ĠMAR BANKASI VE MARMARA BANK IN BATIġ VE FONA DEVĠR SEBEPLERĠNĠN FĠNANSAL ANALĠZ YOLUYLA ĠNCELEMESĠ. GĠRĠġ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠMAR BANKASI VE MARMARA BANK IN BATIġ VE FONA DEVĠR SEBEPLERĠNĠN FĠNANSAL ANALĠZ YOLUYLA ĠNCELEMESĠ. GĠRĠġ"

Transkript

1 1 ĠMAR BANKASI VE MARMARA BANK IN BATIġ VE FONA DEVĠR SEBEPLERĠNĠN FĠNANSAL ANALĠZ YOLUYLA ĠNCELEMESĠ Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOĞLU, Ankara GĠRĠġ Bir dönem Türk Bankacılık sektöründe çok yoğun tartıģmalar akabinde batan Ġmar Bankası nın ve holding bankacılığının tipik örneklerinden olan Marmara Bank ın mali tablolarının finansal analiz yoluyla incelenmesi çalıģmamızın konusunu oluģturmaktadır lı yıllarda baģlayan ve 2000 li yılların baģına kadar devam eden ve ağırlıklı olarak holding bankacılığı Ģeklinde örgütlenip önce bankacılık faaliyetleri durdurulan, akabinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilerek tasfiyesi tamamlanan bankaların kamuya olan maliyeti toplumun tüm kesimlerince paylaģılmıģtır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nun ilk baģkanı Ahmet Ertürk bir röportajında; bankacılık sisteminin 1994 ten 2003 yılına kadarki dönemde Türkiye ekonomisine maliyetine iliģkin olarak, bankalara 30 milyar doların üzerinde bir kaynak aktarımı olduğunu ifade etmiģtir. 1 Bu büyüklük karģısında fona devredilen bankaların fona devredilmesi ile ilgili süreci bilmek, fona devir nedenlerini araģtırmak ve bu noktaya gelmeden önce bu bankaların mali tablolarının ne gibi sinyaller verdiğini irdelemek; Ģu anda faaliyette bulunan bankalarımız, bu bankaları 1

2 2 denetleyenler ve bu bankaların ortakları açısından farklı bir bakıģ açısı yaratması anlamında önemli bir katkı sağlayacaktır. AraĢtırmamızın amacı; Ġmar Bankası ve Marmara Bank ın batması ve fona devri ile sonuçlanan süreçte, geçmiģ yıl mali tabloları üzerinde yapılan finansal analizler sonucunda, bu durumun önceden tahmin edilip edilemeyeceğinin ortaya konulmasıdır. AraĢtırmamızın sonraki bölümlerinde detayı verileceği üzere, Ġmar Bankası nın finansal tablolarının, en azından bir bölümünün, gerçek durumu yansıtmadığına iliģkin pek çok veri ve tespit bulunmaktadır. Bu durum, Ġmar Bankası nın kamuya açıklanan mali tabloları üzerinden yapılacak finansal analizin sıhhatini de zedelemektedir. ÇalıĢmamızda mali tabloların güvenirliği konusunda taģınan endiģelere rağmen, araģtırmanın amacı göz önünde bulundurularak, bu tabloların gerçek durumu yansıttığı varsayımı ile finansal analiz yapılacak ve konu bu çerçevede değerlendirilecektir. AraĢtırmanın birinci ve ikinci bölümlerinde Ġmar Bankası ve Marmara Bank ın batıģ ve fona devir sebepleri incelenecektir. Her banka için öncelikle fona devir öncesi kısa tarihçesinden bahsedilecek ve fona devir sebepleri ortaya konacaktır. ÇalıĢmamızın üçüncü bölümünde bankaların finansal analizinde kullanılacak temel kavramlar ve yöntemler aktarılacaktır. AraĢtırmada bankaların mali tablolarının finansal analizinde, üç temel analiz tekniği olan karģılaģtırmalı analiz tekniği, dikey yüzdeler analiz tekniği ve oran analiz tekniğinden oran analizi tekniği, CAMEL, kullanılmıģtır. Ġmar Bankası nın bankacılık izni 2003 yılında kaldırıldığı için finansal analizde ve 2002 yıllarına iliģkin mali tabloları kullanılacaktır. Marmara Bank ın 1994 yılında bankacılık yapma izni kaldırıldığı için ve 1993 yıllarına iliģkin mali tabloları kullanılacaktır.

3 3 ÇalıĢmanın son bölümünde ise Ġmar Bankası ve Marmara Bank ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrine kadar süreçte, yapılan finansal analizler ile bu durumun öngörülebilirliği tartıģılacaktır. 1. BÖLÜM TÜRKĠYE ĠMAR BANKASI A.ġ. NĠN BATIġ VE FONA DEVĠR SEBEPLERĠNĠN ĠNCELEMESĠ 1.1. TÜRKĠYE ĠMAR BANKASI A.ġ. NĠN FONA DEVĠR ÖNCESĠ TARĠHÇESĠ GENEL OLARAK 2 Banka, Türkiye Ġmar Bankası Türk Anonim ġirketi 22 Mart 1928 tarihinde kurulmuģtur li yıllarda DoğuĢ Grubuna geçen banka, 1984 yılının Ekim ayında Uzan Grubu tarafından satın alınmıģtır. Uzan Grubu nun diğer bankası olan Adabank ın kuruluģ çalıģmaları devam etmekte iken satın alınan Ġmar Bankası nın önce % 55 hissesi edinilmiģ, daha sonra DoğuĢ Grubu nun bakiye yüzde 43 hissesi de satın alınmıģtır. Fona devir öncesi Ġmar Bankası nın yüzde 52 hissesi Kemal Uzan ve Uzan Grubu Ģirketlerinden Yapı Ticaret e aittir. Uzan ailesinin diğer fertleri ve diğer Uzan grubu Ģirketleri ile birlikte Grup, Bankanın % 99,99 hissesini kontrol altında tutmaktadır. Ġmar Bankası nın 16 Mayıs 2003 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına ait hazirun cetveline göre Bankanın ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir. 2 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Raf Temizliği Kitaplığı: İmar Bankası, İstanbul,2009,s.31.

4 4 TABLO 1: ĠMAR BANKASI ORTAKLIK YAPISI ORTAKLAR NOMĠNAL SERMAYE (TL) PAY (%) Kemal Uzan Yapı Ticaret Merkez Yatırım Betonsan Merkez Kağıt Ladik Çimento Rumeli Holding LalapaĢa Çimento Cem Cengiz Uzan Murat Hakan Uzan AyĢegül Uzan Melahat Uzan Yavuz Uzan Bahattin Uzan Diğer159 Gerçek ve Tüzel KiĢi

5 5 TOPLAM Sayıları 200 ü aģan Uzan Grubu ġirketlerinden yönetim ve denetimleri Cem Cengiz Uzan ve Murat Hakan Uzan a ait olan medya ve iletiģim Ģirketleri Rumeli Plaza dan, yönetim ve denetimleri Kemal Uzan ve Yavuz Uzan a ait olan finans, enerji ve inģaat Ģirketleri ise Rumeli Han dan yönetilmiģtir KRONOLOJĠK OLARAK ĠMAR BANKASI VAKASI Ġmar Bankası nın TSMF ye devrine ve akabinde tasfiyesine kadar giden süreci aģağıdaki gibi özetlemek mümkündür : Banka Uzan Grubu tarafından satın alındı 20 Haziran 1994: 3182 Sayılı Kanunun 64. Maddesi uyarınca Hazine nin denetimi ve yakın gözetimine alındı. 12 Temmuz 2001: BDDK nun Uzan Grubu üzerindeki risk yoğunlaģmasının azaltılması yönündeki talimatlara uyması sonucu bankaya veto yetkisine sahip bir yönetim kurulu üyesi atandı. 26 Aralık 2001: BDDK tarafından yönetim kurulu üye sayısı ikiye çıkarıldı. 16 Ağustos 2002: Bankanın Uzan Grubuna ait risklerin azaltılması konusunda gösterdiği performans sonucunda veto yetkisine sahip üyenin görevine son verildi, diğer üye Bankaya verilen talimatların izlenmesi için yönetim kurulunda kaldı. 3 Onur Altın, İmar Bankası Vakası, Ziraat Bankası Teftiş ve Araştırma Dergisi, Ocak 2009, s. 59.

6 6 12 Haziran 2003: Uzan Grubu nun sahibi bulunduğu ÇEAġ ve KEPEZ in imtiyaz sözleģmeleri BDDK tarafından iptal edildi ve bankanın yönetim kurulundaki mevcut üye veto yetkisi donatıldı ve bankaya hiçbir Ģekilde Gruba kaynak aktarılmaması talimatı verildi. 26 Haziran 2003: Bankanın yönetim kurulu ve üst yönetimi toplu halde istifa etti ve Banka BDDK ya bilgi ve belge göndermeyi kesti ve bu nedenle BDDK nın uzaktan gözetimi engellendi. Ayrıca Bankada geri ödeme taleplerinin çok hızlı artması sebebiyle likidite sıkıģıklığı oluģtu. 2 Temmuz 2003: BDDK tarafından bankaya yeni yönetim kurulu atandı. 3 Temmuz 2003: Bankanın mevduat kabul etme ve bankacılık iģlemleri yapma izni; yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği, alınması gereken tedbirleri almadığı ve finansal sistemin güven ve istikrarını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 14. Maddesi uyarınca kaldırıldı. Aynı kanunun 16. Maddesi uyarınca bankanın yönetim ve denetimi TMSF ye geçti. Fon tarafından tasarruf mevduatına uygulanan güvence sınırsız hale getirildi. 19 ġubat 2004: TMSF tarafından Ġmar Bankasının iflası talebiyle Ġstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesinde dava açıldı. 8 Haziran 2005: Bankanın Ġstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesince iflasına karar verilerek tasfiye iģlemleri baģlatıldı ĠMAR BANKASI NIN YAKIN ĠZLEME DÖNEMĠ 4 Uzan Grubuna ait Ġmar Bankası, yakın izleme öncesinde Hazine nin bir çok uyarısına muhatap olmuģ,ancak bu uyarıları Banka yönetimi tarafından 4 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, s.33-45

7 7 dikkate alınmamıģtır. Bu döneme iliģkin Bankalar Yeminli Murakıpları tespitler Ģu konularda yoğunlaģmıģtır; - Kredilerin önemli bir kısmının hakim ortak kredisi olduğu ve ortaklarca bankanın sermaye artırımında kullanıldığı, bu krediler için teminat alınmadığı ve faiz tahsilatlarının yapılmadığı, - Döviz varlıkları ve yükümlülükleri arasında dengenin kurulmadığı, kur riski oranının yasal sınırların altında bulunduğu, - Banka öz kaynaklarının yitirildiği, zararın mevduata sirayet ettiği ve mali bünye zafiyetinin artarak devam ettiği, - Kemal Uzan ve Uzan Aile fertlerinin genel müdür dahil hiçbir personelin karar mekanizmasında etkinliğinin bulunmadığı. 20 Haziran 1994 yılında Ġmar Bankası yakın izlemeye alınmıģtır. Bankanın yakın izleme kapsamına alınmasına, kredilerin neredeyse tamamına yakınının Uzan Grubuna kullandırılması, bankacılık iģlevinden uzaklaģılması, risk yoğunlaģması yaģanması, gelir-gider dengesinin bozulması, karlılığının düģmesi, likidite sıkıģıklığının artması ve 1994 yılının ilk yarısında yaģanan finansal krizin mevcut olumsuzlukları ağırlaģtırması neden olmuģtur. Bankalar Yeminli Murakıplarınca yılları arasında gerçekleģtirilen denetimlerde; - Banka kaynaklarının yoğun olarak Uzan Grubuna kullandırıldığı, kredi portföyünün hemen tamamının Grup kredilerinden oluģtuğu ve bu kredilerin teminatsız olduğu, bu durumun aktifin emniyet, seyyaliyet ve verimlilik ilkelerine uyulmayarak yalnızca grubu finanse etmeye yönelik olarak kullanıldığını gösterdiği,

8 8 - KKTC de kurulmuģ olan Ġmar Off-Shore a yapılan deponun Uzan Grubunun dolaylı finansmanında kullanıldığı ve depo tutarının önceki yıllara ait tahsil edilmemiģ faizlerin etkisiyle sürekli büyüdüğü, - Faaliyet zararları nedeniyle oluģan öz kaynak yetersizliği, - BirikmiĢ zararların öz kaynakları aģarak yabancı kaynaklara sirayet ettiği, - Yeterli nakit, sermaye artırımı yapılmayan Bankanın öz kaynak yetersizliğinin süreç içersinde arttığı, sermaye yeterliliği standart rasyosunun negatife döndüğü, - Likidite zafiyeti, Hususları tespit edilmiģtir. Bu eksiklerin giderilmesi için Banka yönetimi bir çok kez uyarılmıģ, ancak tüm bu uyarılardan olumlu bir sonuç alınamamıģtır. Bankalar Yeminli Murakıplarının 2000 yılı sonrası denetimlerinde de benzer tespitler yapılmıģtır. Bu Ģartlar altında girilen Kasım 2000 ve ġubat 2001 krizlerinde Ġmar Bankası faiz ve kur risklerine maruz kalmıģtır. Bu dönemde kamu otoriteleri tarafından, Banka aktifinin Grup kredileri nedeniyle donuklaģtığı belirtilmiģ, yaģanan krizlerin Bankanın temel problemleri olan risk yoğunlaģması ile yüksek kredi riski üzerinde olumsuz etki yaratacağı yönünde tespitlerde bulunulmuģtur. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından ÇEAġ ve Kepez Elektrik arasında imzalanan imtiyaz sözleģmeleri 12 Haziran 2003 tarihinde

9 9 feshedilmiģ ve imtiyaz sözleģmeleri kapsamında iģletilen tesislere el konulmuģtur. Gerek sermaye artırımlarını, gerekse Grup kredilerinden sağlanan tahsilatı büyük ölçüde ÇEAġ ve Kepez Elektrik ten sağladığı kaynaklar vasıtasıyla gerçekleģtiren banka, söz konusu Ģirketlerin imtiyaz sözleģmelerinin iptal edilmesi üzerine bir yandan likiditesinin temel kaynağını oluģturan fonlardan mahrum kalmıģ, diğer yandan da basın yayın organlarında ve kamuoyunda oluģan spekülasyonlar nedeniyle yoğun mevduat çekiliģine maruz kalmıģtır. Bu durum bankanın kısa vadeli borç ödeme gücünü tümüyle yitirmesi ve likitidite krizine girmesi sonucunu doğurmuģtur ĠMAR BANKASI NIN FONA DEVREDĠLMESĠ 5 BDDK nın 3 Temmuz 2003 tarihli kararıyla yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen, alınması istenilen tedbirleri almayan, faaliyetine devamı mevduat sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz eden Ġmar Bankası nın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılmıģ ve yönetim ve denetimi fona devredilmiģtir. Bu süreçte banka, fon ve fon yönetimi tarafından atanan banka yönetiminin bilgi ve belge taleplerinin yerine getirmemiģtir. Ġmar Bankası eski yönetimince, yönetim kurulu karar defterlerinin ve faaliyetlerle ilgili belgelerin saklanmaması, bilgi ve belge taleplerinin Ġmar Bankası na bankacılık otomasyon hizmeti veren Merkez Yatırım ve Banka eski yönetimi tarafından yerine getirilmemesi Fon ve Banka yönetiminin mevduat sahipleri ve diğer alacak haklarının korunmasına yönelik çalıģmalarını sekteye uğratmıģtır. 5 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, s

10 10 Diğer taraftan Bankanın Otomasyon Müdürlüğü ile Merkez Yatırım da yapılan inceleme ve tespit çalıģmalarında da güçlük çıkartılmıģ, hatta Merkez Yatırım bünyesinde bulunan ana bankacılık sistemi kapatılmıģ ve ana belleğin hafızası niteliğindeki diskler alınmıģtır. Söz konusu diskler ve kartuģlar olmadan Bankada geçmiģ tarihlerde yapılmıģ olan iģlemlerin genel müdürlük düzeyinde bir bütün olarak görülmesi, mudi sayısının, toplam mevduatın ve toplam kaynakların kimlere kredi olarak verildiğinin bilinmesi, Bankanın kar-zarar durumunun belirlenmesi mümkün olmamıģtır. Merkez Yatırım da ana belleğe ait disklerin sökülmüģ olması, tüm Ģubelerden ana belleğe gelen bilgilerin kaydedildiği disklerin ana makineler üzerinde olmaması anlamına gelmektedir. Bu nedenle Bankanın 10 yıl saklamakla yükümlü olduğu hesap bilgileri, gün sonu ve günlük, aylık, 3 aylık, yıllık her türlü hesap ve iģlem bilgileri, Banka bilançosu, mizan, tüm para hareketleri, banka tarafından yapılan bankacılık iģlemleri bilgileri elde edilememiģtir. BaĢka bir deyiģle, sözü edilen diskler yerine takılmadığı sürece Bankanın tüm Ģubelerine ait bilgilerin bir araya getirilerek toplu Ģekilde Bankanın genel durumunun anlaģılmasını sağlayacak hiçbir ana kayıt, yardımcı kayıt, mizan ve tablo alınması mümkün değildir ĠMAR BANKASININ FONA DEVĠR NEDENLERĠ Ġmar Bankası olayı, Bankanın bankacılık iģlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasından sonraki süreçte, yaģanan geliģmeler göz önüne alındığında fona devredilen diğer bankalardan oldukça farklı özellik taģımaktadır KAYIT DIġI MEVDUAT TOPLANMASI

11 GERÇEK MEVDUAT TUTARININ BANKA BĠLANÇOSU VE MĠZANINDA EKSĠK GÖSTERĠLMESĠ 6 Bankanın yönetiminin ve denetiminin fona devrinden sonra genel müdürlük ve Ģubelerinden elde edilen bilgiler ve deģifre edilen bilgisayar kayıtları yeterli olmayınca, mudilerden belge toplanması yoluna gidilmiģtir. Yapılan ilk incelemeler neticesinde, iģlemlerin kayıt dıģı bırakıldığı veya eksik beyan edildiği ve gerçek mevduat rakamının kamu otoritelerinden saklandığı ortaya çıkmıģtır. Bu çalıģmalar sonucunda Bankadaki tasarruf mevduatı tutarının 25 Haziran 2003 tarihinde TCMB ye resmi olarak bildirilmiģ 754 milyon liranın çok üzerinde ve yaklaģık 10 katı civarında olduğu görülmüģtür. Bankanın bilgi iģlem ve otomosyon sistemi ile muhasebe sisteminin Uzan Grubuna kaynak aktarılabilmesi açısından özel bir önemi bulunmaktadır. Bankaya bilgi iģlem ve otomosyon hizmeti Merkez Yatırım tarafından verilmiģ olup yedekleme, raporlama ve listelemeye iliģkin verilerin üretilmesi yine bu Ģirket tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Sistem içerisinde yerleģtirilen programlar sayesinde iģlemlerde esneklik sağlanmıģ ve bu yapı yasal /yasal olmayan her türlü muhasebe kaydının tesisine imkan vermiģtir. Banka Ģubelerince çok düģük düzeyde yetki devri yapıldığından en basit bankacılık iģlemlerinde sürekli olarak Genel Müdürlüğün izni ve onayına tabi tutulmuģ, böylece operasyonel anlamda bütün inisiyatifin genel müdürlükte olması ve usulsüz olanlar dahil tüm iģlemlerin tek bir elden yürütülmesi ve kontrol edilmesi sağlanmıģtır. Banka ve Ģubelerin gerçekleģtirdiği iģlemler bilgi iģlem sistemi aracılığıyla muhasebeleģtirilmiģ, ancak yasal defterler ve mali tablolar bu muhasebe bilgileri üzerinde çalıģan programlar vasıtasıyla Banka genel müdürlüğü ve merkez yatırım tarafından düzenlenmiģtir. 6 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, s 54-55

12 12 ġubelerde bulunan muavin defterlerin kayda alınması ve basımı tamamen genel müdürlük tarafından, Ģubelere gönderilen muavin defterlerin dökümü ise Merkez yatırım tarafından yapılmıģ ve dökümü yapılan muavin defterler Ģubelere genel müdürlük muhaberatı ile gönderilmiģtir. MüfettiĢlerce Ģubelerde herhangi bir aya iliģkin birden fazla muavin defter bulunduğu tespit edilmiģtir. Ayrıca bu muavin defterlerin birbirinden farklı olduğu, bazı defterlerde kayıtların eksik olduğu görülmüģtür. Banka Ģubelerinde yapılan tüm iģlemler Merkez Yatırım daki ana belleğe transfer edilmiģ, bu bilgiler daha sonra sadece birkaç kiģinin kullanımında olan bir bilgisayar programı vasıtasıyla değiģtirilmiģtir. Bu iģlemlerin sonucu olarak Ģubelere gönderilen muavin defterlerde mevduat kalemlerinden büyük montanlı hesap kapama ve ödeme iģlemlerinin olduğu ancak açıklama kısımlarının boģ bırakıldığı görülmüģtür. Mevduat hesaplarına yapılan ters kayıtlarda, iģlemin muhasebesel anlamda karģı bacağının ne Ģekilde oluģtuğu belirlenememiģtir. Kullanılan bilgisayar programı sistem üzerinde Ģubeler adına serbest olarak fiģ kesebilen ve muhasebe kaydı yapabilme imkanı getiren bir programdır. Program manuel kesilen fiģler oluģturması yanı sıra, karģı ayağı olmadan kayıt yapabilmektedir. Söz konusu program ile bir taraftan ödenmesi gereken vergiler azalırken, diğer taraftan da faiz giderleri ve mevduat tutarları azaltılmaktadır. ġube sistemine girilebilen, geri valörle yeni iģlem üretebilen ve kayıt silebilen programlar kullanılarak genel mizandaki tasarruf mevduatı toplamları ve Ģubelerden aktarılan rakamlar değiģtirilerek Banka üst yönetiminin uygun gördüğü bakiyeler üzerinden mizan oluģturulmuģtur.

13 YEMĠNLĠ MURAKIP RAPORU ĠLE YAPILAN TESPĠTLER 7 Bankalar Yeminli Murakıplarınca tarihinde düzenlenen rapora göre; 2003 yılının ilk yarısının son ayları itibariyle Banka ca BDDK na bildirilen aylık ve günlük bilançolarda yer alan mevduat rakamları ile 2003 yılının ilk yarısının son ayları ve tarihi itibariyle skont karģılaģtırma listesinde yer alan mevduat rakamının mizan bakiyeleri ve müģteri bakiyeleri aģağıda tablo halinde verilmiģtir. TABLO 2: ĠMAR BANKASI MEVDUAT TOPLAMI (BANKALAR MEVDUATI DAHĠL) TARĠH SKONT LĠSTESĠ MÜġTERĠ BAKĠYESĠ (TL) SKONT LĠSTESĠ NĠZAN BAKĠYESĠ (TL) BDDK NA BĠLDĠRĠLEN BĠLANÇO BAKĠYESĠ( MĠLYAR TL) BDDK NA BĠLDĠRĠLEN BĠLANÇO DA GÖRÜLEN GERÇEK ĠLE MEVDUAT RAKAMI ARASINDA FARK Hayri Domaniç, Tarihinde Kapatılan İmar Bankası Konusunda Çeşitli Resmi ve Özel Belgelerle İlmi İncelemeler, İstanbul: Arıkan Yayımcılık, 2005,s

14 tarihi itibariyle Banka nın skont karģılaģtırma listesinden edinilen gerçek mevduat tutarı TL olmasına rağmen, bu tutar BDDK na gönderilen aynı tarihli bilançoda TL olarak gösterilmiģtir. Gerçek mevduat rakamı ile bilançoda görülen mevduat rakamı arasındaki fark yapılan fiktif kayıtlarla gizlenmiģtir EKSĠK HESAPLANAN ZORUNLU KARġILIK 8 Banka ve Merkez Yatırım yönetici ve çalıģanları tarafından, Uzan Grubuna yapılan kaynak aktarımı kamu otoritelerinden gizlenmek maksadıyla yasal defter ve mali tablolarda mevduat rakamlar küçültülmüģ ve küçültülen kaynak hesapları üzerinden TCMB ye zorunlu karģılık ve fon sigorta primi yükümlülüğü eksik yerine getirilmiģtir YETKĠSĠZ VE AÇIĞA DĠBS SATIġI 9 SPK tarafından 21 Kasım 1990 tarihinde aracılık faaliyetleri durdurulan ve aracı kuruluģ niteliğini kaybeden bankanın; - Sermaye Piyasası Kanununa aykırı bir Ģekilde hazine bonosu ve devlet tahvili alım ve satımı yaptığı - Hazine bonosu ve devlet tahvili alım satım iģlemlerine yoğun olarak baģladığı 21 Ekim 2002 tarihinden itibaren sistematik bir Ģekilde satıģını yaptığı DĠBS in önemli bir kısmını portföyünden düģmediği, emanet hesaplara geçemediği, bu tutarları ĠMKB ye bildirmediği, - Gerçek anlamda satıģını yapmadığı hazine bonosu ve devlet tahvillerinin ise 3 Temmuz 2003 tarihi itibariyle mevcut olmadığı Hususları tespit edilmiģtir. 8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,s Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, s 59.

15 HAKĠM ORTAK KREDĠLERĠ 10 Yapılan incelemeler neticesinde 3 Temmuz 2003 tarihi itibariyle Bankanın nakdi kredilerinin tamamının Uzan Grubuna kullandırıldığı tespit edilmiģtir. Uzan Grubuna kullandırılmıģ krediler haricindeki tek kredi ise bir personele kullandırılan TL tutarındaki mevduat rehni karģılığı nakdi kredidir.bankanın gayrinakdi kredin yüzde 99 u Uzan Grubuna kullandırılmıģtır. Uzan Grubu dıģında kullandırılan gayrinakdi kredinin tümü nakit karģılıklıdır ĠMAR OFF-SHORE DEPOLARI 11 Banka kaynaklarının Uzan Grubuna aktarılmasında, büyük ölçüde bankanın Ġmar Off-Shore dan alacaklarının ve Ġmar Off-Shore a yapmıģ olduğu depoların izlendiği hesapları kullanılmıģ, bu hesaplar bir havuz mantığıyla çalıģtırılarak Uzan Grubuna bağlı Ģirketlerin faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerle Bankadan aktarılan kaynakların karıģması sağlanmıģ, böylece Uzan Grubuna yapılan kaynak aktarımının tespiti güçleģmiģtir. Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından düzenlenen 21 Haziran 2005 tarihli raporda; - Ġmar Off-Shore da depo yapılması suretiyle Uzan Grubu adına yurtdıģına havale yapıldığı ve Uzan Grubuna dahil kiģi ve Ģirketlerin hesaplarında para oluģturulduğu, 10 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, s Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, s

16 16 - Uzan Grubuna kaynak aktarmak için Ġmar Off-Shore hesaplarının yalnızca bir araç olarak kullanıldığı Tespitleri yer almaktadır PARAVAN ġġrketler ÜZERĠNDEN KAYNAK AKTARIMI 12 Uzan Grubu Ģirketlerinde çok sayıda ve çok sayıda hileli iģlem yapılmıģtır.hileli iģlemler, çok sayıda Ģirket ile iliģkilendirilerek mümkün olduğunca dolaģtırılıp, karıģtırılarak, ilk bakıģta gerçek durumun kolayca ortaya çıkarılması engellenmiģtir. Bunun için paravan Ģirketler dahi kurulmuģ, yevmiye defterlerinde manipülasyonlar yapılmıģtır. Olaylara ve iģlemlere tek bir Ģirket açısından bakmak durumu kavramaya yetmemektedir DĠĞER USULSÜZLÜKLER 13 Uzan Grubuna dahil kiģi ve Ģirketler adına yapılan havalelerin büyük bir bölümü, havaleye taraf kiģi ve Ģirketlerin mevduat hesaplarından karģılanmıģ, bu havalelerin önemli bir bölümü bir takım muhasebe hileleriyle Banka kaynaklarından finanse edilmiģtir. Yapılan yurtdıģı havalelerin swift mesajları gönderici bölümü. ġeklinde doldurulmuģ ve kaynak aktarımının tespiti güçleģtirmeye çalıģılmıģtır. Ayrıca Ġmar Off-Shore hesaplarına borç kaydı verilmek suretiyle Uzan Grubunun mevduat hesaplarında aynı zamanda para da oluģturulmuģtur. Söz konusu paraların önemli bir bölümü de Yine Uzan Grubu tarafından yurtdıģına transfer edilmiģ yada grubun bankaya olan kredi ana para ve faiz ödemeleri ile sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılmıģtır. 12 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, s Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, s

17 17 Uzan Ailesi fertlerinin Ģahsi vergi borçları ile ilgili olarak 2003 yılındaki gelir vergisi borçları, bankanın bloke çeki düzenlenerek Banka kaynakları kullanılmak suretiyle ödenmiģtir. Gruba krediler piyasa rayiçlerinin çok altında faiz oranları ile kullandırılmıģ, Bankanın çok değerli gayrimenkulleri çok düģük fiyatlarla ve bankadan kullandırılan krediler ve avanslar ile Uzan Grubuna satılmıģtır. Bu uygulamalarla Uzun Grubunun maddi varlıkları artarken, Ġmar Bankası mali bünyesi zafiyete uğratılmıģtır ĠMAR BANKASININ FONA DEVRĠ ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK ĠLERĠ SÜRÜLEN DĠĞER GÖRÜġLER 14 T. Ġmar Bankası nın iflası ve Türk Bankacılık sektörünün en çarpıcı iflas olayını teģkil etmektedir. Bu Ģekilde düģünülmesinin sebepleri; siyasi Ģahsiyetler, rüģvet dedikoduları, mahkeme süreci ve en önemlisi de bir ülkenin kısmi ekonomik felaketi ve iflas sonrası ortaya çıkan düzenlemelerdir. Ġmar Bankasının çöküģünün Türk Bankacılık sistemini yakından izleyen için büyük sürpriz olmadığını ancak 5 milyar dolarlık finansal hasarın herkesin Ģoke ettiği bilinmektedir. Ġmar Bankası olayında bankanın hakim ortakları mudiler dahil bankaya kredi verenlere yanıltıcı finansal raporlar vermiģler ve denetleyici otoritelere uzun süre yanıltıcı raporlar vermiģlerdir. Banka yönetimi ise finansal tablolarda görülenin 10 katı kadar mevduatı yönetmiģ ve izinsiz bono satıģı 14 Yener Çoşkun, Bankalarda Öz Disiplin Süreçlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Yayın No: 210, 2008,s

18 18 yoluyla finansman sağlamıģtır. Ġmar Bankasının batıģı kontrol süreçlerinin etkin olarak iģlemediğini göstermektedir. Bankanın iç kontrol süreçleri bütünlük içinde çalıģmamıģtır ve mudilerin çıkarları dikkate alınmamıģtır. Yönetim Kurulu ise hakim hissedarların haklarını temsil etmenin ötesinde etkili bir duruģ gösterememiģtir. Modern gözetim kuralları içinde kabul edilmemekle birlikte, BDDK ise, bağımsız yöneticinin bulunmadığı bankadaki sorunları gidermek üzere bir çalıģanını Banka da görev yapmak üzere atamıģsa da, ilgili kiģi kendisine iletilen bilginin yetersizliğini tespit edememiģtir. Muhasebe sistemi bankanın hakim ortaklarının sahip olduğu banka dıģı üçüncü bir firma tarafından iģletilmiģ ve dıģ denetçi ise özel süreçlere yönelik eksik tecrübeyle raporlamasını yapmıģtır. Dolayısıyla, bağımsız kurumsal ve özel denetim/gözetim fonksiyonun, kendilerine sunulan rakamlardan Ģüphe etmemesi de, uzun süreli sahtekarlık yapan bankanın iflasına giden yolu açan unsurlardan biri olmuģtur. Ġmar Bankası nın iflası, ülkemizde önemli mevzuat ve uygulama değiģikliklerine sebep olmuģtur. Olay sonrası; bankalarda öz disiplin süreçlerinin etkin hale getirilmesine yönelik çalıģmaların yanı sıra, dıģ denetimin ve destek hizmetleri sağlayan kurumların lisanslaması ve takibinin önem taģıdığı ortaya çıkmıģtır. BDDK bünyesindeki yerinde denetim süreçlerinin gözetim süreçleriyle bütünleģik olmadığı ve BDDK daki karar alma sürecinin hantal olduğu görülmüģtür. Ayrıca Ġmar Bankası olayı SPK ve BDDK baģta olmak üzere, kamu kurumları arasında önemli yetki karmaģasının varlığını da ortaya koymuģtur. Ġmar olayının nitelikli dolandırıcılık kapsamında olduğunu ve banka gözetiminde bir baģarısızlık olarak kabul edilmesini, gözetimin yine de BDDK, SPK, Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı arasında genel bir sorun olarak mevcut olduğunu ve farklı kamu kuruluģları arasında bilgi paylaģımı konusunda önemli bir baģarısızlık bulunduğunu otoriteler belirtmektedir. Bankanın iflasında düzenleyici müsahama da rol oynamıģtır. Ġleri düzeyde sahtekarlık örneği kabul edilebilecek Ġmar Bankası vakası bankacılık sektöründeki resmi disiplinin bir baģarısızlığını temsil etmektedir. Konu öz

19 19 disiplin süreçleri açısından değerlendirildiğinde; muhasebe, raporlama, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim ve risk yönetimi süreçlerinin sahtekarlık amacı doğrultusunda bilinçli olarak etkisiz bırakıldığı görülmektedir. Bu durum, kendi amaçları doğrultusunda sahtekarlık yapılması dahil hukuka aykırı hareketlerinin temel hareket tarzı olduğu iģletmelerde öz disiplin süreçlerinin bir bütün olarak iģlemediğini göstermektedir. Öte yandan, Ġmar Bankası olayında öz disiplin süreçlerindeki yanıltıcı bilgi üretimi mudi disiplini olarak etkili olabilecek piyasa disiplinini de tümüyle etkisiz kılmıģtır ĠMAR BANKASI VAKASININ KAMUYA OLAN MALĠYETĠ 15 Türk Bankacılık tarihinin en vahim ve büyük olaylarından biri olan Ġmar Bankası olayının Türkiye ye yüklediği maliyet de o ölçüde büyüktür.ġmar Bankası vakasının kamuya yüklediği maliyeti ölçmek için yapılan resmi veya akademik ölçekte bir çalıģma henüz mevcut değildir. Bu konuda bazı basın yayın kuruluģlarının ekonomik servislerinin hazırladığı güncel olmayan ve eksik hesaplamalar nedeniyle bazı hesaplama çalıģmaları vardır.bu nedenle tarihi itibariyle Ġmar Bankası vakasının kamuya olan maliyeti resmi raporlardan alınan veriler dahilinde aģağıdaki gibi hesaplanmıģtır. TABLO 3: ĠMAR BANKASI VAKASININ KAMUYA OLAN MALĠYETĠ (MĠLYAR TL) Devlete olan vergi borcu -9,10 Mevduat sahiplerine ödenen anapara tutarı -8,63 Anaparaya ödenen faiz tutarı -4,19 15 Onur Altın, s.64.

20 20 Ödenen Dibs tutarı -0,86 Uzan Grubundan toplam tahsilat + 8,07 Ġflas Masasından gelen tutar +0,14 Toplam Maliyet 14,57 Ġmar Bankası nın devlete vergi borcu yaklaģık 9,1 milyar TL dır. Ayrıca TMSF nin mevduat sahiplerine ödediği anapara tutarı yaklaģık 8,63 milyar TL ye faiz tutarı da yaklaģık 4,2 milyar TL ye ulaģmıģtır. Son olarak Ġmar Bankası nın portföyünde karģılığı olmamasına rağmen ikincil piyasada yaptığı DĠBS satıģı nedeniyle mağdur olan kiģilere TMSF tarafından Ģu ana kadar 864,2 milyon TL ödenmiģtir. Buna karģın Ġmar Bankası nın iflası neticesinde iflas masaları tarafından TMSF ye ödenen tutar, yaklaģık tarihi itibariyle TL olup, tarihi itibariyle Uzan Grubu nun mal varlığından sağlanan toplam tahsilat Amerikan Doları na ulaģmıģtır. Buna göre, Ġmar Bankası vakasının kamuya olan toplam net maliyeti yaklaģık 14,57 milyar TL dır. Bu tutar GSYĠH nın yaklaģık % 1,7 sine, kamu sabit sermaye yatırımlarının yaklaģık % 40 ına eģittir. KiĢi baģına düģen maliyeti ise 206 TL dır. (TUĠK verileriyle 2007 yılı üretim yöntemiyle hesaplanmıģ GSMH 856,3 milyar TL, kamu sabit sermaye yatırımları 36,5 milyar TL, nüfus da kiģidir.)

21 21 2. BÖLÜM MARMARA BANK IN BATIġ VE FONA DEVĠR SEBEPLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 2.1. MARMARA BANK IN FONA DEVĠR ÖNCESĠ TARĠHÇESĠ GENEL OLARAK Marmara Bank, 19 Ekim 1987 tarihinde Netbank A.ġ. adıyla kurulmuģ, 10 ġubat 1988 tarihinde faaliyete baģlamıģtır. Turizm sektörünü finanse etmek amacıyla kurulan bankanın, 1991 yılına kadar hakim sermayedarı, Yönetim Kurulu BaĢkanlığını Besim Tibuk un yaptığı Net Grubudur yılında yönetimde etkili olan A grubu hisselerin tamamı Atilla Uras tarafından satın alınıp bankanın ticaret unvanı Marmara Bankası A.Ģ. olarak değiģtirilmiģtir. 16 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Raf Temizliği Kitaplığı: Marmarabank-İmpexbank-Kıbrıs Kredi Bankası-TYT Bank,İstanbul: 2009,s.

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.ġ. 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BaĢlık... Sayfa Yönetim Kurulu BaĢkanı nın Döneme ĠliĢkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2006 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2007 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 KISACA HSBC YATIRIM 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE YAPISI

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU AÇIKLAMALARI

SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU AÇIKLAMALARI SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU AÇIKLAMALARI Ek- 1 a) A Grubu: Hazine, TC. Merkez Bankası, Kamu Ortaklığı Ġdaresi, ÖzelleĢtirme Ġdaresi, OECD ülkeleri merkez bankaları

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GÖRE DIŞ KIRILGANLIK Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P (1) Dış Likidite Rasyosu: Toplam Dış Finansman İhtiyacı/(Cari Alacaklar

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

Performans Sunuş Raporu

Performans Sunuş Raporu GEL Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit-Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 23/05/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu Şeklinde Değiştirilmiştir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.00.05/178 Konu : Aktüerya ve Fon Yönetimi ĠĢlemleri 24 MART 2011 GENELGE 2011/33 Bilindiği gibi Kurumumuz uygulamalarına yönelik olarak ihtiyaca binaen BaĢkanlığımız tarafından değiģik

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 33 Altında Tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 33 Altında Tebliğ R.G. 88 05.09.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 33 Altında Tebliğ BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı