AZERBAYCAN BANKACILIK SİSTEMİNİN FİNANSAL ANALİZİ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZERBAYCAN BANKACILIK SİSTEMİNİN FİNANSAL ANALİZİ: 2006-2011"

Transkript

1 JOURNAL OF QAFQAZ UNIVERSITY- ECONOMICS AND ADMINISTRATION Volume 1, Number 1 Pages UOT AZERBAYCAN BANKACILIK SİSTEMİNİN FİNANSAL ANALİZİ: Qahir MİKAYILOV, Şəhriyar MUXTAROV Qafqaz Üniversitesi Bakü / AZERBAYCAN ÖZET Bağımsızlığının ilk yıllarında bir yandan siyasi istikrazsızlık, diğer yandan savaş olması Azerbaycan ekonomisini kaosa sürüklemiştir yılında siyasi istikrar sağlandıktan sonra yürütülen ekonomik istikrar politikaları ekonominin hızla gelişmesine neden olmuştur. Ekonominin temel taşlarından olan bankacılık sektörü yapılan yasal düzenlemeler sonucu hem gelişmiş, hem de reel sektörün gelişmesinin önemli aktörlerinden olmuştur. Bankacılık sektöründe güven diğer sektörlere göre daha önemlidir. Bu çalışmada sağlanan ekonomik gelişmelerin sürdürülmesini sağlayacak bankacılık sektörünün son altı yıldaki mali durumu analiz edilmiştir. Analizde sektörün bilânço büyüklükleri ve finansal oranları incelenmiştir. Yapılan analizler sonucu bankacılık sektörünün ekonomik gelişmeye paralel olarak sağlıklı geliştiği tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Bankacılık, finansal analiz, finansal oranlar, karlılık, Azerbaycan bankacılık sistemi. FINANCIAL ANALYSIS OF AZERBAIJAN BANKİNG SYSTEMI: ABSTRACT During the first years of independence, both political instability and Armenian hostile invasion brought about deep recession for the Azerbaijan economy. After obtaining political stability in 1994, with implementing the relevant policies economy started to recover. One of the main cornerstones of the economy, banking sector, as a result of adequate the legal steps, not only developed but also provide strong ground for the real sector for developing. Confidence in banking sector is relatively more important. As banking sector is crucial for sustainability of already gained economic development, in this study, last six years of financial situation of the banking sector is analyzed. On the analysis, balance sheet volumes and financial ratios have been investigated. As a conclusion of this research, it has been determined that with the economic development banking sector expands in healthy direction. Key Words: Banking, financial analysis, financial ratio, profitability, The banking system of Azerbaijan. AZƏRBAYCAN BANK SİSTEMİNİN MALİYYƏ ANALİZİ: XÜLASƏ Müstəqilliyin ilk illərində bir yandan siyasi stabilliyin olmamması, digər yandan Qarabağ müharibəsi Azərbaycan iqtisadiyyatını xaosa sürükləmişdir cü ildə siyasi sabitlik əldə edildikdən sonra həyata keçirilən iqtisadi sabitlik siyasətləri iqtisadiyyatın sürətlə inkişafına səbəb olmuşdur. İqtisadiyyatın ən önəmli qismini meydana gətirən bank sektoru qanundakı dəyişikliklər nəticəsində həm təkmilləşmiş,həm də real sektorun inkişafına töhvə vermişdir. Bank sektoruna olan etimad digər sektorlara nisbətən daha əhəmiyyətlidir. Bu çalışmada iqtisadi inkişafı davam etdirəcək bank sektorunun son altı ayda maliyyə vəziyyəti analiz edilmişdir. Analizdə sektorun balans böyüklükləri və maliyyə əmsalları araşdırılmışdır.edilən analizlər nəticəsində bank sektorunun iqtisadi inkişafa paralel olaraq sağlam şəkildə böyüdüyü müəyyən olmuşdur. Açar Sözlər: Bank, finans analizi, malyyə uçot dərəcəsi, mənfəətlilik, Azərbaycan bank sistemi. Giriş Ülke ekonomisinin önemli bir kısmını bankacılık sektörü oluşturmaktadır. Bu nedenle bankacılık sektöründeki başarı ve gelişmeler iktisadi gelişmeyi doğrudan etkilemektedir. Dünyada yapılan bazı çalışmalarda genel olarak bankacılık sektöründeki başarısızlıkların ülke ekonomilerindeki makroekonomik çevrenin zayıf olduğu dönemlerde ortaya çıktığını göstermektedir. Dolayısıyla bankacılık 75

2 Qahir Mikayılov, Şəhriyar Muxtarov sektöründe gösterilen performansın düşük veya yüksek olması tüm iktisadi birimler açısından önemlidir. (Duman ve Unsal, 2005, s.1.) Kendilerine özgü misyonları olması ile beraber genellikle, diğer ticari işletmeler gibi kar sağlama amacı ile faaliyette bulunan bankaların geçmiş verileri incelenerek geleceğe yönelik planların yapılması için, finansal analiz edilmesi en yaygın ve anlamlı yoldur. Çalışmanın iki belirgin boyutu vardır. Birincisi, teorik olarak Azerbaycan bankacılık sektöründeki gelişmeleri araştırmak, ikinci ise, sektörün son 6 yıllık finansal analizini yapmaktır. 1. Azerbaycan'da Bankacılık Sistemi Merkezi planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçen ekonomilerdeki ilk düzenlemeler bankacılık alanında olmakta ve bu ekonomiler tek banka sisteminden iki kesimli banka yapısına geçmektedirler. Azerbaycan da benzer bir yol izlemiş, serbest piyasa ekonomisine geçme yolundaki en önemli adımlardan birisini oluşturan bankacılık ve merkez bankacılığı konusundaki düzenlemeleri geciktirmeden yürürlüğe koymuştur. Bununla da birinci kesimde merkez bankası, ikinci kesimde ise ticari bankaları olmakla beraber iki kesimli banka sistemi oluşmuştur. (Akdiş, www. kisi.gediz.edu.tr, ) Yeni oluşmuş Azərbaycan banka sisteminin yapısı Azerbaycan Cumhuriyet Merkez Bankası (ACMB), Bankalararası Döviz Piyasası, devlet ve özel bankalardan teşkil olunmaktadır. Şekil 1. Azerbaycan Bankacılık Sektörünün Yapısı Kaynak: (26 Eylül 2011) 1.1. Merkez Bankası 18 Ekim 1991 yılında bağımsızlığını elde eden Azerbaycan Cumhuriyeti, daha bağımsızlığını elde etmeden 25 Mayıs 1991 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ekonomik Bağımsızlığının Esasları Hakkında Kanun la bankacılık sistemi ve merkez bankacılığı ile ilgili hukuki alt yapıyı oluşturmuştur. Bu kanunda bağımsız bankacılık sistemi, milli paranın tedavülü, merkez bankasının yetkileri ve statüsü belirlenmiştir. Buna göre merkez bankası; para tedavülü, kredi ve döviz işlemleri konusunda devlet politikasını yürüten, bankacılık faaliyetlerini düzenleyen bir üst emisyon idaresi olarak tanımlanmıştır. (Aras, 2006, s.17) Serbest piyasa ekonomisine geçişin ilk yıllarında, bankacılık sisteminin gerekli oluşumu sağlayamamasından dolayı, bankalar üzerinde güçlü bir kontrol ve denetim uygulaması da olmamıştır. Hukuki boşluklardan yararlanan banka sayısı hızla artmıştır. Kurulan bu bankalar genellikle spekülatif faaliyetlerde yoğunlaşmışlardır. 11 Şubat 1992 tarihli Cumhurbaşkanı fermanıyla Sovyet döneminden kalma Sanayi ve İnşaat Bankası ile Tarım ve Sanayi Bankası yerine Azerbaycan Merkez Bankası oluşturulmuştur. 7 Ağustos 1992'de merkez bankası kanunu kabul edilmiştir. 1 Ocak 1994'te Manat ülkenin tek ödeme aracı olarak ilan edilmiştir. (Memmedov, 1997, s.12) 12 Kasım 1995'de kabul edilen ilk anayasanın 19. maddesinde paraların tedavüle bırakılması veya tedavülden çıkarılması hukukunun merkez bankasına ait olduğu bir kez daha tasdik edilmiştir. Böylece 1992'de kurulan merkez bankası 1995 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Finans dünyasında gelişen yeniliklere uyum sağlamak, ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak amacıyla 26 Aralık 2002'de yeni ferman imzalanırken, bunun esasında 10 Aralık 2004'de merkez bankası hakkında kanun yürürlüğe girmiştir. 12 Fasıl ve 66 maddeden ibaret olan yeni kanun, merkez bankasının hukuki du- 76

3 Azerbaycan bankacılık sisteminin finansal analizi: rumunu, maksat ve fonksiyonlarını, devlet kurumları arasındaki yeri ve rolünü daha kesin olarak belirlemektedir. Ayrıca bankanın sorumlulukları ve faaliyetlerini yerine getirirken şeffaflığı arttırıcı önemli mekanizmalar dikkate alınmaktadır. (Aras, 2006, s.18) Yeni kanun, para ve kur politikalarının belirlenerek hayata geçirilmesi, ödeme sisteminin düzenlenerek geliştirilmesi, bankacılık denetimlerinin başlatılması, devletin uluslararası altın ve döviz rezervlerinin idare edilmesi gibi merkez bankasının yerine getirdiği fonksiyonlarda etkinlik sağlayıcı imkânlar oluşturmuştur. 30 Mart 2004'de yürürlüğe giren Bankalar Yasası'nda da uluslar arası standartlara uyulmaya çalışılmıştır. Bir yandan Basel prensiplerine tam uyum sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan ülke bankacılığının itibarını arttırıcı yeniliklerle mevduat ve kredi sahiplerinin çıkarlarının daha iyi korunmasına zemin hazırlanmıştır Ticari Bankalar Haziran-Temmuz 1996'da kabul edilen yeni yasalarla ülkede bankacılık sisteminin çağdaşlaştırılması ve kredi teşkilatlarının geliştirilmesi imkanı oluşturulmuştur. Yeni yasaya göre, bankacılık sisteminin gelişmesi için, yeni bankaların kurulması ve eski bankaların faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için asgari sermaye şartı öngörülmüştür. Merkez Banka'nın 23 Aralık 1997 tarihli ve 010/991 sayılı resmi yazısında bankaların asgari sermayesinin 2001 yılına kadar dolara yükseltilmesi öngörülmüştür. Günümüzde hem faaliyette olan, hem de yeni açılacak bankalar için söz konusu rakam, asgari sermaye şarttır. Serbest piyasa ekonomisinde bankaların yapması gereken tüm fonksiyonlar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bankacılık mevzuatında dikkate alınmıştır. Faaliyette bulunan ticari bankalar mevzuat belirtilen tüm fonksiyonları yapmaktadırlar. (Mihmandarlı, 1993, s.25) Aralık 2011 itibariyle 1 devlet, 43 ( 20 yerli ve 23 yabancı) özel sermayeli toplam 44 banka ve 666 şube bulunmaktadır Devlet Bankaları Azerbaycan'da devlet ihtisas bankaları ilk olarak 1988 yılından itibaren kurulmaya başlamıştır. O dönemde SSCB'de kurulan Agrop rombank, Promstroybank, Sberbank, Vneshe konombank ve Zhilstroybank gibi devlet bankaları Azerbaycan'da şubelerini açarak faaliyette bulunmuşlardır. Bunlardan Zhilstroybank adını taşıyan ve konut yapımını finanse etmeyi üstlenen bankanın şubesi 1990 yılında tasfiye edilmiş, diğerleri ise bağımsızlıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet bankaları olarak faaliyetlerini sürdürmüşler. (Varış, 1992, s.95) 2000 yılında Afroprombank. Promstroybank ve Sberbank birleşerek BUS Bank (Birleşik Universal Bank) kurulmuş ve 29 Ocak 2005 tarihinde ismi "Kapital Bank" olarak değiştirilmiş ve daha sonra bu banka 2008 yılında özelleştirilmiştir. Günümüzde Beynelhalk Bank, tek devlet bankası olarak faaliyetini sürdürmektedir Beynelhalk Bank 1992'de eski SSCB Vneshekonombank'ın şubesi olmaktan çıkarak, bağımsız bir devlet bankası olmuştur. Devletin döviz işlemlerini yönetmek, dış ticareti geliştirmek, döviz kurunun istikrarını korumak ve devletin dış işlemlerini yürütmek gibi görevleri bulunan banka ülke dışında muhabir hesaplar açabilmektedir. Türkiye'de 10 bankada muhabir hesabı vardır. Kuruluşunun ilk yıllarında mevduat kabul etmesi ve kredi vermesi yasaklanmış, sonradan ise devlet kuruluşlarına döviz kredileri verebilme yetkisi kendine tanınmıştır. (Memmedov, 1999, s.206) Beynelhalk Bank BADP'de (Bankalararası Döviz Piyasası) aktif rol üstlenmektedir. Yabancı bankalar BADP'de işlemlerini ancak Beynelhalk Bank aracılığı ile yürütebilirler. Ayrıca, kuruluşunun ilk yıllarında devletin döviz rezervlerinin muhafazasını da bu banka yapmıştır. Beynelhalk Bank 21 Ekim 1997 tarihinde Avrupa Uluslararası Ödeme Sistemi'ne (Master 77

4 Qahir Mikayılov, Şəhriyar Muxtarov card, Eurocard) dahil olmuştur. Beynelhalk Bank sadece Azerbaycan'ın değil, bütün Kafkasların en büyük bankası özelliğini taşımaktadır. Bankanın aktifleri milyon manat olup, %51'i Maliye Bakanlığı'na aittir. Bankanın16'si Bakü'de olmak üzere 38 şubesi, Moskova'da ise temsilciliği vardır Özel Bankalar Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 1992 yılında "Bankalar ve Bankacılık Faaliyetleri Hakkında Kanun"un kabul edilmesinden sonra özel ticari bankaların kurulmasına izin verilmiştir. Merkez Bankası'nın ticari bankalara ilk yıllarda açtığı düşük faizli krediler sermaye yeterliliği olmayan bankaların hızla artmasına neden olmuş ve 1994 yılında sayıları 210'a çıkmıştır. 1995'te Merkez Bankası, bankaların faaliyetleri ve denetimi konusunda bazı düzenlemelere gitmiştir. Bu yıldan itibaren özel ticari bankalara açılan düşük faizli krediler durdurulmuştur. Özel ticari bankalar Merkez Bankası'nın denetim ve teftişine tabi bulunmaktadır. Özellikle de 1995'ten sonra bu denetim ve gözetimin arttığı görülmektedir. Son yıllarda bu bankaların asgari sermaye miktarının aşamalı olarak artırılması, buna örnek olarak gösterilebilir Azerbaycan Bankalararası Döviz Piyasası Azerbaycanda döviz piyasaları 1993 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Döviz işlemleri Bakü Bankalararası Döviz Borsası (İnterbank), Müteşekkil Bankalararası Döviz Piyasası (Non-İnterbank) ve Serbest Bankalar arası Döviz Piyasası kanalıyla yürütülmektedir. Azerbaycanda döviz işlemleri 21 Ekim 1994 yılında kabul olunan "Döviz İşlemlerinin Düzenlenmesi Hakkında" kanunla düzenlenmektedir. (Memmedov, 2011, s.541) Bakü Bankalararası Döviz Borsası 1994 yılında faaliyete başlamıştır. Sözkonusu borsada bankalar alış ve satışlarını Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası' nın belirlediği kur üzerinden yapmaktadırlar. Bu piyasada satış miktarı ve kur tamamen Merkez Bankası'nın kontrolündedir. Yapılan alışlar spot valörle bankaların Merkez Bankası veya Azerbaycan Beynelhalk Bank nezdnindeki hesaplara aktarılmaktadır. Yabancı bankalar borsada işlemlerini Beynelhalk Bank aracılığı ile yapmak zorundalar. (Selçuk, 2004, s. 51) Ayrıca bankalar Müteşekkil Bankalararası Döviz Piyasası ve Serbest Bankalararası Döviz Piyasası gibi ikincil piyasalarda da spot veya forward döviz içlemleri yapabilirler. Bu piyasalarda Merkez Bankası piyasayı alıcı ve ya satıcı olarak düzenlemektedir. (Selçuk, 2004, ss ) 2. Azerbaycan Bankacılık Sektörünün Mevcut Durumu ve Finansal Analizi Serbest piyasa ekonomisine geçişin ilk yıllarında Azerbaycan'da bankacılık sektörünün oluşmasından dolayı, bankalar üzerinde güçlü bir kontrol ve denetim olmamamktaydı. Hukuki boşluklardan yararlanan ticari bankalar hızla artmıştır. Kurulan Bankalar genellikle spekülatif işlemler yapmaktaydı. Gerek banka sermayesinin artırılması gerek de gerekli kanunlar çıkarılarak banka sektörünün etkin bir şekilde dentlenmesi bankaların saylarının azalmasına sebeb olmuştur. Tablo 1. Azerbaycan'da Faaliyette Bulunan Bankalar Yıllar Kamu Özel Yabancı Toplam Kaynak: ACMB, Statistik Bülleten, (12/2011), s.51. Son zamanlar banka sayılarında düşüş olsada, ekonominin finansal hizmetlere olan talebin karşılanması ve finansal hizmetlerin ar- 78

5 Azerbaycan bankacılık sisteminin finansal analizi: tırılması amacıyla banka şubelerinin genişlendirilmesi süreci devam etmiştir yılında bankaların 32 yeni şubesi açılmış, banka şubelerinn sayı 644'e ulaşmıştır. Yeni açılmış banka şubelerinin 16'sı Bakü dışındaki ülkenin çeşitli bölgelerinde faaliyetini sürdürmektedir. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren toplam banka şubelerinden 316'sı (49,1%) bölgelerde faaliyet göstermektedir. Bu şubelerin sayılarındaki artış bölgelerde kredi hacminin artmasına neden olmaktadır. (Azerbaycan Merkez Bankası, 2010, s.49) 2.1. Bilânço Büyüklüleri Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirmenin yolu bankalara ait temel finansal tabloları incelemektir Aktifler Azerbaycan bankacılık sektörü konsolide aktif kalemlerinin yıllarında miktarları (Milyon AZN) ve toplam aktifteki paylarının (%olarak) gelişimi Tablo 2'de gösterilmiştir. Tablo 2. Azerbaycan Bankacılık Sektörü Konsolide Aktiflerinin Gelişimi. Likit Aktifler Krediler Donuk Aktifler Diğer Aktifler Toplam Aktifler Milyon(AZN) % Milyon(AZN) % Milyon(AZN) % Milyon(AZN) % Milyon(AZN) % , ,0 60,3 230,8 6,1 324,7 8, ,0 100, ,02 14, ,2 69,6 472,30 7,02 593,19 8, ,72 100, ,1 13, , ,77 7,75 825,92 8, , , ,1 73,4 836,1 7,2 955,2 8, ,2 100, , ,0 68,4 1070,0 8, , ,8 100, ,6 14, ,1 67, ,8 10, ,8 8, ,18 100,0 Kaynak: ACMB, Statistik Bülleten, (12/2011), s.54. Tablo 2'den görüldüğü gibi, Azerbaycan bankacılık sektörünün konsolide aktiflerinin değerleri yılları itibariyle hem reel, hem de nominal olarak artmıştır. Aktiflerin iki kaleminde: likit aktifler ve krediler kalemlerinde önemli değişimler oluşmuştur. Likit aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yıllarında %25'ten %11,2'a azalırken, 2011 yılında %14,3'e yükselmiştir. Kredilerin payı ise, inceleme döneminde %60,3'den % 67,2'e kadar düzenli olarak yükselmiştir. Likit değerlerin krediye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması bankacılık sektörünün daha etkin çalıştığını göstermektedir Pasifler Azerbaycan bankacılık sektörü konsolide pasifleri yıllarında miktarları (Milyon AZN), pasif kalemlerinin toplam pasifler içindeki paylarının (%olarak) gelişimi 3 nolu tabloda gösterilmiştir. Tablo 3. Azerbaycan Bankacılık Sektörü Konsolide Pasiflerinin Gelişimi. Mevduat Mevduat Dışı Kaynaklar DiğerPasifler Öz Kaynaklar Toplam Pasifler Milyon % Milyon % Milyon % Milyon % Milyon % ,1 59,1 536,3 19,5 205,4 5,4 603,3 16, ,0 100, ,94 51, ,15 25,58 469,51 6, ,11 16, ,72 100, ,09 39, ,5 31, ,29 12, ,7 16, , ,4 36, ,9 38,4 888,9 7, ,0 17, ,2 100, ,3 38, ,5 38,7 814,9 6, ,1 16, ,8 100, ,4 46, ,0 30,52 806,3 5, ,5 17, ,18 100,0 Kaynak: ACMB, Statistik Bülleten, (12/2011), s.54. Azerbaycan bankacılık sektörünün toplam pasifleri inceleme döneminde miktar olarak 3.778,0'ten ,18 milyona kadar artmıştır. Aktiflerde olduğu gibi, pasiflerin de iki kaleminde, Mevduat ve Dış Kaynaklar kalemlerinde önemli değişmeler olmuştur. Mevduatların miktarının yükselmesine rağmen, toplam pasifler içindeki payı %59,1'dan %46,80'e düşmüştür. Mevduat dışı kaynaklar pasifler içindeki payı aynı dönemde %19,5'den %30, 79

6 Qahir Mikayılov, Şəhriyar Muxtarov 52'e çıkmıştır. bu da, bankaları artan kredi taleplerini topladıkları mevduatlarla karşılayamadıkları için, ulusal ve uluslararası mali kuruluşların kaynaklarlna yönelmesine neden olmuştur Azerbaycan Bankacılık Sektörünün Finansal Oranlara Göre Analizi Oran analiz; genel olarak işletmelerin mali durumunun ve faaliyet sonuçlarının, finansal açıdan yeterli olup olmadığını saptamak ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmeye yönelik, mali tablolarda yer alan hesaplar arasındaki ilişkilerin ve bunların yıllar içindeki gelişimlerinin incelenmesidir. Çalışmada kullanılan rasyolar; sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite yeterliliği ve karlılık olmak üzere dört grupta toplanarak aşağıda Tablo 4' te verilmiştir. Sözkonusu oranlar yardımı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın internet sayfasında yayımlanan Aylık İstatistik Bültenler ve yıllık raporlarda yer alan veriler kullanılarak Azerbaycan bankacılık Sektörü Değerlendirlmiştir. Tablo 4. Azerbaycan Bankacılık Sektörü'nün Finansal Oranları. Sermaye Yeterliliği Özkaynaklar / Toplam Pasifler (Özkaynak + Kar)/(Mevduat + Mevduat Dışı Kaynaklar) Aktif Kalitesi Toplam Krediler / Toplam Aktifler Donuk Aktifler / Toplam Aktifler Ayrılan Kredi Karşılığı / Toplam Aktifler Takipteki Krediler / Toplam Krediler Likidite Yeterliliği Likit Aktifler / Toplam Aktifler Likit Aktifler / ( Mevduat + Mevduat Dışı Kaynaklar) Karlılık Net Dönem Karı / Ortalama Toplam Aktifler (ROA) Net Dönem Karı / Ortalama Özkaynaklar (ROE) Faiz Gelirleri-Faiz Giderleri/ Toplam Aktifler (NIM) ,0 16,3 15,7 17,2 16,3 17,02 20,3 21,3 21,8 26,1 22,4 23,4 60,3 69,6 69,6 73,4 68,4 67,2 6,1 7,0 5,6 7,2 8,1 10,1 4,6 1,5 2,5 1,1 1,3 0,9 12,1 8,1 4,5 3,9 5,4 6,6 18,7 19,9 17,7 11, ,3 48,4 39,0 51, ,4 18,4 1,7 2,6 2,9 2,8 1,2 1,12 12,8 23,5 22,6 19,4 8,6 6,62 6,1 5,4 6,8 4,9 3,8 3,6 Sermaye yeterliliği, hemen her şirket için önemlidir. Ancak konu finansal aracılar ve özellikle bankalar olduğunda, sermaye yeterliliğinin önemi daha da artmaktadır. Bunun en önemli nedeni, kuşkusuz tüm finansal aracılar gibi bankaların da finansal kaldıraç etkisini diğer şirketlere göre çok yüksek oranda kullanmasıdır. Günümüzde sermaye yeterliliği, hemen her ülkenin bankacılık mevzuatında yer alan ve asgari ölçüleri tanımlanmış bir oran niteliğine bürünmüştür. Bu oranın, bankanın çeşitli nedenlerle başarısızlığa uğraması halinde bir güvence olarak görülmesi nedeniyle; BASEL Bankacılık Denetleme Komitesi tarafından 2001 yılında hazırlanan Yeni Basel Sermaye Anlaşması çerçevesinde, eski sermaye yeterliliği standartlarının yetersizliğinden ötürü düzenlenmiştir. (Tunay, 2005, s.302) Birçok ülke gibi Azerbaycan'da da bu düzenleme ile belirlenen kriterler bankaların mali yapılarının sağlamlığı için bir ölçüt olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kısaca BASEL Kriterleri denilen, bu sermaye yeterliliği oranları Merkez Bankası tarafından %12 olarak belirlenmiştir. Tablo 4'ten görüldüğü gibi Özkaynaklar/Toplam Pasifler oranı inceleme döneminde yaklaşık %16-%17 civarında gerçekleşirken, (Özkaynak+Kar)/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar) oranı ise %20,3 ile %26,1 aralığında değişmiştir. Aktif Kalitesi, bankaların gelir kazandıran faaliyetlerinin performansları üzerindeki rolü ve önemi açıktır. Bu itibarla, banka aktiflerinin kalitesi özellikle de gelir getiren aktiflerin kalitesi önem kazanmaktadır. Kuşkusuz bu anlamda, banka kredileri öne çıkmaktadır. Kredilerin geri dönmemesi, yani geri ödememe riski [default risk]; verilen kredinin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Bankaların aktif kalitesini ölçmek amacıyla çok sayıda finansal oran geliştirilmiştir. Bunlar çeşitli şekillerde ve detaylı bir biçimde ak- 80

7 Azerbaycan bankacılık sisteminin finansal analizi: tif kalitesini ölçmeye dönüktür. Temelde krediler olmak üzere kazanç getiren aktiflerin toplam ve ayrı ayrı olarak toplam aktiflere bölünmesi sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca kanuni ve ihtiyari karşılıkların sorunlu kredilere bölünmesiyle kredi karşılık gücü adı verilen orana ulaşılmaktadır. Azerbaycan bankacılık sektörünün Ayrılan Kredi Karşılığı/Toplam Aktifler oranı döneminde %4,6'dan %1,1'e, Takipteki Krediler/Toplam Krediler oranı, %12,1'ten % 3,9'a düzenli olarak gerilemiş fakat 2010 yılında tekrar yükselişe geçmişler. Likidite, aktif-pasif yönetiminin en temel ve önemli konularından birisidir ve bankaların karşı karşıya kaldıkları risklerin en başında gelmektedir. Bankaların olası mevduat çekilişlerine karşı derhal ödemeye hazır yeterli nakdi tutmaları gerekmektedir. Likidite yetersizliklerinin, bankaları iflasa kadar götürebilecek ciddi sorunlara ve finansal başarısızlıklara yol açabilir. Bankalar, gerek kanuni düzenlemelerle mecburi olarak gerekse yönetsel gerekliliklerle gönüllü olarak kanuni ve ihtiyari karşılıklar (birinci ve ikinci rezervler) ayırmakta ve likidite yetersizliklerinin doğuracağı risklerden korunma çabası sergilemektedirler. (Tunay, 2005, s.307) Azerbaycan bankacılık sektörünün Likit Aktifler / Toplam Aktifler oranı aynı dönemde %11,2 ile %19,9 aralığında, Likit Aktifler / (Mevduat + Mevduat Dışı Kaynaklar) oranı ise, %15 ile %48,4 aralığında iniş çıkışlı seyir izlemiştir. Karlılık oranları, genelde bankaların performansları; aktiflerin getirisi (ROA), öz kaynakların getirisi (ROE) ve net faiz marjı (NIM) olmak üzere üç unsura göre ölçülmektedir. Bankaların ROA oranları diğer sanayi ve hizmet şirketlerine nispeten daha düşük olduğu görülmektedir. Bankacılık sektörünün analiz döneminde bu oran 2006 yılında %1,7 iken 2009 yılında %2,8 yükselmiş, 2010 yılında %1,2'e ve 2011 yılında ise, 1,12'e gerilemiştir. Grubun ikinci oranı ROE banka hissedarlarının yatırdıkları her 1 birime karşı ne kadar getiri sağladıklarını ifade etmektedir ve ROA' ya paralel olarak, yıllarında %12,8' den %23,5'e yükselirken, 2008 yılından itibaren düşme eğilimi göstermiş ve 2011 yılında %6,62'e kadar gerilemiştir. Net faiz marjı olarak tanımlanan (Faiz Gelirleri-Faiz Giderleri/Toplam Aktifler) oranı dönemi boyunca düzensiz olarak değişmiş ve 2008 yılından itibaren sürekli bir şekilde düşüş yaşayarak 2011 yılında 3,6 değerine gerilemiştir. Sonuç Kendilerine has misyonları ve yapıları bir yana bırakılırsa, özde diğer ticari işletmeler gibi kar sağlama hedefine yönelik olarak çalışan bankaların geçmiş verileri incelenerek geleceğe yönelik planların yapılması için, finansal analiz edilmesi en yaygın ve anlamlı yoldur. Çalışmanın iki belirgin boyutu vardır. Birincisi, teorik olarak Azerbaycan bankacılık sektöründeki gelişmeleri araştırmak, ikinci ise, sektörün son 6 yıllık finansal analizinin yapılmasıdır. Gerek Sovyetler İttifakından yeni ayrılmanın, gerekse Karabağ Savaşı'nın etkisiyle 1995 yılına kadar ciddi sıkıntılar yaşayan Azerbaycan ekonomisi, bu tarihten itibaren önemli istikrar politikaları uygulamaya başlamıştır. Hayata geçirilen istikrar politikaları sonucunda 1996 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan ekonomik gelişim 1998 sonuna kadar hızla devam etmiştir. Uzak Doğu ve Rusya krizlerinden etkilenmekle beraber, petrol fiyatlarındaki artışlarla 2000'li yıllarda ciddi ekonomik büyüme oranlarına ulaşılmıştır. Azerbaycan ekonomisi, gerek ekonomik büyüme, gerek makroekonomik disiplin, gerekse yeniliklere açık olma konusunda önemli başarılar sergilemektedir. Elbette geçiş sürecinde yaşanan bazı problemler olmuştur. Ampirik çalışmalar da göstermektedir ki; liberalize edilmiş bir finansal sistem, finansal baskının olduğu ekonomilere göre daha etkili 81

8 Qahir Mikayılov, Şəhriyar Muxtarov ve ekonomik gelişmeye daha çok katkı sağlamaktadır. Bununla beraber, bir rejimden diğerine geçilirken (özellikle kontrollü bir finansal sistemden, piyasaya merkezli bir sisteme doğru), yeni davranış kalıplarının öğrenilmesi ve yeni kurumların biçimlenmesi gerektiği için istikrarsızlıklar olabilmektedir. Azerbaycan yönetiminin ülke ekonomisinin modernizasyonu için; petrol gelirlerini petrol dışı sektörlerde sürekli kalkınma potansiyelinin dönüşümü amacıyla kullanarak rekabete dayalı bir ekonomik sistem oluşturarak halkın yaşam standardını yükseltmek gibi hedefleri benimsemiştir. Merkez Bankasının uygulayacağı politikalarda makro ekonomik istikrarı sağlayıcı uygulamaların önemini daha da arttırmış bulunmaktadır. Aksi takdirde hedeflenen dönüşümün sağlanması mümkün gözükmemektedir. Merkez Bankası uyguladığı politikalarda ve belirlediği hedeflerde bunun öneminin hep göz önünde bulundurmuştur. Uygulanan istikrar politikalarının başarılı olmasında bankacılık sektörünün sağlıklı faaliyet göstermesi önemli faktörlerdendir. Bu açıdan çalışmada, sektörün son altı yıldaki finansal durumu merkez bankasının verileri kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analiz sonucu sektörün aktif ve pasiflerin değeri 2006 tarihinde 3,8 milyar iken, 2011 tarihinde 14,2 milyar AZN'e kadar yükselmiştir. Likit aktiflerin değerleri yaklaşık olarak, 2,1 kat artmasına rağmen, toplam aktifler içindeki payları azalmıştır. Ekonomideki canlanma kredi taleplerini artmasına neden olmuştur. Bu artış değer olarak yaklaşık 4 kat gerçekleşirken, toplam aktiflerdeki payı sadece %8 olmuştur. Donuk ve diğer aktifler kalemlerinde değer olarak artışların olmasına rağmen, toplam aktiflerdeki ağırlıkları pek fazla değişmemiştir. Bankacılığın en temel görevi fon fazlası olanlardan mevduat olarak topladıkları fonları fon ihtiyacı olanlara kredi olarak kullandırmaktır. Bu bakımdan, mevduatlar bankaların pasiflerdeki en önemli kalemlerden biridir. Çalışmada yapılan analiz döneminde sektörün bu kalemi yaklaşık olarak 2 kat artmasına rağmen, pasiflerdeki payı yaklaşık olarak %12 oranında azalmıştır. Bankacılık sektörü kredilerdeki talepleri toplanan mevduatlarla karşılayamadığı için, oluşan açığı kapatmak için, bankaları ulusal ve uluslararası mali kurumların kaynaklarına yöneltmiştir. Bunu sonucu olarak sektörün pasiflerdeki mevduat dışı kaynaklar kalemini artırmıştır. Bankaların denetimi Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılmaktadır. Azerbaycan Merkez Bankası gelişmiş ülke tecrübelerinden de yararlanarak aldığı kararlarla bankacılık sektörünün gelişmesinde önemli aktör olmaktadır. Son Küresel Krizle beraber Bankacılık Sektörünün çok çiddi şekilde denetlenmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda yapılan son düzenlemelerin sektörün performansı, etkin gözetimi ve denetimi üzerine odaklandığı görülmüştür. Uluslararası standartlar açısından Azerbaycan Merkez Bankası'nın getirdiği kriterlerle bankacılık sektörü risk yönetimi, sermaye yeterliliği konusunda yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Sermaye yeterliliği rasyosu Merkez Bankası tarafından %12 olarak belirlenmiştir. Bankaların sermaye yeterliliği yasalarda ön görülen düzeyin altına düşmesi durumunda, bankaların durumu düzeltmesi için belli bir süre verilerek sıkı bir gözetim altına alınmaktadır. Verilen sürede durum düzeltilmezse, bankalara Merkez Bankası tarafından ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu da, sektörün sermaye yeterlilik oranlarının yüksek olmasına neden olmuştur. Son dönemlerde reel sektördeki gelişmeler kredi talebini artırmış ve bankaların kredi değerlendirmelerinde daha seçici olmasını sağlamıştır. Bankaların bu davranışı aktif kalitesinin yükselmesine neden olmuştur. Bankalar bulundurdukları fonları daha etkin kullanmalarının sonucu olarak, likidite oranlarında düşüşler olmuştur. Aynı zaman da, per- 82

9 Azerbaycan bankacılık sisteminin finansal analizi: formans göstericileri olan, karlılık oranları genel olarak artmıştır. KAYNAKÇA 1. ACMB, Statistik Bülleten, (12/2010). 2. AKDİŞ Muhammet, "Azerbaycan'da Bankacılık ve Mali Kurumlar", makdis/ en/2012/02/20/azerbaycanda-bankacilik- ve- mali-kurumlar/, (14 Ekim 2011). 3. Azerbaycan Merkez Bankası, Yıllık Rapor 2010, Bakü, ARAS O.Nuri,SULEYMANOV Elçin(2010), Azerbaycan İqtisadiyyatı, Şərq-Qərb mətbəəsi, Bakı. 5. Aras, O., & SULEYMANOV, E. (2012). Azerbaycan'In Ekonomik Yenden Yapılanma Ve Kalkınmasında Türk Müteşebbislerin Yeri Ve Önemi (The Role and Importance of Turkish Entrepreneurs ın Economic Development and Reconstruction of Azerbaijan). Available at SSRN MEMMEDOV Saleh,(1997) Bank İşi, Azerbaycan Neşriyatı, Bakü. 7. MEMMEDOV Zahid (1999), "Türk Cumhuriyetlerinde Bankacılık Sistemi ve Türkiye ile Ticari İlişkilerin Geliştirilmesinde Bankacılığın Önemi", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:114, İstanbul. 8. MEMMEDOV Zahid Farruh (2011), Bank Faaliyetleri, Azer Neşriyyat, Bakı. 9. MİHMANDARLI Nuran (1993), Azerbaycan, ITO Yayın No.1993/15, 2. Baskı, İstanbul, 10. SELÇUK Hasan (2004), "Azerbaycan'da Bankacılık", Hasan SELÇUK (Ed.), Yeni Yüzyılda Azerbaycan'ın Sosyo-Ekonomik Yapısı içinde (43-70), Tasam Yayınları, İstanbul. 11. TUNAY Batu (2005), Finansal Sistem Yapısı, İşleyişi, Yönetim ve Ekonomisi, Birsen Yayınevi, İstanbul. 12. ÜNSAL Aydın, DUMAN Sibel (2005), "Türkiye' deki Bankaların Performanslarının Temel Bileşenler Yaklaşımı ile Karşılaştırmalı Analizi", VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, negi.org/bildiriler/o1s1.pdf, ( ). 13. VARIŞ Meral (1992), 'BDT'de Finansal Yapının Dünü ve Bugünü', BDT ve Orta Asya Türk Cum huriyetleri, İSO Yayın No: 1992/11, İstanbul s1.pdf, , 15. k_icmal/30_09_2008/cedvel_1.pdf, ( ), 16. k_icmal/30_09_2008/cedvel%209.pdf, ( ), 17. k_icmal/12_31_2007/cedvel_1.pdf, ( ), 18. k_icmal/12_31_2007/cadval_9.pdf, ( ), 19. k_icmal/01_01_2006/cedvel1.pdf, ( ), 83

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 GENEL BİLGİLER Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi Şube Tahran İran da kurulu Bank Mellat ın Türkiye de

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GÖRE DIŞ KIRILGANLIK Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P (1) Dış Likidite Rasyosu: Toplam Dış Finansman İhtiyacı/(Cari Alacaklar

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2013-2017 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2016 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,,

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

Bankacılık, Aralık 2014. Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 4 Şubat 2015

Bankacılık, Aralık 2014. Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 4 Şubat 2015 Bankacılık, Aralık 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 4 Şubat 2015 2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09

Detaylı

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul)

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul) 6. Konut Piyasası 16 yılında Türkiye ekonomisinde görülen yavaşlama konut piyasası gelişmelerinde de görülmektedir. Konut fiyat gelişmelerine bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2013 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılında da büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün Bilanço Büyüklüğünün

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 08.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

tcmb nin kararları ve bankalar

tcmb nin kararları ve bankalar Ömer Faruk Çolak ofc1962@yahoo.com EKONOMİMASASI tcmb nin kararları ve bankalar GİRİŞ Bugün yine tartışılan sektör konumuna gelen bankacılık sektörü, 2001 yılı krizi sonrası getirilen önlemlerle bilanço

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2015 YILI III. DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015-30.09.2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Maslak

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I-Giriş... 2 II- Mali Kuruluşlar... 3 III. Genel Yönetim... 6 1 I-Giriş Son yıllarda uluslararası kuruluşlar

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Haziran 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı