çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor"

Transkript

1 Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük boþ alaný park yapacak. ÇORÝMDERyöneticileri yenhi açýlan Ýmam hatip Ortaokullarýný ziyaret etti. Ýmam Hatip ler büyüyor Þizofren dehþeti! ÇORUM 30 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 5 DE Akþemsettin Camii yanýna park yapýlacak. Günlük Siyasi Gazete Çorum'da þizofren hastasý olduðu iddia edilen bir kiþi satýrla uyuyan babasýnýn boðazýný keserek öldürdü. Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail K. Umut Özgür Çelik Kapý hedef büyüttü Hasan K. * HABERÝ 7 DE Çorum dan dünyaya Kurþunlamaya 6 gözaltý çelik kapý ihracatý Olayla ilgili suç aletleri ele geçirildi. Çorum merkezde bazý baðevi, oto ve iþyerlerinin kurþunlanmasý, tehditle para istenilmesi olaylarý ile ilgili olarak çalýþma baþlatan Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðüne baðlý ekipler, 6 þüpheliyi yakaladý. Çorum Sanayi Sitesi nde üretim yapan Umut Özgür Çelik Kapý, iç pazardaki baþarýsýný yurt dýþýna taþýyor. Karadeniz Bölgesi nin en büyük çelik kapý üreticisi olan firma, sektördeki tecrübesini ihracatla taçlandýrýyor. * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 7 DE Üniversite ortak paydamýz Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum milletvekillerini ziyaret ederek ayrý ayrý destek aldý. Reha Metin Alkan * HABERÝ 4 DE SGK dan önemli duyuru Sahte parada farklý modeli uygulamaya geçiren kalpazanlarýn yeni oyunu, küçük miktarlarý paralar üzerine kuruldu. Sahte parada yeni model Cihan Köle, metrekare kapalý alana sahip fabrikamýzda çelik kapý imalatý yapýyoruz dedi. DSÝ yatýrýmlarýnda Çorum farký DSÝ 5.Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Çorum'a bakanlýk olarak 850 tirilyonluk yatýrým yapýldýðýný açýkladý. Sosyal Güvenlik Ýl Müdür Yardýmcýsý B. Birol Özkan, yaptýðý yazýlý basýn açýklamasý ile 2 ayrý konuya iliþkin bilgi verdi. B. Birol Özkan * HABERÝ 2 DE Sýcaktan korunun Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, artan hava sýcaklýðý nedeniyle vatandaþlarýn daha dikkatli davranmalarý gerektiði belirtilerek, sýcaklýðýn yüksek olduðu saatlerde dýþarý çýkmamalarý istendi. * HABERÝ 9 DA Sahte parada farklý modeli uygulamaya geçiren kalpazanlarýn yeni oyunu, küçük miktarlarý paralar üzerine kuruldu. * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 2 DE Benzin yüklü týr devrildi Çorum'da akaryakýt yüklü tankerin þarampole devrilmesi sonucu yaþanan kazada 1 kiþi yaralandý. DÝVA-SEN teþkilatlandý Kýsa adý DÝVA-SEN olan Diyanet ve Vakfý Sendikasý Çorum'da yapýlanýyor. * HABERÝ 2 DE Akaryakýt yüklü tankerin þarampole devrilmesi sonucu yaþanan kazada 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 7 DE Çorumlu ailenin altýnlarýný çaldýlar Mustafa Çopursuz * HABERÝ 7 DE

2 2 PERÞEMBE 30 TEMMUZ DSÝ yatýrýmlarýnda öndeyiz Bölgesel temiz hava merkezleri TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ ÇORUM ANA BAYÝÝ DSÝ 5.Bölge Müdürü Mahmut Dündar, 54. Þube Müdürü Ýlker Aslan, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, AK parti Osmancýk Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ercan Arslan, yüklenici firma müteahhiti ile birlikte Çorum merkez ve Kýzýlýrmak taþkýn projesi ile ilgili çalýþma yapýlacak alanlarý inceledi. Dutludere-Osmancýk Sulama Projesi, Ýncesu Köyü Sulama Göleti, Dereboðazý içme suyu projesinin uygulanacaðý çalýþma alanlarýnda incelemelerde bulundu. DSÝ 5.Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Çorum'a bakanlýk olarak 850 tirilyonluk yatýrým yapýldýðýnýbelirterek, çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Çankýrý, Bolu, Çorum, Düzce ve Kýrýkkale illerinde þube Müdürlüðü seviyesinde teþkilatlandýðýný hatýrlatan Dündar, Çorum un yapýlan yatýrýmlarda ençok katkýyý aldýðýna dikkat çekti. Ýhalesi yapýlan çalýþmalarýn en kýsa sürede tamamlanacaðýnýn altýný çizen Dündar, planlamasý yapýlarak projelendirilen bütün çalýþmalarýn ihalesisinin yapýlarak sonuçlandýrýldýðýný, yarým kalkan hiçbir projenin olmadýðýný vurguladý. (Osmancýk) SGK dan önemli duyuru Sosyal Güvenlik Ýl Müdür Yardýmcýsý sýnýn (b) bendi kapsamýnda çalýþmaya devam eden sigortalýlýklarý tari- B. Birol Özkan, yaptýðý yazýlý basýn açýklamasý ile 2 ayrý konuya iliþkin bilgi verdi. hinden itibaren yeniden baþlatýlýr" hükmüne amirdir. Özkan, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Bilindiði üzere tarihinde Bu itibarla tarihinde bu yayýmlanarak yürürlüðe giren 6645 sayýlý durumdaki sigortalýlarýmýzýn sigortalýlýklarý resen durdurulacaðýndan ve bu sürelere kanunun 56.maddesi ile 5510 sayýlý Kanuna eklenen geçici 63 üncü madde "Kendi adýna ileride ihtiyaç duyulduðunda ihya edilebilmesi baþka bir ifade ile tekrar canlandýrýl- ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlarla tarýmda kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlardan kayýt ve tescilleri yapýldýðý halde mümkün olabildiðinden sigortalýlarýmýzýn masý durdurulan hizmetlerin tamamý için tarihi itibariyle 12 ay ve daha bu tarihe kadar emeklilikleri için ihtiyaç fazla süreye iliþkin prim borcu bulunanlarýn, olan sürelere ait primlerini ödemeleri kendi menfaatleri açýsýndan önem arz etmekte- bu sürelere iliþkin prim borçlarýný B. Birol Özkan tarihine kadar ödememeleri halinde prim ödemesi bulunan sigortalýlarýn daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karþýladýðý ayýn sonu itiba- Diðer yandan resen genel saðlýk sigortasý tescidirriyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalýlarýn ise tescil li yapýlarak kendilerine borç çýkartýlan sigortalýlarýmýzýn tarihi itibariyle sigortalýlýklarý durdurulur. Durdurulan gelir testi yaptýrabilme imkânlarý tarihinde süreler sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilemez ve bu sona ermektedir. Sigortalýlarýmýz gelir testi yaptýrarak sürelere ait prim alacaklarý takip edilmeyerek Kurum borçlarýnda indirim yapýlabileceði gibi borçlarýnýn tamamýndan kurtulabilme imkânlarý da bulunmaktadýr. alacaklarý arasýnda yer verilmez. Sigortalýlýklarý durdurulanlardan, halen Kanunun 4.maddesinin birinci fýkra- Kamuoyuna saygýyla duyurulur. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, 2005 yýlýnda hava kalitesi ölçüm istasyonlarýnýn kurulumuna baþlandýðýný belirterek, günümüz itibari ile kükürtdioksit ve partikül madde baþta olmak üzere birçok kirleticinin izlendiði 195 adet istasyona sahip Ulusal Hava Kalitesi Ýzleme Aðýnýn kurulduðunu bildirdi. Bakanlýktan konuyla ilgili yapýlan açýklamada, Bakanlýðýmýzca 2005 yýlýnda hava kalitesi ölçüm istasyonlarýnýn kurulumuna baþlanmýþtýr. Günümüz itibari ile kükürtdioksit ve partikül madde baþta olmak üzere birçok kirleticinin izlendiði 195 adet istasyona sahip Ulusal Hava Kalitesi Ýzleme Aðý kurulmuþtur. AB uyum sürecinde Bakanlýðýmýz sorumluluðunda olan Hava Kalitesi ile ilgili direktiflerde yer alan; ölçümü yapýlacak parametrelerin bir kýsmýnýn sahadan numune alýnarak analiz iþlemini içermesi, istasyonlardan veri alým yüzdesinin %90 ve üzeri olmasý, istasyonlardaki analizörlerin bakým periyotlarý ve kalibrasyon süreci ve bu kapsamda yapýlacak iþ ve iþlemlerin içeriði (performans, fonksiyon testleri vb.), il bazýnda kurulacak hava kalitesi izleme istasyonunun kentsel, kent çevresi ve kýrsal alan ile ýsýnma, trafik ve ýsýnma kaynaklarýný temsil edecek sayýda olmasý, il nüfuslarý referans alýndýðýnda kurulacak istasyon sayýsýnýn en az 330 olmasý gereklilikleri dikkate alýndýðýnda, ülkemiz gibi geniþ bir coðrafyada tek merkezden, hava kalitesinin etkin bir þekilde yönetiminin mümkün olmadýðý noktasýndan hareketle, bölgesel yapýlanmaya gidilmesi gerekliliði ortaya çýkmýþtýr. Bu doðrultuda Alman Hükümeti ile birlikte Eþleþtirme projesi ( Twinning ) baþlatýlarak 2009 yýlýnda tamamlanmýþ ve bu projenin çýktýsý olarak hazýrlanan Ulusal Program Strateji Planýnda, ülkemizde hava kalitesinin yönetimi bir takvime baðlanmýþtýr ifadeleri yer aldý. Açýklamada, Strateji Planý ile, AB direktiflerindeki temel esaslar dikkate alýnarak belirlenen bölgesel temiz hava merkezleri ve baðlý iller ise þöyle sýralandý: Ýstanbul THM (Ýstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balýkesir, Yalova, Bilecik, Tekirdað, Edirne, Kýrklareli), Samsun THM (Samsun, Sinop, Amasya, Çorum, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun), Erzurum THM (Erzurum, Erzincan, Gümüþhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iðdýr, Aðrý ), Ýzmir THM (Ýzmir, Manisa, Uþak, Denizli, Aydýn, Muðla), Adana THM (Adana, Mersin, Kahramanmaraþ, Kilis, Gaziantep, Hatay, Osmaniye), Konya THM (Konya, Isparta, Burdur, Antalya, Karaman, Niðde, Aksaray, Afyonkarahisar, Nevþehir, Kayseri), Ankara THM (Ankara, Kütahya, Eskiþehir, Kýrþehir, Kýrýkkale, Yozgat, Çankýrý, Kastamonu, Karabük, Bartýn, Zonguldak, Düzce, Bolu ), Diyarbakýr THM (Diyarbakýr, Tunceli, Bingöl, Muþ, Bitlis, Van, Batman, Siirt, Hakkâri, Þýrnak, Mardin, Þanlýurfa, Adýyaman, Malatya, Elazýð )." "Ýlk olarak Ýstanbul da Marmara Temiz Hava Merkezinin kurulumu 10 Mayýs 2008 tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýmlanan bakanlar kurulu kararý ile nihaileþmiþ ve söz konusu merkez faaliyetine baþlamýþtýr" ifadesinin yer aldýðý açýklamada, " Erzurum Temiz Hava Merkezinin de içinde bulunduðu 7 adet Temiz Hava Merkezi yeri ve baðlý olduðu iller 2009 yýlýnda belirlenmiþtir yýlýndan sonra projede herhangi bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr. Gazetede ifade edilen hususlar tamamen gerçek dýþýdýr" denildi.(ýha) Çorum un kalkýnma hamlesini anlattý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB) 81 Ýlde 81 Akademik Danýþman Projesi kapsamýnda Yerel Kalkýnma Sinerji Toplantýsý Samsun'da düzenlendi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý ile Samsun Ticaret Bor- YÜKSEL BASAR Kýsa adý DÝ- VA-SEN olan Diyanet ve Vakfý Sendikasý Çorum'da yapýlanýyor. DÝVA-SEN Genel Baþkaný Mustafa Çopursuz, Genel Sekreter Memet Ateþ ve Çorum Temsilcisi Saðlýk Karakaþ dün gazetemizi ziyaret ederek Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþtü. DÝVA-SEN Genel Baþkaný Mustafa Çopursuz, 2005 yýlýnda kurulan sendikanýn Çorum'da yeni yapýlandýðýný söyledi. Sendika temsilciliðine Saðlýk Karakaþ, Sungurlu Temsilciliðine Mustafa Turan'ýn getirildiðini belirten Çopursuz, her siyasi partiye eþit mesafede durduklarýný belirterek, "Siyaseti siyasetçiler yapsýn. Bizim siyasete desteðimiz sadece oy vermekten ibarettir." Dedi. D Ý V A - SEN'in Çorum'da bir dizi protokol ziyaretlerinde bulunduðu ifade edildi. (Ç.HAK:2502) Yerel Kalkýnma Sinerji Toplantýsý Samsun'da düzenlendi. Toplantýda Çorum un kalkýnma hamlesi anlatýldý. sasý'nýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýya TR83 Bölgesi'ndeki illerin oda ve borsa temsilcileri, akademik danýþmanlarý ile Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn temsilcileri katýldý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ndan yapýlan açýklamaya göre, Kalkýnma Bakanlýðý ile TOBB temsilcilerinin de iþtirak ettiði toplantýya Çorum'dan; Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreteri Murat Zeybel, Avrupa Birliði Uzmaný Sezin Yýlmaz, Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, Alaca Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreteri Fatih Arslan, Sungurlu Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Levent Akkaþ, TOBB Çorum Akademik Danýþmaný Doç. Dr. Sabiha Kýlýç ve OKA Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn katýldý. Yaklaþýk 7 saat süren toplantýnýn öðleden önceki bölümünde açýlýþ konuþmalarý gerçekleþtirilirken, öðleden sonraki ikinci bölümünde ise Çorum, Samsun, Tokat ve Amasya'daki akademik danýþmanlar ile birlikte Kalkýnma Ajansý, Ýl Yatýrým Destek Ofisi, üniversite ve TEKNOKENT temsilcileri sunum yaptý. Yoðun olarak üniversite-sanayi iþbirliðinin konuþulduðu toplantýda akademik danýþmanlar; kendi illerinde hayata geçirdikleri iyi uygulama örneklerini diðer katýlýmcýlarla paylaþýrken, OKAtemsilcileri de gelecekte çaðrýya çýkacaklarý hibe destekleri hakkýnda bilgiler verdiler. Bölgesel kalkýnmada mevcut sinerjiyi kuvvetlendirmek amacýyla düzenlenen toplantýda ayrýca TOBB'un 81 Ýlde 81 Akademik Danýþman Projesi'nde gelinin son nokta hakkýnda katýlýmcýlara bilgi aktarýldý. TOBB Çorum Akademik Danýþmaný, Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Sabiha Kýlýç, toplantýda yaptýðý sunumda, Çorum'da TSO tarafýndan kalkýnma amaçlý yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Kümelenme ve UR-GE Projeleri ile Çorum'un dýþ ticaret potansiyelinin geliþtirildiðini belirten Kýlýç, ayrýca baþta demiryolu ve havaalaný konularýnda yürütülen lobicilik faaliyetleri hakkýnda da bilgilerini paylaþtý. Toplantý, genel deðerlendirmenin ardýndan sona erdi. DÝVA-SEN Çorum'da Kýsa adý DÝVA-SEN olan Diyanet ve Vakfý Sendikasý Çorum'da yapýlanýyor

3 PERÞEMBE 30 TEMMUZ Umut Özgür Çelik Kapý hedef büyüttü 3 Çorum dan dünyaya çelik kapý ihracatý RECEP MEBET Çorum Sanayi Sitesi nde üretim yapan Umut Özgür Çelik Kapý, iç pazardaki baþarýsýný yurt dýþýna taþýyor. Karadeniz Bölgesi nin en büyük çelik kapý üreticisi olan firma, sektördeki tecrübesini ihracatla taçlandýrýyor. Türkiye nin çeþitli bölgelerinde 50 yi aþkýn noktada bayisi bulunan firma hakkýnda bilgi veren Umut Özgür Çelik Kapý yetkilisi Cihan Köle, Irak, Libya ve Kýrgýzistan gibi ülkelere çelik kapý ihraç ettiklerini söyledi. Cihan Köle, metrekare kapalý alana sahip fabrikamýzda çelik kapý imalatý yapýyoruz dedi. Umut Özgür Çelik Kapý, Çorum dan yurt dýþýna kapý ihraç ediyor. Sanayi Sitesi ndeki fabrikada ayda bin adet çelik kapý üretiliyor. Firma, alanýnda deneyimli bir ekiple kalite odaklý üretim yapýyor. Yurt içi pazarýnda Karadeniz Bölgesi baþta olmak üzere geniþ bir coðrafyada pazarlama çalýþmasý yaptýklarýný anlatan Cihan Köle, Çorum daki metrekare kapalý alana sahip fabrikamýzda imalat yapýyoruz dedi. Aylýk adet çelik kapý üretim kapasitesine sahip fabrikada, alanýnda deneyimli uzman bir kadronun görev yaptýðýný vurgulayan Köle, Sektördeki tecrübe ve kalitemizle iddialýyýz diye konuþtu yýlýnda Satýlmýþ Köle öncülüðünde temelleri atýlan firmanýn çelik kapý imalatýyla yeni bir vizyon oluþturduðuna dikkat çeken Köle, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: 30 yýl önce 18 metrekarelik bir dükkanda soba imalatýyla faaliyet göstermeye baþlayan firmamýz, 1989 yýlýnda elektrik panosu üretimine baþladý. Geliþen teknolojiye ayak uyduran firmamýz, 2000 yýlýndan itibaren ise çelik kapý imalatýna baþladý. Halen metrekare kapalý, 2 bin metrekare açýk alanda üretime devam ediyoruz. Umut Özgür Çelik Kapý olarak makina parkurumuza CNC tezgahlarýný da ilave ederek yenilik çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Geçmiþten bugüne damia müþteri memnuniyetini ön planda tutan firmamýz, tecrübeli personeliyle kaliteden ödün vermeden üretimine devam ediyor. Hýzla deðiþen ve geliþen dünyada, ülkemizi ve þehrimizi gururla temsil eden, sektörün öncüsü kuruluþlardan biri olarak uzun yýllara dayanan tecrübemizi gelecek nesillere de taþýmayý amaçlýyoruz. Ekip ruhu ile bünyemizdeki çalýþanlarýmýza Umut Özgür Çelik Kapý ailesine mensup olmanýn gururunu yaþatýyoruz. Ýnsana ve doðaya saygýlý davranarak, ileri teknolojiden yararlanýp ilklere imza atýyoruz. Farklý ve çözüm odaklý yaklaþýmlarýmýzla, kendimizi sürekli geliþtirerek müþteri memnuniyeti odaklý ürün ve hizmet ortaya koyuyoruz. Laminat, lüks kabartma panel, laminoks panel ve ceviz rustik panel kapý çeþitlerimizi yakýndan görmek ve firmamýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Çorum Sanayi Sitesi ndeki showroom ve üretim tesislerimize bekliyoruz. Çorum un yeni gözdesi SEVGÝ SOKAÐI RECEP MEBET Vestel Sevgi Sokaðý, Yeniyol Mahallesi Gazi 2. Sokak ta ziyarete açýldý. Vestel bayii Karen Ticaret tarafýndan hayata geçirilen Sevgi Sokaðý projesi, Çorum halkýnýn beðenisini kazandý. Tasarýmýyla da takdir toplayan proje hakkýnda bilgi veren Karen Ticaret sahibi Mehmet Selim Kamitoðlu, Özgün bir çalýþma olan Sevgi Sokaðý ný Türkiye de ilk kez Çorum da uygulayarak hayata geçirdik dedi. Sokaðýn üstünü ve zeminini kalplerle süslediklerini anlatan Mehmet Selim Kamitoðlu, hatýra fotoðrafý çekinmek isteyenler için özel bir platform da hazýrladýklarýný söyledi. Mehmet Selim Kamitoðlu, Sevgi Sokaðý ný anlattý. Muhabbet þehri Çorum u sevgi penceresinden bakarak ön plana çýkarmayý amaçlýyoruz diyen Kamitoðlu, Çorum halkýnýn teveccühünden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Hergün yüzlerce kiþinin kamera ve cep telefonlarýyla Sevgi Sokaðý nda fotoðraf çekindiðini belirten Kamitoðlu, Türkiye ve dünyanýn her zamankinden daha fazla sevgi ve kardeþliðe ihtiyaç duyduðu þu günlerde böyle bir proje ile Çorum un adýný duyurmanýn mutluluðunu yaþýyoruz diye konuþtu. Projenin sosyal medyada da büyük yanký uyandýrdýðýný vurgulayan Kamitoðlu, Sevgi Sokaðý projesinin tüm Türkiye ve dünyaya yayýlmasýný arzu ettiklerini sözlerine ekledi. Hergün yüzlerce kiþinin sokakta fotoðraf çekindiði belirtildi. TEÞEKKÜR Vestel Sevgi Sokaðý projemize desteklerinden dolayý Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü Vestel Pazarlama A.Þ. yöneticilerine Beyefendi ye, ve emeði geçen ekip arkadaþlarýmýza þahsým ve Çorum halký adýna en kalbi þükranlarýmý sunarým. Karadeniz Bölgesi nin en büyük çelik kapý üreticisi olan firma, sektördeki tecrübesini ihracatla taçlandýrýyor. (Ç.HAK:2151) KAREN TÝCARET Mehmet Selim Kamitoðlu

4 4 PERÞEMBE 30 TEMMUZ Rektör vekilleri ziyaret etti Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Tufan Köse ile AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve NATO-PA Üyesi Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt u ziyaret etti. Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu yeniden Meclis Ýdare Amiri olmasýndan dolayý tebrik ÝSG kurslarýnýn düzenlendiðini belirterek, iþyerlerinde Ýþveren veya iþveren vekili tarafýndan yürütülecek Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Hizmetlerine iliþkin Yönetmelik kapsamýnda gerekli eðitimlerin uzaktan eðitim ile ve Çorum TSO iþbirliðinde verilebileceðini, bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapýlmasý konusundaki desteklerini beklediklerini aktardý. Kendisinin yakýndan takip ettiði Alaca MYO nun kýsa zamanda büyük geliþmeler kay- rum ve Çorum u seven herkesin ortak deðeri ve paydasý olduðunun altýný çizen Alkan, üniversitenin sadece nicel deðil, nitel olarak da hýzlý bir büyüme ve geliþme ivmesi içinde olduðunu, tüm bu geliþmelerin, hep birlikte, el-ele yapýlan çalýþmalarla ortaya çýktýðýný belirterek, desteklerinden dolayý Uslu ya teþekkür etti. AK Parti Çorum Milletvekili Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu da, her geçen gün daha da büyümekte olan üniversite için ellerinden gelen Rektör den iade-i ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Tabip Odasý na iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak a, Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla Asafov, Merkez Konsey Delegesi Dr. Selçuk Önce, Uzman Hekim Komisyon Baþkaný Uzm. Dr. Selahattin Çalýþkan, Komisyon Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Özlem Erçen Diken, Uzm. Dr. Nurullah Yýlmaz, Uzm. Dr. Murat Baðlýcaklýoðlu ve Yrd. Doç. Dr. Ferit Kerim Küçükler eþlik etti. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette yaptýðý konuþmada Hitit Üniversitesi ve Çorum Tabip Odasý iþbirliðiyle güzel organizasyonlar gerçekleþtirildiðini, ilerleyen günlerde de birçok faaliyet yapýlabileceðini belirten Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan afiliasyon (Ortak Kullaným) sonrasýnda halka sunulan hizmetin çok iyi bir seviyeye geldiðini vurguladý. Bu birliktelik sayesinde þimdiye kadar Çorum da yapýlamayan pek çok cerrahi operasyonun yapýlabilir hale geldiðini belirtti. Afiliasyon uygulamalarýnýn diðer illere nazaran çok daha iyi bir noktada olmasýnda, ilimizdeki saðlýk idarecilerinin uyumlu ve faydalý çalýþmalarda bulunmasýnýn etkili olduðunu söyleyen Rektör Alkan, özellikle özverili bir þekilde çalýþan Kamu Hastaneleri Kurumu Hekimleri ve Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Görevlilerine teþekkür etti. Týp Fakültesi ndeki öðretim elemaný sayýsýnýn her geçen gün daha da arttýðýný vurgulayan Alkan, Eðitim Araþtýrma Hastanesi nin bulunduðu bölgede yer alan, üniversite saðlýk birimlerinin tamamýnýn yer alacaðý saðlýk kampüsü olarak planlanan Güney Kampüsünde çalýþmalarýn hýz kesmeden devam ettiðini belirtti. Týp Fakültesi öðrencilerinin Çorum da eðitim almaya baþlamasý için var güçleriyle çalýþtýklarýný söyleyen Rektör Alkan, Çok büyük bir aksilik olmazsa eðitim-öðretim yýlýnda öðrencilerimizi ilimize getireceðiz. dedi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Tabip Odasý na iade-i ziyarette bulundu. Tabip Odasý ile Týp Fakültesi nin uyumlu çalýþmalarýndan dolayý memnuniyetini de dile getiren Rektör Alkan, Çorum Tabip Odasý yönetimine baþarý dileklerini iletti. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak da, Týp Fakültesi nin artan öðrencileri ile ilimizde yer almasý Hitit Üniversitesi nin prestijini daha üst seviyelere çýkaracak, Hitit Üniversitesi nin Çorum a kattýðý deðer Týp Fakültesi nin büyümesiyle bir kat daha artacaktýr. dedi. Dr. Azak, Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan ortak kullaným anlaþmasý sonrasýnda önemli geliþmelerin kaydedildiðini, hastalarýn maðduriyetlerinin giderildiðini ve memnuniyetin arttýðýný belirtti. Artan öðretim görevlisi kadrosuyla Týp Fakültemizde daha baþarýlý çalýþmalarýn gerçekleþtirileceðine inancýnýn tam olduðunu dile getirdi. Azak, Çorum Tabip Odasý olarak Üniversite ile iþbirliði içerisinde yapýlan organizasyonlardan kendilerinin de çok memnun olduðunu ve eðitim, araþtýrma, panel yapma, halka yönelik konferanslar gerçekleþtirme noktasýnda her zaman hazýr olduklarýný söyledi. Hitit Üniversitesi nin tüm alanlardaki faaliyetleri ve geliþimi ile Çorum a çok büyük bir deðer kattýðýný ve bunun oluþmasý için Rekör ümüzün canla baþla çalýþmasýnýn taktire þayan olduðunu belirten Dr. Azak, Tabip Odasý na desteklerinden dolayý Rektör Alkan a teþekkürlerini iletti. Üniversitenin geliþiminden ve her anlamda þehirle bütünleþmiþ olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse de, üniversitede yaþanan olumlu geliþmeleri yakýndan ve büyük bir memnuniyetle takip ettiðini ifade ederek, üzerlerine düþen her türlü katký ve desteði vermeye hazýr olduklarýný kaydetti. Rektör Prof. Dr. Alkan, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yar- Rektör Alkan, Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile Tufan Köse yi ziyaret etti. eden Rektör Prof. Dr. dettiðini, bu sene yeni her türlü katkýyý vermeye hazýr olduklarýný be- Bütçe Komisyonu Üyesi dýmcýsý, TBMM Plan ve Alkan, þimdiye kadar olduðu açýlan bölümlerle birlikte gibi, bundan sonra da Çorum ve üniversite için baþarýlý çalýþmalara 300 e yakýn öðrenciye ulaþýlacaðýný belirten Alkan, Sinpaþ GYO Yönetim lirterek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. ve NATO-PA Üyesi Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ya yapmýþ ol- Kurulu Baþkaný Av- CHP Çorum Milduðu ziyarette ise, ünilirterek, imza atýlacaðýna inandýðýný ifade etti. Rektör ni Çelik tarafýndan yeni letvekili TBMM Ýdare versitenin fiziki altyapýsýndaki eksikliklerin gi- Prof. Dr. Alkan, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (ÝSG) lan binalarýn teslim aþa- Meclis Ýdare Amiri olderilmeye baþlandýðýný, kampüs alanýnda yaptýrý- Amiri Tufan Köse yi de konusunda üniversitede masýna geldiðini ve senatotarafýndan yükseko- edenalkan,üniversitede sunulan kampüsün artýk masýndan dolayý tebrik yýllarýn sorunu olarak çok ciddi mesafeler katedildiðini, bu iþin yeni kulun adýnýn Alaca Avni Çelik Meslek Yükse- iliþkin genel bilgi paylaðini, bu seneki gördük- yürütülen çalýþmalara gündeme bile gelmedi- kurulan bir koordinatörlük aracýlýðýyla kurumsal olarak yürütüldüðümesi konusundaki teklirum un her bileþeni ile bir mutluluk duyduklarýkokulu olarak deðiþtirilþýmýnda bulunarak, Çoleri ilgiden çok büyük nü, üniversitenin tüm birimlerinde zorunlu veya ifade etti. birliði içerisinde çalýþ- DGS ve diðer geçiþlerle fin uygun görüldüðünü yakýn bir diyalog ve iþ ný, yabancý öðrenciler, seçmeli olarak ÝSG dersinin verilmeye baþlanalerin geliþiminde büyük ret eden üniversitenin Üniversitelerin, ilmalarýný yürütmeye gay- birlikte öðrenci sayýsýnýn16 bini aþacaðýný becaðýný, uzun zamandýr bir öneme sahip olduðunu, bu anlamda Hitit desteklerle hýzlý bir geli- paydaþlarýndan aldýðý oldukça baþarýlý bir þekilde Çorum ve bölgede lirtti. Alkan, gelinen bu seviyeye hep birlikte, el- Üniversitesi nin de Çoþim kaydettiðini belirtti. ele verilerek yapýlan çalýþmalarýn sonucunda ulaþýldýðýný ifade ederek, baþta bütçe konusu olmak üzere tüm desteklerinden dolayý Baðcý ya teþekkür etti. Üniversiteyi bu sene kazanan yaklaþýk 3 bin 700 öðrencinin, yaklaþýk yüzde 70 inin Çorum dýþýndan geleceðini belirten Alkan, barýnma konusunun Çorum dýþýndan gelen öðrenciler için oldukça önemli olduðunu, özellikle ilçelerdeki KYK yurtlarýnýn yapýlmasý konusundaki yakýn takip ve desteklerinin çok önemli ve anlamlý olduðu nu kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Çorum Milletvekili Baðcý da, her geçen gün üniversitenin daha da güçleneceðini ve her türlü projesine destek olacaklarýný ifade ederek, Rektör e teþekkür etti. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt u ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, artýk üniversitelerin kapýlarýný herkese açmak zorunda olduðunu, sahip olduðu bilgi birikimini içinde yer aldýðý topluma aktarmasýnýn beklendiðini ifade ederek, geçtiðimiz hafta Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu nun üniversiteye yaptýðý ziyaretin bu anlamda çok önemli olduðunu söyledi. Rektör Alkan ýn göreve geldiði günden beri birçok ortak çalýþmayý birlikte gerçekleþtirdiklerini, bundan sonrasýnda da ortak çalýþmalarýnýn devam edeceðine inandýðýný belirten Milletvekili Kurt ise, Çorum a ve Çorumlu ya birçok katký saðladýðýný, Çorum u ve üniversiteyi bir marka haline getirmek için her kesimle ortak iþ birliði yaptýðýný dile getirdi. Bakanlýk ile üniversite arasýnda nelerin yapýlabileceðinin ele alýndýðý görüþmede, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile birlikte Gýda Mühendisliði Bölümü öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy tarafýndan Çölyak Hastalarý için yapýlan projeler ve diðer çalýþmalar ele alýndý. Görüþmede ayrýca geçici koruma altýnda- Çorum da bulunan göçmenlerle ilgili üniversite ile birlikte yapýlacak çalýþmalar ele alýnarak ortak projelerin geliþtirilmesi kararý alýndý. Karakaþlar Otomotiv e ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TÜBA Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ý ziyaret etti. TÜBA dan etkinlik istedik Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, MEB Yurt Dýþý Eðitim ve Öðretim Daire Baþkaný Ebubekir Aydýn a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan, Kýrgýzistan TÖMER de oldukça baþarýlý çalýþmalara imza atan Aydýn ýn, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn yurt dýþýnda okul açýlmasý, mevcut eðitim kurumlarýnýn her türlü programlanmasý, yurt dýþýnda bulunan vatandaþlarýn ve çocuklarý; millî ve kültürel kimliklerini koruyucu, yaþadýklarý toplumla uyum içinde olmalarýný saðlayýcý ve eðitim düzeylerini yükseltici önlemler almak ve Türkçe ve Türk kültürünü yaygýnlaþtýrmak amacýyla Türkçe öðretim merkezleri açmak olan Yurt Dýþý Eðitim ve Öðretim Dairesi Baþkanlýðý görevinde önemli projelere imza atacaðýna inandýðýný belirtti. Eðitimin uluslararasýlaþmasý kapsamýnda önemli aþamalar kaydeden Hitit Üniversitesi ne bu dönem 54 ülkeden 1,200 e yakýn uluslararasý öðrencinin baþvurduðunu, bu çalýþmalarýn önemli kilometre taþlarýndan birisinin 3 yýl önce Kýrgýzistan TÖMER ile yapýlan iþbirliði olduðunu belirten Alkan, bu süreçteki deðerli katkýlarýndan dolayý Ebubekir Aydýn a teþekkür Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ý ziyaret etti. Geçtiðimiz ay Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu tarafýndan TÜBA Baþkanlýðý'na yeniden atanan Prof. Dr. Acar'ý tebrik eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Aðustos 2012'den beri büyük bir baþarý ile yürüttüðünüz TÜBABaþkanlýðý görevinizi, bundan sonrasýnda da sürdüreceðine olan inancýmýz tamdýr. Görevinizin bu döneminde de baþarýlar diliyoruz." dedi. Rektör Alkan, Prof. Dr. Acar'ý Eðitim-Öðretim yýlý açýlýþ törenine açýlýþ dersini vermek üzere davet ederek, TÜBA'nýn etkinliklerinden bazýlarýnýn Çorum'da yapýlmasý için çaðrýda bulundu. TÜBA Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Hitit Üniversitesinin önemli bir yere gelmesindeki baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Alkan'ý tebrik etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, MEB Yurt Dýþý Eðitim ve Öðretim Daire Baþkaný Ebubekir Aydýný ziyaret etti. Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Üniversitesi etti. MEB Yurt Dýþý Eðitim ve Öðretim Daire Baþkaný Ebubekir Aydýn da, Hitit Üniversitesi nin kýsa bir sürede uluslararasý öðrenci alýnmasý konusunda hýzla geliþtiðini görmenin çok sevindirici olduðunu, Çorum dan Kýrgýzistan a dönen öðrencilerin çok güzel duygular beslediðini, oldukça iyi eðitim almalarýnýn yaný sýra, ülkemizi de yakýndan ve her yönüyle tanýma fýrsatý yakalanmasýna vesile olunduðunu ifade etti. Üniversiteye gelen öðrencilerin memnuniyetleri sonucunda lisansüstü çalýþmalar yapmak üzere de Hitit Üniversitesi ne gelmek için kendileri ile irtibata geçtiklerini belirten Aydýn, bu konuda Rektör Prof. Dr. Alkan ýn gerekli yardým ve desteði vereceðine inandýðýný sözlerine ekledi. Lisansüstü programlarýna çok sayýda uluslararasý öðrenci için kontenjan konulduðunu belirten Alkan, bu konuda her zaman destek vermeye hazýr olduklarýný, bu yýldan itibaren üniverstiye Türk Dünyasý ný ilgilendiren bir konuda yapýlacak yüksek lisans ve doktora çalýþmasý yapacak öðrencilere özel bir destek saðlama kararý alýndýðýný kaydetti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Karakaþlar otomotiv i ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Karakaþlar Grup Genel Müdürü Yýldýrým Orkun, Bayýndýr ve Karakaþlar Grup Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Karakaþ ý ziyaret etti. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, RektörAlkan, üniversite olarak her zaman atýlým ve ilerleme kaydetmek zorunda olduklarýný ve bunu elde etmenin yollarýndan birinin iþ baþý eðitim konseptine önem vermekle mümkün olduðunu vurguladý. Ziyaretten ve kurumlar arasýnda yapýlmasý planlanan iþ birliklerinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Alkan, özellikle istihdâm odaklý bir yaklaþýmla üniversiteyi þekillendirmek istediklerini ve bu çerçevede üniversitenin önemli yol kat ettiðini belirterek, iþ baþý eðitimi konsepti çerçevesinde öðrencilerin eðitim aldýðýný belirterek, Bu öðrenciler bizim çocuklarýmýz. Bu çocuklarýmýza sanayicilerimizin sahip çýkmasý, kalifiye elemanlarýn yetiþtirilmesi gerekiyor. Bu nedenle öðrencilerin altyapýlarýný kuvvetlendirmek adýna iþ baþý eðitime önem vermeliyiz. Öðrenci odaklý bir yönetim anlayýþý ile öðrencilerimizin daha iyi bir eðitim alabilmesi için gayret ediyoruz. Ýþ baþý eðitim konsepti içinde öðrencilerimize henüz öðrenciyken profesyonel iþ yaþamýnýn gereksinimlerine ve gerçeklerine göre eðitim vermek istiyoruz. Günümüzde firma ve iþletmelerin bilimsel çalýþmalarýn yapýldýðý, bilginin üretildiði en önemli merkezlerden olan üniversitelerle yakýn bir diyalog, etkileþim ve iþ birliði içerisinde olmalarý büyük fayda saðlayacak. dedi. Alkan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk ýn Türkiye KÜSÝ Stratejisi ve Eylem Planýnda ( ) Ýþ Birliðine Dayalý Eðitim Modeli hakkýndaki Ýllerin AR-GE ve yenilik kapasitelerine iliþkin harita oluþturularak bu kapsamda özellikle Kamu-Üniversite-Sanayi Ýþbirliði (KÜSÝ) alanýnda il bazýnda politikalar hazýrlanmasý saðlanacak. Kamu, üniversite ve sanayi arasýnda Ýþ Birliðine Dayalý Eðitim Modeli oluþturulacaktýr. Söz konusu modelle lisans eðitimi sýrasýnda öðrencilerin üniversitenin yurtiçi veya yurtdýþýnda anlaþtýðý firmalarda çalýþma imkaný bulmaktadýrlar. Lisans ve lisansüstü öðrencilerine yurtdýþý üniversite ve araþtýrma kurumlarýnda teknoloji geliþtirme konularýnda ortak proje yürütme imkanlarý saðlanacaktýr. Ayrýca uygulamanýn yapýldýðý kamu kuruluþlarý ve kamu kurumlarý araþtýrma merkezlerinin de staj için öðrencilere olanak sunacaktýr. açýklamasýný aktardý; hatýrlattý. Üniversitede yaþanan geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini ve hayata geçirdiði projelerden, Çorum da yer alan bir firma olarak büyük memnuniyet duyduklarýný, üniversiteyle kurumsal olarak iþ birliðine açýk olduklarýný, bu kapsamda baþta otomotiv sektörü olmak üzere þirket bünyesinde bulunan diðer alanlarda da iþ birliði yapabileceklerini belirten Karakaþlar Grup Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Karakaþ, þirketleri bünyesinde deðiþik iþ kollarýnda yarý zamanlý çalýþma imkâný saðlayabileceklerini, üniversite ile her türlü iþ birliðine hazýr olduklarýný dile getirerek Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn ziyaretlerinden memnun olduklarýný kaydetti.

5 Akþemsettin Camii çevresi cazibe merkezi olacak Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük boþ alaný park yapacak. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan Akþemsettin Camii yanýna park yapýlacak. Modern park cami çevresini ca açýklamaya göre, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Akþemseddin Camii'nin Çorum'un silüetini deðiþtirdiðini ve þehrin ilk dört minareli camisi olduðunu ifade edere böyle güzel bir caminin etrafýnýn da camiye yakýþýr olmasý için çalýþtýklarýný söyledi. Hazýrladýklarý proje ile caminin doðusunda bulunan 6376 m2 alana sahip boþ alaný oturma banklarý, süs havuzlarý ve yeþil alanlarý ile güzel bir park yapacaklarýný vurgulayan Alper Zahir, "Belediyemiz þehrin her tarafýndan alt yapý ve parkyeþil alan çalýþmalarýný hýzla sürdürüyor. Akþemseddin Camii'miz Çorum'un simgesi oldu. Etrafýný güzelleþtirmek de bizlere nasip oldu. Ýhalesini gerçekleþtirdiðimiz parký 2,5 ay içerisinde inþallah halkýmýzýn kullanýmýna sunmuþ olacaðýz" dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, park yapýmýnýn tamamlanmasý ile birlikte yetiþmiþ aðaç ve bitki çalýþmalarýna baþlayacaklarýný sözlerine ekledi. ABD li gençler Çorum a geliyor Amasya Kültür ve Eðitim Derneði (AKED) ile Turkish American Youth & Education Foundation (TAYEF) iþbirliðiyle hazýrlanan Yurt Dýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý destekli Kültürünü Yaþatan Þehirler Kültürünü Yaþayan Gençler Projesi kapsamýnda Amerika'dan 30 Türk genci Amasya da bir düzü ziyarette bulundu. Projeyle yurt dýþýnda yaþayan yaþ aralýðýnda eðitimine devam eden gençlerin Türkiye ile baðlarýný güçlendirmek, kendi öz kültürlerini yerinde tanýmalarýna, Amasya, Tokat, Samsun, Çorum, Ankara, Çanakkale ve Ýstanbul un tarihi ve kültürel mekanlarýný görmelerine olanak saðlayacak dil, kültür ve medeniyet temalý ziyaret düzenlendiðini belirten Amasya Kültür ve Eðitim Derneði Dernek Baþkaný Vildan Güneþ Aygün, Konuklarýmýz Amasya Sultan Bayezid Külliyesi, Minyatür Amasya, Amasya Kalesi, Ferhat ile Þirin Müzesi, Þehzadeler Müzesi, Planetaryum, Sabuncuoðlu Týp ve Cerrahi Tarihi Müzesi gibi mekanlarý ziyaret edip ayrýca bir ABD li gençler Türkiye yi geziyor. düðüne de katýldýlar dedi. Projenin baþvuru sahibi ortaklarý TAYEF- Turkish American Youth & Education Foundation (Amerika) Vakýf Baþkaný Ayhan Özmekik'e, projeyi destekleyen Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklarý Baþkanlýðý na ve AKED Dernek Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Örgüt e teþekkür eden Vildan Güneþ Aygün, Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun Davos ta katýldýðý bir programda Amasya için Huzurlu ve doðanýn bir parçasý olarak tatil geçirmek ve nehir, dað ve þehrin bir arada olduðu bir yer görmek isterseniz size Amasya þehrini öneririm sözlerinin Amasya nýn tanýtýmý için çok önemli olduðunu söyledi. (ÝHA) ABD li gençleri Bakan aðýrladý ABD li gençleri Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç aðýrladý. Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, "Kültürünü Yaþatan Þehirler Kültürünü Yaþayan Gençler Projesi'' kapsamýnda Amerika Birleþik Devletleri nden gelen Türk gençleri kabul etti. Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, Amasya Kültür ve Eðitim Derneði (AKED) ile Turkish American Youth & Education Foundation (TAYEF) iþbirliði ile düzenlenen "Kültürünü Yaþatan Þehirler Kültürünü Yaþayan Gençler Projesi'' kapsamýnda Amerika'dan Türkiye'ye gelen 30 Türk genci bakanlýk merkez binasýnda aðýrladý. Kabulde Bakan Çaðatay Kýlýç, kendisini ziyaret eden gençlerle yakýndan ilgilenerek, sorularýný cevapladý. Bakan Kýlýç, ziyaret sonrasý gençlere çeþitli hediyeler verip, fotoðraf çektirdi. Baþbakanlýk Yurt Dýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý nca desteklenen, "Kültürünü Yaþatan Þehirler Kültürünü Yaþayan Gençler Projesi'', yurtdýþýnda eðitim gören yaþ aralýðýndaki gençlerin, Türkiye ile baðlarýný güçlendirmeyi ve öz kültürlerini yerinde tanýmalarýný saðlamayý amaçlýyor. ABD den Türkiye ye gelen gençler, "Kültürünü Yaþatan Þehirler Kültürünü Yaþayan Gençler Projesi'' kapsamýnda, Amasya, Tokat, Samsun, Çorum, Ankara, Çanakkale ve Ýstanbul un tarihi ve kültürel mekanlarýný ziyaret edecekler. (ÝHA) PERÞEMBE 30 TEMMUZ BAÞSAÐLIÐI Odamýz Üyelerinden SM Aysel ÖZTÜRK ün vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir, Merhumeye Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Mekaný cennet olsun. (BASIN:122778) Çorum Belediyesi yol, tretuar ve asfalt yapým çalýþmalarýna hýzla devam ediyor. Ata Caddesi ne modern yol Çorum Belediyesi yol, tretuar ve asfalt yapým çalýþmalarýna hýzla devam ediyor. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, yapýlan planlama doðrultusunda ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalýþma yapan Çorum Belediyesi, Ata Caddesi'nde de yol yapýmý ve kaldýrým yenilenme çalýþmalarýný sürdürüyor. Sona gelinen çalýþmalarý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir de yakýndan takip ediyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Ata Caddesi'nde diðer altyapý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný, kaldýrým çalýþmalarýnýn ise devam ettiðini belirterek asfaltlama çalýþmalarýnýn da kýsa sürede tamamlanacaðý bilgisini verdi. Yol, altyapý ve tretuvar çalýþmalarýnda bölge sakinlerinin gösterdiði anlayýþa da teþekkür eden Alper Zahir, yapýlan çalýþma ile Ata Caddesi'nin daha modern görünüme kavuþacaðýný kaydetti. Çorum'un ihtiyaçlarý doðrultusunda yol ve alt yapý çalýþmalarýna hýz kesmeden devam edeceklerini belirten Zahir, "Ata Caddesi'nin Bahabey Caddesi ile Ekin Caddesi arasýnda kalan 900 metrelik bölümü yetersiz ve oldukça ekþimiþti. Yolun önce altyapýsýný tamamladýk. Tretuvar çalýþmalarýný da kýsa süre içerisinde tamamlayacaðýz. Asfalt çalýþmalarýmýzda tamamlandýðýnda 20 metre geniþliðinde modern bir yol olacak" dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, caddenin hafta sonuna kadar tamamlanarak trafiðe açýlacaðýný sözlerine ekledi. Çalýþmalarý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir takip ediyor. ÇORUM SMMMO Yönetim Kurulu

6 6 PERÞEMBE 30 TEMMUZ Ýmam Hatip ler büyüyor Kýsa adý ÇORÝMDER olan Çorum Ýmam Hatip Ziyaret hakkýnda bilgi Ayhan Boyraz, þöyle dedi: Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði yöneticileri, "Bizler imam hatip ortaokullarýný ciddi manada önemsiyoruz. Ýmam hatip mensubiyeti ve mesleki derslerdeki yeni açýlan imam hatip ortaokullarýný ziyaret ederek hayýrlý olsun temennilerini iletti. Dernek Baþkaný Ayhan eðitim imam hatip ortaokullarýnda baþlýyor. Ýlimizde þu Boyraz baþkanlýðýnda düzenlenen ziyarete bazý okul ana kadar 5 olan ortaokulumuza yenilerinin katýlmýþ olmasý bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Halkýmýzýn okul- müdürleri ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getiren larýmýza teveccühü bizi ayrýca mutlu ediyor ve yeni okul müdürleri, bir dizi talepleri dernek yöneticileri ile okullarýmýzýn açýlmasýna vesile oluyor. Bizler dernek paylaþtý, fikir alýþveriþinde bulundular. Binalarýn fiziki olarak yeni açýlan okullarýmýzý görmek, fiziki imkânlarýný yerinde incelemek, idarecilerine madden ve manen þartlarý hep beraber gezilerek yerinde görüldü. yanlarýnda olduðumuzu göstererek ilk ziyaretimizi gerçekleþtirdik. Ýdarecilerimizin heyecanlarýný ve gayretlerini görmek bizleri mutlu etti. Onlara yeni yapýlanmalarýnda baþarýlar diliyor, nitelikli öðrenci yetiþtirebilmeleri için elimizden gelen her türlü imkâný onlarýn emrine sunacaðýmýzý, çocuklarýmýz için gereken herþeyi yapacaðýmýzý mutlulukla taahhüt ediyoruz." Çorum'da ilçeler dahil tüm okullarý tek tek gezeceklerini belirten ÇORÝM- DER Baþkaný Ayhan Boyraz, "Baþta heyecanlarýný ÇORÝMDERyöneticileri yenhi açýlan Ýmam hatip Ortaokullarýný ziyaret etti. gördüðümüz ve emeklerini bu konuda esirgemeyen, bizleri sýcak karþýlayýp okullarýnda misafir eden Merkez Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürümüz Rýdvan Çiçek ve TOKÝ Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Karaca'ya teþekkür ediyoruz. Bu okullarýmýzýn açýlmasýný talep eden velilerimize, kaydolacak öðrencilerimize, gayret gösteren idarecilerimize ve özellikle Milli Eðitim Müdürlüðümüze þükranlarýmýzý sunar, eðitim camiamýza ve yavrularýmýza hayýrlý olsun diyoruz. dedi. Okullarýn fiziki durumlarý hakkýnda bilgi alýndý. Bekiroðlu Ýl Baþkanlarý Toplantýsý na katýldý AK Parti Ýl Baþkanlýðý ndan yapýlan açýklamada, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nun Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun baþkanlýk edeceði Ýl Baþkanlarý Toplantýsý na katýlacaðý bildirildi. AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, 30 Temmuz Perþembe partisinin il baþkanlarý ve belediye baþkanlarýyla görüþecek. AK Parti Genel Merkezi'nde ilk olarak saat 09.00'da 81 ilin il baþkanlarý ile toplantý yapacak olan Baþbakan Davutoðlu, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun da katýlacaðý toplantýda, hem koalisyon süreci, hem de ülkede yaþanan son geliþmeler hakkýnda il baþkanlarýný bilgilendirecek. denilen açýklamada, ayrýca Davutoðlu nun baþkanlýðýnda düzenlenecek ikinci toplantýya da partili belediye baþkanlarý, gençlik ve kadýn kollarý baþkanlarý, il genel meclisi baþkanlarýnýn katýlýmý ile geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsý yapýlacaðý duyuruldu. (Haber Merkezi) Ýskilip ten tebrik ziyareti AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýl Genel Meclis Üyeleri Üzeyir Esenkaya ve Yusuf Kaya, Baþkanlýk Divanýnda yeniden görev alan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Ýskilip AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, ziyarette yaptýðý konuþmada, Ýlçemize vermiþ olduðunuz katký ve desteklerden dolayý teþekkür ediyoruz. Bütün projelerimiz sayenizde gerçekleþmeye devam ediyor. Yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýk Divaný'na seçilmenizden dolayý tebrik ederiz" dedi. Rumi Bekiroðlu AK Parti Ýskilip Ýlçe yöneticileri Milletvekili Uslu yu ziyaret etti. Teröre lanet þehitlere rahmet Büro Memur Sen Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, terörü lanetlerken þehitleri rahmetle andýklarýný bildirdi. Cengiz, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Ülkemizin birlik ve beraberliðini, kardeþliðimizi bozmak isteyenlerin düzenlediði terör olaylarý devam ediyor. Son olarak Muþ'ta düzenlenen terör olayýnda Malazgirt Ýlçe Jandarma Komutaný Jandarma Binbaþý Arslan Kulaksýz, eþi ve kýzýnýn gözleri önünde saldýrýya uðradý. Binbaþý Arslan Kulaksýz, hastanede hayatýný kaybederek þehit oldu. Yaþanan terör olaylarý göstermektedir ki, Güçlü Türkiye hedefi, ülke olarak birlik ve beraberliðimiz, her dönem olduðu gibi bu günlerde de küresel güçleri ve onlarýn yerli iþbirlikçilerini, maþalarýný rahatsýz etmiþtir. Türkiye, tarihi ve kültürel olarak baðlarýnýn bulunduðu Ortadoðu'da yaþanan kýrýlma, çatýþma, kamplaþma ve iç savaþlarýn derinleþmesi ve sürmesi adýna yürütülen faaliyetlerin içine çekilmek istenmektedir. Terör örgütlerinin ismi farklý olsa da, hedefi ortaktýr. Hedef, bölgesinde huzuru, demokratik kültürü, kardeþlik ve birlik iklimiyle öne çýkan Türkiye'nin yolunu kesmek, Güçlü ve Büyük Türkiye yolculuðunu sona erdirmektir. Ülkemizde terör ve çatýþma odaklý bir iklim deðiþikliði planlayanlar bilmelidir ki, hevesleri kursaðýnda kalacaktýr. Çünkü Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Ülkemizin batýsýndan doðusuna, kuzeyinden güneyine kadar bir ve beraberdir, kardeþtir. Böyle de olmaya devam edecektir. Milletimizin acýsý, yasý, teröre karþý tavrý ortaktýr. Milletimiz, birlik ve beraberliðimize, kardeþliðimize zarar verecek, terör olaylarýný gerçekleþtirenleri ve iþbirlikçilerini sevindirici eylem ve söylemlerde bulunmamalarý konusunda hassas davranmalýdýr. Asýrlardýr süren birlik ve beraberliðimizi bozmak isteyenlere karþý devletin ilgili birimlerinin azami gayret ve hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Yaþanan terör saldýrýlarýnýn faillerinin en kýsa sürede yakalanarak yargý önüne çýkarýlmalýdýr. Erdoðan Cengiz Bu duygu ve düþüncelerle Büro Memur-Sen olarak terör olaylarýnda hayatýný kaybeden tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý diliyoruz." Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Metin Feyzioðlu, Çorum da misafir oldu. Feyzioðlu Çorum a misafir oldu Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Metin Feyzioðlu, Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar ile birlikte Muþ'un Malazgirt ilçesinde uðradýðý hain saldýrý sonucu þehit olan Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Arslan Kulaksýz'ýn Merzifon'ýn Ortaova köyünde düzenlenen cenaze törenine katýldý. Türkiye ye yeni bir siyaset þart CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, yaptýðý yazýlý basýn açýklamasý ile gündeme dair deðerlendirmelerde bulundu. 7 Haziran seçimlerinin ardýndan hükümetin henüz kurulamamasýnýn da yaþanan terör olaylarýnda etkili olduðunu belirten Yýldýrým, Ýçinden geçmekte olduðumuz kritik süreç toplumsal barýþýn tehdit altýnda olmasý, ekonomik kriz riski ve kapýmýza dayanan savaþ tehlikesi, Türkiye nin bir an önce güçlü bir hükümete kavuþmasýný gerektiriyor. Cumhuriyetimizin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi tüm zor durumlarda olduðu gibi þimdi de parti çýkarlarýný deðil, ülkenin ve halkýmýzýn geleceðini öne almaktýr. dedi. Türkiye nin içte ve dýþta ciddi sorunlarla karþý karþýya olduðunun bilincinde olduklarýný ve Cumhuriyet Halk Partisi nin sorun olan deðil sorun çözen parti olduðunu vurgulayan CHP Ýl Baþkaný Yýldýrým, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi; 6.5 milyon iþçimiz var, 6.5 milyon iþsizimiz var, emeklilerin durumunu zaten hepimiz biliyoruz. Çiftçi ürettiðinin karþýlýðýný alamýyor, genç iþsizlik oraný %20 lerde, her 5 gencimiz maalesef iþsiz. Dolayýsýyla yeni yasama döneminde hükümetin oluþmasýnda ciddi sorunlarla karþý karþýya olduðunu biliyoruz. Dýþ politikada da ciddi açmazlarýmýz var. Bakýnýz Suriye konusu gündemde duruyor. En baþtan beri Suriye politikasýnýn yanlýþ olduðunu söyledik ve bedelini de terörle ödedik. Cilvegözü nde, Reyhanlý da, Suruç ta olaylar oldu. Bütün sorunlarý biz yaþadýk, Türkiye yaþadý. 2 milyon üstünde Suriyeli, nerede olduðunu kimse bilmiyor belki 3 belki 5 milyon Suriyeli var. Þimdi acaba Suriye ye girelim mi girmeyelim mi? Suriye ye hangi gerekçe ile gireceðiz? Akan kan yetmedi mi? Þimdi sýra Mehmetçiðin kanýna mý geldi? Yazýk günah deðil mi bu ülkeye binlerce insan öldürüldü. AKP nin yanlýþ politikalarý nedeniyle terör örgütleri bizim komþumuz oldu. Þimdi þikâyet ediyorsunuz, zamanýnda uyarmýþtýk. Devlet akýlla yönetilir, bilgi ile yönetilir, birikimle yönetilir. Kin ve öfkeyle devlet yönetilmez. Sadece Suriye mi? Hayýr gidin Libya ya sorunumuz var, Irak la sorunumuz var, Ýran la sorunumuz var, Rusya ile sorunumuz var. Þimdi ne yapmalýyýz? 7 Haziran da seçimler oldu hiçbir parti tek baþýna iktidar olamadý, dolayýsýyla bir koalisyon doðal olarak baþladý, geçen 13 yýlýn faturasý bize çok aðýr oldu. Etnik kimliði dolayýsýyla, yaþam tarzý veya inancýndan dolayý hiçbir vatandaþý ötekileþtirmemek, hiçbir siyasi partiyi yok saymamak gerekir. Partilere CHP de üyelik listeleri askýya çýktý CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, seçim süreci çerçevesinde üye listelerinin askýya çýktýðýný belirterek listenin 3 Aðustos Pazartesi gününe kadar askýda kalacaðýný söyledi. Üye listesinde 8 bin 550 üyenin bulunduðunu kaydeden Suludere, listenin 3 Aðustos Pazartesi günü saat Gürsel Yýldýrým TBB Baþkaný Feyzioðlu cenaze dönüþü Çorum'da Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar'ýn misafiri oldu. Baro Baþkaný Akpýnar, sosyal medya hesabýndan yaptýðý duyuruda, TBB Genel Baþkaný Feyzioðlu'nu aðýrlamaktan keyif ve onur duyduklarýný söyledi. oy veren bütün vatandaþlarýmýzýn oylarýný deðerli kabul ediyoruz, hiçbir vatandaþý þu partiye oy verdin ya da neden þu partiye oy vermedin diye suçlama hakkýný kendimizde görmüyoruz çünkü demokrasi saðlýklý iþlemelidir. Kurulacak koalisyon hükümeti 14 temel ilke doðrultusunda kurulmalý: 1- Hukukun üstünlüðü, vatandaþýn can ve mal güvenliðinin saðlanmasý, makul þüphe ile hapse atýlmamalý Eylül darbe hukukundan Türkiye nin arýndýrýlmasý, % 10 barajý ve YÖK denilen belanýn kalkmasý, siyasi partiler yasasýnýn deðiþtirilmesi, lider sultasýnýn kalkmasý. 3- Siyasi ahlâk yasasý 4- Refahýn tabana yayýlmasý, 17 milyon yoksulun olduðu bir Türkiye yi kabul etmiyoruz, yoksulluðu tarihe gömmek zorundayýz. Güçlü bir sosyal devlet oluþturulmalý. 5- Bu ülkenin Cumhurbaþkaný anayasal sýnýrlar içine çekilmeli. 6- Devlette çift baþlýlýk olmaz, Cumhurbaþkanýnýn örtülü ödenek kullanma hakký yoktur. 7- Yeniden, sýfýrdan saðlýklý, tutarlý bir dýþ politika, barýþ eksenli bir dýþ politika, Türkiye de de, dünyada da barýþý savunacaðýz. Barýþý, kardeþliði dostluðun üzerine dýþ politikayý bu eksende oluþturacaðýz. 8- Bu ülkenin gençliði siyasetten çok çekti. Bu ülkenin gençliði yanlýþ siyasi politikalar nedeni ile bedel ödedi. Hala gençleri potansiyel suçlu olarak görüyorlar, bunu kabul etmiyoruz. Gençlerimiz, bütün dünya için umut ve gelecektir. 9- Yasakçý bir devlet anlayýþýný kabul etmiyoruz. Konuþan Türkiye, üreten Türkiye ancak o zaman güçlü olabilir düþüncesini özgüce ifade eden bir Türkiye. 10- Özgür medya istiyoruz. Gazeteci özgürce yazabilmeli, tutuklu gazeteci istemiyoruz. Gazeteci kalemini almalý özgürce yazabilmeli ve siyasetçi de ondan ders almalý, yasakçý bir Türkiye olmamalý. 11- Vergi denetimi siyasal araç olarak kullanýlmamalý, vergi denetimi siyasi sopa olarak iktidarýn elinde olmamalý. 12- Kamu maliyesi kesinlikle þeffaf olmalý. 13- Özgürlükçü, demokratik bir anayasa yapýlmalý. 14- Hiçbir yolsuzluk dosyasý kapatýlamaz, bütün yolsuzluk dosyalarý açýlmalý. Yeni bir anlayýþý, yeni bir siyaseti Türkiye ye getirmek zorundayýz ve bütün bunlardan ortaya çýkan bir gerçek var, Cumhuriyet Halk Partisi sorun olan de askýdan kalkacaðýný belirtti. 15 Aðustos ile 6 Eylül 2015 tarihleri arasýnda belirlenen günlerde mahallelerde delege seçimlerinin yapýlacaðýný da belirten Suludere, Ekim ayý içerisinde de Ýlçe Kongresi seçim sürecinin yaþanacaðýný söyledi. Ali Rýza Suludere Oðuzlarlý öðrenciler kampa girecek Orhan Ateþ Oðuzlar Belediyesi, baþarýlý 60 lise öðrencisini kampa gönderiyor. Belediye Baþkaný Orhan Ateþ in giriþimleri sonucu, Sarýyer Belediyesi ve Oðuzlar Belediyesi arasýnda yürütülen kardeþ belediyecilik projesi kapsamýnda baþarýlý lise öðrencileri arasýndan 60 kiþilik bir grup 3-7 Aðustos tarihleri arasýnda Ýstanbul Sarýyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesislerinde yapýlacak olan eðitim kampýna katýlacak. Baþkan Ateþ, daha önce de ayný proje kapsamýnda ortaokul öðrencilerinin gönderildiði bu tür sosyal faaliyetlerin devam edeceðini söyledi.

7 Þizofren dehþeti! PERÞEMBE 30 TEMMUZ Kavþakta zincirleme kaza, 2 yaralý Çorum'da þizofren hastasý olduðu iddia edilen bir kiþi satýrla uyuyan babasýnýn boðazýný keserek öldürdü. Olay, Karakeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, þizofren hastasý olduðu öne sürülen Hasan K. (33), odasýna girdiði babasý Ýsmail K.'nýn (59) boðazýný satýrla kesti. Olayýn ardýndan polisi arayan Hasan K., babasýný yaraladýðýný belirterek ihbarda bulundu. Ýhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve saðlýk görevlileri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan talihsiz adam kaldýrýldýðý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Olay anýnda evde bulunan ve uyuduklarý sýrada polis ekiplerinin geliþiyle olayý duyduklarý öðrenilen Ýsmail K. nýn eþi ve kýzýnýn ise sinir krizi geçirmeleri üzerine hastaneye sevk edildiði öðrenildi. Cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla cinayetin iþlendiði evde gözaltýna alýnan þüpheli ifadesi alýnmak üzere emniyete götürülürken, olayda kullanýlan suç aleti de muhafaza altýna alýndý. Olayýn ardýndan gözaltýna alýnan Hasan K., emniyetteki sorgusunun ardýndan adli makamlara sevk edildi. Emniyet Müdürlüðü nden çýkartýlan zanlý, gazetecilerin Babanýzý neden öldürdünüz sorusunu yanýtsýz býrakýrken, "Piþman mýsýnýz" sorusuna ise "Hayýr" cevabýný verdi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. (ÝHA) Sahte parada yeni model Anýz yangýný hayvan çiftliðine sýçradý Ýsmail K. Sahte parada farklý modeli uygulamaya geçiren kalpazanlarýn yeni oyunu, küçük miktarlarý paralar üzerine kuruldu. EROL TAÞKAN Sahte parada farklý modeli uygulamaya geçiren kalpazanlarýn yeni oyunu, küçük miktarlarý paralar üzerine kuruldu. Üzerinde açýkça "GEÇERSÝZ- DÝR" yazmasýna raðmen, ikiye katlý durumunda gerçek parayý andýran 20 TL'leri piyasada kullanan sahtekarlarýn en gözde kurbanlarý yaþlýlar oldu. Genel olarak 100'lük ve 200'lük banknotlarýn sahte olup olmayacaðý yönünde tedbir geliþtiren esnaf, küçük miktarlarýn sahte olabileceði yönünde bir endiþe taþýmýyor. Ýnsanlarýn bu ihmallerini deðerlendiren yeni model kalpazanlýk türü, þu günlerde 20 TL'lik banknotlarla sürdürülüyor. Para bozdurma ya da küçük tutarlý alýþveriþlerde kullandýklarý sahte 20 TL'nin üzerindeki "GEÇERSÝZDÝR" ibaresi farkedildiðinde ise, kendisinin de farkýnda olmadýðý, baþka bir alýþveriþten para üzeri olarak kendisine verildiðini dile getiren sahtekarlar, yakayý ele verdiklerinde bu yolla kendilerini temize çýkarmaya çalýþýyor. Hüseyin Bek'e ait mandýraya sýçrayan anýz yangýný erken fark edilerek bir facianýn önüne geçildi. Çorum-Ankara karayolu üzerinde dün meydana gelen anýz yangýný bir hayvan çiftliðine sýçrarken, mandýrada bulunan 250'ye yakýn büyükbaþ hayvan yanmaktan son anda kurtarýldý. Hüseyin Bek'e ait mandýraya sýçrayan anýz yangýný erken fark edilerek bir facianýn önüne geçildi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Baþkan Vekili Recep Gür ve Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun, Mandýra sahibi Hüseyin Bek'i ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletiler ve yangýn hakkýnda bilgi aldýlar. ÇESOB Baþkaný Kýlýç, bilinçsizce yakýlan anýzlarýn baþta elektrik direkleri olmak üzere, tarla içerisindeki canlýlara ve tarla çevresinde faaliyet gösteren küçük ve büyükbaþ hayvan çiftliklerine zarar verdiðini ifade ederek, tarla sahiplerinden anýzlarýný yakmamalarýný istedi. Kýlýç, mandýradaki 250'ye yakýn büyükbaþ hayvanýn büyük tehlike atlattýðýný da belirterek, Hüseyin Bek'e geçmiþ olsun temennisinde bulundu. Kurþunlamaya 6 gözaltý Benzin yüklü týr devrildi Çorum'da akaryakýt yüklü tankerin þarampole devrilmesi sonucu yaþanan kazada 1 kiþi yaralandý. Kaza, Ankara-Samsun karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Kýrýkkale rafinerisinden yüklediði benzini Niðde'ye götürmekte olan B.G. idaresindeki 51 AY 249 plakalý tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada sürücü B.G. yaralandý. Yaralý sürücü Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Benzin yüklü TIR ýn etrafýnda geniþ güvenlik önlemleri alýnarak, itfaiye ekipleri çaðrýldý. Ýtfaiye ve jandarma Zanlý dün polis tarafýndan adli makamlara sevk edildi. Çorumlu ailenin altýnlarýný çaldýlar Olayla ilgili suç aletleri ele geçirildi. Çorum merkezde bazý baðevi, oto ve iþyerlerinin kurþunlanmasý, tehditle para istenilmesi olaylarý ile ilgili olarak çalýþma baþlatan Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðüne baðlý ekipler, 6 þüpheliyi yakaladý. Yakalanan B.B., S.B., S.Þ., S.B., M.B. ve Y.A. isimli þahýslarýn üzerlerinde, ikametlerinde ve iþyerlerinde yapýlan aramalarda; 7.65 mm çapýnda tabanca, otomatik tüfek, pompalý tüfek, kurusýký tabanca, çeþitli çapta mermi, av fiþeði, metalik kelepçe, kar maskesi, plastik jop ve biber gazý ele geçirildi. Þüpheli þahýslar hakkýnda gerekli tahkikata baþlandý. Akaryakýt yüklü tankerin þarampole devrilmesi sonucu yaþanan kazada 1 kiþi yaralandý. ekipleri tankerin orta kýsmýndan sýzan benzin için tedbir aldý. Yaklaþýk 10 saat süren kurtarma çalýþmalarý nedeniyle Ankara- Samsun karayolu zaman zaman araç trafiðine kapatýlýrken, tankerde bulunan benzinin baþka bir tankere tahliye edilmesinin ardýndan TIR bölgeden kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (ÝHA) Samsun'da bir plaj önündeki park halinde otomobilden altýn bilezik ve bozuk para çalan ayný aileden 4 kiþi, gittikleri ilde kendi aralarýnda kavga edince polise yakalandý. Olay, Ýlkadým ilçesi Fener Plajý önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ýskenderunlu olduklarý öðrenilen A.E.(37), eþi Þ.E., oðullarý S.E.(19) ve E.E.(17) 01 plakalý minibüsle Samsun'a geldiler. 4 kiþilik aile, Çorum'dan Samsun'a gezmeye gelen R.K.'ye ait otomobilin kelebek camýný kýrýp içinde M.A.'ya ait çantadan 2 adet altýn bilezik ve bir miktar bozuk para çaldýlar. Hýrsýz aile daha sonra Samsun'dan Zonguldak'a gittiler. Aile Zonguldak otogarý yanýnda kendi aralarýnda kavga edince olaya polis müdahale etti. Polis, ailenin hýrsýzlýk suçundan suç kayýtlarýnýn olduðunu tespit edince minibüslerinde ve üzerilerinde arama yaptý. Yapýlan aramada Samsun'dan çalýnan altýn bilezikler ele geçti. Zonguldak polisi Türkiye geneli çalýntý bilezikler üzerinde araþtýrma yaparken fotoðrafýný çektiði altýn bilezikleri Samsun Emniyet Müdürlüðü'ne gönderdi. Çalýntý bilezikler teþhis edilince Samsun'dan giden polis, 4 kiþilik aileyi gözaltýna aldý. Yaþý küçük olan þüpheli, Çocuk Þube Müdürlüðü'ne teslim edilirken, diðer 3 kiþi ise Samsun Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Bürosu'nda sorgulandý. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen anne-baba ve 2 çocuðu çýkarýldýklarý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklanarak Samsun Kapalý Cezaevi'ne gönderildi. (ÝHA) Dumlupýnar ve Melik Gazi Caddeleri'nin kesiþti kavþakta 3 aracýn karýþtýðý zincirleme kaza meydana geldi. Saat 16,00'da meydana gelen kazada, M.Z.'nin (30) kullandýðý 19 AJ 166 plakalý otomobil, ilk önce A.D.'nin (48) kullandýðý 19 T 0808 plakalý ticari taksi ile çarpýþtý. Çarpmanýn etkisi ile savrulan M.Z. otomobili ile ikinci kez de B.B.'nin (29) kullandýðý 19 KL 357 plakalý otomobille çarpýþtý. Zincirleme yaþanan kazada araç sürücüleri M.Z. ve M.B. kazayý hafif yaralanmayla atlattý. (Haber Merkezi) Az kalsýn kolu kopuyordu Küçük Sanayi Sitesi'nde yaþanan bir iþ kazasýnda, kolunu þeride kaptýran bir iþçi yaralandý. Çalýþtýðý þerit testerede iþini bitirdikten sonra, makinanýn þartelini kapatmak için uzanan M.K. (33), hýzla dönen çelik þeride sol kolunu kaptýrdý. Ani bir reflekse kendini kenara atarak kolunu þeritten kurtarmayý baþaran talihsiz iþçi kolundan yaralandý. Yaralý iþçinin tedavisi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tamamlandýktan sonra taburcu edildi. (Haber Merkezi) Her iki kazada da yolcular yaralandý Gazi Caddesi nde meydana gelen iki aracýn çaprýþtýðý kaza ile Kargý Yolu nda yaþanan iki aracýn karýþtýðý kazada, araçta bulunan yolcular yaralandý. Þehir içi ve þehir dýuþý faretmeksizin pek çok kazada sürücüden ziyade yolcularýn yaralanýyor olmasý, emniyet kemerinin takýlý olmamasý ile baðlantýlanýrken, trafik görevlileri emniyet kemerinin önemine bir kez daha vurgu yaptý. Gazi Caddesi ndeki kazada M.D. (33) nin kullandýðý 06 PS 075 plakalý otomobil, Z.Ö. (34) nün kullandýðý 34 CIH 34 plakalý araçla çarpýþtý. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö. (35) isimli bayan yaralandý. Öte yandan Kargý-Tosya Yol Kavþaðý nda yaþanan bir diðer kazada da 06 FYU 17 plakalý araçta yolcu olarak bulunan S.Y. (49), S.E. (52) ve F.A. (70) yaralandý. (Haber Merkezi) Traktör devrildi sürücü aðýr yaralý Osmancýk ta yaþanan trafik kazasýnda, traktörü ile tarlasýndan evine dönen A.B. (53) devrilen traktörün altýnda aðýr yaralandý. Engebeli arazide traktörü deviren A.B. aðýr yaralý olarak kaldýrýldýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Traktörle TIR a çarptý; 1 aðýr Sungurlu da traktörü ile yolun kenarýnda arýza nedeniyle park eden TIR a çarpan traktördeki 71 yaþýndaki yolcu aðýr yaralý olarak hastaneye kaldýrýldý. Önceki gün Sungurlu-Yorgalý mevkiinde yaþanan üzücü kaza, saat 13,00 te meydana geldi. Traktörü ile Alembeyli Köyü ne giden Ç.Y., (70) arýza nedeniyle yol kenarýna park eden TIR a çarptý. Yaþanan kazada traktörde yolcu olarak bulunan 71 yaþýndaki M.G. kazada aðýr yaralandý. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlan M.G., tedavi edilmek üzere yoðun bakýma alýndý. (Haber Merkezi)

8 8 PERÞEMBE 30 TEMMUZ Saðlýk Sen in taleplerini sýraladý HURÞÝT BOZKURT Hükümetle yapýlacak toplu görüþmeler öncesinde Memur Sen Konfederasyonu'na baðlý Saðlýk Sen Çorum Þubesi taleplerini sýraladý. Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn çalýþma koþullarý ve haklarýný içeren toplu sözleþme hususlarýný içeren basýn açýkmlamasý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde gerçekleþtirildi. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Saðlýk Sen'in toplu sözleþme þartlarýný sýralarken, taleplerin yoðunluðu dikkat çekti. '3 milyon üyemizle masadayýz "Memur-Sen Konfederasyonu olarak yaklaþýk 2.5 milyon üye, Saðlýk Sen olarak ise 500 bin üye ile saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanýmýzýn çalýþma koþullarý ve haklarý için, önümüzdeki hafta baþýndan itibaren toplu sözleþme masasýnolacaklarýný belirten Saatcý, son günlerde artan terör olaylarýna dikkat çekti. 'Þehitlerimizi dua ve rahmetle anýyoruz' Aileleri ile birlikte 10 milyondan fazla insanýn geleceðini ilgilendiren toplu sözleþme müzakerelerinin adalet ve hakkaniyet temelinde sonuçlanmasýný dileyerek konuþmasýna baþlayan Saatcý, açýklayacaklarý toplu sözleþme taleplerinin, Türkiye genelindeki il teþkilatlarý ve on binlerce üyelerinin katýlýmýyla 81 ilde hastane önlerinde kamuoyu ile paylaþýlacaðýný söyledi. Saatcý, sadece taleplerini deðil, Suruç'ta sönen hayatlarý, kahpece pusularla þehit edilen askerleri, polisleri dualarla anmak, saðlýk çalýþanlarýný kaçýracak, ambulanslara ve saðlýk kurumlarýna saldýracak kadar vahþileþen terör saldýrýlarýný kýnamak için de toplandýklarýný aktardý. Milletten vefa istediler Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn tabandan tavana iþleyen istiþare süreçleri ile hazýrladýðý, biraz toplu sözleþme talepleri, 74 milyon ülke insanýnýn duyarlýlýðýný ve desteðini hak ettiðini savunan Saatcý,þöyle devam etti: "Her gün ailesini ihmal edip hastasýna yoldaþ, yaþlýsýna evlat, engellisine destek ve kimsesize aile olan saðlýk ve sosyal hizmet çalýþaný, artýk milletimizin vefasýný hissetmek istiyor. Kamu hizmeti tanýmýný; taþýdýðý riskler ve sorumluluklarýyla birlikte '24 saat esaslý hayata hizmet þekline dönüþtürerek devletin alicenaplýðýný, onurunu temsil eden þefkat kahramanlarý artýk devletinin adaletini hissetmek istiyor. 'Saðlýk çalýþarlarý güven istiyor' 500 bin saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanýný, sað salim evine dönmesi duasýyla iþine uðurlayan, devletine, milletine emanet eden aileleri, onlarýn saðlýklý, huzurlu ve güven içinde çalýþtýklarýndan emin olmak istiyor. Yaþatmak için savaþ verdiðimiz bir alanda hayatýmýzý tehdit eden yüzlerce risk altýnda iþimizi yapmaya çalýþýyoruz. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal tabanlý riskler nedeniyle saðlýk; en tehlikeli iþler kategorisinde yer alýyor. Üstüne her geçen gün artan þiddet belasýnýn da maðdurlarý olmaya devam ediyoruz. Terörün saðlýk çalýþanlarý ve kurumlarýný vahþice hedef aldýðý günler yaþýyoruz. Bütün bu olumsuzluklara ragmen saðlýk hizmetlerini aksatmadan, hiçbir tehdide boyun eðmeden hem devletimizin, hem de mesleðimizin onuruna sahip çýkarak görevimizi yerine getiriyoruz. Bunun karþýlýðýnda da devletimizden saðlýklý, huzurlu ve hakkaniyetli çalýþma koþullarý temin etmesini istiyoruz. Ancak maalesef ortaya konulan fedakarlýða raðmen, sergilenen bürokratik duyarsýzlýk saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýný yaralamaktadýr. Umudumuzu kýrmaktadýr. 'Bürokrasi emek hazýmsýzlýðý yaþýyor' "Biz bugüne kadar sergilenen duyarsýzlýðý Kamu Ýþveren Kurulunun yakalandýðý bir hastalýk olarak görüyoruz. Devletin en tepesinin, cumhurbaþkanýmýzýn talimatýna raðmen iki yýlda yýpranma payý hakkýný vermeyen bürokrasinin emek hazýmsýzlýðý yaþadýðýný düþünüyoruz. Bu yüzden toplu sözleþme masasýna saðlýk çalýþanlarýnýn Kamu Ýþveren Kurulu için hazýrladýðý gördüðünüz bu reçeteyi götürüyoruz. Buradan deðerli basýnýmýz huzurunda Kamu Ýþveren Kuruluna sesleniyoruz. Saðlýk çalýþanlarýnýn hazýrladýðý talepler; Adalet duygusunu canlandýracak tablet, Haksýzlýðý ortadan kaldýracak pastil, Þiddet olaylarýna karþý devlet kurumlarýnýn ufkunu açacak enjektör, Daha da önemlisi emeðe saygýyý güçlendirecek etken maddelerden oluþan güçlü bir þuruptur. Toplu Sözleþme Masasýna Saðlýk-Sen olarak 90'ýn üzerinde taleple gidiyoruz.bu taleplerin pek çoðu yýllarca ihmal edilen sorunlara çözüm amaçlýyor. Bu taleplerimizin bir kýsmýný müsaadenizle sizlerle paylaþmak istiyorum. Saðlýk çalýþanlarýnýn döner sermaye tavan katsayýlarý artýrýlmalýdýr Döner sermaye tavan oranlarý hekim dýþý saðlýk çalýþanlarý için 1,5'dan 2'ye, riskli birimler için 2'den 2,5'a çýkarýlmalýdýr. Saðlýk Çalýþanlarýnýn Döner Sermaye Katsayýlarý Artýrýlmalýdýr Hastanelerde, Saðlýk Müdürlüklerinde ve Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüklerinde görev yapanhemþire, ebe, saðlýk memuru, laborant, saðlýk teknisyeni gibi tüm saðlýk hizmetleri sýnýfý çalýþanlarýn, genel idari hizmetler sýnýfý çalýþanlarýn, teknik hizmetler sýnýfý çalýþanlarýn ve yardýmcý hizmetler sýnýfý tüm saðlýk çalýþanlarýnýn kadro unvan katsayý oranlarý 0,10 puan artýrýlmalýdýr. Ýzinlerde Döner Sermaye Kesintisi Yapýlmamalýdýr. Döner sermaye daðýtýlýrken 5 güne kadar olan izinler, çalýþýlmayan günden sayýlmamalýdýr. Bu sayede 5 gün izin alan hekimlerde TL, saðlýk çalýþanlarýnda TLoranýnda kayýp yaþanmayacak. Daðýtýlabilir Döner Sermaye Hesabýnda Hazine Hissesi Oraný %15'ten %1'e Düþürülmeli Ve Döner Sermaye Tutarý Komisyonun Ýnisiyatifinden Çýkarýlmalýdýr. Pratisyen Tabip, Diþ Tabibi Ve Üçüncü Basamak Saðlýk Tesislerinde Çalýþan Uzman Hekimlerin Döner Sermaye Katsayýlarý Artýrýlmalýdýr. Ek ödemeler emekliliðe yansýtýlmalýdýr Devlet bir yandan kaçak istihdam ve kayýt dýþý ücretle mücadele ederken diðer yandan kendi çalýþanýna Saðlýk Sen Çorum Þubesi hastane bahçesinde açýklama yaptý. ek ödeme adý altýnda ödediði ücreti sosyal güvenlik sistemine dahil etmeyerek çalýþanlarýn emekli olduklarýnda hak kaybý yaþamasýna sebep olmaktadýr. T Tüm saðlýk çalýþanlarýna yýpranma payý verilmelidir Neredeyse tamamý sosyal güvenlik mevzuatýna göre "tehlikeli çok riskli" hizmet grubunda çalýþan saðlýk çalýþanlarýnýn tamamýna Cumhurbaþkanýmýzýn verdiði talimatta olduðu gibi 5 yýla 1 yýl yýpranma payý hayata geçirilmelidir. 375 Sayýlý KHK'deki sabit ek ödeme oranlarý, hizmet kolumuzdaki tüm saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý için 20 puan artýrýlmalýdýr. 20 puanlýk artýþýn karþýlýðý ise 158 TL'dir. Diðer kamu kurumlarýnda ek ödemeler gelir vergisine tabi olmazken, Saðlýk Bakanlýðý'nda döner sermaye bütçesinden verildiði gerekçesiyle gelir vergisi matrahýna tabi tutulmasý saðlýk çalýþanlarýnda maðduriyete neden olmaktadýr Üniversite Hastanelerinde Çalýþanlarýn Döner Sermaye Katsayýlarý Artýrýlmalýdýr. Üniversite hastanelerinde çalýþan saðlýk personelinin hizmet alaný kadro unvan katsayýlarý ve tavan katsayýlarý artýrýlmalýdýr. Hekim dýþý saðlýk çalýþanlarýna döner sermayeden verilecek asgari ek ödeme oraný artýrýlmalýdýr. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nda görev yapan tüm kamu görevlilerine her ay en yüksek devlet memuru maaþýnýn yüzde 10'u oranýnda sosyal hizmet tazminatý ödenmelidir. Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnýn merkez teþkilatýnda çalýþanlara en yüksek devlet memuru maaþýnýn yüzde 15'i oranýnda ilave özel hizmet tazminatý verilmelidir. Bu sayede hitap ettikleri kurum çalýþanlarýnýn altýnda ücret alma adaletsizliðinin önüne geçilecek. Türkiye Hudut Ve Sahiller Genel Müdürlüðü Personeline En Yüksek Devlet Memuru Maaþýnýn Yüzde 15'i Oranýnda Ýlave Özel Hizmet Tazminatý Ödenmelidir Pratisyen hekim iken 5. ve 6. Hizmet bölgesinde mecburi hizmetini tamamlayanlarýn uzman hekimlik ve yan dal uzmanlýðý mecburi hizmet süreleri yüzde 50 azaltýlmalýdýr. Söz konusu illerde çalýþan tüm saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödeme oranlarý artýrýlmalý ve bölgede iki yýl hizmeti olan çalýþanlara da en yüksek devlet memuru aylýðýnýn yüzde 200'ü oranýnda ödül verilmelidir. Askeri saðlýk tesislerinde görev yapan tüm sivil memurlara, en yüksek devlet memuru aylýðýnýn yüzde 20'si oranýnda ek özel hizmet tazminatý verilmelidir. Kanunda belirtilen uzman hemþire ve uzman ebe olma þartlarýný taþýyanlara özel hizmet tazminatý 20 puan artýrýmlý ödenmelidir. Tüm kamu çalýþanlarýnýn sabit ek ödemesi mevcutken ve tabip olan sözleþmeli yöneticiler de sabit ücret alýyorken tabip dýþý sözleþmeli yöneticilerin sabit ek ödemeden faydalanamamasý önemli bir haksýzlýktýr. Saðlýk Bakanlýðýnda görev yapan hekimlerde olduðu gibi üniversite ve adli týp çalýþaný hekimlere de sabit ek ödeme verilmelidir Çalýþma modellerinin genelinde gece çalýþmalarýnýn karþýlýðý farklý ücretlendirilirken, saðlýk çalýþanlarý normal mesayinin birim karþýlýðýndan çok daha düþük nöbet ücreti almaktadýr. Çalýþanlarýnýn yarýsýndan çoðu bayan olan ve büyük bir kýsmý da nöbet esaslý çalýþan saðlýk çalýþanlarý için 24 saat açýk olan kreþ hizmeti en önemli ihtiyaçlardandýr. Kreþ hizmetinin saðlanamadýðý durumlarda büyükþehirlerde 300, diðer illerde 250 TL kreþ yardýmý yapýlmalýdýr. Riskli Birimlerin Kapsamýnýn Geniþletilmeli Ve Komisyonlarda Görevli Çalýþanlara Ek Puan Verilmelidir. Malumunuz üzere, kamu görevlilerinin Genel Yetkili Konfederasyonu ve temsilcisi Memur-Sen olarak, genel mali taleplerimizi geçtiðimiz gün sizlerle paylaþmýþtýk. Kýsa bir hatýrlatma yapacak olursak; 2016 yýlýnda; Birinci Altý Ayda %8, ikinci Altý Ayda %8 ve 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere taban aylýðýna 150 TL Zam yýlý ekonomik Büyüme Oranýnýn %50'si ve üç aylýk dönemlerdeki büyüme oranlarý kadar Refah Payý artýþý+ Enflasyon farký istiyoruz yýlýnda; Birinci Altý Ayda %7, ikinci Altý Ayda %7 ve 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere taban aylýðýna 100 TL Zam yýlýnda üç aylýk dönemlerdeki ekonomik büyüme oraný kadar Refah Payý artýþý + Enflasyon farký istiyoruz. Gelir Vergisi Kaynaklý Maaþ Kayýplarýnýn Telafisi; Kamu görevlilerinin yýl boyunca %15 vergi diliminde vergi ödemesini ve bunu aþan tutarýn iþveren tarafýndan karþýlanmasýný istiyoruz yýlýnda sonra göreve baþlayan kamu görevlilerine 1 derece verilmesini istiyoruz. 500 bin Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþaný adýna paylaþtýðýmýz toplu sözleþme reçetemizin hayýrlar getirmesini diliyor, baþta medyamýz olmak üzere bütün kamuoyunu birkez daha saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýmýzýn haklarýna sahip çýkmaya davet ediyorum. KESK, yüzde 25 zam istiyor BURAK YALÇIN Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK), yýllarýný kapsayan toplu sözleþme taleplerini ve eylem programlarýný Defterdarlýk Binasý önünde basýn açýklamasý eylemiyle duyurdu. AK Parti döneminde kamu emekçilerinin ortalama yüzde 25'lik bir kaybý olduðunu belirten KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Tüm Bel Sen Çorum Þube Baþkaný Nevzat Veldet, bu kaybýn karþýlanmadýðý hiçbir artýþ oranýnýn kamu emekçilerinin alýn terinin ve emeðinin karþýlýðý olmayacaðýný söyledi. Veldet, KESK'in ve KESK'e baðlý sendikalarýn da taleplerini Devlet Personel Baþkanlýðý'na ilettiklerini vurguladý. KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet'in sýraladý talepler þöyle: 1) En düþük maaþ alan kamu emekçisinin (13. Derecenin 1. kademesindeki hizmetli) maaþý TL' ye yükseltilmelidir. Bununla birlikte kamu emekçilerine aylýk 290 TLaile/eþ yardýmý, çocuk baþýna aylýk 232 TLçocuk yardýmý, aylýk 276 TL yemek yardýmý, aylýk 395 TL kira yardýmý, ulaþým için aylýk abonman bilet, asgari ücret tutarýnda yýlda iki ikramiye ödenmelidir. 2)4688 sayýlý yasa ILO NORMLARINA ve AÝHM kararlarýna göre düzenlenerek, özgür toplu sözleþme ve grev hakký tanýnmalýdýr. 3)Özelleþtirilmeler durdurulmalýdýr. Sözleþmeli, taþeron esnek kuralsýz çalýþma yasaklanmalý, 4/b, 4/c kadroya alýnmalý, herkese güvenceli iþ ve gelecek saðlanmalýdýr. 4)Ayrýmsýz tüm çalýþanlarý kapsayan yeni bir Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý yapýlmalý, Meslek hastalýklarý tanýmlanmalýdýr. 5)Kamu ve özel sektör dâhil tüm çalýþanlarýn ücretlerinin asgari ücret tutarýndaki kýsmý vergiden muaf tutulmalý, üzerindeki miktar için vergi kesintisinin en alt sýnýrýna sabitlenmelidir. 6)Tüm ek ödemeler emekliliðe ve emekli aylýðýna yansýtýlmalýdýr. Çalýþanlara verilen promosyon tüm emeklilere de verilmelidir. 7)Anayasa Mahkemesinde kazandýðýmýz otuz yýlý aþan hizmetler için ikramiye ödenmesi kararýnýn ilgili tarihten önce emekli olanlarý da kapsayacak þekilde yasal düzenleme yapýlmalýdýr. 8)TÝS sonuçlarýndan etkilenen emeklilerin de toplu sözleþme masasýnda temsiliyeti saðlanmalýdýr. 9)Kamu emekçilerine siyaset yapma yasaðý kaldýrýlmalýdýr. 10)Ek ödemeleri düzenleyen 666 Sayýlý KHK ile yaratýlan ücret adaletsizliði ve maðduriyetler giderilerek, ayný unvanda farklý kamu kurumlarýnda çalýþan tüm kamu emekçilerine eþit ücret ödenmelidir. 11)Baþta öðretmenler olmak üzere lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergeleri 3600'e, önlisans mezunu olanlarýn 3000'e çýkarýlmalý, ek gösterge adaletsizliðine son verilmelidir. 12) Kadrolaþma, sürgün, rotasyon, soruþturma, mobbing, mülakat gibi ayrýmcýlýk yaratan bütün uygulamalara son verilmelidir. 13)Ýstihdam, terfi ve unvan deðiþikliklerinde cinsiyet eþitliði saðlanmalýdýr. 14)Kadýn kamu emekçilerine; çalýþma yaþamýnda uygulanan ayrýmcýlýk, mobbing, baský ve þiddete son verilmeli, uygulayanlar hakkýnda etkili cezai yaptýrýmlar getirilmelidir. 15)Engelli kamu emekçilerinin çalýþma koþullarý iyileþtirilerek, engel durumlarýna uygun iþlerde çalýþtýrýlmalarý saðlanýr. 16)En az 50 çalýþanýn bulunduðu iþyerlerinde ücretsiz nitelikli anadilinde hizmet verecek kreþ ve bakýmevleri açýlmalýdýr. 17)Ýdarenin kamu emekçileri üzerinde çeþitli yöntemlerle uyguladýðý baskýlar son bulmalý, ayrýmcý politikalardan vazgeçilerek özgür örgütlenme ortamý saðlanmalýdýr. 18)Kamu hizmetleri herkese parasýz, eþit, nitelikli, ulaþýlabilir ve anadilinde olmalýdýr. Kamu hizmetleri iþletmecilik esaslarýna göre deðil, toplumsal fayda gözeterek saðlanmalýdýr. 19)AKP-MEMUR SEN Toplu Satýþ Sözleþmesi sonucu olarak kamu emekçilerinin 2014 yýlý için alamadýklarý enflasyon farkýndan kaynaklý kaybý karþýlanmalýdýr. Diðer yandan; 2012 yýlýndan bugüne kadar gerçekleþtirilen Kamu Personeli Danýþma Kurulu Toplantýlarýnda (KPDK) konfederasyonlar ve kamu iþvereni olarak üzerinde mutabýk kalmamýza, hatta yasa taslaklarý dahi hazýrlanmasýna raðmen bugüne kadar bir arpa boyu yol alýnmayan; 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan personele bir derece verilmesi, Disiplin cezalarýnýn affý ve yeniden düzenlenmesi Yardýmcý hizmetler sýnýfýna ek gösterge verilmesi, 4/C'li sözleþmeli personele kadro verilmesi, 4/B'li ve 4/C'li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyasý verilmemesi, Misafir sanatçýlarýn iþ güvencesinin saðlanmasý, Kadýn istihdamýnýn artýrýlmasýna yönelik tedbirler alýnmasý Baþta olmak üzere çözüme kavuþturulmayan konularýn TÝS masasýnda karara baðlanarak çözülmesini istiyoruz. KESK olarak her zaman halktan toplanan kaynaklarýn halk için kullanýlmasý için mücadele sürdürdük. Ýþyerlerinde ve alanlarda emekçilerin temsilcisi olarak bu talebi yükselttik. Bu toplu sözleþme döneminde de kamu emekçilerinin haklarýnýn hükümet ve yandaþ konfederasyonu tarafýndan gasp edilmemesi için mücadeleyi yükselteceðiz. Bu kapsamda; 1- Gücünü iþyerlerinden ve örgütlü mücadeleden alan Konfederasyonumuz 29 Temmuz Çarþamba günü iþyerleri önünde yapýlan basýn açýklamalarýyla birlikte TÝS masalarý kuracaktýr. Ýþyerleri önlerinde kurulacak TÝS masalarý 31 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecektir. 2- Ýþyerinde çalýþanlara ve merkezi yerlerde halka dönük ayrý ayrý bildiriler daðýtýlacaktýr. 3- Kadýn taleplerinin TÝS masasýnda yok sayýlmasýný reddediyoruz. Ýþyerlerinde kadýn TÝS taleplerinin görünür ve etkin kýlýnmasý amacýyla iþyerlerinde kurulacak TÝS masalarýndan biri mor masa olacak ve özgün kadýn taleplerimiz dillendirilecektir. 4- Toplu sözleþme görüþmelerinin baþlayacaðý 3 Aðustos Pazartesi günü Çalýþma bakanlýðý önünde yapýlacak merkezi eylem için, KESK Genel Meclisi üyeleri, KESK'e baðlý sendikalarýmýzýn þube ve temsilciliklerindeki yürütme, denetleme ve disiplin kurulu üyelerimiz baþta olmak üzere tüm üyelerimiz Ankara'da olacaklardýr. Sendikalý olsun olmasýn, tüm kamu emekçilerini mücadeleyi büyütmeye, geleceðimize sahip çýkmaya ve kamu emekçilerinin gerçek temsilcisi KESK etrafýnda kenetlenmeye çaðýrýyoruz.'' DES in TÝS beklentisi Aðustos ayýnda baþlayacak toplu sözleþme pazarlýðýnýn geçen yýllarda olduðu gibi bu yýl da hezimet ile sonuçlanmamasý gerektiðini söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak, "Toplu sözleþmeler muhtemelen yeni hükümet kurulmadan önce baþlayacaða benziyor. Bu nedenle Toplu Sözleþme masasýna oturacak sendika temsilcilerini dikkatli ve ciddi olmaya, memurun ve emeklisinin hakkýný korumaya hükümeti de insaflý olmaya davet ediyorum" dedi yýlý için 600 TL, 2017 yýlý için ise 750 TL zam istediklerini ifade eden DES Çorum Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak, açýklamasýnda þunlarý söyledi; REEL ENFLASYON MEMUR ZAMLARINI GEÇTÝ! TÜÝK tarafýndan açýklanan enflasyon oranlarý, 2014 yýlý için memurlara yapýlan 123 TL zammýn, 2015 yýlý için yapýlan yüzde 3'lük maaþ artýþýnýn yetersiz kaldýðýný, memur ve emeklisinin enflasyon maðduru olduðunu ortaya koymuþtur. Memur ve emeklilerinin uðradýðý bu zararýn telafisi için toplu sözleþme süreci önemli bir fýrsattýr. Bu fýrsatý hem yetkili sendikalarýn hem de hükümetin insaf ve vicdan ile hareket edip çok iyi deðerlendirmesi gerekiyor. MEMUR MAÐDUR EDÝLDÝ! Mutfakta ve zorunlu, zaruri ihtiyaçlarda gerçekleþen enflasyonun memur ve emeklisinin aldýðý maaþ artýþýnýn üzerine çýktýðýný herkes görüyor ve dünya âlem biliyor. Bu yýlbaþýnda enflasyon artýþýna baðlý ilave zam yapýlmasý gerekirken geçmiþ toplu sözleþme hükümleri gerekçe gösterilerek zam yapýlmamýþtýr. Bu nedenle ve yaþanan maðduriyetin telafisi anlamýnda bu yýl KESK Þubeler Platformu Defterdarlýk Binasý önünde açýklama yaptý. Ýbrahim Býçak Aðustos ayýnda yapýlmasý gereken toplu sözleþmelerin bu talep ve haklý baskýlar doðrultusunda sonuçlanmasýný istiyoruz. Aksi halde memur maaþ zammýnýn unvanlar itibariyle memurlara çok düþük oranlarda yansýmasý durumu ve enflasyon artýþ oranýnýn yapýlan zammýn üzerinde gerçekleþmesi hali 2016 ve 2017 yýllarýnda da memurlarýn maðduriyetine neden olmaya devam edecektir. TALEPLERÝMÝZ Tüm memurlara 2016 yýlý için 600 TL, 2017 yýlý için ise 750 TL zam istiyor enflasyonun yüksek çýkmasý durumunda ek artýþ yapýlmasýnýn karar altýna alýnmasýný istiyoruz. Ayrýca son 10 yýlýn tazminin yapýlmasý baþta olmak üzere 2016 ve 2017 yýllarýnda Türkiye'nin büyüme oraný kadar memur ve emeklilerinin maaþ ve ücretlerine de artýþ yapýlmasýný istiyoruz. 19. Milli Eðitim Þurasýnda çýkarttýðýmýz karar üzere öðretmenlerin ek göstergelerinin 3 bin 600'e yükseltilerek, nöbetlerin ücretlendirilmesini ve yine ek ders ücretlerinin 20 TL yapýlmasýný talep ediyoruz. Memur maaþ göstergelerinde yaþ sýnýrý olmaksýzýn çocuk yardýmýnýn 250 TL'ye çýkarmasýný istiyoruz. Kreþ hizmetinin sunulmadýðý kurumlarda çalýþan kamu görevlilerine de aylýk 250 TL kreþ yardýmý yapýlmalýdýr. ÝLO standartlarýnda sendika yasasý istiyoruz. Ayrýca katýlýmcý - nitelikli demokrasi ve Türk siyaseti için memurlara siyasete katýlma hakký verilmesi de taleplerimiz arasýndadýr.

9 Aþýrý sýcaklara dikkat! Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü nden Vücut ýsýsý dakirülür. Küçük kýzarýk- olunmalýdýr. rakterize bir tablodur. sýklýkla bebeklerde gö- dýþarý çýktýðýndan emin yapýlan açýklamada, artan hava sýcaklýðý ne- üstüne çýkabilir. Güneþ lýkla boyun, göðüs, dirka içerisinde C lýklar þeklindedir. Sýk- Kapalý alanlar iyi deniyle vatandaþlarýn veya sýcak çarpmasý sek iç yüzü gibi kývrým havalandýrýlmalýdýr. daha dikkatli davranmalarý gerektiði belirtimezse kalýcý hasara ve- acil olarak tedavi edil- yerlerinde görülür. Kýzarýk bölgeler kuru tucereler perde vb. gü- Güneþ gören pentulmalý, daha serin ve neþliklerle gölgelendirilmelidirlerek, sýcaklýðýn yüksek olduðu saatlerde lir. Bilinç kaybýndan saðlanmalýdýr. ya ölüme neden olabi- daha az nemli ortam dýþarý çýkmamalarý istendimasý durumunda iyi- yükselmemesi için sýk önce tedaviye baþlan- Vücut ýsýsýnýn Güneþin geç dönem etkileri: Güneþ Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýk- yüksektir. Bu durumda mümkün olmadýðý duleþme þansý oldukça sýk duþ alýnmalý; bunun ýþýnlarýnýn saðlýk üzerine oldukça önemli lamada þu bilgilere yer kiþinin ateþi 39.4 C rumlarda ayaklar, eller, olumlu etkileri mevcuttur. Uzun süre ma- verildi; üzerindedir, deri kuru, yüz ve ense soðuk suyla ýslatýlmalý veya silin- kýrmýzý ve sýcaktýr, terleme yoktur, bulantý melidir. AÞIRI SICAK- ruz kalýndýðýnda olumsuz etkiler de ortaya çý- LARDA ALINMASI kusma, baþ aðrýsý, baþ Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az GEREKEN ÖNLEM- kabilir. Ciltte erken dönmesi, göz çukurlarýnýn belirginleþmesi litre (12-14 su LER yaþlanma, gözde katarakt geliþimi, deri kan- Hava sýcaklýðýnda ve görme netliðinin bardaðý) sývý tüketilmelidir. olan artýþ, nemdeki artýþ ile birlikte daha faznin ortaya çýkmasý bu seri ve güneþ lekeleri- bozulmasý ile komaya kadar gidebilen þuur la etkili olmaktadýr. olumsuz etkilerindendir. yaðlý peynirler, zeytin Kahvaltýda az bulanýklýðý veya kaybý Gerekli önlemler alýnmadýðý zaman insan AÞIRI SICAKvardýr. ve taze sebzeler bulunmalý, kafein içeren içe- Ýlk yardýmda; kiþi saðlýðýný olumsuz olarak etkileyebilmekte MA TEDBÝRLERÝ LARDAN KORUNhemen serin ve hava cekler yerine de süt, akýmý olan bir yere meyve suyu, ýhlamur ve çeþitli saðlýk problemlerini de beraberin- alýnmalý, sýký giysileri Günün en sýcak ve kuþburnu gibi bitki gevþetilmeli, soðuk su saatlerinde ( çaylarý tercih edilmelidirde getirmektedir. Sýcaklýk ve nem artýþýna veya soðutucularla 16.00) mecbur kalýnmadýkça dýþarý çýkýl- (vantilatör, klima vb.) baðlý olarak vücut ýsýsý Yaðlý besinlerin ve soðutulmaya çalýþýlmalý, bulantýsý yoksa ve Dýþarýda bulunulmamalýdýr. artmakta ve metabolizma bu yeni duruma ketiminden kaçýnýlma- yaðda kýzartmalarýn tü- bilinci açýksa su ve tuz duðunda açýk renkli, uyum saðlamaya çalýþmaktadýr. Normalde sývý yaðlar kullanýlmalý; yemeklerde bitkisel kaybýný gidermek için hafif, bol ve sýký dokunmuþ kumaþlardan 1 litre su -1 çay kaþýðý terleme ile vücut ýsýsý lýdýr. Yemekleri piþirirken kýzartma ve kavur- karbonat -1 çay kaþýðý yapýlan giysiler tercih dengede tutulmaya çalýþýlýr. Ancak aþýrý sýma yerine haþlama, ýz- tuz karýþýmý sývý ya da edilmeli; geniþ kenarlý soda içirilir ve en yakýn ve hava delikleri olan caklarda sadece terleyerek vücut ýsýsý den- veya az suda piþirme gara, kendi suyunda saðlýk kuruluþuna götürülmelidirneþin zararlý ýþýnlarýn- þapka giyilmeli ve gügede tutulamaz. Yaþlýlar, bebekler ve kronik Sýcak bitkinliði: dan koruyan güneþ yöntemleri uygulan- gibi saðlýklý piþirme hastalýðý olanlarda terleme mekanizmasý ile Uzun süre aþýrý sýcaða gözlüðü kullanýlmalýdýrmalýdýr. vücut ýsýsýnýn dengede tutulmasý her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oraný yüksekse terleme suretiyle vücut ýsýsý yeterli düzeyde düþmeyebilir. Ayrýca þiþmanlýk, herhangi bir hastalýða baðlý yüksek ateþ, aþýrý sývý kaybý (dehidratasyon), kalp hastalýðý, ruh ve sinir hastalýðý, alkol ve uyuþturucu madde kullanýmý ile tedavi amaçlý bazý ilaçlarýn (tansiyon düþürücü- uzmanlar risk grubundaki vatandaþlara sýcaktan korunma uyarýsý yaptý. ler, idrar söktürücüler maruz kalma ve yeterli Dýþarýda çalýþmasý Vücut direncini vb.) kullanýmý da sýcak miktarda sývý almamaya baðlý su ve mineral oldukça güneþ altýnda yeterli miktarda vita- gerekenler mümkün artýrmak ve vücudun havalarda terlemeyi etkileyen diðer faktörlerdendir. Bu gibi durumlir. Daha sýklýkla yaþlýya, aþýrý hareketlerden ný saðlamak için bol kaybýyla meydana ge- korunmasýz kalmamamin ve mineral almasýlarda yükselen vücut larda, yüksek tansiyonu olanlarda ve güneþ içeren sulu gýdalar al- meyve tüketilmelidir. kaçýnmaya, sýk sýk tuz miktarda sebze ve ýsýsý beyin ve diðer hayati organlarda hasara altýnda çalýþanlarda görülür. Güneþ çarpmasýlermaya dikkat etmelidir- Terleme ile artan yol açabilir. sývý ve mineral kaybýnýn önlenmesi için her nýn daha hafif þekli Aþýrý sýcaklardan Güneþ ýþýnlarýnýn olup hayati tehlike en çok etkilenen gruplar: dört yaþýndan kü- ( ) denize la miktarlarda sývý alýn- dik geldiði saatlerde zamankinden daha faz- yoktur. çük çocuklar, yalnýz Sýcak kramplarý: girilmemeli ve güneþlenilmemelidir. Bu samalýdýr. yaþayan 65 yaþ ve üzerindeki yaþlýlar, bakýda terlemeye baðlý olaatlerin dýþýnda denize Aþýrý aktivite sonucun- Sývý alýmýnda su içmek esas olmakla beraber, su dýþý sývý alýma ihtiyacý olanlar, hamileler, aþýrý kilolular, ve tuz kaybý meydana neþten koruyucu krem rak vücutta hýzlý bir su girmek isteyenler gümýnda kahve, çay ve açýk alanda çalýþanlar, gelir. Düþük tuz seviyeleri kaslarda sýcak törlü) kullanmalý, þap- süt, ayran ve meyve (en az 15 koruma fak- gazlý içecekler yerine kronik hastalýðý (þeker hastalýðý, kalp-damar kramplarýna neden olabilir. Kramp meydana rekli koruyucu önlemcih edilmelidir. Eðer ka ve gözlük gibi ge- suyu gibi içecekler ter- hastalýklarý, beyin-damar hastalýklarý, psikolojik hastalýklar, kronik birkaç saat fiziksel ak- kesintisiz güneþlenme- alýmý kýsýtlanmýþ veya geldikten sonra en az leri almalý ve uzun süre doktor tarafýndan sývý solunum sistemi hastalýklarý, karaciðer hastalý, bir saat içerisinde Yoðun fizik akti- kullanýlmasý söz konutivitede bulunulmamamelidir. idrar söktürücü ilaç lýklarý, böbrek hastalýklarý) olanlar, sürekli saðlýk kuruluþuna baþ- sabah ve akþam saatle- baþvurmak gerekir. geçmezse en yakýn vite spor yapmak için su ise ilgili doktora ilaç (özellikle tansiyon vurulmalýdýr. ri tercih edilmeli, her Mide kramplarýna düþürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uy- Uzun süreli güneþ ýþý- az 2-4 bardak sývý alýn- çok soðuk ve buzlu Güneþ yanýklarý: bir saatlik spor için en neden olabileceði için ku ilaçlarý) kullanan kiþiler, sokak çocuklarý meydana gelir. Deri kývitelerden kaçýnýlmalýmemelidirðýna maruz kalmakla malýdýr. Aðýr fizik akti- içecekler tercih edil- ve evsizler, alkol ve zarýk, aðrýlý ve aþýrý derecede sýcaktýr. Eðer dýr. Kafein, alkol ve madde baðýmlýlarýdýr. etkilenen kiþide ateþ, Risk altýndaki yetiþkinler ve yaþlýlar, içeren içecekler vücut- fazla miktarda þeker Özellikle kronik bül (su toplanmasý) ve hastalýðý bulunan ve þiddetli aðrý varsa veya günde en az iki kez güneþ veya sýcak çarpmabýna yol açtýðý için tütan daha fazla sývý kay- yalnýz yaþayan yaþlýlar 1 yaþýndan küçükse en en çok risk taþýyan yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr. dir. Bebekler ise bu Dýþarýda ve açýkta sý yönünden izlenmeliketilmemelidir. gruptur. Güneþ yanýðý olan yerler soðuk suyun altýna AÞIRI SICAK- açýdan daha sýk izlenmelidir. tüketiminden kaçýnýl- satýlan yiyeceklerin, LARIN SAÐLIK tutulmalý, yað, salça, ÜZERÝNE ETKÝLERÝ yoðurt ve diþ macunu Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar malý, çabuk bozulma Güneþ veya sýcak vb. maddeler kesinlikle riski olan besinler (et, yumurta, süt, balýk vb.) çarpmasý: Aþýrý sýcaða sürülmemeli, büller kapalý ve park etmiþ açýkta bekletilmemeli, maruz kalma sonucu patlatýlmamalýdýr. araçlarda kesinlikle býrakýlmamalýdýr. Araç- besinlerin hazýrlanmasý beden ýsýsýný ayarlayan Sýcak döküntüsü ve piþirilmesi aþamalarýnda hijyen kurallarý- terleme mekanizmasýnýn bozulmasýna baðlý havalarda aþýrý terlesa dahi park edildikten (Ýsilik): Sýcak ve nemli larýn iç ýsýlarý, klima olna özen gösterilmelidir. olarak vücut ýsýsýnýn meye baðlý olarak derinin tahriþidir. Her yaþta yükselmektedir. Araç çok kýsa süre sonra düþürülememesi ile ka- görülmekle birlikte terk edilirken herkesin Örtüaltý Sebze Yetiþtiriciliði kursu tamamlandý. Çorum Ýþ Kur Ýl Müdürlüðü ve Mecitözü Halk Eðitim Merkezi iþbirliðinde bayanlara yönelik düzenlenen Örtüaltý Sebze Yetiþtiriciliði kursu tamamlandý. Doðla köyünde düzenlenen sertifika törenine Mecitözü Belediye Baþkaný Ünayl Yavuz, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Murat Tezcan, ve kursiyerler katýldý. Mecitözü Öz Bölgesi Köyleri ve Havalisi Toplumsal Derneði Kalkýndýrma Derneði Baþkaný Ýsmail Kurt, kursun dernekleri tarafýndan organize edildiðini belirterek, bölgede sebze yetiþtiriciliðinin modern sisteme geçiþinin ilk adýmýný attýklarýný söyledi. Sebzeciliðin bölgenin en önemli gelir kaynaklarýndan birisi olduðunu vurgulayan Kurt, Bölgede mevsimine göre gün önce ürün alabiliyoruz. Bu önemli bir süre demektir. Modern sisteme geçiþle hem daha çok ürün alacaðýz hem de daha rahat üretim yapacaðýz. Kursiyelermiz ayrýca sera üreticiliðinin öncüleri olacaklar dedi. Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Murat tezcan ise, Doðla köyü ile birlikte diðer köylerde de seracýlýðýn yaygýnlaþmasý ve bilinçli bir üretim yapýlmasý için çalýþmalar yaptýklarýný dile getirdi. Özgüven PERÞEMBE 30 TEMMUZ Sebze yetiþtiren üreticiye sertifika Sertifika töreni Mecitözü nün Doðla köyünde düzenlendi. Konuþmalarýn ardýndan kursu bitiren 23 kursiyere sertifikalarý protokol üyeleri tarafýndan verildi. Tezcan, köylerden talep geldiði taktirde bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da kurs açmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Belediye Baþkaný Ünal Yavuz ise, köylerde kadýnlarýn hayatýn her alanýnda yer aldýðý için bu tür kurslarýn modern tarýmýn geliþmesinde etkili olacaðýna iþaret Saygý deðer Hakimiyet okurlarý, bir hafta.:: KARÝYER ::. Herþeyden korkar oluyoruz ve içimizde bulunan giriþimcilik ruhunu yok ediyoruz. aradan sonra tekrar sizlere kavuþturan Rabbime þükürler ediyor, ülkemizde devam eden Özgüven ile hayattaki baþarýlarýmýzýn terör olaylarýnýn bir an önce bitmesini yüce doðru orantýlý olarak birbirini tamamladýðý Allah tan niyaz ediyorum. Bu haftaki konumuz özgüven. Özgüven eksikliði nedir? ta. Bizler baþarýlý olduðumuz, üzerinde defa- göz önünden kaçýrýlmamasý gereken bir nok- sorusuna da cevap arayacaðýz. larca alýþtýrma yaptýðýmýz bir konuda daha az ÖZGÜVEN NEDÝR? hata yapma olasýlýðýna sahibiz. Sizlere hata Özgüven, bireyin kendisinden memnun yapmayacaðýmýzý söylemiyorum ama gerçekten böyle bir durumda heyecanýmýzý daha Fuat AYKAÇ olmasý kendisiyle ve çevresiyle barýþýk yaþamasý demektir. Yaþam Koçu iyi kontrol ettiðimiz için daha baþarýlý oluruz. Çünkü biz önceki yaþantýlarýmýzda bir deneyim kazanmýþ, artýk tecrübe sahibi olmuþuz- Diðer yandan özgüven eksikliði ise; kendinden þüpe duymak, pasifik, boyun eðme, aþýrý dur. Dolayýsýyla herhangi bir konuda, ne kadar çok çalýþýrsak ve baþarýlý olursak, özgüvenimiz de o oranda uyum gösterme, yalnýzlýk, eleþtirilere karþý hassas olma, güvensizlik, depresyon ve sevilmediðini hissetmek gibi kavramlarla tanýmlanabilir. artmaktadýr. Aþaðýlýk duygusu, umutsuzluk gibi duygular genellikle evde, okulda veya iþte yaþadýðýmýz ÖZGÜVEN EKSÝKLÝÐÝ NASIL GELÝÞÝR? kimi olumsuz yaþam deneyimlerinden sonra ortaya Kendini ve yeteneklerini çok acýmasýz bir þekilde eleþtirmek, olaylarýn sonuçlarýný gerçekte olduklabanýz size saðlýklý ve destekleyici bir çevre saðlaya- çýkar. Örneðin, siz büyüme aþamasýndayken anne-barýndan daha kötü bir þekilde deðerlendirmek. Gerçekçi olmayan hedefler belirleme, baþarýsýzlýk korkusu, aþýrý koruyucu olabilirler. Sonuç olarak kendiniz hakmamýþ olabilir. Size karþý çok eleþtirel, talepkar veya hayal kýrýklýðý gibi olumsuz olaylarý bir deneyim gibi kýnda olumsuz düþünmeye baþlarsýnýz. Ben yapamam, yapamayabilirim derken yapmasamda olur algýlamaktansa, bunlarýn üzerinde fazla durmak örneðin: öðrencinin bir dersinden kaldýðýnda kendini sadece bir dersten kalmýþ iyi bir insan olarak düþünmektumundan da etkilendiði için kendini yetersiz, pasif düþüncesiyle bocalayýp kalan birey, ailenin baskýcý tutense iþe yaramaz, baþarýsýz, biri olarak düþünmesi. görerek ifade yollarýný týkayarak baþarýsýzlýða sürüklenecektir. Kendini baþarýsýz gören birey ise okulda ar- Bunu biraz açarsak hepimiz zaman zaman ah ben ne beceriksizim, benden adam olmaz, zaten bu iþi kadaþlarýna, iþ hayatýnda meslektaþlarýna küçük düþme endiþesiyle karþý karþýya kalarak korku, ümitsizlik baþarsaydým alim olurdum gibi bir sürü olumsuz yüklemeler yapmýþýzdýr. Kendimize esasýnda bu yüklemelerimiz gelecekte gerçekten bize pahalýya mal ol- Haftaya özgüvenimizi nasýl artýrýrýz konusunu ve güvensizlik yaþayacaktýr. makta bizleri pasif, çekingen, özgüveni olmayan arka paylaþmak üzere hepinize saðlýk huzur ve baþarýlý bir planda kalmayý tercih eden bireyler haline getiriyor. hafta diliyor, saygýlar sunuyorum. etti. Kadýnlarýn hassas ve titiz bir yapýya sahip olduklarýný kaydeden Yavuz, kadýnlarýn bu becerilerini eðitimle donattýklarýnda daha baþarýlý olacaklarýnýn altýný çizdi. Konuþmalarýn ardýndan kursu bitiren 23 kursiyere sertifikalarý protokol üyeleri tarafýndan verildi. (ÝHA)

10 10 PERÞEMBE 30 TEMMUZ Çözüm Süreci yerine milli birlik vurgusu Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, dün Çin Halk Cumhuriyeti ne gitmeden önce, son geliþmelerle ilgili mesajlar verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröristlerden de onlarý destekleyen sözde siyasetçi, sözde aydýn, sözde sivil toplum kuruluþu temsilcisi herkesten de þehitlerimizin kanlarýnýn hesabýný sorma gücüne sahiptir diyen Erdoðan, Çözüm süreci bitti mi? þeklindeki soru üzerine, Baþlangýcýna Ulusal Kýrmýzý Et Konseyi Baþkaný Mustafa Býlýkçý, fiyatlarýn hayvan azlýðý ve kurbanlýk piyasasýný bekleyen besicinin elindeki hayvaný kesime göndermemesinden kaynaklandýðý öne sürerek,karkas et ithalatýnýn gündeme alýnmasý gerektiðini savundu. Afyon, Elazýð, Edirne ve Tokat'ta ise fiyatlar 26 lirayý da aþtý. Perakende piyasasýnda da fiyatlar ortalama 40 liranýn üzerine çýktý. Fiyatlarýn yükselmesinde ithalata raðmen hayvan açýðýnýn olmasý, ramazan ayýnda talebin artmasý ve kurban bayramý öncesi besicilerin hayvanlarýný elinde tutmayý tercih etmesinin etkili olduðu ifade ediliyor. deðerlendirilmeli." Besilik canlý hayvan fiyatýnýn liraya mal olduðunu, bu karkasa çevrildiðinde fiyatýn en fazla 23 lira olmasý gerektiðine inan- "Besiciler fýrsatçýlýk yapýyor" dýklarýný ifade eden Býlýkçý, 26 lirayý gören fiyatýn kendileri için de Býlýkçý, hayvan açýðýnýn kapatýlmamasý nedeniyle kýrmýzý et fiyat- çok fazla olduðunu, tüketim düþüþü nedeniyle larýnýn yaklaþýk 2 yýldýr et piyasasýnda sýkýntý yaþandýðýný dile getirdi. arttýðýný savundu. Besi hayvaný ithalatýna belli oranda yerli "Küçükbaþýn da fiyatý artacaktýr" hayvan besleme þartý getirilmesi nedeniyle ithalatýn düþtüðünü, mayýs sasý Yönetim Kurulu Ýzmir Ticaret Bor- ayýnda kýsýtlamalarýn Üyesi Bülent Arman ise kaldýrýldýðýný ancak tüketim artýþýyla fiyatlarýn her yýl iki bayram arasý dönemde talep artýþý nedeniyle yükselmesinin önüne fiyat baskýsýnýn geçilemediðini belirten oluþtuðunu, besicinin Býlýkçý, sözlerini þöyle kurbanlýk piyasasýný sürdürdü: "Kýsýtlama nedeniyle görmek için elindeki yetiþmiþ hayvaný tuttuðu- yýlýn ilk yarýsýnda nu, bunun da fiyatlarý ar- toplam 40 bin baþ olan týrdýðýný söyledi. besi hayvaný ithalatý, kýsýtlamanýn kalkmasý Kesimhanedeki et sonrasý 2 ayda 80 bine çýktý. Ancak bu yeterli deðil. Bizim tahminlerimize göre 140 bin baþlýk hayvan açýðý var. Elinde fiyatlarýnýn Kurban Bayramý öncesi 30 lirayý bulacaðýný savunan Arman, perakende de 40 lirayý aþan fiyatlar nedeniyle hayvan bulunan besici tüketimin azaldýðýna de sürekli fiyat artýrýyor. dikkati çekti. Ýthal ettiði besilik hayvanýn fiyatý sabit ama satýþ Kurbanlýk büyükbaþ fiyatlarýnýn yüksek fiyatlarý sürekli artýyor. Besiciler fýrsatçýlýk yapýyor. Fiyat artýþý nedeniyle perakende satýþlar da sürekli düþüyor. Piyasaya artýk müdahale edilmesi gerekiyor. Karkas olacaðýný ifade eden Arman, "Kurbanlýkta talebin küçükbaþa yönelmesi bu hayvanlarýn da fiyatýný artýracaktýr. Bize göre fiyat artýþýna kesin et ithalatýna hep karþý çözümkarkas et ithalatýnýn yapýlmasý ve yetiþti- çýktýk ama artýk bu aþamada gerekli olduðuna riciye de olumsuz etkilemeden piyasaya denge inanýyoruz. Kýsa sürede piyasaya denge getirebilecek bir mekanizma getirilmesidir" dedi. olarak ithal et seçeneði Kaynak : AA bakalým, geldiðimiz noktaya bakalým. Demokratik açýlým olarak baþladýk, bu hükümetimizin samimi niyetiydi. Milli birlik kardeþlik projesi olarak zenginleþtirdik. Akil insanlar çalýþmalarýný baþlattýk, Anadolu nun nabzýný aldýk. O arada çözüm sürecini anlatýyorduk. Ve son seçimlere yerel 30 Mart seçimlerine bütün bunlara giderken bir þeyi gördük. Çözüm sürecinin istismarýný gördük. Çözüm süreci, Mart ta baþbakan olarak partimin baþýndaydým. Maalesef karþýlýðýný bulmadý. Ve daha sonra yapýlan genel seçimlere geldiðimizde bu iþin ciddi manada hasar gördüðünü gördük. O yüzden Milli birliðimize kast edenlerle bir çözüm sürecini devam ettirmek mümkün deðildir. Olmasý gereken milli birliktir, kardeþliktir diye konuþtu.(haber7) Kurban Bayramý öncesi et fiyatlarý týrmandý Bosna - Hersek Cumhuriyeti - Srebrenitsa Katliamý ve Soykýrýmý Bayramdan önce, Yugoslavya'da Müslümanlara uygulanan kanlý eylemlerle ilgili olarak sizleri daha fazla üzmemek için ertelediðim, '' SREBRENÝTSA KATLÝAMI ve SOYKIRIMI '' nýn 20. yýlý ile ilgili yazýmý þimdi ele alýyorum. Bildiðiniz gibi Yugoslavya'nýn parçalanmasý konusunda bugüne kadar çok sayýda yazý yazdým. Bir ülkenin parçalanmasýnýn nelere mal olduðunu ve ne acýlar yarattýðýný sizlerle paylaþtým. Þubat 1992'de baðýmsýzlýðýný ilan eden Bosna - Hersek 7 Nisan 1992'de ABD ve diðer batýlý ülkelerce tanýndý ve 22 Mayýs 1992'de Birleþmiþ Milletler'e yaptýðý üyelik baþvurusu kabul edildi.bu ülkede üç millet; Boþnaklar,Sýrplar ve Hersekliler yaþýyordu. Ýç harp yaþayan ve baðýmsýzlýða giderken birbirleri ile savaþan Yugoslavya halklarý gözlerini kýrpmadan birbirlerini öldürdüler. Bosnalý Sýrplar kendilerine ait alaný mümkün olduðu kadar geniþletmek için Boþnaklara ve Herseklilere acýmasýzca saldýrdýlar ile 1996 yýllarý arasýnda binlerce Bosnalý bölgede Sýrp askerlerince öldürüldü. Bosna'daki savaþ 1992 yýlýnýn ilkbaharýnda baþladý. Bosna'nýn kuzeyini hedef alan saldýrýlarýn amacý bu bölgelerden Boþnak ve Hýrvatlarý uzaklaþtýrarak Sýrp devletini kurmaktý. Sýrplarýn bu saldýrýlarý bölgedeki diðer etnik gruplar için tam bir felakete dönüþtü. Kuþatma altýndaki þehirler ve mülteci kamplarýnda pek çoðu öldürüldü ve iþkenceye uðradý. Savaþýn ilk aylarýnda askeri olmayan doðudaki pek çok Boþnak þehri Sýrplarýn saldýrýlarý sonucu kolayca düþtü. Ancak þehri çeviren tepelerinde yardýmýyla Srebrenitsa saldýrýlara karþý kendisini baþarýyla savundu. 1993'te Birleþmiþ Milletler altý yerleþim birimini "güvenli bölge" ilan etti; Srebrenitsa da bunlardan birisiydi. Amaç sýnýrlarý korunabilir hale getirerek barýþ için görüþülebilir bir zemin oluþturmaktý. Mayýs 1995'te Sýrplar Saraybosna'daki kuþatmayý þiddetlendirdi ve Nato Sýrplara karþý hava saldýrýsý düzenlendi. Buna misilleme olarak Sýrplar, altý güvenli bölgeyi bombalayarak 300 Birleþmiþ Milletler askerini rehin aldý. Sýrplarýn þehre yaklaþmasý üzerine, Srebrenitsa'daki Boþnaklar, Hollandalý askerlerin kendilerini savunmasýný istedi. Buna raðmen red cevabý aldýklarýnda, güvenli bölge olduðu için þehre girilirken ellerinden alýnan silahlarýn teslimi ve þehrin bizzat Boþnaklar tarafýndan savunulmasý yönündeki taleplerini ilettikleri halde, Boþnaklar silahsýz ve yalnýz býrakýldýlar. Temmuz 1995'te general Mladic komutasýndaki Sýrp güçleri Srebrenitsa'daki Hollandalý Birleþmiþ Milletler güçleriyle anlaþarak þehri hedef aldý. Yaklaþýk 25,000 Boþnak Sýrp tehdidi üzerine þehri terk ederek bir baþka güvenli bölge olan Potocari'ye ulaþtý. Sýrplar Srebsenitsa'ya geldiðinde Hollandalý Birleþmiþ Milletler gücü komutaný, Sýrplarý engellemek yerine onlara katliam konusunda yardýmcý oldu. Rivayete göre Hollandalý birliklerin komutaný, Sýrp general Mladic ile karþýlýklý olarak kadeh bile kaldýrdý. Kargý Belediyesi dev araç kadrosuna bir yenisini daha ekledi. Kargý nýn araç filosuna damperli kamyon Kargý Belediyesi dev araç kadrosuna bir yenisini daha ekledi. Kargý halkýmýza eksiksiz bir hizmet sunabilmek, çalýþma prensiplerimizin baþýnda gelmektedir. diyen Belediye Baþkaný Zeki Þen, Allah'ýn izniyle sýfýr damperli kamyonumuzu da alarak, eksiksiz bir hizmet sunma yolunda devam edeceðiz. Tüm araçlarýmýzý sýfýrlýyarak, hizmette kaliteyi halkýmýza sunacaðýz. Yüce Allah'ým, bize bu hizmet yolunda ilçemize ve halkýmýza en iyi hizmetler yapabilmemizi nasip etsin." dedi. (Kargý-Havadis) Araç sahiplerine hatýrlatma Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn internet sitesinde yer alan duyuruda, ilk taksidi ocak ayýnda ödenen MTV ile martta verilen beyannameyle bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi'nin ikinci taksitlerinin ödeme süresinin 31 Temmuz'da sona ereceði belirtildi. Ödemeler, anlaþmalý bankalarýn kredi kartý ile Prof.Dr.Ahmet Samsunlu üzerinden, bu bankalarýn internet bankacýlýðýný kullanarak veya banka þubelerine baþvurarak yapýlabilecek. Törende Potoçari Anýt Mezarlýðý'nda namaz kýlanlar... Gelir Vergisi'nin ikinci taksitlerinin ödeme süresinin 31 Temmuz'da sona ereceði belirtildi. Hollandalý birlikler hiç müdahalede bulunmamýþ, hatta soykýrýmýn düzgün bir þekilde gerçekleþtirilmesi için katliama yardýmcý bile olmuþlardý. Kadýn ve çocuklar ayrýldýktan sonra askerlik çaðýna gelmiþ olan erkekler otobüslere bindirilip kampýn yakýnýnda kurþuna dizilerek öldürüldü. II. Dünya Savaþý'ndan sonraki bu en büyük soykýrýmda bin Boþnak'ýn katledildiði iddia edildi. Kýzýlhaç yetkilileri bu olaylar sýrasýnda kiþinin kaybolduðunu bildirdi. Bugün bu sayý 8000 olarak kabul edilmektedir. Katliamýn 20.yýlýnda gerçekleþtirilen törenlerde, DNA testi sonucunda kimlikleri belirlenen 136 kiþi daha Potoçari Anýt Mezarlýðý'nda topraða verildi. Halen kimlikleri tespit edilemeyen çok sayýda Boþnak'ýn cenazeleri de gelecek yýllarda topraða verilecektir. Bu törene, Türkiye'den Baþbakan Prof.Dr. Ahmet Davutoðlu baþkanlýðýnda bakanlardan oluþan bir heyet katýldý. ABD eski Baþkaný Bill Clinton, ABD eski Dýþiþleri Bakaný Madelene Albright, Ýngiltere Prensesi Anne ve Ürdün Kraliçesi Nur da törende yer aldý. Törene katýlanlar arasýnda eski Yugoslavya'dan oluþan bir çok cumhuriyetin ileri gelenleri bulunuyordu. Sýrbistan Baþbakaný Alexander Vuçiç, Hýrvatistan Cumhurbaþkaný Kolinda Grabar Kitaroviç, Slovenya Cumhurbaþkaný Borut Pahor, Karadað Cumhurbaþkaný Filip Vuyanoviç, Makedonya Cumhurbaþkaný Gyorge Ývanov anma törenine katýldý. Anma törenine katýlan Sýrbistan Baþbakaný Alexander Vuçiç, taþlý saldýrýya ve hakarete uðradý. Ayrýca bir grup Vuçiç'in savaþ öncesinde söylediði '' öldürülen her Sýrp için bizde 100 Müslüman öldüreceðiz'' sözlerinin yazýlý olduðu büyük bir pankart açtý. Fiziksel saldýrýda bulunmasý üzerine Vuçiç, Potoçari mezarlýðýndan çýkarýldý ve uzaklaþtýrýldý. Bu konuda törene katýlan Baþbakan Davutoðlu, '' Devlet adamlarýnýn büyük bir sorumluluk içinde hareket etmesi lazým. Bu sözün herhangi bir vicdanda karþýlýk bulmasý mümkün deðil, ona gösterilecek tepki de normaldir. Vuçiç Sýrbistan Baþbakaný olarak burada bulunmakla ortaya çýkan suçun da hem sorumluluðunu üstlenmiþ hem de bu suçla ilgili özür beyanýnda da bulunmuþ oluyor. '' þeklinde bir açýklama yaptý Srebrenitsa Katliamý'nýn ardýndan o güne kadar olaylara kayýtsýz kalan batý kamuoyunda Sýrplara karþý baskýlar arttý ve 1995 yýlý sonlarýnda savaþ son buldu. Bu savaþ, Dayton Bariþ Antlaþmasý, Bosna - Hersek Cumhuriyeti ve Saraybosna ziyaretim hakkýndaki izlenimlerimi gelecek yazýlarýmda sizlerle paylaþacaðým. Bodrum-Dörttepe, 28 Temmuz 2015 Not: Bu yazý hazýrlanýrken Vikipedia ansiklopedisi ve çok sayýda gazetedeki yayýndan faydalanýlmýþtýr.

11 PERÞEMBE 30 TEMMUZ :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:17 Temmuz 1431 Hýzýr: TEMMUZ Ýki günü bir olan kimse, aldanmýþtýr. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI VEFAT EDENLER Lehistan (Polonya) Osmanlý Himayesini kabûl etti (1577) - TÜRK-ÝÞ'in kuruluþu (1950) - Kýzýlerik Fýrtýnasý Kasým Ali Güngör Bundan beþ yýl önce Bursa da ikamet etmeye baþladýðým zaman ilk muhatap olduðum simadan biri idi Kasým abi. Kendisini Merhum Þaban Döðen'in cenazesinde Kargý ilçesinde görmüþ ve kucaklaþmýþtýk. Feleðin çarkýndan geçmiþ bir insandý. Genç yaþýnda mesleðini seçmiþti. Elektronik dalýnda astsubaylýðýný devam ettiriyordu. Bir vesile ile nurlar ile muhatap olduðu zaman uhrevi çileleri o zaman baþlamýþtý. Ýki yýl çalýþtýktan sonra görevinden ayýrmýþlardý. Hiç umrunda olmadý.. Muhtelif iþlerde çalýþtý ve nur hizmetindeki aþký ve gayreti hiç azalmadý. Hapisler, karakollar ve sogulamalar. Bahtiyardý. Merhum Zübeyir aðabey ve emsali aðabeyler ile muhatap oldu. Fakat hayat þartlarý aðýrdý. Yýllarca uðraþtý ve mücadele etti. En mümeyyiz özelliði neþriyatýmýza olan ilgisi idi. Günlük gazetesini mutlaka okur, makalelere varýncaya kadar son anýna kadar bu haller devam etti. Ev komþumdu. Her gün hemen hemen beraberdik. Oturduðum evi beraber pazarlýk yapýp aldýk. Derslere beraber gidiyor, beraber geliyorduk. Sonra Ankara ya taþýnmýþtý. Orada da hizmetleri ayný mihval üzere devam etti. "Yirmiyedi "olarak anýlan dershanenin müdavimlerindendi. Ýþte hastalýðý bu dönemde baþlamýþtý. En önemli ve bilinen þaþmayacaðý þey çaya kattýðý sayýsýz þekerdi. Tatlýyý çok seviyordu. Çarþý dershanemizin yýlmaz takipçisi idi. Sevgi ve muhabbetlerimiz yýllar boyu, günler boyu devam etti. Ýllere beraber gidiyor, ilçelere beraber koþuyorduk. Yýlmaz ve usanmaz bir dava beraberliði vardý. Sonra Paþalý dershanesinde yine beraberdik. Bizim malikanenin altýna açýlan ders mahallimiz mahallemizin süsü olmuþtu.. Fakat acýlarý ve hastalýðý gittikçe aðýrlaþýyordu.. Ben Çorum da olduðum için, telefon ile arayýp görüþüyorduk.. Ah Kasým abi, benim fedakar ve cefakar aðabeyim. Dünya sana gülmedi. Sen ahiret hayatýnda güleceksin inþallah. Müstakim aðabeyim. Mekanýn cennet olsun. Acýlarýn dindi. Günahlarýna kefaret olsun inþallah. Yenge hanýma, çocuklarýna, damatlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý diliyorum. Bu bir ayrýlýk deðildi. Ayný gün bir bedel ödedik. Halil abi ve Kasým aðabeyi ayný gün ve saatlerde ebedi aleme uðurladýk.. Ýnþallah gelmesi muhtemel musibetlere bedel oldular.. Benim kahraman aðabeyim, Cenab-ý Hakk merhametinden mahrum etmesin.. Kabrin pür -nur olsun. Hakkýný bizlere helal et.. Gram 2, ALIÞ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 1-Erdal, Haným, Yurdagül ve Goncagül GÖSTERÝR' in babasý; Ýsmet GÖSTERÝR. 2-Büyükgülücek Köyü' nden, Kadir, Bekir, Servet ve Ahmet BAKÝ' nin annesi, Osman YIL- DIRIM' ýn kayýnvalidesi; Gülsevim BAKÝ. 3-Merhum Ahmet CIRIL' ýn kýzý, Mali Müþavir Muzaffer ÖZTÜRK' ün eþi, Eczacý Gamze ÇU- HA ve Gökhan ÖZTÜRK' ün annesi, Ýnþaat Mühendisi Necati CIRIL' ýn ablasý, Emekli Öðretmen; Aysel ÖZTÜRK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Eþref Ertekin in Günlüklerinden Seçmeler 3 26 Haziran 1927 Pazar Bu sabah kalktým. Birader Ahmet Köylü Ýsmail ile ineði pazara götürmüþler. Diðer birader Rafet, Þaziye ile eski büyük evi yýkamaya baþlamýþlar. Doðru Turan Kütüphanesi'ne geldim. Biraz oturduk. Kütüphaneye geldim. Arkadaþ geldi. Öðleye kadar kitap tetkik ve numaralama ile uðraþtým. Öðle yemeðine eve gittim. Peynirli yapmýþlar, yedik. Ýneði 27 banknota satmýþlar. Kütüphaneye geldim. Akþama kadar boþ vakit geçirdik. Bugünlerde hava çok sýcaklandý. Arpa buðday yine pahalandý. Buðday 200, arpa 120'ye. Teyzemin kocasý Osman Aðam yanýma geldi. Sungurlu'dan yeni celp gelmiþ. Bunun tayinine bir çare için (Belediye Reisi) Þevket Efendi'ye sual edeceðiz. Akþam yemekten sonra Þevket Efendi'nin hanesine uðrayýp sual ettim. "Reþat Bey'den bir rapor almak icap ettiðini" söyledi. Kütüphaneye geldim. Muallim Ömer ve Halil Efendiler geldiler. Yine telsiz telefon ahizesinin Kütüphane salonuna konulacaðýný söylediler. Sonra Maarif Müdürü geldi. Fransýzca dersi okutacaklar. Muallimler birliðine gitti. Saat 9'u çaldý. Biz de Saatçi Ömer Efendi ile çýktýk. Camiye gittik. Oradan eve geldim. Yattým. Bu akþam Çeten zade Kunduracý Ýhsan mahdumu Cemal gelip iki roman götürdü. Odalarýnda okuyacaklarmýþ. 27 Haziran 1927 Pazartesi Bu sabah kalktým. Turan Kütüphanesine geldim. Oradan Kütüphaneye geldim. Öðleye yakýn gazeteler geldi. Kayýt ettim. Batumlu Hafýz Yusuf Efendi'den mektup aldým. Öðle yemeðine eve gittim. Yemekten sonra Hilmi Efendinin dükkânýna uðradým. Küreli'nin Hafýz Sýddýk'la oturuyormuþ. Mektubu okudum. Birde Deliler Karyesi Ýmamý Taþkaldýran zade Abdullah Hoca geldi. Görüþürken Çerkez Ahmet Efendi ve Karabayraktar zade Ýsmail Aða geldiler, oturduk. Eski zamanlardan bahis açýldý. Müftü Tahir Efendi'nin tercüme-i halinden bahsettik, daðýldýk. Kütüphaneye geldim ki, þecer (aðaç) ustasýnýn mahdumu Aliosman gelmiþ, NÖBETÇÝ ECZANELER OYA ECZANESÝ OYA MALATYALI (TEL: ) GAZÝ CAD. 53/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ AYHAN ÞAMLI (TEL: ) DUMLUPINAR CAD. 2/D - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Eþref Ertekin ( ) Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Bayrak aðacýný berkitiyor. Ýkindiye kadar uðraþtý. Elline beþ kuruþ verdim. Akþama kadar oturdum. Yine M geldi. Romanlar getirdi. Yine iki adet kitap götürdü. Akþam yemekten sonra Sait eve geldi. Kütüphaneye gelmedi. Muallimler Birliðinde içtima vardý. Saat 9'u çalýnca yatsýya camiye gittim. Bugün Çiftçi Kütüphanesi'ne sipariþ ettiðim kitaplardan yedi adedi on kuruþa bir kitap getirttim. "Herkes Neler Bilmelidir" falan isimli kitaplar geldi. 28 Haziran 1927 Salý Bu sabah doðruca Turan Kütüphanesine geldim. Biraz oturup kütüphaneye geldim. Öðleye kadar kitap kaydýyla meþgul oldum. Bugün Sabit Efendi arkadaþýmýz baða gitmiþ. Öðle yemeðine eve gittim. Yemekten sonra doðru kütüphaneye geldim. Muallimler Birliði'nde hitabe varmýþ. Maarif Müdürü Vehbi Bey geldi. Kütüphane odasýnda abdest aldý. Namaz kýldý. Oturduk. Bu arada Muallimler cem oldular. Müdür de yanlarýna gitti. Arkadaþ Hüsameddin Efendi geldi. Ýþe baþladýk. Akþama kadar kitap kaydýyla meþgul olduk. Bugün Hasip ve Cemal Reþat küçük romanlardan getirdiler. Ve okudular. Arkadaþ gittikten sonra Hilmi Efendi ile Çerkez Ahmet Efendi geldiler. Düðün meselesine baþlamak istiyorlar. Akþam biraderlerle görüþmeye býraktýk, gittiler. Pencereden bakarken bir f. g. 5. k. v.d.m. Bu sabah Çöplü zade Mustafa Efendi mahdumu Þecaattin zade biraderler müþtereki Sadýk Efendi Ýstanbul'a gitmiþtir. Mustafa Aðayý arkadaþ Hüsam Efendinin bu gece kütüphanede bulunmasý için gönderdim. Akþam namazýna eriþemedim. Müezzin Mehmet Aða kýldýrmýþ, son rekâta güçlükle eriþtim. Ve yatsýya da gelmeyeceðimi müezzine söyledim. Eve geldim. Yemekten sonra Çerkez Ahmet Efendi ve Hilmi Efendi geldiler. Saat Alaturka dörde kadar konuþtuk. Herhalde yarýn nikah memurluðunda yapýlacak resmi muameleyle baþlayacaklarýný söylediler, gittiler. 29 Haziran EÞREF ERTEKÝN'ÝN GÜNLÜKLERÝNDEN SEÇMELER- Çorum'da 1925'ten 1970 yýlýna kadar resmen kütüphane memurluðu yapmýþ hafýz-ý kütüp Eþref Ertekin rahmetli büyüðümüz, yaþadýðý her günün nasýl geçtiðini günlük defterine kaydetmiþ. Bizlere günlük yazýlarýyla dolu sayýsý otuzu geçen defter býrakmýþtýr. Bu defterlerin sayfalarý içinde kendi özel hayatýna ait bilgiler yanýnda o günlerde Çorum'da yaþananlarý da kýsa kýsa bizlere anlatmaktadýr. Eþref Ertekin'in günlükleri -bu yönüyle Çorum'dan-Çorumludan bahsettiði satýrlarýyla- adeta bir "Çorum günlüðü" hüviyetini de göstermektedir. Eþref Ertekin'in özenle sakladýðý bu defterleri, manevi oðlu Bülhan Ertekin Bey bana lütfettiler. Tamamen eski yazý ile (Osmanlýca) olan bu defterleri bugünkü Türk alfabesine çevirmeye çalýþýyorum. (Eþref Ertekin'in Günlüklerinden Seçmeler) baþlýðý altýnda yayýnlayacaðým bu yazý dizisine 1927 yýlýna ait günlükleriyle baþlayacaðým. Sonra yýllarýna ait günlüklerinden seçmeler sunacaðým. Günlüklerin seçimi için deðiþik bir konuya vurgu olanlar ile Çorum'un herhangi bir hususiyetini bize öðreten veya aktaran günlükleri almaya çalýþtým. Eþref Ertekin'in defterinde ne yazýlý ise aynen aldým. Dil yönünden oldukça sade bir dile sahip olan Ertekin, ilk günlüklerinde de ve ileriki yýllarda da Çorum aðzýnda var olan söyleyiþleri yazýlarýnda kullanmýþtýr. Türk Dili Cemiyeti üyesi olarak da haliyle Türkçe'ye özen göstermiþtir. Pek çok okuyucumuz için doðal olarak Eþref Ertekin ve onun aile, arkadaþ, iþyeri çevresi içinde geçen isimleri tanýmak mümkün deðildir. Günlüklerin alt kýsmýnda vereceðimiz açýklamalarla okuyuculara bir ölçüde de olsa daha iyi anlama imkâný saðlamýþ olacaðýz. Bizim eklemelerimiz sadece bu açýklamalar olacaktýr. Özellikle 1938 yýlýnda Halkevi Dil-Tarih ve Edebiyat Þubesinin Çorum çevresindeki köylere yaptýklarý inceleme gezilerinin anlatýldýðý sayfalarý okuyucularýmýzla paylaþacaðým. Okuyacaðýnýz satýrlarda, bundan yýl öncesi yapýlan çalýþmalarýn heyecanýný ve yine yýl öncesinin Çorum'unu ve çevre köylerimizin durumunu bulacaksýnýz. Eþref Ertekin büyüðümüzü ve yazýlar içinde adý geçen bütün hemþehrilerimizi rahmetle anýyorum. A. Ozulu Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Bu sabah saat Alaturka on buçukta yataktan kalktým. Sað koluma yel geldi. Nöbet nöbet bir aðrý omuzumdan belkemiðime kadar imtidat ederek beni rahatsýz ediyor. Gece açýk kalýp üþütmemize verdik. Ýniltime birader Sadettin ve Ahmet uyandýlar. Onlarla biraz düðün tedarikatýna ait meseleleri görüþtük. Ve bir hafta daha tehir etmelerini söyledim. Hanýmlarýn temizliði ve havuzun suyunun akýttýrýlmasý gibi bazý iþlerimiz var. Birader Rafet, Þaziye ile baða gittiler. Evden çýkýp Turan Kütüphanesine geldim. Biraz oturdum. Alaybeylerinin Hacý'nýn mahdumu küçük Kemal geldi. Fransýzca alfabe aradý. Hamdi Beyin mahdumu Necmeddin'den sual et dedim. "Ben onlara küsüm bana onu sorma" dedi. Çok güzel ve kâmil bir çocuk. Kütüphaneye geldim. Gazete geldi, kaydettim. Öðleye kadar biraz kitap numaralamak ile vakit geçirdim. Müze Müdürü Ethem Efendi baþýndan geçen eski maceralarýndan, Ýstanbul'da çiriþ satýn almalarý ve merhum âmâ Mayýslý Hoca ile Çarþamba taraflarýna cerre gitmeleri gibi birçok þeyler anlattý ve bizi çok güldürdü. Bugün Batumlu Hafýz Yusuf Efendi'ye mektup yazdým. Öðle üzeri sývacý ustasý Hacý Mehmet geldi. Güneþ tutulduðundan bahsetti. Bizim haberimiz olmadý. Saat yedi sekiz raddelerinde güneþin üçte birisi kararmýþ. Öðle yemeðine giderken arkadaþ Sabit Efendiyle beraber gittik. Dün baðda sýtma tutmuþ, akþama kadar yatmýþ olduklarýný anlattý. Eve vardým. Biraderler baðdan gelmiþ. Ýki sepet kayýsý toplayýp getirmiþler. Amcam Sadýk Efendi ve Þevket Efendiye ve Ahmet Efendi'ye birer çanak kayýsý gönderip biraz da Ýsmail Aða'ya götürdüm. Kütüphaneye geldim. Muallimler maaþlarýný almýþlar. Bizim kadro gelmediði için henüz alamadýk. Celep Mehmet Efendi geldi. Arkadaþ Muallim Mahir Efendi'yi arýyor. Boþa parasý alýnmýþ. Altmýþ yaþýna girdiði için yol parasýndan muaf imiþ. Arkadaþlar bordroya dahil etmiþler, aylýktan beþ lirasýný kesmiþler, kýzmýþ. Akþama kadar kitap numaralamak üzere vakit geçirdik. Dertleþtik. "Roman iþlerini bitirelim, dur bana uyma" dedi ise de neþeleniyor, darýlmýyor. Hademe Mustafa Aða biraderi Köstekçi zade Hüseyin Efendi'nin kerimesinin bu akþam kýna gecesi olduðu için oraya gidileceðini söyledi, izin verdim. Akþam namazýný kýldýrýp evde biraz yemek yiyip gelip kütüphaneyi açtým. Saat dokuza kadar Saatçi Ömer Efendiyle oturduk. Muallimler Birliðinde Maarif Müdürü Vehbi Bey Fransýzca dersi okutuyordu. Hademe Mustafa Aða da geldi. Ona býrakýp yatsý camiine gittim. Oradan eve gidip yatarken kolumun aðrýsý için tendir-diyot çaldýrdým, yattým. Bugünlerde Seydim ve Sarinbey Alkol ve sigara kullananlar dikkat! Uzmanlar, en hýzlý yayýlan türler arasýnda yer alan ve erken teþhisi zor olan pankreas kanserinden korunmak için alkol ve sigaradan uzak durulmasý gerektiðini bildirdi. Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada, pankreas kanserinin insanoðlu için en ölümcül dördüncü kanser olarak bilindiðini belirtti. Çoðu kez geç fark edilen, tedavi seçenekleri kýsýtlý, hýzlý yayýlan, ölümcül bir tür olan pankreas kanserinde, hastalarýn yüzde 95'inin beþ yýl içinde kaybedildiðini ifade eden Erzurumlu, hastalýðýn en hýzlý yayýlan kanser türleri arasýnda yer aldýðýna dikkati çekti. Pankreas kanseri vakalarýnýn yüzde 80'inin, 60 ile 80 yaþ arasýnda görüldüðüne iþaret eden Erzurumlu, Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre pankreas kanserinin, erkeklerde en fazla rastlanan kanser türleri arasýnda yer aldýðýný bildirdi. Erzurumlu, Pankreas kanserinin erkeklerde tüm kanserler içinde görülme oranýnýn yüzde 1,9 iken kadýnlarda bu oranýn 1,8 civarýnda seyrettiðini dile getirdi. Erzurumlu, pankreas kanserinin oluþumunda alkol, sigara kullanýmý ve yaðlý yiyeceklerin büyük rol oynadýðýna iþaret ederek, hastalýðýn erken teþhis edildiðinde tedavisinin mümkün olduðunu söyledi. "Hastalýðýn erken teþhis edilmesi zor" Hastalýðýn erken teþhis edilmesinin zor olduðunu belirten Erzurumlu, ''Hastalýðýn en önemli belirtileri hýzlý kilo kaybý, karýn aðrýsýyla bulantý ve kusmadýr. Karýn aðrýlarý, sindirim sistemi bozukluklarý, diyabetin ortaya çýkmasý, zayýflama ve sýrt aðrýlarý gibi durumlarýn pankreasta bozukluk olduðunun iþaretidir. Bu tür belirtileri olan kiþilerin mutlaka geniþ çaplý tedavi ve tetkik sürecinden geçmeleri gerekmektedir" dedi. Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 30 TEMMUZ BM PKK yý kýnadý Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Baþkaný Hamdi Arslan, av yasaðýnýn kaldýrýlmasýyla 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyeceklerini söyledi. Balýkçýlarýn þu anda tekne ve aðlarýnýn bakýmýný yapmaya baþladýðýný ifade eden Arslan, "Þu anda bir çok teknemiz bakým ve onarýmda. Yapýlan tüm çalýþmalar öncelikle palamut için. Palamut hem balýkçýlar hem de vatandaþ için önemli bir balýk. Zengin, fakir herkes tüketiyor. Akabinde istavrit, lüfer ve çinakop var" dedi. Arslan, yeni sezon hazýrlýklarýnýn büyük tekneler için daha teferruatlý olacaðýna iþaret ederek, "Büyük tekneler sezon için daha çok çalýþmalar yapýyor, küçük balýkçýlarýn yeni sezon çalýþmalarý daha kýsa sürecektir" ifadesini kullandý. Küçük balýkçýlarýn 15 Aðustos'ta çapari ve palamut avcýlýðýna baþlayacaðýný Birleþmiþ Milletler PKK terörünü kýnadý. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, PKK'nýn terör eylemleri karþýsýnda BM Genel Sekreteri'nin tutumunu ve terör eylemlerini kýnayýp kýnamadýklarýný sormasý üzerine, "Dün Genel Sekreter Ban, terör saldýrýlarý nedeniyle Türkiye hükümeti ve halkýna taziyelerini iletti. Tabii ki biz tüm terör saldýrýlarýný kýnýyoruz ve bunu sürdüreceðiz" dedi. "Özel olarak PKK'nýn eylemlerini kýnýyor musunuz?" sorusu üzerine de Dujarric, PKK'nýn eylemlerini özel olarak kýnadýklarýný dile getirdi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, dün Sözcülük Ofisi aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada, Türkiye ile "PKK unsurlarý arasýnda artan gerginlik" nedeniyle endiþeli olduðunu ifade ederek, soruna "barýþçýl çözüm bulunmasý için bir an önce yapýcý diyaloða" dönülmesini umduðunu belirtmiþti. Ban, "tüm ilgili taraflara, geçmiþin çok fazla acý ve kedere neden olan günlerine dönülmesinden kaçýnmalarý" çaðrýsý yapmýþtý. Netenyahu ya Mescid-i Aksa tepkisi Knesset'teki Ortak Arap milletvekilleri tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Mescid-i Aksa, Harem-i Þerif içinde yer alan bütün bölümleri ve parçalarýyla Müslümanlarýndýr. Filistin ve Arap halkýna ait mukaddes ve deðeri yüksek bir mekandýr. Korunmasý ve içinde ibadet hürriyetinin garanti altýna alýnmasý lazýmdýr. Bu durumu deðiþtirmeye yönelik her türlü giriþim ise daha fazla þiddet ve savaþa neden olacaktýr" denildi. Arap milletvekillerinin, Yahudi yerleþimcilerin baskýnlarýndan sonra dün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri ziyaret üzerine yaptýklarý açýklamada, Yahudi yerleþimcilerin Aksa'ya yönelik ihlalleri ve baskýnlarý da kýnandý. Açýklamada, "Netanyahu'nun tutucu hükümeti, uluslararasý kanunlar gereðince baðýmsýz ve koruma altýnda bulunan Müslümanlarýn mukaddes mekanlarýna el uzatarak yeni bir durum deðiþikliði yapmaya çalýþýyor" ifadesi yer aldý. Yahudi yerleþimciler, 26 Temmuz'da Süleyman Mabedi'nin yýkýlýþýnýn anýldýðý "Tiþa BeAv" adý verilen matem günü dolayýsýyla sabah saatlerinde Ýsrail polisi korumasýnda Aksa avlusuna girmiþti. Ýsrail polisinin, tepki gösteren Filistinlilere müdahalesi sýrasýnda çýkan olaylarda 17 Filistinli ile 4 polis yaralanmýþ, onlarca kiþi atýlan göz yaþartýcý gazdan etkilenmiþti. Olaylar sýrasýnda bazý Filistinliler de gözaltýna alýnmýþtý. PKK ya inat hizmete devam Doðu da kýþýn kýzak üstünde tedaviye giden vatandaþ helikopterlerle taþýnýyor. Balýkçýlar sezona hazýrlanýyor Son olarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 ambulansa kurþun yaðdýran PKK'nýn özellikle saðlýk hizmetlerini hedef almasý tesadüf deðil. Son 13 yýlda terör olaylarýnýn yoðun olarak yaþandýðý þehirlere yapýlan saðlýk yatýrýmlarý adeta parmak ýsýrttý. Kýþýn kýzak üstünde tedaviye giden vatandaþ helikopterlerle taþýnýyor. 2007'de 96 hastane ve 9 bin 980 yatak mevcutken þimdi hastane sayýsý 120'yi geçti, yatak kapasitesi 18 bini buldu. Bölgeye gitmekten çekinen hekimler de fikir deðiþtirdi. Uzman hekim sayýsý yüzde 65.9 oranýnda artarak 2 bin 916'dan 4 bin 838'e ulaþtý. Yine 13 yýl önce yüzde 52 olan saðlýk kuruluþlarýnda gerçekleþen doðum oraný, yapýlan çalýþmalar sayesinde yüzde 96'ya çýkarýldý. Böylelikle anne-bebek ölüm oranlarýnda gözle görülür düþüþler saðlandý. Diðer taraftan PKK'ya inat bölgede saðlýk yatýrýmlarý hýzla sürüyor. Devam eden projeler tamamlandýðýnda toplam 8 bin 210 hasta yatak kapasitesi daha eklenecek. Kaynak : Gökhan Kaya - Türkiye dile getiren Arslan, "1 Eylül'de ise büyük tekneler palamut avlamaya baþlayacak. Sezondan umutluyuz, inþallah bol av yaparýz, dileðimiz bu" diye konuþtu. Arslan, þu anda Batý, Doðu ve Orta Karadeniz'de palamut balýðýnýn vonoz olarak istavrit çaparilerine takýldýðýný belirterek, sözlerini þöyle tamamladý: "Kendi bölgemizde de avlandý, bu da bize ileri için ümit veriyor. Zaten 1 Eylül itibariyle sezon palamutla baþlayacak. Þu anda çaparilerle vurmasý hakikaten bu sezon için iyi bir avcýlýk geçirileceði kanaatindeyiz. 15 Aðustos itibariyle palamutun durumu daha da netleþecektir. Þu anda avcýlýk yapýlmýyor ama yine de bol olacaðý kanaatindeyiz. Ýnþallah bu durum ilerleyen dönemlerde deðiþmez hem biz bol avlarýz hem de vatandaþ bolca tüketir." Kaynak : AA Balýkçýlar 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyecek. Söðüt te Söðüt Kaymakamý Mithan Gözen onuruna veda yemeði düzenlendi. Kaymakamlara veda Bilecik in Söðüt ilçesinde tayini çýkan Kaymakam Mithan Gözen ve Tabur Komutaný Binbaþý Mehmet Emin Alan onuruna bir veda yemeði düzenlendi. Söðüt Belediye Baþkaný Halil Aydoðdu tarafýndan, Çorum Sungurlu Ýlçe Kaymakamý olarak atanana Söðüt Kaymakamý Mithan Gözen ve Kilis e atanan Söðüt Jandarma Ulaþtýrma Eðitim Tabur Komutaný Binbaþý Mehmet Emin Alan a veda yemeði düzenlendi. Söðüt'te açýk havada düzenlenen yemekte konuþma yapan Belediye Baþkaný Halil Aydoðdu, tayini çýkan kaymakam ve tabur komutanýna hizmetlerinden dolayý çok teþekkür ettiðini belirterek, Çok güzel günler geçirdik. Söðüt için en iyisinin yapmak için hep birlikte mücadele verdik. Söðütlü hemþehrilerimize bu anlamda hizmet verebilmiþ isek ne mutlu bizlere dedi. TEKRAR GÖRÜÞMEK ÜZERE Eski Söðüt Kaymakamý Mithan Gözen ise, katýlan konuklara ve kendisinin her zaman iyi davranan Söðüt halkýna teþekkür ettiðini belirterek, Beni içinize kabul ettiniz. Sizlerden biri oldum ben de. Bu bir veda deðil. Tekrar görüþeceðiz. Hakkýnýzý helal edin dedi. SÖÐÜTTEN AYRILMAK ZOR Söðüt Ýlçe Jandarma Ulaþtýrma Eðitim Tabur Komutaný Mehmet Emin Alan, Söðütten ayrýlmanýn zor olduðunu ifade ederek, Burada ailece çok güzel Çorum'un Laçin ilçesi Karasoku köyünde yaþayan vatandaþlarýn bir yýlý aþkýn süredir köylerinin geleceðine yatýrým yapmak için devletle bir araya gelip verdiði dayanýþma meyvelerini topladý. Birlik ve beraberlik içerisinde geçen bir yýlýn ardýndan köylerinin içme suyu sýkýntýsýný gideren, bununla kalmayýp; park, kamelya ve köy konaðý gibi eserler ortaya çýkaran köy halkýna, bu süreçte Çorum Ýl Meclis Üyesi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Aslan, ilçe kaymakamý günler geçirdik. Buradan ayrýlmaz zor ama ayrýlýklar görevimizin bir parçasý. Söðütte bulunmaktan, sizleri tanýmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ýnþallah tekrar görüþmek dileðiyle dedi. Konuþmanýn ardýnda Söðüt Belediye Baþkaný Halil Aydoðdu, Kaymakam Gözen ve Tabur Komutaný Alan'a Söðüt hatýrasý birer plaket hediye etti. (ÝHA) Dayanýþma meyve verdi Mehmet Erhan ve bazý bürokratlar da destek verdi. Dayanýþmanýn gücünü Türk halk müziðinin güçlü seslerinden Tülay Maciran, Mehmet Balaman ve Arzu Þahin'in katýlýmýyla 8 Aðustos tarihinde kutlayacak olan köy halký, sosyal ve kültürel þenliði geleneksel hale getirmeyi arzuluyor. Çorum Ýl Meclis Üyeleri Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, gelenekselleþmesini istediði konserler öncesi bir de müjde verdi. Kaya, "Karasoku Köyü gençleri için bir saha yaptýk. Küçük düzenlemeler kaldý. Þenliðe ka- Kur an-ý Kerim in Gönderiliþ Amacý 22 Bir önceki yazýmýzda Kur'an-ý Kerim'in önemle üzerinde durarak mesajlar vermeye çalýþtýðý konulardan birisininde peygamberlerin verdiði mücadeleler,helak olan kavimler ve helak olma nedenleriydi. Kur'an-ý Kerim'in, tebliðci konumunda olan peygamberleri,helak olan kavimleri ve helak olma nedenlerindeki mesajlardan en önde geleni,peygamberimize teselli sadedindedir. Bak sýkýntýyý sadece sen çekmiyorsun senden önceki peygamberlerde þu sýkýntýlarý çekerek aðýr imtihanlardan geçtiler. Diðer önemli mesajlardan biriside ortaya konulan olaylardan ibret alýn dersler çýkarýn hatalar yapmayýn dünyanýzý da ahiretinizi de karartmayýn vurgusudur. VAHYÝN IÞIÐINDA Veysel Uysal den de nefret edip uzak durmaya çalýþýr. Kur'an da bir taraftan muttakilerden,cennet nimetlerinden bahsedilirken diðer taraftan da kötülerin akýbetlerini ibret alabileceðimiz bir þekilde sunmuþtur. Toplumlar deðiþik özellikleri ile tarihin uzak bir köþesinde seyirci konumunda gelip geçen varlýklar deðil, sorumluklarý olan tevhitten yana rol üslenmesi gereken varlýklardýr. Kur'an- Kerimde de hep bu mesaj verilerek kýssalardan hisseler çýkarýp ibret almamýz,sorumluluklarýmýzý yerine getirmemiz,haktan ve haklýdan yana olmamýz,günahlardan ve haramlardan kaçýnmamýz istenmiþtir. Ýbretin bir baþka yönü ise peygamberlerin mücadelelerinde rastlanan ilmi geliþmeyi teþvik edici Anlatýlanlarla ilgili, Kur'an da ki asýl amaç bilgi vermek deðildir. Yüce yaratanýmýzý, onun gücünü hotmail.com kudretini ve ilmini görerek, ilahi adaletin mutlaka tecelli edeceði gerçeðini ve sorumluluklarýmýzý hatýrlatmaktýr. niteliklerin tezahür etmesidir. Ýslam alimlerinin bazen ayetlere deðiþik anlam ve manalarý da yüklediklerini görmekteyiz mesela Sebe 12. Ayetinde "Süleyman'ýn emrine de, sabah esiþi bir ay, akþam esiþi Kýssalara dikkatle bakýldýðý zaman gerek konularýnda gerekse anlatýmlarýnda esas gayenin sorumluluklarýmýzla ilgili mesaj vermekle beraber, çok yönlü sanatsal özelliklerinde, anlam ve manalarla birlikte yüklendiðini görürüz. Kur'an-ý Kerim de kýssalar sunulurken, Kur'an-ýn ifadeleri, ortaya koyduðu sahnelerde insanýn yaratýlýþ amaçlarý, sorumluluklarý ile birlikte edebi gaye ile birleþerek insanýn ruhuna sanat güzelliði ile hitap ettiðini de görürüz. Diðer bir yönüyle de Kur'an tarihsel süreç içerisinde peygamberlerin tevhit akidesinin tebliðlerinde insanlarýn tutumlarýný ve tevhid akidesi karþýsýnda ki tepki ve tavýrlarýný ibret alýp dersler çýkarabileceðimiz bir þekilde sunmuþtur. de bir ay(lýk yol) olan rüzgarý verdik. Erimiþ bakýr ocaðýný da ona sel gibi akýttýk. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalýþanlar vardý. Ýçlerinden kim bizim emrimizden çýkarsa ona alevli ateþ azabýný tattýrýrýz." Buyrulur. Hamdi Yazýr, Hak dini Kur'an dili tefsirinde, bu ayetten hareketle Hz. Süleyman'ýn 1 günde 1800 km mesafe kat ettiðini hesaplar. Bu ayetten aero-dinamik kanunlarýndan faydalanmaya gizli bir teþvik görülebilir. Mucize olmasýna raðmen Hz. Süleyman bu iþi vasýtasýz olarak yapmýþ deðil (Peygamberimizin miraç olayýnda olduðu gibi) hava (rüzgar) vasýtasý ile bu mucize gerçekleþmiþtir. Havanýn hareket kanunlarýna dikkat çekmek hikmeti olmasaydý Yüce Rabbimiz onu vasýtasýz olarak o mesafelerden aþýrtýr ve kitabýnda da havayý sebep olarak bu mucizeyi gerçekleþtirdiðini bildirmezdir. Ayetin son kýsmýnda bakýrý sel Yine Kur'an da ki kýssalarda verilen mesajlardan biride peygamberimizin ilahi vahye muhattab olduðuna vurgu yapýlarak nübüvveti doðrulanmýþtýr. Kur'an da ki kýssalarýn bir kýsmý benzer gibi akýtmayý Hz. Süleyman hakkýnda ilahi bir lütuf olarak zikretmezdi. Sebe 10. Ayette ise Hz Davud'a demirin yumuþatýldýðý beyan buyurulur. Yine Hamdi Yazýr bu ayetle ilgilide ilmi irþada dik- þekilde Tevrat'ta da vardýr. Buda bütün peygamberlerin ilahi vahye muhattab olarak ayný kaynaktan beslendiklerini gösterir.çünkü kat çekmek için " Biz bunun bir atiyye-i ilahiyye olan bir ilmin sanatla akýtýlmýþ olmasýný daha ehemmiyetli buluyoruz." Der. bütün peygamberler insanlarý doðru yola kýlavuzlamak için, Allah tarafýndan gönderilen ilahi vahye muhatap ismet sýfatýna sahip tebliðcilerdirler. Ayrýca bütün peygamberlere iman etmek imanýn þart- Kur'an-ý Kerim demiri iþlemeyi ve bakýrý eriterek sel gibi akýtmayý ilahi bir lütuf olarak bildirerek madenleri bulup iþletmeye iþaret larýndan birisidir. Enbiya suresi 48-92'de, Araf sur.59-85'te, Hud edip bu nimetten yararlanmaya teþvik etmektedir. Kur'an- Kerimde bu tür olaylarla ilgili bilgiler verildikten sonra ayetlerin sonun- sur 'da, Þuara ayetlerinde bu mesajlara dikkatlerimiz çekilmiþtir. da "siz hiç akletmezmisiniz" ifadesini sýkça görürüz. Bütün insanlar Yüce Rabbimiz tarafýndan iman fýtratý üzerine Kýssalar peygamberlerin ve ümmetlerinin kalplerindeki imaný takviye ederek tebliðde karþýlaþtýklarý meþakkatlere karþý sabýr- yaratýlmýþlardýr. Fakat buluð çaðýndan sonra kiþi kendi hür iradesi ile ya yaratýlýþ fýtratý üzerinde devam eder veyahutta,yaradanýna ve larýný güçlendirirken, sebatlarýný da arttýrmýþtýr.çekilen çilelerden rýzýk verenine nankörlük ederek haktan uzaklaþýp batýl yolu seçer. sonra Allah'ýn yardýmýnýn önceki peygamberler ve ümmetlerine Bundan dolayý insanlarý koruma amaçlý olarak kýssalar ibretlik bir geldiði gibi peygamberimiz ve müminlere de geleceðinin müjdesi þekilde sunulmuþtur. Ýnsanlara güzel þeyler anlatýldýðý zaman kalpleri yumuþar rikkatli ve merhametli bir hale gelir. Peygamberimiz- verilmiþtir. Bizlerde yeter ki Allah'a dayanalým, Allah'a güvenelim,ona kul olmaya çalýþalým ve Allah'ýn iradesine tam teslim olalým. Her konuda Allah'ýn nusretinin üzerimize saðanak halinde de "Din nasihattir." buyurmuþtur. Ýnsan kýssalarda anlatýlan iyi karakterleri taktir edip onlara özenerek benzemek isterken, kötüler- yaðdýðýný bariz bir þekilde görürüz.

13 PERÞEMBE 30 TEMMUZ Osmancýkspor da yönetim oluþtu güne kadar takýmýn baþýnda olan ilçemizin baþarýlý iþadamlarýndan Fatih Ergün iþlerinin yoðunluðundan dolayý baþkanlýðý býraktýðýný açýkladý. Kendisine elde edilen baþarýlar için takým ve ilçemiz adýna teþekkür ediyorum. BAL liginde mücadele edecek olan takýmýmýzýn Çorumu en iyi þekilde temsil edeceðinden kimsenin kuþkusu olmasýn. Þampiyon olan kadromuzda çok yetenekli oyuncularýmýz var, ancak transfer görüþmelerimiz devam ediyor. Çorum u temsilen BAL liginde mücadele edecek olan Osmancýkspor yeni yönetimi belirlendi. Ankara da Transfer ve tesis çalýþmamýz sürüyor yaþayan Osmancýklý bürokratlar ve Osmancýk Belediyesi aðýrlýklý olarak kurulan yeni yönetimde baþkanlýða BAL liginde kalýcý olma hedefindeyiz. Takým genel kap- Mevcut kadromuza biraz daha takviye yaparak beklendiði gibi Belediye Meclis üyesi Kadir Delibaþ getirildi. Kaya tarafýndan yürütülen transfer görüþmelerinin en tanýmýz Gökhan Kent ve futbol þube sorumlusu Sezgin Ýþadamý Fatih Ergün iþlerinin yoðunlundan dolayý kýsa zamanda sonuçlanarak, daha iyi bir kadronun oluþacaðýna inanýyorum. Yeni sezon için tüm çalýþmalarý- baþkanlýðý býraktýðýný açýklamasýnýn ardýndan yönetim genel kurul kararý aldý. Hafta sonu yapýlan genel kurulda Osmancýkspor un yeni yönetimi belirlendi. Yapýlan en kýsa zaman içerisinde hazýr hale gelecek. Ýnanýyorum mýz devam ediyor. Oyuncularýn kalacaðý Sosyal Tesiste genel kurul sonrasý yeni yönetim þu isimlerden oluþtu. ki Osmancýklý sporsever halkýmýz ve taraftarlarýmýz Osmancýktaki maçlarýmýzda tribünleri doldurarak takýmý- Baþkan Belediye Meclis Üyesi Kadir Delibaþ Yönetim Kurulu Üyeleri Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý mýzý destekleyip takýmýn gücüne güç katacaktýr. Þimdiden yeni oluþan yönetim kurulu üyelerimize, takým ida- Lütfi Akça, Baþbakanlýk Özelleþtirme Ýdaresi Baþkaný Ahmet Aksu, (TKÝ) Türkiye Kömür Ýþletmeleri Genel recilerine ve oyuncularýmýza baþarýlar diliyorum dedi. Müdürü ve Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Aktaþ, Yönetim Ankara da toplanacak Avukat Oðuzhan Kaya, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kadir Eskiadam, Ýþadamý Fatih Ergün, Ýþadamý Sezgin Osmancýkspor Baþkaný Faruk Delibaþ yönetim Kaya, Ýþadamý Erkan Kanýtemiz. hafta sonu veya pazartesi günü Ankara da toplanarak görev daðýlýmýný yapacaðýný söyledi. Delibaþ, bu toplantýda takýmda görev yapacak teknik heyetin belirlenece- Fatih Ergün e teþekkür Osmancýksporun yeni baþkaný Kadir Delibaþ konu ðini ve ardýndan da transfer komitesi kurularak yeni sezon hazýrlýklarýna start verileceðini söyledi. ile ilgili þu ifadelere yer verdi. Kurulduðu günden bu Boðaz ý yüzerek geçtiler 27. Uluslaraarasý Boðaziçi Kýtalararaý yüzme yarýþmasýna Çorum dan ilk kez katýlan Kazým Ertürk, Serkan Demirdöken ve Erdoðan Höngül yarýþmayý tamamladýlar. Ýlk kez katýldýklarý bu organizedi yarýþý bitirmenin mutluluðunu yaþayan yüzücüler hedeflerinin önümüzdeki yýllarda dereceye girmek olduðunu belirttiler. Boðaz ý yüzerek geçen ilk Çorumlular önümüzdeki yýllarda hedeflerinin kürsüye çýkmak olduðunu söylediler. 26 Temmuz pazar günü yapýlan 27. Uluslararasý Boðaziçi Kýtalararasý Yüzme yarýþmasýnda Çine de saha ve transfer çalýþmalarý sürüyor Yeni sezon hazýrlýklarýna üç gün ara veren Çine Madranspor, hazýrlýklara tesislerinde bugün kaldýðý yerden devam edecek. Cuma günü izne çýkan Yeþil-Sarýlýlar, günde iki idman yapacak. Çine Madranspor Teknik Direktörü Erdoðan Özalp Osmancýkspor da hafta sonu yapýlan olaðanüstü genel kurulda Faruk Delibaþ baþkanlýðýndaki yönetim kurulunda Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfi Akça, Baþbakanlýk Özelleþtirme Ýdaresi Baþkaný Ahmet Aksu, (TKÝ) Türkiye Kömür Ýþletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Aktaþ, Avukat Oðuzhan Kaya, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kadir Eskiadam, Ýþadamý Fatih Ergün, Ýþadamý Sezgin Kaya, Ýþadamý Erkan Kanýtemiz yer aldý. Çorum dan katýlan üç yüzücü yarýþmayý tamamlamayý baþardýlar. Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezinde Elektirik Elektronik öðretmeni olarak görev yapan ve yüzme sporunun yanýnda Mavi Ayspor kulübünde atletizm antrenörlüðü, uzun mesafe koþucusu ve tüplü dalýþ yapan Kazým Ertürk, Rüzgar Spor kulübünde yüzme antrenörü olarak görev yapan Serkan Boðaz ý yüzerek gezen Kazým Ertürk ve Serkan Demirdöken birlikte görülüyor Çine Madranspor'da yeni sezon hazýrlýklarý tüm hýzýyla sürerken yönetim de transfer çalýþmalarýný sürdürüyor. Son olarak Ýç transferde orta saha oyuncularý Mustafa Kara ve Emre Doðan'la anlaþan Yeþil-Sarýlýlar'da Yönetim, 3 Aðustos'a kadar transferleri tamamlayarak, yeni sezon kadrosunu þekillendirmeyi planlýyor. Üç günlük aranýn ardýndan hýz kesmeden antrenmanlarýný sürdüreceklerini belirten Teknik Patron Erdoðan Özalp, "Sabah antrenmanýnda fitness, akþam antrenmanýnda ise teknik, taktik ve çabukluk idmanlarý yapacaðýz. Kampa kadar transferlerimizi bitirerek kampta takýmý hazýrlýk maçlarýyla lige hazýrlamayý planlýyoruz" dedi. ALTI OYUNCU DAHA ÝMZALAYABÝLÝR Üç günlük aranýn ardýndan tekrar toplanarak, ilk antrenmanýný gerçekleþtirecek Çine Madranspor'da Ýdari Menajer Erman Kýrmýzý, yarýna kadar 6 oyuncuyla daha masaya oturabileceklerini söyledi. Yeþil-Sarýlýlar'da Teknik Direktör Erdoðan Özalp, kampý faydalý bir þekilde geçirdiklerini söyledi. Yeni sezon hazýrlýklarýna ara vermeden tüm hýzýyla devam edeceklerini belirten Teknik Direktör Özalp, 3 Aðustos a kadar Çine de hazýrlýklarýn devam edeceðini ve daha sonra 12 günlük bir kampa daha gidileceðinin bilgisini verdi. Kamp yerinin henüz netleþmediði bilgisini de paylaþan Erdoðan Özalp, yönetime verdiði raporlar doðrultusunda transfer çalýþmalarýnýn sürdüðünü söyledi. Özalp, görüþülen isimlerle anlaþýlmasý durumunda kamuoyuyla paylaþacaklarýný ifade etti. Engin Çetin Avrupa Þampiyonasý kadrosunda yapýlacak olan Avrupa Güreþ Þampiyonasýnda serbest güreþ milli takýmýnda 46 Kg da Engin Çetin milli mayoyu giyecek. Çorum Belediyespor güreþçisi Engin Çetin geçen yýl ve bu yýl katýldýðý Türkiye Þampiyonasý ve turnuvalarda gösterdiði performansla milli takýmýn deðiþmez ismi oldu. Uzun bir hazýrlýk sürecinin ardýndan sona yaklaþtýklarýný hatýrlatarak sözlerine baþlayan Yýldýz Erkekler Serbest Güreþ Milli Takýmý Teknik Direktörü Gökhan Yavaþer, Ýlk defa Avrupa da güreþecek sporcularý bünyemizde barýndýrýyoruz. Antrenör arkadaþlarýmla beraber güreþçilerimizi en iyi þekilde hazýrlamaya çalýþtýk. Son günlerde yaþanan üzücü olaylar ve þehit haberleri, hepimize derin üzüntü ve keder yaþattý. Vatan ve bayrak sevgisine sahip olan sporcularýmýz, Sýr- Demirdekön ve motokros ve yüzme sporuyla ilgilenen Erdoðan Höngül yaklaþýk iki bir sporcunun yarýþtýðý mücadeleyi tamamlamayý baþardýlar. Çorum dan ilk kez bu organiziye katýlan isimler olarak yarýþmayý Engin Çetin Avrupa tamamlayarak karaya Þampiyonasý kürsüyü çýktýklarýný belirten hedefliyor yüzücüler ilk kez Sýrbistan da yapýlacak olan Yýldýzlar Avrupa katýldýklarý bu yarýþmanýn kendileri için büyük bir Güreþ Þampiyonasýnda tecrübe olduðunu belirttiler. Böylesine önemli lediyespor güreþçisi En- serbest stilde Çorum Be- bir organizede Çorum gin Çetin 46 Kg da milli adýný duyurduklarý için mayoyu giyecek. son derece mutlu olduklarýný belirten yüzücüler Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklabistan da önümüzdeki yýllarda Çorum dan katýlýmýn maya göre 4-9 Aðustos fazla olmasýný dileyerek tarihleri arasýnda Sýrbistan ýn Subotica þehrinde bu organizede dereceye girmeyi amaçladýklarýný belirttiler. Tecrübeli yüzücüler yetkililerin bu tür etkinliklere gereken ilgili ve desteði vermelerinide beklediklerini sözlerine eklediler. þehitlerimiz için mindere çýkarak bol sayýda madalya ile yurda dönecektir. ifadelerini kullandý. Çorum futbol hakemleri yeni sezon antrenmanlarýna baþladýlar. Aðustos ayý içerisinde gerçekleþtirilecek atletik testleri öncesi Klasman hakemleri bir ay Kozan Karamsarlýða gerek yok Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman, Kozan Belediyespor maçýnýn ardýndan yaptýðý deðerlendirmede karþýlaþmanýn bir hazýrlýk maçý olduðuna dikkat çekerek karamsarlýða kapýlmaya gerek olmadýðýný söyledi. Takýmdaki eksiklikleri bu karþýlaþmada görebildiklerini ifade eden Duman, Ýlk yarýda sahaya çýkan takýmýn mücadelesinden memnun kaldým. Ýlk kez tam sahada maç yaptýk. Savunma ve orta sahada istediklerimizi aldýk ancak üçüncü bölgede eksiklerimiz göze çarptý. Fiziksel antrenmanlara önem veriyoruz. Ýkinci yarýda sahaya farklý bir 11 ile çýktýk. Maçýn konsantrasyonunun kaybolmasý nedeniyle oyuncularýmýz neler yapabileceðimizi göremedik. Bu kamp döneminde iki hazýrlýk maçý daha oynayacaðýz. Eksiklerimizi görmek açýsýndan bu hazýrlýk karþýlaþmalarý oldukça önemli. Orta saha ve hücumdaki eksiklerimizi alacaðýmýz oyuncularla tamamlayacaðýz. Bunlar hazýrlýk maçý. Karamsarlýða kapýlmaya gerek yok. Sonuçtan çok futbolcularýn sahada neler yapabildiklerini görmek önemli. dedi. Futbol hakemleri start verdi önce antrenmanlarýna baþlamýþtý. Dün ise klasman hakemleri ile birlikte il, hif ve aday hakemlerin katýlýmýyla yeni sezon antrenmanlarý baþladý. Memleketlerinde bulunan öðrenci hakemlerin katýlmadýðý ilk antrenman il hakem atama sorumlusu Kahraman Ölçer nezaretinde yapýldý. Antrenman öncesi kýsa bir konuþma yapan Kahraman Ölçer, yeni sezon startýný verdiklerini belirterek baþarýlý geçen bir sezonu geride býraktýklarýný söyledi. Ölçer, Çorum hakemliðinin bu yýlda baþarý çýtasýný yükseltmek için el birliði ile çalýþacaklarýný belirterek antrenmanlarla eðitimlerle hakem ve gözlemcilerin geliþimine katký saðlama amacýnda olacaklarýný belirtti. Okul tatili sebebiyle kendi memleketlerinde olan hakemlerin katýlýmýyla geniþ kadronun oluþacaðýný aktaran Kahraman Ölçer, tüm hakem ve gözlemcilere baþarýlar diledi.

14 14 PERÞEMBE 30 TEMMUZ Elemanlar Alýnacaktýr Firmamýzýn PVC ve alüminyum bölümünde görevlendirilmek üzere vasýflý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2097) Elemanlar Alýnacaktýr Ýþyerimizde ve depomuzda çalýþtýrýlmak üzere inþaat malzemelerinden anlayan bay elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2144) Yücepen Yapý Mür. Tel: Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Diksiyonu düzgün, bkýmlý, tecrübeli, kozmetik bölümünde çalýþtýrýlmak üzere BAYAN çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2143) BÝNA YAPIM ÝÞÝ ROTA AVM Çevre Yolu Bulvarý Binevler Kavþaðý ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Bina Yapým Ýþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/CORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Belediyemiz Mücavir alan sýnýrlarý içerisinde bulunan ; Bahçelieveler Camii 92 m2'iik alana Ek Bina, Açýk Cezaevi 122 m2'lik alana Mescit, Yeniyol Mahallesi Gazi Paþa Okulu Kuzey doðu köþesinde 26 m2'lik alana Belediye Hizmet Birimi Yapýný Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Belediyemiz Mücavir alan sýnýrlarý içerisinde bulunan ; Bahçelieveler Camii, Açýk Cezaevi ve Yeniyol Mahallesi Gazi Paþa Okulu Kuzey doðu köþesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 ( Altmýþ takvim ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Malý. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/6/2011 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin B/III. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliðidir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N):1 Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de (Ç.HAK:175) Yorgan, Stor Perde Temizliði Trafik cezalarý 4 taksitte ödenecek Trafik yönetmeliðindeki taksit uygulamasý ekonomik durumu uygun olmayan sürücülere getirildi. Trafik cezalarý 1 i peþin 4 taksit halinde ödenebilecek. Trafik yönetmeliðindeki taksit uygulamasý ekonomik durumu uygun olmayan sürücülere getirildi. Sürücüler bu haktan yararlanabilmek için cezanýn ardýndan 1 ay içinde vergi dairesine baþvuracak. Karayollarý Trafik Yönetmeliði nde yapýlan yeni düzenlemeyle ekonomik durumu uygun olmayan sürücülere kesilen trafik cezalarýnýn, biri peþin 4 taksit halinde ödeme imkaný getirildi. Ölümlü kazalara asli kusurlu olarak neden olan sürücülerin ehliyetine mahkeme kararý ile bir yýl süreyle el konulacak. Yeni çipli ehliyetlerinin bedeli ise 15 lira olarak belirlendi. Uyuþturucu ve uyarýcý madde kullanan sürücülerin ehliyeti 5 yýl süreyle geçici olarak geri alýnacak. (Basýn: ) (Ç.HAK:2121) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 31 TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi hizmet binalarý engelli ulaþýlabilirliði ve onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. SATILIK BÝNA ANKARA YOLU 1. KM DE BULUNAN, BÜYÜK ÝÞLETMELER ÝÇÝN HER TÜRLÜ FAALÝYET GÖSTEREBÝLECEKLERÝ BÝNAMIZ SATILIKTIR ÝLETÝÞÝM: ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 39 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Akkent Mah.Org.San. Böl.1.Cad.No:1/E Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

15 HAFRÝYAT ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR Ýþletmemizde açýk ocakda çalýþacak hafriyat þoförleri alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin Alpagut Dodurga Linyitleri Ýþletmesine þahsen baþvurmalarý rica olunur. Çelikler Taahhüt Ýnþaat ve Sanayi A.Þ. (Ç.HAK:2128) (Ç.HAK:2108) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) Tel (0364) Dodurga-Çorum AÇILDIK Açýlýþa özel fiyatlarla hizmetinizdeyiz YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) (Ç.HAK:2132) PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile " Maaþ + Prim + Vardiyalý sistemle çalýþtýrýlmak üzere BAY & BAYAN AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:2117) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (0364) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ PERÞEMBE 30 TEMMUZ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:1672) MAKÝNE MÜHENDÝSÝ ARANIYOR * Çorum da ikamet eden ya da ikamet edebilecek * Askerliðini yapmýþ * Talaþlý imalat alanýnda en az 1 yýl tecrübeli * Ýngilizce bilen * Vardiyalý çalýþma sistemine uyum saðlayabilecek çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6 TEL : (Ç.HAK:2102) (Ç.HAK:2140) (Ç.HAK:2115) (Ç.HAK:2087) BAY-BAYAN Elemanlar * Diksiyonu düzgün * Ýletiþim problemi olmayan * Yetiþtirilmek üzere müþteri temsilcileri aranýyor. Yeniyol Mah. Sel Sk. No: 20/11 Tel: Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pompa görevlileri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çevreyolu Bulvarý No: 207 Mür. Tel: BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR PERDE ve ZEBRA PERDE imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:2150) ÇORUM TEKNÝK ÇELÝK DÖKÜM MAKÝNA ÝNÞ. TAAH. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Yeni açýlacak fabrikamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere; - Marangoz - CNC Operatörü - Kaynakçý - Boyacý - Tornacý alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ADRES : Organize San. Böl. 8. YÝTÝK sicil nolu 4. grup maden sahasýna ait A30 serisi ile seri nolu 6 cilt sevk irsaliyesi kaybettik. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:2145) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:2149) Cadde No :30 Ýrt.Tel : Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: Mustafa Samed ARSLAN Mustafa oðlu 1996 Çorum Doðumlu Cem Madencilik San. Tic. Ltd. Þti. Çorum Vergi Dairesi (Ç.HAK:2142) (Ç.HAK:2122) ELEMAN ARANIYOR Alzaymýrlý bayan hastaya pazar günleri hariç haftanýn 6 günü saatleri arasýnda bakabilecek tecrübeli bayan (Ç.HAK:2135) (Ç.HAK:2147) (Ç.HAK:2146) hasta bakýcý aranýyor. Ýrtibat Tel: Eleman Aranýyor Ýþyerimizde asgari ücretle çalýþtýrýlmak üzere sürekli çalýþacak BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. ÇAYCI KAFE BÝSTRO Tel: Elemanlar Aranýyor Anadolu Apart ta çalýþtýrýlmak üzere kat görevlisi bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ýnönü Cad. Teknosa üstü No: 24 Satýlýk Hobi Bahçesi ve Devre Mülk * Ýbrahim Çayýrý mahallesi Tatkýrý mevki Alýnteri Hobi Bahçesinde ön cephe Çorum manzaralý, bakýmlý yetiþmiþ meyve fidanlý, suyu, tel örgüsü, güvenlik kamerasý mevcut hobi bahçesi sahibinden satýlýk. * Bolu Mudurnu Sarot Termal Evlerinden devre mülk sahibinden satýlýktýr. Müracaat: PERSONEL ALINACAKTIR Ovasaray yerleþkesinde bulunan Çiftliðimizde görevlendirilmek üzere; " Çiftlik, Bahçe ve Hayvan bakýmýndan anlayan, " Traktör kullanmayý bilen, " Tarým ve hayvancýlýk konusunda tecrübeli, " Çiftliðin genel bakýmýyla ve " Tarla iþleriyle ilgilenebilecek, " Çiftlik lojmanlarýnda ikamet edecek, DENEYÝMLÝ, " AÝLESÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÝKAMET EDECEK, Personel Alýnacaktýr (Ç.HAK:2085) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:2125) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzýn makina bölümünde çalýþtýrýlmak üzere tornacý-borverkçi usta ve kalfalar ile cnc operatörleri, ayrýca döküm bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Dolgun maaþ+ssk+servis Altunan Makina Döküm Sanayi (Ç.HAK:2148) (Ç.HAK:2126) Devren Satýlýk Halý Yýkama Fabrikasý K.S.Sitesinde halen faal durumda olan çok fonksiyonlu iþyeri deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: Ankara Yolu 8. Km. No: 1/3 Tel: Eleman Aranýyor Ambarýmýzda çalýþtýrýlmak üzere C-D-E sýnýfý ehliyeti mevcut daðýtým elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ankara Çorum Ambarý Adres: K.S.Sitesi 25. Cad. No: 97 Mür. Tel: (Ç.HAK:2101) Elemanlar Aranýyor Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Ayrýca Ýngilizce bilen BAYAN sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize San. Böl. 6. Cad. No: 10 (Ç.HAK:1704) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) Mutlukal Gýda A.Þ. Ýrt. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere ; CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRLERÝ ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SMS Hidrolik Elemanlarý San.Tic.Ltd.Þti. Adres: Küçük Sanayi Sitesi (Ç.HAK:2103) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum 93.Sok.No.:2-4 Çorum Tel.: müsait tarla sahibinden satýlýktýr KÝRALIK DAÝRE Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak No: 13/A 3. kat 3+1 kombili, doðalgaz, (Ç.HAK:2120) içi yapýlý daire KÝRALIKTIR. Gsm:

16 Sahalar ve salon yenisi yapýlmadan yýkýlacak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mevcut futbol kompleksinin bulunduðu alan için son hamlesini yaptý. Külcü, stadýn yerine konuk yapýlarak ardýndan yeni kompleksi Belediye bütçesine girecek para ile yapmak için ihaleye 12 Haziran'da çýkýyor. Dün makamýnda görüþtüðümüz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mevcut Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý, 1 ve 2 Nolu sentetik çim saha, Atatürk Spor Salonu, Güreþ Eðitim Merkezi ve Tenis kortlarýnýn bulunduðu alana konut yapýlacaðýný ve bu iþi alacak firma ile Belediye'nin ortak olacaðýný söyledi. Yýllardýr süren çalýþmalarda yeni tesisleri yap eskisini yýk þeklindeki ihalelere katýlým olmadýðýný hatýrlatan Baþkan Külcü, Spor Genel Müdürlüðü ile yaptýklarý görüþmeler sonunda mevcut tesislerin yýkýmý ve yerine inþaat Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü mevcut spor kompleks yerinin satýlarak elde edilecek gelirle yeni kompleksi kendilerinin yapacaðýný söyledi. Ýhalenin 12 Aðustos çarþamba günü yapýlacaðýný belirten Külcü, kazanan firmanýn 20 bini peþin 80 bini ise aylýk 2500 lira olmak üzere toplam 100 bin lira ödeyeceðini ayrýca proje üzerinden Belediye nin ortaklýðýnýn % 42 üzerinden Geçtiðimiz dönem yapýlan ihalelerde mevcut tesisler yýkýlmadan yeni tesisler yapýlacak ve onlar teslim edildikten sonra mevcut tesisler yýkýlacaktý. Bu þartlarda ihaleye giren olmayýnca 12 Aðustos ta yapýlacak ihalede mevcut sahalar yýkýlacak ve ardýndan Belediye bu projeden elde edeceði para ile yeni tesisleri yapacak. Yaklaþýk iki yýl sürecek bu çalýþma sýrasýnda Çorum da futbol ve salon sporlarýnýn yapýlacaðý saha ve salon sorunlarýnýn nasýl çözüleceði büyük merak konusu. baþlanmasý buna karþýlýk yüklenici firmadan 100 bin liralýk teminat mektubu alýnmasý konusunda anlaþma saðladýklarýný söyledi. Bu geliþmenin ardýndan 4-5 firma ile görüþtüklerini ve þartlarý açýkladýklarýný belirten Külcü 'Mevcut spor kompleksi yerine konut yapýlacak. Konut yanýnda alýþ veriþ merkezleri, restaurant, fitnes salonlarý sinema ve benzeri iþlevler olabilecek. Ancak imarda olabilir gözüken AVM, Otel veya Hastane olmayacak. Çünkü bunlar alanýn trafik yükünü artýracaktýr. Ýhaleye giren firma Belediye'ye 100 bin lira para ödeyecek. Bunun 20 binin ihalenin sonuçlanmasýnýn ardýndan geri kalan kýsmý ise aylýk 2500 lira taksitle olacak. Ayrýca ihalede Belediye'nin inþaattaki hissesi % 42'den baþlayacak ve ihalede birer birer artýrmalý olarak belirlenecek. Proje sonunda bu alanda bin ile bin beþ yüz arasýnda konut olabilecek. Satýþ sözleþmesinde sonra imar þartlarýnda deðiþiklik olacak belirleyici olarak Belediye yetkili olacak. 12 Aðustos'ta yapýlacak ihalenin ardýndan yapýmcý firma 180 gün içinde ihaleyi bitirerek çalýþmaya baþlamak ve iki yýl içinde de bitirmek zorunda olacak' dedi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý ve Spor Salonu komple yýkýlarak yerine konut yapýlacak Ýnþallah katýlým olmaz!... Çorum'da sporun kalbinin attýðý yerin yeniden ihalesine çýkýlýyor. Dört yýlý aþkýn süredir devam eden bu süreçte son hamle 12 Aðustos'ta yapýlacak ihale ile sonuçlanacak. Dün konuyla ilgili olarak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile makamýnda yaptýðýmýz görüþmede söylediðim gibi 'Ýnþallah katýlým olmaz'. Gerçekten 1 ve 2 nolu sentetik çim saha ile Atatürk Spor Salonu Çorum'da sporun lokomotifi. Yýllardýr bu saha ve salonlar Çorum sporunu taþýyorlar. Tabi ki eskidiler (salon, Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu ve Güreþ Eðitim Merkezi). Bu sütunlarda defalarca yazdým. Spor Salonu'ndan alttaki kalan bölümdeki Tenis kortlarý, Güreþ Eðitim Merkezi ve Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn bulunduðu alanda her türlü deðiþime evet. Ancak spor salonu ve iki sentetik çim sahanýn yerinde kalmasý gerekiyor. Mevcut spor kompleksinin satýþ ihalesi 12 Aðustos çarþamba günü saat 14.00'de Belediye Meclis Salonu'nda yapýlacak. Ýki yýl sýkýntý çekeriz Mevcut salon ve sahalarýn yýkýlmasýnýn ardýndan Çorum Belediyespor, amatörler ve salon sporlarýnýn yaþayacaðý sýkýntý konusunda ise Baþkan Külcü iki yýl sýkýntý çekeceklerini sonrasýnda rahatlayacaklarýný söyledi. Baþkan Külcü, bu ihalenin tamamlanmasýnýn Bu konuda tüm amatör spor camiasý (sadece futbol deðil diðer salon sporlarýda) ASKF, TÜFAD, Ýl Temsilcileri kýsacasý tüm camia dedikoduyu sürdürüyor ancak kamuoyu oluþturmaya gelince süt dökmüþ kedi gibi susuyorlar. Sonuçta gelinen noktada 12 Aðustos'ta bir ihaleye daha çýkýlýyor. Ne olacak hep birlikte göreceðiz. Diðer bir sorun ise bundan önceki ihalelerde mevcut tesisler duracak yenisi yapýldýðýnda eskiler yýkýlacaktý. Yeni ihalede ise eskiler yýkýlacak elde edilecek gelirle Belediye yenilerini yapacak. Yani Belediyespor bu sezon mevcut sahada oynar yeni sezon için maçlarýný oynayacak saha bulmak zorunda. Spor müsabakalarýnýn yükünü çeken Atatürk Spor Salonu yýkýldýðýnda hangi maçý Tevfik Kýþ'ta oynanacaðýz. Yani yeni süreç çok daha sýkýntýlý geçecek gibi görünüyor. Dediðim gibi bu kadar duyarsýz bir camiada her türlü sýkýntýyý hak ediyor. Halil ÖZTÜRK ardýndan belediye kasasýna girecek para ile yeni kompleksin yapýmýna geçeceklerini ve en fazla iki yýl içinde tamamlayacaklarýna inandýðýný söyledi. Bu süre içinde Belediyespor'un Yeni sezon hazýrlýklarýný Kýzýlcahamam Patalya Otel de sürdüren kýrmýzý siyahlýlar dünü çift antrenmanla geçirdi. Kýrmýzý Siyahlý takým dün sabah saat da otel sahasýnda yaptýðý antrenmanda tempolu koþularýn ardýndan topla teknik geliþtirici bir çalýþma yaptý. Tüm futbolcularýn katýldýðý antrenman oldukça neþeli geçti. Belediyespor günün ikinci antrenmanýný ise saat de yaptý. Tüm futbolcularýn katýldýðý çalýþmada Teknik Direktör Fahrettin Sayhan taktik çalýþtýrdý. Savunmadan topla çýkýþ, atak yönünü deðiþtirme ve hücumda rakibe baský kurma çalýþmasý yaptýran Sayhan bu çalýþma sýrasýnda sýk sýk antrenmaný maçlarýný ilçe sahalarýnda veya merkezdeki Nazmi Avluca sahasýnda oynayabileceðini belirten Külcü en kýsa sürede stadý ve salonlarý tamamlayarak hizmete açmayý hedeflediklerini söyledi. durdurarak uyarýlarda bulundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yeni yapýlacak proje hakkýnda bilgi verdi Çorum Belediyespor bugün sabah antrenman akþam ise ilk hazýrlýk maçýnda Düzcespor ile karþýlaþacak. Ýlk prova bugün Düzce önünde Çorum Belediyespor yeni sezonun ilk hazýrlýk maçýnda bugün Düzcespor ile güç deneyecek. Kýrmýzý Siyahlý takým kamp yaptýðý Patalya Otel sahasýnda bugün saat da baþlayacak maçta 3. ligde mücadele edecek olan Düzcespor PERÞEMBE 30 TEMMUZ 2015 Belediyespor çift çalýþtý ile karþýlaþacak. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ýn bu maçta kadrodaki futbolcularýn büyük bir bölümüne forma þansý vermesi bekleniyor. Kýrmýzý Siyahlýlarýn Kýzýlcahamam kampýnda dört hazýrlýk maçý Belediyespor Yönetimi kulübe gelir saðlam için üç deðiþik kombine kart satýþýna baþladý. Baþkan Hýncal 15 kombine kart satýn aldý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Belediyespor'a destek olmak amacýyla 15 adet kombine kart satýn aldý. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kombine kartlarý, düzenlenen öðle yemeðinde takdim edildi. Yemeðe; Çorum Belediyespor Kulüp Baþkaný Zeki Gül ve yönetim kurulu üyeleri ile TSO Ýlk destek TSO dan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, en büyük desteði TSO dan gördüklerini belirterek bu çalýþmalarýnda da ilk katkýnýn onlardan gelmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal ise, Çorum un birleþtiði noktanýn Dr. Turhan Kýlýççýoðlu Stadý olduðunu belirterek Belediyespor a el birliðiyle destek olmalarý gerektiðini söyledi Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Kulüp Baþkaný Zeki Gül, bugüne kadar en büyük desteði Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan gördüklerini belirterek, Baþkan Çetin Baþaranhýncal nezdinde bütün yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Kendilerine saðlanan desteðin karþýsýnda teþekkür ve dua etmekten baþka ellerinden bir þey gelmediðini ifade eden Gül, "Biz Çorum Belediyesi olarak her ne kadar siyasi bir kurum olsak da Belediyespor'u ve diðer spor kulüplerimizi siyasetin dýþýnda tutuyoruz. Belli bir siyasi görüþ ya da belli bir grubun temsilcisi olarak deðil, bütün Çorum'un temsilcisi olarak görüyoruz kulübümüzü. TSO yönetim kurulu da farklý görüþlerden insanlardan oluþuyor ve yönetim kurulu üyeleri; söz konusu Çorum Belediyespor olduðunda tek bir görüþte birleþiyorlar. Bu da bizim hedefimize uygun yolda yürüdüðümüzü gösteriyor. Açýk, þeffaf ve ilimizin çýkarlarý lehine yönetim anlayýþýmýzý bundan sonra da sürdüreceðiz. TSO Yönetim Kurulu Üyelerimizi de kulübümüzün birer fahri yöneticisi olarak görüyoruz" þeklinde konuþtu. Gül, TSO'nun bu davranýþýnýn, diðer kurum ve kuruluþlara örnek olmasý temennisinde bulundu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Belediyespor'un birleþtirici bir güce sahip olduðunu, insanlarýn dil, ýrk, mezhep gibi farklýlýklar gösterse de tek bir gaye için Dr. Turhan Kýlýççýoðlu Stadý'nda bir araya gelebildiklerini söyledi. Bu birleþtirici etkinin kendisini de çok etkilediðini ifade eden Baþaranhýncal, herkesin kendi imkanlarý dahilinde Belediyespor'a destek olmasý gerektiðini düþündüðünü belirterek "Belediyespor ilimizi temsil ediyor. El birliðiyle destekleyerek takýmýmýzý bir üst lige yükseltmenin gayreti içerisinde olmalýyýz" dedi. Kaptanlar belirlendi Çorum Belediyespor da yeni sezonda kaptan olarak görev yapacak isimler açýklandý. Genel Kaptan Hamit Iþýk, Teknik Heyetin önerisi ile yönetim tarafýndan bu sezon takýmda birinci kaptan olarak yeni transfer tecrübeli isim Serkan Güney görev yaparken ikinci kaptan A. Buðra Erdoðan üçüncü kaptan olarakta Turgay An görev yapacak. Üç kaptan dün sabahki antrenmanýn ardýndan kampta görevlerine baþladýlar. Mümin Talip ile mecburi ayrýlýk Çorum Belediyespor un son transferi Mümin Talip ile yollar ayrýldý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn son transfer olarak kadrosuna kattýðý Beylerbeyi takýmýndan Mümin Talip in saðlýk kontrolünde çýkan sorunu nedeniyle transferinden vazgeçildiði açýklandý. Ön libero mevkiinde oynayan Mümin Talip in ayrýlmasýnýn ardýndan Belediyespor Teknik Heyeti bu bölgeye yeni bir isim katmak için yeniden arayýþa geçtiði belirtildi.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 5 GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ www.tkhk.gov.tr 1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ - 2015 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Kamu neleri Kurumu, 2016.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı