T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ"

Transkript

1 T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1

2 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, İlçemizin önceliklerini göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi belli bir plan dahilinde gerçekleştirip, sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin kullanmaya çalışarak 2013 yılı çalışma sezonunu geride bırakmış bulunuyoruz sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesinde Kamu İdarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanan Mart 2013-Mart 2014 dönemi Zile Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporu; Zile Belediyesinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2013 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle mali bilgileri kapsamaktadır çalışma döneminde, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda, İlçemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum sayılı Belediye Kanunu nun 56. maddesi gereğince hazırlanan Mart 2013-Mart 2014 dönemi Zile Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunu Belediye Meclisimize arz eder, yeni çalışma döneminde başarılar dilerim. Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 2

3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye ilişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öneriler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER EK-1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı EK-2: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı EK-3: Mali Hizmetler Birim Yetkilisi Beyanı I- GENEL BİLGİLER: A- Misyon ve Vizyon MİSYONUMUZ Zile İlçesini huzur ve refah içinde yaşanan şehir yapmak. Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun varlık sebebim nedir?, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Belediyeler, ilçe ve ilçe halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, ilçe ve ilçe halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, kentin 3

4 gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar. Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; ilçenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm, tanıtım, okul öncesi eğitim, devlete ait okulların bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık tesisleri, kültürel ve tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi gibi ekonomik kalkınma ile ilgili görev ve yetkiler verilmiştir. Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisindeki her aşamasında belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple Zile Belediyesi, Zile İlçesinin, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabul etmektedir. VİZYONUMUZ "HİZMETTE VE KALİTEDE ÖRNEK BELEDİYE" Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği, kırtasiyecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak uğruna sorun çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri bir çok eleştiri yapılmaktadır. Uzun yıllar devletten bekleyen, devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda gören birey ve toplum, demokrasi kültürünün ve özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan çıkarak etkileyen olma aşamasına girmiştir. Artık, kamu yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan toplum, kendisine sunulanla yetinmemektedir. Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi olan belediyeleri de kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları için belediyelerin icraatları daha geniş bir kitle tarafından ve daha yakından takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin hazırlamaktadır. Belediyeler ilçe ve ilçe halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için ilçeye ve ilçe halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite, ilçe ve ilçe halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır. Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanında sunumunun önemi de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; ilçe ve ilçe halkına yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen ürün veya hizmet almalarını gerektirmektedir. Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir. 4

5 Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir. Zile Belediyesi, ilçe halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve denetler. Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar. Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1- FİZİKSEL YAPI: Zile Belediyesi kuruluş olarak 1870 yılında kurulmuştur. Zile ilçesi 24 mahalle muhtarlığından oluşmakta olup son nüfus sayımına göre nüfusu kişidir. Okul ve camiler dahil toplam kamu işyeri sayısı 168 adettir adet özel işyeri, 9748 adet bina ve adet hane sayısı mevcuttur. İlçemizde 13 adet İlköğretim Okulu, 10 tane lise, 7 tane banka şubesi, 1 Devlet Hastanesi ve 4 Toplum sağlığı merkezi, 1 tren garı, 1 jandarma karakolu, Resmi kurumların ilçe müdürlükleri, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Sulama Birliği, Pancar Dairesi ve kantarı, sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren çeşitli dernekler, odalar ve birlikler mevcuttur. İlçemiz halkının geçim kaynaklarının başında tarım,hayvancılık ve sanayi gelmektedir. 2- ÖRGÜT YAPISI: Belediyemizin örgüt yapısı Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ve birim müdürlüklerinden olmak üzere 4 kısımda toplanmıştır. Belediye Encümeni toplantıları Belediye Encümenince her Pazartesi günü olarak belirlenmiştir. Yine Belediye Meclisi toplantıları 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince her ayın ilk haftası Çarşamba günü düzenli olarak toplanmaktadır. Belediye meclisimizce tatil dönemi Ağustos ayı olarak belirlenmiştir. 5

6 3- BİLGİ TEKNOLOJİK VE ARAÇ EKİPMANLARI: Belediyemizde belediye bütçe imkanları çerçevesinde çağın gerektirdiği tüm teknolojik bilgi kaynaklarından ve aletlerinden faydalanılması amaçlanmıştır. Belediyemiz birimlerindeki ihtiyaca cevap vermeyen bilgisayar ve donanımlar yenilenmiştir. Bilgisayarlarda kullanılmakta olan İşletim Sistemleri ve Office yazılımları Lisanslama işlemleri yapılmıştır.ayrıca bilgi işlem servisi olarak evrak takip sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve E Belediyecilik sistemlerinin mevcut alt yapıları oluşturulmuştur. Belediyemizde 12 adet otobüs, 2 adet 50 NC çöp kamyonu,1 adet eskavatör kepçe, 2 adet küçük otobüs, 1 adet vakumlu yol süpürme,1 adet sallama kepçe, 1 adet tır, 4 adet traktör, 8 adet yükleyici kepçe, 1 vidanjör, 2 adet ford minibüs, 1 adet Hyundai kamyonet, 9 adet damperli kamyon, 1 adet ford kamyonet, 2 adet greyder, 2 adet cenaze yıkama aracı, 2 adet ford pikap, 3 adet silindir, 3 adet tanker sulama, 2 adet cenaze taşıma aracı, 1 adet finişer, 6 adet itfaiye arazözü, 1 adet ford kurtarma aracı, 5 adet Isuzı çöp kamyonet, 2 et nakil aracı, 1 adet jeep, 1 adet yol süpürme RS, 6 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 adet makam aracı, 1 adet opel combo, 1 adet unimoğ kamyonet, 1 adet hizmet aracı(safrane), 1 adet Concorde, 7 adet DFM kamyonet, 1 adet DFM hizmet aracı, 1 adet Mitsubishi kapalı kasa araç mevcuttur. 4- İNSAN KAYNAKLARI: Belediyemizde Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde belediyemizin tanımlandığı grup içerisinde 152 adet memur kadrosu ile 76 adet işçi kadrosu verilmiştir. Belediyemiz meclisince bu kadroların unvanları yine yönetmelik çerçevesi içerisinde belirlenmiştir. Belediyemizde halen 119 adet kadrolu işçi ile 31 adet 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur ve 2 adet sözleşmeli personel çalışmaktadır. 5- SUNULAN HİZMETLER: 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlar tarafından verilen yetkiler dâhilinde belde halkına sunulan dönem içi hizmetleri aşağıda açıklanmıştır. BELEDİYE MECLİSİ VE BELEDİYE ENCÜMENİ FAALİYETLERİ: Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde sayılan görevlerini ifa etmek üzere dönem içerisinde her ayın ilk haftası Çarşamba günü toplanarak toplam 14 toplantıda 86 adet karar almıştır. Yine belediye Encümenimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi ile kendisine verilen yetkileri kullanmak üzere her hafta Pazartesi (Olağanüstü toplantılar hariç) düzenli olarak toplanarak dönem içerisinde toplam 50 defa toplanarak 168 adet karar almıştır. Gerek belediye meclisimiz gerekse belediye encümenimiz dönem içerisinde 5018 sayılı kanunla verilen denetim yetkisini ve 2886 sayılı kanunla verilen ihale kurumu yetkisini kullanmıştır. BELEDİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ: Belediyemiz yazı işleri birimine çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan gerek bilgi ve belge gerek duyuru ve uygulama konularında toplam 1514 adet evrak gelmiş ve kayıt altına alınmış, ilgili birimlere sevk edilmiştir. Yine dönem içerisinde belediyemiz yazı işleri birimi tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse şahıslara bilgi mahiyetinde veya istenilen bilgilere cevap mahiyetinde toplam 179 adet yazı gönderilmiştir. BELEDİYEMİZ EVLENDİRME MEMURLUĞU FAALİYETLERİ: 6

7 Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından dönem içerisinde toplam 323 adet çiftin nikâh işlemi gerçekleştirilmiştir. Yine dönem içerisinde toplam 323 çifte Uluslar arası Aile cüzdanı verilmiştir. İMAR VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYETLERİ: Kamulaştırmalar: Şehrimizin muhtelif mahalle ve sokaklarında mülkiyeti vatandaşlara ait taşınmaz gayrimenkuller 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3.maddesine istinaden kamu yararına anlaşma usulü ile gayesine matuf olarak 1 adet istimlak yapılmıştır. İnşaat Ruhsatları: 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine istinaden yüz ölçüm ve ünite sayıları, tadilat yapılan kısım/kısımlar için ayrı ayrı belirtilerek, yeni yapı, ilave, kat ilavesi, tadilat ruhsatlarında yapının kullanım amacında bir değişiklik oldu ise mevcut kullanım amacına uygun dönem içerisinde toplam 51 adet Yapı Ruhsatı verilmiştir. İMAR TADİLATI: 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre 5 adet imar planı tadilatı yapılmıştır. Yapı Ruhsatı: Dönem içerisinde Yapı ruhsatı verilen bütün yapılar için İmar Kanununun 29, 30, ve 31.maddesine istinaden inşaatını bitiren vatandaşlara 5 nüsha olarak düzenlenerek, birer sureti yapı sahibine, belediye imar işleri arşivine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Devlet İstatistik Enstitüsüne ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile onaylı birer suretleri ise ilgili meslek odalarına gönderilmek üzere toplam 51 adet yapı ruhsatı ve 49 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir İMAR UYGULAMA ÇALIŞMALARI: 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.maddeleri ile Planlı alanlar tip İmar Yönetmeliğinin 17.maddesine istinaden serbest harita mühendisleri tarafından düzenlenen 28 adet tevhit, ifraz ve yola terk dosyaları encümenden geçirilerek işleme konulmuştur. Bu dönemde 18.madde uygulaması yapılmamıştır. Dönem içerisinde vatandaşların Tapu kayıt örneği ve dilekçe ile başvuruları neticesinde 40 adet imar çapı verilmiştir. Yine vatandaşlarımızın Belediyemize müracaatları ile yerinde yapılan kontroller neticesinde 3194 sayılı İmar Kanunu hüküm ve mevzuatlarına uygunluğu sağlanarak 14 adet bina tamir müsaadesi verilmiştir sayılı İmar Kanununun 39.maddesine istinaden mal ve can güvenliği açısından çevre için tehlike arz ettiği için eski ahşap binaların kontrolleri yapılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması için 5 adet maili inhidam raporu tutularak tutulan rapor doğrultusunda işlem yapılmıştır. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI: yılı içerisinde şehrimizin Muhtelif mahalle sokaklarında kanalizasyon çalışması olarak Ø 200 lük 430 metre, Ø 300 lük 3339 metre, Ø 500 lük 684 metre olmak üzere toplam 4453 mt koruge boru ile kanalizasyon hattı döşenmiştir yılı içerisinde sezon boyunca kullanılmak üzere 1000 torba çimento alım işi yapılmıştır. 3- Şehrimizde imara giren yollar açılarak, kumlaması yapılmıştır. 7

8 4-Şehrimizin muhtelif mahalle sokaklarında 2013 yılı içerisinde ton Plent altı sıcak asfalt üretimi yapılarak sıcak asfalt kaplama ve asfalt yama tamirat ve 150 adet baca ve rogar kapağı yükseltilmesi yapılmıştır. 5- Şehrimizin muhtelif mahalle ve sokaklarında 2013 yılı içerisinde toplam m2 soğuk asfalt kaplama işi yapılmıştır. 6- Şehrimizin muhtelif mahalle ve sokaklarında yapılan tamiratların onarımında kum dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere ton asfalt mıcırı ihalesi yapılarak satın alınmıştır. 7- Mülkiyeti Belediyemize ait Sanayi sitesine Belediyemize ait araçlar için 3000 m2 kapalı alan üzerine Açık otopark ve Araç yıkama platformu yapım işi inşaatı tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır. 8- Şehrimizin Sanayi sitesinin yollarına ve Saraç deresi ile Dere boğazı deresinin tabanlarına 522 m3 beton, 105 ton demir ihale ile yaptırılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 9- Şehrimizin Dinçerler, Hacı Mehmet, Minareyi Kebir mahallerinin cadde ve sokaklarında Tedaşın ve Doğalgazın çalışmalarından dolayı bozulan tretuvarların ve yollarının yapımı için 9600 m2 6 cm.lik parke döşeme, mtül bordür döşeme işi yapılmıştır. 10- Şehrimizin Kâhya, Nakkaş, Şeyhali mahallerinin cadde ve sokaklarında Tedaşın ve Doğalgazın çalışmalarından dolayı bozulan tretuvarların ve yollarının yapımı için 3400 m2 6 cm.lik parke döşeme işi, m2 8 cm.lik parke döşeme işi, 2939 mtül bordür döşeme işi yapılmıştır. 11- Şehrimizin Zincirlisüfla, Yunus Emre, Minare-i Sağır mahallelerinin cadde ve sokaklarında Tedaşın ve Doğalgazın çalışmalarından dolayı bozulan tretuvarların ve yolların yapımı için m2 6 cm.lik parke döşeme, 4340 m2 8 cm.lik parke döşeme, 7900 mtül bordür döşeme işi, ayrıca 75 metre uzunluğunda 1.20 cm. yüksekliğinde perde duvar yapım işinin ihalesi tamamlanarak işin yapımına başlanılmıştır. 12- Şehrimizin Şeyhali Mahallesi Maden Caddesi üzerinde 2600 m2 kapalı alanı olan zemin + 2 katlı İtfaiye Binası inşaatı tamamlanarak, hizmete girmiştir. 13- Şehrimizin Şeyhali Mahallesi Cezaevi yoluna döşenen Ø 800 lük yağmur suyu hattının Maden Caddesi geçişinde 75 metre Ø 800 lük PN 10 HDPE 100 borunun alımı, plastik alının kaynağının yapılması ve karayolunun altından yatay sondaj sistemi ile geçip karşısından Ø 800 lük hatta bağlanması yapılmıştır. 14- Şehrimizin B.Evler Mahallesi Beylik çayırı, Şeyhali mahallesi Ağbaba küme evleri, Y.Emre mahallesi Çankaya Koop. Çevresi, Şeyhali Mahallesi Karaca Sokak, Y.Emre Mahallesi Gençlik caddesi, Turhal yolu Mehtap lokantası önü, Zincirlisüfla mahallesi Bezir hane sokak, M.Sağır mahallesi Vatan caddesi, Gürbüz sokak, Enstitü caddesi, Bahçelievler Mahallesi Mimar Sinan sokak, Zincirli Süfla mahallesi Zincirlikuyu sokak, Yazıcı Mahallesi Küçük hamam sokak, Alaca mescit Zir mahallesi Atalar caddesi, Bamyacı sokak, Dinçerler Mahallesi Gençlik caddesinde bulunan kanalizasyon ana hatlarının özel bir makine ile temizletme işleri yaptırılmıştır. Dönem içerisinde 1000 torba çimento alınmış olup 921 adedi kullanılmış, 79 torba çimento 2014 yılına devir etmiştir. Dönem içinde Q 300 lük koruge boru döşeme 3339 mt, Q 200 lük 430 mt, Q 500 lük 684 mt boru döşeme işi yapılmıştır. Dönem içerisinde; Yunus Emre Mahallesi Özlem kent bölgesi yeni yapılan kooperatifler önlerinde, M.Sağır mahallesi Gök yıldız ve Ayyıldız sokakları ve civarı,şeyhali Mahallesi Çekerek yolu Ahırlar Küme evleri bölgesi, M.Sağır Mahallesi Ulu kavak bölgesinde, M.Sağır Mahallesi Saraç Caddesi Anadolu Öğretmen Lisesi civarında bulunan sokaklarda,zincirli Süfla Mahallesi Umman Sokak, Bayrak sokak, Gaffar sokakta,yunus Emre Mahallesi Lokman Hekim sitesi yanından Bağlıca yolu mevkide kumlama çalışması yapılmıştır. Sıcak asfalt çalışmalarında ise; 1. Bahçelievler Mahallesi Mozaik Sokak, Şehit Aşkın Yeldiren Sokak, Tandoğan Sokak, Dolmabahçe Sokak,Akifbey Sokak,Coşkun Sokak, Bilgin 8

9 Sokak,Üstün Sokak, Mithat paşa caddesi, Dede Korkut Sokak, Ozan Sokak, Şeyhali Mahallesi Mezbahane yolu,oğuzhan Sokak,Yunus Emre Sokak,Yunus Emre Caddesi,Sultanahmet Caddesi, Santral Sokak, Yavuz Caddesi,Atatürk Caddesi, Dinçerler Caddesi,Yunus Emre Mahallesi Mustafa Yücel Özbilgin Caddesi,Şehzade sokak,seyithan Sokak, Dinçerler Caddesi, 30 Ağustos Zafer Caddesi, Hüsrev Sokak,Nato yolu yanı (Çankaya ve Hedef evler arası),gazi İbrahim Babur Sokak, Gürani Sokak, Barbaros Sokak, Onat Sokak,Zirve Sokak,Ergenekon Caddesi, Zela sokak, Edip Sokak, Büke Sokak,Gencay Sokak, Aydın Sokak, Merhale Sokak, Oğuz Alp Sokak, Rüya Sokak, Sazak Sokak,Dahi Sokak, Bozdağ Sokak,Dinçerler Mahallesi Enstitü Caddesi, Park Sokak,Kanarya Sokak,Fevzi Çakmak Caddesi,Konak Sokak, Yayla Sokak, Gazi Sokak, Mehmet Akif Caddesi,Şehit Gazi Erdemir Sokak,Işın Sokak, Şeyhahmet Caddesi, Dutlupınar Mahallesi Halit Nazmi Keşmir Caddesi, Erdem Sokak, Postane Sokak,Merkez Cumhuriyet Caddesi ve bağlantı yolları, Merkez İstasyon Caddesi ve bağlantı yolları, Merkez Adnan Menderes Caddesi ve bağlantı yolları,merkez Amasya Caddesi ve bağlantı yolları,kâhya Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi, Kubilay Sokak, Kanuni Sokak,Hayat Sokak,Şehit Kemal Akkurt Sokak, Şehit Turan Peşmen Caddesi,Tugra Sokak, Avcı Sokak,Erenler Sokak, Cengiz Sokak,Alparslan Caddesi,Şehit Yüzbaşı Bilhan Tan Sokak, Burgaz Sokak, Bahadır Sokak, Altunsoy Sokak, Serkan Sokak, Şehit Kazım Endiz caddesi, Nato yolu kenarı(şirinevler önü),toki konutları önü, Zincirli Süfla Mahallesi Ceylan Sokak,Güven Sokak, Sultan Sokak, Gaffar Sokak, Umman Sokak, Serap Sokak, Candan Sokak, Öncü Sokak, Ötüken Sokak, Sincan Sokak,Galata Sokak ve çıkmaz sokakları,turgut Reis Caddesi,Fuzuli Sokak,Battal Sokak,Carcurum Sokak ve İstasyon Mahallesi Anadolu Öğretmen Lisesi girişine sıcak asfalt çalışması yapılmıştır. Yine aynı dönem içerisinde soğuk asfalt çalışması olarak; Minare-i Kebir Mahallesi Mehmetçik Caddesi, Şehit Mehmet Gönülalan sokak, Minare-i Sağır Mahallesi Belde Sokak, Ayyıldız Sokak, Papatya Sokak, Ahu Sokak,H.Bektaşi Veli Caddesi,Şehit Talip Yener Sokak Şehit Salih Ağca Sokak,Gökyıldız Sokak,Egemen Sokak,Destan Sokak,Türkan Saylan Sokak İsmet İnönü Caddesi,Şehit Erdoğan Akçıkrıkçı Sokak,Dinç Sokak,Ergenekon Caddesi,Başkan Sokak,Nesil Sokak,Şehit Cafer Atasever Sokak,Rana Sokak,Mevlana cami önü, Bahçelievler Mahallesi Şehit Haluk Yılmaz Sokak,Yurdum Sokak,Tandoğan Sokak,Barış Sokak,Oğuzhan Sokak,Osmanlı Sokak,Coşkun Sokak,Şehit Aşkın Yeldiren Sokak,Çağrı Sokak,Beylik çayırı küme evleri mevkii, Şeyhali Mahallesi Ağbaba mevkii Mezarlık içi yollar, Şeyhkolu Mahallesi Şehit Hakan İmamoğlu Caddesi, Kâhya Mahallesi Şehit Mustafa Dağ Caddesine soğuk asfalt çalışması yapılmıştır. ZABITA HİZMETLERİ: Zabıta Müdürlüğünce dönem içerisinde yapılan faaliyetlerin tamamı aşağıya çıkartılmıştır; Mart 2013-Mart 2014 tarihleri arasında yapılan işyeri denetim listesi AYLAR DENETİM SAYISI RUHSAT İŞLEMLERİ Mart 45 7 Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 33 7 Kasım Aralık KABAHATLER KANUNU 9

10 Ocak Şubat Mart 8 8 TOPLAM İŞYERİ TÜRÜNE GÖRE YAPILAN DENETİMLER İŞYERİ TÜRÜ İŞYERİ ADEDİ FIRINLAR 57 LOKANTA 8 MARKETLER BAKKALLAR 14 KURU YEMİŞ 5 AYAKKABICI 3 ÇAYOCAKLARI-KAHVEHANELER 7 GİYİM KONFEKSİYON 4 BEBERBER-KUAFÖR 21 MANAVLAR 3 PETROLLER 4 AHIRLAR 21 HAMAM 10 DİĞER İŞYERLERİ 95 TOPLAM 252 İlçemizde özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetlenmesine ağırlık verilmektedir. Bu denetimlerde halkın sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir işyerine müsaade edilmemektedir. 5 adet esnafımıza yaya kaldırımını işgalden ve emre aykırı davranıştan toplam 1.128,50- TL cezai işlem uygulanmıştır. 2 esnafımıza hafta tatilinde faaliyet gösterdiği ve işyeri açılış ruhsatı olmadığından dolayı 244,50-TL cezai işlem uygulanmıştır. 9 kişiye bandrolsüz kitap satışı yaptığından dolayı toplam 1.638,00- TL cezai işlem uygulanmıştır. 2 adet iş yerine çevre kirliliğinden dolayı 270,00-TL cezai işlem uygulanmıştır. 1 adet birahaneye işyerinde tütün mamulleri tüketildiği için Kaymakamlık Makamının 11/02/2014 tarihli oluru ile 08/03/2014 tarih saat:09.00 ile 18/03/2014 tarih saat:09.00 da on gün(10) süreyle mühürlendiği. 1 adet Aile Çay Bahçesi amacı dışında faaliyet gösterdiğinden dolayı 23/07/2013 tarihinde süresiz olarak mühürlenmiştir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde;1 adet kahvehane, 3 adet internet kafe, 4 adet alkol satışı yapan bakkaliye ve 3 adet içkili lokanta esnafına açılış-kapanış saatine riayet etmeme ve 18 yaşından küçüklerin bulundurulması gibi nedenlerden dolayı toplam 8.794,50-TL cezai işlem uygulanmıştır Mart ve 2014 Mart ayı içerisinde çeşitli tarihlerde yapılan kontrollerde 516 esnafımıza ve gelen şikayetler doğrultusunda yapılan işlem sonucu ihtar ve durum tespit tutanağı tutulmuş olup, yapılan kontrollerde sonuç olarak yaptırım uygulanmıştır. 10

11 TÖREN VE TEMSİL EKİBİ Resmi bayram ve günlerde tören alanına çelenk konulur ve programa iştirak edilir. İlçemize gelen devlet erkanını karşılama törenlerine katılır. Ayrıca ilçemizde yapılan uluslar arası festival etkinliklerinde temel atma ve açılış programlarında görev yapılır. PAZAR EKİPLERİ İlçemiz Kapalı Sebze Pazarı ve Fuar alanında etiketsiz ürün satışına engel olunarak, tüketiciyi yanıltan satışlara müsaade edilmemekte, kurallara uymayan esnaflara yönelik 4077 sayılı tüketicinin korunması Hakkındaki kanuna göre işlem yapılmaktadır. Pazar esnafı Zabıta yönetmenliği doğrultusunda denetlenmekte, gerektiğinde terazi kontrolü yapılarak, eksikliği tespit edilen esnaflara gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.halkı rahatsız edecek şekilde satış yapan ve tezgah kuran esnaflar uyarılarak, pazarın nizam ve intizamı sağlanmaktadır. İlçemizde Salı ve Cuma günleri Bahçelievler Mahallesi Müftü Arif Kılıç Caddesinde Kapalı Sebze Pazarı ve Fuar alanında sebze ve meyve satışı yapılmakta,müftü Arif Kılıç Caddesi üzerinde yer alan set üstünde,bakkaliye,tuhafiye ve hal içerisinde üstü kapalı modern köylü pazarı kurulmaktadır. BÜRO HİZMETLERİ Kaymakamlık, Valilik ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların ve Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerden gelen evrakların kaydı, yazışması, dosyalama ve arşivleme işlemleri yapılmaktadır. İçeriklerine göre evraklar, ilgili ekiplere verilmekte, ekiplerin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde düzenlene raporlara göre evrak ilgili birime yazılmaktadır. Memur personelin izin, rapor, özlük işlemlerine ait tebliğler, kayıtlar ve üst yazılar yazılarak, takibi yapılmaktadır sayılı kabahatler kanunun takibi ve sonucu tutulan zabıtların, müdürlüğümüzce takibi yapılmaktadır. Esnaflara yapılan denetimlerde gerekli görüldüğü takdirde tarafımızdan tanzim olunan durum tespit tutanağı neticesi,encümen e havale yazışmaları hazırlanarak gönderilmektedir. Müdürlüğün ihtiyacına göre Büro tarafından zabıta demirbaş ihtiyaçları, kırtasiye v.b giderleri ile ilgili talepleri düzenlenmekte ve diğer işlemler yürütülmektedir. SOSYAL YARDIML 2013 Yılı Ramazan Ayında ,93-TL tutarında 1300 paket gıda 1300 aileye dağıtılmış ve Aşevimizden 800 kişiye yemek yardımı yapılmış olup; 2013 Yılında dilekçeleri ile kendi müracaatları üzerine 97 mağdur vatandaşa, tahkikatları yapılarak ,00-TL, nakdi yardım yapılmış ayrıca 2 vatandaşımıza Zabıta Ekiplerince yardım edilerek huzur evine yerleştirilmesine yardımcı olunmuştur. RUHSAT İŞLEMLERİ Müdürlüğümüz ilçemiz hudutları dahilindeki tüm sıhhi müesseseler (market, giyim mağazası, lokanta, büfe, otopark v.s.) 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler (sanayi bölgesi dahil her türlü imalathane, tamir-bakım atölyeleri, her türlü gıda üretim yerleri, ekmek fırınları, depo, v.s.) ve umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerlerinden (düğün salonu, hamam/sauna, Internet kafe, kafe, kahvehane, spor salonu, bilardo salonu, otel, lunapark v.s.) şartları uygun görülenlere ruhsat belgesi verilmesi ve denetlenmesi Zabıta Müdürlüğü tarafından evrak işlemleri yapılmaktadır. 11

12 Müdürlüğümüzce ruhsat belgesi almış işyerlerinden 394 sayılı hafta tatili kanunu uyarınca uygun görülenlere Meclis kararı ile hafta sonları (Pazar günü) çalışabilmeleri için Pazar ruhsatı verilmektedir. İlçemizde faaliyet gösteren 54 esnafımıza 394 sayılı hafta tatili kanununa göre hafta tatil ruhsatı düzenlenmiştir. Hangi işyerlerinin bu haktan faydalanabileceği 394 sayılı hafta tatili kanununda detaylı olarak belirtilmektedir. Denetimler sonucu ilçemizde halen faaliyetlerini sürdürmekte olan 2090 esnafımızın ruhsatı olduğu, tüm umuma açık işyerlerinin ruhsat müracaatları müdürlüğümüzce yapılmaktadır. (dernek lokali ruhsat müracaatları valilik il Dernekler Müdürlüğüne). Bu tür işyerlerinin yönetmeliklerde belirtilen hususlara haiz olmaları ve faaliyetleri esnasında ruhsat şartlarına uymaları durumunda faaliyetlerine izin verilir. Zaman içinde amacı dışında faaliyet göstermeleri halinde ilgili hükümlere göre faaliyetten men edilir. KAÇAK İNŞAATLAR İmar İşleri Müdürlüğü ile birlikte ilçemiz sınırları dahilinde mevcut inşaatların rutin kontrolleri, denetimleri ve inşaat tanıtım tabelalarının kontrol işleri yapılmıştır. İlçemizde oluşan çarpık yapılaşmayı ve ruhsatsız yapıları önlemek için İmar İşleri birlikte denetlemeler düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Şehir merkezi su, kanalizasyon patlaklarının denetimi zabıta ekiplerimizce tespit edilerek gerekli birimlere iletilmektedir. TRAFİK HİZMETLERİ İlçemizde çeşitli kavşak ve ana güzergâhlarda bulunan ışık ve sinyalizasyon işlemleri periyodik olarak takip edilmekte, meydana gelebilecek sorunlar ivedilikle çözülmektedir. Yaya yolu geçişi, okul geçişi, asfalt boyama yol çizgileri yapılmaktadır. İlçemiz şehir içi yolcu taşımacılığı yapılmak üzere S.S.6 nolu Kooperatif ile sözleşme yapılarak 19 adet minibüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı ve üniversite ulaşımı yürütülmektedir. Mart 2013 Mart 2014 tarihleri arası Zabıta Müdürlüğümüzün gelir kalemleri arasında; RUHSAT HARCI GELİRLERİ : ,00-TL TATİL RUHSAT HARCI GELİRLERİ : ,00-TL ÇEŞİTLİ CEZALAR : ,50-TL Bulunmaktadır. Bu kalemlerden toplam elde edilen gelir : ,50-TL dir. HARCAMA GİDERLERİ SIRA BÖLÜM HARCAMANIN ALINAN MALZEME NO YAPILDIĞI YER 1 ZABITA MUHTELİF BİRİMLER ZABITA GİYİM TEMİZLİK MALZEMELERİ RAMAZAN TOPU HAVAİ FİŞEK, KIRTASİYE MALZEMELERİ, MATBAA, TRAFİK MALZEMELERİ, OTO YEDEK PARÇA YAKIT, GIDA, BAYRAK, TÜP ALIMI ÖDEMENİN TUTARI ,24-TL 12

13 1-Şehrimizde ruhsatlı işyeri sayısı 2090 civarında olup, bazı meslek sahibi esnafların ustalık belgesi alma konusunda sorun yaşadıkları görülmüştür. 2-Bu tarihler arasında 54 esnafımıza hafta tatili ruhsatı verilmiş olup, ,00-TL tahsil edilmiştir. Almayanlar ihtar edilerek, almaları sağlanmaktadır. 3-Zabıta Ekibimizce, yeni yapılan ve yapılmış olan yolların ve kaldırımların, gerekli yerlerde İlçe Trafik Müdürlüğünün de görüşü alınarak işaretleme ve levha işleri devam etmektedir. 4-Köy dolmuşları kendilerine tahsis edilen yerlerde kalkış yapmakta olup, çıkış kontrolleri yapılmaktadır. 5-İlçemiz şehir içi SS 6 nolu dolmuşları halkımıza ve üniversite öğrencilerine 19 adet dolmuşla ve durak yerleriyle hizmet vermektedir. 6-İlçemizde seyyar satıcılık yapanlara Zabıta ekiplerinin uygun gördüğü yerlerde işgal harcı alınarak satışlarına izin verilmektedir. 7-İlçemiz halkının ve esnaflarının duygusal yönleri değerlendirilerek, dilencilik yapmakta ısrarcı olanlara da kanuni işlem uygulanmaktadır. 8-İlçemiz halkının sağlığı için yaz aylarında kanalizasyon suları, hayvan dışkıları, sivrisinek karasinek ve bunlara bağlı haşereler için periyodik olarak Belediyemiz Mezbahası ilaçlama yapmakta olup, takibi birimimizce sağlanmaktadır. SU ŞEBEKE ŞEFLİĞİ İÇME SUYU FAALİYETLERİ: Dönemi içerisinde; su kaybının önlenmesi için mevcut şebekedeki arızalar zamanında giderilmiş olup; 1-Şehrimizde meydana gelen ana borulardaki arızalar yapılmakta olup, bu arızalar anında giderilmektedir.100 boy pvc boru, 100 lük 200 adet kayar maşon, 500 adet conta kullanılmıştır. 2-Şehrimizin Karabayram özündeki toplama deposuyla Kale arasındaki 350 lik AÇP isale hattındaki arızalar yapılıp 20 adet çelik kelepçe takılıp arızalar anında giderilmiştir.meydana gelen aspes boru arızalarında 100 lük,125 lik,150 lik,200 lük,250 lik,300 lük kelepçeler takılıp tamiri yapılmıştır. 3-Sanayi arkasındaki toplama deposu ve Dereboğazı Şebeke deposuyla arasındaki isale hattını 400 lük AÇP 6 boy boru ile değiştirilip, yerine yenisi takılmış ve arızalar giderilmiştir. 4-Dereboğazı (Ağpınar)isale hattındaki arızalarda kullanılmak üzere, 300 lük AÇP ile yenisi değiştirilmiş olup,3 adet çelik kelepçe takılarak arızalar giderilmiştir. 5- Yunus Emre Mahallesi Şehit Ceyhun Pişkin caddesindeki yeni açılan imar planına uygun olarak 100 metre 125 lik AÇP boru döşenmiş olup,10 adet maşon,20 adet conta kullanılarak yeni yapılan kooperatiflerin su ihtiyacı giderilmiştir. 6-Su depolarımızın her yıl olduğu gibi bu yılda temizlik ve bakımları yapılmıştır. 7-Yeni inşaata başlayan abone bağlantıları tarafımızdan yapılmıştır. 8-Su depolarımızda çalışan dalgıç, pompa,yatay pompa,çekvaf ve vanaların bakım ve onarımları yapılmıştır. 9-Su depolarındaki klorlama cihazlarının bakımı ve klorlama işlemleri günlük olarak titizlikle yapılmıştır. 10-Su analizleri ve tahlilleri düzenli olarak su numuneleri alınarak Sağlık Ocağı ve Şebeke Şefliği ile birlikte takip edilerek düzenli şekilde yapılmıştır. 11-Belediyemiz bünyesindeki hizmet binalarındaki kalorifer su tesisatlarını arızaları yapılmıştır. 12- Şehrimizde bulunan boş evlerin aboneleri kontrolümüz altında olup kaçak suları önlenmiştir. 13-Şehrimizde kaçak su kullananları önlemek için her yıl olduğu gibi bu yılda takip edilmiştir. 13

14 14-Şehrimizin umumi tuvalet ve cami şadırvanları,yeni yapılan Park ve Bahçelerin su bağlantıları yapılmış olup,arızalı olanların tamiri ve bakımı yapılmıştır. 15-Şehrimizin Kurupınar yolu üzerindeki terfi istasyonunun su pompalarının tamamı yenilenmiştir. 16-Şehrimizdeki Karabayramözü mevkideki terfi istasyonunun su pompalarının tamamı yenilenmiştir. ÇÖP TOPLAMA VE ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ; Temizlik ekiplerince şehrimizin mahalle ve sokaklarının temizliği 14 tane aracımız ile haftada en az 5 kez çöpleri alınmakta ana ve ara caddelerimiz sürekli temizlenmektedir. Her araç için belirli bölgeler verilerek sorumluluk yüklenmiş ve düzenli olarak takipleri yapılmaktadır. Ayrıca gece 1 araba görevli olarak verilen mahallelerin çöplerini almakta günlük ortalama ton arası çöp toplanmaktadır. Haşaratla mücadele de yazın konteynırların ilaçlanması en az 2 kez imkanlar nispetinde aralıklarla yapılmaktadır. Zararlı hayvanlarla mücadele günü birlik sürdürülmektedir. Tıbbı atıklar hastane, sağlık ocağı, diyaliz ve özel diyaliz hastanesinden tıbbi atık alınıp çöp toplama merkezinde yakılarak imha edilmektedir. Yaz mevsiminde yol ve kaldırım kenarlarından çıkan otların ilaçlaması yapılmaktadır. Şehrimiz merkezinde çürümüş çöp konteynırları toplanıp yerine 200 adet 400 lt, 120 adet 800 lt yeni konteynır konulmuştur. Kaldırım kenarlarına 100 adet çöp kovası konulmuştur. İTFAİYE HİZMETLERİ; İtfaiye teşkilatımız olarak; Dönem içerisinde köyler dahil 92 adet yangın meydana gelmiş, maddi zararı ise ,00-TL dir. Dönem içerisinde makbuz karşılığı afiş asımı yapılarak 250,00.-TL, baca temizleme ücreti olarak resmi kurumlar hariç 2.025,00.-TL, su satış ücreti olarak ta 3.854,00.-TL, 2 adet kapı açma bedeli olarak ta 100,00.-TL hasılat elde edilmiştir. Ayrıca şehrimizde Belediyemizce yapılmakta olan tretuvar, kanalizasyon arızaları gidermek için Fen işleri Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Teşkilatımızın asli görevleri haricinde Fen İşleri hizmetlerinde yardımcı olmak, park-bahçe, yeşil alanları ve Meclis kararı doğrultusunda ücret karşılığı özel inşaatlara ve vatandaşlara içme sulama suyu vermek, temizlik işleri ile birlikte Salı ve Cuma günleri sebze pazarı ve belirlenen günlerde ana cadde ve merkez sokaklar yıkanmaktadır. Şehir merkezinde bulunan resmi kurumlarda zaman zaman yangın denetimi ve okullarda uygulamalı Tokat Sivil Savunma Müdürlüğüyle birlikte uygulamalı yangın ve afet tatbikatı yapılmıştır. Personelin daha verimli olması için nazari ve amali eğitime ağırlık verilmektedir. EMLAK-İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usulü Kanunu ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunları gereği Vergi, Harç, Harcamalara katılım Payları ve katılı payı konusu yapılmayan ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılacak her türlü hizmetler karşılığı olarak alınacak gelirlerin Beyannameleri, Bildirimleri ve dilekçeleri alınarak, Tahakkukları ve Tahsilatları yapılmaktadır. Servisimizde 2013 yılı 01/03/2013 tarihinden 2014 yılı 30/03/2014 tarihine kadar 925 adet zimmetli evrak kaydı yapılarak işlemleri yapılmıştır. Ayrıca Yeşil kart dosyası ve mükelleflerin kayıtlarının soruşturması için gelen evraklar ile Gayrimenkul satışları için mükelleflerin beyan değerleri çıkarılmıştır. 01/03/2013 Tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar Belediyemize ait Posta Çeki hesabına 253 mükellef vergi göndermiş olup, Bunlar Bilgisayara kaydı yapılarak tahsilatı yapılmıştır. 14

15 Tapu sicil müdürlüğünden gelen gayrimenkul satış bilgi forumları kontrol edilerek, Beyan vermeyenlere 142 adet beyana çağrı yazıldı. Ayrıca telefonla beyana çağrı yapılarak Bina, Arsa, Arazi ve Çevre Temizlik bildirimlerin verilmesi sağlanarak vermeyenlere resen vergileri tahakkuk ettirilerek, 120 kişiye cezalı işlem yapılarak, 6, Vergi Cezası kesilmiştir. Köy Beyan defterlerindeki ve yeni verilen beyanlar Bilgisayara yüklenmekte olup, 14 köyün beyanları bilgisayara yüklenmiştir. Diğer köylerden gelenlerde yüklenmekte olup, 6187 adet mükellef yeni kayıta verilerek bunların beyanları yüklenmiştir. Toplam 9662 köy mükellef sicil verilmiştir. Köy Beyanların satış işlemlerinde ve diğer şekilde yapılan değişikliklerden dolayı beyanları alınarak süresinde vermeyenlere cezalı işlemler yapılmıştır. Emlak Vergisi Kanunu 2013/1 Nolu İç Genelgesi doğrultusunda 2014 yılında uygulanacak asgari ölçüde arsa metrekare birim değer takdiri için ön çalışmalar yapılarak, Takdir Komisyonu kurulup tüm Mahalle Muhtarları, Tapu Sicil Müdürlüğü, Ticaret Odası ve Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yazışmalar yapılarak, Komisyon toplantıları düzenlenerek arsa m2 birim fiyatları tespit yapılmıştır. Komisyon kararları, İlgili yerlere gönderilip, Askı süresinin bitiminden sonra kesinleşen arsa m2 birim değer cetvelleri hazırlanarak, Vergi Dairesi, Tokat Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne ve Mahalle Muhtarlarına gönderilmiştir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 48 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerleri elektronik ortamda eksiksiz olarak, Tapu dairesine gönderilmesi gerektiğinden, 2014 yılı ocak ayında, Belediyemizdeki Bina, Arsa ve Arazilerin Emlak değerleri CD ye yüklenerek, Tapu Müdürlüğüne gönderilmiştir. İLAN VE REKALM VERGİSİ 01/03/2013 Tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 73 adet mükellefe Işıklı TL 222 adet mükellef Işıksız TL 2 adet mükellefte TL Dış Cephe Giydirme 3 adet beş afiş TL olmak üzere toplam 300 adet mükellefe TL lik İlan ve Reklam Verisi İhbarnamesi düzenlenerek, tebliğ edilerek, Tahakkuk işlemleri, terklerde eksiltme ve mahsup, işlemleri yapılmıştır. Işıklı 11, TL Işıksız 9, TL Dış cephe giydirme 2, TL TL bez afiş olmak üzere 300 mükellefin 318 adet beyanı olup, 24, TL İlan ve Reklam Vergisi tahakkuk ettirilmiştir yıllarından 97, TL Tahakkuk ettirildi 58, TL İlan ve Reklam Vergisi tahsil edilmiştir yılı vergileri ile birlikte 39, TL alacağımız vardır yılından bu güne kadar 418, TL İlan ve Reklam Vergisi tahakkuk etmiş olup, 359, TL tahsilat yapılmıştır. 59, TL alacak vardır. 01/03/2013 Tarihinden 31/03/2014 tarihleri arasında Vergi borçlarını ödemeyenlere 144 kişi ye 461 adet ödeme emri yazıldı tutarı 26, TL dir. Bu güne kadar olan alacaklarımız için ise 315 kişiye 2249 adet ödeme emri yazıldı tutarı 134, TL dir. EMLAK VERGİSİ 01/03/2013 Tarihinden 31/03/2014 Tarihine kadar Toplu beyanlar aktarılarak, Bina, Arsa ve Arazi değişiklik ve yeni beyanlardan 121 kişi bina 42 kişi arazi 32 kişi arsa olmak üzere 195 mükellefin yeni beyanları alınmıştır. Süresinde beyan vermeyen 142 mükellefe beyana çağrı yazılarak, beyanları alındı. Cezalı duruma düşenlere cezalı işlem yapılarak 1.Derece usulsüzlük, 2. Derece usulsüzlük ve vergi zayi cezası olmak üzere toplam 285 mükellefe.7, TL ceza kesilerek tahakkuk ettirilip tahsilatı yapılması için çalışılmıştır. 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar yapılan tahakkuk Nevi Kişi Sayısı Beyan Sayısı Tahakkuk Tutarı Bina , TL 15

16 Arazi , TL Arsa , TL TOPLAM , TL Taşınmaz Kültür Varlıkları Koruma , TL GENEL YEKÜN , TL 01/01/1998 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar yapılan tahakkuk Nevi Kişi Sayısı Beyan Sayısı Tahakkuk Tutarı Bina ,630, TL Arazi , TL Arsa , TL TOPLAM ,212, TL Taşınmaz Kültür Varlıkları Koruma , TL GENEL YEKÜN ,648, TL Emlak vergisinden 6111 sayılı yasadan yararlanmak için taksitlendirme yapanların taksitlerinin tahsilâtları yapılarak, Tarihinden tarihine kadar Bina vergisinden adet 210, TL Arazi vergisinde adet 40, TL Arsa vergisinden 7294 adet 31,959.81TL olmak üzere adet ödeme emri ile Emlak vergisi borcu tahsilatı için 282, TL Ödeme emri yazılmıştır Tarihinden tarihine kadar Bina vergisinden adet 791, TL Arazi vergisinde adet 166, TL Arsa vergisinden adet 202, olmak üzere adet ödeme emri ile Emlak vergisi borcu tahsilatı için 1,160, TL ödeme emri yazılarak, Tahsilatın yapılması için çalışılmıştır /1998 Tarihinden tarihine kadar olan tahakkuk tahsilat ve alacaklar NEVİ TAHAKKUK TAHSİLAT ALACAK BORÇ Bina 3,630, TL 3,046, TL 584, TL Arazi 686, TL 613, TL 72, TL Arsa 895, TL 826, TL TL GENEL TOPLAM 5,212, TL 4,487, TL 725, TL ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 01/03/ /03/2014 Tarihleri arası Toplu bildirim aktarmaları yapılarak, değişiklik ve yeni kayıtlar yapılmış olup, 1701 mükellef kaydı ile 2866 adet beyanname kaydedilerek, 47, TL tahakkuk ettirilmiştir. Süresinde bildirimde bulunmayanlara cezalı işlem yaparak TL 2.Derece Usulsüzlük cezası kesilmiştir. Borcunu ödemeyenlere 01/03/ /03/2014 Tarihleri arası 4594 adet ödeme emri ile 30, TL ödeme emri yazıldı. 01/01/ /03/2014 Tarihleri arası adet ödeme emri ile 146, TL ödeme emri yazılmıştır tarihinden itibaren toplam 784, TL Tahakkuk yapılarak 617, TL tahsilât yapıldı yılı tahakkuku dahil 166, TL alacak vardır. HAFTA TATİLİ 16

17 01/03/2013 Tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar Tatil günleri işyeri açma ruhsatı harcı, 21, TL tahsilat yapılmıştır. HABERLEŞMA VERGİSİ Haberleşme Vergisi her ayın vergisi takip eden ayın sonuna kadar beyanname ile bildirilerek ödeniyor. Haberleşme Vergisinden 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 1 mükelleften 11 adet beyanname alınarak 12, TL Haberleşme Vergi tahakkuk ettirilerek verginin tamamı tahsil edilmiştir. ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ Elektrik Tüketim Vergisi her ayın vergisi takip eden ayın 20 inci günü akşamına kadar beyanname ile bildirilerek ödeniyor. 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 24 mükelleften 204 adet beyanname alınarak 426, TL Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi tahakkuk ettirilerek verginin tamamı tahsil edilmiştir. YANGIN SİGORTASI VERGİSİ Yangın Sigortası vergisi her ayın vergisi takip eden ayın 20 inci günü akşamına kadar beyanname ile bildirilerek aynı sürede ödeniyor. Yangın Sigortası Vergisinden 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 21 mükelleften 113 adet beyanname alınarak 5, TL Yangın Sigortası Vergisi tahakkuk ettirilerek verginin tamamı tahsil edilmiştir. İŞGALİYE HARCI Açık Sebze Pazarı : 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar ,50 TL tahsilat yapılmıştır. Hayvan Pazarı : 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar ,00 TL işgaliye ücreti tahsil edilmiştir. Bağ : 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 2.090,00 TL tahsilatı yapılmıştır. Diğer işgaliye harçları ile birlikte toplam 74, TL tahsilat yapılmıştır. HARÇLAR Ölçü ve Tartı aletleri muayene harcı : 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 16, TL tahsilat yapılmıştır. Tellallık harcı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 8, TL tahsilat yapılmıştır. İmarla ilgili harçlar: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 167, TL tahsilat yapılmıştır. Kayıt suret harcı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar TL tahsilat yapılmıştır. İşyeri açma izin harcı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 28, TL tahsilat yapılmıştır. Hayvan Kesim Muayene ve Denetleme harcı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 14, TL tahsilat yapılmıştır. Mezbaha et nakliye: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 17, TL tahsilat yapılmıştır. Mera Fonu : 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 7, TL tahsilat yapılmıştır. CEZALAR Para cezaları: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 5, TL tahsilat yapılmıştır. 17

18 VERGİ CEZALARI 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar İlan ve Reklam Vergisi, Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi beyan ve bildirimlerin geç verilmesinden dolayı uygulanan 1. Derece usulsüzlük, 2. derece usulsüzlük, Vergi zayi cezası 7, TL tahsilat yapılmıştır. EKONOMİK HİZMETLER Garajda kum satışı: 01/03/2013 tarihinden 31/04/2014 tarihine kadar ,00 TL kum satışı tahsilatı yapılmıştır. Kum ocağı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 102, TL kum satışı tahsilatı yapılmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 209, TL tahsilat yapılmıştır. İtfaiye Müdürlüğü: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar TL tahsilat yapılmıştır. Çeşitli hizmet ücreti: 01/03/2013 tarihinden tarihine kadar 21, TL tahsilat yapılmıştır. Mezarlık hasılatı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 99, TL tahsilat yapılmıştır. Fidan satış hasılatı: 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 2, TL tahsilat yapılmıştır. KİRALAR Kiralık 220 adet işyeri mevcut olup, 189 adet dolu 31 adet boş işyeri vardır. 01/03/2013 Tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar kiradaki 189 adet işyerinin yapılan fiyat tespitleri kiracılara tebliğ edilmiştir, Boş işyerlerin kira ihalesi ihale dosyaları hazırlanarak, İhalesi yapılan yerlerin tebliğleri yapılarak kira sözleşmeleri yapılmıştır. Kiralardan geçmiş yıllardan 31/12/2013 tarihinde 455, TL devir yapıldı, 2014 yılında 559, TL yeni tahakkuk yapıldı toplam tahakkuk tutarı 1,015, TL dır. Kiralardan 103, TL kira ücreti 22, Gecikme Zammı TUFE/UFE geliri ve 6111 Sayılı Kanuna göre taksit tahsilatı yapıldı. Kiralardan 2014 yılından vadesi gelmemişler dahil 911, TL alacak vardır. Kiralardan borcunu ödemeyen mükelleflere borçların tahsili için yazı yazılarak tebliğ edildi. 27 mükellefin 364, TL kira borçlarının tahsili için Belediye Hukuk Müşavirine gönderilmiştir. TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar 1 adet gayrimenkul (Arsa) satışı yapılarak, Satış bedeli tutarı 23, TL tahsilat yapılmıştır. 01/03/2013 tarihinden 31/03/2014 tarihine kadar birimizde yukarda yazılanlar ve diğer gelirlerle birlikte 3,165, TL tahsilat yapılmıştır. Tahakkuklu alacaklarda vadesi gelmemiş alacaklar dahil 1,863, alacak vardır. Belediyemize ait gayrimenkullerin kayıtları yapıldı, Satışı yapılanlar kayıtlardan düşülmüştür. İşyerlerinin Satış ve kiraya verilmesi için 16 adet onay belgesi 16 adet hesap tespit tutanağı tanzim edildi, Fiyat araştırmaları yapılarak, 16 adet ihale dosyası hazırlanmıştır, İhalelerde kiralanan ve satışı yapılan yerlerin tebliğleri yapılarak, Kira sözleşmeleri düzenlenerek, tahsilatları yapılmıştır. Satışı yapılanların satış bedelleri tahsil edilerek, Tapu devir işlemleri yapılmıştır. Vergi mükelleflerinin terk dilekçeleri değerlendirilerek, Zabıtaca mahallinde yapılan kontrol ve tutanaklarla mükellefiyeti bitenlerin terk işlemleri yapılmıştır, Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için başvuru yapan emekli dul yetim özürlü ve hiçbir geliri olmayanların indirimden yararlanmak için başvuru yapanların emekli forum ve taahhüt belgeleri değerlendirilerek, işlemleri 18

19 yapılmıştır. Yapılan kontrol ve mükelleflerin başvuruları ile tespit edilen mükerrer vergi ödemelerin düzeltmeleri yapılarak, Mahsup fişleri düzenlenmiştir. Günlük olarak gelen evrakların cevapları yazılmakta, Alacak ve gelirlerin tahsilatının yapılması için itina ile çalışılmaktadır. MEZBAHA-VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ; Mezbahanemizde dönem içerisinde; iç kesim olarak 1061 adet büyükbaş, 2834 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılmıştır Kurban Bayramında 204 adet büyükbaş, 4 tane küçükbaş kurban kesimi yapılarak toplam: ,00.-TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca aşevine yapılan bağış adak kesimleri de tarafımızca yapılmaktadır. Dönem içerisinde; Mezbahanemize hayvan devirme makinesi,padokların tamiratı,kesim yerine ilave padok,monorayların( et taşıma rayları) bakımı ve boyası, Mecburi kesim bölümüne monoray ve motor takılması,mevcut soğuk hava deposunun panellerle üçe bölünmesi,et yükleme yerinin tadilatı yapılarak standart hale getirilmesi,mezbahanenin iç kısmının komple boyanması, Sıhhi tesisatların yenilenmesi ve Mevcut tuvalet ve banyoların ahşap kapılarının pvc kapılarla değiştirilmesi işlemleri yapılmış olup, Toplam Gider: ,75 TL harcama yapılmıştır. SU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ŞEFLİĞİ HİZMETLERİ; Ön ödemeli sayaç kullanıcılarının sıkıntı yaşamaması için belediye girişine avans niteliğinde kios makinesi kurulmuştur. Birimimizde kredi kartı ile tahsilat yapılmakta olup; Vakıfbank ve Akbank kredi kartlarına 9 taksit imkanı sağlanmaktadır. Dönem içerisinde 310 adet yeni aboneyle toplam abone sayısı olmuştur abonenin 9760 adedi ön ödemeli sayaç kullanmaktadır. Dönem içerisinde ön ödemeli sayaçlardan ,43.-TL, Manuel sayaç kullananlardan ,20.-TL, Abonelik sayaç ücreti ve eski borçlardan yapılan tahsilat ,53.-TL olmak üzere Toplam: ,16.-TL tahsilat yapılmıştır. KÜLTÜR VE BASIN YAYIN HİZMETLERİ; Comeneus Projesi Tanıtımı: Comeneus Projesi kapsamında Yunanistan, Portekiz ve Romanya dan gelen öğretmen ve öğrenci grubuna ilçemizin 7 bin yıllık tarihi anlatıldı. Soyut ve somut kültürel değerlerimiz turist öğrenci gruplarına görsel ve gezi şeklinde tanıtıldı. Projemiz ile ülkeler arası kültürel bağlar güçlendirilmesi hedeflenmiştir Gönül Elçileri Projesi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yürütülen Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri projesi Zile Saray Sinema Salonunda yapıldı. Tanıtımda proje detayı halkımıza sunulurken bir yandan da halkımızın projeye aktif olarak katılımları için üye kayıtları yapılmıştır Avrupa Birliği Projesi Kapsamında Rallicilerin Zile Ziyareti: Avrupa Birliği projesi kapsamında 20 ayrı ülkeden 350 araçlık ve 1000 kişilik ziyaretçi grubu tarihi Zile Kalesi ziyareti gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında rallici kafileye Zile ve Zile Kalesi tarihindeki öneminden bahsedildi Kiraz Festivali Kutlama Etkinlikleri: 19

20 Tarihinde geleneksel Zile Kiraz Festivali kutlama etkinlikleri kapsamında ilçe şehir stadyumunda Türkü isimli sanatçı sahne aldığı açık hava konseri ücretsiz olarak düzenlendi. Aynı zamanda tarihinde festival kapsamında Zile Belediyesi Karadini Bağında kiraz yarışması düzenlenmiştir. Yarışmaya ilçemiz yetiştiricileri kültür ırkı kiraz ile katılmışlardır. Dereceye giren üreticilere belediyemiz tarafından plaket ve çeşitli ödüller verilmiştir Macar Okçu Joshef Monus Ok Atışı: Uzun mesafe dünya ok atışı şampiyonu Okçu Joshef Monus tarihi Zile Kalesinde ok atışı gerçekleştirmiştir. Uzun mesafe dünya ok atışı şampiyonu Okçu Joshef Monus tarihi Zile Kalesinde ki ok atışı ilçemiz halkı tarafından büyük bir beğeni ile gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin en önemli amacı Tarihi Zile Kalesinde nostaljinin yeniden canlandırılarak yerel ve ulusal basında yer almasını sağlamaktır. Böylece turizm konusunda farkında lığın arttırılmasıdır Ramazan Etkinlikleri: Ramazan ayı boyunca ilçemiz Dinçerler Mahallesi Dinçerler Caddesi yolu üzerinde bulunan Eski Cezaevi alanında iftar çadırı kurulmuştur. Ayrıca bu alanda 30 gün boyunca iftar sonrası çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Ramazan etkinlikleri kapsamında Hacivat ve Karagöz Gölge oyunu ilçemiz çocuklarına ücretsiz olarak sergilenmiştir. Mustafa CAYMAZ musiki konseri, Maceracı lakaplı Murat YENİ tarafından şiir dinletisi ve Yunus ÇOBAN tarafından ilahi dinletisi ve semazen gösterisi yer almıştır Din Görevlileri Şiir Dinletisi: Zile din görevlileri tarafından hazırlanan program Zile Belediyesi Kültürel Etkinlikler kapsamında ramazan etkinlik alanında halkımıza sunulmuştur. Program içerisinde şiir ve ilahi dinletisi yer almıştır Nuri YÜCEL Konseri: Ramazan ayı boyunca ilçemiz Dinçerler Mahallesi Dinçerler Caddesi yolu üzerinde bulunan Eski Cezaevi alanındaki ramazan etkinlikleri kapsamında ülkemizin popüler halk müziği sanatçısı Nuri YÜCEL konseri düzenlenmiştir. Konser ücretsiz olarak halkımıza sunulmuştur Gaziler Haftası Kutlaması: Mustafa Kemal ATATÜRK e mareşallik unvanının verilmesi anma etkinlikleri kapsamında hükümet konağı önünde yapılan etkinlik ardından ilçemiz gazi ve gazi yakınlarına yemek verilmiştir Asırlık Zile Panayır Etkinlikleri: Osmanlı fermanı ile kurulan 6 büyük panayırdan birisi olan Asırlık Zile Panayırı ilçemizde Şeyhali Mahallesi Sultan Ahmet Caddesinde büyük fuar çadırlarının kurulumu ile açılmıştır. 20 Gün süren panayır içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinlikler halkımızın büyük beğenisini toplamıştır Muharrem Ayı Etkinlikleri: tarihinde Muharrem Ayı etkinlikleri içerisinde belediyemiz önünde 4 bin kişiye aşure ikramı yapılmıştır Tarihinde ise Kerbela ve Ehli Beyt Sevgisi konulu konferans Zile Saray Sinema Salonunda gerçekleştirilmiştir. Konferansa Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri katılmıştır. 20

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2012-MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2012-MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2012-MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2012-Mart 2013 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı 1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 1 - Zabıta Müdürü 1 - Zabıta Amiri 1 - Zabıta Komiser Yardımcısı 12 - Zabıta Memuru 2 - Büro Memuru 5 - Özel Güvenlik 1- Araç Şoförü Olmak üzere İlçemizde mevcut

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2011-MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2011-MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2011-MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2011-Mart 2012 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

Zabıta personelimizin Belediyemiz ve diğer Kamu Kurumlarının düzenlediği seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılımı sağlanmıştır.

Zabıta personelimizin Belediyemiz ve diğer Kamu Kurumlarının düzenlediği seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılımı sağlanmıştır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Talas Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği ve Talas Belediyesi Zabıta Ceza Talimatnamesi hazırlanarak Belediye Meclisince onaylandıktan sonra kitapçık haline getirtilerek Zabıta memuru personelimize

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : -Belediye Zabıta Müdürlüğü Kadrosu; 1 Zabıta Müdür Vekili, 8 Zabıta Memuru, 1 Daimi İşçi (Zabıta Memuru) 7 Personel Destek hizmeti, 3 Daire Memuru

Detaylı

1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz.

1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL: 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNCE 2009 YILINDA

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat

2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat 007 YILI 008 YILI 009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat Gayri Sıhhı Müessese 46 Gayri Sıhhı Müessese 18 Gayri Sıhhı Müessese 3 Sıhhi Müessese

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 2015 YILI ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 4 Adet Kadrolu İşçi - 1 Adet Sözleşmeli Personel 9 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/2011-30/09/2011 1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 18 Kişi Hakkında Trotuarı işgal etmekten,4 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 1 Kişi

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012 1- İlçemiz genelinde huzur ve sükunu bozanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 13 Kişi Hakkında Trotuarı işgal etmekten,

Detaylı

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON MİSYON Misyonumuz, tüm çalışanları ile birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı,

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Meclis Karar Tarihi:08.04.2014 Karar sayısı :19 2013YILI FAALİYET RAPORU AİT OLDUĞU YIL : 2013 VİZYONUMUZ :

Meclis Karar Tarihi:08.04.2014 Karar sayısı :19 2013YILI FAALİYET RAPORU AİT OLDUĞU YIL : 2013 VİZYONUMUZ : 1 2013YILI FAALİYET RAPORU Meclis Karar Tarihi:08.04.2014 Karar sayısı :19 KURULUŞUN ADI : Arhavi Belediyesi AİT OLDUĞU YIL : 2013 VİZYONUMUZ : Doğu Karadenizin şirin ilçesi Arhavi nin; doğası,kültürü

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

SORU 1 İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur?

SORU 1 İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur? İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜM 1 İLAN - REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR SORU 1 İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye hizmetlerimiz, günün 24 saati kesintisiz olarak etkin bir şekilde yürütülerek halkın canını-

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı