Adnan KAN* Anahtar Kelimeler Rubrik, Analitik Rubrik, Holistik Rubrik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adnan KAN* Anahtar Kelimeler Rubrik, Analitik Rubrik, Holistik Rubrik."

Transkript

1 - Performans De erlendirme Sürecine Katk lar Aç s ndan Yeni Program Anlay fl çerisinde Kullan labilecek Bir De erlendirme Yaklafl m : Rubrik Puanlama Yönergeleri Adnan KAN* Özet Rubrik puanlama yönergeleri performansa yönelik birçok duruma ve e itim hedeflerine uygun olarak çok çeflitli flekillerde oluflturulabilece i için son y llarda oldukça popüler olmufllard r. Rubrikler performans kriterlerine iliflkin niteliksel tan mlamalar ve aç klamalar içerdi inden dolay biçimlendirme (formative) ve de er biçmeye (summative) dönük de erlendirme için daha anlaml ve etkili araçlar niteli indedir. Rubrik performans tabanl de erlendirme kapsam nda son y llarda bütün dünyada bir de erlendirme arac olarak kabul görmüfltür. Ülkemizde özellikle performans tabanl de erlendirmeyi esas alan yap land rmac yaklafl m do rultusunda gelifltirilen yeni program anlay fl içinde de erlendirme sürecinde rubriklerin kullan lmas hemen hemen bütün dersler için önerilmektedir. Geçti imiz günlerde MEB taraf ndan ülke baz nda tüm üniversite temsilcilerinin ve ö retmenlerin kat l m yla bilgilendirme amaçl düzenlenen flûradaki de erlendirme bölümünde rubriklerin kullan lmas özellikle dile getirilmifltir. Fakat tüm dünyada son derece popüler olan rubriklerin gelifltirilmesi kolay bir ifl de ildir. Bu konuda özellikle birçok bilim adam çal flmalar yürütmüfltür. Bu çal flma ile (i) Rubrik tan m ndan hareketle onun do as n ve ilkelerini ortaya ç karmak (ii) Rubriklere iliflkin uygulamal tan mlar yapmak (iii) Rubriklerin nitelik ve özelliklerini literatür fl nda tart flmak (iv) Ö renci kazan mlar n de erlendirmeye dönük rubrikleri gelifltirme ve yap land rmay amaçlayan e itim literatürüne katk da bulunmak (v) Rubrik gelifltirmek isteyen araflt rmac ve ö retmenlere tutarl ve baflar l bir rubrik gelifltirmek için yard mc olmak amaçlanm flt r. Çal flman n amaçlar na ulaflmak için öncelikle rubriklerin ne oldu u, türleri ve özellikleri ayd nlat lm fl daha sonra tutarl ve baflar l bir rubrik gelifltirebilmek için aç klay c örnekler ve flablonlarla birlikte uygulamalar, göz önünde tutulmas gereken hususlar ve önerilere yer verilmifltir. Anahtar Kelimeler Rubrik, Analitik Rubrik, Holistik Rubrik. *Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü Ö retim Üyesi. Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 7 (1) Ocak / January E itim Dan flmanl ve Araflt rmalar letiflim Hizmetleri Tic. Ltd. fiti.

2 Yrd. Doç. Dr. Adnan KAN Mersin Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü Yeniflehir Kampüsü Mersin Elektronik Posta: Yay n ve Di er Çal flmalar ndan Seçmeler Kan, A. (2005). Yaz l yoklamalar n puanlanmas nda puanlama cetveli ve yan t anahtar kullan m n n (ayn ) puanlay c güvenirli ine etkisi. E itim Araflt rmalar Dergisi, 20, Kan, A. (2005). Yaz l yoklamalar n puanlanmas nda puanlama cetveli ve yan t anahtar kullan m n n (farkl ) puanlay c güvenirli ine etkisi. E itim Araflt rmalar Dergisi, 19, Kan, A. (2005). ÖSS ye kaynakl k eden alan derslerindeki baflar ile ÖSS den elde edilen puanlar aras ndaki iliflkinin incelenmesi. E itim ve Bilim Dergisi, 30, Kan, A. (2005). Bir ünite program n n de erlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 29, Usluo lu, F. & Kan, A. (2005, Eylül). Göçmenlere iliflkin tutum ölçe i gelifltirilmesi ve tutumun çeflitli de iflkenler aç s ndan incelenmesi. X. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulan bildiri. Mersin Üniversitesi. Kan, A. (2004). Ö retmen portfolyolar. Çukurova Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 27, Kan, A. (2004). ÖSS nin s n flama- geçerli i üzerine bir çal flma. nönü Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 8,

3 Performans De erlendirme Sürecine Katk lar Aç s ndan Yeni Program Anlay fl çerisinde Kullan labilecek Bir De erlendirme Yaklafl m : Rubrik Puanlama Yönergeleri Adnan KAN* Performans tabanl de erlendirmenin bir arac olarak rubrikler son y llarda Avrupa, Amerika ve Kanada da okul öncesi e itim kurumlar ndan üniversitelere kadar bütün e itim kademelerinde akademik performansa dönük ö renci kazan mlar n de erlendirmek için ö retmenler taraf ndan kullan lmaktad r. Ülkemizde henüz kullan m yayg nlaflmam fl olsa da özellikle son y llarda, yeniden yap land r lan program anlay fl içerisinde ad ndan s kça bahsedilen ve önerilen bir yöntem olmufltur. Rubrikler performansa dönük birçok duruma ve e itim hedeflerine uygun olarak çok çeflitli flekillerde oluflturulabilece i ya da kolayca adapte edilebilece i için son y llarda oldukça popüler olmufllard r. Rubrikler performans kriterlerine iliflkin niteliksel tan mlamalar ve aç klamalar içerdi inden dolay biçimlendirme (formative) ve de er biçmeye (summative) dönük de- erlendirme için daha anlaml ve etkili araçlar niteli indedir. Bu sebeple rubrikler yap land r lm fl performans görevlerine ait performans kriterlerine iliflkin ö rencilerin çabas n, bilgi ve becerisini, çal flma al flkanl klar n ve de erlerini yans tan durumlarda de erlendirme ve ö renmeye destek olan son derece yararl ve pratik araçlard r (Brualdi 1998; Wiggins 1989). Son y llarda birçok araflt rmac rubriklerin ö renme ve de erlendirmeye olan katk lar n ve yararlar n rapor etmifllerdir l y llardan günümüze kadar birçok e itim araflt rmac s gerek tan mlayarak dizayn ederek örnekleyerek gerekse yap sal özelliklerini ve do ru-yanl fllar n tart flarak rubrikleri aç klamaya ve gelifltirmeye çal flm fllard r. (Airasian, 1991, 2000, 2001; Fisher, 2005; Gronlund, 1998; Goodrich, 2000; Mertler, 2001; Moskal, 2000, 2003; Nitko, 2001; Popham, 1997; Simon, &

4 132 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Giroux, 2001; Tierney, & Simon 2004) Özellikle 2000 li y llarda daha fazla verim alabilmek için rubriklerin yap land r lmas ve niteliklerinin gelifltirilmesi üzerine büyük çabalar harcanm flt r. Fisher, (2005); Moskal, (2003); Popham (1997, 1999); Simon ve Giroux, (2001); Tierney ve Simon (2004) gibi birçok araflt rmac bu konuda çal flmalar yürütmüfltür. Örne in ilk olarak Popham (1997) What s wrong and what s right with rubrics isimli makalesinde yap sal hatalar yüzünden yararl olmayan ve kolayca ulafl labilecek rubriklere dikkat çekmifl ve bu konuda rubriklerin niteliklerini gelifltirmek üzere tart flma bafllatm flt r. Popham dan sonra yukar da bahsedilen birçok araflt rmac da bu tart flmaya var olan rubrikleri inceleyerek ve hatalar n belli aç lardan tart flarak devam etmifllerdir. Tierney ve Simon (2004) 1997 y l ndan 2004 y l na kadar aradan geçen zamana ra men internet ortam nda ve bas lm fl olarak kolayca ulafl labilecek birçok rubri in ölçek düzeyleri ve onlara karfl l k gelen performans kriterlerine iliflkin tan mlar n tutars zl ndan dolay yap sal olarak hatal oldu unu belirtmifllerdir. Bu durum göstermektedir ki rubriklerin sürekli incelenmesi, niteliklerinin gelifltirilmesi için çal flmalar yap lmas gerekmektedir. Bu çal flma ile e itim literatüründe yer alan rubriklerle iliflkili prensipler, temel ilkeler, kurallar, aç klamalar, tan mlar, yap s na iliflkin elefltiriler, tart flmalar ve çal flmalar incelenerek baflar l bir rubri in oluflturulmas na katk da bulunmak hedeflenmifltir. Çal flman n amaçlar afla daki gibi özetlenebilir. (i) Rubriklerin tan m ndan hareketle onun do as n ve ilkelerini ortaya ç karmak (ii) Rubriklere iliflkin uygulamal tan mlar yapmak (iii) Rubriklerin nitelik ve özelliklerini literatür fl nda tart flmak (iv) Ö renci kazan mlar n de erlendirmeye dönük rubrikler gelifltirme ve yap land rmay amaçlayan e itim literatürüne katk da bulunmak (v) Rubrik gelifltirmek isteyen araflt rmac ve ö retmenlere tutarl ve baflar l bir rubrik gelifltirmek için yard mc olmakt r. Bu amaçlara ulaflabilmek için öncelikle y llar aras ndaki e itim literatürü incelenerek rubriklerin do as, tan mlar, yap s, ilkeleri, bileflenleri, türleri ve yap sal özelliklerine iliflkin literatüre dayal aç klamalar yap lm flt r. Daha sonra etkili ve tutarl bir rubrik gelifltirmek isteyen araflt rmac, ö renci ve ö retmenlere yard mc olabilmek için literatür fl nda rubrik gelifltirmeye iliflkin ad mlar tan mlanmaya çal fl lm fl ve buna uygun olarak haz rlanm fl rubrik örnekleri verilmifltir.

5 KAN / Performans De erlendirme Sürecine Katk lar Aç s ndan Yeni Program Anlay fl Rubrik Nedir? (Tan m ve Do as ) Performans tabanl de erlendirmenin en popüler araçlar ndan birisi olan rubrikler 1990 dan günümüze kadar birçok araflt rmac taraf ndan tan mlanm flt r. (Örne in; Airasian, 1991; Brookhart, 1999; Simon, & Giroux, 2001; Gronlund, 1998; Mertler, 2001; Moskal, 2000; Nitko, 2001; Popham, 1995; Stiggins, 1994; Tierney, & Simon, 2004). Tüm bu araflt rmac lar n tan mlar ndan yola ç karak Rubrik; yap land r lm fl performans görevleri üzerinde de iflik düzeylerde performansa ait karakteristik özellikleri ve kriterleri tan mlayan ve bu özellik ve kriterler do rultusunda performansa ya da ürüne iliflkin yarg ya varmada kullan lan puanlama rehberi olarak tan mlanabilir. Akademik becerilerin puanlanmas ve de erlendirilmesi için kullan lan rubrikler do as itibar yla nitel ve tan lay c d r (betimsel). Daha çok kavram, ilke ve genellemeleri sentezleme ve yeni durumlara uygulayabilme, elefltirebilme, de erlendirme, sonuç ç karma gibi üst düzey ve de erli akademik becerilerin de erlendirilmesine hizmet eder. Rubrikler genellikle yatay ve dikey eksene dayal tablolar fleklinde düzenlenir. Dikey eksende genellikle performans kriterleri, yatay eksende ise en alt düzeyden en üst düzeye do ru gittikçe artan performans düzeyleri vard r. Yatay ve dikey eksenlerin kesiflti i noktada performans kriterine ait performans düzeyine iliflkin performans tan mlar bulunur. Yatay ve dikey eksenler bir arada kullan ld nda her bir kriter aç s ndan yap lm fl çeflitli düzeylerde performans tan mlar ve onlar n puan de erleri yer al r (Simon, & Giroux, 2001). Tipik bir rubrik afla daki ögeleri içerir. Performans Kriterleri: Performans kriterleri ö retime ya da de erlendirmeye konu olan performans n ya da ürünün karakteristik özelliklerini ve boyutlar n tan mlar (Tierney, & Simon, 2004). Performans kriterleri performans görevine iliflkin performans ortaya koyarken ö rencide gözlenmek istenen kritik davran fllar ifade eder. Bunlar ayn zamanda performans n bileflenleridir. Performans kriterleri ölçme ve de erlendirme amac na hizmet eden baflar l ve tutarl bir rubrik haz rlayabilmek için son derece önemli ögedir. Performans kriterleri performansa iliflkin bileflenlerin neler oldu unun görülmesini sa lar ve ö retmene ve ö renene de erlendirmenin hangi boyutlarda yap laca n ve de iflik yönlerini çeflitli performans düzeylerinde görmelerine olanak sa lar (Goodrich, 2000; Ker-

6 134 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER rins, & Cushing, 1996; Tierney, & Simon 2004). Tutarl (consistent) ve baflar l (succesful) bir rubrik haz rlayabilmek için performans kriterleri; (i) Gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade edilmelidir. (ii) Olabildi ince az sözcükle aç k ve etkili bir flekilde ifade edilmelidir. (iii) Ö rencilerin anlayabilece i tarzda aç k seçik ve anlafl l r bir dille ifade edilmeli, belirsizlik tafl mamal d r. (iv) Performansa iliflkin kriter say s çok fazla olmamal d r (3-6 aras olmas önerilebilir). Performans Düzeyleri: Rubriklerin, performans görevini ya da performans oluflturan kriterlerin ö renciler taraf ndan ne derece karfl - land n gösteren ögesidir. Performans düzeyleri genellikle say larla (nicel) veya kelime ya da s fatlarla (nitel) veya nitel ve nicel ifadeler bir arada kullan larak kategorik bir flekilde belirlenir (Simon, & Giroux, 2001). Kategori say s na iliflkin belirli bir s n rlamaya literatürde rastlanmam flt r ancak puanlaman n özellikle zaman ve emek aç s ndan ekonomik olmas için 3-5 düzey aras nda belirlenmesi uygun olabilir. Bu düzenleme içinde düflük e itim kademelerinde performans düzeyinin daha kolay anlafl lmas için ve ö rencilerin yafllar göz önüne al nd nda 3 düzey, daha üst e itim kademelerine ç k ld kça düzey say s n n art r lmas önerilebilir. Rubriklerin en önemli faydalar ndan birisi performans görevine iliflkin daha önceden belirlenmifl performans kriterlerini ö rencilerin ne derece karfl lad klar n belirlemektir. Her bir kritere iliflkin performans düzeylerini aç kça oluflturabilme, performansa iliflkin karar verme, ö renme eksikliklerini teflhis etme, ö renilenleri pekifltirme ve ö renilmeyen noktalar tespit etme ve düzeltme yapmak için yard mc olabilir (Fisher, 2005). Rubriklerden bu fayday sa layabilmek için performans düzeyleri birbirinden ay rt edilebilecek düzeyde aç k ve anlafl l r bir dille ifade edilmelidir (Moskal, 2003). Hedeflere dayal performans düzeyleri deneysel ve sa lam zemine infla edilmezse ölçek düzeylerine iliflkin ifadeler keyfi olur. Bu durum da ölçe in tutarl l n etkiler. Rubrik gelifltirme çal flmalar na ilk baflland nda ö renci çal flmalar na ait örneklerin olmamas sebebiyle ölçek düzeylerinin belirlenmesi zor ve karmafl k bir ifllem hâlini al r. Baz e itimciler ölçe e ait performans düzeylerini ve performans kriterlerini internetten veya baflka kaynaklardan oldu- u gibi almaktad r. Böyle bir yaklafl m n sak ncas s n f içi deneyimlere dayanmad ndan ö renciler de erlendirme için hangi para-

7 KAN / Performans De erlendirme Sürecine Katk lar Aç s ndan Yeni Program Anlay fl metrelerinin kullan laca n n, önceli in ne oldu unun fark na varamazlar. Ölçek ve ö renci yaflant lar aras nda uyuflmazl k do mas - na sebep olur. Bu nedenle ölçek düzeyleri ve kriterler belirlenirken ö rencilerin yaflant lar, ö renci tecrübelerine ve daha önceki dönemdeki ö renci çal flmalar na baflvurulmal d r (Simon, & Giroux, 2001). Performans Düzeylerine liflkin Tan mlar (Performans Tan mlar ): Performans kriterlerine ve düzeylerine iliflkin gözlenebilir özellikleri içeren ifadelerdir. Tan mlar her bir performans düzeyine ve kritere ba l olarak ayr ayr düzenlenir. Performans tan mlar yap lmadan önce performans görevine iliflkin gözlenebilir özelliklerin ve bu özelliklere ait göstergelerin listelenmesi, hem performans kriterlerinin belirlenmesinde hem de performans tan mlar n n yap lmas nda kolayl k sa lar. Özelliklere ait göstergeler her bir kriterin karfl - lanmas için ö renciden ne beklendi ine iliflkin detayl bilgi sa lar ve spesifik olarak performans düzeylerinin s n rlar n belirler. (Airasian, 1991, 2001). Ö rencilerin performanslar na ya da belli bir performans görevine iliflkin bitirilen bir ürünün nitelik ve özelliklerinin çeflitli yetkinlik düzeylerinde neler oldu una iliflkin anlay fl gelifltirebilmek için performansa iliflkin göstergeler ve bu göstergelere dayal tan mlar aç k, anlafl l r bir dille ifade edilmelidir ve do ru olmal d r. Performansa iliflkin göstergeler ve bu göstergelere dayal tan mlar ifade edilirken biraz, az, çok az gibi belirsiz ve mu lak ifadelerden kaç n lmal d r (Fischer, 2005; Moskal, 2003). Rubriklere iliflkin ölçe in bütün durumlarda kullan labilir olabilmesi için her bir performans düzeyine iliflkin tan mlar n detayl ve performans düzeyini temsil edici flekilde belirlenmesi gereklidir. Bu tan mlar n oluflturulmas nda daima bir risk vard r. Bu risk, e er performans düzeylerine iliflkin tan mlar çok genel ve anlafl lmaz olursa mu lak ifadeler ve aç klamalar içerirse bu durum ölçekten elde edilecek verilerin tutars z olmas na ve puanlay c lar taraf ndan farkl yorumlanmas na sebep olur. Bu da ölçe in kullan fll l n ve güvenirli ini etkiler (Moskal 2003; Popham, 1999; Simon, & Giroux, 2001). Tierney ve Simon (2004) çal flmalar nda ayr ca kolayca çeflitli kaynaklardan ulafl labilecek rubriklerin ço unun özellikle düflük performans düzeylerine iliflkin tan mlar n n negatif ifadeler içerdiklerini bunun da özellikle küçük yafl grubundaki ö renciler üzerinde olumsuz etkiye sahip oldu unu ve olumsuz mesajlar ver-

8 136 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER di ini ifade etmifllerdir. Bu sebeple de performans düzeylerine iliflkin tan mlamalar yap l rken olumsuz ifadelerden kaç n lmas gerekti ini belirtmifllerdir. Tierney ve Simon (2004) rubrik gelifltirirken düflülen hatalardan bir di erinin ölçek düzeyleri ve onlara karfl l k gelen performans kriterlerine iliflkin tan mlar n tutars zl oldu unu ve bu sebeple birçok rubri in yap sal olarak hatal oldu unu belirtmifllerdir. Performans n Do as ve Rubrik Türleri Rubrikler ö rencilerin çal flmalar n ve buna dayal performanslar n de erlendirebilmek için kullan labilecek birçok alternatif yöntemden sadece birisidir. Örne in kontrol listeleri de rubrik puanlama yönergelerinin yerine kullan labilecek yaklafl mlardan birisidir. Kontrol listeleri sadece performansa iliflkin belirli ölçütlerin karfl lan p karfl lanmad gibi s n rl olan durumlarda de erlendirme için uygun bir seçimdir. Her bir kriterin ne derece karfl land n görmeye olanak sa lamaz. Rubrikler ise performans tan mlayan her bir kriterin ne derece karfl land n gösteren genifl bir de erlendirme ölçe ine (large scale assessment) sahiptirler (Moskal, 2000). Belirli bir yaklafl mla alt becerilerin say sal olarak a rl kland r lmas ya da puanlanmas da performansa ait kriterlerin karfl lan p karfl lanmad - n belirlemeye dönük bir di er yaklafl md r. Bununla birlikte say - sal de erler ö renciye her bir kritere iliflkin performans n nas l gelifltirece i konusunda bir fikir vermez. Örne in 100 üzerinden 60 alan bir ö renci ölçmeye konu olan performansa iliflkin eksiklerinin neler oldu unu tam olarak anlayamaz ve performans n di er de erlendirmeye kadar nas l gelifltirece ini belirleyemez. Rubrikler her bir performans düzeyine ve kriterine iliflkin ö renciden ne istendi- ini ya da beklendi ini gösteren tan mlama ya da aç klamalar sa lamak suretiyle bu sorunu giderir. Çeflitli düzeylerde performansa ait bu tan mlamalar ö rencilerin nerede, ne kadar hata yapt klar n görmelerine ve bu hatalar ndan ne kadar puan kaybettiklerini anlamalar na yard mc olur. Bu durum, onlar n ölçme ve de erlendirme sonucunda ald klar puan veya notlar anlamland rmalar n sa lar. Bunun d fl nda performanslar n gelifltirmek için neye ihtiyaçlar oldu- unu görmelerine yard mc olur (Kerrins, & Cushing, 1996; Moskal, 2000). Rubrikler de erlendirme sürecine en az iki aç dan katk da bulunur.

9 KAN / Performans De erlendirme Sürecine Katk lar Aç s ndan Yeni Program Anlay fl (i) Belirlenmifl performans kriterlerine ne derece ulafl ld n belirlemek suretiyle s nama durumlar n destekler. (ii) Ö rencilere performanslar n istenen düzeye ç karabilmeleri ve gelifltirebilmeleri konusunda geri bildirim sa lar (Kerrins, & Cushing, 1996; Moskal, 2000). Holistik ve analitik olmak üzere iki tür rubrik vard r. (Holistik rubri e iliflkin bir örnek Ek 1 de, analitik rubri e iliflkin bir örnek Ek 2 de verilmifltir). Holistik rubrik, ürünün, sürecin ya da performans n bileflenlerini veya parçalar n yarg lamaks z n ürünü veyahut süreci bir bütün olarak puanlamay gerektirir (Mertler, 2001; Moskal, 2000; Nitko, 2001). Holistik rubrikler ortaya ç kan ürün ya da performans n mükemmel olmas durumunda bu performans ortaya ç - karan baz süreç ya da ifllem basamaklar ndaki hatalar n göz ard edilebilece i ya da tolore edilebilece i durumlarda kullan labilir (Mertler, 2001). Ölçülecek performans parçalara ayr flt r lam yorsa di er bir deyiflle performansa ait kriterler aras nda binifliklik varsa de erlendirmeyi birbirinden ba ms z faktörler üzerinde yapmak mümkün olmayabilir. Bu durumda puanlamada holistik bir yaklafl m tercih edilebilir (Moskal, 2000). Holistik rubrik kullanmak suretiyle bütün faktörler farkl tan lay c ölçeklerle de il tek bir tan - lay c ölçek arac l yla puanlan r (Brookhart, 1999). Nitko (2001), ayr ca performans görevi ö renciden kendi düflünme tarz n, ö renme stilini tafl yan bir cevap ya da çözüm oluflturmas n istiyorsa kesin ve belirli, tan mlanm fl bir do ru cevap ya da çözüm yoksa de- erlendirme için holistik rubri in kullan lmas n n daha uygun olabilece ini belirtmifltir. Holistik rubrik kullan larak belirlenen puanlar belirli bir kapsamdaki beceri ya da yetene e ait anlay fla (understanding) ve uzmanl a (proficiency) iliflkin bütüncül de erlendirmeyi ifade ederler. Bu durumda de erlendirme tek boyutlu ve ürüne dönük olarak yap lm flt r (Mertler, 2001). Puanlamada holistik rubrik kullan lmas puanlama ifllemini h zland r r (Nitko, 2001). Holistik rubrikler anlafl lmas daha kolay ve pratik olduklar için düflük e itim kademelerinde daha kullan fll d rlar. Mertler (2001), ö retmenlerin holistik rubrik kullanmay tercih etmelerinin sebebinin daha h zl puanlamaya olanak sa lamas ve ö retmenlerin ö renci ürünlerini ya da performans her bir kriter aç s ndan ayr ayr incelemekten kaç nmalar oldu unu belirtmifltir. (Holistik rubri e iliflki flablon fiekil 1 de verilmifltir.)

10 138 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER PERFORMANS DÜZEY 5 (Mükemmel) 4 (Baflar l ) 3 (Geliflmekte) 2 (Bafllang ç) 1 (Baflar s z) 0 (Yetersiz) PERFORMANS TANIMLARI Problemin tamamen anlafl ld n gösterir. Cevaplar ya da ürün performans görevine iliflkin bütün gerekleri içermektedir. Problemin önemli ölçüde anlafl ld n gösterir. Cevaplar ya da ürün performans görevine iliflkin gerekleri içermektedir. Problemin k smen anlafl ld n gösterir. Cevaplar ya da ürün performans görevine iliflkin ço u gere i karfl lamaktad r. Problemin çok az anlafl ld n gösterir. Cevaplar ya da ürün performans görevine iliflkin ço u gere i karfl lamaktan yoksundur. Problemin tamam yla anlafl lmad n gösterir. Cevap ya da çözüm yok/performans görevi yap lmam fl. fiekil 1: Holistik Rubri e liflkin fiablon Performans görevi belirli ya da kabul edilebilir bir veya birkaç cevab gerektirebilir ve yarat c l k ö renci cevaplar nda veyahut performans nda bulunmas gereken ya da aranan bir özellik olmayabilir. Bu durumda analitik rubrik, kullan labilir (Mertler, 2001). Analitik rubrik ürünü, süreci ya da performans oluflturan parçalar n (bileflenlerin) ayr ayr belirlenen kriterlerin do rultusunda birbirinden ba- ms z olarak puanlanmas n gerektirir (Mertler, 2001; Moskal, 2000; Nitko, 2001). Örne in bir kompozisyon s nav de erlendirilirken gramer ve yaz m kurallar na uyulup uyulmad ve kompozisyon konusuna iliflkin ikna edici bir tart flma ya da dilin kullan l p kullan lmad gibi iki faktör (kriter) göz önünde tutulabilir. Analitik rubrik bu iki faktörün birbirinden ba ms z ve birbirini etkilemeden ayr ayr de erlendirilmesine olanak sa lar (Moskal, 2000). Her bir kriter farkl tan lay c (descriptive) ölçekler arac l yla ayr ayr puanlanabilir (Brookhart, 1999). Analitik rubrikten elde edilen sonuçlar genellikle her biri bir performans kriterine ait birkaç puan içerir. Daha sonra bu puanlar toplanarak bireylere ait toplam puanlar belirlenir. De erlendirme iflleminde analitik rubri in kullan lmas de erlendirmenin çok boyutlu yap ld n gösterir (Mertler, 2001). Her bir özelli in ya da de iflik birkaç beceriye ait kriterlerin de erlendirilmesi ö retmenin ürünü ya da ortaya ç kan performans birkaç defa her bir kriter aç s ndan incelemesini gerektirir. Bu sebeple puanlama için analitik rubri in kullan lmas puanlama sürecini yavafllat r. Analitik rubri in kullan lmas ve haz rlanmas zaman

11 KAN / Performans De erlendirme Sürecine Katk lar Aç s ndan Yeni Program Anlay fl al c ve zordur. Fakat analitik rubrik kullanman n çok önemli avantajlar vard r. Analitik rubrikler ö renciye ve ö retmene performans görevine iliflkin performans hakk nda daha anlaml dönütler sa lar. Ö renciler her bir puanlama kriterine iliflkin kendi performans hakk nda spesifik dönütler al rlar (Nitko, 2001). E er ö renci ürünleri veya performans istenilen niteli i karfl lam yorsa bunun neden kaynakland hakk nda daha çok ve ayr nt l bilgi verir. Yani ö renme eksikli i ve güçlü ü çekilen konu ya da konular belirlemek için daha kullan fll d r. Bunun bir sonucu olarak analitik rubrikler arac - l yla ö rencilerin güçlü ve zay f yönlerine iliflkin profil ç karmak mümkün olur (Kerrins, & Cushing 1996; Mertler, 2001; Moskal, 2000; Nitko, 2001). (Analitik rubri e iliflkin flablon fiekil 2 de verilmifltir). Puanlama ifllemi için analitik rubrik kullanmak holistik faktörün kullan lmayaca ya da elimine edilece i anlam na gelmez. Holistik yaklafl m analitik rubri in içinde puanlama kategorilerinden birisi olarak yap land r labilir (Moskal, 2000). KR TER LER ÖLÇÜT 1 ÖLÇÜT 2 PERFORMANS DÜZEYLER BAfiLANGIÇ GEL fimekte BAfiARILI MÜKEMMEL Probleme iliflkin tan mlama ve aç klamalar bafllang ç düzeyinde bir performans yans - t yor. Oldukça yetersiz. Probleme iliflkin tan mlama ve aç klamalar bafllang ç düzeyinde bir performans yans - t yor. Oldukça yetersiz. Probleme iliflkin tan mlama ve aç klamalar, problemi çözmeye iliflkin çaba ve giriflimi yans t yor. Fakat önemli hatalar var Probleme iliflkin tan mlama ve aç klamalar, problemi çözmeye iliflkin çaba ve giriflimi yans t yor. Fakat önemli hatalar var Probleme iliflkin tan mlama ve aç klamalar, baflar l düzeyde bir performans yans t - yor. Göz ard edilebilecek hatalar var. Probleme iliflkin tan mlama ve aç klamalar, baflar l düzeyde performans yans t yor. Göz ard edilebilecek hatalar var. Probleme iliflkin tan mlama ve aç klamalar üst düzeyde performans yans t yor. Hata yok. Probleme iliflkin tan mlama ve aç klamalar üst düzeyde performans yans t yor. fiekil 2: Analitik Rubri e liflkin fiablon Rubrik Haz rlarken izlenmesi gereken Basamaklar Birçok e itim araflt rmac s rubrik haz rlamay kolaylaflt rmak için izlenmesi gereken basamaklar, araflt rmalar do rultusunda belirlemifllerdir. Örne in Popham a (1997) göre rubrik haz rlamak için ön-

12 140 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER celikle (i) De erlendirmeye taban sa layacak performansa iliflkin ölçütler belirlenmelidir. Bu, de erlendirmeye dayanak sa layacak kabul edilebilir yan tlar kabul edilemez yan tlardan ay rmay sa layacakt r. (ii) Performans kriterlerinin tan mlamalar, performans düzeylerine göre yap lmal d r. Bu, de erlendirmeye esas olan ölçülerin s n rlar n ve kapsam n belirler. (iii) Puanlama stratejisi belirlenmelidir. Bu da puanlaman n nas l yap laca n belirlemeyi içerir. (Sürece dönük analitik mi? Yoksa ürüne dönük holistik mi?) (Popham 1997). Bu konuda önemli çal flmalar yapan bir baflka e itim araflt rmac s Goodrich (2001) ise rubrik oluflturmak için izlenmesi gereken basamaklar ; (i) Performans de erlendirmeye temel teflkil edecek ölçüt tak mlar n n belirlenmesi (ii) Kullan lacak rubri in türünün belirlenmesi (iii) Performans düzeylerinin belirlenmesi (iv) Haz rlanan rubri e iliflkin uzman görüfllerinin al nmas olarak belirtmifltir. Bunlar d fl nda birçok e itim araflt rmac s da rubrik haz rlarken izlenmesi gereken basamaklar kendi çal flmalar ve bulgular do rultusunda belirlemifllerdir. Bu çal flmada rubrik haz rlarken izlenmesi gereken ifllem basamaklar bu konuda çal flma yapm fl birçok e itim araflt rmac s n n bulgular na dayan larak öneri niteli inde afla daki gibi haz rlanm flt r (Airasian, 2000, 2001; Goodrich, 2001; Mertler, 2001; Nitko, 2001; Popham, 1997). 1. Rubrik oluflturmak için ö retmen öncelikle ölçülecek de iflkenin ya da performans n do as n göz önünde tutarak performans ya da ürünü analitik yaklafl mla m yoksa holistik yaklafl mla m puanlayaca na karar vermelidir. (Airasian, 1991, 2000, 2001). 2.Performans kriterleri ve her bir kritere iliflkin performans n gözlenebilir özellikleri uygun ve aç k bir dille tan mlanmal d r. Airasian (1991) performans kriterlerini belirlemek için flu basamaklar n izlenmesini önermifltir: (i) De erlendirilecek performans ya da görev tamam yla tan mlan r ve öncelikle ö retmen taraf ndan yerine getirilerek ifllem basamaklar belirlenir. (ii) Ortaya ç kan performans ya da ürünün önemli yönleri belirlenir. (iii) Performans ölçütleri ekonomik bir flekilde s n fland r lmaya çal fl l r. (iv) E er olanakl ysa hedeflere (performans görevi) iliflkin gözlenebilir önemli davran fllara karar vermek için bir grup ö retmenle (zümre) çal fl l r. (v) Performans ölçütleri, ürünün karakteristik özellikleri veya gözlenebilir ö renci davran fllar fleklinde ifade edilir. (vi) Performans kriterlerinin anlam n gölgeleyecek belirsiz, aç k olmayan

13 KAN / Performans De erlendirme Sürecine Katk lar Aç s ndan Yeni Program Anlay fl ifade veya kelimeler kullanmamaya özen gösterilir. (vii) Performans kriterleri gözlenebilir olarak düzenlenir. 3. Performans düzeylerinin belirlenmesi ve her bir performans düzeyine iliflkin karakteristik özelliklerin belirlenmesi. 4-A) Analitik rubrik haz rlamak için her bir performans kriterine karfl l k gelen performans düzeylerine iliflkin tan mlar n yap lmas : Bu her bir performans düzeyi ve her bir performans kriterine iliflkin gözlenebilir özelliklerin efllefltirilmesini gerektirir. Her bir performans kriterine ait en mükemmel performans düzeyinden en düflük performans düzeyine iliflkin tan mlar n daha önceden listelenen gözlenebilir özelliklere dayal olarak yap lmas n içerir. (Analitik rubri e iliflkin bir örnek Ek 2 de verilmifltir.) 4-B) Holistik rubrik haz rlamak için performansa iliflkin bütün gözlenebilir özellikleri içinde bar nd ran çeflitli performans düzeylerinde tan mlar n yap lmas. (Holistik rubri e iliflkin bir örnek Ek 1 de verilmifltir.) 5) Rubri in tekrar gözden geçirilmesi ve uzman görüfllerinin al nmas. 6) Daha ileride gerek rubri in gözden geçirilmesi, gerekse yeniden yap land r lmas konusunda rehber olacak ö renci çal flmalar n n toplanmas. Rubriklerin Puanlanmas : Do as itibar yla betimsel (tan lay c ) olan rubrikler, ö renci ve velilerin not beklentisi, ö rencilerin performans ve baflar aç s ndan durumlar n anlayabilmek ve baz resmi gerekçeler sebebiyle elde edilen performansa dönük sonuçlar not olarak ifade edilmek zorundad r. Simon ve Giroux (2001) performansa iliflkin say lar tayin etmek suretiyle rubriklerin, (beceri ve yetkinli in bir göstergesi olan) ölçülmek istenen performans n düzeyi ve kalitesi hakk nda bilgi verme gücünü kaybetti ini belirtmifllerdir. Bu sebeple de erlendirme sonuçlar hakk nda ö rencilerle iletiflime geçildi inde öncelikle tan mlay c (descriptive) ifadeler tercih edilmelidir. Fakat dersin sonunda resmi ifllemler ve yukar da belirtilen sebeplerden dolay de erlendirme sonuçlar nota dönüfltürülmeli ya da not fleklinde ifade edilmelidir. Simon ve Giroux (2001) Ölçek düzeylerinin not fleklinde ifade edilmesine dönük olarak en basit flekliyle her bir performans düzeyinin bir harf ya da say tayin etmek suretiyle nota çevrilmesini önermifltir. Bu du-

14 142 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER rumu istisnai, mükemmel, çok iyi, iyi performans düzeylerine sahip bir ölçek üzerinde örnekleyerek istisnai (exceptional); A+, mükemmel (excellent); A/A-, çok iyi (very good); B/B+ ve iyi (good); C+ fleklinde nota çevirmifltir. Bu çal flma kapsam nda rubriklerden elde edilen sonuçlar n nota/puana çevrilmesi holistik rubri e iliflkin verilen flablon üzerinde her bir performans düzeyini temsil eden puan/not de eri alt nda verilmek suretiyle öneri mahiyetinde verilmifltir. Sonuç ve Tart flma Gerek dünyada gerekse ülkemizde son y llarda e itim programlar ve ölçme de erlendirme sistemlerini ö renci merkezli hâle getirmek için yo un bir çaba harcanmaktad r. Bu sebeple var olan e itim programlar ve ölçme de erlendirme sistemleri gözden geçirilmekte ve yeniden düzenlenmektedir. Ülkemizde de bu tür çal flmalara son y llarda önem verilmifl, bu anlamda birçok çal flma yap lm flt r ve hâlâ yap lmaktad r. Bu tür bir anlay fl içerisinde ö renci performans n daha iyi görebilmeyi ve de erlendirmeyi amaçlayan daha kapsaml ölçme ve de erlendirme araç, gereç ve yöntemlerine gereksinim duyuldu u bir gerçektir. Bu anlay fl içerisinde ölçme ve de erlendirmede tek bir kaynak ve o, kayna a dayal kararlar vermek yerine daha kapsaml ve birçok kayna a (multi source) dayal kararlar verme yönelimi do mufltur. Bu sebeple de ö rencilerin performanslar n ortaya ç karacak yap land r lm fl görevler üzerinde, onlar n bilgi, beceri, çal flma al flkanl klar ve motivasyon, ilgi, tutum gibi birçok psikolojik özelliklerini ne derece kullanabildiklerini ve uygulayabildiklerini gösteren performansa dayal ölçme araçlar gelifltirilmeye bafllanm flt r. Bu ba lamda, ölçme ve de erlendirmede standart testlerin kullan lmas gerekli fakat tek bafl na yeterli de ildir. Bu durumu Brualdi (1998) flu flekilde aç klamaktad r; ço- u ö retmen daha önce ö retilenlerin ne kadar n n ya da ne derece ö renildi ini belirlemek için çeflitli türlerde testler olufltururlar. Bu bir rutin hâline gelmifltir. Muhtemelen de bu test (kapsam geçerli- ini sa lad için) boflluk doldurma, çoktan seçmeli vb. bir test olacakt r. Bununla birlikte çoktan seçmeli testlerde çok üst düzeyde becerilerin yoklanmas s n rl d r. Örne in bir ngilizce testinde ö renci bir hikâyenin bafllang c n, sonunu ve ortas n bilebilir fakat ö rencinin girifl geliflme ve sonucu içeren bir hikâye yazabilece i

15 KAN / Performans De erlendirme Sürecine Katk lar Aç s ndan Yeni Program Anlay fl buna dayanarak garanti edilemez. Bu sebeple son y llarda e itim bilimciler standart ve ö retmen yap m testlerin yan nda performans de erlendirmeye iliflkin baflka kaynaklar n da kullan lmas gerekti ini belirtmektedirler. Performans tabanl de erlendirme sistemi içerisinde rubrikler performansa dönük birçok duruma ve e itim hedeflerine uygun olarak çok çeflitli flekillerde oluflturulabilecekleri ya da kolayca adapte edilebilecekleri için son y llarda oldukça popüler olmufllard r. Rubrikler performans kriterlerine iliflkin niteliksel tan mlamalar ve aç klamalar içerdi inden biçimlendirme (formative) ve de er biçmeye (summative) dönük de erlendirme için daha anlaml ve etkili araçlar niteli indedirler. Rubrikler yap land r lm fl performans görevlerine ait performans kriterlerine iliflkin ö rencilerin çabas n, bilgi ve becerisini, çal flma al flkanl klar n ve de erlerini yans tmas n n beklendi i durumlarda de erlendirme ve ö renmeye destek olan son derece yararl ve pratik araçlard r. Bu anlamda önemi göz önünde tutuldu unda rubriklerin gelifltirilmesi ve kalitesinin (tutarl l, geçerlik ve güvenirli i) art r lmas için e itim bilimcilere ve di er e itimcilere büyük görevler düflmektedir. lk olarak rubriklerin do- as, özellikleri, yap s gözden geçirilmeli ve daha sonra oluflturulan ve kullan lan rubriklerin geçerlik, güvenirlik gibi çok önemli niteliklere sahip olup olmad belirlenmelidir. Daha sonra rubrik gelifltirmeye dönük anlafl labilir algoritmalar gelifltirilmeli ve uygulamaya konulmal d r. E itim bilimciler taraf ndan rubrikler ve algoritmalar gelifltirildikten ve nitelikleri (geçerlik, güvenirlik) test edildikten sonra ö retmenler alanlar na uygun, e itim hedefleriyle tutarl rubrikler gelifltirme, uygulama, sonuçlar n yorumlama ve nota çevirme konular nda e itime tabi tutulmal d r. Zira birçok araflt rma yap sal hatalar ndan dolay yararl olmayan, kolayca ulafl labilecek birçok rubrik oldu unu ortaya koymufltur (Popham 1997; Tierney, & Simon, 2004). Tutarl ve baflar l bir rubrik daha sonraki y llarda da ölçme ve de erlendirme faaliyetlerinde kullan labilir ve bu anlamda ö retim sürecine uzun y llar hizmet edebilir. Bunun için gelifltirilmesi aflamas nda yo un çaba harcanmal d r.

16 An Alternative Method in the New Educational Program from the Point of Performance-based Assessment: Rubric Scoring Scales Adnan KAN* Abstract Scoring rubrics are useful to serve performance assessment for learning and assessment because they can be created for a variety of subjects and situations. Rubrics look like more suitable and effective tools for summative and formative evaluation because they include qualitative description of the performance criteria. In recent years, rubrics have been accepted as most popular performance-based assessment tools. It has been recomended that rubrics can be used in the new educational program in Turkey which was revised and re-organized in the scoop of constructualism. It has also been stated at annual meeting of Ministry of Education that rubrics should be preferred for all lectures when implementing an effective performance-based assessment. But it is not an easy procedure to develop an effective rubric. Many of educational scientists have studied rubrics and thier properties. This article examines the guidlines and principles from the educational literature that are related to scoring rubrics. The purpose of this article can be summarized as follows: (1) Describe what is a scoring rubric and the different types of scoring rubrics. (2) To put forward the principles of consistent and successful scoring rubrics. (3) To discuss it s instructional design from the point of view of educational literature. (4) To contribute to rubric developers and educational literature aimed at improving the design of classroom assessment rubrics. At the same time, applications, considerations, and suggestion are given with clear examples and templates. Key Words Scoring Rubric, Analytic Rubric, Holistic Rubric. Correspondence: Assist. Prof. Dr. Adnan KAN, Mersin University, Education Faculty, Deparment of Educational Sciences, Mersin-Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice 7 (1) January E itim Dan flmanl ve Araflt rmalar letiflim Hizmetleri Tic. Ltd. fiti.

17 KAN / An Alternative Method in the New Educational Program from the Point of Scoring rubrics are useful to serve performance assessment for learning and assessment because they can be created for a variety of subjects and situations that can show effort, knowledge, skill, and work habits on performans tasks. They contain qualitative the description of performance criteria that works well with in the process of formative and summative evaluation. In recent years, many educational researchers have identified scoring rubrics by designing, defining, examplying, and discussing thier properties and instructional design (e.g., Airasian, 1991, 2000, 2001; Mc Daniel,1994; Popham, 1997; Goodrich, Moore, & Gronlund, 1998; Brookhart, 1999; Goodrich, 2000; Moskal, 2000, 2003; Mertler, 2001; Nitko, 2001; Simon & Giroux, 2001; Tierney & Simon, 2004; Fisher, 2005). This article examines the guidlines and principles in educational literature that are related to scoring rubrics. The purpose of this article can be summarized as follows: Describe what a scoring rubric is and different types of scoring rubrics. To put forward the principles of consistent and successful scoring rubrics. To discuss the instructional design of the rubrics from the point of view of educational literature. To contribute to rubric developers and educational literature aimed at improving the design of classroom assessment rubrics. As a most popular tool of performance assessment, scoring rubrics have been defined by many researchers from the 1990 s to A scoring rubric is defined as a results of researchers, especially Gronland. A scoring rubric is a scoring guideline that describes the characteristics of different levels of performance using scoring or judging a performance through the performance of a task. A scoring rubric has typically three parts; (1) performance criteria, (2) performance level, and (3) performance definition accros scale level. A scoring rubric is usually qualitative and descriptive. It requires using criteria that best describe actual student products. Scoring rubric scales are usually organized as a table that consists of vertical and horizontal axis. Vertical axis contains performance criteria that describe the characteristics of product or performance. Horizontal axis contains headings indicating the increasing levels of perorman-

18 146 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE ce towards competency mastery. The performance definition accros scale level takes place where the vertical axis and horizontal axis cut each other. There are two type of scoring rubrics: (1) Holistic rubrics require the evaluator to score the overall process or product as a whole without judging the component parts seperately and (2) analytic rubric in which the evaluator scores seperate indivudual parts of the product or performance first from point of view of performance criteria and then sum the individual scores to obtain a total score. Neither rubric is beter than the other. Both have a place in authentic assessment depending on the following. Holistic rubric is probably more appropriate when performance task requires to reflect students creativity and where there is no definite and clear correct answer. When errors in some part of the process can be tolorated provided the overall quality is high, holistic rubrics are also utilized. Performance tasks may require specific acceptable responses and creativity is not an essential feature of the students responses. Analytic rubric may probably be a more appropriate technic for scoring the performance or product. Using holistic rubrics can result in a somewhat quicker scoring process than analytic rubrics because analytic rubric requires that individual work should be examined seperately for each of the performance criteria. Steps in the designing scoring rubrics compiled from various sources are presented below (Airasian 1991, 2000, 2001; Moskal, 2000; Nitko, 2001; Mertler, 2001): Inspecting the nature of the performance and learning objectives and deciding which type of a rubric will be used. Identifying the performance criteria and observable characteristics of the performance criteria in an understandable and clear language. Identfying the performance level and characteristics accros performance level. These requires matching the performance level and observable characteristics of the performance For holistic rubrics, describing the highest and lowest levels of performance, combining the descriptors for all attributes. Then writing descriptions for all intermediate levels of performance. For analytic rubrics, describing the highest and lowest levels of performance, using the descriptors for each attributes seperately. Then

19 KAN / An Alternative Method in the New Educational Program from the Point of writing description for all intermediate levels of performance for each attribute seperately. Revising the rubric and taking others ideas for rubrics. Collecting the samples of student work. It has long been believed that in assigning a score, the rubric loses its descriptive feature and power to provide detailed and meaningful information about the quality of the performance as reflective of a spesific level of skill mastery. For this reason, Simon and Giroux (2001) offered that its scale equates Exceptional with letter A+, Excellent with A/A-, Very good with B/B+, and Good with C+. Throughout each course, assesssment results should be communicated with students primarily using descriptive statements based on the rubrics, but a final letter grade should be assigned at the and of the course for offical transcript purposes.

20 148 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE Kaynakça/References Airasian, P. W. (1991). Classroom assessment. New York: McGraw-Hill. Airasian, P. W. (2000). Assesment in the clasroom: A concise approach. Boston: McGraw-Hill. Airasian, P. W. (2001). Clasroom assessment: Concept and application. Boston: McGraw-Hill. Brookhart, S. M. (1999). The art anda science of classroom assessment: The missing part of pedagogy. (ASHE-ERIC Higher Education Report Vol. 27, No. 1). Brualdi, A. (1998). Performans assessment in the classroom. (ERIC Research Report: ED423312). Fisher, R. L. (2005). Developing effective succes rubrics. Kappa Delta Pi Record, 41 (3), Goodrich, A. H. (2000). Using rubric to promote thinking and learning. Educational Leadership, 57, Goodrich Andrade, H. (2001, April 17). The effects of instructional rubrics on learning to write. Current Issues in Education [On-line], 4 (4). Gronlund, N. (1998). Assessment of student achievement. New York: McGraw- Hill. Kerrins, J., & Cushing, S. K. (1996). Gotscha! Or rubrics? Journal on Excellence in College Teaching, 7 (1), Mertler, C. A. (2001). Designing scoring rubrics for your clasroom. Practical Assessment, Research and Evaluation, 7 (25). Retrieved from January 31, Moskal, B. M. (2000). Scoring rubrics: what, when, how? Practical Assessment, Research and Evaluation, 7 (3). Retrieved from August 20, Moskal, B. M. (2003). Recommendations for developing clasroom performance assessment and scoring rubrics. Practical Assessment, Research and Evaluation, 8 (14). Retrieved from January 31, Nitko, A. J. (2001). Educational assessment of students. Upper Saddle River, NJ: Merrill. Popham, W. J. (1997). What s wrong-and what s right-with rubrics. Educational Leadership. 55, Popham, W. J. (1995). Classroom assessment: What teachers need to know. Boston: Allyn Bacon.

21 KAN / An Alternative Method in the New Educational Program from the Point of Simon, M., & Giroux- F. R. (2001). A rubric for scoring postsecondary academic skills. Practical Assessment, Research and Evaluation, 7 (18). Retrieved from January 31, Stiggins, R. J. (1994). Student-centered classroom assessment. New York: McMillan Company. Tierney, R., & Simon, M. (2004). What s still wrong with rubrics: Focusing on the consistency of performance criteria across scale levels. Practical Assessment, Research and Evaluation, 9 (2). Retrieved from December 12, 2005 from Wiggins, G. (1989). A true test toward more authentic and equitable assessment Phi Delta Kapan, 70,

22 150 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE EK 1 HOL ST K RUBR K ÖRNE * DURUM: 6. S n f ö retmeni olan Ahmet Bey ö rencilerine grafik okuma ve yorumlama becerilerini kazand rmay amaçlayan bir ders plan haz rl yor. Bu dersin sonunda ö rencilerinin afla daki hedefler do rultusundaki yetkinlik düzeylerini belirlemek istiyor. Bu dersin sonunda ö renciler; Bar grafiklerine dayal verileri analiz edebilecek, Bar grafiklerine dayal yorumlar yapabilecek, Bar grafi ine dayal kestirimlerde bulunabileceklerdir. Ahmet Bey in amac ürüne dönük bir de erlendirme yapmak oldu u için holistik rubrik gelifltirmeye karar veriyor. Ahmet Bey bu hedefler do rultusunda, hedeflenen davran fllar n kazan ld n gösteren gözlenebilir özellikleri; Matematiksel hesaplamalar Kestirim yapma Sonuç ç karma Aç klamalar n ifade edilmesi olarak belirlemifltir ve daha sonra belirledi i bu gözlenebilir özelliklere iliflkin çeflitli performans düzeylerine ait (bütüncül) tan mlar yapm fl ve bunu bir tabloda afla daki gibi ifade etmifltir. Ders: Matematik Konu: Grafikler Performans Görevi: Grafi e dayal verileri analiz edebilme becerisi. sim:.. Tarih:. PERFORMANS DÜZEY 4 (Mükemmel) 3 (Baflar l ) 2 (Geliflmekte) (Zay f) 1 (Bafllang ç D.) (Çok Zay f) PERFORMANS TANIMLARI Grafi e dayal tam ve do ru kestirimler yapar. Uygun matematiksel ifllemleri hatas z olarak kullan r. Grafiklerden mant kl ve anlaml sonuçlar ç kar r. Düflüncelerin ifade edilmesi ve aç klamalar oldukça yeterlidir. Grafi e dayal do ru kestirimler yapar. Uygun matematiksel ifllemleri birkaç hatayla kullan r. Grafiklerden anlaml sonuçlar ç kar r. Düflüncelerini ve aç klamalar n iyi ifade eder. Ço unlukla do ru ve tam olmamas na ra men grafi e dayal kestirimler yapar. Uygun olmayan matematiksel ifllemler kullan r fakat ifllemler hatas zd r. Grafiklerden sonuç ç kar r fakat çok anlaml ve mant kl de ildir. Düflünce ve aç klamalar n iyi ifade edemez. Grafi e dayal kestirimler tamamen yanl flt r. Uygun olmayan matematiksel ifllemleri hatal olarak kullan r. Grafi e iliflkin sonuçlar ç karamam fl, Grafi e dayal aç klama yok veya çok yetersizdir. 0 Cevap ya da çözüm yok/performans görevi yap lmam fl. * Çal flmada kullan lan örnekler için Mertler, C. A. (2001) den yararlan lm flt r.

23 KAN / An Alternative Method in the New Educational Program from the Point of EK 2 ANAL T K RUBR K ÖRNE DURUM: 10. S n f ö retmeni olan Sami bey seçim ve seçim süreçleriyle ilgili bir üniteye bafllayacakt r. Ö rencilerine seçimlerle ilgili bir proje haz rlatmay düflünmektedir. Fakat Sami Bey geçmifl y llardaki tecrübelerinden ö rencilerin zaman zaman veri toplama, örneklem seçme, verilerin analizi gibi konularda s - k nt yaflad klar n tespit etmifltir. Bu sebeple ö rencilerinin bu kavramlara iliflkin performanslar na dönük de erlendirme yapmaya karar verir. Ö retmenin görmek istedi i; uygun örneklem seçme ve bu örneklem üzerinde uygun analizler yaparak evrene iliflkin do ru kestirimler yapabilme becerisidir. Bu sebeple ö rencilerinin afla daki hedefler do rultusundaki performanslar n de erlendirecektir. Ö renciler; Uygun yöntemleri kullanarak veri toplayacaklar, Do ru ve tam olarak verileri analiz edecekler ve özetleye cekler, Bulduklar sonuçlar etkili ve anlafl l r bir dille ifade ede cekler. De erlendirme amac, sürece dönük eksiklikleri ortaya ç karmak oldu u için ö retmen afla daki kriterlere dayal bir analitik rubrik gelifltirmeye karar veriyor. Veri toplama Örnekleme tekni i statistiksel analiz Sonuçlar n yorumlanmas

24 152 Ders: Olas l k ve statistik Konu: Veri Analizi Performans Görevi: Örneklemden hareketle evrene iliflkin kestirimde bulunabilme becerisi. sim:.. Tarih:. KR TERLER Örnekleme Tekni i PERFORMANS DÜZEYLER BAfiLANGIÇ GEL fimekte BAfiARILI MÜKEMMEL Uygun olmayan örnekleme tekni i kullan lm fl. Uygun örnekleme tekni i kullan lm fl fakat uygulamada büyük hatalar var. Uygun örnekleme tekni i seçilmifl fakat uygulamada küçük hatalar var. Uygun örneklem tekni i seçilmifl ve uygulamada hata yok. Veri Toplama Gerekli bilgiyi toplamak için uygun olmayan sorular sorulmufl. Kapsam temsil edici çok az uygun soru sorulmufl. Sorular n ço u uygun ve ilgili kapsam temsil edici sorulmufl. Sorular n tamam gerekli bilgiyi toplamak için uygun ve kapsam temsil ediyor. statistiksel Analiz Toplanan veriyi betimlemeye ve özetlemeye dönük herhangi bir giriflimde bulunmam fl. Veriyi analiz etmeye dönük giriflim var fakat uygun olmayan analizler kullan lm fl. Uygun analizler kullan lm fl fakat analiz tamamlanmam fl. Verilerin analiz edilmesinde tamam yla uygun yöntemler hatas z olarak kullan lm fl. Sonuçlar n Yorumlanmas TOPLAM PUAN: Sonuçlar yeterince iyi ifade edilmemifl ve tart fl lmam fl. Organize edilmemifl ve anlafl lmas güç. Sonuçlar baz önemli bilgileri ifade ediyor fakat fikirleri desteklemek için iyi organize edilmemifl. Sonuçlar önemli bilgilerin ço unu ifade ediyor. Fikirleri destekliyor. Sonuçlar, önemli bilgi ve ç kar mlar içeriyor. Ç kt lara iliflkin üst düzeyde kestirimler yap lm fl.

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model 1 Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir.

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders Detayları

İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders Detayları İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Yazı Becerisi I ETI101 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler 4 STAT ST K-II Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Say sal olmayan de iflkenler aras ndaki iliflkinin varl n test edebilecek, Farkl örneklemlerin ayn evrenden seçilip seçilmedi ini test edebilecek,

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi

TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi Yrd.Doç.Dr. Serpil KOÇDAR a Prof.Dr.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test 1 FARKLI YAYINCILIK Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test Okuyorum Yaz yorum Seti 10 kitaptan d r. oluflmakta ine Göre

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip,

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip, ÖĞRETİM TASARIMI Web tabanlı öğretim ortamlarının iki önemli unsuru Horton (2001) tarafından açıkça belirtilmiştir. Bunlardan ilki ideal öğrenci, ikincisi ise ideal eğitimdir. Bu iki unsur arasındaki ilişkinin

Detaylı

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre I (Elektrik ve Manyetik Alanın Toplumsal ve Çevresel Etkileri)

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre I (Elektrik ve Manyetik Alanın Toplumsal ve Çevresel Etkileri) ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI FEN BĐLGĐSĐ EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI DOKTORA PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Dersin Kodu Dersin Adı T P AKTS ĐFE 600* Seminer 0 3 6 ĐFE 601 Đleri Nicel

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 441-446 LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ahmet TEKBIYIK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları

İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon MFGE 312 Bahar 2 2 0

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Resim IE 104 Bahar 1 2 0 2 8.5 Ön Koşul

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ALMANCA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: (1 5)

ALMANCA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: (1 5) ALMANCA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Ağrılık Süreç (0 puan) Süreç boyunca öğrencinin proje 4 danışmanıyla olan ilişkisinin sürekliliği Bilgiye Ulaşma (0 puan) Konuyla ilgili referansların

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı