IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER"

Transkript

1 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1. Özel Kalem Müdürlüğü 2. Mali Hizmetler Müdürlüğü 3. Personel Müdürlüğü 4. Kültür ve sosyal iģler Müdürlüğü 5. Basın yayın ve halkla iliģkiler Müdürlüğü 6. Fen ĠĢleri Müdürlüğü 7. emlak istimlak Müdürlüğü 8. Hukuk Dairesi 9. iģletme ve iģtirakler Müdürlüğü 10. Ġmar ve Ģehircilik Müdürlüğü 11. Ġtfaiye Müdürlüğü 12 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 13 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 14 Veterinerlik Müdürlüğü 15 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 16 Zabıta Müdürlüğü 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 1

2 Her geçen gün büyüyen ve geliģen Niğde nin bu değiģime paralel olarak ihtiyaçları da değiģmektedir. Merkezi hükümetimizden de aldığımız destekler neticesinde her geçen gün hizmetlerimize yenisini ekliyoruz. Belediyemiz, dürüst, adaletli, Ģeffaf ve ilkeli hizmet prensiplerinden ödün vermeden, Niğde ve Niğdeliler için modern uygulamalarına devam ediyoruz. ġehrimiz; tarihiyle, kültürüyle, maddi ve manevi değerleriyle sizden bize emanet olup hem bu günün insanı hemģerilerimiz, hem gelecek nesiller için Niğde mize hizmetin en fazlasını, en iyisini, en kalitelisini yapmak boynumuzun borcudur. Niğde mizin güzel insanlarına ne kadar hizmet etsek azdır. Belediye Çalışıyor, Zamanla Yarışıyor. Niğde Belediyesi olarak 2 yılda örnek alınabilecek çok önemli projelerin altına imza attık. Belediye Meclisimizle, müdürlüklerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, muhtarlarımızla birlikte çalıģtık. En önemlisi de saygıdeğer Niğde halkının desteğini hep yanımızda hissettik. Niğde, geleceğe sağlam adımlarla, umutla yürüyorsa Niğdeliler olarak övünmek hakkımızdır. Alt yapıdan üst yapıya bir çok alanda sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra, Niğde nin geliģimine katkı sağlayacak projelere 2010 ve 2011 yılında da imza attık yılında 12 yeni park yapıp hizmete sunduk. Bunun yanı sıra; Atıksu Arıtma Tesisi Yenileme Projesi, Ġlhanlı Mahallesi Çok Amaçlı Salon Projesi, Sokak Hayvanlarına Geçici Barınak Projesi, YeĢilburç-Özbelde Su Hattı Yenileme Projesi, Dere Mahallesi Kapalı Pazar Projesi, Eğlence Mekanlarını Hıdırlık Mevkiine TaĢıma Projesi, Yeni Zahire Pazarı, Efendibey Mahallesi-Kentsel DönüĢüm Projesi, Katı Atık Düzenli Depolama Projesi, Modern Ġtfaiye Ġstasyonu gibi bir çok projenin hayata geçmesi için gayret sarfettik. Bu projelerden bir kısmını tamamladık. Bir kısmını da tamamlamak üzereyiz. Diğer yandan Niğde mizin tanıtımına Niğde Belediyesi olarak büyük önem verilmiģtir. Niğde miz, kültür ve turizm projelerinin yanı sıra sosyal projelerle de tanıģmıģtır. Niğdemize yapacağımız çok iģ hemģerilerimize sunacağımız çok hizmet var. Bunun için çalıģmalarımıza devam ediyor, yeni yeni projelerin hayata geçmesi için gece gündüz demeden çalıģıyoruz. 2

3 I-GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYONUMUZ VĠZYONUMUZ VE ĠLKELERĠMĠZ MĠSYONUMUZ Niğde kentinin ve halkının mahalli ve müģterek nitelikteki hizmetlerini katılımcı bir anlayıģ içerisinde, sürekli olarak ve hizmetlerin kalitesini artırarak sağlamak. VĠZYONUMUZ DeğiĢen ve geliģen bir Niğde için öncü ve örnek belediye hizmeti vermek. B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUK 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine göre belediyenin görev ve sorumlulukları aģağıda sıralanmıģtır. Madde 14- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a)ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahallî müģterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 3

4 Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Yetki ve imtiyazlar da yine aynı yasanın 15. maddesinde Ģu Ģekilde sıralanmıģtır. Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten 4

5 men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, BüyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay ın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir.belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır.belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: 1-FĠZĠKSEL YAPI Belediye hizmet binası, ( Yeri: Niğde-Merkez, Yukarı KayabaĢı Mahallesi 44 Pafta, 154 Ada, 1 ve 2 parseller üzerinde olup, 1 nolu parsel 1621 m² olup Belediyemiz mülkiyetinde 2 nolu parsel ise 1139 m² olup Maliye Hazinesine aittir. Hizmet binamız Belediyemiz iģ ve yürütümü için yeterli olup, ayrıca 350 kiģilik toplantı (Meclis) salonu mevcuttur.) 5

6 SU ve KANALĠ ZASYON ÇEVRE SAĞLIĞI VE ARITMA ġeflġğġ MEZARLIK ĠġLERĠ ATÖLYE ġeflġğġ FEN ĠġLERĠ MÜDÜR. BAġKAN YARDIMCISI Ahmet KÖSEOĞLU BAġKAN YARDIMCISI Ali Cemil ARICAN ĠÇ DENETĠM MALĠ HĠZMETLER MÜDÜR. BAġKAN Faruk AKDOĞAN 2-ÖRGÜTSEL YAPI ġeflġğġ TEMĠZLĠK ELEKTRĠK VE ELEKTRO. ÖLÇÜ VE AYAR MEMUR. HAL ġeflġğġ SOSYAL HĠZMETLER BĠLGĠ ĠġLEM SERVĠSĠ TRAFĠK HĠZMET. TERMĠNAL ĠġLETMESĠ KÜLTÜREL HĠZMET. BEYAZ MASA SERVĠSĠ SĠNYALĠZASYON SU TAHAKKUK ġeflġğġ SPOR HĠZMET. HALKLA ĠLĠġK. BÜRO. ULAġIM HĠZMET. SĠVĠL SAVUNMA SAĞLIK HĠZMET. NUMARATAJ BÜROSU EVLENDĠRME MEMURLUĞU HARĠTA ĠSTĠMLAK ġeflġğġ ĠġLERĠ MÜDÜR. PARK VE BAHÇELER MÜDÜR. DESTEK HĠZ. MÜDÜR. ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜR. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜR. BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġK. MÜDÜR. ARGE BĠRĠMĠ ĠNSAN KAYNAK. VE EĞĠTĠM MÜDÜR. ZABITA MÜDÜR. ĠTFAĠYE MÜDÜR. VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜR ĠMAR VE ġehġr.cġlġk MÜDÜR. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜR. KENT KONSEYĠ. EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜR. EMLAK TAH.TAH. ġeflġğġ ÇTV ġeflġğġ AMBAR MEMUR. ĠCRA MEMUR. TAH.TAH. ġeflġğġ KATI ATIK BĠRLĠĞĠ BAġKAN YARDIMCISI Muzafer YILMZ ÖZEL KALEM MÜDÜR. BAġKAN YARD. RASĠM AĞADAYI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜR. 3. BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠ KAYNAKLARI Mevcut veya yeni alınan Bilgisayar ve Donanımları, Sistemi MS Windows2003 server. Veritabanı e- belediye, Oracle 10g Release bit Production (sınırsız user ) kullanılmaktadır.belediye, e-belediye ve sözel verilerin birlikte iģlenmesi ile beraber MSI (Management Information System ) Entegrasyon yapısına sahiptir. Belediyemizde Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü 7 gün 24 saat internetten hizmet imkânı sunmaktadır. Belediyemiz DıĢ Birimler Noktadan Noktaya PTP (Peer-to-Peer ) G-HDSL ile veritabanına entegre bir Ģekilde çalıģmaktadır. MSI sistemi dıģ birimleri de kapsayacak bir Ģekilde modüller vasıtasıyla kullanılmaktadır. 6

7 Belediyemizde Web Server, Application Server, T-Belediye Server, KPS (Kimlik PaylaĢım Sistemi ) Server ve Metafour Server olmak üzere 6 adet server bulunmaktadır. Binamız 3 katlı olup, her bir katta managable switcher vasıtası ile (Cat-6e) domain yapısı bulunmaktadır. Dijital Ortamda yapılacak saldırılara ve virüslere karģı Anti Virüs server ve (Firewall +Fortigate) yazılımları ve donanımı kurulmuģtur. Güvenlik sertifikası olan 128 bitlik SSL (Secure Socket Layer) kullanılmaktadır. BaĢkanlık, Mali Hizmetler, Ġmar ġehircilik, Emlak ve Ġstimlâk, Fen ĠĢleri, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler, Sağlık ĠĢleri, Yazı ĠĢleri, Hukuk ĠĢleri, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim, Temizlik ĠĢleri Müdürlükleri arasında Network sistemimiz mevcuttur. Windows ortamında ilgili MIS SĠSTEMĠ TABANLI Oracle Client Kurulu olup, tüm birimler veritabanına bağlıdır. Firewall cihazı aracılığı ile LAN ve WAN policy yapılandırmaları mevcuttur. Ayrıca vatandaģlarımızın Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve tüm tahakkuklu borçlarına internetten sorgulama imkânı da sağlanmıģ olup vatandaģ borcunu adresinden öğrenebilmekte ve aynı portal üzerinden ödenilebilmektedir. Ayrıca bankalar üzerinden su aboneleri güncel su dönemlerinde okunan ve tahakkuk ettirilen su faturalarını anlaģmalı bankalar üzerinden ödeyebilmektedir. Web Sitemiz Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerini tanıtıcı, vatandaģlarımızın internet üzerinden Belediyemiz ile ilgili daha çabuk ve etkin iletiģim kurabilmelerine imkan sağlayacak Ģekilde ve sürekli yaptığımız güncellemeler belediyemize ait tüm haberler adresinden yayınlanmaktadır.ayrıca web sitemizde yer alan hizmet rehberi kısmından vatandaģlarımız belediyemiz ile ilgili iģlemlerini dijital ortamda yapabilmektedir T- Belediye sistemimiz ile vatandaģlar 7/24 Belediyemizi arayarak; istek, Ģikâyet, talep ve önerilerde bulunabilmekte, aynı zamanda sistem üzerinden borçlarını öğrenebilmektedir. Ġlgili geri dönüģler vatandaģın telefonuna SMS veya Fak yolu ile yapılmaktadır. Sitemizde yer alan e-posta adresine veya Sitemiz üzerinden baģkana mesaj bölümünden her türlü istek ve Ģikâyetlerinizi bildirebilirsiniz.bu mesajlar birim Müdürlerimiz tarafından en kısa sürede yanıtlanmaktadır.müdürlerimiz dıģında diğer kurumları, ilgilendiren mail leri ilgili kuruma ileterek onlardan gelen cevaplar ilgilisine gönderilmektedir 4. ĠNSAN KAYNAKLARI 2010 Yılına ait Personel durumu Personel Statüsü Personel Statüsü Miktarı Memur 88 Sürekli ĠĢçi /49. Mad. SözleĢmeli 18 7

8 Memur personelin kadro durumu Personel Statüsü DOLU BOġ TOPLAM Ġdari Hizmetler Personeli Teknik Hizmetler Personeli Sağlık Hizmetleri Personeli Avukatlık Hizmetleri Personeli Ġç Denetçi BaĢkan Yardımcısı Zabıta Personeli Yardımcı Hizmetler Personeli Memur personelin eğitim durumu Eğitim Durumu Adet Ġlk Öğretim Okulu 10 Lise/Meslek Lisesi 44 Ön Lisans (2 ve 3 Yıllık) 28 Lisans (4 Yıllık) 6 Yüksek Lisans -- Sürekli iģçi personelin kadro durumu Personel Statüsü Dolu BoĢ Toplam ġoför OPERATÖR YAĞCI USTA ĠġÇĠ TEMĠZLĠK ĠġÇĠSĠ USTABAġI AġÇI SUNULAN HĠZMETLER 1.Planlama, Projelendirme Ve Ġmar Hizmetleri 1. 5 Yıllık Ġmar Programını yapmak 2. Uygulama imar planını yapmak veya yaptırmak 3. Gereken yerlerde imar plan tadilatları yapmak 4. Ġmar planları doğrultusunda imar uygulamaları yapmak 8

9 5. Hali hazır harita yapmak sayılı yasanın 10/b ve 10/c maddelerini uygulamak 7. Ġmar planları doğrultusunda kamulaģtırma hizmetlerini yürütmek 8. Toplu Konut Alanlarının Tespiti 9. Yıllık Bütçeyi Yapmak 10. Yıllık Yatırım Programını Yapmak 11. Toplu Konut Alanlarında Proje faaliyetlerini yürütme 12. Projelendirme ile ilgili denetim hizmetleri sayılı yasada belirtilen denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi 2. Alt Yapı Hizmetleri-Fen ĠĢleri 1. Altyapısı eksik olan bölgeleri tespit etmek 2. Yol yapmak 3. Altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemeleri temin etmek veya mamül hale getirmek 4. Asfalt imal etmek ve gereken yerleri asfaltlamak 5. Kar ve Buz Mücadelesi 6. Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri 7. Altyapı hizmetlerinin projelendirilmesi 8. ĠĢ makineleri ve hizmet araçlarının bakım onarım sevk ve idarelerini yapmak 9. Fosseptik kuyularının çekimi 3. Enformasyon Hizmetleri 1. Basın ve halkla iliģkiler 2. SMS hizmetlerinin yürütülmesi 3. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yürütülen faaliyetler 4. BiliĢim Faaliyetleri 4. Sosyal Hizmetler 1. Yoksul vatandaģlara yönelik gıda yardımları 2. Kadın Sığınma Evinin iģletilmesi 3. Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapmak 4. Halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanında bulunarak destek olmak 5.Kültür Hizmetleri 1. Önemli milli ve dini günlerde çeģitli kültürel etkinlikler düzenlemek 2. Belediye gazete ve broģürü çıkartmak 3. Toplantı, konferans ve seminerler düzenlemek, 6.Toplum Sağlığı Ve Esenlik Hizmetleri 1. Esnaf sağlık cüzdanı denetimi 2. Kaçak et kesimi ile mücadele etmek 3. Gıda üreticilerinin denetlenmesi 4. Yol, sokak ve kaldırım iģgallerinin engellenmesi 5. Seyyar satıcılar ile mücadele etmek 6. Halk sağlığını ilgilendiren konularda gerekli denetimlerin yapılması 7. Besi çardaklarının denetimi 8. Ticarethanelerin ruhsat denetimi 9. Suç iģleyenlere Kabahatler Kanunun hükümleri uyarınca iģlem yapmak 10. Umuma ait yerlere pis su akıtanların tespiti 9

10 11. Belediyeye ait ağaçlara zarar verenlerin tespiti 12. ĠĢyerlerinin kapanma saatlerine riayet etmeyenlerin tespiti 13. Fiyat denetimi 14. VatandaĢlardan gelen Ģikâyetlerin değerlendirilmesi 15. Mezbaha kontrolü 7. Temizlik Hizmetleri 1. Cadde, sokak, pazaryerleri ve temizliğinin yapılması, 2. Pazar alanlarının süpürülmesi, yıkanması ve temizlenmesi 3. Katı atıkların toplanması 4. Lokanta, otel ve meskenlerdeki atık yağların toplanması 5. Umuma açık Tuvaletlerin temizliği 6. Kurban kesim yerlerinin belirlenmesi, hazırlanması ve temizlik hizmetlerinin yapılması 8. Park Ve Bahçeler 1. YeĢil alan yapılacak yerlerin tespiti, düzenlenmesi, korunması ve bakımına iliģkin Hizmetler 2. Çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemeleri ve çocuk oyun alanlarının temizliğinin yapılması 3. Gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak 4. Çevreyi kirleten kiģilere cezai müeyyide uygulamak 5. HaĢerelerle mücadele konusunda gerekli tedbirleri almak, ilaçlama yapmak 6. YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Yasalar ile belediyemize verilen imkânların etkili, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, vatandaģlarımızdan ve diğer kurumlardan bilgi, belge ve verilerin toplanmasını, kaydedilmesini, iģlemlerin takip edilebilmesini, sorgulanabilmesini, performans analizlerinin yapılabilmesini, yeni bilgilerin üretilmesini ve raporlanmasını sağlamak için Yönetim Bilgi Sisteminin alt yapısı hazırlanmaktadır. Bilgisayar otomasyon sistemimiz hükümetimizin idari, mali, hukuki konularda e-devlet, biliģim ve yönetiģim ile ilgili yayınladığı mevzuata uygun olarak sürekli güncellenmekte ve geliģtirilmektedir. Ġç Kontrol 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre her yıl ocak ayında Belediye Meclisi tarafından seçimle belirlenen meclis üyelerinden oluģan Denetim Komisyonu tarafından denetim yapılmaktadır. Denetim Komisyonu bir önceki yılın gelir ve gider hesaplarını ve iģlemlerini denetlemekte ve denetim raporunu meclis baģkanına sunmaktadır. Belediyemizde iç kontrol faaliyetleri aģağıda belirtilen konular üzerinde yürütülmektedir. Belediyemizin amaçlarına, belirlenmiģ politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere faaliyetler gözden geçirilmektedir. Ġç kontrol standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmaktır. Kurulacak olan iç kontrol sistemi ile Belediyemizin; Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde Kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü mali karar ve iģlemlerde 10

11 usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluģturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir. Rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların; kötüye kullanılmaması, israfının önlenmesi ve kayıplara karģı korunmasını sağlamaktır. A- ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ II. AMAÇLAR VE HEDEFLER AMAÇ: belediye Ģirketi kurularak belediyenin inģaat yapım, imalat ve hizmet iģlerinin daha hızlı ve ekonomik Ģartlarla yerine getirmek Amaç : Kamu yararına ucuz arsa üretmek ve vatandaģın ucuz konuta sağlamak kavuģmasını Amaç : Belediyeye ait Sosyal,kültürel.sportif ve eğlence amaçlı tesisler kurmak ve iģletmek Amaç:Doğal kaynakların değerlendirilmesi amacı ile araģtırma ve sondajlar yapmak, tesisler kurmak ve iģletmek Amaç:VatandaĢın ortak kullanımı için gerekli park,bahçe dinlenme ve mesire yerleri,açık ve kapalı alıģveriģ alanları gibi tesisleri kurmak ve iģletmek Amaç: Mezarlıkların Sürekli Bakım ve Kullanımının Temini ile GeliĢimlerini Sağlayıcı ÇalıĢmalarda Bulunmak Amaç: Kentin Mevcut Ġçme suyu ve KullanılmıĢ Su ġebeke ve Tesisini YerleĢim Alanları Ve Nüfus ArtıĢını KarĢılayacak ġekilde Artırmak, Yenilemek, Revizyon ve Bakımını Sağlamak. Sistemi Modernize Edecek Faaliyetleri GerçekleĢtirmek Amaç: Yeni YerleĢim Alanlarının Yollarını Açmak, Bu Sırada Gerekli KamulaĢtırma Ve Tamirleri Yapma, Yolların Sanat Yapıları, Kaplamaları ve Üst Yapılarını Yapmak Amaç: Kentin Oto ve Yaya Trafiğinin Sağlıklı ĠĢlemesi Ġçin Her Türlü Önlemi Almak Kontrol, Tesis ve Yapım ĠĢlerini Yerine Getirmek Amaç: ġehirler Arası Otobüs Terminali Yapmak ve ĠĢletmek Amaç: Kent içi toplu taģıma hatlarını ve araçlarını sürekli halkın tüm ulaģım ihtiyaçlarını karģılayacak Ģekilde düzenlemek Amaç: Kentin genel Sağlık ve Düzeni Açısından Gerekli Her Türlü Önlemi Almak ve Yatırımlarda Bulunmak Amaç: Kentin Hayvan Kesim Tesislerinin sürekli ve Sağlıklı ĠĢletilmesi için Bakım, Tamirat, Ġlave ve Yenileme ĠĢlerini Yapmak Amaç: Kentin Cadde, Sokak, Kaldırım Yeri ve Diğer Ortak Alanların Temizliğinin Sağlanması, Kent ve Konut Katı Atıklarının Toplanıp Değerlendirilmesi ve Ġmhası Ġçin Gerekli Tesis ve Hizmetleri Kurmak ve ĠĢletmek Amaç: Kentin Genel Sağlık ve Güvenlik Kontrollerinin Yerine Getirilmesi Hususunda Sürekli Esenlik Vermek 11

12 9.4.5-Amaç: Ġtfaiye Hizmetlerinin EtkinleĢtirilmesini, GeliĢtirilmesini ve Yenilenmesini Sağlamak Amaç: Belediyenin Personel Niteliğini artırmak, Mesleki ve Moral Açıdan Eğitim ve GeliĢimini Sağlayacak Her Türlü Organizasyonunu Yapmak Amaç: Belediyenin ĠĢ ve Araç ve Makinelerinin Sürekli Bakımlarını Sağlamak, Eskilerini Yenilemek,Yeni ĠĢ Araç ve Makineleri ile Yeni Teknolojileri Temin Ederek Kullanmak Amaç: 5373 Sayılı Kanuna Ġstinaden Kentteki Okulların Tamir ve Bakımlarını Sağlamak Amaç: Kent ve Belediye Ġle Ġlgili Haber, Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetlerinde Bulunmak Amaç: Kentteki Tüm Mesleki, sivil ve Özel ve Kamu Kurumları ile Kent Konseyinin Belediye ÇalıĢmaları Hakkında Bilgilendirilmeleri ve Karara Katılımlarının Temin ÇalıĢmalarında Bulunmak Amaç : AR-GE Bürosu OluĢturarak yeni Yatırım Alanları Bulacak ve Yatırım Projelerine Kaynak Sağlayacak ÇalıĢmalar Yapmak.AB Hibe Projeleri Üretmek Amaç: Laboratuarlar Kurularak Belediyenin ve Kentin Bu Konudaki Ġhtiyaçlarını KarĢılamak Amaç: Belediyenin Gelirlerini Artırıcı Önlemeler Almak Amaç: Kentin Ġmar Sisteminin Ġlave Revizyon, Koruma Ġmar, Nazım Ġmar Projeleri Ġle yenilenmesi ve GeliĢtirilmesini Sağlamak, Bunlarla Ġlgili Hâlihazır Planları, Ġmar ve Arsa Uygulamaları Yapmak Amaç: Belediyenin Ġmar ÇalıĢmalarını Artırmak, EtkinleĢtirmek ve Yaymak Amaç: Kentin GüzelleĢmesini Sağlamak Ġçin YeĢillendirme, Ağaçlandırma Peyzaj ÇalıĢmalarını Yürütmek Amaç: Özürlü vatandaģların ortak alanları rahat kullanabilmesi ve yaģamlarını kolaylaģtırmayı sağlayıcı önlemleri almak Amaç: Halka açık sosyal kültürel ve sportif etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemek, her türlü etkinliğe katılım sağlamak Amaç: VatandaĢın belediyedeki iģ ve iģlemlerini kolaylaģtırıcı önlemleri almak Amaç: KardeĢ kent faaliyetlerinde bulunmak B- TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER 1- Belediyenin kendi varlıklarını geliģtirici ve vatandaģın yararlanacağı kuruluģ ve tesisleri kurması, yapımları gerçekleģtirmek. 2- Kentin altyapı ve üst yapısının devamını, geliģimini ve yapılanmasını sağlamak 3- Kentin trafik ve ulaģım hizmetlerini yerine getirmek. 4- Kentin ve vatandaģların genel sağlık, temizlik, itfaiye ve zabıta ihtiyaçlarını karģılayıcı hizmetleri yerine getirmek 5- Belediyenin insan kaynakları ve varlıklarını daha iyi değerlendirip geliģmelerini sağlamak 12

13 6- Demokratik ve katılımcı bir belediye için resmi ve özel kuruluģlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaģla daha yakın ve açık olmak, haber ve bilgi akıģı sağlamak. 7-Belediyenin gelirlerini ve iģlevlerini artırıcı faaliyet ve yatırımlarda bulunmak 8-Kentin, kentsel geliģimini sağlayacak projeleri üretmek ve uygulamak 9-Kentte sosyal, kültürel, eğitim ve spor amaçlı her türlü etkinliği gerçekleģtirmek. 10-Belediye Yönetimine Kent Konseyinin katkısını sağlamak III. FAALĠYETLERE ĠLĠġĠKĠN BĠLGĠLER A- MALĠ BĠLGĠLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Belediye meclisimizde görüģülerek kabul edilen 2010 Mali Yılı bütçemiz ,00 TL dir.. Yılsonu itibariyle gelirlerimiz; Vergi Gelirleri ,84 -TL, TeĢebbüs Mülkiyet Geliri ,80- TL Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,68-TL., Diğer Gelirler ,08-TL SERMAYE GELĠRLERĠ ,46,-TL, Alacaklardan Tahsilat ,93-TL olmak üzere toplamda ,79-TL olarak gerçekleģmiģtir. GerçekleĢme oranı ise %.52 dir. Belediyemizin kullandığı mali kaynaklar, 1. Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (Ġller Bankası payı), sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınan emlak vergileri Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda sayılan gelir kalemleri, 4. Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkullerin kira ve satıģ gelirleri, 5. Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından miktar' belirlenen hizmet gelirleri, 6. Hizmetlere katılım payları vb. gelirlerden oluģmaktadır. Yıl içindeki giderlerimiz Personel Sosyal Güvelik Kurumları Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Harcamalara, Sermaye Gideri Sermaye Transferi ,28-TL ,74-TL, ,40-TL, ,91-TL, ,57-TL ,66-TL, ,00.-TL olarak gerçekleģmiģtir. 2- Mali Tablolar Gelir Bütçesi Yılı GerçekleĢen Gelirlerimiz GELĠRĠ N KODU TAHSĠLA T ORANI (%) YILI NET GELĠRĠN AÇIKLAMASI TAHSĠLAT 1 Vergi Gelirleri , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , Harçlar , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , Kurumlar Hasılatı ,

14 3 Kira Gelirleri , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardim ve BağıĢlar , Proje Yardımları , Diğer Gelirler , Faiz Gelirleri 00,00 5 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar , Para Cezaları , Diğer ÇeĢitli Gelirler 8.196, Sermaye Gelirleri , TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri , Alacaklardan Tahsilât , Yurtiçi Alacaklardan Tahsilât , Ret ve Ġadeler (-) Vergi Gelirleri Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Kurumsal Kod Birim Adı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , MALĠ HĠZMETLER , PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ , KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ , BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ,74 MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , EMLAK ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ , HUKUK DAĠRESĠ , SU TAHAKKUK DAĠRESĠ , ĠMAR ĠġLERĠ , ĠTFAĠYE HĠZMETLERĠ , PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ , TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , VETERĠNER HĠZMETLERĠ , YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , ZABITA HĠZMETLERĠ ,11 GĠDERLER TOPLAMI ,28 3- Mali Denetim Sonuçları 2010 yılında Ġç iģleri Banklığı Mülkiye MüfettiĢliğince, SayıĢtay BaĢkanlığınca herhangi bir denetim yapılmamıģtır. 14

15 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1-BĠRĠMLERĠN FAALĠYET BĠLGĠLERĠ Özel Kalem Müdürlüğü 1 Müdür, 2 iģçi, 3 Ģirket iģçisi olmak üzere 6 personel ile hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz Belediye BaĢkanının günlük çalıģma programını hazırlayarak Belediye BaĢkanının daha rahat ve verimli Ģekilde çalıģmasını sağlamaktadır. Ġl dıģından, il içinden ve yurt dıģından gelen misafirler ve heyetler en iyi Ģekilde ağırlanmıģtır. Belediye BaĢkanımızın halkımızla daha düzenli görüģmesini sağlamak için haftada bir gün halk görüģme günü olarak ayarlanmıģtır. Ayrıca Belediye BaĢkanımızın diğer görüģmelerinin de daha etkili ve koordineli olmasını sağlamak için azami titizlik gösterilmiģtir. Müdürlüğümüzü ilgilendiren Ģikayetler ve Belediye BaĢkanına iletilen istek ve Ģikayetler en kısa zamanda sonuçlandırılmıģtır. Belediye BaĢkanımızın resmi ve özel kuruluģlarla görüģmeleri sırasında refakat edilmiģ olup, Belediye BaĢkanını toplantı gün ve saatlerine düzenli katılabilmesi için büyük özen gösterilmiģtir. Özel Kalem Müdürlüğü ile bütün Müdürlükler arasında sağlıklı, etkili iletiģim ve bilgi akıģının planlı ve programlı biçimde yürütülmesi sağlanmıģtır. Belediye hizmetlerinin vatandaģlarımız üzerinde etkilerini ölçmek, belediyemizden beklentilerini ve halkımızın sorunlarını öğrenmek amacıyla anket çalıģmaları yapılmıģtır. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1- GENEL BĠLGĠLER A- YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na uygun olarak belediyemiz gelirlerinin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi ilgili mevzuat gereğince muhasebe kayıtlarının tutularak saklanması 2-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELER Belediyemiz 2010 mali yılı içerisinde Gider Kesin Hesap Cetvelinde ,90 6,00.- TL ödenekten ,28.-TL ödeneğin kullanıldığı, 8.585,00.-TL ödeneğin 2011 mali yılına devrettiği, ,72.-TL ödeneğin imha edildiği, Gelir Kesin Hesap Cetvelinde ,00.-TL bütçe tahmini yapıldığı, 2010 yılından ,72.-TL toplam tahakkuktan ,32-TL net gelir elde edildiği görülmüģtür. Yıl sonu itibariyle bankalarda ,83.-TL nakit mevcudun olduğu, yine bankalardan çekilmeyen çek ve gönderme emirlerinden ,00.-TL alacak bakiyesinin bulunduğu görülmüģtür. 15

16 Yılı içerinde Müdürlüğümüze bağlı olarak Emlak ġefliği, Tahakkuk Tahsilat ġefliği, Çevre Temizlik ġefliği, Ambar Memurluğu ve Ġcra Servisi faaliyet göstermektedir. B- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BELGELER: 1- Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz Belediyemiz hizmet binasının 1.katında hizmet vermektedir. Örgüt Yapısı: Mali ĠĢler Müdürü, 15 Memur, 3 Ģef, 8 ĠĢçi, 2 Ģirket iģçisi bulunmaktadır. 2-Sunulan Hizmetler : Belediyemiz gelirlerinin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi ilgili mevzuat gereğince muhasebe kayıtlarının tutularak saklanması ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU I-) GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyonumuz; Personelin ve halkın çalıģma ve yaģam düzeylerini arttırmak. Belediye personeli olarak öncü, örnek olmak ve ileri seviyede hizmet vermek. B- Yetki Görev ve Sorumluluklar; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye BaĢkanına ve yetkili kılacağı BaĢkan Yardımcısına karģı sorumludur. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler; 1-) Fiziksel Yapı; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1 Müdür yönetiminde 2 oda 4 bilgisayar ve donanımla hizmet vermektedir. 2-) Örgüt Yapısı; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde herhangi bir Ģeflik yada bağlı birim bulunmamakta olup, 1 Müdür, 2 Memur ve 2 Büro ĠĢçisi ile iģlemlerini yürütmektedir. 3-) Sınav ve alınan kurslar ile her bilgisayarda internetin mevcut olduğu çalıģma ortamı. 4-) Sunulan Hizmetler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin özlük alacaklarının tahakkukunu yapmak, SözleĢmeli personelin özlük alacaklarının tahakkukunu yapmak, Geçici personelin özlük alacaklarının tahakkuklarım yapmak, 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tabi iģ statüsündeki personelin özlük alacaklarının tahakkukunu yapmak, Muhtaç Asker ailelerine yardım ödemelerinin tahakkukunu yapmak, ilgili iģlemleri tamamlamak, Yıl içinde yapılması gereken iģler için çalıģma planı yapmak ve uygulamak, Görev alanı içine giren ve mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek, Belediyemiz personellerinin tüm özlük iģlemlerini düzenlemek ve takip etmektir. 5-) Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü tarafından iç kontrol ve Yönetim idare edilmektedir. 16

17 II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler; Müdürlüğümüzde, 2010 yılında toplam ,00 TL. ödenek tahsis edilmiģ bu ödeneğin ,36 TL. lık kısmı kullanılmıģtır. Böylelikle bütçenin gerçekleģme oranı % 65 olmuģtur. sapma oranı % 35 olarak tespit edilmiģtir Mali yılı içerisinde hesaplarımızda yılı içinde yapılan aktarmaların miktarı aģağıda gösterilmiģtir; 1-) Zamlar ve Tazminatlar Ödeneği; Yılı içinde ödemesi planlanan miktardan daha fazla gerçekleģtiği için ,00 TL. ödenek aktarılmıģtır. 2-) Büro ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları Ödeneği; Yılı içinde ödeneği yeterli gelmediğinden dolayı 2.000,00 TL. ödenek aktarımı yapılmıģtır. 3-) Diğer Makine Teçhizat Alımları Ödeneği; Verilen ödeneği yılı içinde yeterli olmadığından 3.000,00 TL. ödenek aktarılmıģtır. Diğer kullanılmayan ödeneklerin toplamı olan ,64 TL. ödenek imha edilmiģtir. Böylelikle 2010 yılı bütçesi ,36 TL. Olarak gerçekleģmiģtir. B- Performans Bilgileri; Müdürlüğümüzde stratejik planda bahsedilen faaliyetlerin gerçekleģme oranı % 65 civarındadır. Planlanan faaliyetlerin büyük bir bölümü hayata geçirilmiģtir. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. Ocak 2010 Dört Mevsim Niğde dergimiz ve Belediye Bülteni basım ve dağıtımı yapıldı. Dört Mevsim Niğde dergimizin KıĢ sayısı 81 il Valiliklerine, Kültür Müdürlüklerine, Milli eğitim Müdürlüklerine ve Belediyelerine, TBMM ye bakanlıklara, komģu il milletvekillerine, diğer illerde Niğde ile ilgili bulunan dernek ve vakıflara, Anıtlar Yüksek kurulu üyelerine, tüm gazete ve basın yayın kuruluģlarına ve dergimizi isteyen vatandaģlara toplamda 800 dergi postayla yollanmıģtır. Niğde de faaliyet gösteren 1500 esnafa ve iģ yerlerine dağıtımı yapılmıģtır ġehir Konferansları 3 kapsamında Prof. Dr. Turan Koç un katılımı ile Medeniyetin Estetik Tezahürleri isimli konferans yapıldı ġubat tarihleri arasında GeçmiĢte Atatürk ve Niğde adlı resim sergisi düzenlendi ġehir Konferansları 4 kapsamında AraĢtırmacı Yazar Mustafa Armağan katılımı ile Bilinmeyen Yönleriyle Sultan Abdülhamit Han isimli konferans yapıldı. 5. ġubat ayı bülteni basılıp dağıtımı yapıldı tarihinde Virgül Tiyatrosu Enver Demirkıran la Çapraz AteĢ adlı tiyatro oyunu sergilendi tarihinde Çanakkale Zaferi haftası nedeniyle 150 kiģilik Çanakkale Gezisi düzenlendi. 17

18 tarihinde ġehir Konferansları 5 kapsamında Yrd. Doç. Dr. ġahin Oruç un katılımıyla Bir Destandır Çanakkale isimli konferans yapıldı tarihinde Çanakkale Zaferi haftası nedeniyle 200 kiģilik 2. grup Çanakkale gezisi düzenlendi Fidan Dikim ġöleni organizasyonu yapıldı Niğde Belediyesi 1. Yıl Vizyonu organizasyonu yapıldı. 12. Nisan Ayı bülteni basımı yapılıp dağıtıldı tarihinde Kutlu Doğum haftası hasebiyle 100 kiģilik 1. grup ġanlı Urfa gezisi düzenlendi tarihinde Kutlu Doğum haftası hasebiyle 100 kiģilik 2. grup ġanlı Urfa gezisi düzenlendi tarihinde Kutlu Doğum haftası hasebiyle 100 kiģilik 3. grup ġanlı Urfa gezisi düzenlendi Cuma günü Bahara Merhaba Orhan Hakalmaz konseri düzenlendi Cumartesi BaĢkan Mahallenizde programı ġahinali Mahallesi, ġahsüleyman Mahallesi, Efendibey ve ġehitler Mahallesi sakinleriyle buluģularak mahalle sorunları hakkında değerlendirme yapıldı Pazar Anneler Günü münasebetiyle yardıma muhtaç 50 anneyi baģkanımız Sayın Faruk Akdoğan evlerinde ziyaret ederek anneler günlerini kutlayıp hediyeler verdi Cuma günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebeti ile Ankara ya gençlik gezisi düzenlendi Anıtkabir-Gençlik Parkı ve Hayvanat Bahçesi gezildi. (2 otobüs 100 genç) Cumartesi tarihinde Hüdavent Hatun parkı açılıģ ve katı atık depolama tesisinin temel atma törenlerinin organizasyonları yapıldı Cumartesi günü ġehir Konferansları 6 kapsamında Prof. Dr. Mehmet Altan konuk edilerek konferans verildi. 22. Yukarıdaki etkinliklerin halkımıza ve protokole duyurulması amacıyla davetiye dağıtıldı, billboard ve raketlerde duyurular yapıldı. 23. Dört Mevsim Niğde dergimizin Ġlkbahar sayısı 81 il Valiliklerine, Kültür Müdürlüklerine, Milli eğitim Müdürlüklerine ve Belediyelerine, TBMM ye bakanlıklara, komģu il milletvekillerine, diğer illerde Niğde ile ilgili bulunan dernek ve vakıflara, Anıtlar Yüksek kurulu üyelerine, tüm gazete ve basın yayın kuruluģlarına ve dergimizi isteyen vatandaģlara toplamda 800 dergi postayla yollanmıģtır. Niğde de faaliyet gösteren 1500 esnafa ve iģ yerlerine dağıtımı yapılmıģtır. 24. Mayıs ayı bülteni Niğde de faaliyet gösteren 2000 esnaf ve iģ yerine dağıtılmıģtır tarihinde ġehir Konferansları 7 kapsamında Prof Dr. ġaban ÇalıĢ ın katılımı ile Son Dönemde Türkiye nin Uluslararası ĠliĢkileri ve Yansımaları isimli konferans yapıldı. 26. Haziran ayı bülteni Niğde de faaliyet gösteren 2000 esnaf ve iģ yerine dağıtılmıģtır. 27. Ramazan ayında 2.Ramazan Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında 23 gün mahalli ve ulusal sanatçılar program yapılmıģtır Eylül 2010 Mevlana nın doğum yıldönümü münasebetiyle Konya ya 230 kiģi gönderilmiģtir Ekim Ekim tarihleri arasında Ebru ve Takı tasarım kursiyerleri tarafından hazırlanan Ebru ve Takı tasarım sergisi düzenlenmiģtir. 30. Yukarıdaki etkinliklerin halkımıza ve protokole duyurulması amacıyla davetiye dağıtıldı, billboard ve raketlerde duyurular yapıldı. 31. Resmi ve dini bayramlarımız için belediye baģkanımıza ait kutlama mesajlarının bilbord ve raketlerle duyurulması Ekim 2010 KardeĢ ġehir Melle den 7 kiģilik heyet geldi. Niğde nin tarihi ve kültürel yerleri gezdirildi. 18

19 Pazar günü ġehir Konferansları 8 kapsamında Prof. Dr. Müntaz er TÜRKÖNE ve Akademisyen-Gazeteci-Yazar Faruk MERCAN katılımı ile Türkiye nin Yeni Ufku isimli konferans yapıldı AĢure Gününde kiģilik AĢure Dağıtımı yapılmıģtır. 35. Evlenen ve Doğum yapanlara baģkan adına 1937 adet tebrik kartı gönderilmiģtir. 36. Hüdavent Hatun Sosyal tesislerinde 221 toplantı ve düğün gerçekleģtirilmiģtir. 37. Yapılan etkinlikler halka ve protokole duyurulmacı amacıyla Billboard 544,Raket 471,AfiĢ 1352,Megalıght 4, Davetiye 4100,Zarf 4200 adet basılmıģtır PerĢembe günü ġehir Konferansları 9 kapsamında Prof. Dr. Adnan GÖRÜR ÜN katılımı ile ġehir ve Üniversite isimli konferans yapıldı. 39. Niğmek Bünyesinde açtığımız kurslar; 40. Web Tasarım kursu 2 ay 20 kiģi 41. Bilgisayarlı ön muhasebe kursu 2,5 ay 25 kiģi 42. KOSGEB(giriĢimcilik)kursu 15 gün 30 kiģi 43. AĢçılık Kursu 2,5 ay 25 kiģi 44. Ebru kursu 1.dönem ve 2.dönem130 kiģi 45. Takı Tasarım kursu 1.dönem ve 2.dönem70 kiģi C-2010 MALĠ YILI SPOR HĠZMETLERĠ Belediyemiz bünyesinde kurulu olan Niğde Belediye Spor kulübüne malzeme ve diğer yardımlar Belediye bütçesinden yapılarak futbol branģında 7 kategoride düzenlenen müsabakalar neticesinde 6 kategoride, birinci olmuģ ve 1. Amatör küme takımı Ģampiyon olarak Deplasmanlı Bölgesel Amatör Liginde ilimizi temsil etmeye devam etmektedir. Kalan diğer futbol branģların da ise kategorilerinde Ģampiyon olduklarından dolayı il dıģında yapılan müsabakalarda Niğde mizi temsil etmiģlerdir. Basketbol branģında da 4 kategoride müsabakalar düzenlenmiģ ve ikisinde ġampiyon olmuģ ve diğer ikisinde de ikinci olan takımlarımızın Ģampiyon olanları yine Niğde birincisi olarak ilimizi bölgesel müsabakalarda temsil etmiģlerdir. Ayrıca ortaöğretim okullarının kapanmasından sonra Temmuz Ayından Eylül ayına kadar çocukların boģ vakitlerini değerlendirmeleri ve spor eğitimi vermek amacıyla lisanslı çalıģtırıcılar eģliğinde 4 branģta yaz spor okulları açılarak çocuklara eğitim verilmiģtir FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ: 1-Yol yapım,bakım ve onarım iģlerini yapmak, 2-Yol asfalt kaplama,bakım ve onarımlarını yapmak, 3-Tretuvar ve bordür yapımı, bakım ve onarımını yapmak, 4-Karla ve buzla mücadele için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve mücadelesini yapmak, 5-Bina, tesis vb. yapım, bakım ve onarımlarını yaptırmak, 6-Müdürlüğünün ve diğer Müdürlüklerin ihtiyacı doğrultusunda, bordür, tretuvar malzemesi, beton vb. malzemelerin üretim ve tedarikinin sağlanması, 19

20 7-SavaĢ hali, seferberlik, tabii afet gibi olağanüstü durumlarda alınabilecek önlemler hakkında Müdürlüğün acil eylem planlarını yapmak ve buna göre Fen ĠĢleri Bünyesinde eleman ve ekipmanların tespitini yapmak, ve bu çalıģmaları koordine etmek hususunda Sivil Savunma Uzmanlığına eleman ve araç desteğinde bulunmak, 8-Altyapı katılım paylarının hesaplanması ve tahakkuklarının hazırlanması, 9-Belediyedeki araçlara ait Ġkmal, Bakım ve Onarımları ile teçhizat ve diğer ekipmanlarının sağlanması, 10-Araçların Yakıt ve diğer malzemelerin tedarikini yapmak, 11-ÇalıĢmalarını mevzuat esaslarına göre düzenleyip, her yıl yatırım ve çalıģma programının yapılması, 15-Belediye altyapı hizmetlerinde kullanılacak araçları temin etmek, 16-Yüklenicilere yaptırılan iģlerin evraklarını hazırlatmak ve ödemelerini yapmak, 17-Bu esaslar doğrultusunda, bütçe teklifi hazırlamak, tahsis ve harcamaların bütçe ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutarak Belediye BaĢkanının onayına sunmaktır. YILI YAPILAN ÇALIġMALAR BETON PARKE M2 ANDEZĠT M2 BORDÜR KANALĠZASYON YAĞMURSUYU ĠÇMESUYU ASFALT MT MT MT MT m2 SICAK ASFALT m2 SATIH ASFALT OKULLAR-ASFALT ÇALIġMASI 1- Fatih Anadolu Lisesi 20 ton 2- Sakarya Ġ.Ö.O. 34 ton 3- Atatürk Ġ.Ö.O. 340 ton 4- Niğde Anadolu Lisesi 100 ton 5-23 Nisan Havacılar Ġ.Ö.O. 84 ton 6- Asım Zeynep EcemiĢ Ġ.Ö.O. 220 ton 7- Memnune Türker Ġ.Ö.O. 190 ton 8-5 ġubat Ġ.Ö.O.74 ton 9- Kemal Çetintürk Ġ.Ö.O. 13 ton 10- Mustafa Altuncu Ġ.Ö.O. 160 ton 11- Turizm Otelcilik Okulu 180 ton yıl Mehmet Göker Tekstil lisesi 450 ton 13- Gazi i.ö.okulu 424 ton 20

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER MÜDÜR SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU PERSONEL YAPISI Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Kadrolu Tabip, 2 Kadrolu, 1 SözleĢmeli Vet. Hekim, 3 SözleĢmeli Gıda Mühendisi, 1 Kadrolu

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.02.2015 tarihli oturumunda okunan, BaĢkanlığın 09.02.2015

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

Karar Tarihi : Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller

Karar Tarihi : Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 41850698.301.05-234 Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller KARAR : Emirgazi Belediyesi araç parkında arızalı durumda bulunan 1990 model Caterpiller marka

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 02/ 03/ 2011 2011 / 44 meclis toplantısında alınan 44 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 44 : Ġlgi : a) ĠĢkar Gıda ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti. Vekili Süleyman YORULMAZ ın 24.01.2011 tarih ve 1561-199 sayılı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan Karar Tarihi : 03.10.2016 Karar No : 41850698.301.05-172 : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler KARAR : Belediyemiz park ve bahçeler hizmetleri faaliyet alanlarında kullanılmakta olan muhtelif tür ve cinslerdeki

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı