T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269, 7414, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 60 NUMBER: 2011/12 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar n bilimsel çal flmalar ve araflt rmalar s ras nda bilgi ve belgeye kolayca eriflilmesinde önemli bir yeri oldu u kuflkusuzdur. Türkiye Makaleler s, Milli Kütüphane'nin kurulufl kanunundaki amaçlar ve araflt rmac lar n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan itibaren haz rlanmakta ve periyodik olarak kullan c lara sunulmaktad r y l na kadar sadece bas l olarak sunulan bibliyografik künyeler sonraki y llarda elektronik ortamda yay nlanmaya bafllanm flt r. Türkiye Makaleler s, halen Baflkanl m zca CD ortam nda ve internette ( yay nlanmakta olup, tarama arayüzü ile kullan c n n hizmetine PDF format nda sunulmaktad r. Milli Kütüphane Baflkanl olarak bugün Türkiye Makaleler s 'n n yeni bir say s n yay nlaman n mutlulu u içerisindeyiz. Büyük bir özveri, dikkat ve itina ile haz rlanan bu çal flman n araflt rmac lar ve bilim çevreleri için gerekli ve güvenilir bir bilgi kayna olup olmad n n takdirlerini kullan c lara b rak rken bu konuda elefltiri ve önerilere de aç k oldu umuzu vurgulamak isterim. 60 y l aflk n bir süredir bibliyografya haz rlanmas ve sunulmas çal flmalar nda bugüne kadar eme i geçenlere ayr ayr teflekkür etmenin bir vefa borcunu ödemek oldu unu düflünüyor, Türkiye Makaleler s 'n n bu yeni say s n n da yararl olmas dile iyle sayg lar sunuyorum. Zülfi TOMAN Milli Kütüphane Baflkan V. iii

4 PRESENTATION There is no doubt that bibliographies have played an important role for access to information and documents when conducting scholarly studies and researches. The Turkish Bibliography of Articles has been published and put to the service of users periodically since 1952, according to requirements of researchers and to the aims of establishment of the National Library of Turkey. Bibliographies which were available only in print form until 1995 have been published electronically in the following years. The Turkish Bibliography of Articles is now available in digital form and online ( accessible in PDF form through search interface to user. As the National Library of Turkey, we are pleased to publish the new volume of the Turkish Bibliography of Articles. I would like to emphasize that we are open to all criticism and suggestions in this field while we are giving the right to users to determine whether this volume, which is prepared with dedicated efforts, consideration and precession will be a useful and reliable source of information to researchers and scholarship. We owe a debt of gratitude to every person who has contributed their time and effort to prepare and present these bibliographies during the past 60 years. And I also hope today that this new volume of the Turkish Bibliography of Articles becomes helpful to all. Zülfi TOMAN Acting Director iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...88 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER...158

8 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...203

9 000 GENEL KONULAR 000 (2) Rifat, Mehmet. Merve Kurt: Sanal Baltac, Mesut - Burhan Akp nar. Web Tabanl Ö retimin Ö renenlerin Üstbilifl Fark ndal k Düzeyine Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(16) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 370, 000 Bilgiç, Hatice Gökçe - Dilek Do an - S. Sadi Sefero lu. Türkiye'de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu: htiyaçlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yüksekö retim Dergisi 1(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Gerçeklik ve Zaman. Varl k 79(1251) , ss SB , 020 Çetin, Gökmen - Asl han Tüfekci. Etkililik, Verimlilik ve Kullan c Tatmini Aç s ndan Türkiye'deki e- Devlet Sitelerinin Kullan labilirli i. Verimlilik Dergisi (4) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (1) Filtreleme Yaz l mlar n n Kütüphane Kullan m na liflkin Bildirim. Çeviren: Yaflar Tonta, Türk Kütüphanecili i 25(4) , ss SA , 020 Piri, Serap. nternet Tabanl Psikolojik Hizmetler ve Bu Alana Özgü Etik lkeler: Bir Gözden Geçirme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 28(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (3) Yeniad, Mustafa. Meslek Yüksekokulu Ö rencilerinin Web Tabanl E-Ö renme Ortamlar na liflkin Alg lar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(16) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 000, (4) Y ld r, Bahad r - Hakan Tüzün. Üç- Boyutlu Sanal Ortam ve Somut Materyal Kullan m n n Uzamsal Yetene e Etkileri. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (41) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 000, SB SA 4 150, , B BL YOGRAFYA Duran, Hamiye. Türk Yurdu Dergisinde Alevîlik ve Bektaflîlik Hakk nda Y llar Aras nda Yay mlanan Makaleler Üzerine Bir De erlendirme. Türk Yurdu 31(292) , ss SB , 010 Kaymakcan, Recep - brahim Afllamac. mam-hatip Liseleri Literatürü Üzerine Bibliyografik Bir nceleme. De erler E itimi Dergisi 9(22) , ss. Türkçe ve ng. özet. 1

10 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Ar n, Ahmet. Türkiye'de Okuma Al flkanl Göstergeleri ve Türk Ocaklar n n Okuma Al flkanl Kazand rma Çal flmalar. Türk Yurdu 31(292) , ss SB , 020 Öneriler. Türk Kütüphanecili i 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Karaflahin, Dide. Hollanda Yüksek Ö retim Enstitüsü Erken Çocukluk Geliflimi Diploma Kursu: zlenimler ve Öneriler. Türk Kütüphanecili i 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (1) 1987 SA 57 At nç, Semra - fienol Karadeniz. Yeni 020, 650 Bir Kültürel Konsept: Edebiyat Müze Kütüphaneleri. Türk Rifat, Mehmet. Merve Kurt: Sanal Kütüphanecili i 25(4) , Gerçeklik ve Zaman. Varl k ss. Türkçe ve ng. özet. 79(1251) , ss SA SB , (2) Candan, Buket. Matbaadan nternete Türkiye'de Yay n Hayat ve Kütüphaneler. Türk Kütüphanecili i 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri için lkeler. Çevirenler: Bülent Y lmaz, Selda Ekici, Türk Kütüphanecili i 25(4) , ss SA Filtreleme Yaz l mlar n n Kütüphane Kullan m na liflkin Bildirim. Çeviren: Yaflar Tonta, Türk Kütüphanecili i 25(4) , ss SA , (4) Hamilton, Devney - Burcu Keten. Görme Engelli Kullan c lar için Eriflilebilir Kütüphaneler: Kütüphanecilere Yönelik Pratik 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Demir, Hülya - Fatih Taktak - Kayhan Alado an. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Hakemli Dergisi Örne inde Sosyal A Analizi (SNA) hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi (3/Özel say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Kosa, Gözde. Nota Musiki Mecmuas n n Tan t m ve Bu Dergide Yer Alan Alaturka Keman Dersleri Makaleler Dizisinin ncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 050, 780 2

11 Paçac, Gönül. Darülelhan Mecmuas 'ndan Darülelhan' n Y llar nda Verdi i Konserler ve Konser Haberleri. Konservatoryum Dergisi 1(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Coats, Erick J. - Robert S. Feldman. Zihniniz Bedeninizi yilefltirebilir mi? Çeviren: Nuran Erdo ruca Korkmaz, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss SB (1) 120 (2) Ercoflkun, Özge. Hong Kong Güngörmez, Bengül. Eric Voegelin Planlama ve Altyap Müzesi. Yap nsanl k Dramas : Din-Politika (361) , ss. liflkileri [Kitap Elefltirisi] Elefltiren: Serhat Buhari Baytekin, 1973 SA 152 Muhafazakar Düflünce 060 8(29-30/Sivil Toplum-Ara Kurumlar) , ss SA HABER ORTAMLARI, 120 GAZETEC L K Candan, Buket. Matbaadan nternete Türkiye'de Yay n Hayat ve Kütüphaneler. Türk Kütüphanecili i 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 1986 SA , (1) Tozal, Yunus Emre. Geometri Bilmeyen Buraya Giremez! Ayraç (26) , 3-5. ss SB Ovac k, Zübeyir. Gazzali'de Metafizik Bilginin mkân Aç s ndan Rüya. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 180, 120, 130 Özkan, fiule - Ceren Tekkaya. How Do Epistemological Beliefs Differ By Gender and Socio-Economic Status? Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (41) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet. 130 NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Binbo a, Seçil. Delirmek Direnmektir! Arredamento 3

12 Mimarl k (252) , ss SB 5 720, 130 Ovac k, Zübeyir. Gazzali'de Metafizik Bilginin mkân Aç s ndan Rüya. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 180, 120, PS KOLOJ 1978 SB (1) 150 Abac, Figen. Sald rganl k ve Vicdan Aras ndaki Uygarl k. Varl k 79(1251) , ss SB (2) Akto, Akif. Kiflilik Oluflumunda Dinîn Rolü. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (3) Ar kan, Selma. flyerinde Kullan lan Politik Taktiklere Yönelik Olas Bireysel Önceller Üzerine Bir Araflt rma. Türk Psikoloji Dergisi 26(68) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 650 Bahçekap l, Mehmet. Din ve Ahlâk E itiminin Ergenlerin Kiflilik Geliflimine Katk s. De erler E itimi Dergisi 9(22) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 370, (5) Boratav, Hale Bolak - Diane Sunar - Bilge Ataca. Duygular Sergileme Kurallar ve Ba lamsal Belirleyicileri: Türkiye'de Üniversite Ö rencileri ile Yap lan Bir Araflt rma. Türk Psikoloji Dergisi 26(68) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (6) Cinan, Sevtap - P nar Ünsal. Renkfiekil Boyutu De ifltirme ve Ay rt Etme Süreçlerinin Planlamaya Etkisi. Türk Psikoloji Dergisi 26(68) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (4) Arsel, Cemil Onur - Ayflegül Durat Bat gün. ntihar ve Cinsiyet: Cinsiyet Rolleri, letiflim Becerleri, Sosyal Destek ve Umutsuzluk Aç s ndan Bir De erlendirme. Türk Psikoloji Dergisi 26(68) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , Coflkun, Yelkin Diker - Aysun Öztuna Kaplan. Ö retmenlerin Problem Çözme Yeterlik Alg lar ve Yeni Yaklafl mlar Uygulamada Yaflad klar Problemler. Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (22) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Ercan, Hülya. liflkisel-bireyci- Toplulukçu Benlik Ölçe i'nin Psikometrik Özellikleri ve Uyarlama Çal flmas. Karamano lu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 13(21) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150

13 Erdo an, Altay Ömer. Toplumsal Vicdan: Üvey Annenin Aynas. Varl k 79(1251) , 3-6. ss SB , 150 Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (41) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Gültekin, Filiz. lkö retim kinci Kademe Ö rencilerinin Öfke ve Sald rganl k Düzeylerinin Azalt lmas. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (41) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Gündüz, Yüksel - Kerem Coflkun. Teftifl Uygulamalar n n Ö retmenlerde Yaratt Stres Düzeyinin ncelenmesi. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 24(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 370, 150 P çakç efe, Metin. Sa l k flkolunda flyeri fiiddeti Mobbing ve Epidemiyoloji. Adli Bilimler Dergisi 9(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (9) Piri, Serap. nternet Tabanl Psikolojik Hizmetler ve Bu Alana Özgü Etik lkeler: Bir Gözden Geçirme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 28(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (10) fiahin, Nesrin Hisli - H. Nejat Bas m 150 (8) - Necip Akkoyun. A-Tipi Kiflilik ve Öcel, Hatem. flyeri Zorbal ve Stres liflkisinde Üç Önemli Bileflen: Fiziksel Rahats zl k Belirtileri: Adil Öfke, Etkisiz Bafla Ç kma ve fl Dünya nanc n n Düzenleyici Rolü. Saplant s. Türk Psikoloji Dergisi Türk Psikoloji Dergisi 26(68) 26(68) , ss. Türkçe , ss. Türkçe ve ng. ve ng. özet. özet SB SB Özbay, Yaflar - Mehmet Palanc. Üstün Yetenekli Çocuk ve Ergenlerin Psikososyal Özellikleri. Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (22) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Özbulak, Berrin Emran - Nergüz Bulut Serin. Okul Psikolojik Dan flmanlar n n Problem Çözme ve Sosyal Beceri Düzeylerinin ncelenmesi. Hacettepe (11) Tatar, Arkun - Serdar Tok - Gaye Saltuko lu. Gözden Geçirilmifl Schutte Duygusal Zekâ Ölçe inin Türkçe'ye Uyarlanmas ve Psikometrik Özelliklerinin ncelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 21(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (12) Telef, Bülent Baki - Rengin Karaca. Ergenlerin Öz-Yeterliklerinin ve Psikolojik Semptomlar n n

14 ncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(16) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) 2004 SA 3 Chevalier, Jacques. fiahsî Ahlâk. 150 Çeviren: Murtaza Korlaelçi, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Uzunkaya, Alime - Sami Özgür. Dominant Zekâ Alanlar na Dayal Bir Ö retimin Kavram Yan lg lar n n Giderilmesindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (41) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Üneri, Özden fiükran. Çocuklarda Akran Zorbal. Düflünen Adam 24(4) , ss SA , 150 Yetik, Hayri K. Vicdan n Ça r s Siren Sesi (!) Varl k 79(1251) , ss SB , (13) Yörükân, Turhan. 'Ba lanma' ve Sonraki Yafllarda Görülen Etkileri Üzerine (Kitap Tan tma) Tan tan: Nevin Güngör Ergan, Erdem (61) 2011, ss SA MANTIK Antalya Do u Garaj skeletlerinde Bir Kafatas Travmas Örne i. Adli Bilimler Dergisi 10(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) Metin, Sevtap. Fooling Nature: Ethical, Social, Psychological and Legal Aspects of Surrogate Motherhood. Law & Justice Review 1(3) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (3) Susam, Asuman. Vicdan n n Sesini Dinle Bak Ne Diyor. Varl k 79(1251) , ss SB ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Demir, Remzi. Câhil fiehrin Âdâb, Sosyal Darwinist midir? Bilim ve Ütopya 17(210) , 37. s SC (2) Meral, Yasin. bn Meymun'a Göre Yahudilik'te man Esaslar. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB (3) 300, 160 Ovac k, Zübeyir. Gazzali'de Metafizik Bilginin mkân Aç s ndan Rüya. 6

15 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 180, 120, (4) 1970 SB 582 Özdo an, Öznur. Gazali ve Benötesi 150, 200 Yaklafl m. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 200 D N Akto, Akif. Kiflilik Oluflumunda Dinîn Rolü. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 1970 SB (1) 180, 297 Polat, Bayram. Evanjelizm ve Türkiye. Türk Yurdu 31(292) , ss. 180 (5) 1960 SB 27 Özmenli, Mehmet. deal nsan Nas l Olmal d r? Türk Yurdu 31(292) , ss SB HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 190 MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Gürbüz, Adnan. Türk- slam Düflüncesinden Kapitalizm-Sosyalizm Ç kmaz na: Toplumsal S n flar n Oluflumunda Beflerî Sistemlerin Rolü. Türk Yurdu 31(292) , ss SB , (1) Seyfeli, Canan. Osmanl Devlet Salnamelerinde Bulgar Eksarhl ve Bulgar Katolikler ( ) Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Yaz c, Erdinç. Oluflumdan Kimli e Modern Türk Düflüncesi. Türk Yurdu 31(292) , ss SB , 190 Meral, Yasin. bn Meymun'a Göre Yahudilik'te man Esaslar. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 290 7

16 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Algül, Hüseyin. Kerbela'da Neler Oldu? Diyanet (252) , ss SC Alt ntafl, Ramazan. Çoklukta Birli in Sembolü: "Aflure" Diyanet (252) , ss SC 6 390, (2) Ar, Bülent. Hatay Velîlerinden fieyh Ahmed Kuseyri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(16) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 297, 920 Arslantafl, Nuh. slâmî Dönemde ( ) Filistin'e Yahudi Göçü ('Aliya) Belleten 75(274) , ss SA , (3) Ayd n, Muhammet fievki. Ahlak ve Tefekkür (Anlam Aray fl ) Diyanet (252) , ss SC (4) Bafl, Eyüp. Ahmet Yesevî'nin Bektaflîlik, Alevîlik Üzerindeki Etkileri ve Osmanl Dini Hayat ndaki zleri. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB (5) Bafl, Eyüp. Osmanl Devleti'nin Kurulufl Döneminde Din Kültürü ve Hayat (Tarih Yazar Neflrî'nin Anlat lar na Göre) Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (6) Bayrakal, Sedat. Hurufat Defterlerinde Nevflehir Kazas na Kay tl Tarihi Eserler. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (27) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Bir fl k, Abdülhamit. Ebü'l-A'lâ Mevdûdî'nin Kur'ân Yorumunu fiekillendiren Temel Dinamikler. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) Bir fl k, Abdülhamit. Hint Alt K tas nda Son Üç As r Sîret Kitaplar nda Görülen Muhteva De ifliminin Nedenleri. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA Bahad r, Gürhan. Ortaça Anadolu'sunda Türk- slâm Medeniyetinin Oluflmas ( ) Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(16) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 300, 297 Bodur, Hüsnü Ezber. Örneklerle Türk Kültüründe Dinî Hoflgörü. Türk 8

17 Yurdu 31(292) , ss SB , (9) Çal k, Fatma. Bir Semantik Analiz Denemesi: Kur'ân'da 'Kalp' Kavram. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) Ertem, Adnan. Osmanl dan Günümüze Vak flar. Vak flar Dergisi (36) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (15) Erul, Bünyamin. Hacc n Sembolik Anlam. Diyanet (252/Eki: slam ve Semboller) , ss SC (10) Çift, Salih. Ça dafl M s r'da Bektâflîlik zleri: M s rl Bir Ressam' n Bu Topraklardaki Son Bektâflî fieyhi Ahmet S rr Baba ile lgili Hat ralar. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (16) Esen, Muammer. Hz. brahim'in man ve Tevhid Mücadelesi. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB (17) 297 (11) Esen, Muammer. Kur'an'da Ak l- Duran, Hamiye. Türk Yurdu man liflkisi. Ankara Üniversitesi Dergisinde Alevîlik ve Bektaflîlik lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) Hakk nda Y llar Aras nda 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Yay mlanan Makaleler Üzerine Bir De erlendirme. Türk Yurdu 31(292) 1970 SB , ss SB , (18) Esen, Muammer. Tekfir Söyleminin Dinî ve deolojik Boyutlar. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (12) Ebû Reyhan, El Birûnî. Maziden Kalanlar (El Âsar el-bâkiye) [Kitap Tan tma] Tan tan: Serkan Acar, 1970 SB 582 Tarih ncelemeleri Dergisi 26(2) , ss SA (19) 297 Fatsa, Mehmet. Do u Karadeniz 297 (13) Erdo an, Fethi. Muharrem ve Kerbela Üzerine [Söylefli] Konuflanlar: lyas Üzüm, Cenksu Üçer, Diyanet (252) , ss SC Bölgesi'nde Vak f Yoluyla skân Metoduna Bir Örnek: Alucra'da Ça rgan Zâviyeleri. Vak flar Dergisi (36) , ss. Türkçe ve ng. özet SB

18 297 (20) 297 (26) Göktafl, Vahit. Tasavvufi Terbiye'nin Günümüz Din E itim-ö retimine Sunabilece i mkânlar. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Kemikli, Bilal. Osmanl 'da Muharrem Matemi "Sahra-y Kerbela'ya Düflen Can çin" Diyanet (252) , ss SC SB , (27) Koca, Fatih. Peygamberimiz Hz. 297 (21) Görgülü, Ülfet. Kurban n Olam. Diyanet (252/Eki: slam ve Semboller) , ss SB , SC (28) 297 (22) Gündüzöz, Soner. Dinin fiiar Ezan. Diyanet (252/Eki: slam ve Semboller) , ss SC (23) Karacabey, Salih. Muhteva, S hhat ve Mesajlar Aç s ndan Bursa Ulucami'de Yer Alan Hadisler. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA Muhammed'in Müezzinleri. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Konur, Himmet. slam Kültüründe Muharrem. Diyanet (252) , 4-5. ss SC SC (24) 297 Karsl, brahim Hilmi. Sevaplar m z Yak p Kül Eden Hastal k. Diyanet (252) , ss SC (25) Kelefl, Ekrem. Yeryüzünün Y ll k En Büyük Buluflmas Üzerine Bir Anlam Denemesi. Diyanet (252/Eki: slam ve Semboller) , ss. 297 (29) Kutlu, Sönmez. mam Mâturîdî'nin Ak lc Din Anlay fl. Türk Yurdu 31(292) , ss SB (30) Mart, Huriye. Çocuk ve Maneviyat E itimi: Küçük Bir Can Huzur klimiyle Tan flt rmak. Diyanet (252) , ss. 297 (31) Memifl, fierife Ero lu. 17. ve 18. Yüzy llarda Edirne'de Vak f Kurucular n n Toplumsal Statülerine liflkin Baz Tespitler. Vak flar Dergisi (36) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (32) 1969 SC 6 Ölüm Korkusu, Mahiyeti ve Nefsin 297 Ölümden Sonraki Durumu. Çeviren: brahim Aslan, Ankara Üniversitesi 10

19 lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss SB (33) Özafflar, Mehmet Emin. slam ve Semboller Üzerine [Söylefli] Konuflan: Yüksel Salman, Diyanet (252/Eki: slam ve Semboller) , 1-6. ss SC (34) Özçelik, Mustafa. Mevlana'dan Günümüze Mesajlar. Diyanet (252) , ss SC SA , 297 Özdo an, Öznur. Gazali ve Benötesi Yaklafl m. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (38) Turabi, Ahmet Hakk. Türk Din Musikisi'nde Muharrem. Diyanet (252) , ss SC Usta, Ayd n. Haçl Seferleri Döneminde Din De ifltirme Vakalar. Belleten 75(274) , ss SA , 297 Uzun, Nihat. Hicrî II. As rda Siyaset- Tefsir liflkisi [Kitap Tan tma] Tan tan: Hanifi fiahin, Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(2) 2011, ss. 297 (39) Üçer, Cenksu. Muharrem, Aflure, Kerbela ve Tezahürleri. Diyanet (252) , ss SC (35) 297 (40) Üzüm, lyas. Ehl-i Beyt-i Mustafa'n n Sezgin, brahim. Osmanl Reyhan Hz. Hüseyin. Diyanet (252) Döneminde Delvine Vak flar , ss. Vak flar Dergisi (36) , 1969 SC ss. Türkçe ve ng. özet SB (41) 297 Yi it, Yaflar. Ortak Kalbimiz Camiler. Diyanet (252/Eki: slam ve 297 (36) Subafl, Necdet. Kerbela Ah Kerbela! Diyanet (252) , ss SC (42) 297 (37) fiahinler, Necmettin. Siyah Örtülü Ev Kâbe. Diyanet (252/Eki: slam ve Semboller) , ss SC Semboller) , ss SC Yücedo ru, Tevfik. Ebu'l Abbâs el- Kalânîsî'nin Kelâmî Görüflleri. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA

20 297 (43) 300 (4) Yücedo ru, Tevfik. Kur'ân ve Mesh. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Antalya Do u Garaj skeletlerinde Bir Kafatas Travmas Örne i. Adli Bilimler Dergisi 10(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA (5) Ar n, Ahmet. Türkiye'de Okuma 300 TOPLUM B L MLER 300 (1) Adanal, Yaflar Adnan. Dünya'dan "Kent Hakk " için Kentsel Mücadele Örnekleri: Hindistan, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Venezüella ve ABD. E itim Bilim Toplum 9(36) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB Akkoç, Dervifl Ayd n. Turgut Uyar ya da "Mutsuzluk" Üzerine Düflünceler. Birikim (272) , ss SB , (2) 300 Aktafl, Mert - A. Selami Sargut. zleyicilerin Kültürel De erlerine Göre Liderli e Duyulan Gereksinme Nas l Farkl lafl r?: Kurumsal Bir Çerçeve. Amme daresi Dergisi 44(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Al flkanl Göstergeleri ve Türk Ocaklar n n Okuma Al flkanl Kazand rma Çal flmalar. Türk Yurdu 31(292) , ss SB , 020 Arsel, Cemil Onur - Ayflegül Durat Bat gün. ntihar ve Cinsiyet: Cinsiyet Rolleri, letiflim Becerleri, Sosyal Destek ve Umutsuzluk Aç s ndan Bir De erlendirme. Türk Psikoloji Dergisi 26(68) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (6) Arslan, Fatih. Postmodernitenin Ettikleri/Tükettikleri... Türk Yurdu 31(292) , ss SB (7) Arslan, Mustafa. Kültürel Haf za ve Zamansall k Ba lam nda Türk Mitolojisi. Türk Yurdu 31(292) , ss SB SA , (8) 300 (3) Arslan, Ozan - Murat S. Çepni - Allchin, Douglas. Toplumun Do ayla Nilay Etiler. Ölü Do umlar n CBS ile Evrimsel Bir Çerçevede Analizi ve Yorumlanmas : Kocaeli li liflkilendirilmesi Üzerine "Sosyal Örne i. hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Darwinizm" Darwinci De il! Çeviren: Dergisi (3/Özel say ) , Müflra Zeren, Bilim ve Ütopya ss. Türkçe ve ng. özet. 17(210) , ss SA SC , ,

21 300 (9) 300 (14) Arslantafl, Nuh. slâmî Dönemde Balkanay, Ezgi. "Deli" Alg s n n Kent ( ) Filistin'e Yahudi Göçü Ba lam nda Yeniden Okunmas : ('Aliya) Belleten 75(274) , Dönüflüm Nesnesi Olarak Gecekondu. Arredamento Mimarl k (252) ss , ss SA SB 5 300, , (10) Barnett, Ronald. The Idea of the Ata, Aysu. Prof. Dr. Saadet Ça atay: University in the Twenty-First "Kutlu Adiyle Makalelerim. S.Ç." Century: Where's the Imagination? Türkoloji Dergisi 17(2) 2010, Yüksekö retim Dergisi 1(2) ss. Türkçe ve ng. özet , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , , 410, (11) Ayd n, Kamil. Post-Oryantalist Söylem ve Türkiye. Türk Yurdu 31(292) , ss SB (12) Babao lan, Emine. Birkaç Kad n Denetçiden Biri Olman n Zorluklar. Amme daresi Dergisi 44(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) Bahad r, Gürhan. Ortaça Anadolu'sunda Türk- slâm Medeniyetinin Oluflmas ( ) Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(16) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 300, 297 Bak rc lar, Nimet Ayfle. Dünden Bugüne Pomaklar. Türk Yurdu 31(292) , ss SB , (15) Baflsoy, Atefl lyas. Haberleflim Ça nda Galeyan. Birikim (272) , ss SB (16) Baysal, Cihan Uzunçarfl l. Kent Hakk Yeniden Hayat Bulurken. E itim Bilim Toplum 9(36) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB (17) Bodur, Hüsnü Ezber. Örneklerle Türk Kültüründe Dinî Hoflgörü. Türk Yurdu 31(292) , ss SB , 297 Can, slam. Küreselleflme Ba lam nda slam' n Yeni Sivil Toplum Söylemi ve nsani Yard m Vakf HH. Muhafazakar Düflünce 8(29-30/Sivil Toplum-Ara Kurumlar) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300

22 Ça l, Elif. Türkiye'de " deal" Kad n n Kurgulanmas nda Bir Araç Olarak Spor ve Beden Terbiyesi. Toplumsal Tarih (216) , ss SB , (18) Çavuflo lu, Erbatur - Julia Strutz. [Kent ve Kentsellik Üzerine] E itim Bilim Toplum 9(36) 2011, ss SB SB (19) 300, 330 Çevre için / Çevre ile Tasarla. mimar.ist 11(42) 2011, ss. ng. özet. 300 (23) Er, Alev. Salyangoz H z nda Yaflamak. Foto raflar: Hüseyin Yan k, National Geographic Türkiye (128) , ss SB (24) Er, Celal. Cumhuriyet Döneminde Köy, Köylülük, Köycülük ile K rsal Yap daki De iflim ve Geliflmeler. Türk Yurdu 31(292) , ss. 300 (25) Erdal, Berrak. Bafl bozuk: Kapitalist 2001 SB 68 Kentin Kültür Öznesi. Arredamento 300, 360 Mimarl k (252) , ss. 300 (20) 1989 SB 5 Demir, Rahime - fiarika Gedikli 300, 360 Berber. flgal stanbul'unda Yahudiler. Türk Yurdu 31(292) , ss. 300 (26) 1960 SB 27 Erdo an, Altay Ömer. Toplumsal 300, Vicdan: Üvey Annenin Aynas. Varl k 79(1251) , 3-6. ss SB (21) 300, 150 Efe, Adem. Erken Dönem Cumhuriyet'te Ça dafllaflma / Modernleflme Çabalar. Türk Yurdu 31(292) , ss SB SB (22) 300 E inli, Ayflen Temel. Farkl Bir Ülke, Farkl Bir Kültür: Kültür fioku (Kültürleraras Adaptasyonun Sa lanmas ) Verimlilik Dergisi (4) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB (27) Erincik, Selçuk. Kimlik ve Çokkültürcülük Sorunu. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 52(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (28) Ero lu, Feyzullah. Ça dafl Yönetimin ki Yüzü ve Yönetici kiyüzlülü ü. Türk Yurdu 31(292) , ss SB , 650

23 300 (29) 300 (35) Ersoy, Ersan. Ba s z Bireyin Modern Gürp nar, Do an. Sezen Aksu'yla Bunal mlar : De iflen Dünyada Sosyal Hüzünlenip Cem Y lmaz'a Gülmek: liflkiler. Türk Yurdu 31(292) Genç Siviller. Muhafazakar , ss. Düflünce 8(29-30/Sivil Toplum-Ara Kurumlar) , 1960 SB ss. Türkçe ve ng. özet SA (30) 300 Fukuyama, Francis. Sosyal Sermaye ve Sivil Toplum. Tercüme: Erhan 300 (36) Tecim, Rukiye Kaya, Muhafazakar Düflünce 8(29-30/Sivil Toplum-Ara Kurumlar) , ss. Türkçe özet SA , (31) Göka, Erol. Göçebe-Sözlü Kültürün Türk Modernleflmesi Aç s ndan Mahzurlar. Türk Yurdu 31(292) , ss SB (32) Gökmen, Ertan. Osmanl Taflras nda Lâkaplar (Demirci Kazas Örne i) Türk Yurdu 31(292) , ss SB , 920 Gürses, brahim - M. Âkif K lavuz. Erikson'un Psiko-Sosyol Geliflim Dönemleri Teorisi Aç s ndan Kuflaklararas Din E itimi ve letifliminin Önemi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 20(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (33) 2000 SB 212 Günay, Ünver. Türkiye'de 300, 640 Modernleflme ve Din. Türk Yurdu 31(292) , ss SB (37) Kahyao lu, Mehmet. Bar fl n ve Devaml l n Sembolü Zeytin. Metro Gastro (63) , ss SB (38) Kan k, lkay. Gösteri Bafll yor Seksenler ve Sonras, "Iss z" Yuppie Alper. Metro Gastro (63) , ss. 300 (39) Kara, Mustafa. Türkiye'de Gecekondu Dönüflüm Projelerinin Konut Sorununun Çözümündeki Rolü: Ankara li Gültepe ve Yat kmusluk Örne i. Giriflimcilik ve Kalk nma Dergisi 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (34) Güngörmez, Bengül. Modernleflme ve "Ara Kurumlar" n Çöküflü. Muhafazakar Düflünce 8(29-30/Sivil Toplum-Ara 2007 SA 29 Kurumlar) , , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (40) 2005 SA 35 Karaca, Hasan. Communication of 300 Interagency Networks of Public 15

24 Health and Law Enforcement Institutions During Emergency Situations: The USA Case. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(2) , ss. ng. ve Türkç özet SA , (41) Karaosmano lu, Defne. Arabesk Kültürün Mutfaktaki Yans malar Lahmacun-Viski Birlikteli i ve Çi Köfte Partileri. Metro Gastro (63) , ss SB , SB , (43) Koç, Mustafa. Yeni Y la Umutla Girmek. Dünya G da 18(12) , ss SB (44) Koray, Semih. "Sosyal Darwinizm"in Özü. Bilim ve Ütopya 17(210) , ss SC , (45) Korkmaz, Ramazan. 19. Yüzy l Avrupa's ve Osmanl Modernleflmesi. Türk Yurdu 31(292) , ss. Kesgin, Bedrettin. Yard mlaflma ve Dayan flma Arac Olarak Sivil Toplum. Korkmaz, fierif. Bozcaada'n n Muhafazakar Düflünce 8( 'da Sosyal ve Ekonomik Yap s na Dair Tespit ve De erlendirmeler. 30/Sivil Toplum-Ara Kurumlar) Tarih ncelemeleri Dergisi 26(2) , ss. Türkçe , ss. Türkçe ve ng. özet. özet SA SA , , 330, 300 Keyder, Murat. Philadelphia'y flgal Et! Evrensel Kültür (240) , ss SB , (42) K l ç, Gülcan. Ev Kad nl n n ve Ev flinin Görünmezli i Üzerine. Evrensel Kültür (240) , ss SB , 640 K r ml, Hakan. K r m'da ve dil-ural Bölgesinde Açl k ve Türkiye'den Giden Yard m ( ) Belleten 75(274) , ss SA SB , 300, Koyuncu, Çi dem Ayd n. D fl Politika Karar Verme Mekanizmalar nda Kad n n Yeri. Amme daresi Dergisi 44(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (46) Köksal, Gürsel. Almanya; Göçün 50 Y l. Atlas (225) , ss SB (47) Kunzig, Robert. Kentsel Çözüm. National Geographic Türkiye (128) , ss. 16

25 300 (48) 300 (53) Lefevbre, Henri. Kent Hakk. Meriç, Nevin. nsan n Güzelle liflkisi Çevirenler: Gizem Aksümer, Julia Toplumlar ve Zamanlar Üstüdür. Strutz; Düzelti: Erbatur Çavuflo lu, Diyanet (252) , ss. E itim Bilim Toplum 9(36) 2011, 1969 SC ss SB (49) Levent, Lâmia. Farkl l klar m z Zenginli imizdir. Diyanet (252) , ss SC (50) 1956 SA 267 Matte, Jean-Lois. Mkrtich 320, 300 Portukalian and the "Armenia" Journal 'From Terrorism to Skeptical Modesty) Review of Armenian Studies (24) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (51) 1983 SB 128 Mayer, Margit. Kentsel Toplumsal Hareketlerde "Kent Hakk " Çeviren: 300 Aytaç Demirci; Düzelti: Erbatur Çavuflo lu, E itim Bilim Toplum 9(36) 2011, ss SB (52) Al, Meltem. Delilik: Zalim Olan n Meflruiyet, Cesur Olan n Direnme Mecras. Arredamento Mimarl k (252) , ss. Münferîd, Mehdi Ferahanî. Peyvend-i Siyaset ve Ferheng der Asr- Zevâl-i Timurîyân ve Zuhur-i Safevîyân ( / ) (Timurlular n Çöküflü ve Safevilerin Ortaya Ç kt S ralarda Siyaset ve Kültür liflkisi) [Kitap Tan tma] Tan tan: smail Aka, Belleten 75(274) , ss. 300 (54) O uz, Esin Sultan. Toplum Bilimlerinde Kültür Kavram. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 28(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (55) Öcel, Hatem. Üniversite Ö rencilerinde Dolayl Sald rganl n Kullan m da Cinsiyet Farkl l klar. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 28(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (56) 1989 SB 5 Önal, Kubilay. Kent, Kültür ve 300 Demokrasi Forumu Buluflmalar 'ndan Sonra... mimar.ist 11(42) 2011, ss. ng. özet. Memifl, fierife Ero lu. 17. ve 18. Yüzy llarda Edirne'de Vak f Kurucular n n Toplumsal Statülerine liflkin Baz Tespitler. Vak flar Dergisi (36) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB Özbay, Recep. Das Deutschlandbild Beim Lernprozess von Deutschlernenden Türkischen Studenten. Hacettepe Üniversitesi

26 Edebiyat Fakültesi Dergisi 28(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 300 Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 13(21) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (57) 300 (60) Özda, Ufuk. Sessiz Bahar'dan Sonra Özkan, fiule - Ceren Tekkaya. How Ses Getiren Elli Y l: Kad n, Çevre, Do Epistemological Beliefs Differ By Sa l k. Hacettepe Üniversitesi Gender and Socio-Economic Status? Edebiyat Fakültesi Dergisi 28(2) Hacettepe Üniversitesi E itim , ss. Türkçe ve ng. Fakültesi Dergisi (41) 2011, özet ss. ng. ve Türkçe özet SB , SA , 120 Özdemir, Murat. E itim Yönetimi Politikalarn daki Dönüflümün Yoksulluk Üzerindeki Olas Etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 31(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (58) Özdemir, Özlem - Esra Karadeniz. Investigating the Factors Affecting Total Entrepreneurial Activities in Turkey. ODTÜ Geliflme Dergisi 38(3) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Saka, Yonca. Günümüzde Sanat- Piyasa liflkisi. Evrensel Kültür (240) , ss SB , 300 Sancar, Nuray. Masumiyeti Kan tlan ncaya Kadar Suçlu! Evrensel Kültür (240) , ss SB , 300 Sat c, Murat. Ba ms zl, Üstünlü ü ve Zaaflar yla Modern Hukuk. Muhafazakar Düflünce 8(29-30/Sivil Toplum-Ara Kurumlar) , s Türkçe ve ng. özet SA , 300 Özel, Hüseyin. Evrim Kavram ve Sosyal Evrim Anlay fllar. Bilim ve Ütopya 17(210) , ss SC , (61) 300 (59) Selçuk, Hava. Balkanlar ve Özgen, H. Nefle. Özgürlefltirici Bir Kafkasya'dan Kayseri'ye Gelenler. Sosyal Bilimin Anahtar Olarak Türk Yurdu 31(292) , Phronetic Sosyal Bilim. Evrensel ss. Kültür (240) , ss SB SB Özgüven, Nihan. Tüketicilerin Online Al flverifle Karfl Tutumlar ile Demografik Özellikleri Aras ndaki liflkinin Analizi. Karamano lu (62) Souza, Marcelo Lopes de. Hangi Kentte Hangi Hak?: Politik-Stratejik Netli in Müdafaas. Çeviren: Aytaç Demirci; Düzelti: Erbatur Çavuflo lu,

27 E itim Bilim Toplum 9(36) 2011, ss SB (63) Strutz, Julia - Erbatur Çavuflo lu. Enformelli in S n rlar De iflirken Kent Hakk. E itim Bilim Toplum 9(36) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB Tarihi Kentlere Yönelik Web CBS Uygulamas ; Safranbolu Örne i. hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi (3/Özel say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Tekin, Nil Türker. Türkiye'deki lkö retim ve Ortaö retim Ders Kitaplar nda Rus maj. Toplumsal Tarih (216) , ss SB , 300 Topdemir, Hüseyin Gazi. Bat Dünyas Neden Karanl k Ça Yaflad? Bilim ve Teknik 45(529) , Students: A Cross-Sectional Study. Düflünen Adam 24(4) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (66) Üneri, Özden fiükran. Çocuklarda Akran Zorbal. Düflünen Adam 24(4) , ss SA , (67) Wacquant, Loïc. Türkiye'de Kent Marjinalli ini Getto ve Banliyö Karfl laflt rmas Arac l yla Yeniden Düflünmek [Yazar n "Kent Paryalar " Adl Kitab n n ncelenmesi] nceleyen: Erbatur Çavuflo lu, E itim Bilim Toplum 9(36) 2011, ss SB (68) Ya c, lyas. Millî Dilde ve Millî Kimlikteki Afl nman n Topluma Olumsuz Yans malar. Türk Yurdu 31(292) , ss ss SB SA , , (69) 300 (64) Yaman, Ertu rul. Aile çi letiflimde U urlu, Ozanser - Selim Hovardao lu. Liderlik Davran fl n n De erlendirilmesinde Liderin Cinsiyeti, De erlendiren Kiflinin Cinsiyeti ve Liderlik Stili Aras ndaki liflki. Türk Psikoloji Dergisi 26(68) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (65) Üneri, Özden fiükran - Canan Tan d r. Evaluation of Internet Addiction in a Group of High School 19 Temel De erler: Sorumluluk. Diyanet (252) , ss SC (70) Yap c, As m. Gençlerde Dindarl n Farkl Görüntüleri ile Yaln zl k Aras ndaki liflkiler: Çukurova Üniversitesi Örne i. De erler E itimi Dergisi 9(22) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 300

28 300 (71) 310 GENEL STAT ST KLER Yaz c, Erdinç. Oluflumdan Kimli e Modern Türk Düflüncesi. Türk Yurdu 31(292) , ss. 310 (1) 1960 SB 27 Akdeniz, Fikri - Fetih Y ld r m. 300, 190 Türkiye'de -Osmanl dan Günümüze- statistik Tarihine Bak fl. statistik Araflt rma Dergisi 8(3) , ss. 300 (72) 2003 SB 182 Y ld r m, Y lmaz. Türk 310, Sosyolojisinde Yöntem ve Nesne Alan Sorunu Olarak Sivil Toplum. Muhafazakar Düflünce 8(29-30/Sivil Toplum-Ara Kurumlar) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB Y lmaz, Funda Nalbanto lu - Selahattin Gelbal. letiflim Becerileri stasyonu Örne inde Genellenebilirlik Kuram yla Farkl Desenlerin Karfl laflt r lmas. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (41) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) F rat, Begüm Özden. "Ve Madem ki Sokaklar Kimsenin De il": Talan, Doland r c l k ve H rs zl a Karfl Kentsel Müflterekler Yaratmak. E itim Bilim Toplum 9(36) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 S YASAL B L MLER 320 (1) Akbal, smail. Do a Hukukçular ndan Hegel'e Sivil Toplum Devlet liflkileri: Sivil Toplumun Siyasal Toplumun Siyasal Anlam ndan Kurtuluflu. Muhafazakar Düflünce 8(29-30/Sivil Toplum-Ara Kurumlar) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Y lmaz, Kürflad. Ö retmen Adaylar n n Demokratik De erler ile Ö renci Kontrol deolojilerine liflkin Görüflleri Aras ndaki liflki. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 24(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (2) 1987 SA 9 Akbal, Özdemir. Küreselleflmenin 370, 300 Bahar nda M s r' n Demokrasi Tecrübesi. 21. Yüzy l (36) , ss. 300 (73) 2008 SA 11 Yücel, Hakan - Gizem Aksümer. 320 Kentsel Dönüflüme Karfl Kent Hakk Mücadelesi: Kaz m Karabekir 320 (3) Mahallesi'nde Mekânsal Kimlik ve Akbulut, Örsan Ö. Siyaset Biliminin Dayan flma Örüntüleri. E itim Bilim Siyaseti. Amme daresi Dergisi Toplum 9(36) 2011, ss. 44(4) , ss. Türkçe ve Türkçe ve ng. özet. ng. özet SB SA ,

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01. ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.2013/364 Uygun 2 Yakup BEDER 47785803518 Fatih Dev.Hast. 31.12.2012/24483 Uygun 3 Lütfi Gürsel

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/9 Türkiye

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/05 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir.

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir. XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi 19-24 Ekim, 2015 Antalya Bildirilerin son teslim tarihi 1Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bildiriler CD, DVD ya da We Transfer

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

Adı Soyadı Alanı Görev Yeri Tercihleri Genel Puanı 1 / 7

Adı Soyadı Alanı Görev Yeri Tercihleri Genel Puanı 1 / 7 1 FİKRET SAĞMAK Bilişim Teknolojileri HAYMANA-Halk Eğitim Merkezi Mamak/Ankara Bilim Sanat Merkezi 2 2 MAKBULE ÖNDEŞ Bilişim Teknolojileri KALECİK-Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Mamak/Ankara

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/12 Türkiye

Detaylı