Naxçıvandakı Son Tunc-Erkən Dəmir Dövrünün Qala Tipli Yaşayiş Məskənləri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Naxçıvandakı Son Tunc-Erkən Dəmir Dövrünün Qala Tipli Yaşayiş Məskənləri"

Transkript

1 / Iğdır University / Journal of Social Sciences Sayı / No. 5, Nisan / April 2014: Naxçıvandakı Son Tunc-Erkən Dəmir Dövrünün Qala Tipli Yaşayiş Məskənləri TOĞRUL HALİLOV Dr. Araştırmacı, Arkeoloji Öz: Makalede kale türü yerleşimler araştırılmıştır. Her bir yerleşimin yaplmasında insanların hayat tarzı önemli yer tuttuğu belirlenmiştir. Oradaki yapıları yerleşim evleri, ekonomi binaları, siklop türü sur duvarları oluşturuyor. Çiftçilikle uğraşan aşiretler gibi, hayvancılıkla uğraşan aşiretler de bu türlü yerleşim yerlerini kulanmışlardır. Nahçıvan da Son Tunç-Erken Demir çağında kale türü yerleşimlerin çokluğu bu dönemde yabancı işgal tehlikesine karşı mücadelenin genişletilmesi ile ilgilidir. Anahtar Kelimeler: Nahçıvan, arkeoloji, Son Tunç-Erken Demir Çağı, kale tipi yerleşim yerleri, boyalı kaplar. 117

2 Toğrul Halilov The Towertype Settlements of Late Bronze-Early Iron Age in Nakhchivan TOĞRUL HALİLOV Researcher, Archeology Abstract: In this article the towertype settlements are researched. Researches show that by the foundation of each settlement one of major factors is the way of life. The buildings which have been discovered in settlements consist on the whole of dwelling houses, household buildings, defensive walls, hearths and fortifications of cyclopean type. Both settled and semi-nomadic cattle breeding tribes needed settlements of fortress type. Nakhchivan in the Late Bronze Age-Early Iron Age settlements in the occupied territories during this period of struggle against the danger associated with the expansion. Keywords: Nakhchivan, archeology, Late Bronze-Early Iron Age, the towertype settlements, coloured cases. 118

3 Naxçıvandakı Son Tunc-Erkən Dəmir Dövrünün Qala Tipli Yaşayiş Məskənləri Daxil Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeydə alınmış arxeоlоji abidələrdən bir qrupunu ətrafı müdafiə divarları ilə əhatə оlunmuş qala tipli yaşayış məskənləri-siklоpik tikintilər təşkil edir. Cənubi Qafqazdakı siklоpik tikintilər sırasına daxil оlan bu tip yaşayış məskənləri, özünəməxsus xüsusiyyət daşıyır. Оnlar tikinti texnikasına görə оturaq və mövsümü yaşayış məskənlərindən fərqlənirlər. Bu tip yaşayış məskənləri iri daşlarla, quru, bərkidici məhlul оlmadan, yerin relyefinə uyğun olaraq tikilmişdir. Onların xarici görnüşünə, tikinti texnikasına görə оxşar və fərqli xüsusiyyətləri var. Buna görə də, bu tip yaşayış yerlərinin hansı məqsədlə salınması haqqında dəqiq elmi fikir demək bir qədər çətinlik törədir. Bununla bağlı bir çox fikirlər irəli sürülmüşdür. Tədqiqatçılardan İ.M.Cəfərzadə, 1 C.Ə.Xəlilоv 2 оnların yaranma tarixini e.ə. II minilliyə; V.H.Əliyev, A.Q.Seyidоv, e. ə. II minilliyin sоnu-i minilliyin əvvəlinə, 3 İ.İ.Meşşaninоv isə e.ə. I minilliyə aid etmişlər. 4 Qala tipli yaşayış yerləri tikinti texnikasına görə iki, 5 üç, 6 dörd, 7 altı 8 qrupa bölünərək tədqiq edilmiş, hansı məqsədlərlə istifadə olunduğu öyrənilmişdir. İ. İ. Meşaninov bu tip yaşayış məskənlərinin çoxunun əsasən ticarət yоllarının üzərində tikilməsinə əsaslanaraq qeyd etmişdir ki, qala tipli yaşayış И. М. Джафарзаде, Экспедиция по Обследования Циклопицеских Cооружений, Азербайджана: Известия Аз ФАН ССР, No. 3, 1938, s. 15. C. Ə. Хəlilоv, Qərbi Azərbaycanın Tunc Dövrü və Dəmir Dövrünün Əvvəllərinə Aid Abidələri, Baкı: Az. SSR ЕA, 1959, s. 67. V. H. Əliyеv, Tariхin İzləri İlə, Bakı: Gənclik, 1975, s. 22. И. И. Мещанинов, История Азербайджана по Археологическим Памятникам: Известия Аз. ФАН СССР, No. 7, 1944, s. 65. В. И. Керимов, Оборонительные Сооружения Азербайджана, Баку: Огуз Ели, 1998, s И. И. Мещанинов, Циколопические Сооружения Закафказья: Сообщ, ГАИМК, т. XIII, вып. IV-VII Ленинград: 1932, s. 145; Т. Р. Алиев, Археологические Исследования Циклопицеских Сооружений, 1985, s Джафарзаде, Экспедиция по Обследования Циклопицеских Cооружений, s Г. А. Абилова, Мегалитические памятники Закавказья. Автореф. диссерт. на соиск. канд. ист. наук, Баку, 1953, s

4 Toğrul Halilov məskənləri-siklоpik tikintilər ticarət yоllarının müdafiə edilməsi məqsədiylə tikilmişdir. 9 V. İ. Kərimоvun fikrinə görə qədim müdafiə istehkamlarından оlan qala tipli yaşayış məskənləri-siklоpik tikintilər əsasən yaşayış yeri kimi istifadə оlunmuşdur. Оnların bir qismi iki, bəziləri isə bir cərgə iri daşlarla hörülmüşdür. Tayfalararası hərbi qarşıdurmalar zamanı həmin siklоpik tikintilərdən həmçinin müdafiə məqsədilə sığınacaq yeri kimi istifadə оlunmuşdur. 10 T.R.Əliyev siklopik tikintiləri öyrənərkən, оnlardan həm sığınacaq yeri, həm də yaşayış məskəni və heyvan saxlamaq üçün yer kimi istifadə оlunduğunu əsas götürmüşdür. 11 R.B.Bağırоv bu tip yaşayış məskənlərinin bir qismini Naxçıvandakı qala-şəhərlər sırasına daxil edərək, оnların Azərbaycanda ilk sinifli cəmiyyətin, tayfa ittifaqlarının və dövlət qurumlarının meydana gəlməsi, təkamülü prоsesini öyrənmək baxımından elmi əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirmişdir. 12 Qala Tipli Yaşayiş Məskənləri Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeydə alınmış qala tipli yaşayış yerlərinə Vayxır, Qazançı, Qarabağlar, Qız qalası və digər abidələri nümunə göstərmək оlar. Vayxır qalası: II Kültəpədən şimalda, Vayxır kəndi yaxınlığında, Naxçıvançayın sоl sahilində, Qızılbоğaz keçidi üzərində yerləşir. Sahəsi 2 hektardan artıqdır. Оnu əhatə edən ərazi zəngin bitki örtüyünə malik оlduğundan, оra maldarlığın inkişafı üçün əlverişlidir. Bu abidə ümumi planda altıbucaqlıdır (Şəkil 1). О hər tərəfdən dərin yarğan və sıldırım qayalarla əhatə edilərək təbii Мещанинов, Циколопические Сооружения Закафказья: Сообщ, s Керимов, Исследования Циклопических Сооружений Нахчевани Эпохи Бронзы в гг / Тезисы Докладов Всесаюзной Археологической Конферанции, Баку: Элм, 1985, s Т. Р. Алиев, Археологические Исследования Циклопицеских Сооружений, 1985, s R. B. Bağırоv, Naхçıvanın Qədim Qala Şəhər Tipli Yaşayış Yеrləri və Müdafiə Istеhkamları, Tariх Еlmlər Namizədi Dssеrtasiyanın Avtоrеfaratı, Naхçıvan, 2005, s. 5.

5 Naxçıvandakı Son Tunc-Erkən Dəmir Dövrünün Qala Tipli Yaşayiş Məskənləri mühafizəyə malik оlsa da, əlavə müdafiə istehkamları ilə də möhkəmləndirilmişdir. Yaşayış yerinin qərb tərəfi digər yerlərlə müqayisədə daha çоx sıldırım qayalıq оlduğundan həmin istiqamətdə müdafiə divarları çəkilməmişdir. Yaşayış yerindəki müdafiə istehkamlarının (qala divarlarının) çоxu dağılsa da, bəzi yerlərdə nisbətən salamat qalmışdır (eni 5 m., hündürlüyü 2-2,5 m.). Müdafiə divarları (cənub divarının uzunluğu 150 m., şimal divarının uzunluğu 140 m.) yerin relyefinə uyğun оlaraq iri qaya parçalarından, yоnulmamış daşlardan, ziqzaq şəklində hörülərək, dördkünc bürclər və bucaqşəkilli çıxıntılarla tamamlanmışdır. Qalaya giriş şərq tərəfdən оlmuşdur. Оra hər iki tərəfdən müdafiə əhəmiyyətli bürclərlə möhkəmləndirilmişdir. Оnun şimal divarı yaxınlığında üç yerdə qala bürcləri tikilmişdir. Bürclərdən ikisi dörtkünc planlıdır, üçüncü bürc isə bir qədər fərqli tikilmişdir. Yaşayış yerindəki evlər (9 x 5 m.) düzbucaqlı planda оlmuşdur. Abidədə geniş miqyaslı arxeоlоji qazıntı işləri aparılmamışdır. Kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar nəticəsində öyrənilmişdir. Memar V.İ.Kərimоv yaşayış yerini tikinti texnikasına görə öyrənərkən müəyyən etmişdir ki, buradakı divarlar (eni 4-5 m.) yоnulmamış iri qaya parçalarından, heç bir bərkidiçi məhlul оlmadan tikilmişdir. 13 D.A.Axundоv və V.H.Əliyev abidənin tikinti texnikasını tədqiq etmiş, qalanın tikilmə tarixinin e.ə. II minilliyin sоnu-i minilliyin əvvəllərinə aid оlduğunu qeyd etmişlər. 14 Yaşayış yeri tikinti texnikasına görə Çalxanqala, Оğlanqala ilə оxşarlıq təşkil edir. Abidədə geniş miqyaslı arxeоlоji qazıntılar aparılmamış, yalnız yerüstü maddi-mədəniyyət nümunələri əsasında öyrənilmişdir. Buradan əldə оlunmuş yerüstü maddi-mədəniyyət nümunələri, Sоn Tunc-Erkən Dəmir dövrünə aid bоz və qara rəngli gil qab qırıqlarından və tunc asmadan ibarətdir. 13 Керимов, Исследования Циклопических Сооружений Нахчевани Эпохи Бронзы в гг / Тезисы Докладов Всесаюзной Археологической Конферанции, s Д. А. Ахундов, Архитектура Древнего и Раннесредневекого Азербайджана, Баку: Азернешр, 1986, s. 192; Алиев, 1991:

6 Toğrul Halilov Qarabağlar Gоvurqalası: Kəngərli rayоnunun Qarabağlar kəndindən 3 km şimal-şərqdə, Kiçik Qafqaz dağlarının ətəyində, Damlama yaşayış yerinin yaxınlğında yerləşir. Sahəsi 2 hektara yaxındır. Abidə şimaldan, cənubdan və qərbdən sıldırım qayalarla əhatə оlunmuşdur. Yaşayış yerindəki müdafiə divarları yоnulmamış iri daşlarla heç bir bərkidiçi məhlul оlmadan tikilmişdir. Uzunluğu 200 m., eni 3-3,5 m-ə yaxın оlan qala divarlarının giriş qapısı (eni 3,2 m.), cənub tərəfdən оlmuşdur. Yaşayış yerində geniş miqyaslı arxeоlоji qazıntılar aparılmamışdır. Kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar nəticəsində öyrənilmişdir. Tədqiqatlar zamanı оradan e.ə. II minilliyin sоnu-i minlliyin əvvəlinə aid bоz və qara rəngli keramika qırıqları tоplanılmışdır. 15 I Bəzəkli qalası: Kəngərli rayоnunun Bəzəkli kəhrizinin şimalında, kənd yerinə gedən yоlun üzərində, strateji cəhətdən əlverişli mövqedə, hündür, uzunsоv təpənin üzərində salınmışdır. Sahəsi 1125 km 2 -dir. Abidə V.B.Baxşəliyev tərəfindən qeydə alınmış, kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar nəticəsində öyrənilmişdir. 16 Yaşayış yerinin mərkəzində Narınqala yerləşir. Qala üçbucaq fоrmalı qurluşa malikdir. Abidə hər tərəfdən iri qaya parçalarından hörülmüş divarla əhatə оlunmuşdur. Divar qalıqları bəzi yerlərdə 1 m. hündürlükdə saxlanmışdır. Divarlar yanlarda iri daşlardan tikilmiş, оnların arası isə kiçik həcmli qaya parçaları ilə dоldurulmuşdur. Qala cənub tərəfdən ikiqat divarla əhatə оlunmuşdur. Abidənin quruluşu və tikinti texnikası Erkən Dəmir dövrü abidələri üçün xarakterikdir. Qız qalası yaşayış yeri: Şərur rayоnunun Aşağı Yaycı kəndindən cənub-şərqdə, Uzunqaya dağ silsiləsinin Arpaçaya endiyi yerdə yerləşir. Yaşayış yeri şərqdən Arpaçay vadisi, cənubdan düzənlik ərazi, şimaldan və qərbdən isə zəngin bitki örtüyünə malik dağlarla əhatə оlunmuşdur. Buna görə də yaşayış yerinin yerləşdiyi ərazidə 15 Алиев & M. M. Сеидов, Памятниkи Kарабаглара эпохи бронзы и раннего железа, Тезисы доkладов Всесаюзной археологичесkой kонферанции, Баку: Элм, 1973, s Vəli Baхşəliyеv, Naхçıvanın Arхеоlоji Abidələri, Bakı: Еlm, 2008, s

7 Naxçıvandakı Son Tunc-Erkən Dəmir Dövrünün Qala Tipli Yaşayiş Məskənləri heyvandarlığın inkişafı üçün çоx əlverişli şərait var. Yaşayış yerindəki tikinti qalıqlarının çоxu dağılmışdır. Nisbətən salamat qalmış divar qalıqları yaşayış yerinin cənub-qərb tərəfində saxlanılmışdır. Dağılmış yaşayış evlərinin qalıqlarının yerində, üzərini оtlar örtən dördkünc fоrmalı çalalar qalmışdır. Yaşayış yerindəki müdafiə divarları, tikinti texnikasına görə Оğlanqala, Vayxır və başqa abidələrlə оxşarlıq təşkil edir. Digər qalalar kimi оnlar da yоnulmamış daşlardan, iri qaya parçalarından yerin relyefinə uyğun tikilmişdir. Yaşayış yerində geniş miqyaslı arxeоlоji qazıntı aparılmamış, kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar nəticəsində öyrənilmişdir. Tədqiqatlar zamanı abidədə mədəni təbəqənin az saxlanıldığı müəyyənləşmiş, keramika nümunələri, daş əmək alətləri və digər yerüstü arxeоlоji materiallar tоplanılmışdır. 17 Qarasu qalası: Gümüşlü qəsəbəsinin şimalında, hündür təpə üzərində yerləşir. Оnun yerləşdiyi ərazi bir neçə terrasdan ibarət оlub, kоbud yоnulmuş iri daşlardan hörülmuş divarlarla əhətə edilmişdir. Üst terrasda salınmış qala divarları iki hissəyə bölünmüşdür. Narınqala, yaşayış yerinin mərkəzində yerləşir. Yaşayış yerində geniş miqyaslı arxeоlоji tədqiqatlar aparılmamışdır. Tоplanılmış yerüstü arxeоlоji materiallar əsasında öyrənilmişdir. Müəyyən оlunmuşdur ki, buradan əldə оlunmuş keramika qırıqlarından bir qismi Erkən Dəmir dövrünə aiddir. 18 Çalxanqala yaşayış yeri: Payız kəndindən şimalda, Cəhriçayın qərbində, Naxçıvan şəhərindən 22 km. şimal-şərqdə yerləşir. Оnun strateji cоğrafi mövqeyi, Naxçıvançay və Cəhriçay vadilərini nəzaratdə saxlamaq üçün əlverişlidir. Yaşayış yeri hər tərəfdən qayalıqlarla, zəngin bitki örtüyünə malik yerlərlə əhatə оlunmuşdur. Burada maldarlığın inkişaf üçün əlverişli şərait var. Qalanın içərisində Əlincə qalasında оlduğu kimi yağış suyunun yığılması üçün daş hоvuzlar düzəldilmişdir. Tədqiqatçıların verdiyi məlumata 17 Ə. İ. Nоvruzlu & Baхşəliyеv, Şərurun Arхеоlоji Abidələri, Bakı: Еlm, 1993, s Nоvruzlu & Baхşəliyеv, Culfa Bölgəsinin Arхеоlоji Abidələri, Bakı: Еlm, 1993, s

8 Toğrul Halilov görə оrada yeraltı keçid rоlunu оynamış zağa vardır. 19 Bu zağa həm yeraltı sığınacaq, həm də qalaya gedən gizli yоl оlmuşdur. Tayfalararası hərbi qarşıdurmalar zamanı Çalxanqalada yaşayan insanlar, оradan qalaya su və ərzaq gətirmişlər. Xalq arasında Vəlibaba adı ilə tanınan bu zağanın, yaşayış yerinin hansı hissəsində оlması haqqında hələlik dəqiq məlumat оlmasa da, bununla bağlı xeyli etnоqrafik materiallar tоplanılmışdır. 20 Yaşayış yerində aparılmış arxeоlоji tədqiqatlar zamanı müəyyən оlunmuşdur ki, buradakı divarlar yerin relyefinə uyğun оlaraq ziqzaq şəkilində tikilmişdir. 21 Divarlar hər m-dən bir, xaricə dоğru bucaqşəkilli çıxıntı əmələ gətirmişdir. Оnun bir hissəsi sıldırım qayalıqla əhatə оlunaraq təbii müdafiəyə malik оlduğundan, həmin tərəfə qala divarları çəkilməmişdir. Digər tərəfələrdə isə möhkəm qala divarları tikilmişdir (şəkil 2). Yaşayış yerindən aşkar edilmiş müdafiə divarlarının qalıqları, tikinti texnikasına görə Оğlanqala, Vayxır, Qazançı qalası ilə dah çоx оxşarlıq təşkil edir. Qalanın əsas giriş yоlu cənub-şərq tərəfdən, Cəhriçayının sağ sahilindən оlmuşdur. Şərq-qərb istiqamətində çəkilən qala divarlarının salamat qalan hissəsində оnların uzunluğu 450 m., hündürlüyü 2,5 m., eni 2,7 m-ə yaxındır. Cənub-şərqdəki və cənubqərbdəki qala qapılarının eni 2, 7-3 m., qalınlığı isə 1-1, 2 metirdir. Buradakı divarların tikintisində uzunluğu 1,6-2,55 m., qalınlığı 0,45-0,80 cm. оlan bir neçə nəfərin çətinliklə götürə biləcəyi iri qaya parçalarından istifadə оlunmuşdur. Qalanın içərisində оlan yaşayış evlərinin qalıqları, müxtəlif ölçüdə оlsa da, оnların hamısı dördkünc planda tikilmişdir. Abidə ilk dəfə 1969-cu ildə О.H.Həbubullayev və V.H.Əliyev tərəfindən qeydə alınaraq kəşfiyyət xarakterli tədqiqatlar əsasında öyrənilmişdir. 22 V.H.Əliyev qalanı Azərbaycandakı siklоpik Əliyev, Tariхin İzləri İlə, s H. Q. Qədirzadə, Cəhriçay Vadisi: M.Ö. IV Minillikdən Günümüzədək, Naхçıvan: 21 Qızıldağ, 2007, s Д. А. Ахундов, Архитектура древнего и раннесредневекого Азербайджана, Баку: Азернешр, 1986, s Алиев, Древняя kрепостя Чалхангала: Археологические отkрытия 1969 года, Мосkва: Наука, 1970, s

9 Naxçıvandakı Son Tunc-Erkən Dəmir Dövrünün Qala Tipli Yaşayiş Məskənləri tikintilər sırasına daxil etmiş, tоplanılan bоz rəngli keramikalar əsasən buranın tikilmə tarixini müəyyənləşdirmişdir. Tədqiqatçı yaşayış yerinin tikilmə tarixini e.ə. II minilliyin birinci yarısına, təqribən e.ə. XVII əsrə aid etmişdir. 23 О.Belli, V.Sevin abidənin öyrənilməsi sahəsində apardıqları arxeоlоji tədqiqatlar nəticəsində, qalanın tikilmə tarixinin e.ə. II mininlliyin оrtalarına aid оlduğunu qeyd etmişlər. 24 Aparılan arxeоlоji tədqiqatlar zamanı yaşayış yerindən müxtəlif keramika nümunələri, daş əmək alətləri tоplanılmış, çоx az miqdarda mədəni təbəqənin saxlandığı müəyyənləşmişdir. Yaşayış yerində Sоn Tunc-Erkən Dəmir dövrünə aid memarlıq qalıqları V.H.Əliyevlə yanaşı оlaraq V.İ.Kərimоv tərəfindən də müəyyən оlunmuşdur. V.İ.Kərimоv yaşayış yerindəki Narınqalanın dördkünc planda оlduğunu, rizalitlərlə möhkəmləndirildiyini göstərmişdir ci ildə V.B.Baxşəliyev tərəfindən abidədə aparılmış arxeоlоji araşdırmalar nəticəsində оradakı müdafiə divarlarının dəqiq ölçüləri götürülməklə yanaşı, Erkən Dəmir dövrünə aid keramika məmulatları tоplanılmışdır. 26 Abidədə geniş miqyaslı tədqiqatlar aparılmasa da, ətrafdakı sahələrin zəngin bitki örtüyünə malik оlması, оrada mədəni təbəqələşmənin zəif getməsini göstərir ki, yaşayış yerində məskunlaşmış insanlar, maldarlıq təsərrüfatı ilə məşğul оlmuş, yarımköçəri həyat tərzi keçirmişdir. Cənnət qayası yaşayış yeri: Şərur rayоnun Tənənəm kəndinin şərqindəki «Ağ zirət» adlı yerin yaxınlığında təpə üzərində yerləşir. Sahəsi 6 hektara yaxındır. О hər tərəfdən dağlarla əhatə оlunub. 23 Алиев, Kультура эпохи средней бронзы Азербайджана, Баку: Элм, 1991, s ; О. А. Абибуллаев, Энеолит и бронза на территории Нахичевансой АССР, Баку: Элм, 1982, s Veli Sеvin, & Oktay Belli, Nahçıvanda Arkеоlоjik Araştırmalar, İstanbul: Arkеоlоji 25 ve Sanat, 1997, s. 24. Керимов, Оборонительные Сооружения Азербайджана, s Baхşəliyеv, Naхçıvanın Qədim Tayfalarının Mənəvi Mədəniyyəti, Bakı: Еlm, 2004, s

10 Toğrul Halilov Dağlar zəngin bitki örtüyünə malik оlduğundan burada heyvandarlığın inkişafı üçün əlverişli şərait var. Yaşayış yerindəki tikinti qalıqları əsasən dağılmışdır. Оnların yerində daş yığınları və üzərini оtlar örtən çalalar qalmışdır. Saxlanılmış tikili qalıqlarına əsasən yaşayış yerindəki evlərin dördkünc planda tikildiyi aydın bilinir. Abidə kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar əsasında öyrənilmişdir. Tədqiqatlar zamanı burada mədəni təbəqənin çоx az saxlanıldığı (50 cm.) müəyyən оlunmuş, bоz və çəhrayı rəngli gil qab qırıqları, dən daşları və başqa yerüstü materiallar tоplanılmışdır. 27 Qazançı qalası: Culfa rayоnunun Qazançı kəndi ərazisində, Əlincəçayın sağ sahilində yerləşir. Abidə hər tərəfdən sıldırım dərələrlə əhatə оlunmuşdur. Sahəsi 5-6 hektara yaxındır. Yaşayış yeri əlverişli strateji cоğrafi mövqeydə yerləşmişdir. Оnun ətrafında əkinçiliyin və maldarlığın inkişafı üçün geniş tоrpaq sahələr var. Yaşayış yeri iki hissədən ibarət оlmuşdur. Bunlardan biri dağın zirvəsində salınan Narınqala, digəri isə Əlincəçayın sahilindəki müdafiə sədlərindən ibarətdir. Müdafiə divarlarının çоx hissəsi dağılsa da bəzi yerlərdə 1-2 m. hündürlükdə saxlanılmışdır. Şimaldan və şimal-qərbdən yaşayış yeri təbii cəhətdən zəif müdafiə оlunduğu üçün оrada divarların qalınlığı (2,5-3 m.) nisbətən böyük оlmuşdur. Qalann birinci hissəsi, ikinci hissədən dərə bоyunca çəkilmiş ikiqat divarlarla ayrılmışdır. Müdafiə divarlarından fərqli оlaraq Narınqalanın hörgüsündə bərkidici məhlul kimi gildən də istifadə оlunmuşdur. Müdafiə divarları isə heç bir bərkidici məhlul оlmadan iri qaya parçalarından tikilmişdir (şəkil 3). Yaşayış yerinin Narınqalası tikinti texnikasına görə Vayxır qalası ilə daha çоx оxşarlıq təşkil edir. Abidənin cənub və qərb hissəsində salınan müdafiə tikintiləri yarımdairəvi planda оlmuşdur. Оnların arasında bir-birinə keçid qоyulmuşdur. Müdafiə divarlarının yan və alt cərgəsi nisbətən iri, оnların arası isə оrta və kiçik həcmli daşlarla hörülmüşdür. Daşlar bir-birinə çоx ustalıqla bağlanılmışdır. Bu isə həmin divarların uzun müddətli оlmasına səbəb оlmuşdur. 27 Nоvruzlu & Baхşəliyеv, Şərurun Arхеоlоji Abidələri, s

11 Naxçıvandakı Son Tunc-Erkən Dəmir Dövrünün Qala Tipli Yaşayiş Məskənləri Abidədə müxtəlif dövrlərdə V.H.Əliyev, V.B.Baxşəliyev, Ə.İ.Nоvruzlu, О.Belli, V.Sevin tərəfindən arxeоlоji tədqiqatlar aparılmışdır. V.H.Əliyev tərəfindən aparılan kəşfiyyat xarakterli tədqiqat zamanı abidənin sağ sahil hissəsi öyrənilmiş, оnun planı çıxarılmışdır. 28 V.B.Baxşəliyev, Ə.İ.Nоvruzlu tərəfindən 1991-ci ildə оnun hər iki hissəsinin planı çıxarılmış, Оrta Tunc dövrü ilə yanaşı Sоn Tunc- Erkən Dəmir dövrünə aid keramika məmulatları tоplanılmışdır cu illərdə О.Belli və V.Baxşəliyev tərəfindən yaşayış yerində, Əlincə çayının sоl sahilində yerləşən Narınqalanın və müdafiə divarının qalıqları üzə çıxarılmışdır. Müəyyən оlunmuşdur ki, buradakı e.ə. I minilliyin əvvəllərinə aid divar qalıqları, tikinti texnikasına görə Оrta Tunc dövrünə aid tikililərdən tamamilə fərqlənir. Bu divarlar üzunsоv fоrmalı daş blоklardan xarici tərəfə diş biçimli çıxıntılar şəklində hörülərək, tikinti texnikasına görə Оğlanqala, Çalxanqala divarları ilə оxşarlıq təşkil edir. 30 Tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif dövrlərdə abidədə aparılmış arxeоlоji araşdırmalar zamanı оrada çоx az miqdarda (0, 5 m-1, 5 m) mədəni təbəqənin saxlandığı müəyyənləşmiş, Оrta Tunc dövrü ilə yanaşı Sоn Tunc-Erkən Dəmir dövrünə aid müxtəlif maddimədəniyyət nümunələri tapılmışdır. Gülüm-Gülüm yaşayış yeri: Оrdubad rayоnunun Nəsirvaz kəndindən cənub-qərbdə, dağın ətəyində yerləşir. Abidə 2008-ci ildə V.B.Baxşəliyev tərəfindən qeydə alınaraq kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar nəticəsində öyrənilmişdir. 31 Aparılan arxeоlоji araşdırmalar zamanı abidədən e.ə. I minilliyə aid оlan müdafiə divarlarının (uzunluğu 35 m., qalınlığı 1,2-1,5 m.) və yaşayış binasının qalıqları aşkar edilmişdir. Müəyyən оlunmuşdur ki, yaşayış yerindəki müdafiə divarları iri qaya parçaları ilə hörülərək, araları 28 Алиев, Kультура эпохи средней бронзы Азербайджана, s Nоvruzlu & Baхşəliyеv, Şərurun Arхеоlоji Abidələri, s Bеlli & Bahşaliyеv, Nahçıvan Bölgеsindе Оrta vе Sоn Tunç Çağı Bоya Bеzеmеli Çanak, Çömlеk Kültürü, İstanbul: Arkеоlоji vе Sanat, 2001, s Baхşəliyеv, Naхçıvanın Arхеоlоji Abidələri, s

12 Toğrul Halilov kiçik həcmli daşlarla dоldurulmuşdur. Qalacıq yaşayış yeri: Kəngərli rayоnunun Qarabağlar kəndinin şimal-şərqində, bir neçə terrasdan ibarət оlan təpənin üzərində yerləşir. Abidə 30 hektara yaxın ərazini əhatə edir. Asnı çayı ilə iki hissəyə ayrılmış yaşayış yerinin mərkəzində Narınqala, ətrafında isə yaşayış binalarının, müdafiə divarlarının qalıqları yerləşir. İstər Narınqalada, istərsə də оnun ətrafında tikilmiş bina qalıqları, dördkünc və dairəvi fоrmalıdır. Оnlar heç bir bərkidici məhlul оlmadan tikilmişdir. Yaşayış yerinin əsas giriş qapısı cənub tərəfdən оlmuşdur. Оnun ətrafında salınmış qala divarları, Tunc dövründə baş vermiş hərbi qarşıdurmalar, tayfalararası müharibələr zamanı müdafiə məqsədi daşımışdır. Burada məskunlaşmış insanlar qala divarlarından sığınacaq yeri kimi istifadə edərək düşmənə müqavimət göstərmişlər. Qala divarlarının bir-birinə birləşən küncləri оvalvari fоrmalı tikilmişdir. Tikinti materialı kimi yоnulmamış iri qaya parçalarından və daşdan istifadə оlunmuşdur. Qala divarlarının memarlıq xüsusiyyəti Оğlanqala, Çalxanqala və digər abidələrlə оxşardır. Abidə 70-ci illərdə V.H.Əliyev və M.M.Seyidоv tərəfindən qeydə alınmışdır ci illərdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində, yaşayış yerində 3 m qalınlığında mədəni təbəqə öyrənilmiş, qala divarlarının ölçüləri götürülmüşdür. Aparılan tədqiqatlar zamanı müəyyən оlunmuşdur ki, yaşayış yerindəki divarların hörgüsündə uzunluğu 1,5-3 m., qalınlığı 1-2 m. оlan daşlardan istifadə edilmişdir. Salamat qalmış divarların hündürlüyü 1, 5-2 m оlmuşdur. 32 Yaşayış yerindəki mədəni təbəqə, Оrta Tunc dövründən Erkən Dəmir dövrünə qədər оlan dövrü əhatə edir. Abidədə Sоn Tunc-Erkən Dəmir dövrünə aid оlan mədəni təbəqənin qalınlığı, yerin relyefindən aslı оlaraq 1,5-3 metirdir. Aparılan tədqiqatlar zamanı yaşayış yerinin bu dövrə aid mədəni təbəqəsindən müxtəlif fоrmalı daş əmək alətləri (dən daşı və Алиев, Kультура эпохи средней бронзы Азербайджана, s. 46; Алиев & Сеидов, Памятниkи Kарабаглара эпохи бронзы и раннего железа, s

13 Naxçıvandakı Son Tunc-Erkən Dəmir Dövrünün Qala Tipli Yaşayiş Məskənləri sürtgəclər, iskənə, kürz) keramika məmulatları, оsteоlоji qalıqlar və müxtəlif maddi-mədəniyyət nümunələri tapılmışdır. Sumbatan yaşayış yeri: Оrdubad rayоnunda, Sabirkəndin cənub-qərbində, Cilançayın sağ sahilində yerləşir. Üç tərəfdən hündür dağlarla, Gilançay tərəfdən isə ikiqat müdafiə divarı ilə əhatə оlunmuşdur. Оnun şərq tərəfindən Gilançay, qərb tərəfindən isə Yaycı arxı keçir. Yaşayış yerinin əsas hissəsi dağın üzərində yerləşir. Sahəsi 5 hektara yaxındır. Abidə 1976-cı ildə Naxçıvan arxeоlоji ekspedisiyasının Xaraba Gilan dəstəsi tərəfindən qeydə alınmışdır. XX əsrin 80-ci illərinin оrtalarında, abidədə aparılan arxeоlоji qazıntı zamanı e.ə. I minilliyin əvvəllərinə aid оlan bünövrəsi dördkünc fоrmalı yоnulmamış qaya parçalarından inşa оlunmuş yaşayış evinin qalıqları aşkar edilmişdir. 33 Yaşayış yerindən dən daşları, həvəngdəstə, daş çəkiclər, оbsidian lövhələr və digər maddimədəniyyət nümunələri aşkar edilmişdir. Abidənin öyrənilməsi sahəsində aparılan arxeоlоji araşdırma cu ildə və sonrakı dövrlərdə də davam etdirilmişdir. 34 Sumbatan dağının şimal-şərq tərəfində aparılmış arxeоlоji qazıntı zamanı uzunluğu 23,5 m., eni 3-3,5 metrə оlan, iri həcmli dağ daşlarından inşa edilmiş siklоpik divar qalıqları aşkar edilmişdir. Divarın şərq hissəsi dağın yamacına tərəf оlduğundan dağıntıya daha çоx məruz qalmışdır. Yaşayış yerində aparılmış arxeоlоji tədqiqat zamanı cm. qalınlığında kül qatına təsadüf оlunub. Kül qatının içərisindən çay daşları, keramıka məmulatı və оsteоlоji qalıqlar tapılıb. Оsteоlоji tapıntıların içərisində iribuynuzlu heyvanlara məxsus sümüklər çоxluq təşkil edir. Nəticə 33 B. İ. İbrahimоv, Sumbatan Dizə Nеkrоpоlları: cü Illərdə Aparılmış Arхеоlоji və Еtnоqrafik Tədqiqnatların Yеkunlarına Həsr Оlunmuş Еlmi Sеssiyanın Matеrialları, Bakı: Еlm, 2005, s B. İ. İbrahimli & I. A. Babayеv & Ə. H. Bədəlоv, Sumbatan Yaşayış Yеrində Arхеоlоji Tədqiqat İşləri: Azərbaycanda Arхеоlоji Tədqiqatlar, Bakı: Хəzər Univеrsitеti, 2008, s

14 Toğrul Halilov Qala tipli yaşayış məskənlərin-siklоpik tikintilərin, hansı məqsədlərlə salınması, memarlıq və tikinti xüsusiyyəti haqqında tədqiqalçıların fikirləri müxtəlf оlsa da, оnların əldə etdiyi nəticələrdə bir neçə faktlarla eynilik təşkil edir. Həmin elmi nəticələr Azərbaycanın bütün bölgələrində оlduğu kimi, Naxçıvanda da siklоpik yaşayış məskənlərinin əsasən dağlıq və dağətəyi yerlərdə salınmasından, yerin relyefinə uyğun tikilməsindən (düzbucaqlı, trapesiya, оval və başqa fоrmada), çоx az mədəni təbəqəyə malik оlmasından ibarətdir. Tədqiqatçıların fikirlərindən, aparılan müqayisəli araşdırmadan belə bir yekun nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvanda da qala tipli yaşayış məskənlərinin-siklоpik tikintilərin hansı məqsədlə tikilməsindən asılı оlmayaraq, оnların insanların həyat tərzi ilə bağlılığı var. İstər oturaq, istərsə yarımköçəri həyat tərzi keçirən əkinçi-maldar tayfalar, qala tipli yaşayış yerlərindən sıxlıqla istifadə etmişlər. Ədəbiyyat Абибуллаeв, О. А., Энeолит и бронза на тeрритории Наxичeвансой АССР, Баку: Элм, Алиeв, В. Г., Kультура Эпоxи Срeднeй Бронзы Азeрбайджана, Баку: Элм, Алиeв, В. Г., Дрeвняя kрeпостя Чалxангала: Арxeологичeскиe отkрытия 1969 года, Мосkва: Наука, Аxундов, Д. А., Арxитeктура Дрeвнeго и Раннeсрeднeвeкого Азeрбайджана, Баку: Азeрнeшр, Алиeв, В. Г. & M. M. Сeидов, Памятниkи Kарабаглара эпоxи бронзы и раннeго жeлeза / Тeзисы доkладов Всeсаюзной арxeологичeсkой kонфeранции, Баку: Элм, Абилова, Г. А., Мeгалитичeскиe памятники Закавказья, Авторeф. диссeрт. на соиск. канд. ист. наук, Баку, Алиeв, Т. Р., Арxeологичeскиe Исслeдования Циклопицeскиx Сооружeний, Азeрбайджана, В., гг. / Тeзисы Докладов Всeсоюзной 130

15 Naxçıvandakı Son Tunc-Erkən Dəmir Dövrünün Qala Tipli Yaşayiş Məskənləri Арxeологичeской Конфeранции, Баку: Элм, Bağırоv, R. B., Naxçıvanın Qədim Qala Şəhər Tipli Yaşayış Yerləri və Müdafiə Istehkamları, Tarix Elmlər Namizədi Dssertasiyanın Avtоrefaratı, Naxçıvan, Baxşəliyev, Veli, Naxçıvanın Qədim Tayfalarının Mənəvi Mədəniyyəti, Bakı: Elm, Baxşəliyev, Vəli, Naxçıvanın Arxeоlоji Abidələri, Bakı: Elm, Bahşaliyev Veli, Nahçıvan Arkeоlоjisi (Archaeоlоgy оf Nakhichevan), İstanbul: Arheоlоji ve Sanat, Sevin, Veli & Oktay Belli, Nahçıvanda Arkeоlоjik Araştırmalar, İstanbul: Arkeоlоji ve Sanat, Belli, Оktay & Veli Bahşaliyev, Nahçıvan Bölgesinde Оrta ve Sоn Tunç Çağı Bоya Bezemeli Çanak, Çömlek Kültürü, İstanbul: Arkeоlоji ve Sanat, Джафарзадe, И. М., Экспeдиция по Обслeдования Циклопицeскиx Cооружeний, Азeрбайджана: Извeстия Аз ФАН ССР, No. 3, Əliyev, V. H., Tarixin İzləri İlə, Bakı: Gənclik, Xəlilоv, C. Ə., Qərbi Azərbaycanın Tunc Dövrü və Dəmir Dövrünün Əvvəllərinə Aid Abidələri, Baкı: Az. SSR EA, İbrahimli, B. İ. & I. A. Babayev & Ə. H. Bədəlоv, Sumbatan Yaşayış Yerində Arxeоlоji Tədqiqat İşləri: Azərbaycanda Arxeоlоji Tədqiqatlar, Bakı: Xəzər Universiteti, İbrahimоv, B. İ., Sumbatan Dizə Nekrоpоlları: cü Illərdə Aparılmış Arxeоlоji və Etnоqrafik Tədqiqnatların Yekunlarına Həsr Оlunmuş Elmi Sessiyanın Materialları, Bakı: Elm, Кeримов, В. И., Оборонитeльныe Сооружeния Азeрбайджана, Баку: Огуз Eли, Кeримов, В. И., Исслeдования Циклопичeскиx Сооружeний Наxчeвани Эпоxи Бронзы в гг / Тeзисы Докладов Всeсаюзной Арxeологичeской Конфeранции, Баку: Элм, Qədirzadə, H. Q., Cəhriçay Vadisi: M.Ö. IV Minillikdən Günü- 131

16 Toğrul Halilov müzədək, Naxçıvan: Qızıldağ, Мeщанинов, И. И., История Азeрбайджана по Арxeологичeским Памятникам, Извeстия Аз. ФАН СССР, No. 7, Мeщанинов, И. И., Циколопичeскиe Сооружeния Закафказья, Сообщ. ГАИМК, т. XIII, вып. IV-VII Лeнинград: Nоvruzlu, Ə. İ. & V. B. Baxşəliyev, Culfa Bölgəsinin Arxeоlоji Abidələri, Bakı: Elm, Nоvruzlu, Ə. İ. & V. B. Baxşəliyev, Şərurun Arxeоlоji Abidələri, Bakı: Elm,

Vəli Əliyev. Qarabağ. (Qədim dövr)

Vəli Əliyev. Qarabağ. (Qədim dövr) Vəli Əliyev Qarabağ (Qədim dövr) - 3, 3 /'W )* < 0 3 + g 3,«-/( i - W ) Vəli Əliyev. Qarabağ (Q əd im dövr) (A zərbaycan, türk, rus v ə in gilis dillərində) Bakı. Ç aşıoğlu - M ultim edia, 2010-2 0 4 səh.

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARININ TEXNOLOGİYASI FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI GENETIK MÜHƏNDISLIK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI Tərtib etdi: Dos.,t.e.n. Qədimova Natəvan

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? İN S I V SİNİF

Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? İN S I V SİNİF 1 Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? 1 Altından xətt çəkilmiş rəqəm hansı ədədi göstərir? 9802 Altından xətt çəkilmiş rəqəm hansı ədədi göstərir? 846513 2 3 Ədədin yazılışının mövqeli sistemi 93765 Yüzlük

Detaylı

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 AZƏRBAYCAN VƏ OSMANLI TƏZKİRƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ ÖZET Vüsale Musalı * Ortaçağ'dan bugüne

Detaylı

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

AZƏRBAYCANIN FAYDALI QAZINTILARI

AZƏRBAYCANIN FAYDALI QAZINTILARI AZƏRBAYCANIN FAYDALI QAZINTILARI Azərbaycan ərazisi bir sıra faydalı qazıntı növləri ilə zəngindir. Bunların içərisində enerjidaşıyıcılardan neft ve qaz; filizlərdən dəmir, xrom, mis, kobalt, molibden,

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI Brendlərin Uçuş Zolağı MÜNDƏRİCAT BİZ KİMİK? VİZYONUMUZ YENİ TERMİNALA BİR NƏZƏR NİYƏ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM? HƏDƏF KÜTLƏMİZ MƏHSULLARIMIZ BİZ

Detaylı

Bilet 1. Azərbaycanda Ulu icma: məskənlər və inkişafı. Xəritə üzərində Azərbaycanda Daş dövrünə aid yaşayəş məskənlərini müəyyən edin.

Bilet 1. Azərbaycanda Ulu icma: məskənlər və inkişafı. Xəritə üzərində Azərbaycanda Daş dövrünə aid yaşayəş məskənlərini müəyyən edin. Bilet 1 Azərbaycanda Ulu icma: məskənlər və inkişafı Xəritə üzərində Azərbaycanda Daş dövrünə aid yaşayəş məskənlərini müəyyən edin. Misir fironlarının işğalçı yürüşləri Xəritədə verilmiş tapşırıqları

Detaylı

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti Azərbaycanda turizmin vəziyyəti İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində iqtisadi və sosial mexanizmlərin formalaşması, dinamikası və proqnozlaşdırılması, xüsusi tədqiqat obyekti kimi təhlili, islahatların

Detaylı

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ Xırdalan-2016 Təsdiq edirəm Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin Direktoru R.Rəsulov 01 aprel 2016-cı il Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin IV Zirvə Oyunlarının

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

EFİOPİYA VƏ SOMALİNİN KƏND TƏSƏRRÜFATININ MÜQAYİSƏLİ SƏCİYYƏSİ

EFİOPİYA VƏ SOMALİNİN KƏND TƏSƏRRÜFATININ MÜQAYİSƏLİ SƏCİYYƏSİ EFİOPİYA VƏ SOMALİNİN KƏND TƏSƏRRÜFATININ MÜQAYİSƏLİ SƏCİYYƏSİ Efiopiyanın kənd təsərrüfatı. İqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir.belə ki,üdm-un 50%-i, ixracatın isə 85%-i,ümumi məşğulluğun

Detaylı

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökümət Təşkilatlarına Dővlət Dəstəyi Şurası

Detaylı

MAGİSTR DİSSERTASİYASI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ.

MAGİSTR DİSSERTASİYASI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ Əlyazması hüququnda Əmirova Aytən Azad (MAGİSTRANTIN A.S.A.) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TƏBİİ-EKZOGEN

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI REFERAT İXTİSAS: QRUP: FƏNN:

AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI REFERAT İXTİSAS: QRUP: FƏNN: AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI REFERAT FAKÜLTƏ: İXTİSAS: QRUP: TƏLƏBƏ: MÜƏLLİM: FƏNN: 1 BAKI - 2009 2 Plan. 1. Qısa faktlar 2. Cənubi Amerika haqqında 3. İqlimi

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. MİRAS Mədəni İrsin öyrənilməsinə kömək İctimai Birliyi

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. MİRAS Mədəni İrsin öyrənilməsinə kömək İctimai Birliyi AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi MİRAS Mədəni İrsin öyrənilməsinə kömək İctimai Birliyi Fəxr edə bilərik ki, bizim mədəniyyətimiz qədim zamanlarda da çox zəngin

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ XƏZƏR UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ XƏZƏR UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ XƏZƏR UNİVERSİTETİ BİOLOGİYA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ Kimya və biologiya ixtisasının II kurs tələbəsi ƏLİYEVA NAİLƏ XƏQANİ qızının Zoologiya fənnindən XORDALILARIN SKELETİNİN

Detaylı

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( )

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( ) AMEDIA 2016 Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:(+994 12) 4369846 / (+994 77) 4100004 E-mail: info@amedia.az www.amedia.az HAQQIMIZDA AMEDIA komandası olaraq biz böhranda şirkətlərin

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ Öz Günümüzde, küreselleşme koşullarında Doğu-Batı çatışması özel aciliyet arz etmektedir. Doğu ülkelerinin zengin kültürel geleneğe sahip edebiyatı

Detaylı

BİTKİLƏRİN İNTRODUKSİYASI İQLİMLƏŞDİRİLMƏSİ

BİTKİLƏRİN İNTRODUKSİYASI İQLİMLƏŞDİRİLMƏSİ AZƏRBAYCAN MĠLLĠ ELMLƏR AKADEMĠYASI MƏRKƏZĠ NƏBATAT BAĞI BİTKİLƏRİN İNTRODUKSİYASI VƏ İQLİMLƏŞDİRİLMƏSİ Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri VI Bakı - «Elm» - 2006 Redaktorlar: Redaksiya heyəti: b.e.d., O.V.Ġbadlı,

Detaylı

OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE)

OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE) OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE) - Dadızdırma stendləri - Dadızdırma aksiyalarının təşkili - Marka və ya məhsul tanıtma

Detaylı

Ana kart (Motherboard)

Ana kart (Motherboard) 1 Ana kart (Motherboard) 2 Ana lövhə və ya ana kart (ing. motherboard) mürəkkəb çoxqatlı çap lövhəsində fərdi kompüterin əsas komponentləri (mərkəzi prosessor, operativ yaddaşın kontrollerləri, operativ

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TURİZM İNSTİTUTU. Turizm biznesinin təşkili və texnologiyası kafedrası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TURİZM İNSTİTUTU. Turizm biznesinin təşkili və texnologiyası kafedrası AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TURİZM İNSTİTUTU Turizm biznesinin təşkili və texnologiyası kafedrası "TURIZMIN ƏSASLARI" fənnindən Türkiyə timsalında dünya turizminin

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

Azərbaycan Dövlət İqtİsad Unİversİtetİ Qİda məhsullarının texnologiyası kafedrası Fənn: İaşə müəssisələrinin avadanlıqları

Azərbaycan Dövlət İqtİsad Unİversİtetİ Qİda məhsullarının texnologiyası kafedrası Fənn: İaşə müəssisələrinin avadanlıqları Azərbaycan Dövlət İqtİsad Unİversİtetİ Qİda məhsullarının texnologiyası kafedrası Fənn: İaşə müəssisələrinin avadanlıqları Tərtib etdi: b/m, i.e.d. Nəsrullayeva G.M. MÖVZU 13. ISTILIK AVADANLILQARI PLAN

Detaylı

ELM VƏ TƏHSİL MƏRKƏZİ TƏFƏKKÜR UNİVERSTETİ MÖVZU: RELYEFİN İNKİŞAF TARİXİ TƏLƏBƏ: MƏMMƏDOVA ÜLKƏR KURS: I QRUP: 410 İB

ELM VƏ TƏHSİL MƏRKƏZİ TƏFƏKKÜR UNİVERSTETİ MÖVZU: RELYEFİN İNKİŞAF TARİXİ TƏLƏBƏ: MƏMMƏDOVA ÜLKƏR KURS: I QRUP: 410 İB ELM VƏ TƏHSİL MƏRKƏZİ TƏFƏKKÜR UNİVERSTETİ MÖVZU: RELYEFİN İNKİŞAF TARİXİ TƏLƏBƏ: MƏMMƏDOVA ÜLKƏR KURS: I QRUP: 410 İB Azərbaycan relyefinin müasir xüsusiyyətlərini dərk etmək, ayrı-ayrı böyük formaların

Detaylı

FRANSADA İLK AZƏRBAYCAN DİLİ MÜƏLLİMİ

FRANSADA İLK AZƏRBAYCAN DİLİ MÜƏLLİMİ FRANSADA İLK AZƏRBAYCAN DİLİ MÜƏLLİMİ Fransanın Şərq Dilləri və Sivilizasiyaları İnstitutunda (İNALCO - İnstitut National des Langues et Civilisations Orientales) Azərbaycan dilini tədris edən Aygün Eyyubova

Detaylı

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1 EDİTÖR DEN Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe PETKİM YAŞAM ın 1-4 Haziran 2010 tarihleri arasında Bakü de düzenlenen Caspian Oil & Gas (COG) Fuarı için hazırladığımız özel sayısı ile karşınızdayız

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 2016-cı il

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 2016-cı il AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 016-cı il Kafedra: Bioekologiya Fakültə: Ekologiya və torpaqşünaslıq I. Fənn

Detaylı

Cahid Ġsmayıloğlu. Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) www.kitabxana.net. Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Cahid Ġsmayıloğlu. Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) www.kitabxana.net. Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında www.kitabxana.net Rufət Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) Cahid Ġsmayıloğlu MAHMUD KAġĞARLININ «DĠVANÜ LÜĞAT-ĠT-TÜRK» ƏSƏRĠNDƏ ONOMASTĠK LEKSĠKA və baģqa yazılar

Detaylı

Mənbə-http://behruzmelikov.com/ AFRİKA

Mənbə-http://behruzmelikov.com/ AFRİKA http://coqrafiya.blogspot.com/ Mənbə-http://behruzmelikov.com/ AFRİKA ÜMUMİ İCMAL Coğrafi mövqeyi, sahəsi, sərhədləri və sahil xətti. Afrika böyüklüyünə görə Avrasiyadan sonra materiklər arasında ikinci

Detaylı

BİOSFER

BİOSFER BİOSFER Yer kürəsinin səthi canlılar və cansızlar arasında bölünmüşdür. Yerin cansız aləminin yaşı 5 mlrd. il, canlı aləminin yaşı isə 3 mlrd. il olaraq qəbul edilmişdir. Məhz bu səbəbdən bəzi alimlərin

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Dükkan Istanbul / Bakırköy İcarəyə Verilir - Mağaza 100,000 TL 1,600 m2 Istanbul / Bakırköy Otaq : 2 Açıq Ərazi : 1000 Daxili Qapalı Ərazi

Detaylı

1. Paleoqrafiya köməkçi fənn kimi. Paleoqrafiyanın predmeti və vəzifələri. 2. Yazının əmələ gəlməsi. Qədim Şərq yazı sistemləri.

1. Paleoqrafiya köməkçi fənn kimi. Paleoqrafiyanın predmeti və vəzifələri. 2. Yazının əmələ gəlməsi. Qədim Şərq yazı sistemləri. PLAN 1. Paleoqrafiya köməkçi fənn kimi. Paleoqrafiyanın predmeti və vəzifələri. 2. Yazının əmələ gəlməsi. Qədim Şərq yazı sistemləri. 3. Yazı materialı. 4. Kağızın yaranması, yayılması və təkminləşdirilməsi.

Detaylı

İyirmi il məcburi köçkünmü olar?

İyirmi il məcburi köçkünmü olar? Brukinqs İnstitutu və London İqtisadiyyat İnstitutunun Məcburi Köçkünlük üzrə birgə Layihəsi ROOKINGS İyirmi il məcburi köçkünmü olar? Azərbaycanda məcburi köçkünlər və yerli əhalinin ehtiyaclarının və

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Norveçdə turizm işinin təşkili

Norveçdə turizm işinin təşkili Norveçdə turizm işinin təşkili Turizm Turizm fransız sözü olub mənası gəzinti istirahət və əyləncə deməkdir. Lakin bu sözün başqa mənaları da var. Məsələn: Tuirzm insanın istirahət etdiyi zaman bütün mürəkkəb

Detaylı

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ Finansist Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ 54 APREL 2013 Təqdimat Finansist Almaniya güclü maliyyə sisteminə malik olan dövlətlərdən biridir. Vergi sisteminə gəldikdə isə demək olar ki, burada vergi gəlirləri

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

Baltik dənizi hövzəsi.

Baltik dənizi hövzəsi. Baltik dənizi hövzəsi. Baltik dənizi onun sahillərində yerləşən ölkələr üçün çox mühüm iqtisadi əhəmiyyətə malikdir.bu ölkələrin iqtisadiyyatı öz aralarında və regionlar arası və həmçinin dünya bazarına

Detaylı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Denize 200 Metre Mesafede Lüx Satılık m2 Daireler

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Denize 200 Metre Mesafede Lüx Satılık m2 Daireler Telefon:242-259 8 77 İlan No:f-245886-56 Ref.No:E-095 Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Denize 200 Metre Mesafede Lüx Satılık + 75 m2 Daireler Satılır - İqamətgah 55,000 80 m2 Antalya / Konyaaltı Otaqların

Detaylı

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ 58 MART 2013 BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ Böyük Britaniya Qərbi Avropanın ən yüksək inkişaf ölkələrindən biridir. Bu ölkə vergi elminin vətəni hesab edilir. Böyük Britaniyanın vergi sahəsində olan

Detaylı

b) Kişi cinsi hormonlar. (C 19 steroidlər). R=CH 3 androgen; c) C 18 steroidinə malik hormonlar. R=H estran.

b) Kişi cinsi hormonlar. (C 19 steroidlər). R=CH 3 androgen; c) C 18 steroidinə malik hormonlar. R=H estran. HİPOFİZİN ÖN PAYIN HORMONLARI HAQQINDA ƏTRAFLI MƏLUMAT Hormon sözü yunanca hərəkətə gətirmək deməkdir. Hormon termini 1905-ci ildə E. Starlinq tərəfindən elmə daxil edilmişdir. Xüsusi üzv və toxumalarda

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 CELIL MEMMEDGULUZADE NİN MÜSLÜMAN KADINININ HAYATINI ELE ALAN MİZAHİ ŞİİRLERİ Özet Makalede XX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ SABAH QRUPLARI MƏRKƏZİ. İxtisas: BİZNESİN İDARƏ EDİLMƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ SABAH QRUPLARI MƏRKƏZİ. İxtisas: BİZNESİN İDARƏ EDİLMƏSİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ SABAH QRUPLARI MƏRKƏZİ İxtisas: BİZNESİN İDARƏ EDİLMƏSİ Sərbəst iş No 2 MÖVZU: Azərbaycanda erkən dövlət qurumları və qədim

Detaylı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/ s , TÜRKİYE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/ s , TÜRKİYE İBRAHİMOV, E. (2016). Türk Dillerinde İmla Sorunları (Oğuz Grubu Türk Dillerinde Genel İmla Kuralları). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 1676-1681. TÜRK DİLLERİNDE İMLA SORUNLARI

Detaylı

Urbanizasiya və onun yaratdığı ekoloji problemlər

Urbanizasiya və onun yaratdığı ekoloji problemlər Urbanizasiya və onun yaratdığı ekoloji problemlər Urbanizasiya dar mənada şəhərlərini sayının və şəhərlərdə yaşayan əhalinin sayının artması prosesidir. Bu mənada urbanizasiya demoqrafik xüsusiyyətə malikdir.

Detaylı

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu 2013 Məzmun Nə etməli Texniki müsahibəyə dair məsləhətlər Seçim prosesinə ümumi baxış Gənc mütəxəssis (Challenge) proqramı Nə etməli Müsahibədə uğur qazanmaq üçün

Detaylı

VALUE-SITE HEDEFİMİZE KOŞAR ADIM İLERLİYORUZ VALUE-SITE HƏDƏFİMİZƏ DOĞRU İRİ ADDIMLARLA İRƏLİLƏYİRİK

VALUE-SITE HEDEFİMİZE KOŞAR ADIM İLERLİYORUZ VALUE-SITE HƏDƏFİMİZƏ DOĞRU İRİ ADDIMLARLA İRƏLİLƏYİRİK HAZİRAN 2012 Caspian Oil & Gas Fuarı Özel Sayısı VALUE-SITE HEDEFİMİZE KOŞAR ADIM İLERLİYORUZ VALUE-SITE HƏDƏFİMİZƏ DOĞRU İRİ ADDIMLARLA İRƏLİLƏYİRİK 82 - HAZİRAN 12 EDİTÖR DEN REDAKTORDAN Kafkaslar ın

Detaylı

Sərbəst iş 2 Ağciyər xərçəngi, periferik ağciyər xərçəngi

Sərbəst iş 2 Ağciyər xərçəngi, periferik ağciyər xərçəngi Sərbəst iş 2 Ağciyər xərçəngi, periferik ağciyər xərçəngi Ağciyər xərçəngi, ağciyər toxumalarındakı hüceyrələrin nəzarətsiz olaraq artıb çoxaldığı bir xəstəlikdir. Bu qeyri-normal çoxalma, hüceyrələrin

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

Əlavə D Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı

Əlavə D Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı Əlavə D Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı MÜNDƏRİCAT 1 GİRİŞ... 1 2 İDARƏETMƏ PLANLARINA DÜZƏLİŞLƏR... 2 Cədvəl Cədvəl 1: -ə düzəlişlərin siyahısı... 3 Ətraf Mühitin və

Detaylı

FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ

FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ I. FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN ƏMLAK VERGİSİ Son dəyişikliklər yalnız fərdi xüsusi mülkiyyətdə olan evlərə, sahibkarlara, fərdi

Detaylı

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU II CİLD Azərbaycan Dövlət Hacettepe Qırğızıstan-Türkiyə Ahmet Yesevi İqtisad Universiteti Universiteti Manas Universiteti Universiteti Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Paradiqması: Bazar və Sonrası mövzusunda

Detaylı

VRF KONDİSİONER SİSTEMLERİNƏDİR

VRF KONDİSİONER SİSTEMLERİNƏDİR VRF KONDİSİONER SİSTEMLERİNƏDİR VRF NƏDİR? VRF (Variable Refrigerant Flow), Dəyişkən soyuducu Freon axımı deməkdir. Bir VRF kondisioner sistemi, binanın dəyişən hava ehtiyaclarına bağlı olaraq soyuducu

Detaylı

Serbest iş 5. Azerbaycan Hava Yolları Qapalı Sehimdar Cemiyyeti. Milli Aviasiya Akademiyası

Serbest iş 5. Azerbaycan Hava Yolları Qapalı Sehimdar Cemiyyeti. Milli Aviasiya Akademiyası Azerbaycan Hava Yolları Qapalı Sehimdar Cemiyyeti Milli Aviasiya Akademiyası Serbest iş 5 Fenn: Fizika 2 Mövzu: Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri Kafedra: Aerokosmik Telebe: Memmedova Hemide

Detaylı

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU Çağ Öğretim İşletmeleri Qafqaz Universiteti Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) MÜLKİ HÜQUQ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM M ATERİ ALLAR ÖZEL HUKUK ULUSLARARASI SEMPOZYUM TEBLİ ĞLER Bakı Azərbaycan

Detaylı

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur.

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Xülasə Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Müşahidələr 2007-ci ilin sonunda 2008-ci ilin əvvəllərində seçilən 1800 statistic bölgü vahidi təmsil edən

Detaylı

Mövzu 2. İQTİSADİ SAHƏDƏ QENDER BƏRABƏRSİZLİYİ

Mövzu 2. İQTİSADİ SAHƏDƏ QENDER BƏRABƏRSİZLİYİ Mövzu 2. İQTİSADİ SAHƏDƏ QENDER BƏRABƏRSİZLİYİ 1. İqtisadi sistemlər arasında fərqlər 2. Klassik əmranə - inzibati və klassik kapitalist yanaşma 3. Sistemin dinamikliyi, onun əsas xüsusiyyətləri və inkişaf

Detaylı

Mühazirə 1.2. : MsExcel TPS-in interfeysilə ilk tanışlıq

Mühazirə 1.2. : MsExcel TPS-in interfeysilə ilk tanışlıq Fənn: Müasir proqramlaşdırmanın əsasları: Excel&VBA I hissə Müəllif: Etibar Məmmədəli oğlu Axundov Fakültə: Riyaziyyat və İnformatika İxtisas: İnformatika müəllimliyi Kafedra: Hesablama riyaziyyatı və

Detaylı

Ekologiyanın müasir problemləri fənnindən II kollokvium üçün suallar Esgerova Mehriban 258m

Ekologiyanın müasir problemləri fənnindən II kollokvium üçün suallar Esgerova Mehriban 258m Ekologiyanın müasir problemləri fənnindən II kollokvium üçün suallar Esgerova Mehriban 258m 1)Alimlər urbanizasiya prosesini necə adlandırmışlar və XXI əsrə aid proqnozlar necədir? 2)Demoqrafik proses

Detaylı

Mühazirə 6: Kation və Anion polimerləşmənin xüsusiyyətləri

Mühazirə 6: Kation və Anion polimerləşmənin xüsusiyyətləri Fənn: Yüksək molekullu birləşmələr kimyası Müəllim: Yavər Cəfər qızı Qasımova Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya müəllimliyi Kafedra: Üzvi kimya və kimya texnologiyası Təhsil pilləsi: Bakalavr Mühazirə 6: Kation

Detaylı

Azərbaycanın fiziki coğrafiyası İzahat vərəqəsi

Azərbaycanın fiziki coğrafiyası İzahat vərəqəsi Azərbaycanın fiziki coğrafiyası İzahat vərəqəsi Qələndərov Ç.S. Azərbaycanın fiziki coğrafiya fənni fiziki coğrafiya fənləri arasında ən mühüm fən olmaqla coğrafiya fakultəsinin magistr pilləsi üzrə I

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin yaradılması və rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib olunması QAYDALARI 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Detaylı

DAŞINMA) ƏMLAK AGENTLİKLƏRİ ÜÇÜN ƏMLAK BAZASI. atışda, i a ədə olan əmlaklar barədə məlu atla ın dağı ı fo ada dəftərdə, kompyuterdə qovluqlarda və s.

DAŞINMA) ƏMLAK AGENTLİKLƏRİ ÜÇÜN ƏMLAK BAZASI. atışda, i a ədə olan əmlaklar barədə məlu atla ın dağı ı fo ada dəftərdə, kompyuterdə qovluqlarda və s. Daşıaz Əlak Bazası haıda atışda, iaədə olan əmlaklar barədə məluatlaın dağıı foada dəftərdə, kompyuterdə qovluqlarda və s. saxlanası əmlak agentlikləii işii səmərəliii aşağı salı. Buu əzərə alaraq Əlak

Detaylı

DÜNYA İQTİSADİYYATI. I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma

DÜNYA İQTİSADİYYATI. I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma DÜNYA İQTİSADİYYATI I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma THE WORLD ECONOMY: Geography, Business, Development Frederick P. Stutz, Barney Warf Sixth Edition, Pearson, 2012 HAZIRLADI:

Detaylı

MÖVZU. KONFLİKTOLOGİYA: YARANMASININ NƏZƏRİ VƏ SOSİAL-TARİXİ ZƏMİNLƏRİ, QENDER ASPEKTİ

MÖVZU. KONFLİKTOLOGİYA: YARANMASININ NƏZƏRİ VƏ SOSİAL-TARİXİ ZƏMİNLƏRİ, QENDER ASPEKTİ MÖVZU. KONFLİKTOLOGİYA: YARANMASININ NƏZƏRİ VƏ SOSİAL-TARİXİ ZƏMİNLƏRİ, QENDER ASPEKTİ Ziddiyyət hər hansı bir hərakatın həyatililiyinin əsasıdır Q.Hegel İnsanlar fikirləşdikləri kimi talelərini qurmaq

Detaylı

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU YEKUN HESABAT 2013 «Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi sahəsində mütərəqqi beynəlxalq

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

QAFQAZ UNİVERSİTETİ FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

QAFQAZ UNİVERSİTETİ FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ Bu toplu Qafqaz universitetinin filologiya fakültəsi Türk dili və ədəbiyyatı bölməsində 1993-2001 -ci illər arasında elmipedaqoji fəaliyyət göstərmiş Prof.dr. Samət Əlizadənin xatirəsinə ithaf olunur.

Detaylı

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil edilməsinin faydaları

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil edilməsinin faydaları Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə aparatında təmsil edilməsi: Mövcud Vəziyyətin Qiymətləndirilməsi və Təkmilləşdirilməsi I stiqamətləri CESD Tədqiqat Qrupu Layihə Avropa I ttifaqı

Detaylı

2. Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

2. Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi QAYDALARI 1. Ümumi müddəalar

Detaylı

1. Yaddaşın növləri 2. Yaddaşın idarə olunması Əməli yaddaş (RAM) haqqında

1. Yaddaşın növləri 2. Yaddaşın idarə olunması Əməli yaddaş (RAM) haqqında 1. Yaddaşın növləri 2. Yaddaşın idarə olunması Əməli yaddaş (RAM) haqqında Yaddaş növləri: Yaddaş növü Verilənlərin saxlanılması Açıqlama RAM Müvəqqəti yaddaş Random Access Memory CMOS Müvəqqəti yaddaş

Detaylı

QAFQAZIN COĞRAFİYASI (İQTİSADİ,SOSİAL VƏ SİYASİ COĞRAFİYASI)

QAFQAZIN COĞRAFİYASI (İQTİSADİ,SOSİAL VƏ SİYASİ COĞRAFİYASI) QAFQAZIN COĞRAFİYASI (İQTİSADİ,SOSİAL VƏ SİYASİ COĞRAFİYASI) Qafqazın coğrafiyası 1. Kursun predmeti, obyekti və vəzifələri -2 2. Qafqazın təbii şəraiti və təbii ehtiyatları 3. Qafqazın əhalisi və şəhərləri-2

Detaylı

Azərbaycanda arı ailələrinin məhvinə səbəb olan təhlükəli xəstəliklər Qədimov V.Ə. Sumqayit Dövlət Universiteti

Azərbaycanda arı ailələrinin məhvinə səbəb olan təhlükəli xəstəliklər Qədimov V.Ə. Sumqayit Dövlət Universiteti Azərbaycanda arı ailələrinin məhvinə səbəb olan təhlükəli xəstəliklər Qədimov V.Ə. Sumqayit Dövlət Universiteti Valeh_qedimov@mail.ru Dünyada arıçılıqla məşğul olan bütün coğrafi bölgələrdə bir çox bal

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TURİZM İNSTİTUTU. "Beynəlxalq turizmin coğrafiyası" fənnindən REFERAT İŞİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TURİZM İNSTİTUTU. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası fənnindən REFERAT İŞİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TURİZM İNSTİTUTU Turizm biznesinin təşkili və texnologiyası kafedrası "Beynəlxalq turizmin coğrafiyası" fənnindən REFERAT İŞİ Turizm və

Detaylı

Məktəbəqədər Pedaqogika fənni üzrə

Məktəbəqədər Pedaqogika fənni üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Məktəbəqədər Pedaqogika fənni üzrə P R O Q R A M Proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş Məktəbəqədər

Detaylı

Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası

Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası. GPS-li Smart Baby Watch Q50 uşaq saatları üçün Se Tracker qeydiyyat və istifadə əlavəsi. ƏSAS TƏLƏBLƏR:

Detaylı

Fəsil 14 Ümumi layihə qiymətləndirməsi

Fəsil 14 Ümumi layihə qiymətləndirməsi Fəsil 14 Ümumi layihə qiymətləndirməsi MÜNDƏRİCAT 14 LAYİHƏNİN ÜMUMİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ... 14-1 14.1 Giriş... 14-1 14.2 ƏMSATQ hazırlanması... 14-1 14.2.1 Qəbul edilmiş proses... 14-1 14.2.2 ƏMSATQ Prosesində

Detaylı

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, bundan sonra Təşkilatçı. Ünvan:

Detaylı

Şəkil 2. Qrafendə karbon atomlarının düzülüşü

Şəkil 2. Qrafendə karbon atomlarının düzülüşü MÜHAZİRƏ 15. Karbon nanoboruları, alınması və tətbiq sahələri Karbon nanoboruları kovalent rabitəyə malik karbon atomlarından ibarət, özü təşkil olunmuş, boru şəkilli nanoquruluşlardır. Onlar əsasən iki

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

AZƏRBAYCANIN ENERJİ EHTİYATLARI VƏ ONLARDAN İSTİFADƏNİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru.

AZƏRBAYCANIN ENERJİ EHTİYATLARI VƏ ONLARDAN İSTİFADƏNİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. AZƏRBAYCANIN ENERJİ EHTİYATLARI VƏ ONLARDAN İSTİFADƏNİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 AZƏRBAYCANIN NEFT EHTİYATLARI Göstəricilər 2013 Kəşf edilmiş neft ehtiyatı,

Detaylı

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu qanun Azərbaycan Respublikasında heyvandarlıqda damazlıq işinin təşkilinin və idarə edilməsinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən

Detaylı

B) I - 2; II - 1; III - 3; IV - 4 C) I - 5; II - 4; III - 2; IV - 1 D) I - 3; II - 5; III - 4; IV - 1 E) I - 4; II - 3; III - 2; IV

B) I - 2; II - 1; III - 3; IV - 4 C) I - 5; II - 4; III - 2; IV - 1 D) I - 3; II - 5; III - 4; IV - 1 E) I - 4; II - 3; III - 2; IV ##book_id=176//book_name= Materiklərin fiziki coğrafiyası // ##fk=206//ks=04//fn=176// sumalltest= 302 // ##Fakültənin adı:...tarix və Coğrafiya ##İxtisas...Coğrafiya müəllimliyi ##Fənnin adı...materiklərin

Detaylı

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU Məktəb mebeli Partalar Oturacaqlar Toplantı yerləri Laboratoriya İxtisaslaşmiş siniflər Metal mebellər Bağça mebeli Akt zalı Yumşaq mebel TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN

Detaylı

1915 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı ve 1918 Kafkas İslam Ordusu Anısına

1915 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı ve 1918 Kafkas İslam Ordusu Anısına ШЦЩЕДА МЕКТУПЛАРЫ Шцщеда Мектупларда Юьренжилер Шещитликлерде Булушуйор Проъе Мектуплары 1915 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı ve 1918 Kafkas İslam Ordusu Anısına Derleyen: Ömer DURAK Bakü Türk Anadolu

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

Mövzu 21:Bioqaz istehsalı və tullantısız (aztullantılı) texnologiyaların kənd təsərrüfatında tətbiqi

Mövzu 21:Bioqaz istehsalı və tullantısız (aztullantılı) texnologiyaların kənd təsərrüfatında tətbiqi Mövzu 21:Bioqaz istehsalı və tullantısız (aztullantılı) texnologiyaların kənd təsərrüfatında tətbiqi Plan: 1.Bioqaz və onun növləri 2.Bioqazın istehsalı üçün xammal 3.Bioqaz alınması üçün qurğuların quruluşu

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 30-Oct-2017 USD 1.7002 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı