T.C. AKKİSE BELEDİYESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AKKİSE BELEDİYESİ"

Transkript

1 T.C. AKKİSE BELEDİYESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI HAZIRLAYAN Dosya No 26 Bu çalışma Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteklediği Modern Kentleşmeye İlk Adım Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Dolular Mimarlık ve Akkise Belediyesi ne aittir ve Mevlana Kalkınma Ajansı nın görüşlerini yansıtmaz.

2 İÇİNDEKİLER Amaç-Yöntem-Kapsam... 1 A. ANALİZ KENTİN ÜLKE VE BÖLGE İÇİNDEKİ YERİ Kentin Genel Tanımı, Coğrafi Konumu ve Bölgesindeki Yeri Yönetimsel Yapı ve İdari Bölünüş Ulaşım Ağındaki Yeri Bölgesel Nüfus Bölgesel Ekonomik Yapı Akkise Ekonomik Yapısı Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları KENTİN MEKAN OLUŞUMU Tarihi Gelişim Mekansal Gelişim Kent Estetiği ve Kent İmajı FİZİKSEL YAPI VE ÇEVRESEL KAYNAKLAR Genel Jeomorfoloji Ve Topografik Yapı Bitki örtüsü İklim Verileri Jeolojik Etüt Raporu Bölgesel Jeoloji İnceleme Alanının Jeolojisi: Zemin Ve Kaya Türlerinin Jeoteknik Özellikleri Su Durumu Afet ve Deprem Durumu İnceleme Alanının Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi Sonuç ve Öneriler DSİ Etütü: Orman Durumu Toprak Kabiliyeti II

3 3.11. Koruma Alanları ve Tescilli Yapılar KENTSEL NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPI Akkise ve Çevre Yerleşmelerin Kentsel Nüfus Gelişimi Kente Göç Kentten Dışa Göç Nüfusun Mekansal Gelişimi Nüfusun Yapısı SOSYAL YAPI EKONOMİK YAPI Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Sektörü Resmi Kurumlar Eğitim Durumu Sağlık Tesisi Ticaret Ulaşım Sanayi Sektörü KENTSEL ALAN KULLANIMI VE ALT YAPI Konut Yerleşme Alanları Ticaret Alanları Kentsel Sosyal Donatı Eğitim Tesisleri Sağlık Tesisleri İdari Hizmetler Dini Tesisler Kentsel Ulaşım ve Teknik Altyapı Yol Durumu İçme Suyu Elektrik Kanalizasyon Çöp Haberleşme III

4 8. MÜLKİYET DURUMU Mülkiyet Durumu Kentsel Arazi Değerleri FİNANSMAN ANALİZİ VE GELİŞME EĞİLİMLERİ Finansman Analizi Ruhsatlar IV

5 TABLOLAR Tablo 1: Konya İli Genel İdari Yapısı... 5 Tablo 2 : Akkise Beldesi nin Önemli Merkezlere Uzaklıkları... 7 Tablo 3: Akkise Beldesi nin Yakın Merkezlere Uzaklıkları... 7 Tablo 4: Bölgelerin Kentsel ve Kırsal Nüfusları ve Nüfus Artış Hızları Tablo 5: Bölgedeki İllerin Kentsel ve Kırsal Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı Tablo 6: 2000 yılı Konyaa İli ve İlçeleri Nüfusları Tablo 7: Konya İli ve İlçeleri Nüfusları Tablo 8: Konya İli ve İlçeleri Nüfus İndeksi Tablo 9: Konya İli ve İlçeleri Nüfus Artış Hızları.. 17 Tablo 10: Akkise Beldesi Nüfusları ve Nüfus Artış Hızları Tablo 11: Meteorolojik Veriler Tablo 12: Ahırlı ve Çevre Merkezlerin Kentsel Nüfus Dağılımı Tablo 13: Kentsel Nüfus İndeksi Tablo 14: Akkise Beldesi Nüfusları ve Nüfus Artış Hızları Tablo 15: 2007 Yılı İtibariyle Nüfusun Mahallelere Göre Dağılımı Tablo 16: Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Tablo 17 : Çalışanların Sektörel Dağılımı Tablo 18: Resmi Kurumlarda Çalışanlar Tablo 19: Ticaret Tablo 20: Mevcut Kentsel Alan Kullanım Tablosu Tablo 21: Mahallelere Ait Yoğunluklar ve TAKS, KAKS Değerleri Tablo 22: Mülkiyet Dağılımı Tablo 23: Gelir-Gider Tablosu GRAFİKLER: Grafik:1 Rüzgar Gülü Grafik:2 Sıcaklık Değişimi Grafik:3 Yağış Miktarı Grafik:4 Ortalama Nem Miktarı Grafik:5 Ortalama Buhar Basıncı Grafik:6 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı V

6 HARİTALAR Harita No Harita Adı 1 Ülke ve Bölgesindeki Yeri 2 İl İdari Bölünüş 3 İlçe İdari Bölünüş 4 Ulaşım Ağındaki Yeri 5 Önemli Merkezlere Uzaklıklar 6 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Demiryolu Şeması 7 Etki Alanları ve Kademelenme 8 Tarihi Gelişim 9 Sit Alanları ve Korunacak Yapılar 10 Morfoloji 11 Eğim Durumu 12 Bitki Örtüsü 13 Orman Durumu 14 Jeolojik Yapı 15 Türkiye Deprem Durumu 16 D.S.İ Durumu 17 Toprak Kabiliyeti 18 Merkez Analizi 19 Hamzalar Mahallesi Konut Doku Analizi 20 Hengene Mahallesi Konut Doku Analizi 21 Çukurbucak Mahallesi Konut Doku Analizi 22 Kurtlar Mahallesi Konut Doku Analizi 23 Mahalle Sınırları ve Yoğunluklar 24 Yapı Kalitesi 25 Yapı Cinsleri 26 Kat Adetleri 27 Sosyal Donatı 28 Karayolu Geçişi 29 Yol Kalitesi ve Kademelenme 30 Enerji Durumu 31 Mülkiyet Durumu (Arazi Sahipliliği) 32 Arazi Fiyatları 33 Kent Karakter Haritası VI

7 AKKİSE (KONYA) MODERN KENTLEŞMEYE İLK ADIM PROJESİ AMAÇ-KAPSAM-YÖNTEM Konya İli, Ahırlı İlçesi ne bağlı olan Akkise Beldesi nde, 1956 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı tarihi itibariyle güncellenen Tuik verilerine göre 2010 yılı nüfusu 3125 kişi (TUİK) olan beldenin düzenli gelişmesini sağlayacak imar planının daha rahat uygulanabilmesi amacıyla teknik destek gereksinimi olmuştur. Yapılacak olan imar planı ile beldenin mevcut planlarının revize edilmesi yanı sıra sosyo-ekonomik gelişmesinin de planlanması hedeflenmiştir. Akkise (Konya) imar planı araştırması, yerleşmenin sosyo-ekonomik ve fiziki bilgilerinin ortaya çıkartılmasını ve planlamayı yönlendirecek şekilde değerlendirilip bir senteze ulaşılmasını amaçlamaktadır. Fiziki planlama için yapılacak araştırma ve değerlendirme çalışmaları, yerleşmenin bugünkü sosyo-ekonomik ve demografik durumunu geleceğe yönelik bir zaman perspektifi içinde değerlendirmek, gelişme potansiyelini, gelişme eğilimlerini ve bunu etkileyip yönlendiren eşik ve sınırlamaları belirlemek, yerleşmenin gelecekte, plan dönemi sonunda erişeceği sosyo-ekonomik yapı ve nüfus düzeyini, gerçeğe uygun olarak kestirmek ve buna dayalı mekansal gereksinimleri ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırma ve değerlendirme çalışmaları başlıca; Arazi kullanma bilgileri (1/2000 ölçekli), Mülkiyet durumu ve arazi sahipliliği, Sosyal araştırmalar (aile anketleri), Kentsel sosyal altyapının yeterliliği, ( resmi kurum, eğitim ve sağlık kurumları anketleri 1/1), Ekonomik yapıya ilişkin veriler (işyeri anketleri 1/1) Projemizin genel amacı yerel yönetimlerin temel sorumluluk alanı olan kentlerin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesi yolu ile bölge halkının yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Özel amacımız ise Akkise ilçesinde modern kentleşme ve kentlilik bilincinin artırılması için sosyal donatı alanlarının planlanması, park bahçe ve yeşil alanların oluşturulması, yolların sıhhileştirilmesi 1

8 projelerinin hazırlanmasıdır. Türk belediyecilik anlayışı tarihsel süreç içinde zaman ve çevre şartlarına bağlı olarak zorlu bir değişim yaşamakta, temel hizmet düzeyini aşmış belediyeler kente ve kentliye olan yükümlülüklerini yeniden tanımlamaktadırlar. Sosyal belediyecilik yaklaşımının gelişmesiyle birlikte ve Avrupa Birliği sürecinde yerel yönetim düşüncesi de kabuk değiştirmekte ve daha sorumlu daha demokratik ve daha katılımcı bir yöne doğru akmaktadır. Demokratik katılım ve denetim mekanizmalarının doğru işletilmeye başlanmasıyla Türk belediyeleri kamusal hizmetlerin sunumunda yaşanan değişime daha kolay ayak uydurur hale gelecektir. Bölgesel ve yerel farklılıkların belediyeler üzerindeki etkileri baki kalmak koşuluyla belediyelerin yerel kalkınma sürecinde önemli birer aktör olarak ortaya çıkacağı şimdiden görülmektedir. Bu teklif, 2008 yılından bu yana Akkise Belediyemizin uygulamayı öngördüğü kent yönetimi konusunda sürdürdüğü teorik çalışmalardan elde edilen bilgi ve birikimin Mevlana Kalkınma Ajansı ile paylaşılması amacıyla hazırlanmıştır. Umudumuz, günümüzde hızla süren küreselleşme ve yerelleşme süreçlerinde önemi daha da artan kırsal alanlarımızın ülkemiz ve milletimiz adına daha üstün başarılara imza atmasına katkı sağlayabilmektir. 2

9 A. ANALİZ 1. KENTİN ÜLKE VE BÖLGE İÇİNDEKİ YERİ 1.1. Kentin Genel Tanımı, Coğrafi Konumu ve Bölgesindeki Yeri Konya ili Anadolu Yarımadası'nın ortasında bulunan İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde, İç Anadolu'nun yüksek düzlükleri üzerine rastlar. Güney ve güneybatı kesimleri Akdeniz bölgesine dahildir. (Bkz:Harita No:1 Ülke ve bölge içindeki yeri ) Konya ili, kuzeyden Ankara, batıdan Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir; güneyden, Mersin, Karaman, Antalya, doğudan, Niğde, Aksaray illeri ile çevrilidir. Konya, coğrafi olarak 36 41' ve 39 16' kuzey enlemleri ile 31 14' ve 34 26' doğu boylamları arasında yer alır. Yüzölçümü km2 (göller hariç)'dir. Bu alanı ile Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip olan ilidir. Ortalama yükseltisi 1016 m'dir. İl topraklarının yeryüzü şekillerine göre dağılımında, en fazla alana sahip yeryüzü şekli ova ve platolardır. Ovaların tabanlarında yer alan çukur kısımlarında kapalı havzalar oluşmuştur. Yükseltiler az yer tutar, genellikle ilin güneyinde toplanmıştır. Ovalar, platolarla birbirinden ayrılmıştır. Platolar akarsular tarafından fazla derin parçalanmamıştır. Açık havza kısımları da vardır enlem, boylamları arasında yer alan Akkise Beldesi nin bağlı bulunduğu Ahırlı İlçesi, Suğla Gölünün doğusunda yavaş yavaş yükselen bir set üzerinde kurulmuştur. Güneyinde Toros sıra dağları uzanır. Doğusunda Bozkır, batısında Yalıhüyük ve Seydişehir İlçeleri, kuzeyi Akören İlçeleri ile çevrilidir. Akkise Belde merkezi, yönetsel açıdan bağlı bulunduğu Konya İl merkezine 85 km, bağlı bulunduğu ilçe olan Ahırlı İlçesi ne ise 20 km uzaklıkta yer almaktadır. Akkise Beldesi Ahırlı İlçe merkezinin kuzey doğusunda bulunmaktadır. (Bkz.Harita No:4 İlçe İdari Bölünüş ). 3

10 Akkise Beldesi ne ulaşım, Konya-Seydişehir Karayolu ( 130 km) veya Konya-Akören karayolu ( 85 km) ile sağlanmaktadır. Belde nin Seydişehir ve Bozkır a uzaklığı 36 km dir. Asfalt olan Seydişehir-Bozkır karayolu Akkise Beldesi ne gidiş gelişte önemli bir bölümü teşkil etmektedir. Ayrıca Kumluca - Akviran Hatunsaray hattından da Konya ya bağlanan yol vardır. Akkise Beldesi genel olarak engebeli ve kuzeydoğudan-güneybatıya doğru alçalan bir arazi parçası üzerine kuruludur. Yakın çevredeki en önemli düzlük güney batıda kalan Suğla Gölü kuru yatağıdır. Belde nin 2 km. kuzeyinde Kepez Tepe si 1360 m. 2 km. kuzeydoğudaki Akkise Korusu ise 1580 m. yüksekliğinde yer almaktadır. Akkise yerleşmesinin iklimine baktığımızda; bağlı bulunduğu iklim olarak Akdeniz iklimine geçiş özelliği sunar. Yazları sıcak ve kurak, kışlar nispeten ılık ve yağışlıdır. Yaz ayları ortalama sıcaklığı 22 C, kışları ortalama sıcaklığı 11 C civarındadır. Yıllık yağış ortalaması kg arasındadır. (Konya Meteoroloji Müdürlüğü, 2010 ) 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre nüfusu kişidir. Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı tarihi itibariyle güncellenen Tuik verilerine göre 2010 yılı nüfusu 3125 kişi (TUİK) dir. Akkise yerleşmesinin kırsal bir yapıya sahip olmasının bir sonucu olarak; ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır Yönetimsel Yapı ve İdari Bölünüş Konya İli ne ait Karatay, Selçuklu, Meram, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıkhüyük, Yunak olmak üzere 31 adet ilçe ve 612 tane köy bulunmaktadır. (Bkz:Harita No:3 İl İdari Bölünüş). Akkise Beldesi nin bağlı bulunduğu Ahırlı İlçesinin Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı tarihi itibariyle güncellenen Tuik verilerine göre kişi olup, nüfus büyüklüğü kriteri açısından Konya İli nin 28. büyük ilçesidir. Ahırlı İlçesi nde Ahırlı Belediyesi nin yanı sıra sadece 1 adet belde belediyesi (Akkise ) bulunmaktadır. 4

11 1956 yılında belediye teşkilatının kurulduğu Akkise yerleşmesinde 4 adet mahalle birimi bulunmaktadır. Bunlar Hamzalar, Kurtlar, Çukurbucak, Hengene mahalleleridir. Tablo 1: Konya ili Genel İdari Yapısı İlçeler Merkeze Uzaklık (km) Kuruluş Yılı Belediye Sayısı Köy Sayısı Mahalle Sayısı Yüz ölçümü (Km 2 ) İl Yüzölçümü ne Oranı (%) Nüfus (kişi) Nüfus Yoğ. Kişi/ha Rakım (m) Karatay ,978 5,2 214,589 9, Selçuklu ,056 5,4 348,276 15, Meram , ,876 12, Ahırlı ,9 14,254 0, Akören ,2 17,230 0, Akşehir ,2 114,918 5,1 995 Altınekin ,106 2,8 23, Beyşehir ,721 4,5 118,144 5, Bozkır ,489 3,9 55,067 2, Çeltik ,6 14,460 0,6 850 Cihanbeyli ,109 10,8 75,871 3,5 980 Çumra , ,576 4, Derbent ,2 14,372 0, Derebucak ,3 19,053 0, Doğanhisar ,1 36,162 1, Emirgazi ,2 14,698 0,7 962 Ereğli ,189 5,7 126,116 5, Güneysınır ,1 25,890 1, Hadim ,4 59,941 2, Halkapınar ,2 6,255 0, Hüyük ,1 52,110 2, Ilgın ,394 3,7 75,681 3, Kadınhanı ,844 1, Karapınar ,840 4,9 55,734 2,5 995 Kulu ,521 4,1 72,279 3,2 989 Sarayönü ,088 2,8 36,525 1, Seydişehir ,207 5,8 85,456 3, Taşkent ,2 46,397 2, Tuzlukçu ,6 9,873 0, Yalıhüyük ,3 5,575 0, Yunak ,001 7,8 41,506 1, Toplam , ,00 2,192,16 100,00 - Kaynak:

12 1.3 Ulaşım Ağındaki Yeri Konya İli ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası halindedir. İlin, kuzey komşusu olan Ankara ile bağlantısı, Konya'dan başlayan ve Cihanbeyli ile Kulu İlçe merkezlerinden geçerek başkente ulaşan yol ile sağlanmaktadır. Konya İlini Akdeniz kıyılarına en kısa mesafeden bağlayan Konya-Seydişehir- Antalya yolunun (323 km.) 1996 yılında trafiğe açılmasıyla, Konya İli nin karayolu ulaşımında önemi artmıştır. Ayrıca, Konya ilinde karayolu, demiryolu ve havayolu ulaşımından da yararlanılmaktadır. Karayolu: Konya ilinin diğer illerle bağlantıları ve uzaklıkları; Konya-Karaman-Mut-Silifke-Mersin 343 km., Konya-Karapınar-Ereğli-Ulukışla-Pozantı-Adana 356 km., Konya-Obruk-Aksaray-Nevşehir- Kayseri 327 km., Konya-Kadınhanı-Ilgın-Akşehir-Çay-Afyon 223 km., Konya-Beyşehir- Ş.Karaağaç-Isparta-Antalya 401 Km.'dir. Ahırlı nın, Konya İl Merkezi, Seydişehir ve Bozkır ilçelerine bağlantıları asfalt karayolu ile yapılmaktadır. İlçeye ve diğer yerleşmelere ulaşım, yılın 4 mevsiminde sağlanmaktadır.ahırlı İlçesi ve Akkise nin ulaşım sorunu yoktur. Yerleşmenin; ülkenin önemli merkezleri ve il merkezi ile olan ulaşım bağlantıları Bozkır ve Seydişehir İlçeleri nden sağlanmaktadır. Bu ilçelerin otobüs terminalinden ülkenin büyük bir kesimine (İç Anadolu, Akdeniz) ulaşım bağlantısı vardır. Diğer bağlantılar (Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ege, Marmara) için Konya il merkezi kullanılmaktadır. Yerleşmenin önemli merkezlere ve yakın çevresine olan uzaklıklar Tablo 2 de verilmektedir. 6

13 Akkise yerleşiminin il merkezine 85 km lik bir mesafede bulunmaktadır. Beldeden sabah gidiş ve aksam dönüş olmak üzere Bozkır ve Seydişehir e araçlar kalkmaktadır. Belde ye Konya merkezden ulaşım iki farklı yolla yapılabilmektedir. Birincisi Konya-Seydişehir-Ortakaraören üzerinden sağlanmakta olup 95 km dir. İkinci ulaşım yolu ise Konya-Akören karayoluyla (85 km) sağlanmaktadır. Konya merkezle günlük ilişkilerde genelde bu yol güzergahı kullanılmaktadır. Yerleşmeye ulaşımın sağlandığı karayolunun tamamı asfalt olup, yaz kış açıktır. (Bkz.Harita No:5 Ulaşım AğındakiYeri ) Akkise Beldesi nin Konya ilçe merkezlerine ve ülke içinde bazı kent merkezlerine olan karayolu uzaklıkları Tablo 2 de ve Harita No.6 Önemli Merkezlere Uzaklıklar paftasında verilmiştir. Tablo 2 : Akkise Beldesi nin Önemli Merkezlere Uzaklıkları İLİN ADI KONYA (km) AKKİSE (km) KONYA 85 ANKARA İSTANBUL İZMİR ADANA SAMSUN ISPARTA AKSARAY KAYSERİ KARAMAN ANTALYA VAN Tablo 3 : Akkise Beldesi nin Yakın Merkezlere Olan Uzaklıkları YERLEŞMENİN ADI AKKİSE (km) AHIRLI 20 AKÖREN 33 BOZKIR 35 ÇUMRA 79 SEYDİŞEHİR 33 YALIHÖYÜK

14 Demiryolu Konya yı Güney ve Güneydoğuyu Batıya ve İstanbul'a bağlayan demiryolu, Konya ilinden geçer. Her gün karşılıklı olarak Konya-Haydarpaşa arası Meram Ekspresi, Ereğli-Konya-Haydarpaşa arası İçanadolu Mavi Treni, haftanın üç günü (Salı, Perşembe, Pazar) ise Haydarpaşa-Konya-Gaziantep arasında Toros Ekspresi sefer yapmaktadır. Bu ekspres trenlerin yanı sıra karşılıklı olarak hergün; Konya-Karaman-Ulukışla-Niğde arasında Ray Otobüsü, Konya-Eskişehir arasında Karma Yolcu Treni ve Eskişehir-Konya-Diyarbakır arasında Posta Treni sefer yapmaktadır. (Bkz.Harita 7: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Demiryolu Şeması) Demiryolu ulaşımı konusunda bir başka konu da, Konya-Ankara arası hızlı tren projesidir yılı sonunda tamamlanması düşünülen bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Konya-Ankara arası mesafe 1 saat 15 dakikaya inecek ve Konya tren ulaştırmacılığı konusunda önemli bir merhale kat etmiş olacaktır. 8

15 Harita 6:Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Demiryolu Şeması Kaynak: 9

16 Havayolu Konya Hava Meydanı 2000 yılında hizmete girmiş olup sivil-askeri kategoridedir, şehre uzaklığı 18 km dir.01r/19l ve 01L/19R pistleri 3350x45 boyutlarında olup, beton-asfalt kaplamadır. Yolcuya açık alanlar 2650 m2 olup araç kapasitesi 278 dir. Konya Havaalanından her gün karşılıklı sabah akşam olmak üzere İstanbul a 2 sefer düzenlenmektedir. 10

17 1.4. Bölgesel Nüfus Akkise Beldesi nin bağlı olduğu Konya İli 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu dir. Konya İli, Türkiye toplam nüfusunun ( kişi), % 3,2'lik bir bölümünü oluşturmaktadır. Konya İli toplam nüfusunun % 59 u ( kişi) kentsel alanlarda, % 41 i ( kişi) ise kırsal alanlarda yaşamaktadır. Türkiye genelinde ise bu oran % 64 ü ( kişi) kentsel alanlarda, %36 sı ise ( kişi) kırsal alanlarda yaşamaktadır. 38,257 km 2 lik yüzölçümüyle, ülke topraklarının % 4,6 sını kaplamakta olan Konya da 1990 yılında km² ye düşen kişi sayısı 47 kişiyken, 2000 yılında km² ye düşen kişi sayısı 57 kişiye yükselmiştir. Tablo 4: Bölgelerin Kentsel ve Kırsal Nüfusları ve Nüfus Artış Hızları ( ) Nüfus Artış Hızı Bölgeler Toplam Kentsel Kırsal Toplam Kentsel Kırsal Toplam Kentsel Kırsal Türkiye ,70 12,45-25,97 Marmara ,01 48,17-33,96 Ege ,64 12,52-23,50 Akdeniz ,62 12,48-21,37 İç Anadolu ,78 10,89-45,42 Karadeniz ,61-2,76-29,91 Doğu Anadolu ,91-1,66-8,58 Güneydoğu Anadolu ,29 12,29-3,98 Kaynak: (DİE, ). İç Anadolu Bölgesi nde gelişen ekonomi ve istihdama rağmen bölgede kentsel nüfusun arttığı ancak kırsal nüfusun azaldığı görülmektedir. Bunun bir göstergesi olarak da yılları arasında Tablo 4 de görüldüğü gibi İç Anadolu Bölgesi 2010 yılı nüfus verilerine göre Türkiye genelindeki 7 coğrafya bölgesi içinde, toplam nüfus açısından ikinci sırada yer almaktadır. 11

18 İller Tablo 5: Bölgedeki İllerin Kentsel ve Kırsal Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı ( ) Sayım Yılı (1) Yıllık Nüfus Artış Hızı Toplam Kentsel Kırsal Toplam Kentsel Kırsal Toplam Kentsel Kırsal Türkiye ,70 12,45-25,97 Konya ,13 11,20-39,66 Ankara ,60 12,74-70,88 Eskişehir ,69 12,01-42,60 Kayseri ,36 40,30-45,74 Sivas ,16-0,96-35,44 Yozgat ,60-13,97-41,15 Nevşehir ,10 11,02-23,70 Karaman ,94 11,51-27,19 Aksaray ,06 11,50-21,54 Çankırı ,49-21,28-43,42 Kırşehir ,86 4,76-35,24 (1) 2000 Genel Nüfus Sayımının kesin sonuçları, 2010 Genel Nüfus Sayımı günündeki idari bölünüşe göre yeniden düzenlenmiştir. Kaynak: (DİE, ). Tablo 4 de, Bölgedeki il merkezlerine ait 2000 ve 2010 yılları nüfus sayımlarına ait, kentsel, kırsal nüfusu ve yıllık nüfus artış hızları verilmektedir yılında nüfusu olan Konya İli, yıllık -9,13 nüfus artış hızıyla 2010 yılında kişilik nüfusa ulaşmıştır. Bunun doğal sonucu olarak nüfus büyüklüğü açısından İç Anadolu Bölgesindeki en fazla nüfusa sahip ikinci şehir özelliğini korumuştur. 12

19 Tablo 6: 2010 yılı Konya İli ve İlçeleri Nüfusları İlçeler Kent Yüzde Kır Yüzde Toplam Akşehir , , Beyşehir , , Bozkır , , Cihanbeyli , , Çumra , , Doğanhisar , , Ereğli , , Hadim , , Ilgın , , Kadınhanı , , Karapınar , , Kulu , , Sarayönü , , Seydişehir , , Yunak , , Akören , , Altınekin , , Derebucak , , Hüyük , , Karatay , , Meram , , Selçuklu , , Taşkent , , Ahırlı , , Çeltik , , Derbent , , Emirgazi , , Güneysınır , , Halkapınar , , Tuzlukçu , , Yalıhüyük , , Toplam , , Kaynak: (DİE,2010). Konya İli nin 2010 yılı kentsel nüfus sayımı sonuçlarına göre en kalabalık ilçesi kişi ile Merkez ilçe(karatay, Meram, Selçuklu) olup, en az nüfusa sahip ilçesi ise kişi ile Yalıhüyük ilçesidir. Akkise Beldesi nin idari açıdan bağlı bulunduğu Ahırlı İlçesi ise kişi nüfusu ile Konya İli içinde en az nüfusa sahip 3. ilçedir(tablo 6). 13

20 Ahırlı İlçesi nin kırsal karakteristiği Akkise Beldesi nin nüfus yapısına da yansımıştır. Belde de kırsal nüfusun fazla olması, yerleşmenin ekonomisini de şekillendirmiş, tarım ve hayvancılık sektörünü ön plana çıkarmıştır. Tablo 7: Konya İli ve İlçeleri Nüfusları ( ) İlçeler Merkez ilçe Karatay** Meram** Selçuklu** Ahırlı* Akören* Akşehir Altınekin* Beyşehir Bozkır Cihanbeyli* Çeltik* Çumra Derbent* Derebucak* Doğanhisar Emirgazi* Ereğli Güneysınır* Hadim Halkapınar* Hüyük* Ilgın Kadınhanı Karapınar Kulu Sarayönü Seydişehir Taşkent* Tuzlukçu* Yalıhüyük* Yunak Konya İli Kaynak: DİE 1975, 1980, 1985, 1990, 2000, 2010 Yılları Genel Nüfus Sayımı Sonuçları (1997 yılı nüfus sayımı iptal edildiği için tabloda yer almamıştır.) * İşaretli Olan İlçeler 1985 Yılı Sonrasında İlçe Statüsüne Kavuşmuştur. ** İşaretli Olan İlçeler 1989 yılında ilçe Statüsüne Kavuşmuş olup Merkez ilçe Olmuşlardır. 14

21 Konya İli nin 1975 yılındaki nüfusu kişi iken; il son 35 yıl içerisinde tüm Türkiye de görülen gelişimin bölgeye yansıması, bölgenin stratejik konumunun iyi olması, sanayisinin gelişmesiyle yeni istihdam olanaklarına kavuşmasıyla, artarak 2010 yılında kişiye ulaşmıştır (Tablo 7) yılından sonra ilçe statüsüne kavuşan Ahırlı İlçesi nin nüfusu, 1990 yılına kadar azalırken, bu yıldan sonra artış göstermiş ve 1990 yılında kişi olan nüfus, 2000 yılında kişiye yükselmiştir yılından 2010 yılına kadar nüfusun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin gelmesiyle beraber gerçek nüfus 5519 kişi olması, nüfusun azaldığını göstermektedir. (Tablo 7). Konya İli ve ilçelerinin nüfus indekslerine baktığımızda, Konya İli nde 1975, 1980 yıllarında artmış, 1985, 1990 azalmış ve 2000 yılına kadar ise nüfusun tekrar arttığı ve 2010 yılına kadar tekrar azaldığı görülmüştür yılı nüfusu 100 değerinde kabul edilmiş ve diğer yılların indeksi buna göre hesaplanmıştır yılında 100 değerinde olan nüfus indeksi 1980 yılında 110, 1985 yılında 125, 1990 yılında 124 ve 2000 yılında 155, 2010 yılında ise 91 değerine ulaşmıştır (Tablo 8). Ahırlı İlçesi nde de 1990 yılı nüfus indeksi 100 değerinde kabul edilmiş ve Konya İli gibi 2000 yılına kadar artış gösterdiği, 2010 yılına kadar nüfus indeksinin düştüğü görülmüştür yılında 100 değerinde kabul edilen nüfus indeksi, 2000 yılında 134 değerine 2010 yılında ise 52 değerine düşmüştür. (Tablo 8). 15

22 Tablo 8: Konya İli ve İlçeleri Nüfus İndeksi ( ) İlçeler Merkez ilçe Karatay** Meram** Selçuklu** Ahırlı* Akören* Akşehir Altınekin* Beyşehir Bozkır Cihanbeyli Çeltik* Çumra Derbent* Derebucak* Doğanhisar Emirgazi* Ereğli Güneysınır* Hadim Halkapınar* Hüyük* Ilgın Kadınhanı Karapınar Kulu Sarayönü Seydişehir Taşkent* Tuzlukçu* Yalıhüyük* Yunak Konya İli Kaynak: Büro Çalışması(1997 yılı nüfus sayımı iptal edildiği için tabloda yer almamıştır.) *1975 yılı nüfus verileri 100 değerinde kabul edilmiştir. ** işaretli olan ilçeler 1985 yılı sonrasında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Bu nedenle 1990 yılı indeksi 100 kabul edilmiştir. ** İşaretli Olan İlçeler 1989 yılında ilçe Statüsüne Kavuşmuş olup Merkez ilçe Olmuşlardır

23 İlçeler 5 Yıllık (%) Yıllık (%) 5 Yıllık (%) Yıllık (%) 5 Yıllık (%) Yıllık (%) 10 Yıllık (%) Yıllık (%) 10 Yıllık (%) Yıllık (%) Merkez ilçe 26,81 2,6 21,18 2,1 13 1, Karatay** 23,88 2, Meram** 22,61 2, Selçuklu** 51,32 5, Ahırlı* 29,87 2, Akören* 1,58 0, Akşehir 6,3 1,2 0,5 0,1 1,9-0,38 19,44 1, Altınekin* 34,88 3, Beyşehir -3,7-0,74 5,7 1,14-1,8-3,6 23,13 2, Bozkır -12 2,4 3,3 0, ,4 8,70 0, Cihanbeyli -49 9,8 8,12 0, Çeltik ,2 1,64 3,00 0, Çumra 0,6 0, ,8-11 2,2 32,98 3, Derbent* -9,44-0, Derebucak* 17,04 1, Doğanhisar -0,74 5,93 3,6 0, ,6 5,93 0, Emirgazi* -4,33-0, Ereğli 10,7 5,1 9,9 1,68-10,6 2,3 7,63 0, Güneysınır* 34,73 3, Hadim 0,22 51, , ,25 5, Halkapınar* -12,68-1, Hüyük* 42,61 4, Ilgın 1,2-0, ,2-0,28-0, Kadınhanı 3,2 0,64 9,3 1,8 4,6 0,92-7,64-0, Karapınar 14,5 2,8 9,9 1, ,1 23,06 2, Kulu 12 2,4 11,1 2,2 3,7 7,4 24,25 2, Sarayönü 12 2,4 11 2,1 3,7 7,4 4,69 0, Seydişehir 7 1, ,3 1,8 2,65 0, Taşkent* 44,43 4, Tuzlukçu* -9,05-0, Yalıhüyük* 27,18 2, Yunak 13 2,6 8-1, ,4-2,57-0, Konya İli 9,8 1,9 13 2,6-0,9-0,18 22,37 2, Tablo 9: Konya İli ve İlçeleri Nüfus Artış Hızları ( ) Kaynak: DİE genel nüfus sayımı sonuçları(1997 yılı nüfus sayımı iptal edildiği için tabloda yer almamıştır.) * işaretli olan ilçeler 1985 yılı sonrasında ilçe statüsüne kavuşmuştur. ** İşaretli Olan İlçeler 1989 yılında ilçe Statüsüne Kavuşmuş olup Merkez ilçe Olmuşlardır. 17

24 Akkise Beldesi nin nüfusu, 1997 yılında yapılan sayıma göre kişidir yılında yapılan nüfus sayımı sonucunda ise kişiye ulaşmıştır. Yerinde yapılan inceleme sonucunda 2007 yılı nüfusu 3481 kişi, 2010 yılında ise 3125 olarak tespit edilmiştir. Tablo 10: Akkise Beldesi Nüfusları ve Nüfus Artış Hızları Artış Hızı Mutlak Artış Artış Hızı Mutlak Artış Yıllar Nüfus 5 Yıllık 5 Yıllık Yıllık Yıllık (%) (Kişi) (%) (Kişi) , , , , , , , , , ,2-162 Kaynak: TUİK verileri 18

25 1.5. Bölgesel Ekonomik Yapı Tarım ve Hayvancılık Konya da iktisadi hayatın temelini tarımsal faaliyetler teşkil etmektedir. Fakat son yıllarda sanayi alanında da büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu durum Konya nın, Türkiye de tahıl ambarı olma görünümünü değiştirerek bir sanayi merkezi olma konumuna getireceği görülmektedir. Konya ilinin toplam yüz ölçümü km 2 olup bunun hektar alanında tarım yapılmaktadır. Tarıma elverişli arazinin ise hektarı sulanmakta olup, KOP ( Konya Ovaları Projesi ) ile sulanması planlanan arazi miktarı ise hektardır. Tarıma elverişli arazinin % 88 inde kuru tarım yapılırken ancak % 12 gibi çok küçük bir oranında sulu tarım yapılabilmektedir. Konya da buğday ve arpa üretimi 2005 yılında ton olarak gerçekleşmiş olup ilin tarla ürünleri arasında önemli bir yere sahip olmuştur. Bunları sırayla nohut ve kurufasulye izlemektedir. Konya da en çok üretimi yapılan meyve yıllık ortalama tonluk üretim (2006) ile elma üretimidir yılında gerçekleştirilen elma üretimi ise ton olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra kiraz, vişne, kayısı, armut yetiştirilen diğer meyvelerdir. İl de en çok üretimi yapılan sebze yıllık ortalama tonluk üretim (2006) ile domates üretimidir yılında gerçekleştirilen domates üretimi ise ton olarak gerçekleşmiştir. Havuç, salatalık ve ıspanak yetiştirilen diğer sebzelerdir. Konya da Tarım İl Müdürlüğünün 2004 yılı verilerine göre İl de yapılan hayvancılıktan toplam ton et üretimi gerçekleştirilirken ton da süt üretimi gerçekleştirilmiştir. Yine 2004 yılı için hayvansal üretim anlamında ton bal üretimi ve ton da yapağı üretimi gerçekleştirilmiştir. Turizm Turizm açısından zengin bir çeşitliliği olan Konya, özellikle Türk - İslam Kültürüne ait eşsiz eserlerle dolu bir ildir. Bu eşsiz eserleri ise turizm açısından, Konya ya özgü tabiat manzaraları tamamlamaktadır. Konya ve çevresi Anadolu'muzun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu gibi aynı zamanda insanlık tarihi için de çok önemli dokümanların ele geçtiği nadir merkezlerden biridir. 19

26 Konya ve milli kültürümüze büyük etkisi olan Mevlâna yaşayışı, hayat felsefesi ve dünya görüşü ile içinde yaşadığı geniş çevreye ışık tutmuştur. Yine Türk kültürüne büyük etkisi olan Yunus Emre'nin de insan sevgisine dayanan felsefesi orta çağın karanlık dünyasına kucak kucak sevgi sunmuştur. Türk Ulusunun geleneksel hazır cevaplılığını, güldürüleriyle yansıtan Nasreddin Hocamızda Türk halk kültürünün temsilcisi olarak milli kültürümüzün üzerinde etkisi olan bir kişidir. Nasreddin Hoca kendi kültürünü yaşadığı kendi çevresinden almış, kendi kültürü ile halk kültürünü kaynaştırarak yine halka sunmuştur. Konya ili inanç turizmi ve tarihi zenginlikler açısından oldukça gelişmiş bir il olmasına karşın, Akkise ve çevresinde turizme yönelik tarihi ve doğal güzellikler bulunmamaktadır. Sanayi ve Teknoloji Konya da sanayi faaliyetleri 1960 yıllarından itibaren istikrarlı bir gelişme göstermiştir. İlki 1971 yılında faaliyete giren Konya 1.Organize Sanayi Bölgesi 115 hektar alanı kaplar şekilde oluşturulmuş olup 87 iş yeri kapasitesi ile kurulmuştur. Aradan geçen 35 yıl içerisinde Konya da, organize sanayi bölgelerinin sayısı 13 e yükselirken bu organize sanayi bölgelerinin kapladığı toplam alan hektara yükselmiştir. İl de, 5 ve 5 den fazla işçi çalıştıran sanayi tesislerine baktığımızda, gıda sanayi 149 tesis sayısı ile ön sırada yer alan faaliyet kolunu oluştururken otomotiv yan sanayi 81 tesis sayısı ile ikinci sırada ve makine yedek parça sanayi de 73 tesis sayısı ile üçüncü sırada yer almaktadır. Konya sanayisinin belli tür ürünlere dayalı olmayıp oldukça geniş bir sektörel alanda üretim yapmaktadır. Makine sanayisinden kimyaya, tekstilden otomotiv yedek parçaya, elektrikelektronikten gıdaya, ambalajdan kağıt sanayine kadar oldukça değişik üretim alanlarında faaliyet göstermektedir. Böyle geniş bir ürün yelpazesine sahip Konya, geleceğin Silikon Vadisi olmaya da adaydır. Konya daki sanayicilerin % 64 ü ihracat yapmaktadır. Bu sayıya ürettiğini kendi ihraç edenlerin yanı sıra ihracata mal veren firmalar da dahildir yılında yapılan ihracat, 1 milyar ABD Dolarının üstündedir ve düzenli olarak artmaktadır. İhracatın % 60 ı Avrupa ülkelerine yapılmakta olup, sırasıyla Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri ile Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerine 20

27 otomotiv yedek parça, mermer, makine, gıda, plastik ve diğer sınai ürünler ihraç edilmektedir. (Kaynak: Konya TSO 2006 yılı raporu) Ticaret Konya Ticaret odasına, sanayi odasına ve esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine 2006 yılı verilerine göre toplam üyenin kayıtlı bulunduğu İl de, üye ticaret odası, üye sanayi odası ve de üye de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine kayıtlı üyelerdir. İl de 926 sı yapı kooperatifi olmak üzere adet kooperatif, adet anonim şirket ve adet de limitet şirket bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Konya da ekonomik alanda faaliyet gösteren çok ortaklı sermaye kuruluşları bulunmaktadır. (Kaynak: Konya TSO 2006 yılı raporu) Madencilik Konya, maden varlığı açısından çeşitliliği olan bir kaynak yapısına sahiptir. İlin doğal kaynaklar potansiyelini, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddeleri ve sıcak su kaynakları oluşturmaktadır. Konya ili sınırları içerisinde Türkiye'nin en büyük alüminyum (boksit) ve magnezit yataklarının yanısıra, kömür, kil, çimento hammaddeleri, kurşun-çinko, barit madenleri ile önemli oranda yer altı suyu rezervleri bulunmaktadır. Alüminyum (boksit) yatakları Seydişehir ilçesi güneyinde Üst Kretase zaman aralığında karasal ayrışmalarla meydana gelmiştir. Magnezit yatakları ise Meram ilçesi sınırları içerisinde olup tek başına hem Konya'nın hem de dünyanın en büyük rezervli (80 milyon ton) magnezit yatağıdır. Yunak civarında Magnezit ve az miktarda lüle taşı yatakları bulunmaktadır. Ilgın (Haremi Kurugöl), Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde Pliyosen yaşlı toplam 750 milyon ton rezervli linyit kömürü yatakları bulunmaktadır. Beyşehir, Selçuklu ve Ilgın civarında önemli miktarlarda kil yatağı vardır. Ayrıca Bozkır'da barit, Hadim (Kızılgeriş) ve Bozkır'da (Küçüksu) kurşun çinko yatakları bulunmaktadır. Ayrıca Konya'nın birçok yerinde çimento hammaddelerinden kil, kalsit, jips, tras, kireçtaşı ve dolomit gibi hammaddeler bulunmaktadır. Konya ve çevresindeki Çumra, Ereğli, Cihanbeyli, Akşehir, Yunak ovalarında yaklaşık metreler arasında yer altı suyu bulunmakta ve bazı yerlerde bu su artezyen yapmaktadır. 21

28 Su Ürünleri Konya İli Barajları, Doğal Gölleri, Akarsuları ve Kaynak Suları ile büyük bir su potansiyeline sahiptir. İldeki Barajlar ve akarsular sulama ve içme suyu açısından büyük öneme sahiptir. Konya ilindeki göllerden, Beyşehir Gölü, Tuz Gölü, Suğla Gölü, Akşehir Gölü, Hotamış Gölü, Acı Göl İl in başlıca gölleridir. Beyşehir Gölü, Türkiye nin 3. Büyük gölüdür. Aynı zamanda en büyük tatlı su gölüdür. En önemli milli parklardan biridir. Turistik değeri vardır.gölün 2 plajı, 11 adası ve pek çok kayalığı bulunmaktadır. Su ürünleri üretimi ve avcılığı yapılmaktadır. İçme ve sulama suyuna hizmet etmekte olup, turistik değeri vardır.göl, kuş türleri bakımdan üreme, barınma,beslenme ve konaklama merkezidir. Tuz Gölü, Türkiye nin2.ci büyük gölüdür. Tuz üretimi açısından büyük öneme sahiptir. İl deki diğer göller sulama ve turistik açıdan değerlendirilmektedir. Ahırlı Ekonomik Yapısı Ahırlı eskiden demircilik, leblebicilik, kasaplık vs. çok gelişmiş bir durumda olmasına rağmen göçlerin etkisi ile bu faaliyetlerin hiç birisi kalmamıştır. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla uğraşarak sağlamaktadır. Toplam hektar olan ilçe yüzölçümünün hektarı tarıma elverişli, Hektarı çayır ve mera arazisi, hektarı orman arazisi, 90 hektarı ürün getirmeyen arazidir. Bölgede yapımı tamamlanan kanalet Suğla Pompaj Projesi bölgenin ve ülkenin kalkınmasında katma değer açısından büyük fayda sağlamaktadır. İlçede, haftada bir Salı günleri Pazar kurulmaktadır. Kurulan bu Pazar İlçeye kayda değer bir canlılık getirmektedir. İlçede herhangi bir banka bulunmadığından finans ve finansla ilgili bütün iş ve işlemler daha çok Bozkır İlçesinde yürütülmektedir. Ahırlı İlçesi nde aktif kooperatif olarak sadece Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır. Bozkır ve Yalıhüyük İlçeleri de dahil olmak üzere (18) köyden (650) ortağı bulunmakta olan Kooperatif, çiftçilere nakdi olarak yardımcı olmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifi çiftçilere, gübre,yem, zirai alet, zirai ilaç, motorin satışı yapılmaktadır. İlçe dağ ve yayla turizmi açısından çok elverişli olup, projeler uygulandığı takdirde turizm ve ekonominin canlanması beklenmektedir. 22

29 Bitkisel Üretim ( 2006) : Hububat ve Baklagiller Alanı(Ha) Buğday 3000 Arpa 1000 Nohut 420 Meyve ve Sebzelikler Alanı (Ha) Elma 14 Armut 1 Kiraz 3 Badem 1 Yem Bitkileri Alanı (Da) Fiğ 350 Tarımla uğraşan çiftçilerin yanı sıra ilçede büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve arıcılık yapan çiftçiler de bulunmaktadır. İlçede 4276 adet büyükbaş hayvan, adet küçükbaş hayvan ve 1300 adet arı kovanı bulunmaktadır (Kaynak: Konya Tarım İl Müdürlüğü) Akkise Ekonomik Yapısı 1956 yılında belediye olan Akkise yerleşmesi henüz kentsel bir merkez oluşumunu tamamlayamamıştır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Belde de çalışan nüfusun % 87,1 i tarım sektöründe çalışmakta olup, belde de buğday, arpa, mercimek ekimi yapılmaktadır. Yerleşmede ekonomik sektörler açısından birinci sırayı tarım sektörü alırken, ikinci sırayı sanayi sektörü, üçüncü sırayı ise hizmetler sektörü almaktadır. 23

30 1.6. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları Konya İli, 7. Kademe (Ulusal) işlevlerde, tüm iller gibi, ülkesel büyük kent (Metropol) İstanbul a bağlıdır. 6. Kademe (Üst-Bölgesel) ilişkilerde ise İzmir ilinin etki alanındadır. Konya İli'nde Merkez(Karatay, Selçuklu, Meram), Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıkhüyük, 5. kademe (Bölgesel) merkez ve 4. kademe (Alt-Bölgesel) merkez olarak Konya nın etki alanındadır. Ahırlı ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve ticarete dayanmaktadır. Dolayısıyla yerleşme tarımsal karakteri ön planda olan bir yerleşmedir. Ahırlı bünyesinde yer alan ilköğretim okulu, lise, sağlık ocağı, jandarma, ptt, ve ticari faaliyetleri ile birlikte, kendisine bağlı bulunan köyler ile kurduğu ilişkiler ve bulundurduğu fonksiyonlar açısından 3. kademe merkez olarak değerlendirilmektedir. Akkise 3. kademe işlevler açısından Ahırlı İlçesi ne bağlıyken, 4. kademe işlevler açısından, Konya nın etkisi altında kalmaktadır. Akkise Beldesi 2. kademe merkez niteliğindedir.(bkz. Harita No:7 Etki Alanları ve Kademelenme) 24

31 2.KENTİN MEKAN OLUŞUMU 2.1 Tarihi Gelişim Konya, M.Ö. 7000'li yıllardan itibaren çeşitli medeniyetlere sahne olmuş, tarihi açıdan önemli bir merkezdir. Hititler, Lidyalılar, Persler, Selevkoslar ve Romalıların hakimiyetinde bulunan Konya, 7'inci yüzyılın başlarında Sasaniler, ortalarında da Emeviler tarafından işgal edilmiş olup, 10'uncu yüzyıla kadar Bizans eyaleti olarak varlığını sürdürmüştür yılında, Malazgirt savaşından sonra Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış ve Büyük Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Sultan Süleyman Şah tarafından da Konya fethedilmiştir.1074 yılında kurulan ve başkenti İznik olan Anadolu Selçuklu Devleti 1'inci Haçlı Seferi sonunda İznik'i kaybedince, Başkent Konya'ya taşınmıştır. Başkent olduktan sonra günden güne gelişen ve pek çok mimari eserle süslenen kent, kısa zamanda Anadolu'nun en gelişmiş şehirlerinden biri haline gelmiştir yılından 1308 yılına kadar 211 yıl boyunca, Anadolu Selçuklu Devletinin egemenliği altında kalan Konya, Selçuklu Devletinin yıkılışını takiben Karamanoğulları Beyliğinin hakimiyeti altına girmiştir yılında Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından Karamanoğulları Beyliği ortadan kaldırılmış ve Konya Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine alınmıştır. Fatih Sultan Mehmet, 1470 yılında 4'üncü Eyalet olarak Karaman eyaletini kurmuş, merkezini de Konya şehri yapmıştır. 17'inci yüzyılda Karaman eyaletinin sınırları genişlemiş, Tanzimat döneminde de ismi değişerek Konya Eyaleti adını almıştır. İstiklal Savaşı yıllarında da Konya üzerine düşen görevi yapmış, Batı Cephesi Karargahı Akşehir'de kurulmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, Konya İtalyanlar tarafından işgal edilmiş ise de, 20 Mart 1920 tarihinde işgalden tamamen kurtarılmıştır tarih ve 3644 Sayılı 130 İlçe Kurulması Hakkında Kanun ile Bozkır İlçesinden ayrılan Ahırlı, Akkise Kasabası, Aliçerçi, Bademli, Balıklava, Büyüköz, Çiftlik, Erdoğan, Karacakuyu, Kayacık, Kuruçay ve Küçüköz köylerinin kendisine bağlanması ile31 Temmuz 1991 tarihinde ilçe statüsü kazanmıştır. Ahırlı ilçesi, antik çağlarda Asia Mineur olarak bilinen Anadolu da İç Anadolu platosunun güneyinde bulunan İsauriç bölgesinde yer almıştır. Kuzey ve Kuzeydoğusu; Lykaonia, batısı; Pisidia, güney ve güneybatısı; Pamphilia, güneydoğusu; Cilicia ve Capadokia bölgeleri ile çevrili bulunan İsauria bölgesinin sınırları içinde olan Ahırlı, M.Ö yıllarında Anadolu da büyük devletler kuran Hititler, Persler, İskitler, Kimmetler ve Bergamalıların hakimiyeti altına girmiştir. 25

32 2.2 Mekansal Gelişim Yerleşmenin merkezinde bulunan Hacı Alibey Türbesi ve Camii minarelerinden Akkise nin geçmişinin uzun dönem öncesine dayandığı anlaşılmaktadır. Tarihi bulgulara göre, Akkise ve çevresinin Roma Dönemi'nde yerleşik alan olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır Orta Çağ'ın ilk evrelerinde Hıristiyanlar için önemli bir dini merkez olan Akkise, 11. ve 13. yüzyılda Seydişehir Kızılca ve Yeniceköy yakınlarındaki Mokissos'a piskoposluğuna bağlı Rum Hıristiyan merkeziydi. Klise Çalı Tepesi çevresinde, çok sayıda bu dönemlere ait tarihi eserler ve kilise kalıntıları bulunmaktadır. Akkise de yerleşik düzene geçildikten sonra Cuma camisi inşa edilmiştir. Kitabesi bulunmayan camii tahminen Miladi 1232 yılları civarlarında yapıldığı söylenmektedir yıldır ibadete açık bulunan cami ve yaklaşık 30m. Güneybatısında bulunan Aşağıoluk çeşmesi Anıtlar yüksek kurulunca koruma altına alınmıştır. Kasaba halkının ortak çabaları ve katkılarıyla zaman zaman bakım ve onarımı yapılarak bugüne kadar yaşatılmıştır. Hamzalar ve Çukurbucak Mahalleleri en eski yerleşim alanlarının bulunduğu mahalledir. Kurtlar ve Hengene mahalleleri ise içinden karayolu güzergahı geçtikten sonra gelişme göstermişlerdir. Akkise Beldesi 1956 yılında belediye statüsüne kavuşmakla birlikte arkeolojik kalıntılara sahip, oldukça eski bir yerleşimdir. Beldenin imar sahası dışında, güneydoğusundaki Kiseçalı mevkiinde Bizans dönemine ait bir kilisenin bulunuşu nedeniyle bu mevkii II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Bu kilise zamanında, Hıristiyanlar için merkezi bir ibadet yeri konumundaydı. Burada bulunan beyaz Kilisenin Akkilise olarak anılması, zamanla yerleşik toplumun Müslüman olmasından ötürü Akkise adını oluşturmuştur. Beldenin merkezinde Cuma(Büyük) Camii ve Aşağıoluk Çeşmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısı uyarınca, koruma altına alınmış eserledir. Beldenin ilk yerleşim alanı bugünkü Hamzalar Mahallesi kısmında başlamıştır. Cumhuriyet öncesi yerleşme pek oluşmamıştır. Ancak Cumhuriyet sonrası gelişme daha da hareketlenmiştir. Bugünkü belediye binası ve meydan çevresinde olan ilk yerleşme daha sonradan bu alanın çevresi boyunca gelişmiştir. Konya yolunun 1950 yılından sonra açılmasıyla kuzeye ve doğuya doğru gelişme hızlanmıştır. Özellikle bu yolun açılmasından sonra Çukurbucak Mahallesi nin kuzeyi ve Kurtlar Mahallesi nin tamamı ve Hamzalar Mahallesi nin doğusu bu yoldan sonra gelişmiştir. Hengeme Mahallesi ise 1970 li yıllardan sonra gelişmiştir. 26

33 2.3 Kent Estetiği ve Kent İmajı Tarihi eser olarak belde de 2 adet tescilli eser bulunmaktadır. Cuma Camii, ve Aşağıoluk Çeşmesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Bu alanlar kent estetiği ve imajı açısından önemli olup, yerleşmenin ön plana çıkmasında rol oynamaktadırlar. Yerleşmede kent imajı açısından ön plana çıkan tarihi doku ve doğal güzellik bulunmamaktadır. (Bkz Harita No:9 Sit Alanları ve Korunacak Yapılar). 27

34 3. FİZİKSEL YAPI VE ÇEVRESEL KAYNAKLAR 3.1. Genel Jeomorfoloji Ve Topografik Yapı Konya ili orta yükseklikte bir bölgedir. Konya İli nin ortalama yükseltisi yaklaşık olarak 1016 metredir. Konya ili, doğal açıdan kuzeyinde Haymana platosu, kuzeydoğuda Cihanbeyli Platosu ve Tuz Gölü'ne, batısında Beyşehir Gölü'ne ve Akşehir Gölü'ne, güneyinde Sultan Dağları'ndan başlayan Karaman ilinin güneyine kadar devam eden, Toros yayının iç yamaçları önünde bir fay hattı boyunca oluşmuş volkanik dağlara, doğusunda ise Obruk platosuna kadar uzanmaktadır. Konya ilinde en fazla alana sahip yeryüzü şekli ova ve platolardır. Ovaların tabanlarında yer alan çukur kısımlarında kapalı havzalar oluşmuştur. Yükseltiler az yer tutar, genellikle ilin güneyinde toplanmıştır. Ovalar, platolarla birbirinden ayrılmıştır. Platolar akarsular tarafından fazla derin parçalanmamıştır. Açık havza kısımları da vardır. Konya İl inde dağlar İl in kuzey kısmında yeralan yükseltiler genel olarak doğu-batı doğrultusunda uzanır. En önemlisi Bozdağlardır. Bozdağlar üzerinde yer yer tepeler yükselir, bu tepelerin en yükseği Bozdağlar'ın batısındaki Karadağ Tepe'dir. (1919 m). Bu tepeler arasında da geçitler yer alır.konya'nın batısında yeralan sıra dağlar kuzeyden güneye doğru uzanırlar. En kuzeyinde Sultan Dağları (2169), Aladağlar (2339), Loras (2040), Eşenler (1951) yer almaktadır. Bölgenin güney kısmı Toros dağlarıyla sınırlanmıştır. Bu kuşakta ise Geyik (3130), Bolkar dağları (3134), Aydos dağları (3240) yer almaktadır. Konya ili sınırları içerisinde daha çok mevsimlik ve sel rejimli akarsular yer alır. Buradaki akarsuların boyları kısadır. Konya ilinin geniş sahaları, kapalı havza olması sebebiyle akarsular ova tabanlarındaki bataklıklarda kaybolur. Bölgedeki akarsular kar ve yağmur suları ile beslenirler. Konya'daki yağış rejimi düzensiz olduğu için bu akarsuların rejimi de düzensizdir. Bir çoğu, yaz aylarında kururlar; ancak ilkbahar ve yaz aylarında kısa süreli sağanak yağışlar ile sel baskınlarına sebep olabilmektedir. Sel baskınları tarım alanlarında büyük zarara neden olur. Bundan dolayı bölgede erozyonla mücadele çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar en fazla sel gelen dereler üzerine barajlar kurularak sürdürülmektedir. May ve Aba barajları buna örnektir. (Kaynak :Konya İl Çevre Durum Raporu, 2004). 28

35 Ahırlı İlçesi Suğla Gölünün doğusunda yavaş yavaş yükselen bir set üzerinde kurulmuştur. Güneyinde Toros sıra dağları uzanır. Doğusunda Bozkır, batısında Yalıhüyük ve Seydişehir İlçeleri, kuzeyi Akören İlçeleri ile çevrilidir. İlçe sınırları içerisinde Toros Sıra Dağlarının kuzeyinde ve eteklerinde çeşitli yaylalar mevcuttur. Akkise nin denizden ortalama yüksekliği 1130 metredir. Yerleşmenin kuzey kısmı yüksek, güneye gidildikçe alçalan bir arazi yapısına sahiptir. Yerleşik alanın güney kısımları düz ve düze yakın alanlardan oluşmaktadır. Ancak kuzey ve kuzey batıda ki alanlarda dalgalı arazi yapısı ön plana çıkmaktadır. Bu alanlarda tarım yapılmamaktadır. En yüksek kısmı 1333 m ile kuzey de bulunmaktadır. Vadiler ve dere yatakları kuzey-güney ile doğu-batı istikametindedir Bitki örtüsü Konya ili İç Anadolu bozkır alanı içinde kaldığı için asıl bitki örtüsünü step bitkileri oluşturmaktadır. Ayrıca yörenin büyük bir bölümünde tarla tarımı yapıldığı için bu kesimlerde doğal bitki örtüsü yerini kültür bitkilerine bırakmıştır. İlin büyük bölümünü oluşturan topraklarda, çayır ve mera bitkileri aşırı otlatma nedeniyle azalmıştır. Dağlık kesimlerde, özellikle batı ve güney bölgesindeki dağlarda bütünü ile doğal orman örtüleri görülür. Fakat çoğu yerlerde orman tahribatı yüzünden gür ormanlar fundalık ve çalılığa dönüşmüştür. Yörenin en belirgin ağaçları; ardıç(%50), lâdin(%25), köknar (%10), meşe (%10), dişbudak dır. (%10). Bunların dışında çitlembik, kızılcık, sedir ve şimşir de bulunur. Geniş bir yayılım alanına sahip Konya nın bir çok kesiminde bozkır iklimi görülmektedir. Yaz ve kış arasında sıcaklık farkları çoktur. İlkbaharları kısa olan yörede bir iç bölge karasal iklimi görülmektedir m arasında değişen ovalık kesim ile m arasında değişen dağlık kesim arasında iklimde büyük fark görülür. Bunun nedeni Konya nın dağlık kesimlerinin yüksekliği ve yağış getiren rüzgârlara açık olmasıdır. Kara iklimi özelliklerini taşıyan Konya, özellikle kış aylarında yüksek basınç sebebi ile bölgeden farklı bir yağış grafiği çizer. Konya nın 325,9 mm olan yıllık yağış ortalaması bölgenin altındadır. En fazla yağışın 501 mm. ile 1942 de an az yağışın ise 144 mm ile 1932 yılında düştüğü saptanmıştır. Toplam yağışın %11,5 i yaz, %19,2 si sonbahar, %35,8 i kış, %33,5 i ise ilkbahar aylarında düşmektedir. Kışın bu yağışın büyük bir bölümü kar olarak düşer. Karasal iklim 29

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar 200 Kişi (150 Bayan, 50 Erkek) Konya Lisesi Toplantı Salonu 09.10.2013 Çarşamba Saat : 10.00 09.10.2013 Çarşamba Saat :

Detaylı

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ www.mevka.org.tr Yatırım Teşvik Sistemi olarak bilinen ve yatırımcıların yaptıkları yatırımlarda devlet yardımlarını düzenleyen Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar 190 Kişi Konya Lisesi Toplantı Salonu Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 14.10.2014 Salı Saat : 10.00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY Konya ili 40,814 km² (göller hariç 38,873 km2) yüzölçümü ile ülke yüzölçümünün %5.2 sini oluştururken, yüzölçümünün büyüklüğü açısından iller arası sıralamada birinci sırada yer almaktadır. Konya ili arazisinin

Detaylı

BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ

BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler bakımından çevresinden farklı; kendi içinde benzerlik gösteren alanlara bölge denir. Bölgeler, kullanım amaçlarına göre birbirine benzeyen

Detaylı

Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA BİR YATIRIM CENNETİ HALİNE GELMEKTEDİR KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3.

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 4324/PARSEL 30, ADA 4325/PARSELLER 8-9-10 VE 11 DE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

24 HAZİRAN A 24 KALA KONYA DA SON DURUM ANKETİ HAZİRAN

24 HAZİRAN A 24 KALA KONYA DA SON DURUM ANKETİ HAZİRAN 24 HAZİRAN A 24 KALA KONYA DA SON DURUM ANKETİ HAZİRAN - 2018 24 HAZİRANA 24 KALA KONYADA SON DURUM ANKETİ Buaraştırma 29 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında 24 Haziran 2018 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ KARAAĞAÇLI MAHALLESİ TEKNİK TARIM ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ KARAAĞAÇLI MAHALLESİ TEKNİK TARIM ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ KARAAĞAÇLI MAHALLESİ TEKNİK TARIM ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: 23 - O - I c Parsel No:

Detaylı

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU Aşağıda 30.12.2014 tarihinde Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Boğazlıyan Ve Çevresindeki İşgücü İhtiyaç Analizi

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ " AYKOME " GENEL KURUL KARARI KARAR NO: 1 Kurul Başkanı B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk.

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ  AYKOME  GENEL KURUL KARARI KARAR NO: 1 Kurul Başkanı B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk. LERi I NO: 1 NO: 2015 / 1 A.Nevzat Sönmez Oğuz Yılmaz Ahmet Okutan Osman Acar Erhan Acı Hasan Çelik S. Elif Tuncez M.Akif Yaman Abdullah Mermerkaya 1.Bölge Şefi Fatih Halıcı Mehmet Üçler 2015-2016 kış

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

B-) Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz.

B-) Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz. A-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız. 1-( ) Ege Bölgesi nde dağlar kıyıya paralel uzanır. 2-( ) Çarşamba ve Bafra Karadeniz kıyısındaki delta ovalarımızdır.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İÇ GÖÇ RAPORU 22.07.2014 Eğer bir ülkede gelişmiş bölgelerde büyük

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

OSMANCIK OSB. Osmancık OSB

OSMANCIK OSB. Osmancık OSB OSMANCIK OSB 2 OSMANCIK Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini batıya bağlayan ana yol üzerinde bulunan Osmancık, Çorum il merkezine 56 km, Samsun limanına 168 km, Ankara ya 268 km uzaklıkta olduğundan

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, ADA 8970, PARSELLER 1-2-3-4 VE 5 DE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU OCAK 2018 Balıkesir

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARI AZALIYOR MU? 28.07.2014 1 TR52 TR72 TRC2 TR71 TR33 TR83

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL: ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, GÖKÇETEPE MAH. KÖYİÇİ MEVKİİ, İ17-d-23-a-1-b PAFTA, 248 ADA-8,17 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Ö:1/1000 OCAK 2016 Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü

Detaylı

Bölgesel iklim: Makroklima alanı içerisinde daha küçük alanlarda etkili olan iklimlere bölgesel iklim denir.(marmara iklimi)

Bölgesel iklim: Makroklima alanı içerisinde daha küçük alanlarda etkili olan iklimlere bölgesel iklim denir.(marmara iklimi) YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Matematik ve özel konum özelliklerinin etkisiyle Dünya nın çeşitli alanlarında farklı iklimler ortaya çıkmaktadır. Makroklima: Çok geniş alanlarda etkili olan iklim tiplerine

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ve 20 Tekne Kapasiteli Yüzer İskele

ve 20 Tekne Kapasiteli Yüzer İskele MUĞLA İLİ, FETHİYE İLÇESİ, GÖCEK MAHALLESİ, 265 ADA 1 PARSEL, 266 ADA 1 PARSEL 433 ADA 1 PARSEL ve 20 Tekne Kapasiteli Yüzer İskele 1 İÇİNDEKiLER BÖLUM -1: TAŞINMAZLARA YÖNELiK MEVCUT DURUM ANALiZi...

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1201 ADA ve 1202 ADA 10 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

Detaylı

Türkiye'de Toprakların Kullanımı

Türkiye'de Toprakların Kullanımı On5yirmi5.com Türkiye'de Toprakların Kullanımı Türkiye de arazi kullanımı dağılışı nasıldır? Yayın Tarihi : 14 Kasım 2012 Çarşamba (oluşturma : 12/13/2018) Ülkemiz topraklarının kullanım amacına göre dağılımı

Detaylı

KOP BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

KOP BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER MAYIS 2013 KONYA KOP BÖLGESİ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 0 GİRİŞ Konya Ovası Projesi (KOP), İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)

Detaylı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 0 GİRİŞ Konya Ovası Projesi (KOP), İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 2'ye göre TR52 ve TR71 bölgelerinde yer alan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsamakta olup; sahip

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 234 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 234 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 234 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

ÇATAK adrese dayalı nüfus sistemine göre Çatak nüfusu olarak hesaplanmıştır. Toplam nüfusun %51 erkek, %49 u kadın nüfustur.

ÇATAK adrese dayalı nüfus sistemine göre Çatak nüfusu olarak hesaplanmıştır. Toplam nüfusun %51 erkek, %49 u kadın nüfustur. Çatak Tarihçesi: İlçenin esas adı olan Şatak veya Şatakh 1960 yılına dek kullanılmış, daha sonra Türkçe anlam yüklenerek Çatak adı verilmiştir. Eski bir Ermeni yerleşimi olan yörenin adı en erken 870 yılı

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SINIR PLANLAMA LTD.ŞTİ MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL:2677-2678 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Nisan-2017 Milli Kütüphane Caddesi No:31

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, İVRİNDİ İLÇESİ, GÖKÇEYAZI MAHALLESİ, ADA 238, PARSELLER 79-80-263 VE 265 DE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU TEMMUZ 2017 Balıkesir

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

TURGUTLU (MANİSA) DERBENT MAHALLESİ, 154 KV ALAŞEHİR HAVZA TM-SALİHLİ-DERBENT-BAĞYURDU ENERJİ İLETİM HATTI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.

TURGUTLU (MANİSA) DERBENT MAHALLESİ, 154 KV ALAŞEHİR HAVZA TM-SALİHLİ-DERBENT-BAĞYURDU ENERJİ İLETİM HATTI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ. TURGUTLU (MANİSA) DERBENT MAHALLESİ, 154 KV ALAŞEHİR HAVZA TM-SALİHLİ-DERBENT-BAĞYURDU ENERJİ İLETİM HATTI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U HAZIRLAYAN etüdproje PLANLAMA LTD.

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 8219, PARSEL 17 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ARALIK 2017 Balıkesir İli, Karesi

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI Sivas İli 28.6 bin metrekarelik toprağı ile ülkemizin toprak büyüklüğü sıralamasında 2. sıradadır.

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

TURGUTLU (MANİSA) DERBENT MAHALLESİ, 154 KV ALAŞEHİR HAVZA TM-SALİHLİ-DERBENT-BAĞYURDU ENERJİ İLETİM HATTI NAZIM İMAR PLANI.

TURGUTLU (MANİSA) DERBENT MAHALLESİ, 154 KV ALAŞEHİR HAVZA TM-SALİHLİ-DERBENT-BAĞYURDU ENERJİ İLETİM HATTI NAZIM İMAR PLANI. TURGUTLU (MANİSA) DERBENT MAHALLESİ, 154 KV ALAŞEHİR HAVZA TM-SALİHLİ-DERBENT-BAĞYURDU ENERJİ İLETİM HATTI NAZIM İMAR PLANI A Ç I K L A M A R A P O R U HAZIRLAYAN etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. TEL/FAKS:0

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

AKHİSAR ( MANİSA ) NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

AKHİSAR ( MANİSA ) NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU AKHİSAR ( MANİSA ) HACIİSHAK MAHALLESİ, 950 ADA, 12 PARSEL NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN: KÜÇÜK PLANLAMA TASARIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. OYA KÜÇÜK NALBANT ADRES : RAGIPBEY MAH. 17 SOKAK NO:20

Detaylı

Akdeniz iklimi / Roma. Okyanusal iklim / Arjantin

Akdeniz iklimi / Roma. Okyanusal iklim / Arjantin Akdeniz iklimi / Roma Okyanusal iklim / Arjantin Savan iklimi/ Meksika Savan iklimi/ Brezilya Okyanusal iklim / Londra Muson iklimi/ Calcutta-Hindistan 3 3 Kutup iklimi/ Grönland - - - - - - -3-4 -4 -

Detaylı

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek SİLİVRİ Coğrafi Durum: Silivri 41 derece 03 kuzey paraleli ve 28 derece 20 doğu meridyenlerinin birleştiği noktada,istanbul iline bağlı ve il merkezinin 67 km batısında, Marmara Denizi sahilindedir. İlçe

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

DynEd Şifre İşlemleri

DynEd Şifre İşlemleri DynEd Şifre İşlemleri adresinden giriş yapıyoruz, çıkan ekranda kurum girişi bölümüne tıklıyoruz. Her kurum şube Güncelleme ekranındaki Şube Öğrencilerini Güncelle bölümüne tıklayarak okula ait şubeleri

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? KIRSAL KALKINMA, KURAKLIK VE EKOLOJİ: KONYA KARAMAN OVASI TR52 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

KONYA ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU EGEPLAN MODÜL PLANLAMA İŞ ORTAKLIĞI

KONYA ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU EGEPLAN MODÜL PLANLAMA İŞ ORTAKLIĞI KONYA ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU EGEPLAN MODÜL PLANLAMA İŞ ORTAKLIĞI İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 1.1 PLANLAMA AMACI... 4 1.2 PLANIN VİZYONU... 4 1.3 PLANIN KAPSAMI... 4 1.4 PLANIN HEDEFLERİ...

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

SUNGURLU. Sungurlu OSB

SUNGURLU. Sungurlu OSB SUNGURLU OSB 2 SUNGURLU Sungurlu, Karadeniz Bölgesini Ankara ya ve Güney-Batı illerine bağlayan Ankara-Samsun-Trabzon anayolu üzerinde konumlanmıştır. Doğu Anadolu illerinin ana bağlantı yolu olan Ankara-Sivas-Erzurum

Detaylı

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ 247 ADA 104(KISMEN)- 105-106-107 (KISMEN) PARSELLER ZAİRE PAZARI (TOPTAN TİCARET) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANILARI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1 İçindekiler

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1015 ADA 14 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1015 ADA 14 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1015 ADA 14 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

TSK KBRN OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KONYA

TSK KBRN OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KONYA TSK KBRN OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KONYA 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Konya da bulunmaktadır. Konya otogarına her il ve ilçeden kara yolu ile

Detaylı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 0 GİRİŞ Konya Ovası Projesi (KOP), İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 2'ye göre TR52 ve TR71 bölgelerinde yer alan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsamakta olup; sahip

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AKÖREN İLÇE RAPORU 2014

AKÖREN İLÇE RAPORU 2014 AKÖREN İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

< O. S > i > m E < m m x 73 S. m m. O m. > m. O O 1 ~z. o. U m r r- Z 73. m m

< O. S > i > m E < m m x 73 S. m m. O m. > m. O O 1 ~z. o. U m r r- Z 73. m m > < O m E < m m x 73 S m m E! O m > 73 m D m S > i > U m r r- > m Z 73 O O 1 ~z. o m m 2 73 r~ cn > Z o ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ HACIMEHMETLİ VE TEPE MAHALLELERİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı