Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi"

Transkript

1 Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

2 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait bağımsız sınırlı denetim raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Yönetim Kurulu'na: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. nin 30 Eylül 2008 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değiģim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuģ bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluģ olarak üzerimize düģen sorumluluk, gerçekleģtirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır. Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine iliģkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleģtirilmiģtir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlıģlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek Ģekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüģmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalıģması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüģü bildirilmemektedir. GerçekleĢtirmiĢ olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, iliģikteki finansal tabloların, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. nin 30 Eylül 2008 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliģkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıģtır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Fatma Ebru Yücel, SMMM Sorumlu Ortak, BaĢdenetçi 10 Kasım 2008 Ġstanbul, Türkiye

3 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. Bankanın kuruluģ tarihi, baģlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değiģiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi 1 II. Bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek baģına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değiģiklikler ile dahil olduğu gruba iliģkin açıklama 1 III. Bankanın yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara iliģkin açıklama 1 IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kiģi ve kuruluģlara iliģkin açıklamalar 2 V. Bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR I. Bilanço 3 II. Bilanço dıģı hesaplar tablosu 5 III. Gelir tablosu 6 IV. Özkaynaklarda muhasebeleģtirilen gelir ve giderlere iliģkin tablo 7 V. Özkaynak değiģim tablosu 8 VI. Nakit akıģ tablosu 10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLĠTĠKALARI I. Sunum esaslarına iliģkin açıklamalar 11 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden iģlemlere iliģkin açıklamalar 13 III. Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ile türev ürünlere iliģkin açıklamalar 13 IV. Kar payı gelir ve giderine iliģkin açıklamalar 14 V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliģkin açıklamalar 14 VI. Finansal varlıklara iliģkin açıklama ve dipnotlar 14 VII. Finansal varlıklarda değer düģüklüğüne iliģkin açıklamalar 15 VIII. Finansal araçların netleģtirilmesine iliģkin açıklamalar 16 IX. SatıĢ ve geri alıģ anlaģmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi iģlemlerine iliģkin açıklamalar 16 X. SatıĢ amaçlı duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere iliģkin açıklamalar 17 XI. ġerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara iliģkin açıklamalar 17 XII. Maddi duran varlıklara iliģkin açıklamalar 18 XIII. Kiralama iģlemlerine iliģkin açıklamalar 18 XIV. KarĢılıklar ve koģullu yükümlülüklere iliģkin açıklamalar 19 XV. ÇalıĢanların haklarına iliģkin yükümlülüklere iliģkin açıklamalar 19 XVI. Vergi uygulamalarına iliģkin açıklamalar 20 XVII. Borçlanmalara iliģkin ilave açıklamalar 21 XVIII. Hisse senetleri ve ihracına iliģkin açıklamalar 21 XIX. Aval ve kabullere iliģkin açıklamalar 21 XX. Devlet teģviklerine iliģkin açıklamalar 21 XXI. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına iliģkin açıklamalar 21 XXII. Diğer hususlara iliģkin açıklamalar 21 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER I. Sermaye yeterliliği standart oranına iliģkin açıklamalar 22 II. Piyasa riskine iliģkin açıklamalar 24 III. Operasyonel riske iliģkin açıklamalar 25 IV. Kur riskine iliģkin açıklamalar 25 V. Likidite riskine iliģkin açıklamalar 27 VI. Faaliyet bölümlerine iliģkin açıklamalar 29 BEġĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR I. Bilançonun aktif hesaplarına iliģkin açıklama ve dipnotlar 30 II. Bilançonun pasif hesaplarına iliģkin açıklama ve dipnotlar 39 III. Nazım hesaplara iliģkin açıklama ve dipnotlar 47 IV. Gelir tablosuna iliģkin açıklama ve dipnotlar 48 V. Nakit akıģ tablosuna iliģkin açıklama ve dipnotlar 52 VI. Bankanın dahil olduğu risk grubuna iliģkin açıklamalar 53 VII. Bilanço sonrası hususlara iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar 54 ALTINCI BÖLÜM DĠĞER AÇIKLAMALAR I. Bilançoyu önemli ölçüde etkileyen ya da bilançonun açık, yorumlanabilir ve anlaģılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer açıklamalar 55 YEDĠNCĠ BÖLÜM BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU I. Bağımsız sınırlı denetim raporuna iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar 56 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 56

4 nin 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle hazırlanan altı aylık konsolide olmayan mali raporu Banka nınyönetim Merkezinin Adresi: Büyükdere Cad. No: Mecidiyeköy / ĠSTANBUL Banka nın Telefon Numarası: Banka nın Fax Numarası: Banka nın Ġnternet Sayfası Adresi: Ġrtibat için Elektronik Posta Adresi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre hazırlanan dokuz aylık konsolide olmayan finansal raporu aģağıda yer alan bölümlerden oluģmaktadır. BANKA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER BANKA NIN KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARI ĠLGĠLĠ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR BANKA NIN MALĠ BÜNYESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR DĠĞER AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan altı aylık finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara iliģkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden, ifade edilerek hazırlanmıģ olup, sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuģ ve iliģikte sunulmuģtur. 10 Kasım 2008 Mohammad S.A.I. Alomar Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Denetim Komitesi Üyesi Azfar Hussain Qarni Denetim Komitesi Üyesi Ufuk Uyan Ahmet Karaca Ġsmail Hakkı YeĢilyurt Genel Müdür Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bütçe ve Raporlama Müdürü Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele iliģkin bilgiler Ad-Soyad/Unvan: Ġsmail Hakkı YeĢilyurt / Bütçe ve Raporlama Müdürü Tel No: Fax No:

5 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Finansal tablolara iliģkin dipnotlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. Bankanın kuruluģ tarihi, baģlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değiģiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. (Banka) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ndan alınan 28 ġubat 1989 tarihli izinle Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ġ. adıyla kurulmuģ olup, faaliyetlerine 31 Mart 1989 tarihinde baģlamıģtır Sayılı Bankacılık Kanununa uyum sağlanması amacıyla, Banka nın 26 Nisan 2006 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmıģ olan ana sözleģme değiģikliği ile unvan değiģikliğine gidilmiģ ve Banka nın unvanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. olarak değiģtirilmiģtir. Ana faaliyet alanı, Banka nın kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dıģından Özel Cari Hesaplar ve Kâr ve Zarara Katılma Hesapları yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmak, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iģtigal eden gerçek ve tüzel kiģilerin yatırım faaliyetlerini teģvik etmek, bu faaliyetlere iģtirak etmek ve müģterek teģebbüs ortaklıkları teģkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak iģlemlerini kapsamaktadır. II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek baģına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değiģiklikler ile dahil olduğu gruba iliģkin açıklama 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Banka hisselerinin %62.23 ü Kuveyt te mukim Kuwait Finance House a, %18.72 si Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları na, %9.00 u Kuveyt te mukim The Public Institution For Social Security e ve %9.00 u Islamic Development Bank a ait olup geriye kalan %1.05 oranındaki hisseler diğer gerçek ve tüzel kiģilere aittir. III. Banka nın yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bankada sahip oldukları paylara iliģkin açıklamalar Ġsim Görevi Göreve atanma tarihi Öğrenim durumu Pay oranı Mohammad S.A.I. ALOMAR Y.K. BaĢkanı ve Denetim 19/07/2000 Lisans - Komitesi Üyesi Abdullah TĠVNĠKLĠ Y.K. BaĢkan Yardımcısı 16/05/2001 Yüksek Lisans % Azfar Hussain QARNI Y.K. ve Denetim Komitesi Üyesi 23/05/2003 Yüksek Lisans - Dr. Adnan ERTEM Y.K. Üyesi 18/10/2002 Doktora - Kenan KARADENĠZ Y.K. Üyesi 26/05/2006 Lisans - Khaled Nasser Abdulaziz AL FOUZAN Y.K. Üyesi 02/08/2006 Lisans - Fawaz KH E AL SALEH Y.K. Üyesi 20/10/2006 Lisans % Shaeen H.A. KH: SH. ALGHANEM Y.K. Üyesi 18/12/2006 Lisans - Ufuk UYAN Y.K. Üyesi, Genel Müdür 10/05/1999 Yüksek Lisans % Ahmet KARACA Gnl Md. Yrd. 12/07/2006 Yüksek Lisans % Ahmet Süleyman KARAKAYA Gnl Md. Yrd. 14/01/2003 Lisans - Bilal SAYIN Gnl Md. Yrd. 20/08/2003 Lisans % Ġrfan YILMAZ Gnl Md. Yrd. 27/10/2005 Lisans % Dr. RuĢen Ahmet ALBAYRAK Gnl Md. Yrd. 05/05/2005 Doktora % Asım ÖZGÖZÜKARA Denetçi 22/11/1988 Lisans - Güven OBALI Denetçi 11/12/2007 Lisans - Murat ÇETĠNKAYA Gnl Md. Yrd. 02/01/2008 Lisans - Banka nın Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcılarının Banka sermayesindeki pay oranı %0.18 dir (31 Aralık %0.16). (1)

6 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Finansal tablolara iliģkin dipnotlar (devamı) IV. Banka da nitelikli pay sahibi olan kiģi ve kuruluģlara iliģkin açıklamalar Ad Soyad/Ticari Ünvanı Pay tutarları (nominal) Pay oranları ÖdenmiĢ paylar (nominal) ÖdenmemiĢ paylar Kuwait Finance House 311,173 % ,173 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları 93,596 % ,596 - Toplam 404,769 % ,769 - V. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi Banka nın faaliyet alanı, kurumsal bankacılık, uluslararası bankacılık hizmetleri, bireysel bankacılık ve kredi kartı iģlemlerini kapsamaktadır. Banka nın ana faaliyet alanı katılım bankası olarak faizsiz bankacılık kuralları içerisinde cari hesaplar ve kar/zarar katılma hesapları yoluyla fon toplayıp müģterilerine fon kullandırmaktır. 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle Banka 2,226 personeli (31 Aralık ,799) ile faaliyet göstermektedir. (2)

7 ĠKĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR I. Bilanço II. Bilanço dıģı hesaplar tablosu III. Gelir tablosu IV. Özkaynaklarda muhasebeleģtirilen gelir ve giderlere iliģkin tablo V. Özkaynak değiģim tablosu VI. Nakit akıģ tablosu

8 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Bilançolar Aktif kalemler Bağımsız sınırlı denetimden geçmiģ cari dönem ( ) Bağımsız denetimden geçmiģ önceki dönem ( ) Dipnot (beģinci bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve merkez bankası (I-a) 111, , , , , ,377 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z a yansıtılan fv (net) (I-b) 2,591 1,910 4,501 3, , Alım satım amaçlı finansal varlıklar Devlet borçlanma senetleri Sermayede payı temsil eden menkul değerler Diğer menkul değerler Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv Devlet borçlanma senetleri Sermayede payı temsil eden menkul değerler Diğer menkul değerler Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar 2,502 1,910 4,412 3, ,978 III. Bankalar (I-c) 19, , ,372 21, , ,936 IV. Para piyasalarından alacaklar V. Satılmaya hazır finansal varlıklar (net) (I-d) Sermayede payı temsil eden menkul değerler Devlet borçlanma senetleri Diğer menkul değerler VI. Krediler (I-e) 3,742, ,882 4,136,436 2,660, ,357 3,009, Krediler 3,635, ,882 4,029,645 2,586, ,357 2,936, Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler 22,015 4,317 26,332 22,887-22, Diğer 3,613, ,565 4,003,313 2,563, ,357 2,913, Takipteki krediler 191, , , , Özel karģılıklar (-) (84,638) - (84,638) (59,574) - (59,574) VII. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar (net) (I-f) - 6,177 6,177-5,852 5,852 VIII. IĢtirakler (net) (I-g) Özkaynak yöntemine göre muhasebeleģtirilenler Konsolide edilmeyenler Mali iģtirakler Mali olmayan iģtirakler IX. Bağlı ortaklıklar (net) (I-h) 11,832-11,832 12,724-12, Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar 11,832-11,832 12,724-12,724 X. Birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iģ ortaklıkları) (net) (I-i) Özkaynak yönetimine göre muhasebeleģtirilenler Konsolide edilmeyenler Mali ortaklıklar Mali olmayan ortaklıklar XI. Kiralama iģlemlerinden alacaklar (net) (I-j) 103, , , , Finansal kiralama alacakları 117, , , , Faaliyet kiralaması alacakları Diğer KazanılmamıĢ gelirler ( - ) (13,681) - (13,681) (22,593) - (22,593) XII. Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar (I-k) Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar Nakit akıģ riskinden korunma amaçlılar YurtdıĢındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar XIII. Maddi duran varlıklar (net) 93, ,116 67, ,485 XIV. Maddi olmayan duran varlıklar (net) 2,003-2,003 1,590-1, ġerefiye Diğer 2,003-2,003 1,590-1,590 XV. Yatırım amaçlı gayrimenkuller (net) 17,026-17,026 17,237-17,237 XVI. Vergi varlığı (I-l) 4,683-4,683 7,461-7, Cari vergi varlığı ErtelenmiĢ vergi varlığı 4,683-4,683 7,461-7,461 XVII. SatıĢ amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliģkin duran varlıklar (net) 3,016-3,016 3,236-3, SatıĢ amaçlı 3,016-3,016 3,236-3, Durdurulan faaliyetlere iliģkin XVIII. Diğer aktifler (I-m) 36,007 9,430 45,437 10,934 2,523 13,457 Aktif toplamı 4,147, ,057 4,953,797 3,091, ,314 3,868,318 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (3)

9 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Bilançolar Pasif kalemler Bağımsız sınırlı denetimden geçmiģ cari dönem ( ) Bağımsız denetimden geçmiģ önceki dönem ( ) Dipnot (beģinci bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. Toplanan fonlar (II-a) 1,727,540 1,818,134 3,545,674 1,340,003 1,588,305 2,928, Bankanın dahil olduğu risk grubunun fonu 493 2,171 2,664 2,242 2,058 4, Diğer 1,727,047 1,815,963 3,543,010 1,337,761 1,586,247 2,924,008 II. Alım satım amaçlı türev finansal borçlar (II-b) 3,437 1,102 4,539 6, ,647 III. Alınan krediler (II-c) - 575, , , ,140 IV. Para piyasalarına borçlar V. Ġhraç edilen menkul kıymetler (net) VI. Muhtelif borçlar (II-d) 48,464 7,894 56,358 31,970 2,222 34,192 VII. Diğer yabancı kaynaklar (II-d) 21,438 8,683 30,121 28,995 7,982 36,977 VIII. Kiralama iģlemlerinden borçlar (net) (II-e) ,979 1, Finansal kiralama borçları ,063 2, Faaliyet kiralaması borçları Diğer ErtelenmiĢ finansal kiralama giderleri ( - ) - (6) (6) (1) (84) (85) IX. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlar (II-f) Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar Nakit akıģ riskinden korunma amaçlılar YurtdıĢındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar X. KarĢılıklar (II-g) 49,273 5,034 54,307 41,766 3,891 45, Genel karģılıklar 28,946 5,034 33,980 18,528 3,891 22, Yeniden yapılanma karģılığı ÇalıĢan hakları karģılığı 13,657-13,657 14,207-14, Sigorta teknik karģılıkları (net) Diğer karģılıklar 6,670-6,670 9,031-9,031 XI. Vergi borcu (II-h) 20,728-20, , Cari vergi borcu 20,728-20, , ErtelenmiĢ vergi borcu XII. SatıĢ amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliģkin duran varlık borçları (net) SatıĢ amaçlı Durdurulan faaliyetlere iliģkin XIII. Sermaye benzeri krediler XIV. Özkaynaklar (II-ı) 665, , , , ÖdenmiĢ sermaye 500, , , , Sermaye yedekleri 23,250-23,250 23,250-23, Hisse senedi ihraç primleri 23,250-23,250 23,250-23, Hisse senedi iptal kârları Menkul değerler değerleme farkları Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları ĠĢtirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iģ ort) bedelsiz hisse senetleri Riskten korunma fonları (etkin kısım) SatıĢ amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere duran varlıkların birikmiģ değerleme farkları Diğer sermaye yedekleri Kâr yedekleri 58,340-58,340 31,207-31, Yasal yedekler 12,313-12,313 7,907-7, Statü yedekleri Olağanüstü yedekler 46,027-46,027 23,300-23, Diğer kâr yedekleri Kâr veya zarar 84, ,743 73, , GeçmiĢ yıllar kâr/zararı Dönem net kâr/zararı 84, ,740 73, , Azınlık payları Pasif toplamı 2,536,658 2,417,139 4,953,797 1,844,975 2,023,343 3,868,318 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (4)

10 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Bilanço dıģı hesaplar tabloları Bağımsız sınırlı denetimden geçmiģ cari dönem ( ) Bağımsız denetimden geçmiģ önceki dönem ( ) Dipnot (beģinci bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam A. Bilanço dıģı yükümlülükler (I+II+III) 1,893,003 1,908,542 3,801,545 1,672,833 1,438,675 3,111,508 I. Garanti ve kefaletler (III-a) 1,248,090 1,528,455 2,776, , ,198 1,769, Teminat mektupları 1,248,090 1,098,316 2,346, , ,956 1,451, Devlet ihale kanunu kapsamına girenler 219,194 91, , , , DıĢ ticaret iģlemleri dolayısıyla verilenler 36,125 1,423 37,548 28,709 1,695 30, Diğer teminat mektupları 992,771 1,005,122 1,997, , ,261 1,269, Banka kredileri - 21,941 21,941-9,283 9, Ġthalat kabul kredileri - 21,941 21,941-9,283 9, Diğer banka kabulleri Akreditifler - 404, , , , Belgeli akreditifler - 194, , , , Diğer akreditifler - 209, , , , Garanti verilen prefinansmanlar Cirolar T.C. merkez bankasına cirolar Diğer cirolar Diğer garantilerimizden - 4,005 4,005-3,805 3, Diğer kefaletlerimizden II. Taahhütler (III-a) 444,642 73, , ,475 12, , Cayılamaz taahhütler 444,642 73, , ,475 12, , Vadeli aktif değerler alım-satım taahhütleri 38,936 68, ,354 5,145 5,125 10, ĠĢtir. ve bağ. ort. ser. iģt. taahhütleri Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri Zorunlu karģılık ödeme taahhüdü Çekler için ödeme taahhütleri 338, , , , Ġhracat taahhütlerinden kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri Kredi kartı harcama limit taahhütleri 66,721 5,254 71,975 54,423 6,971 61, Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine iliģkin promosyon uyg. taah Açığa menkul kıymet satıģ taahhütlerinden alacaklar Açığa menkul kıymet satıģ taahhütlerinden borçlar Diğer cayılamaz taahhütler Cayılabilir taahhütler Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri Diğer cayılabilir taahhütler III. Türev finansal araçlar 200, , , , , , Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı iģlemler Nakit akıģ riskinden korunma amaçlı iģlemler YurtdıĢındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı iģlemler Alım satım amaçlı türev finansal araçlar 200, , , , , , Vadeli alım-satım iģlemleri 200, , , , , , Vadeli döviz alım iģlemleri 169,464 82, , , , , Vadeli döviz satım iģlemleri 30, , ,725 36, , , Diğer vadeli alım-satım iģlemleri (120) 3,637 3,517-1,335 1, Diğer B. Emanet ve rehinli kıymetler (IV + V+VI) 9,321,468 16,143,202 25,464,670 6,895,628 10,007,102 16,902,730 IV. Emanet kıymetler 942, ,385 1,178, , , , MüĢteri fon ve portföy mevcutları Emanete alınan menkul değerler Tahsile alınan çekler 851, ,895 1,021, ,183 91, , Tahsile alınan ticari senetler 90,499 57, ,224 78,882 58, , Tahsile alınan diğer kıymetler Ġhracına aracı olunan kıymetler Diğer emanet kıymetler Emanet kıymet alanlar 45 7,763 7, ,891 6,934 V. Rehinli kıymetler 8,378,653 15,895,501 24,274,154 6,228,324 9,837,936 16,066, Menkul kıymetler 1,629-1,629 1,629-1, Teminat senetleri 113, , , , , , Emtia 669,671 39, , ,712 48, , Varant Gayrimenkul 6,773, ,972 7,433,338 4,673, ,380 5,318, Diğer rehinli kıymetler 820,428 14,492,386 15,312, ,055 8,479,023 9,275, Rehinli kıymet alanlar VI. Kabul edilen avaller ve kefaletler - 12,316 12,316-11,647 11,647 Bilanço dıģı hesaplar toplamı (A+B) 11,214,471 18,051,744 29,266,215 8,568,461 11,445,777 20,014,238 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (5)

11 30 Eylül 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait Gelir tabloları Gelir ve gider kalemleri Bağımsız sınırlı denetimden geçmiģ cari dönem Bağımsız sınırlı denetimden geçmiģ önceki dönem Dipnot (beģinci bölüm) Toplam Toplam Toplam Toplam I. Kar payı gelirleri (IV-a) 388, , , , Kredilerden alınan kar payları 361, , ,024 94, Zorunlu karģılıklardan alınan gelirler 10,027 3,601 8,173 2, Bankalardan alınan gelirler Para piyasası iģlemlerinden alınan gelirler Menkul değerlerden alınan gelirler Alım satım amaçlı finansal varlıklardan Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan fv Satılmaya hazır finansal varlıklardan Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklardan Finansal kiralama gelirleri 11,288 3,083 13,301 5, Diğer kar payı gelirleri 5,850 2, II. Kar payı giderleri (IV-b) 205,889 71, ,337 52, Katılma hesaplarına verilen kar payları 186,478 65, ,137 44, Kullanılan kredilere verilen kar payları 19,332 6,176 24,082 8, Para piyasası iģlemlerine verilen kar payları Ġhraç edilen menkul kıymetlere verilen kar payları Diğer kar payı giderleri III. Net kar payı geliri [I - II ] 182,707 75, ,929 50,290 IV. Net ücret ve komisyon gelirleri 35,730 13,164 27,765 10, Alınan ücret ve komisyonlar 54,371 20,270 39,052 14, Gayri nakdi kredilerden 20,711 7,973 13,109 5, Diğer (IV-k) 33,660 12,297 25,943 9, Verilen ücret ve komisyonlar 18,641 7,106 11,287 3, Gayri nakdi kredilere Diğer (IV-k) 18,587 7,067 11,186 3,554 V. Temettü gelirleri VI. Ticari kar/zarar (IV-c) 51,568 15,256 6,372 8, Sermaye piyasası iģlemleri karı/zararı 32,057 9,516 (2,462) 3, Kambiyo iģlemleri karı/zararı 19,511 5,740 8,834 4,717 VII. Diğer faaliyet gelirleri (IV-d) 34,773 9,749 23,633 7,620 VIII. Faaliyet gelirleri /giderleri toplamı (III+IV+V+VI+VII) 304, , ,699 77,199 IX. Kredi ve diğer alacaklar değer düģüģ karģılığı (-) (IV-e) 57,448 15,956 32,612 12,733 X. Diğer faaliyet giderleri (-) (IV-f) 139,084 50, ,766 39,238 XI. Net faaliyet kârı/zararı (VIII-IX-X) 108,246 47,485 65,321 25,228 XII. BirleĢme iģlemi sonrasında gelir olarak kaydedilen fazlalık tutarı XIII. Özkaynak yöntemi uygulanan ortaklıklardan kâr/(zarar) XIV. Net parasal pozisyon karı / zararı XV. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi k/z (XI+ +XIV) (IV-g) 108,246 47,485 65,321 25,228 XVI. Sürdürülen faaliyetler vergi karģılığı (-+) (IV-h) (23,506) (10,654) (9,945) (9,945) 16.1 Cari vergi karģılığı (20,728) (10,274) (428) (428) 16.2 ErtelenmiĢ vergi karģılığı (2,778) (380) (9,517) (9,517) XVII. Sürdürülen faaliyetler dönem net k/z (XV+-XVI) 84,740 36,831 55,376 15,283 XVIII. Durdurulan faaliyetlerden gelirler SatıĢ amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri ĠĢtirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iģ ort.) SatıĢ karları Diğer durdurulan faaliyet gelirleri XIX. Durdurulan faaliyetlerden giderler (-) SatıĢ amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri ĠĢtirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iģ ort.) SatıĢ zararları Diğer durdurulan faaliyet giderleri XX. Durdurulan faaliyetler vergi öncesi k/z (XVIII+ +XIX) XXI. Durdurulan faaliyetler vergi karģılığı (-+) Cari vergi karģılığı ErtelenmiĢ vergi karģılığı XXII. Durdurulan faaliyetler dönem net k/z (XX+-XXI) XXIII. Net dönem kârı/zararı (XVII+XXII) (IV-i) 84,740 36,831 55,376 15, Grubun kârı / zararı (IV-j) 84,740 36,831 55,376 15, Azınlık payları kârı / zararı (-) Hisse baģına kâr / zarar (tam YTL) ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (6)

12 30 Eylül 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait Özkaynaklarda muhasebeleģtirilen gelir gider kalemlerine iliģkin tablo Bağımsız sınırlı denetimden geçmiģ cari dönem Bağımsız sınırlı denetimden geçmiģ önceki dönem Özkaynaklarda muhasebeleģtirilen gelir gider kalemleri ( ) ( ) I. Menkul değerler değerleme farklarına satılmaya hazır finansal varlıklardan eklenen - - II. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları - - III. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları - - IV. Yabancı para iģlemler için kur çevrim farkları - - V. Nakit akıģ riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklara iliģkin kâr/zarar (gerçeğe uygun değer değiģikliklerinin etkin kısmı) - - VI. YurtdıĢındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklara iliģkin kâr/zarar (gerçeğe uygun değer değiģikliklerinin etkin kısmı) - - VII. Muhasebe politikasında yapılan değiģiklikler ile VIII. hataların düzeltilmesinin etkisi - - TMS uyarınca özkaynaklarda muhasebeleģtirilen diğer gelir gider unsurları - - IX. Değerleme farklarına ait ertelenmiģ vergi - - X. Doğrudan özkaynak altında muhasebeleģtirilen net gelir/gider (I+II+ +IX) - - XI. Dönem kârı/zararı Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değiģme (kar-zarara transfer) - - Nakit akıģ riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım YurtdıĢındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım Diğer - - XII. Döneme iliģkin muhasebeleģtirilen toplam kâr/zarar (X±XI) - - ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (7)

13 30 Eylül 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait Özkaynak değiģim tabloları Dipnot (beģinci bölüm) ÖdenmiĢ sermaye ÖdenmiĢ sermaye enf. düzeltme farkı Hisse Hisse senedi senedi iptal ihraç primleri karları Yasal yedek akçeler Statü yedekleri Olağanüstü yedek Akçe Diğer Dönem GeçmiĢ dönem yedekler net karı / (zararı) karı / (zararı) Menkul değer. değerleme farkı Maddi ve maddi olmayan duran varlık ydf Ortaklıklardan bedelsiz hisse senetleri SatıĢ a. / Riskten durdurulan f. korunma iliģkin dur. v. fonları bir. değ. f. Azınlık payları hariç toplam özkaynak Azınlık payları Toplam özkaynak ( ) I. sonu bakiyesi 260,000-23,250-7,907-23,300-74, , ,583 Dönem içindeki değiģimler - - II. BirleĢmeden kaynaklanan artıģ/azalıģ III. Menkul değerler değerleme farkları IV. Riskten korunma fonları (etkin kısım) Nakit akıģ riskinden korunma amaçlı YurtdıĢındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı V. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları VI. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları VII. ĠĢtirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iģ ort.) Bedelsiz hisse senetleri VIII. Kur farkları IX. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değiģiklik X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değiģiklik XI. ĠĢtirak özkaynağındaki değiģikliklerin banka özkaynağına etkisi XII. Sermaye artırımı 240, (40,000) , , Nakden 200, , , Ġç kaynaklardan 40, (40,000) XIII. Hisse senedi ihraç primi XIV. Hisse senedi iptal karları XV. ÖdenmiĢ sermaye enflasyon düzeltme farkı XVI. Diğer XVII. Dönem net karı veya zararı , ,740-84,740 XVIII. Kar dağıtımı ,406-22,727 - (74,123) 40, (6,990) - (6,990) 18.1 Dağıtılan temettü (6,990) (6,990) - (6,990) 18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar ,406-22, (27,133) Diğer (74,123) 74, Dönem sonu bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 500,000-23,250-12,313-46,027-84, , ,333 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (8)

14 30 Eylül 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait Özkaynak değiģim tabloları Dipnot ÖdenmiĢ sermaye ÖdenmiĢ sermaye enf. düzeltme farkı Hisse senedi ihraç primleri Hisse senedi iptal karları Yasal yedek akçeler Statü yedekleri Olağanüstü yedek akçe Diğer yedekler Dönem net karı / (zararı) GeçmiĢ dönem karı / (zararı) Menkul değer. değerleme farkı Maddi ve maddi olmayan duran varlık YDF Ortaklıklar dan bedelsiz hisse senetleri SatıĢ Riskten a./durdurulan korunma f.iliģkin fonları dur.v.bir.değ.f. Azınlık payları hariç toplam özkaynak Azınlık payları Toplam özkaynak ( ) I. sonu bakiyesi 200, ,095-9,252-35,501 (3,798) , ,238 Dönem içindeki değiģimler II. BirleĢmeden kaynaklanan artıģ/azalıģ III. Menkul değerler değerleme farkları IV. Riskten korunma fonları (etkin kısım) Nakit akıģ riskinden korunma amaçlı YurtdıĢındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı V. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları VI. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları VII. ĠĢtirakler,bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iģ ort.) Bedelsiz hisse senetleri VIII. Kur farkları IX. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değiģiklik X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değiģiklik XI. ĠĢtirak özkaynağındaki değiģikliklerin banka özkaynağına etkisi XII. Sermaye artırımı 59, (13,312) ,500-46, Nakden 46, ,500-46, Ġç kaynaklardan 13, (13,312) XIII. Hisse senedi ihraç primi , ,250-23,250 XIV. Hisse senedi iptal karları XV. ÖdenmiĢ sermaye enflasyon düzeltme farkı XVI. Diğer XVII. Dönem net kârı veya zararı , ,376-55,376 XVIII. Kâr dağıtımı ,812-14,048 - (22,189) 3, (2,528) - (2,528) 18.1 Dağıtılan temettü (2,528) (2,528) - (2,528) 18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar ,812-14,048 - (19,661) 3, Diğer Dönem sonu bakiyesi (I+II+III+ +XIII+XIV) 260,000-23,250-7,907-23,300-55, , ,836 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (9)

15 30 Eylül 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait Nakit akıģ tablosu Nakit akıģ tablosu Bağımsız sınırlı Bağımsız sınırlı Dipnot denetimden geçmiģ denetimden geçmiģ (beģinci cari dönem önceki dönem bölüm) A. Bankacılık faaliyetlerine iliģkin nakit akımları 1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değiģim öncesi faaliyet kârı 136, , Alınan kâr payları 368, , Ödenen kâr payları (205,688) (141,028) Alınan temettüler Alınan ücret ve komisyonlar 35,730 27, Elde edilen diğer kazançlar 34,773 23, Zarar olarak muhasebeleģtirilen donuk alacaklardan tahsilatlar 37,092 23, Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler (70,910) (57,185) Ödenen vergiler (3,305) (3,139) Diğer (59,613) (40,081) 1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değiģim (375,776) (149,846) Alım satım amaçlı finansal varlıklarda net (artıģ) azalıģ Gerçeğe uygun değer farkı k/z a yansıtılan olarak sınıflandırılan fv larda net (artıģ) azalıģ Bankalar hesabındaki net (artıģ) azalıģ (31,759) (7,964) Kredilerdeki net (artıģ) azalıģ (1,099,623) (589,148) Diğer aktiflerde net (artıģ) azalıģ (34,522) (16,542) Bankalardan toplanan fonlarda net artıģ (azalıģ) Diğer toplanan fonlarda net artıģ (azalıģ) 615, , Alınan kredilerdeki net artıģ (azalıģ) 158, , Vadesi gelmiģ borçlarda net artıģ (azalıģ) Diğer borçlarda net artıģ (azalıģ) 15,487 4,934 I. Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı (239,267) (29,529) B. Yatırım faaliyetlerine iliģkin nakit akımları II. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı (34,938) (13,907) 2.1 Ġktisap edilen bağlı ortaklık ve iģtirakler ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iģ ortaklıkları) Elden çıkarılan bağlı ortaklık ve iģtirakler ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iģ ortaklıkları) Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller (35,505) (12,365) 2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller - 4, Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler (325) (6,263) 2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler Diğer - - C. Finansman faaliyetlerine iliģkin nakit akımları III. Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit 190,662 66, Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkıģı Ġhraç edilen sermaye araçları 200,000 69, Temettü ödemeleri (6,990) (2,528) 3.5 Finansal kiralamaya iliģkin ödemeler (2,348) (1,032) 3.6 Diğer IV. Döviz kurundaki değiģimin nakit ve nakde eģdeğer varlıklar üzerindeki etkisi - - V. Nakit ve nakde eģdeğer varlıklardaki net artıģ (azalıģ) (I + II + III + IV) (83,543) 22,754 VI. Dönem baģındaki nakit ve nakde eģdeğer varlıklar (V-a) 382, ,156 VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eģdeğer varlıklar (V-a) 298, ,910 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır (10)

16 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR I. Sunum esaslarına iliģkin açıklamalar a. Finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması: Konsolide olmayan finansal tablolar, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ĠliĢkin olarak 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliģkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü Türkiye Muhasebe Standartları ya da TMS ) uygun olarak hazırlanmıģtır. Banka, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Bankalar, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 37. maddesi uyarınca kuruluģ birliklerinin ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüģü alınmak suretiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından uluslararası standartlar esas alınarak belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak muhasebe sistemlerinde tekdüzeni uygulamak; tüm iģlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleģtirmek; finansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karģılayabilecek biçim ve içerikte, anlaģılır, güvenilir ve karģılaģtırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elveriģli, zamanında ve doğru Ģekilde düzenlemek zorundadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dıģında, tarihi maliyet esası baz alınarak YTL olarak hazırlanmıģtır. Finansal tabloların TMS ye göre hazırlanmasında Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibarıyla koģullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. b. Türkiye Muhasebe Standartları nın ilk kez uygulanması ile ilgili açıklamalar: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Uygulamasına ĠliĢkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı ( TFRS 1 ) uyarınca TMS ye geçiģ tarihi 1 Ocak 2005 olup, Banka, finansal tablolarını Yönetmelik uyarınca TMS ye uygun olarak ilk kez 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle hazırlamıģtır. (11)

17 c. Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları: Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiģ ve uygulanmıģtır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aģağıda yer alan II ila XXII no lu dipnotlarda açıklanmaktadır. d. Finansal tabloların paranın cari satın alma gücüne göre düzenlenmesi: Banka nın finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 29 ) uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuģtur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 21 Nisan 2005 tarih sayılı kararı ve 28 Nisan 2005 tarihli Genelgesi ile enflasyon muhasebesi uygulanmasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmiģ ve 1 Ocak 2005 ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmamıģtır. Banka nın iģlevsel ve raporlama para birimi YTL olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nın 5 Ocak 2005 tarihli genelgesi uyarınca cari ve önceki dönem finansal tabloları bin YTL olarak sunulmuģtur. e. Finansal tablolarda yapılan sınıflandırma değiģiklikleri: BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10 ġubat 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile 22 Eylül 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tebliğlerdeki değiģiklikler sonucunda finansal raporlama formatlarında bazı değiģiklikler yapılmıģ olup karģılaģtırma amacıyla sunulan geçmiģ dönem finansal tablolar üzerinde sınıflandırma iģlemleri yapılmıģtır. (12)

18 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden iģlemlere iliģkin açıklamalar Banka, kullandığı kaynakların ve aktiflerin risk ve getiri açısından dengesini kurarak, riskleri azaltmaya ve kazançları artırmaya yönelik bir aktif-pasif yönetimi stratejisi takip etmektedir. Aktif-pasif yönetiminin temel hedefi Banka nın likidite riski, kur riski ve kredi riskini belli sınırlar içinde tutmak; kârlılığı artırmak ve Banka nın özkaynaklarını güçlendirmektir. Banka nın aktif-pasif yönetimi Aktif- Pasif Komitesi ( APKO ) tarafından Banka Üst Düzey Risk Komitesi nce belirtilen risk limitleri dahilinde yürütülmektedir. Yabancı para iģlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri iģlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiģtir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez Bankasının açıkladığı kurlardan değerlemeye tabi tutularak Yeni Türk Lirası na çevrilmiģ ve oluģan kur farkları, kambiyo karı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıģtır. Banka, Tasfiye Olunacak Alacaklar, Tahsili ġüpheli Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar hesaplarında izlenen katılma hesaplarından kullandırılan kredilerin riskinin Banka ya ait olan kısmı ile özkaynaklar ve özel cari hesaplardan kullandırılan yabancı para ve dövize endeksli krediler ve alacaklar bakiyelerini, bu hesaplara intikal tarihindeki kurlar üzerinden Yeni Türk Lirasına çevirerek takip etmektedir. Katılma hesaplarından kullandırılan yabancı para kredilerin, riski katılma hesaplarına ait olan kısmı ise cari kurlarla değerlenerek oluģan kur farkları kambiyo iģlemleri kar veya zararı hesaplarında takip edilmektedir. Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Yeni Türk Lirası na dönüģtürülmesinden kaynaklanan farklar gelir tablosuna dahil edilmektedir. Banka nın aktifleģtirdiği kur farkı bulunmamaktadır. III. Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ile türev ürünlere iliģkin açıklamalar Banka, yabancı para pozisyon riskini azaltmak ve döviz likiditesini yönetmek amacıyla yabancı para vadeli döviz iģlemlerine girmektedir. Banka nın gömülü türev ürünleri bulunmamaktadır. Banka nın türev ürünleri TMS 39 gereğince Riskten Korunma Amaçlı ve Alım Satım Amaçlı olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre, bazı türev iģlemler ekonomik olarak Banka için risklere karģı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, muhasebesel olarak TMS 39 kapsamında riskten korunma amaçlı olarak tanımlanamayanlar Alım satım amaçlı olarak muhasebeleģtirilmekte ve rayiç değerleri ile bilançoda Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar / Borçlar hesabında izlenmektedir. Türev iģlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleģme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir. Vadeli döviz alım satım iģlemlerinin değerleri, ilgili iģlemin vadeli döviz kurlarının finansal tablo tarihine iskonto edilmiģ değeri ile finansal tablo tarihinde geçerli olan döviz kurları karģılaģtırılarak belirlenir. Ortaya çıkan gerçekleģmemiģ kar ya da zarar gelir tablosunda Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Karı/Zararı hesabına yansıtılmaktadır. (13)

19 IV. Kar payı gelir ve giderine iliģkin açıklamalar Kar payı gelirleri kullandırılan fonlar üzerinden tahakkuk esasına göre iç verim oranı yöntemi kullanılarak kayıtlara intikal ettirilmiģ olup finansal tablolarda kar payı gelirleri hesabında muhasebeleģtirilmiģtir. Ġlgili mevzuat uyarınca donuk alacak haline gelen kredilerin kar payı tahakkuk ve reeskont tutarları iptal edilmekte ve söz konusu tutarlar tahsil edilene kadar kar payı gelirleri dıģında tutulmaktadır. Banka, kar/zarar katılma hesapları üzerinden birim değer hesaplama yöntemine göre gider reeskontu hesaplamaktadır ve bu tutarlar bilançoda Toplanan Fonlar hesabı üzerinde gösterilmiģtir. V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliģkin açıklamalar Tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilen bazı bankacılık iģlemleriyle ilgili ücret gelirleri haricindeki ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri esas olarak tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir. VI. Finansal varlıklara iliģkin açıklama ve dipnotlar Banka finansal varlıklarını Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar, Satılmaya hazır finansal varlıklar, Krediler ve alacaklar veya Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleģtirmektedir. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım iģlemleri teslim tarihine göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması Ģekli ilgili varlıkların Banka yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaģtırılmaktadır. a. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarar a yansıtılan finansal varlıklar: Bu kategorinin iki alt kategorisi bulunmaktadır: Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar ile ilk kayda alınma sırasında Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar. Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar piyasada kısa dönemde oluģan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlamak amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklar ile alım satım amaçlı türev finansal araçlardır. Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı öngörülen iģlem fiyatlarından kayda alınmakta ve müteakiben gerçeğe uygun değerleri ile taģınmaktadır. Yapılan değerleme sonucu oluģan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Banka nın alım satım amaçlı olarak elde tutulanlar dıģında Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar ı bulunmamaktadır. b. Satılmaya hazır finansal varlıklar: Satılmaya hazır finansal varlıklar, Banka nın kar/zarar katılma payı esaslı yaptığı mudaraba iģlemlerinden oluģmaktadır. Söz konusu iģlemlerin rayiç değerleri güvenilir bir Ģekilde belirlenemediğinden finansal tablolarda maliyet bedelinden, varsa değer düģüklüğü karģılığı indirilerek yansıtılmıģlardır. Söz konusu iģlemlerden alınan kar payları, gelir tablosunda Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Alınan Kar Payı Gelirleri hesabında muhasebeleģtirilmektedir. (14)

20 c. Kredi ve alacaklar: Kredi ve alacaklar sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada iģlem görmeyen ve alım satım amaçlı, gerçeğe uygun değer farkı kar-zararda yansıtılan veya satılmaya hazır finansal varlıklar olarak tanımlananlar dıģında kalan türev olmayan finansal varlıklardır. Banka, krediler ve alacakların ilk kaydını gerçeğe uygun değerini yansıttığı öngörülen elde etme maliyeti ile yapmakta, kayda alınmayı izleyen dönemlerde iç verim yöntemi kullanılarak iskonto edilmiģ değerleri üzerinden muhasebeleģtirilmekte ve bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, iģlem gideri ve bunun gibi diğer masrafları iģlem maliyetinin bir bölümü olarak kabul etmeyip doğrudan gider hesaplarına yansıtmaktadır. d. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar: Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koģulların sağlanmıģ olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve krediler ve alacaklar dıģında kalan finansal varlıklardan oluģmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben iç verim yöntemi kullanılarak iskonto edilmiģ bedeli ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ile ilgili kar payı gelirleri gelir tablosunda yansıtılmaktadır. VII. Finansal varlıklarda değer düģüklüğüne iliģkin açıklamalar Bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düģüklüğüne uğradığına iliģkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususu her bilanço döneminde değerlendirilir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda değer düģüklüğü karģılığı finansal varlık sınıfları bazında aģağıda açıklandığı Ģekilde ayrılır. i) Kredi ve alacaklar : Banka, tahsili ileride Ģüpheli olabilecek krediler için karģılık ayırmakta ve gider yazmak suretiyle cari dönem karından düģmektedir. Takipteki alacaklar karģılığı, mevcut kredilerle ilgili ileride çıkabilecek muhtemel zararları karģılamak amacıyla, Banka yönetiminin fon portföyünü kalite ve risk açısından değerlendirerek, ekonomik koģulları ve diğer etkenleri ve ilgili mevzuatı da göz önüne alarak ayırdığı tutardır. Banka, kredilerin tahsil edilemeyeceğine dair bulguların varlığı halinde 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca III., IV., ve V. Grup krediler içinde sınıflamakta ve bu tutarlar için özel karģılık ayırmaktadır. Bu tür kredilerle ilgili olarak yapılan tahsilatlarda öncelikle söz konusu kredinin ana para borçları karģılanmakta, ardından kar payı alacakları tahsil edilmektedir. (15)

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Haziran 2011 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız sınırlı denetim raporu 30 Haziran

Detaylı