ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRISLIRUMLAR DEÐÝLSE BÝLE KIBRISLI TÜRKLER ÖLECEK 2. sayfada Mehmet Bal'ýn adýna belge düzenleyerek imza attýlar... Mehmet Bal'ýn adýna belge düzenleyerek imza attýlar... Besim Tibuk'un Voyager Kýbrýs Ltd. þirketi Merit Crystal Cove Casino'da çalýþan iþçiyi hem iþten attý, hem de iþçinin kendi Mehmet Bal rýzasý ile iþten ayrýldýðýna dair sahte evrak düzenledi... Sahte evrak Yaklaþýk iki yýldýr Merit Crystal Cove bünyesinde ve casinoda çalýþan Mehmet Bal'ýn haksýz biçimde iþine son verildiði gibi, bir de iþi kendisinin býraktýðýna dair Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý için sahte evrak düzenlendi... Bal, dün Lapta polisine baþvurarak þikayetçi oldu ve ifade verdi... Seçim arifesinde sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Akça gitti 3,5 milyon TL 2011 yýlýndan beri büyükelçilik görevi yapan Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Türkiye'nin eski Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Seçimlerin tam da arifesinde Akça'nýn görevden alýnmasý siyasi kulislerde tartýþma konusu oldu... Bunun seçimle ilgili olup olmadýðý merak ediliyor sayfada Trafik davasýnda rekor tazminat 2010 Aðustos'unda meydana gelen ve 8 yaþýndaki Coþan Erdoðan'ýn felç olmasýna neden olan davada mahkeme Anadolu Sigorta'nýn 3,5 milyon TL tazminat ödemesine karar verdi... 5 yýl önce kaza Girne'de Zeytinlik bölgesindeki trafik ýþýklarý civarýnda meydana gelmiþti... Bu kaza çocuðun hayatýnýn kararmasýna neden oldu... Maðdurun avukatlýðýný Kývanç Rýza'nýn yaptýðý davada kararý Kýdemli Yargýç Talat Usar okudu sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Sendika Baþkanýna bakýn Özgün Kutalmýþ BÝR ÜLKE DÜÞÜNÜN KÝ... Ülker Fahri DÜNYA TEHLÝKEDE Ali Osman TEPÝÞME BÜYÜK OLACAK Erdoðan Baybars SON ÞANS VE SON UMUT Mehmet Levent LSD AÞISI Aþýlanan hayvanlar mezbahada kesiliyor mu? 2. sayfada

2 EKSKAVATÖRÜ KUNDAKLADILAR Kaplýca'da önceki gece ekskavatör yanýcý maddeyle ateþlenerek hasara uðratýldý. Polis bültenine göre Mustafa Milli'ye ait ekskavatörün motoru, kabini ve hidrolik hortumlarý tamamen yandý. 14 BÝN 100 ADET ARDIÇ AÐACINI SÖKTÜ Dipkarpaz'da iki ayrý araziden arazi sahiplerinin izniyle 14 bin 100 adet ardýç aðacýný söken Ý.Ç. hakkýnda soruþturma baþlatýldý. Polis bültenine göre 43 yaþýndaki Ý.Ç, Mandýralar bölgesinde 42 yaþýndaki E.Y'nin kullanýmýnda bulunan 8 dönümlük araziden 100, Efendiler Çiftliði bölgesinde Vakýflar Dairesi'ne ait ve 43 yaþýndaki M.G'nin kirasýnda bulunan 280 dönüm araziden de 14 bin adet ardýç aðacýný kepçeyle söktü. "Yetkili makamdan izinsiz aðaç söken" Ý.Ç yanýnda, arazi sahipleri hakkýnda da soruþturma açýldý. KISA DEVRE YANGINA NEDEN OLDU Pýnarbaþý'nda elektrik kablolarýnýn kýsa devre yapmasý yangýna neden oldu. Polis bültenine göre, Ahmet Yarýmsakallý'ya ait evin yatak odasýndan çýkan yangýnda tüm eþyalar yandý. "CYPFRUVEX" VALENSÝYA ÜRÜN BEDELLERÝ ÖDEMESÝ BUGÜN Cypfruvex, sezonunda üreticilerden "paketlemeye" teslim alýnan Valensiya ürün bedelleri ödemelerinin bugün yapýlacaðýný duyurdu Üreticilerin kimlik kartlarýyla Ziraat Bankasý þubelerine müracaat etmesi gerekiyor. METEOROLOJÝ DAÝRESÝ'NDEN HAVA UYARISI Meteoroloji Dairesi, bugün beklenen saðanak veya gök gürültülü saðanak yaðýþlarýn yer yer özellikle Kuzey Sahil ve Beþparmaklar bölgesinde etkili olmasýnýn beklendiðini açýkladý. Meteoroloji Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, yaðýþ dolayýsýyla oluþabilecek olumsuzluklara, su baskýný, lokal dolu yaðýþý, yýldýrým düþmesi ve yaðýþ anýnda kuvvetli rüzgara karþý vatandaþlarýn ve yetkililerin tedbirli olmalarý tavsiye edildi. "ÝNSAN ÝSKELETLERÝNDE TRAVMA ANALÝZLERÝ" Kuzey Kýbrýs Adli Bilimler Derneði (KABÝDER) ile Lefkoþa Mahalli Barosu'nun iþbirliðiyle "Ýnsan Ýskeletlerinde Travma Analizleri" konulu seminer düzenleniyor. Kayýp Þahýslar Komitesi Antropoloji Laboratuarý'nda Antropolog olarak görev yapan Deren Çeker tarafýndan verilecek seminer perþembe günü saat 16.30'da Lefkoþa Mahalli Barosu Lokali'nde yapýlacak. ÝSVEÇ AYRIMCI DOKTORA CEZA Ýsveç'de müslüman bir kadýnýn inancý nedeniyle gittiði hastanede doktoru ile tokalaþmasý nedeniyle kadýnla dalga geçen doktora 7 bin 500 avro para cezasý verildi. Ýsveç resmi haber ajansý TT'nin haberine göre, ön görüþme için kocasý ile hastanede kadýn hastalýklarý bölümüne müracaat eden bir kadýný, erkek doktor karþýladý. Kadýnýn dinin inancýndan dolayý elini uzatan doktora baþýyla selam vermesi nedeniyle kadýn hastaya kýzan doktorun önce hastaya hakaret ettiði, daha sonra da hastayý kadýn doktora sevk etmeyip dalga geçtiði belirtildi. Olay sonrasý kadýn ve kocasý doktordan þikayetçi oldu. Akýncý: Ne kadar kendi ayaklarýmýzýn üzerinde durursak baðýmlýlýðýmýz o kadar azalýr Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, Kýbrýs Türk toplumu kendi ayaklarý üzerinde durmayý ne kadar baþarýrsa, Türkiye'ye baðýmlýlýðýn da o kadar azalacaðýný belirtti. Mustafa Akýncý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý önceki akþam katýldýðý televizyon programýnda ve dün sabah ziyaret ettiði Karaoðlanoðlu Ýlkokulu ile Oðuz Veli Ortaokulu'nda sorularý cevapladý. Akýcý dün sabah gerçekleþtirdiði okul ziyaretlerinde de vizyonunu özetleyerek öðretmenlerin sorularýný yanýtladý. Akça'nýn yerine Derya Kanbay- Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði'ne eski Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay'ýn atandýðý öðrenildi. Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði'ni 1 Nisan 2011'den beri Halil Ýbrahim Akça yürütüyordu. Aþýlý hayvanlar mezbahada kesiliyor mu? Afrika (Özel)- LSD hastalýðýna karþý Veteriner Dairesi'nin aþýlama kampanyasý baþlattýðý ve KKTC'deki büyükbaþ hayvanlarýn büyük çoðunluðunun aþýlandýðý öðrenildi. Hastalýk ve aþýlamayla ilgili görüþtüðümüz bir uzman þunlarý söyledi: "LSD hastalýðý aþýsý canlý virüstür. 'Keçi ve koyun çiçek hastalýðý' yapan virüsün canlý olarak büyükbaþ hayvanlara enjekte edilmesiyle gerçekleþtirilir. Aþýnýn amacý LSD hastalýðýna karþý baðýþýklýk kazanýlmasýdýr. Literatüre göre de aþýlama þekli budur. Kuzeyde bulunan büyükbaþ hayvanlarýn büyük çoðunluðu aþýlanmýþtýr. Birçok üreticinin hayvanlarý bu aþý yapýldýktan sonra telef oldu. Tarým Bakanlýðý yasaya göre bu aþý yapýldýktan sonra bir ay içerisinde ölebilecek hayvanlarý tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak telef olan hayvanlarý tazmin etmekle yükümlü olan Tarým Sigortasý bu parayý hayvancýlara ödeyemedi. Çünkü Tarým Sigortasý Müdürü emekliye ayrýldý ve fondaki para da tükendi böylelikle... Ayrýca çok önemli bir diðer konu þudur: Aþý koruyucudur, oysa burada hayvanlara yapýlan aþý büyük ölçüde ölümle sonuçlanýr." LSD aþýsýyla ilgili bilgi veren uzmanlar bazý konularda da vatandaþlarýmýzý uyarmayý ihmal etmediler: "Büyükbaþ hayvanlara LSD hastalýðý için yapýlan aþý canlý bir virüstür. Bu hayvanlarýn aþýlandýktan sonra mal sahipleri tarafýndan mezbahaya gönderilip gönderilmediðini kontrol eden var mý? Aþýlý hayvanlar kaç gün sonra kesime gönderilebilir? Ýnsanlar kesilen bu hayvanlarýn etlerini yerlerse neler olur? Ýnsan vücuduna zararý nedir? Bunun cevabýný verecek olan da Veteriner Dairesi'dir..." Gazetemizi LSD hastalýðý aþýsýyla ilgili uyaran uzman vatandaþýmýz, güneydeki üreticilerin bu aþýyý yaptýrtmadýklarýný da söyledi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KIBRISLIRUMLAR DEÐÝLSE BÝLE KIBRISLI TÜRKLER ÖLECEK Kýbrýs Cumhuriyeti kimin bayraðý? Bizim bayraðýmýz... Hepimizin bayraðý... Bu topraklarda doðup büyüyen herkesin... Rumun... Türkün... Ermeninin... Maronitin... Ve kim varsa daha... Bu bayraðý hazmedemeyenler getirip bir sürü bayrak daha kattýlar onun yanýna... Türk bayraðý... Yunan bayraðý... Ýngiliz bayraðý... Ve ne varsa daha... "Uðrunda kimsenin ölmediði bayrak" mý demiþti Bay Kleridis? Umarým üzüntüsünden söylemiþ bunu da... Uðrunda ölmemiz gereken asýl bayrak bu olmalý demek istemiþtir mutlaka... O günü göremeden öldü... Müsterih olsun ruhu... Eninde sonunda ölünecek bu bayrak uðruna. Baþka bayraklar uðruna ölme deliliði sonsuza kadar sürmez ya... Deðil mi ki Kýbrýslýyýz... Bir zeytin aðacý ruhumuzda... Hücrelerimizde bir papatya... Ve bir lale tarlasý damarlarýmýzda... Sevgili Koray ve eþi Cinel... Ýþte iki yýldan beri bu bayrak için hesap veriyorlar mahkemede... Polisin "Rum bayraðý" dediði bu bayraðý evlerine astýklarý için... Ýki yýldýr mahkeme koridorlarýný aþýndýrýyorlar... Git gel... Erteleme... Bu da taciz, bu da iþkence... Önümüzdeki Pazartesi günü duruþma var yine... Dava sýnýrlarýmýzý aþmýþ... Avrupa ve Amerika basýný da el atmýþ meseleye... Umurunda mý iþgalci yönetimin ama?.. Bildiklerini okuyorlar... Davayý geri çekmiyorlar hala... Bilmem ki nasýl anlatacaklar yabancýlara... Ne diyecekler? Kýbrýs vatandaþlarý evlerine Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý astýlar diye yargýlanýyorlar diyebilirler mi? Ya da ne bileyim, bu bayrak Rum bayraðý derler mi onlara da? Koray ile Cinel güneydeki televizyondaydý dün... RIK1 kanalýnda... Yaþadýklarýný anlattýlar... Programý izleyen Kýbrýslýrumlar çok duygulu anlar yaþadýlar... Kýbrýs hükümet sözcüsü de aradý Koray ile Cinel'i programdan hemen sonra... Daha önce haberi yokmuþ, þimdi öðrenmiþ... Desteðini ve Anastasiadis'in selamlarýný iletti... Umarým gerekli giriþimleri yaparlar ve bu davanýn daha ileri götürülmesini önlerler... Hepimiz için bir utançtýr bu... Düþünün... Onlar bu memleketin yarýsýný kan dökerek zaptetmiþler... Ve büyük bir zafer olarak kutluyorlar da bunu her yýl... Daðlarýmýza dünyanýn en büyük bayraðýný boyamýþlar... Daðlar boyayanlarýn malý deðil... Bize sordular mý boyarken? Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý onlarýn ne kadar asabýný bozuyorsa, daðlardaki bayrak da bizim asaplarýmýzý bozuyor... Bu bayrak, barýþ yapmaya çalýþtýðýmýz Kýbrýslýrumlara sevgi aþýlamýyor çünkü... Nefret aþýlýyor... Hatta kin ve intikam duygularýný körüklüyor... Aramýzda empati yaparak Kýbrýslý bir Rumun yerine koyan yok kendini... Geçin güneye... Ve bir de bir Rumun baktýðý gibi bakýn o daðlara.. Ne hissedersiniz? Bu bayraða bakarken "Þu Kýbrýslýtürkler ne kadar barýþçý" der misiniz? Bu yazdýklarýmýzý okuyan bazý milliyetçilerimiz, "Bir de Rum þövenistlerine bakýn" derler... Bilmezler ki, bir insanýn ýrkçýlýða karþý tavrýný karþýsýndakinin durumu belirlemez... Deðil mi sevgili Kleridis? Müsterih olsun ruhun... Kýbrýslýrumlar deðilse bile, Kýbrýslýtürkler bir gün bu bayrak uðrunda ölecek!

3 AFRÝKA dan mektup... OTELLER, CASÝNOLAR VE MEDYA KRALINA YAKIÞIR MI? Kuþkusuz ki Besim Tibuk ülkemizin en ünlü iþadamlarýndan biri... Birkaç imparatorluðu koltuðuna sýðdýrmýþ... Oteller kralý... Casinolar kralý... Medya kralý... Onun þansý da þu bedbaht Kýbrýs'ta açýldý... Merit, Park, Crystal, Royal, Premium, Cyprus Garden... Tüm bu oteller onun... Yetmezmiþ gibi bir de Mare Monte'yi aldý... Ama yýllardýr taþ taþ üstüne koymadý... Borcunu da ödemedi... Þimdi bölge halký onun elinden bu oteli almak için mücadele veriyor... Geçtiðimiz yýllarda medya havuzuna da dalan Tibuk kýsa zamanda medya imparatoru da oldu... Diyalog gazetesi... Diyalog televizyonu... Diyalog radyosu... Bunlar da onun... Gazetesi çýktý çýkalý her gün hediye daðýtýyor... Krakerden çoraba kadar... Söyleyin þimdi... Böyle geniþ çaplý bir imparatorluða düz bir iþçi ile uðraþmak ve onun hakkýný yiyerek sahte evrak düzenlemek yakýþýr mý? * Mehmet Bal iki yýldýr Merit Crystal Cove Otel bünyesinde ve casinoda çalýþýyordu. Casino þoförüydü... Bal'ý hatýrlarsýnýz herhalde... Daha önce de Artemis'te çalýþýrken orada Casino Müdürü Hakan Atýcý'nýn gazabýna uðramýþtý... Otelde iþkence görmüþ ve çelik puro makasý ile parmaklarý kesilmek istenmiþti... Bunu yapanlar o davada yargýlandý, ancak çok düþük para cezalarý ile atlattýlar vartayý... Mehmet Bal çok haksýz biçimde Merit'teki iþinden atýldý... Yetmezmiþ gibi bir de onun adýna sahte evrak düzenleyerek bakanlýða gönderdiler. Ýmzasýný taklit ettiler... Ýþten kendi isteðiyle ayrýldý diye... Bal bunu öðrenince Lapta polisine baþvurdu dün, þikayetçi oldu ve ifade verdi... Bakalým bu dava nasýl sonuçlanacak... Bir parababasý ile bir iþçinin davasý... Ýzlemeye deðmez mi? * REKOR TAZMÝNAT Girne Kzaa Mhakemesi'nde dün bir trafik davasýnda rekor tazminat kararý verildi... Anadolu Sigorta 3,5 milyon TL ödeyecek faizleri ile... Ancak ne ödese de o faciayý karþýlamaz herhalde... Sekiz yaþýndaki çocuk felç oldu o kazada ve hayatý karardý... Kaza 6 Aðustos 2010'da Girne Zeytinlik bölgesinde, Eziç civarýndaki trafik ýþýklarýnda meydana geldi... Kararý dün Kýdemli Yargýç Talat Usar okudu... Maðdurun avukatlýðýný ise Kývanç Rýza yaptý... Bu tazminat miktarýnýn þimdiye dek verilen en yüksek miktarda tazminatlardan biri olduðuý söyleniyor... Dediðimiz gibi ancak, yine de o faciayý karþýlamaz... KTÖS VE KTOEÖS'TEN EYLEM n BASIN AÇIKLAMASININ YAPILDIÐI EYLEME ÇAÐSEN ÝLE BES DESTEK VERDÝ n KTÖS ÝLE KTOEÖS HEYETÝ, AÇIKLAMANIN ARDINDAN MECLÝS ÝDARÝ, KAMU VE SAÐLIK ÝÞLERÝ KOMÝTESÝ ÝLE GÖRÜÞTÜ Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ve Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), bugün Cumhuriyet Meclisi önünde "Göç Yasasý" olarak nitelendirdikleri; 'Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (maaþ ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý' ile ilgili eylem gerçekleþtirdi. Ortak basýn açýklamasýnýn yapýldýðý eyleme, Kýbrýs Türk Devlet Çalýþanlarý Sendikasý (ÇAÐ-SEN) ile Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) de destek verdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'in kýsa bir konuþma yaptýðý eylemde, açýklamayý KTÖS üyesi Cemil Gürsel gerçekleþtirdi. KTÖS ile KTOEÖS heyeti açýklamanýn ardýndan Meclis Ýdari, Kamu, ve Saðlýk Ýþleri Komitesi ile görüþtü. Görüþme, basýna kapalý gerçekleþti. ELCÝL "EYLEMÝ 'GÖÇ YASASI'NIN ORTADAN KALDIRILMASI AMACIYLA GERÇEKLEÞTÝRDÝK" KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil yaptýðý konuþmada, KTÖS ve KTOEÖS'ün bugün 2011'den sonra göreve baþlayan öðretmenler,çað-sen ve BES yetkilileriyle birlikte Meclis önünde eylem gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Elcil, eylemi, insanlarýn fakirleþmesi, saðlýðý, göçe zorlanmasý ve 'göç yasasý' olarak nitelendirdikleri; 'Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (maaþ ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'nýn kaldýrýlmas talebiyle düzenlediklerini belirtti. Elcil, basýn açýklamasýnýn ardýndan Meclis Ýdari, Kamu ve Saðlýk Ýþleri Komite Baþkaný Menteþ Gündüz ile görüþeceklerini de aktardý. ORTAK BASIN AÇIKLAMASI Ortak açýklamayý genç öðretmenlerden KTÖS üyesi Cemil Gürsel okudu. Açýklamada, geciken adaletin, adalet olamayacaðý ifade edilerek, 'Göç yasasý'yla ilgili 2009 yýlýndan beri verilen mücadele ve yasanýn yarattýðý sosyal, ekonomik ve demokratik eþitsizliðin toplum ve çalýþanlar arasýnda artarak devam etmekte olduðuna vurgu yapýldý. Toplum tarafýndan kabul görmediði ve üzerinde tartýþma ve eyleme neden olduðu ileri sürülen yasanýn 'ucube' olarak nitelendirildiði açýklamada, "Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesinin 23. maddesinde; "Herkesin, herhangi bir ayrým gözetilmeksizin, eþit iþ için eþit ücrete hakký vardýr" denilmektedir. Birleþmiþ Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleþmesinin 7. maddesi uyarýnca bu sözleþmeye taraf olan ülkeler "Adil ücretler ve eþit iþlere, hiç bir ayrým yapýlmaksýzýn eþit ödeme" yükümlüðünü üstlenmektedir. Anayasanýn 8. maddesi "Eþitlik" ilkesini temel alýrken, anayasanýn 52. maddesi; "Devlet, çalýþanlarýn, yaptýklarý iþe uygun ve insanlýk onuruna yaraþýr bir yaþam düzeyi saðlamalarýna elveriþli, adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli önlemleri alýr." hükmü ile amir bulunmaktadýr" denildi. Açýklamada, hükümet ilgili yasayý ortadan kaldýrma yönünde gerekli adýmý atmama ve mazeret üretmekle suçlanarak þunlar ifade edildi: "Hükümette olmadan önce yasanýn kaldýrýlmasý gerektiðini, çalýþanlar arasýnda eþitlik ilkesinin zarar göreceðini ve bu yasanýn Kýbrýslý Türklerin varlýðýný tehdit ettiðini belirten CTP ve DP hükümete geldikten sonra, yasanýn ortadan kaldýrýlmasý için cesaret göstermemekte, mazeret üretmektedirler. " Açýklamada, Ýrlanda'da da 2011 yýlýndan sonra göreve baþlayan öðretmenlerin ücret ve ödeneklerinde yüzde 10 oranýnda azaltma yapýldýðý ve Ýrlanda Öðretmen Sendikasý'nýn (TUI) da bunun 'eþit iþe eþit ücret' ilkesine aykýrý olduðu ve ayrýca yaþ temelinde bir ayrýmcýlýk olduðu gerekçesiyle yasal süreç baþlattýðý ve soncunda da çýkarýlan ücret tablosunun yürürlükten kaldýrýldýðýna dikkat çekildi. 'hukuk devleti' olan Kuzey Kýbrýs'ta da siyasilerden benzer davranýþlar görmenin demokrasinin geliþmesi açýsýndan önemli olduðuna vurgu yapýlan açýklamada, 10 Nisan, 17 Haziran, 12 Kasým ve 20 Kasým 2014 'de yasanýn deðiþtirilmesi ve kaldýrýlmasý ile ilgili yasa deðiþiklik önerilerinin Meclis Genel Kurulu'na sunulduðu, 20 Kasým'daki yasa deðiþiklik önerisi için ivedilik kararý alýndýðý, Ýdari, Kamu ve Saðlýk Ýþleri Komitesi'ne gönderildiði anýmsatýldý. Açýklamada, komitede 21 tane ivediliði alýnmýþ yasa deðiþiklik önerisi taslaðý bulunmasýnýn ayrý bir 'ironi' konusu olduðu ifade edildi. "OLMAZSA OLMAZIMIZ.." Komitenin bir an önce söz konusu yasayla ilgili deðiþiklik önerisini görüþüp yasama yýlý kapanmadan Meclisin onayýna sunulmasý gerektiðine vurgu yapýlan açýklamada, eylemlere ilgili yasa ortadan kaldýrýlana dek devam edileceði belirtildi

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Sormuþlar Akýncý'ya Eroðlu'ndan farkýn ne? Aslana sormak gibi fare ile farkýný Sorup soracaðýna piþman mý olmuþ ne? Þeytana ters giydirir Akýncý çarýðýný Ali OSMAN Periyodik DÜNYA TEHLÝKEDE Japonya'da 2011 yýlýnda meydana gelen Fukuþima nükleer felaketinden 4 yýl sonra nükleer atýklarýn Kuzey Amerika kýyýlarýnda tespit edilmeye baþlandýðý açýklandý... Uzmanlar bu atýklarýn birkaç sene içerisinde daha net olarak belirlenebileceðini söylediler. Neydi Fukuþima felaketi diye soranlar olabilir... Daha dün gibi ama biz yine de hatýrlatalým yýlýnda Japonya'da Töhoku depremi meydana geldi. Bunun sonucunda meydana gelen tsunami, nükleerdeki üç etkin reaktörün kapanmasýna yol açtý. Elde edilen bilgilere göre santralin 5.7 metrelik bir tsunamiye dayanabilecek önlem amaçlý bir duvarý vardý; fakat depremden 15 dakika sonra santral 14 metrelik bir tsunamiye maruz kaldý ve duvarýn herhangi bir koruyucu etkisi olmadý. Tesisin elektrik þebekesiyle olan baðlantýsý ciddi hasar aldý. Jeneratörler de dahil olmak üzere tüm santral sular altýnda kaldý. Bunun sonucu olarak jeneratörler devre dýþý kaldý ve santraldeki nükleer yakýt radyoaktivitenin bir etkisi olarak aþýrý ýsýnmaya baþladý. Tsunami nedeniyle meydana gelen su baskýnlarý baþka bölgelerden yardým gelmesini zorlaþtýrdý. Ve de üç reaktörde erime meydana geldi... Bu santral Tokyo Elektrik Gücü Þirketi (TEPCO) tarafýndan kurulmuþtu... Tsunaminin etkisiyle radyasyon kýsa sürede Avrupa kýyýlarýna ulaþmýþtý... Þimdi de aradan dört yýl geçtikten sonra radyasyonun kuzey Amerika kýyýlarýna ulaþtýðý açýklanýyor. Sovyetlerin Çernobil faciasýndan sonra Fukuþima felaketi... Ve dünyada nükleer gücü kontrol edebilen iþin ehli yönetimlerin, uzmanlarýn elleri arasýndan kayýp tabiata teslim olan ve insanlýðý tehdit eden nükleer felaketten ders almayanlar ayný felakete Türkiye'de de hazýrlanýyorlar. Bu Türkiye ile baðlý kalmaz... Böylesi bir felaketin sýnýrlarý yoktur. Ve biz tam da hesaplamalarýn göbeðindeyiz... Geçenlerde Türkiye'de meydana gelen elektrik kesilmesinin bir komplo olduðu ortada... Çünkü akabinde Tayyip Erdoðan nükleer enerjiden söz etmeye baþladý... Bir deðil, hatta ikincisini de kurmalarý gerektiðini vurguladý. Ýþin ehli olanlarýn zaptedemediði nükleer enerji, acemi ellerde sadece Ortadoðu'yu deðil dünyayý mahveder... Akkuyu'daki tesis Ruslar tarafýndan yaptýrýlacak... Yapacak olan Türk þirketine ihale çoktan verildi bile... Komisyonluklar daðýtýldý þüphesiz... Ýhaleyi alan Cengiz Holding Baþkaný Mehmet Cengiz "millete hakaret"ten yargýlanýrken, hakkýnda takipsizlik dosyalandý. Milletin a...'na koyacak olan Mehmet Cengiz anahtar teslim iþi aldý... Bölgemizi karanlýk bir dönem bekliyor... Ýnþa ettikleri apartmanlarýn harçlarýndan çalanlarýn yapacaklarý santralde de sahtekarlýða baþvurmayacaklarý ne malum... Tsunami de istemeyecek Akkuyu santrali... Ve sadece milletin deðil, bölgenin deðil, dünyanýn büyük bir kesiminin a...'na koyacaklar... Kalay Ýncirli köyünde üvey kýzýna tecavüz eden Polis Memuru Kader Güneri, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde itham edildi 2 davayý kabul etti Gamze BAYKUR- Ýncirli köyünde 1996 doðumlu üvey kýzý E.E'ye tecavüz eden Polis Memuru Kader Güneri, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde itham edildi. Sanýk Güneri itham edildiði "18 yaþýndan küçük koruma ve bakýmýndan sorumlu kiþiye cinsel tecavüzde bulunma" ve "Yakýn akraba ile cinsel münasebette bulunma" davalarýný kabul ederken, "Irza geçme", "Doðaya aykýrý cinsel münasebette bulunma" ve "13 yaþýndan büyük 16 yaþýndan küçük kýzýn ýrzýna geçme" davalarýný kabul etmedi. Dava, olgularýn ve hafifletici nedenlerin sunulmasýna olanak saðlamak amacýyla 21 Nisan tarihine tehir edildi. Olay nasýl olmuþtu Sanýk Kader Güneri'nin, eþi Cennet Güneri'nin ilk evliliðinden olan 1996 doðumlu üvey kýzý 26 Haziran 2014 tarihinde polise 11 gr 574 mg uyuþturucu Toplam 21 ay hapis cezasý Gamze BAYKUR- Maðusa'da 2015 yýlý Ocak ayý içerisinde tasarruflarýnda 11 gr 574 mg aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunduran Nijerya uyruklu sanýk Aboyemi Kazeem Balogun ile Maxim Eka dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma", "Kanunsuz uyuþturucu madde verme" ve "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" davalarýndan yargýlanarak suçlu bulunan sanýk Balogun 12 ay, sanýk Eka ise 9 ay hapis cezasýna mahkum edildi. Ýhbar üzerine yakalanmýþlardý Sanýk Aboyemi Kazeem Balogun, 2014 yýlý içerisinde saklamak için "Hüseyin" isimli bir kiþiden uyuþturucu madde almýþ ve evine götürerek saklamýþtý. Akabinde sanýk Balogun, "Hüseyin" isimli kiþiden aldýðý uyuþturucu maddelerin içerisinden 8 gr alarak sanýk Maxim Eka'ya vermiþti. 6 Ocak 2015 tarihinde ise Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri zanlýlarýn tasarrufunda uyuþturucu madde olduðunu öðrenmiþ ve evlerine giderek yaptýklarý aramada 11 gr 574 mg aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulmuþtu. Mesutoðlu Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Mesut Mesutoðlu, sanýk Soygun davasýnda karar 30 Nisan'da (Kamalý Haber)- Geçtiðimiz yýl 24 Temmuz'da meydana gelen Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý'na ait para nakil aracýnýn soyulmasý olayýna iliþkin mahkeme süreci tamamlandý. Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki davada dün son tanýk dinlendi ve dava karara kaldý. Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi huzurundaki Dün kü duruþmada savunma avukatý tanýk kürsüsüne Mahmut Fýrat'ýn eþi Meryem Fýrat'ý çýkardý. Tanýk, bayramýn 3. günü Güzelyurt Polis Karakolu'na götürüldüðünü ifade ederek, "Saat sýralarýnda çocuðum ile birlikte karakola götürüldüm. Polis beni tehdit ve darp etti. Gönüllü ifadeyi hazýrlayýp bana imzalattýlar dedi. Tanýðýn bu ifadesinin ardýndan iddia makamý soru sormak istedi. Ancak sanýðýn avukatý Menteþ Aziz buna itiraz etti. Ýtirazý deðerlendiren mahkeme savcý Aliye Çýnar'ýn tanýðý sorgulamasýna izin verdi. Savcý Aliye Özçýnar iddia makamýnýn birçok tanýk, telefon dökümleri, kamera kayýtlarýný mahkemeye sunduðunu, kanýtlarýn tutarlýlýðý ile sanýðýn gönüllü ifadesinin örtüþtüðünü söyledi. Savcý, sanýk aleyhine getirilen silahlý soygun ve orman yangýný suçlarýný ispatladýklarýna inandýklarýný belirterek, ayrýca BÜYÜKELÇÝ DEÐÝL, VALÝYDÝ ASLINDA Ýþte günün bomba haberi Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça görevden alýnmýþ ve yerine baþkasý atanmýþ Tam da cumhurbaþkanlýðý seçiminin arifesinde Ne dersiniz? Seçimle bir ilgisi var mý acaba? Siyasi kulislerde adaylardan Sibel Siber'i desteklediði söyleniyordu Bu meselede bir sorun mu oldu? Bilemeyiz, ama sular durulunca bu da çýkar ortaya Akça elçi deðil, valiydi aslýnda, yenisi elçi olur mu? giderek sanýk Güneri tarafýndan 2010 yýlýndan beri tecavüze uðradýðý yönünde þikayette bulunmuþtu. Sanýk Güneri ise þikayet üzerine 26 Haziran 2014 tarihinde tutuklanmýþtý. Aboyemi Kazeem Balogun ile Maxim Eka'yý aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum edildiklerini açýkladý. Sanýklarýn mahkum olduklarý uyuþturucu suçunun çok ciddi ve aðýr suçlar olduðunu belirten Mesutoðlu, konu suçlarýn mahkeme gündemini oluþturan yaygýn suçlar arasýnda yer aldýðýný da anýmsattý. Sanýklarýn iþlediði suçlarda en büyük rolü üstlenen kiþinin sanýk Balogun olduðunu dile getiren Mesutoðlu, sanýk Balogun'un konu uyuþturucu maddeyi almakla kalmayýp evine götürdüðünü ve sanýk Eka'ya vererek konu suça ittiðini belirtti. Mesutoðlu, sanýklara verilecek en uygun cezanýn hapis cezasý olduðunu belirterek, sanýk Balogun'u 12 ay, sanýk Eka'yý ise 9 ay hapis cezasýna mahkum ettiklerini açýkladý. sanýk avukatýnýn deðindiði Mustafa Çetereisi ile Rýfat Fýrat'ýn suçluluðunun ispatlanmasý þartýnýn doðru olmadýðýný söyledi. Savcý, bir olayda eðer suç ortaklarýndan birileri ölmüþse diðer sanýklarýn yargýlanmayacaðý anlamýna gelmediðini, iddia makamýnýn görevinin soygunun meydana geldiðini ispatlamak olduðunu ve bunu sunduklarý emareler ve dinlettikleri tanýklarla ortaya çýkardýklarýný ifade etti. Savcý, sanýðý aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulunup mahkûm edilmesini talep etti. Ýddia makamý ve savunmanýn hitaplarýnýn ardýndan mahkeme heyeti dava ile ilgili kararý açýklamak üzere 30 Nisan tarihine erteledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent SON ÞANS VE SON UMUT Eroðlu, BM'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Eide'nin, KKTC'deki cumhurbaþkanlýðý seçiminden sonra müzakere masasýnýn yeniden kurulacaðý yönündeki açýklamasýný büyük memnuniyetle karþýladýðýný açýkladý. Duyan da müzakerelerin baþlamasýný dört gözle beklediðini zannedecek! Oysa hiç öyle bir þey yok! Aslýnda Derviþ bey ne müzakere istiyor, ne de öyle ya da böyle baþlanabilirse, bu müzakerelerin bir anlaþma ile sonuçlanmasýný! Onun istediði, Türkiye'nin 40 yýllýk iþgali süresince Kýbrýs'ta yarattýðý tüm hukukdýþý oldubittilerle birlikte KKTC'yi sonsuza dek yaþatmak! Statüko sürsün... Yiyen yesin... Bakan baksýn!.. Ama biri yer biri bakar, kýyamet ondan koparmýþ! Yalan!.. Hani statükonun sürmesinden 40 yýldýr nemalananlar yeyip yutuyor da kýyameti koparan mý var? Bu ne saðlam bir kýyamettir ki çek çek kopmuyor?! Müzakerelerin yeniden baþlayacaðýndan Eroðlu gibi siz de memnun musunuz? Ben kendi adýma söyleyim, kýlým bile kýpýrdamadý. Eide'nin konu ile ilgili açýklamasýný müjde gibi duyurdu muhterem ve muteber basýnýmýz! Hatta Eide'nin adaya dönüþüyle ilgili "Eide Geliyor" diye sürmanþetler atanlar bile oldu! Dünyanýn en uzun süreli sorunu olan Kýbrýs sorununun, çözümü en kolay sorun olduðunu söylüyor Eide! Belli ki sorunun yaratýcýlarýnýn Ýngiltere ve Amerika olduðunu ve onlar isteksiz davrandýklarý ve çýkarlarýna halel gelmediði için bir çözümü gerekli görmediklerini bilmiyor bay Eide! Ya da bilmezlikten geliyor! O da diðerleri gibi sorunu Kýbrýslýlarýn çözeceðini zannediyor! "Bu sorun çok temsilci yedi, ama ben son özel temsilciyim" diyor! Sanki kendi döneminde de bir anlaþmaya varýlamazsa, BM, "Ne haliniz varsa görün" diyerek yeni bir özel temsilci atamayacakmýþ gibi! Yüzde yüz kesin olan bir þey varsa, o da bu sorunun çözümünün, tamamen Ýngiltere ve Amerika'nýn elinde olduðudur. Onlarýn bugünkü çýkarlarý bir çözümü gerektiriyorsa, hiç kuþkunuz olmasýn, çözülecektir. Ama, yýllardýr plânladýklarý hedeflere ulaþmamýþ ya da yaklaþmamýþlarsa, çözümün gerekliliði emin olun onlarýn gündeminde yoktur! Dolayýsýyla Eide'nin son özel temsilci olduðunu söylemesi içi boþ bir sünnetçi korkutmasýndan baþka bir anlam taþýmýyor! Bir gün bütün karamsarlýk ve inançsýzlýðýn aksine, hasbelkader bir çözümün eþiðine gelinirse... Hiç kuþkunuz olmasýn... Bu çözümün nimetlerinden en son yararlanacak olanlar Kýbrýslýlar olacaktýr. Bunu bilmek insaný kahrediyor ama ne yazýk ki gerçek bu. Siz kendi yurdunuzun ne yönetimini, ne topraðýný paylaþamaz ve ülkenize sahip çýkmak için vermeniz gereken mücadeleyi vermezseniz... Adanýzý, okyanuslar ötesinden gelen garkariyalarýn sofrasýna meze olmaktan kurtaramazsýnýz. Bu durumda çok zor da olsa, çözümü zorlamalýyýz. Kýbrýslýtürk tarafý olarak, bu süreci en baþarýlý þekilde götürecek kiþinin Mustafa Akýncý olduðu artýk herkes tarafýndan bilinmekte ve kabul edilmektedir. Onunla da çözülmezse... Hiç kimse ile çözülmez demektir. Son þans ve son umut...

5 5 10 Nisan 2015 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Madem barýþa katkýsý var diyorsunuz, Derinya'yý da açalým Varsýn bunu da deneylim TEPÝÞME BÜYÜK OLACAK MÝÞ-MIÞLAR * Denktaþ "Asýl uyuþturucu baronlarý yakalanmalý" demiþ. - Dalga geçmiþtir. * Maðusa'da sahte doktor yakalanmýþ. - Hemen seçimlere hazýrlansýn Maðusa'dan hangi doktor katýlmýþsa, bir yolunu buldu, çýktý sandýktan Denesin þansýný Hele becerileri arasýnda sahtekarlýk da varsa garanti yüzde bine çýkar. * Çevreciler taþ ocaklarýna isyan etmiþ. - Amannnnn Ne isyaný yahu. Hani bunca zamandýr isyan ederler, göstersinler bakalým kaç kazan devirdiler Lengere de razýyýz. * Halkýn %40'ý seçimlerde kime oy vereceði konusunda kararsýzmýþ. - Orasýný bilemem, ama onbinlerce kiþinin sandýk baþýna gidip, mühürü eline alýnca karar vereceðini çok iyi biliyorum Son dakika yapýlan vicdan muhasebesi çok önemlidir. * Erk; "Eroðlu müzakerelerde Talat'ýn býraktýðý yerden baþlamadý" demiþ. - Duyan da sanýr ki göz tanýklýðý yaptý.! * Özgürgün "Sibel Siber Baþbakan olacaðýný sanýyor" demiþ. - Günahýna girmeyin Sibel hanýmýn Sadece o deðil Hepsi kendini öyle sanýyor. Baksanýza hep "yapacam" "bitirecem" sözleri ile bitiyor bütün konuþmalarý. * KKTC Din Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Atalay, AKP'den milletvekili adayý seçilememiþ. - Döner dönmez KKTC'den aday olsun, akþama milletvekili seçilsin Haftasýna da bakan! * Güney Kýbrýs'ta halkýn %29'u fakirlik sýnýrýndaymýþ. - Ne berbat bir yer oldu be evlat bu ada böyle Ne sýnýrlar tükeniyor, ne silahlar. Her virgül, iki nokta arasýnda mahkumdur. Pis Berbat Rezil bir hava Rüzgar Toz toprak Arkadaþ sordu: -Sence bu Kýbrýs'ýn en büyük çevre felaketi nedir? Bir an durakladým Hangi birini sayayým, hangisine öncelik vereyim. Ýyi ki beni beklemedi. Kendisi yanýtladý. "- Kýbrýs'ýn en büyük çevre felaketi bu toz topraktýr" dedi. Ben katýldým Ya siz? Gerçekten de nedir bu toz-dumandan çektiðimiz. 3 adým yürüyemiyorsun Burnunun deliðine kadar doluyor! Üstelik sadece havada deðil bu toz duman Beþ beteri, siyaset meydanýnda var. Sendikalar bölünme aþamasýna geldi.. Hükümet ortaklarý bir birinin boðazýna sarýlmýþ durumda.. Bir toz dumandýr, göz gözü görmüyor Ýþin ilginç yaný, havadaki toz duman Salý'ya çekilecekmiþ. Siyasetteki toz dumanýn ne zaman temizleneceði ise hiç belli deðil Sakýn da Pazar'a temizlenir demeyin. Benden söylemesi. Daha kötüsüne hazýrlanýn. Tepiþme büyük olacak. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri BÝR ÜLKE DÜÞÜNÜN KÝ... Hükümete sorarsanýz, her tarafý güllük gülistanlýk Muhalefete sorarsanýz, battý tükendi. Oysa... Halk, ama yalakalar deðil, gerçek halk, geçim ve gelecek derdinde; Ama, onlarý takan kim. Nasýl olmasa seçim zamaný. Böyle zamanlar; Siyasi partilerin ve çýkar gruplarý nýn dört gözle beklediði zamanlar. Daha ne isteyebilir, daha ne alabilirler hesaplarýnda. Baksanýza... Her gün bir örgüt, bir dernek, bir sendika, bir birlik; Bir yandan kapýlarýný çalan adaylarla, bir yandan hükümetle, bir yandan muhalefetle flört etmekte. Kim daha fazla veriyorsa, kim daha fazla verecekse pazarlýk yapýyorlar. Memleketin hali kimin umurunda. Devlet hazinesi batmýþ, kamuda rüþvet ve hile baþýný almýþ gitmiþ, hizmet kalitesi yerlerde sürünüyormuþ; Çarþý periþan, esnaf siftah yapmadan kepenk kapatýyormuþ; Bankalara borcu olanlara, faizler altýnda eziliyormuþ; Okullarda eðitim tükenmiþ, üniversiteler ticarethaneye, liseler baþarý sýralamasýnda Türkiye liselerinin gerisine düþmüþ; Saðlýk hizmetleri dibe vurmuþ hastahanelerde, doktorlar her an hasta yakýný eþkiyalarýn saldýrýsýna uðrama korkusu içindeymiþ; Yollarda seyahat kabusa dönmüþ; Yetkiyi ellerine geçirenler, yasa ve kural tanýmazmýþ, kendi krallýðýný ilan etmiþ; Çeþmelerden su akarmýþ, akmazmýþ; Elektrik ne zaman kesilecek, ne zaman verilecek kimse bilmezmiþ; Kimin umurunda... Varsa da yoksa da seçim. En tuhafýma giden ne biliyor musunuz? Kimse kusuruma bakmasýn ama, Bazý insanlar var, hem de hiç bir þey olmadýðýnýn bile farkýnda olmayan ama seçim söz konusu oldu mu, sandýða gidip oy kullanmayý marifet sanýp vatandaþlýk görevi ni yerine getirecek, böylece kendilerini önemli bir þey zanneden bu insanlar var ya... Ýþte... Siyasi partilerin oy avcýlarý bunlarýn peþinde koþar ve onlarý önemli kiþiler olduklarýna inandýrýp, oylarýný alarak seçim sonuçlarýný kendi partilerinin avantajýna dönüþtürmeye çalýþýrlar. O nedenledir ki... Bu ülkede; Ülkesini seven, ülkesinin geleceðini düþünen, halký için yýrtýnan yurtseverlerin, ne söylediði, ne yazdýðý deðil, oy avcýlarýnýn bu kiþilere ne verdikleri ne vaad ettikleri ile seçim sonuçlarýný belirlenir. Sonra da... Bir þikayettir baþlar... Tam da 10 yaþýndaký Ali nin hikayesi gibi... Zaten, çivisi çýkmýþ bu memlekette biraz da gülelim, ne dersiniz? Ali 3. sýnýfa giden zeki bir çocukmuþ. Bir gün öðretmeni Ali ye siyaset nedir diye sorar. Ali düþünür ama o çocuk aklýyla cevap veremez. Eve gider kitaplara bakar ama hiçbir þey anlayamaz. Babasýna sormaya karar verir. Baba, siyaset nedir? Baba düþünür, Ali ye uygun bir yolla anlatmak ister. Bu evde parayý getiren kim oðlum? Sen... O zaman, ben kapitalist rejimim. Peki, evde parayý alýp bizim yiyecek içecek ve giyecek gibi ihtiyaçlarýmýzý karþýlayan kim? Annem... O da hükümet. Peki, küçük kardeþinle ilgilenen kim? Dadýsý. Dadýn iþçi, kardeþin gelecek, sen de halksýn o zaman. Ali her þeyi not alýr ve uyur. Gece, duyduðu garip seslerle uyanýr. Bir bakar ki kardeþi aðlýyor, yanýna gidince altýna pislediðini anlar. Hemen annesini kaldýrmaya gider, ama ne yaparsa yapsýn anne uyanmaz. Bu arada salondan gelen sesleri merak eder ve salona gider. Babasýyla dadýyý uygunsuz iþ üzerinde yakalar. Ve.. Alinin aðzýndan aynen þu kelimeler dökülür: Kapitalist rejim iþçiyi sömürüyor, hükümet uyuyor, gelecek bok içinde, halk ne yapsýn??? "BET OFÝS" DENETÝMLERÝ- Spor Dairesi Müdürlüðü'ne baðlý Piyangolar Birimi'nin "bet ofis" denetimlerine devam ettiði kaydedildi. Piyangolar Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, denetimler çerçevesinde dün yetkililer bazý "bet ofis" þubelerinde incelemelerde bulundu. Açýklamada, "Günlük olarak titizlikle devam eden incelemelerde, 'Beden Eðitimi Spor Yasasý Müþterek Bahisler Tüzüðü'nün gerektirdiði hususlar ele alýnarak denetimler gerçekleþtirildi" denildi. TÜRK-SEN: Telefon dairesi özelleþtirilemez Türk-Sen, Telekomünikasyon Dairesi'nin özelleþtirilmesine müsade etmeyeceklerini belirtti. Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý yaptýðý açýklamada, ülkeyi yönettiðini iddia edenlerin muhalefetteyken sendikalarla birlikte özelleþtirmeye karþý eylem ve miting yaptýðýný anýmsatarak, "Ancak bugün koltuða oturunca yine Telefon Dairesinin özelleþtirilmesi ile ilgili açýklama yapmaya baþlamýþlardýr" dedi. SDP: Seçimler daireleri felç etti Sosyal Demokrat Parti Baþkaný Tözün Tunalý, seçimlerin, devlet dairelerini felç ettiðini savunarak, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri nedeniyle devlet dairelerindeki partililerin birçoðunun idari izinli sayýldýðýný ileri sürdü. Tunalý yaptýðý yazýlý açýklamada, devlette çalýþan kadrolu personelin yasaya göre herhangi bir partiye üye olamayacaklarýna dikkat çekerek, buna uyan kimsenin olmadýðýný savundu. "Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleþik Güler - Demokrat Parti- DIÞ BASIN BÝRLÝÐÝ'NDE YENÝ BAÞKAN ZÜLEYHA KARAMAN Dýþ Basýn Birliði Baþkaný Arslan Mengüç'ün rahatsýzlanýp tedavi için yurtdýþýna gitmesi üzerine boþ kalan bu göreve ikinci baþkan Züleyha Karaman getirildi. Dýþ Basýn Birliði'nden yapýlan açýklamaya göre, 1992 yýlýnda Kurulan Dýþ Basýn Birliði'nde tarihinde ilk kez bir kadýn baþkan görev almýþ oldu. Dýþ Basýn Birliði Yönetim Kurulu bugün Kýbrýs Postasý gazetesinde yaptýðý toplantýda Karaman'ýn baþkanlýðýný oybirliðiyle onaylarken, yedek üye Burhan Canbaz da Örgütlenme Sekreteri oldu. Ömer Bilge Ýkinci Baþkan görevine getirilirken, Arslan Mengüç yedek üye olarak Yönetim Kurulu'ndaki yerini korudu. Yönetim Kurulu toplantýsýnda Arslan Mengüç için yardým kampanyasý baþlatma kararý da alýndý ve yeni dönem ile ilgili projeler görüþüldü. Dýþ Basýn Birliði'nin tadil edilmiþ Yönetim Kurulu listesi þöyle: Baþkan Züleyha Karaman; Ýkinci Baþkan Ömer Bilge; Genel "Devletin bu gibi kurumlarý ve daireleri, siyasilerin abalarýndan miras kalmamýþtýr" diyen Býçaklý, toplumun malý olan bu gibi kurum ve kuruluþlara, Türk-Sen ve üye sendikalarýnýn geçmiþte olduðu gibi bundan sonra da sahip çýkmaya devam edeceðini ifade etti. Býçaklý, bu konunun yeniden gündeme gelmesi halinde Anayasal ve yasal grev haklarýný kullanmaktan çekinmeyeceklerini vurguladý. Ulusal Güçler hükümetinin programýnda memura siyaset yapma hakkýnýn verileceði sözü verilmiþ, fakat hükümet bu vaadini yerine getiremeyerek suç iþlemiþtir" diyen Tunalý, hükümeti eleþtirdi. Yaþanan bu duruma tepki koyan partisiz memurlara da baský yapýldýðýný öne süren Tunalý, "Ülkemizde özgür iradeye saygýnýn kalmadýðý gözlemlenirken insanlarýmýzý partili partisiz diye ayrýþtýrarak politikalar yapýlmasýný asla kabul etmiyoruz" dedi. Sekreter Rasýh Reþat; Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Sayarý; Örgütlenme Sekreteri Burhan Canbaz; Mali Sekreter Taner Gönül; Eðitim Sekreteri Fevzi Tanpýnar ve yedek üyeler Mesut Günsev ile Arslan Mengüç. Disiplin Kurulu Teoman Turan ve Raþit Özgür; Denetleme Kurulu Emir Ersoy ve Yurdagül Beyoðlu; Yüksek Ýstiþare Kurulu Genel Sekreteri Hüseyin Turan; Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi Hüseyin Turan ve Züleyha Karaman; Basýn Kartý Komisyonu Üyesi de Fevzi Tanpýnar. GÜNLÜK 'Yeni Türkiye'niz alýn sizin olsun. Bana eski Türkiye'mi geri verin' Muhtarlar toplantýsýnda isim vermeden Ýstanbul Baro Baþkaný Kocasakal'ý eleþtiren Erdoðan'a Ümit Kocasakal'dan yanýt: "Benim bütün avukatlarý temsil etmediðim, yargý oylarýnýn üçte birini temsil ettiðim iddiasýna göre burada bir matematik hatasý var. Kendisi, aldýðý yüzde 52 oyla ne kadar milleti temsil ediyorsa, ben de aldýðým yüzde 67 oyla o kadar Ýstanbul Barosu avukatlarýný ve baroyu temsil ediyorum. Bu çerçevede yargý adýna deðil, þerefli cübbem vesilesiyle yargýnýn kurucu unsurlarýndan birisi olan savunma adýna konuþuyorum ve konuþmaya da devam edeceðim. Hesap vereceðim tek yer de avukatlardan oluþan Ýstanbul Barosu Genel Kuruludur. Türkiye'de sorun cübbelilerin ülke gündemi ile ilgili olarak konuþmasý deðil, cübbesiz olanlarýn ve asla giyemeyecek olanlarýn cübbe giymeye, yargý rolüne soyunmalarýdýr. Yeni Türkiye'ye gelince, Anayasanýn ve hukukun askýya alýndýðý, toplumun ayrýþtýrýlarak birbirine düþman edildiði, yalan, talan, gerginlik ve kaosun hüküm sürdüðü, dýþ politikada bataklýða saplanýldýðý, gelecekten endiþe duyulan Yeni Türkiye'niz alýn sizin olsun. Bana eski Türkiye'mi geri verin." YENÝ ELÇÝ Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! TALAT HAZIRLANIYOR Mehmet Ali Talat CTP'nin baþýna geçmek için hazýrlýk yapýyor... Demek o da Sibel Siber'in kaybedeceðinden emin... Emin olmasa hiç böyle bir hayal kurar mýydý? KORKTUKLARI ÝÇÝN Yüzyüze yapýlan anketlerde en zararlý çýkan Derviþ Eroðlu'dur aslýnda... Eroðlu'na oy vereceklerini söyleyenler doðru söylemiyorlar. Korktuklarý için öyle söylüyorlar! NE KARAR... Ýsveç'teki mahkemenin kararýný beðendiniz mi? Müslüman kadýn elini uzatan doktora elini vermemiþ. Doktor da bunun için dalga geçmiþ, alay etmiþ onunla... Mahkeme doktoru bu hareketinden dolayý tazminata çarptýrdý... NÝSAN YAÐMURU Dikkatli olun bugün.. Meteoroloji uyarmak ihtiyacý duydu... Saðanak var... Nisan yaðmuru baþka yaðmura benzemez... Talihsiz aþk kadar kýsa sürer ama, deler de geçer! Týrnak... "Tahminlerin altüst olabileceði bir atmosfer var. 'Bu sessizliðin en fazla da Eroðlu'nun aleyhine iþlediði' izlenimi son günlerde daha çok insanýn görüþü haline geliyor. Seçimi 'kimin kazanacaðý' konusunda hala tahmin etmek çok zor, ama 'kimin kaybedeceði' gittikçe netleþiyor." Sami ÖZUSLU (Yenidüzen) "Tecrübenin neden bu kadar dýþlandýðýný anlamýþ deðilim, çok genç olursa politikacý politika daha mý iyi yapýlacak? Kýbrýs gibi karmaþýk bir sorunu kendi geçmiþi içerisinde deðerlendirebilecek, Denktaþ'ý, politikalarýný, Türkiye'yi çok iyi tanýyan, uzun yýllar parlamentoda bulunmuþ, belediye baþkanlýðý yapmýþ bir politikacýnýn tecrübesi neden sorun olsun ki, anlamak mümkün deðil... Son derece çaylak politikacýlara býrakýldýðýnda mý baþkanlýk Kýbrýs sorunu, Kýbrýs'ýn sorunlarý daha iyi çözülecek!.." Metin ÇOLAK (Vatan) "Çevrecilerin ve uzmanlarýn fay hatlarýnýn sarmalýndaki bir bölgeye nükleer santral oturtulmasýnýn son derece sakýncalý olduðuna dair ýsrarlý vurgulamalarýný hiç kimse haksýz göremez..." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) Günün Kahramaný HALÝL ÝBRAHÝM AKÇA Kýbrýs'ta en uzun süre kalan diplomatlardan biri olan ve 4 yýl da büyükelçilik görevi yapan Halil Ýbrahim Akça adaya veda ediyor. Görevi boyunca sendika, parti ve emekçi kesimlerle yýldýzý hiç uyuþmayan Akça'nýn arkasýndan su döküleceðini sanmayýz... Ama bir elçi gibi deðil, bir vali gibi hareket ettiðini gizlemedi... Buranýn gerçek yöneticisi benim mesajlarý verdi. Yine de protestocularýmýz onun kapýsýna deðil de meclisin kapýsýna gitmeyi tercih etti. Akça gitti, ama oyun bitmedi...

7 10 Nisan 2015 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu YAÐMUR (Ýstanbul)- Þýp dedi, birkaç damla yaðmur düþtü üstüme. "Nedir bu" dedim. Aylardýr yaðmur yaðmýyordu memlekette. Tarlalar sararmýþtý. Yeþile hasret kalmýþtýk. Ve doðadaki hayvanlar su bulmakta zorlanýyorlardý. O gün nasýl olmuþsa yaðacaðý tuttu. Ve "þýp" diye baþladý yaðmur. Yedi senede bir kuraklýk olurmuþ dünyada. O yýllarda barajlar kurur, bahçeler verim vermezler. Makarios çok çekmiþti kuraklýk döneminde. Bir ara uçaklarla, bulutlara yaðmur bombasý atmýþtý. Ki tarým ölmesin. Ölmedi elbet. Ýstinco'da akan su o kuraklýða raðmen akmaya devam ediyordu. Þaþýrýyorduk, "nerden geliyor" diyerek. Ve Aynikola'daki Meletse suyu. Daða bakýyorsun yüksekte. Köye bakýyorsun o da yüksekte. Nasýl olabilirdi bu akýþ Deðirmenlikte de vardý su kaynaðý. Piknikler hep o suyun etrafýna göre organize ediliyordu. Beþparmak Daðlarý o sularla hayat buluyordu. Haliyle hayat bulduðu dönemlerde nüfus azdý. Yerleþikler bu kadar çok deðildi. Ýpini kopartan gelmezdi buraya. Valizi alan, yorganý dolayan dalmazdý içeriye. Bir saygýnlýk vardý ülkede öncesi kalan alýþkanlýk vardý. Ve nüfusun normal olmasýndan su en kurak zamanda bile yeterdi. "Ne olacak ki" derdi babam "Lengerciði doldurunca yeter de artar." Lenger hayatýmýzdý. Mutfakta çeþmeli bir lenger, tuvalette çeþmesiz baþka bir lenger dururdu. Haftada bir veya iki sefer akardý sular. O gün doldurdun, doldurdun. Dolduramazsan iþin zordu. Hava da sýcaktý. Her gün duþ almazdýk elbet. Her gün çamaþýr yýkanmazdý. Ama kimse kuraklýktan maðdur olmamýþtý. Týpký elektrik olmadýðý dönemlerde olduðu gibi Lambasuyulu fenerler vardý. Fitilini yak, ýþýðýnda ders çalýþ. O da varsýn lambasuyu koksun. Aylardan Nisan. Nisan baharýn ortasý Kýsa süren yaðmurlarý ile seviliyor bu ay. Açan sarý çiçekleri Tüten bahçeleri ile sevilen bir aydýr Nisan. Sabah "þýp" dedi birkaç damla su düþtü üstüme. "Nedir bu" dedim Birazdan koptu bir gürültü. Ve saðanak baþladý. Doðanýn sayacý olsaydý yanmýþtýk. Boþa akan sularla ne bütçe kalacaktý ne de mutfaða kýrýntý. Tam bu günlerde borunun baþýnda TC yetkilisi "Bu yýl açacaðýz, ilk suyu akýtacaðýz" dedi Bir ona, bir baraja baktým. Baraj, TC'den su akmadan daha dolmuþtu. Þimdi siz seyreyleyin olayý Havadan yaðan suyu, borudan getirdik diye faturalayacaklar. Ve mutfak kuruyacak. Mutfakta kýrýntý kalmayacak. Onurer'den Sertoðlu'na destek Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP) Cumhurbaþkan adayý Mustafa Onurer ve ekibi Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)'yi ziyaret etti. KSP'den verilen bilgiye göre Onurer, "Sertoðlu'nun futbol için ortaya koyduðu iradeyi ülkeyi yönetme iddiasýnda olan siyasilerin gösterememesi ibret vericidir" diyerek, Sertoðlu'nu duruþundan dolayý kutladý. Onurer, "Kýbrýs Türk halkýnýn iradesini hiçe sayan TC yöneticilerinin Kýbrýs'ta temsilcilik açmak üzere FIFA'ya yaptýklarý müracaatýn kabul edilemez olduðunu, Sertoðlu ve ekibinin bu durumu engellemek üzere aldýklarý tedbirleri desteklediklerini" belirtti. AÇIK ARTIRMAYLA SATIÞ Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Haspolat ambarýnda, Haspolat açýk ambarýnda ve Devlet Üretme Çiftlikleri Çömlekçi Çiftliðinde bulunan çeþitli tip araçlarýn açýk artýrma ve peþin parayla satýþa sunulacaðýný açýkladý. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, 16 Nisan Perþembe günü saat 09.30'da Devlet Emlak ve NARENCÝYECÝLERDEN TÜR DEÐÝÞÝMÝ AÇIKLAMASI AKÇIN: "KÝNG FÝYATI SADECE BU YIL ÝÇÝN CAZÝP. ANCAK KESÝLEN AÐAÇLARIN YÜZDE 90'I BU TÜRDE AÞILANIYOR" Kuzey Kýbrýs Narenciye Üreticiler Birliði Baþkaný Turgut Akçýn, Valensiya aðaçlarýnýn bilinçsiz þekilde kesildiðini belirterek, üreticinin 'para kazanýrým' düþüncesiyle King (Mandora) aþýladýðýný söyledi. Devletin tür deðiþikliði için destek verdiðini ancak "King Mandarin" dýþýndaki türleri desteklediðini anýmsatan Akçýn, "Dalýnda bekletilemeyen, olgunlaþmasýyla Onurer, sadece futbol üzerinden irade ortaya koymakla yetinmeyip ülke insanýnýn futbolcu olsun olmasýn egemenliði için "Artýk yeter" demesi gerektiðine vurgu yaptý. KKTC'de yaþanan bu geliþmeleri siyasi arenaya taþýmak gerektiðini belirten Onurer, "1974 'ten beri nüfus taþýma, Türkleþtirme, asimilasyon ve ambargolarýn bilinçli bir þekilde ayarlanýp programlanarak Kýbrýs Türk halkýnýn kaderiyle oynandýðýný" savundu. Bu planýn 1974'ten beri ilk kez Sertoðlu tarafýnda delindiðini kaydeden Onurer, Kýbrýs Türk halkýnýn iradesini her alanda geri almak gerektiðini ekledi. Malzeme Dairesi Haspolat ambarý avlusunda salon araç, kamyon ve motosiklet satýþý yapýlacaðý kaydedildi. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat açýk ambarýnda ise saat 12.20'de dozer, kamyon ve su tankeri satýþý; saat 15.00'de ise Devlet Üretme Çiftliklerine ait Çömlekçi Çiftliðinde bir adet yol süpürge aracý satýþý yapýlacak. birlikte yere dökülmeye baþlayan bu türün ilerisi karanlýk görülüyor" dedi. Akçýn, bu türün Güney Kýbrýs'ta sökülmesine çoktan baþlandýðýný da belirtti. King fiyatýnýn sadece bu yýl için cazip olduðunu ancak kesilen aðaçlarýn yüzde 90'ýnýn bu türde aþýlandýðýný da vurgulayan Turgut Akçýn, üreticilerin kýsa günün kârýný deðil uzun vadedeki menfaatleri göz önünde bulundurmasýný istedi. 50 CADDE VE SOKAK ÝYÝLEÞTÝRÝLÝYOR Baþkent Lefkoþa'nýn yýpranan yollarýnýn tamiri amacý ile çýkýlan asfalt ihalesinde yer alan çalýþmalar dün itibarý ile baþlatýldý. 1 milyon 100 bin TL'lik ihaleyi kazanan Uçanok Ltd.'e baðlý ekiplerin, LTB Altyapý Þubesi'nin denetiminde tespit edilen noktalarda baþlattýðý çalýþmalar, hava þartlarýnýn uygunluðuna göre planlanýp sürdürülecek. Ýmzalanan ihale kapsamýnda Lefkoþa genelinde belirlenen 50 cadde ve sokaktaki yollarýn iyileþtirilmesi planlanýyor. Bu kapsamda Hamitköy bölgesi ile baþlanan çalýþmalarda baþta mevcut asfalt yüzeyinin kemirilerek veya kesilip kazýlarak asfalt yamasýnýn yapýlmasý, temeli yetersiz olan asfalt yol kýsýmlarýnýn asfalt yamalarýnýn yapýlmasý, mevcut asfalt üstüne asfalt yama veya kaplama yapýlmasý olmak üzere çeþitli uygulamalar yapýlýyor. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI CTP HANGÝ OYLARLA HÜKÜMET OLDU? Ýsmi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz düþündüklerini kamuoyuyla paylaþmak istedi. Biz de yayýnlýyoruz "Ýsmimi yazmayýn Ancak buradan fikirlerimi, düþüncelerimi yansýtýrsanýz sevinirim. Yorgancýoðlu'nun Güzelyurt'ta yaptýðý konuþmayý basýndan okudum. Birilerinin CTP'den oy koparmaya çalýþtýðýný söyledi ve bunu baþaramayacaklar diyerek de devam etti. Ben ona bir hatýrlatma yapayým. CTP'nin kök oyu ne kadardýr? Yani yüzde kaçtý? Bir anda nereden geldi CTP'ye bu oylar? CTP hükümetin büyük ortaðý olacak kadar vatandaþý sosyalist mi yaptý? Hayýr Bu oylar kimindi? Sað partilerin oylarýydý. Bu oylar CTP'ye kanalize edilmedi mi? CTP'nin geldiði noktaya baktýðýmýzda kendisine kanalize edilen oy sahiplerine verilen mesaj CTP'nin de UBP'leþtiði, hatta ondan daha ileride bir anavatancý olduðuydu. CTP'ye kayan ve büyük bir miktarý UBP'li olan oylar CTP'nin demokrat, sol çizgiden saptýðýndandý. Daha sonrtalarý CTP'yi ele geçiren klikte üst düzeyde görevlendirilenler sosyalistler mi oldu? Hayýr BG'den gelenler. Yani CTP'yi ele geçiren UBP ve DP'den kayanlar. Birbirleriyle de kavgadadýr bunlar ama mesele toplumsal veya ideolojik deðil kiþisel hesaplaþmalardýr. Bir de þu vardýr. Seçim sýrasýnda ve hala dillendirilen Akýncý dört yýl aktif politikadan çekildikten sonra neden yeniden aday olmuþ? Olamaz mý? Olabilir tabii ki Ben buradan bir soru sormak istiyorum. CTP'nin adayý Sibel Haným siyasete nereden nereye girdi? Neden mi sordum bu soruyu Kýbrýslý öðrenciler Türkiye'de örgütlü mücadele verirken Sibel Haným herhangi bir eyleme, bir hak alma mücadelesinde onlarýn yanýnda yer aldý mý? Doktor olarak göreve baþladýktan sonra DP'ye kurucu üye oldu yalnýzca. Siyasetle alakasý sadece bu kadar... DP kurulacaðýnda bildiðim kadarýyla kimler kurucu olabilir diye düþünüldü ve etliye sütlüye dokunmayan insanlar seçildi. Tabii bu seçim yapýlýrken çeþitli mesleklerden insanlarýn kurucu olmasý istendi. Doktor olarak da birkaç doktorla konuþulduktan sonra onlarýn kabul etmemesi üzerine Sibel Haným'la görüþüldü. Sibel Haným kendisine böyle bir teklif geldiðinde siyasetle alakalý olmadýðýný söyledi ama merak etmemesini aktif deðil sadece kurucu üye olarak orada bulunacaðý ve siyasetle alakasý sadece bu üyelik olacaðý söylendi. Tabii birisinin ricasý da iletildi. Ýþte Sibel Haným'ýn mesleði dýþýnda siyasetle alakasý bu kadar. CTP deðiþime uðradýktan ve milliyetçi sað oylara talip olduktan sonra, yani yýllarca UBP'yle birlikte toplumun kanýný emenleri saflarýna kattýktan sonra yine bir doktor olan Rifat Bey'e teklifte bulunuldu. O reddetti. Eþini yani Sibel Haným'ý ikna ederek vekil yaptýlar. Siyasete giriþ o giriþ. Ve bir de kendi deyiþiyle Yýlmaz Güney'in 'Arkadaþ' filmini izler izlemez sosyalist oldu! Þimdi CTP'lilerin aktif siyasete dört yýl ara veren Akýncý'nýn yeniden siyasete giriþini eleþtirmeleri saðlýklý aklýn iþi mi? Sibel Haným'ýn siyasetle alakasý olmamasýna raðmen bu memlekette BÝZÝM DUVAR milletvekilliði, baþbakanlýk, meclis baþkanlýðý yapmasý AKÇA GÝTTÝ, ve þimdi de cumhurbaþkanlýðýna aday olmasý uygunsa HALÝL ÝBRAHÝM Akýncý'nýn veya baþkalarýnýn aday SOFRASINA olmasý neden suç veya haksýzlýktýr?" TATLI GETÝRÝN Bizim Mandra Mustafa Akýncý'nýn katýldýðý her televizyon programý reyting rekorlarý kýrarken, tarafsýz siyasi gözlemciler de, "Reyting bir yana, her programdan sonra Akýncý seçim kulvarýnda, diðer adaylarla arasýný biraz daha açmaktadýr" yorumunu yaparlar. Akýncý, kendisine sorulan her sorunun altýndan inanýlmaz bir performansla kalkarken, sokaktaki adam "Bize bir Akýncý lâzým, hemen þimdi lâzým" diye kendi kendine söylenir.

8 8 10 Nisan 2015 Cuma Arada Bir Baðýmsýz Köþe Özgün Kutalmýþ Ali Kiþmir Sendika Baþkanýna bakýn HAYATI GÜZELLEÞTÝRMEK Çarþamba günü Radyo Mayýs'ta Ali Kiþmir'in programýndaki tartýþma sýrasýnda, "Sendika baþkan veya üyelerinin siyasal partilerle organik baðlarý varsa, bunun o sendikanýn temsil ettiði zümreye zarar vereceðini" savundum. Bunun en çarpýcý ve son örneðini KTOEÖS'te (Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý) gördük. 4 yýl önce yapýlan KTOEÖS Genel Kurulunda, Adnan Eraslan Baþkanlýðýndaki gruba karþý, Tahir Gökçebel baþkanlýðýnda 3 grubun birleþmesi ile ittifak kuruldu. Seçimi de bu ittifak kazandý. Bu üç grubun içerisinde, Çarþamba gün istifa edenler dýþýndaki 2 grup CTP'ye yakýndýlar. Ýttifak yapan gruplar arasýnda sorunlar vardý. Ancak sabýr gösterilip, zamanla uyum sürecinin baþlayacaðý düþünüldü. Ancak ayni ittifak geçtiðimiz aylarda seçimi ikinci defa kazandýktan sonra, Tahir Gökçebel'in özel hayatý ile ilgili bir sorundan dolayý, istifa eden gruptaki kadýn üyeler tepkilerini ortaya koydular. Bunun üzerine istifa eden grup üyeleriyle birlikte, bilhassa kadýn üyelere karþý ötekileþtirme ve dýþlama süreci baþlatýldý. Böylece istifa eden grup üyeleri yönetimde azýnlýkta kaldýklarý için alýnan kararlarda etkili olamadýlar. Nitekim istifalarýný açýkladýklarý basýn toplantýsýnda, "KTOEÖS Yönetim Kuruluna seçildiðimiz günden itibaren farklýlýklarýmýz zengiliðimizdir diye yola çýktýk. Ancak bu süreçte gördük ki, en ufak bir eleþtiriye dahi tahammül yoktur. Bizi sürekli uyumsuzlukla suçladýlar. Evet tek adamlýða karþý uyumsuzduk" dediler. Diðer iki grup Baþkan Gökçebel'le birlikte hareket ederken, istifa eden grup onlara yamalanan kiþiler olarak görülmeye baþlandý. 4 yýl önceki seçimden önce farklýlýklarýna raðmen ittifak anlayýþý ile hareket edilirken, seçimlerden sonra farklýlýklara yer yoktur anlayýþý hakim oldu. Böylece sendika aðýrlýklý olarak CTP'li üyelerin yönetimine geçti. Esas çýngar da Sendika Baþkaný olarak Tahir Gökçebel'in, Göç Yasasýna karþý yapýlan eylemleri son dönemde 2011 yýlýndan sonra atananlarýn hazýrlýk ödeneði pazarlýðýna dönüþtürmesinden sonra çýktý. Gökçebel yönetim kurulundan habersiz ve de yetkisiz olarak hükümetin baþý ile görüþmelerinde, Göç Yasasýndan önce iþe alýnanlara verilen asgari ücretin 1.75 katý olan hazýrlýk ödeneðinin o öðretmenlere 1.50 oranýnda ödenmesini ve ve.25 farkýn da 2011'den sonra iþe giren öðretmenlere verilmesinin pazarlýðýný yaptý. Bu da yetmedi, Açýk Öðretim Fakültesi sýnavlarýna gözlemci olarak çaðrýlacak olan öðretmenlerin hep 2011'li öðretmenlerden seçilmesini de talep etti. Böylece onlarýn da maaþlarý yükselecekmiþ. Sendika Baþkanýna bakar mýsýnýz? Esas görevi temsil ettiði zümrenin kazanýlmýþ hak ve çýkarlarýný daha da yukarýlara çýkarmak olmasý gerekirken, tam aksini yapýyor. Yýllardýr maaþ artýþý ve hayat pahalýlýðý ödeneði alamayan, Türk Lirasýnýn deðer kaybýndan dolayý reel olarak maaþý en az %40 azalan öðretmene bir tokat da sendika baþkanýndan gelecek. Ben Baþbakan olsam bu teklifi havada kaparým. Çünkü hükümetin cebinden bir kuruþ çýkmadan ve de Göç Yasasýna da dokunulmadan, en azýndan bir sendikayý Göç Yasasýna karþý eylem yapmaktan vazgeçireceðim gibi, Sendikal Eylem Plâtformu'nda da çatlak meydana getireceðim. En baþta da yazdýðým gibi, eðer bir sendikanýn yöneticilerinin siyasal partilerle organik baðlarý varsa ve de organik baðlarý olunan siyasal parti hükümette ise, o sendika baþkaný týpký Gökçebel gibi hükümetle temsil ettiði zümrenin kazanýlmýþ hak ve çýkarlarýnýn ileriye götürülmesi için deðil, geriletilmesi için gizlice görüþme yapar. Sonra da sendika yönetiminde buna karþý çýkanlara da, kendilerini devlet gibi görüp, "Sendikaya karþý çýkýlmaz" denir. Sevsinler sizin bu sendikacýlýðýnýzý. "Ýnsan ne yaparsa kendine yapar" sözüne hastayým... Örneðin bazý insanlar yaptýklarý hatayý ýsrarla yeniden hata yaparak düzeltmeye çalýþýyorlar... Sonra dönüp yine hata yaptýklarýný anlýyorlar ve filmi tekrar baþa sararak hata yaparak önceki yanlýþlarýný düzeltme yoluna gidiyorlar... Düzelmiyor iþte!.. Daha beter batýyorsun ama bilerek ve isteyerek bataklýðýn içinde kalýp çýrpýnmaya devam ediyorsun... Örneðin "madde" baðýmlýlýðý böyle bir þey... Veya kumar, alkol, sigara vs... Bir türlü o hamleyi yapamýyorsun!.. Kendinden nefret eder duruma geliyorsun ama baðýmlýsý olduðun þeyden kurtulamýyorsun... Bundan daha kötü bir durum olabilir mi? Herkes hayatýný yaþarken sen bataklýk içerisinde çýrpýnýyorsun... Halbuki bir kez "yok" demeyi öðrensen sorun çözülecek... Ailene ve sevdiklerine vakit ayýrmanýn güzelliðini yaþayacaksýn... Sen de herkes gibi mangal yakýp, denize gidip, insanca bir hayat süreceksin... Ama olmaz!.. Ýlla sürüneceksin... Son ana kadar kurtuluþu o bataklýðýn içerisinde arayacaksýn... Ve belki de hapse düþüp bir suçlu olarak anýlacaksýn... Devlet yok!.. Sistem yok!.. Düzen var ama bizim anladýðýmýz düzen deðil!.. Ve en önemlisi adalet yok!.. Korumasýz ve güvencesiz durumdayýz... O nedenle "insan ne yaparsa kendine yapar" söylemi bizler için bir o kadar daha önem kazanýyor... Çünkü devletin, sistemin, düzenin ve adaletin olduðu yerde "insan ne yaparsa kendine yapar" durumu çoðunlukla hayattaki tercihleriniz için geçerlidir... Günlük tercihler dýþýnda devlet sizi korumasýz ve güvencesiz býrakmýyor... Ve kendi hayatýnýzý mahvetmenize izin vermiyor... Sizi tedavi ediyor... Ýþ ve aþ veriyor... Kafanýzý sokacak bir yuva yaratýyor... Yani kötü alýþkanlýklarýnýzdan sizi kurtarmak için elinden geleni yapýyor... Bizdeki gibi insanýný kendi elleri ile bataklýða iteklemiyor... Elbette bahsettiðimiz ülkelerde de bu tür sýkýntýlar var... Ama en azýndan size son bir kez daha düþünme ve kurtulma þansýný veriyorlar... Hayatýnýzý güzelleþtirmek elinizde... Tek yapmanýz gereken radikal olmak ve bir yerden baþlamak... Ýnanýnýz gerisi kendiliðinden gelecektir... Ve kendinizi hiç olmadýðýnýz kadar mutlu hissedeceksiniz... Bu hayata bir kez geliyoruz ve deðerini çok iyi bilmeliyiz... "Son nokta" konmadan hayatýmýzý doðru yaþamalýyýz... Ben kurallar içinde yaþayan bir insan deðilim... Aksine kuralsýz, düzensiz ve plansýz yaþarým... Bahsetmek istediðim bu deðil!.. Sadece bir kez olsun normal davranmayý deneyiniz diyorum... Ne aþýrý ne de aþaðý!.. Sadece normal... Olmak istediðiniz yerde veya olmak istediðiniz yerden çok uzakta deðil... Tam ortada... Ne fazlasý, ne eksiði... Sadece yettiði kadar... Þehit Ertuðrul Ýlkokulu velileri eylem yaptý Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'nda öðrenim gören öðrencilerin velileri okuldaki sorunlara dikkat çekmek için okul önünde eylem ve basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn bilgisi dahilinde olan sorunlarýn bir an önce çözülmesi gerekliliðine dikkat çekilerek, öðretmenlerin tespit ettiði yanlýþlýk ve eksikliklerin okul müdüriyeti ve Bakanlýk tarafýndan dikkate alýnmamasý eleþtirildi. Eyleme, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) de destek verdi. Veliler adýna basýn açýklamasýný okuyan Özdil Talat Nami, Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'nda çocuklarýn istedikleri eðitsel etkinliðe katýlmasýnýn okul müdürlüðü tarafýndan engellendiðini ve öðrencilere "biz nereye koyarsak oraya gideceksin" dendiðini söyledi. Nami, okulda öðretmen ve velilerin sözünün dinlenmediðini, yeterli emniyet tedbirlerinin alýnmadýðýný, ders saatlerinde öðrencilerin su ve tuvalet ihtiyacýnýn yasaklandýðýný, okul bahçesinin saðlýksýz ve birçok tehlikeye açýk olduðunu, Beden Eðitimi derslerinin amacýna uygun yapýlmadýðýný, sýnýflardaki öðrenci sayýsýnýn fazla olduðunu, ek derslik yapýlmasý önerisinin müdürlük tarafýndan uygun bulunmadýðýný anlattý. Nami ayrýca, eylül ayýnda yapýlmasý gereken ders programýnýn sene sonuna gelinmesi ve dördüncü kez deðiþtirilmesine raðmen eþit ve adaletli olmadýðýný, sýnýf ve okul bahçesinin temizliðinin yeterli düzeyde olmadýðýný, okulda araç gereç ve ekipman eksikliklerinin defalarca belirtilmesine raðmen giderilmediðini, gelir-gider defterinde sýkýntýlar bulunduðunu, müdürün öðretmenlere danýþmadan ve bilgi vermeden harcama yaptýðýný, öðretmenler arasý ders dengesizliði bulunduðunu, okuldaki merdiven ve balkon korkuluklarýnýn güvenli olmadýðýný da belirtti. Öðretmenlerin okul müdürü ile çalýþamayacak konumda olduðunu gözlemleyen okul velilerinin, öðretmenlerin verdiði "kaliteli eðitim" mücadelesinin sonuna kadar yanýnda olacaðýný vurgulayan Nami, "Milli Eðitim Bakanlýðý ve sendikanýn eylül ayýndan bugüne dek geçen süreyi bir denetleme ve soruþturma süresi olarak deðerlendirdiklerini düþünerek, bu sürenin uzamasýný istemiyor ve en erken zamanda çözüm için müdahale edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandý. ELCÝL KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil de, sendikanýn velilerin daveti üzerine eylem yerine geldiðini belirterek, saldýrý veya taþkýnlýk bulunmamasýna raðmen okul önünde yoðun polis önleminin yakýþýksýz durduðunu söyledi. Sorunlarýn bir an önce çözülmesini istediklerini belirten Elcil, Eðitim Bakanlýðý ile bir araya gelmelerine raðmen sorunlarýn çözümü için yeterince adým atýlmadýðýný anlattý. Okul Aile Birliði'nin bildiri yayýnlayarak sendikaya tepki göstermesini de eleþtiren Elcil, grev ilan etmek istemediklerini ve sorunlarýn çözümü için bir kez daha Milli Eðitim Bakanlýðý'na çaðrýda bulunduklarýný söyledi.

9 10 Nisan 2015 Cuma Tünel ALINTI DOÐAYA DÜÞMAN, ÝNSANA DÜÞMAN Bu ülkenin daðlarýný, ovalarýný, koylarýný, büklerini yaðmalamaktan býkmadýlar... Cemaate kýyak; Bergama Ovacýk'ta siyanürle altýn. Eþme Kýþladað, Kaz Daðlarý, Bergama Kozak Yaylasý, Kaçkarlar, Toroslar... Ýzmir Efemçukuru, Biga Yarýmadasý... Benim yurdumun her yerini iþgal ettiler, yaðmaladýlar rant için. Çivi bile çakamayacaðýn sit alanlarýna villalar, oteller yaptýlar, denizi doldurdular, akdenizfoklarýný yaþam alanýndan kopardýlar... O güzelim cennet daðlarýmýzda 250 çeþit bitki türünü yok ettiler, kuþ cennetlerini kuruttular. Devlet, kurum ve kuruluþlarýný aracý yaptý. Kumsallarý kiraya verdi üç kuruþa... Üç kuruþ verenler köþeyi döndü, havuzu doldurdu... Sözüm ona kýyýlar, koylar, bükler halka açýktý... Gidin bakýn Güney Ege'ye, kýyýlarýmýzýn ne hale geldiðini gözlerinizle göreceksiniz. Aslýnda yaðmalayan siyasal iktidar ama aracý kuruluþ bakanlýðýn da aracýsý bir kuruluþ var ortada. Vurgun, soygun çarký böyle iþliyor... Hikmet Çetinkaya (Cumhuriyet) DÝPNOT Arslan Mengüç'ün rahatsýzlanmasý nedeniyle boþ kalan Dýþ Basýn Birliði Baþkanlýðý görevine Züleyha Karaman getirildi. Böylelikle 1992 yýlýnda kurulan Dýþ Basýn Birliði'nde tarihinde ilk kez bir kadýn baþkan görev almýþ oldu. PEKÝ KLÝNÝKTEKÝ KÝM? ARÞÝV TARÝH 17 MART 2014 AKEL lideri Andros Kiprianu daha önce yaptýðý açýklamalarda AKEL listesine bir de Kýbrýslý Türk koymayý düþündüklerini söylemiþti... Ancak CTP'den buna karþý sert bir uyarý gelince, AKEL Kýbrýslý bir Türke listesinde yer verme cesareti gösteremedi... Gözden kaçmayanlar... BUGÜNE KADAR NEREDEYDÝN? Sibel Siber meslektaþlarýna verdiði yemekte, BM'nin 1325 sayýlý kararýna göre müzakere masasýnda kadýnlarýn olmalarý gerekliymiþ, ayrýca masada kadýn olursa Kýbrýs sorunundaki uzlaþmazlýklarda çözüme doðru büyük bir adým atýlabilirmiþ Çözümün bu kadar gecikmesinin sebebi þimdi anlaþýldý. Bugüne kadar hep erkek müzakereciler bulundu masada da ondan demek ki Kýrk yýldýr neredeydin Sibel Haným Keþke Yýlmaz Güney'in filmini daha önce izleseydin ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "52 yýldýr AB peþinde koþmaktan kilo tutamadýk. Daha ne kadar koþacaðýz bunu bilmek istiyoruz " Cemil ÇÝÇEK "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný" VÝRGÜL... TEKNÝK VE DOÐRU NEFES Polislere LAÜ'de stresin kaynaklarýyla ilgili seminer verilmiþ. Katýlýmcý polisler bu seminerde olumlu tekniklerin neler olduðunu ve doðru nefes almanýn stres yönetimdeki önemini öðrendiklerini vurgulamýþlar. Biz de merak etik Tutukluyu coplamak ve kýçýna cop sokmak teknik bölümün içinde mi? Doðru nefesi bu iþlemleri yapmadan mý, yaptýktan sonra mý alacaklar? "Ülkemizin ve insanýmýzýn daha yukarý seviyelere çýkmasý için çok sevdiðim doktorluk mesleðimi bir kenara býrakarak bu yola çýktým." Sibel SÝBER (Cumhurbaþkan adayý) 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar SOL LÝBERALLER EMPERYALÝZMLE BÝRLEÞMENÝN EN "SOLCU" YOLUNU BULMAKTA USTADIRLAR Siyasal çizgileri ile kiþilik yapýlarý en fazla çakýþan kiþiler sol liberallerdir. Ýlkesizliði ilke edinirler ve bundan milim sapmazlar. Yani çok "ilkeli"dirler. Son derece özverilidirler. Hiçbir zaman "kendileri için" deðildirler; hep "birileri için"dirler. Her zaman dayanýþma içindedirler; hep birileriyle dayanýþýrlar. Öncü deðil, katýlýmcýdýrlar. Hep katýlýrlar. Yancýdýrlar. Sadece çaðrýcýdýrlar. Her þey olurlar, hiçbir þey olmazlar. Hiçbir þey olmamanýn yolunun her þey olmaktan geçtiðini iyi bilirler. Sezgileri son derece kuvvetlidir. Ýlkelerden "özgür" olduklarý için ve esnek yapýlarýndan dolayý rüzgârýn Ýkinci bahar... nereden estiðini çok iyi fark ederler. Ortalamayý almanýn üstadýdýrlar. Bunu "uç"larýn bileþkesini alarak yaparlar ki, "uç" gibi gözüksünler. Ne adam gibi "evet" derler ne de adam gibi "yeter"; hep "yetmez ama evet"çidirler. Aldýklarý bütün kararlarý "ne yazýk ki" almak zorunda kalmýþlardýr. Karþý çýktýklarý þeye, savunarak karþý çýkarlar. Savunduklarý þeyi, karþý çýkarak savunurlar. Kapýlarý ne tam açýktýr ne de tam kapalý, daima aralýktýr. Düþük bel pantolon ve yýrtmaçlý etek gibi Dekolte bir kiþilikleri vardýr. Göðüs göðse gelmedikleri için hiç göðüs yarasý, sýrt sýrta vermedikleri için hiç sýrt yarasý almazlar. Yerine göre kuzu postu giymiþ kurt, yerine göre kurt postu giymiþ kuzudurlar; yani hep postlarýyla gezerler. Kimsenin dostu deðildirler, çünkü herkesin dostudurlar. Haklarýný yemeyelim, evrimi savunurlar; mutasyona karþýdýrlar. Sýyýrmanýn en "solcu" yolunu bulmakta ustadýrlar. Hiç yapmadýklarý ve hiçbir zaman yapmayacaklarý eylemleri en önde savunurlar. Doðru eylemi savunmazlar, çünkü o zaman yapmalarý gerekir. Yanlýþ eylemi ise sonuna dek savunurlar; nasýl olsa yapmayacaklar Böylece herkesten çok "eylemci" gözükürler. Siyasetçi deðil sokakçýdýrlar. Bunlar sokaða çýkmazlar, sokaða düþürürler. Kimse sokaða çýkmadýðý zaman sokaða çaðrý yaparlar ki, herkes çýktýðý zaman çaðrýcýymýþ gibi gözükebilsinler Proleteri severler, yeter ki proletarya olmasýn. Yapamayan yýkýcýlarý ve yýkamayan yapýcýlarý severler. Kapitalizmin hep bir önceki aþamasýna karþýdýrlar. Sosyalizmin hep bir sonraki aþamasýný savunurlar. Marx'ý sadece Lenin'e karþý anýmsarlar. Ezenin desteklediði ezilenden yanadýrlar. O kadar tutarlý anti-kapitalisttirler ki, kapitalizme karþý emperyalizmle bile birleþirler. Emperyalizmle birleþmenin en "solcu" yolunu bulmanýn da ustasýdýrlar. Hep birilerine karþý emperyalizmle birleþirler. Ama tabii ki, "mecburen" birleþmiþlerdir. Bunlar "budala solcularý" avlamanýn aracýdýrlar. Yöntemlerini de çok incelttiler. Þimdiye kadar ölümü gösterip sýtmaya razý ediyorlardý. O kadar budalalaþtýrdýlar ki, artýk sýtmayý gösterip ölüme razý edebiliyorlar. Bunlarýn bir partisi yoktur. Her parti bunlarýndýr. Kimin gününün geldiðini çok iyi sezerler ve oraya üþüþürler. (Ender Helvacýoðlu'nun ilerihaber.org sitesinde yayýnlanan yazýsýndan alýnmýþtýr)

10 10 10 Nisan 2015 Cuma Ahmet Tolgay / KIB - TEK Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Akim "yasal mevzuat ülkede yaþayan herkesi baðlar" dedi. Sayýþtay denetimleri KIB - TEK'i de baðlar. Öyleyse Sayýþtay denetçileri KIB - TEK'e neden sokulmuyor?.. Yasal mevzuat, keyfi istihdamlar yapýlmamasýný da öngörür.. Öyleyse KIB - TEK'e her iþsize fýrsat eþitliði tanýnmadan, neden keyfi istihdamlar yapýlmakta?.. Yasal mevzuat vatandaþtan alýnan paralarýn karþýlýðýnýn verilmesini öngörür... Öyleyse bedeli ödenen sokak ýþýklarý neden yanmýyor? Ve güpegündüz yanan sokak ýþýklarýyla vatandaþtan neden haksýz ödemeler alýnýyor? Daha sayayým mý?.. Mandýra Times / Yonca Þenyiðit POLÝS TEÞKÝLATI GREVDE! SOKAKLARDA CEZA KESECEK POLÝS OLMAYACAK! 2013 yýlýnda polis teþkilatýnda verilen bütün terfilerin Yüksek Ýdari Mahkemesi tarafafýndan iptal edilmesinin ardýndan Polis teþkilatýnda þok grev kararý!!!! Mandýra Times'a son dakika ulaþan bilgiye göre terfilerin iptal edilmesinin ardýndan, kara kara düþünmeye baþlayan TAPG (Terfi Alan Polisler Grubu), nihayet TOPG (Torpilsiz Olan Polisler Grubu)'nu ikna ederek grev yapma kararý aldý. Her ay sonu yollarda sýkça gördüðümüz ve görevinin sadece saçma sapan sebeplerle ceza kesip, devlete para toplama olan polisler Nisan ayý sonuna kadar bu görevi yapmayacak. Mandýra Times'a konuþan rütbesiz ve yetkisiz bir polis memuru: "Vallahi gardaþ biz terfi merfi almadýk. Bu gidiþinan sýra da bize gelmez zaten. Ama bu terfi alan arkadaþlardan çektiðimiz eziyet de yeter artýk. Hergün yollarlar bizi sokaklara ve 50 kiþiye ceza kesmeden geri merkeze gidemeyik. 50 araç bulup sudan sebeplerle ceza kesmek de kolay deðil yani, bilesiniz. En azýndan bu kararla bu ay bu eziyetten kurtulduk. O yüzden bu yeni bir enerji, en iyisi siz seçin, cevap TAPG" þeklindeki deðerlendirmesiyle dikkatleri üzerine çekti. HABER: TAPG halkla iliþkiler sorumlusu Ahmet Ersöz Küçük Açýklama: Bu sabah iþ arkadaþlarýmdan biri bana "Gördün mü... 'in sayfasýna ne yaptýlar.oradaki bayanla birtek sen arkadaþsýn dairede.sen mi yaptýn" dediðinde hemen bayanýn adýný yazarak girip baktým.tanýdýðým veya duyduðum biri deðil.niye listemde diye sorarsanýz özellikle son yýllarda bana özelden mesaj atýp "yazýlarýnýzý arkadaþlardan görüyor beðeniyoruz.o yüzden listenize girmek istiyoruz" diyenler oldu.ve zararsýz gördüklerimi bu sürede ekledim.yani listemdeki herkesi doðal olarak tanýmayabilirim.kötü veya yanlýþ düþünen arkadaþlara cevab "önce beni tanýyýn sonra yorum yapýn" diyorum.(a.e.) Serdar Ali Kismir Sanjak Yýllar önce tek parti iktidarý dönemlerinde UBP'li olmazsan hayat yoktu bu nedenle UBP'li görünmek mecburiyetindeyim derdi insanlar. Ama bilmezlerdi'ki "kýr atýn yanýnda duran ya huyundan ya suyundan" kapardý. Gün geldi devran döndü bugün UBP muhalefette iktidarda ÖZGÜRLÜKCÜ CTP-BG ancak durumda deðiþiklik yok vatandaþ þimdi'de CTP-BG'li görünmek zorunda. Bunlarý duyunca birden þair Eþref geldi aklýma, þöyle demiþti durum karþýsýnda. "vakt-i istibdatta söz söylemek memnu idi aðlatýrdý aðzýný açsan hükümet ananý devr-i hürriyetteyiz þimdi deðiþti kaide söyletirler evvela sonra s...ler ananý"(eþref) Güllü Ertürk- Üstüm baþým kir içinde, sakallarým toz içinde! Gürdal Hüdaoðlu Mustafa Akýncý'ya þunu sordular: "Seçimi kaybederseniz aktif siyasete devam eder misiniz?" Yanýtý net oldu: "Hayýr; parti baþkaný, milletvekili ya da belediye baþkanlýðý gibi bir göreve talip olmayacaðým. Ama toplumuma farklý þekillerde hizmete devam edeceðim." Anýnda papara koptu. Diðer üç adaya yakýn bazý çevreler yine Akýncý'ya karþý ortak cephe açtý. Dolaþýma sürmeye çalýþtýklarý iddia þu: "Akýncý Cumhurbaþkaný olmazsa toplumuna hizmet etmeyeceðini açýkladý." O zaman meseleye bir de þöyle bakalým: -Derviþ Eroðlu seçimi kaybederse yine partisinin baþýna geçerek ya da milletvekili olarak mý toplumuna hizmet verecek? Bu konuda bir beyaný var mý? Ya da bunu ona da soran oldu mu? -Sibel Siber seçimi kaybeder de "ben doktorluða geri dönüyorum" derse, artýk bu topluma hizmet vermemiþ mi olacak? Ya da Siber, milletvekili olmadýðý 2009 öncesinde bu topluma hiç mi hizmet vermiþ sayýlmaz? Topluma hizmet vermenin tek ölçütü milletvekilliði yapmýþ olmak mýdýr? Sahi toplumuna hiçbir hizmeti geçmemiþ insanlarý toplum yine de milletvekili yapar mý? -Topluma aktif siyaset dýþýnda hiçbir alanda hizmet sunulamýyorsa Kudret Özersay þimdi niye aday? Önce gidip aktif siyaset yapsaydý, öyle deðil mi? Bir de þu var tabii: Özersay seçimi kaybederse ne yapacaðýný açýkladý mý þimdiye kadar? Parti mi kuracak, mevcut partilerin birine mi katýlacak, yeni Cumhurbaþkaný'nýn müzakerecisi mi olacak, yoksa üniversiteye mi dönecek? Ýlk ikisinden birini seçerse bu "hizmet"; diðer ikisinden birini seçerse bu "küsüp kaçmak" mý sayýlacak? Son bir sorum da þu: Bir yandan Akýncý karþýtlýðýnda birleþen çevrelerin diðer yandan Akýncý'yý siyasette tutma çabasý hangi bilinçaltýnýn tezahürüdür? Tuncer Hüseyin Baðýþkan Lefkoþa'daki eski konutlarýn nasýl ve niçin bir bir yok olduðunu biliyor musunuz? Ýþte size Büyük Han'ýn dibindeki Kurt Baba sokaðýnýn köþesinde bulunan eski bir evin yok olma süreci... Önce boþalttýlar, sonra yaktýlar, sonra buldozerle tamamen yýktýlar, sonra oto park yaptýlar, ve en sonunda da oraya büyük bir apartman yapýlmasý için arazisini satacaklar belki de... Nasýl amma? Burasý sözüm ona tarihi kentimiz Lefkoþa... Günsel Djemal Elüstün pýr pýr Ayþe Günlerden Salý olsun yeniden Saatler vursun sabahýn onbir otuzunu Kocaman bir þehir düþünün Duvarlarla örülü Evlerin damlarý,cumbalý pencereleri, dar sokaklarýyla Ýnsanlarýyla, yað lambalarýyla Bir çocuk doðsun pembesinde nefesinin Mecidiye sokakta yeþil kapýlý evde Savaþ görmüþ can telaþýnda deðil Þaþýrsýn ebe doðduðuna Kesiversin göbekbaðýný yýldýzlarýn hayreti önünde Þaþýrsýn herþey Ýnsanlar uyansýn kuþlar uçsun Anamýn çýðlýðýna tek Örtülsün pencereler Derin kuyulara gömülmesin insanlýk Tükenmesin sabrýmýz Silahlar, toplar,tüfekler Arsýz savaþlar Bir avuç yüreði karartan bela Dört zalimin baþýnýn altýndan çýktý Köpeðin biri kapýlmýþ gidiyor sapýklýðýna Kendi kuyruðunu ýsýrmaya Ulan sonsuz uzay bizim diyorsun Sýkýþtýrýp býraktýðýn þu mandýra kimin? Bak hele Dipsiz bodruma çevirdin Muhtaç ettin kendine Hala doymadýn Hadi pýr pýr pýr Ayþe. Günsel DjemalElüstün Randisbourne Gardens-London Gürdal Hüdaoðlu BRT'de yayýnlanan resmi propaganda konuþmalarýnda CTP temsilcisi, Mustafa Akýncý'nýn 1985 anayasasýný hazýrlayan Kurucu Meclis'in üyesi olduðunu ve dolayýsýyla bugün yürürlükte olan anayasayý hazýrlayan kiþiler arasýnda yer aldýðýný söyledi. Temsilciye göre bu durum Akýncý'nýn tutarsýzlýðýnýn iþaretiymiþ. Çünkü bugün karþý çýktýðý maddeleri vaktinde kendi eliyle yazmýþ. Ýþi buralara kadar vardýrmak kimseyi rahatsýz etmiyor mu? Akýncý'nýn 1983 Kurucu Meclisi'nde bulunmadýðýný, o sýralar Lefkoþa Belediye Baþkaný olduðunu bilmeyen mi var? Siyasal rekabeti bu düzeye indirmek doðru mu? Þimdi bu yanlýþý düzeltecek bir parti yetkilisi çýkacak mý gerçekten merak ediyorum.

11 10 Nisan 2015 Cuma 11

12 KÜLTÜR - SANAT 12 Günün Manisi Kitap Dünyasý Emine Hür Göç etti gardaþýn yok Sýrýn yok sýrdaþýn yok Paran pulun çok ama Dikili bir taþýn yok Ejderha Dövmeli Kýz MILLENNIUM I Stieg Larsson PEGASUS YAYINLARI 10 Nisan 2015 Cuma TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Boþ inançlar, cýlýz akýllýlarýn dinleridir." Burke Tut ki kimseler yok yanýnda Yalnýzsýn, yapayalnýzsýn Bir meyhane masasýnda Esriksin, zilzurnasýn Ýçki bardaklarýnda Düþlerle avunmaktasýn. Bener H. Hakeri "Tut ki" adlý þiirinden TÝYATROKARE "ZÜBÜK" OYUNUNU MAÐUSA'DA SAHNELEDÝ Tiyatrokare ekibi tarafýndan sahneye uyarlanan Aziz Nesin'in baþyapýtý "Zübük" oyununu önceki akþam Gazimaðusa'da tiyatro severlerle buluþtu. Gazimaðusa Belediyesi organizasyonunda sahne alan oyun, Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý'nda yer aldý. Belediyeden verilen bilgiye göre, Aziz Nesin'in "toplumun bozuk düzenini hicveden" baþyapýtý "Zübük" oyununu, baþarýlý bir performansla sahneleyen Tiyatrokare, "siyasetçi toplum iliþkilerindeki çarpýklýðý" sahneledi. "Zübük" oyunu müzikal komedi olarak Nedim Saban tarafýndan sahneye uyarlandý. Bir seçim sandýðýnýn baþýnda geçen oyunda, hiçbir deðer yargýsýna sahip olmayan ve hem insanlarý hem milli ve dini deðerleri çýkarý uðruna kullanan Zübük'ün entrikalarla milletvekilliðine kadar yükselmesi anlatýldý. Meslek hayatýna Antalya Devlet Tiyatrosu'nda baþlayan ve "Hokkabaz" filminde Cem Yýlmaz ile baþrol oynayarak, 18. Ankara Uluslararasý Film Festivali'nde ödül alan Tuna Orhan, oyunda "Zübük" karakterine farklý bir yorum getirdi. Derya Artemel, Füsun Kostak, Halim Ercan, Hakan Akýn, Ercü Turan, Hilmi Özçelik, Evren Erler, Serdar Aydýn, Emrah Düzkaya, Ena Alpar ve Selim Tezin rol aldýðý oyunda, dekor ve kostümleri Sýla Karakaya, müzikleri Orhan Enes Kuzu, ýþýklarý Mustafa Türkoðlu, koreografisi Özge Midilli, þarký sözlerini ise Nedim Saban yaptý. Oyunun ardýndan oyuncu Tuna Orhan'a çiçek takdim eden Gazimaðusa Belediye Baþkaný Ýsmail Arter, tiyatronun en önemli özelliðinin insaný, insana insanca anlatan bir sanat olduðunu belirterek, sorgulayan bir toplum olmak için tiyatronun gerekli olduðunu söyledi. Daha çok sorgulayan ve düþünen toplum için tiyatronun geliþmesine önem verdiklerini, daha çok tiyatro oyunu için yolla devam ettiklerini ifade eden Arter, "Oyunda verilen mesajlarý herkes alsýn" diyerek oyunun önemine vurgu yaptý. 1. MESARYA TÝYATRO ÞÖLENÝ "KAYIP"LA SONA ERDÝ- Beyarmudu Belediyesi'nin düzenlediði; '1. Mesarya Tiyatro Þöleni' Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun (LBT) "Kayýp" oyunuyla sona erdi. Beyardmudu Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, oyun sonrasý LBT oyuncusu Erol Refikoðlu ile tiyatro konusunda söyleþi yapýldý. Beyarmudu Belediye Baþkaný Ýlker Edip etkinlikte, tiyatro þölenine katkýlarý nedeniyle Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Kýymet Karabiber'e teþekkür etti. Etkinlikte ayrýca oyunun Yazar ve Yönetmeni Aliye Ummanel ile Oyuncu Erol Refikoðlu'na plaket takdiminde bulunuldu. Robbie Williams, Ýsrail konseri nedeniyle protesto edildi n Birleþmiþ Milletler Çocuk Fonu'nun (UNICEF) iyi niyet elçisi olan dünyaca ünlü Ýngiliz pop yýldýzý Robbie Williams, gelecek ay Tel Aviv'de vereceði konser nedeniyle Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da protesto edildi GÝBETSU'NUN "ÜÇLEME" OYUNU CUMARTESÝ GÖSTERÝMDE Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (Gibetsu)'nun Üçleme adlý tiyatro oyunu, cumartesi günü gösterime giriyor. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, Cenk Gürçað'ýn yönettiði tek perdelik oyun nisan ayý süresince her cumartesi sahnede olacak. Girne Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda saat 20.00'de perdelerini açacak oyun için 10 TL'lik biletler Girne Belediyesi Halkla Ýliþkiler Bölümü ve Kültür Merkezi'nden, oyun akþamlarý ise giriþten temin edilebilecek. "London Palestine Action" isimli Filistin yanlýþý kuruluþ tarafýndan UNICEF'in Londra'daki bürosunun önünde düzenlenen gösteride katýlýmcýlar ünlü þarkýcýnýn Ýsrail konserini iptal etmesini isterken, UNICEF'e de Williams'ý konser planlarýný deðiþtirmesi için ikna etmesi tavsiyesinde bulundu. "Ýsrail'de konser vermek, apartheidi desteklemek anlamýna geliyor" sloganý atan katýlýmcýlar Robbie Williams maskesi takarak, ünlü þarkýcýnýn bazý parçalarýnýn sözlerini deðiþtirerek söylediler.

13 10 Nisan 2015 Cuma 13 EMEKLÝ MÜCAHÝTLER DERNEÐÝ 46,Ýdris Doðan Sokak Gelibolu Lefkoþa. Tel DUYURU Mukavemetçi Mücahit kardeþlerim bir seçim daha yaþýyoruz.. Selam verdiðimiz herkes bizden oy istiyor.. BÝZDE YÜKSEK SESLE SORUYORUZ *Verdiðiniz sözleri yerine getirdiniz mi? *Adaletsizlikleri düzelttiniz mi? *Halkýn refah düzeyini yükselttiniz mi? *Eþdeðer sorununu çözdünüz mü? *Halka þeffaf oldunuz mu? *Birçok kesime vergi baðýþlarken ne düþündünüz? *Biz emeklilerden kesilen haksýz vergileri geri iade ettiniz mi? *Hangi koþullarda yaþadýðýmýzý hiç merak ettiniz mi? *Battaniye ile ýsýnmaya çalýþan yaþlýlarýn durumu sizi üzüyor mu? *Saðlýk sistemindeki rezaletin farkýnda mýsýnýz? *Her evde bir kanser vakasý var Bu size bir þey ifade ediyor mu? *Ülkede yaþanan kaos ve keþmekeþe el atmayý düþündünüz mü? *Ülkeyi terk eden gençlerimiz ile ilgili bir çalýþmanýz var mý? *Bu ülkedeki karmaþýk yapý sizi hiç mi tedirgin etmiyor? *Toplumun neden mutsuz olduðu sizi ilgilendiriyor mu? *Bu toplumu yokluða terk ettiðinizin farkýnda mýsýnýz? ÖZET..Sendikalar ile birlikte bizlerde soruyoruz toplumun her kesimi bir þeylerden þikayet eder durumdayken sizler hangi oyun peþindesiniz.. Saygýlarýmla, Emekli Mücahitler Derneði Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Mehmet Salih DÝREKTÖR.

14 14 10 Nisan 2015 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Vaktini almak, oyalamak (iki kelime). 2-Beraber. Bir kýzýn ailesinden olan büyüklere göre kýzýn kocasý, güvey. 3-Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanýnýn sudan geçirilerek içilmesini saðlayan araç. Tasa, kaygý, üzüntü. 4- Baryum'un kýsaltmasý. Baba, cet. Sicim. 5-Meyve yapraðýnda yumurtacýklarýn baðlý olduðu bölüm. Ters okunuþu "Bir kadýn ismi". 6-Ateþli silahlarý ateþlemek için çekilen küçük manivela. Ýskambil oyununda "Birli". 7-Rütbesiz asker. Birine, görevi karþýlýðý olarak veya geçimi için her ay ödenen para, aylýk. Ters okunuþu "Ýlgilendiren, ilgili". 8-Keçinin erkeði. Yahudi din adamý. 9-Bir engeli sýçrayarak veya fýrlayarak aþmak. 10-Endüstri ve Ticaret Ýþletmeleri'nin kýsa yazýlýþý. Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. 11-Sapýndaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapýlan bir bitki. Altýn. Dünkü bulmacanýn çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Yeþim Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. Dük. B Blok (Metropol Süpermarket Karþýsý ve Flash Kasetçilik Yaný) Tel: Emel Ataçað Eczanesi: Çetin Kürþat Apt. Zemin Kat No:18 Gönyeli- Kolan British Hastanesi Karþýsý Tel: Maðusa Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1 Otobüs Terminali Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Boyun eðip yalvarmak (iki kelime). 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Turpgillerden, yapraklarý salata olarak yenen baharlý bir bitki. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 3-Meyve suyu ile þekerli su karýþtýrýlarak yapýlan içecek. Eski dilde "Bulunan, olan". 4-Savaþta düþmandan ele geçirilen mal. 5-Ut çalan kimse. Baþa "B" konursa "Kalýcýlýk, ölmezlik" olur. Yanardaðlarýn püskürme sýrasýnda yeryüzüne çýkardýklarý, dünyanýn derinliklerinden gelen kýzgýn, erimiþ maddeler. 6-Eskiden padiþahlarýn vezirlerine seslenirken kullandýklarý hitap sözü. Aralarýnda ayný yerde bulunmaktan baþka hiçbir ortak nitelik düþünülmeksizin bir ülkede, þehirde veya semtte oturanlarýn tamamý. 7-Bir kadýn ismi. Açýk elle yüze vurulan tokat. 8-Uzaklýk bildirir. Ýyi, pek iyi. Eski dilde "Uyku". 9-Maðusa Türk Gücü'nün kýsa yazýlýþý. Suda yaþayan ve sevilen beyaz eti için avlanan iri bir böcek. 10-Ters okunuþu "Bir araba markasý". Ýþaret, alâmet. Bir nota. 11-Çan. Uçurum. GÜNEY KIBRIS'IN ÝÞSÝZLÝK ORANI Rum Çalýþma Bakanlýðý dün yaptýðý açýklamayla, Mart ayý kayýtlý iþsiz oranýnýn yüzde 4,9 azaldýðýný belirterek, Rum Ýstatistik Birimi'nin geçtiðimiz günlerdeki açýklamasýný düzeltti. Rum Ýstatistik Birimi, geçtiðimiz günlerde yaptýðý açýklamada, Mart ayý kayýtlý iþsiz sayýsýný yüzde 9,4 olarak açýklamýþtý. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Çalýþma Bakanlýðý dünkü açýklamasýnda, Mart 2015'in kayýtlý iþsiz sayýsýnýn 47 bin 883 olduðunu; bu rakamda, Mart 2014'le kýyaslandýðýnda, 4 bin 939 kiþiye denk gelmekte olan yüzde 4,9'luk bir gerileme yaþandýðýný açýkladý. Çalýþma Bakanlýðý'nýn, Mayýs 2014-Mart 2015 döneminin, geçtiðimiz yýlýn ilgili aylarýyla kýyaslandýðýnda, kayýtlý iþsizlerin sayýsýnda azalma olduðu yönünde açýklama yaptýðýný yazan gazete, bu olumlu geliþmeye raðmen, iþsizliðin oldukça yüksek seviyelerde seyretmekte olduðunu ifade etti. Gazete, Çalýþma Bakanlýðý'nýn kayýtlý iþsiz sayýsý konusunda yaptýðý düzeltmeye raðmen, gerçek iþsizliðin ne oranda azaldýðý konusunda soru iþaretleri ortaya çýkmakta olduðunu ifade etti. Haberde, sendikalarýn da kayýtlý iþsiz sayýsýnda kuþku duyduklarý belirtildi. Öte yandan gazete, Eurostat'ýn verilerine göre, iþsizlik göstergesinin 2015 yýlýnýn Þubat ayýnda yüzde 16,3'e yükseldiðini ve bu rakamýn 2014 yýlýnýn Þubat ayýnda ise yüzde 15,9 olduðunu ve bu unsurlarýn sendikalarýn görüþünü desteklemekte olduðunu ekledi. Larnaka Limaný için Rum Sayýþtay'dan iki kýrmýzý çizgi Rum Sayýþtay Odisseas Mihailidis, Zinon konsorsiyumundaki Larnaka Limaný ve marinasýnýn yönetim yetkisine iliþkin iki "kýrmýzý çizgi" ortaya koyduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Rum Sayýþtay Odisseas Mihailidis'in ortaya koyduðu iki çizginin, doðal gaz alanýnda faaliyet gösteren þirketlerin çalýþmalarýndan elde edilecek gelir ve alt yapýlardaki olasý zararlarla ilgili olduðunu yazdý. Habere göre, Mihailidis, Zinon konsorsiyumunun ihale önerisini sunduðu 2007 yýlýnda, doðal gazdan elde edilen gelirleri öngörmediði ve bu nedenle de doðal gazdan elde edilecek gelirlerin devlete ait olduðu þeklinde görüþ ortaya koydu. Hayýrsever iþadamý borçlularý hapisten kurtarýyor Güney Kýbrýs'ta hayýrsever bir iþadamýnýn borçlarý yüzünden ceza alanlarý hapisten kurtardýðý haber verildi. Simerini gazetesi, adýnýn açýklanmasýný istemeyen iþadamýnýn, 12 kiþinin, hapisten çýkarak Paskalya'yý ailelerinin yanýnda geçirmesi için 400 Euro'yu geçmeyen ceza borçlarýný ödediðini yazdý. Gazete, iþadamýnýn, arzu edenlere iþ imkaný saðlayacaðýný ifade ettiðini de aktardý. Anastasiadis: Özlü diyaloða girmekte kararlýyýz Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis, "Kýbrýs sorununda özlü diyaloða girmekte kararlý olduðunu" açýkladý. Haravgi'nin haberine göre Paskalya vesilesiyle dün Lefkoþa'nýn Rum kesimindeki RMMO kýþlalarýndan birini ziyaret eden Anastasiadis, müzakerelerin mutlu sona ulaþmasý perspektifinin sorulmasý üzerine "önce yeniden baþlasýn, sonucu sonra öngörürüz" cevabýný verdi. Anastasiadis, en kýsa sürede ulaþmak için diyaloða girme kararlýlýðýnda olduðu çözümü, "Kýbrýslý Rumlarýn endiþelerini dikkate alan Kýbrýslý Türklerin endiþelerini de göz ardý etmeyen, kazananý-kaybedeni olmayacak bir çözüm" diye tarif etti. Uyuþturucu kullananlarýn %39'u trafikte hayatýný kaybetti Güney Kýbrýs'ta uyuþturucu kullanýmýndan kaynaklanan ölümlerin yüzde 39'unun trafik kazasýyla meydana geldiði haber verildi. Alithia gazetesi, son 5 yýl içerisinde ( ) uyuþturucu kullanýmýndan dolayý 64 kiþinin hayatýný kaybettiðini; bu kiþilerden 25'inin yani yüzde 39'unun trafik kazasýnda hayatýný kaybettiðini aktardý. Gazete, trafikte uyuþturucu testi yapýlmasý için ilgili yasada deðiþiklik yapýlmasý amacýyla çalýþmalar yapýldýðýný da aktardý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ ELE GEÇÝRÝLEN TOPLAM ÇATAPAT SAYISI 190 BÝNÝ GEÇTÝ Rum polisinin, Güney Kýbrýs'ta Paskalya haftasý sona erene kadar, "çatapat" operasyonlarýna devam edeceði haber verildi. 1 Mart'tan düne kadar, Rum kesiminde toplam 190 bin 423 çatapat ele geçirildiðini yazan Fileleftheros gazetesi, çatapatýn yaný sýra 22 bin 49 adet de havai fiþek toplandýðýný kaydetti. Gazete, bahse konu dönem içerisinde 3 kiþinin çatapattan ötürü yaralandýðýný da ekledi. BAF'TA CEPHANELÝK BULUNDU Baf'ta polisin dün düzenlediði bir operasyonda cephanelik bulunduðu haber verildi. Alithia gazetesi, bir dairede yapýlan aramada bir kalaþnikof, bir G3 tüfeði, bir tabanca, bir þarjör ve birçok merminin ele geçirildiðini yazdý. Cephaneliðin yaný sýra büyük miktarda mücevher, birçok sahte araç plakasý ve araç anahtarý bulunduðuu aktaran gazete, polisin bir hýrsýzlýk çetesi çökerttiðini belirtti. Habere göre, konuyla ilgili 29 ve 43 yaþlarýndaki iki kiþi gözaltýna alýndý. Haravgi gazetesi ise ele geçirilen G3'ün, Aralýk 2014'te gerçekleþtirilen bir hýrsýzlýkta kullanýldýðýný aktardý. RÝK EMEKLÝLÝK FONU BOÞ Rum Devlet Radyosu ve Televizyon Kurumu (RÝK) Emeklilik Fonu'nun "boþ" olduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi, RÝK çalýþanlarýný kapsayan Emeklilik Fonu'nun "çökmenin" eþiðinde olduðunu ve fon çerçevesindeki açýðýn 110 milyon Euro'ya dayandýðýný yazdý. Habere göre, RÝK Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Andreas Trifanidis, Rum Meclisi Maliye Komitesi Baþkaný Nikolas Papadopulos'a bir mektup göndererek, konu hakkýnda bilgi verdi ve söz konusu fonunun hayatta kalmasý için hükümetin mali yükü üstlenmesi çaðrýsýnda bulundu. AÐROTUR TUZ GÖLÜNDE NADÝR BULUNAN SÝYAH FÝLAMÝNGO Aðrotur Tuz Gölünde, dün, nadir bulunan siyah flamingo görüldüðü haber verildi. Alithia gazetesi çok ender bir durumun söz konusu olduðunu belirterek, siyah flamingonun en son 2014 yýlýnda Ýsrail'de görüldüðünü yazdý. Habere göre Ýngiliz Üsleri Çevre Birimi Sözcüsü Aleksia Perdiu'nun flamingonun en yi gözlemlenebileceði yerin yeni Aðrotur Çevre Eðitim Merkezi olduðunu belirtti. Perdiu, ayrýca bölgeye flamingolarý rahatsýz edecek þekilde yaklaþýlmamasý gerektiðini vurguladý. Gazete, uzmanlara göre, flamingonun vücudunda genetik bir düzensizlikten dolayý fazla miktarda melanin üretilmesiyle renginin siyah olduðuna inanýldýðýný da kaydetti.

15

16

17

18

19 10 Nisan 2015 Cuma 19 YSK BAÞKANI ÞAFAK ÖNERÝ: SAAT 22.00'YÝ BULMADAN SONUÇLAR ÇIKAR 176 BÝN 912 SEÇMEN 693 ÞEFFAF SANDIKTA OY KULLANACAK; SANDIKLARDA 3 BÝN 500 CÝVARINDA KÝÞÝ GÖREV YAPACAK (T.A.K/Özgül Gürkut Mutluyakalý): Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baþkaný Þafak Öneri, demokrasiye yakýþan bir cumhurbaþkanlýðý seçimi yaþanmasý için çalýþtýklarýný belirterek, seçim sürecinde adaylarýn fýrsat eþitliðine büyük önem verdiklerini söyledi. Öneri, 1976'da yürürlüðe giren Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nda yasaklar, propaganda ve süreler konusunda ciddi sýkýntýlar bulunduðunu, yasanýn güncel olmadýðýný ve özellikle propagandaya iliþkin son derece yetersiz kaldýðýný belirterek, kesinlikle deðiþmesi gerektiðini ifade etti. YSK Baþkaný Öneri, Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) muhabirinin 19 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili sorularýný yanýtladý. YSK SEÇÝM HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR Öneri'nin verdiði bilgiye göre YSK, 19 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý ve yerel ara seçim için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kurul, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde olasý ikinci turu da dikkate alarak, çalýþma yapýyor. 176 bin 912 seçmenin toplam 693 þeffaf sandýkta oy kullanacaðý Cumhurbaþkanlýðý seçiminde oy kullanacak seçmenleri içeren listeler 28 Mart'ta ilan edildi. Lefkoþa'da 55 bin 763 seçmen 213 sandýkta; Gazimaðusa'da 45 bin 992 seçmen 178 sandýkta; Girne'de 35 bin 397 seçmen 140 sandýkta, Güzelyurt'ta 20 bin 809 seçmen 84 sandýkta ve Ýskele'de de 18 bin 951 seçmen 78 sandýkta oy kullanacak. Haziran 2014'teki yerel genel seçimden bu yana artan seçmen sayýsýna baðlý olarak sandýk sayýsý da 12 arttý. Her sandýkta ortalama 300 seçmen oy kullanýyor. Seçmenler, oy pusulasýndaki sýralamayla, Mustafa Onurer (Kýbrýs Sosyalist Partisi), Sibel Siber (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Kudret Özersay (Baðýmsýz), Derviþ Eroðlu (Baðýmsýz), Mustafa Ulaþ (Baðýmsýz), Mustafa Akýncý (Baðýmsýz) ve Arif Salih Kýrdað (Baðýmsýz) arasýndan birine "evet" mührüyle tercih kullanabilecek. 3 BÝN 500 KÝÞÝ GÖREV YAPACAK Cumhurbaþkanlýðý seçimindeki 693 sandýkta, Ýlçe Seçim Kurullarýnca (ÝSK) görevlendirilen bir sandýk kurulu baþkaný ve 2 üyesi yanýnda siyasi parti adaylarý ve baðýmsýz adaylarýn gözlemcileriyle birlikte 3 bin 500 civarýnda kiþinin görev yapmasý bekleniyor. "ÝLK SONUÇLAR 18.30'DAN ÝTÝBAREN GELMEYE BAÞLAR" YSK Baþkaný Þafak Öneri, sandýklarýn saat 18.00'de kapanmasýnýn ardýndan oy sayýmýna geçileceðini ve saat 18.30'dan itibaren özellikle az seçmen bulunan sandýklardan ilk sonuçlarýn gelmesini beklediklerini söyledi. Oy sayýmýnýn basit görülse de büyük dikkat ve birçok iþlem gerektirdiðini, ancak yýllardýr uygulanan yöntemi bu seçimde de sürdürerek adaylarýn aldýðý oylar tespit edildikten sonra sandýk kurul baþkaný veya üyelerden birinin sonucu YSK veya ÝSK'larýn telefonlarýna bildireceðini kaydeden Öneri, gerekli hesaplamalarýn yapýlmasýyla mümkün olan en kýsa sürede sonucu almayý planladýklarýný vurguladý. "HER ÞEY YOLUNDA GÝDERSE SAAT 22.00'YÝ BULMADAN " Seçim gecesi her þey yolunda giderse saat 22.00'yi bulmadan anlamlý bir sonuç çýkmasýný beklediklerini ifade eden Öneri, YDÜ ile devam eden protokol gereði, sonuçlarýn bilgisayar ortamýna aktarýlarak sitesinde açýlacak seçim sonuçlarý bölümünden duyurulacaðýný; kendisinin teknik bir sýkýntý olup sözlü açýklama gerektirmediði sürece basýna açýklama yapmayý düþünmediðini ifade etti. ÝKÝNCÝ TUR ÝÇÝN DE HAZIRLIK YAPILDI YSK'nin olasý bir ikinci tur için de hazýrlýk yaptýðýný; herhangi bir seçmen eklemesi yapýlmayacaðýný, tekrar seçmen müracaatý kabul edilmeyeceðini, ancak iki seçim arasýndaki sürede 18 yaþýný doldurup seçmen niteliði kazanan kiþilerin otomatik ekleneceðini, sayýlarý çok fazla olmayan bu kiþilerin zaten aský döneminde ilan edildiðini bildiren Þafak Öneri, ikinci tur için de kýsa bir takvim açýklanacaðýný ve adaylara propaganda süresi tanýnacaðýný anlattý. "SEÇÝM VE HALKOYLAMASI YASASI KESÝNLÝKLE DEÐÝÞMELÝ" YSK Baþkaný Þafak Öneri, 1976'da yürürlüðe giren Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nda yasaklar, propaganda ve süreler konusunda ciddi sýkýntýlar bulunduðunu, yasanýn güncel olmadýðýný ve özellikle propagandaya iliþkin son derece yetersiz kaldýðýný ifade ederek, özetle þöyle konuþtu: "Bu yasa günün koþullarýna hiç uymuyor. Kesinlikle deðiþtirilmesi lazým. Birçok maddesi güncel deðil. Özellikle propaganda dönemiyle ilgili son derece yetersizdir. Þu anda yasaya göre sadece ÝSK'larýn gösterdiði yerlere ilan yapýþtýrmak, el ilaný daðýtmak, kapalý ve açýk yerlerde propaganda yapmak ve BRT'den konuþma fýrsatý dýþýnda baþka propaganda aracý yok." Þimdi birçok televizyon kanalý, internet ve baþka olanaklar da düþünüldüðünde birçok propaganda alaný bulunduðuna iþaret eden Öneri, yasanýn deðiþmesi gerektiðini söyledi. Öneri, YSK'nýn yasayla ilgili yorum yetkisini kullanarak biraz daha özgürlükçü, biraz daha propagandaya yönelik bir açýlým yaptýðýný, örneðin isteyenlere eþit fýrsat verilmek þartýyla reklam panolarýnýn da kullanýlmasýna izin verdiklerini ifade etti. Çemberlerde bayrak sallama þeklindeki propagandanýn da bu çerçevede gerçekleþtiðini ifade eden Þafak Öneri, binalara poster asmanýn yasak olduðunu; seçim/irtibat bürosu olarak gösterilen yerlerde bu propaganda malzemelerinin kullanýmýna izin verildiðini, ancak bazen bunun istismar edildiðini görüp müdahale ettiklerini belirtti. "FIRSAT EÞÝTLÝÐÝNE ÖNEM VERÝYORUZ" YSK'nýn yasakçý olmak istemediðini, fýrsat eþitliðine önem verdiklerini vurgulayan Öneri, þu andaki seçim yasasýnýn da eþitlikçi olduðunu ve kendilerinin de fýrsat eþitliðini bozmayacak bazý özgürlükler verdiðini belirtti. Seçim döneminde radyo ve televizyon reklamlarýndaki düzenlemeyi de seçimin adil, dürüst ve þeffaf geçmesini saðlamakla görevli olan YSK'nýn yaptýðýný hatýrlatan Öneri, TV'lerdeki reklamlar konusundaki kararlarý fýrsat eþitliði için adaylar ve TV yöneticileriyle birlikte yaptýklarý toplantýda ve genelde konsensüsle aldýklarýný söyledi. "AFÝÞ VE BROÞÜR KAYNAKLI KÝRLÝLÝK AZALDI" Demokrasiye yakýþan, güzel ve saygýlý ortamda geçen bir seçim için çalýþtýklarýný vurgulayan Öneri, son yýllardaki seçimlerde afiþ ve broþürlerden kaynaklanan kirliliðin panolarýn verilmesiyle azaldýðýný, tüm adaylarýn izin verilen propaganda yöntemlerinin dýþýna taþmamasý gerektiðini vurguladý. Öneri, izinsiz asýlan pankartlara ilçe seçim kurullarýnýn müdahale ettiðini, þu ana dek ciddi bir sýkýntý yaþanmadýðýný, ufak tefek sorunlara da anýnda müdahale ettiklerini bildirdi. Yasalara yorum yaparak yasak getiremeyeceklerini belirten Öneri, Seçim ve Halkoylamasý Yasasý yanýnda diðer yasalarý da gözetleyerek uygulamalar yaptýklarýný söyledi. YSK Baþkaný Öneri, Türk bayraðý, dini ibareler ve Arapça yazýlarýn propagandada kullanýlamayacaðýný hatýrlattý.öneri, seçim yasaklarýnýn ihlaline dair bir þikayet almadýklarýný da ifade etti. "OY KULLANMAK ÝSTEMEYENLERE BASKIYI KABUL ETMEM" Oy vermenin hem hak hem de ödev olduðunu ancak bunun zorlanamayacaðýný, oy kullanmayanlara yasal bir müeyyide de olmadýðýný belirten Öneri, "Zorlamak benim hukuk anlayýþýma zaten sýðmaz" dedi.ysk Baþkaný Öneri, cumhurbaþkanlýðýnýn önemli bir görev olduðunu, cumhurbaþkanýnýn yurt dýþý temsiliyetleri bulunduðunu, ayrýca toplum lideri olarak da tanýndýðýný ifade ederek, "Ciddi bir görevdir, ciddi bir seçimdir. Ülke yönetimiyle (hükümetle) direkt ilgisi olmasa da önemli bir mevkiye bir adayý seçeceðiz. Þahsi görüþüm, herkes bu hakkýný kullansýn. Ama kullanmayana da kullanmasý yönünde baský yapýlmasýný asla kabul etmem. Sonuçta bu siyasi bir tercihtir, bu da siyasi bir olaydýr" diye konuþtu. YURT DIÞINDAKÝ SEÇMENLER VE HAYATINI KAYBEDENLER Öneri, KKTC'de þimdiye dek yapýlan seçimlerin tümü dikkate alýndýðýnda yüzde civarýnda bir katýlým ortalamasý görüldüðünü, seçmen listesinde yer alýp da yurt dýþýnda yaþayan veya hayatýný kaybedenler bulunduðunu; bu gibi durumlarý önlemek için listeleri muhtarlara göndererek tek tek incelettiklerini, Nüfus Kayýt Dairesi'yle de verileri karþýlaþtýrdýklarýný ve bine yakýn kiþinin ölü olduðunu saptayarak seçmen listelerinden çýkardýklarýný anlattý. YSK Baþkaný Öneri, bu çalýþmanýn ardýndan seçime katýlým oranýnýn biraz daha yükselmesini beklediklerini kaydetti. Öneri, doðum ve ölüm bildirimlerinin zamanýnda yapýlmasýnýn herkesin sorumluluðu olduðunu da belirterek, Nüfus Kayýt Dairesi'ne gerekli bildirimlerin yapýlmasýný istedi. DERS VERÝLÝR Çok uygun fiyata Ýngilizce, Türkçe ve Yunanca dersi verilir. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: TEMÝZLÝK ÝÞÝ ARIYORUM Lefkoþa'da iþyeri veya evlerde temizlik iþi arýyorum SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Tel: DUYURU 60/2010 SAYILI SÝGORTA HÝZMETLERÝ (DÜZENLEME VE DENETÝM) YASASI ALTINDA ÇIKARILAN "ACENTELER TÜZÜÐÜ" KURALLARINA UYGUN ÖZEL VE TÜZEL KÝÞÝLERE ÜLKE GENELÝNDE SÝGORTA ACENTELÝKLERÝ VERÝLECEKTÝR ARZU EDENLER GÖRÜÞMEK ÜZERE ÞÝRKETÝMÝZE BAÞVURABÝLÝR MÜRACAAT GOLD INSURANCE LÝMÝTED ÞEHÝT ÝHSAN GÜVEN SOKAK NO 19 YENÝÞEHÝR LEFKOÞA TEL

20 Fenerbahçe'ye tribün cezasý! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye Çaykur Rizespor maçýnda kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin ayný sezon içinde misafir kulüp olduðu müsabakada 4. kez gerçekleþtirilmesinden dolayý tribün kapatma ve 30 bin TL para cezasý verdi. Sarý-lacivertli kulüp bu cezayý Eskiþehirspor deplasmanýnda çekecek. Futbolda Federasyon Baþkaný Adal döneminde cumhurbaþkaný iken KOP'a karþý olan Talat þimdi sürece destek veriyor. Koltukta iken farklý þimdi farklý Mehmet Ali Talat "Benim Cumhurbaþkaný olduðum dönemde, müzakereler gayet iyi gittiði ve birçok konuda uzlaþma saðlandýðý için, spora ayrý bir önem verilemedi. Çünkü bütünlüklü çözüm ve bununla birlikte sporun da dýþlanma ile ilgili sorunlarý da çözülmüþ olacaktý" dedi. Ömer Adal federasyonu döneminde cumhurbaþkaný olan Mehmet Ali Talat'ýn o zaman yapýlan görüþmelerde ortaya çýkan benzeri bir metne izin vermemiþti Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun (KTFF) FIFA'ya gönderdiði ve KTFF Tüzüðü'nün düzenlenmesi sonrasýnda gerekli baþvurunun yapýlacaðýný açýkladýðý mektup sonrasýnda yaþanan tartýþmalar üzerine açýklama yapan KKTC 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, "KTFF'ye köstek deðil, destek olalým" çaðrýsýnda bulundu. Ömer Adal federasyonu döneminde cumhurbaþkaný olan Mehmet Ali Talat'ýn o zaman yapýlan görüþmelerde ortaya çýkan benzeri bir metne izin vermemiþti. Bugün gelinen noktada Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun dýþa açýlým sürecinin doðru olup olmadýðýnýn tartýþýlmasýnýn anlamlý olmadýðýný söyleyen KKTC 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, "Spor camiamýz zordadýr, futbol camiamýz zordadýr. Uluslararasý yalýtýlmýþlýðýn içindedir. Bu insanlarýn çýkýþ yolu, Kýbrýs Türk halkýnýn bütününün olduðu gibi Kýbrýs sorununun çözümüdür. Sporcularýmýz çözüm için çok büyük bir sabýrla beklediler. "Çözüm Ümidi Kalmadý" Ancak daha sonra göreve gelen Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun görüþmeleri çýkmaza sürüklemesiyle. Herkes Rum tarafýnýn sorumlu tutar. Ancak doðru olan bu deðildir. Esas sorumluluk Eroðlu'nundur. Çünkü görüþmeleri sürükleyici güç Kýbrýs Türk tarafýdýr. Sürükleyici güç bu iþi yapmayýnca, Rum tarafýnýn kolayca masadan çekilmesi söz konusuydu ve oldu. Dolayýsýyla insanlarýmýzda da çözüm ümidi kalmadý. Futbol camiasýnda da çözüm ümidi kalmadý" þeklinde konuþtu. "Tartýþmaya Gerek Yoktur" Hasan Sertoðlu baþkanlýðýndaki KTFF Yönetimi'nin bunun üzerine Dünya Futbol Federasyonu (FIFA) ile masaya oturduðunu belirten Talat, "Þu anki süreç FIFA'nýn öngördüðü süreçtir. KTFF de bugüne kadar yapýlmayan bir þeyi yaptý ve KOP'a üyelik konusunda baþvuruda bulunacaðýný açýkladý. Bu noktada bunu yapmalý mýydý, yapmamalý mýydý tartýþmalarýna girmenin bir gereði yoktur. En mükemmel, en doðru tavýr bu muydu? Bunu da tartýþmaya gerek yoktur. Bu müracaat yapýldý, bu adým atýldý. Þimdi bundan sonrasýnda KTFF'nin yanýnda durarak en iyi sonucu almamýz gerekir. Ben iþte bu baðlamda bu süreci destekliyorum" dedi. "KOP Davet Edecek" Bütün kurumlarýmýzla çözüm þeklinin farklý farklý olabileceðini de dile getiren KKTC 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat þöyle devam etti, "Burada önemli olan nokta, Kýbrýs Türk futbolunun Kýbrýs Futbol Federasyonu'nun içinde ve etkin olarak yer alabileceði bir mekanizma geliþtirilebilmesidir. KTFF'nin KOP'un bir alt birimi olmasý çözüm deðildir. Nihai olarak KTFF de KOP yönetiminde yer almalýdýr ki, bu imzalanan mutabakat metninde vardýr. KOP, KTFF'ye yönetime girmeye davet edecek." "%30 Temsiliyet" Bu sürecin bir aylýk bir süreç olmadýðýna iþaret eden Talat, "Bu süreçte de tüzükler çýkabileceðini çünkü KOP'un KTFF'ya kaç üye vereceðinin henüz açýklanmadý. En az %30 oranýnda üyelik verilmesi gereklidir. Bir kurumda etkin olabilmek için en z %30 oranýnda söz sahibi olunmasý gerekliliði bilimsel bir gerçektir" dedi. "Yardýmcý Olunmalý" Bu noktaya gelmiþ bir süreçte iki kelimelik basit izahatlar la bir kanaat getirilemediði gibi çözüm de bulunamayacaðýný vurgulayan Mehmet Ali Talat, "Ayrýntýlý iyi bir çalýþma gerekir. Hangi konularda adým atýlýrsa Kýbrýs Türk futbolu zarar görmez, KOP'un talimatlarý altýna girmez. Bunlar ayrýntýlý bir anlaþma ile belirlenmelidir. Ýþte bu noktada Hükümet de yardýmcý olmalýdýr ki, KTFF'de bu süreci doðru bir noktaya götürebilsin. KTFF'nin KOP Çatýsý altýnda daha etkin olabilmesini saðlamak için Hükümet yardýmcý olmalýdýr" þeklinde konuþtu. "Ýmzalanmadan Önce" Zürih'e gidilmeden ve Geçici Metin imzalanmadan önce kendisine sorulduðunu "KOP'a üye olmanýn yanlýþ olur" dediðini doðrulayan KKTC 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, "Her þeyi kabul etmelerini, üyeliði kabul etmemelerini söyledim. 'Çünkü üye olmak demek bir kulüp delegesine inmek demektir' dedim. "Yalnýz Býrakýldýlar" Hasan Sertoðlu ve ekibine hak verdiðini, çünkü Zürih'te büyük bir baský altýna girdiklerini belirten Talat, "Eroðlu'nun da desteði yoktu. Olsa daha rahat olacaklardý. Gittiler FIFA ve UEFA'nýn baskýsý altýna girdiler. Onlara 'Baþka çareniz yoktur' dediler. KTFF Heyeti de 'Hayýr' diyerek daha da kötü bir dýþlanmanýn içerisine girme yerine böyle bir anlaþmayý kabul ettiler. Ben onlarý anlýyorum. Çünkü liderlik tarafýndan yalnýz býrakýldýlar. Bunlar önemli þeylerdir. "Eroðlu Faktörü" KOP sürecinin siyah veya beyaz olarak nitelendirilecek bir þey olmadýðýný söyleyen Mehmet Ali Talat, "Doðu ve/veya yanlý yönleri olabilen bir süreçtir. Bu yolu yürürken liderlik kendi konumunu desteklemek ve yalnýz býrakmamak durumundadýr. Ama Eroðlu, 'Hayýr KOP ile iþbirliði olmaz' deyince KTFF Yönetimini ikilemde býraktý. Bugün Hükümetin bir kanadý baþka, bir kanadýnýn baþka söylemesinin nedeni de budur" dedi. "Ýmzayý Geri Çekmek" "Ýnsanlarýmýzý ötekileþtirmeden bu sorunu çözmeliyiz" diyen Talat, "KTFF'yi 'Aman büyük bir yanlýþ yaptý" deyip suçlayarak çözüm bulamazsýnýz. Çünkü bu imza atýldý artýk. KTFF Genel Kurulu toplansa ve karar alsa 'Ýmzamýzý geri çekiyoruz' dese dünya baþýna yýkýlýr. En az 10 yýl kimse KTFF'yi muhatap alýp görüþmez." YDÜ Kadýn Basket takýmý Ýstanbul deplasmanýnda Türkiye Kadýn Basketbol Ýkinci Ligi eleme grubunda play off'u garantileyen Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Kadýn Basketbol takýmý yarýn Ýstanbul BGD ile karþýlaþacak Afrika Gazetesi Spor Sorumlusu Necati Özsoy da kafile ile birlikte Ýstanbul'a gidecek... Türkiye Kadýn Basketbol Ýkinci Ligi'nde mücadele eden Yakýn Doðu Üniversitesi Kadýn Basketbol Takýmý grubundaki son 2 karþýlaþmasý için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Yoðun bir maç trafiðinde olan temsilcimiz Ýstanbul BGD ile karþýlaþmak için bu sabah 09.30'da Ýstanbul'a uçuyor. Afrika Gazetesi Spor Sorumlusu Necati Özsoy da kafile ile birlikte Ýstanbul'a gidecek. Türkiye Kadýn Basketbol Ýkinci Ligi eleme grubunda play off'u garantileyen Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Kadýn Basketbol takýmý son karþýlaþmasýnda kendi sahasýnda oynadýðý TED Kolejlileri, yenerek yoluna devam etmiþti. Ligin 8. maçýnda aldýðý farklý galibiyetle moral bulan YDÜ, Yarýn (Cumartesi) Ýstanbul'da tek maðlubiyetini aldýðý Ýstanbul BGD ile deplasmanda oynayacak. Karþýlaþmanýn prestij önemi taþýyor olmasýna raðmen Yakýn Doðu takýmý bu maçta hem rövanþý kazanmak hem de liderliði yakalamak için mücadele edecek. Eðer Ýstanbul karþýsýnda 7 sayý üstünlük saðlanýrsa grubu lider olarak tamamlamayý da garantileyecek. Takýmýmýz grubundaki en son karþýlaþmasýný evinde Yalova ile oynayacak. Tekerlekli baskette rakip Beþiktaþ Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Super Ligi A da mücadele eden Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmý, Chalenge Cup öncesi ilk lig karþýlaþmasýnda hafta sonu BJK Engelli S.K 'ne konuk olacak. Hafta içinde Antrenör Hasan Serbülent yönetiminde 2 idmanla maça hazýrlanan Kuzey Kýbrýs Turkcell, Beþiktaþ Engelli ile Ýstanbul Akaretler'deki Süleyman Seba Kapalý Spor Salonu'nda karþýlaþacak. Maç saat 16.00'da baþlayacak. Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý, Avrupa Þampiyonasý öncesinde ikinci maçýný da 18 Nisan'da Lefkoþa Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda Kardemir Karabük BB Engelli S.K ile oynayacak. Beþiktaþ maçýna bir haftalýk özel bir programla hazýrlanan, bu sürede 2 idman bir de hazýrlýk maçý oynayan temsilcimizde, Ýbrahim Yavuz'un Türkiye Milli Takýmý'na yeniden çaðrýlmasý, kadroda eksik bulunmamasý moral motivasyonu artýrdý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4902 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4902 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumsal eþitliði kuramadýðýmýz için cinsiyet eþitliði komitesi kurmaya karar verildi. Kýbrýs'taki mesele Türk-Rum meselesi mi, yoksa kadýn-erkek meselesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2015

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4700 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4700 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan, "Þehit cenazesi görmek istemiyoruz" diyen vatandaþa "Askerlik yan gelip yatma yeri deðildir " demiþti... "Yan gelip yatmadýk" diyen Eroðlu, Tayyip'in askeri mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ekrandaki canlý yayýnda Mustafa Akýncý farký farkedildi... Sibel Siber'in yayýný neden terketmek istediði anlaþýlmadý. Ya müzakereler de geç saatlere dek sürerse, masayý býrakýp kaçacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı