1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar""

Transkript

1 Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek. Kitap ve Kültür Günlerinin açýlýþý 15 Mayýs Çarþamba günü Saat Kulesi yanýnda saat 13.15'te gerçekleþtirilecek. SAYFA 3 TE 40 KURUÞ 1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar" "Bu Benim Eserim" projesi final sergisinde iki dereceye birden Milli Eðitim Bakanlýðý Temel Eðitim Genel Müdürlüðü tarafýndan koordine edilen "Ýlköðretim Öðrencilerine Yönelik (6.,7. ve 8. sýnýflar için) Matematik ve Fen Bilimleri proje çalýþmasý "Bu Benim Eserim" projesi final sergisi ve ödül töreni Mayýs 2013 tarihlerinde Ankara'da yapýldý. Türkiye genelinde proje baþvurusundan il çalýþma grubu, bölge çalýþma grubu ve bölge bilim kurulundan seçilen 34 matematik, SAYFA 6 DA 66 fen bilgisi olmak üzere 100 proje Ankara final sergisine katýlmaya hak kazandý. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saastçi, Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde meydana gelen saldýrýyla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Hatay Reyhanlý'da meydana gelen menfur saldýrýyý lanetliyoruz. Ülkemizin uluslararasý alanda itibarýnýn yükseldiði, terörü bitirme noktasýnda kararlý adýmlar attýðý bir süreçte yapýlan bu saldýrýnýn zamanlamasý dikkat çekicidir. Saðduyulu vatandaþlarýmýzýn bu tür provakatif saldýrýlarýn tuzaðýna düþmeyeceðinden eminiz" SAYFA 9 DA AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek'i ziyaret etti. Esnafýn, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi aracýlýðýyla Halkbank'tan kullanacaðý kredilerin faizlerinin indirime gidileceðini Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn TESKOMB genel kurulunda açýkladýðýný dile getiren Milletvekili Cahit Baðcý, "2001'de yüzde 90'lara çýkan kredi faizleri þimdi düþtü. Esnaf artýk rahatlýkla Esnaf Kredi Kefalet'ten kredi kullanabiliyor. SAYFA 3 TE Mandacýlýða ilgi artýyor Halkýn Yükseliþi Partisi (HYP) Ýl Örgütü, Damýzlýk Manda Üreticileri Birliði Baþkaný Ýhsan Aksungur'u ziyaret etti. Kýsa bir sürede Çorum'da kuruluþunu tamamlayýp, kurum ve kuruluþlara ziyaret eden HYP Ýl Örgütü dünde ziyaretlerine Damýzlýk Manda Üreticileri Birliði ile devam etti. SAYFA 5 TE "Saðlýk çalýþanlarýna þiddet sona ermeli" Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, Ýl Saðlýk Müdürlüðü görevlileri ve hemþireler, Hemþireler Günü nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret ettiler. SAYFA 5 TE Usta Öðreticiler kadro taleplerini Ankara'da haykýrdýlar Usta Öðreticiler Ankara'da yaptýklarý basýn açýklamasýnda kadro taleplerini dile getirdiler. Usta Öðreticiler adýna basýn açýklamasýný Çorum Usta Öðreticiler Derneði Baþkaný Hatice Keser yaptý. Devlet memurlarý kanununun 4.maddesinde kamu kurumlarýnda personelin dört þekilde istihdam edilebileceðinin söylendiðini hatýrlatarak sözlerine baþlayan Hatice Eker, "(4-a,4-b,4-c,4-d)5. Maddesinde ise kamu kurumlarýnda bu dört istihdam þekli dýþýnda personel çalýþtýrýlamayacaðý kesin olarak belirtilmektedir. Usta Öðreticiler olarak kapsam dýþýnda kalmaktayýz. SAYFA 7 DE "CHP'nin çözüme dair söyleyebilecek sözü yok" Baðcý ve Ceylan'dan Rektör Alkan'a hayýrlý olsun ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ve Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek, yeni Rektörlük Binasý için hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Üniversitede yapýlan çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getiren Baðcý, Rektör Alkan'ý yaptýðý baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý tebrik ederek... SAYFA 2 DE Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kanal 7 ekranlarýnda yayýnlanan Mehmet Acet'in sunduðu Ýskele Sancak programýna konuk oldu. Çözüm sürecinde yaþanan son geliþmelerin deðerlendirildiði programda Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Dýþiþleri ve Devlet eski Bakaný Þükrü Sina Gürel, CHP Manisa eski Milletvekili Þahin Mengü, BDP eski Milletvekili Yeþiller... SAYFA 3 TE Hitit'te bir yabancý hoca daha göreve baþladý SAYFA 2 DE "Vatandaþlara sadece para deðil destekçileri olduðumuzu da gösterelim" SAYFA 4 TE

2 Hitit'te bir yabancý hoca daha göreve baþladý Hitit Üniversitesi öðretim üye kadrosu her geçen gün arttýðý gibi özellikle de yabancý ülkelerden gelen talep de giderek artýyor. Bu kapsamda Hitit Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezinde çalýþmak isteyen yabancý uyruklu öðretim elemanlarýndan ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler HÝTÝTSEM'de göreve baþladý. Sözleþmeli olarak istihdam edilen Wheeler, bir çok yabancý uyruklu öðretim elemaný arasýndan tecrübe ve bilgi birikimi ile sahip olduðu belgelerin uygunluðu nedenleriyle seçildi. Wheeler, özellikle yetiþkin gruplar için Ýngilizce konuþma pratikleri, yabancý dilde sunum becerileri ve özellikle de üniversite öðretim üyeleri tarafýndan Ýngilizce yazýlan makaleleri dil bilgisi ve yazým hatalarýna karþýn kontrol etme görevlerini yürütecek. Yeni göreve baþlayan Wheeler Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Alkan, yabancý uyruklu öðretim üyesi sayýsýnýn artýrýlmasý için gerekli tüm imkanlarý kullanacaklarýný ifade ederek, Wheeler'e çalýþmalarýnda baþarý diledi. Türkiye ilk defa geldiðini ve görmüþ olduðu ilgi ve alakadan son derece memnun olduðunu belirten Wheeler ise Hitit Üniversitesine gelmeden önce WEB sayfasýný ziyaret ettiðini, Google Maps üzerinden de Çorum'la ilgili bilgiler edindiðini, üniversitenin ve kendisine gösterilen ilginin beklentilerinin de üzerinde olduðunu belirterek, burada çalýþmaktan mutluluk duyduðunu açýkladý. YÝTÝK Çorum Zafer Þubemizde Rüya Telefon Shop Taþýmacýlýk Mob, Ýnþ. Tic. San. Ltd. Þti. kullandýðýmýz yazar kasa ÖKC levhasý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. SATILIK KAPORTA TAKIMLARI A dan Z ye satýlýk kaporta takýmlarý Recep Büyükbörekçi Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: HABER Özkan'dan Vali Baþköy'e veda Çorum Ýl Defterdarlýðý görevini yürütürken, Maliye Bakanlýðý'nýn 2013/106 sayýlý kararý ile Eskiþehir Ýl Defterdarlýðý'na atanan Ýl Defterdarý Yaþar Ahmet Özkan, Vali Sabri Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Sabri Baþköy, yeni görev yerinin kendisine hayýrlý olmasý temennisinde bulundu ve baþarý dileklerini iletti. Baðcý ve Ceylan'dan Rektör Alkan'a hayýrlý olsun ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ve Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek, yeni Rektörlük Binasý için hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Üniversitede yapýlan çalýþmalardan duyduðu Yýl: 9 Sayý: 2476 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : memnuniyeti dile getiren Baðcý, Rektör Alkan'ý yaptýðý baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý tebrik ederek, her zaman Üniversitenin yanýnda olduklarýný belirtti ve baþarýlar diledi. AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan ise Rektör Alkan'ýn özverili çalýþmalarýný takdirle karþýladýklarýný belirterek, her zaman olduðu gibi Üniversiteye olan desteklerinin artarak devam edeceðini söyledi. Rektör Alkan da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, üniversite hakkýnda bilgi verdi. AK Partili kadýnlar Anneler Gününü kutladý AK Parti Uðurludað Ýlçe Kadýn Kollarý Anneler Günü nedeniyle ilçede program düzenledi. Programa AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Betül Gülgün, yöentim kurulu üyeleri ile Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkan ve yönetim kurulu üyeleri, Uðurludað Belediye Baþkaný Adem Ýpek ve eþi katýldý. Programda bir konuþma yapan Arife Betül Gülgün, Ýlçedeki kadýnlara çözüm sürecini ve bu süreçte annelere çok büyük görevler düþtüðünü anlattý ve aslýnda bu sürecin "artýk analar aðlamasýn" diye baþlatýldýðýný söyledi. Gülgün, konuþmasýnýn sonunda bütün annelerin gününü kutladý ve verdikleri destekten teþekkür ederek konuþmasýný tamamladý. AK Parti Ýl Kadýn Kollarý dün de Veli Paþa Konaðýnda Anneler Günü yemeði programý düzenledi.yemeðe Arife Betül Gülgün, yönetim kurulu üyeleri ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'nin eþi Nejla Köse'de katýldý. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :3:16 Güneþ :5:18 Ýþrak :6:10 Öðle :12:48 Ýkindi :16:43 Akþam :19:56 Yatsý :21:43 Cahit KÜLEBÝ Sývas yollarýnda geceleri Katar katar kaðnýlar gider Tekerleri meþeden. Aðýz dil vermeyen köylüler Odun mu, tuz mu, hasta mý götürürler? Aðýr aðýr kaðnýlar gider Sývas yollarýnda geceleri. Ne, yýldýzlar kaynaþýr gökyüzünde, Ne, sevdayla dolar taþar gönüller, Bir rüzgâr eser ki býçak gibi El ayak þiþer. Sývas yollarýnda geceleri Aðýr aðýr kaðnýlar gider. 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 20. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Geçici Kurumlar Vergisi ve Geçici Gelir Vergisi beyannameleri verilecek. Vergi Levhalarý ay sonuna kadar tasdik ettirilecek. Günün Þiiri SIVAS YOLLARINDA Kamyonlar gelir geçer, kamyonlar gider Toz duman içinde, Þavký vurur yollara, Arabalar daðýlýr þoförler söver, Sývas yollarýnda geceleri Katar katar kaðnýlar gider. HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,798 1,808 EUR 2,333 2,348 STERLiN 2,755 2,80 JPY YENi 0,0176 0,018 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA ECZANESÝ TEL: G.BEY MH. 1. MÝLLET SOK. ESKÝ SSK POLÝKLÝNÝK YANI BOSTANCI ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:30/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "CHP'nin çözüme dair söyleyebilecek sözü yok" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kanal 7 ekranlarýnda yayýnlanan Mehmet Acet'in sunduðu Ýskele Sancak programýna konuk oldu. Çözüm sürecinde yaþanan son geliþmelerin deðerlendirildiði programda Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Dýþiþleri ve Devlet eski Bakaný Þükrü Sina Gürel, CHP Manisa eski Milletvekili Þahin Mengü, BDP eski Milletvekili Yeþiller ve Sol Gelecek Partisinin Kurucusu Ufuk Uras ayrýca gündemdeki konularý da deðerlendirdiler. Uslu programda yaptýðý deðerlendirme de "Bir devletin; yurttaþlarýnýn can güvenliðini saðlamak, yaþama hakkýný güvence altýna almak, herkese refahý saðlamak, toplumsal barýþý tesis etmek devletin asli görevlerindendir. Otuz yýl önce kiþi ile Eruh'ta baþlayan bir PKK hareketi daha sonra nasýl olmuþta kitleselleþmiþtir? Sýkýyönetim ilanýna raðmen, olaðanüstü hallere raðmen, faili meçhullere raðmen eðer bir terör hareketi kitleselleþerek devam ediyorsa ortada hakikaten bir hukuksuzluk vardýr. Asýl hukuksuzluk oradadýr. Þimdi Türkiye'nin devlet olarak uygulamadýðý þey kalmadý. Ne tür tedbir gerekiyorsa engellemek için bunlarý aldý. Þimdi geldiðimiz noktada eðer bir hukuksuzluk olup olmadýðýný tartýþacaksak son süreçten deðil bunu yýllar öncesine gidip oradan baþlamak lazým. PKK'nýn kitleselleþmesinin arkasýnda gerçekler nedir? PKK'nýn siyasal uzantýsýnýn sürekli oy arttýrmýþ olmasýnýn sebebi nedir?yaþanan bu toplumsal hoþnutsuzluðun sebebi nedir? Sadece Kürt sorunu deðil, ayný zamanda baþörtüsü takanlarýn dýþlanmýþ olmasý ayný zamanda iþçilerin bir kýsým sendikal haklardan, örgütlenme haklarýndan yararlanamýyor olmasý yani devletin resmi politikasý ile toplum gerçekliði birbirine uymamýþtýr. Sosyolojik gerçeklerle devletin tercihleri, öncelikleri birbirine uymamýþtýr. Bundan dolayý Türkiye'de yönetilemez bir demokrasi anlayýþý veya uygulamasý ortaya çýkmýþtýr. Burada biz yönetilemez demokrasiden þimdi yönetilebilen bir demokrasiye geçtik. Yönetimi gerçekleþtiren, inisiyatif kullanan, süreci yöneten bir demokrasi anlayýþýna geçmiþ durumdayýz. Ortada on yýllýk bir iktidar partisi var. % 36 ile baþlamýþ 7 kez seçim ve referandum gerçekleþtirmiþ ve bunlarýn hepsinde oyunu artýrarak gelmiþ bir iktidar, bir süreç var. Devlet aklý diyebileceðimiz geçmiþten beri yapýlan ve zaman zaman da akim kalan çeþitli giriþimlerini ileri sürüyor. Burada sorunu çözmek için birkaç yöntem var, taviz verir bitirirsiniz olayý bunu yapmadýnýz, sorunu çözmeye çalýþmak yerine ezer geçersiniz bunu da yapamadýnýz, ezip geçemediniz sorun giderek kartopu gibi büyümeye baþladý. Asimile edersiniz yok edersiniz. Bunu da çok uðraþtýnýz yapamadýnýz. Baþka bir devlete ihale edersiniz. Ve Türkiye baþka bir devlete ihale etmek yerine çözümü bizzat kendisi inisiyatif kullanarak milli bir çözüm üretiyor. Nitekim baþbakanýmýzýn çok iddialý ve önemli açýklamasý var. Pazarlýk, gizli gündem, taviz, al ver yok ve milli hassasiyetlerimizi sonuna kadar koruyacaðýz diyen baþbakan var ve bugüne kadarda bütün söylediklerinin arkasýnda durmuþ bir baþbakan ve hükümet var. Dolayýsýyla burada devlet aklý ve dünyadaki bütün tecrübeler bize yeni ve baþka bir yol gösteriyor; Konuþarak sorunu ve süreci yönetirsiniz þuanda da yapýlan budur. PKK silahý býrakmak zorunda bunun birkaç tane nedeni var. Türkiye etnik bir ayrýþmaya asla uygun deðil. 1.etnik çeþitlilik çok fazla 2. iç içe geçmiþlik çok fazla. 3. ciddi entegrasyon geçmiþi var. 4.ortak geçmiþi var. 5. ortak gelecek var. 6. PKK'da ciddi bir alan daralmasý var. 7. yüzyýldýr görüldü ki Orta Doðu'nun Türkiyesiz bir geleceði yok. PKK silahý býrakmak zorunda olduðu için çözüme mecbur gördü kendisini ya da PKK'nýn lideri kendisini mecbur gördü. PKK'nýn lideri dýþýnda, PKK'nýn siyasi kanadý inisiyatif kullanamadýðý için PKK asýl sahibi devrede. Hal böyle olunca iþin sahibiyle sorunu çözmek daha makul ve daha kolay geldi. Yasalarda bir bütünsellik yok. Yasalarýn çaðýn gereklerine, toplumsal dinamizme, ihtiyaçlara göre yeniden düzenlemiyoruz. Burada þunu söyleyeyim, bir hukuk saplantýsý içerisine girmek doðru deðil. Hukukun temel görevi nedir? Toplumsal güveni, güvenliði saðlamak, toplumsal barýþý ve huzuru saðlamaktýr. Eðer yaptýðýnýz uygulamalar ortaya koyduðunuz pratikler, toplumsal huzuru, güveni saðlamaya yetmiyorsa demek ki oradaki hukuk düzenlemelerinizde ya da yasal düzenlemelerinizde toplumsal gerçeklikle bir açýk vardýr. Mevcut yasal düzenlemeler þuanda yapýlan iþ hukuka, yasaya uygun mudur diye tartýþmak yerine meþru mudur,deðil midir? Yani, akan kanýn durmasý, oradan gelecek tabutlarýn sona ermesi, aðlayan analarýn aðýtýnýn dinmesi, babalarýn acýlarýnýn dinmesi söz konusuysa devlet aklý ve dünyadaki tecrübe ne ise oturulur konuþularak çözülür" Uslu, Demokratik açýlýmlarýn 2005'ten beri devam ettiðini bu konuda yapýlmýþ bir sürü düzenlemelerin olduðunu vurgulayarak,"ýsimler üzerindeki tahditler kaldýrýlmýþ, bir kýsým anayasal düzenlemelerin yapýlmýþ, üniversiteler yeni bölümler açmýþ, faili meçhuller sona ermiþ, sýký yönetim, ohal kaldýrýlmýþ, hukuksuzluða buluþanlar yargý önüne çýkartýlmýþ bunun gibi daha bir çok konularda çok ciddi adýmlar atýlarak geliniyor. Demokratik açýlým nedir? Ýçi boþ diye küçümseyenler aslýnda zamanla içi dolduruluyor diye görmezden geliyorlar. Eðer bugün çözüm sürecine yönelik toplumsal bir kabul varsa demokratik açýlýmlarýn ne anlama geldiðini toplumun muhalefetten daha önce kavradýðý gerçeðinden kaynaklanmaktadýr. Birde niyet okumaya fal bakmaya gerek yok. Burada örgütün lideri diyor ki; "Ben bugün milyonlarca kiþinin þahitliðinde yeni bir süreç baþlatýyorum. Silah deðil siyaset öne çýksýn bu bir sonuç deðil yeni, bir sürecin baþlangýcýdýr." Yani bir gelecek söz konusudur. Biz gelecek üzerine ne söyleyeceðiz, ne söylemeliyiz. Elbette kaygýlar olabilir. Ama bu kaygýlara, korkulara, vehimlere, paranoyalara, görüþlerimizi dayandýrmak çözüme dair önerilerimiz veya modelimiz varsa bunlarý ortaya koymalýyýz" þeklinde kaydetti. Uslu sözlerine þöyle devam etti: "Yaþadýðýmýz ya da yaþanan sorun 30 yýlýn sorunu deðildir ve çözüme dair referanslarý da son 30 yýlda 40 yýldaki siyasal süreçlerle ya da hukuk dýþýlýklarla ya da resmi görüþte ya da herhangi bir örgüt tanýmýyla birleþik kavramlarla izah etmek mümkün deðildir. Bu sorun aþaðý yukarý 1800'lü yýllarýn baþýndan beri devam etmektedir ve Türkiye bu sorunu birazda kendi coðrafyasýndaki diðer sorunlarla iliþkilendirerek çözmek zorundadýr. Yani Kürt sorunu meselesi sadece Türkiye'nin içinde sorun olmaktan çýkmýþ Orta Doðunun geniþ bir sorunu haline getirilmiþtir. Türkiye tamda bu karmaþýk noktada inisiyatif kullanmaktadýr. Kendi milli hassasiyetlerine, tarihsel rolüne uygun, kendi medeniyet kodlarýna, kültürüne uygun bir anlayýþla, yaklaþýmla sorunu çözmektedir. Ne ABD ne Almanya ne de baþkasý bu iþe karýþtýrýlmamaktadýr. 12 Eylül deki uygulamalar aslýnda sorunu daha da derinleþtirmiþtir ve bir hata deðildir. Bilinçli bir tercih, dýþlama, inkâr politikasý söz konusudur. Bugün sorunu büyütende bu inkâr politikalarý olmuþtur. Bu gerçeði de göz önünde bulundurmak lazýmdýr." -"CHP'NÝN ÇÖZÜME DAÝR SÖYLEYEBÝLECEK SÖZÜ YOK"- CHP'nin çözüm sürecine karþý takýndýðý tavra tepki gösteren Uslu sözlerini þöyle tamamladý: "Türkiye'de iki seneye yakýndýr bir anayasa süreci yaþýyoruz. Ondan önceki süreçleri de dikkate alýrsanýz halâ kendimize özgü sivil, demokratik, katýlýmcý, çoðulcu ve topluma iyi bir yol haritasý oluþturacak anayasa yapamadýk. Þimdi Avrupa'daki, Ýspanya'daki anayasalar kötü ama oturmuþ oradaki herkes taþýn altýna ellerini koymuþlardýr ve uzlaþarak demokratik bir anayasa çýkartmýþlardýr. Sayýn Kýlýçdaroðlu diyor ki; "bilmediðimiz bir sürece nasýl dâhil olacaðýz?" Ana muhalefet liderisin sana gelelim bilgi verelim deniyor ben yokum diyorsun. Mecliste yeni bir yapý oluþturuluyor temsilci ver diyorsun oraya temsilci vermem diyorsun. AK Parti CHP'yi niye sürece dâhil ediyor. Bir pazarlýk yapmadýk deniyorsa süreç iyi gidiyorsa deniliyor. Sürece dâhil edilin sizde Türkiye'nin partisisiniz. Sizin Kürt sorununa iliþkin, barýþçýl yaklaþýmlar için sözünüz varsa burada masada söyleyin diyorsunuz kendi söyledikleri ile çeliþen paradoksal bir tutum alýyor. Hem barýþa evet hem çözüme hayýr. Hem bilgimiz yok diyorsunuz hem bilgi istemiyiz diyorsunuz bu nasýl anlayýþ. Arkasýndan ikinci söylediðini yok sayýyor. "AK Partinin hukuksuzluðuna meþruiyet aramak, günah keçisi arama çabasý içinde biz ortak olmayýz" diyor. Niye bizi dâhil etmiyorsunuz niye bizi davet ediyorsunuz çözüm sürecinin saðlýklý bir þekilde ilerlemesine biz inanmýyoruz diyor. O zaman kardeþim sen madem bilmiyorum, bilgim yok diyorsun niye bunlarý söylüyorsun. Þimdi böyle bir yaklaþýmla sürece katkýda bulunmak mümkün deðil. Süreci eleþtirenlere þunu soruyorum Çözüme dair sizin ortaya koyduðunuz öneriniz nedir? Partide iki ayrý grup farklý bildiri yayýnladý. CHP önce kendi içerisinde bir görüþ oluþturmuþ deðil. Çözüme dair söyleyebilecek sözü de mecali de yok." 1 milyar dolar mevduatýmýz var Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek'i ziyaret etti. Esnafýn, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi aracýlýðýyla Halkbank'tan kullanacaðý kredilerin faizlerinin indirime gidileceðini Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn TESKOMB genel kurulunda açýkladýðýný dile getiren Milletvekili Cahit Baðcý, "2001'de yüzde 90'lara çýkan kredi faizleri þimdi düþtü. Esnaf artýk rahatlýkla Esnaf Kredi Kefalet'ten kredi kullanabiliyor. Þu an krediye ulaþmak isteyenlere cazip fiyatlar sunuluyor. Bu mekanizmanýn varlýðý Türkiye için bir þanstýr. Esnafýn kredileri geri ödemesi de yüzde 98'lere hatta bazý illerde yüzde 100'lere çýkýyor. Bu da mekanizmanýn ne kadar güzel çalýþtýðýnýn göstergesidir" Hafta sonu gerçekleþtirilen "Çorum Kent Ekonomisi Forumu"nda güzel çalýþmalar yapýldýðýný dile getiren Baðcý, "AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen "Çorum Kent Ekonomisi Forumu"nda yapýlan deðerlendirmede Çorum'da 1 milyar dolarlýk mevduat olduðunu belirledik. Bu rakam kentin geleceði için umut verici bir rakamdýr" þeklinde kaydetti. Muhalefetin "esnaf kredilerle ayakta duruyor" þeklinde ki eleþtirilerine de cevap veren Baðcý, "Esnaf rekabet ortamýnda ayakta kalabilmek, iþini büyütmek yada daha nezih bir ortamda çalýþmak için kredi kullanýyor" ifadelerini kullandý. Çorum Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Baðcý ve Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür etti. Fatih AKBAÞ Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek. Kitap ve Kültür Günlerinin açýlýþý 15 Mayýs Çarþamba günü Saat Kulesi yanýnda saat 13.15'te gerçekleþtirilecek. Geçtiðimiz yýllarda düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri'ne vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiðini belirten Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum halkýnýn fuara beklenen ilgiyi göstermesi ve daha rahat ulaþýmýný saðlamak amacýyla Saat Kulesi meydanýnda bu etkinliði düzenlediklerini kaydetti. Çorum Belediyesi olarak amaçlarýnýn Çorum halkýný kitapla buluþturmak olduðunun altýný çizen Zeki Gül, tüm Çorum halkýný Kitap Kültür Günleri'ne beklediklerini ifade etti.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI MERHUM SALÝM ALTUNAY MÜDÜRÜMÜZ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ýnsanoðlu þu üç þeyi duyduðunda hemen meraklanýr. Þöyle ki, birinin çocuðu olduðunda kýz mý erkek mi? Evlendiðinde kiminle? Vefat ettiðinde Ne zaman? Sorusunu hemen sorar.10 Mayýs Cuma günü saat sýralarýnda Salim Hocamýzý kaybettik haberiyle derin üzüntü yaþýyoruz. Ve hemen nerede, ne zaman, nasýl? Sorularýný sýralarken sevenleri olarak hastaneye koþuyoruz. Dünya da inkârý mümkün olmayan tek hakikat belki de ölümdür denilse, her halde yanýlmýþ olmayýz. Çünkü inansak ta inanmasak ta, acý da olsa tatlý da olsa yaþamak zorundayýz. Hz Ali efendimiz, ''Ýnsanlarla öyle geçininiz ki, ölümünüzden sonra düþmanlarýnýz bile aðlasýn'' diyor. Dostlar nasýl olsa aðlar. Esas mesele düþmanlarý aðlatabilmektir. Baþka bir ifade ile öyle bir yaþam sürmeye çalýþmalýyýz ki, düþman kazanmak gibi bir iþimiz olmasýn. Býrakýn olabildiði kadar dostumuz olsun. Merhum Salim Hocamýzý 11 yýldýr tanýyorum. Adý gibi; saðlam, sakin, huzurlu, kýzmaz, darýlmaz, kendiyle barýþýk bir muhterem abimizdi. Salim Akaydýn okulunda çalýþýrken birkaç defa okuluna ziyarete gittim. Kapýdan içeri girince baktým ki, Salim müdürümüzün elinde paspas habire koridorlarý temizlemeye çalýþýyor. ''Hayýrdýr müdürüm sana mý düþtü bu görev?'' deyince; her zamanki gibi sakin haliyle ''NE YAPAYIM HÝZMETLÝ ARKADAÞLAR YETÝÞEME- YÝNCE ÝÞ BANA DÜÞÜYOR'' Dedi. Merhum müdürümüze takýlýrdým. ''Müdürüm sen ne þanslý adamsýn, imam hatip müdürü olmak herkese nasip olmaz. Yarýn rahmetli olunca yetiþtirdiðiniz öðrenciler bir ömür boyu yedi ceddine yasin okuyacak bir neslin müdürüsün'' diye. Okulda yapýlan törende Mustafa Aktaþ hocamýz '' akþamdan bu saate kadar Salim hocanýn öðrencileri 25 tane hatim indirdi'' deyince yukarýdaki cümleler aklýma geldi. Ayný cümleleri imam hatip ortaokulu müdiresi olan bayan arkadaþýmýzý ziyarete gittiðimde söyleyince, ''benim hiç aklýma gelmemiþti ne kadar güzel bakýþ açýsý'' diye çok hoþuna gitmiþti. Öyle zannediyorum ki, Salim hoca denince ilk akla gelecek sakin, rahat, halim, salim, incinse de incitmeyen, bahçede gezerken selam verip tokalaþýnca mütevazýlýðýn ve samimiyetin yansýmasý olarak elini kolay kolay býrakmayan kiþiliði aklýmýza gelecektir. Salim hocamýz için, okulunda yapýlan tören, akabinde ulu camide kýlýnan namazý ve ebedi istir agâhýna uðurlanýþýndaki gönüllü kalabalýk ordusu doðrusu çoðumuzu imrendirirken, 'Allah herkese böyle samimi dostlar arasýnda uðurlanmak nasip etsin' cümlelerini söyletti. Milli eðitim gibi geniþ bir camiada çalýþýp, buna birde telefonla mesaj olarak bildirim sistemi baþlayýnca gelen her mesajý ''acaba hangi arkadaþ veya yakýný hakkýn rahmetine kavuþtu'' diye korkarak açýyoruz. ''Yolda, handa, hastanede, Pabuçlar giyilmedik kalmýþtýr, Baðcýklar baðlanmadýk, Düðmeler iliklenmedik Acayip bir yolculuk gelip çatmýþtýr Mübarek Cuma günü, Ýkindi vakti beklenmedik'' hesabý acý haberleri duyunca ''Dünya oyun ve eðlenceden ibaret. Bu âleme tabiri caizse pamuk ipliði ile baðlýyýz'' diyoruz. Diðer taraftan telefonumuzdan merhumun numarasýný silerken ayrý bir hüzün yaþýyoruz. Ve diyoruz ki; Ne garip deðil mi? Gidene aðlýyorsun, sende gidip aðlatacaksýn, Fatiha okuyorsun, sende Fatiha'ya muhtaç olacaksýn, Ýnnalillah Diyorsun, sende innalillah Dedirteceksin, Sela veriyorsun, sende hakka kavuþup sela verdireceksin, Yýkayýp, kefenliyorsun; sende yýkanýp, kefenleneceksin, Tabuttan tutuyorsun, senin de tabutundan tutulacak, Cenaze namazý kýlýyorsun, senin de namazýn kýlýnacak, Mezar kazýyorsun, senin de mezarýn kazýlacak, Kabre koyuyorsun, sende kabre konulacaksýn, Baþsaðlýðý ilaný veriyorsun, sana da verilecek, Telefondan numarasýný siliyorsun, senin de silinecek, Akýbet, dünyayý býrakýp mecburi istikamete gidilecek, Gidiþ o gidiþ, bir daha kirli dünyaya dönülmeyecek, Rabbim sen affeyle, iþledikse günah bilerek, bilmeyerek! * Ýnsanoðlu bu, Hastalýklar gelir bir hal olur, Bakarsýn organlarý organlara muhtaç olur, Sonra aranýr, taranýr bulunmaz olur, Ýnsanoðlu bu, Doðar, yaþar, ölür ve toprak olur Dün Fatiha okurken, bugün Fatiha'ya muhtaç olur! * Çýkan iner, kalkan oturur, vardýr her iþin bir sonu, Salim Altunay gibi halim, salim olmak ne güzel ey insanoðlu! * Mübarek üç aylarýn baþlangýcýnda, Cuma günü hakkýn rahmetine kavuþan, ÝHL müdürümüz salim AL- TUNAY Beye Allahtan rahmet, ailesine, milli eðitim camiasýna ve sevenlerine sabrý cemil dilerim. Sosyal Güvenlik Haftasý ilk töreni Anýtta yapýldý Mayýs tarihleri arasýnda kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftasý kapsamýnda ilk tören Atatürk Anýtýnda yapýldý. Dün sabah gerçekleþtirilen tören saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Daha sonra SGK Ýl Müdürü Duran Cesur Atatürk Anýtýna çelenk sundu. Duran Cesur daha sonra Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya'yý ziyaret etti. Yasin YÜCEL Belediyeye "Borcu Yoktur" teþekkürü Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Sosyal Güvenlik Haftasý ziyaretleri kapsamýnda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya'ya nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. SGK Ýl Müdür Yardýmcýlarý Enver Yýldýz, Ali Sahan ile Birol Özkan, Ýnsan Kaynaklarý Þefi Tülay Üzel ve Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Tahir Kocaoðlu'nun da katýldýðý ziyarette Cesur, hafta hakkýnda Karakaya'ya bilgiler verdi. Çorum Belediyesi'nin SGK'ya borcu olmayan bir belediye olduðunu ifade eden Cesur, "SGK borcu olmayan bir belediye olduðunuz için teþekkür ediyorum" Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Karakaya ise belediyenin geçmiþe yönelik hiç bir borcu olmadýðýný kayýt dýþý istihdamýn kayýt içine alýnmasý temennisinde bulundu. Kubilay Kaan YÜCEL ÝHH, Suriye halký için günde 200 bin ekmek üretecek ekmek fýrýný kurdu. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, Suriye'de insani krizin baþlamasýndan bu yana mazlum halka pek çok alanda yardýmlar yapan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn Hatay'da ekmek fýrýný kurduðunu açýkladý. Ekmek fýrýnýnýn, günde 20 ton unu iþleyerek 200 bin adet Suriye halkýnýn tükettiði ekmek türünden ekmek üreteceðini dile getiren Özkabakçý, "Üretilen ekmekler; ÝHH Suriye ekipleri tarafýndan Ýdlib, Halep, Hama, Humus gibi ekmek üretilemeyen ve yokluklar yaþayan bölgelere ulaþtýrýlacak. Suriye deki insani krizin boyutlarý tahammül sýnýrlarýný aþmýþtýr. Suriye'de fýrýnlar vuruluyor, insanlar ekmek kuyruklarýnda katlediliyor. Bizim Suriye içinde de oluþturduðumuz fýrýnlar var ve un yardýmý devam ediyor. Bunlara ek olarak burada direkt olarak ekmek üretip hem Hatay-Reyhanlý'daki "Vatandaþlara sadece para deðil destekçileri olduðumuzu da gösterelim" Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Duran Cesur, Sosyal Güvenlik Haftasý nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. SGK Ýl Müdür Yardýmcýlarý Enver Yýldýz, Ali Sahan ile Birol Özkan, Ýnsan Kaynaklarý Þefi Tülay Üzel ve Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Tahir Kocaoðlu'nun da katýldýðý ziyarette, Cesur, SGK Haftasý kutlamalarý hakkýnda Vali Baþköy'e bilgiler verdi. Hafta kapsamýnda farkýndalýk oluþturmak amacýyla bir çok etkinlik düzenleyeceklerini ifade eden Cesur, etkinlikler kapsamýnda okullarda programlar düzenleyeceklerini ve en çok iþçi çalýþtýran iþ yerlerini ziyaret edeceklerini söyledi. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy ise hafta dolayýsýyla iþ yerlerin ziyaretlerinin önemli olduðunu ifade ederek, "Ýþyerleri kravatlý bir kiþi görünce para almaya geldiler zannediyor. Ama bu haftalar ile de sadece para için deðil her zaman onlarýn yanýnda ve destekçisi olduðumuzu göstermeliyiz" Vali Baþköy, "Çorum insaný müteþebbis bir ruha sahiptir. Çalýþkanlar durmadan üretiyorlar. Bu çalýþkanlýklarýnýn karþýlýðýný bizde sevgi ve saygýmýzla onlara göstermeliyiz. Kaynaþmamýz lazým, hepimiz bir araya gelirsek, orada müthiþ bir enerji doðar 'Benim devletim arkamda' der ve daha da çok üretim yapmak için çalýþýr" diye konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL ÝHH Suriye halký için ekmek üretecek hastanelere hem kamplara hem de Ýdlib, Halep, Hama, Humus gibi bölgelere ulaþtýracaðýz. Fýrýnýmýz 200 bin ekmek kapasiteli. Mümkün olduðunca bu rakamý yakalayýp insanlara ekmek ulaþtýracaðýz. Suriyeli kardeþlerimiz en azýndan ekmek yiyebilecekler. Siz de baðýþ yaparak açlýk sýnýrýnda yaþayan Suriyeli komþularýnýza bir ekmek ikram edebilirsiniz. SURÝYE yazýp 3072'e mesaj atarak 5TL baðýþta bulunabilirsiniz"

5 HABER 5 Hemþireler Haftasý kutlanýyor Alkýþlar onlara Engelliler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Kale Özel Eðitim Uygulama Okulunda eðlence programý düzenlendi. Okul bahçesinde yapýlan etkinlik saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Kale Özel Eðitim Uygulama Okulu Müdürü Rýdvan Çiçek yaptýðý açýþ konuþmasýnda, "Engelli ayrýmcýlýðýna son vermek, onlarýn eþit þartlarda eðitim, saðlýk, bakým ve topluma kazandýrýlmalarý gibi konulardaki güçlüklere dikkati çekmek için Mayýs tarihleri arasýnda engelliler haftasý etkinlikleri düzenlenmekte ve bu hafta Engelliler Haftasý olarak kutlanmaktadýr" "Engellilerin yaþadýklarý zorluklara çözüm, çaðdaþ toplum yapýsýnýn gereðidir ve temel bir insan hakkýdýr" diyerek sözlerine devam eden Çiçek, "Çevrenin düzenlenmesinde, bina yapýmlarýnda yol yapýmýnda, ulaþýmda engelliler dikkate alýnmalýdýr. Engellilerin her alanda baðýmsýz ve aktif olmalarýný saðlamak ülkede yaþayan her bireyin görevi olmalýdýr. Suda bilinmeli ki; Ülkenin geliþmiþliði demir yollarý ile ölçüldüðü gibi, toplumun ve devletin sosyal geliþmiþliði de engellilere verilen deðer ile ölçülmelidir. Gerek sivil toplum kuruluþlarý, gerekse eðitim birimlerinde öðrenciler ve öðretmenler tarafýndan yapýlan çalýþmalar bu sürece olumlu katkýlar saðlamaktadýr.son yýllarda engelli vatandaþlarýmýzýn toplumumuza kazandýrýlmasý için yapýlan çalýþmalar artmaktadýr. Bu sayede hayata umutsuzca bakan, evlerine kapanan engelli vatandaþlarýmýz, topluma kaynaþmýþ ve daha iç içe bir yaþam þansý bulabilmektedir. Dileðimiz bu hizmetlerin daha da artýrýlmasý ve ulaþýlamayan hiçbir engelli vatandaþýmýzýn kalmamasýdýr. Kale Özel eðitim uygulama Merkezi olarak; Bizim için sadece Mayýs deðil, her gün engelliler günü, her Hafta Engelliler haftasýdýr. Bunu amaç kabul ettik ve bu alanda çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz Zihin engelli çocuklarýn eðitimlerinin temel amacý, çocuklarýmýzýn, yaþamlarýný baðýmsýz olarak devam ettirebilmeleri için gerekli olan becerileri kazandýrmaktýr. Bu amaçla, zihin engelli çocuklara okul öncesi dönemden baþlayarak güvenli ve baðýmsýz yaþam becerileri kazandýrmaya yönelik eðitsel birtakým çalýþmalara da yer verilmektedir. Ýþte bu eðitsel çalýþmalarýn bir ürünü olan yýl sonu etkinliklerimizde bir araya geldik. Eðlenmeye engel yok diyoruz Bizler için çok özel olan yavrularýmýzýn neþelerine mutluluklarýna hep beraber ortak olacaðýz bu mutluluklarýný paylaþarak artýracaðýz. Onlarý alkýþlarýmýzla destekleyip baþarýlarýnýn daha da artmasýna destek vereceðiz" ifadelerini kullandý. Açýþ konuþmasýnýn ardýndan öðrenciler hazýrladýklarý dans gösterilerini sundular. Programý Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ile öðrencilerin aileleri izledi. Bahadýr YÜCEL 12 Mayýs Dünya Hemþireler Günü ve Haftasý nedeniyle Atatürk Anýtýnda tören düzenlendi. Dün sabah yapýlan törene Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, il de ki özel hastanelerin temsilcileri ile hemþireler katýldý. Atatürk Anýtýna çelenk sunulmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. Daha sonra ise Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Bugün Dünyada ve Ülkemizde hemþireliðin temel sorumluluðunun, toplumun saðlýðýný yükseltmek, saðlýklý bireylerin saðlýðýný korumak, hastalýklý bireyleri tedavi etmek ve acýsýný dindirmek olduðunu dile getiren Yücel, "Bu sorumluluklarý yerine getirirken kurallara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklý ve vicdanlý olmak, hemþirenin temel davranýþ biçimidir. Saðlýk hizmetlerinin; doktor, hemþire, ebe, saðlýk memuru ve diðer saðlýk çalýþanlarý ile birlikte bir bütün olduðu, tam bir ekip çalýþmasý ile görev yapýldýðý ve bu ekipte bulunan her çalýþan gibi, hemþirelerin de saðlýk hizmetlerinde büyük önem taþýdýðýný belirtmek isterim. Deðiþen saðlýk ihtiyaçlarý kapsamýnda hasta haklarýna, modern çaðýn gereklerine en uygun þekilde cevap vererek verimli ve etkin bir saðlýk hizmeti sunan hemþirelerimizin, sadece hemþireler gününde deðil, her zaman hatýrlanmasý ve desteklenmesi gerekmektedir. Ýnsan saðlýðý için özverili çalýþmalarda bulunarak kutsal hemþirelik görevini ifa eden bütün fedakâr hemþirelerimizin Hemþireler Gününü kutlar; saðlýk, esenlik ve meslek hayatlarýnda baþarýlar dilerim" Konuþmanýn ardýndan Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel ve Halk Saðlýðý Müdürü Tuncer Kýlýç hemþirelere karanfil hediye ettiler. Yasin YÜCEL Mandacýlýða ilgi artýyor Halkýn Yükseliþi Partisi (HYP) Ýl Örgütü, Damýzlýk Manda Üreticileri Birliði Baþkaný Ýhsan Aksungur'u ziyaret etti. Kýsa bir sürede Çorum'da kuruluþunu tamamlayýp, kurum ve kuruluþlara ziyaret eden HYP Ýl Örgütü dünde ziyaretlerine Damýzlýk Manda Üreticileri Birliði ile devam etti. Ziyarete HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, Merkez Ýlçe Baþkaný Haydar Çifçi, Ýl Baþkan Vekili Eralp Armakan, Ýl Saymaný Fatih Savaþ ve Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baþýbüyük katýldý. Ziyarette HYP Ýl Örgütü Damýzlýk Manda Üreticileri Birliði Baþkaný Ýhsan Aksungur'a 'Sarýgül' vermeyi de ihmal etmedi. Birliðin kuruluþu hakkýnda HYP'li yöneticilere bilgiler veren Birlik Baþkaný Aksungur, "25 Mayýs 2012'de 900 manda ile kurduðumuz birliðimiz de þuanda kayýtlý 2600 civarýnda manda var. Islah projeleri ile belli aþamalara birliðimizi taþýdýk. 18 ilde yürütülen ýslah projelerine, yeni kurulan bir birlik olarak katýldýk ve yüzümüzün akýyla devam ediyoruz" Manda sütünün önemli bir kazanç kapasý olduðunu aktaran Aksungur, "Bir devlet memuru arkadaþýmýz devlet memurluðunu býrakarak geçen hafta içinde 20 tane manda aldý ve manda üretimine baþladý. Halkýmýz tarafýndan her geçen gün mandanýn önemi kavranýyor. Manda sütünün ne kadar deðerli olduðu fark ediliyor" diye konuþtu. -"TÜRKÝYE'DE BÝR ÝLKÝ GERÇEKLEÞTÝRDÝK"- Aksungur, "Mandacýlýk alanýnda kalkýnma kooperatifinin kurulmasý için kollarý sývadýk ve bu projeyi hayata geçirdik. Kurulacak kooperatifin baþkaný, yönetimi ve üyeleri tamamen bayanlardan oluþacak. Kooperatifte bayanlar patron, erkekler çalýþan konumunda olacak. Manda yetiþtiriciliði yapan ve bu iþe emek veren bayanlarý bir araya getirmek, kalkýndýrmak, emeðinin karþýlýðýný almasýný saðlamak, ürünlerin hak ettiði deðer üzerinden pazarlanmasýna katkýda bulunmak amacýyla kurulacak olan kooperatif, Çorum'da mandacýlýðýn geliþmesine, halkýn taleplerine cevap verilmesine de katký saðlayacak" Mandacýlýðýn köylüye aktarýlmasý noktasýnda üzerilerine düþen her görevi seve seve yapacaklarýný bildiren HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, "Gittiðimiz her yerde halkýmýza bu konularý anlatarak bilinçlendirilmesini saðlayacaðýz. Ülkemiz ve Çorum için elimizden gelen her þeyi yapmaya hazýrýz. Köylülerimize mandacýlýðýn ne olduðunu, nasýl yapýldýðýný, mandacýlýk ile uðraþmak için neler gerektiðini anlatacaðýz" ifadelerini kullandý. Uslu, TSO ve ÇTB yönetimlerini kutladý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yayýnladýðý kutlama mesajýnda, Çorum Ticaret Sanayi Odasý ile Ticaret Borsasý Baþkan ve yönetimlerini tebrik etti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Çorum Ticaret Sanayi Odasý Meclis Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Erol Karadaþ'ý, Çorum Ticaret Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkalýðýna yeniden seçilen Sayýn Çetin Baþaranhýncal'ý, Ticaret Borsasý Baþkanlýðýna seçilen Sayýn Ali Bektaþ'ý ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeni dönemde baþarýlý hizmetler sunacaklarý, meslek örgütlerine yeni vizyon ve perspektif kazandýracaklarý inancýmla, Çorum ilimize hayýrlý uðurlu olsun" "Saðlýk çalýþanlarýna þiddet sona ermeli" Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, Ýl Saðlýk Müdürlüðü görevlileri ve hemþireler, Hemþireler Günü nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret ettiler. Makamda gerçekleþen ziyarette Vali Sabri Baþköy, tüm hemþirelerin gününü kutladý. Dün ziyaret esnasýnda bir konuþma yapan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Hemþireler Günü nedeniyle düzenledikleri etkinlikler hakkýnda bilgi vererek, Vali Baþköy'ü kutlama programlarýna davet etti. Yücel, etkinlikleri, saðlýk çalýþanlarýnýn moral ve motivasyonunu artýracak, destekleyecek özellikle hazýrladýklarýný söyledi. Vali Baþköy ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, tüm hemþirelerin gününü kutladý. Baþköy, özel gün ve haftalarýn ülkemizde yoðun olarak kutlandýðýna dikkati çekerek, bu tür gün ve haftalarýn farkýndalýk yaratma günleri olduðunu söyledi. Baþköy, "Bu tür kutlamalar sayesinde hem kurumlar bir yýlýn muhasebesini yapýyor, hem de sosyal etkinliklerle çalýþanlar arasýnda bir dayanýþma, kaynaþma fýrsatý yaratýlmýþ oluyor" Baþköy, saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlarýn cezalandýrýlmasýna ve mevcut cezalarýn aðýrlaþtýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýn devam ettiðini bildirdi. Doktor, hemþire, yardýmcý saðlýk personeli, teknisyen veya saðlýk memuru gibi görevlilerin insana hizmet ettiðini, özellikle de hasta insanlara hizmet ederek iyileþmesine, yaþamýný saðlýklý þekilde sürdürmesine, topluma kazandýrýlmasýna yardýmcý olduðunu, hatta zaman zaman hayat kurtardýðýný dile getiren Vali Baþköy, bazý insanlarýn en küçük bir olumsuzluk karþýsýnda bile saðlýk çalýþanlarýna sözlü veya fiili saldýrýda bulunduðunu, bu durumu üzüntüyle karþýladýklarýný söyledi. Bazý "Aile Eðitim Semineri"nde sertifika heyecaný Kýz Teknik ve Meslek Lisesinde gerçekleþtirilen "7-19 Yaþ Aile Eðitim Semineri" sona erdi. Seminerin sertifika töreni ise dün yapýldý. Okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen törenin açýlýþ konuþmasýnýn Okul Müdürü Elvan Güneþ yaptý. "7-19 Yaþ Aile Eðitim Semineri"nin, bu yaþlar arasýnda çocuðu olan ailelerin, çocuklarýný daha iyi tanýmalarýna yardýmcý olmak, onlarla iletiþimlerini güçlendirmek, uygun tutum ve yaklaþýmlarý öðrenmelerini saðlamak amacý ile düzenlendiðini dile getiren Güneþ, "Ailelerin geleceðini daha saðlýklý bir þekilde planlamalarýna destek olmak amacýyla olasý riskler ve bu risklere yönelik uygun tedbir almalarýna yönelik farkýndalýk yaratmak için Bakanlýðýmýz Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüðünün koordinasyonunda geliþtirilmiþ bir aile eðitimi programýdýr Eðitim Öðretim Yýlý 2. Döneminde okulumuz velilerine duyuru yapýlarak açýlan seminere toplamda 24 velimiz katýlmýþtýr. Sekiz hafta üçer saat olarak düzenlenen seminerde velilerimize, geliþim dönemleri ve özellikleri, iletiþim becerileri, iletiþim ve iliþki kavramlarý, aile içi yaþam döngüsü, aile içi tutumlar, riskler ve riskler karþýsýnda ailenin yapabilecekleri, kiþilik geliþimi, olumlu davranýþ kazandýrma, çatýþma çözme becerilerini geliþtirme, geleceði planlamak ve zamanýn doðru kullanýlmasý konularýnda bilgilendirilmiþlerdir. Bu anlamda seminer oldukça yoðun ve baþarýlý geçmiþtir. Bu tür programlar ailelerin sadece çocuklarý ile iliþkilerinde yada aile içi etkileþimde deðil, hayatýn her alanýnda bilgi beceri ve bakýþ açýlarýný geliþtirmektedir. Programda emeði geçen herkese teþekkür eder, seminere katýlan ve sertifika almaya hak kazanan velilerimizi kutlar baþarýlar dilerim" Konuþmanýn ardýndan seminere katýlan ailelere sertifikalarý verildi. Bahadýr YÜCEL insanlarýn kýrmayý, dökmeyi, hakaret etmeyi, tehditli, küfürlü konuþmayý kendinde hak olarak gördüðünü ifade eden Baþköy, bu anlayýþýn, bu gidiþatýn deðiþmesi gerektiðinin altýný çizdi. Saðlýk sektöründe yaþanan þiddet olaylarýnýn önüne geçilmesi gerektiðini vurgulayan Baþköy, bu konuda Bakanlýðýn yeni düzenleme çalýþmasý yaptýðýný, þiddet uygulayanlarýn cezalandýrýlmasýna, mevcut cezalarýn artýrýlmasýna yönelik düzenlemelerin yapýlacaðýný kaydetti.ýnsana hizmet eden saðlýk çalýþanlarýnýn bir teþekkürü, bir saygýyý beklemesinin gayet doðal olduðunu anlatan Baþköy, "Toplumda teþekkür etme kültürünü geliþtirmemiz gerekiyor. Bizlere hizmet eden, yardýmcý olanlara teþekkür etmek manevi borcumuz. Saðlýk görevlileri zaman zaman bireysel hata yapabilirler, ama onun da cezasý vardýr. El kaldýrmak, hakaret etmek, sözlü veya fiili saldýrýda bulunmak çok yanlýþ. Bu davranýþý kendinde hak olarak görmek ise vahim bir durum. Zaman zaman kazalarda ölümler, yaralanmalar oluyor. Bu durumu soðukkanlý bir þekilde karþýlayan vatandaþlar da var elbet. Ancak, ayaðýna bir diken batsa ortalýðý kýrýp dökenler, "nerde bu devlet' diye baðýranlar da var. Saðlýk çalýþanlarýnýn þiddet olaylarýyla karþýlaþmasý üzüntü verici bir durum. Þiddetin bir an önce sona ermesi en büyük dileðimiz" þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL

6 HABER TEK 6 Milli Eðitim Bakanlýðý Temel Eðitim Genel Müdürlüðü tarafýndan koordine edilen "Ýlköðretim Öðrencilerine Yönelik (6.,7. ve 8. sýnýflar için) Matematik ve Fen Bilimleri proje çalýþmasý "Bu Benim Eserim" projesi final sergisi ve ödül töreni Mayýs 2013 tarihlerinde Ankara'da yapýldý. Türkiye genelinde proje baþvurusundan il çalýþma grubu, bölge çalýþma grubu ve bölge bilim kurulundan seçilen 34 matematik, 66 fen bilgisi olmak üzere 100 proje Ankara final sergisine katýlmaya hak kazandý Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Ankara Altýnpark ANFA Fuar Salonunda sergilenen projeler, TÜBÝTAK Merkez Bilim Kurulu tarafýndan deðerlendirilerek ilk 50 ve ikinci 50 biçiminde gruplandýrýldý. 9 Mayýs 2013 tarihinde ise Millî Eðitim Þura Salonu'nda Bakan Yardýmcýsý Orhan Milletvekili Köse, çiftçileri dinledi "Bu Benim Eserim" projesi final sergisinde iki dereceye birden Erdem, Müsteþar Yardýmcýsý Zübeyir Yýlmaz, TÜBÝTAK Bilim Ýnsaný Destekleme Dairesi Baþkaný Sayýn Yrd. Doç. Dr. Murat Özoðlu, Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný Nurettin Konaklý, Temel Eðitim Genel Müdürü Funda Kocabýyýk ve Çorum'u temsilen Ýl Koordinatörü Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu ve il çalýþma grubu üyesi Umut Çimen'in katýlýmýyla ödül töreni düzenlendi. 100 proje arasýndan ilk 50 içinde yer alan proje sahibi öðrencilere 32 gb'lýk Tablet Bilgisayar, ikinci 50 içinde yer alan proje sahibi öðrencilere 16 gb'lýk Tablet Bilgisayar, danýþman öðretmenlerine ise Dijital Fotoðraf Çerçevesi verildi. Sungurlu Kaledere Þehit Bayram Kesekler Yatýlý Bölge Ortaokulu, Metin Topkar danýþman öðretmenliðinde Abdüsamed Akgül ve Kadir Kayer adlý öðrencilerin hazýrladýðý "Aðýrlýk Merkezi Deðilmiþ" adlý matematik projesi ilk 50, Osmancýk Atatürk Ortaokulu, Mehmet Ali Hýzarbaþ danýþman öðretmenliðinde Aylin Ýbiþ ve Tuðba Adla adlý öðrencilerin hazýrladýðý "Dörtgen Yerine Altýgen Kutu" adlý matematik projesi ise ikinci 50 içerisinde yer aldý. ÇORUM 1.ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO:2012/432 Dava konusu; Çorum Ertuðrul Köyü 522 parselde kayýtlý M2 miktarlý taþýnmazýn 1238,45 M2. lik kýsmýnýn, davacý idare tarafýndan kamulaþtýrma iþlemi yapýlmýþ olmasý nedeniyle, kamulaþtýrmayý yapan idarece 13/11/2012 tarihinde mahkememizin yukarýda esas numarasý yazýlý dava dosyasýnda kayda alýnmýþ olan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazýnidare adýna tescili davasý açýlmýþ olup, duruþmasý mahkememiz duruþma salonunda yapýlacaktýr.4650 Sayýlý Kanun ile deðiþik 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 10/4 maddesi gereðince ilan olunur. Basýn: Resmi ilanlar de DÜZELTME ÝLANI TÜRKÝYE ÞEKER FABRÝKALARI A.Þ. ÇORUM ÞEKER FABRÝKASI Tarihinde Çorum Gazetesi ve Çorum Tek Yýldýz Gazetesinde yayýnlanan ÝKN 2013/56023 Ekmek Alýmý ihalesi ilanýnda 3.maddesinde b- bendi aþaðýdaki þekilde düzeltilmiþtir. ESKÝ HALÝ 3- Ýhalenin b) Tarih ve Saati: YENÝ HALÝ 3- Ýhalenin b) Tarih ve Saati: Basýn: Resmi ilanlar de CHP Milletvekili Tufan Köse, hafta sonu bir dizi köy ziyaretlerinde bulunarak köylülerin sorunlarýný dinledi. Ziyaretlerde köylülerin yakýn ilgisiyle karþýlaþan Köse, köylülerin yaþadýðý sorun ve sýkýntýlarý bizzat köylülerin aðzýndan bir kere daha dinleme fýrsatý buldu. Köse beraberindekiler hafta sonu Sungurlu ilçesinde Alanbeyli, Derekýþla, ve Fýndýklý, Meciközü ilçesinde ise Çam Bekiþ, Dere Bekiþ ve Bekiþ köylerini ziyaret ettiler. Köylüler son zamanlardaki gübre ve mazot fiyatlarýndaki artýþlar ile ilgili sorunlarýný CHP Milletvekili Tufan Köse'ye iletti. Köse, "Bu artýþlara dur demek lazým. Oy verenler sizlersiniz. Bu hükümetin her yaptýðýný doðru sanmasý yüzünde köylümüz sýkýntý çekmektedir. Ýlerideki seçimlerde iktidara ders verme zamaný gelmiþtir" Sungurluda 3 köyün düzenlediði yaðmur duasýna katýlan Köse, her gittikleri yerde büyük sorunlarla karþýlaþtýklarýný, özellikle köylülerin periþan durumda olduklarýný vurguladý. Ülke sorunlarýnýn ancak kendi iktidarlarý döneminde son bulacaðýný kaydeden Köse, vatandaþlarýn önünde iki seçim bulunduðunu ve bu dönemi iyi deðerlendirmeleri gerektiðini söyledi. Gittiði Mecitözü ilçesinde ise köylülerin su, kanalizasyon, ve mera ile ilgili þikayetlerini dinleyen Köse, 10 yýldýr iktidarda bulunan AK Parti hükümetinin köylüleri görmezden geldiðini iddia etti. Uslu, Eti Alüminyum toplu sözleþme görüþmelerine katýldý Seydiþehir Eti Alüminyum Toplu Ýþ Sözleþme Görüþmeleri Ankara'da yapýldý. Seydiþehir Eti Alüminyum A.Þ. ile Çelik - Ýþ Sendikasý arasýndaki Toplu Ýþ Sözleþme uyuþmazlýðýnýn giderilmesi konusunda Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Konya Milletvekili Harun Tüfekçi, Hak - Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, Ýþvereni temsilen Ekrem Cengiz, Çelik- Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Cengiz Gül, Çelik - Ýþ Seydiþehir Þube Baþkaný Muharrem Oðuz dün biraraya gelerek durumu deðerlendirdiler. Yapýlan görüþmelerde, barýþ koþullarýnda toplu iþ sözleþmesinin bitirilmesi konusunda olumlu sonuçlar elde edildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, emeði geçen herkese teþekkür etti. Sonuçlar bugün Çelik - Ýþ Sendikasý Seydiþehir Þube Baþkaný Muharrem Oðuz tarafýndan iþçilerle paylaþýlacak. NFK Gençlik Merkezi "Anneler Günü"nü kutladý "Stratejik Yerel Yönetiþim" bölge toplantýsýna Çorum'dan katýlým Çorum, stratejik yerel yönetiþim bölge toplantýsýna katýlýyor. Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü tarafýndan il belediyeleri ile ortaklaþa düzenlenen Avrupa Birliði projesi Stratejik Yerel Yönetiþim bölge toplantýsý Trabzon'da yapýlýyor. Çorum ekibi, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn kafile baþkanlýðýnda dün sabah Trabzon'a gitti Mayýs tarihlerinde Trabzon'da Zorlu Grand Otel'de yapýlacak toplantýlarda yerel yönetimlerin stratejik planlama süreçlerinde katýlým, saydamlýk ve hesap verebilirliði geliþtirmek üzere 26 yerel yönetimde uygulamalarý gerçekleþtiriliyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, proje kapsamýnda yerel yönetimlerin stratejik planlama süreçlerinde kullanýmý ve kent konseylerinin yerel karar alma süreçlerindeki iþlevinin geliþtirilmesi konularýnda çalýþmalar yapýldýðýný belirterek, bakanlýk yetkililerinin de hazýr bulunacaðý bu seminerler sýrasýnda katýlýmcý stratejik yönetiþimin gereklerinin özellikle þehirlerdeki üst düzey karar alýcýlar tarafýndan sahiplenilmesi için büyük önem taþýdýðýný belirtti. Candan, Trabzon'da iki gün sürecek olan Stratejik Yerel Yönetiþim Bölge toplantýsý ile birlikte Katýlýmcý Analitik Araçlarla ilgili veri toplama ve analiz çalýþmalarý, Kent Konseyleri'nin karar alma sürecindeki iþlevselliðinin arttýrýlmasýna yönelik olarak katýlým, kurumsallaþma, izleme, Ýletiþim ve halkla iliþkiler konularýnda bilgi alýþveriþinde bulunacaklarýný vurgulayarak toplantýlarýn Çorum için güzel sonuçlara vesile olmasý temennisinde bulundu. Trabzon'da yapýlacak olan Stratejik Yerel Yönetiþim Bölge Toplantýsý'na Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn yaný sýra bazý belediye personeli, mahalle muhtarlarý ile sivil toplum örgütü temsilcileri de katýlacak. Kafkas, Mardin'de etkinliklere katýldý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþerimiz Agah Kafkas, "Biz umutsuz deðiliz. Somali'deki çocuðun umuduyuz. Dünyada aðlayan her göz, 'Bir Türk gelse de gözümdeki yaþý silse' diye bekliyor" Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 'Yýlýn Ebe ve Hemþire Ödül Töreni' Mardin'de düzenlenen törenle yapýldý. Programa, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Mardin Milletvekilleri Abdurrahim Akdað, Gönül Bekin Þahkulubey ve 81 ilden gelen hemþire temsilcisi katýldý. Törende ev sahipliði yapan Kafkas, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti ele alarak, "Size canlarýný emanet ettiler ancak zaman zaman da canýnýza kastettiler. Saðlýkta þiddete asla müsaade etmeyeceðiz. Kalkan eli kýracaðýz. Saðlýk çalýþanýný rahatsýz edeni rahatsýz edeceðiz. Bu konuda hazýrlanan yasal çalýþmayý Meclis'e sunacaðýz" diye konuþtu. Bartýn'da geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Acil Týp Teknisyeni Hacar Þancý'ya rahmet dileyen Kafkas, "Üzüntülüyüz. Can kurtarmak için yollardaydýlar ama trafik canavarýna yenik düþtüler" ifadesini kullandý.türkiye'deki saðlýk çalýþanlarýnýn baþarýlarýndan bahseden Kafkas, "Biz umutsuz deðiliz. Somali'deki çocuðun umuduyuz. Dünyada aðlayan her göz, 'bir Türk gelse de gözümdeki yaþý silse' diye bekliyor. 75 milyon insan 10 yýl önce saðlýða ulaþamýyordu. Þimdi ise saðlýða ulaþým 3 kattan fazla arttý." þeklinde konuþtu. Törenin sonunda, 81 ilden gelen ebe ve hemþirelere, 'Yýlýn Ebe ve Hemþire Ödülü' verildi. Kafkas daha sonra, çocuk hastanesindeki anneleri ziyaret etti.kafkas, çocuklarýna refakat eden annelere karanfil, çocuklara ise oyuncak hediye etti. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Kamu Hastaneleri Birliði Diyarbakýr Genel Sekreteri Muhammet Güzel Kurtoðlu ile birlikte hastaneye gelen Kafkas, Anneler Günü nedeniyle düzenlenen programa katýldý. Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi Anneler Günü nedeniyle düzenlediði gecede annelere unutulmaz bir gün yaþattý. Gençlik Merkezi öðrencilerinin oluþturduðu Gençlik Korosu söylediði birbirinden güzel anne þarký ve türküleri izleyenlere hoþ dakikalar yaþattý. Öðrencilerin oynadýklarý skeçler ise katýlýmcýlarý kahkahaya boðdu. Okunan þiirler ve paradiler ile anneler gününün önemini anlatan öðrencilerin gösterisi izleyenler tarafýndan tam not aldý. Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi Anneler Günü programýna Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Koordinatörü Muhittin Karakuþ, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi Müdürü Cihat Nakkaþ, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez ile çok sayýda veli katýldý.

7 Usta Öðreticiler Ankara'da yaptýklarý basýn açýklamasýnda kadro taleplerini dile getirdiler. Usta Öðreticiler adýna basýn açýklamasýný Çorum Usta Öðreticiler Derneði Baþkaný Hatice Keser yaptý. Devlet memurlarý kanununun 4.maddesinde kamu kurumlarýnda personelin dört þekilde istihdam edilebileceðinin söylendiðini hatýrlatarak sözlerine baþlayan Hatice Eker, "(4-a,4-b,4-c,4-d)5. Maddesinde ise kamu kurumlarýnda bu dört istihdam þekli dýþýnda personel çalýþtýrýlamayacaðý kesin olarak belirtilmektedir. Usta Öðreticiler olarak kapsam dýþýnda kalmaktayýz. Usta Öðreticiler 2010 yýlýnda 4-C'nin geçici ücretli usta öðretici statüsünden çýkarýlmýþlardýr ve belirli bir statüleri bulunmamaktadýr. Kamuda en az altý ay çalýþanlar kadroya alýndý.halk eðitim merkezleri kapsam dýþý býrakýldý.örnek teþkil eden Çorum Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim merkezinde çalýþan usta öðreticiler 12 ay süreyle kesintisiz olarak çalýþmaktadýrlar. Bu süre içinde ücretli izin haklarý bulunmamakla beraber ayrýca resmi tatillerde ücretleri kesilmektedir. Sigortalarý 30 iþ günü üzerinden yatýrýlmasýna raðmen ücretleri 20 ila 23 iþ günü üzerinden yatýrýlmaktadýr. Usta Öðretici arkadaþlarýmýz bu kurumlara sene hizmet verdikten sonra kýdem tazminatý alamamakta ayrýca kurs onaylarý kurum müdürü tarafýndan yenilenmezse iþsiz kaldýklarý gibi iþsizlik sigortasýndan da faydalanamamaktadýrlar. Mili Eðitim Bakanlýðý Usta Öðreticileri memur veya sözleþmeli olarak kabul etmemekte fakat bizim kurumsal olarak personellerimizin 20 yýllýk sözleþmeleri mevcuttur. Bunun yanýnda Çalýþma Bakanlýðý bizi iþçi saymamaktadýr.usta Öðreticilerin büyük bir kýsmý makine baþýnda veya el emekleri ile çalýþmaktadýrlar" Türkiye genelinde 23 yýldýr mevcut çalýþanlarýna kadro verilmeyen tek bakanlýðýn Milli Eðitim Bakanlýðý olduðunu dile getiren Keser, "Halbuki Halk Eðitim Merkezinde çalýþan Usta Öðreticiler Usta Öðreticiler kadro taleplerini Ankara'da haykýrdýlar YEDAÞ'tan yönetici adaylarýna 'liderlik' dersi büyük fedakarlýklarla ve özveri ile çalýþmaktadýrlar. Türkiye'nin en büyük sýkýntýlardan biri olan kalifiye eleman sýkýntýsýný büyük bir düzeyde gidermekte ve ekonomiye katkýda bulunmaktadýrlar. Döner sermaye ile çalýþan kurumlarýmýzda zorunlu eðitim süresini tamamlamýþ her yaþ grubundaki kiþiler uygulamalý olarak eðitim görmekte, hem kendilerini yetiþtirmekte hem de aile ekonomisine katký saðlamaktadýrlar. Usta Öðreticilerin ücretleri öðretmenlerin ek ders ücreti saati üzerinden yapýlmakta halbuki Usta Öðretiler teknik eleman vasýflýdýr.2002 yýlýnda Usta Öðretici ücreti teknisyen ücretinden yüksek olmakla beraber günümüzde bir teknisyen maaþýnýn yarýsýný bile alamamaktadýr. Sayýn Baþbakanýmýzýn ve Deðerli Devlet Büyüklerimizin bizlerin bu sorunlarýna artýk bir çözüm getirmesini istiyor ve kadro hakkýmýzýn verilmesini saygýlarýmýzla arz ediyoruz. Hükümetin kadýn istihdamýný artýrmaya yönelik çalýþmalarýný takdirle karþýlarken Halk Eðitim Merkezlerinde çalýþanlarýn %90 'ý kadýn olmasýna raðmen diðer kamu kurumlarýnda çalýþan kadýnlarla eþit haklara sahip deðiliz.doðum izni, süt izni gibi haklardan biz de yararlanmak istiyoruz.annelerin ve anne adaylarýnýn Anneler Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.ýnsanca yaþamak birlik,mücadele ve dayanýþma için buradayýz.hiç ara vermeden yýl olarak Usta Öðretici olarak çalýþanlara kadro verilmemesinin sebep ve nedenlerini birileri bize izah etsin, lütfen!.ekonomik sefaletten ve görev almak ve kurum müdürlerinden iki dudaðý arasýndan olmaktan kurtulmak istiyoruz.adaletsizleri haykýrmak, saygýn bir iþ, insan onuruna yaraþýr bir hayat için buradayýz.daha demokratik, daha adil bir Türkiye talebini haykýrmak için buradayýz.usta Öðreticilerin sosyal ve özlük haklarýný iyileþtirmek kadro taleplerimizi siz basýn mensuplarý arayýcýlýðýyla bir kez daha Ankara'dan gür bir sesle ifade etmek için buradayýz.kamuda çalýþan 80 bin kiþinin kadrosuna biz de dahil edilmek istiyoruz. Antidemokratik süreçlerde oluþan maðduriyetlerin giderildiði Ýmam Hatip Lisesi mezunu olan arkadaþlar Usta Öðretici olarak görev yaparken kadroya alýnmýþlar ve maðduriyetleri giderilmiþtir. Oysa biz Meslek Lisesi mezunlarýnýn maðduriyeti halen devam etmektedir. Bu maðduriyetimizin giderilmesi için buradayýz. 23 yýldýr kadro verilmeyen Usta Öðreticilerin sorunlarýnýn giderilmesi iktidarýyla, muhalefetiyle Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatýsý altýnda olan Sayýn Milletvekillerimizindir" ifadelerini kullandý. YEDAÞ'ýn yöneticileri ve adaylarý, 'Liderlik, Ýnovasyon ve Kurumsal Ýtibar' temalý toplantýda bir araya geldi. YE- DAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Yönetim, sadece kontrol etmek deðildir, liderliktir" dedi Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmet sunmayý amaç edinen YEDAÞ, 2013 yýlýnda çalýþanlarýyla birlikte belirlediði, '2019 yýlýnda kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa' nýn ilk 10 þirketi arasýnda olmak' vizyonunu gerçekleþtirme yolunda adýmlarýný hýzla atýyor. Yönünü Avrupa Mükemmellik Ödülü'ne çeviren YEDAÞ,'Rol Model' ve 'Lider'lik baþlýklarýyla paydaþlarýný da sürece dahil ederek,genç yönetici adaylarýyla, hedeflerini ve izlediði yolu paylaþýyor. Büyük Samsun Oteli'nde KalDer Yönetim Kurulu Baþkaný A. Hamdi Doðan, Eczacýbaþý Holding Ýnovasyon Koordinatörü Ata Selçuk ve Kurum Ýtibarý Danýþmaný Salim Kadýbeþegil'in konuþmacý olarak yer aldýðý 'Liderlik, Ýnovasyon ve Kurumsal Ýtibar' konulu toplantýya, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ve þirket çalýþanlarý katýldý.ýnovasyon konusunu dinleyicilerle paylaþan Eczacýbaþý Holding Ýnovasyon Koordinatörü Ata Selçuk, inovasyonun sadece yeni bir ürün çýkarmak anlamýna gelmediðini belirterek, iþ hayatýndaki kiþisel olarak yaþadýðý deneyimlerini paylaþtý. Ýnovasyonun bir yaþam þekli olarak kabul etmenin ve kendimizin sürekli yeniliklere adapte etmenin gerekliliðini vurgulayan Ýnovasyon Koordinatörü Selçuk, hizmet sektöründe farklýlaþma yollarý, kalite algýsý, hizmete müþteri gözünden bakabilmenin önemli olduðunun altýný çizdi. LÝDERLER FIRSATLARI BULUR, ÇALIÞANLARIYLA PAYLAÞIR Kurum Ýtibarý Danýþmaný Salim Kadýbeþegil ise, Kurum Ýtibarý baþlýklý bölümde yaptýðý konuþmasýnda, itibarýn çok açýk ve net bir þekilde hayatýmýzýn varlýk nedeni olduðunu kaydetti. 'Her kiþinin çok itibarlýyým demesinin, evet itibarlýymýþ demek olmadýðýný' söyleyen Kadýbeþegil, itibarýn bütünsellik çerçevesinde, doðru yönetimlerle gerçekleþebileceðini söyledi.kalder Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Doðan da, 'Liderlik' konulu sunumunda, liderliði ve liderde olmasý gereken özelliklerden bahsetti. Liderlerin yenilikçiliði destekleyecek, çalýþma biçimlerini oluþturmak ve uygulamak için kiþisel katký saðlayacak yapýda olmasý gerektiðinin altýný çizen KalDer Baþkaný Doðan, "Liderler, paydaþlarla yakýn iliþkiler kurarak fýrsatlarý belirler, yeniliklerin benimsenmesini kolaylaþtýrýrlar. Giriþimcilik ve yenilikçilik kültürünü kuruluþ çapýnda özendirirler. Baþarýlý þirketler, üst yönetimin alýþýlmýþýn dýþýnda gençleri ve alt kademe çalýþanlarýný görür ve izler" EFQM ÖDÜLÜNE ADAY BÝR ÞÝRKETÝZ YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ise, 29 Aralýk 2010 yýlýnda bugüne gelinen noktanýn önemine dikkat çekerek, "Ýlk gün bu yola çýktýðýmýzda Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Ahmet Çalýk Bey'e bir söz vermiþtik yýlýnda Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi arasýnda yer alacaðýz. EFQM ödülüne aday bir þirketiz. Her zaman söylüyoruz. 'Rol Model' ve Lider' bir kuruluþ olmak için kaliteyi yakalamanýz gerekiyor. Biz kaliteyi yakaladýk ve belgelendirdik" Yöneticinin iþi doðru yaptýðýný, liderlerin ise doðru iþi yaptýðýný belirten Türkoðlu, "Doðruya ulaþmak için hata yapmaktan korkmamalýyýz. Tüm çalýþanlarýmýza paylaþýyoruz. 'Ýþinizin Lideri' olun. Yönetmek sadece kontrol etmek deðildir, liderliktir. Liderlik ise güç kullanmak deðil, çalýþanlarý sürece dahil etmek, güçlü kýlmaktýr. Ýnovasyona önem veriyoruz. Her alanda farklýlaþmalarý gerçekleþtiriyoruz" diye konuþtu. HABER 7 ÇORUM MERKEZ YATILI BÖLGE ORTAOKULU ONARIMI ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu onarýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir.ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a)adresi : Mimar Sinan Mah. inönü Cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Çorum Merkez c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPÝM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B iîl GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 80 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halk Bankasý Çorum Þb.TR nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif veri lecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 Basýn: Resmi ilanlar de Gökkuþaðý'ndan "Eþlerarasý Ýletiþim Becerileri" semineri Çorum il merkezi ve ilçelerinde 6 kurumda yüzlerce öðrenciye burslu eðitim veren Gökkuþaðý Okuma Salonlarý sosyal projelerde de yer almaya devam ediyor.gökkuþaðý Okuma Salonlarý "1 anne 1 gelecek" projesi kapsamýnda Anneler Günü programý düzenledi. Programa Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, Gökkuþaðý Okuma Salonlarý idarecileri ve 400 yakýn anne katýldý.program, Araþtýrmacý Yazar Sosyolog Muhittin Korucu'nun "Eþlerarasý Ýletiþim Becerileri" konulu semineri ile baþladý. Korucu, ailede iletiþim, eþlerin karþýlýklý sorumluluklarý, çocuk eðitimi gibi konularda detaylý bilgiler verdi. Soru-cevap ile devam eden seminerde anneler sorunlarýna cevap bulmaya çalýþtýlar.programda çekiliþle annelere deðiþik hediyeler de verildi. Gökkuþaðý Okuma Salonu öðrencilerinden oluþan Gökkuþaðýnýn Renkleri Müzik Korosu ise annelere güzel bir müzik ziyafeti sundular. Müzikle eðlenen anneler yetkililere teþekkürlerini ifade ettiler. Gökkuþaðý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Daldal yaptýðý deðerlendirmede eðitim-öðretimin yanýnda benzer etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

8 Yanýnda Eþek Bulundursun Nasreddin Hoca, eþeðini mahkeme kapýsýna yakýn bir yere baðlayýp pazara alýþveriþe gitmiþ.o sýrada kadý, hilekâr bir satýcýyý yargýlamýþ, Merkebe ters bindirerek þehirde dolaþtýrýlma cezasý vermiþ.suçluyu, kapýnýn yakýnýndaki Hoca'nýn eþeðine bindirip gezdirmeye baþlamýþlar. Hoca çarþý içinde mübaþirin gezdirdiði suçlu adamý görmüþ, ses Kelime Avý çýkarmamýþ. Mübaþir eþeði aldýðý yere götürüp, ayný þekilde baðlamýþ.birkaç saat sonra Hoca ellerinde paketleri ile eþeðinin yanýna doðru giderken, birde bakmýþ ki ayný suçluyu bir daha eþeðine ters bindirmek üzereler. Bu sefer yeter artýýk demiþ ve müdahale etmiþ.suçluya dönüp sinirli ve yüksekçe bir sesle :- "Ya, hilekâr esnaflýktan vaz geç, ya da yanýnda bir eþek getir" demiþ YAÞAM Ýðnesiz akupunktur ve detoks yöntemi nasýl oluyor? Ünlü Diyetisyen ve Yaþam Koçu Özlem Akýn Uzunhasanoðlu nun kitabý 'Diyetisyenin Günlüðünden Notlar' Karma Kitaplar Yayýnevi'nden çýktý. Uzunhasanoðlu kitabýnda, iðnesiz akupunktur yöntemi ve duygu ve beden detoksuyla nasýl zayýflanabileceðini anlatýyor. ÝÐNESÝZ AKUPUNKTUR YÖNTEMÝ NASIL OLUYOR? Ýðnesiz akupunktur yönetiminden de söz eden Uzunhasanoðlu, yöntemin inceliklerini ise þöyle açýkladý: Ýðnesiz akupunktur dediðimiz yöntem þöyle; çikolata ve cipsi çok seven insanlarýn bu baðýmlýklarýndan uzaklaþmak için uygulanabilecek bir yöntemdir. Kiþinin baþýna iki kaþýn arasýna burun altýna çene altýna ve madalya noktasýna küçük dokunuþlarla vurarak çikolata ve cips isteklerinde azalma olmaktadýr. Bu sistemi uyguluyoruz. Böylelikle kiþilerin çikolata ve cips isteklerinde büyük anlamda azalma ve hatta tamamen yok olma görülmektedir." DUYGU VE BEDEN DETOKS YÖNTEMÝ NASIL GERÇEKLEÞÝYOR? EFT yönteminde olan sistemden yararlandýðýný söyleyen ünlü diyetisyen, duygu ve beden detoksunun nasýl gerçekleþtiðini paylaþtý. Uzunhasanoðlu yöntem ile ilgili þunlarý söyledi:" Duygu ve beden Detoks yöntemi þöyle; Öncelikle kiþinin çikolata yeme isteði bedenin neresinden geliyor. Eft de olan bir yöntem bu ondan yararlandým. Diyelim ki kiþinin çikolata yeme isteði karnýndan kaynaklanýyor. Kiþilere küçük dokunuþlar ile 1 seans vuruyoruz. Daha sonra o duygu omzuna geliyor. Daha sonra kafasýndan kiþiler çýktýðýný söylüyor. Bundan sonra deðiþim terapisi uyguluyorum. Çikolata ve cipsin tadýný deðiþtirerek kiþilerin baðýmlýlýklarýna son veriyoruz. Bundan dolayý onlarýn yanýnda iyi bir motive edici oluyoruz." CÝHAN 20:00 19:50 Seksenler 8 Ahmet'in Almanya'ya gitmesinin üzerinden tam bir yýl geçmiþ, Mayýs 1982 gelmiþtir. Bu bir yýl boyunca Ahmet'in gelmesini bekleyen ancak umudunu yitiren Gülden bu sefer gerçekten Tamer ile evlenmeye karar verir. Bir yýl sonra Þahin'i de alýp Türkiye'ye dönen Ahmet, döner dönmez Gülden in evlilik haberiyle yýkýlýrken, Ahmet'i bir yýl sonra karþýsýnda gören Gülden ne yapacaktýr? Öte yandan birbirlerini çok seven Ergun ve Nazlý, gün geçtikçe iliþkilerini saklamakta daha da zorlanýyor, yakalanmaya her gün biraz daha yaklaþýyordur. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Hayat kurtaran 7 altýn kural! Kardiyoloji uzmaný Prof. Dr. Osman Karakaya, kalp ve damar hastalýklarý ile kanserden korunmak için yapýlmasý gereken 7 temel unsura dikkat çekti. Karakaya, bu altýn kurallarý þöyle sýraladý: Saðlýklý ve uzun bir ömür için bu 10 gýdayý mutlaka tüketmelisiniz. Saðlýklý kiloyu korumak, fiziksel olarak aktif kalmak, kolesterol, kan þekeri ve kan basýncý için ideal düzeyleri korumak, sigara içmemek ve ideal beslenme Saðlýklý bir hayat için bu reçeteleri uygulamaktan baþka çarenin olmadýðýna dikkat çeken Prof. Dr. Karakaya, Günümüzde yaþam tarzýnýn ve yemek alýþkanlýklarýný deðiþmesi ciddi olumsuzluklara neden oluyor. Bu kiþinin saðlýðýna ciddi zarar veriyor. Ayrýca hastalýklar için devlet saðlýk harcamalarýna ciddi kaynaklar ayrýlýyor. Karakaya, Türkiye'nin de içinde bulunduðu birçok ülkede bu kurallarýn tamamýný hayatan geçiren insan sayýsýnýn bin kiþide 1 olduðunu vurguladý. Bu kurallarýn hayata tatbik edilmesiyle birçok sorunun hekime gitmeden ya da ilaca baþvurmadan çözüleceðini anlatan Karakaya, 7 altýn kural kalp damar hastalýklarýnýn korunmasýnýn ötesinde bir anlam kazandý. Kanser gibi bir hastalýðý engellemede de temel unsur. diye konuþtu. ABD de 13 bin üzerinde kiþiyle çalýþma yapýldýðýný, bu kurallarýn hayata uyarlanmasýnýn olumlu sonuçlarýný kýsa sürede gösterdiðini belirtti. VÜCUDUNUZU BU DEÐERLERLE UYUMLU HALE GETÝRÝN Kardiyoloji uzmaný Prof. Dr. Osman Karakaya'nýn verdiði bilgiye göre 7 altýn kural için gerekli deðerler þöyle:1- Fiziksel aktivite: Haftada bir en az 75 dakika þiddetli fiziksel aktivite ya da haftada 150 dakika orta þiddette fiziksel aktivite yapýlmalý. 2- Saðlýklý vücut kitle indeksi (VKÝ): <25 kg/m2 olmalý. 3- Diyet : Saðlýklý bir beslenme rejimi ve yaþam tarzýný benimsenmeli. 4- Kolesterol : Total kolesterol düzeyi < 200 mg/dl olmalý. 5- Kan basýncý: Sistolik <120 mmhg ve diyastolik? 80 mmhg olmalý. 6- Kan þekeri: Glikoz açlýk seviyeleri <100mg/dl olmalý. 7- Sigara: Hiç içilmemeli veya son 12 ay içinde sigarayý býrakmýþ olunmalý. CÝHAN Benim Ýçin Üzülme Niyazi nin geldiðini gören Harun, kulübede sýkýþýp kalmýþtýr. Niyazi, Buke yi Harun un elinden kurtarabilecek mi? Irmak ýn, Ýstanbul a gitmemesi üzerine Sinan, ciddi bir karar alýr. Madenlerinde birçok güvenlik eksiði olan Þahin, denetim toplantýsýnda zor anlar yaþar. Orhan, Arif ve Necmi, Mustafa yý kurtarma kararý alýr. Fakat tüm çabalara raðmen somut bir delile ulaþamazlar. Umutlarýn tükendiði anda ise ortaya sürpriz bir tanýk çýkar. 20:00 Her Þey Yolunda Merkez Kürþat, Sami Yavuz'un peþine iki adamýný takar ve onu kendinden uzak tutmak için plan yapmaya baþlar. Bahar, arkadaþlarýnýn baskýlarýna dayanamayarak okulu býrakýr. Diðerleri, onun öksüz olduðunu ve idareye burs için gittiðini öðrendiklerinde iþ iþten geçmiþtir. Diðer yandan ikinci sýnýflar, teknisyen Þakir'e sanki Sýdýka'nýn günlüðüymüþ gibi çakma bir günlük hazýrlayýp verirler. Günlüðü okuyan Þakir ise Sýdýka'nýn hoþuna gidebilmek için kýlýktan kýlýða girer. Diðer yanda Vakýf müdür, okulda yapýlacak olan teftiþin kötü geçmesi için planlar yapmaya baþlar. Sami Yavuz müdür, Selçuk'un kýz kardeþini kurtarmak için gittiði barda istemeden de olsa bir operasyonu bozmuþtur Fevzi Çakmak Mustafa Fevzi Çakmak (12 Ocak 1876, Ýstanbul 10 Nisan 1950, Ýstanbul), Osmanlý paþasý ve Türkiye'nin ikinci ve son mareþalidir. Türkiye'nin Mustafa Kemal Paþa'dan sonraki ikinci mareþalý, ilk Milli Savunma Bakaný ve Türk Silahlý Kuvvetleri'nin cumhuriyet dönemindeki ilk genelkurmay baþkanýdýr.mareþal Fevzi Çakmak, 12 Ocak 1876'da Ýstanbul Rumeli Kavaðý'nda Çakmakoðullarýndan Topçu Albayý Ali Sýrrý ile Hesna Haným'ýn oðlu olarak dünyaya geldi. Ýlk ve orta öðrenimini Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamladýktan sonra 29 Nisan 1893'te Harp Okuluna kaydolarak 28 Ocak 1896'da Piyade Teðmen rütbesiyle mezun oldu. Akabinde "Mekteb-i Erkân-ý Harbiye"ye girerek 25 Aralýk 1898'de Kurmay Yüzbaþý rütbesiyle bitirdi.bir süre Erkan-ý Harbiye (Genelkurmay) 4. Þube'de görev yaptýktan sonra 1899'da 3. Ordu'ya baðlý Metroviçe'deki 18. Fýrka'nýn kurmay heyetinde görevlendirildi. Balkanlar'daki Sýrp ve Arnavut çetelere karþý verilen mücadeleye katýldý. Kýsa aralýklarla terfi ederek 1907'de miralaylýða (albay) yükseldi yýlýnda Ýkinci Meþrutiyet ilan edildiðinde 35. Fýrka Komutaný ve Taþlýca Mutasarrýfýydý. 1910'da Arnavutluk'ta çýkan ayaklanmayý bastýrmakla görevlendirilen Kosova Kolordusu'nun kurmay baþkanlýðý'na atandý. 1911'de Trablusgarp Savaþý baþlayýnca Rumeli'nin savunmasýyla görevli Garp (Vardar) ordusunun kurmay baþkanlýðýna getirildi. Balkan Savaþý ( ) sýrasýnda 21. Fýrka Komutan Vekilliði ve Vardar Ordusu 1. Þube (Harekat Þubesi) Müdürlüðünü yaptý.fevzi Çakmak'ýn, Balkan Savaþlarý çýktýðý dönemde 21. Yakova Nizamiye Fýrkasý K. Vekilliðinde; 6 Aðustos 1912'de Kosova Kuvay-ý Umumiye Kurmay Baþkanlýðý'nda; 29 Ekim 1912'de de Balkan Harbi Seferberliði'nin baþlangýcýnda Vardar Ordusu K. I. Þube Müdürlüðü 'nde görevlendirildiðini daha öncede belirtmiþtik. Sýrp Cephesi'nde Vardar Ordusu Harekât Þube Müdürü olarak bulunan Fevzi Paþa'nýn baþarýlý askerî faaliyetlerine raðmen, Garp Vilayetleri'nde 10 Mayýs 1913'ten itibaren Türk Hakimiyeti sona ermiþtir. ÇÝFTLÝK OMLET Malzemeler 2 Orta Boy Patates 1 Demet Maydanoz 1 Demet Taze Soðan 4 Dilim Jambon (veya füme et, salam) 10 Yumurta 4 Çorba Kaþýðý Sývýyað 1 Çorba Kaþýðý Tereyaðý Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Patateslerin kabuklarýný soyun. 5 dakika tuzlu suda bekleterek süzün ve ufak küpler halinde kesin. Maydanoz ve taze soðanlarýn yeþil yapraklarýný çok Mevlana Dýþtaki ateþ suyla söner. Þehvet ateþi, parladýkça parlar; adamýn yüzünün suyunu yerlere döker. Mevlana ince kýyýn. Jambonu iri kibrit þeklinde doðrayýn. Tavada kýzdýrýlmýþ sývýyaðda önce patatesleri hafifçe pembeleþtirin. Jambonlarý ve taze soðaný ekleyip 1-2 dakika çevirin.geniþ bir tavada tereyaðýný eritin. Bir kasede yumurtalarý hafifçe çýrpýp tuz, biber ve kavrulan malzemeyi ekleyin. Omlet malzemesini kýzdýrýlmýþ tereyaðýna ilave edip kýsýk ateþte en az 8-10 dakika piþirin. Omletin her tarafý piþince düz tabak yardýmýyle diðer tarafýný çevirin. Üzerine kýyýlmýþ maydanoz ve yeþil soðan serperek sýcak olarak servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Benim için üzülme 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Kanal 7 Haber Saati 22:00 Önden gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Her þey Yolunda merkez 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Öyle Bir Geçer Zamsan Ki Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Seksenler 23:05 Yol Ayrýmý Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:55 Þefkat Tepe 22:00 Ayna 23:05 Ayna

9 HABER 9 Tarým sektörü gücüne güç katarak arzu edilen seviyeye ulaþacaktýr TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ "14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada, tarým sektörünün, ekonomik ve sosyal nitelikleri nedeniyle Türkiye ve Çorum'un vazgeçilmez bir sektör olduðunu belirtti."ýnsan yaþamýnýn sürdürülebilmesi için olmazsa olmazlarýn baþýnda gelen bu sektör, bugün sadece geliþmekte olan deðil, geliþmiþ bütün ülkelerin öncelikli gündemlerini oluþturmaktadýr" diyen Þahinbaþ, "Dünya üzerinde milyonlarca insanýn açlýkla mücadele ettiði, küresel ýsýnmaya baðlý kuraklýk, iklim deðiþiklikleri ve tüm dünyayý etkisi altýna alan mali krizde göz önünde bulundurulduðunda, çiftçinin emeðine, kutsal alýn terine ne kadar muhtaç olduðumuz apaçýk ortadadýr. Ülkemiz, birçok ülkenin gýpta ile baktýðý, doðal kaynaklarý ve coðrafi konumuyla tarýmsal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir. Sanayileþmemizi sürdürürken, tarým sektörü de tüm kesimlerin destek ve gayretiyle gücüne güç katarak arzu edilen seviyeye mutlaka ulaþacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle, tarýmsal üretimin her kademesinde emeði, alýn teri ve göz nuru olan, ülkemizin kalkýnmasýnda önemli katkýlarý bulunan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, bol ve bereketli nice yýllar dilerim" Uður ÇINAR Ýsmail Kakaç, Kapadokya'yý gezdi Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saastçi, Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde meydana gelen saldýrýyla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Hatay Reyhanlý'da meydana gelen menfur saldýrýyý lanetliyoruz. Ülkemizin uluslararasý alanda itibarýnýn yükseldiði, terörü bitirme noktasýnda kararlý adýmlar attýðý bir süreçte yapýlan bu saldýrýnýn zamanlamasý dikkat çekicidir. Saðduyulu vatandaþlarýmýzýn bu tür provakatif saldýrýlarýn tuzaðýna düþmeyeceðinden eminiz" Saldýrýnýn milletimizin birlik ve beraberliðini bozamayacaðýný ifade eden Saatçi, "Bu tür tuzaklar milletimizin birlik ve beraberliðini asla bozamayacaðý gibi daha da kenetleyecektir. Ayrýca, bu saldýrýnýn faturasý ülkemizdeki Suriyeli vatandaþlara kesilmemelidir. Bu noktada tüm taraflara saðduyu çaðrýsý yapýyor ve akli selime davet ediyoruz. Saldýrýda hayatlarýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Aziz milletimizin baþý sað olsun" þeklinde kaydetti. Usta'dan idareci ve öðretmenlere teþekkür 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlama programý hazýrlayan Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu -Ortaokulu idareci ve Öðretmenlerine Okul Müdürü Aziz Usta tarafýndan teþekkür belgesi verildi. Okul Müdürü Aziz Usta programýn çok beðenildiðini, ilde ses getirdiðini, dolayýsýyla bu çok önemli ve onurlu görevi layýkýyla gerçekleþtiren okul personelini taltif etmek istediðini belirtti. Programda görev alan personele teþekkür belgelerinin yanýnda yemek ikramýnda da bulunuldu. Karþýlýklý fikir alýþveriþi ve sohbet tarzýnda geçen yemekli program Okul Müdürü Usta'nýn, öðretmenlere hitaben teþekkürlerini sunmasý ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. Bülent Özkömürcü baba oldu Çorum'un tanýnmýþ radyo ve tv programcýsý Bülent Özkömürcü'nün bir kýz çocuðu dünyaya geldi.funda ve Bülent Özkömürcü çiftinin Çorum Özel Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklerine Buðlem ismini verdi.buðlem bebek ve annesi Funda Özkömürcü yapýlan saðlýk kontrollerinin ardýndan taburcu edildi.özkömürcü ailesini kutlar, Buglem bebeðe de uzun ve saðlýklý bir ömür dileriz. Ýsmail Kakaç Ýlkokulu Kapadokya bölgesini gezdi. Hacýbektaþ, Derinkuyu, Uçhisar, Göreme, Zelve ve Avanos güzergahýnda yapýlan geziye 70 öðrenci-öðretmen ve gezi düzenleme komisyonundan Müdür yardýmcýsý Erkan Çelik, okul öðretmenleri Sibel Koçak ve Altan Özeskici katýldý. Gezi sýrasýnda Kapadokya yöresi ile ilgili gezilen yerler hakkýnda öðrenciler öðretmenleri ve rehberler tarafýndan bilgilendirdi. Gün boyu süren etkinlikte öðrenciler hem gezdikleri yerler hakkýnda bilgi aldýlar hem de doyasýya eðlendiler. Gezi kafile baþkaný Okul Müdür Yardýmcýsý Erkan Çelik verdiði bilgide, "Amacýmýz öðrencilerimizin yeni yerler görmesi, gördükleri yerlerin kültürünü, tarihini tanýmasý ve bilgi sahibi olmasýydý. Bu noktada yapýlan bu gezinin amacýna ulaþmýþ olduðuna inanýyorum. Bundan sonrada bu gibi etkinlikleri yapmaya devam edeceðiz" Yýlmaz MERT ÇESÝAD'dan Mustafa Çek'e taziye ziyareti Çorumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý ve Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD) yönetim kurulu Ümraniye Kaymakamý hemþehrimiz Mustafa Çek'e taziye ziyaretinde bulundu. Ümraniye Kaymakamlýk makamýnda gerçekleþen taziye ziyaretine, ÇESÝAD Baþkan Yardýmcýsý Muzaffer Canýdemir, Ýbrahim Sezikli, Hayrettin Özkaya, Cafer Özsoy, Mustafa Kuþ, Tahsin Özcan,Orhan Atak ve ORKÝ- SAN Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Orhon katýldý. Osmancýk'ta Sünnet Þöleni yapýlacak Osmancýk Belediyesi 9 yýldýr devam ettirdiði Toplu Sünnet Þöleni'ni bu yýl onuncusunu gerçekleþtirecek. Sünnet Þöleni için kayýtlarýn baþladýðý belirtilirken, müracaatlarýn Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Sosyal Yardým Birimi'ne Haziran ayý sonuna kadar yapýlacaðý bildirildi. Osmancýk Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediði Sünnet Þöleni'nin bu yýl da gerçekleþtirileceðini duyuran Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "9 yýldýr devam eden sünnet þölenimiz bu yýl da sürdürülecek. Her yýl yaklaþýk 150 çocuðumuzu sünnet ettirdik. Bu yýl da ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarýný sünnet ettireceðiz" Belediye Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre kayýtlarýn Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Sosyal Yardým Birimi'nde yapýlmaya baþlandýðýný kayýtlarýn Haziran ayý sonuna kadar devam edeceði belirtildi. Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM Su Kalitesi Ýzleme Hizmetiçi Eðitim Programýna Çorum'dan katýlým Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý (OSÝB) tarafýndan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ev sahipliðinde gerçekleþtirilen "AB Su Çerçeve Direktifi Kapsamýnda Su Kalitesi Ýzleme Hizmetiçi Eðitim Programý"na Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur eðitici olarak katýlarak, su kalitesi izleme konusunda sunum yaptý. OSÝB Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kýnacý ve Su Yönetimi Genel Müdürlüðü Ýzleme Dairesi Baþkaný Mertkan Erdemli, SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ýbrahim Diler, SDÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýskender Akkurt'un da katýldýðý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü teknik personeline yönelik düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. Kýnacý eðitici olarak katýlan öðretim üyelerine teþekkür belgelerini takdim etti. Hitit Üniversitesi, Türkiye Ýnþaat Sanayicileri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) bünyesinde yayýnlanan Genç Yöneticiler Gazetesi'nde tanýtýldý. ÝNTES yönetiminin aldýðý her sayýsýnda Türkiye'deki kamu üniversitelerinin tanýtýmýna yer vermeyi amaçlayan gazete ilk tanýtýmýna Hitit Üniversitesiyle baþladý. Üniversitedeki hýzlý geliþmeden ve Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan övgüyle söz edilen haberde üniversitede yapýlan çalýþmalar, hedefleri ve gene bilgilere göre verildi. Röportajda ayrýca Rektör Alkan'ýn kente ve üniversiteye hakimiyeti ve sorunlarý algýlayýþ ile kavrayýþý ve çözüm odaklý yöneticiliðine dikkat çekildi. Program kapsamýnda Nehir Ýzleme pratik saha çalýþmasý için uygun görülen Yazýlý Kanyon-Göksu Irmaðý'nda "Nehirden Su Numunesi Alma, Biyolojik Örnekleme, Arazide Tür Teþhisi" uygulamalý eðitimi ile "Göllerden Su Numunesi Alma, Biyolojik Örnekleme, Arazide Tür Teþhisi Göl Ýzleme" uygulamalý eðitimi için Eðirdir Gölü'nde çalýþmalar yapýldý. Hitit Üniversitesi ÝNTES'te tanýtýldý Miniklerden örnek davranýþ "Ýyilik Aðacý Projesi" kapsamýnda 23 Nisan Ýlköðretim Okulu 3-A sýnýfý öðrencileri sýnýf öðretmeni Abdullah Cebeci öncülüðünde Kýnýk Köyü Ýlkokulunu ziyaret ettiler. Minik iyilik neferlerinin kendi harçlýklarýndan biriktirerek aldýklarý hediyelere Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya'da destek verdi. Programýn sonunda öðrenciler köyü gezdiler.

10 HABER 10 HÜMÖD ilk genel kurulunu yaptý Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜ- MÖD)1. Olaðan Genel Kurulu yapýldý.genel kurula Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof D. Halil Aykul, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Hitit Akademi Derneði Baþkaný Prof.Dr. Mehmet Evkuran, Çorum'un önde gelen sanayici, iþ adamlarý ve dernek üyeleri katýldý. Derneðin açýlýþ konuþmasýný yapan Kurucu Baþkan Ahmet Ölçer, Samanyolu, "Anneler Günü"nü kutladý Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu "Anneler Günü"nü velilerin katýlýmýyla okul konferans salonunda kutlandý. Okulun konferans salonunda yapýlan okul öðretmen ve öðrencilerinin hazýrladýðý programda Anneye Þiir, Anneye mektup yarýþmasýnda derece alan öðrencilerin performansý tam not aldý. Programa okul korosunun anne ile ilgili þarkýlarý ayrý renk kattý. Slayt ve skeç etkinlikleriyle devam eden program anne-çocuk yarýþmalarý ile devam etti. Program sonunda öðrenciler annelerine çiçek verdikleri program hediye çekiliþleri ile son buldu. Programla ilgili açýklama yapan Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu Müdürü Erdal Öðülmüþ, "Toplum ve evlatlarýmýzýn geleceðe hazýrlanýlmasýnda kutsi yerleri olan kýymetli annelerimizin, anneler gününü kutlarým" STK'larýn il ve ülke genelindeki rolünden ve bu büyük sorumluluðun gençlerle yapýlmasýnýn öneminden bahsetti. Prof.Dr. Halil Aykul'un Genel Kurul Divaný Baþkanlýðý görevini üstlendiði toplantý esnasýnda yapýlan oylamalar ile dernek organlarý belirlendi. Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri; Ahmet Ölçer Mustafa Tuzcu, Ahmet Tiryaki, Onur Öztürk, Hacer Ölçer, Faruk Gönendik, Zehra Soysal, Rýza Koray Çakmak, Mustafa Þahin, Merva Bozkurt seçildi. Dernek Denetim Kurulu üyeleri ise Recep Çakar, Gözde Erdem, Ýbrahim Ethem Demirci, Yaþar Pýnarbaþý, Cansu Çelik, Bilge Büyük olarak belirlendi. Divan organlarýnýn belirlenmesinin ardýndan konuþma yapan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran üniversite derneklerinin birleþtirici misyonundan ve dernek olarak ortak faaliyetler gerçekleþtirmekten duyacaðý memnuniyeti dile getirdi. HÜMÖD'ün gençlerin motivasyonu ve üniversitenin geliþmesine olumlu yönde katký saðlayacaðýný belirten Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Mesut Okumuþ da mezunlar derneðinin þu an için küçük ancak ilerde üniversite için büyük bir adým olduðunu belirtti. Genel Kurul sonunda ise derneðin kuruluþunda emeði geçenler teþekkür plaketi verildi. 23 Nisan "Bilim Fuarý" açtý 23 Nisan Ortaokulu TÜ- BÝTAK 4006 Bilim Fuarý, 23 Nisan Ortaokulu Kapalý Spor Salonu'nda açýldý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'in yaptýðý açýlýþa çok sayýda davetli, veli, öðrenci katýldý. Açýlýþýn ardýndan fuarý gezen Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, öðrencilerden projeleri ile ilgili bilgi aldý.2 gün açýk kalacak olan TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarý'nda, mangal yaparken insan gücü gerektiren yelpazenin kullanýmýný ortadan kaldýran Mangal Üfler, küflenmiþ ekmeklerin ve kýrýk yumurtalarýn deðerlendirilmesi ile yetiþtirilen bitkiler, evin deðiþik yerlerine uyarlanabilecek gizli kasa modelleri gibi öðrencilerin geliþtirdiði ilginç ve hayatý kolaylaþtýracak projeleri sergileniyor. "Nisan'da giyim fiyatlarý arttý yiyecek fiyatlarý ise düþtü" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, nisan ayý açlýk ve yoksulluk araþtýrmasý ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Memur Sen Genel Merkezimiz tarafýndan her ay düzenli olarak yapýlan açlýk ve yoksulluk araþtýrmasýnda Nisan ayýnda giyim fiyatlarýnýn artýðý, yiyecek fiyatlarýnýn ise düþtüðü görüldü. Nisan 2013'te endekste kapsanan 437 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarýnda deðiþim olmazken, 247 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 127 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ gerçekleþti.4 kiþilik çekirdek ailenin tüketmesi zorunlu olan gýdalar için harcamasý gereken tutar (açlýk sýnýrý) 1.025,781 TL, yine 4 kiþilik ailenin asgari þartlarda geçinebilmesi için harcamasý gereken tutar (yoksulluk sýnýrý) 3.074,507 TL olarak hesaplandý" Mart ayýnda açlýk sýnýrýnýn 1.009,781, yoksulluk sýnýrýnýn ise 3.011,429 TL olarak belirlendiðini açýklayan Ahmet Saatçi, "Yapýlan araþtýrmada, giyim, eðitim, haberleþme, temizlik malzemeleri, Makyaj malzemeleri, kiþisel bakým hizmetlerinin, enerji ve doðal gaz fiyatlarýnýn ise arttýðý, ulaþtýrmada, gýda ve alkolsüz içeceklerde düþüþ gerçekleþmiþtir. Alkollü içecekler ve tütün grubunda deðiþim gözlendi. Memur-Sen tarafýndan yaptýrýlan araþtýrmaya göre Nisan 2013'te Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE) yüzde 0,42 oranýnda artýþ ve Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE) ise yüzde 0,51 oranýnda azalýþ gösterdi. Nisan 2013'te yýllýk bazda TÜFE yüzde 6,13 ÜFE yüzde 1,70 oldu. Ana harcama gruplarý itibariyle 2013 yýlý Nisan ayýnda endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 0,79, eðlence ve kültürde yüzde 0,71, eðitimde yüzde 0,61, ev eþyasýnda yüzde 0,44, saðlýkta yüzde 0,33, konutta yüzde 0,16, haberleþmede yüzde 0,16 artýþ; ulaþtýrmada yüzde 0,63, çeþitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,89, gýda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,30 düþüþ gerçekleþti. Alkollü içecekler ve tütün grubunda deðiþim gözlendi. TÜFE'de, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre lokanta ve oteller yüzde 8,97, haberleþme yüzde 6,85, gýda ve alkolsüz içecekler yüzde 6,83 artýþýn yüksek olduðu diðer ana harcama gruplarýdýr. Nisan ayýnda yeni sezon ürünlerinin piyasaya girmesi ve indirim döneminin sona ermesiyle giyim ve ayakkabý ana harcama grubunda yüksek artýþ görüldü. Giyim ve ayakkabý ana harcama grubu yüzde 12,75 oranýnda arttý. Giyim madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 4,84'lük bir artýþ olarak gözlendi. Giyim madde fiyatlarýnda Nisan ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 25,41 artýþla kadýn ceketi, yüzde 20,79 artýþla erkek gömleði, yüzde 18,86 artýþla kadýn gömlek ve yüzde 17,27 artýþla Etek fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Giyim madde fiyatlarýnda Nisan ayýna göre en göze çarpan düþüþler yüzde 7,45 azalýþla çocuk çorap, yüzde 1,77 azalýþla kadýn kaban, yüzde 1,62 azalýþla erkek kazaðý ve yüzde 1,51 azalýþla erkek kaban ürünlerinin fiyatlarýnda gerçekleþti. Geçen aya oranla kadýn ceketi fiyatý yüzde 25,41 oranýnda en fazla artan ürünü olurken, fiyatý en fazla düþen ürünlerin baþýnda sivri biber geldi. Nisan'da sivri biberin fiyatý yüzde 51,89 azaldý. Nisan ayýnda fiyatý en çok düþen ürünler sýrasýyla patlýcan, salatalýk, mücevher (altýn), kaþar peyniri, LPG dolum ücreti, yumurta, mazot ve benzin oldu" ifadelerini kullandý. Çorum'da bir eczaneye 3 bin 500 kiþi düþüyor Çorum Eczacýlar Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þefkat Güler, Eczacýlýk Haftasý nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti.oda Sekreteri Meral Öztürk, Sayman Sönmez Çalýþkan ve üye Arif Sami Bozdaðan'ýn katýldýðý ziyarette Güler, hafta hakkýnda Vali Baþköy'e bilgiler verdi. Çorum genelinde 154 eczacý olduðunu, bunlarýn 80 tanesinin Çorum merkezde diðer geri kalanlarýnýn ise ilçeler ve tüm beldeler olduðunu söyleyen Güler, Çorum'da her 1 eczanenin, 3 bin 500 vatandaþa hizmet verdiðini bildirdi. Türkiye genelinde 24 bin eczacý olduðunu kaydeden Güler, "Türkiye'de eczacýlýk açýðýmýz var. Bazý bölgelerde yýðýlma olmuþ durumda" Güler son olarak eczacý olmayan hiçbir ilçenin olmadýðýný söyledi. Vali Baþköy ise ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek, eczacýlarýn haftasýný kutladý. Kubilay Kaan YÜCEL Eczacýlar'dan Yücel ve Cesur'a ziyaret Çorum Eczacýlar Odasý Yönetimi "Eczacýlar Haftasý" kapsamýnda dün bir dizi ziyarette bulundular. Ýlk olarak Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyarete eden Eczacýlar daha sonra ise Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdür Duran Cesur'u ziyaret ettiler. Yücel ve Cesur ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Eczacýlar Odasý yönetim kuruluna teþekkür ettiler. Ziyaretlere Eczacýlar Odasý Baþkaný Þefkat Güler ve yönetim kurulu üyeleri Meral Öztürk, Sayman Sönmez Çalýþkan ve Arif Sami Bozdaðan katýldý. Yasin YÜCEL

11 SPOR 11 Play-off oynayacak takýmlar belli oldu Velilerden müdüre plaket Mustafa Kemal Ortaokulu' nda baþlayan taekwondo çalýþmalarýna katýlan sporcu öðrencilerin velileri okul müdürü Kadir Yurttutar'ý ziyaret ederek plaket takdim ettiler. Veliler Gülümser Uslu, Sultan Yýldýrým, Nihal Gül, Seyhan Aydoðmuþ, Nevin Fýçýcý, Ýlknur Dilekçi yaptýklarý Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Kadir Yurttutar'a yaptýklarý ziyarette taekwondo çalýþmalarýna vermiþ olduklarý katkýlardan dolayý teþekkür ederek okul müdürü plaket takdim ettiler. Ziyaret esnasýnda veliler adýna bir konuþma yapan Gülümser Uslu "Çocuklarýmýz sosyal faaliyetlere katýlmak spor yapmak amacýyla merkezde bulunan spor kulüplerine gitmek zorundaydýlar. Bu da gerek güvenlik gerekse maddi anlamda bize külfet teþkil etmekteydi.ancak okulumuzda açmýþ olduðunuz taekwondo kursu ile aileler bu sýkýntýdan kurtuldular. Açýlan taekwondo kursu çok büyük ilgi gördü.çalýþmalarýn baþlatýlmasýnda ve sürecinde yapmýþ olduðunuz desteklerden dolayý tüm velilerimiz adýna sizleri tebrik ediyor ve teþekkür ediyoruz' Okul müdürü Yurttutar ise sporcu velilerinin ziyaretlerinden dolayý memnuniyetini dile getirerek "Okul idaresi olarak bizler tüm güzel ve faydalý oluþumlarýn yanýndayýz ve destekçisiyiz.çocuklarýmýzýn milli ve manevi deðerlerine baðlý yetiþmesi için tüm gücümüzle çalýþýyoruz.taekwondo ruhu ve bedeni eðiten disiplinli bir spor olduðunu biliyoruz. Okulumuzda da velilerimiz ve öðrencilerimiz yoðun bir ilgi göstermiþlerdir.bize düþen bu güzel çalýþmalarý desteklemektir. Bundan sonraki süreçte de taekwondo çalýþmalarýna elimizden gelen desteði vereceðimizi belirtmek istiyorum.okulumuzda spor yapan sporcu öðrencilerimizden çok baþarýlý sporcular çýkacaðýndan hiçbir þüphemiz yoktur.bizim bu çalýþmalarýmýz diðer okullara da örnek teþkil etmelidir.binalarýmýz faaliyet yapýlmadan eskitilmemeli bu tesislerin bu tür faaliyetlerle renklendirilmesi gerekmektedir.velilerimizin böyle þuurlu olmalarý bizi ayrýca sevindirmektedir.ziyaretinizden dolayý son derece mutlu oldum.bu faaliyetlerin icra edilmesinde büyük emeði olan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý baþta olmak üzere kulüp baþkaný Hilal Kiraz ve Taekwondoantrenörü Bekir Bolat' a teþekkür ediyorum' sözleri ile konuþmasýný tamamladý" Spor servisi PTT 1. Lig'de 34. ve son hafta maçlarý bugün oynanan 8 karþýlaþma ile tamamlandý. Daha önce Süper Lig'e çýkmayý garantileyen Kayseri Erciyesspor normal sezonu þampiyon olarak kapattý. Bugün oynanan maçta 1461 Trabzon'a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor ise sezonu 2. sýrada tamamladý. Manisaspor, Bucaspor, Torku Konyaspor ve Adana Demirspor play-off oynama hakkýný elde eden takýmlar oldular. Sezonu 53 puanla 3. sýrada bitiren 1461 Trabzon ise yönetimin kararý ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararýyla play-off mücadelesinde olmayacak. Bu nedenle sezonu 7. sýrada bitiren Adana Demirspor playoff oynama hakkýný elde etti. Play-off'taki eþleþme ise þöyle oldu: Adana Demirspor - Manisaspor, Torku Konyaspor - Bucaspor Eþleþmelerin ardýndan ilk maçlar Adana ve Konya'da oynanacak. Spor servisi Niðde Belediyespor, BAL'da yine devam dedi Niðde'de Bölgesel Amatör Lig baraj maçýnda Çorum Belediyespor'un eski futbolcularýndan Çetiner Karataþ'ýn yer aldýðý Niðde Belediyespor ile Niðde Amatör Ligi þampiyonu Bor Belediyespor karþý karþýya geldi. Niðde Belediyespor maçý 3-1 kazanarak BAL'da devam 90 Dakika süren mücadeleyi 3-1 kazanan Niðde Belediye Spor futbol takýmý Futbol sezonunda Bölgesel Amatör Liginde Niðde'yi temsil etme hakkýna sahip oldu. NÝGDE BELEDÝYESPOR: 3 BOR BELEDÝYESPOR: 1 STAT: Niðde 5 Þubat Stadý HAKEMLER: Mehmet Emre Atasoy, Soner Maraþ, Sezai Arslan NÝÐDE BELEDÝYE SPOR: Asým, Oðuz, Fatih, Tahsin, Çetiner Karataþ, Serdar, Ýlker, Oktay, Serkan, Anýl, Serdar Mert YEDEKLER: Hasan, Hamdullah, Furkan Selim, Resul Ekrem, Okan, Harun, Tolga TEKNÝK DÝREKTÖR: Cengiz Seçsev BOR BELEDÝYE SPOR: Zafer, Gökhan, Çaðatay, Özkan, Emre, Mustafa, Musa, Mehmet Yiðit, Coþkun, Ozan, Erol YEDEKLER: Mutlu, Mikail, Özet, Taha Berk, Serkan, Þükrü TEKNÝK DÝREKTÖR: Rüçhan Ýri SARI KARTLAR: 51. Dk. Serdar Mert, 55. Dk. Oktay, 65. Dk. Tahsin Eren (Niðde Belediye Spor), 90. Dk. Mehmet Yiðit (Bor Belediye Spor) KIRMIZI KART: 74. Dk. Tahsin Eren (Niðde Belediye Spor) GOLLER: 19. Dk. Musa (Bor Belediye Spor), 24. Dk. Ýlker, 36. Dk. Oktay, 61. Dk. Okan (Niðde Belediye Spor) Spor servisi Temsilcilerimizi elediler, gruptan çýktýlar Çorum temsilcileri Eti Lisesi Gençlikspor ile Çorum Belediyespor'un elendiði Amasya ve Samsun grup merkezlerinden U19 Türkiye Futbol Þampiyonasý 2. Kademe maçlarýna yükselen takýmlar belli oldu. Grup mücadelelerinin bizim için dikkat çekici noktasý temsilcilerimizi eleyen takýmlarýn grup mücadelelerini birinci olarak tamamlamalarý oldu. Eti Lisesi Gençlikspor'un bulunduðu Samsun Grup Merkezi'nde, Kastamonu temsilcisi Kastamonu Yolspor grup birinci olarak 2. Kademe maçlarýna yükselirken; Samsun Grup Merkezi'nde oynanan tüm karþýlaþmalardaþu toplu sonuçlar alýndý: A Erbaa Güreþ Ýhtisas - BeyköyBld: 2-1 BeyköyBld - Amasya Özel Ýdare: 1-4 Amasya Özel Ýdare - Erbaa Güreþ Ýhtisas: 0-4 B Karadeniz Ereðli - Çorum Eti Lisesi: 1-0 Çorum Eti Lisesi - Kastamonu Yolspor: 1-2 Kastamonu Yolspor - Karadeniz Ereðli 0-0(2-0)pen Final Erbaa Güreþ Ýhtisas - Kastamonu Yolspor: 2-3 U19 Türkiye Futbol Þampiyonasý'ndaki diðer temsilcimiz Çorum Belediyespor ise mücadele ettiði Amasya grubunda eleme üzüntüsünü yaþarken bu grupta ise Samsun Büyükþehir Belediyespor 2. Kademe maçlarýna katýlma hakký elde etti. Amasya Grup Merkezinde alýnantoplu sonuçlar þöyle: A Samsun BB - Çorum Bld: 2-1 Çorum Bld - Hacettepe: 0-1 Hacettepe - Samsun BB: 0-3 B (Kýrýkkalespor çekildi) Keçiörengücü - Sivas 4 Eylül Bld: 1-0 Sivas 4 Eylül Bld - Keçiörengücü: 2-1 uz 4-2 pen FÝNAL 12 Mayýs Pazar 11:00 Samsun BþBld-Sivas 4 Eylül Bld: 2-2 (2-1 pen) Spor servisi Beþikdüzüspor Baþkaný Cengiz Karadeniz, Beþikdüzüspor Teknik Direktörü Gökhan Uzungüngör'ü eleþtiren AK Parti Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Gören'e cevap verdi. Gören'in hangi þartlarda, neler çektiklerini bilmediði için böyle bir açýklama yaptýðýný belirten Karadeniz, "Büyük emekler vererek 3. Lige çýkan takýmýnýzýn düþmesi hem bizleri hem de hocamýzý derinden üzmüþtür. Bu üzüntü içerisinde stadyum ve saha konusunda sitemde bulundu" SAHÝP ÇIKMALIYIZ "Biz yönetim olarak Gökhan hocamýzý bizden hiçbir zaman ayrý görmedik" diyen Cengiz, "Toplantýlarýmýzýn birçoðuna kendisini de çaðýrýyorduk. Her konuyu hocamýzla paylaþýyor, görüþünü alýyorduk. Kýsacasý takýmýmýzýn tek yetkili ismidir. Bundan sonrada biz görevde olduðumuz müddetçe aynen devam edecektir. Takýmýn kurulma aþamasýnda önemli sorumluluklar üstlenmiþ, maddi ve manevi büyük fedakârlýklar yaparak görev yapmýþtýr. Ýlçemizin baðrýndan çýkan hocamýza sahip çýkmamýz gerekir" diye konuþtu. Acaba 5 lira verip kendisi bir bilet aldý mý? KAMPA GÝDEMEDÝK Lig öncesi maddi imkânsýzlýklar yüzünden kampa gidemediklerini ifade eden Karadeniz, "Bizim rakiplerimiz Antalya'da kamp yaparken, bizler Vakfýkebir Öðretmenevinde kamp yaptýk ve gýda malzemelerini esnaflarýmýzda topladýk. Lig öncesi hazýrlýk maçlarýmýz çok iyi geçti ve oynadýðýmýz takýmlarý yendik. Lig baþladýktan sonra inanýlmaz þansýzlýklar yaþadýk. Bazý oyuncularýmýzýn geçirdikleri sakatlýklarýn uzun sürmesi ve cezalý oyuncularýmýzýn sayýsý artmasý bizi zor durumda býraktý" KOMBÝNESÝ VAR MI? Ýlk yarýyý 11 puanla tamamladýklarýný dile getiren Karadeniz, "Ýkinci yarý kampa gittik ve sonuç ortada. Yaþadýðýmýz bu zorluklarý Sayýn Gören biliyor mu? Haberi bile yoktur. Ama çýkýp cevap vermeyi biliyor. Sayýn Gören, beþ maçtan birine gelir ve protokolde oturur maçý izler, cebinden kuruþ para harcamaz. Acaba 5 lira verip kendisi bir bilet aldý mý? Kombine bileti var mýdýr? Kaç tane deplasman maçýna geldi? Çýkýyor ondan sonra açýklama yapýyor. AK Parti Çarþýbaþý Ýlçe Baþkaný Zekeriya Karaçengel'e ise desteklerinden ötürü teþekkür ediyorum" Spor servisi NHSL'de lise kategorisi maçlarý baþlýyor Türkiye Futbol Federasyonu ve Nike iþbirliðiyle düzenlenen Nike Halý Saha Ligi'nde Lise kategorisi maçlarý Türkiye'nin dört bir yanýnda oynanan maçlarla baþladý. Ýlimizde de düzenlenen karþýlaþmalar bugün oynanacak olan karþýlaþmalarla baþlayacak. Turnuva sorumlusu Nihat Armutçu'nun verdiði bilgilere göre, turnuvaya 10 takým 3 grupta katýlýyor. 1 ve 2 nolu sentetik çim sahalarda oynanacak karþýlaþmalar bugün saat 16.00'da oynanacak günün ilk maçý ilestart alýp, 21 Mayýs Salý günü oynanacak final karþýlaþmasý ile sona erecek. Karþýlaþmalar sonunda il birincisi olan takým Ýstanbul'da oynanacak olan finallere katýlacak. 7-9 Haziran tarihlerinde Ýstanbul'da yapýlacak finallere katýlým masraflarý Nike firmasý tarafýndan karþýlanacak. 10 TAKIMIN KATILDIÐI TURNUVADA GRUPLAR ÞU TAKIMLARDAN OLUÞTU: A Grubu: Mehmetçik Anadolu Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi ve Anadolu Öðretmen Lisesi B Takýmý B Grubu: Eti Anadolu Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi B Takýmý, Anadolu Öðretmen Lisesi A Takýmý C Grubu: Teknik Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi A Takýmý, Osmancýk ÖDerindere Anadolu Öðretmen Lisesi. TURNUVADA ÝLK GÜNÜN PROGRAMI ÞÖYLE; Mehmetçik Anadolu Lisesi-Anadolu Öðretmen Lisesi B Takýmý Saat: Ýmam Hatip Lisesi-Fatih Anadolu Lisesi Saat: Eti Anadolu Lisesi-Ticaret Meslek Lisesi B Takýmý Saat: Endüstri Meslek Lisesi-Ticaret Meslek Lisesi B Takýmý Saat: 18.15

12 Play-Off'ta ilk gülen Gümüþhanespor Yozgat Grup Merkezi'nde dün oynanan Spor Toto 3. Lig 3. Grup play-off karþýlaþmasýnda ilk finalist Gümüþhanespor oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karþýlaþmalarda Gümüþhanespor, finale yükselen ilk takým oldu. Gümüþhanespor, dün 16.00'da baþlayan ve Yozgat Þehir Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Keçiörengücü'nü 2-0 yendi. Golleri Samet Taþ 35 (penaltýdan) ve 73. Dakikada attý.gollerle galip ayrýldý. Gümüþhane temsilcisi bu sonuçla adýný finale yazdýrdý. 3. Grup play-off ikinci karþýlaþmasýnda bugün Kahramanmaraþ Belediyespor ve Darýca Gençlerbirliðispor arasýnda oynanacak. Karþýlaþma sonunda galip gelen takým finalde Gümüþhanespor'un konuðu olacak. Sadi Tekelioðlu Çorum futbolunun silkinme zamaný geldi Þenol Güneþ Tanju Çolak Ýbre Hamit'ten yana KILIÇ'IN HEDEFÝ BÜYÜK Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, gelecek sezon için hedefinin büyük olduðunu söyledi. Yozgat'ta oynanan Spor Toto 3. Lig 3. Grup play-off karþýlaþmalarýný yakýndan takip eden Halit Kýlýç burada oynanacak final karþýlaþmasýnýn ardýndan yönetim ile görüþüp yeni sezon çalýþmalarý için kollarý sývayacaðýný ifade etti. Gelecek sezon mutlaka hedefe oynayan bir takým yaratmak istediðinin altýný çizen Kýlýç, bu doðrultuda Türk Milli Takýmý Teknik Direktörü Abdullah Avcý, Türkiye futbolunun önde gelen isimlerinden Trabzonspor ve Türk Milli Takýmý'nýn teknik adamlýðýný yapmýþ Þenol Güneþ, Bursaspor teknik direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig ve PTT 1. Ligde bir çok takýmda teknik adamlýk görevinde bulunan Hüsnü Özkara, Sadi Tekelioðlu ve futbolcu arkadaþlarý Tanju Çolak, Abdullah Ercan ile bir dizi görüþmeler yapacaðýný belirtti. Çorum futbolunun artýk silkinme zamaný geldiðini ifade eden teknik adam, Yozgat'taki play-off maçlarýnýn ardýndan yönetim ile vakit kaybetmeden görüþüp Trabzon'a gitmeyi planladýðýnýkaydetti. Kýlýç "Yönetimle görüþüp onlarýnda desteðini alarak, Trabzon'a gitmeyi planlýyorum. Burada Þenol Güneþ, Sadi Tekelioðlu, Hüsnü Özkara ile görüþmelerde bulunup takým için destek isteyeceðim. Trabzon'dan sonrada Ýstanbul'a giderek Abdullah Avcý, Hikmet Karaman ve Tanju Çolak ilede görüþmelerde bulunmak istiyorum. Türkiye'nin sayýlý futbol adamlarý ile yapacaðým görüþmelerde Belediyespor için daha iyiyi nasýl yapabiliriz sorularýna cevap arayýp bunlarýmasaya yatýracaðým. Kendilerinden futbolcu desteði talebinde de bulunacaðým. Ben artýk Çorum futbolunun silkinme zamaný geldi diye düþünüyorum. Yönetimimizle bunu baþaracaðýmýza inanýyorum" Gelecek yýl yükünün çok aðýr olacaðýný belirten Kýlýç, zor görevinin bilicinde çok çalýþarak gelecek sezon baþarýlý olmayý çok istediðini belirterek 'Laf deðil icraat yapma zamaný geldi. Her þeyimi ortaya koyarak Belediyespor'u mutlu sona kavuþturacaðým" þeklinde konuþtu. ÝSKELETÝ BOZMAYACAÐIZ ANCAK GELENLER GÝBÝ, GÝDENLER DE OLACAK Geçen sezonun kadrosuna önemli takviyelerde bulunacaðýnýn sinyallerini veren Halit Kýlýç, bazý oyuncular ile yollarýn ayrýlacaðýný üzgün bir dille ifade etti. Henüz yönetime sunacaðý raporunu netleþtirmediðini dile getiren Kýlýç, 'Üzgünüm ancak futbolun gerçeðinde bu vardýr. Baþarý için transfer yapmak nasýl futbolun gerçeði ise, yetersiz gördüðümüz oyuncular ile de yollarýn ayrýlmasý profesyonelliðin içinde var. Türkiye'nin sayýlý futbol adamlarý ile yapacaðým görüþmelerle iþaretini verdiðim futbolcu transferini yapmak için gayret sar edeceðiz. Ancak transfer hovardalýðýna kaçmadan eldeki iskelet kadroyu bozmadan yapacaðýmýz tecrübeli ve genç futbolcu takviyeleri ile umut ediyorum gelecek yýl baþarýya koþacaðýz. Aslýnda bakarsanýz burada en büyük yükün altýna ben gireceðim. Çünkü baþarýyý nasýl sahipleniyorsak baþarýsýzlýkta hesap verecek olan benim bu nedenle her attýðýmýz adýmý önceden düþünerek atacaðýz. Belki çok erken olacak ancak kimsenin kuþkusu olmasýn sezon sonunda Belediyespor ve Çorum hakettiði baþarýya kavuþacaktýr" sözleri ile açýklamasýný tamamladý. Adnan Yalçýn Halit Kýlýç Çorum Beldiyespor Genel Kaptanlýðý için adý geçen ibre Hamit'ten yana. Belediyespor Genel kaptanlýðý için Yetgin Özbey ve Hamit Iþýk'ýn isimleri geçerken, genel kaptanlýk için ibrenin Hamit Iþýk'tan yana olduðu iddia edildi. Hatýrlanacaðý üzere son yapýlan Belediyespor Genel Kurulunda genel kaptanlýk için Belediyespor yönetimi Hamit Iþýk'a teklif götürmüþtü. Ancak o dönemde Belediyespor Baþkanlýðýna talip olan Mehmet Mustafa Avþar'ýn sezon sonunda kendi yönetimini kuracaðý ihtimalini göz önüne alan Hamit Iþýk 2 aylýk bir dönem için görev almasýnýn uygun olmayacaðýný belirterek görevi nazikçe geri çevirmiþti. Bu günlerde Çorum Beldiyespor Genel Kaptanlýðý için yeniden ismi gündeme gelen Hamit Iþýk'ýn Çorumspor Genel Kaptaný Yetgin Özbey'e göre bir adým önde olduðu iddia edilirken, konu hakkýnda görüþlerini aldýðýmýz Hamit Iþýk, kendisine böyle bir teklifin gelmediðini bu nedenle varsayýmlarla konuþmak istemediðini söyledi. Adnan Yalçýn Alihan, ikinci yarýda oynadý Abdullah Avcý Abdullah Ercan Hüsnü Özkara Ali Koçak'ýn sezonu 5 maçla tamamladý Sezona Çorumspor formasý ile baþlayan ara transfer döneminde ise Bandýrmaspor'a transfer olan Ali Koçak ligde yeni takýmý ile 5 maç forma giydi. Ara transfer döneminde Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Bandýrmaspor'a transfer olan Ali Koçak, Bandýrmaspor formasý ile 5 maça çýktý. Ýkinci yarýnýn baþlarýnda takýma uyum sürecini atlatan Çorumlu genç futbolcu ligin son haftalarýnda teknik adamýn dikkatini çekerek forma þansý yakaladý. Yakaladýðý þansý iyi deðerlendiren Ali Koçak'ýn gelecek sezonda Bandýrmaspor formasý altýnda mücadele etmesi bekleniliyor. Adnan Yalçýn Doðan Halý Saha Futbol Akademisi açýlýþýný yapýyor Çorumspor'un eski antrenörlerinden Nurettin Kabalak'ýn hocalýðýný yaptýðý Doðan Halý Saha Futbol Akademisi 18 Mayýs Cumartesi günü saat 9.00'da yapýlacak ilk antrenman ile açýlýþýný yapýyor. Futbol Akademisi hocasý Nurettin Kabalak "Haydi Fenerliler, Galatasaraylýlar, Beþiktaþlýlar, Trabzonsporlular" sloganý ile minik futbolcu adaylarýna davette bulunurken, yýllarýn verdiði futbol tecrübesini, bilgisini futbolcu adayý miniklerle paylaþmakta kararlý olduðunu ifade etti. Akademi hocasý Kabalak, amaçlarýnýn futbol eðitiminin yaný sýra çocuklarýn yaz sezonunu daha eðlenceli geçirmelerini saðlamak ve miniklerin daha aktif, kendine güvenen ve sosyal bireyler olmalarýný saðlamak olduðunu da sözlerine ekledi. KALECÝLER ÝÇÝNDE ÖZEL ÇALIÞMALAR OLACAK Bir futbol takýmýnýn en önemli kimliklerinin baþýnda kalecilerin geldiðinin altýný çizen tecrübeli hoca, kaleci olmak isteyen çocuklar içinde çok özel çalýþmalar yapacaklarýný da söyledi. Kabalak "Bir numara olmak kolay deðildir. En kýsa yoldan, en kýsa sürede ve doðru zamanda topa müdahale etmek kaleciliðin temelidir" ifadeleri ile kaleci olmak isteyen bu doðrultuda kendini geliþtirmek isteyenlere profesyonel çalýþmalar yapmak için Doðan Halý Saha Futbol Akademisi çalýþmalarýna vakit geçirmeden katýlmalarýný tembihledi. Antrenör Nurettin Kabalak, altyapý bazýnda eðitimin verileceðini yaþ aralýðýnýn futbolcularda 7-14 yaþ, yaþ grubunda kalecilerin de katýlabileceklerini bilgisini vererek müracaatlarýn Doðan Halý Saha Tesisleri'ne yapýlmasý gerektiðini bir kez daha hatýrlattý. Antrenmanlarýn 18 Mayýs'ta start alacaðýný tekrarlayan Kabalak, okullar yaz tatiline girene kadar hafta sonlarý, yaz döneminde ise Pazartesi, Çarþamba ve Cuma günleri antrenman yapacaklarýný kaydetti. Kabalak, son sözlerinde "Doðan Halý Saha Futbol Akademisi'nin öncelikli hedefi, spor ahlaký ve sevgisini geleceðe yönelik baþarýlý genç sporcular yetiþtirip Çorum ve Türk futboluna kazandýrmak olacaktýr" diye konuþtu. Spor servisi Sezon baþýnda Balýksirspor'a transfer olan Alihan Ýdikut, Kýrklarelispor-Balýkesirspor maçýnda oyuna ikinci yarýda girdi. Çorumspor'dan, Spor Toto 2. Lig'de þampiyonluk kovalayan Balýkesirspor'a transfer olduðunda kýrmýzý siyahlý taraftarlarý gururlandýran Alihan Ýdikut, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup mücadelesindekýrklarelispor ile 3-3 sona eren karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda takým arkadaþý Kemal'in yerine oyuna girerken genç futbolcu karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda oynadýðý futbolla beðenildi. Alihan Ýdikut, Çorum Amatör Küme takýmlarýndan HititGençlikspor'da futbola baþlarken dinamik futbolu ile dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Çorumspor'a ardýndan sezon baþýnda Balýkesirpor'a transfer olmuþtu. Çorumlu futbolcunun formasýný taþýdýðý Balýkesirspor bu sezon Spor Toto 2. Lig'de þampiyon olarak PTT 1. Lig'e yükseldi. Genç futbolcu Çorumspor döneminde Türkiye U17 Milli Takým'ýna da seçilmiþti. Adnan Yalçýn

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

PKK silah býrakmak zorunda kaldý

PKK silah býrakmak zorunda kaldý HUZEM e YÖK onayý ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Hitit e ABD li hoca Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı