Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene"

Transkript

1 Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene Pasteur'un araflt rmalar fl nda 900'lü y llar n bafl nda Joseph Lister ve Heinrich Koch modern medikal hijyen anlay fl n n ilk temellerini atm fl, medikal hijyen standartlar n n belirlenmesinde öncü olmufllard r. O y llardan günümüze kadar medikal hijyen anlay fl nda köklü de ifliklikler olmufl, devrim niteli inde ad mlar at lm flt r. Bu ad mlar n en sonuncular ndan bir tanesi de hasta, sa l k personeli ve ziyaretçiler için enfeksiyon riskini çok ciddi oranlarda azaltmakta olan tek kullan ml k steril medikal ürünlerdir. Türkiye'de bu alandaki aç gidermek, modern t bb n gereklerine hizmet etmek ve sa l k sektöründe standartlar n daha da yükseltilmesine katk sa lamak amac yla kurulmufl olan teks Medikal Tekstil dünya standartlar nda üretilen tek kullan ml k medikal ürünleri ile medikal sektörüne hizmet vermektedir. I n light of Pasteur's researches, Joseph Lister and Heinrich Kohler did the groundwork for the modern concept of medical hygiene in early 900s and pioneered in determining medical hygiene standards. Since then, there have been major changes in medical hygiene and revolutionary steps have been taken, the last of which is the disposable, sterile medical products that dramatically reduce the risk of infection for patients, healthcare staff and patients' visitors. teks Medical Textile, which was established to meet the needs of modern medicine, provides disposable medical products up to the world standards in order to serve the requirements of modern medicine and raise the standards in healthcare sector.

2 Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene fiirket Profili Temizlik, Titizlik ve Takip ilkeleri ile yola ç km fl olan teks Medikal Tekstil, modern t bb n gere i olan steril tek kullan ml k t bbi örtü, önlük ve cerrahi setler ile non-steril önlük, örtü ve k l f gruplar üretmekte ve müflterilerinin ihtiyac na göre ürün gruplar n sürekli olarak gelifltirmekte, yenilemektedir. Bat 'da yayg n olarak kullan lan tek kullan ml k ürünler ile Türkiye'de sa l k sektöründeki kaliteyi artt rmay, sa l k sektörü standartlar n daha ileri noktalara tafl may ve operasyon s ras /sonras enfeksiyon riskini minimuma indirmeyi misyon edinmifl olan teks Medikal Tekstil Türkiye'de Tek Kullan ml k Steril & Non-Steril Ürünlerin kullan m n yayg nlaflt rmay ve sektöründe yenilikçi, dinamik bir yap ile lider olmay vizyonu olarak ortaya koymufltur. Kalite ve hijyenden ödün vermeden dünya standartlar nda, steril koflullarda üretim yapan teks Medikal Tekstil müflteri odakl çal flmay ilke haline getirmifltir. Dokumas z kumafllar ile medikal kullan m için özel üretim yapan teks Medikal Tekstil Türkiye'de ve dünyada üretim ve sat fl için sahip olunmas gerekli olan TÜV, CE 097, TSE EN 79-, TSE EN ISO 900:000, TSE EN ISO 8:00, TÜRKAK, TSEK ve TSE belgelerine sahiptir. Ürünlerin sterilizasyonunda di er sterilizasyon yöntemlerine göre daha üstün ve etkili olan Gama Sterilizasyon tekni ini kullanan teks bu konuda Türkiye'de bir ilke imza atarak sektöründe öncü olma niyetini bir kere daha sergilemifltir. Company Profile teks Medical Textile having set off with the principles of cleanliness, fastidiousness and follow-up, manufactures disposable drapes, gowns, and surgery sets as well as non-sterile gowns, drapes and covers considered as the requirements of modern medicine. teks continually improves and updates its range of products according to its customers' needs. teks Medical Textile's mission is to improve quality in the sector through disposable products, which are widely used in western countries and enhance the standards in healthcare sector by minimizing the risk of infection during and after operations. teks Medical Textile manufactures high quality and hygiene products up to world standards under sterile conditions and focuses on customers' needs as a business principle. The company holds TÜV, CE 097, TSE EN 79-, TSE EN ISO 900:000, TSE EN ISO 8:00, TÜRKAK, TSEK and TSE certificates, required for production and sales of non-woven disposable gowns and drapes for medical use both in Turkey and worldwide. Utilizing the superior and most efficient Gamma Ray Sterilization technique, teks Medical Textile is aiming at gaining the pioneering status in the sector in Turkey and building consistently increasing market share in disposable medical textile products market worldwide.

3 Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene Ürün Özellikleri Dokumas z kumafltan üretilen Teks ürünleri hastalara, sa l k personeline ve ziyaretçilere ekstra hijyen ve rahatl k sa lamas aç s ndan benzersiz ürünlerdir. Yap lan araflt rmalara göre enfeksiyon geçifl riskini %6 oran nda azaltan bu ürünler s v geçirmeyen, hava alabilen ve böylece hasta ve sa l k personeli için maksimum konfor sa layan, dönüflüm bak m ndan ve klasik ürünlerde sterilizasyon s ras nda kullan lan kimyasallara teks ürünlerinde ihtiyaç duyulmamas bak m ndan çevre dostu olan, vakumlu ambalajda saklanan ve böylece sterilli ini koruyan, pratik kullan ml, ekonomik ve hafif ürünlerdir. Tek Kullan ml k Tek kullan ml k olan teks ürünleri hasta ve sa l k personeline özel, tek kullan m mümkün k lmakta ve böylelikle klasik t bbi tekstil ürünlerince sunulamayan hijyen garantisi sa lamaktad r. y l raf ömrüne sahip olan teks Medikal Tekstil ürünleri klasik tekstil ürünlerine göre yukar daki kalemlerde tasarrufu mümkün k lmakta ve daha ekonomik bir çözüm olarak öne ç kmaktad r: Daha Ekonomik Sterilizasyon aletleri yat r m ndan kurtar r, Klasik medikal tekstil ürünleri harcamalar ndan kurtar r, Depolama ve stok finansman harcamalar ndan tasarruf etmenizi sa lar, Sterilizasyon ifllemi s ras nda kullan lan elektrik, su, deterjan ve kimyasal giderlerinden kurtar r, Sterilizasyon ifllemi için gerekli iflgücü giderlerinden kurtar r, Bulafl c hastal k tafl yan hasta operasyonlar nda tek kullan mdan sonra imha edilen klasik set masraflar ndan kurtar r. Maliyet boyutunun yan nda, ifl gücü ve lojistik yüklerinden de tüketicileri kurtaran tek kullan ml k teks ürünleri sa l k personeli için büyük kolayl k ve rahatl k sa lamaktad r. Product Specifications teks non-woven products are unparalleled in that they provide extra hygiene and comfort to healthcare staff, patients and visitors. According to the researches done in that field, non-woven disposable products reduce the risk of infection by 6%; they are breathable, thereby ensuring maximum comfort for both the patients and the healthcare staff. teks products are also environmental friendly due to the fact that no chemicals are used during sterilization or recycling as is the case with conventional products. The products are also stored in vacuumed packages, thus maintained sterile; furthermore they are practical, economical and light. For Single-use Unlike classical medical textile products, teks products offer guaranteed hygiene, years shelf life and enable personal, single use of the products for patients and healthcare professionals. teks products draw attention as an economical option when compared to the conventional medical textile products due to the facts that follow teks products will save you from Investing in sterilization devices, Classical medical textile product expenses, Storage and inventory costs, Electricity, water, detergent and chemicals used in the sterilization process, Labour required during the sterilization process, The cost of classical packs used and disposed of after single-use for the operations of patients with contagious diseases. In addition to these cost savings, teks products will unburden the consumers of labour force and logistics, which will result in great comfort and ease for healthcare professionals.

4 Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene Steril Türkiye'de sadece teks Medikal Tekstil taraf ndan uygulanan Gama Sterilizasyonu tekni i ile sterilizasyon sayesinde teks ürünlerinin güvenilirli i garanti edilmektedir. laç, kozmetik ve t bbi malzeme endüstrisinde de yayg n olarak kullan lmakta olan Gama Sterilizasyonu teknolojisi di er sterilizasyon metotlar ndan farkl olarak; Yüksek penetrasyon yetene i ile mutlak sterilizasyon sa lar, Ambalajlanm fl ürünlere uygulanabilen bir metot oldu u için daha sa l kl d r, Validasyonu kolayd r, Endotoksin düzeyinde düflme sa lar, Mükemmel güvenlik sa lar, fllem s ras nda yay lan gama fl nlar radyoaktif olmad ndan ürünlerde radyoaktif ve toksik kal nt b rakmaz. Antibakteriyel Dokumas z kumafl ve Gama Sterilizasyon özelliklerine sahip olan teks ürünleri Antibakteriyeldir; kumafl üzerinde bakteri bar nmas na ve üremesine izin vermez. Antialerjik Üretiminde ve sterilizasyonunda kimyasal maddelerin kullan lmad, hafif ve özel dokumas z kumafllardan imâl edilen teks ürünleri antialerjiktir; sa l k personeli ve hastalar n cildinde tahrifle ve alerjiye sebep olmaz. S v Geçirmez S v geçirmez özelli i gibi s v y itici özelli e de sahip olan teks ürünleri hastalar ve sa l k personelini enfeksiyonlara karfl korur. Operasyonlar s ras nda ciddi bir s k nt olan cerrahi k yafetlerin slanarak a rlaflmas n önleyen bu özellik sa l k personelinin operasyon s ras nda rahat ve konforlu biçimde çal flmas n sa lar. Nefes Alabilme Özelli i Nefes alabilme özelli ine sahip teks ürünleri, klasik medikal tekstil ürünlerinden farkl olarak, özellikle uzun operasyonlar s ras nda sa l k personelinin konforunu sa layarak operasyonlar n daha rahat ve verimli bir ortam içerisinde geçmesine katk sa lar. Sterile teks Medical Textile is the only company in Turkey to utilize Gamma Ray Sterilization technique, by means of which reliability of teks products is ensured. This sterilization method, which is commonly used in pharmaceutical, cosmetic and medical product differ from other sterilization methods in the following ways: Sterilization is completely achieved due to the high penetration ability of gamma rays, It is more healthy because it can be applied to packaged products, Its validation is easier, It helps reduce endotoxin levels, Because the gamma rays emitted during the sterilization process are not radioactive, gamma ray sterilization does not leave any radioactive or toxic residue on products. Antibacterial Gamma ray sterilized, non-woven teks products are antibacterial and they do not allow reproduction or survival of bacteria. Antiallergenic Being made of light and non-woven fabrics, teks products are antiallergenic since no chemicals are used in the production or sterilization of them. They do not cause allergy or rash on the skin of healthcare staff and patients. Liquidproof Liquidproof and liquid repellant properties of teks products protect patients and healthcare professionals from infections. These properties also eliminate the problem of surgical staff having to wear soaked and heavier gowns during operations and they provide a more relaxed and comfortable working environment. Breathability teks products, made of breathable material, unlike other classical medical textiles, provide comfort for the surgical staff during longer procedures, allowing for a more effective environment.

5 Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene Ürün Gruplar teks Medikal Tekstil steril ve non-steril ürünleri ile yüksek standartta ve kaliteli bir hizmet sunmaktad r. Müflteri odakl çal flmay kendine prensip edinmifl olan teks, ürün gruplar n gelen taleplere göre flekillendirmekte ve zaman nda teslimata azami özen göstermektedir. Belirli tip operasyonlarda kullan lan tüm örtü, önlük ve tek kullan ml k yard mc ekipman teks Cerrahi Set'lerinde bulunmaktad r. Üretilen cerrahi setlerin içeri i esnektir, ihtiyaca göre, gelen talepler do rultusunda flekillendirilebilmektedir. Steril Ürünler Sterilizasyonda en ileri teknik olarak kabul edilen ve en etkili sterilizasyon yöntemi olan Gama Sterilizasyonu ile sterile edilen, raf ömrü sene olan ürünler vakumlu pofletlerde tüketiciye sunulmaktad r. teks Medikal Tekstil steril ürünlerinin kullan lmas ile sa l k personelinin, hastalar n ve hasta ziyaretçilerinin güvenli inin sa lanmas, sa l k hizmetlerinin standartlar n n artt r lmas, bunlar n yan nda zamandan ve maliyetten tasarruf mümkün olmaktad r. Steril ürün gruplar ana kalemler olarak afla da s raland gibidir: Steril Örtüler Steril Önlükler Steril K l flar Yard mc Ürünler Genel Cerrahi Setler Minör Cerrahi Seti Biopsi Seti Üroloji Setler KBB Setler Ortopedi Setler Oftalmik Setler Kad n Do um Setler Plastik Cerrahi Seti Beyin Cerrahi Setler KVC Setler Kemoterapi Seti Laparoskopi Örtü Seti Liposection Seti El Cerrahi Seti Inplant Seti Toraks Örtü Seti Troid Seti X-RAY Seti Müdahale Seti Dental Mini Seti Veteriner Seti Sünnet Seti Saç Ekim Seti Product Range teks Medical Textile offers a high standard, superior quality service with its selection of sterile and non-sterile products. Driven by customer-oriented principles, teks reshapes its range of products according to the customers' demands and puts great emphasis on on-time delivery. teks surgery sets include all kinds of cover drapes, gowns and disposable accessories required for specific types of surgical operations. Content of the sets offered by teks Medical Textile is flexible, it can be configured and modified in accordance with specific needs and demands of the customers. Sterile products All the products are sterilized with Gamma Sterilization technique, which is regarded as the most advanced and the most effective method in sterilization. The products have a five year shelf life and they are sold in vacuum packs. Use of teks Medical products does not only ensure protection for healthcare staff, patients and patients' visitors but also improves healthcare services, saves time and reduces costs. Sterile products are mainly as follows: Sterile Drapes Sterile Gowns Sterile Covers Sterile Accessories General Surgery Sets Minor Surgery Set Biopsy Set Urology Sets E.N.T Sets Orthopedic Sets Ophthalmology Sets Gynecology&Obstetrics Sets Plastic Surgery Set Neurosurgery Sets Cardiovascular Sets Chemotherapy Set Laparoscopy Set Liposuccion Set Hand Surgery Set Implant Set Thorax Drape Set Thyroid Set X-RAY Set Operation Set Dental Mini Set Vet Set CircumcisionSet Hair-Implant Set

6 Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene Steril Örtüler Cerrahi Operasyon Örtüleri Alet & Masa Örtüleri Steril Önlükler Steril Yard mc Ürünler Steril K l flar Non-Steril Ürünler Hijyeni gerektiren ancak sterilizasyonu gerektirmeyen kullan mlar için teks non-steril ürün gruplar üretilmektedir. Sa l k sektörünün yan nda ilaç ve g da gibi hijyen gerektiren sektörlere de hizmet verilmektedir, non-steril ürün gruplar kullan m ile hijyeni sa lamak ve hizmet standartlar n yükseltmek mümkün olmaktad r K yafetler Doktor Gömlekleri Tulumlar Çal flma Önlükleri & Kolluklar Hasta Setleri Hasta Seti D&C Seti Muayene Seti K l flar Sedye Örtüleri Çarflaf ve Yatak Örtüleri Muayene Masa Örtüleri Ceset Torbalar Sterile Drapes Surgical Operation Drapes Table and Utility Drapes Sterile Gowns Sterile Accessories Sterile Covers Non-sterile Products teks non-sterile textile products are manufactured for procedures that require hygiene but not necessarily sterilization. Besides healthcare sector, these products are also geared towards food and pharmaceutical industries. Use of non-sterile products helps provide hygiene and raise service standards. Garments Scrub tops Coveralls Lab coats and oversleeves Patient s Set Patient s Set D&C Set Exam Set Covers Stretcher covers Bed sheets and covers Exam table covers Corpse Bags

7 Steril Ürünler Sterile Products Steril Örtüler Sterile Drapes Steril Önlükler Sterile Gowns Steril K l flar Sterile Covers Yard mc Ürünler Accessories

8 Genel Cerrahi Setleri General Surgery Sets Disposable Steril Genel Cerrahi Seti Disposable Sterile General Surgery Set 0-00-S Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 00x0 Ayak Örtüsü Bantl / Foot Drape (banded) 60x80 6 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 7 Havlu / Towel 0x0 8 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0

9 Genel Cerrahi Setleri General Surgery Sets Disposable Steril Genel Cerrahi Seti Disposable Sterile General Surgery Set 0-00-S Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 00x0 Ayak Örtüsü Bantl / Foot Drape (banded) 60x80 6 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 7 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L 8 Havlu / Towel 0x0

10 Disposable Steril Minör Cerrahi Seti Disposable Sterile Minor Surgery Set S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 0x0 Minör Cerrahi Örtüsü / Minor Surgery Drape 80x80 Havlu / Towel 0x0 Yara Kapama Bant / Wound Cover Band 0x0

11 Disposable Steril Biopsi Seti Disposable Sterile Biopsy Set S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 60x60 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 0x0 Delikli Örtü / Perforated Drape 80x00 S v Kab / Fluid Container ST Spanç / Sponge 0x0 0

12 Üroloji Setler Urology Sets Disposable Steril T.U.R. Seti Disposable Sterile T.U.R. Set 0-00-S 6 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Düz Örtü / Plain Drape 60x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L Tur Örtüsü Likit Toplamal / Fluid Collecting Perforated TUR Drape 7x0 6 Havlu / Towel 0x0

13 Üroloji Setler Urology Sets Disposable Steril Üroloji Seti Disposable Sterile Urology Set 0-00-S 6 7 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Düz Örtü / Plain Drape 60x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L Üroloji Örtüsü / Urology Drape 7x0 6 Bohça / Wrapping 0x60 7 Havlu / Towel 0x0

14 Üroloji Setler Urology Sets Disposable Steril Perkütan Seti Disposable Sterile Percutaneous Procedure Set 0-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool TableCover 0x00 Perkutan Örtü / Percutaneous Drape 60x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection Standart Skopi K l f / Scopy Cover 0x80 6 Havlu / Towel 0x0 7 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 8 Kamera K l f / Tube/Camera Cover x0

15 Üroloji Setler Urology Sets Disposable Steril Sistoskopi Seti Disposable Sterile Cystoscopy Set 0-00-S Sistoskopi Örtüsü / Cystoscopy Drape 7x0 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Düz Örtü / Plain Drape 7x90 Bacak K l f / Leg Cover 60x0 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 6 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection XL 7 Havlu / Towel 0x0 8 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 7x7

16 KBB Seti E.N.T Sets Disposable Steril KBB Seti - Burun Disposable Sterile E.N.T. Set - Nose 0-00-S 6 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Düz Örtü / Plain Drape 60x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown L KBB Örtüsü / E.N.T. Drape 60x0 6 Havlu / Towel 0x0

17 KBB Seti E.N.T Sets Disposable Steril KBB Seti - Bo az Disposable Sterile E.N.T Set - Throat 0-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Düz Örtü / Plain Drape 60x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown L KBB Örtüsü / E.N.T. Drape 60x0 6 Delikli Örtü / Perforated Drape 00x00 7 Bohça / Wrapping 0x60 8 Havlu / Towel 0x0

18 KBB Seti E.N.T Sets Disposable Steril Tonsil Adenoid Örtü Seti Disposable Sterile Tonsil Adenoid Drape Set 0-00-S 6 7 Havlu / Towel 0x0 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown L Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Delikli Örtü / Perforated Drape 00x00 Düz Örtü / Plain Drape 00x0 6 Yan Bantl Örtü / Drape Sheet with adhesive band 0x0 7 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00

19 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Kalça Cerrahi Seti Disposable Sterile HIP Set 0-00-S Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x0 U Yar kl Örtü PE / Drape With U Aperture 0X00 Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 00x0 U Yar kl Örtü / Drape With U Aperture 60x00 6 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 7 Ayak Örtüsü / Foot Drape 60x80 8 Havlu / Towel 0x0 9 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L 0 Rontgen Kaset Torbas / X-Ray Cassette Bag 60X80

20 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Pofllu Artroskopi Seti Disposable Sterile Arthroscopy Set (With Pouch) 0-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 Bacak K l f / Leg Cover 0x80 Artroskopi Örtüsü Likit Toplamal / Arthroscopy Drape With Fluid Collection 60x0 6 Elastik Bandaj / Elastic Bandage 0x0 7 Cilt Kalemi ve Cetvel / Skin Marker and Ruler ST 8 Havlu / Towel 0x0 9 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L

21 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Poflsuz Artroskopi Seti Disposable Sterile Arthroscopy Set (Without Pouch) 0-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 Bacak K l f / Leg Cover 0x8 Alt Ekstemite Örtüsü / Extremity Drape - Lower 00x0 6 Elastik Bandaj / Elastic Bandage 0x0 7 Havlu / Towel 0x0 8 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L

22 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Üst Ekstremite Seti Disposable Sterile Upper Extremity Set 0-00-S El Alt Örtüsü / Hand Drape 00x0 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x0 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Üst Ekstremite Örtüsü / Extremity Drape - Upper 60x0 Ayak Örtüsü Bantl / Foot Drape (banded) 60x80 6 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown L 7 Havlu / Towel 0x0 8 Rontgen Kaset Torbas / X-Ray Cassette Bag 60x80 9 Spanç / Sponge 6x6 0 0 Stokinet / Stockinet Standart Esmach / Esmach 00 Elastik Bandaj / Elastic Bandage 0x0 Cetvel ve Cilt Kalemi / Skin Marker and Ruler ST Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00

23 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Pofllu Omuz Artroskopi Seti Disposable Sterile Shoulder Arthroscopy Set (With Pouch) 0-00-S U Yar kl Pofllu Artroskopi Örtüsü / U Slit Arthroscopy Drape with Fluid Pouch 00x00 Yan Bantl Örtü / Drape Sheet with adhesive band 00x0 U Yar kl Örtü / Drape With U Aperture 0x00 Ayak Örtüsü Bantl / Foot Drape (banded) 60x80 Stokinet / Stockinet 0x60 6 Elastik Bandaj / Elastic Bandage 0x0 7 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 8 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x 9 Takviyeli Cerrahi Önlük / Surgical Gown (with reinforcement) L 0 Havlu / Towel 0x0 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 Cetvel ve Cilt Kalemi / Skin Marker and Ruler ST Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00

24 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Lateksli Omuz Artroskopi Seti Disposable Sterile Shoulder Arthroscopy Set (With Latex) S Extremite Örtüsü-Alt / Extremity Drape-Upper 00x00 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x00 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 Bacak K l f / Leg Cover 6x8 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x 6 Düz Örtü / Plain Drape 00x0 7 Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 8 Yan Bantl Örtü / Drape Sheet with adhesive band 00x0 9 Ayak Örtüsü Bantl / Foot Drape (banded) 60x80 0 PE Örtü / PE Drape 00x00 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection XL Havlu / Towel 0x0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00

25 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Lateksli Kalça Cerrahi Seti Disposable Sterile Hip Surgery (With Latex) S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x90 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 Havlu / Towel 0x0 Seyyar Poflet PVC / Mobile PVC Bag x8 6 Yan Bantl Örtü / Drape Sheet with adhesive band 7x7 7 Bacak K l f / Leg Cover x0 8 Kalça Örtüsü Lateksli / Hip Drapes (with latex) 00x7

26 Oftalmik Setler Ophthalmology Set Disposable Steril Tek Pofllu Oftalmik Set Disposable Sterile Single Pouch Ophthalmic Set 0-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Tek Pofllu Oftalmik Örtü / Single Pouch Ophthalmic Drape 00x0 Düz Örtü / Plain Drape 60x80 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown L Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 0x0

27 Oftalmik Setler Ophthalmology Set Disposable Steril Çift Pofllu Oftalmik Set Disposable Sterile Duble Pouch Ophthalmic Set 0-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Çift Pofllu Oftalmik Örtü / Duble Pouch Ophthalmic Drape 60x0 Düz Örtü / Plain Drape 60x0 Standart cerrahi önlük / Standart Surgical Gown L Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 0x0

28 Kad n Do um Setleri Gynecology & Obstetrics Sets Disposable Steril Do um Seti Disposable Sterile Delivery Set S 6 7 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Düz Örtü / Plain Drape 00x0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Bebek Örtüsü / Baby Drape 00x00 Bacak K l f / Leg Cover 60x0 6 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L 7 Havlu / Towel 0x0

29 Kad n Do um Setleri Gynecology & Obstetrics Sets Disposable Steril Sezeryan Seti L.T.T Disposable Sterile Section Set L.T.T S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x90 Düz Örtü / Plain Drape 60x80 Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 7x7 Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 6 Bebek Örtüsü / Baby Drape 00x00 7 Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover 78x 8 Sezeryan Örtüsü L.T.T/ Section Drape L.T.T 0x60

30 Kad n Do um Setleri Gynecology & Obstetrics Sets Disposable Steril O.P.U Seti Disposable Sterile O.P.U Set S Bacak K l f / Leg Cover 0x0 O.P.U Örtüsü (delikli) / O.P.U Drape (with hollow) x0 Düz Örtü / Plain Drape 90x90 Yap flkan Bantl fieffaf Örtü PVC / Transparent PVC Adhesive Drape 60x60 Havlu / Towel 0x0 6 Spanç (Gazl Bez) / Sponge (Gauze for bandaging) 7,x7, 0 7 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 8 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 7x7

31 Kad n Do um Setleri Gynecology & Obstetrics Sets Disposable Steril E.T Seti Disposable Sterile E.T Set S O.P.U Örtüsü (Delikli) / O.P.U Drape (With hole) x0 Düz Örtü / Plain Drape 90x90 Spanç (Gazl Bez) / Sponge (Gauze for bandaging) 7,x7, 0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 7x7

32 Kad n Do um Setleri Gynecology & Obstetrics Sets Disposable Steril Jinekoloji Seti Disposable Sterile Gynaecology Set S 6 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x90 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown L Düz Örtü / Plain Drape 7x80 Bacak K l f / Leg Cover 0x0 Jinekoliji Örtüsü / Gynaecology Drape 7x0 6 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 7x7

33 Disposable Steril Plastik Cerrahi Seti Disposable Sterile Plastic Surgery Set 9-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 60x60 Ayak Örtüsü Bantl / Foot Drape (Banded) 60x80 Anestezi örtüsü / Anesthesia Drape 60x0 Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 80x90 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 0x0

34 Beyin Cerrahi Setleri Neurosurgery Sets Disposable Steril Craniotomi Seti Disposable Sterile Craniotomy Set S Düz Örtü / Plain Drape 0x0 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 90x00 Kraniotomi Örtüsü / Craniotomy Drape x7 6 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection M 6 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection XL 7 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 8 Havlu / Towel 0x0 9 Spanç / Sponge x 0 0 Cetvel ve Cilt Kalemi / Skin Marker and Ruler

35 Beyin Cerrahi Setleri Neurosurgery Sets Disposable Steril Laminektomi Seti Disposable Sterile Laminectomy Set S 6 7 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x60 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 00x0 Spinal Vertebra Örtüsü (Laminektomi) / Spinal Vertebra Drape With Incision 60x00 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown M Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown XL 6 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 7 Havlu / Towel 0x0

36 Beyin Cerrahi Setleri Neurosurgery Sets Disposable Steril Karpaltünel Seti Disposable Sterile Carpal Tunnel Set S Düz Örtü / Plain Drape 60x80 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x60 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection XL 6 Havlu / Towel 0X0 7 Karpal Tünel Örtüsü / Carpal Tunnel Drape 60X60 8 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00

37 Beyin Cerrahi Setleri Neurosurgery Sets Disposable Steril Shunt Örtü Seti Disposable Sterile Shunt Cover Set S Düz Örtü / Plain Drape 60x80 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x60 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 00x0 Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 6 Shunt Örtüsü / Shunt Drape 60x00 7 Drep ( nsizyon) / Incise Film x7 8 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00

38 KVC Setler Cardiovascular Sets Disposable Steril By-pass Seti Disposable Sterile By-pass Set S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 7x90 U Yar kl Perine Örtüsü / Perineum Drape With U Aperture 0x60 KVC Örtüsü / Cardiovascular Drape 0x0 6 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 7 Havlu / Towel 0x0 7 8 Seyyar Poflet PVC / Mobile PVC Bag 8x 9 Patik / Feet Socks Standart / Standart 0 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection M Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L

39 KVC Setler Cardiovascular Sets Disposable Steril Kalp Kapak De iflim Seti Disposable Sterile Heart Valve Surgery Set S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 7x90 KVC Örtüsü / Cardiovascular Drape 0x0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 6 Havlu / Towel 0x0 7 7 Seyyar Poflet PVC / Mobile PVC Bag 8x 8 Patik / Feet Socks Standart / Standart 9 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 0 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection M 0 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L

40 KVC Setler Cardiovascular Sets Disposable Steril Kongenital Kardiovascular Seti Disposable Sterile Congenital Cardiovascular Set S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 7x90 KVC Örtüsü / Cardiovascular Drape 00x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 6 Havlu / Towel 0x0 7 7 Seyyar Poflet PVC / Mobile PVC Bag 8x 8 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 9 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection M 9 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L

Disposable Sterile Gowns, Drapes and Sets MEDİKALİST MEDİKAL. Designed For Excellence

Disposable Sterile Gowns, Drapes and Sets MEDİKALİST MEDİKAL. Designed For Excellence Disposable Sterile Gowns, Drapes and Sets MEDİKALİST MEDİKAL Designed For Excellence İÇİNDEKİLER / İNDEX STERİL ÜRÜNLER / STERILE PRODUCTS CERRAHİ ÖNLÜKLER CERRAHİ ÖRTÜLER GÖZ ÖRTÜLERİ GENEL CERRAHİ SETLERİ

Detaylı

Steril Ürünler Steril Set Grupları Genel Cerrahi Setleri. Sterile Products Sterile Surgical Packs General Surgery Packs

Steril Ürünler Steril Set Grupları Genel Cerrahi Setleri. Sterile Products Sterile Surgical Packs General Surgery Packs İNDEKS INDEX Steril Ürünler Steril Set Grupları Genel Cerrahi Setleri Disposable Steril Genel Cerrahi Seti... 22 Disposable Steril Genel Cerrahi Seti - 2... 23 Disposable Steril Genel Cerrahi Temel Set...

Detaylı

STERIBAR. Steribar GYNECOLOGY JİNEKOLOJİ GRUP KODU: GJ

STERIBAR. Steribar GYNECOLOGY JİNEKOLOJİ GRUP KODU: GJ GRUP KODU: GJ000 www.steribar.com.tr Steribar GYNECOLOGY JİNEKOLOJİ DELIVERY PACK CODE NUMBER: GJ00 / DOĞUM SETİ KOD NUMARASI: GJ00 STERIBAR STERİBAR www.steribar.com.tr GYNECOLOGY DRAPES / JİNEKOLOJİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER CONTENTS AMELİYATHANE KIYAFETLERİ ÖNLÜKLERİ DOKTOR KIYAFETLERİ HASTA BOHÇA SETİ + KUMAŞ AMELİYATHANE TERLİKLERİ OPERATION ROOM DRESS

İÇİNDEKİLER CONTENTS AMELİYATHANE KIYAFETLERİ ÖNLÜKLERİ DOKTOR KIYAFETLERİ HASTA BOHÇA SETİ + KUMAŞ AMELİYATHANE TERLİKLERİ OPERATION ROOM DRESS İÇİNDEKİLER CONTENTS 02 12 14 19 20 AMELİYATHANE KIYAFETLERİ OPERATION ROOM DRESS DOKTOR ÖNLÜKLERİ DOCTOR APRON HASTA KIYAFETLERİ PATIENT APRON BOHÇA SETİ + KUMAŞ BUNDLE SET AMELİYATHANE TERLİKLERİ HOSPITAL

Detaylı

STERIBAR. Steribar CARDIOLOGY KARDİYOLOJİ GRUP KODU: KS

STERIBAR. Steribar CARDIOLOGY KARDİYOLOJİ GRUP KODU: KS GRUP KODU: KS000 www.steribar.com.tr Steribar CARDIOLOGY KARDİYOLOJİ ANGIOGRAPHY PACK CODE NUMBER: KSA00 / ANJİYOGRAFİ SETİ KOD NUMARASI: KSA00 STERIBAR STERİBAR www.steribar.com.tr ANGIOGRAPHY PACK CODE

Detaylı

Kontrol Bizde! We are in change!

Kontrol Bizde! We are in change! Kontrol Bizde! We are in change! STARSET HAKKINDA Tek kullanımlık cerrahi önlük, örtü ve örtü setlerinin tasarımını ve üretimini gerçekleştiren firmamızın kurucuları, 993 yılında İstanbul da başlayan serüvenine

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20151475 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/03/2015 TARİHİ,

Detaylı

Onkoloji Grubu Oncology Group

Onkoloji Grubu Oncology Group Chemoterapy Glasses Chemoterapy Gown Onkoloji Grubu Spike Oncology Group Chemoterapy Mask Photoreceptor Bag Chemy Protect 18 HIGH RISK NITRILE 8 EXAMINATION GLOVES HIGH RISK NITRILE 8 MUAYENE ELDİVENİ

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Momed Health Products '13

Momed Health Products '13 Momed Health Products '13 WELCOME TO MOMED s HEALTH WORLD Momed Sağlık Ürünleri Ltd.Şti is established in 2010.However, We have 15 years of experience in medical sector with our subsidiary company is Tıp

Detaylı

* Hotmelt yapýþkan filmler * TPU bariyer-membran filmler * Hotmelt yapýþkan tozlar * Alez koruyucu ürünler * Hotmelt adhasive films * TPU Barrier and Membrane Films * Hotmelt adhesive powder * Reactive

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

Eldivenler ve Kıyafetler

Eldivenler ve Kıyafetler BÖLÜM 7 Eldivenler ve Kıyafetler MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 7 SAYFA 225 Omuz Korumalı Rektal Muayene Eldivenleri Omuz bölgesini saran yapıda özel bir dizayna sahiptir. KRUTEX Omuz Korumalı

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Banquet Misyon. Banquet Vizyon. Banquet Değerler

Banquet Misyon. Banquet Vizyon. Banquet Değerler 1 www.banquet.com.tr Genç, kendini genç hisseden, dinamik, güçlü ilişkilere sahip, iş hayatında finans, perakende, gıda, satış ve pazarlama, otomotiv, hizmet, mücevherat ve endüstriyel mutfak sektörlerinde

Detaylı

Hamilelerde Kullanılabilir / Pregnant Women Can Use

Hamilelerde Kullanılabilir / Pregnant Women Can Use Ftalat ve Latex İçermez / Phthalate Freelatex Free Hamilelerde Kullanılabilir / Pregnant Women Can Use FİRMA PROFİLİ Uluslar arası sektörel tecrübe ve akademik bilgi birikiminin bir araya gelmesi ile Yılkal

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

fabrika ürünleri gıda üretim ürünleri

fabrika ürünleri gıda üretim ürünleri HIZLI TÜKETİM İ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Hastane, Medikal, Gıda Üretim, Restoran, Kozmetik, İmalat Sanayi, Spa, Estetik ve Kuaför Güzellik Salonları Sektörlerine Yönelik Tek Kullanımlık Hijyen

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

SLIDING SINGLE FRAME Profile. SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101. SLIDING DOUBLE FRAME Profile SÜRME ÇİFTLİ KASA Profili USS102

SLIDING SINGLE FRAME Profile. SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101. SLIDING DOUBLE FRAME Profile SÜRME ÇİFTLİ KASA Profili USS102 SLIDING SINGLE FRAME Profile 1 SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101 Perfect insulation Enviromental friendly production Self- Sealed models up to choice TSE, ISO 9001:2000 and CE quality certificates Comfortable

Detaylı

FULLMOON MEDİCAL TIBBİ LABORATUVAR PLASTİK GRUBU ÜRÜNLERİ

FULLMOON MEDİCAL TIBBİ LABORATUVAR PLASTİK GRUBU ÜRÜNLERİ FM SAĞLIK VE TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. www.fullmoonmedical.com info@fullmoonmedical.com Firmamız, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlıdır. Ürünlerimizin; UBB kayıtları

Detaylı

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX)

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) F. +90 (364) 311 02 27 info@sunkapaper.com.sunkapaper.com.com.tr Hitit Kursu / Hittite Course sunkapaper.com Bir Ton Kullanılmış

Detaylı

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items Mitsubishi K65HM-CE / KP65HM-CE High Density Thermal Paper Monochrome High Density Thermal Sensitive Paper A6 type media 110mm x 21m Bluish tone 4 rolls per box For use in CP-700DSU, CP-700U, CP-700UM,

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU Product Catalog

ÜRÜN KATALOĞU Product Catalog ÜRÜN KATALOĞU Product Catalog Hakkımızda Firmamız, 1998 yılından bu yana sağlık sektöründe kullanılan kesici ve delici atık kutuları, kan ve idrar-gaita taşıma setleri, tıbbi atık torba çeşitleri üretimi

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

www.medisoftmedikal.com

www.medisoftmedikal.com www.medisoftmedikal.com Hakk m zda About Us Medisoft, Türkiye genelinde hastane ameliyathanelerinde kullanılan cerrahi setlerin (Her türlü cerrahi motorlar, kabloları, başlıkları, cerrahi teleskoplar,

Detaylı

Bebe inizin odas haz r m?

Bebe inizin odas haz r m? Bebe inizin odas haz r m? Daha gelmeden telafl sard her yan. E, ne de olsa küçük konu umuz 9 ayl k bir yolculuktan geliyor. Her fleyi dört dörtlük olmal. Geçen aylarla birlikte, haz rl klar yerini tatl

Detaylı

YILKAL MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA

YILKAL MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA YILKAL MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA YILKAL MEDICAL HEALTH PRODUCTS MARKETING FİRMA PROFİLİ Uluslar arası sektörel tecrübe ve akademik bilgi birikiminin bir araya gelmesi ile Yılkal Medikal 2010 yılı

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

mediven mediven Mastektomi sonrası oluşan ödem tedavisinde seçilebilecek en doğru ürün. CCL 1 (15 21 mmhg) CCL 2 (23 32 mmhg) Endikasyonlar Koldaki birincil ve ikincil lenf ödemlerin bilekten ba layarak

Detaylı

Hakkımızda About Us. www.tabakambalaj.com

Hakkımızda About Us. www.tabakambalaj.com ÜRÜN KATALOĞU Hakkımızda About Us Firmamız 1976 yılında Süleyman Tabak tarafından, Unkapanı nda Kese Kağıt imalathanesi olarak faaliyete başlamıştır. Bugün de Baskılı Körüklü Kağıt Poşet, Büküm Saplı Kağıt

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

BESTLIFE. Kod: MM-111 DEVECİOĞLU METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEVECİOĞLU METAL INDUSTRIES AND TRADE COMPANY KELEBEK

BESTLIFE. Kod: MM-111 DEVECİOĞLU METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEVECİOĞLU METAL INDUSTRIES AND TRADE COMPANY KELEBEK BESTLIFE KELEBEK Kod: MM-111 DEVECİOĞLU METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20 yılı aşkın iş tecrübesine sahip firmamız 1990 yılında imalata başlamış ve 1996 yılından beri DEVECİOĞLU METAL SANAYİ A.Ş. olarak

Detaylı

Bebe inizin odas haz r m?

Bebe inizin odas haz r m? Bebe inizin odas haz r m? Daha gelmeden telafl sard her yan. E, ne de olsa küçük konu umuz 9 ayl k bir yolculuktan geliyor. Her fleyi dört dörtlük olmal. Geçen aylarla birlikte, haz rl klar yerini tatl

Detaylı

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ GRUP SIRA MALZEME CİNSİ NUMARA CERRAHİ AMELİYAT İPLİĞİ LİSTESİ 2013 TIP FİYAT 1 İPEK (DOĞSAN) 0 26 mm 1/2 Yuvarlak 75 cm Adet 60 60 2 İPEK (DOĞSAN) 0 30 mm 3/8 Keskin 75 cm Adet 120 120 3 İPEK (DOĞSAN)

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Tuvalet Kağıdı. FOCUS GOLD TUVALET KAĞIDI Focus Gold Toilet Paper. FOCUS EXTRA TUVALET KAĞIDI Focus Extra Toilet Paper

Tuvalet Kağıdı. FOCUS GOLD TUVALET KAĞIDI Focus Gold Toilet Paper. FOCUS EXTRA TUVALET KAĞIDI Focus Extra Toilet Paper Temizlik Kağıdı kategorisine 006 yılında giren Hayat Kimya, tüketim ürünleri pazarında Papia, Familia ve Teno markalarıyla yer almaktadır. Hayat Kimya, 007 yılından itibaren Focus markalı endüstriyel ürünleri

Detaylı

CEM, 1971 yılından bu yana armatür sektöründe faaliyet göstermektedir.

CEM, 1971 yılından bu yana armatür sektöründe faaliyet göstermektedir. katalog catalog CEM, 1971 yılından bu yana armatür sektöründe faaliyet göstermektedir. Deneyim ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı sayesinde sektörünün lider firmalarından biri olarak üretimine

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck BEGONYA BEGONIA BEGONYA BEGONIA Dikey Reyon / Vertical Multideck Begonya modeli çerçevesiz tek cam kapağı sayesinde hem enerji tüketiminde verimlilik sağlar hem de içinde teşhir edilen ürünleri kolayca

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Genel General. Universal Retractor System

Genel General. Universal Retractor System Genel General Universal Ekartör Seti Universal Retractor System Tek taraflı masa bağlantılı çatı kurulumu Unilateral frame set up Universal Ekartör Seti Universal Retractor System İki taraflı masa bağlantılı

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

12, 20 ve 28 lt olarak üç kapasite seçenekleriyle ürünlerimiz mevcuttur. Product available with 12,20,28 liter capacities.

12, 20 ve 28 lt olarak üç kapasite seçenekleriyle ürünlerimiz mevcuttur. Product available with 12,20,28 liter capacities. YENİ KOÇ PLASTİK Şirketimiz YENİ KOÇ PLASTİK PET ve KUYUMCULUK ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ünvanıyla 1981 yılında kurulmuş olup her geçen yıl büyüyen üretim kapasitesiyle sektörün lider kuruluşlarından

Detaylı

OUR MISSION OUR VISION OUR QUALITY POLICY

OUR MISSION OUR VISION OUR QUALITY POLICY OUR MISSION - En iyi dökümhaneler ile çalışarak, müşterilerimizi en uygun fiyat ve kaliteli çözümler sunmaktır. - Our mission is to present the most competitive price and quality solutions to our customers

Detaylı

Ambalaj San. Tic. A.Ş.

Ambalaj San. Tic. A.Ş. Ambalaj San. Tic. A.Ş. Ambalajın Yükselen Yıldızı Rising Star of Packaging Kaliteyi, Üretim Belirler Production Defines The Quality Biz Kimiz? 2014 yılında İstanbul da 10.000 m2 alan üzerine kurulan NOVAPAC,

Detaylı

göstermekte olan firmamız 2003 yılından itibaren tıbbi cihaz üretimine başlamış olup hızla Avrupa Standartlarında ürünler üretmeye devam etmektedir.

göstermekte olan firmamız 2003 yılından itibaren tıbbi cihaz üretimine başlamış olup hızla Avrupa Standartlarında ürünler üretmeye devam etmektedir. www.endoaskbb.com Hakk m zda About Us Kulak Burun Boğaz sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız 2003 yılından itibaren tıbbi cihaz üretimine başlamış olup hızla Avrupa Standartlarında ürünler üretmeye

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

MAYIS 2016 FİYAT LİSTESİ

MAYIS 2016 FİYAT LİSTESİ MAYIS 6 FİYAT LİSTESİ www.uplast.com.tr İÇİNDEKİLER 03 PVC Boru ve Ek Parçaları 2 PVC Yağmur Oluğu ve Ek Parçaları 3 PPR-C Boru ve Ek Parçaları 3 PE-Xb CROSS-LİNK Boru 34 Sulama Hortumları 4 Spiral Hortumlar

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Operasyonda asistan sayısını azaltır. Operasyon bölgesinin, hekim çalışmasına elverişli olmasını sağlar.

Operasyonda asistan sayısını azaltır. Operasyon bölgesinin, hekim çalışmasına elverişli olmasını sağlar. - Genel amaçlı esnek ekartör sistemleri, genel cerrahide özellikle, karaciğer tranplastasyonunda efektif olarak kullanılmaktadır. (Sistem diğer cerrahi branşlar içinde geliştirilmektedir) Ameliyat masalarına

Detaylı

о компан MISSION By Creating Goldroom Production of Home textilles Products with leading Company Working in the field

о компан MISSION By Creating Goldroom Production of Home textilles Products with leading Company Working in the field Home Collection HAKKIMIZDA Firmamız 2000 Yılında Tursan Oto Gıda Tekstil bünyesinde Goldroom markasıyla ev tekstili üretimi alanında faaliyete başlamıştır. Üretim ve operasyon merkezimiz 3 kat ve 3000m2

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

VÜCUT KORUMA www.eratas.com.tr

VÜCUT KORUMA www.eratas.com.tr VÜCUT KORUMA www.eratas.com.tr PLP non- woven Tulum Praktica Protec Confort PROTEC COMFORT RENK-MODEL-BEDEN L-XXL Ön k s m : P.E. mikrogözenekli film, beyaz Arka k s m : %100 PP (3 katl ) mavi TASARIM

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

Marble / Granite / Concrete / Asphalt

Marble / Granite / Concrete / Asphalt Marble / Granite / Concrete / Asphalt Circular Saws, Diamond Wires, Gang-Saw Blades, Calibrators, Profiles, Custom Made Products Perfect solutions to endless needs... HAKKIMIZDA SONMAK 1975 senesinde Ankara

Detaylı

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection 1987 yılında İnegöl de Zülay Mobilya adıyla bir aile şirketi olarak kurulan, ahşap mobilya üretimiyle hizmet veren firmamız 2008 yılında

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA an exceptional school

THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA an exceptional school EQUIPMENT LIST 2010-2011 This is a list of items that your child needs to bring with them on the first day of school except where specified that the item does not need to be purchased until advised by

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda about us Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 5 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

"one step ahead" MORTON. Product Catalogue. bir adım önde...

one step ahead MORTON. Product Catalogue. bir adım önde... "one step ahead" bir adım önde... Product Catalogue MORTON MORTON one step ahead... Morton Medical has been established in 1990 to design and produce medical products in İzmir, Turkey. She is involved

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE Billurtuz, the first and largest refined salt factory of Turkey, started production in 1964 in Izmir, Turkey. The initial production capacity of 12.000 tons/year increased

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

ORKİDE ORCHID. Servis Reyonu / Serve Over Counters

ORKİDE ORCHID. Servis Reyonu / Serve Over Counters ORKİDE ORCHID ORKİDE ORCHID Servis Reyonu / Serve Over Counters Şarküteri, et, balık ve çeşitli paketlenmiş ürünlerin teşhiri için tasarlanmış olan Orkide modeli; geniş paslanmaz teşhir alanı, zengin renk

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ HAKKIMIZDA İç ve dış piyasa ihtiyaçlarından olan hidrolik fren merkezleri konusundaki 1985 yılından süre gelen tecrübe ve deneyimlerimizi 2009 yılı itibarıyla FRENMARK tescilli markamız ile tek çatı altında

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

içindekiler table of content

içindekiler table of content catalog 2017 içindekiler table of content MUTFAK KOLEKSİYONU KITCHEN COLLECTION depolama ürünleri Storage products BANYO KOLEKSİYONU BATH COLLECTION tel ızgaralar Wire grills askı & ayakkabılıklar Hanger

Detaylı

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL NİLÜFER LOTUS NİLÜFER LOTUS Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL Nilüfer, estetik tasarımıyla mağazalarında şıklığı ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı et,

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı