T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ"

Transkript

1 Karar Tarihi : Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet BAYRAM tarafından Belediyemiz, Liberty Sigorta A.Ş. ve Mustafa DOĞAN aleyhine, İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/474 E. sayılı dosyası üzerinden, tarihinde, Şehit Erdal Peşken Caddesinde, belediyemize ait, sürücü belediye işçisi Mustafa DOĞAN tarafından kullanılmakta olan, 25 EY 018 plaka nolu çöp kamyonunun, MKK-CB 204 yabancı plaka nolu araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası nedeni ile oluştuğu iddia edilen, ,34- TL tutarındaki hasar bedelinin tazmini talepli açılan davada, Mahkemece verilen tarih ve 2011/280 K. sayılı karar ile, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir. Mahkeme kararında, davalı Liberty Sigorta A.Ş. nin poliçe limiti olan ,00 TL den sorumlu olmak üzere, ,00TL nin, (Liberty Sigorta A.Ş. yönünden temerrüt tarihi olan tarihinden, diğer davalılar yön ünden ise kaza tarihi olan tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte) davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir. Mahkeme karar gereği ödenmesi gerekli meblağ davacı tarafça icra takibine konu edilmiş, mahkeme hükmüne konu miktarlardan sigorta poliçesi limiti dahilinde olan kısım Sigorta Şirketi tarafından, kalan miktar ise Mustafa DOĞAN tarafından karşı tarafa ödenmiştir. Mahkeme kararına karşı davacı taraf ve tarafımızca temyiz yoluna gidilmiş ve Yargıtay ca karar belediyemiz lehine bozulmuş, Mahkemece bozma ilamına uyulmak sureti ile tarih ve 2012/481 K. sayılı, davanın kısmen kabulüne dair karar verilmiştir. Bu kararda, bozma ilamına göre tespit giderleri asıl alacak değil, yargılama gideri kapsamında değerlendirilerek, karar sadece bu yöne münhasır olmak üzere yeniden oluşturulmuştur. Mahkeme kararının temyiz safahatından geçmiş olması, bozmaya uygun hüküm tesis edilmiş olması, bozma kapsamı dışında kalan hususların ise zaten kesinleşmiş olması, şu aşamada yeniden kararın temyize konu edilmesinin kesinleşen kısımlar itibari ile durum değişikliği oluşturmayacağı, yine bozma kararı öncesinde mahkemece hüküm altına alınan meblağın Sigorta Şirketi ve diğer davalı Mustafa DOĞAN tarafından ödenmiş olduğu hususu da göz önünde bulundurularak, yapılacak temyiz giderleri de dikkate alındığında, kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile, kararın temyiz edilip edilmeyeceği hususunda bir karar ittihazını isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve 233 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Davacı Cevdet BAYRAM tarafından Belediyemiz, Liberty Sigorta A.Ş. ve Mustafa DOĞAN aleyhine, İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/474 E. sayılı dosyası üzerinden, tarihinde,şehit Erdal Peşken Caddesinde, belediyemize ait, sürücü belediye işçisi Mustafa DOĞAN tarafından kullanılmakta olan, 25 EY 018 plaka nolu çöp kamyonunun, MKK-CB 204 yabancı plaka nolu araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası nedeni ile oluştuğu iddia edilen, ,34- TL tutarındaki hasar bedelinin tazmini talepli açılan davada,mahkemece verilen tarih ve 2011/280 K. sayılı karar ile,davanın kısmen kabulüne,kısmen reddine karar verilmiştir. Mahkeme kararına karşı davacı taraf ve tarafımızca temyiz yoluna gidilmiş ve Yargıtay ca karar belediyemiz lehine bozulmuş, Mahkemece bozma ilamına uyulmak sureti ile tarih ve 2012/481 K. sayılı, davanın kısmen kabulüne dair karar verilmiştir. Bu kararda, bozma ilamına göre tespit giderleri asıl alacak değil, yargılama gideri kapsamında değerlendirilerek, karar sadece bu yöne münhasır olmak üzere yeniden oluşturulmuş olup;

2 1- Mahkeme kararının temyiz safahatından geçmiş olması, bozmaya uygun hüküm tesis edilmiş olması, bozma kapsamı dışında kalan hususların kesinleşmiş olması, şu aşamada yeniden kararın temyize konu edilmesinin kesinleşen kısımlar itibari ile durum değişikliği oluşturmayacağı, yine bozma kararı öncesinde mahkemece hüküm altına alınan meblağın Sigorta Şirketi ve diğer davalı Mustafa DOĞAN tarafından ödenmiş olduğu hususları da göz önünde bulundurularak, yapılacak temyiz giderleri de dikkate alındığında, kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı ve neticeyi değiştirmeyeceği kanaatiyle, bahse konu İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu tarih ve 2012/481 sayılı kararın temyizinden sarfınazar edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 2 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Sebeki YILDIRIM tarafından Belediyemiz aleyhine, Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2011/181 E. sayılı dosyası üzerinden, Erzurum, Merkez, Palandöken İlçesi, Hasanibasri Mahallesi, Eski Türbe Yolu Mevkiinde bulunan, tapunun, 82 pafta,157 ada,75 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik olarak açılan kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat davası sonuçlanmış, kararın tarafımızca Yargıtay nezdinde temyiz edilmesi ve Yargıtay ca bozulması sonrasında, Mahkemece dava 2012/593 E. sayılı dosya üzerinden yeniden görülmeye başlanmış, mahallinde bilirkişiler marifeti ile gerçekleştirilen keşif ve dosyaya sunulan inşaat-mülk bilirkişilerine ait rapor ve fen raporu sonrasında, Mahkemece verilen tarih ve 2012/744 K. sayılı karar ile, davanın kabulü ile hükümde öngörülen bedelin faizleri ile birlikte davacı tarafa ödenmesine, dava konusu taşınmazın fen raporunda A harfi ile işaretli kısmın yol niteliği ile tapudan terkinine, krokide B harfi ile gösterilen kısmın ise belediyemiz adına yol olarak tapuda kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Mahkemece bozma kararı sonrasında gerçekleştirilen

3 yargılamada, yapılan keşif sonrasında dosyaya sunulan bilirkişi raporunda Yargıtay bozma kararına aykırı olarak emsal incelemesinin yeterince yapılmadığı değerlendirilerek bilirkişi raporuna ayrıntılı itirazlarda bulunulmuştur. Ancak Mahkemece taleplerimiz konusunda yeni bir keşif yahut itirazları değerlendirmek üzere ek rapor için bilirkişi heyetine dosya tevdi edilmemiş ve bu rapor ve raporda tespit edilen ,00 TL karara esas alınarak hüküm tesis edilmiştir. Kararda ayrıca, dava konusu taşınmazın fen raporunda A harfi ile işaretli kısmın yol niteliği ile tapudan terkinine, krokide B harfi ile gösterilen kısmın ise belediyemiz adına yol olarak tapuda kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Oysa ki, B ile işaretli kısım imar planında yol olarak yer almamakta olup, yol olarak tapuda tesciline dair hüküm kısmının teknik yönden değerlendirmesinin yapılması hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile yazışma yapılmış, Müdürlükçe verilen tarih ve 2167 sayılı cevabi yazıda da, planda yol olmayan yerin yol olarak değil arsa olarak belediyemiz adına tescil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere, mahkemece bozma ilamına uygun hem emsal araştırması yapılmaması hem de terkine ve tescile konu kısımların vasıflandırılması itibari ile, kararın yasaya aykırı olduğu kanaati oluşmuştur. Diğer taraftan, mahkeme kararı taşınmazın aynına ilişkin hüküm içermesi nedeni ile HMK ilgili hükmü gereği, tazminat bedeli karar kesinleştiği zaman ödenmesi gerekli hale gelmektedir. Bu şekilde mahkeme kararının temyiz edilmesi halinde tazminat bedeline faiz işlemesi de devam edecektir. Ayrıca tazminat bedeli miktarı yüksek olduğu için ödenmesi gerekli harç miktarları da yüksek olmaktadır. Müdürlüğümüzce mahkeme kararı çeşitli yönleri ile değerlendirmiş olup, Mahkeme kararının temyiz edilip edilmemesi hususunda bir karar ittihazını isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve 233 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Davacı Sebeki YILDIRIM tarafından Belediyemiz aleyhine, Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2011/181 E. sayılı dosyası üzerinden, Erzurum, Merkez, Palandöken İlçesi, Hasanibasri Mahallesi, Eski Türbe Yolu Mevkiinde bulunan, tapunun,82 pafta,157 ada,75 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik olarak açılan kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat davası sonuçlanmış, kararın tarafımızca Yargıtay nezdinde temyiz edilmesi ve Yargıtay ca bozulması sonrasında, Mahkemece dava 2012/593 E. sayılı dosya üzerinden yeniden görülmeye başlanmış, mahallinde bilirkişiler marifeti ile gerçekleştirilen keşif ve dosyaya sunulan inşaat-mülk bilirkişilerine ait rapor ve fen raporu sonrasında, Mahkemece verilen tarih ve 2012/744 K. sayılı karar ile, davanın kabulü ile hükümde öngörülen bedelin faizleri ile birlikte davacı tarafa ödenmesine, dava konusu taşınmazın fen raporunda A harfi ile işaretli kısmın yol niteliği ile tapudan terkinine, krokide B harfi ile gösterilen kısmın ise belediyemiz adına yol olarak tapuda kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün teklif yazısı ile birlikte mahkeme kararı ve dosya ekleri bir bütün halinde incelenmiş olup; 1- Bahse konu Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu tarih ve 2012/744 sayılı karar ile yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere, mahkemece bozma ilamına uygun hem emsal araştırması yapılmaması hem de terkine ve tescile konu kısımların vasıflandırılması itibari ile kararın yasaya aykırı olduğu kanaati oluştuğu ve söz konusu kararın temyiz edilmemesi halinde kurumumuz adına telafisi güç zarar doğabilecek nitelikte bulunması dikkate alındığında, kararın temyizinde hukuki fayda bulunacağı ve neticeyi değiştireceği kanaatiyle, Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu tarih ve 2012/744 sayılı kararın temyiz edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL

4 İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 3 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Emrullah AKKAYA ya ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Kadastronun Pafta:83/2, Ada:157, Parsel: de kayıtlı arsaların alan düzeltmesi, ihdas ve tevhit beyannamesi ÇİLOĞLU harita inş.taah.tic. san.ltd. şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;encümen Başkanlığınca bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve /38 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Emrullah AKKAYA ya ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Kadastronun Pafta:83/2, Ada:157, Parsel: de kayıtlı arsaların alan düzeltmesi, ihdas ve tevhit beyannamesi ÇİLOĞLU harita inş.taah.tic. san.ltd. şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre; 1- Mülkiyeti Emrullah AKKAYA ya ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Kadastronun Pafta:83/2, Ada:157, Parsel: 17 de kayıtlı 240,00 m² den ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak 241,59 m² lik 157 Ada, 17 parsel ile Pafta:83/2, Ada:157, Parsel: 18 de kayıtlı 235,00 m² den ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak 233,04 m² lik arsa tevhit edilerek 474,63 m² den ibaret A parselinin oluşmasına, 2- Beyannamede B ile gösterilen m² den ibaret kısmın şartsız ve bedelsiz olarak yola terk edilmesine, edilmesine, 3- Beyannamede D ile gösterilen 7.15 m² den ibaret alanın olarak yoldan ihdass 4- Yola terkten sonra geriye kalan ve beyannamede C ile gösterilen 408,71 m² den ibaret arsa ile yoldan ihdas edilen ve beyannamede D ile gösterilen 7.15 m² den ibaret arsa tevhit edilerek 415,86 m² den ibaret E parselinin oluşmasına, 5-Oluşan 415,86 m² den ibaret E parselinin 40871/41586 hissesinin Emrullah AKKAYA adına, 715/41586 hissesinin Palandöken Belediyesi adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine 6- E parselinde Belediye hissesi olan 7.15 m² lik arsanın beher m² si 200,00 TL den Toplam TL ye Emrullah AKKAYA adına satışının yapılmasına,

5 7-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 4 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Palandöken Belediyesine ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Ada:1592, Parsel :2 de kayıtlı arsanın ifraz beyannamesi ÇİLOĞLU harita inş.taah.tic.san.ltd.şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre Encümen Başkanlığınca bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve /39 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Palandöken Belediyesine ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Ada:1592, Parsel :2 de kayıtlı arsanın ifraz beyannamesi ÇİLOĞLU harita inş.taah.tic.san.ltd.şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre; 1- Mülkiyeti Palandöken Belediyesine ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Ada:1592, Parsel: 2 de kayıtlı 1671,06 m² den ibaret arsa ifraz edilerek 306,94 m² den ibaret A Parseli, 348,79 m² den ibaret B Parseli, m² den ibaret C Parseli, m² den ibaret D Parseli, 882,09 m² den ibaret E Parselinin oluşmasın 2- Oluşan 306,94 m² den ibaret A Parseli ile 348,79 m² den ibaret B Parselinin Park alanına terk edilmesine, diğer parsellerden m² den ibaret C Parseli, m² den ibaret D Parseli ve 882,09 m² den ibaret E Parselinin Palandöken Belediyesi adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

6 Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 5 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Fıratlıgil Konut Yapı Kooperatifi tarafından Belediyemiz aleyhine, Erzurum 1. İdare Mahkemesinde 2010/53 Esas sayılı dosya ile, mülkiyeti Fıratlıgil Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum İli, Çırçır Mah. 90 pafta, 5824 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan inşaatın proje ve eklerine aykırı yapılaşmasından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42/2. Maddesi uyarınca kooperatif başkanlığına ,00 TL., fenni mesulüne ise 5.000,00 TL. idari para cezası verilmesine ilişkin Palandöken Belediye Encümeni nin tarih ve 139 sayılı kararının iptali istemi ile açılan davada, Mahkemece verilen tarih ve 2010/1008 K. Sayılı karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, tarafımızca kararın bozulması talebi ile yapılan temyiz başvurusu üzerine de karar Danıştay 14. Dairesi nin 2011/9772 Esas, 2012/8807 Karar numaralı ve tarihli kararı ile de onanmıştır. Söz konusu onama kararına karşı, tashih-i karar yoluna müracaat etme hakkımız olmakla birlikte, iptal hükmünü içerir bahse konu karar incelendiğinde; 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42/2. Maddesine istinaden idari para cezası tesis edilebilmesinin, mal sahibi, fenni mesul ve müteahhitçe yine aynı Kanun un 28,33,34,39 ve 40. Maddeleri ile 36. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesine bağlı olduğu ve fakat dava konusu Encümen Kararı ile müeyyidelendirilen fiilin aynı Kanun un 32. Maddesi kapsamında ruhsat ve eklerine aykırılık olduğu, bu nedene dayalı olarak da ancak 42. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca ceza tesis edilebileceği anlaşılmıştır. Lakin 3194 sayılı İmar Kanunu nun idari müeyyideleri düzenleyen 42. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan TL den liraya kadar para cezası verilir. Bölümü, Anayasa Mahkemesi nin Karar günlü 2005/5 Esas, 2008/93 Karar sayılı, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan kararıyla iptal edilmiş olup, iptal edilen bölümün doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete de yayımlanmasından başlayarak dört ay sonra ( ) yürürlüğe girmesine karar verilmiştir tarihi itibariyle oluşan hukuksal boşluk kabul tarihli, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5940 sayılı Kanun un 2. Maddesi ile İmar Kanunu un 42. Maddesinde yapılan değişiklik ile doldurulmuştur. Dava konusu tarih ve 139 sayılı Encümen Kararı, yukarıda arz ve izah edilen hukuksal boşluğun bulunduğu tarih

7 aralığına isabet etmekte olup, yapılacak masraflar da dikkate alınarak, tashih-i karar yoluna gidilmesinde hukuki menfaat olmadığı kanaati Müdürlüğümüzde oluşmuş olmakla, söz konusu karara karşı tashih-i karar yoluna gidilip gidilmeyeceği hususunda bir karar ittihazı isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve 233 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Davacı Fıratlıgil Konut Yapı Kooperatifi tarafından Belediyemiz aleyhine, Erzurum 1. İdare Mahkemesinde 2010/53 Esas sayılı dosya ile, mülkiyeti Fıratlıgil Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum İli, Çırçır Mah. 90 pafta, 5824 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan inşaatın proje ve eklerine aykırı yapılaşmasından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42/2. Maddesi uyarınca kooperatif başkanlığına ,00 TL fenni mesulüne ise 5.000,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin Palandöken Belediye Encümeni nin tarih ve 139 sayılı kararının iptali istemi ile açılan davada, Mahkemece verilen tarih ve 2010/1008 K. Sayılı karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, tarafımızca kararın bozulması talebi ile yapılan temyiz başvurusu üzerine de karar Danıştay 14. Dairesi nin 2011/9772 Esas, 2012/8807 Karar numaralı ve tarihli kararı ile de onanmıştır. Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün teklif yazısı ile birlikte mahkeme kararı ve dosya ekleri bir bütün halinde incelenmiş olup; 1- Mahkeme kararının Danıştay safahatından geçmiş olması, bahse konu Danıştay 14. Dairesi nin 2011/9772 Esas, 2012/8807 Karar numaralı ve tarihli onama kararına karşı, tashih-i karar yoluna müracaat etme hakkımız olmakla birlikte, iptal hükmünü içerir bahse konu karar incelendiğinde; 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42/2. Maddesine istinaden idari para cezası tesis edilebilmesinin, mal sahibi, fenni mesul ve müteahhitçe yine aynı Kanun un 28,33,34,39 ve 40. Maddeleri ile 36. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesine bağlı olduğu ve fakat dava konusu Encümen Kararı ile müeyyidelendirilen fiilin aynı Kanun un 32. Maddesi kapsamında ruhsat ve eklerine aykırılık olduğu, bu nedene dayalı olarak da ancak 42. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca ceza tesis edilebileceği anlaşıldığından; ayrıca dava konusu tarih ve 139 sayılı Encümen Kararı, yukarıda arz ve izah edilen hukuksal boşluğun bulunduğu tarih aralığına isabet etmekte olduğundan, yapılacak masraflar da dikkate alınarak, tashih-i karar yoluna gidilmesinde hukuki menfaat olmadığı, kararın neticeyi değiştirmeyeceği kanaati hasıl olduğundan, söz konusu Danıştay 14. Dairesi nin tarih ve 2011/9772 Esas, 2012/8807 numaralı onama kararına karşı, tashih-i karar yoluna gidilmesinden sarfınazar edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR

8 Karar Tarihi : Karar No : 6 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Mehmet BEYAZTAŞ a ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun Pafta:90, Ada:995, Parsel: 2 de kayıtlı arsaların alan düzeltmesi ve yola terk beyannamesi ÇİLOĞLU harita inş.taah.tic. san.ltd. şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre Encümen Başkanlığınca bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Mehmet BEYAZTAŞ a ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun Pafta:90, Ada:995, Parsel: 2 de kayıtlı arsaların alan düzeltmesi ve yola terk beyannamesi ÇİLOĞLU harita inş.taah.tic. san.ltd. şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre; 1- Mülkiyeti Mehmet BEYAZTAŞ a ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun Pafta:90, Ada:995,Parsel: 2 de kayıtlı 280,00 m² den ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak 279,87 m² lik 995 ada,2 parselden beyannamede A ile gösterilen 47,95 m² lik kısmın şartsız ve bedelsiz olarak yola terk edilmesine, 2- -Yola terkten sonra geriye kalan 231,92 m² den ibaret 995 ada,2 parselin Mehmet BEYAZTAŞ adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 7

9 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti S.S Hisarkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Pafta:72 Ada:5420, Parsel: 6,7 ve 8 de kayıtlı arsaların tevhit beyannamesi Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu Orhan ÖNAL tarafından yapılmış olup, beyannamesine göre Encümen Başkanlığınca bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve /104 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti S.S Hisarkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Pafta:72 Ada:5420, Parsel: 6,7 ve 8 de kayıtlı arsaların tevhit beyannamesi Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu Orhan ÖNAL tarafından yapılmış olup, beyannamesine göre; 1 Mülkiyeti S.S Hisarkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Pafta:72 Ada:5420, Parsel: 6 da kayıtlı 803,36 m² den ibaret arsa, parsel 7 de kayıtlı 476,07 m² den ibaret arsa ve parsel 8 de kayıtlı 800,97 m² den ibaret arsa tevhit edilerek 2080,40 m² den ibaret A Parselinin oluşmasına, 2- Oluşan 2080,40 m² den ibaret A Parselinin S.S Hisarkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 8 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun pafta 90,ada 1021,parsel 7 de kain 173,03 m² den ibaret olan taşınmaz,belediye Meclisimizin tarih ve 189 sayılı kararı ile ihale usulü satışına karar verilmiş olup,muhammen bedellerinin tespit edilerek ihala çıkarılmak üzere İlimiz Ticarat ve Sanayi Odası,Serbest Emlakçılardan alınan arsa m² birim

10 fiyatları ve 2013 yılına ait Belediyemizce uygulanan emlak değeri ekte sunulmuştur.. Söz konusu arsanın muhammen bedellerinin tespit edilerek ihaleye çıkarılması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Yunus Emre Mahallesi Kadastronun pafta 90,ada 1021,parsel 7 de kayıtlı 173,03 m² den ibaret olan taşınmaz,belediye Meclisimizin tarih ve 189 sayılı kararı ile ihale usulü ile satışına karar verilmiş olup; 1- Bahse konu Belediyemize ait Yunus Emre Mahallesi Kadastronun pafta 90,ada 1021,parsel 7 de kayıtlı 173,03 m² den ibaret olan taşınmazın,beher m²si 700,00 TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 45. Maddelerine istinaden Açık artırma usulü ile ihaleten satışa çıkarılmasına, 2- İhale ile ilgili diğer iş ve işlemlerin müdürlüğünce yürütülmesine, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR (Katılmadı-İzinli) Karar Tarihi : Karar No : 9 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Blediyemiz sınırları içerisinde Osman Bektaş Mahallesi Kayak Yolu Caddesi No:13 de bulunan, Kadastronun pafta 90,ada 7253,parsel 1 de kayıtlı taşınmaz üzerinde Maksim Düğün Salonu girişinde yapılan 9,03 m² den ibaret sundurmanın yıllarına ait işgaliye bedelleri ödenmediği,yapılan tebliğlerde muhatap bulunmadığından;bahse konu sundurmanın 3194 sayılı imar kanununun ilgili maddesi gereğince işlem yapılarak yapılan sundurmanın kaldırılması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Osman Bektaş Mahallesi Kayak Yolu Caddesi No:13 de Mülkiyeti Fatih MADEN e ait Kadastronun pafta 90,ada 7253,parsel 1 de kayıtlı taşınmaz üzerinde inşa edilmiş bulunan Maksim Düğün Salonu girişinde Belediyemize ait yola 2,10x4,30 m=9,03 m² lik yapılan sundurmanın;çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet

11 vermesi, yıllarına ait işgaliye bedelleri ödenmediği ve yapılan tebliğlerde muhatap bulunmadığından; 1-Bahse konu Osman Bektaş Mahallesi Kayak Yolu Caddesi No:13 de mülkiyeti Fatih MADEN e ait kadastronun pafta 90,ada 7253,parsel 1 de kayıtlı taşınmaz üzerinde inşa edilmiş bulunan,maksim Düğün Salonu girişindeki Belediyemize ait yola yapılan 2,10x4,30 m=9,03 m² lik sundurmanın,3194 sayılı imar kanununun 32.maddesine istinaden; ilgilisince bir (1) ay içerisinde YIKILMASINA,yıkılmadığı takdirde yıkım işleminin Belediyemizce yapılarak yıkım masrafının % 20 fazlası ile ilgiliden TAHSİLİNE, 2- Söz konusu Maksim Düğün Salonu girişindeki Belediyemize ait yola yapılan 2,10x4,30 m=9,03m² lik sundurmanın, yıllarına ait işgaliye bedellerinin ilgiliden TAHSİL edilmesine, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgilisine tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR (Katılmadı-İzinli) Karar Tarihi : Karar No : 10 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait olup Belediye Meclisimizin tarih ve 124 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında otopark olarak gözüken, Kadastronun pafta 90 ada 1026 parsel 25 de kâin m²de ibaret taşınmaz, parsel 26 da kâin m²den ibaret taşınmaz, parsel 29 da kâin 49,75m² den ibaret olan taşınmaz ile parsel 31 de kain 224,56m² den ibaret toplam 734,56m² den ibaret olan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17.ve 45.maddeleri gereğince açık teklif usulü ile ihaleten kiraya verilmiştir.1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında otopark olarak gözüken Belediyemiz adına bedelsiz olarak terkedilen pafta 90 ada 1026 parsel 29 da kain 49,75m² den ibaret olan taşınmazın yeşil alan olarak kullanılmak kaydıyla ihaleden çıkarılarak yıllık kira bedelinden düşürülmesi hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait olup Belediye Meclisimizin tarih ve 124 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında otopark olarak gözüken, Kadastronun pafta 90 ada 1026 parsel 25 de kâin m²de ibaret taşınmaz, parsel 26 da kâin m²den ibaret taşınmaz, parsel 29 da kâin 49,75m² den ibaret olan taşınmaz ile parsel 31 de kain 224,56m² den ibaret toplam 734,56m² den ibaret olan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17.ve 45.maddeleri gereğince açık teklif usulü ile tarih ve 133 sayılı Encümen kararı ile yıllık TL bedelle Buhara Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti.ne kiraya verilmiştir.daha önce Binali BATMAZ tarafından, Belediyemiz adına bedelsiz olarak terkedilen, pafta 90, ada 1026, parsel 29 da

12 kayıtlı 49,75m² den ibaret olan taşınmaz, yeşil alan olarak kullanılmak kaydıyla terk edilmiş olup,binali BATMAZ ın tarihli dilekçesine istinaden; tarih ve 133 sayılı Encümen kararı ile Buhara Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti.ne kiraya verilen pafta 90, ada 1026, parsel 29 da kayıtlı 49,75m² den ibaret olan taşınmazın; otopark olarak kiraya verilme konusundan çıkarılarak, taşınmaz üzerindeki baraka yapının müdürlüğünce tahliye edilerek,yeşil alan olarak kullanılmasına, tarih ve 133 sayılı Encümen kararı ile belirlenen yıllık TL kira bedelinin aynen uygulanarak, ilgili Buhara Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti. ile sözleşme yapılmasına, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgililere tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR (Katılmadı-İzinli) Karar Tarihi : Karar No : 11 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum Merkez Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan Mahallesi Doğu Sokakta bulunan ve mülkiyetleri tespit edilmiş olan harap ve yıkılmaya yüz tutmuş olan metruk binaların yıkılması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Erzurum Merkez Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan Mahallesi Doğu Sokakta bulunan ve mülkiyetleri tespit edilmiş olan harap ve yıkılmaya yüz tutmuş metruk binaların yıkılması için; 1-Müdürlüğünce,imar kanununun 39.maddesinde belirtilen iş ve işlemlerinin yerine getirildikten sonra talebin değerlendirilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgililere tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL

13 İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 12 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İLGİ:Palandöken Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün tarih ve B.05.1.EGM (62315)2013/01 sayılı yazısı. İlgi sayılı yazıda bahsi geçen İlçemiz İbrahim POLAT Caddesi Kavaklık üstü 2.Km de faaliyet göstermekte olan Hamza URVASIZOĞLU nun çalıştırdığı First Class Restaurant ünvanlı işyerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekiplerinin tarihinde saat de düzenledikleri denetim tutanağında;gece saat de kapanması gerekirgen e kadar açık kaldığı.canlı müzik yapıldığı,içki servisi yapıldığı tutanakla belirtilmiş olup,yenişehir Polis Merkezi Amirliği Ekipleri tarafından tanzim edilen tutanak ekte sunulmuştur.5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu nun tarih ve 5259 sayılı kanunla yeniden düzenlenen 6.maddesinin (b) ve(d) bentlerinde belirtilen açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,mevzuat hükülerine aykırı olarak işletilen işyerlerinin işletmecilerine bu madde de öngörülen idari para cezaları,belediye sınırları içinde Belediye Encümeni tarafından verilmesi hususu yer aldığından,bu konu hakkında işlem yapılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Zabıta Müdürlüğünün tarih ve M.25.3.PAL sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : İlçemiz İbrahim POLAT Caddesi Kavaklık üstü 2.Km de faaliyet göstermekte olan First Class isimli işyeri hakkında Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Şube Ekiplerinin tarihinde düzenlemiş oldukları denetim tutanakları ile daha önce Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Şube Ekipleri ve Belediyemiz Zabıta Ekiplerinin muhtelif zamanlarda tuttukları tutanak ve bahse konu işyeri ile ilgili diğer bilgi ve belgeler bir bütün halinde incelenmiş olup; 1-Bahse konu işyerine; 2559 sayılı Polis ve Salahiyet Kanununun 6.maddesinin (b) ve (d) bentlerine muhalefetten TL idari para cezası verilmesine, 2- Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen First Class Restaurant ünvanlı işyerinin KAPATILMASINA, 3- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne ve müdürlüğünce ilgili First Class isimli işyerine ve İlçemiz Emniyet Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL

14 İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 13 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI : Erzurum Merkez Palandöken İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Ada No:1087, Pafta No:82,Parsel No:14 de kayıtlı mülkiyeti İlhami BİNGÖL e ait taşınmazın tarih ve 5/26 cilt-sayfa nolu evrakla 4 kat olmak üzere inşaat ruhsatı verilmiş ve ruhsata istinaden bodrum ve zemin kat inşaatları tamamlanmıştır.bahse konu taşınmazda yapılan kontrollerde süresi geçen inşaat,ruhsatı yenilenmeden kaçak olarak 1,2 ve 3 katların yapıldığı tutanakla tespit edilmiş olup,yapı gurubu 3-A dır.kaçak olarak yapılan taşınmaz için 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi uyarınca işlem yapılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün tarih ve /15 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Palandöken İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Ada No:1087, Pafta No:82,Parsel No:14 de kayıtlı mülkiyeti İlhami BİNGÖL e ait taşınmazın tarih ve 5/26 cilt-sayfa nolu evrakla 4 kat olmak üzere inşaat ruhsatı verilmiş ve ruhsata istinaden bodrum ve zemin kat inşaatları tamamlanmıştır.bahse konu taşınmazda yapılan kontrollerde süresi geçen inşaat,ruhsatı yenilenmeden kaçak olarak 1,2 ve 3. katların yapıldığı tutanakla tespit edilmiştir. Yapı sınıfı 3-A olup, Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülen yapı için; 1- Bahse konu Yapı sahibi İlhami BİNGÖL e 3194 Sayılı İmar Kanunun tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi hükmü gereğince Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülerek yapılmış olan 96x3 kat=288,00 m² alan için 3-A yapı gurubuna ait olması ve her bir m² si 23,53 TL x 288,00 m² = TL idari para cezası, 2- Aynı kanunun ( c ) bendinin 5. fıkrasındaki Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapıldığında verilen TL nin % 20 si olan TL idari para cezası, 3- Aynı kanunun ( c ) bendinin 9. fıkrasındaki Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürüldüğünden verilen TL nin % 50 si olan TL idari para cezası, 4- Aynı kanunun ( c ) bendinin 12. fıkrasındaki İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğundan verilen TL nin % 10 nu olan 677,66TL idari para cezası ile birlikte toplam TL Yapı sahibi İlhami BİNGÖL e idari para cezası verilmesine, 5- Kaçak olarak yapılan yapının, ilgilisince Ruhsatlı hale getirilmesine,

15 6- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve müdürlüğünce ilgiliye tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi: Karar No : 14 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan 13,7 m² den ibaret Çay Ocağının kira süresi tarihi itibari ile sona erdiğinden;belediyemiz Encümeninin tarih ve 186 sayılı kararı ile 2 (iki) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmasına karar verilmiştir sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin (g) bendi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkarılacak taşınmazın,muhammen bedelinin belirlenmesi hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün /46 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan 13,7 m² den ibaret Çay Ocağının kira süresi tarihi itibari ile sona erdiğinden; 1-Müdürlüğünce bahse konu taşınmazın,belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine istinaden; 2 (İki) yıllığına kiraya verilmek üzere, 2866 sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin (g) bendi gereğince,yıllık 1.500,00 TL muhammen bedel üzerinden Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, 2-İhale süreci ile ilgili diğer iş ve işlemlerin müdürlüğünce yürütülmesine, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

16 Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 15 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlgi:Gizem İnş.Taah.Tic.San.A.Ş nin tarih ve 914 sayılı dilekçeleri.ilgi tarih ve sayılı dilekçe ile tarih ve 178 sayılı Encümen kararı ile stabilize yol bozulduğu ve kazı izni alınmadığı gerekçesiyle TL ceza kesildiği ancak kazı yapılacak olan güzergah Erzurum Su Kanal İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek yer teslimi yapıldığı,mevcut yol bozuk bir yol olduğu belirtilerek,söz konusu para cezasının kaldırılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Fen İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Gizem İnş.Taah.Tic.San.A.Ş nin tarih ve 914 sayılı dilekçelerinde,belediyemiz Encümenin tarih ve 178 sayılı kararı ile kendilerine verilen idari para cezası iptalinin değerlendirilmesi hususu incelenmiş olup; 1- Gizem İnş.Taah.Tic.San.A.Ş nin tarih ve 914 sayılı dilekçelerindeki itiraz gerekçeleri yerinde görülmeyip, verilen idari para cezası ve yol düzeltme masraf bedelinin, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, bilgi ve belgeler doğrultusunda, yasaya ve mevzuata uygun olduğundan itiraz taleplerinin reddine, 2- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgili Gizem İnş.Taah.Tic.San.A.Ş ne tevdiine Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR

17 Karar Tarihi : Karar No : 16 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İLGİ:Palandöken Kaymakamlığı Yenişehir Polis Merkezi Amirliği nin tarih ve B.05.1.EGM (62315)2013/ sayılı yazısı. İlgi sayılı yazıda bahsi geçen İlçemiz Osman Bektaş Mahallesi Özceylan Yapı Kooperatifi altında faaliyet gösteren Karçiceği İnternet Salonu Unvanlı işyerinde,polis Merkezi Amirliği ekibi tarafından yapılan Kontrollerde,bahse konu işyerinde oniki yaş ve altı küçük çocukların bulunduğu tespit edilmiş olup;yenişehir Polis Merkezi Amirliği Ekipleri tarafından tanzim edilen tutanak ekte sunulmuştur.2559 sayılı Polis,Vazife ve Salahiyet Kanunu nun tarih ve 5259 sayılı kanunla yeniden düzenlenen 6.maddesinin c) bendinde yer alan,kanunun 12.maddesinde belirtilen kanuni istisnalar saklı kalmak üzere,eğlence,oyun,içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.polis bar,pavyon,gazino,meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini meneder. hükmüne istinaden yasaklara uymadığı tespit edilen Karçiçeği İnternet Salonu Unvanlı işyeri hakkında işlem yapılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Zabıta Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : İlçemiz Osman Bektaş Mahallesi Özceylan Yapı Kooperatifi altında faaliyet gösteren Karçiceği İnternet Salonu Unvanlı işyerinde,polis Merkezi Amirliği ekibi tarafından tarihinde yapılan kontroller neticesinde tutulan tutanağa istinaden; 1-Bahse konu işyeri işletmecisine; 2559 sayılı Polis ve Salahiyet Kanununun 6.maddesinin (c) bendine muhalefetten 923,00 TL idari para cezası verilmesine, 2- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne ve müdürlüğünce ilgili gösteren Karçiçeği İnternet Salonu Unvanlı işyerine ve İlçemiz Yenişehir Polis Merkezi Amirliği ne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR

18 Karar Tarihi : Karar No : 17 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Belediyemiz tarafından Behzat DURSUN mirasçıları ve Gülpaşa KUCUR aleyhine, Erzurum Asliye 1. Hukuk Mahkemesinde 2010/555 E. sayılı dosyası üzerinden açılan, kamulaştırma bedelinin tespiti davası sonuçlanmış ve Mahkemece, Erzurum İli Palandöken İlçesi, Harput Mahallesi Ada 191 ve Parsel 169 da kayıtlı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin Gülpaşa KUCUR için Arsa Bedeli+ Ev Yapı Bedeli= TL TL= TL,Behzat DURSUN için Arsa Bedeli+Ev Yapı Bedeli= TL+1.576,80 TL= TL olduğunun tespitine, davacı Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yargı giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına ve bahse konu taşınmazın Belediyemiz adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Anılan Mahkeme kararı, bedel tespiti yönünden tarafımızca temyiz edilmiş ve Yargıtay 5. Hukuk Dairesi nin 2012/4216 E., 2012/9797 K. Sayılı ve tarihli kararı ile arsa niteliğindeki taşınmaz bedelinin yeniden tespiti için bozulmuştur. Bunun üzerine dosya, Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince 2012/484 Esasına kayden yeniden görülmeye başlanmış ve kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahallinde keşif yapılarak, bilirkişi raporları alınmış ve Mahkemece, Yargıtay bozma kararı öncesinde vermiş olduğu kararla aynı olmak üzere bedel yönünden hiçbir değişiklik olmaksızın karar verilmiştir. Yargıtay bozma kararı sonrasında yapılan yargılamada dosyaya sunmuş olduğumuz gerek özel amacı olmayan satış emsalleri gerekse de emlak beyan değer emsalleri bilirkişiler ve Mahkemece hiçbir şekilde göz önüne alınmamış ve bu konuda yaptığımız tüm itirazlar, sunmuş olduğumuz emsal satışlardaki satış bedellerinin alım satım vergisinden kaçınmak için düşük gösterildiği veya söz konusu emsallerin dava konusu taşınmaz ile farklı ilçe ve mahallede bulunduğu şeklindeki gerekçeler ile reddedilmiştir. Diğer taraftan hükme dayanak olarak alınan Bilirkişi Raporunda tespit edilen taşınmaz kıymeti için taşınmazın konumu, belediye hizmetlerinden yararlanıyor olması, elektrik ve suyunun olması, 2011 Olimpiyat tesislerine olan yakınlığı, Üniversite ve Hastanelere yakın olması gibi nedenler etken olarak görülmüş ve Yargıtay bozma kararı öncesinde hüküm altına alınan bedelle aynı miktarda bedel tespiti yapılmıştır. Mahkemece de tarih ve 2012/484 E., 2012/762 K. Sayılı karar ile söz konusu bilirkişi raporu, dosya kapsamına uygun, bilimsel verilere göre hazırlanmış ve yargı denetimine açık görülerek tespit edilen Gülpaşa KUCUR için ,65 TL,Behzat DURSUN için de arsa bedeline hükmedilmiştir. Dolayısıyla Yargıtay bozma kararı öncesi tespit edilen bedele göre hiçbir düşme ya da azalma olmamış bilakis her bir davalı için TL olmak üzere toplamda TL artış ile birlikte yeni miktarlar hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen 2012/484 E. sayılı davanın tarih ve 2012/762 K. sayılı kararı yönünden, Belediyemizin menfaati doğrultusunda herhangi bir değişiklik ortaya çıkmamış olup, söz konusu karara karşı, temyiz yoluna müracaat etme hakkımız olmakla birlikte, dosyanın daha önce geçirmiş olduğu safahat göz önüne alındığında sonucun değişme ihtimalinin bulunmaması ve her bozma kararı sonrasında yapılacak yargılamalarda keşif ve bilirkişi masraflarının Belediyemizce ödenmesine ve dava sonunda da bu bedellerin Belediyemiz üzerinde bırakılmasına karar verilmesi, aynı mahiyetteki dosyaların sayıca fazla olması sebebiyle her seferinde sarf edilen bu yargılama giderlerinin de hayli fazla bir yeküne ulaşması, muhtemel bir bozma kararı sonrası yapılacak yeni bir yargılamada dava konusu arsa bedellerinin daha da artması ihtimalinin bulunması ve yapılacak masraflar dikkate alınarak, temyiz yoluna gidilmesinde hukuki menfaat olmadığı

19 görüşü Müdürlüğümüzde oluşmuş olup, söz konusu karara karşı temyiz yoluna gidilip gidilmeyeceği hususunda karar ittihazını isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Belediyemiz tarafından Behzat DURSUN mirasçıları ve Gülpaşa KUCUR aleyhine, Erzurum Asliye 1. Hukuk Mahkemesinde 2010/555 E. sayılı dosyası üzerinden açılan, Erzurum İli Palandöken İlçesi, Harput Mahallesi Ada 191 ve Parsel 169 da kayıtlı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti davasının önceki ve sonraki mahkeme safahatı bir bütün halinde incelenmiş olup; 1- Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen 2012/484 E. sayılı davanın tarih ve 2012/762 K. sayılı kararı yönünden, Belediyemizin menfaati doğrultusunda herhangi bir bir değişiklik ortaya çıkmamış olup, söz konusu karara karşı, temyiz yoluna müracaat etme hakkımız olmakla birlikte, dosyanın daha önce geçirmiş olduğu safahat göz önüne alındığında sonucun değişme ihtimalinin bulunmaması ve her bozma kararı sonrasında yapılacak yargılamalarda keşif ve bilirkişi masraflarının Belediyemizce ödenmesine ve dava sonunda da bu bedellerin Belediyemiz üzerinde bırakılmasına karar verilmesi, aynı mahiyetteki dosyaların sayıca fazla olması sebebiyle her seferinde sarf edilen bu yargılama giderlerinin de hayli fazla bir yeküne ulaşması, muhtemel bir bozma kararı sonrası yapılacak yeni bir yargılamada dava konusu arsa bedellerinin daha da artması ihtimalinin bulunması ve yapılacak masraflar dikkate alınarak, temyiz yoluna gidilmesinde hukuki fayda bulunmadığı ve neticeyi değiştirmeyeceği kanaatiyle, bahse konu Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen 2012/484 E. sayılı davanın tarih ve 2012/762 K. sayılı kararının temyizinden sarfınazar edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 18 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Belediyemiz tarafından Necati DURSUN aleyhine, Erzurum Asliye 1. Hukuk Mahkemesinde 2010/535 E. sayılı dosyası üzerinden açılan, kamulaştırma bedelinin tespiti davası sonuçlanmış ve Mahkemece, Erzurum İli Palandöken İlçesi, Harput Mahallesi Ada 5294 ve Parsel 1 de kayıtlı taşınmazın,

20 kamulaştırma bedelinin TL olduğunun tespitine, davacı Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yargı giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına ve bahse konu taşınmazın Belediyemiz adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Anılan Mahkeme kararı, bedel tespiti yönünden tarafımızca temyiz edilmiş ve Yargıtay 5. Hukuk Dairesi nin 2012/4218 E., 2012/9803 K. Sayılı ve tarihli kararı ile arsa niteliğindeki taşınmaz bedelinin yeniden tespiti için bozulmuştur. Bunun üzerine dosya, Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince 2012/490 Esasına kayden yeniden görülmeye başlanmış ve kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahallinde keşif yapılarak, bilirkişi raporları alınmış ve Mahkemece, Yargıtay bozma kararı öncesinde vermiş olduğu karardan yalnızca 31,11 TL düşme ile bedel yönünden yaklaşık bedelde karar verilmiştir.esasında 31,11 TL lik düşme 2010/535 E.sayılı dosyanın hükmün dayanağı olan bilirkişi raporundaki hesaplama hatasından kaynaklanmış olup, Mahkemece söz konusu kararda tespitine karar verilen aynı miktarlar üzerinden Yargıtay bozma kararı sonrasında yapılan yargılamada dosyaya sunmuş olduğumuz gerek özel amacı olmayan satış emsalleri gerekse de emlak beyan değer emsalleri bilirkişiler ve Mahkemece hiçbir şekilde göz önüne alınmamış ve bu konuda yaptığımız tüm itirazlar, sunmuş olduğumuz emsal satışlardaki satış bedellerinin alım satım vergisinden kaçınmak için düşük gösterildiği veya söz konusu emsallerin dava konusu taşınmaz ile farklı ilçe ve mahallede bulunduğu şeklindeki gerekçeler ile reddedilmiştir. Diğer taraftan hükme dayanak olarak alınan Bilirkişi Raporunda tespit edilen taşınmaz kıymeti için taşınmazın konumu, belediye hizmetlerinden yararlanıyor olması, elektrik ve suyunun olması, 2011 Olimpiyat tesislerine olan yakınlığı, Üniversite ve Hastanelere yakın olması gibi nedenler etken olarak görülmüş ve Yargıtay bozma kararı öncesinde hüküm altına alınan bedelle aynı miktarda bedel tespiti yapılmıştır. Mahkemece de tarih ve 2012/490 E., 2012/724 K. Sayılı karar ile söz konusu bilirkişi raporu, dosya kapsamına uygun, bilimsel verilere göre hazırlanmış ve yargı denetimine açık görülerek tespit edilen arsa bedeline hükmedilmiştir. Dolayısıyla Yargıtay bozma kararı öncesi tespit edilen bedele göre 31,11 TL lik azalmaya ilişkin yukarıda arz ve izah edilen hususlarda göz önüne alındığında hiçbir düşme ya da azalma olmamış aynı miktar hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen 2012/490 E. sayılı davanın tarih ve 2012/724 K. sayılı kararı yönünden, Belediyemizin menfaati doğrultusunda kayda değer bir değişiklik ortaya çıkmamış olup, söz konusu karara karşı, temyiz yoluna müracaat etme hakkımız olmakla birlikte, dosyanın daha önce geçirmiş olduğu safahat göz önüne alındığında sonucun değişme ihtimalinin bulunmaması ve her bozma kararı sonrasında yapılacak yargılamalarda keşif ve bilirkişi masraflarının Belediyemizce ödenmesine ve dava sonunda da bu bedellerin Belediyemiz üzerinde bırakılmasına karar verilmesi, aynı mahiyetteki dosyaların sayıca fazla olması sebebiyle her seferinde sarf edilen bu yargılama giderlerinin de hayli fazla bir yeküne ulaşması, muhtemel bir bozma kararı sonrası yapılacak yeni bir yargılamada dava konusu arsa bedellerinin daha da artması ihtimalinin bulunması ve yapılacak masraflar dikkate alınarak, temyiz yoluna gidilmesinde hukuki menfaat olmadığı görüşü Müdürlüğümüzde oluşmuş olup, söz konusu karara karşı temyiz yoluna gidilip gidilmeyeceği hususunda karar ittihazını isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Belediyemiz tarafından Necati DURSUN aleyhine, Erzurum Asliye 1. Hukuk Mahkemesinde 2010/535 E. sayılı dosyası üzerinden açılan Erzurum İli Palandöken İlçesi, Harput Mahallesi Ada 5294 ve Parsel 1 de kayıtlı taşınmazın,kamulaştırma bedelinin tespiti davasının önceki ve sonraki mahkeme safahatı bir bütün halinde incelenmiş olup; 1- Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen 2012/490 E. sayılı davanın tarih ve 2012/724 K. sayılı kararı yönünden, Belediyemizin menfaati doğrultusunda kayda değer bir değişiklik ortaya çıkmamış olup, söz konusu karara karşı, temyiz yoluna müracaat etme hakkımız olmakla birlikte, dosyanın daha önce geçirmiş olduğu safahat göz önüne alındığında sonucun değişme ihtimalinin bulunmaması ve her bozma kararı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA Grup Adı : 14. Daire Grup Konusu : Danıştay 14. Dairesinin Görev Konuları Grup Başkanı : Ahmet ARSLAN (Danıştay

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI

( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT ( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI Cemal İŞLEYİCİ Harita ve Kadastro Mühendisi Ankara Büyükşehir

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI KAMU TÜZELKİŞİLERİ VE KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ T.C. D A N I Ş

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6351 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 2981 Kabul Tarihi : 24/2/1984

Detaylı

İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ

İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ S. Çoşgun 1,

Detaylı

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR.

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. 1 02.06.2014 tarih ve K-2014/ 1751 sayılı Hakem Kararı.... 1 28.06.2014 tarih ve K-2014/ 2098 sayılı Hakem Kararı.... 6 23.06.2014

Detaylı

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001)

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) 4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mülkiye MüfettiĢliği Sayı: 185/57 TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012 TEFTĠġ YERĠ ĠLĠ : KARAMAN ĠLÇESĠ : - TEFTĠġ EDEN Mülkiye MüfettiĢi : Halil BERK TEFTĠġ EDĠLEN Daire : Karaman Belediyesi

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Yargıtay Kararları ÖZET

Yargıtay Kararları ÖZET 31 kasım 2012 Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No : 2011/9-589 Karar No : 2011/740 Karar Tarihi : 07.12.2011 İlgili Mevzuat : 4857 sayılı İş Kanunu m. 6, 120, 1475 sayılı İş Kanunu m.

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 04.11.2011 Tarih ve K-2011/936 Sayılı Karar... 1

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 04.11.2011 Tarih ve K-2011/936 Sayılı Karar... 1 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 04.11.2011 Tarih ve K-2011/936 Sayılı Karar... 1 09.12.2011 Tarih ve K-2011/1032 Sayılı Karar... 5 12.12.2011 Tarih ve K-2011/1047

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi. Karar Tarihi: 18.06.2013

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi. Karar Tarihi: 18.06.2013 Esas No: 2013/13792 Karar No: 2013/16661 Karar Tarihi: 18.06.2013 ALACAK DAVASI - DAVALI BANKA TARAFINDAN YENİDEN YAPILANDIRMA KOMİSYONUNUN TARAFLARCA İMZALANAN SÖZLEŞME İÇERİĞİNE UYGUN OLARAK TAHSİL EDİLDİĞİ

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA ADLİ YARGI BOYUTU İLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KAVRAMI. Birgül YİĞİT Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA ADLİ YARGI BOYUTU İLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KAVRAMI. Birgül YİĞİT Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA ADLİ YARGI BOYUTU İLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KAVRAMI Birgül YİĞİT Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ 2 2-KAMULAŞTIRMASIZ

Detaylı

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013 Değişiklik MADDE 8 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı