II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ"

Transkript

1 II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-- Temel Politika ve Öncelikler Onuncu Kalkınma Planı ( ) içerisinde 2.3. YaĢanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre başlığı altında yer alan su, atıksu ve çevreye ilişkin temel politika ve öncelikler şunlardır; Kentsel Altyapı 978. Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekildeşebekeye verilmesi sağlanacaktır. 98.İçmesuyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlikgözetilecektir Şehirlerde kanalizasyon ve atıksu arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak,arıtılan atıksuların yeniden kullanımı özendirilecektir Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir Çevrenin Korunması 134. Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyonazaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevredostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır Tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve doğa koruma başta olmak üzere çevre bilincinin artırılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi 15. Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır. 42

2 152. İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır Afet Yönetimi 167. Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek, afetlerehazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanımmekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesineöncelik verilecektir. 2-Stratejik Alan Açıklamaları Stratejik Alan Su Kaynaklarının Yönetimi: DESKİ sorumluluk sahasında bulunan yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından su temin edilebilmesi için gerekli etüt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tahsis ve kamulaştırma çalışmalarının yapılarak planlı bölgelerde yeni içmesuyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içmesuyu debi, basınç ve su kalitesi yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi için gerekli tüm plan ve çalışmaların yapılması Stratejik Alan Atıksuların Yönetimi: Kentimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda atıksu şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atıksuların uzaklaştırılarak bertaraf edilebilmesi için atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli çalışmaların yapılması Stratejik Alan Su Kalitesi: Kentimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması Stratejik Alan Sürdürülebilir Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi:DESKİ nin kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının kusursuz işleyişinin sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personelin sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini artırarak gerekli ekipman ve araç temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim altyapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması 43

3 B Amaç ve Hedefler 44

4 45

5 46

6 STRATEJĠK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.1 Stratejik Hedef 1.2 Stratejik Hedef 1.3 Stratejik Hedef 1.4 STRATEJĠK AMAÇ 2 Stratejik Hedef 2.1 STRATEJĠK AMAÇ 3 Stratejik Hedef 3.1 Stratejik Hedef 3.2 Stratejik Hedef 3.3 STRATEJĠK AMAÇ 4 Stratejik Hedef 4.1 Stratejik Hedef 4.2 YAYGIN, GÜVENĠLĠR VE KALĠTELĠ BĠR SU VE ATIKSU ĠLETĠM AĞI OLUġTURMAK Eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. Su kaynakları, sondajlar, depo alanları, arıtma tesisleri ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır. Ġçmesuyunun standartlara uygun, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır. Denizli deki mesken ve ticari iģletmelerde atıksularınatıksu Arıtma Tesisine ulaģtırılması sağlanacaktır. SU KAYIP VE KAÇAKLARINI ÖNLEMEK ġebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır. FAALĠYETLER SÜRDÜRÜLÜRKEN ÇEVREYE DUYARLI OLMAK Ġçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına baģlanılacaktır. Kanalizasyon Ģebekesi olmayan yerlere Ģebeke döģenecek ve mevcut Ģebekelerde gerekli iyileģtirmeler yapılacaktır. HĠZMETLERĠ VATANDAġ ODAKLILIK ÇERÇEVESĠNDE YÜRÜTMEK Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir. Ġçme ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı Ģekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaģ bilgilendirilecektir. 47

7 STRATEJĠK AMAÇ 5 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDĠRMEK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠ SAĞLAMAK Stratejik Hedef 5.1 VatandaĢ hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır. Stratejik Hedef 5.2 Kurum çalıģanlarının motivasyonunun ve memnuniyetinin artması sağlanacaktır. Stratejik Hedef 5.3 ISO 91 ve diğer yönetim sistemleri kurulması ve belgelendirilme çalıģmalarına baģlanacaktır. Stratejik Hedef 5.4 Acil durum yönetimi hallerinde AFAD ile müģtereken vatandaģa yardımcı olunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Stratejik Hedef 5.5 ĠĢ ve iģlemlerin yasa, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır. Stratejik Hedef 5.6 AraĢtırma ve geliģtirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır. Stratejik Hedef 5.7 Bilgi iģlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır. STRATEJĠK AMAÇ 6 MALĠ YAPININ GÜÇLENDĠRĠLMESĠNĠ SAĞLAMAK Stratejik Hedef 6.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler %3 arttırılıp mali yapı güçlendirilecektir. 48

8 STRATEJĠK AMAÇLARA GÖRE MALĠYET KAYNAK TABLOSU STRATEJĠK AMAÇ 1: YAYGIN, GÜVENĠLĠR VE KALĠTELĠ BĠR SU VE ATIKSU ĠLETĠM AĞI OLUġTURMAK STRATEJĠK AMAÇ 2: SU KAYIP VE KAÇAKLARINI ÖNLEMEK STRATEJĠK AMAÇ 3: FAALĠYETLER SÜRDÜRÜLÜRKEN ÇEVREYE DUYARLI OLMAK STRATEJĠK AMAÇ 4: HĠZMETLERĠ VATANDAġ ODAKLILIK ÇERÇEVESĠNDE YÜRÜTMEK STRATEJĠK AMAÇ 5: KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDĠRMEK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ SAĞLAMAK STRATEJĠK AMAÇ 6: MALĠ YAPININ GÜÇLENDĠRĠLMESĠNĠ SAĞLAMAK GENEL TOPLAM

9 BB C Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 i Yaygın güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak. Eksik içmesuyu hatları, yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi, İçmesuyu Dairesi, Kanalizasyon Dairesi, Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi FAALİYETLER Yağmursuyu şebekesi olmayan yerleşim yerlerine boru döşenmesi İçmesuyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi veya derin kuyu yapımının gerçekleşmesi Yerleşim yerlerindeki mevcut içmesuyu hatlarının yenilenmesi, deplasesi için çeşitli çap ve cinste boru döşenmesi Şantiye tesisleri ve çeşitli küçük çaplı hizmet binalarının inşaatı, bakımı ve onarımı, çeşitli zemin sondajı işleri, ortak altyapı ve onarımları gerçekleştirilmesi İçmesuyu şebekesi olmayan yerleşim yerleri için yeni projeler hazırlamak İçmesuyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi veya derin kuyu yapımı projelendirilmesi Yerleşim yerlerindeki mevcut içmesuyu hatlarının yenilenmesi, deplasesi için proje hazırlatmak ve uygulatmak İçme suyu depo projesi hazırlanması ve uygulanması Haritası olmayan yerlerin harita alımının yapılması Vana, vantuz, basınç ayar vanalarının montajı, bakım ve onarımının yapılması Mevcut su depolarının bakım ve onarımının yapılması. PERFORMANS HEDEFLERİ 42 KM 25 Adet Tesis 83 KM Gerçekleşme 12 Adet Proje 15 Adet Proje 17 Adet Proje 3 Adet Proje 12 Harita Alımı 5 Adet (Toplam) 5 Adet Depo 5

10 Dolgu malzemesi alınması. 38. Ton İçmesuyu şebekesi için boru, vana ve ek parçası (fitting) malzemeleri alımı. 15 KM Boru, 5 adet Fitting ve Vana Yağmursuyu şebekesi boru alımı. 1. Metre Yağmursuyu şebekesi inşaatında kullanılmak üzere muayene bacası elemanları alımı Yağmursuyu şebekesi inşaatlarında kullanılmak üzere muayene bacası kapağı, ızgara ve ızgara elemanları alımı Beş Adet İçmesuyu Şebekesi için Hidrolik Tahrikli Tamir Aracı alımı. (Dünya Bankası Kredisi) İki Adet Fiziki Su Kayıp ve Kaçak Aracı alımı. (Dünya Bankası Kredisi) 2. Takım 2.5 Adet 5 Adet 2 Adet İş makinesi ve araç alınması. 2 Adet İş Makinesi, 15 Adet Pick-Up İş makinesi ve araç kiralanması. 75 Adet Elektrik enerjisi satın alınması. Gerçekleşme Akaryakıt satın alınması Gerçekleşme FAALĠYETLER Yağmursuyu şebekesi olmayan yerleşim yerlerine boru döşenmesi İçmesuyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi veya derin kuyu yapımının gerçekleşmesi Yerleşim yerlerindeki mevcut içmesuyu hatlarının yenilenmesi, deplasesi için çeşitli çap ve cinste boru döşenmesi Şantiye tesisleri ve çeşitli küçük çaplı hizmet binalarının inşaatı, bakımı ve onarımı, çeşitli zemin sondajı işleri, ortak altyapı ve onarımları gerçekleştirilmesi İçmesuyu şebekesi olmayan yerleşim yerleri için yeni projeler hazırlamak İçmesuyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi veya derin kuyu yapımı projelendirilmesi Yerleşim yerlerindeki mevcut içmesuyu hatlarının yenilenmesi, deplasesi için proje BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)

11 hazırlatmak ve uygulatmak İçmesuyu depo projesi hazırlanması ve uygulanması Haritası olmayan yerlerin harita alımının yapılması Vana, vantuz, basınç ayar vanalarının montajı, bakım ve onarımının yapılması Mevcut su depolarının bakım ve onarımının yapılması Dolgu malzemesi alınması İçmesuyu şebekesi için boru, vana ve ek parçası (fitting) malzemeleri alımı Yağmursuyu şebekesi boru alımı Yağmursuyu şebekesi inşaatında kullanılmak üzere muayene bacası elemanları alımı Yağmursuyu şebekesi inşaatlarında kullanılmak üzere muayene bacası kapağı, ızgara ve ızgara elemanları alımı Beş Adet İçmesuyu Şebekesi için Hidrolik Tahrikli Tamir Aracı alımı. (Dünya Bankası Kredisi) İki Adet Fiziki Su Kayıp ve Kaçak Aracı alımı. (Dünya Bankası Kredisi) İş makinesi ve araç alınması İş makinesi ve araç kiralanması Elektrik enerjisi satın alınması Akaryakıt satın alınması 6.5. GENEL TOPLAM:

12 TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.2 i Yaygın güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak. Su kaynaklarının, zemin sondajlarının, depoların, arıtma tesislerinin ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır. Bilgi İşlem Dairesi, Destek Hizmetleri Dairesi FAALĠYETLER Su kaynakları, zemin sondajlarına, depolara, güvenlik amaçlı kamera takılması, görüntü sunucusu alınması Coğrafi bilgi sistemi donanımının geliştirilmesi için malzeme alınması, yazılım alınması, adreslerin güncellenmesi. PERFORMANS HEDEFLERĠ 1 Adet Kamera ve 1 adet görüntü sunucusu Gerçekleşme Güvenlik hizmeti alımının yapılması. Gerçekleşme FAALĠYETLER Su kaynakları, zemin sondajlarına, depolara, güvenlik amaçlı kamera takılması, görüntü sunucusu alınması Coğrafi bilgi sistemi donanımının geliştirilmesi için malzeme alınması, yazılım alınması, adreslerin güncellenmesi. BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL) Güvenlik hizmeti alımının yapılması GENEL TOPLAM:

13 TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.3 i Yaygın güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak. İçmesuyunun standartlara uygun, sağlık, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır. İçmesuyu Dairesi, Arıtma Tesisleri Dairesi FAALĠYETLER PERFORMANS HEDEFLERĠ Tekniker, formen, usta, işçi, kaynakçı vb. çalıştırılması için hizmet alımı İSO 91 ve kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri sertifikaları hizmet alımının gerçekleştirilmesi İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi Asfalt, parke zemin altında kalan vanaların dedektör yardımıyla tespitin yapılması İçmesuyu şebekesi ve depolarının dezenfeksiyon hizmeti yapılması Gerçekleşme 4 Adet Sertifika Gerçekleşme 6 Adet 5 Ton Gaz Klor, 5 Ton Sıvı Klor FAALĠYETLER Tekniker, formen, usta, işçi, kaynakçı vb. çalıştırılması için hizmet alımı İSO 91 ve kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri sertifikaları hizmet alımının gerçekleştirilmesi İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi Asfalt, parke zemin altında kalan vanaların dedektör yardımıyla tespitin yapılması İçmesuyu şebekesi ve depolarının dezenfeksiyon hizmeti yapılması BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL) GENEL TOPLAM:

14 TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.4 i Yaygın güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak. Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır. Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi, Arıtma Tesisleri Dairesi FAALĠYETLER PERFORMANS HEDEFLERĠ Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi Atıksu arıtma tesisi yaptırılması istenen kurum ve kuruluşların, özel kişilerin, atıksu arıtma tesisi projelerinin, proje onaylandırma ruhsatlandırma ve denetleme komisyonun tarafından onaylanması İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analizlerin yapılması, desarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi, ruhsat iptal edilmesi Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde belgelendirilmesi Atıksuların arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatının yapılması Atıksu arıtma tesisinin işletilmesi. Gerçekleşme 36 Adet 186 Adet Evsel, 36 Adet Bağlantı Kalite Kontrol Belgesi Gerçekleşme 14 Adet Paket Arıtma Tesisi 19 Adet Paket Arıtma Tesisi, 6 Adet Biyolojik Arıtma Tesisi Biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi KW Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi Anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek '' atıksuların arıtılması '' konulu eğitim verilmesinin sağlanması, bilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması Ton 3 Kişi Atıksu arıtma tesisi inşaatları yapılması. 3 Adet Atıksu Arıtma Tesisi 55

15 FAALĠYETLER BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL) Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi Atıksu arıtma tesisi yaptırılması istenen kurum ve kuruluşların, özel kişilerin, atıksu arıtma tesisi projelerinin, proje onaylandırma ruhsatlandırma ve denetleme komisyonun tarafından onaylanması İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analizlerin yapılması, desarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi, ruhsat iptal edilmesi Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde belgelendirilmesi Atıksuların arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatının yapılması Atıksu arıtma tesisinin işletilmesi Biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi Anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek '' atıksuların arıtılması '' konulu eğitim verilmesinin sağlanması, bilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması Atıksu arıtma tesisi inşaatları yapılması GENEL TOPLAM:

16 TABLO - 1 İdare Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1 i Su kayıp ve kaçaklarını önlemek. Şebeke kayıp ve kaçakların azaltıcı tedbirler alınacaktır. Abone İşleri Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFLERİ Sayaç ayar istasyonu kurulması 1 Adet Sayaç okuma hataları oranının düşürülmesi Gerçekleşme Bozuk ve arızalı sayaç tespiti yaparak kayıp ve kaçağın önlenmesi 15. Adet On yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilmesi 5. Adet Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması 2. Adet Scada sistemi kurulması çalışmalarına kısmen başlanması (Dünya Bankası Kredisi)) İçmesuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla çalışmaların yapılması. Gerçekleşme Gerçekleşme Akıllı sayaç uygulaması için sunucu alınması 1 Adet FAALİYETLER BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) Sayaç ayar istasyonu kurulması Sayaç okuma hataları oranının düşürülmesi Bozuk ve arızalı sayaç tespiti yaparak kayıp ve kaçağın önlenmesi On yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilmesi 57

17 2.1.5 Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması Scada sistemi kurulması çalışmalarına kısmen başlanması (Dünya Bankası) İçmesuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla çalışmaların yapılması Akıllı sayaç uygulaması için sunucu alınması 1. GENEL TOPLAM:

18 TABLO - 1 İdare Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.1 i Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak. İçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi, Arıtma Tesisleri Dairesi FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFLERİ Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerleri için projeler hazırlanması İçmesuyu ve atıksu şebekelerine ait her türlü tesisin projelendirilmesi. 6 Adet 1 Adet Fosseptik çukuru projesi hazırlanması ve uygulanması. 5 Adet Havzalardaki kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, projelendirilerek kirliliğin önüne geçilmesi için çalışma yapılması Muhtelif cins ve miktarda yedek parça alınması, bakım ve onarımın yapılması. Gerçekleşme Gerçekleşme FAALİYETLER Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerleri için projeler hazırlanması İçmesuyu ve atıksu şebekelerine ait her türlü tesisin projelendirilmesi. BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) Fosseptik çukuru projesi hazırlanması ve uygulanması Havzalardaki kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, projelendirilerek kirliliğin önüne geçilmesi için çalışma yapılması Muhtelif cins ve miktarda yedek parça alınması, bakım ve onarımın yapılması GENEL TOPLAM:

19 TABLO - 1 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.2 i Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak. Atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır. Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFLERİ Alt yapı bilgi sistemi kurmak için teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması ve kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu şebekeleri için alt yapı bilgi sistemi uygulamasına geçilmesi Gerçekleşme İhtiyaç olan alan veya güzergahlarda kamulaştırma yapmak veya irtifak hakkı tesis etmek Gerçekleşme Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerine boru döşenmesi 15 KM Yerleşim yerlerinde mevcut kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi veya deplasesinin yapılması Gerçekleşme Kanal Görüntüleme Aracı Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) 3 Adet Kanal Açma Aracı Alımı(Dünya Bankası Kredisi ) 5 Adet m³ Kapasiteli Vidanjör Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) 9 Adet Atıksu Şebekesi için Hidrolik Tahrikli Tamir Aracı Alımı(Dünya Bankası Kredisi ) 5 adet 6

20 Litrelik Kombine Kanal Temizleme Aracı Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) 2 Adet FAALİYETLER BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) Alt yapı bilgi sistemi kurmak için teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması ve kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu şebekeleri için alt yapı bilgi sistemi uygulamasına geçilmesi İhtiyaç olan alan veya güzergahlarda kamulaştırma yapmak veya irtifak hakkı tesis etmek Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerine boru döşenmesi Yerleşim yerlerinde mevcut kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi veya deplasesinin yapılması Kanal Görüntüleme Aracı Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) Kanal Açma Aracı Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) m³ Kapasiteli Vidanjör Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) Atıksu Şebekesi için Hidrolik Tahrikli Tamir Aracı Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) Litrelik Kombine Kanal Temizleme Aracı Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) GENEL TOPLAM:

21 TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.3 i FAALĠYETLER Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak. Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlere şebeke döşenecek ve mevcut şebekelerde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi, Kanalizasyon Dairesi PERFORMANS HEDEFLERĠ Kanalizasyon parsel bağlantısı ve yağmursuyu ızgara bağlantısı yapılması Gerçekleşme Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerinde çeşitli çap ve cinste boru döşenmesi 8. Metre Kanalizasyon bakım ve onarımı için boru, ek parça ve malzeme alınması Gerçekleşme Kanalizasyon şebekesinin kontrol edilmesi, revize edilmesi ve temizlenmesi 9. Metre Baca kapaklarının yüzeye sıfırlanması işinin yapılması 2 Adet Dolgu malzemesi alımı yapılması 1. Ton Kanalizasyon şebekesi boru alımı yapılması Kanalizasyon şebekesi inşaatında kullanılmak üzere muayene bacası elemanları alımı yapılması 1. Metre 4 Takım Kanalizasyon şebekesi inşaatlarında kullanılmak üzere muayene bacası kapağı alımı yapılması 4 Adet 62

22 FAALĠYETLER BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL) Kanalizasyon parsel bağlantısı ve yağmursuyu ızgara bağlantısı yapılması Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerinde çeşitli çap ve cinste boru döşenmesi Kanalizasyon bakım ve onarımı için boru, ek parça ve malzeme alınması Kanalizasyon şebekesinin kontrol edilmesi, revize edilmesi ve temizlenmesi Baca kapaklarının yüzeye sıfırlanması işinin yapılması Dolgu malzemesi alımı yapılması Kanalizasyon şebekesi boru alımı yapılması Kanalizasyon şebekesi inşaatında kullanılmak üzere muayene bacası elemanları alımı yapılması Kanalizasyon şebekesi inşaatlarında kullanılmak üzere muayene bacası kapağı alımı yapılması 1.6. GENEL TOPLAM:

23 TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.1 i FAALĠYETLER Hizmetleri vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütmek. Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir. Özel Kalem, Abone İşleri Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi PERFORMANS HEDEFLERĠ Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi 1 Gün Muhtarlarla bilgilendirme toplantısı yapılması Vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenmesi Su sayacı okuma, su fatura dağıtım, kapama - açma ve sayaç değişim, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmet alınması. 3/Yıl 2/Yıl Gerçekleşme Yeni abonelik işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak kısa sürede abonelik işleminin sonuçlandırılması 1 Gün E- abonelik sisteminin kurulması ve uygulanması Gerçekleşme Çağrı merkezinin kurulması Gerçekleşme Abonelere telefon ile borç bildirimi yapılması 1. Adet Kanalizasyon şebekesi arızalarına ve şikâyetlerine hızlı ve makul sürelerde müdahale edilmesi 2 Gün İçmesuyu arıza ve şikayet sayısının düşürülmesi Gerçekleşme İçmesuyu şebekesi arızalarına ve şikayetlerine hızlı ve makul sürelerde müdahale edilmesi 1 Gün 64

24 FAALĠYETLER BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL) Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi Muhtarlarla bilgilendirme toplantısı yapılması Vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenmesi Su sayacı okuma, su fatura dağıtım, kapama - açma ve sayaç değişim, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmet alınması Yeni abonelik işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak kısa sürede abonelik işleminin sonuçlandırılması E- abonelik sisteminin kurulması ve uygulanması Çağrı merkezinin kurulması Abonelere telefon ile borç bildirimi yapılması Kanalizasyon şebekesi arızalarına ve şikâyetlerine hızlı ve makul sürelerde müdahale edilmesi İçmesuyu arıza ve şikayet sayısının düşürülmesi İçmesuyu şebekesi arızalarına ve şikayetlerine hızlı ve makul sürelerde müdahale edilmesi GENEL TOPLAM:

25 TABLO - 1 İdare Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.2 i Hizmetleri vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütmek. İçmesuyu ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir. Özel Kalem, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFLERİ Dünya Su Günü etkinliği düzenlenmesi. 1/Yıl DESKİ Faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması için haber, yayın ve tanıtım faaliyetinde bulunması. 12/Yıl DESKİ hizmetlerinin, faaliyetlerini tanıtıcı dergi çıkartılması Su, su kaybı ve kaçakları ve su kullanım kültürü konusunda bilgilendirici, bilinçlendirici broşür, kitap vb doküman hazırlanması. 4/Yıl 3/Yıl internet adresinin güncelliğinin sağlanması bilgi - belge temin edilmesi DESKİ ile ilgili yazılı ve görsel medyada çıkan haber ve görüntülerin elektronik ortamda arşivlenmesi Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek ''atıksuların arıtılması'' konulu eğitim verilmesinin sağlanması, bilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması. Sürekli 5/Yıl 3/Yıl Su tasarrufu konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılması Tüketicilerin içme kullanma suyu hakkında bilgilendirilmesi 3/Yıl 12/yıl 66

26 FAALİYETLER BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) Dünya Su Günü etkinliği düzenlenmesi DESKİ Faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması için haber, yayın ve tanıtım faaliyetinde bulunması DESKİ hizmetlerinin, faaliyetlerini tanıtıcı dergi çıkartılması Su, su kaybı ve kaçakları ve su kullanım kültürü konusunda bilgilendirici, bilinçlendirici broşür, kitap vb. doküman hazırlanması internet adresinin güncelliğinin sağlanması bilgi - belge temin edilmesi DESKİ ile ilgili yazılı ve görsel medyada çıkan haber ve görüntülerin elektronik ortamda arşivlenmesi Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek ''atıksuların arıtılması'' konulu eğitim verilmesinin sağlanması, bilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması Su tasarrufu konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılması Tüketicilerin içme kullanma suyu hakkında bilgilendirilmesi 1. GENEL TOPLAM: 3. 67

27 TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 5 Stratejik Hedef 5.1 i Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak. Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü FAALĠYETLER DESKİ tarafından yayınlanan dökümanların kayda alınması, elektronik ortamda arşivlenmesi Tanıtma tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Akıllı Sayaç (Kartlı Su Sayacı) uygulamasına geçilmesi Talepler doğrultusunda hizmet içi eğitimler düzenlenmesi PERFORMANS HEDEFLERĠ Gerçekleşme Gerçekleşme 3. Adet/Yıl Kişi Başına 1 Saat/Yıl Fatura bildirim kağıdı basılması Bozuk ve arızalı sayaç nedeniyle itirazları en kısa zamanda sonuçlandırılması Sayaç okumalarına yapılan itirazların kısa sürede sonuçlandırılması 7 Gün 7 Gün Abone bilgilerinin güncellenmesi 2. Adet Abone sayısının artırılması 15. Adet Açma / kapama hizmetlerinin hızlandırılması 1 Gün, 12.5 Adet/Yıl Sistem odasının iyileştirilmesi Gerçekleşme Bilgisayar ve yazıcıların bakımlarının yapılması ve arızalarının en aza indirilmesi Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler Gerçekleşme 2 Saat/Yıl 68

28 verilmesi FAALĠYETLER BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL) DESKİ tarafından yayınlanan dökümanların kayda alınması, elektronik ortamda arşivlenmesi Tanıtma tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Akıllı Sayaç (Kartlı Su Sayacı) uygulamasına geçilmesi Talepler doğrultusunda hizmet içi eğitimler düzenlenmesi Fatura bildirim kağıdı basılması Bozuk ve arızalı sayaç nedeniyle itirazları en kısa zamanda sonuçlandırılması Sayaç okumalarına yapılan itirazların kısa sürede sonuçlandırılması Abone bilgilerinin güncellenmesi Abone sayısının artırılması Açma / kapama hizmetlerinin hızlandırılması Sistem odasının iyileştirilmesi Bilgisayar ve yazıcıların bakımlarının yapılması ve arızalarının en aza indirilmesi Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi 4. GENEL TOPLAM:

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2016 STRATEJİK PLAN 1 2 2012-2016 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...4,5 I-GENEL BİLGİLER Stratejik Plan ve Yasal Dayanağı......6 Durum Analizi...6 Teşkilat

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi KASIM 2012 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. 1 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Vizyon ve Misyon B-Kalite Politikamız C-İlkelerimiz ve Değerlerimiz D-Yetki,Görev ve Sorumluluklar E-İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 1-GENEL BİLGİLER 1.1.-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 7 1.2.-TEŞKİLAT YAPISI..8-10 1.3.-FİZİKSEL KAYNAKLAR 1.3.1.-Belediye Bina ve Tesisleri..11-15 1.3.2.-Belediye

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 Genel Yay n Yönetmeni Nam k ÖCALAN Mali Hizmetler Müdür V. Teknik Haz rl k Veli KILIÇ Mesut BAL Foto raflar Zafer OKTAY Tasar m - Bask

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Kasım 2014 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA, Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI MÜSTEŞARIN SUNUŞU i iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumuluklar 2 C- İdareye

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı