KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK"

Transkript

1 BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş (3 0 3 ) (AKTS:4) Tanım ve temel ekonomi kavramları, Ekonomi biliminin diğer bilimlerle ilişkisi, Ekonomik gelişmeler, Arz ve Talep, İktisat Teorileri, piyasa çeşitleri ve firma dengesi analizleri, faktör fiyatları ve genel denge konuları, Ekonomik krizler, Krizlerin diğer alanlara yansımaları. Hukukun Temel Kavramları (2 0 2 ) (AKTS: 4) Hukukun tanımı ve ortaya çıkış süreci, Düzenleyici kurallar, Hukukun kaynakları, Hukuk Sistemi, Hak kavramı ve çeşitleri, Kişi ve Kişilik kavramı, Özel Şahıslar, Tüzel Şahıslar, Medeni hukuk, Borçlar hukuku, İcra İflas kavramları, Akit ve çeşitleri. Genel Muhasebe (4 0 4) (AKTS:5) Tanım olarak muhasebe kavramı ve gelişim süreci, Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri, Bilanço kavramı ve temel bilanço denklemi, Gelir tablosu; Hesap kavramı ve hesapların işleyişi, Hesap planı ve Tek Düzen Hesap Planı Yapısı, muhasebeyle ilgili defter ve belgeler; Muhasebe süreci, Kayıt yöntemleri: Devamlı ve aralıklı envanter yöntemleri. Genel İşletme (3 0 3) (AKTS:5) İşletmenin temel kavramları, İlkeleri, Sorumlulukları, gelişimi, sınıflandırılması, Amaçları, Organizasyon süreci, Kanuni şirket şekilleri, işletmelerin fonksiyonları, İşletme bölümleri (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe, Finansman). Bankacılığa Giriş (2 0 2 ) (AKTS:6) Bankacılığın tarihi gelişimi, Dünyada bankacılık ve gelişimi, Türkiye deki Bankacılık, Temel bankacılık kavramlar ve prensipleri, Banka türleri, organizasyon yapıları ve işlevleri, Bankacılık işlemleri, Finansal İşlemler, Faiz İşlemleri, Bankalar arası işlemler, Sektörel Problemler, Ekonomik krizlerin bankalar üzerine etkisi, Bankacılık düzenlemeleri, Güncel gelişmeler ışığında modern bankacılık. Sigortacılığa Giriş (2 0 2 ) (AKTS:6) Temel Kavramlar, Risk ve Belirsizlik Kavramları, Sigortacılığın tarihçesi, Sigortacılığın önemi ve ekonomideki yeri, Sigortanın genel prensipleri ve yapısı, Türlerine göre sigortalar, Sigorta sözleşmeleri, Mevcut sigortacılık yapısı(yerel ve Küresel), Pazarlama Stratejileri, Hasar, tazminat ve karşılık, Reasürans ve diğer risk transfer yöntemleri, Sektörel problemler. Yabancı Dil I (2 0 2 ) (AKTS:2) Anadilimizden farklı yönleriyle İngilizce, Özne, yüklem, zamirler, sıfatlar, isimler ve çoğul yapıları, Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri, Zamanlar, Bağlaçlar.

2 Türk Dili I (2 0 2 ) (AKTS:2) Dilin Tanımı ve özellikleri, Millet- düşünce ve kültür ile ilişkisi, Yaşayan diller ve Türk Dili nin bu diller arasındaki yeri ve gelişim süreci, Türk Dili nin ses özellikleri, ses olayları, Yazım kuralları ve uygulaması.,noktalama işaretleri ve kullanışları, Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri. Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2 ) (AKTS:2) İnkılâpçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayi Milliye ve Misakı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı. İKİNCİ YARIYIL Makro Ekonomi (3 0 3) (AKTS: 5) Makro iktisadi yapıyı, İşleyişi, Ekonomik sorunlar, Ekonomik büyüme, Kalkınma, Gelir dağılımı, Milli gelir ve ilişkili kavramlar, Milli Gelir Analizi, İstihdam, Toplam arz ve toplam talep, Enflasyon, Para piyasası, Faiz oranları, Dış ticaret politikası. Ticaret Matematiği (2 0 2) (AKTS: 5) Reel sayılar, Temel eşitsizlikler, Denklemler, Basit faiz - Bileşik faiz hesaplamaları, İç ve Dış Iskonto, Amortisman hesaplama yöntemleri, Olasılık kavramı, Fonksiyonlar ve ticari uygulamaları, Paranın Zaman Değeri, Gelecekteki ve Bugünkü Değeri, Anüite: Dönemsel Eşit Ödemeler, Yabancı Para Cinsinden Mevduat (DTH) Faiz Hesaplamaları, Finansal yatırım araçları getiri hesaplama metotları. Envanter ve Bilanço (3 0 3) (AKTS: 5) Envanter kavramının tanımı, Envanter işlemleri, Muhasebe içi ve Muhasebe dışı envanter, değerleme ilkeleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre değerleme ölçüleri, Dönen Varlıkların envanter ve değerlemesi, Duran Varlıkların envanter ve değerlemesi, Kısa vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi, Uzun vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi, Öz kaynakların envanter ve değerlemesi, gelir tablosu hesaplarının envanteri, maliyet hesapları ve envanteri, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması. Banka ve Sigorta Hukuku (3 0 3) (AKTS: 5): Bankalar kanunu, Banka Hukuku ve kaynakları, Bankaların fonksiyonları, Bankaları düzenleme ve denetleme yetkisine haiz kurumlar, Kredi, Faiz, Banka alacaklarının teminatı, Şahsi teminat, Ayni teminat, Gayrimenkul İpoteği, Menkul rehini, Kanuni takip, İcra takibi, Haciz ihbarnamesi, Kambiyo senetleri, İflas, İflâs anlaşması, Davalar ve takiplerde yetki kuralları, Sigorta hukukunun kaynakları, Sigorta sözleşmesi ve hukuki yapısı, Sözleşme özgürlüğünün sınırlandırılması, Sözleşmede taraflar, Tarafların borçları ve yükümlülükleri, Sözleşmenin devri, Sigorta şirketlerinin denetimi. Bankacılık İşlemleri (2 0 2) (AKTS: 4) Mevduat tanımı, Mevduat türleri, Temel Kavramlar, Havale, EFT, Çek işlemleri, Senet tahsil işlemleri, Kiralık kasa, Ödeme işlemleri, Vergiler, Kredi ürünleri ve süreci, Kredi Türleri, Nakdi krediler, işletme kredileri, Modern bankacılık hizmetleri, ATM, telefon bankacılığı, kredi kartları.

3 Sigortacılık İşlemleri (2 0 2) (AKTS: 4) Risk ve sigortanın tanımı, Sigorta türleri, Sigorta işletmelerinin kuruluşu ve organizasyon yapısı, sigorta işletmeciliğinde yönetim, Sigorta işletmeciliğinin temel ilkeleri, sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması, İç denetim, Devlet denetimi, Bağımsız denetimler. Sigorta türleri (Kaza sigortaları, Yangın sigortaları, zorunlu deprem sigortası ve hasar, Nakliyat sigortaları; Mühendislik sigortaları). İstatistik (2 0 2) (AKTS: 4) Temel kavramları, Frekans, Mod, Medyan, Ortalamalar, Veri sunumları ve görsel destek, Regresyon,Korelasyon Analizleri, Zaman serileri analizi, Olasılık, permutasyon ve kombinasyon Veri toplama ve analiz yöntemleri, Veri serileri ve frekans tablosu olarak düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağıtım ölçüleri, Hipotezlerin test edilmesi, Varyans analizi. Yabancı Dil II (2 0 2 ) (AKTS:2) Zamirler, isim fiiller ve nesne zamirler, Zarflar, kipler, İngilizce Zamanlar ve uygulamaları, deyimler konuları ele alınacaktır Türk Dili II (2 0 2 ) (AKTS:2) Türk Dili özellikleri ve kavramları, Kelimeler, anlamı ve yapıları, gerçek mecaz anlam kavramları, Deyimler,, terimler, Sözlü ve yazılı ifadelerde yapılan anlatım bozuklukları ve hatalar, anlam kaymaları, Cümle yapısı, cümle öğeleri, Yazılı anlatım türleri, Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri, kompozisyon yazımı. Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi II (2 0 2 ) (AKTS:2) Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, Takrir i Sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik, Kuruluştan günümüze Türkiye de iç ve dış politika. Türkiye'nin gündemi

4 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 2.SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İşletme Finansmanı (3 0 3) (AKTS: 5) Finansman kavramının tanımı, Finansman Kaynakları,Finansal karar alma süreci, Finansal analiz planlanması, Proje Analizi, Finansal risk ve belirsizlik, Sermaye kavramı, Net çalışma sermayesi ve finansmanı, Sermaye bütçelemesi, Finansal politikalar, Nakit bütçesi, Kâr planlaması ve kontrolü, Faizin finansman yönetimine etkileri. Banka ve Sigorta Muhasebesi (3 0 3) (AKTS: 5) Banka Muhasebesinin tanımı ve banka muhasebesinin diğer muhasebe dallarından ayrı olma gerekçeleri, Özellikleri, Bankacılık işlemlerinin muhasebeleştirilmesi süreci, Bankacılık muhasebesi tek düzen hesap planı ve bankacılık hizmetlerinin sınıflandırılması, Kredi işlemleri ve muhasebesi, Bankacılıkta yıl sonu işlemleri, Mali tabloların hazırlanması ve analizi süreci, Sigorta muhasebesine giriş, Sigorta işlemlerinin muhasebeleştirilmesi sürecindeki prensipler, Sigorta muhasebesi hesapları ve hesap planı, sigorta istihsal muhasebesi, reasürans muhasebesi ve tanımlar, hasar muhasebesi, prim depozitoları, tahsilat muhasebesi, acenteler muhasebesi, Yıl sonu işlemleri, Mali tabloların hazırlanması ve analizi süreci. Kredi Yönetimi (3 0 3) (AKTS: 5) Kredilerin tanımı, Fonksiyonları, Kredi riski ve risk yönetimi, Kredi türleri (Kurumsal Krediler; Nakit Krediler, Gayri Nakdi Krediler, Bireysel Krediler; Tüketici Kredileri, Kredi Kartları, Yabancı Para Krediler) ve özellikleri, Kredilendirme politikaları, Kredi süreci, İstihbarat, Kredilerin Ölçümü ve İzlenmesi, Kredilerin denetimi, Kredilerde Güvence ve teminat, Kredibilite analizleri. Kambiyo İşlemleri (3 0 3) (AKTS: 4) Kambiyo kavramları, Kambiyo kurları, Döviz belgeleri, Kambiyo mevzuatı, Uluslararası mevzuat, Türk kambiyo mevzuatı, Dış ticaretin tarihsel gelişimi, Uluslararası ticarette teslim şekilleri, Ödeme şekilleri, Akreditif ve çeşitleri, Akreditifin yararları. Ticaret Hukuku (2 0 2) (AKTS: 3) Tanımı ve kaynakları, Ticari işletme Kavramının Tanımı, Tacirin tanımı ve tacir sıfatının kazanılması, esnafın tanımı, tacir esnaf ayrımı, haksız rekabetin kavramı, unsurları, Ticari isletmelerin unsurları, Ticaret unvanı ve isletme adi, ticari defterler, merkez - şube acente kavramları, Ticari şirket türleri, Kuruluş süreçleri, Organları, Faaliyetleri, İflas ve Tasfiye süreçleri.

5 Halkla İlişkiler (2 0 2) (AKTS: 3) Halkla ilişkilerin tanımı ve ilgili kavramlar, Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi; İlkeleri, Amaçları, İşlevleri, Halkla ilişkilerde uygulama; Hedef kitle Halkla ilişkilerde değerleme; Halkla ilişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri. Staj (30 İşgünü ) (0 0 0) (AKTS:8) İKİNCİ YARIYIL İnsan Kaynakları Yönetimi (3 0 3) (AKTS: 7) İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı ve gelişimi, Amaçları, İlkeleri, Kapsamı, İnsan kaynakları planlanması, İşe alım ve uyum süreci, Performans değerleme, İş gören Eğitimi, Ödül ve ceza sistemleri, Ücret politikaları; Teknolojik gelişmeler ve insan kaynakları yönetimi uygulamaları, İş analizi, İş tanımları. Sermaye Piyasası (3 0 3) (AKTS: 7) Sermaye piyasasında yer alan hisse senedi, tahvil ve benzeri finansal araçları ve bu araçların analizi, sermaye piyasası kurumları ve faaliyetleri, Mali Piyasalar, Halka Açık Şirketler, Menkul Kıymetlerin Özellikleri, Tahvil, Hisse Senetleri, Menkul Kıymetlerin Borsa Koduna Alınması ve Çıkarılması ile İlgili Esaslar, Pazar Türleri, Müşteri Emirleri Ve Fiyatların Oluşması Türk Sermaye Piyasasının Gelişimi ve Karşılaştığı Sorunlar. Reasürans İşlemleri (3 0 3) (AKTS: 7) Reasürans işlemler ve kavramları, Tarihi gelişimi, Fonksiyonları, Reasürans işlemlerinin genel özellikleri, Yasal mevzuat, Reasürans çeşitleri, Sigorta hileleri, Hasar reasüransı, Ekspertiz ve uygulamaları, yasal temelleri, Reasürans çeşitleri. Finansal Teknikler (3 0 3) (AKTS: 7) Finansal kiralama ve tahsil yöntemleri (Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising). Finansal türevler (Future, Option, Hedging, Swap. Döviz yönetimi. Euro-pazarlar), Melez türev ürünleri. Meslek Etiği (2 0 2) (AKTS: 2) Etik ve ahlak kavramlarını, farklılıkları, Etik sistemler, Ahlak ve oluşumunda rol oynayan faktörler, Meslek etiğini kavramı ve tanımsal çerçevesi, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk kavramı, Banka/Sigorta alanlarında Etiksel sürecin gelişimi, Yasal düzenleme ve yaptırımlar. Banka ve Sigorta Pazarlaması (2 0 2) (AKTS: 2) Temel Kavramlar, Hizmet kavramı, Hizmet pazarlamasının konu ve kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi; Banka ve sigorta ürünleri, Banka ve sigorta sektörlerinde pazarlama metotları, pazarlama sürecinde başarıyı etkileyen iç ve dış faktörler, pazar araştırması,, pazar bölümlendirme, hedef pazar talep tahminleri süreci, pazarlama karması.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ TFI101-GENEL TURİZM (3-0-3 AKTS:3) Turizm ve turist kavramları, turizm çeşitleri, turizm yönetimi, turizmin tarihçesi,

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE TEORİSİ

M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE TEORİSİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE TEORİSİ ADALET YAYINEVİ Ankara - 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER...IX ŞEKİLLER LİSTESİ... XXV KISALTMALAR...XXVII Birinci Bölüm GENEL

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça KONU DİZİNİ AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13 AB -- Muhasebe 65(2003),186-194 AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479 AB -- Muhasebe Standartları -- Uygulamalar 59(2002),

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı