TİCARET ORGANİZASYONLARI DAİRESİ. 5 Haziran 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARET ORGANİZASYONLARI DAİRESİ. 5 Haziran 2012"

Transkript

1 TİCARET ORGANİZASYONLARI DAİRESİ 5 Haziran 2012

2 SUNUM PLANI Daire Yap s Personel Yap s Dairenin Görevleri ve Yürütülen Faaliyetler -Ticaret Heyetleri -Al m Heyetleri -Özel Nitelikli Al m Heyetleri - Sektörel Ticaret Heyetlerinin Koordinasyonu - Önem Arz Eden Di er Hususlar

3 Organizasyon emas Ticaret Organizasyonlar Dairesi Ba kanl Ticaret Heyetleri ubesi Tan t m Faaliyetleri ubesi Al m Heyetleri ubesi

4 Organizasyon emas Ticaret Organizasyonlar Dairesi Ba kanl Ticaret Heyetleri ubesi Tan t m Faaliyetleri ubesi Al m Heyetleri ubesi Hatice Karadeniz- ube Müdürü T. Funda Demirel- ube Müdürü Mükerrem Aksoy- DT Uzman Ayhan Bozkurt- DT Uzman Deniz Koray Tunçel- hracat Geli tirme Uzman Selçuk Oktay- DT Uzman Yard mc s Ahmed Numan Özyurt- DT Uzman Yard mc s Ongan Bahad r- Mühendis

5 T CARET ORGAN ZASYONLARI DA RES BA KANLI I T CARET HEYETLER

6 T CARET HEYETLER Resmi ve özel sektör temsilcilerinin kat l m yla Potansiyel pazar niteli indeki ülkelere yönelik ihracat m zda art sa lanmas hraç ürünlerimizin tan t lmas Yurtd nda distribütörlük ve acentelik verilmesi, ticari ba lant lar kurulmas amaçlar yla Bakanl m z koordinasyonu, T M organizasyonu ve hracatç Birlikleri taraf ndan Genel Ticaret Heyeti Programlar gerçekle tirilmektedir.

7 T CARET HEYETLER Resmi ve özel sektör temsilcilerinin kolektif kat l m yla Bakanl m z taraf ndan organize edilen ve Türkiye nin Hedef Ülkelere yönelik tan t m n sa lamay ve söz konusu ülkelerle d ticareti artt rmay amaçlayan Ticaret Heyeti programlar, önemli bir d ticareti geli tirme organizasyonu olarak uygulanmaktad r.

8 T CARET HEYETLER HEDEF ÜLKE Geleneksel d pazarlar m z dahil, d ticaretimizin henüz istenilen seviyeye ula mad, ancak orta ve uzun vadede ihracat m z artt rabilme imkan mevcut genel olarak potansiyel arz eden ülkeler olarak belirlenmektedir.

9 T CARET HEYET PROGRAMLARININ AMAÇLARI Potansiyel mü teriye ula lmas, sipari al nmas Acenta, temsilci ve da t c bulunmas Üretim ve pazarlama için i birli i ve ortak yat r m olanaklar n n ara t r lmas Sektörel bazda bilgi edinilmesi ve ara t rma yap lmas Gidilen ülkenin i kültürünün tan nmas Türkiye nin ekonomik ve ticari potansiyelinin tan t lmas Resmi gündem konular nda ve i adamlar n n kar la t klar sorunlar n çözülmesinde ilerleme sa lanmas

10 T CARET HEYETLER N N ORGAN ZASYON YAPISI KOORD NATÖR - Ekonomi Bakanl ( hracat Genel Müdürlü ü) ORGAN ZATÖR - T M / hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i T CARET MÜ AV RL -T CARET ATA EL

11 T CARET HEYET PROGRAMININ A AMALARI Hedef ülke ve sektör seçimi Organizatör kurulu un belirlenmesi Ön heyet ziyareti Programa kat lacak resmi ve özel sektör heyetlerinin te kili Organizatör kurulu ve Ticaret Mü avirli ince sürdürülen haz rl klar Ticaret Heyetinin gerçekle tirilmesi

12 T CARET HEYET PROGRAMI B LG LEND RME SEM NER Heyetin hedef ülkeye ula t ilk gün ak am, Ticaret Mü avirince, görev yapt ülkeye ili kin bir sunum yap lmaktad r. FORUMU Her 2 ülke Bakanlar nca aç l konu malar n n yap lmas Ev sahibi ülkenin bir üst düzey bürokrat taraf ndan ülkelerinin ekonomik ve ticari potansiyeli, gümrük ve yat r m mevzuat hakk nda bir sunum Türkiye deki son ekonomik geli meler ve ülkemizin ticari potansiyeli hakk nda teknik heyet ba kan taraf ndan yap lan sunum

13 T CARET HEYET PROGRAMI F RMALAR ARASI K L GÖRÜ MELER Heyette yer alan her Türk firmas na bir masa tahsis edilerek, hedef ülkeden muhatap i adamlar ile görü meleri organize edilmektedir. Program n ikinci gününde fabrika - tesis ziyareti konulmaktad r. HEYET BA KANININ RESM GÖRÜ MELER Heyet ba kan ziyaret kapsam nda resmi görü meler gerçekle tirmektedir.

14 2008 YILINDA GERÇEKLE T R LEN T CARET HEYETLER T CARET HEYET 1 M s r Ticaret Heyeti Ocak Hindistan Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Mart Litvanya Ticaret Heyeti 8-11 Nisan ran Ticaret Heyeti 6-8 May s Ukrayna/Odesa n aat Malzemeleri S.T.H May s Moldova Ticaret Heyeti Haziran spanya Ticaret Heyeti Haziran Beyaz Rusya Ticaret Heyeti 9-12 Temmuz 2008 TAR H 9 ÇHC-Urumçi Ticaret Heyeti 30 A ustos-5 Eylül ran Urumiye Ticaret Heyeti Ekim Polonya Ticaret Heyeti Ekim Burkina Faso Ticaret Heyeti 4-8 Kas m Azerbaycan Ticaret heyeti 3-5 Aral k Özbekistan Ticaret Heyeti Aral k 2008

15 2009 YILINDA GERÇEKLE T R LEN T CARET HEYETLER HEDEF ÜLKE ETK NL K TAR H Hindistan Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti (S.T.H.) Ocak 2009 M s r Ticaret Heyeti Ocak 2009 ran Ticaret Heyeti Ocak 2009 Suriye Ticaret Heyeti ubat 2009 Kenya-Tanzanya Cumhurba kanl Heyeti Ticaret Heyeti ubat 2009 Gürcistan Ticaret Heyeti ubat 2009 Cezayir-Fas Makine ve Aksamlar S.T.H Mart 2009 Bulgaristan Ticaret Heyeti Nisan 2009 Libya Ticaret Heyeti Nisan 2009 Suriye Cumhurba kanl Heyeti Ticaret Heyeti May s 2009 Makedonya-Kosova Ticaret Heyeti May s 2009 K rg zistan-tacikistan Cumhurba kanl Heyeti Ticaret Heyeti May s 2009 Slovakya-Çek Cumhuriyeti Otomotiv ve Yan Sanayi S.T.H Haziran 2009 ili-brezilya Mutfak E yalar S.T.H Haziran 2009 Rusya Otomotiv ve Yan Sanayi S.T.H Haziran 2009 Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurba kanl Heyeti Haziran 2009 Endonezya Ticaret Heyeti 27 Haziran-1 Temmuz 2009 Brezilya- ili Ticaret Heyeti Temmuz 2009 Güney Afrika Cumhuriyeti Makine S.T.H Temmuz 2009 Güney Afrika Cumhuriyeti Mobilya S.T.H A ustos 2009

16 2009 YILINDA GERÇEKLE T R LEN T CARET HEYETLER HEDEF ÜLKE ETK NL K TAR H Romanya Ticaret Heyeti Eylül 2009 Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Heyeti Haziran 2009 Danimarka Çorap ve ç Giyim S.T.H Eylül 2009 Libya Ticaret Heyeti 7-9 Ekim 2009 Cezayir Ticaret Heyeti Ekim 2009 Pakistan- ran Ba bakanl k Heyeti-Ticaret Heyeti Ekim 2009 ran Boya S.T.H Ekim 2009 Irak (Basra-Musul) Ticaret Heyeti Ekim 2009 Güney Afrika Ticaret Heyeti 31 Ekim-5 Kas m 2009 Ukrayna Kesme Çiçek S.T.H Kas m 2009 ili Tekstil ve Hammaddeleri S.T.H Kas m 2009 Birle ik Arap Emirlikleri G da Ürünleri S.T.H Kas m 2009 Libya Tunus Makine S.T.H Kas m 2009 Libya Ba bakanl k Heyeti-Ticaret Heyeti Kas m 2009 Güney Kore G da Ürünleri S.T.H Aral k 2009 Arnavutluk-Karada Cumhurba kanl Heyeti -Ticaret Heyeti Aral k 2009 Hollanda Ticaret Heyeti Aral k 2009 Suriye Ba bakanl k Heyeti-Ticaret Heyeti Aral k 2009

17 2010 YILINDA GERÇEKLE T R LEN T CARET HEYETLER HEDEF ÜLKE ETK NL K TAR H Katar Ba bakanl k Heyeti - Ticaret Heyeti ubat 2010 ngiltere Ba bakanl k Heyeti - Ticaret Heyeti Mart 2010 Kazakistan (Almat ) Ticaret Heyeti Nisan 2010 Yunanistan Ba bakanl k Heyeti - Ticaret Heyeti May s 2010 Brezilya-Arjantin- ili Ba bakanl k Heyeti - Ticaret Heyeti 25 May s-2 Haziran 2010 Irak-Erbil Ticaret Heyeti Haziran 2010 Azerbaycan Ticaret Heyeti Temmuz 2010 Kanada Ticaret Heyeti Ekim 2010 Azerbaycan-Nahç van Ticaret Heyeti Ekim 2010 Fas-Tunus Ticaret Heyeti 29 Kas m-3 Aral k 2010 Nijerya-Gana- Ekvator Ginesi Ticaret Heyeti Aral k 2010

18 2010 YILINDA GERÇEKLE T R LEN SEKTÖREL T CARET HEYETLER HEDEF ÜLKE ETK NL K TAR H Malezya-Tayland G da Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti (S.T.H) Ocak 2010 Yunanistan Turkish Fashion Break Atina S.T.H ubat 2010 Suriye Boya S.T.H ubat 2010 Rusya Fed. Kozmetik S.T.H Mart 2010 Almanya Otomotiv S.T.H Mart 2010 Rusya Federasyonu Otomotiv S.T.H Haziran 2010 ngiltere Kablo S.T.H Haziran 2010 Azerbaycan-Nahç van n aat Malzemeleri S.T.H Haziran 2010 Japonya Narenciye S.T.H A ustos 2010 Polonya Süs Bitkileri S.T.H Eylül 2010 Suriye Jeneratör, Trafo ve Kablo S.T.H Eylül 2010 Tataristan Otomotiv Yan Sanayi S.T.H Ekim 2010 Japonya G da S.T.H. 4-6 Kas m 2010) ngiltere Haz r Giyim ve Konfeksiyon S.T.H Kas m 2010 Kenya Mobilya S.T.H. 29 Kas m-3 Aral k 2010

19 2011 YILINDA GERÇEKLE T R LEN T CARET HEYETLER NO HEDEF ÜLKE ETK NL K TAR H 1 Kuveyt - Katar Ba bakanl k/ticaret Heyeti 9-12 Ocak K rg zistan Ticaret Heyeti 1-2 ubat Etiyopya-Tanzanya Ticaret Heyeti 8-12 Mart Rusya Ticaret Heyeti Mart Irak Ticaret Heyeti 28 Mart Hindistan Ticaret Heyeti Nisan Güney Kore Ticaret Heyeti 8-13 A ustos ABD (Seattle-San Francisco) Ticaret Heyeti A ustos M s r Ba bakanl k/ticaret Heyeti Eylül Güney Afrika Ticaret Heyeti 3-5 Ekim Libya Ticaret Heyeti 2 Kas m Libya-II Ticaret Heyeti 21 Kas m Japonya (Müst. Ba kanl nda) Ticaret Heyeti 27 Kas m-3 Aral k 14 Suudi Arabistan Ticaret Heyeti Aral k 2011

20 2011 YILINDA GERÇEKLE T R LEN SEKTÖREL T CARET HEYETLER I No ÜLKE ORGAN ZATÖR TAR H FAAL YET KONUSU 1 Cezayir KM B ubat 1 Mart 2011 Kazablanka/ FAS TH B Mart 2011 Barselona/ spanya TH B Nisan Moskova/RF ORS AD May s Almanya TK B Haziran Azerbaycan Tohum Sanayicileri ve Alt Üreticileri Birli i 3-7 Eylül Madrid/ spanya HK B Eylül ran A B Eylül 2011 Boya Tekstil Tekstil n aat-yap malzemeleri ve makineleri Haz r Giyim ve Konfeksiyon Tohum Konfeksiyon Yumurta LG L DA RE BA KANLI I Kimya Ürünleri ve Özel hracat Dairesi Ba kanl Uluslararas Rekabetçili in Geli tirilmesi Tebli i Kapsam nda Uluslararas Rekabetçili in Geli tirilmesi Tebli i Kapsam nda Uluslararas Rekabetçili in Geli tirilmesi Tebli i Kapsam nda Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Daire Ba kanl Tar m Ürünleri Daire Ba kanl Uluslararas Rekabetçili in Geli tirilmesi Tebli i Kapsam nda Tar m Ürünleri Daire Ba kanl 20

21 2011 YILINDA GERÇEKLE T R LEN SEKTÖREL T CARET HEYETLER II No ÜLKE ORGAN ZATÖR TAR H FAAL YET KONUSU 9 Ukrayna 10 Paris/ Fransa HK B Tohum Sanayicileri ve Alt Üreticileri Birli i 3-7 Ekim Paris/ Fransa Konya Sanayi Odas 12 ili- Peru Çelik hracatç lar Birli i 13 Kazan/Rusya DK B 14 Bakü/Azerbayc an 15 Nijerya OA B Türkiye Mobilya Sanayicileri Derne i 16 Erbil/Irak DK B 9-12 Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim 2011 Tohum Otomotiv Yan Sanayi Otomotiv Yan Sanayi Çelik n aat Malzemeleri A aç Mamülleri-Orman Ürünleri Mobilya Genel G da LG L DA RE BA KANLI I Tar m Ürünleri Daire Ba kanl Uluslararas Rekabetçili in Geli tirilmesi Tebli i Kapsam nda Uluslararas Rekabetçili in Geli tirilmesi Tebli i Kapsam nda Uluslararas Rekabetçili in Geli tirilmesi Tebli i Kapsam nda Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Ba kanl Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Ba kanl Uluslararas Rekabetçili in Geli tirilmesi Tebli i Kapsam nda Tar m Ürünleri Daire Ba kanl 21

22 2011 YILINDA GERÇEKLE T R LEN SEKTÖREL T CARET HEYETLER III No ÜLKE ORGAN ZATÖR TAR H FAAL YET KONUSU LG L DA RE BA KANLI I 17 Londra, ngiltere E B 1-3 Kas m 2011 Haz r Giyim ve Konfeksiyon Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri 18 Libya MM B 21 Kas m 2011 Enerji ve Elektrik Ticaret Organizasyonlar Daire Ba kanl 19 BAE - Katar MM B Kas m 2011 Do altas Maden ve Metaller Dairesi Ba kanl 20 Kenya Aral k 2011 Yurtd Pazarlama Programlar Uluslararas Rekabetçili in Geli tirilmesi Tebli i Kapsam nda 21 Rusya Tohum Sanayicileri ve Alt Üreticileri Birli i Aral k 2011 Tohum Tar m Ürünleri Daire Ba kanl 22 Abuja/N JERYA MM B Aral k 2011 Elektrik- Elektronik, Makina ve Bili im Makine, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünleri Dairesi Ba kanl 23 Bosna Hersek Tohum Sanayicileri ve Alt Üreticileri Birli i Aral k 2011 Tohum Tar m Ürünleri Daire Ba kanl 22

23 2012 YILINDA GERÇEKLE T R LEN T CARET HEYETLER NO HEDEF ÜLKE ETK NL K TAR H 1 Irak (Süleymaniye-Erbil) 2 Tunus-Libya 3 Türkmenistan 4 Gürcistan Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti 18 Ocak Ocak Ocak ubat Rusya-Rostov Ticaret Heyeti Mart Japonya Ticaret Heyeti 4-7 Nisan Çin-Urumçi Ba bakanl k/ticaret Heyeti 7-11 Nisan ABD Ticaret Heyeti Nisan Polonya 10 Kazakistan Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti May s May s 2012

24 2012 YILINDA GERÇEKLE T R LEN SEKTÖREL T CARET HEYETLER NO ÜLKE DÜZENLEYEN KURULU TAR H FAAL YET KONUSU, KAPSAMI (Sektörel Ticaret Heyeti, Yurtd Pazarlama Program, vs. ) LG L DA RE BA KANLI I 1 Almanya OA B Ocak 2012 URGE / Yurtd Pazarlama Program /Türkiye Süs Bitkileri Sekt. Orta Avrupa Pazar na Giri i Kobi ve Kümelenme Destekleri 2 K rg zistan Tohum Sanaycileri ve Üreticileri Alt Birli i ubat 2012 Sektörel Ticaret Heyeti Tar m Ürünleri 3 Fas U B ubat 2012 Sektörel Ticaret Heyeti Makina, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünler 4 Pakistan- Banglade Çelik hracatç lar Birli i 4-14 Mart 2012 URGE / Çelik Sektörünün Yurtd Pazarlarda hracat n n Art t lmas Projesi Kobi ve Kümelenme Destekleri 5 Türkiye Uluda Tekstil hracatç lar Birli i 7-10 Mart 2012 Al m Heyeti 2011/1 Pazar Ara t rmas ve Pazara Giri Deste i Hakk nda Tebli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri 6 Rusya Federasyonu Uluda Otomotiv Endüstrisi hracatç lar Birli i Mart 2012 Otomotiv ve Yan Sanayi Sektörel Ticaret Heyeti Makine Otomotiv Daire Ba kanl

25 2012 YILINDA GERÇEKLE T R LEN SEKTÖREL T CARET HEYETLER NO ÜLKE DÜZENLEYEN KURULU TAR H FAAL YET KONUSU, KAPSAMI (Sektörel Ticaret Heyeti, Yurtd Pazarlama Program, vs. ) LG L DA RE BA KANLI I 7 8 talya TK B Mart 2012 Sektörel Ticaret Heyeti Beyaz Rusya U B Mart 2012 Sektörel Ticaret Heyeti Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dairesi Ba kanl Makina, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünler 9 IRAK OA B 7-10 Nisan 2012 SEKTÖREL T CARET HEYET MADEN, METAL VE ORMAN ÜRÜNLER 10 Almanya Sakarya Ticaret ve Sanayi Odas Nisan 2012 Yurtd Pazarlama Program Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Ba kanl 11 Almanya Eski ehir Sanayi Odas Organize Sanayi Bölgesi Nisan 2012 Yurtd Pazarlama Program Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Ba kanl 12 Türkiye TH B May s 2012 Brezilya Al m Heyeti/Pazar Ara t rmas ve Pazara Giri Hakk nda Tebli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri

26 2012 YILINDA GERÇEKLE T R LEN SEKTÖREL T CARET HEYETLER NO ÜLKE DÜZENLEYEN KURULU TAR H FAAL YET KONUSU, KAPSAMI (Sektörel Ticaret Heyeti, Yurtd Pazarlama Program, vs. ) LG L DA RE BA KANLI I 13 Finlandiya AK B May s 2012 Sektörel Ticaret Heyeti Tar m Ürünleri Dairesi 14 BAE-Dubai Eski ehir Sanayi Odas Organize Sanayi Bölgesi May s 2012 URGE/ Yurtd Pazarlama Program Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Ba kanl 15 Rusya Mu Ticaret ve Sanayi Odas May s 2012 URGE/ Yurtd Pazarlama Program Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Ba kanl 16 Endonezya- Malezya stanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bili im hracatç lar Birli i 27 May s-1 Haziran 2012 Sektörel Ticaret Heyeti Makina, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünler

27 T CARET ORGAN ZASYONLARI DA RES BA KANLI I ALIM HEYETLERİ

28 ALIM HEYETLER Yurtd ndan ülkemize davet edilen kurum ve kurulu temsilcileri, bas n mensuplar, üretici ve ithalatç firma yetkililerinin kat l m yla, ihraç ürünlerimize yeni pazarlar bulunmas ve mevcut pazar paylar m z n korunmas amac yla, Bakanl m z koordinatörlü ünde ve hracatç Birlikleri organizasyonunda veya hracatç Birlikleri ile Organizatör Kurulu i birli inde Al m Heyeti Programlar gerçekle tirilmektedir.

29 ALIM HEYETLER 01/10/2007 tarihi itibariyle yürürlü e giren Al m Heyeti Program Uygulama Usul ve Esaslar çerçevesinde yurt içinde Fuar organizatörlerinin Toplant, seminer, konferans vb. faaliyetleri gerçekle tiren firmalar n Ticaret ve sanayi odalar n n Dernek, sektör ve meslek kurulu lar n n Federasyonlar ve konfederasyonlar n Sivil toplum örgütlerinin düzenledikleri faaliyetlere yönelik Al m Heyeti Programlar gerçekle tirilmektedir.

30 ALIM HEYETLER ALIM HEYET KAPSAMINDA KATILIMCILAR Ç N ÖNGÖRÜLEN ANA FAAL YETLER Bilgilendirici brifing kili görü me program Fuar standlar n n gezilmesi Üretim tesislerine yönelik ziyaretler ve/veya ehir turu F RMALAR ARASI K L GÖRÜ MELER Heyette yer alan her yabanc firmaya bir masa tahsis edilerek, Türkiye deki muhatap i adamlar ile görü meleri organize edilmektedir.

31 ALIM HEYETLER 2008 y l nda ambalaj, tekstil ve konfeksiyon, g da, makine, mermer ve do al ta, mobilya, yap malzemeleri, medikal ürünler, mücevher ve otomotiv sektörlerinde 60 Al m Heyeti Program gerçekle tirilmi tir. Yurtiçinde düzenlenen 47 fuara yönelik Al m Heyeti Program düzenlenmi tir. - stanbul :32 - Antalya :6 - Konya :3 - zmir :1 - Adana :1 - Bursa :1 - Gaziantep :1 - Mersin :1 - Trabzon :1 Bu kapsamda, Afrika, Asya, Avrupa dan, Ba ms z Devletler Toplulu u ülkelerinden, ABD ve Kanada dan resmi heyetler, kurum ve kurulu temsilcileri ve firma yetkilileri getirilmi tir.

32 2009 y l nda ALIM HEYETLER Ticaret Mü avirlikleri, hracatç Birlikleri, Fuar Organizatörleri, Konfederasyon ve firmalar m z taraf ndan Bakanl m za iletilen taleplerin de erlendirilmesi sonucunda Ambalaj Tekstil ve konfeksiyon G da Makine Mermer ve do al ta Mobilya, yap malzemeleri Medikal ürünler Mücevher Otomotiv sektörlerimizin temsil edildi i fuarlarla e zamanl olarak, farkl hedef ülkelerden 35 Al m Heyeti Program gerçekle tirilmi tir.

33 2010 y l nda ALIM HEYETLER Ticaret Mü avirlikleri, hracatç Birlikleri, Fuar Organizatörleri, Konfederasyon ve firmalar m z taraf ndan Bakanl m za iletilen taleplerin de erlendirilmesi sonucunda Ambalaj Otel Ekipmanlar Tekstil ve konfeksiyon G da Makine Mermer ve do al ta Mobilya, yap malzemeleri Medikal ürünler Mücevher Otomotiv Medikal Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar Bili im Lojistik Narenciye Metal i leme Pencere, Cam Ayakkab Kozmetik Boya Sanayi Züccaciye Savunma Sanayi sektörlerimizin temsil edildi i fuarlarla e zamanl olarak, farkl hedef ülkelerden 55 Al m Heyeti Program gerçekle tirilmi tir.

34 2011 y l nda ALIM HEYETLER Ticaret Mü avirlikleri, hracatç Birlikleri, Fuar Organizatörleri, Konfederasyon ve firmalar m z taraf ndan Bakanl m za iletilen taleplerin de erlendirilmesi sonucunda Ambalaj Otel Ekipmanlar Tekstil ve konfeksiyon G da Makine Mermer ve do al ta Mobilya, yap malzemeleri Medikal ürünler Mücevher Otomotiv Medikal Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar Bili im Lojistik Narenciye Metal i leme Pencere, Cam Ayakkab Kozmetik Boya Sanayi Savunma Sanayi Promosyon Ürünleri sektörlerimizin temsil edildi i fuarlarla e zamanl olarak, 10 tanesi Özel Nitelikli olmak üzere, farkl hedef ülkelerden 73 Al m Heyeti Program gerçekle tirilmi tir.

35 2012 y l nda ALIM HEYETLER Ticaret Mü avirlikleri, hracatç Birlikleri, Fuar Organizatörleri, Konfederasyon ve firmalar m z taraf ndan Bakanl m za iletilen taleplerin de erlendirilmesi sonucunda Deri Otel Ekipmanlar G da Makine Mobilya n aat Malzemeleri Tekstil Plastik Medikal sektörlerimizin temsil edildi i fuarlarla e zamanl olarak, 8 tanesi Özel Nitelikli olmak üzere, farkl hedef ülkelerden 38 Al m Heyeti Program gerçekle tirilmi tir.

36 ALIM HEYETLER y llar aras nda gerçekle tirilen 537 Al m Heyeti kapsam nda, 116 farkl ülkeden 550 editör 611 resmi temsilci ve firma yetkilisi ülkemizi ziyaret etmi tir.

37 YILLARI ARASINDA GERÇEKLE T R LEN ALIM HEYET PROGRAMLARI YILI HEYET SAYISI ED TÖR RESM TEMS LC F RMA TEMS LC S TOPLAM

38 Uluslararas ve yerel zincir ma azalar n, çe itli ülkelerdeki büyük ithalatç firmalar n, önemli kamu irketlerinin ve ilgili kamu kurum ve kurulu lar n n üst düzey yöneticilerinden müte ekkil k s tl kat l ml Özel Nitelikli Al m Heyetleri Türkiye ye getirilerek sektörleriyle ilgili özel firma ziyaretleri gerçekle tirilmektedir. ÖZEL N TEL KL ALIM HEYETLER Özel Nitelikli Al m Heyeti programlar kapsam nda ülkemize getirilecek zincir ma aza ve ilgili kurum-kurulu temsilcilerinin yol ve konaklama giderlerinim Bakanl m zca kar lanmas öngörülmektedir.

39 NO FAAL YET/AÇIKLAMA SEKTÖR TAR H 1 R.S Components/ ngiltere PVC hortum ve kap f rçalar 5-7 Nisan Reitmans Canada/Kanada Tekstil ve Konfeksiyon May s Supermercados Peruanos S.A/Peru Ev Tekstili May s YILINDA GERÇEKLE T R LEN ÖZEL N TEL KL ALIM HEYETLER Zincir Ma aza, thalatç Firmalar, G da thalatç lar Derne i ve Karantina daresi/çhç G da 30 May s-2 Haziran NTUC FairPrice/Singapur G da 3-8 Temmuz Rooya Group / M s r Mermer, Traverten, Mutfak Mobilyalar, Vitrifiye Elemanlar, Ankastre Beyaz E ya ve Armatür Temmuz Ülke Al m Heyeti /Irak n aat ve Yap Malzemeleri Temmuz Textbridge Fuar / Almanya&Çin Tekstil Ekim Natural Stone Fuar / Çin Do al Ta Ekim Zeytin Hasat enli i / Çin&Japonya G da 31 Ekim-4 Kas m 2011

40 2012 YILINDA GERÇEKLE T R LEN ÖZEL N TEL KL ALIM HEYETLER NO FAAL YET/AÇIKLAMA SEKTÖR TAR H 1 Total Produce G da 8-12 Ocak KOIMA Genel ubat Loblaws Tüketim Mallar, G da 24 ubat-02 Mart Foster 6 Partners Mimarl k, Proje Mart AURIC G da Mart Irak Sa l k Bakanl Heyeti Medikal Nisan Japonya Haz r Giyim Haz r Giyim May s Ito-Yokado G da Tekstil May s 2012

41 ÖNEM ARZ EDEN D ER HUSUSLAR - Sektörel Ticaret Heyetlerinin koordinasyonuna ili kin sorunlar - Ticaret Heyetleri Uygulama Usul ve Esaslar n n yürürlü e konulmas - Al m Heyetleri ve Ticaret Heyetleri Programlar n n koordinasyonuna ili kin T M ve hracatç Birlikleriyle ili kilerde ya anan sorunlar

42 HRACAT GENEL MÜDÜRLÜ Ü TİCARET ORGANİZASYONLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Arz ederim.

MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü

MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü HRACAT MEVZUATI 2012 T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü 1 2 Ç NDEK LER HRACAT REJ M KARARI...5 HRACAT YÖNETMEL... 9 hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallara li kin Tebli ( hracat 96/31)... 17 Kimyasal

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

HRACAT GENEL MÜDÜRLÜ Ü MARKALA MA VE AR-GE DESTEKLER DA RE BA KANLI I. 05 Haziran 2012, Ankara

HRACAT GENEL MÜDÜRLÜ Ü MARKALA MA VE AR-GE DESTEKLER DA RE BA KANLI I. 05 Haziran 2012, Ankara HRACAT GENEL MÜDÜRLÜ Ü MARKALA MA VE AR-GE DESTEKLER DA RE BA KANLI I 05 Haziran 2012, Ankara Gündem Markala ma ve Ar-Ge Destekleri Daire Ba kanl Taraf ndan Uygulanan Destekler TURQUALITY /Marka Deste

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz 1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Önsöz Son y llarda birçok ülkede engelli bireyler için fiziksel aktivitenin yayg nla t r lmas na ili kin çe itli programlar, projeler yürütülmekte,

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

KONU. Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok

KONU. Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/67 TAR H: 24.12.2012 Türk Ürünlerinin Yurt D nda Markala mas, Türk Mal maj n Yerle tirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakk nda Tebli (Tebli No:2006/4) de De iklik Yap

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı