Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene"

Transkript

1 Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene Pasteur'un araflt rmalar fl nda 900'lü y llar n bafl nda Joseph Lister ve Heinrich Koch modern medikal hijyen anlay fl n n ilk temellerini atm fl, medikal hijyen standartlar n n belirlenmesinde öncü olmufllard r. O y llardan günümüze kadar medikal hijyen anlay fl nda köklü de ifliklikler olmufl, devrim niteli inde ad mlar at lm flt r. Bu ad mlar n en sonuncular ndan bir tanesi de hasta, sa l k personeli ve ziyaretçiler için enfeksiyon riskini çok ciddi oranlarda azaltmakta olan tek kullan ml k steril medikal ürünlerdir. Türkiye'de bu alandaki aç gidermek, modern t bb n gereklerine hizmet etmek ve sa l k sektöründe standartlar n daha da yükseltilmesine katk sa lamak amac yla kurulmufl olan teks Medikal Tekstil dünya standartlar nda üretilen tek kullan ml k medikal ürünleri ile medikal sektörüne hizmet vermektedir. I n light of Pasteur's researches, Joseph Lister and Heinrich Kohler did the groundwork for the modern concept of medical hygiene in early 900s and pioneered in determining medical hygiene standards. Since then, there have been major changes in medical hygiene and revolutionary steps have been taken, the last of which is the disposable, sterile medical products that dramatically reduce the risk of infection for patients, healthcare staff and patients' visitors. teks Medical Textile, which was established to meet the needs of modern medicine, provides disposable medical products up to the world standards in order to serve the requirements of modern medicine and raise the standards in healthcare sector.

2 Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene fiirket Profili Temizlik, Titizlik ve Takip ilkeleri ile yola ç km fl olan teks Medikal Tekstil, modern t bb n gere i olan steril tek kullan ml k t bbi örtü, önlük ve cerrahi setler ile non-steril önlük, örtü ve k l f gruplar üretmekte ve müflterilerinin ihtiyac na göre ürün gruplar n sürekli olarak gelifltirmekte, yenilemektedir. Bat 'da yayg n olarak kullan lan tek kullan ml k ürünler ile Türkiye'de sa l k sektöründeki kaliteyi artt rmay, sa l k sektörü standartlar n daha ileri noktalara tafl may ve operasyon s ras /sonras enfeksiyon riskini minimuma indirmeyi misyon edinmifl olan teks Medikal Tekstil Türkiye'de Tek Kullan ml k Steril & Non-Steril Ürünlerin kullan m n yayg nlaflt rmay ve sektöründe yenilikçi, dinamik bir yap ile lider olmay vizyonu olarak ortaya koymufltur. Kalite ve hijyenden ödün vermeden dünya standartlar nda, steril koflullarda üretim yapan teks Medikal Tekstil müflteri odakl çal flmay ilke haline getirmifltir. Dokumas z kumafllar ile medikal kullan m için özel üretim yapan teks Medikal Tekstil Türkiye'de ve dünyada üretim ve sat fl için sahip olunmas gerekli olan TÜV, CE 097, TSE EN 79-, TSE EN ISO 900:000, TSE EN ISO 8:00, TÜRKAK, TSEK ve TSE belgelerine sahiptir. Ürünlerin sterilizasyonunda di er sterilizasyon yöntemlerine göre daha üstün ve etkili olan Gama Sterilizasyon tekni ini kullanan teks bu konuda Türkiye'de bir ilke imza atarak sektöründe öncü olma niyetini bir kere daha sergilemifltir. Company Profile teks Medical Textile having set off with the principles of cleanliness, fastidiousness and follow-up, manufactures disposable drapes, gowns, and surgery sets as well as non-sterile gowns, drapes and covers considered as the requirements of modern medicine. teks continually improves and updates its range of products according to its customers' needs. teks Medical Textile's mission is to improve quality in the sector through disposable products, which are widely used in western countries and enhance the standards in healthcare sector by minimizing the risk of infection during and after operations. teks Medical Textile manufactures high quality and hygiene products up to world standards under sterile conditions and focuses on customers' needs as a business principle. The company holds TÜV, CE 097, TSE EN 79-, TSE EN ISO 900:000, TSE EN ISO 8:00, TÜRKAK, TSEK and TSE certificates, required for production and sales of non-woven disposable gowns and drapes for medical use both in Turkey and worldwide. Utilizing the superior and most efficient Gamma Ray Sterilization technique, teks Medical Textile is aiming at gaining the pioneering status in the sector in Turkey and building consistently increasing market share in disposable medical textile products market worldwide.

3 Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene Ürün Özellikleri Dokumas z kumafltan üretilen Teks ürünleri hastalara, sa l k personeline ve ziyaretçilere ekstra hijyen ve rahatl k sa lamas aç s ndan benzersiz ürünlerdir. Yap lan araflt rmalara göre enfeksiyon geçifl riskini %6 oran nda azaltan bu ürünler s v geçirmeyen, hava alabilen ve böylece hasta ve sa l k personeli için maksimum konfor sa layan, dönüflüm bak m ndan ve klasik ürünlerde sterilizasyon s ras nda kullan lan kimyasallara teks ürünlerinde ihtiyaç duyulmamas bak m ndan çevre dostu olan, vakumlu ambalajda saklanan ve böylece sterilli ini koruyan, pratik kullan ml, ekonomik ve hafif ürünlerdir. Tek Kullan ml k Tek kullan ml k olan teks ürünleri hasta ve sa l k personeline özel, tek kullan m mümkün k lmakta ve böylelikle klasik t bbi tekstil ürünlerince sunulamayan hijyen garantisi sa lamaktad r. y l raf ömrüne sahip olan teks Medikal Tekstil ürünleri klasik tekstil ürünlerine göre yukar daki kalemlerde tasarrufu mümkün k lmakta ve daha ekonomik bir çözüm olarak öne ç kmaktad r: Daha Ekonomik Sterilizasyon aletleri yat r m ndan kurtar r, Klasik medikal tekstil ürünleri harcamalar ndan kurtar r, Depolama ve stok finansman harcamalar ndan tasarruf etmenizi sa lar, Sterilizasyon ifllemi s ras nda kullan lan elektrik, su, deterjan ve kimyasal giderlerinden kurtar r, Sterilizasyon ifllemi için gerekli iflgücü giderlerinden kurtar r, Bulafl c hastal k tafl yan hasta operasyonlar nda tek kullan mdan sonra imha edilen klasik set masraflar ndan kurtar r. Maliyet boyutunun yan nda, ifl gücü ve lojistik yüklerinden de tüketicileri kurtaran tek kullan ml k teks ürünleri sa l k personeli için büyük kolayl k ve rahatl k sa lamaktad r. Product Specifications teks non-woven products are unparalleled in that they provide extra hygiene and comfort to healthcare staff, patients and visitors. According to the researches done in that field, non-woven disposable products reduce the risk of infection by 6%; they are breathable, thereby ensuring maximum comfort for both the patients and the healthcare staff. teks products are also environmental friendly due to the fact that no chemicals are used during sterilization or recycling as is the case with conventional products. The products are also stored in vacuumed packages, thus maintained sterile; furthermore they are practical, economical and light. For Single-use Unlike classical medical textile products, teks products offer guaranteed hygiene, years shelf life and enable personal, single use of the products for patients and healthcare professionals. teks products draw attention as an economical option when compared to the conventional medical textile products due to the facts that follow teks products will save you from Investing in sterilization devices, Classical medical textile product expenses, Storage and inventory costs, Electricity, water, detergent and chemicals used in the sterilization process, Labour required during the sterilization process, The cost of classical packs used and disposed of after single-use for the operations of patients with contagious diseases. In addition to these cost savings, teks products will unburden the consumers of labour force and logistics, which will result in great comfort and ease for healthcare professionals.

4 Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene Steril Türkiye'de sadece teks Medikal Tekstil taraf ndan uygulanan Gama Sterilizasyonu tekni i ile sterilizasyon sayesinde teks ürünlerinin güvenilirli i garanti edilmektedir. laç, kozmetik ve t bbi malzeme endüstrisinde de yayg n olarak kullan lmakta olan Gama Sterilizasyonu teknolojisi di er sterilizasyon metotlar ndan farkl olarak; Yüksek penetrasyon yetene i ile mutlak sterilizasyon sa lar, Ambalajlanm fl ürünlere uygulanabilen bir metot oldu u için daha sa l kl d r, Validasyonu kolayd r, Endotoksin düzeyinde düflme sa lar, Mükemmel güvenlik sa lar, fllem s ras nda yay lan gama fl nlar radyoaktif olmad ndan ürünlerde radyoaktif ve toksik kal nt b rakmaz. Antibakteriyel Dokumas z kumafl ve Gama Sterilizasyon özelliklerine sahip olan teks ürünleri Antibakteriyeldir; kumafl üzerinde bakteri bar nmas na ve üremesine izin vermez. Antialerjik Üretiminde ve sterilizasyonunda kimyasal maddelerin kullan lmad, hafif ve özel dokumas z kumafllardan imâl edilen teks ürünleri antialerjiktir; sa l k personeli ve hastalar n cildinde tahrifle ve alerjiye sebep olmaz. S v Geçirmez S v geçirmez özelli i gibi s v y itici özelli e de sahip olan teks ürünleri hastalar ve sa l k personelini enfeksiyonlara karfl korur. Operasyonlar s ras nda ciddi bir s k nt olan cerrahi k yafetlerin slanarak a rlaflmas n önleyen bu özellik sa l k personelinin operasyon s ras nda rahat ve konforlu biçimde çal flmas n sa lar. Nefes Alabilme Özelli i Nefes alabilme özelli ine sahip teks ürünleri, klasik medikal tekstil ürünlerinden farkl olarak, özellikle uzun operasyonlar s ras nda sa l k personelinin konforunu sa layarak operasyonlar n daha rahat ve verimli bir ortam içerisinde geçmesine katk sa lar. Sterile teks Medical Textile is the only company in Turkey to utilize Gamma Ray Sterilization technique, by means of which reliability of teks products is ensured. This sterilization method, which is commonly used in pharmaceutical, cosmetic and medical product differ from other sterilization methods in the following ways: Sterilization is completely achieved due to the high penetration ability of gamma rays, It is more healthy because it can be applied to packaged products, Its validation is easier, It helps reduce endotoxin levels, Because the gamma rays emitted during the sterilization process are not radioactive, gamma ray sterilization does not leave any radioactive or toxic residue on products. Antibacterial Gamma ray sterilized, non-woven teks products are antibacterial and they do not allow reproduction or survival of bacteria. Antiallergenic Being made of light and non-woven fabrics, teks products are antiallergenic since no chemicals are used in the production or sterilization of them. They do not cause allergy or rash on the skin of healthcare staff and patients. Liquidproof Liquidproof and liquid repellant properties of teks products protect patients and healthcare professionals from infections. These properties also eliminate the problem of surgical staff having to wear soaked and heavier gowns during operations and they provide a more relaxed and comfortable working environment. Breathability teks products, made of breathable material, unlike other classical medical textiles, provide comfort for the surgical staff during longer procedures, allowing for a more effective environment.

5 Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene Ürün Gruplar teks Medikal Tekstil steril ve non-steril ürünleri ile yüksek standartta ve kaliteli bir hizmet sunmaktad r. Müflteri odakl çal flmay kendine prensip edinmifl olan teks, ürün gruplar n gelen taleplere göre flekillendirmekte ve zaman nda teslimata azami özen göstermektedir. Belirli tip operasyonlarda kullan lan tüm örtü, önlük ve tek kullan ml k yard mc ekipman teks Cerrahi Set'lerinde bulunmaktad r. Üretilen cerrahi setlerin içeri i esnektir, ihtiyaca göre, gelen talepler do rultusunda flekillendirilebilmektedir. Steril Ürünler Sterilizasyonda en ileri teknik olarak kabul edilen ve en etkili sterilizasyon yöntemi olan Gama Sterilizasyonu ile sterile edilen, raf ömrü sene olan ürünler vakumlu pofletlerde tüketiciye sunulmaktad r. teks Medikal Tekstil steril ürünlerinin kullan lmas ile sa l k personelinin, hastalar n ve hasta ziyaretçilerinin güvenli inin sa lanmas, sa l k hizmetlerinin standartlar n n artt r lmas, bunlar n yan nda zamandan ve maliyetten tasarruf mümkün olmaktad r. Steril ürün gruplar ana kalemler olarak afla da s raland gibidir: Steril Örtüler Steril Önlükler Steril K l flar Yard mc Ürünler Genel Cerrahi Setler Minör Cerrahi Seti Biopsi Seti Üroloji Setler KBB Setler Ortopedi Setler Oftalmik Setler Kad n Do um Setler Plastik Cerrahi Seti Beyin Cerrahi Setler KVC Setler Kemoterapi Seti Laparoskopi Örtü Seti Liposection Seti El Cerrahi Seti Inplant Seti Toraks Örtü Seti Troid Seti X-RAY Seti Müdahale Seti Dental Mini Seti Veteriner Seti Sünnet Seti Saç Ekim Seti Product Range teks Medical Textile offers a high standard, superior quality service with its selection of sterile and non-sterile products. Driven by customer-oriented principles, teks reshapes its range of products according to the customers' demands and puts great emphasis on on-time delivery. teks surgery sets include all kinds of cover drapes, gowns and disposable accessories required for specific types of surgical operations. Content of the sets offered by teks Medical Textile is flexible, it can be configured and modified in accordance with specific needs and demands of the customers. Sterile products All the products are sterilized with Gamma Sterilization technique, which is regarded as the most advanced and the most effective method in sterilization. The products have a five year shelf life and they are sold in vacuum packs. Use of teks Medical products does not only ensure protection for healthcare staff, patients and patients' visitors but also improves healthcare services, saves time and reduces costs. Sterile products are mainly as follows: Sterile Drapes Sterile Gowns Sterile Covers Sterile Accessories General Surgery Sets Minor Surgery Set Biopsy Set Urology Sets E.N.T Sets Orthopedic Sets Ophthalmology Sets Gynecology&Obstetrics Sets Plastic Surgery Set Neurosurgery Sets Cardiovascular Sets Chemotherapy Set Laparoscopy Set Liposuccion Set Hand Surgery Set Implant Set Thorax Drape Set Thyroid Set X-RAY Set Operation Set Dental Mini Set Vet Set CircumcisionSet Hair-Implant Set

6 Medikal Hijyende Yeni Anlay fl A New Understanding of Medical Hygiene Steril Örtüler Cerrahi Operasyon Örtüleri Alet & Masa Örtüleri Steril Önlükler Steril Yard mc Ürünler Steril K l flar Non-Steril Ürünler Hijyeni gerektiren ancak sterilizasyonu gerektirmeyen kullan mlar için teks non-steril ürün gruplar üretilmektedir. Sa l k sektörünün yan nda ilaç ve g da gibi hijyen gerektiren sektörlere de hizmet verilmektedir, non-steril ürün gruplar kullan m ile hijyeni sa lamak ve hizmet standartlar n yükseltmek mümkün olmaktad r K yafetler Doktor Gömlekleri Tulumlar Çal flma Önlükleri & Kolluklar Hasta Setleri Hasta Seti D&C Seti Muayene Seti K l flar Sedye Örtüleri Çarflaf ve Yatak Örtüleri Muayene Masa Örtüleri Ceset Torbalar Sterile Drapes Surgical Operation Drapes Table and Utility Drapes Sterile Gowns Sterile Accessories Sterile Covers Non-sterile Products teks non-sterile textile products are manufactured for procedures that require hygiene but not necessarily sterilization. Besides healthcare sector, these products are also geared towards food and pharmaceutical industries. Use of non-sterile products helps provide hygiene and raise service standards. Garments Scrub tops Coveralls Lab coats and oversleeves Patient s Set Patient s Set D&C Set Exam Set Covers Stretcher covers Bed sheets and covers Exam table covers Corpse Bags

7 Steril Ürünler Sterile Products Steril Örtüler Sterile Drapes Steril Önlükler Sterile Gowns Steril K l flar Sterile Covers Yard mc Ürünler Accessories

8 Genel Cerrahi Setleri General Surgery Sets Disposable Steril Genel Cerrahi Seti Disposable Sterile General Surgery Set 0-00-S Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 00x0 Ayak Örtüsü Bantl / Foot Drape (banded) 60x80 6 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 7 Havlu / Towel 0x0 8 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0

9 Genel Cerrahi Setleri General Surgery Sets Disposable Steril Genel Cerrahi Seti Disposable Sterile General Surgery Set 0-00-S Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 00x0 Ayak Örtüsü Bantl / Foot Drape (banded) 60x80 6 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 7 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L 8 Havlu / Towel 0x0

10 Disposable Steril Minör Cerrahi Seti Disposable Sterile Minor Surgery Set S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 0x0 Minör Cerrahi Örtüsü / Minor Surgery Drape 80x80 Havlu / Towel 0x0 Yara Kapama Bant / Wound Cover Band 0x0

11 Disposable Steril Biopsi Seti Disposable Sterile Biopsy Set S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 60x60 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 0x0 Delikli Örtü / Perforated Drape 80x00 S v Kab / Fluid Container ST Spanç / Sponge 0x0 0

12 Üroloji Setler Urology Sets Disposable Steril T.U.R. Seti Disposable Sterile T.U.R. Set 0-00-S 6 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Düz Örtü / Plain Drape 60x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L Tur Örtüsü Likit Toplamal / Fluid Collecting Perforated TUR Drape 7x0 6 Havlu / Towel 0x0

13 Üroloji Setler Urology Sets Disposable Steril Üroloji Seti Disposable Sterile Urology Set 0-00-S 6 7 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Düz Örtü / Plain Drape 60x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L Üroloji Örtüsü / Urology Drape 7x0 6 Bohça / Wrapping 0x60 7 Havlu / Towel 0x0

14 Üroloji Setler Urology Sets Disposable Steril Perkütan Seti Disposable Sterile Percutaneous Procedure Set 0-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool TableCover 0x00 Perkutan Örtü / Percutaneous Drape 60x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection Standart Skopi K l f / Scopy Cover 0x80 6 Havlu / Towel 0x0 7 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 8 Kamera K l f / Tube/Camera Cover x0

15 Üroloji Setler Urology Sets Disposable Steril Sistoskopi Seti Disposable Sterile Cystoscopy Set 0-00-S Sistoskopi Örtüsü / Cystoscopy Drape 7x0 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Düz Örtü / Plain Drape 7x90 Bacak K l f / Leg Cover 60x0 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 6 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection XL 7 Havlu / Towel 0x0 8 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 7x7

16 KBB Seti E.N.T Sets Disposable Steril KBB Seti - Burun Disposable Sterile E.N.T. Set - Nose 0-00-S 6 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Düz Örtü / Plain Drape 60x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown L KBB Örtüsü / E.N.T. Drape 60x0 6 Havlu / Towel 0x0

17 KBB Seti E.N.T Sets Disposable Steril KBB Seti - Bo az Disposable Sterile E.N.T Set - Throat 0-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Düz Örtü / Plain Drape 60x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown L KBB Örtüsü / E.N.T. Drape 60x0 6 Delikli Örtü / Perforated Drape 00x00 7 Bohça / Wrapping 0x60 8 Havlu / Towel 0x0

18 KBB Seti E.N.T Sets Disposable Steril Tonsil Adenoid Örtü Seti Disposable Sterile Tonsil Adenoid Drape Set 0-00-S 6 7 Havlu / Towel 0x0 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown L Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Delikli Örtü / Perforated Drape 00x00 Düz Örtü / Plain Drape 00x0 6 Yan Bantl Örtü / Drape Sheet with adhesive band 0x0 7 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00

19 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Kalça Cerrahi Seti Disposable Sterile HIP Set 0-00-S Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x0 U Yar kl Örtü PE / Drape With U Aperture 0X00 Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 00x0 U Yar kl Örtü / Drape With U Aperture 60x00 6 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 7 Ayak Örtüsü / Foot Drape 60x80 8 Havlu / Towel 0x0 9 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L 0 Rontgen Kaset Torbas / X-Ray Cassette Bag 60X80

20 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Pofllu Artroskopi Seti Disposable Sterile Arthroscopy Set (With Pouch) 0-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 Bacak K l f / Leg Cover 0x80 Artroskopi Örtüsü Likit Toplamal / Arthroscopy Drape With Fluid Collection 60x0 6 Elastik Bandaj / Elastic Bandage 0x0 7 Cilt Kalemi ve Cetvel / Skin Marker and Ruler ST 8 Havlu / Towel 0x0 9 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L

21 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Poflsuz Artroskopi Seti Disposable Sterile Arthroscopy Set (Without Pouch) 0-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 Bacak K l f / Leg Cover 0x8 Alt Ekstemite Örtüsü / Extremity Drape - Lower 00x0 6 Elastik Bandaj / Elastic Bandage 0x0 7 Havlu / Towel 0x0 8 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L

22 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Üst Ekstremite Seti Disposable Sterile Upper Extremity Set 0-00-S El Alt Örtüsü / Hand Drape 00x0 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x0 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Üst Ekstremite Örtüsü / Extremity Drape - Upper 60x0 Ayak Örtüsü Bantl / Foot Drape (banded) 60x80 6 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown L 7 Havlu / Towel 0x0 8 Rontgen Kaset Torbas / X-Ray Cassette Bag 60x80 9 Spanç / Sponge 6x6 0 0 Stokinet / Stockinet Standart Esmach / Esmach 00 Elastik Bandaj / Elastic Bandage 0x0 Cetvel ve Cilt Kalemi / Skin Marker and Ruler ST Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00

23 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Pofllu Omuz Artroskopi Seti Disposable Sterile Shoulder Arthroscopy Set (With Pouch) 0-00-S U Yar kl Pofllu Artroskopi Örtüsü / U Slit Arthroscopy Drape with Fluid Pouch 00x00 Yan Bantl Örtü / Drape Sheet with adhesive band 00x0 U Yar kl Örtü / Drape With U Aperture 0x00 Ayak Örtüsü Bantl / Foot Drape (banded) 60x80 Stokinet / Stockinet 0x60 6 Elastik Bandaj / Elastic Bandage 0x0 7 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 8 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x 9 Takviyeli Cerrahi Önlük / Surgical Gown (with reinforcement) L 0 Havlu / Towel 0x0 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 Cetvel ve Cilt Kalemi / Skin Marker and Ruler ST Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00

24 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Lateksli Omuz Artroskopi Seti Disposable Sterile Shoulder Arthroscopy Set (With Latex) S Extremite Örtüsü-Alt / Extremity Drape-Upper 00x00 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x00 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 Bacak K l f / Leg Cover 6x8 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x 6 Düz Örtü / Plain Drape 00x0 7 Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 8 Yan Bantl Örtü / Drape Sheet with adhesive band 00x0 9 Ayak Örtüsü Bantl / Foot Drape (banded) 60x80 0 PE Örtü / PE Drape 00x00 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection XL Havlu / Towel 0x0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00

25 Ortopedi Setleri Orthopedic Sets Disposable Steril Lateksli Kalça Cerrahi Seti Disposable Sterile Hip Surgery (With Latex) S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x90 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 Havlu / Towel 0x0 Seyyar Poflet PVC / Mobile PVC Bag x8 6 Yan Bantl Örtü / Drape Sheet with adhesive band 7x7 7 Bacak K l f / Leg Cover x0 8 Kalça Örtüsü Lateksli / Hip Drapes (with latex) 00x7

26 Oftalmik Setler Ophthalmology Set Disposable Steril Tek Pofllu Oftalmik Set Disposable Sterile Single Pouch Ophthalmic Set 0-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Tek Pofllu Oftalmik Örtü / Single Pouch Ophthalmic Drape 00x0 Düz Örtü / Plain Drape 60x80 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown L Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 0x0

27 Oftalmik Setler Ophthalmology Set Disposable Steril Çift Pofllu Oftalmik Set Disposable Sterile Duble Pouch Ophthalmic Set 0-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Çift Pofllu Oftalmik Örtü / Duble Pouch Ophthalmic Drape 60x0 Düz Örtü / Plain Drape 60x0 Standart cerrahi önlük / Standart Surgical Gown L Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 0x0

28 Kad n Do um Setleri Gynecology & Obstetrics Sets Disposable Steril Do um Seti Disposable Sterile Delivery Set S 6 7 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 Düz Örtü / Plain Drape 00x0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 Bebek Örtüsü / Baby Drape 00x00 Bacak K l f / Leg Cover 60x0 6 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L 7 Havlu / Towel 0x0

29 Kad n Do um Setleri Gynecology & Obstetrics Sets Disposable Steril Sezeryan Seti L.T.T Disposable Sterile Section Set L.T.T S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x90 Düz Örtü / Plain Drape 60x80 Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 7x7 Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 6 Bebek Örtüsü / Baby Drape 00x00 7 Mayo Masa Örtüsü / Mayo Stand Cover 78x 8 Sezeryan Örtüsü L.T.T/ Section Drape L.T.T 0x60

30 Kad n Do um Setleri Gynecology & Obstetrics Sets Disposable Steril O.P.U Seti Disposable Sterile O.P.U Set S Bacak K l f / Leg Cover 0x0 O.P.U Örtüsü (delikli) / O.P.U Drape (with hollow) x0 Düz Örtü / Plain Drape 90x90 Yap flkan Bantl fieffaf Örtü PVC / Transparent PVC Adhesive Drape 60x60 Havlu / Towel 0x0 6 Spanç (Gazl Bez) / Sponge (Gauze for bandaging) 7,x7, 0 7 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 00x0 8 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 7x7

31 Kad n Do um Setleri Gynecology & Obstetrics Sets Disposable Steril E.T Seti Disposable Sterile E.T Set S O.P.U Örtüsü (Delikli) / O.P.U Drape (With hole) x0 Düz Örtü / Plain Drape 90x90 Spanç (Gazl Bez) / Sponge (Gauze for bandaging) 7,x7, 0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 7x7

32 Kad n Do um Setleri Gynecology & Obstetrics Sets Disposable Steril Jinekoloji Seti Disposable Sterile Gynaecology Set S 6 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x90 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown L Düz Örtü / Plain Drape 7x80 Bacak K l f / Leg Cover 0x0 Jinekoliji Örtüsü / Gynaecology Drape 7x0 6 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 7x7

33 Disposable Steril Plastik Cerrahi Seti Disposable Sterile Plastic Surgery Set 9-00-S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 60x60 Ayak Örtüsü Bantl / Foot Drape (Banded) 60x80 Anestezi örtüsü / Anesthesia Drape 60x0 Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 80x90 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 0x0

34 Beyin Cerrahi Setleri Neurosurgery Sets Disposable Steril Craniotomi Seti Disposable Sterile Craniotomy Set S Düz Örtü / Plain Drape 0x0 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 90x00 Kraniotomi Örtüsü / Craniotomy Drape x7 6 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection M 6 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection XL 7 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 8 Havlu / Towel 0x0 9 Spanç / Sponge x 0 0 Cetvel ve Cilt Kalemi / Skin Marker and Ruler

35 Beyin Cerrahi Setleri Neurosurgery Sets Disposable Steril Laminektomi Seti Disposable Sterile Laminectomy Set S 6 7 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x60 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 00x0 Spinal Vertebra Örtüsü (Laminektomi) / Spinal Vertebra Drape With Incision 60x00 Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown M Standart Cerrahi Önlük / Standard Surgical Gown XL 6 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 7 Havlu / Towel 0x0

36 Beyin Cerrahi Setleri Neurosurgery Sets Disposable Steril Karpaltünel Seti Disposable Sterile Carpal Tunnel Set S Düz Örtü / Plain Drape 60x80 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x60 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection XL 6 Havlu / Towel 0X0 7 Karpal Tünel Örtüsü / Carpal Tunnel Drape 60X60 8 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00

37 Beyin Cerrahi Setleri Neurosurgery Sets Disposable Steril Shunt Örtü Seti Disposable Sterile Shunt Cover Set S Düz Örtü / Plain Drape 60x80 Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x60 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 00x0 Anestezi Örtüsü / Anesthesia Drape 0x0 6 Shunt Örtüsü / Shunt Drape 60x00 7 Drep ( nsizyon) / Incise Film x7 8 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00

38 KVC Setler Cardiovascular Sets Disposable Steril By-pass Seti Disposable Sterile By-pass Set S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 7x90 U Yar kl Perine Örtüsü / Perineum Drape With U Aperture 0x60 KVC Örtüsü / Cardiovascular Drape 0x0 6 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 7 Havlu / Towel 0x0 7 8 Seyyar Poflet PVC / Mobile PVC Bag 8x 9 Patik / Feet Socks Standart / Standart 0 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection M Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L

39 KVC Setler Cardiovascular Sets Disposable Steril Kalp Kapak De iflim Seti Disposable Sterile Heart Valve Surgery Set S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 7x90 KVC Örtüsü / Cardiovascular Drape 0x0 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 6 Havlu / Towel 0x0 7 7 Seyyar Poflet PVC / Mobile PVC Bag 8x 8 Patik / Feet Socks Standart / Standart 9 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 0 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection M 0 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L

40 KVC Setler Cardiovascular Sets Disposable Steril Kongenital Kardiovascular Seti Disposable Sterile Congenital Cardiovascular Set S Alet Masa Örtüsü / Tool Table Cover 0x00 Mayo Masa Örtüsü /Mayo Stand Cover 78x Yan Bantl Örtü / Side Banded Drape 7x90 KVC Örtüsü / Cardiovascular Drape 00x00 Sterilizasyon Bohças / Bundle Cover 00x00 6 Havlu / Towel 0x0 7 7 Seyyar Poflet PVC / Mobile PVC Bag 8x 8 Yap flkan Bant / Nonwoven Adhesive Strip 0x0 9 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection M 9 Korumal Cerrahi Önlük / Surgical Gown With Protection L

tam akl n zdaki! mekanlara

tam akl n zdaki! mekanlara 66 To spaces just you re thinking of! with Ege Seramik Ege Seramik ile, tam akl n zdaki! mekanlara Ege Seramik continuously develops its wide product range comprising floor, wall and porcelain tiles it

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Çok Satanlar Programı / Best-Seller Program 2015/ 2016

Çok Satanlar Programı / Best-Seller Program 2015/ 2016 Çok Satanlar Programı / Best-Seller Program 2015/ 2016 www.berkemann.com ÇOK SATANLAR PROGRAMI 2015/2016 BEST-SELLER PROGRAM 2015 2016 KURULUŞ 1885 yılında Heinrich Ad. Berkemann, Berkemann şirketini Hamburg

Detaylı

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN 1307-3591 Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24- 25 May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS 1 İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

ANADOLU ANADOLU. Empowering with steel Gücünü çelikten alan kurulufl. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... STEEL CASTING DÖKÜM SANAY A.fi.

ANADOLU ANADOLU. Empowering with steel Gücünü çelikten alan kurulufl. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... STEEL CASTING DÖKÜM SANAY A.fi. Empowering with steel Gücünü çelikten alan kurulufl ANADOLU STEEL CASTING DÖKÜM SANAY A.fi. YEARS YEARS ANADOLU STEEL CASTING DÖKÜM SANAY A.fi. 40.77 N 29.75 E Hürriyet Cad. No: 1 Körfez / Kocaeli - TURKEY

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING YILIYEAR 16 SAYI/ISSUE 188 TEMMUZ I JULY 2012 knoloji TROTZSCHLE!, SPINNING Kompakt tarzda duzenlenen Cer unitesinin yan1nda, TD 8 daha bir c;:ok avantajlar sunmaktad1r: Ost silindirlerin pnomatik bask1s1

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Hayat ı nşa etmek Building life

Hayat ı nşa etmek Building life Hayat ı nşa etmek Building life Dünyada ININSA Temsilcilikler Uluslararası mevcudiyet Ticari fuarlar ve sergiler ININSA şirketi Tanıtım Projeler Uygulamalar Teknik danışmanlık Kurulum ve satış sonrası

Detaylı

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

İçindekiler / Index 32-33 2-3 4-5 34-35 34-35 6-7 36-37 8-9 38-39 10-11 12-13 40-41 14-15 42-43 16-17 44-45 46-47 18-19 20-21 48-49 50-51 22-23 56-57

İçindekiler / Index 32-33 2-3 4-5 34-35 34-35 6-7 36-37 8-9 38-39 10-11 12-13 40-41 14-15 42-43 16-17 44-45 46-47 18-19 20-21 48-49 50-51 22-23 56-57 İçindekiler / Index 2-3 Ophardt Hygiene Ophardt Hygiene Çöp Kovaları & Dış Alan Çöp Kovaları Outdoor Trash Cans & Wastebaskets 32-33 4-5 Hagleitner Innovative Hygiene & El Kurutma Makineleri Hagleitner

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Profesyonel Metal Products Category / Professional Metalden Mamul Ürünler

Detaylı

YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24

YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24 YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24 EMS OLARAK; ÜRÜN VE VE HİZMET KALİTESİNDEN TAVİZ VERMEDEN, SÜREKLİLİK VE KALICILIK HEDEFİYLE, SON TEKNOLOJİ AMBULANS VE MOBİL SAĞLIK ARAÇLARIMIZLA, ZAMANIN

Detaylı

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı