ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI OĞUZ YILMAZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI OĞUZ YILMAZ"

Transkript

1 ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI OĞUZ YILMAZ

2 ÖN ÖDEME Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5018 sayılı kanunun 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanm rlanmıştır. Đlgili mevzuatında öngörülen hallerde kesin ödeme öncesi avans veya kredi şeklinde yapılan ödemedir.

3 ÖN ÖDEME ŞEKĐLLERĐ VE UYGULAMASI Ön ödeme, harcama yetkilisinin uygun görmesi g karşı şılığıığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; yla; Đlgili kanunlarında nda öngörülen haller ile Gerçekle ekleştirme işlemlerinin i tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için i in avans verilmek veya kredi açılmak a suretiyle ön ödeme yapılabilir.

4 ÖN ÖDEME ŞEKĐLLERĐ VE UYGULAMASI Avans, işi i i yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi i veya kuruluşa ödenmek üzere, doğrudan mutemede verilir. Đlgili kanunlarına na göre, g görevlilere g yolluk ve diğer giderleri karşı şılığıığı ödenecek avanslar kendilerine veya şahsi mutemetlerine verilebilir. Ön ödemeler hangi işi için in verilmiş ise yalnızca o işte kullanılır. Mutemetler avans almadan harcama yapamaz.

5 ÖN ÖDEME ÇEŞĐTLERĐ Bütçe Đçi Ön Ödemeler: Bütçe B ödenekleri ile irtibat kurularak yapılan ödemelerdir. Örneğin; personele yolluk karşı şılığıığı verilen avanslar, harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avanslar gibi Bütçe e DışıD Ön Ödemeler :Bütçede ödeneğinin olup olmadığı ığına bakılmadan tamamen bütçe b dışından yapılan ön ödemelerdir. Örneğin; sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme y tutarının % 30 geçmemek üzere yüklenicilere y teminat karşı şılığında verilen avanslar gibi

6 AVANS VERĐLMEK SURETĐYLE YAPILACAK ÖN ÖDEMELER Yılları Merkezi Yönetim Y Bütçe B e Kanununda belirtilen tutara kadar (2011 yılıy 900 TL SKSDB 5 katı) Yapım m işleri i, Mal ve hizmet alımlar mları Yabancı konuk ve heyetlerin ağıa ğırlanmasına na ilişkin gider ile benzeri gider için i in avans verilebilir. Đlgili kanunlarında nda hüküm h m bulunması halinde görevlilere yolluk ve diğer giderleri karşı şılığıığı avans verilebilir. Ödeme gününden g nden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücretler avans olarak verilebilir.

7 AVANS KREDĐ ARASINDAKĐ FARKLAR LĐMĐT(belirli limite kadar avans, üzeri kredi) MAHSUP SÜRESS RESĐ(avans 1 ay, kredi 3 ay) GEÇ MAHSUP(avans 6183, kredi uyarma) ÖDENME(avans doğrudan mutemede verilir, kredide hesaba aktarma)

8 AVANS VERĐLĐRKEN RKEN DĐKKAT D EDĐLMES LMESĐ GEREKEN HUSUSLAR Harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avanslarda, harcama yetkilileri; Belirlenen sınırlar s dahilinde olmak şartıyla ihtiyaç tutarında avans verilmesine, Avansın n ivedi ihtiyaçlar için i in verildiği i göz g önünde nde bulundurularak, olağan anüstü durumlar dışıd ışında alım m işine, i ine, avansın n verildiği i tarihten itibaren en geç beş gün n içinde i inde başlan lanılmasına

9 AVANS VERĐLĐRKEN RKEN DĐKKAT D EDĐLMES LMESĐ GEREKEN HUSUSLAR Avans verilmesi gerektiren ihtiyaçlar ların n ortadan kalkması halinde avansın n veya kullanılmayan lmayan artıklar kların n, bekletilmeden muhasebe birimi vezne veya banka hesaplarına iade edilmesine, özen gösterecekler, kamu idaresine ait paranın gereksiz mutemetler üzerinde kalmasına izin vermeyeceklerdir. Mutemet işin i in tamamlanmasından ndan sonra, 1 ve3 aylık k sürelerin s bitimini beklemeden,son harcama tarihini takip eden 3 işi günü içinde inde ön ödeme artığı ığını iade etmek ve hesabını kapatmak zorundadır. r.

10 AKREDĐFLER Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıklar kları ertesi yıla devreder, ödenekleri iptal olunur;ancak müteakip yıl y l bütçesinin b ilgili tertibine bu tutar kadar ödenek üst yönetici y onayı ile ödenek kaydolunur. Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz z bir kısım k hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözles zleşmenin uygulanmasına na başlan lanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre s verilmiş ve bu süre s ertesi mali yıla y taşmış ise yıl y sonunda yüklenme y artığı devredilebilir bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler h uygulanır.

11 KREDĐ AÇILMAK SURETĐYLE YAPILACAK ÖN ÖDEMELER Dairesinin göstereceg stereceği i lüzum l üzerine avans sınırınıs aşan an ve harcama yetkilisinin onayı ile mutemetler adına banka veya muhasebe birimi nezdinde kredi açtırılabilir. Kredi ödeme talimatında gösterilen g yere veya alacaklıya doğrudan ödeme yapılır.

12 KREDĐLER LERĐN ĐLGĐLĐLERE LERE ÖDENMESĐ Mutemet tarafından,nezdinde kredi açılan a banka veya muhasebe birimine hitaben; Kredi banka nezdinde açılma lmış ise hesap numarası, muhasebe birimi nezdinde açılma lmış ise muhasebe biriminin adı, Ödemenin yapılaca lacağı kişinin inin adı (tüzel kişilerde ilerde unvanı), vergi kimlik numarası ve varsa banka hesap numarası, Ödenecek tutar, Mutemedin adı,, soyadı,, unvanı,, dairesi ve düzenlenme d tarihi, bilgilerini içeren i bir kredi ödeme talimatı düzenlenir ve imzalanarak hak sahibine verilir. Đhale mevzuatı çerçevesinde evesinde mal ve hizmet alımı gerçekle ekleştirilecek kamu idarelerinden Maliye Bakanlığı ığın ca belirlenenlere doğrudan banka hesabına aktarılabilir. DMO,KĐK,Posta K,Posta Đşletme Gn.Müd. Doğalgaz,

13 HARCAMA YETKĐLĐSĐ KĐMDĐR? Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen, Kendisine verilen avans veya adına açılan a kredilerle sınırls rlı olarak harcama yapabilen, Harcamaların n mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümly mlü, Harcama yetkilisine karşı sorumlu personeldir.

14 HARCAMA YETKĐLĐSĐ MUTEMEDĐNĐN GÖREVLENDĐRĐLMESĐ Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama birimi için i in yalnız z bir mutemet görevlendirilir.ayrg revlendirilir.ayrıca, Zorunluluk bulunması ve harcama yetkilisinin onayında nda belirtilmesi koşuluyla; Taşı şıtların n akaryakıt, yağ,, bakım, onarım m ve işletme i giderleri, ) Bir bütün b n oluşturmakla birlikte, alınacak mal veya yapılacak işle i ilgili olarak ayrı yerlerde sonuçland landırılması gereken vergi, resim, harç ödeme yükümly mlülükleri ile yükleme, boşaltma ve gümrg mrük k işlemleri i gibi özellik arz eden işlere i ilişkin giderler, için in birden fazla mutemet görevlendirilebilirg

15 MUTEMETLERĐN N BĐLDB LDĐRĐLMESĐ Mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde g ve değiştirilmeleri halinde ; > adı ve soyadı > görev g unvanı, > T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası > imza örneği harcama yetkilisi tarafından,bir yazı ile muhasebe birimine bildirilir.

16 ÖN ÖDEMENĐN N DEVRĐ Harcama yetkilisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki avans veya adına açılan a kredi tutarını başka bir mutemede devredebilir. Avans şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde para ve harcama belgelerinin mutemede teslim edildiğine ine ilişkin tutanak düzenlenir. d Devreden mutemetçe e tutanak ve harcama yetkilisinin yazılı izni muhasebe yetkilisine ibraz edilerek, avans kaydının n yeni mutemet adına yapılmas lması sağlan lanır. Tutanağı ğın n birer nüshası devreden ve devralan mutemede verilir. Kredi şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde ise, harcama yetkilisinin yazılı izni ile birlikte yeni mutemedin imza örneği i de muhasebe birimine verilerek, kredi kaydının n yeni mutemet adına yapılmas lması sağlan lanır. Banka nezdinde açılan a kredilerin devrinde yeni mutemedin imza örneği i ayrıca bankaya da gönderilir. g

17 ÖN ÖDEMELERĐN N KAPANMASI Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlay tlayıcı belgeleri; Avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde i inde muhasebe yetkilisine vermek, artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümly mlüdür.bu şekilde mahsup işlemi i yapılmad lmadıkça a aynı iş için in ön ödeme yapılamaz. Avansın n verildiği i tarihten önceki bir tarihi taşı şıyan harcama belgeleri avansın n mahsubunda kabul edilemez. Mutemetlerce süresi s içinde i inde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 6183 sayılı kanun hükümleri h ve tabi oldukları personel mevzuatının n disiplin hükümleri uygulanır

18 ÖN ÖDEMELERĐN N YIL SONUNDA MAHSUBU Mutemetler, mali yılın y n sonunda avanslarda bir aylık, kredilerde üç aylık k sürenin s dolmasını beklemeksizin, mahsubunu yapmadıklar kları harcamalara ait belgeleri muhasebe yetkilisine verip, artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümly mlüdür. Mali yıl y l sonunda kadar kapatılmayan veya mahsup döneminde d mahsup edileceği idaresince bildirilmeyen ön ödeme tutarı,, yıl y sonunda mutemet adına ilgili hesaba borç kaydedilerek ön ödeme hesabı kapatılır.

19 MAHSUP DÖNEMD NEMĐ Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.ancak; Malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri malî yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu hallerde Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri için 1 ay,diğer işlemlerde 2 ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

20 ÖN ÖDEMELERĐN N MAHSUP DÖNEMĐNE AKTARILMASI Muhasebe birimine verilen mahsup belgelerinden incelenmesi yıl y l sonuna kadar tamamlanamayan, Malın n teslim alınd ndığı,, hizmetin gördg rdürüldüğü veya işin i in yaptırıld ldığı,, ancak belgelerin mahsup döneminde d verileceği, i, ilgili idare tarafından mali yılın y n sonuna kadar muhasebe birimine yazılı olarak bildirilen, Ön ödeme artıklar kları mahsup dönemine d ödeneği i ile birlikte devredilir. Mahsup döneminde d de kapatılamayan ön ödeme tutarı dönem sonunda mutemet adına borç kaydedilerek hesap kapatılır, karşı şılığıığı ödenekler iptal edilir.

21 ÖN ÖDEMELERĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLMES LMESĐ Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Harcama talimatı,, ihale mevzuatına göre g yapılacak alımlarda onay belgesi, Gereken hallerde kredi izin yazısı Muhasebe Đşlem Fişine ine eklenir.

22 TEŞEKKÜRLER MAYIS-2011

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

X/5 ESASLAR 1. Madde 2-(**) Bu Esaslar, TÜBİTAK a bağlı Merkez, Enstitü ve

X/5 ESASLAR 1. Madde 2-(**) Bu Esaslar, TÜBİTAK a bağlı Merkez, Enstitü ve TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Esaslar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı