T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Şubat 1990 PERŞEMBE Sayı : Bakanlar Kurulu Kararları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Şubat 1990 PERŞEMBE Sayı : 20427. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 c. T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Şubat 1990 PERŞEMBE Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 90/54 Bakanlar Kurulu Kararları Sınır ticaretine konu olan eşyadan alınacak gümrük vergilerinin tesbiti hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığının 18/12/1989 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 1615 sayılı Kanunun değişik 6 ncı maddesine göre. Bakanlar Kurulu'nca 12/1/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y.AKBULUT Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı M. KEÇECİLER M. KEÇECİLER K. İNAN H. DOĞAN Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı G. TANER C. ÇİÇEK I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. YAZAR 1. ÖZARSLAN E. KONUKMAN İ. ÖZDEMİR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı M. TAŞAR K. AKKAYA H. ORUÇ M. 0. SUNGURLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı İ. S. GİRAY A. AKSU İ. S. GİRAY E. PAKDEMİRLİ Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye ve Gümrük Bakanı A. AKYOL C. ALTINKAYA H. ŞIVGIN C. TUNCER Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı L. KAYALAR K. AKKAYA Ş. YÜRÜR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Sanayi ve Ticaret Bakanı F. KURT N. K. ZEYBEK 1. AKÜZÜM Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakam Bakanı Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1990 Sayı : /1/1990 Tarihli ve 90/54 Sayılı Kararnamenin Eki Karar Madde 1 Sınır ticareti ile iştigal eden Türk ve yabancı uyruklu kişiler Türkiye'ye girişlerinde 1000 (Bin) ABD Doları tutarındaki sınır ticaretine konu eşyayı tek ve maktu vergisini ödemek suretiyle beraberlerinde Türkiye'ye getirebilirler. Madde 2 Sınır ticaretine konu olan ve 1000 (Bin) ABD Doları tutarındaki eşyanın tek ve maktu vergi miktarı (0) sıfır olarak tespit olunmuştur. Madde 3 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. -- Karar Sayısı : 90/65 Devlet İhale Kanunu kapsamına giren idarelerin ihtiyaç duydukları et, ekmek, şeker, akaryakıt ve tüpgaz (LPG) alımları ile inşaat ve imalat işleriyle ilgili fiyat farkı kararnameleri dışında kalan nakliye işlerine ait şartname ve sözleşmelere gerektiğinde değişik fiyat esasını ihtiva eden bir hüküm eklenmesi hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması ve 18/10/1989 tarihli ve 89/14654 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Maliye ve Gümrük Bakanlığının 11/1/1990 tarihli ve /522 sayılı yazısı üzerine, 2886 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/1/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı Y.AKBULUT Başbakan M. KEÇECİLER M. KEÇECİLER K. İNAN H. DOĞAN Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı A. M. YILMAZ C. ÇİÇEK I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. YAZAR İ. ÖZARSLAN E. KONUKMAN İ. ÖZDEMİR Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı M.TAŞAR K. AKKAYA H. ÖRÜÇ M. O. SUNGURLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı İ. S. GİRAY A. AKSU A. M. YILMAZ E. PAKDEMİRLİ Milli Savunma Bakam İçişleri Bakanı Dışişleri Bakam Maliye ve Gümrük Bakanı A. AKYOL C. ALTINKAYA H. ŞIVGIN C. TUNCER Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı L. KAYALAR İ. AYKUT Ş. YÜRÜR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı F. KURT N. K. ZEYBEK İ. AKÜZÜM Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Bakanı Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 8 Şubat 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 15/11/1990 Tarihli ve 90/65 Sayılı Kararnamenin Eki Karar sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren idareler, ihaleye çıkılmadan önce kararlaştırılmış olması kaydıyla; a) Et, ekmek ve şeker alımlarında Hükümet, belediye ve il koordinasyon kurullarınca yapılacak düzenlemeler sonucunda bu maddelerin fiyatlarında meydana gelecek azalma veya artışların aynı ölçüde dikkate alınması ve fiyatların serbest bırakılması halinde sözleşmelerin geçersiz olması, b) inşaat ve imalat işleriyle ilgili fiyat farkı kararnameleri hariç olmak üzere idarelerin yapacakları diğer nakliye ihaleleri ile akaryakıt ve tüpgaz (LPG) alımlarında tekliflerin verildiği veya protokolün yapıldığı tarihte, dağıtım şirketlerince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Valiliklere bildirilen en düşük (KDV hariç) mahalli perakende azami satış fiyatlarında sonradan bir değişiklik olması halinde, aradaki farkın ödenmesi veya kesilmesi (nakliye işlerinde, idarelerce tespit edilecek ton/km'ye; personel taşıma işlerinde ise beher km'ye isabet eden fiyat değişikliği tutarının ihale indirimi dikkate alınmaksızın ödenmesi veya kesilmesi), hususlarında, yapılacak şartname ve sözleşmelere hüküm koymakta serbesttirler. 2 Fiyat farkı uygulaması ile ilgili ortaya çıkan tereddütler Maliye ve Gümrük Bakanlığınca giderilecektir. 3 Bu Karar 1/1/1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 4 Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. Yönetmelik Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Kültür Bakanlığından : Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Yasal Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, gerçek kişilerle, özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan, içinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunması nedeniy- Yurütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1990 Sayı : le sit alanı ilân edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmaz malların malikinin başvurusu üzerine Hazineye ait taşınmaz mallar ile değiştirilmesi usul ve esaslarını kapsar. Yasal Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa 3386 sayılı Kanunla eklenen 15/f maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen : "Taşınmaz Kültür Varlıkları"; tarih öncesi ve tarihî devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında veya su altındaki korunması gerekli taşınmaz varlıkları, "Taşınmaz Tabiat Varlıkları"; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihî devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan taşınmazları (Tarihi mağaralar, kaya sığınaklar, özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri), "Arkeolojik Sit"; antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu yer veya su altında bulunan veya meydana çıkarılan korunması gerekli alanları, "I. Derece Arkeolojik Sit Alanı"; korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarını, "II. Derece Arkeolojik Sil Alam"; korunması gereken, ancak kullanma şekil ve ölçüleri koruma kurulları tarafından tayin edilen sit alanlarını, "I. Derece Tabiî Sit Alanı"; ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle mutlak korunması gerekli olan ve korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarını, "İstekli"; Müstakil mülkiyete tâbi taşınmaz mallarda maliki, ortak mülkiyete tâbi taşınmazlarda paydaşların hepsinin birlikte başvurması halini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler Değiştirilecek Taşınmaz Malların Özellikleri Madde 4 Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Kültür Bakanlığınca her yıl müştereken belirlenecek trampa programlarına alınmış yerlerdeki Hazineye ait taşınmaz mallarla değiştirilecek özel mülkiyetteki taşınmaz malların, I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ile I. derece tabiî sit alanı olarak tescil ve kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu yerlerde olması, ayrıca kadastro görmüş yerlerde bulunması ve üzerinde mülkiyet uyuşmazlığı olmaması gerekir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 8 Şubat 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Trampaya Konu Taşınmazların Belirlenmesi Madde 5 Kültür Bakanlığınca; her yıl önceden programa alınan I. ve II. derece arkeolojik sit alanları ile I. derece tabiî sit alanlarında kalan, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan ve trampaya konu edilebilecek taşınmaz malların hepsi bir liste halinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. Listede, taşınmaz malların ili, ilçesi, mahalle veya köyü, pafta, ada, parsel numaralan ile I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ve I. derece tabiî sit alanında kalan kısmın yüzölçümü yer alır. Listeye ek olarak inceleme raporlarının birer örneği eklenir. Taşınmazın trampaya konu edilmeyecek kısmı bağımsız olarak yararlanılmaya elverişli durumda değilse ve bu kısım ayrı bir kamulaştırma işlemine tâbi tutulmayacaksa, bu kısım da isteklinin başvurusu üzerine, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca yerinde yapılacak tesbitle belgelendirilerek trampaya konu edilebilir. inceleme Madde 6 Trampa programlarına alınmış yerlerdeki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmaz mallarla ilgili incelemeler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek uzmanlar veya taşınmaz malın bulunduğu ildeki Müze Müdürlüğü, yoksa uygun görülecek diğer Müze Müdürlüğünün uzmanları ile bir Fen Memuru ve Maliyeden bir memurdan oluşacak komisyonlarca yapılır. Taşınmaz mala ilişkin inceleme raporu açık ve tereddüt doğurmayacak şekilde, Yönetmelik eki formda belirtilen asgari bilgileri kapsayacak düzeyde komisyonca düzenlenir. inceleme raporları, Kültür Bakanlığınca değerlendirildikten sonra, Bakanlık görüşü ile birlikte ilgili belgeler Maliye ve Gümrük Bakanlığına listeyle birlikte iletilir. Değer Takdiri Madde 7 Listede yer alan taşınmazlara bulundukları yer ve diğer tüm özellikleri gözönüne alınarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği uyarınca değer takdir edilir. Taşınmaz malın üzerinde sökülüp götürülebilecek sabit olmayan tesis ve yapılara, ağaçlardaki meyvalara, tarladaki ürüne değer takdir edilmez. Trampa yapılsa dahi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca verilen süre içinde sabit olmayan tesis ve yapıların kaldırılmasına; mevsiminde meyvaların toplanmasına, ürünün hasadına bir defaya mahsus olmak üzere izin verilir. Hazinece Verilecek Taşınmaz Malların Saptanması Madde 8 Trampaya konu özel mülkiyetteki taşınmaz malların karşılığında verilecek bir kamu hizmetine tahsisli veya gerekli olmayan, imar plânlarında bir kamu hizmetine ayrılan alanlarda kalmayan, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilâna çıkarılan Turizm alan ve merkezleri içinde bulunmayan, Milli Savunma Bakanlığınca sakıncalı görülmeyen Hazinenin özel mülkiyetindeki hisseli veya hissesiz yerler, taşınmazların bulunduğu ilçenin sının dışına taşmamak koşuluyla ve mümkün olduğunca aynı mahalle veya köyden olmak üzere önceden Maliye ve Gümrük Bakanlığınca saptanır ve yukarıda belirtilen şekilde değerleri takdir edilir. ilân Madde 9 Trampaya konu edilecek Hazineye ait saptanan yerler, o yerlerdeki I. ve II. derece arkeolojik sit alanı veya I. derece tabiî sit alanı içinde taşınmazı kalan malik veya maliklerden adresi saptanabilenlere yazılı olarak ve ayrıca o yerde varsa çıkan gazetede en az iki gün aralıkla ve mutad araçlarla aynı süre koşuluyla ilân edilerek duyurulur. Trampaya konu Hazine mülkiyetindeki taşınmaz malların ilânında, taşınmazların tapu kaydı, varsa adresi veya üzerindeki muhdesatın niteliği ile adedi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca takdir edilen değeri, son başvuru tarihi belirtilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1990 Sayı : Başvuru Süresi Madde 10 ilânda, başvuru süresi olarak son ilân tarihinden itibaren 90 günlük bir süre verilir; bu süre sonunda yapılan başvuruların değerlendirmeye -alınmayacağı belirtilir. Başvurunun Şekli Madde 11 Bu Yönetmelik kapsamında kalan taşınmaz malın maliki, taşınmaz mal üzerinde ortak mülkiyet varsa maliklerin hepsi birlikte veya bunlar adına hareket eden vekilleri, taşınmaz malın, Hazineye ait taşınmaz mal ite değiştirilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçeyle Kültür Bakanlığına başvururlar. Dilekçeye eklenecek belgeler : a) Taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği, b) 9x12 cm boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmaz malı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları, c) Üzerinde taşınmaz malın konumunun gösterildiği temin edilebilecek mevcut ölçekli haritası, d) Ortak mülkiyette tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından hissedarlık ve hisse oranı durumu anlaşılmıyorsa, veraset senedi. Yanıltıcı belgelerle başvuranların veya trampa önerisinden vazgeçenlerin trampa isteme hakkı kalmaz. Başvuru Hakkı Madde 12 Her isteklinin bir kere talepte bulunmaya hakkı vardır. Aynı Hazine taşınmaz malı için birden fazla istek olduğunda, aynı yeri isteyenler başvuru süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak çağrılırlar. Çağrıya uymayanların trampa isteme hakkı düşer. Trampa yapmaya yetkili mahalli komisyon huzurunda çağrı üzerine gelenlerin arasında yapılacak açık artırmada en fazla fark bedeli vermeyi önerenin önerisi kabul edilir. Bu durumda önerisi kabul edilmeyen istekli 30 gün içinde bir başka taşınmaz malın trampasını önerebilir. Aynı taşınmaza bir tek istekli çıktığında fark bedeli almak veya vermek yoluyla trampa onunla yapılabilir. Ancak, başvurunun değerlendirilebilmesi için trampaya konu taşınmaz malların tahmin edilen bedelleri arasında % 20 (Yüzdeyirmi) den fazla bir fark olmaması gerekir. Giderler Madde 13 Trampa sırasında ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve harçların, taraflar kendilerine ait kısımlarını öderler. Önceden Yapılan Talepler Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılan trampa taleplerinin müracaat sahiplerine, tebligat yapılarak 30 gün içinde bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre tekrar müracaat etmeleri gerektiği duyurulur. Yürürlük ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Madde 14 Sayıştay'ın görüşü de alınmak suretiyle hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 15 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı ile Kültür Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 8 Şubat 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 KESİN İNŞAAT YASAĞI GETİRİLEN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU SİT ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MAL BİLGİ FORMU İLİ : İLÇESİ : MAHALLE : KÖY : PAFTA, ADA, PARSEL : YÜZÖLÇÜMÜ : HANGİ SİT ALANININ İÇİNDE KALDIĞI : SİT TÜRÜ : DERECESİ : TESCİL KARAR TARİHİ ; AÇIKLAMA : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1990 Sayı : Tebliğler Para ve Kredi Kurulundan : Para ve Kredi Kurulundan Sıra No : 90/4 Sıra No 90/4 Para ve Kredi Kurulu'nun 15/1/1990 tarih, 90/1 sayılı kararına istinaden; Para ve Kredi Kurulu'nun 15/1/1990 tarih, 90/1 sayılı kararına istinaden; Aralık Aralık tarih tarih ve ve sayılı sayılı "Tohumculuğun "Tohumculuğun Teşviki Teşviki Hakkındaki" Hakkındaki" Bakanlar Bakanlar Kurulu Kurulu Kararının Kararının maddesinde maddesinde yeralan yeralan Bakterilerin Bakterilerin (Inokulantların) (Inokulantların) kullanımının kullanımının teşvikini teşvikini sağlamak sağlamak amacıyla amacıyla aynı aynı kararnamenin kararnamenin maddesine maddesine istinaden istinaden aşağıda aşağıda belirtilen belirtilen esaslar esaslar dahilinde dahilinde destekleme destekleme ödemesi ödemesi yapılır. yapılır. 2 Bakteri (Inokulant) için destekleme ödemeleri, soya ve diğer tohumluklar için Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının asgari düzeyde belirteceği miktarlar kadar bakteri kullanılması ve bakterinin tohumluk ile birlikte satılarak aynı faturada gösterilmesi kaydıyla tohumluk satan kuruluşlara yapılır. 3 Beher kilogram için yapılacak destekleme ödemesi miktarı her yıl Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifi ile Para ve Kredi Kurulu Kararı ile tesbit edilir yılı yazlık ve 1990 yılı kışlık ekilişlerinde kullanılacak bakteriler için destekleme miktarı 8.000, TL/Kg olarak tesbit edilmiştir. 4 Yurt içinde üretilerek satışı yapılacak bakterilerin Türk Standartlarına uygun c'- ması gerekir. Destekleme ödemelerinden yararlanacak kuruluşlar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına müracaat ederek bakteriyi T.S.E. normunda üreten kuruluşlardan mubayaa ettiklerini belgelemek zorundadır. Üretilen bakterilerin kullanım alanlarına şevklerinin ve dağıtımlarının yapılmasından önce Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tesbit edilecek kuruluşlarda kalite kontrol analiz ve testlerinin yaptırılarak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir. 5 Destekleme ödemesinde, satıcıların Vergi Usul Kanununa uygun olarak ve üç nüsha halinde düzenleyecekleri faturalardaki bakteri miktarları esas alınır. Bakteri fatura üzerinde ayrı ayrı gösterilir. Satış tutarından destekleme ödemesi düşülür. 6 Destekleme ödemeleri; destekleme ödemesinden yararlanacak kuruluşların T.C. Ziraat Bankasına verecekleri beyanname ve fatura icmaline göre aylık dönemler itibariyle T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılır. Destekleme ödemesinden yararlanan kuruluşlar destekleme ödemesine esas teşkil eden faturaların birer örneğini muhafaza etmek ile istendiğinde ibraz etmek zorundadır. 7 ödemelerin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya T. C. Ziraat Bankası yetkilidir. 8 Bu Kararın uygulanması için gerekli kaynak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanır. 9 Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 10 Bu Kararı Devlet Bakanı ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 8 Şubat 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa ; 9 Sermaye Piyasası Kurulu'ndarı : Sermaye Piyasası Kurulu Kaydında Bulunan Anonim Ortaklıklar Seri : VIII No : 18 Konu ve Amaç Madde 1 Bu Tebliğin konusu, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması için kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olan anonim ortaklıkların ad ve unvanlarının halka duyurulmasıdır. Kısaltmalar Madde 2 Bu Tebliğde geçen bazı kavramların manaları karşılarında gösterilmiştir: Kanun : 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu SPK : Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklık : Anonim Ortaklık Listeler Madde 3 Menkul kıymetlerinin halka arzedilmiş olması veya Kanun'un 11 inci maddesi gereğince hisse senetlerinin halka arzolunmuş sayılması sebebiyle SPK kaydında bulunan ortaklıklardan 24/1/1990 tarihi itibariyle: a) Hisse senetleri halka arzedilmiş olduğu için SPK denetiminde olan ortaklıklar, Ek Liste I de, b) Hisse senetleri halka arzedilmiş olmamakla birlikte, diğer menkul kıymetleri ve kıymetli evrakı halka arzedildiği için SPK denetiminde olan ortaklıklar, Ek Liste II de, c) Sadece halka arzedîlmeksizin tahvil ihraç ettikleri için SPK denetiminde olan ortaklıklar, Ek Liste III de gösterilmiştir. Kurula Başvuru Madde 4 Menkul kıymetlerini halka arzetmiş veya ortak sayısının 100 den fazla olması sebebiyle hisse senetlerini halka arzetmiş sayılan ortaklıklardan ek listelerde yer almayanların, SPK kaydına alınmak üzere, 26/2/1982 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: IV, No: 1 sayılı SPK Tebliğinin 2 nci maddesinde hükme bağlanan, örneği ekli, (Ek: A) beyannameyi tanzim ederek, "Sermaye Piyasası Kurulu, Çiftlik Caddesi No: 13 Beşevler/ANKARA" adresine başvuruda bulunmaları mecburidir. Kaldırılan Liste Madde 5 24/4/1989 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: VIII, No : 17 sayılı SPK Tebliğine ekli, 24/4/1989 tarihi itibariyle SPK kaydında bulunan ortaklıkları gösteren listeler yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 1 Ortaklığın: Unvanı, Kuruluş tarihi, Konusu, 6 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Esas ve ödenmiş sermayesi, Bilinen ortak sayısı, BEYANNAME EK : A Sermayesinin yüzde on ya da daha fazlasına sahip oldukları bilinen ortakların unvanı, pay oranı ve tutarları, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1990 Sayı : Yönetim kurulu üyelerinin ad, soyad ve adresleri, Denetçilerinin ad, soyad ve adresleri. 2 Ortaklığın iştiraklerinin unvanı, işyeri adresi, konusu, esas ve ödenmiş sermayesi, ortaklığın bunlardaki payı, ortaklığın bunlarla olan iş ve ticari münasebetlerinin mahiyeti, 3 Ortaklığın bilinen gerçek ve tüzel kişi durumundaki ortaklarıyla olan iş ve ticari münasebetlerinin mahiyeti, 4 Ortaklığın fabrika, işletme, satış şubeleri ve mağazalarının ad ve adresleri, varsa devam etmekte olan yatırımları, 5 Son üç yıla ait bilanço ve kâr-zarar tablosunun tasdikli birer örneği (yeni kurulanlarda kuruluştan sonraki tablolar verilecektir), 6 Son üç yılda dağıtılan temettü miktar ve oranları, 7 Diğer bilgiler; a) Varsa, tedavüldeki şirket tahvillerinin itfa plânına göre dökümü: ( ) Tertip Tahvillerinin Ödeme Plânı Tarih Faiz Anapara b) Halka arz olunan hisse senetlerinin miktarı ve arz tarihi: Arz Tarihi Arz Tutarı Ekler : a) Yürürlükteki esas sözleşme metni b) Son üç yıla ait bilanço ve kâr zarar tabloları EK LİSTE I HİSSE SENETLERİ HALKA ARZEDİLMİŞ OLDUĞU İÇİN KURUL DENETİMİNDE OLAN ORTAKLIKLAR Sıra Kayıt Kodu No Ü n v a n ı Nedeni Merkezi Abana Elektromekanik Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Abana Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Acıpayam ACS Anadolu Cam Sanayii A.Ş. HTP Mersin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. HT Adana Adapazarı Yatırım Holding A.Ş. H Adapazarı Adela Ayakkabı Deri ve Lastik Sanayii A.Ş. H İstanbul Adım Yapı Ürünleri Ticaret ve Sanayii A.Ş. H İsparta Afyon Çimtaş Afyon Çimento Fab. Mensupları Nak. ve Tic. A.Ş. H Afyon Afyon Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Afyon Afyon Santaş Mermer Fayans Sanayii Ticaret A.Ş. H Afyon Afyon Yem Sanayii A.Ş. H Afyon Ahi Kiremit Tuğla Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Kırşehir Akal Tekstil Sanayii A.Ş. H İstanbul Akalsan Akşehir Alüminyum Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Ankara Akbisan Akarsu Birlik Menteşe Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İstanbul Akcataş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Akçaabat Akçimento Ticaret A.Ş. HFP İstanbul Akdağ Deri Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Ankara Yürütme ve İdare BölumCf Sayfa : 10

11 8 Şubat 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Sıra Kayıt Kodu No Ü n v a n ı Nedeni Merkezi Akdağ İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Yerköy Aker Tarım Makinaları Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Balıkesir Akgıda Akdağmadeni Gıda Maddeleri San. Tic. ve Pazar A.Ş. H Akdağmadeni Akisaş Hayvancılık ve Yem Sanayii A.Ş. H Kayseri Akkoza Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Gaziantep Akmersan Akşehir Mermer İşletmesi ve Madencilik A.Ş. H Akşehir Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. H İstanbul Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. H Marmaris Aksantaş Akşehir Tuğla Sunta Süt Yağ Demir Had. S. ve T.A.Ş. H Akşehir Aksaray Yem Fabrikası A.Ş. H Aksaray Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. H İsparta Aktek Akçaalan Tekstil Sanayi A.Ş. H Gediz /Kütahya Aktentaş Aksaray Tarım Endüstrisi A.Ş. H Aksaray Aktop Aksalur Topuzdağı Gıda Sanayii A.Ş. H Ürgüp Aktuğ Aktuğla İşçi Özemeği A.Ş. H Nevşehir Aktur Turizm ve Endüstri A.Ş. H Muğla Akü Santaş Akümülatör Sanayi Ticaret A.Ş. H İzmir Akyem Akşehir Yem Sanayii A.Ş. H Akşehir Akyem Yem Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Adapazarı Al Baraka Türk özel Finans Kurumu A.Ş. H İstanbul Alaca Hayvancılık Organizasyon ve Yatırım A.Ş. H İstanbul Alarko Holding A.Ş. H İstanbul Alpa Alet ve Dayanıklı Tüketim Mamulleri Pazarlama A.Ş. H İstanbul Alptaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Zonguldak Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisleri A.Ş. HT Çeşme Altınbaşak Un Fabrikaları A.Ş. H Polatlı Altınbuğday Sakarya Gıda ve Un Sanayi Ticaret A.Ş. H Adapazarı An-Kon Antalya Konsantre Sebze ve Meyve İşleme San. ve T.A.Ş. H Antalya Anadolu Mobilya İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Eskişehir Anavatan Timtaş Tüm inşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Tokat Anka İlaçları Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. H İzmir Anpa Anadolu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve San. A.Ş. HT İzmir Ansa Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Mersin Anso Antalya Soğuk Hava Buz ve Su Tesisleri A.Ş. H Antalya Antalya Koleji Eğitim Tesisleri A.Ş. H Antalya Antalya Modern Kulüp Otel Lokanta İşletmeciliği A.Ş. H Antalya Antalya Pamuklu Dokuma Sanayi T.A.Ş. HT Antalya Antav Antalya Tavuk Yumurta İşletme ve Ticareti A.Ş. H Antalya Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1990 Sayı : Kodu Sıra No U n v a n ı Kayıt Nedeni Merkezi Antdemir Antalya Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Antalya Antuğ Antalya Tuğla Kiremit Kireç ve inşaat Taahhüt A.Ş. H Antalya Arçelik A.Ş. HTFP İstanbul Arhas Arhavi Su Toprak ve Orman Ürünleri Sanayii A.Ş. H Arhavi Armağan Elektrik Malzemeleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Düzce Artaş Araklı Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Araklı Artur Turizm Endüstrisi A.Ş. H Burhaniye Asas Ağaç Sanayii A.Ş. H Zonguldak Asbaş Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. H Antalya Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. HT İstanbul Aslan Çimento A.Ş. H İstanbul Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. HT İzmir Astaş Azim Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Denizli Astor Turizm Endüstrisi ve Tesisleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Ankara Asya Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş. H Ankara Atlas Halıcılık İşletmesi A.Ş. H Kayseri Ayder Turizm A.Ş. H Rize Aydın Tekstil İptik Dokuma ve Nebati Yağlar San. İşlet. A.Ş. H Aydın Aydın Turizm Nakliyat ve Ticaret A.Ş. H Aydın Ayes Akdeniz Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A. Ş. H İsparta Aygaz A.Ş. H istanbul Aygersan Aydınlatma Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Ankara Aykaş Aydın Kâğıt ve Ambalaj Sanayii A.Ş. H Aydın Aykim Aydın Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Aydın Aymar Yağ Sanayii A.Ş. HP İstanbul Aymas Ayakkabı ve Malzemesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İzmir Aysan Aydın Transmisyon Zincirleri ve Forgıng San. ve Tic, A.Ş. H Aydın Ayvacık Çevre Ürünleri Değerlendirme Turizm San. ve Tic. A.Ş. H Ayvacık Aztaş Anadolu Zeytincilik ve Gıda Ticareti A.Ş. H Edincik Bafay Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Bafra Bağaş Bağ Planlama Pazarlama ve Ticaret A.Ş. H Konya Bağdaş Metal ve Ağaç İşleri Sanayii A.Ş. H Konya Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A,Ş. HP İstanbul Bakırsan Bakır Sanayii Mamulleri ve Ticaret A.Ş. HT istanbul Baksan Bakkallar Ticaret ve Sanayi A.Ş. HT izmir Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş. H Balıkesir Balıkesir Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. H Balıkesir Balıkesir Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Balıkesir Balıksan Balık İşletme Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Sinop Balko Bakkallar Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Balıkesir Balsa Balıkesir Meşrubat Sanayii A.Ş. H Balıkesir Bamaş Büyük Anadolu Madenleri A.Ş. H Ankara Barantaş Barani Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Ankara Barkisan Bartın Kireç Sanayii A.Ş. H istanbul Bartın Çimento Sanayi A.Ş. H Ankara Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 8 Şubat 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayla : 13 Kodu Sıra No Ünvanı Kayıt Nedeni Merkezi Baştaş Başkent Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Ankara Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. H İzmir Bayramoğlu Sahil Mahallesi tmar İdare ve Bakım İşleri A.Ş- H Gebze Baysan Bayatlılar Tarım Ürünleri Nakliyat A.Ş. H Çdrum Baysan Bayburt Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Bayburt Baysan Nebati Yağ ve Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İzmir Baytaş Bayburt Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Bayburt Beğaş Bereket Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Mucur Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş. HT Bergama Besaş Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Bursa Beslen Makarna Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Gaziantep Best Bitlis Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş. H istanbul Bestaş Birlik Ecza Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Samsun Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş. H Ankara Betaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş. H Balıkesir Betoniş Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Erzincan Betonsan Konut Sanayi ve Ticaret A.Ş. H izmir Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. H Beypazarı Bidaş Bursalı İşçiler Depoculuk A.Ş. H Bursa Bilfar Holding A.Ş. H İstanbul Bilmertaş Bilecik Mermercilik Sanayi Ticaret İhracat A.Ş. H Bilecik Bilyemtaş Bilecik Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Bilecik Bimtaş Bilumum İnşaat Malzemeleri Ticaret A.Ş. H istanbul Binnur Un İrmik Fabrikası Ticaret Sanayi A.Ş. H Konya Bintaş Bartın İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Bartın Bintaş Biga Nakliyecilik ve Ticaret A.Ş. H Biga Bintaş Birleşmiş İnşaatçılar tnş. ve înş. Mal. S. ve T.A.Ş. H İstanbul Bir Emek Elektrik ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Denizli Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. HT Ankara Birlik Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İstanbul Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi işletmesi A.Ş. H Kayseri Birlik Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Karabük Birnak Birleşik Taşımacılık Taahhüt Pazarlama ve Ticaret A.Ş. H İstanbul Birsan Birleşik ilaç Sanayii Holding A.Ş. HT İstanbul Birtaş Birlik Gıda inşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Antalya Bizimgaz Yatırım Holding A.Ş. H İstanbul BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. HT İzmir Bol Bak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Bolu Bolu Çimento Sanayii A.Ş. HP Bolu Bor Toprak Mamulleri Sanayi Ticaret A.Ş. H Bor Boyar Ziraat Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Silifke Bozbük Çamlıkent Turistik Tesisleri Ticaret ve Sanayii A.Ş. H Ankara Brısa Bnogestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. HP İstanbul Buğdüz Halı Atölyeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Burdur Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1990 Sayı : Kodu Sıra No Ü n v a n ı Kayıt Nedeni Merkezi Bumas Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Karaman Bumertaş Buca Mermer Taş ve Yan Ürünleri îşl. San. ve Tic. A.Ş. H İzmir Bünsa Döküm Makina Alet Sanayii ve Ticaret A.Ş. HT Bünyan Burmens Bursa Mensucat İplikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Dursa Burmesan Döküm Makina Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Bursa Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. H Bursa Bursan Bursa Meyva Sulan Gıda Sanayi ve Pazarlama A.Ş. H Bursa Burtrak Burdur Traktör ve Önyükleyici Sanayii ve Ticaret A.Ş. H İstanbul Buryem Burdur Yem Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Burdur Bütaş Balova Gıda Maddeleri Üretim Tüketim Çift. ve Tic. A.Ş. H Ankara Butitaş Bursa Ticarettiler Turizm, Eğitim Tekstil Sanayii Tic. H Bursa Çaktaş Çankırı Alçı, Kiremit,Tuğla ve inşaat Taahhüt A.Ş. H Çankırı Çatdağ Gıda ve ihtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Haymana Çalışkur Tarım Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Samsun Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Ankara Çanakkale Çimento Sanayii A.Ş. H İstanbul Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. H İstanbul Çankırı Yünlü Sanayi A.Ş. H istanbul Canpazar Turizm ve Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Ankara Çantaş Çankırı Tuz Ürünleri Üretim ve Dağıtım A.Ş. H Çankırı Çaysan Doğu Karadeniz Çay Entegre Sanayii A.Ş. H Rize Çaytaş Ateş Tuğla Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Zonguldak Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. HTP istanbul Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Bursa Çepni Gücü Yem Sanayii ve Besicilik A.Ş. H Sivas Çestaş Çukurova Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Adana Ceytaş Ceyhan Tekstil Sanayii A.Ş. H Adana Cicisan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Eskişehir Cidaş Cide Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İstanbul Cihankur inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Cihanbeyli Çimeııtaş tzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. HP İzmir Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. HP Mersin Çinkur Çinko Kurşun Metal Sanayi A.Ş. H Kayseri Cisan Cide Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İstanbul Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş. H Çorum Çorum Yem Fabrikası A.Ş. H Çorum Çukoet Çukurova Et ve Et Mamulleri Endüstri ve Ticaret A.Ş. H Ceyhan Çukurova Elektrik A.Ş. HP Adana Çukurova Makina İmalat ve Ticaret A.Ş. HT Tarsus Çumpaş Çumra Patates ve Zirai Ürünleri Değerlen. San. A.Ş. H Çumra Çumra Kâğıt Sanayi A.Ş. H İstanbul Çumsan Çumra Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Çumra Yürütme vc İdare Bölümü Sayfa : 14

15 8 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Sıra Kayıt Kodu No Ü n v a n ı Nedeni Merkezi Çumtaş Çarşamba Bitkisel Yağ ve Un Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. H Çarşamba Çupasan Çukurova Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Mersin Çutamtaş Çukurova Tarım Maddeleri Tedarik ve Pazarlama A.Ş. H Adana Daçka İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İstanbul Damsaş Doğanşehir Soğukhava Paketleme ve Meyvesuyu Tes. A.Ş. H Doğanşehir Datçatur Turizm ve Endüstri A.Ş. H Muğla Deksaş Kocaeli Defter ve Kâğıt Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İzmit Delta Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Düzce Demas Su Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş. H Ankara Demko Demirci Konservecilik A.Ş. H İstanbul Demsan Delice Meyve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. H Delice Denizli Basma ve Boya Sanayi A.Ş. H Denizli Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. HP Denizli Denizli Holding A.Ş. H Denizli Dentaş Oluklu Mukavva Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Denizli Derkosan Deri ve Konfeksiyon Sanayi İşletmeleri A.Ş. H İstanbul Desantaş Orta Anadolu Köy İşbir Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Ankara Deva Holding A.Ş. HT İstanbul Devrektaş Devrek Orman Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Devrek Devsan Gıda Sanayii A.Ş. H İstanbul Dibitaş Divanlı İşçi Birliği Tuğla ve Kiremit Ür. T. ve S. A.Ş. H Yozgat Disutaş Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. H İstanbul Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. H Niğde Diyarbakır Tuğla ve Kiremit Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Diyarbakır Doğu Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Erzurum Doğu Halk Holding A.Ş. H Erzincan Doğu Holding A.Ş. H Erzurum Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. HP Erzincan Dokap Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Ankara Dokap Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Ankara Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. HFP İstanbul Dokusan İstanbul Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. HT İstanbul Domsantaş Doğu Mobilya Sanayi Ticaret A.Ş. H Ağrı Donatkent İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. H İzmir Dosan Konserve Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Bursa Dostaş Düzce Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Düzce Dostel Alüminyum Sülfat Sanayii A.Ş., H Ankara Doyasan Doğu Yağ Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Erzurum Durmaz Yem ve Tarım Ürünleri Sanayi A.Ş. H Konya Düzsan Düzce Birlik Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Düzce Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1990 Sayı : Sıra Kayıt Kodu No Ünvanı Nedeni Merkezi E.O.S. Ege Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. H İzmir Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. HP İstanbul Edirne Turizm ve Endüstri A.Ş. H Edirne Ege Biracılık \e Malt Sanayii A.Ş. HTP İzmir Ege Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Denizli Ege Derisan Ege Deri ve Dokuma Sanayi A.Ş. H Uşak Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. H İzmir Ege Et Mamulleri Yem ve Yağ Sanayi Ticaret A.Ş. H Çine Ege Gübre Sanayii A.Ş. HTP İzmir Ege Mosan Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. HT İzmir Eksan Undan Mamul Maddeler imalat ve Pazarlama A.Ş. H İstanbul Ekstaş Holding Yatırımlar A.Ş. H Ankara Elazığ Alttnova Çimento Sanayi A.Ş. H Elazığ Elbeton Keban Holding ve Ortakları Beton Sanayii A.Ş. H Elazığ Elbir Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Bozüyük Elektro Mekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. HT Balıkesir Elektronal Elektronik Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İstanbul Elektrosan Elektro Bakır Sanayii A.Ş. H Samsun Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş. HT İstanbul Elsan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Niğde Eltuğ Elbistan Tuğla Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İstanbul Endas Endüstriyel Ekipman ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. HTJ İstanbul Enka Holding Yatırım A.Ş. HFP İstanbul Ensar Gıda ve ihtiyaç Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş. H Malatya Erbosan Erciyes Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Kayseri Ercan Holding A.Ş. H İstanbul Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. HP K. Ereğli Ereğli Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Ereğli Ergani Gıda Sanayii A.