Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir"

Transkript

1

2 2 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

3 S U N U fi 7. KEZ PAYLAfiTIK! HKMO zmir fiubesi yürütücülü ünde yap - lan Yaz E itim Kamp n n yedincisi bu y l 25 A ustos 3 Eylül tarihlerinde Foça da gerçekleflti. Yaz E itim Kamp, Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i bölümleri ö rencileri ile birlikte di er Mühendislik, Mimarl k ve fiehir ve Bölge Planlama bölümlerinden temsilen ö rencilerin kat l - m ile Odam z yöneticileri ile birlikte TMMOB ve di er Oda bileflenlerinin kat l m yla gerçekleflti. Yaz E itim Kamp n n ana konusu ÇEL fik - LER olarak belirlenmiflti. yak n gelecekte meslektafl m z ve Odalar m z n üyesi olacak mühendis, mimar ve flehir planc s adaylar n n, TMMOB ve bilefleni Odalar n görevlerini, yetki ve sorumluluklar n, çal flma anlay fl ve uygulamalar n tan - malar, bunun yan nda mühendis, mimar ve flehir planc lar n n yaflamdaki yerini ve meslektafllar na bak fl n n önemini kavramalar, tamamlay c nitelikteki teknik ve uygulamal e itim ve atölye çal flmalar yla teknik alanda geliflmelerine katk sa lanmas amaçlanm flt r. Bu ba lamda mühendislik e itiminde çeliflkilerden sosyal ve kültürel çeliflkilere; toplumsal, ekonomik ve siyasal çeliflkilerden; do ada çeliflkilere kadar bir çok konuda çeliflkiler üzerine seminer, konferans, panel ve forumlar ve atölye çal flmalar gerçeklefltirdik. Foça n n bu güzel koyunda, ayn havay, denizi, kumsal, yiyece imizi, bilgimizi ve eme imizi 7. kez paylaflt k. Bu kampta çeliflkilerimizi, çeliflkilerle dolu Dünyam z konuflup tart flt k zaman m z yetti in- ce. Çok de erli konuk ve konuflmac lar birlikte a rlad k. Her y l, kamptan ayr - l rken geride bir fleyler b rak yoruz ve içimizde gelece e dair umutlar yefleriyor. Ayr l rken yan - m zda götürdü ümüz sadece çad rlar m z, kampetlerimiz, çantalar m z de il. De ifliyoruz, farkl - lafl yoruz, yeni fark ndal klar ediniyoruz. Birbirimize ve çevremize daha farkl bak yoruz. Bu kez çeliflkilerimize kafa yorarak farkl laflt k. Çeliflkileri insan ve sevgi temelinde ve lehinde yorumlamaya, çözümler üretmeye çal flt k. Kendimize ve konuflmac lara sorular sorduk. Bundan sonra da çeliflkilerimizi aflarak geliflece iz. Çeliflkilerin birli i diye tan mlanabilen diyalektik anlay fl, fleylerin do al geliflmesi, birbirine karfl güçlerin ve ilkelerin sürekli savafl m olarak aç klan yor. E er do a dönüflüyor, de ifliyor ve evrimlefliyorsa, bu, do adaki her fleyin ve insan n kendileriyle çeliflki halinde olmalar ndand r, kendi içlerinde kendi karfl tlar n tafl - malar ndand r, kendi içlerinde karfl tlar n birli ini içermelerindendir. ç çeliflkilerimiz bizi olgunlaflt r yor, gelifltiriyor ve gelece e tafl yor. nsan bir kez çeliflkilere kafa yormaya, sorular sormaya bafllarsa, hayat anlamaya, yorumlamaya, de ifltirmeye ve insan sömürenlerin korkulu rüyas olmaya, k saca ayd n olman n temellerini atmaya bafllar. Ayd nl k yar nlara sorgulayan, yorumlayan, üreten, de ifltiren insanlar n önderli- inde ulaflaca z. Önümüzdeki yaz Yaflanabilir bir gelecek te 8. kez birlikte olmak umuduyla hoflçakal n..! TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 3

4 1. O T U R U M ÖNSÖZ YAZ E T M KAMPI PROGRAMI KATILIMCI ÖZGEÇM filer Ö RENC LER AÇILIfi TMMOB HAR TA ve KADASTRO MÜHEND SLER ODASI ZM R fiubes HABER BÜLTEN 7. YAZ E T M KAMPI ÖZEL SAYISI KASIM 2009 ki ayda bir yay nlan r ve üyelere ücretsiz olarak gönderilir. Bölgesel Süreli Yay nd r. HKMO zmir fiubesi ad na sahibi: Muhittin SELV TOPU Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Lütfi ÜNAL Yönetim Yeri: Fevzipafla Bulvar 1364 Sokak No:1 Kat:2 Çankaya- zmir Tel: Fax: E-posta: Bas ma Haz rl k: Egetan Bas.Yay.Ltd. fiti. Tel: Bask : Uflflak Tif Matbaac l k Ltd. fiti Sk. No:55/A Alsancak/ zmir Cilt: Kardefller Ciltevi Tel: Bask Tarihi: OTURUMLAR I. OTURUM: nsan, Toplum ve Çeliflkiler II.OTURUM: Mühendislik E itiminde ve Alanlar nda Çeliflkiler III.OTURUM: Meslek Örgütleri ve Toplumsal Çeliflkiler IV.OTURUM: Türkiye de Ekonomik ve Siyasal Çeliflkiler V.OTURUM: Alternatif Medya ve Çeliflkiler VI.OTURUM: Panel: Do ada Çeliflkiler VII.OTURUM: E itim, Co rafi Bilgi Sistemleri ve Çeliflkiler VIII.OTURUM: Sunay Ak n la Söylefli IX.OTURUM: Söylefli: Düflünmede Yöntem ve Çeliflkiler X.OTURUM: Söylefli: 60 Y lda Geliflmelerimiz ve Çeliflkilerimiz XI.OTURUM: Söylefli: Yak n Tarihimizde Ö renci Hareketleri ETK NL KLER Kamp Etkinlikleri Bafll yor Kamp Alan Ö rencilerin Bilgilendirilmesi Günayd n - Sabah Sporu Oryantiring Teorik E itimi ve Yar flmas Forum: Oda, Bölüm, Mühendislik ve Ö renci Heykel-Seramik Atölyesi Halk Oyunlar Atölyesi Resim - Karikatür Atölyesi fiiir Atölyesi Tiyatro Atölyesi Masa Tenisi ve Voleybol Turnuvas Kamp Atefli, Fuat Saka ve Müzik Dinletisi Arazi Çal flmalar ve Teknoloji Tan t m Bergama ve Kozak Yaylas Gezisi Mutfak Görevlileri ve Yemek Zaman O An! Denizde Biraraday z Kampa Veda Gecesi Kamptan Ayr l fl Çad r Gruplar Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

5 1. O T U R U M 7. Yaz E itim Kamp Program 1. GÜN 25 A ustos 2008 PAZARTES 08:00-12:00 Karfl lama, kamp alan na ulafl m ve kay t 12:00 Ö le yeme i 13:45 Foça Belediye Bflk. Ziyareti ( zmir fib. ve Ö renci Temsilcileri) 14:30 Foça Kaymakam Ziyareti ( zmir fib. ve Ö renci Temsilcileri) 15:30 Bilgilendirme ve Çal flma Gruplar n n Belirlenmesi 17:00 Dinlenme ve Deniz 18:00 Aç l fl Konuflmalar Foça Tan t m Filmi HKMO Tan t m Filmi ve Yaz E itim Kamp Film Gösterimi 20:30 Akflam Yeme i 22:00 Kamp Atefli 0:00 Uyku Zaman 2. GÜN 26 A ustos 2008 SALI / nsan, Toplum ve Çeliflkiler 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10:30 Konferans: nsan, Toplum ve Çeliflkiler - 1. Oturum Yürütücü: S. Selçuk SAVCI (HKMO zmir fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi) Konuflmac : O uzhan MÜFTÜO LU (Yazar) 12:00 Ö le Yeme i 13:00 Oryantiring Teorik E itimi ve Yar flmas 20:00 Akflam Yeme i 21:30 Kamp Atefli 0:00 Uyku Zaman 3.GÜN 27 A ustos 2008 ÇARfiAMBA / Mühendislikte ve Meslek Alanlar nda Çeliflkiler 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10:30 Söylefli: Mühendislik E itiminde ve Alanlar nda Çeliflkiler - 2. Oturum Yürütücü: Prof.Dr. Bar fl ÖZERDEM ( YTE Mühendislik Fakültesi Dekan ) Konuflmac lar: Prof.Dr. Haluk KONAK (Kocaeli Ünv.-JFM Böl. Bflk.) Doç.Dr. Haluk ÖZENER (Bo aziçi Ünv.) Yard.Doç.Dr. M.Tevfik ÖZLÜDEM R (HKMO st. fiube Bflk. - TÜ) 12:30 Ö le Yeme i 14:00 Söylefli: Meslek Örgütleri ve Toplumsal Çeliflkiler - 3. Oturum Yürütücü: Elif ÖZTÜRK ( nflaat Mühendisleri Odas ) Konuflmac lar: Serdar HARP ( MO Genel Bflk.) Ali Fahri ÖZTEN (HKMO Genel Bflk.) Mehmet TORUN (Maden Müh. Odas Genel Bflk.) 16:30 Atölye Çal flmalar ve Turnuvalar 19:30 Akflam Yeme i 21:00 Atölye Çal flmalar 00:00 Uyku Zaman Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 5

6 1. O T U R U M 4.GÜN 28 A ustos 2008 PERfiEMBE / Ekonomik ve Siyasi Çeliflkiler 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10:30 Atölye Çal flmalar ve Turnuvalar 12:30 Ö le Yeme i 14:00 Panel: Türkiye de Ekonomik ve Siyasal Çeliflkiler - 4. Oturum Yürütücü: Muhittin SELV TOPU (HKMO zmir fiube Baflkan ) Konuflmac lar: Kemal ANADOL ( zmir Milletvekili) Aziz KOCAO LU ( zmir Büyükflehir Belediye Baflkan ) Fevzi TOPUZ (Harita Mühendisi - Mu la Milletvekili) 16:30 Atölye Çal flmalar ve Turnuvalar 19:30 Akflam Yeme i 20:30 Belgesel Gösterimi ve Sohbet: Alternatif Medya ve Çeliflkiler - 5. Oturum Konuflmac : Metin YE N (Araflt rmac -TV Programc s ) 0:00 Uyku Zaman 5. GÜN 29 A ustos 2008 CUMA / Do ada Çeliflkiler 7:00 Günayd n 7:30 Kahvalt 8:30 Bergama Gezisi 12:30 Ö le Yeme i 13:00 Kozak Yaylas Gezi 16:30 Panel: Do ada Çeliflkiler (Yer: Yeni Foça) - 6. Oturum Yürütücü: Hüseyin ÜLKÜ (HKMO Esk.Gn.Bflk) Konuflmac : Prof. Dr. Metin SÖZEN (ÇEKÜL Baflkan ) 19:30 Akflam Yeme i 20:30 Kamp Atefli 0:00 Uyku Zaman 6. GÜN 30 A ustos 2008 CUMARTES / Sosyal ve Kültürel Çeliflkiler 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10:30 Panel: E itim, Co rafi Bilgi Sistemleri ve Çeliflkiler - 7. Oturum Yürütücü: Hasan ZENG N (HKMO Adana fiube Baflkan ) Konuflmac lar: Prof.Dr. Sabahattin BEKTAfi (Ondokuz May s Ünv.) Doç.Dr.Çetin CÖMERT (KTÜ) Yrd.Doç.Dr. S.Savafl DURDURAN (Selçuk Ünv.) Nihat fiah N (Tapu ve Kadastro Genel Md. Yard.) 12:30 Ö le Yeme i 14:00 Arazi Çal flmas ve Teknoloji Tan t m 16:00 Söylefli Konuflmac : Sunay AKIN (fiair-yazar) - 8. Oturum 19:30 Akflam Yeme i 21:00 Atölye Çal flmalar 23:00 Müzik Dinletisi: Fuat SAKA 0:00 Uyku Zaman 7. GÜN 31 A ustos 2008 PAZAR / Çeliflkilere Felsefi Yaklafl m 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:30 Kahvalt 6 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

7 P R O G R A M 10:30 Söylefli: Düflünmede Yöntem ve Çeliflkiler - 9. Oturum Yürütücü: Halil KAYNARCA (HKMO Onur Kurulu Üyesi) Konuflmac : Vecihi T MURO LU (Araflt rmac -Yazar) 12:30 Ö le Yeme i 14:00 Söylefli: 60 Y lda Geliflmelerimiz ve Çeliflkilerimiz Oturum Yürütücü: Nail GÜLER (TMMOB II. Baflkan ) Konuflmac lar: Erdal AKDA (HKMO Eski Gnl. Bflk.) Ayhan KALYONCU (HKMO Eski Gnl. Bflk.) Arif DEL KANLI (HKMO Eski Gnl. Bflk.) 16:00 Atölye Çal flmalar ve Turnuvalar 19:30 Akflam Yeme i 20:30 Atölye Çal flmalar 0:00 Uyku Zaman 8. GÜN 01 Eylül 2008 PAZARTES (Dünya Bar fl Günü ve Küresel Çeliflkiler) 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10:00 Atölye Çal flmalar ve Turnuvalar 12:30 Ö le Yeme i 14:00 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Heykel ve Seramik Atölyesi Azize ÖNLÜ - Yusuf ÖN (Toprak Çocuklar ) 18:00 Turnuva Final Karfl laflmalar 19:30 Akflam Yeme i 20:30 fiiir Dinletisi (fiiir Atölyesi) 0:00 Uyku Zaman 9. GÜN 02 Eylül 2008 SALI Çeliflkiler ve Biz 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10:00 Söylefli: Yak n Tarihimizde Ö renci Hareketleri Oturum Yürütücü: A.Ülkü KUTLU (HKMO Genel Sayman ) Konuflmac lar: Melih PEKDEM R (Yazar) 12:30 Ö le Yeme i 14:00 Forum Atölyesi: Oda, Bölüm, Mühendislik ve Ö renci Oturum 17:00 Dinlenme ve Deniz 19:00 Veda Yeme i 20:00 Atölye Çal flmalar n n Sergilenmesi 22:00 Kat l m Plaketleri ve Turnuva Ödüllerinin verilmesi 0:00 Uyku Zaman 10. GÜN 03 Eylül 2008 ÇARfiAMBA / 8. Kampta Buluflmak Üzere... 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:30 Kahvalt 10:30 Çad rlar n Toplanmas 13:00 Ö le Yeme i, Dinlenme ve Deniz 14:00 Çevre Temizli i 15:00 Kamp Kapan fl Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 7

8 P R O G R A M KATILIMCI ÖZGEÇM filer 2. Gün Sabah Oturumu S. Selçuk SAVCI HKMO zmir fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi 1956 y l nda Ankara da do du ö retim y l nda bafllad stanbul Güzel Sanatlar Akademisi ne ba l Mimarl k Yüksek Okulundaki e itimini ikinci s n fta yar da b rakarak 1975 y l nda TÜ nflaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümüne girdi y l nda lisans e itimini tamamlad. HKMO zmir fiubesi 3, 5 ve 10. Dönem Yönetim Kurullar nda ve 8. Dönem Yedek Yönetim Kurulunda yer ald. 39. Dönem Onur Kurulu Üyeli i ve çeflitli dönemlerde Genel Kurul Delegesi olarak görev ald. fiubenin çeflitli komisyonlar nda ve bülten çal flmalar nda sürekli yer almaktad r. fiu an HKMO zmir fiubesi Yönetim Kurulu Üyeli i ve zmir Büyükflehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Baflkanl görevini yürütmektedir. O uzhan MÜFTÜO LU Yazar 1944 y l nda Anamur da do du. Hukukçu y llar nda yükselen gençlik hareketlerinin önder kadrolar nda yer ald.12 Mart döneminde aç - lan davalarda yarg land. 70 li y llarda kitlesel yay nlar n yaz kurullar nda görev yapt. 12 Eylül de yarg land. Solun birleflmesi için çaba gösterdi ve ÖDP nin kurulmas na önemli destek sa lad ve ÖDP de Parti Meclisi üyeli- inde bulundu. Halen Birgün Gazetesinde köfle yazarl yapmaktad r. 3.Gün Sabah Oturumu Prof.Dr. M. Bar fl ÖZERDEM YTÜ Müh. Fak. Dek y l nda zmir de do mufltur y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Makina Mühendisli i Bölümü nden mezun olmufltur. Yüksek lisans ve doktora e itimini DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü nde, s ras yla, 1985 y l nda malat-konstrüksiyon Anabilim Dal nda ve 1991 y l nda Termodinamik-Enerji Anabilim Dal nda tamamlam flt r y llar aras nda DEÜ Makina Mühendisli i Bölümü nde araflt rma görevlisi, y llar aras nda Washington D.C. de bulunan Amerika Katolik Üniversitesi nde araflt rmac olarak çal flm flt r. Sonras nda zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( YTE) Makina Mühendisli i Bölümü nde ö retim üyeli i görevine bafllam flt r y llar aras nda YTE Makina Mühendisli i Bölümü nde Bölüm Baflkanl ve Makina Mühendisli i Anabilim Dal Baflkanl, y llar aras nda YTE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlü ü görevlerinde bulunmufl olup, halen YTE Mühendislik Fakültesi Dekanl - görevini sürdürmektedir y - l nda Mühendislik Dekanlar Konseyi (MDK) Yürütme Kurulu üyeli ine seçilmifltir y llar aras nda Makina Mühendisleri Odas (MMO) zmir fiubesi Yönetim Kurulu üyeli i yapm fl olup, 2008 y l nda MMO Onur Kurulu üyesi seçilmifltir. Bafll ca bilimsel çal flma alanlar aras nda; termodinamik, s transferi ve rüzgâr enerjisi bulunmaktad r. Prof.Dr. Haluk KONAK Kocaeli Üni. JFM Bölüm Baflkan 1960 y l nda Maçka da do du y l nda lisans, 1986 y l nda yüksek lisans ve 1995 y l nda doktora e itimini tamamlayan KONAK y llar aras nda Yrd. Doç. olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli inde görev yapt y l nda Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisli i Bölümü Uygulamal Jeofizik Anabilim Dal nda Doçentlik ünvan n ald y l nda Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümünde Profesör ünvan n alan KONAK, 2006 y l ndan bu yana Bölüm Baflkanl görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babas d r. Doç.Dr. Haluk ÖZENER Bo aziçi Üniversitesi 1984 y l nda stanbul Vefa Lisesinden mezun oldu. Lisans e itimini stanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümünde y llar aras nda tamamlad y llar aras nda Bo aziçi Üniversitesinde yabanc dil e itimi ald y llar nda Bo aziçi Üniversitesinde yüksek lisans e itimini tamamlad. Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt rma Enstitüsü Jeodezi Anabilim dal nda Doçent olarak görev yapmaktad r. Yard.Doç.Dr.M.Tevfik ÖZLÜDEM R HKMO stanbul fiube Baflkan - TÜ Yard.Doç.Dr.M.Tevfik ÖZLÜDEM R lisans, yüksel lisans ve doktora e itimini stanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümünde tamamlad. Uzmanl k alanlar GPS, Parametre tahmini, Mühendislik ölçmeleri, Yükseklik ölçmeleridir. ÖZLÜDEM R ayn zamanda stanbul HKMO fiube Baflkanl görevini sürdürmektedir. 3. Gün Son Oturum Elif ÖZTÜRK TMMOB 1967 de Ankara da do du da ODTÜ Makina Mühendisli i bölümünden mezun oldu y llar aras nda TMMOB Makine Mühendisleri Odas nda yöneticilik yapt dan beri Makine Mühendisleri Odas ve TMMOB de komisyonlar ve çal flma gruplar nda görev almaktad r. ÖZTÜRK, halen makina mühendisi olarak meslek hayat na devam etmektedir. H. Serdar HARP nflaat Müh. Odas Genel Baflkan 1955 y l nda Mersin de do du y l nda stanbul Teknik Üniversitesi nflaat Fakültesinden mezun oldu. K - sa süreli projecilik döneminin ard ndan 1996 y l ndan sonra çeflitli firma- 8 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

9 P R O G R A M larda flantiye flefi, proje müdürü ve flantiyeler koordinatörü olarak çal flt. 40. Dönem Oda Yönetim Kurulu nda II. baflkanl k görevinde bulundu. Halen bir firmada flantiyeler koordinatörü olarak görev yapmaktad r. Ali Fahri ÖZTEN HKMO Genel Baflkan 1963 y l nda Trabzon un Maçka ilçesinde do du. lk, orta ve lise ö renimini Trabzon da tamamlad da Karadeniz Teknik Üniversitesi nden mezun oldu. Ayn y l yüksek lisans na bafllad y l nda ller Bankas nda göreve bafllad y llar nda Kamu Emekçileri Sendikas Kurucu Üyeli i ve Yönetim Kurulu Üyeli i yapt tarihleri aras nda ller Bankas Mensuplar Sosyal Yard mlaflma ve Emeklilik Vakf Baflkanl k görevini yürüttü. HKMO 34 ve 35 inci dönem Örgütlenme Sekreterli i, 36,37,38 inci dönem Genel Sekreterli i, 39 uncu dönem Yönetim Kurulu üyeli i ve 40 nc dönem Oda Baflkanl görevlerinde bulundu y llar aras nda HKMO Bülten Yay n Kurulu Üyeli i ve Genel Yay n Yönetmeli i görevlerini sürdürdü y llar aras nda HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi Genel Yay n Yönetmenli i görevini yürüttü. HKMO ve TMMOB nin çal flma grubu ve komisyonlar ile panel, forum, sempozyum ve kongrelerinde çeflitli görevler alarak çal flmalara kat ld. Halen HKMO Genel Baflkanl görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babas d r. Mehmet TORUN Maden Müh. Odas Genel Baflk y l nda Giresun - Eynesil de do du.1980 y l nda Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi Maden Mühendisli i bölümünden mezun oldu. Zonguldak ta maden iflçili i yaparak bafllayan ifl yaflam na Türkiye Kömür flletmeleri Kurumu na ba l Do u Linyitleri flletmesine ba l Oltu ve Aflkale yeralt kömür ocaklar nda devam etti. Ocak mühendisli inden flletme Müdürlü ü ne kadar pek çok görevlerde bulundu y l n n sonundan itibaren TK Genel Müdürlü ünde müflavir olarak görev yapmaktad r. Görev yapt iflyerlerinde uzun süreler TMMOB Maden Mühendisleri Odas n n iflyeri ve Erzurum l temsilcili i görevlerinde bulundu y - l ndan itibaren Maden Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkanl görevini yürütmektedir. Evli ve iki k z çocu u babas d r. 4. Gün Son Oturum Muhittin SELV TOPU HKMO zmir fiube Baflkan Konak Belediyesi Baflk. Yard y l nda Malatya da do du y l nda TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümü nü bitirdi. zmir fiubesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyeli i, Genel Merkez delegeli i ve çeflitli komisyonlarda çal flt y - l ndan bu yana zmir Konak Belediyesinde de iflik görevlerde bulunan SELV TOPU, 1989 y l ndan beri Baflkan Dan flmanl ve Baflkan Yard mc l görevlerini yürütmektedir. Evlidir. Kemal ANADOL CHP zmir Milletvekili 25 Kas m 1941 y l nda Safranbolu da do an ANADOL, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirdi y llar aras nda Karadeniz Ere lisi nde avukatl k ve gazetecilik yapt Abdi pekçi Dostluk ve Bar fl Ödülü, 1963 Yunus Nadi Ödülü (Makale dal nda) ald. Zonguldak ( ) ve zmir ( ) milletvekili seçildi. Halen 22. dönem zmir milletvekili i ve CHP Gurup Baflkan Vekilli ini sürdürmektedir. Aziz KOCAO LU zmir Büyükflehir Belediye Baflkan 1948 y l nda Tokat Erbaa da do du y l nda Ege Üniversitesi ktisat Fakültesi nden mezun oldu te stanbul Üniversitesi nden flletme dal nda yüksek lisans derecesi alan KOCAO LU, y llar aras na bir kamu kuruluflunda muhasebe uzman olarak çal flt y llar aras nda özel sektörde yöneticilik yapt y l nda kendi iflini kurdu. Ortak bir giriflimle 1986 y l nda toprak sanayi dal nda çal flmaya bafllad. Sanayicili in ard ndan Beyaz Eflya Bayili i yapan KOCAO LU, siyasi yaflam na CHP Gençlik Kollar nda bafllad, SODEP kuruldu unda bu partiye üye oldu döneminde CHP Bornova lçe Baflkan Yard mc l yapan KOCAO LU, 28 Mart 2004 seçiminde CHP den Bornova Belediye Baflkan seçildi. zmir Büyükflehir Belediyesi Baflkan Ahmet P R fit NA n n ani vefat üzerine zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl na getirildi. KOCAO LU evli ve iki çocuk babas d r. Fevzi TOPUZ CHP Mu la Milletvekili 1954 y l nda Mu la Milas ta do du. stanbul Teknik Üniversitesi nflaat Fakültesi Harita Mühendisli i Bölümü nü bitirdi. Özel sektörde mühendis olarak çal flt. Kendi flirketini kurdu ve çal flma hayat n serbest olarak sürdürdü. Üç dönem Milas Belediye Baflkanl görevini yürüttü. Ege Bölgesi Sanayi Odas Milas fiubesi Meclis Baflkanl, Milas Çevre ve Kültür De erlerini Koruma Tan tma Vakf (M ÇEV), Milas Tan tma ve Güzellefltirme Derne- i (M TAKDER) Yönetim Kurulu Baflkanl ve Yeni Milasspor Kulübü Baflkanl görevlerinde bulundu. Orta düzeyde ngilizce bilen TOPUZ, evli ve 2 çocuk babas d r. 4.Gün Akflam Söyleflisi Metin YE N Araflt rmac -TV Programc s 1963 te stanbul da do du. stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirdi. Cambridge Üniversitesi nde sinema e itimi ald. Hiçbir zaman s n f baflkan olamad. 12 Eylül ü cezaevinde karfl lad. Dünyan n birçok ülkesinde avukatl k, bulafl kç l k, taksi flöförlü ü, sandviççilik yapt. Meksika da Chiapas da uluslararas insan haklar gözlemcisi, Ekvador da bambu evlerin yap m nda iflçi, Guatemala yerli haklar kongresinde kat l mc, Nikaragua da karides avc s yd. Chipas da Subkumandan Marcos la, Venezuella da devlet baflkan Chavez le, Arjantin de uluslararas terörizm cezaevi hücresinde Leonardo Bertulazzi ile görüfltü. Yapt filmler 55 ülkenin festivallerinde oynarken, her festival- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 9

10 KATILIMCILAR de, otel ve kahvalt karfl l nda o ülkelerin filmlerini yapmaya devam etti. talya da Il Manifesto ya, ngiltere de Nerve e, Arjantin de Pais e yazd. Türkiye de ve dünyada birçok gazete ve dergiye, ayr ca duvarlara yaz yazmaya devam ediyor. Türkiye de NTV ye, Polonya ve Arjantin televizyonlar na belgesel yapt. Filmleri Rize Çay Kongresi nde, Arjantin iflgal fabrikalar nda, Liverpool üniversitelerinde, sokaklarda gösterildi. Aç k Radyo da " ki Maceraperestin nan labilir Serüvenleri", "Yeryüzünün Lanetlileri" ve hala sürmekte olan "Dünyan n Sokaklar " programlar n yapt. Baz filmleri: Likya Yolu (2000), Üç K tada Devriâlem (2001), F (2001), After (2001), Güzel Günler Görece iz (2003), Para Pachamama (2003), Topraks zlar (2003). Baz Kitaplar : Marcos la On gün (2000), Firari stanbul (2001). 5. Gün Oturumu Hüseyin ÜLKÜ HKMO Eski Genel Baflkan 1943 te Mu la-paflap nar Köyü nde do du. lkokulu Bay r da Erkek Sanat Enstitüsü nü Mu la ve Ankara da bitirdi. stanbul Yüksek Teknik Okulu ndan (YTÜ) 1963 y l nda mezun oldu. TODA E de Yönetim Bilimi Uzmanl k E itimi gördü y llar nda Bergama ve Mu la Tapulama Bölge Müdürlükleri nde Kontrol Mühendisli i yapt y llar nda HKMO Yönetim Kurulu Üyeli i ve Genel Sekreterlik, 37, 38 ve 39. dönem Oda Baflkanl görevlerinde bulundu. Varl k, Dost, Su, Beflkaza, Ferayi ve Güç adl dergilerde fliirleri yay mland y llar aras nda iki dönem Mu la Belediye Meclis Üyeli i, y llar aras nda Mu la l Genel Meclis üyeli i yapt. Evli ve 2 çocuk babas d r. Prof. Dr. Metin SÖZEN ÇEKÜL Vakf Baflkan Prof. Dr. Metin SÖZEN, Türkiye deki do al, tarihî ve kültürel miras n korunmas, de erlendirilmesi ve tan t lmas için gösterdi i çabalarla tan n - yor. De iflik dillerde yay nlanm fl kitaplar, makaleleri, radyo programlar n n yan nda Safranbolu, Bursa, Kütahya gibi tarihsel yerleflim birimlerinde de çeflitli çal flmalar bulunan Prof. Dr. SÖZEN, Türk sanat n n geliflimi ve bölgesel özellikleri üstüne derinlemesine araflt rmalar da gerçeklefltirdi. Baflta Mimar Sinan olmak üzere geçmiflin önemli yarat c lar n, dönemlerinin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yap s içinde de erlendirmeye yönelik bir dizi çal flma da gerçeklefltiren SÖZEN; TBMM Baflkanl Kültür-Sanat Dan flman olarak 1984 y l ndan bugüne, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Saraylar, Y ld z-fiale, Aynal kavak, Küçüksu, Ihlamur, Maslak kas rlar nda ve Yalova Atatürk Köflkü nde onar m, de erlendirme, bilimsel araflt rma ve tan t m çal flmalar n yönetti. TBMM Baflkanl Üstün Hizmet Ödülü ile A a Han Mimarl k Ödülü nün de sahibi olan SÖZEN, yap lan çal flmalar n süreklilik kazanmas, derinli ine araflt rmalarla desteklenmesi ve deneyimli kadrolar yetifltirilmesi amac yla ÇEKÜL (Çevre ve Kültür De erlerini Koruma ve Tan tma) Vakf n n öncü kurucular aras nda yer ald. 6. Gün Sabah Oturumu Hasan ZENG N HKMO Adana fiube Baflkan 1963 y l nda Trabzon da do du y l nda Karadeniz Teknik Üniversitesi nden mezun oldu. fiube Yazmanl ve fiube Yönetim Kurulu Baflkanl görevlerinde bulundu. Halen ller Bankas 8. Bölge Müdürlü ünde görev yapmaktad r. Evli ve iki çocuk babas d r. Prof. Dr. Sebahattin BEKTAfi Ondokuz May s Üniversitesi 1962 y l nda Tonya da do du. Karadeniz Teknik Üniversitesinde; 1984 y l nda Lisans, 1986 y l nda Yüksek Lisans ve 1991 y l nda Doktoras n tamamlad y l nda Akdeniz Üniversitesinde Doçentlik, 1999 y - l nda ise On Dokuz May s Üniversitesinde Profesörlük ünvan n ald. Halen Ondokuz May s Üniversitesinde görevine devam etmektedir. Uzmanl k alanlar aras nda; Hata Teorisi, Dengeleme hesab, Jeodezi ve Say sal Çözümleme bulunmaktad r. Doç. Dr. Çetin CÖMERT KTÜ 1963 y l nda Trabzon Akçaabat ta do du. Karadeniz Teknik Üniversitesinde 1985 y l nda lisans, 1987 y l nda yüksek lisans, 1996 y l nda doktoras n tamamlad y llar aras nda araflt rma görevlisi, y llar aras nda yard mc doçent ve 2001 y l ndan itibaren de doçent olarak KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümü Karto rafya Anabilim Dal Baflkanl nda görev yapmaktad r. Uzmanl k alan ; Teknolojik Bilimler, Co rafi/kent Bilgi Sistemleri, Web Servisleri, Konumsal Veri Altyap lar, Veri Taban Yönetim Sistemleridir. Evli ve bir çocuk babas d r. Yrd. Doç. Dr. S. Savafl DURDURAN Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesinde y llar aras nda lisans, y llar aras nda yüksek lisans ve y llar aras nda doktoras n tamamlad. Halen Selçuk Üniversitesi nde görev yapmakta olan DURDU- RAN n uzmanl k alanlar aras nda; Co rafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri ve Kamu Ölçmeleri bulunmaktad r. 6. Gün Söyleflisi Sunay AKIN fiair-yazar 12 Eylül 1962 tarihinde Trabzon da do du. Lise ö renimini stanbul Haydarpafla Lisesi nde tamamlad. stanbul Üniversitesi Fizik Co rafya Bölümü nden mezun oldu. lk fliirleri 1984 y l nda dergilerde yay nlanmaya bafllad. Arkadafllar yla birlikte 1989 da Yeni Yaprak fliir dergisini, ard ndan 1990 y l nda da Olmaz adl fliir dergisini ç kard. Bulufllara dayanan, genellikle k sa fliirlerinde, Orhan Veli fliirindeki bir özelli in günümüzde sürdürücüsüdür. Bu tür fliire pek de özgü olmayan, yumuflak, lirik bir ses tonu vard r. fiiirlerinde özellikle ince yergi ö elerini kullanmadaki rahatl ile dikkat çeker. Cemal Süreyya n n etkisinde sürdürdü ü fliirlerde, dil oyunlar na dayal yo un bir alayc l k ve flafl rtma; çocuklar ve hüzünle birlikte flairin il- 10 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

11 KATILIMCILAR gi ve duyarl l n göstermektedir. 23 Nisan 2005 tarihinde 11 y ld r dünyan n dört bir yan ndan toplad oyuncaklarla, hayali olan stanbul Oyuncak Müzesi ni stanbul un Göztepe semtinde tarihi dört katl bir konakta açt. 7. Gün Sabah Oturumu Halil KAYNARCA HKMO Onur Kurulu Üyesi 1942 y l nda Hekimhan da do du. lk ve ortaokulu Hekimhan da, Kadastro Lisesini Ankara da okudu y - l nda Y ld z Yüksek Teknik Okulunu bitirdi. 20 y l süreyle çeflitli yerlerde Kontrol Mühendisi ve Tapulama Müdürü olarak görev yapt. HKMO Onur Kurulu Üyesi olan KAYNAR- CA, halen zmir de yaflamakta ve orta oldu u bir mühendislik flirketinde çal flmaktad r. Vecihi T MURO LU Yazar fiair-araflt rmac (Can DÜNDAR n kaleminden ) 1927 y l nda Sivas n Kangal ilçesinin Körp nar köyünde dünyaya geldi. Atatürk 1937 de Diyarbak r a geldi- inde bir ilkokulu ziyaret etmifl. 3 üncü s n fa girip çocuklara zor bir problem sormufl. Kafas üç numara t rafll bir çocuk, Ben çözerim diye tahtaya f rlam fl, çözmüfl problemi. Baflö retmen, öpmüfl çocu u. - Ne olmak istiyorsun? diye sormufl. - Âfl k, Paflam! demifl çocuk. - Tamam ama demifl Atatürk, Sen iyi bir mühendis ol. Bize köprüler, yollar yap, yine fliir yazars n. 10 yafl ndaki o çocuk, büyüyüp kafas na koydu u gibi âfl k oldu; köprüler, yollar de ilse de fliirler, yaz lar, kitaplar yaratt ülkesi için. 14 ünde komünistlikten içeri at ld. Komünistli in ne oldu unu karakolda ö rendi. 25 inde Dil Tarih e girdi; kürsüler kapat l nca iflsiz kald. Sonra 33 y l sürecek e itimcili ine bafllad ; 33 y l n 27 sini sürgünde geçirdi. lk atand Sivas Lisesi nde milletvekilinin o lunu s n fta b rakt diye kendisini elefltiren Milli E itim Bakan n tersleyince Hekimhan a sürüldü. Hekimhan da köylerden toplad ö rencilere ev tutup gece gündüz kurs veren oydu. Doktor Tahsin le köy köy gezerek s tma taramas yapan o... Orada, evindeki divan n alt - na gizlenen polisler, arkadafl yla fliir okudu unu saptay nca 7 ay cezaevinde yatt. 30 unda Elaz daki okuluna 5 bin kitapl kütüphane kurdu. Bu baflar s Bitlis sürgünüyle ödüllendirildi. Bitlis te fl mar k bir milletvekili ye enini kovdu diye k zan Milli E itim Müdürüne, Sen makam na âfl k olabilirsin; ama ben cumhuriyete âfl - m dedi. Urfa ya tayin edildi. Sonraki dura Silifke de bir harabe halde devrald liseyi, k sa zamanda en iyi üniversitelere ö renci yetifltiren bir okul haline getirdi. Bedelini Ayd n a tayinle ödedi. 40 nda Artvin deydi. Okul müdürünü öldürmüfllerdi. Kimse gitmiyordu. Onu ça rd lar. Koflarak gitti. Bir 10 Kas m da Atatürk ün toprak reformu idealini anlat rken, Sen ne diyorsun, in afla! diyen valiye As l sen ç k d - flar! Senin Atatürk ü dinlemen bile yanl fl demifl, kürsüden inip yaka paça d flar att adam bahçede de kovalam flt. Sinop a sürüldü. Çünkü Sinop Lisesi müdürünü b çaklam fllard. Göreve bafllad ktan 34 gün sonra Haydi Kastamonu ya dediler. 12 Mart ta Sivas ta tutukland. Akland. Beyflehir deyken Su Getirme Derne i kurdu; Belediye nin yapamad n yapt diye merkeze al nd. Sonra nerede atefl varsa, oraya yolland : Nusaybin...Cizre...Diyarbak r sinde, her gün olay ç kan Bozkurtlar kalesi Atatürk Lisesi ne müdür olarak atand. Okula gittikten 2 saat sonra silahl sald r ya u rad. Silahla karfl l k verdi. Çat flmay izlemekle yetinen 243 ö retmeni görevden ald. Yurdu katillerden temizledi. Ey Türk! Titre ve kendine dön yaz - s n sildirip yerine Atatürk ün Ba- ms zl k benim karakterimdir yaz - s n ast rd. Türkiye Yaz lar, Adam Sanat, Dost, Sanat Rehberi, Türkçe, Yar n, Yeditepe, Yücel, Varl k, Damar gibi dergilerde yap tlar n yay mlad. "Göz Göz Olmak" adl ilk kitab nda denemelerinden bir k sm n derledi. Edebiyatç lar Derne i "Onur Ödülü" sahibi olan Vecihi Timuro lu nun, "Ahmet Kutsi Tecer (Kiflili i, Sanat Anlay fl ve Tüm fiiirleri )", "Kurtulufl Savaflç s Atatürk", "Simavne Kad s o lu fieyh Bedreddin ve Varidat" (1982), "Cahit Külebi, Yaz n m zdan Portreler", "Dersim Tarihi" (1991), "H rç n ve Lirik" (1994), " slam n Akla Bak - fl Üzerine Bir Deneme", "Dursun Akçam Anmak" (2004) adl inceleme kitaplar ile "Minnac k Kad n" (1984) adl bir hikâye kitab vard r. Timuro lu, yazd " nsan Haklar Sözlü ü" (2007) kitab ile Dünya ve Türkiye tarihinde bir ilki de gerçeklefltirmifltir. Bilim ve sanat dallar nda haz rlanan alan sözlükleri, ulusal kültürün zenginli ini sergileyen birer göstergedir. "Güne Ç k fl" adl fliirinde, "K rm z iri güller her zaman / Büyük ac lar ça r flt r r bende / Ölümleri tad lmam fl yaflamlar / Ve hep yar m kalm fl aflklar " diyen flairin, fliirlerinde, ça dafl toplumsal ac lar n yaratt duyarl klar ile do unun büyülü türkü ve deyifllerinden özümsenmifl zenginlikleri ustaca kaynaflt rd görülür. 7. Gün Son Oturum Nail GÜLER TMMOB II. Baflkan 1959 y l nda Tokat ili Aktepe köyünde do du y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi- Harita ve Kadastro Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu de stanbul Belediyesi Mesken ve Gecekondu flleri Müdürlü ünde Harita Mühendisi olarak bafllad TMMOB-HKMO stanbul fiubesi Yönetim Kurulu Üyeli i, TMMOB-HKMO stanbul fiube Yönetim Kurulu Yazman Üyeli- i yapt. stanbul Büyükflehir Belediyesi Mesken ve Gecekondu flleri Müdürlü ü yapt TMMOB- HKMO stanbul fiubesi Yönetim Kurulu II. Baflkan Üyeli i, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeli i yapm flt r. Bu dönem TMMOB II. Baflkan olarak görevini sürdürmektedir. Erdal AKDA HKMO Eski Genel Baflkan 1934 y l nda Merzifon da do du y l nda Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden mezun oldu y - l nda stanbul Teknik Okulu Harita Kadastro Mühendisli i Bölümü nü bitirdi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 11

12 KATILIMCILAR Gaziantep Tapu Sicil Muhaf zl nda, Karayollar Genel Müdürlü ü nde, Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi Baflkanl nda, mar skân Bakanl Mesken Genel Müdürlü ü nde çal flt.1983 tarihinde emekli oldu. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas nda yönetim kurul üyeli i, denetleme kurul üyeli i, onur kurulu üyeli i ve (29. dönem) oda baflkanl yapt y llar aras nda Konya Devlet Mühendislik Mimarl k Akademisi (Selçuk Üniversitesi) Harita Kadastro Mühendisli i bölümünde ders verdi. Ayhan KALYONCU HKMO Eski Genel Sekreteri 1936 da Zonguldak ta do du de Y ld z Teknik Üniversitesi den Harita Mühendisi olarak mezun oldu. TKGM de çal flt y llar nda ITC (Hollanda) de Hava foto rafç l ve Navigatörlük e itimi ald. Dönüflte uçufl ekipleri yönetimi ve navigatörlük görevini yürüttü aras nda Karayollar Genel Müdürlü ünde çal flt de Fotogrametri, 1981 de Jeodezi ve Fotogrametri Fen Heyeti Müdürü oldu de emekli olarak serbest hayata at ld. Arif DEL KANLI HKMO Eski Genel Baflkan 1935 y l nda Ankara da do du. lk, orta ve Lise ö renimini Ankara da tamamlayarak 1958 y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi nden mezun oldu. HKMO Genel Baflkanl yapan DE- L KANLI, da Karayollar Genel Müdürlü ünde, 1963 de TKGM de, aras nda mar ve skân Bakanl nda çal flt y l nda serbest hayata at ld ve 1977 y l nda kendi bürosunu kurdu. 8. Gün Atölye Çal flmas Toprak Çocuklar Azize ÖNLÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü nden mezun oldu. Yusuf ÖN 1970 Akhisar da do du, 1996 y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun oldu. Kardefli Zafer ÖN ile eflleri Azize ve Azime ÖNLÜ ile birlikte 1997 y l nda kurduklar Toprak Çocuklar Sanat Atölyesi nde çal flmaktad rr. 9. Gün Sabah Oturumu A. Ülkü KUTLU HKMO Genel Sayman 1972 y l nda Trabzon da do du.1993 y l nda Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu y llar aras nda özel sektörde çal flt y l ndan itibaren Güneydo u Anadolu Projesi Bölge Kalk nma dare Baflkanl nda Harita Mühendisi olarak çal flmaktad r. 9. Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik Kurultay Yürütme Kurulu üyesi, 10. ve 11. THBT Kurultay Yürütme Kurulu Sekreteri, TMMOB Toprak Reformu Kongresi ve TMMOB Co rafi Bilgi Sistemleri Kongresi Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyesi, 1. ve 2. Kadastro kongresi sekreteri olarak görev yapt. TMMOB özellefltirmelerin ve Sonuçlar n n Takibi Çal flma Grubu ile Odam z n birçok çal flma grubunda görev yapt. 38, 39 ve 40. dönem genel Saymanl k Görevini yürüttü. Evli bir erkek çocuk annesidir. Melih PEKDEM R Yazar 1953 Ordu do umlu. ODTÜ ö rencisiyken gençlik mücadelesi içinde yer ald. ODTÜ-Der in kurulufluna kat ld. Kitlesel yay n çal flmalar nda bulundu.12 Eylül de yarg land. Demokrat dergisinde çal flt. ÖDP ye kat ld. ki dönem Parti Meclisi ne seçildi. Öç Alan Devlet Mi? kitab nedeniyle hapis cezas na çarpt r ld için yurt d fl na ç kt. Anne Bak Kral Ç plak, Me er Kurals zl n Hikâyeleri, S radan ve Sahici, Öçalan Devlet mi? yay mlanan kitaplar aras ndad r. 9. Gün Akflam Etkinli i Fuat SAKA Sanatç 1952 y l nda do an Fuat SAKA, stanbul da resim, Fransa ve Alman- ya da da müzik e itimi ald. lk albümünü 1982 y l nda Y k l r Zulmün Son Kaleleri ad yla ç kard. Bir y l sonra da Ayr l k Türküsü albümünü piyasaya sürdü li y llarda uzun bir süreli ine yurt d fl nda kalan sanatç, Kerem Gibi (Naz m Hikmet fiiirleri) albümünü 1984 y l nda ç - kard. Sanatç, dördüncü albümü Sevdal Türküler i 1987 y l nda ç kard ktan bir y l sonra Nebengleis (Kenardaki Ray) albümüyle ç kt sevenlerinin karfl s na. Daha sonra bu albümü 1989 da ç kard Askaros, 1991 y - l nda piyasaya sürdü ü Semahlar ve Deyifller ve 1993 de ç kard fiiirce albümü izledi. Müzi ine Lazca-caz yak flt rmas yap lan SAKA, 1994 y l nda çocuklar için düzenledi i Torik Bal klar Ülkesinde albümü müzik marketlerde yerini ald ktan iki y l sonra, 1996 da Demir Gökgöl le Arhavili smail albümünü ç kard. Yerli ve yabanc müzisyenler için düzenlemeler yapan SAKA, Lâzutlar serisinin ilki olan Lazutlar 1997 y - l nda sundu hayranlar na. Üretken ve kaliteli müzik yapan birkaç sanatç - dan biri olan Fuat saka, bir y l sonra da Sen albümüyle ç kt hayranlar - n n karfl s na. Serinin ikinci albümü olan Lâzutlar II yi 2000 y l nda, Perçem Perçem kasetini de bir y l aradan sonra 2001 y l nda ç kard. Son y llarda müzikseverler taraf ndan çok sevilmeye bafllanan sanatç, serinin üçüncü albümü olan lâzutlar II- I ü 2002 y l nda bitirdi ve piyasaya sürdü. Yapt müziklerle bir kültür elçisi gibi çal flan SAKA, uluslararas birçok solo konser verdi ve Almanya, Fransa, Danimarka ve Türkiye den birçok müzisyenle çal flt. Müzik hayat n stanbul Hamburg Paris üçgeninde sürdüren sanatç n n grubu Alman, Amerikal, Gürcü ve Azerbaycanl müzisyenlerden olufluyor. 12 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

13 KATILIMCILAR Ö RENC LER Afyon Kocatepe Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisleri Rabia Reyhan KOCAKAYA Erciyes Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bar flcan SEÇER Hamdi AKTAfi stanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Do a DEM RTAfi Evrim Gülcan SAVAfi Haydar Muhammed AKÇAY Melek DUMANLI Mustafa Onur G R fiken Kocaeli Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Efe ERTEK N Güven GÜN N O uzhan KASIMO LU Tuba fiah N Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Ali fiiyar DA Ayhan YAKAR Emre KARAGÖZ Erkin KALAN Fatma Baflak ERDEN Ferhat ÇET NKAYA Gizem fiarlak Kerim ATAMAN Merve TOKER Mustafa Agah ÇALIfiKAN Özer AKYÜREK Selin ÇÖL Ufuk KANSU Yusuf AYDIN Gümüflhane Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Ça la Melisa KAYA Emren KOfi Mahmut Sami ÖZBEK Orhan BAK Ondokuz May s Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Emrah TEPE Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Durmufl ÜSTDA Günalp VURAL brahim ÖZDEM R Mustafa ZEYBEK Ramazan KARAGÖZ Yusuf Fatih KARAÇIRAK Y ld z Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Ahmet UZUN Diren ÖZGÜN Ertürk Can ERTEN Evren TÜFEKÇ Güliz TAfiKIRAN brahim OKUTMUfiTUR M. lker DEM RD R Mahir YILMAZ Oktay KINACI Serhat GÜVEN Serhat YA MUR Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Ali UÇ Süleyman TEYFUR Zeynel Abidin POLAT Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli i Diyar SARAÇO LU Seda ÇELEB Ege Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisli i Münir YEN GÜL stanbul Teknik Üniversitesi, Gemi nflaat Mühendisli i Caner METE Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeofizik Mühendisli i N. Belk s BEKTAfi Sermet DUYMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisli i Gökhan SARAL Seçkin GÜRLER Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarl Aynur DEM R Haldun LKDO AN Dokuz Eylül Üniversitesi, fiehir Bölge Planlama Ali GÜNGÖRMÜfi Gazi Üniversitesi, fiehir Bölge Planlama Zeynel Abidin KIRfiAN Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 13

14 A Ç I L I fi 7. Yaz E itim Kamp Aç l fl Y az E itim Kamp n n ana konusu ÇEL fik LER olarak belirlenmiflti. yak n gelecekte meslektafl m z ve Odalar m z n üyesi olacak mühendis, mimar ve flehir planc s adaylar n n, TMMOB ve bilefleni Odalar n görevlerini, yetki ve sorumluluklar n, çal flma anlay fl ve uygulamalar n tan malar, bunun yan nda mühendis, mimar ve flehir planc lar n n yaflamdaki yerini ve meslektafllar - na bak fl n n önemini kavramalar, tamamlay c nitelikteki teknik ve uygulamal e itim ve atölye çal flmalar yla teknik alanda geliflmelerine katk sa lanmas amaçlanm flt r. Bu ba lamda mühendislik e itiminde çeliflkilerden sosyal ve kültürel çeliflkilere; toplumsal, ekonomik ve siyasal çeliflkilerden; do- ada çeliflkilere kadar bir çok konuda çeliflkiler üzerine söylefli, konferans, panel ve forumlar gerçekleflti. Yaz E itim Kamp n n aç l fl - n yapan HKMO zmir fiubesi Sekreteri Lütfi ÜNAL kamp n amac n ve kampla ilgili düflüncelerini aktard ktan sonra sözü konuflmac lara b rakt. Ard ndan HKMO zmir fiube Baflkan Muhittin SELV TOPU, Yeni Foça Belediye Baflkan Osman YURTSEVER, Konak Belediye Baflkan Muzaffer TUNÇA, Foça Kaymakam Kamil KÖ- TEN, HKMO Genel Baflkan A. Fahri ÖZTEN, TMMOB Genel Baflkan Mehmet SO ANCI konuflma yapt lar. Ve son olarak ö renci Mustafa Onur G R fi- KEN ise ö renciler ad na bir konuflma gerçeklefltirdi. HKMO zmir fiube Baflkan Muhittin Selvitopu TMMOB Baflkan Mehmet So anc HKMO Genel Baflkan Ali Fahri Özten Yeni Foça Belediye Baflkan Osman Yurtsever 14 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

15 A Ç I L I fi Konak Belediye Baflkan Muzaffer Tunça Foça Kaymakam Kamil Köten Ö renci Onur Giriflken Aç l fl konuflmalar nda yerel yöneticiler özetle ; etkinli in bölgede yap l yor olmas konusunda memnuniyetlerini belirtirken gençlerin gelece e haz rlanmas nda bu etkinli in ne denli önemli oldu una vurgu yap ld. Di er taraftan TMMOB ve bilefleni Odalar m z n kurulufl y l olan 1954 ten bu yana demokratik ve ço ulcu kat l mc bir anlay fl çerçevesinde, bilimin ve ortak akl n yol göstericili inde, yar m asr aflan uzun soluklu mücadelede, çal flmalar n sürdürdü ü ifade edilerek; s - k nt ve sorunlar yo un olan bir ülkede yafl yor olman n TMMOB ve bilefleni Odalara büyük görev ve sorumluluklar yükledi i, ayd nl k bir Türkiye ve Dünya için bar fltan, demokrasiden ve özgürlükten yana tav r koyman n olmazsa olmaz koflul oldu u belirtildi. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan HKMO tan t m filmi ve birinci kamptan bafllayarak yaz e itim kamplar n anlatan kamp filminin gösterimi yap ld. Aç l fl törenine kat lan belediye baflkanlar ve kaymakama plaket verildi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 15

16 1. O T U R U M nsan Toplum ve Çeliflkiler O uzhan MÜFTÜO LU Kamp n 2. günü gerçekleflen HKMO zmir fiube Yönetim Kurulu üyesi S. Selçuk SAVCI n n oturum yöneticili ini yapt ilk oturumun konusu nsan Toplum ve Çeliflkiler bafll n tafl maktayd Kat l mc lar selamlayarak söze bafllayan S. Selçuk SAVCI yaflamdaki geliflmelerin sebebinin çeliflkilere dayand n vurgulad ktan sonra yaflam ciddiye alan ve çeliflkilerin ortas nda kalarak ondan beslenen yazar O uzhan MÜFTÜO LU na sözü b rakt Çeliflkiler olmasayd, yaflam ve geliflme olmazd. Baflka bir deyiflle yaflam çeliflkilerle var oluyor, anlam kazan yor. Çeliflkilerde dolu dünyada bizler ne yapmal y z? Bizler öncelikle ayd n olmaya çal flmal - y z. Çevremizdeki ve dünyadaki çeliflkilere kafa yormal y z. Çeliflkileri insan ve sevgi temelinde ve lehinde yorumlamaya çözümler üretmeye çal flmal - y z. S. Selçuk SAVCI Say n konuklar, sevgili meslektafllar m hepiniz hoflgeldiniz. Konumuz toplum ve çeliflkiler.çeliflkisiz bir iliflki yoktur dünyam zda, evrende. Halk yla çeliflen hükümetler, ö rencisiyle çeliflen üniversiteler, iflçisiyle çeliflen patronlar, do ayla çeliflen insanlar, toplumla çeliflen bireyler, aile içi çeliflkiler, toplumsal çeliflkiler, bireyin öz çeliflkileri. 16 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

17 1. O T U R U M nsan gibi yaflaman n ilk flart sevmek ve sorumluluk duymakt r. Yani insan sevmeliyiz ilk önce, sonra herfleyi. Sorumluluk duymal y z sevdiklerimiz için. Tafla bakt m zda tafl, insana bakt m zda insan oldu unu hissetmeliyiz. Naz m Hikmet in dedi i gibi, Yaflamay ciddiye almal y z Yani öylesine ki Kollar n ba l arkadan S rt n duvarda Ya da kocaman gözlüklerin Beyaz gömle inle bir laboratuvarda nsanlar için öleceksin. Hem de yüzünü bile görmedi in insanlar için Hem de bunun için seni hiç kimse zorlamam flken Hem de en güzel en gerçek fleyin Yaflamak oldu unu bildi in halde Bugün burada yaflamay gerçekten de ciddiye alan, çeliflkileri ciddiye yoran, hayatta hiç görmedi i insanlar için ölümü göze alabilen kesintisiz ve y lmadan halk n n yan nda onunla omuz omuza savafl m - n veren ve sürdürebilen bir yazar m z, O uzhan Müftüo lu nu konuk ediyoruz. Söylecek çok fleyi oldu unu biliyorum, sözü ona b rak yorum. Sevgilerimle. O UZHAN MÜFTÜO LU Arkadafllar merhaba, HKMO n n sevgili yöneticilerine, beni bu mümtaz topluluk ile genç p r l p r l insanlarla buluflturdu u için çok teflekkür ediyorum. Konumuz, çeliflki, insan ve toplum diye bafll yor. Özgeçmiflimi dinlerken düflündüm, çeliflki benim kendimden bafll yor. Afla yukar 40 y ld r, Türkiye nin yak n geçmiflinde, en çalkant l dönemde yaflad m ve bu olaylar n içinde bazen olaylar n tan olarak yaflad m. Bazen bir özne olarak yaflad m. Bazen bir ma dur olarak yaflad m. Bazen bir savaflç olarak yaflad m. Özgeçmiflimi dinlerken benim çok politika içinde, kavgac bir insan oldu umu düflünmek mümkün. Beni tan mayan, uzaktan bilenler karfl karfl ya geldi imizde biraz hayret ederler. Çok farkl imaj tafl d klar n ama asl nda öyle insan olmad m söylerler da Antalya ya gitmifltim, büyük flehirlerde b k p uzaklaflmak istedi imde aya mda tokyo, k sa pantalon ve bir tiflört ile arkadafl n bürosunda oturuyoruz, sohbet ediyoruz, birisi gelmiflti, oran n ileri gelenlerinden, beni görünce biraz yad rgad, O uzhan Müftüo lu bu muymufl gibisinden garipsedi. Epey gülmüfltüm. Muhtemelen beni tan d ktan sonra ayn duyguya kap labilirsiniz. Peflinen söyleyeyim. Politikay çok seven bir insan de ilim. Hatta politikadan nefret eden bir insan oldu um söylenebilir. 60 öncesinde politika denince AP, DP, milletvekilleri, bakanl klar, milletvekili olma kayg s akla gelirdi ve ben böyle fleyleri sevmezdim. Daha çok resme, edebiyata, müzi e e ilimli kendi halinde birisiydim. 60 ihtilali ortas nda ortam biraz gerilmeye bafllad. Halam n o lu bakand, biraz da politikac lar öyle tan d m. Ülke nas l idare ediliyor, görünce iyice uzaklaflt m. Asl nda bir sürü dolap, ç kar hesaplar dönüyordu. Daha sonraki y llarda toplumun uyan fl ile birlikte Türkiye de bafllayan gençlik hareketleri ile birlikte kendimi o hareketlerin içinde buldum. Fikir Kulüplerine üye oldu um y llara kadar kimse ile kavga etmemifl, kimseye tokat vurmam flt m. Fikir Kulüplerine üye olduktan 2-3 y l sonra s - k yönetim ilan edildi inde vur emri verilen, kafas na ölü veya diri getirene 50 bin lira (o zaman iyi para idi) verilen insan haline gelmifltim. Bu benim hayat - m n çeliflkisi. Bu benim hayat m n paradoksu. Bir arkadafl m, Koray Do an ile saklan yorduk bir evde, ailesi oldukça ayd n insanlard, san yorum babas hakim albay idi, okuldan arkadafl m diye tan tt beni, yemek yiyoruz. Yay nlanan fotograf m da ortaokuldan kalma, küçük, parlak yüzlü bir foto raft. Televizyonda arananlar n foto raf gösterilirken, albay n efli yavrum ne kadar da küçücükmüfl? dedi, halbuki yan nda ben yemek yiyorum. Hayat böyle bi fley. Toplum ve insan deyince genel soyuttan girelim. Türkiye ye gelece iz. Genel Baflkan So anc Bugünü anlat demiflti. Konuflacak çok fley var ama Mecelle de bir fley var herfleyin bir evveli, bir ahiri var. Geçmifli ve gelece i var. Geçmifli anlatmadan, bugünü anlatmak mümkün de il. Biraz geçmiflten, biraz soyut, genel fleylerden söz edece im. Zaman kald kadar bugünden konuflaca z. Hani So anc dedi ya her söyledi ine inanmay n diye, onun için sizlerden s k soru gelece ine inan yorum onun için konuflman n ikinci bölümünü sizlerden gelen sorularla bitirece im. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 17

18 1. O T U R U M Toplum ile insan aras ndaki iliflkiyi iyi tan mlamak laz m. Kendimden verdi im örnek bunun bir örne i. Toplum insanlardan olufluyor. Ama insanlar n toplam ndan ibaret de il. Toplum daha baflka bir fley, insan da belirliyor. nsan iliflkilerinin toplam daha çok toplumu oluflturuyor. Tek tek insanlar n de il, birbirleriyle iliflkileri toplumu oluflturuyor. Kendisinin d fl nda oluflmufl toplumun ak nt s içinde insan kendini yeniden tan ml yor, gerçeklefltiriyor. Kendimden verdi im örnek fludur, insan kendi bafl na hiçbirfley, kendi özelli i ile hiçbir fleydir. Ben yaflad m olaylar, toplumun yaflad klar n ç kar rsan z hiçbirfleyim. Bugün ben birfleysem e er Türkiye toplumunun yaflad büyük ac lar, kar fl kl klar içinde olabildi im kadar flekillendim, onun içinde var oldum. Beni var eden fleyler, yaflanan olaylard r. Bu olaylar içinde ald m rollerdir. Tabii ki her insan n birey olarak bir de eri vard r ama toplumla girdi i iliflkilerde toplum içinde ald pozisyonu ç karacak olursan z tek bafl na hiç bir manas kalmaz. Türkiye tarihi üzerine k saca konuflmak istiyorum. Ancak önce olaylara, tarihe nas l bak yoruz. Meydana gelen olaylara bakarken bunlar nas l de- erlendiriyoruz? Buna dünya görüflü deniyor. Bir insan dünyaya nas l bak yorsa olaylar o flekilde de erlendirir. Benim 60 l y llardan itibaren olaylara bak - fl m etkileyen fley Marksizm olmufltur. Marksizm, Marks n yazd klar ndan ibaret bir fley de il. Marks n Ekonomi Politi e Katk kitab n n önsözünden k saca aktarmak istedi im bir bölüm var. Ulaflt m ve ulafl ld ktan sonra incelemelerime k lavuzluk eden en genel sonuç k saca flöyle özetlenebilir. Varl klar n toplumsal üretiminde insanlar kaç n lmaz bir flekilde aralar nda kendi arzular ndan ba ms z iliflkilere girerler. Yani onlar n maddi üretim güçlerinin, belirli bir geliflme seviyesine uygun üretim iliflkilerine girerler. Bu üretim iliflkilerinin tümü toplumun ekonomik yap s n oluflturur. Yasal ve siyasal üst yap n n yükseldi i ve belirli sosyal bilinç biçimlerinin tekabül etti i gerçek temeli oluflturur. Maddi hayat n üretim tarz sosyal, siyasal ve entelektüel hayat n genel sürecini belirler. Marks n temel teflkil eden görüflü budur. nsanlar n yaflam biçimlerini belirleyen bilinçleri de il, ama onlar n bilincini belirleyen sosyal yaflam biçimleridir. Geliflmelerinin belirli bir aflamas nda toplumun maddi üretim güçleri var olan üretim iliflkilerine bu sadece ayn fleyi yasal terimlerle ifade eder. O zamana kadar yaflad klar çerçeve içinde mülkiyet iliflkileri ile çat flmaya bafllar. Çeliflki do ar. Üretici güçlerin geliflmesi biçimlerinden bu iliflki onlar n prangas na dönüflür. Ard ndan toplumsal devrim dönemi bafllar. Ekonomik temeldeki de iflimler tüm koca üstyap y eninde sonunda dönüflüme götürür. Bu tür dönüflümleri incelemede do a bilimlerin kesinlikle saptanabilen üretimin ekonomik koflullar n maddi dönüflümü ile yasal, siyasal, dini artistik ve felsefi k saca insan n bu çat flman n fark na vard - ve savaflt ideolojik biçimleri ay rt etmek daima zorunludur. Nas l ki bir insan kendini onu ne sand ile de- erlendirmezse ayn flekilde böyle bir dönüflüm dönemini kendi bilinci ile de erlendiremez. Fakat aksine bu bilinç maddi yaflam n çeliflkilerinden üretimi sosyal güçleri ve üretim güçleri aras ndaki var olan çat flmadan aç klanmal d r. Hiç bir sosyal düzen yeterli üretici güçler geliflmeden asla y k lmaz ve yeni üretim iliflkileri varl klar için gerekli maddi koflullar, eski toplumun içinde olgunlaflmad kça asla eskinin yerini alamaz. Genel olarak Asya üretim tarz, antik ça, modern ve feodal burjuva üretim tarzlar toplumun ekonomik geliflmesinde dönemler olarak atanabilir. Burjuva üretim tarzlar toplumsal üretim sisteminin son düflmanca biçimidir. Bireysel düflmanl k anlam nda de il bireylerin sosyal yaflam koflullar ndan ç k p gelen düflmanl k. Fakat burjuva toplumunun içinde geliflen üretici güçler bu düflmanl n çözümü için materyal koflullar da yarat rlar. nsan toplumunun tarih öncesi bu sosyal biçimlenmeyle kapan r. Bu önsöz Marks n yap tlar kadar ünlenmifltir. Birkaç cümleyle ifade edecek olursak maddi hayat n üretim biçiminin bütün toplumsal, sosyal, entelektüel, hukuki, siyasal üst yap lar n belirlenmesinde temel oldu udur. nsanlar n bilincini belirleyen fleyin, bu altyap ekonomik hayat n oldu udur. Bu tarihsel materyalizm diye bahsetti imiz fleydir. Marks toplumlar n tarihlerini inceleyerek vard bu sonuçlar modern toplumlara uygulam fl ve bunun sonuçlar n analiz etmifltir. Türkiye deki yaflad m z olaylar, tarihi afla yukar bu bak fl aç s na sad k kalarak yorumlamaya çal flt m. Bugün Türkiye nin geldi i nokta, son elli y ll k tarihi süreç esas olarak 1950 li y llara gelirken 2. Dünya Savafl sonras nda belirlenen koflullar çerçevesinde, Türkiye nin dünyan n iki blo a bölünmesi sonras emperyalist blok, bat blo u içinde yer almas yla temellenmifltir. Cumhuriyetin kuruluflu, Osmanl devletinin çözülmesiyle 1920 li y llarda gerçekleflen süreç ba ms z bir devletin temelini atm flt r. Osmanl imparatorlu u merkezi feodal yap da bir ülke idi. Daha çok tar m ekonomisine dayanan savaflç bir toplum. Üretimin çok fazla geliflmedi i, kapitalizmin geliflmedi i dolay s yla burjuvazinin geliflmedi i bir ülke. Bat ülkelerinde Fransa ile bafllay p bütün Avrupaya yay - lan burjuva devrimlerini yaflayamam fl bir ülke. Burjuva devrimleri bat da geliflen burjuva devrimi dalga- 18 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

19 1. O T U R U M s 19. Yüzy lda büyük bir imparatorluk olan farkl uluslardan oluflan bir devlet olan Osmanl imparatorlu unu sarsmaya bafllad ve bunun sonunda savafllar ona karfl geliflen kurtulufl hareketleri sonucunda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Uzunca bir dönem ba ms zl kç bir politika yürütmeye çal flt. Ama geliflkin bir burjuva ve kapitalizmin olmamas kapitalizm yukar dan afla do ru gelifltirilmifltir ve bat da afla dan yukar geliflerek oluflmufltur. Marks, hiçbir toplum eski toplumun ba r nda geliflip, yeni toplumun koflullar n oluflturmadan do up geliflemez diye ifade ediyor. Bütün Avrupada böyle olmufltur. Türkiye de kendi içinde burjuva demokratik devrimini tamamlamadan, oluflmadan Kurtulufl Savafl ile kapitalizm yukar dan afla ya gelifltirilmeye çal fl lm flt r. Ba ms z bir devlet kurulmufl, bankalar kurulmufl, bafl na Celal Bayar getirilmifl. Uzunca bir süre d fla kapal izolasyonist politikalar izlenerek, biraz Sovyetler Birli inden destek alarak, -ABD ve bat ülkelerenin so uk davranmas nedeniyle- sanayi kurulmaya çal fl lm fl. Milli burjuvazi yaratma içinde olunmufltur. Cumhuriyetin bu döneminin demokratik olmad elefltirilir. Özellikle son dönemde liberal yazarlar taraf ndan Kemalizmin bu yönü elefltirilir. Do rudur. Kemalist cumhuriyet ba ms zl kç d r, ama demokratik bir cumhuriyet olmam flt r. Onun koflullar da yoktu asl nda o dönemde. Afla dan yukar ya gelen devrimci bir burjuvazi olmad için hiçbir zaman özgürlükçü, demokrat egemen s n fa sahip olmam flt r Türkiye. Ara evreleri vard r ama 1940 l y llara kadar ba ms zl kç bir seyir izledi. Savafl sonras nda dünya ikiye bölündü. Yalta Konferans yla belirli bölgeler sosyalistlerin çat s alt nda kald. Türkiye bat kamp nda yer ald. Burada Stalin in politikalar n n yeri oldu u iddia edilir. Ardahan, Kars ve Bo azlar üzerinde bir tak m haklar iddia etti i biliniyor. Bu politikan n Türkiye yi bat ya itti i söylenir. Ama, benim kan mca bunun birinci derecede rol oynad n söylemek mümkün de il. Türkiye Sovyetler Birli i ile bat ülkeleri aras ndaki çizgide zaten bat içinde yer alan bir ülke olarak tan mlanm flt. Türkiye h zl bir flekilde bat demokrasilerindeki çok partili, seçimli yönetime geçti. ABD ile önce askeri, 1947 de nönü ile ikili anlaflmalar bafllad. As l anlaflma 1950 de DP nin iktidara gelmesiyle geliflti. NATO ya girmek için baflvurdu. O dönemde Kuzey-Güney Kore savafl nda 5000 asker göndererek ABD yan nda yer ald y l nda ABD D fliflleri bakan n n Türkiye ye gelmesiyle büyük TKP tutuklamas bafllad. ABD nin o dönemde yürüttü ü so uk savafl politikas n n Türkiye nin eklemlenme girifliminin iflaretiydi. kili anlaflmalarla Amerika ya genifl üsler (genifl haklar?! ve üsler) verildi. Bunlar uzun süre halk n bilgisinden uzak yap ld. 60 l y llarda su yüzüne ç kt. Askeri anlaflmalarda Türkiye nin silahl kuvvetlerini bütünüyle Amerikan ve NATO denetimine alan hükümler vard. O tarihlerden sonra Türkiye nin silahl kuvvetleri büyük ölçüde Amerikan silahl kuvvetlerinin e itimi alt na girmifltir. Üst düzeydeki bütün subaylar Amerika daki, Panama daki askeri e itim kamplar nda e itilmifllerdir. Amerika, Türkiye nin kay ts z flarts z tabi oldu u, Türkiye toplumuna büyük bir dost olarak tan t lan Celal nce nin Amerika I Love You diye flark s vard. Bütün Anadolu da binlerce Amerikan askeri, kinci Dünya savafl nda biriktirip de kullanmad klar fleyleri süttozu, peynir, tereya gibi fleyleri da tt lar. O dönemde Menderes in meflhur sözü vard r Türkiye yi küçük Amerika yapaca z diye ifade eder. Bu kadar Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 19

20 1. O T U R U M sevdi imiz, adapte oldu umuz Amerika nas l bir politika izliyordu dünyada? Amerikan n o dönemde politikas n belirleyen fley, kinci Dünya savafl na kadar izolasyonalist bir politika izledi. Amerika k tas d - fl ndakiler beni ilgilendirmez, ben iflime bakar m fleklindeydi. Dünya emperyalist kuvvetlerinin jandarmal n veya liderli ini ngiltere yap yordu. Amerika izolasyonist politikas n kinci Dünya Savafl ndan sonra terketti. Sovyetler Birli inin güçlenmesi ve genifl bir sosyalist kamp n oluflmas yla dünyay bu tehlikeye karfl korumak üzere jandarmal n üstlendi. So uk savafl politikalar n benimsedi. Truman doktrini ile 2. Dünya Savafl nda y k lan kapitalist ülkelerin baflta Almanya olmak üzere bu ülkelerin ekonomilerini düzeltmek için giriflimlerde bulundu ve Avrupa ülkeleri aras nda ç kan iki savafl da pazar paylafl m ile ilgili savafllard. Ruhr bölgesindeki kömür kaynaklar n n kontrolü üzerine ç kan savafllard r. Bunlar sonland rmak üzere Avrupa Demir Çelik Birli i gibi bir birlik kurulmas yolunu izlediler. Bu AB nin kurulufl temelidir. Kapitalist ülkeler böyle birbiriyle savafl ederlerse, sonunda sosyalist ülkeler bütün dünyaya hakim olurlar. Bu savafllar bitirmek için bir birlik, pazar olufltural m, fleklinde bir politika izlediler. Truman Doktrini yaln z Avrupay de il Türkiye yi içine al yordu. Siyasal anlamda Einsenhower Doktrini diye ifade edilen doktrinle ABD dünya çap nda politika izlemifltir. Sosyalist ülkelerin d fl nda kalan bütün ülkeleri halk n uyan fl hareketlerini bast rmaya yönelik anti-komünizm esas ndaki bir siyasetler bütünüdür. ABD içinde McCarty diye bilinen sola aç k herfleyi komünizm diye gösteren bütün halk taleplerini iflçilerin taleplerini her tür örgütlenmeyi komünizme yönelik bir giriflim olarak gören ve bunlara karfl fliddet uygulayan, devlet dairelerinde solcu hiç kimseyi bulundurmayan bir dönem. Büyük sanatç lara karfl sald r uyguland ve ABD d fl na kaçmaya zorland fiarlo gibi- bask dönemi. Bizim gibi ABD hegemonyas na girmifl ülkelerde sisteme karfl gelifltirilen her türlü muhalefet hareketini bast rmak için her türlü yöntemi öngören, bu ülkelerde yar askeri yar sivil paramiliter örgütler kurmak, siyasi partiler kurdurmak, bunlar fliddet temelinde halk n uyan fl hareketlerine sald rtmak, bafl edilemedi i takdirde askeri darbe yöntemlerine baflvurmak. Yap lan strateji yaklafl k olarak bu. Ordunun üst düzeyine de bu ideolojinin benimsetilmesiyle ilgilidir. Ben iki askeri dönemde karfl karfl ya geldim bu muhteremlerle. lk yakaland mda çok enteresan gelmiflti. Mahirlerle K z ldere öncesinde yakaland k. Bir iflkence sonras nda bir yere b rakt lar. Açl k grevi yap yordum, önüme yemek getirdiler. Kafl n üzerinde USA yaz yordu. flkencehanede, kendilerini kontr-gerilla olarak tan ml yorlard. Kafl k Amerikan mal. Kontr-gerilla y ilk kez onlardan duymufltuk. Daha sonra inceledi imizde bat da Gladyo denen, kontr-gerilla denilen ve bugünlere Ergenekon diye ortaya ç kan teflkilat n özüdür. deolojisini Amerikan n so uk savafl ideolojisine göre belirlemifl, ilerici, solcu güçlere karfl teflkilatlanm fl yasad fl yöntemlerle mücadele eden bir gizli devlet örgütlenmesi. Görünüfle bakt n zda sivil gibi görünüyor. Ecevit Sar - kam fl a gidiyor, orada bir subayla konufluyor, kontrgerillay soruyor, ald yan t iyi oldu unu, oradaki MHP yöneticisinin de kontr-gerilla oldu unu söylüyor. Uzun süre bunlar tart fl ld. Derin devlet denilen güce egemen olan güçler emperyalist güçler. Türkiye 1940 lara kadar ekonomik olarak belirli ölçüde ba ms z, 34 den sonra giderek kapitalist ülkeler kaç n lmaz olarak girmifl, kapitalizmi benimsemifl bir ülke idi. K smen ba ms z bir ekonomi politikas n n yürütülmeye çal fl ld n söylemek mümkün lerden sonra Türkiye nin ekonomi politikas özellikle süratle de iflti. Bu da bat n n politikalar na ba ml olarak de iflti. Bat daki o izolasyonist politikalar 30 lardan beri de iflmeye bafllam flt. Kapitalizmin içine girdi i krizler süratle fazla üretim bunal m diye nitelenen büyük bunal m denen ABD deki bunal mdan sonra kitlesel üretimin fazlalaflmas ndan dolay tüketim darl n aflmak üzere yeni politikalar gelifltirildi ve devlet müdahalecili i gündeme geldi ve sosyal politikalara yöneldi. Sosyal politikalar iflçilerin, çal flanlar n ücretlerinin artt r lmas, onlara bir tak m sosyal güvenceler sa lanmas, onlar n al m güçlerini yükseltmek ve buna ba l al m gücünün artt r lmas amaçlan yordu. Böyle bir politikaya yönelmelerinde Sovyetler Birli inin, sosyalist ülkelerin önemli bir bask s da vard. Oralarda, e itim, ulafl m, bar nma, sa l k gibi hizmetlerin paras z olmas, propaganda gücü yarat - yordu ve bat ülkelerinde çal flan kesimlerde sosyalizmin prestijini artt ran bir unsurdu. Kapitalizm bir koruma önlemi olarak sosyal hizmet politikalar n benimsemek zorunda kalm flt r. ki fleyin örtüfltü ü kan s nday m. Kapitalizmin fazla üretiminin ortaya ç kmas ve sosyalist bask ya karfl savunma güdüsü kapitalizmin sosyal politikalar benimseyen devlet müdahacili ini benimseyen, korumac l benimseyen politikalar izlemifltir. Devlet hiç ihtiyac olmasa bile Keynes özelli idir, büyük iflyerleri açarak fazla iflsiz ordusuna iflvererek, onlara sosyal imkanlar vererek onlar etkisi alt na alma ve toplumun tüketim kapasitesini gelifltirme yollar n bulmufltur. Bu refah devleti politikalar n n Türkiye gibi geri kalm fl ülkelere yans mas ithal ikamecilik bilinen bir modeldir. Bunun esas devlet müdahacili ini sosyal politikalar k smen içeren, büyük sermayenin yerine getiremedi i alanlardaki faaliyetini kabul eden, 20 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

21 1. O T U R U M devletin ekonomiye müdahalesini kabul eden, d flar dan ara mallar ithalat na dayal ve bunlar n montaj ile sanayileflmeyi esas alan Menderes döneminde bafllay p en üst düzeyine Demirel döneminde ulaflan politikalard r. Bu ödemeler dengesini tahrip eden, ara mallar sürekli d flar dan getirtildi i için kuflkusuz bir yan sanayinin oluflmas na neden olmufltur Türkiye de. ç pazar n geliflmesine yol açm flt r. Yollar n aç lmas na ve sa hükümetlerin toplum üzerindeki çok uzun süreli devam eden hegemonyas n n alt nda yatan bir geliflmedir ayn zamanda. Kapitalizmin geliflmesine, köylere kadar girmesine yol açan politikalard r. thal ikamecilik denilen politikalar 1980 lere kadar Demirel ve çeflitli sa hükümetler yönetiminde devam etti. Üç büyük askeri darbe, 27 May s, 12 Mart, 12 Eylül. Ben özellikle son ikisini tan k olarak yaflad m. 27 May s benim daha genç oldu um dönemlere rastlar. 27 May s n di erleriyle ayn flekilde ele al nmas konusunda tarih tart flmas vard r solda. fiöyle iddialar vard r. Doktor Hikmet K v lc ml n n görüflüne göre, Menderes 1956 dan itibaren Amerika dan gerekli ilgiyi görmemeye bafllad. Uygulad ekonomi politikalar sonuç olarak t kanmaya bafllad. Taze para ihtiyac yla karfl karfl ya kald zaman bat l kapitalist güçler taraf ndan kendisine sa lanmad. Bu da Türkiye deki ekonomik krizin yo unlaflmas na yol açt. Menderes in çözüm bulamay p Moskova ya giderek yard m istemesine tepki olarak Amerika 27 May s darbesine r za göstererek Menderes in sonunun gelmesine yol açt, fleklinde tezler vard r. Ben bunu destekleyen ciddi bir fleye ulaflt m söyleyemem. Kuramsal olarak düflündü ünüz zaman Amerika n n bilgisi d fl nda, icazet vermedi i bir darbenin 60 l y llarda dahi olsa gerçekleflmeyece ini düflünüyorum. Daha o dönemlerde Amerika n n Türkiye üzerindeki hegemonyas belli ölçülerde vard y - l nda san yorum Milli Birlik Komitesi iflbafl na geldikten sonra M T in maafllar n n ABD taraf ndan ödendi ini, Özel Harp Dairesi ile beraber ödendi ini ö renmifllerdi. Böyle bir ülkede kontrol d fl hareketin oluflmas zor diye düflünüyorum. 27 May s ta Türkefl in önemli bir rol oynad n biliyoruz. MHP hareketini, Türkefl i, ABD nin Türkiye üzerindeki kontr-gerilla stratejilerini, ihtiyaç duydu u sivil hareket örgütlenmesi olarak görmüflümdür. Türkefl i emperyalist güçlerin ajan olarak görmüflümdür. O bak mdan askeri darbe kontrol d fl bir hadise olarak da olmufl olabilir. 27 May s üzerine bir fley söyleyemem ama, gerek 12 Mart gerekse 12 Eylül Amerika n n Türkiye deki hegemonyas n n bir sonucudur. Türkiye deki geliflen sol hareketlere karfl müdahalesinin sonucudur. Her üç darbenin ortak özelliklerinin bir tanesi darbelere tekabül eden günlerde Türkiye nin büyük bir ekonomik kriz içine girmesi ve develüasyon yapmaya zorlanmas d r y l nda Türkiye de yabanc paran n de erine göre Türk paras n n de erinin düflürülmesi gerçeklefltirilmifltir y l nda 12 Marttan hemen önce Demirel hükümeti taraf ndan büyük bir develüasyon gerçeklefltirilmifltir. Keza 1980 öncesinde de 24 Ocak kararlar ile birlikte büyük bir develüasyon gerçeklefltirmiflti. Türkiye nin yürüttü ü ekonomik politikalar n d flar ya ba ml, sürekli d flar dan k sa vadeli, yüksek faizli borçlanmaya dayal ve faizlerin ödemesini problem haline getiren politikalar n bir sonucudur de yap lan k smen 24 Ocak kararlar yla Türkiye nin tarihsel gelifliminde farkl laflmay gündeme getirir. 24 Ocak kararlar o döneme kadar yürütülmüfl politikalar n tam bir açmaza girdi i noktada elbette IMF bask s do rultusunda düzlü e ç kart lmas için al nm fl bir karar olarak takdim edildi. Do rudur. Milliyetçi Cephe hükümetlerinde Demirel in, Ecevit in iflbafl nda oldu u dönemlerde bir tak m ambargo uygulanm flt Türkiye ye. Hem tekelci sermaye taraf ndan hem de d fl sermaye taraf ndan bir krize do ru sürüklendi Türkiye. Demirel in ifl bafl na geldi inde söyledi i 70 cent e muhtaç hale gelmifltir ülke diye kendisinin bir itiraf vard r. Bunu çözmek için çok k sa vadeli ve faizli borçlanmaya gitmifltir ülke. Bunun sonunda daha büyük problemlerle karfl karfl ya gelince Turgut Özal baflkanl nda bir komisyonla 24 Ocak kararlar gündeme getirildi. Bütün ücretler k s tlanacak, tüketim, sosyal harcamalar k s lacak, tar ma ve di er üretime verilen sübvansiyonlar kald r lacak. Herfleye zam yap lacak. Ecevit bu ancak Latin Amerika daki faflist ülkeler taraf ndan yönetilebilir diye söyledi. 24 Ocak arkas nda ben de dergilerde Türkiye faflist yönetime do ru gidiyor diye yazm flt m. Bu tamamen 12 Eylülü tamamlayan siyasi rejim. Türkiye nin girdi i en uzun karanl k dönem 12 Eylülde gerçekleflti. 12 Eylül sonras nda Türkiye nin 24 Ocak ile girdi i süreç dünya kapitalizminin de yeni, farkl bir yöne girdi i dönemdir. Bir yandan sosyalist ülkeler yavafl yavafl çöküfle do ru sürüklenirken, kapitalist sistem de çok büyük bir krizin içine do ru giriyordu. Kapitalizm kendi krizini sosyal devlet politikalar na son vererek neoliberalizmi ve küreselleflme sürecini, yeni dünya düzeni diye ifade ettikleri süreci gündeme getirerek aflma yolunu buldu. Sosyalist ülkeler içine girdikleri krizi aflamayarak y k ld lar. Kapitalizmin üzerindeki sosyal devleti koruma do rultusundaki bas nç da ortadan kalk nca, dizginlenmemifl bir kapitalizm dönemine geçildi. Yeni dünya düzeni, sermayenin bütün dünyada serbest dolafl m, sömürü düzenini hakim k labilmesi devlet s n rlar n n buna imkan tan yacak flekilde ulusal devletin y prat lmas, sosyal haklar n bütünüyle ortadan kald r lmas, herfleyin özellefltirilmesi ve herfleyin sömürü alan na aç lmas. Akl n za gelebilecek herfleyin özellefltiril- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 21

22 1. O T U R U M mesi. Yak nda san r m rmaklar özellefltirilecek. Bir tek havay özellefltiremeyecekler galiba. Bunun d - fl nda herfleyin sermayenin kar alan na terkedilmesi. S n rs z bir sermaye egemenli inin dünyaya hakim k l nmas. Siyasette de bunun gere i olan dönüflümlerdir. Neoliberal dönüflüm, 20 y ld r dünya sermayesine ayak uydurma denilebilecek dünya kapitalizmine entegre olma diyebilece imiz bir süreç yafl yor. Bunu de iflim, geliflim, ilerleme diye halka yutturuyorlar. Asl nda ileriye, halk n ç kar na do ru bir geliflim olursa güzel bir fley de iflim. ÖDP nin kuruldu u y llarda da ifade etmifltim. Halk düzenden flikayetçidir. Bütün sa partilerin önderlik etti i düzen k smi olarak haklar tan mas na ra men esas olarak sermayeden ve emperyalist güçlerden yana çarklar döner yoksulu daha yoksul yapar. Bölgesel ve toplumsal dengesizlikleri artt ran gerili i artt ran, karanl artt ran politikalard r. Halk bunlardan usanm flt. Devletçilik diye ifade edilen iktidarda bulunan partilerin kendi çevrelerine yak nlar na, çetelere para aktarmak için kullan l yordu. Devletin bankalar, K T ler batakl k haline gelmiflti. Sa l a kadar her alandaki özellefltirmeler topluma büyük bir de iflim ve ilerleme olarak takdim edildi, sunuldu. Dincili in gelifltirilmesi eflli inde gelifltirildi. ABD nin, Sovyetlerin çözülmesinden önce bizim gibi yeflil kuflak diye ifade edilen ülkelerde izledi i politika vard. slamc, dinci, radikal hareketleri desteklemek fleklinde. Bunun devam olarak l ml slam hareketlerini gündeme getirdi. Amerikan ideologlar önümüzdeki yüzy l n bir din yüzy l olaca kehanetinde bulundular. Bu s n f mücadelelerinin arka plana itilmesi ve bunun yan nda kültürel, dinsel hareketlerin, cemaatçili in öne ç kar lmas, mezhepçili- in ön plana ç kart lmas fleklinde bir politikad r. Bu flekilde toplumlar daha kolay idare ediliyor. S n f çeliflkileri daha kolay arka plana itilir. Etnik çat flmalar bu çerçeve içinde bat ülkeleri taraf ndan teflvik edildi. Bunlar ayn zamanda dünya çap ndaki s n f temelli mücadelenin köreltilmesinin de bir temelini oluflturdu. Burada ben ara veriyorum sorular n zla devam etmek istiyorum. Mustafa G R fiken, TÜ JFM AKP nin DP nin devam oldu una dair herhangi bir düflünceniz var m? Siz üç darbe oldu unu söylemifltiniz. 99 depreminden sonra inan lmaz bir kriz yaflanm flt. Develüasyon yaflanm flt da darbe olabilir miydi? Olmad ysa neden olmad? Güzide UZUN, Harita Müh. ABD den icazet almadan Türkiye de darbe olmayaca n biliyoruz da ABD den icazet al narak yap ld ysa bu darbe ondan sonraki anayasa neden bu kadar özgürlükçü oldu? Efe ERTEK N, Kocaeli Ün. JFM Türkefl in de içinde oldu u bir yap lanmadan söz ediliyor ABD destekli. Peki Sovyetler Birli i nin yap lanmas söz konusu oldu mu? Yoksa bir kenarda durup kökten devrim yaparak uygulanmas n m bekledi? Yoksa o da kendi sistemini empoze etmek için çal flt m? Çal flt ysa örnekleyebilir miyiz? Diren ÖZGÜN, YTÜ JFM 1960 darbesinin ilerici oldu- u bir gerçek. ABD olmadan darbe olmayaca n söylediniz. O dönemde gençlik askeri örgütlenmeye de girmiflti. Askeriyede darbe yapma giriflimi de olmufltur. 12 Mart geldi inde bunun ilerici mi gerici mi oldu u konusunda solda bir söylem olmam flt r. Bu darbenin Amerikan destekli oldu unu düflünüyor musunuz? brahim OKUTMUfiTUR, YTÜ JFM Do u ve Güneydo u Anadoluda köy, flehir cumhuriyet döneminde isimlerinin de ifltirilmesiyle ilgili soraca m. Osmanl da Diyarbak r Amet olarak ad n n de ifltirilmesi, sosyolojik olarak insanlara etkisi var. Eski isim ne ifade ediyorsa, yeni isim ne ifade edecek. Kültürün yok edilmesi, Hasan Keyf in baraj yap lmas. Engenekon da faillerin üzerine gidilememesi garip bir politika izlenmesi bu çeliflkileri sormak istiyorum. O uzhan MÜFTÜO LU Türkiye nin AB ne girmesine olumlu bakan arkadafllar el kald rs n. Olumsuz düflünen kald rs n. Ço- unluk istemiyor. Bir fley düflünmeyen var m? Hüseyin KIRfiAN, Harita Mühendisi 1950 lere kadar Türkiye asker taraf ndan yönetildi. Sonra sivil yönetimler geldi. Üç darbe yafland. 68 kufla nda TSK ya yak n, Kemalizme yak n iliflkileri olan 12 Eylülden sonra yeni irticac hareketler ç kmaya bafllad. Bugün AKP ye karfl Türk solunun darbe yanl s olmas n nas l de erlendiriyorsunuz? 22 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

23 1. O T U R U M Emre KARAGÖZ, KTÜ JFM Siz günümüzde liberallerin özgürlük ve demokrasi söylemlerini nas l buluyorsunuz? Mustafa ERDO AN, Harita Mühendisi Yaflam n esas n düzenleyen, felsefi düflünce yönünde çaba sarfetmeksizin, bizim ülkemizde hangi felsefi do rultuda insanlar yetifltiriliyor? Agah ÇALIfiKAN, KTÜ Sol partiler halk n daha iyi yaflam, yoksullar n daha iyi yaflamalar, emekçiler için çal flt partiler olarak görülüyor. Ama sol partilerle, komünizmle yönetilen bir halk, bir toplum yok. Hepsi savafl, kan, dehflet, ben senin büyü ünüm benim buyru- um alt na gireceksin fleklinde oluflmufltur. fiimdi sizin kitaplar n z veya benzeri o döneme fl nlasak, onlar daha güzel bir dünya kurabilir mi? Münir YEN GÜN, EÜ Elekt., Elektr. Müh. S n fs z bir toplumu hedefleyen sosyalizm ve sosyalist partilerin parlamentarizmde burjuva s n f n n diktatörlü ü olan devleti yönetmek, hükümete gelmek çabas bir çeliflki de il midir? Ali Fahri ÖZTEN HKMO Genel Baflkan fade ettiniz emperyalizmin 1970 bunal m ndan ç kmak için yeni politika olarak neoliberal politikalar uyguland. Türkiye de 24 Ocak kararlar ndan sonra özellefltirme diye bir furya bafllad. Yenileniyoruz, de ifliyoruz, gelifliyoruz diye. Sümerbank n kapat lmas yla, devletin zarar ediyorum dedi i kurumlarda bu furya bafllat ld. Türkiye nin bugüne geldi i 25 y l nda Tüprafl, Petkim, yollar, rmaklar sat l yor. Toplum bu süre içinde herfleyin aya n n alt ndan kayd n görmüyor mu? Paran varsa e itim, sa l k vs. Bu tam bir çeliflki de il mi? Bunu halk ne zaman alg layacak? AB politikalar na dur deme olabilecek mi? Bu yoksa baflka bir flalla örtülüyor mu? Ferhat ÇET NKAYA, KTÜ JFM Ergenokon soruflturmas yapan AK Parti darbelere karfl oldu unu söylüyor. Kenan Evren gibi bir insan yarg lam yorlar. AK Parti darbeye mi, yoksa kendisine muhalif olan insanlara m karfl? Mehmet SO ANCI TMMOB Baflkan Ali Fahri ve arkadafl n sorusundan sonra flunu da sormak gerekiyor, üstyap da bir kapat lma davas oldu. E er AKP kapat lsayd ABD bu partiden vaz geçti diyecektik. Bir çeliflki yaflan yor ve bu çeliflkinin bir flekilde çözülmesi gerekiyor. Burada siyasi aktör bofllu u var gibi geliyor bana. Bu çeliflkinin çözülmesi için ne yapmak gerekir? O UZHAN MÜFTÜO LU Sorular n yan tlar n vermeye kolaylardan bafllayay m. Üniversite s navlar nda da böyle olur bilirsiniz. AKP Demokrat Partinin devam m? Biliyorsunuz Demokrat Parti de 50 lerden sonra din motifini ifllemeye bafllam flt ve tarikatlarla iliflki içine girmiflti. AKP ile Demokrat Parti aras nda önemli farkl l klar var. Dönemler çok farkl biliyorsunuz AKP Milli Görüfl içinden gelen bir hareket, Erbakan n liderli- indeki RP küresel ekonomik politikalara tam olarak uyum sa layam yor hatta zaman zaman köstek oluflturuyordu. Türkiye nin uluslararas sermayenin üzerine eklemlenmesine engel teflkil ediyordu. Bunun için ordunun müdahalesi ile 28 fiubat hareketi ile önlendi. RP kapat ld. RP içinden ç kan bir kesim taraf ndan AB neoliberal politikalarla uyum içinde AKP kuruldu. AKP asl nda Türkiye sermayesinin küresel sermaye içinde a rl k teflkil etti i dinci sermayenin arkas nda bir parti olarak kuruldu. Burada Fettulah Gülen hareketinin çok büyük deste i vard r. Bu hareket CIA destekli bir harekettir. Fettulah Gülen in sadece Amerika da yat yor olmas de il, burada oturma izni için dava açm flt, savc gerekçe olarak bütün dünyada okullar açm fl bir din büyü ü, otoritesi diye. Savc, sundu u belgelerle bunun arkas nda CIA maddi deste inin oldu unu söylemifltir. Düflünün Amerika savc n n söyledi i bir fleydir. Türkiye de de büyük maddi olanaklara ulaflm fllard r. Medyan n büyük bir kesimini ekonomide büyük bir kesimi kontrol ediyorlar. AKP nin arkas nda bu tarikat, cemaat iliflkilerinin büyük gücü vard r. Son günlerdeki Ergenekon operasyonunun arkas nda da Fettulah Gülen in ordu, istihbarat ve polis içindeki son dönemlerde geliflen örgütlenmesinin büyük rolü vard r. AKP ile DP aras nda paralellik kurulabilir ama efllefltirme yap lamaz. 96 da neden darbe yap lmad diye soruluyor. Anlatt klar mda bu sorunun yan t var. AKP nin arkas nda Amerika vard r. Türkiye deki neoliberal politikalar bu parti üzerinden uygulatmaktad r. Onun için bir sak nca olmad, tehlike olmad için niçin darbe yaps n veya yap lmas na izin versin. Bu çok aç k belli de il midir? Ordu Amerikan n iste iyle geliflir. Son iki genel kurmay baflkan n n gerek AB sürecinde gerek küreselleflme sürecinde kimi serzenifllerini saymazsan z görüflleri aç kt r. Ordunun siyaset Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 23

24 1. O T U R U M belgelerinde Türkiye nin küreselleflmeye eklemlenmesi politikas desteklenir. NATO ya zaten ba l d r, ordu ve genel kurmay. AB sürecinde sadece Kürt problemlerinde baz ayr mlar vard r. Onun için ordu içindeki darbe yanl s güçler kolayca ordunun yard - m yla bertaraf ediliyor. Görülmüfl müdür, ordu evinden polis taraf ndan göz alt na al nma, ancak izin al - narak yap l yor. Bu da yeterince olay ortaya koyuyor. Bu sadece bize uygulanan bir fley de il. Amerika n n ordular marifetiyle, ordulara darbe yapt rma giriflimi so uk savafl dönemine has bir fleydir. Sovyet sistemi çöküp da ld ktan sonra Amerika n n dünya üzerinde uygulad darbelere, bask c l a dayal siyasetin yerini sözde liberalleflmeye, özgürleflmeye dayanan politikalar alm flt r. Yasemin Çongar isimli Milliyet Gazetesi yazar flimdi Taraf a geçmifltir s k Amerikanc d r. fiöyle diyor; eskiden Panama daki gibi cuntac generaller e itiliyordu flimdi liberal politikalar gelifltiriliyor, destekleniyor, fonlar gelifltiriliyor. T pk Türkiye de oldu u gibi t rnak içinde liberaller, örgürlükçü demokratlar yetifltirdiler. fiu anda Amerikan n karfl s nda onu tehdit eden bir güç olmad için çok s k flmad klar takdirde askeri darbelere bafl vurmuyor, bunun yerine eski komünist devletleri belirli ölçüde liberalize edecek gerek yerelleflmeye fazla önem veren ademi merkeziyetçili e önem veren kendisi taraf ndan kurulmufl askeri vesayet rejimlerini ikinci plana at p, sivil demokrasi dedi imiz, sermayenin demokrasisini gündeme getirecek. Biz demokrasiye karfl m y z, Amerika getirecekte olsa demokrasi getiriyorlar. Darbelerden yana olman n bir manas var m? Elbette darbeci, vesayetçi orducu bir tarafta olamay z. Çünkü biz kendi yaflam m zla biliyoruz ki hangi amaçla gelmifl olursa olsun askeri darbeler emekçilere vururlar, solculara vururlar. Ben bunu yaflad m. Kahramanmarafl olaylar dolay s yla Türkiye de s k yönetim ilan edildi. Nerede solcu, devrimci varsa tutuklay p içeri at p iflkence etmeye bafllad lar. 12 Martta reform yapaca- z dediler, bizim arkadafllar m z itham ettiler, biz içeri girdik. 12 Eylül de dinciler stiklal marfl nda aya a kalkm yorlar, kahveleri tar yorlar, 12 Eylül öncesi hiç bir devrimci kahve bombalamam fl, insanlar n üzerine bomba atmam flt r. Bunlar faflistler yapm fllard. 12 Eylül de kimi idam edip, iflkence yap p içeri att lar, devrimcileri. Emekçi halka zulmettiler. Onun için devrimciler asla bir askeri darbe yanl - s de ildirler. Biz demokrasiye karfl de iliz ama sermayenin demokrasisine de yandafl de iliz. AKP nin kendi Fettulahç sermayelerinin hükümranl ndaki demokrasiye de yandafl de iliz. Demokrasi deyince kimin için demokrasi, nas l bir demokrasi sorusunu sormadan demokrasi hayranl sorunu çözülemez. Demokrasi, egemen bir ço unlu un az nl k sermayenin ço unluk emekçi halk üzerindeki egemenli idir. Biz ço unlu un demokrasisinden yanay z, halk n, emekçi halk n ç karlar n koruyan halka özgürlük tan yan, Kürtlere di- er halklara özgürlük tan yan özgürlükten yanay z. Yoksa sadece sermayenin, a ababalar n demokrasisine bunlar n d fl ndakilere sözde demokrasi sa layan demokrasiden yana de iliz. Ben 60 ihtilalinin sa lad özgürlükçü ortamda devrimci olmufl bir insan m. O Anayasan n sa lam fl oldu u özgürlük içinde Engels, Marks okuyarak bilinçlenme imkan bulmufl insan m. Onun için k ymetini biliyorum. Buradan geriye bak p toplumsal olaylara analiz yapmak tehlikelidir. Bazen bir insan n yapmak üzere yola ç kt eylem ile sonuç ayn olmaz. Ordu AKP yi engellemek için mühadale eder, cumhurbaflkan n seçtirmemeye çal fl r darbe yapar, bakars n z AKP daha da güçlenir. AKP yi güçlendirmek için mi yapar? Hay r. Sadece sonuçlar n hesaplayamad için. Ayr ca Türkiye de 60 da yap lanlar, egemen s n flar içinde giderek güçlenen tekelci burjuvazinin özlemlerini ifade ediyordu. Kapitalist, feodal yap lar n a rl n devlet üzerinden alabilmek için bir tak m önlemler içerisine girdiler. Bu önlemler 60 Anayasas ile ortaya ç kan geliflmeleri belki biri fazla indirgemeci bulabilir ama tekelci burjuvazinin konumunu güçlendirebilmek için ona paralel olarak de erlendirmek mümkündür. fiimdi devrimciler, Dev-Genç 12 Mart desteklediler diye bir fley vard r. Ben Dev-Genç in merkez yürütme kurulu üyesiydim 12 Mart oldu u zaman arkadafllar. Biz 9 Martta Cemal Madano lu nun, ordu içinde genç bir örgütlenmenin, Do an Avc o lu nun görüflleri vas tas yla biliyorduk. Bu aras ndaki Türkiye nin bir gerçekli iydi. 27 May s ta bir darbe olmufltur ve Madano lu o zaman çok politik olmayan bir kifliydi. 14 leri yurtd fl na gönderir ve iktidar kendi elinde kal r. Daha sonra sol görüflleri benimseyen arkadafllar yla bir araya gelmifltir. Bu darbe orduda hiyerarflik bir yap yla oluflmam flt r. Albaylar cuntas d r, idareye el koyarlar. Böyle bir fleyi albaylar planlam fl general olarak bir tek onu bulup oraya koyuyorlar. Daha sonra deki toplumsal psikolojiyi solu son derece etkileyen bir dönemdir. Özellikle sol içinde Yön ile bafllayan hareket içinde Türkiye de çok genifl bir halk hareketi, iflçi s n f yok, askeri darbe ile de Türkiye nin düzeni de ifltirilebilir, toprak a al kald r labilir, ekonomik önlemler gelifltirilebilir gibi görüflleri savunan hareketler olmufltur. Benim yönetici olarak içinde oldu um gençlik hareketi içinde de yayg n savunucular vard r. Milli Demokratik Devrim Hareketi içinde Mihri Belli nin görüfllerine yatk nl k çok fazla idi. Do u Perinçek in savundu u Ayd nl k hareketi içinde bu görüfle yatk nd. Ancak daha sonra gençlik mücadelesi gelifltikçe, cuntalardan elbette haberimiz vard. Ordu içinde 24 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

25 1. O T U R U M örgütlenmemiz vard. Ordu içinde örgütlenme ile darbecili i birbirine kar flt rmay n. Bir ülkede ciddi devrim yapmak isteyen, radikal de iflim yapmak isteyen bir hareket kaç n lmaz olarak toplumun her kesiminde var olmak, örgütlenmek zorundad r. Polis içinde, ordu içinde, memurlar içinde. Genç subaylar, ordu içinde birlikte çal flt k, yakaland k, K - z ldere den önce, birlikte kald k, yakaland k, iflkence gördük, cezaevinde kald k. Genç devrimcilerdi, askeri okullarda okumufl, yeni mezun olmufl, ayn bizim gibi devrimcili e inanm fl ama üzerinde askeri üniforma olan kiflilerdi bunlar. Bunlar içinde örgütlenmeyle darbecili i birbirine kar flt rmamak laz m. Amerikan n tezgahlad darbecilik ordunun tepesinden afla ya bir Amerikan ideolojisiyle komünizm, eme e, sola karfl örgütlenmifl faflist bir yap - d r. Biz taraftar m yd k, ne Mahir Çayan, ne Deniz ler ki zaman zaman darbeci Kemalist diye çamur atmalar yaflanm flt r. Asla böyle bir fley yoktur. O zaman bizim yan bafl m zda geliflen olay. Bizim tavr m z nedir? Benim yönetiminde bulundu um dönem içinde ki yaflayan arkadafllar da var. Gençlik içinde Sarp Kuraylar olsun darbeci olan bir kesimi teflkil ediyorlard. Aç kça bunu savunuyorlard. Bas n yaz yordu, o zamanki Akflam, Cumhuriyet e gitti imizde konufluyorduk, Batu cuntas, Gürler cuntas, Albaylar cuntas öte tarafta diye konufluluyordu. 12 Mart öncesi geliflen hareket Türkiye nin daha önceki geliflen geleneksel siyasal eylemlerden çok ciddi kopufl olmufltur. Yaln z Türkiye de de il dünyada geleneksel sol anlay fllardan da bürokratikleflmifl, tutucu sol anlay fllardan da devrimci bir kopufltur ve bizim hareketimiz Türkiye de 1970 lerde bafllayan hareket ana damar oluflturmufltur. Sovyetler Birli i nin etkisi konusuna gelince, Sovyetlerin etkisi vard ama Amerikan n hegemonyas vard, ordusu, ekonomisi, devlet yap s na hakim bir ülke idi. kisinin etkisi ayn de ildi. Sovyetler Birli i de siyasi etkisini destekleyen hareketleri teflvik etmifltir. TKP yi desteklemifltir. D fl TKP diye bir parti vard. Türkiye de onun uzant s olan örgütler vard. Sendikalarda iflçi hareketlerine a rl k vermifllerdi. Etki alanlar ve kapasiteleri bellidir. Ama Amerika böyle de il. nönü nün bir sözü vard r, Ay ile yata a girilmez diye larda ülkeyi ben yönetiyorum, bir konuda görüfl istiyorum, flu konularda bilgi istiyorum, sonucu benden önce Amerika ö reniyor, daha sonra sefir gelip bana söylüyor. Benim bilgi istedi im güya uzmanlar, benden önce Amerika ya haber veriyor. ktidar benim ama de ilim. Özel yard m teflkilat kurulmufl, onun yan nda Özel Harp Dairesi var. Kiras n o veriyor. Kontr-gerillan n örgütlendi i yer, kiras n o veriyor, bu baflka bir fley. Sovyetlerin de Türkiye de solun geliflmesi için kitaplar gönderiyorlard, ama Türkiye de geliflen devrimci hareketin aya Türkiye topraklar na bas yordu. Bunu merak ediyorsan z söyleyeyim. Bizler çok iflkencelerden geçtik, 12 Martta, 12 Eylülde, bizim hareketimiz içinde tek bir d fl ulafl m bulamam fllard r. Bunlardan birinci derece sorumlu bir insan olarak çok sorguland m, iflkence gördüm. Çok sorgulama yap l p bunlar n cevab n bulmaya çal flm fllard r. Tek bir kara nokta bulamam fllard r. Kürt bölgelerindeki Cumhuriyet Dönemindeki asimilasyon politikalar üzerine soru vard. Do rudur. Cumhuriyet döneminde Kürt meselesi konusunun çözümünde demokratik ve özgürlükçü bir politika izlenmemifltir ve bugün Türkiye böyle bir problem ile yüz yüzeyse, ac lar yafl yorsa, bütün cumhuriyet döneminde sorunu çözmek için devrimci, özgürlükçü bir politika izlenmemesinin bir sonucudur. Ben birçok defa ifade ettim, Türkiye burjuvazisi hiç bir zaman devrimci, demokratik bir yap ya sahip olmam flt r. Bu sorunu bast rarak, dillerini unutturarak, kültürlerini unutturarak, siz Türksünüz diyerek halledeceklerini zannetmifllerdir. Oysa devrimci bir hükümetin yapaca fley, kendi toplumu içindeki bütün kesimlere onlar n kültürel haklar n sonuna kadar tan mak onlar n dillerini, kültürlerini geliflmesine imkan tan mak onlarla kardeflçe bir arada yaflaman n imkanlar n haz rlamakt r. Bunlar yap lmad - için bu sorunlar ç km flt r. Ama sadece neden bu de ildir. Bugün bu meseleyi kullanmak isteyen bu mesele üzerinden Türkiye yi kar flt rmak isteyen ya da Ortado udaki politikalar n bu dinamikler üzerinde kurmak isteyen güçler de vard r bunu da unutmamak gerekiyor. Bu sadece Türkiye nin iç meselesi olmaktan ç km flt r. Bir Kürt sorunu vard r, bunun d fl nda uluslararas laflan bir Kürt problemi vard r. Bunlar n ayn anda çak flt r lmadan gözlenmesi gerekmektedir. Ermeniler, Aleviler olsun az nl klar n kültürel, demokratik haklar n tan mak desteklemek zorundad r. Bunlar n üzerinden siyaset gelifltirmek do ru bir fley de ildir. Sadece onlar n haklar n desteklemek devrimci bir tav rd r. Bunlar n üzerinden siyaset yapmak etnik siyasetçili e yönelmek demektir. Bu do ru bir fley de ildir. Liberallerin özgürlük ve demokrasi söylemlerini nas l karfl l yorsunuz diye bir soru gelmiflti. Türkiye de geliflen liberal söylem, liberal de iflimin sermayenin küresel düzenine, sermayenin yeni politikalara eklemlenmesi politikalar d r. Buna karfl uyan k olmak, bunun arkas ndaki hangi siyasi güçler vard r, neye hizmet etti ine bakmak laz md r. Soyut liberalizm, soyut demokrasi, soyut özgürlükçülük, s n rs z özgürlükçülük yoktur. Kimin için, hangi s n f için, ne için demokrasi ve özgürlük sorusunu mutlaka sormak gerekir. Bizim ülkemizde hangi felsefe do rultusunda insan yetifltiriliyor diye bir soru geldi. Sermayenin ye- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 25

26 1. O T U R U M ni üretim düzeyine, sömürü düzenine hizmet eden, düflünmeyen, yarg lamayan, sadece kendisine verilen görevleri yerine getiren, nokta hizmetlerini yerine getirip kendime bakar m diyen birey, kendisine bakan, birincili i esas alan, sadece ben kendi ç kar - m düflünürüm, toplum, ülke beni ilgilendirmez diyen insanlar yetifltirmeye çal fl yorlar. Sorgulayan yarg layan, toplumun dönüflümünden yana olan radikal görüflleri olan irfan hür, vicdan hür gençlik istenmiyor. Ben siyasetten nefret eden bir insand m. Politikaya bulaflmak istemeyen bir kifli olarak bütün hayat m boyunca yaklafl k 40 y ld r politikayla u rafl yorum. Üniversiteye gitti im 20 li yafllarda bana bir zaman sonra böyle olacaks n diye söyleselerdi, flinize gidin diye cevap verirdim. Politika hakk nda iyi fleyler düflünmezdim ama politika yap yoruz sonunda. Siz politikayla, ülkenin yönetim sorunlar yla ilgilenmezseniz, sizi baflkalar yönetir. Politika yönetim sanat d r. Bizler insanlar n birbirini yönetti i düzenleri sona erdirmek için, insanlar n kendilerini özgürce yönetebildikleri, yönetici s n f n olmad bir düzen olmas için politikayla ilgilendim. Politikay ortadan kald rmak için politikayla ilgileniyoruz. Bu paradoks bu iflin s rr d r. Devrimcilik yaparken bunu unutursan z bir süre sonra düzen politikac lar na dönüfltü ünüzü görürsünüz. Politika yabanc laflman n kendini en çok hissettirdi i alanlardan bir tanesidir. Yabanc laflma nedir? Marksizimde bu önemlidir. nsan n kendine yabanc laflmas, bir iflçi yapt ifle yabanc laflm fl. Bir fleyi yapmak istersiniz, amaçlar n za yabanc lafl rs n z. Sol siyasetle u raflanlarda bir süre sonra amaçlar n unutuyorlar, politikay bir meslek haline getiriyorlar. Solun en çok problem yaflad alanlardan biri de budur. Devleti ele geçirmek de buna benzer bir fleydir. Burjuva devleti nedir, az nl - n ço unluk üzerindeki egemenli inin ifadesidir. Sosyalizmin ön gördü- ü devlet ise ço unlu un az nl k üzerindeki diktatörlü- ü diye tan mlan r. E er s n flar ortadan kald racak olursan z, halk n bir kesimi üzerine zor kullanmaya dair ihtiyaç kalmayacakt r. Bunun yolu flimdiye kadar bulunabilmifl de ildir ama insanl n en büyük özlemi budur. Tarihin bütün özlemi biçimler de iflse bile eflit, özgür, bask n n olmad, bar fl içinde mutluluk içinde yaflama arzusudur. Solculuk bu özlem için mücadele etmekten baflka bir fley de ildir. Devrimcilik, solculukta fliddet esas de- ildir. Kendin üzerinde uygulanan fliddete karfl ç kt n zaman, sana uyguland nda ona karfl direndi- in zaman bizim savundu umuz fley budur. Özgürlük içinde, bar fl içinde solun kendi görüfllerini ifade ettikleri, müdahale edilmedi i bir ortamda emekçi s n f toplumun iyili ini, ba ms zl n, eflitli i, özgürlü ü isteyen ço unluk haline gelirler ve böyle bir düzen kurulur. 15 y l cezaevinde 8 y l hücrede kald m, 2 y l idamla yarg land m, ne fliddet isteyen bir insan m. Türkiye devrimcilerinden biri olarak kendimden örnek verdim. Burjuva emperyalist ideologlar flunlar söylerler, art k küreselleflme, yeni dünya düzeni geldi devrim filan kalmad. Bunun büyük bir yalan oldu u ortaya ç kt. Bundan 20 y l önce art k dünyada savafllar, bask dönemleri bitti, bar fl dönemi bafllad, biz teröre karfl mücadele edece iz. Demokrasi getirece iz diye Afganistan ve Irak a müdahale ettiler. Gözümüzün önünde dünyan n en büyük cinayetleri iflleniyor. Nas l bir demokrasi, nas l bir siyaset rejiminden yana olduklar n ortaya koyuyorlar. Türkiye deki sorunlar n köklü bir radikal dönüflüm olmaks z n çözülemeyece ine inanan bir kifliyim. Bütün hayat m boyunca buna inand m, bunun için mücadele ettim. Ancak örgütlü, bilinçli halk hareketinin gerçekleflmesiyle bu mümkündür. Bugün de Türkiye deki sorunlar n çözümünün yolunun bu oldu una inan yorum. Bugün halk n büyük ço unlu- u dinci gerici güçler taraf ndan yönlendiriliyor, buna karfl mücadele etmek gerekir. Bir gün mutlaka bu halk n kendini sömürenlere karfl bu ülkeyi daha güzel bir hale getirebilmek için aya a kalkaca n bu yobaz gericiler sürüsünü tarihin çöplü- üne ataca na inan yorum. Çok teflekkür ediyorum. 26 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

27 2. O T U R U M Mühendislik E itimi ve Alanlar nda Çeliflkiler Haluk KONAK Haluk ÖZENER Tevfik ÖZLÜDEM R Kamp n 3.gününde YTE Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Bar fl ÖZERDEM in yürütücülü ünü yapt Söyleflinin konusunu Mühendislik E itiminde ve Alan nda Çeliflkiler oluflturmaktayd. Kocaeli Üniversitesi JFM Bölüm Baflkan Prof. Dr. Haluk KONAK, Bo aziçi Üniversitesi ö retim görevlisi Doç. Dr. Haluk ÖZENER, HKMO stanbul fiube Baflkan Yard. Doç. Dr. Tevfik ÖZ- LÜDEM R konuflmac olarak oturumda yer almaktayd lar. Prof. Dr. Bar fl ÖZERDEM sözlerine flöyle bafllad. HKMO zmir fiubesinin daha önce çok duydu- um ama ilk kez kat lma olana buldu um bu yaz kamp na beni davet ettikleri için yönetici arkadafllar ma çok teflekkür ediyorum. Kat l mc arkadafllara söz vermeden önce konuya aç l m yapmak için birkaç dakikan z almak istiyorum. Bilindi i gibi en temel tan m yla insano lunun rahat, konforlu, güvenli do a içinde yaflamas için her türlü sistemin, prosesin, ekipman n tasar m ndan, imalat ndan, gelifltirilmesinden çok fazla disiplini bünyesinde bar nd ran mühendisli in; en temel anlam nda düflünmüfl oldu unuz bu e itim özelinde çeliflkilerin ve varsa bunlar n çözümlerinin tart fl lmas bence çok önemli. Çok önemli bir konuyu ele alm fl durumdas n z. Uzun y llar mühendislik e itimi çok statik olarak devam etmifl, özellikle son y llarda gerçekten gerek yurtd fl nda gerekse de yurtiçinde yap lan çal flmalarla bu e itimin de erlendirilmesi, ölçülmesi hatta akredite edilmesi gündeme gelmifl. Bu anlamda mühendislik dekanlar konseyi bünyesinde kurulan MÜDEK bir süre sonra kendi tüzel kiflili ini kazanm fl ve flu anda üniversitelerimizin birçok mühendislik bölümünde de akreditasyon ifllemini e itim konusunda yapmaktad r. Bunun bir sonraki aflamas nda da -flu anda taslak üzerinde çal flt m z konular onlara da de inece- im-, üniversitelerin e itimle beraber en önemli görevlerinden bir tanesi olan araflt rman n belirlenece- i, de erlendirilece i ve akredite edilebilecektir. E itimde lisans e itimi çok önemli araflt rmada yüksek lisans ve doktora çok fazla ön plana ç k - yor. Dolay s yla derece verdi imiz tüm alanlarda kendimizi de- erlendirebilece imiz bir sisteme, en az ndan gönüllü olarak bizleri de erlendirebilecekleri bir sisteme kavuflmufl olaca z. Ö rencilerimiz, sizler belli kariyer hedefleri do rultusunda belirli bir mühendislik alan nda e itiminize bafll yorsunuz. Büyük ümitlerle bafll yorsunuz, dolay s yla bunlar n bofla ç kmamas laz m. Bildi iniz gibi ülkemiz kaynak konusunda çok k s tl bir ülke. Çok etkin, rasyonel bir flekilde bizim bu kaynaklar e itim alan nda kullanabiliyor olmam z ve bunlar n yollar - n tart fl yor olmam z gerekiyor. Bu hedefler do rultusunda kurdu umuz ve kuraca m z bölümlerde de gerek fiziki altyap olarak, gerekse ö retim üyelerinin nitelikleri olarak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar giderecek flekilde yap lar oluflturabilmemiz gerekiyor. Biraz önce söyledi im her türlü ekipman n, prosesin, sistemin, imalat, tasarlanmas ve bunlar n gerçek çevre k s tlar ve toplumsal k s tlar alt nda elde edilmesi gerekiyor. Yani sorun ekonomik, çevresel, hukuki, etik sorunlard r. Sadece matematik, fen, mühendislik bilimleri alan na girmifl teknik veya fenle ilgili bir konu olarak görmemek laz m. Bu sosyal k s tlar da çözümlerimizde dikkate almam z gerekiyor. Biraz önce bahsetti im hususlar içinde de- erli arkadafllar sunumlar yapacaklar, ilk sözü Haluk Konak'a vermek istiyorum. E itim alan ndaki çeliflkilerimizi, çözümlerini kendisinden dinlemek istiyoruz. Prof. Dr. Bar fl ÖZERDEM sözü Prof. Dr Haluk KONAK a b rakt. De erli konuklar, sevgili ö renciler konuflmam 3 ana bölümde sunmay düflünüyorum. Birinci bölümde çeliflki ve çeliflme sözcü ü ne anlama gelmektedir, dilbilim ve felsefe olarak. Daha sonra belli bir kufla n bildi i münazara kavram neydi, günümüzde buna akademik çeliflki de deniyor, bunlar karfl - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 27

28 2. O T U R U M laflt raca z. Üretim sürecinde yarat c düflünce ne olabilir, bu konuyu ortaya koyduktan sonra mühendisli imizin üretimde ve toplumda çeliflkilerini do a-bilimsel ve üretken bir flekilde aç klayaca- m. Son bölümde mühendislik e itimi alanlarinda temel çeliflki sorusuna içinde yaflad m z toplumdan bir tak m kesitler ç kartarak yan tlar bulmaya çal flaca z. Çeliflme ya da çeliflki, birinin do ru oldu u ötekinin yanl fl oldu u durumlar için söylenmektedir. Yads ma ya da kabul etme. Kavramsal olarak önerme, kavram ve terimlerin birbirini tutmamalar. Yani çeliflkili konuflma, düflünme gibi. Felsefe dilinde ise, varl gerçeklefltiren karfl tlar n gelifltirici devrimi (hareketi) anlam na gelmektedir. Baflka bir deyiflle yaflam çeliflkilerden oluflmaktad r. Yaflayan her fley her an hem kendisidir hem de kendisi olmayand r. Süreklidir, her an olur, yenilenir ve bir flekilde çözüme kavuflur. Gerçekler ve kavramlar çeliflmez çeliflen do a ve toplumdur. Felsefenin tarihi geliflimi içinde iki temel düflünce çat flm flt r. Aristo ve Heraklitos'dan yola ç kan eytiflimsel mant k. Aristo'nun mant biçimsel mant kt r, çeliflmezlik ilkesine ba l d r. Bir fley hem kendisi hem kendisinden baflkas olamaz der. Bir fley hem var hem de yok olamaz. Bir fley ayn zamanda hem olumlan p hem de olumlanamaz. Çeliflmezlik mant - d r. Oysa Heraklitos zaman nda sezilen Hegel taraf ndan gelifltirilen, kavramlarla geçerli olan günümüzde do a ve toplumsal yasalarda tamamen geçerli olan en genifl ilkeyi ortaya koymufltur. Eytiflimsel çeliflki yasas. Herfleyin ayn zamanda karfl s n da içerdi ini dile getirir. Bu evrensel geliflme yasas d r. Bütün toplumsal geliflmeler do al geliflmeler bu evrensel geliflme yasas na göre geliflir. Çeliflkiler süreklidir ve evrendeki tüm olaylarda bulunur. Bütün oluflumlar n kayna d r. Matematikde diferansiyel, integral. Mekanikte hareket ve karfl hareket. Fizikte art ve eksi elektrik yükler. Kimyada atomlar n iliflkileri, çeliflkilerin her zaman var oldu unu gösteriyor. Çeliflkiler her hareket biçiminde özgündür. Birbirine benzemez. Her çeliflki kendi do as na göre farkl davran rlar. Farkl yönlere de da l rlar. Bunlar n geliflme süreci içindeki nesnelli i çok iyi alg lamak durumunday z. Bunlar ile ilgili basit bir örnek seçtim. Orhan Hançerlio lu'ndan ald m. Ahmet ak ll d r ya da Ahmet ak ls zd r. Önermeleri çeliflkilidir. Burada biçimsel mant k Ahmet ak ll ise ak ls z de ildir, der. Ahmet'in ak ll l veya ak ls zl somut yaflam nda belli olur. Bir olguda ak ll olabilece i gibi baflka bir olguda ak ls z davranabilir. Ahmet'in akl yaflad süreç içinde geliflebilir, belli bir düzeye ulafl r. Çeliflkiden söz ederken kavramlarda kulland m z toplum ve do ada geçerli olan çeliflkileri kesinlikle ay rt etmeliyiz. Hangi çeliflkiyi hangi yorumda kulland - m z unutmamam z gerekiyor. Hem do ada hem toplumda her zaman geçerli olan eytiflimsel çeliflki bilimsel bir yasad r. Bu çeliflkiler içinde karfl tlar n oldu u, birbirlerini bütünledi ini bilmek durumunday z. Do ada, toplumda ve bilinçte bütün nesneler, olaylar ve süreçler birbirlerine göre karfl tl k tafl rlar bu karfl tl k geliflmeyi ve devinimi sa lar. Bu karfl tl klar n biri varken di eri olmayabilir. Birbirleriyle çat fl rlar ve birbirlerinin yerine geçmeye çal fl rlar. Bu çeliflkiler içinde bir çeliflki vard r ki geliflmenin belirli bir aflamas nda ortaya ç kar, bütün do a ve toplumdaki geliflmelere yön verir, buna ana çeliflki denir. Ana çeliflki toplum dinamiklerine yön verir. Çeliflkilerin bir de farkl özelli i var. Biri ilerici gelifltirici uç, di eri gerici uçtur. Biz odalar, mühendisler olarak ana çeliflkiyi çok iyi yakalamak durumunday z. 1970'li yillara kadar edebiyat derslerinde münazara diye bir yaz n türü vard r. Bu okul etkinliklerinde yar flma biçimi olarak sunulurdu, ö rencilere ödül verilirdi. Münazara z t kavramlar ve karfl tl klar anlatan yaz türü. Belirli kurallara göre yap lmas gerekir. Bir görüflün karfl s n sunuyorsuz ve buna nesnel ak l yürüterek, bilimsel ve felsefi öngörülere dayand rarak cevaplar vererek do rulu unu veya yanl fll n kan tl yorsunuz. Bugünlerde münazaray yaz n dilinde akademik çeliflki olarak görmekteyiz. Bu akademik çeliflki yabanc yaz nlara gönderme yap larak bize gösterilmektedir. Bunu özellikle vurgulad m dikkatinizi çekmek için. Zordur, ö renciler aras nda kavga ç kar diye vazgeçildi- ini bu arada söylemek istiyorum. Yaz n bilimine bakt m zda akademik çeliflkinin, kritik düflüncenin, ak lc yarg lara ulaflman n ö retilmesinde ak lc bir yol oldu u söyleniyor. Ne kadar iyi bir yöntem oldu u bize anlat l yor. Önce alt gruplar oluflturulur, ortaya ç kan çeliflki sunulur, daha sonra gruptan çal flanlara bu çeliflkileri savunabilecek kavramlar, gerekçeler haz rlanmas istenir. 28 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

29 2. O T U R U M Görüfller savunulur, karfl t görüfller anlafl lmaya çal - fl l r ve sonuç olarak ortak karara ulafl l r. Burada olumlu olarak gruplar içinde ortak amaç ortaya konuluyor. Farkl kültür ve özelliklere sahip bireyler arasinda ortak çal flma etkinli i artt r l yor. nsanlar yap c düflünme yeteneklerini elde ediyorlar. Bireylere ortaya konulan bir soruna iliflkin iç çeliflkileri görebilme ve üst görüfl yakalayabilme yetene i verebilmektedir. Buradan da bireyler yarat c zeka olanaklar na sahip olabilmektedir. Yarat c düflünce ve yarat c problem kurma ne anlama geliyor. Bu düflünce biçimi 1940'l y llarda Rus bilim adam Genrikh Altshuller taraf ndan gelifltirilmifltir. Patent kurma gelifltirme, üretimde verimlili i artt rmak için neler yap labiliri gelifltirmifl. Burada üç bak fl aç fl var. Sorunlara al fl lmad k özgün bir yaklafl m. Yeni ve ifle yarar bir fleyin oluflturulmas, baflkalar yla ayn fleye bakmak, fakat farkl bir fley görmek. Sürece bakt n zda bu kolay bir fley de il arkadafllar. Bilinen çözüm ve çözüme eklenen küçük yenilikler veya büyük yenilikler yüzde 95'i paradite oluflturuyor. Yani süreçteki yarat c olma süreci yüzde 5. Yani insanlar n bir günde 60 bin tane fikir düflündü ü söylenmektedir. Bunun yüzde 95'inin kendisini yineledi i biliniyor. Buradan bir iki görüfl ortaya ç k yor. Beyin böyle ilginç bir organizma. Bugün bilgi ve bilim ça nda yarat c l k çok önemli, art k üretimde, kalitenin ve maliyetin yan nda esneklik ve farkl l k benimsenir duruma geldi. Üretim ve kalitede belli bir birikime sahibiz. Buradan ç karaca m z birinci sonuç, akademik çeliflki ya da münazara tekniklerinin amaca uygun olarak etkin biçimde kullan lmas her fleyden önemli beceri birikimi, güçlü bir altyap, hayal gücü, farkl bir bak fl, sab r ve e itim sürecinde emek yo un çal flmalar n gereklefltirilmesi gerekmektedir. fiimdi bir do abilimsel çeliflkimizi daha rahat alg lamaya çal flal m. Mesle imizin Do a-bilimsel çeliflkisi fiziksel gerçe e uygun matematik model kurmakt r. Fiziksel gerçe imiz yer yuvarla d r. Yer yuvarla n temsil eden fiziksel ve geometrik ölçülerin aras ndaki çeliflkilerin giderilmesi, bizim temel ifllevimiz. Bu nedenle fiziksel temel ald m z ölçülerin bir yenisiyle çeliflmesi çok do ald r. Bu ölçüler fiziksel gerçe i temsil etmektedir ve çeliflir. Matematik modeli kurarken ölçüler ile bilinmeyenler aras nda iliflki kurarken bu çeliflkilerin çok küçük bir k sm n çözebilmekteyiz. Kesin olan k s m çok k s tl, biz buna deterministik k s m diyoruz. Geri kalan süreç belirli olmayan süreçtir, hesap edilmeyen, belirsiz süreç buras d r. Bilimin mühedisli- in yüzy llard r üzerinde tart flt süreç budur. Her ölçümün ayn ç kmas n beklerken farkl l klar oldu unu biliyoruz. Oysa bizim beklentimiz, bu ölçülerin normal da l m göstermesidir. Merkez de- erden belli bir oranda sapacak ve bin ölçüden bir tanesi hatal diyece iz ve binde bir hatal diyece iz. Bu nedenle ölçü say s m artt rarak do ru gerçe i, fiziksel gerçe i temsil eden de ere daha güvenilir ulaflabilece imizi öne sürmekteyiz. Bir mühendis elindeki ölçme aletleriyle yola ç kt nda kaliteli, maliyeti az bir strateji ortaya koymas gerekiyor. Sözgelimi jeofizik alan tasar m nda en uygun geometrik biçimin belirlenmesi en uygun ölçme tasar m planlanmas ve buna uygun ölçme plan diye bir optimizasyon stratejisi ç karaca z. Bu kesin olmayan süreci çözmek için neler önermek gerek, çeliflkilerimize nas l yaklafl yoruz, çeliflkilerimizi nas l çözmemiz gerekti ine bak lmas gerek. Bulan k mant k, Aristo'nun ç k fl noktas nda ifade edilmektedir. Eytiflimsel düflünceye dayanan bir mant k önermesidir. Azerbeycan'da eytiflimsel bilim alan nda e itim alan bilim adam taraf ndan gelifltirilmifl zor da olsa bat dünyas na kabul edilmifl mant k düflünce biçimidir. San ld gibi metafizik bir düflünce biçimi de ildir. Bir baflka üretim tekni i art k günümüzde çok yo un veri kümeleriyle karfl lafl yoruz. stemedi imiz kadar veri var. Konumuza uzak veya yak n, burada bir mühendis olarak veriden veri üretmek iflimize yarayan verileri iflleyerek üretim sürecine sunmaktan söz ediyoruz. Veri madencili i bu nedenle rastlant sal, deterministik bütün yöntemleri kullanmakta GPS teknolojilerinde yararlanan, veriler aras nda iliflkiler kurmakta, sorgulamakta ve üretim yaparak biliflim dünyas na yeni bir ürün ortaya koymaktad r. O halde mühendislik ifllevi gere i en az maliyetle yeterli hammadde ile yeterli iflgücü ile buna uygun teknoloji kullanmas gerekti ini söyleyebiliriz. Bugün biliflim ça n n ilk evrelerini yaflamaktay z. Bilgiyi al p iflleyebilen, ayr flt rabilen insan ve toplum yarar na sunabilen mühendisler ça m z n mühendisleri olacakt r. Milattan önce topra a dayal ifllerin oldu u ça larda ad m z dövmeci (!) bilen anlam na geliyordu çünkü toprak mülkiyeti esast ve bu mülkiyetin yönetilmesi gerekiyordu. 19. Yüzy lda mühendisli in gerçek kimli ini buldu u söylenir. Makineci, makine yapan anlam nda, buradaki temel çeliflki sermaye ile emek aras ndaki çeliflkidir. Burada mühendislerin konumu nedir? 1970'li y llara kadar sermayenin evrensel bunal m üretim sürecinde mühendislere önemsenmesi gereken bir üretici güç olarak bakmas n do urdu. Onlar n refah pay n artt rarak üretim sürecine katmaya çal flm flt r. kinci Dünya Savafl ndan sonra dünya iki önemli kutba bölünmüfltü, emperyalist blok önemli bir pazar kaybetmiflti. Sosyalist blo un alternatifi olarak sosyal devlet önlemlerini almak durumundayd. Sonra neler oldu 90'l y llara do ru mühendislerin sermaye paylar Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 29

30 2. O T U R U M h zl ca azalmaya bafllad. Elindeki birikimleri ve iflletmeleri h zl ca kaybetmeye bafllad ve neoliberalizm ad mlar kap m za dayand. Bize mutluluk ve özgürlü ü vadetti ini sand m z yeni düzen, yeni teknolojik olanaklar kullan rken daha nitelikli ve daha az say da ücretli iflçi, ücretli mühendis talep eder duruma geldi. Bu çeliflkiyi de do ru görmeliyiz. Ülkemizde de bunun yans mas, yo un bir iflgücü kayb, mühendis, mimar ve flehir planc lar n yedek iflçi durumuna gelmesi demektir. Ça m zda bilgi toplumu insan ndan söz edilmektedir. Bilgi toplumu s n f n esas özelli idir. Ana üretici güçtür. Sermayeyi esas yürüten budur. Mühedis olarak bizim talebimiz ne olacak? Az önce söyledi imiz gibi mühendisler sistemin d fl na ad m ad m itilmektedir. Yedek iflçi ve iflsizler durumuna getirilmektedir. O halde bilgi ifllevini yöneten sistemde yerimizi almak durumunday z. Burada sorulmas gereken soru da fludur, biliflim ça n n ilk evrelerinin yafland 21. Yüzy l n bafl nda biz bu sürece ne kadar haz rl kl y z? Efl deyiflle toplumsal ve ekonomik dinamiklerimiz ile bu dinamikleri yönlendiren iç ve d fl çeliflkilerin ne derece ay rd nday z? Buna verilecek yan t, nitelikli bir e itim, üretim iliflkilerine uygun hareket eden temel meslek e itimi, özellikle üretim iliflkileri sürecinde kat l mc, toplumcu bir örgütlenme ve demokratik bir yönetim, verimlili i artt r c refah paylafl m sorunun yan t olmal d r. Burada da evrensel çeliflkinin emek ve sermaye çeliflkisi olmamas gerekti ini unutmamal - y z. Sermaye refahtaki pay n artt r rken, geliflmifl teknolojileri daha çok, pazar paylafl m isterken daha az maliyetle; yani mühendis onun için donan m, ne kadar az maliyeti olursa o kadar çok kar elde eder. Günümüzde yaflanan süreç, üretim art yor, insan gücüne olan gereksinim azal yor, çal flma alanlar daral yor. Ekonomi büyüyor. Bu büyük bir çeliflki, bu toplumda bunal m yarat yor. Üretici güçlerin geliflmesi önünde önemli bir engel. Buna çözüm bulunamazsa toplumsal çat flmalar n ortaya ç kmas kaç - n lmaz. Yak n tarihimizde bunlar görüyoruz. Bu sorunun nedeni bilimsel teknolojik geliflmelerin gösterdi i yön ile neoliberalist sistemin gösterdi- i amaçlar n uygun olmamas. Yani üretim iliflkilerinin geliflmesinin önüne geçiliyor. Öyle san ld gibi plans z bir ekonomi, insano lu var oldu u sürece olmam flt r. Dolay s yla evrensel çeliflkinin yeni biçimi toplumumuzu etkileyecektir. Ülkemizde yaflanan sorunlara yans yacakt r. Dünya Sosyal Forumunda öngörülen bir ç k fl var. Bu çeliflkiyi çözecek olan ayd n, teknokrat tabanl bir s n f olacakt r. Tart flmaya aç kt r. Kesin olan bir süreç var, mühendisler a rl kl olarak burada rol almaktad r. Toplumsal dinamiklerden kesitler vererek sonuca varal m. 12 y ll k bir temel e itim öngörülmektedir. ÖSS s navlar sonuçlar ndan ç kan üç önemli bulgu var. Çocuklar m z matematik, fen ve sosyal bilgilerden, ikinci bir dili, klasik ve güncel dili ö renemiyorlar. 30 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

31 2. O T U R U M Matematik, sözlü düflünceyi ö renmek, analiz ve sentez yapmak sorun çözmek demektir. Fen bilgisi, do al olaylar anlamak, neden sonuç iliflkisini kavramak çeliflkileri çözme yetene i gelifltirmektedir. kinci bir dili amac yla iyi koyulamad için baflar - ya ulaflm fl de iliz. Bunu geçen sene de koymufltum, güncelli ini koruyor. Bahçeflehir Üniversitesinin bir anketi var. 12 y ll k de il ortalama 3.5 y ll k e itimimiz var. Ö retimden yoksunuz. Eksikli i tarikat kurslar, cemaatcilik ve dincilikle dolduruyoruz. Yaflad m z dünyay ve evreni anlamak için din kitaplar n n bilimsel kitaplardan daha önemli oldu u görüflünü tafl yoruz. Bu bir çeliflki. O kadar kötü müyüz? Kötü olmay engelleyen bir kültürel bombard man alt nday z. nsanlar karar verirken ak lc m olmal, kurnaz m olmal, kapitalist iliflkiler bize kurnaz olmay önermektedir. Sizi kurnazl a yöneltmek onun kendi kazanc olmaktad r. Bu sürece dikkatinizi çekmek istiyorum. Kurnaz de il ak ll ve üretken olmak durumunday z. Devrim otomobili çal fl yor, o kadar kötü de iliz y l nda Cumhuriyet döneminde Türk yap m otomobiller hevesiyle üretim yap lm flt r. Üç inançl mühendisin Eskiflehir'deki fabrikada 129 günde yapt iki otomobil vard. Bu araçlar alelacele tören alan na götürülüyor, fakat yak t konulmas unutuluyor. Denenirken bozuk ç k - yor ve Cemal Gürsel bozuluyor, Otomobil yapmay ö rendik ama yak t koymay ö renemedik.' Bu bas - n n diline düflüyor ve devrim otomobilinin yap lamad ve yar da kald söyleniyor. Bu önemli bir mesajd r. Tören alan nda çal flan bu devrim otomobili çok pahal bir yat r m oldu u için bu iki örnek preslenip hurdaya gönderilmifltir. Bu inançl bilim adamlar m z bozuk diye söylenen otomobilleri saklam fllar, bugün müzede duruyor. Gidip inceleyin. Bir de güncel çeliflki, diflte kök hücre tedavisine geldik 12 A ustos Yeditepe Üniversitesinden bir grup ö retim üyesi 20'lik diflten kök hücre tedavisi üzerinde yapt klar araflt rmay aç klad. Otomobil üretiminde tamamen yerli mal üretim yap lm flt. Kök hücre araflt rmas için yabanc destek al nd. Bu konuda bir hayal k r kl beklenmiyor. Toplumsal dinamiklerimizi ve bunlar yönlendiren iç çeliflkilerimizi do ru alg lad m zda evrensel çeliflkiyi de unutmad m z, sürece kendimize özgü uygun bir katlama modeli, e itim modeli koymam z çok kolay. Bunun için ortak toplumsal bir iradeye ihtiyac m z var. Sonuç olarak, münazaradan yola ç kt k, akademik çeliflki, yarat c düflünme. Temel e itimde bu sürecin çok iyi iflletiliyor olmas gerekir. Temel e itim eksik derken eksik olan budur. Karfl tlar savunabilen, karfl t görüflleri alg layabilen bilimsel gerçekleri, eytiflimsel düflünceyi savunan bir tart flma modeli. Özellikle lisede toplumbilim, felsefe ve mant k derslerinin biraz ön plana ç kart lmas gerekiyor. Bu ulusal e itim politikas olmal d r. Prof. Dr. Özerdem, Say n Konak a teflekkür etti ve sözü Say n Doç. Dr. Haluk ÖZENER e b rakt. Sunumun bafll Bilimsel Araflt rmalar ve Çeliflkiler, asl nda depreme yönelik araflt ma ve çeliflkiler. Yaklafl k 20 y ld r araflt rma yapt m Kandilli Rasathanesi Deprem Arafltirmasi Jeodezi Anabilim Dal nda araflt rma çal flmalar m z genelde depreme jeodezik olarak ne gibi katk da bulunuruz. Bugün burada ö renci, akademisyen, profesyonel arkadafllar var. Ben sunumu ö renci ve profesyonel arkadafllara göre haz rlad m. Slaytta gördü ünüz tektonik plakalar gösteriyor. Yer yuvarla ndaki plaka s n rlar n görüyorsunuz. Depremler bu plaka s n rlar nda oluyor. Bizim biraz flanss zl m z var birkaç plaka bize çok yak n geçiyor. Hep söylendi i gibi ülkemizin büyük ço unlu u deprem riski alt nda. Deprem stanbul'a yak n olmad zaman ülke bu gerçe i bilmiyordu. Türkiye'de depremler 17 A ustos ve 12 Kas m depremlerinden sonra daha çok artt diye bir söylem var. Oysa yüzy llar, biny llard r süregelen bir olgu. Hiç bir zaman da böyle pikler yapmad. Asl nda Kuzey Anadolu Fay hatt na sahip olmakla flanss s z, flansl oldu umuz ise Kuzey Anadolu Fay hatt göstere göstere geliyor, k r l yor. Biz bunu tarihsel olarak görebiliyoruz. 1939'da büyük bir deprem var Erzincan'da daha sonra fay hatt k r la k r la bat ya do ru gidiyor. 1967'de Adapazar 'nda deprem olmufl. 1967'den sonra yaz lan bütün bilimsel makalelere bakarsan z, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 31

32 2. O T U R U M bundan sonraki bofllu un 1999'da olan depremi göstermifltir. Bu yans da Türkiye'nin bütün tektonik yap s n görüyorsunuz. Bu yap da, görev yapt m yer Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsünün yapm fl oldu u projelerin kapsad alanlar görüyorsunuz. Uzun y llar KAF'n n bat k sm nda çal fl - yorduk. Geçti imiz y l tamamlanan bir proje ile de Do u Anadoluda bir proje gerçeklefltirdik ve o yörenin deformasyonunu, kabuk hareketlerini, depremselli ini inceleme f rsat bulduk. Neler yap ld? Öncelikle micro jeodezik a lar kurduk. Sapanca, Akyaz ve znik'te kurduk. Bu çal flma 89'larda bafllad. Daha sonra Do u Anadolu'da 16 noktal bir a kurduk. Türkiye'de böyle çal flmalar daha önce var m, yok mu diye bakarsak, asl nda jeodezi biliminin depreme katk s 1972 y l nda bafll - yor. Harita Genel Müdürlü ü o günkü ad yla. 1976'da MTA bir çal flma yap yor. 1980'de T bir çal flma bafllat yor. Daha sonra GPS geliyor, güncel kullan m yla Türkiye'de çal flmalar devam ediyor. 90' n bafllar nda yine devam ediyor. Asl nda süregelen bir çal flma. Farkl gruplarla bir sürü çal flma yap l yor. GPS'- den ald n sonuç mm kabuk hareketi oldu u ama bunu blok olarak yukar dan bakt m zda yersel yöntemlerle ancak 2.7mm gibi hareketleri görüyorsunuz yerel yerleflimleri. Bu yans da Kuzey Bat Anadolu'daki sismik hareketleri görüyorsunuz. Özellikle Marmara bölgesinde çok yo un deprem oluflumu var. Biz önce znik'te bir a kurduk. Herkes kuzey kolun çok daha aktif oldu unu bu kolda deprem olaca n tekrarl yor. Ama bir k s m bilim adam da güney kolunda ayn üretkenlikle olabilece inden uzun y llard r deprem üretmedi inden, olas bir depremin yüksek fliddetli olaca ndan bahsediyordu y llar nda bu gündeme geldi. Önce jeofizik anabilim dal bir çal flma yapt sonra jeodezik olarak biz dahil olduk. Ard ndan Sapanca'da bir çal flma bafllatt k. 7 noktada a kurduk ve depremin yo un oldu u yerde inceleme yapmak istedik. Bir y l sonra da Akyaz 'da çal flmaya bafllad k. Orada da çok kar fl k bir geliflme oldu u için burada da bir a kurduk. Öncelikle bu a lar 80'lerin sonunda kuruldu u için GPS tam olarak Türkiye'ye gelmedi i için yersel amaçl yap ld. Dolay s yla noktalar n aç fl n ölçüyorsunuz, noktalar n birbirini görmesi gibi bir zorunluluk var. Dolay s yla noktalar genellikle da bafllar na at l yordu. Bir yere kadar gidiyorsunuz, sonra s rt n zda aküleri, aletleri tafl yorsunuz, daha sonra GPS teknolojisinin gelmesiyle birlikte sadece gidip nokta bafl - na aleti kuruyorsunuz ve profesyonel bekçilik yap - yorsunuz. Amaç o aletin 12 saat boyunca yeri geldi- inde 24 saat data kayb olmadan verileri almas n sa lamak aras nda Avrasya plakas sabit oldu- u zaman Anadolu plakas n n nereye hareket etti ini görüyorsunuz. Daha sonraki yans da 1999 depremindeki hareketi görüyorsunuz. ki nokta aras nda yaklafl k 3 metrelik bir fark var. 45 saniye boyunca depremde 3 metrelik at m olmufltur. Her y l 2 cm.lik bir at m olurken bir anda 100 y ll k birikim aç a ç k yor. Daha sonra aras ndaki verilerle tekrar topluyoruz hareketi. Burada 49 noktada a m z var. Gördü ünüz gibi tekrar deprem öncesinin tekrar gibi bir görünüfl var. Noktalar de iflik yerlere saç larak gitmiyor. Özellikle güney k sm kuzey-bat yönünde hareket ediyor. fiimdi gördü ünüz gibi herkes bat da çal fl yor. Kuzey Anadolu Fay tüm özelliklerini do usu da bat - s da yans t yor. Bat da çal flmak lojistik olarak kolay, stanbul'a yak n. Daha sonra do uda Tübitak' n destekledi i bir çal flma bafllad. Çal flma alan m z Ovac k, Çemiflgezek, Pozat, Balbay, Karl ova gibi olumsuz olaylar n oldu u bölgeler. Neden Do uya gittik. Çünkü orada Yedisu ve Ovac k fay da en az Kuzey Anadolu fay kadar potansiyel deprem oluflumuna gebe. Neden toplumda ses getirmiyor. Nüfus yo unlu u az, ekonominin kalbi stanbul, Marmara bunun için çok fazla önemseniyor, bu da Türkiye'nin gerçe i. GPS ile bir projenin hangi ad mlardan olufltu unu aç klayay m. Planlama, istikflaf aflamas GPS noktas, kampanyalar ve veri araflt rmas planlama aflamas nda haritadaki her noktay tek tek dolaflma imkan m z olmad için 394 adet 1/ ölçekli hava foto raf ald k. Baz yerlerin yeni uçufllar olmad için hava foto raf al nd. Topografya üzerinde bu çal flmalar yap ld. Esen Arpad Do u Anadolu'yu avcunun içi gibi bilen MTA'dan emekli bir hocam z. Levend Bülent hocam zla çal flt k. Önce harita üzerinde noktalar belirledik sonra arazi üzerinde istikflafa geçildi. Akti faylara en az 3-4 kilometre uzakta nokta atmam z gerekiyor çünkü noktalar m z fay etki alan na girdi i takdirde buldu- umuz verinin hiç bir anlam olmayacakt r. Sa lam yerlere koymam z gerekiyor, yamaçlara de il. 14 istasyondan sadece ikisini kulland k. Neden iki tanesini kulland k, orada onlarca TUT- GA istasyonu var. (Türkiye Ulusal Temel GPS A ) Bunlar haritac l k amac yla at ld için çok fazla jeolojik, jeofizik özellikler gözetilmedi inden bizim deformasyona yönelik çal flmalar m z için çok anlaml bulunmad. Marmara da noktalar atarken 1.20 cm yüksekli- inde standart pilye infla edildi. Do uda bunu yapma flans m z yok, stresli bir yer, operasyonlar n oldu u da bafllar nda -bir noktan n inflaat bir hafta sürü- 32 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

33 2. O T U R U M yor, kalam yorsunuz. Araziye gidiyoruz, bir jeneratör, bir matkap çelik paslanmaz çiviler var cm yüksekli inde, delip yerlefltiriyor sonra epoksi ile fikse ediyoruz hemen uzaklafl yoruz. GPS kampanyalar n 'de yapt k. Neden böyle güvenlik, kalacak yer sorunu var. 16 noktada 200 km 2 'lik bir alan. Bir yerde kal p noktalara ulaflma flans m z yok. Gündüz gitmek gerekiyor terör tehlikesi var. Ancak yaz n gündüz gidilebiliyor. Ekipteki arkadafllar n bir kaç kez terör örgütü elemanlar taraf ndan yolu kesilip sorguya al nd oldu. Arkadafllar m z deprem ile ilgili ölçüm yapt klar n anlatm fllar ancak pek inanmad klar için arada gelip kontrol etmifller. Bizim arkadafllar n izledikleri baz stratejiler oldu, bunlar aktaray m, bu gibi projelerde deneyim önemli. Bizim ekipteki arkadafllar tipik Bo aziçi üniversiteli de iller, -ukala, kendini be enmifl- do uya böyle ö renciler gitmez, orada gözünün yafl na bakmazlar. Daha jeodezi ö rencisi gibi ö renci olup, daha kolay insanlarla diyalog kurabilen, yörenin dilini bilen proje ekibinden arkadafllar vard, böylece sorunlar aflm fl olduk. (De erlendirmeler, rakamsal veriler üzerinden yans arac l yla) Buradan Ovac k ve Yedisu fay n n hali haz rda aktif oldu u büyük bir deprem üretme kapasitesine sahip oldu unu söylüyoruz. Çeliflkiler k sm na gelirsek, Karl ova'da depremden önce Yat l Bölge Okulunun foto raf n görüyorsunuz, bu okul bu haliyle tam fay hatt n n üzerine infla edilmifl. Fay hatt n bulup okul infla ediyorlar, burada çelik kontrüksiyondan da yap lsa durma flans yok. Gördü ünüz 17 A ustos depreminden sonra çekilmifl foto raflar, demiryolu fay n üzerinden geçiyor 'S' fleklini al yor. Fay hatt boyunca viyadükleri koyuyoruz. 67 depreminden sonra Adapazar y k l - yor, biz Adapazar 'n ayn yere yap yoruz. 99'da bir deprem oluyor yine y k l - yor. znik'e y ld r gidiyoruz. Köylerde resimler var eski köy, yeni köy. Neden böyle, 150 sene önce bir köy da bafl na kurulmufl, da bafl nda bir fley yok afla da verimli bir ova var. Oysa 150 y l önce insanlar ovada ev yapm fllar ve depremde y k l nca da a ç km fllar. Ama flu anda bizim cin milletimiz da bafl nda ne yap yoruz diye yine afla ya iniyor ve tekrar tarih tekerrür ediyor. znik taraf nda ciddi deprem riski var. Yekece znik hatt ndaki fay o hat boyunca yürüyor. Buradaki bütün köyler yerle bir olacak. Son olarak flunu söyleyeyim hala göstere göstere geliyor, k r lmayan yer var Marmara'da. Bu k r lacak, burada yerbilimcilerin söyleyecekleri söz bitti. Deprem flurada, flu büyüklükte, flu tarihte olacak bunlar n hepsi hikaye. Deprem olacak. fiimdi karar mecliste, kentsel dönüflüm çerçevesinde kötü binalar n y k larak, yeni sa lamlar n n yap lmas ümit ediyoruz. Nas l ümit ediyoruz, inflallah y l içinde stanbul'da deprem olmaz, yap lar yenilenir, biz de bu iflten y rtar z. Aksi takdirde olas bir depremde stanbul'u kötü bir son bekliyor. Sabr n z için teflekkür ediyorum. Prof. Dr. Bar fl ÖZERDEM, Say n KONAK a teflekkür ederek sözü HKMO stanbul fiube Baflkan Yard. Doç. Dr. Tevfik ÖZLÜDEM R e b rakt. stanbul Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas - n n yönetim kurulu üyelerini sevgi ve sayg lar n sizlerle paylaflmak istiyorum. Bu etkinlikler bizim için çok önemli, birlikte paylaflma ve üretme heyecan - m z paylaflt m z, birikim ve deneyimlerimizi paylaflt m z, birbirimizi gelifltirdi imiz, önemsedi imiz ortamlar. Konuflmama bafllamadan stanbul'dan yönetim kurulu üyemiz, TÜ li meslektafl m Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik'in özel yaz l bir mesaj n paylaflmak istiyorum. Sevgili gençler, genç haritac lar, belki bir k sm - n zla do rudan, bir k sm n zla dolayl olarak tan fl - yoruz. Bir k sm n zla bu mesaj mla tan flma f rsat bulaca z. Biliyorsunuz bu yaz 7.si yap lan Yaz E itim Kamp 2002 y l nda yap lan Genç Haritac lar Günlerinin hemen sonras nda zmir fiubesinin önderli inde bafllad. O günden bu güne siz ve sizler gibi birçok genç haritac gerçeklefltirilen bu Yaz E itim Kamplar na kat larak mesleki, sosyal, kültürel, örgütsel ve insani birçok konuda birlikte oldular. Birbirleriyle tan flt lar, paylaflt lar, ürettiler ve deneyimlerini daha sonra bu kamplara kat lamayan di er arkadafllar - na, meslektafllar na tafl yarak kampta elde ettikleri deneyimlerini aktard lar. Bu yaz da sizler ayn coflku, sevinç ve sorumlukla buradas n z. Dikili'de bafllayan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 33

34 2. O T U R U M ilk Yaz E itim Kamp, bu y l oldu u gibi geçen sene yine Foça'da gerçeklefltirilen 6. Yaz E itim Kamp da dahil olmak üzere bugüne kadar gerçeklefltirilen tüm yaz e itim kamplar na organizasyonu yapan meslektafllar m n katk bekleyen nazik davetleri üzerine tüm yo unluklar m bir kenara b rakarak etkin olarak kat lmaya özen gösterdim. O y llarda sizlerin yerinde bulunan arkadafllar n zla siz gençlere fl k tutmak, deneyimlerimi paylaflmak için haz rlad m sunumlar mla, kamptaki atefl bafl buluflmalar na ve özel sohbetlere kat larak büyük bir sevgi ve heyecanla birlikte oldum. Bu y l çok üzülerek ifade etmek isterim ki, sizlerle olman n nesnel koflullar n oluflturamad m. Bu y l oldu u gibi kamp organize eden meslektafllar m z çok güzel bir temay ifllemeyi kararlaflt rm fllar: çeliflkiler. Bu y l birlikte olamamaz n nedeni tam da bu çeliflkilerin içinde sakl oldu unu san yorum. Bu mesaj m sizlere ileten bir nebze de olsa sizlerle birlikte olmam sa layan sevgili Yrd. Doç. Dr. Tevfik Özlüdemir'e içten teflekkürlerimi iletirken sizlerle son söz olarak flunu paylaflmak isterim. Bu andan sonra yaflam n z n her an nda bu an oldu u gibi kendinizi yönlendirmek isteyen etkiler d fl nda bulacaks n z. Bu etkenler çeliflkileri ile birlikte çevrenizde var olacaklar. Sizler bu çeliflkileri, özgür ve pozitif düflünmenizi gelifltirerek yaflam duruflunuzdaki özgür kararl l n z n fark nda olarak, di er bir deyiflle kendinizi tan yarak, sahip oldu unuz yaflam deneyimi ve bilgi birikiminizle çözümleyeceksiniz. flte o zaman aynaya bakt n zda gerçekten kendinizi görebilir, benli inizle örtüflen do ru bir de- erlendirme yaparak yolunuza haktan yana, özgürce devam edebilirsiniz. Yönlendirilen de il, yönlendiren, belirleyen, de ifltiren ve gelifltiren bireyler, genç haritac lar olursunuz. Üreten bol paylafl ml, e lenceli, sevgi ve sayg dolu Yaz E itim Kamp geçirmeniz dile iyle. Yayd n z fl k tüm gölgeleri ayd nlats n. Sevgi île kal n. Say n ÖZERDEM konuflmac lara teflekkür ettikten sonra sorular almaya bafllad. KATILIMCI Ö RENC Haluk Konak hocama sormak istiyorum. Nitelikli bir e itim hayat ndan bahsettiniz. Bu yaz kamplar nda tan flt m arkadafllarla sohbetlerimizde hepimiz ayn bölümde olmam za ra men farkl dersler ve e itimle farkl niteliklere yönlendirildik. Kimimizin zorunlu ald dersleri kimimizin hiç görmedi i, bilmedi i, kimimizin çok iyi bildi ini, kimi üniversitelerde konuflu dahi edilmedi ini görüyorum. Bu bir çeliflki de il midir? Hepimiz harita mühendisi olaca- z, bilgilerimiz çok farkl bunu nas l de erlendiriyorsunuz? Bir soru da Haluk Özener hocama sormak istiyorum. Kandilli Rasathanesi üniversite bünyesine dahil edildi. Bu rasathaneyi nas l etkiledi? HALUK KONAK Sordu un soru çok anlam içeren bir soru. Farkl üniversitelerde, farkl dersler farkl nitelikte veriliyor diye soruyorsun, deveye sormufllar 'Niye boynun e ri' o da 'nerem do ru ki' diye yan t vermifl. Verece- im yan t da do ru bir sistem üzerine verilmesi üzerine veriliyor. Soruda ilk alg lanan bütün jeodezi fakülteleri kendi kafalar na göre mi e itim veriyor. Yani herkes bildi ini mi okuyor ya da di er bir soru da flu, günümüzde ortaya konan bir model var, ayn t p e itimi gibi her bölüm farkl bir ekolde uzmanlaflmal m? Bu soruya bu noktadan yola ç kmal y z. E er sorun bölümler aras nda koordinasyon eksikli i ise bu çözülür. Jeodezi e itimi Türkiye'de yenidir. Akademisyenimiz azd r. 9 bin üyemiz var, dolay s yla jeodezi e itimi devrini tamamlad için birbirine benzeyen dersler vard r. Burada soru fludur, bölümler farkl uzmanl k alanlar nda e itim mi vermeli, yoksa bir mühendis üretim sürecinde karfl laflaca- soruna -karfl laflaca sorunu bilemez- ancak hangi soruna hangi ürün ile karfl l k verece ini, bu metodolojiyi ö renir. Bütün dünyada ve ülkemizde tart flt m z bir süreç var. Bütün ürünler farkl uzmanl k alanlar nda kendilerini yetifltirsin. Bunun art ve eksileri var. Benim size verece im yan t en az ndan bölümler belli dönemlerde farkl alanlara yöneliyorlarsa da arz talep dengesidir. Temel mühendislik e itiminde üretken olmay becerebilmeli. Burada temel dersler e itimi verilmeli ve ondan sonra seçmeli dersler ve yüksek lisans sürecinde farkl yollar izlenebilir. Biraz önce Bar fl hocam n bahsetti i gibi MÜDEK (Mühendislik Dekanlar Konseyi) de bu sürece yan t aramaktad r. Bölümler aras nda benzer e itim program ama e itim yapt n z bölümden nas l mezunlar isteniyor, e itim yapt n z cette nas l talep var, uzaktan alg lamac m, kadastrocu mu buna göre yönlendirilebilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bizim mesle imizin gelece ini de yak ndan ilgilendiriyor. Ça m zda emek sermaye çeliflkisi ekseninde mühendis yetifltirmede, daha az say da, daha nitelikli olmas n onayl yor ve alt n çiziyoruz, herfleyi bilen mühendis de il. Sadece kartografyay bilen veya sadece CBS'yi bilen bu büyük bir çeliflkidir. Sorgularken do ru çözüm bulurken bunlara do ru yan t vermemiz gerekiyor. Bizim ulusal ve meslek ç kar m z n bir bütünselli i içermesi laz m. Ö retim sürecinde tek yönlü de- il çok yönlü bütünlefltirip süzgeçten geçirip ö retim süreci amaçlamal y z. 34 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

35 2. O T U R U M HALUK ÖZENER Kendi sorumu yan tlamadan önce, Haluk hoca izin verirse yurtd fl ndan örnek vermek istiyorum. ABD ve ngiltere'de her üniversitede her ders birebir örtüflmüyor. Her üniversitenin ilgi alanina göre farkl dersler veriliyor. Örne in ngiltere'de bir üniversitedeki ölçme dersi ile Türkiye'de okudu umuz ölçme dersi çok farkl, dört dönem boyunca ölçme dersi veriliyor. Orada mezun olan bir inflaat mühendisi, haritac, ölçmeci kadar dengeleme dahi biliyor. Önemli olan burada neyi ne kadar bildi imiz de il, bildi imiz fleyi iyi bilmemiz. Az fley bilelim ama iyisini bilelim, tamamen hakim olal m o konuya. Benim üniversitelerimizden edindi im izlenim ise, özellikle yeni kurulan üniversitelerde yeteri kadar hoca, donan m yok. Bir sürü ders var ama ne kadar na ö renciler hakim oluyorlar. Özellikle yeni kurulma aflamas ndaki üniversitelerde hoca yok. Kadastrodan hocalar geliyor. Küçümseme anlam nda söylemiyorum ama herkes bildi i kadar n ö retebiliyor. Bunun için bildi imiz fleyi iyi bilelim. Kandilli Rasathanesi 1982 y l nda Bo aziçi'ne ba land. Uzun bir süre oluyor. Ben geldi imde ba lanm flt. Daha önce Milli E itim Bakanl na ba l bir araflt rma kuruluflu, daha sonra Bo aziçi Üniversitesine ba l bir deprem araflt rma enstitüsü olarak, yüksek lisans ve doktora e itimi veriyor. KATILIMCI Ö RENC A r da ile ilgili deprem ve volkan sorusuna yan t vermiyor, ancak stanbul'da depremin olaca n söylüyorsunuz. Bu depremde yapay olarak fay k r labilir mi? HALUK ÖZENER Böyle fleylerden bahsediliyor ancak bildi imiz ve ispatlanm fl böyle bir yöntem yok. Kontrol edebilece imiz bir güç olsa da fay k r p sorunu ortadan kald rsan z. Böyle bir bilgi birikimi yok. Burada flunu söylüyoruz 30 y lda yüzde 66 olas l kla olacak diyoruz. 99'dan bu yana 10 y l geçti, 20 y l kald. Tamamen istatistiki bir fley. statistik de bilimsel yalan söyleme sanat d r. Yüzde 66 olacaksa 33 olmayacak. Ama bir sonraki 30 y ll k periyotta olma olas l yüzde 66'dan 85'e ç kacak. Daha sonra 90'lara ç kacak ve bir sona do ru gidiyoruz. Bunun bilincinde olmam z laz m. KATILIMCI Ö RENC Bar fl ÖZERDEM hocama sormak istiyorum. Do- uda birçok üniversitede jeodezi ve fotogrametri bölümü aç lmas na ra men ve ö retim görevlisi olmamas na ra men neden zmir gibi büyük bir ilde bu bölüm aç lm yor? BARIfi ÖZERDEM Bizim bu konuda bir çok çal flmam z oldu, bilirsiniz ki lisans bölümü açmak, gere i gibi aç ld nda kolay bir konu de il. Bunun altyap s n n, ö retim üyesi profilinin çok iyi belirlenmesi laz m. Belki biz kendi enstitümüzde anabilim dal düzeyinde lisans üstü olarak açilmasini düflünüyoruz, tabi bunun daha tart fl lmas laz m. Lisans bölümü aç lmas da gündemde ama dedi im gibi çok k sa sürede olacak bir konu de il. Olumlu bakt m z bir konu. DEÜ ve EÜ nin bu konudaki bak fl aç lar n tam olarak bilmiyorum. Biz özellikle teknolojik alanlarda ileri düzeyde e itim vermek, araflt rma yapmak için ayr bir yasayla kuruldu umuz için bu konu bizim gündemimizde. Ülkemizde birçok mühendis arkadafl iflsiz dolafl rken binlerce mezun veriliyor, bu do ru mudur, çeliflki nedir? HALUK KONAK Türkiye'de yeni üniversiteler aç l yor, yeni bölümler de il. Kentinizde bir bölüm aç l yorsa bunu do ru sorgulamak gerek, ihtiyaç var m yok mu? Biraz önce arkadaflimiz DEÜ'de neden jeodezi bölümü aç lm yor diye sordu, orada bir potansiyel var, aç laca bellidir. Harita mühendisli i kendi akademik bünyesini gelifltirmektedir. Bu noktada orada bölüm aç labilir. Böyle örnekler varsa bunlar destekleyelim. Sözgelimi Kocaeli Üniversitesi de böyle bir altyap yla oluflmufltur. Önce yüksek lisans bölümü aç - larak uzun bir altyap ve deneyimden sonra ç k fl yapm fl ve baflar l olmufltur. Bu kadar mühendis iflsizken niye bölümler aç l yor. Bu sorunun yan t tek bafl n za verebilece iniz yan t de il. Aç lmayabilir, birçok bölüm kapat labilir bunlar için üretime dayal ulusal bir e itim politikam z olmas gerekir. 1970'lerden 90'lara kadar mühendislere önem verilirken, 90'lardan sonra yedek iflçi ordusu olarak bak l yor mühendise. Siz isteseniz de istemeseniz de birileri size bunu zorluyor. Niçin? Ucuz iflgücü. Niçin farkl alanlarda farkl e itim? Bir fleyi çok iyi yaps n, söz gelimi sadece bardak, ama cam bardak yaps n, baflka bir materyalden bardak yapacaksa yapmas n. Art k ça m zda mühendis de il yetkin, etkin mühendis gibi AB müktesabat nda önümüze seçenekler sunulmaktad r. Ben sizin görüflünüzdeyim. Bir bölüm aç lacaksa ö retim politikas nda do ru ad mlar n at lmas gerekiyor. Bu sorunun muhatab olarak aç k yüreklilikle size flu yan t vermek isterim, Kocaeli Üniversitesinde gereksinim oldu u için aç lm flt r. Biraz önce Haluk hoca KAF hatt n anlat rken depremi alg lamada çal flmalar tek bafl na yürütmesi mümkün de il orada bir bölümün olmasi Bo aziçi, TÜ, Y ld z Teknik'e büyük katk sa layacakt r. Üretimde de paylafl mda da böyle al nmas Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 35

36 2. O T U R U M gerekiyor. Bir proje üretilirken yak n komflu üniversitelerle iflbirli i yap l r. Harita Mühendisli i Ülkemizde en flansl mesleklerden birisi. Üretime yönelik ihtiyac olan yerlerde okul aç lmas n destekleyelim, göreceksiniz, her ile bir üniversite aç l yor, tek bafl - na bunun önüne geçemeyiz, sadece dinamiklerimizi ulusal e itime aktar p o alanda söz sahibi olup çözebilece iz. Sonuç olarak emek-sermaye çeliflkisi sualt nda yap lan baz denemelerin deprem ve tsunamiler yaratt söyleniyor. Bu yöntemlerle deprem yarat labilir mi? HALUK ÖZENER Teorik olarak olma olas l var gibi gözüküyor. As l bunun nas l kullan labilece i, iyi veya kötü niyetle kullan labilir. Nükleer patlatmalar belirli bir görevi var, 2.5 y l boyunca Viyana'da görevdeydim. Nükleer denemeyi denetlemenin dört yöntem var. Bizim deprem sismometreleri nükleer deneme patlamalar alg layabiliyor. Olas d r, ama bu çok anons edilen bir fley de il. Olas l k dahilinde oldu unu söyleyebilirim. Biz sismometrenin kalibrasyonunu patlatmalar yaparak, tafl ocaklar nda dinamit patlatarak yap yoruz. Dolay s yla olas d r. BARIfi ÖZERDEM Tüm panelistlere teflekkür ediyorum. Genç arkadafllara bir hususta vurgu yapmak istiyorum. Bilginin bu kadar çabuk yenilendi i bir zamanda lütfen yaflam boyu ö renmeyi kendinize hedef olarak seçin, bu yaflam boyu ö renme içinde bilgiye eriflmek çok önemli. Bu bilgiye nas l eriflece inizle ilgili, lisans ve lisans üstü e itimlerde ö renmeye çal fl n. Prof. Dr. Bar fl Özerdem özel teflekkür plaketini al yor Prof. Dr. Haluk Konak özel teflekkür plaketini al yor Prof. Dr. Haluk Özeren özel teflekkür plaketini al yor Yard. Doç. Dr. Tevfik Özlüdemir özel teflekkür plaketini al yor 36 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

37 3. O T U R U M Meslek Örgütleri ve Toplumsal Çeliflkiler Ali Fahri ÖZTEN Serdar HARP Mehmet TORUN Kamp n 3. gününde gerçekleflen ve Elif ÖZTÜRK ün yürütücülü ünü yapt 3.oturum Meslek Örgütleri ve Toplumsal Çeliflkiler idi. HKMO Yönetim Kurulu Baflkan Ali Fahri ÖZTEN, nflaat Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Serdar HARP ve Maden Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet TORUN kat l mc olarak oturumu gerçeklefltirdiler. Elif ÖZTÜRK TMMOB nin tarihçesine de indi i sözlerine flöyle bafllad. TMMOB, 70 li y llara kadar bakanlar n oda baflkanl yapt bir kurum olmufltur. 70 lerde dünyadaki dalga ile birlikte devrimci, demokrat sosyalist insanlar önce odalardan bafllayarak yönetimlere gelmifl 73 de TMMOB yönetime gelmifller ve yeni bir dönem bafllam flt r. Mühendisler kendilerini elit olarak görmek istemiyorlar. Kendi sorunlar n halk n sorunlar ndan ayr lmayaca n n alt n çizmek istiyorlar. Bilim ve tekni i halk n hizmetine sunmak istiyorlar. O dönemde sözcü olarak Teoman Öztürk defalarca konuflmalar nda dile getiriyor. Yüre imizdeki insan sevgisini ve yurtseverli i bask ve zulüm yöntemlerinin atamayaca n n bilinci içinde bilimi ve tekni i, emperyalizmin ve sömürgenlerin de il, emekçi halk m z n hizmetine sunmak için her çabay güçlendirerek sürdürmek konusunda inançl ve kararl - y z. diyor. O dönemde bunu gerçeklefltirebilmek için meslek alanlar ndan yola ç karak toplumun sorunlar yla da ilgilenmeye bafll yor. Bunlar baflarabilmek için toplumun sorunlar yla ilgilenmek gerekiyor, demokratikleflmek gerekiyor. Eflit ifle eflit ücret gerekiyor. Birçok savunularla, birçok çal flma yap yorlar. 80 lere kadar yap lan öyle çal flma ve raporlar var ki, politik raporlar, bugün bile rakamlar de ifltirip baz lar n kullanabiliyorsunuz. 80 ler hepimizin k y s ndan kenar ndan etkilendi i dönem. TMMOB ne de çöküyor. Birçok insan gözalt na al n yor, hapse at l yor. Kalan kadrolar odalar aç k tutmaya çal fl yorlar. 80 lerin ikinci yar - s ndan sonra bir hareketlilik bafll yor. 90 larda yeniden bir hareketlilik bafll yor. Sald r lar yine yo unlafl yor. 73 lerdeki çizgiyi devam ettirmek amac yla mitingler yap ld 8 Ekim, 14 Ekim, 3 Kas m TMMOB nin kendisini çok iyi ifade etti i yerlerdir. ki fley daha oluyor bana göre, birincisi 1998 y - l nda Demokrasi Kurultay, Türkiye tart fl l yor, cumhuriyete, demokrasiye, insan haklar na nas l bak yoruz, herfley tart fl l yor, kitap haline getiriliyor. kincisi de biraz önce anlatt m çizginin yaz l hale getirildi i bir kurultayd r ki, o da Mühendislik Mimarl k Kurultay d r. Örgüt misyonu ve çal flma ilkeleri yaz l flekle getirilmifltir. Arkadafllar ma sözü b rakmadan önce, bu birikimi yaratanlara, ve sürdürme kararl l - nda olanlara teflekkür ediyorum. Elif ÖZTÜRK sözü HKMO Genel Bakan Ali Fahri ÖZTEN e b rakt. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 37

38 3. O T U R U M Say n ÖZTEN, TMMOB nin tarihçesinden ve emekten halktan yana mücadele süreçlerinden bahsederek günümüzdeki geliflmeleri de erlendirdi. TMMOB 1954 y l nda kuruldu ama Osmanl döneminde de mühendis ve mimarlar n var oluflu, örgütlenmesi nas l sorulabilir. Türkiye de mühendislik e itiminin ne zaman bafllad, harita kadastro mühendisli i e itimin ne zaman bafllad sorulabilir. zmir fiubemizdeki arkadafllar çok güzel bir konu belirlediler: Çeliflkiler. Bununla ilgili program haz rlarken sosyal, siyasal, e itim ve meslek odalar ile toplum aras nda, yönetenlerle toplum aras ndaki çeliflkiyi arkadafllar tespit ettiler ve ilk gün aç l flta TMMOB Baflkan So anc n n konuflmas n izlediniz. Buradan TMMOB nin yaflamdaki yeri nedir, bu çeliflki nas ld r aç lmas konusunda 50 y ld r bu odalar ne yap yor diye bunu sizlerle paylaflmak istedik. Sabahki bölümde Haluk hoca çeliflkinin iki tan m n verdi. Aristo nun biçimsel mant k noktas ndaki çeliflmezlik ilkesi. Do rudan kabul etme, sorgulamadan, irdelemeden kabul edilecek. Di er taraftan diyalektik mant k noktas nda yaklaflarak çeliflkinin var oldu unu bu çeliflkinin de do a ve toplumsal olaylarda geçerli olma noktas nda çeliflkiyi ifade etti. Daha sonra bunu bulan k mant a kadar tafl d. Hocam n doktora sonras tezi idi. Çok güzel iliflkilendirdi. Genel sayman m z Ülkü, çeliflkiler noktas nda bu kadar bizim mesle imizin önemli ve genifl yeri oldu unu ben de yeni ö rendim, dedi. Çok güzel bir aç klama oldu. Oda baflkanlar y z, TMMOB yi odalar anlataca- z. TMMOB nin 55 y ll k yürüyüflünde söylemlerimiz çok ortak. Örgüt noktas nda TMMOB 1954 y - l nda kuruldu ama Osmanl döneminde de mühendis ve mimarlar n var oluflu, örgütlenmesi nas l sorulabilir. Türkiye de mühendislik e itiminin ne zaman bafllad, harita ve kadastro mühendisli i e itiminin ne zaman bafllad sorulabilir lü y llarda Osmanl dönemindeki mühendis ve mimarlar bir örgütlenmeye giriflmifller. Temel amaçlar flu, Osmanl daki mühendis ve mimarlar n o dönemki mühendislik faaliyetlerinde yer alabilmeleri, çünkü di- er imparatorluklardaki mühendis ve mimarlar n sömürü noktas nda gelip burada çal fl yorlar. Yine o dönemde burada yetiflen mühendislerin iflsizli i gündeme geliyor. Hatta o y llarda stanbul un topografya haritas diye geçiyor, tan m böyle onun yap lmas. En az ndan befl Osmanl mühendis çal fls n diye eyleme kalk fl yorlar. Bu daha sonra örgütlenmelerin yasal anlamda dernekleflmede kal yor. Dernekleflme baflka bir fley, TMMOB Anayasa n n 135. Maddesine göre kurulan kamu kurum niteli inde bir meslek kuruluflu. Odalar m z bir kamu kuruluflu. Bir dernek de il. Meslek odalar n n tan m na bakt m zda Üyelerin müflterek ihtiyac n karfl lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaflt rmak, mesle in genel menfaatlerce uygun geliflmesini sa lamak, meslek mensuplar n n birbiriyle ve halk olan iliflkisinde dürüstlü ü ve güveni hakim k lmak üzere meslek disiplini ve dayan flmay, korumak gelifltirmek le ilgili kanun. Bu anayasa maddesi. Bu maddeye göre kurulan odalar var; TMMOB, Tabibler Birli i, Eczac lar Birli i, Serbest Muhasebeciler Mali Müflavirler Birli i, Türkiye Barolar Birli i, Difl Hekimleri Birli i, Veteriner Hekimler Birli i, bunlar akademik meslek odalar. Bir oda var onu geçmek istemiyorum, akademik de il, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i, buna ba l, ticaret ve sanayi odalar, toplam 365 tane var. Diyelimki Camc lar Odas, kamu kurumu niteli indedir. Bunlar n bizim gibi akademik odalardan fark bir formasyon, bir e itimle gelinen nokta y l nda TMMOB nin kuruluflundan sonra ilk 10 oda kuruluyor. lk odalar içinde inflaat, maden, kimya, harita ve kadastro, elektrik mühendisleri odalar da var. Toplam 6822 üye ile kuruldu. Kuruluflunda 70 lere kadar Elif arkadafl n belirtti i gibi üst düzey yöneticilerin buralarda görev alabildi i, sadece mesleki alanla ilgili yap dayd. O dönem mühendislik ve mimarl a çok gereksinim duyuldu u dönem. Üst bürokrat düzeyinde genel kurullar n yap ld bir dönem oldu te TMMOB bir tercih noktas na geliyor. Bir yandan meslektafllar n sorunlar yla ilgili tabi çal flmalar n sürdürmek zorunda ama di er taraftan bu ülkenin mühendis ve mimarlar diye bafllayan Teoman Öztürk ün söyledikleri... Bu arada Elif arkadafl m z kendisi söylemedi, sayg yla and m z Teoman Öztürk ün k z d r. çimizdeki insan sevgisi ve yurtseverli i bask ve zulüm yöntemlerinden kurtar- 38 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

39 3. O T U R U M mak mühendisli i, bilimi, teknolojiyi halk n hizmetine sunmak. Teoman Öztürk ün dönemi TMMOB de bir ayr m noktas yarat yor. Üretimi halktan yana olmal. Çeliflkiler üzerinde üretim iliflkileri dedi Haluk hocam emek, sermaye çeliflkisi dedi. Üretim iliflkileri noktas nda TMMOB karar veriyor. Sermayeden yana de il, emekten, halktan yana durufl sergileyece iz diye. Avrupaya bakt n zda mühendisleri bu noktada göremezsiniz. Oradaki mühendisler sermaye ile, özellikle son dönem neoliberal politikalar n uygulanmas nda kol kola yürüyorlar. Türkiye de mühendis ve mimarlar n ald sorumluluk tamamen halktan yana duruflu, bu ülkenin kalk nmas, geliflmesi duruflu var TMMOB nin. 70 li y llardan sonra TMMOB bu ülkenin gelece i noktas nda destek alanlar ndan hareketle oluflturdu- u politikalar hayata geçirme noktas nda her alanda çal flmalar n sürdürüyor. Mesleki çal flmalar da paralel yürümek zorunda lere geldi imizde orada apayr tablo görüyoruz darbesi sonras Türkiye de uygulanan neoliberal iktisat program na bakt m zda 70 li y llarda TMMOB nin ald karar n ne kadar do ru oldu unu görüyoruz. Nedir bu kararlar onlardan örneklerle konuflmam sürdürmek istiyorum. fiunu da söylemek gerekiyor. Bu uzun soluklu mücadelede mühendisler mimarlar, omuz omuza, kol kola eflitlikçi, özgürlükçü ba ms z bir Türkiye yaratma konusunda çal flmalar n sürdürüyor. Bugün TMMOB de üye say s na bakt m zda çevre 4.000, maden 9.126, elektrik , makine , mimarlar , orman 8.000, g da 8.000, inflaat , harita kadastro bugün gelinen tabloda, mühendis ve mimarlar n böyle bir tablosu ile karfl karfl yay z. Neoliberal politikalar dedi imizde, nedir, neyi gerektiriyor, bize nas l yans yor, etkiliyor gibi sorular da arkas ndan gelecektir. TMMOB nin misyonuna bakt m z zaman y l ndaki mühendis ve mimarlar n sorunlar n n ülke sorunlar ndan ayr olarak ele al p çözülemeyece inden hareketle sevgili Teoman Öztürk ün ifade etti i gibi bilimi, tekni i, teknolojiyi halkla buluflturan inançl, kararl sonuç bildirgeleriyle TMMOB 2000 li y llarda yapt kurultay sonucu ald kararlarda flunu ifade ediyor. TMMOB ba l odalar mesleki demokratik, kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterlidir, emekten ve halktan yanad r. Anti-emperyalisttir, yeni dünya düzeni teorilerinin ve rkç l n, gericili in karfl s ndad r. Siyasetin dar anlam n aflar, yaflam n her olay n siyasetle iliflkili görür. Siyasetin dar anlam n aflar, her olay siyasetle iliflkilendirir. Bar fltan yanad r. nsan haklar ihlallerine karfl d r. Örgütsel ba ms zl n her koflulda korur. Gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çal flmalardan al r. Meslektafl ve meslek sorunlar n n halk n sorunlar ndan ayr lmayaca n kabul eder ve böyle devam ediyor kararlar manzumesi fleklinde. Örne in karar alma süreçlerinde demokratik ve kat - l mc d r. Sanayileflme ve demokratikleflme alanlar nda durum tespiti yapar, politikalar ve çözüm önerileri oluflturur. Ülkenin demokratikleflmesi için çaba sarfeder, fleklinde TMMOB nin kurultayda alm fl oldu u bu kararlar aynen devam ettiriyor. Bunlar n uygulanmas yla bugün Türkiye deki uluslararas güçlerin sermaye, IMF, Dünya Bankas, Dünya Ticaret Örgütü nün dayatt programlar sonucunda kalk nma planlar na bakt m zda bunlarla birebir çeliflti ini göreceksiniz. Emperyalizm bunal mdan ç kma noktas nda neoliberal politikalar hayata geçirme sürecinde oldu- unu ve emperyalizmin özellikle siyasal, ekonomik, kültürel alandaki dayatmalar n, e er programlar n kullanm yorsa güce baflvurdu unu, silahla müdahale etti ini Irak, Afganistan da en son Gürcistan da gördük. Amerika n n, Montrö anlaflmas n hiçe sayarak, bo azlardan nas l geçti ini, insani yard m askeri gemilerle yapma noktas nda halkla nas l dalga geçildi ini gördük. Di er taraftan Balkanlarda Yugoslavya n n nas l parçaland n, kaça bölündü ünü gördük. Bu emperyalizmin program n n hayata geçirilmesi noktas ndaki s k nt larda güce nas l baflvurdu unu burada gördük. E er mühendis ve mimarlar, yaflad ortamda, süreci sorgulay p, alg lam yor ise dünyada yaflananlar görmüyor ise, mutlaka o mühendisin diyalektik yaklafl m nda s k nt lar var demektir. TMMOB nin 70 lerde kurultayda ald kararlar do rultusunda ne kadar gerçekçi oldu unu görüyoruz. Bu noktada ülkemizin yan bafl ndaki Ortado- u da Kafkasya da Ön Asya da yaflanan geliflmeleri, bu bizi ilgilendirmiyor noktas nda neden olmam z gerekti ini flöyle aç klayabiliriz. Türkiye yap sal, co rafik olarak gerçekten Ortado u da, Balkanlarda, Avrupaya bakt m zda çok önemli bir yerde. Dünya haritas na bakt n zda Türkiye tam ortada. Özellikle do u bat, kuzey güneydeki hani flu demokrasi ve özgürlük getiriyoruz diye ülkeleri iflgal eden, ülkenin zenginliklerini kontrol etmek isteyen güçlerin, Türkiye nin buradaki enerji koridoru olma konusundaki s k nt s na bak n. Özellikle geçen do al gaz borusu patlamas ndaki Türkiye ye maliyeti 350 milyon dolar. Niye, boru hatt n korumakla yükümlü Türkiye korumad için di er ülkelerin Türkiye nin %6 hissesi vard r, gerisi yabanc flirketlerindir. O yetmiyor siz bu hatt korumuyorsunuz biz gelip Türkiye deki o hatt 1200 km lik hatt biz koruyaca- z. Ba ms z ve özgür bir ülkede bir boru hatt n korumas noktas nda bir iflgal noktas nda oldu umuzu görmek durumunday z. Bunlar görmez ve saymaz isek 1980 den sonra bize dayat lan ekonomi politikalardaki özellefltirme sürecini görmez isek bugün çok farkl noktalara savruluruz. Özellikle de Türkiye nin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 39

40 3. O T U R U M ayd nlardan bekledi i görevi yerine getirmemifl oluruz. Özellefltirmenin bafllad dönemde birço unuz yeni do mufltunuz. Bizlerin yeni üniversiteleri bitirdi i dönem. Aylarca yenidünya düzeni diye konufluldu. Ne diye bakt m zda, üstünü kaz d m zda küreselleflme ve sermayenin s n r tan mayan ülkelerdeki dolafl m n görüyorsunuz. O uzhan Müftüo lu konuflmas nda kapitalizm sosyal devlet, refah ilkeleriyle e itimde, sa l kta altyap da baz tasar mlar, süreci iflletti ini söz etmiflti. Yaflad bunal m aflmak için sosyal devlet ilkesinden vaz geçerek, özellefltirme noktas nda e itimden sa l a, haberleflmeye her alanda yeni bir furya bafllad. Neler yafland 80 den sonra bunlar n bizim meslek alan m zla ba lant lar nelerdir diye? E itimin, sa l n nas l özellefltirildi ini, bu sürecin nas l iflledi ini sizler çok iyi biliyorsunuz. Ama bizim meslek alan m za dönüp bakt m zda tapu kanun 80 den sonra 4 kez de iflti. Niye bu kadar çok de iflir y l nda ç km fl, aradan 50 y l geçmifl hiç bir de ifliklik yok ama son y lda 4 kez de ifliyor. Köy Kanunu de ifliyor. Bunun d fl nda Tütün Yasas, fieker Yasas de ifliyor. Anayasaya ya özellefltirmenin kamu yarar na oldu una dair ifade yerlefltiriliyor. Bas n ve medya ile birlikte bize ne anlat ld. Bunlar halk n s rt nda yüktür, kamburdur, bunlar satal m, kurtulal m. Sümerbank tan bafllad lar, ayakkab, pantalon üretiyor, bunlar devlet üretmez. Satal m, satal m, diye Sümerbank, Etibank, Et Bal k Kurumu, Üretme Çiftliklerini satmaya bafllad k. TMMOB nin özellefltirme ile ilgili sempozyumu vard. Birçok meslek odas kendi alan ndaki özellefltirmeyi koydu unda tabloyu görünce ben gerçekten ürktüm. nan lmaz bir flekilde ülkenin varl klar n n elden ç kar ld n gördük. Bunlar bizim gelece imizdi. MF, sen program n haz rlarken 6 milyar dolar bu özellefltirmeden pay koyacaks n. Hemen buldular. Otoyollar satarsak 6 milyar dolar ediyor. Tüprafl, Petkim gibi devasa kurulufllar sat ld. Arkas ndan orman alanlar n bulduk. 2B orman vasf n bilim ve fen bak m ndan yitirmifl orman kanunu var ya 480 bin hektar. Bunlar da satal m 25 milyar dolar. Baflka ne var, meralar var. Mera, k fllak, otlak alanlar var. Madenler konusunu Mehmet Bey anlatacak. Bizim alan m za bakt - m zda hazine arazileri, Karayollar, DS, ller Bankas diye birçok kurum var. Bunlar n mülkleri var. Bunlar zaman nda hep flehir d fl nda kalm fl, devasa alanlar. Hizmet ile ilgili alanlar oluflturmufllar. Kentler büyüyünce bunlar hep flehir içinde kalm fl. Hemen buraya göz dikildi. Bunlar sat p para elde etmemiz laz m. Önce bu arazileri bu kurumlardan kurtarmam z laz m. Bu araziler Karayollar, DS nin yani kamunun öyle kolay sat lamaz. Bunun için hemen bir yasa ç kart ld. Bu kurumlar n mülkleri hazineye devrolunur. Hazine de bunu özellefltirme kapsam nda ilgili kurumlara devredip ücretsiz. O kurum ne yapar, satar. Ülkede üretim yok, rant ekonomisi var. Tar m, hayvanc l k bitmifl, devasa flirketlerde sermaye sat ld nda, asl nda bitme noktas na gelmifliz. D fl borcumuz 2002 y l nda 160 milyar dolarken, flu anda iç-d fl borcun toplam 600 milyar dolar. Bu flu anlama gelir, siz ekonomik olarak d fla ba ml ysan z siyasal özgürlü ünüz yok demektir. O zaman Montrö anlaflmas na ra men ABD Bo azlardan insani yard m ad yla savafl gemileriyle geçer. Orada ne var Kafkasya, do al zenginlikler, petrol var. (Görüntü üzerinde sat lan yerler, sat lacak yerler aç klan yor) Cargill e bakt m zda Gölcük te 200 metrekarelik bir alan, tar m arazisi. M s rdan tatland r c yaparak fleker piyasas na giren bir yap lanma, ABD flirketi. Türkiye de fleker pancar ile ilgilenen bir milyon üzerinde insan var. fieker pancar üretimini k sacaks n z, m s rdan tatland r c üreteceksiniz, Avrupan n birçok kentinde üretim için izin verilmeyen Cargill gelip Bursa ta tar m arazisine oturacak, at klar n da znik gölüne atacak. Bunun d fl nda da baflbakan Bu çevreciler kendi ifllerine baks n, bunlar iflsiz güçsüz kendine ifl ar yorlar diyecek. Bir de Toprak Kullanma ve Arazi Yasas s rf flu Amerikan flirketi Cargill için dört kez de ifltirildi. Anayasa Mahkemesi iptal ediyor. Yasa de ifliyor. Niye? Cargill e bir yetki verdik diye. Tar m arazisini tüketme noktas nda. TMMOB ve odalar n n mühendisleri halkla buluflturan, uygulanan programlar n toplum yarar na noktas ndaki tespitlerini, tahlillerini halk ile paylaflt ran, üyelerini, kamuoyunu bilgilendiren bir yaklafl m var. Di er taraftan mesle in geliflimi ile ilgili çal flmalar var. HKMO nun üyesi var, bunlar n yüzde 65 i özel sektörde çal fl yor. Bir k sm n n kendi ad na kay tl bürosu ve flirketi var. Di er arkadafllar m z kamuda görev yapmaktalar. Üniversitelerde, ö renci say s ne diye bakt - m zda, ilk harita ve kadastro mühendisli i e itimi 1949 y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi nde bafll yor. Bugün geldi imizde 10 tane bölüm var. fiu çeliflkiyi vermek istiyorum. Geçen sene 706 ö renci al nd, bu y l 932. fiu art fl görüyorsunuz. Üniversitelerin tablosuna bakt m zda, ezberletme yerine, sorgulayan, araflt ran verilerle e itimden yana oldu umuzu söylüyoruz. Bunu söylerken de üniversitelerin ticarethane olamamas gerekti ini söylüyoruz. Üniversitelerin özerk, demokratik, bilimsel ve akademik özgürlü ünün olmas gerekti ini söylüyoruz. Üniversitenin bilimsel araflt rma yapmas gerekti ini söylüyoruz. Ö renciler müflteri de il, üniversite ticarethane de il. Neoliberal noktalar, e itimin özellefltirilmesi konusunda bunu da bize dayatt lar. HKMO olarak kendi meslek alan m zla ilgili ül- 40 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

41 3. O T U R U M kenin kalk nmas, geliflmesi noktas nda çal flmalar yürütürken di er taraftan mesleki çal flmalarla, örne- in CBS Kongresi, Kadastro Kongresi, Teknik Kurultay, Mühendislik Ölçme Sempozyumu ile GIS-DAY ile, Yaz E itim Kamp, Genç Haritac lar Günleri yle biz oda olarak veilen görevleri yapmaya çal fl yoruz. Eksiklerimiz var, onlar bu süreçlerde tart flarak, gelifltirerek genç kadrolar kurarak çal flmalar devam ettirece iz. Teflekkür ederim. Elif Öztürk, Say n Özten e teflekkür ederek, sözü Serdar HARP a verdi. SERDAR HARP, NfiAAT MÜHEND SLER ODASI MO Baflkan Serdar Harp konuflmas nda, çeliflkiler konusunun önemine de inerek MO bünyesinden hareketle TMMOB u bireysel tavr ve teknik geliflmeleri ele ald. Ne ilginçtir ki çeliflkiler hep yönetenler hakim s n flar lehine çözülmüfltür. Çeliflkileri derinlefltiren çözümden do an sonuçlar kendi hanesine yazd ran yine ayn odaklard r. Merhaba sevgili arkadafllar, böyle bir organizasyonu gerçeklefltiriren HKMO ve sevgili yöneticilerine çok teflekkür ediyorum. Ellerine, beyinlerine sa l k. Böyle bir program haz rlamak elbette kolay de il yedi y ll k bir süreç, gerçekten çok güzel bir organizasyon. Program n tamam na göz at ld nda çeliflki konusunun neredeyse bir sempozyum düzeyinde ele al nd görülüyor. Çok de erli bilim adamlar, siyasi parti temsilcileri, yazar, meslek odas yöneticisini dinleme ve görüfllerini alma f rsat buluyor arkadafllar m z. Bu büyük bir olanak. Konuflmama bafllamadan önce iki fleye de inmek istiyorum. Arkadafl m beni tan t rken dikkatinizi çekmifltir, 1955 do umlu ve 1994 y l nda mühendis olmufl bir insan y l nda TÜ nflaat fakültesine girdim y l nda üçüncü s n fta okulu terk ettim. O dönemin toplumsal olaylar n, mücadelesini hepiniz ö rendiniz döneminde bunu unutturmak için çok çaba sarfettiler ama gençler ulaflmay baflard ve gençlerimizin özellikle dönem mücadelesine çok daha ilgili oldu unu görmek sevindiriyor de 5 y ll k bir cezaevi yaflam ve arkas ndan ç k fl hayat mücadelesi, 1993 de okula dönüfl ve dört y lda okulu bitirdim. Tembel bir ö renci de ilim. Biraz renk katmak istedim. Dün Say n So anc, Müftüo lu nun konuflmalar ndan ve say n baflkan n konuflmas ndan sonra tekrarlar durumunda olaca m ama kaç nmaya çal flaca- m. Avrupa da baz üniversitelerde okutulan felsefe derslerinde çeliflki konusu ifllenirken kullan lan bir dize var. Naz m Hikmet ten bir dize. Maalesef ülkemizde rkç lar, gericiler taraf ndan vatan haini olarak nitelendirilen fakat ülkemizi dünyaya tan tan, Türkçemizi dünyaya tan tan çok önemli bir flair. Halen ülkemizde yasakl. Onun bir dizesi var. Yaflamak bir a aç gibi tek ve hür, Ve bir orman gibi kardeflçesine Yaflam n ve nas l yaflamak gerekti inin toplumsal bir varl k olarak insan n içinde bulundu u çeliflkiyi anlatmak için kullan l yor. Toplumsal yaflam n ideal biçimi olan sosyalizmi tarif etmek için Naz m n bu dizelerine baflvuruluyor. Türkiye çeliflkiler ülkesi, çeliflki felsefesinin bir Türk flair taraf ndan yap lm fl olmas na da flafl rmamak gerekiyor. Naz m Hikmet Türkçenin en güçlü flairi olarak tan n r. Dünyan n Türkiye yi Naz m Hikmet le tan d bilinmektedir. Ancak Naz m Türkiye de Türkçe okumak, uzun y llar mümkün olmam flt r. Naz m n fliirleri, di er kitaplar uzun süre yasaklanm fl, kendisiyle birlikte kitaplar okuyanlar cezaevlerini boylam flt r. Türkiye de siyasete, toplumsal yaflama hep çeliflkiler damgas n vurmufl. Ne ilginçtir ki çeliflkiler hep yönetenler hakim s n flar lehine çözülmüfltür. Çeliflkileri derinlefltiren çözümden do an sonuçlar kendi hanesine yazd ran yine ayn odaklard r. Çok uza a gitmeye gerek yok. Büyük bir gürültü koparan ve beraberinde ciddi soru iflaretleri tafl yan Ergenekon soruflturmas sonras AKP iktidar n n baflar oran n n 10 puan kadar artmas, aç kças güven tazelemesi bunun çok çarp c bir örne ini oluflturuyor. Ergenekon operasyonu ile aç a ç kan veri iliflkilerini tart flmaya hacet bile yok. Bütün darbe iliflkileri, özentileri ortaya ç kar lmal, teflhir edilmeli, bu operasyon derinlefltirilmeli. Çeliflki bütün bu sürecin sonunda demokratik teamüllerin mi yoksa siyasi teamülün mü güçlü ç kaca noktas nda aç a ç kmaktad r. Kamuoyu araflt rmalar AKP iktidar n n kaybolma e iliminde olan güven iliflkisini, yeniden yukar ya ç kard n göstermekte. Derin iliflkileri yaratanlar, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 41

42 3. O T U R U M besleyenler, belirleyici olmas n sa layanlar, art k ihtiyaç duyulmayan güçleri deflifre etmekte sak nca görmemifl süreçten aklanarak ç kmay baflarm fl, siyaset sahnesine yans mas ise AKP nin prim yapmas sonucunu do urmufltur. Demokrasi ile darbe aras ndaki iliflki ne yaz k ki gerçek demokratlar n yaflad klar bir çeliflkiye dönüflmüfltür. Çeliflkinin toplumsal yaflamdan h zla uzaklafllaflt r lmas gereken bir noktaya iflaret etti i yan lsamas na kap lmamak gerekiyor. Ülke sorunlar nda, siyasette varl n hissettiren geliflmeyi engeller durumda bulunduran, sorumluluklar öteleyen çeliflkiye ister istemez olumsuz anlamlar yüklense de felsefi aç dan bak ld nda çeliflkinin devinim, dönüflüm, geliflim aç s ndan kaç n lmaz oldu u anlafl lacakt r. Do a olaylar nda do a-insan, insan-insan, dünbugün, geçmifl-gelecek, bilgi-cehalet, bilim-hurafe, kent-k r, iflçi-iflveren, yöneten-yönetilen, zenginyoksulluk aras nda ezen-ezilen iliflkisinde, üretimtüketim aras nda belirleyici olan çeliflkidir. Çeliflkinin önemi, hareketi sa lamas ndad r. Çeliflkinin çözümü, hareketin kendisi olmaktad r. Çeliflkisiz hareket sa lanmas mümkün de ildir. Çünkü çeliflki iflin özü çekirdek noktas n oluflturmaktad r. Felsefeciler buna çeliflki içtedir, demektedir. çte oldu u içindir ki harekete yol açmakta, çözümü kendi içinde bar nd rmaktad r. Geliflmenin çeliflki içindeki karfl tlar n savafl d r, tezi buradan ç kmaktad r. McKey in dizelerinde karfl laflt m z flu yaklafl - m n çeliflkinin do as n anlamam z sa layacak derinlikte olmad n kim iddia edebilir: S cak olmadan so uk olmaz So uk olmadan s cak olmaz yi olmadan kötü olmaz Kötü olmadan iyi olmaz Yaflam olmadan ölüm olmaz Ölüm olmadan yaflam olmaz Savafl olmadan bar fl olmaz Ben bar fl istemiyorum stemiyorum çünkü ben savafla karfl y m. Çeliflkinin farkl bir ifade ile do aya insana sa lad fayday en özlü bir flekilde özetleyen bu dizeler geliflmekte olan, yeninin, do runun, olmas gerekenin, mutlak galibinin anahtar n sunmaktad r bizlere. Çeliflki yaflam n, yeninin, do an n kazanaca n mufltulamaktad r. Tek flartla, çeliflkinin çözümünde iradi müdahale olanaklar yarat lmal, çeliflkinin insana dair olumlu sonuçlar aç a ç karmas için yo- un çaba sarfedilmeli. Bu çaban n ad na siyaset deniyor. Siyaset bir anlamda toplumsal sorunlar çözme sanat d r. Nas l çözüldü ü, çözme yöntemleri, çözülüp çözülmedi i ise bizlerin siyasal tercihlerine ba l d r. Meslek odalar ve toplumsal çeliflkiler ayn belirlemeyi yapmakta hiç bir sak nca yok. Meslek odalar çeliflkiler yuma içinde mesleki alanlara dair çözüm yollar n kamuoyu ile paylaflmakta do ru çözümler üretebilmekte, üretebildi i oranda toplumsal karfl t bulmaktad r li y llar sadece mühendis mimarlar n de il, farkl meslek alanlar na iliflkin yasalar da ç kart lm flt r. Meslek örgütlerine, mesleki alanlar n yasa ile tarif edilmesine o y llarda ihtiyaç duyulmas n n tesadüfî oldu u san lmas n. Çünkü 50 ler toplumsal ihtiyaçlar n farkl l k arzetmeye bafllad, dernek s n rlar n aflmayan meslek örgütlerinin ihtiyac karfl lamad ekonomi ve yat r m tercihlerinin de iflmeye yüz tuttu u y llard r. Türkiye kapitalist dünyaya kap lar n açmaya yine bu y llarda bafllam flt r. Devletçi yönü a r basan kapitalist iflleyifl, devlete ba l ve öz itibariyle kooperatist meslek örgütleri yaratmay hedeflemifl, mesleki alanlarla ilgili yasalar birer birer gündeme gelmifltir. Kooperatizm mesleklerin karar alma yetkisine sahip ve hükümet kat nda temsil edilen kararlar kamu güçlerince yapt r ma ba lanan anlay fl oldu unu flu andaki meslek odalar n n bilincinde oldu unu vurgulamak gerekiyor. Kooperatizm talya ve Almanya faflizminde devlet birli ini ve yaflam n sa lad düflünülen devletin emrinde olan yönetimine devletin, partinin, sermayenin eme in ve tekni in temsilcilerinin kat ld kooperasyon denen meslek birliklerinin üretim sürecine düzenledi i bir siyasal mekanizma lerde oluflturulan yap asl nda tamamen sisteme hizmet amac güden yap lar. Dolay s yla meslek odalar devletin vesayeti alt nda. Bizler yasayla düzenlenmifl bir kurumda, s n rlar belirlenmifl, toplumsal sorumlulu u, hak ve ç karlar sosyal yönelimleri ve muhalefet görevini yerine getirmeye çal fl yoruz. Meslek odalar çeliflkiler yuma içinde bulunuyor, dayanak noktas da budur san yorum. TMMOB mevcut düzenin ihtiyaçlar n karfl lamak için kurulmufl bir meslek örgütü. Devletçi kapitalist sistemin teknik elemana ihtiyaç duymufl bu çerçevede Türkiye nin dört bir yan nda mühendislik mimarl k fakülteleri aç lmaya bafllam fl mevcutlar içinde ç kar lan yasalarla yönlendirilmifl. TMMOB nin toplumsal hayattaki yerini tart fl rken bu gerçekleri unutmamak gerekiyor. TMMOB bu süreci zigzaglara, geri çekilmelere, inifllere ç k fllara, kadrosal aç dan ve siyasal anlamda k smi de iflikliklere tan k olmufl ama TMMOB nin ana hatt özellikle 1970 den sonra pek fazla de iflikli e u ramam flt r. Yaln zca 80 döneminde k sa bir cunta döneminde aradan sonra toplumsal olaylarda yerini alm fl bugünlere kadar emekten yana net tav rla gelmifltir. TMMOB nin bunu baflarmada dayanak noktas toplumsall d r. Bugünün baflat çeliflkisi de budur asl nda. Yeni liberal yönelim kamunun tasviyesi, kamu alan n n daralt lmas, kamusal mal ve hizmetle- 42 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

43 3. O T U R U M rin üretilmesinin k s tlanmas hatta devletin hizmet üretiminden tamamen çekilmesi. Sosyal devlet uygulamalar n n terkedilmesi hususunda TMMOB nin son y llardaki politikas n bunun karfl s na infla etmifltir. TMMOB nin siyasi bir parti olmad kadrolar n n buna uygun kadrolardan oluflmas durumuna dikkat çekmek gerekiyor. TMMOB ni adeta bir parti gibi gören anlay fllar var. Tersten yaklafl mlar da vard r tabi. Sadece s radan meslek örgütleri olarak görme i ye leyen görüfl. Bu iki anlay fltan birinin etkin olmas durumunda ise TMMOB nin mesleki meflruiyeti zay flayacakt r. TMMOB toplumsal yarar ön planda tutan hayat kolaylaflt rmay asli ifl sayan meslektafllar n ve mesle inin sayg nl n korumaya çal flan yeni haklar elde etmek, kazan lm fl haklar korumak için çaba sarfeden bir örgüttür. TMMOB toplumsal ihtiyaçlar n kolaylaflt r c s d r. Toplumsal hayat için kaç n lmaz önemi olan teknik elemanlar n bilgi ve deneyimi bünyesinde toplayan bunu örgütlü bir biçimde toplumun hizmetine sunan bir yap d r. Bu noktada yine oturumun ana temas na de ikmek gerektirmektedir. Burada zeminimizin bir baflka çeliflkisi ortaya ç k yor. Üreten mühendisler mimarlar ve flehir planc lar, üretim ya kamu idaresine teslim edilmekte ya da özel sektör devrede olmaktad r. Üretenler, uygulay c de ildir. Ne amaçla üretildi i bilgisi d fl ndad r. Bu durum bir handikapt r. Teknik elemanlar üretimin toplum yarar na kullan l p kullan lmayaca konusunda söz sahibi de ildir. TMMOB üretilen de erlerin denetlenmesini talep etmektedir. Bu talebi mesle i korumak yan nda toplumsal ç karlar da gözetmek amac da tafl d da bilinmelidir. TMMOB üretimin siyasallaflt r lmas na karfl üretimi toplum yarar na kullan lmas nda srarc oldu unu göstermifltir. TMMOB nin toplumsal olaylar karfl s nda ald rol emekten yana güçlerini siyasi örgütlenme bofllu u nedeniyle günümüzde artm fl baz sendikalar ve meslek örgütleriyle toplumsal olaylara müdahil olma zorunlulu u do mufltur. Bu süreçte nflaat Mühendisleri Odas na özellikle 1970 y l nda oda yönetimine Rüfltü Özal baflkanl nda ilerici, demokrat, devrimci inflaat mühendislerinin seçilmesiyle etkin bir rol alm fl 1970 lerde TMMOB yönetimine ilerici demokrat ve devrimcilerin gelmesinde nflaat Mühendisleri Odas yönetiminin ilerici ve devrimcilerden oluflmas n n büyük bir rolü olmufltur döneminde sürecin kadrolar n oluflturan TMMOB bünyesinde odalar n faal çal flmalar d r. Toplumsal olaylar içinde y llar nda özellikle teknik elemanlar, mühendisler çok büyük roller alm fl, halk n bilinçlenmesinde önemli ad mlar atm flt r. Bugün çevrenize bakt n zda mutlaka o dönemden birçok tan d n z vard r. Bu dönem çok yo un bir dönemdi. 80 y l nda 12 Eylül darbesiyle birlikte odalar n bu durumundan dolay odalara ve TMMOB ne bir anlamda el konulmufltur. ki y ll k bir süreç böyle geçmifl, sonra oda yönetimlerinde ilerici, devrimciler görev almaya bafllam flt r. Daha sonraki süreçte TMMOB mücadelenin içinde kamu yarar na, toplumsal olaylarda müdahil olmufl ve bugüne kadar bu rolü üstlenmeye devam etmifltir. Geçti- imiz dönemde özellikle TMMOB merkezli odalar - m z n da içinde yer ald birçok toplumsal olay ile ilgili etkinli i hepbirlikte yaflad k. Bunlar daha üst boyutlara varmakta ve kitleselleflmekte, bununla birlikte gençleri aram zda görmek bizi mutlu etmekte. Bugün nflaat Mühendisleri Odas ne yap yor? üyesi, 26 flubesi, 126 temsilcili i, 300 ün üzerinde çal flan var. Bu gücüyle toplumsal olaylara hala müdahil, toplumsal çeliflkinin emekten yana çözümü için mücadele eden bir sivil toplum örgütü niteli indedir. Her ne kadar yasayla kurulmufl yar kamu kuruluflu gibi düflünülse de biz bugün kendimizi demokratik sivil toplum örgütü olarak görüyoruz. nflaat Mühendisleri Odas kendi alanlar yla ilgili kamu yarar na olan üretmeye, takipçisi olmaya araflt rma yapmaya, politika üretmeye etkinlikleriyle kamuoyunu bilgilendirmeye, mal etmeye çal flmaktad r. Örne in su politikalar konusunda iki büyük kongre yapt k. Özellikle bu kongrelerde suyun özellefltirilmesine karfl, insan n su hakk n n do al oldu- unu savunduk ve bunun politikas n oluflturduk. Ulaflt rma politikalar nda bugün biliyorsunuz Dan fltay dan döndü, yollar n, demiryollar n n ve çevresinin özellefltirilmesi söz konusu tüm haklar yla. Bunlara karfl politikalar gelifltirildi, toplu tafl m n kentler için zorunlu oldu u politikas gelifltirildi. Kentleflme konusunda imar politikalar n n de ifltirilmesi ve kamu yarar na dönüfltürülmesi gerekti ini söyledi. Afet ve depremler konusunda her y l onlarca etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklerin amac hem kamuoyu oluflturmak, hem de ilgilileri uyarmak onlar n densizli ini vurgulamak. 9 y lda yap lmayanlar yapt rmak için u rafl yoruz y l nda toplanan deprem fluras nda al nan kararlar n hiçbirisi hayata geçirilmemifltir. Bugün stanbul depremi bekliyor, Türkiye depremi bekliyor. Binlerce kiflinin ölebilece i afetlerin yaflanmas bekleniyor. Ama televizyona ç k p afet sonras kurtarma ekiplerinin reklam n yap yorlar. Bu kadar densizlik olmaz. Afet sonras kurtarmalar n oran yüzde 1.5 dur. Bir deprem oluyor kifli ölüyor, allame-i cihan olsan z kurtaraca n z kifli 300 dür kifli b rak n ölsün, ama ben çok iyi kurtarma ekibi oluflturuyorum. 9 y ld r yap lmayanlar duyurmak için stanbul, Sakarya, Düzce, Gölcük merkezli yürüyüfl ve anma törenleri yap ld 17 A ustos ta. Umar m 10. Y lda ilgililere uyumayaca z, uyan k oldu umuzu duyurmak, ölmek istemedi imizi hayk rmak için gene Gölcük de oluruz. Tabi çuvald z biraz da kendimize bat r yoruz. Afet ve deprem sürecinde hiç mi rolü yok. Çok vard r. Türkiye de e itim kalitesi bellidir. Sadece e itimde bir formasyon verilir. As l meslek e itimden Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 43

44 3. O T U R U M sonraki süreç içinde kazan l r. Bu nas l yap l r? Örnek verirsek burada bir tak m pratikler, çal flmalar yap yorsunuz. Bunun d fl nda mesle e girdi inizde sizden daha tecrübeli meslektafllar n zla mesle i ö renebileceksiniz. nflaat mühedislerinde bu çok daha önemli. Çünkü inflaat mühendisleri yap lar n tafl y c sistemlerini oluflturur. Dolay s yla bir inflaat mühendisinin yapaca hata direkt cana mal olur. Bunun için hem akademik e itimde, hem de daha sonra mühendis olduklar nda meslek içi e itimlerinin çok büyük önemi vard r. 30 y l masa bafl nda oturmufl, sadece memurluk yapm fl mühendis arkadafllar m z bundan k sa bir süre öncesine kadar ç k p proje yapma yetene ine sahipti. Bugün inflaat mühendisleri odas bunu kald rd. Yeni yönetmeliklerle art k inflaat mühendisleri okuldan mezun olur olmaz imza atamayacak. 20 y l oturmufl inflaat mühendisi ç k p 45 katl binaya imza atamayacak. Dolay s yla birtak m yönetmeliklerle, meslek içi e itimlerle, bunun yan nda özellikle savundu umuz yetkin mühendislik ile önümüzdeki süreçte inflaat mühendislerinin kendi uzmanl k alanlar nda yetkinleflmesini sürekli e itim almas n sa lamaya çal fl yoruz. Bu konuda önemli mesafeler kattettik. Bu e itim sürecimiz yaklafl k 4 y ld r devam ediyor. fiimdiden hissedebildi imiz, görebildi imiz eksiklikleri büyük oranda tamamlad m z bu hiç bir zaman yeterli de il. Teknoloji sürekli gelifliyor. Bilim sürekli gelifliyor, dolay s yla inflaat mühendislerinin de sürekli kendilerini gelifltirmesi gerekiyor. Bilirkiflilik konusunda çal flmalar yap l yor. Biliyorsunuz en kirli ifltir Türkiye de bilirkiflilik yap lmas. Bunlar n e itimleri ve sertifikalanmalar do rultusunda çal flmalar yap l yor. Özellikle yap denetim yasas n n de ifltirilmesi, imar yasas n n de- ifltirilmesi, TMMOB yasas n n de ifltirillmesi gibi mesle imizi, meslektafllar m z ilgilendiren tüm yasa ve yönetmelikler üzerinde alternatifler haz rlan yor bunlar önümüzdeki dönem kamuoyu ile paylafl lacak. Bu süreci nflaat Mühendisleri Odas kendini yenileyerek ve yetkinlefltirerek geçirmeye çal fl yor. Bir konuya daha dikkat çekerek konuflmam sonland rmak istiyorum. San yorum dünya üzerinde TMMOB Ne benzer baflka bir örgüt yoktur ve böyle bir model yoktur. Yasayla kurulmufl, s n rlar, yetkileri, gelirleri yasa koyucu taraf ndan belirlenmifl kamu kurumu niteli inde meslek örgütü olarak tan mlanm fl bir yap n n muhalif olmas kendi içinde demokratik teamülleri hakim k lmas görünür bir durum de il. Bizlerin çözmekte zorland m z çeliflki iflte bu noktadad r. TMMOB sürecinin tüm bileflenler olarak zorunlu geçiyor olmas budur. Tüm konuklara teflekkür ediyor, sayg lar sunuyorum. Say n Elif Öztürk, Say n Sarp a konuflmas ndan dolay teflekkür ederek, sözü Mehmet TORUN a b - rakt. MEHMET TORUN, MADEN MÜHEND SLER ODASI Say n Torun, Maden Mühendisleri Odas n ntarihçesini özetleyerek ülkemizdeki maden varl n ve bu madden varl klar n n iflletilme biçimlerini Osmanl dönemi ile k yaslayarak de erlendirmifltir. Bugün Galata bankerleri yerine IMF var, Osmanl yerine de Türkiye Cumhuriyetinin maliyesi var, ancak yöntem ayn y l nda yine bor madenleri ile ilgili BH Blyton Avustralya da uluslararas bir tekeldir. Türkiye deki bor madenlerinin iflletilmesi ile ilgili hükümete baflvuruyor. De erli arkadafllar, hepinizi Maden Mühendisleri Odas ve flahs m ad na selaml yorum. Böyle bir etkinli i düzenleyen HKMO yöneticilerine teflekkür etmek istiyorum. Benim y llard r özledi im, önemsedi im bir etkinli i 6-7 y ld r yap yorlar. Biz de oda olarak tam bir ay önce ö renci temsilcilerimizle Zonguldak, Ere li de minik bir yaz kamp planlad k ve bunu düzenledik. Burada böylesi çal flmalar n ne kadar önemli oldu unu gördük. Umar m gelecekte, odalar n birlikteli i ile bu çal flmalar daha güçlenir. Daha büyük boyutta olur ve gelece in oda yöneticileri de buradan yetiflir diye düflünüyorum. Bugün seçilen konu önemli, çeliflkiler, geliflmenin temel unsuru, dinamikleri. Odam z n tarihsel geliflimini anlat rken de çeliflkilerle birlikte nas l bir yol alm fllar nas l yo rulmufl, bugün nerede, dün neredeydi, odam z tan tarak bir sunum yapmak istiyorum. Maden Mühendisleri Odas da TMMOB ni kuran 10 odadan bir tanesi y l nda 313 üyesi ile TMMOB üyesi olmufllar. Ve çal flmalara bafllam fllar. Zonguldak, zmir, Adana, stanbul olmak üzere dört flubemiz var. Yaklafl k 50 yerde il temsilcili imiz, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

45 3. O T U R U M civar nda iflyeri temsilcili imiz var. 10 bin üzerinde üyemiz var y l nda ilk maden mühendisi e itim bafllam fl, bugün 16 bölümde, 900 civar nda mezun veriyor. Bu mezunlar m z n büyük bir k sm iflsiz. Odam z 1970 y l na kadar metalurju, seramik ve petrol mühendislerini odam zda bar nd r yor y l na kadar jeoloji mühendisleri yine bizim odam - z n bünyesinde 86 y l na kadar da jeofizik mühendisleri odas odam z n bünyesinde beraber çal flm - fl z. Bu anlamda Maden Mühendisleri Odas do urgan bir oda. Bu ayr l klar ne kadar do ru, bize ne kadar katk veriyor ayr bir tart flma konusu. Bir gerçeklik de bu. Bizim bünyemizden befl oda ç km fl kendi camialar na hizmet ediyorlar. Maden Mühendisleri Odas genel olarak madencilik sektörünün geliflmesine yönelik olan amaç ve hedefler do rultusunda bilimsel ve teknik çal flmalar yaparken ülkenin ihtiyac olan enerjinin yerli kaynaklardan üretilmesini savunuyor. Yine arabadan uç ürüne kadar mühendislik bilimi ve teknolojisini kullan lmas n savunan tüm bunlar yaparken de kamu yarar öncelikli olarak planlama yap lmas n isteyen ve bunu her platformda söyleyen örgüt. Odam z ülkenin ve sektörün sorunlar na müdahil olurken, bireysel ve küçük grup ç karlar ndan uzak toplumun ortak yararlar na odaklanm fl çözüm önerilerini yine toplumla paylaflm fl bugüne kadar. Bu süreçte de bazen elefltiri almas na ra men kabul görmüfl görüfllerini benimsetmifltir ve 40 larda, ekonomide devletçili in hakim oldu u y llarda mimar ve mühendislerin bir anlamda alt n ça gibi alg lanabilir. Bu dönemde teknik elemanlar hem iktidardaki rollerini artt r yorlar, toplumsal statüleri de ifliyor, art de erden ald paylar art yor. Karar süreçlerinde etkin oluyorlar. Bunu 68 kufla gençlik liderlerinden Harun Karadeniz kapitalsiz, kapitalistler diyor o dönemin mühendislerine bu uzun y llarda kuram n koruyor. Bu ayn zamanda Osmanl egemen s n f klasi i devam ediyor. Burada örnek olarak Zonguldak maden mühedislerinin okuludur, 1940 da millilefltiriliyor. Millileflme sonunda hsan Soyek ad nma bir maden mühendisi kurumun bafl na genel müdür olarak atan yor. Ast ast k bir devlet yöneticisi gibi davran yor. Ad na para bast rd söyleniyor. Ayn zamanda hsan Soyer Zonguldak flube baflkan m z. Daha sonra kinci Paylafl m savafl ndan sonra Avrupadaki ekonomik modele uygun olarak TMMOB kuruluyor ve çal flmalara bafll yor. Kurulufl sürecine bakt m z zaman Bay nd rl k ve skan Bakanl n n k smen de sanayi bakanl n n üst düzey yöneticileri TMMOB nde yönetici. Devlet asl nda burada TMMOB arac l ile mühendis ve mimarlar denetim ve zapdurap alt na almaya çal fl yor. Burada bir gerçe in alt n çizmek gerekiyor. Her ne kadar kitlesel bat c bir iktidar n parças olan teknik elemanlar homojen bir yap göstermiyorlar. Devletin bu tür yap lanma talebine karfl onlar kendi sosyal, ekonomik ve mesleki çözümü için farkl düflünceler gelifltirilmeye bafllan yor. Özellikle 1961 y l nda k smi olarak özgürlüklerin gelifltirildi i Anayasan n da etkisiyle 1970 li y llara do ru toplumsal çeliflkilerde odalar ve TMMOB yerini netlefltirmeye bafll yor. 70 lerde Türk Tabibler Birli i, Türkiye Barolar Birli i ve Eczac lar Birli i ile TMMOB sol kanatta emekten yana yerini al yor. 70 li y llarda mühendisler gerek toplumsal konumlar n, ekonomik olanaklar n yitirmeye bafll - yorlar. Neoliberal politikalarla bafllayan süreç her ne kadar 1980 den sonra daha hissettirse de 1970 lerde mühendisler o elit yap s ndan kopmaya bafll yorlar. Bu siyasallaflmay beraberinde getiriyor. Eski baflkanlar m zdan Kaya Güvenç in konuflmas nda dinlemifltim, sokaklarda mitingler, eylemler yaparken eski bir bakan, Siz ne diye soka a ç k yorsunuz? Eskiden gelip, baflbabakan, bakanlar sizi karfl lard, sizi dinlerlerdi? Sizi dikkate al rlard, flartlar m de iflti? Kaya bey de kendisine anlatt n söyledi. O zamanki mücadele anlay fl yla flimdikinin de iflti inin göstergesi askeri darbesi olunca birçok örgüt gibi TMMOB de ciddi yara al yor. 70 li y llarda bafllayan geliflme sürecinde bir gerileme bafll yor TMMOB nin yetki ve faaliyet alanlar n n darald bir sald r bafll - yor. Bunlardan bir tanesi oda ve TMMOB ne üyelik zorunlulu u kald r l yor 82 Anayasas ile. Önce kamu kurum ve kurulufllar nda çal flanlar n üyeli i zorunlu iken Anayasa de iflikli i ile iste e b rak l yor. 80 li y llarda kurucu mecliste kapatal m m yoksa biraz daha zay flatal m m tart flmalar yaflan rken flöyle söylüyor: Kapatmaya gerek yok, bir statü de iflikli i ile etkisizlefltirmesi daha uygun olur. Bu durumda 66 ve 85 say l kanun hükmünde kararnameler ile de kesinlefliyor. TMMOB nde yaflanan süreç odam zda da paralel olarak yaflan yor ile 1960 l y llar aras nda Enerji Bakanl n n bir genel müdürlü ünü yapan meslektafl m z ayn zamanda odam z n baflkan oluyor. Maden flletmelerinin, Etibank n, kömür iflletmelerinin genel müdürleri de bizim odan n otomatikman yöneticileri oluyorlar. Zonguldak Ere li Kömür flletmelerinin üst düzey yöneticileri de flube yönetim kurullar n n çeflitli kadamelerinde görev al yorlar. 60 lardan sonra bafllayan dinamizm ile de ODTÜ ve TÜ li meslektafllar m z n özellikle Ankara merkezde yönetimlere girmeye bafllamas yla birlikte olumlu muhalif çizgi bizim odam za da yans yor. Toplumsal mücadele içindeki yerini al yor ve bugünlere kadar geliyor. Türkiye nin 41 hükümet, 3 darbe, say s z ekonomik, siyasi ve toplumsal bunal ml y llarda sektörün sorunlar nda Maden Mühendisleri Odas dinamik yap s yla birlikte çözümler üretiyor, müdahil olmaya çal fl yor, sempati ve sayg s n yitirmiyor kamuoyun- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 45

46 3. O T U R U M da. Burada en büyük etki üyelerinin ve yöneticilerin özverisi. Odan n profesyonel çal flan say s 15 i geçmemifltir hiç bir zaman. Burada yüzlerce kongre, sempozyum, bilimsel etkinlik yap yor. Sokak eylemleri mitingler yap yor. Bütün bunlar özverili taban yla yap yor, bu gayret ve emek tüm odalar m zda var. Odam z n yapt etkinlikleri sizlerle paylaflmak istiyorum y l nda yeralt nda çal flan mühendislere, yeralt vergi muafiyeti kazand rmas ile ilgili ciddi mücadele yürütüyor ve bu hakk elde ediyorlar. Yine 1978 y l nda 2178 say l kanun gere i Madenlerin Devletlefltirilmesi karar ç k yor. Odam z resmi olarak görev al yor. O zamanki hükümet oda ile protokol yap yor, hangi madenler ve hangi yöntemle, nas l olmal diyerek yol haritas çiziliyor ve MMO da aktif olarak görev al yor. Bu konu o zamanki yönetim kurullar nda, genel kurullarda çok tart fl l yor. Yap lanlar do ru muydu? Bu çal flmalarda bulunmak sermayeye destek vermek anlam na m geliyordu, fleklinde tart flmalar uzun y llar yaflan yor y l nda ülke genelinde gerçeklefltirilen teknik eleman boykotu ve bir günlük ifl b rakma eylemine tüm flubeleriyle tam destek veriyor, özellikle Zonguldakta. Bu eylem sonucunda birçok üyemiz ceza al yor faflist askeri darbesinde odam za kilit vuruluyor. O dönemde bir Maden Mühendisleri ve Mimarlar Odalar kapat l yor ve yöneticileri tutuklan yor. Üç ay kapal kal yor, sonra mahkeme karar ile aç l - yor Anayasa çal flmas öncesinde Madenlerimizin as l sahibi halkt r fliar yla paneller düzenlenerek o zamanki madenlerin korunmas 168 madde ile ilgili çal flmalar yap l yor. Yine madenlerin devletçe iflletilmesine dair 2840 say l yasan n uygulamas yla ilgili çeflitli çal flmalar yap yorlar y l nda bor madenlerinin özellefltirilmesine karfl ç kmak üzere Band rma da bir miting düzenleniyor. Önemli bir miting idi bu. Özellefltirilmesi düflünülen bor madeni, odam z n bir nebze katk s ile kamuda kal yor. Bu arada bor madeni ile ilgili k sa bilgi aktarmak istiyorum y l ndan itibaren bor madeni Bal kesir Sultançay r mevkiinde bulunuyor. Ancak bor oldu u bilinmiyor. Polonyal bir-iki kifli bunu alç tafl diyerek götürüyor, heykel yapaca z diye. O y llarda Osmanl da heykel günah, yeteri kadar önem verilmiyor. Yabanc lar alç tafl niyetine uzun y llar tafl yorlar. Daha sonra anlafl l yor ve yurtd fl na götürülmesi yasaklan yor li y llarda Osmanl maliyesi çok zor durumda. Borç paraya ihtiyac var. Bugünkü ekonomik tablo ile paralellik çizdi i için aktarmak istiyorum. Galata bankerlerinden borç para istiyor Osmanl maliyesi. Bankerler biz size borç veririz ama buna karfl l k Sultançay r ndaki bor madeninin iflletme hakk n 20 y ll na bize verin. diyerek ruhsat n istiyorlar. Uzun pazarl klarla 20 y ll k ruhsat hakk ngilizlere veriliyor. Bugün yaflananlar o gün yaflananlar n ayn s. Tarih tekerrür ediyor. Bugün Galata bankerleri yerine IMF var, Osmanl yerine de Türkiye Cumhuriyetinin maliyesi var, ancak yöntem ayn y l nda yine bor madenleri ile ilgili BH Blyton Avustralya da uluslararas bir tekeldir. Türkiye deki bor madenlerinin iflletilmesi ile ilgili hükümete baflvuruyor. Hükümet de bir protokol imzal - yor. Daha sonra aç a ç k nca biz odalar olarak itiraz ediyoruz. O zaman yalanl yor D fl flleri Bakan Ali Babacan bugün de ayn oyunlar devam ediyor. Baflta bor madeni olmak üzere do al kaynaklar m z ile ilgili bu tür bir s k nt ve yanl fl politika devam ediyor. Bunu da hepimizin sa duyusuyla engelleriz diye düflünüyorum y l nda maden kanunlar çal flmas nda kamu yarar n n korunmas amac yla çeflitli etkinlikler düzenleniyor madenlerin özellefltirilmesine karfl mücadele veriyor odam z. Bunlar n d fl nda üst birli imiz TMMOB nin düzenledi i miting ve etkinliklere tam destek veriyor, genifl üye kat l m sa lamaya çal fl yor. Yine ülkemizin yaflad sorunlara müdahil oluyor. Bunlarla ilgili bas n aç klamalar yap yor. Kamuoyu oluflturmaya gayret ediyor. Bu konularda kamuoyu yarar n korumak amac yla yasal hakk n kullanmak amac yla davalar aç yor. En son davam z, ithal kömür kullan larak enerji elde edilmesiyle ilgili Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu nun verdi i bir lisans n iptali için dava açt. Ayn davay Elektrik Mühendisleri Odam z da açm flt. Devam ediyor flu anda yasal süreç. De iflik konularda bilimsel etkinlikler düzenleyerek sektörün ihtiyaçlar na cevap vermeye çal fl - yor. Geçmifl y llarda TMMOB nin ehlilefltirilmesi, muhalif çizgiden merkeze çekilmesi ile ilgili çal flmalar son bulmad. Son y llar özellikle odalar n bakanl klara ba lanmas ile ilgili çal flmalar var. Maden Mühendisleri Odas n örne in Enerji Bakanl na ilgisi gere i ba lamaya çal fl yorlar. Bununla ilgili bir taslak var. Bu tehlikeli bir durum, bunu hepimizin bilmesi ve mücadele etmesi gerekiyor. Biraz önce MO baflkan söyledi, yasalarla s n rlar çizilmifl bir örgütün muhalefet yapmas bile çeliflkinin kendisidir, dedi. Bununla yetinmeyen siyasi irade, direkt kendisine ba layarak tamamen meslek odalar n sivil toplum örgütlerine dönüfltürmeye çal fl yor. Bu çal flmalara ciddi flekilde itiraz etmemiz gerekiyor. 28 y ld r yap lmayan bir uygulama geçti imiz temmuz ay nda yap ld, Cumhurbaflkanl Devlet Denetleme Kurulu TMMOB ne bir yaz yazd. Son üç dönemin çal flma raporlar, bütçeleri ve yöneticilerin isimleriyle birlikte seçim sonuçlar n istedi. TMMOB buna bir bas n aç klamas yaparak itiraz etti. Baflkan m z Mehmet So anc itirazlar n de iflik flekillerde sununca, Denetleme Kurulundan bir yetkili Birli e 46 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

47 3. O T U R U M gelerek aç klama yapma iste i hissetti. Biz odalar n daha verimli çal flmalar n talep ediyoruz, onun için bunu istiyoruz. Sanki onlardan bunu isteyen varm fl gibi. Türkiye de yaflanan bu son süreçte bir aç k arama, gözda verme, sindirme politikan n bir yans - mas d r, bu hiçbir zaman bizleri y ld rmayacakt r. Bizler yolumuzun ve yapt klar m z n do ru oldu una inan yoruz. Odalar n yapt klar muhalefetten mevcut siyasi statükonun ne kadar çekindi inin bir göstergesidir. Bu mücadelede siz de erli genç arkadafllar n olmas n çok önemsiyorum. Bizlerin bilgi birikimi, sizlerin dinamizmiyle birlikte daha iyi bir Türkiye ve dünyan n bekledi ini biliyorum. Bu anlamda inanc - m koruyorum. Sözlerime son verirken odalar m z bugünlere tafl yan, emek veren, al nteri döken tüm meslektafllar - m z burada bir kez daha sayg yla an yorum. Yaflas n TMMOB örgütlülü ü, tam ba ms z Türkiye mücadelemiz. Say n Elif ÖZTÜRK konuflmac lara teflekkür ederek sözü kat l mc lara b rakt. D YAR SARAÇO LU (E.Ü Bilgisayar) Sorum Serdar Bey e, yetkin mühendislikle ilgili. 17 A ustos depreminden sonra dile getirilen yetkin mühendislik konusunda flöyle bir fley sorayaca m. 260 kifli yetkin mühendislik ünvan n ald. Daha sonra yürütme karar durduruldu. Yetkin mühendisli i oda olarak savundu unuzu dile getirdiniz. Üniversitelerde verilen e itimin yetersizli inden ve mühendislik e itiminden kaynaklanan problemlerden söz ettiniz. Avrupadaki baz e itim sistemlerinden, GAST gibi örnekler ele alarak yetkin mühendislik ad alt nda de ifltirebilece inize inan yor musunuz? D REN ÖZGÜN (YTÜ JFM) Serdar beye ayn konuda soru sormak istiyorum. Konumuz çeliflki, TMMOB gibi demokrat olan veya olmaya çal flan bir kurumda ö rencilerin fikirlerinin karar aflamas nda dikkate al nmamas as l çeliflki de- il midir? MO da ya da Makina Mühendisleri Odas nda yetkin mühendisli e karfl olanlar atmak (!) demokratikli e s yor mu acaba? Yetkin mühendislik göz boyamadan baflka bir fley de ildir. Sabahtan beri neoliberal politikalara karfl olundu u söyleniyor ama buna karfl olunan yetkin mühendisli e karfl olmamak çeliflki de il midir? Yetkin mühendislik oldu unda binalar y - k lmayacak m d r? Savunma mekanizmas olarak deprem söyleniyor. Burada suçlu olarak da mühendisler söyleniyor. Suçlu olan müteahitlerdir. Mal çalarak inflaat yapmalar, inflaat yap lmamas gereken yerlere inflaat yap lmas, binalar yap ld ktan sonra sa laml - n n tesbit edilmemesi gibi durumlar binalar n y - k lmas na sebep oluyor. Mühendislerde de sorun vard r ama e itim gelifltirilerek yap lacak bir fley. Niye yetkin mühendislik ad alt nda yap lmaktad r. Yeni mezun olan mühendisler direkt para babalar na düflük ücretle köle olacakt r. SERDAR HARP ( MO Genel Baflkan ) Bir fley soraca m, Yetkin Mühendislik Yönetmeli ini okudun mu? KER M ATAMAN (KTÜ JFM) Ben Artvinli yim. Mehmet Bey e sorum olacak, Karadeniz Bak r flletmeleri var bildi iniz üzere. fiimdiki ad Ceka Bak r olmak üzere. Bundan birkaç y l öncesine kadar, batt batacak, kapat ld, kapat lacak, özellefltirilmesi isteniyor. Belirli bir süre iflçilere para verilmedi. Birden özellefltirme statüsüne al - n yor, ne olup bitti i anlafl lamadan sat l yor. Koskoca sahildeki arazisi sat l yor. Bir habere göre depolar yüzde 70 dolu iken özellefltirme ile alan firma, içeride hiç mal yoktu, diyor. Bir hafta sonra Çin veya Japonya dan bir haber geliyor bak r fiyatlar bin dolardan yedi bin dolara ç k yor. Böyle fleyleri ben anlayam yorum. Devletin mal nas l böyle göz göre göre gidiyor. Bizim orada köylüler bile birilerinin ifli oldu- unu anlad halde, neden karfl ç kam yorsunuz? Karfl ç k yorsunuz da yapt r m uygulayam yoruz. Bunu merak ediyorum. SAM ÖZBEK, KTÜ JFM Sorum Ali Fahri ÖZTEN e, özellefltirmelerden bahsediliyor. Petkim, Tüprafl, Erdemir nin özellefltirildi inden bahsediyoruz. Bizler odalar olarak mitingler, gösteriler yap l yoruz, ancak hukuksal bir Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 47

48 3. O T U R U M yapt r m hakk m z var m? Varsa neler? Sonuç alabiliyor muyuz? Özellefltirmelerde bu kurumlar zarar ediyor, bu kurumlar devlete yükmüfl gibi empoze ediliyor. Özellefltirmeden sonra bu kurumlar para kazanmaya bafll yor. Alan flirket para kazanmayaca iflletmeyi neden als n? skenderun Demir Çelik Fabrikalar zarar etme boyutuna geldi i süreçte, Ere li Demir Çelik Fabrikas sat n al n yor afl r derece kar etmeye bafll yor. Kardemir zarardayken, iflçilerin maafllar n ödeyemezken yine Erdemir al n yor ve kar eder hale getiriliyor. Sonra Erdemir özellefltiriliyor vs. Bunu merak ediyorum. ORHAN BAK, Gümüflhane JFM Serdar beyin söylediklerine birkaç fley eklemek istiyorum. Bu binalar ne kadar müteahitler yap yorsa da bizler mühendisler denetliyor bunlar. Bir harita mühendisi onun gidip subasman n ölçüyor, kotu veriyor. nflaat mühendisi depreme dayan kl l n veriyor, jeoloji mühendisi zemin etüdünü veriyor. Sonuçta bunlar yapanlar da bizleriz. Müteahit malzemeden çalm fl olabilir ama denetleyenler yine bizleriz. Do ru dürüst denetlense bütün bu eksikler ç - kacakt r. Bütün hata burada mühendislerde. MÜN R YEN GÜN, EÜ Elektrik-Elektronik Ali Fahri beye sorular - m yöneltmek istiyorum. TMMOB demokratik merkeziyetçili i yukar dan afla- ya iflleyen bürokrasi aras ndaki fark ve ortak özellikleri aç klar m s n z? Sosyal devletin tan m, temel insan hak ve özgürlükleri, bar nmay, e itimi vs. herkese paras z, eflit bir flekilde sa layan devlet anlay fl de il midir? Evet ise biraz önce anlatt n z gibi so uk savafl döneminde kapitalist kamp n, sosyalist kamp n yaratt veya yarataca hareketleri yat flt rmak ve devrimleri engellemek amac yla bir nevi emniyet sibobu olarak kullanmas ndan yola ç karak sosyal devlete nas l bak yoruz? Ara bir yerde mi, yoksa kötü mü bak yoruz. Hay r ise sosyal devletin tan m n daha do ru bir flekilde verebilir misiniz? Sendikalarda ifl koflullar n iyilefltiren, ücretleri artt ran iflçi nisbi refaha bu flekilde kavuflur, devrim sevdas ndan vazgeçebilir mi? Yoksa devrim bir kara sevda m d r? EFE ERTEK N, Kocaeli Ün. JFM Sorum Ali Fahri beye olacak. Mehmet Bey ö renci kurultay ndan bahsetti bizim odam zda böyle bir yap lanma var m? Ne zaman ve ne flekilde organize edebilece iz? Bir sorum da bir inflaat bafllarken binaya as lan levhada, inflaat mühendisi, mimar, elektrik mühendisinin ismi yaz l yor, ancak harita mühendisinin ismi yaz lm yor. Halbuki harita mühendisi olmadan binaya bafllayam yorlar. Neden olmuyor, yoksa bizim yapt m z ifl çok mu küçük? SERDAR HARP, MO Genel Baflkan Yetkin mühendislik tart fl lmal. Biz Oda olarak bunu yirmi y ld r tart fl yoruz. Bugün geldi imiz nokta, ç kard m z yönetmelik. Bunu da yeterli görmememize ra men, kanuni k s tlamalar ile bu kadar n yapabiliyoruz. Mühendislik e itimi sadece bir formasyon verir. Yani sizin alan n zda var olan temel prensipleri al rs n z. Bunun yetkinlefltirilmesi ancak çal flma sürecinde staj denen bir olay vard r bizde pek ifllemeyen onda bile de il, süreç içinde elde edilir. Hele bu inflaat mühendisli i ise bu çok daha önemlidir. 45 katl binaya dün inflaat mühendisli i diplomas alm fl arkadafl m z imza atabiliyor. Atamaz, yapamaz, mümkün de il. Belli bir tecrübeyi ve deneyimi gerektiren ifller vard r. Bunlar yapabilmenin bir tek yolu vard r yetkinleflmektir. Bizim yetkin mühendislik yönetmeli imiz bu k s t da koymamaktad r. fiu andaki biçimiyle zorunluluk de ildir. Bizde S M belgesi bu s n r koyar. Üç y ll k s n r koyar. Serbest nflaat Mühendisli i S M yönetmeli i bu s n r koyar. Yeni mezun olmufl arkadafl m z en az üç y l tecrübe kazanmadan proje yapma yetkisi elde edemez. Bu ç km fl, uygulanmaktad r. Dan fltay taraf ndan da iptali reddedilmifltir. Arkadafl m z n söyledi i hiç birfley yetkin mühendislikte yok. Uygulamaya çal flt m z yetkin mühendislik yönetmeli i mesle inde bilgi birikimi ve etik anlay fl ile belli bir olgunluk seviyesine gelmifl inflaat mühendislerine odam z n kefil olmas d r. Yetkin mühendislik belgesi almayan arkadafllar m z mühendislik yap p yapmayacaklar diye bir fley yoktur. Yaln zca yetkin mühendislere biz kefil oluyoruz. Biz oda olarak bunun yapt proje iyidir. Bu çok iyi flantiye flefli i yapar. Bu çok iyi bir yap denetçisi olur, biz buna kefil oluyoruz. Bizim yönetmeli imiz budur. U ur Mumcu nun çok güzel bir sözü vard r; Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak gerekiyor. Önce okuyacaks n z, oradan ç karsamalar yapacaks - n z fikir oluflturacaks n z. Yetkin mühendislik de 48 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

49 3. O T U R U M mutlak de ildir ayr ca. Bunu söylerken bunun ad ister uzman mühendislik, ister profesyonel mühendislik, -Avrupada bu böyledir. fiunu düflünmek gerekiyor, ben çocu umu doktora götürürken uzmana götürüyorum, imkan m varsa en iyisine götürmeye çal fl yorum. Ben otomobil al rken en iyisini almaya çal fl yorum param yetti ince, çünkü can m emanet ediyorum. Bir toplu i neyi yapabilmek için dahi uzmanl k gerekir. Alt nda binlerce can n yaflayaca yap lar hiç tecrübesiz, bilgi birikimi olmayan sadece formasyon alm fl insanlara teslim etmenin karfl m za ç kartabilece i sonuçlar düflünebiliyor musunuz? Elbette sorun sistemdedir. nflaat mühendisleri tek bafl na sorumlu de ildir. Sistemin müteahitlik yasas na bak n, zaten bafll bafl na bir felakettir. Yap Denetim Yasas na bak n bafll bafl na bir felakettir. Buradan yola ç karsak problem sistemde. Ancak sistem bozuk diye kendi önlemlerimizi almayacak m y z? Biz insan hayat n hiçe mi sayaca z. Güvenli yap lar üretmekte, sürdürülebilir yap lar üretmekte kendi meslektafllar m z, kendimizi e itmeyecek miyiz? Her y l dört-befl sempozyuma girer, her birinden belge al r. 6-8 sene dallar na göre de ifliyor, uzmanl klar yap yorlar. Ancak o zaman uzman olabiliyorlar. Bir arkadafl m z inflaat mühendisli i diplomas al yor baraj da, köprü de, viyadük de, 45 katl bina da yap - yor, akl n za gelebilecek her türlü yap ya imza atma yetkisi var. Dolay s yla flunu tart flmamak gerekiyor, yetkin mühendislik, uzman mühendislik, profesyonel mühendislik olur ad na ne derseniz deyin e er insan yaflam na önem veriyorsan z, insanlar n kaliteli, sa lam, dayan kl, güvenilir yap lar alt nda yaflamas na inan yorsan z, insanlar, meslektafllar n z e itmeniz yetkinlefltirmeniz gerekiyor. Bunun yönetmeli i, flu veya bu olabilir. Ö renciler bu tart flmalar n içinde var. Gidip üniversitelerde tart flt k, ça rd k toplant lar yap l p tart fl ld. Muhalif olan da taraftar olan da var. Tart flma budur iki görüflün de olmas d r. Bir kifli de olsa karfl ç kan olur. Bizim geçen dönem ö renci yönetmeli imiz ç kt. lk toplant lar n yapt lar, kendi konseylerini seçtiler. Bizim ö renci örgütlenmemize ben bile müdahale edemiyorum. Yönetmeli imizi aç n okuyun. Kendi s n f temsilcilerini, üniversite temsilcilerini, flube temsilcilerini seçiyorlar. Onlardan oluflturduklar ayn bizim genel kurullarda oldu u gibi bir toplant yap yorlar oradan da kendi konseylerini seçiyorlar. Ancak al nan kararlar n flube yönetimlerinden ve üst yönetimden geçip karara dönüflüyor. Dolay s yla biri al nm fl, öbürü al nmam fl böyle bir fley olamaz. fiube ile aras nda problem ç kabilir al nm fl olabilir, buna bir fley diyemiyorum. Neoliberalpolitikalarla ba lant lar konusunda, düflünün Amerikan, ngiliz, Alman her neyse, bat ülkelerinde yetiflen mühendisler ellerinde yetkin, uzman, profesyonel mühendis bu serbest dolafl mdan dolay geldiler Türkiye de çal flmaya bafllad lar. Nas l rekabet edeceksiniz onlarla. Onlar n yan nda tafleron bile olamayacaks n z. Bizim o emsalde de il, çünkü kanun ç kmas gerekir. Bunun da tan nmas gerekir, akreditasyonu gerekiyor. Ancak ondan sonra sizin belgeniz onlar n belgesiyle efl düzeyde olabilir. Onlar Türkiye de çal fl p sizin patronunuz olacak, e er bunu beceremezseniz, sa lamazsan z. Neoliberal politikalar karfl s nda meslektafl m z ezdirmek konusunu ben anlayamad m. Siz kendi meslektafllar n z yetkinlefltirip e er onlara yurtd fl nda, di- er ülkelerde verilen de erinde sertifikalar veriyorsan z, onlar da yurtd fl nda ve tüm dünyada oradaki sertifikalar kadar de erli belgeler kazan yorsa bu ancak kendi meslektafl m z koruma anlam na gelir, ezme anlam na gelmez. Biz alternatif her türlü düflünceye aç z, ancak ihtiyaçlar tesbit etmek gerekir. Buna ihtiyaç var m - d r yok mudur? Vard r, ama fluras yanl flt r o zaman oturur konufluruz. htiyaç yoktur derseniz, ben flunu söyleyebilirim. nsan n can na yönelik böyle bir tasarrufu yapmak bence tam tersi devrimcinin, ilericinin, demokrat n görevidir diye düflünüyorum. MEHMET TORUN (Maden Mühendisleri Odas Genel Baflkan ) Murgul Bak r flletmesinin özellefltirilmesi ve sonras nda geliflen süreç ile ilgili flunlar söyleyebilir. Madencilik ülkenin kalk nmas nda çok önemli. Co rafi keflifler dedi imiz lü y llardaki keflifler maden arama gezileri. Sanayi devrimi öncesi de erli madenleri bulma çal flmalar. Ben böyle görüyorum. Emperyalist ülkeler kendi kaynaklar n kulland ktan sonra ihtiyac olan di er kaynaklar geri kalm fl ülkelerden tedarik etmeye çal fl yorlar. Enerji kaynaklar gibi maden kaynaklar da böyle. Türkiye Cumhuriyetin kuruluflu ile birlikte savafltan ç km fl, antiemperyalist bir savafl vermifl, özellikle 1929 dünya kapitalist krizinden sonra devletçi bir yap ya dönme ihtiyac hissetmifller y l nda MTA y kurmufllar. Görevi yeralt kaynaklar n n bulunmas, araflt r lmas ve kazand r lmas, ayn gün Etibank kurmufllar. Etibank n iki aya var, bankac l k, c l z bir sermaye ile Türkiye deki özel sektöre ve kamuya kaynak sa lamak, ikinci ise MTA n n buldu u kaynaklar iflletip üretmek. Üçüncü ayak ise Sümerbank, Etibank n üretti i madenlerden uç ürünleri yaratacak yap lar kurmak. Böyle entegre bir yap kurulmufl. Bence do ru bir proje bu o y llarda. Ve bu proje yürürlü e girmifl. Çok h zl bir flekilde sanayi devrimini atlam fl olan Osmanl ve Türkiye ona yetiflmek için h zl bir çal flmaya girmifltir. Türkiye de bir sürü maden MTA n n çal flmas yla bulunmufl. Raman, Gaziantep teki petrolden, kömür, endüstriyel hammaddelere kadar, florit, uranyuma kadar. Etibank da bunlarda çal flmaya bafllam fl. Aluminyum, bak r te- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 49

50 3. O T U R U M sisleri kurulmufl, bunlar devasa tesisler. Özellefltirme dedi imiz neoliberal politikalar n yans malar yla kamunun elindeki kaynaklar n sermayeye aktar lmas amac yla özellefltirme çal flmalar bafllam fl, 1980 li y llar n sonras. Etibank 7 parçaya bölünmüfl. Tabiri caizse darmada n edilmifl, anonim flirketlere bölünmüfl. Sat lmas ve kapat lmas n n kolaylaflt r lmas için yeni mekanizmalar oluflturulmufl. Sümerbank tamamen tasfiye edildi. MTA aramalardan çekilip küçültülmüfl petrol krizini Türkiye kendi kömür kaynaklar na dayanarak aflm flt r. Havza madencili ine geçmifltir kömürde tek tek olan ruhsatlar birlefltirmifl 2470 say l yasa ile her kömür havzas n n bafl na termik santral koymufltur. O termik santrallerin kurulufl maceralar çok ilginçtir. Dost dedi imiz bat l ülkeler o y llarda ne teknoloji, ne de kredi vermifltir. Gerekçe ise K br s taki ç - karmad r. Türkiye o dönemde termik santrallerini, do u bloku ülkelerden mal mübadelesi karfl l alm flt r. Çekoslovakya, Polonya, Rusya dan. Seydiflehir Sovyetlerle bir anlaflmayla yap lm flt r. Soma ve Tunçbilek santralleri de Macaristan ve Polonya patentlidir. Dolay s yla o kriz afl lm fl ama daha sonra dünyadaki rüzgarlara paralel olarak devletin buralardan elini ete ini çekmesi gerekti i, bu iflleri yapamad, zarar etti i, kambur oldu u özellefltirilerek hem sermaye tabana yay laca, hem maliyetlerin ucuzlayaca, hem de demokrasinin bu anlamda Türkiye ye yerleflece i sav hepimize söylenmifltir. Bu tatl bir söylemdi, devlet ayakkab m yapar, süt mü satar düflüncesiyle, önce eti, sütü satt k flimdi ulusal güvenli i tehlikeye sokacak düzeye geldik. Murgul da bundan etkilenmifl. Karadeniz Bak r ile o bölgeyi sosyallefltiren, küçük bir kasaba olan Murgul un Damar nahiyesini orada büyüten oradaki yap y bir kent haline gelifltiren sosyal olarak da güçlendiren bir yap darmada n edildi. Gerekçe buydu ama do ru gerekçeler de ildi. Bu bizi bir anlamda uyutma gerekçeleriydi. fiunu biliyordu insanlar, dünyadaki trentleri takip ediyorlar. Özellikle Çin ve Hindistan n metal madenlerine ilgisi 1300 dolardan tonu 8000 dolarlara ç kmas orada ekonomik olarak gözükmeyen rezevri bile ekonomik hale getirdi. Türkiye de yüzde 2 olan katof grade olarak al nan bak r Murgul da binde 4 olarak çal fl yor. Bu ekonomik hale getiriyor. Teknoloji geliflti, cevher haz rlama teknikleri geliflti. Piyasa fiyatlar de iflti. Bütün metal madenlerinde böyle oldu, alüminyum, çinko, demir, bak r, gümüfl. Böyle olunca bunu ciddi bir rant alan olarak gören özel sektör buraya atlad. Önce zarar eden kurumlardan bafllayaca z demelerine ra men önce kar eden kurumlar sat lmaya bafllad. Samsun da denize s f r çok ciddi bir alan yok denecek kadar bir rakama Cengiz nflaat denen siyasi iktidar taraf ndan beslenen sermayeye sat ld. Sat - l rken, oradaki stoklar o fiyattan daha fazla para ediyordu bak r fiyatlar. Krom ve gümüflte de ayn fley oldu. Kasas ndaki para, alacaklar, üretilmifl mal stoklar n koydu unuz zaman alan kifli karl durumda. Befl kurufl para harcamadan oralar ald. kili karlar var birincisi bak r fiyatlar n n konjonktürel olarak artmas ikincisi ise çok ciddi emek sömürüsü var. Çal flan insanlar asgari ücret ile 400 bin liraya çal fl yor. Sendikalar yok. Örgüt yok. Kap da binlerce iflsiz varken konuflma haklar yok. nsanl k d fl bir yöntem izleniyor. Buna bizim evet dememiz mümkün de il. Biz flunu söylüyoruz, bu ülkenin kaynaklar halk nd r, Anayasan n 168. Maddesi madenler devletin hüküm ve tasarrufu alt ndad r diye madde koymufltur. Dolay s yla halk nd r, halk n yarar na iflletilmelidir. Bugünkü süreçte meslek odalar olarak itirazlar - m z oluyor ama yasal olarak açt m z davalarda Dan fltay dan bizim aleyhimize gelmeye bafllad, ilginçtir. Dan fltay da buna cevaz verir duruma geldi. Burada madenlerin bir kritik önemi daha var. Milyonlarca y lda olufluyor ve bir kere olufluyor. Tüketti iniz zaman yerine yenisini koyam yorsunuz. Bu day tarlas nda hatal bir tar m yapabilirsiniz, hata yapt n z anlars n z, nadasa b rak rs n z, seneye arpa ekersiniz, farkl bir ürün ekerek tarlan n verimini artt rabilirsiniz. Madenler öyle de il. Tükendi inde yerine yenisini koyam yorsunuz. Bütün madenlerin çok iyi planlanmas, ülke sanayine hammadde olarak girmesi gerekiyor. Özellikle hammadde ihrac na ciddi itiraz etmemiz gerekiyor. Türkiye flu anda 30 kalem mal üretiyor maden alan nda y l nda 2.8 milyar dolar ihracattan para kazand ülke, sadece ithal kömüre 2 milyar dolar para verildi. thal enerjiye 50 milyar dolar para veriyoruz. Böyle bakt m zda e er bu kaynaklar m z korumak istiyorsak tüm meslek örgütleri, sendikalar, muhalif örgütler itiraz etmesi gerekiyor. Murgul halk n yaln z b rakt k belki, Seydiflehir halk n yaln z b rakt k, bafl m za gelmeden anlayamad k. Teker teker hepsi gidince biraz anl yoruz ama ifl iflten geçti gibi. Bunun yolu mücadelenin ve saflar n s klaflmas ndan geçiyor. Bu anlamda gelecek mücadelelerin daha iyi olaca na inan yorum. Teflekkür ederim. AL FAHR ÖZTEN (HKMO Genel Baflkan ) Evet arkadafllar, bir hayli ilerledi durum. Asl nda çok güzel sorular var. Ama bu baz zor sorular bana niye sordunuz, onu anlamad m. Ve O uzhan Müftüo lu buradayd, tam o konunun uzman. Sorular n bir k sm n ona sorman z ye lerdim, çünkü ben o kadar uzman de ilim. Biliyorsunuz benim mühendislik ve mimarl k alan nda çal flmalar m var, ama Oda ve bizim birikimimizle tabi ki yan t vermek isterim. Mehmet Torun Maden Mühendisleri Odas ndan çok güzel bir konuya de indi. Dedi ki; bor madeni noktas nda Osmanl onu flöyle biraz açay m ben 50 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

51 3. O T U R U M 1854 y l nda K r m Savafl döneminde Osmanl büyük bir bunal m yafl yor ve borç para almaya ç k yor. T pk flu an yaflad durum, çünkü üretim yok ve madenleri baflkalar taraf ndan iflletiliyor. Galata bankerlerinden borç para istiyor. Tabi hemen koflul getiriliyor ve o bölgedeki bor madeninin iflletilmesinin verilmesi isteniyor padiflahtan. Bugün için ayn sistem devam ediyor ayr. O dönem Osmanl Galata bankerlerinden borç para al yor do ru, öyle bir noktaya geliniyor ki art k bankerler Osmanl ya borç vermiyorlar. Osmanl d fla aç lmaya bafll yor, ngiltere ve dönemin di er ülkelerinden borç para istiyorlar. ngilizlerden ilk 3 milyon sterlin al n yor, Osmanl tabi bu ald borcu da ödeyemiyor. Sonunda Osmanl mparatoru olarak sen toprak sat fl n serbest b rakacaks n. O ana kadar Osmanl da yabanc lara toprak sat fl da yok y l nda istimlâk düzenlemesi ile Osmanl yabanc lara toprak satmaya bafll yor ve Ege nin tar m arazilerinin üçte biri ngilizlerin eline geçiyor. Anadolu nun iflgal sürecinde bu da var. Sadece maden alanlar n n iflletilmesi de il, toprak sat - fl konusunda da ekonomik bunal mdan ç kamad için böyle bir sürece giriyor. Bugüne bakt m zda 2002 den 2007 ye kadar 10 milyar dolarl k toprak satt Türkiye. Az önce zaman dard, özetle geçtim. Tapu Kanunu neden 1980 den 2000 e kadar 5 defa de iflti? Bu toprak sat fl n n önünü açabilmek için. Ben hat rlar m 90 larda Çiller zaman nda madenlerin sat fl nda, Madenler zarar ediyor diye he tarafa afifller yap flt r lm flt. Maden Mühendisleri Odas madenlerin zarar etmedi ine iliflkin 10 a yak n kitapç k haz rlam flt. Tek tek bütün maden alanlar n n zarar etmedi ini, fakat Tükiye deki o büyük enflasyonda maden sahalar n n iyilefltirilmesi konusunda çok yüksek faizle kredi almas na yönlendiren hükümet, tabi ki o maden iflletmelerini zarara götürdü. Düflünün ki özel bir banka var; devletten belli bir faizle kredi al yor ve Türkiye Maden flletmelerine yüksek faizle para veriyor. Böyle bir sistem olabilir mi? Yani devleti göz göre göre soyan kaz klayan bir anlay fl. Tabi ki çok yüksek faizle al nan kredilerle o maden sahalar nda yenileme çal flmalar yap l rsa o konuda bir s k nt aç a ç kacaktr. Ama Maden Mühendisleri Odam z madenlerin özellefltirilmesi hususunda ciddi bir çal flma yapm flt r. Hat rlay n o li y llarda sadece madenlerin özelletirilmesi de il, orman alanlar n nda kamunun eline geçmesi ayn tarihtir. Venezuella da Chavez in yapt da budur. Chavez kalk p maden sahalar n millilefltiriyor. Petrol alanlar ile ilgili de çal flmalar yap yor, tabi Venezuella 8-10 milyonluk bir ülke. Latin Amerika da buna benzer ülkelerin de ç k fllar var. Bu konuda Metin Ye in in çok güzel çal flmalar var, belki yar n akflam ki sunumda bunlara da girecektir. Önemli olan zaman nda Amerika Birleflik Devletlerinin arka bahçesi olarak kullan lan 8-10 milyonluk bir ülkenin bu özgürlük mücadelesi ne kadar sürecek, yar n o büyük dev gemi döndü ünde bu ülkelerde nas l bir tahribat yaratacakt r, bunlar da düflünmek gerekiyor. fiuna gelmek istiyorum, özellefltirme kapsam nda maalesef kurumlar yok pahas na peflkefl çekilmifltir. Telekom 3-4 milyar dolara sat ld nda kasas nda o kadar paras var. Bununla ilgili bir çal flma yapt m zda flunu gördük, Malatya da Sümerbank n alan - içinde termik santrali de var, devasa yap lar var 3-4 milyon dolara sat l yor. Görüfltü üm arkadafllar m gerçek de erinin 200 milyon dolar n alt nda olmad n söylüyor. Aradaki fark görün; 3-4 milyon dolara sat l yor, oradaki tüm binalar söktüler, arkadaflla m za parselasyon yapt rd lar. Birer dönümlük parseller oluflturdular ve bir dönümlük parselleri 1 trilyon sat l yor, toplad n zda, iki üç parsel fiyat na Sümerbank n nas l elden ç kt n görüyorsunuz. Tekel i hat rlay n, sat ld nda kasada sat fl fiyat - n n üzerinde para vard. Buraya nereden geldik? Özellefltirme yok eder, darmada n eder. Amaç da bu zaten. Kapitalizmin karfl s nda sosyalist blok var. Buna karfl tav r sergiliyor ktisat kongresinde karma ekonomi konusunda karar veriyor. Mutlaka e itim, sa l kta belirli bir süreç var. Neoliberal politikalarla yaflad bunal mdan ç kabilmek için buna bile tahamülü yok. E itime sa l a tahamülü yok, onu da yok ediyorlar. Bugün buna da hay r diyor. Kapitalizm içindeki sosyal devlete bakt m zda okullar, hastaneleri, tar m arazilerini biliyorduk. Bugün onu da yok eden tav rla geliyor den sonraki IMF, Dünya Bankas, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birli i emperyalizmin kurum ve kurulufllar, onlar n arac l ile iflliyor politika. Öyle bir politika uygulad ki Türkiye de 15 günde 15 yasa Ecevit hükümeti döneminde geçmifltir. Tütün ve fieker Yasas ç kar ld. fieker Yasas n n üst kurulunda Cargill in yöneticisi üye. Tar m arazilerini ne hale getirdiklerini gördük. Özellefltirme maalesef tüm alanlar yok ederek geliyor. Turizmi Teflvik Yasas 12 Eylül den sonra yasalaflt. nan n o yasaya bile tahammülleri yok. Anayasa mahkemesi iptal etti o yasay 3-5 ay önce bir kez daha yay nland daha büyüyüp, geniflleyerek, daha yok edecek flekilde geliyor. Ac mas z vahfli kapitalizm bu flekilde karfl m za ç kmaktad r. Ö renci kurultay ile ilgili flunlar söyleyebilirim. Bu y l mutlaka yapaca z. Genç Haritac lar Günlerinin son günü yapmay planl yoruz. Çal flma program m za böyle yerlefltirdik. Ö renci arkadafllar m z n okullara döndüklerinde ö renci üyeliklerini mutlaka yapmalar laz m. Bu etkinlikleri ö renci üye üzerinden yürütüyoruz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 51

52 3. O T U R U M Yap larda teknik mesuller aras nda harita mühendisi yok diye bir soru gelmiflti. TMMOB de meslek odalar n n çal flma alanlar na iliflkin ortak üretim noktas nda oldu umuzu ifade ediyoruz. Bilim ve teknolojideki geliflme art k ortak üretim sürecinde yer almam z gerektiriyor. Bir yap da parselinden, mülkiyetinden, tafl nmaz n de erinden yap n n aplikasyonuna kadar, köfle koordinatlar n n verilmesinden gabariye kadar tüm çal flmalarda harita ve kadastro mühendisleri yer almak durumundad r. Co rafi Bilgi Sistemleri, kent bilgi sistemleri mekansal bilgilerin yüzde 80 ini, konumsal bilgilerin yüzde 80 ini harita bilgileri oluflturdu una göre mutlaka o yap lar n da araziye aplike edilmesinde harita mühendisi olmal buna çok u raflt k ama çok zaman - m z ald. Özellikle depremden sonra yap lar n aplikasyonunda yetki ve sorumlulu un harita mühendisinde oldu u konusunda yönetmelik ç kart lm flt. Bakanl ktaki baz yetkililer bu noktadaki durumu iptal ettiler. Bunu daha da gelifltirdik. Hüseyin baflkan n çok eme i var. Kamu planlar tüzü ünde vaziyet plan oluflmas ve araziye aplikasyonu, tüm bilgileri ald, Tapu Planlar Tüzü ü odam z taraf ndan özellikle Kadastro Genel Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan tapu planlar tüzü ü yay nland. Bugün resmi gazetede ç kt. Sorunuzla ilgili tüm bilgiler orada ifade ediliyor. Son olarak flunu söyleyeyim, yabanc sermaye gelip burada fabrika kurmuyor. Burada üretime iliflkin de bir fley yapm yor. Var olan devletin devasa kurumlar n yok pahas na bizden al yor. Tamamen limanlardan tutun tar m alanlar na, madenlere kadar, 45 lerde devletlefltirilen madenlerin flimdi elden ç - kar lmas var. Bunu nas l hayata geçirecekler, flu andaki yasa buna olanak vermiyor. Ne yapmak gerekiyor, Anayasa ç karacaks n. Anayasa de iflikli inde sürekli özgürlükçü, demokratik bir anayasadan bahsediliyor. Kimin için demokrasi, kimin için özgürlük hangi ortak oluflumdan anayasa haz rl yorsunuz. TMMOB nin görüflü al nm fl m, odalar n görüflleri al nm fl m, sendikalar n, demokratik kitle örgütlerinin görüflü al nm fl m? Özbudun anayasa tasla haz rlam fl, önümüze konmufl, kendileri bile sahip ç km yor. Kendileri yapm fl, e er gerçekten eflitlikçi, özgürlükçü bir anayasa isteniyor ise tüm kat l mc lar taraf ndan birlikte al nmas gerekiyor. Sonuçta anayasa basit bir yasa de il. fiu anda anayasan n engellemifl oldu u toprak sat fl ndan tutun madenlere kadar özellefltirmenin tüm noktalar na kadar Anayasay de ifltirecekler, özgürlük ve demokrasi bunlar n ço- u lafta. Özellikle orman alanlar noktas nda Anayasa n n Maddeleri engel. Orman alanlar n n kullan m geliflmesi için önemli. Biz ormana odun diye bakm yoruz. Buralar bizim yaflam alanlar m z. Özellikle su havzalar n n oluflmas nda, su rejiminin oluflmas nda bizim için can damar. Flora ve faunas yla onbinlerce canl yafl yor. Bunlar yok etmek amac ndalar. Üniversitelerde sürekli kontenjan art r l yor, bir TMMOB ne sorun Türkiye nin mühendise ihtiyaç var m d r, ne kadar vard r? Kalk nma plan nda yer al yor mu? Eskiden befl y lda bir yap l yordu, flimdi 8 y lda bir yap l yor. Son 8 y ll k kalk nma plan nda ne kadar inflaat, kadastro, maden, çevre mühendisine ihtiyaç var, noktas nda biz de görev ald k, oda olarak ve onlara görüflümüzü ilettik, dinleyen yok. Yapt klar m z raflarda duruyor. Plan m pilav m? diye dalga geçtiler mühendis odalar ndan. Bugün ülkenin geldi i noktaya bakt n zda her alanda bir savrulma var. Özellifltirme alan nda kendi alan m za dönüp bakt m zda sadece toprakla iliflkili sat fllar yap lm fl. Otoyollar n sat fl, köprülerin sat fl var gündemde, limanlar ve bankalar gündeme gelecek. Düflünün bir ülkenin finans sektörünün yüzde 42 si yabanc lar n elinde. stanbul Borsas n n yüzde 72 si yabanc - n n elinde, bu ülke özgür mü? Siyasetin ne kadar ba- ms z olaca n flöyle genifl bak fl aç s ndan görmek gerek. Biz düflünebilen, alg layabilen insanlar z. Bizim meslek alanlar m zdan oluflturdu umuz politikalarla hayata geçirebilme durumunday z. Biz özgürlükçü, eflitlikçi bir demokrasi diyoruz ama kimin için sorusunu iyi koymam z gerekiyor. Biz bu ülkeye sahip ç k yoruz. Biz orman alanlar, otlaklar, madenler, mera alanlar na sahip ç k yoruz. Bugün 46 milyon hektardan 12 milyor hektara inmiflse mera alanlar ve kaçak yap laflmaya son ç kan yasayla izin verirseniz ülkenin ne hale gelece i aç k. Su sorununu konufluyoruz. Su havzalar n yok edeceksiniz arkas ndan su sorunu konuflacaks n z, baflkan n dedi i gibi, depremle ilgili tüm önlemleri almadan fay hatlar na binalar koyduktan sonra afet sonras acil durumu konuflmak ne kadar do ru. Öncesine bak n imar durumunda burada s v laflma özelli i var tamamen yap laflmaya kapal dedikten sonra bir plan tadilat yap p, oray yap laflmaya aç p arkas ndan gökdelenleri dikip, alt na bir üniversitenin ismini koyup ranta dönüfltürürseniz ilk depremde orada binlerce insan yaflam n yitirir. Sonra afet acil yönetimi. Biz mühendisli i, bilimi, teknolojiyi bu halk n kalk nmas için, haktan, emekten yana kullanmaya ve üretmeye devam edece iz. Ben bu geç saate kadar bu bunalt c s cakta bizi dinledi iniz için hem oda baflkan ma, hem de sizlere teflekkür ediyorum. Yaklafl k iki buçuk saat süren söyleflimizi noktalamadan önce bir tek hususta bir fley söylemek istiyorum. Ne biz, ne de iflçiler devrimden vazgeçmeyecekler. 52 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

53 3. O T U R U M 3. Oturum sonunda Serdar Harp (solda üstte), Mehmet Torun (solda altta) ve Ali Fahri Özten (üstte) ve Elif Öztürk özel teflekkür plaketi ald lar. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 53

54 4. O T U R U M Türkiye de Ekonomik ve Siyasi Çeliflkiler Kemal ANADOL Aziz KOCAO LU Fevzi TOPUZ Yaz E itim Kamp n n 4. gününde gerçekleflen ve HKMO zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Muhittin SELV TOPU nun oturum yöneticili ini yapt 4.oturumun konusu Türkiye de Ekonomik ve Siyasi Çeliflkiler di. zmir Milletvekili Kemal ANADOL Mu la Milletvekili Fevzi TOPUZ zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz KOCAO LU kat l mc olarak oturumu gerçeklefltirdiler. Say n Muhittin SELV TOPU sözlerine flöyle bafllad. Sevgili ö renciler, öncelikle toplant ya zamanlar n ay ran de erli milletvekillerimize hepiniz ad na teflekkürlerimi sunar m. Üç gündür devam eden toplant lar m zda çeliflki farkl olarak irdelendi. Bugün sunum yapacak konuflmac lar m z da bizleri TBMM de temsil eden vekillerimiz. Kendileri uzun süredir siyasal yaflam n içinde bulunuyorlar. Bugün onlardan ülkemizdeki siyasal geliflmeler, ekonomik geliflmelerle ilgili de- erlendirmelerini dinleyece iz. Büyükflehir belediye baflkan m z da önümüzdeki yerel seçimler ve çal flmalar konusunda bilgi sunacaklar. lk sözü CHP Meclis Grup Baflkanvekili Kemal Anadol a veriyorum. Say n Anadol konuflmas nda flunlar söyledi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas n n bu etkinli ine kat lmaktan gerçekten k vanç duyuyorum. Hele siz çeflitli üniversitelerin ö rencileri ile okulu bitirmek üzere olan ülkemizin gelece- ini emanet edece imiz, etti imiz gençlerle birarada olmaktan ayr ca k vanç duyuyorum. Ayr ca buras benim seçim bölgem, Foça, Yeni Foça zmir in en güzel yerlerinden biridir. Tarihi, do as, turizm potansiyeli ile zengin olan bu bölgede sizlerle rahat bir söyleflide bulunmak için belirli bir konuyu sistematik bir flekilde kafamda s ralamad m. Biraz do açlama olacak, ülke sorunlar yla ilgili bugüne ve gelece e iliflkin bir fleyler söylemeye çal flaca m. Elbette sorular n za da mümkün oldu u kadar detayl yan t vermeye çal flaca m. Evet arkadafllar, ne olacak bu memleketin hali? Hele bu günlerde bu soru daha anlaml oldu. Daha çok birbirimize sorar olduk. Zaten merakl y zd r okuryazar tak m, bir araya geldi imizde bu sorular üzerine konuflmaya bafllar z. Hele depolitizasyon dönemine girmeden 12 Eylül öncesi Ne olacak bu memleketin hali? üzerine uzun süren konuflmalar an ms yorum. Bizim bir yerde hastal k ölçüsüne va- 54 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

55 4. O T U R U M ran adetimizdir bu. Birkaç Türk rak sofras n açt - m zda dünyan n ve Türkiye nin düzenini y kar z, yeniden kurar z, bunlar uzun uzun konufluruz. Almanya ya 1961 lerde iflçi göndermeye bafllad k. Almanlar da bizi tan maya bafllad çünkü ikinci, üçüncü kuflaklarda mühendisler, doktorlar, serbert meslek mensuplar var. Almanlar da bizim Türklerden etkilenmifller, iki Alman sofraya oturmufllar, rak y da aç nca Ne olacak bu Almanya n n hali? diye. Bugün gerçekten ülkenin içinde bulundu u durum bu soruyu daha anlaml hale getiriyor. Hepimiz gerek sofralarda, gerek okulda onlar n ötesinde yata- a yatt m zda vicdan m zla baflbafla kald m zda bu sorular kendimize yöneltiriz. Neden Türkiye de ça dafl anlamda bir demokrasi yerleflip, kökleflemiyor? Neden on senede bir darbe oluyor? Neden o darbeciler meydanlarda üniformalar yla halk taraf ndan ç lg nca alk fllan - yor? Fevzi Topuz benim çok eski arkadafl m, flimdi de parlamentoda beraber çal fl yoruz. Onun memleketinde hat rl yorum, Bar fl Derne inden hapisteydik. Televizyonda Kenan Evren nutuk at yor il il dolafl p. Mu la da halk n karfl s na ç k p Ev yapacaksan tu ladan, k z alacaksan Mu la dan dedi. Bunu bir politikac söylese bafl derde girer. Kenan pafla bunlar rahat rahat söyledi ve alk fl ald. Neden böyle oluyor? Neden bir türlü gerekli at - l mlar yapam yoruz. Etraf denizlerle çevrili, yeralt ve yerüstü zenginlikleriyle çok önemli bir potansiyele sahip olmakla, önemli jeostratejik mevkide bulunmakla beraber bir taraf Kafkaslar, bir taraf Balkanlar, alt nda Ortado u, Asya ve Avrupa aras nda bir ülke, bu avantajlar ndan niye yararlanam yor? Nüfusu bu kadar genç, neden bu hale geldik? Ben kendi aç mdan, ister özelefltiri, ister itiraf deyin bu sorular n mutlaka çeflitli sebepleri vard r. Bu sorulara yan t vermek kolay de ildir, bunlar n ekonomik, s n fsal nedenleri vard r, tarihsel, co rafi, sosyolojik nedenleri vard r. Ama ben afla yukar senedir bunun birinci s ras na, daha önce baflka fleyleri koyuyordum, ben flimdi baflka bak yorum, paylaflmayanlar olabilir, bu s ralaman n bafl na belleksiz toplum olma, tarih bilincinin olmamas n koyuyorum. Nedir bellekli toplum ve tarih bilinci? Ben 1941 do umluyum yani 67 yafl nday m. fiippiluluma y unutmad m, Hitit kral, Asur kral Sargon u unutmad m, Kadefl Meydan Savafl n M.Ö.1295 y l nda yap lm fl, unutmad m. Sobal evler vard r, baz lar yaz n kald r r, baz lar kald rmaz. Yaz n çöp kutusu gibi ka tlar sobalara t k flt r rlar. Öyle bir tarih e itimi vard r ki, ayn sobaya t k flt r lan ka tlar gibi bu bilgiler düzensiz bir flekilde ezbere dayal bir flekilde kafam z n içine s k flt r l yor. Ben 67 yafl nday m Kadefl Meydan Savafl n n M.Ö y l nda yap ld n unutmad m. Siz gençsiniz, liseli y llar n z çok uzakta de il, flurada anket yapsak, baflka okullarda liselerde yapsak en sevmedi iniz ders hangisi diye tarih ç kar büyük ihtimalle. Böyle mi olmas laz m tarih e itimi? Yak n geçmiflini bilmezse, Türkiye nin nereden geldi ini sistematik bir flekilde, sentez yaparak bilmezse bir ayd n, yaln zca mühendisler için de il, hukukçular, doktorlar, muhasebeciler için, standart bir grup için söylüyorum. Bilinmezse, iflini do ru dürüst yapamaz. Amac n belirleyemez. Ne yapmak istedi ini bilemez, günübirlik yaflar. Tarih bilinci derken herkes master, doktora yaps n anlam nda söylemiyorum. Baflka bir fley söylüyorum. Demokrasi yerleflik toplumlar n rejimidir. Baflta sordu umu, neden demokrasi gibi ça dafl bir yönetim Türkiye de yerleflip kökleflemiyor diye. Demokrasi, yerleflik, kentli toplumlar n rejimidir. Bir toplum yerleflik de ilse göçebe toplumdur. Göçebe toplum ne demek? Belirli bir u rafl s olmayan avc l k, bal kç l k gibi karn n doyurmak için en gerekli iflleri yapmas n bilen, baflka mahareti olmayan, etraf n, do ay kemiren, sömüren, berbat eden, orada ifl kalmay nca baflka yerlere giden sürekli yer de ifltiren bir toplum. Orada a aç yoktur, a aç dikmez. Orada hak güçlünündür. Avlad klar hayvan n etini paylaflam yorlarsa mutlaka güçlü olan n elinde kal r. Hak hukuk kavramlar da yoktur. Yerleflik olmad için mimari yoktur. Türkçede yurt sözcü ünün tam karfl l çad rd r. Hala göçebe kavramlar vard r. Göçebe toplumda çeliflki yerleflik olmamakt r. Yerleflik toplumun özelli i nedir? Göçebe toplum yerleflik topluma dönüfltü ü vakit, önce araziyi tespit eder, a aç diker, çiftçilik yapar, üretti i ürünü ifller. Bu day ekmek haline ge- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 55

56 4. O T U R U M linceye kadar kaç aflamadan geçer. Kendine ev yapar, tafl, a ac kullan r. Kadastrocular n ilk atalar yerleflik toplumla bafll yor herhalde. S n rlar saptamak, çizmek, taksim etmek. Neresi, kimin tasarrufunda, onu belirlemek. Hak kavram ç k yor sonra. Kim güçlüyse onun dedi i olmaz. tilaflar birbirlerini döverek, öldürerek de il, bir baflka kurallar saptay p o kurallar uygulayacak bir baflka kurul, bunlar mahkeme ve kanunlar haline geliyor. Yerleflik toplumda anlaflmazl klar hukuk yoluyla çözülüyor. Sonra flehirler olufluyor. Kentlilik bilinci ortaya ç k yor. O kentin geçmifli çok önemli oluyor. Yetifltirdikleri politikac lar, sporcular, sanatç lar onlar n büstleri an tlar dikiliyor. Onlar anan, yaflatan kitaplar yaz l yor. Böylece aflama aflama demokrasiye giden yol, tarihsel gelifliyor. Bu kentlilik bilinci içinde sanayi devrimi oldu u vakit 18. Yüzy l n bafl nda s - n fl toplum ortaya ç k yor. Tarihte önemli bir s n f mücadelesine tan k oluyoruz. Kanl mücadelelerden sonra s n flar aras ndaki dengeyi oluflturan parlamentolar, partiler, sa ve sol partiler merkez partileri ortaya ç k yor. Onlar n siyasal kurallar, yönetenlerin uymaya mecbur oldu u kurallar, vatandafl n hakk olan kurallar, ki insan haklar kurallar ortaya ç k yor. Her ülkenin bir anayasa hukuku, yönetilenler ve yönetenler için kurallar bütünü olan anayasa ortaya ç k yor. Ceza hukuku, medeni hukuk ortaya ç k yor. nsan yerleflik toplumda kurallar içinde bir yaflama anlay fl ile uygulamaya geçiyor. fiimdi bu kurallar n alt nda ekonomi var. Bu toplum birfleyler üretmezse yaflam n sürdüremez. Ürettikleri ve da l m önemli, bu da sosyal adalet kavram n ortaya ç kar yor. Toplumun ürettiklerinden elde etti i gelir o toplumda yaflayanlar n aras nda bölüflülürken adalet yoksa, milli gelir da l m adaletsiz oluyor. K smi bir da l m varsa herkes onlardan yararlan yor. O zaman f rsat eflitli i denilen kavram ortaya ç k yor. E itimde eflitlik, toplumun bütün bireyleri asgari bir e itimden geçerse o zaman bilinç düzeyi yüksek oluyor. Gelir da l m çok adaletsiz bir toplumda e itimden herkes yararlanam yorsa, gelir da l m ndan zaten yararlanam yor bir de ifl bulam yorsa, iflsiz say s devaml ço al yorsa o zaman toplumda bilinç düzeyinin düfltü üne tan k oluyoruz. Bilinç düzeyi düfltükçe ki e itimle do rudan iliflkili yak n geçmifliyle ilgilenmesi mümkün de il. Belleksiz bir toplum ortaya ç k yor. Belleksiz toplum ne yap yor? Örne in siyasete yans mas seçim dört senede bir oluyor. Dört seneden dört seneye yurttafllar sand a gitti i vakit geçmifl dört senenin muhasebesini yapmas laz m. Olanlar bu dört sene içindeki yap lanlar muhalefeti, iktidar ile de erlendirip oyunu ona göre vermesi laz m. Do al olarak böyle olmas laz m. Belleksiz bir toplum ise b rak n dört seneyi, üç, seneyi, iki seneyi son bir iki ay içindeki, birkaç hafta içindeki öfkesi, sevinci, k vanc yla oyunu ona göre veriyor. Son haftadaki duygular na göre oyunu veriyor. Erkek iflsiz ise, ifle girme umudu yoksa o umudu yitirmifl ise geçmifl ile ne alakas olacak? Ona gönderdi iniz bir ton kömür, erzak paketi oyu belirliyor. Sadaka toplumu olmay reddeden anlay fl bilinçli bir anlay flt r. Dününü bilmeyen, de erlendirmeyen bir toplum yar n için hiçbir proje üretemeyen bir toplumdur. Gününü gün eden, bugünü de s radan yaflayan lümpen bir toplumdur. Ne yapaca na karar veremeden günübirlik yaflayan bir toplum haline gelir. S radanlaflan bir toplum belleksiz bir toplum oluyor. Böyle bir toplumun gelece i üzerine de baflkalar ipotek koyuyor. Kendi iradesi ile hiç bir zaman gelece ini belirleyemiyor. Bunu günümüzde yafl yoruz. Ayr ca bunlar de erlendirmek maafllara yap lan zamm n az oldu unu söylemek, devlet personeli içinde ve d fl nda adaletsizlikleri elefltirmek, sudan, giyim eflyas na günlük yaflam m zda ihtiyac m z olan malzemelere yap lan zamm elefltirmek genifl anlamda siyaset yapmakt r. Siyasi düflünmek bir toplumu söz ve karar sahibi olmaya çal flmak bilinçli bireyin iflidir. Ama depolitizasyon denen kavram, toplumu çeflitli yöntemlerle bunlardan uzak tutmak yöneten ve yönetilenler aras ndaki iliflkilerde fluurunda, bilincinde birfley olmamas n sa lamak, düflünmemesini, tart flmamas n sa lamak toplumu yönetenlerin zaman zaman baflvurdu u önemli yöntemlerden bir tanesidir. 12 Eylülden itibaren öyle bir dönem içindeyiz. Düflünmeyen bir toplum yaratmak için hakk n aramay kutsal sayan, do al bir yurttafll k görevi sayan bir bireyden uzak tutmak, sadece günübirlik yaflamay kar sayan bir birey ve o bireylerden oluflan toplum yaratma yöntemi 12 Eylülde ilan edildi. Evren taraf ndan 12 Eylül saat de ilan edilen bu yöntem o günden bu yana Özal hükümetleri taraf ndan hükümet programlar na yaz lan depolitizasyon gördü ümüz vakalar oldu. Bugün bir tak m toplumsal geliflmeler karfl s nda yurttafllar m z sendikal haklar zedelendi i vakit, gaspedildi inde hiç ses ç km yorsa, 12 Eylülden önce meydanlar dolduran iflçiler bugün yoksa, ayn flekilde devlet memurlar, haklar için mücadele etmiyorsa ayn flekilde normal olarak yurttafllar haklar için belirli bir mücadele vermiyorsa burada depolitizasyon politikas geçerli hale geliyor. Bugün 12 Eylül 1980 den sonra yaflad m z 28 y ll k bir dönem depolitizasyondur. Yavafl yavafl ç kmaya çal fl - yoruz, oradan ç kt m z vakit bilinçli toplum haline gelece iz. Demokrasinin yerleflip kökleflmesini sa layaca z. Bu nedenle sizlere önemli görevler düflüyor. Depolitisazyon politikas uygulanan ve egemen olan toplumlarda, avukat sadece kendi iflini yapar icra ve boflanma davalar ülke sorunlar yla ilgilenmez. Sizler ölçer, biçer verilen görevleri yerine getirirsiniz. Muhasebeci defterini tutar. Bir harita mühendisi çok da- 56 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 56

57 4. O T U R U M ha genifl düflünür, ülkenin ekonomisi, yönetimiyle ilgilenirse o zaman gelecek ayd nl k olur. Askerde yedek subay bölüklerinde tuvaletlere yaz yaz l rd : Kaçma, çal flma, kar flma. Çok enteresan varl n kan tla, hiç bir fleye kar flma ifl de yapma. Bu memuriyet felsefesi haline de gelmiflti. Kaçmayan, çal flmayan, kar flmayan ama hiç bir fley de üretmeyen bir toplum. Türkiye de memuriyet sorunlar çözmek için de il çözmemek, güçlük ç karmak için var sanki. Bütün bunlar bizi ça dafl bir toplumdan uzaklaflt ran unsurlar. Bellekli ve tarih bilincine sahip bir toplum gerçekten çok önem tafl yor. Demokrasinin yerleflmesi ve kökleflmesi için bunu ben zorunlu görüyorum. Bir anlay fl sergilemek istedim. Bunu soraca n z sorularla da tart flabiliriz. Beni dinledi iniz için teflekkür ederim. Muhittin SELV TOPU flunlar söyledi: CHP milletvekili Kemal Anadol a konuflmas ndan dolay teflekkür ederiz. Say n Anadol özellikle birkaç konu üzerine vurgu yapt. Belleksiz bir toplum, yeterince tarih bilincinin geliflmemesi ve bunun yaratt depolitizasyon konusuna de indiler. Sizler bunu daha sonraki süreçte de erlendireceksiniz. fiimdi sözü meslektafl m z, üç dönem belediye baflkanl yapm fl, ayn zamanda s n f arkadafl y z, flimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi nde görev ald lar, sözü Fevzi Topuz a veriyorum. FEVZ TOPUZ Say n oturum baflkan, önceki baflkanlardan Hüseyin Ülkü, de erli meslektafllar m, de erli ö retim üyesi arkadafllar m, sevgili ö renciler. Ülkenin de iflik üniversitelerinde okuyan, gelecekte ayn mesle i icra edece imiz sevgili gençler ben hepinize merhaba diyorum. Bugün yedincisini düzenledi iniz yaz e itim kamp n n bu y lki konusu çeliflkiler. Çeliflkiler ifadesinin içeri ine flöyle bir bakt m z zaman ülkemizin içinde bulundu u güncel konuya iflaret ettikleri için oda baflkan m za, yönetici arkadafllar m za teflekkür ediyorum. Ülkemiz gerçekten de çeliflkilerle dolu olan bir ülke. Bu çeliflkileri ay rt etmek mümkün de il. Bunu genciyle, yafll s yla, görevde olan, olmayan arkadafllar m zla dolu dolu yaflayan bir ülkeyiz. Her konuyu bu çeliflkiyle iliflkilendirmifl olmak güzel. Buradan ç kan çal flmalar gelecek kuflaklara örnek olacakt r. Biraz önce y llarca siyasetin içinde bulunmufl a abeyimiz konunun bir bölümünü, siyasal geliflmeleri insan m z n yap s n irdeleyerek konuflmas na bafllad. Ben de ekonomik ve siyasal çeliflkilerle ilgili görüfllerimi aç klamak istiyorum. Davet etti iniz için hepinize tekrar teflekkür ediyorum. Ülkemiz ekonomisi konusunda bugün yaflamakta oldu umuz olumsuzluklar n, 2000 li y llar n bafl ndan bu yana mevcut iktidarlar n uygulam fl oldu- u ekonomik politikalar n yanl fll ndan, tutars zl - ndan olufltu unu idrak içinde olmam z gerekiyor. Bugün ülkemizin ekonomik yönden çok ciddi bunal m içinde oldu unu belirtmemiz gerekiyor. Borç, faiz politikalar, iflsizli in had safhaya ulaflt, d fl borçlar m z n kayg verici boyutlara ulaflt ülkemizde, yat r m yapmay düflünen kiflilerin afl r borçlanmadan dolay tedirgin tablo çizdi ini görmekteyiz. Türkiye gerçekten de devletiyle, milletiyle bir borç ve faiz bata nda. Borcumuzu ancak borçla öder duruma geldik. fiu andaki hükümet yeni yat r mlar yapmaktan ziyade mevcutlar n satarak, özellefltirme politikas yaparak bir noktaya geldi. Satacak bir fley kalmad - ndan d flar dan borçlanarak faiz öder duruma geldik. Bundan dolay siz gençlerin ne kadar umutsuz ve tedirgin oldu unuzu görmekteyiz. Afl r derecede borçlanma ülkemizin fakirleflti inin göstergesidir. Bugün kifli bafl na gelir seviyemiz yükseldi, milli gelirimiz yükseldi gibi söylemler Maliye Bakanl n n uydurmacas d r. Adrese dayal nüfus sistemiyle nüfusumuz afla ya düfltü y l nda yap lan say mdan 3 4 milyon afla da ç kt. Nüfusun düflmesiyle milli gelirimizin yükseldi ini övünerek söylemeye çal flt lar. Kur politikas n n getirdi i politikayla ekonominin iyiye gitti ini ifade ediyor mevcut AKP iktidar. ktidar yetkilileri Kur politikas ve nüfus oyunlar yla milli gelirin 10 bin dolara ulaflt n ifade ediyor. Gerçek hayat n içine bak ld nda hiç de öyle olmad - n, al m gücünün her geçen gün zorlaflt n, yaflam koflullar n n her geçen gün kötüye gitti ini, vatandafl - m z n 15 günlük tatilini bir haftaya indirdi ini, eskiden daha rahat pazara ç kt, serbest al flverifl yapt halde bugün bu al flverifli yapamaz hale geldi ini görüyoruz. Ben kendi ilçemde, seçim bölgemde dolaflmaktay m. Hergün arazisini sat- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 57

58 4. O T U R U M mak üzere kente gelen insanlarla karfl karfl yay z. Ekonomi iyiye gidiyor olsa, vatandafllar m z çocuklar yla kullanaca arazilerini satmak için yola ç kar m? Bugün iflçinin, çiftçinin, esnaf n durumu ortadad r. Her gün yüzlerce kepenk kapand n, fabrikalar n kapand n görmekteyiz. Ekonomi iyiye gitse iflyerleri kapan r m? Söke Ovas nda yüzlerce dönüm arazinin bofl oldu unu görmekteyiz. Dolay s yla bu da izlenen ekonomik politikalar n yanl fll n kan tl yor. AKP nin son y llarda uygulad özellefltirme politikas yla telefondan, süt kurumuna kadar, Tüprafl tan, Petrol Ofisine ve topraklar m za kadar cumhuriyetle kazand m z de erleri elimizden ç karmaya çal flt k. Özellefltirmeyle elde edilen geliri yeniden yat r m alanlar na sevkedemedi imizden dolay bu para cari aç n kapat lmas na gitti in bafllar ndan itibaren parlamentoda genel kurulda ç kard m z kanunlara flöyle bir bakacak olursak, mevcut iktidar n elde kalan de erlerimizi yabanc lara satarak cari aç n kapat lmas ve istihdam n yarat lmas na yönelik gayretlerinin en son noktaya geldi ini görmekteyiz. Turizm teflvik yasas ç kar l yor. Bu ülkede yaflayan vatandafllar m zdan çok, yabanc lar n menfaatine hangi madde koyal m da bundan daha rahat, kolay al flverifl yapal m diye düflünülüyor. Türk Telekom un belirli miktarda oran Ofer grubuna sat ld ktan sonra her ay cep telefonu ve di er hatlardan kazand paray bir örnek olarak aç klamak istiyorum. Bugün Türkiye de 94 milyon telefon kayd var. Her telefondan 9.4 YTL sabit ücret al n yor. 94 milyonla çarp ld nda her ay buraya ödenen paray siz düflünün. Sadece konuflma ücreti olarak ödedi imiz paray düflündü ümüzde 94 çarp ortalama 50 YTL dersek 450 katrilyon civar nda bir rakama ulafl yor. Satt m z bir kamu kurumuyla d flar ya ne kadar döviz aktard m z n bir göstergesidir. Ekonomiyi yeniden düzenli hale getirmeden bu ülkenin kalk nmas mümkün de ildir. Ülkemiz bir tar m ülkesi, üreticiyi tam desteklemedikten sonra sürekli AB uyum maddeleri çerçevesinde kendi üreticimizin üretti i ürünleri de il ithal ürünleri kullanarak yaflad m z bir oranda ba ml l m z artacakt r. Türk köylüsü ve çiftçisi dar bo aza girecektir. Ellerindeki arazileri de zaman içinde elden ç kard takdirde durum daha zor olacakt r. Bugün Mecliste bunu Anayasa mahkemesi kararlar yla önlemeye çal fl yoruz. Ancak mevcut iktidar, mahkemede görev yapan kendi yandafllar n n say s n artt rd kça bunu da önleyemeyecek duruma gelece iz. Anayasadaki yap ya ra men kanunlaflt takdirde, ülkemizin içinde bulundu u yap de iflebilir. Ç kan kanunlar direkt olarak yasalafl r. Ülkenin gidiflat n n her geçen gün kayg verici duruma ulaflaca n bilmemiz gerekiyor. Bizlerin ve de erli gençlerin bundan sonraki siyasal yap içinde daha ciddi, kararl ne yapt m z bilen durumda olmam z gerekiyor. Üzerimize düflen görevi yerine getirmemiz gerekiyor. AKP nin flu anda izledi i politikan n tam iflbirlikçi, teslimiyetçi politika oldu unu yaflamaktay z. Biraz önce bahsetti im turizm yasas nda oldu u gibi, orman, toprak kanununda de ifliklik yaparak, hatta tapu kanununun bir maddesinde karfl l kl l k ilkesi olan TC hükümeti ile karfl l kl imza koyan ülkelerle ancak birebir toprak sat fl yap lmas gerekiyordu. Son yasa tasar s n n içinde bu arazilerin karfl l kl l k ilkesi olmaks z n ticari al flverifl yap labilir ifadesini koymaya çal flt lar. Ayr ca bir ilin yüzölçümünün yüzde 5 10 gibi bir s n r rakam vard bunu da s n rs z hale getirmeye çal fl yorlar. Böyle bir kanun geçti- i takdirde, s n rs z sat fl da söz konusu olabilir. Bu yolla 1947 de srail in Filistin topraklar nda elde etti- i mevzinin boyutunu bugün yafl yoruz. Türkiye Cumhuriyetinin de ayn akibete u ramamas için bu kanunun ç kar lmamas, hayata geçmemesi gerekiyor. Bu konular bizlerin kararl tutumu kadar vatandafl n da hassasiyet içinde olmas laz m. MUH TT N SELV TOPU CHP milletvekili Fevzi Topuz a konuflmas ndan dolay teflekkür ederiz. Say n Topuz Ekonomik ve Siyasal konularda görüfller ileri sürdüler. Hesaps zca yap lan özellefltirmelerin ve toprak sat fllar n n ülkemizi ve yurttafl m z getirdi i noktalara de indiler. Kendilerine teflekkür ediyoruz. fiimdi sözü zmir Büyükflehir Belediye Baflkan - m z Say n Aziz Kocao lu na veriyorum. Bize Belediyecilik deneyimlerinden söz edecekler. AZ Z KOCAO LU Hepinize iyi günler diliyorum. Afla da deniz, yukar da konuflmalar biraz zor. Ben konuflma süremi sizlerin sorular na b rakmak istiyorum. Böylece zaman daha iyi kullan p, sizlerin duymak istediklerini söylemifl oluruz. ZEYNEL KIRfiAN, Gazi Üniversitesi fiehir Plan. Son zamanlarda Melih Gökçek ile arsenik tart flmas oldu. Son olarak bir programda siz ve Melih Gökçek konufluyordu, karfl karfl ya gelmenizi isterdim, sizin orada program terketti inizi hat rl yorum. AZ Z KOCAO LU Melih Gökçek ile bizim tart flacak ve konuflacak bir fleyimiz yok. Biz Ankara y bir belediye baflkan kadar bilmeyiz, tart flmay z. Melih Gökçek de zmir i bilmez ve tart flamaz. Biz tart flmay z, haddimizi biliriz. Melih Gökçek haddini bilmez tart flmaya kalkar ama tart flamaz. Kanal Türk de program yapan Fatih 58 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

59 4. O T U R U M Karaca ile konuflmam zda Melih Gökçek yar m saat konuflacak, stüdyoyu terkedecek, sonra biz yar m saat konuflaca z. Anlaflmam z buydu. Polemi e, a z dalafl na girmek istedi. Biz orada onun karakterini çok iyi anlatan birkaç nitelendirmeyi söyledik. Bunlar tamamen do rudur. Siyaset ülke için yap l rsa, evrensel ahlak kurallar na uyulursa bir anlam vard r. Siyasette yalanla, dolanla, iftira ile sanki varm fl gibi uzaktan evrak göstererek siyaset yapman n ne ülkeye, o siyasi partiye ne belediye baflkan ise kente ne de o bireye faydas vard r. Onun için su krizi diye nitelendirilen olayda baflta Ankara Belediye Baflkan olmak üzere, Sa l k Bakan, Çevre Orman Bakan, çiflleri Bakan, Milli Savunma Bakan, Eski TBMM baflkan, bombard mana tuttular zmir i, Büyükflehir Belediye Baflkanl n. ki avantaj m z vard bu krizi atlatmam zda, bugüne gelmemizde. Birincisi zmir Büyükflehir Belediyesi Baflkanl n n hiç yalan söylememesi, halk n güvenini kazanmas, dürüstlü ünden, çal flkanl ndan 3.5 milyon zmirlinin bir tereddütünün olmamas. Di er avantaj m z, Melih Gökçek beyin güvenilir olmamas. Halk n onu farkl de erlendirmesidir. Yerel yönetim mefhumu de iflmifltir. Yasayla verilen görevler çerçevesinde kal narak anakent büyükflehir belediye baflkanl yap lamaz. Yerel yönetimlerin ana hedefi o yönetimde ekonomik kalk nmay, yerelde kalk nmay gerçeklefltirmektir. Kentlinin hem refah düzeyi hem gelir düzeyini hem birey olma, kentlilik bilinci hem de birlik beraberlik içinde kat l mc bir anlay flla kente ifltirak ederek yönetilmesini, zmirlilik bilincinin yakalanmas. Do du umuz yeri inkar etmeyece iz, reddetmeyece iz, çünkü orada bizim köklerimiz var. Kifliliklerimizin oluflmas nda o gelenek ve göreneklerimizin çok büyük pay var. Bu tarafta doydu umuz yeri de unutmayaca z, ikisini çok iyi bir flekilde dengeleyece iz. zmirli olaca z, zmir in ç karlar n koruyaca z. zmirli gibi, zmir kenti mensubu gibi düflünece iz. HAL L KAYNARCA Hoflgeldiniz diyorum, dün gazetelerde bir fotograf n z vard, kuruyan bir gölet içinde. Çatalkaya da ulusal güvenlik ad na kamulaflt r lan yabanc flirketlerin alt n arama için verilen izin konusunu durumunuz ve konumunuz itibariyle en yak ndan siz bileceksiniz. Alt n arama ifli, göletlerin kurumas yla çok ilgili. zmir de Çaml baraj yap lmas düflünülüyordu. Ayn zamanda Çatalkaya Efem Çukuru arsenik saçacak. Bu konuda fikrinizi rica ediyoruz. zmir de 50 km yar çapl büyük bir alan n içine hükmeder bir belediye baflkan s n z. Göç alan bir kentte zmir in ne kadar göç alaca n ve sa l kl yap laflman n sa lanabilmesi için öngörülen bir göç miktar var m? Buna uygun nas l arsa haz r edece- iz? Haz rl m z var m? Ya da göçün h z na göre mi hareket edece iz? AZ Z KOCAO LU Alt n konusuna geldi imizde 2006 y l nda küresel s nmay ilk defa Türkiye de zmir Büyükflehir Belediyesi do ru okudu Kas m ndan 17 Nisan tarihine kadar alt ay çal flt k, zmir in suyu konusunda neler yapabilecimizi ve bir önlemler dizisini belirledik. Bu çal flmalar içinde bunlar n en acili vatandafllar n tasarrufa ça r lmas projesi. Bitmifl olan Çaml baraj n n ÇED baflvurusu, orman ve milli emlak arazilerinin tahsisinin talebi. Emiralem deki baraj 21 milyon ton su tutmaktad r. Bu yaklafl m bin kiflinin y ll k ihtiyac n görmektedir. De irmendere baraj Emiralem s n rlar nda o da 6.5 milyon ton su tutmaktad r, bin kiflinin y ll k su ihtiyac n karfl lar durumda. Bostanl baraj 2 milyon ton su tutmaktad r, bu baraj n iki fonksiyonu vard r, biri su tutulmas y l nda bu yerde sel felaketinde 65 vatandafl m z can n kaybetti. DS Kemalpafla Yi itler deresi üzerinde yine 12 milyon metreküplük baraj planlam flt r. O baraj n da proje çal flmalar sürdürülmektedir. Bu baraj n da yar s içme suyu, yar s arazi suyudur. çme suyunun bedelini biz verelim, ortak yapal m, hakedifllerde 6 milyon metreküp suda oradaki köylerimizin kullanma suyu ihtiyac n talep etmifltik. Gördes baraj n n 2009 da su tutmaya bafllayaca n DS ile yapt m z görüflmelerde isale hatt - n ve ar tma tesisinin uygulama projesine ç k lmad - n gördük. Tahsisat m z yok dendi. ZSU olarak Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 59

60 4. O T U R U M biz ç kt k, flu anda bir firma hem isale hatt n n hem ar tman n projesini yap yor. Yi itler baraj n n projesi yap l yor, onu bir kenara b rak rsak geri kalan Çaml baraj n n ÇED raporu verilmedi. Di erlerinin tahsisleri yap lmad. Gördes in ar tmas n biz yapal m isalesini DS yaps n dedik, onu da kabul etmediler, siz yap n dediler. Çaml ya ÇED verilmemesi nedeni orada bir firmaya alt n arama ÇED raporunun verilmesidir, Çevre ve Orman Bakanl taraf ndan. Çaml baraj havzas zsu nun korumas alt ndad r, ayn Tahtal, Balçova gibi. E er 5216 say l Yasadan önce verdilerse zsu nun müdahale etmesi gerekir. E er sonra verdilerse hem zsu, hem de Büyükflehir belediyesinin ÇED komisyonuna müdahale ve orada bulunma hakk vard r. Bu ÇED raporu bakanl klarda oluflturulan olmufl bitmifl bir rapordur. Bununla ilgili davalar da devam etmektedir. En son Dan fltay Daireler Birli i karar nda oradaki kamulaflt rman n yasaya ayk r oldu u tespit edilmifltir. Buradaki alt n arama madeninin zmir yüzey suyu toplayabilecek anakent s n rlar içinde tek yeri Tahtal, Balçova baraj n n, Çaml baraj havzas n n, Kavakdere baraj n n, Ürkmez baraj n n ve birçok sulama baraj n n oldu u Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe, Narl dere, Balçova aras ndaki Efem Çukuru bölgesindedir. Baflka yerde de yüzey suyu yoktur. Alt n arama madeninin ilk konumunda bir k sm Tahtal baraj havzas nda kal yordu, bir k sm Çaml havzas nda kal yordu. Cetvelle çizdiler ve Tahtal k sm n lav ettiklerini söylediler. Çaml da da aramayacaklar n söylediler. Efem Çukuru ad ndaki gibi çukur de il, 700 m rak ml bir yerdir. Oradaki bir kirlenme ile hem Tahtal baraj, hem Çaml mülga oluyor, buralardaki küçük sulama havzalar n ve Özel dare ile çok büyük yat r m yapt m z Seferihisar termal kaynaklar n denizimizi kirletecektir. Hem Körfez hem de Seferihisar sahilini kirletecektir. Bundan vaz geçilmesini defaten söyledik. Çevre ve Orman Bakanl yanl fl bir karar vermifltir. Çaml, Kavac k, Efem Çukurunda alt n aranmas karar yanl fl bir karard r. Hepimiz yanl fl yapabiliriz, önemli olan ve erdemli olmak hatay kabul edip yanl fltan dönmektir. Çevre orman bakanl acilen bu karar ndan dönmeli, ilgili firma ile anlaflma zemini aramal, bu baraj n yap lmas için DS ve zmir Büyükflehir belediyesine ÇED raporu vererek görevlendirmelidir. zmir in kalk nmas, turizmin geliflmesi yar mada, Çeflme de 75 bin yataktan, üniversite kampüslerinden geliflmesi için su bulmam z gerekiyor. Çaml baraj ndan baflka da kaynak yoktur. Orada ç kart lacak alt n ile ve Türkiye de kalacak bölümü ile oradaki su gibi bir metan n tart flmas n n hiç bir anlam yoktur. Bu ifl bofl ifltir. Acilen bundan dönülmesi gerekmektedir. Alt n ruhsat verildi ini duydu umda yeni belediye baflkan olmufltum. Alt n madenini açacaklarsa zmir i nereye tafl yacaklar n sormufltum. Çünkü zmir in yüzde 40 suyu Tahtal baraj ndan geliyor, Efem Çukuru yüzünden buras kirlenme tehdidi alt ndad r. Galeriyi 100 metreye açt nda Tahtal Baraj havzas na girmektedir. zmir in sindiremeyece i bir göç sorunu yoktur. Ekonomisi göç alacak kadar büyümektedir. Ancak göç konusunda kentleflme meselesine girmek istemiyorum. Ama sa l ks z konut vard r. Hazine arazisine girmifl, cetvelle parsellenmifl, çukurdad r, derededir, uygun olmayan yerlerdedir. Uygun yere yapm flt r, bina sa l ks zd r, temel çürük, betonarmesi bozuktur vs. 200 bin üzerinde yenilenmesi, dönüfltürülmesi gereken konut vard r zmir de. Önümüzdeki hedefler yerelde kalk nma projeleri ve kent dönüflüm projeleridir. fiu anda kendi gücümüzle 5000 civar nda konutu dönüfltürüyoruz. Konutlar bitti, Buca daki konutlar da iki ay içinde bitecek. Bunlar satmak amac yla kullanm yoruz. Yol açarken, bir sa l k konut bölgesini boflalt rken aktarmay düflünüyoruz. Vatandafl m z n mal n kamulaflt r rken bir elimize paray bir elimize konutu al yoruz. Paras n isterse konut fiyat ndan düflüyoruz, paras fazla ise artan veriyoruz, eksikse taksitle konut veriyoruz. Böyle bir uygulama ile kent dönüflümünün sosyal yan n tamamlam fl bulunuyoruz. Kimseyi k rmadan, incitmeden, dökmeden kent dönüflüm sürecini bafllat yoruz. Kadifekale heyelan bölgesi en problemli yerimiz oldu u için oradan bafllad k. Orada 2508 konut dönüfltürüyoruz. 700 ü hariç bütün vatandafllar m zla anlaflt k. nflaatlarda belli eksiklikler var TOK den devrald k, bedelleri al narak devral nd öyle bedava de il. Onlar n eksikleri tamamland nda vatandafllar m z tafl yaca z. HAL L KAYNARCA Göç konusunda yeterli aç klama yapt n z, ancak su konusunda iyi niyet dile i olarak yabanc flirketlere imtiyaz hakk veren hükümetlerin o flirketle oturarak halletmesi dile inde bulundu unuz için, daha do rusu elimizi verdi imiz yabanc lardan kolumuzu alamayaca m z için ufukta gördü üm umutsuzluktan dolay hoflnut olmad m z arz etmek istiyorum. AZ Z KOCAO LU Teflekkür ederiz, ancak baflka bir yolu ve yöntemi yoktur. MET N YE N Ben göçerim. Kemal Anadol a çok al nd m. Son 15 y ld r bir ülkede 4 aydan fazla kalmadan yafl yorum. Tarih bilinci gösterir ki, esas olarak göçenler her yeri dolaflt klar nda sizin gibi kalan insanlara ya- 60 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

61 4. O T U R U M kut derlerdi. Esas dünyay yok edenler yakutlard r, dünyay bugüne onlar getirdi. Asl nda sizin demokrasi anlay fl n za da inanm yorum. Egemenlerin demokrasisi, sadece 4-5 y lda bir oy at lan demokrasi yerine esas olan iletiflimde, e itimde, zenginli in paylafl lmas nda, topra n paylafl m nda demokrasidir. Yoksa demokrasi tam olarak alg lanamaz. AKP ile ilgili bir fley söylemek istemiyorum, size yönelik olarak CHP olarak söylemek istiyorum. Niye seçimler öncesinde kay kç dö üflü gibi laik-antilaik çekiflmesi içinde oldu unuz parti hakk nda CHP için söylüyorum, esas olarak ekonomik politikalarda gerçek olarak karfl ç kmad n z, bundan sonra da aç kça biz CHP olarak IMF nin politikalar na karfl olaca z, biz CHP olarak hiç bir borcu ödemeyece iz, biz CHP olarak Dünya Ticaret Örgütünün kararlar na karfl ç kaca z, biz CHP olarak Dünya Bankas kararlar na karfl ç kaca z m diyeceksiniz? Yoksa yine kay kç dö üflü içinde neoliberal politikalara karfl ç kmadan devam m edeceksiniz? Bugünden flunu söyleyebilecek misiniz, biz iktidara geldi imizde Türk Telekom u geri alaca z, bugün satt n z nehirleri geri alaca z, satt n z herfleyi geri alaca z ve hiç bir borcu ödemeyece iz diyecek misiniz? Yoksa neoliberal politikalara ses ç karmayacak m s n z? MUH TT N SELV TOPU Toplant n n gidiflat bak m ndan bu flekilde gidersek çok verimli olmaz. Belediye baflkan m za sorular sorulacak daha sonra di er konuflmac lar m za sorular sorulacakt. Bu disiplin toplant n n daha düzenli yürümesi için gerekli. KEMAL ANADOL Ben cevap vermeyece im. Söz s ras say n Büyükflehir Belediye Baflkan n n. Bana sorulan soru de il, siyasi polemik. Ona ben haz r m ama buras müsait de il. Ayn uslupla konuflursam buras siyasi parti ilçe kongresi olur. Bu bir, bu flekilde cevap vermeyece im. Arkadafl mla her alanda tart flmaya haz r m. Bunun gündemi bu de il. fiunu söyleyeyim, ben burada flunu söylesem, veya Deniz Baykal dese ki, veya bu konuflan arkadafl m z dese ki, biz iktidara geldi- imizde CHP veya bu arkadafl n partisi hangisi ise Telekom u geri alaca z mümkün de il. Bizden evvel Anayasa de ifltirildi. H rs zl ç kard için CHP nin baraj alt kald dönemdi. Anayasa de iflti ve Tahkim diye bir müessese geldi. Ancak flunu söyleyebilir bir iktidar veya muhalefet partisi, ben iktidara gelirsem bir Telekom daha yapaca m, diyebilir. Ben Telekom u geri alaca m diyen bir politikac veya siyasi parti koskoca yalan söyler. Böyle bir fley mümkün de il. Böyle bir ihtilaf oldu u vakit Türk mahkemeleri de il uluslararas mahkemeler devreye girer. E er CHP nin anti emperyalist politikas olmasayd 1 Mart tezkeresi kabul edilseydi bugün Türkiye de Amerikan askeri vard. Trabzon havaalan, Sabiha Gökçen havaalan, Marmaris Aksaz üssü, skenderun ve Mersin limanlar Amerikan iflgali alt ndayd, CHP nin bir reyi ile reddedildi. Teflekkür ederim. Say n baflkandan da özür dilerim. AGAH ÇALIfiKAN, KTÜ JFM zmir den Çeflme ye otobanda giderken Alaçat mevkiinde rüzgar pervaneleri görmüfltüm. zmir Büyükflehir belediyesi bu rüzgar tam olarak kullan yor mu enerji elde etmek için. Elde edilen elektrik sadece zmir de mi kullan l yor, baflka illere veriliyor mu? AZ Z KOCAO LU Elektrik biliyorsunuz Türkiye Elekrik Kurumu taraf ndan yap l yor, belediye ile uzaktan yak ndan iliflkisi yok. Enerji piyasas kurumundan yetki al narak bu rüzgar gülleri yap l yor, onlar enterkonekte sisteme veriliyor. Bizimle uzaktan yak ndan alakas yok. Artmas konusu önemli, yenilenebilir enerji, temiz enerji keflke say lar maksimum düzeyde artsa. SÜLEYMAN TEYFUR, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi JFM Bornova taraf nda üniversite bünyesinde TOK 1500 art genelde 5000 konutluk düzenleme yap lacakt. Bununla ilgili belirli imzalar topland ktan sonra karar de iflikli i ile durdurulmas karar al nd, bunun sebebi nedir? Metro inflaat nda staj yapaca m diye okula ka t verdim. Geldi imde metro inflaat - n n durduruldu u için staj yerimi de ifltirmek zorunda kald m. Metro inflaat bitifli ne zaman olacak? Akibeti ne olacak? AZ Z KOCAO LU 5000 konuttan haberim yok, nereye yap lacakm fl onu bilemiyorum. TOK hazine arazilerine, oraya buraya yapal m diye yola ç kar sonra uygulamaya bafllar bafllayamaz do al sittir, çeflitli s k nt lar vard r. SÜLEYMAN TEYFUR, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi JFM Belediyeden izin al namad n söylüyorlar. AZ Z KOCAO LU Biz TOK ile uyum içinde çal fl yoruz. zin al na- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 61

62 4. O T U R U M mad ysa planlama aç s ndan mutlaka mahsuru vard r onun d fl nda kente konut yap lacaksa niye karfl ç kal m. Bu olmayacak bir taleptir, kenti korumakla da görevliyiz. Metro konusunda da Bornova merkezde belirli bir süre durdu. Proje tadilat var, tekrar bafllayacak. Alia a, Cumaovas -Menderes 80 km lik projesinde Devlet Demir Yollar na teslim etmek için Karfl yaka tünelindeki iki-üç ayl k -15 Ekim gibi- iflimiz kald. Y lbafl nda denemeler bafllayacak. Bütün ihaleler, inflaatlar, istasyonlar bitti. Güneyde herfley bitti. Devlet Demir Yollar raylar döflüyor. VEC H T MURO LU Say n Kocao lu göç konusunu çok önemseyiniz. Anadolunun belli bölgelerinden geliyor. Bunlar n hepsi bir tarikat üyesi olarak geliyor. Onlara siz herkesten önce pençe atmazsan z oy kayb na çok u rars n z. O bak mdan çok önemseyin. Unutmay n ki Recep Tayyip Erdo an Diyarbak r ve zmir i istiyorum diyor. Bu iste in tek dayana da tarikatlard r. Gelen her kifli tarikat terbiyesinden geçmifltir, lütfen bunu çok önemseyiniz. KATILIMCI Ö RENC, KTÜ Yüksek Lisans zmir sayg n büyük flehirlerimizden biridir. Bildi- im kadar yla CBS nin altyap s n kuran kullanan bir belediyesiniz. Altyap kadastrosu bildi im üzere belediyelere düflmektedir. Bu ba lamda belediye olarak bir çal flman z var m? Yoksa ne zaman bafllamay düflünüyorsunuz? Sürekli nüfus art fl n n yafland bir ülkede bulunuyoruz, gün geçtikçe arazilerimiz azalmakta ve talebi karfl lamamaktad r. Bu ba lamda ald n z önlemler nelerdir? Kaçak yap laflman n önlemini belediye olarak tam olarak yapabiliyor musunuz? Otopark sorununa çözüm bulabildiniz mi? Karfl laflt - n zda nas l bir çözüm önerisi bulmay düflünüyorsunuz? AZ Z KOCAO LU Otoparktan bafllayal m. Göreve geldi imiz günden itibaren 3.5 milyon, gündüz nüfusu milyon olan kentte metropol içinde otobüslerle insan tafl y p mutlu etmek, zaman nda, kontrollü, güvenli götürmenin mümkün olmad n tesbit ettim km. olan metro hatt m z 100 kilometreye ç karmak için çal flma yapt k ve proje çal flmalar götürüyoruz. Gecikmeler var her iflte oldu u gibi. Ama zamanla yar fl yoruz. Bitirdi imiz zaman zmir metropolünün ulafl m n n ana omurgas rayl sistem ve metroya akacakt r, uzun mesafede. Otobüsler büyük ço unluk ile besleme hatt olarak kullan lacakt r. zmir Büyükflehir Belediyesi 2004 den bafllayarak 2006 n n sonuna do ru 50 km yar çap içinde 1/ naz m imar plan n yapt k. O plan çerçevesinde sanayide bugüne kadar yap lm fl bulunan 1.2 si kadar, konutta da ü kadar alan rezerv ay rd k. Araziyi büyütemiyorsunuz, s n rl, nüfus art yor, bu problem tar m arazilerinin iflgaline var ncaya kadar sürüyor. zmir de arazi yönünden maalesef çok s n rl bir kent. Havalaan na daha girmeden havza bafll yor. Arkas ndan Torbal tar m alan bafll yor, Kemalpafla ya geçti- inizde sanayi ile tar m iç içe, Torbal da da ayn flekilde. Çi li yi ç kar ç kmaz tar m arazileri, Gediz havzas, Menemen ovas bafll yor. Alia a da sanayi bölgemiz. Bizim daha önce yap lm fl organize sanayi bölgelerimiz var. Kurulmufl. fiu anda biz Kemalpafla taraf nda Halilbeyli taraf nda otomotiv yan sanayi, Alia- a taraf ndan döküm organize sanayi bölgesi, kent içindeki bütün dökümcüleri toplayacak. Ayr ca yine Kemalpafla Ba yurdu nda besicilik yap lmas için tar m hayvanc l k bölgesi ilan ettik. Bay nd r da çiçekçilik çok önemli bir yer al yor. Orada da çiçekçilik üretim bölgesi ilan ettik. fiu anda bir yasa gündeme gelmek üzere tar mda OSB lerin kurulabilmesi için. Bu gerçekleflirse altyap çal flmalar bilgi sistem a lar konusunda bu iflte uzun y llar çal flan üst düzeyde görev yapan arkadafl m z da burada, 2009 y l nda tamamen geçilece ini söylüyor. LKER DEM RD R YTÜ, JFM Bir büyük flehrin belediye baflkan olarak flimdiki kanun ve tüzüklerde bir yerel yönetimin yönetilebilmesi yeterli mi? Yeterli de ilse neden yeterli de- il? AB uyum süreci içinde AB nin birtak m dayatmalar vard. Bunlardan bir tanesi yerel yönetimlere daha fazla hak verilmesi ve merkezi yönetimin biraz daha geri plana çekilmesi idi. Buna kat l yor musunuz? AZ Z KOCAO LU Bütün iktidarlar yereli güçlendirece iz diye politikalar n yazarlar. AB müktesebat çerçevesinde bizde de birçok yasa de iflikli i oldu. Bütün görevler belediyelere verilir. Çok ilginçtir, sizler de belediyelerde büyük ölçüde görev alacaks n z Say l Belediyeler yasas nda, sonra o iptal edildi 5393 ç kt. Orada diyordu ki, di er kanunlarda baflka kurumlara görev olarak verilmeyen iflleri belediye yapar. Türkiye deki belediyecilik anlay fl n hem merkezi hükümet hem Ankara bürokrasisi taraf ndan anlay fl budur. Hiç bir fleyi yapmazsan topu belediyeye at. Merkezi hükümetler belediyelerin yapaca ço u iflleri kendi rutin iflleri d fl nda ya bakan n imzas na ya içiflleri bakan n imzas na ya baflbakan n imzas na 62 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

63 4. O T U R U M ya da bakanlar kurulunun imzas na b rak rlar. Oradan itibaren de politikleflme de bafllar. O imzay att - r ncaya kadar kimi üç gün u rafl r, kimi üç sene u rafl r. Önce gerçekten merkezi hükümetlerin, politikac lar n yerelleflmeye yetki vermeye inanmalar gerekir. Bunu kesinlikle üniter yap n n zedelenmesi ya da o çerçevede düflünmeyin. Üniter yap n n gözbebe imiz gibi korunmas taraf nday m. Yerel yönetimlere siyaset bulaflmadan benim partimden, senin partinden demeden ifllerini projelerini gerçeklefltirecek bir yetki verilmesi gerekir. Bir belediyenin projesine hazineden kefil olur al r. Bir baflka belediyeye öldüm Allah kredi vermez, kefil olmaz. zmir Büyükflehir e kefil olmaz X belediyesine olur. Veya tersi olur. Bunlardan s yr l nmas gerekti ini düflünüyorum. Yaln z belediyelerin elinde çok büyük güç vard r. Planlama gücü belediyelerin elindedir. Ulafl m, su, kanal, ar tma belediyelerin elindedir. Sosyal projeler, bizim Eflrefpafla Hastanemiz var, belediye hastaneleri içinde Türkiye de örnektir. 4 senede iki kat büyüttük. Belediyeler ellerindeki yetkilerle kentlerini hem sa l kl gelifltirirler, çarp k geliflmesini ve rant kap s olmas n engelleyebilirler. Yine belediyeler insan odakl bir ifltir. nsan seven insan n mutlulu u için çal flan felsefeye mensup olan insanlar n yapmas gerekti ine inan yorum. Bu anlamda da sosyal demokrat felsefe belediyecili e en uygun felsefedir diye düflünüyorum. Bu benim flahsi fikrim, politik polemik yaratmak istemiyorum. zmir Büyükflehir Belediyesi, göreve geldi imiz 4.5 y l içinde hiçbir kifli ve kuruma ayr cal k tan mam flt r. Ne imar yetkisinde, ne ihalede, ne de sat n almada. Kentin geliflmesiyle, çevrenin korunmas yla do ru orant da ya da o yönden bakarak karar vermifltir. Kentin yarar na, kentlinin yarar na olmayan hiç bir imza atmam flt r. Bu da gerçekten bugünün politik ortam nda do ald r, yap lmas gerekendir ama bugün flöyle bir bakt m zda gururlan lacak bir meziyettir diye düflünüyorum. Böyle çal flmaya bu kenti vatandafllar m zla birlikte ileriye götürmeye çal flaca z. Beni dinledi iniz için teflekkür ediyor, baflar lar diliyorum. Bir fley daha söylemek istiyorum. Tasarrufu yitirdik. Tüketim toplumu olduk. Üretmeden tüketim toplumu olduk. Tar m elimizin tersi ile ittik. 60 l y llardan bafllayarak tar mla kalk nma olmaz, sanayileflelim dedik. Aç kalmaya bafllay nca tar msal üretim bafllad. Bu ülkede tar m önemlidir. Tar m kalk nmada da önemlidir. Tar mda teknolojinin kullan lmas, topraklar birlefltiriliyorsa birlefltirilmeli, bölünüyorsa bölünmeli. Rantabl iflletmeler haline getirilmeli. Ama mutlaka ve mutlaka üretmeliyiz. zmir e en yak n büyük kent olarak Ankara da belediye baflkan kalk p da aileye erzak da t yorum derse bu ülkenin ipi çekilmifl demektir. 425 bin aile 4 kifliden 1 milyon 700 kifli yapar bu da baflkentte yaflayan insanlar n üçte birinin aç olmas anlam na gelir ki, böyle bir ülke batm fl demektir. Biz de zmir de muhtaç aileleri tesbit ediyoruz -ki gerçek muhtaç aileler civar ndad r. Ankara da da bu civardad r, en fazla olsun. Gerisi siyasi rüflvettir. Bu do ru de ildir. Bu kaynak israf d r. B rak n kaynak sraf n vatandafla gidiyor. Vatandafl onursuz, kifliliksiz yapar. Bir ülkenin herfleyini alabilirsiniz, bir insan n herfleyini alabilirsiniz, aç da b rakabilirsiniz ama onurunu ald n z zaman o ülkeyi mahvedersiniz. Nerede duraca, nereye kadar gidece i bilinmez. Bir de Türkiye de üzerinde durulmayan konu takiye diye geçiyoruz. Din bilginlerinin, tarihçilerin, felsefecilerin, sosyologlar n, psikologlar n mutlaka ve mutlaka takiye ile ilgili birçok eser de yazmal bizi bilinçlendirmeli, takiyenin panzehirini bulmal - y z. Takiye, toplum yönetiminde, siyasette, ticari iliflkilerde hayat n her aflamas nda son derece tehlikeli bir araç. Bu arac n panzehirini bulmadan ülkede aç l m gerçeklefltirmenin çok zor oldu unu düflünüyorum. Nereye kadar yalan söylenecek, nereye kadar amaca ulaflmak için riya yap lacak? Nereye kadar ne istenecek, ne verilecek? Bunun durdu u nokta var m? Bunu bilim adamlar söyleyecek ve ö retecek diye düflünüyorum. Bu ülke tarih bilinci olan bir ülke, bu ülke insanlar tahammüllü, çok k sa zamanda ifller baflarmas n bilen bir ülkeyiz. Engin kültürümüz var. nsan sevgisiyle donanm fl z. Bir de içinde bulundu umuz durum ve co rafyada Kafkasya s ndan, Balkanlar ndan, Afganistan, ran, Irak, Filistin i, Lübnan nereden bakarsan z bak n atefl çemberi. Bunu aflmam z n tek bir yolu ve gücü var. 70 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandafl d r. Ya ele ele verip birlik beraberlik içinde olaca z, tek farkl l klar m z zenginlik sayaca z, onlar koruyup gelifltirece iz. Onlar bizi biz yapan de erlerdir. Sonsuz birlikteli imizde buluflup bu ülkenin gelece i için harç yapmak zorunday z. Ancak bu flekilde bu ülkeyi kurtarabiliriz. Hep beraber siz gençlerle bu kan kayb n durdurmal y z. Türkiye zengin bir ülke arkadafllar bütün samimiyetimle söylüyorum. 40 y ld r ekonomiyle u rafl yorum, hayat n içindeyim. Özel sektörü de biliyorum, devleti de biliyorum. 5 senede bu ülke toparlan r, 10 y lda kalk n r. Yeter ki kimse gölge etmesin. çerden ve d flardan, kimse suyu buland r p, bal götürmesin. Teflekkürler ediyorum. MUH TT N SELV TOPU Karfl l kl diyalogla yürüttü ü bu konuflma için Say n baflkana, teflekkür ederiz. Genel anlamda zmir in sorunlar ile ilgili sorular n z yan tlad ve önemli aç klamalarda bulundu. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 63

64 4. O T U R U M FERHAT ÇET NKAYA, KTÜ JFM Türban konusuna de inmek istiyorum. Türban niye özgürlükler kapsam nda görmüyorsunuz, niye bu kadar ö rencinin ma dur olmas na göz yumuyorsunuz. Niye milletvekili maafllar nda uzlafl - yorsunuz? AGAH ÇALIfiKAN, KTÜ JFM Gürcistan ile Rusya aras ndaki savaflta, Rus ordusu Tiflis ten 30 km uzakta iken Baflbakan Tayyip Erdo an önce Moskova ya gitti, sonraki gün Tiflis e gidip iki ülke aras ndaki iliflkileri düzeltmeye çal flt. Gürcistan dan yana oldu unu gösterdi. Ruslarla aram zdaki iliflkilerde bir nebze so ukluk yafland. Nato ve ABD gemileri Karadeniz e girdi. Rus Genelkurmay Baflkan Yard mc s gemiler 12 gün içinde Karadeniz i boflaltmazlarsa sorumlusu Türkiye dir dedi. Sizce bu durumda Ruslarla aram zdaki iliflki ne boyuta varabilir? Bunun sonuçlar nelerdir? kinci sorum Fevzi Topuz a: Özellefltirmelerden bahsettiniz, kötü ve iyi yanlar ndan bahsettiniz. Devlet bakkal dükkan iflletmez. Özellefltirmenin iyi bir fley oldu unu düflünüyorum. Gördü ümüz, teknolojik yenilikler, daha h zl internet, daha ucuz telefon görüflmeleri, hazineye giren para ve geliflen milli gelirin 6-7 bin dolarlara ç kmas. De iflen nedir, ortada bir fley yok. Halk yine ma dur, yine vergiler yükseliyor de de böyleydik, 2008 de de böyleyiz. Ne yapmal y z? MUSTAFA ONUR G R fiken, TÜ JFM Kemal bey belleksiz toplum kavram ndan bahsetmiflti, bizim ne kadar belektör oldu umuza örnek verece im. Hatta isterseniz sizin belleklerinizi tesbit edelim. Bu sorum size Fevzi Bey son seçimlerde sürekli elefltirmifl oldu unuz AKP ile mücadele konusunda MHP ile olan fazla yak nlaflman z söz konusu idi. Bu partinizin bir çeliflkisi de il midir, ilkelerinize dair? Size olan sorum da son seçimler süreci ile ilgili AKP ile birlikte yürüttü ünüz çal flmalar ile birlikte seçim barajlar n n kald r lmamas ve baraj geçemeyen veya reklamlar n yapamayan partileri temsiliyet haklar n n ellerinden al nmas size göre gerçek demokrasi ad na, ad n bilmedi iniz Metin a abeyin bahsetti i demokrasi ad na bir çeliflki de il midir? HÜSEY N KIRfiAN, HKMO Diyarbak r fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dün oturdum internetten parti politikalar na bakt m. Demokratik özgürlükçü politikalar var. Demokratik söylemler var, bunlardan bir iki örnek vermek istiyorum. Etnik duyarl klara demokratik çözüm ile ülkemizde kültürel, ço ulculu a ve iç bar fla aç lan bir pencere olaca söyleniyor. nsan haklar ile ilgili, bireyi özgürlefltirmenin bafll ca koflulu onu vesayetten kurtarmak. nsan haklar çerçevesinde her düflünce konuflulabilmeli, yaz labilmeli ve örgütlenebilmelidir. CHP nin son dönem, hatta iki seçim dönemine bakt m z zaman çok ulusalc, merkeziyetçi daha sa a yak n bir söylemle görmekteyiz. Bu siyasi çizgisinden ne zaman özelefltirisini vererek gerçek parti politikalar na uyacakt r? CANDEM R AKDEM R, Harita mühendisi Sorum Fevzi beye, ekonomik olarak ülkemizin ciddi s k nt lar içinde oldu unu ve d fl borçlanman n gitgide artt ndan bahsettiniz. Devlet kurumlar n n özellefltirilmesinden bahsettiniz. Bunlar üzücü olaylar. Bunu farkl bir boyuttan açmak istiyorum. Ülkemizin Güneydo usunda bir sorun var, Kürt sorunu. Bununla ilgili baz politikalar izleniyor ülkemizde. Çözüm olarak savafl gösteriliyor. Ciddi bir savafl var. Milyonlarca dolar para harcan yor. Bu da bizim ülke ekonomimizden karfl lan yor. Bu konudaki düflüncelerini almak istiyorum, neden bu konulara hiç de inmiyorsunuz? Burada harcanan paralardan neden hiç bahsetmiyorsunuz? CHP son seçimlerde bu bölgelerde ciddi bir oy kaybetti, hiç bir yerden oy alamad, silindi. CHP neden sessiz, orada insanlar ölüyor, milyonlarca lira para harcan yor, bu paralar ile borçlar m z ödenir. ERTÜRK CAN ERTEN, YTÜ, JFM Siyasi partilerin iktidara gelmek için kuruldu unu var sayarsak, CHP sanki muhalefetten gayet memnun anlaflm fl gibi görüyorum siz bu konuda ne düflünüyorsunuz? fiu ana kadar CHP üyeleri dinledik, sürekli sorunlardan bahsedildi. Çözümler nerede? AKP nin bu kadar oy almas nda tutamad vaadlerinin oldu unu düflünüyor musunuz? Partinizdeki yafl ortalamas nedir? Siz de torunum yafl ndakilerle politika yapmam diyenlerden misiniz? Ayn fleyleri yaparak sonuç beklemek ne kadar mant kl? Belleksiz toplumdan bahsediyorsunuz, CHP ikinci kez kuruldu undan beri neler yapt? 64 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

65 4. O T U R U M D REN ÖZGÜN, YTÜ JFM 12 Eylül den bahsettiniz, AKP nin yapm fl oldu u özellefltirme olsun, ekonomik politikalar elefltiren yap lardan bahsettiniz, burada belediye baflkan - n n söyledi i gibi duymak istediklerimizi söylediniz, partinin düflüncelerini yans tan bir flekilde bana göre bir fley söylemediniz. Söze bir örnekle bafllayay m, ABD de bir seçim var Demokratlar ile Cumhuriyetçiler aras nda biri muhafazakar, biri demokrat görünüyor, ama bakt n zda ikisinin de birbirinden fark yok, sömürü ve emperyalizmden baflka bir fley düflünmüyor. CHP de, AKP den fark olmayan bir parti, hiç bir fark yok, MHP den fark yok. Bütün bu partiler ayn sistemden oluflan partiler. AKP sizin partinizde Kemal Dervifl in politikalar n uygulamaktad r. CHP de MF den ayr düflünen, bir fley de ildir. Neoliberal politikalar uygulayan partidir bakt m zda. fiemdinli olaylar nda askeri yap y destekleyip, askerin y prat lmamas gerekti ini savundu. Darbeyi destekleyen bir yap var. Seçim baraj n n kald r lmamas gibi bir tutum içine girmifltir. Bunu savunmas n n nedeni de Türkiye de az nl kta olan gruplar n mecliste temsil edilmemeleridir. EFE ERTEK N, K.Ü JFM Ben yirmi yafl nday m. Benim anlamad m bir CHP tepkisi var. Deniz Baykal hizipçi denilen benim daha kafamda oturtamad m bir tabir. Bugüne kadar baflbakan olmam fl bir kiflinin bu kadar yerden yere vurulma sebebini anlayam yorum. Olaylar n içinde olan birine sorma f rsat m oldu u için mutluyum. Neden böyle bir antipati var ve bir flans verilmesi konusunda toplum bu kadar ac mas z. SERMET DUYMAZ, DEÜ fiu andaki iktidar n siyaset politikas çok aç k, birfley yap - yormufl gibi yap p asl nda hiç birfley yapmamak. E itim diyorlar, ancak bence e itim yok. Birçok üniversite aç ld, birçok mezun verdi, taban puanlar düflürülüyor. Hepimiz iflsiziz. Çok az kifli ifl bulabiliyor. Eflitlik var diyorlar, ama yok. S n f ayr m kendini korkunç bir flekilde hissettirmeye bafllad. Adalet var diyorlar, bence o da hiç yok. Özellefltirme ad alt nda birçok devlet idaresi sat ld. Borçlar ödeniyor diye herfley tek tek veriliyor, belki yak nda ülkemizi de kaybedebiliriz. Böyle bir sistemde üniversite ö rencileri de alet ediliyor. Bizi y ld rmaya ve y pratmaya çal fl yorlar. Sormak istedi im siz iktidar olsayd n z bu sorunlar nas l aflard n z? fiu an üniversite gençli inden ne bekliyorsunuz? Bizim tek umudumuz yurtd fl na ç kmak. Ç kabilirseniz, paran z varsa karn n z toksa. SÜLEYMAN TEYFUR, Z. Karaelmas Ün. JFM Siyasi partilere bakt m zda ç tas n yukar ya do ru götürme gayreti içindeyken CHP nin siyasetine bakt m z zaman ç tas n n alçald n görüyoruz. Do u ve güneydo uda yapt siyasetle oy kayb n n alt safhada oldu unu görüyoruz. CHP bunu yaparken kendi içinde düflündü mü? Neden do u ve güneydo udaki halk m z bir türlü kazanamad k. Bizi uzak görmelerinin sebebi nedir? Deniz Baykal niye baflbakan olamazken liderli i b rakmay düflünmüyor? LYAS OSMANO LU, Onur Kurulu Üyesi Kemal Anadol a sorumu yöneltiyorum. Konuflmas nda memurlar elefltirdi. Do rudur. Memurlar n amiri, yöneticisi posizyonundaki elefltirdi i duruma katk s var m? Bürokrasi elefltirilebilir, ama bürokrasiyi yönlendirenler siyasetçiler. Depolitizasyon 12 Eylülden sonra siyasi partilere de bulaflt m? Bu soruyu Fevzi Topuz a sormak istiyorum. Okul arkadafl m, soruyu baflkan Aziz beye soracakt m, ama tar m topraklar n n heba edilmemesi dendi ama, Kemalpafla ya otomotiv yan sanayi bölgesi yap lmas düflünülüyor. Oras tar m arazisi ve önemli kiraz, üzüm, fleftali yetifltirme bölgesi. Köylü gitti bizim ba bahçe diye konufluyor. Bu çeliflki de il mi? ERTÜRK CAN ERTEN, YTÜ JFM Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ile ilgisi nedir? Birkaç haber duymufltum, CHP nin belli miktar ödemeleri yapmad na dair, mahkeme karar ile ödenmifl bu do ru mudur? KEMAL ANADOL, zmir Milletvekili Teflekkür ederim. Arkadafllar, teker teker yan t vermek istiyorum, dikkatle not tuttum. CHP elefltirisi konusunda birkaç arkadafl m soru de il kanaatlerini söylediler. Ferhat Çetinkaya arkadafl m z, neden türban konusunda uzlaflm yorsunuz AKP ile dedi, milletvekili maafl nda uzlafl yorsunuz, bunda niye uzlaflm yorsunuz, dedi y l ndan bu yana milletvekili maafllar na zam olmad, AKP ile uzlaflmad k, meclisten de böyle bir fley geçmedi. Bu yanl fl bir saptama. kincisi türban konusunda bir uzlaflma olamaz. Baflörtüsü ve türban birbirinden ay r yoruz. Annemizin, k z kardeflimizin, ye enlerimizin, hala Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 65

66 4. O T U R U M ve teyzelerimizin Anadoluda geleneksel bafllar na örttükleri örtü. Bu Türkiye de hiç bir zaman tart flma konusu olmad ve yaflamlar n böyle sürdürüyor. steyen yurttafl m z bafl aç k, isteyen bafl kapal soka- a ç kar, buna kimsenin kar flmaya hakk ve haddi yoktur. Böyle bir tart flma yok. Ama siz hastanedeki hemflireler türban ile görev yapacak, hastanedeki doktorlar türban takacak, avukatlar duruflmaya türban ile girecek diyorsan z, bu CHP nin iradesi d fl nda de il, bunu yapamaz kurulufl felsefesine ayk r - d r. Cumhuriyetin kurulufl ilkelerine ayk r d r. CHP yi aflm flt r durum. Daha yeni karar verdi Anayasa Mahkemesi ikiye karfl dokuz oyla Anayasay de ifltirdiler. CHP ile anlaflmad MHP ile anlaflt. Türban ile ilgili Anayasa de iflikli i yapt. Türban serbest b rakan bir anayasa de iflikli i idi. Anayasan n de iflmez dört maddesi var. Biliyorsunuz, Türkiye devletinin flekli cumhuriyettir, nas l demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti. Üçüncü madde baflkenti Ankara d r. Resmi dili Türkçedir. Dördüncü madde, yukar daki maddelerin de ifltirilmesi için öneride bile bulunamaz. Bir parti 550 milletvekilinin hepsini ç karsa hiç muhalif olmasa bu maddeleri de ifltiremez. De ifltirirse ne olur, cumhuriyetin temel ilkeleri üzerinde tart flma aç l r. Toplumda karmafla ç kar. CHP nin buna gücü yetmez, istemez ayn zamanda. Dolay s yla resmi alanlar içinde bir üniforma gibi türban n egemen olmas, tart fl lmas, mesela Yunanl ile konufluyorduk. Türkiye nin AB ye girmesini istiyor. Baz Yunanl lar karfl ç kmas na ra men sohbet etti imiz kiflinin anneannesi stanbulluymufl, Türkiye nin AB ye girmesini istiyor. Niye kad nlar n z n türban takmas na karfl ç k yorsunuz? diye sordu. Ben de kendisine flunu sordum Bütün kad nlar m z türbanl olursa yine de Türkiye nin AB ye girmesini ister misin? hemen yok istemem diye cevap verdi. fiu aç k bu tam bir tuzak Anayasa Mahkemesi bunu gördü. Yüksek ö retimde türban serbest b rakacaks n z. Peki ortaö retimde ne olacak? Orta ö retim, lise ö retim ö rencisi ne diyecek? Peki daha sonra ne olacak? Mezun olmufl k z ö renci demez mi, Ben bafl ma türban takarak hukuk fakültesini bitirdim. fiimdi savc olaca m. Avukat olaca m. Hangi hakla benim bu özgürlü- ümü elimden al rs n z? derse ne yapacaks n z. Veya ortaö retim girifl s navlar nda gördük. Resmen yasak olmas na ra men türban kullan l r hale geldi. Anayasa mahkemesi iptal etti ve tart flmay bitirdi. CHP ile alakas yok. CHP elbette karfl, Anayasa Mahkemesine biz gittik. Bizim tavr m z siyasi tart flma idi. Anayasa mahkemesi karar yla siyasi tart flma olmaktan ç kt, kesin yarg hükmü haline geldi. Agah arkadafl m za teflekkür ederim. Bilinçli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olarak sordu u soruda Gürcistan da çok fleyler oluyor. Shakaflvili Amerika n n teflvikiyle, göz yummas yla ondan bir vaad alarak Güney Oshetya ya sald rd. Sald rd zaman Rusya n n buna karfl ç kaca n bilmesi laz md, biliyordu. Gürcistan kar flt Rus kuvvetleri Abhazya dan ilerleyerek Gürcistan içlerine kadar girdiler baflkent Tiflis e 40 km kadar yaklaflt lar. Bu Shakaflvili nin büyük hatas yd. befl gün Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan ve Cumhurbaflkan ndan ses ç kmad. befl gün sustuk biz. Befl günün sonunda say n Baflbakan Moskova ya gitti. Bizim bas n kamuoyunu yan ltmakta, flafl laflt rmakta, Sarkozy de Moskova dayd. Recep Tayyip Erdo an Rusya da baflka, Türkiye de baflka yank lar yaratt. Rus bas n na göre Saatlerimizi Moskova ya göre ayarlamaya geldik dedi. Türkiye de ise Sarkozy bir tarafa Recep Tayyip Erdo an öne geçti diye Kremlin de foto raflar ç kt. Oysa tam tersi oldu arkadafllar Sarkozy Gürcistan n toprak bütünlü ünden bahsetmiyor o yaz da. Kuvvetler çekilsin, Rus ve Gürcü askerleri çekilsinler girdikleri yerlerden, özü bu. Bizimki ise Gürcistan n toprak bütünlü ünden bahsetti. Türkiye ye gelip bas n toplant s yapt s rada Rusya D fliflleri Bakan Lavrov Gürcistan n toprak bütünlü ü hayal böyle bir fley olamaz. dedi. Abhazya ve Güney Oshetya ayn bizim KKTC gibi fiili durum yaratm fllar. Baflka devletler tan masa da parlamentolar, milletvekilleri var, bizim televizyonlar m zda da konufltular. Peflinden Amerika ve Nato gemileri Karadeniz e aç lmak istedi y l nda Montrö Anlaflmas, Türkiye nin tapusu Lozan Anlaflmas d r, Bo azlar n tapusu da Montrö Anlaflmas d r. Lozan Anlaflmas nda tam çözümlenemedi. Ama 36 da sviçre nin Montrö kentinde Karadeniz e k y s olanlar ve olmayanlar bir araya gelerek Montrö Anlaflmas n imzalad lar. Türkiye egemenli ini saptad Çanakkale ve stanbul bo azlar nda. Buna göre harp gemileri, tonaj 40 binden fazla olamaz, Romanya, Bulgaristan dan de il, Hollanda, ABD, spanya dan bahsediyorum. Karadeniz de k y s olmayan z rhl lar 40 bin tondan fazla olamaz, 21 günden fazla kalamazlar. ABD gemisi gitti, s cak temas yaratmamak için Poti liman na de il, gitti Batum da yüklerini boflaltt. Nato gemileri ise tatbikat yap yorlar, Bükrefl e gittiler. E er 21 gün içinde ç kmazlarsa hakl olarak Ankara daki Rus büyükelçisi, bunun sorumlusu Türkiye dir diyor. Türkiye nin bir Nato üyesi olarak bask yapmas laz m ve bu gemilerin 21 gün içinde Karadeniz i terketmesini sa lamas laz m. Aksi halde gerçekten bir macereya girmifl olur. Bu konular gerekti i kadar toplumda ilgi çekmiyor. Neden? Televizyonlar ve gazeteler yeterince gerçe i yazan yay nlar yapm yorlar. Çok önemli Türkiye inflallah bafl derde giren ülke olmaz. Çünkü hem s n r nda olmufltur bu olaylar, hem de Gürcistan dan geçen petrol boru hatt vard r, Tiflis-Ceyhan boru hatt, ayr ca Türkiye do al gaz n n yüzde 70 i Rusya dan gelmektedir. Böyle durumda Gürcistan ile Rusya aras nda, Nato ile Rusya aras nda s k - fl r durumda kalmak Türkiye nin can n yakacakt r. Buna karfl l k kamuoyumuzun dikkatli biçimde takip edip tepki koymas gerekiyor düflüncesindeyim. 66 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

67 4. O T U R U M Birkaç arkadafl m z, Mustafa Giriflken, Diren Özgül arkadafl m z sanki CHP baraj koyan partiymifl gibi takdim edildi. Anayasay ve Seçim Kanununu Dan flma Meclisi, 12 Eylül Meclisi ç kard. 12 Eylülde ç kan yasaya göre yüzde 10 baraj n aflamayan partiler parlamentoda temsil edilemiyor. Bu temsilde adalet ilkesine ayk r d r. Demokratik bir durum de- ildir. CHP baraj hiç savunmad. Hat rlat r m, CHP baraj n alt nda kald. 99 seçimlerinde % 8.5 ile baraj n alt nda kald. Bir dönem parlamentonun d fl nda idi. Çal flt çabalad, baraj tart fl l rken, baraj n alt nda kalan partiyim, baraj olsa da geçece im dedi. Baraj n kald r lmas n isteyerek kendimi küçük göstermem dedi. Ana muhalefet partisi olarak parlamentoya girdi. Onun d fl nda bu baraj kalkmas n, devam etsin diye CHP nin hangi lideri, sözcüsü konuflmufltur, söyleyin. Hüseyin K rflan, hakl s n z insan haklar ve CHP nin Kürt sorununa yaklafl m nda program nda teflekkür ederim, okumuflsunuz ilkeler vard r diyorsunuz, do rudur. CHP nin bu ilkelerinden vazgeçti- i diye bir fley sözkonusu de il. Meclisteki oylamalar dahil Kürtçenin konuflulmas, gazete ç kar lmas, televizyon istasyonu kurulmas iletiflim özgürlü ü konusunda, anadili kullanma konusunda CHP nin hiçbir tereddüdü yoktur. CHP, tart flabiliriz, Türkçenin resmi e itim dili olarak benimsenmesi, ikincisi Do u ve Güneydo u da savafl durumunun olmas insanlar n ölmesi bu kadar masraf n gitmesi, tamam. Bunun çözümü PKK ile masaya oturmak de il herhalde. Silahl mücadele yaparak ayr l kç l savunan hiçbir harekete hiç bir ülkenin izin vermesi düflünülemez. Bak n spanya da parti kapat ld. ETA, RA örgütleri kapat ld. Kürt halk n n, oradaki insanlar m z n insan olarak mevcut özgürlükleri noksan verilmesi baflka bir fley teröre karfl ç kmak baflka bir fleydir. Baz arkadafllar m z fliddete karfl y z, PKK terörüne karfl m s n, o zaman konuflmuyorlar. Birfley söylemek zorunda de ilim deniyor. Bu ikircikli tav r karfl s nda aç kça, bir, Türkiye nin bir parças n n bölünüp bir baflka ülkeye kat lmas na karfl y z. ki, teröre karfl y z. Onun d fl nda parti geldi, parlamentoya girdi, Kürt arkadafllar m z bu partide ço unlukta sayg duyar z. Milli iradenin sonucudur. parlamento yolu ile birfleyler yapmak istiyorsa, demokratik yoldan düflüncelerini anlatmak istiyorsa ancak o harekete sayg duyulur. Benimsersin, benimsemezsin. Sayg duymak zorundas n. Demokrasiye sayg duyarsan z ona da sayg duyars n z. fiiddet terör hareketine karfl tav r koymak üniter yap y savunan herkesin görevi, diye düflünüyorum. Bu konular uzun tart fl lmas gereken konular. Ertürk Can Ertan arkadafl n sorusu, 1950 y l ndan beri, geçmifle dönüp bakt m zda kaba olarak söylüyorum, merkez sol ve sol oylar n toplam %35 lerin üzerine ç kmad. Ne var ki Türkiye de merkez sa büyük partiler vard, DP, AP daha sonra ANAP, DYP. Sa da iki marjinal parti vard, milliyetçi, rkç l a dayanan MHP, dini esaslara dayal, siyasi slam temel alan Milli Nizam, Selamet, Refah vs. vard. Bunlar uzun tart flma konusu, yeri de il. ANAP ve DYP banka ihaleleri, yolsuzluklar, biliyorsunuz Mesut Y lmaz n ihalelerde gece yar s iki taraf uzlaflt r rken yakalanmas. CHP nin hükümetten deste ini çekmesi, çekti i için de suçlanmas. Tansu Çiller ve Mesut Y lmaz n iki ayr komisyon odas nda milletvekillerinin cep telefonlar ile haberleflerek pazarl kta birbirlerini aklamalar. Dokunulmazl klar n sürdürmeleri, kald rmamalar. Toplumda çok hakl tepkiler verildi. Refah Partisi kapat lm flt. Parti kapat l nca, Recep Tayyip Erdo an la birlikte Bülent Ar nç tan Abdullah Gül e kadar - o s rada Erbakan n devlet bakan idi bunlar - yeniymifl gibi ortaya ç karak partilerini kurdular, CHP de baraj n alt nda kalm flt seçimlerinden bahsediyorum. DYP ve ANAP baraj alt nda kald lar. Oylar oluk gibi AKP ye akt. Dolay s yla merkez sa boflald. Merkez sa dan boflalan oylar n CHP ye gelmesi beklenebilir mi? Zaten hayat boyunca DYP veya ANAP a vermifl, bunlardan cay nca, cazibesini yitirince, tepkisini çekince, oylar oldu u gibi AKP ye akt. Diyeceksiniz CHP neden d flar da kald. smail Cem in Yeni Türkiye Partisi, Bülent Ecevit in DSP si, Do u Perinçek in P, ÖDP, hepsi toplam %3. Befl-alt partinin toplam yüzde 3. Bütün sol partiler yüzde 10 üzerinde oy alsa anlafl l r de il, oylar da tt diyebilirsiniz. Hay r, CHP 19.5 oy ald, 5-6 parti de %3 oy ald. Türkiye de 12 Eylülden bu tarafa sistemli bir flekilde sa a kay fl var. Depolitizasyon diye ondan bahsettim. Bu Amerika n n so uk savafl s ras nda komünizmin etraf nda yeflil kuflak oluflturaca z diye Bin Ladin leri yetifltirerek iflbirli i yaparak ta Pakistan dan Türkiye ye kadar Komünizmle Mücadele Dernekleri kurarak, sa örgütleri kurarak, siyasal konjonktürü de ifltirerek getirdi i durum. CHP elefltirilmez mi elbette elefltirilir. Suçu yok mu elbette var. CHP iktidara gelmek istemiyor fleklinde bunu ifade etmek hem bilimsel de- il hem de gerçe i ifade etmiyor. Bellek olarak ne yapt diye sordu yine ayn arkadafl m z. CHP muhalefetteyken 8 y ll k e itimi zorunlu hale getirdi. Bu çok önemli bir fley. Hiç bir fley yapmasa arkadafllar ABD, Bush Irak a girece ini ilan etti. Enteresan bir fley oldu. Vietnam savafl nda, savafl napalm bombalar, kimyasal silahlar kullan l nca aya a kalkt dünya. Bu insanl k d fl savafla karfl bütün dünya isyan etti. Amerikan n kendisi dahil. Savafl n fecaati anlafl ld ktan sonra. Ama Körfez savafl ndan, Irak iflgalinden önce bir fley oldu. Japonya da bir milyon kifli Irak a girilmemesini istedi. Amerikan n en büyük siyasal ve askeri orta ngiltere nin baflkenti yine bir milyon kifli karfl ç kt. Hiç bir parlamentoda görüflülmedi, herkesin gözü Türkiye ye tak ld. Çünkü Amerika 4. Piyade Tümenini skenderun dan karaya ç kararak, oradan içeriye gir- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 67

68 4. O T U R U M mek istiyordu. 1 Mart tezkeresi. Neydi 1 Mart tezkeresi? Onu izah etmekte büyük yarar görüyorum. Geçifltiriyoruz, olan bitenleri unutuyoruz. O zaman parlamento d fl ndayd Recep Tayyip Erdo an. Abdullah Gül Baflbakan. Trabzon dan skenderun a bir çizgi çizelim arkadafllar, tezkereden sonra do usuna 65 bin Amerikan askeri yerleflecek, sivil personel hariç. Askerlikten anlayanlara sordum en az 80 bin kiflilik bir ordu olur, dediler. 300 erli savafl uça, 300 erli tank sokacak. Yetmiyor, Trabzon liman n n kullan m hakk, Sabiha Gökçen Havaalan n n kullan m hakk, Marmaris Aksaz deniz üssünün kullan m hakk n, skenderun ve Mersin limanlar n n kullan m haklar n istiyorlar. Abdullah Gül, Deniz Baykal a geldi destek istemek için. Bu tezkereye evet deyin diye. Deniz Baykal Peki Abdullah Bey, bu adamlar ne zaman gidecek? Cevap, Valla ben de bilmiyorum? Arkadafllar Amerika nereye girdi ve daha sonra ç kt? kinci Dünya savafl nda Almanya ya girdi, hala askerleri duruyor, en büyük Amerikan üslerinden biri o ülkede. Japonya ya girdi, hala Amerikan üsleri duruyor y l nda Kore ye girdi, hala duruyor. Türkiye büyük bir tehlike ile karfl karfl yayd. Aç kça tezkereye karfl ç kt k. Bin y ld r orada Türkler, Kürtler, Süryaniler, Araplar Müslüman yla, H ristiyan yla beraber yaflayan insanlar, Türk ordusunu da Irak a gönderilmesini tafl yor tezkere. Kerbela da, Necef te Amerikal lar n yerine Mehmetçik girecek Müslüman halk n üzerine Müslüman askerleri gönderece iz ve tarih boyunca halklar n bar flmas imkans z hale gelecek. Irak ta olan bitenleri gördük. Bu bir oy ile reddedildi. O gün CHP milletvekillerinin tamam kat ld. Birisinin uça kaçsa, gecikseydi bu tezkere geçecekti. Ben oy kullanan bir milletvekili olarak tamamen vicdan huzuru içindeyim. Hiç bir fley yap lmasa bu tezkereyi geçirtmemekle tarih kaydedecek bunu çok önemli bir hizmet yapm flt r, diye düflünüyorum. Diren arkadafl ma bir fley söylemek istiyorum, fiemdinli olaylar olur olmaz Mecliste araflt rma önergesini CHP vermifltir. Efe nin sorusu, baflbakanl k yapmam fl bir adam neden yerden yere vuruyorlar? Do ru söylüyor. Deniz Baykal n iki çocu unun arkadafl n n paras ile ABD de okudu u ortaya ç ksa sizler de il CHP liler sokakta dolaflt rmazlar. Baykal n çocu u bir gemi alsa Türkiye de zor dolafl r. Bunu Recep Tayyip Erdo- an yapar, Maliye Bakan na dört kez af ç kar, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile yumurta getirir, m s r getirir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkan n n o lu 14 yafl nda Ticaret Odas na kay t yapt r p flirket kurar. 14 yafl nda reflit de il, -bir TC vatandafl olarak ben utan yorum, bununla övünür cumhurbaflkan, de er yarg lar böyle. Milletvekillerininkini kald ram yoruz, ikimizin Recep Tayyip le Deniz Baykal n dokunulmazl klar n kald ral m diyor. Medya özellikle 1 Mart tezkeresinden sonra fatura kesiliyor. Çünkü büyük medya gruplar ndan birisi kan tlayabilecek durumda de ilim, böyle fleyler kan tlanmaz. 1 Mart tezkeresi kabul edilseydi, o büyük grup Amerikan gücünün pet flifleden, akaryak ta kadar lojistik ihtiyaçlar n taahhüt etmifller, imzalam fllar. Biz ar kovan na çomak soktuk. Bilinen ve bilinmeyen ç karlar önlemifl olduk. Sermet Duymaz arkadafl m z, çok do ru, teflekkür ederim. Üniversite ve e itim sorunu Türkiye de günlerce hiç durmadan sivil toplum örgütleri partiler ilgili herkes, sizler, ö renciler, ö retim üyeleri tart flmal d r. Özellikle üniversite tam bir ç kmaza girmifltir. Çok kaba olarak flunu söyleyebilirim. Herkesin üniversite okumas diye bir mecburiyet yoktur. Üniversite bir akademik ö renimdir. Bir de teknik ö renim diye bir dal vard r. Türkiye de bu kadar iflsizli e ra men nitelikli eleman bulmakta güçlük çekiyor firmalar. Klasik liselerin birinci, ikinci s n - f nda üniversiteye gitmeyecek ö renciler belli olur. Üniversiteye gitmeyecek olan hangi dalda teknik e itim yapacaksa o dalda yetifltirilir. Teknik eleman olur. Ayr ca ülkenin buna ihtiyac var. Bu konuda parti program n yenileyece iz, çal flma yap l yor. Türk Dil Kurumu ile ilgili bir soru vard, Atatürk CHP nin kurucusu ve genel baflkan. Ölmeden önce, noterden düzenlenmifl yaz l vasiyeti var. fl Bankas ndaki hisselerim CHP ye verilecek. Atatürk o kadar paray nereden buldu da fl Bankas na ortak oldu, diye bir soru akla gelebilir. O paralar n büyük bir k sm Kurtulufl Savafl s ras nda henüz Hindistan, Pakistan kurulmam fl, Hindistan Müslümanlanlar ndan toplanarak Kurtulufl savafl n n baflar ya ulaflmas için gönderilmifl. Bu paran n bir k sm Kurtulufl Savafl nda harcanm fl, bir k sm da bankan n kuruluflunun bir k s m hisseleri, bafl na Celal Bayar getirilmifl. Atatürk ölmeden önce vasiyet düzenliyor noterden CHP ye verilece ini ancak bu hisselerin ç plak hisse olaca n, yani bu hisselerden CHP nemalanmayacak, para almayacak. Bu paralar TDK ve TTK na verecek. CHP nin fl Bankas yla iliflkisi budur. 16 kiflilik yönetim kurulunda 4 temsilcisi vard r. Anonim flirket, hisse sahibi oldu u için 4 kifli temsilci vard r, her genel kurulda yenilenir. 16 kiflilik kurulda 4 kiflinin etkisi ne kadar olur. Gelen paralar CHP nin eline geçmeden TDK ve TTK nun hesab na bloke edilir. Bir kurufl para kasaya girmez. 12 Eylül ile birlikte partilerin de depolitize edildi ini kabul etmekteyiz. 87 de Erdal nönü ile Özal erken seçim için anlaflt lar. Ön seçim yapmay yasaklad lar. Aday belirlemede, isteyen ön seçimle yapar, isteyen merkez yoklamas yapar. Biz yeni dönemde aç klayaca z, ön seçimi delegelere de yapt rmak yanl flt r. Merkez yoklamas da yanl flt r. Adam polis, ö retmen ise partiye üye olam yorsa, önüne gönderilen listeyi benimsemek zorunda m? Yersen diyor- 68 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

69 4. O T U R U M sun, mühürü ya vurursun, ya vurmazs n. Aday say - s n n iki kat listeye aday koymal vatandafl istedi i partiye oy verdikten sonra kim milletvekili olmak istiyor, onu vatandafl belirlesin. Madem o partiye rey veriyor o zaman onu da belirlesin. Tercihli sistem, Kuzey K br s ta uygulan yor. Gayet de baflar l. Memur sendikac lar n n sorumlulu unu parti olarak üstümüze almay z. Onlarla alakam z yok. Dört memur sendikas var, bir araya gelip oturup anlaflam yorlar. Biri teslim oluyor hükümet karfl s nda, öbürü ben yokum diyor. Bize ne, size de ne, sorumluluk kendilerinin. MUH TT N SELV TOPU Kemal Anadol a bu aç klamalar ndan dolay çok teflekkür ederiz. Sözü Fevzi Topuz a vermek istiyorum. FEVZ TOPUZ, Mu la Milletvekili Genç arkadafllar n sorular hem ilginç hem de yerinde. Ferhat n sorular n Kemal Anadol a abeyimiz verdi. Agah Çal flkan arkadafl m z n özellefltirme ile ilgili sorusu bana yöneltildi. Özellefltirme AKP iktidar yla bafllamad, 1986 y l nda k smen Özal ile bafllad. Biz bafltan beri o dönem SHP olarak flimdi CHP olarak özellefltirmelere karfl oldu umuzu ifade ettik. Özel teflebbüsün yat r m yapmamas konusunda bir ifade kullanmad k. Biz Cumhuriyet boyunca vatandafllar m z n ödemifl oldu u vergilerle kurulan bilhassa stratejik önemi olan baz kurumlar n özellefltirilmesine CHP olarak karfl ç kt k. Devlet bakkal veya kumaflla u raflmas n, do ru. O dönemdeki basma fabrikalar niçin kurulmufl? Daha sonra TAN- SAfi lar niye kuruldu? Ben de o dönem TANSAfi lar n kurucular ndan m, belediye baflkan olarak. O zaman Türkiye nin d fla aç lmas veya küreselleflen bir politika izlenmiyordu. Kapsam itibariyle içe kapal bir ekonomi modeli vard. Ülkenin içinde bulundu- u koflullar n zor oldu u bir süreçte bu Tansafllar kurarken Türkiye gerçe ini dikkate alarak kuruldu. Basma fabrikalar ülkenin kurulmas yla beraber kuruldu. Ülkenin dünya içindeki bulundu u konjonktürel aç dan ekonomik dar bo azlar n getirdi i koflullarla vatandafllar n dünya nimetlerinden faydalanmas için kuruldu bu fabrikalar. Tarih kitaplar ndan okuyoruz, bir toplu i neye muhtaç bir ülkenin bu tür ihtiyaçlar n n devlet eliyle kurulmas o dönemde geldi. Zaman içinde küreselleflen dünya, ekonomi içinde ça n gereklili ini destekledik. Özel sektör böyle bir fabrika kuracaksa biz hay r deme flans na sahip de ildik. Özellefltirilmesi istenilen baz yat r mlar n, stratejik kurumlar n özellefltirilmemesi, bunu devlet eliyle götürmesini arzu ettik. Telekom örne i gibi. Telekom un özellefltirilmesiyle kaybetti i de erin, bizim özellefltirme ile ald m z paran n yüzlerce kat daha fazla. Bu flekilde devam edece ini bilmenizi isteriz. Ayr ca özellefltirme ile Türkiye nin her taraftan dinlendi ini biliyoruz. Aç k pazar haline geldi. Herkesin ailevi durumlar n n dahi dinlendi i bir duruma geldi. Geçen gün Ulaflt rma Komisyonu nda olmam dolay s yla Telekom, Avea, Turkcell, Vodafone un yöneticileri ziyarete geldi ve dördüncü bir telefon operatörlü ünün kurulmas n ulaflt rma bakanl - istiyor. Çünkü satmas çok daha kolay bir ünite. Bu konu yasa teklifi bize geldi i zaman karfl ç kt k. Karfl ç karken bu üç operatörün yöneticileri de bize geldi. O günlerde telefon dinleme olaylar gündeme geldi inde flunu sorduk, telefon kapal iken de dinleme yap labilir mi? 250 metre mefaseden telefon aç k olmasa dahi istedi imiz konuflmay pil ç kar lmad takdirde istedi iniz netlikte dinleyebiliriz. Bunlar baflka bir yerden de il, yetkili a zlardan, telefonlar n yetkilileriyle konufltuk. Gizlilik derecesi olan konuflmalarda bizden önce onlar bilecekler. Nitekim flu anda ilgisi olmayan bir Ergenekon Çetesi olay oldu u zaman flantaj meseleleri, kimin kime yapt, o kiflinin ne kadar Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile ba oldu unu bir fliflirme haberle telefonda ihbar edebiliyor. fiu anda ergenekon gerçe inin alt ndaki olay tamamen bu gizlilik derecesinden kaynakland, telefonda istedi i gibi konuflan ama onu da yönlendirebilecek boyutta olabilir. O nedenle stratejik öneme haiz olan kurum Türkiye Cumhuriyeti nin elinde kalmas n arzu ediyoruz. Di er özellefltirmeler yap ld. Yap lmamas konusunda karfl görüfl bildirmedik zaten. Özellefltirilen bütün kurumlar n zaman içinde bunlar n yat r - ma dönüflüp dönüflmedi i al nan özellefltirme ücretlerinin nerede harcand Türkiye nin geliflmesi için mi, yoksa faiz borcu için mi? Özellefltirme den al nan milyon dolar n civar ndaki paran n faize gitti- ini biliyoruz. Cari aç n kapat lmas na gitti ini biliyoruz. O dönemlerde özel sektör olarak Dünya Bankas ndan, MF veya özel bankac l ktan al nan hazine garantili paran n geri ödenmemesinden dolay TC hükümeti özellefltirme paralar n yat r ma dönüfltürmedi, istihdama yönelik yat r m yapmad, cari aç n kapat lmas için gitti. Daha özellefltirmeye devam edersek, Türkiye nin bütün de erlerini kaybedece iz. Topraklar n sat fl ile konu gündeme geldi i zaman s n rs z sat flta bir gün gelir srail in durumuna düfleriz. Ben zaman zaman örnek veririm, bir Afrikal ayd n kiflinin bir ifadesi vard r, Beyazlar ABD ve AB ülkeleri Afrikaya geldi inde bizim topraklar m z vard. Beyazlar n ncilleri vard. Bizi uyutup dua etmeyi ö rettiler. Uyand m zda bir bakt k ki beyazlar n topraklar vard, bizim de ncilimiz vard. fiu anda bizim gerçe imize oturuyor. Biz de s n rs z sat fla yöneldi imiz vakit bakaca z ki topraklar m z gitmifl olacak, biz de bol bol dua edece iz. Ülkeyi hor kul- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 69

70 4. O T U R U M lanmaya kimsenin hakk yok. Ben serbest politika ve aç l m politikas izliyorum ad alt nda bu flekilde sat fl yaparsak yar n sizin ölçecek yeriniz kalmayacak. Koordinatlar da kaym fl olacak. Özellefltirilmenin iyi kullan lmas, iyi de erlendirilmesi gerekiyor. Limanlar n sat fl, bankalar n sat - fl, sermayenin el de ifltirmesi ile ülkenin birçok de- erleri d flar ya gitmifl oldu. Bankalar n ellerindeki gayrimenkuller de sat lm fl say l yor. Bunun kimse fark nda de il. Yaln z para gitmiyor, bankan n elindeki gayrimenkullerde yabanc lara gidiyor. Bugün menkul k ymetler borsas ndaki Türkiye nin d fla aç - l m yüzde 45 lerde, bankac l k sektöründe yüzde 72 c var nda yabanc lar n elinde. Yunanl lar n yüzde yüze yak n iki bankas var. Egeli çiftçilerin kurmufl oldu u Tariflbank önce vatandafllara sat ld, bir y l sonra prim yapt diye Yunanl lara sat ld. Bunun ad özellefltirme mi? Ekonomik gücümüzü d flar ya pazarlamaktan baflka bir fley de ildir. Biz özellefltirilen bankadan borcumuzu ödemek için para ald m z zaman yüzde 22 faiz ödüyoruz. Türkiye deki bankadan faiz ald m zda yüzde 9. Dünyan n en geliflmemifl ülkesi dahi Dünya Bankas ndan faiz ald nda yüzde 9 al yor. Biz kredimizi doldurmufluz, güvenilirli imizi yitirmifliz. Kredi akreditesini kaybetmifliz, yüzde 22 faizle borç al p faizi de faizle ödüyoruz. Ülkenin bütün de erleri çal flmadan d flar ya ç k yor. Bunun iflbirlikçisi kifliler de bundan nemalan yor. Yüzde 1-2 civar nda hissesi olanlar var. Maliye bakanl na bundan birkaç ay önce soru önergesi verdim, hangi bankalara ne kadar toprak sat ld n, sadece Türkiye deki kiflilerin isimlerini bana bildirmek durumunda kald. Di erlerini söylemedi. Bir bankan n örnek olarak yüzde 0.2 Türk vatandafl n nm fl bunu bildiriyor, kalan yüzde 99.8 bir baflkas n n bunu söylemiyor. Refah, Milli Selamet Partileri içinde var olan tarikatlenme yap lar orada duruyor. AKP içinde de oldu. Daha sonra özgürlükler ad na sol kimli e sahip olan bölge insan m z kendi özgürlükleri ad na CHP - den ayr ld ve desteklerini çekti inden dolay o bölgede zaman zaman partimizin o oranlar nda düflüfl oldu unu biliyoruz. Onun da neden oldu unu Kemal bey de söyleme çal flt. Güneydo u olay n bir baflka noktadan bak lmas gerekti ini alt n çizerek söylüyorum. Orada ekonomik yap lanma var. Baflka ülkelerin, çok uluslu flirketlerin yap lanmas n n alt - n çizmek gerekir. Türkiye nin kendi iç sorunu ile çözülmesi konusunda bir gayret sarfeden yap yok. Tamamen ticarete yönelik, d fl ülkelerin, flirketlerin menfaatlerini sa layan yap oldu unu biliyoruz. Birkaç ay önce yapt m z toplant larda vatandafllar n bize aktard klar ndan yola ç karak buraya varmak istedim. Eskiden beri söylenen bu bölgede istihdam yaratacak yat r mlar n yap lmas gerekir. O bölge insan - n n kendi kültürel yap lar n dillendirecek, flekillendirecek bir çal flman n yap lmas laz m. Toplant y Diyarbak r da yapt k. O günkü toplant da sald r ya maruz kal nmas n n sebebi de, partinin canlanmas - n istemeyen bir tarikat yap lanmas, Hizbullah örgütlenmesini gördük orada. Bizim orada yaflayan vatandafllar m z, kimin hangi balkondan nas l tepki göstereceklerini söylediler. Bu ülkenin Misak- milli s n rlar içinde yaflay p, kendi özgür düflüncelerini söylenmesini konufltuk, onun tart flmas n yapt k. Oradaki esnaf arkadafllar m z n, sanayi ve ticaret odalar ile yat r mc kiflileriyle konufltuk. Bu ortamlardan nemalanmak isteyenlerin de oldu unu bilmemiz gerekiyor. CHP nin AKP den fark nedir diye bir soru yöneltti arkadafl m z. Bu iki partiyi ayn kefeye koyan ifade bile yanl flt r. CHP Cumhuriyetin kurulmas na vesile olan laik ve ça dafl bir ülke kurulmas konusunda kararl bir partidir, bizler neferleriyiz. Bizim AKP ile yak ndan uzaktan iliflkimiz olamaz. Çocuklu umuz ve gençli imizden bu yana ça dafl, sosyal demokrat mücadelemiz bu do rultuda oldu. Baflkan m z biraz önce söyledi, bizim kadar siz çile çekmediniz. 12 Eylül öncesi ö rencilik y llar m zda günde ö rencinin katledildi i bir süreci yaflad k. Hem kendi çal flmalar m z yap yoruz, hem de ülkenin gerçe i ile ilgili mücadele ettik ve taviz vermedik. Bugün geldi imiz noktada geriye dönüp bakt - m z zaman o zaman yapt m z çal flmalardan dolay piflmanl k duymad k. Bugün partinin belli noktalar nda görev verildiyse o günkü çal flmalar m z n büyük pay vard r. Büyük deste i vard r. nsanlar hala bize güvenip, yerelde ve genel yönetimlerde destek veriyorlarsa tutarl, do ru ve dik tav r koymam zdan kaynaklan yor. Parti içinde ön seçim gündeme gelince ben Mu la da belediye baflkanl nda da milletvekili adayl nda da ön seçimle girdim. Bölgede ön seçimden sonra küsen dar lan var m diye bakt m zda oylar m z 106 binden 154 bine yükseltti- imizi görüyoruz. Son seçimlerde ön seçim olan bir ilin milletvekiliyim. Arkadafllara sorunlar ve güncel konular ortaya koyduklar ndan dolay teflekkür ediyorum. MUH TT N SELV TOPU Son olarak bir arkadafl m za söz verim oturumu kapataca z. D YAR SARAÇO LU, E.Ü Bilgisayar Müh. Sorum Kemal beye, Kürt sorununda kendi dillerini ve kültürlerini korumas ndan bahsettiniz. Ana dilde e itim konusuna geldi inizde ise buna hay r dedi inizi söylediniz. nsanlar n kendi dilleri ve kültürlerini koruma konusunda ana dilde e itim alamazlarsa bunu nas l devam ettirece ini merak ediyorum. CHP nin baraj kalkmas n diye bir söylemi ol- 70 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

71 4. O T U R U M mad n söylediniz. Demokratik düflüncelere sahip oldu unu düflündü ünüz bir partinin neden baraj kalks n diye bir söylemi yoktur. KEMAL ANADOL, zmir Milletvekili Biz baraja tak lm fl z ve arkas ndan seçim var. Bizim baraj kalkmas na ihtiyac m z yok, biz baraja ra men geliriz dedik ve geldik. D YAR SARAÇO LU E.Ü Bilgisayar Müh. Baraja ihtiyac n z olup olmad n z de il benim söylemek istedi im. Baraj n antidemokratik oldu u aç k, demokratik bir parti olarak kalkmas n niye söylemiyorsunuz? FEVZ TOPUZ, Mu la Milletvekili Bu konu bir partinin teklifi ile TBMM nde say sal ço unlu u olan bir partinin siyasi partiler kanunu de ifltirmesi ile mümkün. Siyasi Partiler Kanununun de ifltirilmesini biz çoktan istiyoruz. Verilen tasar - lar n hiçbiri gündeme gelmedi. CHP den gelen tasar lar n hiç biri komisyona dahi giremiyor. Komisyona giremeyen yasa nas l meclise ve adalet komisyonuna gitsin. Getirilmiyor, nas l yasalacak? MUH TT N SELV TOPU Toplant y bitirirken sadece bir fleyden bahsetmek istiyorum. Kaç gündür burada tart fl l yor. Özellefltirmeye vurgu yap l yor. Özellefltirilen herfleyi cumhuriyet üretmifltir. Bu bir gerçektir. Bunu gözard edip, yaklafl rsak gerçeklerden uzaklaflm fl oluruz. Bugün bu ülke ayakta durabiliyorsa, sat lan Tekel in fabrikalar yla ayakta durmaya çal fl l yor. Bu de erler ne zaman üretildi. Bunlar çok iyi bilmek zorunday z. O flekilde bunlar inceleyerek yaklafl rsak gerçekleri daha iyi yakalayaca n za inan yoruz. Bu kadar süre, arkadafllar m z ve say n konuflmac lar tahammül etti iniz için hepinize teflekkür ediyorum. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 71

72 5. O T U R U M Alternatif Medya ve Çeliflkiler Metin YE N Kamp n 4. günü akflam oturumunda Araflt rmac - TV Programc s Metin YE N in Can m Ci erim flçi Kerim belgeselinin gösteriminin ard ndan söylefli gerçeklefltirildi.söyleflide medyan n toplum üzerindeki etkisi ve yapt r mlar konuflulurken varolan medyaya ve onun patronlar na karfl alternatif medyay yaratma koflullar ele al nd.metin YE N flunlar söyledi:...çat flmalar gördü ünüz anda dünyan n bütün televizyonlar El-Mahallah da ki bu fabrikada hiçbir fley yok, grev yok, hiçbir fley olmad, herfley güllük gülistanl k diyor. Filmde gördü ünüz gibi fabrikan n d flar dan foto raf n çekmek yasak. Fabrikay çekememeyi anlat yordum zaten. Grevi yapacaklar günün sabah, bizi fabrikan n içerisine ald lar. flbirlikçilerin konuflmalar n dinledik. Dünyan n bütün büyük ajanslar BBC, El Cezire, AFP dahil hepsi. AFP den bir kifli M s r da eski bir hikaye, yeni bir fley yok dedi. Biz daha önce iflçi liderleri ile kald m z için tavla oynayarak bekledik ve daha sonra dünyan n en büyük çat flmalar ndan biri ç kt. Çünkü o fabrikada kifli çal fl yor. Ortado unun en büyük tekstil fabrikas. O fabrikan n iflçilerinin maafl sadece 60 dolar. flçiler buna karfl direniyorlar. flte burada alternatif medya örne i olarak iflçi Kerim i anlatmak istedim. 23 yafl nda tekstil iflçisi. Hiç bir fley bilmiyor, bu grevleri anlatmak için ne yapsam diye düflünüyor. Blok yap yor. Dünyaya bu iflçilerin öyküsünü anlatmak istiyorum. 70 yafl nda bir iflçi var. Çok aktif bir iflçi, alternatif medya örne idir. Dünyada alternatif olarak tan t lan El-Cezire den ve benim çal flt m Telesur dan daha alternatif oldu unu düflünüyorum. Filmin sonunu gördünüz, biz oradan ayr ld ktan befl dakika sonra bizim oldu umuz yer de bas ld. Bizim d fl m zda kimse d flar ya film ç karamad. Bu filmin dünyada ve Türkiye de oynamas ndan sonra büyük bir kampanya açt k. Türkiye de binlerce imza ile M - s r elçili ine gidildi. fiimdi di er üç iflçi lideri de serbest. O s rada M s r daki olaylar da devam ediyor. K saca alternatif medya üzerine bir girifl yapay m isterseniz. Medya dedi imiz olay öyle bir fley ki 21. yüzy lda, televizyonlar tanr d r. Siz ne yaparsan z yap n televizyonda yoksan z, yoksunuzdur. Bazen ben böyle konufluyorum, anlat yorum, sonra televizyonda görüyorlar, neler geçmifl, neler olmufl diyorlar. Ben ne zaman televizyona ç k yorum, o zaman gerçekli e dönüflüyorum. Bazen öyle bir fley oluyor ki insanlar kendi örgütlerini izlerse ölmeyeceklerine inan yor. Hatta k sa bir süre önce Filistin de Gazze deki ablukan n k r lmas na karfl dünyan n çeflitli ülkesinden 23 tane delege M s r dan yola ç kt k, Gazze s n r na do ru, srail buray abluka alt na al - yor. M s r da bu ablukaya kat l yor ve insanlara yiyecek vermiyor. Neyse gidemedik, M s r bizi engelledi. 72 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

73 5. O T U R U M Biz Avrupal y z diye dövmüyorlar, iyi davran yorlar. Biz Türkiye den iki kifliyiz, di erleri Avrupal ve Amerikal. Hatta flöyle komik bir fley oldu. Polis noktalar n geçiyoruz, bir polis noktas nda durdururlarsa inip iflgal edece iz diye karar ald k. Adamlar durdurdular, bizim geçmemize engel oldular. Biz de inip yolu iflgal ettik. Yolu yan tarafa verdiler, biz onu da iflgal ettik. Aram zda ne yapal m diye konufluyoruz, Gazze ye de 140 km var. Biz yürümeye bafllayal m, durdururlarsa gidip AB merkezi önünde protesto edelim. Çünkü AB M s r hükümeti ile iflbirli i yap - yor. Biz yürümeye bafllad k, bunlar bizi durdurmad - lar. Onlar durdurmuyor, biz de kendi aram zda konufluyoruz, durdurmuyorlar, ne yapaca z çölün ortas nda yürüyoruz. Böyle olmayacak diye sürekli toplant yap yoruz, bir k sm m z yürüdü, di erleri otobüse geri döndü. Tabi bu arada bizi durdurdular ve Kahire ye getirdiler. Daha sonra AB önünde 10 dakika gösteri yap p gidece iz, gösteriye El-Cezire gelmedi bir türlü. Adamlar niye bitirmediniz diye soruyor, biz de El-Cezire yi bekledi imiz söyledik, böylece 1.5 saat eylem yapt k. Siz ne kadar eylem yaparsan z yap n art k medya olmazsa, olmuyor. Hayat n kötü yan da bu, korkunç olan e er televizyonda görünmezseniz, orada olmazsan z, yoksunuz. Bunun için alternatif medyan n önemi karfl ç kmak, eylem yapmak de il, bütün bunlara karfl eylemleri duyurabilmek ve sürdürebilmek. Buna en güzel örnek olarak da Venezuella daki Chavez in darbesini gösteriyorum filmlerde parça parça. Chavez halkç bir baflkan ve bütün özel televizyonlar büyük medya tekellerine ait. Bu medya tekelleri Chavez e karfl bir darbe tezgahlad lar. Generallerin aç klamas n veriyorlar flte baflkan dikkat etsin gibi ve gazeteciler de soruyor darbe mi yapacaks n z yoksa diye generaller gülüp gidiyor. ki gün sonra sa c lar büyük bir eylem yap yor. Silahs z gösterilere Chavez taraftarlar n n silahl sald r s n bütün medya mensuplar gösteriyor. Ve generaller Chavez i baflkanl k saray nda tutuklayarak bilinmeyen bir yere götürüyor. Bütün medyada kahraman ordu diyorlar. Arkas ndan baflka bir baflkan atan yor ve büyük coflkuyu gösteriyor medya. Bütün televizyonlar buna karfl güllük gülistanl k gösterilirken Caracas sokaklar nda bir milyon insan toplanmaya bafll yor. Televizyonda hiç bir fley yok. Bu televizyon tekelleri o kadar güveniyor ki kendilerine iflin gerçek taraf n anlatm yorlar. Köprüden atefl edenleri görüyorsunuz, ikinci bir kameradan gördü ünüzde yol bombofl, hiç bir zaman da sa c göstericiler o yoldan geçmediler. Yukar dan, çat lardan Chavistlere atefl aç l yordu onlar kendilerini korumak için öyle duruyorlard. Asl nda kimse yok orada. Televizyon kendine o kadar güveniyor ki, biraz önce söyledi im generalin röportaj var ya, orada generaller ve yard mc lar oturuyor dört kifli, biz o röportaj sizin evinizde çektik diyor, generalde gülüyor. General de bu iki televizyona baflkandan kurtard için çok teflekkür ediyor. Herkes birbirinden duyuyor küçük bir televizyon ve radyodan. Birbirinden duyan bir milyon insan sokaklara dayan yor. Saray n etraf n çeviriyor ve darbeciler k st r l yor. Askerlerin bir k sm da cesaret al yor bundan. Darbecileri tekrar alafla ediyorlar. Bu arada darbeci devlet baflkan da kaç yor. Saray da ele geçiriyor Chavistler, olay sadece Caracas tan ibaret de il, di er kentler de var. Saray n etraf n çevirmifl halk Chavez in tekrar geri gelmesini istiyor. O s rada büyük medya tekelleri darbeci baflkana ba lan yor, Yok hiç birfley, sadece küçük birkaç itiflme, herfley bizim denetimimiz alt nda. diyor. O s rada baflkanl k saray bile ellerinde de il. Herfley ele geçmifl, halk onlar destekliyor ama televizyona ihtiyaçlar var. Sadece devlet televizyonu TV8 var. Herfley ya malanm fl, onu çal flt rmaya u rafl yorlar. En sonunda bir kamera ile baflkanl k saray ndan bir televizyon yay n yap yorlar. Chavez halk n bu büyük hareketiyle baflkanl k saray na tekrar geri dönüyor. Bir darbe baflar s z oluyor. 21. yüzy lda bizim varolmam z için, hatta devrim için bile mutlaka bir medyaya ihtiyaç var. Bu anlamda medya çok önemli. Kerim el Cabbar çok önemliydi. Biz M s r a gitti imizde hiç bir iliflkimiz yoktu. Kerim i yapt o blog tan tan d k. Daha önceki grevi anlatma blog undan. Daha sonra bu öykü devam etti. Bundan sonra sorularla devam edelim isterseniz. -Kerim hala hapiste mi? - Hay r, ç kt. Uluslararas bir bask oldu. fline geri döndü. -Maafllar artt m? Hay r maafllar artmad ne yaz k ki? El Mahallah kentinde bütün bu olgular asl nda bir Türkiye öyküsüdür. Bir neoliberalizme karfl direnifl öyküsüdür. Özellikle M s r son zamanda anlatt m. M s r a dudak bükülerek bak l r bizim Arap ülkelerinde. Hatta birçok söylefli s ras nda Latin Amerika y anlatt m zaman. Orada baflka, bizde Müslümanl k diye bir olgu var. Bizden biraz daha farkl yap s var. Örgütsel anlamda flunu söyleyeyim, en büyük muhalefet partisi Müslüman Kardefllerdir. Müslüman Kardefller bu grev gelmeden önce aç klama yapt lar, bizim yüre imiz onlarla beraber, biz onlar desteklemiyoruz diye. Çünkü korkarlar, iflçi s n f iflin içine girerse, e er yoksullar iflin içine girerse, onlar n isteklerini durdurumazs n z. Bu yüzden esas bize anlat lanlar n d - fl nda hemen sormam z laz m. Hangi görüfller, hangi inanan veya inanmayan güçleri sormam z laz m. Ne- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 73

74 5. O T U R U M oliberalizm denilen, büyük ve inan lmaz bir travmad r. Bugüne kadar yaflanmam fl büyük bir travmad r. Neoliberalizm, feodalizmden beterdir. Feodalizmde a a vard r, size söver, döver ama a a sizi evlendirmek zorundad r, eli tutulmaz, yak flmaz. Feodal toplumda biliyorsunuz köle öldürülebilir, yak labilir, y k labilir, ama köle sahibi kölesine 20 bin paund verir. Bu kendi araban z yakman z ve y kman z kadar mant ks zd r. Kendi araban z yak p, y kar m s n z? Ama neoliberalizmde sadece 1.5 paundsunuz. Hepinizi al r d flar atar, yenisini al r. Dehflet verici bir fley. M s r da bizden biraz daha geç neoliberal politikalar gerçeklefliyor. Çok iyi ve modern bir fabrika. Özellefltirilece i için iflçilerin fiyatlar 60 dolarda tutuluyor. Sendika zaten yasak. Neoliberalizm için çok uygun. Burada as l isyan, iflçilerin ucuz ekmek sat n alma hakk var. Onu sat n alam yorlar, çünkü bir de yolsuzluklar ortaya ç k yor bunun üstüne. Bu isyan bizim ülkemizde de gazetelerde yazd., M s r da ekmek isyan diye. Siz de muhtemelen okumuflsunuzdur. fiöyle zannetmeyin ekmek yok, bulunam yor, açl ktan diye. Öyle de il, ekmek her yerde var. Paran z varsa ekme i sat n alabilirsiniz. Bu nedenle egemenlerin diline düfltü küresel s nma diye. Biz y llard r söylüyorduk. fiimdi ne olsa suçlusu küresel s nma haline geldi. Akl ma Melih Cevdet Anday n oyunu geldi. Mikadonun Çöpleri Orada bir sahne var, kad n baflka bir adamla yatarken, kocas birden odaya dal yor. Kad n aya a kalk yor, suç toplumun diye. Ayn flekilde aya a kalk p, küresel s nma diye suçu ona at yorlar. Y llard r bu var ve dünyay kirleten sensin. Esas olarak açl n nedeni topra n yetmemesi de il ki? Suyun yeterli olmamas de il ki? Açl n temel nedeni da t m n do ru dürüst yap lmamas. Ambalajl yiyece in yüzde 25 i çöpe at l rken, Afrika da insanlar n aç olmas. Yoksa bu dünyadaki yiyecek herkese yeter. O nedenle M - s r da ve dünyan n her taraf nda olan benim y llarca srarla anlatt - m, srarla sordu um soru bu. Tayyip in bize uygulad yeni politikalar de il. Bunu Arjantin de Menem yapt. Ben orada gördüklerimi anlat yorum. Arjantin de bir iflçi liderine soruyordum, Benim ülkemde herfleyi sat yorlar, fabrikalar, köprüleri, hastaneleri, nehirleri demiyordum, o kadar na akl m ermiyordu. Bunlar n hepsini sat yorlar siz ne diyorsunuz? dedi- imde. Hiç kimse bizim bafl m za gelenleri bilmiyor mu? dedi. Bizim alternatif medya ve biçim bu zaten. Medyan n hegemonyas var. Bu hegemonyan n karfl s nda biz bazen onlar n televizyonlar n n içinde yer almak durumunday z. Bazen buralarda konufluyoruz. Bu flekilde sürdürmek zorunday z. MUSTAFA G R fiken, TÜ JFM Kerim orada iflçilere güveniyorum, onlar n ifli sonuna ulaflt raca n düflünüyorum, diyor, ama mezuniyete aday bir ö renci olarak flantiyelerdeki arkadafllar n bana anlatt kadar yla, iflçilere ben de güveniyorum, bu mant n sonuca varaca na inan yorum. fiantiyelerde iflçilerin mühendislerin arkas ndan kuyu kazmak gibi ifllere giriflti ini de duyuyorum. Sermayedarlarla ifl çevirdiklerini duyuyorum, bu durumda biz iflçilere nas l güveniriz? MET N YE N Alternatif Medyada Kerim iyi bir örnekti bence. RTÜK filan de il, internette bir blogla sürdürüyordu. Biz bunu 80 lerden önce duvarlara yaz yazarak sürdürüyorduk. Ben KanalTürk te 2.5 y l boyunca yay n yaparken flunu söylüyordum: Bizim programlar m z objektif program de ildir. Biz iflçinin, emekçinin, dünyan n lanetlilerinin program n yap yoruz. Ben hiç bir zaman tarafs z televizyon olaca na inanm yorum. Ben de mutlaka tarafl y m. Ben sokaktan yana tarafl y m, onlar n öykülerini anlat yorum. Alternatif medya için mutlaka flans m z var ve yarataca z. Bizim hiçbir zaman büyük televizyonlar m z olmayacak. Bunu büyük veya küçük diye tan mlamayaca z. Anlatt m z bir biçimler silsilesi olarak yapaca z ve asl nda en yayg n olan dinler de insanlar n aralar nda konuflarak yay lm fl ve sürdürülmüfltür. flçilere güveniyorum, iflçi s n f deyince bunu flöyle anlamay n. Ben iflçi tan yorum, çok üçka tç. 74 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

75 5. O T U R U M Üretimin kimin taraf ndan gerçeklefltirildi ine ba l. Bizim Çetin Uygur vard r. flgal madenlerini gerçeklefltiren, onun bir konuflmas vard r. Maden grevinde iflçiler dedi ki: fiimdi hepiniz sa elinizi kald r n, iflte bu sa el herfleyi yaratand r. flte flimdi onlar yumruk yap n, bu da iflçilerin simgesidir, dünyan n her yerinde. Biz esas olarak olmad, elbette olmayacak, bir kere daha anlataca z. Bir kere daha. nsanlar farkl zamanlar yaflar. Saatli Maarif takviminde, sizde bir gün göründü ü zaman hepimiz o günü farkl yaflar z. Siz buradan ayr ld n zda burada yaflad n z 10 gün, daha önce yaflad n z üç aydan, yedi aydan veya birbuçuk y ldan daha etkili olacak. Burada yaflad n z on günde bir y l, iki y l yafl yorsunuz. Bunun için iflçilerin ö reticili i, bütün olarak onlar n örgütlenmesi, sürdürülebilmesi isyan zamanlar nda ve eylem günlerinde olur. syan günleri ve eylem günleri bizim y llarca okudu umuz o kitaplardan daha etkili ve sürdürücü olur. Onun için tek tek insanlardan bahsetmeyelim, ben de sana alçak üçka tç mühendis örne i verebilirim. Onun için biz bir daha anlataca z, olmad ysa bir daha. Nas l kolay olsun, 21. Yüzy l n tanr s televizyonun önüne ç k yoruz. Bütün evlerde koltuklar televizyona göre ayarl - d r. Birbirimize göre de il. O makinenin önünde dururuz, baflka bir fley olmaz. Peru da dolafl rken inan lmaz bir yoksulluk vard r. Bir teneke parças n n bile çok de erli oldu u bir ev düflünün, her evde bir televizyon anteni vard r. Yoksullu u ayakta tutan o televizyondur. Böyle bir hegemonya var, buna karfl olmak kolay m? Sonra neden bu olmuyor diye anlatmam z kolay de il. Bir daha anlatmak zorunday z. Geçmifl günler gibi de de il. Eski günlerde, tamam iki çocu um var benim de gelecek kayg m var, dersiniz eyvallah. fiimdi zaman m z yok, hele sizin hiç zaman n z yok. çecek suyunuz yok, su içemeyeceksiniz. Bir su kongresinde konuflmufltum. Dedim ki, Ey akflamc lar, rak içiyorsan z, suyunuzun sat lmas n engelleyin, çünkü rak n z susuz kalacak. Ey Müslümanlar e er inan yorsan z, suyun sat lmas n engelleyin çünkü cenabet öleceksiniz. Bu yüzden slamc televizyona ç km flt m, devrimci H ristiyanlardan, Latin Amerikadan bahsettik. Hakan Albayrak, kendisine slamc anarflist der. Benim bu televizyona ç kmam n bir nedeni var dedim. Bu ülkede onurlu bir din adam yok mudur? Allah n suyu sat lamaz, diyecek? Onurlu bir din adam yok mudur, Allah n tohumlar yla oynanamaz, diyen. Bafl m gözüm üzerine bunu demesi laz m. O zaman Müslüman, Sünnisi, Alevisi, Kürdü, Türkü, Laz hepimiz neoliberalizmin büyük travmas na karfl mücadele etmek zorunday z. Ayn düflünmek zorunda de iliz, ayr ca ayn düflünülemez, bu iyi bir fley de il. Farkl düflünece iz, esas olarak bir araya gelerek genel travmaya karfl suyun, elektri in sat lmas na, e itimin paral k l nmas na karfl mücadele etmek zorunday z. Çünkü baflka çare yok. AGAH ÇALIfiKAN, KTÜ JFM Ben de M s r a gitmifltim. Kahire ve Sharm-El fieyh e. Kahire 20 milyon nüfuslu bir flehir, kentte gezerken gördük, arabalar çok eski, kötü, bizim kulland m z fiahin, Murat çok daha iyi durumda. Trafik fl klar yok, evler bir fleye benzemiyor. Aç kças flehirde gördü üm tek fley müze idi. Sharm-El fieyh de K z ldeniz e bir sürü yat turu için iskele çekmifl, ucunda havuz yapm fl deniz suyundan. Lüks oteller, kumarhaneler ülkedeki bu dengesizlik niye? Bir tarafta çok lüks bir hayat var, ülkenin baflkentinde hayat yok. Bu dengesizli i anlayamad m, bunlar n ngilizce bilmesinin sebebi ngiliz emperyalizmi taraf ndan sömürülmesinden dolay m? MET N YE N Hepsi ngilizce bilmiyorlar, bilenler var tabi. Baz lar çok zengin, baz lar çok fakir. Burada kamp n bafl nda hepimize 50 lira para da tt k. Ayn bu flekilde yafl yoruz, üç gün sonra benim cebimde 700 lira, sizin cebinizde 20 lira varsa, onlar ben sizden soydum demektir. E er bu bir süre daha devam ederse sizin cebinizde 1 lira varsa benim cebimde 1500 lira olacakt r. Ben sizden daha fazla soydum demektir. Nerede büyük bir zenginlik ve görkem varsa orada çok büyük bir yoksulluk vard r ayn zamanda. Dolay s yla M s r da olan böyle bir olgu. Bizden çok daha eflitsiz bir toplumsal yap var. Ancak Nas r hükümeti s ras nda M s r n yüzde 97 si kamunundu. Bu Sovyetler den daha fazla kamunun oldu- u bir yerdi. Dolay s yla Mübarek hükümetinin satt mallar daha çok var bizden. Bizden daha fazla sat yorlar. Bizim de büyük bulufllar m z var, nehir doldurmak gibi. 2-3 y l önce anlat yordum, fiili de herfleyi satt lar, sokaklar satt lar, yürürken para ödemek zorundas n z. Dünyada neoliberal uygulamalar ilk defa fiili de bafllad Pinochet diktatörlü ünden sonra. Tayyip onu geçti, denizleri doldurup satmaya bafllad. Beterin de beteri var. Bu y k m n gerçe i, büyük görkemler, saraylar görürseniz oradaki insanlardan çal nan paralarla yürütülür. Aziz Nesin in bir öyküsü var. Adam gidiyor, Al nteri iflhan, Al nteri Oteli, Al nteri Lokantas vs. adam diyor ne biçim al nteriymifl, iflesen bu kadar olmaz. Bunun için sorgulay n arkadafllar. Bir fley daha dikkatimi çekti, sen yoksullu u tan mlarken araba markalar ndan yola ç kt n, ço umuz böyle yap yoruz. Otomotiv sektörü temel simgeleri olarak kapitalizmin gerçe i, hangi ülkede arabalar daha zengin ise orada oymufl gibi tan mlan - yor. Bu da bir ölçüt olarak çok dikkat çekici. Kültürel bir bak fl aç s na gidiyoruz, bir baflka bak fl aç s Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 75

76 5. O T U R U M cep telefonu. yi araban z varsa iyi k z yapar Ba dat ta. ngilizlerin bununla ilgili bir sözü vard r. Sömürü düzeninin esas unsurlar vard r. Avrupa ülkelerinin k smen farkl olmas bizdeki kadar büyük farkl bir malikane göremezsiniz orada. Ya da Latin Amerika daki gibi büyük bir malikaneyi Türkiye de göremeyiz. Veya M s r da gördü ün görkem gibi Türkiye de göremeyiz ya da çok az görürüz. Çünkü sosyal eflitsizlik daha fazlad r. Daha korkunç bir durum vard r orada. Özellikle bizim M s r a gitti imiz dönemde, biz bunu bilerek yapt k, önce Sinan Aygün bir aç klama yapt. Türkiye de asgari ücretli bölgeler düzenleyelim. Kürt illerini örnek gösterdi. Örne in orada asgari ücret 200 lira olsun. Çünkü Kürtler 200 liraya lay k. Bunun ard ndan flunu söyledi, bunu yapmazsan z biz M s r a gideriz. Sonra bafl nda Abdullah Gül olmak üzere M s r a gittiler ve çok mutlu döndüler. Bu tekstil fabrikas na siparifl verdiler. M s r n yan nda üç gün sonra tar m tekelleri aç klama yapt, 20 bin dönüm 500 bin dolar ne kadar güzel, diye. Bu akbabal kt r zaten. Onlar n umrunda de il Türkiye sat lm fl, sat lmam fl, gider M s r a. M - s r büyük ülkedir ama sadece nehrin yan d r. Nas r hükümeti toprak reformu yapt, bizde hiç bir zaman olmam flt r. Devletin verdi i topraklar geri toplan - yor, toprak reformunu saym yorlar. Çünkü yeni söyledikleri fleyler var ya, tar m devrimi dedikleri fley tek büyük toprak sahiplerine ihtiyaç var. Küçük çiftçileri at yorlar. Daldan dala atlayarak devam edeyim. Kategorize etmeyi hiç sevmem. Esas mesele tar m tekellerinin ortaya ç kard açl kt r. Bugün dünyada açl k dedikleri bu. Küçük çiftçiler yok oldu u zaman büyük tar m tekelleri dünyadaki herfleyi ele geçirdikleri için bu day fiyatlar artar. Dünyadaki tar m ihracat n n yüzde 87 sini Cargill yapar tek bafl na. Dünyada sadece alt flirket Cargil, Dupont, Monsante, AEG Almanya dünyadaki tohumlara sahiptir. Bir gün gazeteden bir yaz okumufltum. Dünya Ticaret Örgütünün Meksika da bir toplant s vard. Dev tekellerin uluslararas sorunlar n çözen bir örgüttür. Onun için CHP milletvekiline Dünya Ticaret Örgütünün kurallar na uyacak m s n z diye sordum. Meksika daki bu toplant y dünyan n de iflik yerlerinden gelen topraks z köylüler protesto ediyorlard. Bir Koreli çiftçi Mr. Lii, barikat n üstüne ç kt ve DTÖ Koredeki küçük çiftçileri öldürüyor dedi ve harakiri yaparak kendisini öldürdü. Okudu umda çok ürperdim. 10 Eylül günü, bir sene sonra Kore ye gittim anma töreni için. 5-6 kiflilik uluslararas delege var. Ben Korelilere, haberi okuyunca çok ürperdim, deyince onlar da bizim için de önemli ancak 250 çiftçi geçen y l iflas etti i için intihar etti, dediler. Neden, onu anlatay m. Güney Kore de de toprak reformu baflar l bir flekilde gerçekleflmifltir. Çünkü Kuzey Kore ye karfl yapmak zorundayd lar. Güney Koreli küçük çiftçiler 80 kg. Pirinci 120 dolara mal ederler. Orada Dünya Ticaret Örgütünün kararlar geçerli olursa ve gümrük duvarlar kalkarsa 80 kg. Kaliforniya pirinci tabii ki GDO lu, kanser, uluslararas tekellerin üretebildi i pirinç sadece 23 dolara ülkeye girer. 120 dolar nerede, 23 dolar nerede? 80 kg Çin pirinci, yine kapitalist ve kanserojen sadece 20 dolara girer. Küçük çiftçinin yaflayabilme flans yok, mümkün de il. Bu iyi bir fley diye düflünebiliriz, ucuz pirinç yenecek diye. Bu do ru de il. Kapitalizmin temel kural d r bu. 120 dolarl k pirinç üreticisini yok etti in zaman pirinci 25, 35, 75, 200 e de satarlar. Üç y l önce yazd m bir yaz da bunu böyle yazm fl ve Haiti yi örnek vermifltim. Haiti yeterli pirinç üretiyordu. Oraya 100 bin dolarl k Amerikan pirinci hibe ettiler. Orada küçük üreticiler yok oldu. fiimdi her y l 100 bin dolara pirinç sat yor. Açl k enteresan bir flekilde Haiti de ç kt. Açl k sorununa da bizde küresel s nma diyorlar. Birden elimizdeki fley tam tersine döndü. Neoliberalizmin bu politikas bizi açl a götürüyor. fiimdi nas l benzini BP veya Shell den al yorsan z, pirinçleri de BP veya Shell den alacaks n z. Ayn Carrefour veya Migros tan sat n ald n z gibi. Bu ulusötesi tekellerin herfleyi ele geçirmesi bizi hergün daha yoksullu a terkediyor. Hergün daha fazla fley yapamayacak duruma geliyoruz. 76 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

77 5. O T U R U M Sizin mühendislik tekeliniz var, bu k r l yor. Fark ndas n z de il mi? Bir süre sonra uluslararas flirketler gelip diyecekler ki, onlar flöyle iyi fleyler yap - yor denince, sizin mühendislik yapma yetene iniz olmayacak. Elinizde belgeniz olsa bile bunu yapamayacaks n z. Ne kadar iyi mühendis olursan z olun, farketmez. Siz çok iyi bisküvi yap n ve marketlere de koyun. Bir tarafta Ülker, bir tarafta k smen Eti ve di er tarafta Onur bisküvisi var. Hiç bir zaman sat lamaz Ülker ve Eti yan nda. Böyle bir flans - n z yok, dolay s yla neoliberalizmin bütün bu y k m böyle yayg nlafl r. KATILIMCI Ö RENC Medyan n tekeller eline geçti ini söylediniz. Benim sormak istedi im Küba daki iflleyen komünizmden, en son ne zaman oraya gittiniz? Oras ile ilgili bilgi verebilir misiniz? MET N YE N En son Küba ya bir y l önce gittim. Ben herfleye elefltirel bak yorum. Allah bütün devletlere zeval versin diye düflünüyorum. Küba da çok temel kimsenin tart flamayaca fleyler var. Küba da sa l k hakk var. 20 kere bile en pahal ameliyatlar geçirseniz, bir kurufl bile ödemezsiniz. E itim tamamen paras zd r, üniversite hariç. Size para öderler, asgari ücretten daha fazla size para öderler. Bu gibi fleyler tart fl l r bir fley de ildir. Mümkün müdür dünyan n büyük devinin, ABD nin yan nda 8 milyon nüfuslu bir ülkenin direnebilmesi. Fidel e, görkemli konuflmalar na, sakal na ba l de il. Bütün sokaklardaki her fleye siz karar verirsiniz. Baflka bir demokrasi biçimi vard r orada. Evler de kamunundur. Evlerin ihtiyac, çocuklar n süt ihtiyac, maafllar al n r, herkes ayn maafl al r. Sokaklarda da sokak savunma komiteleri vard r. Herkes de onun içindedir. Bir adam ile konufluyorum, 53 yafl nda, Fidel den sonra ne olacak diye soruyorum. O zaman devlet baflkan idi. Hiç bir fley olmaz, biz daha önce Jose Marti yi kaybettik, Camilla y, Che Guevara y kaybettik, Fidel i kaybedersek Raul gelir, o olmazsa ben gelirim, bir fley farketmez, diyor. Neden? Çünkü adam 53 yafl nda ve o sokak savunma komitesinde. Bir fleyi kolay kolay yitiremezsiniz. Bu anlamda çok genel olarak yoksulluk nedir diye tart flmak laz m. Yoksulluk son model bir arabaya sahip olmamak m d r? Yoksulluk iyi cep telefonuna sahip olmamam z m d r? Yoksulluk e itim hakk m z n olmas, sa l k hakk m z n olmas, öyle veya böyle herkesin ev sahibi olmas m - d r? Bunlar n hepsini tart flmak zorunday z. Bence Küba genel yarg lamalar içinde Fidel den sonra hele hele Venezuela dan sonra ABD, egemenler salakt r. Venezuela ile birlikte Küba y da köfleden ç kard lar. Fiili olarak müdahale ederse o ayr bir fley. Irak gibi yaparsa, normal olan bir fley de il, ayr bir fley. Orada Kübal lara sordum röportajlarda Hiç korkmuyoruz, ABD bugüne kadar her savaflta kaybetti. flgal etti i her savaflta, Vietnam da, Kore de, Irak ta da kaybetmifltir. TEVF K ÖZLÜDEM R HKMO stanbul fiube Baflkan Alternatif medya ve medya yay nc l na dair birkaç de erlendirme yapmak istiyorum. Arjantin den bahsettiniz. Neoliberal politikalar n bütün ç plakl ile izlendi i co rafya. Arjantin krizi bunun ne türlü sonuçlara dayanabilece i sonuçlar bar nd r yor. Ayd n sorumlulu unu yerine getiren Fernanda Solanas Ya mur Ormanlar belgesel ile bu y k m bütün ç plakl ile bize sergiledi. Bu tür veriler olmasayd, bize egemen medyan n Arjantin ile ilgili gösterdi i tablo söz konusu olacakt. flliklerim filminde belirtildi, bir ülkenin her türlü de erinin sat ld na de- in vurgular yap ld. Benzer süreç Arjantin ile gerçekleflmiflti. Solanas n bu filmi bütün ç plakl ile bu süreci özetliyordu. Sizin de vurgulad n z Venezuela da Chavez e gerçeklefltirilen darbe, ben de izledi imde çok etkilenmifltim. Sizin de tan kl k etti iniz evreyi paylaflan o belgesel tüm ç plakl ile egemen medyan n bu süreçteki rolünü ortaya koyuyordu. Ayn zamanda alternatif medyan n da rolünü ortaya koyuyordu. Sizin filminiz, flliklerim filmi son derece önemli. Anlat lan hikaye iflçi s n f n n hikayesi. Sadece iflçi s n f de il, El Mahalla havzas ndan görüntüler, bizim de ayn iflçi havzalar m zda ayn görüntüler var. O görüntülerin yans t lma biçimi de asl nda çok farkl de il ülkemizde. Neler olup bitti ine dair, egemen medya araçlar gerçek bilgileri topluma aktarm yorlar. Bu anlamda alternatif medya gerçekten önem tafl yor. Ben bütün bu çaban z için teflekkür etmek istiyorum. Alternatif medya sürecini örgütleyen ayd n sorumlulu unu yerine getirenlerin teflekkürü hakketti ini düflünüyorum. Asl nda bu örgütlenmeyi de tart flmam z gerekiyor. Alternatif medya toplumun ayd nlat lmas ve fark ndal k yarat lmas konusunda rol üstleniyor ama, flliklerim de belirtildi i gibi iflçilerin örgütlenmesi gerekiyor. flliklerim de bir vurgu vard, politeknikçilere güvenmedi ini söylüyordu, asl nda güvensizli i de kald rmam z gerekiyor. flçi s n f n n farkl kesimlerle, ayd nlarla buluflmas, ortak mücadelede örgütlenmesi gerekiyor kurtulufl için. MET N YE N Solanas tan önce flgal Fabrikalar filmi yapm flt m, biraz övüneyim. Brezilya da Topraks z iflçi hareketleri diye. As l olarak militan sinema yapt m söylemek istiyorum. Walter Benjamin in deyifliyle ben bir anlat c y m. Bunun için de dünyan n öbür ta- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 77

78 5. O T U R U M raflar nda olan ve esas olarak da oradaki y k m n ne oldu unu ve y k ma karfl nas l direnilebilece ini anlatmaya çal fl yorum. Ayr ca söylediklerinizden onur duydum. KER M ATAMAN, KTÜ JFM Geçen seneki kampta da sizi dinlemifltim. O zamandan biraz önyarg l yd m. Geçen sene daha çok yurtd fl ndan örnekler vermifltiniz. Türkiye den fazla örnek vermemifltiniz. Merak ediyorum, Türkiye de iflçi Kerim gibi kifliler yok mu? Varsa neden anlatm - yorsunuz? MET N YE N Benzer sorular bana hep geliyor. Benim bütün yapt klar m Türkiye ile iliflkili. M s r da yapt m bu filmde Türkiye ye iliflkin. flgal fabrikalar ile yapt - m Arjantin, Uruguay, Brezilya, Bolivya filmleri hepsi Türkiye için. Orada neoliberalizm daha önce oldu u için, y k m anlatmaya çal fl yorum burada. Sadece y k m anlatm yorum, benim iddiam, ben öyle yapmak istiyorum, baflka türlü anlafl labilir. Benim filmlerimde umut vard r her zaman. Bir direnifl vard r. Ben bir savafl muhabiri de ilim. Irak ta bir fley yapmam. Bu büyük y k ma karfl insanlar n direnifli vard r. Tamamen Türkiye ye iliflkin bir fleyler yapt - m düflünüyorum. Son zamanlarda sizin dedi iniz kayg ile de il de baflka bir kayg ile. 80 den önce demin söyledi im gibi Aflkale maden direniflinde vard. S k yönetimde madenciler madeni iflgal ettiler, direndiler çok güzel ifllettiler, s k yönetim mahkemelerinde yarg land lar. Alpagut ta da vard. S k yönetim mahkemeleri bile beraat ettirdi. O kadar düzgün iflletmifllerdi herfleyi. Türkiye de bir grup olarak belgesel yapmay düflünüyorum, fazla duyurmad k ama kifli Türkiye nin çeflitli yerlerinde buna benzer filmler yap yoruz. Türkiye de göstermek için de il, M s r daki köylüler, Türkiye de nas l oluyor diye sordu unda, onlara anlatmak istedim. Bizde de çok önemli direnifller var. Sevdi im bir anekdot vard r. Pehlivana diyorlar ki Pehlivan, pehlivan kolunu al, Alabilsem can n alaca m diyor. Birfleyleri öncelikli yapmak laz m. Tercihim yok. Benim konufltuklar m hepsi Türkiye ye iliflkin. MÜN R YEN GÜN, EÜ Elektrik-Elektronik Ben sizi ilk kez Halk n Sesi gazetesinde okumufltum. Orada kendinizden film iflçisi olarak bahsediyordunuz. Anlatt klar n zdan sonra ben de mühendis iflçi olaca m düflünüyorum. KanalTürk de Dünya n n Sokaklar program n yap yordunuz, flimdi bu kanal sat ld. fiimdi ne düflünüyorsunuz? MET N YE N Kanal Türk te ilk yay n yapt mda baz çevreler yad rgad. Onlar n görüfllerini hiç bir zaman paylaflm yordum genel anlamda. Biz yo urt bakterisi idik asl nda. Yo urt bakterisi kan n za girer ve baz zararl lar yer. Hem karn n doyurur, karfl l kl ifle yarar. Kanal Türk hükümet ile kavga ediyordu. Bize de hiç bir zaman kar flm yordu. fline geliyordu. Biz de Kanal Türk de var olabiliyorduk. stediklerimizi anlatabiliyorduk. Ben flunu söylüyordum, Nobel ödülü Bolivyal madencilere verilmelidir. Çünkü biliyorsunuz esas olarak Nobel ödülünün ortaya ç kmas n n temel nedeni Alfred Nobel dinamiti bulduktan sonra bunun savafllarda kullan lmas na çok üzülmüfl bu yüzden demifl ki, nsanl k yarar na kim yararl bir fley yaparsa Nobel ödülü ona verilsin. Bu nedenle Bolivyal madencilere verilmesi laz m, çünkü dinamiti ilk kez insanl k yarar na kulland lar. Yapt klar flenlikli dinamit lokumlu yürüyüfllerle neoliberal politikay yaflama geçirmek isteyen iki parlamentoyu kafalar - na geçirdiler. Böyle diyordum. 12 Eylül günü yapt - m programda Arjantin deki en önemli direniflçiler anneler, kay plara karfl direndiler, diyorum ve kay p annenin program bafll yor. Ben kendimi iyi ifade ediyordum. Kimse de bana kar flm yordu. Bana kar flt klar anda da ben orada olmazd m. Sonra bir bakt k Kanal Türk sat lm fl. Biz medyada marabalar z. Sat lan köylerdeki köylüler gibi birden sat l yorsunuz. Baflka türlü birfleyler yapacaks n z. Herifler bir de aç klama yap yorlar, yolsuzluk programlar ayn flekilde devam edecek. Bana bile program önerdiler. Neyi devam ettiriyorsun sen. Kiminle kavgal - s n? Anlamad m 50 milyon dolara sat n alm fllar. Alan da pek davetiyesiymifl. Bu davetiye iflinde bu kadar para var m? Herkes evlense bu ülkede bütün eflinize dostunuza davetiye da tsan z, bu mutlu günümüzde yan m zda olman z istiyoruz ibareleriyle dolu, bir de Bugün Gazetesi var havaalanlar nda efle dosta yabanc ya bedava da t lan. Bu da yetmezmifl gibi dörder kez evlenseniz bu davetiyeden bu kadar para kazan l r m 50 milyon dolar? Kalpazanlar b rak n Amerikan Dolar basmay davetiye bas n diye yazd m. Daha iyi para var demek ki. Kimin medyas, nerede nas l? Televizyon çok manipülatiftir. Televizyonda olmaz asl nda bu ifl. Bir yerden Tanr gibi ba- r yorsun, konufluyorsun. Sen benim gösterdi im aç dan görüyorsun olay. Fethetmek konusuna gelince hiç öyle bir fley yok. Hiç bir fleyi fethetmiyorum. Bir Müslüman sözü var ben severek kullan r m hep, hiç ölmeyecekmifl gibi bu dünyaya, yar n ölecekmifl gibi ahirete haz rlanmam z laz m. Medya di er ifller gibi de il, Siemens Fabrikas nda harita mühendisi olarak çal flabilirsiniz, ama ben bilmem ne medyas nda çal flamam hakk m de il. Bu düflünceleri paylaflarak onlar n medyas nda çal flmak olmaz. O medyada kameraman, teknik eleman olarak çal flabilirsiniz. Kendi ad n z ve düflüncelerinizi ortaya koyuyorsan z, ben kendi ad - ma konufluyorum, kimseyle ilgim yok, ben kendimi ifade etmek zorunday m. Sadece o yaz Kanal Türk e de ildi, o gece saat gibi Tuncay Özkan arad 78 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

79 5. O T U R U M emeklerimize yaz k dedi. Ne eme i dedim, hayat nda bana ne emek verdin. Hayat Tv var uydudan filan yay n yap yor, onunla çal flaca z, bir ara kapatt lar yay n arac n Roj Tv ye verdi diye. Ama Hayat TV nin yay n arac filan yok. EMRE KARAGÖZ, KTÜ JFM Latin Amerika da oluflan yerlilik hareketini nas l buluyorsunuz? Bu hareketin ulusalc l k ile yak n bir iliflkisi var m? MET N YE N Yerlilik, kavramlar biraz kar fl yor. ndianlar olmad n san yorum. Genifl bir Bolivarc hareketten bahsediyorsunuz galiba. Bizdeki anlafl lan ulusalc - l k gibi de il. Venezuela Chavez e bazen Türkiye den flöyle deniyor, genifl ulusalc bir perspektiften bak - yor diye. Herfley gözard edilir. Birleflik Sosyalist Parti kuruldu unda beni arad bunu nas l yorumluyorsunuz diye sordu. Yeni ulusalc çizgi için yeni bir ad m m diye. Hay r, dedim ama yay nlamad lar. Bir kez daha arad lar ayn soruyu sordular. Ayn Chavez kendi indianlar nda, kendi özerk bölgelerinde kendi dillerini gelifltirme haklar n tan m flt r. Onlar n okullar n açm fl ve sürdürmüfltür. Bolivarc çizgiye flöyle bakmak laz m. Simon Bolivar kimdir? Tarihsel anlamda bakt m zda toprak a alar n n temsilcisi idi. spanya kolonizmine karfl toprak a alar n n temsilcisi idi. flin enteresan k sm ndianlar spanyollar taraf nda savaflt lar, çünkü toprak a alar ndan çekiyorlard. O günkü Simon Bolivar bugünkü Simon Bolivar ile ayn de il, simgedir bu. Nas l ki Saddam n heykeli devrildi inde vulgar sembolik bir durum, ayn flekilde Cristof Colomb un heykeli Caracas ta devrildi. Simon Bolivar bir özgürlük simgesi halini ald. Onun için tarihsel anlamda ne oldu u beni ba lam yor. Bugün Simon Bolivar özgürlük simgesidir. Emperyalizme karfl ç k fl bayra d r. Bunun için de önemlidir. KATILIMCI Ö RENC, ZKÜ JFM Bir zamanlar gündemde olan Türkiye Malezya veya ran m olacak sorusu. kincisi Maliye Bakanl - ç k p aç klama yap yor yoksulluk s n r fludur filan diye, di er taraftan medya karalama amac yla m do ru mu bilmiyorum, baflka aç dan bakt m zda kendi gözlerimizle görüyoruz. Durum apaç k ortada, biz hangisine inanaca z, ya da neye bakarak neye karar verece iz. MET N YE N Benim küçük pusulalar m var her zaman iflime yarayan. ngiltere de çok direniflçi sendikac vard, Skargill, onun laf n hep kullan r m, sizin de kullanman z öneririm. Benim babam n bir laf vard, zenginler bir fley istiyorsa, onun tersini istemek iyi bir fikirdir. Her zaman bunu düflünün arkadafllar. Bu konuda iddia ediyorum, her zaman ifle yarar. Bir bak yorsunuz türban tart flmas öne ç k yor. Hemen kuflkulanmam z laz m bundan. Bu sadece Türkiye ile iliflkili bir fley de il. Bu ayn zamanda M s r da var. Cezayir de var özellikle. Tunus ta var. Fransa da var bu tart flma ve ben flüpheleniyorum bu iflten. fiöyle bir fley anlatay m, Kore de anlat lan direnifle gitti imizde, yüz flehirde birden çiftçiler büyük bir direnifl halindeydiler. Biz de uluslararas delege olarak 5-6 kifli kürsüye ç kart ld k, uluslararas çiftçi sendikalar baflkan Henri Saregni Endenozyal. 10 bin çiftçi var onlara hitap ediliyor. Henri konufluyor, ngilizcesi iyi de il, Endenozya n n dillerinden birini konufluyor. Yan nda Endenozyal Müslüman kad n rma diye bir çiftçi var, baflörtülü. O ngilizceye çeviriyor, sonra Koreceye çevriliyor böylece hitap ediliyor. Bütün konuflma çiftçileri destekleyen bir konuflma. Onlar dinlerken afla dan bir adam geldi, kürsünün kenar ndan birfleyler ba r yor. Ne ba rd n anlam yorum, Korece bilmiyorum, ama adam k zg n. Sonra afla dan adam yine geldi, yan mdaki tercümana sordum bu ne diyor, diye. Endenozyal bafl örtülü kad n çiftçiye k z yor. Adam diyormufl ki, neden bu teröristi konufltuyorsunuz? Böyle bir propogandad r. Bütün havaalanlar nda komünist ve anarflist olarak aran yor, tehlikeli görülüyordum. fiimdi de Müslüman olarak gözalt na al n yorum art. nsan n Müslüman olas geliyor. Böyle bir durumda flüpheleniyorum. Hindistan da ayn bizim bafl m za gelenler büyük say larda gerçeklefliyor. Hindu Hac treni var, Müslümanlar sald r yor ve 93 Hinduyu öldürüyor. Hindular ço unluk 2000 Müslüman öldürdüler. Ayn bizim olaylar gibi Hrant Dink kardeflimizin öldürülmesi gibi ayn olaylard r gerçeklefltirilen. Bunun için esas olan meselede bütün olanlar n üstünü türban ile kapat yorlar. Bizi soyduklar, nehirleri satt klar, su ve elektiri imizi satt klar n n üzerini örtüyorlar. Ernesto Cardenal gelmiflti, Nikaragua Devriminin Sandinist Kültür bakan idi. 7 y l kültür bakanl yapt. Ernesto amca H ristiyan devrimci, 83 yafl nda. Latin Amerikada H ristiyan devrimciler çok önemli bir harekettir. Öbür dünyada cenneti bulacak, Tanr verecek, önemli olan bu dünyay cennet haline getirmek. Leonardo Boff vard H - ristiyan devrimci, ben yoksullara ekmek da tt mda, bana aziz diyorlar. Onlara neden ekmek bulamad klar n sordu umda komünist diyorlar. Bütün bu olanlar, bu hikayelere kuflku ile bakal m. Türban ve di er hikayelere de. Bu yüzden de niye örtüyorlar bunu? Ernesto amca konuflurken, enteresan, büyükflehir belediyesi ça rm flt, adam teolog, din adam, teolojiden bahsediyor, sonra neoliberalizmden bahsediyor. ki tane spanyolca tercüman bulmufllar. K zlar n spanyolcas fena de il. Politik terimleri bilmiyorlar. Neoliberalizmi, teoliberalizm diye çevirdiler. Harika bir kelime ve AKP iktidar n anlat yor. AKP iktidar teoliberaldir. Bir yandan slamdan söz Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 79

80 5. O T U R U M eder durmadan, öte yandan neoliberal politikalar gerçeklefltirir. Herfleye inanmak de il, kuflku ile bakmak zorunday z. Hele zenginler istiyorsa, oradan tersini istemek iyidir. Bize tart flmam z istenenlerin d fl na taflmam z gerekiyor. Nas l bir ekonomik durumla var z, Tayyip evin zengini olarak evin mallar n sat yor, onlar yiyoruz. Baban n evini satm fls n 70 milyar o bitinceye kadar çok iyi, e er ayl k 10 milyar ise giderin 7 ay sonra yeni bir fley satmak zorundas n. Çanakkale de bir terzi anlatt, orada Yahudiler varm fl, birisi mal n satmak istedi inde Yahudilere gelirmifl. Yahudi sorarm fl, Buray sen mi sat n ald n, yoksa babandan m kald? E er sen sat n ald ysan bana yaramaz, babandan kald ysa otur pazarl k yapal m. Tayyip babas n n mallar n sat yor. Onun için üç kurufla sat yor, hiç önemi yok. Herfleyi sat yorlar, fark ndas n z nereyi satarlarsa oraya bir bayrak dire i dikiyorlar. Mustafa Kemal in dedi i gibi limanlar satt n, gübre fabrikalar - n, Petkim, Alia a y, Türk Telekom u satt n. Satmad n bir fley kalmad nehirleri sat yorsun. Tohumlar m z sinkaf ettiler bir bütün olarak. KATILIMCI Ö RENC, Ö renci Bize gösterdi iniz belgeselde izledi imiz gibi bütün dünyada mant k ayn flekilde iflliyor. Sömürülen ve sömüren ayn. Bu olaylar ha M s r, ha Türkiye de olmufl farketmiyor. Siz sömürenin sesini dile getiriyorsunuz. Bu da Türkiye nin her yerinde ayn söylemdir. Konumuz alternatif medya nas l olmal, ne flekilde olmal? Orada Kerim in internet üzerinden blog yapmas bir alternatif medya fleklidir. nternet çok yayg n kullan l yor, ça m z da bilgi ça, iletiflim ça deniyor. Alternatif medya internet üzerinden mi yürümeli? Radyolar televizyonlara karfl alternatif durumdad r. Alternatif medya ne flekilde olmal d r? MET N YE N 1848 devrimcileri birbirinden habersiz her zaman saat kulelerine atefl ettiler. Elinden geleni ard - na koymamak laz m. Ne flekilde anlatabiliyorsak, öyle anlatmak zorunday z. Kerim in yapt gibi blog yap labilir, eskiden bizim yapt m z gibi duvarlara yaz yazabiliriz, birbirimize anlatabiliriz. Onlar n televizyonlar nda hayal dünyas içinde yer alabildi imiz ölçüde onu kullanabiliriz. Bir de flu var günümüzde pijama ve atletle bilgisayar n bafl nda, gelen metne imza at p, ne güzel bugün de direndim. Ne kadar da olsa medya. Esas olan sokaklard r. Ne de olsa neoliberal politika bize kârl olmay ö retti. Neresi kârl de ilse kapat lmas ve sat lmas söyleniyor. Ben o yüzden satmak istiyorlarsa, kaymakaml klardan bafllas nlar hiç kâr getirmez, çayc - lar hariç. E er kârl de ilse valilikleri sats nlar, çayc - lar hariç. Sonra parlamentoyu sats nlar, çayc lar dahil, hiç kâr getirmez. Bize ö rettikleri iktisat ve kâr nedir ki? Çok sevdi im bir öyküyle bitirmek istiyorum. stiklal caddesinde bir deli gördüm ben. Akl n hegemonyas ndan kurtulmufl. Bolulu Hasan Usta tatl c s var ona girmeye çal fl yor. Polisler tutuyor, iyi davran yor. Kenara çektiler, ne istiyorsun diye sordular, Yemek istedim, vermediler Polis, Eee! dedi. çerde kendileri yiyorlar ama dedi. Beni ilgilendirmiyor, bunlar n bankalar, mesai saatleri, beni ilgilendirmiyor, tahvilleri ve borsalar, ben insansam bana yemek vereceksin. Bana su vereceksin. E itim ve sa l k hakk vereceksin. E er bunlar vermiyorsan, çekip gideceksin. Bu yüzden neoliberal travmaya karfl hep beraber örgütlenece iz güzel günler görece iz, ya da hep beraber cehennemin dibine gidece iz. Hep böyle bitiriyordum konuflmalar m ama flimdi ekliyorum, halk ozan Orhan Gencebay n dedi i gibi E er daha özgür, daha adil, daha güzel bir dünya olacaksa, bats n bu dünya. 80 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

81 6. O T U R U M Do a da Çeliflkiler Metin SÖZEN Kamp n 5. gününde gerçekleflen ve eski oda baflkan m z Hüseyin ÜLKÜ nün oturum yöneticili i yapt 6.oturumun konusu Do ada Çeliflkiler di. ÇEKÜL Vakf Baflkan Prof. Dr. Metin SÖZEN in konuflmac oldu u bu oturumda Yeni Foça Belediye Baflkan Osman YURTSEVEN ve Konak Belediye Baflkan Muzaffer TUNÇA misafir kat l mc yd.. Hüseyin Ülkü ilk olarak sözü Yeni Foça Belediye Baflkan Osman YURTSEVEN e verdi. Say n YURTSEVEN Bu y lki kamplar n Yeni Foça da yapt klar ve böyle güzel bir panelde böyle güzel konuflmac larla bizleri buluflturduklar için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas na teflekkür ediyoruz. diyerek sözlerine bafllad. OSMAN YURTSEVEN Yeni Foça bildi iniz gibi, ad nda yeni olmas na ra men çok eski bir yerleflim yeri. Bu çeliflki yani bu kadar eski bir yerin ad n n önünde yeni s fat n n olmas, kamp n ana temas na da çok uyan bir durum. Benim bu tarihi yerin korunmas konusunda, teknik ve bilimsel bir yaklafl mda bulunmam hocalar n yan nda hiç hofl olmaz. Ben flunu çok iyi biliyorum ki, bir belediye baflkan olarak Yeni Foça n n bir gelece inin olabilmesi için öncelikle bir kimli inin olmas gerekiyor. Bir kimli- inin olabilmesi için de geçmiflten gelen yap s n n korunmas gerekiyor. Korunma kelimesiyle bulufltu- umuzda olay n teknik, bilimsel boyutundan ziyade sosyal boyutuyla ilgilenen kifliyim. Korumac l k ve koruma kavram n olay n sosyal boyutuyla özlefltirmemiz, birlefltirmemiz gerekiyor. Yeni Foça da gördü ünüz gibi oldukça eski tafl binalar bu tafl binalar n oluflturdu u bir siluet var. Biz istiyoruz ki bu evlerin sahipleri veya yeni sahipleri bu evlerin özgün yap s n, dokusunu korusunlar. Böylelikle Yeni Foça n n özgün yap s korunsun. Bu sahiplerin baz s k nt lar var, iki noktada sorun yaflan yor. Birisi teknik destek konusunda, ikincisi de mali destek konusunda. Hepimizin bildi i gibi yeni bir binay yapmaya göre, eski bir binay restore etmek çok daha pahal. Bu pahal ve özellikli ifl için muhakkak ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 81

82 6. O T U R U M muhakkak teknik ve mali destek olacak oluflumlar n yarat lmas gerekiyor. zinleri veren kurumlar n bu binalar n yaflanabilirli i kavram n göz ard etmemeleri gerekiyor. Bu binalar n birço u geçmifl yaflam koflullar na göre düzenlenmifl, bugünkü sosyal ihtiyaçlar gözetilmemifltir. Basit örnekler vermek gerekirse bu binalar n birço unda tuvalet ve banyo yok, bahçelerde bulunuyor. ç düzenleme komple de iflmesi gerekiyor. Yeni Foça son y llardaki yap s yla turistik bir özellik kazan yor. Turistik yerlerde insanlar, balkon, teras, avlu gibi alanlara ihtiyaç duyuyor. Bu binalar - m zda bu tür alanlar da yok. Buna benzer yaflam n getirdi i zorunluluklar, sosyal de ifliklikleri göz önüne alarak kurumlar n, oluflacak projelerde biraz daha esnek, biraz daha h zl kararlar üretmesi, insanlar n kurumlardan kaçarak de il, onlarla birlikte projelendirilerek, izinler al narak, restorasyon yapmalar na bu binalar korumalar n sa layaca na inan yorum. Yine üzerine basarak diyorum ki; E er gelecekte bir Yeni Foça olmas n istiyorsak, mutlaka özgün yap m z koruyarak özgün bir kimli e sahip olmam z gerekiyor. Bu konuda tüm Yeni Foçal lar n, konut sahibi olan insanlar n yeterince hassas olaca na inan yorum. dedi ve teflekkür etti. Say n Hüseyin ÜLKÜ, Hem kentimize, hem kendimize büyük katk lar verece i inanc yla oturumu bafllatt ve flöyle dedi:. HÜSEY N ÜLKÜ De erli Metin Sözen hocay çok önceden tan yorum. Mu lal oldu um için kentsel sit alan m z n olmas, koruma kültürümüzün siyasi tercihlerimizin o yönde olmas, geçmiflte bizleri buluflturmufltu. Oturumu flu flekilde yürütmeye karar verdik. Ben bir miktar aç klama yapt ktan sonra Metin hoca 25 dakika civar nda bir konuflma yapacak daha sonra soru ve cevaplarla bir foruma dönüfltürerek gerçeklefltirece iz. De erli kat l mc lar 2004 y l nda Nobel bar fl ödülü Kenyal çevre gönüllüsü Wangari Maathai ye verildi inde baz çevrelerde kayg yaratt. Birçok geleneksel güvenlik uzman na göre askeri çat flmalar n, iç savafllar n, terörizmin ve artan nükleer malzemelerin bulundu u ortamlarda bu en prestijli uluslararas ödülün anlaflmalara imza atan de il, a aç diken birine verilmesi, anlams zd. Hatta ödülün sponsorlar ndan olan Norveçli bir politikac kurulun dünyan n her yerinde yaflanan huzursuzluklar dikkate almadan ödülü bir çevre gönüllüsüne verilmesini tuhaf buldu. Bize göre de ödül tam yerini bulmufltu. Wangari Maathai nin öyküsü flöyle: Dünyan n bugün mücadele etti i güvenlik sorununun onun tüm yaflam n adad ekolojik ve toplumsal sorunlar n ayr lmaz bir parças oldu unu da bugün kan tlam fl oldu y l nda yeflil kuflak hareketi kurarak yoksul kad nlar n milyonlarca a aç dikmesini sa lad. Bu toplulu un hedefleri, Kenya n n giderek azalan ormanlar n yeflertmek, yemek yaparken ihtiyaç duyulan yak t sa lamak, kad nlar n aileleri ve kendilerinin yaflam kalitesini gelifltirmesi konusunda aktif rol oynamas n sa lamakt. Maathai ve Yeflil Kuflak Hareketinin baflar l mücadelesi, hükümet ile itilafa düflmelerine neden oldu. Çünkü Kenya da bir diktatör vard. Maathai hem kendisi hem arkadafllar, dayak da yedi, hapse de at ld, belli bir süreçten sonra bu hareketin Kenya da diktatörlü ün de alafla- edilmesinde pay oldu seçimlerinde Kenya da seçilmifl bir hükümet bafla geldi. Wangari Maathai meclise girdi çevre bakan yard mc s olarak görevlendirildi. San yorum dünyada ve Türkiye de ödüller veriliyor. Hele Dubai kulelerinin dikildi i ülke topraklar n n kar fl kar fl de il, tapu tapu sat ld bir dönemde Çanakkale den, Hatay a bütün deniz k y lar n n planlanarak sat laca, TOK baflkan m z n aç klad, Maliye Bakanl n n da olur verdi i bir dönemde, do an n, çevrenin ve kültürün korunmas yla ilgili, bir konunun odam z taraf ndan seçilmesi oturumun temas olan çeliflkinin temel çeliflkisini oluflturuyor. Bu arada ülkemiz gerçekten k y lar yla, da lar yla, kentleriyle güzel, ama biz bu güzelli i, farkl ve olumsuz bir flekilde çirkinlefltirmenin politikalar n son zamanlarda a rlaflt r lm fl ve h zland - r lm fl olarak görüyoruz. Örne in sadece k y lar m z de il, derelerimiz de sat l yor. Rize -ki bu bölgemiz Türkiye nin floras n n yüzde 28 ini oluflturuyor- Karadeniz Teknik Üniversitesinin yapt bir araflt rmaya göre, türle birçok ülkede bulunan türlerden daha fazla türü bar nd r yor. Ama ne yaz k ki, 15 i kamu, 47 si özel sektör olmak üzere 62 adet hidrolik santral kurul- 82 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

83 6. O T U R U M mas yla ilgili projeler gelifltirilmifl ve 20 si bafllam fl durumdad r. Hâlbuki bakanl klar m z n kurulufl yasalar na bakt m zda, örne in Çevre ve Orman Bakanl kurulufl yasas nda havza planlamas yap lmas görevleri aras ndad r. Havza planlamas yap lmal ki, ondan sonra ÇED ler verilmelidir. Maalesef bu tam tersine yap lmaktad r. Hâlbuki yöredeki tüm yerleflimlerin suya ba l olarak su havzalar nda kuruldu u dikkate al nd nda mevzuatta ve makro planlamada kalk nman n temel girdileri olan toprak, su, orman ve mera gibi ekosistemler için bütüncül havza planlamas - na yer verilmemesi büyük bir eksiklik ve geri dönüflü olmayan sonuçlar ortaya koyacakt r. Bu anlamda havza planlamas aç s ndan da Metin hocam za böyle yaklafl m gündeme getirdi i ve uygulamaya koydu- u için ayr ca teflekkür ediyorum. San yorum konuflmas nda dile getirecektir. Biraz önce gezdi imiz Kozak yaylam z ben daha önce Kadastro Kongremiz dolay s yla gezmifl ve foto raflam flt m. Bir tonda 5 gr. alt n varsa bu alt n elde edebilmek için kg topra siyanürleyip bir kenara b rakacaks n z. Sonuçta 40 ton alt n ç karmak söz konusu oldu unda bir bilimsel veriye göre 8 milyon ton toprak kaz nmas gerekiyor. Bunun da yaklafl k 5 milyon küp olmas söz konusudur. Bu kadar topra kullan lmaz hale getirip bunu da ekonomik bulacaks n z. Hâlbuki bir havza planlamas yap lsayd, Kozakl köylülerimizin dedi i gibi üstü alt nda k ymetli, biliyorsunuz, çamlar n özelli ini. diyerek sözü Say n SÖZEN e b rakt. Say n Metin SÖZEN Kozak Köyü yaylas ndaki konuflmas na flunlar söyledi: MET N SÖZEN Yaz aylar nda böyle bir toplant hem güzel olur, ama zor olur. Hele Bergama gezisinin ard ndan yorgun olarak buradas n z, ancak ben de uzaktan geliyorum, sizin kadar yorgunum. Yorgunluk geçer, ama akl n yorgunlu u geçmez. Bilincin yorgunlu u ileriye dönük bitkinli i yarat r. Fiziki yorgunlu un yar n yoktur, yar n bir yerlere var rs n z. diyerek bafllad. Burada baflkana ve eski dostuma çok teflekkür ediyorum. HKMO taraf ndan program ayr nt l bir flekilde bana gönderildi inde inceledim. Bir yaz program içinde hiç bir fley yapm yorlarsa insanlar bir araya geliyor meslektafl olarak, geçmiflteki bugün ve yar n için ülkenin ve dünyan n geçti i evrelerden biz nerede duruyoruz, bizim mesle in hangi biçimi var, bu ülke için bizim konumumuz ne olacak? Alt - m zdan zemin her gün kay yor ve küresel büyük de- iflikliklerin alt nda biz acaba bu topra n sahibi miyiz? Sorular nda sizin mesle iniz çok daha genifl tart flma ortam yarat yor. Bu topraklar bizim ise ve dünya için, beraber olabilmek için bir yönetim alt nda sürdürmeyi hedef olarak koyuyor isek bugünkünden çok daha bilinçli olmak zorunday z. Sizlerle bir konuflma yapman n bir anlam ve bafll her yerde yapt m konuflmadan farkl olmal. Ben y llarca kurul baflkanl klar yapt m. Y llarca bu savafl n içinde bulunan bir kimlik olarak topra n alt nda ve üstünde bütün de erlerin kaç n lmaz olarak en küçük parças n n korunmas n, bu topraklara h rsla ne oranda sar ld m z n belgeleri olarak görüyorum. Çünkü her yerde söyledi im en önemli fley: Türkiye de Anayasa n n ilk maddesi ne olacak derlerse bana, alt ndaki ve üstündeki tüm varl klar n bizim kimli imiz oldu unun yaz lmas n istiyorum. Sosyal devletten önce bu topraklar n alt ve üstündeki birikimin, gerçek uygarl n sahibi biziz; cümlesinin Anayasa de ifltirilmek isteniyorsa Do ru ve gelecek için, burada yaflayan bireylerin kimliklerine uygun bir hale getirmek istiyorlarsa bu ülke uygarl klar ülkesidir diyerek buna ba l kal naca n n yemini edilmelidir. Bu topraklarda bizim dik durma flans m z n ne oldu u sorusunu sormakla bafllamak gerekiyor. Biz bu topraklara nas l bir ba l l k duygusuyla yar nlar kurabiliriz. Bize verilmifl ve istenmifl olan geçmifl birikimler, bizim ne kadar varl k nedenlerimiz olarak bize bir fleyler kat yor. Bizler gelece e daha farkl bir ulus olarak bakma flans n kendimizde buluyoruz. Bugün sorular alt bafll klar alt nda sorman n bir anlam yok. Bu topraklar n sahibi olarak bizler küreselleflen dünyada kirac duruma düflme durumuyla karfl karfl yay z. Biz burada yabanc laflmaya h zla itiliyoruz. Çocuklar m z yar nlar n bu topraklar n çocuklar gibi de il de herhangi bir ülkenin teknolojik bombalar yla geçinen, nerede oturdu unu, nereden kalkt n, kimin nerede oturup yaflad n bilmeyen bir co rafyan n çocuklar olarak m görecekler? Bugün sorular n z n çok yorgun oldu unuz flu saatte Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 83

84 6. O T U R U M uykunuzu kaç racak flekilde sorulmas gerekiyor. Soru sormayan bir toplum gelece ini alg layamaz, kurgulayamaz, onun bunun tutsa olur. Biz bu topraklar kavgalarla ald k, bu topraklar farkl insanlar n bak fl aç lar n yenerek ald k, devrimci bir flekilde ayd nlatarak ald k, gelece imizi kendimiz kurduk. Kimse bize emanet vermedi. Biz bu topraklara sahip olacak bir sistemi bugünlere kadar tafl d k. Bugün bunlar n tart flmaya aç ld, bu bilgi da arc - n n yok zannedilerek yeni kurgulanm fl bir küresel bask n n bizi flaflk na çevirmesiyle karfl karfl yay z. Bugün toplant m z n bana düflen k sm fludur. Biz bu topraklara farkl bak yoruz. Do ru bakt m - za da inan yoruz. Bunu bir eylem biçimine ve somut yaflan r ortam n olmazsa olmaz parças k lmakta bize düflüyor. Bu sorumlulu un bir baflkas ndan beklenmesi ise 50 y ld r Türk toplumunun geçirdi i sars nt lar n temel nedenidir. Hiç bir irade, hiç bir birikim, hiç bir ayd nl k yüzümüzün yar nlar bir baflkas na b rak lacak taraf yoktur! Çevre sorunu dedi imiz zaman, toprak denildi i zaman akl m za, fikrimize, her fleyimize, burada yaflama sevincine uzanan bir sistematikte bakmak zorundas n z. O yüzden içimize çekti imiz hava, üzerine bast m z toprak ve bu topra biz k lan nedenlere farkl bir bilinçle gelecek umudu tafl tmak zorunday z. Sorumluluk bugünden bafllam yor, dünden gelmifl büyüklüklerin unutturulmaya çal fl ld, dünden gelmifl, ulusu ulus k lm fl kimliklerin yaratt ortam n gelece e tafl nmas gerekir diyenler, soru iflaretleriyle yarg lan r duruma gelmifllerdir. Bu aymazl n ortadan kald r lmas n n savafl m gibi gözüküyor. Siz e er topra n alt ndaki arkeolojik de erleri, onun üstündekileri, dostumuzun söyledi i Yeni Foça y Yeni Foça k lan alt yla üstün z t geldi i bir co rafyada, alt n ya malay p üstünü kendi ellerimizle yok edip sahillerimizi de yabanc larla paylaflarak bir yeni düzen kuramay z. Siz bir arkeolog olabilirsiniz, iyi bir sanat tarihçisi, iyi bir mimar, iyi bir kent planc s, yerel yönetici olabilirsiniz ama topra a bakma biçimimiz bütünlük içinde bakmak, nerede duraca- m z belirgin bir hale getirmedi imiz zaman bir oyunun parças haline gelirsiniz. O yüzden do aya bakt m z zaman tek boyutlu olmaz. Burada yap lacak tek temel fley, iç içe geçmifl bütün ölçeklerde ülkeye yeniden bakmakt r. Ben bu meselenin özünde befl birbirine ba l ö esiz bu toplumun diri durmayaca na inan yorum. Bu toplumun aymazl a düflürülece ine inan yorum. Bugün bizi biz k lan do a varl k nedenini zedeledi i anda bizim taraf m zdan bitmek çizgisine geldi- inde, daha çabuk nas l bitiririz diyen küresel geliflme biz içinde flaflk n bir flekilde do an n varl k nedenini diri tutmaya çal flmam z buran n neden uygarl k ülkesi oldu unu, niçin çeflitli uygarl klar n buraya yerleflmesine, dikifl tutturmas na uygarl üretmesine neden oldu unu unutturulursak bizim ödeyece- imiz bedel herhangi bedelin çok ötesinde olacakt r. Alt üstü dolu uygarl klar n çeflitlendi i soyut ve somut miras n bu kadar zenginlikler ve ayr nt larla dolu olan ülkenin sorumlulu u baflka ülkelerin bireylerin sorumlulu undan fazlad r. Biz daha bilinçli daha farkl bu uygarl n gerçek sahibi ve bunu emanet edece imiz en büyük girdi oldu unun bugünkü d fl politikadan tutun da iç politikaya kadar uzanan tüm evrelerin bu bilinç ve uygarl k topra n n sahibi olarak bize farkl büyük sorumluluklar tafl ma gündemi ortaya koyuyor. fiimdi gittikçe herkesin tek düze olmas n, herkesin televizyonun önünde oturmas n sa layan bir evrede bizim farkl bir flekilde dirsek temas n büyütmemiz ve birbirimizi anlams z elefltirilerle de il farkl ve yo un inançlarla bugüne günü doldurmak de- il, bunu beslemek geniflletmek yayg n görünür kültür haline dönüfltürmek zorunday z. O yüzden do al varl klar n korunmas ve onun getirdi i olanaklarla yarat lan kültür varl klar n yeniden düzene sokmam z, buradan çocuklar m z n e itimi her düzeyde bunun içinden geçirmek zorunday z. Çocuk do du- u günden üniversiteye at ld güne kadar bu do an n incelikleri, bu do an yarat lm fl altüst edecek birikimlerini yar na e itimin içinden aktarmam z gerekir. ster haritac, ister flehir planc s, sanat tarihçisi olun, ortak do adan kültüre dayanan bir haritac istiyoruz. Bu topraklardan ç kan, bu topraklara ba l bir kent planc s, bir mimar istiyoruz. Ne istedi ini bilmeyen kimliklerden farkl dünyaya bakan, kendini tan m fl olan kendini tan ma erkine ulaflm fl olan birey istiyoruz. Bu yetmiyor, bunu çok yönlü örgütlenme biçimine dönüfltürmeliyiz. Bu yaz s ca nda bu co rafyay seçip örgütlenip geliyorsunuz. Bunun için en kutsal fley örgütlemektir. Bunun için üç büyük bafll n içinden örgütlenme arkas ndan da bu toplumun her gün daha fazla önemini gösteren tan t m. Tan t m ile propoganday kar flt r yorsan z, e er do an n fark nda de ilseniz, onun içinden geçmifl uygarl n alt ndaki üstündeki varl klar yok edecek bir iradeyi yayg nlaflt rmak istiyorsan z ve bunu e itime yans tm yorsan z, buradan yola ç karak bir örgütlenme disiplini getirmiyorsan z siz bir propagandan n ötesinde bakt n z anlatamayan s radan bir tan t m kendinize tutsak kuruyorsunuz demektir. Bu yüzden Türkiye nin haritas n yeniden düzene sokmak, çok daha dikkatli bakmak, etraftaki yayg n 84 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

85 6. O T U R U M kültürün getirdi i yar n kaz n nereden geldi ini geç anlad m z de il, flimdi anlayabilece imiz, do a bitti i zaman uygarl k bitti i zaman hiç olaca m z, uluslararas düzeyde s f r olaca m z çerçevenin içinde bu befl ilgiyi güçlü k lmak zorunday z. Bunun yolu da konuflmak ile olmuyor. Üniversitelerde konuflmak, talebelere ayn fleyleri anlatmakla olmuyor. Önce ö rencilere nas l bir birey oldu unu anlataca- z ki, do ru bir kent planc s olsun, iyi bir haritac olsun. yi bir yurttafl olmad kça, kent hemflerisi olmad kça, do ru bir dünyal olmad kça, kendini tan - yan do ru hemfleri, birey olmad kça ulusun bir varl ve dünyal olma sürecini yaflayamaz. Çok önemli olan bu noktan n bu befl temel bafll k içinde gösterilmesi ve yaflam m z n parças durumuna getirilmesi gerekiyor. Bunun için oturdu un yerde oturarak, söz söyleyerek, nutuk atarak bir yere var labilece ine inan yor musunuz? Asla inanmamam z laz m. çinde ve bafl nda bulundu umuz örgütlerin hepsi düflüncenin do ru yolunu açmak üzere vard r. Düflünce ve bilimsel veriler do ru olabilir ama yaflama geçmedikçe bizim olamaz, içimize sindiremeyiz. Varl k nedenimize dönüfltüremeyiz. Bizim bütün projelerimiz hayata bak fl aç m z çocuklardan bafllayarak yafll lara kadar uzanan süreci bir envanter ile toplamak istiyoruz. Bana para pul olmad zaman nas l örgütleniyorsunuz? diye sorduklar nda, cevab n çok basit oldu unu gördüm. Hala inanmayan insan var ama bugün 800 bin kifliye ulaflt k. Ne öndeyiz, ne propoganda yap yoruz, kendimizi do ru aç klaman n yollar n ar yoruz. O aç - dan bu noktada örgütlenmenin kutsal bir fley oldu- unu aç klamaya çal fl yorum. Bilgi birikimiyle tazelenmifl bir uygarl k, gelecek umudu oldu una inan - yoruz. O aç dan tüm projelere bakt n z zaman ilk önce flununla yola ç kt k. Do a ile kültür ile var z diyoruz. Bu ikisi olmad kça var de iliz. Varm fl gibiyiz. Yalanc bir fleyin tutsa gibiyiz. Bu yaz s ca ndaki bu yüksek sesli konuflmam n var olup olmama savafl m oldu unu söylüyorum. lk önce gücümüzü Türkiye de her yafl diliminde envanter yapt k, yafll, ö retmen emeklisi, kim varsa. Birikimin, de erin, sermayenin gerçe i ortaya ç kt. Herkes bir yerlerin bafl nda, Foça Belediye Baflkan burada, koruma baflar ödülü alan Konak Belediye Baflkan burada ve 52 yerel yönetici ile bugün 250 ye varan say m z ço almak da istemiyoruz çok h zl bir süreç gerektiriyor. Topraklar n yanl fl yere kulland ran seçilmifller, topraklar n n korumakla zorunlu oldu unun, bilincinde oldu u yerel yöneticilere dönüfltürmeye çal fl - yor. Siz yerelde çözemezseniz merkezi hükümetin varl ile Ankara dan çözemezsiniz. Biz yerelde sivil, özel, yerel, merkezi hükümetin temsilcilerini geçmiflten gelen kimliklerle buluflturamazsan z tepenizdeki size verilecek ihale ile yar nlar n z sa l kl k lamazs n z. Burada ben çok mutluyum, bir yan mda sevgili baflkan Osman oturuyor, di er yan mda y llard r birlikte kavga verdi imiz arkadafl m, karfl mda da her kesim insan var. Bunlar n birlikteli i demin befl bafll k alt nda toplad m noktalar n kaç n lmaz toplam olmak zorundad r. Türkiye de en çok kesimleri birbirinden ay rarak birbirine düflürerek bugüne kendilerini k lmak insanlar nd r. Bu oyunun bozulmas gerekiyor. Bu oyunun bozulmas için her yafl dilimindeki insan n yerel yöneticinin, sivil toplum örgütünün, merkezi hükümetin dinamik bir birlikteli- i, temel bir hedef koyuflu, vizyonu ve stratejisiyle yar nlar flekillendirece ine inan yorum. Tabi burada bu söylemler bir miktar soyut olabilir, yaflam n z adaman zla mümkün. Uygarl k iyidir, e itimimiz dökülüyor, çevreyi kurtaraca z bunlar söylemekle olmaz. Buna örnek vereceksiniz, uygulamaya dönüfltüreceksiniz. Somut sonuçlar n do rulayacak hale getireceksiniz ki güç kazanacaks n z, arkas ndan de- iflik kesimler yan n zda dursun. Bunun için bak n biz Daha iyi yaflanas dünya için herkese 50 a aç, bunun hiç gürültüsü yap lmadan oldu dünya projesi. fiu anda 4 milyona yak n a aç, a aç say s n ço altmak için de il, do a ile iliflkisini unutmufl çiçe i, böce i ay ramayan, televizyonlardaki çizgi filmlerin ötesine gidemeyen çocuklar için Topraklar n zdaki bitkiler, endemik bitkilerin en zengini, sizin topraklar n z, kuzeyi ile güneyi aras nda fark ile müthifl bir alan. Karadeniz deki çocuklar bu bilinçle yetiflseydi, üç sene sonra kapanacak barajlar yapt r l r m yd? Onun için sorunu kökünden yafll lardan, çocuklara kadar büyük ba lant ya yöneltmek durumunday z. Bu projenin say sal verileri önemli de il. Bu projeyle bir su havzalar na a aç diktik. Buralar imara aç ld nda, buraya a aç diken çoluk çocuk insanlar karfl lar nda bulacaklar. A ac bir e itim, olmazsa olmaz olarak dikersek olur, yoksa para verip a aç diktirmek de il. Çevreyi dar bir çevrecilik olarak de il, bir ulusun kurtulufl savafl olarak görmek zorundas - n z. Bu yürüyüflün içinde olmak zorundas n z. Bu aç dan bu meselenin baflka bir projenin içine oturmas laz m.. Bir Türkiye haritas na belli bir çizgi ve ölçekte bak yoruz. Biz li y llarda ifle bafllad m zda, bir ev nas l kurulmal diye bafllad k. Bir geleneksel konutta oturan evi nas l kurar z. Bunun tek bafl na olmayaca n ben de biliyorum. Uluslararas anlaflmalar, Unesco nun bilmemneyi, ülkemde bu meseleyi, akl n da ld, insan n müstakil evden apartmana geçmek için ç rp nd bir çevrede koskoca kent- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 85

86 6. O T U R U M lerin kimliklerini korumak için yola ç kt m z zaman karfl l nda seni destekleyecek halk yoktu. Halks z bir yere varamazs n z. Halk n varl k nedenlerini siz do ru bir kayna a ve gelece e ba layamazsan z sizin yan n zda durmaz. flte seçimlerdeki sonuçlar. Kendisinin aleyhinde, kendisine karfl oy veren bir halk karfl n zda. Bilinçlendikten sonra sizin yan - n zda olma olas l olabilir. Bu da uzun ve zor bir yoldur. Bunun için biz evle bafllad k. Sokaklar n yüzü hepimizin, evlerin içi sizindir, dedik. Sonra 19 mahalleyi sit ilan ettik Safranbolu da bütün halk karfl ma ç kt. Biraz sab r dedim, yar n buralarda yaln z fley yaparlarsa üzülürsünüz dedim. fiu anda Safranbolu yu kaç kifli biliyor? Bir iki sene sonra dünya düzeyine ç kard m z zaman, herkes sizin aya n za gelecek, herkes sizin elinizi s kacak, siz onun bunun tutsa olmayacaks n z? fiu anda varl k nedenlerini, gelecek umutlar n görmeye bafllad lar. 60 da bafllasak y lda ancak bu noktaya geldik. Ama flimdi nereye geldik. Önce ev diyorduk, sokak, mahalle, flimdi bir yerleflimin kentsel bütünlü ünü korumak istiyorum. Çevresindeki yap laflmay dizginlemeyi ve merkezle iliflkisini do ru kurmak istiyorum. Topra- n alt ndaki arkeolojik de erlerin üstüne befl katl apartman haks z yere buraya bir fley getiriyormufl gibi getirdi inde, belediye meclisinden hay r deme gücüne ulaflmak istiyorum, diyor. Bu bak mdan demin söyledi im örgütlenme kutsal bir ifltir. Bunun için örgütün bafl nda bulunmak gerekiyor. Seçilmifl olmas ve demokratik olmas gerekiyor. Ve kat l mc ekonomiyi buraya getirmek zorunda. Yaralanm fl bir Türkiye de nerede kat l m yapacaks n z. Bu kast sistemi ile kat l m olur mu? Kat l m, akl n, kayna n birlefltirilmesi, öncelikli projeye dönüfltürülmesi önceliklerin do ru saptanmas, bunun da yaflama geçmesiyle söz konusu olabilir. Bu aç dan bak l nca flu anda bafllad m z nokta ilk cümleye dönüyorum, Türkiye haritas na yeniden bakmakt r. Bu haritada dostumun söyledi i, havza boyutunda koruma olmazsa olmaz sizin de haritac - lar olarak, benden çok daha iyi bildi iniz, haritas olmayan yerlere sit ilan edilemiyordu. Her gün mahkemeye verdiler. Versinler dedim, do ruyu yap yorsak, versinler. Do ruyu bir haritaya ba layacaks n z. Mahkemeye gitti inizde kaybetmeyeceksiniz. Yanl fl yapan kazanmam fl olacak. Bu do rultuda yapt m z çal flmalarda flunu gördük, suyun kayna ndan döküldü ü yere kadarki yerleri do al veya kültür havzas olarak almak. Çünkü co rafi havzaya uygun ak ll geçmiflte y ll k geçmifle sahip Anadolu. nsanlar hep bunu yaparak yerleflmifller. Olmad k yerlere yerleflmemifl, suyla, havayla, toprakla olan iliflkisini do ru kurulan yere yerleflmifl. Kelkit in ç kt yerden Yeflil rmak n döküldü ü yere kadar Kelkit havzas d r y l na kadar 100 köyü kendi içinde yaflanabilir k lmaya çal flt k. Kelkit te bunu baflard k. Irma- n kirlenmemesini ortak bir proje haline getirdik. Bunun gibi konuyu kentlere, çocuklara indirgedik. Çocuklar m z bizden çok daha uzun bir evreyi yaflayacaklar. Bu proje bütün haritay içine kapsayacak flekilde büyük bir projeye dönüflüyor. Birkaç sene sonra dört-befl bin çocuk onlar do ay anlatacak, bulunduklar bölgeyi. Burada ara elemana ihtiyaç var. Sanat okullar n kapad k, okullar ifllevsel hale getiremedik, Konak Belediyesi restorasyon yapsa mimar, flehir planc s var onlar her fleyi biliyorlar ama s va, tafl için baflka insan laz m. O yüzden kent atölyelerini de iflik bölgelerde flehirlerde gelifltirerek bu vesile ile restorasyonun, koruman n korkulacak bir fley olmad n bilgi gerekti ini do ru bir flekilde örgütlendi i zaman kayna çok küçük olmakla birlikte çok büyük sonuç alaca m z gösteriyor. Bir müteahhit gidip befl veriyor, öbürü baflka veriyor, ama biz grup oluflturup bölgeye hizmet etsek, mesela Gümüflhane de 105 çocuk yetifltirdik. Midyat ta tafl ustas yetifltirdik, hem istihdama katk s oluyor, hem de geleneklerle somut olmayan miras akl haf zas yafl yor. Oradan kaynak oluflturuyor, insanlar aile kurabiliyorlar. Bunun gibi bafll klarla bir yere do ru gidiyoruz. Burada önemli olan meslek gruplar n n meslek flovenizmine düflmemesidir. Ortak akl n bulunmas için herkesin akl n bir kenar nda olmas büyük bir hedefe, vizyonlu bir gelece e dönük planl bir stratejiye dönüflmesi laz m. O aç dan ben flahsen bulundu um kurum ve kurulufllarda her meslek grubundan arkadaflla çal fl yorum. Yap lanlar büyük bir birikimdir. Bunlar ortak dile getirilebilirse, ana bafll klarda sa lam bir sistemati e sokulabilirse Türkiye büyük bir ülkedir, öyle yabana at lamaz. Onun da zaman zaman s k nt lar olabilir, bu büyüklük ve dünya çap nda insanlar n yetiflti i ülkede yar n aç kt r. Do adan korkmayal m, do a ve kültürle kalal m. diyerek konuflmas n bitirdi. Yürütücü Hüseyin ÜLKÜ, Küresel sald r, örgütlenme ve topra a bak fl aç s ndan çok önemli bilgiler veren Say n Metin SÖZEN e teflekkür etti ve sözlerini flöyle sürdürdü: HÜSEY N ÜLKÜ Biz Metin hocay flu nedenle daha çok seviyoruz. Sadece sözünü etmedi i biraz önce söyledi i ör- 86 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

87 6. O T U R U M gütlenmeleri kendisi gerçeklefltirdi i ve önderli ini sürdürdü ü için çok seviyoruz y l nda Tarihi Kentler Birli i 54 delegenin kat l m ile gerçekleflirken bugün 244 e ulaflm fl ise önderli i sayesindedir, diyoruz. Konak belediyemizde tarihi kentler birli- inde yer alm flsa ve bugün Abac o lu Han restorasyonu projesi ile uygulama ödülü alm fl bir baflkan - m z burada ise biz hem seviniyoruz, hem övünüyoruz, hem de Say n Muzaffer TUNÇA a teflekkür edip, kutluyoruz. zmir Büyükflehir ve Konak Belediyesinin 7 y ld r süren bu etkinli imize katk lar büyüktür. Burada belirtmekten mutluluk duydu umuzu belirtmek istiyorum. De erli arkadafllar, gerçekten Metin hoca çok önemli konulara de indi. Dün de bizim genç arkadafllar m z baz sorular soruyordu. K sa bir de erlendirme yaparak sözü size verece im. Do aya topra a iki bak fl aç s vard r. Biri kasab n ete bakt gibi bakmak, bir de ressam n tablosuna bakar gibi bakmak. Biri yiyip tüketmek, di eri de korumak ve her bakt nda mutluluk duymak. Bizim odam z topraklara ve do aya, kasab n ete bakt gibi bakm yor. Onu özellikle belirtmek istiyorum. De erli gençler küresel sald r n n bilincinde olmal y z dedi hocam. Bunun fark na varmazsak bu topraklar kendi kültürümüz ve gelece imizi koruyamayaca m z n alt n özellikle çizdi. Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan m z Cahit KAYRA ayn zamanda uzun süre Hazine ve D fl Ticaret müsteflarl yapm fl de erli bürokrat an lar nda ne diyor: 1960 y - l nda OECD konseyine tam tak m tasar lar halinde geldiler. Ad yabanc mallar n koruma antlaflmas tasar s, bu tasar bat l mant ve ç kar aç s ndan hakl olabilir. Dünyan n dört bir yan nda mallar var. spanya da deniz k y lar, Arjantin de latifunduyalar, Afrika da ormanlar, bu tasar yla bütün bu mallar korumaya al nacak bunun için flu kurallara uyulacak; bir ülke kendi vatandafllar n n mal n istimlâk edebilir. Yabanc lar n mallar istimlâk edilemez. Yanl fll k yap l rsa her fley yeniden asl na döndürülecektir. Söz gelimi tazminat yetmiyor, y k lan bina yeniden yap - lacakt r. Yabanc mallara iliflkin anlaflmazl klara milli mahkemeler bakmayacak uluslararas bir hakem örgütü kurulacak onlar bakacaklar. Bir yabanc n n mal konusunda anlaflmazl k ç karsa o yabanc ortadan çekilecek uyruklu oldu u devlet onun yerine geçecek. Y l fiimdi o günden bugüne ç kan yasalardan bafll klar sunarak sorulara dönece im. Y l 1991, TÜS AD ormanlar n özellefltirilmesi için bir rapor haz rlad, 24 Kas m say l Özellefltirme Uygulamalar Hakk nda Kanun ç kt. 14 A ustos say l yasa ile eklenerek Anayasan n 47. Maddesindeki devletlefltirmenin yan na özellefltirme eklendi. Dikkat edin bugüne kadar Anayasaya uygun yasalar düzenlenirken önce yasa sonra anayasa ç kararak art k hukuk devletinin hukuk kurallar bir anlamda çi nenmeye bafllam fl oldu. Ankara Sanayi Odas nda 22 Ekim 1999 Kamuya ait tafl nmaz mallar n milli ekonomiye kazand r lmas ile ilgili iki toplant yap ld. Bu odan n toplant lar nda Prof.Dr.Fikret Eren flunlar söyledi; Anayasan n 169. ve 170. Maddeleri öncelikle de ifltirilmelidir. Uluslararas Tahkimden önce, yap-ifllet-devret ten önce, enerjiden önce, meralar ve ormanlar düzenleyen yasa maddeleri de ifltirilmelidir. Ayn Fikret Eren devletin sahip oldu u 500 milyon dönüm orman, mera ve di er yerlerin 100 milyon dönümünü atal m, 400 milyon dönümü, dönümü 1000 marktan satsak 400 milyar mark bunu dolara çevirirsek 210 milyar dolar getirecek diyor. Önce dolar de il mark hesab yap yor. Yeflil sermayenin örgütlenmesinin kayna n n mark oldu unu anlaman z mümkündür. 21 Ocak say l Tahkim Kanunu, 4686 say l Milletler Aras Tahkim yasalar ç km fl oluyor. OECD nin getirdi i ve 65 y l nda kabul etmedi imiz yasalar. 20 Haziran 2001 ve 3 Haziran 2007 aras nda 5342 say l mera kanununda de ifliklik yap l yor. Bu iki tarih aras nda mera yasas nda tam 7 kez de ifliklik yap l yor. 4 Nisan 2003 tarihinde 4341 say l yasa ile ve 29 Temmuz 2003 tarih 4960 say l yasa ile Anayasa n n 170. Maddesi de ifltirilmek isteniyor. Cumhurbaflkan m z Ahmet Necdet Sezer yeniden görüflülmesi için TBMM e iade etti i için Fikret Eren ve onu söyletenler amaçlar na ulaflmam fl oluyor. Burada gençlerimizin bilmesi gereken flöyle bir gerçek var. Orman ile Anayasa maddesinin de iflmemesi baflta TMMOB ve HKMO n n, sendikalar n, demokratik kitle örgütlerinin büyük katk s ve mücadelesiyle sa lanm flt r. Her zaman baflar s z de ildir TMMOB ve meslek odalar. 5 Haziran 2003 de 4875 say l yasa ile Do rudan Yabanc Yat r mc lar Yasas ç k yor. Bu yasa ile (sonra Anayasa Mahkemesi iptal etti) Türkiye de diledi i yerde diledi i kadar arazi sat n al nmas, yabanc tüzel kiflilere hak olarak tan n yor. 5 Ekim 2004 Dan fltay HKMO ile fiehir Planc lar Odam z n K y Yasas nda yap lm fl olan de iflikli e iliflkin davas olumlu görüyor. Cruvazier liman eklemesi iptal ediliyor. Galata Port ihalesi yap lam yor. Kutman ve Ofer amac na ulaflam yor. ( ki oda ve Dan fltay n karar nedeniyle) Ayr ca Ofer ve Kutman n liman almalar söz konusu 50 tane kaçak yap n n ruhsata ba lanmas n n önü kesilmifl oluyor. Halen ruhsat alamad. 19 Ocak 2005 te Mehmet Kutman zmir de flunu söylüyor, Bugün iptal olan yönetme- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 87

88 6. O T U R U M lik kanuna döner. 3 Temmuz 2005 te 5398 say l yasa Kutman n dedi i gibi iptal edilen yönetmeli in ayn metni yasa olarak ç k yor. Art k yasalar n TBM- M de Türkiye halk n n, toplumun belli sektörlerin sorunlar n çözmek üzere de il kiflilerin sorunlar n çözmek üzere yap ld aç k bir flekilde ortaya konuyor. 6 A ustos 2008 tarihli 5793 say l yasa Toplu Konut ve Özellefltirme darelerine genifl imar yetkileri veriliyor. Hükümete de Galata Port u, Milli E itim Bakanl n n okullar n n, Devlet Su flleri ve Karayollar n n tafl nmazlar n kolayl kla sat fl olana tan n yor. Odam z bu konuda çok önceden haz rl klar n sürdürüyor. Nerelerde ne sat lmak isteniyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde aç klamas yap lacakt r. Metin hocan n belirtti i noktaya gelmek istiyorum. Çocuklar n okula gitmesi için fiehir Planc s arkadafllar, mimarlar ve bizler biliriz, yürüme mesafesi içinde okul seçilir. Kentlerin ticari alan olarak bak - lan o okullar sat lacak, baflka yerlerde okullar yap lacak, çocuk araban n içinde kasab n eti gibi tafl nacak o sokaktan, o mahalleden kendi semtinden kopar lacak kentine ve kendine yabanc laflm fl bir insan yarat lmaya çal fl l yor. O nedenle biz Metin hocam n dediklerini bir daha bir daha düflünmeliyiz. Say n Ülkü nün Say n SÖZEN e ek olarak görüfllerini belirtmesinin ard ndan ve konuyla ilgili sorulara geçildi. G ZEM fiarlak, (KTÜ, JFM) Hassas bir konu olan ve satmay seven hükümetimizin ifltah n kabartan 2b flerh arazileriyle ilgili çözüm önerebilir misiniz? stanbul un dokusu sürekli bozuluyor, bakanl m z n görüflüne göre Manhattan olaca - n söyleniyor. Kültürümüzü korumam z gerekti ini söylüyoruz, stanbul ile ilgili bir önleminiz var m? Bir Türk vatandafl olarak stanbul un Manhattan olmas ndan çok korkuyorum. Ayhan YAKAR, (KTÜ, JFM) Bildi iniz gibi üreten toplum olmaktan ç k p, tüketen bir toplum haline geldik. Bu bilinç tamamen hepimize iflledi. Köylerden kentlere sürekli art fl gösterdi, bu göçlere önlem al nmad hiç bir zaman. Kaynaklar m z hiç bitmeyecekmifl gibi düflündük, arazilerimiz gitgide azalmakta, gelecek nesillere hiç bir fley kalmayacak duruma gelmektedir. Gelecekte yatacak mezar m z kalmayacak. Bugün gitti imiz köyde üretimin ne kadar iyi oldu unu ve belki de flehirden köye göç oldu unu gördüm. Ayr ca 600 milyar senelik kazançlar n n oldu unu duydum. Bu Türkiye nin her köyünde olmuyor. Köylünün de bilinçlendirilmesi gerekiyor. E itim düzeyi düflük oldu u için biz ya da oda arac l yla ve sivil kurulufllarca ulaflmak zorunday z. zmir bölgesinde olan bunlar Karadeniz bölgesinde olmuyor. Oradaki halk bir araya toplanam yor. Ya da oraya ulafl lam yor. Ulafl lsa belki orada üretim artacak ve geliflecek. Ayr ca ç kan yasalar tam olarak bilemiyoruz, 2004 y l ndan sonra yap lan yap lara ç kar lan af tam anlam yla toprak koruma yasas n n talan n öngörüyor. Bunu ç karan da devletimiz. Buna karfl önlem alan da odam z. Odam z n sitesini ö renci arkadafllar m n ç kan yasa ve haberleri izlemesini temenni ediyorum. KER M ATAMAN, (KTÜ, JFM) Öncelikle teflekkür etmek istiyorum. Soru sormay unutmufl veya unutturulmufl bir nesilin beyinlerine atefl parças verdi i için teflekkür etmek istiyorum. Bir Artvinli olarak Yukar Çubuklu projesinin k saca detaylar n ö renebilir miyim? ZEYNEL AB D N KIRfiAN, (Gazi Ü, fibp) Dikkati orman yang nlar na dikkat çekmek istiyorum. Güneydo u Anadolu bölgesinde silahl kuvvetler taraf ndan ormanlar m z yak lmakta ve çok büyük k y mlar gerçekleflmektedir. Bu medyada ses bulmamakta! Çünkü medya bir tekelin elinde! Bu k y mlar için ne yap lmas gerekiyor veya siz ne yap - yorsunuz vak f olarak? Ertürk Can ERTEN, (YTÜ, JFM) Orman alanlar n n dünya miras olmas konusunda bir proje var m? Ormanlar n insanlar n ortak mal oldu unu düflündü- üm için soruyorum. Sizin projelerinden bir kaç örnek daha alabilir miyim? 88 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

89 6. O T U R U M Gökhan SARAN (DEÜ, Maden Müh.) Sorum Hüseyin baflkana, Kaz da lar ndaki alt n aramayla ilgili bir ton toprakta, 5 gr alt n 40 ton alt n için 800 milyon ton posa topra n ne gibi zarar olabilir? MUSTAFA ONUR G R fiken ( TÜ, JFM) Yeni Foça Belediye baflkan na bir sorum var. Ben sa ma soluma bak yorum ve ormanlar içinde görmek istemedi imiz yap lar görüyorum. Sizin zaman n zda m yap ld bir fikrim yok ama bunlara dair ne gibi önlemler düflünüyorsunuz? Bu beyazl klar n giderek artaca ndan eminim. Sermayedarlar her fley dahil sistemi getirerek küçük esnaf n ifllerine göz dikmifltir bundan da eminim. Buna dair önleminiz varsa bunu merak ediyorum. Metin beye sorum, ben Gaziantepliyim. Bu bölgede yabanc lara sat fl had safhada bunun önüne nas l geçilebilir? Burada insanlara fazla yat r m yap lm yor. nsanlar topraklar n satmak zorunda kal yor ya da b rak l yor. Buna dair nas l bir önlem al nabilir? Teflekkür ederim. AL UÇ, (ZKÜ, JFM) Sorum Metin beye, konuflman zda örgütlenme üzerinde durdunuz. Çevremizde birçok örgüt var. Uluslararas örgütler de var, örne in Greenpeace gibi bunlar bu toprak sat fllar na karfl hareket etmiyorlar m? Bize nas l bir yol gösterebilirsiniz? Nas l bu kadar güce dur diyebiliriz? SABR YE SALTUK, (Hekim-Foça sakini) Hepiniz bölgemize hofl geldiniz. Bugün yaflad m bir an m paylaflmak istiyorum de- erli gençler sizlerle. Ben de flehirden köye göçenlerdenim. Zeytin afl y m, zeytin diktim. Bu bölgenin çok güzel bir körfezi var Nemrut körfezi. Oraya gittim ve Kyme kaz lar n gezdim. Yaflayarak flunu ö rendim ki, buradaki sanayinin ço u ruhsats z çal fl yor. 1.derece sit alan n bakanl klarla dirsek temaslar yla 3.dereceye çevirmifller. T pk orman alanlar n n inflaat alanlar na çevrilece i gibi! Bu bölgede kaz yap - l yor. Kaz alan n n ne kadar kaz ya uygun, tarihi alan; ne kadar terk edebilir? Terk edilen yerler devletin olacak, karfl l nda arazi verilecekmifl. Di er alanlar inflaata açacaklar. Orada sordum, Bu sanayi içinde tarihi bölge var m? Evet, yan t n ald m. çinde tarihi bölge var çevirivermifller, etraf na sanayi tesisini yapm fllar. O güzelim Kyme kaz lar n, körfezi görseniz, içiniz erir, çok güzel. Ama iki yan koskoca liman, arkas sanayi tesisleri, üzeri gri bir gökyüzü. O güzelim tepelerde ruhsatl veya ruhsats z sanayi tesisleri ç kacak. Kaz da çal flan arkadafllar, sanayinin dev gibi ilerledi ini ve önüne geçilemedi ini söylediler. Çünkü istihdam sa l yor, çünkü fikrin önünde para var. Köylünün kafas na aç ölece imize tok ölelim enjekte ediliyor. Bunu de ifltirmek için, bu topraklara âfl k olmam z, kültürümüzü iyi bilmemiz, okumam z laz m. Allaha emanet edersek, daniskac çevrecilerle ülkeyi idare etmeye gidersek sonumuzu çok umutlu görmüyorum. Siz p r l p r l gençleri görünce yine de umutlanmaya bafll yorum. Hepinize kolayl klar diliyorum. SUNDA SALTUK, (Avukat-Foça sakini) Sabriye han m n efliyim. Biz gençlik zaman nda yapt m z çal flmalarda, köylü köyünde mi kalk nd r lmal, köylünün kente ak fl yla m kalk nd - r lmal tart flmas nda, köyde kalk nman n önemini savunuyorduk. Maalesef bugün geldi imiz nokta, köyde insan kalmamakta, hepsi kente gelmekte. Metin hocan n söyledikleri global olarak bütün noktalara de inerek gelmeye çal flt bir yerlere. Örgütlenmeye gitmemiz gerekti i ve bu örgütlenmeyle daha iyi yerlere gidebilece imizi, yaflam m z daha iyi sürdürebilece imizi söyledi. Bu örgütlenmeyle ilgili olarak kifliler, normal olarak di- er gruplar, odalar, vak flar, di er teflkilatlar bir araya gelip, hiç bir flekilde toplumu dinlemeyen, halk n ne istedi i yerine kendi istediklerini empoze eden hükümete ne yapt rabilirler? Hangi fikri onlara kabul ettirebilirler. Türkiye de bence ormanlar bitti. Sizler ormanlar n yak ld yerlerde kadastro çal flmas yapacaks n z, harita yapacaks n z, onun için s - k nt çekmeyeceksiniz. Harita gösterdi imiz her yan k orman bir özel sektöre ba lanacak, onlar n mal olacak, onlar n da size ihtiyaç duyup, duymayacak- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 89

90 6. O T U R U M lar n bilmiyorum. Kendilerine göre doldurup geçecekler. Benim üzüntüm hükümetler orman yang nlar n söndürecek uçaklar için 50 bin dolar bulam - yorlar. Bu hükümetin yönetimi alt ndaki ülkemizde çok bir fley yapamayacaks n z, bu üzüntümü aktarmak istiyorum. ORHAN BAK (KTÜ-Gümüflhane, JFM) EFE ERTEK N (Kocaeli Ü, JFM) Bu söylenen fleylerin temel nedeni nedir acaba? Bence yozlaflmak. Yabanc ülkeler asl nda bizi kendimize yabanc laflt r yorlar. Toprak sat fl nda veya ormanlar n korunmamas nda çok güzel fleyler söylüyoruz, ama neden bir araya gelip onlara karfl sesimizi yükseltemiyoruz? Bu bir çeliflki de il midir? Ben stanbulluyum, yafl m 20, belki çok fazla de il ama benden sonraki nesil sokakta oynayam yor. Gittikçe betonlaflan bir flehirde insanlar çocuklar n sokakta oynamaya gönderemiyor. Zamanlar n bilgisayar ve televizyon karfl s nda geçiren çocuklar sosyalleflme aç s ndan geride kal yorlar. Biz sokakta oynayan nesil olarak çocuklara bu tad nas l verebiliriz? SERMET DUYMAZ (DEÜ, JM) Bugün çevre denildi, usulsüz arazi ve inflaatlardan bahsedildi, orman yang nlar ndan bahsettik, iyi oldu. Birçok kurumu suçlad k flu anda ama i neyi kendisine, çuvald z baflkas na bat rmal. Bence as l sorun insan n kendisinde. Sürekli çevreyi kirletiyoruz, kendi evimizi bile temiz tutam yoruz, çevreyi altüst ediyoruz. Çöpleri soka a at yoruz, giderek artan sigara kullan m, araç kullan m, çok bilinçsiz hareket ediliyor. Ben flunu sormak istiyorum, bunun önüne nas l geçebilirsiniz? BRAH M OKUTMUfiTUR (YTÜ, JFM) Do a ve kültür ile var z deniliyor. Hasankeyf te yap lmak istenen baraj üzerinde neden bu kadar duruluyor? Geliflme kültür ve do a ile olacaksa, baraj yaparak nas l sa lamay düflünüyorlar? Binlerce y ll k kültür var orada, bunlar y k ld ktan sonra nas l olacak, insanlar baflka yerlere tafl yarak nas l bir aç klama yapabilecekler ki? Bu devlet politikas n çok garipsiyorum. Konuflman zda nükleer ve termik santrallerden bahsetmediniz, bununla ilgili nas l projeleriniz var. Bunlarla ilgili etkinlikleriniz nelerdir? AYNUR DEM R (EÜ, Peyzaj Mimarl ) Bugün burada konuflulan her fley benim mesle imle do rudan alakal. Peyzaj denince insanlar sadece manzara anl yor. Mesle imi yerine getirmek için bana yeterli imkân verilmiyor. Belediyelerde çal flam yoruz, ÇED projeleri deniliyor 500 tane y lda proje geçiyorsa bunun 2 3 tanesi iptal ediliyor. Geri kalan hepsi kabul ediliyor. Neden bu kadar ÇED projesi kabul ediliyor. Bu konuda sizin bilginiz var m? Ülkemizin enerji eksikli i var diyoruz, bu nedenle santral kural m. Teknik altyap y yurtd fl ndan alaca z. Bunu çal flt rmak için uranyumu yurtd fl ndan alaca z, tamamen yurtd fl na ba l enerji üretimi gerçeklefltirece iz. Bunun yerine ülkemizde enerji üretimi kaça yüzde 22. Bu kaça engelledi imizde, kurulacak santralin üretimini karfl l yor. Elektrik enerji kaça n engellemek daha mant kl de il mi? A aç dikelim erozyonu önleyelim. Bence yeterince mant kl bir çal flma de il, a açla her fley önlenmiyor. A ac n alt nda bir bitki örtüsünün olmas gerekiyor. Bu yanl fl bir kurgulama. Bir ön çal flma yap lmas gerekiyor. 90 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

91 6. O T U R U M AL FAHR ÖZTEN Yaz e itim kamp n n bugünkü oturumunda baflta Yeni Foça Belediye Baflkan m za, Çekül Vakf Metin SÖZEN hocam za, önceki dönem oda baflkan - m z Hüseyin ÜLKÜ ye çok teflekkür ediyorum. Asl nda konu çok iyi bir noktaya geldi. Say n ÜL- KÜ yasalar takvim takvim y l olarak verdi. Demek ki Türkiye de 1980 den sonra bir dönüflüm yaflan - yor. Türkiye de yap sal bir dönüflüm. Bize IMF nin ve küresel sermayenin dayatt programlar n hayata geçti ini görüyoruz. Orman, mera alanlar nda, toprak sat fl nda, e itimde, sa l kta, tar mda, tüm alanlarda dönüflüm yaflan yor. Bize yenidünya düzeni diye dayatt klar, anlatt klar, yeni emperyalizmin yeni yüzü. Orman alanlar Anayasan n 169. ve 170. maddelerine dayan yor. Bugün 500 bin hektar 2b alan varsa bunu sat p 25 milyar dolar ile aç k veren bütçeyi yamamay düflünüyorsa bunu konuflmam z gerekiyor. Turizm teflvik kanununu devaml de ifltirip orman ve mera alanlar n n sat fl n gündeme getirip milyonlarca metrekare orman alan n yang n de il, bilerek turizm tesislerine tesis etme yasas yeni ç kt arkadafllar. Bunun gibi orman yang nlar na dönüp bakt m zda 1980 den sonra 80 bin orman yang n ç km flt r. Bunun geriye dönüflü yüzde 17 dir. Bu orman alanlar hemen turizm flirketlerine tahsis edilmeye bafllad. Mera alanlar 45 milyon hektardan 17 milyon hektara inmifltir. Nereye gitmifltir, yine turizm yasas nda de ifliklik tamamiyle yabanc lar n önüne aç l yor. Biz diyoruz ki mühendisler, mimarlar, bu ülkenin gelece i bizleriz. Bu ülkede yaflananlar sorgulamak zorunday z. Ayd n tan m çok basit, ülkesi, çevresiyle ilgilenen kiflidir. Biz mühendisler ve mimarlar diyoruz ki, bilimi, tekni i ve teknolojiyi Türkiye nin kalk nmas na, emekten yana, birlikte kullanmak durumunday z. Çal flmalar m z bu çerçevede yürütüyoruz. Bize bir örnek vermenizi istiyorum say n hocam, F rt na vadisinde, siyanürle alt n arama iflleminde, meralarda, uluslararas tahkim, 15 ayda 15 kez de iflti, Cargill yasas d r bir y lda üç kez de iflti. Neden Bursa daki bir milletvekilinin iste i üzerine? Neden, Cargill in oradaki bir tar m arazisini yönetebilmesi için? Neden, o tar m arazisi içinde kaçak yap laflmaya izin verilmek için? Uluslararas sermayenin dayatmas yla ülkemizde 80 den bu yana baflta özellefltirme olmak üzere birçok yap sal de ifliklikler ad m ad m geliyor. Bunlara karfl durufl nas l olmal diye soruyorum? MET N SÖZEN Beni mutlu eden fley, dostlar mla birlikte gençlerin soru sormas. Belki bu toplant n n belleklerimizde kalacak izi soru soran çocuklar n niteliklerine bakt m. Bir k sm benim üniversitemden, bir k sm baflka. Say n genel baflkan n söyledi i gibi bu ülkeyi nas l aya a kald raca z da toplan yor hepsi? Sorular n bir k sm n ele ald m zda bir bölümü evet, her fleyin bafl örgütlenme diyoruz. Nas l bir örgütlenme diye sondan bafllayal m. Türkiye nin en büyük sorunu örgütlenmede. Bana sivil toplum örgütleri ile ilgili yarg n z nedir diye sordular. Tart flmalar çok ayyuka ç km fl idi. Benim söylediklerim çok canlar n s kt. Önce sivil toplum örgütleri sivilleflmelidir. Sivilleflti i zaman flu sorunun ço una cevap vard r. Sivilleflme oldu unda, küreselleflmedeki tüm kara bulutlar n içinde sivilleflmifl gibi görünmek u runa sivillik getirenlere bakmak gerekiyor. Sivilleflme çizgisinde küreselleflmenin en çok baflar gösterildi i alan her gün üretti i sivilmifl gibi görünen sivillerin el konulacak ülkenin sivil hareketlerinden bafll yor. Temel meseleyi farkl görürseniz, sonuç alam yorsunuz. Her gün gazetelerde yaz l yor, çiziliyor. Hangi kaynaktan, hangi emekten, hangi bilgi birikiminden sivil örgütler iflliyor. Al p irdeleyelim bir sivil toplum örgütlerini. Bilgiye, birikime, bu topra a ba l l ölçüsü içinde ayakta duran sivil örgütlerin kimli ini dökmek zorunday z. Sivil örgütlerin sivil yap lar na bakmak gerekiyor. Bugün do rular göstermifl gibi görünen sivil hareketin karfl - s nda baflta dostum Hüseyin in söyledi i, 50 lerden bafllayarak bu güne bakt mda flimdi yerelleflmek mi gerekiyor, onu nas l çürütürüz, flimdi sivilleflmemiz mi gerekiyor bunun d fl odakl oldu unu görüyoruz. Bu kaynaklar n aç k, gizli Türkiye ye girdi ini herkes fark nda olmas gerekirken bilincin o yönde yo unlaflmas gerekirken, aman efendim ne güzel sivilleflme. Ben Teknik Üniversitenin odalar nda yaflad m. Çocuklar bofl zamanlar nda oyuncaklar arad - lar, Türkiye deki sivilleflmeyi o hareket içinde göstermeye çal flt lar. Ben kime inanaca m, biz önce kendi varl m za, çocuklar m z n sordu u sorular n niteli ine, kayg lar na dayanarak yeni bir Türkiye kuraca z. Öncelikle arkadafllar kimseye güvenmeyeceksiniz, etraf n zda olup bitenlere bakacaks n z. En genç arkadafl m sordu, ben ne yapaca m sorusunu sordu. Önüme konan televizyonun yayd klar içinde sokakta nas l duraca m? Evimde nas l oturaca m? Babama anneme nas l bir soru soraca m? Bütün sorular n z not ald m. Hasankeyf ten Kyme ye oradaki halk n kendini tan mlamad sürece, oradaki halk n etraf ndaki zenginlik yarat lacak fleyin baraj olmad n n bilinciyle güç odaklar yaygara yapmak için de il, gerçek argümanlar ve güçlerin a rl ve yumru u gösterecek alana intikal etmedikleri zaman hakk n zda baflkalar karar verecektir. Bu karara bizim müdahale flans m z olamaz. Siz daha iyi e itilmek zorundas n z. Babalar n z n olmad paralarla sizi nerelerde okutuyorlar. Yurtlar n kimin elinde oldu unu bildi imiz bir toplumda, sizin nas l okudu unuzu ben biliyorum. Ne olur büyük ve genifl çerçevenin içini ana hedefleri do ru koyup tüm bu sorular toplamak zorunday z. Biz sorular m z çok alt bafll klarda soruyoruz. Ayr nt lar çok önemlidir. Bütüne giden en önemli fley ayr nt d r. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 91

92 6. O T U R U M Ayr nt ya ulaflmak için bir büyük bafll a ihtiyaç var. Ne dedim baflta, buras bir uygarl k ülkesidir. Ben bu uygarl k topra n n farkl bir bireyiyim, anlay fl n n sosyal devlet anlay fl nda yaz lmas gerekiyor. O zaman benim sosyal devlet oldu um anlafl lacakt r. Onun için odalar ve arkadafllar m n çal flmalar n asla yads may n. 2b yi soruyorsunuz, sonuçlan p bitmedi ine göre biz savafl m alan n terk etmedi imiz anlam na geliyor. Hakl olmayan n hakl gibi gösterilerek, hakl olmas sa lanarak, üstüne de bahflifl verilen bir toprak olamaz. Bu sorular n art niyetlerini soraca z. O yüzden bilinçlenme bize kal yor. Biz zaman k t insanlar z, yafl m soruyorlar, bin yafl nday m. Her fleye sald r yoruz, her fleyin yan nda duruyoruz. Bana gelsin diye beklemiyoruz ki, biz o yanl - fl n parças olmamak için ne yapmam z gerekenin savafl m n yap yoruz. Bunlar çok ciddi kavramsal bafll k alt nda olmad kça, bütün bunlar parçac k üslupla soru bekler. Benim size önerece im tek bir cevap vard r. Akl n ve bilincin oldu u yerde yokluk da bu topraklar da bir yerde gelip do rular n alan na girer. Doktor han mdan bafllayaca m, umutsuzlu a asla yer yoktur. Ben buldu um haritan n sa lam oldu- una inand m zaman gelecek olan o yerin alt nda üstünde bir fley varsa sit ilan ettim. Yarg dan korkmad m, do ru bilgiyle karar ald ysam. Bir gün yarg bask alt nda olsa bile karfl n zda do rular n oldu u yarg organ vard r. Onun bitti ine inan rsan z yar nlar kuramazs n z. Üzüntünün çok önemi vard r. Bak fl aç lar n z ayr nt l, antenleriniz genifl anlam na gelir. Üzüntünüz bir gece sonra umuda ve ç k fl yoluna iflaret olmal d r. Bugün herkes bunun yanl fll konufluyor. Yanl fllar ortaya konmadan yanl fll anlafl lamaz. Sizin sorular n z n en büyük baflar s sorunun net olmas, ben de bu mücadelede var m sözcüklerini içermesinden kaynaklan yor. Hiç biriniz sen ne yapt n hocam diye sormad n z. Bu soruya nas l aç kl k kazand raca z diye sordunuz. O zaman siz içindesiniz. Siz o sorunun çözümünde vars n z. Beraber durma flans n yaratt n z demektir. Onun için sizin 35 sorunuza bu cümlelerle cevap veriyorum. VEC H T MURO LU Burada anlafl l yor ki, bizim toplumsal eksikli imiz öne ç k yor. Bu da örgütlenme. 12 Eylül faflizmine karfl biz befl kifli Aziz Nesin, ben, Sadun Aren, Halit Çelenk ne yapar z diye düflünmeye bafllad k. Bu beladan, faflizmden nas l kurtuluruz? (Bu alk fltan vazgeçin, do ulu toplumlar alk fl çok seviyor ve onlar da bat r yor, bundan vazgeçin.) Bir demokrasi kurultay toplayal m, dedik. Yapt k. Arkas ndan Anayasa kurultay toplayal m dedik, yapt k. Anayasa kurultay n yapanlar n biri de maalesef benim ö rencimdi ve flimdi de Anayasalar ö retiye dayanmaz bunun için kurtulmak için Atatürk ilkelerini ç karal m diyen Zafer Üskül. Maalesef ö rencim. Sadun Aren o büyük insan, topra bol olsun, dedi ki, Vecihi biz örgütlenmeye gidiyoruz ama biz hiç baflar l olamad k. Sen bir örgütlenme konusunda haz rl k yapar m s n? Yapay m dedim, ama bana üç ay laz m. O da bu demokrasi kurultay n üç ayda toplar z, dedi. Ben bir çal flma yapt m. Bu çal flman n sonunda gördüm ki bu toplumda örgütlenme 1500 y ld r tarikatlar esas üzerinden yap l yor. Tarikatlar n örgütlenme biçimi ürünü Recep Tayyip Erdo an. Bu örgütlenmede hay r yok. Daha sonra tanzimatla bafllayan örgütlenmenin baflar s Enver, Talat, Cemal ürünleri. Bunlar bat r c örgütlenmeler. O zaman ana durum say n Sözen in söyledi i, bu topraklar n 3 4 bin y ll k örgütlenmesi neye ba l d r? Çok uzun bir araflt rma yapt m. Türklü ün Anadolu da var olmaya bafllad andan itibaren iki tane do ru örgütlenme yap lm fl. Bu topluma uygun iki örgütlenme ve iki baflar sa lanm fl. Birincisi Timur istilas ndan sonra devletin yoklu unda Y ld r m Beyaz t n o ullar n n taht kavgas yapt s rada Mehmet Çele- 92 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

93 6. O T U R U M bi nin örgütlenmesi. Ne yapm fl? fieyh Bedrettin gibi toplumsal adalete dayal çok örgütsel Torlak Kemal, Börtlüce Mustafa örgütlenmesi de baflar s z olmufl. Mehmet Çelebi örgütlenmesi baflar l olmufl ve y k lmak üzere olan Osmanl hanedanl gelip ömrünü tamamlam fl. Emperyalist güçler gelip Osmanl y tarihe gömdükten sonra Anadolu da bir ba ms z varl yaratmak gerekiyor. San ld gibi Atatürk ün temeli, dayana Osmanl n n dayana nda yoktur. Osmanl n n tarihinden Mustafa Kemal ç kmaz. Osmanl n n tarihinden Adnan Menderes, Celal Bayar, Süleyman Demirel ç kar. O tarih felsefesi içinde bunu iyice gördüm. Mustafa Kemal kendini var eden adam. Neden? Bu tarihi çok iyi ö renmifl. O da Mehmet Çelebi gibi bir örgütlenme yapm fl. Nedir bu örgütlenmenin temeli? Bir arkadafl m Hasankeyf i sordu. Sözen de net bir yan t verdi. Oradaki, o insan, toplum kendine sahip ç kacak. Afliretler kendine sahip ç - karsa ne olur. Dandiri dan dan olur. Ulusal bir temel üzerinde, ulus bilinci içinde bir fley yapmak. flte Mustafa Kemal in yaratmak istedi i ulus. Bir ulus yarat yor. Bu da bölgesel örgütlenmeyle olur. Mehmetçik de bölgesel örgütlenme yapm fl. Biz bölgelerle dayan flaca z. Bölge bölge örgütlenece iz. Bugün bizim yapt m z bat n n tipik burjuva örgütlenmesidir. Baflar m z da mümkün de ildir. Bölgesel ve ulus örgütlenmesi yapaca z. Toprak reformunu mutlaka gerçeklefltirece iz. Afliretleri da taca z. Ondan sonra biz biz olaca z. Teflekkür ederim. OSMAN YURTSEVEN Bir arkadafl m z n bir sorusu vard. Sa ma soluma bakt m binalar, orman alanlar n n içine do ru yürüyor. San r m ki devam edecek ve gelecekte ne olacak? Kimin döneminde yap ld, kim yapt rd? diye sordu. Öncelikle flunu söyleyeyim. Befl y ll k belediye baflkanl m tamamlad m süreç içinde gördü- ünüz orman alan asl nda 1. Derece do al sit alan. Böyle bir yerde yap lanma olur mu? Oldu, oluyor. Türkiye de böyle fleyler oluyor. Benim dönemimde bir tek bina olmad. Kim yapt rd diye sorarsan z, bana göre ben yapt rmad m, benden önceki belediye baflkanlar da yapt rm fl say lmaz. Yeni Foçal lar yapt rd. Çünkü demokratik toplumlarda olan biteni yöneticilerin s rt na yüklemek yanl flt r. Sorumlu toplumlard r. Bugün Türkiye nin içinde bulundu u durumun sorumlusu geçmifl yöneticiler de ildir. Bu toplumdur. Bu yöneticileri seçen halkt r. Kendi seçti i yöneticiler taraf ndan oluflan sonuçlar be enmemek ya da elefltirmek yeterli de il. E er ki demokratik bir toplum içinde yafl yorsak, demokratik haklar m z kullanmay bilece iz. yi seçimler yapaca z. Apolitik yap m z terk edece iz. Daha do rusu elimizi tafl n alt na sokaca z. Hiç kimse Metin SÖZEN e ne yapt n demeyecek, ne yapmay düflünüyorsun. O bir kifli. Hüseyin ÜLKÜ bir kifli, Osman YURTSE- VEN bir kifli. Muzaffer TUNÇA bir kifli. Biz ancak birlik olabilirsek birfleyler düzeltilebilir, birfleyler yapabiliriz. fiunu söyleyebilirim ki biz buna engel olduk. Yeni Foça daki yegâne büyük örgütlenme olan belediyemiz vard, hükümet bunu ortadan kald r yor. Bu da bu ülkedeki çeliflkilerden biri!! HÜSEY N ÜLKÜ Kozak halk yla odam z n iliflkisi devam etmelidir dediniz, Odam z o iliflkiyi sadece Kozak yaylas yla de il di er f st k çam köyleriyle kurmufl durumda. Bu mutlaka sürdürülecek. Siyanürle alt n aranan yerde sadece yer üstündeki çamlar de il yeralt ndaki sular da kirlenece i için o sulardan yararlanacak bütün kentler, beldelerimiz de zarar görecek. Bunun geriye dönüflü yoktur. Hocam çok genifl ve çerçeveli yan t verdi, dile imiz fludur: Gelece iniz ellerinizde, kendi ellerinizle flekillendireceksiniz. Biz var z ama siz varsan z biz daha çok var z. Hüseyin Ülkü plaketini al yor Metin Sözen plaketini al yor Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 93

94 7. O T U R U M E itim, CBS ve Çeliflkiler Nihat fiah N Sabahattin BEKTAfi Çetin CÖMERT Savafl DURDURAN HKMO Adana fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan HA- SAN ZENG N in yürütücülü ünde gerçekleflen E itim, CBS ve Çeliflkiler konulu oturuma Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yard mc s Nihat fiah N, Samsun Ondokuzmay s Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof.Dr. Sabahattin BEKTAfi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Doç.Dr. Çetin CÖ- MERT, Konya Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Yrd.Doç.Dr. Savafl DUR- DURAN kat lm flt r. Yürütücü Hasan ZENG N, h zla geliflen teknolojinin yaratt - beyaz yakal iflçilere ve küreselleflmeye de indi sözlerine flöyle bafllad. Konumuz e itim, Co rafi Bilgi Sistemleri ve Çeliflkiler. Ülkemizde gençlerimizi iyi e itebiliyor muyuz? Yabanc ülkelerle yar flabilecek seviyeye getirebilecek altyap y sa layabiliyor muyuz? Bilgi sistemlerinden, teknolojilerinden gerçek anlamda yararlanabiliyor muyuz? Geliflmifl ülkeler, baflta ABD olmak üzere 60 l y llarda bafllayan bir at l m ile biliflim teknolojilerini en yayg n ve etkin bir flekilde kullanarak bilgi sistemlerini kurmufllar ve bugün de en etkin rolü bunlar üstlenmektedir. Zaten dünyay da bunlar yönetmektedir. Laf uzatmadan Amerikal yazar Alvin Toffler in Üçüncü Dalga kitab ndan al nt y aktarmak istiyorum. Diyor ki; Küreselleflme dedi imiz dünya düzeni eskiden sanayi toplumlar ve tar m toplumlar aras nda paylaflt r l - yordu. Gelinen süreçte üçüncü bir katman var. Bilgi ve enformasyon üzerine kurulu. Baflta ABD olmak üzere geliflmifl ülkeler, bilgi teknolojilerini en iyi flekilde kullanarak, e itime çok önem vererek -ki bu ülkelerde o dönemde en büyük yat r m n e itime verildi ini görüyoruz-, iletiflim a n kurdular. Bu ülkelere ne sanayi toplumu ne de tar m toplumu diyemeyiz. Burada iflçiler yo unlukla beyaz yakal iflçiler, bilgi ve enformasyon üzerine kurulu bunun üzerine araflt rma yapan iflçiler. Bu iflçiler sayesinde dünyada iletiflim sektörünü ellerinde tutarak iletiflim a n kurmufllar. Eskiden sanayi toplumunda otoyollar ve limanlar ne ise bugün iletiflim a lar bu görevi yürütmektedir. 94 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

95 7. O T U R U M Yine TUS AD genel sekreterinin Cumhuriyet gazetesinin ekinde bir yaz s n okudum, orada diyor ki, biliflim sektöründen yararlanmak durumunday z. Bu konuda geç kal yoruz. Bilgi sistemlerinin kurulmas nda elbette veri çok önemlidir ama, iletiflim de burada önemli pay almaktad r. E er bir ülkede iletiflim sektörü yabanc lar n eline geçmifl ise burada bilgi teknolojilerini, sistemlerini kurmak ve yaflatmak mümkün olmayacakt r Konuflmas n bitiren Hasan ZENG N sözü Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yard mc s Nihat fiah N e verdi. Konuflmas nda mülkiyet kavram n n ve Kadastronun tarihsel geliflimi ile günümüz teknolojileri ve CBS nin Kadastro-mülkiyet iliflkisine de inen Nihat fiah N sözlerine flu flekilde devam etti...günümüzde Kadastro yeni bir anlam kazand dünyada. Gökyüzü haklar, imar haklar, endüstri haklar, k y haklar, su ve kaynak haklar, maden haklar gibi bir çok hakk n konufluldu u bilgi sistemi olarak karfl m za ç k yor.. De erli meslektafllar m, sevgili ö renciler. Geleneksel hale gelen e itim kamp m z için odam z genel merkezini ve zmir fiubemizi tebrik ve teflekkür ederek sözlerime bafllamak istiyorum. Dün bizim bir ihalemiz vard, dan flman olarak bilgisayar mühendisi alacakt k, odalara kay t süresi ne zaman bafll yorsa, deneyim süresini oradan bafllat yoruz, flartnameye göre. Çok ilginç bir fleyle karfl - laflt k, bilgisayar mühendislerinin odas yok. Oradaki deneyimi nereden bafllataca m z flafl rd k. O nedenle çok güzel örgütlenmifl odam z, k ymetini bilelim. Bu faaliyetlerin içini de biraz daha doldurabilirsek gerçekten mesle imiz di er mesleklere göre ön plana ç kacakt r. Buradaki e itim kamp n n konusu çeliflkiler, buradaki çeliflki de benim. Üç hocam z n yan nda konuk temsilci olarak ben var m. Mesle imizin en çok uygulama alan buldu u yeridir Tapu Kadastro. Bugün sizlere bu alanda neler yap l yor, gelece e dönük neler yap l yor bilgi vermeye çal flaca m. Dünyada Kadastronun tarihçesine bakacak olursak, feodalizm dönemi MÖ 3000 li y llarda bafllayarak, MÖ 1600 l y llarda talyalar, MS 300 lü y llarda Bizanslar, 700 lü y llarda Çinlilerde Kadastro faaliyetlerini görüyoruz. Özellikle bizim 3, 4, 5 rakamlar vard r ya toplad n z zaman 12 yapar. 12 dü ümlü bir zincirdir. Bu ilk Kadastrocular n kulland çelik flerittir. Bu çok önemlidir, zaman nda kulland klar n n ne oldu unu bilmiyorlard,pisagor buldu. 3, 4 karesinin toplam beflin karesine eflit oldu u bulundu ve Pisagor Teoremi oldu. Halbuki M s rl Kadastrocular y llar önce bunu kullan yorlard. Feodalizm döneminde bütün topraklar n kral n oldu u söylendi. Daha sonra Normandiya n n fethi ile Domesteybuk ile birlikte mülkiyet kay tlar ve vergi Kadastrosu dünyan n gündemine geldi y l nda Maria Teresa Kadastrosu Avusturya Macaristan imparatorlu u zaman nda ortaya ç kt. Daha sonra Napolyon ile birlikte Kadastro haritalar ve kay tlar dünyan n gündemine geldi. Günümüzde Kadastro yeni bir anlam kazand dünyada. Gökyüzü haklar, imar haklar, endüstri haklar, k y haklar, su ve kaynak haklar, maden haklar gibi bir çok hakk n konufluldu u bilgi sistemi olarak karfl m za ç k yor Kadastro. Avrupa Birli- ine bakt m z zaman Kadastro kurumlar, ülke düzeyinde kamu kurumlar olarak de erlendiriliyor. Bu kurumlar ulusal düzeyde kadastronun yap m ve güçlendirilmesi koordinasyonundan sorumlu olacaklar. Kamu ve özel sektör aras nda iflbirli i güçlenecek e-kadastroya do ru evrim gerçeklefltirecek, Avrupa konumsal veri ve altyap s ve üye ülkelerin Kadastro teflkilatlar ve AB ile aras nda iflbirli i artt - r lacak. Üye ülkelerde Kadastro ve arazi bilgi sistemi arazi yönetiminin önemli bir parças olacak. INSPI- RE ile bak yoruz, asl nda çevre direktifi ama Co rafi Bilgi Sistemlerini yak ndan ilgilendiren bir yap lanma. Bütün Avrupa Birli ine üye ülkelerin, co rafi bilgi setlerine ve verilerine iliflkin meta verilerini haz rlayacaklar ve güncel tutacaklar. INSPIRE direktifinin temelini bu oluflturuyor. Avrupa Mekansal Bilgi Altyap s n n kuruluflu. Yine dünyadaki anlay fla bakarsak Kadastro, Tapu kay tlar ve ülkemizdeki bir eksiklik, tafl nmaz de erlerin belirlenmesi Kadastro arazi yönetimi fleklinde ortaya ç k yor. Ülkemize bakacak olursak Kadastronun yap s asl nda dünyadan çok da uzak de- il, Tapu ve Kadastro ayn çat alt nda, Tapu kimin ve nas l sorular na cevap veren bir sistem, Kadastro mülkiyetin nerede, ne kadar oldu una cevap veren bir sistem. Bu yap s yla uygun bir yap s var. Eksi i de var tabii ki. Bu yap ayn zamanda FIGU 2014 (!) yap ve standartlar na uygun bir yap lanma. Tarihçesine bakacak olursak 21 May s 1847 y l nda kuruldu y l nda Tapu Kadastro teflkilat eklendi y l nda Tapu Kadastro bugünkü yap s n ald. Adalet Bakanl, Maliye Bakanl ve baflbakanl a ba l olarak çal flt ktan sonra 58. Hükümette Bay nd rl k ve skan Bakanl na ba land. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 95

96 7. O T U R U M En temel görevi mekansal bilgi sistimenin altyap s n oluflturmak olarak özetleyebiliriz. Y lda 4.5 milyon ifllem yapan ve 20 milyon vatandafla hizmet veren bir kurum. Bu amaca uygun olarak tüm Kadastro çal flmalar devletin sorumlulu u alt nda kalk nma planlar na uygun ve sistematik olarak yürütülmekte. Bu sistematik sözcü ünü özellikle kullan yorum, dünya birçok ülkesinde Kadastro iste e ba l - d r. steyen yapt r r, isteyen yapt rmaz. Ülkemizde orta Avrupa sistemi benimsenmifl sistematik bir sistem uygulanmakta. Yaklafl k 16 bin çal flan var, yaklafl k bin kifli harita mühendisidir. Tapu Kadastro faaliyetlerini flemalarla görüyorsunuz, buna göre yap lan harcaman n kayna n 4-5 kat geliri oldu unu görüyorsunuz. Tapu Kadastro bilgilerinin önemi nedir? Bakt - n z zaman Medeni Kanun madde 719, Tafl nmaz n s n rlar, Tapu planlar ve arz üzerindeki s n r iflaretleriyle belirlenir. Tapu plânlar ile arz üzerindeki iflaretler birbirini tutmazsa, as l olan plandaki s n rd r. Bu düzenleme Tapu ve Kadastro haritalar n n tafl nmaz üzerinde mülkiyeti aç s ndan önemini ortaya koyar. Yine ülkemizde Tapu sicilinin düzenlenmesinde devlet kusursuz sorumludur. Tafl nmaz üzerinde vatandafllar n bilgisi olmadan yap lan hatadan zarar görmüfllerse devlet bunu tazmin eder. Tapu ve Kadastro hizmetlerinden yararlanan kurum ve kurulufllara bakacak olursak toplu konut, ulaflt rma, tar m gibi 50 civar nda sektör ve disiplin bu hizmetlerden yararlanmaktad r. Kullan c lar n ihtiyaç duydu u bilgiler nas l olmal d r? Bunlara bakt m zda, say sal olmal d r. Güncel olmal d r, uluslararas standartlara uygun üretilmelidir. Imar kamulaflt rma ve benzer projelerin ihtiyac n karfl layacak kapsam ve do rulukta olmal d r. Hukuksal olarak geçerli olmal d r. Mekansal bilgi sisteminin altl n oluflturmal d r, diyoruz. Türkiye de Kadastro bu anlamda tamamland civar nda mahalle veya köy var Türkiye de 746 sorunlu mahalle veya köy hariç geri kalan n tamam n n Kadastrosu tamamland veya ihalesi yap ld bu y l sonu itibariyle tamamlanacak. As l olan yap lmayan de il yap lan Kadastroda sorunlard r. Sizleri bekleyen sorunlar, mevcut Kadastronun sorunlar n çözmek. Yans da gördü ünüz Kadastro parselinin üzerine ortofotolar yükledi imizde ne görüyoruz. Çarp k bir yap laflma var. Sekiz on noktadan oluflan Kadastro parselleri içinde say lar belli olmayacak kadar çok gecekondu ve kaçak yap laflma söz konusu. Altyap da bir sürü de ifliklikler meydana gelmifl. Yollar oluflmufl, parklar oluflmufl. Bunlar Kadastro paftalar nda güncel olarak yok. Pafta zemin uyumsuzlu u söz konusu. Ekranda gördü ünüz bizim e itim merkezimiz, maalesef buras bile bizim paftam zda yok. Hemen yan nda yine polis e itim merkezi var. Ancak paftada görünmüyor. Güncellik yok paftalar - m zda. Bu zeminin üzerine say sal verileri oturttu umuzda neler görüyoruz pafta zemin uyumsuzlu u var. Altyap da yine de ifliklikler var, geçit haklar var, yollar oluflmufl, bizim paftam zda yok. Tescil d - fl alanlar var, ölçülmemifl, tescili yap lmam fl. Yanl fl kenarlaflmadan kaynaklanan, binmeler, dönmeler, kaymalar söz konusu. Buradan bakt m zda Kadastronun yenilenmesi, güncellefltirilmesi say laflt r lmas ihtiyac var. Buradan Tapu Kadastro modernizasyonu fikri ortaya ç kt. 17 A ustos 1999 Marmara depreminde birçok kötülükten baz iyi sonuçlar da elde edilebiliyor. Bu k - sa çal flmalar n arkas nda 93 köyde yenileme 103 köyde say sal Kadastro faaliyeti yap ld. Bu çal flmalardan son derece iyi sonuçlar elde edildi. 103 bin parsel befl paket halinde ihale edilmiflti. Her bir paket ortalama 20 bin parsel idi. Yaklafl k 9 ayda yenilenmesi tamamland, yaklafl k itiraz say s 200 civar nda ortalama. Bunun güzel bir say oldu unu düflünüyorum. Kadastro haritalar na bakt m zda farkl tekniklerle üretildi ini, farkl koordinat sistemlerinin kullan ld n, önemli bir k sm n n güncel olmad n, teknik nedenlerle yetersiz oldu unu, pafta zemin uyumsuzlu unun bulundu unu, mevcut paftalar n teknik, fiziksel, hukuksal aç dan mekansal altl k oluflturacak flekilde olmad n. Anlaflmazl klara çözüm üretecek biçimde olmad gibi paftan n kendisinin anlaflmazl klara neden oldu unu görmekteyiz. fiu anda resmi kay tlara gore 325 bin Kadastro paftas üretilmifl, son yapt m z bir araflt rmada 200 bin civar nda üretilmeyen pafta bulundu unu yani yaklafl k 500 bin civar nda Kadastro paftas n n üretilmifl oldu unu bunlar n yüzde 34 ünün grafik, yüzde 19 unun kutupsal, yüzde 19 unun prizmatik, yüzde 14 ünün fotogrametrik çizgisel yönde üretildi ini, ancak yüzde 11 inin say sal üretildi ini görüyoruz. Baflar l bir Kadastro mülkiyet güvencesini sa lamal, basit ve anlafl l r olmal d r, kolay eriflilebilir olmal d r. Kadastronun yenilenme projesi böyle bir anlay fltan do du. Yüzde 11 i ç kar rsak yaklafl k yüzde 89 civar nda Kadastronun yenilenmeye ihtiyac var. htiyatl konuflal m yüzde 60 n n say sal hale getirilmesi, mekansal bilgi sisteminin altl n oluflturur hale getirilmesinin ihtiyac var. Bununla iliflkili di er projelere bakacak olursak Tapu Kadastro bilgi sistemi projesinden k saca bahsetmek istiyorum. Bilgiler say sal olarak üretilip kullan lacakt r. Bu flekilde üretilerek güncel tutulacakt r. Bu çal flma yaklafl k 7 y ld r devam ediyor. Daha 96 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

97 7. O T U R U M çok Tapu a rl kl olarak devam ediyor. Kadastro ancak yenilendikten sonra buna monte edilebilece ini düflünüyoruz. Harita bilgi bankas, asl nda yönetmelikte yer alan harita üretimi izleme birimi idi. Bunu harita bilgi bankas diye de ifltirdik. Bankada para bulunur. Yapt m z iflin bir de eri var, bunun için bilgi bankas ad n verdik. Bu projede amaç ülke düzeyinde genifl ölçekli mekansal bilgi sisteminin oluflturulmas d r. Buradaki meta verilerinin ilgili kurumlarca bu ortama aktar lmas d r. Bu sayede mükerrer harita üretimi, kaynak israf n n önlenmesine yönelik portal oluflturulmas hedeflenmektedir. Proje kapsam nda üretimi izleme merkezi oluflacak. Web ortam nda kullan ma sunulacak kamu ve özel sektörün telif haklar sakl tutulacak. Mevcut duruma bakt - m zda harita bankas na 1/5000 ölçekli harita giriflleri tamamland. Di er harita üreticisi kurum ve kurulufl temsilcilerinin e itimleri verildi, meta giriflleri bafllad. Kadastro bilgilerine ait meta bilgi giriflleri ile ilgili özellikle pafta kay t sisteminin güncellenmesi HBB entegrasyonu hedeflenmifl durumda. Di er bir proje TUSAGA-aktif dedi imiz proje, ülkemizin tamam n kapsayan 145 civar nda TUSA- GA-aktif noktas üretilecek bunlara sürekli ölçüm yapan yersel GPS referans istasyonlar, hedef, yer ve zamana ba l olmadan santimetre do rulu unda koordinat verilerini elde etmek. 5 adet nokta Kuzey K br s Cumhuriyetinde yer al yor. Bu sadece koordinat belirleme amac yla kullan lmayacak, ülkemiz özellikle bir deprem bölgesi, atmosfer ve deprem modellemeleri içerisinde kullan labilecek olan bir sistem. Bu çal flma 2008 sonu itibariyle tamamlanacak. Yaklafl k 70 noktan n tesisi tamamlanm fl durumda. Bir baflka hedefimiz temel harita oluflturmak. Büyük ölçekli say sal vektör harita yap m ve renkli ortofoto üretimini kapsayacak temel haritalar üretmek. Mekansal bilgi sistemini biz flöyle alg l yoruz. Ülke temel koordinat sistemi, bunun üzerinde temel haritalar, büyük ölçekli ortofoto ve renkli say sal haritalar ve bunun üzerinde say sal Tapu ve Kadastro bilgileri. Bu üç bileflenin mekansal bilgi sistemi için altyap oluflturdu unu düflünüyoruz. Bu Tapu Kadastro modernizasyon projesi ile ilgili Dünya Bankas ile ilk ziyaret 2007 y l nda bafllad, 2008 y l nda imzaland. Bu bak mdan Türkiye de yap lan en h zl Dünya Bankas projesi olarak nitelendiriliyor. Uygulama 5 y l sürecek. fiu anda pilot uygulama yap l yor Ankara Elmada, Gölbafl nda. fiartnamenin gelifltirilmesi için Kas m ay nda ilk ihalelerin yap lmas n planl yoruz. Yaklafl k 203 milyon dolar civar nda kaynak temin edildi. En az bu kadar da döner sermayeden kaynak ay rarak yaklafl k befl y l içinde 400 milyon dolar civar nda kaynakla 8 milyon civar nda parselin yenilenmesi hedefleniyor. Projenin genel amac e-devlet uygulamalar na destek vermektir. Özel amac mekansal bilgi sisteminin altyap s n oluflturmakt r. Co rafi Bilgi Sistemleri çok konufluluyor günümüzde, bu konuda yasal ilk yaz l döküman Kadastro kanunundaki son yap lan de ifliklik ile birinci maddesine eklenen mekansal bilgi sisteminin altl n oluflturmak görevidir. Bu göreve uygun olarak da baz de ifliklikler yap lm flt r. Özellikle 3402 say l yasan n 22. Maddesinde yap lan de iflikliklerle yasal altl k oluflmufl oluyor. Bu projenin baflka bileflenleri de var. En önemlisi Tapu ve Kadastro bilgilerinin güncellenmesidir. Bir baflkas hizmet kalitesinin iyilefltirilmesi, Kadastro entegrasyonu ve müflavirlik deste i, e-kadastronun entegrasyonu, insan kaynaklar ve kurumsal geliflme en önemlisi ülkemizde büyük bir eksiklik gayrimenkullerin de erlenmesi ve kay t alt na al nmas. Tapu-Kadastro çok iyi iflleyen iki sistem ama tafl nmaz de erlerinin belirlenmesi ve kay t alt na al nmas ile ilgili bir kurum ve yasa yok. Belediyeler asgari tafl nmaz de erlerini belirleyip, yay nl yor. Beyan de erleriniz bundan afla da olmas n diye. Bizim bilgilerimize göre, bu beyan de erleri gerçek de erlerin mislinin neredeyse alt nda. Halbuki tafl nmaz de erin belirlenmesi özellikle mortgage sisteminin ifllemesi, tafl nmazlar n ekonomiye kazand r lmas n n en temel bileflenidir. Arazi uygulama, imar uygulamas n n en temel bileflenidir. Nas l bir yasal düzenleme yap lmal, nas l bir çerçeve çizilmeli buradaki kurumlar n yetki ve görevleri ne kadar olmal d r, bunu belirleyen çal flma olacak. Bunun için uluslararas yap lan çal flmalar nelerdir, ülkemize en uygun model nedir buna yönelik bir araflt rma çal flmas olacakt r. Gayrimenkul de erlendirmesi de sizleri bekleyen bir görev. Asl nda lisansl harita ve Kadastro mühendisik bürolar kanunu ç kt, yönetmelik çal flmalar da sürüyor, baflkan m z ve odam z kat l yor bu çal flmalara bu önemli bir ad md r. Haz r k ta olarak meslektafllar m z ortaya ç km fl durumda. Beklenen sonuçlar ve faydalar, kullan c lar n Kadastro hizmetlerinden memnuniyetlerinin artmas, mahkemelerdeki Kadastro ihtilaflar n n çözümlerine katk, Kadastro ile ilgili elde edilen gelirin artmas ve vergi kay plar n n önlenmesi e-devlet mekansal sisteminin oluflturulmas, AB sürecinde iflleyen arac kay t sisteminin oluflturulmas, tam güncel ve hukuksal Kadastronun kullan ma sunulmas. fiu anda bu proje imzaland, bakanlar kurulunda onayland ve Resmi Gazetede yay nland. Yaklafl k 1460 l y llardan bu yana tutulan bir sürü kay t var ülkemizde, Osmanl dan gelen. Bu kay tlar arflivde müze bilgisi olarak de il, ayn zamanda hukuksal bilgiler niteli indedir. Bu projeyle, Makedonya Cumhuriyeti kendinin ayr bir devlet oldu u- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 97

98 7. O T U R U M nu, Yunanistan da onu tan mad n iddia eder. Makedonya Cumhuriyeti bu iddias n Tapu Kadastro arflivinden elde etti i 2000 sayfa fotokopiden üretti i 17 ciltlik çeflitli kitaplarla kendini dünyaya bir devlet oldu unu anlatmaya çal fl yor. Kay tlar n önemini anlatmak için vurgulamak istiyorum. Teflekkür ediyorum... Sözlerini burada bitiren Nihat fiah N den sonra sözü alan Yürütücü Hasan ZENG N;...Nihat fiah N e çok teflekkür ediyoruz. Say n fiah N, Tapu Kadastronun tarih ve yap s hakk nda bizlere bilgi verdikten sonra sizlere büyük görevler düfltü ünü söyledi. Tapu Kadastro daki sorunlar çok, bunlar çözmek sizlere düflüyor... diyerek ikinci konuflmac m z Sabahattin BEKTAfi a sözü verdi...toplumun hayat standard n yükseltecek düzenlemeler ancak ülkenin bilim ve teknoloji yetene- ini artt rmakla mümkündür, bu da kaliteli mühendislik e itimi ve kaliteli mühendislerle olur.. Konuflmas nda ülkemizdeki e itim sistemi ve sorunlar n vurgulayan Sabahattin BEKTAfi flöyle devam etti. SABAHATT N BEKTAfi...Say n baflkan, odam z genel baflkan, zmir fiubesinin de erli baflkan ve yöneticileri, meslektafllar, ö renciler, burada sizlere hitap etme f rsat buldu um için mutluluk duyuyorum. Biliyorsunuz, ben Samsun dan geliyorum. Ne yaz k ki oradan ö renci arkadafllar getiremedim. Geleneksel hale gelen bu kamp ile bizim bütünleme s navlar m z çak fl yor. Ben 13 y ld r mühendislik fakültesi yönetim kurulunda üyelik yap yorum. Di er mühendislik bölümlerinde di er mühendis odalar n n da neler yapt ndan haberim var. Odam z n düzenledi i, bilimsel, kültürel bu gibi etkinlikler, gerçekten göze bat yor. Odam z taklit edilmeye çal fl l yor, bunun için oda yöneticilerini ayr ca kutluyorum. Ben sizlere ülkemizdeki yüksek ö retim sistemi ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Ülkemizde her alanda oldu u gibi ne yaz k ki yüksek ö renimde de plans zl k görülmektedir. fiüphesiz bu plans zl kta biz plan de il pilav isteriz deyip memleketin tepesinde 40 y ld r oturan zihniyetin izleri vard r. Bugün üniversitelerimizin çeflitli meslek yüksek okul ve fakülte bünyelerinde çok say da, çok de iflik dalda e itim yapan birimlerimiz bulunmaktad r. Ancak bu bölümlerinin aç lmas n n bir plan dahilinde yani ülkenin ihtiyac do rultusunda oldu unu söylemek zordur. 2-3 haftal k meslekiçi e itim ile kazand r labilecek donan m için iki y ll k meslek yüksek okullar n n aç lmas n do ru bulmad m belirtmek isterim. Özellikle meslek yüksek okullar ndaki programlara, bölümlere bakt m zda cankurtaran floförlerinden, host ve hosteslik bölümlerine kadar çok say da program var. Gerek meslek yüksek okullar gerekse fakülteler düzeyinde bölümler aç l rken ciddi bir sorgulama, planlama yap lmad n görmekteyiz. Do rusu ne olmal d r, yüksek ö retim kurumu ve bu ülkenin gelece ini planlama görevi olan Devlet Planlama Teflkilat ve Milli E itim Bakanl n n bir araya gelip y ll k bir perspektif içinde ülkenin ihtiyaç duydu u, alanlar saptamas ve buna göre üretim programlar n n aç lmas kontenjanlar n n saptanmas gerekmektedir. Fazlal k bulunan dal ve alanlarda e itim ve ö retim yapmak öte yandan ihtiyaç duyulan alanlarda e itim ve ö retim yapmaman n kabul edilebilir bir taraf yoktur. Örne in bugün bilgisayar gibi alanlarda mühendislerin say s yetersizdir. Ama bildi iniz gibi ziraat fakültelerinden, fen edebiyattan, ilahiyat fakültelerinden çok say da iflsiz mezun var, hala da mezun verilmeye devam edilmektedir. Siz de hat rlarsan z 10 y l önce iflsiz 20 bin ziraat mühendisi dernek kurdu. Bu olumsuz yap lanmaya örnek vermek istiyorum. Ziraat fakültelerinde çok say da bölüm aç lm flt r. Tarla bitkileri bölümü, bahçe bitkileri bölümü, bitki koruma bölümü, toprak bölümü, g da bölümü, tar msal ekonomi bölümü, tar msal makine bölümü, tar msal yap lar bölümü, zootekni bölümü, süt bölümü, su ürünleri bölümü gibi. Bu kadar çok alanda bölüm aç p e itim vermek, sonra bunlar n istihdam n beklemek tabi hayal olur. Her bölümün bafl na bir ekonomi ekleyip bölüm say s n ikiye ç karabilirler. Ziraat fakültesi mezunlar ifl bulamam fl, makine mühendisli ine ad m atm fl, tar msal yap lar demifl, inflaat mühendisli ine el atm fl, zootekni deyip veterinerli e el atm fl. Biz branfllaflmaya karfl de iliz. Bilimin gere i tabii ki branfllafl lacak ama bu alanlarda lisans e itimi yapmak yerine bunlar hinderdisiplin alanlar oluflturuyor bu alanlarda yüksek lisans programlar düzenlenebilir. Ayn olumsuzluk fen-edebiyat fakültelerinde gözlemlenmektedir. Mevcut yüksek ö renim sisteminde üniversitelerin kurulmas nda fen-edebiyat fakültelerinin kurulmas zorunluluk. San r m duvarlar kald r l yor. Her üniversitede fen-edebiyat fakültesi var, e itim fakültesi de var. Fen-edebiyat fakül- 98 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

99 7. O T U R U M tesine giren ö rencilerin yüzde 90 ö retmen olmak istiyor. Devlet ise ö retmeni e itim fakültelerinden al r m diyor. Buna ra men bir tane kapanan fen-edebiyat bölümü yok. Bunlar normal ö retim, ikinci ö retim ad alt nda ö retimlerine devam etmektedir. Ülkemizde 1982 de yürürlü e giren YÖK yasas ve bunun mimar Do ramac, genç arkadafllar hat rlayamayabilir. 12 Eylül ün ola anüstü döneminde kendisi de t pç oldu u için üniversiteleri düzenlerken t p fakültelerini koruyan düzenlemeler yapt. Yasaya bakt m zda t p fakülteleri lehine eflitsiz düzenlemeleri gözlemlemekteyiz. Bu ba lamda ülke kalk nmas n n, sanayileflmesinin motor durumunda olmas gereken mühendislik fakülteleri di er fakültelerle efl yap lm flt r. Bugün bünyesinde t p fakültesi olan üniversitelerde di er fakültelerin geliflmedi ini görmekteyiz. Zira bünyesinde t p fakültesi olan ünivesitede çok k sa sürede dominant duruma geçmekte mevcut akademik yap lanmadan, mevcut akademik ço unluk da orada olmakta sa l k hizmeti ve bir araflt rma hastanesi de kuruluyor. Dolay s yla üniversitenin yöneticileri de t p fakültelerinden seçiliyor ve kaynaklar n aslan pay t p fakültelerine ayr lmaktad r. Bunun sonuçlar n da ülkemizde flöyle gözlemleyebiliyoruz. Önde gelen ODTÜ ve TÜ, Bo- aziçi gibi üniversitelerde t p fakültesinin olmay fl da bu iddiam z do rulamaktad r. Kan mca üniversitelerimizi bu olumsuzluktan nas l kurtar r z? Ayr t p ve sa l k üniversiteleri kurmak suretiyle böyle bir düzenlemeye gidilmesinin yararl olaca n düflünüyorum. Yine üniversitelerimize bakt m zda do ru bulmad m bir yap lanma görüyorum. Bak yorsunuz, bir yerde bir üniversite aç l yor, sanki o üniversite her alanda at koflturmak zorunda. Fen bilimlerinde, sosyal bilimlerde, güzel sanatlarda, t p, hukuk, ilahiyat ne kadar dal varsa iflletme, iktisat, dolduruluyor. Böylece bu üniversitelerin bu kadar farkl dalda at koflturmas, standard yakalamas mümkün de il. Üniversiteler kurulurken ihtisaslaflmaya gidilmesi, örne in Mimar Sinan Üniversitesi güzel sanatlar fleklinde yap lanm flt r, bunun daha yararl olaca n düflünüyorum. Halk m z n üniversitelerden beklentileri var. Zira halk m z n vergileri ile dolayl ve direkt olarak finanse edilmektedir. Bu beklenti de ülkenin refah - n n hayat standard n artt rmaya yönelik faaliyetlerde bulunmas n beklemek en do al hakk d r. Bu beklenti ülkemizde karfl lan yor mu? Ne yaz k ki tam karfl land n söyleyemeyiz. Toplumun hayat standard n yükseltecek düzenlemeler ancak ülkenin bilim ve teknoloji yetene ini artt rmakla mümkündür, bu da kaliteli mühendislik e itimi ve kaliteli mühendislerle olur. fiüphesiz burada mühendis oldu umuz için floven davranm yoruz. Her meslek önemlidir küçümsemiyoruz ama mevcut düzenlemeden rektör üniversite yöneticilerinin insaf na b rak lmayacak kadar önemlidir. Bu konuda zaman geçirmeksizin gerekli düzenlemeler yap lmal d r. Bugün cep telefonsuz, otomobilsiz, uçaks z, internetsiz yapabiliyor muyuz? nternet uygulamalar yaflam m z ne kadar kolaylaflt r yor? E-devlet uygulamalar, interaktif bankac l k uygulamalar, her alanda bunun yararlar n görmekteyiz. Bunlar n hepsi mühendislik ürünü. Bunlar n d fl nda mühendislik çok de iflik branfllara destekler sa lamaktad r. Örne in t p alan nda birer mühendislik ürünü olan modern görüntüleme yöntemleri, doktorlar n çoktan eli, kolu, gözü, kula olmufltur. Lafla peynir gemisi yürümüyor, mühendislik e itimine ayr bir önem verilmesi gerekti i, gün gibi ortaya ç k yor. Son y llarda üniversitelerde akademik yükseltmeler için Science Citation Index, uluslararas aktif endeks denince aranan dergilerden yay n yapma zorunlulu u, ülkemizin uluslararas platformda yay n s ralamas ndaki yerini epeyce yükseltmifltir. Ancak bu yay nlardan ülke halk nda geri dönüflü ne olmufltur. Yeter ki ülke halk n n refah ve mutlulu unu yaflam kalitesini artt rs n. Bunun böyle olmad n da görüyoruz. Bu alanda da bir plans zl k var. Bugün dünyada k sa vadede paraya dönüflecek yay nlar asla yay nlamazlar. Devletin bu konuda teflvik edici, yönlendirici çal flmalar yapmas gerekir. Bu ba lamda akademik yükseltmeler için yurtd fl yay nlar flüphesiz yap lacak, bilim evrenseldir, kendi kabu umuz içinde bilim yapamay z. Ülke sorunlar n n çözümüne yönelik çözüm artt r c çal flmalar, patent haklar de erlendirmeye al nmal, teflvik edilmelidir. Yine üniversitelerle yap lan araflt rma faaliyetlerinde güdümlü proje diye tabir edilen önceden belirlenen alanlarda hedef gösterilerek projeler yapt r lmas n çok yararl buluyoruz. Hiç bir bilimsel çal flma de- ersiz de ildir, bizim gibi kaynaklar k t olan ülkelerin kaynaklar n verimli kullanmas gerekir. Onun için öncelik durumu her zaman gözetilmelidir. Örne in bugün Türkiye nin ithalat kalemleri aras nda sa l k harcamalar n n ilaç giderleri çok para m tutuyor, devlet flu alanda ilaç endüstrisinde proje bekliyor. Kendine güvenenler bir ad m öne ç ks n onun haricinde seçilir, gerekli destek sa lan r. Çok k sa süre içinde bunun kat kat fazlas yla ülke ekonomisine geri dönüflümü katk lar elde edilir. S k s k duydu umuz üniversite sanayi iflbirli inin özlenen düzeye getirilmesi söylenir. Bugün sanayi-üniversite iflbirli i ne kadar yap l yor sorusu tatmin edici boyutta de ildir. Bunun için de düzenlemeler, keflifler yap lmal. Bugün üniversitelere tabi oldu u mezunlar herhangi bir kamu kurumu gibi yani bir kalem almaya kalk yorsunuz üç ayl k prosedür gerekiyor. Bununla beraber sanayi ile nas l iflbirli i yapacaks n z. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 99

100 7. O T U R U M Günümüzde iletiflim olanaklar h zla artmakta, dünya globalleflmekte, s n rlar ortadan kalkmakta, serbest dolafl m yayg nlaflmakta. Bir yandan küreselleflme dünya ekonomisine egemen olan çok uluslu flirketleri arzu ve istekleriyle mallar n dünyada serbest dolafl m n hedeflemifltir. Ancak eme in tam serbest dolafl m küreselleflmede tam dikkate al nmam flt. Bugün ülke olarak AB ye girmek için büyük çaba içindeyiz. Bize bir sürü engeller ç kart l yor. Alacaklar da flüpheli, ona ra men serbest dolafl m hakk n n bizlere verilmeyece i söylenmektedir. Dünyan n bu de iflim sürecinde çok aç k olarak görülmektedir ki, teknoloji ve teknolojinin kayna bilime egemen ülkeler, sanayi baflta olmak üzere ekonomik etkinlik alanlar ndan uzak bir üstünlük elde etmek yolundad r. Art k ülkeler aras rekabeti bilimsel ve teknolojik düzeyi belirlemektedir. Dolay s yla dünya nimetlerinin yeniden paylafl lmas, toplumsal refah n yeniden yükseltilmesinde bilim ve teknoloji alan ndaki üstünlük belirleyici olmaktad r. Bugün yine dünya co rafyas na bakt m z Avrupa ülkelerinin hayat standartlar n n bize göre çok yüksek oldu unu görmekteyiz. Bunu sorgulamam z laz m. Neden? Yan bafl m zda Ortado u ülkeleri var onlar daha kötü durumda. Neden Avrupa ülkeleri refah düzeylerini yükseltmifltir, çok zengin do al kaynaklar oldu u için mi? Hiç de öyle olmad n görüyoruz. Yan bafl m zdaki Ortado u ülkelerine bak yoruz, onlar n do al kaynaklar var. Büyük petrol rezervleri var ve yerin alt ndan hergün para ç - k yor. Ona ra men hayat standartlar bizden geri durumda. Do al kaynaklar ülkelerin standartlar n belirlemeye tek bafl na yetmemektedir. Yine dünya tarihine bakt m zda Avrupa ne zaman s çramaya bafllam fl, 1780 de rönesans reform hareketleri ile daha önceki kilisenin ba nazl ndan, egemenli inden kurtularak bugüne gelmifltir. Laik hayat felsefesi dedi imiz ak l ve bilimi egemen yaparak yaflam n her alan nda bugünkü seviyelere ulaflm fllard r. Türkiye nin de Atatürk ün belirtti i gibi ça dafl e itim seviyesine ulaflmak için ak l ve bilimin, toplumun her alan nda egemen k l nmas gerekir bunun da baflka yolu yok... Sabahattin BEKTAfi n konuflmas n n ard ndan Hasan Zengin, sözü Çetin CÖMERT e verdi. ÇET N CÖMERT..örgütlenmede somuta gitmemiz laz m. Bilimde her konuyu rafine etmemiz laz m.. E itim ve CBS konusunda dünya ve ülkemiz örneklerine de inen Çetin CÖMERT sözlerine flöyle devam etti....çok güzel bir aktivite. Sene içinde Vespucci School diye bir fleye rastlad m. talya da yap l yor. Felsefe gelifltirmeye yönelik, geliflmeler nereye gidiyor diye bir fley, birkaç y ld r var. Sanayiden çal flan kurumlardan da kat lanlar var. Fikir gelifltirmeye, strateji gelifltirmeye yönelik. Kat l m ücreti 900 Euro. Farkl l klar var ama sonuçta biz, strateji belirlemek, görüfl teatisinde bulunmay sa layan bir çal flma, ilerleyen y llarda ileriki y llarda kat lmaya çal - flaca m. Sevgili ö renciler buradan sizlerin de en yüksek birikimle ayr lmalar n z dile imiz. Sizleri biraz yorgun gördüm. fiimdi sizi canland racak konulara de- inelim. Bunlardan bir tanesi daha somut, üretime dönecek, burada söyledi imiz fleyleri hem söylerken, hem de uygulamaya dökerken daha rafine düflünceler üretmek zorunda oldu umuza inan yorum. Konferanslar, kurultaylar böyle. Dün Metin Sözen i ilk kez tan d m. Sadece teoride de il ama çal flmalar n prati e de dökmüfl rafine etmek durumunda kalm fl sonuçta somut bir ifade ile de ba lad dikkat ettiyseniz, örgütlenme. Bunun ses getirici ve bilimsel ç kt lar üretmek kayd ile bunu siyasi otoriteye, memleketi üretenlere bu sonuçlar n iletilmesi bak - m ndan çok de erli fleyler yapt na inan yorum. Benim istedi im, bekledi im profil budur, ö retim üyesi bak m ndan. Örgütlenme aç s ndan da bakt - m zda somutlaflt rmam z, rafine etmemiz laz m. Sabahattin hocam z n söylediklerinin yüzde yüz alt na imzam at yorum. Nihat beyin söylediklerinde de modernleflme aç s ndan önemli fleyler olacak, sizlerin yeni ifl sahalar na kavuflman z sa layacak. Bunlara dikkat etmemiz laz m. Benim biraz önce söyledi im yere gitmek benim hedeflerimden bir tanesi. Gördü ünüz moderatörler aras nda girmek isterim. Bizi oraya sokarlar m diye bakm yorum. Bizim mücadele etmekten baflka yapaca m z yok. Kolayc l sevmiyorum. Bizi d flar s engelliyor diye kolayc l a kaçmak da istemem. Bu bizim hastal klar m zdan bir tanesi. Çeliflkilerimizden bir tanesi. Hedeflerimizin peflinden gitmeliyiz, hedeflerimiz olmas laz m. Dünyadaki yeni trendlere bakal m dedi im zaman bana gelen AB araflt rma dergisi var. Maalesef tamam n okuyam yorum. Ö rencilerime bahsettim, baz lar al p inceledi. Buraya birkaç n ald m. Bunlardan bir tanesi Japon e itim sistemini reform etme ihtiyac ndan bahsediyor. Bunu söyleyen baflbakan n bilim dan flman. Bunu Japonya söylüyor. Bizde kimdir bilmiyorum, var m - d r? Bir di eri ise nükleer santrallerle ilgili, yasaklay c tarzda pahal deniyor. Di er enerji kaynaklar na bak ld zaman afl r pahal. Üstelik de uranyum aç ile karfl karfl yay z diyor. Bugünden niye böyle pahal yat r mlar yapay m ki. Ayr ca aç olacak bir madde, uranyum ile ilgili bir yat r m. Ayr ca adam yeni bir ça dan bahsediyor. Hidrojen devrimi. Bunu mutlaka okumal s n z. Ö rencilerime 100 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

101 7. O T U R U M bunu söylüyorum. Okuyun. Bizler Sabahattin hocan n söyledi i gibi girdap içindeyiz. Okumaya fazla zaman m z kalm yor. Yaflam h zland rmam z gerekiyor. Çeliflki burada, böyle rekabet edemeyiz. Biz zaten geç bafllam fl z yar fla. Yar fla geç bafllam fl z, çok da yavafl kofluyoruz. Bana hocam çok iyi gelifliyor ülkemiz diyebilirsiniz, iflte iyi arabalara biniliyor, ülkeye para giriyor. Geliflme bunlar de il. Ne e itim sistemi, ne hastaneler ne de üniversiteler düzelmifltir. Bana bir örnek gösterebilir misiniz buralardaki düzelmeyle ilgili? H zl önlemler alabilmeyiz. H zl önlem alabilmek için de sorunlar bütün rafinerileriyle ayr flt rmam z laz m. Herkes bir fley söylüyor, sonra kalk p gidiyor. Konuflmaktan da izlemekten de s k ld m. Bunu umutsuzluk ad na söylemiyorum. Benim defterimde umutsuzluk yok. Sizden de bunu istiyoruz. Umutsuzluk olsayd Atatürk b rak p otururdu. Y lmad, mücadele etti. Nur içinde yats n. 6 sene Kanada da yaflad m bir fley olmad da, geçen sene Vancouver e bir konferans için 10 günlü üne gittim, dönüflte stanbul Atatürk Havaalan nda gözlerim doldu o yaz y görünce. O yüce insan ve arkadafllar n n haklar n teslim etmek laz m. Bu mücadeleyi vermiflse bizim defterimizde umutsuzluk yazmaz. O zaman ne yapaca z? Bizim en temel problemimiz çal flm yoruz. Biz miskin bir toplumuz. Bizim de hatalar m z var ama naçizane görevimi yapmaya çal fl yorum. Çal flm yoruz, bunlar aflmam z laz m. fiu slayt 2003 y l ndan beri gösteriyorum ve bugün gerçek oldu. Neo geografi yeni oldu, bir haritan n üzerine sizin veya birinin bilgi ekledi i bir co rafya ç kt. Bir dal, bir sektör. Bunlara kendimizi haz rlamal y z. Katk koymayan bilimsel çal flma benim için de ersizdir. Her çal flman n bir de eri vard r, demiflti hocam, ben kat lm yorum. Onda ö retim üyesi çal fl yor, asistan çal fl yor. Yaz kt r. Benim öyle bir lüksüm yok. Geliflmifl bir ülkede olsa olur. Bizim h zl koflmam z laz m. Sunumlarda s k s k bahsediyoruz. ABD Çal flma Bakanl n n 2004 y l nda yapt yeni bir araflt rma bizi gelecek vaad eden üç alan içinde bizi de koymufl. Di erleri; nano teknoloji, biyoteknolojilerinin aras na koymufl co rafi bilgi teknolojilerini. Bu onur verici, motive edici bir fley. Bizim Çal flma Bakanl - m z n haritac l nas l ele ald n, zaman kal rsa söyleyece im, a lar m s n z, güler misiniz? Az önce neo geografi anlam nda mesle imizin babalar ndan Michael F. Watcher 6.5 milyar sensör, diyor. Sensör web ç kt biliyorsunuz. Var m duyan n z? Koyuyorsunuz fluraya ben de buradan bak yorum, deniz kirlili i var m? Belçika da, Fransa da ne yap l yor? Burada deniz kirlili i var ise bugün denize girmeyin yoksa ceza yersiniz. Karayollar n izliyor, trafi i yönetiyor. Bizden ne var, bildi imiz CBS var. Neo geografi denen fley de herkesin veri yüklemesi. Dünya nüfusu milyar m onun yüzünden söylemifl. Herkesin veri yükledi i bir fley. Dünya veri taban yarat l yor, bunu kime yaratt r yor, insanlara yapt - r yor. Google bunu yap yor. 28 haziran 2005 de bafllam fl google eart. Kabaca yüzmilyarlarca dolar konufluluyor. Microsoft u GE yi, Cola Cola gibi büyük devleri sollam fl. Bilgi ekonomisi, bilgi teknolojis,i müthifl bir de iflim var dünyada. Para kazan lan, ticaret yap - lan sektörler de ifliyor. Bak yorsunuz Microsoft da ona rakip ç kar yor üç boyutlu. TomTom diye bir firma 3 milyar Euro ya teleatlas sat n alm fl. Teleatlas da bildi im kadar yla araç takip sistemini yapacak. Veri altyap s d r bütün bunlar. Veri altyap s varsa herfleyi yapars n z. fiu anda herkes bununla u rafl yor. Bal k çiftlikleri konusuna girdim, inan n yap lm fl çal flma göremiyorum. Türkiye de bütün faktörleri dikkate alarak, su kirlili i, deniz suyu s cakl, ak nt h z dikkate al narak yap lm fl bir çiftlik yok. Tamamen rastgele at lm fl tesisler. Biz bunlar veri olarak iflliyoruz. Biri girip baksa, mesela Bodrum Torba daki çiftli e bizim verileri görecek. Tabi do rulu u için araflt r yor. Bir tak m aktiviteler için bunlar kullanabilirsiniz. Bu tür ifller büyük sektörler, görüyorsunuz 3 milyar Euro lardan bahsediliyor. Biz buralarda neler yapmal y z. Vespucci de adam bunlar tart fl yor. Meslek nereye gidiyor, tart fl l yor. Ölçme konusunu biz zaten yap yoruz, ama veri toplaman n neresine girmeliyiz. Biz ne yapar z bir rafine edip aç l m yapmam z laz m. Game Over m, iflimiz bitti mi? Bizim çal flma alan m z buras, CBS ve biz semantik web ile u rafl yoruz. Hedefimiz yine Avrupa. yi bir yerdeyiz. Bizim birfleyler yapt m z göstermek için söylüyorum. Çok zorluklar m z var. Üniversite asistan al p da çal flt ram yoruz. Bizim asistanlar akreditasyonlar haz rlamakla meflgul. Dosyalamakla meflgul. KTÜ akreditasyona geçecek hiç bir haz rl k yok. Kabul edilebilirlik verilmesi gerek. KTÜ buna geçecekse bunun haz rl n befl sene öncesinden yapmas laz m oray yönetenlerin. Bunlarla u raflmaktan sonra vakit yetmiyor, baz insanlar da Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 101

102 7. O T U R U M vazgeçiyor. Semantik web nedir? Bir uygulama yapacaks n z, deminki bal k çiftli i analizi yapacaks n z internet üzerinden. Otomatik olarak bugünkü google ile buldu unuz gibi de il. Google da bir aramada bin veri geliyor, bunlar n içinden bir daha bir daha ar yorsunuz. Semantik veri flu anda iddial bir fley. Bütün dünya bununla u rafl yor. Konumsal veri altyap n z kuracaks n z, ülke ve ülkeler aras bazda. Uygulama isteyen bir kullan c t klayarak internetten veya özel a lar üzerinden uygulamas n gelifltirecek. Analiz mi yapmak istiyorsun, hemen ç karacak tar m Bakanl na sunacak. Bodrum da bal k çiftli i yap lacak alanlar flunlar diye. Bütün faktörleri koyarak. Bizim Çevre Bakanl, flu kadar bu kadar diye, turizm nerede? Veri ifllemede standartlar olacak ki, siz baflkas - n n verisini kullanabilesiniz. Buna da birlikte ifllerlik diyoruz. ABD de analistler federal hükümetin co rafi veri yat r mlar n n yüzde 50 sinin gereksiz oldu unu vurguluyor. Bizde vard r ya, bir veri vard r, di eri gider yeniden toplar. Örne in dün konuflmufltuk Tar m Bakanl n n yapt rd toprak haritalar, flu anda ne oldu u bilinmiyor. Veri çöplü ü, birlikte ifllerlik ve konumsal veri altyap s dedi imiz olgu bu. Herkes yapacak koyacak veri taban na isteyen al p oradan kullanacak. Sevindirici bir geliflme olarak dünkü ihalenin yap lmas önemlidir. Çeliflki nedir? Biz ço u zaman kelimeleri bilmiyoruz. Örne in hocam ka tlar biraz daha insafl de erlendiremez misiniz? diyor. Kulland m z kelimeleri bilmiyoruz. Dünya buna veri altyap s diyor biz buna CBS altyap s diyoruz. Böyle bir isim yok dünyada böyle bir fley var, çeliflki mi, davran fl bozuklu u mu anlam - yorum. Geomatik, hala karar veremedik da Y ld z da bir panelde tart fl ld. Geomatik i önerdik. Oniki sene geçti hala çözülmedi. Anabilim dallar mesela, CBS Anabilim Dal yok. Hergün CBS konufluluyor halbuki. Ben mecburen doçentlik s nav na kartografyadan giriyorum. CBS ciyim, veri altyap c s y m. Sene 1997 de siz CBS de iyisiniz ama sizi kartografyadan s nav yapmak zorunday z. Ülkede zaman nda düzeltilmeyen fley ben çektim, siz çekeceksiniz. Benim e itimde söyleyece- im, çal flmamak, dürüst olmamak, tutuculuk, güvensizlik, birbirimize güvenmiyoruz. Kamu yönetimi, kötü yönetim, kurumsal yap lanman n yap lamay fl. De er üretemiyoruz. H zl çözümler üretemiyoruz. Ye enim üniversite ar yor, Türkiye de mi yoksa Almanya da m okuyacak karar veremedi. Oturup üniversitelerin ders programlar na bakt k. Bremen de Jakop üniversitesi ticaret psikolojisi diye bölüm açm fl, e itimini veriyor. Anabilim dallar, ders programlar hepsi eski. Kald ram yorsun dersi, çünkü adam benim dersimi niye kald r yorsun? diyor. Ders programlar n yenileyemiyorsun. Biz önce kendimize bakmam z, dürüst olmam z laz m, çal flmam z laz m. Çal flmadan hiç bir fley baflar lamaz. Bu y l derste tart fl l yor, bilgisayar destekli haritac l k, hepsi elefltiriyor, bizi d fl güçler engelliyor, filan diye. Hiç birinizin önünde not yok dedim. Hepsi elleri birbirine ba l beni dinliyor. Böyle ö rencileri d flar ya ataca m diye uyarmama ra men. Not tutacaks n z. Dün Metin beyi gördünüz mü? O yaflta insan sizin sorular n z not tuttu. Öyle kulak ard etmedi. Not tuttu, çal fl yor. Bunu yapmam z laz m, örgütlenmede somuta gitmemiz laz m. Bilimde her konuyu rafine etmemiz laz m. Büyüklerimizin dediklerini uygulamam z laz m. Yunus umuza bakmam z laz m ne diyor? Teflekkür ederim Çetin CÖMERT in konuflmas n n ard ndan Hasan ZENG N, Dünyada e itim ve CBS konusunda nerede oldu umuzu gördük. Eski bir büyü ümüz, hocam z derdi ki, bizim meslek ancak kaz k çakan alet ç karsa sona erer demiflti. Böyle bir alet ç kmad na göre korkmuyoruz diyerek sözü Savafl DURDURAN a b rakt. SAVAfi DURDURAN Kent Bilgi Sistemlerinin önemini vurgulayan Savafl DURDURAN n konuflmas flöyle devam etti. De erli baflkan m, de erli meslek odalar baflkanlar, say n hocalar m, de erli ö rencilerimiz çok güzel bir ortam var. Ben h zl bir sunum yapmay düflünüyorum. Çetin ve Sabahattin hocam n söylediklerinden sonra ço u çeliflkiler, düflünceler mesle imizdeki yeni geliflmeleri burada dinledik. Kent Bilgi Sistemi üzerinden birkaç fley söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde Kent Bilgi Sistemleri büyük bir h zla devam ediyor. Asl nda geliflen ve büyüyen kentlere co rafik olarak da yay lan dünyam zda kentleflmenin takibi, onun kontrolü yat r m hizmetleri, en optimum ekonomik koflullarda 102 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

103 7. O T U R U M yerine getirilmesi, hatta kentin bugününü ve yar n - n en iyi flekilde planlayabilmek VE ihtiyaçlar n tespit edilmesi gibi çözümlerde Co rafi Bilgi Sisteminin kent baz ndaki uygulamas n görüyoruz. Buna diyoruz ki, Kent Bilgi Sistemi kesinlikle kentlerin yönetim flekilleri içinde yer almal. Yerel yönetimlere bakt m z zaman yaklafl k 3200 kent yasayla birlefltirmeden dolay 2000 civar nda belediye oldu unu, 81 ilde özel idarelerin oldu unu görüyoruz. Büyükflehir belediye kanunundaki 7h maddesindeki Co rafi ve Kent Bilgi Sistemleri kurmak cümlesi asl nda belediyelerin bu konudaki durumlar n ortaya ç karacak seviyede. Kent Bilgi Sisteminin yap lmas gerekiyor. Kent Bilgi Sistem nedir, belki okuyoruz, biliyoruz, bulundu umuz ortamlarda bunu dile getiriyoruz. Genifl anlamda düflündü ümüz zaman bir kentteki kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum karar verebilmek için ihtiyaç duyulan planlamadan altyap ya, mühendislikten di er temel hizmetlere kadar tüm yönetimsel bilgileri de içine alan h zl ve sa l kl bir flekilde amaçlad m z mekansal ve mekansal olmayan bilgilerin içinde bulundurulan ve bilgisayar ortam nda tuttu umuz verilerin depoland, ifllendi i, analiz edilerek bunun yönetimlerce karar verilecek do ru sonuca ulaflmam z sa layan sistem olarak dile getiriyoruz. Kent Bilgi Sisteminin amac na bakt m z zaman, özellikle kent insanlar n n gereksinimlerini ele almak, sorunlar n n tesbit edilip çözücü etkin ve ak ll etkin mekansal planlama ile tüm kent bilgilerine h zl bir flekilde ulaflabilmek. Hatta, ikinci amac m z, kentte yaflayan insanlar n demografik, sosyal ve ekonomik bilgilerini de elde ederek mekansal planlaman n yan nda sosyal ve ekonomik planlamay da hedeflemek. Benim önemli gördü üm bir k s m da kurumlar aras nda birbiriyle çak flan hizmetlerin kent bilgi sistemi ile bunun önüne geçilece i ve birlikte hareket etmeyi planlayaca n düflünüyorum. Kent Bilgi Sistemi ne sa layacak? H z ve emek, ekonomik kazançlar elde edilecek, yönetimde fleffaf ve rahatl k hissedece iz, gerçekçi bir yaklafl m, belediye hizmetlerindeki verimin art fl, ürün ve ifllem niteli inin artmas sa lanacak. Hepimiz biliyoruz ki burada yap lacak çal flmada veri çok önemli. Verilerin do ru, güncel, tutarl, tam olmas gerekiyor. Böyle bir çal flman n yap lmas nda ilk bakt m z fley, hemen maliyet hesab olmaktad r, dikkat ederseniz. Bütün bu çal flmalar n yüzde i veri üzeri yo unlaflmaktad r. Veriyi ne kadar sa l kl elde edebilirsek, ne kadar belli standartlarda oluflturabilirsek, yapaca m z sistem çal flmas nda da onu o derece etkin bir flekilde kullanabilece iz. Tez çal flmam s ras nda belediyelerin yapm fl oldu u Kent Bilgi Sistem çal flmalar n incelemifltim. Onlardan örnek vererek özellikle karfl lafl lan sorunlar bafll k olarak söylemek istiyorum. Hemen hemen bütün illerde böylesi çal flmalar n oldu unu görüyoruz. Ankara dan tutun Antalya ya, Ayd n dan Bursa ya, Eskiflehir den Konya ya, zmir den Trabzon a böyle çal flmalar var. Fakat burada yap lan çal flmalar bir bafll k alt nda toplad n zda karfl lafl lan sorunlar, birincisi verilerle ilgili sorunlar n oldu u, idari ve yönetimsel sorunlar n karfl lafl ld, ekonomik sorunlar, hukuki anlamda o beldede ya da kentteki koordinasyona iliflkin sorunlar n oldu unu görüyoruz. Veriler önemli oldu u için üç bafll k alt nda toplad m zda, verilerin oluflturulmas ndaki sorunlar, veri standartlar ile ilgili sorunlar, güncellenmesi ile ilgili sorunlar n baflta geldi ini görüyoruz. Her bir sorunun alt bafll klar mevcut. Bunlar zaman alacak, flöyle bir sonuçla kapatmak istiyorum. Asl nda Kent Bilgi Sistemi çok duydu umuz kullan lan ama yasalarla aç k ve net nas l oluflturulaca, belediyelerin eline bir yol haritas verilerek ifllem ad mlar n n ne olmas gerekti inde bir soru iflareti ile karfl karfl yay z. Hepimiz çevresine bakt nda yap lan çal flmalarda ya ilk olarak yaz l m al yoruz ya da veri toplayaca z diye veri çöplü ü haline getiriyoruz. Ya da bak yorsunuz birfleylerle u rafl l yor ama idari yönetimde karar verecek mekanizmadaki insanlar bunu önemini, neden yap ld n n önemine tam vak f de il. Dikkat ederseniz asl nda çeliflkiler, CBS ile bafllay p, idare ve yönetim aflamas ndaki süreç içinde ister harita ile ilgili olsun, ister veri toplamada kulland n z yöntemlerle ilgili olsun her aflamada, her basamakta karfl m za ç kmakta.kent bilgi sisteminin belediyelerde çok faydal oldu unu söylüyoruz ama, bunun çok daha fazla gündeme gelmesi gerekti i, ilk baflta Nihat beyin söyledi i gibi kadastral faaliyetlerden tutun o verilerin organizasyonuna, kurum koordinasyonlar na var ncaya kadar hepsinin çok önemli oldu unu söylüyoruz. Bu ifllem ad mlar da önemli. Odam za da, bize de ifller düflüyor. Belediyelerin böyle bir fley yapma zorunlulu u var, nas l yapacaklar? Onun ifllem ad mlar n, basamaklar n bir yol haritas ile önlerine koymak zorunday z. Çünkü CBS dedi iniz zaman her mesleki disiplin içinde kullan ld n, orada yer al nd n fakat uygulama k sm nda haritac lar n çok az bulundu unu görüyoruz. Demek ki bizim Çetin hocama destek aç s ndan söylüyorum., kafam z kald r p bu konuyu somut ifllem ad mlar yla ortaya koymak zorunday z. Ben konuflmam burada bitiriyorum, sorularla konunun daha iyi aç laca n düflünüyorum. Teflekkür ederim Konuflmac lar n ard ndan soru-cevap k sm na geçildi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 103

104 7. O T U R U M AYHAN YAKAR, KTÜ-JFM lk sorum Nihat fia- H N e; Kadastroda yeni eklenen 2a maddesi ile 2859 yenileme Kadastrosu aras nda aras nda ne gibi farklar vard r? 2. ve 3. sorum Sabahattin BEKTAfi a olacak. fiu anda mühendislik fakülteleri gitgide artmakta ve yeterince akademik personel bulunmamaktad r. Bu da e itim seviyesini düflürmektedir. Bu da yetmezmifl gibi ayn üniversitelere ikinci ö retim aç lmaktad r. Yol yak nken buna bir s n rlama getirilemez mi? Buna ba l olarak HKMO yapt r m uygulayamaz m? Yükselmek için yay n yapman n zorunlu k l nd - üniversitelerimizde sizce bu zorunlulu un ö renciye yans mas nas l olmaktad r? Savafl DURDURAN a sorum, kent bilgi sistemleri için toplanan verilerin bir standard var m? Her belediye bunu kafas na göre yapt nda bu standart ilerde nas l sa lanacak? nternette kent bilgi sistemi yazd n z zaman baz belediyelerde üç boyutlu kent bilgi sistemi ç k yor, asl nda alakas yok, üç boyutun ne oldu unu bilmiyorlar. Simülasyon koymufllar, onu üç boyut diye nitelendiriyorlar. Buna da bir çözüm getirirseniz. CANDEN Z AKDEM R, Harita Mühendisi Sorum Nihat fiah N e, bünyenizde bin adet harita mühendisi çal flt r yoruz dediniz, bu ba lamda bizlere büyük ifller düfltü ünü söylediniz. Siz mühendislerinizin çal flma flartlar n nas l düzeltiyorsunuz. 657/4b-4c diye bir tabir var, ben hala bunu çözemedim. Ben de 4b çal flan m. Bunun aç l m n yapar m s n z? 657 ile memur oluyorsunuz, ama tam memur de ilsiniz, memurlar emekli sand na ba l, biz SSK çal flan y z. Ben 2006 y l nda mezun oldum. O dönemde Kadastro müdürlü üne al nan mühendislerin maafllar nda ciddi s k nt vard. Sözleflmelilerde bir alt düzey, bir de üst düzey var. Kadastro alt düzey maafl veriyordu. 900 küsür, bin lira bile de ildi. fiu an ne durumda? Bu çal flmalar n daha iyi, düzenli, verimli olmas için sizce çal flanlar n flartlar n de ifltirmek gerekmiyor mu? Sözleflmeli personelde bir de tayin durumlar var. Bir yere girdinizmi orada kal yorsunuz. Bir de askerlik problemi, askere gidemiyor, döndü ü zaman ifle giremiyor. Bunlar hakk nda ne tür çal flmalar var.? Sabahattin Bektafl a sorum ziraat mühendislerinden bahsettiniz. Bir dönem ziraat mühendisleri, veteriner ve jeoloji mezunlar formasyon verilerek ö retmen yap ld. Bu arkadafllar n verimi ne olur, ö rencilere ne kadar yard mc olur? Günümüzün iktidar AKP yeni üniversiteler açmaya bafllad. Bu kadar ö renci say s fazla iken, iflsizlik varken Hakkari de bile üniversite var y - l nda Van da üniversite aç lm fl içinde ö retim görevlisi olmayan bölümler var. Bu konuda bütün hocalar n elefltirisi var ama bir araya gelip ses ç kart lam - yor. Baz koltuk sevdal s hocalar m z rektör oluyorlar, bunun için üniversiteler aç ls n diyorlar. Bunlar için çal flma yap lm yor mu? Ben Afyon Kocatepe Üniversitesini 4-5 hocayla bitirdim. Bir hocayla tak - fl rsan okulu 6-7 y lda bitiremiyorsun, çünkü o hoca senin dersine giriyor. Bunun çözümlerini ve fikirlerinizi almak istiyorum. SÜLEYMAN TEYFUR, ZKÜ-JFM Nihat beye sorum, bu y l CBS de staj yapma durumum oldu. Tapu Kadastro bünyesinde 15 gün çal flt m. Bir ilçenin Kadastrosunun TAKB S program haz rland ve esaslar ve de iflikliklere bak l yordu ve e er bilgiler yoksa o parsel hakk nda Tapuya inilip oradan bilgi ediniyordu. Tapu l y llara dayan yordu. Kadastrodaki bilgiler lu y llar n paftalar ndan bilgiler al - n yordu. Bugün günümüze bakt m zda o parselin üzerinde de iflik ifraz ve tevhidler olmufltur, üzerinde binalar benzeri fleyler vard r. Bu flekilde say sallaflt rmalar gerçeklefltirilirken tam olarak mant kl veri girifli yap lmad ndan dolay oluflan projeler bitiyor. Al nan veriler tam sa l kl veri olmuyor. Bununla ilgili düzeltme nas l olacak? Mesleklere bakt m z zaman dalland r larak öteki bölümlere de aktar l yor. Haritac n n bir iflini inflaatç, makinac da yap yor. CBS tam anlam yla hangi bölümün konusu. Co rafyac lar yüksek lisans yap p bu konuyla ilgileniyor, flehir bölge planlamac lar e itim görerek sektöre giriyor ama bir çeliflki ortaya ç k yor. Hangisi bu konuda yetkin? MUSTAFA ONUR G R fiken, TÜ-JFM Savafl ve Çetin hocama soruyorum. Dün soru soran a abeyimiz ressamd. Sorusu anlafl lmad. Koordinatlar google den alabilece ini söylediniz. Ancak ben daha sonra gidip kendisiyle konufltum, koordinatlar sorarken asl nda verinin insan oldu unu söy- 104 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

105 7. O T U R U M ledi. Ben kendisine koordinatlar ne yapacaks n diye sordu umda, ben dünyay güzellefltirmek istiyorum. Bana öyle bir yer bul ki ben oray bulup resmimi güzellefltireyim demiflti. Sizin veri taban n z ve sensörlerinizle yapmak istedi i fleyi o eme i ve elleriyle yapmak istiyordu. Siz de keflke böyle sorgulay p verilerinizi böyle toplayabilseydiniz. Sabahattin Bektafl ile ayn metne imza ataca n z söylediniz, bence atmay n. Sanayi ile ünivesitenin iflbirli inin kurulmas gerekti ini söyledi. Üniversiteler bilim yuvalar d r. Sanayilerin ihtiyaçlar na göre hiçbir fley yap lamaz. Biz zaten niteliksiz e itimler al yoruz. Herfley teoride kal yor. Biz e itimi sanayinin ihtiyaçlar na göre alacaksak vars n olsun okumayal m. Teflekkür ederim. D YAR SARAÇO LU, EÜ, Bilgisayar Müh. Nihat bey bilgisayar mühendislerinin odas n n olmad n söyledi. Bilgisayar mühendisleri 6 mühendislik alan ile birlikte örgütlenmesini Elektrik Mühendisleri Odas nda yapmakta. Kald ki gerçek anlamda örgütlenebilmek için de her mühendisli in odas olmas gerekmeyebilir. As l örgütlülük bilinci biraraya gelmekle anlam kazanmaktad r. TMMOB nin amac da budur. Baz mühendislikler ayr l p ayr oda kurdular ve flu anda ne kadar kötü örgütlendikleri de ortadad r. Sabahattin Bektafl, e itimin daha iyi olmas için Devlet Planlama Teflkilat ve YÖK ün birlikte çal flma yapmas gerekti ini söyledi. 12 Eylül faflist düzeninin kurdu u YÖK gibi bir kurumun e itime hiç bir flekilde katk koyamayaca ortadad r. Üniversiteler özerk olmal. Sanayi iflbirli i ile ilgili olarak ben de do ru bulmuyorum. Baz üniversiteler aktif e itime geçmifltir. DEÜ birçok bölümde bu e itime geçti. Aktif e itimin amac bizim sanayide daha iyi sömürülen duruma gelmemiz. Sanayide sömürülme yaln zca aktif e itimle de sa lanmamaktad r, Ar-Ge ad alt nda Teknopark larda yap lan sömürünün sanayi ile iflbirli i alt nda yap ld ortadad r. Avrupan n geliflmesini rönesansla birlikte geliflti- ini söylediniz. Avrupa n n geliflmesi dünyan n geri kalan n sömürerek olmufltur. spanya ve Portekiz in bafllatt di er ülkeleri sömürü hareketini ortadad r. Metin Ye in söylemiflti, nerede zenginlik varsa orada ayn zamanda fakirlik vard r, demiflti. Avrupa ilerleyip, gelifltikçe, bizi daha çok sömürdükçe biz daha da fakirleflmekteyiz. Çetin hocama flu soruyu soraca m, Co rafi Bilgi Sistemlerinde özgün yaz l mlar ne kadar kullan lmakta? TEVF K ÖZLÜDEM R, TÜ-Doç.Dr. Sektörünüzde yak n ihalelerden, Kadastro çal flmalar n n tamamlanmas sürecinden, önümüzdeki dönem ihalelerinden söz ettiniz. Sektörümüzde yaflanan önemli problemlerden bir tanesi de ihalelerde yap lan yüksek oranl indirimler, bu indirimler ola- anüstü boyutlarda oluyor. Bu sürecin sonucu sektörümüzün tehlikeye düfltü ünü düflünüyorum. De- erli meslektafllar m zdan Ahmet Ekfli stanbul fiubemizin bülteninde de erlendirmesini kaleme alm fl. Makalenin bafll, Sektörümüzdeki halelerde ndirim Oranlar, burada vurgulad flu, Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü, 2007 y l nda 108 adet iflin ihalesini gerçeklefltirmifltir. Bu ihalelerden en az bedelli olan iflin 194 bin, en yüksek bedelli iflin YTL olarak sözleflmesi yap lm flt r. Bu ifllerin tümünde en az personel olarak 6 mühendis, 6 tekniker olmas zorunlulu u vard r. Sözleflmelerin süreleri ayd r. Odam z biliyorsunuz mühendislik hizmetlerinin en az ücretlerini belirliyor ve bunlar uygulamak için elinden geleni yapma çabas içinde. Ayr ca insanca yaflayabilecekleri hizmet üretim sürecinde meslektafllar m z n ve teknik elemanlar n maafl almalar ile birlikte en az brüt ücretler tan mlanm fl. Ahmet bey yaz s na devam etmifl HKMO verilerine göre en az brüt ücret mühendis için 2937 YTL, tekniker için 1969 YTL olmal d r. Buna uygun 10 ayl k brüt mühendis ve teknisyen ücretleri toplam 294bin YTL olmal d r. Buna SSK primi ve iflveren pay, SSK iflsizlik primi ve iflveren pay YTL de eklenirse karfl m za 305bin YTL rakam ç kmaktad r. Bu rakam teknik personelin iflverene maliyetidir. Burada Ahmet bey baflka bir ölçütten yararlanm fl o da SSK tarifeleri, buna göre SSK tarifelerine göre sektörümüzdeki brüt iflçilik oran sözleflme bedelinin yüzde 10 dur. SSK bunu ölçüt olarak kabul etmektedir. Buna göre Tapu Kadastro ihalelerinin hiçbirinin YTL bedelden afla almamas gerekir. Bu çerçevede emek sömürüsü oldu u ortaya ç k - yor. haleyi düzenleyen ve onaylayan kurumun sorumlusu olarak bu durumu karfl s ndaki düflüncenizi paylaflman z istiyorum, teflekkür ederim. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 105

106 7. O T U R U M ERTÜRK CAN ERTEN, YTÜ-JFM Bugün 30 A ustos ve hiç kimse bundan bahsetmedi. Bizim bugün burada olmam z sa layan ve bu fikri ortaya koyan kifliye teflekkür etmek istiyorum. Bölümler aras birlik var m? Bunu çok merak ediyorum. Bir üniversite ile di er üniversite ayn fleyi ö retiyor mu? Üniversiteler bulundu u flehre de il tüm ülkeye hizmet ediyor. Ben 1. S n fa geçti im zaman nerede oldu umu bilemedim. Bir sahiplenme yok. Siz üniversiteye gelen ö rencilerinizi sahipleniyor musunuz? Nas l projeler var bu konuda? Ben bir iki hocamla üniversitede oldu umu hissediyorum, yoksa lisedeymiflim gibi geliyor. Programlar ö rencilerin sosyalleflmesine izin veriyor mu? Benim üniversitemdeki gibi her hafta s nav var m? Ö rencilerin düflünceleri elbette var ama belirtecek zamanlar yok. Tapu Kadastronun bizler için projeleri nelerdir? Özel sektöre girmezsek ilk yönlendirmeyi siz yap - yorsunuz. Bize neler vaad ediyorsunuz? Ben bütün sorunlar n birbirimize de er vermedi- imizden kaynakland n düflünüyorum. Biz bayramlar devlet düzeyinde yaflarsak 29 Ekim, 30 A ustoslar, 23 Nisanlar sadece üst düzey devlet yetkilileri kutlarsa sadece valiler gelip meydanlarda oturursa, bahara girifl bayram Nevroz u bir millete y karsa, Atatürk ün bahsetti i büyük milletten de ildir ve bunun düzelmeyece ini düflünüyorum. Sorular n ard ndan konuflmac lar cevaplar n flöyle verdiler. N HAT fiah N Zaman k sa oldu u için bir konuyu atlam flt m. Ad na her ne dersek diyelim hocam z ulusal veri altyap s diyor, biz baflka bir fley diyoruz. Temel ile hakim diyalogu vard r, Hakim sormufl, ad n nedir, kimsin? O da kalk p Temel, demifl, ama içinde z harfi yok. Hakim, Temel de z harfi olur mu? Temel, biz ne deduk? demifl. Ayn fley ad na ne dersek diyelim. çeri i önemli. Uzun çal flmalardan sonra Eylem 36, 47 çal flmalar oldu. En son Eylem 75 olarak Türkiye Ulusal Co rafi Bilgi Sistemi altyap s kurulu ad yla bir proje bafllat ld. Kurumlararas bir proje meslekler aras bir proje hinder disipliner bir proje. Önemli bir aflamaya gelindi. En önemli aflamas da dan flmanl k aflamas yd. Türkiye de bunun uygulanm fl bir modeli olmad için uluslararas bir proje fleklinde ihale edildi. Dün bu ihale yap ld. Biz 14 civar nda teklif bekliyorduk. Maalesef 4 teklif geldi. nceledik bir tanesi yeterli kalabildi. Yap l fl flekliyle en az üç teklifin bulunmas gerekti i için iptal ettik. 15 gün zarf nda yeniden ihaleye ç kaca z. Bu yaln z bizim mesle imizi çok yak ndan ilgilendirdi i gibi di er meslekleri de yak ndan ilgilendiriyor. Clinton deklerasyonu diye Co rafi Bilgi Sistemlerinin kurulmas yla ilgili ona benzer bir çerçeve çizecek çal flma olaca n umuyoruz. Bunu vurgulayarak girmek istiyorum. Ayhan Yakar arkadafl m z n sordu u 22 a ile 2859 aras nda ne fark var, üç temel fark var un uygulamas çok zordu, prosedürü çok fazla idi. Yetmezlikleri vard. Kadastro paftas n n zemine uymad durumlarda onu aynen yenilemek fleklindeydi. Yeni parsel üretemezsiniz, yeni müfltemilat olmuflsa bunu gösteremezsiniz, s n rlama hatalar varsa bunu gideremezsiniz. Bu tür yetmezlikleri vard. 22a ile bunlar afl lmaya çal fl ld. Parsel artt ram yoruz, ancak mekansal bilgi sisteminin altyap s n oluflturacak flekilde ortofotolar ölçü krokisi halinde kullan p altl k oluflturabiliyoruz. Dolay s yla halihaz r durum ne ise yasal Kadastroyu ifllemek fleklinde düflünebilirsiniz bunu. Bir di eri ise s n rlama hatalar n düzeltebiliyor. Bu da önemli bir de ifliklik. Art k her ne kadar kald rmad ysak da 2859 y uygulamayaca z, ihalesini yapm yoruz. Bu tür talepler oldu unda 22a kapsam nda sistematik olarak ihale yöntemiyle özel sektörden sat n al narak yap laca - n yaz yoruz müdürlüklerimize, temel durum böyle. Çal flanlar n flartlar n n nas l düzeltilece i, 4b kapsam ndaki memurlar n durumu konusundaki soru, bu bizim kurumsal olarak tek bafl m za ortaya koydu umuz bir sistem de il. 657 say l kanunun 4b maddesine göre istihdam koydu hükümet. Biz de eleman almay talep etti imiz zaman ancak böyle alabilirsiniz dediler. Biz de o kapsamda almaya çal - fl yoruz. O s k nt lar biz de kurumsal olarak çok yak ndan yafl yoruz. Biz de istiyoruz ki bir mühendis ald m zda, bizim için as l e itim, üniversiteden sonra iflbafl nda e itimdir. Bir, iki y l çal flt ktan sonra faydal olacak projelerde. O aflamada, tayin, maafl, askerlik problemi yaflamas aynen bizim de hizmetlerimize yans yor. En çok u raflt m z konulardan birisi döner sermaye kaynaklar ndan yaln z 4b lere de il, bütün çal flanlara belirli oranda kaynak aktarmak, ücretleri cazip hale getirmek. Bunun için çok giriflimlerimiz oldu, 3-4 y ld r u rafl yoruz bunun için. Yeni yap lan çal flmada bu sefer mühendislerin ald maafl müdürlerden yüksek oldu, bu kez baflka bir çeliflki ortaya ç kt. Bunlar da yetmez, bir tek bilgi eksikli i var san r m. Askere gidip gelenler an nda göreve bafll yor. Orada bir yanl fll k var san r m. Tayin konusunda, Türkiye de Kadastro güney do u, do u bölgelerinde kald. flimiz orada, iflimizi tayin edemedi imize göre, eleman oraya tayin edece iz. Oraya da kimse gitmek istemiyor. Çeliflki burada. fl 106 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

107 7. O T U R U M orada, elemanlar gitmek istemiyor. Bunun mümkünü yok, bir flekilde çözece iz. Türkiye de tesis kadastrosu bitti. stanbul da Kadastronun problemi daha yüksek, zmir, Bursa, Ankara da daha yüksek. As l sizleri bekleyen Kadastronun yenilenmesi, bilgi sistemlerine uyarlanmas, mekansal bilgi sisteminin altyap s n oluflturacaklar n üretilmesi. Bundan sonra geleneksel Kadastro anlay fl de iflti. Bizlerin de sizlerin de kendisini yenilemesi gerekiyor. Hocalar - m z n yan nda belki olmayacak ama, bir harita mühendisi için mesleki ömrünü befl y l olarak kabul ediyorlar. Befl y l içinde kendini yenilemeyen bir harita mühendisi ça d fl kal r. Çünkü teknoloji, ihtiyaçlar de ifliyor. Mutlaka dil ö renmeniz gerekiyor. Yeri geldi inde bir dil de yetmiyor. Dünyaya aç lmak için gerekiyor. Dünyaya aç lamad n z gibi Türkiye de de proje yapamazs n z. nternete girip oradaki bir siteden faydalan p program yazacaks - n z. Dil bilmiyorsan z yapamazs n z bunu. Med Lab diye bir program var, faydalanabilirsiniz. En önemlisi de bilgilerinizi birbirinizle paylaflman z gerekir. TAKB S de yap sal hatalar var. Do ru, bu yap sal hatalar sadece TAKB S in de il Tapu ve Kadastroda da var o yap sal hatalar. Onlar n da düzelmesi gerekiyor. 22 a maddesi gere ince Tapu Kadastronun modernizasyonu projesinin temelinde bu var. Hem Tapu, hem Kadastro bilgilerini ele al p yenilemek hukuksal boyut kazand rmak, ilan ederek kesinlefltirmek, say sal olarak birbiriyle iliflkilendirmek. As l TAKB S in altl bu olacak. Dolay s yla bu da sizleri bekleyen sorun. Bilgisayar mühendisleri odas yok dedim, mevzuat nda diyor ki, anahtar teknik personelde yeterlilik ararken odaya kay t süresine bakacaks n z. Kay t oldu u süreden geçen zaman. Buna y l olarak bakacaks n z diyor. Dan flmanl k için bilgisayar mühendisi istedik. Veri altyap s, database için bilgisayar mühendisi e itimi alm fl yüksek doktora yapm fl kiflilerin deneyimini neye göre bakaca z. Bakt k oda yok. Onu vurgulamak için söylemifltim. Yüksek oranl indirimler konusunda, ihaleleri iyi takip etmifl iseniz, ilk yap ld nda ihaleler iyi fiyat araflt rmas yap lm flt. yi teklifler geliyor, gayet iyi gidiyordu. Bu bir döngü, kendi kendimizi yok ediyoruz. Müteahit dedi imiz arkadafllar harita mühendisi, ihalelere girdiler, yak nmalar bafllad. Ç tan z çok yüksek, eleman bulam yoruz, fleklinde. Bunun üzerine toplant yapal m dedik, üç y lda befl kez toplant yapt k yüklenicilerle. Bütün talepleri ciddiye ald k. Talepler do rultusunda düzeltmeler yapt k. Talep sürekli ç tan n afla ya do ru çekilmesineydi. Kalitenin yükseltilmesi olmas yerine. Genel talep böyle oldu u için buna uyduk. Beklenen sonuca ulaflt k. Müteahit, bu bizim meslektafl m z karalamak için söylemiyorum, flöyle düflünüyor, 80 liraya al r 60 liraya taflerona veririm diye düflünüyor. O da 40 liraya baflka taflerona veriyor ve böyle 15 liraya kadar düflüyor. Biz de 3 y lda 3000 köyün Kadastrosunu bitirmek zorundayd k. Bu olmaz yapamay z diyen olmad. Yükleniciler gökteki y ld zlar afla indirir, ayaklar n za sereriz, dediler. Bunun do ru olmad n biliyorduk ama, bizim iki flapkam z var, biri mesleki, di- eri kurumsal. hale mevzuat diyor ki, en ucuz bedelle vereceksiniz. Biri 15 liraya yapar m derse, siz 20 liraya yapar m diyene veremezsiniz. Bu hepinizin bildi i gerçek. Bunu yaflad k, bundan ders ald k m? Biz kurumsal olarak ald k. Onun için yenileme ihalelerinde bunu yaflamak istemiyoruz. Bir pilot uygulama yap yoruz Ankara da iki tane. fiartnamedeki ç talar oldukça yükseltiyoruz. Bunu dan flmanl k ihalesi gibi yapaca z. Yeterlilikler, nitelikler oldukça yükseliyor. Temel hedef hizmette kalitenin yükselmesi, fiyat n düflük olmas bir parametre olmaktan ç k yor. Elbette bir parametre ama eskisi gibi tek parametre de il. Meslek olarak neler vaadediyoruz? Burada zaman yetmedi, bir sürü projeden bahsettim. Bunlar meslekte dönüflüm projeleri. Bunlar hep sizin yapaca - n z ifller. Asla umutsuz olmay n. Bugüne kadar ald - n z e itimi, diplomay yeterli kabul etmeyin. O size bir ünvan kazand racak, as l e itim bundan sonra. Gerçekten bundan sonra ne yapabilece inizi sizler ortaya koyacaks n z. SABAHATT N BEKTAfi Ayhan arkadafl m z, bölüm say s n n fazlal, akademik personelin yetersizli i, yeni bölüm açma konusunu gündeme getirdi. Türkiye nin yasal mevzuat ile ilgili, 61 Anayasas nda üniversitelerle ilgili, TBMM üniversitelerle ilgili bir kanun ç karacaksa ünivesiteleraras kuruldan görüfl alma zorunlulu u vard. 82 Anayasas yla bu tamamen kald r ld. Yeni fakülteler, üniversiteler açma, kontenjanla hepsi direkt siyasetin, hükümetin iste iyle oluyor. Üniversitelerin direnme durumu yok. Yay n yapman n ö renciye yans mas nas l oluyor? Üniversitelerde ö retim üyelerinin üç yasal ödevi vard r. Biri e itim, ö retim, birisi yay n yapmak, di eri ülke sorunlar na dan flmanl k yapmak fleklinde. Bilim yapma tabi yay n yapma ve e itim, ö retimle iliflkili, bu ö renciye nas l yans r, belki an nda yans maz ama, bir-iki y l sonra yay nlardaki yenilikler, geliflmeler e itim programlar na yans yacakt r. Bir ö retim üyesi, o alanda bir yenilik varsa bunu ö rencilerine sunmuyorsa o zaten kabul edilebilir bir davran fl de il. Candeniz arkadafl, farkl meslek gruplar ndan ö retmen atamas yap ld sorusunu sordu. Hiç bir flekilde kabul edilemez. Türkiye deki plans zl n sonuçlar ndan bir tanesi. Konuflmam n bafl nda söylemifltim. Biz plan de il, pilav isteriz, diyen zat bu memleketin tepesinde 40 y l kald. 6 kere gitti, 7 kere geldi. Türkiye de flöyle bir anlay fl yok, altyap kurulsun, bunlar n üzerine birfleyler yapal m, yok. Ni- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 107

108 7. O T U R U M hat Bey bilir, biz bafllayal m, plan daha sonra yap l r fleklinde ifller yürür. Hocalar yeni bölüm açmaya karfl ç km yor mu, fleklindeki soru vard. Hocalar da bir devlet memurudur. Sadece görüfllerini belirtirler, karar alma konumunda de ildir. Ben bölüm baflkan y m, bölümdeki bir ö retim üyesinin önerisini reddedebilirim. Benim bölüm olarak önerimi dekan reddeder. Dekan n önerisini rektör reddeder. Rektörün önerisini YÖK baflkan reddeder. Böyle bir hiyerarflik yap var üniversitede. Ö retim üyeleri karar alma noktas nda de il. Hiç bir ö retim üyesinin bunu kabul edece ini sanm yorum, varsa da az nl ktad r. CBS hangi bölümün yetkinlik alan na giriyor, CBS interdisipliner bir konu. Her mesle i biraz ilgilendiriyor, ama biz biraz daha yak n z, çünkü konum geçiyor içinde. Dolay s yla bizim, konum belirlemek temel konumuz oldu u için, biz kendimizi daha yak n görüyoruz. lk kez üniversite sanayi iflbirli inin olmamas fleklinde bir fley duyuyorum. Ben buna karfl ç kan birini duymad m. Yeterince yap lmad vurguland. Ben size kat lm yorum. Üniversite sanayi iflbirli i kesinlikle olmal. Bu ülkedeki her yurttafl direkt ya da dolayl olarak bu ülkenin kalk nmas na hayat standard n n yükselmesine katk koymal d r. Üniversite sanayi iflbirli i olmayacaksa sanayi nas l yeni teknolojiyi getirecek? lle yabanc ya para ödeyerek mi bu ifl olacak? Siz cep telefonu kullan yorsunuz, Filandiya ya para ödüyoruz. Diyar arkadafl, YÖK e kesinlikle karfl ç kt, uygulamalar na karfl ç k p, elefltirebiliriz. Mutlaka eflgüdüm kurumu olmal d r. Sa l kl bir flekilde yüksek ö renimin planlanmas nda mutlaka olunmal. YÖK ün bugünkü uygalamalar na kat lmayabiliriz, anti demokratikli ine, yap lanmas na, karfl ç kabiliriz, ama mutlaka eflgüdüm kurulu olmal d r. Bütün üniversiteleri bünyesinde bar nd r p ülkenin gerçeklerine göre eflgüdüm kurumu mutlaka olmal. Avrupa da geliflmeyi ben rönesansa ba lam flt m, arkadafl m z sömürüye ba lad. Ama o sömürüyü bilim ve teknoloji ile yapm flt r. Bizim geçmiflimize bakarsak, Osmanl dönemine 9. Yüzy l ile 16. Yüzy l aras nda slam dünyas bilim ve teknolojide ileri idi. Hatta o zaman Avrupa da Osmanl ca ö renme modas vard. O zaman da ayn Allah ve Peygamber vard. 16. Yüzy ldan sonra gerilemifltir, çünkü halifelik vard ve hala onlar n izleri vard r. Ak l ve bilim bizim topluma egemen olmam flt r. Avrupada da bu vard, yüz y l birbirlerini bo azlad lar. Kilise, din savafllar, sonra kiliseyi uzaklaflt rd lar. Sömürü olay da bu güç sayesinde olmufltur. Bugün uluslar n üstünlü ünü bilim ve teknolojileri belirliyor, diyoruz. ABD nas l Irak iflgal etti. Tek bir bomba atmadan MIT deki laboratuvarlar n sayesinde, sahip oldu u teknoloji ile yapt. Yanl fl yapt ayr mesele ama bilim teknoloji ülkelerin üstünlü ünü belirlemede yeri tart flmas zd r. Modern ö retim programlar nda yüzde aras nda sosyal dersler konuldu. Ö rencilerden bir tak m mesleki beceri ve donan mlar n sa lamas n istemiyoruz. Düflünen, sorgulayan, araflt ran, ülke sorunlar na duyarl olmalar istiyoruz. Bunun bir k sm n üniversiteye kadar almas gerekir. SAVAfi DURDURAN Kent bilgi sistemi yap l yor, veri standard var m, elbette yok. Her grup kendi kafas na göre veri topluyor. Farkl formatlarda, al p bunu nerede birlefltirece iz. Sonuçta Takbis, yaz l mlara, Çetin hocam n sunumuna geliyor. Bu birliktelik nas l olacak? Standartlar, kurallar ortaya koyarsan z, siz gösterirseniz olacak. Belediyelerde üç boyutlu kent sistemi diye baflka fleyin oldu u konusunda arkadafl m z hakl. Buralarda boflluk var arkadafllar. E er biz mesle imize sahip ç kmazsak, biraz önce hocam n söyledi i gibi, konum oldu u için haritac lar n sesinin ç kmas, elini kald rmas gerekiyor. Bu da üniversite boyunca kendimizi gelifltirmemize, onu prati e dökmemizde ortaya ç k yor. Çetin hocam n söyledi i semantik web dedi imiz GIS in bundan sonraki ortam n gösterdi. nan n bunlar önümüze ç kacak noktalar. Üniversitelerdeki e itim çok iyi olmayabilir, be enmeyebilirsiniz, ama ne yaz k ki bu böyle. Demek ki bunun üstüne koymak gerek. O da sizin ilgi ve alakan zla oluyor. Üniversitedeki e itim ve ö retim sizlere birfleyler verecek, üstüne koymak size kalacak. Sizler ne kadar baflar l olur ve hocalar n z ne kadar zorlarsan z bu ifl olur. Hepiniz bitirme tezi yapacaks n z. Onlar yerinde görerek, sorunlar üreterek, hocalar m z zorlayarak veya tersi hocalar sizi zorlayarak zaten iflin için girmifl oluyorsunuz. Sonra uygulamaya girdi inizde, pratikte bunlar karfl n za sorun olarak geliyor. Okulu bitireyim, diploma alay m, bir yaz l m da ö renirim, bir de yabanc dil varsa diye bir fley yok. Bafltan beri yabanc dil flart diye söyleniyor. Evet flart. Haritac olsan z da olmasan z da art bir de eriniz oluyor. Bir de harita konusunda bilginiz, GIS konusunda bilginiz varsa, yaz l mlar biliyorsan z böyle olur. TAKB S projesinin temelinde vard r, iflin içinde bilgi var. O yüzden web lerde gördü ümüz google eart ün üstüne iki bina koyunca üç boyutlu kent bilgi sistemi olmuyor. Kent bilgi sisteminin manas n bilmiyorsunuz. Ama flehir bölge planlama, çevre mühendisi biraz okuyup kendini gelifltirdi mi, oluyor. Ben kurultay ve sempozyumlarda görüyorum 108 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

109 7. O T U R U M haritan n ö rencileri biraz daha sönük; hay r, bilgili olan, okuyan, kendini gelifltiren ben buyum, bu yanl fl, ya da ben bu fikrinize kat lm yorum, der. Bu bilinçlenmedir. nan n ö renim hayat n zda gördü ünüz bütün dersler birbirinden daha önemli. Bir arkadafl m z fakülteler aras nda fark var m diye sordu ve birbirimize sayg m z olmad n söyledi. Kesinlikle kat l yorum. fiimdi bir telefonla, bilgisayarla birkaç saniye sonra ba lanabiliyorsunuz, akflam binip, sabah istedi iniz yerde olabiliyorsunuz. Uçak imkan varsa birkaç saatte stanbul a veya baflka yere gidebiliyorsunuz. Nerede olursan z olun, e er siz bölümü kazanm flsan z ve bilerek gelmiflseniz hedef ve amac n z biliyorsan z nerede olursan z olun, bilgiyi elde edersiniz. Elbette üniversitelerimizin imkanlar belli, bir on sene önce daha da kötü idi. nan n bir on sene sonra bundan daha iyi olacak. Laboratuvarlar olacak, daha iyi imkanlar ç kacak. Biz bölümdeki ö rencilere Selçuk Üniversitesi olarak sahip ç k yoruz. Nas l yap yoruz, MÜDEK Akreditasyon kurumunun yapt bir çal flma var. Harita bölümünü okutan fakülteler, sizler flu kurallara göre yaparsan z daha iyi olur, daha iyi e itim verirsiniz. Bu amaç çok do ru buna girmek zorunday z. Do ru mu, flu flekilde yanl fll var. E er bölüm haz r de ilse psikolojik olarak, ruh olarak altyap olarak haz r de ilse pald r küldür girmenin anlam yok. Olay orada bafll yor. Ne yaz k ki üniversitelerimizde daha neyin ne oldu u bilinmeden hemen dosyalar haz rlan yor, ö renci psikolojisi bilinmeden hemen bu çal flmalara geçiliyor. Bizler flunu yapmak zorunday z. Ad mlar m z atarken, hedeflerimizi koyarken ne yapaca m z bilmek zorunday z. Biz bu sene MÜDEK akreditasyondan geçtik. Güzel bir olay, ama flu ortaya ç k yor, yaflatmak laz m. Vize s nav sorular n n her birine minimum, orta, maksimum cevaplar al n yor, cevap anahtarlar veriliyor. Geçme notlar n z gösteriliyor. Eskisi gibi de il, herfley istatistiki olarak giriliyor. Hangi hafta ne ö retece iniz belli. Ö renci s navda kaç nc soruda zay f ald ysa onun üzerine tekrar geri besleme yap l yor. Bu bizim ulaflmaya çal flt m z bir hedef, bu giderek artacak. Bizler ne zaman keyfiyetten kurtulur, belli bir disiplin alt na girer onun kurallar na uygun hareket edersek ö renci de gelirken nereye geldi ini, hangi bölümü kazand n bilerek gelirse o ortamda ortaya ç kacak. Burada sivil toplum örgütlenmesinin önemli etkinli ini yafl yoruz. Farkl illerden, farkl bölümlerden ö renci ve ö retmenleri buraya getiriyorsak bizlerin de ülkenin de ihtiyac var. Birlikteli i böyle sa layaca z. ÇET N CÖMERT Arkadafl m z n serzeniflinden bafllayay m, bugünün yo unlu undan belki 30 A ustos u unutmufl olabiliriz, ama ben hergün Atatürk ü an yorum. Benim gibi ço umuzun içinde yaflad na inan yorum. Beni ö rencilerim tan r eleflitriye aç m ancak beni neyle suçlad n anlamad m. Arkadafl afla lamad m, ancak google dan gösterebilirdim, dedim. Mutlaka herkesin bir motivasyonu vard r, onun da bir motivasyonu oldu una inan yorum. Vaktim olsa o soruyu soranla konuflurdum. Ben herkesle konuflurum, taksi floförü, f r nc yla konuflurum. Biraz suçlay c konufluyorsunuz. Biraz güvensizli e giriyor. Savafl hocama sayg duyuyorum ama söylediklerine kat lm yorum. Üniversiteler sosyal anlamda de- iflmedi. Üniversiteye girdim, 1983 spor salonunda adamdan anahtar al r içeri girerdim, y l 2008 yine ayn adam orada ondan anahtar al yorsunuz, böyle bir fley olur mu? Kanada da yat r r 10 Kanada dolar - m anahtar m al p, insan gibi giyinir, sporumu yapard m. Ö rencilerimizin insan gibi yaflad na kat lm yorum. Benim ö rencim neden tek odalarda kalam yor, Kanada da teker teker odalarda kal yor insanlar. Oradaki gibi yemiyor. Orada at lan yiyeceklerle Afrikay doyurursunuz. Sömürge deyin ne derseniz deyin. fiuna gitmeyelim, birisi bunlar bize yapt rm - yor, demeyin. Her ülke her ülke aleyhinde çal flabilir. Sizi sömürmeye de çal flabilir. Kanada da Amerika da bizi sömürüyorlard. Benim bölümümde 80 tane yüksek lisans ö rencisi vard. Kanadal bir iki kifli vard, Malezyal, Endonezyal, Kenyal, Nijeryal, vs. bunun ad sömürü. Bizim ücretler azd, ngiltere de 7-8 bin sterlin ödersiniz. Üniversite ticarettir yurtd - fl nda. Yapt n çal flmay da orada b rak yorsun, bu sömürü de il midir? Osmanl çevresine ayak uyduramad. Ben herkesi yeniyorum, oturdu, rehavete kap ld. Çöküfl nedeni budur. Sömürüyor bizi diye otural m m? Birfleyler yapmak zorunday z, bu mücadele kolay de il. Öyle bir sistemde doktora yapmak istiyorsun ve yapam - yorsun, Türkiye nin mücadelesi budur. Bizim orada doktora yapmam z gibi zordur. Türkiye nin bugün büyük bir reforma ihtiyac vard r. Bugünkü kafalarla bu reform yap lamaz. Sorular burada. CBS kimindir demeyece iz, yanl fl yerlere tak l - yoruz, flu ifllere kim imza atar? Bir müddet ÇED e bakt k. ÇED lere baksan z a lars n z. Bak yorlar geçiyor, bir hocam z üniversitelerin yapt ÇED leri elefltiriyor. Tabiri caiz ise ÇED ler tamamen uydurma diyor. Bunlar taman ama biz yokuz orada. Benim bafltan beri söyledi im, de iflimi h zl yapmak zorunday z. Ben her gün rektörüme öneri götürüyorum. De ifltiremiyorsunuz. Bugün Türkiye yi kurtarmam z için mücadele daha zor. Büyük bir reform gerekiyor. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 109

110 7. O T U R U M G ZEM fiarlak, KTÜ JFM Bu ülkede adam kay rmac - l k ne zaman bitecek o zaman bir yere gelebiliriz. Ben de KTÜ de okuyorum, yurtta jeneratör çal flmad için elektrik yok, finallere girece iz, ders çal flmam z gerekiyor, müdüre gitti imizde, ödene in olmad n söylüyor. Biz lüks lambas nda büyüdük diyor. Y l Ama di er yandan bahçe düzenlemesine para ay rabiliyor. Neden, çünkü birilerine peflkefl çekiliyor. Bu ülkede ne zaman adam kay rmac l k bitecek o zaman bir yerlere gelebiliriz. MUH TT N SELV TOPU Bir arkadafl m zdan hakl uyar geldi, biz bunu unutmufl de iliz. 30 A ustos Zafer bayram ülkesi iflgale u ram fl, bütün imkanlar elinden al nm fl bir ulusun yapt mücadele ile 9 Eylül de zmir de bu ülkeyi iflgal edenlerin at lmas yla sonlanan bir dönemin sonucudur. Aç l fl konuflmas nda belirtmifltim. Ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla sürdürülür. Bugün bu yap lan oturumlarda da anlat lan özellefltirilmelere karfl kazan lan zafer baflka noktaya gelmektedir. Bu toplant lardaki amaç 30 A ustos ruhunu gelece e tafl maktad r. Çünkü orada emperyalizme karfl direnen bir ulusun mücadelesi yatmaktad r. Bu anlamda 30 A ustos Zafer bayram n n hem ulusumuza hem de bizler ad na kutlu olsun diyorum. Hepinize sayg lar sunuyorum. AL FAHR ÖZTEN Hocalar ma çok teflekkür etmek istiyorum. Bir fleyin alt n çizmek istiyorum. Üzerinde çok duruldu. Odam z n ve TMMOB nin görüflünü aç klamak durumunday m. Bizler üniversitelerin demokratik olmas n savunuyoruz. Bilimsel ve akademik özgürlü ü savunuyoruz. Üniversitelerin bilimsel bilgi üretme mekanlar olmas gerekti ini söylüyoruz. Üniversitelerin ticarethane, ö rencilerin müflteri olmad konuyu gündeme getiriyoruz. Üniversitelerin özel flirketlere bilgi pazarlayan ticarethaneye dönüflmemesi gerekti ini söylüyoruz. Biz YÖK e karfl y z, bunu çok net söylüyoruz. Biz bir haftad r konufluyoruz, biz sistemi de ifltimeye çal fl yoruz. YÖK ü tek bafl na de ifltiremiyoruz, Sabahattin hocam söyledi. Üniversitedeki sistemin de iflmesi gerekiyor. Hocalar n bireysel düflünceleri olabilir. Odam z n görüflünü özellikle söylemek istedim. Odam z her zaman söylüyor, üniversiteler ö rencilerle özgürleflecektir. Üniversiteler ö renciler, ö retim üyeleri ve çal flanlar n nd r. 110 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

111 8. O T U R U M Söylefli Sunay AKIN Kamp n 6 günü gerçekleflen oturumda flair, yazar Sunay AKIN ile beraberdik. Söylefli de eski zamandaki haritalar anlatan Sunay AKIN geçmiflten bugüne bir zaman yolculu u yapmam - z sa lad. Sunay AKIN sözlerine flöyle bafllad. Burada akl ma do du um kent Trabzon geldi. Trabzon un bütün sokaklar yokufl. E ri bü rü sokaklar. Benim çocuklu um böyle kabus gibi bir yerde geçti. Soka yokufl olan bir yerde çocuk oynayamaz ki arkadafllar. Benim hayat mda en kalabal k Trabzonlu 11 kifliydi. Trabzonspor. Düz bir yere kavuflmak için futbol oynamak laz m. Yoksa her taraf yokufl. Bu yokufltan dolay çocuklu umun geçti i Trabzon da evlerin çat kat yoktu. Evlerin en üst kat terast. Trabzonlu nun düz yer görme ve yürüme hasreti var. Baba -ki fasulye ay klam fl adam de ildir. Ay klasa dünya k yamet kopacak. Akflam iflten gelince eve u ramadan hemen terasa ç kard. Teras sulard. Bir yandan da yandu teras ya, ula, bakmad - n z m buna! fiimdi teras niye sulan r. O kadar mutluydu ki düz yerde su gidiyor ya, yandu teras ya. Yokufl. A abeyim okula bafllad yedi yafl nda, ben henüz alt yafl nday m. Bir hafta sonu oynuyoruz sokakta. Yokufl. Ne oynamas. Kap n n önünde duruyoruz. A abeyim, Ö retmenim dedi ve soka n sonuna do ru koflmaya bafllad. A abeyimin ilkokul ö retmeni Niyazi Bey soka m zdan geçiyor. Ama Niyazi ö retmen yere düfltü düflecek. ki elinde iki çanta, y k ld, y k lacak. Afla da meydandan geliyor. Daha da ç kacak. A abeyim kofltu, ö retmenine yard m edecek. A abeyim kofltu ya ben de kofltum ard ndan. Ben o yafllarda, o y llarda hep kofluyordum, arkadafllar. Niye bilmiyorum. Koflan birini gördüm mü ben de pefline tak l yordum. H rs z, polis hiç farketmez. A abeyim benden önce vard Niyazi ö retmenin yan na. Niyazi ö retmenin elindeki düzgün çantay ald. A abeyim yüksek inflaat mühendisi oldu. Ben de arkas ndan Niyazi ö retmenin yan - na vard m, di er çantay ald m. O yamuk. E ri bü rü birfley. Soka n öteki ucuna kadar yard m ettik. Niyazi ö retmen e ildi bizi öptü. Teflekkür ederim yavrular m dedi. Hiç unutmuyorum Niyazi ö retmenin üstünde kahverengi tak m vard. Beyaz gömlek, kahverengi kravat, çok fl kt. stanbul da bir gösteride bunu anlatt m. Babam terzi Tuncay dinleyicilerin aras ndayd. Sonra yan - ma geldi, Ula Sunay, Niyazi ö retmenden bahsettin. Kahverengi tak m elbiseden bahsettin. Onu ben diktum da. dedi. O kadar mutlu oldu ki o elbiseden bahsetti ime. Niyazi ö retmen bizi öptü ve gitti. O gece ben alt yafl nday m, bafl m yast a koydum ve a lad m. Ama nas l, hüngür hüngür. Kimse beni azarlamad, pataklamad. Sevinçten, çünkü soka m zdan bir ö retmen geçmiflti. Bir ö retmenin geçti i soka m z var. Ben insan n mutluluktan da a layabilece ini alt yafl nda o gece ö rendim. Bunu flunun için anlatt m. Ben hayattan en çok ö retmenleri sevdim. Okulla, dersle aram hiç iyi olmad, yanl fl anlamay n. Ö retmenlerimi çok sevdim. Fakat nöbetçi ö retmen hariç. Öyküyü de bunun için anlatt m. Nöbetçi doktor ve nöbetçi eczac ile bir al p veremedi im olmad. Hala giderim okulun kap - s nda karfl larlar, ö retmenler, müdürler. Hoflgeldiniz okulumuza falan filan. Bahçeden geçerken nöbetçi ö retmen durur, almam selam n. Nedeni anlataca m olay. Ben de okula bafllad m. Okulun ikinci veya üçüncü günü. Dumlup nar ilkokulu. Siyah önlük giyiyorduk biz o y llarda. Kimler burada siyah önlük giydi. Ooo karga sürüsü. Burada gençler var dendi. Ama öyle görünmüyor. Biz o y llarda, yavru kargalar gibiydik. Ben sürekli koflard m. Teneffüs zili çal nca koflmaya bafllard m di er zile kadar. Nöbetçi ö retmene yak n geçmece oynuyorduk. Bak yorum nöbetçi ö retmenin gözü bende. Bana bak yor böyle. Ona en yak n geçenin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 111

112 8. O T U R U M ben oldu umu anl yor. Yine kofluyorum nöbetçi ö retmenin yan ndan. Nöbetçi ö retmen bana iflaret ederek, Gel dedi. Koflarak yan na gittim. Yavrum sen ne de güzel yak n geçiyorsun öyle dedi. Nöbetçi ö retmenin k ta sahanl ndan girdim ve anlad m ki durum kötü arkadafllar. ki metre kala durdum. Ne var ceplerinde! Ceplerim böyle kapal. Ç kar onlar! Kumafl parçalar. Terzinin çocu unun cebinde ne olur. Nöbetçi ö retmen elinin tersiyle bana bir tokat. Kumafl parçalar yerlere düfltü. Bana söylüyor ama bütün bahçeye duyuruyor. Bir daha bu pis fleyleri okula getirme. Böyle pis fleyler okula gelmez. Okula böyle fleyler gelmez. Arkadan bir iki arkadafl m gülüyor. Kim olduklar n görmemek, tan mamak için arkaya bakmad m. Aram bozulmas n diye. Çünkü ö retmen duyuruyor bütün bahçeye. Bu pis fleyleri al git çöpe at! Toplad m o kumafl parçalar n, çöp kutusu bahçenin öteki ucunda. Çöp kutusuna kadar yürüdüm. Ben hayat mda yaln zca o an okulun bahçesinde yürüdüm, koflmad m. Nöbetçi ö retmeni protesto ediyorum ya. Ki ben ilerde çok protesto yürüyüflüne kat lacakt m. Bu ilkti. Gittim onlar çöpe att m. Babam elbiseleri kesip biçerken, dikifl makinesinin yan nda oturmay çok seviyordum. Beklerdim ki o kumafl parçalar yere düflsün. Toplay p getiriyordum o kumafl parçalar n mutfa a. Mutfakta dev bir masa vard. O kadar büyük masan n ne ifli vard mutfakta anlayabilmifl de ilim. Dev bir demir masa. O kumafl parçalar n masan n tam ortas na koyuyordum. Ben de küçü üm, sandalyeye ç k p dizlerimin üzerine masaya yat p kumafl parçalar n n yan nda kitap okuyordum. Annem yavrum, kitab kenara getir, otur, kenarda oku. Ben de bilmifl bilmifl anneme flunu söylüyordum; bunun ad orta atlas E er kenar atlas olsayd, ben de kenarda okurdum. Üçüncü dördüncü s n ftay m. Bir gün kap çald, mahalledeki çok nefleli arkadafllardan biri. Kap n n önünde öyle mahsun duruyor. lk defa onu öyle görüyorum. Hayrola! Sunay, senin orta atlas n var m? Var, senin? C k, yok Aaaa, adam n orta atlas yok. Orta atlass z bir çocuk. Ödünç verir misin? Ö retmen ödev verdi de. Ben odama gidip raftan orta atlas al p kap ya geldim ve orta atlas n ortas ndan ikiye bölüp arkadafl ma verdim. Ben o gün bu gündür insanlar neyi paylaflam yor anlam fl de ilim. Senin de orta atlas n var. Ben kitaplardan önce haritalar sevdim. O orta atlasta ülkeler vard, ülkeler çizili idi. Babam n kesip biçti i o kumafl parçalar n her kumafl parças na bir ülke çizerdim. Böyle bir oyun bulmufltum kendime. nce uzun bir kumafla ne çizebilirsiniz? fiili. Afla s biraz top gibi olana talya, Sicilya ile birlikte. Böyle böyle oyunlar oynard m. Daha sonra s n rlar ndan kesip, bütün o kumafl parçalar n ceplerime doldururdum. Ceplerimde bütün dünyay tafl d ma inan yordum. Ama nöbetçi ö retmen bunu anlamad. Onun için o kumafl parçalar okula getirilmemesi gereken pis fleylerdi. Yaflad m o fley beni haritalardan so utmad. Kitaplardan çok ve önce haritalar sevdim. fiunu çok iyi bilmeniz gerekir ki, mutlaka ö rencilerimize anlatmal y z ki, haritalar edebi metinlerdir. Ama bugüne kadar herhangi bir edebiyat toplant s nda, derste veya televizyon program nda bir haritan n konufluldu unu duydunuz mu? Yok. Böyle bir Türkiye bu yüzden. Haritalar edebi metinlerdir. Haritalar çok eskiden nas l haz rland, benim özel ilgi alan m. Hepsi çok eski, herbiri antika binlerce harita gördüm ben müzelerde. Özellikle arad m buldum onlar. Bir edebi metin karfl s nday m çünkü. Eskiden nas l çizilirdi? Bugün herfley var teknik, optik var. Çek fotograf n çok kolay. Ama yüzy llar öncesinde bu haritalar ressamlar boyuyordu. Ressamlar n ifliydi. Bir ressam bir dünya haritas haz rlamak istedi inde atölyesini özellikle tasarl - yordu. Tam ortaya sovalye, üzerine de tuvali koyuyordu. Dünya haritas n resmedecek. Bir yanda boyalar, f rçalar. Harita ç k yor baksana rituele. Atölyenin öteki yan na kitaplar koyuyordu. Gezginlerin, seyyahlar n kitaplar. Dünyay gezip anlatanlar n kitaplar. Ve yüzy llar öncesinde dünya haritas n resmedecek olan ressam önce bafll yordu kitap okumaya. Haftalarca okuyordu. Önce kafas nda çiziyordu dünyay. Okuyordu, gezginler, seyyahlar, dünyada ne gördü, o nas l yorumluyor. Ve tafl ran damla geliyordu. Geçiyordu boyalar n taraf na al yor f rçalar, boyalar. Bembeyaz bir tuval. Okumufl. Bafll yordu dünyay resmetmeye. Yani sözcükler ve renkler ressam n f rças nda bir araya geliyor dünyay oluflturuyor. Bir yandan sözcükler ak yor, bir yandan renkler. O yüzden haritalar edebi metinlerdir. Pekçok haritada masallar, öyküler resmedilmifltir. Haftalarca sürüyordu, aylarca. Dünya haritas n resmeden ressam en son flunu yap yordu. Bu bir gelenek. Son f rça darbesi kald. F rças n kahverengi boyaya bat r - yor. Okyanusa bir nokta koyuyordu. Son bir ada çiziyordu. O adaya da sevdi i kad n n ad n arma an ediyordu. O ada orada yok ama olsun, o harita var oldukça sevdi im kad n n ad orada yaflas n. Bu yüzden tarihte birçok denizci kayboldu. Düflünsenize kaptan köflkündeyiz. Her taraf ufuk çizgisi, en ufak kara parças görünmüyor. Okyanusun ortas nda gemi durmufl. Kaptan gayet sinirli, yan nda serdümen. Serdümenin elinde harita, surat pancar gibi k rm z. Ama abi sabel adas yaz yor! Yok... E er haritay haz rlayan ressam çapk n biri ise tak m ada. Bizzat gözlerimle gördüm. Almanya n n Nürnberg kentinde günümüzden y l önce Alman ressan haz rlad dünya haritas na sevdi i kad n için k ta koymufl. Abartanlar var. Bu harita çok tart fl ld. Çünkü ressam n sevdi i kad na arma- an etti i k ta t pat p Avustralya. Cames Cook 112 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

113 8. O T U R U M 1700 lü y llar n sonunda gitti oraya. Ondan 150 y l önce nerdeyse, denizin bile olmad Nürnberg de Avustralya y nereden bilsin ve çizsin. Adam n bir fley bildi i bir fley yok. O sadece afl k. Demek ki aflk insana Avustralya y bile bulduruyor. Haritalar hala haz rlan yor. 3 y l önce iflin teknik yan n bir yana b rakacak olursak, bir konu, bir öykü anlatan insanl n çok farkl yönüne fl k tutan haritalar haz rlan yor. Bunlardan biri üç y l önce ç kt. Bütün geliflmifl ülkelerde olay oldu. Yeni bir dünya haritas boyand. Büyük yank uyand rd, internet var, haber yay l yor. 3 y l önce Dünya Kitap Okuma Haritas ç kt. Hiç kolay de il. Siz dünyay o dünyay oluflturan toplumlar n kitap okuma al flkanl klar na göre boyamak istiyorsan z, pekçok istatistiksel veriye hakim olman z gerekir. Bir ülke içinde bir y lda kaç kitap yay nland? Bir ülkede kütüphanelerden kaç kitap al nd okundu? Ka t tüketim oran! Pekçok bilgiye hakim olman gerekir ki, dünyay boyayabilesin. 7 y lda haz rland bu harita. Anketler yap ld özel. Alan çal flmalar. Bütün ülkelerde haber oldu ama bir ülke hariç. Dünya Kitap Okuma Haritas n haz rlayan da bir Türk. Ferhat Özer. Bu Dünya Kitap Okuma Haritas nda kitab n en çok okundu u ülkeler uçuk mavi, ayd nl k. çeri fl k giriyor. Süt litre ile ölçülür de il mi? Kumafl metre ile. Uygarl k ne ile ölçülür? Bir toplumu oluflturan bireylerin, gündelik hayatta, sokakta kulland klar sözcük say s ile ölçülür. Azami 600 dür. Bir ülkenin sokaklar nda insanlar en az 600 sözcük kullan yorsa uygarl k ç tas n n üstüne geçmifltir. Çünkü beynimizde tafl d m z sözcük say s kadar kendimizi anlatabilir, bu say kadar karfl m zdakini anlayabiliriz. Türkiye de bu ç ta 200 sözcü ün alt na düflmüfltür. Bunun için sak n ola televizyon haberlerinde izledi iniz o sabah kahvalt lar ndaki gibi yumurta hafllay p tokuflturmalar marifet, siyaset, politika sanmay n. 600 sözcü ün ç tas n n üzerine ç kan toplumda tart flma vard r. Tabi ki koyun kurt ile gezerdi, fikir baflka baflka olmasa elbette. Orkestra düflünün, bir yandan üflemeli çalg lar, bir yandan, vurmal, yayl çalg lar, senfoni bir bütün olur. Düflünce mecliste budur iflte. Tabi herkes ayr düflünecek, ama enstürman çalmay biliyorsan z. Yani 600 sözcükten fazlas n kullanan bir toplumda ancak bu mümkündür. Onun alt ndaki polemiklerden, kutuplaflmalardan, cepheleflmelerden baflka bir fley de- ildir. Kabaca ben buna cehalet derim arkadafllar. fiimdi kitab n en çok okundu u ülkeler aç k mavi. Derken kimi ülkeler sadece mavi, kimi ülkeler lacivert, mor, üstüne basarak söylüyorum Kitap Okuma Haritas nda kimi ülkeler kapkara. fiimdi karanl k olan yerlere bakarak düflünün. Çat flmalar n, terörün, yumurta tokuflturmalar n n oldu u ülkeler. Politika, siyaset, ayd nlanma yani sizin haberlerden rahats z oldu unuz co rafyalarda, Dünya Kitap Okuma Haritas nda karanl k olan yerlerle örtüflmesine raslant diyebilir miyiz? Görmüfl oldu unuz harita yaklafl k üç parma m kal nl ndaki bütün o bilimsel, istatiksel verilerin, anketlerin yer ald kitab n son sayfas nda yer al yor. O kitaptan nab z olsun diye bir bilgi sunuyorum size. Bir paragraf da de il, k sa bir bilgi. Japonya da bir y l içinde bir kifliye düflen kitap say s 24. Fransa da 14, Türkiye de bir y l içinde bir kitaba düflen kifli say - s 6. Mesele bu. T pta buna teflhis, tan diyorlar. As l iyilefltirilmesi gereken, as l çözüm bekleyen mesele bu haritada gördü ünüz. Baflka bir fley de il. Uygarl n yolculu unda, insanl n seyrinde Dünyan n Kitap Okuma Haritas bu de ildi. 13. Yüzy la kadar kitab n en çok okundu u yerler aç k mavi, okunmad yerler karanl kt. 13. Yüzy lda hangi alimlerin kitaplar yasakland, yak ld, yerlerine neler konuldu. Yerlerine konulanlar bugün çok kolay bulabilirsiniz. Bunu bulmak sizin ifliniz. Sen bana bunun haritas n çizsene hocam. Haritalar yol gösterir, bana insanl n, ayd nlanman n haritas n çizsene. Önce kafay doldurmam z gerekiyor. Araflt r n bunu. Bir dakika kendimize haks zl k yapmayal m. Biz devlet dairelerinin bile kitap yay nlad n biliriz. Bizde Devlet Karayollar Yay nlar vard r. Yolun kendisi yok ayr mesele. Yol olsayd her y l 7-8 bin insan m z ölmezdi yollarda. Her birimizin mutlaka bir yak n trafikte ölmüfltür. Ben bir de flu nüfus planlamay anlam yorum y l nda da 8 bin insan trafik kazas nda ölür. Niye? Kafadan ölür. Hakikaten de ölüyor trafik kazalar nda 9 bin insan ölecek. Niye? Bir fley yap. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 113

114 8. O T U R U M Ölüyor ama. Nüfus planlamas böyle. Bunu anlayan var m? Ben anlam yorum. stanbul da deprem olacak, 300 bin ceset torbas haz r. 300 bin kifli ölecek. Daha olmad, ölecek. Bunlar henüz yafl yor, ama ölecek. Öyle planlad k. Böyle bir fley olabilir mi? Bu uygarl k m d r? Nedir? Bu insanlar arka arkaya kaç kitap okudu, komidinlerinin üzerinde üç kitap durdu mu bunlar n? Devlet Su flleri Yay nlar var. Sadece bunlar kitap olarak yay nlayaca m. PTT in 261 nolu yay n flu; Türkiye ye girmesi ve elden ele dolaflmas yasak kitap adlar. Böyle kitap yay nlan r m? Bunu yay nlamay sivri ak ll biri ak l etti, yay nlama. PTT yay n kurulu oturdu. Biri herhalde flunu söylüyor, Arkadafllar epeydir bir neflriyat yapmad k. Bir fikri olan? Amirim benim bir fikrim var. Buyur yavrum. Türkiye ye girmesi yasak, haliyle de kabahatiyle elden ele dolaflmas yasak olan bütün kitaplar bir arada toplayay m amirim. Aferin, alt maafl ikramiye! Peki biri ak l etti, niye yay nl yorsun? stanbul Kitap Fuar nda dolafl yorsunuz ya arada bir anons De erli kitap severler PTT stand nda Türkiyeye Girmesi ve Elden Ele Dolaflmas Yasak Kitap Adlar, adl eser imzalan yor, ilginizi bekliyor. Bu kitab arad m kütüphanemde, arflivimde olsun diye. Ancak arkadafllar söyledi, bofluna arama bu kitap yasaklanm fl. Haritalardan söz ettik mutlaka sizin pirinizden söz etmek gerekir. Piri Reis in haritas nas l bulundu bilen var m? Y l 1929 Topkap saray onar l yor. Bizim yenileflme hareketleri ile Dolmabahçeye ç kt lar ya, Topkap saray biraz harap. Cumhuriyette oray müze yapacak. Hem iflçi, emekçi kardefllerimiz oralar onar yor, hem de tarihçiler, arkeologlar envanter tutuyor. Bir taraftan restorasyon, bir taraftan envanter çal flmalar. Görmüfl oldu unuz harita gerçe in beflte birlik k sm. Beflte dördü kay p. Orada çal fl l - yor, iflçi kardefllerimiz oturmufl yemek yiyorlar. Nas l yenir yere bir fley serilir, üzerine ne varsa konur. Benim güldüklerime kimse gülmüyor. Tuzla da filikaya insanlar koyup att lar. Filika tehlike an nda kullan lacak bir fley. Siz var ya Türkiye de hiç bir iflçiyi filikaya bindiremezsiniz. Oysa onlar hep gemide b rak l r. Filikaya hep baflkalar biner kaçar. Kara mizah. Onlar geminin sahibi. Onlar kaptan en son terkeder. Nereye gidecek adam, ne çifte pasaportu var, ne hesab, ne paras var. Bu ne ikiyüzlülük. Neyse iflçiler yemek yiyorlar, yanlar ndan geçen tarihçi, yemek yenilen örtüyü farkediyor. Piri Reis in haritas böyle bulunuyor. Hem de harem dairesinde. Harem dairesinde ne ifli var aç klanabilmifl de ildir. Bir cariye kaçarken koynuna m sokmak istedi, Piri Reis in sevgilisi olabilir art k fantaziler al r bafl n gider. Bu beflte birlik k sm. Burada benim tezim flu; Bu harita mutlaka cuma günü bulundu. Niye? Pazartesi, Sal, Çarflamba, Perflembe, kesip kesip sofra bezi yap lm fl, kala kala bu kald. Yabanc lar gelip bunu inceledi inde bunun üzerinde de iflik renkler tesbit ettik bunlar nedir? Diye düflünüyorlar. Onlar bizim kavun, karpuz, peynir mi diyeceksin. Diyemezsin. Bugün dünyan n uzaydan fotograf çekildi inde, o fotograf ile Piri Reis in haritas yan yana geldi inde Amerika n n Atlas okyanusu k y lar birebir ayn y l nda yapmaya bafllam fl, iki y l çal flm fl. Gelibolu da 1513 y l nda dönemin padiflah Yavuz Sultan Selim e sundu. O da kellesini uçurdu. Büyük bilim adam d r Piri Reis. Bir Piri Reis müzesi olmad için bunu anlatam yoruz. Toplumlar müzelerle ayakta durur arkadafllar. Toplumlar n belle i, haf zas müzelerdir. ABD neden güçlü? S sulara girmeyelim, derinlerde düflünelim. fiöyle veya böyle. Niye güçlü? Tank, topu, dolar var diye mi? ABD nin 18 bin müzesi var. Tarihleri ne ki, geçmiflleri ne ki, çalm fllar. Bunu geçin. 18 bin müze ne demek? Bu bellek, haf - za demek. Bir Alman hayat nda her gün bir müzeye giderse, ömrünün 16 y l n hiç soka a ç kamadan ülkesinin müzelerinde geçirmek zorunda kal r. Almanya y güçlü yapan ne? Paris teki Louvr müzesinin koridorlar n n uzunlu u 12 km. Ben size bir fley söyleyeyim. Atatürk Dolmabahçe saray nda ölmemifl olsayd, biz oray müze de il çoktan otel yapm flt k. Yalan m? Piri Reis müzemiz yok. Haydarpafla Gar konufluluyor. As l harita bu. AB ye girmek istiyoruz. Paris te Dorsey Gar vard, kapand, ertesi günü Dorsey müzesi oldu. Haydarpafla gar kapanacak, ne diyorlar. Al flverifl merkezi, otel, motel. Hani Avrupa Birli ine girece iz. Neyle? Hiç bir kifli flu soruyu sordu mu? Birliklerine girmek istedi imiz Avrupa ülkeleri önce zengin olup, paray bulup sonra m müzelerini açt lar. Önce müzelerini kurup, o bilimin, haf zan n, belle in koridorlar ndan geçip öyle mi bugüne geldiler. Hani nerede bir Piri Reis müzesi. Aç klamam z gereken flu. Bu benzerlik nas l olur? Amerika n n do u k y lar çok iyi bilindi i için mi? Elimizde çok harita var ama çeliflkiler, farkl l klar var. En do ruya yak n olan, neredeyse yüzde 95 lik oranda do ru olan Piri Reis. Eric Von Daniken, okuyan n z var m? Hep ayn kuflak okumufl. Tanr lar n Arabalar n yazan. Onun gibi düflünenler bunu Piri Reis yapmad. Kim yapt? Uzayl lar. Gelirken getirdiler. Eric Von Daniken gibi düflünenlere M s r Piramitlerini M s rl lar m yapt? Düflünün tarihin bir sayfas nda uzayl lar gizli gizli M s r a geldi, piramitleri yapt rd. Yap n ilerde turizmden kazan rs n z. Gelibolu ya gelip Piri Reis e harita yapt rd. Yap ilerde karizmatik olursun, harita denecek, ilerde fakülteleri kurulacak, yap m dediler. Z rt p rt gelip birilerine bir fley mi yapt rd bu uzayl lar. Peki Piri Reis bunu nas l yapt? Dostlar m haritan n buras nda kocaman bir metin var. Gördünüz mü? Bu haritay yapabilmek için kaç kitap okudu, hepsinin ad n veriyor. Kaç tane ünlü haritac n n metinlerini karfl laflt rd hepsinin ad var. Sende de o kadar kitab oku, aralar ndaki benzerlikleri, farklar 114 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

115 8. O T U R U M ç kart sen de yapars n. Ortada mucize falan diye bir fley yok. Bir haritan n yap lmas için ortaya konan beyin ve yürektir. Uzayl filan hepsi hikaye. Neden o Piri Reis müzesinde o kitaplar n orjinallerini bulup, sergileyip, onlar n aras ndan geçip, o beyin yolculu- unu anlatm yoruz. Bir milletin zenginli i hisse senetlerinde de il, hissi senetlerindedir. Hissi senetlerini unutan bir toplum karanl a mahkumdur. Piri Reis bu arada çok önemlidir, kulland kaynaklar aras nda flunu söylüyor. Amcam Kemal Reis in yetifltirdi i Kolomb un seferlerine kat lan üç denizcinin anlatt klar ndan da yararland n yaz yor. Kristof Kolomb hayat nda dört sefer yapt Amerika ya. fiunu düflünmek hakk m z de il mi? Piri Reis i de yetifltiren Kemal Reis in bir adam, Kolomb un yan nda m yd? Bunu nas l ö renece iz. Tabi okuyarak. Kolomb seferlerinde günlük tuttu. Sefere ç kt günden itibaren günü gününe günlük tuttu. Bir yerinde gemilerde isyan ç kt n yaz yor. Gemiciler korkuyoruz, geri dönelim diye isyan ettiler. K r lma noktas, Kolomb diyor ki, isyan karan n üç gün sonra görülece ini söyleyerek bast rd m. Bunu bana o söyledi, ona güveniyorum. Onu bunun için yan ma ald m. Gerçekten de üç gün sonra göründü. ki ya da dört de il. Kolomb ilk karay görene çok büyük para mükafat vaad etmifl ama vermemifltir. Neden vermedi ini günlü e flöyle yaz yor. Karay ilk o gördü. Y ld zlardan kerteriz alm fl, biliyor. Kapt r r m paray. Çünkü paray ona verseydim gemiciler isyan ç - kar rd. O baflka bir rktan ve afla l k bir dindendi. Bilgiyi böyle puzzle gibi birlefltirmek gerekiyor. Eksikler var ama böyle bir fley de var. Piri Reis in bir de bir kitab var. Kitab Bahriye. Nas l ki Strabon Co rafya kitab nda bütün dünyay anlatt ise, Piri Reis de haritalar yla herfleyiyle anlat r. Amerikadan bahseder ve flu bilgiyi verir. Bu k y lara Antilya derler. Amcam Kemal Reis taraf ndan 1465 y l nda gidildi. Buyurun 500 y l önceki bilgiler ve belgeler hepsi duruyor. Piri Reis in haritas dedim ya, haritalar edebi belgelerdir. Herkesin cebinde var, 10 YTL nin üzerinde var. Büyük bir bal k ve üzerinde atefl yak yor adamlar. Bu öykü her kültürde var. Git git adamlar bir ada gördüler, adaya ç k p atefl yakal m demifller, bakm fllar balina. Buyurun Piri Reis masal çizmifl. Kim demifl haritalar edebi metin de ildir diye. Binlerce örne i var bunun. Öyküler, fliirler, aflklar. Piri Reis in haritalar nda enfes yelkenli gemiler var. Piri Reis in haritalar için iki fliir var edebiyat m zda. Biri yak n tarihte kaybetti imiz lhan Berk in. Öteki Naz m Hikmet in. Naz m Hikmet Piri Reis in haritas için fliir yazm flt r. Bunu 1950 li y llar n sonunda yazd Naz m Hikmet. Amerika ve Rusya aya gitmek için yar - fl yor, so uk savafl dönemi. Elimde olsa her yere bu fliiri koyar m, bütün fakültelerin girifllerine. Cebinizden ay rmay n, hatta ezberleyin. fiöyle bitiyor, uzaya gidiliyor ya, o uzaya giden gemiler, Piri Reis in haritas ndaki yelkenli gemilerdir. Piri Reis in haritas ndaki yelkenlilerle uzaya gidiliyor. Bilim ayd nlanma tarihine sahip ç k yor. Biz ayd nlanma bilim tarihimizi bilmezsek uzay bize çok uzak. Ben insan n uzaya gitme düflüyle ilgili bir kitap haz rl yorum 11 y ld r. Haziran ay nda Orlando da Kenedy Uzay merkezindeydim. Giden bütün Apollo serisinin herfleyini müze yapm fllar sergiliyorlar. Apollo 9, armalar vard r ya, armalar da sergileniyor. Apollo 11 den sonra aya giden Apollo 12 nin armas n görünce öyle kala kald m. Çünkü arma buydu ve dakikalarca karfl s nda kald m lu y llarda yap lan bir harita, 1950 lerde bir flairin yazd fliir ve... Ne denir buna? Öylece kala kald m. Orada Neil Armstrong un görüntüsü var. Size canland r - yorlar, nas l gitti, kalk fl an n birebir canland r yorlar, etkileniyorsunuz. Sonra Neil Amstrong un görüntüsü ç k yor, anlat yor. Bir yerde duruyor, evet aya biz gittik. Bunu biz neyle baflard k biliyor musunuz. Bir tek nedeni var, çünkü aya ulaflmay en çok biz hayal ettik. Baflka hiç bir fley de il. Hayal ve gerçek. ki kanat gibi, birini kullan rsan uçars n. AL FAHR ÖZTEN HKMO olarak ve Tapu Kadastro Genel Müdürlü- ü Sultanahmet te Harita ve Kadastro Müzesi kurulmas çal flmalar na bafllad k. Çal flmalar h zla devam ediyor. Sizler ad na teflekkür etmek istiyorum say n Ak n a. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 115

116 9. O T U R U M Düflünmede Yöntem ve Çeliflkiler Vecihi T MURO LU Kamp n 7. gününde gerçekleflen ve HKMO Onur Kurulu üyesi Halil KAY- NARCA n n sunufl yapt ve araflt rmac yazar Vecihi T - MURO LU nun konuflmac oldu u söyleflinin konusu Düflünmede Yöntem ve Çeliflkiler idi. E er üye-örgüt iliflkilerinde karfl l kl yabanc laflma varsa vede bunun do al sonucu güç kayb yaflan yorsa burada bir çeliflki var demektir li y llarda uygulanan politikalar sonucu, duyars zlaflt r lan meslektafllar m z da bu çeliflkinin içerisinde yer almaktad rlar. Bu meslektafllar m z Odalar ne ifl yap yor? tümcesinin arkas - na s nmakta, kendi anlay fllar nda bir oda yaratmak için bile herhangi bir sorumlulu u göze alamamaktad rlar. Odalar n ne ifl yapt klar n bu meslektafllar m - z n gelip görmeleri gerekmektedir. De erli arkadafllar hepinizi sevgi ve sayg ile selaml yorum. Çeliflkiler sözcü ünün nemaland r ld -, bu y lki yaz e itim kamp etkinli imizde yine beraberiz. Yine beraberiz diyorum, bundan önceki etkinliklerde sizler aram zda yoktunuz. Bundan sonraki süreçte sizler de aram za kat lacak, eylem ve inanç birli i içerisinde hepbirlikte olaca z.. T pk burada olan 70 lik delikanl olan a abeyilerimizin bizlerle birlikte olmas gibi. Vecihi Timuro lu hocam zla ikinci kez beraberiz. Bize konuk oldular, katk koyuyorlar, fleref verdiler güç verdiler. Kendilerine bir kez daha huzurlar n zda hofl geldiniz diyorum. De erli arkadafllar, aç l fl konuflmalar nda ve di- er konuflmalarda de erli yöneticilerimiz odam z ve iflleyifli hakk nda bize bilgiler sundular. Ö leden sonraki oturumda da hemen hemen kuruluflundan itibaren odam z ve mesle imizi s rtlayarak bugüne getiren, 70 lik delikanl lardan, 60 y ll k geliflme ve çeliflmeleri dinleyece iz. Mustafa Kemal diyor ki, tarihi yazanlar, yapanlara sad k kalmazsa de iflmeyen hakikatlar flafl racak hal al r.. Bu 70 lik delikanl lar mesle imizde tarihi hem yapt lar, hem yazd - lar ve bu birikimlerini ö leden sonra da anlatacaklar. Onlar n konusuna girmeyi istemiyorum ama kurumsal varl m zla devletin çeliflkisini iliflkilendirmek için bir al nt yapmak istiyorum. Ayr ca birazdan konuflacak olan 80 lik delikanl - n n konuflmas yla ilgili söyleyeceklerime dayanak olarak birkaç olgudan söz etmek istiyorum. Odalar olarak varl k nedenimiz olan 1954 tarihli yasan n gerekçesinde özet olarak lim ve fenni gelifltirip memleketimizi mamur hale getirmek. denilmektedir. Odalar olarak bizlerin olaylar alg lay fl - m z ile yasan n amac aras da bir çeliflki olmad gibi do rudan iliflki bulunmaktad r. Yasa ilim ve fennin geliflmesini sadece e itim kurumlar na b rakmay p, Odalar n da katk s n düflünmüfltür. Ben de bir anlamda bu anlay fl için buraday m. Burada da bir çeliflki yok. Ancak hükümetler 70 li y llarda odalar ve ba l oldu u birli in kapat lmas için yasa teklifi vermeyi cesaret edebilmifller ve çeliflki de tam bu noktada bafllam flt r Anayasas ve onun getirdikleriyle de, odalar n gücünü azaltabilmek için devlet memuru olan mühendislerin, odalara üye olma zorunlulu u kald r l yor. Oysa yasa ç kt nda asker olan mühendislerin bile odalara üye olmadan mühendislik yapamayacaklar yasada yer almaktayd. Çeliflki devam ediyor. Ayr ca Anayasam z n 135. Maddesinde öyle bir eklenti var ki, devlet kamu iflleyiflinde kendisine yard mc olarak kurdu u odalar n, valiler taraf ndan kapat labilece ini ön görüyor. TMMOB yi kuran siyasi kanad n temsilcisi de her f rsatta temsilcisi ve devam oldu unu savunur dururlar bu iktidarlar burada da bir çeliflki var. Gerek 116 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

117 9. O T U R U M örgüt olarak gerek onu meydana getiren bireyler olarak mesle imizi uygularken bizlerin yaflad çeliflkilerimiz olmuyor mu? Mutlaka oluyor. E er üye-örgüt iliflkilerinde karfl l kl yabanc laflma varsa ve bunun do al sonucu güç kayb yaflan - yorsa burada bir çeliflki var demektir li y llarda uygulanan politikalar sonucu, duyars zlaflt r lan meslektafllar m z da bu çeliflkinin içerisinde yer almaktad rlar. Bu meslektafllar m z Odalar ne ifl yap - yor? tümcesinin arkas na s nmakta, kendi anlay fllar nda bir oda yaratmak için bile herhangi bir sorumlulu u göze alamamaktad rlar. Odalar n ne ifl yapt klar n bu meslektafllar m z n gelip görmeleri gerekmektedir. Ancak gelip görmeleri durumunda da oda yönetimlerini daha iyi yapacaklar sav nda bulunacaklard r. Çeliflkisiz insan n kendisine, ailesine ve ülkesine sonuç olarak da insanl a yararl olabilmesi için üç fleye gereksinimi oldu unu düflünüyorum. Bunlardan birincisi; bir insan n iyi bildi i bir ifli olmas d r ki mesleki örgütlülük için bu unsur mutlaka gereklidir. kincisi; bir mühendisin yapt iflin neye ve kime hizmet etti ini bilmesidir. Üçüncüsü ise; ilk ikisinin yapabilmesi için egemenli in ulusa ait olmas - d r. Bunlar elde edebilmek, süreklili ini sa lamak bireysel çaba ve sorumluluk gerektirir. Bunlar birkaç cümle ile açmak istiyorum. Cumhuriyet ilk kuruldu unda, ülkede de iflik meslek disiplinlerine ait 283 tane mühendis bulunuyormufl. Say n n bu denli az olmas ndan dolay kalk nmak için mühendis mektebi aç lmas gerekir denilmifl. Bir tane mektep yetmez iki tane açmak gerekir denilmifl ve aç lm fl. Günümüze de in süreç bu flekilde devam etmifl ve o kadar çok mühendis mektabi aç lm fl ki, kalk nmada politikac lar n gönlü hofl olsun diye moda olmufl mühendis mekteplerinin aç lmas. Hemen hemen her kente bir mühendislik okulu aç lm fl. Mühendislik okulu aç lmas olay, neredeyse Kayseri ye liman aç lmas haline dönüflmüfl. Öyle ki mezun olan mühendislik ö rencilerinin nitelik sorunu bilim kurullar yerine, odalar m z düflündürür olmufl. Y l 2008, odalar m za kay tl yüzbinlerce mühendis bulunmas na karfl n biz halen yeteri kadar kalk namam fl bulunmaktay z. Peki bu çeliflki neden? Birileri bize, geri b rak lm fl, b rakt r lm fl ülke demiyor da, bizi kalk nmakta olan ülkeler san ile ödüllendiriyorlar. Kalk nman n mühendislik hizmetleri ile sa lanaca do rudur. Üretilen mühendislik hizmetinin hangi toplumsal yarar için oldu u bilinmezken, bu hizmetlerin do rusu nedir bilinmeden ve do rusunu biliyorken de yanl fllara ses ç kart lmaz ise, karar alma süreçlerinde katk m z yok ise, k sacas gözlerimizi kapay p, vazifemizi yap yorsak hesap kurdu olmam z iyi mühendis oldu umuzu göstermez. Bir mühendis olarak bu sorumluluklar n fark nda de ilseniz Çeliflkiler içinde birilerinin güdümünde iflveren ile iflçi aras nda kalan ara bir eleman olursunuz. Ayr ca ülkeye hiçbir yarar olmayan yat r mlarda ifl bulduk diye sevinirken bir taraftan gelece inizi karart r, di er taraftan ülke kaynaklar n tüketirsiniz. Egemenlik baflkalar na ait, ya da sizden parça parça hissettirilmeden al nmak isteniyorsa, iyi insan olma hali egemenler ve onlar n yerli vekilleri taraf ndan size yeniden ö retilir. Ö retilecek fley, hükmedenlere itaat etmektir. Böyle bir yurttafl olma durumu, kurtulufl savafl içinde birilerince hain olmad ileri sürülen padiflah genelgesiyle de istenmifltir. Yabanc lar n bizim iyili imiz için çal flt klar, bu nedenle yabanc lara karfl gelinmemesi ve Mustafa Kemal kuvvetlerine ve asilere yard m edilmemesi istenmiflti. Sömürüyü sa lamak için dogmalar n egemen oldu u bir toplum yaratmak, gerekirse yeni dogmalar üretmek, emperyalizmin, karfl devrimcilerin, iflbirlikçilerin ustal klar aras ndad r. Bunlar yapabilmek için hiç aceleleri yoktur ve uzun bir zamanlar vard r. T pk av n beklerken uyuma numaras yapan bir timsah gibi. F rsatç l kta ska bilmezler. Aymazl - n z al flkanl k haline getirdi inizde oyunun edilgen aktörü olursunuz. fliniz bitmifltir. Bütün bunlar özgür, ba ms z yar n n z için yürütece iniz politikalarla ilgilidir. Bu durum karfl s nda ne kadar ilgilisiniz, bundan sonra ne kadar ilgileneceksiniz bilmiyorum. Sizlere k sa bir öykü anlatmak istiyorum. Almanlar n Yahudiler için uygulad soyk r mdan kurtulup kendilerine kucak açan ülkemize s nan Ernest Hirsch, Kamuran nan a politika ile ilgileniyor musun? diye sormufl. Kamuran nan da hay r cevab n vermifl. Ernest Hirsch, Biz de öyle yap yorduk ama Hitler diye biri geldi ve bizi silip süpürdü. Yurdumuzdan yuvam zdan etti. Bizim yine flans m z vard, Türkiye gibi bir vatan bulduk. Sizin o flans n z olmayabilir. demifl. Say n Kamuran nan bir yerlere gelmek için politikayla u raflmam fl. Zaten u raflmas na gerek de yoktu. Çünkü koflulsuz seçilme olana babas ndan miras kalm fl. Bunu örselenmifl akl n ürünü oldu u için tart flm yorum. Kamuran nan 40 y la yak n politikac l k yapm fl, bakanl k yap p, baflbakan aday olmufl, diplomatl k yapm flt.,onun içinde bulundu u hükümetler, siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz söylemini geçerli k lmak için ellerinden geleni yapm fllar. Bu süreç içinde Kamuran nan n politik yoldafllar na bu durumun sonucu do uraca n ikaz etmifl midir, onu da bilmiyorum. Sonuç flu ki örselenmifl ak l, emperyalizmin akl ile birleflince bugünkü sonuç ve onun yeni aktörleri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 117

118 9. O T U R U M türemifltir. Öyle ki bu aktörler, ben herkesten daha fazla imam mektebi kurdelesi kestim, diye övünerek kendini yaratanlar, laikli i yok etmek için haz r edenleri u urlu elleri ile bin kafl k baraj içinde bo- up, bir daha gelmemek üzere siyasetten silmifllerdir. Frankenstein yaratan n yemifltir. Geçmiflte yapt klar na kat lmad m Kamuran nan 22 Temmuz seçimleri için, karfl devrim kazand diyor. Atatürk devrimleri yerine tam olarak oturdulmad. Dönülmez noktaya gelinmedi i için karfl devrimciler ald klar destek ile kendileri için gerekli insan yaratmada baflar l olmufllard r. smet Paflan n alt n çizdi i bir gerçek var. O diyor ki, organize olmufl az nl klar, olmayan ço unlu a üstündürler. Organize olmufl az nl k, sersemlefltirilmifl, flafl rt lm fl akl n karar, flimdi göreceli olarak ço unluktad r. Cumhuriyetin l ml islama dönüflmesi, son aflamas nda, Anayasa Mahkemesinin AKP laiklik karfl t n n oda oldu una iliflkin karar na karfl n baflbakan biz laikli- in karfl t olmad k, yolumuza devam ediyoruz diyor. Bu söylemi ile hem mahkeme karar n elefltiriyor hem de yolunda yürüdü ünü topluma ifade ediyor. yiye giden bir yol görünmedi ine göre ve toplum sürekli eksiye düflen denetim içinde oldu una göre görünmeyen yolun bizi nereye götürece i bellidir. Gelinen sonucun nedenlerini Vecihi Timuro lu hocam y llar önce yazm fl, okumufltu. Özet olarak diyor ki, ulusal kurtulufl devrimleri, kurtuluflçu güçler ile emperyalizm aras ndaki çat flman n sonucunda elde edilir. Ama bunun tamamlay c flartlar vard r. Bu devrimlerin emperyalizme son verebilmeleri için ba- ms z bir maliye ve adalet dizgesi gereklidir. Mustafa Kemal bunu baflarm flt r ama, ondan sonra gelenler karfl devrim tuza na düflerek kazan lanlar kendi elleriyle geri vermifllerdir. Bu kifliler verilen eflsiz Kurtulufl Savafl kazan mlar n koruyacak tarih ve toplumsal bilinçten yoksun olup, ba ms zl k savafl onuruna yabanc laflm fllard r diyor. Onur savafl verip kanlar yla s n r çizerek bizim için ölenler, acaba bofluna m öldüler? Ya da toplum olarak bu insanlar n gösterdikleri mücadele karfl s nda utanmam z için daha zaman m z var m? Ne yaz k ki utanmak sorunu çözmüyor. Yoksa hep birlikte oturup utanal m. Çözüm ne, nerede? Muhalefet partileri, bas n n yurtsever kalemleri, demokratik kuruluflun temsilcileri örne in bizim odam z ve onun genel baflkan geçti imiz dönemde yaz p çizdiler, kanal kanal televizyonlar dolafl p anlatt lar, panellerde konufltular. Gelinen nokta ortada. Yap lanlar n yüzlerce kat yine yap lsa, ki yap l - yor, bu gidifl de iflebilir mi? E er de iflmeyecekse Kamuran nan n ufukta gördü ü çözüm flekli do rudur. O biraz önce belirledi im çözümlemelerinden sonra diyor ki, ülkenin içinde bulundu u durumdan, bunal mdan ç kmas için iki yol vard r. Birincisi hükmedenler devlet adaml basireti ile kurtarabilirler. Ama böyle bir olas l k çok zay ft r. Çünkü bu kiflilerde devlet adaml vasf yoktur, dolay s ile basireti de olamaz. O zaman önerdi im bu birinci flart da olas de ildir. kincisi ise, 9-10 fliddetinde bir deprem etkisi yaratacak sars nt ile dibe vurmakt r. Yeni bir felakete u ramak çözüm olabilir. Türk ulusunun ancak ondan sonra kiflili ini bulmas, kendine gelmesi olas d r. Peki biz ne diyoruz? Oturup dibe vurmay m bekleyelim? Ya da do ru bildi imizle çeliflen yaflam ve mücadele biçimimizi de ifltirme çabas na m girelim? Ülkemizde bir karfl devrim söz konusu ise özgürlük ve sorumluluk gündemimizin konusu olmal d r. nsan için özgürlük seçenek demektir. Seçeneksiz özgür olunmaz. Yol göstericinin bilim oldu unu söyleyen Kemalizm de bu seçenek her zaman vard r. Konunun da özüdür. E er karfl devrim yolculu unu bitirirse, özgürlük sözcü ünü sözlüklerde bulamazs n z. Yaflamak bafllang çta olunmayan fley olmaksa, yani olmak için hedefledi iniz yere yürüyüfl ise, çeliflkilerimizde do ru olan seçip, akla uygun hale getireceksiniz demektir. nsanl n de iflim yoluyla geliflmesi çeliflkilerini çözmek için bir ömür savaflan Vecihi Timuro lu aram zda. Bana göre önemli olan onun kazand veya kaybetti i savafllar de il u runa savaflt davalard r. Bir Sümer atasözü var. Diyor ki, biliyorsun, ö retmiyorsun, bunca bofla geçen zaman neye yarad? Vecihi Timuro lu ö retmenim bu hatalar n sözlerini hiç hakketmedi. Aksine isteyene de kofltu, istemeyene de. fiair Bedriye Korkankormaz Mersin den sesleniyor ve diyor ki Vecihi Timuro lu hoca yavrusunu yüre i ile besleyen pelikan kufluna benzer. O sadece kendine verilen çocu a karfl de il 118 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

119 9. O T U R U M o çocu un içinden ç kt s n fa, o s n f n toplumuna, o toplumun ulusuna karfl da sorumlu tutar kendisini. O nedenle de belki burada hocam z. Çeliflkiler sözcü ünü bu y l n temas için bulan arkadafllar sanki Timuro lu hoca için bulmufllar. Çünkü o çeliflkilerin çocu u. B rakmam fllar yerinde yurdunda do sun. B rakmalar da beklenmezdi hani. Üyesi oldu u afliret Tunceli ye sürgün edilince orada do mufl. Ayr ks bir adam olaca do arken belli olmufl. Nenesi o do unca köyde davul çal n - yordu, cay rt s davulun sesini bast rd dermifl. Afliretin tekrar baba yurduna dönmesinin ard ndan, babas n n da memurlu una dönmesine neden olmufl ve de iflik yerlerde görev yapmalar nedeniyle ülkenin birçok yerinde ö rencilik yapm fl. Timuro lu nun ö retmeni, Atatürk ün bir sorusuna henüz çözemezler paflam demifl ancak Vecihi T MURO - LU parmak kald r p problemi çözünce, Atatürk taraf ndan sevilip ödüllendirilmifl. Atatürk Ne olacaks n? diye sordu unda Afl k! cevab n vermifl. Etraftakilerin neyi kasdetti ini anlamamalar ndan dolay gülmelerine karfl l k Mustafa Kemal, Yani flair olacak de il mi? diye as l söylemek istedi i fleyi onaylam fl. Bunun üzerine Atatürk Sen mühendis ol, yollar, köprüler yapars n, fliiri yine yazars n demifl. Tüm yaflam m ndaki namussuzluk olarak de erlendirdi i tek fley, Sümerbank müdürünün o luna ders vermesi karfl l 4 liraya ald bezi, 5 liraya dükkana satmas karfl l ald 7 liray nenesine vermesi imifl. Bu ifl, babas n n olaydan haberi olup, daya yiyene kadar devam etmifl. Arkadafllar, insanlar küçük yaflta büyük adamlar n flikayetlerine taraf olunca güçlenir mi dersiniz? Vecihi T MURO LU, valinin bahçesinden iki elma kopar nca vali flikayet etmifl. Vecihi yi çok seven ö retmeninin kocas hakim olmasa Timuro lu çok genç yaflta mapusa düflecekmifl. Ö retmeni kocas - na Boflan r m deyince, hakim de iki elma koparman n h rs zl k olmayaca karar n vermifl. T MURO LU nun düzenle çeliflkisi üniversiteyi bitirinceye de in sürüyor. Dil Tarihte asistan oldu u kürsü, kapat l nca iflsiz kalm fl. Sana ifl veremeyiz, kürsün kapat ld. demifller. Daha sonra atand Sivas lisesinde, milletvekili Kamil Otak n o lunun s - n f geçmesi için, dönemin milli e itim bakan sözünü geçiremedi inden dört ö retmen ile beraber sürülmüfller. Bakanl k ö retmeni iste ini yerine getirmedi i için sevmiyor, ö retmen bu k y m elbette sevmiyor, ama gelin görün ki bu ifle sevinen biri var. Çeliflkiye bak n. Bu çeliflki için o milletvekilinin o lunu bulsam tüm minnet hislerimi ifade edece im. Milletvekilinin o lunu geçirmedi i için sürülen ö retmenim bizim liseye gelecek ve beni okutacakt. Okuttu okutmas na da, bizden sonra baflka yere atanmas na bir baflka çeliflkiyi de yaratarak ayr ld devriminden sonra ö retmen sürgününe ara verilince, sürgün ö retmenler beklenir oldu. Benden sonra okuyacak kardefllerim vard ve babam art k sürgün ö retmen de gelmiyor ki çocuklar m z okusun! demiflti. Ö retmenim her sürgüne gitti i yerin sorunlar yla efllefltirilmifl sanki. Sürgün insandan, oradaki sorunlar n çözümü de istenmifl, rica edilmifl, Sen çözersin. denmifltir. Her sürgün oradaki sorunlar n çözümü için bir f rsat olufltur. Örne in ö retmenime komünistsin diye soruflturma açan vali, milli e itim bakan olduktan sonra müdürü öldürülen Artvin lisesine, ö retmenimi atay p, oran n ancak kendisi taraf ndan düzeltilece ini söylemifl. Timuro lu Artvin e gidip görevini yapm fl ama oradaki Vali Ben solcular sevmem. deyince,t MURO - LU da Ben de sa c lar sevmem. yan t n yap flt rm fl. Bitlis, Artvin, Sivas, Kastamonu, Ankara Atatürk Lisesi müdürlükleri, hem sürgün, hem de kar fl kl klar düzeltmek için görev yerleri olmufl. Ö retmenimin ödün vermeyen disiplin anlay fl yönetici ve siyasetçileri k zd rsa da sürgün edildi i yerlerdeki halk n sevgilisi olmas onun onurlu yaflam na yazd çeliflkilerdendir. Okuma ça na gelmifl bütün çocuklar n aileleri ile görüflüp, ilçeye getirerek, birer göz ev tutup yerlefltirmek, onlara okul yapmak, ne yiyip ne içtikleriyle ilgilenmek e er bir ö retmenin görevi ise bunu benim ö retmenim yapm flt r. Onun e itim anlay fl, okulun içinde ve d fl nda ne ifl yap yorsa ö rencisini bu ifle ortak etmesidir. mece onun benli- inde vard r. Ö rencileriyle birlikte tar m kuruluflunda iflbirli i yap p, yapay döllenme yoluyla afl yapmasalard bugün Bitlis da lar nda onbinlerce merinos koyununun ne ifli vard. Üstelik yarat lan dedikoduya karfl l k, bu koyunlar n piç ve mundar olmayaca n, müftülük bilirkiflili iyle mahkeme karar na ba latacakt. Bitlis te metruk mezarl günaht r diye karfl ç k lmas na karfl n, bahçe yap l p, fl kland r p, küçük çocuklar c v ldafl p oynafl nca, evsahibi Fato nine de baflta karfl ç kmas na karfl n Vecihi o lum, ölüler de sevinsinler demiflti. çme suyu gereksinimi karfl lamak için halk n seçti i belediye baflkan görevli olmas gerekirken ö rencilerle birlikte projeyi sonuçland rmas, ö retmenimi Ankara ya ald rm flt ama, Beyflehir halk ilk kez flebekeli içme suyuna kavuflmufltu. Vecihi ö retmenim çeliflkilerin adam d r vesselam. Çünkü o bütün yaflam nda birebir tüm üretim gücü oldu unu madde ile bütün aras nda mant a ba l oldu unu söyleyen bir e itmendir. O diyor ki ö retmen, ö renci ve yönetici iliflkilerinde yalan olmazsa, kusur ve yanl fl do ru bir flekilde ortaya konursa, korku kaf da arkas nda bir kavram olarak kal r. O haks zl a ve yaln zl a karfl ç kmayan ö renciyi e itilmemifl sayar. Hatta karfl Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 119

120 9. O T U R U M ç kmayan adamdan saymaz. Mevlana türbesinde baza baza yani gel gel adl yaz n n ranl bir dervifle ait oldu unu ispatlam fl. Mevlana bu rubaideki felsefeyi sevmifl ve tekkesine tafl m fl, ve bu olay da Mevlanay yüceltmektedir. Kültür Bakanl Unesco iflbirli i ile 1995 y l nda bir siparifl alm fl. Ö retmenimin haz rlad yap t Mevlana n n hiç de öyle hoflgörülü olmad n, evrensel de erler tafl mad n, onun bir aktarmac oldu unu Mesnevi deki öykülerin hemen hepsinin Binbir Gece Masallar ndan, Kelile ve Dimne den al nt oldu unu kan tlar. Böylelikle siparifl veren kurum dahil olmak üzere tüm Mevlana sevenler ve Mevlana y yedi as rd r bu flekilde tan mlayanlar çeliflkiye düflürür. O günden bu yana ö retmenimin söylediklerine görev verenlerden bile karfl ç kan olmam fl. Benim ö retmenim insanlar hep çeliflkiye düflürürdü. Ö retmenimin bütün yap tlar etkinli imizin temas yla ilgili. Çeliflkinin belirlenmesi ve giderilme yollar sadece romanlar nda, öykülerinde, denemelerinde ifllenmemifl, fliirleri de üstüne düfleni alm fl. Aralar nda on y la hüküm giymifl fliirler de var. Dünya tarihinde bu kadar suçlu ve cezal fliir kitab yok: Bir Sürgünün Ezgileri. Aralar nda bir tanesi var ki, benim söyleyeceklerimi bitiriyor. Cinayetler alk fllan yor, Soygunlar onurlan yor, Bir tek suçlu kald Namus Özgür iken utan r Emek korkar oldu Ö retmenime ömrü boyunca zulmedenler bugün ya öldüler, ya da yaflayan ölüler oldular. Onlar n, ö retmenimin yap tlar ve yapt klar yla hiç ölmeyece ini görüp her gün ölmeleri gerekmez mi? Burada bir çeliflki görmüyor musunuz? Mikrofonu öpülesi ellere b rak rken, hepinizi tekrar sevgi ve sayg yla selaml yorum. Halil Kaynarca sözü konuflmac Vecihi T MURO - LU na b rakt. Say n T MURO LU, konuflmas nda flunlar söyledi. nsan n görevi nedir? Do ay de ifltirmek, toplumu de ifltirmek, insan de ifltirmek. Do ay de ifltirmek çok kolay, do an n kendi yasas yla kendisini de ifltiriyoruz. Toplumda karfl tlar n savafl m n, s - n fsal savafl h zland r yoruz, bir s n f n di er s n f egemenli i alt na almas na izin vermiyoruz. Toplumda da de iflimleri sa l yoruz. Ama en zoru insan de ifltirmek. Bizzat kendimizi de ifltirmek zorunda kalsak bile, kendimizi de ifltirmekte zorlan yoruz. B rak n karfl m zdaki han mefendi, beyfendiyi de ifltirmeyi kendimi bile de ifltirmekte zorlan yorum 33 y l ö retmenlik yapm fl bir insan oturarak konuflabilir mi? Bunda bir çeliflki olmaz m? Müsadenizle ayakta konuflmak istiyorum. Bu y l odam z n seçti i konu, kavram olarak önemli. Ancak baflka bir kavramla kar flt r lma olas - l var. Önce o kar fl kl ortadan kald rabilecek kavramlar ortaya koyal m ondan sonra esas konumuz olan düflünme yöntemlerine gelelim. Çeliflki ve karfl tl k. Bu felsefede ve mant kta kar flt r l r. Düflünce yöntemleri aras nda çeliflki vard r. Karfl tl k yoktur. Çünkü karfl tl k felsefi bir kavramd r. Çeliflki ise mant ksal bir kavramd r. Çeliflki iki durum aras nda, iki düflünce aras nda olabilir. Karfl tl k iki nesne aras nda oldu u gibi, nesnenin kendi içinde de olabilir. Hiçbir çeliflki nesnenin kendi içinde olmaz. Durumun kendi içinde olmaz. Olay n kendi içinde olmaz. fiöyle bir örnek verelim, fasulyeyi yedi imiz zaman, fasulyenin içindeki besinler bir taraftan bizi beslerken yüzde 28 i de y prat r. Yani bizi ölüme atar. Bu karfl tl kt r. Bu do an n diyalekti- idir. Bu bireyin diyalekti ine kadar yans r, toplumun diyalekti inde geliflir, sonuçta felsefenin diyalekti i olur. Felsefenin tek bir yöntemi vard r, diyalektik. Ama çeliflkilerle ilgili olan yan düflünceye özgüdür ve çeliflkiyi yöntem olarak kullanan sadece ve sadece mant kt r. flte bu yüzdendir ki, matematik insan dehas n n, insan zekas n n en doruk noktas nda bulunur. Çünkü çeliflkileri ay klayarak tümdengelim yapar. Ama fizik, kimya, biyoloji ve gibi ister fen bilimleri, ister toplumsal bilimler ise tümevar m kullan r. Çünkü bunlar birfleyleri yapa söke, taka tuka bir yerlere varmaya çal fl rlar. Matemate in kesinlikle vard sonuç geneldir, kesindir ve zorunludur. Bu nas l olursa olsun, hiç önemli de ildir. Matematikte sonucun önemli veya önemsiz olmas söz konusu olamaz. Ama bir düflüncenin olumlu ve olumsuzu vard r. Onun için mant k düflünme ile u raflmaz. Mant k düflüncenin do rusuyla u rafl r. Mant k do ru düflünmeyi arar. Düflüncenin ne olup olmad, psikolojinin, yani ruhbiliminin söz konusudur. Düflünce bir duyumdur. Duyumlar içinde nesneyi alg lamaya, anlamaya çal flan bir duyumdur. Zeka olumlu ifller yapma yetene idir. Düflünmenin belli bir yetene i de yoktur. Düflünme sadece oluflur ve alg lar. Bu yanl fl da olabilir, do ru da olabilir, olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Mant k ne olumlu veya olumsuz düflünceyi araflt r r ne de yanl fl araflt r r. Mant k sadece do ru düflünceyi araflt r r. flte o do ru düflüncenin ilkelerinden bir tanesi çeliflmezlik ilkesidir. Çeliflkiler dedi iniz fley, düflünceye özgü bir durumdur. Do ru düflünceyi engelleyen yöntem çeliflkili yöntemdir. Çeliflmezlik ilkesi do ru düflüncenin ilk ilkesidir. Do ru düflünmenin yasas yoktur. Çünkü mant k bir bilim de ildir. Ancak yasalar koymak bilime özgüdür. Çünkü 120 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

121 9. O T U R U M özellikle olumlu bilimler, pozitif bilimler, -eskiler buna müsbet bilim diyorlar bugünkü Türkçe ile olgucu bilimler diyoruz- d fl m zda yapt m z gözlemleri onlar n d flta olan yasalar n bulmak, bunlar gözlemlemek, bunlar sonuçta o yasay ifade edebilecek flekilde matematik bir gösterim ile ifade etmektir. Ama düflünmenin böyle bir çabas yoktur. Düflünme do ruyu sadece do ruyu arar. Do ru düflünce çeliflmez olan düflüncedir. Çeliflen düflünce do ru de ildir. Örne in bütün kufllar uçarlar. Serçe de bir kufltur. Öyleyse serçe uçar. Burada hiç bir çeliflme yoktur. Tümelden tikele do ru önermenin tikelin de olumlu olaca d r. Bunun olumsuzu da var. Bütün kufllar uçarlar. nsan bir kufl de ildir. Öyleyse uçamaz. Bu da do rudur. Neden? Çünkü çeliflenleri çeliflmez olarak sonuçta bir yere var yor. kinci ilke kendili inden do mufl oluyor. Özdefllik ilkesi. Bir fley ayn zaman ve mekan içinde hem flu hem bu olamaz. Sadece kendisidir. Örne in ben e er flu gördü- üm 7. Yaz E itim Kamp beyaz olarak alg lay p, beyaz olarak yans t - yorsam ayn zaman ve mekan içinde baflka bir yerde bu afifl k rm z olabilir. Ayn zaman ve mekan içinde beyaz ise asla baflka renk olamaz. O kendisidir, kendisiyle özdefltir. Öyleyse bir ilkenin veya düflüncenin do ru olabilmesi için kendisiyle özdefl olmas laz md r. Bunu mant kta A, A d r, A non A olamaz diyoruz. Baflka bir deyiflle A, A d r A de il A olamaz. flte bu düflüncenin do rulu unu kan tlar. A non A ise çeliflir, o do ru olmaz. Bu bizi baflka ilkeye götürür. Do ru düflünce burada da ortaya ç kar. Bu k rm z, beyazd r. Ama üçüncü bir fley varsa at l r. K rm z, beyaz ve kara varsa olamaz. Üçüncü ilkeyi atar z ve geriye kendisi olan kal r. Bir fley ayn zaman ve mekan içinde iki fleyi ifade edebilir ama, bir üçüncü fleyi ifade etti i zaman kendisi olmaktan ç kar. Öyleyse üçüncü ilkeyi atar z. Bunu matematik olarak nas l ifade edebiliriz. A ise A, A de il A olamaz. Bu, biraz mant k dersi verir gibi kaba saba anlat - m d r. Bunu yaflama geçirdi imiz zaman Yaflam n içindeki renkleriyle ve geliflimiyle tarihsel gidifliyle ifade etti imiz zaman çeliflkileri çok daha iyi anlar z. Size ufak bir tan m vermek istiyorum, denge. Nedir denge? D fltan baz etkileyenin s f r noktas na vard durum. Bu ruhbilimde çok daha farkl flekilde ifade edilir. Bireyin bütün etkilerden bütün eksiklerden ar nm fl oldu u noktad r, durumdur. Bu olur mu? Bende hiç olmad, baflkalar n bilemem. Böyle bir fley olmas n da istemem, o zaman kavga gücümü kaybederim. Baz karfl tlar n bende olmas n isterim. Bunlar zaten ben istesem de istemesem de vard r. O yüzden biz toplumsal dengeyi sa layabilmek için toplumdaki çeliflkilerle de il, karfl tl klarla u rafl r z. Faflistler aras nda yeni kurulmufl, taptaze cumhuriyetin son 12 y l nda sars lm fl olan dengesini bozabilmek için hemen karfl devrimcileri harekete geçirdiler. Bunun size sadece bir tek örne ini verece im. 14 May s 1950 de DP iktidara geldi. Ama Nisan 1950 de çok ilginç bir olay geliflti. 20 Nisan 1950 günlü bütün gazeteleri açarsan z birinci sayfalar nda manfletler görürsünüz. C l z, bafl nda sar, üzerinde kirli bir cübbesiyle ne idü ü belirsiz bir adam Afyon un Emirda ilçesinde bir yeflil bayrak açm fl. Arkas nda binlerce kalabal k. Menderes muhalefet partisi önderlerinden oraya gitmiflti. Bu halk Menderes i karfl l yordu. Bu adam Said-i Nursi idi. Said i Nursi nin hiç bir zaman toplumda bu anlamda tarikat yoktu. Bu kifli boynunda agel, belinde kama, s rt nda cüppesi Bitlis ten kalkm fl, stanbul a gelmifl, burada Volkan diye bir gazetede kendine göre slami kurallar koyarak yaz lar yaz yordur. Dervifl Vahdettin in bizim tarihimize 31 Mart vakas diye geçen, 13 Nisan 1908 deki meflhur hareketi yönetenlerden biri de Said-i Nursi dir. Zavall bir adam. Ben birçok kitab na tan kl k ettim. Bilirkiflilik yapt m daha do rusu. Arapçay da bilmiyor. nan n bilmiyor. Türkçeyi zaten bilmiyor. Adam öyle bir efsane yarat yor ki, örne in elini uzat p flöyle titredi i zaman beyazlafl nca Bak n bana Allah nur verdi. diyor. Adnan Menderes bunu buluyor. Türk Ceza Yasas gere ince mahkum edilmifl ve Emirda a gönderilmifltir. Menderes baflbakan olur olmaz -san - yorum 21 May s 1950 idi belle im tarihte yan ltabilir Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 121

122 9. O T U R U M beni- s f r kilometre bir Chevrolet arabayla Said-i Nursi yi Ankara ya getirtiyor. Arabayla birlikte birde devlet floförü veriyor kendisine. Anadolu ya ç k ve slam yay diyor. Sanki Anadolu da slam dan baflka bir fley varm fl gibi. Keflke olmasayd biz de bu hale düflmeseydik. Aradan iki y l geçti ve 1952 y l nda tarikat n kurdu. Benim tarikat m Nur tarikat d r dedi. Hiç bir özelli i yok tarikat n. Turgut Özal n Kafkasyadan ithal etti i Nakfli tarikat n n ta kendisiydi asl nda. Bu ülke sonunda Nakfli tarikatinin eline geçti. fiimdi büyük bir çeliflki ile karfl karfl yay z. Konuflmam n bafl nda söyledim, çeliflki düflüncededir. Baflka yerde de il. Do ru düflünceyi hiç bir zaman bugünkü siyasetin içinde bulam yoruz. Neden bir düflünün. fiu an Türkiye de ulus tart fl l yor. Türkiye de bir ulus yok. Ama Mustafa Kemal in bafllatt - bir uluslaflma süreci var. Ulus bir dil birli i de ildir. Din birli i de de ildir. Irk birli i de de ildir. Uluslar n bildi imiz tarihte oluflumuna bakt m z zaman üç türlü ulus vard r. Tarihsel olgunluk uluslar, örne in Alman ulusu böyledir. Fransa ulusu böyledir. Ne demektir tarihsel olgunluk ulusu? lkel komünal toplumdan bafllayarak toplum kendi tarihsel evrimini geliflme yasalar na göre oluflturur. Toplumda, do ada bireyin kendisinde her zaman egemen olan temel yasa geliflme yasas d r. Do an n geliflme yasas, toplumun geliflme yasas, bireyin geliflme yasas. Geliflme yasalar n n egemenli i alt ndaki evrende, kendisinden asla kaç rmad bu yasalar eflit olan yasalar de ildir. Yani do ada, toplumda, bireyde, hiç bir zaman eflit olan geliflme yasalar egemen olmaz. Eflit olmayan geliflme yasalar egemendir. Kuzey kutbunda do an Eskimonun flans ile flu güzelim Foça n n güzelim k y s nda do an insan n flans eflit olabilir mi? Vehbi Koç un o lu ile Kangal n Yerlice köyünde do mufl olan Hüseyin in o lu Vecihinin o lu eflit olabilir mi? Zonguldak n kömür ocaklar nda ekme ini kazanan insanlarla stanbul un Bo az ndaki villalarda, yal larda oturan Osmanl eflraf n n s n f olarak flanslar eflit olabilir mi? Demek ki do ada, bireyde ve toplumda eflit olmayan geliflme yasalar egemendir. Öyleyse insan n görevi nedir? Do ay de ifltirmek, toplumu de ifltirmek, insan de- ifltirmek. Do ay de ifltirmekte baflar m z kesin. Öyle ki iklimleri bile bozabiliyoruz. Uzaya ç kabiliyoruz, fl n görmedi imiz y ld za varabiliyoruz. Toplumu da de ifltirebiliyoruz. Tarihsel uluslar ilkel komünal toplumdan bafllayarak, köleci toplum, feodal toplum, burjuva demoktatik toplumuna kadar geliflebiliyoruz. ddia ediyoruz, bu toplumu da de- ifltirece iz bunu sosyalist bir toplum yapaca z. S - n fl olan bu toplumu s n fs z bir topluma dönüfltürece iz. Burada karfl m za büyük bir engel ç k yor. As l kafam zdaki çeliflki de burada bafll yor. Do ay de ifltirmek çok kolay, do an n kendi yasas yla kendisini de ifltiriyoruz. Toplumda karfl tlar n savafl m - n, s n fsal savafl h zland r yoruz, bir s n f n di er s - n f egemenli i alt na almas na izin vermiyoruz. Toplumda da de iflimleri sa l yoruz. Ama en zoru insan de ifltirmek. Bizzat kendimizi de ifltirmek zorunda kalsak bile, kendimizi de ifltirmekte zorlan - yoruz. B rak n karfl m zdaki han mefendi, beyfendiyi de ifltirmeyi kendimi bile de ifltirmekte zorlan yorum. As l sorun da burada bafll yor. nsan de ifltirmeden asla toplumsal de iflimi yerine oturtamazs n z. nsan önce düflüncesindeki çeliflkiyi kald racak benim varl m, s - n f m bu, bana ne demeden ben kendi varl m bu toplumun varl na arma an ediyorum diyecek bir düflünceye varmas gerekiyor. Önce kendi düflüncesindeki yanl fll klar ay klay p, do ruya varmak. nsanlar eflitli i hak ediliyor. flçiler de insand r, öyleyse iflçiler de bu toplumda di erleriyle eflit olmal d r. Evvela kafadaki bu çeliflkiyi yok etmek gerekiyor. Toplumdaki karfl tlar n savafl m sonuçta böyle bir düflünceye kendi içinde raz olmas laz m. Bütün toplumlar bu flansa sahip mi? Görüyoruz ki eflit olmayan geliflme yasalar egemen. Alman, Anglo Sakson, Frans z toplumu bu flans yakalam fl ama diyelim ki Araplar yakalayamam fl. ranl lar, Çinliler biz Türkler de yakalayamam fl z. O zaman geliflme yasalar na uygun olarak baflka tür uluslar do ramaya bafllam fl. Bu uluslar öncelikle Amerikada görülmüfl. ABD nin do uflu böyledir. Biliyorsunuz Avrupan n ipten kaz ktan kopma insanlar, bafl - m zdan gitsin bu adamlar diye egemenler taraf ndan Yeni Dünyaya gönderilmifller. Koflul belli, bir daha 122 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

123 9. O T U R U M gelmeyin, gelirseniz öldürürüz sizi. Gittikleri yerde yapt klar en önemli fley ama küçük, ama büyük bir iflletme kurmalar d r. Bir yere yerlefliyor, hemen bir çiftlik kuruyor s r, at yetifltiriyorlar. Kovboy filmleri bunu çok iyi yans t r. Kendi ekonomik birlikleri içinde, birbiriyle de savaflarak, yeni toplumu oluflturuyorlar. ngiliz ve Frans zlar n egemenli inden kurtulamayacaklar n anl yorlar. Amerikan iç savafl n n nedeni budur. Abraham Lincoln ün bafllatt savafl n temelinde bu vard r. Derhal ekonomik bir birlik kuruyorlar. Derhal yasal olarak köleli e son veriyorlar. Kolay olmuyor bu ifl. Evvela düflüncede köleli i reddediyorlar. O zaman ekonomik olgulu ulus do uyor. Sovyetler de 1917 devriminden sonra Balt k k y lar ndan, Asyan n içlerine kadar ekonomik birlik içinde birlefltirmeye çal flt lar. Üstelik yüce bir ülkü ile yola ç kt lar, s n fs z bir toplum yaratmak ile. Birleflik Devletleri kuranlar kapitalizmden geldikleri için Sovyetler Birli i mujiklerinden daha ak ll davrand lar. Onlar anayasalar na birli e giren bir daha ç kamaz, ç karsa zor kullan l r dediler. Sovyetler Birli i Anayasas isteyen istedi i anda ayr labilir, denildi. Gorbaçov geldi genel sekreter olarak Prestroyka, Yeniden Yap lanma diyerek öyle bir yap land lar ki tarihte iflsiz kalan tek genel sekreter oldu. Herkes ba ms zl n ilan edince, Sovyetler kalmad, ama o Sovyetler Birli i genel sekreteri idi. Böyle bir çeliflkiyi tarihte kimse görmemifltir. Demek ki ekonomik olgunluk uluslar da var. Birinci Dünya savafl ndan sonra yeni bir ulus tipi ortaya ç kmaya bafllad. Çünkü geliflme yasalar toplumlar bir yere do ru zorlad. mparatorluklar bitmiflti art k. Avusturya Macaristan mparatorlu u y - k lm fl, ayr devletler ç km fl. Osmanl mparatorlu u y k lm fl, sekiz ülke ç km fl. Suriye, Irak, Hicaz yine sömürgecilerin egemenli inde olduklar için onlar saym yorum. Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Yugoslavya, bunlar n içinden bir tanesi çok onurlu ç km flt r. Mustafa Kemal in Türkiye Cumhuriyeti. Afliretler toplulu undan oluflan Anadolu da tarihte görülmemifl bir antiemperyalist savafl verilmifltir. Büyük bir zafere ulafl lm flt r. Dönüp, sen ulussun, ulus, demifltir topluma. Ama biz hala illet olmaktan kurtulamad k. Düflünün hala Recep Tayyip Erdo an ad nda cahil bir adam taraf ndan yönetiliyoruz, Adam ço unluk ile ço unluk aras ndaki fark anlamayacak kadar basiretsiz. Bilgi fukaras bir adam. Yüzde 47 oyla herfleyi yapaca n zannediyor. Bu da onun kafas ndaki çeliflkiyi gösteriyor. Çünkü do ru düflüncenin ne oldu unu bilmiyor. Demokrasinin ne oldu unu bilmiyor. O san yor ki, Büyük Millet Meclisindeki ço unluk egemenlik için geçerlidir. Mutlak egemenlik san yor. Çünkü ikide bir Biz yüzde 47 oy ald k. Milletin ço unlu una inanm yorlar. Çünkü imam hatipte bunlara bu flekilde ö retiyorlar. Hac Bayramda hutbeye ç kt nda nas l konuflacak, Türkçeyi bozarak, Arapçalaflt rarak konuflmay ö retiyorlar. Dil düflüncenin ta kendisidir. Biz düflündü ümüz sözü söyleriz. Düflünmedi imizi söyleyemeyiz. Lenin, Felsefe Defterlerinde, stoac lar anlat rken flöyle yazar, dilin tarihini inceleyerek, düflüncenin tarihini de ö reniriz. Düflüncenin tarihini inceyelerek, dilin tarihini ö reniriz. Düflünce bir kez dil haline geldikten sonra dilin yasalar ile düflüncenin yasalar ayn de ildir. Dilde istedi iniz kadar çeliflki kullanabilirsiniz. Bazen bu yanl fl da olmayabilir. Düflüncede çeliflkiyi kullanamazs n z. Dilin yasalar farkl, düflüncenin yasalar farkl d r. Düflüncede söyleyemeyeceklerinizi, bir fliirde çok rahat söyleyebilirsiniz. Bir flair kalk p, Ben bütün güzelleri bir gece içinde sevdim, Afrika dahil diyebilir. Bunun ran tarihine geçmifl bir f kras n da anlatay m. Timurlenk ran iflgal etti i zaman Haf z da çok güzel bir gazel yazm fl. O gazel bizim Türkçeye de yans m flt r. Karaco lana da yans m flt r, meflhur türküsünde De er gözlerin, Hindistan, Kürdistan diye devam eden fliir. Haf z, Yarin bir yan bak fl na, veririm Hindistan, Horasan. Timurlenk Horasan ald nda 8 bin askerini kaybetmifltir. Karfl taraftan da 12 bin asker ölmüfltür. 20 bin insan n kan pahas na bir Horasan. Timurlenk fliiri görünce, ça r n bu adam demifl, Timur, bu ara yeni planlar yap yor, Anadolu ya gelecek, Y ld r m öldürecek, Osmanl y bat racak ya, o planlar üzerinde çal fl rken, huzura sokmufllar. Haf z, y rt k p rt k giysiler, saç sakal kar - fl k, garip bir adam. Timurlenk Sen kimsin be adam! demifl. Hünkar m, siz emrettiniz, ben de geldim. Ben Horasan al ncaya kadar 20 bin asker öldü, sen bir fliirle ne kadar kolay veriyorsun böyle deyince Hünkar m zaten vere vere bu hale geldik. demifl. Mustafa Kemal in vere vere bu hale geldi i ülkemizde ulus yaratmaktan baflka çaresi yoktu. Çok yak n sevdi im bir arkadafl m, anayasa profesörü, bir kitap yazd. Cumhuriyet Yay nlar ndan ç kt, Kurtulufl Savafl n anlat yor, anayasac gözüyle ele alm fl. Hakl ve Halkl bir savafl olarak söylüyor Kurtulufl Savafl n. Bülent Tanör e Cumhuriyet ten bir yan t yazd m. Severek okudum kitab n, elbette hakl bir savafl ama halkl de il. E er o savafl halkl bir savafl olsayd, bir Erbakan, bir Menderes, bir Süleyman Demirel, bir Turgut Özal ç kabilir miydi? Mustafa Kemal in Osmanl da taban yoktur. Kendini var etmifl olan bir kiflidir. Belki de dehan n kaderi budur. çinden ç kt toplumun d fl nda bir karakter olmas. Bahts zl bu, keflke olabilseydi. Devrimcilerin büyük flanss zl da buradad r. Devrimi yapar, baflar rs n z ama devrimi topluma mal edecek kadrolardan yoksunsuzdur. O zaman eskinin iyilerini yan n - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 123

124 9. O T U R U M za alacaks n z, dedi inizi onlara yapt racaks n z. Damat Ferit in maik müsteflar Fuat Köprülüyü getirip Türk Dil Kurumuna, Türkçeyi adam et biraz diyeceksiniz. Mümtaz Turan getireceksiniz Tarih Kurumunu kur diye. En iyilerini seçmeye çal fl yorsunuz çünkü. Atatürk ölünce, birinci s n f faflist, vatan düflman olan Fuat Köprülü, Celal Bayar n derhal kuyru una tak l yor. Hitler gibi bir saç trafl ve b y k, Hitler selam. fiükrü Koç u hepiniz bilirsiniz. Sonradan imana gelen ö retmenlerden. Hasano lan Köy Enstitüsünü bitiriyorlar, iki Muzaffer, bir de fiükrü. Bunlar n ilk ifli yeni iktidara yamanabilmek için Köy Enstitüsünde Hasan Ali Yücel için söylenenlerin hepsi do ru idi diyerek ortak demeç veriyorlar. Hayat nda bir gün bile müdürlük veya muavinlik yapmam fl olan Muzaffer, Rize Milli E itim Müdürlü ü, di er Muzaffer Erkun ise Sivas Ö retmen Okulu Müdürlü üne atan yor. fiükrü Koç Fransa ya e itim uzmanl - na gönderiliyor Anayasas ndan sonra yeniden aram za döndü. Türkiye Ö retmenler Sendikas nda önemli görevler yapt, Ayd n Milletvekili de oldu y l nda Emperyalizm ve E itimde Yabanc laflma isimli bir kitap yazd. Bulursan z okuyun, orada farkl fleyler bulacaks n z. Bir felsefe veya sistem olmasa da ilginç fleyler bulacaks n z. Bunlardan birini size anlatmak istiyorum seçimleri sonucunda smet Pafla n n baflbakanl nda, AP ve Yeni Türkiye Partisi koalisyon hükümeti kuruldu. CHP grubu, smet Paflay Paflam sen Garp cephesi kumandan s n, milli flef, Lozan imzalam fl kiflisin. Sen 2. Dünya Savafl nda ba ms z politika yaparak Türkiye yi savafla sokmam fl adams n. Bugünkü bu kepazelik nedir? Yine onurlu ve ba ms z bir d fl politika istiyoruz. diyerek s k flt r yor. smet Pafla s k fl nca Ben de istiyorum, d fl politika, ba ms z ve onurlu olmal ama verdi im görevin sonucunu, görev verdi im adamdan de il ABD büyükelçisinden ö reniyorum, ngiliz, Frans z büyükelçisinden ö reniyorum. Bana bakarm s n z, nas l ba ms z d fl politika izleyecekesiniz? Önce siyasetin ba ms z olmas gerekiyor. Üstüne gidip bunu temizlemeliyiz. diyor. smet Paflan n bu söyledikleri kar koca aras ndaki s r gibi kalmaz ve gruptan birileri s zd r r. Derhal manfletlere haber olarak geçiyor bu söyledikleri. Sen misin bunlar söyleyen, smet Pafla, BM ye K br s sorununu anlatmaya giderken, mecliste bütçe görüflmeleri yap l yor. Derhal smet Pafla hakk nda güvensizlik oylamas yap l yor. Güvenoyu almam fl bir baflbakan olarak görüflmelere gitti inin ancak Atlas okyanusu üzerinde uçarken ö reniyor. Uçaktan inerken gazeteciler etraf n çeviriyor, niye geldi ini soruyorlar, o da gözlerini muayene ettirmek için geldi ini, BM gitmeyece ini söylüyor. Böyle bir yönetimde ne yapars n z? Bu çeliflkiyi de çözmek gerekiyor. ABD ve AB bize Kürtçe e itime izin verin, özerklik verin, yoksa sizi AB ye almay z. diye dayat yorlar. Anadilde e itim insan haklar ndand r. nsan Haklar sözlü ü yapm fl tek insan m, do ru anadilde e itim yapmak temel hakt r. Ana dil ayr anadili ayr d r. Bu iki kavram birbirinden farkl d r. Ana dil kendisinden baflka dillerin ç kt dildir. Arapça bir anadildir. Arapçadan Habeflçe, Süryanice, branice ç km flt r. Latince bir anadildir. spanyolca, talyanca, Frans zca o dilden do mufltur. Cermence bir ana dil de ildir. Sanskritçe bir ana dildir. Farsça, Almanca, ngilizce, Skoçca, Galce, rlandaca bu dilden ç km flt r. Türkçe de bir ana dildir, Estonca, Fince, Macarca, K rg zca, Kazanca, Azerice Türkçeden ç km flt r. Çince bir anadildir. 27 dil ç km flt r Çinceden. Anadili bir insan n biyolojik ve toplumsal dilidir. Anamdan do dumda onun kuca nda dili ö renirim. Bunun bir de toplumsal taraf var. Ben sürekli anam n kuca nda 80 sene kalamam ki. stesem de istemesem de soka a ç kar m. Karfl mda baflka bir dili konuflan insan varsa, onla iletiflim kurmayacak m y m? Ayn toplum içinde o dili beraber kullanaca- z. O zaman ben onu da ö renece im. O zaman iki anadilli olaca m bu kez. Üç anadillilik de vard r. Benim gibi alkol severseniz, Fransizca da ö renebilirsiniz. Mutlaka Fransa da Cognac gidiniz. Paris in kuzey bat s nda ortalama 90 km uzakl kta bir köy. Burada flarap yap lmaktad r. Üzüm önce mayalaflt r - l yor, sonra s t l p imbikten geçiriliyor. Bizim flaraplar m z imbikten geçmez. Mayalan p, süzülür, bekletilir, içilir. Atilla Tokatl o lu ile ilk iflimiz, daha Frans zcay ö renmeden do ru Cognac a gitmek oldu. Atilla, Galatasaray Lisesi mezunu oldu u için epey fley biliyor, benim gibi köylü de il. Atilla orada Cognacl larla konuflamad. Neden konuflam yorsunuz diye ben üsteledim, tarzanca anlaflmayla flunu söylediler, Biz neden Frans zca konuflal m, biz Frans z de iliz. Me erse onlar bir kabileymifl. Sonra Aleksandr Dumas n n roman Üç Silahflörler, sonra dört olurlar. Onlardan biri Frans z, biri Burbon, biri Norman, dördüncüsü Bretan d r. Fransa da tek anadili yok. Adnan Menderes hükümetinin ilk ifli toprak yasas n ortadan kald rmak oldu. ki maddelik bir yasa ile Toprak Reformu Yasas iptal edilmifltir. Bu çok önemliydi çünkü Köy Enstitülerinin kurulufl sebebi de toprak reformu yasas yd. Toprak reformuna bir haz rl kt. Neden? Köy kapal bir ekonomi içindeydi, benim yafl mda kimse olmad için bilemezsiniz. Ben 9 yafl na kadar asla fleker görmedim. Pazarla iliflkimiz yoktu çünkü. Keçinin k l n k rkar flalvar yapar z, seko yapar z. Koyunun yününden çoraplar örülür, fanilalar yap l r. Etimiz, sütümüz, davar m z. Kapal bir ekonomi içindesin. Köy Enstitülerinin en büyük amac, e itilmifl olan kafas yla birlikte ekono- 124 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

125 9. O T U R U M miyi pazara ba lamak. Ekonomiyi pazara ba larsan z, bundan kim kazanacak. Köyün a as kazanacak. Toprak a as, zengini kazanacak. Onun için evvela köylüyü toprak sahibi yapmak gerekir. Onun donan m n, çiftini, çubu unu, öküzünü vereceksin ki a alar buna raz olmad lar. Bugün afliretler, PKK yi do urdu. fiimdi bafl edemiyoruz. Bafl m zdakine bak yoruz, demokrasinden haberi yok. Demokrasinin birinci kural s n rl hükümettir. Hükümetin yetkileri s n rl d r. Yasalarla s n rl d r, yasa d fl ndaki yetkiyi kullanamazlar. Onun d fl nda bir erki kullanamaz. ktidar olmak erki kullanmak demektir. Feodal, Allah n erkini kullan yordu. Madem ki ulustan bahsediliyor, halk n erkini kullanacaks n. Halk sana s n rl bir erk vermifltir, yüzde 47. Yüzde 53 ne olacak? Farzedelim sen yüzde 70 oy ald n, geride yüzde 30 var. Onun erki ne olacak. Toplumda her türlü inanç, düflünce vard r. Öyleyse laik bir toplum. Laiklik asla dinsizlik veya dinlilik de ildir. Laiklik tart flmas din tart flmas de ildir. Laiklik dinle hiç bir iliflkisi olmayan bir devlet profilidir. Recep Tayyip Erdo an ne diyor, devlet laik olur, birey laik olmaz. Çeliflki buradad r. Bireyleri laik olmayan bir devlet nas l laik olacak? Demokrasilerin bir bilefleni de düflüncenin özgür olmas d r. Bir f kra anlatay m. Bir general gelmifl, birli i teftifl ediyor. Asker beni tan yor musun? diye sormufl. Asker, tabi tan yorum, sen paflas n demifl. Bu sefer general Peki ad m biliyor musun? demifl. Asker Valla komutan m ad n bilmiyorum ama soyad n bir hayvan n o lu idi ama hangi hayvan n o lu bilmiyorum. demifl. Adam n soyad Kurto lu imifl. Karikatüre s n r koymak kadar aptalca bir fley olabilir mi? Ben seni kedi olarak da görebilirim, at olarak da. O zaman ben nas l geliflece im. Özgür kullan lamayan bir f rça, hangi resmi yapacak. Özgür kullanamayan bir kalem hangi dizeyi yazacak. Kalemini özgür kullanmasayd Cemal Süreya Ölüm hofl geldi, safa geldi diyebilir miydi? Her ölüm erken ölümdür diyebilir miydi? Seni o kadar sevdim ki ah rda gezdirilmifl gül kokusu gibi diyebilmesi için insan n çok özgür olmas laz m. Kalemi k rd racaks n, f rçay yolduracaks n, laikli i a z na almayacaks n. Adam meclis kürsüsüne ç - k yor, Kas mpaflal ya, küfür edecek, kendini alamad, tam edecek üç nokta dedi. Kendisinin böyle bir özgürlü ü var. Ama Musa Kart n hayvan bafl olarak çizmesine izin vermiyor. Düflüncenin özgür olmad - yerde demokrasi olamaz. Demokrasinin bir baflka beflinci ö esi var ki, o olmazsa hiç olmaz. Nedir o, hukuk. Recep Tayyip hukuk ile yasa aras ndaki çeliflkiyi çözemez. Yasa devleti baflka bir fleydir. Hukuk devleti baflka bir fleydir. Yasa devleti, yasama yetkisiyle ç kar rs n n yasay dayat rs n z topluma, karanl klara da gömersiniz, memleketi hapishaneye de çevirebilirsiniz. Bunu Musolini, Hitler de yapm flt r. Biz de 12 Martta, 12 Eylülde gördük. Ülke büyük bir hapishaneydi. Hukuk hakk n ço unlu udur. Hak nedir? Herkese pay n vermek anlam nda Arapça bir sözcüktür. Hukuk devleti herkesin düflünce hakk n, geçim, tüketim, üretim, yaflam hakk n vermek demektir. Sen benim yaflam hakk m tan mayacaks n, düflünce hakk m tan mayacaks n, tüketim hakk m tan mayacaks n, karfl ma geçip milli irade diyeceksin. Ona milli irade de il irade-i seniye derler. Allah n hakk Allah a, Sezar n hakk Sezar a. Bizim bafl m z n büyük belas d r bu adam, nas l kurtulaca z, bütün soru oraya geliyor. Biz hukuk devletini nas l kuraca z, koruyaca- z? Örgütlenerek, tarihte bunun baflka bir flekli olmam flt r. Örgütsüz hiç bir fley yap lamaz. Bana k zacaks n z ama CHP toplumsal muhalefeti örgütleyemez. Toplumsal muhalefeti engelleyen bir muhalefet olabilir mi? flte büyük çeliflki burada. Deniz Baykal n yapt bu. Recep Amerika dan iktidar buyru- unu al rken, bu adam da muhalefet buyru unu mu ald? Böyle bir çeliflkiye de ben düflüyorum. Son bir çeliflki, çeliflkiler çeliflkisi, bunu çözemezsek, bilimsel düflünceyi dinsel düflüncenin karfl s nda özgür k lmad kça asla ve asla hiç bir fleyi yapamay z. Bilimsel devrimi yapmak gerekiyor. Bu da neyle olanakl d r. Bilimsel düflünce, dinsel düflüncenin karfl s nda do an n, toplumun ve bireyin veya flöyle diyebiliriz yaflam n yasas n kurmakt r. Dinsel düflünce nedir? Yaflam n yasalar na kap lar kapamak Allah n yasalar n bulmakt r. Allah n yasalar felaket, diyor ki, seviflme, afl k olma, böyle yafla, böyle duy diyor. Dinsel düflünceyi biz felsefede dogmalar diyoruz. Dogma nedir? Tart fl lmadan, sorgulanmadan, nedeni araflt r lmadan oldu u gibi kabul edilen düflüncedir. fieyh Bedrettin in bir sözü çok güzeldir. Kendi sorup, kendi yan tlar. fieyhim insan Allah yoktur demeye zorlarsak günah ifllemifl olur muyuz? Bu fleriata ayk r m d r? Bat daki Sokrates ve Platon diyaloglar gibidir. Zeyt dedi ki; Allah yoksa zorla var ettiremezsiniz bir insana, Allah benim için var, bu soruyu soran için yoksa zorla adama Allah kabul ettiremezsiniz. fieyh Bedrettin in bütün slam dünyas nda ileride olmas n n sebebi budur. fieyh Bedrettin de z nd kalardan biridir. Z nd ka Tanr y inkar edenlerdir. Ahmet Yaflar Ocak ad nda çok de erli bir tarihçi var. Çok sa lam biri, ilahiyatç. Onun slam Dünyas nda Z nd kalar diye bir kitab var. Al p okuman z tavsiye ederim. Bilimsel düflünce ile dinsel düflüncenin ayn kafada olamayaca n biliyoruz. Olursa bu çeliflkidir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 125

126 9. O T U R U M Dinsel düflünce benim kafamda, bilimsel düflünce de bir imam n kafas nda ise bunlar karfl tt r. Karfl tlar savafl r ve do ru düflünceyi bulur. Savaflman n sonunda bir birleflme, sentez do ar. Bu oluflan yeni fley eski fleyi inkar eder. Buna inkar n inkar diyoruz. Basit bir örnek vermek istiyorum. Yumurta tavuktan olur, sonra alt na koyars n z, civciv ç kar. O civciv ne yumurtad r, ne de tavuktur. Eskisini inkar etmifl, yeni bir varl kt r. Devrimcinin görevi, o süreci beklememek, aksi taktirde ezilir, yok olabilir. Bir an önce yapmak laz m. O zaman kuluçka makinas n yapar m, 21 gün beklemesini beklemem, 21 saatte ç - kar r m onu. O yumurtay k rar oradan ç kmas n sa lar m. Devrim budur, bir olgunlaflmay, bir oluflumu, çabuklaflt rmakt r. Burada hepiniz matematik zekaya sahip insanlars n z. Matematik düflünce insan zekas n n en doruk noktas d r. Onun için biran evvel yumurtay k r n. Ve özgür kal n. Teflekkür ederim....diyerek Vecihi Timuro lu konuflmas n tamamlad. Daha sonra soru cevap k sm na geçildi. SEDA ÇELEB, (EÜ, Bilgisayar) Sorum size olacak, konuflman zda tam olarak not edemedim ama soyguncu katil Ermeni halk gibi bir kelime grubu kulland n z. Bu kadar taze ve düflünme yetisinin genç oldu u bir ö renci grubunun önünde böyle bir söylemde bulunman z do ru mudur? Bütün panellerde sorulan sorular genelde bu flekilde ba land. Gerçek ya da sahte bar fl naralar n n bang r bang r ba r ld - flu günlerde sizin bir toplum hakk nda alalade böyle bir yorum yapman z çeliflki midir? HAL L KAYNARCA Bir olguyu kendi yaflam ile birebir iliflkilendirerek aktarman n yan lg ya da çeliflki oldu unu sanm yorum. Yanl fl anlatm fl ise, onu bir kez daha yineliyeyim. Osmanl n n çöküfl döneminde, çöküfl nedenlerinden biri olarak hükmetti i co rafyadaki insanlar n düzenine hakim olamay fl ndan dolay Anadolu ve di er hükmedilen yerlerde çeflitli karfl güçler do du. Bunlardan bir tanesi de Anadolu da Ermeni güçlerinin oluflturdu u talan çetesi. Bu çetelerin bir tanesi de Erzincan dolaylar nda soygunla yaflam - n sürdürmeye çal flan Ermeni çetesidir ve bu çetenin liderleri Tunceli Dersim de say n hocam n mensup oldu u aflirete s nm fllard r. Afliret yasalar nda suçu ne olursa olsun s nmac düflman na verilmedi i için bu afliretin sonu olaca için onu saklad - ndan dolay bulundu u yerden sürülmüfl. Burada bir çete varsa ve tarihe mal olmuflsa ad flu veya bu olmufl önemli de il, Türk de olabilirdi. Ermeni ulusu ve halk na yap lm fl bir hakaret de ildir. Bir ulusa yöneltilecek aymazl m z olamaz. Kast m yoktur. VEC H T MURO LU Taflikar adl bir Ermeni çetesi var. Bu çete Trabzon yörelerinden kopuyor ve Erzincan soyuyor. Bu olay üzerine Erzincan da ordu komutan zzet Pafla çetenin pefline düflünce, çete Kemah vadisinden, Ziyaret vadisinden gelince ilk köy olan bizim köye s - n yor. Afliret töresinde bahta s nmak denir. Senin baht na s nd m, denir, bu Türkçede geçerli bir deyimdir. Müflir zzet Pafla srarla vereceksin diyor. Onlar da baht m za kara sürdürmeyiz. Gerekirse savafl r z diyorlar. Bu bir Ermeni toplulu u da de il sadece bir çete. Ben bu olay büyüklerimden dinledim, ama içlerinde Türk, Kürt, Zaza, baflka halktan insanlar da olup olmad n sormad m. Hamido çetesi gibi bir fley yani. DO A DEM RTAfi, ( TÜ, JFM) VEC H T MURO LU DP nin Said-i Nursi ye verdi i deste e CHP nin tepkisi ne oldu? Sosyalist ak m n önüne ç kan en büyük engelin insan de ifltirmek zorunlu undan bahsettiniz. Bunun gerçekleflmemesinde ve devrimin tabana yay lamamas nda Halk Evleri ve Köy Enstitülerinin kapat lmas n n nas l bir etkisi olmufltur? Hat rlad m kadar yla CHP muhalefetteydi o zaman, Ben Ulus gazetesinde çal fl yordum. smet Pafla Yeniden tarikatlar hortlatmay n. Çok büyük sars nt lara u rar z, toplumun bütün dengelerini yeniden bozars n z. Bu Atatürk ilkelerine ayk r d r. fleklinde demeç vermiflti. DP bu demeç karfl s nda ç karm fl oldu u bir yasa ile karfl l k vermiflti. O zaman Anayasa mahkemesi olmad için, ç kar lan bu yasaya sadece karfl ç k ld. Bu tepkiler de sadece meclisteki tutanaklarda kalm fl, toplumun herhangi bir tepkisi olmam flt. Toplum yeni bir hayat aram fl ve DP ye %57 oy vermiflti. DP iktidar Atatürk ü koruma yasas ç kard. Bu yasan n üzerine de smet Pafla Ata- 126 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

127 9. O T U R U M türk ün sizin taraf n zdan korunmaya ihtiyac yoktur. Böyle bir yasa ç karmak Atatürk ü yok etmek anlam na gelir. demiflti. nsan de ifltirmeye gelince, insan de ifltirmedikçe, kendimizi de ifltirmedikçe, toplumu de ifltiremezsiniz. nsan de ifltirmek çok zor bir ifltir. Felsefe tarihinde denir ki, ilk ça filazoflar, Aristo, Platon varl n temelini ar yorlard. Varl k nedir sorusunu soruyorlar. Herakliatos, fizik demifl, Aleksiamandros Aar demifl, bat dillerinde hava demifl. Ortaça filazoflar felsefenin tek amac Allah a varmakt r demifller ve skolastik felsefe do mufl. Rönesansla beraber ayd nlanman n etkisiyle birlikte, ortaya ç - kan rasyonalizm, pozitivizm gibi felsefeler dinin toplumdan el çekmesini, bilimsel düflüncenin ba- ms zlaflmas n istemifller. Sonunda Marks n ortaya att materyalist felsefenin temeli de dünyay yorumlamak de il, dünyay de ifltirmek düflüncesi ortaya ç km fl. Maddeyi de ifltiriyoruz, toplumu da de- ifltiriyoruz. Ama kendimizi de ifltiremedi imiz için özgür ve eflit bir toplumu yaratam yoruz. nsan de- ifltirmedikçe asla baflka bir fleyi yapamay z. Marks, Einstein i, Darvin i çevirmifl, Marksist bir arkadafl m, bir gün rak masas nda elini masaya vurup, Ben ngilizce, Almanca, Frans zca çevirdim, nas l hadememle eflit olaca m. demiflti. flte zurnan n z rt dedi i yer buras. Evvela hademesiyle eflit olmas gerekti ini kabul edecek. Bu kadar de iflecek. Deniz AKDEM R, Harita Mühendisi Benim sorum anadille ilgili olacak. Kürdüm ama Kürtçe bilmiyorum. Bunu da sorumlulardan hakk - m helal etmeyece im. Kürtçenin de aç l mlar var, Zazaca, Soranice, K rmançi gibi. Ben belediyeciyim. Sizlerin yafl nda insanlar geliyor ve bu insanlar tek kelime Türkçe bilmiyor. Ben de Kürtçe bilmiyorum. Bu insanlara yard mc olam yoruz. Gittikçe dillerini unutuyor ve yozlafl yorlar. Tamamen mahkum olmaya gidiyorlar. Bildi im kadar yla 30 milyon Kürt var dünyada. Ben ilkokula gidinceye kadar Kürtçe biliyordum, sonra okula bafllay nca unuttum. Hiç bir yerde Kürtçe konuflulmuyor. Bu bir çeliflki de il midir? Vecihi T MURO LU Anadili, anadil ve lehçe baflka fleylerdir. A z da baflka bir fleydir. Lehçe bir dilin yap eklerinde çekim eklerinde de iflimle meydana gelir. Azerice Türkçe bir lehçedir. Azerice bir dil de ildir. Anadil de ildir. Anadili hiç de ildir. O uzcan n bir lehçesidir, neden? Bunu bir f kra ile anlatay m, çünkü f kralar baz fleyleri daha iyi çözüyor. Kürtçede soru eki yoktur. Farsçan n bir lehçesidir. Farsçada soru eki olmad için Kürtçede de soru eki yoktur. Bir Kürt ailesi Çukurovaya pamuk toplamaya gidiyor. Toroslarda bir f rt na, sele tutuluyorlar. Adam n yafll bir babas, kar s ve iki de çocu u varm fl. Arabas n n yan na da iki inek ba lam fl. Gelmifl bir dört yola. F rt nada herfleyini kaybetmifl. Dört yolda bir Azeri oturuyor. Kürt kendi dil yap s - na uygun olarak soru eki kullanmadan ses tonu ile birfleyi ö renmeye çal fl yor. Bir araba, var bir ihtiyar, bir kari, iki çocuk geçti? Diye ses tonuyla sorusunu soruyor. Azeri bu ses tonundan bir soru oldu- unu anlam yor.. Azeri, Bene ne? Geçtiyse geçti. diyor. Kürt, adam n anlamad n farkedip bir daha soruyor. Azeriden ayn yan t al nca, Allah belan versin, sen de Türkçeyi bilmirsen lo! Lehçe budur. Dilin cümle yap s na yap eklerine özgün bir fley de ildir. Çekim ekleriyle ilgilidir. Diyarbak rl flimdiki zaman em eki ile belirler. Geliyorum u Diyarbak rl geliyem, Elaz l sadece m eki ile belirler, gelim. Malatyal yum eki ile ifade eder, geliyum. Orta Anadoluda bu yom haline dönüflür. Türkçenin yaz dilinde bunlar n hiçbiri kullan lmaz. Bu lehçedir. Gelelim senin temel sorununa, Kürtçe konuflulmas n diye biri söylüyorsa, o dangalakt r. Kürtçe yaz lmas n, okunmas n deniyorsa o da dangalakl k. Yaz l yor da okunuyor da. Bugün Türkiye de 14 milyon Kürt var. Bizi buradan kovmak m istiyorlar, ben de Kürdüm. Bu olanaks z, onlar kovsa ben gitmem. Onlar gitsinler, nereye gitmek istiyorlarsa. Mesele o de- il. Mesele bir ulus olmay kabul ediyor muyuz etmiyor muyuz? Sorun burada. Senin duygular n anl yor ve sayg duyuyorum. Senin bilgi eksikli ine üzülüyorum. Topluma bir uluslaflma girmifl. Yugoslavya halklar parça parça oldular, mutlular m? Bugün Fransa da befl ayr halk Frans z ulusu olarak dünyaya ahkam kesiyor, egemen oluyorlar. Bana niye o hakk tan m yor. Ben neden bir ulus olam yorum, Çerkez, Türk, Kürt, Zaza, neden ulus olam yorum? Buna haklar var m? Sorun flurada, emperyalizm bir oyunu çok iyi oynar. Bir toplumda s n fsal örgütler, partiler kurulup iflçi s n f güçlenmeye bafllad anda derhal iflbirlikçisini bulur, s n fsal örgütlenmeyi yasaklar dinsel ve kavimsel örgütlenmeye destek verir. PKK nin 1978 deki tüzü ünün 1. Maddesi, Kürtler ve Türkler bir halk z emperyalizme karfl ba ms z bir mücadele vermek istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyetinin ba- ms z kimli inin savafl n veriyoruz. Bu tüzük de ifle de ifle nereye geldi? Özerkli e geldi, bundan da vazgeçti, ba ms z devlete. Kimin ifline yarar bu Kürt ba ms z devleti. Türkiye nin ifline yaramaz. Irak n da ifline yaramaz. ran ve Suriye nin de ifline yaramaz bu ba ms z devlet. Bu ülkelerin ortas nda nas l yaflayacak bu devlet? Denize aç lan bir yeri yok, bütün Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 127

128 9. O T U R U M s n rlar yla düflman olan bu halk ne yapacak? Amerika n n petrol kuyusu olacak. Ben bin senedir beraber yaflad m Türke düflmanl k m edeyim? Amerika ya dostluk mu edeyim? Sizin söyledi iniz, neden iki anadilini kulland ram yoruz. Bir Çerkez Çerkezceyi unutuyor ve Türkçe konufluyor. nsan anadillerini kullanabilmelidir. Ama e itim dili bir tanedir. ABD de ngilizce d fl nda e itim yap labilir mi, buna izin verilir mi? Bizi birbirimize düflüren emperyalistler. Bin y ld r biz kavga etmiyoruz da flimdi neden kavga ediyoruz. Osmanl sicillerini okudum, oradaki Türk-Kürt, Türk-Ermeni kavgalar su, s n r, mera, k z kaç rma kavgas d r. Ama Anadoluda Türk-Kürt, Türk-Ermeni, Rum-Ermeni kavgas yok. SEDA ÇELEB Almanya da Türkçe e itim verilse bunu nas l karfl lars n z? VEC H T MURO LU Almanya da Türkçe ancak, Frans zca, ngilizce gibi bir yabanc dil olarak ö retilir. Ama asla Türkçe e itim verilmez. Yani matematik, fizik, kimya dersleri gibi dersler Türkçe verilmez. Kürtçe e itim okullar m zda olsun. Üstelik Anayasam z da buna engel de- il. Irkç kafalar ister Kürt, ister Türk, ister Çerkez, ister Alman, rkç l ktan kurtulam yorsa, o zaman s - k nt yaflan r. Ç k yor Kenan Kainat diye bir dangalak kaç y ld - z var bilmiyorum, bu memleketi birbirine düflürecek kadar namussuzluk yap yor. Kendisi Marmaris, Datça da elli koruma ile oturuyor, benim ülkemi ne hale getirdi. Bunu düflünürseniz gerçekten ayd n olursunuz. Benim size söyledi im flu, evreni tan maya çal fl n, çeliflkilerden uzaklafl n, karfl tlar zaten savafl yorlar. PKK sizce s n f savafl m veriyor. Irkç bir savafl veriyor. Amerika silah veriyor, gelip beni öldürüyor. Beni öldürerek dünyay kurtaramazs n. Bizim de komandonun eline silah veriyorsun gidip PKK liyi öldürüyor. Niye öldürüyorsun o benim vatandafl m de il mi? Ayr ca flöyle düflünün Türk, Kürt le evlenmifl, Zaza Kürtle evlenmifl, Türk Zazayla evlenmifl, Ermeniyle, Rumla evlenmifl. Bu ülkede rkç l ktan bahsetmek kadar dangalakl k olamaz. Kavimler kap s buras. Karadenizliler ben Türk üm diyebilir mi? Kültür olarak söyleyebilir, ama bal gibi Müslümanlaflm fl Rumlar vard r orada. Oflular Rumca konuflurlar. Müslümand r ve Türküm derler. SÜLEYMAN TEYFUR, (ZKÜ JFM ) Ben alt yafl ma kadar Kürtçe konufltum, sonra Türkçe ö rendim. Benim annem hala Türkçe bilmiyor. Ben annemle arkadafllar m n aras nda telefonla konuflam yorum. Niye bunlar aflam yoruz? Ayd nlar buna niye sahip ç km yor? Said-i Nursi halk taraf ndan çok seviliyor. Öyle seviliyor ki yüzy l n alimi, fleklinde konufluluyor. Sizin bu konuflmalar n zdan sonra sizi dinleyenlerin ona daha çok sahip ç kmas ve size düflmanca davranmas ndan kayg duymuyor musunuz? VEC H T MURO LU Ayd nlar niye sahip ç km yor? Ayd n olsalar Kürt sorununa sahip ç karlar. nsan haklar n, yurttafl haklar n savunurlar sonuna kadar. Ç kanlar da var ama s n rl. Ben nerede fleriatç varsa kavga ederim. Yaflad - m sürece fleriatç larla kavga ettim. Bir fleyi Allah buyurmuflsa, ben de kabul ediyorsam bu düflünce rezaletidir. Bu benim düflüncem. Onun da taraftarlar var hem de çok. O kadar çok taraftar var ki yüzde 47 oy al yor onun partisi y l nda yazd bir yaz da merkezi Van da olmak üzere bir Bediiüzaman üniversitesi kurulmal ve bu üniversitede ilahi bilimler okutulmal demifltir. Zaten okutuluyor. VEC H T MURO LU ZEYNEL AB D N KIRfiAN Dünyada binlerce lider var. Diktatör olabilir, faflist olabilir, komünist olabilir. Üslubunuzu be enmedim. Bir lidere namussuz demeniz hiç hofluma gitmedi. Ben Franko ya namuslu mu diyece im, 1.5 milyon insan kesen insana namuslu mu diyece im. E er namuslu insanlar, namussuzlar kadar cesur olamazlarsa, namussuzlar n namussuzlu unu yüzlerine karfl söyleyemezlerse iflte o toplum çöker. MÜN R YEN GÜL, (EÜ Elektrik-Elektronik) Din korku kültürü, cennet, cehennem, flükretme, isyana kalk flmama gibi afyonlarla insan afl lama bu flekilde iktidar elde tutma biçimidir. Din bence bafltan sona yaland r. lkokulda A dan bafllay p J ye kadar gelen harfler iyi 128 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

129 9. O T U R U M gidiyor J den sonraki harfler herfleyi kar flt r yordu. K denilmeliydi, çünkü PKK böyle söyleniyordu. Ke dememeliydik. Durum bu kadar kötü psikolojiye gelmifl. Devletin faflist tutumundan bahsediyorsunuz, fizikte de etki tepki yöntemi vard r. Bence hiç kimse s k ld için da lara ç kmam flt r. Bu etki tepki prensibinin sonucudur. Yar n öbür gün flöyle bir soruflturma aç labilir bize, HKMO da niye ke harfi kullan l yor? EFE ERTEK N, (KOÜ,JFM) Bilimsel ve dinsel tabanl düflüncede bence önemli olan flu. nsanlar dini sadece manevi eksiklikleri gidermek için kullansa asl nda ikisi bir arada yürür. Bilimsel anlamda yaflayabilip dinsel anlamda da manevi duygular n tatmin eden insan, as l ayd n, olgunlanm fl toplum ve insanl k için yararl olabilecek insand r. kisine de körü körüne inanan insan çok mükemmel bir din adam veya bilim adam olabilir ama her kesime, her türlü insana hitap edemeyip, bir yerden sonra baflar s z olabilir belki. VEC H T MURO LU Bizim dindar insanlara söyledi imiz bir fley yok. Bizim bütün söylediklerimiz devleti din kurallar na yani fleriat kurallar na göre yönetmek isteyenlere, e itimi dinsellefltirmek isteyenlere. Ben de senin gibi düflünüyorum. Devleti din esaslar na göre yönetmeye bafllarsan z ben buna karfl savafl r m? nsanlar istedikleri inançsal yaflamlar n sürdürebilirler. Ama topluma din kurallar na göre biçimlen dayatmas n yapamazlar. Bunu yapt klar nda, geliflmeye, bilime ve topluma ihanet ederler. Ayk r bir durumdur. Sözledi iniz çok do ru. Neden do ru? E er bir toplum demokratikleflmeye ve kendi sorunlar n tart flmaya bafllarsa s n fsal örgütlenmeye izin verirse, hukuk yap s n buna göre de ifltirirse, buna derhal sömürgeciler el at yor. Sizin bu insan haklar na dayal demokratik geliflmenize dur diyorlar. Derhal 12 Eylül, 12 Mart gibi bir anayasa de iflikli i yap yorlar. Bundan sonra dinsel ve kavimsel örgütlenme bafll - yor. DTP, PKK, AKP, Refah, Fazilet, Selamet oluyor. Asla bir iflçi s n f partisi kurulmas na izin verilmiyor. Anayasa engel çünkü. Türkiye Komünist Partisi var do ru, ama tabelas var. Ben bu devletin düzenini de ifltirece im dedi im zaman hapse atarlar. Vecihi Timuro lu teflekkür plaketini al yor. ASLI TOPAL Son zamanlarda laik ve slamc düflüncelerle s - n rland r larak halk kutuplaflmaya itiliyor. Toplum as l sorunlar ndan, kanayan yaralar ndan uzaklaflt - r lmaya çal fl l yor. Bunun sonucunda halk kendine yabanc lafl yor. fiu anda gördü ümüz örnekler gibi. Sizce hem toplumun inançlar n koruyup sayg duyan hem de özgürlü ü, laikli i savunan hayat daha eflit, herkese demokrasi düflüncesi ile bir arada yaflamay savunan bir anlay fl nas l yeflerecek, bunu çok merak ediyorum? VEC H T MURO LU Halil Kaynarca teflekkür plaketini al yor. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 129

130 1 0. O T U R U M 60 Y lda Geliflmelerimiz ve Çeliflkilerimiz Erdal AKDA Ayhan KALYONCU Arif DEL KANLI Kamp n 7. gününde gerçekleflen ve TMMOB II.Baflkan Nail GÜLER in oturum yöneticili i yapt 10.oturumun konusu 60 y lda Geliflmelerimiz ve Çeliflkilerimiz di. HKMO Eski Genel Baflkanlar ndan Erdal Akda, Ayhan Kalyoncu ve Arif Delikanl n n kat - l mc olarak bulundu u oturuma, yürütücü Nail Güler TMMOB ad na sayg ve sevgiyle selamlayarak sözlerine flöyle bafllad : 60 y la varan mesle imizde ve ülkede meydana gelen geliflmelere iliflkin çeliflkilerin konuflulaca bu oturumda konuflmac lar n bizlerle paylaflaca- mesle imizle ilgili deneyimlerini ve de erlendirmelerini dikkatlice dinlemeli ve bunlardan ö renece imiz çok fley oldu unu bilmek gerekir. Bu oturum biri kolay di eri zor iki yönüyle dikkat çekecektir. Kolay olan; deneyimlerinden dolay konuflmalar n zaman nda bitirmelerine yönelik bana yard mc olacaklar n bildi- im için rahat bir yöneticilik yapaca m. Zor olan ise; onlar takip edebilmek ve söylediklerine eklenecek fleylerin zorlu udur. diyerek ilk sözü Erdal AKDA a verdi. ERDAL AKDA De erli oda baflkanlar m, hocalar m, meslektafllar m, benim için herfleyden çok daha de erli meslektafl adaylar m. Sizler bu mesle in ilerisi için direkleri olacaks n z. Onun için mesle inizi iyi ö renmenizi, iyi alg laman z isteyece im. Bu mesle e 1950 y l nda tapu kadastro meslek lisesine girerek bafllad m. Yaflayarak 58 y l geçirdim. ki y l da ö rendiklerimi kataca m. Toplam 60 y l. 60 y lda meslek aç - s ndan Türkiye de çok fleyler oldu. Geliflmelerin yan nda çok büyük çeliflkiler de var. Zaman m z yetti i ölçüde bunlar anlataca m. Her y l bir dakikada anlatsam 60 dakika gerekir. Di er konuflmac arkadafllar m da birlikte oldu umuz, birlikte yaflad m z arkadafllar. Ayhan Kalyoncu yla 53 ten bu yana, Arif Delikanl ile 1950 den bu yana hiç kopmad k. Ayn binalarda oturduk, ayn dairelerde çal flt k. Kendi öz kardefllerimden daha fazla bu kardefllerimle oldum. Bunun için biz rahat konuflaca z Konuflmama 2005 y l nda aram zdan ayr lan Prof. Dr. Muzaffer fierbetçi yi rahmetle anarak bafllamak istiyorum. Türk Haritac - l k Tarihi adl kitab 1995 y l nda yüzüncü y l ad na odam z yay n olarak ç kt da ikinci bask s yap ld. Asl nda yüz y ll k de- il, haritac l n 5000 y ll k geçmifli de var. Madem bu mesle i seçtiniz, bu kitab al p odam zdan edinin. Say n fierbetç hocam Haritac l n 5000 y ll k bir meslek oldu unu ve dünyan n en eski ikinci mesle i oldu unu söyler. En eski birinci mesle ini ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Muzaffer çok iyi bir arkadafl, dost idi, kaybettik. Sunay Ak n n odan n bir kurultay nda söyledi i bir fley var, Piri Reis der ki, haritac l k herkesin ifli de il. Ermifllerin iflidir. Bu do rudur. Baz fleyleri sakl yorsun, Say n Ak n dedim. Bir de kadastrocu olarak ser verir, s r vermez Server dedenin torunlar - y z. Duydunuz mu siz bu ad? Sultan Ahmet te Ser verir, s r vermez Server dedenin kabri vard r. S rr n vermedi i için padiflah bafl n alm fl. fiimdi bunlar bilmekte yarar var. Eski kay tlar tutan kimsedir. Son zamanlarda bu iflleri daha çok önemsemeye bafllad m ben. Haritac l k bu kadar erdemli bir meslek oldu u halde teknolojinin bu kadar güzel geliflmesiyle ahlak olay silinmeye bafllad. Haritac erdemli ve ahlakl kifliler olmal. Bir adamda ahlak yok ise -ifl ahlak ndan bahsediyorum baflka türlü almay n- erdem yok ise o adam iyi haritac olamaz. Haritac l k abart lmadan, yeri geldi inde yüzlerce, binlerce, milyonlarca küçültülerek yap lan bir meslektir. Alçak gönüllü bir meslektir. Haritac lar yer üstünde, yer alt nda yap lan tafl nmazlar n öznel ve nesnel bilgilerini dökümleyen, s - n rlar n belirleyen, ölçen, de erlendiren toprak iye- 130 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

131 1 0. O T U R U M li ini, yasal kay tlar olarak de erlendiren k rsal ve mekansal topraklar n kullan lmas n araflt ran, planlayarak yöneten kiflilerdir. Bu kadar çok ifli düflününce insan n haf zas alm yor. Yeryüzünde ölçüm ve de erlendirmelerin yap lmas, jeodezik; küçük çapta yap lan ölçmeler ise ölçme mühendisli i deyimiyle isimlendiriliyor. Bu ismi de bir türlü oturtamad k bana göre. Bu da bir çeliflki bence. Mesle imizin ad Harita ve Kadastro idi. fiimdi Jeodezi ve Fotogrametri oldu. Geometik mi jeometik mi olsun diye bir sürü isimler ç k yor. Bir türlü mesle i tan tamad k. Neden ölçme veya harita demiyoruz ayr bir fley. Bu da çok önemlidir. Haritac lar n, logaritma, matematik, trigonometri, hukuk, borçlar hukuku, ayni haklar, tafl nmaz mallar hukuku, icra hukuku, medeni hukuk bilmesi gereken konulard r. Ben en eski harita mühendisiyim, hala da tekleyerek de olsa çal fl yorum. Yan mda stajyerler de çal flt r yorum. Radyali bilmeyen harita mühendisi var. Bunlar hocalar n za söylüyorum. Kadastro alm fl arkadafllar, tapu kütükleri tanzim edecek, tapudaki bilgi ve belgeleri oraya aktaracak. Birisine laf olsun diye sordum. Sen tapu mevzuat yla ilgili baz deyimlerden haberin var m? Hepsini bilirim dedi. Öyleyse ben sana birfleyler soray m dedim, sorduklar m karfl s nda yaln zca intifa-iktifay duydum hangisi, hangisi onu da bilmiyorum, di erlerini ilk kez duyuyorum dedi. Peki bunlar bilmeden nas l yapacaks n diye sordu umda, herkes nas l yap yorsa öyle yapaca- m dedi. Daha ileriye vard m zda çok üzülerek söylüyorum bunlar. Eskiden delikli demir yoktu, bu ifller elle yap l rd. Trigonometri bilgisine ihtiyaç vard. Sekant bilmeyen mühendis biliyorum ben. Trigonometri bilinmiyor, biz lisede okuduk bunlar. San r m yak nda dört ifllemi de bilmeyen ç kacak galiba. Haritac l kta kullan lan en küçük kareler yöntemini duymam fl, istatistik nedir bilmiyor, astronomi bilmiyor. Jeofizik konusunda hiç bir bilgisi yok. Matemati i en çok kullanan haritac l k olmas na ra men üç bilinmeyenli denklemi çözemiyor. Projeksiyon sistemleri, çekül sapmalar, ön belirleme kutup y ld - z, güneflle belirleme, bunlar n hepsinden bir haber. Üçüncü boyut, hatta dördüncü, beflinci boyuttan bahsediliyor. 75 yafl nda biri olarak ben takip etmeye çal fl rken, yafl ndaki gençler bunlar niye okumuyor? Hocalar niye zorlam yor? Bundan üç sene evvel bir fley bafl ma geldi. Kara- denizde bir harita ifli yapt m. Ünye nin yak n nda birleflik yerler. Eski haritalar var ED-50 lik(!) yeni TUTGA ya göre yapt k. Eski haritalar n üzerine TUTGA koordinatlar n iflaretledim. Yeni haritalar üzerine ED-50 koordinatlar n iflaretledim, dönüflüm parametrelerini de yazd m. Hepsini verdim. Aradan üç y l geçtikten sonra belediye reisi bana telefon ediyor. Bunlar çok ac fleyler, utan yorum. Belediye reisi 35 yafllar nda genç bir kifli, Abi senin yapt n haritalar yanl flm fl dedi. Neden diye sordum. Burada iki mühendis var, birisi Bay nd rl k skan Müdürlü ünden, di eri Tapu Kadastroda Harita Mühendisi. Eski haritadaki k y kenar çizgilerini senin yapt n haritalar üzerine geçirmek istediler, Karadeniz in 200 metre içine girdi k y fleridi. Baflkan n yan ndaki mühendislerle konufltum. K y kenar çizgisi bir k sm mevzi olarak yap lm fl eski haritada. Onun da transformasyonunu yapt m. Bir k sm ED-50 de onun da transformasyonunu yapt m. 84 datumlu haritayada koyduk. Bu böyle olur. Üzerinde iflaretler var, rapora bak n dedim. Ben o ifllerden anlamam dedi. Tapu kadastrodan gelen mühendise de telefonda tekrar anlatt m. Belediyenin ller Bankas na ihale etti i, onayland bir projeye yanl fl demek yanl fl olur. Bölge müdürlü üne gidip konuflun, hiç bir fley yapam yorsan z, önünüzde bir rapor var onu okuyun. Yine yapam yorsan z, ben size katsay lar n vereyim. E er böyle ise, teknolojiyi bu kadar kötü kullan yorsak nas l edece iz? Meslek ahlak na önem verin dedi imde flunu söylüyorum, ölçü yap lm yor, bilgisayarda uyduruluyor. Bunlar n hepsini ben yaflayarak görüyorum. 58 y l bu mesle e giriflimden beri bunlar yafl yorum y l nda arazide Ünye de tapulamada çal flt m. Kaplumba a üzerine poligon yaz ld - n görmüfl a abeyinizim. Teknisyen bana bir f rça att. Lise-1 den ikiye geçti im sene. Kaplumba a gidiyor, kofl Erdal getir onu dedi hocam. Getirdim, aletin alt na koydu, kafas n n ç kt yere de aya n koydu. Kaplumba a kafay ç karmay nca yürümez. Onun üzeri poligon çizgisini yerlefltirdi. Ben nas l yap laca n sordu umda, teknisyen bana f rça att, Sen hiç bir fley ö renmemiflsin dedi. O zaman poligon noktas olarak tafllar al n yordu. Poligonlar yaflamal, yaflayan poligon yapacaks n. Tafllar canl de- il, poligon noktalar böyle canl olmal. Tafltan yapt n poligon bir tekme ile yuvarlan p gidecek. Ama bu poligon 100 y l daha yaflayacak dedi. Ama burada, ama öteki tarafta fakat yaflayan poligon olacak. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 131

132 1 0. O T U R U M Poligonun yaflayan olmas n böyle anlayan ö rencilik yaflad m. Bilimsel uygulamalarda, mesleki uygulamalarda baz teknolojik geliflmelerde ironik de olsa çeliflkileri sunmaya çal flan Erdal AKDA a süre aç s ndan duyarl davrand için teflekkür eden oturum yürütücüsü Nail GÜLER; Birbirlerini tamamlay c olacaklar ndan hiç kuflkum olmad diyerek sözü Say n Ayhan KALYONCU ya verdi. AYHAN KALYONCU Erdal rahmetli Muzaffer den bahsederek bafllad. Muzaffer benim de çok sevdi im sayd m arkadafl md. Bir gün Afyon da bir panel yönetiyoruz. Paneli ben yönetiyorum, Erdal var yan mda, Muzaffer var, Nadir a abey TÜ de doçent, bir de Baybora diye genç bir arkadafl var. Ben bir özleyiflle girifl yapt m, arkadafllar da benzeri girifllerle konuflmalar n yapt - lar. O da bir Karadeniz f kras yla girifl yapay m o halde dedi, flöyle bir fley anlatt. Temel ile Dursun bir bankan n önünde duruyorlarm fl. Temel gelmifl, Dursun dan para isteyecek, Dursun flöyle demifl, Ben banka ile bir anlaflma yapt m, o f nd k satmayacak, ben de para vermeyece im. demifl. Muzaffer böyle esprili bir flekilde konuflmas na bafllad. Asl nda panele bafllamadan görev paylafl m yapm flt k. Herkes kendi iflini yapacak. Erdal konuflmaya bafllay nca onun bölümlerine de girdi, onun f kra ifle yaramad. Yaflayan tesis, poligondan devam edeyim. Yaflayan tesise itibar etmiyoruz, 155 say l bir yasa var. Bu yasa iflaretleri korumaya yönelik bir yasad r. Yasalar ç karmak bir anlam ifade etmiyor, onu uygulamak laz m. Bizim kuflaktakiler hat rlar, sabahlar radyoda köy saati diye bir program vard. 155 say l kanunu herkes okuyup anlayamayacak diye bu noktalar n korunmas ile ilgili konuflmalar yap l rd. Bu konuflmalar n ne kadar dinlendi ini bilemiyoruz ama Erdal n teknisyeni baflka bir öneri getirmifl, yaflayan tesis y l nda Bulan k ta çal fl yorum. Orada Hoyrat dere ak yor. A ustos a kadar geçit vermiyor, Abdurrahmanpafla Köprüsü diye bir köprü var Mufl a yak n bir yerde, oradan dönüp çal flaca m z yere gidiyoruz. Sabah saat üçte yola ç km fl z, bir köylü yolumuzu kesti, kimsin diye sordu. Ben de fazla uzatmamak için vaktim de erli, memurum dedim. Köylü, benim bildi im memurlar günefl do unca ifle gider bu saatte ne iflin var, diye üsteledi. Ben haritac oldu umu söyledim, anlamad, ben de askerlerden tepelerdeki k rm z noktalardan filan anlatmaya çal flt m. Anlataca m fley fludur ki: Biz halk m za daha haritac l tam olarak anlatam yoruz, jeodezi ve fotogrametri mühendisli ini nas l anlataca z, bu soru iflaretidir bende. 60 y ll k sürecin bir bölümünü anlatay m ben size ihtilalinin getirdi i ana unsurlardan bir tanesi yeni ça dafl bir anayasa. Uzun y llar 27 May s Hürriyet ve Anayasa bayram olarak an ld. Onun bünyesi içinde de planl kalk nma olay var. Kalk nman n Anayasa içinde yer almas na odam z s cak yaklaflm flt r. Bunun sonucunda 1962 y l nda Harita ve Kadastro Davam z diye bir kitapç k yaz lm flt. O dönemden gelen 155 say l yasan n yan nda 203 say l bir yasa da vard. 203 Say l Yasa disiplinlerin kopmadan bir araya getirilerek kamu kurulufllar ndaki ifl yönetimini organize eden bir yasa, bunun yan nda Harita fllerini Koordinasyon Kurulu var, bu kurulun içerisinde de sayaca- m birçok kurum var. Baflta Harita Genel Müdürlü ü, -flimdi gerçi bunun ad de- iflti, Harita Genel Komutanl oldu- Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü, ller Bankas Genel Müdürlü ü, mar skan Bakanl na ba l Belediyeler, Teknik Hizmetler Genel Müdürlü- ü, Afet flleri Genel Müdürlü ü, Mesken flleri Genel Müdürlü ü, Arsa Ofisi Genel Müdürlü ü, Bay nd rl k Bakanl na Ba l Karayollar Genel Müdürlü ü, Demiryollar, Maden Dairesine ba l böyle 21 tane kurulufl var. Bunlar say yorum, bunlar bizim çal flma alanlar m z. Bu çal flma alanlar nda yer tutmak, pozisyon almak o kadar kolay de il. Bugün Karayollar Genel Müdürlü- ü nde, bölge müdürlü ü ünvan n almak istiyorsan z çok nitelikli olmak zorundas n z. Gelifligüzel bir harita mühendisi formasyonundaysan z zor. Zaten harita mühendisiyseniz bölge müdürlü ünü vermezler. Buna ba l olarak DS inde de keza böyle Tapu Kadatro Genel Müdürlü ü bizim ana çal flma alan m z, bir de bize burs veren müessese oldu u için bu üçlü içinde burada en çok çal flan benim. Burada bir çeliflkiyi vurgulamak için anlat yorum. Tayin olaca z, bize verdikleri unvan flu sevgili gençler, Fen Memuru Muavin Aday. Harita mühendisine verdikleri unvan bu. Amerikal lar aras nda bir araflt rma yap yorlar ülkemizde kurumlar n çal flma performanslar n düzenliyorlar. Çal flman n sonu- 132 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

133 1 0. O T U R U M cunda bir kurum mükemmel gösteriyor, di erleri yüzde 90 baflar s z bulunuyor. Bu kurum baflar l da, di er yüzde 90 niye baflar s z diye soruyorlar. Adam n verdi i yan t flu, o kurumun bafl ndaki insan nitelikli ve özverili çal flt için o kurum baflar l, diyor. fiunu anlatmak istiyorum: Bizim çal flt m z dönemde Tapu Kadastro Müdürlü ü nün bafl nda mütestaran gibi bir kifli çal flmas gerekirken böyle bir kifli çal flm yordu. Kurum bize hangi ünvan verecek belli de il. Biz böyle bir pozisyonda ifle bafllad k. Böyle kurumlarda yer tutman n ne kadar önemli oldu una dair bir örnek verece im. Osman Özba ad nda harita yüksek mühendisi bir arkadafl m z, geçenlerde vefat etti. Karayollar nda Konya 3. Bölge Müdürlü ü yap yor. Her y l karayollar n n bölge müdürleri toplant s yap l r. 17 bölge müdürü bir u masa etraf nda toplan r, herkes o y l yapaca iflleri anlat r, raporlar aç klan r. Sonra daire baflkanlar görüfllerini söyler. Bu 17 kifli aras nda deve difli gibi insanlar var, ço u inflaat mühendisi. Arkadafl m z raporunu okudu, bitirdi. Akflam da kokteyl var. Kokteylde a rl büyük olan inflaat mühendisleri, bugün en iyi sunumu yapan 3. Bölge Müdürü Osman bey yapt, dediler. Osman arkadafl m z buraya gelmek için neredeyse 24 saat çal fl yordu, kolay de il. Bir meslek disiplininin bir kamu kurumunda yer etmesi çok zor bir olay. Bugün siz haz r bir meslek disiplininde görev yapacaks n z. Kamu kurumu ve serbest çal flanlar dengesi bozuldu son zamanlarda. Serbest çal flan arkadafllar m z daha fazla say sal olarak. Özel teflebbüs olduklar n söylüyor serbest çal flan arkadafllar m z ancak, sermaye birikimi, insan çal flt racak, böyle bir fley yok. Kamu kurumuyla, serbest çal flanlar birlikte ve paylaflarak biryerlere ulaflacaklar. Nitekim 2000 de Hüseyin baflkan n oldu u bir dönemde mesleki sorunlar n tart fl ld bir kurultay yapt k. Kurultay baflkanl n da ben yap yordum. Oradaki slogan, gelece i de birlikte paylaflal m, idi. Bütün bunlar uzak tutmadan, mesle imizi ileriye götürme meselesi var. Bir örnek vereyim, ihaleler yap l - yor. halenin bir komisyonu var. Meslektafllar m z n oluflturdu u bir kurul. Bu yaklafl k bedel dedi imiz tutar tesbit ederken birçok araflt rma yap l yor. ngiltere de e itim gören bir meslektafl m z 15 sayfal k de er bildirimi üzerine bildiri sundu. Kamuda çal flan arkadafllar oturup, büyük bir ciddiyetle yaklafl k bedel tesbit ediyorlar, ihale zaman serbest çal flan meslektafllar m z bir teklif veriyorlar, kamuda çal flanlar 100 birim önerdiyse bizim arkadafl 10 birim veriyor. Bu büyük bir çeliflkidir. 100 liraya yap lacak ifl 10 liraya nas l yap l r. Kamu ihale yasas n n de iflmesi gerekiyor. Kamu kuruluflunda olan arkadafllar denetlemesini çok iyi yapma durumunda. Son y llarda görebildi im en çeliflkili konulardan bir tanesi de bu. Bunun d fl nda e itim ile üretim aras nda iliflki kurularak bölüm aç lmas gerekir....diyerek daha sonraki bölümde gelecek olan sorularla devam etmek üzere sözlerine son verdi. Bu aradaki de erlendirmede kaç rmamam z gereken bir fley var. Karayollar nda, DS, Tapu Kadastro da bafl mühendis olma, liyakat alman n bir yolu çizildi. Çeliflkilerden biri de bu, günümüzde bundan 40 y l öncesinin liyakat alma süreci hiç öyle ifllemiyor. Maalesef günümüzde liyakat alabilmek için cemaat, tarikat örgütlenmesi veya siyasal yap lanmalara yak n olmak yetiyor. Bu da mesleki uygulamalarda zaafiyetlerin do mas na neden oluyor. diyen Say n Nail GÜLER; Kendi perspektifiyle konuya yaklafl rken, odam z ve TMMOB aç s ndan da süreç içindeki geliflmelerdeki görebildi iniz çeliflkileri ve görüfllerini paylafl rsan z sevinirim diyerek sözü Arif DEL KANLI ya verdi. AR F DEL KANLI Sevgili dostlar hepinizi selaml yorum. Biraz farkl fleyler söylemek istiyorum. Buraya gelirken yaz l hale getirmifltim. Buraya gelirken iki üç otobüs de ifltirdim. Notlar m, kalemimi, gözlü ümü ve zati eflyalar m çantayla birlikte otobüsten bir vatandafl ald gitti. Kendi çantas n da bana b rakm fl, kar flt rm fl san r m. Notlar m yok. Akl mda kalanlar bafll klar yla sizlere aktarmaya çal flaca m. Burada san r m mesleki disiplin aç s ndan harita ve kadastro mühendisleri ço unlukta olsalar bile baflka disiplinlerden arkadafllar m z da var. De iflik disiplinlerden arkadafllar n bulunmas ndan son derece mutluyum. Bu kamp n yaln zca bizim mesle imiz ve di er mühendislik disiplinlerinin yan nda yabanc ö rencilere de aç lmas n diliyorum. Bunu siz düflünün ve önerin yöneticilerinize. Her kamp n sonunda bir forum oluflturun ve k yas - ya buradaki uygulamalar elefltirin, daha iyi olmas için fikir üretin. Sadece elefltirmek bir ifle yaramaz, elefltirmek güzeldir, ama daha iyisi nas l yap lacak denildi i zaman da onun cevab n vermelisiniz. Bu y l yine ö renci forumunu yapt - n z zaman, buradaki çal fl- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 133

134 1 0. O T U R U M malar sars n, irdeleyin, düzenleyici arkadafllar m za yeni önerilerle destek olun. Bu sizlerle yaflayacakt r. Baflka türlü yaflamaz. Ben bu mesle in mensubuyum. Mesle imde onbin dolay nda harita mühendisi var. Peki Türkiye nin ne kadar harita ve kadastro mühendisine ihtiyac var? Türkiye nin ne kadar mimara, flehir planc - ya ihtiyac var?di er meslek dallar nda gereksinimi nedir Türkiye nin? Bunlar n istihdam nas l yap lacakt r. Hangi kamu kurulufllar ve özel kurulufllar Türkiye deki teknik ordunun istihdam nda görev al - yorlar. Harita ve Kadastro Bölümünü açanlar veya hocalar m z DS ne gidip de senin ne kadar mühendise ihtiyac n var? diye araflt rma yaparak, meslek örgütleriyle dayan flma içinde böyle bir çal flma yapt lar m? Ben böyle bir bilgiye sahip olmad m gibi Y ld z Teknik Üniversitesi Vakf ndaki görevimden de üniversite içinde bunu araflt rd m. Bir tak m ufak tefek çal flmalar var ama, bütünleyici, bilimsel bazlara oturtulmufl çal flmalar yok. Hangi say da, hangi nitelikte teknik elemana ihtiyac var Türkiye nin, bu iyi bir planlama gerektirir. DPT n n alt komisyonlar nda da çal flt m. Orada bizim mesle imizle ilgili sektör çal flmalar ndan sekreterlik görevi yapt m. Celalettin Songu bey orada bakanl k temsilcisi idi. Ben de onun çömezi olarak toplant lara kat l yordum. O toplant larda da bu konu önerilmiflti. Türkiye deki kendi alan m zdaki eleman ihtiyac nedir? O tarihte sorulan sorunun cevab hala verilmemifltir. nflaat mühendislerinin böyle bir bilgiye sahip olduklar n da sanm yorum ama, e er öyle bir bilgileri varsa mühendisler hangi nitelikleri tafl mal d r, sorusuna kadar sorulmal d r. Bunlar sizler de sorun ve ba l kurumlara sorun, düflünün. Sizin hayat n z ilgilendiren bir mesele konusunda baflkalar bir tak m kararlar al yor ve siz ona uyuyorsunuz. Bu derece edilgenlik yanl flt r. Yine üniversitede bir çal flma nedeniyle görev üstlendim. Bizim alan m zdan mezun ö renciler hangi nitelikleri tafl yor olmal l r? Bu di er disiplinler için geçerli, Türkiye nin hangi nitelikte inflaat mühendisine gereksinimi var? Hangi bilgilerle donat lmal. Bunlar siz düflünmeyeceksiniz de kim düflünecek? Biz bir zamanlarlar mesleki uygulamalar n, çal flmalar n birbirine girmesiyle, ziraat mühendislerinin, orman mühendisleriyle kavgal olduklar zaman biliriz. Neden biliyor musunuz? Herbiri kendi mesleki alan na müdahale edilmesini istemiyordu, harita ve inflaat mühendislerinin alanlar na herkes müdahale ediyordu. Mesleki disiplin ayr fl m n ve herkesin s - n rlar n çizmesini becerdik. Bu Türkiye de baflar lm fl önemli bir meseledir. TMMOB içinde mesleki yetki ve sorumluluk alanlar n n belirlenmesi konusunda çal flmalar 1970 li y llarda yapt k. Gerçekten meslekler aras nda büyük oranda kavga gürültü yoktur. Ufak tefek anlaflmazl klar, örne in mimarlar ile flehir planc lar aras nda benim yetkim nerede bafll yor, seninki nerede bitiyor, meselesi var. Eskiden öyle de ildi. mar skan Bakanl nda Fen E itimi Müdürü olarak çal flt m dönemde ziraat mühendisi, orman mühendisi karfl ma gelirdi; harita yapt m, bunu imzala. Ayd nger üzerine co rafya haritalar çizilmifl, düzey çizgileri çizilmifl tastik etmem isteniyordu. Ben o zaman d flarda yap lan haritalar n denetlemesini, onamas n yap yordum. Böyle fleylerle karfl lafl yorduk, flimdi bunlar yok. Yaln z çok daha çirkin bir fley var karfl n zda. AB Türkiye yi als n veya almas n. Dünya öylesine küçülüyor ki, art k yabanc mühendis ve mimarlarla yabanc teknik adamlarla yar flmak durumundas n z. Üniversitede görev ald m mesele fluydu. Y ld z Teknik Üniversitesinin akreditasyonu çal flmalar nda yetifltirdikleri elemanlar n hangi nitelikte olmas n istiyor özel sektör. Ben bunu o toplant ya kat lan serbest çal - flan arkadafllar m z, hocalar m zdan hangi nitelikte adam yetifltirilmeli sorusuna verilen yan tlar sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle yapt iflin neye yarad n net olarak bilmeli. Yapt iflin toplumsal yap içindeki yerini ve yarar n bilmeli. Bu yan tlar sadece solcu de il, sa c demokrat insanlardan, mesle ini seven sahip ç kan insanlardan ald m. Üretime yönetik e itim sürecinden geçmeli. En az yeterli yabanc dili iyi bilmeli, ikinci bir dil de bilmeli. Türkiye nin yurtd fl nda çal flan ne kadar firmas var biliyor musunuz? Yaln z harita mühendisli- i aç s ndan de il, di er disiplinleri de çal flt ran, örne in Enka gibi. Uluslararas firmalarla yar flan Almanlarla çat r çat r savafl p Rusya daki konut ifllerini alan yüzün üzerine firma var. Bu firmalar n teknik elemanlara ihtiyac var. O teknik eleman n yabanc bir mühendisle yar flmas gerekiyor. Bunun için iyi donan ml, iyi dil bilen kifli laz m. Ekip çal flmas na yatk n olmal. Proje oluflturma ve uygulama alan nda mesle i ile ilgili birkaç yaz l m bilmeli. Meslek 134 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

135 1 0. O T U R U M ahlak olmal. Ben 10 y ld r kendi mesle imin uygulamas ndan uza m. stanbul da Y ld z Teknik Üniversitesi ne baz meselelerde katk sa lamaya çal fl - yorum. Onun d fl nda iki büyük imparatorlu a baflkentlik yapm fl stanbul u tan mayla meflgulüm. Meslektafllar m da diyor ki, meslek ahlak kalmad. Biraz önce Erdal arkadafl m da ayn fleyi söyledi. De- iflik ortamlarda çal flma al flkanl kazand r lmal. Stajlar staj defteri doldurma olarak saymas nlar. Stajlar flantiyelerde yaps nlar. Sizi istihdam edecek olan özel ve kamu kurumlar n n buna benzer talepleri var. Ben bu talepleri toplamaya devam edece im. Çünkü üniversitede görevim devam ediyor. Biliyorsunuz MÜDEK ile ilgili denklik meseleleri de sizin niteli inizi belirliyor. Bu düzenlemeler tamamen akademik düzenleme meselesidir, mühendislik meselesi de ildir. Her bilim kendini akademik aç dan yeterli bir düzeye getirmekle yükümlüdür. Ve bunu yaparken ö renci profilini etkileyecektir. Söylediklerim TMMOB çal flmalar ile ilgili de il, üniversitelerin di er üniversitelerle olan ba lant lar ile ilgilidir. Sadece edilgen bir e itimden geçmemelisiniz. Meslek alanlar n z ve direk temas halinde oldu unuz tüm meslek dallar ile ilgili iliflkileri iyi kavramak gerekir. Nerede istihdam edece im,ve yeterince donat l yor muyum diye sorun, gerekirse hocalar - n zla aç k oturum yap p tart fl n. Ayd n olmay skalamay n, bu ülkenin sorunlar yla iç içe giren dünya sorunlar yla devaml ilgilenin, devaml sorun, sorgulay n. Ayd n olman n bedeli yüksektir. Sizin sorunlar n z burada bafll yor. Hiçbir zaman ülke sorunlar n kendi sorunlar n zdan ayr tutmay n. Ülkenin sorunlar ve siyaset as l üniversitelerde tart fl lmal d r. diyerek sözlerini tamamlayan DEL KANLI n n ard ndan sözü alan oturum yöneticisi Nail GÜLER oturumu flu sözlerle kapatt ; Burada 54 y ll k TMMOB ve ba l odalar n geliflmelerinden, mücadelelerinden, çal flmalar ndan, bahsettik. Mezuniyetlerinden bugüne kadar meslek yaflamlar ndan hareketle üç de erli a abeyimiz mesle imizin geliflimindeki çeliflkileri bizlerle paylaflt - lar. ronik baz mesajlar verdiler. Önümüzdeki meslek yaflam m zda burada ö rendiklerimizin, duyduklar m z n, alg lad klar m z n ve anlayabildiklerimizin en az ndan kendimize yön çizmekte bir fleyler kataca n umuyorum. Bundan sonraki yaflam dönemi içerisinde herkese baflar lar diliyorum. Erdal Akda teflekkür paketini al yor Ayhan Kalyoncu teflekkür paketini al yor Arif Delikanl teflekkür paketini al yor Nail Güler teflekkür paketini al yor Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 135

136 1 1. O T U R U M Yak n Tarihimizde Gençlik Hareketleri Melih PEKDEM R Kamp n son gününde gerçekleflen ve HKMO Genel Sayman A. Ülkü KUT- LU nun oturum yöneticili i yapt Yak n Tarihimizde Ö renci Hareketleri konulu oturuma o dönemin tan klar ndan Melih PEKDEM R konuflmac olarak kat ld. A. Ülkü KUTLU ö renci ve kat l mc lar selamlayarak bafllad - sözlerini flöyle sürdürdü:... Kamp n son oturumu ve günü. Umar m bu kamp hepinizin hayat nda bir farkl l k yaratm fl, soru iflareti ve çeliflkiler oluflturmufltur. Oturumun konusu yak n tarihimizde gençlik hareketleri. Bu hareketler içinde bulunmufl çok de erli bir konu umuz var. Onunla sizler tart flacaks n z. Ben Gençlik gelece imizdir sözüne çok inan yorum. Kendi gençlik dönemlerinde bu hareketlerin içinde bulunanlar, o zaman nas llard? Y llar geçtikten sonra neler yap yorlar? fiimdiki gençlik ne yapmal?... diyerek sözü Melih PEKDEM R e b rakt. Melih Pekdemir flunlar söyledi: MEL H PEKDEM R Size göre Gençlik Hareketinin Tarihi olacak, bana göre de bafl mdan geçmiflleri anlataca m. Bize yap lanlar, bizim onlara karfl gösterdi imiz tepkileri aktarmaya çal flaca m. Elbette iflin bir siyasi boyutu bir de kültürel boyutu var. Tüm bunlar kamp n ilk günü bizim aram zda lakab ihtiyar olan O uzhan Müftüo lu ndan, son günü de genç olarak benden dinleyeceksiniz. Televizyonda izledi iniz Hat rla Sevgili dizinin konusu bugün anlataca m konuyu anlat yor. Bu film bizim hayat m z, aflklar m z, sevgilerimizi, kavgalar m z, inançlar m z, ideolojilerimizi kendi karfl tlar, ma duriyetlerimizle birlikte dile getirmifltir. O dizide hikayemiz DP döneminden bafll yordu. Ama bu hikayenin ilginçli ini ortadan kald ran fley var, sonunu biliyorsunuz. Benim hikayemde son diyece im bölüm sizin hayat n z n bafllang - c olacakt r. Hem biyolojik, hem fikirsel olarak hem inançlar n zla bafllamak durumunda oldu unuz bir hikayedir bu. Her hikayede oldu u gibi bugün ile geçmifl, bugün ile dün aras nda farkl noktalar var. Bu hikayede de hiç bir zaman eksik olmayan ABD vard, gericiler vard, Demirel hep baflbakand, kontr-gerilla bugün Ergenekon yine vard. fieriat gericilik tart flmas toplum içinde yine vard. Koçlar, Sabanc lar, iflçiler, D SK, TMMOB vard. Kuflkusuz s n fl toplumda olan her türden çeliflki gençlik içinde kendini temsil eder biçimde o dönemde de vard. Zengin ve fakirler, yukar dakiler ve afla- dakiler, sömürenler ve sömürülenler vard. En önemlisi gençli in kafa tuttu u kurulu düzen vard. Gençlik kendi tabiat gere i kendisine dayat - lan kurallara bafl kald r r. Sa c, solcu, liberal olmas önemli de ildir. Kendisini bask alt nda tutmaya çal flan müesses nizama karfl baflkald r olarak kendini gösterdi. Bu düzeni kuranlar müesses nizama öyle bir önem atfetmifllerdir ki buna karfl olan herkes idam baflta olmak üzere çeflitli cezalara çarpt r l rd. Bu konuda düflünmek bile suçtu Türkiye de. Cevab n sohbetin sonunda verece im bir soru. Trapozoid, yani yamuktan bir eflkenar üçgen nas l yap l r? Gençli in kendisine sormas gereken soru budur. Anlatmaya çal flaca m konunun ana temas da budur. Türkiye de gençlik hareketleri 27 May s tan sonra ortaya ç kmaya bafllad. 5, 5, K diye bir formül vard. Ay n beflinde, saat beflte K z lay da diye. Özgürlük sözcü ünün ilk kez telaffuz edildi i bu baflkald r lar böyle bafllad. 27 May s ta despot bir yönetim kald r ld. Bu tarihten bafllamam n nedeni, 27 May s Anayasas ile yeni bir hava bafllad. Türkiye insanlar burjuva normunun de erleriyle düflünce özgürlü ü, örgütlenme özgürlü ü, iflçilerin grev yapma özgürlü ü gibi ça dafl toplumlarda var olmas gereken demokratik normlar bu anayasa sayesinde tart flm flt. 136 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

137 1 1. O T U R U M 27 May s Anayasas n n gertirdi i nisbi özgürlükler laf bizim gençli imizde kulland m z klifle laflardan biridir. Böyle bir ortamda Türkiye de muhalif düflünceler daha radikal, daha kafa tutar hal almaya bafllad. Burada unutulmamas gereken flöyle bir faktör var, kinci Dünya Savafl n n ard ndan geliflen So- uk Savafl atmosferinde gerçeklefliyordu. ABD ve hür dünya denilen tüm dünyan n kapitalist güçleri, komünizmle mücadele ad na her türlü toplumsal muhalefet ve sömürüye karfl her türlü direniflin ezildi i bir atmosfer söz konusu. Türkiye deki gençlik hareketi de böyle bir atmosferde geliflti. nsanlar kendilerine sosyalist bile diyemezdi, toplumcu, ilerici derdi, öztürkçe konuflmak bir flifre idi. O dönemde ABD nin vahfli yüzü Uzakdo u ve Ortado uda kendini göstermeye bafllad. Gençler Vietnam a savafl açan ABD ye buradan karfl ç kmaya, muhalif düflüncelerini oluflturmaya bafllad. Düzen yandafllar komünizmle mücadele dernekleri kurdular aras nda bu derneklerin say s 115 kat artt. Muhalif güçler karfl s nda hemen önlemler al nd. Benim kufla n muhalif a abeyleri Fikir Federasyonlar gibi örgütleri oluflturma çabas içindeydiler. Türkiye de sömürü daha fleffaf bir flekilde dönmeye bafllad ve ABD nin dünyan n jandarmas olarak gezegenin dört bir yan nda boy göstermeye bafllad - bir noktada sembol eylem 6. Filo nun Türkiye ye ziyaretiydi. Çok afla lay c bu ziyaret için insan n sa c, solcu olmas na gerek yoktu. Yurtseverlik ve kendi insan na karfl sayg gere i buna karfl ç kmak gerekiyordu. Çok görkemli bir flekilde Amerikan askerleri Dolmabahçe de denize döküldü. Üniversitelerde bafllayan bu gençlik hareketleri, grevlere, toprak a alar na karfl mücadelelere destek vermek fleklinde devam etti. Bütün dünyada 68 olaylar diye bilinen gençlik rüzgarlar n n Türkiye de bir f rt naya dönüflmesiydi. Ö renci gençlik aç s ndan yeni kavramlar telaffuz edilmeye baflland. Üniversitenin özerkli i, özgürlü ünden söz ediliyor, söz-yetki-karar sahibi olmak isteniyordu. Gençli in bu hareketleri sonucunda kontr-gerillan n el kitaplar nda yaz ld gibi Alpaslan Türkefl e bir parti hediye edildi. O y llarda bafl nda kalpaklar olan sark k b y kl ceketlerinin alt nda çivili sopa tafl yan gençler geziyordu. Kendilerine komando diyorlard. Bunlar emekli Amerikan subaylar n n da bulundu u kamplarda e itiliyordu. Co rafyan n verdi i durumla din de kullan larak, flurada komünistler Kur an yakm fllar diyerek ayaklanmalar ç k yorlard. Bu tür k flk rtmalarla ahaliyi pefllerine tak p solcu, ilerici bilinenlere sald r zor olmuyordu. stanbul da Kanl Pazar dönüm noktas oldu. Komandolar, gericiler devrimci gençlik içinden tek tek can almaya bafllad lar. Taylan 1969 Eylül ay nda öldürüldü. Üniversitede özerklik istemesi, Mehmet fievki Eygi çapulcular na kafa tutmas ölüm nedeni oldu. Bunun ard ndan Sosyalist Gençlik Kulüpleri, fikir kulupleri Federasyonu ve Dev-Genç gibi hareketler ç gibi büyüdü. Bunlar parti de il, muhaliflerin gösterdi i tek adresti. O zaman meclise 15 milletvekili sokmufl T P den daha radikal oldu u için etki alan daha genifl oldu. Bunun etkisi 1970 y l nda Haziran da yafland. Bu tarih önemli iflçi baflkald - r lar ndan birisidir larda azg nlaflan kapitalizmin art de erinin artmas iflçilerde bilinçlenmeye yol açm fl haklar n aramaya yöneltmifltir. Bu dönemde üniversite ö rencileri iflçi kardefllerinin yan nda yer ald. Türkiye de muhalefet sola kayarken devletli pafla, smet pafla sol laf etmeye bafllad ve ülke Ecevit ismiyle tan flt. Toprak iflleyenin, su kullanan n, fabrika üretenin söylemleriyle ortaya ç kt. Bu bir ön yarg de- ildir hükümetinde ilk çal flma bakan yd Ecevit. Grevin karfl s na lokavt getiren bir çal flma bakan yd. Türkiye de solculuk ilk böyle manipüle edilmeye bafllad. O y llarda daha bariz yan tutma vard, kesinlikle tarafs zl k yoktu. Sürek av nda gibi üniversite kap lar nda devrimci gençler öldürülürken zaman n cumhurbaflkan ülkücülerden tosuncuklar diye söz ediyordu. Bunlar n devletin güvenlik güçlerine yard m eden iyi insanlar, olduklar söyleniyordu. Devrimci hareketin yükselifli ABD aç s ndan so- uk savafl n raconuna ayk r bir durumdu. Türkiye yi elinden kaç rmak istemiyordu. Daha sonra 12 Mart muht ras na imza atan Hava Kuvvetleri komutan n n tarihe geçen veciz bir sözü vard r; Haziran kastederek sosyal uyan fl, iktisadi geliflmeyi aflt diye uyar da bulunmufltur. O y llarda iflçiler, emekçiler üzerinde de il, Kürtler üzerinde de çok yo un bask vard. Bugünkü Kürt hareketinin foto raf n çekmek için o günkü uygulamalar bilmek laz m. Kürt köylerindeki komando bask nlar n n, insanlara zulümleri olaylar bu günlere getirdi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 137

138 1 1. O T U R U M Kardefl kavgas n önleme bahanesiyle 12 Mart Muht ras verilip, Demirel hükümeti iflbafl ndan uzaklaflt r ld. Cemse, yani askeri araçlar ambulanslardan geçifl üstünlü üne sahipti. Bir fleyle de Türkiye tan flt, say n muhbir vatandaflla. Yani kardeflinin a abeyini, baban n o lunu, komflular n birbini ihbar etmesini istiyordu devlet. Bu dönemde devrimci gençlik de büyük k r ma u rad, K z ldere de 10 genç yarg s z infaza u rad. Deniz Gezmifl ve iki arkadafl as ld. Bugün hukukçular onlara verilmesi gereken cezan n en fazla 5-6 y l oldu unu söylüyor. Benim hikayem 12 Mart n ertesinde bafll yor. Çok gençtin bu olaylar yafland zaman. ODTÜ ö renci oldu um y llarda CHP-MSP koalisyonu vard. Ecevit inand r c l n sürdürüyordu. Kayg 12 Mart kabusundan kurtulmak oldu u için umudu Karao lan da arad. Türkiye de tarih tekerrür ediyordu, biz 12 Mart faflizminden kurtulduk derken a abeyilerimizin yaflad klar bizim karfl m za ç kt. lk eylemlerimizi hat rl yorum, içerde haks z yere tutulan gençler için genel af kampanyas bafllatm flt k. Bu günlerde ODTÜ lüler olarak Türkiye yi ziyaret edecek ABD nin uluslararas katili Kissinger i protesto için bir eylem yapm flt k. 19 Aral k 1974 günü baflar l bir boykot oldu. Eylem sonras biz güle oynaya yurtlara gitmifltik, bu arada ülkücüler polis ve jandarman n seyircili inde okula bask n yap p tek bulduklar arkadafllar yaralad lar. Okulu kas p kavurdular. Y llar sonra ö rendik ki, bu ekibin bafl nda Abdullah Çatl varm fl. Tansu Çiller in kurflun atan da yiyen de flereflidir dedi i kiflilerdi bunlar. Ö renci gençlik hareketinin örgütlenmesinde dernekler önemliydi. O zaman her okul tek bir dernek kurabiliyordu. Okula bile gelmeyen üç ülkücü bir dernek kurup bizim dernek kurmam z engelliyordu. Dernek kongrelerini bilinmeyen yerlerde, örne in hamamda yap p bizim gidip oy kullanmam z engelliyorlard. Demokrasi hareketi iflte böyle koflullarda gelifltirilmeye çal fl l yordu. Biz de bu derneklere kontr olan örne in ODTÜ Yard mlaflma Derne i gibi dernekler kurup örgütlenmeye bafllad k. Dernek merkezi olarak bir yer gösteriyorduk ama topland - m z yer Siyasal Bilgilerin bahçesiydi. K zl erkekli bu bahçede toplan p sorunlar m z tart fl rd k. Ö renci hareketi içinde son sözü derneklerin söylemesi bir süre sonra bizi rahats z etti ve ODTÜ-Der i lav edip tek tek s n flar n temsilcilerinin oluflturdu u konseyler kurmaya karar verdik. Böylece daha çok kiflinin söz sahibi olmas n sa layacakt k. Ö renci temsilcileri konseyi olarak rektörlü ün karfl s na ç - k p ö renci dekanl kurdurduk. Üniversitede yönetimde söz sahibi idik. Bu kötü bir örnekti ve bunun bedelini gerek MC hükümetleri döneminde gerek daha sonra ödettiler aras Türkiye siyaset literatüründe k saca iç savafl vard. Bunda mübala a yoktu. O y llarda üniversiteye giderken, sokakta yürürken s rt m z duvara yaslayarak yürürdük, kallefl bir kurfluna kurban gitmemek için. Nitekim pekçok genç, ö retim görevlisi öldürüldü. Böylesi bir iç savafl sürecinde de radikalleflme kaç n lmaz olarak güçleniyordu y l nda ODTÜ ye d flar dan yetkili insanlar geldi ve rektörlük binas üzerinden ö rencilere el bombas att lar y l nda 16 Mart ta stanbul Üniversitesinde ö renciler makinal tüfeklerle tarand. fiu anda Irak ta, Lübnan da olur dedirtecek görüntüler içinde ö renciler birfleyler yapmaya çal fl yordu. Bu yaln z ö renciler aras nda olan bir iç savafl de il, toplumun de iflik kesimleri Alevi- Sünni çat flmas, patronlar n iflçilere sald r s fleklinde gerçeklefliyordu. Marafl katliam nda yüzlerce insan katledildi. Daha sonra Çorum katlim n gerçeklefltirdiler. Türkiye bu badireleri yaflarken bir de ne gördük me er bizim çocuklar koflullar olgunlaflt r yormufl. ABD nin görevlendirdi i baz üniformal larla ülkeyi yeniden flekillendirmeye çal fl yorlarm fl. Yani 12 Eylül oldu. 12 Eylül de li y llar aras gençler her sabah 6 da uyan p, 7 de kahvalt y yap p, 8 de toplu e itimi yap p, 9 da dayaklar n yiyip, 10 da nazari e itimi yap p, saat 11 de yine dayaklar n yiyip askeri cezaevlerinde 8-9 y l kald lar. çlerinde epey de idam edilen oldu. Bu iflin karanl k yan yd. Gençlik yarat c d r, o dönemde biz de yarat c eylemler yapt k. Yakalad m z köpeklerin üstüne latif sözlerle rektör ve yöneticilerin isimlerini yazard k. Bütün görevli ve jandarma o köpe i kovalar biz de kenara çekilir izlerdik. Ast m z pankartlar ça- 138 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

139 1 1. O T U R U M buk indirdikleri için büyük karton kutulara sloganlar m z yazar ucuna ip ve tafl ba lay p elektrik direklerine asard k. Ancak itfaiye gelince indirilebilirdi. Polis düdükleriyle bizleri kovalarken mahallede çocuklara düdük da t p çalmas n sa layarak aralar ndaki koordinasyonu bozard k. Gençlik içinde yarat c l k bir içgüdü olarak vard r, siyasette gençleri dinamik yapan da budur. 86 y l nda cezaevinde biz orta yafla gelmeye bafllad - m zda Özal gençli inin yetiflmekte oldu unu gazetelerden okuyup moralimiz bozuluyordu. Özal, Benim memurum iflini bilir, rüflvette al r diyordu. IMF nin yollad ve hilkat garibesi Özal prensleri ortay sard, nereye gidiyoruz derken 86 yaz okullarda bahar eylemi oldu ve bize bu moral verdi. Gençlik sayesinde toplum kan deveran n yap - yordu. Bizim yaflad klar m zla sizin yaflad klar n z ve yaflayacaklar n z aras nda tahayyül aç s ndan da çok farkl l klar var. Bizim kuflak sanayi devriminin kufla- idi. Biz kafam zda bir fleyi düflünürken sanayi devrimine göre tahayyül ederdik. Yani bir mühendis odas kuraca m z zaman kafam zda çarklar, diflliler, volan kay fllar gelir, aram zdaki iflbölünü ona göre yapard k, program m z bu kurguya göre yapard k. Sizler dijital devrimin kuflaklar s n z. Siz modem, internet, falshdiskten söz edeceksiniz. Böyle bir ortamda deneyim aktarman n güçlü ünü biliyorum. Ancak bütün gençlerin çözmek zorunda oldu u bir hadise vard r. nsan n tabiat nda vard r özgürlükten, eflitlikten yana olmak, iyiniyetli olmak ço u insanda vard r. Bunun karfl s nda hep direnç, bask, zulüm vard r. Söyleflinin bafl nda yamuktan eflkenar üçgen nas l yap l r diye sormufltum. Yamu un bir köflesinde eflitlik, bir köflesinde özgürlük, bir köflesinde bask, bir köflesinde zulüm vard r, bundan üçgen ç kar m? Bundan üçgen ç kmaz. Sihirli formül çözüm alan n geniflletece iz, dört köflenin üzerine eflitli i koyup üçgen haline getirebiliriz. Eflitlik oldu unda çözüm kendili inden gelir. Teflekkür ederim. EMRE KARAGÖZ, (KTÜ) Melih abi 60, 70 lerdeki örgütlü hareketlerini anlatt. Ne kadar faflist darbelerle t rpanlansa da bugünkü sosyalist kadrolar n bu hareketlerin içinden ç kt n görüyoruz. Bugünkü örgütsüz ve apolitik gençli inden dolay gelece imiz hakk nda bir önyarg da bulunabilir miyiz? MEL H PEKDEM R Gençlik söz konusu olunca iyimser ve olumlu önyarg lara sahip olmak gerekir. Bir s n f de il gençlik, sosyolojik olarak görece kendi özgürlü üne, dinamizmine sahip, bar nd rd hormonlarla beyin hücrelerindeki tazelikle her zaman itiraz etmeye kural tan mamaya sahip varl k oldu u için çözüm getiren formüller onun isyankarl nda, kural tan mazl - nda ad üstünde delikanl l nda yat yor. Bugün bakt m zda apolitik, siyasetle ilgilenmiyor, ülke problemlerinden uzak diye foto raf çekebiliriz. Bu karanl k bir tablo. Ancak bugün gençli in dijital devrimin olanaklar yla toplumu de ifltirmenin yollar n bulabilece ine inan yorum. Bu sihirli bir formül filan de il, insan n kendi durumundan rahats z olmas, kendine sunulan olanaklarla üzerindeki bask - lardan kurtulaca na inan yorum. Onun için iyimserim. ZEYNEL KIRfiAN, Gazi Ün. fiehir Böl. Plan. MEL H PEKDEM R Bir sosyolo un söyledi ine göre y llar aras nda daha çok ayd n insanlar n çocuklar hareketlere kat lm flt r. flçi ve köylü çocuklar n n kat lmad söz konusu. Siz bir sosyolog olarak bu görüflü nas l buluyorsunuz. Bu k smen do rudur. Ço umuz memur ve orta s n f çocu u idik. Ben parlak bir ö renci idim, arkadafl m Taner Akçam n -Amerika da profesör- kitab Türkçe bas lmadan önce befl dile çevriliyor. Gençlik hareketinde inand r c olabilmek için zenginlik ve yoksulluktan önce bilgi önemlidir. En büyük sayg y gençler bilgiye gösterir. Gençlik hareketi önce bir ayd n hareketi olarak geliflir. Toplum için fikir aç c, yenilikçi fikirleri ayd nlar getirir. O dönemde biz kitaplar n dipnotlar ndaki kitaplar da okuyup gelirdik, hocalar da bize sayg duyard. Bu flekilde Türkiye deki gençlik hareketi çok büyük ivme kazanabildi. Biz okulda yapt m z eylemlere hedef tahtas haline gelmifltik, bundan kurtulufl olarak hareketi emekçi halka yaymak oldu. Dev-Genç olarak gecekondulara, fabrikalara girip düflüncelerimizi yayd ktan sonra hedef geniflledi. Sosyoloji ö rencisi olarak gecekondularda çal flmaya bafllad m. Farkl alanlarda kendimizi ifade etme olana bulduk. Yaln z biz onlar n silahflörü olmad k, biz devrimci, muhalif oldu- umuzu söyledik. Kendi deneyimlerimizi onlara aktard k, direnifl komitelerinin nas l olaca n anlatt k. Kendinizi faflizme, gericili e karfl örgütledi iniz zaman siz kurtulabilirsiniz yoksa biz kurtar c de iliz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 139

140 1 1. O T U R U M D YAR SARAÇO LU, (EÜ Bilgisayar Müh.) 12 Eylül ve daha öncesi devrimci mücadele içinde olan birçok kiflinin bugün aktif mücadele içinde olmamas ve olanlar n da liberal politikalar içinde yer almalar, buna ra men kendilerine solcu demeleri sizce ne kadar do ru? MEL H PEKDEM R Farkl l klar asl nda zenginliktir. Bunlara tak lmamak laz m. Sol camian n bir realitesidir. Bu flakay daha önce de yapm flt m. Meflhur bir geyiktir, yorulan solcular gider reklamc olur, yarat c l klar n reklamc l k arenas nda sürdürür. Reklamc lar flimdi tekrar solcu olmaya karar verdiler. Çarfl onun için kar flt. Bunu da zaten söylüyorlar. Bunu liberalizm, özgürlük ad na söylüyorlar. Fanatik birer özgürlük savunucusu oldular. Özgürlük somut, sahicili ini yitirdi. Samanyolu TV aç yorum özgürlük, türbanl lara bak yorum özgürlük. Eskiden öztürkçe olarak özgürlük derdik, onlar da farkl olarak hürriyet derlerdi. fiimdi hürriyet de demiyorlar, direk özgürlük diyorlar. Özgürlük diye de sol camia içinde öpülmesi, sevilmesi gereken iman, inanç haline getirdiler. Özgürlük art -de er sömürüsüne maruz kalan iflçinin, emekçinin hakk n savunmakt r. fllerini M s r a nakletmek isteyen Güler Sabanc n n karfl s na özgürlük, eflitlik ad na dikilmektir. 1 May s ta polisin biber gaz na karfl dikilmektir. Bir dini özgürlük abesli ine düflmemektir. Dilimiz döndü ünce sol içindeki tart flmalarda bunlar anlatmaya çal fl yoruz. Liberalizm sol içinde çok dogmatik din olarak temayüz etmeye bafllad. Her dinin fanati i, yobaz vard r, flimdi bu tür yobazlar ortaya ç kmaya bafllad. S n flar, ezilenleri, ezilmeyenleri bir yana b rakt lar, belli ezberleri var. Türkiye deki bütün çat flma çevre ile merkez aras ndad r. Sivil toplum ile devlet aras ndad r. Sivil toplum diyorsunuz ama bunun içinde iflçisi, köylüsü, burjuva vs var. Son derece indirgemecidir. Bizi s n f indirgemecisi olarak suçlarken kendileri son derece indirgemecidir. Mant klar çok basittir. Bugüne kadar herfley t kand. AKP diye bir parti geldi. Onlar n da hedefi AB. Avrupada da ne var? Demokrasi. O halde yaflas n AKP. Demokrasiyi onlar getirecek. Bunu söylerken de son derece abes argümanlar kullanmaktad rlar. Biz toplumsal muhalefetten, halkla birlikle birfleyler yapmaktan söz ederken, bunlar jakobendir, tepeden inme devrimcidir, diye vaveylay koparmaktad rlar. Dönüp bakmak laz m. Tepeden gelmeci diyorsunuz bize ama, en tepeden gelme fley dindir bu dünyada. Hem toplumu dinin normlar na göre dizayn edeceksin, hem de buna itiraz etti im zaman laikli i, özgürlükçülü ü savundu um zaman vaveylay koparacaks n. Demokrasi düflman, tepeden inmeci diyeceksin. Tan d klar n z varsa bilirsiniz, en s k, en disiplinli fleyhe biat eden antidemokratik örgütlenmeler cemaatlerdir. Türkiye yi cemaatlerin eline vereceksin, Fettullah Gülen i elefltirdi im zaman, düflünce özgürlü üne karfl s n, inanç özgürlü- üne karfl s n diyeceksin. Sol hareket kendini yeniden dizayn ederken bu tür saçmal klarla da u raflmak zorundad r. Sol dedi imde bu sepetin içine herkes girmektedir. VEC H T MURO LU Sevgili gençler biliyorsunuz yafll lar n baz gereksinimleri farkl d r. Melih de benim gibi kavgadan baflka çare yoktur, diyenlerden. Bar fla filan da fazla inanmam. Ben sizlere amcan z daha do rusu dedeniz olarak bir fley söylemek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet stanbul u zaptetti i zaman Molla fiemsettin Gürani diye Arapça, Farsça ö reten bir hocas vard. Karfl dan davullar çal yor ama Fatih in kafas nda bir ayet var. Bu ayeti Fatih kafas na takm fl. Tanr buyuruyor ki ey iman etmifller, iman ediniz. Böyle saçma bir Tanr emri nas l olur? man etmiflse, yeniden iman ediniz diye bir emir vermenin anlam yoktur, diye düflünüyor. Güraî, Niye bu ayeti sürekli okuyup duruyorsun diye soruyor. Fatih, bu suredeki çeliflkiyi anlayamad n söylüyor. Evlad m davullar ne diyor? Düm, diyor, yani Arapça devam et anlam ndad r. Devrime devam ediniz arkadafllar baflka hiç bir yolu yok. MELEK DUMANLI, ( TÜ, Çevre Mühendisli i) Üniversitelerdeki gençlik örgütlenmesine bakarsak genel olarak partilerin gençlik kollar muhalefeti sa l yor. Bir nevi tepeden inme siyaset uygulan yor bana göre. Kapitalizm gençleri uyutmak için sözde ö renci muhalefetinin bu çizgisini kullanarak sosyalizme ilgiyi çökertmeye mi çal fl yor? T pk 68 deki gibi ö rencilerin kendilerinden, tabandan örgütlülü ü sa lanabilir mi? Sa lan rsa nas l sa lanacakt r? MEL H PEKDEM R Nas l sa lanacak sorusunu yafl 60 a dayanm fl bir kifliye sormak bence uygun de il, bunun cevab n sen bulacaks n. fiunu söylemek laz m, dilim döndü- 140 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

141 1 1. O T U R U M ünce biraz da pald r küldür anlatt m kendi hayat m zdaki benzer noktalar ve farkl noktalar ay rt etmek feraseti elbette size düflüyor. Alg da seçicilik yöntemiyle o sporlar bulup ders ç karabilece iniz noktalar vard r ya da kadük olmufl, sizin hayat n za hiç de meyen noktalar da vard r. Soyut laf n ötesinde söyleyebilece im sorunun içindeki elefltiride çok hakl s n. Gençlik hareketi, kendini gençlik kolu olarak örgütledi i sürece bitmifl demektir. Gençlik hareketinin mutlaka kendi özerkli i olmal. Kendi ait oldu um partim de olmak üzere söylüyorum. Gençlik hareketinin dinamizmini herhangi bir siyasi partinin program na hapsetti- iniz zaman onu i difl etmifl olursunuz. Gençlik hareketi tabiat gere i sürekli devingenlik içindedir. Aray fl içindedir. Yine yap s gere i hata yapmas onun erdemlerinden biridir. Parti türü örgütlenmelerde, gençler hata yapmas n, gelsin bizden talimat als n, dedi iniz zaman böyle bir fley olmaz. Bak n, tipik bir örnek vereyim y l nda Türkiye Sosyalist flçi Partisi vard. Parti örgütü içinde çal flan gençler vard burada. Bir de bizim gibi hiç bir partiye üye olmayan gençler vard. Bunlar gitmifl, partinin talimatlar do rultusunda Ankara Yüksek Ö renim Derne i diye bir dernek kurmufllar. Bizim önümüzde iki seçenek vard 1974 y l nda. Ya ayr bir dernek kuracakt k ya da kurulmufl, binas olan bu dernekte çal flacakt k. Biz üçüncü bir yol keflfettik. Gidip bütün üniversitelerde forumlar düzenledik. Forumlardan üst forum teflekkül ettik, bunu da bu arkadafllar n kurdu u dernekte yapt k. Oran n meflru yönetimi art k biziz, üst yönetim ile herkes solcu, sosyalisttir, bütün mekanizmalar geçtik, üst forumumuzu oluflturduk, dernek yönetimine tepeden de il, afla dan bir flekilde el koyduk. fiimdiki gençlik hareketinde böyle bir motivasyon, böyle bir enerji var m d r bilemiyorum. Bu ifle anfilerde bafllad - n z zaman MSN de chat leflme yerine, kantinde yüzyüze iliflkiler içinde, arkadafll k iliflkilerinizi ço altt - n z zaman, en önemlisi derslerinizde baflar l olup inand r c oldu unuz zaman böyle bir ç r açma imkan n z vard r. Yoksa arkadafl ben solcuyum, flu gezegende bütün haks zl klara karfl ç k yorum, eflitli- i, özgürlü ü, savunuyorum, dedi in zaman buna kimse inanmaz. FERHAT ÇET NKAYA, (KTÜ) Bugünün Türkiye sinde solda birleflme olmadan birfleyler yap labilece ini düflünmüyorum. Siz ne düflünüyorsunuz bu konuda? Birleflme hangi örgüt önderli inde olmal d r? Melih PEKDEM R Ben hayat m boyunca, solda birleflmeyi farkl anlad m. Solun eyleminin birli inde bir birleflme, e er bundan söz ediliyorsa elbette bu zorunludur, bu gereklidir ancak bu sayede sol kendini ifade edebilir. Önceki bir soruya da cevap verirken söylemifltim. Sol diye bir tak m kabuklar varsa e er. Bu aritmetik gibi bir fley de ildir. Bir solcu, iki solcu, üç solcu yan yana geldi i zaman üç gücüne sahip olmaz. Onlar kendi aralar nda çarp fl r, 1x1x1= 1 dir. Siyasetin denklemi de böyledir. E er solu ço altmak istiyorsak benzer düflüncelere ve tarzlara sahip insanlar n bir arada durmamas zaten siyasi ahlak bak m ndan kabul edilebilir bir fley de ildir. tirazlar varsa bu itirazlar kendi kabuklar n muhafaza etmek ad na sürekli olarak yeniden üretiliyorsa bundan pek anlaml bir sonuç olaca n sanmam. Solun bir de sosyolojik taraf vard r. Toplumun öz denemiyi ile maruz kald muamelelere karfl bir hoflnutsuzlu unun olmas laz md r. Sol kendi ilinden bir hareket olarak de il ama bu tür dalgalar üzerinde kendisini ifade etti i zaman mümkün olur. Bu yüzy llard r sol içinde tart fl lan bir konudur. fiu andaki söyleflinin format na uygun olmad için k sa kesiyorum. Felsefi anlamda bir kendin s n f, bir de kendi için s n f olay vard r. Solcular bunu topluma bilinç götürme nas l olacak, toplumun kendi kendine özdeneyimiyle bilinçlenmesi için neler yapacak fleklinde tart flm fllard r. Benim hayat tecrübemde gördü üm solun ikna edici bir flekilde kendini var edebilmesi t ls m n, 89 da duvar y k lmadan, yani Sovyetler çökmeden önce 1974 lerdeki prati imizde görmüfltük. ODTÜ-DER olarak mücadeleyi kazand k, iktidar almad k. flçi sendikas olarak grevi kazand k, iktidar almad k. Konseye devrettik. Böyle bir anlay fl, toplumda en rahat irtibat kurabilen var olan örgütlenmeyi kal c hale getirebilen bir anlay flt r. Bu tür zeminlerde solun zaten kendi içinde farkl l klar bar nd rabilmesi de mümkündür. B rak n solu, Fatsa deneyiminde yaflanm flt r, genel olarak halk kapsayan sol anlay fl n ilk örne i verilmifltir. Fatsa daki komitede, kendisine siyasi olarak AP li, MSP li emekçiler de yer alabilmifl, söz hakk sahibi olabilmifltir. Sorun basit bir flekilde solun farkl kesimlerinin bir araya gelmesi de ildir. BETÜL ÇET NTAfi, (Lise ö rencisi) Biz burada sa -sol çat flmas ndan söz ediyoruz ama, liselerde bu yüzden çok büyük kavgalar ç kabiliyor. Sizce liselerde bu tür gruplaflmalar n olmas do ru mudur? Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 141

142 1 1. O T U R U M MEL H PEKDEM R Liselerdeki genç arkadafllar n bence flu anda yapmas gereken ifl, bofl vakitlerin daha çok kitap okumas, üniversitelere girebilmek için sistemli çal flmas, hatta daha iyi yerlere girebilmesi için çal flmas laz md r. Çünkü Türkiye de hiçbirimizin hoflnut olmad geliflme vard r. Gericilik diyoruz, fleriat m gelecek diyoruz, özellikle kad n arkadafllar çok endifleliler. Ad m ad m bu geliflmeler yaflan yor. Türkiye de Afganistan daki gibi, ran daki gibi gelmiyor. Türkiye de post modern bir cemaatçilik var. Bu çok önemli. Türkiye de Fettullah Gülen cemaatinin çal flmalar son derece önemli. Gözden kaç r lmamas gereken bir noktada. Bunlar n dergisinin ad 1974 lerde S z nt idi. Pentagon bir rapor yay nlad. Türkiye de Siyasi slam n S z nt s diye. Bunlar s zarak geliyorlar, bildi imiz çember sakall mollalar, Atatürk büstünü k ran Ticaniler diye gelmiyorlar. Bunlar bir alt n kuflak yetifltiriyor. Özel okullar var. En iyi bilgisayarc lar bunlardan ç k yor. En iyi mühendisleri bunlar ç kar yor. Liselerde en parlak ö rencileri Final Dershanesi vs onlar ele geçiriyorlar. E er bu özgürlük, eflitlik aflk lisedeki genç bir arkadafl m n zihninde tutuflmuflsa onun yapmas, bilmesi gereken ders militanl olarak yapmak. Cemaatlerin yetifltirdi i ö rencilerden daha baflar l bir ö renci olarak gidip olas mevzileri onlara kapt rmayacak flekilde kendisini göstermektir. O bilinçle üniversiteye gitti i zaman kendi akranlar ile beraber üniversitede biraz önce ablan n sordu u, üniversitede örgütlenemiyoruz sorusunu, daha bilinçli bir kuflakla daha verimli flekilde üstesinden gelmesi mümkün olacakt r. MÜN R YEN GÜL, (EÜ. Elektrik-Elektronik) Siz de O uzhan Müftüo lu da o dönemde bulundum, diye bahsettiniz. Her önüne gelenin solcu oldu- u bir muhalefet vard o dönemde. 12 Eylül sonras y lg nl n yenilginin apolitik savrulman n sebebi biraz budur. Yani kitle örgütlerinin tutumu, örgütler aras iliflki biraz yanl fl de il miydi? Çünkü sadece ço unluk de il nitelikli ço unluk gerekiyordu bence. Özellikle Dev-Yol aç s ndan bunu nas l de erlendiriyorsunuz? Bugün soldaki kitle örgütleri ile kadro örgütleri aras ndaki iliflkiyi merak ediyorum. Beynelmilel filminde bir sahne vard, devrimci gence afl k olan k z bir soru sormufltu, sonra çocuk biz devrimle niflanl y z demiflti. Solcular n baz kavramlar bu kadar tabulaflt rmas n n sebebi nedir? MEL H PEKDEM R Münir kardeflim, devrim, devrimcilik çok karmafl k bir hadise de ildir. Marks bundan 150 y l önce 11. Tezini yazm fl ve demifl ki Bugüne kadar bütün feylezoflar, akl bafl nda insanlar dünyay hep yorumlay p durdular, bugün önemli olan o dünyay yorumlamak de il, de ifltirmektir demifl. Devrimcilik budur. Devrim yapma kapasiten var m d r, yok mudur, ülkenin koflullar uygun mudur de il midir, ayr bir hadise. Devrimcilik bu itiraz hissedebilmektir. 12 Eylül öncesi sol ile ilgili olarak güzel bir elefltiri yapt n. O zaman ben 22 yafl nday m. Elefltirdi in O uzhan Müftüo lu yafl ndayd. Ben ODTÜ ö rencisi olarak adam yafl na gelmifl hala devrimcilik yap yor diyordum. Türkiye böyle bir kufla- n elinde Türkiye tarihinde toplumsal muhalefetin zirve yapt bir noktaya geldi o gencecik halimizle. Bugünkü akl mla bakt m zda, naif hatalar m z görüyorum. Bu da denilir miydi, bu da yaz l r m yd, diyorum. ki sol grup aras nda bunlar da yap l r m yd, diyorum. Ama bunu 56 yafl nda diyorum. O y llarda korkunç bir inanç ve enerjiyle sizlerin yafl n zda, sizlerin yapmad klar n da yapt k. Kötü bir miras b rak lmad. Bu ifller kal c hale gelebilirdi elbette. Bir çark dönüyordu. Bir taraftan biz bu iflleri yaparken, öbür taraftan çok daha büyük çarklar dönüyordu. Vietnam da oldu u gibi kazanma flans m z vard y l nda Montreal de Dünya Karikatür Yar flmas nda ödül kazanm fl bir karikatür hat rl yorum. Bir Amerikan askeri s rt çantas nda Wallstreet, füzeler, beyaz saray, teknoloji herfleyi s rtlam fl. Karfl s nda bir Vietkonglu kam fl silahla onu esir alm fl. Hadise buydu. Bir yerde sistem kudurmufl bir köpektir. Atefl olsan cürmün kadar yer yakars n. Sen bir gariban solcusun, üç kiflilik örgütün var bununla nas l bafla ç kacaks n. Ya pes edeceksin ya da pireler de köpekleri esir al r. Oras ndan buras ndan s r r, döndürür, bitap düflürtüp yere y kar. Solculuk muhaliflik böyle bir hadisedir. Biz bunlar 12 Eylül öncesinde bütün iyi niyetimizle yapmaya çal fl rken kal c hale gelemedik. Ama hak yenilmemesi gereken bir konu vard r. Yenilgi maddesi bizim kufla n birinci maddesidir. Kendimizi elefltirmiflizdir, özelefltirimizi yapm - fl zd r. Hakk m z n yenilmemesi gereken bir konu vard r. Bizim bir prototipimiz vard, bütün ülkeyi Fatsa yapmaya çal fl yorduk. Halk bizimle k sa sürede beraber olur san yorduk. Abartm yorum gazetemiz 150 bin sat yordu. Demokrat Gazetesi 75 bin sat yordu. Bir kamuoyu çal flmas yap yorduk, 10 yerden milletvekili ç karabilece imizi san yorduk. Çok yeni, çok taze bir hareketti, 3-4 yafl nda bir hareketti. Bütün Türkiye yi Fatsa yapamad k. Suçluyuz, hatam z kabulümüzdür. Ama bir fleyi baflard k. Bizim karfl m zdaki bütün güçler Türkiye yi Marafl yapmak istiyordu. Marafl katliam gibi Türkiye nin bütün insanlar n esir almak istiyordu. Marafl hat rlamazsa- 142 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

143 1 1. O T U R U M n z, Sivas a akl n z erer. Bu halk n devrimcilerine, 80 öncesi solcular na bu milletin bir minnet borcu vard r. Bütün elefltirileri kabul edebilirim. Kabul edemeyece im tek yön budur. Beynelmilel filminin senaristi, S rr Süreyya benim yak n arkadafl md r. Mamak ta ayn tecritte yatt k. O yan mdaki hücredeydi. O sözü söylerken, kendi hayat ndan, imbi inden ç kar p söylemifltir. O sözünü sayg ile karfl lar m. Fetifllefltirme yoktur. Bir sanatç deyiflidir o. Sanatç deyiflinin de siyasi sohbetlerde gündem yapmas beni de rahats z eder. zin verirsen o sorunu tart flmayay m, cevap vermeyeyim. D YAR SARAÇO LU, (EÜ, Bilgisayar MÜH.) Biraz önce arkadafl m z n solda birleflme olabilir mi, fleklinde sorusu olmufltu. Yanl fl anlamad ysam sol örgütlerin birlikte hareket edebilmeleri gerekti- ini söylediniz. Bu y l aral k ay nda Genç-Sen diye bir sendika kuruldu. Ben de Genç-Sen in Ege Üniversitesi kurucular ndan biriydim. Ankara da OD- TÜ de kurultay yap ld. Emperyalizme ve faflizme dur diyen bütün ö rencilerin bir arada bulundu u bir platform olmay tafl yordu. Türkiye de ilk olma özelli ini tafl maktayd. Ö renci kurultay nda flöyle bir fley yafland. Birçok siyasi parti, fraksiyon, örgütten gelen kifliler vard. Bunun içinde Genç-Sen in kurulmas için mücadele eden de vard. Sadece kurultay için de gelen vard. Kurultayda flöyle bir tablo ile karfl laflt k. Her siyasi örgütün, fraksiyonun, cephenin gençli i ele geçirmeye çal flmas gibi. Sadece ideolojik bir tart flma fleklinde de il, iflte 2 veya 3 y lda bir seçim yap lacakt r gibi sadece ele geçirmeye çal flma yönündeydi. Sorum flu olacak, bütün siyasi fraksiyonlar, örgütler bir araya gelmeye çal fl rken bu kadar ayr labiliyor veya ön plana ç kmaya çal fl - yorsa biz devrimi nas l yapabilece iz? MEL H PEKDEM R Devrimi yapamay z. Bu haliyle devrim filan yap lmaz, hakl s n. Sizin kufla n içinde bulundu u özelefltiri ile hata yapma flans n da birbirinize tan - yarak, hoflgörü göstererek bir eylem birli i oluflturabilme kapasitenizde yatar. Her çerçi kendi türküsünü söyler, ben de verebilece im tek referans kendi geçmiflimden oldu u için, biz devrimci gençlerin birli i slogan n hiç atmam flt k. Ço unluk bunu at yordu. Biz, Yaflas n Gençli in Eyleminin Devrimci Birli i diye ortaya ç kt k ve Türkiye nin en büyük gençlik hareketi olma f rsat n yakalayabildik. Söylediklerini, uyar, hakl bir elefltiri olarak kabul ediyorum. Bu sizin karfl l kl olarak birbirinize gösterebilece imiz ortak zemini üretme kapasitenize ba l olacakt r. Oturum sona ererken, oturum yöneticisi A. Ülkü KUTLU sözlerini Bertolt Brecht in afla daki fliiriyle noktalad : Diyorsunki davam za hayr yoktur bu gidiflin, Karanl k gitgide derinlefliyor, Güçler azal yor diyorsun gitgide, Bunca y l diyorsun çal fl çabala Sonra ilk günden daha kötü duruma düfl Oysa düflman her zamankinden daha kuvvetli Yenilmez gibi de görünür Biz de hatalar yapt k bu inkar edilemez Say m z yavafl yavafl azalmada Sloganlar m z orda burda da n k Düflman sözcüklerimizin bir kesimin çarp tt Bugüne kadar söylediklerimizden hangisi yanl fl flimdi? Bir k sm m, yoksa hepsi mi? Güvenece imiz kim var art k? Arta kalanlar m y z, bir rmaktan f rlat lm fl? Geride mi kalaca z? Kimseyi anlamadan ve hiç anlafl lmadan Yoksa flans m gerek bize flte senin sorduklar n bunlar. Ama kimseden bir yan t bekleme Yan t n da kendin ver. Melih Pekdemir teflekkür paketini al yor A. Ülkü Kutlu teflekkür paketini al yor Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 143

144 ETK NL KLER KAMP ETK NL KLER BAfiLIYOR... Çal flmalar aylar öncesinden bafllayan yaz e itim kamp için bir gün önce yöneticiler ve görevli ö renciler kamp alana gelerek haz rl klara bafllad lar. Çad rlar kamp alan na tafl narak yerleflimleri ve kamp düzeni yap ld. Hava kararmaya bafllam flt. D flar dan bak ld nda her fley tamamlanm fl görünüyordu. Ancak eksik bir fleyler vard Eksik olan kamp n as l sahipleri olan ö rencilerdi. Yorgun sona eren günün ard ndan bir sonraki günün heyecan tüm yorgunlu a de ece inin habercisiydi. Kamp n 1. Günü 144 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

145 1. O T U R U M Karfl lama - Kay t - Çad rlar n Kuruluflu Tüm haz rl klar yap lm fl ve ö rencilerin kamp alan na gelmesi için otogarda beklenmekteydi. Ö renciler kamp alan na merakl bak fllarla gelerek kay t masas na yönlendiler ve kay tlar n tamamlad ktan sonra çad rlar n kurmak için daha once belirlenen çad r arkadafllar n bulmaya koyuldular. lk defa karfl laflt klar arkadafllar - n bulduktan sonra çad rlar n kurmaya bafllad lar. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 145

146 1. O T U R U M Ziyaretler Kamp n ilk gününde ö renciler ve yöneticilerle birlikte Foça Kaymakam Kamil KÖTEN ve Yeni Foça Belediye Baflkan Osman YURTSEVEN ziyaret edilerek kamp hakk nda bilgilendirildi ve kampa verdikleri destek için teflekkür edildi. Etkinli imizin ilk günü ö rencilerle birlikte Foça Kaymakam ziyaret edildi. Yenifoça Belediye Baflkan n ziyaret s ras nda... Foça Belediye Baflkan Vekilini ziyaret s ras nda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

147 ETK NL KLER Kamp Alan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 147

148 ETK NL KLER Ö rencilerin Bilgilendirilmesi Çal flma Gruplar n n Oluflturulmas Çad rlar kurulup, ö renciler 9 gün geçirecekleri kamp alan na yerlefltikten sonra kamp n etkin bir flekilde gerçekleflmesi için HKMO zmir fiubesi yöneticileri, ö rencilerle bilgilendirme toplant s gerçeklefltirdi. Kamp kurallar hakk nda bilgi verilerek; kamp n etkin bir flekilde gerçekleflmesi için tüm kat l mc lar n kamp süresince özveri göstermesi ad na konuflma yap ld ve ö rencilerin sorular yan tland. Kamp süresince yap lacak olan görevler ve çal flma gruplar hakk nda bilgi verildi. 148 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

149 ETK NL KLER Günayd n - Sabah Sporu Sabah 7:00 ve uyanma vakti. Uyanmamak mümkün de il çalan müzik ve Ayhan Yakar n uyand rma çabalar ile tüm kamp aya a kalk yordu. Hergün yap lan sabah sporu ile güne enerji içerisinde bafllay p, denize giriliyordu. Ve ard ndan sabah kahvalt s yap l yordu. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 149

150 ETK NL KLER Oryantiring Teorik E itimi ve Yar flmas Kamp n 2.gününde Oryantiring Yar flmas gerçeklefltirildi. Bu amaçla kamp öncesinde 1/5000 ölçekli uydu görüntüsünden yararlanarak oryantiring haritas n oluflturuldu. Asl TOPAL, Ayhan YAKAR, Kerim ATAMAN, Özer AKYÜREK, Ufuk KANSU, Ali fiiyar DA taraf ndan yap lan arazi çal flmalar ile yar flma parkuru oluflturuldu. KTÜ Oryantiring Kulübü taraf ndan yar flma öncesinde 8 er kifliden oluflan 10 gruba yar flman n kurallar ve yön bulma üzerine teorik ve uygulamal e itim verildi. Ve yar flman n hakemleri tan t ld. Ö renciler aç s ndan haritay oryante etmek, yön ve rota bulmak, bütün bunlar zamana karfl hem de ilk defa tan flt arkadafllar yla yapmak Oryantiring Yar flmas n çekici, heyecanl, zorlu ve zevkli bir yar flma olarak öne ç kard. Son nokta olan denizdeki kontrol noktas na yüzerek ulaflan yar flmac lar parkuru tamamlad alr. En k sa sürede ve kurallara uygun olarak yar flmay tamamlayan ekip birincilik ödülünü ald. 150 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

151 ETK NL KLER ATÖLYE ÇALIfiMALARI Yaz E itim Kamp süresince ö renciler atölye çal flmalar kapsam nda; forum, halk oyunlar, tiyatro, resim ve karikatür, müzik, heykel ve seramik çal flmalar nda bulunurken birlikte üretimi ve paylafl m hayata geçirmenin mutlulu unu paylaflt lar. Forum Atölyesi: Oda, Bölüm, Mühendislik ve Ö renci 2 Eylül de gerçekleflen kamp n son oturumunda Oda, Mühendislik ve Ö renci konulu forumda bir araya gelen ö renciler ve oda yöneticileri TMMOB ve HKMO örgütlülü ünün yan s ra, kamp konusunda görüfl ve önerilerini paylaflt lar. 7. si düzenlenen Yaz E itim Kamp n n gelecek y llarda daha da iyi olabilmesi ad na neler yap labilece i konusunda önemli noktalara de inildi. Panel yönetiminde ö rencilerin bulunmas, panellerde konuflmac lara belirli sürelerin verilmesi, forum atölyesinin kamp n bafl nda da yap lmas, kamp sonunda ö rencilerin yorumlar n n yöneticiler ve kat l mc lar taraf ndan da bilinmesi gereklili i konufluldu. TMMOB ve HKMO örgütlenme yap s, ö renci üye örgütlenmesi ve buna iliflkin etkinliklerin kamp n ilk gününde ayr nt l biçimde anlat lmas na, staj-ifl olanaklar -çal flma koflullar gibi bafll klarda çal flmalar yap lmas n n faydal olaca na dair paylafl mlarda bulunuldu. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 151

152 ETK NL KLER Heykel-Seramik Atölyesi '1 Eylül Dünya Bar fl günü'nde Heykel Atölyesi çal flmas nda ö renciler Toprak Çocuklar ; Azize ÖNLÜ ve Yusuf ÖN' ün e itmenli inde yeteneklerini sergilediler. 152 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

153 ETK NL KLER Halk Oyunlar Atölyesi Halk oyunlar atölyesi için Trakya, Güneydo u ve Karadeniz yörelerine kat lmak isteyenlerden ekipler oluflturuldu. Daha önceden kostüm ve koreografi haz rl klar n tamamlayan ö renci Tu ba fiah N Trakya yöresi atölye çal flmalar n gerçeklefltirdi. Etkin bir çal flma ile tüm halk oyunlar atölyeleri veda gecesinde gösterilerini sundu. Karadeniz Yöresi Güneydo u Yöresi Trakya Yöresi Karadeniz Yöresi Trakya Yöresi Trakya Yöresi Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 153

154 ETK NL KLER Resim - Karikatür Atölyesi Kamp n temas olan çeliflkiler çerçevesinde Resim ve Karikatür atölyesi zmir fiube Yönetim Kurulu Üyesi S. Selçuk SAVCI n n çal flt r c l nda gerçekleflti. Ö renciler yapt klar çal flmalar n ard ndan konferans alan ndaki duvar da boyayarak ilginç çal flmalar ortaya ç kard lar. 154 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

155 ETK NL KLER fiiir Atölyesi fiiir atölyesinde gün boyunca çal flan ö renciler 1 Eylül Dünya bar fl günü kapsam nda fliir dinletisi gerçeklefltirildi. Bar fl fliirleri ile dünya bar fl na vurgu yapt klar dinletiye Haluk Konak, Ali Güngörmüfl ve Lütfi Ünal müzikleriyle efllik ettiler. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 155

156 ETK NL KLER Tiyatro Atölyesi 156 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

157 ETK NL KLER Turnuvalar Kamp süresince oluflturulan tak mlarla voleybol ve masa tenisi turnuvalar yap ld. Voleybol turnuvalar Onur Giriflken in ilginç maç anlat mlar yla büyük kitleler taraf ndan izlenerek, e lenceli ve unutulmaz dakikalar yafland. Turnuva birincilerine son gece ödüller verildi. Masa Tenisi Turnuvas Voleybol Turnuvas Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 157

158 ETK NL KLER Kamp Atefli Günün yorgunlu u sahilde yak lan kamp atefli etraf nda gitar, ba lama ve kemençe eflli inde söylenen türkü ve flark larla at ld. Fuat Saka ve Müzik Dinletisi Yaz E itim Kamp nda sosyal etkinlik ve kamp anlay fl n n kavranmas ve daha verimli olmas aç s ndan ö rencilerin kamptan güzel an larla ayr lmalar n n bir di er yönü olan oyuncu, sanatç ve yazarlar m z n da kampa kat l m sa land. Bu ba lamda kampa kat lan Fuat SAKA ile gece boyunca müzik dinletisi gerçekleflti ve kamp n unutulmaz anlar aras nda yerini ald. 158 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

159 ETK NL KLER Arazi Çal flmalar ve Teknoloji Tan t m Teknik oturumu ve uygulama bölümünde meslek alan ndaki teknolojik ölçme alet ve donan m ndaki son geliflmeler ve yaz l mlar hakk nda firmalar sunum yapt lar. Teknolojide geliflim ve biliflim sürecine yönelik sorular soruldu. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 159

160 ETK NL KLER Bergama ve Kozak Yaylas Gezisi Kamp alan ndaki panel söylefli ve etkinliklerin yan s ra Bergama antik kentine ve Kozak yaylas na gezi düzenlendi. Karavelliler köyü halk ziyaret edilerek orman köylüsü ve köyün geçim kayna olan f st k çam hakk nda bilgi edinildi. Köy halk n n siyanürle alt n iflleme konusunda sürece karfl mücadelelerinde onlarla birlikte olundu u dile getirildi. Köy kahvesinde birlikte çaylar yudumland ve bu yönde konuflmalar yap ld. 160 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

161 ETK NL KLER Mutfak Görevlileri ve Yemek Zaman Kamp süresince hergün bir yönetici ve kat lmc, belirlenen görevli ö renci gruplar ile birlikte yemek ve kamp temizli inden sorumlu oldular. Yemek öncesi haz rl klar n ard ndan, s rada uzun kuyruk oluflturan ö renciler ve kat l mc lara yemekler da t ld. Ve ard ndan s ra bulafl klar y kamaya gelmiflti. Kamp n en zor ancak en keyifli sonlanan anlar ise mutfakta yafland. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 161

162 ETK NL KLER 162 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

163 ETK NL KLER Denizde... Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 163

164 ETK NL KLER Biraraday z... Foto raf karesine s mak zor olsada; biraraya gelerek bu anlar an haline getirmeyi baflard k 164 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

165 ETK NL KLER Kampa Veda Gecesi Kamp n veda gecesinde; atölye çal flmalar na kat lanlar ö rendikleri kadar yla Trakya, Güneydo u ve Karadeniz yöreleri halk oyunlar ile k sa tiyatro gösterimi yapt lar. Gece de ö rencilerin kamp öncesi çektikleri Harita Mühendislerinin zorlu çal flma hayat ile ilgili fiantiyede Mühendis Olmak konulu k sa filmleri ilgiyle izlendi. Ayr ca kamp süresince ö rencilerin çektikleri amatör k sa filmlerin gösterimleri yap ld. Oryantring yar flmas, voleybol ve masa tenisi turnuvalar nda dereceye girenler ödüllerini ald lar. Ayr ca tüm kat l mc lara topraktan yap lm fl kat l m plaketi verildi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 165

166 ETK NL KLER 166 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

167 ETK NL KLER Çad rlar n Toplanmas ve Kamptan Ayr l fl Kamp n son günü kurulan çad rlar yine hep birlikte topland, temizlendi ve di er eflyalarla birlikte bir sonraki kampta kullan lmak üzere gönderildi. D fl dünyadan yal t lm fl bu ortamda yaflanan 9 gün oldukça uzun bir zaman gibi geliyordu ve ayr lmaksa bir hayli zordu. Yaz e itim kamp na kat lanlar kamp boyunca mesleki, sosyal, kültürel ve toplumsal konulardaki oturumlar, atölye çal flmalar vb. etkinliklerle anlaml ve bir o kadar da de erli bir süreç yaflad lar, güzel arkadafll klar edindiler. Ve bir sonraki etkinlikte buluflulmak üzere kamptan ayr ld lar. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 167

168 ETK NL KLER Çad r Gruplar 168 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

169 ETK NL KLER Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 169

170 ETK NL KLER 170 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 7. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

40. DÖNEM YÖNET M KURULLARI GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU. A. Fahri ÖZTEN. Asiye Ülkü KUTLU. Ertu rul CANDAÞ. Timur Bilinç BATUR. II.

40. DÖNEM YÖNET M KURULLARI GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU. A. Fahri ÖZTEN. Asiye Ülkü KUTLU. Ertu rul CANDAÞ. Timur Bilinç BATUR. II. GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU A. Fahri ÖZTEN F. Yaßar ÇET NTAÞ II. 1963'te Trabzon Maçka'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Trabzon'da tamamlad. 1986'da KTÜ'den mezun oldu. Ayn y l yüksek lisans na devam

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

ATANANLAR sicil nolu üyemiz zzet BALTA, Köy Hizmetleri Elaz

ATANANLAR sicil nolu üyemiz zzet BALTA, Köy Hizmetleri Elaz 734 sicil nolu üyemiz Mülayim ÇAVUfi, Antalya Kadastro Müdürlü ü nden, Antalya Tapu ve Kadastro 6. Bölge Müdürlü ü ne Bölge Müdürü olarak atanm flt r. Say n ÇAVUfi a yeni görevinde baflar lar 1083 sicil

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Proje direniflle engellenebilir Panelde son olarak söz alan Dr. fiükrü Aslan gecekondular n birer suç merkezi gibi gösterilerek, kentsel dönüflüme meflru zemin yarat lmak istendi ini belirtti. Gecekondular

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır.

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır. Hüseyin ŞAHİN (Başkan) 1955 yılında Konya'da doğdu. 1977 yılında Konya DMMA'dan mezun oldu.toprak iskan, Konya Sanat Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Kayseri Yapı Sanat Lisesinde meslek dersi öğretmenlikleri

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

E T M - KÜLTÜR C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU. E itim Durumu (6+yafltaki nüfus) Erkek Kad n Toplam

E T M - KÜLTÜR C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU. E itim Durumu (6+yafltaki nüfus) Erkek Kad n Toplam 2009 1886 E T M - KÜLTÜR limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I Toplant Tarihi Toplant No 06.05.2010 2010/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 06.05.2010 Per embe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer. KOMSUO LU

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden 8. Yaz E itim Kamp nda YEN DEN birlikteydik Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden olan ve zmir fiubemizin yürütücülü ünde yap lan Yaz E itim Kamp n n sekizincisi bu y l 22-30 A ustos tarihlerinde Foça/

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

sar lmak için tek kol da yeterlidir!

sar lmak için tek kol da yeterlidir! Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Yaflama sar lmak için tek kol da yeterlidir! azalar bir çok engelli için hayatlar n n dönüm noktas d r. Kemal Özdemir geçirdi i kazay de il, onun izlerini silmeye bafllad an yaflam

Detaylı