ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ILK YERLI UCAK teslim icin haz r"

Transkript

1 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek Gündo an, Keçiören 23 Nisan Ortaokulu nu modern bir kütüphaneye kavuflturdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Co rafya Fakültesi Ö retim Üyesi Prof.Dr. Melek Gökdo an, merhum efli Atilla Gökdo an ad na yapt rd kütüphane ile çocuklara en güzel hediyeyi vermifl oldu. HABER 2. SAYFADA Aile e itmenleri sertifikalar n ald etisem Aile Akademisi bünyesinde e itimlerini tamamlayan 46 e itmen, kat l m sertifikalar n ald. etisem Aile Akademisi Hizmet Binas nda düzenlenen sertifika törenine Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, kursiyerler ve e itmenler kat ld. HABER 2. SAYFADA Çankaya da gürültü uyar s yap ld 16 DA 16 DA Baflkan Melih Gökçek radyocularla bulufltu GÜNCEL HABER 16. SAYFADA ET MESGUT KEÇ ÖREN YEN MAHALLE Yenimahalleli kad nlar matinede bir araya geldi Yenimahalle Belediyesi Kad nlar Matinesi han mlar buluflturdu. Kad nlar n günlük dertlerinden uzaklafl p stres att matinede, bayanlar halaylar ve oyun havalar yla sahneyi bofl b rakmad. Bir günü gönüllerince e lenerek geçiren Yenimahalleli kad nlar, kendilerine bu f rsat veren Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a minnettar olduklar n söyledi. HABER 13. SAYFADA Hamamönü ne H d rellez coflkusu geldi ILK YERLI UCAK teslim icin haz r Hava Kuvvetleri Komutanl na düzenlenecek törenle Türkiye ye ait ilk A400M ATLAS Stratejik Ulaflt rma Uça, teslim edilecek. Tören 12 May s 2014 tarihinde, Kayseri deki 12. Hava Ulaflt rma Ana Üs Komutanl nda yap lacak. B T twitter.com/olaygazetesi06 F H A w A A B i C GAZETEM Z B I E t B E A dan t O R L OLAY GAZETES FACEBOOK TA e O takip edebilirsiniz r K Ekmekteki fiyat pages/olay-gazetesi/ art fl spekülatif Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c y ziyaret eden Türkiye F r nc lar Federasyonu Baflkan Halil brahim Balc, ekmekteki fiyat art fl n n gündeme getirilmesini spekülatif bir hareket olarak de erlendirdi. Türkiye F r nc lar Federasyonu Baflkan Halil brahim Balc ve Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, bas n mensuplar n n sorular n cevaplad. Balc, "Bir kurakl k yaflan yor, fakat hasat n ne kadar olaca belli de il. Hasat n ne kadar düflük olaca belli de il. Geçmifl y llara göre gerçekleflen üretimden kaynaklanan bir fazlal k söz konusu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elindeki bu day stoku her zamankinden daha çok fazla. Bununla ilgili olumsuzluk olmas durumunda ilgili bakanl k olan G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl m z ile Türkiye F r nc lar Federasyonumuz ve Toprak Mahsulleri Ofisi ne gibi tedbirler alacak, dünyadaki küresel s nmadan dolay kurakl ktan dolay ne meydana gelecek, bütün bunlar zaman geldi inde düflünülecek, ele al nacak ve al nmas gereken tedbirlerden sonra gündeme getirece imiz konular. fiu anda bu konuda yorum yapmak ve buna paralel ekmekteki bir fiyat art fl n gündeme getirmek tamamen spekülatif bir hareket olarak düflünüyorum." dedi. (CHA) Masallar Tiyatrosu çocuklarla bulufltu MAMAK Gazetemizde yay nlanmas n istedi iniz reklam ve ilanlar için irtibat telefonumuz; Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu nun özellikle çocuk tiyatrolar hem aileler, hem de çocuklar taraf ndan büyük be- eni topluyor. Kent Tiyatrosu nun 23 Nisan dan itibaren her hafta sonu çocuklar için özel olarak sahneledi i oyunlar, Mamak Kültür Merkezi nde minik tiyatro severlerle buluflmaya devam ediyor. HABER 3. SAYFADA BAfiKENT TE REKLAMIN DO RU ADRES GÜNCEL GÜNCEL Hava Kuvvetleri Komutanl ndan yap - lan yaz l aç klamada, bas n mensuplar n n canl yay n araçlar ile takip edilmesine izin verilmeyen törenin, uydu üzerinden yap lacak canl yay nla bas n kurulufllar taraf ndan yay nlanaca, ancak 3G ile canl yay n yap labilece i vurguland. Avrupal havac l k devi Airbus' n hissedarlar yla birlikte Türkiye'nin de ortak oldu u projede toplam 174 adet yeni nesil nakliye uça A400M imal edilecek. 500 MÜHEND S Befl yüz kadar Türk mühendisin tasar - m na katk yapt projede, A400M'e ait baz parçalar n imalat Türkiye'de gerçeklefliyor. Türkiye, 2018'e kadar teslim alaca 10 adet A400M uça ile askeri alanda stratejik bir güce kavuflacak. Dört motorlu A400M, 116 paraflütçü tafl yabiliyor. Menzili 9 bin 300 kilometreye kadar ç kan uça n h z saatte 780 kilometre. ANKESOB ilk toplant s n yapt Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i nin yo un kat l m ve büyük bir coflkuyla gerçeklefltirilen 42. Ola an Genel Kurul Toplant s nda 657 oyla ezici bir ço unlukla güven tazeleyerek baflkanl k görevine yeniden seçilen Mehmet Yi iner, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullar n toplayarak, görev da - l m n gerçeklefltirdi. HABER 13. SAYFADA Baflkan Güney den ziyaret Belediye Baflkan Muhittin Güney, K z lcahamam Belediyesi ne ba l AB Merkezi ve Jeopark Koordinasyon Merkezi ni ziyaret etti. HABER 2. SAYFADA OLAY Ankara da en genifl bayii ve elden da t m a na sahip olan OLAY gazetesi günlük 85 bin okuyucusuna e-gazete yoluyla ulafl yor... GÜNCEL Pursaklar da H d rellez flenli i Pursaklar Ayy ld z Mahallesi H d - rellez fienli- i nde bulufltu. Düzenlenen etkinlikte H d rellez fienli i nin ilki yap ld. HABER 13. SAYFADA GAZETES

2 ANKARA /2 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek Gündo an, Keçiören 23 Nisan Ortaokulu nu modern bir kütüphaneye kavuflturdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Co rafya Fakültesi Ö retim Üyesi Prof.Dr. Melek Gökdo an, merhum efli Atilla Gökdo an ad na yapt rd kütüphane ile çocuklara en güzel hediyeyi vermifl oldu. K ütüphanenin aç l fl töreninde Baflkan Mustafa Ak n yan s ra Keçiören Kaymakam Nusret Dirim ve lçe Milli E itim Müdürü Mustafa K l çgil de haz r bulundu. Törende ö renciler kitab n önemini anlatan fliirler ve kompozisyonlar okudular. Ayr ca okulun ö rencilerinden oluflan se men ekibi de güzel bir gösteri gerçeklefltirdi. 23 Nisan Ortaokulu nda aç lan bu kütüphanenin çok anlaml ve güzel bir hizmet oldu unu ifade eden Baflkan Ak, ö rencilere Kütüphaneler kitaplar n bulundu u, ama bu kitaplardan insanlar n faydaland yerdir. De erli çocuklar m z kitap okumak için güzel bir ortama kavufltular. Okuma al flkanl sizler için çok önemlidir. Günde 1 sayfa da olsa okuyup güzel bir okuma al flkanl kazan rs n z. Böylece kendinize iyi bir yat r m yapm fl olursunuz mesaj n verdi. Her okulun bir kütüphanesi olmas n istediklerini belirten Baflkan Ak, Bu kütüphaneden ötürü Melek Han m a çok teflekkür ediyorum. Rahmetli efli ad na yapt rd bu kütüphane sayesinde bizler de bol bol dua edece iz diye konufltu. Keçiören de var olan Fatih Kütüphanesi ne Yunus Emre Kültür Merkezi içinde açt klar Cemil Meriç Kütüphanesi ni eklediklerini hat rlatan Baflkan Ak, Ankara n n en güzel kütüphanelerinden bir tanesi. çerisinde 20 bin kitap var. Kütüphanemizde çocuklar m z n faydalanmas için çocuk kitaplar bölümümüz de mevcut. Çocuklar m z oraya da gidip kitaplardan faydalanabilirler. nflallah Keçiören e üçüncü kütüphaneyi de açaca z. Keçiören kitap yuvas olsun istiyoruz dedi. Kaymakam Dirim ise, e itim altyap s na her türlü katk y devletin yapt n, ancak bu hizmetlerin yeterli olmad n vurgulayarak Vatandafllar m z n da böyle güzel destek vermesi bizi çok mutlu ediyor. Ekran karfl s nda fazla zaman geçiriyoruz. Zaman m z israf ediyoruz. Okuman n kültürümüzde önemli bir yeri vard r. Kütüphanesiz okul kalmas n istiyoruz diye konufltu. Aile e itmenleri sertifikalar n ald e etisem Aile Akademisi bünyesinde e itimlerini tamamlayan 46 e itmen, kat l m sertifikalar n ald. etisem Aile Akademisi Hizmet Binas nda düzenlenen sertifika törenine Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozo lu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl l Müdürü Selim Çelenk, kursiyerler ve e itmenler kat ld. Törende konuflan Demirel, aile akademisi özelinde insana hizmet verdiklerini belirterek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl m zla protokol imzalayarak güç birli i yapt k. Birlikte toplumun yap tafl ailelerimize hizmet veriyoruz. lk olarak ailelerimize gerekli e itimi verecek, onlar bilinçlendirecek e itmenlerimizin e itimiyle ifle bafllad k. Bugün de e itmenlerimize kat l m sertifikalar n veriyoruz. nflallah önümüzdeki süreçte daha güzel çal flmalar hep birlikte gerçeklefltirece iz dedi. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozo lu da Türkiye genelinde aile e itimlerini yayg nlaflt racaklar n belirterek, Baflkan Demirel e, aileye ve aile e itimine verdi i önem için teflekkür etti. E itimleri evlilik öncesi, evlilik ile boflanma ve sonras fleklinde 3 e ay rd klar n ifade eden Bozo lu, her bir aflamadaki e itimlerin büyük önem arzetti ini ve ailenin bütün bireylerini yak ndan etkiledi ini söyledi. l Müdürü Çelenk de e itim programlar kapsam nda kursiyerlere Aile çi E itim, Medya, Aile Hukuku, ktisat, Sa l k konular nda e itim verildi ini hat rlatarak, e itim programlar n n önümüzdeki süreç içinde devam edece ini kaydetti. Yap lan konuflmalar n ard ndan e itimlerini tamamlayan e itmenlere kat l m sertifikalar Baflkan Demirel ve di er protokol üyeleri taraf ndan verildi. fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. BUGÜN Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k Tamer KARAHAN GSM : (0553) H CR 10 Recep Ahir 1435 RUM 26 Nisan 1430 YARIN Baflkan Güney den ziyaret MUHAMMED MESUT KEÇEC B elediye Baflkan Muhittin Güney, K z lcahamam Belediyesi ne ba l AB Merkezi ve Jeopark Koordinasyon Merkezi ni ziyaret etti. K z lcahamam Belediyesine ba l olarak çal flan, ve Yabanabad Kültür Merkezi içerisinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Merkezi ve Jeopark Koordinasyon Merkezi ni ziyaret eden Baflkan Muhittin Güney, Birim Sorumlusu Hikmet Bozturt tan çal flmalar hakk nda bilgi ald. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :03 51 Günefl :05 33 Ö le :12 52 kindi :16 42 Akflam :19 59 Yats :21 32 Otistik çocuklar F DAN D KT O tistik çocuklarla üniversiteli gençler Çankaya Belediyesi bahçesine a aç dikti. Çankaya Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine katk sa lamay sürdürüyor. Özellikle gençler, çocuklar ve engelliler ile ilgili birçok projede yer alan Çankaya Belediyesi yine böyle bir çal flmaya destek oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi flletme Bölümü ö rencilerinin, Ankara Lions Kulübü Özel E itim Uygulama Merkezi nde e itim alan çocuklar da kapsayacak flekilde uygulad Bir Fidan Bir Umut etkinli ine Çankaya Belediyesi de yer tahsis ederek katk da bulundu. Maltepe de bulunan Umut Çocuk Etkinlik Merkezi nde düzenlenen etkinli e kat lan otistik çocuklar, beraberce fidan diktiler. Etkinlik, çocuklar n aileleri, ö retmenleri ve etkinli i düzenleyen üniversitelilerle beraber fidanlar n bafl nda foto raf çektirmeleriyle son buldu.

3 Baflkan Güney krefl inceledi K z lcahamam Belediye Baflkan Muhittin Güney, Belediye ye ba l N NO Krefli ziyaret ederek incelemelerde bulundu. K z lcahamam Belediyesi Yabanabad Kültür Merkezi nde hizmet veren Nitelikli lkeli Nesiller Okulu (N NO) Krefli ziyaret eden Baflkan Muhittin Güney, kreflte incelemelerde bulunarak e itim gören ö rencilerin etkinliklerini izledi. Krefl Müdürü Hande Coflkun dan krefl hakk nda bilgi alan Belediye Baflkan Güney, yap lan kay tlar ve kreflin e itim durumunu yerinde inceleyerek, çocuklarla sohbet etti. Masallar Tiyatrosu çocuklarla bulufltu M amak Belediyesi Kent Tiyatrosu nun özellikle çocuk tiyatrolar hem aileler, hem de çocuklar taraf ndan büyük be eni topluyor. Kent Tiyatrosu nun 23 Nisan dan itibaren her hafta sonu çocuklar için özel olarak sahneledi i oyunlar, Mamak Kültür Merkezi nde minik tiyatro severlerle buluflmaya devam ediyor. Çocuklara tiyatro sevgisini afl lamak amac yla e itici tiyatro oyunlar n Mamakl çocuklarla buluflturduklar n kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, tiyatroya olan desteklerinin devam edece ini belirtti. Her hafta çocuklarla dolup taflan Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertu rul Sahnesi nin bu kez konuklar Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Bilgi Evi ve Tenzile Erdo an Bilgi Evi ö rencileri ile Ankara Büyükflehir Belediyesi Rüzgârl fiefkat Evi nde konuk edilen çocuklar ve aileleri oldu. Mamak Belediye Konservatuar Bölüm Baflkan Kenan Olpak n oynay p yönetti i, Karagöz, Meddah, kukla gösterileri, Kelo lan, Nasrettin Hoca, Dede Korkut ve mesneviden hikâyelerin yer ald oyunlar çocuklar taraf ndan büyük ilgi gördü. Tiyatro ile yüzlerce ö renci e lenerek ö renmenin keyfini yaflad. lginin yo un oldu u tiyatro da çocuklar oldukça e lendiren sahneler yer al rken, minik ö renciler zaman zaman sahneye ç karak oyuna efllik etti. Masallardan derlenen oyunlar 15 May s tarihine kadar her Cumartesi saat de Mamakl çocuklarla buluflacak. KAIDER den Duruay a ziyaret Kent Tiyatrosu nun 23 Nisan dan itibaren her hafta sonu çocuklar için özel olarak sahneledi i oyunlar, Mamak Kültür Merkezi nde minik tiyatro severlerle buluflmaya devam ediyor. G ölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret eden KAI Derne i, Baflkan Duruay a çal flmalar için baflar lar dileyip, gümüfl tabak üzerine Baflkan Duruay n resmi bask l tabak hediye etti. Kars, Ardahan, I d r, A r ve Çevre lleri Kültür, Sosyal, Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i Baflkan Salih Kara ve beraberindeki dernek yönetimi, Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret etti. Dernek ad na Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay a hay rl olsun dileklerinde bulunan Dernek Baflkan Salih Kara ve Onursal Baflkan Cemil Y ld r m, Baflkan Fatih ANKARA /3 Kaz m Biçer, Uluslararas Vizyon Gençlik Derne i Ankara l Baflkan oldu K ad nhanl lar Platformu kurucusu ve Ankonder Baflkan Kaz m Biçer, Uluslararas Vizyon Gençlik Derne i Ankara l Baflkan oldu. Biçer, 2009 y l nda ad m att dernekleflme konusunda kendini ispat eden ve büyük görevler üstlendi. Kaz m Biçer, ilk olarak Kad nhanl lar Platformu Derne ini kurarak hizmetlerine bafllad y l nda Konya derneklerinde aktif görev ald ve daha sonra 2012 y l nda kurulan Ankara Konyal lar Dayan flma Derne inde Genç Ankonder Baflkan olarak çal flmaya bafllad. Yapm fl oldu u hizmetlerle ad ndan söz ettiren Kazim Biçer, Uluslararas Vizyon Gençlik Derne i Ankara l Baflkan olarak da kal c hizmetlere imza atmak istedi ini söyledi. Dernek hakk nda bilgi veren Biçer Dünyada 8 ülkede, Türkiye deyse 40 aflk n il ve ilçede teflkilatlanan derne imiz yeni kurulan bir dernektir. Genel Baflkanl n Rahim Türk beyin yapm fl oldu u bu oluflum içinde bizlerde Ankara il baflkan olarak görev ald k dedi. Derne imizi yeni tan yan ve tan yacak olanlar için k saca özetlemek istiyorum diyen Kaz m Biçer flunlar söyledi: Türkiye nüfusunun 18 milyon 862 bin 319 kiflisi, yafl aras ndad r. Bugünün gençlerini oluflturan bu dinamik nüfus, sal ncakta tavana bakarak büyüyen,bizlerden çok farkl bir görsel zekaya sahiptir ve sosyalleflmesi kaç n lmazd r. Bize düflen bu sosyalleflmeyi, muhafazakar yap m za uygun olarak dizayn etmektir. Aidiyet ve kendini gerçeklefltirme, insan yaflam n n bir parças d r. Kendini bir yap ya ait hissetmek isteyen gençlerin kat labilece i, arzu ettikleri faaliyetleri bulabilecekleri vak f ve dernek say s k s tl d r. Apolitik olarak adland rd m z, siyasete mesafeli gençlerin gidebilece i, (sol marjinal örgütler d fl nda) vak f ve dernek neredeyse yok denilecek kadar azd r. Siyasal partiler d fl nda varl k gösteren bugünkü dernek ve vak flar n, günümüz gençli ine göre dizayn edilmesi de imkans zd r. flte, Vizyon Gençlik, bu bofllu u doldurmak için yol ç kt. Hedefimiz,gelece i imar edebilecek gençli i yetifltirmektir.donan ml,öz de erlerine ba l, örf ve adetlerini bilen, devletine, milletine sayg l özgüvenli yüksek bir gençlik yetifltirilmesine vesile ve sebep olmakt r. Ankara m z n eksik yönüne çare olmak için var gücümüzle mücadele edip istenilen, arzu edilen bir gençli in varl n ispat edece iz. Dernek ile adresinden ve ile nolu telefonlar ile irtibat kurulabilir. Duruay a gümüfl tabak üzerine Baflkan Duruay n resmi bask l tabak hediye etti. Baflkan Duruay da, KAI Derne i ne ziyaretleri ve hediyeleri için teflekkür etti. KAI Derne i nin ziyaretinden memnuniyet duydu unu dile getiren Baflkan Fatih Duruay, ziyarete gelen dernek baflkan ve yönetimine teflekkür edip flunlar söyledi; Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Di er hemflehri derneklerimiz gibi siz de Gölbafl m zda kendi kültürünüzü yaflatmak için yapt n z etkinlikler ile ilçemizin de erini artt r yorsunuz. Ziyaretiniz, baflar dilekleriniz ve hediyeleriniz için çok teflekkür ediyorum. nflallah hep beraber yürütece imiz çal flmalar ile Gölbafl m z hak etti i yere getirece iz. dedi.

4 E timesgut Belediyesi, ilçeye prestij bir park daha kazand rd. Belediye, Ahimesut Mahallesi nde Kent Konseyi Binas n n yan ndaki 26 bin metrekarelik alana modern bir yeflil alan infla etti. nflas tamamlanan park halk n kullan m na sunuldu. Parka, Anadolu nun kap lar n Türklere açan Büyük Selçuklu hükümdar Sultan Alparslan n ad verildi. Hat rlanaca gibi park n yan nda Selçuklu Revak Mimarisiyle infla edilmifl Türk Beyleri Kent Meydan yer al yor. Birçok donat y bünyesinde bar nd ran park, 7 den 70 e herkese hitap edecek flekilde infla edildi. Parkta, çocuklar için kale temal kapsaml bir çocuk oyun alan, spor yapmak isteyenler için basketbol sahas, yürüyüfl yolu, koflu yolu ve fitnes setleri yer al yor. Dinlenmek isteyen vatandafllara ise kamelya, oturma gruplar ve pergolalar hizmet veriyor. Parkta, üzerinde ayy ld z n yer ald saat kulesi bulunuyor. Türk büyüklerinin rölyefleriyle süslü 9 adet kolon parka tarihi bir hava verirken, park n görsel yönünü de vurguluyor. Parkta ayr ca farkl köflelere da t lm fl 8 adet havuz dikkat çekiyor. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, seçimlerin ard ndan hizmetlere kald klar yerden devam ettiklerini belirterek, Kent Konseyimizin yan ndaki alan m za güzel bir park infla ettik. Spor, ANKARA G ençlerbirli i Spor Kulübü Baflkan lhan Cavcav ve beraberindeki heyet Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret etti. 4 oyun, dinlenme alanlar n n yan s ra tarihi unsurlar n da bulundu u park m za, 1071 Malazgirt Zaferi yle Anadolu kap lar n bize açan Büyük Selçuklu Hükümdar Sultan Alparslan n ad n verdik. Park m z ilçemiz için hay rl olsun. Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Gençlerbirli i Spor Kulübü Baflkan lhan Cavcav, Gençlerbirli i Spor Kulübü Yöneticisi Arif Ölmez ve Gençlerbirli i Spor Kulübü Futbol fiube Sorumlusu Aykut Akal n taraf ndan Ulucanlar da sergi aç l fl U lucanlar Yar Aç k Cezaevi Sanat Soka n n sanatç lar, karma sergide bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Mustafa Necati Kültür Evi, Ulucanlar Cezaevi Sanat Soka sanatç lar n n eserlerine ev sahipli i yapt. 12 elden isimli sergide, 12 sanatç n n yaklafl k 50 eseri yer ald. Ulucanlar Cezaevi Sanat Soka sanatç lar n n en güzel eserlerinin bir araya geldi i sergide, geleneksel sanatlar n hemen hemen hepsiyle karfl laflmak mümkün Keçe, gümüfl, tezhip, ahflap oyma ve Hat rlanaca gibi park m z n çok yak n nda Selçuklu Revak mimarisiyle yapm fl oldu umuz Türk Beyleri Kent Meydan m z ile yeniden tanzim etti imiz Elvan Mezarl m z ve bölgede gelifltirdi imiz mimariye uygun yap lan bir de cami inflaat m z yer almaktad r. Dolay s ile Meydan m z, Kent Konseyi binam z, park m z ve camimiz birbirleriyle uyumlu, güzel ve modern bir konsept oluflturdu Cavcav Duruay a tebrik ziyareti makam nda ziyaret edildi. Gençlerbirli i Spor Kulübü Baflkan lhan Cavcav, Baflkan Fatih Duruay baflkanl k görevi için tebrik edip çal flmalar nda baflar lar diledi. Ziyaretleri s ras nda Gençler birli i Spor Kulübü olarak yapm fl olduklar faaliyetleri ve elde ettikleri baflar lar anlatan Kulüp Baflkan lhan Cavcav, Baflkan Fatih Duruay a isminin yaz l oldu u 06 numaral Gençler Birli i Futbol Tak m formas ve atk s hediye etti. Ziyaretleri ve hediyeleri için Baflkan lhan Cavcav a ve beraberinde gelen heyete teflekkür eden Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay; Ziyaretiniz ve 06 numaral ve sminin yaz l oldu u formay ve atk y lay k gördü ünüz için teflekkür ederim. Gençlerbirli i Spor Kulübü olarak göstermifl oldu unuz baflar lar ortada. nflallah bundan sonra da Ankara tak m m z olan Gençlerbirli i Futbol tak m m z birçok baflar ya imza atar. Ziyaretinizle bize güç verdiniz fleklinde konufltu. deri kesme gibi sanat eserlerinin bulundu u sergi, ziyaretçilerin büyük be enisini toplad. Çok say da sanatseverin takip etti i sergi, modern sanatlara da kucak açt. Sergide, seramik, cam üfleme, cam boncuk, cam alt, tak ve gümüfl kazaziye çal flmalar da yer ald. Ulucanlar Cezaevi Sanat Soka sanatç lar ndan Sevinç Naldö en Kök taraf ndan tasarlanan gelinlik ise sergide en çok dikkat çeken eserler aras ndayd. Gümüfl kazaziye sanat yla da u raflan Sevinç Naldö en Kök, kendilerine bu imkân sunan Alt nda Belediyesi ne teflekkür etti. Etimesgut Belediyesi, 26 bin metrekarelik park tamamlad. Baflkan Demirel parka, Sultan Alparslan n ad n verdik. Hay rl olsun dedi. Etimesgut a yeni bir park Alman heyetten Gökçek e ziyaret B üyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Hannover Belediye Baflkan Stefan Schostok u makam nda konuk etti. Baflkanl k Makam nda gerçekleflen ziyarette Hannover Belediye Baflkan Schostok a; Hannover Bilim Kenti ve Uluslararas Büro Müdürü Theda Minthe, Afla Saksonya Eyaleti Göç ve Kat l mdan Sorumlu Eyalet Bürosu ndan Alptekin Kirci, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçili i Ekonomi Bölümü Baflkan Yard mc s Philipp zu Erbach- Fürstenau da efllik etti. Ziyarette her iki kentin belediyeleri aras nda gerçeklefltirilebilecek iflbirli i programlar ve kültürel etkinlikler ele al nd. Baflkan Gökçek, Alman heyete Ankara da gerçeklefltirdikleri projelerle ilgili de bilgi verdi. Ziyaret s ras nda Hannover Belediye Baflkan ve beraberindeki heyet, Baflkan Gökçek e Almanya n n do as en yeflil kentlerinden biri olan Hannover ile ilgili bir albüm hediye ederken, Baflkan Gökçek de Alman konuklar na Ankara n n son y llarda gerçekleflen rekreasyon alanlar n foto raflarla anlatan Yeflil Ankara kitab n verdi. Baflkan Gökçek konuklar na ziyaretin an s - na bir de çini tablo takdim etti. S cak bir havada geçen görüflme sonunda toplu hat ra foto raf çektirildi, Baflkan Gökçek konuklar n makam ç k fl kap s na kadar yolcu etti. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

5 Lüks tekne ve yatlar görücüye ç kt ZM R(CHA) D eniz kenti zmir, en renkli fuarlardan birine ev sahipli i yap yor. Birbirinden güzel tekne ve yatlar n görücüye ç kt BOAT ZM R 2. Tekne, Yat ve Denizcilik Fuar aç ld. zmir Uluslararas Fuar Alan nda düzenlenen fuara 156 firma kat l yor. 11 May s Pazar gününe dek sürecek fuar, 15 bin metrekare alanda ve 156 firman n kat l - m yla organize ediliyor. Bu y l ikinci kez düzenlenen fuar n aç l fl törenine kat lan zmir Büyükflehir Belediyesi Baflkan Vekili Dr. S rr Aydo an, zmir in bafll ca ANKARA (CHA) S a l k Bakanl, medikal marketlere yeni bir düzenleme getiriyor. Bakanl k taraf ndan haz rlanan ve son flekli verilen T bbi Cihaz Sat fl, Reklam Ve Tan t m Yönetmeli i ile medikal marketler eczaneler gibi ruhsatland r lacak. Yönetmelikle, Türkiye'de 8 bin dolay ndaki medikal marketler olarak da bilinen t bbi cihaz sat fl noktalar na çekidüzen verilecek. Yönetmelik sayesinde t bbi cihaz sektöründe çal - flan firmalar n kurumsal bir yap ya bürünece ini belirten yetkililer, Bu yönetmelikle birinci ad m at ld. Bunun ard ndan eczanelerde uygulanan geri ödeme sistemi dedi imiz medula sisteminin bir benzerinin medikal marketlere de gelmesi sa lanmal. Önce yasal bir çerçeveye kavuflturup arkas ndan medula sistemine dahil edip bu medikal marketleri kurumsal bir sisteme oturmak gerek. dedi. Sa l k Bakanl Türkiye laç ve T bbî Cihaz Kurumu, T bbi Cihaz Sat fl, Reklam ve Tan t m Yönetmeli i ile ilgili haz rl klar - n tamamlad. Önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmesi beklenen yönetmelik söz konusu cihazlar n al m n n, sat m n n, muhafazas - n n, nakliyesinin ve bu konularda yap lacak ifllemlerin uygun flartlarda yürütülmesiyle ilgili t bbi cihaz sat fl yapan depolar ile hasta kullan m na yönelik t bbi cihazlar n sat fl n yapan medikal firmalar n ruhsatland rma ve denetimlerine dair hükümleri içeriyor. Sat fl merkezi olarak yetkilendirilmek isteyen gerçek veya tüzel kifli, sat fl merkezinin adresi, unvan, sahiplik ile ilgili bilgileri içeren dilekçe ile l Sa l k Müdürlüklerine baflvuracak. Haz rlanan belgeler müdürlük taraf ndan, baflvuru tarihinden itibaren on befl ifl günü içinde incelenecek. Baflvuruda eksiklik yoksa müdürlük taraf ndan baflvuru tarihinden itibaren özelli inin bir körfez kenti kimli i tafl mas oldu unu belirterek Ad Latince de gelin anlam ndaki Nif Da ile çevrelenen, Victor Hugo nun prensese benzetti i zmir e Gelinlik Fuar nas l yak fl yorsa, deniz ve liman kenti olmas nedeniyle bu fuar da o kadar yak fl yor. diye konufltu. k rk befl ifl günü içerisinde yerinde inceleme yap lacak. Yap lan yerinde incelemede, sat fl merkezinin yönetmelikte tan mlanan asgari flartlar tafl mas durumunda müdürlük taraf ndan yetki belgesi düzenlenecek. Sat fl merkezinde belirlenen flartlar tafl yan bir sorumlu müdür bulunacak. Sorumlu müdürün en az lisans seviyesinde meslekî e itim ve ö retim veren yüksekokullardan mezun veya bu konuda yurt d fl ndaki bir e itim ve ö retim kurumundan mezun olup diplomalar n n denkli i yetkili makamlarca kabul edilmifl olmas gerekiyor. Sorumlu müdür birden fazla sat fl merkezinde görev yapamayacak. Sat fl merkezlerinde en az bir tane olmak üzere faaliyetlerin gerektirdi i kadar sat fl ve tan t m eleman ve klinik destek eleman bulundurulacak. Sat fl-tan t m ve klinik destek eleman n n en az ön lisans seviyesinde meslekî e itim ve ö retim veren yüksekokullardan mezun olmas gerekecek. Sat fl merkezi, bireysel kullan ma ve do rudan bireysel kullan c ya yönelik cihaz sat fl yapan bir merkez ise çal flma alan 25 metrekareden az olamayacak. Sat fl merkezlerinin, kurumun kay t ve bilgi yönetim sistemine kay tl olmayan cihazlar n sat fl n yapmas yasak olacak. Sorumlu müdür, sat fl ve tan t m eleman ile klinik destek eleman çal flma belgeleri baflka bir sat fl merkezi için kullan lamayacak. Sat fl merkezleri haricinde sat - fl yap labilecek cihaz listesi flu flekilde belirlendi: Difl macunu, difl protez bak m ürünleri, kondom, hasta alt bezi, inkontinans pedi, topikal uygulanan s cak so uk kompres, yara band, flaster, pamuk, a z çalkalama suyu, nefes aç c burun bantlar. Sat fl merkezleri d fl nda sat lmas na izin verilen ürünler d fl nda yer alan cihazlar n gazete, radyo, televizyon, telefon arac l yla ya /5 EKONOM Y lmaz: Türkiye, T ülkeleriyle ticaret hacmini artt rma kararl nda Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Türkiye'nin slam flbirli i Teflkilat ( T) üyesi ülkelerle olan ticaret hacmindeki h zl art fl, sürdürülebilir bir temelde güçlendirerek devam ettireceklerini aç klad. Nak bo lu: Elektrik faturalar ndaki TRT pay kald r ls n GAZ ANTEP(CHA) O rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Baflkan ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan Cahit Nak bo lu, sanayide ödenen elektrik faturalar ndaki TRT pay n n kald r lmas gerekti ini belirtti. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri ve OSBÜK yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Baflkanl n ziyaret etti. Ziyarette, Gaziantep OSB ve OSBÜK Baflkan Cahit Nak bo lu, komisyon üyelerine kent sanayisi ve sorunlar hakk nda bilgi verdi. Yerli sanayiye sahip ç k lmas ve sanayicinin desteklenmesi gerekti ini belirten Baflkan Nak bo lu, 2023 vizyonu çerçevesinde hedeflerimize ulaflabilmemiz için sanayici her konuda desteklenmelidir. Mesela bunlardan birisi elektrik faturalar ndaki TRT pay d r. Biz sanayiciler olarak elektrik faturalar ndaki yüzde 2 lik TRT pay n n kald r lmas n istiyoruz. dedi. Nak bo lu, 3 bin 600 gününü dolduran çal flanlar n tazminatlar n al p ifl yerlerinden ayr lmas ndan dolay da s - k nt l olduklar n kaydetti. Nak bo lu, Bizler çal flanlar m za her türlü imkan sa l yoruz. Yurt d fl na gönderip e itimler ald r yoruz. Fakat 3 bin 600 gün sigortas n doldurdu u anda çal flan tazminat n al p rakip firmaya geçiyor. Bizlerin de bunca y l vermifl oldu umuz emekler bofla gidiyor. Bu durum nas l düzeltilir bilemiyorum ama sanayiciler bu konuda çok dertli. ifadelerini kulland. ANKARA (CHA) Y lmaz, SEDAK zleme Komitesi 30. Toplant - s 'nda yapt konuflmada, geçen 5 y lda baflta ABD ve Euro bölgesi ülkelerinde uygulanan eflzamanl parasal geniflleme ve ekonomiyi canland rma paketlerinin etkisiyle krizin daha da derinleflmesi engellendi ini belirterek, 2012 y l nda yaflanan Euro bölgesindeki durgunluk ve ABD deki mali uçurum tart flmalar n n afla yönlü risklerin ard ndan, 2013 y - l nda küresel ekonomik görünümün, geliflmifl ülkelerden kaynakl olarak genel itibariyle, güçlenmifl durumda oldu una dikkat çekti. Y lmaz, IMF'nin tahminlerine göre 2014 y l büyüme tahmininin yüzde 3,6 olarak öngörüldü ünü, 2014 y l nda geliflmekte olan ülkelerin büyüme oran n n ise yüzde 4,9 olaca tahmin edildi ini de aktard. slam flbirli i Teflkilat Üyesi ( T) ülkelerde 2013 y l nda yaklafl k olarak yüzde 4,3 gerçekleflen büyümenin, 2014 y l itibariyle yüzde 4,6 olmas öngörüldü ünü söyledi. Y lmaz, konuflmas nda ticari iflbirli inin güçlendirilmesi ba lam nda SEDAK n projesi olan TPS-OIC in hayata geçirilmesinin önemli oldu unu dile getirdi. TPS-OIC in hayata geçirilmesinde beklentilerin gerisinde bulunuldu unu vurgulayan Y lmaz, "Bu aflamada, TPS-OIC inoperasyonel hale gelmesi için her 3 anlaflmay da imzalayan 10 devletin taviz listelerini sunmalar gerekmektedir. Hâlihaz rda TPS-OIC anlaflmalar n n imza ve onay sürecini tamamlayan ülkelerden 9 u taviz listelerini sunmufl bulunmaktad r. Bu önemli projenin bir an önce ifllerlik kazanmas için anlaflmaya taraf ülkelerimizi yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyorum." diye konufltu. Yaflanan ekonomik krizlerin, finans piyasalar n n güçlendirilmesinin ve denetlenmesinin önemini ortaya koydu unu da vurgulayan Y lmaz, flunlar kaydetti: "Ülkelerimizin finansal piyasalar n n sa lamlaflt r lmas bak m ndan mali iflbirli ini derinlefltirmeleri önem tafl maktad r. Üye ülkelerimizin borsalar aras nda iflbirli ini güçlendiren T Üyesi Ülkeler Menkul K ymetler Borsalar Forumu ve sermaye piyasalar n düzenleyici kurumlar n biraya getiren SEDAK, Sermaye Piyasalar Düzenleyici Kurumlar Forumu'nun çal flmalar n da çok önemsedi imi belirtmek isterim. Ayr ca, üye ülkelerin Merkez Bankalar 'n n temsilcilerini her y l düzenli olarak buluflturan T Merkez Bankalar ve Para Otoriteleri Toplant lar çerçevesinde de uluslararas finans gündemindeki güncel konular n ele al nmas bu alandaki iflbirli i çabalar m z güçlendirmektedir. Bu vesileyle, bir kez daha üye ülkelerimizi an lan forumlar kapsam ndaki iflbirli i imkânlar ndan daha fazla yararlanmaya ça r yorum." Yoksullu un dünya gündeminde oldu u gibi SEDAK ta da önemli sorun alanlar ndan biri oldu una iflaret eden Cevdet Y lmaz, ülkelerin sosyal geliflmelerini ortaya koyan nsani Kalk nma Endeksi- ne göre; bireylerin temel ihtiyaçlar n n karfl lanmas nda dünya ortalamas na yak n gözüken T üyesi ülkelerin, özellikle kurumsal geliflme ve sosyal içerme kategorilerinde önemli eksiklikleri bulundu unu vurgulad. Y lmaz, gerek küresel ölçekte, gerekse slam ülkeleri olarak bu sürecin de erlendirilmesi tavsiyesinde bulunarak, "2015 sonras kalk nma gündemine tafl mam z önem arz etmektedir." diye ekledi. SEDAK program ve projelerinin etkinli inin, ekonomik ve ticari iflbirli i alan ndaki giriflimlerin baflar s n n, üye ülkelerin sahiplenmesiyle yak ndan ilgili oldu unu dikkat çeken Y lmaz, flöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti olarak biz, SEDAK faaliyetlerine verdi- imiz deste imizi artt rarak sürdürece iz. Bu ba lamda memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Türkiye nin T üyesi ülkelere ihracat - n n toplam ihracat içindeki pay son 10 y lda yüzde 15 ten yüzde 33 e ç karak 50 milyar dolar düzeyine, ithalat n n pay ise ayn dönemde yaklafl k 2 kat artarak 32 milyar dolar düzeyine ulaflm flt r. Bu ba lamda, son y llarda T Üyesi ülkelerle olan ticaret hacmimizdeki h zl art fl sürdürülebilir bir temelde güçlendirerek devam ettirme kararl l nda oldu umuzu ifade etmek isterim." Medikal market ruhsat, para ödemeden t bbi cihaz al m kolayl getirebilecek da kap dan veya internet üzerinden sat fl yap lamayacak. Reklam faaliyetlerinde Bakanl n ve ba l kurulufllar n n ad, cihaz n araflt rmas na kat lan sa l k kurum, kurulufl veya kiflilerinin adlar izinsiz kullan lamayacak. Hastaya, kullan c ya ve çevre sa l na zarar verebilecek ve güvenli ini tehdit edebilecek flekilde herhangi bir reklam faaliyeti yap lamayacak. Cihazlar n çekilifl, flans oyunlar vb. arac l ile reklam yap lmayacak. Sat fl merkezleri, iki y lda bir defa zorunlu olmak üzere müdürlük taraf ndan denetlenecek. Sat fl merkezlerinde, sat fl, tan t m ve reklam faaliyetleri ile bu faaliyetlerde kullan lan her türlü malzeme ve yöntem denetlenecek. Müdürlükçe istenen bilgi ve belgelerini göndermeyen, yönetmelikte belirtilen süre içerisinde personel de iflikliklerinin bildirmeyen, denetim esnas nda denetim ekibinin istedi- i bilgi ve belgeleri vermeyen veya denetimin engelleyen sat fl merkezinin faaliyeti on befl gün süreyle geçici olarak durdurulacak. Sat fl merkezinin yetki belgesi iki kez geçici faaliyet durdurma uygulanmas na ra men bu hususlardaki eksikli inin devam etti inin denetim elemanlar nca tespit edilmesi, sorumlu müdür çal flt rmaks z n hizmet verildi i, geçici faaliyet durdurma cezas uyguland süre içerisinde faaliyete devam edildi inin tespiti hâlinde süresiz olarak iptal edilecek. Yetki belgesi iptal edilen gerçek ve tüzel kiflilere iki y l içinde tekrar yetki belgesi verilmeyecek. Yönetmelik çal flmas n n bafl ndan bu yana içinde yer ald klar n belirten Tüm T bbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Genel Koordinatörü Süleyman Akgüç, Yönetmelik öncesi t bbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren küçük, büyük imalatç, ithalatç her alt grup olmak üzere sektör içindeki firmalar n yasal bir tan m yoktu. Türkiye laç ve T bbî Cihaz Kurumu ile birlikte bu alanda çal flan firmalar daha kurumsal bir hale getirmek için bu çal flma yap ld. Onlarda karfl lar ndaki firmalar daha kurumsal olarak görmek istiyordu. Ödemeleri ve sat n almalar olmak üzere tüm çal flmalar n daha sistematik hale gelmesi için çal flma bafllad. Biz de çal flmaya destek verdik. 1-1,5 y l önce bafllayan çal flmalar sonucu 3 çal fltay düzenlendi. Bu çal fltaylar n ard ndan bu tasla a son flekil verildi. Verdi imiz görüfllerin ço u kabul gördü. diye konufltu. Büyük ölçüde uyum içinde taleplerini karfl layacak flekilde bir tasla n ortaya ç kt n anlatan Akgüç, Bu çal flma öncelikle medikal marketlerin sorunlar na yönelik olarak düflünüldü. Özellikle eczaneler medula sistemine tabidir. Vatandafl eczaneden reçete ile ilac n al r. Sigorta numaras na göre vatandafl ödeme ile ilgilenmez. Medula sistemi ile ilaç firmalar n hiçbir flekilde vatandaflla karfl karfl ya getirmez. Ama t bbi cihazda öyle de il. Bir vatandafl kaza geçirdi inde t bbi cihaz kullan m gerekti inde bunlar gider hastaneden yazd r r ya da rapor al narak aletin paras ödenir ve daha sonra SGK dan bu tahsil edilmeye çal fl r. Bu süreç s k nt l ve vatandafla yük bindiren bir süreç bu ortadan kalkmal yd. Bu yönetmelikle birinci ad m at ld. Bunun ard ndan eczanelerde uygulanan geri ödeme sistemi dedi imiz medula sisteminin bir benzerinin medikal marketlere de gelmesi sa lanmal. Bunun çal flmas devam ediyor. Önce bir tan mlama olmal ki medikal market diyebilelim buna kurum ve bakanl k desin. Önce yasal bir çerçeveye kavuflturup arkas ndan medula sistemine dahil edip bu medikal marketleri kurumsal bir sisteme oturmak. aç klamas nda bulundu.

6 /6 DIfi HABERLER Kazakistan n baflkenti Astana da Genç Mucitler Proje Yar flmas finali yap ld. Uluslararas Kazak-Türk E itim Vakf (KATEV) taraf ndan organize edilen yar flmaya çok say da okuldan ö renci kat ld. Genç Kazak mucitler yar flt DO AN YILDIZ ASTANA (CHA)- U luslararas Kazak-Türk E itim Vakf (KATEV) taraf ndan organize edilen yar flmaya çok say da okuldan ö renci kat ld. Gençler aras nda araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini desteklemek ve e itimi daha ilgi çekici hala getirmek, ö rencilerin ba ms z çal flma becerileri, entelektüel düflünme, disiplin, s k çal flma, teorik bilgileri uygulama yetene ini gelifltirmek amac yla düzenlenen etkinli e 3 binden fazla kat ld. Nurorda Uluslararas Kazak-Türk Lisesi nde yap lan ve iki gün süren finale jurinin belirledi i en iyi yüz proje kald. Projeler; Alternatif Enerji Kaynaklar, Sosyal Sorunlar, Dil ve Sosyal Bilimler ve Bilim ve Teknoloji olmak üzere dört ana bafll k alt nda de erlendirildi. Projeleri, Prof. Dr. Fuat Haciyev baflkanl nda Nazarbayev Üniversitesi'nden gelen 15 kiflilik juri heyeti de erlendirdi. Kazakistan da alan nda ilk defa düzenlenen yar flmay, Alternatif Enerji Kaynaklar dal nda Gökçetav Kazak- Türk Lisesi ö rencisi Sancar Kencebolatov kazand. Sancar n Gamma Stirling Engine adl projesi juriden tam not ald. Enerji panelleri, ak ll yollar, 3D yaz c, robot tanklar ziyaretçilerden yo un ilgi gördü. Gagauzlar n k rbaç flaklatma yar flmas LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi Türkiye, Nijerya'da k z çocuklar n kaç r lmas n fliddetle k nad VEDAT DEN ZL ANKARA (CHA)- D fliflleri Bakanl, Nijerya da 200 den fazla k z ö rencinin kaç r lmas n fliddetle k nayarak ö rencilerin halen sal verilmemifl olmas ndan dolay duyulan derin kayg y dile getirdi. D fliflleri Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamada Nijerya'n n Borno eyaletine ba l Chibok köyünde 200 den fazla k z ö rencinin e itim gördükleri ortaokuldan kaç r lmas n fliddetle k n yor ve ö rencilerin halen sal verilmemifl olmas ndan derin kayg duyuyoruz. Ülkemizde ve uluslararas camiada büyük infial yaratan bu menfur eylemi gerçeklefltirenleri lanetliyoruz. Kaç r lan ö rencilerin derhal serbest b rak lmalar ça r s nda bulunuyoruz. Bu eylem, terörizmin, çocuk ve gençleri hedef alan karanl k yüzünü ve alçakl n bir kez daha Kazakistan genelinde bulunan okullarda iki y ld r proje tabanl e itim yap ld n söyleyen KATEV Baflkan Yard mc s Abdurahman Sel, bunun neticesinde yaklafl k üç bin projenin haz rland n ve bugün bu projeler aras ndan seçilen en iyi yüz projenin yar flmaya kat ld n belirtti. Sel, say sal, sözel, dil ve sosyal problemler ve gelece in sürdürülebilir enerji kaynaklar n içeren bu projenin yap lmas n n en önemli sebebinin Astana da yap lacak olan Expo 2017 ye ö rencilerin haz rlanmas ve desteklemesi oldu unu ifade etti. Yar flma sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren ö rencilere ödüller verildi. gözler önüne sermektedir. ifadelerine yer verildi. Nijerya halk n n birlik ve dayan flma içinde ve uluslararas camian n deste i ile hareket ederek, karfl karfl ya kald bu tehlikenin üstesinden gelece ine inand klar n kaydeden D fliflleri yetkilileri, Bu vesileyle, dost ve kardefl Nijerya Devleti ve halk yla güçlü dayan flma duygular m z yineliyoruz. dedi. Japonya Baflbakan fiinzo Abe Avrupa turunu tamamlad fi NAS ALPAGO SEUL(CHA) - J aponya Baflbakan fiinzo Abe, dokuz gün süren ve alt ülkeyi kapsayan Avrupa ziyaretini bugün tamamlad. Geçti imiz ay n sonunda bafllayan ve bugün tamamlanan Avrupa turu süresince Baflbakan Abe, Almanya, ngiltere, PORTEK Z, spanya, FRANSA ve BELÇ KA y ziyaret ederek önemli görüflmelerde bulundu. Abe nin Avrupa ziyareti çerçevesinde, alt ülkenin liderleri ile yapt görüfllerin yan s ra Japonya-AB Zirve Toplant s na ve FRANSA da ifl dünyas liderlerinin flerefine verilen ö le yeme ine kat ld. Öte yandan Abe, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Ekonomi Kalk nma ve flbirli i Örgütü Genel Sekreteri Jose Angel Gurria, Avrupa Birli i Komisyonu Baflkan José Manuel Barroso ve Avrupa Birli i Konseyi Baflkan Herman Van Rompuy ile Brüksel de bir araya gelerek müzakerelerde bulundu. ALMANYA Baflbakan Abe, Avrupa turundaki ilk dura olan Almanya da mevkidafl Angela Merkel ile bir araya gelerek, iki ülkeyi ilgilendiren yenilenebilir enerji, sa l k, güvenlik ve ekonomi konular n hakk nda görüfltü. Görüflmelerden sonra bas na aç klama yapan iki lider, AB ile Japonya aras ndaki serbest ticaret anlaflmas müzakerelerin devam ettirilmesi konusunda hemfikir olduklar n ifade etti. Ukrayna problemine de inen Abe, "Ukrayna'daki durumun diplomatik yolla normalleflmesi gerekti ini, Japonya'n n sorunun çözülmesi için buna aktif bir flekilde katk sa layacakt r." diye konufltu. Merkel ise Ukrayna meselesinde Japonya ile hemfikir olduklar n belirtti. Japonya ile Almanya n n de iflik alanlarda iflbirli i yapacaklar n belirten Abe, Merkel in önümüzdeki sene ülkesini ziyaret edece ini de sözlerine ekledi. NG LTERE AB ziyaretinin ikinci dura olan ngiltere de Baflbakan Abe, ngiltere Baflbakan David Cameron la bir araya geldi. Bas na kapal geçen görüflmenin ard ndan yap lan aç klamada ngiltere ve Japonya n n e itim, bilim ve teknoloji, ticaret ve savunman n yan s ra Kuzey Kore deki insan haklar ihlali, Myanmar daki demokratikleflme çabalar, Ortado u ve Ukrayna daki problemlerin konular n müzakere edildi i belirtildi. PORTEK Z Baflbakan Abe, Portekiz i ziyaret esnas nda mevkidafl Pedro Passos Coelho ile görüfltü. Görüflmenin ard ndan düzenlenen bas n ortak toplant s nda konuflan Coelho, iki ülke aras ndaki iliflkilerin 470 y ll k bir tarihe dayand n ve her iki ülkenin de zengin denizcilik tarihi ile gurur duyduklar n söyledi. Portekiz ve Japonya n n deniz güvenli i ve korsanlarla mücadele konusunda iflbirli i yap lmas na karar verdiklerini belirten Coelho, Japonya n n Portekizce konuflan ülkeler olan Brazilya, Angola ve Mozambik gibi ülkelerin dahil olduklar Portekizce Konuflan Ülkeler Toplulu u na gözlemci olarak kat laca n kaydett. Öte yandan Abe, bu ziyareti ile Portekiz i ziyaret eden ilk Japon Baflbakan s fat n kazanm fl oldu. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: FER DUN TÜFEKÇ KOMRAT (CHA) - M oldova ya ba l Gagauz (Göko uz) Özerk Bölgesi H d rellez gelene ini yaflatarak gelecek nesillere aktar yor. Gagauzlar n 'Aziz Georgiy Bayram ' olarak nitelendirdi i H d rellez'de k rbaçlar flaklad, rahvan yürüyüfllü atlar boy gösterdi. Gagauzlar, Aziz Georgiy gününü, k fl n bitmesine ve bereketli günlerin gelmesine iflaret olarak görüyor. Daha önce yak lan atefllerin üzerinde atlama gelene i art k b rak lm fl. Çad r Lunga flehri sakinleri k rbaç flaklatma yar flmas n ise bu y l da düzenledi. Çoban n gücünü temsil eden k rbaçlar, ustalar n elinde patlad. Acemiler ise k rbaca hakim olamay nca izleyenleri güldürdü. Etkinlik e ersiz yap lan 'alt n at' yar flmas ile son buldu. Çad r Lunga flehrinde yaflayan Orlov atlar yetifltiricisi Konstantin Kelefl, Cihan Haber Ajans 'na Gagauz Türkçesiyle yapt aç klamada, Gagauzlar n H d rellez yortusu ilkyaz n bafllang c say l r. Kuzular n analar ndan ayr lma günü, havyanlar n yeflil otlaklara ç kt zamand r." dedi. SPANYA fiinzo Abe, Portekiz'in ard ndan spanya y ziyaret ederek ülkenin kuzey-bat s ndaki ünlü Santiago de Compostela flehrinde Baflbakan Mariano Rajoy ile görüfltü. ki ülke aras ndaki iliflkilerin yan s ra AB ve G-7 ülkelerinin Rusya ya yönelik yapt r mlar n n ele al nd görüflmelerin ard ndan k sa bir hediyeleflme seremonisi düzenlendi. Abe nin spanya ziyaretinin, ilk defa bir Japon elçinin 1613 y l nda beriya yar madas na ayak basmas yla kurulan diplomatik iliflkilerin 400. y ldönümüne rastlamas dikkat çekti. FRANSA Fransa Cumhurbaflkan François Hollande, ülkesinde resmi ziyaret için bulunan Japonya Baflbakan Shinzo Abe yi Elysee Saray nda kabul etti. Görüflmelerin ard ndan yap lan ortak bas n toplant s nda Hollande, Fransa n n Japonya ile ekonomi, güvenlik ve kültür alan nda gelifltirilen s k iliflkilerinin devam edece i kaydetti. Abe, ülkesinin Fransa ile havac l k ve nükleer enerji gibi alanlarda iflbirli i yapmak istediklerini bildirerek, her iki ülkenin ortakl n n her zamankinden daha önemli oldu unu vurgulad. ki liderin yapt aç klamada, ülkeler aras ndaki iflbirli inin Afrika da güvenli in sa lanmas ve Aden Körfezi ndeki korsanlara karfl ortak faaliyeti de kapsayaca n ifade edildi.

7 Suriyeliler ile mahalleli aras nda gerginlik Yayla evleri y k m olayl geçti ABDULLAH CEYHAN BOLU - B olu'da yayla evi statüsüne uymayan kaçak yap lar n y k m s ras nda olaylar ç kt. Anne ve o lu ifl makinesinin önüne geçmek isteyince durumu jandarma ekipleri müdahale etti. Bolu da ilk defa 22 y l önce 1992 y l nda YALÇIN KAYA ANKARA (CHA)- A nkara'n n Alt nda ilçesinde, Suriyeliler ile mahalle sakinleri aras nda gerginlik yafland. Suriyeli mültecilerin kald bina, bir grup taraf ndan taflland. Olay Hac lar Mahallesi'nde meydana geldi. ddialara göre, Suriyelilerin kald - binan n önünden geçen 15 yafllar ndaki bir genç, bilinmeyen bir nedenle tart flt Suriyeliler taraf ndan dövüldü. Gencin dövüldü ünü gören mahalleli ile Suriyeliler tart flt. Tart flman n kavgaya dönüflmesi üzerine, mahalleliler binay tafl ya muruna tutarken, Suriyeliler de ç kt klar çat dan kiremitleri k rarak mahalleliye do ru atmaya bafllad. Saatler süren karfl l kl tafllaflmalar akflam saatlerinde olay yerine çok say da dönemin Bolu Valisi Rasim Bafl ile yine dönemin Bolu Defterdar Fevzi Gönüllü, Gerede Yaylalar ndaki hazine arazileri üzerine yap lan 55 adet kaçak yayla evini bir günde y km fl, ayn hafta içinde her ikisinin de tayinleri ç kar lm flt. Aradan geçen süre içerisinde yaylalarda ki kaçak yap laflmaya bir türlü çözüm bulunamad. Yayla evleri problemi ile ilgili LAN T.C. ANKARA 6. ASL YE T CARET MAHKEMES NDEN BAfiKANLI INDAN ESAS NO : 2013/441 Esas DAVACI : ERDO AN DURU VEK L : Av. HAL L CANBOLAT - Toros Sokak Derya Apt. 25/9 B Blok - S hhiye Merkez/ ANKARA DAVALI : TASF YE MEMURU -OSMAN ERO LU - Necatibey Cad. No: 18/9 K z lay Merkez/ AN- KARA Davac ERDO AN DURU vekili taraf ndan daval ANKARA T CARET S C L MEMURLU U VE TASF YE MEMURU OSMAN ERO LU aleyhine aç lan Eyvan Alüminyum Turizim Tekstil San. ve Tic. Ltd. fiirketinin hyas davas nda dava dilekçesi yukar da yaz l adresinize tebli e ç kart lm fl, ancak tebligat yap lamam flt r. Adres araflt rmas ndan da bir netice al namad ndan tensip tutana ve dava dilekçesinin ilanen tebli ine karar verilmifltir. HMK nun 122'nci maddesi uyar nca davaya karfl iki haftal k süre içersinde cevap verebilece iniz, ayn yasan n 126'nc maddesi uyar nca cevap dilekçesine davac say s nca örnek eklenmesi gerekti i ilanen ihtar ve tebli olunur. 14/02/2014 (BASIN- 6052)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. S NCAN 2. CRA DA RES 2013/1457 TLMT. TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o giin k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca- ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 02/05/ hale Tarihi : 06/06/2014 günü, saat 10:10-10:15 aras 2. hale Tarihi : 02/07/2014 günü, saat 10:10-10:15 aras hale Yeri : S NCAN ADL YE MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06BS6584 Plakal, 2009 Model, MITSUBISHI Marka, Beyaz renkli k sa otobüs kiflilik, arka sol tampon k sm k r k-çok belirgin olmayan flekilde muhtelif ezik ve çizikler mevcut. Eski teyp mevcut, ticari araç. Kontak var, ruhsat yok. BASIN-6156 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar KAYSER DEVEL BAKIRDA LILAR YARDIMLAfiMA DAYANIfiMA DERNE OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI LANI Kütük numaral Kayseri Develi Bak rda l lar Yard mlaflma Dayan flma Derne imizin yapt Ola an Genel Kurul Toplant s tarihinde saat de fienyurt Mahallesi Konya Sokak No:34/13 Alt nda /ANKARA adresinde bulunan dernek merkezinde yap lacakt r. Yasal ço unluk sa lanamad takdirde ikinci toplant m z tarihinde ço unluk aranmaks - z n ayn adres ve ayn saatte yap lacakt r. lgililere ve Üyelere duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM 1- Yoklama, Aç l fl ve Sayg duruflu, 2- Divan Baflkanl oluflturulmas, 3- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlar n n okunmas ve görüflülmesi, 4- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Mali Bilançosunun Okunmas, görüflülmesi ve kabulü. 5- Yönetim ve Denetim Kurulunun ibras, 6- Dernek Tüzü ünün baz maddeleri üzerinde De ifliklik yap lmas n n görüflülüp, karara ba lanmas, 7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, 8- Dilek ve öneriler kapan fl. (Olay -8) polis ekibinin gelmesiyle sona erdi. Polis ekipleri, mahalleliyi binan n bulundu u yerden uzaklaflt rd. Bu s rada, binada bulunan Suriyelilerden baz lar d flar do ru ba rmaya bafllay nca, mahalleli galeyana geldi. Caddenin her iki taraf nda bulunan mahalleli yeniden binay tafllamaya bafllad. Binan n çat s na ç kan Suriyeliler ise tekrar kiremitleri k - rarak afla ya atmaya bafllad. Bolu ya son valiler kararnamesi ile atanan Ahmet Zahtero ullar son noktay koydu. Vali Zahtero ullar, Köylere Hizmet Götürme Birli i toplant s nda yüzlerce köy muhtar na seslenerek, yaylalarda kaçak yap laflmaya izin verilmeyece ini ve mevcut kaçak yap lar n y k laca n belirtti. Ertesi gün ise y k mlara baflland. Çok say da jandarma ekibi, l Özel daresi ifl makineleri, l Tar m Müdürlü ü yetkilileri, itfaiye ve ambulanslardan oluflan y k m ekibi Gölcük te bulunan Yuva Yaylas na gitti. Jandarma komutan, yayla girifline yeni ev /7 GÜNCEL YAfiAM Vali Zahtero ullar, Köylere Hizmet Götürme Birli i toplant s nda yüzlerce köy muhtar na seslenerek, yaylalarda kaçak yap laflmaya izin verilmeyece ini ve mevcut kaçak yap lar n y k laca n belirtti. Ertesi gün ise y k mlara baflland. yapan Sami Özkaya (68) ve o lu Cihan Özkaya n n yan na giderek y k m yap laca n belirtti. Ev sahipleri ile jandarma komutan bir süre tart flt. Daha sonra ev sahipleri jandarmadan izin isteyerek çat daki kiremitleri ve eflyalar kurtarmaya çal flt. Daha sonra ise y k ma baflland. Y k m izleyen ev sahipleri sinirlerine hakim olamayarak ifl makinas n n önüne geçmek istedi. Yuva Köyü Yaylas ndaki ilk y k m tamamland. Y k mlar n yar n Akçakavak Köyü Yaylas nda devam edece i ö renildi. T.C. ANKARA 1. CRA DA RES 2014/1847 ESAS TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca- ; flu kadar ki, art rma bedelinin malm tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün Önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV, %05,69 Damga vergisinin ve arac n teslim masraflar n n al c ya ait olaca, sat fla ifltirak edeceklerden tespit olunan rnuammen bedelin %20 si oran nda nakit veya milli bir bankan n kesin ve süresiz teminat mektubunun al naca, sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 15/04/ hale Tarihi : 12/05/2014 günü, saat 10:20-10:25 aras. 2. hale Tarihi : 09/06/2014 günü, saat 10:20-10:25 aras. hale Yeri : 1 NOLU MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 % model, Seat Ib za 1.6 Stella marka, fleker beyaz renkli, benzin/lpg'li, anahtar ve ruhsat mevcut, sol 1 arka kap bitifl yeri hafif pasl, çizik ve muhtelif çizikler mevcut, iç k s m genel olarak temiz arka cam silecek k r lm fl, mevcut de il, lastikleri hafif inik, radyo teyp anten mevcut sol ön silecek lasti i ç km fl, camlar sa lam, dört lastik jant kapa yok OTOMOB L BASIN-6051 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ANKARA 1. CRA DA RES 2012/14470 ESAS TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o j gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca- ; su kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki besinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 06/05/ hale Tarihi : 10/06/2014 günü, saat 10:30-10:35 aras. 2. hale Tarihi : 02/07/2014 günü, saat 10:30-10:35 aras. hale Yeri : ANKARA ADL YES 1 NOLU MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06BF4913 Plakal, 2007 Model, VOLKSVVAGEN Marka, Golf 16 FSI Gri renkli, 2007 model, sol ön jant kapa yok.sa arka kap ve sa arka çamurluk kenar nda ve muhtelif yerlerinde küçük göçükler var, anahtar yok, radyo teypi var,muhtelif küçük çizikler mevcut otomobil BASIN-6145 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

8 SA LIK /8 400 y ll k hastal n s rr çözüldü Yale Üniversitesi T p Fakültesi Beyin Damar Cerrahisi Bilim Dal ve Beyin Genetik Program Direktörü ve ayn zamanda Beyin Tümörleri Araflt rma Grubu Baflkan Murat Günel ve ekibi, Van Gölü çevresindeki dokuz ailenin çocuklar nda görülen genetik bir hastal n nedenini keflfetti. Anne ölümleri son 24 y lda yüzde 45 azald CENEVRE (AA) H amilelik ve do umdan kaynaklanan anne ölümlerinde dünyada son 24 y lda yüzde 45, Türkiye de yüzde 57 azalma kaydedildi. Dünya Sa l k Örgütü nün araflt rmalar na göre, 2013 y l nda 289 bin anne, hamilelik ve do umdan kaynaklanan komplikasyonlardan hayat n kaybederken, bu say 1990 y l nda 523 bin idi. Araflt rma, anne ölümlerinin yüzde 28 inin hamilelik öncesindeki diyabet, HIV, s tma ve obezite gibi hastal klardan kaynakland n ortaya koydu. Ölümlerin di er nedenlerini ise yüzde 27 ile do um ve sonras ndaki kanama, yüzde 14 ile hamilelik s ras nda kan bas nc n n yükselmesi ve yüzde 11 ile enfeksiyonlar oluflturdu. Araflt rmaya göre, Sahraalt Afrika önceki y llarda oldu u gibi en riskli bölge olmaya devam ediyor. Bu bölgede yaflayan 15 yafl ndaki bir k z n hamilelik ve do um s ras nda ölüm riski 40 vakada bir olurken, ayn yaflta Avrupa da bu risk 3300 de bire düflüyor. Özellikle az geliflmifl ülkelerde erken yaflta gebelik, çocuk düflürme, gebelikte anne ölümü, cinsel yollardan bulaflan hastal klar, HIV ve cinsel e itim konular nda yeterli ilerleme sa lanamad n ortaya koyan araflt rmada, her y l 15 ila 19 yafllar nda 15 milyondan fazla kiflinin çocuk do urdu u bildirildi. B TL S (CHA) U zmanlar havalar n s nmas ve yaz mevsime girilmesiyle birlikte mevsimsel de iflkenlikler ve yaz polenlerine karfl yaflanabilecek rahats zl klara karfl uyar larda bulunuyor. Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Göz Doktoru Op. Dr. Yaz polenleri göz rahats zl klar n artt r yor Ömer Öztürk, yaz aylar nda polenlerden kaynaklanan alerjik göz hastal klar, konjonktivite ve göz nezlesi rahats zl klar n n daha s k görüldü ünü belirterek, dikkat edilmesi konusunda uyar larda bulundu. Yaz aylar nda polenlerden dolay s kça görülen göz hastal klar yla ilgili aç klamalarda bulunan Göz Doktoru Op. Dr. Öztürk, konjonktivite gözün beyaz k sm n ve kapaklar n iç k sm n saran ince bir zar oldu- unu ve alerjinin vücuda temas eden maddeye karfl kendine zarar verecek derecede tepki göstermesi oldu unu söyledi. Alerjik konjonktivitenin havadaki alerjen maddelerin göze NEW YORK (AA) - Genetik üzerine ç r aç c çal flmalar yla tan nan Prof. Dr. Günel, sonuçlar bugün dünyan n en prestijli bilim dergilerinden Cell de yay mlanan araflt rmas ve genetik çal flmalar n gelece ine iliflkin AA muhabirine de erlendirmelerde bulundu. Türkiye den özellikle beyin gelifliminde bozukluk olan çocuklar n genetik temelini tespit etme amac yla çal flt klar n kaydeden Günel, genetik flifreleri okuyarak bunlar n nedenini tespit etmeyi hedeflediklerini söyledi. Bunun üç amac oldu unu ifade eden Günel, Birincisi erken tan imkan n ortaya ç karmak. kincisi biyolojik temel mekanizmalar anlamak. Üçüncüsü de inflallah uzun vadede yeni tedaviler gelifltirebilmek dedi. Tedavi gelifltirebilmek için öncelikle hangi genin veya bölgenin bozuk oldu unun tespit edilmesi gerekti ini vurgulayan Günel, nsan n DNA flifresinde 3 milyar harf var. 3 milyar harfin herhangi birindeki bozukluk bu genetik hastal klar ortaya ç karabiliyor. Bu samanl kta i ne aramaya benziyor diye konufltu. 10 y ldan uzun bir süredir çocuklar n genetik flifresine bakarak, hangi harfin bozuk oldu unu belirlemeye çal flt klar n söyleyen Günel, tan n n konmas n n ard ndan tedavi imkanlar n n araflt r ld n belirtti. Murat Günel, çal flmalar sonucunda özellikle Do u Anadolu da ortaya ç kan bir bozukluk tespit ettiklerine dikkati çekerek, Çocuklarda ileri derecede beyin zarar ortaya ç karan, ALS ve Alzheimer hastal klar ile ortaklafla baz özellikleri olan ve CLP1 genindeki bozukluktan kaynaklanan bir hastal - ortaya ç kard k. Maalesef bu genin hücrede çok temel bir biyolojik görevi oldu u için flu anda bir tedavi yok ama bulgular m z özellikle do um öncesi tan ve önleme imkanlar n sa layacak dedi. Bunun önemli bir bulufl oldu unu düflündü ünü vurgulayan Günel, ancak daha nedeninin bulunmas gereken birçok bozukluk oldu unu ve bu yöndeki çal flmalara devam edeceklerini anlatt. CLP1 genindeki bozuklu un do umdan hemen sonra bafllad - n, h zl bir seyir gösterdi ini ve çocuklarda çok ileri bozukluklara yol açan ölümcül bir hastal k oldu- unu ifade eden Günel, Türkiye den Van Gölü çevresindeki dokuz ailede bu sorunun görüldü ünü dile getirdi. Tafl y c anne babalarda bir bozukluk olmad n n alt n çizen Günel, akraba evlili ine ba l olarak ikisi de ayn gende bozukluk bulunan ebeveynlerin çocuklar nda iki genin de bozuk gelmesinden dolay bu hastal n görüldü ünü söyledi. Prof. Dr. Günel, hastal k görülen ailelerin birbirleriyle iliflkili olduklar n bilmediklerini de kaydederek, flunlar ifade etti: Ancak genetik yap lar nda büyük örtüflmeler var. Buna bakarak bu bozuklu un yaklafl k 400 y l önce yani 1600 y llar nda Osmanl zaman nda ortaya ç kt n düflünüyoruz. Ve bu ortaya ç kt ktan sonra o nesilden gelen insanlarda bu hastal k görülüyor. E er genin tek kopyas nda bir bozukluk varsa herhangi bir bozukluk ortaya ç km - yor. Fakat ayn bozuklu u olan iki insan evlendi i zaman çocuklar nda genin her iki kopyas bozuk oldu u için hastal k ortaya ç k yor. Günel, tüm Türkiye de beyin hastal klar na neden olan gen bozukluklar n n katalo unu ç karmay amaçlad klar n belirterek, böylece genetik bozukluklar n do um öncesi tan s n n konulmas yla genetik olarak sa l kl bir topluma ulafl labilmesini hedeflediklerini dile getirdi. Bu noktaya ulaflabilmek için Türkiye çap nda organize çal flmalar gerekti ini vurgulayan Günel, bunun için daha önce Sa l k Bakanl ile görüfltü ünü fakat daha fazla deste e ihtiyaç duyuldu unu vurgulad. Genetik sorunlar n önceden tespit edilmesinin önemine iflaret eden Günel, flöyle konufltu: Bundan sene sonra tüm yeni do acak bebeklerin genetik flifresinin okunup hangi hastal klara yatk n olduklar n anlamak bilim kurgu de il. Bugün bile birçok hastal k riskini belirleyebiliyoruz. Bu, teknolojinin ilerlemesiyle ulaflt m z bir nokta. Tan d fl nda tedavi aç s ndan da çok önemli. Örne in bu teknolojiler sayesinde kifliye özgü kanser tedavileri verebiliyoruz. Bu yaklafl mlar bir gün genetik tedavilerin de temelini oluflturacak ve ileride genetik olarak sa l kl toplumlar n oluflmas na zemin haz rlayacak. Murat Günel, çal flmalar n n büyük bir k sm n n özel bir vak f olan Gregory M. Kiez ve Mehmet Kutman Vakf ile NIH Ailesel (Mendelyen) Hastal k fonundan desteklendi ini belirterek, E er 2023 y l nda, yani yak n bir gelecekte, genetik olarak sa l kl bir Türkiye istiyorsak, bu tip çal flmalar n devlet taraf ndan fonland r lmas ve desteklenmeye bafllanmas gerekir dedi. Bu çapta çal flmalar n büyük bilimsel ortakl klar gerektirdi ini söyleyen Prof. Günel, Cell dergisindeki 2 ayr yay n n bu gendeki bozuklu u ayn anda bildirdi ini ve kendi çal flmas nda Prof. Joseph Gleeson ve Frank Bass n yan s ra Yale Üniversitesi nden Doç. Dr. Ahmet Okay Ça layan, Kaya Bilguvar ve Caner Ca lar, stanbul Üniversitesi nden Prof. Dr. Beyhan Tüysüz, Cengiz Yalç nkaya, Hülya Kayserili, Dr. Umut Alt - no lu, Bilge Satk n, Diyarbak r dan Dr. Fesih Aktar ve Konya dan Prof. Dr. Hüseyin Caksen in katk lar n vurgulad. Günel, di er çal flman n ise Baylor T p Fakültesinde Dr. Ender Karaca ve Davut Pehlivan taraf ndan Prof. James Lupski önderli inde yap ld n ifade etti. Araflt rmaya katk sunan stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi nden Cengiz Yalç nkaya da AA ya yapt aç klamada, araflt rman n büyük önem tafl d - n belirtti. Birçok genin halen s r oldu unu ifade eden Yalç nkaya, klinik ve radyolojik olarak benzerlik gösteren hastalar n ve ailelerinin genetik analizini yaparak anormalli in nerede oldu unu saptamaya çal flt klar n vurgulad. Araflt rman n Türkiye aç s ndan önemine dikkati çeken Yalç nkaya, Türkiye de akraba evliliklerinin yüzde 25 oldu unu ve akraba evliliklerinin birçok genetik hastal a yol açt n söyledi. Anne ve baba sa l kl yken çocukta gen anormalliklerine rastlanabildi ini belirten Yalç nkaya, Türkiye de akraba evliliklerinin azalt lmas için kampanya bafllat lmas gerekti ini ifade etti. temas sonucu oluflturdu u konjoktida, afl r duyarl l k reaksiyonu oldu unu kaydeden Op. Dr. Öztürk, "Toplumun yaklafl k yüzde 20'si gibi büyük bir ço unlu unu etkiler. Genellikle çocukluk ve 20'li yafllarda ortaya ç kar. Yafl ilerledikçe flikayetlerde azalma görülür. Türkiye de 30 bin kifli organ bekliyor ANKARA (AA) S a l k Bakanl n n son verilerine göre, Türkiye de yaklafl k 30 bin kifli organ nakli bekliyor. Özellikle canl dan yap lan nakil say s n n art r labilmesi için beyin ölümü ile bitkisel hayat n ne oldu unun iyi anlafl labilmesi, beyin ölümü gerçekleflen kiflilerin bir daha iyileflme imkan bulunmad n n bilinmesi gerekiyor. Ankara Üniversitesi Kad n Platformu taraf ndan, Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Türkiye de Organ Naklinde Yaflanan Güncel Durum ve Sorunlar konulu panel düzenlendi. Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Organ Nakli Ünitesi Karaci er Sorumlusu Doç. Dr. Deniz Balc, panelde yapt konuflmada, vücutta geri dönülmez flekilde bir organ yerine iyi çal flan baflka bir organ n canl ya da kadavradan al narak hastaya nakledilmesinin organ nakli olarak tan mland n söyledi. Organ naklinin, son dönem organ yetmezli inde dünyada alt n standart olarak kabul edilen bir tedavi yöntemi oldu unu vurgulayan Balc, dünyada ilk böbrek naklinin 1954, ilk pankreas naklinin 1966 ve ilk karaci er naklinin ise 1967 y l nda yap ld - n anlatt li y llardan itibaren de canl vericiden nakillerin yap lmaya baflland n dile getiren Balc, en çok nakil yap - lan ülkeler içerisinde Türkiye nin orta s ralarda yer ald n kaydetti. Balc, Türkiye nin kadavradan yap lan nakil say s nda canl dan yap lan say y yakalayamad n n alt n çizerek, kadavradan nakillerde Türkiye nin çok daha duyarl olmas gerekti ini bildirdi. Sa l k Bakanl n n 2013 y l verilerine göre Türkiye de yaklafl k 30 bin kiflinin organ nakli için s ra bekledi ini ifade eden Balc, geçen y l toplam 4 bin 293 nakil gerçeklefltirildi ini belirtti. Balc, çok say da kiflinin nakil s ras ndayken hayat n kaybetti ine iflaret ederek, Karaci er nakli için nakil bekleyenlerin yüzde 60 ve akci er nakli için bekleyenlerin de yüzde 45 i bu süreçte hayat n kaybediyor diye konufltu. Nakil say lar n n özellikle son 10 y l içinde art fl gösterdi ine dikkati çeken Balc, 10 y l içinde Türkiye de kadavradan yap lan nakil say s 307 den 889 a ç kt. Canl dan yap lan nakiller ise 438 den 3 bin 117 ye yükseldi dedi. Kelebek Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:20/B Akyurt Üniversite Denizciler Cad. No:7/A Ulus Alt nda Burçak Babür Cad. No:14/A Telsizler Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Ça lar Bafla aç Mah. Eyüp Gündo an Cad. No:10/A Beypazar Beypazar Yeni Ça lar Çayyolu Mah. 8. Cad. Necatibey Sok. No:24/A Çayyolu Çankaya Dikmen Merkez Naci Çak r Mah. 10. Sok. No:4/26 Dikmen- lker Çankaya ARYA 3.CAD.37.SOK.NO:8/8 Bahçelievler Çankaya Didem Cevizlidere Cad Sok. No:11/A Balgat Çankaya Zeynep Mine Birlik Mah.435.Cad. No:23/A Çankaya Çankaya Nurlu Küçükesat Mah. Ba layan Sok. No:16 K.Esat Çankaya Sa l k Mithatpafla Cad. No:13/C K z - lay Çankaya Çubuk K br s Cad. No:10/A Çubuk Çubuk Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Bar fl Kemalpafla Mah. So uk P nar Sok. No:6 Elmada Elmada remin stasyon Mah. S n r Sok. No:1/A Etimesgut Etimesgut Baflkent fiifa Atakent Mah.1469.Sok. No:15/A Elvankent/Etimesgut Etimesgut Sultan ALTAY MAH. fieh T A.TA- NER EK C SOK. NO:5/40 Eryaman Etimesgut rem G.O.P. Mah Sok. No:4/B Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Ilg n Seyran Mah. Küçük San. Sit. Yap Koop. Çarfl s Dükkan No:1/A Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik Kazan Atatürk Mah. 29 May s Cad. Öztürk 8 Apt. No:78/11 Kazan Kazan Serhat Ahmet Vefikpafla Cad. No:5/17 Keçiören Keçiören Ünal P narbafl Mah. Afl kpafla Cad. No:73/B Keçiören Keçiören Hilal Çiçekli Mah. Sanatoryum Cad. Akten Sok. No:8/B Keçiören Keçiören Alakufl Yeni Etlik Cad. No:101/18 Etlik Keçiören Ünsal Cengiz Topel Cad. No:6/B K - z lcahamam K z lcahamam Gürkan Karfl yaka Mah. Cumhuriyet Cad. No:3 Lalahan-Mamak Mamak Tatl T p Fak. Cad. No:119/D Abidinpafla Mamak Nall han Alia a Mah. Bursa Cad. No:36 Nall han Nall han fiifa Cumhuriyet Mah. Eti Cad. No:37 Polatl Polatl S hhat Merkez Mah. Yeniflehir Sok. No:18/11 Pursaklar Pursaklar Utem MALAZG RT MAH. TUT- KUN SK. NO:18/A-B S N- CAN Sincan Ezgionur Plevne mah.ay k Sok. No:32/20-21 Sincan Sincan Temelli ST KLAL MAH. HÜRR - YET CAD.NO:30/B TEMEL- L Sincan Emniyet Ulubatl Hasan Mah. An t Cad. No:7/B Sincan Sincan Erdem Kale Mah. Hastane Sok. No:

9 Afetlerde "ilk 72 saat" seferberli i bafll yor TEKNOLOJ /9 Ö retmenlere "özel yetenekliler" e itimi veriliyor Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl - (AFAD), toplumun her kesimini bilinçlendirmeyi hedefleyen "Afete Haz r Türkiye" projesinin tan t m n, stanbul'da 7 May s'ta Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n kat laca törenle gerçeklefltirecek TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ANKARA (AA) AFAD Baflkan Fuat Oktay, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin, afet riski yüksek bir co rafyada bulundu una iflaret etti. Yaflanan kay plar ve kamuoyu araflt rmalar n n, bireylerin afet öncesi, s - ras ve sonras nda yap lmas gerekenlerle ilgili yeterli bilgiye sahip olmad n gösterdi ini dile getiren Oktay, "Afetlerde yaflanan can ve mal kay plar n n en aza indirilmesi ancak toplumun tüm kesimlerinin afetler konusunda bilinçlendirilmesiyle mümkündür" dedi. Bu kapsamda yaklafl k 2 y ld r "Afete Haz r Türkiye" projesini haz rlad klar n belirten Oktay, "Afete Haz r Okul", "Afete Haz r Aile", "Afete Haz r fl Yeri" ve "Afete Haz r Gönüllü Gençler" bafll klar alt nda düzenleyecekleri kampanyalarla kamuoyunda gerekli duyarl l sa layarak, toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeye çal flacaklar n anlatt. Oktay, kampanyan n tan t m n n 7 May s Çarflamba günü saat 13.30'da stanbul Arenamega'da Baflbakan Erdo an' n kat l m yla yap laca n bildirdi. Afete haz rl k kültürü oluflturman n öncelikli amaçlar oldu unu vurgulayan Oktay, "Okullar n ülkemizi gelece e tafl yacak genç nüfusu bar nd rmas ve e itim faaliyetleriyle bilinçlendirme çal flmalar na hizmet etmesi nedeniyle 'Afete Haz r Okul' kampanyas, bu projenin kalbi niteli indedir" ifadesini kulland. Projenin bu k sm n n Milli E itim Bakanl ile ortak yürütüldü ünü belirten Oktay, ülkedeki 17,5 milyon ö rencinin tamam na afetler konusunda e itim verilece ini kaydetti. BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA Projeyi, ö retmen e itimlerinden bafllayarak, okul yöneticileri, çal flanlar ve ö rencilere ulaflt r p, ülke genelindeki tüm e itim kurumlar nda yayg nlaflt racaklar n anlatan Oktay, flöyle devam etti: "Okul idarecileri ve çal flanlar ile yafl gruplar na göre haz rlanan uygun e itimlerle ö rencilerde, afetlerin ilk 72 saatine haz rl kl olmalar için fark ndal k yaratmay hedefliyoruz. Ayr - ca yaflad klar mekanlarda alabilecekleri temel önlemleri paylaflman n, afetlerde do ru davran fl flekillerini ö renmelerini sa laman n yan s ra afet ve acil durum planlar n n haz rlanmas na yönelik bilgilendirmeyi amaçl yoruz." Türkiye'deki her lise, ortaö retim, ilkö retim ve anaokulu için acil eylem planlar n gelifltirdiklerini vurgulayan Oktay, "Çocuklar m z n yar n n büyükleri, aileleri, ifl adamlar, çal flanlar olaca bilinciyle hareket ediyoruz. Ö rencilerimizi sadece bilinçlendirmekle kalmay p, program n parças haline getirece iz" dedi. E itimlere her y l düzenli olarak devam edeceklerini belirten Oktay, "Bir sonraki ad m m z 'Afete Haz r Gençler' olacak. fiimdi bunun altl n çal - fl yoruz. Gençlik Spor Bakanl, YÖK ve tüm üniversitelerimizle bunu yürütece iz" bilgisini verdi. Oktay, bakanl n il, ilçe ve flube müdürleri, sivil savunma uzmanlar ve il AFAD personeli olmak üzere yaklafl k bin 250 idari kadro ile 81 ilden 2 bin 556 s n f ve branfl ö retmenine kampanyayla ilgili e itim verildi ini bildirdi. E itim alan ö retmenlerin, okullar ndaki meslektafllar yla bu bilgileri paylaflaca n ifade eden Oktay, böylelikle 102 bin, yani her okulda en az bir ö retmene ulaflacaklar n vurgulad. ANKARA (AA) M illi E itim Bakanl (MEB), özel yetenekli ö rencilerin okullarda farkl laflt r lm fl e itim almalar ve uygun merkezlere yönlendirilmeleri için okul öncesi ve s n f ö retmenleriyle e itim fakültelerinin son s n flar nda ö renim gören ö retmen adaylar na e itim vermeye bafllad. Bakanl k, yetenekli bireylerin erken yaflta fark edilmeleri ve ihtiyaç duyduklar e itime ulaflmalar amac yla may s ay n n sonuna kadar 21 ilde 10 bin ö retmene e itim vermifl olacak. Özel yetenek kavram içerisinde, genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, dil, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, liderlik, yarat c - l k, görsel ve iflitsel sanatlar ve psiko-motor gibi yetenekler yer al yor. MEB taraf ndan özel yetenekli bireylerin kendi ilgi alanlar n, yeteneklerini, yarat c l klar n gelifltirmelerine yönelik f rsatlar art rmak, ülkeye ve dünyaya yararl birer vatandafl olmalar n sa lamak için y llar n kapsayan Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Plan haz rland. Program, 15 Ocak 2013 tarihinde toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuruluna (BTYK) sunularak uygulamaya kondu. Bakanl k, temel e itim ve ortaö retim kurumlar nda görev yapan s n f ve branfl ö retmenlerinin ve e itim fakültelerinin son s n flar nda ö renim gören ö retmen adaylar - n n, özel yetenekli bireyler ve e itimleri konusunda fark ndal k kazanmalar n sa lamak için e itim program haz rlad. Bu kapsamda yetenekli bireylerin en erken yaflta fark edilmeleri ve bu bireylerin ihtiyaç duyduklar e itime ulaflmalar hedefleniyor. Bakanl k, bu strateji plan çerçevesinde Adana, Afyonkarahisar, Burdur, Bursa, Denizli, Eskiflehir, Gaziantep, K rflehir, Malatya, Manisa, Mersin, Mufl, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, fianl urfa, Tekirda, Van ve Zonguldak illerini kapsayan toplam 21 ilde ö retmen e itimleri için haz rl klar n tamamland. Bu kapsamda e itim programlar - n n ilki 7 Nisan 2014 tarihinde Zonguldak'ta yap ld. fianl urfa, Mersin ve Mufl olmak üzere 3 farkl ilde daha e itimler tamamland. Bakanl k, may s sonu itibariyle 21 farkl ilde planlad e itimlerde, "Çocuk ve Yetenek" temas n ö retmenlere aktarmay hedefliyor. Böylece, özel yetenekli ö rencilerin Türkiye için birer katma de- er haline gelmeleri amaçlan - yor. Ö retmenlere yönelik seminerlerde ö retmenin özel yetenekli bir ö renciyle karfl - laflt nda yapacaklar anlat l - yor. E itimlerde, özel yetenekli ö rencilerin rehberlik ve araflt rma merkezleriyle bilim sanat merkezlerine nas l yönlendirilecekleri, s n f içinde bu ö rencilere yönelik farkl - laflt r lm fl e itimin nas l verilebilece i aktar l yor. Soldan sa a 1. Kimyasal olarak enerjinin depo edildi i akümülatörün üretti i elektrik Binek hayvanlar n n s rt na konulan, oturmaya yarayan nesne.. Katman... Sesin bir yere çarp p geri dönmesi, yank lanmas ; yank Fermiyum elementinin simgesi... Boksta kolun bükülmesiyle yap lan bir yumruk vurufl biçimi... Güvercinlerden, korularda yaflayan, eti için avlanan, boz renkli bir kufl Kimyasal veya fiziksel durumu de ifliklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve kat madde... Ans z n ortaya ç kan... Teknik, sanayi, endüstri... Türk alfabesinin dördüncü harfinin ad, okunuflu Anmak ifli... Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düflünce beslememe, hüsnüniyet Arap harflerinin en çok kullan lan el yaz s biçimi (eski)... Dar ve kal nca tahta... Özel yer Bir düflünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söz... Yumurtas n atarak zay flam fl uskumru bal... Bozma, feshetme, kesme, ay rma, koparma (eski) De iflik renkli üst üste iki katmandan oluflan ve üstteki katman na kabartma bir desen yap lan de erli tafl... Erzurum iline ba l ilçelerden biri... Talyum elementinin simgesi Adanmak ifli... Aktinyum elementinin simgesi... Aralar nda ayn yerde bulunmaktan baflka hiçbir ortak özellik bulunmayan kiflilerden oluflan topluluk yice... Sat n alma ve satma ifli, al m sat m, muamele Baba... Hastal n ne oldu unu araflt r p ortaya koyma, tan lama, teflhis... Almak ifli Toryum elementinin simgesi... Orsalamak ifli... Polonya halk ndan veya bu halk n soyundan olan kimse Çevrilmifl, s n rlanm fl (eski)... Iraksamak ifli, istibat Geçmiflte yaflanm fl çeflitli olaylardan belle in saklad her türlü iz, hat ra... A r a r konuflan (kimse) (halk a z )... Amonyaktaki hidrojen yerine, tek de erli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluflan ürünlerin genel ad Keklemek ifli... Kütahya iline ba l ilçelerden biri... Yukar dan afla ya 1.Söz konusu ifli art k yapmaz olmak Uymak ifli, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk... Tap nak (eski) Renyum elementinin simgesi... Önemsemeyerek... H çk r rken bo azdan ç kan ses çinden su ak tmak için topra kazarak yap lan aç k oluk, ar k... Turunç... Atefl (eski) Boyun e en, kendini baflkas n n buyru una b rakan (eski)... B rak lm fl, geriye kalm fl (eski) Yeni bir bestecilik ç - r na göre, ton ve makam temeline ba l kalmadan oluflturulan (beste)... Bir fleyin birdenbire hat rland - n veya kavrand n anlatan bir söz... Bronfllar n daralmas ndan ileri gelen nefes darl Ötürü (eski)... Birbirini kesen iki yüzey veya ayn noktadan ç kan iki yar m do runun oluflturdu u geometrik biçim, zaviye... Çocu u olan kad n, anne... Koyun, kuzu vb. hayvanlar n ç kard ses Genellikle çocuk oyunlar nda bafl olan, di er çocuklara veya gruba karfl cezas n çekmek ve bundan kurtulmak için tek bafl na bütün sorumlulu u üzerine alan çocuk, oyun ebesi... Özenlilik Gam dizisinde "sol" ile "si" aras ndaki ses... Uyarma özelli i olan, uyaran, münebbih... Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü (eski) Ah rdafl... Osmiyum elementinin simgesi... Güzel kokulu bir tür küçük kavun Plastik, cam vb. maddelerden yap lm fl a z genifl, çeflitli boylarda kap... Av çok olan yer, av yeri Bir tür yaban mersini... Çok önemli (eski)... Bir fleyin do ru oldu unu belirtmek için yap lan iflaret (eski) Oy (eski)... K nama, üzüntü, nefret bildiren bir söz... Aralamak ifli Çatlad nda kabu u iki çenete ayr lan (meyve)... Güvenli Güzel görünmeye çal flan, süse düflkün, k - r tan... Klifle yap lan yer (eski)

10 YAfiAM STANBUL (CHA)- B aflakflehir Belediyesi nin ana sponsor olarak destekledi i fuar, Türkiye Dergi Editörleri ve Yay n Yönetmenleri Birli i (TÜRDEB) taraf ndan düzenleniyor. Etkinlikte; trende söylefliler, Sirkeci Gar 'n n tarihi ve bekleme salonunda konferans, panel, müzik dinletileri ve dergicili in enleri töreni yap lacak. Bu sene 5. kez düzenlenen fuar n Sirkeci Tren Gar nda yap - lan aç l fl törenine Gençlik ve Spor Bakanl Müflaviri Ömer Faruk Terzi, Baflakflehir Belediyesi Baflkan Yard mc s Haluk Dikbafl, Türkiye Dergi Editörleri ve Yay n Yönetmenleri Birli i Baflkan Muharrem Baykul, Bas n Yay n Birli i Baflkan Münir Üstün, Yeflilay Eski Baflkan Av. Muharrem Balc, Hilal Tv Genel Yay n Yönetmeni Adnan nanç, dergi temsilcileri ve yazarlar kat ld. Bu sene yurt d fl ndan da 20 den fazla derginin kat l m yla uluslararas bir boyutta da kazanan fuar n onur konu u Umran Dergisi olarak belirlendi. Bu seneki ana temas gençlik olarak belirlenen fuar n aç l fl konuflmas n TÜRDEB Baflkan Muharrem Baykul yapt. Baflakflehir Belediyesi'ne teflekkür eden Baykul, fuar n kat l mc lar için hay rl olmas n diledi. Bas n Yay n Birli i Baflkan Münir Üstün, dergili in önemine de indi. Üstün, "Yay nc l n ilk ad m dergiciliktir. Hepimiz okul s ralar nda dergilerle bafllad k bu /10 KEMAL BAfiOL KIRIKKALE (CHA)- A nayasa Mahkemesi Baflkan Haflim K l ç, K r kkale Üniversitesi nde ö rencilere Anayasa Yarg s adl konferans verdi. Konferans ç k fl nda Baflkan K l ç, K r kkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö rencileri Murat And zo lu, Süleyman Bafl ve Celal Ifl ktafl n teklifini geri çevirmeyip selfie çektirdi. 100'ü aflk n derginin kat ld Uluslararas Türkiye Dergi Günleri Fuar Sirkeci Tren Gar nda düzenlenen törenle aç ld. Fuar, Sirkeci Tren Gar nda 11 May s'a kadar devam edecek. Türkiye Dergi Günleri bafllad Haflim K l ç, ö rencilerle selfie çektirdi ifle. Bu kadar fazla dergiyi burada görmek ve ulafl m kolay olan merkezi bir yerde fuar n düzenleniyor olmas çok güzel." dedi. Yeflilay Eski Baflkan Av. Muharrem Balc da "Bu sektörde inatç de il, çok inatç olmak laz m. Biz hep genel fuarlarda dergileri kenarda köflede görürdük. fiimdi hepsini bir arada görüyoruz. Ben birikimimi büyük ço unlu unu çocuklu umdan itibaren takip etti im dergilere borçluyum. Dergicilik emek isteyen, yürek isteyen bir ifl, o nedenle onlara destek olmam z gerekiyor. Gençlerimizi dergicili e yönlendirmemiz gerekiyor." diye konufltu. Fuar n en büyük destekçisi ve ana sponsoru olan Baflakflehir Belediyesi ad na söz alan Baflkan Yard mc s Haluk Dikbafl da "Dergiler okumada oldu u kadar yazmada da bir basamakt r. Gelece inin kalemlerin bu dergilerde yay mlanan yaz lar yla yetiflti ini düflünüyorum. Geçmifle elefltiri getirmek, bugünü foto raflay p ka t üstüne aktarmak, yar n n planlar n yaz üzerinde anlaml hale getirmek dergicilikten geçiyor. Bu anlamda kültürümüze, de erlerimize sahip ç kmak ad na bu tür çal flmalara her zaman sahip ç kaca z." ifadelerini kulland. K l ç, Hukuk Fakültesi Kocatepe Salonu nda bas na kapal olarak düzenlenen konferansa kat ld. Konferans 2 saat sürdü. Daha sonra K l ç, K r kkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ahmet Bilgin in makam na geçti. Burada Dekan Bilgin le bir süre sohbet etti. Yo un güvenlik tedbirleri alt nda makam arac na gelen K l ç, bas n mensuplar n n soru sormak istemelerine cevap vermedi. K l ç, burada hat ra foto raf ve K r kkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö rencileri Murat And zo lu, Süleyman Bafl ve Celal Ifl ktafl n teklifini geri çevirmeyip selfie çektirdi. Selfie çektiren ö rencilerden Murat And zo lu, konferans n çok güzel geçti ini belirtip, Zaman n nas l geçti ini anlamad k. Soru ve cevap k sm nda K l ç, çok güzel aç klamalar yapt. Bizi en çok mutlu eden olay ise benim ve arkadafllar mla selfise çektirmesi oldu. dedi. Polisten kuyumcu soygunu tatbikat KAYSER (CHA)- K ayseri Emniyet Müdürlü ü ekipleri, asayifl ekipleri kuyumcu soygunu tatbikat yapt. Soygun tatbikat ndan esnaf n haberi olmazken olay yerine gelen gazetecilerde eli bofl döndü. Son zamanlarda artan banka ve kuyumcu soygunlar polisi harekete geçirdi. Emniyet Müdürlü ü, flehir merkezindeki kuyumcular n bulundu u Kazanc lar Çarfl s 'nda soygun tatbikat yapt. Tatbikata göre 2 kifli bir kuyumcuyu soydu. Soygunu gerçeklefltiren 2 kifli kaçarken alt nlar n bir k sm n düflürdü. Bir soyguncu ise aya ndan yaraland. Daha sonra soygunlar bir arabaya binerek kaçt. Tatbikatta soygun haberini alan polisler harekete geçti. Belli noktalarda bulunan polisler kaçan soyguncularla ilgili verilen eflkal ve araç plakas üzerinde çal flmaya bafllad. Güvenlik kameras ndan olay ve flah slarla ilgili tespitler yap ld. K sa süre sonra flah slar polis taraf ndan etkisiz hale getirilerek yakaland. Kuyumcu soygun ihbar n alan gazeteciler ise Kazanc lar Çarfl s 'na gitti. Buradaki polislerden olay tatbikat oldu unu ö rendi. Kazanc lar Çarfl s 'ndaki esnaf ise k sa süreli yaflanan olaylar n ne oldu unu anlayamad. Polislere kofluflturman n nedenini soran esnaf ise yap lanlar n tatbikat oldu unu ö rendi. AYM, CHP'nin dershane kanununu iptal baflvurusunu 14 May s ta görüflecek YAS N KILIÇ ANKARA (CHA)- A nayasa Mahkemesi (AYM), CHP nin dershanelerin kapat lmas n da sa layan Milli E itim Temel Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yapan Kanunu iptal baflvurusunu gündeme ald. AYM konuyu 14 May s günü görüflecek. Anayasa Mahkemesi 14 May s 2014 Çarflamba Günü Saat da yapaca Mahkeme Toplant s Gündemi ni aç klad. Aç klanan 14 maddelik gündem listesinde CHP nin dershanelerin kapat lmas n da sa layan 'Milli E itim Temel Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yapan Kanun'u yer ald. AYM, dershanelerle ilgili düzenlemeyi 14 May s da görüflecek. ptal dilekçesini yüksek mahkemeye sunan CHP, dershane düzenlemesinin teflebbüs hürriyetini ihlal etti ini ve Milli E itim Bakanl bünyesindeki 40 bine yak n yöneticinin görevlerinin yasa ile sona erdirilmesinin Anayasa'ya ayk r oldu unu vurgulad. Makalesi, en çok okunan çal flmalar aras na girdi BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ABDULLAH CEYHAN BOLU (CHA)- A bant zzet Baysal Üniversitesi (A BÜ) Bolu Sa l k Yüksekokulu Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yurdanur Demir Dikmen in uluslararas bir yay nevi taraf ndan yay nlanan kitapta Non-Pharmacological Therapies in Pain Management ad yla yer alan makalesi, en çok okunan çal flmalar aras na girdi. Yrd. Doç. Dr. Yurdanur Demir Dikmen in makalesi; fen, teknoloji ve t p alanlar nda dünyan n en büyük multidisipliner, öncü ve aç k eriflimli yay - nevlerinden olan Intech in haz rlad ve Prof. Dr. Gabor Racz ile Prof. Dr. Carl Noe nin editörlü ünü yapt Pain Management-Current Issues and Opinions adl kitap ile kitab n web sayfas nda yay nland y l nda yay nlanan ve özellikle ABD, Avustralya, ngiltere, Hindistan ve Filipinler den 15 bini aflk n bilim insan taraf ndan okunan makale, en çok okunan ve web sitesinden indirilen çal flmalar aras nda yer almay baflard y l ndan bu yana 83 bin 50 yazarla çal flan, 2 bin 189 kitap ile 7 dergi yay nlayan Intech yay - nevi, bilim çevrelerinde uluslararas alanda önemli yay nevlerinden biri kabul ediliyor.

11 Veysel Karani Hz.'nin türbe maketi Miniatürk te STANBUL (CHA) - T ürkiye'deki çeflitli tarihi yap lar n maketlerinin sergilendi i Miniatürk e, düzenlenen törenle Veysel Karani Hz. türbesinin maketi konuldu. Siirt te bulunan Veysel Karani Hz.'nin türbesinin maketi, yap lan törenle Miniatürk Park 'na konuldu. Düzenlenen törene stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Siirt Valisi Ahmet Ayd n ve çok say da davetli kat ld. Miniatürk'e konulan Veysel Karani Hz.'nin türbe maketi, Kur'an- Kerim tilavetinin ard ndan kurdelenin kesilmesi ile aç ld. Programda konuflan stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "Veysel Karani Hz. Allah dostu büyük bir velidir. Siirt'in manevi flahs Veysel Karani beldesinde bulunuyor. stanbul'da Siirt'teki bu bereketten manevi Roma dönemi kal nt lar na koruma kalkan MALATYA - (CHA) M alatya da Roma dönemine ait kal nt lar oldu u düflünülen Arapgir ilçesi Karfl ba Kaya Mezar Odas ile Darende ilçesi Yukar Ulup nar köyündeki Bozyurdu S rt ve Karahöyük Tümülüsleri, birinci derece arkeolojik sit alan ilan edildi. Malatya Valili i, geçti imiz y l 12 Aral k ta Arapgir ilçesi Ormans rt köyündeki Karfl ba Kaya Mezar Odas ile Darende nin Yukar Ulup nar köyündeki Bozyurdu S rt ve Karahöyük Tümülüsleri nin sit alan ilan edilmesi için Sivas Kültür Varl klar n Koruma Bölge Kurulu na baflvurdu. Kurul uzmanlar taraf ndan yap lan incelemeler sonucu ilgili tarihi mekanlarla ilgili rapor haz rland. Raporlar inceleyen Sivas Kültür Varl klar n Koruma Bölge Kurulu, Roma dönemine ait oldu u düflünülen Karfl ba Kaya Mezar Odas ile Bozyurdu S rt ve Karahöyük Tümülüslerini sit alan olarak tescil etti. Kurulun karar Resmi Gazete'nin bugünkü say s nda yay nlanarak yürürlü e girdi. Karar çerçevesinde bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yap laflmaya izin verilmeyece i belirtildi. Bununla birlikte bilimsel amaçl kaz çal flmalar d fl nda hiçbir kaz ifllemine izin verilmemesi, zorunlu durumlarda yap lacak altyap uygulamalar için müze müdürlü ünün görüflüyle konunun koruma kurulunda de erlendirilmesi, yaln zca s n rl mevsimlik tar msal faaliyetlerin devam edebilece i tafl, toprak, kum vb. al nmamas na, kireç, tafl, tu la, mermer, kum, maden vb. ocaklar n aç lmamas na, toprak, cüruf, çöp, sanayi at ve benzeri malzeme dökülmemesine karar verildi. anlamdan nasiplenmifl olacak. Minatiürk'ü gezenler bu güzel flehre de dua edecek." dedi. Siirt Valisi Ahmet Ayd n'da, Siirt'in evliyalar ve ulemalar ile çok bereketli bir flehir oldu un söyledi. Geçti imiz y l da Miniatürk e Siirt in Tillo ilçesindeki smail Fakirullah ve brahim Hakk Hazretleri türbesinin maketi konulmufltu YILI RADYOLOJ VE RADYOTERAP B R M 5 KALEM TIBB SARF MALZEME ALIMI T.C. SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU ANKARA L KAMU HASTANELER B RL 2 NOLU GENEL SEKRETERL DR.ABDURAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJ E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES 2014 Y l Radyoloji ve Radyoterapi Birimi 5 Kalem T bbi Sarf Malzeme Al - m al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mah. 13. Cadde No: Demetevler YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi :. ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik. gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 5 Kalem T bbi Sarf Malzeme Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No:56 DEMETEVLER-YE- N MAHALLE/ANKARA TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Ankara li Kamu Hastaneleri Birli i 2 Nolu Genel Sekreterli i Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Hastane Deposudur. c) Teslim tarihi : Sözleflmenin imzaland n n, idare taraf ndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdi i adrese yap lacak ifle bafllama talimat n n tebli inden itibaren mal teslim edilecek/ ifle bafllanacakt r. flin süresi 184 (Yüzseksendört) takvim günüdür. Malzemeler, depo stok durumuna göre partiler halinde teslim edilecek olup teslimat, idarenin siparifline göre siparifli müteakip en geç 10 (On) gün içerisinde, istenilen miktarlarda gerçeklefltirilecektir. En son teslimat 31/12/2014 tarihinde yap lm fl olacakt r. 3- halenin a) Yap laca yer: Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No:56 DEMETEVLER-YE- N MAHALLE/ANKARA TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Ankara li Kamu Hastaneleri Birli i 2 Nolu Genel Sekreterli i Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Birimi Toplant Salonu b) Tarihi ve saati: :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. Resmi lanlar Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Ürünlerin piyasaya arz na iliflkin belgeler: stekliler teklifleri ile birlikte ihale tarihi itibariyle; firmalar n n ve teklif etmifl olduklar ürünün/cihaz n Türkiye laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas (T TUBB) na kay tl oldu unu, Üretici veya ithalatç bir firman n bayisi olarak teklif vermeleri halinde; teklif etmifl olduklar ürünün/cihaz n T TUBB kayd ile birlikte bu ürünün/cihaz n üreticisinin veya ithalatç s n n T TUBB na kay tl oldu unu ve kay tl bu üretici veya ithalatç n n bayisi olduklar n, Türkiye laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na ait internet sayfas ndan alacaklar ç kt lar ihale teklif dosyas nda sunmak suretiyle belgelendireceklerdir. Ancak teklif edilen ürünün/cihaz n T bbi Cihaz Yönetmeli i, Vücuda Yerlefltirilebilir Aktif T bbi Cihaz Yönetmeli i ve Vücut D fl nda kullan lan T bbi Tan Cihazlar Yönetmeli i kapsam nda olup olmad na ilgili Yönetmelik gere i üretici/ithalatç firmalar karar verebilece inden bu yönetmelikler kapsam nda olmayan ürünlerin/cihazlar n teklif edilmesi durumunda üretici/ithalatç firman n T TUBB kayd ile üretici/ithalatç firman n ürünün/cihaz n bu yönetmelikler kapsam nda olmad na dair yaz l beyan teklif ekinde ihale dosyas nda sunulacakt r. Üretici veya ithalatç n n kapsam d fl beyan ile teklif veren bayi konumundaki istekli, bu beyan veren üretici veya ithalatç n n bayisi oldu unu da Türkiye laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na ait internet sayfas ndan alaca ve teklifi ekinde ihale dosyas nda sunaca T TUBB kayd ile belgelendirecektir Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Teknik fiartnamesinde, sat nalma karar verilmeden önce ihtiyaç duyulmas halinde numune de erlendirmesi yap laca belirtilen kalemlere teklif veren istekliler, kendilerinden yaz l olarak numune istenilmesi halinde; teklif ettikleri ürüne ait numuneyi Numune Teslim ve De erlendirme Formu (Her bir kalem için ayr ayr ) ile birlikte incelenmek üzere Sat nalma Birimi'ne teslim edeceklerdir. Verilen süre içerisinde numune teslim etmeyen ve teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kaleme ait teklifleri de erlendirme d fl b rak - lacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No:56 DEMETEVLER-YEN MAHAL- LE/ANKARA TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Ankara li Kamu Hastaneleri Birli i 2 Nolu Genel Sekreterli i Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Birimi adresinden sat n al - nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No:56 DEMETEVLER-YEN MAHALLE/ANKARA TÜRK YE KAMU HASTANE- LER KURUMU Ankara li Kamu Hastaneleri Birli i 2 Nolu Genel Sekreterli i Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Birimi adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n (www.bik.gov.tr) TUR ZM /11 60 y ld r biriktirilen tarihi eflyalarla müze açt ERZURUM - (CHA) E rzurumlu bir iflletme sahibi olan Mecit Özdemir, babas ndan ve akrabalar ndan kalan araç gereçler ile etnografya müzesi oluflturdu. Babas n n uzun y llar tarihi eflyalar biriktirdi ini ifade eden Özdemir, bu birikimle açt klar müzeyi 2 y ld r vatandafllar n ücretsiz gezdi ini söyledi. Özdemir, 4. Murat n abdest ald le enin de bulundu u müzeye 'Özdemir Etnografya Müzesi' ad n verdi. Müzenin içerisinde 10 bin civar nda çeflit bulundu u dile getiren Özdemir flunlar kaydetti: "Babam 60 y ll k bakkalc yd. Daha sonra köylere mal sat p karfl l nda eski fleyler al yorduk. Babam eski fleyleri seviyordu. Bir depoda bunlar toplad k. lerleyen zamanlarda buraya geldik ve buray infla ettik. Bir gün Mersin e gittim ve orada bir müze gördüm. Ben bunun ayn s n yapar m dedim. Depomdaki mallar getirdim efl, dosta haber verdim. Onlarda getirdiler. 2 y ld r bu müzeyi açt k iflte. Amcao lum tüm do uyu gezdi bu eserleri sat n ald k vatandafllardan. Haliyle müzeyi aç p milletin hizmetine sunduk. Pikni ini yapan, al flveriflini yapan müzeyi de geziyor, ücretsiz bir flekilde. Amerika dan, Fransa dan biri geldi inde buraya mutlaka u ruyor. Do uyu normalde y k k bir flehir biliyorlar ama görünce görüflleri de ifliyor. Hafta sonlar en az 4 bin civar nda ziyaretçi oluyor." dedi. "HAYRIMIZI MÜZE OLARAK DE ERLEND RD K" Erzurum Pasinler karayolu 15. kilometre üzerinde bulunan müzede y llar na ait gazeteler ile çok eski paralarda bulunuyor. Tarihin bilinmesi gerekti ine de vurgu yapan Özdemir, "Biz servetimizi halk n ayaklar na müze olarak sürdük. Hayr m z müze olarak de erlendirdik. Vatandafllar, gençlerimiz gelsinler. Dedelerimizin neler çekti ini görsünler. Bu çal flma ülkemizde nadir zaten. Yaklafl k 10 bin kale mal var içeride. Savafl y llar silahlar, Nene Hatun un düflmana att tafl ve keseri de bulunuyor." diye konufltu. Müzeyi ziyaret eden ö rencilerden Mithat Y lmaz, "Atatürk Üniversitesi ö rencisiyim. Geldik buraya pikni e gelmiflken müze görmekte flafl rt c üstelik içerisinde baya bir tarihi eser niteli inde eser bulunuyor. Ayr ca farkl illerden gelip de bu tesiste dinlenen vatandafllarda geziyor. Erzurum dan geçerken Erzurum da kalmamalar na ra men tarihe böyle tan kl k ediyorlar." fleklinde konufltu. "VATANDAfiLARIN fiahs BAHÇELER OLACAK" Çok genifl bir tesis alan na sahip olduklar n hat rlatan Özdemir, yaklafl k civar nda kamelyal oturma yeri ve piknik alan oldu unu kaydetti. Özdemir flöyle dedi: "Görüldü ü gibi aln m z çok büyük her türlü ihtiyaca cevap verebiliyoruz. Piknik alanlar nda ücret söz konusu de il. Yeni bir fikrimiz var; kamelya yanlar ve önlerinde bulunan küçük alanlarda aileler gelip kendi adlar n ve soyadlar n verdikleri tabela oluflturacak ve buraya çiçekler ekecek, aile çiçek bahçesi olacak."

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Manisa Mesir Festivali, tarihin en ihtiflaml festivali olma yolunda MAN SA (CHA) M anisa Kültür ve Turizm l Müdürü Erdinç Karaköse, geçen y l UNES- CO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren ve bu y l 474.'sü düzenlenen Uluslararas Manisa Mesir Macunu Festivali'nin, Türkiye tarihinin en ihtiflaml festivali olma yolunda ilerledi i söyledi. Bu sene çok coflkulu bir flekilde yap ld n belirten Karaköse, d flar dan gelen misafirler taraf ndan da takdirle karfl land - n, bu olumlu görüfllerin bir dünya markas olma yolunda h zla ilerleyen mesir macununa de er katt n ifade etti. l Müdürü Karaköse, yapt aç klamada, Manisa ya gelen konuklar, Anadolu da yaflayan en zengin, en güzel festival olarak görüyorlar. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Festivalimiz, her geçen y l ç tas n biraz daha yükseltiyor. Tarihimizin en ihtiflaml festivali olma yolunda ilerliyor. Bir yönüyle kültürel boyutu, yani geleneksel olarak yaflayan bir inanç olmas, bunun yan nda mesirin sa l k unsuru da ön plana ç k yor. Bu kapsamda Tamamlay c ve Alternatif T p Kongresi düzenlendi. Mesirin Manisa ya olan sosyokültürel deste inin yan nda bir de sosyoekonomik katk s n n, sa l k boyutuyla dahil edilece ini biliyoruz. dedi. Ankara Film Festivali nde 10 yerli film yar flacak ANKARA (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Bu y l 25'inci kez düzenlenen "Ankara Uluslararas Film Festivali"nde yar flacak 10 film belli oldu. F estivali düzenleyen Dünya Kitle letiflimi Araflt rma Vakf nca yap lan aç klamaya göre festivalde, "Kusursuzlar", "Cennetten Kovulmak", "Mavi Dalga", "Bi Küçük Eylül Meselesi", "fiark Söyleyen Kad nlar", "Bir Varm fl Bir Yokmufl", "7. Daire", "Gözümün Nuru", "Özür Dilerim" ve "Üç Yol" filmleri yar flacak. 30'un üzerinde filmin baflvurdu u Ulusal Uzun Metraj yar flmas na kat lacak filmleri, Prof. Dr. Seçil Büker, Prof. Dr. O uz Onaran ve rfan Demirkol'dan oluflan ön seçici kurul belirledi. 13 dalda ödülün verilece i yar flmada, ayr ca Sinema Yazarlar Derne ince "En yi Film" ödülü de sahibini bulacak. Yar flma için seçilen 10 film ise flunlar: Ramin Matin'in yönetti i, "Kusursuzlar". Esra Bezen Bilgin, pek Türktan Kaynak, brahim Selim, Mehmet Ali Nuro lu, Suna Selen, Melih Düzenli'nin rol ald film, 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde de En yi Film, En yi Yönetmen, Film Yönetmenleri Derne i En yi Yönetmen ödüllerini alm flt. Ferit Karahan' n yönetti i "Cenneten Kovulmak". Ezgi Asaro lu, Rojin Tekin, Jülide Kural, Gülistan Acet, Bünyamin Kavrut, Aziz Çapkurt, Mirza Metin, Alan Ciwan, Hilmi Demirer, Yavuz Çetin'in rol ald yap m, 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali sinem Sabotaj "Tehlikeli Takip" filminde polislerin hayat n gerçekçi ve cesurca perdeye aktarmas yla ünlenen yönetmen David Ayer'in son filmi "Sabotaj"da, "beyazperde efsanesi" Arnold Schwarzenegger kamera karfl s na geçti. Schwarzenegger' n yan s ra Sam Worthington, Olivia Williams ile Terrence Howard' n oynad filmin senaryosunu yönetmen Ayer, Skip Woods ile birlikte yazd. Gerilim aksiyon sevenleri sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen ABD yap m filmde, uyuflturucu bask n yapan özel timin maceralar aktar l yor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Son Üç Gün Filmde, baflrollerde Costner'a Amber Heard, Hailee Steinfeld ve Connie Nielsen efllik etti. Çekimleri Paris'te gerçeklefltirilen filmin hikayesi flöyle gelifliyor: "Tehlikeli gizli servis ajan Ethan Runner (Kevin Costner) yakaland ölümcül hastal k nedeniyle eski efli ve k z yla daha s cak bir iliflki kurmaya çal flmaktad r. Bu arada tamamlamas gereken son bir görev vard r. Bu görev onun yaflamas için son bir flanst r fakat karfl s nda az l teröristler ve zorlu bir yol vard r." En yi Film ödülüne de lay k görülmüfltü. Yönetmenli ini Zeynep Dadak ve Merve Kayan' n üstlendi- i "Mavi Dalga". Ayris Alptekin, Onur Saylak, Bar fl Hac han, Albina Özden, Nazl Bulum, Begüm Akkaya' n rol ald film, 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal En yi lk Film, En yi Senaryo, En yi Kurgu Ödülünü kazanm flt. Kerem Deren'in yönetti i, Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek, Ceren Moray, Onur Tuna'n n rol ald "Bi Küçük Eylül Meselesi" de festivalde yar flacak. Reha Erdem'in rejisörlü ünü yapt "fiark Söyleyen Kad nlar". Binnur Kaya, Philip Arditti, Kevork Malikyan, Deniz Hasgüler, Vedat Erincin, Aylin Asl m' n rol ald film, 33. stanbul Film Festivali'nde En yi Kurgu ödülüne de er bulunmufltu. Kaz m Öz'ün yönetti i "Bir Varm fl Bir Yokmufl". Saim Çalar, Gamze Çalar, smehan Çalar, fiemsihan Çalar, Ferhat Çalar, Dilber Çalar, Derya Çalar, Recep Merto lu, Cengiz Kanat' n rol ald yap m, 33. stanbul Film Festivali Jüri Özel Ödülü ve Ulusal Yar flma FIP- RESCI Ödülünü alm flt. At l nanç' n yönetti i "7. Daire" Uluslararas Alt n Koza Film Festivali'nde En yi Film ve En yi Yönetmen ödüllerine lay k görülen yap mda Fatih Al, Nazan Kesal, Erol Babao lu, Selen Uçer'in rol al yor. Hakk Kurtulufl ve Melik Saraço lu'nun rejisörlü ündeki "Gözümün Nuru" da festivalde yarflacak. Melik Saraço lu, smail Saraço lu, Bilgin Saraço lu'nun rol ald fillm, 2013 Uluslararas Alt n Koza Film Festivali En iyi Film, En yi Senaryo, En yi Kurgu'nun yan s - ra S YAD' n En yi Film Ödülü'nü de kazanm flt. Cemil A ac ko lu'nun yönetti i "Özür Dilerim". Güven K - raç, Sema Poyraz, Köksal Engür, Deniz Denker, Gökhan K raç' n rol ald yap m, 32. stanbul Film Festivali'nde En yi Kad n Oyuncu ödülüne de er bulunmufltu. Faysal Soysal' n yönetti i "Üç Yol" ESKADER En yi Film Ödülünü alan filmde Kristina Krepela, Nik Xhelilaj, Turgay Ayd n, Faketa Salihbegovic, R za Ak n, Alma Terzic rol al yor. nkara 10. Köy Teyatora Tiyatronun temsilcisi Dionysos'un yaflad 10. Köy e yollar düflen bir ö retmen ve bir tiyatro kumpanyas, burada garip durumlar n oldu unu ve köylülerin garip konuflmalar yapt klar n fark ederler. Çünkü bu köyde henüz yalan keflfedilmemifldir. Yaln zca ak llar ndan ya da kalplerinden ne geçiyorsa onu söylemektedirler. Ö retmen, köy okulunda göreve bafllarken, kumpanya elemanlar da Dionysos ad na canland rmak istedikleri bir gösterimi ahaliye kabul ettirmek isterler. Öteki Kad n "The Notebook", "Unhook the Stars", "Face Off", "My Sister's Keeper" filmlerinin yönetmeni Nick Cassavetes'in yönetti i "Öteki Kad n/the Other Women" izleyiciyle buluflacak. Senaryosunu Melissa Stack' n kaleme ald filmde, Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton ile Don Johnson rol ald. Komedi türündeki filmde, sevgilisi Mark' n evli oldu unu ö renen Carly'nin yaflad klar anlat l yor.

13 ANKESOB ilk toplant s n yapt Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB) nin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu, Mehmet Yi iner in baflkanl - nda ilk toplant - s n yapt. TAK fienyurt A nkara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli- i nin yo un kat l m ve büyük bir coflkuyla gerçeklefltirilen 42. Ola an Genel Kurul Toplant s nda 657 oyla ezici bir ço unlukla güven tazeleyerek baflkanl k görevine yeniden seçilen Mehmet Yi iner, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullar n toplayarak, görev da - l m n gerçeklefltirdi. Seçimlerde, TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken in destekledi i Aday Fazl Yalç nda n 767 geçerli oydan 110 unu alabilmiflti. Baflkan Yi iner ANKESOB Toplant Salonu nda kurul üyelerine hitaben yapt konuflmada 42. Ola an Genel Kurulda delegelerimiz oyunu birlik ve beraberlikten yana kullanm flt r. Esnaf teflkilat - m z için hay rl u urlu olsun. Eme i geçen herkese teflekkür ediyorum dedi. Öncelikle hepinize yeni dönem için görevlerinizde baflar lar diliyorum diyerek konuflmas na devam eden Baflkan Yi iner, Türkiye ye örnek olacak hizmetleri gerçeklefltirmeye devam edece- iz. Sorumlulu umuzun bilinci ile birlik ve beraberlik içerisinde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar m za hizmet etmek için tüm kurullar m z n özveriyle çal flmalar n istiyorum ifadelerini kulland. Toplant da yeni döneme yönelik hedef ve projeler de de erlendirildi. Mehmet Yi iner in Yönetim Kurulu Baflkanl ndaki Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i, kurul as l üyeleri: Yönetim Kurulu: Döflemeciler Esnaf ve Sanatkarlar MURAT PARLAK P ursaklar Ayy ld z Mahallesi H d rellez fienli i nde bulufltu. Pursaklar Belediyesi nin katk lar yla Ayy ld z Mahallesi nde düzenlenen etkinlikte H d - rellez fienli i nin ilki yap ld. Ayy ld z Mahallesi sakinlerinin yo un ilgi gösterdi i etkinlikte han mlar doyas ya e lendi. Han mlara yönelik olarak düzenlenen Ayy ld z Mahallesi 1. H d rellez fienli i ne kat lanlara döner, k zart lm fl et ve içecek ikram edildi. Ayr ca Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi üyeleri de H d rellez flenliklerini simit yiyip gül a ac na dileklerini asarak kutlad. Etkinlikten memnun kalan Ayy ld z Mahallesi sakinleri ve han m evi üyeleri, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin e hizmetlerinden dolay teflekkür etti. Odas Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ar, Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odas Baflkan Muhittin Köksal, Kuyumcular ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odas Baflkan Hasan H. Çavuflculu, Hurdac lar Esnaf Odas Baflkan rfan Çinkaya, Minibüsçüler Esnaf Odas Baflkan Hac bekir Gani, Polatl fioförler ve Otomobilciler Esnaf Odas Baflkan smail Tarhan, Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odas Baflkan Bayram Karakafl ve Servis Arac flletmecileri Esnaf Odas Baflkan Tunçay Elmada l. Denetim Kurulu: Adem Can, Hac Ali Taylan, Musa Kahveci, Murat Küçükseymen ve Ercan Soydafl. Disiplin Kurulu: Mehmet Polat, Ahmet Hüseyin Gürbüz, Erdo an Mutlu, Mehmet Ercan ve Önder Kaplan. K z lcahamam n yollar aç l yor Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Selahaddin ALTUNBAfi GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet FAT H KARACA Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez K z lcahamam Belediyesi ve Ankara Büyükflehir Belediyesi koordinasyonunda bafllat lan flehir içi yol çal flmalar devam ediyor. Asfaltlama çal flmalar n n bütün h z yla devam etti i ilçede, fiehit Mehmet Erdem Caddesi ve So uksu Caddesi arka yolda devam eden tafl sökme ifllemleri devam ediyor. Milli Park giriflinden bafllayan tafl sökme ifllemleri fluan So uksu Otel arkas nda devam ediyor. Tafl sökme ifllemleri Milli Egemenlik Caddesi, fiehit Mehmet Ardem Caddesi ve Gençlik Caddesi E-5 karayolu bitiminde sona erecek. Tafl sökme ifllemleri tamamland ktan itibaren asfaltlama çal flmalar na bafllayacak olan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl Fen flleri Daire Baflkanl Genel Sekreter Yard mc s Vedat Üçp nar, K z lcahamam n birinci ana caddesinin asfaltlama ifllemleri tamam, önümüzdeki günlerde tafl söküm ifllemi tamamland an, ikinci ana cadde asfaltlama ifllemlerine bafllayaca z dedi. ANKARA/13 Yenimahalleli kad nlar matinede bir araya geldi Y enimahalle Belediyesi Kad nlar Matinesi han mlar buluflturdu. Kad nlar n günlük dertlerinden uzaklafl p stres att matinede, bayanlar halaylar ve oyun havalar yla sahneyi bofl b rakmad. Bir günü gönüllerince e lenerek geçiren Yenimahalleli kad nlar, kendilerine bu f rsat veren Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a minnettar olduklar n söyledi. Yenimahalle Belediyesi lk Ad m Dü ün Salonu nda gerçekleflen matinede e lence doru a ç karken, matineye kat lan kad nlar aras ndan kura çekilerek hediye da t ld. Oryantal dans yar flmalar n n da düzenlendi i matinede yar flmay kazanarak hediye alan han mlar n mutlulu u görülmeye de- erdi. Canl müzik eflli inde kurtlar n döken Yenimahalleli kad nlar, flark lara da efllik etmeyi ihmal etmedi. Matineye teflrif ederek kad nlar mutlu eden Baflkan Yaflar, 30 Mart yerel seçimlerinde kendisine verdi i desteklerden dolay tüm han mlara teflekkürlerini sundu. Yenimahalle cumhuriyetin ilçesidir ve cumhuriyete yak fl r bir flekilde de geliflmeye devam edecek diyen Yaflar, Yenimahalle yi huzurlu ve yaflanabilir bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çal fl yoruz. fientepe ve Demetevler de de yeni han mlar lokallerini sizler için açaca z dedi. Pursaklar da H d rellez flenli i RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz

14 İSTANBUL (AA) BaşbakanlıkAfet veacil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen ve toplumun farklı kesimlerine, afetler konusunda doğru davranış şekillerini benimsetmeye yönelik "Afete Hazır Türkiye" projesinin ikinci basamağı "Afete Hazır Okul" kampanyasıyla öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin afetlere hazırlıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Kampanyanın tanıtımı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Milli Eğitim Bakanı NabiAvcı, İstanbul Valisi HüseyinAvni Mutlu, Emniyet Müdürü SelamiAltınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl BaşkanıAziz Babuşcu, AFAD Başkanı Fuat Oktay'ın yanı sıra öğrenci ve vatandaşların katılımıylaarenamega'da gerçekleştirildi. "Afete Hazır Türkiye" projesi, afetlere dirençli toplum oluşturma misyonuyla çalışan AFAD tarafından yaklaşık 2 yıl süren hazırlık çalışmasının ardından görücüye çıkarıldı. Proje, toplumun farklı kesimlerine, afetler konusunda doğru davranış şekillerini benimsetmeye yönelik 4 basamaktan meydana geliyor. "Afete Hazır Okul" kampanyası, projenin ikinci basamağını oluşturuyor. "Afete HazırAile" ile başlayan kampanya dizisi "Afete Hazır Okul" ile devam edecek. Daha sonra "Afete Hazır İşyeri" ve "Afete Hazır Gençler" kampanyalarıyla sürecek. Kendisinden sonra geleni tamamlayan ve ilerleyen her kampanyanın birbirini desteklemesiyle, kamuoyunda afetler konusunda farkındalık ve bilinç oluşturulması amaçlanıyor. "Afete Hazır Türkiye" projesi, "Afete HazırAile" kampanyası ile başladı. Bugüne kadar 300 bin kişi, afetlere nasıl hazırlıklı olacağını öğrendi. "Afete Hazır Okul" kampanyası ile öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin de afetlere hazırlıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Tanıtım töreninde, insan sesiyle yapılan ve müzik terminolojisinde "a capella" olarak Elazığ'da ilkokul öğrencileri havalimanını gezdi ELAZIĞ (AA) Keban Atatürk İlkokulu Havacılık Kulübü üyesi öğrenciler, Elazığ Havalimanı'nı gezdi. Sınıf öğretmeni Ekrem Cengiz Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün desteğiyle açmış oldukları model uçak kursu kapsamında bu yönde merakı olan adlandırılan farklı müzik türünde, afetlerin sesleri 40 kişilik bir koro tarafından oluşturuldu. Canlı performansla, insanların afet seslerini oluşturduğu müzik dinletisi, enstrüman kullanılmadan gerçekleştirildi. Sinir bilim uzmanı akademisyenlerin, panik anında beynin nasıl çalıştığı ve insanların panik anında nasıl hareket ettiğini anlattığı kısa film gösterilen törende, katılımcılara, afetler sırasındaki davranışların anlık ve tepkisel davranışlar olduğu, bununla ilgili yeni davranışların da ancak tekrar tekrar pratik yapılarak kazanılabileceği anlatıldı. Afetleri yaşayan ve afetlerden kaynaklanan tramvaları atlatarak yaşamına devam eden kişilerin röportajlarının gösterildiği programda, çocukları afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik bestelenen "ÖnlemlerAlalım" adlı çocuk şarkısının yanı sıra "Afete Hazır Türkiye" projesine özel bestelenen ve annesini depremde yitiren bir kadının hikayesini anlatan "Olmaz Olmaz Deme" şarkısı seslendirildi. öğrencilerin havacılıkla ilgili mesleklere olan ilgilerini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Havacılık sektörünün gelişmiş ülkelerin temel taşlarından biri olduğunu dile getiren Akdeniz, yeni nesillerin bu sektörü daha yakından tanımalarının önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bu bağlamda havacılık ile ilgili öğrencilerimizin farkındalıklarını arttırmak, ufuklarını açmak, gerçek uçak, pilot görüp bu işi daha somut hale getirip ileride bu mesleğe olan ilgilerini artırmak amacındayız. İnşallah bu çocuklar gelecekte ülkemizin önemli pilotları olacak, kabin memurları olacak, ülkemizin yerli uçaklarını ve jetlerini üretecek." "Afete Hazır Okul Kampanyası"nın tanıtım töreni BAŞKENT TİCARET REHBERİ Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 İskitler/Ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: Şube: İvedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vakıf Çarşısı No. 22/A-1 Ulus/ANKARA Tel: Şube: Şehit Teğmen Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Tel: Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 İvedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 PTT 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor İSTANBUL (AA) Futbolda PTT 1. Lig play-off yarı final ilk maçları yarın oynanacak. Yarı finalde, normal sezonu 3 ile 6. sıralar arasında tamamlayan Orduspor, Ankaraspor, Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu takımları mücadele edecek. Yarı finalde ligdeki sıralamalarına göre Samsunspor ileankaraspor ve Mersin İdmanyurdu'yla da Orduspor eşleşti. Play-off yarı finalinde yarınki ilk maçların programı şöyle: Samsunspor-Ankaraspor (Samsun 19 Mayıs) Mersin İdmanyurdu-Orduspor (Mersin) Play-off'ta yarı final rövanş maçları 13 Mayıs Salı günü oynanacak. İki maç sonunda turu geçen takımlar, 18 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olmak için mücadele edecek. PTT 1. Lig'de normal sezonu ilk iki sırada tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Balıkesirspor doğrudan Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti. SPOR GÜNLÜK SİYASİ GAZETE /15 Beşiktaş'ın istikrar abidesi Olcay Şahan Spor Toto Süper Lig'de son 2 sezonda sakat ve cezalı oyuncuların çokluğundan sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta, Olcay Şahan istikrarı ile takımını yalnız bırakmadı. Roberto Carlos'a teklif yağıyor SİVAS (AA) Teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında Sivasspor'da başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı Roberto Carlos, İspanya, Fransa, Çin, Dubai ve Katar'dan birçok kulübün kendisiyle çalışmak istediğini söyledi. Sivasspor Kulübü Tesisleri'nde AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Carlos, Spor Toto Süper Lig'de takımının geride kalan haftalarda sergilediği performansın çok iyi düzeyde olduğunu belirtti. Takımdaki herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını ve çok puan topladıklarını dile getiren Carlos, "Teknik direktörlüğümün ilk senesinde böyle güzel bir sezon geçiriyor olmak, gerçekten büyük mutluluk. Yarın teknik direktörlüğüm bitiyor olsa bile şu ana kadar yaptığım çalışma benim için çok keyifli" diye konuştu. Carlos, başka kulüplerden teknik direktörlük teklifi alıp almadığının sorulması üzerine, iyi bir iş yapıldığında bazı teklifler gelebildiğini söyledi. Sivasspor'da elde ettiği başarıdan dolayı kendisine transfer tekliflerinin geldiğini belirten Carlos, "İspanya, Fransa, Çin, Dubai ve Katar'dan gelen teklifler var. İnsanlar benimle irtibata geçiyor. Bu şekilde haberler de çıkıyor ama şu an için buradayım" dedi. Tekliflerden birinin milli takım, diğerlerinin ise kulüp düzeyinde olduğunu aktaran Carlos, resmi bir teklif gelene kadar bunları fazla önemsemediğini vurguladı. Çalıştırmayı hayal ettiği bir takım veya milli takım olup olmadığının sorulması üzerine Carlos, futbolda profesyonellerin takım seçme gibi bir lüksü olmadığına dikkati çekerek, kariyerini başarılı şekilde sürdürmek ve futbolculukta olduğu gibi teknik direktörlükte de dünya çapında başarı yakalamak istediğini söyledi. Roberto Carlos, Sivasspor'u ve Sivas'ı çok sevdiğini, burada çalışmaktan keyif aldığını belirterek, "Sivasspor ile 1 yıl daha kontratım var ve devam etmek istiyorum" ifadesini kullandı. Kırmızı-beyazlı ekipteki görevine gelecek sezon devam etmesi durumunda 6-7 oyuncu transfer ederek kadroyu güçlendirmek istediğini dile getiren Carlos, hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Carlos, bu sezon kaybetmemeleri gereken maçlarda puan kayıpları yaşadıklarına işaret ederek, "Bu puanları kaybetmeseydik şu an ikinci bile olabilirdik ve Şampiyonlar Ligi'ne giderdik. Bu kalitede bir takımımız var. Bunun üzerine biraz daha takviyede bulunursak şampiyon olmamız gayet olası bir durum. Ben zaten buraya şampiyonluk için geldim, ikincilik pozisyonu bile benim için yeterli değil" şeklinde konuştu. Bu arada, AA Sivas Bölge Müdürü Cemal Coşkun, Roberto Carlos'a, 10 Nisan'da antrenman sırasında futbolcular tarafından düzenlenen Brezilya usulü sürpriz doğum günü kutlaması sırasında çekilen fotoğraflarının yer aldığı albümü hediye etti. Carlos, doğum günü fotoğrafları için Coşkun'a ve AA ekibine teşekkür etti. İSTANBUL - (AA) İlk sezonunda 34 maçın tamamında forma giyen siyah-beyazlı futbolcu, sezonunda da şu ana dek oynanan 32 karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı ve sahaya çıktı. Olcay Şahan, kalan 2 maçta daha forma giydiği takdirde ikinci kez tüm karşılaşmalarda görev alma başarısı gösterecek. Olcay, bir başka istikrarı ise sarı kart sınırında kalarak gösterdi. Şu ana dek 3 kez sarı kartla cezalandırılan siyah-beyazlı futbolcu, son 15 karşılaşmada daha dikkatli oynadı ve ceza almayarak sahaya çıktı. Eskişehirspor ve Kayserispor maçlarının ardından 27 Aralık 2013'te Gençlerbirliği karşısında 3. sarı kartına ulaşan Olcay Şahan, bu kartın ardından 15 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu, bu sezon olduğu gibi geçen sezonu da sınırda tamamlamayı başardı. Galatasaray, Elazığspor ve Gençlerbirliği maçlarında sarı kartlar gören Olcay, sezonu ceza almadan tamamladı. Beşiktaşlı futbolcu Olcay'ın istikrarındaki tek düşüşü sahada kaldığı sürede oldu. Geçen sezon ligin ilk yarısında bin 429 ve ikinci yarısında bin 479 dakika süre alan siyahbeyazlı futbolcu, sezonu toplam 2 bin 908 T.C. SİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2014/135 KARAR NO: 2014/105 İLAN DavacıAYŞE GÜLYILDIZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Büğdüz Mahallesi, Cilt:89, Aile sıra no: 80 Bsn:12 numaralarında nüfusuna kayıtlı AYŞE GÜL isminin AYŞEGÜL olarak düzeltilmesine karar verildi. 29/04/2014 Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar T.C. GÖLBAŞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYI: 2014/148 ESAS İLAN Konya İli, Selçuklu İlçesi Büyükihsaniye Mahallesi Cilt No: 0020 Aile sıra no: BSN no: 0011 de nüfusa kayıtlı TC Kimlik numaralı Mustafa veayla dan olma 12/05/2008 Çankaya D.lu Efe Karadöl ün (Elmacıoğlu) nun Efe olan isminin AHMET EFE olarak düzeltilerek nüfusa kayıt ve tesciline karar verilmiştir. İlan olunur. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar T.C. SİNCAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO: 2014/103 KARAR NO: 2014/80 İLAN dakikayla tamamladı. Olcay, bu sezon forma giydiği süredi düşüş yaşadı. İlk yarıda bin 382 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda da bin 180 dakika olmak üzere toplam 2 bin 562 dakika süre aldı Ṡiyah-beyazlı oyuncu, iki sezonda 31 maçta 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon 21 maçın tamamında forma giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon ise 10 maçta 90 dakika şans buldu. KAYIP Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Çetin 07/05/2014 Davacı Abdullah Kaan Bağcı tarafından, davalı Etimesgut Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 22/04/2014 tarihli 2014/103 esas ve 2014/80 sayılı kararla Afyonkarahisar Merkez Güvenevler Mahallesi cilt:19 hane:28 de nüfusa kayıtlı Özel ile Sezer den olma, 16/03/1994 doğumlu Abdullah Kaan Bağcı nın nüfus kayıtlarında ABDULLAH KAAN olarak yazılı isminden ABDULLAH isminin çıkartılarak KAAN BAĞCI olarak DÜZELTİLMESİNE ve bu şekilde nüfus kayıtlarına TESCİLİNE karar verilmiş olup, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/05/2014 Basın (www.bik.gov.tr) R i İl l il t d

16 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Baflkent te yay n yapan yerel radyo temsilcileri ile ö le yeme inde bir araya geldi. S eçim sürecinde yerel radyolar n projelerini halka duyurmas ndan dolay teflekkür eden Baflkan Gökçek, Bize göstermifl oldu unuz ilgi dolay s yla bir kere daha flükranlar m sunuyorum dedi. Seçim sonras hileli bir süreç yafland na dikkat çeken Baflkan Gökçek, iptal edilen oylar an msatarak, Sand k baflkanlar n n yapt, oy oran olarak yüzde 10 u geçen hileler oldu. Parmaklar ile bas p ka tlar kirleterek nas l iptal ettirdiklerini kameraya bile çekmifller. O görüntüleri getirirlerse toplumda ciddi bir alg oluflturacak. Gözleriyle flahit olan birçok arkadafl m z var. Geldi geçti. Allah a hamdolsun 32 bin oy farkla seçimi alma imkan m z oldu diye konufltu. Yerel radyocular n bu süreçte kamuoyu ile etkileflim kurma flans oldu unu belirten Baflkan Gökçek, Radyo alemi ciddi anlamda sesimiz oldu. Bu da bir manada teflekkür yeme i dedi. Konuklar n n sorular üzerine yeni dönem projelerini k saca özetleyen Baflkan Gökçek, Muhalefetin bir iddias var. Y llar geçti, ilk aflk öldü. Beflinci dönem çok daha yavafl geçer diyorlar. Bu fikre kesinlikle kat lm - yorum. Tecrübelerimizi konuflturaca m z en verimli ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Baflkan Melih Gökçek radyocularla bulufltu H d rellez, ya fll havaya ra men bu y l da Ankaral - lar Hamamönü nde buluflturdu. Ya an ya mura ald r fl etmeden Hamamönü ne ak n edenler, bahar slak ancak coflku içinde karfl lad lar. Ankara daki pek çok kültürel ve sanatsal etkinli e ev sahipli i yapan Alt nda Belediyesi, Hamamönü nde gerçeklefltirilen organizasyonla, tüm Ankaral lara yine H d rellez coflkusunu yaflatt. Hamamönü Meydan nda bafllayan program, Alt nda Belediyesi Gençlik Merkezleri nin gösterileri ile bafllad. Alt nda Belediyesi Baflkan Vekili M. Emin Ayaz Alt nda Belediyesi ve Gazi Üniversitesi nin ortaklafla düzenledi i bu etkinlik bundan sonraki y llarda da devam edecek. Amac m z, geleneksel bir de erimizi unutmad - m z göstermek ve insanlar m zla bunu paylaflmak. Geleneklerimize sahip ç kmam z ve bunlar gelece e aktarmam z gerekiyor. dedi. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölüm Baflkan Prof. Dr. Öcal O uz ise, H d rellez hakk nda bilgi verdikten sonra, unutulmaya yüz tutmufl bir Türk bayram - n n Alt nda Belediyesi sayesinde yaflat lmaya çal fl lmas n çok önemli bulduklar n ifade etti. fienlik alan - n n her noktas nda farkl bir H d rellez etkinli iyle karfl lanan misafirler; hem H d rellez ritüellerini yerine getirdi hem de gönüllerince e lendi. E lencelere gün boyu ya an ya mur bile engel olamad. Yumurta boyayan, topaç çeviren, gül a ac na kurdele ba layan ve dilek kuyusuna para atan, dileklerde bulunan misafirler, unutulmufl geleneksel pek çok ritüeli tekrar yaflama imkan buldu. Masal evi ve Dede Korkut hikayelerinin canland r ld bölüm ve yumurta tokuflturma etkinlikleri de büyük ilgi çeken etkinliklerin aras ndayd. H d rellez fienli i nde bir gelenek daha yerine getirildi ve Alt nda Belediyesi Baflkan Vekili M. Emin Ayaz ve Baflkan Yard mc s Yunus Kelefl önderli inde, ateflin etraf nda toplanan herkes, yak lan H d rellez ateflinin üzerinden atlad. dönemimiz. En güzel eserlerimizi b rak p öyle gitmek istiyoruz diyerek, flu bilgileri verdi: Özellikle Hac Bayram ve civar ile H d rl ktepe, smet Pafla, At fbey ve Ulus çevresinin bitirilmesi çok büyük arzum. Ulus meydan projesini seçimlerde çok dile getirmedim ama bu dönem içinde onu da tamamlamak istiyorum. kincisi Ankapark hizmete açmak istiyorum. Bunlar n hepsi isim b - rakacak projeler. Üçüncüsü, inanç müzesini bitirmek istiyorum. Dördüncüsü Kuzey Ankara daki cami, külliye ve kongre merkezini tamamlamak istiyorum. Bir de mrahor da vadi projemiz var. Bunlar bitirecek olursak inflallah bu döneme büyük eserlerle mühür vuraca z. Dev projelerin yan s ra Ç ankaya Belediyesi, ilçe genelinde halka aç k umumi dinlenme ve e lence yerlerinin gürültü konusunda uyar larda bulunuyor. Çankaya bölgesinde flikayetlerin yo un olarak geldi i K z lay, Tunal Hilmi, Bahçelievler gibi bölgelerde 2 fler kifliden oluflan 12 ekiple gürültüyle mücadele eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü ekipleri, kafe, bar, dü ün salonu ve restoranlarda aç kta veya mekan içerisinde yap lan müzik yay n n d flar ya veren iflyerlerine tebligat b rak yor. Ankara n n e lence merkezi olan K z lay ve çevresinde kangren haline gelen gürültü sorununa karfl mücadala yürüten Çankaya Belediyesi geçen y l 7.5 milyon ton gibi bir rakamla rekora imza at lan asfalt gibi rutin hizmetlere de devam edeceklerini aç klayan Baflkan Gökçek, köylere ve ilçelere seçim öncesi verdi i sözleri de tutarak, tar m, hayvanc l k ve termal tesislere çeflitli destekler sunacaklar n vurgulad. Radyocu konuklar na bir de müjde veren Baflkan Gökçek, Büyükflehir Belediye Meclisi nde al nacak bir kararla yerel radyolara haftal k bülten yay n sözü verdi. Büyükflehir Belediyesi ve Ankara ya iliflkin haberlerin özellikle çevre ilçe radyolar ndan yay nlanabilece ini söyleyen Baflkan Gökçek, Genel bir anlaflma yapal m. Dernek bu iflin öncüsü olsun. Kapsama alan na göre ayarlama yap n, ona göre anlaflal m dedi. Yeme e kat lan radyo temsilcileri ise Hay rl olsun diyerek, yeni dönemde de baflar lar n devam dileklerini ilettiler. Hamamönü ne H d rellez coflkusu Yaz YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay Çankaya dan gürültü uyar s ekipleri, 2872 say l Çevre Kanunu nca iflletmelere uyar tebligat da- tt lar. Yürürlü e giren Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i ile Mahalli Çevre Kurulu kararlar çerçevesinde çal flmalar n aral ks z sürdüren ekipler, ortak kullan m alanlar nda iflletme sahiplerine çevreye ve insanlara sayg l olmalar konusunda telkinde bulundular. Hassas kullan mlar n bulundu u alanlarda enstrüman sesleri ile elektronik olarak yükseltilmifl müzik yay n n d flar verilmesinin yasak oldu unu belirten ekipler, arka plan sesinin üzerine var olan sesin 5 desibeli geçmemesi gerekti ine dikkat çekerken bu kurala tüm iflyerlerinin uymalar gerekti ini ifade ettiler. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı