YAPI DENETİM KURULUŞU KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI DENETİM KURULUŞU KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU

2 , Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini sağlamak amacını güden bir yazılım otomasyon sistemidir.

3 Basım: Eylül Ankara / TÜRKİYE Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/ANKARA Tel: (312)

4 4 İçindekiler 8 Bölüm I Giriş Bölüm II Sözlük 10 Bölüm III 14 1 Sistem... Özellikleri 16 2 Sisteme... İlk Adım (Giriş) 17 3 Sistem... Arayüz Ekranı 20 4 Sürüm... Bilgileri Bölüm IV Genel Kullanıcı İşlemleri 1 Sistem... Giriş & Çıkış 23 2 Kullanıcı... Bilgilerinde Güncelleme 24 3 İşlemler Mesajlar Bölüm V Komisyon İşlemleri 1 İzin Belgesi... Başvuruları Bölüm VI YİBF İşlemleri 1 YİBF'in... Yaşam Döngüsü 30 2 Ruhsat... Başvurusu ve Onayı 31 3 Seviye... Tespit ve Hakediş 32 4 YİBF Bilgilerinde... Değişiklik Yapılması 33 5 Hazır... Beton Dökümleri 33 6 Laboratuvar... Test Raporları 33 7 Denetim... Bilgisi 34 8 Fesih Devralma İş Bitirme Bölüm VII YDK ve Personel İşlemleri 1 YDK Bilgilerinde... Değişiklik 37 2 Denetçi... Bilgilerinde Değişiklik 37 3 YKE Bilgilerinde... Değişiklik 38 4 Yeni YKE... Girişi 38

5 İçindekiler 5 40 Bölüm VIII Denetim İşlemleri 1 YDK Denetimi Sorunlar Siciller Bölüm IX Kullanıcı Referans Dokümanları 1 Giriş YİBF İşlemleri Yeni YİBF Giriş Yeni YİBF - Ana... Bilgiler 44 Yeni YİBF-Yapı... Bilgileri 45 Denetim Bilgileri YİBF Kayıt YİBF Bilgileri Gruba Yeni YİBF... Ekleme 50 Denetim Bilgileri Yeni YİBF Kayıt Ruhsat Onayı Bekleyenler Sözleşme YİBF Ruhsat Başvurusu Ruhsat İşlemleri Ruhsat Başvurusu... Yapılacak YİBF'ler 56 İdareden Ruhsat... Bekleyen YİBF'ler 57 Güncel YİBF ler Güncel YİBF Listesi Hakedişleri Yeni Tespit Talebi Yılsonu Seviye... Tespit Talebi 62 YİBF'in Denetim... Bilgileri 63 Yeni Denetim... Bilgisi 64 Beton Dökümleri YİBF Devralma Devir Onayı Bekleyenler Fesihli YİBF'ler Hakedişleri Fesih Seviye Tespit... Talebi 69 Hazır Beton Dökümleri Hakediş... İşlemleri 70 Güncel YİBF Hakedişleri Fesih Hakedişleri Firma... İşlemleri 71 Firma Bilgileri Denetçiler Yardımcı Kontrol... Elemanları 74 Kontör Tarihçesi Neden İşlem Yapamıyorum Mesajlarım... Yeni Mesaj Gelen Kutusu Giden Kutusu... 76

6 6 6 İşlemlerim İşlem Tarihçesi İşlem Bilgileri... 78

7 Bölüm I

8 8 1 Giriş, Türkiye'de 4708 sayılı kanunun "Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği" nde tanımlanan özel sektör yapılarının yapı denetimi için uygulanan yazılım otomasyon sistemidir. Bu doküman, nin kullanıcılarının sistemi anlamalarına yönelik olarak hazırlanmış olan kullanım kılavuzudur. Bu kılavuz, yazılımın güncellenmesi ile güncelliğini kaybedebilir. En güncel sürümüne adresinden ulaşabilirsiniz. Bu dokümanın tüm hakları 2007 T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne aittir. Ticari olarak izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz. Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/ANKARA Tel: (312)

9 Bölüm II

10 10 2 Sözlük Türkiye'de 4708 sayılı kanununda belirtilen tanımlamalar altta yer almaktadır. Bu tanımlamalara göre; Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını, İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri, Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri, Yapım süresi: Yapı sahibinin, yapı ruhsatını aldığı tarih ile yapı kullanma iznini aldığı tarih arasındaki dönemi, Yapı inşaat alanı: Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanını, Yapı yaklaşık maliyeti: Binalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet ile yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen bedeli; binalarda yapılacak değiştirme, güçlendirme ve esaslı onarım işlerinin ve bina dışında kalan yapı larda ise yapının keşif bedelini, Taşıyıcı sistem: Yapıların; temel, betonarme, ahşap, çelik karkas, duvar, döşeme ve çatı gibi yük taşıyan ve aktaran bölümlerini ve istinat yapılarını, Yapı hasarı: Kullanımdan doğan hasarlar hariç, yapının fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen ve yapının kullanımını engelleyen veya yapıda değer kaybı oluşturan her türlü hasarı, Yapı denetim kuruluşu: Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi gö revini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi,

11 Sözlük 11 Yapı müteahhidi: Yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticarî amaçla ya da kendisi için şahsî finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı, gerç ek ve tüzel kişiyi, Proje müellifi: Mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak seçmiş, yap ının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişiyi, Denetçi mimar ve mühendis: İlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği devam eden ve Bakanlıkça denetçi belgesi verilmiş mühendis ve mimarları, Laboratuvar: İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene, kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, Bakanlıktan izin almış tesisi ifade eder. Sistem ile ilgili kanun tanımlamalarının dışında yer alan bazı tanımlamalar yer almaktadır. Bunlar da altta belirtilmektedir. Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF): Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YIBF); herbir yapının parselde yapılacak yapım işine ait bilgileri içeren bilgi föyüdür. nde tüm işlemler YİBF'ler üzerinde tanımlanmıştır. Bir yapının tarihçesidir. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM): Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YIGM); T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde 4708 sayılı kanun ile yapı denetim faaliyetlerinin yürütücüsü olarak yetkilendirilmiş Genel Müdürlük'dür. Bazı yerlerde kısaca Kurum olarak kullanılmıştır. Yardımcı Kontrol Elemanı (YKE): Denetçi mimar ve mühendisler ile birlikte firma bünyesinde görev alan yardımcı teknik elemanlar. Güncel YİBF: Ruhsat onayını almış olan ve yapım süreci devam eden bir yapıya ilişkin bilgi formu.

12 12 Seviye Tespit: İşin ilgili idare tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenen tamamlanma yüzdesi. Hakediş: Bir YİBF'e ait olan yapı bölümü veya kısmi yapı bölümünün tamamlanması ile yapı denetim kuruluşunun tamamlanan bölüm ile vermiş olduğu hizmet karşılığında kazanmış olduğu mali hak. Hizmet Süresi: İşin tamamlanması için öngörülen süre. Bu süre içinde YDK 4708 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Hizmet Bedeli: Yapı yaklaşık maliyeti ile hizmet bedellerine esas oranların çarpımı ile elde edilen bedeldir. Hizmet Bedeli Oranı: Hizmet bedelinin tespiti için 4708 sayılı Kanununa dayalı olarak asgari değeri belirlenmiş oran. Denetim Tutanağı: YİGM tarafından ya da İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri tarafından YDK'nın bürosuna ya da denetimini üstlendiği herhangi bir yapının şantiyesine yapılan denetim ile ilgili tutanak kaydı Denetim Bilgisi: Yapı Denetim Kuruluşunun yapının mevzuata uygunluğunu tespit için yaptığı denetimler ile sonrası tutulan tespit tutanaklarıdır. LİBK: Laboratuvar izin belgelerinin kurum tarafından olumlu ya da olumsuz karara bağlandığı komisyon

13 Bölüm III

14 14 3 Türkiye'de Türkiye'de kaliteli yapı yapılmasını sağlamak üzere proje ve yapı denetimini gerçekleştirmek ve 19 pilot ilde uygulanan 4708 sayılı kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek için kanuni bir altyapı ve yürütme bulunmaktadır. Bu yürütme faaliyeti T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu mevzuat dahilinde çeşitli kamu ve özel sektör organları ve bunların hak ve sorumluluklar detaylı olarak tanımlanmıştır., Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini sağlamak amacını güden bir yazılım otomasyon sistemidir. Sistem, yürütme görevini üstlenen T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından işletilmektedir. YİGM, yapı denetiminde yer alan diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşlarına ilgili görevleri çerçevesinde sistem yetkisi verir. Bu kullanıcı tipleri aşağıdaki şemada özetle aktarılmaya çalışılmıştır. Kullanıcıları

15 15 Geliştirilen yeni sistem; işleyiş bakımından farklı bir yöntem izlemektedir. Bu nedenle altta yer alan tablo; kullanıcılarına, yeni işleyiş ile ilgili yön göstermesi amacıyla hazırlanmıştır., yukarıda belirtilen tüm oyuncuların kendi görevleri ile ilgili olan işlemleri yapmasını sağlayarak, verimliliği arttıracak, yalın, şeffaf, izlenebilir ve yönetilebilir bir yapı denetimi işleyişi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yapı Denetimi şu anda yalnız 4708 sayılı kanunda belirtilen 19 adet pilot ilde yapılmaktadır. Bunlar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova illerimizdir.

16 Sistem Özellikleri bir internet (web) uygulamasıdır. 'ne internet erişimine sahip standart bir bilgisayar (masaüstü, dizüstü) ile adresinden ulaşabilirsiniz.... bilgisayarınıza program kurulumu gerektirmez. bir web uygulaması olduğundan bilgisayarınıza bir program kurulumu gerektirmez. Sisteme bir internet kafeden bile erişim sağlayabilirsiniz.... kullanmak için sizin adınıza açılmış bir hesabınızın ve şifrenizin olması gerekmektedir. Sistemden otomatik olarak verilen kullanıcı adınız değiştirilemmez. XXX-XXXXX-XXX formatına sahip yarı anlamlı sistem kimliğinizdir. Bu ismi not etmeli ve unutmamalısınız. Şifreniz size hesabınız açıldığında ulaştırılacaktır. Şifrenizi değiştirebilir, unutmanız durumunda hatırlatma e-postası talep edebilirsiniz. Kullanıcı adınızı (sistem yöneticisi dışında) ve şifrenizi kimseye söylemeyiniz. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda sistem yöneticinize başvurunuz.... kullanıcı rolünüze göre basit bir arayüze sahiptir. Kullanıcı hesabınızın özelliklerine göre, sadece ihtiyacınız olan kadarını özetleyen bir arayüze sahiptir. Sizin için gereksiz olan bilgiler; sistemde süzüldüğünden basit bir kullanım hedeflenmektedir.... kolay kullanıma sahiptir. Bir internet eposta hizmeti kadar kolay bir kullanımı olduğundan zorluk çekmeden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.... her zaman en güncel bilgilere ulaşırsınız. Hesabınızdaki tüm işlemler ve bilgiler aynen internet bankacılığında olduğu gibi en güncel bilgilerdir. (mesela ruhsat başvurusu ilgili idareler tarafından onaylandığı an bilgilendirilirsiniz.)... beyana dayalı bir sistemdir ve kullanıcılarına sorumluluk yükler. nde verdiğiniz tüm bilgiler sizin kullanıcı hesabınızla yapılmış olunan beyanlar niteliğindedir. Lütfen işlemlerinizde doğru ve eksiksiz bilgi veriniz, verdiğiniz bilgiler beyanınız sayılacaktır. Sistem teknik olarak sistemi kullanıcı kayıtlarını tuttuğundan kullanıcı hesabınızı sizin haricinizde kimsenin kullanmasına izin vermeyiniz!

17 bir yazılım otomasyon sistemidir. Sistem işlemlerinize göre otomatik olarak bir sonraki adıma sizi yönlendirerek size yardımcı olur. Yaptığınız işlemin bir sonraki adımı başka mercileri ilgilendiriyor ise onları uyarır ve iş listelerine sizinle ilgili olan işlemi ekler. Böylece işlemler akıcı ve verimli olur. 3.2 Sisteme İlk Adım (Giriş) Size verilmiş ve geçerli olan bir kullanıcı adınız ve şifrenizin olduğunu varsayarak, sisteme ilk girişinizi ve genel özelliklerine bakalım. Sisteme Giriş 1. Internet tarayıcısında adresinin açılması adresini yazınız ve bu adresteki Yapı Denetim Komisyonu web sitesinden 'ne Giriş kısayolunu seçerek uygulama giriş ekranını açınız. 2. Uygulaması'nın açılması

18 18 Ekranın solunda yer alan menüde üzerine tıklandığında Yapı Denetimi Sistemi'ne giriş ekranını açınız. 3. Kullanıcı adı ve şifre ekranı

19 19 Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazınız. Ayrıca bu ekranda güvenlik şifresi adı verilen rastgele harflerden oluşan bir harf dizisini ilgili alana aynen yazmanız gerekmektedir. Bu sistemi yazılım saldırılarına karşı korumak maksadını taşıyan bir mekanizmadır. Sonra Giriş butonuna basınız. 4. Giriş Ekranı Tebrikler! Sisteme başarıyla girişinizi yaptınız.

20 Sistem Arayüz Ekranı Sistem arayüz ekranı üç bölüme ayrılmıştır: 1. Kısayol Menüsü: Bu menüde hızlı erişime ihtiyaç duyacağınız işlemlerin sekmeleri bulunmaktadır. 2. Ana Menü: Sistemde yapılacak tüm işlemler bu menü ve altmenülerinden yapılacaktır. 3. Ana Ekran: Yapacağınız işlemlerle ilgili bilgi özetinin yer aldığı veya bilgi girişinin yapıldığı ekrandır. Bu alanda aşağıdaki tipte bileşenler bulacaksınız.

21 21 Giriş Alanları:Bu alanda işlem ile ilgili sizden bilgi girişi istenmektedir. Bu alanın eğer etrafı kırmızı ile çevrelenmişse bu alan ZORUNLU alandır. Doldurulması şarttır ve boş bırakılırsa sistem kabul etmeyecektir. Butonlar: Bu ekranda yapabileceğiniz ilgili eylemleri gerçekleştirmenizi sağlar. Bilgileri kaydetmek, vazgeçmek, ruhsat başvurusu yapmak ve benzeri gibi. Arama Alanı: Listeleme ekranlarının en üstünde yer alır. Listede gösterilmesini istediğiniz öğelerin özelliklerine göre filtrelenmesini sağlar. Liste Alanı: İlgili ekran başlığına uygun olan öğelerin listelendiği alandır. Navigasyon İkonları: Bir sayfaya sığmayan öğeleri için diğer sayfalarda dolaşabilmenizi sağlar. Eylem İkonları: Butonlarla aynı görevi görür, yalnız yanında gösterildiği öğe ile ilgili eylem yapmanızı sağlar. O öğenin gösterilmesi, güncellenmesi gibi. 3.4 Sürüm Bilgileri Versiyon 1.0 (Tarih: ) nin ilk yayımlanan versiyonudur.

22 Bölüm IV

23 Genel Kullanıcı İşlemleri 4 23 Genel Kullanıcı İşlemleri ni kullanmak için bir sistem hesabının bulunması gerekmektedir. Sistem kullanıcısı olan herkesin sistemde ortak olarak yapabildiği işlevler bulunur. Sistem giriş-çıkışı, şifre, e-posta adresi değişikliği, mesaj kutusu, işlem tarihçesi gibi işlevler tüm kullanıcılar için ortaktır. 4.1 Sistem Giriş & Çıkış Sisteme Giriş Sisteme İlk Adım (Giriş) Başlığında Sisteme nasıl giriş yapacağınız anlatılmıştı. Sistemden Çıkış Sistemden çıkış için Kısayol Menüsünde bulunan Çıkış kısayolu kullanılarak sistemden güvenli çıkış yapılabilir.

24 Kullanıcı Bilgilerinde Güncelleme Her kullanıcı kendisi sistemde kullanılan kişisel bilgilerini değiştirebilir.

25 Genel Kullanıcı İşlemleri İşlemler Sistemde gerçekleşen birçok işlem, işlem zamanı, içeriği, kimler tarafından gerçekleştirildiği gibi birçok bilgilerle beraber kaydedilmektedir. Bu bilgiler; hem denetim açısından sonraki zamanlarda kullanılır, hem de güvenlik açısından kullanıcıların kendilerinin ve sistem yöneticilerinin, kullanıcıların ne zaman, hangi işleri gerçekleştirdiği sorusuna yanıt olarak kullanılır. Özet olarak YİBF'ler, YDK, denetçiler, yardımcı kontrol elemanları, hazır beton firmaları, laboratuvar firmaları ile ilgili birçok eylem ilgili bilgileriyle birlikte kaydedilir. Kullanıcılar İşlem Tarihçesi altından kendi gerçekleştirdikleri işlemlerin neler olduklarını ana menüde inceleyebilirler. Bazı işlemler gerçekleştiğinde ilgili olan YDK, denetçi, kurum personeli bu işlem hakkında bilgilendirilir veya uyarılırlar. 4.4 Mesajlar Sistemde iki tip mesaj bulunmaktadır. 1. Sistem Mesajları: Oluşan işlemlerle ilgili olarak eğer kullanıcının bilgilendirilmesi gerekiyorsa sistem işlemin içeriğini kullanıcıya mesaj olarak gönderir. 2. Kullanıcı Mesajları: Kullanıcılar yardım/sorun giderme amacıyla sistem yöneticilerine mesaj gönderebilirler ve alabilirler. Mesajların bir kopyası eğer kullanıcının e-posta adresi bulunuyorsa e-posta olarak da gönderilir.

26 Bölüm V

27 Komisyon İşlemleri 5 27 Komisyon İşlemleri Yapı Denetimi mevzuatı, yapı denetimini gerçekleştirecek olan şirketlerin mevzuata uygun biçimde kurulması, eleman istihdamı ve işletmesini öngörmektedir. Şirketlerin yeterliliğini inceleyip, olumlu olması durumunda "Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi" ile yetkilendirmesini gerçekleştiren Yapı Denetim Komisyonu bulunmaktadır. Yine bu kuruluşlarda çalışacak ve denetimde görev alacak denetçi personelin de Komisyon onayını alarak "Denetçi Belgesi" almaları gerekmektedir. Yapı denetim kuruluşu izin belgeleri ve denetçi belgeleri, yapılan başvuruların ortalama ayda iki kez düzenlenen komisyonlarda, ayrı ayrı Komisyon üyeleri tarafından incelenip onaylanmasından sonra verilir. Yapı Denetim Komisyonu Sekreteryası komisyon tarihleri girişini yapar. Belge başvuruları için websitesi üzerinden denetçi ya da yapı denetim kuruluşu aday hesabı açılıp ilgili bilgiler doldurularak online başvurunun yapılması gerekmektedir. Başvuru sonrasında gereken evraklar kuruma teslim edildiğinde bu başvurular sistem üzerinden Komisyon Üyelerine dağıtılır. İnceleme sonuçları yine Komisyon Sekreteryası tarafından sisteme işlenir. Olumlu sonuçlananların belgelendirme işlemleri gerçekleştirilir. Olumsuz sonuçlarda eksik evraklarla ilgili adayların tekrar başvurması ve değerlendirilmesi mümkündür.

28 İzin Belgesi Başvuruları YDK İzin Belgesi ve Denetçi Belgesi başvuruları dört etapta yapılmaktadır. 1. Sistem hesabı açılması : Yapı İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden ilgili kısayolları tıklayarak bilgiler doldurularak sistem hesabı açılır. Bu etapta verilen bilgiler sonradan değiştirilemeyeceğinden doğruluğundan kesinlikle emin olunmalıdır. Kullanıcı adı ve şifre; verilmiş olan e-posta hesabına gönderilecektir. 2. Bilgilerin doldurulması: Gönderilen bilgilerle sisteme giriş yapıldığında çıkan bilgiler doldurulmalıdır. 3. Başvurunun yapılması: Bilgilerin tamamlandığından emin olunduğunda Belge Başvurusu Yap butonu ile başvuru gerçekleştirilmelidir. 4. Gerekli evrakların kuruma iletilmesi: Başvuru ile ilgili olan evraklar kuruma iletilir. Bu belgeler kuruma ulaşmadıkça başvuru işleme alınmayacaktır!

29 Bölüm VI

30 30 6 YİBF İşlemleri Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YIBF); herbir yapının parselde yapılacak yapım işine ait bilgileri içeren bilgi föyüdür. Yapı Denetim Sisteminde tüm işlemler YİBF'ler üzerinde tanımlanmıştır. Bir yapının tarihçesidir. nde tüm işlemler YİBF'ler üzerinde tanımlanmıştır. YİBF bir yapının tarihçesidir. Yapının mevzuat ile ilgili olan tüm bilgilerinin özetini içerir. Bu bilgiler YDK tarafından beyan ile sisteme girilir. Bilgilerde değişiklik olması durumunda, YDK'ların bu YİBF ile ilgili olan idareye yaptıkları yazılı başvuru sonrasında İlgili İdareler (belediye) tarafından değişiklik sisteme girilir. Aynı Ada ve Parsel bilgisine sahip, fakat farklı tip, yapı cinsi ve benzeri farklılıklar içeren YİBF'lere YİBF Grubu denir. 6.1 YİBF'in Yaşam Döngüsü Yapıya İlişkin Bilgi Formu, sistemde en merkezi rol durumundadır. YİBF'in sistemde oluş turulmasından işin sonlanmasına kadar çok çeşitli kullanıcılar tarafından farklı açılardan de ğiştirilir, kullanılır ve üzerinde ilgili işlemler gerçekleştirilir. YDK'nın sisteme girişi ile yaşam döngüsüne başlar, bu bölümde anlatılacak süreçlerle durumu güncellenir ve ilgili kullanıcılar ve uygulama için anlamı değişir. Bu durumlara göre kullanıcıların YİBF ile ilgili yapabilecekleri işlemler farklılaşır. YİBF ile ilgili yaşam döngüsü aşağıdaki gibidir

31 YİBF İşlemleri Ruhsat Başvurusu ve Onayı Bir YİBF'in sistemde güncel bir YİBF olması için ilgili idaresi tarafından ruhsat verilme işlemi gerçekleşmelidir. Bunun için: 1. Yapı Denetim Kuruluşu Başvurusu: Yeni YİBF giriş işleminin hemen ardından (ya da YİBF Grubu olması durumunda, gruba ait olan YİBF'lerin tamamının girişinin tamamlanmasının ardından) ruhsat başvurusu işleminin yapılması gerekir. Ruhsat başvurusu yapılana kadar YİBF'lerin tüm bilgilerinde değişiklik yapılabilir. 2. İlgili İdare Ruhsat Onayı veya Reddi: Ruhsat başvurusu sonrasında her bir YİBF; ait olduğu idarenin ekranına, Ruhsat Bekleyen YİBF olarak düşer. İlgili idarenin bu YİBF'ler ile ilgili ruhsat bilgileri girişi yapılarak ruhsat onaylaması durumunda YİBF'ler; güncel YİBF durumuna dönüşeceklerdir. Ruhsat başvurularının ilgili idareler tarafından reddedilmesi durumunda ise bu YİBF'ler yaşam döngülerini tamamlamış olurlar. YİBF m² sorumlulukları: YDK ve denetçilerin m² sorumlulukları YİBF Girişi yapılması ardından hemen başlar. Ruhsat reddedilirse m² sorumlulukları düşer. YİBF'in feshedilmesi veya işin bitirilmesine kadar bu sorumluluklar devam eder.

32 Seviye Tespit ve Hakediş Ruhsatı onaylanmış veya fesihten sonra yeniden devralınan güncel YİBF'lerin yapım sürecinde yapı denetim kuruluşları yapıları ziyaret eder ve yapıların uygunluğunu denetlerler. Yapıların seviye hesapları yapılırken şu dört ana bölüm kullanılır: 1. Subasman : %20 2. Taşıyıcı Sistem: %40 3. Sıvaya Hazır Durum: %20 4. Kalan Bölüm: %20 YDK, yapının ilerlediği bilgisini ilgili idarenin onaylaması için seviye tespit talebi yapar ve yapının seviye yüzdelerini bildirir. ( Mevzuat gereği bunu yapabilmesi için toplam ilerleme seviyesinin %10'un katları olması gerekir.) İlgili idare ise Onay Bekleyen Seviye Tespit Talepleri arasında YDK'nın bu talebini listeler ve doğru olan seviye bilgilerini girerek seviye onaylaması yapar. Seviye tespitinden sonra YDK, onaylanmış seviyelerin yapı denetim hizmet bedelini talep eder ve ilgili idare bu bedelin ödenme bilgisini Sisteme girer. 10'arlık dilimlerle seviye tespit zorunluluğu Yılsonu seviye tespitlerinde ve Fesih seviye tespitlerinde aranmaz. Bu tip Seviye Tespitlerinde ondalık yüzde değerlerine sahip tespit talebi ve onayı yapılabilir.

33 YİBF İşlemleri YİBF Bilgilerinde Değişiklik Yapılması YİBF bilgilerindeki tüm değişiklikler YDK'larının YİBF ile ilgili idareye yaptıkları yazılı başvurular ile idaresi tarafından sistemde güncellenir. Sistemde yapılan tüm güncellemelerin kayıtları tutulduğundan ne zaman, kim tarafından, ne değişiklik yapıldı gibi soruların cevapları YİBF'lerin tarihçelerine eklenir ve bu bilgiler sistemde saklanır. YİBF'te değiştirilemeyecek olan konum bilgileri haricinde, tüm yapı bilgileri ve yapıda görevli olan YDK personeli bilgileri idareler tarafından güncellenebilir bilgilerdir. Personeli YİBF'de görevlendirme işlemini yapı denetim kuruluşu kendisi de gerçekleştirebilir. 6.5 Hazır Beton Dökümleri Sisteme kayıt yaptırmış olan hazır beton firmaları yapacakları hazır beton döküm işlemlerini sisteme girerler. Eğer hazır beton firmasında YİBF numarası yok ise, yapı denetim kuruluşu seçerek bu yapı denetim kuruluşunun YİBF'lerini listeleyerek ilgili YİBF'e hazır beton dökümü işinin girişini yapabilir. Hazır Beton dökümü bilgisi girişi sadece güncel YİBF'ler ile ilgili yapılabilir. Hazır Beton Dökümü bilgisi ilgili YİBF'in tarihçesine işlenir, yapı denetim kuruluşu ana sayfasında uyarı olarak gösterilir. 6.6 Laboratuvar Test Raporları Sisteme kayıt yaptırmış olan laboratuvar firmaları yaptıkları test raporlarını sisteme girerler. Eğer laboratuvar firmasında YİBF numarası yok ise yapı denetim kuruluşu seçerek bu yapı denetim kuruluşunun YİBF'lerini listeleyerek ilgili YİBF'e laboratuvar raporu girişini yapabilir. Laboratuvar Test Raporu girişi sadece güncel YİBF'ler ile ilgili yapılabilir.

34 34 Laboratuvar raporu ilgili YİBF'in tarihçesine işlenir. Bu rapor ilgili yapı denetim kuruluşu tarafından incelenebilir. 6.7 Denetim Bilgisi Yapı denetim kuruluşları yapıya yaptıkları ziyaretler sırasındaki tüm tespitlerini varsa resim dosyası ya da dokümanlarını Sisteme yükleyebilir. Denetim Bilgisi: Denetim bilgisi yapı denetim kuruluşunun yapının mevzuata uygunluğunu tespit için yaptığı denetimler sonrası tutulan tespit tutanaklarıdır. Sadece Güncel YİBF'ler ile ilgili yapılabilir. Denetim bilgileri ilgili YİBF'in tarihçesine işlenir. Bu bilgiler Kurum tarafından ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri tarafından incelenebilir. 6.8 Fesih Bir YİBF'in feshedilmesi yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi arasındaki sözleşmenin bozulması anlamına gelmektedir. Bu durumda kanuni olarak yapım işi durdurulur. Bu durum yapı denetim kuruluşu ya da yapı sahibi tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığının İl Müdürlüklerine bildirilir. İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri fesih bilgilerini tüm detaylarıyla Sisteme girer. 6.9 Devralma Fesih olmuş olan YİBF'lerin bir yapı denetim kuruluşu tarafından devir alınabilmeleri için bu YİBF'lerin fesih seviye tespitlerinin yapılması ve onaylanması gerekir. YDK tarafından fesih seviye tespitleri yapılmış YİBF'in numarası girilerek ve görevlendirilecek olan personel gibi denetim bilgileri girişini yapılarak fesihli bir YİBF'in sorumluluğunu üstlenilebilir. Devir alınmak istenilen bir YİBF'in ait olduğu bölgenin idaresi tarafından devir onayı yapılması durumunda söz konusu YİBF güncel YİBF olacak ve yapı devam edebilecektir. YDK devir işlemi sonrası Sistemden alacağı sözleşme, taahhütname, YİBF çıktıları ve diğer evraklar ile idareye başvurması durumunda İdare; Devralma işlemini eğer bir engel yoksa onaylayacaktır.

35 YİBF İşlemleri İş Bitirme Bir YİBF'in toplam ödenmiş hakediş seviyesi dolayısıyla ilerleme seviyesi %100 olduğunda Yapı Denetim Kuruluşu YİBF'in iş bitirmesini ilgili idaresinden talep eder. YİBF eğer kısmi ruhsata sahip bir YİBF ise kısmi iş bitirme, normal ruhsata sahip ise normal iş bitirme yapılır. İş bitirme ile bu YİBF'in toplam inşaat alanı YDK ve denetçilerin m² sorumluluğundan düşer. Kısmi iş bitirme verilen YİBF'ler daha sonra kalan alanlarının tamamlanması için devralınmak üzere bekler durumda kalırlar.

36 Bölüm VII

37 YDK ve Personel İşlemleri 7 37 YDK ve Personel İşlemleri Sistemde kayıtlı olan yapı denetim kuruluşları ve denetim personeli bilgileri çeşitli sebeplerle değişikliklere uğrar. Yapı denetim kuruluşları ve denetçiler; Yapı Denetim Komisyonu tarafından belgelendirildiklerinden, oluşan değişikliklerin Komisyon tarafından incelenerek, gerekliliği değerlendirilir. Bu sebeple YDK ve denetçiler, bu tip değişiklikleri Yapı Denetim Komisyonuna yapacakları başvurular ile gerçekleştireceklerdir. Bunun dışındaki personelin işe başlama ve istifa bilgileri gibi tüm değişiklikler, Bayındırlık İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir. 7.1 YDK Bilgilerinde Değişiklik Yapı denetim kuruluşlarının kuruluş bilgilerindeki değişiklikler, mevzuat gereği yapı denetim kuruluşu izin belgesinin durumunu etkileyebileceğinden Yapı Denetim Komisyonu'nun onayını gerektirir. Kuruluşun bilgilerindeki değişikliklerin sisteme girişi için YDK'nın yazılı olarak Yapı Denetim Komisyonuna başvurması gerekir. Bu başvuru sonucunda değişiklik Komisyon tarafından incelenir, eğer uygun görülürse Komisyon Sekreteryası tarafından sistemdeki güncellemesi yapılır. Komisyon incelemesini gerektirmeyen iletişim bilgilerindeki değişiklikler ise yapı denetim kuruluşu tarafından sistemde gerçekleştirilir. Personel işe başlaması veya istifası ise; Bayındırlık İl Müdürlükleri tarafından sistemde güncellenir. 7.2 Denetçi Bilgilerinde Değişiklik Denetçi bilgilerindeki değişiklikler, mevzuat gereği Denetçi Belgesi'nin durumunu etkileyebileceğinden Yapı Denetim Komisyonu'nun onayını gerektirir. Denetçi bilgilerindeki değişikliklerin sisteme girişi için Denetçinin yazılı olarak Yapı Denetim Komisyonuna başvurması gerekir. Bu başvuru sonucunda değişiklik Komisyon tarafından incelenir eğer uygun görülürse Komisyon Sekreteryası tarafından sistemdeki güncellemesi yapılır. Komisyon incelemesini gerektirmeyen iletişim bilgilerindeki değişiklikler ise; Denetçi tarafından sistemde gerçekleştirir. Denetçinin işe başlama ve istifası ise, Bayındırlık İl Müdürlükleri tarafından sistemde güncellenir.

38 YKE Bilgilerinde Değişiklik Yardımcı Kontrol Elemanı bilgilerindeki değişiklikler, önce İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri tarafından sistemde gerçekleştirilir. Yapılan bu değişikliklerin sisteme girişi için YKE'nin yazılı olarak Yapı Denetim Komisyonuna başvurması gerekir. Bu başvuru sonucunda değişikliğin sistemdeki güncellemesi yapılır. Komisyon incelemesini gerektirmeyen iletişim bilgilerindeki değişiklikler ise YKE tarafından sistemde gerçekleştirilir. YKE'nin işe başlaması veya istifası ise, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri tarafından sistemde güncellenir. 7.4 Yeni YKE Girişi Yardımcı kontrol elemanlarının belgelendirilmesi söz konusu olmadığından; yapı denetim kuruluşu, kendi şirketinde çalıştığını beyan ettiği YKE ile ilgili evrakları İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine gönderir. YKE'larının sisteme kayıt girişi işlemleri, İl Müdürlükleri tarafından yapılır. Sonrasında, sistemde YKE havuzuna alınmış olan personelin ilgili YDK'da işe başlaması işlemi gerçekleştirilebilir.

39 Bölüm VIII

40 40 8 Denetim İşlemleri Yapı denetiminin ana organları olan; yapı denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan denetçi ve yardımcı kontrol elemanlarının işlerini mevzuatın gerektirdiği şekilde yapmaları, yapı denetiminin kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Buna yönelik olarak, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri ve ilgili idareler bu kişiler ile ilgili performans değerlendirmesi yaparlar. Yapılan denetimde eğer mevzuata aykırılık tespit edilirse ilgililer hakkında kanuni işlem başlatılır. 8.1 YDK Denetimi Yapı denetim kuruluşları, mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar. Uymadıkları takdirde bazı işlemleri yapmaları engellenir ve sorunlu duruma düşerler. Uymadıkları takdirde bazı işlemleri yapmaları engellenir ve sorunlu duruma düşerler. Denetimini üstlendikleri işler için işin bitirilmesine müteakip, ilgili idareler tarafından sicil notu verilir. 3 yılda 3 olumsuz sicil alan YDK'ların ceza almaları söz konusu olur. YİGM denetim personeli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri, YDK'lara bürosunda ya da şantiyesinde iş ve işlemlerinin denetimini yapabilirler Sorunlar Yapı Denetim Kuruluşları, şirket personelleri ya da sorumluluklarındaki YİBF'lerle ilgili aşağıdaki durumlarla karşılaştıklarında Firma sorunu oluşur. Firma Sorun nedenleri: 1. Kuruluşta çalışan denetçi sayısının mevzuatta belirlenenden az olması, 2. Kurucu hisse oranlarının %100'den az olması, 3. Firmanın YİBF inde denetçi eksiği bulunması (30 gün süresi bulunur), 4. Firmanın YİBF inde YKE eksiği bulunması (30 gün süresi bulunur), 5. Firmada çalışan cezalı denetçi bulunması, 6. YİBF te cezalı YKE bulunması, 7. YİBF in %60 yüzdesinden sonra El. Müh / Mak Müh eklenmemiş olması YDK sorunu bulunması durumunda, sorun giderilene kadar YDK: 1. Yeni seviye tespit talebinde bulunulamaz. 2. Yeni bir YİBF girişi yapılamaz.

41 Denetim İşlemleri Yeni bir YİBF devir alınamaz Siciller Mevzuat gereği, YDK'ların sorumluluklarında bulunan bir işle ilişkileri kesildikten sonraki 30 gün içerisinde ilgili idare tarafından YDK'nın o işteki performansını gösterir sicil girişlerinin yapılması istenir. Bir YİBF ile ilgili; iş bitiş, kısmi iş bitiş, fesih veya ceza sonucunda YDK'nın sorumluluğundan çıktığında otomatik olarak İlgili İdarenin Siciller bölümünde bu YİBF ve YDK ile ilgili doldurulmayı bekleyen bir sicil kaydı oluşturulur. İlgili idare 4 ayrı başlıktaki kriterleri toplam 100 üzerinden değerlendirir. Eğer 60 ve üzerinde bir not verirse bu YDK için olumlu bir sicil sayılır ve bir işlem gerektirmez. 60 puan altında olan siciller Kurum Denetim rolü tarafından incelenir ve belgelendirilirse olumsuz sicil olarak kayıt altına alınır. 1. Tüm siciller ilgili YDK ve YİBF'lerin sicil listesinde kalır. 2. Olumsuz siciller oluştuğunda sicil kriterleri kontrol edilecek ve Kurum ilgili işlemi yapması için uyarılacaktır. Yapı Denetim Kuruluşları son üç yılda üç defa olumsuz sicil alırlarsa haklarında kanuni işlem başlatılır.

42 Bölüm IX

43 Kullanıcı Referans Dokümanları 9 43 Kullanıcı Referans Dokümanları Bu bölümde kullanıcılarının sistemi kullanırken karşılaşacakları ekranlar detaylı olarak tanıtılacaktır. Bu sayfalara içinden Yardım butonunu seçerek de ulaşabilirsiniz. 9.1 Giriş 'ni Yapı Denetim Kuruluşu olarak kullanıyorsunuz. yenilendi. Eski web sitemizde yapabildiğiniz herşeyi Yapı Denetim Sistemi'nde de yapabiliyorsunuz. Yeni sisteme alışmanız için sadece ekranın yukarısındaki ana menü öğelerinizi incelemeye birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli. Yapı Denetim Faaliyetlerinizle ilgili en güncel bilgilere sisteme giriş yaparak ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerinizdeki güncellemeleri kendiniz yapabilirsiniz, şirket bilgilerinizde değişiklik varsa, lütfen Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı'na bildiriniz. Lütfen Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kimseyle paylaşmayınız. Unutmayın, bu kullanıcı adıyla yapacağınız tüm işlemler sizin sorumluluğunuzda bulunmaktadır. 9.2 YİBF İşlemleri YDK, sisteme girdikten sonra soldaki menü ana başlıklarından YİBF İşlemleri menüsü altı nda; yeni YİBF giriş, ruhsat başvurusu yapılacak YİBF'ler, idareden ruhsat bekleyen YİBF'ler, güncel YİBF'ler, YİBF devralma işlemi, idareden devir onayı bekleyen YİBF'ler, fesihli YİBF'ler ve hazır beton dökümleri başlıkları yer almaktadır Yeni YİBF Giriş Bu süreci Yapı Denetim Kuruluşu başlatır. YDK, sisteme girdikten sonra yukarıdaki anamenü başlıklarından YİBF İşlemleri altındaki Yeni YİBF Girişi alt menüsüne tıklar ve yeni YİBF in sisteme kaydolması için gereken Yeni YİBF- Ana Bilgiler ekranı açılır. Bu ekranda; YİBF Giriş işlemi sihirbaz şeklinde adım adım olarak tasarlanmıştır. YİBF girişi ile ilgili girilmesi gereken bilgiler ve yapılması gereken işlemler adım adım YDK Kullanıcısını yönlendirecek şekildedir.

44 Yeni YİBF - Ana Bilgiler YDK sisteme girdikten sonra Yeni YİBF Girişi menü öğesini seçtiğinde öncelikle yeni YİBF ile ilgili Yeni YİBF - Ana Bilgiler ekranı açılır. Bu alanda yapı ile ilgili genel bilgilerin doldurulması istenmektedir. Doldurulması istenen bilgiler şunlardır: Yapının Bulunduğu İl: Bu alanda yapının bulunduğu il seçilmelidir. İlgili idare: Bu alanda yapının bulunduğu ilgili idare seçilmelidir. Yapı adresi: Bu alanda yapının bulunduğu ilgili idare seçilmelidir Pafta: Bu alanda yapının bulunduğu ilgili pafta bilgisi girilmelidir. Ada: Bu alanda yapının bulunduğu ilgili ada bilgisi girilmelidir. Parsel: Bu alanda yapının bulunduğu ilgili parsel bilgisi girilmelidir. Yukarıda belirtilen bilgiler girildikten sonra Yeni YİBF- Yapı Bilgileri butonuna basılmalıdır. UYARI: Sistem Yeni YİBF Girişi verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmektedir. Verilen bilgilerde hata olması durumunda sistem uyarı vererek giriş işlemini gerçekleştirmemektedir. Belirtilen konum bilgisine ait daha önce herhangi bir YİBF girişinin olması halinde yeni bir YİBF Girişi nin yapılmasına izin verilmemektedir. Yeni YİBF Girişi yapmak isteyen YDK; firmaya ait sorun olması durumunda bu işlemi gerçekleştirememektedir.

45 Kullanıcı Referans Dokümanları Yeni YİBF-Yapı Bilgileri Bu butona basıldıktan sonra Yeni YİBF-Yapı Bilgileri adında bir ekran çıkacaktır. Bu ekran üzerinde Yapı Bilgileri, Proje Bilgileri ve Proje Müellifi Bilgileri ana başlıkları altında bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler doldurulmalıdır. UYARI: Bu alanda istenilen tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Doldurulmadığı takdirde işleme devam edilemez.

46 46 Bu alanda istenilen bilgiler doldurulduktan sonra Yeni YİBF- Denetim Bilgileri butonuna basılmalıdır Denetim Bilgileri Yeni YİBF- Denetim Bilgileri butonuna basıldıktan sonra Denetim Bilgileri ekranı çıkacaktır. Bu ekran üzerinde sözleşme bilgileri ile ilgili; sözleşme süresi ve bedel oranı bilgileri istenmektedir. Bu bilgiler doldurulmalıdır. UYARI: Bu adımın geçilebilmesi için kanunda öngörülen YİBF in müelliflerinin Denetçi olmaması gerekmesi, YDK nın denetleyebileceği m² sınırı koşulları kontrol edilir. Eğer bu şartlar yerine getirilmezse bir sonraki adıma geçilemez. Denetim Bigileri ekranı; YDK nın, bünyesinde bulunan hangi denetçi ve YKE lerin bu YİBF te görevlendireceğini seçtiği ekrandır. Bu ekran, YİBF te denetim yapacak görevlilerin denetim alanlarına göre bölünmüştür. Her bir başlık için solda YDK nın bu yetkiye sahip olan denetçi ve YKE leri listelenir. YDK Kullanıcısı seçim butonlarını kullanarak, listelenen uygun ve atanabilecek çalışanlarından bu YİBF te görevlendirmek istediklerini sağ tarafa seçer.

47 Kullanıcı Referans Dokümanları 47 UYARI: 1. Yapılacak olan YİBF'de görevlendirilecek olan YKE ve denetçilerin yapılacak iş ile aynı ilde bulunması gerekmektedir. 2. Görevlendirilecek olan YKE ve denetçiler için mevzuatta öngörülen m² sınırları doğ rultusunda, kalan m² lerinin toplamının en az yapılacak olan YİBF in m² si kadar olması gerekmektedir. Eğer yukarıda belirtilen kriterler sağlanamazsa; sol tarafta bulunan YKE ve denetçi listelerinde YKE ve denetçi adları yer almayacağı için seçim yapılamaz ve bu nedenle de son adım olan YİBF'i Kaydet butonu seçilemez. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra YİBF i Kaydet butonuna basılmalıdır.

48 YİBF Kayıt YİBF'i Kaydet butonuna basıldıktan sonra uyarı mesajı çıkmaktadır. Bu uyarı mesajı YİBF kayıt aşamasından önce bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amaçlı yazılmıştır. Verilen bilgiler dahilinde bu YİBF firma üzerine kaydedilecektir. Ancak henüz YİBF'in Ruhsat Baş vurusu yapılmayacaktır. Bu uyarı mesajı dikkatle okunmalıdır. Mevcut ekran üzerinde YİBF'i Kaydet Kaydet ve Vazgeç butonları yer almaktadır. Ancak YİBF'i butonu aktif değildir. Bu butonun aktif olması için "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğinin işaretli olması gerekmektedir. Vazgeç butonunun tıklanması durumunda; girilmiş olan tüm bilgiler kaybolacaktır. YİBF'i Kaydet butonunun aktif hale gelmesinden sonra bu butona basılarak YİBF Bilgileri kaydedilir YİBF Bilgileri Yeni YİBF girişi yapılırken YİBF'i Kaydet butonuna basıldıktan sonra YİBF Bilgileri ekranı çıkmaktadır. Bu ekran üzerinde yeni YİBF girişi ile ilgili girilmiş olan bilgiler yer almaktadır. Ekranın altında Ruhsat Başvurusu Yap ve Gruba Yeni YİBF Ekle olmak üzere iki ayrı buton bulunmaktadır. Bu butonlardan Ruhsat Başvurusu Yap seçildiğinde YİBF'e ait Ruhsat Başvurusu yapılmaktadır. NOT: Bundan sonra yapılması gereken işlemler; YİBF Ruhsat Başvurusu başlığı altından takip edilmelidir.

49 Kullanıcı Referans Dokümanları 49 Bir YİBF girişi yapılan alanda, farklı bir yapı daha yapılacak ise ve bu yapının özellikleri YİBF girişi yapılan yapıdan farklı ise bu yapının bilgileri ayrı bir YİBF olarak girilmelidir. UYARI: Gruba Yeni YİBF Ekle işlemi Ruhsat Başvurusu Yap işleminden önce gerçekleştirilmelidir. Ruhsat Başvurusu yapılan işlemlere Yeni YİBF Girişi yapılamaz. NOT: Ruhsat başvurusu yapılmadan önce YİBF'i; YİBF İşlemleri menüsü altındaki Başvuru Bekleyenler menüsü içinde bulabilirsiniz.

50 Gruba Yeni YİBF Ekleme Bir YİBF girişi yapılan alanda, farklı bir yapı daha yapılacak ise ve bu yapının özellikleri YİBF girişi yapılan yapıdan farklı ise bu yapının bilgileri ayrı bir YİBF olarak girilmelidir. Bu nedenle Gruba Yeni YİBF Ekle butonuna tıklanarak Yeni YİBF ekleme işlemine başlanır. Bu işlem için açılan ekranda YİBF'e ait Ana Bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler kontrol amaçlı gösterilmekte ve bunlar üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmasına izin vermemektedir. Altta yer alan Bu Gruba Yeni YİBF- Yapı Bilgileri butonuna basılır. Yeni çıkan ekran üzerinde Yapı, Proje ve Proje Müellifi Bilgileri güncellenebilir nitelikte olmasına karşın YİBF ile ilgili Ana Bilgiler güncellenebilir nitelikte değildir. Yeni YİBF ile ilgili bilgiler Yeni YİBF-Yapı Bilgileri başlığı altında anlatıldığı gibi doldurulur ve ekranın altında bulunan Yeni YİBF-Denetim Bilgileri butonuna basılır.

51 Kullanıcı Referans Dokümanları Denetim Bilgileri Yeni YİBF-Denetim Bilgileri butonuna basıldıktan sonra açılan ekran Denetim Bilgileri ekranıdır. Bu ekran üzerinde görevlendirilecek olan denetçi ve yardımcı kontrol elemanları, Yeni YİBF Denetim Bilgileri başlığı altında anlatıldığı gibi doldurulmalıdır. Ekranın altında iki adet buton bulunmaktadır. Bunlardan Vazgeç butonuna basılarak işlemi iptal edebilir ya da YİBF'i Kaydet butonuna basarak ilerleyebilirsiniz.

52 Yeni YİBF Kayıt YİBF'i Kaydet butonuna basıldıktan sonra YİBF Kayıt başlığı altında anlatıldığı gibi doldurulmalıdır. Bu işlem sonrasında daha önce Yeni YİBF Giriş için doldurulan YİBF Bilgileri ekranı çıkmaktadır. Gruba yeni YİBF girişi tamamlanmış anlamına gelmektedir. Ekran altında bulunan Gruba Yeni YİBF Ekle butonuna basarak tekrar yeni bir YİBF ekleyebilir ya da Ruhsat Başvurusu Yap butonuna basarak Ruhsat Başvurusu işlemlerine geçebilirsiniz.

53 Kullanıcı Referans Dokümanları Ruhsat Onayı Bekleyenler Ruhsat Başvurusu Yap butonuna basıldığında YİBF Bilgileri ekranı çıkmaktadır. Ekranın altında YİBF Yazdır, Sözleşme ve Taahhütname olmak üzere üç ayrı buton yer almaktadır. YİBF Yazdır butonuna basıldığında YİBF çıktısı alınması için yazıcıya yönlendirilir ve yazıcıdan çıkacak sayfanın önizlemesinin görülmesi sağlanır. Sözleşme butonuna basıldığında YİBF Sözleşmesi ekranı çıkmaktadır. Bu ekran üzerinde sözleşmeye Ek Madde ekleme özelliği sunulmaktadır. Taahhütname butonuna basıldığında Taahhütnamenin çıktısının alınması için yazıcıya yönlendirilir ve yazıcıdan çıkacak sayfanın önizlemesinin görülmesi sağlanır.

54 Sözleşme YİBF Bilgileri ekranı altında bulunan Sözleşme butonuna basıldığında YİBF Sözleşmesi ekranı çıkmaktadır. Bu ekran üzerinde sözleşmeye Ek Madde ekleme özelliği sunulmaktadır. Ekranın altında iki adet buton bulunmaktadır. Bu butonlardan biri YİBF Bilgilerine Dön butonudur. Bu butona basıldığında Ruhsat Onayı Bekleyenler ekranına geri dönülmektedir. Diğer buton ise, Sözleşme Yazdır butonudur. Ancak bu buton pasiftir. Butonun aktif olması için Okudum, kabul ediyorum seçeneğinin işaretli olması gerekmektedir. Bu buton aktif hale getirildikten sonra basıldığında ise Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi'nin çıktısının alınmasını ve çıktı öncesi önizlemesinin görülmesi sağlanmaktadır.

55 Kullanıcı Referans Dokümanları YİBF Ruhsat Başvurusu Ruhsat Başvurusu Yap butonuna basıldığında YİBF Ruhsat Başvurusu ekranı açılmaktadır. Bu ekranda; yapılacak işlemler hakkında uyarı mesajı bulunmaktadır. Bu uyarı mesajının dikkatle okunması önerilir. Mevcut ekranda aynı zamanda Gruba Ait Tüm YİBF'lere ait bilgiler de bulunmaktadır. Ekranın altında Ruhsat Başvurusu Yap ve Vazgeç butonları bulunmaktadır. Ruhsat Başvurusu Yap butonu pasif durumdadır. Bu butonun aktif olması için Okudum, kabul ediyorum seçeneğinin işaretli olması gerekmektedir. Vazgeç butonunun tıklanması durumunda; girilmiş olan tüm bilgiler kaybolacaktır. Ruhsat Başvurusu Yap butonuna basıldığında YİBF Bilgileri ekranı çıkmaktadır. Ekranın altında Yazdır, Sözleşme ve Taahhütname olmak üzere üç ayrı buton yer almaktadır Ruhsat İşlemleri Yeni bir YİBF Girişi yapıldıktan sonra YİBF Bilgileri ekranında Ruhsat Başvurusu Yap ve Gruba Yeni YİBF Ekle olmak üzere iki ayrı buton bulunmaktadır. Burada yeni bir YİBF girişi yapılmış olup bu YİBF'e ait ruhsat başvurusu yapılmamış durumdadır. Ruhsat başvurusu yapılmamış olan YİBF'ler YİBF İşlemleri menüsü altındaki Başvuru Bekleyenler menüsünde yer almaktadır.

56 Ruhsat Başvurusu Yapılacak YİBF'ler Bu alanda Ruhsat Başvurusu Bekleyen YİBF'lere ait liste bulunmaktadır. Sorgu ekranı yardımıyla istenilen YİBF aranabilir. Bu ekranda YİBF'lere ait YİBF numarası, ilgili idare, yapı sahibi, Pafta/Ada/Parsel ve kayıt tarihleri gösterilmektedir. Bazı YİBF numaralarının yanında ikonu bulunmaktadır. Bu ikon YİBF numarasına ait birden fazla YİBF'in olduğunu göstermektedir. ikonuna basıldığında, ikon haline dönerek altında bulunan diğer YİBF'ler görüntülenmektedir. Ayrıca YİBF'lere ait bilgilerin sağ tarafında dört adet ikon bulunmaktadır. Bu ikonlardan; Göster ikonuna basıldığında YİBF Bilgileri ekranı çıkmaktadır. Bundan sonra yapılacak işlemler; YİBF Bilgileri başlığı altından takip edilir. YİBF'i Güncelle ikonuna basıldığında Yeni YİBF- Ana Bilgiler ekranı çıkmaktadır. Bu ekranda gerçekleştirilen işlemler; Yeni YİBF- Ana Bilgiler başlığı altından takip edilmelidir. Ruhsat Başvurusu ikonuna basıldığında YİBF Ruhsat Başvurusu ekranı çıkmaktadır. Bu ekranda gerçekleştirilen işlemler; YİBF Ruhsat Başvurusu başlığı altından takip edilmelidir. Gruba Yeni YİBF Ekle ikonuna basıldığında Gruba Yeni YİBF Ekleme ekranı çıkmaktadır. Bu menü altında gerçekleştirilen işlemler; Gruba Yeni YİBF Ekleme başlığı altından takip edilmelidir.

57 Kullanıcı Referans Dokümanları İdareden Ruhsat Bekleyen YİBF'ler Bu menü altında Ruhsat Onayı Bekleyen YİBF'ler sorgulanmakta ve listelenmektedir. Sorgu ekranı yardımıyla istenilen YİBF aranabilir. Bu ekranda YİBF'lere ait YİBF numarası, ilgili idare, yapı sahibi, Pafta/Ada/Parsel ve kayıt tarihleri gösterilmektedir. Bazı YİBF numaralarının yanında ikonu bulunmaktadır. Bu ikon YİBF numarasına ait birden fazla YİBF'in olduğunu göstermektedir. ikonuna basıldığında, ikon haline dönerek altında bulunan diğer YİBF'ler görüntülenmektedir. Ayrıca YİBF'lere ait bilgilerin sağ tarafında bir adet ikon bulunmaktadır. Bu Göster ikonuna basıldığında YİBF Bilgileri ekranı çıkmaktadır. Bundan sonra işlem; Ruhsat Onayı Bekleyenler başlığı altından takip edilmelidir Güncel YİBF ler YİBF İşlemleri menüsü altındaki Güncel YİBF'ler menüsü ile Güncel YİBF lere ait liste görüntülenebilmektedir.

58 Güncel YİBF Listesi Bu ekranda Güncel YİBF'ler sorgulanabilmekte ve güncel YİBF'ler hakkında bilgi edinilebilmektedir. YİBF'lerle ilgili; YİBF numarası, Sahibi, Ada/Parsel Bilgisi, Sözleşme Tarihi, Son Hakediş ve buna ait % yüzde bilgisi görüntülenmektedir. Güncel YİBF Listesi ekranındaki bilgilerin sonunda altı adet ikon yer almaktadır. Bu ikonlardan; Göster ikonuna basıldığında YİBF Bilgileri ekranı gelmektedir. Bu ekran üzerinde YİBF'e ait; ana bilgiler, yapı bilgileri, proje ve proje müellifi bilgileri, sözleşme bilgileri, görevli denetçi ve yardımcı kontrol elemanları ile hakediş bilgileri yer almaktadır. Bu ekranın altında Hakedişleri, Denetim Bilgileri, Beton Dökümleri, Yazdır, Sözleşme ve Taahhütname olmak üzere altı adet buton bulunmaktadır. Hakedişleri ikonuna basıldığında YİBF'in Hakedişleri ekranı gelmektedir. Bu ekran üzerinde hakediş listesi bulunmaktadır. Listenin üst kısmında bulunan sorgu ekranı kullanılarak istenilen arama gerçekleştirilebilir. Arama yapmak için Hakediş numarası girildikten sonra Arama Yap butonuna basmak yeterlidir. Bu ekranın altında Yeni Tespit, Yılsonu Seviye Tespit ve YİBF Bilgileri olmak üzere üç adet daha buton bulunmaktadır. Yeni Tespit butonuna basıldığında Yeni Tespit Talebi ekranı çıkmaktadır. Denetim Bilgileri ikonuna basıldığında YİBF'in Denetim Bilgileri ekranı çıkmaktadır. Bu ekran üzerinde yapılması gereken işlemler, YİBF'in Denetim Bilgileri başlığı altından takip edilmelidir. YİBF ile ilgili İşlemler ikonuna basıldığında ise, YİBF ile ilgili İşlem Tarihçesi ekranı çıkmaktadır. Bu ekran üzerindeki işlem listesinin sonunda Göster ikonu bulunmaktadır. Bu ikona basıldığında ise işlem ile ilgili detaylı bilgi veren İşlem Bilgileri ekranı çıkmaktadır. İşlem Bilgileri ekranında yer alan Mesaj Listesi kısmının sonunda Göster ikonu bulunmaktadır. Bu ikona basıldığında da mesaja ait bilgilerin yer aldığı Mesaj Bilgileri ekranı çıkmaktadır. İşlem Bilgileri ekranının altında yer alan Listeye Dön butonuna basılarak İşlem Tarihçesi ekranına dönülecektir.

59 Kullanıcı Referans Dokümanları 59 Yazdır ikonuna basıldığında, yapıya ilişkin bilgi formunun çıktısı alınmaktadır. Güncel YİBF Listesi ekranındaki Güncelle ikonuna basılarak YİBF'de Denetim Personeli Değişikliği ekranı çıkmaktadır. Bu ekran üzerinde gerekli güncellemeler yapılır. Ekranın altında; Vazgeç ve Listeye Dön ve 2. Adım - Değişiklikleri Kaydet butonları yer almaktadır. Bu butonlardan Vazgeç ve Listeye Dön butonuna basılırsa Güncel YİBF Listesi ekranına geri döner. 2. Adım - Değişiklikleri Kaydet butona basıldığında ise YİBF'de Denetim Elemanı Değişiklik Kararı ekranı çıkar. Bu ekranda, yapılan işle ilgili bir uyarı mesajı çıkmakta ve bu uyarı mesajının içinde ekranın altında yer alan Değişiklikleri Kaydet butonunu aktif hale getirecek Okudum, kabul ediyorum seçeneği bulunmaktadır. Bu butonun dışında 1. Adım Denetim Bilgileri ve Vazgeç butonları yer almaktadır. 1. Adım Denetim Bilgileri butonu ile bir önceki ekrana geri dönülür. Vazgeç butonu ile ise Güncel YİBF Listesi ekranına geri dönülmektedir.

60 Hakedişleri YİBF İşlemleri menüsü altındaki Güncel YİBF'ler menüsüne girildiğinde Güncel YİBF Listesi ekranı çıkmaktadır. Bu ekranda listelenen Güncel YİBF'lere ait listede Göster ikonuna basıldığında YİBF Bilgileri ekranı gelmektedir. Bu ekranın altında bulunan Hakedişleri butonuna basıldığında Güncel YİBF listesinde seçilen YİBF'e ait Hakediş Listesi çıkmaktadır. Bu listede Hakediş ile ilgili olan bilgiler yer almaktadır. Açılan YİBF'in Hakedişleri ekranında sorgu yapmak mümkündür. Bunun yanısıra listenin sağ kısmında yer alan Göster ikonuna basıldığında Hakediş Bilgisi ekranı çıkmaktadır. Bu ekranda Hakediş ile ilgili detaylı bilgi bulunur. Hakediş Bilgisi ekranının altında Hakediş Yazdır, YİBF in Hakedişleri ve Tüm Hakedişler olmak üzere üç adet buton bulunmaktadır. Hakediş Yazdır butonu yardımıyla YİBF'e ait Hakedişin çıktı önizlemesi hazırlanır ve çıktısı alınır. YİBF in Hakedişleri butonuna basıldığında Güncel YİBF Listesi ekranına geri dönmektedir. Tüm Hakedişler butonuna basıldığında ise tüm Güncel Hakedişleri listelemektedir. YİBF'in Hakedişleri ekranının altında üç adet buton bulunmaktadır. Bu butonlardan birincisi; Yeni Tespit butonudur. Bu butonun aktif olması için YİBF'e ait onay bekleyen tespitin bulunmaması gerekmektedir. Onay bekleyen tespit olması durumunda yeni bir tespit talebinde bulunulamayacağı için Yeni Tespit butonu pasif olacaktır.

61 Kullanıcı Referans Dokümanları 61 Bu butonlardan ikincisi; Yılsonu Seviye Tespit butonudur. Bu buton yılsonu seviye tespiti için gereklidir. Bu nedenle bu buton sadece yıl sonunda aktif olmaktadır. Bunun dışında pasif durumdadır. Bir diğer buton ise YİBF Bilgileri butonudur. Bu butona basıldığında YİBF Bilgileri ekranına dönmektedir Yeni Tespit Talebi YİBF'in Hakedişleri ekranının altında yer alan Yeni Tespit butonuna basıldığında Yeni Tespit Talebi ekranı çıkmaktadır. Bu ekranda iş sınıflarına göre tespit talep bilgileri girilerek altta yer alan 2.Adım-Tespit Talebini Kaydet butonuna basılmalıdır. Bu butona basıldığına Yeni Tespit Talebi Kaydetme Kararı ekranı çıkmaktadır.,

62 62 Bu ekranda, yapılacak işlem ile ilgili bilgi ve uyarı mesajı bulunmaktadır. Mesajın altında " Okudum, kabul ediyorum" seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek işaretlendiğinde altta yer alan Tespit Talebini Kaydet butonu aktif hale gelecektir. Bu butona basılarak işlem kaydedilir ve YİBF'in Hakedişleri ekranına dönülür. İşlem kaydedilmeden önce; iş sınıflarına göre girilen tespit taleplerinde değişiklik yapılmak isteniyorsa, 1.Adım-Tespit Seviyeleri butonuna basarak Yeni Tespit Talebi ekranına dönülerek istenilen değişiklikler yapılabilir. Vazgeç butonuna basıldığında da işlemden çıkarak YİBF'in Hakedişleri ekranına dönülür Yılsonu Seviye Tespit Talebi YİBF'in Hakedişleri ekranının altında yer alan Yılsonu Seviye Tespit butonuna basıldığında Yılsonu Seviye Tespit Talebi ekranı çıkmaktadır. Bu ekranda iş sınıflarına göre yılsonu seviye tespit talep bilgileri girilerek altta yer alan 2. Adım-Tespit Talebini Kaydet butonuna basılmalıdır. Bu butona basıldığına Yılsonu Seviye Tespit Talebi Kaydetme Kararı ekranı çıkmaktadır.

63 Kullanıcı Referans Dokümanları 63 Bu ekranda, yapılacak işlem ile ilgili bilgi ve uyarı mesajı bulunmaktadır. Mesajın altında " Okudum, kabul ediyorum" seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek işaretlendiğinde altta yer alan Tespit Talebini Kaydet butonu aktif hale gelecektir. Bu butona basılarak işlem kaydedilir ve YİBF'in Hakedişleri ekranına dönülür. İşlem kaydedilmeden önce; iş sınıflarına göre girilen tespit taleplerinde değişiklik yapılmak isteniyorsa, 1.Adım-Tespit Seviyeleri butonuna basarak Yılsonu Seviye Tespit Talebi ekranına dönülerek istenilen değişiklikler yapılabilir. Vazgeç butonuna basıldığında da işlemden çıkarak YİBF'in Hakedişleri ekranına dönülür YİBF'in Denetim Bilgileri YİBF İşlemleri menüsü altındaki Güncel YİBF'ler menüsüne girildiğinde Güncel YİBF Listesi ekranı çıkmakta ve bu ekranda listelenen Güncel YİBF'lere ait listede Göster ikonuna basıldığında YİBF Bilgileri ekranı gelmektedir. Bu ekranın altında bulunan Denetim Bilgileri butonuna basıldığında YİBF'in Denetim Bilgileri ekranı çıkmaktadır. Bu ekrana, Güncel YİBF Listesi ekranında bulunan Denetim Bilgileri ikonuna basarak da erişilmektedir. YİBF'in Denetim Bilgileri ekranında, yapılan denetimlere bulunmaktadır. Denetim Bilgilerinin sağ tarafında bulunan ait Denetim Bilgisi Göster ikonuna basıldığında ise denetim ile ilgili detaylı bilgi ve fotograflara ulaşılabilir. Sağ tarafta bulunan ikonlardan bir diğeri ise Yapı Resmini İndir ikonudur. Bu ikon yardımıyla yapıya ait resim indirilebilir. YİBF'in Denetim Bilgileri ekranı altında Yeni Denetim Bilgisi ve YİBF Bilgilerine Geri Dön olmak üzere iki adet buton bulunmaktadır. Yeni Denetim Bilgisi butonuna basılarak yeni bir Denetim Bilgisi girilebilir. YİBF Bilgilerine Geri Dön butonuna basıldığında ise YİBF Bilgileri ekranına geri dönülmektedir.

64 Yeni Denetim Bilgisi Yeni denetim bilgisi girmek için açılan ekranda, doldurulması gereken alanlar doldurularak altında yer alan 2.Adım Denetim Bilgisini Kaydet butonuna basılmalıdır. Bu butona basıldığında Yeni Denetim Bilgisi Kaydetme Kararı ekranı çıkmaktadır. Bu ekranda, yapılacak işlem ile ilgili bilgi ve uyarı mesajı bulunmaktadır. Mesajın altında " Okudum, kabul ediyorum" seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek işaretlendiğinde altta yer alan Denetim Bilgisini Kaydet butonu aktif hale gelecektir. Bu butona basılarak işlem kaydedilir ve YİBF'in Denetim Bilgileri ekranına dönülür. İşlem kaydedilmeden önce; girilen denetim bilgilerinde değişiklik yapılmak isteniyorsa, 1.Adım-Denetim Bilgisi butonuna basarak Yeni Denetim Bilgisi ekranına dönülerek istenilen değişiklikler yapılabilir. Vazgeç butonuna basıldığında da işlemden çıkarak YİBF'in Denetim Bilgileri ekranına dönülür.

65 Kullanıcı Referans Dokümanları Beton Dökümleri YİBF İşlemleri menüsü altındaki Güncel YİBF'ler menüsüne girildiğinde Güncel YİBF Listesi ekranı çıkmakta ve bu ekranda listelenen Güncel YİBF'lere ait listede Göster ikonuna basıldığında YİBF Bilgileri ekranı gelmektedir. Bu ekranın altında bulunan Beton Dökümleri butonuna basıldığında Hazır Beton Dökümleri ekranı çıkmaktadır. Bu ekranda beton döküm listesi bulunmaktadır. Bu listenin sağ tarafında bulunan Göster ikonuna basıldığında hazır beton dökümü ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılır YİBF Devralma Herhangi bir nedenle fesih edilen YİBF'in devralma işlemi; YİBF İşlemleri menüsü altındaki Devralma İşlemleri menüsü ile yapılmaktadır. YİBF Devralma ekranından; devralınmak istenilen YİBF'e ait YİBF No girilerek sorgulama yapılabilmektedir. Sorgulama sonucu devralınmak istenilen YİBF listelenecektir. Bu listede Devralınacak YİBF ile ilgili; YİBF No, İlgili İdare, Yapı Sahibi, Ada/Parsel ve Seviye bilgileri yer almaktadır. Bu bilgilerin sonunda Devral ikonu bulunmaktadır. Bu ikona basıldığında Devralınacak YİBF e ait YİBF Bilgileri ekranı çıkmaktadır. Bu ekranın altında bulunan 2. Adım -Denetim Bilgileri butonuna basılır.

66 Devir Onayı Bekleyenler Herhangi bir nedenle fesih edilen YİBF'leri devralma işlemine başvurulduğunda Devir Onayı Bekleyen YİBF'ler; YİBF İşlemleri menüsü altındaki Devralma İşlemleri menüsünde listelenmektedir. Devir Onayı Bekleyen YİBF'lere ait bekleyen YİBF listesi bulunmaktadır. Ayrıca bu ekranda YİBF'e ait bilgiler yardımıyla, sorgulama yapma olanağı da sağlanmaktadır. Bu ekranda listelenen YİBF'lere ait YİBF No, İlgili İdare, Yapı Sahibi, Pafta/Ada/Parsel ve Gönderilme Tarihi bilgileri görüntülenmektedir. Bu bilgilerin sonunda bulunan Göster ikonuna basıldığında söz konusu YİBF'e ait YİBF Bilgileri ekranı çıkmaktadır.

67 Kullanıcı Referans Dokümanları Fesihli YİBF'ler Herhangi bir nedenle fesih edilen YİBF ler; YİBF İşlemleri menüsü altındaki Fesihli YİBF'ler menüsünde listelenmektedir. Fesihli YİBF Listesi; YİBF no, yapı sahibi, Ada/Parsel, F. seviye talep ve F. seviye tespit tarihi ile seviye bilgilerini içermektedir. Bu bilgilerin sonunda üç adet ikon yer almaktadır. Bu ikonlardan; Göster ikonuna basıldığında Fesihli YİBF Bilgileri ekranı çıkmaktadır. Ekran altında Hakedişleri ve Listeye Geri Dön butonları bulunmaktadır. Bu butonlardan Listeye Geri Dön butonuna basıldığında Fesihli YİBF Bilgileri ekranına geri dönecektir. Hakedişleri ikonuna basıldığında da YİBF'in Hakedişleri ekranı çıkacaktır. YİBF ile ilgili işlemler ikonuna basıldığında ise YİBF'e ait işlemler listelenecektir.

68 Hakedişleri YİBF İşlemleri menüsü altındaki Fesihli YİBF'ler menüsüne girildiğinde Fesihli YİBF Listesi ekranı çıkmakta ve bu ekranda listelenen Fesihli YİBF'lere ait listede Göster ikonuna basıldığında Fesihli YİBF Bilgileri ekranı gelmektedir. Bu ekranın altında bulunan Hakedişleri butonuna basıldığında da Fesihli YİBF listesinde seçilen YİBF'e ait Hakediş Listesi çıkmaktadır. Bu listede Hakediş ile ilgili olan bilgiler yer almaktadır. Açılan YİBF'in Hakedişleri ekranında sorgu yapmak mümkündür. Bunun yanısıra listenin sağ kısmında yer alan Göster ikonuna basıldığında YİBF'in Hakedişleri ekranı çıkmaktadır. Bu ekranda Hakediş ile ilgili detaylı bilgi bulunur. YİBF'in Hakedişleri ekranına; Fesihli YİBF Listesi ekranında bulunan Hakedişleri ikonu ile de ulaşılabilmektedir. Hakediş Bilgisi ekranının altında; YİBF in Hakedişleri ve Tüm Hakedişler olmak üzere iki adet buton bulunmaktadır. YİBF in Hakedişleri butonuna basıldığında bu zamana kadar YİBF üzerindeki hakedişleri ekrana getirmektedir. Tüm Hakedişler butonuna basıldığında ise tüm hakedişler listelenmektedir. YİBF in Hakedişleri ekranının altında iki adet buton bulunmaktadır. Bu butonlardan birincisi; Fesih Seviye Tespit Talebi butonudur. Bu butona basılarak fesih seviye tespit talebinde bulunulabilir. Bu butonlardan ikincisi ise; YİBF Bilgilerine Geri Dön butonudur. Bu butona basıldığında Fesihli YİBF Bilgileri ekranına geri dönecektir.

69 Kullanıcı Referans Dokümanları Fesih Seviye Tespit Talebi Fesihli YİBF Bilgileri ekranında bulunan Hakedişleri ikonuna basıldığında; YİBF'in Hakedişleri ekranı çıkmaktadır. Bu ekranın altında bulunan Fesih Seviye Tespit Talebi butonuna basıldığında ise; Fesih Seviye Tespit Talebi ekranı çıkmaktadır. Bu ekranda iş sınıflarına göre tespit talep bilgileri girilerek altta yer alan 2.Adım-Tespit Talebini Kaydet butonuna basıldığında Fesih Seviye Tespit Talebi Kaydetme Kararı ekranı çıkmaktadır. Bu ekranda, yapılacak işlem ile ilgili bilgi ve uyarı mesajı bulunmaktadır. Mesajın altında " Okudum, kabul ediyorum" seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek işaretlendiğinde altta yer alan Tespit Talebini Kaydet butonu aktif hale gelecektir. Bu butona basılarak işlem kaydedilir ve YİBF'in Hakedişleri ekranına dönülür. İşlem kaydedilmeden önce; iş sınıflarına göre girilen tespit taleplerinde değişiklik yapılmak isteniyorsa, 1.Adım-Tespit Seviyeleri butonuna basarak Fesih Seviye Tespit Talebi ekranına dönülerek istenilen değişiklikler yapılabilir. Vazgeç butonuna basıldığında da işlemden çıkarak YİBF'in Hakedişleri ekranına dönülür.

70 Hazır Beton Dökümleri Hazır Beton Dökümleri menüsü; YİBF İşlemleri menüsü altında bulunmaktadır. Bu menü başlığı altında Hazır Beton Dökümleri ekranı çıkmakta ve bu ekran üzerinde beton döküm listesi bulunmaktadır. Beton Dökümü ile ilgili bilgilerin bir kısmı gözükmektedir. Tabloların sonunda yer alan tablo halinde Göster ikonuna basıldığında Hazır Beton Dökümü Bilgileri ekranı çıkmaktadır. Bu ekran üzerinde de dökümün yapılacağı YİBF ve döküm bilgisinin ayrıntıları yer almaktadır. 9.3 Hakediş İşlemleri Hakediş İşlemleri menüsü altında Güncel YİBF Hakedişleri ve Fesih Hakedişleri başlıkları yer almaktadır. Bu menü yardımıyla Güncel ve Fesihli YİBF'lerin hakediş işlemleri gerçekleştirilmektedir Güncel YİBF Hakedişleri Bu menü yardımı ile tüm YİBF'lerin Güncel Hakedişleri görülebilmektedir. Güncel Hakedişler ile ilgili olarak YİBF no, hakediş, tip, tarih, seviye talep, seviye onaylı ve durumu bilgileri bulunmaktadır. Listenin sonunda yer alan Göster ikonuna basıldığında Hakediş Bilgisi ekranı

71 Kullanıcı Referans Dokümanları 71 çıkmaktadır Fesih Hakedişleri Bu menü yardımı ile tüm Fesih Hakedişleri görüntülenmektedir. Fesih Hakedişleri ile ilgili olarak YİBF no, hakediş, tip, tarih, seviye (onaylı), seviye (talep) ve durumu bilgileri bulunmaktadır. Listenin sonunda yer alan Göster ikonuna basıldığında Hakediş Bilgisi ekranı çıkmaktadır. 9.4 Firma İşlemleri Firma İşlemleri menüsü altında Firma Genel Bilgileri, Denetçiler, Yardımcı Kontrol Elemanları, Kontör Tarihçesi ve Neden İşlem Yapamıyorum? alt menüleri bulunmaktadır. Firma Genel Bilgileri menüsü altında YDK hakkında genel bilgiler yer almakta ve bazı bilgilerin güncellenmesine izin vermektedir.

72 Firma Bilgileri Firma İşlemleri menüsünün altında yer alan Firma Genel Bilgileri alt başlığı altında; firmaya ait genel bilgiler, kurucularına ait bilgiler ve YİBF bilgileri bulunmaktadır. Bu bilgilerden bir kısmının güncellenmesi bu alanda yapılabilmektedir. Firmaya ait adres, telefon, faks, şube adresleri, URL ve e-posta adres bilgileri bu pencere üzerinde güncellenebilir bilgilerdir. Bu bilgilerden güncellenmesi istenenler yazılarak Güncelle butonuna basılır. Bu sayede firma bilgileri üzerinde yapılması gereken güncellemeler sisteme yansıtılmaktadır. Bunun dışında güncellenmesi gereken diğer bilgiler ise; Yapı Denetim Kurulu Başkanlığı tarafınca güncellenmektedir.

73 Kullanıcı Referans Dokümanları Denetçiler Firma İşlemleri menüsünün altında yer alan Firma Personeli menüsü altında yer alan Denetçiler menüsü altında YDK bünyesinde görevli olan denetçilerin listesi görülmektedir. Bu listede denetçilere ait genel bilgiler ve denetçilerin sorumluluğunda olan YİBF'lerin toplam sayısı bulunmaktadır. Ekranda yer alan denetçilere ait bilgilerin en sonunda bulunan Göster ikonuna tıklandığında ise denetçinin görev aldığı YİBF listesine ulaşılır. Listede yer alan YİBF'lere ait satır sonlarında 2 adet ikon bulunmaktadır. Bu ikonlardan ilki; YİBF hakkında bilgi verme niteliğindedir. Ruhsat Bekliyor YİBF ve Sondaki Devir Onayı Bekliyor YİBF, Ruhsat Başvuru Bekliyor ikonlarından biri bulunabilir. Göster ikonuna basıldığında ise YİBF e ait Ana bilgiler, Yapı Bilgileri, Proje Bilgileri, Proje Müellifi Bilgileri, Sözleşme bilgileri, Görevli Denetçi ve Yardımcı Kontrol Elemanlarına ait bilgiler ile Gruba ait tüm YİBF bilgileri ve Hakediş Bilgileri yer almaktadır.

74 Yardımcı Kontrol Elemanları Firma İşlemleri menüsünün altında yer alan Firma Personeli menüsü altında yer alan Yardımcı Kontrol Elemanları menüsü altında YDK bünyesinde görevli olan yardımcı kontrol elemanlarının listesi görülmektedir. Bu listede yardımcı kontrol elemanlarına ait genel bilgiler bulunmaktadır. Listenin sonunda; YİBF'lere iki adet ikon bulunmaktadır. Bu ikonlardan ilki; YİBF hakkında bilgi verme niteliğindedir. ikonu ya da Ruhsat Bekliyor YİBF Ruhsat Başvuru Bekliyor ikonu bulunabilir. Listenin sonunda yer alan Göster ikonuna basıldığında ise; YİBF'e ait ana bilgiler, yapı bilgileri, proje bilgileri, proje müellifi bilgileri, sözleşme bilgileri, görevli denetçi ve yardımcı kontrol elemanlarına ait bilgiler ile gruba ait tüm YİBF bilgileri ve hakediş bilgileri yer almaktadır Kontör Tarihçesi Firma İşlemleri menüsünün altında yer alan Kontör Tarihçesi alt başlığı; YDK'nın ne zaman, ne kadar kontör yüklediği ve yaptığı işlemlerle ne kadar kontör harcadığını gösteren bir menüdür. Bu menüde kontör miktarı, tarihi, açıklaması, dekontu ve tutarı bilgileri incelenebilir.

75 Kullanıcı Referans Dokümanları Neden İşlem Yapamıyorum Firma İşlemleri menüsünün altında yer alan Neden İşlem Yapamıyorum? alt başlığı; YDK'nın firma sorunlarını listeleyen bir menüdür. Bu menüde firmaya ait belirlenen sorunların numaraları, hangi YİBF'le ilgili olduğu, sorun, başlangıç ve kalan gün gibi bilgilere ulaşılmaktadır. 9.5 Mesajlarım Mesajlar, sistemin haberleşme altyapısıdır. Bu bölüm; hem sistemde meydana gelen olaylarla ilgili olarak bilgilendirme ve uyarma, hem de kullanıcılar arasında haberleşme amacıyla kullanılmaktadır Yeni Mesaj Bu ekranda Başlık ve Mesaj alanlarını kullanarak sormak istediğiniz soru ya da yaşadığınız sorunlarla ilgili Sistem Yöneticisine mesaj atabilirsiniz.

76 Gelen Kutusu Bu ekranda size gönderilmiş olan mesajları görebilirsiniz. Mesajın yanında ünlem işareti bulunuyorsa bu mesajı okumadığınız anlamına gelir. Mesajı Göster ikonuna basarak okuyabilirsiniz Giden Kutusu Bu ekranda göndermiş olduğunuz mesajları görebilirsiniz. Mesajın yanında ünlem işareti bulunuyorsa bu mesajı okumadığınız anlamına gelir. Mesajın e-posta ile gönderilip gönderilmediği ve okunup okunmadığı bilgileri de bu ekranda listelenmektedir. Mesajın yanında bulunan Göster ikonuna basıldığında mesaja ilişkin detay bilgileri bulabilirsiniz.

77 Kullanıcı Referans Dokümanları İşlemlerim Sistemde gerçekleşen birçok işlem, işlem zamanı, içeriği, kimler tarafından gerçekleştirildiği gibi birçok bilgilerle beraber kaydedilmektedir. Bu bilgiler; hem denetim açısından sonraki zamanlarda kullanılır, hem de güvenlik açısından kullanıcıların kendilerinin ve sistem yöneticilerinin, kullanıcıların ne zaman, hangi işleri gerçekleştirdiği sorusuna yanıt olarak kullanılır. Özet olarak YİBF'ler, YDK, denetçiler, yardımcı kontrol elemanları, hazır beton firmaları, laboratuvar firmaları ile ilgili birçok eylem ilgili bilgileriyle birlikte kaydedilir. Kullanıcılar İşlem Tarihçesi altından kendi gerçekleştirdikleri işlemlerin neler olduklarını ana menüde inceleyebilirler. Bazı işlemler gerçekleştiğinde ilgili olan YDK, denetçi, kurum personeli bu işlem hakkında bilgilendirilir veya uyarılırlar.

78 İşlem Tarihçesi Bu ekranda ilgili işlemlerin listesi verilir. Bu işlemlerin başlık, zaman bilgileri verilir. İstenirse Göster ikonuyla işlemin detay bilgilerine bakılabilir İşlem Bilgileri Bu ekranda işlemin detaylı olarak bilgileri gösterilir, varsa bu işlem ile ilgili gönderilmiş mesajlar listelenir.

79

HAZIR BETON FİRMASI KULLANIM KILAVUZU

HAZIR BETON FİRMASI KULLANIM KILAVUZU Yapı Denetim Sistemi KULLANIM KILAVUZU Yapı Denetim Sistemi Yapı Denetim Sistemi, Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli,

Detaylı

DENETÇİ KULLANIM KILAVUZU

DENETÇİ KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU , Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini

Detaylı

İLGİLİ İDARE (BELEDİYE) KULLANIM KILAVUZU

İLGİLİ İDARE (BELEDİYE) KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU , Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini

Detaylı

LABORATUVAR FİRMASI KULLANIM KILAVUZU

LABORATUVAR FİRMASI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU , Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini

Detaylı

ÖZEL YAPI DENETİM SİSTEMİ UYGULAMASI

ÖZEL YAPI DENETİM SİSTEMİ UYGULAMASI Ticari Gizli Belge 1/55 YAPI DENETİM SİSTEMİ Türkiye'de kaliteli yapı yapılmasını sağlamak üzere proje ve yapı denetimini gerçekleştirmek ve 19 pilot ilde uygulanan 4708 sayılı kanun ve ilgili mevzuatı

Detaylı

BAYINDIRLIK ve İSKAN İL MÜDÜRLÜKLERİ KULLANIM KILAVUZU

BAYINDIRLIK ve İSKAN İL MÜDÜRLÜKLERİ KULLANIM KILAVUZU BAYINDIRLIK ve İSKAN İL MÜDÜRLÜKLERİ KULLANIM KILAVUZU , Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

c) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri.

c) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri. Kanun No. 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Amaç, kapsam ve Tanımlar ; MADDE 1 Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU Sözleşme İşlemleri A- Asgari Ücret Tarifesi B- Yeni Sözleşme C- Sözleşme Listesi D- Devir Teslim Başvuruları A-Asgari Ücret Tarifesi; İlgili yıla

Detaylı

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Kamu SM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Doküman Adı ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 0 Hazırlayanlar Serdar DEMİR Onay Erol KAHRAMAN DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 8 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Ön Yeterlik Doküman Satış İşlemleri......3 2. Ön Yeterlik Doküman Alanların Listelenmesi. 6 3. İhale Komisyonu İşlemleri...8

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete : 13 Temmuz 2001/24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu EMANUSCRIPT YAZAR İÇİN KULLANIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Sisteme Kayıtlı Yazar ise Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu e-mail adresidir) ve şifresini

Detaylı

Seçmeli Ders Değişikliği seçimiyle YKK nın girileceği Yönetim Kurulu Kararları paneli açılır (Ekran 2).

Seçmeli Ders Değişikliği seçimiyle YKK nın girileceği Yönetim Kurulu Kararları paneli açılır (Ekran 2). Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yönetim Kurulu Kararları Menüsü Değişikliği Değişikliği işleminin yapılması için ilgili Yönetim Kurulu Kararının (YKK) sisteme girilmesi gerekir. Bunun için Temel İşlemler

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Elektronik - Sağlık Personeli Bilgi Sistemi 12.11.2015 2 E-SPEBİS NEDİR? Elektronik Sağlık Personeli

Detaylı

EBA İŞ SÜREÇLERİ TEDARİKÇİ ÖDEME TALEBİ Ver 1.0

EBA İŞ SÜREÇLERİ TEDARİKÇİ ÖDEME TALEBİ Ver 1.0 EBA İŞ SÜREÇLERİ TEDARİKÇİ ÖDEME TALEBİ Ver 1.0 Yazılıma aşağıdaki internet adresi üzerinden girebilirsiniz. Şirket ağı üzerinden giriş yaptığınızda EBA ya şifre yazmadan giriş yapabilirsiniz. Şirket dışı

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu.

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu. GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI Kullanım Kılavuzu www.gapcotton.org İçindekiler İÇİNDEKİLER GAP COTTON... 1 GAPCOTTON LAB PORTALI... 1 Kullanım Kılavuzu... 1 İçindekiler... 2 A. Sunuş... 4 1. Kayıt İşlemi...

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ TALEP İŞLEMİ. Didem AKKAYA Şubat 2014 v1.

Kullanıcı Kılavuzu. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ TALEP İŞLEMİ. Didem AKKAYA Şubat 2014 v1. Kullanıcı Kılavuzu T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ TALEP İŞLEMİ Didem AKKAYA Şubat 2014 v1.0 İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Kullanıcı Tarafından Yetki Talep Edilmesi...

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

DANIŞMAN ONAYI. Ön Gereksinimler:

DANIŞMAN ONAYI. Ön Gereksinimler: DANIŞMAN ONAYI Ön Gereksinimler: Akademik takvim Dersler Müfredatlar Ders teklifleri Şubeler Danışman atamaları Öğrenci bilgilerin sistemde tam olduğu ve Öğrencinin kaydının yapılmış olması gerekir. Bu

Detaylı

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış Otomasyon Erişimi Menüler ve İçerikleri Ana Ekran Unsurları Sorular Çıkış Otomasyona nasıl ulaşılabilir? Kullanıcı Adı İlk Şifre Oluşturma Otomasyon Sistemi Otomasyon Sistemine nasıl ulaşılabilir? Üniversitemiz

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ

MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU Nisan 2013 MARM ASSISTANCE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ Yenişehir Mh. Mustafa Akyol Sk. Grup Center İş Mrkz. No:9/158 34912 Kurtköy Pendik/İSTANBUL Tel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU 1. Genel Bilgi 2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri 3. Başvuru İşlemleri 4. Şifremi Unuttum 5.

Detaylı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı... 3 1.3

Detaylı

1 PİYASAYA SÜREN İŞLEMLERİ

1 PİYASAYA SÜREN İŞLEMLERİ 1 PİYASAYA SÜREN İŞLEMLERİ Bir PS yönetmelik gereğince piyasaya sürdüğü ambalaj miktarının belirli bir miktarını ambalaj atığı şeklinde toplamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirebilmek için bir

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal Bilim Olimpiyatları. Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu

19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal Bilim Olimpiyatları. Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal Bilim Olimpiyatları Genel Bilgi Bu kılavuz Anadolu Üniversitesi

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

E-BELEDİYECİLİK İŞLEMLERİ YARDIM DÖKÜMÜ AnaSayfa. A-Genel

E-BELEDİYECİLİK İŞLEMLERİ YARDIM DÖKÜMÜ AnaSayfa. A-Genel E-belediye sistemimizi kullanırken internet sitemiz ile olan tüm etkileşim 128 bit SSL şifreleme sistemi ile korunmaktadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kart bilgileri sistemimiz üzerinde tutulmamakta,

Detaylı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı...

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU EBYS birim sorumluları, kendi birimlerinde görev yapan ve EBYS sistemine kayıtlı

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

E-PERFORMANS SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

E-PERFORMANS SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU İÇİNDEKİLER Referans No: İKD.1-KK-001 İlk Yayım Tarihi: 09.09.2015 Revizyon Tarihi / No: 01.07.2016/01 Doküman Sahibi Departman: Ücret Yönetimi ve Raporlama Bölümü Yayımlayan Departman: Organizasyon ve

Detaylı

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI ÖĞRETİM YILI İNTERNET KAYIT YENİLEME KILAVUZU

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI ÖĞRETİM YILI İNTERNET KAYIT YENİLEME KILAVUZU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI İNTERNET KAYIT YENİLEME KILAVUZU 1. Genel Bilgi 2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri 3. Başvuru İşlemleri 4. Şifremi Unuttum

Detaylı

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir.

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Akademik Bilgi Sistemi ne http://mf.nigde.edu.tr/akbis adresinden

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı Versiyon : 2 Tarih : 28.09.2017 1 1 SİPARİŞ PORTALİ... 3 2. SEVK BEKLEYEN SİPARİŞLER... 4 2.1. Sevk Bekleyen Siparişin Revize Edilmesi...

Detaylı

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Eş Değer Ders Tanımlama

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Eş Değer Ders Tanımlama Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Tanımlama Yaz öğretiminde açılacak dersler; enstitülerde anabilim dalının olumlu görüşü üzerine, fakülte, konservatuar ve yüksekokullarda ise ilgili birim

Detaylı

FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU Konu Başlıkları GENEL BİLGİ FİNDEKS TİCARİ ÜYELİK

Detaylı

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütecekleri iş ve işlemleri, görevlendirdikleri sorumlu müdürlerinin kimlik bilgileri

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ AMİR İŞLEMLERİ. Didem AKKAYA Şubat 2014 v1.

Kullanıcı Kılavuzu. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ AMİR İŞLEMLERİ. Didem AKKAYA Şubat 2014 v1. Kullanıcı Kılavuzu T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ AMİR İŞLEMLERİ Didem AKKAYA Şubat 2014 v1.0 İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Amir Tarafından Taleplerin Listelenmesi...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU 2005.0203.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. HIZLI RAPORLAR... 5 2.1 Hızlı Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Hızlı Raporları Listeleme... 5 2.3 Hızlı Rapor

Detaylı

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Portal / Ana sayfa... 3 2.1 Sisteme Giriş Yapılması... 3 2.2 Sisteme Giriş Yapılamaması...

Detaylı

Doğalgaz Sicil Durum Belgesi

Doğalgaz Sicil Durum Belgesi Doğalgaz Sicil Durum Belgesi GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://uye.mmo.org.tr adresine girdikten sonra Makine Mühendisleri Odası Bilgi Sistemi Üye Arayüzüne ulaşabilirsiniz. (Resim 1.1) Makina Mühendisleri

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu

Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 16.01.2012 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı 16.01.2012 1 Dilek Güzel

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme Versiyon: 2 Tarih: 24.07.2017 İÇİNDEKİLER ASELSAN Tedarikçi Portalı na Giriş... 2 Teklif Oluşturulması...

Detaylı

A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri

A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri A. HACİZLİ İTFA STOPAJ ÖDEME İŞLEMLERİ A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri MKK tarafından haciz uygulaması veya hacze iştirak edilmesi işlemleri sonucunda HACZ alt hesabına bulunan menkul kıymetlerin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Doğrudan Temin Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.01.2016 444 0 545 2014 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYMAKAM ADAYLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Eylül 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 AMAÇ... 4 2 GİRİŞ... 4 3 KAYMAKAM ADAYLARI... 6 3.1.STAJ

Detaylı

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER PLAN İŞLEM NUMARASI (PİN)... 2 PİN UYGULAMASINA GİRİŞ... 2 Çoklu Kullanıcı Girişi...3 Ana Sayfa Penceresi...4

Detaylı

E_BİRLİK sistemi üzerinden sözleşme girebilmek için SİSTEME KAYIT;

E_BİRLİK sistemi üzerinden sözleşme girebilmek için SİSTEME KAYIT; HAKSIZ REKABET MESLEK MENSUBU KULLANIMI (SİSTEME KAYIT, SÖZLEŞME İŞLEMLERİ) 3568 MESLEK YASASINA GÖRE MESLEK MENSUPLARININ YAZILI SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUKLARI, YAZILI SÖZLEŞME YAPILMAMASININ SONUÇLARI

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU TERME-2015 1. GĠRĠġ MOS modülü 6111 Sayılı Kanun Teşviki kanunu

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.5 14/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINA

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN YÖNETİM SİSTEMİ

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN YÖNETİM SİSTEMİ - Yönetici - Kurum/Okul - Ücretli Öğretmen İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Online Ücretli Öğretmen Yönetim Sistemi Sistemde ASP.NET C# programlama dili ve MySQL veritabanı kullanılmaktadır. Sistem Milli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi v.3 26.11.2012 A) ULUSAL UYGULAMA(TR rejimi) Ülkemizin 01/01/2012 tarihinde başlayan

Detaylı

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDEN) BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDEN) BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDEN) BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ 1. Genel Bilgi 2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri 3.

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından

Detaylı

Servis Güzergâhları Optimizasyonu. Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu

Servis Güzergâhları Optimizasyonu. Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu Servis Güzergâhları Optimizasyonu Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Giriş... 1 1.1 Rotaban Nedir?... 1 2 Rotaban Viewer... 2 2.1 Giriş... 2 2.2 Ana Sayfa... 3 2.2.1 Adres Güncelleme... 3 2.2.2

Detaylı

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI YAYINLANAN RAPORLAR FORMU 1905.023.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. YAYINLANAN RAPORLAR... 5 2.1 Yayınlanan Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Yayınlanan Raporları Listeleme... 5 2.3 Yayınlanan

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU Sürüm 1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER 1. Sisteme Giriş Ve Program Kullanımı 2. Provizyon Süreci 3. Paket Oluşturma ve Fatura Gönderim Süreçleri 1 1. Sisteme

Detaylı

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI ÖĞRETİM YILI ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDEN) KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ REHBERİ

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI ÖĞRETİM YILI ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDEN) KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ REHBERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDEN) KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ REHBERİ 1. Genel Bilgi 2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri 3. Başvuru

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.09.0.YİG / Konu : Yapı denetimi.

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.09.0.YİG / Konu : Yapı denetimi. T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.09.0.YİG.0.15.00.07 / 4161 27.12.2006 Konu : Yapı denetimi. VALİLİĞİNE Bilindiği üzere, Bakanlığımız (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü)

Detaylı

Asis Akıllı Bilet Mobil Android Uygulaması Mobil Ulaşım Rehberi. www.akillibiletim.com

Asis Akıllı Bilet Mobil Android Uygulaması Mobil Ulaşım Rehberi. www.akillibiletim.com Asis Akıllı Bilet Mobil Android Uygulaması Mobil Ulaşım Rehberi www.akillibiletim.com Açıklama Kullanıcılara kolaylık sağlayan Asis Akıllı Bilet Mobil Ulaşım Rehberi ile www.akillibiletim.com sitesine

Detaylı

İçindekiler T.C. BAŞBANAKLIK ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

İçindekiler T.C. BAŞBANAKLIK ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İçindekiler Yayım Takip Sistemi (YAYSİS)... 2 https://yaysis.ayk.gov.tr... 2 I. Sisteme Kayıt... 2 II. Üye Giriş... 4 III. Eser/Makale Başvurusu... 4 IV. Başvuru Takibi... 7 V. Hakemden Gelen Düzeltmeler...

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA

Detaylı

YAPI DENETĐMĐ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETĐMĐ HAKKINDA KANUN YAPI DENETĐMĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40, Sayfa : Amaç, kapsam ve

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler;

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler; KULLANIM KILAVUZU Giriş 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

Firma/Gümrük Müşavirliği Giriş Ekranı

Firma/Gümrük Müşavirliği Giriş Ekranı Dış Ticaret Modülü Dış ticaret servisi belge tipine (ATR, EUR. 1, Form A, Mense vs) göre stok yaratılmasını ve bu stokun eritilmesini esas alarak çalışmaktadır. Belge satışı odaca yapıldıktan sonra stoktan

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Kamu Satınalma Platformu nda Devam Eden İhalelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinde Yürütülmesi KAP Kullanım

Detaylı

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDEN) BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDEN) BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDEN) BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ 1. Genel Bilgi 2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU İçindekiler A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 B) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ.. 3 1.Profil Bilgilerini Düzenleme Ve Lisansüstü Başvuru Modülü...

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ KURULUŞ BAŞVURUSU İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Sistemi Uygulaması (Mersis) üzerinden Sistem kullanıcıları; Kuruluş Başvurusu Değişiklik Başvurusu

Detaylı

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri İÇERİK Kapsam... 1 İşleyiş... 1 Hak Kullanım Uygulamaları İşlem Akışı... 2 Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı

Detaylı

CRM Yazılımı - Anasayfa

CRM Yazılımı - Anasayfa CRM Yazılımı - CRM Yazılımı İçerisinde Barındırdığı Özellikler *. Personel Bilgileri *. Müşteri Bilgileri *. Kartvizit Bilgileri *. Çözüm Ortakları *. Ajanda *. Randevu Bilgileri *. Hatırlatma Bilgileri

Detaylı