TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)"

Transkript

1 TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLMAK UZERE FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA $I$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOdRU OLARAK YANSITTIGINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEOINI MEVZUAT UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN BANKA YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (*) 30/06/ 2015 tarihli Kamuyu Aydmlatma Formu, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu;lane Kamuyu Aydmlatma Esaslarina Ili;kin Tebli*i uyannca TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. tarafindan duzenlenmi5tir. 01/07/2015 / Sh.1 Taahhut

2 I INDEKILER TAAHHOTNAME A. TANITICI BILGILER O. Ffflen Sermave Pivasasi Faali Itetleri mn ' YU ru "tuid" uwu Tablo II/a. Yetki Belgeledne Iliskin Bilafler Banka Subelerme Iliskin Bdailer 1 l Tablo II/b Borsa Uvelfk Tanhi ve Borsa Istanbul'da Faalfvet Gtlsterilen Pazar/Pasalara Iliskin Bilciler Tablo III/a. Acentesi Olarak Faalivet G6sterilen Araci Kurumlar Tablo III/b. Acente Sifabyla Yetkili Olunan Faalf e y tler Tablo IV. Kurucusu ve/veya YOneticisf Olunan Yatmm Fonu/Fonlari Tablo V. [Ortakhk Yaoisi Tablo VI/a. Ybnetim Kurulu Uveleri ve Gene[ MudUr Tablo VI/b. Sermavg Pfvasasi Faaliyetleri fle Ilgflf Imza Yetkisfne Sahio ahislar B. HUKUKI DURUMA ALASKAN BILGILER 1- Tablo VII/a. TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A ve TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.'mn Ortaklan. Ydneticileri ve Calisanlan Hakkinda SPK. Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarfmda Uvaulanan Idari Para Cezalan Tablo VII/b. TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A S'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarhnda Uvaulanan Diller Disiolin Cezalan 2- Tablo VIII. Sermave Pivasasi Kurulu Tarafindan TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A S ve TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.'nin Ortaklan YBneticileri ve Calisanlan Alevhine Acatan_Geza_.Davalan- Bankanm Sermave Pivasasi Faalivetlerinden Kavnaklanan Davalarina Iliskin Bilafler BANKANIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAK A IKLANMASINI ISTEDIGI DIG`ER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA 01/07/2015 / Sh. 2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. Bankanin Ticaret Unvani 2. Kurulu;Tarihi Ticaret Siciline Tescil Edildi i Yer Ticaret Sicili Tescil No 3. Merkez Adresi Ileti;im Bilgileri 'ITURKIYE FiNANS KATILIM BANKASI A.$. : 103/10/1991 ;Istanbul Ticaret Odasi YAKACIK MEVKII ADNAN KAHVECI CAD.N0:131 KARTAL / ISTANBUL Faks No Ga n Merkezi 5. Internet Adresi 6. E-posta Adresi 7. Kayitli Olunan Vergi Dairesi : : efinans.com.tr ISTANBUL - BUyUk Mi kellefler Vergi Dairesi 01/07/2015 / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 8. Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin Yuriitulduou Banka $ubelerine Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin Yiirutuldiiou Banka $ubelerine Ili;kin Bilgiler $ube Adi Turn $ubeler Adres Tabloya Ili;kin ASiklama: Tum;ubelerimizin adreslerine "http://www.turkiyefinans.com.tr/tr-tr/sayfalar/subeler-ve- ATM.aspx#sube" linkinden ulapbilirsiniz. Oc-I 01/07/2015 / Sh. 4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Borsa Istanbul'da Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar: Tablo II/a - Yetki Belgelerine Iligkin Bilgiler Sahip Olunan Yetki Belgeleri Verili; Tarihi Sayisi Borsa Di5i Alim Satim Aracdigi Yetki Belgesi 19/06/2012 B.02.1.SPK Tablo II/ b - Borsa Uyelik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalara Ili;kin Bilgiler Borsa Oyesi Olunmasina tli^kin Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi : 03/04/2013 Fiilen Faaliyet GSsterilen Pazar ve Piyasalar Borclanma Araglari Piyasasi Kesin Alim Satim Pazari Kiymetli Madenler ve Kiymetli Ta5lar Piyasasi 01/07/2015 / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gosterilen Aracl Kurumlar ve Acente Slfatlyla Yetkili Olunan Faaliyetler: Tablo III/ a - Acentesi Olarak Faalivet Gosterilen Aracr Kurumlar Acentesi Olunan Araci Kurumun Ticaret Unvani BIZIM MENKUL DEGERLER A.$. Acentelik Izin Tarihi 06/10/2011 Tablo III/ b - Acente Sifatiyla Yetkili Olunan Faaliyetler Acentesi olunan araci kurumun halka arza aracilik faaliyetleri kapsaminda, taleplerin toplanmasi, bu taleplerin araci kurum merkezine iletilmesi ve paramn tahsili ya da geri odenmesi gibi i^lemleri kapsamak iizere gibe hizmeti vermek Alim satima aracilik faaliyeti kapsaminda acentesi olunan araci kuruma emir iletmek ve gergekle;en emirlerin tasfiyesine aracdik etmek (*) Acentelik: Seri:V, No:46 saydi "Aracilik Faaliyetleri ve Araa Kurulu;lara tli;kin Esaslar Tebli6i"nin 24 iincii maddesi uyarinca, araci kurumlar He bankalar arasinda da yazili acentelik sozlegmesi imzalanabilir. Araci kurumlar acentelik sozle;mesinde belirlenecek mahaller iginde, acenteleri araali6iyla alacaklari emirler do6rultusunda araalik faaliyetleri cercevesinde sermave oivasasi araclannin alim satiminda bulunabilirler. Bir araci kurum He acentelik sozle;mesi imzalayan bankalar, acente sifatiyla acentesi olunan araa kurumun halka arza araalik faaliyetleri kapsaminda, taleplerin toplanmasi, bu taleplerin araci kurum merkezine iletilmesi ve paranin tahsili ya da geri odenmesi gibi iglemleri kapsamak iizere gi;e hizmeti vermek, acentesi olunan araci kurum portfoy y6neticili6i yetki belgesine sahip ise acente sifatryla bu faaliyetin tanitimim yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye i;lemlerini yurutmek, acentesi olunan araci kurum yatirim dam5manh6i yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsaminda araci kurumdan gelen dok0man ve bilgileri mb5terilere agiklamak ve yatirim dam5manh6i faaliyetinin tanitimim yapmak faaliyetlerinde bulunabilirler. 01/07/2015 / Sh.6 Acentelik Faaliyetleri

7 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlarina Ili kin Bilgiler: Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlari Yatirim Fonunun Unvani Fon Kurucusunun Unvam Fon Yoneticisinin Unvam TUrkiye Finans Kira Sertifikasi Fonu TURIUYE FINANS KATIIIM BANKASI A.5. BIZIM MENKUL DEGERLER A.$. 01/07/2015 / Sh.7 Yatirim Fonlari

8 12. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Bankada Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Ortaklik Yapisi Orta m Ticaret Unvani/Adi Soyadi Pay Tutari (TL) - Oran (%)_.. _ NATIONAL COMMERCIAL BANK 1,742,676.00; % GOZDE GIRI$IM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIOI A.$. (OLKER GRUBU) 274, % (HACI) MUSTAFA BOYDAK (1934) 60, % BOYDAK HOLDING A.S. 58, %,._._ BEKIR BOYDAK 49, l %,-, MEMDUH BOYDAK % MUSTAFA BOYDAK (1963 SAMI 49,275.00! % YUSUF BOYDAK 46, % $UKRU BOYDAK 41,080.00' % HACI BOYDAK 39, % DICER ORTAKLAR 188, % Toplam 2,600, % Tablo VI/a - Yonetim Kurulu Uyeleri ve Genel Mudur 1-1 Adi ve Soyadi MUSTAFA BOYDAK SAEED MOHAMMED A. ALGHAMDI HALL CEM KARAKA$ OGUZ KAYHAN KHALID MALIK ALSHARIF LAMA AHMAD M GHAZZAOUI Gorevi Yonetim Kurulu Ba^kani Yonetim Kurulu Balkan Vekili Yonetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu Uyesi ve Genel Mudur Tabloya Ili;kin ASiklama : Yonetim Kurulu Uyelerinin Atanmasma IIigkin Genel Kurul Karari Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi 05/04/ /04/ Tablo VI/b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri He ilgili Imza Yetkisine Sahip $ahislar Abdullatif OZKAYNAK All GUNEY Adi ve Soyadi Gorevi Genel Mudur Yardimcisi ( Mali) Genel MOdOr Yardimcisi ( Hazine) Tabioya Ili;kin ASiklama ( 1) : Imza Sirkulerinin Tescil ve Ilan! Imza Sirkulerinin Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi Abdullatif OZKAYNAK ( ) 24/08/ Ali GUNEY ( ) 09/06/ Tabioya Ili;kin ASiklama (2) - $ubeler nezdinde gene) olarak imza yetkisine sahip Salipnlar bankanin sermaye piyasasi faaliyetlerinde de yetkilidir. Donem icerisinde Sayin Osman ELIK Genel Mudur olarak g6revlendirilmi$ ve Yonetim Kurulu U esi olmu tur. (*) TTSG: Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi 0-01/07/2015 / Sh.8 Ortaklik-Yonetim-Imza Yetkisi

9 B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve TUrkiye Sermaye Piyasalari Birlioi (TSPB) Tarafindan TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'ne ve TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve call;anlarina Uygulanan Idari Para Cezalarl lie Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'ne Uygulanan Diner Disiplin Cezalarl Tablo VII/a - TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. ve TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A. 'nin Ortaklan, Yoneticileri ve cali;anlan Hakkmda SPK, Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan ere se ve an Para Cezasi Uygulanmasina tli;kin Karar Idari Para Cezasi Son Duruma Ili;kin Uygulayan Kurum Uygulanan Gersek/TUzel Ki;i Tarihi Tutan (TL) Asiklama YOKTUR Tablo VII /b - TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda U ulanan Mier Disiplin C Disiplin Cezasi Uygu anmasma ; SPK Nez m e itiraz Uygulayan Kurum Konusu Ili;kin Karar Tarihi Edilip Edilmedigi Nihai Karar 2. Son Iki Yd Zarfinda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. ve TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A..'nin Ortaklari Yoneticileri ve ah nlaru Ale yhine Milan Ceza Davalaru Tablo VIII - Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. ve TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'nin Ortaklan Yoneticileri ve ah nian Ale hine Son Iki Yd Zarfmda A dan Ceza Davalari Ha mda Sus Duyurusunda Davada Ge linen Son Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tuzel A amamn Bulunulan Ger(;ek/Tuzel Kisi Ki;inin Bankayla Olan Ili $kisi Sus Duyurusuna Konu Fill Kurul Karar Tarihi Ozetlenmesi IYOKTUR 3. Bankanin Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinden Kaynakianan Davalarma Ilifkin Bilgiler: Bankamizm sermaye piyasasi faaiiyetieri nedeniyie 30/06/2015 tarihi itibari lie; a) Davah oldugu davaiann sayisi sifirdir ve buniarm toplam degeri 0 TL'dir. b) Davaci oldugu davalarin sayisi si irdir ve buniarm toplam de,jeri 0 TL'dir. rm/2nlw..i S im

10 C. TORKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.' NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAK AI;IKLANMASINI ISTEDIGI DICER HUSUSLAR Ek a5.klamamiz yoktur. 01/07/2015 / Sh.10 Ek Aciklama

11 TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI LE SINIRLI BILGILERINI ICrEREN BU FORMDA YER ALAN BILGILERININ GERcSE UYGUN OLDUdUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTIGINI BEYAN EDERIZ. Yetkili I mzalar TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Genel Miidiiru Adi Soyadi Oguz KAYHAN Adi Soyadi 'Osman CELIK Gorevi Yonetim Kurulu Uyesi Gorevi Genel Mi dur Irma n 1 Ga-Lrl Imza Unvan Yonetim Kurulu Uyesi Unvan Genel MOdUr Adres HOrriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: Yakacik Kartal/Istanbul Adres ihorriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. ',No: Yakacik Kartal/Istanbul 01/07/2015 / Sh.11 Beyan ve Imza

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR SPK Düzenlemeleri 4.1.3.1. ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Seri : V No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

OYAK BANK A.S. A TIPI HISSE SENEDI FONU IÇTÜZÜGÜ

OYAK BANK A.S. A TIPI HISSE SENEDI FONU IÇTÜZÜGÜ OYAK BANK A.S. A TIPI HISSE SENEDI FONU IÇTÜZÜGÜ Madde 1- Fon un Kurulus Amaci 1.1 Egebank A.S. tarafindan 3794 sayili Kanunla degisik 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

3.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

3.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin giriş bölümü ve II., III.,

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı

Detaylı