ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ"

Transkript

1 ÖZET TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ Kasım 2009, Đzmir ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ Đ. Ö. Bildirici 1, S. Böge 2, B.S. Alpsal 2 1 SÜ, Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Konya, 2 SÜ, Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Konya Google Maps, web 2.0 dönemi ile gündeme gelen herhangi bir ücret gerektirmeyen haritalar yoluyla Đnternet ortamında etkin coğrafi bilgi paylaşımına olanak sağlayan Google tarafından sağlanan bir hizmet ve teknolojidir. Google ayrıca Google Maps API programlama teknolojisini de kullanıma açarak web programcılarının kendi sayfalarında bu Google Maps hizmetini etkin olarak kullanabilmelerini de sağlamıştır. Bu çalışmada Google Maps ve Google Maps API hizmetleri tanıtılarak bu olanaklardan yararlanılarak hazırlanan harita uygulamaları tartışılmıştır. Google dışı web sayfalarında kullanılan bu haritaların nasıl özelleştirilebileceği gösterilmiş, bu amaçla kullanılabilecek bir XML veri yapısı önerilmiştir. Anahtar Sözcükler: Web Kartografya, Web 2.0, Google Maps, Google Maps API ABSTRACT CUSTOMIZED WEB MAPS BASED ON FREE DATA AND TECHNOLOGIES: GOOGLE MAP API Google Maps is a web mapping service application and technology provided by Google, free, that powers many map based service, including the Google Maps website, and maps embedded in third-party websites via Google Maps API. In this paper this technology has been introduced, and some third-party website implementations are discussed. Keywords: Web Cartography, Web 2.0, Google Maps, Google Maps API 1. GĐRĐŞ Đnternette bilgi paylaşımı ve teknik olanaklarda (örneğin, Wikipedia, Google Earth vb.) yaşanan hızlı gelişme ile gelinen nokta 2004 yılından beri Web 2.0 olarak adlandırılmaktadır. Web 2.0 değişik modern veri kaynakları, bu kaynaklarlarla etkileşim ya da onları web içeriği olarak bir araya getirme olanakları sunar. Web içeriklerine dinamik haritalar eklemek map mashup olarak bilinen bir yöntem olup, burada kullanılan mashup terimi değişik hizmetleri ve veri kaynaklarını birleştiren bir web uygulaması olarak tanımlanmakta olup burada web ortamında API teknolojisi kullanımı öne çıkmaktadır (URL1). Web ortamında mekansal bilgi ve veri paylaşımı Web 2.0 ile yeni bir boyut kazanmıştır. Bu bağlamda öne çıkan Đnternet tabanlı Google Earth ve Google Maps yazılım ve teknolojileri çok geniş kapsamda mekânsal veri paylaşımını sağlamaktadır. Google Maps API ise Google Maps altyapısı üzerinde Javascript dili ile web sitesi tasarımcılarının kendi sitelerine haritalar eklemelerine olanak sağlamaktadır. Javascript bir betik dili olup, program kodu derlenmez, kullanıcı bilgisayarının tarayıcısı tarafından yorumlanır ve yürütülür. Bu şekilde oluşturulan haritalar dinamik nitelikli olup Google Maps verilerini ve kullanıcı tarafından eklenen mekânsal verileri içerir. Google Maps hem harita, hem uydu görüntüsü hem de harita görüntü kombinasyonu (fotoharita) görüntüleyebilir. Yeni eklenen bir seçenek ise fiziki haritadır. Fiziki harita görünümü, harita görünümüne göre daha fazla genelleştirilmiş iki boyutlu detay ve renkli arazi rölyefi (gölgelendirme) içermektedir. Herhangi bir yazılım ve veri kullanım ücreti ödenmesi gerekmeyen bu teknoloji ile web haritalarının diğer web içerikleri ile birlikte kolayca ve düşük maliyetli olarak oluşturulması mümkündür. Đnternet ortamında web sitelerinde bu tür haritalar giderek yaygınlaşmaktadır. Uygulamalar genel olarak adres ve yol tarifi üzerinde (yaya, araç ve toplu taşıma araçları ile noktadan noktaya en uygun yol tarifi) yoğunlaşmakta olup, özellikle otel rezervasyon sitelerinde, çok yaygın bir kullanım söz konusudur. Bu çalışmada Google Maps API teknolojisi tanıtılarak, web harita uygulamaları ele alınmaktadır. Konya şehir merkezi ve Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampusunda yapılan uygulamalar yalnızca Google Maps verilerini değil, kullanıcılar tarafından eklenen noktasal, çizgisel ve alansal verilerin de sunumunu yapan özelleştirilmiş haritaları içermektedir. Bu haritalara sonradan eklenen veriler altlık verilerle uyum içinde görselleştirilmiş, bu verilere özgü lejant eklenmiş, yeni eklenen objelere açılır pencereler tanımlanarak bu objeler hakkında açıklamalar da bu pencerelere konmuştur. Ayrıca, KML (Google Earth özgün XML veri formatı), XML vb formatlardaki verilerin Google Maps haritalarına nasıl ekleneceği de tartışılmaktadır. Sonuç olarak düşük maliyetli dinamik-interaktif web haritalarının oluşturulması için kolay ve uygulanabilir bir yaklaşım ortaya konmaktadır. 2. MATERYAL VE METOT Bu bölümde öncelikle Đnternette haritalar yoluyla coğrafi/mekansal bilgi paylaşımı kapsamında web kartografya konusu ele alınacak, daha sonra bu çalışma kapsamında uygulama yapılan Google Maps hizmeti ve teknolojisi kısaca tanıtılıp, burada kullanılan JavaScript programlama dili hakkında da kısaca bilgi verilecektir.

2 Ücretsiz Veri ve Teknolojiler ile Web Haritalarının Oluşturulması: Google Map API Teknolojisi 2.1. Web Kartografya Gelişen yazılım-donanım teknolojisine paralel olarak Đnternet ortamında artan erişim hızları nedeniyle grafik ve dinamik nitelikli sayfaların yayınlanması son derece kolaylaşmıştır. Erişim hızlarındaki artışa paralel olarak web tasarımı amaçlı yazlımlar da giderek gelişmektedir, web ortamında dinamik içerik kullanımı giderek yaygınlaşmış, web uygulamaları kavramı ortaya çıkmıştır. Burada artık sayfaların bir yazılım ile tasarlanması değil, sayfaların yazılım geliştirme araçlarıyla programlanması söz konusudur. Đnternet gelişiminin geldiği bugünkü noktada statik ve dinamik haritalar da yaygın olarak kullanılmaktadır. Đnternetin temel felsefesi yaygın bilgi paylaşımı olduğuna göre, mekânsal bilginin de paylaşılmasına ihtiyaç olduğu açıktır. Bu bağlamda Web Kartografya kavramı ortaya çıkmıştır. Web Kartografya, Đnternet ortamında harita tasarımı ile uğraşan bir dal olarak tanımlanmakta olmasına rağmen, esas olarak kartografyadan bir farkı yoktur. Haritaların eğitici rolünün bilinmesi ve web ortamının geleceğin yersel referanslı (geospatial) veri ve haritalarının yayınlandığı ortam olması, araştırmaların gerek Kartografyanın gerekse Web Kartografyasının konusu olan haritanın tasarım, üretim ve kullanım konularına -kullandığı ortama bağlı olarakyoğunlaşmasına neden olmaktadır (Uluğtekin vd, 2003, Uluğtekin ve Bildirici, 2002). Çevrenin grafik sunumu olarak nitelendirilebilecek harita, yeryüzü coğrafi obje ve ilişkilerini en iyi yansıtabilen araçtır. Haritanın tanımı da teknoloji ve içeriğinin gelişmesine bağlı olarak değişmiştir. Haritalar bu amaçlarla her türlü basılı yayın, gazete ve atlasların yanı sıra internet ortamında da kullanılmaktadır. Đnternet, yeryüzüne ilişkin olguların iletişiminde yeni ve oldukça fazla olanak sunan bir ortamdır. Bu ortamın coğrafi olarak kullanımında haritalar da değişmez araçtır yılında tanımlanan ve Đnternetin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olan web 2.0 kavramı (URL3) web haritalarına ya da Đnternette dinamik içerikli mekansal bilgi paylaşımına (haritalar yoluyla) yeni bir ivme kazandırmıştır. Đnternette haritalar yoluyla mekânsal veri sunumu kartografya alanında çalışan uzmanların dikkati çekmiş ve bu konuda çok sayıda yayın yapılmıştır. Bunlar arasında öne çıkan kitaplar Kraak ve Brown (2001), Cartwright v.d. (2007), Peterson (2003) şeklinde sayılabilir Google Maps Bir süre Google Local olarak da adlandırılmış olan Google Maps web harita hizmeti uygulaması ve teknolojisi olup Google tarafından sağlanmaktadır. Ticari olmayan amaçlar için kullanımı ücretsizdir. Google Maps, kendi web sayfası da dahil olmak üzere (http://maps.google.com/) pek çok harita temelli servisin (Google Ride Finder, Google Transit vb) altyapısını oluşturur. Google Maps API teknolojisi ile de pek çok üçüncü parti web sayfasına hizmet verir. Google Maps yol haritaları ve belli ülkelerde çalışan yaya, araç ve toplu taşıma amaçlı rota planlayıcısı sunmaktadır. Bu temel fonksiyonlar yanında yol haritasını desteklemek üzere hidrografya, yerleşim vb verileri (çoğu kez genelleştirilmiş olarak), Google Earth içeriğinde bulunan uydu görüntülerini ve arazi rölyefini içerir. Harita ve uydu görüntüleri kombine edilebilir. Bazı ülkeler için trafik bilgileri de sağlanmaktadır. Google Maps, tasarımcılarından biri olan Lars Rasmussen e göre yeryüzüne ait bilgileri coğrafi olarak organize etmenin bir yolu olarak tanımlanabilir (URL 4). Google Maps, WGS 84 datumunda Merkator Projeksiyonu nu (normal konumlu konform silindirik projeksiyon) temel almaktadır. Projeksiyonun doğası gereği kutuplara yakın bölgelerin gösterimine çok uygun değildir. Şekil 1 de GoogleMap web sayfası dünya haritası ölçeğinde görülmektedir. Dünya seviyesinden, cadde-sokak seviyesine kadar 18 değişik ölçek ya da zoom düzeyi bulunmaktadır. En ayrıntılı düzey yaklaşık 1:5000 ölçekli bir harita ile eşdeğer olarak düşünülebilir. Şekil 1: GoogleMap web sayfası dünya haritası görünümünde

3 Bildirici, Böge ve Alpsal Sağlanan uydu görüntüleri Google Earth ile aynı içerikte olup, yeryüzünde pek çok önemli yerleşim merkezi için yüksek çözünürlükte görüntüler mevcuttur. Ülkemizde de yüksek çözünürlüklü görüntülerin kapsamı oldukça geniştir. Rota ya da yol tarifleri başlangıçta ABD, Kanada ve Avrupa Ülkeleri için sağlanmasına rağmen bu konuda oldukça hızlı bir ilerleme kaydedilmiş, Türkiye de yol tarifi verilebilen ülkeler arasında yer almaya başlamıştır. Yol tariflerine paralel olarak detaylı bir adres arama mekanizması da gereklidir. Türkiye verileri bu yönden de oldukça kapsamlıdır. Google Maps in kapsadığı veriler çoğu ülkede Google ile anlaşmalı olan bir şirket tarafından toplanmaktadır. Az sayıda ülkede Google ın veri sağlayıcısı bulunmamakta, bu ülkelerde veriler gönüllülerce sağlanmaktadır. Bu tip ülkelerde verilerin geometrik ve semantik olarak doğruluğu oldukça düşük düzeyde kalmaktadır. Veri sağlayıcı olan ülkelerde de verilerin doğruluğu ve güvenilirliği veri sağlayıcı şirkete bağlıdır. Türkiye veri sağlayıcısı Başar Bilgisayar dır. Başar Bilgisayar oldukça kısa bir zamanda Türkiye verilerinin kapsamını ciddi olarak artırmıştır. Ancak yine de bazı hatalara rastlanmaktadır. Google ın diğer web uygulamalarına benzer şekilde Google Maps de JavaScript programlama dili kullanmaktadır. Kullanıcı haritayı kaydırdığında grid kareler halinde görüntüler sunucudan indirilir ve sayfaya eklenir. Kullanıcı herhangi bir obje aradığında (bir adres, bir işyeri vb) sonuçlar yan panel ve haritaya eklenmek üzere arka planda indirilir sayfa yeniden yüklenmez. Temel CBS altlık verileri (dünya ölçeğinde) TeleAtlas tarafından sağlanır. Google, Google Maps API hizmetini program geliştiricilerin kendi sayfalarına Google haritalarını entegre edebilmeleri için geliştirmiştir. Bu hizmet ücretsiz olup şu sıralarda reklam içermemektedir. Ancak Google bu hizmet ile reklam görüntüleme hakkına sahiptir. API, uygulama programlama arayüzü (Application Programming Interface) kısaltması olup, ücretsiz olarak web sayfası tasarımcılarına sunulan çevrimiçi fonksiyon kütüphanelerini kapsar. Google Maps API kullanarak Google Maps haritalarını tüm özellikleri ile harici web sayfaları içinde görüntülemek mümkündür. Program geliştiricilerin bunu yapabilmek için kendi web sunucularına karşılık gelen bir anahtar kod (key) talep etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde özelleştirilen harita Google JavaScript kodunun ve kullanıcılar tarafından amaca uygun JavaScript fonksiyonlarının sayfaya eklenmesi ile ortaya çıkar. Bu şekilde hazırlanan web sayfaları harita mashup ları (map mashups) olarak da adlandırılır. Buradaki mashup kavramı birden çok web teknolojisi ve hizmetinin bir arada kullanılması anlamında olup, web 2.0 ile birlikte ortaya çıkan bir kavramdır. Google haritaları, yaygın bir şekilde üçüncü parti web sayfalarında kullanılmaktadır. Özellikle otel rezervasyon sitelerinde otellerin adresleri, kurum ve kuruluşların web sayfalarında adres tarifi amaçlı olarak yaygın bir kullanım söz konusudur. Özelleştirilen haritalar üzerinde kullanıcılar kendi objelerini de görüntülemektedirler. En basit ve en yaygın uygulama biçimi bir şirketin web sayfasında şirketin yerini bir nokta ile göstermektir. Bu durumda kullanıcının ekleyeceği veri yalnızca bir nokta koordinatıdır. Bu gibi basit uygulamalarda haritaya eklenecek veriler JavaScript kodu içinde yer alabilir. Kullanıcılar haritalara nokta yanında çizgi ve alan objeler de ekleyebilirler. Bu durumda koordinat verisi artmaya başlar ve JavaScript kodu içinde veri yer alması artık pratik olmaz. Google haritalarına program kodu dışında veri eklemek için çeşitli olanaklar vardır. Google Earth KML formatı bu amaçla kullanılabilir. Veriler Google Earth ortamında ya da KML oluşturabilen başka yazılımlarda hazırlanıp KML formatında kaydedildiğinde, bu dosya içeriği Google haritasına eklenebilir. Ancak KML dosya yapısı ile Google Map API obje yapısı birbiri ile tam uyumlu olmadığından, Google Earth görünümü (işaret büyüklükleri, çizgi kalınlıkları) aynen Google Map e aktarılamaz. Bir başka çözüm yolu XML dosya kullanmaktır. XML dosya yapısı kullanıcı tarafından belirlenir ve harita için yazılan JavaScript kodları buna göre düzenlenir. Bu seçenekte KML gibi standart bir dosya yapısı yoktur, çeşitli CBS veri formatlarında mevcut verilerin bu yapıya dönüştürülmesi için ayrıca programlama yapılması gerekebilir. Bir başka yol ise verilerin veri tabanında tutulup, JavaScript kodlarının sunucuda ASP vb bir teknikle üretilip istemciye gönderilmesidir. Google Maps API konusunda ayrıntılı bilgi ve Google Maps anahtarı almak için yapılacak işlemler URL 5 de yer almaktadır. Referans dokümanı ise URL 6 da bulunmaktadır JavaScript JavaScript istemci tarafında uygulama geliştirme amaçlı nesne yönelimli (object oriented) bir dildir. JavaScript kodları HTML sayfa içinde gömülü ya da ilişkilendirilmiş olup, sayfa yüklendiğinde icra edilirler. Kodların istemcide icra edilmesi başlangıçta istemci bilgisayarların kapasiteleri ve Đnternet hızları nedeniyle bir sakınca olarak görülse de günümüzde bu sakınca, sakınca olmaktan çıkmıştır. Günümüzde web sayfası tasarımında çok yaygın bir kullanım alanı vardır. Programlama dilleri ya derlenir ya da yorumlanır. Derlenen programlar sonucu belli bir bilgisayar tipi ve işlemcisi için bağımsız icra edilebilir bir dosya (exe dosyası) oluşur. Yorumlanan programlama ise dilleri tek bir adımda derlenir ve icra edilirler, belli bir bilgisayar türü için geçerli bir exe dosya oluşturmazlar. Derlenen diller ile (C++, Java vb) daha hızlı çalışan kod üretilir, ancak yorumlanan diller daha fazla taşınabilir özelliktedir (platformlardan bağımsızdırlar). JavaScript web sayfalarına etkileşim eklemek için geliştirilmiştir, kodu tek bir adımda web tarayıcıda derlenir ve icra edilir. Kodun çalışıp çalışmaması işletim sistemine değil, kullanılan web tarayıcıya bağlıdır. Ticari bakış açısından JavaScript in en önemli sakıncası kodun açık ve okunabilir olmasıdır. Debug yapma olanağının

4 Ücretsiz Veri ve Teknolojiler ile Web Haritalarının Oluşturulması: Google Map API Teknolojisi olmaması, derleyicilere göre kodun yorumlanmasındaki farklılıklar, kodun yavaş çalışması gibi sakıncalar da eklendiğinde JavaScript çok da arzu dilmeyen bir programlama seçeneğidir. 3. UYGULAMA Bu bölümde Google Maps API kullanılarak yapılan dört değişik uygulama ele alınmaktadır Nokta Ekleyerek Özelleştirilmiş Harita Yapma En basit Google harita uygulaması, boyutları, zoom düzeyi (ölçeği) ve merkezi belirlenmiş bir harita görüntüleyip, bunun üzerine basit noktalar (pin) eklemektir. Burada az sayıda nokta (ya da tek nokta) görüntüleneceğinden haritaya eklenecek veriler program kodunun içinde yer alacaktır. Aşağıda verilen kod Şekil 2 de görülen haritayı oluşturmaktadır. <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1254"/> <title>sü JFM BÖLÜMÜ</title> <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key=abq... FBMZoKg" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> function load() { if (GBrowserIsCompatible()) { var map = new GMap2(document.getElementById("map")); map.setcenter(new GLatLng(38.025, ), 15); map.addcontrol(new GLargeMapControl()); map.addcontrol(new GMapTypeControl()); map.addcontrol(new GScaleControl()); var point=new GLatLng( , ); var marker=new GMarker(point); map.addoverlay(marker); GEvent.addListener(marker,"click", function() { var myhtml = "<p>sü Mühendislik-Mimarlık<br>Fakültesi A Blok Giriş</p>"+point; map.openinfowindowhtml(point, myhtml); }); }} </script> </head> <body onload="load()" onunload="gunload()"> <h2>sü ALAEDDĐN KEYKUBAT KAMPUSU</h2> <div id="map" style="width: 500px; height: 500px"></div> </body> </html> Şekil 2: SÜ JFM Bölümü adres tarifi amacıyla oluşturulan harita

5 Bildirici, Böge ve Alpsal Yukarıdaki kod ile ilk olarak HTML sayfanın Head bölümünde Google tarafından verilen anahtar ve diğer bilgileri içeren script etiketi yer almaktadır. Daha sonraki script etiketi içinde ise sayfa yüklendiğinde icra edilecek fonksiyon (load fonksiyonu) yer almaktadır. Bu fonksiyon içinde daha sonra Body bölümünde div etiketinin olduğu yerde görüntülenecek harita oluşturulmaktadır. Load fonksiyonunda ilk olarak map adlı harita objesi oluşturulmakta, daha sonra haritanın merkezi ve zoom düzeyi (ölçeği) tanımlanmaktadır. Ardından harita üzerinde yer alan araçlar (kontrollar) tanımlanmaktadır. Bu üç satır ile haritaya sol üstte görülen (Şekil 2) kaydırma ve zoom düzeyini ayarlama aracı, sağ üstteki butonlar (Harita, Uydu, Karma) ve sol alttaki ölçek eklenmektedir. Haritanın özelleştirilmesi amacıyla SÜ JFM Bölümünün binasına giriş kapısının koordinatı bir nokta olarak haritaya eklenmekte, bu noktaya ayrıca bir bilgi penceresi (Info Window) eklenmektedir. Bu pencere nokta üzerine tıklandığında açılmaktadır Dinamik Web Uygulaması Bir başka nokta uygulaması olarak kullanıcının verdiği koordinata odaklanan bir harita düşünülebilir. Bu amaçla yapılan uygulamada sayfanın dinamik olması için bir ASP kodu hazırlanmış, sunucu tarafında kullanıcıdan gelen bilgiye göre JavaScript kodu hazırlayıp istemciye aktaran bir sayfa hazırlanmıştır. ASP sayfa VBScript dili ile programlanmıştır. Şekil 3: Dinamik Web Uygulaması Bu amaçla hazırlanan sayfaya web tarayıcısına yazılarak ulaşılabilir. Burada soru işaretinden sonraki ilk rakam görüntülenecek noktanın WGS84 datumunda enlemi ikincisi de boylamıdır. Bu sayfada bir önceki uygulamadaki kodlar aynen kullanılmakta, haritaya nokta eklenen satırlardaki kod dinamik olarak oluşturulmaktadır. Önceki örnekte noktayı oluşturan satırlar yerine aşağıdaki ASP kodu eklenmiştir. <% str=request.querystring if str="" then response.write "map.setcenter(new GLatLng(38.025, ), 15);" response.write "var point=new GLatLng( , );" else response.write "map.setcenter(new GLatLng(" & str & "), 11);" response.write "var point=new GLatLng(" & str & ");" end if %> Yukarıdaki örnek koordinatlar sonucu oluşan sayfa görüntüsü Şekil 3 te görülmektedir. Önceki örnekte olduğu gibi burada da Google ın standart marker işareti kullanılmış olup, bu noktaya, nokta koordinatlarını görüntüleyen bir bilgi penceresi de eklenmiştir Konya Haritası S.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü web sayfasında bölümün yerini tarif etmek amacıyla iki adet Google haritası yapılmıştır. Bunlardan ilki gelen ziyaretçilere genel bilgileri sağlayan

6 Ücretsiz Veri ve Teknolojiler ile Web Haritalarının Oluşturulması: Google Map API Teknolojisi Konya Haritası, diğeri Alaeddin Keykubat Kampusunda bölümün yerini gösteren bir sonraki başlıkta ele alınacak olan Kampus Haritasıdır. Konya haritası üzerinde önemli yerleri (POI, Point of Interest) gösteren noktalar ve kampusa ulaşım açısından önemli olan ancak Google haritasında yer almayan tramvay hattı gösterilmiştir. Bu haritaya farklı işaretlerle gösterilen noktalar ve çizgiler eklenmiştir. Đlk yapılan çalışmada önemli yerler ve tramvay hattı Google Earth yazılımında sayısallaştırılmış, elde edilen veriler KML formatında Google haritası üzerinde gösterilmiştir. Bu şekilde elde edilen haritalarda iki önemli sorunla karşılaşılmıştır: Noktaların işaret büyüklükleri, çizgilerin çizgi kalınlıkları değiştirilememektedir. KML içeriği değiştiğinde bu değişiklik haritaya hemen yansımamaktadır. Bu iki sorunu aşmak için bir XML veri yapısı geliştirilmiştir. Noktalar marker etiketi altında tanımlanmakta ve Tablo 1 deki özniteliklere sahip olmaktadır. Tablo 1: Noktalar için tanımlanan XML formatta marker etiketi altında öznitelikler Öznitelik Açıklama Lat Noktanın enlemi Long Noktanın boylamı Đtem Obje adı Desc Tanımlayıcı bilgiler (Bilgi penceresi içeriği HTML olarak) Đco_wsize Đşaret eni Đco_hsize Đşaret boyu Đco_wssize Đşaret gölgesinin eni Đco_hssize Đşaret gölgesinin boyu Đco_icon Đşaret resim dosyası yolu Đco_sicon Đşaret gölgesi resim dosyası yolu Bu yapıya uygun bir Excel dosyası hazırlanmış, XML formatında dosya Excel yazılımdan üretilmiştir. KML formatında mevcut nokta veriler için ise KML formatından çeşitli formatlara dönüşüm için Öztuğ Bildirici tarafından geliştirilen kml2dxf programı XML dosya elde edilecek şekilde düzenlenmiştir. Konya harita çalışması için hazırlanan XML dosyanın bir bölümü aşağıdaki gibidir. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <markers> <marker lat=" " long=" " item="eski Garaj" desc="eski Garaj" ico_wsize="20" ico_hsize="20" ico_wssize="20" ico_hssize="20" ico_icon="http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/bus.png" /> </markers> Noktalar için tanımlanan desc özniteliği HTML kodu olarak hazırlanmış, burada ilgili noktalara ait resimlerin yolları da belirtilmiştir. Bu şekilde noktaların üzerine fare ile gidildiğinde açılan bilgi penceresinde nokta adı ve varsa ilgili resim görüntülenmektedir. Tramvay hattı çok sayıda noktadan oluşmaktadır. Bu amaçla da bir XML dosya yapısı tanımlanmıştır. Burada çizgi obje polyline etiketi altında tanımlanmakta olup, çizgi rengi (color), çizgi kalınlığı (weight), çizgi şeffalığı (opacity), seçenek (option, burada jeodezik eğri olup olmadığı belirtilmekte) ve bilgi penceresi içeriği (html) öznitelikleri tanımlanmıştır. Polyline etiketi altında point etiketleri koordinatları öznitelik olmak üzere yer almaktadır. Örnek bir dosya yapısı aşağıdaki gibidir. <markers> <polyline color="#000033" weight="2" opacity="0.7" option=""> <point lat=" " long=" " /> <point lat=" " long=" " /> <point lat=" " long=" " /> <point lat=" " long=" " /> <point lat=" " long=" " /> </polyline> </objects> Hat KML formatında hazırlanmış, kml2dxf programı kullanılarak yukarıda tanımlanan XML formatına dönüştürülmüştür. Hazırlanan sayfaya haritayı kontrol eden butonlar eklenmiştir. Bu şekilde eklenen işaretlerin açılıp kapatılması, tramvay hattının açılıp kapatılması, bölümün bulunduğu yere odaklanılması olanağı sağlanmıştır. Sayfaya eklenen noktalar için HTML olarak bir lejant eklenmiştir. Harita yanında sayfada ulaşım ve konaklama ile ilgili bilgiler de yer almaktadır. Sayfaya adresinden ulaşılabilir. Sayfanın üst bölümü Şekil 4 de görülmektedir.

7 Bildirici, Böge ve Alpsal Şekil 4: Konya haritası uygulaması (sayfa üst kısım) 3.4. Kampus Haritası Google harita altlığında S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampusu bölgesinde yeterli veri olmadığından dolayı aşağıdaki veriler hazırlanan kampus haritasına eklenmiştir. Kampusta yer alan Üniversiteye ait binalar (KML formatında) Kampus için tramvay hattı (XML formatında) Kampus içi tramvay durakları (XML formatında) Fakülte A blok giriş kapısı (kod içinde veri olarak) Süleyman Demirel Kültür Merkezi (kod içinde veri olarak) Üniversite binaları NETCAD yazılımında var olan verilerin KML formatına dönüştürülmesi ile haritaya eklenmiştir. Hazırlanan KML dosya haritaya eklenmeden önce Google Earth yazılımında da gözden geçirilmiş, 20m civarında bir ötelenme tespit edilmiştir. Yapılan incelemede eldeki verilerin doğru, Google Earth de yer alan Konya nın kuzey kısmındaki uydu görüntüsünün yeterli doğrulukta register edilmediği görülmüştür. Google haritasındaki veriler de bu görüntüyü referans aldığından altlık haritaya uyum amacıyla elde veriler uygun şekilde ötelenmiştir. Önceki bölümde tartışılan KML formatından kaynaklanan problemler burada önemli bir eksiklik ortaya çıkarmadığı için KML formatının kullanılması tercih edilmiştir. Ancak gelecekte alansal nitelikte bu tür veriler için de bir XML dosya formatı belirlenmesi ve kullanılması düşünülmektedir. KML formatındaki verileri haritaya ekleyen JavaScript kodu aşağıdaki gibidir. var map = new GMap2(document.getElementById("map")); var gx1 = new GGeoXml("http://atlas.selcuk.edu.tr/maps/kampus_bina.kml"); map.addoverlay(gx1); Kampus haritasına adresinden ulaşılabilir. Sayfanın görünümü Şekil 5 de görülmektedir. 4. SONUÇ VE ÖNERĐLER Bu çalışmada ücretsiz web harita hizmeti ve teknolojisi olan Google Maps ele alınmış, Google Maps hizmeti kısaca tanıtılıp, Google Maps ile birlikte sunulan ve harici web sayfalarında Google Maps tarafından sağlanan haritaları eklemek için kullanılan Google Maps API programlama altyapısı ele alınmıştır. Bu altyapı üzerinde JavaScript dili

8 Ücretsiz Veri ve Teknolojiler ile Web Haritalarının Oluşturulması: Google Map API Teknolojisi kullanılarak programlama yapılmakta, dinamik web haritaları elde edilebilmektedir. Kullanıcılar (programcılar) isterlerse haritalarını nokta, çizgi ve alan objeler kullanarak özelleştirebilmekte, başka bir ifade ile altlık harita üzerinde kendi haritalarını görüntüleyebilmektedirler. Yapılan uygulamalar ile haritaların harici web sayfalarına nasıl ekleneceği, nasıl özelleştirilebileceği gösterilmiştir. Burada önemli olan haritalara sonradan eklenen verilerin etkin olarak gösterilmesi ve güncellenebilmesidir. Önerilen XML dosya yapısı ile verilerin program kodunda hiçbir değişiklik yapmadan güncellenebileceği gösterilmiştir. Bu şekilde uzman programcılar tarafından hazırlanan özelleştirilmiş haritaların güncellenmesi programlama konusundan uzman olmayan kişilerce de yapılabilir. Sonuç olarak Google Maps ve Google Maps API hizmetleri web 2.0 ile gündeme gelen kartografya açısından çok önemli hizmet ve teknolojilerdir. Web kartografya alanında yeni ve önceden hayal edilemeyecek derece güçlü olanaklar sunmaktadırlar. 5. KAYNAKLAR Cartwright, W., Peterson, M.P., Gartner, G., 2007, Multimedia Cartography, Second Edition, Springer, Berlin, Heidelberg, New York. Kraak, M.J., Brown, A., 2001, Web Cartography, Taylor & Francis, London. Peterson, M.P. (ed), 2003, Maps and the Internet, Elsevier Science. Uluğtekin, N., Bildirici, Đ.Ö., 2002, Web Kartografya, S.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, Ekim, 2002, , Konya Uluğtekin, N., Bildirici, Đ.Ö., Doğru, A.Ö., 2003, Web Haritalarının Tasarımı, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 31/03-04/04/2003, , Ankara. URL 5: URL 6: URL1: ( ) URL2: URL3: URL4: Şekil 5: Kampus haritası

Google Map API Teknolojisi ile Web Harita Uygulamaları

Google Map API Teknolojisi ile Web Harita Uygulamaları Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Google Map API Teknolojisi ile Web Harita Uygulamaları Selçuk Üniveristesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

CBS VE BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ ĐLE ORTA VE KÜÇÜK ÖLÇEKLĐ KARTOGRAFĐK TASARIM: KONYA ĐLĐ HARĐTASI YAPIMI

CBS VE BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ ĐLE ORTA VE KÜÇÜK ÖLÇEKLĐ KARTOGRAFĐK TASARIM: KONYA ĐLĐ HARĐTASI YAPIMI ÖZET TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir CBS VE BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ ĐLE ORTA VE KÜÇÜK ÖLÇEKLĐ KARTOGRAFĐK TASARIM: KONYA ĐLĐ HARĐTASI YAPIMI Đ. Ö. Bildirici, H. Z. Selvi,

Detaylı

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2009 02-06 Kasım 2009, İzmir

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2009 02-06 Kasım 2009, İzmir TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2009 02-06 Kasım 2009, İzmir ÖZET CBS VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLE ORTA VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ KARTOGRAFİK TASARIM: KONYA İLİ HARİTASI YAPIMI İ. Öztuğ BİLDİRİCİ, H. Zahit

Detaylı

WEB TABANLI VERİ DÜZENLEME VE ETKİLEŞİMLİ HARİTA SUNUMU UYGULAMASI (WEB BASED DATA EDITING AND APPLICATION OF DISPLAYING MAPS WITH INTERACTIVELY)

WEB TABANLI VERİ DÜZENLEME VE ETKİLEŞİMLİ HARİTA SUNUMU UYGULAMASI (WEB BASED DATA EDITING AND APPLICATION OF DISPLAYING MAPS WITH INTERACTIVELY) WEB TABANLI VERİ DÜZENLEME VE ETKİLEŞİMLİ HARİTA SUNUMU UYGULAMASI (WEB BASED DATA EDITING AND APPLICATION OF DISPLAYING MAPS WITH INTERACTIVELY) ÖZET Mehmet ERBAŞ Zübeyde ALKIŞ Günümüzde İnternet ve intranet

Detaylı

2. HTML Temel Etiketleri

2. HTML Temel Etiketleri 2. HTML Temel Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML ve etiket kavramlarının ne olduğunu, HTML komut yapısını, Örnek bir HTML dosyasının nasıl oluşturulduğunu, Temel HTML etiketlerinin neler olduğunu,

Detaylı

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov. Sanal Küre K Üzerinde Yürüyüş Analizi Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Feyzi KANTAR, feyzi.kantar@hgk.msb.gov.tr

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Arzu Çöltekin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Araştırma Görevlisi 1/5 Özet Günümüzde

Detaylı

GOOGLE MAPS API DESTEKLİ EMLAK ARAMA MOTORU UYGULAMASI

GOOGLE MAPS API DESTEKLİ EMLAK ARAMA MOTORU UYGULAMASI GOOGLE MAPS API DESTEKLİ EMLAK ARAMA MOTORU UYGULAMASI Hakan Emekli 1 1 İstanbul Aydın Üniversitesi, ABMYO, Küçükçekmece 34295 İstanbul, hakanemekli@aydin.edu.tr ÖZET Günümüzde emlak sektörünün bileşenlerinden

Detaylı

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX MapLand İşlem Araçları Çalışma Dosyası Aç Haritanın ve son çalışma dosyasının

Detaylı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı 1. Haritalama Özellikleri: Ana sayfada yer alan işletmeye ait genel katmanların görüntülendiği ve temel sorguların bulunduğu harita tüm birim ve kullanıcılar

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

MapMAP Mobile Aplikasyon ve Parsel Gezgini Version.1.0

MapMAP Mobile Aplikasyon ve Parsel Gezgini Version.1.0 MapMAP Mobile Aplikasyon ve Parsel Gezgini Version.1.0 MapMAP Adroid işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinde çalışan bir konumsal veri sorgulama yazılımıdır. Uygulama Kadastral Parsel Verilerini

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

JSON Korsanlığı. Mesut Timur, Şubat 2010, WGT E-Dergi 4. Sayı

JSON Korsanlığı. Mesut Timur, Şubat 2010, WGT E-Dergi 4. Sayı JSON Korsanlığı Mesut Timur, Şubat 2010, WGT E-Dergi 4. Sayı İnternetin gün geçtikçe hayatımızdaki önemi arttı ve web siteleri milyonlarca insan tarafından girilen yerler haline geldi. Artık çevremizden

Detaylı

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6)

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) Bu iş paketi kapsamında, İP1, İP2 ve İP3 iş paketlerinden elde edilen bilgiler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli bir veri

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

MEKANSAL VERİLERİN 3 BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ UYGULAMASI. Mehmet Ali Yücel ve Mehmet Selçuk

MEKANSAL VERİLERİN 3 BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ UYGULAMASI. Mehmet Ali Yücel ve Mehmet Selçuk MEKANSAL VERİLERİN 3 BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ UYGULAMASI Mehmet Ali Yücel ve Mehmet Selçuk Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kartografya Anabilim

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir.

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir. Netsis 3 Netsis 3 Netsis 3, Netsis ERP ürün ailesinin 3. Boyuta taşınmış yeni arayüz ve işlevleriyle karşımıza çıkan yeni yüzüdür. 3. Boyut, Logo ürün ailesi için ortak bir hedefi işaret eder, çünkü yapılan

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ 1. HAFTA 1 AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesktarafından hazırlanan, bilgisayar

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Mart 2014

Kullanım Kılavuzu Mart 2014 Kullanım Kılavuzu Mart 2014 İçindekiler 1. Harita Araçları... 2 1.1 Kaydırma Aracı... 2 1.2 Ölçüm Aracı... 3 1.3 Bilgi Al Aracı... 3 1.4 Haritayı Yenile Aracı... 4 1.5 İlk Görünüm Aracı... 4 1.6 Haritayı

Detaylı

YAZTEK ŞİRKET TANITIM SİSTEMİ V2 SİSTEM ÖZELLİKLERİ

YAZTEK ŞİRKET TANITIM SİSTEMİ V2 SİSTEM ÖZELLİKLERİ YAZTEK ŞİRKET TANITIM SİSTEMİ V2 SİSTEM ÖZELLİKLERİ Çoklu Dil Desteği Panelden Dil Özelliği Açma/Kapama Dil Dosyaları Editleyerek Farklı Dillere Çevirebilirsiniz.Kendiniz Dil Dosyası Yapabilirsiniz. Tek

Detaylı

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı)

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) 1 GÜNDEM 1. Amacı 2. Veri Tabanı Kapsamı 3. Özellikleri 4. Uygulama 2 1-Amacı Mekansal (haritalanabilir) Bilgilerin Yönetimi Sağlamak (CBS)

Detaylı

New Project. User guide

New Project. User guide New Project User guide Table of Contents New Project... 3 Katman Yöneticisi... 4 Katman Yöneticisi Araçları... 6 Katman İşlemleri... 8 Katman Görünümü... 9 Katman Ekleme... 10 Aktif Katman Yapma... 12

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü 2014 2015 Güz Yarıyılı Uygulama 2 ArcGIS Yazılımı ile Mekânsal

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE MAP API ENTEGRASYONU

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE MAP API ENTEGRASYONU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE

Detaylı

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Instructional Technology Support Office ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University Đletişim Bilgileri: Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres:

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

Video Hazırlama Programı ile Öğretim Materyali Oluşturulması

Video Hazırlama Programı ile Öğretim Materyali Oluşturulması Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technology Support Office Video Hazırlama Programı ile Öğretim Materyali Oluşturulması Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University İletişim

Detaylı

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topoğrafik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Request Nesnesinin Özellikleri

Detaylı

MPLAB IDE v7.60 PROGRAMI KULLANIMI

MPLAB IDE v7.60 PROGRAMI KULLANIMI MPLAB IDE v7.60 PROGRAMI KULLANIMI MPLAB IDE programı mikroişlemciler için hazırlanmış bir derleyici programdır. Microchip firması tarafından hazırlanmıştır. (Resim 1) MPLAB programı assembly dilinde simulasyon,

Detaylı

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara Dünya CBS Günü 2015 19 Kasım 2015, Ankara Amaç Projenin amacı; kentsel analiz, planlama, tasarım ve karar destek süreçlerinin iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla 3 Boyutlu Kent Veri Modelinin ve örnek

Detaylı

100 % Özel Türk Şirketi

100 % Özel Türk Şirketi Kuruluş Tarihi : 1998 Personel Sayısı : 230 (+185 Mühendis) Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) 100 % Özel Türk Şirketi ISO 9001:2000 (TSE) NATO AQAP-160 SEI CMMI Seviye-5 (24/2/2005) Sistem Mühendisliği

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

ios'ta MapBox ile offline ve çok katmanlı haritaların oluşturulması ve performans kaybını önleme

ios'ta MapBox ile offline ve çok katmanlı haritaların oluşturulması ve performans kaybını önleme ios'ta MapBox ile offline ve çok katmanlı haritaların oluşturulması ve performans kaybını önleme Alperen Eraslan 1, Cem Gündüz 2, Doruk Pancaroğlu 3 1 S.T.M. A.Ş., Uzman Yazılım Mühendisi, Ankara 2 S.T.M.

Detaylı

Grafik Hazırlama Aracı

Grafik Hazırlama Aracı Grafik Hazırlama Aracı Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon 4.0.4 Uygulama Netsis Grafik Hazırlama aracı ile programın raporlarından

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

KÜTÜPHANECİLİKTE STANDARTLAŞMA VE MARC-XML ÇÖZÜMÜ

KÜTÜPHANECİLİKTE STANDARTLAŞMA VE MARC-XML ÇÖZÜMÜ KÜTÜPHANECİLİKTE STANDARTLAŞMA VE MARC-XML ÇÖZÜMÜ Zehra TAŞKIN ztaskin@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ztaskin PLAN MARC Standartları XML MARC XML Neden MARC için XML? MARC XML için gerekli

Detaylı

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon MENÜ AYARLAMA Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Fusion@6 serisi ürünlerde ürün ana menüsü çeşitli temalarla görsel olarak

Detaylı

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir?

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir? ĐÇĐNDEKĐLER İÇİNDEKİLER... 1 WEB TASARIMI... 2 İnternet Nedir?... 2 HTML (Hypertext Markup Language)... 4 (Hareketli Metin İşaretleme Dili)... 4 KLASÖR VE DOSYA İSİMLERİNDE... 5 STANDART TAKILAR... 5

Detaylı

ALMS KOKPİT (YÖNETİCİ)

ALMS KOKPİT (YÖNETİCİ) ALMS KOKPİT (YÖNETİCİ) KULLANICI KILAVUZU KAMU HASTANELERİ Kokpit yöneticinin (veya sistem yöneticisinin) ALMS sisteminde yapı (kurum veya üniversite) oluşturmak veya mevcut yapıya eklemeler, yapıda değişiklikler

Detaylı

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Mehmet Karakoç Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.11.2014 inet-tr'14 : GWT AUFaculty Project 1 İçerik Giriş

Detaylı

Servis Güzergâhları Optimizasyonu. Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu

Servis Güzergâhları Optimizasyonu. Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu Servis Güzergâhları Optimizasyonu Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Giriş... 1 1.1 Rotaban Nedir?... 1 2 Rotaban Viewer... 2 2.1 Giriş... 2 2.2 Ana Sayfa... 3 2.2.1 Adres Güncelleme... 3 2.2.2

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı. 26 Şub. 2013 Öğr. Gör.

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı. 26 Şub. 2013 Öğr. Gör. Ders Tanıtım Sunumu Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 26 Şub. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU PHP Nedir? Platformdan bağımsız (işletim Sistemi) dinamik web sayfaları

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDE İNTERAKTİF UYGULAMALAR

İNTERNET ÜZERİNDE İNTERAKTİF UYGULAMALAR TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara İNTERNET ÜZERİNDE İNTERAKTİF UYGULAMALAR İ.B.Gündoğdu Selçuk Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde 22.500 genç takipçisi ve aylık ortalama 40.000 yeni ziyaretçisi ile yayınına devam etmektedir.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde 22.500 genç takipçisi ve aylık ortalama 40.000 yeni ziyaretçisi ile yayınına devam etmektedir. GENEL BĐLGĐLERĐMĐZ 2008 den 2011 e kadar sosyal paylaşım siteleri üzerinden takipçilerine hizmet veren Etkin Ankara, 2011 Ekim ayında etkinankara.com sitesi üzerinden faaliyete geçmiş ve Ekim 2011 Ağustos

Detaylı

solid; BORDER-LEFT: #1F9FFF 0px solid; BORDER-RIGHT: #1F9FFF 0px solid; BORDER-TOP: #1F9FFF 0px solid; COLOR: #1F9FFF; FONT-FAMILY: Trebuschet MS;

solid; BORDER-LEFT: #1F9FFF 0px solid; BORDER-RIGHT: #1F9FFF 0px solid; BORDER-TOP: #1F9FFF 0px solid; COLOR: #1F9FFF; FONT-FAMILY: Trebuschet MS; Web Teknoloji Kavramları Ahmet Demirelli ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu MCP, SCJP 5.0, SCWCD 1.4 Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 6/9/2007 Sabanci University 1 Ajanda CSS

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

EKLENTİLERLE ETKİLİ DSPACE; SOSYAL MEDYA, İSTATİSTİK, VERİ AKTARIMI VE KISAYOLLAR

EKLENTİLERLE ETKİLİ DSPACE; SOSYAL MEDYA, İSTATİSTİK, VERİ AKTARIMI VE KISAYOLLAR 3. ULUSAL AÇIK ERİŞİM KONFERANSI YÖK, ANKARA 20-21 EKİM 2014 EKLENTİLERLE ETKİLİ DSPACE; SOSYAL MEDYA, İSTATİSTİK, VERİ AKTARIMI VE KISAYOLLAR Mesut Güngör İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgi İşlem

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI

AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI Ali Erdi 1, Fatih Sarı 1 1 SÜ, Selçuk Üniversitesi, Harita Müh. Bölümü, Selçuklu 42250 Konya, fatihsari@selcuk.edu.tr, alierdi@selcuk.edu.tr

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü AKOM modülü, çağrı merkezine 7/24 gelen afet ve acil durum çağrıları karşılayan ve alınan çağrıların türlerine göre değerlendirilerek sisteme aktarılmasını

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

BMRD.exe dosyası ile yapılır (BMDE.EXE kurulumunda c:\byte\entegre\bmrd:exe olarak gelir.)

BMRD.exe dosyası ile yapılır (BMDE.EXE kurulumunda c:\byte\entegre\bmrd:exe olarak gelir.) Dizaynlar ; BMRD.exe dosyası ile yapılır (BMDE.EXE kurulumunda c:\byte\entegre\bmrd:exe olarak gelir.) Kurulum dosyasında içerisinde fatura.xml ve tahsilat.xml olarak yer alan dizaynlar BMRD.EXE ile değiştirilir

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU ARALIK - 2013 SİSTEME GİRİŞ Sisteme, Tc numaranız ve size verilen şifre ile; http://cbs.thsk.saglik.gov.tr adresinden

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

Logo Mobile Kurulum ve Kullanım

Logo Mobile Kurulum ve Kullanım Logo Mobile Kurulum ve Kullanım Logo Mobile Ürünlerimize entegre olarak raporlama çözümleri sunan Logo Mobile ürünümüz kullanıma sunulmuştur. Ürünün kurulum ve kullanım detaylarına bu makaleden erişebilirsiniz.

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı Ofis : MUH 312 : Öğr. Gör. Dr. T.Tugay BİLGİN Ofis Saatleri : Pazartesi:

Detaylı

İNTERNET EXPLORER AYARLARI 1. Başlat-Ayarlar-Denetim Masası menüsünden "İnternet Özellikleri" (Seçenekleri)'ni seçiniz. Resim. 1

İNTERNET EXPLORER AYARLARI 1. Başlat-Ayarlar-Denetim Masası menüsünden İnternet Özellikleri (Seçenekleri)'ni seçiniz. Resim. 1 A.K.Ü VERİTABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM AYARLARI Araştırmacılar, kampüs dışından erişim için kullanıcı adı ve parola doğrulaması ile Üniversitemiz sistemi üzerinden Kütüphane veri tabanlarını kullanabilmektedir.

Detaylı

PHP 1. Hafta 1. Sunum

PHP 1. Hafta 1. Sunum PHP 1. Hafta 1. Sunum PHP101: PHP nedir? Bu dersten sonra bilecekleriniz PHP nedir? PHP ye neden ihtiyaç vardır? PHP nin gelişimi HTML, HTTP ve JS nedir? PHP yle alakası nedir? PHP nin uygulama alanları

Detaylı

DOĞAL TAŞ BİLGİ (DBS) SİSTEMİNİN KULLANIM YÖNERGESİ

DOĞAL TAŞ BİLGİ (DBS) SİSTEMİNİN KULLANIM YÖNERGESİ DOĞAL TAŞ BİLGİ (DBS) SİSTEMİNİN KULLANIM YÖNERGESİ Doğal Taş Bilgi Sistemi uygulaması; Türkiye deki mevcut mermer ve doğal taşlara ait tüm bilgiler ile belge ve dökümanların tutulduğu, görüntülenebildiği,

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topografik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ASP.NET TEMELLERİ Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu İnternet Nasıl Çalışır? Sunucu istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

İlköğretim Okullarının 4. Ve 5. Sınıf Öğretmenlerine Ve Öğrencilerine Mail Adresi Kılavuzu İÇİNDEKİLER Sistem Hakkında 1. Yapılacaklar 2. Sınıf Ekleme 3. Eklenen Sınıfa Öğretmen Atama 4. Sınıf Öğretmeni

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

Google Scripts. Neticaret Sistemine Google Analytics ve AdWords sistemleriyle ilgili 3 yeni parametre eklenmiştir.

Google Scripts. Neticaret Sistemine Google Analytics ve AdWords sistemleriyle ilgili 3 yeni parametre eklenmiştir. Google Scripts Neticaret Sistemine Google Analytics ve AdWords sistemleriyle ilgili 3 yeni parametre eklenmiştir. Yeni eklenen paremetrelere Neticaret Sistemi Yönetimi Paneli > Tanımlar bölümü altında

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

Coğrafi Bilgilerin Harita Servisleri ile Paylaşımına Yönelik Uygulama Örnekleri

Coğrafi Bilgilerin Harita Servisleri ile Paylaşımına Yönelik Uygulama Örnekleri TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. Coğrafi Bilgilerin Harita Servisleri ile Paylaşımına Yönelik Uygulama Örnekleri Doğuş

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

Kamu Sertifikasyon Merkezi

Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ E-İmza ve Kamu Sertifikasyon Merkezi Mustafa C. Kuşçu Tel: 0 262 648 1871 e-posta: mck@uekae.tubitak.gov.tr mustafa.kuscu@kamusm.gov.tr

Detaylı

MODSECURITY DENETİM KAYITLARINI ANLAMAK. Gökhan Alkan, gokhan@enderunix.org

MODSECURITY DENETİM KAYITLARINI ANLAMAK. Gökhan Alkan, gokhan@enderunix.org MODSECURITY DENETİM KAYITLARINI ANLAMAK Gökhan Alkan, gokhan@enderunix.org 1 İÇİNDEKİLER MODSECURITY DENETİM KAYITLARINI ANLAMAK... 1 1. ModSecurity Nedir?... 3 2. ModSecurity Nasıl Çalışır?... 3 3. ModSecurity

Detaylı

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz TÜİK e-vt Teknik Kılavuz Genel Açıklamalar Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.1 1/6 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 04.05.2015 Sayfa

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM Celal Bayar Üniversitesi kütüphane veritabanlarına üniversite dışından erişebilmek için kullandığınız internet tarayıcısına uygun olarak bazı ayarlar yapmanız gerekmektedir. Aşağıda tanımlanan ayarlar

Detaylı

POWERPOINT 2010 KULLANIMI

POWERPOINT 2010 KULLANIMI Modül 7 MODÜL 7 POWERPOINT 2010 KULLANIMI TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER Powerpoint 2003 Uzantısı.doc

Detaylı