Ş. H Ergani Ergaz Likit Gaz Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Erzurum Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayi A.Ş. H Denizli Ersan Erzincan Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Erzincan Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. H Ankara Erzurum Holding A.Ş. H Erzurum Esgimtaş Esnaf ve Sanatkarlar Gıda ve İh. Mad. S. ve T.A.Ş. H Ankara Eskişehir Çimento Fabrikası TA.Ş. HT Eskişehir Evun Evciler Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Afyon Farmas Eczacılar Ecza Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Konya 136S0 266 Fazilet Neşriyat ve Ticaret A.Ş. H İstanbul Fersu Amasya Meyve Sebze Suları Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. H Amasya S Fırıntas Ekmek İmalat ve Ticaret A.Ş. H Balıkesir Fulıaş Ev Eşyaları Ticaret ve Pazarlama A.Ş. H İzmir Gapsan Gediz Altıntaş Plastik Sanayi A.Ş. H Gediz Gaziantep Çimento Sanayi A.Ş. H Gaziantep Gediz Abide Soylu Kendir İplik Sanayii A.Ş. H Kütahya Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Gediz Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 8 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Sıra Kayıt Kodu No Ü n v a n ı Nedeni Merkezi Gediz Bilimum Sanayi Ticaret ve Madencilik A.Ş. H Gediz Gediz Madencilik A.Ş. H Gediz Gediz Soylu Kömürleri A.Ş. H Y. Gediz Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Mengen/Bolu Gesaş Genel Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Konya Gesgimtaş Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Gı. ve İh. S ve T.A.Ş. H Gölcük Getaş Gediz Taşıma ve Ticaret A.Ş. H Gediz Giınat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Ankara Gimsan Gediz İplik Mensucat Sanayii A.Ş. H Gediz Gimtaş Kablo Sanayii A.Ş. HT İstanbul S4 Giresun Birtaş Demir Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Bursa Girsentaş Giresun Yapı Yol Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Giresun Gitaş Gıda ve ihtiyaç Maddelefi Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Konya Gökkirsan Gökler Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Kütahya Göksan Göynük Kalker ve Yapı Sanayi A.Ş. H Bolu Göktarsan Göksün Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Kahrarranmaıaş Gölsan Gölköy Toprak Orman Hayvan ve Demir Ürün. S. ve T.A.Ş. H Gölköy Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İsparta Gönen Gıda Sanayi A.Ş, H Gönen Goodyear Lastikleri T.A.Ş. HP istanbul Gorbon Işıl Seramik A.Ş. H İstanbul Gübre Fabrikaları T.A.Ş. HP İstanbul Gücbir İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Elazığ Güdesan Gümüşhane Değirmencilik Dericilik Tic. ve San. A.Ş. H Gümüşhane Gııl Un Fabrikası Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Polatlı Gumüşkale Kireç Ticaret Sanayii ve T.A.Ş. H Gümüşhane Güney Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. HTP Adana Gûneysu Meyve Suyu Gıda Sanayii ve Zirai Maddeler A.Ş. H Dörtyol Gupıiroğlii Hayvan Ürünleri ve Gıda Maddeleri San. Paz. A.Ş. H Amasya Güra» Gıda Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Gümüşhacıköy Güryem Yem Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Trabzon Hacıbektaş Bestaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Nevşehir Halka Açık Osmaniye Gıda Sanayi A.Ş. H Osmaniye Hasat Holding A.Ş. H Denizli Hatsaş Hassa Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. H Hatay Hektaş Ticaret T.A.Ş. HP İstanbul Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1990 Sayı : Kodu Sıra No Ü n v a n ı Kayıt Nedeni Merkezi Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. HJ Kayseri Hinltaş Hitit Ziraat ve Nebati Yağ Sanayi A.Ş. H Tarsus Hisaş Hakkari İplik Sanayii A.Ş. H Hakkari Hürgün Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. H İstanbul Hürriyet Haber Ajansı A.Ş. H İstanbul Huzur İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Bafra )6 Ibeftaş İnegöl Belediyesi Ekmek Fabrikası A.Ş. H İnegöl İdeal Kuru Pil Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İstanbul İES İzmir Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İ/m ir İhatas İç Anadolu Hayvancılık Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Konya İktisat Finansai Kiralama A.Ş. HT İstanbul lisan İlaç ve Hammaddeleri Sanayi A.Ş. H Ntanbul Ilsantaş Ilgın Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Ilgın Iltaş İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. HT İstanbul İmrentaş Prefabrik Beton Sanayi Ticaret A.Ş. H Çorum İnesgimtaş İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Gıda S. ve T.A.Ş. H inegöl İnkamak İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İstanbul ı İnser Seramik Tuğla Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İnegöl İnteks İstanbul Naylon Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İstanbul 'ntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazar. A.Ş. H İstanbul İpaş İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. H Sivas İşbir Alüminyum Doğrama ve Eloksal Sanayi A.Ş. H istanbul İşbir Elektrik Sanayi» A.Ş. H Balıkesir İşbir Holding A.Ş. H Ankara İşbir Sentetik Dokuma Sanayii A.Ş. H Balıkesir İşçi Emeği Bozlepe Bozkurt Tavukçuluk İşletmesi A.Ş. H Kırşehir Işkur İşçi İşadamı Kimya Sanayi Kuruluşları A.Ş. HT İstanbul İspak İzmit Sıvı Paketleme Sanayi A.Ş. H l/miı İstanbul Tekstil A.Ş. H İstanbul Istaş Jnegol Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. H İnegöl İstuk İslahiye Tuğla Kiremit Sanayii A.Ş. H İslahiye 14* İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. HTP İzmir İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. HTP İstanbul İzotuğla Sanayii A.Ş. HT İstanbul Jamak Jant ve Makina İmalat Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Eskişehir Janlsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Nazilli Jasmin A^Ş. H Bodrum- Mugla Kadem Kırtasiye Ticaret A.Ş. H İstanbul Kağşan Karadeniz Gıda ve Tarım Sanayii A.Ş. H Tı ab/on Kaksan Karaisalı Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Adana Kale Porselen Elektroteknik Sanayi A.Ş. HTJ İstanbul Kale Tuğla ve Kiremit Sanayi A.Ş. H Kayseri Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. 11 istanbul Ka!eflex Yer Döşemeleri Sanayi A.Ş. H istanbul Kamelya Turizfn İşletmecilik Ticaret A.Ş. H İstanbul Kaplamin Ambalaj Sanayii ve Ticaret Halk A.Ş. H İzmir Karacadağ Hayvancılık Tarım Ürünleri ve Sanavi A.Ş. H Ankara Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 8 Şubat 1990 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Kodu Sıra No Ü n v a n ı Kayıt Nedeni Merkezi Karadeniz Bakır işletmeleri A.Ş. H Ankara Karadeniz Kireç Sanayii ve inşaat Endüstrisi A.Ş. H Trabzon Karaman Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Karaman Karamanlı Un Makarna ve Çocuk Maması Fabrikası Ticaret A.Ş. H Karamanlı Karbasan Karadeniz Balık Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Rize Karbes Karamanlı Besin ve Kimya Sanayii A.Ş. H Burdur Kareksan Karşıyaka Ekmek Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İzmir Kariş Karadeniz Nişasta Glikoz Mısırözü Yağı San. ve Tic. A.Ş. H Samsun Karpaş Karadeniz Pazarlama ve Ticaret A.Ş. H Samsun Karpaş Karamanlı Pazarlama A.Ş. H Burdur Kars Et Hayvansal Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Kars S Kars Yem Fabrikası A.Ş. H Kars Karsan Kars Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Kars Karstaş Kars Deri ve Yem Sanayi Ticaret A.Ş. H Kars Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. HJ Kayseri 14S Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. H Trabzon Kartal Ağır Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. H Ankara Kartal Halk Ekmek Kartal Yöresi Un ve Un Mamul. S. ve T.A.Ş. H İstanbul Kartaş Kargı Orman Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. H Kargı Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. HTFP istanbul Karyem Karapınar Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Konya Karyer Karaman Yeraltı ve Yerüstü Kay. üe Tar. Ür. Değ. A.Ş. H Karaman Kastaş Karadeniz Çimento Kireç ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. H Trabzon Kav Orman Sanayii A.Ş. HP İstanbul Kaynak İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Uşak Kayşan Kastamonu Ağaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Kastamonu Kayseri Tekstil Fabrikası A.Ş. H Kayseri Kazdağı Gıda ve Orman Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Bayramiç KCS Koyunlu Dekoratif Cam ve Ayna Sanayi Ticaret A.Ş. H Ankara Keban Holding A.Ş. H Elazığ Keban Holding ve Ortaklan Ağır Dericilik Sanayii A.Ş. H Elazığ Keban Holding ve Ortakları Demir Çelik Sanayi A.Ş. H Elazığ Keban Plastik Keban Holding ve Ortaklan Plastik San. A.Ş. H Elazığ Kelkitliler Toprak Mahsullerini Üretme Değer. Tic. ve San. A.Ş. H Kelkit Kemateks Kemaliye Tekstil Sanayi A.Ş. H İstanbul Kemıtaş Karadeniz Elektrik Makina İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş. H Sam.-un Kemsan Kayseri Et Ürünleri ve Margarin Sanayii A.Ş. H Kayseri Kendirli Çay Endüstri ve Ticaret A.Ş. H Rize Kepez Elektrik T.A.Ş. HP Anıal>a Ketaş Karadeniz Elektroteknik Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Ankara Ketsan Entegre Keten Sanayii A.Ş. H I/mir Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 1990 Sayı : Kodu Sıra No Ü n v a n ı Kayıt Nedeni Merkezi Kidaş Mardin Kızıltepe iplik, ve Dokuma Sanayii ve Tic. A.Ş. H Kızıltepe Kımeski Gıda-İnşaat Tur. Paz. Sanayi Ticaret A.Ş. H Kırıkkale Kimsan Rejenere Kauçuk Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Bursa Kintaş Kınık Köyü Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Bilecik Kireç ve Tuğla Sanayii Ticaret A.Ş. H Adana Kırşehir Holding A.Ş. H Kırşehir Kırşehir Kervansaray İşçi Emeği Yem Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Kırşehir Kırşehir Meytaş Kireç ve Tuğla Fabrikaları Ticaret ve Sanayi H Kırşehir Kistaş Kızılçakır inşaat Malzemeleri ve Sanayi A.Ş. H Konya Kittaş Karaman Işkur Tavukçuluk ve Ticaret A.Ş. H Karaman Kızılırmak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Alaca Kızılırmak Holding A.Ş. H Çorum Koç Holding A.Ş. HP istanbul Koç Yatırım ve Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. HTP İstanbul Konaltaş Konya Alüminyum Sanayii ve Ticaret A.Ş H Konya Konestaş Konya Unlu Gıda İmali ve Ticaret A.Ş. H Konya Konsantaş Konya Döküm Makina Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Konya Konya Çimento Sanayii A.Ş. H Konya Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayii A.Ş. HT İstanbul Kordsa Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. HTP İstanbul Koruma Tarım İlaçları A.Ş. HTFP İstanbul Korusan Karadeniz Orman Ürünleri Sanayii A.Ş. H Rize Köseler İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. H Ankara Koysan Gıda Dokuma Turizm ve Motorlu Araçlar Sanayi Tic. A.Ş. H Ankara Koysan-Yol Yapım Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Rize Köytaş Köy Tarım ve Sanayi Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. H Muğla Köytaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. HP Nazilli Köyümüz Et Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İzmir Kristal Rafine Tuz Sanayi ve Ticaret A.Ş. H İzmir Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Ankara Kulusan Kulu Yem ve Un Sanayi A.Ş. H Kulu Kumaş Kütahya Manyezit işletmeleri A.Ş. H Ankara Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. H Kuşadası Kütahya Porselen Sanayii A.Ş. H Kütahya Kütahya Toprak Sanayii A.Ş. H Kütahya Kutbisan Kutlubey Bira ve Üzüm Fabrikaları Sanayi T.A.Ş. H Ankara Kuzey Holding A.Ş. H Trabzon Kuzey Kimya Sanayii A.Ş. H Trabzon Lamestas Lapseki Madencilik Sanayi Tarım ve Su Ürünleri A.Ş. H Lapseki Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. H Kayseri Maçka Hayvancılık Ormancılık ve Yapı Malzemeleri A.Ş. H Trabzon Madımak Un Makarna Yem Sanayii ve Ticaret A.Ş. H Şarkışla Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

Türkiye nin Rekabet Haritası

Türkiye nin Rekabet Haritası Türkiye nin Rekabet Haritası Kasım 2014 TÜGİAD tugiad@tugiad.org.tr METODOLOJİ ve VERİLER Söz konusu çalışma ile 77 ildeki her bir sektör için rekabetçilik analizleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu analizlerde

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri İkili toplama / AGM/ Marmara / Ege İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Büyükşehir i İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliği,

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Şule YETKİN Çevre ve Şehircilik Uzmanı 13.03.2015 İSTANBUL Sunum İçeriği Mevzuat Mevcut Durum Getirme Merkezleri Mevzuat AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) Yönetmelik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı