İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. A. Erdal Sargutan YAYIN NO: İstanbul, 2009

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştmna veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel:(212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK. BASKI, CİLT MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. Tel: (212) / 34 Faks: (212) remamat.com

4 ÖNSÖZ Sağlık alanı, teknolojinin hızla geliştiği ve yüksek düzeyde teknoloji kullanılan alanların başında gelmektedir. Bilim ve teknolojiyle bağlantılı olarak sağlık alanındaki ilerlemeler insan yaşamı, ekonomik-sosyal politikalar ise insan ömrü, toplumsal refah ve verimlilik ile bir bütünlük oluşturmaktadır. Dolayısıyla bilim, teknoloji, tıbbi cihaz üretimi ve sağlık hizmetleri arasında kopmaz bağlar bulunmaktadır. Dünya'da ise ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazlar, sınırlı sayıda firma tarafından üretilmektedir. Bu cihazları üreten firmalar aynı zamanda bilgisayar, elektronik ve diğer alanlarda da üretim yapmaları sebebiyle, Ar-Ge'ye yeterli kaynak ayırabilmektedir. Dolayısıyla maliyetler düşmekte ve geliştirdikleri bir teknolojiyi tıbbi cihazlara da uygulayabilmektedir. Ülkemizde sağlık hizmetleri sektörü son yıllarda adeta yeniden şekillenmiş ve önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özel hastaneler kendi içinde büyük bir değişim yaşamakta, sektör hizmete soktuğu sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar ile yalnızca Türkiye'dekileri değil, ayrıca Avrupa'daki hastaları da ülkemize getirmeyi amaçlamakta ve bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir. Bununla beraber ülkemiz, tıbbi cihaz, alet ve malzeme konusunda büyük oranda dışa bağımlıdır. Tıbbi cihaz, tıbbi alet ve sarf malzemelerinin ise büyük kısmı ithal edilmektedir. Dünya'da medikal sektörüne öncelik veren bir politika izleyen ülkelerin, kısa sürede gelişmişlik düzeyine ulaşmalarında büyük aşama kaydettiklerinden yola çıkılarak, sektörün ihtiyaç duyduğu Ar-Ge, altyapı, kalifiye personel gibi unsurların tespit edilmesini ve bu sektörün de ülkemizin teknolojik yönden ilerlemiş sektörleri arasındaki yerini alabilmesi için yapılması gerekenler ve çözüm önerilerinin ortaya konmasını teminen bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

5 Bu kapsamda, tıbbi cihaz ve malzeme ithalatınm ulusal ekonomimizdeki yerinin ele almdığı, "Tıbbi Cihaz Ve Malzeme İthalâtı, Yarattığı Kayıplar Ve Çözüm Önerileri" isimli yayınımızın üyelerimize, sağlık sektöründe yer alan firmalarımıza ve ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını diler, çalışmayı Odamız adına hazırlayan Doç. Dr, A. Erdal Sargutan'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6 SUNUŞ Bu araştırma İstanbul Ticaret Odası: İTO tarafından yaptırılan "Türkiye'de Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Üretimi" ve "Tıbbi Cihaz Ve Malzeme İthalâtı, Yarattığı Kayıplar Ve Çözüm Önerileri" konulu iki araştırmanın ikincisidir. Gerçekte iki araştırma birbirini tamamlayıcı niteliktedir. İlgili Meslek Komiteleri kararıyla İTO'nun hazırlattığı bu araştırmalar tıbbi cihaz ve malzeme sektörümüzün bütününü ele alarak değerlendiren, öneriler geliştiren ilk kapsamlı bilimsel çalışmalardır. Önemli bir boşluğu ve ihtiyacı giderebilecek niteliktedir. Bu sebeple araştırma yapılması kararı övgüye değer. Tıbbi cihaz ve malzeme ithalâtı, yarattığı kayıplar ve çözüm önerileri içerikli bu araştırmanın, Türkiye'de Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Üretimi araştırmasında ele alınıp araştırılan konuların üzerine kurulması zorunludur. Bu sebeple araştırmanın tam oîması ve daha fazla yararlanılabilir hâle gelmesi için, ilk araştırmanın konuları kısaltılarak bu ikinci araştırmanın başlangıç kısmına koyulmuştur. Böylece her iki araştırmadan da müstakil olarak yararlanılabilecektir. Kitabın özellikle III. Bölümü firmalarımız yanında, onlarla sürekli ilişki ve alış-veriş içinde bulunan hastahane ve diğer sağlık kuruluşlarımızın / birimlerimizin yöneticilerinin de günlük işlerini yürütürken sıklıkla başvuracakları ve yararlanacakları bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Bu yönüyle firma-sağlık kuruluşu ilişkilerimizin daha fazla anlayış içeren bir yapıya dönüşmesine katkı yapması beklenir. Tüm çalışmalar geniş bir kaynak ve internet taraması, bilimsel toplantı tebliğleri, saha soruşturması, yüz yüze görüşme, gözlem, birikim ve deneyime dayalı olarak planlanmış, yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Araştırmaların yapılması kararının alınmasından yayımlanmalarına kadar bütün safhalarda emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim. Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

7

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 SUNUŞ 7 YÖNETİCİ ÖZETİ 9 1. BÖLÜM: GİRİŞ Temel Kavramlar Günümüz Dünyasmda Bilim, Teknoloji Ve Sağlık Teknolojisi Günümüz Türkiye'sinde Bilim Ve Teknoloji Bilim Ve Teknolojide Genel Ve Sektörel Devlet Politikalarının Gerekliliği Sağlık Teknolojisi Uygulamalarında Düzeyler Dünyada Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Sektörü Türkiye'de Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Sektörü BÖLÜM: TÜRKİYE'DE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME İTHALATI Tıbbi Cihaz Ve Malzemeler Konusunda Sağlık Kuruluşu / Birimi Yöneticisi Üzerindeki Baskılar Türkiye'de Sağlık Kuruluşu / Birimi Düzeyinde Sağlık Teknolojisi Türkiye'de Tıbbi Cihaz-Malzeme İthalâtı: Mevcut Durum Genel Görünüm Sorunlar Sayıştay Raporu Türkiye'de Tıbbi Cihaz-Malzeme İthalâtı: Öneriler Türkiye'de Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Üretim Ve İthalâtında Sektör Araştırması 119

9 3. BÖLÜM: SAĞLIK KURULUŞLARINA / BİRİMLERİNE CİHAZ VE MALZEME SATIN ALINMASI Sağlık Kuruluşlarında / Birimlerinde Teknoloji Yönetimi Sağlık Kuruluşlarına / Birimlerine Cihaz Ve Malzeme Satın Alınmasında Taleplerin Değerlendirmesi Sağlık Kuruluşlarına / Birimlerine Cihaz Ve Malzeme Satın Alınmasında Fizibilite Araştırması Sağlık Kuruluşlarına / Birimlerine Cihaz Ve Malzeme Satın Alınmasında 'Fayda' Araştırması Bakım, Onarım, Ayar Denetimi Ve Risk Yönetimi 162 EK 181 Araştırma Soruları 183 KAYNAKLAR 199 ŞEMALAR, ÖRNEKLER Şema 1: Sağlık Kuruluşlarında Ayar Denetimi Örnek Akış Şeması 179 Örnek : Talep Değerlendirme Süreç Yürütme Bilgi Notu 134 Örnek : Talep Değerlendirme Süreci Form: 1 Başlangıç Formu 136

10 YÖNETİCİ ÖZETİ 1. GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR Sağlık teknik ve teknolojisi uygulamalarında kullanılan donatım ve ilâç türü nesnelere ilişkin olarak genel kabul gören, gelişmiş ve yerleşmiş bir terminolojimiz olmadığından, terminoloji birliğinin sağlanması için bazı kavramların tanımlanması ve açıklanması zorunlu görünmektedir. Teknik, bir amaç için, belli bilgi ve becerilerin, gerektiğinde belli nesnelerle birlikte uygulandığı işlem, yöntem, süreç anlamını içerir. Teknoloji, bir amaç için, belli teknik bilgi, işlem, yöntem ve süreçlerin, doğrudan veya belli nesnelere uyarlanarak, bir bütünlük içinde uygulanması olarak tanımlanabilir. Sağlık insangücü tarafından sağlık hizmeti üretmek amacıyla kullanılan Sağlık Teknikleri'nin tümü şöyle gruplandırılabilir: 1- Herhangi bir donatım ve ilâç kullanılmayan, salt kişisel bilgi ve beceriye dayalı teknikler, 2- Donatım türü nesnelerden yararlanılan teknikler, 3- İlâç türü nesnelerden yararlanılan teknikler, 4- Bu tekniklerin birkaçından bir arada yararlanılan karma teknikler. Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknolojik Nesneler: A- Donatım (equipment): İlâç dışında tüm teknolojik nesneler 1- Malzeme / Gereç (device): Özel bir kullanım için gerekli olan donatımlar. a- Alet / Araç (instrument): Teknolojik takım, cihaz ve tertibatlar *- Takım (tool): El aletleri *- Cihaz / Makine (apparatus / machine): Karmaşık yapılı aletler

11 *- Buluş / Tertibat (contrivance / mechanism): Takım ve cihaz grubu b- Diğer Malzemeler / Parçalar (item): Alet olmayan yardımcı malzemeler 2- Diğer Donatım ve Sistemler: Malzeme olmayan teknolojik donatım B- Diğer Nesneler: İlâç (drug) ve benzerleri, şeklinde gruplandırılabilir. GÜNÜMÜZDE BİLİM, TEKNOLOJİ VE SAĞLIK TEKNOLOJİSİ Gelişmiş ve genel olarak ileri teknolojik düzeye sahip ülkelerin, çoğunlukla, hem bilim ve teknoloji ile ilgili genel tavırlarında ve hem de sağlık teknik ve teknolojileri konusunda, kontrollü ve düzenli bir yönetim politikası uygulamakta oldukları; buna karşılık, gelişmekte ve gelişmemiş olan ülkelerin kullanıcıların baskılı talebi, kaynak darboğazları, idarecilerin politikasızlık ve bocalamalarından oluşan bir başıboşluk ve karmaşa içinde bulundukları görülmektedir. Teknoloji, üretimi yapan ülkelere bağımlılığa yol açabilmesi sebebiyle stratejik bir güçtür. Türkiye'nin de dâhil olduğu ülkeler grubu için tek olumlu çözüm yolu, bilim-teknoloji-sanayi yeteneğinin yükseltilmesinden geçmektedir. GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE BİLİM VE TEKNOLOJİ Türkiye teknoloji bakımından, büyük ölçüde ileri teknolojili ülkelere (dışa) bağımlı durumdadır. Bilim ve teknoloji çok kısıtlı olarak üretilmektedir. Türkiye'de TÜBİTAK'ın kuruluşu ve I.BYKP'ından bu yana 45 yıl geçmesine, 1983 yılından bu yana kabul edilen üç adet Bilim ve Teknoloji Politikası, beş adet (V, VI., VII., VIII., IX.) Kalkınma Planı, bunlara ait "Özel İhtisas Komisyonu" raporları, yirmiyi aşkın "Yıllık Program" olmak

12 üzere elli kadar kanuna karşın belirlenen hedeflerin hiçbirine ulaşılamamış olduğu görülmüş, bir sonraki çalışmada veriler ve hedefler aynen, yeni bir süre için tekrarlanmış, yeni araştırmalar yapılmamış, bazı ifadeler bile yıllar önceki dokümanlardan kelime kelime aktarılmıştır. Birkaç büyük kuruluş dışında teknoloji üretimi genelde son derece sınırlıdır. Teknoloji ithalâtı düzensiz ve uyarlanmamış olduğundan dağınık, bütünlükten uzak ve teknolojiyi özümseyip yeniden üretmeye de elverişsizdir. Türkiye'de hemen her alanda görülen genel iyileştirme ihtiyacına ek olarak, bilim ve teknoloji alanında kalıcı, rasyonel ve kendi ihtiyaç, şart, imkân, altyapı, bünye ve gerçeklerimize uygun, gerçek anlamda "millî bilim ve teknoloji politika"mızı geliştirip, gereklerini ve kurumlaşmasını uygulamaya koymak üzere harekete geçecek birikime henüz ulaşılamamış olunmasıdır. Ancak, bu sonuç üzücü olsa da, henüz ümitsiz değildir. Gerekli ortam sağlandığında icat, yeniden üretme ve adaptasyon yollarıyla teknoloji üretip geliştirebilecek başlangıç koşullarına sahip bulunduğumuz, ayrıca iyi bir araştırmayla ortaya çıkabilecek, fazlaca bilinmeyen, memnuniyet doğuracak bir sanayi potansiyelimizin mevcut bulunduğu söylenebilir. DEVLET POLİTİKALARININ GEREKLİLİĞİ Devletin yeni rolü ekonomik, toplumsal, kurumsal, siyasal çerçevenin yeniden biçimlenişinde başlıca etkili faktörlerden biri hâline gelen teknolojinin yönetimi konusunda belirginleşmiştir. Devlet bilim ve teknoloji yönetiminin politikasını üretir ve uygular hâle gelmelidir. Bilim ve teknoloji politikalarının uygulanabilmesi için, her ülkede bilimsel ve teknolojik önlemlerin yürütüleceği, eşgüdümlü çalışacak kurumsal yapı, sistem ve mevzuat oluşturulmalıdır.

13 DÜNYADA TIBBİ CİHAZ VE MALZEME SEKTÖRÜ Diğer sahalarda olduğu gibi, sağlık teknik ve teknolojilerine dayalı sağlık donatımlarının (tıbbi cihaz, malzeme, ilâç) keşfi ve yayılması da, çoğu zaman değişimin kargaşasını birlikte getirmektedir. Olaya daha sakin ve bilimsel bakma imkânı gecikebilmektedir. Ülkelerin pek azmin bilinçli ve sistemli, kontrollü ve düzenli bir sağlık teknolojisi politikası yürüttüklerini söylemek mümkündür. Kaynakları daha bol, sağlık hizmetleri daha gelişmiş olan ülkeler kaynakların ihtiyaçlara daha verimli olarak tahsisinde ve halka sunulan sağlık hizmetlerinin seviyesini yükseltmekte daha başarılı olabilmektedirler. Kaynakları daha kısıtlı, ihtiyaçları daha fazla olan ve bu sebeplerle harcamalarında daha tutarlı davranması gereken ülkelerin sağlık yöneticilerinin daha çok rastgele tavırlar içinde bulundukları gözlenebilmektedir. Başkalarının tecrübelerinden kısmen ve imkân bulunabildiğince yararlanmakla yetinme yönünde bir tutumla genellikle, ileri ülkelerde gördükleri gelişmeleri olduğu gibi alıp kullanmak tarzında bir "politikasızlık" olmaktadır. Bir ülkenin bir teknik ve teknoloji hakkında yaptığı değerlendirmeler, diğer ülkelerin farklı özellikleri ve ihtiyaçları sebebiyle tam olarak yararlanılamayıp, sadece genel olarak "hiç yoktan iyidir" yaklaşımıyla, mümkün olduğu kadar kullanılabildiğine göre, ihtiyaç duyulan şey, kendi yapısına uyam bulmak, bunun için de, önce, kendi yapısını "bilmek"tir. Sürekli ithalât içinde olmak, ülkeyi bilim ve teknoloji geliştirmekten alıkoyarak bağımlı bir pazar hâlinde tutmakta, sektörler arası birlik kurulamamakta, bilim-sanayi işbirliği gerçekleşememektedir. Ar-Ge yerine ithalât yoluyla edinme hem pahalılığa hem de teknolojik geriliğe yol açabilmektedir.

14 Ayrıca - Cihazların işletme materyali, malzemeleri ve yedek parçaları stratejik değerdedir. Hem bağımlılık doğmakta, hem de dikte edilen fiyata boyun eğmek zorunlu olmaktadır. - Yabancı firmaların yerel temsilcileri yetersiz ve sorumsuz olabilmektedir. - Kişi başına işlem sayısı ve gereksiz kullanım artırmaktadır. - Sağlık hizmetleri pahalı ve eşitsiz dağılımlı hâle sokulmaktadır. - Yeni sağlık teknik ve teknoloji uygulamalarının maliyet, fayda, etkililik, güvenilirlik, verimlilik, kârlılık güvenlilik ve risklerinin değerlendirilmesi, tüm ülkeler için büyük ilgi toplayan, çok önemli bulunan birer sağlık politikası konusudur. - Yeni teknolojik uygulamaların fayda, yan etki ve zararları, çoğu zaman zaten iyi bilinmemekte, bilimsel gelişmenin düzeyi, bütün sorulara cevap verecek birikime ulaşamamış bulunmaktadır. - Teknolojik gelişmeler hakkında ihtiyacı olanların kolayca ulaşabilecekleri yeterli teknik, mali, tıbbi bilgiler çoğu zaman mevcut değildir. - Yöneticiler ve kullanıcılar, gerçek ihtiyaçlarını belirleyememekte, buna rağmen kendilerini kaçınılmaz bir satın alma yarışının içinde bulabilmektedirler. - Değerlendirme faaliyetlerinin doğrudan doğruya kendisinin "güvenilebilirliği" de önemli bir konudur. Bu kısır döngüyü kırmanın yolu, başlangıç noktasını değiştirerek, bilim ve teknolojide gelişmeyi sağlamak olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla - Bir genel teknoloji "geliştirme" politikasına, - Buna imkân bulunamıyorsa, öncelikle bir "değerlendirme-düzenleme" politikasına sahip olmak, - Bunun için gerekli altyapı ve kurumlaşmayı sağlamak, - Teknoloji transferi ve özümseme politika ve sistemler kurmak ile işe başlayarak, teknoloji "geliştirebilir" yapıları oluşturup, kararlılık ve güçlülükle çalıştırmaya başlamakta düğümlenmiş görünmektedir.

15 TÜRKİYE'DE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME SEKTÖRÜ Türkiye'de sağlık donatımlarında politikasızlık, kaynaksızlık, israf, yanlış kullanım, uygulamaların özünü oluşturmaktadır. Toplam sağlık harcamaları içerisinde tıbbi cihaz, alet ve sarf malzemelerinin payının oransal olarak artmakta olduğu bilinmektedir. Türkiye'de sağlık donatımlarıyla ilgili teknik ve teknolojileri geliştirip uygulayan veya hiç olmazsa bu konuda düzenli ve kontrollü politikalar yürüten değil, hazır bulduğunu genellikle rastgele alıp kullanan bir uygulama görülmektedir. Türkiye, tıbbi cihaz, alet ve malzemelerde teknolojik olarak önemli ölçüde dışa bağımlıdır. Bazı temel sarf malzemeleri haricindeki pazar, genellikle ithalâta dayalıdır. Tıbbi cihazların hemen tümü, tıbbi alet ve malzemelerinin büyük kısmı ithal edilmektedir. Tıbbi donatım ithalâtımız hızla artmakta, ihracatımız oransal olarak düşmektedir. Sektördeki firma sayısında son yıllarda artış görülmekte, ancak, üretim ve ihracat yapan firma sayısının sınırlı olduğu gözlenmektedir. Sektörün ithalâta dayalı olarak devam etmesinin ana sebepleri iç pazarın kamu alımları ağırlıklı yönlendirilmesi ve bu yönlendirmenin pazarı süreksiz ve güvensiz kılması, alımlarda ithalâtın teşvik edilmesi sonucu iç üreticinin pazar bulamama endişesi, üretim için gerekli alt yapı maliyetlerinin yüksekliği, gerekli teknoloji ve bilgi birikimine ulaşma zorlukları, kalifiye eleman bulma güçlüğü ve maliyetinin yüksekliği, büyük ve çok uluslu şirketlerle uluslararası rekabette güçlükler, yerli üretimin bu güçlükleri aşabilecek özel teşviklere sahip olmaması olarak sıralanmaktadır. Sürekli ithalât içinde olmak ülkeyi bilim ve teknoloji geliştirmekten alıkoyarak bağımlı bir pazar hâlinde tutmakta, sektörler arası birlik ve bilim-sanayi işbirliği gerçekleşememektedir.

16 Ar-Ge yerine ithalât yoluyla edinme hem pahalılığa hem de teknolojik geriliğe yol açabilmektedir. Dövize bağlı satın almalar darboğaz yaratabilmektedir. Kırk yılı aşkın süre içinde resmen hedeflenen mütevazı başlangıç hedeflerinin dahi tam anlamıyla gerçekleştirilemediği görülmektedir. Sonuç olarak hemen tamamıyla dışa bağımlı, ithalâta dayalı, düzensiz ve kontrolsüz bir uygulama devam etmekte, yakın zaman için çok fazla ümit verici gelişme beklenilememektedir. Orta ve uzun vadede oluşabilecek olumlu gelişmeler bakımından beklenti sürmektedir. 2. TÜRKİYE'DE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME İTHALÂTI MEVCUT DURUM Genel Görünüm Türkiye'de genel ve sağlık teknoloji yönetimlerinin mevcut durumu ile sağlık kuruluşlarında birim teknoloji yönetiminde ve tıbbi cihaz malzeme ithalâtında görülen mevcut durum paralellik göstermektedir. Ülkelerin, Türkiye'nin de içinde olduğu büyük çoğunluğu, sağlık donatımı ve ilâçta dışa bağımlıdır. Türkiye tıbbi cihaz ve malzeme sektörünün net ithalâtçı konumu bulunmaktadır. Sektörün ithalâtı 2003 yılında 646 milyon ABD Doları değerindeyken 2007 yılında 1.6 milyar ABD Doları aşmıştır. Sektörün ihracatında olduğu kadar ithalâtında da önemli artış görülmekte ancak, ihracatın ithalâtı karşılama oranı yüzde 10 seviyesinde bulunmaktadır. ABD, Almanya, Japonya, İtalya, Çin, Hollanda, İrlanda, Malezya sektörün en çok ithalât yaptığı ülkelerdir.

17 Tıbbi cihaz ve malzeme sektörünün içindeki alt ürün gruplarından tıbbi aletler ithalâtının ilk sırada geldiği görülmektedir yılında 390 milyon ABD Dolarına yakın bir ithalât gerçekleştirilmiştir. Tıbbi cihazlar ürün grubu ithalâtta ikinci sırayı almaktadır. Bu ürün grubunun 2007 yılı ithalâtı 337 milyon ABD Doları civarında olup bir önceki yıla göre yüzde 31 Tik ithalât artışı göstermiştir. İhracat ve ithalât ürün grupları incelendiğinde ihracatımızın daha çok yüksek Ar-Ge, mühendislik ve know-how gerektirmeyen ürünler, buna karşın ithalâtın ise yüksek Ar-Ge, teknolojik yenilik, mühendislik bilgisine daha çok ihtiyaç duyulan ürünler olarak olduğu görülmektedir. Türkiye tıbbi cihaz ve malzeme sektörünün ithalatındaki ilk on kalem. Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre, yıllar içindeki değer büyüklükleri değişmekle beraber şöyledir: Tıbbi Aletler, Tıbbi Cihazlar, X-Ray Malzemeleri, Şmnga-İğne ve Katheteıier, Oftalmik Aletler, Laboratuar Malzemeleri, Dişçiliğe Mahsus Alet ve Cihazlar, Yara Kapama Ürünleri, Latex Tek Kullanımlık Sarf Malzemeleri, Gazlı Bez-Pamuk ve Bandajlardır. Sorunlar Ar-Ge'ye dayalı yerli üretim yapma ve satın alma yerine genellikle uygulanan ithalât yoluyla edinme, hem pahalılığın hem de teknolojik geriliğin temel sebeplerinden ve sonuçlarından biri olmaktadır. Bilgi ve sistem eksiklikleri sebebiyle, sağlık kuruluşları hemen her zaman, teknolojik konularda yönlendirilmiş satın almalar yapmaktadırlar. Sağlık teknolojisi ile ilgili donatım satın alınmasında ülke, kurum veya kuruluş boyutunda bir planlama ve standardizasyon genellikle söz konusu olmamaktadır.

18 Kuruluşlar kendileri için gerekli olanı ve en uygun seçeneği tespit edebilecekleri, benzer ürünler arasındaki farkları öğrenebilecekleri gerçek ve gerekli bilgilere ulaşma imkânlarına da, hem genel anlamda ve hem de kuruluşlar boyutunda, çoğunlukla sahip olamamaktadırlar. Bu donatımların, savaş sanayisinden sonraki en kârlı endüstri dalı olması ve satıcıların taksit, kredi, leasing, kur-işlet-devret, bağış + malzeme satışı gibi cazip satış ve finansman teknikleriyle kolayca satış yapabilmeleri de çok etkili unsurlardır. İthal donatımlar satın alındıktan sonra işletme / sarf materyali, malzemeler ve yedek parçalarında yabancı üreticiye bağımlılık doğurmakta, dikte edilen fiyatla satın alınması zorunlu olmakta ve bu sebeple uygulama stratejik nitelik kazanmaktadır. Gerekli standart düzenlemelerin yokluğu sebebiyle, aynı amaca yönelik olarak ithal edilen / satın alınan çok sayıda donatımın, pek çok farklı nitelik, tip ve markada olması bunların işletim, bakım, onarım, yedek parça, ayar denetimlerinde vb. gibi konularda aksama, zorluk ve karmaşa yaratmakta, israfa yol açmaktadır. Sektörle ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge gibi mevzuatta yapılan sürekli değişiklikler bıkkınlık, karmaşa ve benzeri olumsuzluklar yaratmaktadır. Sektör harcamalarını nakit olarak ve çoğu zaman dövizle yaparken, sattıkları malın bedelini taksitle, faiz vb. almadan uzun vadelerle, TL olarak tahsil edebilmekte, tüm kayıpları üstlenmek zorunda kalmakta, bu sebeple gelecek planlaması yapamamaktadırlar. Ödemeler hızla normalleştirilmelidir. Satış sonrası hizmetler kullanıcıyı son derecede çaresiz bırakabilmekte, bu hizmetler özellikle donatımlar için çok yetersiz kaldığından, ürün kaderine terk edilmekte, zorunlu Türkçe prospektüs ve el kitapları dahi verilmemekte.

19 tıbbi donatım ve alet mezarlıkları oluşmaktadır. Şartnamelere koyulan bakım-onarım ve yedek parça temini garantileri, bazen firmaların uymaması, bazen de kullanıcının bu hizmeti mutlaka ücretsiz almak istemesi sebebiyle yerine gelemeyebilmektedir. Yedek parça sıkıntısı yaygındır. Her türlü yedek parçanın stoklan ması genellikle mümkün olmadığından, donatımlar onarım için uzun süre bekleyebilmektedir. Yurt dışı firmaların yurt içi temsilcileri, çoğunlukla yetersiz ve sorumsuz davranabilmekte, bu ortam sorunlara ve israfa yol açmaktadır. Çoğunluğu ithal edilen tıbbi donatımın Türkiye temsilcisi olan firmalar genellikle bunların bakım ve onarımını yapabilecek veya geçerli / gerekli teknik bilgileri verebilecek nitelikte teknik kadrolara sahip değildirler. Firmalar çeşitli sebeplerle, teknik hizmet alt yapılarını sağlam bir şekilde geliştirmekten kaçınmakta, buna eklenen hızlı teknoloji değişimi ve yetkili temsilci firma değişiklikleri sebebiyle, uzun vadeli ve güçlü destek hizmeti örgütü kuram ay abi 1 mektedi rler. Destek hizmetlerinin eksikliği ciddi bir darboğazdır. İleri ve karmaşık teknolojili donatımlarda kullanıcıların eğitilmesi çoğunlukla satıcı firma tarafından üstlenilmekte, ancak firmalar bunu her zaman gerektiği şekilde yerine getirememektedir. Bu da donatımın gerektiği gibi kullanılmamasına, sağlık kuruluşuna ve hastaya yönelik olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Yabancı satıcı firmalar kendilerine pazar yaratabilmek için, çeşitli ülkelerde teknik hizmetlerde çalışacak mühendis, teknisyen ve tekniker yetiştirmeye, firmalar kurmaya destek verip, bu amaçla eğitim programları oluşturmaktadırlar. Uluslararası kuruluşlar da bunları desteklemektedir. Ancak, pek çok ülke bu eğitim ve servis hizmetlerinin sağlanması ön şartını büyük

20 bir ciddiyetle takip eder ve bu yolla çok sayıda yetişmiş insangücüne sahip olurken, Türkiye bu imkândan da yeterince yararlanmak gayretinde görünmemektedir. TÜRKİYE'DE TIBBİ CİHAZ-MALZEME İTHALÂTI: ÖNERİLER Sağlık donatı ml arıyla ilgili çeşitli ortamlarda ve resmi yayınlarında tıbbi cihaz ve malzeme ithalâtımızla ilgili özel önlemler yer almaktadır. Bu bölüme kadar ele alınan Türkiye'nin tıbbi cihaz ve malzeme ithalatıyla ilgili mevcut durum ve sorunlardan çıkarılabilecek temel öneri, insan sağlığı ve kısıtlı sağlık mali imkânları yönünde, en düşük maliyetle en yüksek verimi sağlayacak olan en "iyi" sonuçları verebilmesi için, sağlık teknik ve teknolojilerinin "KONTROLLÜ VE DÜZENLİ BİR SİSTEM" içerisinde üretim ve/veva ithal edilerek kullanılmalarını sağlayacak YÖNETİM POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLİP ETKİLİ OLARAK UYGULANMASInın, kaçınılmaz bir gereklilik olduğudur. Türkiye Bilim Ve Teknoloji Politikasının uygulanması ölçüsünde "Türkiye Sağlık Teknolojisi Politikasının da gelişeceği beklenir. Bu gereklilik, ekonomik bakımdan zengin ve sağlık hizmetleri bakımından ileri olan ülkelerden daha çok, Türkiye gibi gelişmekte olanlar ile geri kalmış diğer ülkeler için, genel sağlık hizmetlerinin planlamasının ve sunulmasının başarısı bakımından da bir kaçınılmazlık olmaktadır. Sektöre girişin hiçbir kurala ve yasal düzenlemeye tabi olmaması üzerinde sektör yetkililerince önemle durulmakta, mesleği icra edenlerin bir eğitimden geçmesi ve hukuken sorumluluk sahibi olmalarının gerekliliği savunulmaktadır. Meslek örgütlerinin güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Sektörde meslek örgütleri dernek, federasyon ve işveren sendikası biçiminde örgütlenmiş olup, yasal olarak, üye olma zorunluluğu yoktur.

21 Bu sebeple Türkiye'de tıbbi cihaz ve malzeme sektörünün sorunlarını çözümlemek için başta gelen temel yapısal çözüm önerileri olarak - Meslek Kanunu'nun çıkarılması, - İlâç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (İTCK) kurulması, - Sektöründe faaliyet gösteren firmaların üretici, ithalâtçı, servis sağlayıcı ve bayi olmak üzere İTCK'den lisans alma zorunluluğu getirilmesi ve bu lisansın belirli sürelerle yenilenmesi, - Sektörde çalışan kalifiye personelin yeterliliklerinin tanımlanması, yetiştirilmeleri ve istihdamları için Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliği yapılması gereği üzerinde durulmaktadır. Globalleşmenin yarattığı sorunlara daha güçlü karşı koyabilmek için sektör firmalarının kooperati fle ş me s i ve kurumsal birlikler aracılığıyla daha büyük sermayeler oluşturmaları değerlendirilmelidir. Alsatçı tipi satış faaliyetlerine son verilmelidir. Primer ve yataklı sağlık hizmeti birimlerinde kullanılacak standart tıbbi cihazlar listesi belirlenmelidir. Üretildiği memlekette ve gelişmiş ülkelerde kullanım izni olmayan cihazlar ithal edilmemelidir. İhalelerde eşit kalitedeki yerli ürüne, ithal ürünlerle eşit şans ve bazı öncelikler tanınmalıdır. İthalâtta ithalâtçı değil üretici firma garantisi aranmalıdır. Yerli ve ithalâtçı üreticiler ve satıcı firmaların performans sicilleri tutulmalıdır. Satıcı firmaların montaj, personel eğitimi, yedek parça, bakım, ayar denetimi, onarım, yenileme gibi sorumlulukları ve teknik servis garantileri

22 mevzuatla düzenlenmeli, yanlış, yetersiz ve aksak hizmetlerden sorumlu tutulmalıdırlar. 3. SAĞLIK KURULUŞLARINA / BİRİMLERİNE CİHAZ VE MALZEME SATIN ALINMASI SAĞLIK KURULUŞLARINDA / BİRİMLERİNDE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Sağlık kuruluşlarında ve bütün birimlerinde genel hizmet veya teşhis ve tedavi amacıyla, demirbaş veya sarf nitelikli pek çok genel donanım, tesisat, sağlık donatımı kapsamında cihaz ve malzeme ile ilâç, vb. türünde teknolojik ürün, sürekli olarak ve büyük miktarlarda kullanılmaktadır. Bunlarla ilgili olarak devamlı bir ihtiyaç duyma-satın a 1 m a -kur m a - d e p o 1 a m a - d a ğ 111 m - kullanım-tüketim ve yeniden ihtiyaç duyma işlemleri çemberi yürütülmektedir. Sağlık kuruluşlarında (birimlerinde) teknolojik harcamalar iki amaçla yapılabilir: - Hizmet sunumunu etkileyen asıl teknolojik harcamalar, - Sağlık hizmetlerinin verilmesi sırasında ihtiyaç duyulan ve sağlık teknolojileri dışında kalan (asansör, sıhhi tesisat, mutfak, çamaşırhane, kalorifer, elektrik donanımı vb. gibi) diğer ek teknolojik unsurları sağlamaya yönelik harcamalar. Satın alma sırasında, özellikle yatırım nitelikli donatımlar (özellikle cihaz ve malzeme) için fizibilite, fayda, talep değerlendirmesi gibi seçim çalışmalarının önemli bir yer tutması beklenir. Ülke ve kuruluş sağlık teknolojisi yönetimi gelişmiş olan ülkelerde, talep değerlendirmesi konusunda pek çok kural, kılavuz, düzenleyici işlem ve

23 danışman kurum bulunmaktadır. Bu olanakları kullanan sağlık kuruluşu yönetimleri çok daha doyurucu ve yararlı talep değerlendirme sistem ve süreçleri uygulayabilmekte, kurumsal ve toplumsal yararı en iyi (optimum) düzeye ulaştırabilmektedirler. Gelişmiş ülkelerde ayrıca bakanlıklar, bazı yerel yönetimler, meslek kuruluşları, birlik ve dernekler, araştırma kuruluşları, üniversiteler, yardım kuruluşları, gönüllü çalışan kuruluşlar, sigorta kuruluşları, büyük sağlık kuruluşları, üreticiler, özel sektör araştırma ve danışma şirketleri, bağımsız araştırmacı ve danışmanlar, bu amaca yönelik özel kuruluşlar ve kütüphaneler, yayınevleri, dergiler, gazeteler, zamanlı yayınlai', raporlar, hastahane arşivleri çok zengin araştırma ve başvuru kaynakları toplarlar, kullanıma sunarlar, duyururlar. Ancak, her satın alıcı kuruluşun, sağlık teknolojilerinin yarar ve zararları konusunda kendisinin bir bilimsel araştırma yapması söz konusu olamaz. İzin vermeye yetkili kuruluşların yeterli incelemeyi yapmış olduğuna güvenmek ve tedbirli bir ihtiyat payı bırakmakla yetinebilirler. Bu sebeple yöneticilerin, ihtiyaç ve imkân dengelerinin zorlamasını da dikkate alan başka metotlar kullanarak, talep değerlendirme ve karar vermede - En yüksek hasta yararının özellikle sağlanacağı, - En yüksek kurumsal maliyet-etkililiğin sağlanacağı, - En yüksek toplumsal / sosyal yararın sağlanacağı, - İlgili tüm tarafların erken dönemden itibaren değerlendirmelere katılacağı, - Açık, tarafsız, etki altında kalmayan somut değerlendirmelerin yapılacağı, - Bunlara dayalı olarak kararların alınacağı kendilerine has ve düzenli bir süreç uygulamaları gereği ortaya çıkmaktadır.

24 Taleplerin Değerlendirilmesi Süreci İhtiyaç duyulan yeni cihaz, malzeme, hizmet vb. ile ilgili istek yetkili idari birime iletildiğinde, bu talebin değerlendirilmesinde ve satın alma isteğinin kabul veya ret kararının alınmasında farklı usuller geliştirilebilir ve uygulanabilir. Yukarıdaki süreci ve üç alam da içeren çok alanlı (multidisipliner), düzenli ve kontrollü bir değerlendirme çalrşması, Örgütlenme ve Başlangıç safhalarına ek olarak, şu bileşenlerden oluşabilir: - Tıbbi Yönün Değerlendirilmesi Bileşeni: Talep edilen ürünün klinik, epidemiyolojik ve bilimsel açılardan anlamlı, doğru, güvenilir ve güvenli olup olmadığı, faydalılık araştırması, sınırlılıkları gibi konuların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, - Toplumun Değerlendirilmesi Bileşeni: Toplumun bu cihaz ve malzemenin sağlayacağı hizmete ihtiyacının olup olmadığı, nüfus yapısı, hizmetin etkililiği, kapsayabileceği alan, yerel ekonomik yapı, sermaye sağlama imkân ve şartları, hukuki ve idari düzenlemeler, izinler, diğer hizmet sunucuları, rakipler ve iş birliği imkânları gibi, ürünün başarısını etkileyebilecek olan: dış faktörlerin, diğer seçenekler de dikkate alınarak değerlendirilmesi, - Kuruluşun / Birimin Değerlendirilmesi Bileşeni: Cihaz ve malzemenin (ürünün) kullanılmasıyla ilgili alan, kullanım yararı, kuruluşun görevi, gelecekle ilgili planlarla tutarlılığı, önceki stratejik ve iş planlarıyla uyumluluğu, hizmetin kalitesine ve yürütülmekte olan diğer çalışma ve araştırmalara etkileri, kaynakların yeterliliği, personel ve eğitim ihtiyaçları, nitelikli yeni personeli çekme gibi uygulama konularının seçenekli olarak değerlendirilmesi.

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-17-1 YAYIN NO: KB: 2909 - ÖİK: 747 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz.

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Müsiad Cep Kitaplığı: 23 ISBN 978-975-7215-73-8 Önsöz 1988 yılında yayınlanan ilk Basel uzlaşışının

Detaylı