TÜRKİYE DEKİ BANKALARIN PERFORMANSLARININ TEMEL BİLEŞENLER YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Aydın ÜNSAL 1 Sibel DUMAN 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DEKİ BANKALARIN PERFORMANSLARININ TEMEL BİLEŞENLER YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Aydın ÜNSAL 1 Sibel DUMAN 2"

Transkript

1 1 TÜRKİYE DEKİ BANKALARIN PERFORMANSLARININ TEMEL BİLEŞENLER YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Aydın ÜNSAL 1 Sibel DUMAN 2 ÖZET Ülke ekonomisinin önemli bir kısmını bankacılık sektörü oluşturmaktadır. Bu nedenle bankacılık sektöründeki başarı ve gelişmeler iktisadi gelişmeyi doğrudan etkilemektedir. Dünyada yapılan bazı çalışmalarda genel olarak bankacılık sektöründeki başarısızlıkların ülke ekonomilerindeki makroekonomik çevrenin zayıf olduğu dönemlerde ortaya çıktığını göstermektedir. Dolayısıyla bankacılık sektöründe gösterilen performansın düşük veya yüksek olması tüm iktisadi birimler açısından önemlidir. Bu çalışmada, ülkemizde finansal sistem içinde önemli bir yeri olan bankaların 2002: :12 dönemine göre üçer aylık olmak üzere bazı önemli göstergelere göre karşılaştırmalı performans analizi yapılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, öncelikle bankaların performans ölçüm göstergelerinden likidite riski, kredi riski, sermaye riski ve karlılık oranlarının temel bileşenler analizi yardımıyla değişken grupları belirlenmiş ve bu değişken grupları X i skor değerleri ile ölçeklendirilmiştir. Bu ölçekler yardımıyla kamu bankaları, özel sermayeli ve yabancı sermayeli ticaret bankalarının performansları ilgili göstergelere göre karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda ilgili göstergelerin banka yapılarına göre durumu incelenmiştir. Ayrıca yine ilgili göstergelerin skor değerlerine göre bankaların sıralaması yapılarak durum değerlendirmesi yapılmıştır. En önemli göstergeler olan aktif kalitesi ve karlılığa göre incelendiğinde aktif kalitesinde kamu bankaları, karlılıkta ise öncelikle özel sermayeli ve ikinci sırada kamu sermayeli bankalar olmak üzere yabancı sermayeli bankalardan daha iyi performans göstermiştir. Bu sonuçlara göre özellikle 2002 Aralık, 2003 yılının ilk yarısında kamu bankalarının daha iyi performans gösterdiği görülmüştür. Anahtar Sözcükler: temel bileşenler yaklaşımı, faktör analizi, bankacılık, performans değerlendirme 1 Prof.Dr.Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F.Ekonometri Bölümü, Beşevler ANKARA. 2 Arş.Gör.Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F.Ekonometri Bölümü, Beşevler ANKARA.

2 2 ABSTRACT This paper uses principal component analysis to construct four measures of bank performance: capital risk, credit risk, liquidity risk and profitability for 2002 December to 2004 March, quarterly. Then this study compares the performance of State-owned Commercial Banks, privately-owned Commercial Banks and Foreign Banks in Turkey. On the most important indicators of credit risk and profitability, respectively state-owned commercial banks perform beter than the others on credit risk and first privately-owned commercial banks and secondly state-owned commercial banks perform better than the foreign banks on profitability. Especially in 2002, December and 2003, March and 2003: June periods, Stateowned banks perform better than both privately-owned commercial banks and foreign banks in Turkey. Keywords: principal component approach, factor analysis, banking, performance analysis 1.GİRİŞ Türkiye de özellikle 1999 ve 2000 yıllarında yaşanan mali krizler sonrasında, fon akımlarının önemli bir bölümünün yapıldığı bankacılık kesimi ile ilgili yeniden yapılanma çalışmaları hız kazanmıştır. Bu anlamda, 2000 yılı başlangıcında bankaların faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili kararların alınması ve uygulanması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur (Fırat, 2001). Bankalar, ekonominin en önemli yapıtaşları olarak ticari işletmelerin finansmanı, temel finansal hizmetlerin sunumu ve ödeme sistemlerine erişim gibi birçok olanak sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, bazı bankalardan güç piyasa koşullarında kredi ve likidite temin etmeleri beklenmektedir. Bankaların ulusal ekonomiler için öneminin altını çizerken şu gerçekten yola çıkılmaktadır; "bankacılık hemen hemen üniversal düzenlemelere tabi bir endüstri haline gelmiştir. Ayrıca bankalar belli konularda hükümetin güvenlik ağına erişim sağlayabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı bankalarda güçlü bir kurumsal yönetim büyük önem taşımaktadır (Türkiye Bankalar Birliği, 2000) lerin başından itibaren uygulanan serbestleşme politikaları, Türk bankacılık sisteminde de etkisini göstermiş ve bu politikaların sonucu olarak pek

3 3 çok olumlu gelişme yaşanmıştır. Mali serbestleşme ile birlikte sisteme giriş imkânları genişlemiş ve sonucunda banka sayısında ve istihdamda önemli bir artış yaşanmıştır. Ancak, bütün bu olumlu gelişmelere rağmen Türk bankacılık sistemi öz kaynak yetersizliği, kamu bankalarının sistemdeki ağırlığının yarattığı bozucu etkiler, küçük ölçekli ve parçalı bankacılık yapısı, bankaların yetersiz iç kontrol ve risk yönetimi sistemleri, banka bilançolarındaki saydamlığın yetersizliği, zayıf aktif kalitesi gibi taşıdığı yapısal sorunlar nedeniyle temel fonksiyonu olan aracılık hizmetlerini etkin ve yeterli ölçüde yerine getirmekten hızla uzaklaşmış ve sistematik risklere karşı duyarlılığı artmıştır (Kaya,2002). Son yıllarda bankacılık sektöründe yapılan denetleme ve düzenleme çalışmaları özellikle risk yönetimi konusunda yeniden yapılanma sürecini de beraberinde getirmiştir. Bankacılıkta meydana gelen bu yeniden yapılanma çalışmaları ampirik çalışmaların yapılması hususunda hız kazanmıştır. Bankacılıkla ilgili yapılan ampirik çalışmalar incelendiğinde bankacılıkta düzenleme, sektörün işleyişi ve performansı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların birçoğu; düzenleme politikaları, bankanın idari yapısı, v.b. gibi durumların bankanın performansı üzerinde etkili olduğunu söylemektedir. Bu çalışmada risk ölçütlerine göre performans değerlendirilmesi yapılacağından bu kavramlardan kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. 2. Bankacılıkta Risk ve Risk Çeşitleri Günümüzde finansal kuruluşların stratejik planlarında risk yönetimi çok öncelikli bir yer almaktadır. Özellikle mali sistem içinde önemli bir yeri olan bankalar kuvvetli ve etkin bir risk yönetimi ile piyasaların yaşadığı olağanüstü durumlarda karşı karşıya kalabileceği zararları azaltabilir. Örneğin; Türkiye de 2003 yılında hazırlanan bankaların yeniden yapılandırma sürecinde mevduat faizleri piyasa koşullarına uygun hale getirilmiş ve vade ve likidite riskleri daha iyi yönetilebilir olmuştur (www.bddk.org.tr). Bankaların hemen hemen bütün faaliyet alanlarında alınan kararlarda riskin varlığından

4 4 bahsedilir. Risk, bankacılık sektörünün önlenemeyen ve giderilemeyen bir parçasıdır. Ancak riskin başarılı bir biçimde yönetilmesi ile bankanın karlılığını arttıran önemli bir araç olarak değerlendirilir. Risk, bir işleme ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya da zararın ortaya çıkması ile neticelenebilecek ekonomik faydanın azalması ihtimalidir. Diğer bir ifadeyle risk, ekonomik değerin belirsizliği şeklinde de tanımlanabilir. Risk yönetimi, risk ve getiri arasında şirket yönetimine uygun bir geçiş veya değişim yapabilmesini sağlayan bir süreçtir. Risk yönetimi temel bir kurumsal işlevdir. Bankacılıkta risk, bankanın karlılığını sağlamak ve korumak için uygulanan politikaların bir bütünüdür. Bu çalışmada yer alan ve bankacılık sektöründe faaliyet alanlarına göre çeşitlilik gösteren risk unsurları aşağıda verilmiştir: - Karlılık riski: Karlılık, bankanın varolma sebebidir. Ayrıca bankanın üstlenebileceği risk ve sermayesini arttırabilme kapasitesini gösteren önemli bir sonuç olarak da değerlendirilebilir. Karlılık riski ise, banka yönetiminin bankanın gelir kaynaklarını iyi belirleme, bankacılık faaliyetlerini yüksek getirili alanlara aktarabilme yeteneği ve esnekliğidir. Bir bankanın karlılık riski ölçümünde, bankanın reel olarak yeterince kar edip etmediğine bakılır. Bu amaçla bankaların karlarının aktif büyüklükleri ile o karı elde etmek için sahip oldukları sermaye miktarı ve sektörün karlılık ortalaması ile bankaların durumunun karşılaştırılması gerekmektedir. - Sermaye yeterliliği riski: Sermaye, finansal işlemlerde alternatif bir kaynak olarak tanımlanır. Sermaye riski, Basel Komitesi tarafından belirlenen bankanın ödeme yapma yeteneğini gösteren en önemli göstergelerinden biridir. Bankacılık sektörünü yeniden yapılandırma ve kaynak tahsisi planları çerçevesinde yabancı kaynak birikimleriyle çalışan bankalar kanuni zorunluluk gereği sermayelerini belli bir seviyenin üzerinde tutmak zorundadır. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından belirlenen minimum sermaye yeterlilik oranı %8 olarak belirlenmiştir.

5 5 Yeterli miktarda sermayenin ani likidite sıkışıklıklarında yedek bir güvence olarak bulunmasının, bankaların sorunlu dönemleri daha rahat aşmasına neden olacağı iddiası, sermaye miktarında bir standardizasyona gidilmesini savunanların temel dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Ayrıca sermaye miktarı arttıkça, bankaların kaybedecekleri aratacağından, riskli yatırımlardan uzak durmaları ihtimali kuvvetlenir. Sermaye yeterliliğini ölçmek için sermaye yeterlilik oranı kullanılmaktadır. Bu oran; risk ağırlıklı aktifler ile öz sermayeye katkı sermayenin eklenerek sermayeden yapılan indirimin çıkarılmasıyla elde edilen Sermaye Tabanı arasındaki ilişkiyi ölçmektedir. - Likidite riski: Likidite; kısaca vadesi gelen borçları tam ve zamanında ödeyebilme yeteneği olarak tanımlanır. Daha geniş olarak likidite, işletme aktiflerinin daha akışkan, daha kısa vadeli ve daha kolay paraya dönüştürülebilecek şekilde düzenleyerek pasiflerle vade uyumlu hale getiren dengeli bir finansman politikası izlenmesi anlamında kullanılır. Likidite riski ise, mevduat sahiplerinin yasal talepleri ile kredi müşterisinin talep etkileri fonların karşılanması düzeyinin, ticari bankanın karlılığında değişikliktir. Bankanın ihtiyaç duyduğu likidite ihtiyacının belirlenmesinde çeşitli yöntemler kullanılır. Bunların başında stok yaklaşımı, nakit akış yaklaşımı ve vade farkı yaklaşımı gelmektedir. - Kredi Riski: Kredi işlemleri bankanın risk taşıyan işlemlerinden biridir. Bir bankanın verdiği kredi, satın aldığı menkul kıymet ihracatçısının veya herhangi bir nedenle verdiği paranın geri ödenmesinin kısmen veya tamamen olmaması ve borca karşılık teminat olarak gösterilen kıymetlerin değer kaybederek ödenmeyen borcu karşılayamaması durumunda kredibilite riski ile karşı karşıya kalınmaktadır. Kredi riski ile aktif kalitesi ters orantılı olarak değişmektedir. Aktifin kalitesi karlılığın ve ödünç verilen fonların geri alınacağının bir göstergesidir. Kredi riski sadece bir bankanın kullandırdığı krediler için değil, aynı zamanda

6 6 finansal ürünleri ve bilânço dışı kalemleri için de söz konusudur. Kredi riski yönetiminin anlamı, bankanın kullandırdığı kredilerden beklediği geri dönüşü en uygun koşullarda maksimize etmektir. 3. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntem Banka performansı ile ilgili yapılan çalışmalarda ekonomistler, ortak olma yapısının banka performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir (Grigorian ve Manole, 2002). Bunun yanı sıra, çeşitli politik faktörler de banka performansında rol oynamaktadır. Banka performanslarının ölçülmesinde çeşitli finansal oranlardan faydalanılmaktadır. Ancak banka performansı sıralaması uygulanan orana göre farklı çıkmaktadır. Bir orana göre yüksek performans gösteren banka bir diğer orana göre çok düşük performanslı görünebilmektedir. Objektif bir metodolojinin olmayışı banka yöneticilerinin uygulanan yaklaşıma güvensiz olmalarına yol açmaktadır. Hatta zaman zaman banka yöneticileri, ölçüt olarak alınan oranlarda yüksek performans elde etmek için, bankanın tüm stratejisine zarar verebilecek politikalar izlemektedir. Çalışmada kullanılan veriler, Türkiye Bankalar Birliği nin web sitesinden elde edilmiştir. Ayrıca kullanılan veri kümesi kapsamlı olup banka yapısını belirten birçok bilgiyi içermektedir. Bu çalışmada, kamu sermayeli, özel sermayeli ve yabancı bankalar incelenmiştir ve karşılaştırmalı olarak sonuçlar elde edilmiştir. Türk bankacılık sistemi hakkındaki çalışmaların en sık görülen sonuçlarından biri, yabancı ve özel bankaların kamu bankalarına oranla çok daha etkin çalıştığıdır. Şüphesiz verimlilik mutlak bir kavram olmayıp, seçilen girdi ve çıktılarla, kullanılan yöntemle araştırmacının ürettiği bir değerdir(inan, 2000). Bu çalışmada da, hangi bankaların diğerlerine göre faaliyet alanlarında başarılı olduğu kıyaslanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, temel bileşenler yaklaşımı ile çalışma kapsamında kullanılacak değişkenler belirlenmiş ve bu değişkenlere ilişkin değerler ölçeklendirilerek analizler yapılmıştır.

7 7 Bu çalışmada, daha önce de ifade edildiği üzere, kamu bankaları, özel sermayeli bankalar ve yabancı bankaların performans değerlendirmesi yapmak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamına alınan ve birbiri ile ilişkili olan değişkenlerin aralarındaki korelasyonun ortadan kaldırılması gerekir. Ayrıca birbiri ile ilişkili birçok değişkenle analiz yapmak yerine birbirinden bağımsız daha az sayıda değişkenle analiz yapmak istenilen bir durumdur. Çok değişkenli analiz yöntemlerinin birçoğu, değişkenler arasındaki bu ilişkili durumun yok edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu yöntemlerin başında temel bileşenler yöntemi ile faktör analizi gelmektedir. Bu çalışmada da bankalara ilişkin belirlenen değişkenler temel bileşenler yöntemi ile birbirinden bağımsız çeşitli faktörlere ayrılmıştır. Çalışmanın veri kümesini Türkiye de faaliyet gösteren 3 adet kamu sermayeli, 18 adet özel sermayeli ve 12 adet de yabancı bankalar oluşturmaktadır. Tablo.1 de çalışma kapsamına alınan kamu sermayeli bankalar, özel sermayeli bankalar ve yabancı bankalar verilmiştir.

8 8 Tablo.1: Çalışma Kapsamına Alınan Türkiye deki Bankalar BANKALAR BANKALAR Kamu Sermayeli Bankalar 17 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 18 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 2 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 19 Türkiye İş Bankası A.Ş. 3 Türkiye Vakıflar Bankası 20 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özel Sermayeli Bankalar Yabancı Bankalar 4 Akbank T.A.Ş. 21 Abn Amro Bank N.V. 5 Alternatif Bank A.Ş. 22 Arap Türk Bankası A.Ş. 6 Anadolubank A.Ş. 23 Banca di Roma S.P.A. 7 Denizbank A.Ş. 24 Bank Mellat 8 Finansbank A.Ş. 25 BankEuropa Bankası A.Ş. 9 Koçbank A.Ş. 26 Bnp-Ak Dresdner Bank A.ş. 10 MNG Bank A.Ş. 27 Citibank A.Ş. 11 Oyak Bank A.Ş. 28 Habib Bank Limited 12 Şekerbank T.A.Ş. 29 HSBC Bank A.Ş. 13 Tefkenbank A.Ş. 30 JP Morgan Chase Bank 14 Tekstil Bankası A.Ş. 31 Societe Generale(SA) 15 Turkish Bank A.Ş. 32 WestLB AG 16 Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Kaynak: verilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler ve rasyolar da aşağıda Tablo.2 de

9 9 Tablo.2: Kullanılan değişken ve ilgili rasyolar Rasyolar (%) Sermaye Yeterliliği SY1 = Özkaynaklar / Toplam Pasifler SY2 = (Özkaynak + Kar / Zarar) / Toplam Aktifler SY3 = (Özkaynak + Kar / Zarar) / Toplam Pasifler SY4 = (Özkaynak + Kar) / (Mevduat + Mevduat Dışı Kaynaklar) SY5 = Faiz Getirili Aktifler / Özkaynaklar SY6 = Ödenmiş Sermaye / Özkaynaklar Aktif Kalitesi (Krediler) AK1 = Toplam Krediler / Toplam Aktifler AK2 = Duran Aktifler / Toplam Aktifler AK3 = Menkul Değerler Cüzdanı / Toplam Aktifler AK4 = Takipteki Krediler / Toplam Aktifler AK5 = Duran Aktifler / Ödenmiş Sermaye AK6 = Bağlı Değerler + İştirakler / Toplam Aktifler Likidite Yeterliliği LKT1 = Likit Aktifler / Toplam Aktifler LKT2 = Likit Aktifler + ( Mevduat + Mevduat Dışı Kaynaklar) LKT3 = Likit Aktifler / Ödenmiş Sermaye LKT4 = Menkul Değerler Cüzdanı + Toplam Likit Aktifler LKT5 = Garanti Kefaletler / Özkaynaklar Karlılık KAR1 = Net Dönem Karı / Ortalama Toplam Aktifler KAR2 = Net Dönem Karı / Ortalama Özkaynaklar KAR3 = Net Dönem Karı / Ortalama Ödenmiş Sermaye KAR4 = Kredilerden Alınan Faizler / Faiz Gelirleri + Faiz Dışı Gelirler KAR5 = (Faiz Gelirleri Faiz Giderleri) / Toplam Gelirler Kaynak:

10 10 Çalışmanın bu aşamasında veriler ve çalışma kapsamına giren bankalar tanımlandıktan sonra temel bileşenler yaklaşımı ve faktör analizinden kısaca bahsedilecektir Temel Bileşenler Yaklaşımı n adet gözlem ve p adet değişkenden oluşan veri matrisi X olmak üzere, bu veri matrisi çok sayıda nokradan oluşan bir topluluktur. Değişkenler arasında tam bağımsızlık söz konusu olamayacağı için oluşan şeklin eksenleri birbirine dik olamayacak ve tanımlanamayacaktır. Diğer taraftan bu eksenlerin birbirine dik olması daha fazla bilgi verecektir. Bu amaçla, bir dönüştürme yaparak noktaların sahip oldukları toplam varyans ilk eksen boyunca değişmemesi sağlanarak yeni eksenlerin birbirine dik olması sağlanmaktadır. Harold Hotelling tarafından önerilen bu yöntemde Z standartlaştırılmış veri matrisi de kullanılmaktadır. T pxp dönüşüm matrisi olmak üzere, Y = T Z (1) pxn ' pxp pxn biçiminde ifade edilir. Diğer bir ifadeyle, birbiriyle ilişkili Z değerlerinden birbiri ile ilişkili olmayan Y değerleri elde edilmektedir. Daha sonra bu bilgiler kullanılarak öz değerler bağıntısından yararlanarak önemli bileşenler elde edilir. Bu temel bileşen sayısının belirlenmesi için birçok yöntem geliştirilmiştir. Kullanılan en basit yönteme göre, birden büyük öz değerlerin sayısı m dir ve m j j= 1 p 3 λ 2 (2) koşulunun sağlandığı en küçük m değeri önemli görülen temel bileşen sayısı belirlemektedir. Kısaca temel bileşenler yaklaşımı bağımlılık yapısını yok etme ve boyut indirgeme amaçları için kullanılmaktadır.

11 Faktör Analizi Faktör analizi, p tane değişkene sahip bir durumda birbiri ile ilişkili olan değişkenleri birleştirerek faktör adı verilen az sayıda ortak ilişkisiz değişken bulmayı amaçlayan çok değişkenli bir tekniktir. Diğer bir ifadeyle temel bileşenler analizi gibi boyut indirgeme ve değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını yok etme özelliğine sahiptir. Faktör analizinde de öncelikle değişkenlerin korelasyon matrisi belirlenir. Analizde kullanılan değişkenler arasında korelasyon mutlak değer olarak 0.40 dan daha az ise, ilgili değişkenin analize dahil edilmesi uygun olmayabilir. Bu teknikte, faktörlerin belirlenmesinde bir çok yöntem olmasına rağmen en kullanışlı olanı temel bileşenler yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, bütün değişkenlerdeki maksimum varyansı açıklayacak faktörü hesaplar. Geriye kalan maksimum miktardaki varyansı açıklamak üzere ikinci faktör hesaplanır. Bu durum, değişkenlerdeki toplam varyansı açıklayıncaya kadar devam eder. Bir sonraki bölümde temel bileşenler yaklaşımı ile faktör analizi kullanılarak belirlenen risk ölçüm kriterlerine göre bankaların performans değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. 4. Uygulama Bu çalışmada öncelikle temel bileşenler yöntemi ile likidite riski, sermaye riski, kredi riski ve karlılık indekslerini açıklayan önemli rasyolar belirlenmiş ve bu rasyolar kullanılarak faktör analizi ile indekslere ilişkin skor değerleri oluşturulmuştur. Çalışma kapsamına alınan kamu sermayeli bankalar, özel sermayeli bankalar ve yabancı bankalar bu skor değerleri ile çeşitli istatistiki bilgilere göre karşılaştırılmıştır. Aşağıda Tablo.3 de ilgili bankaların likidite riski, kredi riski, sermaye riski ve karlılık indekslerine ilişkin risk skorlarına ilişkin ölçek ortalamaları verilmiştir.

12 12 Tablo.3: Kamu, Özel ve Yabancı Sermayeli Bankaların Risk Skorları Ölçek Ortalamaları 2002 Aralık BANKALAR Likidite Kredi Sermaye Karlılık Kamu Sermayeli Bankalar Özel Sermayeli Bankalar Yabancı Sermayeli Bankalar Mart Likidite Kredi Sermaye Karlılık Kamu Sermayeli Bankalar Özel Sermayeli Bankalar Yabancı Sermayeli Bankalar Haziran Likidite Kredi Sermaye Karlılık Kamu Sermayeli Bankalar Özel Sermayeli Bankalar Yabancı Sermayeli Bankalar Eylül Likidite Kredi Sermaye Karlılık Kamu Sermayeli Bankalar Özel Sermayeli Bankalar Yabancı Sermayeli Bankalar Aralık Likidite Kredi Sermaye Karlılık Kamu Sermayeli Bankalar Özel Sermayeli Bankalar Yabancı Sermayeli Bankalar Mart Likidite Kredi Sermaye Karlılık Kamu Sermayeli Bankalar Özel Sermayeli Bankalar Yabancı Sermayeli Bankalar Haziran Likidite Kredi Sermaye Karlılık Kamu Sermayeli Bankalar Özel Sermayeli Bankalar Yabancı Sermayeli Bankalar Bu basit analiz yönteminde dikkate alınacak çeşitli bilgiler ortaya çıkarılmıştır. Tablo.3 de likidite, kredi, sermaye ve karlılık göstergelerine ilişkin elde edilen ortalama değerler incelendiğinde; 2002 Aralık döneminde kamu sermayeli bankaların sermaye yeterliği göstergesi dışında diğer bankalara göre daha iyi performans gösterdikleri gözlenmiştir. İkinci olarak özel sermayeli bankalar da yabancı sermayeli bankalara göre daha iyi oldukları söylenebilir Mart döneminde sermaye yeterliği hariç yine kamu sermayeli bankaların üstün oldukları gözlenmiştir. Karlılık ve kredi hacminde özel

13 13 sermayeli bankalar yine yabancı sermayeli bankalara oranla daha iyi durumda oldukları tespit edilmiştir Haziran ayı için elde edilen değerler incelendiğinde, özel sermayeli bankaların kredi dışında özellikle likidite ve karlılık göstergelerine göre daha iyi performans gösterdikleri gözlenmiştir. Bu dönmede önceki dönemlere göre kamu bankalarının kredi yeterliliği oldukça artmıştır Eylül döneminde 2003 Haziran dönemine benzer şekilde özel sermayeli bankların üstün performans gösterdikleri söylenebilir. Kamu sermayeli bankaların kredi yeterliğinde diğerlerine oranla daha iyi olduğu söylenebilir Aralık döneminde kamu sermayeli bankaların karlılık düzeylerinin oldukça yükseldiği dikkat çekmektedir. Yine kredi yeterliği hariç diğer göstergelerde önemli ölçüde azalma gözlenmiştir. Bu dönemde özel sermayeli ve yabancı sermayeli bankaların karlılık oranlarının önemli ölçüde arttığı gözlenmekle birlikte, tüm bankaların performanslarının birbirine yakın olduğu söylenebilir Mart dönemine göre hızla artan karlılık oranları tüm bankalara açısından azalma sergilemektedir. Kredi yeterlikleri geçerliliğini korumakla birlikte sermaye yeterliliklerinde artma gözlenmiştir. Ancak tüm dönemler için sermaye yeterliliklerinin düşük olduğu görülmektedir. Son olarak 2004 Haziran döneminde kamu bankalarının kredi yeterliliklerinde azalma görülürken sermaye yeterliği hariç diğer göstergelerde daha iyi performans gösterdikleri düşünülmektedir. Ancak Mart dönemine oranla karlılıklarının arttığı söylenebilir. Ayrıca çalışmada ilgili dört kategoriye ilişkin faktör skorlarının pozitif ölçek değerlerine göre bankaların sıralaması yapılmış ve aşağıda dönem sırasına göre tablo şeklinde verilmiştir.

14 14 Tablo.4: 2002 Aralık Dönemi Dört Kategoriye Göre Bankaların Dağılımı Sermaye Kredi Likidite Karlılık 1 Tekstil Bankası A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Denizbank A.Ş. Anadolubank A.Ş. 2 HSBC Bank A.Ş. T.C.Ziraat Bankası T.C.Ziraat Bankası Türk Dış Ticaret Bankası 3 Abn Amro Bank N.V. Arap Türk Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Turkish Bank A.Ş. 4 Bnp-Ak Dresdner Bank Abn Amro Bank N.V. Türk Dış Ticaret Bankası JPMorgan Chase Bank 5 Habib Bank Limited Denizbank A.Ş. Türkiye Halk Bankası Habib Bank Limited 6 Société Générale (SA) Finans Bank A.Ş. Türkiye Garanti Bankası WestLB AG 7 Bayındırbank A.Ş. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Bnp-Ak Dresdner Bank Citibank N.A. 8 MNG Bank A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Finans Bank A.Ş. 9 Alternatif Bank A.Ş. Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Anadolubank A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası 10 JPMorgan Chase Bank Türkiye Halk Bankası A.Ş. Koçbank A.Ş. Türkiye Halk Bankası 11 BankEuropa Bankası Türkiye Garanti Bankası Türkiye Vakıflar Bankası Tekstil Bankası A.Ş. 12 Türkiye Vakıflar Bankası Finans Bank A.Ş. Akbank T.A.Ş. 13 BankEuropa Bankası A.Ş. Banca di Roma S.P.A. Bnp-Ak Dresdner Bank 14 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Tekstil Bankası A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 15 Türkiye İş Bankası A.Ş. Alternatif Bank A.Ş. Bayındırbank A.Ş. 16 Şekerbank T.A.Ş. Tablo.4 de görüldüğü üzere, 2002 Aralık döneminde kamu bankalarının kredi, likidite, karlılık rasyolarına göre öne çıktığı gözlenmiştir. Yine özel bankalar içinde Bayıdırbank A.Ş. sermaye, kredi ve karlılık rasyolarına göre iyi performans sergilemiştir. Tablo.5: 2003 Mart Dönemi Dört Kategoriye Göre Bankaların Dağılımı Sermaye Kredi Likidite Karlılık 1 Abn Amro Bank N.V. BankEuropa Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türk Dış Ticaret Bankası 2 Société Générale (SA) Abn Amro Bank N.V. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 3 Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Denizbank A.Ş. Bank Mellat Türkiye İş Bankası A.Ş. 4 HSBC Bank A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Akbank T.A.Ş. 5 JPMorgan Chase Bank Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Türk Dış Ticaret Bankası Finans Bank A.Ş. 6 Bayındırbank A.Ş. MNG Bank A.Ş. Abn Amro Bank N.V. WestLB AG 7 MNG Bank A.Ş. Banca di Roma S.P.A. Turkish Bank A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası 8 BankEuropa Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. JPMorgan Chase Bank Şekerbank T.A.Ş. 9 WestLB AG Denizbank A.Ş. Bank Mellat 10 Türkiye Vakıflar Bankası BankEuropa Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. 11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Akbank T.A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 12 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. 13 Bayındırbank A.Ş. Denizbank A.Ş. 14 WestLB AG Bayındırbank A.Ş. Tablo.5 de elde edilen sonuçlara göre 2003 Mart döneminde Bayındırbank bu dönemde de performansını korumuştur. Yabancı sermayeli bankalar arasında ise WestLB AG bank sermaye yeterliği hariç diğer göstergeler arasında iyi performans gösterdiği

15 15 gözlenmiştir. Diğer taraftan yine sermaye yeterliği hariç kamu sermayeli bankalar arasında özellikle Türkiye Vakıflar Bankasının performansının iyi düzeyde olduğu elde edilmiştir. Tablo.6: 2003 Haziran Dönemi Dört Kategoriye Göre Bankaların Dağılımı Sermaye Kredi Likidite Karlılık 1 Arap Türk Bankası A.Ş. Arap Türk Bankası A.Ş. Citibank N.A. Finans Bank A.Ş. 2 Abn Amro Bank N.V. Finans Bank A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Citibank N.A. 3 Citibank N.A. Denizbank A.Ş. T.C.Ziraat Bankası Arap Türk Bankası A.Ş. 4 JPMorgan Chase Bank Bayındırbank A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Abn Amro Bank N.V. 5 Oyak Bank A.Ş. Abn Amro Bank N.V. JPMorgan Chase Bank HSBC Bank A.Ş. 6 Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Tekstil Bankası A.Ş. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Türk Dış Ticaret Bankası 7 Bayındırbank A.Ş. Oyak Bank A.Ş. Denizbank A.Ş. Türkiye Garanti Bankası 8 Koçbank A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Akbank T.A.Ş. 9 Habib Bank Limited Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Abn Amro Bank N.V. Şekerbank T.A.Ş. 10 BankEuropa Bankası A.Ş. Banca di Roma S.P.A. Koçbank A.Ş. Denizbank A.Ş. 11 Türkiye Halk Bankası A.Ş. WestLB AG Türkiye İş Bankası A.Ş. 12 Habib Bank Limited Akbank T.A.Ş. Bank Mellat 13 WestLB AG BankEuropa Bankası A.Ş. Koçbank A.Ş. 14 Türkiye Vakıflar Bankası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. 15 Bayındırbank A.Ş. Bayındırbank A.Ş Haziran döneminde kamu sermayeli bankaların performanslarında bir düşüş olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan Bayındırbank başta olmak üzere özel sermayeli bankaların performanslarında bir artış olduğu saptanmıştır. Tablo.7: 2003 Eylül Dönemi Dört Kategoriye Göre Bankaların Dağılımı Sermaye Kredi Likidite Karlılık 1 Abn Amro Bank N.V. Akbank T.A.Ş. Bank Mellat Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. 2 Citibank N.A. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. 3 Alternatif Bank A.Ş. Tekstil Bankası A.Ş. Abn Amro Bank N.V. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 4 JPMorgan Chase Bank Anadolubank A.Ş. BankEuropa Bankası A.Ş. Abn Amro Bank N.V. 5 Şekerbank T.A.Ş. Habib Bank Limited Akbank T.A.Ş. Akbank T.A.Ş. 6 Oyak Bank A.Ş. WestLB AG HSBC Bank A.Ş. HSBC Bank A.Ş. 7 Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. JPMorgan Chase Bank 8 Koçbank A.Ş. Denizbank A.Ş. Finans Bank A.Ş. Bank Mellat 9 Bayındırbank A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. 10 BankEuropa Bankası A.Ş. MNG Bank A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Koçbank A.Ş. 11 Finans Bank A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Arap Türk Bankası A.Ş. 12 Arap Türk Bankası A.Ş. Koçbank A.Ş. Bayındırbank A.Ş. 13 Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. 14 Türkiye Vakıflar Bankası Finans Bank A.Ş. 15 Bayındırbank A.Ş.

16 16 Tablo.7 de verilen sonuçlara göre yine kamu sermayeli bankaların çok iyi performans sergilemedikleri söylenirken özellikle özel sermayeli bankların daha iyi performans sergiledikleri ve sıralamaya girdikleri gözlenmiştir. Tablo.8: 2003 Aralık Dönemi Dört Kategoriye Göre Bankaların Dağılımı Sermaye Kredi Likidite Karlılık 1 HSBC Bank A.Ş. Denizbank A.Ş. Abn Amro Bank N.V. Türkiye İş Bankası A.Ş. 2 MNG Bank A.Ş. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. 3 Habib Bank Limited Banca di Roma S.P.A. MNG Bank A.Ş. Tekstil Bankası A.Ş. 4 Alternatif Bank A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası Akbank T.A.Ş. WestLB AG 5 Bnp-Ak Dresdner Bank Oyak Bank A.Ş. T.C. Ziraat Bankası Koçbank A.Ş. 6 BankEuropa Bankası A.Ş. Koçbank A.Ş. Société Générale (SA) Oyak Bank A.Ş. 7 Société Générale (SA) MNG Bank A.Ş. Alternatif Bank A.Ş. Denizbank A.Ş. 8 Bayındırbank A.Ş. T.C. Ziraat Bankası HSBC Bank A.Ş. Société Générale (SA) 9 Turkish Bank A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Habib Bank Limited Anadolubank A.Ş. 10 JPMorgan Chase Bank Alternatif Bank A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. JPMorgan Chase Bank 11 Finans Bank A.Ş. Arap Türk Bankası A.Ş. Finans Bank A.Ş. 12 Arap Türk Bankası A.Ş. Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 13 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. BankEuropa Bankası A.Ş. Bnp-Ak Dresdner Bank 14 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Türk Dış Ticaret Bankası 15 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. JPMorgan Chase Bank Türkiye Garanti Bankası 16 Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Bank Mellat 17 Türkiye İş Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 18 Türkiye Vakıflar Bankası 19 Bayındırbank A.Ş. 20 Akbank T.A.Ş. 21 Citibank N.A. 22 Alternatif Bank A.Ş. 23 Şekerbank T.A.Ş. Tablo.8 de verilen sonuçlara sermaye yeterliği dışında kamu bankalarının üstün performans gösterdikleri gözlenirken, bunun yanı sıra özel bankalar arasında Bayındırbank ve yabancı sermayeli bankalar arasında da JPMorgan Chase Bank ve Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. olmak üzere özellikle özel ve yabancı sermayeli bankaların daha iyi oldukları gözlenmiştir.

17 17 Tablo.9: 2004 Mart Dönemi Dört Kategoriye Göre Bankaların Dağılımı Sermaye Kredi Likidite Karlılık 1 Citibank N.A. Denizbank A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Anadolubank A.Ş. 2 Abn Amro Bank N.V. Banca di Roma S.P.A. Abn Amro Bank N.V. Türk Dış Ticaret Bankası 3 Alternatif Bank A.Ş. Anadolubank A.Ş. Akbank T.A.Ş. Citibank N.A. 4 Arap Türk Bankası A.Ş. Oyak Bank A.Ş. Habib Bank Limited Türkiye İş Bankası A.Ş. 5 HSBC Bank A.Ş. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Koçbank A.Ş. 6 MNG Bank A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası Société Générale (SA) Alternatif Bank A.Ş. 7 Habib Bank Limited T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 8 Turkish Bank A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. BankEuropa Bankası A.Ş. Tekstil Bankası A.Ş. 9 BankEuropa Bankası A.Ş. Alternatif Bank A.Ş. Arap Türk Bankası A.Ş. Finans Bank A.Ş. 10 Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Oyak Bank A.Ş. 11 JPMorgan Chase Bank MNG Bank A.Ş. JPMorgan Chase Bank Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 12 Bayındırbank A.Ş. Koçbank A.Ş. Bayındırbank A.Ş. HSBC Bank A.Ş. 13 Finans Bank A.Ş. Akbank T.A.Ş. 14 Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası 15 Arap Türk Bankası A.Ş. Denizbank A.Ş. 16 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 17 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. 18 Türkiye İş Bankası A.Ş. Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Tablo.9 da elde edilen sonuçlara göre kamu sermayeli bankaların yine sermaye yeterliğine göre iyi performans göstermedikleri gözlenmiştir. Ancak özellikle kredi ve likidite yeterliği açısından özel bankalar ve yabancı sermayeli bankalarla aynı oranda başarı gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

18 18 Tablo.10: 2004 Haziran Dönemi Dört Kategoriye Göre Bankaların Dağılımı Sermaye Kredi Likidite Karlılık 1 Arap Türk Bankası A.Ş. Denizbank A.Ş. Akbank T.A.Ş. Banca di Roma S.P.A. 2 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. T.C.Ziraat Bankası A.Ş. BankEuropa Bankası A.Ş. Anadolubank A.Ş. 3 Turkish Bank A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Arap Türk Bankası A.Ş. Turkish Bank A.Ş. 4 Akbank T.A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bank Mellat Türkiye Vakıflar Bankası 5 Türkiye İş Bankası A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Finans Bank A.Ş. 6 Citibank N.A. BankEuropa Bankası A.Ş. Abn Amro Bank N.V. Denizbank A.Ş. 7 HSBC Bank A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. 8 MNG Bank A.Ş. Arap Türk Bankası A.Ş. Société Générale (SA) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 9 Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. 10 Bayındırbank A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Habib Bank Limited Koçbank A.Ş. 11 Habib Bank Limited Türkiye İş Bankası A.Ş. Turkish Bank A.Ş. Türkiye Garanti Bankası 12 JPMorgan Chase Bank Citibank N.A. 13 Bayındırbank A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. 14 WestLB AG Bank Mellat 15 HSBC Bank A.Ş. 16 T.C.Ziraat Bankası 17 Arap Türk Bankası A.Ş. 18 Akbank T.A.Ş. 19 Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. 20 Habib Bank Limited 21 Bayındırbank A.Ş. Tablo.10 da verilen sonuçlara göre yine sermaye yeterliği dışında kamu sermayeli bankaların performanslarının iyi olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan özellikle özel sermayeli bankalar arasında Bayındırbank ve Akbank başta olmak üzere iyi performans gösterdikleri söylenebilir. Yabancı sermayeli bankaların bu dönemde özellikle likidite yeterliğine göre daha iyi durumda oldukları dikkat çekmektedir. 5. Sonuç ve Değerlendirme Bu çalışmada Türkiye de faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı sermayeli 32 bankanın performans değerlendirmesi faktör analizi ile elde edilen skor değerler ölçeklendirilerek yapılmıştır. Bu ölçeklendirme sonucunda bankalara ilişkin hesaplanan ölçek değerler kullanılarak her bir göstergeye ilişkin ortalama değerler hesaplanmış ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu sonuçlara göre özellikle 2003 yılının ilk yarısında kamu sermayeli bankaların sermaye yeterliği rasyosu dışında daha iyi performans gösterdikleri gözlenmiştir. Ancak 2003 yılı ikinci yarısında özellikle özel

19 19 sermayeli bankaların daha iyi performansa sahip oldukları sonucuna varılmıştır Aralık döneminde tüm bankaların likidite sıkıntısı içinde oldukları gözlenmiştir yılının ilk yarısında ise durum kamu sermayeli bankaların Mart ayı içinde tekrar performanslarının iyileşmesi yönünde seyretmekle birlikte bir yıl önceki durumu hala yakalayamadıkları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra 2004 yılı Mart döneminde tüm bankaların karlılık oranlarının düşük olduğu gözlenirken 2004 Haziran döneminde hızlı bir artış olduğu sonucuna varılmıştır. KAYNAKÇA Akgül, Aziz, (1997), Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri:SPSS Uygulamaları, Yükseköğretim Kurulu Matbaası, Ankara. Bonin John P., Hasan, Iftekhar and Wachtel Paul (2004), Bank performance, efficiency and ownership in transition countries, Bofit Discussion Papers,No:4. Canbaş, Serpil, Çabuk, Altan, Kılıç, Süleyman B.(2003 ). Mali Başarısızlık Tahmininde Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerin Kullanılması: Türk Bankacılık Sisteminde Bir Uygulama, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, G.Ü. İ.İ.B.F.Ekonometri Bölümü, Ankara. Fırat, Oktay Ümit ve Demirhan, Ayşe(2001) Ticaret Bankalarının Performanslarının Analizi. İnan, Alpan E.(2000), Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacılıkta Etkinlik,Bankacılar Dergisi, Sayı: 34. Karabulut, Gökhan, Bankacılık Sektöründe Sermaye Karlılık İlişkisi: Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir İnceleme

20 20 Kaya, Yasemin Türker (2002), Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri , BDDK, MSPD Çalışma Raporu, Ankara. Shih, Victor, Zhang, Qi, Liu, Mingxing.(2004). Comparing The Performance Of Chinese Banks: A Principal Component Approach, Working Paper. Tatlidil, Hüseyin,(1999), Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri, Kitabevi, Ankara. Ünsal, Aydın ve Mete, Sinan (2003). Ticaret Banka Performanslarının Sürecinde Analizi, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs 2003, Gazi Üniversitesi, Ankara. Ünsal, Aydın ve Benli Keskin, Yasemin (2004), İşletme Büyüklüğünün Tahmini: İMKB Gıda-İçki Sektöründe Ampirik Bir Çalışma, Gazi İİBF Dergisi, Cilt:6, Sayı:2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu. Bankalar Birliği

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

Yabancı Sermaye Girişinde Gecikme

Yabancı Sermaye Girişinde Gecikme 100 101 102 Tablo 4.12: Bankacılık Sektöründe Kamu, Özel ve Yabancı Payları (2002) (Toplam=%100) Yabancı Bankalar Bölge/Ülke Devlet Özel En büyük paya Bankaları Bankalar Toplam AB ABD Diğer sahip yabancı

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2014 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Eylül 2017 Rapor Kodu: DT13 Ekim 2017 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii Şube

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 6 Eylül döneminde (yılın 36. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, bankalara borçlardan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve ters

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 21 Haziran döneminde (yılın 25. haftası) sektörün mevduattan, bankalara borçlardan ve repo işlemlerinden elde ettiği fonları kredilerde kullandığı görülmektedir. Önceki hafta vadesiz mevduat

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2016 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,,

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2014 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2013-2017 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND AN APPLICATION IN BANKING SECTOR

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND AN APPLICATION IN BANKING SECTOR C.4, S.3 Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.4, S.3 s.30 326. Suleyman Demirel University The

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. Ara Dönem Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2016 30.06.2016 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Standard Chartered Yatırım Bankası

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri Finansal Ekonometri Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri RİSK Tanım (Oxford English Dictionary): Risk bir tehlike, kötü sonuçların oluşma şansı, kayıp yada şansızlığın ortaya çıkmasıdır. Burada bizim üzerinde

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Kasım 2012 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 İçerik 1. Basel uzlaşısı Basel ve tarihçesi Basel II kapsamı Basel III ün getirdiği yenilikler 2. Basel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 29 Haziran 2014 Pazar 13.30-15.00 SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK 2016-30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 Kasım 2016 JPMORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL ŞUBESİNİN

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORU 1- SORULAR a) Finansal tabloların düzenlenmesinde esas alınan genel kabul görmüş

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GÖRE DIŞ KIRILGANLIK Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P (1) Dış Likidite Rasyosu: Toplam Dış Finansman İhtiyacı/(Cari Alacaklar

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

1Ç08 finansallarında öne çıkan gelişmeler:

1Ç08 finansallarında öne çıkan gelişmeler: Akbank, birinci çeyrek konsolide BDDK finansallarını açıkladı. Buna göre 1Ç08 de Akbank ın net karı yıllık bazda %61 artarak 720mn YTL olarak gerçekleşti. Bankanın özsermaye getirisi ise 30.2% oldu. Bununla

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi

Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi Bankacılık k Sektörü Gelişmeleri Kasım m 2002 Güçlü Bankacılık, k, GüçG üçlü Ekonomi Bankacılık k sektöründe konsolidasyon Ticari Bankalar Kamu Özel Yabancı TMSF Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kamu Özel

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2008 Yılı 01/01/2008 31/12/2008 2008 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. İNSAN KAYNAKLARI

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM 1 ARA DÖNEM I. ŞUBE MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜNÜN ARA DÖNEM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİ İÇEREN ARA DÖNEM İ

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 16 Ağustos 2 Ağustos 2013 döneminde (yılın 31. ve 32. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL)

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 2Ç14 Yıllık Çeyreksel Aktifler 11,609 14,513 17,190 21,390 27,785 20,719-19% -11% Krediler + Finansal Kiralama 8,355 11,060 13,452 16,307 21,257

Detaylı

Sektör Bilançoları İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü

Sektör Bilançoları İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Sektör Bilançoları İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler İstatistik Genel Müdürlüğü I. Amaç... 3 II.Tanım... 3 III. Sınıflama...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları - Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Oran analizi: Finansal tablo kalemleri arasındaki

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

TARIM BANKACILIĞI. Hazırlayan: Murat AKPINAR Danışmanı: Prof. Dr. Necmi İşler Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Ana Bilim Dalı

TARIM BANKACILIĞI. Hazırlayan: Murat AKPINAR Danışmanı: Prof. Dr. Necmi İşler Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Ana Bilim Dalı TARIM BANKACILIĞI Hazırlayan: Murat AKPINAR Danışmanı: Prof. Dr. Necmi İşler Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Ana Bilim Dalı BANKACILIKTA TARIMIN ÖNEMİ ZMO olağan kurulunda organik

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü. Ocak 2017

Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü. Ocak 2017 Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü Ocak 217 Bu çalışma, S&P Global Market Intelligence tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, sektördeki gelişmeleri

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

GARANTİ BANKASI 1Ç2016 Sonuçları

GARANTİ BANKASI 1Ç2016 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 28 Nisan 2016 GARANTİ BANKASI 1Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası nın İlk Çeyrek Net Dönem Karı 1.040,6mn

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr İç denetim kredibilite kazandırır. Basel II Bankacılık Düzenlemeleri Son yıllarda globalleşme

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 2011Tarihinde Sona Eren Hesap

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

"Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden."

Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden. "Küçük ve orta boy işletmeciler, Genç girişimciler, Kadın girişimciler Krediniz bankadan, teminatınız bizden." Kuruluş Amacı Küçük ve orta ölçekli işletmelere banka kredisi kullanımında kefil olarak işletmelere

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ATA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve ticaret A.Ş nin 31.12.2013 tarihli Bilançosu aşağıdaki

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı