TÜRK PIRELLI KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK PIRELLI KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK- 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

2 1 OCAK- 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİTMALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1 GELİR TABLOLARI... 2 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI NOTLAR DİPNOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 4 DİPNOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI DİPNOT 4 HAZIR DEĞERLER DİPNOT 5 MENKUL KIYMETLER DİPNOT 6 FİNANSAL BORÇLAR DİPNOT 7 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR DİPNOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI DİPNOT 9 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR DİPNOT 10 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR DİPNOT 11 CANLI VARLIKLAR DİPNOT 12 STOKLAR DİPNOT 13 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ DİPNOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DİPNOT 15 DİĞER CARİ / CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA / UZUN VADELİ27 YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 16 FİNANSAL VARLIKLAR DİPNOT 17 POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE DİPNOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER DİPNOT 19 MADDİ VARLIKLAR DİPNOT 20 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR DİPNOT 21 ALINAN AVANSLAR DİPNOT 22 EMEKLİLİK PLANLARI DİPNOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI DİPNOT 24 ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR / ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR DİPNOT 25 SERMAYE / KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ DİPNOT 26 SERMAYE YEDEKLERİ DİPNOT 27 KAR YEDEKLERİ DİPNOT 28 GEÇMİŞ YIL KAR / ZARARLARI DİPNOT 29 YABANCI PARA POZİSYONU DİPNOT 30 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI DİPNOT 31 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 32 İŞLETME BİRLEŞMELERİ DİPNOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA DİPNOT 34 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR DİPNOT 35 DURDURULAN FAALİYETLER DİPNOT 36 ESAS FAALİYET GELİRLERİ DİPNOT 37 FAALİYET GİDERLERİ DİPNOT 38 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDER VE KAR / ZARARLAR DİPNOT 39 FİNANSMAN GİDERLERİ DİPNOT 40 NET PARASAL POZİSYON KAR / ZARARI DİPNOT 41 VERGİLER DİPNOT 42 HİSSE BAŞINA KAZANÇ DİPNOT 43 NAKİT AKIM TABLOSU DİPNOT 44 MALİ TABLOLARIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR... 42

3 DİPNOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Türkiye de kurulmuş olan ve faaliyet gösteren Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. nin ( Şirket ) faaliyet konusu her türlü kablo, iletken, makina, aparat, alet ve edavat ile bunlarõn yedek parça ve teferruatõnõn üretim, ithalat, ihracat ve ticareti dir. Şirket 1964 yõlõnda kurulmuş olup halihazõrda Pirelli Cable Holding N.V (%83,75) ve Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Emekli ve Yardõm Sandõğõ Vakfõ (%5,54) ortaklõğõ olarak faliyetine anonim şirket statüsünde devam etmektedir. Halka açõk olan Şirket in hisselerinin %15,55 i İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nda işlem görmektedir. Şirket in ürün yelpazesi kapsamõnda 220 kvolt a kadar olan tüm enerji kablolarõ, 3600 çift e kadar bakõr iletkenli haberleşme kablolarõ ile fiber optik kablolarõ bulunmaktadõr. Şirket in fabrikasõ Bursa Mudanya da olup, bu fabrika kablo sektörüdeki yüksek teknolojik düzey ile TSE yeterliliği olan termik, mekanik, kimya ve elektrik bilimsel araştõrma ve test laboratuvarlarõnõ da bünyesinde bulundurmaktadõr. 31 Mart 2005 tarihi itibariyle ortalama çalõşan sayõsõ 325 dir (31 Aralõk 2004: 315). Şirket in Entek Elektrik Üretimi A.Ş. de %3,81 oranõnda iştiraki bulunmaktadõr (Dipnot 16). Şirket in ticari sicile kayõtlõ adresi Bursa Yolu No: Mudanya, Bursa dõr. Şirket bir iş kolunda (kablo üretim ve satõşõ) ve bir coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. DİPNOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlarõ: Şirket muhasebe kayõtlarõnõ ve yasal mali tablolarõnõ Yeni Türk Lirasõ cinsinden, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasõ Kurulu nun ( SPK ) yayõnlamõş olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu na uygun olarak hazõrlamaktadõr. SPK nõn, 15 Kasõm 2003 tarihli Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasasõnda Muhasebe Standartlarõ Hakkõnda Tebliğ i ( Tebliğ ) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ e göre dileyen işletmeler, 31 Aralõk 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yõllõk veya ara hesap döneminden başlamak üzere, bu Tebliğ hükümlerini uygulamaya başlayabilirler. Buna bağlõ olarak, Şirket, mali tablolarõnõ 31Aralõk 2004 tarihine kadar SPK nõn Seri XI, No:20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarõn Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ( Enflasyon Tebliği ) hakkõnda tebliğine uygun olarak düzenlemeyi seçmiş, tarihinden sonra gelen ilk ara mali tablo ve raporlarõnõ SPK nõn, 15 Kasõm 2003 tarihli Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasasõnda Muhasebe Standartlarõ Hakkõnda Tebliğ ine göre düzenlemeye başlamõştõr. Bu mali tablolar tarihi maliyet esasõna göre tutulan yasal kayõtlarõn, SPK nõn, 15 Kasõm 2003 tarihli Seri: XI, No: 25 sayõlõ Sermaye Piyasasõnda Muhasebe Standartlarõ Hakkõnda Tebliğ ine (''Tebliğ'') uygunluk açõsõndan gerekli düzeltme ve sõnõflandõrmalar yansõtõlarak düzenlenmiştir. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafõndan 20 Aralõk 2004 tarihli duyuru ile uygulanmasõ zorunlu kõlõnan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 4

4 DİPNOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamõ) Şirket, ara dönem mali tablolarõ ilk kez 31 Mart 2005 tarihinde hazõrladõğõndan dolayõ 31 Mart 2005 tarihinde sona eren üç aylõk ara döneme ait ara dönem gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akõm tablosu ve ilgili dipnotlar karşõlaştõrmalõ olarak sunulmamõştõr. 2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarõn Düzeltilmesi: Tebliğ nin 15. Kõsmõ, Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarõn Düzeltilmesi, yüksek enflasyonun hakim olduğu ekonomiye ait para birimlerinin kullanõldõğõ durumlarda, SPK tarafõndan yayõmlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazõrlanan mali tablolarõn, bilançolarõn düzenlendiği tarihte geçerli olan Türk Lirasõ nõn cari satõn alma gücünü esas alarak hazõrlanmasõnõ ve önceki dönem mali tablolarõn da karşõlaştõrma amacõyla aynõ değer ölçüleri kullanõlarak, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Sözkonusu tebliğe göre yüksek enflasyon dönemi, yõllõk bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamõnõn ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başõndaki fiyat endeksi rakamõnõn iki katõnõ aşmasõ ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamõnõn hesap döneminin başõna göre %10 veya daha fazla bir oranda artmasõ halinde, içinde bulunulan yõllõk hesap döneminden itibaren başlar. Ayrõca fiyat endekslerinde yukarõda belirtilen düzeyde artõş olmamakla beraber, halkõn tasarruflarõnõ yabancõ para cinsinden tutmasõ, mal ve hizmet fiyatlarõnõn yabancõ para birimi üzerinden belirlenmesi gibi yüksek enflasyon emarelerinin mevcut bulunmasõ halinde de 15. Kõsmõn uygulanmasõna karar verilebilir. SPK, 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayõlõ toplantõsõnda, T.C. Merkez Bankasõ'nõn son verilerine göre enflasyon beklentilerinin 2005 yõlõ sonu için %8, gelecek 12 ay için %7,7, 2005 yõl sonuna ilişkin söz konusu tahmini değerlere göre son 3 yõllõk kümülatif enflasyon oranõnõn %35,7 olmasõnõn öngörüldüğünü belirtmiştir. Bu öngörüler neticesinde SPK, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlarõ na uygun mali tablo hazõrlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasõnõn gerekli olmadõğõnõ ilan etmiştir. Mali tablolar, Türk Lirasõ nõn 31 Aralõk 2004 tarihindeki satõn alma gücüyle Yeni Türk Lirasõ olarak ifade edilmiştir. 31 Aralõk 2004 tarihli açõlõş bilançosunun enflasyona göre düzeltilmesi için kullanõlan endeks ve dönüşüm faktörleri aşağõda açõklanmõştõr: Düzeltme Üç yõllõk kümüle Yõllõk Tarihler Endeks Katsayõsõ enflasyon enflasyon 31 Aralõk ,8 1,000 %69,7 %13,8 31 Aralõk ,1 1,138 %181,1 %13,9 31 Aralõk ,8 1,297 %227,3 %30,8 5

5 DİPNOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamõ) Yukarõda bahsi geçen düzeltme işlemine ait ana hatlar aşağõda belirtilmiştir: - Mevcut parasal varlõk ve borçlar, paranõn değerindeki değişmeler karşõsõnda nominal değerlerini aynen koruyan ancak satõn alma güçleri düşen kalemler olduğu için ve bilanço tarihinde geçerli olan birimden belirtilmiş olduğu için ayrõca düzeltme işlemine tabi tutulmamõştõr. - Parasal olmayan varlõk ve borçlar ile özsermaye kalemleri, bilanço tarihinde geçerli bakiyelerden oluşmadõklarõ için, uygun düzeltme katsayõsõ kullanõlarak çevrilmektedirler. Sabit kõymet alõmlarõ, satõn alma senesine ait, uygun düzeltme katsayõsõ ile çevrilmektedirler. 2.3 Konsolidasyon Esaslarõ Şirket in konsolide ettiği finansal varlõğõ bulunmamaktadõr. 2.4 Karşõlaştõrmalõ Bilgiler ve Önceki Dönem Mali Tablolarõn Düzeltilmesi: Cari dönem mali tablolarõn sunumu ile uygunluk sağlanmasõ açõsõndan karşõlaştõrmalõ bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sõnõflandõrõlmõştõr. 2.5 Netleştirme / Mahsup: Finansal varlõk ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkõn bulunmasõ, söz konusu varlõk ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olmasõ veya varlõklarõn elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. 2.6 Para Birimi: 30 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete de yayõnlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkõndaki 5083 sayõlõ kanun uyarõnca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Lirasõ ( YTL ) ve Yeni Kuruş ( YKr ), Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimi olmuştur. Yeni Türk Lirasõ nõn alt birimi Yeni Kuruştur (1 YTL = 100 YKr). Bir önceki para birimi olan Türk Lirasõ değerleri YTL ye dönüştürülürken 1 milyon Türk Lirasõ, 1 YTL ye eşit tutulmaktadõr. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti nin para birimi Türk Lirasõ ndan altõ sõfõr atõlarak sadeleştirilmiştir. Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki işlem, mahkeme kararõ, kõymetli evrak ve her türlü belgenin yanõ sõra ödeme ve değişim araçlarõnda, Türk Lirasõ na yapõlan referanslar, yukarõda belirtilen dönüşüm oranõ ile YTL cinsinden yapõlmõş sayõlmaktadõr. Sonuç olarak, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL, mali tablo ve kayõtlarõn tutulmasõ ve gösterimi açõsõndan Türk Lirasõ nõn yerini almõş bulunmaktadõr. Sermaye Piyasasõ Kurulu nun 30 Kasõm 2004 tarihli duyurusuna istinaden, 31 Aralõk 2004 ve 31 Mart 2005 tarihlerinde sona eren döneme ilişkin mali tablolar, karşõlaştõrma amacõyla kullanõlacak olan bir önceki döneme ait finansal verileri de dahil olmak üzere, YTL cinsinden gösterilmiş, önceki dönem mali tablolarõ da sadece karşõlaştõrma amacõyla YTL cinsinden ifade edilmiştir. 6

6 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI Mali tablolarõn hazõrlanmasõnda izlenen önemli muhasebe politikalarõ aşağõda özetlenmiştir: 3.1 Hasõlat: Gelir, mal ve hizmet satõşlarõnõn faturalanmõş değerlerini içerir. Satõşlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydalarõn transferlerin yapõlmõş olmasõ, gelir tutarõnõn güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydalarõn Şirket e akmasõnõn muhtemel olmasõ üzerine alõnan veya alõnabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasõna göre kayõtlara alõnõr. Satõşlarõn içerisinde önemli bir finansman maliyeti bulunmasõ durumunda, makul bedel gelecekte oluşacak tahsilatlarõn, finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oranõ ile indirgenmesi ile tespit edilir. Gerçek değerleri ile nominal değerleri arasõndaki fark tahakkuk esasõna göre faiz geliri olarak değerlendirilir (Dipnot 36). 3.2 Stoklar: Stoklar, elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanõ ile mali tablolarda yansõtõlõr. Üretim maliyeti sistemi safha maliyeti olup, ağõrlõklõ ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadõr. Mamul ve yarõ mamul maliyeti hammadde, doğrudan işçilik, diğer doğrudan giderler ve ilgili genel üretim giderlerini içerirken borçlanma maliyetlerini içermez. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akõşõ içinde tahmini satõş fiyatõndan tahmini tamamlama maliyeti ve satõşõ gerçekleştirmek için gerekli tahmini satõş maliyeti toplamõnõn indirilmesi ile elde edilen tutardõr (Dipnot 12). Fiili stok sayõmlarõ aylõk olarak dönem sonlarõnda yapõlmaktadõr. Maliyetler, stoklarõ mevcut durumuna getirmek için yapõlan tüm masraflarõ içermektedir. 3.3 Maddi Varlõklar: Maddi duran varlõklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir (Dipnot 19). Amortisman, maddi duran varlõklarõn faydalõ ömürleri baz alõnarak doğrusal amortisman yöntemi kullanõlarak ayrõlmaktadõr. Sözkonusu varlõklarõn tahmin edilen faydalõ ömürleri aşağõda belirtilmiştir. Ekonomik Ömür Yöntem Binalar yõl Doğrusal Amortisman Makina, tesis ve cihazlar 5-15 yõl Doğrusal Amortisman Taşõt araç ve gereçleri 5 yõl Doğrusal Amortisman Döşeme ve demirbaşlar 2-5 yõl Doğrusal Amortisman Özel maliyet bedelleri 5-10 yõl Doğrusal Amortisman Haklar 8-20 yõl Doğrusal Amortisman Arazi ve arsalar için sõnõrsõz ömürleri olmasõ sebebiyle amortisman ayrõlmamaktadõr. Bir maddi duran varlõğõn kayõtlõ değeri, varlõğõn tahmini geri kazanõlabilir değerinden daha yüksek ise, kayõtlõ değer geri kazanõlabilir değerine indirilir. 7

7 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamõ) Maddi duran varlõklarõn satõşõ dolayõsõyla oluşan kar ve zarar, düzeltilmiş tutarlar ile tahsil olunan tutarlarõn karşõlaştõrõlmasõ sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarõna yansõtõlõr. Bakõm ve onarõm giderleri gerçekleştiği tarihte gider yazõlõr. Eğer bakõm ve onarõm gideri ilgili aktifte genişleme veya gözle görünür bir gelişme sağlõyorsa aktifleştirilir. 3.4 Maddi Olmayan Varlõklar: Maddi olmayan duran varlõklar bilgisayar programlarõnõ ve geliştirme giderlerini içermektedir. Maddi olmayan duran varlõklar maliyetten itfa ve tükenme paylarõnõn düşülmesiyle ifade edilir. İtfa ve tükenme paylarõ beş yõlõ aşmayan bir sürede normal amortisman yöntemiyle hesaplanõr. Değer düşüklüğünün olmasõ durumunda maddi olmayan duran varlõklarõn kayõtlõ değeri geri kazanõlabilir değerine indirilir (Dipnot 20). 3.5 Varlõklarda Değer Düşüklüğü: Maddi duran varlõklar ile maddi olmayan duran varlõklarõ da içeren diğer duran varlõklarõn kayõtlõ değerlerinin herhangi bir olay ve değişiklik sonucunda geri kazanõm tutarlarõnõn altõnda kalõp kalmadõğõ incelenir. Net satõş fiyatõ ile kullanõm değerinin yüksek olanõ olarak belirlenen geri kazanõm tutarõnõn, kayõtlõ değerin altõnda kalmasõ durumunda, kayõtlõ değeri geri kazanõm tutarõna getirecek değer düşüklüğü mali tablolara dahil edilir. 3.6 Ticari Alacaklar Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklõ vadeli satõşlardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanõlarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranõ bulunmayan kõsa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olmasõ durumunda fatura tutarõ baz alõnarak değerlendirilmiştir. Şirketin, ödenmesi gereken meblağlarõ tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olmasõ halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşõlõğõ oluşturulur. Söz konusu bu karşõlõğõn tutarõ, alacağõn kayõtlõ değeri ile tahsili mümkün tutar arasõndaki farktõr. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dahil olmak üzere tüm nakit akõşlarõnõn, oluşan ticari alacağõn orijinal etkin faiz oranõ esas alõnarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarõ, zarar yazõlmasõndan sonra oluşacak bir durum dolayõsõyla azalõrsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansõtõlõr. Şirket yargõya intikal etmiş alacaklarõnõn tamamõ için karşõlõk ayõrmõştõr. Dövizli şüpheli alacaklar için tahakkuk etmiş kur farklarõ karşõlõklara dahil edilmiş, aynõ tutar kur farkõ gelirlerine de yansõtõlmõştõr. 8

8 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamõ) 3.7 Borçlanma Maliyetleri: Banka kredileri, alõndõklarõ tarihlerdeki anapara borç değeri ve masraf kayõtlarõ ayrõ ayrõ muhasebeleştirilir. Dönem sonu brüt kredi oranõ üzerinden faiz tahakkuk esasõna göre finansal gider kaydedilir. 3.8 Finansal Araçlar: a) Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi Kredi riski Finansal varlõklarõn sahipliği karşõ tarafõn sözleşmeyi yerine getirememe riskini beraberinde getirir. Ticari alacaklarõn önemli bir kõsmõ bayilerden ve ilişkili şirketlerdendir. Şirket, bayileri üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmuş olup bu işlemlerden doğan kredi riski yönetimce takip edilmektedir ve her bir borçlu için bu riskler sõnõrlandõrõlmõştõr. Bayilerden yeterli teminat alõnmasõ kredi riskinin yönetiminde kullanõlan diğer bir yöntemdir. Fonlama riski Varolan ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkanõ yüksek borç verenlerden yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanmasõ yoluyla yönetilmektedir. Faiz oranı riski Şirket, faiz oranlarõndaki değişmelerin faiz getiren varlõk ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayõ faiz oranõ riskine maruz kalmaktadõr. Söz konusu faiz oranõ riski, faiz oranõ duyarlõlõğõ olan varlõk ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir. Döviz kuru riski Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklõ bulunulan meblağlarõn Türk Lirasõ na çevrilmesinden dolayõ kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadõr. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun günlük analiz edilmesi ile takip edilmekte, birebir kontrol altõnda ve dengede tutulmaktadõr. b) Finansal araçlarõn makul değeri Makul değer, zorunlu satõş veya tasfiye dõşõnda taraflarõn rõzasõ dahilindeki bir işlemde, bir finansal aracõn alõm satõmõnõn yapõlabileceği tutardõr. Mevcut olmasõ durumunda kote edilmiş piyasa fiyatõ makul değeri en iyi biçimde yansõtõr. Finansal araçlarõn makul değerinin tahmini için kullanõlan yöntem ve varsayõmlar aşağõdaki gibidir: 9

9 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamõ) Parasal varlıklar Yabancõ para cinsinden bakiyeler dönem sonunda Merkez Bankasõ Döviz alõş kuru ile değerlenmektedir. Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlõklar Merkez Bankasõ döviz alõş kuru ile değerlenmektedir. Ticari alacaklarõn kayõtlõ değerlerinin aynõ şekilde dönem sonu Merkez Bankasõ Döviz Alõş Kuru ile değerlenmektedir. Parasal yükümlülükler Kõsa vadeli olmalarõ sebebiyle banka kredileri ve diğer parasal borçlarõn kayõtlõ değerlerinin makul değerlerine yaklaştõğõ varsayõlmaktadõr. Ticari borçlarõn kayõtlõ değerleri ve krediler dönem sonu Merkez Bankasõ Döviz Satõş Kuru ile değerlenmektedir. Uzun vadeli döviz kredileri yõl sonunda yürürlükte olan döviz kurundan çevrildiği için kayõtlõ değerlerinin makul değerlerine yaklaştõğõ varsayõlmaktadõr. 3.9 İşletme Birleşmeleri: Yoktur Kur Değişiminin Etkileri: Dönem içerisinde, yabancõ para ile temsil edilen işlemler, işlem tarihinde geçerli olan kurlar, bilançoda yer alan yabancõ para ile temsil edilen varlõklar bilanço tarihindeki TCMB döviz alõş kurlarõ ile borçlar ise bilanço tarihindeki TCMB döviz satõş kurlarõ esas alõnarak Türk Lirasõ na çevrilmiştir. Bu işlemler sonucunda oluşan kur farkõ gelir ve giderleri dönem karõnõn belirlenmesinde hesaba alõnmõştõr Hisse Başõna Kazanç: Gelir tablosunda belirtilen hisse başõna kazanç, dönem net karõnõn, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağõrlõklõ ortalama sayõsõna bölünmesi ile bulunmuştur. Türkiye de şirketler, sermayelerini halihazõrda bulunan hissedarlarõna, geçmiş yõl kazançlarõndan ve yeniden değerleme fonlarõndan dağõttõklarõ bedelsiz hisse yolu ile artõrabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse dağõtõmlarõ, hisse başõna kazanç hesaplamalarõnda, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanõlan ağõrlõklõ ortalama hisse sayõsõ, hisse senedi dağõtõmlarõnõn geçmişe dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmuştur. 10

10 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamõ) 3.12 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: Bilanço tarihinden sonraki olaylardan mali tablolarda düzeltme gerektiren ve mali tablolarda açõklanmasõ gereken hususlar bulunmamaktadõr Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar: Karşõlõklar, Şirket in geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptõrõcõ bir yükümlülüğün mevcut bulunmasõ ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacõyla geleceğe yönelik bir kaynak çõkõşõnõn muhtemel olduğu, ayrõca ödenecek miktarõn güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrõlmaktadõr. Garanti giderleri, geçmiş dönemde gerçekleşen giderler esas alõnarak tahmin edilen tutarlarõn tahakkuku esasõna göre mali tablolara yansõtõlõr. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayõn gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlõklar mali tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlõ yükümlülükler ve varlõklar olarak değerlendirilmektedir (Dipnot 31) Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar: Yoktur Kiralama İşlemleri: Yoktur İlişkili Taraflar: Bu mali tablolar açõsõndan, ortaklar, üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve bunlar tarafõndan kontrol edilen veya onlara bağlõ şirketler, personel, grup şirketleri, iştirak ve ortaklõklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir (Dipnot 9) Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmasõ: Yoktur İnşaat Sözleşmeleri: Yõllara sair projelere ilişkin hasõlat ve maliyetler bilanço günü itibariyle sözleşme faaliyetlerinin tamamlanma düzeyi esas alõnarak gelir ve gider olarak mali tablolara alõnõr Durdurulan Faaliyetler: Yoktur. 11

11 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamõ) 3.20 Devlet Teşvik ve Yardõmlarõ: Şirket makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşviklerini, elde edilmesi için gerekli şartlarõn Şirket tarafõndan yerine getirileceğine ve teşviğin işletme tarafõndan elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda mali tablolara alõnõr. Devlet teşvikleri nakden veya devlete karşõ olan bir yükümlülüğün azaltõlmasõ şeklinde elde edilmiş olsa dahi aynõ şekilde mali tablolarda gösterilir. Şirketin halihazõrda 15 Şubat 2002 tarihli ve 3922 nolu teşvik belgesi vardõr. Ancak gelecek dönemlerde 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren yapõlmõş ve yapõlacak harcamalar için G.V.K nun 4842 ve 5024 sayõlõ kanunlarla değişen yatõrõm indirimi ile ilgili yeni düzenlemelerden yararlanõlarak yapõlan harcamalarõn %40 õ oranõnda yatõrõm indiriminden faydalanõlmaktadõr Yatõrõm Amaçlõ Gayrimenkuller: Yoktur Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler: Türkiye de, kurumlar vergisi oranõ 2005 yõlõ için %30 tür (2004: %33). Bu oran, kurumlarõn ticari kazancõna vergi yasalarõ gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarõnda yer alan istisna (iştirak kazançlarõ istisnasõ gibi) ve indirimlerin (yatõrõm indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahõna uygulanõr. Kar dağõtõlmadõğõ takdirde başka bir vergi ödenmemektedir Ertelenen Vergiler: Ertelenen vergiler, yükümlülük yöntemi kullanõlarak, varlõklarõn ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer alan kayõtlõ değerleri ile vergi değerleri arasõndaki geçici farklar üzerinden hesaplanõr. Ertelenen vergi hesaplanmasõnda, yürürlükteki vergi mevzuatõ uyarõnca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranlarõ kullanõlõr. Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farklarõn tümü için hesaplanõrken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlõklarõ, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanõn kuvvetle muhtemel olmasõ göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadõr. Aynõ ülkenin vergi mevzuatõna tabi olmak şartõyla ve cari vergi varlõklarõnõn cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkõn bulunmasõ durumunda, ertelenen vergi varlõklarõ ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşõlõklõ olarak birbirinden mahsup edilir (Dipnot 14) Çalõşanlara Sağlanan Faydalar / Kõdem Tazminatlarõ: Kõdem tazminatõ karşõlõğõ, Şirket in, personelin Türk İş Kanunu uyarõnca emekliye ayrõlmasõndan doğacak gelecekteki olasõ yükümlülüklerinin tahmini toplam karşõlõğõnõn şimdiki zamana indirgenmiş değerini ifade eder (Dipnot 23). 12

12 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamõ) 3.25 Hazõr Değerler: Nakit ve nakit benzeri değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansõtõlmaktadõrlar. Nakit ve nakit benzeri değerler, eldeki nakit, banka mevduatlarõ ile tutarõ belirli, nakde kolayca çevrilebilen kõsa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki kur farkõ harici değişim riski olmayan ve vadesi altõ ay veya daha kõsa olan yatõrõmlarõ içermektedir (Dipnot 4) Sermaye ve Temettüler: Adi hisseler özsermaye olarak sõnõflandõrõlõr. Adi hisseler üzerinden dağõtõlan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş karlardan mahsup edilmek suretiyle kaydedilir. Alõnacak temettüler ise ilan edildikleri dönemde gelir olarak kaydedilir (Dipnot 25) Finansal Yatõrõmlar: Tüm finansal yatõrõmlar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatõrõmla ilgili satõn alma masraflarõ da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Şirket in %20 nin altõnda sermaye payõna sahip olduğu finansal yatõrõmlarõ ve konsolidasyon kapsamõna dahil etmediği bağlõ ortaklõklarõ borsaya kayõtlõ herhangi bir makul değerlerinin olmadõğõ, makul değerin hesaplanmasõnda kullanõlan diğer yöntemlerin uygun olmamasõ veya işlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapõlamamasõ ve makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlõğõn kayõtlõ değeri paranõn 31 Aralõk 2004 tarihindeki satõn alma gücüne göre düzeltilmiş elde etme maliyeti tutarõndan şayet mevcutsa değer düşüklüğü karşõlõğõnõn çõkarõlmasõ suretiyle değerlenmiştir. Satõlmaya hazõr finansal varlõklarõn makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve kayõplar dönem sonuçlarõna yansõtõlõr (Dipnot 16) Nakit Akõm Tablosu: Nakit akõm tablolarõnõn hazõrlanmasõ amacõyla nakit ve nakit benzeri değerler, eldeki nakit, banka mevduatlarõ ve vadesine altõ aydan az kalmõş, satõş fiyatõ ve vadesi önceden belirlenmiş ters repo sözleşmeleri çerçevesinde bankalara doğrudan kullandõrõlan kredileri içerir. 13

13 DİPNOT 4 - HAZIR DEĞERLER Nakit - YTL Nakit - Döviz Banka - Vadesiz Mevduat Banka YTL - Vadeli Mevduat Verilen Çek ve Ödeme Emirleri ( ) ( ) Banka İhracat Dövizleri Banka Döviz Tevdiat Hesaplarõ Banka - USD - Vadeli Mevduat Banka EUR - Vadeli Mevduat Alõnan Çekler TOPLAM Vadeli mevduatlarõn vade tarihleri ve faiz oranlarõ aşağõdaki gibidir: Vade Faiz Oranõ (%) Vade Faiz Oranõ (%) YTL Vadeli Mevduatlar O/N 3 AY 16,5 19,5 O/N 24,5 YP Vadeli Mevduatlar USD 1 HFT 5 AY 4,75 4,5 4 AY- 6 AY 4,75 5 YP Vadeli Mevduatlar EUR O/N 2,5 O/N 2,5 DİPNOT 5 MENKUL KIYMETLER Yoktur (2004: Yoktur). DİPNOT 6 FİNANSAL BORÇLAR Faiz Oranõ % Tutar Faiz Oranõ % Tutar Kõsa Vadeli Krediler Türk Lirasõ Kredileri Döviz Kredileri Eximbank Kredileri Eximbank Kredileri Faiz Tahk Toplam Şirketin 31 Mart 2005 itibariyle almõş olduğu kõsa vadeli Sevk Öncesi İhracat Kredisi (Eximbank Kredisi) dõşõnda başkaca kõsa ve uzun vadeli kredisi bulunmamaktadõr. 31 Aralõk 2004 itibariyle de alõnan uzun ve kõsa vadeli kredi bulunmamaktadõr. 14

14 DİPNOT 7 TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar: Müşteri Cari Hesaplarõ Şüpheli Alacaklar Çek ve Senetli Alacaklar Verilen Depozito ve Garantiler Vadeli Satõşlardan Kaynaklanan Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri ( ) ( ) Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ ( ) ( ) TOPLAM Kõsa Vadeli Ticari Borçlar: Satõcõlar Borç Senetleri Vadeli Alõşlardan Kaynaklanan Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri (29.886) (80.667) TOPLAM DİPNOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI Yoktur (2004: Yoktur). 15

15 DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR Dönem sonlarõ itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem içlerinde ilişkili taraflarla yapõlan işlemlerin özeti aşağõda sunulmuştur: 31 Mart Aralõk 2004 Grup şirketlerinden ticari alacaklar Personelden alacaklar İlişkili taraflardan alacaklar Grup şirketlerine ticari borçlar Ortaklara borçlar İlişkili taraflara borçlar a) Grup Şirketlerinden Ticari Alacaklar: 31 Mart 2005: Grup Şirketleri Para Birimi Anapara Değerleme Kuru Anapara (YTL) Pirelli Romania Cabluri Si Sisteme SA EURO ,07 1, Pirelli Cavi E Sist.Telecom Italia S.p.a. EURO ,15 1, Pirelli Telecom Telecomunicaçoes Cabos USD ,00 1, Pirelli Cables and Systems N.V EURO ,76 1, Pirelli Kabel und Systeme GmbH EURO ,11 1, Pirelli Cavi e Sistemi Energia Italia S.p.a USD ,65 1, Pirelli Telekom Kabel und System Deutschland GmbH EURO ,13 1, Pirelli Telecom Cables & Systems UK Ltd. Acc.Payable Dept. EURO ,29 1, Pirelli Cables Limited Accounts Payable Department EURO ,03 1, MKM Magyar Kabel Müvek Rt. EURO ,88 1, Pirelli Telecom Cables Y Systemas EURO 3.654,30 1, Pirelli Cavi E Sistemi Enegia S.p.a EURO ,12 1, Pirelli Telecom Cables Co. EURO 914,07 1, ,00 1, TOPLAM USD 16

16 DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamõ) 31 Aralõk 2004: Grup Şirketleri Pirelli Cables and Systems SA Pirelli Kabel und Systeme GmbH.&CO. Pirelli Cavi E Sistemi Energia Italia S.P.A. Pirelli Cables Ltd. Para Birimi Anapara Değerleme Kuru Anapara (YTL) EURO , EURO , USD , EURO , USD , Kablo Bratislava Spool EURO , Pirelli Cavi E Sistemi Energia S.P.A. EURO , Pirelli Romania Cabluri SA EURO , USD , Pirelli OekW GmbH EURO , Pirelli Cavi E Sistemi Telecom S.P.A. EURO ,8268 Pirelli Telecomunicaçoes Brasil USD , Pirelli Telecom Kabel und System GmbH EURO ,8268 Pirelli Telecom Cables&Systems Uk Ltd. EURO , Pirelli Telecom Cables Y Systemas EURO , USD ,3421 Pirelli Telecom Cables Co. EURO 914 1,8268 USD 305 1, TOPLAM

17 DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamõ) b) Grup Şirketlerine Ticari Borçlar: 31 Mart 2005: Grup Şirketleri Pirelli Metals Ltd. Pirelli Cavi E Sistemi Energia S.P.A. Para Birimi Anapara Değerleme Kuru Anapara (YTL) ,70 1, YTL ,01 1, EURO , Pirelli Societe Per Azioni EURO 889,35 1, Pirelli Cavi E Sistemi Energia Italia S.P.A. EURO EURO ,60 1, Pirelli Cables Systems Pte Ltd. EURO ,22 1, Pirelli Telekom Kabel Und System GmbH EURO 453,36 1, Pirelli Cavi E Sistemi Telecom Italia S.P.A. Pirelli Cavi E Sistemi Telecom S.P.A. EURO ,00 1, YTL ,03 1, Pirelli Romania Cabluri SA USD ,88 1, Pirelli Telecom Cables Uk Ltd. EURO ,15 1, Pirelli Telecom Cables Uk Ltd. USD ,02 1, Pirelli Telecom France Co. EURO ,90 1, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. YTL ,18 1, TOPLAM

18 DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamõ) 31 Aralõk 2004: Grup Şirketleri Pirelli Cavi E Sistemi Telecom Italia S.P.A. Para Birimi Anapara Değerleme Kuru Pirelli Kabel Und Systeme GmbH & Co EURO ,8356 Anapara (YTL) Pirelli Metals Ltd. EURO , Pirelli Cavi E Sistemi Energia S.P.A. YTL , EURO , Pirelli Cavi E Sistemi Energia Italia S.P.A. EURO , Pirelli Cables Systems Pte Ltd. EURO , Pirelli Telecom Kabel Und System GmbH Pirelli Cavi E Sistemi Telecom S.P.A. USD , EURO 78 1, EURO , YTL , Pirelli Romania Cabluri SA EURO , , Fibre Ottiche Fos S.P.A. EURO ,8356 Pirelli Telecom Cables Uk Ltd. EURO , Türk Pirelli Lastikleri A.Ş , GBP , , TOPLAM USD USD YTL

19 DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamõ) c) Grup Şirketlerine Yapõlan Satõşlar: Ünvanõ Pirelli Romania Cabluri Si Sisteme Sa Pirelli Cavi e Sist. Telecom Italia S.p.a Pirelli Cables and Systems N.V Pirelli Kabel und Systeme Berlin Pirelli Telekom Kabel und System Deutschland GmbH Pirelli Telecom Cables & Systems UK Ltd. Accounts Payable Dept MKM Magyar Kabel Müvek Rt Pirelli Cables Limited Accounts Payable Department (Hamshire-Eng.) Pirelli Telecom Cables Y Systemas Espana Pirelli OekW GmbH Pirelli Cables and Sytems S.A.Switzerland Pirelli Cables Ltd. Merseyside Pirelli Cavi e Sist. Energia Milano Pirelli Cables and Systeme OY Pirelli Cables Y Systemas Energia S.A. Espana Pirelli Cavi E Sistemi Energia Italia S.P.A Kablo Bratislava Slovakia Pirelli Telecom Cables CO China Türk Pirelli Lastikleri A.Ş TOPLAM d) Grup Şirketlerinden Yapõlan Malzeme, Hizmet ve Sabit Kõymet Alõmlarõ: Yurtiçi Alõmlar: Çelikord A.Ş Türk Pirelli Lastikleri A.Ş TOPLAM

20 DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamõ) Yurtdõşõ Alõmlar: ( ) Ünvanõ Malzeme+Tic.Mal Hizmet Sabit Kõymet Toplam Fibre Ottiche Sud Fos S.P.A Pirelli Cavi E Sistemi Telecom Italia S.P.A Pirelli Telecom France Co Pirelli Cavi E Sistemi Telecom Spa Pirelli Societe Per Azioni Pirelli Cables Ltd. Hamshire Pirelli Kabel und System GmbH&Co Pirelli Cavi E Sistemi Energia Italia S.P.A. Pirelli Metals Limited Pirelli Cavi E Sistemi Energia Spa TOPLAM Yurtdõşõ Alõmlar: ( ) Ünvanõ Malzeme+Tic.Mal Hizmet Sabit Kõymet Toplam Pirelli Cavi E Sistemi Telecom Italia S.p.a Pirelli Romania Cabluri SA Fibre Ottiche Sud Fos S.P.A Pirelli Metals Limited Çelikord A.Ş Türk Pirelli Lastikleri A.Ş Pirelli Cables Ltd. Hamshire Pirelli Energie Cables Et Systemes Pirelli Cavi E Sistemi Energia Italia S.p.a Pirelli Kabel und System Berlin Pirelli Cables Indonesia Pirelli Cavi E Sistemi Telecom Spa Pirelli Societe Per Azioni Pirelli Cavi E Sistemi Energia Spa TOPLAM e) Grup Şirketlerine Ödenen Lisans Bedelleri Toplamõ: Pirelli Cavi E Sistemi Telecom Spa Pirelli Cavi E Sistemi Energia Spa TOPLAM

21 DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamõ) f) Temettü geliri: Entek Elektrik Üretim A.Ş TOPLAM g) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: Faydalar Toplamõ TOPLAM DİPNOT 10 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR a) Diğer Alacaklar (Cari / Dönen Varlõklar): Şüpheli Alacaklar Şüpheli Alacak Karşõlõğõ ( ) ( ) İndirilecek KDV Peşin Ödenen Vergiler İhraç Kayõtlõ Satõşlardan KDV Alacağõ Direkt İhracat Üzerinden Yüklenilen KDV Alacağõ Diğer Çeşitli Alacaklar İş Avanslarõ Personel Avanslarõ TOPLAM b) Diğer Alacaklar (Cari Olmayan / Duran Varlõklar): Gelecek Yõllara Ait Giderler TOPLAM

22 DİPNOT 10 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamõ) c) Diğer Yükümlülükler: Ertelenmiş Gelirler Gider Tahakkuklarõ Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler Personele Borçlar Kõsa Vadeli Diğer Borçlar TOPLAM Gider tahakkuklarõ yõllara yaygõn projelerle ilgili YTL lik tutarõnõ içermektedir (31 Aralõk 2004: YTL). DİPNOT 11 CANLI VARLIKLAR Şirketin esas faaliyet konusu içerisinde canlõ varlõklar yer almamaktadõr (2004: Yoktur). DİPNOT 12 STOKLAR İlk Madde ve Malzeme Yarõ Mamüller Mamüller Emtia Diğer Stoklar Stok Değer Düşüklüğü ( ) ( ) Verilen Sipariş Avanslarõ TOPLAM

23 DİPNOT 13 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ Şirket in halen Türkiye Elektrik İletim Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) ile 17 Haziran 2004 tarihinde imzalamõş olduğu 89/154kV Hisar-Hasköy 1000 mm2 XLPE Yer Altõ Kablosu sözleşmesi kapsamõnda takip etmiş olduğu yõllara yaygõn inşaat işi devam etmektedir. Sözleşme içeriğinde de belirtildiği üzere sözkonusu işin teslim tarihi 1 Temmuz 2005 olarak tespit edilmiştir. Şirketin sözleşme kapsamõndaki sorumluluğu malzeme ve tesis yapõmõnõ içermektedir. Şirket 31 Mart 2005 tarihi itibariyle sözleşme kapsamõnda 4 adet hakediş düzenlemiştir. Şirket bahsi geçen inşaat işine ait gelir ve giderlerin mali tablolara intikalinde sözleşme faaliyetlerinin tamamlanma yüzdesini esas almaktadõr. Buna göre ilgili işin 2004 yõlõ sonu itibariyle % 84 cari dönem itibariyle de sözleşmenin %97 si tamamlanmõş olup gelir ve giderler bu oran kapsamõnda mali tablolara yansõtõlmõşlardõr. Cari döneme intikal eden ve satõş hasõlatõna eklenen gelir tutarõ YTL olup maliyet hesaplarõna ise YTL ilave pay gelmiştir. Şirket in cari dönem itibariyle alõkonulan tutarlarõ geçici kabul kesintileri ile ilgili YTL, kesin kabul kesintileri ile ilgili YTL olmak üzere toplam YTL dir. Şirket in cari dönem itibariyle hakediş bedellerine ilişkin tüm alacaklarõ tahsil edilmiş olup alõnan bir avans vb bulunmamaktadõr. Şirket in cari dönem itibariyle inşaat sözleşmeleri kapsamõnda net borç tutarõ YTL dir. 24

24 DİPNOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Şirket ertelenen vergi varlõk ve yükümlülüklerini, SPK Seri XI No: 25 Tebliği uyarõnca belirlenen varlõk ve yükümlülükler ile ilgili varlõk ve yükümlülüklerin vergi bazlarõ arasõndaki farklõ değerlendirmelerin sonucunda ortaya çõkan geçici farklarõn etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadõr. İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlõklarõ ve yükümlülükleri için uygulanacak oran %30 dur. 31 Mart 2005 tarihi itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlõk ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranõ kullanõlarak hazõrlanan dökümü aşağõdaki gibidir: Birikmiş Geçici Farklar Ertelenen Vergi Varlõğõ /(Yükümlülüğü) Ertelenen Vergi Varlõklarõ 31 Mart 31 Aralõk 31 Mart 31 Aralõk Stoklarõn kayõtlõ değerleri ile vergi matrahlarõ arasõndaki net fark Şüpheli alacak karşõlõğõ Tahakkuk etmemiş finansman gideri Borç karşõlõklarõ Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Maddi duran varlõklarõn kayõtlõ değerleri ile vergi matrahlarõ arasõndaki net fark Yõllara yaygõn inşaat gelir tahakkuklarõ Diğer gelir tahakkuklarõ Net Ertelenen Vergi Yükümlülüğü ( ) ( ) ( ) ( ) 25

25 DİPNOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamõ) 1 Ocak 2005 Gelir Tablosuna Yazõlan Gelir/(Gider) 31 Mart 2005 Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Stoklarõn kayõtlõ değerleri ile vergi matrahlarõ arasõndaki net fark Şüpheli alacak karşõlõğõ (54.255) Tahakkuk etmemiş finansman gideri (17.707) Borç karşõlõklarõ Ertelenen Vergi Varlõklarõ (74.846) Maddi duran varlõklarõn kayõtlõ değerleri ile vergi matrahlarõ arasõndaki net fark ( ) Yõllara yaygõn inşaat gelir tahakkuklarõ Diğer gelir tahakkuklarõ (38.077) Net Ertelenen Vergi Yükümlülükleri ( ) ( ) DİPNOT 15 DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Gelecek Aylara Ait Giderler Diğer Dönen Varlõklar TOPLAM: DİPNOT 16 - FİNANSAL VARLIKLAR Entek Elektrik Üretimi A.Ş. İştirak Oranõ % Tutar İştirak Oranõ % Tutar 3, , DİPNOT 17 POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE Yoktur (2004: Yoktur). DİPNOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Şirketin bilanço tarihi itibariyle yatõrõm amaçlõ gayrimenkulü bulunmamaktadõr (2004: Yoktur). 26

26 DİPNOT 19 MADDİ VARLIKLAR İlaveler Çõkõşlar Transferler Maliyet Arazi ve arsalar Binalar Makine, tesis ve cihazlar Taşõt araçlarõ, döşeme ve demirbaşlar Özel maliyetler Toplam Birikmiş Amortisman Binalar ( ) ( ) - - ( ) Makine, tesis ve cihazlar ( ) ( ) - - ( ) Taşõt araçlarõ, döşeme ve demirbaşlar ( ) ( ) - - ( ) Özel maliyetler (77.527) (77.527) Toplam ( ) ( ) - - ( ) Verilen avanslar ( ) Net Kayõtlõ Değer ( ) Şirket 31 Aralõk 2004 tarihi itibariyle kayõtlõ aktifleri üzerinde aktif değer düşüklüğü testi yapmõştõr. Test neticesinde arsa, araziler ve binalarõn dõşõnda kalan tüm maddi ve maddi olmayan duran varlõklarõ üzerinden YTL değer düşüklüğü hesaplanmõş ve bu değer düşüklükleri ilgili maddi varlõklar üzerine yansõtõlarak yukarõdaki tabloda gösterilmiştir. 31 Mart 2005 tarihinde maddi duran varlõklar üzerinde ipotek bulunmamaktadõr (2004 Yoktur). DİPNOT 20 - MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR İlaveler Çõkõşlar Gelir Tablosuna Yansõtõlan itfa Tutarlarõ Maliyet Birikmiş İtfa Paylarõ ( ) - - (5.735) ( ) Net Kayõtlõ Değer (5.735) Şirket 31 Mart 2005 tarihi itibariyle sona eren dönem içinde şerefiye hesaplamasõna konu olacak iktisap yapmamõştõr. 27

27 DİPNOT 21 ALINAN AVANSLAR Alõnan Sipariş Avanslarõ (Yurt İçi) Alõnan Sipariş Avanslarõ (Yurt Dõşõ) TOPLAM DİPNOT 22 EMEKLİLİK PLANLARI Not 23 - Borç karşõlõklarõ nda açõklanan kõdem tazminatõ karşõlõğõ dõşõnda herhangi bir emeklilik taahhüdü anlaşmasõ yoktur. DİPNOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI Kõdem Tazminatõ Karşõlõğõ Garanti Gider Karşõlõklarõ Sakat ve Eski Hükümlü Çalõştõrma Yükümlülüğü Karşõlõğõ Anadolu Bakõr Hisse Devri Dava Karşõlõğõ (Dipnot 31) TOPLAM Kõdem Tazminatõ Karşõlõğõ: Türk İş Kanunu na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket le ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet (kadõnlarda 20) yõlõnõ dolduran ve emekliliğini kazanan (kadõnlar için 58 yaşõnda, erkekler için 60 yaşõnda), askere çağrõlan veya vefat eden personeli için kõdem tazminatõ ödemekle mükelleftir. 23 Mayõs 2002 deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazõ geçiş süreci maddeleri çõkartõlmõştõr. Ödenecek tazminat her hizmet yõlõ için bir aylõk maaş kadardõr ve bu tutar 31 Mart 2005 tarihi itibariyle 1.648,90 YTL (31 Aralõk 2004: 1.574,74 YTL) ile sõnõrlandõrõlmõştõr. Kõdem tazminatõ yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartõ bulunmamaktadõr. Kõdem tazminatõ karşõlõğõ çalõşanlarõn emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanõr. 28

28 DİPNOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI (Devamõ) Tebliğ, Şirket in kõdem tazminatõ karşõlõğõnõ tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasõnda aşağõda yer alan aktüer öngörüler kullanõlmõştõr: İskonto oranõ (%) 5,45 5,45 Emeklilik olasõlõğõna ilişkin sirkülasyon oranõ (%) 97,1 97,1 Temel varsayõm, her yõllõk hizmet için belirlenen tavan karşõlõğõnõn enflasyon ile orantõlõ olarak artmasõdõr. Böylece uygulanan iskonto oranõ enflasyonun beklenen etkilerinden arõndõrõlmõş gerçek oranõ gösterir. Şirket in kõdem tazminatõ karşõlõğõ, kõdem tazminatõ tavanõ her altõ ayda bir ayarlandõğõ için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olan 1.648,90 YTL (31 Aralõk 2004: 1.574,74 YTL) üzerinden hesaplanmaktadõr. Kõdem tazminatõ karşõlõğõnõn dönem içindeki hareketleri aşağõdaki gibidir: DÖNEM BAŞI Yõl içinde ödenen (84.346) Yõl içindeki artõş DÖNEM SONU Kategorileri itibariyle dönem içinde çalõşan personelin ortalama sayõsõ: 31 Mart 2005 Personel Türü Sendikalõ Bağlõ Olduğu Sendika Sendikasõz Mavi Yaka 240 Birleşik Metal İş Sendikasõ 10 Beyaz Yaka TOPLAM Aralõk 2004 Personel Türü Sendikalõ Bağlõ Olduğu Sendika Sendikasõz Mavi Yaka 224 Birleşik Metal İş Sendikasõ 16 Beyaz Yaka TOPLAM DİPNOT 24 ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR Yoktur (2004: Yoktur). 29

29 DİPNOT 25 SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ Şirket in 31 Mart 2005 ve 31 Aralõk 2004 tarihlerindeki hissedarlarõ ve sermaye içindeki paylarõ tarihi değerlerle aşağõdaki gibidir: 31 Mart 2005 Adõ Soyadõ/Ticaret Ünvanõ Pay Oranõ (%) Pay Tutarõ ( YTL) Pirelli Cable Holding N.V 83, Siemens San. ve Tic. A.Ş. Emekli ve Yard. Sand. Vakfõ 5, Diğer 10, Enflasyon düzeltme farkõ 100, TOPLAM Aralõk 2004 Adõ Soyadõ/Ticaret Ünvanõ Pay Oranõ (%) Pay Tutarõ ( YTL) Pirelli Cable Holding N.V. 83, Siemens San. ve Tic. A.Ş. Emekli ve Yard. Sand. Vakfõ 5, Diğer 10,71 100, Enflasyon düzeltme farkõ TOPLAM Sermaye düzeltmesi, ödenmiş sermayeye yapõlan nakit ilavelerin Türk Lirasõ nõn 31 Aralõk 2004 tarihi itibariyle satõn alma gücüne göre enflasyon düzeltme işlemi etkisini ifade eder. Nominal değeri TL (31 Aralõk 2004: TL) olan adet (31 Aralõk 2004: ) hisse senedi mevcuttur. Emisyon Maliyet Artõrõm Tarihi Artõrõm Tutarõ (YTL) Nakit YDDAF Diğer Primi Artõş Fonu 17 Haziran Şirket, 2004 yõlõ içinde YTL olan sermayesini % 300 oranõnda bedelsiz artõrarak YTL ye yükseltmiştir. Sermaye tutarõndaki bu artõş, yeniden değerleme değer artõş fonu ve maliyet artõş fonundan sağlanmasõ nedeni ile enflasyon muhasebesi uygulamasõnda sermaye enflasyon düzeltme farkõ kaleminden indirilmiştir. Şirket, 25 Ekim 2004 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaparak, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarõnda YTL nõn 31 Aralõk 2003 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilen YTL tutarõndaki geçmiş yõllar zararlarõnõ aşağõdaki tabloda gösterildiği şekilde mahsuplama kararõ almõştõr. 30

30 DİPNOT 25 SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ (Devamõ) Tutar (YTL) Net Dağõtõlabilir Dönem Karõ Dönem Net Karõ I.Tertip Yasal Yedek Akçe ( ) Olağanüstü Yedekler Yasal Yedekler Emisyon Primi Enflasyon Düzeltme Farklarõ Olağanüstü Yedekler GEÇMİŞ YILLAR ZARARI ( ) DİPNOT 26 SERMAYE YEDEKLERİ Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarõ TOPLAM Yukarõda tarihi bedelleri ile gösterilmiş kalemlerin düzeltilmiş değerleri ve özsermaye enflasyon düzeltme farklarõ 31 Mart 2005 ve 31 Aralõk 2004 tarihleri itibariyle aşağõdaki gibidir: Tarihi Değerler Endekslenmiş Özsermaye Enf. Düz. Değerler Farklarõ Sermaye Yasal Yedekler Mahsuplanan Öz Sermaye Hes.Enf.Frk TOPLAM DİPNOT 27 KAR YEDEKLERİ Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağõda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağõtõlabilirler. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrõlõr. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20 sine ulaşõlõncaya kadar, kanuni net karõn %5 i olarak ayrõlõr. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5 ini aşan dağõtõlan karõn %10 udur. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50 sini geçmediği sürece sadece zararlarõ netleştirmek için kullanõlabilir, bunun dõşõnda herhangi bir şekilde kullanõlmasõ mümkün değildir. Halka açõk şirketler, temettü dağõtõmlarõnõ SPK nõn öngördüğü şekilde aşağõdaki gibi yaparlar: Seri: XI, No:25 sayõlõ Tebliğ kõsõm 15 madde 399 uyarõnca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denkleştirme işleminde ortaya çõkan ve geçmiş yõllar zararõ nda izlenen tutarõn, SPK nõn kar dağõtõmõna ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağõtõlabilecek kar rakamõ bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alõnmasõ esastõr. Bununla birlikte, geçmiş yõllar zararõ nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karõ ve dağõtõlmamõş geçmiş yõl karlarõ, kalan zarar miktarõnõn ise sõrasõyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadõr. 31

TÜRK PIRELLI KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

TÜRK PIRELLI KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİTMALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. (Eski Ünvanõ ile Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. )

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. (Eski Ünvanõ ile Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. ) (Eski Ünvanõ ile Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. ) 1 OCAK- 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK- 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

TÜRK PIRELLI KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TÜRK PIRELLI KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TÜRK PIRELLI KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Detaylı

TÜRK PİRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

TÜRK PİRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. ( Şirket ) 1964 yõlõnda anonim şirket statüsünde; her türlü kablo, iletken, makina, aparat, alet ve edavat ile bunlarõn yedek

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLARI

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE I 1 OCAK- 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE I İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1 GELİR TABLOLARI... 2 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK- 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1 GELİR

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK- 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço 1-2 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu 3 Ara Dönem

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özsermaye

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özsermaye Değişim Tablosu

Detaylı

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler: Bağõmsõz Denetim Raporu Bilanço Gelir Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Nakit Akõm Tablosu 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Baran Menkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

31 Aralõk 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağõmsõz Denetim Raporu

31 Aralõk 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağõmsõz Denetim Raporu YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 Aralõk 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağõmsõz Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz Denetim Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Eylül 2009 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 30 Eylül 2009 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67,414

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı