WEB SİTESİ TASARIMINDA VE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WEB SİTESİ TASARIMINDA VE"

Transkript

1 WEB SİTESİ TASARIMINDA VE YÖNETİMİNDE ETKİLİLİK Türksel KAYA BENSGHİR * GİRİş Bilgi eknmisine geçişin yaşandığı günümüzde internet, mesafe kavramını rtadan kaldırarak insanlığa bir iletişim, dayanışma, paylaşım ve rtak çalışma rtamı getirmektedir. Dünya ölçeğinde her türlü elektrnik nesneye hızlı ve klayerişim sağlayan internet, bir taraftan geliştirilen web, elektrnik psta, gpher gibi araçlarla; bireyler, kurum ve kuruluşlar için yönetim, iletişim, eğitim alanlarında ve devlet-vatandaş ilişkilerini geliştirmede yeni lanaklar sağlarken, diğer taraftan, kuruluşları yönetim ve iş yapma biçimlerini, insan kaynakları yapısını ve görev tanımlarını gözden geçirmeye ve dijital eknmiye uygun yeniden yapılandırmaya zrlamaktadır. İnternet rtamında, bireylere, kamu ve özel kuruluşlara ve sivil tplum örgütlerine ait web sitelerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır yılı itibarıyla web sitesine sahip kamu kuruluşları sayısının ABD'de 20S, Kanada'da ı S3, Avusturalya'da 151, Fransa'da 104, İngiltere'de 73 ve Almanya'da ısılduğu görülmektedir. 1 Bugün ise, tüm dünyada 50 milyn 150 bin web sitesi bulunmaktadır. ı Nua internet Survey kayıtlarına göre, A ralık'99 itibarıyla dünya internet kullanıcı sayısı ise, 200 milyna ulaşmıştır..' IDe dün Dr., TODAİE Asistanl. ı Dnald C. Menzel,"www.ethics. gv:issues and Challenges Facing Public Managers", PubIic Administratin Review, VIS8, N.5, Sep.-Oct. 1998, s BT Haber, Sayı 248,20-26 Aralık s (Aralık. 1999). Amme idaresi Cil132, Sayı 4, Aralık 1999.

2 1IS Amme idaresi Dergisi yada 2002 yılında internet kullanıcı sayısının, 350 milynu aşacağını tahmin etmektedir. 4 Ülkemizdeki duruma baktığımızda; gerek internet kullanımının gerekse kuruluşlara ait web site sayısının hızla arttığı görülmektedir. İnterp Pazar Araştırma Merkezi'nin 1999 Türkiye İnternet Pazarı Rapruna göre, Türkiye'deki ISS abneleri, ULAKNET ve internet kıraathanelerini içeren tplam internet kullanıcı sayısı 726 bin 435 dir yılında ise bu rakamın 2 milyna çıkması tahmin edilmektedir. 5 Öte yandan, ülkemizde tek elden internet alan adı (dmain name) veren ODTÜ kayıtlarına göre, 24 Aralık 1999 itibarıyla, tplam 15 bin 323 alan adı verilmiştir. Bu rakam i çinde kamu kuruluşlarının sayısı (.gv uzantılı) 349; ticari kuruluşlarının sayısı (.cm u zantılı) 12 bin 358 ve vakıfve sivil tplum örgütlerinin(.rg uzantılı) sayısı 743 dür.~ Günümüzde web teknljileri çk hızla gelişmektedir. Bu gelişime paralellarak, web siteleri de kuruluşların önemli bir teknik ve yönetsel altyapısı larak dikkat çekmektedir. Bu altyapı ile, örgüt içi ve dışı iletişim etkililik kazanmakta, yeni iş lanakları dğmakta ve hizmetlerde verimlilik artmaktadır. Web teknljileri, özellikle ticari nitelikteki kuruluşların satış ve dağıtım lanaklarını genişletmektedir. Öyle ki küçük ölçekli işletmeler dahi, çk düşük maliyetlerle küresel pazarlarda ürünler sunarak pazarlama t~ıaliyetlerini gerçekleştirebilmektedir. Kimi kuruluşlar da web üzerinden sipariş ve rezervasyn işlemleri gerçekleştirerek, müşterilere hızlı ve etkin hizmet sunabilmektedir. Web teknljilerinin kuruluşlara sunduğu bu ptansiyelden enyüksek derecede yararlanabilmenin kşulu ise, bu teknljiyi edinme ve yönetmede benimsenecek yaklaşımın hem teknik, hem de yönetsellmak üzere "bütüncül" lmasıdır. Web teknljilerine "bütüncül yaklaşım", bir taraftan yönetsel bir srun larak, izlenecek web plitikasının luşturulması, web ekibinin kurulması, kaynak kullanımı, perfrmans ölçümü ve değerlendirme ve yasal-etik knular üzerinde durmayı; öte yandan, teknik larak, geliştirilecek web sitesini etkili kılabilecek tasarım kuralları üzerinde durmayı gerekli kılmaktadır. Web sitesi tasarımında ve yönetiminde etkililik ancak, kuruluşlarda başta üst düzey yöneticiler lmak üzere, gerek web ekibinin gerek, web içeriği sağlayacak diğer çalışanların web tasarım ve yönetimine bu bütüncül yaklaşım içinde bakmaları ile sağlanabilir. Bu makalede, web sitelerini etkili kılmanın kşulu larak öne sürülen bütünsellik içinde, web tasarımı ve yönetiminde önem verilmesi gereken knular ve web tasarım ve yönetiminde yapılan yanlışlıklar ve çözüm önerileri üzerinde durulmaktadır. WEB SİTESİ NEDİR? Wrd Wide Web (WWW), internet üzerinde dağıtık bulunan bilgiye srunsuz erişim sağlayan ve esnek bilgi yayıncılığı sunan bir bilgi sistemidir. Bu bilgi sistem i, adına "hipermedya" (hypermedia) ya da "üstmedya" denilen gömülü bağlantılar içeren belgelerden luşan bir sistemdir. Gömülü bağlantılar, web belgelerine içerik ve değer kazandırırlar. Bu bağlantılar metin, ses, vide, grafik ve diğer bilgi türlerine erişimi sağlar. 4 htto://w\... w.idcresearch.cın (Aralık, 1999). 5 BT Haber, u.k.,.

3 Web Sitesi Tasarımında ve Yönetiminde Etkililik 119 Öte yandan, her türlü bilginin İnternet üzerinden yayımlanması HTML (Hypertext Markup Language) -ileri Metin İmlerne DiJİ- Standart frmatı ile gerçekleşmektedir. 7 Sözcük dağarcığımıza ldukça yeni giren ve sıkça duyduğumuz web sitesi terimi; Wrld Wide Web prtklleri ve frmatlarını kullanarak kullanıcılara bilgiler, dkümanlar ya da veri tabanıarı sunan bir kleksiynu ifade etmektedir.1! Bu çerçevede Web sitesi, bir idare altındaki URL'ler kümesidir. Tanımda geçen URL (Unifrm Resaurce Lcatrs) kavramı ise özkaynağa erişim için kuııanılacak yöntemi (prtkl), yer aldığı ana bilgisayarın adını ve ylunu tanımlamaktadır. Web sitesi, web sayfalarından luşmaktadır. Web sayfası bir ekranda sunulan kleksiynu ifade eder.t) Web, yaratıcılığa izin veren bir rtam sağlar, kişiselleştirmeye lanak tanır, etkileşimlidir ve geri dönüşümü (feedback) izleme lanağı sağlar. Bu nitelikleri ile web siteleri, kuruluşların iletişim, halkla ilişkiler, tanıtım, pazarlama ve satış, gibi iki yönlü etkileşim gerektiren işlevlerinde yaygın kubanılan psta, telefn vb. gibi geleneksel araçların yerini almaya aday görünmektedir. WEB TASARIMI Web tasarımı, genel anlamda, teknik lanakları en uygun şekilde kullanarak İnternet ü zerinde luşturulacak bir iletişim rtamının düzenlenmesidir. Web tasarımına gitmeden önce, aşağıda sıralanan işlerin yapılması gerekir: Ulaşılacak hedeflerin belirlenmesi Hedef kitlenin tanımlanması Temel amaçların rtaya knması Sitede yer verilecek bilgi içeriğinin tam larak tespit edilmesi Web tasarımının en temel kşulu, bu site ile ulaşılmak istenen hedeflerin açık ve net larak rtaya knmasıdır.'u Bu kşul yerine getirilmediğinde sitenin uzun sluklu hizmet sunabilmesi ve kullanıcılar tarafından sıkça aranan bir site lması düşünülemez. Öte yandan, hedef ve amaçların rtaya knması ile web'in hizmet edeceği hedef kitlenin kimler lacağı ve bunlara hangi içerikte bilgiler sunulacağı da açıklığa kavuşur. İster kamu, ister özel kesim kuruluşu için lsun, web siteleri yluyla ulaşabilecekleri hedefler ve amaçlara örnek larak şunlar verilebilir: Kuruluşun diğer medya araçları ile yürüttükleri reklam, pazarlama ve halkla i lişkiler gibi işlevlerini etkili kılmak. Elektrnik ticaretin lanaklarından yararlanmak. Müşterilere kısa süre içinde en sn ürünleri (mal/hizmet/bilgi vb) sunmak Reklam ve tanıtım maliyetlerini düşürmek 7 Terrana ve Margaret Isaaes, İnternet KullanıcıslOm Ağ Erişim Rehberi, TUBİTAK. ULAKBiM, Ankara, 1999, s. 38. i! Bu tanım, The Wrld Wide Web Federal Cnsrsilim taratından da benil11senmektedir. ii Mustafa AkgUI, Internet Sunucu Araçları ve Yönetimi, Inet-tr'99, Kasım s. LO. LU Jhn McCy (Ed.), Mastering Web Design, San Fransisc, Sybex, 1996, s. 14.

4 ı 20 Amme İdaresi Dergisi Hizmet sunulan kitle ile etkileşimli bir iletişim rtamı sağlamak üzere bir veri tabanı geliştirmek Hizmet sunulan kitlelere yönelik geri-besleme niteliğinde araştırmalar yapmak ve elde edilen bulgular ışığında yeni iş lanakları yaratmak. Hizmet sunulan pazarı ulusal-uluslararası byutlarda genişletrnek ve pazara derinliğine nüfuz etmek. Müşterilere sunulan teknik hizmetlerin maliyetlerini düşürmek. Müşterilere sunulan mal ve hizmetlere ilişkin kuııanım kılavuzu niteliğindeki öneri bilgileri sunmak. Web sitesi tasarımında izlenecek adımları şöyle özetleyebiliriz: 1l Kavramsal Tasarım: Teknik yönü ağır basan, yaratıcılık gerektiren ve mevcut iş süreçlerini gözden geçirmeye zrlayan bu aşama ldukça önemlidir. Büyük byutlarda zaman ve para harcamayı gerektiren kavramsal tasarımda, ulaşılacak hedefler ve öncelikler üzerinde durulur. Sitenin neler içereceği belirlenir ve yapısı tasarlanır. Teknik Tasarım: Bu aşamada kimin neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını planlamak ü zere teknik detaylar belirlenir. İçerik Üretimi: Metin, ses, görüntü vb. gibi çeşitli biçimlerde lan mevcut içerik web frmatlarına çevrilir. Grafik tasarımcıları, yazarlar ve editörlerin katkılarıyla yeni içerikler üretilir. İçerik ve Yazılımlarm Bütünleşmesi: Web'de yer verilecek tüm içerikler web sayfalarına aktarılır. Web geliştiriciler ve prgramcılar birlikte geliştirdikleri nline srgu bankası ile web sitesine etkileşimli bir nitelik kazandırır. Test ve Kalite Kntrl: Teknik altyapı ve içerik test edilerek dnanım, yazılım, darbğazıarı giderilir. Tüm web ekibinin katkısını gerektiren bu aşamada içerik üzerinde gramer ve yazım hataları denetlenir; kullanıcıların s~falara klay erişip erişemedikleri test edilir. Açılış ve Tanıtım: Bu aşamaya kadar sn halini alan site, kullanıcıların hizmetine sunulur. Ancak, daha geniş kitleye ulaşabilmek için gerek internet üzerinden gerekse geleneksel medya araçları ile siteyi tanıtıcı faaliyetlerin yapılması gerekir. Bu faaliyetlerin sürdürülmesine kurumların pazarlama birimlerinin katkılarının yanı sıra, halkla ilişkiler birimlerinin de katılmaları önemlidir. İçerik ve Teknljik Bakım: Sitenin içerik ve teknljik bakımının yapılması, sitenin güncelliğini, etkililiğini ve sürekliliğini sağlar. Bu aşamada sürekli larak içerik güncellenir ve dğruluğu denetlenir. ii Bill Sweetman, "WebSite Strategies", Internet Wrld Magazine, Vl. 8. NO.3. March, 1997, s. 2A.

5 Web Sitesi Tasarımında ve Yönetiminde Etkililik 121 Kullanımın İzlenmesi: Ziyaretçi bilgileri ve kullanım istatistiklerinden elde edilen bulgular ışığında, sitede var lan srun alanları tespit edilir ve gerekli düzeltmelere gidilir. Bu amaçla kuııanımın izlenmesinde detaylı istatistiksel bilgileri tplayan ve analiz eden yazılımlardan yararlanılabilir. Web tasarımında yapılan işleri, içerik düzenlenme, kimlik luşturma ve etkileşim düzenleme lmak üzere üç başlık altında özetleyebiliriz. n İçerik düzenlemede, sitede yer verilmesi...e karar verilen bilgilerin düzenlenmesi, hazırlanması, dizin yapısının (link çatısının) kurulması ve yazılması işleri yapılır. Bu aşamada kullanıcıların bu bilgilere klayerişimlerini sağlayacak eylem planları geliştirilir ve tasarıma yansıtılır. Hedef, kulanıcılara gereksinim duyabilecekleri içeriklere aşırı bilgi yüklemeden ve dlaşırnda kısır döngü (kas) yaratmadan ulaşabilmelerini sağlatmaktır. Sitede kurumsal kimlik düzenlemesine gidildiğinde ise, web sitesinin kurumun dışa a çılan en önemli bir penceresi lduğu göz önüne alınarak, ldukça dikkatli, titiz bir çalışma ile hazırlanan yapı, temel misyn, işlevler ve tanıtıcı diğer bilgiler özlü larak yansıtılır ve gerekli güncellemeler zamanında yapılır. Bu aşamada yapılacak en küçük hata, kurumun imajını telafi edilmesi zr biçimde zedeler. Etkileşim düzenlernede ise, hazırlanan içeriklere kullanıcıların hızlı, klay erişebilmelerine ve anlayabilmelerine yönelik önlemlere yer verilir. Web tasarımında bir başka önemli knu da web içeriğinde bütünlüğün sağlanmasıdır. Web içeriğinde bütünlük. web'in kullanıcılara gereksinim duydukları bilgiyi, bilginin kaynağı nerede. na~ll. hangi biçimde lursa lsun. srunsuz sunabilmesine zemin hazırlar. Bu özellıği ıle web. kuııanıcılara gereksinim duyduklan bilgileri ayrı ayrı bilgi kaynaklarına ba)vurınalarını rtadan kaldırarak, bir adresten ulaşmalarına lanak tanır. İçerikte bütünlük sağlamak için de web tasarımına giderken, web'de yer verilen başlıklarda. anahtar kelimelerde ve kleksiynlarda linkler kurmaya özen gösterilir. Ll Ancak, çğunlukla içerik bütünlüğünü sağlamak klay bir iş değildir. Piyasada, bu amaçla geliştirilmiş içerikleri bütünleştiren yazılımlar bulmak lanaklıdır. Web sitesi tasarımında tüm bu özeııiklerin yanı sıra. sitenin hizmetlerini sunacağı kurumun temel misynunun da dikkate alınması ger~kir. Örneğin bir eğitim kurumu için hazırlanacak web tasarımı, bir seyahat acentası için hazırlanacak lan tasarımdan farklıdır. Bir Eğitim Kurumu İçin Web Tasarımı Nasıl Olmahdır? Bir eğitim kurumu, web sitesinde sunmak istediği bilgileri mevcut araç, gereç ve dnanımları ile hizmet vermeyi amaçladığı hedef kitlenin özelliklerine göre tasarlamalıdır. Kurum, web sitesinde eğitim, öğretim, öğrenim ya da başvuru (referans) kaynaklı bir hizmet sunmayı amaçlıyrsa, ancak, bu farklı amaçların özelliklerine uygun tasarımlar geliştirdiğinde, hedeflerine daha çabuk ve etkili ulaşabilir. ıı Önder GÜrkan. "Web Tasarımında Tasarım", Iınp:/lincHı-l,n.ıneıu.cdu.tr/hildirilerhasarim.httı1. (Kasım. 1997). il Jukb Nielsen. "Cntent Integratian". hup:l!i"vww.llst it.nlııı/ulcrıbm:!l)t)0627.lıııııl (Ekim, 199\)).

6 122 Amme İdaresi Dergisi Bu bağlamda, eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek amacını taşıyan bir web sitesi tasarımı, ldukça basit yapılı; verilmek istenen mesajların net yansıtıldığı ve hedeflerden uzaklaşmaya neden lacak bağlantıların (link) yer almadığı bir tarzda yapılmalıdır. Bu siteden eğitim alacakların aynı bilgileri görmelerini sağlamak için ileri ve geri seçenekleri akılcı kullanılmalıdır. Bu türdeki web sayfasında turumların ne kadar süreceği belirtilmelidir. Öğretim amacıyla web sitesi geliştirildiğinde, eğitim amacıyla geliştirilen web sitesinden farklı larak knuların daha derin işlenmesi ön planda lmalıdır. Bu nedenle web'de sunulan bilgilerin knuyla ilgili çeşitli bağlantılarla (Iink) desteklenmesi etkili Iiği artırır. Akademik amaçlı web sites.i tasarlamasında, daha farklı nitelikler ön planda tutulmalıdır. Her şeyden önce akademik amaçlı hazırlanacak sitenin hedef kitlesi kendi kendine öğrenen ldukça eğitimli kişilerdir. Bu özellik nedeniyle sitede sunulacak bilgiler esnek, etkileşimli ve dğrusallmayan bir yapıda sunulmalıdır. Tasarım hızlı erişime lanak sağlamalıdır. Sitede sunulan bilgilere açılım sağlamak üzere, bağlantılar eklenmelidir. İlgi alanları, farklı, zaman baskısı içinde lan akademik kuyucuları ilgi alanlarına hemen yönlendirebilmek için sitede dizinlere, içindekiler sayfasına, grafiklere yer verilmelidir. Siteden çıktı alma işlemi klaylaştırılmalıdır. Web sitesi referans amaçlı tasarlanmak istendiğinde ise, en iyi tasarım şekli içeriği ve menü yapısı hızlı erişime, yükleme ve klay çıktı alma lanağı sağlayan yapıda lmasıdır. Bu tür tasarımda erişim klaylığı sağlamak için grafikler az sayıda ve minimal byutlarda tutulmalıdır. Tasarımda sunulan bilgiler dizinli lmalıdır. WEB YÖNETİMi Web yönetimi, yukarıda ayrıntılı incelenen web tasarımını etki.li kılabilecek rtamın luşturulmasına katkıda bulunmak üzere, bir web plitikasının belirlenmesinden, dış kaynak kullanıma, web tasarım ve yönetim işini sahiplenecek bir web ekibinin luşturulmasına, site ile gündeme gelebilecek güvenlik, yasal ve etik knuların açıklığa kavuşturulmasına ve nihayet geri-bildirim sağlamak üzere sitenin perfrmans ölçümünün yapılmasına ve değerlendirilmesine kadar uzanan işleri içerir. Nasıl Bir Web Plitikası? Web sitesi açan kuruluşların, bu site ile ulaşmak istedikleri hedeflere bir çerçeve getirmek üzere izleyebilecekleri bir web plitikası luşturmaları beklenir. Ancak, kururnca kabul edilebilir bir web plitikası geliştirmek klay bir iş değildir. Böyle bir plitikanın frmüle edilmesinde web sitesinden ne beklendiğini ve hangi hizmetleri yerine getireceğini, gerekli dnanım, yazılım ve insangücünün nasıl sağlanacağının üzerinde durulur. Örneğin bir web sitesinden beklentilere ilişkin plitika geliştirmeye aşağıda örnek larak sunulan srulara verilen yanıtlar yardımcı labilir: Site, kuyuculara nitelikli bilgilere erişme klaylığı sağlamayı mı hedefliyr? Site, kurum persneline multimedya basım deneyimleri kazandırmayı mı hedefliyr?

7 Web Sitesi Tasarımında ve Yönetiminde Etkililil~ 123 Site, araştırmacılara bir test yapma zemini mi sağlıyr? Kurum perspektifinden bakıldığında, site ile ulaşılmak istenen hedefler açık ve net larak rtaya knmalıdır. Bu nktada ldukça genel ve muğlak lan hedeflerden kaçınmalıdır. Nitekim web plitikasına böyle yaklaşıldığında açık ve net larak rtaya knan hedefler lmadığında web yönetiminde önemli geribesleme sağlayacak değerlendirmeler de yapılamaz. Geliştirilecek web plitikasının, kurumun genel bilgi teknljileri ve internet plitikalarıyla uyumu da üzerinde önemle durulması gereken bir knudur. Dış Kaynak Kullanımı Web prjelerinde, internet iş mdellerinin luşturulması, müşterilere nline ü rün/hizmet/bilgi sunma, web sitesinin bilgi mimarisini luşturma, sitenin tamamına hizmet verecek şekilde tarama mekanizmaları geliştirme ve siteyi kullananlarla site tasarımcıları arasında karşılıklı geribesleme sağlayıcı rtamlar yaratma gibi daha çk teknik nitelikli işlerin yürütülmesinde dnanım, yazılım, deneyim ve uzman insangücüne gereksinim duyulmaktadır. Dnanım ve yazılımların temin edilmesi için gerekli finansal kaynaklar bir tarafa, bu işleri yürütebilecek teknik bilgi ve beceriye sahip insangücü bulmak ve bunları sürekli istihdam etmek, çğu zaman güç lmaktadır. Özeııikle, genellarak ücretlerin düşük lduğu ülkemiz kamu kuruluşlarının bu nitelikteki persneli sürekli istihdam etmesi lanaksız görünmektedir. Bu kısıtlılıklar göz önüne alındığında, kuruluşlar web prjelerinde kimi teknik özellikteki işler için dış kaynak kuııanımına gidilebilmektedirler. Ancak, web prjelerinde dış kaynak kullanımı knusu, üzerinde önemle durulması gereken bir knu lduğu unutulmamalıdır. Web tasarımında dış kaynak kuııanımına uygun labilecek işler arasında; grafik çizme, çk dilde çeviri yapma, web prgramları geliştirme, server yönetme ve kullanım analizleri yapma sayllabilir}4 Web'in etkili lmasında önemli katkı sağlayan grafikler, görsel tasarım yeteneği güçlü lan uzmanlar eliyle geliştirildiğinde, web içeriğini daha fazla zenginleştirebilmektedir. Öte yandan, dünyaya hizmet vermek üzere hazırlanan web'lerin farklı dillerde geliştirilmesi de prfesynel çevirmenlere gereksinimi artırmaktadır. Web sitesi tasarımının kuruluş içinde mi gerçekleştirileceği ya da dış kaynak mı kullanılacağına ilişkin karar, aşağıda sıralanan srulara verilecek yanıtlar çerçevesinde alınabilir. Kurumda web tasarımını üstlenebilecek teknik bilgi ve deneyiine sahip uzman persnel var mı? Kurumun mevcut teknljik alt yapısı web tasarımı ve yönetimi için yeterli mi? 14 Jakb Nielsen, "Shuld Yu Outsurce Web Design?", (lune, 1998).

8 124 Amme İdaresi Dergisi Web sitesini içerik larak besleyebilecek bilgi-beceri-birikimine sahip uzman persnel var mı? Web tasarımına ayrılabilecek finansal kaynaklar yeterli düzeyde mi? Tasarımın kurum içinde gerçekleştirilmesi öngörüldüğünde şu nktalar önem kazanmaktadır. Kurumun web tasarım ve yönetimine katkıda bulunabilecek bir web ekibi luşturabilme şansı nedir? Bu ekipte deneyimli bir web prje yöneticisi, internet stratejisti, web editörü, grafik tasarımcısı, HTML, CGl/JavaJActiveXprgramcısı, yabancı dil uzmanı istihdam edebiliyr mu? İnternet web dnanım alt yapısı yeterli mi? Eğer tüm bu srulara tatmin edici yanıtlar verilemiyr ise, bu kuruluş için web prjesinde dış alıma gitmek iyi bir seçenek labilir. Web prjesinde dış kaynak kuııanım yluna gıdildiğinde ise şu srular üzerinde durulmalıdır: Dış alıma karar verdiğiniz firmalar kuruluşunuzu ne derece tanıyrlar? Kuruluşunuz hedef ve amaçları hakkında ne kadar bilgi sahibiler? Bu kuruluşlar, kuruluşunuzun kimliğini/misynunu web tasarımına ne derece aktarabilecekler? Web sitesinin tanıtımı ve halkla ilişkiler hizmetlerini geliştirmede neler yapabilirler? Geliştirecekleri web sitesinin etkili labilmesi için web tasarım sürecinde hangi yöntemleri izleyecekler? Kullanacakları yazılımlar neler? Prgramları geliştirecekler mi? Yksa hazır prgram kdları mı kullanacaklar? İnternet dnanım alt yapıları ne düzeyde? Teknlj ik gelişmelere göre yenilenme düzeyleri ne? Kendi web siteleri ne durumda? Erişim hızı, tasarım etkililiği yeterli düzeyde mi? Kurum ne kadar süre ile dış kaynak kullanımına gidecek? Kuruluşların dış kaynak kullanımının getireceği yararlar ile maliyeti iyi dengelemeleri gerekir. Maliyet lgusu içinde örgütsel öğrenmede kaybedilecek zamanı da düşünmek gerekir. Nitekim dış kaynak kullanımında ldukça düşük düzeylerde örgütsel öğrenme gerçekleşmektedir. Web sitesinin dış kaynak kullanmak yerine kurum içinde gerçekleştirilmesine karar verildiğinde, web teknljilerinin yönetiminden etkili tasarımına ve perfrmans ölçümünün yapılmasına kadar web yönetimini ilgilendiren tüm knularda rl alacak bir web e kibinin luşturulması, web prjesinin başarılı sürmesi için ön kşullmaktadır.

9 Web Sitesi Tasarımında ve Yönetiminde Etkililik 125 Web Ekibi Kimlerden Oluşmahdır? Web ekibinde rl alması beklenen görevlilerin kimler labileceğinin yanıtı, web yönetiminde yürütülen işlere daha yakından bakıldığında klaylıkla bulunabilir. Web prjelerinde, dnanım byutunda web server' in kurulması, yazılımların yüklenmesi ve bakımıarın yapılması gibi teknik işlerin yürütülmesi kadar, kurumun internet ve web plitikalarının luşturulması ve buna ilişkin kararların alınması~ web içeriklerinin belirlenmesi; html frmatlarının hazırlanması yani web prgramlarının yazılması; luşturulan web sayfalarının güncellenmesi ve edit işlerinin yapılması söz knusu labilmektedir. Bu bağlamda, web ekibinde, internet stratejisti; internet teknljileri yöneticisi, web yöneticisi (webmaster), web tasarımcısı, web editörü, web içerik yöneticisi ve web içerik sağlayıcılarından luşan kadrlara yer verilebilir. Elbette ki, bu kadrlardan hangilerinden ve ne sayıda lacağı kurumun büyüklüğüne, hedeflenen web sitesinin niteliğine bağlıdır. İnternet Stratejisti: Kurumun internet kullanımına ilişkin tüm knularda plitikalar geliştirir; uygulamada rtaya çıkan srunlara üst yönetimin desteği ile çözümler üretir. İnternet stratejisti aynı zamanda kurumun ulusal bilgi eknmisine katkı sağlayabileceği alanların tespit edilmesine ve bu alanlardaki fırsatların değerlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütür. İnternet stratejisti kurumu geleceğe hazırlamakla srumludur. Bu a maçla stratejiler geliştirir, uygular ve yönetir. Günümüzde gün geçtikçe gelişen ve örgütler için giderek vazgeçilmez bir araç knumuna gelen internet'in örgütlerle bütünleşmesi misyrunu üstlenen teknik ekibin içinde internet stratejistinin önemi giderek artmaktadır. Öyle ki bu alandaki yazında, web ekibinde, "webmaster'in "yerine "internet stratejisti"nin bulunmasının ve "webmasterılların kendilerini "internet stratejisti" larak görmelerinin daha uygun lacağı görüşünü savunanlara rastlanmaktadır. 15 İnternet Teknljileri Yöneticisi: Genellarak kurumun internete açılması için gerekli dnanım, yazılım, eğitim gibi knularda altyapıyı luşturma ve idame ettirmeye yönelik çalışmalar yapar. Web Yöneticisi: "Webmaster" larak da adlandırılan web yöneticisi. web sitesinin luşturulması, güncellenmesi ve etkili larak hizmet sürmesi için gerekli işlerin yönetilmesinden srumludur. Web yöneticisinin temel işlevlerini şöyle özetleyebiliriz: Web sitesinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarını yönetme. Web prgram üretimini (html kdlarının üretimi vb.) yönetme. Kurumun internet/intranet knusunda internet/intranet ya da bilgi teknljileri yöneticileriyle görüş alış-verişinde bulunma. 15 Jhn. S. Rhdes:'Say Gdbye t "Webmaster". Say Hell t "Internet Strategist", Webwrld. 8.Feb.1999.

10 126 Amme idaresi Dergisi Sitede yer verilecek bağlantıların (hyperlink) yapılandırılması çalışmasını yürütme.l(ı İçerik sağlayıcıların web uygulamaları ve mevcut dökümanları html frmatına aktarmaları knularında eğitim faliyetlerini planlama ve gerçekleştirme. Teknljik gelişmeleri sürekli izleyerek bunların web sitesine yansıtılması knusunda çalışmalar yapma. Web Tasarımcısı: Web içeriğinin düzenlenmesine çerçeve luşturacak prgramlar üretir. Web tasarımcısının algritma geliştirme ve prgramlama teknik bilgi birikiminin yanı sıra, görsel iletişim kavramları knusunda dnanımlı lması; temel tasarım prensiplerini, frm renk ilişkilerini, tipgrafi kurallarını bilmesi; tüm tasarım ve sanat alanlarında bilgili, birikimi i lması ve bu birikimini tasarıma yansıtması beklenir. Web Editörü: Web sitesinde sunulmak üzere hazırlanan web sayfasındaki bilgileri dilbilgisi kntlünden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapar; site bilgilerinin güncelliğini izler ve krur; sunulan bilgilerin mevcut yasa ve düzenlemelere uygunluğunu denetler. İçerik Yöneticisi: Web sitelerinde yer alacak bilgilerin web frmatlarında üretilmesine ilişkin işleri yönetir. Birimlerde içerik katkısı sağlayacak persnele mevcut dkümanları web frmatına aktarma knusunda eğitimler verir ve web içerik sağlayıcısı larak yetişen persnel arasında eşgüdümü sağlar. İçerik Sağlayıcılar: Kurumun her biriminden seçilerek, web içerik sağlayıcısı larak yetiştirilen görevlilerdir. Temel işleri, sitede yer verilecek bilgildkümanları weh frmatlarına aktarmaktır. Ülkemiz kamu kuruluşlarının çğunda web prjelerinde henüz bu kdrlardan luşan ve web knusunda yetişmiş prfesynel bir web ekibi luşturmadıkları; web tasarım ve yönetiminin yalnızca bilgi işlem merkezi persnelince yürütüldünü gözlemlemekteyiz. Bu durum, her ne kadar kurumlarda bu tür ekihi kurmada yeterli teknik persnel bulmanın güçlüğü ile açıklanabilse de, bu snucun, daha çk, kurum üst düzey yetkililerinin ve hatta bilişim persnelinin web yönetimine, teknik ve yönetsel bir bakışla bütüncül yaklaşmamalarının bir uzantısı lduğunu söyleyebiliriz. Nitekim, genellikle bu kuruluşlarda teknik bir bakışla web sitesi işinin kurumun BİM ekibinin işi lduğu düşünülmekte; bu makalede dikkat çekilen bütüncül yaklaşımın bir diğer ayağı lan yönetsel bakışın göz ardı edildiği gözlemlenmektedir. Yasal ve Etik Knular Kurumsal web sitelerinin luşturulmasında sitede sunulan içerikleri n yasal ve etik nrmlara uygunluğunun sağlanması, üzerinde durulması gereken önemli bir lgudur. Bu bağlamda, kurumların aşağıda sıralanan srulara uygun yanıtlar bulması beklenir. Kurum web sitesi ile sunulan hizmetler mevcut yasaların çizdiği çerçevede ne derece yasaldır? ii> Bilgi için bkz. htt[?:/iwww...:i.cın/frım/c:ınxrs!jb.lıtml.

11 Web Sitesi Tasarımında ve Yönetiminde Etkililik 127 Bu hizmetlerin içeriği ile ilgili larak yasalar karşısında kim srumludur? Düşünce özgürlüğü ile web içeriğinin denetlenmesi lguları nasıl bağdaştırılabilir? Her ne kadar bu srulara yanıtları, üst düzey yöneticilerin ve web ekibinde yer alan internet stratejistinin vermesi beklense de knunun içeriği itibariyle, bu srulara yanıt verebilecekler arasında hukukçular ve filzfları da sayabiliriz. Web yönetiminde yasal ve etik çerçevede üzerinde durulması gereken knular arasında başta ssyal srumluluk lmak üzere, prngrafi, telif ve patent hakkı, kişisel bilgilerin gizliliği,17 bilgiye eşit erişim hakkı ve sitelerde yer verilen reklamlar karşılığı spnsr e dinmeyi sayabiliriz. Bu knularla ilgili larak, internetin yğun kuııanıldığı ülkelerde yeni yasal düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Örneğin, ABD'de Fedaral web site yöneticilerinin kişisel bilgilerin gizliliğine yönelik uymakla yükümlü ldukları ilkelere ilişkin bir muhtıra (Memrandum fr Chief Infrmatin Officers and Federal Webmasters) bulunmaktadır. Bu muhtıra da şu ilkelere yer verilmiştir. lx I. Web sitelerinde vatandaşların kişisel bilgilerinin gizliliğine üst düzeyde önem verilecektir. 2. Gizliliği dğrudan etkileyen web teknljilerindeki yeni gelişmelere ayak uydurulacaktır. 3. Kamu, internetten sağlanan kişisel bilgilerin gizliliği ile ilgili larak bilgilendirilecektir. 4. Kişisel bilgiler ancak gizlilik bildirgesine uyularak kullanılabilecektir. 5. Metin, grafik, ses, görüntüden luşan tüm belgelerde de gizlilik prensibine uyulacaktır. 6. Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası ve 1974 (Freedm f Infrmatin Act (FAO) Kişisel Bilgilerin Gizliliği Yasası (Privacy Act f 1974) arasında denge kurulacaktır. 7. Sistem yöneticileri tarafından erişilen bilgilerde de gizlilik ilkelerine uyulacaktır. 8. Kamu kuruluşlarının kişisel bilgilerin gizliliği knusunda görevlendirdikleri hukukçuları da, internet ve web uygulamaları ile ilgili kararlara katılacaklardır. Ülkemizde de bu knulara düzenleme getirmek üzere yeni yasalar hazırlanmaktadır. Bunlara örnek larak, henüz TBMM'de görüşülmekte lan Bilgi Güvenliği Yasa Tasarı Sı19 ve Bilgi Edinme Hakkı Yasa l taslağı verilebilir. 17 Burada söz edilen gizlilik, kişisel bilgilerin elde edilmesi. kullanılması ve yayımının snuçlarıyla ilgilidir. IK Jan C.Steyaert, "Memrandum fr Chief Infrmatin Officers and Federal Webmasters", 1'1 Bu yasa taslağı ile ilgili geniş bilgi, BT Haber Kasıııı Sayı 243. s. 1-3'den alınabilir. 20 İdari Usul ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.. crcvekal1unlarlidariusul!/idariusul.hı illi.

12 l2r Amme İdaresi Dergisi Perfrmans Ölçümü ve Değerlendirme Örgütlerde bilgi, hizmet/ürün sunma aracı larak yaygın kullanım alanı bulan web teknlj ilerinin beklenen faydaları saglayabilmesi için, belli bir prgram çerçevesinde perfrmans ölçümleri..in yapılmasını ve değerlendirilmelerini gerektirmektedir. Özellikle, websitesi açarak halka hedefledikleri hizmetleri web aracılığı ile daha hızlı ve etkili sunan kamu kuruluşları bu ölçüm y'.e değerlendirme ile kamuya sunulan hizmetlerin etkililiğini gözden geçirebilme ve devlet-vatandaş ilişkilerini güçlendirme lanağı elde etmektedirler. Web sitesinin perfrmans ölçümünde, genellarak sitenin niteliği ve kullanışlılığı üzerinde durulur. Bu bağlamda, öncelikle sitenin etkili labilmesi için taşıması gerekli nitelikler tanımlanır; sitenin kurumun genel misynu ile uyumlu içerikteki hizmetleri sunmasını değerlendirmede kuııanılacak nesnel ölçütler geliştirilir ve bu ölçütlerin genel geçerliliği ve uygulanabilirliği test edilerek gerekli düzeltmeler yapılır. Kuruluşlar web sitelerinin perfrmans ölçümüne gitmeden önce, planlama aşamasında aşağıdaki srulara yanıtlar bulmaya çalıştıklarında daha başarılı ölçümler yapabilmektedir. 21 Sitenin hedef kitlesi kimlerden luşmaktadır? Perfrmans değerlendirmede tam larak ne, niçin ölçülecektir? Perfrmans ölçümünün maliyeti ne lacak ve ne kadar zaman alacaktır? Perfrmans ölçümüne kimler katılacaktır? (Web ekibi elemanları, kurum içi ya da kurum dışı kullanıcılar vb gibi) Perfrmans ölçümünde şu knular üzerinde durulmalı<;llr: 22 İçerik (sunulan bilgiler ne ölçüde kapsamlıdır?) Güncellik (bilgilerin yayınlanma ve web'de sunulma tarih ve zamanı, web sayfalarının güncellenme sıklığı) Kullanıcının tatmin düzeyi, (web hizmetlerinden kullanıcılar ne ölçüde yarar lanabiliyrlar?) Etkililik (site kurum hedeflerini ne ölçüde karşılıyabiliyr?) Verimlilik (web hizmetlerine yapılan harcamalar ve harcanan zamana karşın elde edilen getiriler yeterli mi?) Kişisel bilgilerin gizliliği, bilgi güvenliği, bilgilenme özgürlüğü gibi yasalara uygunluk. Web sitelerinin perfrmans ölçümü kadar çeşitli kriterler bazında değerlendirilmesi de web tasarım ve yönetiminde etkililiğe ulaşmak için gereklidir. Değerlendirme site daklı, kullanıcı daklı, tasarım daklı ve geliştirme daklı lmak üzere çeşitli şekillerde 21 Charles R.MeClure, "Perfrmans Measures Fr Federal Ageney Web Site", hrtp:l/www.i::.ıweb-svledu. 22 a.k.

13 Web Sitesi Tasarımında ve Yönetiminde Etkililik 129 yapılabilmektedir. Örneğin site daklı değerlendirmede kullanılabilecek smut kriterler arasında, şunları sayabiliriz: 2. ı Sunulan bilgiler ne derece dğru? Sayfaları yazan kim? Yazarla iletişim kurulabilir mi? Dkümanın amacı ne, neden üretilmiş? Yazar bu dkümanı yazmada ne kadar yetkili? Dkümanda yer alan bilgiler ne derece dğru ve güvenilir? Dkümanı kim yayınlamış? Webmaster mı? Yksa bir başkası mı? Sitede sunulan bilgiler ne ölçüde nesnel ve detaylı? Sitede sunulan bilgiler neyi amaçlamaktadır? Sitede sunulan bilgiler ne ölçüde güncel? Ne zaman güncellenmiş? Dkümanda yer verilen bağlantılar (linkler) güncelmi? Sitenin kapsamı ne? Sitede sunulan dkümanlara erişmek için yazılımlara gereksinim var mı? Dkümanlarafbilgiye erişim ücretli m i? Henüz emekleme safhasında bulunan ülkemiz kamu kuruluşlarına ait web sitelerinde hala tasarım çalışmaları devam ettiği için, bu türlü, bir perfrmans ölçümü ve değerle n dinne çalışmalarının pek yapılmadığı gözlenmektedir. Günümüzde web dnanım ve yazılım teknljileri alanında yaşanan hızlı gelişmeler, web yönetimini de giderek daha etkili kılmakta ve web yöneticilerine büyük klaylıklar sağlamaktadır. Önceleri zr, hatta yapılması lanaksız lan kimi işler bu yazılımlarla daha klay, hızlı ve ucuza yapılabilmektedir. Örneğin, web kalite kntrl yazılımları, web sitesindeki kırık linkleri görme, sitede yer alan en büyük ve en yavaş sayfaları tespit etme lanağı sağlamaktadır. Web lg analiz yazılımları ile bağlantıların yüklenme zamanları klaylıkla tespit edilebilmekte ve siteyi ziyaret edenler hakkında "kim, ne zaman, nerede ve nasıl" srularına yanıtlar verebilmektedir. Web güvenlik yazılımları ile web sunucularındaki güvenlik gedikleri klaylıkla tespit edilebilmektedir. Ancak, web teknljisindeki hızlı gelişmelere rağmen, uygulamada weh üretim ve yönetiminde insan kaynaklı teknik ve yönetsel yanlışlıklar yapılmaktadır. WEB TASARıM VE YÖNETİMİNDE NE TÜR YANLıŞLIKLAR YAPıLMAKTADıR? BU YANLıŞLIKLAR NASIL GİDERİLEBİLİR?2~ Uygulamada web tasarım ve yönetiminde başta web plitikası ykluğu lmak üzere web'in etkiliğini azaltan pek çk yanlışlığa rastlanmaktadır. Web Plitikası Ykluğu Uygulamada özellikle ülkemizde, kurumsal web sitelerinin çğunlukla, yöneticilerin isteği ile bir plitika geliştirilmeden kimi ihtiyaçlara yanıt vermek üzere (tanıtım, bilgi 23 Michael Engle, hıt[2://www.library.cmdj.cjuikıııd/wcbnal lhııııl. 2~ Jakb Nielsen, 'Tp Ten Mistakes in Web Design"', hıtp:/!i\ \\ \\.lisı~il."()llı/:ıkıb{):\/l)(ı1!5jıillıl. (May 1<)<)6).

14 130 Amme idaresi Vergisi lendirme vb.) sunulduğu dikkat çekmektedir. Oysa, her web sitesinin ulaşmak istediği hedefler, geliştirilen web plitikası içinde smutlaşır. Eğer bir sitenin önceden öngürülmüş bir plitikası yk ise gelişmesi ve kuyucuların beklentilerini karşılayacak dyuruculukta lması düşünülemez. Bu nedenle web sayfası açmadan önce bu siteden beklentilerin tüm kurum yetkililerinin katılımıyla belirlenmesi ve bunlar ışığında bir web plitikasının luşturulmasına önem verilmelidir. Web Sitesini Örgüt ŞemasıDa Göre Düzenlemek Web sitesinde yer verilecek bilgilerin kurumun örgüt şemasına uygun larak düzenlenmesi kurum için uygun görünse de, web kuyucuları için kullanışlı lmayabilir. Bu nedenle ptansiyelkuyucu kitlesinin bu siteyi neden kullanmak istcdiklerigereksinimleri-göz önüne alınarak tasarlanan sitdcr, daha iyi hizmet sunabilmektedir. Web Bakımı İçin Bütçe Ayırmama Web sitesi açan kurumlar en ai bu siteyi luşturmak için duydukları finansal kaynaklar ranında da sitenin güncelliğini krumak ve geliştirmek üzere bakımını sağlamak için de kaynak ayırmak zrundadırlar. Bu yapılmadığında eskiyen sayfalar ve bağlantısı ölen linklerden luşan bir site ile karşı karşıya kalınacağı için, na kadar yapılan harcamalar bşa çıkacaktır. Bu duruma düşmernek için, kurumlar finansal desteği yalnızca siteyi kurmaya değil aynı randa bakım faaliyetleri için de sağlamak durumundadırlar. Karmaşık URL Adresleri Kullanıcılar zaman zaman web site adreslerini yazmak durumunda kalmaktadır. Bu nedenle özel işaretler ve çk sayıda harften luşan karmaşık adreslerin yazımı kullanıcıları zrlamaktadır. Hata yapma lasılığını azaltmak ve kullanicıları sıkmamak için adresler labildiğince yalın lmalıdır. Biygrati Ykluğu İnternet kullanıcıları çğunlukla web'lerde ulaştıkları bilgilerin kim tarafından üretildiğini bilme ihtiyacı duymaktadır. Resim ve biygrati ile dnatılmış web' ler daha güvenılir bulunmaktadır. Özellikle bilimsel içerikli bilgi sunumunda biygrafılere yer verilmemesi ünemli bir eksiklik lanık dikkat çekmektedir. Arşiv Ykluğu Okuyucular için yeni bilgilere ulaşmak kadar eski hilgilere erişmekte önemli labilmektedir. Sitelerde arşiv bulundurmak pahalı bir yaklaşım gibi görünse de sitenin kullanışlılığını artırıcı bir özellik lduğu gözardı edilmemelidir. Nitekim, uygulamada arşiv hulundurmanın site maliyetlerini yüzde ı artırmasına karşılık kullanışlılığın yüzde 50 artırıldığına yönelik istatistiki bilgilere de rastlanmaktadır.

15 Web Sitesi Tasarımmda ve Yönetiminde Etkililik 131 Server'a Düşük Hızla Erişim Server'in istemlere geç yanıt vermesi web kullanışlılığını etkileyen önemli bir kısıtlılık lmaktadır. Özellikle grafik ağırlıklı sitelerde erişim hızı düşük kalmaktadır. Sitelerde yer verilen grafiklerin sayısı kadar büyüklüğü de hızı etkilemektedir. GüncelOlmayan Eskiyen Bilgiler Web sitelerinin tasarımında genellikle yeni içerikli bilgilere önem verilirken, mevcut sunulan bilgilerin güncelliğini gözden geçirme-maintenance-göz ardı edilmektedir. Sitelerde sunulan bilgilerin güncelliğini krumasını ve zaman aşımına uğrayan-eskiyenbilgilerin ayıklanmasını üstlenecek web editörleri ile web bakımı da daha iyi yapılabilmektedir. İçeriği Yansıtmayan Başlıklar Web'lerde yer verilen başlıklar, arama makinelerinde ulaşılan snuçları, başlık sayfası ve diğer sayfalarda yer verilen anahtar kelimeleri içerecek şekilde seçilmelidir. Çerçeve Kullanmak Web sayfasında çerçeve kullanmak sayfayı farklı bölümlere ayırarak mevcut sayfayı seçme ve yazmada srun yaratacağı için uygun değildir. Hareket Eden Metinler ve Animasynlar Hareketli metinler ve animasynlarla yüklü web sayfaları kuyucunun web'i hızlı kumasını ve algılamasını güçleştirmektedir. Standart Olmayan Link Renkleri Web sitelerinde yer verilen linkler arasında mavi renkli lanlar henüz kuyucu tarafından kunmamış lanları; kırmızı ya da mr renkli lanlar ise, kunanları gösterir. Tasarımda bu standarta uyulmaması, kullanıcılar için karışıklık yaratabilir. SONUÇ VE ÖNERİLER Yeni yüzyıla girerken web siteleri, bilgi eknmisinde vazgeçilmez bir araç larak dikkat çekmektedir. Bu çağda. kurumların örgütsel bilgi ptansiyellerini geliştirme ve kul Ianmalanna lanak sağlamada etkili web sitelerine sahip lmaları giderek daha önemli hale gelmektedir. Web, örgütlerin çevreleriyle etkileşimli iletişim sağlamalarında güvenli bir araçtır. Bu nedenle web tasarımı örgütün bir reklam kampanyası hazırlaması ya da kapsamlı bir brşür luşturmasının ötesindedir. Etkili bir web tasarımı ve yönetimi de ancak tüm kurum mensuplarının web' e hem teknik bir iş, hem de yönetsel bir iş larak bakmaları ve sahiplenmeleri ile sağlanabilir. Web tasarım ve yönetiminde şu nktaların da göz önünde bulundurulması gerekir:

16 ] 32 Amme İdaresi Dergisi Web içeriği sürekli güncel tutulmalıdır. Web sitesinde iletişime hız ve etkililik kazandıran elektrnik psta ( ) 0 lanaklarmdan yararlanmak üzere gerekli düzenlemelere önem verilmelidir. Bu bağlamda, e-bülten luşturma ve hedef kitlelere ulaştırma ve hazır e-mektup rtamları yaratma yluna gidilebilir. Kurum bilgi, deneyim ve birikimlerinin klay, hızlı ve en az çaba ile aktarılabilmesine yönelik, teknik ve yönetsel önlemler alınmalıdır. Bu bağlamda, iletişim hızını düşüren teknik alt yapı srunları çözülmeli; sitede sunulmasma karar verilen bilgilerin temini, dğruluğu ve güncelliğini etkileyen yönetsel srunlar giderilmelidir. Sürekli gelişen web teknljisi yakmdan izlenerek gelişmelerden ve yeni lanaklardan yararlanma ylları aranmalıdır. Kuruluşlar internet ve web uygulamalarma giderken, özellikle şu knular üzerinde düşünmelidirler: İnternet'e geçiş ile yeni hizmet ve süreç değişimleri nasıl uygulanacak? Web üzerinde luşacak çk sayıdaki işlem-bağlantı isteklerine nasıl yanıt verilecek'! Güvenlik nasıl sağlanacak? Özel bilgilerin ve önemli verilerin izinsiz girişlerden krunması için ne tür önlemler alınacak?

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu.

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. OKÜ İçerik Yönetim Sistemi Prje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. İÇİNDEKİLER 1. Prjenin Knusu 2. Prjenin İçeriği a. OKÜ İçerik Haritası b. ATAMEDYA OKÜ İÇERİK YÖNETİM

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi KURUMSAL WEB TASARIM Prje Teklifi Teklifi Veren: Celil CAN Teklif Tarihi: 07.01.2015 Karadeniz Mh. General Aldğan Cd. N 49 / 1 Gazismanpaşa, İstanbul www.celilcan.cm - bilgi@celilcan.cm Firma : Yetkili

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler erlendiriciler Eğitim E Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010)

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010) Bilal Tahsin ALKAN Mehmet Akif Mh. Elalmış Cd. Reyhan Sk. Erbay Sitesi C Blk N: 26 D: 6 Ümraniye / İstanbul Telefn: 0554 537 61 80 E-psta: bilaltahsin@gmail.cm Web: www.bilaltahsin.cm KİŞİSEL BİLGİLER:

Detaylı

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı Düzeyi Yeterli Belgeleme Türkçe nin ve Yazım

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri Sıra N Hizmet Tipi Knu Çözüm Süresi Açıklama 1 Arıza Birimin Çalışmasının Tümüyle durması 2 Takvim Gün Birimin

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır.

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır. Yazılımnet E-ticaret Sistemi Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dlayı e-ticaret sistemlerine lan ilgi arttırmıştır. Bir kaç yıl öncesine kadar giyim, elektrnik, kitap, cd ve benzeri

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK BAŞARILI BİR STRATEJİNİN İLK ADIMI Rbert Simns- HBS İşletme Prfesörü Bütün şirketler stratejilerini müşteri daklı lduğunu iddia eder ama müşter kelimesi yönetim terisinin en esnek

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Sürecinde S Davranış. ışsal Boyut MÜDEK

Değerlendirme erlendirme Sürecinde S Davranış. ışsal Boyut MÜDEK Değerlendirme erlendirme Sürecinde S Davranış ışsal Byut MÜDEK Çalışma Tarzları Etik Davranış Sunum İçeriği Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Knular 2/20 Çalışma Tarzları ve Tercihler BAŞARILI DEĞERLENDİRME

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi her beceri

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

Hazırlayan: EMRAH HAS

Hazırlayan: EMRAH HAS Hazırlayan: EMRAH HAS Eşzamanlı ya da eş zamansız, metin, grafik, animasyon, ses, video gibi içeriğin tamamen işlenmiş, yarı işlenmiş ya da ham veri şeklinde dijital ortamda verinin toplanması, veriye

Detaylı

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK Mantık basit; Eğer şemsiye satıyrsanız, bahar aylarında satışlarınızın artacağını ve hatta yağmurlu günlerde zirveye ulaşacağını bilirsiniz. Pazarlama stratejinizin iskeletini

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi,

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, Grup EHEM Tasarım Raporu Emre TÜRKER Hüseyin SERİN Eray KILIÇ Musa CÖCE Kısa Özet Tasarım Raporumuzda: - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, - Projenin hedeflerinin

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI

ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI MADDE 1. AMAÇ Bu kullanım politikası; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI a Caner Aspava Turizm Ptansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Prgramı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Yedidalga da prje kapsamında Online Satış

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

ACİL ALAN GÜVENLİK BİLDİRİSİ HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Kamuya Açık Defibrilatör) Yazılım yükseltme

ACİL ALAN GÜVENLİK BİLDİRİSİ HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Kamuya Açık Defibrilatör) Yazılım yükseltme ACİL ALAN GÜVENLİK BİLDİRİSİ HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (Kamuya Açık Defibrilatör) Yazılım yükseltme Sevgili samaritan PAD 500P Kullanıcıları, Bu mektup, HeartSine Technlgies Ltd.'nin samaritan

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2017 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 12. HAFTA: YAZILIM BAKIMI Bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesinden ve kullanıcıya tesliminden snra bakım (maintenance)

Detaylı

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1.YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Eknmi Bakanlığı desteği ile düzenlenen 4. Dğal Taş

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2 SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ Emrehan Halıcı Elektrnik Demkrasi Partisi 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA....2 3. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN YSK YA ÖNERİLERİMİZ...9 4. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN VATANDAŞLARIMIZA

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi Kütüphane Web Sitelerinde İçerik Zenginleştirme Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 04.06.2008 ÜNAK 1 Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Prje Pazarı ve Bitirme Prjeleri Ortak Sergisi 23 Mayıs 2015, İzmir Uluslararası Fuar Alanı - Kültürpark BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ Ege Bölgesi Üniversitelerinin Bilgisayar

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek

EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Heyeti 21-22 Mart 2016 tarihleri arasında Üniversitemizin Kurumsal Değerlendirmesini yapacaktır. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr PROJE HAKKINDA Bilgimi Koruyorum e Öğrenme Projesi DPT tarafından desteklenmiş olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında gerçekleştirilmiş

Detaylı

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o Yetkilendirme Yönetmeliği Değişikliği, Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlemesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği Üyeliğine Yönelik Duyuru Elektrnik Haberleşme Sektörüne İlişkin

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ. ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ

SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ. ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ Yönetim Kurulu nun 10 Haziran 2013 tarihli tplantısında görüşülerek naylanmış ve yürürlüğe

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Öğrenci Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK 222 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM. Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve. Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU

UZAKTAN EĞİTİM. Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve. Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU İçerik 1. Eğitim ve Öğretim Teknljisi 1.1 Bireysel Öğretim teknljileri 1.1.1 Mikr öğretim teknljileri 1.1.2 Prgramlı

Detaylı