II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ"

Transkript

1 II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-- Temel Politika ve Öncelikler Onuncu Kalkınma Planı ( ) içerisinde 2.3. YaĢanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre başlığı altında yer alan su, atıksu ve çevreye ilişkin temel politika ve öncelikler şunlardır; Kentsel Altyapı 978. Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekildeşebekeye verilmesi sağlanacaktır. 98.İçmesuyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlikgözetilecektir Şehirlerde kanalizasyon ve atıksu arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak,arıtılan atıksuların yeniden kullanımı özendirilecektir Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir Çevrenin Korunması 134. Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyonazaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevredostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır Tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve doğa koruma başta olmak üzere çevre bilincinin artırılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi 15. Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır. 42

2 152. İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır Afet Yönetimi 167. Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek, afetlerehazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanımmekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesineöncelik verilecektir. 2-Stratejik Alan Açıklamaları Stratejik Alan Su Kaynaklarının Yönetimi: DESKİ sorumluluk sahasında bulunan yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından su temin edilebilmesi için gerekli etüt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tahsis ve kamulaştırma çalışmalarının yapılarak planlı bölgelerde yeni içmesuyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içmesuyu debi, basınç ve su kalitesi yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi için gerekli tüm plan ve çalışmaların yapılması Stratejik Alan Atıksuların Yönetimi: Kentimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda atıksu şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atıksuların uzaklaştırılarak bertaraf edilebilmesi için atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli çalışmaların yapılması Stratejik Alan Su Kalitesi: Kentimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması Stratejik Alan Sürdürülebilir Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi:DESKİ nin kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının kusursuz işleyişinin sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personelin sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini artırarak gerekli ekipman ve araç temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim altyapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması 43

3 B Amaç ve Hedefler 44

4 45

5 46

6 STRATEJĠK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.1 Stratejik Hedef 1.2 Stratejik Hedef 1.3 Stratejik Hedef 1.4 STRATEJĠK AMAÇ 2 Stratejik Hedef 2.1 STRATEJĠK AMAÇ 3 Stratejik Hedef 3.1 Stratejik Hedef 3.2 Stratejik Hedef 3.3 STRATEJĠK AMAÇ 4 Stratejik Hedef 4.1 Stratejik Hedef 4.2 YAYGIN, GÜVENĠLĠR VE KALĠTELĠ BĠR SU VE ATIKSU ĠLETĠM AĞI OLUġTURMAK Eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. Su kaynakları, sondajlar, depo alanları, arıtma tesisleri ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır. Ġçmesuyunun standartlara uygun, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır. Denizli deki mesken ve ticari iģletmelerde atıksularınatıksu Arıtma Tesisine ulaģtırılması sağlanacaktır. SU KAYIP VE KAÇAKLARINI ÖNLEMEK ġebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır. FAALĠYETLER SÜRDÜRÜLÜRKEN ÇEVREYE DUYARLI OLMAK Ġçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına baģlanılacaktır. Kanalizasyon Ģebekesi olmayan yerlere Ģebeke döģenecek ve mevcut Ģebekelerde gerekli iyileģtirmeler yapılacaktır. HĠZMETLERĠ VATANDAġ ODAKLILIK ÇERÇEVESĠNDE YÜRÜTMEK Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir. Ġçme ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı Ģekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaģ bilgilendirilecektir. 47

7 STRATEJĠK AMAÇ 5 KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDĠRMEK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠ SAĞLAMAK Stratejik Hedef 5.1 VatandaĢ hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır. Stratejik Hedef 5.2 Kurum çalıģanlarının motivasyonunun ve memnuniyetinin artması sağlanacaktır. Stratejik Hedef 5.3 ISO 91 ve diğer yönetim sistemleri kurulması ve belgelendirilme çalıģmalarına baģlanacaktır. Stratejik Hedef 5.4 Acil durum yönetimi hallerinde AFAD ile müģtereken vatandaģa yardımcı olunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Stratejik Hedef 5.5 ĠĢ ve iģlemlerin yasa, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır. Stratejik Hedef 5.6 AraĢtırma ve geliģtirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır. Stratejik Hedef 5.7 Bilgi iģlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır. STRATEJĠK AMAÇ 6 MALĠ YAPININ GÜÇLENDĠRĠLMESĠNĠ SAĞLAMAK Stratejik Hedef 6.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler %3 arttırılıp mali yapı güçlendirilecektir. 48

8 STRATEJĠK AMAÇLARA GÖRE MALĠYET KAYNAK TABLOSU STRATEJĠK AMAÇ 1: YAYGIN, GÜVENĠLĠR VE KALĠTELĠ BĠR SU VE ATIKSU ĠLETĠM AĞI OLUġTURMAK STRATEJĠK AMAÇ 2: SU KAYIP VE KAÇAKLARINI ÖNLEMEK STRATEJĠK AMAÇ 3: FAALĠYETLER SÜRDÜRÜLÜRKEN ÇEVREYE DUYARLI OLMAK STRATEJĠK AMAÇ 4: HĠZMETLERĠ VATANDAġ ODAKLILIK ÇERÇEVESĠNDE YÜRÜTMEK STRATEJĠK AMAÇ 5: KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDĠRMEK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ SAĞLAMAK STRATEJĠK AMAÇ 6: MALĠ YAPININ GÜÇLENDĠRĠLMESĠNĠ SAĞLAMAK GENEL TOPLAM

9 BB C Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 i Yaygın güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak. Eksik içmesuyu hatları, yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi, İçmesuyu Dairesi, Kanalizasyon Dairesi, Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi FAALİYETLER Yağmursuyu şebekesi olmayan yerleşim yerlerine boru döşenmesi İçmesuyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi veya derin kuyu yapımının gerçekleşmesi Yerleşim yerlerindeki mevcut içmesuyu hatlarının yenilenmesi, deplasesi için çeşitli çap ve cinste boru döşenmesi Şantiye tesisleri ve çeşitli küçük çaplı hizmet binalarının inşaatı, bakımı ve onarımı, çeşitli zemin sondajı işleri, ortak altyapı ve onarımları gerçekleştirilmesi İçmesuyu şebekesi olmayan yerleşim yerleri için yeni projeler hazırlamak İçmesuyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi veya derin kuyu yapımı projelendirilmesi Yerleşim yerlerindeki mevcut içmesuyu hatlarının yenilenmesi, deplasesi için proje hazırlatmak ve uygulatmak İçme suyu depo projesi hazırlanması ve uygulanması Haritası olmayan yerlerin harita alımının yapılması Vana, vantuz, basınç ayar vanalarının montajı, bakım ve onarımının yapılması Mevcut su depolarının bakım ve onarımının yapılması. PERFORMANS HEDEFLERİ 42 KM 25 Adet Tesis 83 KM Gerçekleşme 12 Adet Proje 15 Adet Proje 17 Adet Proje 3 Adet Proje 12 Harita Alımı 5 Adet (Toplam) 5 Adet Depo 5

10 Dolgu malzemesi alınması. 38. Ton İçmesuyu şebekesi için boru, vana ve ek parçası (fitting) malzemeleri alımı. 15 KM Boru, 5 adet Fitting ve Vana Yağmursuyu şebekesi boru alımı. 1. Metre Yağmursuyu şebekesi inşaatında kullanılmak üzere muayene bacası elemanları alımı Yağmursuyu şebekesi inşaatlarında kullanılmak üzere muayene bacası kapağı, ızgara ve ızgara elemanları alımı Beş Adet İçmesuyu Şebekesi için Hidrolik Tahrikli Tamir Aracı alımı. (Dünya Bankası Kredisi) İki Adet Fiziki Su Kayıp ve Kaçak Aracı alımı. (Dünya Bankası Kredisi) 2. Takım 2.5 Adet 5 Adet 2 Adet İş makinesi ve araç alınması. 2 Adet İş Makinesi, 15 Adet Pick-Up İş makinesi ve araç kiralanması. 75 Adet Elektrik enerjisi satın alınması. Gerçekleşme Akaryakıt satın alınması Gerçekleşme FAALĠYETLER Yağmursuyu şebekesi olmayan yerleşim yerlerine boru döşenmesi İçmesuyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi veya derin kuyu yapımının gerçekleşmesi Yerleşim yerlerindeki mevcut içmesuyu hatlarının yenilenmesi, deplasesi için çeşitli çap ve cinste boru döşenmesi Şantiye tesisleri ve çeşitli küçük çaplı hizmet binalarının inşaatı, bakımı ve onarımı, çeşitli zemin sondajı işleri, ortak altyapı ve onarımları gerçekleştirilmesi İçmesuyu şebekesi olmayan yerleşim yerleri için yeni projeler hazırlamak İçmesuyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi veya derin kuyu yapımı projelendirilmesi Yerleşim yerlerindeki mevcut içmesuyu hatlarının yenilenmesi, deplasesi için proje BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL)

11 hazırlatmak ve uygulatmak İçmesuyu depo projesi hazırlanması ve uygulanması Haritası olmayan yerlerin harita alımının yapılması Vana, vantuz, basınç ayar vanalarının montajı, bakım ve onarımının yapılması Mevcut su depolarının bakım ve onarımının yapılması Dolgu malzemesi alınması İçmesuyu şebekesi için boru, vana ve ek parçası (fitting) malzemeleri alımı Yağmursuyu şebekesi boru alımı Yağmursuyu şebekesi inşaatında kullanılmak üzere muayene bacası elemanları alımı Yağmursuyu şebekesi inşaatlarında kullanılmak üzere muayene bacası kapağı, ızgara ve ızgara elemanları alımı Beş Adet İçmesuyu Şebekesi için Hidrolik Tahrikli Tamir Aracı alımı. (Dünya Bankası Kredisi) İki Adet Fiziki Su Kayıp ve Kaçak Aracı alımı. (Dünya Bankası Kredisi) İş makinesi ve araç alınması İş makinesi ve araç kiralanması Elektrik enerjisi satın alınması Akaryakıt satın alınması 6.5. GENEL TOPLAM:

12 TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.2 i Yaygın güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak. Su kaynaklarının, zemin sondajlarının, depoların, arıtma tesislerinin ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır. Bilgi İşlem Dairesi, Destek Hizmetleri Dairesi FAALĠYETLER Su kaynakları, zemin sondajlarına, depolara, güvenlik amaçlı kamera takılması, görüntü sunucusu alınması Coğrafi bilgi sistemi donanımının geliştirilmesi için malzeme alınması, yazılım alınması, adreslerin güncellenmesi. PERFORMANS HEDEFLERĠ 1 Adet Kamera ve 1 adet görüntü sunucusu Gerçekleşme Güvenlik hizmeti alımının yapılması. Gerçekleşme FAALĠYETLER Su kaynakları, zemin sondajlarına, depolara, güvenlik amaçlı kamera takılması, görüntü sunucusu alınması Coğrafi bilgi sistemi donanımının geliştirilmesi için malzeme alınması, yazılım alınması, adreslerin güncellenmesi. BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL) Güvenlik hizmeti alımının yapılması GENEL TOPLAM:

13 TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.3 i Yaygın güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak. İçmesuyunun standartlara uygun, sağlık, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır. İçmesuyu Dairesi, Arıtma Tesisleri Dairesi FAALĠYETLER PERFORMANS HEDEFLERĠ Tekniker, formen, usta, işçi, kaynakçı vb. çalıştırılması için hizmet alımı İSO 91 ve kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri sertifikaları hizmet alımının gerçekleştirilmesi İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi Asfalt, parke zemin altında kalan vanaların dedektör yardımıyla tespitin yapılması İçmesuyu şebekesi ve depolarının dezenfeksiyon hizmeti yapılması Gerçekleşme 4 Adet Sertifika Gerçekleşme 6 Adet 5 Ton Gaz Klor, 5 Ton Sıvı Klor FAALĠYETLER Tekniker, formen, usta, işçi, kaynakçı vb. çalıştırılması için hizmet alımı İSO 91 ve kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri sertifikaları hizmet alımının gerçekleştirilmesi İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi Asfalt, parke zemin altında kalan vanaların dedektör yardımıyla tespitin yapılması İçmesuyu şebekesi ve depolarının dezenfeksiyon hizmeti yapılması BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL) GENEL TOPLAM:

14 TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.4 i Yaygın güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak. Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır. Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi, Arıtma Tesisleri Dairesi FAALĠYETLER PERFORMANS HEDEFLERĠ Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi Atıksu arıtma tesisi yaptırılması istenen kurum ve kuruluşların, özel kişilerin, atıksu arıtma tesisi projelerinin, proje onaylandırma ruhsatlandırma ve denetleme komisyonun tarafından onaylanması İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analizlerin yapılması, desarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi, ruhsat iptal edilmesi Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde belgelendirilmesi Atıksuların arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatının yapılması Atıksu arıtma tesisinin işletilmesi. Gerçekleşme 36 Adet 186 Adet Evsel, 36 Adet Bağlantı Kalite Kontrol Belgesi Gerçekleşme 14 Adet Paket Arıtma Tesisi 19 Adet Paket Arıtma Tesisi, 6 Adet Biyolojik Arıtma Tesisi Biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi KW Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi Anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek '' atıksuların arıtılması '' konulu eğitim verilmesinin sağlanması, bilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması Ton 3 Kişi Atıksu arıtma tesisi inşaatları yapılması. 3 Adet Atıksu Arıtma Tesisi 55

15 FAALĠYETLER BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL) Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi Atıksu arıtma tesisi yaptırılması istenen kurum ve kuruluşların, özel kişilerin, atıksu arıtma tesisi projelerinin, proje onaylandırma ruhsatlandırma ve denetleme komisyonun tarafından onaylanması İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analizlerin yapılması, desarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi, ruhsat iptal edilmesi Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde belgelendirilmesi Atıksuların arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatının yapılması Atıksu arıtma tesisinin işletilmesi Biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi Anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek '' atıksuların arıtılması '' konulu eğitim verilmesinin sağlanması, bilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması Atıksu arıtma tesisi inşaatları yapılması GENEL TOPLAM:

16 TABLO - 1 İdare Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1 i Su kayıp ve kaçaklarını önlemek. Şebeke kayıp ve kaçakların azaltıcı tedbirler alınacaktır. Abone İşleri Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFLERİ Sayaç ayar istasyonu kurulması 1 Adet Sayaç okuma hataları oranının düşürülmesi Gerçekleşme Bozuk ve arızalı sayaç tespiti yaparak kayıp ve kaçağın önlenmesi 15. Adet On yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilmesi 5. Adet Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması 2. Adet Scada sistemi kurulması çalışmalarına kısmen başlanması (Dünya Bankası Kredisi)) İçmesuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla çalışmaların yapılması. Gerçekleşme Gerçekleşme Akıllı sayaç uygulaması için sunucu alınması 1 Adet FAALİYETLER BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) Sayaç ayar istasyonu kurulması Sayaç okuma hataları oranının düşürülmesi Bozuk ve arızalı sayaç tespiti yaparak kayıp ve kaçağın önlenmesi On yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilmesi 57

17 2.1.5 Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması Scada sistemi kurulması çalışmalarına kısmen başlanması (Dünya Bankası) İçmesuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla çalışmaların yapılması Akıllı sayaç uygulaması için sunucu alınması 1. GENEL TOPLAM:

18 TABLO - 1 İdare Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.1 i Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak. İçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi, Arıtma Tesisleri Dairesi FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFLERİ Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerleri için projeler hazırlanması İçmesuyu ve atıksu şebekelerine ait her türlü tesisin projelendirilmesi. 6 Adet 1 Adet Fosseptik çukuru projesi hazırlanması ve uygulanması. 5 Adet Havzalardaki kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, projelendirilerek kirliliğin önüne geçilmesi için çalışma yapılması Muhtelif cins ve miktarda yedek parça alınması, bakım ve onarımın yapılması. Gerçekleşme Gerçekleşme FAALİYETLER Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerleri için projeler hazırlanması İçmesuyu ve atıksu şebekelerine ait her türlü tesisin projelendirilmesi. BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) Fosseptik çukuru projesi hazırlanması ve uygulanması Havzalardaki kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, projelendirilerek kirliliğin önüne geçilmesi için çalışma yapılması Muhtelif cins ve miktarda yedek parça alınması, bakım ve onarımın yapılması GENEL TOPLAM:

19 TABLO - 1 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.2 i Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak. Atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır. Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFLERİ Alt yapı bilgi sistemi kurmak için teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması ve kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu şebekeleri için alt yapı bilgi sistemi uygulamasına geçilmesi Gerçekleşme İhtiyaç olan alan veya güzergahlarda kamulaştırma yapmak veya irtifak hakkı tesis etmek Gerçekleşme Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerine boru döşenmesi 15 KM Yerleşim yerlerinde mevcut kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi veya deplasesinin yapılması Gerçekleşme Kanal Görüntüleme Aracı Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) 3 Adet Kanal Açma Aracı Alımı(Dünya Bankası Kredisi ) 5 Adet m³ Kapasiteli Vidanjör Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) 9 Adet Atıksu Şebekesi için Hidrolik Tahrikli Tamir Aracı Alımı(Dünya Bankası Kredisi ) 5 adet 6

20 Litrelik Kombine Kanal Temizleme Aracı Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) 2 Adet FAALİYETLER BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) Alt yapı bilgi sistemi kurmak için teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması ve kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu şebekeleri için alt yapı bilgi sistemi uygulamasına geçilmesi İhtiyaç olan alan veya güzergahlarda kamulaştırma yapmak veya irtifak hakkı tesis etmek Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerine boru döşenmesi Yerleşim yerlerinde mevcut kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi veya deplasesinin yapılması Kanal Görüntüleme Aracı Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) Kanal Açma Aracı Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) m³ Kapasiteli Vidanjör Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) Atıksu Şebekesi için Hidrolik Tahrikli Tamir Aracı Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) Litrelik Kombine Kanal Temizleme Aracı Alımı (Dünya Bankası Kredisi ) GENEL TOPLAM:

21 TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.3 i FAALĠYETLER Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak. Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlere şebeke döşenecek ve mevcut şebekelerde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi, Kanalizasyon Dairesi PERFORMANS HEDEFLERĠ Kanalizasyon parsel bağlantısı ve yağmursuyu ızgara bağlantısı yapılması Gerçekleşme Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerinde çeşitli çap ve cinste boru döşenmesi 8. Metre Kanalizasyon bakım ve onarımı için boru, ek parça ve malzeme alınması Gerçekleşme Kanalizasyon şebekesinin kontrol edilmesi, revize edilmesi ve temizlenmesi 9. Metre Baca kapaklarının yüzeye sıfırlanması işinin yapılması 2 Adet Dolgu malzemesi alımı yapılması 1. Ton Kanalizasyon şebekesi boru alımı yapılması Kanalizasyon şebekesi inşaatında kullanılmak üzere muayene bacası elemanları alımı yapılması 1. Metre 4 Takım Kanalizasyon şebekesi inşaatlarında kullanılmak üzere muayene bacası kapağı alımı yapılması 4 Adet 62

22 FAALĠYETLER BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL) Kanalizasyon parsel bağlantısı ve yağmursuyu ızgara bağlantısı yapılması Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerinde çeşitli çap ve cinste boru döşenmesi Kanalizasyon bakım ve onarımı için boru, ek parça ve malzeme alınması Kanalizasyon şebekesinin kontrol edilmesi, revize edilmesi ve temizlenmesi Baca kapaklarının yüzeye sıfırlanması işinin yapılması Dolgu malzemesi alımı yapılması Kanalizasyon şebekesi boru alımı yapılması Kanalizasyon şebekesi inşaatında kullanılmak üzere muayene bacası elemanları alımı yapılması Kanalizasyon şebekesi inşaatlarında kullanılmak üzere muayene bacası kapağı alımı yapılması 1.6. GENEL TOPLAM:

23 TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.1 i FAALĠYETLER Hizmetleri vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütmek. Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir. Özel Kalem, Abone İşleri Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi PERFORMANS HEDEFLERĠ Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi 1 Gün Muhtarlarla bilgilendirme toplantısı yapılması Vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenmesi Su sayacı okuma, su fatura dağıtım, kapama - açma ve sayaç değişim, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmet alınması. 3/Yıl 2/Yıl Gerçekleşme Yeni abonelik işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak kısa sürede abonelik işleminin sonuçlandırılması 1 Gün E- abonelik sisteminin kurulması ve uygulanması Gerçekleşme Çağrı merkezinin kurulması Gerçekleşme Abonelere telefon ile borç bildirimi yapılması 1. Adet Kanalizasyon şebekesi arızalarına ve şikâyetlerine hızlı ve makul sürelerde müdahale edilmesi 2 Gün İçmesuyu arıza ve şikayet sayısının düşürülmesi Gerçekleşme İçmesuyu şebekesi arızalarına ve şikayetlerine hızlı ve makul sürelerde müdahale edilmesi 1 Gün 64

24 FAALĠYETLER BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL) Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi Muhtarlarla bilgilendirme toplantısı yapılması Vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenmesi Su sayacı okuma, su fatura dağıtım, kapama - açma ve sayaç değişim, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmet alınması Yeni abonelik işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak kısa sürede abonelik işleminin sonuçlandırılması E- abonelik sisteminin kurulması ve uygulanması Çağrı merkezinin kurulması Abonelere telefon ile borç bildirimi yapılması Kanalizasyon şebekesi arızalarına ve şikâyetlerine hızlı ve makul sürelerde müdahale edilmesi İçmesuyu arıza ve şikayet sayısının düşürülmesi İçmesuyu şebekesi arızalarına ve şikayetlerine hızlı ve makul sürelerde müdahale edilmesi GENEL TOPLAM:

25 TABLO - 1 İdare Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.2 i Hizmetleri vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütmek. İçmesuyu ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir. Özel Kalem, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFLERİ Dünya Su Günü etkinliği düzenlenmesi. 1/Yıl DESKİ Faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması için haber, yayın ve tanıtım faaliyetinde bulunması. 12/Yıl DESKİ hizmetlerinin, faaliyetlerini tanıtıcı dergi çıkartılması Su, su kaybı ve kaçakları ve su kullanım kültürü konusunda bilgilendirici, bilinçlendirici broşür, kitap vb doküman hazırlanması. 4/Yıl 3/Yıl internet adresinin güncelliğinin sağlanması bilgi - belge temin edilmesi DESKİ ile ilgili yazılı ve görsel medyada çıkan haber ve görüntülerin elektronik ortamda arşivlenmesi Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek ''atıksuların arıtılması'' konulu eğitim verilmesinin sağlanması, bilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması. Sürekli 5/Yıl 3/Yıl Su tasarrufu konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılması Tüketicilerin içme kullanma suyu hakkında bilgilendirilmesi 3/Yıl 12/yıl 66

26 FAALİYETLER BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) Dünya Su Günü etkinliği düzenlenmesi DESKİ Faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması için haber, yayın ve tanıtım faaliyetinde bulunması DESKİ hizmetlerinin, faaliyetlerini tanıtıcı dergi çıkartılması Su, su kaybı ve kaçakları ve su kullanım kültürü konusunda bilgilendirici, bilinçlendirici broşür, kitap vb. doküman hazırlanması internet adresinin güncelliğinin sağlanması bilgi - belge temin edilmesi DESKİ ile ilgili yazılı ve görsel medyada çıkan haber ve görüntülerin elektronik ortamda arşivlenmesi Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek ''atıksuların arıtılması'' konulu eğitim verilmesinin sağlanması, bilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması Su tasarrufu konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılması Tüketicilerin içme kullanma suyu hakkında bilgilendirilmesi 1. GENEL TOPLAM: 3. 67

27 TABLO - 1 Ġdare Adı FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 5 Stratejik Hedef 5.1 i Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak. Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü FAALĠYETLER DESKİ tarafından yayınlanan dökümanların kayda alınması, elektronik ortamda arşivlenmesi Tanıtma tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Akıllı Sayaç (Kartlı Su Sayacı) uygulamasına geçilmesi Talepler doğrultusunda hizmet içi eğitimler düzenlenmesi PERFORMANS HEDEFLERĠ Gerçekleşme Gerçekleşme 3. Adet/Yıl Kişi Başına 1 Saat/Yıl Fatura bildirim kağıdı basılması Bozuk ve arızalı sayaç nedeniyle itirazları en kısa zamanda sonuçlandırılması Sayaç okumalarına yapılan itirazların kısa sürede sonuçlandırılması 7 Gün 7 Gün Abone bilgilerinin güncellenmesi 2. Adet Abone sayısının artırılması 15. Adet Açma / kapama hizmetlerinin hızlandırılması 1 Gün, 12.5 Adet/Yıl Sistem odasının iyileştirilmesi Gerçekleşme Bilgisayar ve yazıcıların bakımlarının yapılması ve arızalarının en aza indirilmesi Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler Gerçekleşme 2 Saat/Yıl 68

28 verilmesi FAALĠYETLER BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI (TL) DESKİ tarafından yayınlanan dökümanların kayda alınması, elektronik ortamda arşivlenmesi Tanıtma tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Akıllı Sayaç (Kartlı Su Sayacı) uygulamasına geçilmesi Talepler doğrultusunda hizmet içi eğitimler düzenlenmesi Fatura bildirim kağıdı basılması Bozuk ve arızalı sayaç nedeniyle itirazları en kısa zamanda sonuçlandırılması Sayaç okumalarına yapılan itirazların kısa sürede sonuçlandırılması Abone bilgilerinin güncellenmesi Abone sayısının artırılması Açma / kapama hizmetlerinin hızlandırılması Sistem odasının iyileştirilmesi Bilgisayar ve yazıcıların bakımlarının yapılması ve arızalarının en aza indirilmesi Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi 4. GENEL TOPLAM:

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No 1 2 3 4 n Konusu Plan/Proje Sahibi Birim Personel Sayısı * Ticaret İşleri Dairesi Bşk.

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İÇME ve KULLANMA SUYU ŞEBEKELERİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ Dr. S. Saim EFELERLİ Akarsu havzaları su potansiyelinin sağlıklı olarak belirlenmesi, su kaynaklarının çeşitli amaçlar

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No: Eğitimin Konusu: Plan/Proje Sahibi Birim: Personel Sayısı: * Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı 8 * Strateji Geliştirme Dai. Bşk. 5 1 * Çevre Kor. Ve Kont. Dai.Bşk. 64 * Su İsale ve Dağıtım Dai.

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No: Eğitimin Konusu: Plan/Proje Sahibi Birim: Personel Sayısı: * Ticaret İşleri Dairesi

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İşin Niteliği Toplam Alan Parsel Sayısı Parsellerin Arsa Bedeli Parsel Yüzölçümleri Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı Tahsisi Yapılan;Faaliyete

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013 MART - 2013 NESNE PROGRAMLAMA YÜKSEK PERFORMASLI, GÜÇLÜ VERİTABANI SİSTEMİN ALTYAPISI BANKA PTT POS BACKUP/RAPOR SERVER WEB SERVİCES SERVER DATABASE SERVER APPLICATION SERVER TEST DATABASE SERVER TEST

Detaylı

Özet Çalışma Programı 2010

Özet Çalışma Programı 2010 Özet Çalışma Programı 2010 Faaliyet No Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlus u Süresi KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ a) Organizasyon detaylarının tespiti 2.1.1 Kurulu ve Kalkınma Kurulu Toplantılarının Organizasyonu

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Doğal Gaz Akıllı Şebeke Uygulamaları & Sayaç Kalibrasyon Kazanımları. Dr. Cevat ÖZARPA Teknik İşler ve Onarım Müdürü cozarpa@igdas.com.

Doğal Gaz Akıllı Şebeke Uygulamaları & Sayaç Kalibrasyon Kazanımları. Dr. Cevat ÖZARPA Teknik İşler ve Onarım Müdürü cozarpa@igdas.com. Doğal Gaz Akıllı Şebeke Uygulamaları & Sayaç Kalibrasyon Kazanımları Dr. Cevat ÖZARPA Teknik İşler ve Onarım Müdürü cozarpa@igdas.com.tr 1 İÇERİK KISACA İGDAŞ SCADA UYGULAMAMIZ GAZ KONTROL VE SEVKİYAT

Detaylı

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Amaç 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Hedef 1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 1. AKOMAS Afet Bilgi Sistemine

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 'nin, başta 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 10-13 Şubat 2009 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZET SEKTÖRÜ : ENERJİ PROJE ADI TEDAŞ YATIRIMLARI GENEL TOPLAMI A - Devam Eden İşler (İL VE BİTİŞ PROJE

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı. Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Alt Birimi: Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Hassas Görevler Hassas Görevi Risk Görevin Yerine Olan Personel Düzeyi Getirilmeme Sonucu Birim

Detaylı

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 İÇERİK 1. Ar-Ge Hedeflerimiz 2. Ar-Ge Önceliklerimiz 3. Teknoloji Yatırımlarımız 4. Ar-Ge Projelerimiz

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI 1 2 Toplam Su Kayıpları Fiziki Kayıplar İdari Kayıplar 3 İklim ve Yer Hareketleri Su Şebekesinin Zamanla Bozulması/ Yaşlanması Suyun Kimyasal İçeriği

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4

Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4 Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4 Su Kayıplarının Temelleri ve Yönetimi İçerik 1. Giriş bilgileri 2. Su kayıplarının tespiti 3. Su kayıplarını azaltma yöntemleri 4. Su kayıplarının azaltılması için gerekli

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ

SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ SUAT BALCI Genel Müdür Kasım 2017 Eskişehir Dünya Su Risk Atlası (Kaynak: www.wri.org) Küresel iklim değişikliği, dünyanın her tarafında büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2 II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2.1 İmar Durumu Bölgemizde imar faaliyetleri tamamlanmış olup fabrika inşaatlarının yapım süreci devam etmektedir. Bu faaliyetler 2007 yılında kurulan İmar

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

İAOSB İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İAOSB İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İAOSB İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Organize Sanayi Bölgelerinde Su ve Atıksu Yönetimi İAOSB Örneği Muammer KARADAŞ Çevre Y. Mühendisi Bölge Müdür Yardımcısı Yönetim İlk Genel Kurul 2003 yılında

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı