ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ 1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI, GERİ ÖDEME PLANI VE ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ 1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI, GERİ ÖDEME PLANI VE ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ"

Transkript

1 ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ 1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI, GERİ ÖDEME PLANI VE ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ Kredi Veren : ORFİN FİNANSMAN A.Ş. (ORFİN olarak ifade edilecektir.) Kredi Alan Tüketici : Finansal Tüketici (Tüketici olarak ifade edilecektir.) T.C.KimlikNo : Kefil 1 : T.C. Kimlik No : Kefil 2 : T.C. Kimlik No : Yetkili Satıcı : KREDİ ŞARTLARI Sözleşme Tarihi : KrediTutarı: Vade(Ay) : Toplam Borç/Kefalet/Rehin Tutarı: Akdi Faiz Oranı : % (aylık) %... (yıllık) İndirimli Faiz Oranı: % (aylık) % (yıllık) Yıllık Maliyet Oranı: AylıkTemerrüt Faiz Oranı: Kredi Tahsis Ücreti: İlk Taksit Tarihi: Aylık Taksit Tutarı: BSMVOranı(Aylık): KKDF Oranı(Aylık): Kredi Tahsis Ücreti BSMV Tutarı: ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ Marka/Model/Tipi: Aracın Kullanım Amacı: Hususi Motor Numarası: Şasi Numarası: (Ürün/Rehin Bilgisi liste halinde Kredi ve Rehin Sözleşmesinin ekinde yeralmakta olup sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.)/ Sigorta Ürünü TAKSİT ÖDEMELERİNİN YAPILACAĞI KANALLAR VE HESAP NO Kredi geri ödemelerinizi; Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank Şubelerinden veya internet üzerinden veya On-line PTT merkezlerinden, Orfin Finansman A.Ş. özel ekranları aracılığı ile sözleşmemizin sağ üst köşesinde belirtilmiş olan kredi numaranızı vererek yapabilirsiniz. Taksit ödemelerinizle ilgili olarak Şirketimize ait güncel hesap bilgilerine web sitemizde bulunan sıkça sorulan sorular menüsünden de ulaşabilirsiniz. 2)Kredinin Kullandırılması: Kredi, Tüketicinin Yetkili Satıcıdan satın aldığı ürün/hizmetin teslim ve/veya temin edilmesi ile birlikte Tüketicinin nam ve hesabına yetkili satıcı veya dağıtıcıya ödenmesi suretiyle kullanılır. Sözleşmenin tamamlanması ve bağlayıcılığı, ORFİN tarafından kredinin onaylandığına ilişkin onay bildiriminin kredi sistemi üzerinden Satıcıya iletilmesinin ardından, sözleşmenin tüketici tarafından imzalanması ve kredi tutarının yetkili satıcıya gönderilmesi ile başlar. ORFİN kredi tahsis onayını verip vermemekte tamamen serbesttir. 3)Tüketicinin Yükümlülükleri: Tüketici, işbu sözleşme kapsamında kullandırılacak kredi ile ilgili, kredi anaparası, kredi faizi, gecikme faizi, temerrüt faizi, BSMV, KKDF ve diğer yasal düzenlemelerden doğan vergiler, kredi tahsis ücreti, bayi hizmet bedeli ve mevzuatın izin verdiği kapsamda alınacak diğer operasyonel ve yasal masrafları ORFİN e ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Msraf ve komisyonlar liste halinde sözleşmenin ekinde yer almaktadır.) Tüketici, ORFİN in tasarrufunda olmayan, ancak resmi mercilerce mevcut uygulamalarda yapılacak değişiklikler veya ileride uygulamaya konabilecek vergi, fon vb. hususlardan kaynaklanan maliyet artışlarını kabul ettiğini, ve ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın bu artışları ve değişiklikleri yürürlük tarihinden itibaren yerine getirmeyi kabul ve beyan etmektedir. Tüketici, ORFİN nezdinde yaptığı her türlü işlemde kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 Sayılı Kanun'un 15 inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve kişinin kimlik bilgilerini ORFİN e derhal yazılı olarak bildireceğini kabul ve taahhüt eder. 4) Kredi Geri Ödemesi, Muacceliyet ve Temerrüt: Tüketici borcunu en geç geri ödeme planında belirtilen tarihlerde veya belirtilen tarihin resmi tatil günü olması halinde en geç tatil gününü takip eden ilk iş gününde nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici, Ödeme Planı Tablosunda belirtilen vadede taksit tutarını ödemediği ya da eksik ödediği takdirde, vade tarihinden, taksit tutarının tamamının ödeneceği tarihe kadar taksit tutarlarına, yasal eklentileri ile birlikte gecikme faizi işletileceğini kabul ve beyan eder. Tüketici, ORFİN in yapacağı tahsilatları alacaklarından istediğine (Anapara, gecikme faizi, Tüketici Kefil 1 Kefil 2

2 ücret vb.) mahsup edebileceğini birden fazla kredi kullanması durumunda yapılacak her tür ödemeyi herhangi bir ihbara gerek olmaksızın, dilediği kredi borcuna öncelikle mahsup etmeye, gerekli gördüğünde açılan krediler arasında yapılmış ödemelerden virman yetkisine tek taraflı olarak yetkili olduğunu kabul etmektedir. Ödeme Planı Tablosunda Tüketici tarafından yapılması talep edilen değişiklikler ancak ORFİN in muvafakati ve şartları dahilinde geçerlilik kazanacaktır. İşbu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde işbu sözleşme ekindeki Ödeme Planı nda gösterilen kredi taksit vadeleri kesin vadelerdir. Taraflar, taksitlerin ödenmemesi halinde ORFİN in kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkının bulunduğu hususunda anlaşmışlardır. ORFİN, kredi borcunun ana para ve fer i ile birlikte tamamını, Tüketicinin birbirini izleyen en az 2 (iki) kredi taksidini, vadesinde ve tam olarak ödememesi halinde, ikinci taksidin vadesinden itibaren 30 gün süre vererek kredi borcunun tümünün muaccel olacağına dair uyarıda bulunmak suretiyle talep edebilecektir. Tüketici, muaccel olan kredi borcunun tamamına ödeme tarihine kadar sözleşmenin 1. maddesinde belirlenen temerrüt faizi işleyeceğini ve bu faizden kaynaklanan KKDF ve BSMV ile her türlü vergi ve masrafı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 5) Erken Ödeme: Tüketicinin bir veya birden fazla taksitini erken ödeme talebinde bulunması halinde; talep tarihinde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde faiz indirimi uygulanacaktır. 6) Kampanyalar: Tüketici, akdi faizin tamamının veya bir kısmının üçüncü kişiler tarafından ödenmesi durumunda kendi açısından akdi faizin, işbu sözleşmede belirtilen oran olduğunu ve temerrüt halinde temerrüt faiz hesabında akdi faizin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7) Kefil: Kefil, kefil sıfatı ile bu sözleşmede yazılı toplam borç tutarını faiz, temerrüt faizi,icra takip giderleri ve diğer yasal masraf ve yükümlülüklerle birlikte ödeyeceğini ve işbu sözleşme hükümlerinin kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını ve bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ettiğini kabul eder. Kefil/Kefiller; TBK 598 inci maddesi gereği işbu kefaletin süresiz olarak verildiğini, ORFİN in kendi haklarını korumasını sağlamak üzere, kredi borçluları veya diğer kefillerden herhangi birinin iflas etmiş olduğu, malların defterinin tutulduğu, iflas erteleme veya konkordato talebinde bulunulduğu ya da vefat halini öğrendikleri anda derhal ORFİN e bilgi vereceğini, kefaletlerinin devam ettiği süre içinde, hakiki surette veya gizleyerek muvazaa yolu ile veyahut aslı olmayan borçları ikrar ederek menkul ve gayrimenkul malvarlıklarını sözleşme ile kefil oldukları azami tutarın altına düşürecek mahiyette işlemler yapmamayı, malvarlıklarını telef etmemeyi, ORFİN i zarara uğratacak şekilde ivazlı veya ivazsız olarak elden çıkarmamayı ve üçüncü şahıslara devir etmemeyi, üzerlerinde üçüncü şahıslar lehine rehin, ipotek ve benzeri ayni haklar tesis etmemeyi, bunların kıymetlerini azaltacak mahiyette tasarruflarda bulunmamayı, kendileri ile ilgili olarak beyan ettikleri bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Tüketici, eşinin işbu krediye kefil olması halinde, eşinin kefaletine muvakat ettiğini kabul ve beyan etmektedir. 8) Kişisel Veriler : ORFİN, Tüketici ve kefil ile işbu sözleşmeyi akdetme kararı verirken kendisine tüketici ve kefil tarafından verilen bilgileri ve mevzuat çerçevesinde tüketici ve kefil hakkında Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., Risk Merkezi, T.C. Merkez Bankası vb. yetkili kılınmış kuruluşlar nezndinde yapılacak kredi istihbarat çalışmaları çerçevesinde edinilen bilgileri kullanmaktadır. ORFİN, Tüketici ve kefil ile ilgili edinmiş olduğu bilgi ve kayıtları bankacılık mevzuatı çerçevesinde Kredi Kayıt Bürosu, Risk Merkezi diğer banka, finansal kuruluş ve sigorta şirketleri ile kanunen yetkili kılınmış kuruluşlar ile ve uygun görülecek diğer 3.kişiler ile paylaşabilir. Bu bakımdan tüketici ve kefilin doğru ve eksiksiz bilgi vermesi önemlidir. Bu bilgi ve belgelerden herhangi birinin doğru olmadığının anlaşılması veya ibraz edilen belgelerin eksik, yanıltıcı, gerçekdışı bilgiler içerdiğinin veya aslına uygun olmadığının kredi kullandırımı esnasında veya sonrasında anlaşılması halinde,bu bilgi ve belgeler yetkili merciiler ile paylaşılabilir ve tüketici ve kefilin hukuki ve cezai olarak sorumluluğunu doğurabilir. Tüketici ve kefil hakkında Şirketimiz kayıtlarında tuttuğumuz bilgiler; hizmetlerimiz, kampanyalarımız, ürünlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri için, ayrıca ödeme bilgisi, hatırlatma ve uyarı amaçlı da kullanılabilir. Tüketici ve kefilin muvafakati halinde, Orfin, Şirket kayıtlarında bulunan bilgileri sözleşme ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü kişilerin hizmet ve ürünleri hakkında bilgilendirme yapılabilmesi için de kullanma hakkına sahiptir. Bu bakımdan bu bilgiler (i) Grup Şirketleri ile (ii) Yetkili Satıcılar ile ; (iii) Distibütör ve Üreticiler ile (iv) Sigorta şirketleri ve sigorta aracıları ile; v) banka ve diğer finansal kuruluşlar ile (iv) muhtelif zamanlarda seçeceğimiz diğer kişi ve şirketlerle de paylaşılabilir. Bu kuruluşlar tüketici ve kefil ile sözleşme süresi içinde veya daha sonra kredi, ürün, hizmet, sigorta vb. bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri için telefon, posta,e-posta,sms vb. kanallar ile temas kurabilirler. Her durumda kişisel verilerin korunması için bütün önlemler alınacaktır. Tüketici Kefil 1 Kefil 2

3 9) Rehin: İşbu sözleşme aynı zamanda rehin sözleşmesi hükmündedir. Rehin Veren ile ORFİN arasında akdedilen veya akdedilecek olan kredi sözleşmeleri ile kullandırılmış, kullandırılacak her türlü kredilerden doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere sözleşmede markası, modeli, motor, şasi numarası belirtilen taşıt veya taşıtlar Türk Medeni Kanunun 940/2 maddesi uyarınca ORFİN e rehnedilmiştir. Rehin Veren, tesis edilen bu rehnin kredi anaparası, akdi faizleri, temerrüt faizleri, her türlü vergi, resim, harç, komisyon ve masraflar ile icra takibinden kaynaklanan her türlü alacak ile ayrıca adı geçen şahsın/şirketin kefil sıfatıyla imzalamış olduğu ve olacağı kredi sözleşmelerinden kaynaklanan doğmuş doğacak borçların teminatını teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ticari plakalı araçlarda rehin hakkı, ticari plakayı da kapsamaktadır.rehin Veren, satıcı veya ORFİN in sözleşmeye konu taşıtın rehnini, ilgili trafik siciline EGM Web servis aracılığıyla veya bizzat başvurarak tescil ettirmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Birden fazla kredi ve rehinin söz konusu olması halinde ORFİN öncelikli olarak istediği araç üzerindeki rehini kaldırmaya yetkilidir. ORFİN in talebi ve Müşteri ve Kefil, muvafakati halinde kredi borcunu karşılayacak miktarda ek teminatlar talep edebilir.rehin Verenler rehinli taşıtı/taşıtları ORFİN in haklarını zarara uğratacak şekilde kullanmayacağını ve rehinli mala zarar vermeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 10) Sigorta: Tüketici, kredi konusu araç ve/veya kredi için genişletilmiş kasko sigortası ve diğer sigortaları istediği sigorta kurumundan yaptırma ve süresi bitince yenileme hakkına sahiptir. Tüketicinin sigorta yaptırması halinde, ilgili sigortaların kredi ve kredi konusu ürün için teminat teşkil etmesi açısından ORFİN i kasko poliçesinde ve diğer poliçelerde dain-i mürtehin olarak göstermeyi, sigorta konusu rizikonun gerçekleşmesi halinde durumu gecikmeksizin sigortacıya bildireceğini,dain-i mürtehin sıfatı ile ORFİN e ödenecek sigorta tazminatlarının, ORFİN in tüm alacağı tahsil edilinceye kadar işleyecek tüm faiz ve masraf dahil olmak üzere oluşan kredi alacağına mahsup edilmesini kabul ve beyan etmektedir.tüketicinin bilgilendirme formunda yazılı olarak talep etmesi halinde ORFİN in aracılığı ile kredi koruma sigortası, uzatılmış garanti, vb. sigortalar kendisine sunulacaktır. 11) Alınan Mal ve Hizmetlerde Sorumluluk (Bağlı Kredi) : ORFİN, tüketici kredisini belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı ya da sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile tahsis etmesi durumunda, satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi, satılan malın veya hizmetin ayıplı olmasından dolayı, tüketiciye karşı satıcı ve/veya sağlayıcı ile birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sorumlu olur. İlgili mevzuat gereği ORFİN in sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır. 12) Kanuni İkametgah: Tüketici ve kefil, işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve ORFİN tarafından kendilerine gerekli tebligatın yapılabilmesi için bu sözleşmede yazılı yeri kanuni ikametgahları olarak belirlediklerini, belirtilen bu adreslerin muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal ikametgahları olduğunu, bu adreslere gönderilecek tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını, ileride diğer bir mahalli kanuni ikametgahları olarak tespit edecek olurlarsa, bu yeni adresi ORFİN e bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde bu Sözleşmede yazılı adreslerine gönderilecek her türlü tebligatın noter veya postaya tevdi edildiği tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. 13) Delil Sözleşmesi: Tüketici ve Kefil, ORFİN ile aralarında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta tarafların defter ve kayıtları ve mikro filmlerden, mikrofişlerden alınan kopyalar, elektronik ya da manyetik ortamlardan çıkarılan bilgileri içeren belgeler ile CD ROM, kamera kayıtları, telefon ses kayıtları, bilgisayar ve benzeri kayıtların müstenitli olsun ya da olmasın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. maddesi uyarınca yegane geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacağını kabul ederler. 14) Sözleşmeye Aykırılık: Tüketici ve kefilin işbu tüketici kredisi sözleşmesi hükümleri çerçevesinde beyanlarının ve ibraz ettikleri belgelerin gerçeği yansıtmadığının anlaşılması halinde ORFİN sözleşmeyi tek taraflı olarak dilediği anda feshetmeye ve kredi borcunun tamamını muaccel kılarak icra takibine geçmeye ve ayrıca kredi borcu ile ilgili ihtiyati haciz/tedbir talep hakkına mezun ve yetkilidir. 15) Sözleşmenin ve Hakların Devri: Tüketici Sözleşme ve bilcümle eklerinden doğan haklarını ve borçlarını ORFİN'in muvafakatı olmadan üçüncü kişilere devir veya nakledemez. Tüketici, ORFİN nezdindeki borçları muaccel olmasa dahi, 3.kişi veya kefil tarafından yapılacak ödemeler karşılığında ORFİN in Tüketiciden olan her türlü alacağını ve sözleşme den kaynaklı Tüketici Kefil 1 Kefil 2

4 haklarını ayrıca onay alınmasına gerek kalmaksızın devir edebileceğini ve devirle birlikte ORFİN nezdindeki teminatlarının da ödeme yapan 3.kişilere veya kefillere devredebileceğini kabul eder. ORFİN, sadece geri alım garantili kredilerde uygulanmak üzere, balon ödeme tarihinde kredi tahsis kriterlerine uygun olmak ve mevzuatın izin verdiği çerçeveyi aşmamak kaydı ile tüketicinin yazılı olarak balon ödeme taksit tutatının yeniden vadelendirilmesi talebini talep tarihindeki güncel koşullara göre değerlendirme hakkında sahiptir. Toplam 15 madde, ödeme planı, kefil beyanı, masraf beyan formu ve eklerinden oluşan işbu sözleşmede yer alan tüm şartları lütfen dikkatlice okuyarak her sayfanın altında Sizin için ayrılmış olan yerleri imzalayınız. Kredi konusu ürün ve/veya hizmeti dikkatlice kontrol ediniz. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte kredi tutarının Satıcıya ödenmesine muvafakat etmiş olacaksınız. Tüketici mevzuatı gereği Sözleşmenin bir kopyasının tarafınızca teslim alındığını kendi el yazınız ile yazarak imzalamanız önem arz etmektedir. Tüketici : Adres : Lütfen kendi el yazınız ile sözleşmenin bir kopyasını teslim aldım diye yazınız. İmza : Kefil 1 : Adres : İmza : Kefil 2 : Adres : İmza :. *Tüm sayfalar tüketici ve kefil tarafından imzalanmalıdır.

5 numaralı kredi sözleşmesinin ekidir. KEFİL BEYANI Dikkat! İşbu Kredi borcuna kefil olmak istiyorsanız, 6098 sayılı Borçlar Kanunundaki Kefalet Sözleşmesine dair emredici hükümler gereği, lütfen ve 4. Maddeleri aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak kendi el yazınız ile doldurunuz. 1 Kefil Ad-Soyad 2 Kefalet limiti: (Kredi sözleşmesi gereğince Kullandırılan Kredinin Toplam Kredi Geri Ödeme tutarı olan - TL ye kefil olmak istiyorsanız ilgili tutarı lütfen yandaki alana rakamla yazınız) 3 Kefalet tarihi Lütfen, Sözleşme tarihi olan tarihini yandaki alana el yazınız ile yazınız. 4 Kefalet Beyanı TL. İşbu Tüketici Taşıt Kredi Sözleşmesine kefil olduğumu beyan ederim. ifadesini yandaki alana kendi el yazınız ile yazınız. 5 Kefilin İmzası KEFİL EŞİNE AİT MUVAFAKAT BEYANI Dikkat! Aşağıdaki metin Kefilin Eşi tarafından, eşinin kefaletine rıza göstermek istemesi halinde imzalanmalıdır. ORFİN FİNANSMAN A.Ş NE Eşimin kefil sıfatıyla imzalayacağı işbu Tüketici Taşıt Kredi Sözleşmesi metnini inceledim. İşbu Tüketici Taşıt Kredi Sözleşmesine eşim in TL. ile sınırlı olarak kefil olmasına muvafakat ettiğimi ve işbu muvafakatimin eşimin kefaletinden önce veya en geç kefaletin kurulması anında verildiğini kabul ve beyan ederim. Kefilin Eşinin Adı ve Soyadı: İmza:

6 GERİ ÖDEME PLANI SIRA TARİHİ TAKSİT ANA PARA FAIZ BSMV KKDF KALAN ANAPARA GENEL TOPLAM: ÖDEME ŞEKLİ : EŞİT ÖDEME/ BALON ÖDEME SÖZLEŞME TARİHİ: VERİLEN KREDİ TUTARI: TL. VADE: ERTELEME GÜN SAYISI:0 Peşin Erteleme (Vergi + Fon): KREDI TAHSIS ÜCRETI (BSMV Dahil):. AKDİ FAİZ ORANI: % (aylık), % (yıllık) İNDIRİMLİ FAİZ ORANI: % (aylık), % (yıllık) BSMV ORANI: %5. KKDF ORANI: %15 TÜKETİCİ KEFİL 1 KEFİL 2 ORFİN FİNANSMAN A.Ş Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:47 Kat: 4 Ümraniye İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul Sicil No: Vergi Dairesi: Sarıgazi Vergi No: Tel: 0(216) Fax: 0(216) Sermayesi: TL. Web:

7 MEVZUATA UYGUN OLARAK TÜKETİCİDEN TALEP EDİLEN ÜCRETLER (MASRAF VE KOMİSYON VB. TUTARLARI): MASRAFIN ADI MASRAF TUTARI AÇIKLAMA Kredi Tahsis Ücreti TL Kredi anaparasının binde beşi oranında kredi tahsisinde peşin olarak tahsil edilmektedir. Kredi Tahsis ücretine ilişkin ödenen BSMV Tutarı TL sıdır. Bayi/Satıcı Hizmet Bedeli TL. Hizmeti temin eden yetkili satıcıya/bayiye ödenen tutar kadar olup, kredi tahsisinde peşin olarak tahsil edilmektedir. TÜKETİCİ ONAYI: AD-SOYAD: İmza İşbu Ücret Onay Formu nolu Tüketici Taşıt Kredi ve Rehin Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ 1. AMAÇ İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile düzenlenen tüketici kredisi, müşterinin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı