Bu fýrsatý iyi deðerlendirin Kamuoyu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu fýrsatý iyi deðerlendirin Kamuoyu"

Transkript

1 Otomobil yaya kadýna çarptý Osmancýk ta meydana gelen kazada otomobil yaya kadýna çarptý. * HABERÝ 17 DE Otomobil tarlaya uçtu Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde otomobilin takla atýp, yol kenarýndaki tarlaya uçmasý sonucu 5 kiþi yaralandý. * HABERÝ 17 DE Çevre Yolu nda bir ambulansýn iki otomobile çarparak devrilmesi sonucu keydana gelen kazada 4 kiþi yaralandý. Ambulans 2 otomobile çarptý, 4 yaralý * HABERÝ 17 DE Uyuþturucu operasyonu Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekipleri tarafýndan düzenlenen uyuþturucu operasyonunda 173 adet extacy hap, 690 gram esrar, 95 kök kenevir ile 110 gram kenevir tohumu ele geçirildi. * HABERÝ 17 DE Kayýp çoban ölü bulundu Ortaköy ilçesinin Cevizli köyünde çobanlýk yapan Hýdýr Erdemir ölü bulundu. * HABERÝ 25 DE Kamyonla duvar arasýnda sýkýþtý Sungurlu da meydana gelen kazada bir genç hayatýný kaybetti. * HABERÝ 17 DE ÇORUM 2 EKÝM 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2889) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. UÐUR TEL ÖRGÜ Beton Çit Direk Ýmalat San. Tic. Ltd. Þti. Bordur Taþý, Kalvenizli ve Pvc Tel Çeþitleri Hanifi Uður Adres: Akkent Mah. Ýskilip Yolu 2. Km. No: 143 ÇORUM Tel-Fax: Cep: Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Leblebi-Kuruyemiþ Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. (Ç.HAK:2890) Merkez : Çevreyolu No: 260 ÇORUM Tel: Þube : Halkbank Karþýsý No: 1 Tel: Terminal Þubeler: Tel: Ýsmet - Yakup - Galip Hýþýroðlu Sektörde yeni bir anlayýþ Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 81 ÇORUM Tel: pbx - (Ç.HAK:2891) Borçlu mükelleflere yapýlandýrma müjdesi Bu fýrsatý iyi deðerlendirin Kamuoyu tarafýndan merakla beklenen borç yapýlandýrmasý, Torba Yasa ile birlikte yürürlüðe girdi. Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu kaçaklarýna karþý yürüttüðü çalýþmayý yoðunlaþtýrarak devam ediyor Bu cihaz bir harika! * HABERÝ 6 DA Defterdar Ali Sormaz * HABERÝ 2 DE Emniyet tedbirleri tamam Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Kurban Bayramý öncesinde Çorumlular'ýn huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli tedbirlerin alýndýðýný bildirdi. * HABERÝ 19 DA Çorumlu nun yaþam süresi TÜÝK'in 2013 yýlý Hayat Tablolarý baþlýklý istatistiklerinde Çorum'da doðuþta beklenen yaþam süresi erkeklerde 74, kadýnlarda 80 olarak açýklandý. * HABERÝ 4 DE Sahte para uyarýsý * HABERÝ 17 DE Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Divaný Üyeleri, Vali Ahmet Kara'ya tanýþma ziyaretinde bulundu. Çorum iþ alemine destek sözü verdi TSO nun ziyaretinde konuþan Vali Ahmet Kara, Çorum iþ alemine destek sözü verdi. * HABERÝ 8 DE Vatandaþýn iþini kolaylaþtýracaðýz Vali Ahmet Kara, vatandaþa iyi davranýp iþlerini kolaylaþtýracaklarýný açýkladý. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Vali Ahmet Kara yý ziyaret etti. * HABERÝ 8 DE Aðaçlandýrma Seferberliði kapsamýnda düzenlenen Bayram hediyesi 3 bin 500 fidan * HABERÝ 15 DE 1 ton 870 kilogram olan 50 bin liralýk kurbanlýk alýcýsýný bekliyor. 50 bin liralýk Tufan alýcýsýný bekliyor * HABERÝ 10 DA

2 2 PERÞEMBE 2 EKÝM 2014 Borçlu mükelleflere yapýlandýrma müjdesi Bu fýrsatý iyi deðerlendirin EROL TAÞKAN Kamuoyu tarafýndan merakla beklenen borç yapýlandýrmasý, Torba Yasa ile birlikte yürürlüðe girdi. Defterdar Ali Sormaz, vergi borcu ve cezalara ait alacaklarýn yapýlandýrýlmasý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Borçlu mükellef ve vatandaþlarýmýzýn borç yapýlandýrmasý için çifte bayram hükmünde olan bu fýrsatýn kaçýrýlmamasý gerekir." dedi. SON MÜRACAAT 1 ARALIK'TA Defterdarlýk Toplantý Salonu'nda kurum temsilcileri ile birlikte basýn toplantýsý düzenleyen Defterdar Ali Sormaz, 11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüðe giren kanunla birlikte, 30 Nisan 2014 tarihi ve öncesi borçlarý kapsayan amme alacaklarý için yapýlacak düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 1 Aralýk 2014 tarihine kadar müracaat etmesi gerektiðini bildirdi. Vergi Daireleri'ne ve Belediyelere bulunan borçlarýn yapýlandýrýlmasý için yapýlacak müracaatlarda., vergi daireleri tarafýndan tahsil edilen borçlar için vergi dairelerine, emlak, su ve atýk su borçlarý olanlarýn ise belediyelere müracaat etmeleri gerektiðini ifade edildi. Defterdar Ali Sormaz, 30 Nisan 2014 tarihi ve öncesini kapsayan vergiler ve cezalarýn ve 18 eþit taksitler halinde yeniden yapýlandýrýlabileceðini, faiz oranlarýnýn Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) üzerinden hesaplanacaðýný açýkladý. lk albümü Dört Mevsim Türküler ile 2011 yýlýnda Ýmüzik piyasasýnda adýný duyuran, ikinci albümü Geþt u Güzar ý ise geçtiðimiz günlerde çýkaran hemþehrimiz Saffet Þimþek, bu gece TRTFM de Gecenin Ýçinden isimli programýn konuðu olacak. Dört Mevsim Türküler albümünde Çorum yöresi türkülerine aðýrlýk veren, Geþt u Güzar da ise sözleri Yunus Emre ye ait olan Aþkýn Odu ve Pir Sultan Abdal a ait Gidiyorum Dertli Dertli isimli iki eserin Defterdar Ali Sormaz, vergi borcu ve cezalara ait alacaklarýn yapýlandýrýlmasý ile ilgili açýklama yaptý. yaný sýra Malatya, Tokat, Sivas, Erzincan, Elazýð, Tunceli ve Erzurum yörelerine ait anonim eserlere de yer veren Saffet Þimþek, gece de TRT FM de türkü severlere unutulmaz bir türkü ziyafeti sunacak. SAFFET ÞÝMÞEK KÝMDÝR? 15 Aðustos 1971 tarihinde Çorum da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Çorum'da tamamladý. Çorum'da yaþadýðý dönem içerisinde bir çok kültürel ve sanatsal faaliyet içinde yer aldý. Çorum Kültür ve Sanat Evi bünyesinde çalýþan halk oyunlarý ekibinde ve Türk Halk Müziði Korosu nda görev aldý. Hitit Festivali kapsamýnda yapýlan faaliyetlerde aktif rol aldý. Çorum Atatürk Lisesi Türk Halk Müziði Korosu nda müzik öðretmeni Sadi Döner sayesinde görev aldý yýlýnda müzik öðretmeni Sadi Döner'in teþvikiyle Marmara Üniversitesi müzik eðitimi bölümünün sýnavlarýna girdi. Batý müziði eðitimi, solfej ve piyano derslerinin yaný sýra ana sanat dalý olarak þan eðitimini devam ettirdi. Marmara Üniversitesi Türk Halk Müziði Korosu nda dört yýl boyunca çalýþmalarýný devam ettirdi yýlýnda mezun oldu. Halen Ýstanbul Ataþehir ilçesinde müzik öðretmenliði ve müdür yardýmcýlýðý görevini yürütüyor. Yine Ataþehir ilçesi öðretmenler Türk Halk Müziði Korosu nun þefliðini yapýyor. Stüdyo çalýþmalarý da devam eden Saffet Þimþek'in Dört Mevsim Türküler ve Geþt u Güzar isimli iki albümü bulunuyor. (Haber Merkezi) Belediyeler ve Özel Ýdareler'in borçlarýnýn 36 aya kadar taksit imkaný bulunduðunu da hatýrlatan Sormaz, normal son müracaat tarihi 30 Kasým 2014 olan uygulamanýn, tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 1 Aralýk 2014 olduðunu, yapýlandýrma sonunda ilk taksitin 31 Aralýk 2014 tarihinde ödenmesi gerektiðini ve diðer eþit taksitlerin de 2'er aylýk süreçlerde ödeneceðini söyledi. Ödeme ihlalleri konusuna da açýklýk getiren Ali Sormaz, 2014 yýlýnda 1 taksitin geciktirilebileceðini, 2015 yýlýnda ise en fazla iki taksitin geciktirilme imkaný bulunduðunu, söz konusu geciken taksit ödemelerinin en son taksit ödemesinden sonra yeniden hesaplanacak gecikme oranlarý ile birlikte takip eden ilk ayda ödenmesi zorunlu olduðunu sözlerine ekledi. Araç muayenesini yaptýrmadýðý için her ay %5 ceza gören mükelleflerin, yapýlandýrmayla birlikte aylýk % 5 ceza faizlerini silineceði ve ÜFE ve YÝ-ÜFE üzerinden hesaplama yapýlacaðýný aktardý. Çorum'da bulunan 142 bin mükellefi ilgilendiren uygulamada 234 milyon TL'lik alacaðýn tahsili planlanýrken, bilanço hesabýna göre defter tutan mükelleflerin kasa hesaplarýnýn fiili olarak tutmamasý nedeniyle, kanun yayýnlandýðý tarihten itibaren ilk üç ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yapabilecekleri, ancak bunun için % 3 oranýnda vergi vermeleri gerektiðinin altýný çizdi. Hemþehrimiz TRT FM e konuk olacak Saffet Þimþek Basýn toplantýsýnda Maliye Teþkilatý nýn yöneticileri hazýr bulundu. Maliye bayramda efterdar Ali Sormaz, Dvergi denetimleri konusunda uyarýda bulunarak, bayram sürecince sýký bir denetim uygulanacaðýný belirterek, mükellef ve vatandaþlarýn belge düzenine dikkat etmelerini tavsiye etti. Düzenlediði basýn toplantýsýnda denetimlerle ilgili bilgi aktaran Ali Sormaz, özellikle bayrama yönelik sektörlerin göz önünde bulundurulacaðýný, karayollarý üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, canlý hayvan satýþ yerleri, perakende satýþ yapan iþletmeler, alýþveriþ ve eðlence merkezlerinin sýký bir denetime tabi tutulacaðýný ifade etti. Tüm bu faaliyetlerin bulunduðu alanlardaki otel ve motellerin de denetim kapsamýnda olduðuna iþaret eden Ali Sormaz, "Mükelleflerin vergiyle ilgili ödevlerini yerine getirmede, belge düzenine uymada, BAKLAVALAR * HAS BAKLAVA * GÜL BURMA * SIKMA * DÝLBER DUDAÐI * SUCUK * KÖFTE (Ç.HAK:2726) * TAVUK * SOSÝS vatandaþlarýmýzýn da mal ve hizmet alýmlarýnda belge almalarý hususunda daha duyarlý ve hassas davranmalarý temennimizdir." dedi. BAYRAMA ÖZEL SÝPARÝÞLERÝNÝZ ALINIR SU BÖREÐÝ * KIYMALI * PEYNÝRLÝ EKMEK ARASI VE SANDVÝÇ ARASI * CÝGER ALO PAKET : BENZÝN MÝ BÝTTÝ? BENZÝN MÝ BÝTTÝ? (Ç.HAK:2722)

3 PERÞEMBE 2 EKÝM

4 4 PERÞEMBE 2 EKÝM 2014 (Ç.HAK:2751) NO MODEL RENK FORD RANGER 4X4 BEYAZ PEUGEOT 508 ACTÝVE 1.6 SÝYAH KANGO MULTIX 1.5 DCÝ.AUTH. GRÝ VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI.TREND BEYAZ CLÝO GRANTOUR AUT.EDÝ.1.5 GRÝ LÝNEA LÝNEA AC.PLUS 1.3MULTJET GRÝ PEUGEOT 301 AC.1.6 HDI. BEYAZ FORD FÝESTA TREND 1.4 TDCI. GRÝ CITROEN C3 ATTRACTION 1.4 HDI. BEYAZ SYMBOL EXPR.1.5 DCÝ. GRÝ PEUGEOT 301 ALLURE 1.6 VTI GRÝ FORD FÝESTA TREND 1.4 TDCI. GRÝ SYMBOL AUTH.1.5 DCÝ. BEYAZ FIAT LÝNEA AC.PLUS 1.3 MULTÝJET GRÝ FIAT LÝNEA AC.PLUS 1.3 MULTÝJET BEYAZ FIAT LÝNEA POP 1.3 MULTÝJET GRÝ SYMBOL AUTH.1.5 DCÝ.EDÝ BEYAZ MEGANE HB.EXP.1.5 DCÝ. GRÝ CLÝO IV 1.2 JOY BEYAZ FLUENCE 1.5 DCÝ.DYN. GRÝ FIAT LÝNEA 1.3 MJET AC.PLUS KIRMIZI FIAT FIORINO COMBÝ 1.3 AC. BEYAZ LATÝTUDE EXPR.1.5 DCÝ. GRÝ DACIA DUSTER 1.5 DCÝ. BEYAZ FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ. GRÝ FLUENCE BUSÝNESS 1.5 DCÝ. GRÝ DACIA LOGAN 1.5 DCÝ BEYAZ CLÝO 1.6 MAVÝ PARTNER BEYAZ CLÝO HB. 1.2 JOY BEYAZ LATÝTUDE BEYAZ FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL 1.3 GRÝ SYMBOL JOY 1.5 DCÝ. BEYAZ CLÝO SPORT TOURER JOY 1.5 DCÝ. BEYAZ CLÝO HB.AUTH EDÝ.1.5 DCÝ. BEYAZ CLÝO SPORT TOURER JOY 1.5 DCÝ. BEYAZ FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ. GRÝ FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ. GRÝ FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ. BEYAZ FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ. BEYAZ LAGUNA III PRÝV.1.5 DCÝ. SÝYAH TOYOTA COROLLA 1.6 ELEGANT GRÝ SYMBOL 1.5 DCÝ. GRÝ MEGANE II EXTR V GRÝ OCTAVÝA 1.9 GRÝ YENÝ MEGANE HB.JOY V BEYAZ SYMBOL AUTH.EDÝT V GRÝ SYMBOL 1.2 GRÝ FORD TRANSÝT 310 S JOURNEY GRÝ CLÝO 1.2 JOY BEYAZ DACIA DUSTER 1.5 DCÝ.LAUREATE SÝYAH CLÝO SPORT TOURER JOY 1.2 KIRMIZI FIAT DOBLO DYN. 1.3 M.JET GRÝ NÝSSAN MÝCRA 1.2 GRÝ CHEVROLET CRUZE V BEYAZ ANKARA YOLU 4. KM.NO:168 ÇORUM TLF: ( ) Ýþte Çorumlu nun yaþam süresi T (Ç.HAK:2747) Alaaddin Öztekin ÜÝK'in 2013 yýlý Hayat Tablolarý baþlýklý istatistiklerinde Çorum'da doðuþta beklenen yaþam süresi erkeklerde 74, kadýnlarda 80 olarak açýklandý. Buna göre, Türkiye'de doðuþta beklenen yaþam süresi 76,3 yýl. Samsun'da doðuþta beklenen yaþam süresi erkekte 73,7,kadýnda 79,8 yýldýr. Tokat'ta doðuþta beklenen yaþam süresi erkekte 73,4, kadýnda 78,7 yýl. Çorum'da ise doðuþta beklenen yaþam süresi erkekte 74,8, kadýnda 80,1 yýl. Amasya'da doðuþta beklenen yaþam süresi erkekte 74,9, kadýnda 80,1 yýl. Ýþte TÜÝK'in açýklamasý "Hayat tablolarý, her yaþtaki nüfusun ölümlülük olasýlýklarýný ve hayatta kalma sürelerini ayrýntýlý olarak açýklayan tablolardýr. Demografik analizin en eski araçlarýndan birisi olan hayat tablolarý, ölümlülük (mortalite) tablolarý olarak da bilinmektedir. Doðuþta beklenen yaþam süresi, ülkelerdeki sosyo-ekonomik geliþmiþlik seviyelerini, yaþam kalitesini ve ölümlülük seviyelerini ölçmekte kullanýlan çok önemli bir göstergedir. Bu gösterge hayat tablolarý yoluyla elde edilebilmektedir. Ülkemize özel hayat tablolarý ilk kez Türkiye ve iller düzeyinde idari kayýtlara dayalý ve resmi olarak üretilmiþ olup, bu bülten ile kamuoyuna sunulmaktadýr. Bu çalýþmada, il düzeyinde güvenilir ve güncel hayat tablolarýnýn oluþturulmasý amaçlanmýþtýr. Bu haber bülteninde, Türkiye geneli ve iller için hesaplanan hayat tablolarý sonuçlarýna yer verilmiþtir. Türkiye'de doðuþta beklenen yaþam süresi 76,3 yýl Doðuþta beklenen yaþam süresi, Türkiye geneli için toplamda 76,3, erkeklerde 73,7 ve kadýnlarda 79,4 yýldýr. Genel olarak kadýnlar erkeklerden daha uzun süre yaþamakta olup, doðuþta beklenen yaþam süresi farký 5,7 yýldýr. Beklenen yaþam süresi 15 yaþýndaki kiþiler için 62,8 yýl Çalýþma çaðýnýn baþlangýcý olan 15 yaþýndaki kiþilerin ortalama kalan yaþam süresi 62,8 yýldýr. Erkekler için bu süre 60,1 yýl, kadýnlar için ise 65,8 yýldýr. Beklenen yaþam süresi 65 yaþýndaki kiþiler için 16,7 yýl Türkiye genelinde, 50 yaþýnda olan bir kiþinin kalan yaþam süresi ortalama 29,2 yýldýr. Erkekler için bu süre 27 yýl iken, kadýnlarda 31,8 yýldýr. 65 yaþýnda olan bir kiþinin ise kalan yaþam süresi ortalama 16,7 yýldýr. Erkekler için bu süre 14,9 yýl iken, kadýnlarda 18,5 yýldýr. Diðer bir ifade ile 65 yaþýndaki kadýnlarýn erkeklerden ortalama 3,6 yýl daha fazla yaþamasý beklenmektedir. Doðuþta beklenen yaþam süresinin en yüksek olduðu il Giresun Ülkemizde, doðuþta beklenen yaþam süresinin en yüksek olduðu il 78,9 yýl ile Giresun'dur. Rize ve Yalova 78,7 yýl ile ikinci sýrada yer alýrken, 78,6 yýl ile Batman bu illeri takip etmektedir. Yaþam süresinin en düþük olduðu il ise 72,1 yýl ile Erzurum'dur. Erzurum'u sýrasýyla 73,2 yýl ile Mardin ve 73,3 yýl ile Van illeri izlemektedir. Erkeklerde doðuþta beklenen yaþam süresinin en yüksek olduðu il 76,3 yýl ile Karaman'dýr. Karaman'ý 76,2 yýl ile Yalova ve 76,1 yýl ile Batman izlemektedir. Kadýnlarda ise doðuþta beklenen yaþam süresinin en yüksek olduðu il 82,2 yýl ile Giresun'dur. Giresun ilini 81,9 yýl ile Rize ve 81,5 yýl ile Tunceli izlemektedir. Erkeklerde doðuþta beklenen yaþam süresinin en düþük olduðu il 70,2 yýl ile Erzurum'dur. Erzurum'u 70,6 yýl ile Van ve Aðrý izlemektedir. Kadýnlarda ise en düþük deðere sahip olan il 74 yýl ile yine Erzurum'dur. Erzurum ilini 75,3 yýl ile Mardin ve 76 yýl ile Van izlemektedir. Ýstanbul ve Ankara'da doðuþta beklenen yaþam süresi 77,2 yýl En fazla nüfusun bulunduðu Ýstanbul ili ile ikinci büyük nüfusa sahip olan Ankara'da, doðuþta beklenen yaþam süresi Türkiye ortalamasýndan daha yüksek olup toplamda 77,2, erkeklerde 74,4 ve kadýnlarda ise 79,9 yýldýr. Türkiye'de yaþam süresi AB ülkelerinin ortalamasýndan daha düþük Avrupa Birliði Ýstatistik Ofisi'nin 2012 yýlý verilerine göre, Avrupa Birliði (AB) üyesi olan 28 ülkenin ortalama doðuþta beklenen yaþam süresi 80,3 yýldýr. Türkiye toplam nüfusunun 2013 yýlýnda 76,3 yýl olan doðuþta beklenen yaþam süresi, bu ülkelerin ortalama yaþam süresinden 4 yýl daha düþüktür. Erkeklerde bu deðer Avrupa Birliði ülkeleri için 77,5 yýl iken Türkiye'de 73,7 yýldýr. Kadýnlarda ise doðuþta beklenen yaþam süresi Avrupa Birliði ülkeleri için 83,1 yýl iken Türkiye'de bu deðer 79,4 yýl." (Haber Merkezi) Öteki Duran Durmuþ Ebe hatasý Rüyamda Ulu Mezarda yürüdüðümü görüyordum Birden garip bir þey fark ettim Mezar taþlarýnýn üzerindeki yazýlar bildiklerimden deðildi. Genellikle þöyle olur mezar taþlarý, Doðum Ölüm 1968 Ya da doðum tarihi ölüm tarihi 1996 gibi Fakat bu taþlarýn üzerindeki yazýlar farklýydý veya ya da Burada hiç kimse birkaç yýldan fazla yaþamýþ görünmüyordu Bazýlarý daha da gençti Hatta bazýlarý sadece beþ on günlüktü 18 Þubat-11 Mart veya 19 Mayýs-5 Haziran þeklinde yazýyordu Sadece birkaç saatlik olanlar bile vardý En fazla da bunlardý Mezarlýðýn neden bu kadar garip olduðunu anlamaya çalýþýrken birden önümde çok yaþlý bir adam belirdi Mezarlýðýn bekçisiymiþ Kendisine herkes genç ölmüþken nasýl olup da bu kadar yaþlandýðýný sordum Hafiften güldü, baþýný salladý ve þunlarý söyledi; "Yanýlýyorsun, o tarihler insanlarýn ömürlerini deðil, insanlara faydalý ve dürüst yaþadýklarý süreleri gösteriyor." Ve gülerek uykudan uyandým Hala da aklýma geldikçe gülüyorum E maalesef bazýlarý ebe hatasý normaldir Yan cehennem yan, mezar taþýnda soru iþareti(?) olanlar da geliyor Not: Az daha zorlasam rüyamda sezonluk dizi çekeceðim ama adam televizyona çýkmýþ en uzun rüya 7 saniyedir diyor Dip Not: Herkesin bayramý kutlu olsun, her gün bayram olanlara ise selam olsun GÜVEÇLÝ (MAZA) KÖYÜ ÇORUM ADAKLIK - KURBANLIK - DAMIZLIK Çiftliðimizde Kurban kesimi yapýlmaktadýr...

5 PERÞEMBE 2 EKÝM Çorumlu hemþehrilerimizin ve tüm Ýslâm Aleminin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. UÐUR GRUBU YÖNETÝM KURULU adýna UÐUR BARLIK - UYGUN BARLIK PT GOLDENGRANDS MILLS - INDONESIA As Ýnþaat Taah. Nak. Madencilik Turizm Ýth. Ýhr. San. (Ç.HAK:2801) Deðerli hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. ÇELEBÝOÐLU Ýnþaat Teslimi Montolama Yapýlýr. ELMAS PETROL (Ç.HAK:2802) Mrk: Çepni Mh. Ýskilip Cd. No: 5 ÇORUM Tel: Fax: Þb.: Çimento Fabrikasý Krþ. Bayii Bloklarý No: 3-4 ÇORUM Tel: ÇELEBÝOÐLU NAKLÝYE TAAHHÜT SAN VE TÝC LTD ÞTÝ. Ulukavak Mah. Osmancýk Cd. No: 248 ÇORUM Tel: Fax: Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. Saygýdeðer hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz... LÝDER Halit BEKTAÞ (Ç.HAK:2803) MOTOR YENÝLEME Küçük San. Sit. San. Cad. No: 86 Ýþ Tel: Cep: Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. (Ç.HAK:2804) SOÐUTMA VE ISITMA SÝSTEMLERÝ Soðuk Hava Depolarý, Ticari Buzdolabý Ýmalatý, Süt Soðutma Tanklarý * SMS * Diktaþ * Süt Tanklarý Yetkili Bayii ve Servisi Tel: Cep: Kale Mah. Milönü Cad. No: 9/B ÇORUM (Ç.HAK:2806) (Ç.HAK:2805) Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Ýrtibat Tel: Gülabibey Mah. Baðcýlar Cad. No: 5 ÇORUM ADRES : ÇÝMENTO FABRÝKASI KARÞISI NO:10 ÇORUM TEL : FAKS:

6 6 PERÞEMBE 2 EKÝM 2014 Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný tebrik eder, milletimize huzur ve mutluluklar getirmesini dileriz. (Ç.HAK:2892) (Ç.HAK:2893) Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 7. Km. No: 77 ÇORUM Tel: pbx Faks: Gazi Caddesi nde kaçak su tespiti orum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme Çsuyu kaçaklarýna karþý yürüttüðü çalýþmayý yoðunlaþtýrarak devam ediyor. Yapýlan çalýþmalar kapsamýnda Gazi Caddesi'nde tespit edilen kaçak suya anýnda müdahale edildi. Zaman içerisinde çeþitli etkenler sebebiyle içme suyu þebekesinde meydana gelen kayýp ve kaçaklarýn, su þebekesinin geçtiði yerlerde kayýp kaçaklara baðlý yüzey bozukluklarýnýn ve su israfýnýn önüne geçmek, su þebekesinin daha saðlýklý iþletilmesini saðlamak üzere Belediye tarafýndan satýn alýnan tam donanýmlý su þebeke kayýp kaçak aracý, su kaçaklarýný tespit etmeye devam ediyor. Son zamanlarda kaçak kontrol ekiplerinin çalýþmalarýný hýzlandýrmasý ile birlikte þehrin deðiþik bölgelerindeki özellikle eskiyen su þebekelerinde kaçak sularýn tespit edilerek gerekli müdahalelerin yapýldýðýný söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, bu çalýþmalarla hem milyonlarca TL kaynaðýn hem de su binlerce m3 suyun israf edilmediðini kaydetti. Ekiplerin rutin kontrolleri sýrasýnda dün de Gazi Caddesi'nde su kaçaðý tespit edilerek anýnda müdahale edildiðini dile getiren Zahir, "Su kayýp kaçak aracýnýn ve gece yapýlan dinlemelerle kaçaðýn olduðu yer belirlendi. Belirlenen nokta hemen kazýldý. Yapýlan incelemede 280'lik PVC boruda su sýzýntýsý olduðu görüldü. Borunun tamiri en kýsa sürede yapýlarak tekrar kullanýma hazýr hale getirilecek." dedi. Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu kaçaklarýna karþý yürüttüðü çalýþmayý yoðunlaþtýrarak devam ediyor Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Ahmet Duran Eðitim Merkezi Yavruturna Mah. Esnaf Evleri 6. Sokak No: 13 Tel: Grand Park Turizm Otelcilik Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. Ýnönü Cd. No: 60 ÇORUM Tel: pbx Faks: Gsm: Daha önceden mahalle sakinlerinin suyun tazyikinin az olduðuna dair þikâyetlerin de deðerlendirilmeye alýndýðýný söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Kazýlan yerde saniyede 2 litre kaçak su akýyordu. Ekipler, sýzýntýyý önlemek için çalýþmalarýna baþladý." dedi. Hem kaynak sularýnýn hem de yeraltý sularýnýn ciddi manada azalmasýnýn içme suyu sýkýntýsýný da beraberinde getirebileceðinin altýný çizen Alper Zahir, bu tür çalýþmalarla da mevcut su kaynaklarýnýn heba olmamasý için büyük gayret gösterdiklerini, içme suyunda yaþanan sýkýntýnýn farkýnda olduklarýný ve su kaçaklarýna en kýsa sürede müdahale ettiklerini dile getirerek "Su kayýp kaçak aramýz ile bu zamana kadar bulunan kaçaklarýn miktarý 30 litre/saniyeye ulaþmýþtýr. Bu oran yýllýk ton suya tekabül etmektedir. Yaptýðýmýz teknolojik yatýrýmlarýmýz kendisini kýsa sürede amorti etmiþ, hatta kara geçirmiþtir." dedi. Zahir, "Son teknoloji ile donatýlmýþ Su Þebeke Kayýp Kaçak Aracýmýz ile içme suyu þebekesini periyodik olarak tarayarak mevcut su kayýp miktarýný minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bu aracýmýz, metal boru ve telefon, elektrik, vb. gibi kablo hatlarýnýn tespiti için kullanýlan Kablo Tespit Dedektörü ( Cable Locator ), kaybolan döküm kapaklarýn tespiti için kullanýlan Metal Tespit Dedektörü (Metal Locator), Yeraltýndaki altyapýyý gösteren Yer Altý Radarý, boru üzerinde arýzanýn noktasal yerini tespit eden Korelatör Cihazý ( Correlator ), güzergâhý bilinmeyen plastik abone hatlarýnýn tespiti için kullanýlan Plastik Hat Tanýmlayýcý (Plastic Pipe Locator ), hassas su sýzýntýsý yeri tespiti yapabilen Yer Mikrofonu (Electro-Acoustic Water Leak Detection), su arýzasýnýn varlýðýný tespit amacýyla 24 saat dinleme yapabilen Ses Kaydediciler( Noisser Logger ), su þebekesi üzerindeki basýncýn 24 saat takibi için kullanýlabilen basýnç Kaydediciler ( Pressure Logger ) gibi donanýmlara sahiptir." diye konuþtu. (Haber Merkezi) 2. kez Uluslararasý Büyük Türk Dil Kurultayý nda luslararasý Büyük Türk Dil Kurul- Osmancýk'tan katýlan Utay'ýna öðretmen Ümit Çiftbaþ kurultayda ikinci kez sunum yaptý. Bilkent Üniverstesi ile Selehaddin Üniversitesi tarafýndan Erbil kentinde düzenlenmesi planlanýrken IÞÝD tehlikesi nedeniyle Ankara'da gerçekleþtirilen IX. Uluslararasý Büyük Türk Dil Kurultay'ýna Osmancýk Yaylabaþý Ýlkokulu ndan Ümit Çiftbaþ katýldý. Kurultaya öðretmen olarak katýlan Ümit Çiftbaþ tek isim olan Çiftbaþ, Türki ülkelerin üniversitelerinden gelen öðretim üyeleri ile birlikte sunum yaptý. Daha önce de Arnavutluk'ta düzenlenen kurultaya katýlan Çiftbaþ Ankara'da Ýlköðretimde Dil Bilgisi Öðretiminde Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu sunumu gerçekleþtirdi. Kurultaya Bilkent Üniversitesi Rektörü Ali Ýhsan Doðramacý ve Irak Selahaddin Üniversitesi Rektörü Ahmet Anvar Dezaye de katýldý. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:2705) EROL TAÞKAN orum Belediyesi'nin yaklaþan Kurban Bayramý Çöncesinde düzenlediði bayramlýk daðýtým töreninde, 1571 çocuk bayramlýk giysilerle buluþturuldu. Üç bayramdýr yapýlan bayramlýk hediyelerini, bu bayramda devam ettirdiklerini aktaran Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Her kesime ulaþmak adýna gayretlerimiz devam ediyor." dedi. Velipaþa Kadýn Kültür ve Eðitim Merkezi'nde düzenlenen bayramlýk daðýtým töreninde, randevu usulü davet edilen ailelere bayramlýk giysiler hediye edilmeye baþlandý. SEVAL ZÝRAAT ALETLERÝ San. ve Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 4. Km. No: 17 ÇORUM Tel: Yzh: Çorum Belediyesi'nin yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde düzenlediði bayramlýk daðýtým töreninde, 1571 çocuk bayramlýk giysilerle buluþturuldu. Belediye 1571 çocuðu sevindirdi Zeki Gül, tören öncesi yaptýðý kýsa açýklamada, 1571 çocuða 5 parçadan oluþan bayramlýk hediyelerin verildiðini anlatarak, çocuklarýn sevindirilmesi ve bayrama boynu bükük girmemesi için çalýþtýklarýný, Ýslam Dini'nde özellikle çocuklarý sevindirmenin deðerinin çok büyük olduðunu hatýrlattý. Herkesin bayramýný þimdiden tebrik ettiðini kaydeden Zeki Gül, çocuklarý kendi elleriyle giydirerek, sevinçlerine ortak oldu. Çarþamba gününe kadar daðýtýmlarýn süreceðini kaydeden yetkililer, 1571 çocuðun bayramlýk daðýtýmlarýnýn arefe öncesi tamamlanacaðýný duyurdu. Kimya-Proses den HÜMÖD e ziyaret orum Hitit Üniver- Kimya-Proses Çsitesi Kulübü Baþkaný Abdulsamed Bayraktar, Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði'ni (HÜMÖD) ziyaret ederek, Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer ile görüþtü. Ziyarete; Kimya- Proses Kulübü Baþkan Yardýmcýsý Cansu Topuz, Proje Sorumlusu Kübra Tokmak, Bilgi Ýþlem Sorumlusu Yasin Þimþek ve HÜMÖD yönetim kurulu üyesi Gurbet Baþ da katýldý. Kimya-Proses Kulübü nün henüz yeni bir kulüp olduðunu belirten Kulüp Baþkaný Bayraktar, yaptýklarý faaliyetlerden bahsetti. Byaraktar, kulüp olarak çalýþmalarýný hýzlandýrdýklarýný ifade ederek, yapacaklarý çalýþmalarda HÜMÖD ile birlikte çalýþmak istediklerini söyledi. HÜMÖD Baþkaný Ahmet Ölçer ise, gerçekleþtirdikleri nezaket ziyareti için Bayraktar'a ve yönetimine teþekkür ederek, HÜMÖD olarak kendilerine her zaman destek vereceklerini söyledi. (Haber Merkezi) Çorum Hitit Üniversitesi Kimya-Proses Kulübü HÜMÖD ü ziyaret etti. YENÝ ADRESÝMÝZ VE YENÝ SHOWROOM UMUZLA TÜM ÇORUM HALKININ HÝZMETÝNDEYÝZ Çevre yolu Bulvarý üzeri No: 83 Çorum Tel:

7 PERÞEMBE 2 EKÝM KURBAN BAYRAMINIZI TEBRÝK EDERÝZ Merkez Maðaza : Ýþ Bankasý Arkasý No: 27/B Fabrika Satýþ Maðazasý : Bahabey Caddesi Kýz Meslek Lisesi Karþýsý No: 14/C Toptan Satýþ Maðazasý : Ankara Yolu Kavþaðý No: 21 ÇORUM Tel: web: (Ç.HAK:2820) TOPUZLAR EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. ER-AD MAKÝNE ZORLU MAKÝNE SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. Erdoðan ZORLU Halkýmýzýn ve tüm müþterilerizin Kurban Bayramýný kutlarýz. ÝSKÝLÝP YOLU NO: 18/1 ÇORUM TEL: FAX: (Ç.HAK:2822) (Ç.HAK:2821) TEMSA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SERVÝS&SATIÞ&YEDEK PARÇA Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. BAÞAR NAKLÝYAT Vahdettin KÜÇÜKBENLÝ (Ç.HAK:2823) Murat AYDAR Soner AYDAR Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. No: 6 - ÇORUM Tel: Fax: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Krþ.) ÇORUM Tel: Kayseri: (Ç.HAK:2824) Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Kurban Bayramýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Merkez: Taþhan Cad. No: 7 ÇORUM Tel: Fax: Fabrika: Çepni Mah. Ýskilip 18. Sk. No: 12 Tel: (Ç.HAK:2825) LEBLEBÝ & KURUYEMÝÞ Damak Tadýnýzý Keþfedin Tel: (Ç.HAK:2826) Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2830) (Ç.HAK:2828) MUSTAFA AKKAYA Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný içten dileklerimizle kutlarýz. Saygýdeðer Çorum halkýnýn Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. FA-AL ÝNÞAAT Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. ESTAÞ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. YAPI ÝNÞAAT Ofis Tel: Adres: Üçtutlar Mah. Osmancýk Cad. 4. Sok. No: 3/B (Eser Eczane Yaný) (Ç.HAK:2831) Alaattin BARDAKÇI (Ç.HAK:2827) (Ç.HAK:2829) Fazlý UZUN Tel: Adres: Çöplü Mah. 3. Camii Kebir Sok. No: 10 (Ulu Camii Yaný) ÇORUM

8 8 PERÞEMBE 2 EKÝM 2014 (Ç.HAK:2894) ÖZLEM ÝPEK GALERÝA Osmancýk Cad. 1. Ýstiklal Sk. No: 9 ÇORUM Tel: Faks: Ýl Genel Meclisi'nden Vali'ye hayýrlý olsun ziyareti 'Halkýmýza iyi davranýp iþlerini kolaylaþtýracaðýz' Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Vali Ahmet Kara yý ziyaret etti. ZiyaretteÝl Genel Meclis Üyeleri hazýr bulundu. EROL TAÞKAN l Genel Meclis Baþkaný ÝHalil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclis Üyeleri Vali Ahmet Kara'yý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini aktardý. Ziyaretteki konuþmasýnda yerel idarelerin önemine vurgu yapan Vali Kara, "Halkýmýza iyi davranmamýz lazým, görevimiz iþleri týkayan deðil, kolaylaþtýran olmaktýr. Ben þahsen hep kolaylaþtýrmaya çalýþacaðým." dedi. Çorum'a ve Çorumlu'ya layýk olmaya çalýþacaklarýný dile getiren Vali Ahmet Kara, meclisin alacaðý kararlarý tereddütsüz uygulayacaklarýný ve kapýlarýnýn her zaman meclis üyelerine açýk olacaðýný ifade etti. Çorum'un kalkýnmaya geçmiþ bir il olduðunun altýný çizen Vali Ahmet Kara, "Bize hizmet düþer. Halkýmýzýn yolunu týkamayacaðýz, açacaðýz. Görev itibariyle baþladýðýmýz yerde bitirip, patinaj yaparsak bunun hiçbir deðeri olmaz. Aslolan yapýlanlarýn üzerine bir þeyler koyabilmek ve hizmeti artýrmaktýr." diye konuþtu. 'Tecrübelerden yararlanacaðýz' Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, görevinde baþarýlar dilediði Vali Ahmet Kara'nýn tecrübelerinden istifade edeceklerini, Vali Kara'ya güvendiklerini ve Vali Ahmet Kara'nýn da kendilerine güvenmesini beklediklerini kaydetti. Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclis üyelerini ve çalýþmalarýný tanýttýðý konuþmasýnda, önceki meclis yapýlarýnýn çok iyi olmasýnýn yanýsýra, bu dönemki meclisin yapýsýnýn da gurur duyulacak düzeyde ve samimiyette olduðunu belirterek, mecliste birlik ve beraberliðini tesis edildiðini, üç partili bir meclis yapýsý olmasýna karþýn baþkanlýk seçiminde oy birliði ile hareket edildiðini hatýrlattý. "Çorum birlik ve beraberlik görüntüsünü meclisimizde vermiþtir. Çorum'a ve Çorumlu'ya layýk olmaya çalýþýyoruz, tüm sorunlarý yerinde tespit ederek çözümler üretmeye gayret ediyoruz." diyen Halil Ýbrahim Kaya, Vali Ahmet Kara'ya Ek dersler tam ödenmeli E ðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, hükümetin çalýþanlarý arefe günü idari izinli saymasý dolayýsýyla öðretmenlerin ek ders ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerektiðini söyledi. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarýna Yönelik Mali ve Sosyal Haklara Ýliþkin 2014 ve 2015 Yýllarýný Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleþmeye atýfta bulunan Bulanýk, konuya iliþkin bir açýklama yaptý. Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnda ders yýlý içerisindeki iþ günlerinde genel idari izinli olmalarý sebebiyle eðitim ve öðretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öðretmenler ile öðrencilerin çeþitli nedenlerle sýnýf veya okul bütünlüðünde izinli sayýlmalarý sebebiyle eðitim ve öðretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öðretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylýk karþýlýðý ders, varsa ek ders, ders niteliðinde yönetim, hazýrlýk ve planlama görevlerini yapmýþ sayýlýrlar hükmüne yer verildiðini söyleyen Bulanýk, Bu hüküm doðrultusunda, Millî Eðitim Bakanlýðý na baðlý eðitim kurumlarýnda görev yapan yönetici ve öðretmenlerin, Kurban Bayramý dolayýsýyla verilen Yusuf Bulanýk idari izin nedeniyle 3 Ekim 2014 Cuma günü üzerlerinde bulunan aylýk karþýlýðý ders, varsa ek ders, ders niteliðinde yönetim, hazýrlýk ve planlama görevlerini yapmýþ sayýlarak, ek ders ücretlerinin eksiksiz ödenmesi gerekmektedir. dedi. (Haber Merkezi) Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. mobilyanýn duayeni Adres: Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: Fax: Çorum iþ alemine destek sözü verdi orum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu ÇÜyeleri ile Meclis Divaný Üyeleri, Vali Ahmet Kara'ya tanýþma ziyaretinde bulundu. TSO heyeti ziyarette, Vali Ahmet Kara'yý tebrik ederek görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette Vali Ahmet Kara'ya; Çorum sanayisinin çok farklý sektörlerden teþekkül bir yapýya sahip olduðu aktarýldý. 600'e yakýn KOBÝ'siyle Çorum'un bir KOBÝ baþkenti olduðunun ifade edildiði ziyarette ayrýca, Çorum'da bürokrasi, özel sektör, sivil toplum kuruluþlarý ve iþ dünyasý arasýnda uyumlu bir çalýþma düzeninin olduðu vurgulandý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Ahmet Kara da, Çorum sanayisinin bölge illeri arasýndaki en geliþmiþ sanayi olduðunu bildiðini belirterek, 'Siz mal ve hizmet üretiyorsunuz. Ýþi siz yapýyorsunuz, biz de sizin iþinizi kolaylaþtýrmakla görevliyiz. Devletin görevi, vatandaþýn iþini kolaylaþtýrmak. Sizlerin iþlerini kolaylaþtýrmak, önünüzün açýlmasý için bizleri yönlendirmelisiniz. Bizi yönlendirin ki, biz de devletin bir yavaþlýðý varsa bunu giderelim" dedi. Göreve baþlamasýnýn ardýndan kendisine Çorum ile ilgili verilen bilgilerin hep olumlu olduðunu ifade eden Vali Kara, Çorum'un kültürel yapýsýnýn hayli zengin olduðunu vurguladý. Vali Ahmet Kara, iþ dünyasýna kapýsýnýn her zaman açýk olduðunu belirterek "Bize düþen ne ise koþarýz, görevimizi yaparýz" diye konuþtu. Vali Kara, ziyaretlerinden dolayý Çorum TSO Yöneticilerine teþekkür etti. (Haber Merkezi) Meclis, Ekim ayý ilk toplantýsýný yaptý l Genel Meclisi Ekim Ýayý toplantýsýnýn ilkini dün gerçekleþtirdi. Ýl Genel Meclis baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda toplanan meclis gündem maddelerini görüþerek karara baðladý. Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'nün bütçesi ve bütçe kalemlerinden aktarmalarýn da görüþüldüðü toplantýda, Ýmar ve Komisyon Baþkaný Erhan Akar tarafýndan köy yerleþik sýnýr civarý tespiti ile ilgili yapýlan çalýþmalarýn raporlarý meclisin bilgisine sunularak oylandý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Divaný Üyeleri, Vali Ahmet Kara'ya tanýþma ziyaretinde bulundu. Ýl Genel Meclisi Ekim ayý toplantýsýnýn ilkini dün gerçekleþtirdi. Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2895) (Ç.HAK:2896)

9 PERÞEMBE 2 EKÝM Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU (Ç.HAK:2844) Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM Uður Tel: Cep: Þube: Ankaralýlar Cad Sk. Kafkas Sitesi No: 19 Ümitköy/ANKARA DEMÝRER Tel: Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Þamlýoðlu Toyota Plaza MERÝNOS GRUNDÝG (Ç.HAK:2846) Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2845) Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM TEL: pbx 15 Hat Faks: Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2848) Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2847) Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. TEMÝZEL Þenöz Demir Çelik Ýnþaat Nakliye Petrol Kimya San. ve Tic. Ltd. Þti. MERMER GRANÝT Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. ÇORUM BAYÝÝ AMBALAJ SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:2852) ÜNAL OTOMOTÝV Akþemseddin Cad. No: 36/2 ÇORUM Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. Kurban Bayramýnýzi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. AYYILDIZ EMLAK (Ç.HAK:2854) (Ç.HAK:2855) Tuncay Üðlü (Ç.HAK:2853) (Ç.HAK:2851) AKÜ ÇORUM BAYÝÝ 2. el araç alým-satýmýnda güvenilir adresiniz Kadir SUNEL Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. Kunduzhan Mah. Ýskilip Kavþaðý Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. SAKKAOÐLU Üçtutlar Cad. No: 27/E-F Tel: Fax: Þube: Hamit Camii Sk. No: 31 (Hamit Camii Yaný) Tel: Cep: K.Sanayi Sitesi 17. Cad. No: (Ç.HAK:2850) Tel&Fax: Küçük San. Sit. 9. Cad. No: 2 (TV Vericileri Karþýsý) - (Ç.HAK:2849) Kalite Anlatýlmaz Yaþanýr Çimstone-Belenco-Granit-Mermer-Akrilik (Samsung LG) Toptan ve Perakende Satýþý Murat Üðlü Yeniyol Mahallesi Azahahmet Sokak No:6/A ÇORUM Tel: * Faks:

10 10 PERÞEMBE 2 EKÝM 2014 (Ç.HAK:2897) Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. MERT PÝDE SALONLARI ALO PAKET: ÞUBE: 1 Gülabibey Mah. Ata Cad. Güvenlik Apt. No: 22 ÇORUM ERCAN - FATÝH ÞÝÞLÝ 50 bin liralýk Tufan alýcýsýný bekliyor orum Emniyet Müdürlüðünce yürütülen "Gelecek ÇÇocuklarla Þekillenecek Projesi" kapsamýnda Ortaköy'de öðrencilere yönelik bilgilendirme yapýldý Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðünce, suç ve suçlularla mücadele kapsamýnda, çocuklarý bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kiþisel geliþimlerine katkýda bulunmak amacýyla uygulanan "Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý" (ÇO- GEP) kapsamýnda yürütülen "Gelecek Çocuklarla Þekillenecek Projesi"nin çalýþmalarý devam ediyor. Proje kapsamýnda, Ortaköy'deki anaokulu ile ilkokullarda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Ýlçe Milli Eðitim Müdür Vekili Ýhsan Ýsbir ile okullarý ziyaret eden Ýlçe Emniyet Amiri Muhammed Ýnan, çocuklarýn suç korkusunu yenmeleri, çocuk ve polis arasýndaki dostluk köprüsünün oluþturulmasý gibi sunumlar yaptý. Ziyaretlerde çocuklara boyama kitaplarý, boyama kalemleri ve oyuncak hediye edildi. (AA) 1 ton 870 kilogram olan 50 bin liralýk kurbanlýk alýcýsýný bekliyor. orum'da özel olarak ye- ve "Tufan" adý Çtiþtirilen verilen bin 870 kiloluk kurbanlýk, 50 bin liralýk satýþ fiyatýyla alýcýsýný bekliyor. Alaca ilçesinde besicilik yapan Müfit Gürses tarafýndan yetiþtirilen "Holstein" cinsi boða, hem fiyatý hem de aðýrlýðýyla dikkati çekiyor. Büyük bir özveriyle bakýmý yapýlan ve Kurban Bayramý'na sayýlý günler kala 1 ton 870 kilograma ulaþan "Tufan" adlý boða, 50 bin liralýk fiyatla satýþa sunuldu. Özel besi yöntemleri uygulayarak yetiþtirdiði ve birkaç yýldýr pazara çýkardýðý hayvanlarla adýndan söz ettiren besici Müfit Gürses, yaptýðý açýklamada, buzaðýyken satýn aldýðý "holstein" cinsi boðayý iki yýl boyunca açýk besi yöntemiyle yetiþtirdiðini belirterek, Türkiye'nin en büyük boðasýnýn bu yýl da Çorum'dan çýkacaðýný savundu. Bu konuda iddialý olduðunu ifade eden Gürses, "Boðamýz, geçen yýl bin 640 kiloydu, þimdi yaklaþýk bin 870 kilo aðýrlýðýnda. Meslektaþlarýmýz Kusura bakmasýn, Türkiye'nin en büyük boðasý Çorum'un Alaca ilçesinden çýkýyor. Bu konuda çok iddialýyým. Kim varsa 'hodri meydan' diyorum. Ankara'da ve Ýstanbul'da çok yiðit boðalar olduðunu duyuyoruz ama bizim boðamýz da burada. Ýsterlerse gelsinler, tartabiliriz" diye konuþtu. TUFAN IN FÝYATI 50 BÝN LÝRA Sinirli ve hýrçýn olduðu için boðaya "Tufan" adýný verdiklerini dile getiren Gürses, Kurban Bayramý'nýn yaklaþmasýyla "Tufan"ýn da taliplilerinde artýþ yaþandýðýný söyledi. Tufan'ý 50 bin liradan satýþa çýkardýðýný belirten Gürses, "Tufan'ý almak isteyen çok. 50 bin liradan aþaðýya vermeyi düþünmüyoruz. Çünkü bu hayvanýn bir özelliði, unvaný var, Türkiye'nin en büyük boðasý. Sadece boynundaki zinciri 16 kilogram aðýrlýðýnda. Ben, böyle bir hayvan bulup alsam, 15 bin lira fazla para veririm" ifadelerini kullandý. Çiftlikte beslediði ve "Yýlmaz" adýný verdiði bir boðasý daha bulunduðunu vurgulayan Gürses, "Adýný 'Yýlmaz' koyduðumuz diðer boðamýz da bin 300 kilogram aðýrlýðýnda. Yýlmaz'ýn önümüzdeki yýl Kurban Bayramý'nda iki tonu geçeceðine inanýyorum. Onu da seneye satacaðýz inþallah. Çok açýk söylüyorum, gelecek yýl daha iddialýyým. Þimdiden meslektaþlarýma söyleyeyim, hiç heveslenmesinler" dedi. ÖZEL BESLENÝYOR Tufan'ýn beslenmesine özen gösterdiklerini anlatan Gürses, boðanýn yemini veteriner hekim kontrolünde verdiklerini belirtti. Veteriner hekim Ersen Çýnar da "holstein kýrmasý" bir tosun olan Tufan'ýn, günde 20 kilogram yem tükettiðini ifade ederek, "Tufan'ý, özel rasyonlar ve hammaddeleri seçerek besledik. Yüksek enerjili yem yaptýk. Yanýnda kaba yem takviyesi de verdik. Günlük onar kilogramdan olmak üzere iki öðünde 20 kilogram yem tüketmekte. Yemin yaný sýra arpa ezmesi, saman ve yulaf da ilave ediliyor" ifadelerini kullandý. (AA) Ortaköy de çocuklar bilgilendirildi Kargý da asfalt mesaisi Kargý Belediyesi ekipleri Kurban Bayramý öncesi cadde ve sokaklarý asfaltlýyor. "Gelecek Çocuklarla Þekillenecek Projesi" kapsamýnda Ortaköy'de öðrencilere yönelik bilgilendirme yapýldý orum un Kargý Belediyesi ekipleri Kurban Bayramý Çöncesi cadde ve sokaklarýn asfaltlamasýný tamamlamak için gece gündüz demeden çalýþmalarýna devam ediyor. Asfaltlama çalýþmalarýna Bahçelievler Mahallesi'ne baðlý Hastane Caddesi'nde devam eden ekiplerin çalýþmlarýný yerinde inceleyen Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, bayrama kadar bir çok cadde ve sokaðýn asfaltlanmasýný tamamlamak için gece mesailerine devam edeceklerini belirtti. Þen, 'Bayrama kadar bir çok cadde ve sokaðý asfaltlmayý planlýyoruz. Bayramýn ardýndan yaklaþan panayýr nedeniyle cadde ve sokaklarýmýzýn dýþarýdan gelen misafirlerimiz tarafýndan daha iyi bir þekilde görünmesi için çalýþmalarýmýza hýz verdik. Çalýþmalarýmýz yoðun bir þekilde devam edecek, kýsa sürede asfaltý yýpranmýþ cadde ve sokaklarýmýz dahil, sýcak asfaltlama çalýþmalarýmýzý tamamlayacaðýz' dedi. Bayram içinde ek tedbirler aldýklarýný belirten Þen, belediye hizmetlerinin planlý bir þekilde aksamadan devam etmesi için her türlü tedbiri aldýklarýný söyledi.(ýha) ALO PAKET: ÞUBE: 2 Gülabibey Mah. Ata Cad. No: 63/B ÇORUM Uðurludað Kaymakamlýðý tarafýndan örnek bir proje hayata geçirildi. Uðurludað da örnek proje orum un Uðurludað ÇKaymakamlýðý tarafýndan örnek bir proje hayata geçirildi. Sosyal Hizmet Destek Projeleri kapsamýnda ilçede yaþayan yaþlý ve bakýma muhtaç durumda bulunan 50 kiþiye evinde bakým hizmeti verilecek. Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu önderliðinde hayata geçirilen projeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýlýðý Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü Fon Kurulunca 187 bin TLkaynak tahsis edildi. Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, bu proje ile ilçe merkezinde yaþayan sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan yardýma ve bakýma muhtaç, kimsesi olmayan, huzur evi hizmeti istemeyen 65 yaþ üzeri 50 yaþlýnýn kendi bulunduklarý sosyal çevreden ayrýlmadan, evde bakým hizmetleri desteklenerek daha sýhhi ortamlarda yaþamalarýnýn saðlandýðýný söyledi. Proje sayesinde bir taraftan korunmaya, bakýma ve yardýma muhtaç yaþlýlara bakým hizmeti verilirken diðer taraftan sosyal güvencesi olamayan, kirada oturan, ekonomik yoksulluk içerisinde yer alan yaþ arasý, vakfa yardým baþvurusunda bulunmuþ bayanlara da istihdam saðlandýðýný anlatan Gümüþçüoðlu, Bu amaçla Ýlçemizde 6 tane ihtiyaç sahibi kadýn evde yaþlý ve hasta bakýmý elemaný olarak projede 12 ay süreyle çalýþmaya baþlamýþtýr. Görevliler yaþlýlarýn evlerini temizliyor. Proje; Uðurludað Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan yürütülmektedir. Birinci grup olarak 6 kiþi baþlamýþ olup, ikinci grup olarak 6 bayan ise 2015 yýlý Mart ayýnda göreve baþlayacaktýr. Bu proje kapsamýnda çocuklarý tarafýndan bakýlmayan yaþlýlar da olmuþ, böylelikle bu projeyle toplumda bir farkýndalýk oluþturularak yaþlýlarýmýza sahip olma duygusunu pekiþtirme amacýna ulaþýlmak hedeflenmiþtir Proje bir berber ve bir tane saðlýk personelinin de görev yaptýðýný dile getiren Gümüþçüoðlu, Berber yaþlýlarýn traþlarýný yaparken, saðlýk memuru ise tansiyon ve þekerlerini ölçmektedir. Kurban Bayramýnýn yaklaþmasý nedeniyle ilçede proje kapsamýnda olmayan yaþlýlar da projeye dahil edilerek evlerinde genel bayram hazýrlýðý ve temizliði yaptýrýlýyor dedi. Uðurludað Kaymakamlýðý tarafýndan evde bakým hizmeti verilen Mustafa Sarý adlý yaþlý, projeden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, proje süresinin bir yýl yerine daha da fazla uzatýlmasýný istedi. Sarý, projenin hayata geçirilmesinde katkýda bulunan herkese teþekkür etti. Proje kapsamýnda istihdam edilen Mine Bici adlý kadýn ise, maddi durumlarýnýn iyi olmadýðýný ifade ederek, proje sayesinde iþe kavuþtuðunu ve aile bütçesine katkýda bulunduðunu kaydetti.(ýha)

11 PERÞEMBE 2 EKÝM Milletimizin, tüm hemþehrilerimizin dost ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlik ve mutluluklar dileriz. ÞAMLILAR ZÜCCACÝYE KOLLEKTÝF ÞÝRKETÝ MERKEZ: Eðridere Cad. No: 36 ÇORUM Tel: Fax: Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Jumbo Corner - Kütahya Porselen - Güral Porselen Showroom Sel Sok. No: 47 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2869) Tefal Shop: Gazi Cad. No: 72 ÇORUM HÝTÝT ELEKTRÝK Malz. Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti. ÞAHÝNBAÞLAR Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. KUM ELEME YIKAMA TESÝSÝ Taþhan Cd. No: 30/A ÇORUM Tel: Fax: Ýmalat: Mimar Sinan Mah. K.S.S. 2. Cad. No: 36/B ÇORUM (Ç.HAK:2870) Deðerli Çorum Halkýnýn Kurban Bayramý ný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Tüm Ýslam Aleminin, Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler getirmesini dileriz. Osman Yanar (Ç.HAK:2871) Adres: Küçük Sanayi Sitesi 16. Sk. No: 21 ÇORUM Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. DR. KLÝNÝK SERVÝS - BAKIM VE ONARIM MERKEZÝ (Ç.HAK:2874) Küçük Sanayi Sitesi 101. Sk. No:3 ÇORUM Tel: Faks: Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Hemþehrilerimizin, meslekdaþlarýmýzýn Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Çorum Barosu Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ýbrahim Özyýlmaz (BASIN:10000) Çorumlu hemþehrilerimizin, oda üyelerimizin Kurban Bayramýný en içten duygularla kutlar, tüm milletimize saðlýk, esenlik ve mutluluk dolu günler dilerim. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu (BASIN:10000) (Ç.HAK:2873) Sefa Türk adýna Baþkan Tahsin ÞAHÝN (Ç.HAK:2872) (Ç.HAK:2868) 03 Örgü-Sýva-Beton Kumu Kireçli Hazýr Harç Çeþitleri Adres: Ýnalözü Köyü Þendere Mevkii Tel: Tel: Fax:

12 12 PERÞEMBE 2 EKÝM 2014 Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. SUDE TEKNÝK HIRDAVAT Fatih KANAN (Ç.HAK:2898) EN ÝYÝ MARKALAR BÝNLERCE ÇEÞÝT ÜRÜN SUDE TEKNÝK DE online.sudeteknik.com.tr Tiryaki den Borsa ya ziyaret aziantep Ticaret GBorsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Tiryarkioðlu, Çorum Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Anadolu'nun en büyük 50 þirketi sýralamasýnda ikinci sýrada yer alan Tiryaki Tarým Ürünleri Lisanslý Depoculuk Sanayi ve Ticaret AÞ (Tiryaki LÝDAÞ)'ýn da Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Tiryakioðlu, ziyarette lisanslý depoculuk yatýrýmlarý hakkýnda bilgiler verdi. Tiryakioðlu, 30 yýldýr tarýmsal emtialar sektöründe faaliyet gösteren þirketlerinin, tedarik zincirini verimli yöneten, tarým ürünlerine iþleyerek deðer katan, Türkiye nin en büyük tarým ticaret þirketi olduðunu ve dünyanýn dört bir yanýnda yetiþen ürünlerin sofralara verimli þekilde ulaþmasýný saðladýðýný söyledi. Tiryaki Agro Gýda iþtiraki olan Tiryaki LÝDAÞ'ýn depoculuk lisansý alan ilk özel sektör þirket olduðunu hatýrlatan Tiryakioðlu, lisanslý depoculuk yatýrýmlarýnýn sanayici ve Gaziantep Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Tiryarkioðlu, Çorum Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. tüccarýn, çiftçi ile entegrasyonunu güçlendireceðini, lisanslý depoculuk kanunu çerçevesinde ürün sahiplerinin ürünlerinin emniyetinin saðlanmasý, kalitesinin korunmasý, ticaretinin geliþtirilmesi, ürün senetleri vasýtasýyla ticaretinin kolaylaþtýrýlmasý ve ülke geneline yaygýnlaþtýrýlmasý için çalýþtýðýný ifade etti. Çalýþmalar neticesinde Bandýrma, Çorum ve Mersin de toplam 108 bin ton depolama kapasitesindeki tesisleri YÜKSEL BASAR mekliler Derneði EÇorum Þubesi MHP Ýl Kadýn Kollarý yönetimine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile dernek yönetimini MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Adalet Avcu ile kadýn kollarý yönetimi karþýladý. MHPKadýn Kollarý Baþkaný Adalet Avcu, sentetik uyuþturuculara karþý açtýklarý savaþta emeklilerden destek istedi. Avcu, sentetik için lisanslý depoculuk lisansý alýndýðýný belirterek,yapýlan yatýrýmlarýn diðer firmalara örnek teþkil edeceðini ifade eden Tiryakioðlu, lisanslý depoculuðun geliþerek ülke genelinde yaygýnlaþmasýyla birlikte TMO nun piyasa düzenleme görevini fiziki ürün alým satýmý yerine, lisanslý depolarca üretilen ürün senedi aracýlýðýyla daha etkin bir þekilde yapabileceðini ifade etti. Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ ise, Tiryakioðlu nun ziyaretinden dolayý memnuniyetini dile getirirerek yatýrýmlarýndan dolayý tebrik etti. Bektaþ, ziyaret sonunda Tiryakioðlu na üzerinde Hitit figürleri bulunan vazo hediye etti.(ýha) Emekliler MHP yi kutladý Emekliler Derneði Çorum Þubesi MHP Ýl Kadýn Kollarý yönetimine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. uyuþturucularý ile ilgili bir platform kuracaklarýný söyledi. Hýdýr Kýnýklý ise, tüm partilere eþit mesafede olduklarýný belirterek, bu konuda desteklerini esirgemeyeceklerini belirterek, "Sivil Toplum Kuruluþu (STK) olarak yönetimi deðiþen tüm partileri ziyaret ederek yeni yöneticilerle tanýþýyoruz. Bizim için A partisi B partisi önemli deðil herkese eþit mesafedeyiz." dedi. Tel: Fax: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Cad. No: 79/A ÇORUM Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Çorum Þubesi tarafýndan istiþare toplantýsý düzenlendi. MÜSÝAD istiþare yaptý üstakil Sanayici ve Ýþadamlarý MDerneði Çorum Þubesi tarafýndan istiþare toplantýsý düzenlendi. Dernek binasýnda düzenlenen toplantýya MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, yönetim kurulu ve dernek üyelerinin yaný sýra GENÇ MÜSÝAD üyeleri katýldý. Toplantýda MÜSÝAD üyeleri Lemzi Çöplü ve Adem Candan 6552 sayýlý torba kanun ile ilgili üyelere bilgi verdi. Programda ayrýca önümüzdeki günlerde MÜSÝAD Genel Merkezi tarafýndan gerçekleþtirilecek olan yurt dýþýndan 7 bin iþadamýnýn katýlacaðý ve 200 bin ziyaretçinin beklendiði 15. Uluslararasý Fuar organizasyonu hakkýnda bilgi verildi. Toplantýda ayrýca, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum a kazandýrýlmasý noktasýnda emeði geçen tüm yöneticiler ve siyasilere teþekkür edildi.(ýha)

13 PERÞEMBE 2 EKÝM :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:8 ZÝL-HÝCCE: 1435 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:19 Eylül 1430 Hýzýr: EKÝM BUGÜN TERVÝYE GÜNÜ - YARIN AREFE GÜNÜ VE GECESÝDÝR - Dünya Çalýþanlar Günü ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur. Hadîs-i þerîf ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER NÖBETÇÝ ECZANELER FUNDA BAHÇELÝEVLER MH BAHABEYSONU ÝPEKTAKSÝ ÇAPRAZI METREPOL KARÞISI ELÝF GAZÝ CAD. 11/B ( BELEDÝYE KARÞISI ) Hz. Ýbrahim ve kurbanla imtihan olunmak VAHYÝN IÞIÐINDA Veysel Uysal hotmail.com Kurban Hz. Adem den itibaren var olan bir ibadettir. Hz. Ýbrahim ve Ýsmail (a.s) ýn da diðer peygamberlerde olduðu gibi aðýr imtihanlarla dolu hayatlarýný görmekteyiz. Hz. Ýbrahim daha doðmadan önce Nemrut'un ölüm fermaný var. Yüce Mevla onu koruyup daha sonra Nemrut'un karþýna dikerek, onu imana davet ettiriyor. Nemrut "senin þu ibadet etmekte olduðun ve halký da ona, ibadete davet ettiðin, baþkalarýna karþý kudretinin ululuðundan ve üstünlüðünden söz ettiðin ilahýný gördün mü? Nasýldýr o? diye sordu" (Taberi t. c.1 s.123). "Benim Rabbim hem diriltir hem öldürür." diyince Nemrut: "Bende diriltirim, öldürürüm" dedi (Bakara 258) Hz. Ýbrahim ona "Sen nasýl diriltir ve öldürürsün?" diye sordu. Nemrut "Tutup ölümünü hükmettiðim iki adamdan birini öldürürüm diðerini ise affedip sað býrakýrým. Onu da diriltmiþ olurum!" (Ýbn Esir. C.1 s.98) deyince Ýbrahim "Allah güneþi doðudan getiriyor. Haydi onu batýdan getir bakayým? Dedi. Nemrut þaþýrýp, tutulup kaldý. Allah zalimler güruhunu muvaffak kýlmaz. (Bakara 258) Nemrut sonunda Ýbrahim (a.s) a sen benden baþka ilah edindin. Ýlahlar kendisine isyan edenleri ateþle cezalandýrýr diyerek mancýnýkla onu daðlar gibi alevli ateþin içine attýrdý. Bu Hz. Ýbrahim'in caný ile sýnavýydý. "Ey ateþ! Ýbrahim'e karþý serin ve selamet ol" (Enbiya 69) Ýlahi emri gereðince ateþ onu yakmamýþtýr. Nemrut "Ey Ýbrahim! Gördüm ki senin ilahýn pek büyükmüþ ve kendisinin kudret ve izzeti de aramýza girip seni koruyacak dereceye varmýþ. Senin Rabbin ne güzel Rab'mýþ. Ey Ýbrahim ben senin ilahýna kurbanlar takdim edeceðim. Bunu kendisine ibadet ve birliðini itiraf maksadýyla deðil, izzet ve kudretini gözlerimle gördüðüm için yapacaðým. Hz. Ýbrahim sen benim dinime girip Allah'ýn iradesine teslim olmadýkça Allah senin takdim edeceðin kurbanlarý kabul etmez" dedi. Nemrut ise ben mülk ve saltanatý elden býrakamam dedi. (Taberi t ) Nemrut Hz. Ýbrahim'i serbest býraktý. O da kendisine inananlarla birlikte orayý terk etti. Mýsýr'a gittiler. Oraya vardýklarýnda, bu sefer de Mýsýr kralý Firavun, Hz. Ýbrahim ve ev halkýna musallat olmak istedi. Rabbimiz onlarý firavunun þerrinden de korudu. Firavun ileride Ýsmail (a.s) annesi olacak Hacer'i de hediye ederek onlarý serbest býrakýr. Hz. Ýbrahim Mýsýr'ý da terk ederek Filistin de Remle bölgesine yerleþirler. (Ýbni sa'd-tabakat c1 s47) Aradan uzun yýllar geçip Hz. Ýbrahim'in yaþý hayli ilerlemiþ olmasýna raðmen eþi Sare den çocuðu olmamýþtý. Hz. Ýbrahim "Allah'ým eðer bana bir evlat bahþedersen sana en kýymetlimi kurban edeceðim diye dua etmiþti" Hz. Ýbrahim'in çocuk özlemi çektiðini gören Sare, Hacer'le evlenmesine müsaade eder. Bu evliliðin sonucunda Ýsmail (a.s) dünyaya gelir. Zaman geçtikçe Sare Hacer ve Ýsmail'i kýskanmaya baþlar. Sonunda bunlarý gözümün görmediði uzak bir yere götür ve býrak dedi. Hani iki arada bir derede kalma diye bir tabir vardýr. Hz. Ýbrahim için bir baþka sýnav baþlamýþtý. Bir tarafta doksan yýllýk eþi diðer tarafta ise doksan yýl sonra Allah'a dua ederek bulduðu biricik evladý. "Yüce Allah: Ýbrahim (a.s) a Hz. Hacer'le Ýsmail'i Beldei Harama götürmesini vahy etti" (Ýbn Kuteybe s.16) Hz. Ýbrahim Hacer'le Ýsmail'i Mescidi Haramýn bulunduðu yere býrakýp gerisingeri dönerken, Hacer validemiz "Yoksa bizi bu ýssýz çöle býrakýp gitmeni sana Allah mý emretti?" Diye sordu. Ýbrahim (a.s) evet deyince, Hacer validemiz "Öyle ise gidebilirsin, Allah bize yeter, bizi himayesiz býrakmaz" der. Hz. Ýbrahim ise bir müddet ilerledikten sonra Kabe'ye doðru yönelerek "Ey Rabbim! Ben zürriyetimin bir kýsmýný senin mukaddes olan evinin yanýnda namazlarýný dosdoðru kýlsýnlar diye, ekinsiz (kurak) bir vadiye yerleþtirdim. Artýk insanlardan bir kýsmýnýn gönüllerini onlara meyl ettir. Þükretmeleri için onlarý bazý meyvelerle rýzýklandýr. (Ýbrahim. 37) diye dua ederek yoluna devam etti. Suyu tükenen Hacer validemiz Safa ile Merve tepeleri arasýnda 7 defa tur atar. Yýrtýcý bir kuþ veya hayvanýn Hz. Ýsmail'e zarar verebileceði korkusuyla fazlada uzaklaþamaz. Ümitlerin tükendiði bir anda Ýsmail (a.s) ýn tepindiði yerden bir su kaynamaya baþladýðýný görür. Bundan dolayýdýrki hacý adaylarýmýz tavaftan sonra Safa ile Merve tepeleri arasýnda hýzlý adýmlarla 7 defa gidip gelerek "say" yaparlar. Ýsmail (a.s) yedi yaþýna geldikten sonra, Yüce Yaratanýmýz Hz. Ýbrahim'e "Bana bir evlat verirsen en kýymetlimi kurban edeceðim" vadini hatýrlatýr. En sevdiði hayvanlarýndan kurbanlar keser ama çaðrý devam eder. Sonunda en çok sevdiðinin oðlu Ýsmail olduðu bildirilir. "Ýbrahim ona (Ýsmail'e) 'Yavrucuðum Allah seni kurban etmemi emrediyor ne dersin?' dedi. O'da 'Babacýðým! Emrolunduðun þeyi yap, inþallah beni sabredenlerden bulacaksýn' dedi Þüphesiz bu onun (Ýbrahim a.s ) için apaçýk bir imtihandý. Biz (Ýbrahim'e) büyük bir kurbanlýk vererek (Ýsmail'i) kurtardýk. Sonradan gelenler arasýnda ona güzel bir at býraktýk.ýbrahim'e selam olsun. Emrimize itaat edenleri iþte böyle mükafatlandýrýrýz" (Saffat ) buyurulur. O arada þeytan onlara musallat olur. Hz.Ýbrahim ise þeytaný taþlar. Ýþte ondan dolayýdýrki hacca giden insanlarýmýz bayramýn birinci günü Mina'da sembolik olarak taþ atarak nefsini ve þeytanýný taþlar. Rabbimiz, Hz. Ýbrahim için "Bu onun için büyük bir imtihandý" diyor. Onu önce canla sonrada cananla sýnýyor. Can sýnavýný ateþte vererek çýktý. Ateþ onu yakmadý. Aþkýný imana, imanýný da hayata dönüþtürmüþ birini ateþ yakarmý? Ýbrâhîmi bir aþka talip olursanýz aþkýnýzýn ateþi Nemrutlarýn yaktýðý ateþi söndürecektir. Yeter ki biz sevgimizde samimi olalým. Yüce Yaratanýmýz peygamberlerini bile aðýr sýnavlardan geçirmiþtir. "Onlarýn (kurbanlarýnýzýn) ne etleri ne de kanlarý bize ulaþýr; sadece sizin takvanýz ulaþýr " (Hac 37) Kurban insanýn Allah'a yakýnlaþmasýný saðlayan bir ibadet olup, kurban bayramý günlerinde (belli bir vakitte) kurban olma þartlarýný taþýyan hayvanlarýn usulüne uygun bir þekilde Allah'ýn emrini yerine getirme ve onun rýzasýný kazanma amacý ile kesilmesidir. "Rabbin için namaz kýl ve kurban kes." (Kevser 2). Peygamberimiz de "Ýmkaný olup da kurban kesmeyen bizim namazgahýmýza yaklaþmasýn"(ýbn Mace Edâh. 2) buyurmuþtur. Bir Müslüman'a düþen görev, Rabbimizin lütfettiði nimetlere, þükran duygusu içerisinde, imanýn gereklerini yerine getirmesidir. Þükür Allah'ýn emirlerini yerine getirmek ve vermiþ olduðu rýzk ve nimetlerini paylaþmak (infak)la olur. Yoksa sadece lafla Allah'ým sana þükürler olsun demekle þükredilmiþ olmaz. Kurban, fitre, sadaka, adak gibi yardýmlar ayný zamanda, toplumsal hayatta birlik ve beraberliði pekiþtiren, ihtiyaç sahiplerinin sýkýntýlarýný gidermeye büyük katký saðlayan, kardeþlik duygularýný pekiþtiren ayný zamanda da fedakarlýk isteyen, büyük sevaplar kazanmamýza vesile olan ibadetlerdir. Kurban Hz. Ýbrahim'in Allah'ýn iradesini yerine getirme konusundaki samimiyetinin, Ýsmail (a.s) ýn da Allah'ýn emri karþýsýndaki teslimiyetinin ifadesidir. Kuran'ýn bu mesajlarýný dikkatli okuyup, doðru anlayýp, iyi deðerlendirip amacýna uygun bir þekilde kurbanlarýný kesen, bayramýn gereklerini yerine getirenlere selam olsun. Tüm müslüman kardeþlerimizin kesecekleri kurbanlarýnýn, Mevla'mýz katýnda takva mertebesine yükselmesini caný gönülden istiyor,þimdiden bayramlarýnýzý kutluyor, sevdiklerinizle birlikte, sevgi ve kardeþlik duygularý içerisinde daha nice bayramlara kavuþmanýzý diliyorum. Kadir Yüktaþýr com Eski Türkiye -Yeni Türkiye Eski Türkiye yi hatýrlýyorum, Tefekkür Yada eskilerden soruyorum! Dünyamýz Yýkýlmýþ kül olmuþ bir Avrupa dan yeni bir Avrupa çýkaranlarý Bir de ülkeme bakýyorum! Fakir bir milletin malýný nasýl hoyratça yiyen ve yedirenleri Geçmiþini bilmeyen ve hatýrlanmak istemeyenleri Raþit Yücel Yolsuz, teknolojisiz, elektriksiz, yiyim kuþamdan yoksun bir corumhakimiyet. net Türkiye Yýllarca millet bu ýzdýraplar ile hayatýný geçirdi.. Milleti yersiz bir ideolojinin esiri yapmaða çalýþanlar Baský ve zulmü ülkeye yayanlar.. Dini afyon olarak kabul edenler Milletin oylarý ile iktidara gelen insanlarý hapishanelerde süründürenler Baþbakan ve bakanlarý astýranlar Anarþiyi bu milletin baþýna bela edenler Nur talebelerine Dünyayý dar edenler.. Ýþte size eski Türkiye Perde altýndaki güçlerin oyuncaðý olan bir Türkiye Katý devlet ideolojisini hala baðrýnda barýndýran bir Türkiye.. Her Türlü diktanýn hayata hakim edildiði bir Türkiye "Yeni bir Türkiye"nin eskisinden bir farký olmalý Ne deðiþti yeni Türkiye de? Her þey olduðu gibi duruyor. On küsür yýl iktidarda olan bir kadro baþ örtüsünü yýllar sonra serbest býraktý. (Sürecek) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: EKÝM 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 2 EKÝM 2014 Mavi Outlet ten yeni maðaza Sümeyra Oral ýn sahibi olduðu Gül Butik, Sonbahar-Kýþ sezonunu açtý. Gül Butik sezonu açtý RECEP MEBET Türkiye nin ve dünyanýn seçkin giyim markalarý tek çatý altýnda satýþa sunuluyor. Mavi ürünleri de, outlet maðazada yer alan seçkin markalar arasýnda. Muzaffer Küçükuncu RECEP MEBET Çorum merkezli U&A Maðazacýlýk, Çevreyolu Bulvarý nýn ardýndan ikinci outlet maðazasýný Fevzi Çakmak Caddesi nde hizmete sundu. Mavi Outlet adlý yeni maðaza, Gülabibey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi numara 23/A da hizmete girdi. Maðaza Müdürü Muzaffer Küçükuncu, Türkiye nin ve dünyanýn seçkin giyim markalarýný tek çatý altýnda Çorum halkýnýn beðenisine sunduklarýný söyledi. SEÇKÝN MARKALAR BÝR ARADA Bayan giyim reyonlarý, zengin bir ürün yelpazesi içeriyor. Mayýs ayýndan bu yana faaliyet gösteren maðazada Mavi, Hummel, Kappa, Cazador, Levi s, Yeþil Kundura ve Duckers gibi markalarýn ürünlerini uygun fiyatlarla tüketiciye sunduklarýný anlatan Muzaffer Küçükuncu, Yaklaþýk 300 metrekare alanda faaliyet gösteren maðazamýzda bay ve bayan giyim reyonlarý yer alýyor dedi. Sümeyra Oral ýn sahibi olduðu Gül Butik, Sonbahar-Kýþ sezonunu açtý. Yeni sezon kreasyonlarýný tanýtan Sümeyra Oral, Butik tarzý seçkin bayan giyim ürünlerini Çorumlu hanýmlarýn beðenisine sunuyoruz dedi. Ulukavak Mahallesi Garantievler 8. Sokak numara 3/B de faaliyet gösteren Gül Butik in hizmette 2,5 yýlý geride býraktýðýný belirten Oral, bayan giyim alanýnda A dan Z ye tüm ürünleri tek çatý altýnda satýþa sunduklarýný söyledi. Maðazamýzda Jument, Defrina, Mutlu Ertan, First Örme, Sentez Etek, Hatun ve Busem gibi markalarýn ürünlerini satýþa sunuyoruz. diyen Oral, büyük beden kýyafetlerin de maðazalarýnda yer aldýðýný kaydetti. Oral, Zengin ürün yelpazemizi yakýndan görmek isteyen Çorumlu hanýmlarý, bayram alýþveriþi için Çevreyolu Binevler Kavþaðý yaný Damla Dizayn arka sokaðýnda hizmet veren Gül Butik e davet ediyoruz. dedi. Seçkin bayan giyim ürünleri, Çorumlu hanýmlarýn beðenisine sunuluyor. Gül Butik, Garantievler 8. Sokak numara 3/B de hizmet veriyor. BAYRAM ALIÞVERÝÞÝ-NE BEKLÝYORUZ Otopark problemi yaþamadan alýþveriþ keyfi yaþamak isteyen herkese güleryüzlü personelle hizmet verdiklerini dile getiren Küçükuncu, Uygun fiyatlarla satýþa sunduðumuz markalý ürünleri yakýndan görmek isteyen herkesi maðazamýza bekliyoruz diye konuþtu. Maðazada, alanýnda deneyimli bir kadro görev yapýyor. Dünya Çocuk Günü nedeniyle Bahçelievler Ýlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Çocuk Günü nü kutladýlar EMRE KUT U&A Maðazacýlýk, ikinci outlet maðazasýný Fevzi Çakmak Caddesi numara 23/A da hizmete sundu. Türk Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Þubesi, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle Bahçelievler Ýlkokulu'nda etkinlik düzenledi. Etkinliðe TEGV Çorum Temsilcisi Serpil Çetin, Bahçelievler Ýlkokulu 1/F Sýnýf Öðretmeni Semiha Ulusaloðlu, TEGV gönüllüleri, öðrenciler ve veliler katýldý. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öðrenciler ellerinde taþýdýklarý balonlarý gökyüzüne býraktýlar. Palyaço gösterisi eþliðinde oyunlar oynayan çocuklar, müzikler doyasýya eðlendiler. Çocuk Günü Çocuklar, palyaço gösterisi eþliðinde gönüllerince eðlendi. kutlamasý yüz boyama etkinliðiyle sona erdi.

15 PERÞEMBE 2 EKÝM Çorum a yakýþýr mekan HANOÐLU KONAÐI DENÝZ URAL Hanoðlu Konaðý Restoran, Çorum un gözde mekanlarý arasýnda yerini aldý. Ýþletmeciliðini Melih Hanoðlu nun yaptýðý Hanoðlu Konaðý, kafe-restoran tarzýyla Çorum halkýnýn hizmetinde ten bugüne ikamet edilen Hanoðlu Konaðý ný restore ettirerek hizmete sunan Melih Hanoðlu, Çorum' a özgü yöresel lezzetleri misafirlerimizin beðenisine sunuyoruz dedi. Özel günler, toplantýlar ve sünnet, kýna, niþan, düðün, evlilik yýl dönümü gibi organizasyonlara da evsahipliði yaptýklarýný anlatan Hanoðlu, Çorum halkýný buram buram tarih kokan bu özel atmosfere davet ediyoruz diye konuþtu. ÇORUM A YAKIÞIR BÝR MEKÂN Hanoðlu Konaðý nýn Osmanlý mimarisiyle inþaa edilmiþ bir yapý olduðunu belirten Hanoðlu, aðýrlýklý olarak taþ ve ýsý yalýtýmlý tuðlalarýn kullanýldýðý konaðýn yýllara meydan okuduðunu söyledi. Hanoðlu Konaðý nýn ilk sakinlerinin kökü Osmanlý hanedanlýðýna dayanan Emir Efendi ve ailesi olduðunu anlatan Hanoðlu, Ardýndan yýllarý arasýnda, Arapoðullarý sülalesi konakta yaþadý dan sonra Kerep Hanoðlu konaðý satýn aldý. 1993'e kadar konakta Hanoðlu Ailesi kaldý. 1993'den 2013'e kadar bakýmsýz konaðý Kerep Hanoðlu restore ederek Çorum'a yakýþýr mekan haline getirdi. baktýðýnýzda kat ettiðiniz mesafeye siz bile inanamazsýnýz. Ýþte bizim yolculuðumuz da ikincisine benziyor. Her gün yeni bir heyecanla yolumuza devam etmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Kendi mutfaðýmýzý sahiplendik, tabiiki Osmanlý ve Türk lezzetlerini de göz ardý etmedik. Bilineni de bilinmeyeni de sanýrým doðru yaptýk. Damak tadýnýza düþkünseniz, saðlýklý beslenirken lezzetten vazgeçmiyorsanýz, yemeklerimize de bir ölçüde sevgi ekleyerek buyurun mutfaðýmýza diyoruz. Tarihi mekanýmýzý yakýndan görmek ve yöresel lezzetlerimizin tadýna varmak isteyen herkesi Yavruturna Mahallesi Kulaksýz Camii arkasý 1. Kulaksýz Sokak numara 5 te hizmet veren Hanoðlu Konaðý na bekliyoruz. Ýþletmeciliðini Melih Hanoðlu nun yaptýðý Hanoðlu Konaðý, hizmette iddialý. DENÝZ URAL Orman Fidanlýk Þefi Bülent Kayadibi ve fidanlýk personeli katýldý. Çorum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði etkinlik hakkýnda bilgi veren Orman Fidanlýk Þefi Bülent Kayadibi, Kurban Bayramý arefesinde vatandaþlarýn mezarlýk ziyaretlerinde aðaç dikmelerini teþvik etmek amacýyla fidan daðýttýklarýný söyledi. Orman Ýþletme Müdürlüðü nün de bugün Çorum halkýna fidan daðýtacaðý öðrenilvatandaþlar fidan daðýtýmýna büyük ilgi gösterdi. di. Türkiye, önce içindeki hainleri temizlemeli MURAT ÇETÝN Hanoðlu Konaðý, kafe-restoran tarzýyla Çorum halkýnýn hizmetinde. YÖRESEL MUTFAÐIMIZI SAHÝPLENDÝK Bazý yolculuklar kýsadýr, göz açýp kapayýncaya kadar geçer. Bazýlarý ise uzun solukludur, her sapakta yeni bir þey keþfederek yola devam edersiniz. Arkanýzý dönüp Bayram hediyesi 3 bin 500 fidan Çorum Orman Fidanlýk Þefliði, Kurban Bayramý nedeniyle dün vatandaþlara ücretsiz fidan daðýttý. Baþbakanlýk tarafýndan baþlatýlan Aðaçlandýrma Seferberliði kapsamýnda düzenlenen etkinlikte 3 bin 500 adet çam ve sedir fidaný daðýtýldý. Hürriyet Meydaný Saat Kulesi yanýnda gerçekleþen etkinliðe Samsun Orman Fidanlýk Müdürlüðü Çorum TARÝHÝ KONAÐI YENÝDEN HAYATA GEÇÝRDÝK Tarihin olduðu yerde hayat vardýr. Tarihsiz millet ecdadýný unutur dedik ve bu muhteþem tarihi konaðý yeniden hayata geçirdik. Kafe-restoran olarak hizmete sunduðumuz Hanoðlu Konaðý, yaklaþýk 4 ayý geride býraktý. Bu süreçte bizleri yalnýz býrakmayan herkese þükran borçluyuz. Konaðýmýzda her gün, tamamen doðal ürünlerden oluþan Sini Kahvaltý, yoðurtlu gözleme, yoðurtlu köfte, ýzgara çeþitleri, kumda kahve, dondurmalý irmik tatlýsý gibi meþhur lezzetleri misafirlerimizin beðenisine sunuyoruz. Aðaçlandýrma Seferberliði kapsamýnda düzenlenen etkinlikte vatandaþa fidan hediye edildi. Konakta yöresel mutfaðýn eþsiz lezzetleri beðeniye sunuluyor. Hanoðlu Konaðý, Yavruturna Mahallesi Kulaksýz Camii arkasý 1. Kulaksýz Sokak numara 5 te hizmet veriyor. Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam, Orta Doðu'da yaþanan geliþmeler IÞÝD ile PKK çatýþmasýnýn Türkiye'ye yansýmalarýný deðerlendirdi. Türkiye, önce içindeki hainleri temizlemeli diyen Sami Çam, yaptýðý yazýlý açýklamada þu deðerlendirmelerde bulundu: Ülkemiz iç politika ve dýþ politikasýnda tarihi dönüm noktalarýndan bir tanesini daha yaþamaktadýr. Ýçeride gemi azýya almýþ, açýlým sürecini iyi deðerlendiren PKK terör örgütü, aðýr silahlar dâhil her türlü silahý ve elaman temini noktasýnda 1990'lý yýllardan daha iyi duruma gelmiþtir. Ülkemizin doðusu ve güneydoðusunda görünen o ki; PKK yerine TSK çekilmiþ, PKK terör örgütü devletçik olma ve bölgede hâkimiyet kurma noktasýnda mesafe almýþ, Türk Silahlý Kuvvetleri ve polisimizle ayný anda Diyarbakýr sokaklarýnda devriye atar hale gelmiþtir. Kendi okullarýný açmak, anadilde eðitim yapmak adýna 50'nin üstünde okulu yakmýþtýr. Bir yanda kurumsallaþma adýna terör örgütü mensuplarýnýn heykellerini dikerek, tabanýn motivasyonu saðlamak istemekte diðer yanda Bayrak indirme, Atatürk heykellerine saldýrmakla Türk milletini tahrik etmektedir. Gün geçmiyor ki PKK sözcülerinden bir tanesi çýkýp Türk devletini tehdit etmesin. Bölgeden gelen þehit haberlerinin çoðu trafik kazasý diye basýn yayýn organlarýndan duymayalým. Açýlým denen melanet þey ülkemizde, milletimiz arasýnda kin ve nefret tohumlarýnýn daha fazla ekilmesine ve ortam bulmasýna sebep olmuþtur. Toplumun cepheleþme süreci ve birbirlerine karþý tahammülsüzlük had safhaya gelmiþ durumdadýr. Sýnýrlarýmýzýn kevgire dönmüþ hali içinde iki milyondan fazla insan ülkemize kontrolsüz giriþ yapmakta ve bu insanlarýn ne olduðu bilinmemektedir. Ýçlerinde kaçakçý, suç örgüt üyeleri, uyuþturucu tacirleri, istihbarat örgütlerinin elamanlarý gibi kim olduðunu bilmediðimiz insanlarý ülkemiz içlerine kadar daðýtarak ki; Anadolu þehirleri baþta olmak üzere pimi çekilmiþ bomba gibi sokaklarda dolaþmaktalar. Oysa bu insanlarýn sýnýr boyuna geldikleri ülkenin topraklarý içerisinde kamplar kurulmak sureti ile tüm ihtiyaçlarý karþýlanarak hayatýný idame ettirmesi saðlanabilirdi. Böylece Anadolu kentlerinin nüfus yapýsýný bozacak ve tehdit unsuru olmaktan çýkmasý saðlanmýþ olunurdu. Bu milletin istiklal marþý Korkma diye baþlar. Bunun bir anlamý olmalý. Türk milleti titreyip kendine gelmeli, ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüðü önündeki engelleri teker teker kaldýrmalý, kendinden baþka dostu olmadýðýný anlamalý, kendi sýnýrlarý içerisinde hukukuna ve devletin otoritesine baþkaldýranlarýn baþýný ezmelidir. Son yýllarda sýkça duyduðumuz hükümete karþý darbe söyleminden, devlete karþý darbe yapmaya kalkanlar da en az onlarýn muhatap olduðu eylem ve iþlemlere muhatap olmalý. TBMM çatýsý altýnda milletvekilliði yapan sözde insanlarýn, Vekil kisvesi altýnda askere ve polise taþ atmasý, tokat atmasý, hakaret etmesinin hukukumuzda bir karþýlýðý olmasý gerekmez mi? Bu insanlarý hala TBMM'de beslenmesini hangi gerekçe ile açýklayacaksýnýz? Bunlarýn hepsi açýlým sevdasýnýn haram meyveleri deðil mi? Açýlým sevdasýndan bir an önce vazgeçilmelidir. Devamý halinde ülkede sonu belirsiz bir kargaþa ortamýnýn olacaðý bugünden gözlenmektedir. Yaný baþýmýzda Ortadoðu cayýr cayýr yanmakta, dün kardeþ olanlar, ayný dinden olanlar, ayný milletten olanlar bugün Batýnýn kýþkýrtmasý ve bitmek tükenmek bilmeyen çýkarlarý sebebi ile Ortadoðu'yu ateþe vermiþlerdir. Komþuda çýkan bu yangýnýn bize de sýçramamasý düþünülemez, nitekim sýçramak üzere. Sami Çam Adýnýn Ýslam devleti olduðunu söyleyen ama Ýslam'ýn barýþ, hoþgörü ve kardeþlik dini olduðunu anlamayan, sahiplerinin deðirmenine su taþýyan bir terör örgütü mevcuttur. Bu örgüt kendisine cihatçý diyerek güzelim o duygularý da itibarsýzlaþtýrmak istemektedir. Onlar eðer cihatçý ise önce Ýsrail'den veya Çin'den baþlamalarý lazým gelmez mi? Bu örgütün üstlendiði misyon Irak ve Suriye de istikrarsýzlaþtýrmak, yabancý devletlerin müdahalesini kolaylaþtýrmak ve yüzyýllardýr Kürtlerin hayali olan kürdistan devletini IÞID eliyle kurmaktýr. Çöl de basit bir araç üzerinde hafif silahlarla insanlarý katleden yapý, kameralar önünde baþ keserek dünyaya barýþ dini olan, kardeþlik dini olan Ýslam'a karþý algý operasyonlarýn parçasý haline gelmiþtir. Bu yapý sayesinde küresel güçler ABD Ýsrail, AB ise dünyaya Ýslam eþittir IÞID anlamýnda algý yanýlmalarýný tam ve eksiksiz kullanarak Ýslam üzerin de kara propaganda yapýlmasýný saðlamýþtýr. Küresel güç merkezleri IÞID terör örgütünü kullanarak PKK'yý meþrulaþtýrma ve lojistik destek vermek için bir bahane yaratmýþlardýr. Bu baðlamda güç merkezleri hem Ýslam'a darbe vurmak, hem de Ortadoðu'nun ortasýnda ikinci bir Ýsrail kurmak için kendilerine haklý gerekçeler üretilmesi saðlanmýþtýr. Orta doðuda oyun oynayan aktörler; Filler ve Çimenler tiyatrosundan esinlenerek Moskova- TarhanPekin ittifaký ve ABD NATO ittifakýnýn filleri, SuriyeIrak-Türkiye çimenlerin de depreþiyorlar. Maalesef ezilen bizim topraklarýmýz ve bizim insanýmýz olmaktadýr. Onlar tek kutuplu düzenden çift kutuplu dünya düzenin nasýl olacaðýný konuþurken, aralarýnda bölüþüm yaparken ki Kýrým senin, Suriye benim, Azerbaycan senin, Irak benim diye plan yaparken bizlerde onlarýn çýkarlarý için çim olmaya, ezilmeye razý olmuþ bir þekilde ameliyat masasýnda operasyon bekliyoruz. Vahþetin, katliamlarýn kol gezdiði Ortadoðu da Türkmenler unutulmuþ, dün Telafer'de sessiz kalanlar bugün Ayn el arap (Arap pýnarý) (Kobani) için feryat etmekteler, Türk askerinin müdahalesini istemekteler. Tezkere çýktý çýkacak söylemleri içinde milletler savaþa giderken önce iç bütünlüðü tam olarak saðlanmýþ olmalýdýr. Türk Devleti önce kendi içerisindeki hainleri temizlemeden baþka görevlere sýcak bakmamalýdýr. Çýkacak teskere de öncelik Türkmen kentlerinin kurtarýlmasý ve Süleyman Þah türbesinin güvenliðinin saðlanmak amacýyla çýkartýlmalýdýr. Türk milletinin çýkarlarý Küresel güç merkezlerinin çýkarlarýnýn üstünde tutulmalýdýr. Teskere TBMM görüþmeleri kapalý oturumla deðil açýk oturumla yapýlmalý, cepheye gidecek Mehmetçikte niçin gittiðini bilmelidir. Milletin meclisinde kendilerini mensup saymayan tokatçý ve taþçý sözde vekillerin olduðu düþünülürse onlarýn bildiðinin Türk milletinden saklanmasýnýn doðru bir anlayýþ olmadýðýný düþünüyorum.

16 TEOG da öðrencilere iyi haber dreslerinden uzak okullara kayýtlarý Ayapýlan öðrenciler yapýlan düzenleme il yakýn liselere kayýt yaptýrabilecek. Milli Eðitim Bakanlýðý, TEOG kapsamýnda, tercih listesinde yazdýðý 3 ilçe dýþýnda adreslerine uzak okullara sistem tarafýndan yerleþtirilen veya bu nedenle açýk liseye kaydýný alan öðrencilerin adreslerine en yakýn okullara nakillerini yapacak. Nakil için velilerin il veya ilçe milli eðitim müdürlüklerine yazýlý baþvuruda bulunmasý gerekiyor. Öðrenci Yerleþtirme ve Kayýt Komisyonlarý nca gerçekleþtirilecek nakiller 17 Ekim e kadar sürecek. Ýþlemler öðrencilerin ikamet adreslerine en yakýn mesleki ve teknik Anadolu liselerine, Anadolu imam hatip liselerine veya çok programlý Anadolu liseleri bünyesindeki programlara baþvuranlar arasýndan puan üstünlüðüne göre gerçekleþtirilecek. Bu çerçevede yapýlacak nakil ve geçiþler, eðitim öðretim yýlýyla sýnýrlý olacak.(haber7) PERÞEMBE 2 EKÝM Kimse Yok mu çocuklarý sevindirecek ürkiye ve dünya genelinde yüz Tbinlerce yoksula yardým elini uzatan Kimse Yok mu Derneði bu bayram da ihtiyaç sahipleri için kapýlarýný açtý. Yaklaþan Kurban Bayramý nedeni ile ihtiyaç sahibi özellikle çocuklar için yoðun bir yardým çalýþmasý sürdürüyor. Irak'ýn Kerkük bölgesinde yaþanan savaþ nedeni ile evlerini, topraklarýný terk eden Türkmenler'den Falah Azeez Kareem Altea 6 ay önce Çorum'a yerleþmek zorunda kaldý. Kerkük Türkmenlerinden olan Altea ailesine Kimse Yok mu Derneði sahip çýktý. Giyecek, gýda, ev eþyalarý olmak üzere Türkmen alenin birçok ihtiyacýný karþýlayan dernek yaklaþan bayram nedeni ile Türkmen aileye bayramlýk, gýda, ev eþyalarý ile çocuklarýna hediyeler verdi. ''Ben bu yardýmlara teþekkür ediyorum, ben ve çocuklarýmýn bir þeyi yok.'' diyen Altea, ''Bize yardýmcý oldular çocuklarýmla biz razýyýz, Allah razý olsun onlardan'' ifadelerini kullandý. Kimse Yokmu Derneði'nden yardým alan bir baþka isim de Ayþe Özüyaðlý, yapýlan yardýmlar için, ''Allah razý olsun bizler birçok konuda Kimse Yok mu'dan yardým alýyoruz bunun devam etmesini de istiyoruz.'' dedi. Kimse Yok mu Derneði Çorum Þube Baþkaný Erkal Aykaç ise kentte yardým ettikleri 2 bin 700 aile olduðunu söyledi. Çorum'da 2 yýldýr faaliyette bulunduklarýný belirten Aykaç, kendilerinden yardým alan ailelere gýda, giyim, ev eþyasý, nakit ve burs konusunda yardýmlarý Sivil polisler yolcu olacak ivil polisler, Kurban Bayramý'ndaki trafik ön- kapsamýnda otobüslere yolcu olarak bi- Slemleri nerek hem trafik görevlilerinin çalýþmalarýný hem de þoförlerin kurallara uyup uymadýðýný denetleyecek. Bu güzergâhlar arasýnda Çorum da var. Emniyet Genel Müdürlüðü Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, bayram tatili süresince ve sonrasýnda karayollarýnda vatandaþlarýn huzur ve güven içinde seyahat etmeleri için bazý tedbirler alýndý. Bu kapsamda Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý'nca görevlendirilen ekipler ve personel denetlemeler yapacak. Tedbirleri yerinde görmek, seyir-seyahat sýrasýnda sürücülerin trafik güvenliði açýsýndan tehlike oluþturan hatalý davranýþlarýný tespit etmek ve gereðini yapmak, ilgili trafik ekiplerine bildirimde bulunarak yasal iþlem yapýlmasýný saðlamak için Trafik Daire Baþkanlýðý'nda görevli baþkan yardýmcýlarý, þube müdürleri ve diðer personelden oluþturulan ekipler, bayram tatili gidiþ ve dönüþ süresince bazý yollarda yoðunluklu denetim yapacak. Buna göre denetimler, þu yollarda yoðunluk gösterecek: "Ankara-Aksaray-Konya-Niðde-Mersin- Adana-Osmaniye-Gaziantep. Ankara-Kýrýkkale-Kýrþehir-Nevþehir-Kayseri-Sivas-Malatya. Ankara-Eskiþehir-Bilecik-Bursa-Balýkesir- Çanakkale. Ankara-Bolu-Düzce-Sakarya-Kocaeli-Ýstanbul-Tekirdað-Kýrklareli-Edirne-Tekirdað-Ýstanbul. Ankara-Kýrýkkale-Yozgat-Sivas-Erzincan- Erzurum. Ankara-Eskiþehir-Afyonkarahisar-Denizli- Muðla-Burdur-Isparta-Afyonkarahisar. Ankara-Bolu-Çankýrý-Kastamonu-Çorum- Amasya-Tokat. Ankara-Eskiþehir-Afyonkarahisar-Isparta- Burdur-Antalya-Konya. Ankara-Kýrýkkale-Çorum-Amasya-Samsun- Ordu-Giresun-Trabzon. Ankara-Eskiþehir-Bilecik-Sakarya-Düzce- Zonguldak-Düzce-Sakarya-Bilecik-Kütahya-Afyonkarahisar. Ankara-Eskiþehir-Afyonkarahisar-Uþak-Manisa-Ýzmir-Aydýn-Manisa." HAVADAN DENETÝM Karayolundaki araçlarýn ve sürücülerin hal ve hareketlerini, trafik kurallarýna uyup uymadýklarýný, trafik ekiplerinin ve personelinin görevli olduðu güzergahta bulunup bulunmadýðý ve görevlilerin sürücülere karþý tutum ve davranýþlarýna yönelik ise sivil denetim ekipleri görevlendirilecek. Bu ekipler, otobüslere, alacaklarý biletlerle binerek hem trafik görevlerinin çalýþmalarýný hem de otobüs þoförlerinin kurallara uyup uymadýðýný da kontrol edecek. Trafik yoðunluðu ve hatalý sürücüler havadan da takip edilecek. Havacýlýk Dairesi Baþkanlýðýnýn üç helikopterince Trafik Hizmetleri Baþkanlýðýnda Stajyerlere emeklilik müjdesi S tajyerlik sürelerinin de emeklilik hesabýnda sayýlmasý için çalýþma baþlatýldý. Bu süreler borçlanýlarak erken emekli olunabilecek. Hayata geçen torba yasayla gelen erken emeklilik müjdelerine bir yenisi eklendi. Stajyerlikte geçen sürelerin emeklilik hesabýnda sayýlmasý için çalýþma baþlatýldý. Bu sürelere borçlanma imkaný verilecek. Çalýþanlara, stajyerlik dönemini borçlanma imkanýyla erken emeklilik yolu açýlacak. SÝSTEM NASIL? Mevcut sistemde, stajyer iken alýnan giriþler emeklilik hesabýnda giriþ olarak sayýlmýyor. Çünkü; stajyerken sadece kýsa vadeli sigorta primleri, yani iþ kazasý, meslek hastalýðý, analýk primleri yatýyor. Emeklilikte geçerli olan uzun vadeli sigorta primleri olan yaþlýlýk, aþam standartlarýnýn yükselmesi ve Ydoðurganlýðýn azalmasý ile birlikte dünya nüfusunun hýzla yaþlanmaya baþladýðýna dikkat çekildi. Dr. Aytekin Kemik, 1 Ekim Dünya Yaþlýlar Günü dolayýsýyla yaptýðý yazýlý açýklamada, Birleþmiþ Milletler'in, yaþlýlarýn sorunlarýna yardýmcý olmak, gönüllerini hoþnut etmek amacýyla 1 Ekim tarihini, 'Dünya Yaþlýlar Günü' olarak ilan ettiðini belirtti. Dünya Saðlýk Örgütü'nün, 65 yaþ ve üzeri bireyleri 'yaþlý' olarak tanýmladýðýna iþaret eden Kemik, 'Yaþam standartlarýnýn yükselmesi ve doðurganlýðýn azalmasý ile birlikte dünya nüfusu hýzla yaþlanmaya baþlamýþtýr. Dünya Saðlýk Örgütü dünyada yaþlý nüfus (65 yaþ ve üzeri) oranýný yüzde 10 olarak verirken, bu oranýn 2050 yýlýnda yüzde 16'nýn üzerine çýkmasý beklenmektedir. Ülkemizde de yaþlý nüfus, diðer yaþ gruplarýndaki nüfusa göre daha yüksek bir hýzla artýþ göstermektedir. Türkiye Ýstatistik malüllük primleri ise stajyerken yatmýyor. Dolayýsýyla stajyer olarak geçen süreler emeklilik hesabýnda dikkate alýnmýyor. BAKAN EL ATTI Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, bu konuya el attý. Stajyerlik döneminin emeklilik hesabýnda sayýlmasý için çalýþma baþlatýldý. Bakan Faruk Çelik de, geçtiðimiz hafta yaptýðý açýklamada, bu konunun gündemlerinde olduðunu söyledi. Buna göre; stajyerlikte geçen süreler için borçlanma hakký verilmesi gündemde. Bu düzenleme hayata geçerse, çalýþanlar stajyerlik dönemini borçlanarak erken emekli olabilecek. Sigorta giriþi daha erken olacaðý için emeklilik yaþý da geriye çekilecek.(haber7) Nüfusumuz yaþlýlardan oluþacak Kurumu 2012 yýlý verilerine göre, 65 yaþ ve üzeri nüfus oraný yüzde 7,5'tir. Bu oranýn 2023 yýlýnda yüzde 10,2'ye, 2050 yýlýnda yüzde 20,8'e yükseleceði tahmin edilmektedir' dedi. Yaþlýlýðýn, normal bir süreç olup, bireylerin fizyolojik ve ruhsal güçlerini geri dönüþümsüz olarak yavaþ yavaþ kaybetme durumu olarak tanýmlanabileceðini dile getiren Kemik, her yaþta olduðu gibi bu yaþ grubunda da yeterli ve dengeli beslenmenin saðlýðýn korunmasý ve sürdürülmesi için çok önemli olduðunun altýný çizdi. Türkiye'de 65 yaþ ve üzeri yaþlý nüfusun önemli bir bölümünün, yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan hastalýklarýn etkisi altýnda yaþadýðýný kaydeden Dr. Kemik, 'Bunlarý þiþmanlýk, diyabet, kalp-damar hastalýklarý, osteoporoz, felç, iskelet ve kas sistemi ve benzeri hastalýklar olarak sýralayabiliriz. Bir gün yaþlý olacaðýmýzý ve yaþlanýnca hangi durumda olacaðýmýzý düþünerek yaþamalýyýz. Hamilelik döneminde bunlar yasak! amilelik döneminde kadýnlarýn Hkendilerine her zamankinden çok daha fazla özen göstermeleri gerekiyor.bu özel dönemde hem bebeðin hem de anne adayýnýn saðlýðýnýn tehlikeye atýlmamasý için bir takým noktalara dikkat edilmesi þart! 1- Pastörize olmamýþ besinleri yemeyin Pastörize edilmemiþ sütten yapýlan peynirde bulunabilen "Listeria" adlý mikroor-ganizma erken doðum, gebelik kaybý ya da düþük aðýrlýklý bebek sahibi olmaya neden olabiliyor. 2 - Siyah çay, kahve gazlýkolalý içecekler Fazla siyah çay tüketimi annede kansýzlýða ve demir eksikliðine; yoðun kahve tü-ketimi annede çarpýntý, düþük ve erken doðuma; hazýr meyve sularý ve gazlý içe-cekler ise fazla glikoz alýmýna ve mide þikayetlerine neden olabiliyor. 3 - Akne ilacý ve anti aging krem sürmeyin Akne ilaçlarýnda ve anti-aging kremlerde bulunabilen retinoidler, Avitamini türevleridir ve gebelikte teratojenik etkisi kanýtlanmýþ, embriyo geliþimi için toksik etkileri olan kimyasallar. Hamilelik öncesi ve sýrasýnda yüksek doz A vitamini içeren bu ürünleri kullananlarda saðlýksýz bebek doðumu riski ortaya çýkýyor Saçýnýzý boyamayýn Saç boyalarý, amonyak ve çeþitli kimyasallar içerdiðinden, saç derisine nüfus etmeleri sonucu embriyo üzerine toksik etkilerde bulunabiliyor. Gebeliðin ilk 3 ayýndan sonra anne adaylarýna saçlarý için organik saç boyasý ya da doðal bir bileþen olan kýnayý tercih etmeleri tavsiye ediliyor. 5 - Çið et, þarküteri ürünleri ve çið deniz mahsullerini tercih etmeyin Sucuk, salam, sosis gibi ürünler ile çið ette "Toksoplazma gondii" adýnda bir pa-razit bulunabiliyor ve bu parazit hamileye bulaþtýðýnda tekrarlayan düþükler, be-beklerde saðýrlýk, görme bozukluklarý, sinir sistemi hastalýklarý, ateþ, sarýlýk gibi hastalýklara neden olabiliyor. Bu sebeple gebelerin eti ve þarküteri ürünlerini çok iyi piþirmeleri gerekiyor. Çið deniz ürünleri besin zehirlenmelerine neden olabili-yor. 6 - Sigara kullanmayýn Sigara hamilelikte erken doðuma, anne karnýnda bebek ölümüne, düþük doðum aðýrlýklý bebek doðumuna neden olabiliyor. 7 - Doktora danýþmadan ilaç almayýn Hamileliðin ilk 3 ayýnda kullanýlan bazý ilaçlar düþüðe ve bebekte anormalliklere neden olabiliyor. 8 - Bilgisayar, cep telefonu, mikrodalga fýrýn Bu cihazlarýn yaydýðý radyasyon ve manyetik etki üzerine kanýtlanmýþ veri olma-sa da bu cihazlarla çok az etkileþimde bulunmalý. 9 - Böcek ilacý, amonyak içeren temizleyiciler ve çamaþýr suyu Uçucu toksinler gebelerden uzakta tutulmasý gereken maddeler arasýnda. Bu kimyasallarla temas etmek veya solumak anne ve bebek hayatýný ciddi anlamda tehlikeye atabiliyor Dedektör, röntgen ve tomografi cihazlarý Bu cihazlar, X-Ray ýþýný ile çalýþtýklarýndan tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Çok gerekli týbbi durumlarda gebelere týbbi tetkik amacýyla ultrasonografi ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme tercih ediliyor.(haber7)

17 PERÞEMBE 2 EKÝM Ambulans 2 otomobile çarptý, 4 yaralý HURÞÝT BOZKURT Ç evre Yolu nda bir ambulansýn iki oto- mobile çarparak devrilmesi sonucu keydana gelen kazada 4 kiþi yaralan- dý. Edinilen bilgilere göre, bir vakaya gitmek Kaza Gýda Toptancýlar Sitesi nde meydana geldi. Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, olay yerine gelerek kaza hakkýnda bilgi aldý. üzere sirenleri açýk vaziyette yola çýkan Cemil Çuhadar (28) yönetimindeki 19 UL 486 plakalý 112 Acil Servis Ambulansý, Gýda Toptancýlar Sitesi Kavþaðý'nda Hüseyin Bal'ýn (32) kullandýðý 19 UR 644 plakalý otomobil ile Arif Dilekçi (37) yönetimindeki 19 TD 310 plakalý otomobille çarpýþtý. Ambulansýn sürücüsü Çuhadar ile araçta bulunan saðlýk görevlileri Elif Ulusoy (23), Hatice Sýrçalý (26) ve otomobillerden birinin sürücüsü Hüseyin Bal yaralandý. Kazada ambulansta bulunan 3 saðlýk görevlisi ile birlikte 4 kiþi yaralandý. Yaralýlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahalline gelen Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, bir vakaya giden ambulansýn kavþakta iki otomobille çarpýþtýðýný söyledi. Yücel, yaralanan saðlýk görevlilerinin vücutlarýnda kýrýklarýn tespit edildiðini, saðlýk durumlarýnýn iyi olduðunu ifade etti. Uyuþturucu operasyonu Ç orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekipleri tarafýndan düzenlenen uyuþturucu operasyonunda 173 adet extacy hap, 690 gram esrar, 95 kök kenevir ile 110 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý deðerlendiren Jandarma Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü ekipleri uyuþturucu madde ticareti yapýldýðý bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri M.ÖM., M.E. ve Ö.E. adlý þahýslarý takibe aldý. Þahýslarý bir süre takip ettikten sonra operasyon düzenleyen jandarma ekipleri T 173 adet extacy hap, 690 gram esrar, 95 kök kenevir ile 110 gram kenevir tohumu ele geçirildi. þahýslarýn ev, üst ve araçlarýnda yaptýklarý aramalarda 173 adet extacy hap, 690 gram esrar, 95 kök kenevir ile 110 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Ele geçirilen uyuþturucu maddelerine el konurken, þahýslar gözaltýna alýndý. Ýfadeleri alýndýktan sonra adli makamlara sevk edilen þahýslardan M.Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Çorum da suça sürüklenen çocuk oraný ÜÝK Diyarbakýr, geçen yýl suça sürüklenen oranýnýn binde 1,5 ile 62 inci, Þanlýurfa nýn ise çocuk sayýsýnýn il nüfusuna oranýnda binde 1,1 oranýyla 69 uncu sýrada yer aldýðýný Diyarbakýr ýn binde 1,5 oranýyla 62 inci, söyledi. Þanlýurfa nýn ise binde 1,1 oranýyla 69 uncu Ýþte illerin suça sürüklenen çocuk sýrada yer aldýðýný açýkladý. Verilere göre sayýsýnýn il nüfusuna oranýna göre daðýlýmý Türkiye de oraný en yüksek þehir Ardahan, en þöyle: düþük þehir ise Ankara oldu. "Ardahan 7,0, Erzincan 6,2, Iðdýr 4,2, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Yalova 4,2, Karaman 4,1, Niðde 4,0, Düzce Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, 3,8, Bartýn 3,8, Edirne 3,8, Nevþehir 3,8, Türkiye nin suça sürüklenen çocuk verilerinin il Kýrklareli 3,7, Yozgat 3,6, Uþak 3,6, Bayburt nüfuslarýna göre oranýný açýkladý. Uras ýn verdiði 3,5, Kars 3,4, Kýrýkkale 3,3, Bitlis 3,3, Çanakkale 3,2, Elazýð 3,2, Muþ 3,1, Aksaray bilgilere göre, Türkiye de 2013 yýlýnda 115 bin 3,1, Batman 3,0, Isparta 3,0, Afyonkarahisar 439 çocuk suça sürüklendi. Geçen yýl güvenlik 3,0, Kilis 2,9, Rize 2,8, Þýrnak 2,8, Giresun M. Salih Uras birimine getirilen suça sürüklenen çocuk 2,7, Sinop 2,7, Burdur 2,7, Çankýrý 2,7, sayýsýnýn 31 Aralýk 2013 tarihli Adrese Dayalý Kayseri 2,6, Konya 2,5, Amasya 2,5, Gümüþhane 2,5, Tokat Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) sonuçlarýna göre 76 milyon 2,5, Balýkesir 2,4, Ýzmir 2,4, Adýyaman 2,4, Osmaniye 2,3, 667 bin 864 olan Türkiye nüfusuna oraný binde 1,5 olarak Adana 2,3, Sivas 2,2, Çorum 2,2, Siirt 2,2, Bilecik 2,1, hesaplandý. Ýller bazýnda suça sürüklenen çocuk sayýsýnýn il Kütahya 2,1, Bingöl 2,0, Samsun 1,9, Mersin 1,9, Erzurum nüfusuna oranýnda ise Ardahan binde 7,0 lýk oranýyla ilk 1,9, Aydýn 1,9, Sakarya 1,9, Aðrý 1,8, Artvin 1,7, Karabük 1,7, sýrada yer alýrken, Ardahan ý binde 6,2 ile Erzincan, 4,2 ile Denizli 1,6, Antalya 1,6, Gaziantep 1,6, Bolu 1,6, Manisa 1,6, Iðdýr ve Yalova izledi. Ankara binde 0,5 lik oranýyla son Ordu 1,6, Diyarbakýr 1,5, Kýrþehir 1,5, Zonguldak 1,4, Hatay sýrada yer alýrken, Ankara yý binde 0,7 ile Trabzon, binde 0,8 1,3, Bursa 1,2, Tekirdað 1,2, Kahramanmaraþ 1,2, Þanlýurfa ile Tunceli ve Van takip etti. 1,1, Ýstanbul 1,1, Malatya 1,1, Eskiþehir 1,0, Kastamonu 1,0, Mardin 1,0, Kocaeli 1,0, Muðla 0,9, Hakkari 0,9, Van 0,8, Uras, bölge müdürlüklerine baðlý Diyarbakýr ýn Tunceli 0,8, Trabzon 0,7, Ankara 0,5."(ÝHA) Kamyonla duvar arasýnda sýkýþtý S ungurlu da meydana gelen kazada bir genç hayatýný kaybetti. Hacýlarhaný köyünde, Mustafa Cin'e ait 18 DT 285 plakalý park halindeki kamyon, yað deðiþimi yapýlýrken aniden hareketlendi. Bu sýrada, Mustafa Cin'in oðlu Hilmi Cin (18), kamyonla duvar arasýna sýkýþtý. Çevredekilerce sýkýþtýðý yerden kurtarýlarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlan Cin, müdahaleye raðmen yaþamýný yitirdi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. (AA) Çevre Yolu nda bir ambulansýn iki otomobile çarparak devrilmesi sonucu keydana gelen kazada 4 kiþi yaralandý. Sahte para uyarýsý Ý l Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, Açýk Hayvan Pazarýnda sahte para ile ilgili broþür daðýtýp, bilgilendirme yaptý. Mali Suçlarla Mücadele kapsamýnda yapýlan risk analizleri sonucu Kurban bayramý öncesinde sahte para suçlarýnýn iþlenmesinde artýþ olduðu, kötü niyetli kiþilerin genelde kurbanlýk hayvan satýþý yapýlan yerlerde piyasaya sahte para sürmeye çalýþtýklarý tespit edildi. Bu nedenle, kurban kesimi amacýyla canlý hayvan alým satýmý yapan kiþilerde sahte para suçlarýna karþý farkýndalýk yaratmak, suç ile mücadelede ortak hareket ederek suçun iþlenmeden önce önlenmesi, olasý maðduriyetlerin önüne geçilmesi, meydana gelebilecek kalpazanlýk suçlarýnda suçlularýn ve suç delillerinin kaybolmadan ele geçirilebilmesi amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan sahte para ile ilgili vatandaþlar bilgilendirildi. Emniyet Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, Çorum halkýmýzýn bu tür suçlarla karþýlaþmalarý halinde, gerek Çorum Açýk Hayvan Pazarýnda görevlendirilen Emniyet Müdürlüðü ekiplerine þahsen müracaatlarý, gerekse Emniyet Müdürlüðümüz 155 Polis Ýhbar hattý ile KOM Þube Müdürlüðümüz numaralý telefonlarýna bildirimde bulunmalarý saygýyla duyurulur. denildi. Otomobil yaya kadýna çarptý O smancýk ta meydana gelen kazada otomobil yaya kadýna çarptý. Osmancýk þehir içinden garajlar yönüne giden Metin Gökmen(58) Güney Mahallesi Çorum Caddesi üzerinde seyrederken, yaya kaldýrýmlarýndaki araç parklarý yüzünden cadde kenarýnda yürüyen Havva Çümlek e(47) çarptý. Çarpmanýn etkisiyle kazanýn þokunu üzerinden atamayan ve yerden kalkamayan kadýn, 112 Acýl Saðlýk ekipleri tarafýndan Osmancýk Osmancýk ta meydana gelen kazada otomobil yaya kadýna çarptý. Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kaza nedeniyle toplanan vatandaþlar "Ayný yerde bu kaçýncý kaza?" diyerek cadde kenarlarýna rastgele park etmiþ araçlara tepki gös- Otomobil tarlaya uçtu Ç orum'un Osmancýk Ýlçesi'nde otomobilin takla atýp, yol kenarýndaki tarlaya uçmasý sonucu 5 kiþi yaralandý. Kaza Ýstanbul-Samsun D-100 karayolunun 25'inci kilometresi Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde meydana geldi. Ýstanbul'dan memleketleri Trabzon'a giden 56 yaþýndaki Yahya Akçay yönetimindeki 34 UZ 7117 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak taklalar atýp karþý þeride geçti. Buradan da yolun kenarýndaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Yahya Akçay ile birlikte ayný aileden Ýhsan Akçay (73), Seval Akçay (53), Gökhan Akçay (31) ve Batuhan Akçay (19) yaralandý. Yaralýlar ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýn alýndý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(dha) Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde otomobilin takla atýp, yol kenarýndaki tarlaya uçmasý sonucu 5 kiþi yaralandý.

18 18 PERÞEMBE 2 EKÝM 2014 OTO RADYATÖR SANAYÝ ANKARA YOLU 7. Km. TEL: Fax: (Ç.HAK:2875) Sayýn Çorumlu hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlik dileriz. Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. Ümit Peker Hasan Bölükbaþ Adres: Aþaðý Sanayi 4. Çelik Sok. No: 29 Tel: Cep: Tel: Adres: Küçük Sanayi Sitesi 24. Cad. No: 114 (Ç.HAK:2877) (Ç.HAK:2876) Çözüm Halý SERPA OTOMOTÝV RENAULT-DACIA Yýkama Fabrikasý ORJÝNAL YEDEK PARÇA Saygýdeðer Çorum halkýnýn Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Tüm Çorum halkýnýn Kurban Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. ÞEN KARDEÞLER Yeni Lastik Satýþý - Akü Satýþý - Jant Satýþý - Rot Ön Düzen Ayarý Balance Lastik Ayarý - Jant Düzeltme - Far Ayarý - Nitrojen Gazý Sami ÇAM (Ç.HAK:2878) Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 Tel: ÇORUM Çorum Þube Baþkaný Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. KAYNAK MAKÝNELERÝ EKÝPMANLARI (Ç.HAK:2880) Adem Altun Keser / K.S.S. 23. Cad. No:5/C Çorum Tel: Faks: Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. BAYÝÝ Selim ZORLU Ulukavak Mh. Mavral Sk. No: 79/A ÇORUM Tel: Merkez: Tel: Kubbeli Cad. No: 31/C ÇORUM Þube 1: Tel: Gazi Cad. No: 12/D ÇORUM Þube 2: Tel: Uður Mumcu Cad. No: 57 ÇORUM (Merinos Showroom) (Ç.HAK:2882) KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN... (Ç.HAK:2883) (Ç.HAK:2881) ZORLULAR (Ç.HAK:2879) TÜRKÝYE KAMU-SEN TÜRK BÜRO-SEN Fatih BATÝT - Mehmet YAÐLI

19 Emniyet tedbirleri tamam mniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Kurban Bayramý Eöncesinde Çorumlular'ýn huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli tedbirlerin alýndýðýný bildirdi. Asayiþ ve trafik güvenliðine yönelik önleyici hizmetlerle ilgili detay bilgiler veren Tarancý, Çorumlular'ýn sadece olay yaþandýðýnda deðil þüphelendikleri durumlarda 155 Polis Ýmdat telefonunu aramalarýný istedi. Emniyet Müdürü Tarancý, bayram tedbirleri ile ilgili þu bilgiler aktardý; Birlik ve beraberlik içerisinde kutlayaeaðýmýz Kurban Bayramýný vatandaþlarýmýzýn huzur ve güven içerisinde geçirmesini saðlamak amacýyla her zaman alýnan ve uygulanan trafik ve asayiþ tedbirlerine ilave olarak Ekim 2014 tarihleri arasýnda Çorum Emniyet Müdürlüðünce aþaðýda belirtilen tedbirler alýnacaktýr, Halkýn yoðun olarak bulunduðu alýþ-veriþ merkezleri, pazar yerleri ve ana caddelerde, hýrsýzlýk kapkaç, yankesicilik ve dolandýrýcýlýk konulan ile ilgili ekip sayýsý artýrýlarak, denetim ve kontroller sýklaþtýrýlacaktýr. Bayram süresince tatil ve ziyaretler sebebiyle vatandaþlarýmýzýn evlerinden uzaklasabilecekleri deðerlendirildiðinden evden hýrsýzlýk olaylarýna karþý motorize ve yaya devriye sayýsý artýrýlacaktýr. Arefe günü ve bayram günlerinde vatandaþlarýmýzýn yoðun olarak ziyaretlerde bulunacaklarý þehitlik ve mezarlýklar çevresinde güvenlik önlemleri artýrýlacaktýr, Kalpazanlarýn, Kurban Bayramýný fýrsat bilerek piyasaya sahte para sürebilecekleri deðerlendirilerek öncelikle kurban satýþ noktalarýndaki görevli sayýlan artýrýlmýþtýr. Kurbanlýk hayvan satýþlarýnýn yapýldýðý hayvan pazarlarýnýn ekipler marifetiyle kontrolü yapýlmakta olup özellikle geceleri hayvan hýrsýzlarýna karþý gerekli tedbirler alýnmýþtýr. Çorum Valiliði Kurban Hizmetleri Komisyonunca alýnan karara istinaden Ýlimizde (10) bölge kurban kesini yeri olarak belirlenmiþ, halkýmýzýn kurbanýný huzur içinde kesmesi için kurban kesim bölgelerinde ekip görevlendirilmesi yapýlmýþtýr. Salih Erkan Tarancý Ýlimiz giriþ çýkýþlarý ile i) merkezinde uygulama noktalan oluþturularak, araç ve þahýslar üzerinde asayiþ ve trafik kontrolleri yapýlacaktýr. Otobüs terminallerinde yolcu kapasitesi artacaðýndan terminalde görevli ekip sayýsý artýrýlarak terminal görevlilerince bagaj ve eþyalarýn yolculara bilet gösterilerek teslim edilmesi hususunda gerekli uyanlar yapýlacaktýr. Bayram süresince þehir içerisinde ve þehirlerarasýnda trafik yoðunluðu yaþanabileceðinden görevli ekip sayýlan artýrýlacak þekilde görevlendirme yapýlacaktýr. Bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarýnýn nedenleri incelendiðinde, bu kazalarýn önemli bir bölümünün hýz ihlali, hatalý sollama, yakýn takip, cep telefonu kullanýmý, kýrmýzý ýþýk ihlali ve yorgunluk, gibi nedenlerden meydana geldiði görülmekte olup, bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlere aðýrlýk verilecektir. Ýki yönlü trafiðin kullanýldýðý karayollarýnda, bayram tatilinin baþlangýç ve bitiþ günlerinde trafik yoðunluðunun önemli oranlarda artýðý tespit edilen yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde aðýr tonajlý araçlarýn (Týr. Kamyon, Tanker gibi) uygun yerlerde kýsa sürelerle trafik akýmý normale dönünceye kadar bekletilmesi saðlanacak, daha sonra bu araçlar trafik yoðunluðu oluþturmayacak þekilde belli zaman aralýklarý ile trafiðe çýkarýlacaktýr. Araç kullanýcýlarý tarafýndan yapýlan ihlallerin anýnda tespiti amacýyla, video-kamerah radar ekipleriyle yapýlan denetimlere ilaveten Bmevler, Bnhara, Ýskilip, Toptancýlar sitesi, Yaydiðin ve Organize sitesi kavþaklarýnda sivil ihbarlý denetimler yapýlacaktýr. Trafik güvenliðini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumlarý hakkýnda Basýn ve Yayýn organlarýna bilgi verilecek, yol kullanýcýlarýnýn zamanýnda uyarýlmasý ve tedbirli olmalarý saðlanacaktýr. Çorumlu hemþerilerimizin geliþmiþ ülkelerde uygulanan 'Toplum Destekli Polislik1 anlayýþý kapsamýnda; sadece olay olduðunda deðil, olay olmadan önce de þüphelendikleri durum ve þahýslarla ilgili olarak her türlü ihbar, istek ve þikâyetlerini 155 Polis Ýmdat hattýna veya numaralý telefona bildirmeleri hususu önem arz etmektedir. (Haber Merkezi) Eðitim kurslarýnda bölge ikincisiyiz ürkiye de yaygýn eðitim faaliyetleri kapsamýnda 2013 yýlýnda 72 Tbin 321 kurs düzenlendiði belirtildi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, yaygýn eðitim faaliyetleri kapsamýnda 2013 yýlýnda Samsun da 1104, Çorum da 621, Amasya da 345 ve Tokat ta 333 kurs düzenlendi. TÜÝK ten yapýlan açýklamada, araþtýrmaya iliþkin þu bilgilere yer verildi; Araþtýrmada bakanlýk ve baðlý kurum/kuruluþlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika, vakýf ve dernekler kapsanmýþ olup, bu kapsam altýnda 72 bin 321 kurs düzenlenmiþtir. Bu kurslara katýlan sayýsý 3 milyon 415 bin 233 kiþi, bitirenler ise 3 milyon 294 bin 418 kiþi olarak gerçekleþmiþtir. Yaygýn eðitim faaliyetleri kapsamýnda, 2013 yýlýnda kurum/kuruluþlar tarafýndan düzenlenen kurs sayýsý 2012 yýlýna göre %6,9 azalmýþtýr yýlýnda düzenlenen kurslarýn %65,1 i bakanlýk ve baðlý kurum/kuruluþlar, %21,9 u belediyeler, %7,3 ü vakýf ve dernekler, %5,6 sý ise diðer kurum/ kuruluþlar tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Yaygýn eðitim faaliyetlerine katýlanlarýn 2012 yýlýnda %93,8 i düzenlenen eðitimi tamamlarken, 2013 yýlýnda bu oran %96,5 e yükselmiþtir. Açýlan kurslarý bitirenlerin %37,3 ü bakanlýk ve baðlý kurum kuruluþlar, %26,3 ü belediyeler ve %25,6 sý ise vakýf ve derneklerin düzenlediði kurslarý tamamlayanlardýr. Yaygýn eðitim faaliyetlerinde en fazla kurs %27,8 ile sosyal bilimler, iþ ve hukuk alanýnda düzenlendi Eðitim ve Öðretim Alanlarý Sýnýflamasýna (FOET) göre, 2012 yýlýnda sosyal bilimler, iþ ve hukuk alanýnda düzenlenen kurslar %16,3 den, 2013 yýlýnda %27,8 e, hizmet alanýndaki kurslar ise %15,1 den, %19,1 e yükselmiþtir yýlýnda eðitim alanýndaki kurslar ise %20,2 den, 2013 de %8,4 e, beþeri bilimler ve sanat, %16,6 dan, %15,5 e, mühendislik, imalat ve inþaat alanýndaki kurslar ise %14 den, %13,8 e düþmüþtür. Düzenlenen kurslarda 154 bin 050 eðitici görev aldý Yaygýn eðitim faaliyetleri kapsamýnda, 2013 yýlýnda bitiren kursiyer sayýsý artarken, eðitici sayýlarýnda da artýþ gözlenmiþtir. Eðitici sayýsý 2012 yýlýna göre %20,1 artmýþtýr. FOET e göre yaygýn eðitim faaliyetlerinde en fazla eðitici %20,8 ile sosyal bilimler, iþ ve hukuk alanýnda, %19,9 ile hizmetler alaný, %14,9 ile de beþeri bilimler ve sanat alanýnda görev almýþtýr. FOET e göre yaygýn eðitim faaliyetlerinde bitiren kursiyer sayýsý %27,6 ile hizmetler alanýnda, %20,9 ile sosyal bilimler, iþ ve hukuk alanýnda ve %12,5 ile de beþeri bilimler ve sanat alanýnda yaygýn eðitim faaliyetini tamamlamýþtýr. En fazla eðitim faaliyeti 17 bin 808 kurs ile Ýstanbul ilinde düzenlendi Ýllere göre yaygýn eðitim faaliyetlerine bakýldýðýnda en fazla kurs 17 bin 808 ile Ýstanbul, 8 bin 651 ile Ankara, 2 bin 969 ile Antalya, 2 bin 622 ile Ýzmir, 2 bin 332 ile Adana ve 2 bin 039 ile de Bursa da düzenlenmiþtir. En az kurs düzenlenen iller ise; Muþ 151, Ardahan 149, Iðdýr 134 ve Tunceli 75 dir. Ýllere göre yaygýn eðitim faaliyetini bitiren kursiyer sayýsýna bakýldýðýnda ise; Ýstanbul 958 bin 104, Ankara 660 bin 110, Antalya 134 bin 187, Ýzmir 132 bin 366 ve Bursa 120 bin 102 kiþidir. En fazla, kurs ve özel dersler niteliðinde yaygýn eðitim faaliyeti düzenlendi Kurum/kuruluþlara göre yaygýn eðitimin çeþidi ve niteliði göz önüne alýndýðýnda; bitiren kursiyerlerin %48,7 sinin kurslar ve özel dersler, %38,9 unun seminerler, %12,4 ünün iþ baþýnda rehberli temel eðitim alanlar olduðu görülmektedir. Kursiyerlerin almýþ olduklarý sertifika/katýlým belgesi de ayný þekilde en fazla kurslar ve özel derslerden alýnmýþtýr. Kurslar ve özel derslerde en fazla sertifika/katýlým belgesi, bakanlýk ve baðlý kurum/kuruluþlar ile belediyeler tarafýndan verilmiþtir. (Haber Merkezi) BASK bayram ikramiyesi istedi aðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederas- (BASK) Baþbakan Davutoðlu na bir mektup di taksiti ödeme sýkýntýsýna düþtükleri belirtildi. karþýlamaya çalýþtýklarý, buna baðlý olarak aylarca kre- Byonu göndererek memurlara birer maaþlarý karþýlýðýnda bayram ikramiyesi istedi. lisi olarak görev yapmýþ olduðu hatýrlatýlan mektupta, Baþbakana, kendisinin de uzun süre kamu görev- Genel Baþkan Bayram Zengin ve Genel Sekreter bu nedenle memurlarýn sýkýntýlarýný daha iyi anlayacaðý ve çözüm getirme noktasýnda çalýþma baþlatacaðý Murat Aktaþ imzasýyla gönderilen mektupta, eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlamasýyla, ilköðretimden yüksek öðretime kadar öðrencilerin okula baþladýðý buna baðlý görevlilerine birer maaþlarý tutarýnda seyyanen bayram ifade edilerek, Kurban Bayramý öncesinde tüm kamu olarak da eðitim ve öðretim harcamalarýnýn (giyimden ikramiyesi verilmesi istendi. eðitim malzemesine, katký payý/öðrenim harcý ve barýnmadan ulaþým/okul servisine kadar) yoðun olduðu bir MÜJDELÝ HABER BEKLÝYORUZ Devlet, yýllardan beri kamuda çalýþan iþçilere yýlda 4 kez ikramiye vermektedir. Sendikalaþmanýn olma- dönem olduðu ifade edilerek, özellikle ailesinin ikamet ettiði þehirden baþka bir yerde yüksek öðretimde okuyan öðrencilerin ek harcamalarýnýn, Eylül ayýný adeta Hayati Çam geleneði sürdürülmektedir. Bunun tek istisnasý memurdýðý özel sektörde bile yýlda iki kez ikramiye verilmesi bir kabus ayýna çevirdiði belirtildi. lardýr. Mektubun içeriðiyle ilgili bilgiler veren BASK Ýl Temsilcisi Yetkili sendikalarla hükümet arasýnda imzalanan toplu sözleþme metinlerine giren toplu sözleþme ikramiyesi ise ayda 15 lira ol- Hayati Çam, þu açýklamalarda bulundu: 4 Ekim 2014 tarihinde Kurban Bayramý baþlayacaðýnýn hatýrlatýldýðý mektupta, dini vecibe olarak kurban kesilmesi ve bayramnýn devlet tarafýndan karþýlanmasýnýn örtülü ifadesi olan toplu sözmak üzere 3 ayda bir 45 lira olarak ödenmektedir. Sendika aidatýlaþma geleneði, buna baðlý olarak eþ-dost, aile ve akraba ziyaretleri diðer aylardan farklý olarak Kurban Bayramýnýn bulunduðu ayda hem de pazarlýða oturan güdümlü sendikalarýn ayýbýdýr. leþme ikramiyesinin aylýk 15 lira olarak ödenmesi hem hükümetin yeni ve ilave harcamalarý beraberinde getirdiði anlatýlan mektupta; Üstelik memurlar yýllardan beri ilk kez Temmuz ayýnda artýþ eðitim ve öðretimin baþladýðý ayý takiben Kurban Bayramýnýn gelmesinin, aylýðýndan baþka geliri olmayan ve yasa gereði ikinci bir alamadýklarý gibi, sarý sendikalarla imzalanan toplu sözleþme gerekçe gösterilerek enflasyon farklarý da ödenmemiþtir. iþi olmayan veya gelir getirici bir iþle iþtigal etmeyen kamu görevlilerini ekonomik olarak zor durumda býraktýðý açýklandý. Yeni hükümetten ve yeni Baþbakan Sayýn Ahmet Davutoðlu'dan, Kurban Bayramý öncesinde memurlara, Kurban Bayramý ný Söz konusu harcamalarýn doðasý gereði ertelenemez giderlerden olduðu belirtilerek, geliri sabit olan, özellikle tek maaþlý ailele- sevinç içinde geçirebilmeleri için müjdeli bir haber bekliyoruz. Memurlara birer maaþlarý tutarýnda bayram ikramiyesi ödenmesini istiyoruz." (Haber rin, söz konusu harcamalarý banka kredisi kullanarak borçlanma ile Merkezi) PERÞEMBE 2 EKÝM Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Kurban Bayramý sonuna kadar açýk kalacak olan Canlý Hayvan Pazarý'ný gezdi. Hayvan Pazarý ný incelediler ali Yardýmcýsý Fikret Zaman, VKurban Bayramý sonuna kadar açýk kalacak olan Canlý Hayvan Pazarý'ný gezdi. Beraberinde ÇESOB Baþkan Vekili, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür ile Hayvan Pazarý'ný gezen Fikret Zaman, incelemeler de bulunarak, satýcýlarýn sorunlarýný dinledi. Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, incelemeler sýrasýnda satýcýlar ve vatandaþlarla görüþerek sohbet etti. Kurban Bayramý öncesi Hayvan Pazarý'ný yerinde inceleme fýrsatý bulduðunu söyleyen Zaman, vatandaþlarýn Kurban Bayramý'ný da kutladý. Kurban satýcýlarý ile vatandaþlar da ziyaretlerinden dolayý Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman ve Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür'e teþekkür ettiler. (Haber Merkezi) Ziyarete Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür katýldý. Terminal bayrama hazýr aklaþan Kurban YBayramý münasebeti ile terminalde bayram hazýrlýklarý tamamlandý. Kurban Bayramý'ný Çorum dýþýnda geçirmek isteyenler için otobüs seferlerine yoðunluða göre ek seferler de ilave edildi. Çorum Otobüsçüler ve Acenteleri Dayanýþma Derneði Baþkaný Murat Köylüoðullarý, Kurban Bayramý'nda bayram tatilini Çorum dýþýnda geçirmek isteyen vatandaþlar için terminalde gerekli tedbirlerin alýndýðýný belirterek, Çorum halkýnýn rahat ve güvenli yolculuk yapabilmesi için tüm firmalarýn hazýrlýðýný tamamladýðýný ifade etti. Murat Köylüoðullarý Vatandaþlarýn terminale gitmeden internet üzerinden biletlerini alabileceklerini de vurgulayarak, internet üzerinden tüm otobüs firmalarýnýn seferlerinin ve koltuk numaralarýnýn görülebildiðini de belirten Köylüoðullarý, "Kurban Bayramý'nda Çorum halkýnýn þehir dýþýna yapacaklarý seyahatler için terminalde bulunan tüm firmalarýmýz hazýrlýklarýný tamamladý. Otobüs seferlerimize yoðunluk olabileceði düþünülerek ek seferler ilave edildi. Yolcularýmýzýn rahat ve güvenli seyahat etmeleri için tüm tedbirler alýndý. Ayrýca vatandaþlarýmýz için en büyük kolaylýk da artýk internet üzerinden bilet alabilmelerinin saðlanmasý olmuþtur. Çorum halký internetten otobüs seferleri ve koltuk numaralarýna rahatlýkla ulaþabilirler. Çorum halkýna rahat ve güvenli yolculuklar diliyoruz. Þimdiden tüm Çorum halkýnýn Kurban Bayramý'ný kutluyoruz" diye konuþtu. (Haber Merkezi) Çorum Otobüsçüler ve Acenteleri Dayanýþma Derneði açýklama yaptý.

20 20 PERÞEMBE 2 EKÝM 2014 (Ç.HAK:2857) (Ç.HAK:2856) (Ç.HAK:2858) Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ERBAÞLAR BOBÝNAJ Dalgýç Pompa Tamir Bakým & Satýþ Servisi Ömer Faruk ERBAÞ Gsm: Kunduzhan Mah. Farabi Cad. No:9 ÇORUM Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. HÝTÝT DÝZEL POMPA Pompa Enjektör Ayarý ve Orjinal Yedekleri Common Rail Pompa Enjektör Tamiri FÝRMAMIZDA YAPILAN ÝÞLER 1 YIL GARANTÝLÝDÝR Tel: Fax: Gsm: Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Cad. No: 98 ÇORUM web:www.hititdizel.com (Ç.HAK:2863) (Ç.HAK:2864) KURBAN BAYRAMINIZI TEBRÝK EDERÝZ Baþkent Hasar Yönetim Merkezi Çorum Bölge Müdürlüðü Adres: Yeniyol Mah. Gazi 12. Sok. No: 9 Kat: 1-3 (Bilgi Ýþ Merkezi) Tel: Sayýn Velilerimizin, Öðrencilerimizin ve Tüm Çorum Halkýnýn Kurban Bayramýný Kutlarýz problem yok çözüm var Kurucusu Murat YILDIRIM Çorum Milletvekili ÖZEL PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI (Ç.HAK:2859) Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. KARABEKÝR ÇELÝK DÖKÜM Pik - Çelik - Spero Ýsmail - Aytuð TOKAT Adres: Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM Tel: Cep: Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2860) (Ç.HAK:2861) Tüm Çorumlularýn ve deðerli müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. ÞENÖZ PARKE Vakýfbank Arkasý Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 25 Tel: Gsm: Ankara Yolu 1. Km. Erzurum Dede Sk. No: 10 Tel: Gsm: (Ç.HAK:2862) Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Eyyüp&Fettah PEHLÝVAN K.S.S. 3. Cadde No:31/A ÇORUM Tel: Faks: Gsm: Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. YALÇIN Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. YENÝ CÝÐERCÝ Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. Isý, Ses, Su, Yangýn yalýtýmý, Ýç-Dýþ Cephe Mantolama, Dekorasyon ve Taahhüt BAYRAM YALÇIN Tel: Fax : Gsm: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. 1. Uç Sk. No: 10/D ÇORUM (Ç.HAK:2865) (Ç.HAK:2866) 1975 Osman Ýzgi Tel: Mrk: Hamit Camii Yaný No: 45 ÇORUM Tel: Entegre: K.S.S. 23. Cad. No: 115 ÇORUM (Ç.HAK:2867) Tel: Faks:

21 B Hatice Külcü huzurevi sakinleriyle bayramlaþtý elediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi yardýmcýlarýnýn eþleri Sýte pikniðe gideceðiz." de- faydalanmaya geldik. Daþcý Coþgunsu, Baþkan lah izin verirse hep birlik- sizlerin tecrübelerinden Hatice Külcü, Kurban dýka Yabacýoðlu, Emine di. Sizlerin dualarýyla huzur Bayramý öncesi Vali Atýl Zahir, Havva Candan ile 114 yaþýndaki Hacer içinde yaþýyoruz. Dualarýnýzý eksik etmeyin. Al- Üzelgün ve Hacý-Ahmet Kadýn Kültür ve Sanat Özkan ile özel olarak ilgilenen Külcü, Hacer teylah devletimize zeval ver- Akdað Huzurevlerini ziyaret etti. Huzurevi sakin- kursiyerlerin de eþlik ettizeye Ne yedin, ne içtin mesin. Dua edin birlik be- Merkezlerinden gelen lerinin elini öperek Kurban Bayramlarýný tebrik huzurevi yetkililerinden sýrrýný sordu. bir þekilde yaþayalým. " ði ziyarette Hatice Külcü, diyerek" uzun yaþamanýn raberlik içinde huzurlu eden Hatice Külcü, zaman zaman duygusal an- Kadir Atýcý'nýn "Piknik is- bilgi aldý. Huzurevi sakini dedi. Külcü, "Sizlere Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'nün selamýný nin de tek tek sohbet etti- KKSM kursiyelerilar da yaþadý. tiyoruz." talebine olumlu Belediye Meclis yanýt veren Külcü, "Bayramdan sonra havalar sý- getirdim. O da sizleri ziyaret edecek. Bu hayat kursiyerlerin hazýrladýðý ði huzurevi sakinlerine üyeleri Seyhan Günhan, Þaheste Uçar, Süreyya cak olursa yaparýz. Olmazsa Mayýs ayýnda Al- böyle devam etmeyecek, kurabiyeler ikram edildi. Çeþitli hediyeler ve fotoðraflarla ziyaret sona erdi. Vali Atýl Üzelgün Huzurevi'nin ardýndan Hatice Külcü ve beraberindekiler bu kez de Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevine geçti. Burada "Ulu çýnarlarýmýz" dediði yaþlýlarýn elini öpen Külcü, bayramlarýný tebrik ederek, herhangi bir þeye ihtiyaçlarý olup olmadýðý sordu. Külcü, yaþlýlara hediyeler verip, onlarla birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Hatice Külcü, ziyaret ettiði huzurevi sakinlerine bayram hediyesi de vermeyi ihmal etmedi. (Haber Merkezi) Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Büyük Keþlik in sorunlarý laca Ýlçesine baðlý Bü- Keþlik Köyü Yar- Ayük dýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Halil Kabadayý Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Halil Kabadayý, ziyarette Çorum'un ve bölgenin en önemli Alevi inanç merkezlerinden birisi olan Büyük Keþlik Köyü'nde yaþanan sorun ve problemler hakkýnda Meclis Baþkaný Kaya'ya bilgi verdi. Samimi bir ortamda gerçekleþen ziyarette konuþan Dernek Baþkaný Halil Kabadayý, Çorum eski Valisi Sabri Baþköy'ün geçtiðimiz Haziran ayý içerisinde Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray ve Yol Þube Müdürü Recep Çýplak ile birlikte köye gelerek bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduðunu hatýrlattý. Ziyaretin ardýndan Cemevi önü ile Nesimi Dede'nin türbesinin de bulunduðu köy mezarlýk yolunun toz ve çamurdan kurtarýlmasý için kilit parke döþenmesi konusunda bir çalýþma baþlatýldýðýný anlatan Halil Kabadayý, kilit parke taþýnýn köye getirildiðini ancak, döþeme iþlemine henüz baþlanmadýðýný kaydetti. Kabadayý, köyde yaþanan içme suyu sýkýntýsý konusunda da Halil Ýbrahim Kaya'yý bilgilendirerek yardýmcý olmasýný istedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, büyük bir samimiyet içerisinde Çorum'daki tüm köylerin sorunlarýyla ilgilendiklerini belirterek, önümüzdeki 5 yýlýn sonunda tüm köylerdeki tüm köylerin sorunlarýna önemli ölçüde çözüm bulmayý hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda Büyük Keþlik Köyü'ndeki içme suyu ve kilit parke sorununu da çözeceklerini anlatan Kaya, "her iþin baþý samimiyettir. Ýl Genel Meclisi olarak Çorum'daki tüm köylerimizin sorunlarýna samimiyetle yaklaþýyoruz. Bu kapsamda Büyük Keþlik Köyü'ndeki sorunlarýn çözümü konusunda da son derece samimi olduðumuzu belirtmek istiyorum. Köyünüzde yaþanan sorunlara kýsa sürede çözüm bulunacaðýný belirtmek istiyorum" þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi) Alaca ilçesine baðlý Büyük Keþlik (Nesimi Keþlik) Köyü'nde Abdal Musa Cemi düzenlenecek. Büyük Keþlik te Abdal Musa Cemi laca ilçesine baðlý Büyük Keþ- (Nesimi Keþlik) Köyü'nde Alik Abdal Musa Cemi düzenlenecek. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen Abdal Musa Cemi, Kurban Bayramýnýn 3. günü olan 6 Ekim Pazartesi akþamý Büyük Keþlik Köyü Cemevi'nde yapýlacak. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Halil Kabadayý, tüm canlarý Abdal Musa Cemine davet etti. Kabadayý, cem törenine katýlmak isteyenler için ayný gün saat 16.00'da Bahabey Caddesi Yeþil Fýrýn karþýsýnda otobüs kaldýrýlacaðýný sözlerine ekledi. (Haber Merkezi) MÝSÝAD bayramdan sonra kendi yerinde Ç orum Milliyetçi Ýþ Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) kurban bayramýndan sonra kendi yerinde olacak. Bir süre önce Genel Merkez tarafýndan atamasý yapýlan Çorum MÝSÝAD Þube Baþkanlýðý, bayramdan sonra Gazi Caddesi Özkorkmaz Apartmaný Kat: 1 No: 3 adresinde hizmet verecek. Hatýrlanacaðý üzere Çorum MÝSÝAD Þube Baþkanlýðý görevine Çorum Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Selahattin Ezer atanmýþtý. Çorum'da yeni bir yapýlanmaya giren Çorum MÝSÝAD, bir yandan yeni yönetim kurulu çalýþmalarýný yürütürken, diðer yandan Selahattin Ezer da yer konusunda hazýrlýklarýný büyük oranda tamamladý. MÝSÝAD Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer, göreve getirilmesinden sonra Çorum'da yapýlanmanýn büyük oranda tamamlandýðýný söyledi. Çorum MÝSÝAD yönetiminin hemen hemen oluþturulduðunu ve isimlerin Genel Merkez tarafýndan onaylandýktan sonra kamuoyu ile paylaþacaklarýný dile getiren Ezer, yer konusunda da fiziki þartlarýn bittiðini ve Gazi Caddesi Özkorkmaz Apartmaný kat: 1 no: 3 adresinde ki yerlerinin þube merkezi olarak hazýrlandýðýný ifade etti. MÝSÝAD Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer, þube merkezindeki çalýþmalarýn sona ermesi ile birlikte en geç Ekim ayý sonuna kadar görkemli bir törenle þubelerinin açýlýþýnýn gerçekleþtirileceðini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi) PERÞEMBE 2 EKÝM Yer gök rengârenk orum Kent ÇKonseyi ve Aktif Yaþam Kulübü üyeleri 1 Ekim Dünya Çocuk Günü nde ortaklaþa program düzenledi. Atatürk Spor Salonu yanýnda potalar bölgesi olarak bilinen alanda gerçekleþtirilen eðlence programýnda çocuklar potalar bölgesindeki duvarlara rengârenk resimler çizdi. Çocuklara daðýtýlan balonlar ise gökyüzüne salýndý. Gökyüzü renk cümbüþüne sahne oldu. Kent Konseyi Baþkaný Turhan TDED bölge þubeleri Çorum da toplandý ürkiye Dil ve TEdebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi, derneðin bölge istiþare toplantýsýna ev sahipliði yaptý. TDED'in Yozgat, Amasya ve Osmancýk Þubelerinin katýldýðý istiþare toplantýsý Çorum TDED toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýya ev sahipliði yapan TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, böyle bir toplantýyý uzun zamandan beri yapmayý düþündüklerini ve geç kalýnmýþ bir toplantý olarak gördüklerini söyledi. Aralýk ayýnda Ýstanbul'da yapýlacak olan genel merkez genel kurulu öncesi þubelerle bir araya gelerek genel kurul öncesi istiþare yapmak istediklerini belirten Candan, "Bölgedeki dernek þubeleri olarak bir araya gelerek ortak programlar yapabiliriz. Birbirimizi daha iyi tanýyabilir, yapacaðýmýz programlara þubeler bazýnda destek verebiliriz. Amasya þube baþkanýmýz son derece birikimli. Yozgat þube baþkanýmýz hem çok genç hem de dernekçilikte deneyimli bir arkadaþýmýz. Tokat þube baþkanýmýz Edebiyat Fakültesi dekaný. Kendisinden çok þeyler öðrenebiliriz. Osmancýk þube baþkanýmýzýn bir Çorum Kent Konseyi ve Aktif Yaþam Kulübü üyeleri 1 Ekim Dünya Çocuk Günü nde ortaklaþa program düzenledi. Renkli etkinlik Atatürk Spor Salonu yanýnda potalar bölgesinde gerçekleþti. Candan'ýn da katýldýðý etkinlikle çocuklar arasýnda çeþitli yarýþmalar da düzenledi. Kent Konseyinin yeni yönetiminin kýsa bir süre önce göreve geldiðini hatýrlatan Turhan Candan, çocuklarýn kent yönetimine aktif ilçede neler yaptýðýný hepimiz biliyoruz. Ýnþallah, bundan sonraki süreçte de güçlerimizi birleþtirerek daha özgün programlar ortaya çýkarabiliriz" dedi. TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, þubelerinin kuruluþundan bu zamana kadar yaptýðý çalýþmalar hakkýnda da toplantýya katýlanlara bilgiler verdi. Tokat Þube Baþkaný Prof. Dr. Hanifi Vural'ýn mazereti nedeniyle katýlamadýðý olarak katýlmalarýný önemsediklerini dile getirdi. Çocuklarýn hem kendileri hem de Çorum la ilgili sorunlarýn çözümünde yer almalarýný ve yönetime katýlmalarýný önemsediklerini vurgulayan Candan, toplantýda konuþan TDED Amasya Þube Baþkaný Hüseyin Menç, en genç þubelerden biri olduklarýný, Amasya Üniversitesi ile daha yakýn iliþkiler kurmaya çalýþtýklarýný vurguladý. Yozgat Þube Baþkaný Fatih Baþkal da yaptýðý konuþmada yaptýklarý çalýþmalarda Çorum'u örnek aldýklarýný ifade etti. Yaptýklarý faaliyetlerden en fazla Suriyeli ve Iraklý mültecilere verdikleri Türkçe kursunu Bölge toplantýsýna Turhan Candan ev sahipliði yaptý. "Çocuk Meclisimizin çalýþmalarý yepyeni etkinliklerle devam edecek. Çocuklarýmýzla birlikte inþallah güzel çalýþmalar gerçekleþtireceðiz." dedi. (Haber Merkezi) önemsediklerini dile getiren Fatih Baþkal, bu tür istiþare toplantýlarýnýn devam etmesi temennisinde bulundu. Osmancýk þube baþkaný Kazým Sekili de diðer þubelerden farklý olarak ilk kez film okumalarý etkinliðini gerçekleþtirdiklerini söyledi. Toplantýya katýlan þube baþkanlarý böyle bir toplantýnýn düzenlenmesini saðlayan TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan ve dernek yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. (Haber Merkezi) Ýstiþare toplantýsý Çorum TDED toplantý salonunda gerçekleþtirildi.

22 22 PERÞEMBE 2 EKÝM 2014 (Ç.HAK:2832) Saygýdeðer Çorum halkýnýn ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar; saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. GÜLÜMOÐLU YEM SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. KARADENÝZ TÝCARET TRAKTÖR ZÝRAÝ ALETLER ve YEDEK PARÇA ÝNÞ.GIDA ÝTH.ÝHR.SAN. ve TÝC.LTD.ÞTÝ. Mustafa ÜNAL ve oðullarý Ýnönü Cd. No:154 ÇORUM Tel: Fax: Ýnönü Cd. No:213 ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:2833) Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. ÝDEAL&SARAY Gayrimenkul Metin ERKUÞTAN Zeki HIZARBAÞ Tel: Karakeçili Mah. Mazlumoðlu Sok. No: 3/D ÇORUM (Ç.HAK:2834) Müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. ÝZMÝR LOKANTASI ALO PAKET EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN-BERAT-TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Merkez: 9. Hürriyet Sk. No: 1 Tel: ÇORUM Þube: Camii Kebir Sk. No: 3 Tel: ÇORUM Hemþehrilerimizin ve üyelerimizin Kurban Bayramýný en içten duygularla kutlar, saðlýk, sýhhat ve esenlikler dilerim. Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. (Ç.HAK:2835) (Ç.HAK:2836) Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. RIFAT OPTÝK GÖZLÜK VE LENS MERKEZÝ Gazi Cad. No: 25 ÇORUM Tel: Saygýdeðer Çorum halkýnýn Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Segam Ýnþaat Ýlham Duðan - Selami Duðan (Ç.HAK:2837) (Ç.HAK:2838) Tel: Gazi Cad. Gazi 3. Sok. No: 13 (Ç.HAK:2839) Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. UZUNLAR MOBÝLYA * Yatak Odasý * Misafir Odasý * Koltuk Takýmlarý Yaylý Kanepe ve Tüm Aksesuar Çeþitleri Ahmet UZUN Tel: Gsm: Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No:54/A ÇORUM Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2842) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. ÜNAL YEM Sarýaslan Ailesi Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. Tel: Büro: Cengiztopel Cad. No: 112 Tel&Fax: (Ç.HAK:2840) Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. MERKEZ ELEKTRÝK Erol BOZKURT Tesisat-Tamirat-Aydýnlatma Toptan ve Perakende Malzeme Satýþý Ulukavak Mah. Osmancýk Cad. No: 107/D (Abdibey Cami Karþýsý) Tel: Merkez : Gülabibey Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 19 Tel: Atölye : K.S.S. 6. Cad. No: 19 Tel: (Ç.HAK:2841) Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. KAYA OTO TIR-KAMYON YIKAMA ve YAÐLAMA ALÝ USTA Tel: (Ç.HAK:2843)

23 ESDER den trafik uyarýsý snaf ve Sanatkarlar EDerneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut, Kurban Bayramý öncesi trafiðe çýkacak vatandaþlara uyarýlarda bulunarak, "Yola çýkacak olan tüm sürücülerimiz araçlarýnýn bakýmýný yaparak, dinlenmiþ bir þekilde yola çýkmalý. Bayramdaki coþku, mutluluk, birlik ve beraberliðin yaþandýðý günler matem gününe dönmesin" dedi. Bayram öncesi ve sonrasý yollardaki trafik yoðunluðunun diðer zamanlara göre yüzde 20 daha fazla olduðunu belirten Bulut, þöyle dedi; "Bayram günlerinde trafik kazalarýnýn oraný yüzde 50 artýyor. Bayram tatiline çýkacak olan vatandaþlarýmýz mümkünse toplu taþýt araçlarýný kullanmalý, ya da kendi araçlarýyla giderken trafik kurallarýna riayet etmelidirler. Uzun yola gidecek olan vatandaþlarýmýzýn her iki saatte bir 30 dakika mola vererek ellerini ve yüzlerini yýkamalarý ve dinlenmeleri Mustafa Bulut gerekir. Trafik kurallarýna kesinlikle uymalarý, uykusuz ve yorgun asla yola çýkmamalarý, aþýrý hýzlý gitmemeleri, hýz limitlerine uymalarý, hatalý solama, kýrmýzý ýþýk ihlali yapmamalýdýr.. 'Trafikte ihmaller imhaya dönüþmesin' Her bayram öncesi ve sonrasýnda meydana gelen trafik kazalarý, halkýmýzý yürekten üzmektedir. Yüzlerce aile bayramýn coþkusu yerine matem yaþamamalý. Bayram öncesi ve sonrasýnda trafikte yaþanan yoðunluk nedeniyle dikkatsizlik ve tedbirsizlikler sonucunda aileler parçalanmakta, insanlar sevdiklerini kaybetmektedir. Kurban Bayramý öncesinde özellikle yola çýkacak olan tüm sürücülerimiz araçlarýnýn bakýmýný yaparak, dinlenmiþ bir þekilde yola çýkmalý. Bayramlar coþkunun, mutluluðun, birlik ve beraberliðin yaþandýðý günlerdir. Bu nedenle kurban Bayramý'nda sevdiklerimize, dostlarýmýza ulaþmak isterken onlara cenazelerimiz gitmemeli. Kurban Bayramýný kutlarken, trafik canavarýna kurban vermemeliyiz. Bunun en güzel yolu, trafikte saygý, sevgi ve sabýrlý olmayý asla unutmamalýyýz. Eðer sürücülerimiz trafikte bir birlerine karþý sevgi ve saygý kurullarý içerisinde hareket edip, sabýrlý bir þekilde araç kullanýrlarsa kazalar büyük ölçüde azalacaktýr. Emniyet kemeri sizi sevdiklerinize baðlar Ölümcül trafik kazalarýnda emniyet kemeri yüzde 45 oranýnda ölümü engellemektedir. Seyir halinde iken cep telefonu ile görüþülmemelidir. Özellikle trafik kazalarýnýn çözümü sadece polisiye tedbirler veya yasalarla halledilmesi mümkün deðildir. Sorumluluk hepimizindir. Çözüm, sürücü, yolcu ve yaya olarak, trafik kurallarýna uymamýz ve trafik bilincini geliþtirmemizle mümkündür. Ayrýca en önemli konu ise alkollü ve uykusuz trafiðe çýkmamaktýr. Tatillerinin rezervasyonuna yetiþmek için sürücülerin acele ettiðini ancak tatil yerine giderken ecele gittiklerini sürekli görüyoruz. Saðlýk kurumlarýnda kreþ uygulamasý baþlýyor aðlýk-sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýle- Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Stiþim Lafcý, Saðlýk Sen ve Saðlýk Bakanlýðý arasýnda Nisan ayýnda gerçekleþtirilen KÝK toplantýsýnda alýnan karar doðrultusunda ve Saðlýk-Sen tarafýndan Ebeler, Hemþireler ve Anneler Günü kapsamýnda düzenlenen Saðlýk Çalýþanlarý Türkiye Buluþmasý nda 61. Hükümet in Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan saðlýk çalýþanlarýna müjdelenen saðlýk kurumlarýnda kreþ uygulamasýnýn hayat geçtiðini söyledi. Konu hakkýnda açýklamalarda bulunan Lafcý, Konu ile ilgili Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ve Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Eyüp Gümüþ ile genel merkez yöneticilerimizin yaptýðý görüþmelerin neticesinin sonucu olarak Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan valiliklere gönderilen genelge ile saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan personelin 0-6 yaþ grubundaki çocuklarýnýn kreþ imkânlarýnýn tespit edilmesi, 50 ve üzeri çocuðun bulunduðu kuruluþlarýn bünyesinde kreþ açýlmasý, bu sayýnýn altýndaki yerler için de birden fazla saðlýk kuruluþuna yönelik ortak kreþ imkâný saðlanmasý istendi. Saðlýk kurumlarýnda kreþ uygulamasýnýn hayata geçirilmesini yýlardýr toplu sözleþme masasýnda, kurum idari kurul toplantýlarýnda ve bakanlýkla yapýlan görüþmelerde defalarca dile getirdik. Mayýs ayýnda gerçekleþtirilen Ebeler, Hemþireler ve Anneler Günü dolayýsýyla düzenlenen Saðlýk Çalýþanlarý Türkiye Buluþmasý nda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan dan saðlýk kurumlarýnda kreþ açýlmasýný talep ettik. Baþbakan Erdoðan ýn o toplantýda saðlýk çalýþanlarýna yýpranma Hacý Nuri Lafcý payý, lisans tamamlama hakký müjdeleri ile birlikte saðlýk kurumlarýnda kreþ açýlmasý müjdesi vermiþti, Saðlýk Bakanlýðý nýn valiliklere gönderdiði genelge ile bu sorunun da çözüme kavuþtuðunu belirtti. Kreþ uygulamasý 24 saat esasýna göre çalýþan ve fedakârca görevlerini sürdüren saðlýk çalýþanlarý için önemli bir uygulamadýr. Saðlýk kurumlarýnda kreþ açýlmasý, lisans tamamlama ve yýpranma payý verilmesi sürecinin takipçisi olacaðýz. Saðlýk çalýþanlarýna yeni müjdeler vermek için çalýþmalarýmýz devam edecektir. (Haber Merkezi) Türban yönetmeliðine dava ðitim-ýþ Çorum Þube Baþkaný Ýlhan Ya- türban yönetmeliðinin iptali için Danabilir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu laik eðimamasý ancak laik eðitim sistemi ile saðla- Eþar, nýþtay a baþvurduklarýný açýkladý. Sendika Genel Merkez Hukuk Bürosu tarafýndan yapýlan çalýþma sonrasýnda yönetmeliðin iptali için dava açtýklarýný belirten Yaþar, gerekçelerini ise þöyle sýraladý: Bu yönetmelik deðiþikliði ile "okul öncesi eðitim kurumlarýnda ve ilkokullarda okul içinde baþýn açýk bulunacaðý" belirtilerek, ortaokul ve ortaöðretim kurumlarýnýn tamamýnda kýz öðrencilerin 9 yaþýndan itibaren baþlarýný örterek derslere girmelerinin önü açýlmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðý, bu yönetmelik deðiþikliði ile ortaokul ve ortaöðretim Ýlhan Yaþar timi benimsemektedir. Bu yasa Türkiye Cumhuriyetinin temel taþlarýndan biridir. Ülkemizin imzaladýðý ve 27 Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Çocuk Haklarý Sözleþmesi, Anayasa'nýn 90. maddesi gereðince kanun hükmündedir. Ancak bu düzenleme ile çocuklar arasýnda belirli bir inanç anlayýþý ön plana çýkarýlmýþ, çocuklar arasýnda ayýrýmcýlýk yapýlmýþ, çocuðun özgürlüðü elinden alýnýp, baþörtüsü takýp takmamasý velisinin isteðine býrakýlmýþ, çocuðun yüksek yararý gözetilmemiþ, çocuðun düþünce, kurumlarýnda kýz öðrencilerin derslere baþlarýný örterek türban ile girebilmesini amaçlamýþtýr. Ayný düzenleme ile yasaklar geniþleterek, öðrencilerin saçlarýný boyamalarý, dövme yaptýrmalarý ve makyaj yapmalarý, pirsing takmalarý da yasaklamýþtýr. Bu düzenleme ile insan haklarý, çocuk haklarý ve kadýn haklarý ihlal edilmektedir. Bu yönetmelik deðiþikliði ile Anayasa'nýn 1739 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanununu, Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Sözleþmesinin Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Bildirgesi, Kadýn Haklarýna Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Kaldýrýlmasý Sözleþmesi, Anayasa Mahkemesi kararlarý ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi kararlarý ihlal edilmiþtir. Yapýlan düzenleme ile ülke genelindeki eðitim öðretim birliði ve bütünlüðü bozulmuþ, laik Cumhuriyet ilkelerine aykýrý hareket edilmiþtir. Uygulamanýn ayný þekilde devam etmesi halinde, ülkemizdeki okullarda siyasi kutuplaþmalar baþlayacak ve laik devlet düzeni yok edilmeye çalýþýlacaktýr. Milli Eðitim Bakanlýðý baþörtüsünü istismar etmiþ, kötüye kullanmýþ ve okullarda siyasi simge olarak kullanýlmasýna neden olmuþtur. Bu þekilde, okullarda baþörtüsü kullanýmý ile siyasi gruplarýn oluþumunun önü açýlmýþtýr. vicdan ve din özgürlükleri hakkýna saygý gösteril- memiþtir. Bu yönetmelik deðiþikliði, Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Sözleþmesine açýkça aykýrýdýr. Çocuk ve ergenlerin ruhsal geliþimini inceleyen bilimsel araþtýrmalar göstermiþtir ki; beþinci sýnýfa baþlayan çocuklarýn (9 yaþ) henüz soyut düþünme becerileri geliþmemiþtir yaþ arasý çocuk ve ergenler kimlik ve kiþilik oluþumu açýsýndan kendi kendilerine karar verme yetilerine henüz sahip deðildirler. Bu nedenle soyut bir konu olan dinin ve dinî kavramlarýn 9-18 yaþ aralýðýndaki çocuklar ve ergenler tarafýndan özümsenmesi ve kendi yaþamlarýyla ilgili kararlarý vermeleri beklenmemelidir. Çocuðun özgür iradesiymiþ gibi gösterilen yönetmelik deðiþikliði, aslýnda ailenin ve diðer eriþkinlerin iradesi olacaktýr. Ýlköðretim ve ortaöðretim çaðýndaki çocuk, baþ örtmenin soyut dini gerekçelerini henüz tam olarak kavrayamayacaðýndan ailesi veya okulundaki eriþkinlerin etkisi altýnda kalarak baþ örtme gerekçelerini benimsemek zorunda kalacaktýr. Gerekçelerini kavramadan uygulayacaðý bir karar ise, çocuðun ilerleyen yýllarda kimlik geliþimini olumsuz yönde etkileyecektir. Sýnýf içinde birkaç çocuk türban takýnca, diðer çocuklarda baský olacaktýr. Çoðunluk türban takmaz ise, bu defa Anayasanýn 41. Maddesine göre, 18 yaþýn altýndaki insanlarýn dini duygularýna, inanç þekillerine ve bi- da türban takan çocuklara baský olacaktýr. Eðitimin dini kurallara göre biçimlendirilmesi okullardan baþlayarak çimlerine karþý yapýlacak her türlü istismara karþý Devlet koruyucu tedbirler almakla vazifelidir. Dava konusu toplumda giderek derinleþen ayrýþmalara neden olacaktýr. Bu þekilde milli eðitim ve toplum, kargaþaya ve kaosa sürüklenecektir. yönetmelik deðiþikliði ile 9 yaþýndan büyük çocuklarýn inançlarý, yaþam tarzlarý ve giyim kuþam özgürlükleri istismar edilmiþtir. Atatürk Ýlke ve Devrimlerine açýkça aykýrý olacak þekilde yönetmelik deðiþikliði yapýlmýþtýr. Kýz öðrencilere; örtünmeleri için baský yapýlmamasý, dinsel duygularýn hiçbir yerde sömürü malzemesi yapýl- Eðitim-Ýþ olarak, eðitimde ayrýmcýlýðýn, eþitsizliðin, ötekileþtirmenin karþýsýnda olmaya, eðitim sisteminin dinselleþtirilmesine ve tek tipleþtirmeye, karþý mücadele etmeye devam edeceðiz. (Haber Merkezi) Uzun yola gidecek olan sürücüler kesinlikle iki saatte bir mutlaka mola versinler. Kara noktalara uyarýcý levha Kurban Bayramý öncesinde Karayollarýný özellikle yapýmý ve bakýmý devam eden yollarda iþaret ve yönlendirme levhalarý konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini ve eksikliklerini bayram öncesinde gidermesini bekliyoruz. Karayollarýndan yine özellikle sýk sýk kazalarýn meydana geldiði 'kara noktalara' özel uyarýcý iþaret ve yönlendirme levhalarý koymalarýný bekliyor ve istiyoruz. Esnafýmýzýn, Halkýmýzýn Ülkemizin ve Tüm Ýslam aleminin Kurban Bayramýn kutlar,hayýrlara vesile olmasýný dilerim." orum Mahmut Atalay Gençlik ÇMerkezi gençleri, Ýtfaiye Haftasý'nda itfaiyecilerle bir araya gelerek bilgi aldýlar. Ýtfaiye Müdürü Ýsmail Öðütverici, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Burada gençlere öncelikle yangýn ile ilgili bilgiler verdik. Arama kurtarma ve müdahale aracý ile merdivenli aracýmýzýn ne iþe yaradýðýný anlattýk. Bunlarýn dýþýnda ani alarmda neler PERÞEMBE 2 EKÝM Gençler itfaiyecileri unutmadý 2015 MALÝ YILI 12 AYLIK 1 ADET 14+1 KÝÞÝLÝK ÞOFÖRLÜ ARAÇ KÝRALAMA BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ-ÇORUM ENGELSÝZ YAÞAM AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR 2015 mali yýlý 12 aylýk 1 adet 14+1 kiþilik þoförlü Araç Kiralama hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : TOKÝ Akkent Mah 3.Cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 2015 mali yýlý 12 aylýk 1 adet 14+1 kiþilik þoförlü Araç Kiralama hizmet alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi-Toki Akkent Mah.Akkent cad.no:102 Çorum c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi-Toki Akkent Mah.Akkent cad.no:102 Çorum b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamuda veya özel sektörde yapýlan araç kiralama iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi-Toki Akkent Mah.Akkent cad.no:102 Çorum adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi-Toki Akkent Mah.Akkent cad.no:102 Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi Ýlanlar: de Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi gençleri, Ýtfaiye Haftasý'nda itfaiyecilerle bir araya gelerek bilgi aldýlar. yapýldýðýný mini bir tatbikat eþliðinde öðrettik. Bunlar genel anlamda zaten halkýmýzýn bilmesi gereken þeyler." Dedi. Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya ise, "Ýtfaiyeciler sadece sadece yangýn söndürmekle deðil bir çok olayla ilgileniyorlar.. Gençlerimiz artýk itfaiye ekiplerinin hangi konularda olaylara mutabýk olduklarýný biliyorlar." Diye konuþtu. HaberMerkezi (Basýn: 975)

24 24 PERÞEMBE 2 EKÝM 2014 Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný tebrik ederiz. (Ç.HAK:2807) Toprak Sanayiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu adýna Baþkan Çetin Baþaranhýncal Tüm Çorum halkýnýn Kurban Bayramýný en içten duygularýmýzla kutlar, saðlýk, mutluluk ve baþarýlar dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. HANSEL MOBÝLYA (Ç.HAK:2809) TÝCARET LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:2808) Azap Ahmet Sok. No:33 Çorum Tel&Faks: Güzel yaþamak sanattýr. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. HÝLAL BLOK TUÐLA FABRÝKASI (Ç.HAK:2811) (Ç.HAK:2810) Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Adres: Cengiz Topel Cad. No: 44/B ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:2812) Kazým Kurt (Ç.HAK:2813) TÜRK HAVA YOLLARI SADETTÝNOÐLU ÝNÞAAT Satýlýk Daireler ve Dükkanlar San. ve Tic. Ltd. Þti. Ertan ÖZCAN (Ç.HAK:2816) (Ç.HAK:2815) Mehmet ÖZCAN Muharrem ÖZCAN Tel: Yeniyol Mah. 1. Gazi Sk. Kule Ýþ Merkezi No:1/5 PTT yaný ÇORUM Çorumlu hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Tüm halkýmýzýn ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Küçük Sanayi Sitesi 31. Sk. No: 4 ÇORUM Tel: Fax: Acil: (0 533) Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Tel: Cep: Adres: Yeniyol Mah. 1. Gazi Sk. Kule Ýþ Merkezi No: 1/4 PTT yaný ÇORUM Erhan Þenal (Ç.HAK:2814) Kurban Bayramýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. Bersa OTOMOTÝV ÞÝRÝN BÜRO MOBÝLYA ORJÝNAL YEDEK PARÇALARI (Ç.HAK:2819) (Ç.HAK:2818) (Ç.HAK:2817) Ali Rýza KIRIÞ Tel: Fax: Cep: Aþaðý Sanayi Çarþýsý 4. Sk. No: 27 ÇORUM

25 PERÞEMBE 2 EKÝM Kayýp çoban ölü bulundu rtaköy ilçesinin Cevizli köyünde çobanlýk ya- Hýdýr Erdemir ölü bulundu. Opan 2 gün önce kayýp olduðu bildirilen ve Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekiplerince yapýlan aramalar neticesinde bulunamayan Hýdýr Erdemir, önceki gece saat sýralarýnda daðda ölü olarak bulundu. Ortaköy Devlet Hastanesi ne getirilen cesede yapýlan otopside Erdemir in kalp krizi geçirerek öldüðü tespit edildi. Cenazesi yakýnlarýna teslim edilen Erdemir, Cevizli köyünde topraða verildi. (Haber Merkezi) Oda üyelerine aidat çaðrýsý M arangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Torba Yasa'yla çýkan oda aidatý affýndan yararlanýlmasý çaðrýsýnda bulunarak, bu affýn oda aidatý borcu bulunan üyelerin menfaatine olduðunu söyledi. Yýllýk aidat borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin olarak getirilen hükümlerden yararlan- Ömer Latif Akdað mak isteyen oda üyelerinin Kasým ayý sonuna kadar Oda'ya bir dilekçe veya yazý ile baþvuruda bulunmalarý gerektiðini ifade eden Akdað, "Borç asýllarýna, halen uygulanmakta olan 3095 sayýlý kanuni faiz ve temerrüt faizine iliþkin Kanunda öngörülen faiz oraný yerine, yurtiçi üretici fiyat endeksi (YÝ-ÜFE) oranlarý uygulanacak ve buna göre hesaplanan yeni borç toplamý bulunacaktýr" dedi. Esnaf ve sanatkarlarýn bu kanun ile getirilen düzenlemelerden yararlanabilmeleri için dava açmamalarý, açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarýna baþvurmamalarý gerektiðini aktaran Ömer Latif Akdað, "Ödenmesi gereken toplam borcun; birinci. taksit ödeme süresi içinde (Aralýk/2014 ayý sonuna kadar) peþin ödenmesi, halinde toplam borçtan % 10 oranýnda indirim yapýlacaktýr. Borçlarýn ödenmesi gereken süre ve öngörülen sistem içinde kýsmen veya tamamen ödenmemesi halinde; üyelerimiz bu kanun hükümlerinden yararlanamayacaklardýr. Üyelerimizin 11 Eylül 2014 tarihine kadar ödenmemiþ yýllýk aidat borçlarýnýn yapýlandýrma sonrasý ilk taksitini 31 Aralýk 2014 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Borcun geri kalan kýsmý 3'er aylýk dönemler halinde 8 eþit taksitte ödenecektir" diye konuþtu. (Haber Merkezi) 2 EKÝM Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 161 adet Türkçe basýlý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü Bakým hizmeti alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü / Çorum Saat: EKÝM Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Kargý ilçesi Cumhuriyet Yatýlý Bölge Ortaokulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü Temizlik ve kalorifer yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü / Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Su malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Elektrik Üretim A.Þ Genel Müdürlüðü (EÜAÞ) Altýnkaya HES Ýþletme Müdürlüðü 2 adet prefabrik bina alýmý iþi. Yer: EÜAÞ Altýnkaya HES Ýþletme Müdürlüðü Kolay- Bafra/Samsun Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteyneri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü silahsýz 01/01/2015 ile31/12/2017 tarihleri arasý (3 yýl) 36 ay süreli 11 kiþi özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 120 Çorum Saat: EKÝM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü baðlý kuruluþu (Konukevi) Valilik ek binasý 8. kat Saat: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü bakým hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. 8. Camilerimiz birlik ve bütünlüðün teminatý iyanet-sen Çorum Þube DBaþkaný Ali Yýldýz, Camiler ve Din Görevlileri Haftasý ný kutladý. Toplum açýsýndan son derece önemli olan camiler ve din görevlilerinin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek, onlarýn gerçek iþlevini ortaya koymak, sýkýntýlarýný dile getirmek ve çözüm önerileri sunmak, camilerin daha iþlevsel hale gelmesini saðlamak gibi ihtiyaçlarýn Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nýn kutlanmasýna zemin hazýrladýðýný belirtti. Camileler ve Din Görevlileri Haftasý nýn insanýmýz ve toplumumuz, din hizmeti veren din görevlileri için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ediyoruz. Özellikle rotasyon uygulamasý nedeniyle maðdur olan sýkýntý yaþayan din görevlilerimizin bu sorununun bir an önce çözülmesini diliyoruz. sözleriyle din görevlilerinin sorununu dile getiren Yýldýz, þunlarý söyledi; Ýbadetler ferdi olarak yapýldýðý gibi bir kýsmý da toplu olarak yapýlýr. Toplu ibadet mekanlarý camilerdir. Zaten cami, kelime manasý olarak "Toplanma Yeri" demektir. Bu topluluðu sevk ve idare eden birilerinin olmasý tabiidir. Ýmam Hatipliðin kaynaðý da buradan baþlar. BU YILIN TEMASI CAMÝ VE GENÇLÝK Her yýl farklý bir tema ile kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftasý bu yýl "Cami Cadde Çorum Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Arýtma Tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü ICP-MS laboratuvar cihazý alýmý iþi. Yer: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü (Hýdýrlýk Caddesi No: 171) Saat: EKÝM Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü mutfaðýnda yemek piþirme yoluyla mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmetleri alýmý iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem personeli hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EKÝM Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Sosyal Güvenlik Merkezleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanýlmak üzere 02/01/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasýnda 254 gün 2 adet sürücülü binek (sedan) araç temini hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 120 Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü Mühendislik Fak. yaný Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 TD 212 plakalý, 2012 model Volkswagen marka Jetta 1.2 TSÝ 105PS CMFRT MAN tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C Ýskilip Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 22 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,12 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 20 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,96 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü þoförlü araç kiralama iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah Ada No, l Parsel No, 714,99 m2, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: ve Gençlik" temasý ile kutlanýyor. Rabbimizin insanlara bahþettiði en güzel nimetlerden birisi olan gençlik maalesef kýymeti pek bilinmeyen bir zaman dilimi olarak tüketilip gidiyor. Oysa gençlik insanýn en verimli, en güçlü, gerek bedenen gerekse zihnen en rantalb çalýþabileceði bir dönemdir. Gençlik heva ve heveslerinin de insaný bir o kadar etkisi altýna alabileceði bu dönemi en güzel þekilde deðerlendirmek gerekir. Hergün haberlerde okuduðumuz ve izlediðimiz uyuþturucu ve haplardan hayatýný kaybeden gençler bu ülkenin ve dünyanýn geleceði adýna çok büyük kayýptýr. Gençlerimizi Ýslam ahlaký ile yetiþtirmek onlara maddi manevi deðerlerimizi en güzel þekilde öðretmek anne babalarýnýn, öðretmenlerin, din görevlilerinin ve toplum olarak hepimizin görevidir. Gençliðin deðerinin bilinmesi, her türlü kötü ve zararlý alýþkanlýklardan uzak durmak, Allah'a karþý olan kulluk görevlerini yerine getirmek, ailesi ve ülkesine karþý sorumluluklarý yerine getirmekle mümkün olur. Hem dünya, hem de ahiret mutluluðunu kazanmak isteyen gençler, ömrünün en verimli çaðýný oyun, eðlence gibi boþ ve faydasýz þeylerle heba etmemeli, bu fýrsatýn bir gün elden gideceðini düþünerek kendisi, ailesi ve milleti için hayýrlý ve faydalý þeyler yaparak en iyi þekilde deðerlendirmelidir. Ýþte o zaman gençliðin deðeri ve önemi bilinmiþ olur. Apaydýn ýn mücadelesini yaþatacaðýz ðitim Sen Çorum Þube- Yürütme Kurulu, ede- Esi biyatýmýzýn önemli isimlerinden Köy Enstitüsü mezunu 88 yaþýndaki yazar Talip Apaydýn ýn vefatý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Açýklamada, Köy Enstitüleri`nde yetiþen yüzlerce genç, ülkesine ve ülkesinin sorunlarýna duyarlý birer öðretmen oldu, demokratik öðretmen hareketine önemli katkýlar sundu. Onlardan biri olan, Köy Enstitüleri`nin edebiyat ve sanat dünyamýza kattýðý isimlerden þair ve yazar Talip Apaydýn`ý yitirdik yýlýnda Polatlý`ya baðlý Ömerler köyünde doðan Apaydýn, Çifteler Köy Enstitüsü`nde okuduktan sonra Hasanoðlan Yüksek Köy Enstitüsü Güzel Sanatlar Bölümü`nü bitirdi. Kýrk kitabý yayýmlandý, 30 Ali Yýldýz yýl ülkenin çeþitli yerlerinde öðretmenlik yaptý. Demokratik eðitim ve öðretmen hareketine katkýlarýyla mücadelemize ýþýk tutan Apaydýn, Köy Enstitüleri üzerine yaptýðý bir söyleþide eðitimin, düþünmenin ve sorgulamanýn önemini þöyle dile getirmiþti: "Demokratik eðitim Hep bize hep þu dendi: Kalkýn, konuþun, soru sorun, merak edin, eðer haklýysanýz baðýrýn. Demokratik eðitim bu. Fakat çok konuþtuðumuz için baþýmýza gelmeyen de kalmadý. Konuþan, düþünen; iyiyi, daha iyisini isteyen insan olmak gerek, Köy Enstitüleri`nde biz bunu yapýyorduk. Ama halkýn düþünmesinden, konuþmasýndan, kalkýp baðýrmasýndan çýkarý bozulacak sýnýflar vardý. Aðalar, din adamlarý, yöneticiler, bunu istemiyordu. Halk, bizim istediðimiz gibi olsun ve bize oy versin diyorlardý. Uyanýk bir halk bunlara oy verir mi? Ýþte Köy Enstitüleri`nin sýrrý buradaydý: Demokratik eðitim. Kendine güvenen, baþkasýnýn önünde eðilmeyen insan, doðru bildiðini herkesin içinde savunan insan Biz Köy Enstitüleri mezunlarý bunlarý yaptýk hayatýmýz boyunca. Doðru bildiðinden geri durmayacaksýn, karþýndaki kim olursa olsun, sen baðýracaksýn, susmayacaksýn " Okullarda KOBÝ Tanýtým Günleri etkinliði ürkiye'nin dört yýl önce Tdahil olduðu Avrupa KOBÝ Haftasý kapsamýnda KOSGEB Çorum Hizmet Merkez Müdürlüðü geçen yýllarda olduðu gibi bu yýl da bazý etkinlikler yapýldý. KO- BÝ Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile yapýlan iþbirliði neticesinde KOBÝ Tanýtým Günleri düzenlendi. Tanýtým günlerinde ilk olarak Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapýlan toplantýda KOSGEB Uzmaný Gökhan Yürürer, KOSGEB ve KO- BÝ ler hakkýnda bilgi verirken, giriþimci Yasemin Mermer Sakallý ve Ayþe Erdemli de kendi iþyerlerinin sahipleri olarak yaþadýklarý zorluklar, kendi iþlerinin patronu olmanýn önemi gibi bir çok konuda tecrübelerini paylaþtýlar. Günün ikinci etkinliðinde ise Çorum Hitit Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde yapýlan toplantýda da yeni nesilleri, giriþimciliðe özendirme, farkýndalýklarýný artýrma amacý ile KOS- GEB uzmanlarý tarafýndan KOBÝ ler ve giriþimcilik konularýnda açýklamalarda bulunurken, KOBÝ Haftasýnýn Mezun olan 20 müzik alaný öðrencisinden 17 si üniversitelere girmeyi baþardý. Güzel Sanatlar Lisesi çýtayý yükseltti orum da 2000 yýlýndan bu yana tüm Çsanatsal faaliyetleriyle ulusal ve uluslararasý baþarýlara imza atan Güzel Sanatlar Lisesi, 2014 mezunlarý ile hem müzik hem de resim alanlarýnda üniversiteye öðrenci yerleþtirmede büyük bir baþarýya imza attý. Mezun olan 20 müzik alaný öðrencisinden 19 u üniversitelerin yetenek sýnavlarýna katýldý. 17 öðrenci sýnavlarda baþarýlý olarak çeþitli fakültelere yerleþti. Resim alanýndan mezun olan 22 öðrencinin de 19 u önemine iþaret edildi. Toplantýya konuþmacý olarak katýlan giriþimci Mustafa Baþýbüyük, çalýþan ve iþveren olarak tecrübelerini genç arkadaþlar ile paylaþýrken, bu vesileyle de gençlere gelecek için ýþýk tutmaya çalýþtý. Öðrencilerin çalýþma hayatý ve kariyer planlarý doðrultusunda sorularýna cevap bulduðu toplantýlar sonunda, okul öðretmenleri, bu tür ziyaret ve toplantýlarýn teori ile pratiðin bütünleþmesi adýna öðrencileri için çok faydalý olduðunu belirttiler. (Haber Merkezi) sýnavlarda baþarý göstererek çeþitli fakültelere yerleþti. Toplam yerleþtirmede okul, % 87 baþarý ile Türkiye genelinde Çorum u öne çýkarmayý, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi nin de gözde okullar arasýndaki yerini korumasýný saðladý. Okul idaresi, bu baþarýnýn oluþmasýnda emeði geçen öðretmenleri ve tüm öðrencileri kutlayarak, baþarýlarýnýn devamýný diledi. (Haber Merkezi) Öðrenciler sanatsal faaliyetleriyle ulusal ve uluslararasý baþarýlara imza attý. Milli Eðitim Müdürlüðü ile yapýlan iþbirliði neticesinde KOBÝ Tanýtým Günleri düzenlendi.

26 26 PERÞEMBE 2 EKÝM 2014 Özel Sporcular dan Eðer e ziyaret Avrupa Yaz Okullarýnda Türkiye Temsil eden Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi ve Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi Ýdareci ve sporcularý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer i ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda konuþan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdüdü Haþim Eðer, Özel Sporcularýn ülkemizi ve ilimizi en iyi þekilde temsil ettikle- rini belirttiði sporcu ve antrenörleri tek tek kutlarý ve baþarýlarýnýn devamýnýn diledi. Eðer, bu yýl okul sporlarý içerisinde özel sporcularýn müsabakalarýnýnda yapýlacaðýný belirterek Çorum da ilk kez özel sporcular arasýn- da il birinciliði düzenlenecek. Bu faaliyetler ilimiz özel sporcularý adýna son derece önemli olacaktýr dedi. Yaz Olimpiyat Oyunlarýnda ülkemizi temsil eden sporculardan Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi sporcusu Fadime Avcu 100 metrede Avrupa þampiyonluðunu kazanýrken uzun atlamada ise Avrupa ikincisi oldu. Merve Peker ise çiftler masa tenisi kategorisinde Avrupa birincisi teklerde ise dördüncülüðünü kazandý. Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi nden Ahmet Zorlu 100 metrede Avrupa birinciliðini kazanýrken ayný okuldan Oðuzhan Duruakan ikinci oldu. Bu sporcu Basketbol milli takýmýnda da forma giydi. Bölgesel hakemlere U 21 de görev Avrupa Yoz Okullarýnda mücadele eden Çorum Özel Sporcularý Okul Ýdareci ve antrenörleriyle Haþim Eðer i ziyaret etti B ölgesel Hakemlerimiz bu hafta U-21 1.Lig Grubunda Samsunspor-Adanaspor müsabakasýnda görev yapacaklar. Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre; 5 Ekim Pazar günü Doðu Park Nuri Asan Tesislerinde saat 13:00 te oynanacak müsabakayý Bölgesel Hkemlerimizden Serhat Sarkandý yönetecek. Yardýmcýlýklarýný Bölgesel Yardýmcý Hakemlerimiz Emrah Okan ve Emre Alagöz yaparken Dördüncü Hakem Samsun'dan Azad Ýlhan Gözlemci ise Ordu'dan Fatih Aþlamacýoðlu Belediyespor Mangal Evi nin konuðu oldu Ç orum Belediyespor Mangal Evi nin konuðu oldu. Mangal Evi sahibi Mehmet Coþkun önceki akþam Çorum Belediyespor yönetim, teknik heyet ve profesyonel takýmýna yarýn oynayacaklarý zorlu Kýrýkhanspor maçý öncesinde yemek verdi. Yemeðe Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül As Baþkan Mustafa Ercan, Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, Tesisler Sorumlusu Kerep Kahramantekin, Taraftardan Sorumlu As Baþkan Mustafa Mertek, teknik heyet ve futbolcular tam kadro katýldýlar. Mangal Evi sahibi Mehmet Coþkun, Çorum Belediyespor u misafir etmekten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi ve Kýrýkhanspor ile oynayacaklarý maçta baþarýlar diledi ve takýmdan þampiyonluk beklediklerini söyledi. Coþkun, sezon sonunda Çorum Belediyespor a þampiyonluk yemeði vermeyi arzu ettiklerini belirterek bununda kendileri adýna þampiyonluk primi olmasý dileðinde bulundu. Þahan: Petrolspor kriz yaþýyor Serhat Sarkantý, Emrah Okan ve Emre Alagöz Samsun-Adanaspor U 21 maçýnda görevli M anavgat maçý sonrasý görevinden istifa eden Batman Petrolspor Teknik Direktörü Mehmet Þahan; Geçen sezondan giden ve kalan futbolcularýn sorumlusu deðilim ama taraftar sanki giden futbolcularý ben gönderdim diye tepki gösterdi. O tepkileri hak etmedim dedi. Petrolspor da krizin yaþandýðýný da belirten Þahan, þöyle devam etti: Batman Petrolspor krizden kurtulmalý. Daha sezonun ilk haftasýnda taraftar Uður, Ahmet ve diðer futbolcularý ben istemiyormuþum gibi tep- ki gösterdi. Oysa bu futbolcularý ben de takýmda görmek isterdim. Ligin dört maçýnda 1 puan toplayabilen Batman Petrolspor da yaprak dökümü baþladý. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Mehmet Þahan, 2-1 lik Manavgat maçý sonrasý görevinden ayrýldý. Futbolcularýyla önceki akþam tesiste bir araya gelen Þahan: Ýyi takýmsýnýz toparlayacaksýnýz. Bizimle olmadý, hakkýnýzý helal edin diyerek vedalaþtý. Þahan, futbolcularýyla vedalaþtýktan sonra çantalarýný alýp tesisleri terk etti. Mehmet Þahan: Yeni sezon kadrosunu kurarken yönetimle birlikte görüþ alýþveriþinde bulunduk. Geçen sezondan giden Uður, Ahmet ve diðer futbolcularý sanki ben istemedim diye sezonun ilk haftasýndan bu yana taraftar bize tepki gösterdi. Oysa bu tepkileri hiç hak etmedim. Geçen sezondan takýmda kalanlarla ilgili kararý ben vermedim. Çünkü izlemediðim ve bilmediðim futbolcularla ilgili karar vermem doðru olmazdý dedi. Petrolspor un kriz yaþadýðýna da dikkat çeken Teknik Direktör Þahan, þöyle devam etti: Takým bir kriz yaþýyor. Takýmýn o krizden kurtulmasý lazým. Biz katkýda bulunamadýk. Çözümlerde baþarýlý olamadýk. Ne söylesek bir anlamý yok. Çünkü baþarýsýzlýkta en zayýf halka hocalardýr. Gitmesi gereken tek kiþi hocadýr. Yönetimin güçlenmesi için Zonguldak, Kýzýlcabölük ü gözüne kestirdi S por-toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, yarýn kendi evinde Kýzýlcabölükspor u konuk edecek. Maçýn hazýrlýklarýna Fener sentetik sahada devam eden kýrmýzý-lacivertli futbolcularýn neþeli ve hýrslý olduklarý gözlendi. Teknik Direktör Cahit Terzi nin Kupa kura çekimine gitmesinden dolayý dünkü antrenmaný yardýmcý antrenörler yaptýrdý. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman 5 e 2 top çalýþmasý ile devam etti.antrenmanýn son bölümünde ise kondisyona yönelik istasyon çalýþmasý yapýldý Kýrmýzý-Lacivertli futbolcular, yarýn oynayacaklarý, Kýzýlcabölük maçýndan 3 puanla ayrýlarak iki haftadýr süren beraberlik zincirini kýracaklarýný ifade ettiler. hocalarýn gitmesi gerekir. Umarým benim yapamadýðýmý benden sonraki gelen arkadaþým yapar ve baþarýlý olur. Batman Petrolspor a baþarýlar diliyorum. Göreve geldiðimiz günden bu yana bizlere destek olan herkese teþekkür ederim. Mangal Evi tarafýndan verilen yemeðe Çorum Belediyespor futbolcularý tam kadro katýldýlar Denizli Belediyesi 76 kulübe Darýsý Çorum malzeme yardýmý yaptý Belediyesi ne D enizli Büyükþehir Belediyesi, Denizli genelinde 76 amatör spor kulübüne Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan'ýn katýldýðý törenle malzeme yardýmý yaptý. Denizli Büyükþehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek vermeye devam ediyor. Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, Denizli Büyükþehir Belediyesi nin 76 amatör spor kulübüne, forma, þort ve çeþitli spor malzemelerinden oluþan destek yardýmýnda bulundu. Merkez Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen törene, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan'ýn yaný sýra Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Baþkaný Feyyaz Ceþen, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Ahmet Ýbanoðlu ile amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve çok sayýda sporcu katýldý. Baþkan Zolan, törende yaptýðý konuþmada, Büyükþehir Belediyesi nin amatör sporcularýn her zaman yanýnda olduðunu belirtti. Büyükþehir Belediyesi'nin amatör spor kulüplerinin spor malzemesiyle desteklen- mesinin yaný sýra Denizli'de sporun yaygýnlaþtýrýlmasý, kulüpler arasý dayanýþmanýn geliþtirilmesi ve ortak bir platform oluþturulmasý noktalarýnda da önemli katkýlarý olduðunu dile getiren Baþkan Zolan, "Amatör spor kulüplerimiz çok önemli bir toplumsal görevi yerine getiriyor. Sporda geleceðin yeteneklerini yetiþtiren ve saðlýklý bir genç neslin oluþmasýnda kilit bir görevi olan amatör spor kulüplerine destek olmak bizim önceliklerimiz arasýnda. Amatör sporcularýn çalýþma koþullarýný iyileþtirilerek sporun yaygýnlaþtýrýlmasý yoluyla gençlerin hem kötü alýþkanlýklardan uzak tutulmasýna hem de geleceðin sporcularýnýn yetiþtirilmesine katký saðlamaya çalýþýyoruz" diye konuþtu. Büyükþehir Belediyesi'nin birçok farklý branþlarda ücretsiz spor okullarý açtýðýný ve 7 den 70 e on binlerce kiþiye spor yaptýrdýðýný anlatan Baþkan Zolan, þunlarý söyledi: "Amacýmýz, çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin kötü alýþkanlýklardan uzak durarak, spor yapýp saðlýklý büyümelerine ve geliþmelerine katký koymaktýr. Gelecekte dünya olimpiyatlarýnda baþarý elde edecek çocuklarýmýz ve gençlerimiz, bugün amatör kulüplerde sizlerin içinde bulunuyor. Yeter ki sizlere fýrsat verilsin, ne kadar yetenekli olduðunuzu hepimiz biliyoruz. Belediye olarak dün olduðu gibi bugün ve gelecekte de her türlü desteði vermeye hazýrýz." Gençlerin kendilerini geliþtirmesi için her türlü desteði vermeye çalýþtýklarýný ifade eden Baþkan Zolan, "Gençlik her þeyimiz, bizim geleceðimiz, onlara sonsuz imkanlar sunmamýz lazým. Geleceði icra edeceksek, saðlýklý nesiller istiyorsak, spor ve her alanda baþarýlý gençlik için tüm imkanlarýmýzý gençlerimizin hizmetine sunmamýz gerekiyor. Bunun için sadece sporla deðil her alanda gençliðimizin önünü açmaya gayret ediyoruz" dedi.denizli Büyükþehir Belediyesi, Denizli genelinde 76 amatör spor kulübüne Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan'ýn katýldýðý törenle malzeme yardýmý yaptý. Denizli Belediyesi tarafýndan malzeme yardýmý yapýlan kulüpler törende protokol üyeleriiyle toplu halde görülüyor

27 PERÞEMBE 2 EKÝM (Ç.HAK:2721) (Ç.HAK:2745) (Ç.HAK:1589) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe tercihen bilgisayar kullanabilen bayan elemanlar ve bayan aþçý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2711) ELEMANLAR ALINACAKTIR * CNC operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM Anadolu Apart Ýnönü Cad. (Teknosa üzeri) No: 24 Çorum ELEMANLAR ARANIYOR Hacý Baba Dinlenme Tesisleri nde çalýþtýrýlmak üzere Aþçý, Garson ve Bulaþýkçý aranmaktadýr. Yemek+kalacak yer mevcuttur. (Ç.HAK:2746) Yoðun Bakým Hemþiresi alýnacaktýr Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: Adres: Hacýhamza Tel: YÝTÝK Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden almýþ olduðum Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Fatih KUMBAÞI Ali Fehmi oðlu 1983 Sakarya Doðumlu (Ç.HAK:2886) YÝTÝK Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu El Sanatlarý Bölümünden almýþ olduðum Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Seda TÜRK Abdullah kýzý 1993 Alaca Doðumlu (Ç.HAK:2886) (Ç.HAK:2884) (Ç.HAK:2734) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:2752) ELEMAN ARANIYOR Çorum þantiyemizde görevlendirilmek üzere Elektrikci Usta, Kalfa ve Vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ÖÐRETMEN ALINACAKTIR DERSHANEMÝZ BÜNYESÝNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE TÜRK DÝLÝ VE EDEBÝYATI ÝLE MATEMATÝK ÖÐRETMENÝ ALIMI YAPILACAKTIR. BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. (Ç.HAK:2888) ÝTRÝBAT NO: CEP : ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. (Ç.HAK:2749) MARKET ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ (Ç.HAK:2683) (Ç.HAK:2744) (Ç.HAK:2702) MERKEZÝ YERDE KÝRALIK ÝÞYERÝ BÝNASI (ÞU AN BANKA ÞUBESÝ KÝRACI) 30 KASIM 2014 DE BOÞALACAKTIR BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE 131 M2 TABANDA 4 KATLI BÝNANIN TAMAMI KÝRAYA VERÝLECEKTÝR ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK ALMAK ÝÇÝN( ) TELEFONA MÜRACATLARI. Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý, Boyacý Ustasý, Kalfa ve Çýraklar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Avukatlýk Bürosunda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, bilgisayar kullanabilen, lise mezunu bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Ulukavak Mah. Çatalhavuz (Ç.HAK:2748) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) 1. Sok. Adalet Ýþ Merkezi No: 4-6 Tel: SATILIK LÜKS DAÝRELER 3. Stad Sokak ta 120 m2 yeni 2 adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2311) KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gazel Makina San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi (Ç.HAK:2712) SAHÝBÝNDEN SATILIK * 1200 m2 tam inþaat alanlý * 4 kata ruhsatlý * Saat Kulesine 400 m * Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m * Milönü Caddesine 29 m * Arka yola 18 m cepheli * 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek eski ev yerleri TARLA * Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam 47 dönüm * Yol cephesi 61 m * Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda * Ankara Yoluna 1700 m * Cemilbey Caddesine 1800 m * Saat Kulesine 5 km. mesafede TARLA * Yaydiðin 161 ada 3 parselde * 40 dönüm * 245 metre yol cepheli * Cemilbey Caddesine 500 metre * Ankara Yoluna 5 km (Ç.HAK:2757) * Saat Kulesine 5 km mesafede Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:2887) (Ç.HAK:2655) 8. Cad. No: 4 Tel: SATIÞ TEMSÝLCÝSÝ ARIYORUZ Yeni açýlan MAVÝ OUTLET maðazamýzda Satýþ Temsilcisi pozisyonunda çalýþacak Bay-Bayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen müracaat etmesini rica ederiz. Mavi OUTLET MAÐAZALARI (Ç.HAK:2758) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Eleman Aranýyor Plastik boru imalatýnda yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ yaþ arasý eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çaðlayan Plastik Adres: K.S.S. Sitesi 73. Sok. No: 3 Tel: Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak Caddesi No: 23 ÇORUM Tel: KÝRALIK OTO YIKAMA Müþteri potansiyeline sahip Yunus Emre Çok Katlý Otopark ta Kiralýk Oto Yýkama (0 364) SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2607)

28 orum Belediyespor ÇBaþkaný Zeki Gül takýmýn baþarýsýna gölge düþürecek kimseye müsade etmeyeceðini belirterek uyarýlarda bulundu. Önceki akþak Deli Mehmet in takýma verdiði yemekte yaptýðý konuþmada hem yaþadýklarý hemde son geliþmelerle ilgili olarak açýklamalarda bulundu. Bugüne kadar kimseyi arayarak kulübe yemek vermesini istemediklerini geçen yýl Ýzmir Lokantasý nýn bu günde Mangal Evi sahibi Mehmet Coþkun un kendilerini arayarak takýma yemek vermek istediðini söylediðini belirten Baþkan Gül, bu yaklaþýmýndan ve düþüncesinden dolayý kendsine teþekkür etti ve bunun örnek olmasýný diledi. Gül, Belediyespor un baþarýya ulaþmasý için sadece yemek desteðinin yeterli olmadýðýný, Belediye nin çok az desteði ile bu kulübün Çorum u hakettiði liglere taþamasýnýn mümkün olmadýðýný belirterek Ýsminin Belediyespor olmasý nedeniyle ile sahipsiz býrakýlýyor. Çorumlu sanayici ve iþadamý kardeþlerime seslenmek istiyorum bu takým bizim bu takým Çorum un takýmý. Kaliteli bir takýmýmýz var. Üç maçtaki pefrormansa göre, sonuç odaklý hareket ederek baþarýsýz gibi adletmek doðru deðildir. Yavuz hocamýza güveniyoruz ve sonuna kadar arkasýndayýz. Futbolcularýmýzada güvenimiz tam ve baþarýlý olacaklarýna inanýyorum. Bu takýmýn baþarýyý ulaþmasý için destek þart. Takým deplasmana gidecek bu konuda destek için iþ adamlarýmýzdan destek bekliyoruz. Baþkan olarak takýmý olumsuz etkileyecekhiç bir davranýþa izin vermem. Bunu yapan kim olursa olsun hiç umurumda deðil. Yöneticiymþ, futbolcuymuþ, taraftar mýþ tribün lideriymiþ kimsenin Çorum Belediyespor un baþarýsýna gölge düþürmesine müsade etmeyiz. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü nün karýþmadýðý bir noktada bir kaç taraftara takým yaptýrmayýz. Takýmla ilgili kimseye taviz vermedik vermeyizde. Bunun için gerekli tedbirleri aldýk almayada devam edeceðiz. Birlik ve beraberlik adýna ne gerekirse onu yaparýz. Bize destek olan her seyircimize baþamýzýn üstündü yeri vardýr. Ama köstek olanýn da bizim yanýmýzda yeri olamaz. Baþarýsýzlýkla ilgili kim olursa olsun hamle yaparsa buna izin vermeyiz, Herkes ayaðýný ona göre denk alacak. Görevini yapan herkesin baþýmýzýn üzerinde yeri var. Görevini yapmayan kim olursa olsun onunda gözünün yaþýna bakmayýz. Kurumsal bir takým olarak Çorum Belediyespor u bizi geçmiþteki takýmlarla kimse karýþtýrmasýn. Hatalarýmýz elbette olacaktýr ancak Çorum u yanlýþ temsil edecek hiç bir þey yapmadýk yapýlmasýnada müsade etmeyiz. Takýmý biz yönetinz baþkasýnýn bizi yönetmesine izin vermeyiz. Takýmýn idari anlamda sorumlusu benim Serhat Aslan ilk kez Çorum maçýnda destek olmuyorlarsa köstek olmasýnlar. Hatasýyla sevabýyla Çorum Belediyespor Çorum un dur ve baþarýsý için elele vermemik gerekiyor dedi. Ç orum Belediyespor un yarýn Kýrýkhanspor ile deplasmanda Serhat Aslan oynayacaðý maçý Mardin Bölgesi hakemlerinden Serhat Aslan yönetecek. Serhat Aslan ilk kez bir Çorum takýmýnýn maçýnda görev yapacak. Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre yarýn saat da Kýrýkhan Ýlçe sahasýnda oynanacak Kýrýkhanspor - Çorum Belediyespor maçýnda Serhat Aslan ýn yardýmcýlýklarýnýda Mardin den Muhammet Çekin ile Bingöl den Muhammet Yýldýz yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Batman dan Mehmet Öztürk. Görevini yapmayanýn gözünün yaþýna bakmayýz teknik anlamda Yavuz hocamdýr. Yönetici arkadaþlarda kendi alanlarýnda çalýþmalarýný sürdürüyorlar. Futbolcular, kamuoyu seyirci bunu iyi bilecek. Taraftar gelecek takýmýna sahip çýkacak detek verecek. Tüm sorumluluk benim üzerinde olduðu halde ben karýþmýyorumda, takýmý bilmeyen, kontenjaný bilmeyen taraftarlara takým kurmak düþmez Biz iþimizi biliyoruz ve bunuda yapmaya çalýþýyoruz. Kardeþlik adýna yapýlan uyarýlara baþýmýn Çorum Belediyespor un baþarýsýna kimsenin gölge düþürmesine izin vermeyeceklerini belirten Baþkan Zeki Gül, kulübü kendilerinin yönettiðini Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün bile karýþmadýðý yönetimlerine kimsenin karýþma hakký olmadýðýný söyledi. Ýsmi Belediyespor olan kulübe Belediye den çok az katký olduðunu hedefe ulaþmak için Çorum un her kesiminin desteðine ihtiyaçlarý olduðunu belirten Gül Bu takým tüm Çorum un takýmýdýr dedi. üstünde yeri var. Basýn mensubu arkadaþlarýn son günlerde son derece yapýcý ve uyarýcý eleþtileri var. Ben bunlardan kendime çýkarabileceðim dersleri çýkartýyorum. Arkadaþlarýma müdahele etmem gereken yerde gerekeni yaparým, Takýmýn en fazla ihtiyacý olduðu bu günlerde yapýlan yanlýþa bireysel olarak müdahele etmeleri halinde takýma zarar verirler. Çorum a yanlýþ yapmýþ olurlar. Çorum u temsim noktasýnda elimizden geleni yapýyoruz. Mutlaka tüm Çorumlularýn desteðine ihtiyacýmýz var. Ama hiç kimse son derece iyi bir þekilde giden aracýn önüne engel koymasýndan Kýrýkhan hazýrlýðý tamam orum Belediyespor Pazar günü Kýrýkhanspor ile oy- maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik ça- Çnayacaðý lýþma ile tamamladý. Saat de Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana sakatlýðý devam eden Emre dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Kaleci Osman Kaç takýmdan ayrý olarak özel program doðrultusunda çalýþmalarýný sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çalýþma öncesinde futbolcularla yaptýðý toplantýda Kýrýkhanspor hakkýnda bilgiler verdi ve ligde bir çýkýþ yakalamak için kazanmalarý gerektiðini belirterek futbolculardan kendilerini bu maça motive etmelerini istedi. Konuþmanýn ardýndan ýsýnma hareketleri ile baþlayan antrenman dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti ve yarý sahada çift kale maçla sona erdi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn kenardan izlediði çift kalede futbolcularýn hayli istekli olmalarý dikkat çekti. Çorum Belediyespor bu çalýþma ile Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Futbolculara bayram harçlýðý Çorum Belediyespor lu futbolculara 60 bin lira daðýtýldý orum Belediyespor da Kurban Çbayramý öncesinde para daðýtýldý. Belediyespor Yönetimi yarýn oynayacaklarý Kýrýkhanspor maçýndan sonra üç gün bayram iznine çýkacak olan futbolculara yaklaþým 60 bin lira civarýnda para daðýttýðý açýklandý. Kafile bu sabah yola çýkýyor Ç orum Belediyespor da Kýrýkhanspor ile oynanacak maç kafilesi bu sabah yola çýkýyor. Dün yaptýðý antrenmanla Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayan Çorum Belediyespor da maç kadrosu dün akþam geç saatlerde Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan açýklandý. Kafile bu sabah saat 08 de kahvaltýnýn ardýndan yola çýkacak ve Hatay da gireceði kampta maç saatini bekleyecek. Futbolcularýn hakediþleri ve prim alacaklarýna mahsuben önceki gün hesaplarýna kþi baþýna yaklaþým 2500 lira civarýnda para daðýtýldýðý öðrenildi. Öte yandan futbolcularýn peþinatlarý karþýlýðýnda verilen çeklerinde güne geldiðinde ödendiði ve ödemelerde gecikme olmadýðý belirtildi. Çorum Ulusal Hakem Triosu yarýn Zonguldak ta görev yapacaklar Celal Bayraklý Zonguldak- Kýzýlcabölükspor maçýnda PERÞEMBE 2 EKÝM 2014 Ulukavakspor da futbolcular rahatladý orum Ulusal Hakemi üçüncü görev- yarýn Zonguldak ta. Bu sezon Çde Ulusal hakem olan Celal Bayraklý yarýn Çorum Belediyespor un grubunda mücadele eden Zonguldak Kömürspor ile Kýzýlcabölükspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçta düdük çalacak. Celal Bayraklý nýn yardýmcýlýklarýnýda ilimiz Ulusal Yardýmcý hakemlerinden Özcan Genel ve Gökhan Yumlu yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Amasya dan Mustafa Gül. Ulukavakspor da bayram öncesi futbolculara peþinat ve hakediþleri olarak toplam 17 bin lira daðýtýldý. Olaðanüstü Genel Kurul a kadar baþkanlýða vekalet edecek olan Necati Çatal yeni oluþacak yönetimin yaptýðý çalýþma sonunda yapýlan bu ödeme ile futbolcularýn bayrama kafalarý rahat gittiðini söyledi. lukavakspor da bayram öncesi futbolcularýn Ualacaklarý ödendi ve siyah beyazlý takým bayrama huzurlu giriyor. Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Ulukavakspor da yaþanan sýkýntýlý sürecin ardýndan Olaðanüstü Genel Kurul kararý alýnmýþtý. Bu ay içinde yapýlacak genel kurula kadar baþkanlýða vekalet edecek olan Necati Çatal, yönetim olarak yaptýklarý çalýþmalar sonucunda futbolculara yaklaþýk 17 bin lira daðýttýklarýný ve sorunu çözdüklerini söyledi. Olaðanüstü Genel Kurul a kadar baþkanlýða vekalet edeceðini belirten Necati Çatal, yeni oluþacak yönetimde görev yapacak isimler olarak yaptýklarý çalýþmalar sonucunda futbolcularýn peþinatlarý, sezon baþýndan buyana biriken alacaklarý olan yaklaþýk 17 bin lirayý dün itibariyle daðýttýk. Futbolcularýmýz bugün yapacaklarý antrenmanýn ardýndan salý gününe kadar izne ayrýlacak ve bayrama gidecekler. Tüm futbolcularýmýzýn alacaklarýný ödeyerek bayrama kafalarý rahat ve huzurlu gitmelerini saðladýk. Salý günü Çorum da toplanarak çalýþmalarýna devam edecekler. Yönetim olarak bizde bu arada gerek kadroya takviye gerekse kulübün diðer ihtiyaçlarýný gidermek için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Genel Kurula kadar Ulukavakspor hem saha içinde hemde saha dýþýnda çok daha iyi noktaya gelecek dedi. Geçici Baþkan Necati Çatal

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bölgenin en iyi terminali

Bölgenin en iyi terminali Bölgenin en iyi terminali BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Hastane inþaatýnda çalýþmalar kesintisiz devam ediyor. Hastane inþaatýnda son durum

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Hastane inþaatýnda çalýþmalar kesintisiz devam ediyor. Hastane inþaatýnda son durum Bayram tedbirleri tamam Çorum Belediyesi, dini bayramlarda olduðu gibi bu bayramda da vatandaþlarýn bayram ziyaretlerini kolaylaþtýrmak için bayram tedbirleri aldý. Vali Ahmet Kara, Çorum daki ilk ziyaretini

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Liderler mitinge geliyor (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:1786) RAYLI SÝSTEM VE DEMÝRYOLU. Cahit Baðcý. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti.

Liderler mitinge geliyor (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:1786) RAYLI SÝSTEM VE DEMÝRYOLU. Cahit Baðcý. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Liderler mitinge geliyor Milli Egemenlik coþkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý tüm yurtta olduðu gibi Çorum da da coþkuyla kutlanacak. HABERÝ 24 DE (Ç.HAK:2800)

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890)

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890) HAZNEDAR SOFRASI Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Rektör 4 yýldýr dillendiriyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve geldikten

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK.

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK. Hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ TEL K.K.509

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

* HABERÝ 6 DA (Ç.HAK:2890)

* HABERÝ 6 DA (Ç.HAK:2890) Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Vali sözünü tuttu Þüphelendiðiniz her þeyi ihbar edin HABERÝ 21 DE (Ç.HAK:2800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Ramazan Bayramýný Kutlarýz. Valilik Hizmet Binasý'nda Engelli

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

AK Partililer Erdoðan için gönüllü baðýþ yaptý Çorum'da baðýþ hedefi 2 milyon TL

AK Partililer Erdoðan için gönüllü baðýþ yaptý Çorum'da baðýþ hedefi 2 milyon TL RAM ve Özel Eðitim Okulu na ihale ödeneði Ýdris Güllüce AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý, Rehberlik Araþtýrma Merkezi Hizmet Binasý ile Özel Eðitim Okulu ihalesinin

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýþte milletvekili adaylarýmýz

Ýþte milletvekili adaylarýmýz Cemiyet ten Çorum Haber e kutlama Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Haber Gazetesi'nin 31. yýlýný ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn 45. meslek

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ceylan'dan demiryolu açýklamasý

Ceylan'dan demiryolu açýklamasý SORUMLULUÐUMUZUN GEREÐÝNÝ YERÝNE GETÝRDÝK! Ýçinde bulunduðumuz süreçte ülke ve ilimizin çýkarlarý açýsýndan basýnýn önemi daha çok artmýþtýr. Her hal ve þartta ideolojik ve siyasi düþüncelerden arýnmýþ

Detaylı

SÝVAS (58) 1371 SÝVAS -58- MERKEZ. SEYHAN BELEDÝYESÝ Arsa m 2 Deðeri. Mahalle

SÝVAS (58) 1371 SÝVAS -58- MERKEZ. SEYHAN BELEDÝYESÝ Arsa m 2 Deðeri. Mahalle ABDULVAHABÝ GAZÝ MAHALLESÝ Çayboyu Caddesi...............136.71 Abdulvahabigazi Caddesi.........136.71 Çaðlayan Sokak..................32.83 Þehit Sokak.....................32.83 Gazi Sokak.....................54.71

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı