Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ AKSARAY YEÇEP SÜRECİ KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİNİN TANIMLANMASI... 6 Kentsel sürdürülebilirliğin tanımı PAYDAŞ ANALİZİNİN YAPILMASI MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ... 8 Algısal çevre yaklaşımı... 8 Bulgusal çevre yaklaşımı VİZYONUN TANIMLANMASI MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ AKSARAY YEÇEP in HAZIRLANMASI AKSARAY YEREL ÇEVRE EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

3 1. GİRİŞ Yerel Çevre Eylem Planı (YEÇEP), Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından 1994 yılından beri Doğu ve Orta Avrupa kentlerinde başarı ile uygulanmakta olup, çevre sorunlarının çözümüne yönelik katılımcı bir planlama yöntemi olarak benimsenmiştir. Özellikle AB ye giriş sürecinde altyapı, yatırım ve kapasite artırım konularında hem önceliklerin hem de finansman ihtiyacının belirlemesi açısından önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Kutu 1: YEÇEP in Tanımı YEÇEP, bir yörede yaşayan halkın çevre yönetimi politikalarına ve uygulamalarına en baştan aktif ve etkin katılımını sağlayan bütünleşik bir planlama sürecidir. Bu süreç çevrenin korunması ve çevresel değerleri etkileyen kalkınma konularıyla ilgili ortak önceliklerin belirlenmesini ve bu önceliklere göre kente özgü eylem planının hazırlanmasını ve hayata geçirilmesini içerir. REC Türkiye, ülkemizde, YEÇEP uygulamaları ile ilgili kapasite arttırma çalışmalarına 2004 yılından beri devam etmekte ve bu kapsamda çeşitli bölgesel eğitimler ve yayınlar ile yerel yönetimlere katkı vermektedir. REC Türkiye tarafından hazırlanan, YEÇEP Türkiye Strateji Raporu nda, YEÇEP metodolojisinin Türkiye de uygulamalara yansıtılması halinde, temelde üç önemli alanda yerel çalışmalara destek vereceği öngörülmüştür. Bunlar: Türkiye nin yerel düzeydeki çevre sorunlarının çözülmesini hızlandırmak, yatırımları yerel düzeye çekmek; Yerel yönetimlerin çevre alanındaki kapasitelerini geliştirmek; Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm yerel paydaşların çevre alanında karar alma mekanizmalarındaki yerini güçlendirmek olarak sıralanmıştır. Ayrıca, YEÇEP uygulamaları Türkiye de aşağıda yer alan amaçlara hizmet edebilecektir: Türk kamu yönetimindeki yenilikçi yasal, kurumsal ve mali düzenlemeler çerçevesinde, yerel yönetimlerin çevre alanındaki büyüyen sorumluluklarını yerine getirmelerine destek olmak; Türkiye de kentsel/yerel ve bölgesel düzeyde sosyo-ekonomik gelişme için tespit edilen öncelikli politikalara ve bu yöndeki tedbirlere çevresel kaygıları dahil etmek; Bölgesel kalkınma stratejileri, politikaları ve planlarında kaynakların rasyonel kullanımının önemi açısından, yerel çevre yönetimi planlama metodolojilerinin dikkate alınmasını sağlamak; Yerel düzeydeki çevresel yatırımları yönlendirmek, gerçekleşmesine destek sağlamak, uzun zamanlı yatırımların planlanmasına yardımcı olmak; Yerel yönetimlere tahsis edilen ve kısıtlı olan çevre finansman kaynaklarının rasyonel yönetimi için yerel otoritelere yol göstermek; Yerel yönetimlerin çevre alanındaki dış finansman imkanlarına ulaşma konusundaki kapasitelerini geliştirmek; Türkiye nin AB ye adaylık sürecinde desteklenmekte olan yerel çevre yatırımlarının finansmanında çevre yönetim planlamasının öngördüğü hususların dikkate alınmasını sağlamak ve bu yolla bu alanda çeşitli karar verici düzeylerde (uluslararası-ab süreci, ulusal, bölgesel/yerel) yerel çevre yatırımları için bir donör pazarı nın oluşmasına önayak olmak; Belediyelerin yanı sıra, diğer yerel paydaşların çevresel kapasitelerini ve potansiyellerini ortaya çıkarmak ve çevre yönetiminde bizzat yer almalarını sağlamak; Diğer ülkelerdeki kentsel çevre yönetim planlama uygulamaları hakkında bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasını sağlayarak Türkiye de yerel yönetimlerin çevre uygulamalarını hızlandırmak ve çağdaşlaştırmak; YEÇEP leri hukuki ve kurumsal açıdan yerel karar mekanizmalarına (Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi gibi) dahil etmek. 3

4 YEÇEP lerin hizmet ettikleri amaçlar çerçevesinde, Türkiye de yaygınlaştırmak üzere REC Türkiye tarafından yürütülen, Şehircilik Bakanlığı nın yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından finanse edilen Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında, pilot YEÇEP ler projesi 2009 yılında başlatılmıştır. Kutu 2: Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi: Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı Proje Bütçesi: 3 milyon Euro Proje Sahibi : Şehircilik Bakanlığı Türkiye'de çevre konusunda kilit konumdaki paydaşların, AB'ye uyum sürecinde çevre konusundaki kapasitelerini artırmalarına destek vermek amacıyla, yılları arasında yürütülecek olan proje IPA-1 Kurumsal Gelişme Önceliği 2007 Yılı Programı tarafından desteklenmektedir. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler üç başlık altında toplanmaktadır: Kapasite Geliştirme Faaliyetleri: Çevre konusundaki kilit kuruluşların ihtiyaçlarına cevap veren eğitimler, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, teknik geziler ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi Bilgiye Erişim: Çevre konusunda güncel bilginin tüm paydaşlara ulaşmasını sağlamak; yayınlar, portallar, çeviriler, periyodik yayınlar, veritabanları ve benzeri faaliyetler düzenlemek Değerlendirme ve Planlama Çalışmaları: AB Çevre Müktesebatının uyumlulaştırılması sürecini destekleyen Düzenleyici Etki Analizleri (RIA) ve Sektörel Etki Analizleri (SIA) ve Yerel Çevre Eylem Planlarının (YEÇEP) hazırlanması. Projeyle, YEÇEP lerin pilot belediyeler öncülüğünde, katılımcı planlama yöntemiyle geliştirilmesi, YEÇEP çıktılarının uygulamada yer almasının sağlanması ve bu örneklerin ülke çapında yaygınlaştırılmasına yol gösterilmesi hedeflenmektedir. Projenin ana amacı; Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam uyum sürecinde ulusal çevre mevzuatının uyarlanmasına ve uygulanmasına yönelik sorumluluk taşıyan yerel kamu kuruluşlarında ve ilgili kesimlerde teknik kapasitenin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Projenin ana amacına ulaşmasında, pilot çalışmaların hayata geçirilmesindeki temel hedef ise yerel katılımcı çevre planlama pratikleri için Türkiye özelinde bir model oluşturmaktır. YEÇEP sürecinin tasarlanması ve uygulanması ve süreçte edinilen kazanım ve deneyimler sonucunda üretilen şeffaf ve katılımcı modelin pilot belediyeler özelinde oluşturulması ve gelecekteki uygulamalar için büyük önem taşımaktadır. YEÇEP, toplumun yerel düzeydeki farklı kesimlerinin ortaklığıyla, çevre yönetimi politika ve uygulamalarına birlikte karar verilen bir süreçtir. YEÇEP, toplumun farklı kesimlerinden, farklı değerleri, görüşleri ve ihtiyaçları olan kişileri bir araya getirerek bir paydaş grubun oluşturulmasını sağlar. Yerel yönetimler bu grubun ortaklığıyla, yöredeki çevresel sorunlar arasından ortak öncelikleri belirler ve bu sorunları hedef alan eylemler birlikte tespit edilir. Bu öncelikler ve eylemler, ileride yapılacak çevre yatırımları için zemin oluşturacak olan YEÇEP te bir araya getirilir. Çevresel eylem planından gelen öneriler daha sonra, yerel karar organları tarafından resmi süreçlerle kabul edilerek uygulamaya konulabilmektedir. YEÇEP sürecinde, yerel düzeydeki çevre sorunları ile baş edilmesinde ve çevre hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinde aşağıdaki hususlar öne çıkmaktadır. YEÇEP; Ulusal çevre politikalarının yerel düzeyde uygulanmasına yardımcı olur. Geniş halk desteğiyle çevresel eylemlerin sonuçlanmasını sağlar. Kısıtlı kaynaklardan yola çıkarak öncelikli çevre sorunlarının çözümünü hedefler. AB uyum süreci ile gelecek yasal çevresel zorunlulukların yerine getirilmesine destek olur. 4

5 Bu kapsamda YEÇEP ler, Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam uyum sürecinde ulusal çevre mevzuatının uyarlanmasına ve uygulanmasına yönelik sorumluluk taşıyan yerel kamu kuruluşlarında ve ilgili kesimlerde teknik kapasitenin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bahsi geçen çalışmalardan biri olan YEÇEP, Türkiye genelinde seçilen üç pilot belediyeden biri konumundadır. Diğer belediyeler ise Trabzon ve Mardin dir. YEÇEP in çerçevesi, Şehircilik Bakanlığı, ve REC Türkiye arasında 30 Aralık 2010 tarihinde imzalanan Yerel Çevre Eylem Planı sı için Niyet Belgesi ile çizilmiştir. YEÇEP; YEÇEP çalışmalarıyla hedeflenen sonuca ulaşabilmek çerçevesinde, koordinatörlüğünde, demokratik ve geniş kapsamlı katılımı sağlayan bir süreçte daki yerel kamu kuruluşlarının, özel sektör temsilcilerinin, bilim kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin yer aldığı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Yerel Çevre Eylem Planı raporu ise çalışma aşamalarını içeren, metod, mevcut durum analizi, değerlendirme ve Yerel Çevre Eylem Planı başlıklarından oluşan dört bölümde ele alınmıştır. 5

6 2. AKSARAY YEÇEP SÜRECİ YEÇEP, bir yörenin ya da kentin halkının da katılımı ile çevre sorunlarının tespiti, çözümlerde önceliklerin saptanması, çözümlerin gerçekleştirilmesi adımlarının belirlenmesi, mali analizlerin yapılması ve gerektiği belirlenen durumlarda yatırımların gerçekleştirilmesine kadar giden bir süreçtir. Bu süreç, çevresel öncelikleri hedef alan en uygun eylem planlarının geliştirilmesini içerir. En uygun eylem, bilinçlendirme den teknik uygulama ya (yatırım) uzanan bir aralıkta çeşitlenebilir. da YEÇEP in hazırlanması sürecinde aşağıda belirtilen temel aşamalardan geçilmiştir. Bu özet raporun ilerleyen kısımlarında aşağıda belirtilen her bir aşamada izlenilen yöntem ve her bir aşamanın yürütülmesi sonucunda elde edilen sonuçlar aktarılmaktadır. 1. Kentsel sürdürülebilirlik göstergelerinin tanımlanması 2. Paydaş analizinin yapılması 3. Mevcut durumun belirlenmesi 4. Vizyonun tanımlanması 5. Mevcut durumun değerlendirilmesi 6. YEÇEP in hazırlanmasıdır KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİNİN TANIMLANMASI Kentsel sürdürülebilirliğin tanımı Sürdürülebilir kent deyince anlaşılması gereken, en genel ifadesiyle sürdürülebilirlik kavramının kent mekanına yansıtılmasıdır: Ekonomik kazanımlar ve toplumsal çıkarların çevre ve enerji ile uyumlu hale getirildiği kent sürdürülebilir kent olarak tanımlanabilir. Aslında burada, ekonomi, toplum ve çevrenin herhangi birinin lehine olan bir eylemin diğerlerinin aleyhine olması halinde sürdürülebilirlik denen kırılgan hedeften şaşılmış olacağı, yalnızca bir alanda kısa vadeli kazanımlar elde edeceğimiz anlatılmaktadır. Kentsel sürdürülebilirlik kapsamında çizilen çerçeve, planlama sürecinin tüm aşamalarında elde edilen bilgi ve bulguların değerlendirilmesi, yorumlanması ve yönlendirilmesinde bir şablon vazifesi görebilmektedir. Bu nedenle çalışmaya, kentsel sürdürülebilirliğin tanımlanması ve kullanılacak kentsel sürdürülebilirlik gösterge setinin seçimi ile başlanmıştır. Bu konudaki referans çalışma 1998 yılında Avrupa Birliği nin özerk bir kuruluşu olan Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını Geliştirme Vakfı (European Foundation for Living and Working Conditions) tarafından yayınlanan ve V. Mega ile J. Pedersen in 4 yılda hazırladıkları Urban Sustainability Indicators çalışmasıdır 1. Açık, somut ve ölçülebilir göstergeler koymuş olması çalışmayı değerli kılmaktadır. Mega ve Pedersen in önerdiği haliyle Kentsel Sürdürülebilirlik göstergeleri şunlardır: 1. Kentin iklim değişikliğine yaptığı etkiyi gösteren Küresel İklim Göstergesi, 2. Tüm vatandaşlar için hava kirliliği sınır değerlerin aşıldığı gün sayısını ifade eden Hava Kirliliği Göstergesi, 3. Asidik maddelerin kentte birikme miktarını gösteren Asit Birikimi Göstergesi, 4. Kentte salınan toksik ve radyoaktif maddelerin her birinin göz ardı edilemeyecek kadar nı ifade eden Toksik Salım Göstergesi, 5. Kent içinde gerçekleştirilen yolculuklarda, özellikle de zorunlu yolculukların çevreyle uyumlu yapılmasını ifade eden Kentsel Temiz Ulaşım Göstergesi, 6. Kentte yılda kişi başına üretilen (depolama alanına gönderilen) katı atık miktarını ifade eden Atık Yönetimi Göstergesi, 1 Vega, Pedersen, 1998, Urban Sustainability Indicators, European Foundation for Living and Working Conditions, Luxembourg: Office for Official Publication of the European Communities. 6

7 7. Kentte kullanılan tüm enerji miktarını Petrol Eşdeğeri Ton (PET) cinsinden ifade eden Enerji Tüketimi Göstergesi, 8. Kentin çektiği su miktarını, kişi başına yılda harcanan m 3 su cinsinden ifade eden Su Tüketimi Göstergesi, 9. Gürültü, görüntü ve koku kirliliğinden etkilenen nüfus oranını ifade eden Rahatsızlık Göstergesi, 10. İşsiz, yoksul, eğitimsiz ve kentsel hizmetlere erişemeyen nüfus oranını ifade eden Sosyal Adalet Göstergesi, 11. Kötü/kalitesiz konutlarda yaşayan nüfus oranını gösteren Barınma (Konut) Kalitesi Göstergesi, 12. Suçlardan ve trafik kazalarından etkilenen nüfusun toplam nüfusa oranını ifade eden Güvenlik Göstergesi, 13. Kent ekonomisinin canlılığı ve büyümesini ifade eden Ekonomik Sürdürülebilirlik Göstergesi, 14. Kentte yeşil alan, açık kamusal alan ve tarihi kültürel, doğal miras alanları varlığını ifade eden Yeşil, Kamusal ve Miras Alanlar Göstergesi, 15. Yerel halkın karar alma süreçlerine ve kentte yaşam kalitesinin artırılmasına yaptıkları katkıyı ifade eden Yurttaş Katılımı Göstergesi, 16. Her kentin özgün yerel özelliklerini ifade eden Özgün Sürdürülebilirlik Göstergesi. YEÇEP hazırlık sürecinde, yukarıda belirtilen göstergelerden öncelikli 13 kentsel sürdürülebilirlik göstergesi ele alınmıştır. Bunların ele alınmasının temel nedenleri arasında; Kentin çevrenin öncelikleri doğrultusunda tanımlanmış ve üzerinde uzlaşı sağlanmış bir stratejik planının olmaması ve bu nedenle bir referans noktası ihtiyacının dikkat çekmesi, Mevcut durumun tanımlanmasında somut göstergelere dayalı bir değerlendirmenin yapılabilmesi, Oluşturulacak eylem planında yer alması gereken faaliyetlere ışık tutulabilmesi, Oluşturulan eylem planında yer alan faaliyetlerin kentin sürdürülebilir gelişimine katkısının tanımlanabilmesi, Uzun vadede, oluşturulan eylem planının kentsel yaşamın sürdürülebilirliğine katkısının sınanıp, gösterilebilmesi, böylelikle kabul görür bir dayanak ve izleme aracının üretilmesi, Hedeflere uygun, ölçülebilir ve şeffaf bir süreç tasarımının yapılması yer almaktadır. YEÇEP çalışması kapsamında kullanılan kentsel sürdürülebilirlik göstergeleri geliştirilebilir, sayıca artırılabilir, ayrıntılandırılabilir veya yerel koşullara uyarlanabilir. Önceliklendirilen temel göstergeler mevcut haliyle, YEÇEP te öngörülen eylemlerin kentin sürdürülebilirliğine katkısının irdelenmesi için yeterlidir. Yerel Çevre Eylem Planında yer alan eylemlerin, bu göstergelerin performansına vereceği katkı ise YEÇEP in kentsel sürdürülebilirliğe yaptığı katkıyı da gösterecektir PAYDAŞ ANALİZİNİN YAPILMASI Eylem planı, toplumun farklı kesimlerinden, farklı değerleri, görüşleri ve ihtiyaçları olan kişileri bir araya getirerek bir paydaş grubun oluşturulmasını sağlamalıdır. Eylem planının hazırlanması kapsamında tüm paydaşların katılımının sağlanacağı bir organizasyon yapısı öngörülmüştür. Sürecin şeffaflığında ve sonuçların uygulanabilirliğinde paydaş grubunun temsil gücü büyük önem taşımaktadır. Mevcut durumun belirlenmesi aşamasından eylem planı üretimi aşamasına kadar korunması gereken katılımcı süreç,kesintisiz olarak izlenebilen bir diyalog süreci olarak düşünülmelidir. Paydaş analizinin sonucunda tabloda belirtilen kurumlar, planlama sürecini başından sonuna kadar takip etmiştir. Bu süreçte, da sivil örgütlenmenin zayıf olduğu gözlenmiştir. 7

8 Tablo 1: YEÇEP Paydaş Grubu AKSARAY YEÇEP PAYDAŞ GRUBU - KAMU Afet ve Acil Durum Ahiler Kalkınma Ajansı, Yatırım Destek Ofisi İmar Üniversitesi (eski Bayındırlık İl ) (eski Orman İl ) Defterdarlık Emniyet İl Özel İdaresi Kültür Turizm Milli Eğitim İl Organize Sanayi Bölgesi Sağlık Türk Telekom Valilik AKSARAY YEÇEP PAYDAŞ GRUBU - DİĞER AGİAD Girişimci İş Adamları Derneği Basın Diş Hekimleri Odası MÜSİAD - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yardım Sevenler Derneği Yeşil Kutu Projesi Temsilciliği Yeşilay 2.3. MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ Mevcut durumun belirlenmesi çalışmaları eylem planı hazırlığının üçüncü aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşama, eylem planının odaklanacağı alanın belirlenmesi, bu alanın varlığında ve değişiminde baskın olan etkilerin ve fiziksel etkileşimlerin tanımlanması, inceleme ve araştırma konularının tanımlanması ve çerçevesinin belirlenmesi, katılımcı platformların yerel dinamikler doğrultusunda tasarlanması ile elde edilen bilgi ve bulguların kentsel sürdürülebilirlik referans noktaları doğrultusunda yorumlanması basamaklarını içermektedir. Bu aşamada öncelikle, 'da eylem planının hazırlanacağı alanın sınırları belirlenmiştir. YEÇEP sürecinin sınırını Belediyenin Sınırları oluşturmaktadır. YEÇEP süresince yürütülen tüm inceleme, araştırma çalışmaları ve paydaş analizi, bu sınır referans alınarak yürütülmüştür. Alan sınırlarının belirlenmesinden sonra mevcut durumun belirlenmesi kapsamında " ın Genel Özellikleri", "Bulgulanan Çevre Konuları" ve "Algılanan Çevre Konuları" olarak tanımlanan yaklaşımlar doğrultusunda hareket edilmiştir. Algısal çevre yaklaşımı Algılanan çevre konuları (Algısal çevre) yaklaşımı kapsamında kentindeki aktörlerin çevre ile olan etkileşimlerini anlamak, öncelikli saydıkları çevre sorunlarını belirlemek, farkındalıklarını ve duyarlılıklarını ama aynı zamanda kırılganlıklarını (vulnerability) görmek hedeflenmiştir. Algısal çevre yaklaşımının belirlenmesi amacıyla iki ana yöntem uygulanmıştır. Bu yöntemler (i) yüz yüze görüşmeler ve (ii) çalıştaylardır. Yüz yüze görüşmeler, Kenti'ndeki kilit aktörlerin YEÇEP süreci ile tanışmasını sağlayan protokol görüşmelerini kapsamaktadır. Bu görüşmeler, kentteki kilit aktörlerin çevreyle olan ilişkisini ve mevcut duyarlılıklarını anlama amacıyla gerçekleştirilmiştir. Temel olarak Kenti'nde yaşanan çevre sorunları üzerine görüşülmektedir. 8

9 Tarafların hem çevre meselelerine yaklaşımları hem de YEÇEP çalışmaları açısından son derece önemli olan, kent-ilbölge ilişkisi, görüşülen kişinin yaşadığı kent ile ilgili olarak algısı sorgulanmaktadır. Çalıştaylar ise Kenti'nde toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu paydaş grubunun çevre sorunlarına yaklaşımı ve her kesimin algıladığı öncelikli sorunların belirlenmesini sağlamaktadır. Bu çalıştaylar ile paydaşların, kentsel sürdürülebilirlik çerçevesinde sorun olarak gördüğü konular ve aynı zamanda kentin öne çıkan özellikleri belirlenmiştir. Bu toplantılar,ihtiyaç duyulan müdahale alanlarının,önceliklerin belirlenmesinde (sorun tespiti), çözümlerin bulunmasında ve bu çözümlerin eylemlere dönüştürülmesinde kilit rol oynamaktadır. Karar oluşturma süreci, ilgili paydaşların yer aldığı katılımcı bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaylar sonucunda da paydaşların tanımladığı algısal çevre sorunları ve başarılı bulunan alanlar aşağıda özetlenmiştir. da paydaşlar taradından belirtilen ve öne çıkan çevre sorunları; Geri dönüşümü sağlanabilecek atıkların toplanamaması Genel çevre kirliliği Baz istasyonlarının denetimlerinin yetersiz olması Çevre bilinci eksikliği Gürültü problemi Şehrin kültürel dokusunu korumaya yönelik tedbirlerin azlığı Toplu taşıma araçlarının yetersizliği İçme suyu kalitesi (tat ve koku sorununun olması) Tanıtım eksikliği; yönlendirici tanıtım tabelalarının yetersizliği Hava kirliliği (İl Merkezi) Güvenlik sistemleri alt yapısının ihtiyaca cevap vermemesi Yeşil dokunun korunamaması (anız yangınları, yol kenarları yakımı) Organize sanayi bölgesinde arıtma sorunu Yer altı suyunun kontrolsüz kullanılması Yeraltı su seviyesi; yüksek tuzlu suyun yapılaşmayı ve parkları etkilemesi Doğal yapının korunamaması Yeşil alan azlığı; şehrin nefes alabileceği alanların az olması da paydaşlar tarafından belirtilen ve çevre alanında başarılı olunan faaliyetler; Çöplerin düzenli toplanması ve depolanması Çöp toplama ve tıbbi atık tesisinin varlığı Doğal SİT alanlarının bol olması (Ihlara Vadisi, yeraltı şehirleri) Doğalgazın yaygın olmasa da kullanılabilir olması Üniversitenin hızlı gelişimi ve bu gelişimin şehre yansıması Tıbbi atıkların sterilizasyonu Ağaçlandırma çalışmaları ve sanayi denetimi Yerleşime elverişli düz alanların geniş olması İller arası ulaşım olanakları Tarihine sahip çıkması Sokak çeşmelerinin bulunması için doğal, sanayi ve diğer unsurlar için büyük kirliliğin olmaması Şehir merkezinde Kılıçaslan parkı ve Kültürpark gibi aktif yeşil alanların oluşturulmaya başlanması İlgili kurumların çözüme yönelik duyarlılığı Çocuk oyun alanları sayıca fazla olması (130 un üzerinde) Tarımsal sulamanın modern hale getirilme çabası 9

10 Bulgusal çevre yaklaşımı Bulgulanan çevre konuları (Bulgusal çevre) yaklaşımında; Kenti'nin mevcut çevre durumu, kamu kurumları tarafından kent için üretilmiş raporlar, mekansal ve kurumsal planlar ve ayrıca bilimsel inceleme ve araştırmalar referans alınarak incelenmiştir. Bu süreçte literatür taraması yapılmıştır. Kenti'ne dair çevre durumunun ne olduğu ve şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalarda hangi çevre sorunlarının vurgulandığı görülmüştür. Bulgusal çevre yaklaşımı kapsamında, literatür taramasına ek olarak kentin etkilenen ve etkileyen bir sistem olarak konumunun anlaşılabilmesi ve bu konumun eylem planı kapsamında faaliyetlerin tanımlanmasında değerlendirilebilmesi amacıyla kentin içinde bulunduğu havza başta olmak üzere yakın ve uzak çevresiyle kurduğu fiziksel etkileşim de incelenmiştir. nin içinde bulunduğu havza sistemi (Konya Kapalı Havzası) fiziksel etkileşimler, ajans yapılanması (Ahiler Kalkınma Ajansı) ve Valilik ( Valiliği) idari, sosyal ve ekonomik etkileşimler kapsamında değerlendirilmiştir. Özetle, bulgusal çevre yaklaşımıyla Kenti'nde farklı kurum ve kuruluşların kent özelinde yaptıkları ve yaptırdıkları çalışmalardan yola çıkarak, uzmanlarının tanımladığı çevre sorunları, öncelikleri ve kent vizyonu saptanmıştır. Kentine ilişkin mevcut durum belirleme çalışmaları kapsamında aşağıdaki raporlardan faydalanılmıştır. Çevre Durum Raporu Stratejik Planı Kırşehir-Nevşehir-Niğde- Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı İmar Planı Kenti Açık-Yeşil Alanlarının Nitelik ve Nicelik Yönünden Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi İli Atık Sularının Tuz Gölü Üzerindeki Kirletici Etkilerinin Araştırılması Yüksek Lisans Tezi YEÇEP kapsamında incelenen raporlar, akademik çalışmalar ve yapılmış planlar kentsel sürdürülebilirlik göstergeleri çerçevesinde değerlendirilmiş olup, en çok üstünde durulan konunun atık su ve atık sudan kaynaklanan sorunlar olduğu görülmüştür. Sorun alanlarıyla ilgili olarak aşağıda belirtilen bulgular sıralanmıştır. Kanalizasyonun Uluırmak Deresi'ne akıtılması, Evsel atıkların derelere ve Tuz Gölüne ulaşması, Su kaynaklarının evsel katı ve sıvı atıklarla kirletilmesi, Su kaynaklarının tarımsal kirliliğe maruz kalması, Zirai mücadele ilaçlarının gelişigüzel kullanması, Aşırı gübre kullanımı, Kanalizasyon hizmeti verilen nüfusun ülke ortalamasının altında olduğu (türkiye ortalaması %88, aksaray %65), Potansiyel su kaynaklarının kirliliğe maruz kalması sebebiyle içme ve sulama suyu temininde yaşanabilecek olumsuzlukların bulunduğu, Son yıllarda sanayiye bağlı su kirliliğinin arttığı, Kent atık sularının tuz gölü'ne deşarj edildiği, Mevcut arıtma tesislerinin düzgün çalıştırılamadığı, Evsel, tarımsal ve sanayi kaynaklı kirliliğin olduğu, Alt yapı eksikliği ve Atık su arıtma tesisinin kurulamamış olması Sanayiden kaynaklı hava kirliliği, Isıtmada kullanılan yakıtlardan kaynaklı kirlilik, Taşıtlardan kaynaklı kirlilik, Kalitesiz kömürlerin kullanılmasından kaynaklı kirlilik, Taş ocakları veya kum ocaklarının faaliyetlerinden kaynaklı kirlilik, Araç ve trafik kaynaklı gürültü, 10

11 Kent te gürültü ölçümleri ile ilgili bir çalışmanın bulunmaması, E-90 karayolunun şehir merkezinden geçmesinden kaynaklanan rahatsızlıklar, Kentleşmenin sağlıksız gelişmesi, Sokakların güzelleştirilmesi ile ilgili eksiklikler Bina görünümleri, Çevre koruma güzelleştirme hizmetleriyle ilgili sorunlar, Yol ağaçlandırması eksikliği, Şehir merkezinde halen hayvancılık faaliyetlerinin yapılıyor olması, tehlikeli ve zararlı atık depolama tesisinin bulunmaması, Tesislerden kaynaklanan kullanılmış yağlar, Temizlik hizmetleriyle ilgili çöplerin toplanmaması, konteyner yetersizliği yeşil alanların miktar ve kalite yönünden yetersiz olması, Yeşil alanların, park, dinlenme ve rekreasyon tesislerinin yetersiz oluşu, Tarihi değerlerin tahribatı Algısal ve bulgusal mevcut durum belirleme sürecinden elde edilen bilgi ve bulgular, kentsel sürdürülebilirlik göstergeleri doğrultusunda değerlendirilerek, katılımcı bir platformda önceliklendirilmiştir. Katılımcı süreçlerden ve inceleme, araştırmalardan elde edilen bilgi ve bulgular, kentsel sürdürülebilirlik baz alınarak yorumlanmıştır. Bu da kendi içinde tutarlılığı yüksek bir çalışmanın üretilmesini sağlamıştır VİZYONUN TANIMLANMASI Vizyon kavramı, bugünden bakılarak gidilecek yönünün belirlenmesine yarar. Bunun yanı sıra eğitici karaktere de sahiptir. Sektörel ve dar perspektifli vizyon cümleleri, yalnızca odaklandıkları konu açısından bir vizyon tarifi yaparlar ama kent gibi çok aktörlü, çok paydaşlı bir yapı için kapsayıcı olamadıkları gibi kentin bütünlüğü içinde paydaşları uzlaştırıp bir ortak vizyon tarifi koyamaz, bütünleştirici olamazlar. Oysa bir kentin gelişme vizyonu belli ve bir tane olmalıdır ve kentin odak sektörlerinde yapılacak olanları anlatmalıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilen vizyon belirleme toplantısı ile kent özelinde daha önceden yapılmış çalışmalar sonucunda belirlenen farklı vizyon tanımları, bulgusal çevre çalışmaları çerçevesinde değerlendirilerek, bütün paydaşların üzerinde uzlaştığı yeni bir çevre vizyonu tanımı belirlenmiştir. Bu toplantıda paydaşlarla sürdürülebilirlik ve çevre bakımından anlamlı bir gelecek sorgulaması yapılmıştır. Vizyon tanımlama sürecinde, vizyon cümleleri bileşenlerine ayırılmış ve yinelenen ortak sıfatları belirlenmiştir. Bunların lının her zaman, her ortamda (yani her projede söylediği) dile getirdiği vizyon bileşenleridir: Sanayi / Turizm / Ticaret / Üniversite / Gelişme- Büyüme / Planlı (çarpık yapılaşmamış). Sürecin sonunda ın YEÇEP vizyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Kutu 3: YEÇEP Vizyonu 'Sanayisi, turizmi ve ticareti ile ekonomik artı değer, üniversitesiyle bilgi üreten ve yayan; kültür varlıklarını, doğal değerlerini ve çevresini koruyan; yaşanabilir, sürdürülebilir ve planlı kent ' 2.5. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ YEÇEP çalışmasının beşinci aşaması değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada, Kenti'nde bulgusal çevre araştırmaları kapsamında elde edilen veri-bilgiler ile algısal çevre araştırmaları kapsamında yerel katılım ve uzmanlarca önceliklendirilmiş çevre sorunları, YEÇEP danışmanları tarafından kentsel sürdürülebilirlik göstergeleri temelinde gruplanarak, YEÇEP e temel teşkil eden sorunlar tablosu hazırlanmıştır. Bu yöntem ile, genel bir durum tespiti yapılabilmiş ve çalışma kapsamında geliştirilen yaklaşım doğrultusunda sorunlara yönelik olarak uygulanabilecek eylem tipleri (çözüm önerileri) tanımlanmıştır. Çözüm önerilerinin listesi; 16 11

12 kamu, 7 STK olmak üzere toplam 23 kuruluştan 47 katılımcının uzlaşısı ve ortak aklıyla üretilmiş bir dokümandır. Sonucunda sorunların çözümüne yönelik taslak eylemler ortaya çıkmıştır. Bunlar, YEÇEP eylemlerinin de temelini oluşturmuştur. Bu aşamada belirlenen taslak eylemler yalnızca doğal çevre ve altyapı yatırımları ve uygulamalarıyla sınırlı kalmamıştır. Barınma, sosyal adalet, ekonomi gibi alanlarda da eylem önerilerini içermektedir. konularına göre teknik altyapı yatırımlarının yapılması, çevre kalitesinin iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik gelişmeden yararlanılması olmak üzere dört kategori altında ele alınmıştır AKSARAY YEÇEP in HAZIRLANMASI YEÇEP in planlama sürecinde katılımcı teknikler kullanılarak belirlenen çözüm önerilerinin listesi, yerel çevre eylemlerinin temelini oluşturmuştur. Eylem planı taslağı üretilirken, her bir eylem için öneriler (Neler yapılacak), uygulanmasından sorumlu kuruluş (Kim/kimler yapacak), destek verecek kuruluşlar (Kiminle/kimler ile yapılacak), hangi vadede uygulanacağı (Ne zaman yapılacak) ve gereken kaynaklar (Neyle/Nasıl yapılacak) nelerdir sorularına yanıt aranmıştır. Eylem planı taslağı oluşturulurken, mevcut tüm kaynaklar (insan, finans, mekan gibi) göz önünde bulundurularak yapılmak istenilenlerden çok yapılabileceklere odaklanılmıştır. Sınırlı kaynakların akılcı kullanımı ve daha az harcamayla daha verimli sonuçlara ulaşılması hedeflenmiştir. Eylem planının odağında yer alan yerel yöneticiler, kamu kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bilim çevrelerinin de bulunduğu paydaş grubun ortaklığıyla belirlenen eylemler üzerinden nihai eylem planı oluşturulmuştur. in gerçekleştirilmeye başlanması için üç uygulama dönemi öngörülmüştür: Kısa vade: 2 yıla kadar Orta vade: 2-5 yıl arası Uzun vade: 5-8 yıl arası Söz konusu zamanlama, eylemlerin başlatılması için öngörülen zamanlamadır. Her bir eylemin kendi uygulama süresi ise kendi içinde belirlenmelidir. Diğer bir deyişle, uygulama dönemi altında öngörülen zaman, eyleme başlamak için öngörülen zamandır, eylemin tamamlanıp sonuç alındığı zamanı göstermez. YEÇEP Raporu nda, kentsel sürdürülebilirlik göstergelerinden hareketle; 13 temel amaç doğrultusunda tespit edilmiş sorunların giderilmesine yönelik 47 hedefe hizmet eden 207 yerel ölçekli eylemden oluşmaktadır. Önerilen eylemler içinden 110 eylemi gerçekleştirmekte sorumlu kuruluş dir. Diğer eylemler ise 23 kurumun sorumluluk alanında yer almaktadır. uzmanları ve yetkilileri ile birlikte eylem önerilerinin yapılabilirliği, hangi vadede ele alınabileceği, belediyenin o eylem için mali kaynak ötesinde başta insan kaynağı olmak üzere kaynak ve kapasitesi değerlendirilerek, eylem planı taslağı oluşturulmuştur. Yerel Çevre Eylem Planı nda yer alan eylemlerin tümü yerel ölçekte gerçekleştirilebilir eylemler olarak tasarlanmıştır. Merkezi yönetimin sorumluluğunda olan veya yalnızca ulusal ölçekte programlanabilecek eylemler kapsam dışında tutulmuştur. Bununla birlikte ulusal ölçeğin yerel uygulamaları varsa bunlar YEÇEP kapsamında değerlendirilmiştir. Maliyetlerin tahmini süreci için çeşitli hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Bu hesaplamaların sonucunda, eylem planı taslağında yer alan her eylem için bir maliyet tahmini ve olası finans kaynağı öngörülmüştür. YEÇEP te yer alan 207 eylem arasında yer alan 45 eylem için bir maliyet aralığı bildirilmiş, 102 eylemin ise ek maliyet ihtiyacı olmaksızın yerine getirilebileceği öngörülmüştür. 60 eylemin maliyet tahmininin, uygulama ölçeği, uygulama süresi, ön fizibilite, etüt gibi uygulama öncesi detay çalışmalar yapılmadan gerçekçi ve güvenilir şekilde 12

13 yapılamayacağı görülmüştür. YEÇEP kapsamında maliyet tahmini yapılmış eylemlerin gerektirdiği toplam ek mali kaynağın ila TL arasında olacağı hesaplanmıştır. Bu rakamın büyük bölümünü oluşturan TL kısmı, büyük çevre altyapısı yatırımları gerektiren beş kalemden gelmektedir. Bunlar, su şebekesinin yenilenmesi (yaklaşık TL); içmesuyu arıtma tesisinin modernizasyonu (yaklaşık TL); yeni imara açılan yerlerin altyapısının tamamlanması (yaklaşık TL); atık su arıtma tesisinin kurulması (yaklaşık TL); kanalizasyon şebekesinin yaygınlaştırılması (yaklaşık TL) eylemleridir. Bunların yanı sıra, kentsel temiz ulaşım amacı için belirlenen en önemli maliyet kalemi hafif raylı sistemi için olup (yaklaşık TL), uzun vadede dış finansman veya yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Ancak, bu projenin yatırım programına alınması nüfus kriterlerinden dolayı olası görünmemektedir. Sonuç olarak YEÇEP ile; ın öncelikli çevre sorunları belirlenmiş, gelecekte ihtiyaç duyulacak faaliyetler ile yatırımlar tespit edilmiş ve 'ın sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasına yönelik öncelikli eylemler tanımlanmıştır. 13

14 3. AKSARAY YEREL ÇEVRE EYLEM PLANI AKSARAY YEÇEP VİZYONU: 'Sanayisi, turizmi ve ticareti ile ekonomik artı değer, üniversitesiyle bilgi üreten ve yayan; kültür varlıklarını, doğal değerlerini ve çevresini koruyan; yaşanabilir, sürdürülebilir ve planlı kent ' LEJANT : Eylemin yerine getirilmesinden KİM sorumludur; sorumlu olmalıdır? : Eylem, KİMİN / KİMLERİN desteği, işbirliğiyle yapılacak; yapılabilir? (vade): Eylemin yapılmasına NE ZAMAN başlanabilir? (2 yıla kadar) / (2-5 yıl arası dönemde) / UZUN (5-8 yıl arası dönemde) ve Olası Finans Kaynağı: Eylemin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulabilecek mali kaynak ne kadardır - bu maliyeti finanse etmek için hangi kaynaklara başvurulabilir? Başarı Göstergesi: Yaptığımız eylemin başarılı olduğunu anlamak için NELERE bakmalıyız? konularına göre dört kategori altında toplanmış, renk kodları verilmiştir: Kırmızı: Teknik Altyapı (yatırımları yapılması) Yeşil: Çevre Kalitesi(nin iyileştirilmesi) Mavi: Yaşam Kalitesi(nin iyileştirilmesi) Sarı: Sosyo-Ekonomik Gelişme(den yararlanılması) 14

15 1. SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI 11 Hedef: Su azlığına tedbirler geliştirme - Şebeke kayıp ve kaçaklarını önleme 1101 İçme suyu SCADA sisteminin kurulması 1102 Şebeke kaçaklarını tespit eden cihazlar temin edilmesi, personelinin eğitilmesi, kullanılması 1103 Su kayıp ve kaçak oranlarının sürekli takip edilmesi 1104 Şehir su şebekesinin yenilenmesi (isale hatlarında ve şehir şebekesinde bulunan asbest boru hatlarının değiştirilmesi) 1. SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI FİNANS KURULUŞU IPA Koor. ve Birimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı FİNANS KURULUŞU 12 Hedef: Su azlığına tedbirler geliştirme (su tasarrufu/tüketimi bilincinin arttırılması) 1201 Su için ön ödemeli kartlı sisteme geçilmesi 1202 Kaçak su kullanımında cezai işlem uygulaması İlgili kurumlarca su tüketimi konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi Çevre bilincinin arttırılması yönünde çalışmaların yoğunlaştırılması. (Okullarda eğitim verilmesi, basın, yayın, seminer vb halkın bilinçlendirilmesi) Milli Eğitim İl Benzer Deneyime Sahip lar Orman ve Su İşleri İl, 15 KURULDU Belediye İşletme Verimliliği Arttı AB IPA Hibesi İşletme Maliyeti İller Bankası veya Uluslararası Finans ları Kaçakların Azalması Kaçakların Azalması Kaçakların Azalması Belediye İdari Süreç Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansı GEÇİLDİ. Tahsilat Oranı Arttı. UYGULANIYOR. Kaçak kullanım Azaldı Su Tasarrufunun Sağlanması Su Tasarrufunun Sağlanması

16 1. SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI 12 Hedef: Su azlığına tedbirler geliştirme (su tasarrufu/tüketimi bilincinin arttırılması) (1.000 x TL) Olası Finans Kaynağı Başarı Göstergesi 1206 Su tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmenin arttırılması, Tüketici Haklarını Koruma Derneği Yukarıdaki seminer ve kampanyalar Su Tasarrufunun Sağlanması Tasarruflu muslukların kullanılmasının özendirilmesi Su tüketiminde tasarruf sağlayan makinelerin (çamaşır, bulaşık, vb.) kullanılmasının özendirilmesi Şehir parklarının, apartman bahçelerinin vb. sulanması konusunda sulama eğitimleri verilmesi 1211 Araç yıkama istasyonlarının denetim altına alınması Tüketici Haklarını Koruma Derneği Tüketici Haklarını Koruma Derneği,, Ek maliyet gerektirmez-su tasarrufu eğitim ve kampanyaları kapsamında Ek maliyet gerektirmez-su tasarrufu eğitim ve kampanyaları kapsamında Ek maliyet gerektirmez-su tasarrufu eğitim ve kampanyaları kapsamında İdari Süreç Su Tasarrufunun Sağlanması Su Tasarrufunun Sağlanması Su Tasarrufunun Sağlanması Su Tasarrufunun Sağlanması 1. SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI 13 Hedef: Su azlığına tedbirler geliştirilmesi - Kaynak koruma geliştirme 1301 Atık oluşan havza dışındaki çöplerin bulunduğu yerde değerlendirilmesi ve 'a gelen suyun temiz kalması İl Özel İdaresi Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. 16

17 Mamasın Barajı'nı besleyen Melendiz Çayı ve Karasu Deresi nin etrafında neden olan tarımsal kirlilik ve yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel nitelikli atık suların karışmasının engellenmesi Mevcut su kaynaklarının korunması ve kapasitesinin arttırılması Valilik Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir.kamulaştırma yapılacaksa maliyetler çok yükselir. Melendiz Çayı ve Karasu Deresi Kirliliğinin Azalması Su Miktarının Artması yıllık su planlamasının yapılması Orman ve Su İşleri İl AB IPA Çalışması kapsamında Su ve Atık su Master Planı yapılmış. Su temininde ani ve beklenmedik yetersizlikler çıkmaması Yer altı suyunun kontrolsüz kullanımının, kaçak açılan kuyuların engellenmesi, ruhsatsız su kuyularının kapatılması Atık suların arıtıldıktan sonra yeniden kullanma teknolojilerinin mevcut ve yapılacak atık su arıtım tesislerine ilave edilmesi DSİ Sağlık İl Orman ve Su İşleri İl İdari süreç - ek maliyet gerektirmez Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. Kaçak Kuyuların Azalması Arıtılmış atık sular yeniden kullanılıyor 1. SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI 14 Hedef: Şehir içme suyunda tat ve koku sorununun giderilmesi, kalitesinin iyileştirilmesi İçme suyu kalitesinin mevzuata uygun olmasına rağmen özellikle yaz aylarında barajdan kaynaklanan tat ve koku problemlerinin çözümü için baraj koruma havzasının oluşturulması İçme suyu arıtma tesisinin modern hale getirilmesi (rehabilitasyon, otomasyon ve hızlı kum filtrelerinin tadilatı) Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir.kamulaştırma yapılacaksa maliyetler çok yükselir İller Bankası veya Uluslar-Arası Finans ları Tat ve koku probleminin giderilmesi Hızlı kum filtreleri tadilatı yapılıyor, otomasyona geçildi İçme suyu depolarının temizlik, tadilat ve bakımının yapılması Belediye Su kalitesinin 15 Hedef: Yeni katılan mahallelerde içme suyu problemlerinin giderilmesi 17

18 Yürüyen alt yapı plan ve proje çalışmalarının hızla tamamlanması Altyapı uygulama programının (etaplı olarak) hazırlanması 1. SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI 15 Hedef: Yeni katılan mahallelerde içme suyu problemlerinin giderilmesi 1503 Yeni imara açılan yerlerin yapılaşmadan önce ve hazırlanan programa uygun olarak alt yapılarının tamamlanması 2 ATIK SULARIN KİRLİLİK YARATMADAN BERTARAFI - Halihazırda AB IPA Projesi kapsamında 2040 yılına kadar tüm yatırımlar planlanmış (1.000 x TL) Olası Finans Kaynağı İller Bankası veya Uluslararası Finans ları Hatların döşenmesi Programın tamamlanması Başarı Göstergesi Alt yapıların tamamlanması 21 Hedef: Evsel atık suların derelere (Uluırmak) ve Tuz Gölü'ne ulaşmasının engellenmesi 2101 atık su arıtma tesisinin ivedilikle kurulması; tesisin azot ve fosfor giderimi sağlayacak şekilde yapılması 2102 Kanalizasyon şebekesinin yaygınlaştırılması Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerde uygun atık su bertaraf alternatiflerinin (fosseptik, doğal arıtma, taşıma) değerlendirilip uygulanması Tuz Gölü Havzası içerisinde bulunan diğer yerleşim yerlerinden kaynaklanan atık suların arıtılması için tesis kurulması 2 ATIK SULARIN KİRLİLİK YARATMADAN BERTARAFI IPA Koordinasyon ve Birimi Valilik İl Özel İdare Valilik Belediyeler AB IPA Hibesi İller Bankası veya Uluslararası Finans ları Detay bilgi gerekmektedir. Ön çalışma, fizibilite ve projelendirme gerekecektir. Detay bilgi gerekmektedir. Ön çalışma, fizibilite ve projelendirme gerekecektir. Sistemden yönetmeliğe uygun su çıkması 100% Hizmet Erişim Oranı Su kaynaklarının temiz kalması Su kaynaklarının temiz kalması 22 Hedef: Sanayi kaynaklı atıksuyun su kaynaklarını ve Tuz Gölü'nü kirletmesinin engellenmesi 18

19 Organize Sanayi Bölgesinde atık su arıtma tesisinin bir an önce yapılması OSB dışında kalan endüstriler uygun arıtma yöntemlerini kullanmasının denetlenmesi 3 ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ OSB 31 Hedef: Atıkların geri dönüşümü sağlanabilecek şekilde toplanması Atıkların evlerden ayrı toplanması (cam, plastik, metal, kağıt, organik atıklar) Atıkların evlerde ayrı toplanması ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi ve teşviki ATSO Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. ATSO İdari süreç, ek maliyet gerektirmez. Lisanslı Geri Dönüşüm Firmaları Lisanslı Geri Dönüşüm Firmaları Tesisin Kurulması Atık suların arıtılması Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir Kalkınma Ajansı Ambalaj atıklarının ayrı toplanması Ambalaj atıklarının ayrı toplanması 3 ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 31 Hedef: Atıkların geri dönüşümü sağlanabilecek şekilde toplanması Ambalaj atıkları ve kağıtların Okullardan, Resmi Kurumlardan, İşyerlerinden ve Marketlerden ayrı toplanması Atıkların ayrı toplanabilmesi için ödül vb teşvik edilmesi (okullarda, evlerde vb) Lisanslı Geri Dönüşüm Firmaları Lisanslı Geri Dönüşüm Firmaları Belediye Belediye+ Kalkınma Ajansı Ambalaj atıklarının ayrı toplanması Ambalaj atıklarının ayrı toplanması 3105 Kullanılmış yağların dağıtılan özel kaplarda toplanarak geri dönüşümünün sağlanması Belediye+ Kalkınma Ajansı Atık yağların toplanması 3106 Atıkların ayrı toplanmasında sokak toplayıcılarını (hurdacı) dahil eden bir yaklaşımın geliştirilip uygulanması 3107 Pillerin ve elektronik atıkların ayrı toplanması Belediye + Kalkınma Ajansı Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. Ambalaj atıklarının ayrı toplanması Pillerin ayrı toplanması 19

20 3 ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 32 Hedef: Katı atıkların geri dönüştürmesi ve ayrı ayrı bertaraf edilmesi yoluyla katı atık deponi sahasının ekonomik ömrünün uzatılması Atıkların geri kazanımı için tesis yapılması, katı atıkların ekonomiye kazandırılması Organik atıklardan faydalı ürünler elde edilmesi (kompost, vermikompost, bioyakıt elde edilme teknolojileri) İli Mahalli İdareler Hizmet Birliği? İli Mahalli İdareler Hizmet Birliği? /UZUN Şehircilik Bakanlığı Şehircilik Bakanlığı Ambalaj atıklarının ayrı toplanması 3203 Tehlikeli ve zararlı atıkların türlerine göre depolama tesislerinin kurulması ve bunların bertaraf tesislerine yönlendirilmesi İli Mahalli İdareler Hizmet Birliği? Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. Tıbbi atıklar sterilizasyon tesisinde sterilize edilmektedir. Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi 3 ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 33 Hedef: Çevre yerleşimlerin katı atıklarıyla üzerinde yarattıkları kirlilik baskısının önlenmesi Katı atık bertaraf yöntemlerinin mücavir alan sınırları dışında da uygulanması için gerekli bilgilendirmelerin yapılması Kaçak çöp dökümünün engellenmesi, idari yaptırımların uygulanması (Mevcut su kaynaklarının korunması için) Melendiz Çayı'nın çevre düzenlemesinin yapılması (Dereye çöp atılmasının engellenmesi) Şehircilik, İl Özel İdaresi Valilik, Ek Maliyet gerektirmez. İdari yaptırım. Ek Maliyet gerektirmez Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. Gerekli yatrımların/ alteylemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Katı atıkların depolanması Çevre kirliliğinin önlenmesi Su kaynağının temiz kalması 20

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı