Planlama Şube Müdürlüğü. Sayı : ^ 3 ( Konu: Muratpaşa 8463 ada 14 NİP değ. itirazlar. BAŞKANLIK MAKAMINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Planlama Şube Müdürlüğü. Sayı : ^ 3 ( Konu: Muratpaşa 8463 ada 14 NİP değ. itirazlar. BAŞKANLIK MAKAMINA"

Transkript

1 TC. f$v-x) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXPO20iş A N T A L Y / Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : ^ 3 ( Konu: Muratpaşa 8463 ada 14 NİP değ. itirazlar. Ü.t/09/2015 BAŞKANLIK MAKAMINA Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Demircikara Mahallesi 8463 ada 14 parselin Konut Alanında Akaryakıt ve LPG İstasyonuna dönüştürülmesi ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiı Hüsamettin! İmar ve Şehircilik. fesi Efâşkanı Uygun görüşlş^ar^e^erirn.,...m it Bedjmllah. Genel Sekreter Yardımcısı BELEDİYE m e c l is in e... /09/2015 Birol EKİCİ Genel Sekreter Ekler:-l/5000 ölçekli NİP. Değ. fot. -İtirazlar örneği. Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi Ayrıntılı bilgi için irtibat: Menekşe ALKAN T e l: Fax : W eb: E -posta: antalva-bld.gov.tr

2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (MURATPAŞA BELEDİYESİ) ADA/PARSEL NO: 8463 ADA 14 PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÖSTERİM PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI K ÖLÇEK: 1/5000 PAFTA NO: 18 M MEVCUT PLAN LPGff AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU ÖNERİ PLAN

3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığıma A ntalya B üyükşehir B elediyesi M eclisinin tarihli toplantısında alınan 491 sayılı karar ile askıya çıkarılm ış olan M uratpaşa B elediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu im ar paftasında yer alan D em ircikara M ahallesi 8463 ada 14 parselin K onut A la n ı ndan A karyakıt, LPG ve Servis İstasyonıTna dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 Ö lçekli N azım İm ar Planı değişikliği servis ibaresi kaldırılm ası koşulu ile oy çokluğu ile kabul edilm iştir. Söz konusu im ar parselinin kom şu parseli olan 8463 ada 11 nolu parselde ikam et eden aşağıda izim ve im zası olan kişilerin söz konusu plan değişikliğine aşağıda sıralanan gerekçelerle itirazı vardır. 1. D ilekçe ekinde y er alan A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 27/11/2014 tarihinde 2014/1488 karar nolu m ahkem e kararı ile benzer şekilde B üyükşehir B elediyesinin tarih ve 236 nolu kararı ile 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin iptal edilm esi ve iptal gerekçeleri ile, 2. D ilekçe ekinde yer alan A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 2014/723 esas nolu B üyükşehir B elediyesinin tarih ve 236 nolu kararı ile 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin söz konusu işlem in kam u yararı içerm ediği gerekçesiyle açılan davasında atanan bilirkişilerce konu parselin LPG İkm al ve A karyakıt İstasyonuna dönüştürülm esinin yaklaşık 5 sayfalık raporunda kam u yararı içerm ediği, çevre parsellerle katılım süreci işletilm ediği, şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, konut adasında böyle bir planlam a yapılm asının planlam a ilkelerine uym adığı, işlem in imar m evzuatına uyarlılığının bulunm adığı, uygulanm ası halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçeleri ile uygun bulunm adığı belirlenm iştir. Bilirkişi raporu gerekçeleri ile, 3. Parselde m evcut durum daki yapılaşm anın yasal içerik kazanm ası adına 1/5000 ölçekli planda yapılan değişikliğin planlam a ilkelerine uym adığı, D anıştay 6. D airesinin 2010/4743 karar sayılı davasında 1/5000 ölçekli planın 1/1000 ölçekli plan ya da m evcut durum esas alınarak şekillendirilm esinin 1/5000 ölçekli nazım im ar planının o b jek tif niteliğine aykırı olacağının belirtilm iş olm ası, 4. K onut adası içerisinde diğer kom şu parsellerde konut yoğunluklu yapılaşm anın tam am lanm ış olm ası, kom şu parsellerde ikam et eden sakinlerin m uvaffakatının alınm am ış olm ası, plan değişikliği ile yapılacak LPG -A karyakıt İstasyonunun komşu parsellerdeki gayrim enkullerde ciddi değer kaybına sebep olacağı, hak sahiplerinin ciddi boyutta m addi ve m anevi zarara uğrayacağı, 5. 1/25000 ölçekli planda K Y erleşim A dası içerisinde plan nitelikleri korunacak alan olarak belirlenm esi, G erekçeleri ile askı sürecinde olan söz konusu plan değişikliğinin iptalini ve konu parselin m evcut im ar durum u olan K onut niteliği ile kalm asını talep ederiz. A d res: Ç ağlayan M ah Sok. Sadık Şam Evleri Sitesi N o :l M uratpaşa/a ntalya E K İ: - A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 27/11/2014 tarihinde 2014/1488 karar nolu m ahkem e kararı ve gerekçeleri - A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 2014/723 esas nolu davası ve içeriğindeki bilirkişi raporu ( Q ICp'J fiv A C_ A VA A 2., -CA-t-HVM i - Ğnvl>\/C/vf 4 - f c* lvı ^ OllL» NJ î \D II I i _ A A 1 ( Ş ^ U flcll, U.OO/N j v u _ S ö 'A cy v e f i n j O

4 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına A ntalya B üyükşehir B elediyesi M eclisinin tarihli toplantısında alınan 491 sayılı karar ile askıya çık arılm ış olan M uratpaşa B elediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu im ar paftasında y er alan D em ircikara M ahallesi 8463 ada 14 parselin K onut A la m ndan A karyakıt, LPG ve Servis İstasyonu na dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 Ö lçekli N azım îm ar Planı değişikliği servis ibaresi kaldırılm ası koşulu ile oy çokluğu ile kabul edilm iştir. Söz konusu im ar parselinin kom şu parseli olan 8463 ada 11 nolu parselde ikam et eden aşağıda izim ve im zası olan kişilerin söz konusu plan değişikliğine aşağıda sıralanan gerekçelerle itirazı vardır. 1. D ilekçe ekinde y er alan A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 27/11/2014 tarihinde 2014/1488 karar nolu m ahkem e kararı ile benzer şekilde B üyükşehir B elediyesinin tarih ve 236 nolu kararı ile 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin iptal edilm esi ve iptal gerekçeleri ile, 2. D ilekçe ekinde y er alan A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 2014/723 esas nolu B üyükşehir B elediyesinin tarih ve 236 nolu kararı ile 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin söz konusu işlem in kam u yararı içerm ediği gerekçesiyle açılan davasında atanan bilirkişilerce konu parselin LPG İkmal ve A karyakıt İstasyonuna dönüştürülm esinin yaklaşık 5 sayfalık raporunda kam u yararı içerm ediği, çevre parsellerle katılım süreci işletilm ediği, şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, konut adasında böyle bir planlam a yapılm asının planlam a ilkelerine uym adığı, işlemin im ar m evzuatına uyarlılığının bulunm adığı, uygulanm ası halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçeleri ile uygun bulunm adığı belirlenm iştir. Bilirkişi raporu gerekçeleri ile, 3. Parselde m evcut durum daki yapılaşm anın yasal içerik kazanm ası adına 1/5000 ölçekli planda yapılan değişikliğin planlam a ilkelerine uym adığı, D anıştay 6. D airesinin 2010/4743 karar sayılı davasında 1/5000 ölçekli planın 1/1000 ölçekli plan ya da m evcut durum esas alınarak şekillendirilm esinin 1/5000 ölçekli nazım im ar planının o b je k tif niteliğine aykırı olacağının belirtilm iş olm ası, 4. K onut adası içerisinde diğer kom şu parsellerde konut yoğunluklu yapılaşm anın tam am lanm ış olm ası, kom şu parsellerde ikam et eden sakinlerin m uvaffakatının alınm am ış olm ası, plan değişikliği ile yapılacak LPG -A karyakıt İstasyonunun kom şu parsellerdeki gayrim enkullerde ciddi değer kaybına sebep olacağı, hak sahiplerinin ciddi boyutta m addi ve m anevi zarara uğrayacağı, 5. 1/25000 ölçekli planda K Y erleşim A dası içerisinde plan nitelikleri korunacak alan olarak belirlenm esi, G erekçeleri ile askı sürecinde olan söz konusu plan değişikliğinin iptalini ve konu parselin m evcut im ar durum u olan K onut niteliği ile kalm asını talep ederiz. A d res: Çağlayan M ah Sok. Sadık Şam Evleri Sitesi N o :l M uratpaşa/a ntalya E K İ: - A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 27/11/2014 tarihinde 2014/1488 karar nolu m ahkem e kararı ve gerekçeleri - A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 2014/723 esas nolu davası ve içeriğindeki bilirkişi raporu V\Ar A>^ "7 \lma2 \ ' Ar t Oğy t ' 5 e»1 ^ (VVwa+ O ^ L

5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına A ntalya B üyükşehir Belediyesi M eclisinin tarihli toplantısında alınan 491 sayılı k arar ile askıya çıkarılm ış olan M uratpaşa B elediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu im ar paftasında yer alan D em ircikara M ahallesi 8463 ada 14 parselin K onut A la n ı ndan A karyakıt, LPG ve Servis İstasyonu na dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 Ö lçekli N azım İm ar Planı değişikliği servis ibaresi kaldırılm ası koşulu ile oy çokluğu ile kabul edilm iştir. Söz konusu im ar parselinin kom şu parseli olan 8463 ada 13 nolu parselde ikam et eden aşağıda izim ve im zası olan kişilerin söz konusu plan değişikliğine aşağıda sıralanan gerekçelerle itirazı vardır. 1. D ilekçe ekinde yer alan A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 27/11/2014 tarihinde 2014/1488 karar nolu m ahkem e kararı ile benzer şekilde B üyükşehir B elediyesinin tarih ve 236 nolu kararı ile 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin iptal edilm esi ve iptal gerekçeleri ile, 2. D ilekçe ekinde y er alan A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 2014/723 esas nolu B üyükşehir B elediyesinin tarih ve 236 nolu kararı ile 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin söz konusu işlem in kam u yararı içerm ediği gerekçesiyle açılan davasında atanan bilirkişilerce konu parselin LPG İkmal ve A karyakıt İstasyonuna dönüştürülm esinin yaklaşık 5 sayfalık raporunda kam u yararı içerm ediği, çevre parsellerle katılım süreci işletilm ediği, şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, konut adasında böyle bir planlam a yapılm asının planlam a ilkelerine uym adığı, işlem in im ar m evzuatına uyarlılığının bulunm adığı, uygulanm ası halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçeleri ile uygun bulunm adığı belirlenm iştir. B ilirkişi raporu gerekçeleri ile, 3. Parselde m evcut durum daki yapılaşm anın yasal içerik kazanm ası adına 1/5000 ölçekli planda yapılan değişikliğin planlam a ilkelerine uym adığı, D anıştay 6. D airesinin 2010/4743 karar sayılı davasında 1/5000 ölçekli planın 1/1000 ölçekli plan ya da m evcut durum esas alınarak şekillendirilm esinin 1/5000 ölçekli nazım im ar planının o b jek tif niteliğine aykırı olacağının belirtilm iş olm ası, 4. K onut adası içerisinde diğer kom şu parsellerde konut yoğunluklu yapılaşm anın tam am lanm ış olm ası, kom şu parsellerde ikam et eden sakinlerin m uvaffakatm ın alınm am ış olm ası, plan değişikliği ile yapılacak L PG -A karyakıt İstasyonunun kom şu parsellerdeki gayrim enkullerde ciddi değer kaybına sebep olacağı, hak sahiplerinin ciddi boyutta m addi ve m anevi zarara uğrayacağı, 5. 1/25000 ölçekli planda K Y erleşim A dası içerisinde plan nitelikleri korunacak alan o larak belirlenm esi, G erekçeleri ile askı sürecinde olan söz konusu plan değişikliğinin iptalini ve konu parselin m evcut im ar durum u olan K onut niteliği ile kalm asını talep ederiz. Asice-^i %/2_x>3'X «*L A/a[ - A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 27/11/2014 tarihinde 2014/1488 karar nolu m ahkem e kararı ve gerekçeleri - A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 2014/723 esas nolu davası ve içeriğindeki bilirkişi raporu u R ' i / \ m ' & W m <r ı l >\ 6 ^ ı yüce A). <SorWa»- ı $ ~ 1 tv\ C. A W / /ToÂ

6 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na A ntalya B üyükşehir B elediyesi M eclisinin tarihli toplantısında alm an 491 sayılı karar ile askıya çıkarılm ış olan M uratpaşa B elediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu im ar paftasında yer alan D em ircikara M ahallesi 8463 ada 14 parselin K onut A lanı ndan A karyakıt, LPG ve Servis İstasyonu na dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 Ö lçekli N azım İm ar Planı değişikliği servis ibaresi kaldırılm ası koşulu ile oy çokluğu ile kabul edilm iştir. Söz konusu im ar parselinin kom şu parseli olan 8463 ada 13 nolu parselde ikam et eden aşağıda isim ve im zası olan kişilerin söz konusu plan değişikliğine aşağ ıd a sıralanan gerekçelerle itirazı vardır. 1. D ilekçe ekinde yer alan A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 27/11/2014 tarihinde 2014/1488 karar nolu m ahkem e kararı ile benzer şekilde B üyükşehir B elediyesinin tarih ve 236 nolu kararı ile 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin iptal edilm esi ve iptal gerekçeleri ile, 2. D ilekçe ekinde yer alan A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 2014/723 esas nolu B üyükşehir B elediyesinin tarih ve 236 nolu kararı ile 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin söz konusu işlem in kam u yararı içerm ediği gerekçesiyle açılan davasında atanan bilirkişilerce konu parselin LPG İkm al ve A karyakıt İstasyonuna dönüştürülm esinin yaklaşık 5 sayfalık raporunda kam u yararı içerm ediği, çevre parsellerle katılım süreci işletilm ediği, şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, konut adasında böyle bir planlam a yapılm asının planlam a ilkelerine uym adığı, işlem in im ar m evzuatına uyarlılığınm bulunm adığı, uygulanm ası halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçeleri ile uygun bulunm adığı belirlenm iştir. B ilirkişi raporu gerekçeleri ile, 3. Parselde m evcut durum daki yapılaşm anın yasal içerik kazanm ası adına 1/5000 ölçekli planda yapılan değişikliğin planlam a ilkelerine uym adığı, D anıştay 6. D airesinin 2010/4743 karar sayılı davasında da belirtildiği üzere 1/5000 ölçekli planın 1/1000 ölçekli plan ya da m evcut durum esas alınarak şekillendirilm esinin 1/5000 ölçekli nazım im ar planının o b jektif niteliğine aykırı olacağı, 4. K onut adası içerisinde diğer kom şu parsellerde konut yoğunluklu yapılaşm anın tam am lanm ış olm ası, kom şu parsellerde ikam et eden sakinlerin m uvaffakatının alınm am ış olm ası, plan değişikliği ile yapılacak L PG -A karyakıt İstasyonunun kom şu parsellerdeki gayrim enkuilerde ciddi değer kaybına sebep olacağı, hak sahiplerinin ciddi boyutta m addi ve m anevi zarara uğrayacağı, 5. 1/25000 ölçekli planda K Y erleşim A dası içerisinde plan nitelikleri korunacak alan olarak belirlenm esi, 6. B üyükşehir B elediyesinden birçok İm ar kom isyonu üyesinin olum suz görüş b elirtm esi, plan değişikliğinin bireysel m enfaatlere hizm et etm esi, G erekçeleri ile askı sürecinde olan söz konusu plan değişikliğinin iptalini ve konu parselin m evcut im ar durum u olan K onut niteliği ile kalm asını talep ederiz. Adres: Çağlayan Mah Sok. Fenerpark Premium Sitesi No: 14 Muratpaşa/Antalya EKİ: - A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 27/11/2014 tarihinde 2014/1488 karar nolu m ahkem e kararı ve gerekçeleri - A ntalya 3.İdare M ahkem esinin 2014/723 esas nolu davası ve içeriğindeki bilirkişi raporu J t'u? cl 'İVDCft S>o\JkZ ı JDI L Vû('lcs\ V/CA S O Ö. M 0 3U3 t f l ' b 9 / 1. Ç jw c -v o

7 ESAS NO : 2013/1514 KARAR NO : 2014/1488 DAVACI MEHMET ÇETTN ^ ^ ^ VEKİLİ AV. SERTAÇ KARAN DAVALI VEKİLİ DAVANIN ÖZETİ Kızılsaray Mah.86.Sk.İyidoğan Apt.No:17 K:8/25 Muratpaşa/ BÜYÜKŞEHİR BELEDİ YE BAŞKANLIĞI AV. ZEYNEP BETÜL UÇAR (aynı yerde) : Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Demircikara Mahallesi 8463 ada 11 nolu arsada yer alan takınmazın sahibi olan davacı tarafından, tarih ve 236 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile bu plan değişikliğine karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 606 kararının; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan yapımına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu iddiasıyla iptali istenilmektedir. SAVUNMANIN ÖZETİ : Davanın süresinde açılmadığı, ihtilaf konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli nazım imar planında Konut Alanı içerisinde yer aldığı, büyük ölçekli planlarda parsel bazında inceleme yapılamayacağı, plan notlarında fonksiyonel sınırların alt ölçekli planlarla belirleneceği, parsel ölçeğindeki işlemlerde 1/5000 ölçekli plamn esas alınacağının hüküm altma alındığı, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Antalya 3. İdare Mahkemesi nce gereği görüşüldü: Davalı idarenin süre itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi; Dava, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Demircikara Mahallesi 8463 ada 11 nolu arsada yer alaıı taşınmazın sahibi olan davacı tarafından, tarih ve 236 sayılı meclis karan ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile bu plan değişikliğine karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 606 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır sayılı İmar Kanununun 6. maddesinde, planlar kapsadıkları alan ve amaçlan açısından bölge planlan ve imar planlan olarak iki ana kategoriye aynimış, imar planlan da uygulamaya esas olan uygulama imar planları ve bu planın hazırlanmasındaki temel hedefleri, ilkeleri ve arazi kullanım kararlarını belirleyen nazım imar planlan olarak sınıflandırılmıştır. Anılan yasanın 8. maddesinde ise planların tanımlanmasına yer verilerek planlar bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak kademelendirilmiş ve alt ölçekli planlann üst ölçekli planlarda belirlenen planlama ana ilkelerine, stratejilerine ve kararlarına uyumlu olması zorunluluğu getirilmiştir. İmar planı insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yaunmlann yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağı koruma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanır ve koşullann zorunlu kıldığı biçimde ve zamanda yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilebilir. Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 80. maddesinde akaryakıt istasyonlanna izin verilebilmesi için nazım imar planında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesinin şart olduğu hüküm altına alınmıştır. Dava dosyası ile Antalya 2. İdare Mahkemesi nin E:2012/1171 sayılı dosyasının birlikte incelenmesinden, Antalya İli, Merkez Muratpaşa Belediyesi sınırları içinde bulunan 8463 ada 12 parseldeki. konut alanının " Ticaret Alanı ve Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu Alanı" olarak. ^düzenlenmesine ilişkin günlü ve 231 sayılı BüyükşehiıJBelediye Meclis karan ile 1/5000

8 ESAS NO : 2013/1514 KARAR NO : 2014/1488 uygulanmakta olan Antalya İli yerleşmesine ait 1/ ölçekli nazım imar planındaki kullanım şeklinin ise Konut Alanı olarak tanımlı bulunduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre alt ölçekteki imar planının üst ölçekli planlara aykırı olamayacağı ve 1/5000 ölçekli plan yapımı öncesinde öncelikle arazi kullanım kararlarının, başlıca bölge tiplerini ve bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluğunu, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, ulaşım sistemlerini belirleyen ve 5216 sayıb Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesi uyarınca günlü 84 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis karan ile onaylanan 1/ ölçekli nazım imar planı ile belirlenen arazi kullanım şekillerinin alt ölçekli imar planlarıyla değiştirilemeyeceği kuşkusuzdur. Bu durumda, Belediye Kanunu'nun yukarıda bahsedilen "akaryakıt istasyonlarına izin verilebilmesi için nazım imar planında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesinin şart olduğu yönündeki 80. maddesi de gözönüne alındığında 1/ ölçekli nazım plandaki arazi kullanım kararlarının fonksiyonel dağılımı değiştirilmeden ve ancak 1/ ölçekli planda "Çalışma Alanı" kullanım karan getirilen bölgeler için alt ölçekteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Ticaret ve LPG Akaryakıt İstasyonu" kullanım karan getirilebilmesi mümkün iken bu esasa aykın olarak üst ölçekli planda "Konut Yerleşim Bölgesi" olarak belirli alanın kullanım şeklinin, alt ölçekteki planda değiştirilmesi ve " Ticaret ve Akaryakıt ve LPG servis istasyonu " kullanımına imkan verilmesi yönünde yapılan plan tadilatında; alt ölçekli planın üst ölçekli planla uyumlu olması kuralına, planlama ilke ve esaslarına bu bağlamda anılan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, arazi kullanım şekilleri, imar paftaları üzerinde gösterilen plan lejant hükümleri ile belirlenmekte olup plan lejantı ile belirlenen kullamm şekillerinin plan notu ile değiştirilebilmesi mümkün olmayıp, plan notunda yer alan açıklamaların, imar planında yer alan kullanım şekillerini değiştirmeden destekleyici lojistik kullanımlara imkan veren kullanımlar olarak yorumlanması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 237,95-TL yargılama giderinin ve kararın' verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyannca belirlenen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra 'davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 27/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye KAMİL ERGÜN ORHAN ÇILDIROĞLU YÜKSEL YAVAŞ Y A R G IL A M A G İD E R L E R İ Başvurma Harcı: 24,30 TL Karar Harcı : 24,30 TL Y.D+Y.D İtiraz 108,60 TL Haıcı : Vekalet Harcı 3,75 TL Posta Gideri : 77,00 TL TOPLAM : 237,95 TL A.D.(11/01/2015) lt A P Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http: vatandas.uvap.gov tr adresinden J9v3XEE - urf9qp3 - HGGph7ü - Ds/mQE kodu ile erişebilirsiniz.

9 ESAS NO : 2014/723 YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI. İSTEYEN (DAVACI) : BAHADIR ÇİÇEK VEKİLİ KARSI TARAF (DAVALI) VEKİLİ S A : AV. ODHAN MESCİ - ö 5 3 ^ Pınarbaşı Mah.Atatürk Bulv.No:46 Zeynel Şahin AptK:7 D:15 Konyaaltı/ Scl\/cAcx- ^1 T'^ i : 1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI : AV. AYLA GENCER METİN Kazım Özalp Cad.Sanlar İlhanı K:5 D: 15 Merkez/ 2- MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AV. SEREN EKİNCİ ERİZ Muratpaşa Belediye Binası Hukuk İpleri Müdürlüğü Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 Mu ratp aşa/ant ALY A MUDAHIL VEKİLİ : IMMO GAY.YAT. DAN. INŞ. TUR. TIC. LTD.ŞTI. (Davalı) : AV. İSMAİL ATTİLA Meltem Mh.3807.Sk Bürokent Sitesi B BlokK:l D:5 Muratpaşa/ANT ALY A İSTEMEN OZETI : Antalya ili, Muratpaşa İlçesi, 18M-IIa nolu paftasında yer alan 8463 ada 14 nolu parselin konut alanından LPG ikmal Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına dönüştüren Muratpaşa Belediye Meclisinin 04/11/2013 gün ve 321 sayılı karan ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir,Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarih ve 62 nolu karan ile değiştirilerek onanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği kararı ile dayanağı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/04/2013 tarih ve 236 sayılı karan ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği kararlannın; dava konusu taşınmazın komşu parselinde gayrimenkul sahibi oldukları bu nedenle konut alanından plan değişikliği ile LPG ikmal ve akaryakıt istasyonuna dönüştürülen dava konusu taşınmazda yapılacak olan LPG ikmal ve akaryakıt istasyonundan doğrudan etkilenecekleri, imar planı değişikliklerinde kamu yararının bulunmasının gerektiğini ancak dava konusu imar değişikliğinde kamu yararı bulunmadığı ve değişikliğin rant beklentisi ile yapıldığı ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAVUNMA ÖZETİ :Davanm süre aşımı nedeniyle reddi gerektiğini, esasta ise, planlar hiyerarşisi gereği alt ölçekli planlann üst ölçekli planlara uygun yapılma zorunluluğunun bulunduğunu bu nedenle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı esas alınarak yapıldığını, «konusu edilen uygulama imar planının mevzuata uygun olarak düzenlendiğini. %bdirtileîik davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. AN"frAfcYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAVUNMA ÖZETİ Davanın 1/7

10 ESAS NO: 2014/723 süreaşımı nedeniyle reddi gerektiği, esasa ilişkin olarak ise; davaya konu olan parselin 1/25000 lik planda plan kararlan korunacak yerleşme alanları içerisinde kalmakta olduğunu, parselin 1/5000 ölçekli nazmı imar planı TS ve TS standartlarını sağlaması kofuluyla LPG ikmal ve akaryakıt ve servis istasyonuna dönüşümünün uygun görüldüğünü, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Muratpaşa Belediye Meclisince de ve 321 sayılı karar ile uygun bulunduğunu ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tarih ve 62 sayılı karar ile Emsalin E:0.10 ve TS ve TS standartlarım sağlaması koşulu ile kabul edilerek onaylandığım, genişliği 20 metre ve üzeri yol kesitine cepheli konut parsellerinde zemin katın ticaret olarak belirlenmesine ilişkin Muratpaşa Belediyesi Meclisinin tarih ve 270 sayılı karan ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli ve 64 sayılı kararı ile uygun görülerek onanmış olduğu, onama sırasında 8463 ada 14 parselin konut alanından LPG ikmal akaryakıt ve servis istasyonuna dönüştürülmesine ilişkin belediye meclisinin tarihli ve 62 sayılı karan ile onanan plan değişikliğinin sehven unutulmuş olduğu, maddi hatanın giderilmesine yönelik olarak hazırlanan öneri plan değişikliğinin Muratpaşa Belediyesi Meclisinin tarih ve 185 sayılı karan ile uygun bulunduğu ve büyükşehir belediyesince tarih ve 216 sayılı kararı ile gündeme alındığı, davaya konu olan 1/5000 ölçekli nazım imar planının halen yürürlükte olan üst ölçekli planlara ve yasal prosedürlere uygun olarak planlandığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. MÜPAHİL İMMO GAY. DAN. İNS. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. (davalı yanında) DİLEKÇESİNİN OZETI : Davacının dava ehliyetinin bulunmadığı, davacının bu tasarruflardan zarar gören sıfatının olmadığını ve davacının amacının rant elde etmeye dönük olduğu, uygulamanın tamamen yasal ve imar yönetmeliğine uygun olduğu, Yönetmeliğin gerektirdiği şartların da yerine getirilmiş olduğu, bu bağlamda; tüm uygulamaların nazım imar planı, imar yönetmeliği ve plancı görüşüne uygun olarak gerçekleştirilmiş bulunduğu, dava konusu gayrimenkul yönünden parsel büyüklüğü, parsel ccphesi gibi faktörlerin titizlikle dikkate alındığı, kavşak mesafelerinin ve TSE standartlarına uygunluğun titizlikle denetlendiği, en yakın akaryakıt istasyonları ile olan mesafelerin denetlenmiş ve uygunluğunun tespit edilmiş olduğu, davacının davadan vazgeçmesi için hukuki olmayan taleplerde bulunduğu belirtilmiştir. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Antalya 3. İdare Mahkemesi nce işin gereği görüşüldü: 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesinde, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlanna uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalannm; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklannı, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlanmn gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının ^.tatlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla v berabe^yütün olan plan; uygulama imar planı da; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral^durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli /'ifelğçlevip yapı adalannı, bunların yoğunluk ve düzenini, yollan ve uygulama için gerekli

11 r T.C. ESAS NO: 2014/723 imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarım ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olarak tanımlanmış, 8. maddesinde; planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Anılan maddenin (b) bendinde; imar planlarının, Nazım imar Planı ve Uygulama imar Planından meydana geleceği, mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni planı kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırlan içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili belediyelerce yapılacağı veya yaptınlacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin de maddede açıklanan usullere tabi olacağı belirtilmiştir. Öte yandan, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3'üncü maddesinde, "plan değişikliği"; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeler olarak tanımlanmıştır. imar planlannın, planlanan yörenin bugünkü durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler, beldenin kullanılışı, donatımı ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmalan sonucu elde edilecek bilgiler ışığında, çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarım bulmak belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşullan sağlamak amacıyla kentin kendine özgü yaşayış biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları arasında olan bağlantıları, halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular gözonüne alınarak hazırlanması gerekmektedir. Anılan ölçütlere göre hazırlanan imar planlan zamanla planlanan alandaki koşullann zorunlu kıldığı biçimde ve yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilir. Plan değişikliği istemlerinin sadece plan değişikliği yapılan alanın değil plan bütünlüğü gözönünde bulundurularak planlanan yörenin tümünün çevre, ulaşım, trafik gibi ilişkilerinin kapsamlı bir biçimde ele alınarak, kamu yararına uyarlık bulunup bulunmadığının araştın İması gerekmektedir. Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya ili, Muratpaşa İlçesi, 18M-IIa nolu paftasında yer alan 8463 ada 14 parsel sayılı taşınmazın Muratpaşa Belediye Meclisi'nin 04/11/2013 tarih ve 321 sayılı karan ile "konut alanından "LPG ikmal Akaryakıt ve Servis İstasyonu" alanına dönüştürüldüğü, ilgili meclis kararının Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/01/2014 tarih ve 62 nolu karan ile değiştirilerek onanması üzerine ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği karan ile dayanağı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/04/2013 tarih ve 236 sayılı karan ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği kararlarının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Bakılan davada, uyuşmazlığın çözümü için teknik yönden bilirkişi incelemesi yaptınlmasına ihtiyaç duyulması nedeniyle re'sen seçilen Selçuk Üniversitesinde görevli bilirkişiler Harita Mühendisi Şaban İnam, Şehir Plancısı Mehmet Akif Sağ, Şehir Plancısı Kıvanç Ertuğay'm katıhmıyla tarihinde mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu bilirkişilerce düzenlenen raporda özetle; "dava konusu 8463 ada 14 parselde bulunan taşınmaz, Antalya kent merkezinde, Muratpaşa İlçe sınırının doğu smınna yakın, Antalya Hava Limanının güneyinde kalan ve yeni bir çekim merkezi haline gelen, Ju?i*4?ir yapılaşma sürecinin yaşandığı, konut işlevli bir alanda, Bülent Ecevit bulvarı ^ üzerinde/^r aldığı, Bülent Ecevit Bulvarının, Antalya'nın Lara Bölgesinde kıyıya paralel * h doşrulhıda ıranan kuzey yönündeki üçüncü ana taşıt arteri olduğu, bu caddenin kuzey ^onun&eki-*konut alanlarından sonra sera alanlarının başladığı, özellikle dava konusu * t -- i ' / 3/7 > f

12 ESAS NO : 2014/723 taşınmazın bulunduğu alanın kuzey yönünü kapsayan bu tarımsal kuşak' ve 'Havaalanı' kullanımından dolayı oluşan yapay eşik, bu bölgenin yapılaşma açısından sınırlı ve homojen bir arazi kullanımı ile gelişmesine neden olduğu, nitekim üst satırlarda yapılan 'hızlı yapılaşma süreci saptamasına' karşın, kentin bu bölgede kuzey yönünde genişleyememesi, bu iki başlıca unsura bağlanabileceği, mevcut koşullar nedeniyle lineer (doğrusal) olarak gelişen Bülent Eccvit BuJvan üzerindeki yapılaşma, yüksek yoğunluk olarak nitelendirilebilecek şekilde ortalama sekiz kat yüksekliğinde konut işlevli bir gelişme De sürdüğü, kıyıya paralel seyreden bu caddelerde belirgin bir alt-merkez oluşumundan kaçmıldığı ve konut işlevinin zemin kafanda caddc üstü bölümünde ticaret kullanımı serbest bırakıldığı, böylece günlük ya da haftalık ihtiyaçların karşılanabileceği (market, şarküteri, vs. gibi) ticari kullanımlar ile belli dönemlerde ihtiyaç duyulabilecek daha tematik (ev dekorasyonu, iş ofisleri, vs.gibi) ticari işlevlerin de yer seçtiğinin görüldüğü, dava konusu taşınmazın, yürürlükteki 1/ ölçekli Nazım İmar Planına göre *Plan kararlan korunacak bölgede [K]' içerisinde, yüksek yoğunluklu (E: ve kişi/ha) yerleşme alanı içerisinde kaldığı, Bülent Ecevit Bulvarından doğuya doğru yoğunluğun azaldığı ve yukanda yapılan saptamalan destekler şekilde bir öneri alt merkez gelişimi öngörülmediği, taşınmazın bulunduğu alana ilişkin bir alt ölçek plan olan 1/5000 Nazım İmar Planı kararlan incelendiğinde, 8463 ada 14 nolu dava konusu parselin, kuzey bitişiğindeki 13 nolu parselle birleşik olarak, 8463 ada 12 nolu parsel olduğu ve dava konusu uyuşmazlıktan önce bu parselin aynı taleple plan değişikliğine konu edildiği, yapılan bu Nazım imar Planı değişikliğini açıklayan Plan Değişikliği Açıklama Raporunda; "ana yola cepheli olan kısmın akaryakıt ve lpg istasyonu kullanımına dönüşmesinin ardından arta kalan kısmın konut alanı olarak kullanılmasının uygun görülmemesi nedeniyle ticari alan olarak gösterildiği, çünkü istasyon kullanımının konuttan uzak tutma ilkesinin benimsendiği" ifade edilmiştir. Nitekim öncesinde konut işlevine sahip olan 8463 ada 12 nolu parselin, nazım imar planı değişikliği sonrasında, konut işlevine hiç yer bırakılmadığı görüldüğü, bu plan değişikliğinin Antalya Valiliği tarafından dava edilerek, Mahkeme kararı ile iptal edildiği, daha sonraki temyiz sürecinde, üst mahkemelerce iptal karan bozulduğu, ancak bozma kararının alınmasına kadar geçen bu süreçte ise 8463 ada 12 nolu taşınmaz üzerinde ifraz işlemi yapıldığı ve 12 nolu parselden 13 ve dava konusu 14 sayılı iki parselin elde edildiği, yerel mahkemenin plan değişikliğini iptal eden karanm uygulamak zorunda olan davalı idare, taşınmazın kullanımım önceki işlevi olan konuta döndürerek, 13 ve 14 nolu parsellerden 13 nolu parsel üzerindeki konut yapılaşmasını sağladığı, üst mahkemeden gelen bozma neticesinde ise davacının tekrar talepte bulunması üzerine 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam üzerinde 14 nolu parselin kullanımı, konuttan akaryakıt ve lpg istasyonu kullanımına dönüştürüldüğü, Nazım İmar Planı verisi incelendiğinde, imar plam değişikliğinin plan üzerinden kaldırılmadığı, taşınmazın bulunduğu alan üzerine Antalya 2.İdare Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararının yazıldığı, üst mahkeme sürecinin devam ettirilmesi nedeniyle bu şekilde bir ibare konulması ve sürecin tamamlanmasının beklenmesinin doğal olduğu, ancak bu süreçte, taşınmazın ifraz edilerek ikiye aynlması ve kuzey yönde kalan 13 nolu parsel üzerinde konut yapılaşmasına yön verilmiş olması ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kesinleşmemiş 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykın olarak değiştirildiğini göstermekte olduğu, zira 13 nolu parselin tam^fljujtınticari kullanıma aynldığı, akaryakıt ve lpg istasyonu ile birlikte konut kullanımına yet veıitm^feibin uygun bulunmadığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin / açıklama rapo\pda belirtildiği, nitekim üst mahkemenin, yerel mahkeme karanm bozma j *yönqı5he^verifliş»olduğu kararına binaen, plan üzerinde görülen taşınmaz üzerindeki iptal

13 ESAS NO : 2014/723 karan yazısı kaldınlarak, dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı olarak tekrar yürürlüğe konulduğu, dava konusu edilen bu planda 13 nolu parselin konut işlevi ile teşekkül etmiş olmasının dikkate alınmadığı, sürece ilişkin irdelenmesi gereken son hususun 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği olduğu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali sonrasında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, dava konusu taşınmazın TAKS:0.20 ve KAK.S:0.80 inşaat yoğunluğuna sahip, aynk nizam - 4 kat (A-4) düzeninde konul işlevine sahip olacak şekilde planlandığı, dava konusu plan değişikliği işlemi ile sadece 8463 ada 14 nolu parselin "LPG ikmal Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak değiştirildiği, kuzey yönündeki bitişik 13 sayılı parselin konut işlevine devam ettirildiğinin anlaşıldığı, bir başka deyişle dava konusu imar planı değişikliği ile elde edilen 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı verisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı verisi birbiri ile uyumlu olmadığı, bu durumun, 1/5000 ölçekli Nazım imar Planında, parsel ölçeğinde her ayrıntıya inilemez ilkesi ile açıklanabilir bir durum olmadığı, zira dava konusu taşınmazın ifraz işlemi görmeden önce 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine konu edildiği şuada hazırlanmış olan plan değişikliği açıklama raporundaki, akaryakıt istasyonu ile konut alanlarını aynı adada bulundurmanın doğru olmayacağı yaklaşımına dönülecek olursa, 13 sayıb parselin ticaret kullanımına aynlması kararının Nazım İmar Planı konusu edildiği, ancak aradan geçen süreçte, dava konusu plan değişikliği ile öngörülen "LPG ikmal Akaryakıt ve Servis İstasyonu" kullanımı 13 sayılı parseldeki konut alanlarına bitişik olacak şekilde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki ticaret işlevi ile birlikteliğine aykın bir düzenleme olarak ortaya çıktığı, buraya kadar yapılan tespitler ışığında dava konusu plan değişikliğinin süreç içerisinde yaşanan faiklı uygulamalar nedeniyle plan kademelenme ilkesinden aynldığı ve başlangıçta hedeflenen ada bazındaki değişimin, parsel bazında ele alınması ile sonuçlandığını, dava konusu plan değişikliği ile ilgili olarak vurgulanması gereken bir diğer husus, bu raporun değerlendirmeye giriş bölümünde yer verilen tespitlere ilişkindir. Girişte zikredildiği üzere, dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, kıyıya paralel seyreden Bülent Ecevit Bulvan üzerinde belirgin bir alt-merkez oluşumundan kaçınılmış ve konut işlevinin zemin katında cadde üstü bölümünde ticaret kullanımı serbest bırakıldığı, böylece sadece konut alanı olarak doğrusal bir gelişim hedeflendiği, bu hedefi bir başka şekilde, "ana plan karan" olarak nitelemek de mümkün olduğu, dolayısıyla dava konusu plan değişikliğinin, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinde yer verilen, plan değişikliklerinin ana plan kararlarım bozucu etkiye sahip olmaması şartına uygun olmadığı, bu tür plan değişikliklerinin, öngörülen trafik dolaşımında belirgin duraklama ve yığılma noktalarının oluşmasma neden olacağı, bu yığılma noktalan çevresinde farklı ticaret taleplerinin (özel hastane, alışveriş merkezi, vs. gibi) doğmasına ve zamanla küçük merkez oluşumuna neden olabilecek içerikte müdahaleler olarak değerlendirilmesi gerektiği, geleceğe ilişkin yaşanması muhtemel bu gelişmelere karşı esnek olmayan bir alanda dava konusu plan değişikliği karannın bu çerçevede etüt edilerek hazırlanması ve olası gelişmelerin nasıl değerlendirileceğinin de açıklandığı bir plan değişikliği açıklama raporu ile sunulması gerektiğinin açık olduğu, dava konusu plan değişikliğinin ve açıklama raporunun, mevzu bahis konular çerçevesinde yeterli olmadığı, plan değişikliği taleplerinde, konunun ele almış yöntemlerinden biri de söz konusu talebin; değişiklikle değil, plan yapım aşamasında di^ünülmüş bir karar olarak hayata geçirilmesi durumunda, farklı ve daha iyi koşulların 'saglanı^^ağlanamayacağı sorgulaması olduğu, nitekim 13 sayılı parselin yapılaşmadan önceki durumu plan değişikliğine dahil edilerek, akaryakıt ve Ipg istasyon kullanımı, nispeten k«nuî alanlarından uzak tutulmaya çalışıldığmm görüldüğü, buradan da anlaşıldığı k ;. t ' ~j 5/7 m 0

14 ESAS NO: 2014/723 özere bu tür kentsel altyapı kullanımlarında, imkanlar dahilinde güvenlik riski minimize edilebildiği ölçüde en iyi sonuca ulaşıldığı, kuşkusuz planlama sürecinin en başında bu tür bir kullanım kararma yer verilecek olması durumunda, istasyon alanının, konut alanlarından en iyi şekilde izole edildiği şekilde konut alanları içerisinde yer seçimine karar verileceğinin açık olduğu, ne var ki dava konusu taşınmazın mevcut konumu üç tarafından da konut işlevi ile sınırlanmış durumda olduğu, dava konusu plan değişikliği ile ilgili bir diğer husus ise planlama yazım içerisinde bu disiplinle ilgili tüm uzmanların hem fikir olduğu, katılımcı planlama yaklaşımı ile ilgilidir. Henüz yürürlükteki ilgili imar mevzuatı içerisinde tavsiyenin ötesine geçmeyen ancak çağdaş planlama ilkeleri arasında neredeyse ilk sırayı alan katılım konusu son derece önem arz ettiği, özellikle aktif yurttaşlık bilincinin geliştiği metropollerde, kente dair konularda karşılıklı diyalog zeminin oluşturulması, planlama sürecindeki tıkanmaları önleyerek, yargı önüne taşınmasından kurtaracağı, zira karşılıklı oluşturulacak bir diyalog sürecinin, yargı sürecinde geçen zamandan daha hızlı işleyeceği, bu nedenle her tür planlama çalışmasında katılım yöntemlerinin uygulanması ve ilgili çevrelerin görüşlerinin alınmasının son derece yararlı görüldüğü, dava konusu plan değişikliğinden etkilenecek komşu parsellerdeki ikamet eden kişilerle, yapılması düşünülen akaryakıt ve Ipg istasyonu kullanımının faydalan ve maliyetleri konusunda asgari düzeyde sağlanacak bir görüş birlikteliğinin uyuşmazbğm giderilmesinde en pratik çözüm yolu olduğu,. Keşif ve bilirkişi incelemesi sırasında, davacının komşu apartmanlarda ikamet eden önemli sayıda kişiden olumsuz kanaat topladığım ifade etmiş olması göz ardı edilemeyecek bir kamuoyu göstergesi olduğu, doğaldır ki bu toplu fikir beyanlannın, münferit girişimlerle değil, özellikle ilgili belediyelerin öncülüğünde katılımcı ortamlar oluşturularak sağlanması ve kayda geçirilerek plan değişikliği araştırma ve açıklama raporunun bir parçası olması gerekmekte olduğu, ancak bu şekilde konuya ilişkin spekülatif tartışmalann önüne geçilmesinin mümkün olacağı, aksi halde kişilerin topladığı imzalı beyanlar, imar planlarının güvenilirliğine ve aleni olmasına halel getireceği, dolayısıyla dava konusu plan değişikliğinin, yeterli alan araştırması içermediği ve plan değişikliğinin kamu yaranna aykırı olmadığını yeterli şekilde açıklamadığının görüldüğü, son olarak dikkat çekilmesi gereken husus ise, doğrudan dava konusu taşınmazla ilgili olmasa da taşınmazı da içine alan imar adasındaki yapılaşma koşullan ile ilgili olduğu, imar planı verisine bakılacak olursa konut alanındaki yapılaşmanın 4 katlı olabileceğinni anlaşıldığı, ancak yerinde yapılan gözlemler sonucunda alanda ana cadde üzerindeki parsellerde 8 kat, bir arka parsellerde 7 kat yapılaşmaların tamamlandığı, dava konusu plan değişikliği ile doğrudan ilgili olmasa da taşınmazın bulunduğu imar adasına ilişkin bu çelişkili durumun giderilmesinin planlama esasları açısından önem taşıyan bir dunım olduğu, sonuç olarak, plan tadilatı ile konut alanı statüsündeki alanın LPG istasyonu olarak değiştirilmesinin dava konusu alandaki doğrusal ve konut ışlevli homojen gelişme düzenini değiştirici etkileri olabileceği, bu etkiler konusunda plan değişikliği açıklama raporunda yeterli açıklamalara yer verilmediği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planının uyumsuz olduğu, Nazım planda akaryakıt ve lpg istasyonu kullanımının, konut alanı ile bitişik düşünülmediği, ancak Uygulama Tmar Planında konut alanı ile bitişik olacak şekilde değişikliğe gidildiği, plan değişikliğinin kamu yararı içerip içermediği konusunda katılım sürccinin işletilerek, plan değişikliği işleminin ^yffâ^mjjvctinin açıklanması gerektiği, ancak bu şekilde dava konusu talebin belde. ihtiyâçlanhaşasından gerekli olup olmadığının belirlenebileceği, dava konusu plan değişikliği ile ülg\li araştırmaların yeterli olmadığı, açıklama raporunun, bu raporun değerlendirme bölümünde vujgu yapılan alanlarda yetersiz kaldığı," şeklinde görüş ve kanaat belirtilmiştir.

15 ESAS NO: 2014/723 Bu durumda, bilirkişi raporunda yer verilen tespit ve değerlendirmeler ile uyuşmazlık konusu plan değişikliği birlikte incelendiğinde; Antalya ili, Muratpaşa İlçesi, 18M-pa nolu paftasında yer alan 8463 ada 14 nolu parsel sayılı taşınmazın konut alanından LPG İkmal Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına dönüştüren Muratpaşa Belediye Meclisinin 04/11/2013 gün ve 321 sayılı karan ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarih ve 62 nolu karan ile değiştirilerek onanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği karan ile dayanağı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/04/2013 tarih ve 236 sayılı karan ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam Değişikliği kararlarının, plan tadilatı ile konut alanı statüsündeki alanın LPG istasyonu olarak değiştirilmesinin dava konusu alandaki doğrusal ve konut işlevli homojen gelişme düzenini değiştirici etkileri olabileceği, bu etkiler konusunda plan değişikliği açıklama raporunda yeterli açıklamalara yer verilmediği, i/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planmm uyumsuz olduğu, Nazım İmar Planında akaryakıt ve lpg istasyonu kullanımının, konut alanı ile bitişik düşünülmediği, ancak Uygulama İmar Planında konut alanı ile bitişik olacak şekilde değişikliğe gidildiği, plan değişikliğinin kamu yaran içerip içermediği konusunda katılım sürecinin işletilerek, plan değişikliği işleminin fayda-maliyetinin açıklanması gerektiği, ancak bu şekilde dava konusu talebin belde ihtiyaçları açısından gerekli olup olmadığının belirlenebileceği, dava konusu plan değişikliği ile ilgili araştırmaların yeterli olmadığı, açıklama raporunun, bu raporun değerlendirme bölümünde vurgu yapılan alanlarda yetersiz kaldığı yönlerinden şehircilik ilkeleri, planlama esaslan, kamu yararı ve imar mevzuatına uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykınlığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddcsi uyannea teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, karann tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 24/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan KAMİL ERGÜN Uye AHMET DEMİR Uye SERKAN DEDETÜRK Z.A.(30/12/2014) 7/7

- KARAR- Belediye Hizmet Alam kullanımı içerisinde konut alanı kullanımının yer..almasının, nüfus Yoğunluğu getireceği,

- KARAR- Belediye Hizmet Alam kullanımı içerisinde konut alanı kullanımının yer..almasının, nüfus Yoğunluğu getireceği, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2483 - KARAR- Mamak İlçesi 37204 ada 11 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.09.2006

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-1 -'5-3 Konu: Muratpaşa 8463 ada 14 parsel UİP değ. v y - y EXP02016

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

T.C. 7 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ^? İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. 7 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ^? İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Bûyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı; 90852262-301.03-E.599 Tarih; 28.02.201719:57 Dosya Numarası: 2017-41477 T.C. 7 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ^? İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V f v EXP020i6 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 0 L * 0 Konu: Kepez 1839 ada 3 parsel UİP. Q2L/10/2015

Detaylı

Karar NO: 3010 29.11.2007 - KARAR-

Karar NO: 3010 29.11.2007 - KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 3010 29.11.2007 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 42916 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

- KARAR- -Yapı yaklaşma mesafelerinin doğu, batı, kuzey ve güney cephelerinden 5'er m. bırakılmış,

- KARAR- -Yapı yaklaşma mesafelerinin doğu, batı, kuzey ve güney cephelerinden 5'er m. bırakılmış, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 508 16.02.2007 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 13654 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin tadilen onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü r / EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- U O O '^ li Konu: M uratpaşa Tahılpazarı 3341 ada

Detaylı

M e n d e r e s TÜREL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

M e n d e r e s TÜREL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 3*0 /V. «X * ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İm ar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü expö2016 AN TALYA Sayı: 90852262-301.03- b 2, 0 5 ^ ^ 2 0 1 4 Konu: M ahkem e kararı M uratpaşa

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI V V ' J İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI V V ' J İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA /.* * A T.C. *.V-. ; 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI V V ' J İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo?oi6 Planlama Şube Müdürlüğü A N T A l Sayı : 90852262-301.03- / b û -0 ) ^ Cfc>./11/2015 Konu: Kepez

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp Sayı : 90852262-301.03-.1/- (y 8 < O ^./l 1/2014 Konu: Manavgat 129 ada 7 p. NİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Korkuteli Uzunoluk Mah. 1221 ada 1,2,3, parseller NİP değ. ıf( / İ * A EXP02016

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V V V exp02016 Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ ) / 0^/1 2 /2 0 1 5 Konu: Konyaaltı, 6431

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü onıtr» ı tı T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü T EXP0 16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- ^ 3

Detaylı

T.C. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. t ANTALYA BÜYÜKSEHİR» BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü o» * " Uf t İ % TEXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- - 1 0 ^ 0 3 /0 3 /2 0 1 5 Konu: Muratpaşa,

Detaylı

Karar N0:2035 18.08.2006 KARAR-

Karar N0:2035 18.08.2006 KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2035 18.08.2006 KARAR- Çankaya İlçesi 15608 ada 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ * W / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ * W / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.c. f ; W. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ * W / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı l y; Planlama Şube Müdürlüğü EXP020ış Sayı : 90852262-301.03- ^ /12/2015 Konu: Muratpaşa 12667 ada 11 parsel NİP.

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-4 0 ^ 0, Konu: M uratpaşa 12666 ada 19 p. UİP. İtiraz. /04/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3 <33/07/2015 Konu: Kaş, Belenli Mah. 101 ada 585, 586, 857 p. (Eski 101 ada 466 p.) NİP BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3 <33/07/2015 Konu: Kaş, Belenli Mah. 101 ada 585, 586, 857 p. (Eski 101 ada 466 p.) NİP BAŞKANLIK MAKAMINA (jj \ % \ ı c - i ;!\ ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' N*' / İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02oış Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü n 3 \ 1 TEXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- «nb'ts-1 0 ^ 0. Konu: Muratpaşa, 12627 ada 11 parsel UİP

Detaylı

T.C. îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü!' t v - EXp02016 ANTALYA Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1. 0 3 - ^. 1 / 0 7 / 2 0 1 4 Konu: Kepez 8998 ada

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EX /0 Sayı : 90852262-301.03-.../.../2015 Konu: Manavgat 154 ada 1parsel NİP BAŞKANLIK MAKAMINA Manavgat

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı)

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı) Temyiz Eden (Davacı) Vekili Karşı Taraf (Davalı) Vekili Vekili İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 12/10/2011 tarihli, E:2011/1436, K:2011/1383 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Aksu 5 ada 7 ve 8 parseller UİP değ. I W * >. i V" y Ç 'J expo:)16

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / A * 6..X T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- ^ 6 Konu: Muratpaşa, Demircikara 6303 ada 14

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 0«IN U,. 0 i* - o S _ 4 n # EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- i Konu: Konyaaltı 6925 ada 2, 3 p.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA \3o. qmen lljr, T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-1 ~ L,2H.\ Konu: Kepez 27433 ada 5 p. UİP. ", - t * K J EXP02016

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTAL YA Sayı : 90852262-301.03- ^ O 'L ^ c /10/2015 Konu: Manavgat 1716 ada 2p. NİP değ.

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü / «i.» a' *8 T.C. \ 1 * * V W - İ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa 872 ada 34 parsel NİP.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu; Kaş İlçesi, Kalkan Mahallesi 159 ada 1 ve 2 parselin bir kısmı NİP.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü = / ö 7 #«' V O, s K ' p EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- i Konu: Muratpaşa 7217 Ada 5, 8 ve 9 p.

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ e x p o? İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ e x p o? İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t.c. V 'V F* / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ e x p o? İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-.../04/2015 Konu: Kepez Unsal Mah. 10760 ada 1 parsel

Detaylı

i ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı e x p o, )16 Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

i ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı e x p o, )16 Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA k&r«n lırtı ij. V i T.C. i ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı e x p o, )16 Planlama Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- & C T S \ Konu: Serik, Kökez

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA U ff ^ T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü 5 * - î EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Alanya, Tosmur 201 ada 6 parsel,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-- 3 ^ 3 D Konu: Kepez 27530 ada 2 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA C f 7 EXP02016 ANTALYA

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-l U k ^ - 3 0 5 Konu: Sarılar Mahallesi 1353 p. NİP. KG»l!NU,# -/ & o o ö. ^ A *

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 b Konu: Kepez, 27446 ada 1 parsel UİP. 0 2 /1 0

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. İmar. EfELEDİYE MECLİSİNE.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. İmar. EfELEDİYE MECLİSİNE. t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 5 EXP02016 Sayı : 90852262-301.03-1$^"* UL& l..1/0/2014 Konu: Kepez 6599 ada 1 p. UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA %. 6«w iito.y T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa, 7297 ada 1 parsel Plan değişikliği talebi.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. BELEDİYE MECLİSİNE 0/..

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. BELEDİYE MECLİSİNE 0/.. C U..U,, T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-1 Konu: Konyaaltı 6407 ada 1 p. UİP * 9 \ * \ y. EXP02016 ANTALYA L /07/2014

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü \ ' O S sf ( -/ EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 90852262-301.03-- 39'S(/ Konu: Alanya İlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Karar N0:1373 18.05.2007 - KARAR-

Karar N0:1373 18.05.2007 - KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ T.C. Karar N0:1373 18.05.2007 - KARAR- Etimesgut İlçesi 46621 ada 1 ve 46622 ada 1 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişmiğinin tadilen onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA İ s? T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü * EXP02016 ANTALYA Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3-1 * ^ 2.- Konu: Kemer 51 ada 1 parsel ve 62 ada

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü m #' * t t ' V' i \ «; ; s. 1 EXP02016 ANTALYA u Sayı : 90852262-301.03- U S 6 * 2 s "-70 Konu: Konyaaltı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı A ntalya B üyükşehir Belediyesi Planlam a Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4106 Tarih: 30.12.2016 19:03 Dosya N um arası: 2016-10487 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Döşemealtı İlçesi, K. Yeniköy Mahallesi, 1980 Ada 1 parsel UİP.değ. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

Sayı : Konu: Alanya 140 ada 9 p. NİP değ.

Sayı : Konu: Alanya 140 ada 9 p. NİP değ. 4/6 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * EXP02016 ANTALYA % o,.v t] / Sayı : 90852262-301.03-632. Konu: Alanya 140 ada 9 p. NİP değ.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü r EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 90852262-301.03- o O Konu: Elmalı Gökpınar Mah. 807 parsel NİP.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-'b b '^ / b 's 'b S t- Konu: Köprülü kavşak ve bağlantı yollarına ilişkin NÎP değ.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü / T EXP02016 ANTALYA Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ - Konu: Kumluca 46 ada 1 parsel UİP.değ. BAŞKANLIK

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA A ntalya B üyükşehir Belediyesi Planlam a Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.6 Tarih: 02.01.2017 22:10 Dosya N um arası: 2017-621 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l û l T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 6 - ^ ^ 3 ^ Konu: Döşemealtı Yeniköy 155 ada 11,

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * 'V ı EXP02016 Sayı : 90852262-301.03- V i> b Xx / Konu: Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü n r EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Kalkan Mahallesi 1044 parsel. - f l BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü ou İ* LUf V \ EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-.../.../2015 Konu: Kepez 10053 ada 1,2,3,4,5,6 parseller

Detaylı

- KARAR- Konuya ilişkin olarak ilgi dilekçeler ekinde sunulan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği önerisi ile,

- KARAR- Konuya ilişkin olarak ilgi dilekçeler ekinde sunulan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği önerisi ile, ANKARA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 1383 18.05.2007 - KARAR- Çankaya İlçesi Beytepe 28089, 28090 ve 28091 adalarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü A ntalya B üyükşehir Belediyesi Planlam a Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4082 Tarih: 28.12.2016 19:44 Dosya N um arası: 2016-9364 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR B ELED İY ESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR B ELED İY ESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR B ELED İY ESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- (öl} ö., l o l k Konu: Kepez 9335 ada 2 p, 9334 ada 6 p.nip

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t «i EXP02016 ANTALYA 13» Sayı : 90852262-301.03-3/03/2015 Konu: Muratpaşa, 245 ada 33 ve 34 parseller UİP

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. Birol EKİCİ Genel Sekreter

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. Birol EKİCİ Genel Sekreter TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü fifrvt-i yç/ expo2oiş ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- OS^b0) / ^ a i ı > /09/2015 Konu: Korkuteli/Uzunoluk

Detaylı

T.C. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. Sayı : E.268B Konu : Manavgat ÇoIlik(,i 129 ada 7 parsel NÎP.

T.C. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. Sayı : E.268B Konu : Manavgat ÇoIlik(,i 129 ada 7 parsel NÎP. AıHalya Bijyukşeliir Belediyesi Planlama ŞuOe MucıırHK^u Say.- 90853?6?-301 03-E?688 Tarih. 03.10 2017 Dosya Numarası' 2017-178175 ^ 0 T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E LEDİY E B A Ş K A N L IĞ

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp^ Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-0 9 S. 2 j0 2 3 Konu: Döşemealtı Atatürk Caddesi Yol boyu ticaret

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü I \ Exp* ANTALYA Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 - $ ^ ^ ^ ^ ^ Konu: Kepez 8919 ada 13,14,15,16,17 p. UİP.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 114 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t Konu: Korkuteli 177 parsel NİP. X EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0 1 5 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

C;Z\ *! ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

C;Z\ *! ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI C;Z\ *! \ ^ / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- «a d /^ L ) b 0 ^/0 9 /2 0 1 5 Konu: Alanya Mahmutlar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü TEXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-218 O 61 12 0 1 4 Konu: Konyaaltı 4024 ve 4025 adalar kuzeyi park

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- % Konu: M uratpaşa, Selçuk Mah. 155 ada 16 parsel. * A EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA U2. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa 2528 ada 16 parsel UİP. Olj. /0.iî/2014 BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-2130-4 3 0 2. i /11/2014 Konu: Muratpaşa 5534 ada 1 parsel doğusu

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA C M H U,,» o _ n = 6 OO 0 S - \ o T.C. \ W + ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EXP020i6 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu:

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü VT/ EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 27537 ve 27538 adalar UİP. ^ oxj./09/2015

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü C M -* * - m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 7469 ada 1 parsel NİP. Î r: *" ' T ' EXP02018 AKTJkLV

Detaylı

Karar NO: 492 15.02.2008 KARAR-

Karar NO: 492 15.02.2008 KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 492 15.02.2008 KARAR- Gölbaşı İlçesi Karagedik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı sınır ilavesi ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA /' A T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 90852262-301. Konu: Kaş Belenli Mah. 101 ada 585, 586, 587 parsel

Detaylı

Karar N0:2634 11.10.2005 KARAR

Karar N0:2634 11.10.2005 KARAR T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2634 11.10.2005 KARAR Çankaya İlçesi 2644 ada 7 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifine ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar NO: KARAR-

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar NO: KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 1376 18.05.2007 - KARAR- Sincan İlçesi Yeniçimşit 100094 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişimiğinin onayına ilişkin İmar

Detaylı

leclis E Q M j. le L,. ~ M 4\ A n i:. Büyükşehir Belediye Başkanı

leclis E Q M j. le L,. ~ M 4\ A n i:. Büyükşehir Belediye Başkanı ^ 0«! T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü / * * *ö #* \ = ( o ç, r Exp02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-2 &(> 0 ( {.o b / 2014 Konu: Muratpaşa

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Büyukşelılr Belediyesi Planlama Şube VüOüJluğü Sayı 90852?6?-301 03-F?cr3 S - Tarih 03.1Û2Û17 Dosya Numarası- 2ü'7-i7857ö V T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA Ct-S T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü K EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- j O 'l i Konu: Muratpaşa 1003 ada 16 parsel UİP. Oİ-j/do/2014

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü \ o ^ y» û =. î v y - / EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301,03- /İ-!h'İİ Konu: Konyaaltı, Arapsuyu

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t EXP0l^:İ6.. TALYA Sayı : 90852262-301.03-3 3 ^ Konu: Finike Yeni Mah. 564 ada 1 parsel UİP değ.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

Karar NO: 1537 11.06.2008 KARAR-

Karar NO: 1537 11.06.2008 KARAR- ANKARA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 1537 11.06.2008 KARAR- Çankaya İlçesi 2893 ada 24 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişki n İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 115 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 C> 3 3-5 9 - C?. t / l 0/2015 Konu: Alanya 254

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. V? ;V ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYESİ expo? İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

Karar N0:2627 11.10.2005

Karar N0:2627 11.10.2005 T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2627 11.10.2005 Keçiören İlçesi 31368 ada 6 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifine ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı