BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ"

Transkript

1 BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların etknlğn ve bankaların sermaye yapılarındak farklılaşmanın bankaların etknlklernde farklılık yaratıp yaratmadığını ölçmey amaçlamaktadır. Çalışmada ver zarflama analz (VZA) kullanarak hang sermaye yapısındak bankaların en etkn olduğu ve 22 Aralık le 24 Eylül blanço dönemne kadar üçer aylık blanço dönemler tbaryle banka gruplarının aracılık etknlğnde br lerleme olup olmadığı analz edlmştr. Ayrıca tobt regresyon analz le VZA modelnde kullanılan grd ve çıktı değşkenlernn bankaların etknlğne katkısı belrlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelmeler : Etknlk, Ver Zarflama Analz, Tobt Regresyon, Bankacılık, Fnansal Analz, Vermllk, Blanço Analz, Yöneylem Araştırması. EFFICIENCY IN BANKING AND THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE EFFICIENCY IN BANKS ABSTRACT The am of ths paper s to measure the effcency of the commercal banks n Turkey and whether the dfferentaton n captal structure of banks creates dvergence n effcency. In ths study, we anlayze that the effcency n banks accordng to captal structure by usng data envelopment analyss (DEA) and whether there s a progress and nterventon of bankng groups durng the perod, December 22 and September 24. Furthermore, usng tobt regresson t s assngned that Input-Output varables n DEA model are mportant n effcency of bank sor not. Key Words : Effcency, Data Envelopment Analyss, Tobt Regresson, Bankng, Fnancal Analyss, Productvty, Balanced Sheet Analyss, Operatons Research.. GİRİŞ Türkye bankacılık sektöründe yaşanan rekabet, bankaları kaynaklarını en etkn şeklde kullanmaya zorlamaktadır. Bunu sağlamak çn bankaların rekabet ettkler sektör çnde performanslarını görel olarak değerlendrmes ve etknlk sınırlarında yer almak çn referans almaları gereken bankaları belrlemes gerekmektedr. Bankaların stenlen çıktılarını elde etme sürecnde grdlernn hang sevyeye kadar kullanıldığının belrlenmesnde etknlk ve vermllk analzler çok öneml yönetm araçlarıdır. Türkye bankacılık sektörünün etkn ve verml çalışması, ülke ekonoms açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü, dğer ekonomk sektörlerden farklı olarak bankacılık sektörü kaynak dağılımını belrleyen fnansal aracılık görev üstlenmştr. Bu durum bankacılık sektörünü, ülkenn ekonomk gelşmesnde merkez br konuma getrmştr. Bu nedenle bankacılık sektörünün performans analznn yapılablmes çn etknlk ve vermllk ölçütlernn analz gerekldr (Çapoğlu ve Aydoğan, 989 : 7). Gaz Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, Ekonometr Bölümü, İnctaşı Sokak No:4, 65 Beşevler / ANKARA, Tel : / 8 E-mal : 2 Gaz Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, Ekonometr Bölümü, İnctaşı Sokak No:4, 65 Beşevler / ANKARA, Tel : / 3 E-mal :

2 2 2. LİTERATÜR İNCELEMESİ Etknlk ve vermllk analzler lteratüründe Türk bankacılık sstem üzerne yapılmış pek çok çalışma vardır. İnan (2) çalışmasında aşağıda verlen bütün çalışmaları bu konu üzerne örnek olarak göstermştr. Türkye bankacılık sektöründe faalyet gösteren bankalara veya sektörün faalyet gruplarına göre etknlğn ve vermllğn ölçülmesne lşkn yapılan çeştl çalışmalar vardır. Bu konuda lk olarak Aydoğan ve Çapoğlu (989), Zam (993), Dağlı (995), Yolalan (996), Ertuğrul ve Zam (996), Ergn ve Aypek (997), İnan (2), Cng ve Tarım (2) le Çolak ve Altan (22) çalışmaları örnek olarak verleblr. Bu çalışmaların ortak noktası, gerek tekl olarak bankaların gerekse de sektörün tamamını kapsamak üzere toplam bankacılık sektörünün performanslarının değerlendrleblmes amacıyla üretm veya aracılık yaklaşımı le ölçülen fnansal oranları grd ve çıktı olarak kullanıp etknlk ve vermllk değerlendrlmes yapılmasıdır. Aydoğan (992), Zam (993), Denzer, Dnç ve Tarımcılar (2), Işık (2) le Yğdm (2) yaptıkları çalışmalar le Türkye de fnansal serbestleşme sonrasında bankacılık sektöründe yaşanan hızlı değşmn, tüm sektörün ve tekl olarak bankaların etknlğnn değşmn araştırmışlardır. Felds, Murphy ve Tırtıroğlu (993), Özkan ve Günay (996), Özkan ve Günay (998), Mercan ve Yolalan (2) le Çolak ve Kılıçkaplan (2) se çalışmalarında bankaların malyet ve ölçek büyüklüklern dkkate alarak etknlk ve vermllk analzler yapmışlardır. 3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların etknlğn ve bankaların sermaye yapılarındak farklılaşmanın bankaların etknlklernde farklılık yaratıp yaratmadığını ölçmektr. Çalışma k aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, ver zarflama analz (VZA) kullanılarak hang sermaye yapısındak bankaların en etkn olduğu ve 22 Aralık le 24 Eylül blanço dönemne kadar üçer aylık blanço dönemler tbaryle banka gruplarının etknlk skorları elde edlerek, aracılık etknlğnde br lerleme olup olmadığı analz edlmştr. İknc aşamada se Tobt regresyon analz le bankaların etknlğne katkısı olan faktörler belrlenmeye çalışılmıştır. 4. ANALİZ Bu çalışmada, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların 22 Aralık le 24 Eylül blanço dönemne kadar üçer aylık blanço dönemler tbaryle etknlklern ölçen bazı rasyo değerler grd ve çıktı değşkenler olarak belrlenmş ve bankaların etknlğ ver zarflama analz le çözülmüştür. Analzde kullanılan bankaların verler Türkye Bankalar Brlğ (TBB) web sayfasından ( ) sağlanmıştır. Çalışmada tcaret bankalarının etknlğn ölçmek amacıyla toplam aktfler, toplam mevduat, toplam özkaynaklar, ödenmş sermaye, blanço dışı yükümlülükler, şube sayısı ve personel sayısı değşkenlern grd değşken ve toplam kredler değşkenn de çıktı değşken olarak alınmıştır. 4.. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VZA, lk olarak Charnes, Cooper ve Rhodes (978) tarafından ürettkler mal veya hzmet açısından brbrlerne benzer ekonomk karar verme brmlernn görel etknlklernn ölçülmes amacı le gelştrlmş olan parametresz br etknlk yöntemdr. Bu yöntemn sahp olduğu en öneml özellk, her karar alma brmndek etknszlk mktarını ve kaynaklarını

3 3 tanımlayablmesdr. Bu özellğ le yöntem, etkn olmayan brmlerde ne kadarlık br grd azaltma ve/veya çıktı mktarını artırmak gerektğne lşkn olarak yönetclere yol göstereblr. Ver zarflama analz, brden çok ve farklı ölçeklerle ölçülmüş ya da farklı ölçü brmlerne sahp grd ve çıktıların karşılaştırma yapmayı zorlaştırdığı durumlarda, karar brmlernn görel performansını ölçmey amaçlayan doğrusal programlama tabanlı br teknktr. Analze konu olacak karar brmlernn aynı hedefe yönelk benzer şlevler görmes, aynı pazar şartlarında çalışması ve gruptak bütün brmlern vermllklern ntelendren etmenlern, yoğunluk ve büyüklüklerndek farklılıklar harç, aynı olması şartları aranır. Ver zarflama analznn uygulanablmes çn gerekl olan bazı adımlar vardır. Bu adımlar şunlardır:. Karar verme brmlernn seçlmes, 2. Grd ve çıktı kümelernn seçlmes, 3. Karar brmler çn görel etknlğn hesaplanması, 4. Her br karar brm çn detay analz yapılması ve 5. Elde edlen sonuçların değerlendrlmesdr. VZA metodu, grdye ve çıktıya yönelk olarak k yönlü kullanılablme özellğne sahptr. Grdye yönelk VZA modeller, belrl br çıktı bleşmn en etkn br şeklde üreteblmek amacıyla, kullanılacak en uygun grd bleşmnn nasıl olması gerektğn araştırır. Çıktıya yönelk VZA modeller se belrl br grd bleşm le en fazla ne kadar çıktı bleşm elde edlebleceğn araştırır. Ver Zarflama Analz brçok modelle ççe geçmş br yöntem ve kavramlar bütünüdür. Ver zarflama analz aşağıdak modellerle eşzamanlı olarak gelşmştr: CCR Yöntem (978) Tüm etknlklern değerlendrlmes le lglenr. Kaynakları dğer br deyşle grdler tanımlar ve tanımlanmış etkn olmamanın mktarını belrler. Grd Yönlü CCR Modelnn dual ve prmal hallernn matematksel modeller aşağıdak gbdr (Güler ve Ünal, 2: 4 ) : CCR Grd Yönlü Prmal Model mn z n j= θx λ,s + λ Y S + j,s rj = θ n j= r λ X j = Y j r S r =,...,s = =,...,m CCR Grd Yönlü Dual Model maxw m = s r= v X r rj µ,v = µ Y s r= = m = µ Y v X j =,...,n r r j () (2) Her k modelde de s çıktı; m grd ve n karar verc sayılarını göstermektedr.

4 4 BCC Model (984) Etkn olmamanın teknk ve skaler ayrımını yapar. Verlen operasyon düzeynde tam teknk etknlğ belrler. Grd Yönlü BCC Modeln CCR modelnde olduğu gb dual ve prmal şekller mevcuttur. Her k durum çn matematksel modeller aşağıdadır (Güler ve Ünal, 2 : 3 ) : BCC Grd Yönlü Prmal Model mn z n j= θx n j= λ,s λ Y S λ + j j =,S rj = θ n j= + r λ X j = Y j r S r =,...,s = =,..., m BCC Grd Yönlü Dual Model max µ, v u m = s r = w v X µ r Y rj serbest = s r = = m = µ Y v X r r j + u + u j =,..., n (3) (4) Dkkat edlrse modeller grd yönlü CCR modellerne oldukça benzemektedrler. Prmal modeldek fark, λ ların toplamının e eşt olmasıdır. Dual modele se yen br değşken (u ) eklenmştr. Bu değşklklerle etknlk sınırının yapısı değşmştr. CCR modelnde orjnden geçen etknlk doğrusu BCC modelnde orjnden geçmek zorunda değldr. Bu yapısıyla BCC model CCR modelnden ayrılmaktadır. Modellern dğer değşkenler açısından yorumunda br farklılık yoktur TOBİT REGRESYON MODELİ Probt modelnn br uzantısı olan Tobt Model, James Tobn tarafından gelştrlmştr. Bağımlı değşkene at blgnn sadece bazı gözlemler çn söz konusu olduğu örneklem, sansürlü örneklem olarak blnr. Bu nedenle Tobt Model aynı zamanda sansürlü ya da keskl regresyon model olarak da adlandırılır (Gujarat, 999: 573 ). Bağımlı değşkenn değşm aralığının herhang br şeklde sınırlandırıldığı regresyon modellernde eğer belrl br aralığın dışındak gözlemler tamamen kaybedlyorsa keskl model, ancak en azından bağımsız değşkenler gözleneblyorsa sansürlü model söz konusu olur (Üçdoğruk vd, 2: 4-7). Tobt modelnde gözlenen br kukla değşken,, y > se y = (5) y se şeklndedr. Burada y βx + u = ( =, T) dr ve y > se y nn gözlendğ, y se y, y nn gözlenemedğ varsayılmaktadır. Böylece gözleneblen

5 5 y = βx + u y > se y = (6) y se 2 şeklnde fade edleblr. Burada u IN(, σ ) ve x, açıklayıcı değşkenlern br vektörü, β se blnmeyen parametreler göstermektedr (Maddala, 989: 283). y, latent değşken ve y se VZA dan elde edlen skorlardır. (2) no lu Tobt Modelnde y olduğunda y üzerne bazı gözlemler sıfır değern almaktadır. y =β x + u modelnde negatf veya sıfır değern alan y gözlemler hmal edldğnde, u >βx çn gözlemlern modele katılması le u hata term sıfır ortalamaya sahp olamaz. Bu nedenle u ortaması sıfırdan farklı br truncated normal dağılıma sahptr (Maddala, 989: 283). Verler belrl br lmtn altında ya da üstünde sınırlandırıldığında örneklem verlerne uygulanan dağılım sürekl ve süreksz dağılımların br karması olur. Bağımlı değşken keskl hale getrldğnde belrl br aralıktak değerler tamamen tek br değere dönüştürülmüş olur olur (Üçdoğruk vd., 2: 4-7). Tobt Modelnn tahmnnde se genellkle Maksmum Olablrlk (ML) yöntem kullanılmaktadır. f(.), standart normal dağılımın yoğunluk fonksyonunu ve F(.) se standart normal dağılımın brkml dağılım fonksyonunu göstermek üzere ; ve f(t) = 2 t exp 2π 2 z F (z) = f(t)dt (8) Yukarıdak fadeler kullanılarak, Tobt Model çn olablrlk fonksyonu (L) ; y βx βx L = f F (9) σ σ σ y > y şeklnde yazılablr (Maddala, 989). Olablrlk fonksyonu (L) β ve σ ya göre maksmze edldğnde bu parametrelere at maksmum olablrlk (ML) tahmnler aşağıdak gb elde edlr: L [/(2σ 2 )](y x ) 2 ( F ) xe, β = () F() y = βx / σ y > 2 ( 2πσ ) / 2 2 t / 2 = e dt () / 2 ( 2π) (6) no lu fadede lk çarpım, % etkn olan (y = ) sgorta şrketlerne at gözlemler, knc çarpım se etkn olmayan (y > ) sgorta şrketlerne at gözlemler göstermektedr (Jackson ve Feth, 2 ). (7)

6 6 Tobt Modeller çn hata termlernn normal dağıldığı veya genel olarak parametrk bçm bell olan dağılım fonksyonuna sahp olduğu blndğnde maksmum olablrlk ve dğer olablrlk bazlı süreçler tutarlı ve asmptotk olarak normal dağılımlı tahmn edcler verr. Bunla brlkte olablrlk fonksyonunun varsayılan parametrk bçm yanlış belrlendğnde tahmn edcler tutarsız olur (Kılıçkaplan ve Karpat, 24) MODELİN ÇÖZÜMLENMESİ Çalışmanın bu bölümünde lk aşamada analze dahl edlen 3 kamu sermayel, 8 özel sermayel ve 2 yabancı sermayel olmak üzere toplam 33 adet tcaret bankasının Aralık 22 - Eylül 24 üçer aylık blanço dönemler çn grd yönelml sabt getrl (CRS) etknlk değerler hesaplanmıştır. Böylece hang sermaye yapısındak bankaların üçer aylık blançolar tbaryle daha etkn olup olmadıkları karşılaştırılmıştır. Çünkü CRS yaklaşımı, büyük ve küçük bankaların karşılaştırılmalarına olanak sağlamaktadır. Daha sonra aynı blanço dönemler çn ele alınan 33 tcaret bankası aktf büyüklüklerne göre büyük ölçekl tcaret bankalar, orta ölçekl tcaret bankalar ve küçük ölçekl tcaret bankalar olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Tüm bankaların ölçek büyüklüğü grubu çn Aralık 22 - Eylül 24 üçer aylık blanço dönemler çn grd yönelml sabt getrl etknlk değerler hesaplanmıştır. İknc aşamada se Aralık 22, Aralık ve Eylül 24 dönemler çn 33 tcaret bankasına sermaye yapısı açısından etknlk skorlarını etkleyen durumları tespt çn Tobt regresyon uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın knc aşamasını oluşturan Tobt modelde bağımlı değşken olarak VZA dan elde edlen teknk etknlk skorları kullanılmıştır. Bu teknk etknlğe etk eden faktörler olarak se banka büyüklüğü, banka karlılığı, bankanın mülkyet durumu ve sermaye yeterllk rasyosu değşkenler kullanılmıştır. Banka büyüklüğü olarak, toplam varlıklar ve bankanın faalyet gösteren şube sayısı alınmıştır. Banka karlılığı se net dönem kara zarar mktarının toplam aktflere oranlanması le elde edlmştr. Sermaye yeterllğ rasyosu (SYR) olarak, özkaynakların düşük rsk ağırlıklı varlıklara oranı alınmıştır. Kamusal sermayel, özel sermayel ve yabancı sermayel olan bankaların mülkyet durumu çn 2 Dummy değşken kullanılmıştır. Temel düzey olarak kamusal sermaye bankalar alınmıştır. Tablo de Aralık 22 - Eylül 24 üçer aylık blanço dönemler çn sermaye yapısına göre tcaret bankalarının grd yönelml sabt getrl etknlk skor değerler verlmştr. Tablo 2 de Aralık 22 - Eylül 24 üçer aylık blanço dönemler çn ölçek büyüklüğüne göre tcaret bankalarının grd yönelml sabt getrl etknlk skor değerler verlmştr. Tobt model tahmn her dönem çn ayrı ayrı ve dönem çn elde edlmştr. Tahmn sonuçları se Tablo 3 de verlmştr.

7 7 Tablo. Aralık 22 - Eylül 24 Üçer Aylık Blanço Dönemler İçn Sermaye Yapısına Göre Tcaret Bankalarının Grd Yönelml Sabt Getrl Etknlk Skor Değerler Bankalar Sermaye Yapısı 22 Aralık Mart Hazran Eylül Aralık 24 Mart 24 Hazran 24 Eylül Türkye Cumhuryet Zraat Bankası A.Ş. Kamu.853 Türkye Halk Bankası A.Ş. Kamu Türkye Vakıflar Bankası T.A.O. Kamu Kamu Sermayel Bankaların Etknlk Ort Etkn Bulunan Banka Sayısı Kamu Sermayel Bankaların Etknlk Yüzdes Adabank A.Ş. Özel Akbank T.A.Ş. Özel Alternatf Bank A.Ş. Özel.994 Anadolubank A.Ş. Özel Denzbank A.Ş. Özel Fnans Bank A.Ş. Özel Koçbank A.Ş. Özel MNG Bank A.Ş. Özel.9.92 Oyak Bank A.Ş. Özel Şekerbank T.A.Ş. Özel Tekfenbank A.Ş. Özel Tekstl Bankası A.Ş. Özel Turksh Bank A.Ş. Özel Türk Dış Tcaret Bankası A.Ş. Özel Türk Ekonom Bankası A.Ş. Özel Türkye Garant Bankası A.Ş. Özel Türkye İş Bankası A.Ş. Özel Yapı ve Kred Bankası A.Ş. Özel Özel Sermayel Bankaların Etknlk Ort Etkn Bulunan Banka Sayısı Özel Sermayel Bankaların Etknlk Yüzdes Arap Türk Bankası A.Ş. Yabancı BankEuropa Bankası A.Ş. Yabancı Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Yabancı HSBC Bank A.Ş. Yabancı Abn Amro Bank N.V. Yabancı Banca d Roma S.P.A. Yabancı Bank Mellat Yabancı Ctbank N.A. Yabancı Habb Bank Lmted Yabancı JPMorgan Chase Bank Yabancı Socéte Générale (SA) Yabancı WestLB AG Yabancı Yabancı Sermayel Bankaların Etknlk Ort Etkn Bulunan Banka Sayısı 9 Yabancı Sermayel Bankaların Etknlk Yüzdes Tüm Bankalar İçn Etknlk Ortalaması Etkn Bulunan Banka Sayısı Tüm Bankalar İçn Etknlk Yüzdes

8 8 Tablo 2. Aralık 22 - Eylül 24 Üçer Aylık Blanço Dönemler İçn Ölçek Büyüklüğüne Göre Tcaret Bankalarının Grd Yönelml Sabt Getrl Etknlk Skor Değerler Bankalar Ölçek Büyüklüğü 22 Aralık Mart Hazran Eylül Aralık 24 Mart 24 Hazran 24 Eylül Türkye Cumhuryet Zraat Bankası A.Ş. Büyük.853 Türkye Halk Bankası A.Ş. Büyük Türkye Vakıflar Bankası T.A.O. Büyük Akbank T.A.Ş. Büyük Türkye Garant Bankası A.Ş. Büyük Türkye İş Bankası A.Ş. Büyük Yapı ve Kred Bankası A.Ş. Büyük Büyük Ölçekl Bankaların Etknlk Ort Etkn Bulunan Banka Sayısı Büyük Ölçekl Bankaların Etknlk Yüzdes Alternatf Bank A.Ş. Orta.994 Anadolubank A.Ş. Orta Denzbank A.Ş. Orta Fnans Bank A.Ş. Orta Koçbank A.Ş. Orta Oyak Bank A.Ş. Orta Şekerbank T.A.Ş. Orta Tekstl Bankası A.Ş. Orta Türk Dış Tcaret Bankası A.Ş. Orta Türk Ekonom Bankası A.Ş. Orta HSBC Bank A.Ş. Orta Ctbank N.A. Orta Orta Ölçekl Bankaların Etknlk Ort Etkn Bulunan Banka Sayısı Orta Ölçekl Bankaların Etknlk Yüzdes Adabank A.Ş. Küçük MNG Bank A.Ş. Küçük Tekfenbank A.Ş. Küçük Turksh Bank A.Ş. Küçük Arap Türk Bankası A.Ş. Küçük BankEuropa Bankası A.Ş. Küçük Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Küçük Abn Amro Bank N.V. Küçük Banca d Roma S.P.A. Küçük Bank Mellat Küçük Habb Bank Lmted Küçük JPMorgan Chase Bank Küçük Socéte Générale (SA) Küçük WestLB AG Küçük Küçük Ölçekl Bankaların Etknlk Ort Etkn Bulunan Banka Sayısı Küçük Ölçekl Bankaların Etknlk Yüzdes

9 9 Tablo ncelendğnde kamu sermayel tcaret bankaları açısından TC. Zraat Bankası A.Ş. Aralık 22 blanço dönem harç Türkye Vakıflar Bankası T.A.O. le brlkte tüm dönemlernde etkn olarak bulunmuştur. Buna karşın Türkye Halk Bankası A.Ş. hçbr blanço dönemnde etkn bulunamamıştır. Kamu sermayel bankalar çn Aralık 22 - Eylül 24 üçer aylık blanço dönemler arasında ortalama etkn olma yüzdes %62.5 dr. Özel sermayel tcaret bankaları açısından Akbank T.A.Ş., Fnansbank A.Ş., Koçbank A.Ş., Türk Ekonom Bankası A.Ş., Türkye Garant Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kred Bankası A.Ş. tüm dönemlernde etkn olarak bulunmuştur. Denzbank A.Ş. ve Turksh Bank A.Ş. hçbr blanço dönemnde etkn olarak bulunamamıştır. Alternatf Bank A.Ş. Aralık dönem harç tüm dönemlerde etkndr. Türkye İş Bankası A.Ş. Aralık ve Mart 24 harç tüm dönemlerde etkndr. Oyak Bank A.Ş. Aralık 22 - Eylül dönemler arasında etkn değl ken dğer tüm dönemler çn etkndr. Adabank A.Ş. ve Şekerbank T.A.Ş. sadece br blanço dönemnde etkn bulunurken dğer yed blanço dönemnde se etkn değldr. MNG Bank A.Ş. sadece Aralık 22 ve Eylül 24 dönemlernde etkn değldr dğer dönemlerde se etkndr. Türk Dış Tcaret Bankası A.Ş. Mart ve Mart 24 dönemlernde etkn değldr dğer dönemlerde se etkndr. Özel sermayel bankalar çn Aralık 22 - Eylül 24 üçer aylık blanço dönemler arasında ortalama etkn olma yüzdes %63.2 dr. Yabancı sermayel tcaret bankaları açısından Tablo değerlendrldğnde; bu bankaların çnde sadece Arap Türk Bankası A.Ş. hçbr dönemde etkn bulunmamıştır. BankEurope Bankası A.Ş. Aralık 22 - Hazran dönemler arasında etkn dğer dönemlerde se etkn değl ken Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş se Aralık 22 - Eylül dönemler arasında etkn değl buna karşın dğer dönemlerde etkn bulunmuştur. Gerye kalan tüm yabancı sermayel tcaret bankaları se her blanço dönem çn etkn bulunmuşlardır. Yabancı sermayel bankalar çn Aralık 22 - Eylül 24 üçer aylık blanço dönemler arasında ortalama etkn olma yüzdes %82.3 dür. Türkye bankacılık sektöründe faalyet gösteren tüm bankalar çn Aralık 22 - Eylül 24 üçer aylık blanço dönemler arasında ortalama etkn olma yüzdes %69.7 dr. Ortalama etkn olma yüzdes en yüksek olan banka grubu yabancı sermayel bankalardır. Sonra sırasıyla özel sermayel bankalar ve kamu sermayel bankalar gelmektedr. Bankaların sermaye yapısında kamu otortesnn etksnn olması etknlğ azaltıcı br unsur olarak bulunmuştur. Buna karşın banka sermayes açısından yabancı sermayeye sahp olmak (arkasında yabancı sermaye desteğ bulunması) se etknlğ arttırıcı br sebeptr sonucuna ulaşılmıştır. Tablo blanço dönemler açısından değerlendrmek gerekr se; kamu sermayel banklar çn Aralık 22 dönem harç tüm dönemlerde etknlk yüzdes eşttr. Özel sermayel bankalar açısından se Eylül blanço dönem en yüksek etknlk oranı sağlanan dönem olmuştur. Bu dönem sırasıyla; Hazran, Aralık, Hazran 24 ve Eylül 24 zlemektedr. Etknlk yüzdesnn en düşük olduğu dönem se Aralık 22 blanço dönemdr. Yabancı sermayel bankalar açısından se kamu sermayel bankalara benzer br süreç gözlemlenmştr. Sadece Eylül de en düşük etknlk yüzdes varken dğer tüm blanço dönemlernde etknlk yüzdes eşttr. Tüm bankacılık sstem açısından se en etknlk yüzdesn sağlayan dönemler Hazran, Aralık, Hazran 24 ve Eylül 24 dür. Buna karşın en düşük etknlk yüzdesne sahp olan dönem se Aralık 22 blanço dönemdr. Tablo 2 de se bankaların etknlk skor değerler aktf büyüklüğüne göre yapılan ölçek büyüklüğü sınıflamasına göre değerlendrlmştr. Buna göre büyük ölçekl bankalar sınıfında yer alan bankaların Aralık 22 - Eylül 24 üçer aylık blanço dönemler arasında ortalama etkn olma yüzdes %8.3 dür. Orta ölçekl bankalar sınıfında yer alan bankaların Aralık 22

10 - Eylül 24 üçer aylık blanço dönemler arasında ortalama etkn olma yüzdes %7.9 dur ve son olarak se küçük ölçekl bankalar sınıfında yer alan bankaların Aralık 22 - Eylül 24 üçer aylık blanço dönemler arasında ortalama etkn olma yüzdes se %58.9 dur. Buradan çıkarılacak sonuç; bankaların aktf büyüklüğünün büyümes (ölçek büyüklüğünün artması) bankanın etknlk değerne olumlu katkı sağlamaktadır. En etkn bulunan bankalar büyük ölçekl olan bankalardır. Etknlkte knc sırası orta ölçekl bankalar ve son sırayı da küçük ölçekl bankalar almaktadır. Tobt model tahmn her dönem çn ayrı ayrı ve dönem çn elde edlmş ve tahmn sonuçları se Tablo. 3de verlmştr. Tablo 3 ncelendğnde se toplam aktflern getr sağlayan kalemler çermes nedenyle teknk etknlk üzernde poztf br etkye sahp olduğu görülmektedr. Araştırmanın yapıldığı dönemde bankacılık sektörünün aktf kaltesnn yapılan düzenlemeler sayesnde öncek dönemlere oranla daha yüksek sevyelere ulaşması toplam aktflern teknk etknlk üzernde olumlu etk yapmasına neden olmuştur. Karlılık değşken de toplam aktfler değşkennde olduğu gb teknk etknlk üzernde poztf br etkye sahptr. Bu da gösteryor k, karlılığı yüksek olan bankalarda teknk etknl de karlılığı düşük olan bankalara göre daha yüksek çıkacaktır. Ancak yasal düzenlemelerden kaynaklanacak olan gelr kayıplarını önlemek amacıyla sektör blançolarında yapılan makyajlar nedenyle bazı dönemlerde (k bu dönemler genellkle kurumlar vergs ödeme dönemlerne karşılık gelmektedr) karlılık le teknk etknlk arasında negatf br lşk elde edlmştr. Yapılan analz sonucunda teknk etknlk le sermaye yeterllğ rasyosu arasında toplam aktfler ve karlılık değşkenlernn aksne negatf br lşk elde edlmştr. Bu durumun temel neden, sermaye yeterllğ rasyosunun hesaplanma şeklnden kaynaklanmaktadır. Düşük rsk ağırlıklı varlıklar ve buna karşılık yüksek özkaynaklara bulundurulması nedenyle fnansmanda kullanılan klask daha fazla rsk daha fazla getr teors çelştğnden düşük rskl portföyün düşük getrsnn teknk etknlğ olumsuz yönde etklemes kaçınılmaz br sonuçtur. Şube sayısının da teknk etknlğ olumsuz yönde etkledğ görülmektedr. Kısa dönemde dkkate alındığında şube açılışındak malyet kalemler, gerek teknk gerekse personel gderler açısından oldukça yüksek değerlere ulaşmakta ve söz konusu şubenn malyetlern amort ederek getrl hale dönüşmes uzun zaman almaktadır. Söz konusu malyet unsurları nedenyle şube sayısı le teknk etknlk arasında negatf br lşk söz konusudur. Bankaların mülkyet durumuna lşkn olarak kullanılan özel ve yabancı sermayel değşkenlern katsayılarına bakıldığında se gerek özel gerekse yabancı sermayel bankaların temel alınan kamusal sermayel bankalara göre teknk etknlklernn daha yüksek olduğu görülmektedr. Bu durum beklenen br sonuç olmakla brlkte nedenler konusunda da çeştl değerlendrmelerde bulunulablr. Gelşmekte olan ülkelerde kamu bankalarının malyet azaltma ya da karı arttırma gb amaçlar yerne özellkle hükümet poltkaları gereğ farklı amaçlara yönelmes nedenyle teknk etknlğn dğer bankalara göre daha düşük olması doğal br sonuçtur. Ayrıca blndğ gb kamu bankalarında yüksek özkaynak rakamlarına karşılık düşük rsk ağırlıklı varlıklar nedenyle de teknk etknlk, daha az özkaynak ancak daha fazla rsk ağırlıklı varlıklara sahp özel ve yabancı sermayel bankalara oranla düşük çıkacaktır.

11 Tablo 3. Tobt Model Tahmnler Dönemler Değşkenler 22 Aralık Mart Hazran Eylül Aralık 24 Mart 24 Hazran 24 Eylül Dönem Sabt Toplam Aktfler 3.32E E E-8.E-8.28E-8.59E-8.77E-7.39E-8.68E-8 Karlılık SYR Şube Sayısı E SY2 (Özel) SY3 (Yabancı) Sgma Gözlem Sayısı % Anlamlılık Düzey %5 Anlamlılık Düzey % Anlamlılık Düzey

12 2 5. SONUÇ Son yıllarda etknlkle lgl olarak yapılan çalışmalarda VZA le brlkte Tobt modeln kullanımı da yaygın hale gelmştr. İk aşamalı olarak yürütülen bu çalışmanın lk aşamasında VZA skorları elde edlmştr. Türkye de yer alan bankaların etknlğne etk eden faktörlern belrlenmesnde kullanılacak olan teknk etknlk skorları grd yönelml ve büyük ve küçük bankaların karşılaştırılmalarına olanak sağlayan sabt getr (CRS) yaklaşımı le elde edlmştr. Çalışmanın knc aşamasını oluşturan Tobt modelde bağımlı değşken olarak VZA dan elde edlen teknk etknlk skorları kullanılmıştır. Bu teknk etknlğe etk eden faktörler olarak se banka büyüklüğü, banka karlılığı, bankanın mülkyet durumu ve sermaye yeterllk rasyosu değşkenler kullanılmıştır. Banka büyüklüğünün göstergelernden br olarak kullanılan toplam aktfler getr sağlayan kalemler çermes nedenyle teknk etknlk üzernde poztf br etkye sahp ken sermaye yeterllğ rasyosunun teknk etknlk üzernde negatf br etkye sahp olduğu ortaya çıkmıştır. Karlılık değşken se toplam aktfler değşkennde olduğu gb teknk etknlk üzernde poztf br etkye sahptr. Şube sayısının da teknk etknlğ olumsuz yönde etkledğ görülmektedr. Bankaların mülkyet durumuna lşkn olarak kullanılan özel ve yabancı sermayel değşkenlern katsayıları se gerek özel gerekse yabancı sermayel bankaların temel alınan kamusal sermayel bankalara göre teknk etknlklernn daha yüksek olduğunu göstermektedr. KAYNAKLAR ALTUNBAŞ, Y ve MOLYNEUX, P. (995), Gümrük Brlğne Grş Sürecnde Türk Bankacılık Sstemnn Değerlendrlmes, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergs Sayı. AYDOĞAN, K., APOĞLU, G., (989), Bankacılık Sstemnde Etknlk ve Vermllk : Uluslararası Br Karşılaştırma, Mll Prodüktvte Merkez Yayınları, Yayın No : 397. CHARNES, A., W., W., COOPER, RHODES, E., (978), Measurng The Effcency Of Decson Makng Unts, European Journal of Operatonal Research, Vol. 2, CİNGİ, S ve TARIM, A. (2), Türk Banka Sstemnde Performans Ölçümü: DEA-Malmqust TFP Endeks Uygulaması, TBB Araştırma Teblğler Sers 2-. ÇİLLİ, H. (993), Economes of Scale and Scope n Bankng : Evdence from the Turksh Commercal Bankng Sector, TCMB Tartışma Teblğler No:938. ÇOLAK, Ö., F., ALTAN, Ş., (22), Toplam Etknlk Ölçümü : Türkye dek Özel ve Kamu Bankaları İçn Br Uygulama, İşletme ve Fnans, Sayı : 96, EKREN, N., EMİRAL, F., (22), Türk Bankacılık Sstemndek Etknlk Analz (Ver Zarflama Analz Uygulaması), Actve Bankacılık ve Fnans Dergs, Yıl : 4, Sayı : 24, Sayfa : GUJARATI, D., N. (999), Temel Ekonometr, Lteratür Yayınları No:33, İstanbul. GÜLER, H., ÜNAL, M. (2), Etknlk Analz Karar Destek Sstem (ETAKDS) v., Gaz Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, İstatstk Bölümü, Araştırma Projes, Ankara İNAN, A., (2), Banka Etknlğnn Ölçülmes ve Düşük Enfelasyon Sürecnde Bankacılıkta Etknlk, Bankacılar Dergs, Sayı 34, Sayfa JACKSON, P., M., FETHİ, M. D., (2), Evaluton the Techncal Effcency of Turksh Commercal Banks: An Applcaton of DEA and Tobt Analyss, Internatonal DEA Symposum, Unversty of Queensland, Brsbane, Australa, 2-4 July. KARAMUSTAFA, O. (999), Bankalarda Temel Fnansal Karakterstkler: Sektör Üzernde Amprk Br Çalışma, İMKB Dergs Clt 3, Sayı 9. KILIÇKAPLAN, S. ve KARPAT, G. (24), Türkye Hayat Sgortası Sektöründe Etknlğn İncelenmes, IV. İstatstk Günler Sempozyumu, İGS 24, 2-2 Mayıs 24, Kuşadası/İzmr. MADDALA, G. S. (989), Introducton to Econometrcs, Macmllan Publshng Company, New York. MAHMUD, S ve ZAİM O. (998), Cost Structure of Turksh Prvate Bankng Industry: A GL Restrcted Cost Functon Approach, ODTÜ Gelşme Dergs, Yıl 998, Sayı 3.

13 MERCAN, M ve YOLALAN, R. (2) Türk Bankacılık Sstemnde Ölçek ve Mülkyet Yapıları le Fnansal Performansın İlşks, YKB Tartışma Teblğler Sers 2/. ÖZKAN-GÜNAY (998), Economes of Scale and Scope n the Turksh Bankng Industry, The Journal of Economcs, XXIV, No:. ÖZKAN-GÜNAY (996), The Effect of the Fnancal Lberalzaton Program on the Economes of Scale and Scope of Turksh Commercal Bankng, Yapı Kred Economc Revew, Vol 7, No 2. ÜÇDOĞRUK, Ş., AKIN, F. ve EMEÇ, H. (2), Türkye Hanehalkı Eğlence Kültür Harcamalarında Tobt Modeln Kullanımı, Gaz Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt: 3, Sayı: 3, YILDIRIM, C. (999), Evaluaton of the Performance of Turksh Commercal Banks: A Non- Parametrc Approach n Conjuncton wth Fnancal Rato Analyses, Internatonal Conference n Economcs III, ODTU. YOLALAN, R. (996), Türk Bankacılık Sektörü İçn Görel Mal Performans Ölçümü, TBB Bankacılar Dergs Sayı 9. ZAİM, O. (995), The Effect of Fnancal Lberalzaton on the Effcency of Turksh Commercal Banks, Economc Research Forum for the Arap Countres, Workshop on Fnancal Market Development. 3

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ * D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergs Clt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:1-14 TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ Serdar KILIÇKAPLAN Gaye KARPAT ÖZET Sgorta sektörü tamamıyla güven sstemne dayalı br oluşumdur.

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler blg 45-70 Avrupa Brlğ Ülkeler ve Türkye de Yükseköğretmde Etknlğ Belrleyen Faktörler Sbel Aybarç Bursalıoğlu Sbel Selm Öz Günümüz blg toplumunu şekllendren yükseköğretm kurumları, ülkeler açısından ekonomk

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2016, Clt 6, Sayı 1, ss.1-16 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2016, Volume 6, Issue

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Sansürlenmiş ve Kesikli Regresyon Modelleri

Sansürlenmiş ve Kesikli Regresyon Modelleri TOBİT MODEL 1 Sansürlenmş ve Keskl Regresyon Modeller Sınırlı bağımlı değşkenler: sansürlenmş (censored) ve keskl (truncated) regresyon modeller şeklnde k gruba ayrılır. 2 Sansürlenmş ve Keskl Regresyon

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND AN APPLICATION IN BANKING SECTOR

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND AN APPLICATION IN BANKING SECTOR C.4, S.3 Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.4, S.3 s.30 326. Suleyman Demirel University The

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Akdenz İ.İ.B.F. Dergs 21 2011, 46-66 TÜRKİYE DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ INVESTIGATING PERFORMANCES OF PUBLIC AND PRIVATE BANKS IN TURKEY BY USING

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

Samsun İli Atakum İlçesinde Ekmek Üreten İşletmelerde Teknik Etkinlik. Technical Efficiency of Bakeries in Atakum District, Samsun

Samsun İli Atakum İlçesinde Ekmek Üreten İşletmelerde Teknik Etkinlik. Technical Efficiency of Bakeries in Atakum District, Samsun O. GÜNDÜZ, V. CEYHAN, K. OĞUZASLAN / Çankırı Karatekn Ünverstes SBE Dergs 4(2): 001-010 Çankırı Karatekn Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs 4(2): 001-010 Samsun İl Atakum İlçesnde Ekmek Üreten İşletmelerde

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma Endüstr-ç dış tcaret, patentler ve uluslararası teknolojk yayılma Recep Kök Dokuz Eylül Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İktsat Bölümü, 35160, İzmr, Türkye Nevzat Şmşek Dokuz Eylül Ünverstes,

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

KAZAKISTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNIK ETKINLIĞIN VERI ZARFLAMA ANALIZI ILE ÖLÇÜLMESI:

KAZAKISTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNIK ETKINLIĞIN VERI ZARFLAMA ANALIZI ILE ÖLÇÜLMESI: Selçuk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Sosyal Ekonomk Araştırmalar Dergs (The Journal of Soal Eonom Researh) ISSN: 2148 3043 / Ekm 2016 / Yıl: 16 / Sayı: 32 KAZAKISTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNIK

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi Fnansal Rskten Korunma Muhasebesnde Etknlğn Ölçülmes Dr. Fahreddn OKUDAN * Fath Ünverstes, İİBF. Özet Bu makalenn amacı, etknlk test yöntemlernn ncelenmesdr. TMS 39, rskten korunma muhasebes uygulanablmes

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:14 2011 62 83 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

2006 DÜNYA KUPASI FUTBOL TAKIMLARININ STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Serdar YARLIKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

2006 DÜNYA KUPASI FUTBOL TAKIMLARININ STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Serdar YARLIKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK 2006 DÜNYA KUPASI FUTBOL TAKIMLARININ STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Serdar YARLIKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA Serdar

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı