ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ILK YERLI UCAK teslim icin haz r"

Transkript

1 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek Gündo an, Keçiören 23 Nisan Ortaokulu nu modern bir kütüphaneye kavuflturdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Co rafya Fakültesi Ö retim Üyesi Prof.Dr. Melek Gökdo an, merhum efli Atilla Gökdo an ad na yapt rd kütüphane ile çocuklara en güzel hediyeyi vermifl oldu. HABER 2. SAYFADA Aile e itmenleri sertifikalar n ald etisem Aile Akademisi bünyesinde e itimlerini tamamlayan 46 e itmen, kat l m sertifikalar n ald. etisem Aile Akademisi Hizmet Binas nda düzenlenen sertifika törenine Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, kursiyerler ve e itmenler kat ld. HABER 2. SAYFADA Çankaya da gürültü uyar s yap ld 16 DA 16 DA Baflkan Melih Gökçek radyocularla bulufltu GÜNCEL HABER 16. SAYFADA ET MESGUT KEÇ ÖREN YEN MAHALLE Yenimahalleli kad nlar matinede bir araya geldi Yenimahalle Belediyesi Kad nlar Matinesi han mlar buluflturdu. Kad nlar n günlük dertlerinden uzaklafl p stres att matinede, bayanlar halaylar ve oyun havalar yla sahneyi bofl b rakmad. Bir günü gönüllerince e lenerek geçiren Yenimahalleli kad nlar, kendilerine bu f rsat veren Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a minnettar olduklar n söyledi. HABER 13. SAYFADA Hamamönü ne H d rellez coflkusu geldi ILK YERLI UCAK teslim icin haz r Hava Kuvvetleri Komutanl na düzenlenecek törenle Türkiye ye ait ilk A400M ATLAS Stratejik Ulaflt rma Uça, teslim edilecek. Tören 12 May s 2014 tarihinde, Kayseri deki 12. Hava Ulaflt rma Ana Üs Komutanl nda yap lacak. B T twitter.com/olaygazetesi06 F H A w A A B i C GAZETEM Z B I E t B E A dan t O R L OLAY GAZETES FACEBOOK TA e O takip edebilirsiniz r K Ekmekteki fiyat pages/olay-gazetesi/ art fl spekülatif Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c y ziyaret eden Türkiye F r nc lar Federasyonu Baflkan Halil brahim Balc, ekmekteki fiyat art fl n n gündeme getirilmesini spekülatif bir hareket olarak de erlendirdi. Türkiye F r nc lar Federasyonu Baflkan Halil brahim Balc ve Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, bas n mensuplar n n sorular n cevaplad. Balc, "Bir kurakl k yaflan yor, fakat hasat n ne kadar olaca belli de il. Hasat n ne kadar düflük olaca belli de il. Geçmifl y llara göre gerçekleflen üretimden kaynaklanan bir fazlal k söz konusu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elindeki bu day stoku her zamankinden daha çok fazla. Bununla ilgili olumsuzluk olmas durumunda ilgili bakanl k olan G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl m z ile Türkiye F r nc lar Federasyonumuz ve Toprak Mahsulleri Ofisi ne gibi tedbirler alacak, dünyadaki küresel s nmadan dolay kurakl ktan dolay ne meydana gelecek, bütün bunlar zaman geldi inde düflünülecek, ele al nacak ve al nmas gereken tedbirlerden sonra gündeme getirece imiz konular. fiu anda bu konuda yorum yapmak ve buna paralel ekmekteki bir fiyat art fl n gündeme getirmek tamamen spekülatif bir hareket olarak düflünüyorum." dedi. (CHA) Masallar Tiyatrosu çocuklarla bulufltu MAMAK Gazetemizde yay nlanmas n istedi iniz reklam ve ilanlar için irtibat telefonumuz; Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu nun özellikle çocuk tiyatrolar hem aileler, hem de çocuklar taraf ndan büyük be- eni topluyor. Kent Tiyatrosu nun 23 Nisan dan itibaren her hafta sonu çocuklar için özel olarak sahneledi i oyunlar, Mamak Kültür Merkezi nde minik tiyatro severlerle buluflmaya devam ediyor. HABER 3. SAYFADA BAfiKENT TE REKLAMIN DO RU ADRES GÜNCEL GÜNCEL Hava Kuvvetleri Komutanl ndan yap - lan yaz l aç klamada, bas n mensuplar n n canl yay n araçlar ile takip edilmesine izin verilmeyen törenin, uydu üzerinden yap lacak canl yay nla bas n kurulufllar taraf ndan yay nlanaca, ancak 3G ile canl yay n yap labilece i vurguland. Avrupal havac l k devi Airbus' n hissedarlar yla birlikte Türkiye'nin de ortak oldu u projede toplam 174 adet yeni nesil nakliye uça A400M imal edilecek. 500 MÜHEND S Befl yüz kadar Türk mühendisin tasar - m na katk yapt projede, A400M'e ait baz parçalar n imalat Türkiye'de gerçeklefliyor. Türkiye, 2018'e kadar teslim alaca 10 adet A400M uça ile askeri alanda stratejik bir güce kavuflacak. Dört motorlu A400M, 116 paraflütçü tafl yabiliyor. Menzili 9 bin 300 kilometreye kadar ç kan uça n h z saatte 780 kilometre. ANKESOB ilk toplant s n yapt Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i nin yo un kat l m ve büyük bir coflkuyla gerçeklefltirilen 42. Ola an Genel Kurul Toplant s nda 657 oyla ezici bir ço unlukla güven tazeleyerek baflkanl k görevine yeniden seçilen Mehmet Yi iner, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullar n toplayarak, görev da - l m n gerçeklefltirdi. HABER 13. SAYFADA Baflkan Güney den ziyaret Belediye Baflkan Muhittin Güney, K z lcahamam Belediyesi ne ba l AB Merkezi ve Jeopark Koordinasyon Merkezi ni ziyaret etti. HABER 2. SAYFADA OLAY Ankara da en genifl bayii ve elden da t m a na sahip olan OLAY gazetesi günlük 85 bin okuyucusuna e-gazete yoluyla ulafl yor... GÜNCEL Pursaklar da H d rellez flenli i Pursaklar Ayy ld z Mahallesi H d - rellez fienli- i nde bulufltu. Düzenlenen etkinlikte H d rellez fienli i nin ilki yap ld. HABER 13. SAYFADA GAZETES

2 ANKARA /2 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek Gündo an, Keçiören 23 Nisan Ortaokulu nu modern bir kütüphaneye kavuflturdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Co rafya Fakültesi Ö retim Üyesi Prof.Dr. Melek Gökdo an, merhum efli Atilla Gökdo an ad na yapt rd kütüphane ile çocuklara en güzel hediyeyi vermifl oldu. K ütüphanenin aç l fl töreninde Baflkan Mustafa Ak n yan s ra Keçiören Kaymakam Nusret Dirim ve lçe Milli E itim Müdürü Mustafa K l çgil de haz r bulundu. Törende ö renciler kitab n önemini anlatan fliirler ve kompozisyonlar okudular. Ayr ca okulun ö rencilerinden oluflan se men ekibi de güzel bir gösteri gerçeklefltirdi. 23 Nisan Ortaokulu nda aç lan bu kütüphanenin çok anlaml ve güzel bir hizmet oldu unu ifade eden Baflkan Ak, ö rencilere Kütüphaneler kitaplar n bulundu u, ama bu kitaplardan insanlar n faydaland yerdir. De erli çocuklar m z kitap okumak için güzel bir ortama kavufltular. Okuma al flkanl sizler için çok önemlidir. Günde 1 sayfa da olsa okuyup güzel bir okuma al flkanl kazan rs n z. Böylece kendinize iyi bir yat r m yapm fl olursunuz mesaj n verdi. Her okulun bir kütüphanesi olmas n istediklerini belirten Baflkan Ak, Bu kütüphaneden ötürü Melek Han m a çok teflekkür ediyorum. Rahmetli efli ad na yapt rd bu kütüphane sayesinde bizler de bol bol dua edece iz diye konufltu. Keçiören de var olan Fatih Kütüphanesi ne Yunus Emre Kültür Merkezi içinde açt klar Cemil Meriç Kütüphanesi ni eklediklerini hat rlatan Baflkan Ak, Ankara n n en güzel kütüphanelerinden bir tanesi. çerisinde 20 bin kitap var. Kütüphanemizde çocuklar m z n faydalanmas için çocuk kitaplar bölümümüz de mevcut. Çocuklar m z oraya da gidip kitaplardan faydalanabilirler. nflallah Keçiören e üçüncü kütüphaneyi de açaca z. Keçiören kitap yuvas olsun istiyoruz dedi. Kaymakam Dirim ise, e itim altyap s na her türlü katk y devletin yapt n, ancak bu hizmetlerin yeterli olmad n vurgulayarak Vatandafllar m z n da böyle güzel destek vermesi bizi çok mutlu ediyor. Ekran karfl s nda fazla zaman geçiriyoruz. Zaman m z israf ediyoruz. Okuman n kültürümüzde önemli bir yeri vard r. Kütüphanesiz okul kalmas n istiyoruz diye konufltu. Aile e itmenleri sertifikalar n ald e etisem Aile Akademisi bünyesinde e itimlerini tamamlayan 46 e itmen, kat l m sertifikalar n ald. etisem Aile Akademisi Hizmet Binas nda düzenlenen sertifika törenine Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozo lu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl l Müdürü Selim Çelenk, kursiyerler ve e itmenler kat ld. Törende konuflan Demirel, aile akademisi özelinde insana hizmet verdiklerini belirterek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl m zla protokol imzalayarak güç birli i yapt k. Birlikte toplumun yap tafl ailelerimize hizmet veriyoruz. lk olarak ailelerimize gerekli e itimi verecek, onlar bilinçlendirecek e itmenlerimizin e itimiyle ifle bafllad k. Bugün de e itmenlerimize kat l m sertifikalar n veriyoruz. nflallah önümüzdeki süreçte daha güzel çal flmalar hep birlikte gerçeklefltirece iz dedi. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozo lu da Türkiye genelinde aile e itimlerini yayg nlaflt racaklar n belirterek, Baflkan Demirel e, aileye ve aile e itimine verdi i önem için teflekkür etti. E itimleri evlilik öncesi, evlilik ile boflanma ve sonras fleklinde 3 e ay rd klar n ifade eden Bozo lu, her bir aflamadaki e itimlerin büyük önem arzetti ini ve ailenin bütün bireylerini yak ndan etkiledi ini söyledi. l Müdürü Çelenk de e itim programlar kapsam nda kursiyerlere Aile çi E itim, Medya, Aile Hukuku, ktisat, Sa l k konular nda e itim verildi ini hat rlatarak, e itim programlar n n önümüzdeki süreç içinde devam edece ini kaydetti. Yap lan konuflmalar n ard ndan e itimlerini tamamlayan e itmenlere kat l m sertifikalar Baflkan Demirel ve di er protokol üyeleri taraf ndan verildi. fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. BUGÜN Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k Tamer KARAHAN GSM : (0553) H CR 10 Recep Ahir 1435 RUM 26 Nisan 1430 YARIN Baflkan Güney den ziyaret MUHAMMED MESUT KEÇEC B elediye Baflkan Muhittin Güney, K z lcahamam Belediyesi ne ba l AB Merkezi ve Jeopark Koordinasyon Merkezi ni ziyaret etti. K z lcahamam Belediyesine ba l olarak çal flan, ve Yabanabad Kültür Merkezi içerisinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Merkezi ve Jeopark Koordinasyon Merkezi ni ziyaret eden Baflkan Muhittin Güney, Birim Sorumlusu Hikmet Bozturt tan çal flmalar hakk nda bilgi ald. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :03 51 Günefl :05 33 Ö le :12 52 kindi :16 42 Akflam :19 59 Yats :21 32 Otistik çocuklar F DAN D KT O tistik çocuklarla üniversiteli gençler Çankaya Belediyesi bahçesine a aç dikti. Çankaya Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine katk sa lamay sürdürüyor. Özellikle gençler, çocuklar ve engelliler ile ilgili birçok projede yer alan Çankaya Belediyesi yine böyle bir çal flmaya destek oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi flletme Bölümü ö rencilerinin, Ankara Lions Kulübü Özel E itim Uygulama Merkezi nde e itim alan çocuklar da kapsayacak flekilde uygulad Bir Fidan Bir Umut etkinli ine Çankaya Belediyesi de yer tahsis ederek katk da bulundu. Maltepe de bulunan Umut Çocuk Etkinlik Merkezi nde düzenlenen etkinli e kat lan otistik çocuklar, beraberce fidan diktiler. Etkinlik, çocuklar n aileleri, ö retmenleri ve etkinli i düzenleyen üniversitelilerle beraber fidanlar n bafl nda foto raf çektirmeleriyle son buldu.

3 Baflkan Güney krefl inceledi K z lcahamam Belediye Baflkan Muhittin Güney, Belediye ye ba l N NO Krefli ziyaret ederek incelemelerde bulundu. K z lcahamam Belediyesi Yabanabad Kültür Merkezi nde hizmet veren Nitelikli lkeli Nesiller Okulu (N NO) Krefli ziyaret eden Baflkan Muhittin Güney, kreflte incelemelerde bulunarak e itim gören ö rencilerin etkinliklerini izledi. Krefl Müdürü Hande Coflkun dan krefl hakk nda bilgi alan Belediye Baflkan Güney, yap lan kay tlar ve kreflin e itim durumunu yerinde inceleyerek, çocuklarla sohbet etti. Masallar Tiyatrosu çocuklarla bulufltu M amak Belediyesi Kent Tiyatrosu nun özellikle çocuk tiyatrolar hem aileler, hem de çocuklar taraf ndan büyük be eni topluyor. Kent Tiyatrosu nun 23 Nisan dan itibaren her hafta sonu çocuklar için özel olarak sahneledi i oyunlar, Mamak Kültür Merkezi nde minik tiyatro severlerle buluflmaya devam ediyor. Çocuklara tiyatro sevgisini afl lamak amac yla e itici tiyatro oyunlar n Mamakl çocuklarla buluflturduklar n kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, tiyatroya olan desteklerinin devam edece ini belirtti. Her hafta çocuklarla dolup taflan Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertu rul Sahnesi nin bu kez konuklar Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Bilgi Evi ve Tenzile Erdo an Bilgi Evi ö rencileri ile Ankara Büyükflehir Belediyesi Rüzgârl fiefkat Evi nde konuk edilen çocuklar ve aileleri oldu. Mamak Belediye Konservatuar Bölüm Baflkan Kenan Olpak n oynay p yönetti i, Karagöz, Meddah, kukla gösterileri, Kelo lan, Nasrettin Hoca, Dede Korkut ve mesneviden hikâyelerin yer ald oyunlar çocuklar taraf ndan büyük ilgi gördü. Tiyatro ile yüzlerce ö renci e lenerek ö renmenin keyfini yaflad. lginin yo un oldu u tiyatro da çocuklar oldukça e lendiren sahneler yer al rken, minik ö renciler zaman zaman sahneye ç karak oyuna efllik etti. Masallardan derlenen oyunlar 15 May s tarihine kadar her Cumartesi saat de Mamakl çocuklarla buluflacak. KAIDER den Duruay a ziyaret Kent Tiyatrosu nun 23 Nisan dan itibaren her hafta sonu çocuklar için özel olarak sahneledi i oyunlar, Mamak Kültür Merkezi nde minik tiyatro severlerle buluflmaya devam ediyor. G ölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret eden KAI Derne i, Baflkan Duruay a çal flmalar için baflar lar dileyip, gümüfl tabak üzerine Baflkan Duruay n resmi bask l tabak hediye etti. Kars, Ardahan, I d r, A r ve Çevre lleri Kültür, Sosyal, Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i Baflkan Salih Kara ve beraberindeki dernek yönetimi, Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret etti. Dernek ad na Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay a hay rl olsun dileklerinde bulunan Dernek Baflkan Salih Kara ve Onursal Baflkan Cemil Y ld r m, Baflkan Fatih ANKARA /3 Kaz m Biçer, Uluslararas Vizyon Gençlik Derne i Ankara l Baflkan oldu K ad nhanl lar Platformu kurucusu ve Ankonder Baflkan Kaz m Biçer, Uluslararas Vizyon Gençlik Derne i Ankara l Baflkan oldu. Biçer, 2009 y l nda ad m att dernekleflme konusunda kendini ispat eden ve büyük görevler üstlendi. Kaz m Biçer, ilk olarak Kad nhanl lar Platformu Derne ini kurarak hizmetlerine bafllad y l nda Konya derneklerinde aktif görev ald ve daha sonra 2012 y l nda kurulan Ankara Konyal lar Dayan flma Derne inde Genç Ankonder Baflkan olarak çal flmaya bafllad. Yapm fl oldu u hizmetlerle ad ndan söz ettiren Kazim Biçer, Uluslararas Vizyon Gençlik Derne i Ankara l Baflkan olarak da kal c hizmetlere imza atmak istedi ini söyledi. Dernek hakk nda bilgi veren Biçer Dünyada 8 ülkede, Türkiye deyse 40 aflk n il ve ilçede teflkilatlanan derne imiz yeni kurulan bir dernektir. Genel Baflkanl n Rahim Türk beyin yapm fl oldu u bu oluflum içinde bizlerde Ankara il baflkan olarak görev ald k dedi. Derne imizi yeni tan yan ve tan yacak olanlar için k saca özetlemek istiyorum diyen Kaz m Biçer flunlar söyledi: Türkiye nüfusunun 18 milyon 862 bin 319 kiflisi, yafl aras ndad r. Bugünün gençlerini oluflturan bu dinamik nüfus, sal ncakta tavana bakarak büyüyen,bizlerden çok farkl bir görsel zekaya sahiptir ve sosyalleflmesi kaç n lmazd r. Bize düflen bu sosyalleflmeyi, muhafazakar yap m za uygun olarak dizayn etmektir. Aidiyet ve kendini gerçeklefltirme, insan yaflam n n bir parças d r. Kendini bir yap ya ait hissetmek isteyen gençlerin kat labilece i, arzu ettikleri faaliyetleri bulabilecekleri vak f ve dernek say s k s tl d r. Apolitik olarak adland rd m z, siyasete mesafeli gençlerin gidebilece i, (sol marjinal örgütler d fl nda) vak f ve dernek neredeyse yok denilecek kadar azd r. Siyasal partiler d fl nda varl k gösteren bugünkü dernek ve vak flar n, günümüz gençli ine göre dizayn edilmesi de imkans zd r. flte, Vizyon Gençlik, bu bofllu u doldurmak için yol ç kt. Hedefimiz,gelece i imar edebilecek gençli i yetifltirmektir.donan ml,öz de erlerine ba l, örf ve adetlerini bilen, devletine, milletine sayg l özgüvenli yüksek bir gençlik yetifltirilmesine vesile ve sebep olmakt r. Ankara m z n eksik yönüne çare olmak için var gücümüzle mücadele edip istenilen, arzu edilen bir gençli in varl n ispat edece iz. Dernek ile adresinden ve ile nolu telefonlar ile irtibat kurulabilir. Duruay a gümüfl tabak üzerine Baflkan Duruay n resmi bask l tabak hediye etti. Baflkan Duruay da, KAI Derne i ne ziyaretleri ve hediyeleri için teflekkür etti. KAI Derne i nin ziyaretinden memnuniyet duydu unu dile getiren Baflkan Fatih Duruay, ziyarete gelen dernek baflkan ve yönetimine teflekkür edip flunlar söyledi; Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Di er hemflehri derneklerimiz gibi siz de Gölbafl m zda kendi kültürünüzü yaflatmak için yapt n z etkinlikler ile ilçemizin de erini artt r yorsunuz. Ziyaretiniz, baflar dilekleriniz ve hediyeleriniz için çok teflekkür ediyorum. nflallah hep beraber yürütece imiz çal flmalar ile Gölbafl m z hak etti i yere getirece iz. dedi.

4 E timesgut Belediyesi, ilçeye prestij bir park daha kazand rd. Belediye, Ahimesut Mahallesi nde Kent Konseyi Binas n n yan ndaki 26 bin metrekarelik alana modern bir yeflil alan infla etti. nflas tamamlanan park halk n kullan m na sunuldu. Parka, Anadolu nun kap lar n Türklere açan Büyük Selçuklu hükümdar Sultan Alparslan n ad verildi. Hat rlanaca gibi park n yan nda Selçuklu Revak Mimarisiyle infla edilmifl Türk Beyleri Kent Meydan yer al yor. Birçok donat y bünyesinde bar nd ran park, 7 den 70 e herkese hitap edecek flekilde infla edildi. Parkta, çocuklar için kale temal kapsaml bir çocuk oyun alan, spor yapmak isteyenler için basketbol sahas, yürüyüfl yolu, koflu yolu ve fitnes setleri yer al yor. Dinlenmek isteyen vatandafllara ise kamelya, oturma gruplar ve pergolalar hizmet veriyor. Parkta, üzerinde ayy ld z n yer ald saat kulesi bulunuyor. Türk büyüklerinin rölyefleriyle süslü 9 adet kolon parka tarihi bir hava verirken, park n görsel yönünü de vurguluyor. Parkta ayr ca farkl köflelere da t lm fl 8 adet havuz dikkat çekiyor. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, seçimlerin ard ndan hizmetlere kald klar yerden devam ettiklerini belirterek, Kent Konseyimizin yan ndaki alan m za güzel bir park infla ettik. Spor, ANKARA G ençlerbirli i Spor Kulübü Baflkan lhan Cavcav ve beraberindeki heyet Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret etti. 4 oyun, dinlenme alanlar n n yan s ra tarihi unsurlar n da bulundu u park m za, 1071 Malazgirt Zaferi yle Anadolu kap lar n bize açan Büyük Selçuklu Hükümdar Sultan Alparslan n ad n verdik. Park m z ilçemiz için hay rl olsun. Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Gençlerbirli i Spor Kulübü Baflkan lhan Cavcav, Gençlerbirli i Spor Kulübü Yöneticisi Arif Ölmez ve Gençlerbirli i Spor Kulübü Futbol fiube Sorumlusu Aykut Akal n taraf ndan Ulucanlar da sergi aç l fl U lucanlar Yar Aç k Cezaevi Sanat Soka n n sanatç lar, karma sergide bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Mustafa Necati Kültür Evi, Ulucanlar Cezaevi Sanat Soka sanatç lar n n eserlerine ev sahipli i yapt. 12 elden isimli sergide, 12 sanatç n n yaklafl k 50 eseri yer ald. Ulucanlar Cezaevi Sanat Soka sanatç lar n n en güzel eserlerinin bir araya geldi i sergide, geleneksel sanatlar n hemen hemen hepsiyle karfl laflmak mümkün Keçe, gümüfl, tezhip, ahflap oyma ve Hat rlanaca gibi park m z n çok yak n nda Selçuklu Revak mimarisiyle yapm fl oldu umuz Türk Beyleri Kent Meydan m z ile yeniden tanzim etti imiz Elvan Mezarl m z ve bölgede gelifltirdi imiz mimariye uygun yap lan bir de cami inflaat m z yer almaktad r. Dolay s ile Meydan m z, Kent Konseyi binam z, park m z ve camimiz birbirleriyle uyumlu, güzel ve modern bir konsept oluflturdu Cavcav Duruay a tebrik ziyareti makam nda ziyaret edildi. Gençlerbirli i Spor Kulübü Baflkan lhan Cavcav, Baflkan Fatih Duruay baflkanl k görevi için tebrik edip çal flmalar nda baflar lar diledi. Ziyaretleri s ras nda Gençler birli i Spor Kulübü olarak yapm fl olduklar faaliyetleri ve elde ettikleri baflar lar anlatan Kulüp Baflkan lhan Cavcav, Baflkan Fatih Duruay a isminin yaz l oldu u 06 numaral Gençler Birli i Futbol Tak m formas ve atk s hediye etti. Ziyaretleri ve hediyeleri için Baflkan lhan Cavcav a ve beraberinde gelen heyete teflekkür eden Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay; Ziyaretiniz ve 06 numaral ve sminin yaz l oldu u formay ve atk y lay k gördü ünüz için teflekkür ederim. Gençlerbirli i Spor Kulübü olarak göstermifl oldu unuz baflar lar ortada. nflallah bundan sonra da Ankara tak m m z olan Gençlerbirli i Futbol tak m m z birçok baflar ya imza atar. Ziyaretinizle bize güç verdiniz fleklinde konufltu. deri kesme gibi sanat eserlerinin bulundu u sergi, ziyaretçilerin büyük be enisini toplad. Çok say da sanatseverin takip etti i sergi, modern sanatlara da kucak açt. Sergide, seramik, cam üfleme, cam boncuk, cam alt, tak ve gümüfl kazaziye çal flmalar da yer ald. Ulucanlar Cezaevi Sanat Soka sanatç lar ndan Sevinç Naldö en Kök taraf ndan tasarlanan gelinlik ise sergide en çok dikkat çeken eserler aras ndayd. Gümüfl kazaziye sanat yla da u raflan Sevinç Naldö en Kök, kendilerine bu imkân sunan Alt nda Belediyesi ne teflekkür etti. Etimesgut Belediyesi, 26 bin metrekarelik park tamamlad. Baflkan Demirel parka, Sultan Alparslan n ad n verdik. Hay rl olsun dedi. Etimesgut a yeni bir park Alman heyetten Gökçek e ziyaret B üyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Hannover Belediye Baflkan Stefan Schostok u makam nda konuk etti. Baflkanl k Makam nda gerçekleflen ziyarette Hannover Belediye Baflkan Schostok a; Hannover Bilim Kenti ve Uluslararas Büro Müdürü Theda Minthe, Afla Saksonya Eyaleti Göç ve Kat l mdan Sorumlu Eyalet Bürosu ndan Alptekin Kirci, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçili i Ekonomi Bölümü Baflkan Yard mc s Philipp zu Erbach- Fürstenau da efllik etti. Ziyarette her iki kentin belediyeleri aras nda gerçeklefltirilebilecek iflbirli i programlar ve kültürel etkinlikler ele al nd. Baflkan Gökçek, Alman heyete Ankara da gerçeklefltirdikleri projelerle ilgili de bilgi verdi. Ziyaret s ras nda Hannover Belediye Baflkan ve beraberindeki heyet, Baflkan Gökçek e Almanya n n do as en yeflil kentlerinden biri olan Hannover ile ilgili bir albüm hediye ederken, Baflkan Gökçek de Alman konuklar na Ankara n n son y llarda gerçekleflen rekreasyon alanlar n foto raflarla anlatan Yeflil Ankara kitab n verdi. Baflkan Gökçek konuklar na ziyaretin an s - na bir de çini tablo takdim etti. S cak bir havada geçen görüflme sonunda toplu hat ra foto raf çektirildi, Baflkan Gökçek konuklar n makam ç k fl kap s na kadar yolcu etti. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

5 Lüks tekne ve yatlar görücüye ç kt ZM R(CHA) D eniz kenti zmir, en renkli fuarlardan birine ev sahipli i yap yor. Birbirinden güzel tekne ve yatlar n görücüye ç kt BOAT ZM R 2. Tekne, Yat ve Denizcilik Fuar aç ld. zmir Uluslararas Fuar Alan nda düzenlenen fuara 156 firma kat l yor. 11 May s Pazar gününe dek sürecek fuar, 15 bin metrekare alanda ve 156 firman n kat l - m yla organize ediliyor. Bu y l ikinci kez düzenlenen fuar n aç l fl törenine kat lan zmir Büyükflehir Belediyesi Baflkan Vekili Dr. S rr Aydo an, zmir in bafll ca ANKARA (CHA) S a l k Bakanl, medikal marketlere yeni bir düzenleme getiriyor. Bakanl k taraf ndan haz rlanan ve son flekli verilen T bbi Cihaz Sat fl, Reklam Ve Tan t m Yönetmeli i ile medikal marketler eczaneler gibi ruhsatland r lacak. Yönetmelikle, Türkiye'de 8 bin dolay ndaki medikal marketler olarak da bilinen t bbi cihaz sat fl noktalar na çekidüzen verilecek. Yönetmelik sayesinde t bbi cihaz sektöründe çal - flan firmalar n kurumsal bir yap ya bürünece ini belirten yetkililer, Bu yönetmelikle birinci ad m at ld. Bunun ard ndan eczanelerde uygulanan geri ödeme sistemi dedi imiz medula sisteminin bir benzerinin medikal marketlere de gelmesi sa lanmal. Önce yasal bir çerçeveye kavuflturup arkas ndan medula sistemine dahil edip bu medikal marketleri kurumsal bir sisteme oturmak gerek. dedi. Sa l k Bakanl Türkiye laç ve T bbî Cihaz Kurumu, T bbi Cihaz Sat fl, Reklam ve Tan t m Yönetmeli i ile ilgili haz rl klar - n tamamlad. Önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmesi beklenen yönetmelik söz konusu cihazlar n al m n n, sat m n n, muhafazas - n n, nakliyesinin ve bu konularda yap lacak ifllemlerin uygun flartlarda yürütülmesiyle ilgili t bbi cihaz sat fl yapan depolar ile hasta kullan m na yönelik t bbi cihazlar n sat fl n yapan medikal firmalar n ruhsatland rma ve denetimlerine dair hükümleri içeriyor. Sat fl merkezi olarak yetkilendirilmek isteyen gerçek veya tüzel kifli, sat fl merkezinin adresi, unvan, sahiplik ile ilgili bilgileri içeren dilekçe ile l Sa l k Müdürlüklerine baflvuracak. Haz rlanan belgeler müdürlük taraf ndan, baflvuru tarihinden itibaren on befl ifl günü içinde incelenecek. Baflvuruda eksiklik yoksa müdürlük taraf ndan baflvuru tarihinden itibaren özelli inin bir körfez kenti kimli i tafl mas oldu unu belirterek Ad Latince de gelin anlam ndaki Nif Da ile çevrelenen, Victor Hugo nun prensese benzetti i zmir e Gelinlik Fuar nas l yak fl yorsa, deniz ve liman kenti olmas nedeniyle bu fuar da o kadar yak fl yor. diye konufltu. k rk befl ifl günü içerisinde yerinde inceleme yap lacak. Yap lan yerinde incelemede, sat fl merkezinin yönetmelikte tan mlanan asgari flartlar tafl mas durumunda müdürlük taraf ndan yetki belgesi düzenlenecek. Sat fl merkezinde belirlenen flartlar tafl yan bir sorumlu müdür bulunacak. Sorumlu müdürün en az lisans seviyesinde meslekî e itim ve ö retim veren yüksekokullardan mezun veya bu konuda yurt d fl ndaki bir e itim ve ö retim kurumundan mezun olup diplomalar n n denkli i yetkili makamlarca kabul edilmifl olmas gerekiyor. Sorumlu müdür birden fazla sat fl merkezinde görev yapamayacak. Sat fl merkezlerinde en az bir tane olmak üzere faaliyetlerin gerektirdi i kadar sat fl ve tan t m eleman ve klinik destek eleman bulundurulacak. Sat fl-tan t m ve klinik destek eleman n n en az ön lisans seviyesinde meslekî e itim ve ö retim veren yüksekokullardan mezun olmas gerekecek. Sat fl merkezi, bireysel kullan ma ve do rudan bireysel kullan c ya yönelik cihaz sat fl yapan bir merkez ise çal flma alan 25 metrekareden az olamayacak. Sat fl merkezlerinin, kurumun kay t ve bilgi yönetim sistemine kay tl olmayan cihazlar n sat fl n yapmas yasak olacak. Sorumlu müdür, sat fl ve tan t m eleman ile klinik destek eleman çal flma belgeleri baflka bir sat fl merkezi için kullan lamayacak. Sat fl merkezleri haricinde sat - fl yap labilecek cihaz listesi flu flekilde belirlendi: Difl macunu, difl protez bak m ürünleri, kondom, hasta alt bezi, inkontinans pedi, topikal uygulanan s cak so uk kompres, yara band, flaster, pamuk, a z çalkalama suyu, nefes aç c burun bantlar. Sat fl merkezleri d fl nda sat lmas na izin verilen ürünler d fl nda yer alan cihazlar n gazete, radyo, televizyon, telefon arac l yla ya /5 EKONOM Y lmaz: Türkiye, T ülkeleriyle ticaret hacmini artt rma kararl nda Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Türkiye'nin slam flbirli i Teflkilat ( T) üyesi ülkelerle olan ticaret hacmindeki h zl art fl, sürdürülebilir bir temelde güçlendirerek devam ettireceklerini aç klad. Nak bo lu: Elektrik faturalar ndaki TRT pay kald r ls n GAZ ANTEP(CHA) O rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Baflkan ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan Cahit Nak bo lu, sanayide ödenen elektrik faturalar ndaki TRT pay n n kald r lmas gerekti ini belirtti. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri ve OSBÜK yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Baflkanl n ziyaret etti. Ziyarette, Gaziantep OSB ve OSBÜK Baflkan Cahit Nak bo lu, komisyon üyelerine kent sanayisi ve sorunlar hakk nda bilgi verdi. Yerli sanayiye sahip ç k lmas ve sanayicinin desteklenmesi gerekti ini belirten Baflkan Nak bo lu, 2023 vizyonu çerçevesinde hedeflerimize ulaflabilmemiz için sanayici her konuda desteklenmelidir. Mesela bunlardan birisi elektrik faturalar ndaki TRT pay d r. Biz sanayiciler olarak elektrik faturalar ndaki yüzde 2 lik TRT pay n n kald r lmas n istiyoruz. dedi. Nak bo lu, 3 bin 600 gününü dolduran çal flanlar n tazminatlar n al p ifl yerlerinden ayr lmas ndan dolay da s - k nt l olduklar n kaydetti. Nak bo lu, Bizler çal flanlar m za her türlü imkan sa l yoruz. Yurt d fl na gönderip e itimler ald r yoruz. Fakat 3 bin 600 gün sigortas n doldurdu u anda çal flan tazminat n al p rakip firmaya geçiyor. Bizlerin de bunca y l vermifl oldu umuz emekler bofla gidiyor. Bu durum nas l düzeltilir bilemiyorum ama sanayiciler bu konuda çok dertli. ifadelerini kulland. ANKARA (CHA) Y lmaz, SEDAK zleme Komitesi 30. Toplant - s 'nda yapt konuflmada, geçen 5 y lda baflta ABD ve Euro bölgesi ülkelerinde uygulanan eflzamanl parasal geniflleme ve ekonomiyi canland rma paketlerinin etkisiyle krizin daha da derinleflmesi engellendi ini belirterek, 2012 y l nda yaflanan Euro bölgesindeki durgunluk ve ABD deki mali uçurum tart flmalar n n afla yönlü risklerin ard ndan, 2013 y - l nda küresel ekonomik görünümün, geliflmifl ülkelerden kaynakl olarak genel itibariyle, güçlenmifl durumda oldu una dikkat çekti. Y lmaz, IMF'nin tahminlerine göre 2014 y l büyüme tahmininin yüzde 3,6 olarak öngörüldü ünü, 2014 y l nda geliflmekte olan ülkelerin büyüme oran n n ise yüzde 4,9 olaca tahmin edildi ini de aktard. slam flbirli i Teflkilat Üyesi ( T) ülkelerde 2013 y l nda yaklafl k olarak yüzde 4,3 gerçekleflen büyümenin, 2014 y l itibariyle yüzde 4,6 olmas öngörüldü ünü söyledi. Y lmaz, konuflmas nda ticari iflbirli inin güçlendirilmesi ba lam nda SEDAK n projesi olan TPS-OIC in hayata geçirilmesinin önemli oldu unu dile getirdi. TPS-OIC in hayata geçirilmesinde beklentilerin gerisinde bulunuldu unu vurgulayan Y lmaz, "Bu aflamada, TPS-OIC inoperasyonel hale gelmesi için her 3 anlaflmay da imzalayan 10 devletin taviz listelerini sunmalar gerekmektedir. Hâlihaz rda TPS-OIC anlaflmalar n n imza ve onay sürecini tamamlayan ülkelerden 9 u taviz listelerini sunmufl bulunmaktad r. Bu önemli projenin bir an önce ifllerlik kazanmas için anlaflmaya taraf ülkelerimizi yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyorum." diye konufltu. Yaflanan ekonomik krizlerin, finans piyasalar n n güçlendirilmesinin ve denetlenmesinin önemini ortaya koydu unu da vurgulayan Y lmaz, flunlar kaydetti: "Ülkelerimizin finansal piyasalar n n sa lamlaflt r lmas bak m ndan mali iflbirli ini derinlefltirmeleri önem tafl maktad r. Üye ülkelerimizin borsalar aras nda iflbirli ini güçlendiren T Üyesi Ülkeler Menkul K ymetler Borsalar Forumu ve sermaye piyasalar n düzenleyici kurumlar n biraya getiren SEDAK, Sermaye Piyasalar Düzenleyici Kurumlar Forumu'nun çal flmalar n da çok önemsedi imi belirtmek isterim. Ayr ca, üye ülkelerin Merkez Bankalar 'n n temsilcilerini her y l düzenli olarak buluflturan T Merkez Bankalar ve Para Otoriteleri Toplant lar çerçevesinde de uluslararas finans gündemindeki güncel konular n ele al nmas bu alandaki iflbirli i çabalar m z güçlendirmektedir. Bu vesileyle, bir kez daha üye ülkelerimizi an lan forumlar kapsam ndaki iflbirli i imkânlar ndan daha fazla yararlanmaya ça r yorum." Yoksullu un dünya gündeminde oldu u gibi SEDAK ta da önemli sorun alanlar ndan biri oldu una iflaret eden Cevdet Y lmaz, ülkelerin sosyal geliflmelerini ortaya koyan nsani Kalk nma Endeksi- ne göre; bireylerin temel ihtiyaçlar n n karfl lanmas nda dünya ortalamas na yak n gözüken T üyesi ülkelerin, özellikle kurumsal geliflme ve sosyal içerme kategorilerinde önemli eksiklikleri bulundu unu vurgulad. Y lmaz, gerek küresel ölçekte, gerekse slam ülkeleri olarak bu sürecin de erlendirilmesi tavsiyesinde bulunarak, "2015 sonras kalk nma gündemine tafl mam z önem arz etmektedir." diye ekledi. SEDAK program ve projelerinin etkinli inin, ekonomik ve ticari iflbirli i alan ndaki giriflimlerin baflar s n n, üye ülkelerin sahiplenmesiyle yak ndan ilgili oldu unu dikkat çeken Y lmaz, flöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti olarak biz, SEDAK faaliyetlerine verdi- imiz deste imizi artt rarak sürdürece iz. Bu ba lamda memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Türkiye nin T üyesi ülkelere ihracat - n n toplam ihracat içindeki pay son 10 y lda yüzde 15 ten yüzde 33 e ç karak 50 milyar dolar düzeyine, ithalat n n pay ise ayn dönemde yaklafl k 2 kat artarak 32 milyar dolar düzeyine ulaflm flt r. Bu ba lamda, son y llarda T Üyesi ülkelerle olan ticaret hacmimizdeki h zl art fl sürdürülebilir bir temelde güçlendirerek devam ettirme kararl l nda oldu umuzu ifade etmek isterim." Medikal market ruhsat, para ödemeden t bbi cihaz al m kolayl getirebilecek da kap dan veya internet üzerinden sat fl yap lamayacak. Reklam faaliyetlerinde Bakanl n ve ba l kurulufllar n n ad, cihaz n araflt rmas na kat lan sa l k kurum, kurulufl veya kiflilerinin adlar izinsiz kullan lamayacak. Hastaya, kullan c ya ve çevre sa l na zarar verebilecek ve güvenli ini tehdit edebilecek flekilde herhangi bir reklam faaliyeti yap lamayacak. Cihazlar n çekilifl, flans oyunlar vb. arac l ile reklam yap lmayacak. Sat fl merkezleri, iki y lda bir defa zorunlu olmak üzere müdürlük taraf ndan denetlenecek. Sat fl merkezlerinde, sat fl, tan t m ve reklam faaliyetleri ile bu faaliyetlerde kullan lan her türlü malzeme ve yöntem denetlenecek. Müdürlükçe istenen bilgi ve belgelerini göndermeyen, yönetmelikte belirtilen süre içerisinde personel de iflikliklerinin bildirmeyen, denetim esnas nda denetim ekibinin istedi- i bilgi ve belgeleri vermeyen veya denetimin engelleyen sat fl merkezinin faaliyeti on befl gün süreyle geçici olarak durdurulacak. Sat fl merkezinin yetki belgesi iki kez geçici faaliyet durdurma uygulanmas na ra men bu hususlardaki eksikli inin devam etti inin denetim elemanlar nca tespit edilmesi, sorumlu müdür çal flt rmaks z n hizmet verildi i, geçici faaliyet durdurma cezas uyguland süre içerisinde faaliyete devam edildi inin tespiti hâlinde süresiz olarak iptal edilecek. Yetki belgesi iptal edilen gerçek ve tüzel kiflilere iki y l içinde tekrar yetki belgesi verilmeyecek. Yönetmelik çal flmas n n bafl ndan bu yana içinde yer ald klar n belirten Tüm T bbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Genel Koordinatörü Süleyman Akgüç, Yönetmelik öncesi t bbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren küçük, büyük imalatç, ithalatç her alt grup olmak üzere sektör içindeki firmalar n yasal bir tan m yoktu. Türkiye laç ve T bbî Cihaz Kurumu ile birlikte bu alanda çal flan firmalar daha kurumsal bir hale getirmek için bu çal flma yap ld. Onlarda karfl lar ndaki firmalar daha kurumsal olarak görmek istiyordu. Ödemeleri ve sat n almalar olmak üzere tüm çal flmalar n daha sistematik hale gelmesi için çal flma bafllad. Biz de çal flmaya destek verdik. 1-1,5 y l önce bafllayan çal flmalar sonucu 3 çal fltay düzenlendi. Bu çal fltaylar n ard ndan bu tasla a son flekil verildi. Verdi imiz görüfllerin ço u kabul gördü. diye konufltu. Büyük ölçüde uyum içinde taleplerini karfl layacak flekilde bir tasla n ortaya ç kt n anlatan Akgüç, Bu çal flma öncelikle medikal marketlerin sorunlar na yönelik olarak düflünüldü. Özellikle eczaneler medula sistemine tabidir. Vatandafl eczaneden reçete ile ilac n al r. Sigorta numaras na göre vatandafl ödeme ile ilgilenmez. Medula sistemi ile ilaç firmalar n hiçbir flekilde vatandaflla karfl karfl ya getirmez. Ama t bbi cihazda öyle de il. Bir vatandafl kaza geçirdi inde t bbi cihaz kullan m gerekti inde bunlar gider hastaneden yazd r r ya da rapor al narak aletin paras ödenir ve daha sonra SGK dan bu tahsil edilmeye çal fl r. Bu süreç s k nt l ve vatandafla yük bindiren bir süreç bu ortadan kalkmal yd. Bu yönetmelikle birinci ad m at ld. Bunun ard ndan eczanelerde uygulanan geri ödeme sistemi dedi imiz medula sisteminin bir benzerinin medikal marketlere de gelmesi sa lanmal. Bunun çal flmas devam ediyor. Önce bir tan mlama olmal ki medikal market diyebilelim buna kurum ve bakanl k desin. Önce yasal bir çerçeveye kavuflturup arkas ndan medula sistemine dahil edip bu medikal marketleri kurumsal bir sisteme oturmak. aç klamas nda bulundu.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı