Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kent Yoksulluğu ve Gecekondu"

Transkript

1 I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009

2 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : Bas Eylül STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a Bas m A.fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo utcufaik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) (0-212) Kapak Tasar m : Salih Pulcu Nail YILMAZ 1992 y l nda stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ni bitirdikten sonra, 1995 y l nda ayn üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yüksek lisans n tamamlad y l nda Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nden doktora derecesi ald. Akademik hayata 1994 y l nda Marmara Üniversitesi nde araflt rma görevlisi olarak bafllad y l ndan beri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Program nda ö retim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) E-Posta:

3 IV V Yücel BULUT 1989 y l nda ÜEF Sosyoloji Bölümü nden mezun olduktan sonra, 1993 y l nda Ü SBE Sosyoloji anabilimdal nda Türk Dostlar : Pierre Loti ve Claude Farrere bafll kl teziyle Yüksek Lisans program n tamamlad y l nda sunmufl oldu u 1945 Sonras nda Oryantalizme Yöneltilmifl Elefltirilerin De- erlendirilmesi bafll kl teziyle de ayn üniversitenin Doktora program n tamamlad y l ndan beri stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde ö retim üyeli i görevini sürdürmektedir. ÖNSÖZ Bu çal flma genel olarak gecekondu bölgelerindeki sosyal yap - y irdelemekle beraber daha ziyade yoksulluk üzerinde yo unlaflmaktad r. Çal flmada gecekondu bölgelerinde görülen kentsel yoksulluk, nedenleri ve sonuçlar aç s ndan incelenerek de erlendirilmeye çal fl lmaktad r. ismini tafl yan bu çal flma; gözlem, derinlemesine görüflme ve anket tekniklerini kullanmak suretiyle ulafl lan veriler ile literatürden elde edilen bilgilerin harmanlanmas neticesinde meydana gelmifltir. Ancak çal flma saha araflt rmas olarak planland için, sahadan elde edilen bilgiler daha yo un bir flekilde kullan lm flt r. Araflt rman n konu ile ilgilenen araflt rmac lara ve konu hakk nda yap lacak yeni çal flmalara katk sa lamas ümit edilmektedir. Her çal flman n kendine özgü baz zorluklar n n bulundu u hepimizin malumudur. Saha araflt rmalar nda karfl lafl lan zorluklar ise daha ziyade anketlerin uygulan laca kesimler ve görüflülecek kaynak kiflilerin tespit edilmesinin yan s ra bu kiflilerle iliflkinin nas l kurulaca noktas nda ortaya ç kmaktad r. Dolay s yla mahalleyi yakinen tan yan ve araflt rmac n n mahalleli ile olan iliflkisini sa layacak kiflilere ihtiyaç duyulmaktad r. Zira araflt rmaya konu olan sahadan toplanacak bilgiler, ancak güvene dayal bir iliflki kurulduktan sonra elde edilebilmektedir. Bu ba lamda mahalleli ile aram zdaki iliflkinin kurulmas ve kaynak kiflilerin tes-

4 VI VII pit edilmesi noktas nda önemli katk lar n gördü ümüz Murat Çelikpençe ve Halit Külan ile araflt rmam z gerçeklefltirebilmemiz hususunda yard mlar dokunan di er mahalle sakinlerine teflekkür borçluyuz. Öte yandan derinlemesine görüflme yapmay kabul ederek bildiklerini bizimle paylaflan kaynak kifliler ve anketlere cevap veren herkese ayr ca teflekkür ederiz. Anketlerin uygulanmas safhas nda gönüllü anketörler olarak çal flmay kabul eden stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Marmara Üniversitesi MYO Yerel Yönetimler Program ndan çok sevgili ö rencilerimize teflekkür etmeyi borç biliriz. Nail Y lmaz Yücel Bulut Eylül 2009 Ç NDEK LER Önsöz... V Tablolar Listesi... VIII KENT YOKSULLU U VE GECEKONDU G R fi... 1 B R GECEKONDU MAHALLES OLARAK GÜVERC NTEPE DE TOPLUMSAL YAPI VE KENT YOKSULLU U 1. METODOLOJ Araflt rman n Konusu ve Amac Araflt rman n Varsay mlar Araflt rma Alan n n Seçimi ve Süresi Araflt rman n Evreni ve Örneklemi Araflt rmada Kullan lan Yöntem ve Teknikler GÜVERC NTEPE MAHALLES N N GENEL ÖZELL KLER Mahallenin Kurulufl Hikâyesi ve Mevcut Durum Demografik, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikler BULGULAR VE DE ERLEND RME SONUÇ KAYNAKÇA EK 1: ANKET FORMU EK 2: GÖRÜfiME FORMU

5 VIII IX TABLOLAR L STES Tablo 1- Cinsiyet durumu Tablo 2. Yafl durumu Tablo 3. Medeni durum Tablo 4. Çocuk say s Tablo 5- E itim durumu Tablo 6. Mesleki durum Tablo 7. Eflin e itim durumu Tablo 8. Deneklerin kendileri ve efllerinin e itim durumu Tablo 9. Kaç y ld r stanbul da yafland Tablo 10. stanbul a nereden göç edildi i Tablo 11. Soruldu unda kendisini nas l tan mlad Tablo 12. Dini bak mdan kendini tan mlama biçimi Tablo 13. Dinin amac Tablo 14. Namaz k lma durumu Tablo 15. Ramazan ay nda oruç tutma durumu Tablo 16. Dini bak mdan kendini tan mlama biçimi Tablo 17. Çocuklara dini e itim daha çok nerede verilmesi gerekti i Tablo 18. Çocu un cinsiyetinin k z ya da erkek olmas n n önem derecesi Tablo 19. Çocu un hangi seviyeye kadar okumas gerekti i Tablo 20. Ailede en çok kimin sözü geçmesi gerekti i Tablo 21. Kad nlar n çal flmas konusundaki düflünceler Tablo 22. Eflin çal flma durumu Tablo 23. Cinsiyete göre efllerin çal flma durumu Tablo 24. Çal fl lan iflin düzenli olup olmad Tablo 25. Çal fl lan iflin nas l bulundu u Tablo 26. Çal fl lan ifli kaybetme korkusunun olup olmad Tablo 27. Kaç defa ifl de ifltirildi i Tablo 28. Ailede çal flan baflka birinin olup olmad Tablo 29. Gelir getirmek amac yla evde ifl yap l p yap lmad Tablo 30. Ailenin ayl k ortalama toplam gelir durumu Tablo 31. Ailenin ayl k ortalama toplam gider durumu Tablo 32. Ayl k harcamalar n en büyük k sm n n nereye yap ld Tablo 33. Ailenin günlük ekmek ihtiyac n n daha çok nereden karfl land 73 Tablo 34. Al flverifllerin öncelikli olarak nerelerden yap ld Tablo 35. Al flverifllerde ödemelerin öncelikli olarak nas l yap ld Tablo 36. Borçluluk durumu Tablo 37. htiyaç oldu unda öncelikle kimden borç para al nd Tablo 38. Borç var ise, en çok kime borçlu olundu u Tablo 39. Ailede ayl k harcamalar belirleme önceli inin kimde oldu u Tablo 40. Oturan evin mülkiyet durumu Tablo 41. Baflka bir daire ya da arsaya sahip olma durumu Tablo 42. Sosyal güvence durumu Tablo 43. Herhangi bir kurum ya da kurulufltan ayni veya nakdi yard m alma durumu Tablo 44. Al n n ayni ya da nakdi yard m n en çok hangi kurumdan al nd Tablo 45. Kiflilerin gelir bak m ndan kendilerini hangi gruba ait hissettikleri 90 Tablo 46. Kiflilerin ciddi bir sa l k problemi oldu unda ne flekilde çözüldü ü 92 Tablo 47. Memleketle olan iliflkinin devam etme biçimi Tablo 48. Geçinebilmek için memleketten yard m alma durumu Tablo 49. Memleketten daha çok ne tür yard mlar geldi i Tablo 50. Ekonomik gelir getirmek amac yla küçük ya da büyük bafl hayvan beslenip beslenmedi i Tablo 51. Hemflehri derne inin olup olmad Tablo 52. Hemflehri derne i var ise derne e üyelik durumu Tablo 53. Hemflehri derne ine gitme s kl Tablo 54. E er hemflehri derne i var ise bu derne in daha çok nas l bir katk sa lad Tablo 55. Kaç y ld r Güvercintepe de oturuldu u Tablo 56. Güvercintepe ye nereden tafl n ld Tablo 57. Güvercintepe ye göç edilmesindeki öncelikli nedenin ne oldu u. 105 Tablo 58. Güvercintepe nin yoksul bir mahalle olarak görülüp görülmedi i 107 Tablo 59. Yoksullu un öncelikli sebebi olarak nelerin görüldü ü

6 X Tablo 60. Mahalledeki komfluluk iliflkilerinin nas l tan mland Tablo 61. Komflulara ev oturmas na gitme s kl Tablo 62. Yaflan lan mahallede en çok kime güvenildi i Tablo 63. Yaflan lan mahallenin güvenli bulunup bulunmad Tablo 64. Güvercintepe deki toplumsal gruplar aras nda kavga, çat flma, sürtüflme olup olmad / Olursa daha çok kimler aras nda oldu u Tablo 65. Güvercintepe de suç ifllenip ifllenmedi i Tablo 66. Güvencintepe de ifllenilen suçlar n niteli i Tablo 67. Bu tür bir sald r ya maruz kal n p kal nmad Tablo 68. Yaflan lan evdeki alt yap durumu Tablo 69. Güvercintepe de sular n düzgün ak p akmad Tablo 70. Güvercintepe de elektrik kesintisinin yaflan p yaflanmad Tablo 71. Yaflan lan bölgede verilen belediye hizmetlerinden memnuniyet durumu Tablo 72. Bölgede kaçak su ve elektrik kullanma durumu Tablo 73. Ayn evde yaflayan toplam kifli say s Tablo 74. Anne-baba ve çocuklar d fl nda evde birlikte yaflan lan di er kifliler Tablo 75. Evdeki oda say s Tablo 76. Evde bulunan eflyalar Tablo 77. Otomobil ya da motorlu tafl ta sahip olma durumu Tablo 78. Kiflilerin siyasal olarak kendisini tan mlama biçimi Tablo 79. Aile fertlerinin ayn partiyi destekleyip desteklemedi i Tablo 80. Ailedeki kad nlar n oy vermesi konusunda erkeklerin belirleyici olup olmad Tablo 81. Bir siyasal oluflum içerisinde yer al n p al nmad Tablo 82. Siyasal tercihlerde daha çok nelerin belirleyici oldu u Tablo 83. Hayattan memnuniyet durumu Tablo 84. Kiflilerin gelecekteki yaflamlar n n nas l olaca konusundaki düflünceler Tablo 85. Çocuklar n gelecekteki yaflamlar n n nas l olaca Tablo 86. mkân bulunsa nerede yaflan laca

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP I TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI Dr. Seyfi TOP II Yay n No : 2050 Hukuk Dizisi : 303 1. Bas fiubat 2009 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-998 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI CİLT II ANA RAPOR Kas m 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-11/312) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon:

Detaylı

STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU

STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU 6-7 MART 2007 TEOR K B LG LERLE ZENG NLEfiT R LM fi SEMPOZYUM K TABI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i ÖNSÖZ Türkiye de kad na yönelik fliddet üzerine yap lm fl araflt rma say s yok denecek kadar azd r. Elimizdeki s n rl veriler, yerel veya bölgesel çal flmalara dayanmaktad r. T.C. Baflbakanl k Aile Araflt

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*)

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) EVL L K B RL Ç NDE GERÇEKLEfiEN N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) MURAT VOLKAN DÜLGER (**) Girifl Kad nlara karfl çeflitli amaçlarla

Detaylı