The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *"

Transkript

1 Elementary Education Online, 7(2), , lköretim Online, 7(2), , [Online]: The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * lke EVN GENCEL ** ABSTRACT. The aim of the study is to reveal the efficacy of Social Studies instruction based on Kolb s experiential learning theory on secondary school 7th grade students attitudes, achievement and their retained level of Social Studies goals. The sample (n=50) consists of 7th grade students in 19 Mayıs Primary School in Konak, zmir. In the experimental group, in accordance with the experiential learning theory, activities suitable for the steps of concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization and active experience. The data were gathered from Kolb s Learning Styles Inventory III, Social Science Course Achievement Test, Attitude Scale of Social Studies Course. The obtained data were analysis through SPSS program. As a result of the study, instruction based on experiential learning increased students achievement and retention in Social Science Course and affected students attitudes towards this course in a positive way. Key Words: Experiential learning, learning styles, Social Studies achievement. SUMMARY Purpose and Significance: In this study, the efficacy of instruction based on Kolb s experiential learning theory on secondary school 7th grade students attitudes towards Social Sciences Course, achievement and their retained level of Social Studies goals was examined. Determining whether learning styles are advantages or disadvantages for the students will provide essential data for the upcoming curriculum development studies. In the study, the level of attaining the goals in Social Sciences Curriculum is introduced by assessing the students retention level. Besides, in the last few years, the relation between the learning styles, attitude towards Social Sciences Course and level of goal attainment in this course is examined. Methods: The research study was designed according to the pre-test and post test control experimental groups. Two groups, experimental and control, were formed by random sampling. Both groups were tested before and after the experiment. In the experimental group, in accordance with the experiential learning theory, activities suitable for the steps of concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization and active experience. Kolb s Learning Styles Inventory III, Social Science Course Achievement Test and Attitude Scale of Social Studies Course were used as data collection tools. In data analysis, frequency, percentage, arithmetic means, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, two- way analysis of variance, a two-factor analysis of variance, analysis of covariance, Scheffe ve Bonferroni tests were employed. Results: It was found out in the study that Kolb s experiential learning theory increased the students achievement in Social Studies Course. The attainment level and retention scores of the experimental group students in Social Studies Course are higher than the ones in the control group. Additionally, it was observed that experiential learning s effect on the achievement in Social Studies Course differed according to gender, but did not differ according to the learning styles. Instruction based on Kolb s experiential learning affected students attitudes in a positive way and their achievements do not differ according to their styles but gender. When students attitudes were examined according to the learning styles in the control group, students who usually choose lecturing and are with assimilation style have more favourably positive attitudes towards Social Studies Course. Discussion and Conclusion: Kolb s experiential learning theory requires activities to be organized in accordance with the steps of learning, respectively as concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization and active experience. Instruction based on experiential learning is a contemporary approach which necessitates minimizing the problems caused by the students individual differences and creating a learning environment appropriate for each learning style. Social Studies Course is one of the essential courses which enables the students to be grown ups and good citizens in terms of society s needs. In this respect, positive affective domains related to Social Studies Course should be taught to the students. * The present study was compiled from the Ph.D. dissertation accepted by the Dokuz Eylül University Institute of Educational Sciences in 16th November 2006 and supervised by Prof. Dr. Mustafa Yılman. ** Yrd. Doç. Dr. lke EVN GENCEL, Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences,

2 Sosyal Bilgiler Dersinde Kolb un Deneyimsel Örenme Kuramına Dayalı Eitimin Tutum, Akademik Baarı ve Örenmenin Kalıcılıına Etkisi * lke EVN GENCEL ** ÖZ. Bu çalımanın amacı, Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin ilköretim yedinci sınıf örencilerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları, bu dersteki akademik baarıları ve örenilenlerin kalıcılıı üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalıma grubunu zmir ili Konak ilçesinde bulunan 19 Mayıs lköretim Okulu yedinci sınıf örencileri oluturmutur (n=50). Deney grubunda, deneyimsel örenme kuramına uygun olarak, sırasıyla somut deneyim, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallatırma ve aktif deneyim aamalarına uygun etkinlikler gerçekletirilmitir. Veri toplama aracı olarak Kolb Örenme Stilleri Envanteri III, Sosyal Bilgiler Baarı Testi ve Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçei kullanılmıtır. Veriler SPSS programında analiz edilmitir. Aratırma sonucunda, deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin Sosyal Bilgiler dersi akademik baarısını ve örenilenlerin kalıcılıını artırdıı, bu derse yönelik tutumu olumlu etkiledii belirlenmitir. Anahtar Sözcükler: Deneyimsel örenme, örenme stilleri, Sosyal Bilgiler dersi baarısı. GR Bilgiye ulama yollarının ve olanaklarının artması, örenmeyi etkileyen bireysel özelliklerin önemini ortaya koymaktadır. Örenme stilleriyle ilgili çalımaların temeli, örenme ortamında bireysel farklılıklardan bir zenginlik olarak yararlanılması düüncesidir. Ortaya koyduu fikirler ile eitim bilimcileri etkileyen önemli yazarlardan olan Kolb, örenmeyi bilginin deneyimler yoluyla oluması süreci olarak tanımlamakta ve 1960 lı yılların sonundan beri örenme stilleri ve deneyimsel örenme üzerinde çalımaktadır. Deneyimsel örenmenin temeli, 1870 lerde ortaya çıkan pragmatist düüncedir. (Johns, 1999:1-3). Deneyimsel örenme kuramı, örenmede deneyimi temele alan Dewey, örenme sürecinde bireylerin etkin olmasının önemini vurgulayan Lewin ve zekayı sadece doutan gelen bir özellik olarak görmeyip, kiiler ve çevre arasındaki etkileimin bir sonucu biçiminde nitelendiren Piaget in çalımalarına dayanmaktadır (Yoon, 2000:36; Kolb, 1984:20). Kolb un deneyimsel örenme kuramına göre örenme, deneyimler sonucunda olumakta ve bireyler her zaman aynı biçimde örenmemektedir. (Yoon, 2000:37; Kolb, 2000:4; 1984:25; Whitcomb,1999:36).Deneyimsel örenme kuramında örenme, dört adımdan oluan bir süreç olarak açıklamaktadır. Bu süreçte somut deneyimler soyut kavramlara dönütürülmekte, bu kavramlar yeni deneyimlerin kazanılmasında kullanılmaktadır. Kolb un Deneyimsel Örenme Kuramına Dayalı Eitim Deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim, temelde her örenme yoluna dolayısıyla her örenme stiline uygun eitim etkinliklerinin düzenlenmesini gerektirmektedir. Kolb a göre örenciler bir konuyu örenirken dört örenme aamasından geçmelidir. Örenme döngüsü öncelikle somut deneyimden yansıtıcı gözleme, sonra da soyut kavramsallatırmadan aktif deneyime doru yapılandırılmalıdır (Kolb, 1984: 63; 1999:5). Kurama uygun eitim ortamı salamak için öncelikle örenme yollarının ve örenme stillerinin özellikleri irdelenmeli, bu özelliklere uygun etkinlikler seçilip düzenlenmelidir. Kolb un deneyimsel örenme kuramında ortaya konan örenme yollarına göre tercih edilen örenme etkinlikleri ekil 1 deki gibi özetlenebilir. * Bu çalıma Prof. Dr. M.Yılman danımanlıında tamamlanan ve tarihinde D.E.Ü. Eitim Bilimleri Enstitüsünde kabul edilen doktora tezinin bir kısmından yararlanılarak hazırlanmıtır. ** Yrd. Doç. Dr. lke EVN GENCEL, Onsekiz Mart Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü, 402

3 Deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim etkiliklerinin ekil 1 de belirtilenlerle sınırlı olduu düünülmemelidir. Bu noktada önemli olan, bireylerin örenme yollarının özelliklerine uygun eitim ortamı oluturmaktır. Deneyimsel örenme kuramında örenme stilleri, yukarıda deinilen dört temel örenme yolunun bileenleri olarak ifade edilmektedir. Buna göre, deitirme (diverging), özümseme (assimilating), ayrıtırma (converging) ve yerletirme (accomodating) Kolb un ortaya koyduu örenme stillerini oluturan örenme yolları aaıda özetlenmektedir. Deitirme örenme stili, somut deneyim ve yansıtıcı gözlem örenme yollarının bileenidir. Bu örenme stiline sahip bireyler, somut durumlara farklı bakı açıları ile yaklamaktadır. Herhangi bir durum karısında hemen eyleme geçmek yerine gözlem yapmayı tercih etmektedir (Kolb, 1999: 7). Deitirme örenme stiline sahip olan örenciler, örenme sürecinde sabırlı ve dikkatli olup beyin fırtınası tekniinde olduu gibi farklı fikirlerin üretildii durumlar üzerinde younlamaktan holanmaktadır (Ekici, 2003: 48). Bu örencilerin çeitli ortamlarda karar verme ve bu kararı uygulayabilecekleri etkinliklerle kendilerini gelitirmeleri gerektiine dikkat çekilmektedir. Grup çalımaları ve kiisel geri bildirimler, örenme sürecinde kolaylatırıcı etki yapmaktadır (Kolb, 1999: 7). Özümseme örenme stili; soyut kavramsallatırma ve yansıtıcı gözlem örenme yollarını kapsamaktadır. Bu örenme stiline sahip kiilerin, geni ve kapsamlı bilgileri mantıksal bir bütün haline getirmede oldukça baarılı oldukları belirtilmektedir. Özümseyen örencilerin, planlama yapma ve problemleri belirleme becerileri gelimi olmakla birlikte, uygulamalı çalımalarda sistematik bir yaklaım izlemede çou zaman yetersiz kaldıkları gözlenmektedir (Kolb, 1981: 78; 1999: 7). Özümseme örenme stiline sahip olan örencilerin, örenme sürecinde aktif ve somut deneyim örenme yollarını kullanarak örenme döngüsüne etkin biçimde katılmalarının, onların örenme hızlarını artıracaı, kiiler arası etkinliklerde aktif rol aldıkları takdirde, duygularını dile getirme yeteneklerinin gelieceini vurgulamaktadır (Hein ve Budny, 2000: 28-35; Kılıç, 2002: 23; Kolb, 1984: 78). Ayrıtırma örenme stiline sahip bireyler, soyut kavramsallatırma ve aktif deneyim örenme yollarını kullanmaktadır. Tümdengelim akıl yürütme yolunu tercih eden bu kiilerin, mantıksal çözümleme, doru karar verme ve problem çözme becerilerinin gelimi olduu, sosyal ve kiiler arası 403

4 etkinlikler yerine teknik konularla ilgilenmeyi tercih ettikleri vurgulanmaktadır (Kılıç, 2002: 24; Kolb, 1984: 77; 1999: 7). Uygulamalar ve denemeler yaparak doru bilgiye ulamayı tercih eden ayrıtırma stilindeki örencilerin, öretmenin rehberliine ve sık sık geri bildirimlere gereksinim duydukları da belirtilmektedir (Kolb, 1999:7). Yerletirme örenme stili, somut deneyim ve aktif deneyim örenme yollarının bileeni olarak ifade edilmektedir. Bu örenme stilindeki bireylerin en önemli özellikleri, daha önce edindikleri yaantılardan yararlanarak örenme becerisine sahip olmalarıdır. Liderlik özelliine sahip olan bu örenciler, örenme sürecinde teknik çözümlemeler yerine, kiiler arası ilikilerden yararlanmayı ve dier bireylerin kiisel bilgilerine bavurmayı tercih etmektedir. Yerletirme stiline sahip olan örenciler meraklı ve aratırmacı olarak nitelendirilmekte, genellikle girikenlik, esneklik ve açık görülülük özellikleri ile ön plana çıkmaktadır (Akar ve Akkoyunlu, 1993: 39; Kolb, 1999: 7). Kolb, deneyimsel örenme kuramı ile ortaya koyduu örenme stilleri sınıflamasında, bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini belirterek, en uygun örenme artları hakkında bilgiler vermektedir. Deneyimsel örenme kuramı ders etkinliklerinin sırasıyla; somut deneyim, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallatırma ve aktif deneyim örenme yollarına uygun olarak hazırlanmasını gerektirmektedir. Dier bir deyile bu kuram, eitimcilere her bir ders için çok çeitli öretim yöntem ve tekniklerinin uygulanma aamalarını göstermekte, kalıcı ve bireysel öretimin gerçeklemesinde alternatif bir çözüm olarak görülmektedir. Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı olarak düzenlenen eitim etkinliklerinin örenci baarısı üzerinde olumlu etkisi olduunu ortaya koyan birçok aratırma bulgusu mevcuttur (Brenenstuhl ve Catanello, 1980; Johns, 1999; Kılıç, 2002; Mc Neal ve Dwyer, 1999; Williams, 1990). Ancak Türkiye de örencilerin sosyal bireyler, etkin ve katılımcı vatandalar olarak yetimelerinde en önemli derslerden biri olduu vurgulanan Sosyal Bilgiler programının hedeflerinin gerçeklemesinde deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin etkisinin aratırıldıı bir çalımaya rastlanmamıtır. Kolb un deneyimsel örenme kuramı ve örenme stilleri sınıflaması ile ilgili Türkiye de ve yurt dıında gerçekletirilen çalımaların büyük oranda betimsel olduu dikkat çekmektedir. Bu çalımada ise deneyimsel örenme kuramına uygun Sosyal Bilgiler eitiminin baarı ve tutum üzerindeki etkisi aratırılmıtır. Çalımanın eriiye dayalı olarak Sosyal Bilgiler programının etkililii hakkında bilgi vermesi bakımından bu alanda gerçekletirilecek olan program gelitirme çalımalarına katkıda bulunması, deneyimsel örenme kuramına dayalı gerçekletirilen eitim ile Sosyal Bilgiler öretimine yeni bir bakı açısı getirmesi umulmaktadır. Bunun yanı sıra, ülkemizde az sayıda çalımanın gerçekletirildii örenme stilleri ve eitim sürecindeki önemi konusuna dikkat çekecei düünülmektedir. Aratırmanın alt problemleri aaıdaki gibi belirlenmitir. 1. Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim ile geleneksel eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler baarı testi ön ölçüm, son ölçüm ve kalıcılık ölçüm puanları üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? 2. Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim ile geleneksel eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçeinin ön ölçüm son ölçümlerinden elde ettikleri puanlar üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? 3. Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim ile geleneksel eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler programının hedeflerine eriileri üzerindeki etkileri cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir? 4. Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim ile geleneksel eitim, örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları üzerindeki etkileri cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir? 5. Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim ile geleneksel eitim, örencilerin Sosyal Bilgiler baarı testi ön ölçüm, son ölçüm ve kalıcılık ölçüm puanları onların örenme stillerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 6. Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim ile geleneksel eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları üzerindeki etkileri onların örenme stillerine göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir? 404

5 YÖNTEM Sosyal Bilgiler dersinde örenme stilleri temelli deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin akademik baarı, tutum ve örenmenin kalıcılıına etkisini sınamaya yönelik olan bu aratırmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli uygulanmıtır. Yansız atama ile iki grup oluturulmu, bunlardan biri deney dieri kontrol grubu olarak kullanılmı, her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılmıtır (Karasar, 2000:97). Çalıma Grubu Denel ilemler, zmir ili Konak ilçesinde bulunan 19 Mayıs lköretim Okulunda örenim gören yedinci sınıf örencileri üzerinde yürütülmütür. Deney ve kontrol gruplarını belirlemek amacıyla 7-A, 7-B ve 7-C sınıflarında örenim gören örencilere Kolb un Örenme Stilleri Envanteri-III (KÖSE-III) ve aratırmacı tarafından hazırlanan Kiisel Bilgi Formu uygulanmıtır. Uygulama sonucunda 7-A ve 7-C sınıflarında okuyan örencilerin birbirlerine yakın özellikler taıdıı görülmütür. Yansız atama yöntemi ile 7-A ve 7-C sınıfları arasında kura çekilmi, kura sonucunda 7- C sınıfı deneyimsel eitim, 7-A sınıfı geleneksel eitim grubu olarak belirlenmitir. Deney ve Kontrol Gruplarının Denklii Deneyimsel eitim ve geleneksel eitim gruplarındaki örencileri belirli özellikler bakımından denkliini belirlemede sekiz sorudan oluan Kiisel Bilgi Formu ile elde edilen verilerden yararlanılmıtır. Buna göre, cinsiyet açısından bakıldıında, her iki grupta da kız ve erkek örenci sayısının birbirine yakın ancak erkek örenci sayısının daha fazla olduu görülmütür. Hem deneyimsel hem geleneksel eitim grubundaki örencilerin anne ve babalarının büyük oranda ilkokul mezunu olduu, hiçbir örencinin anne babasının fakülte veya yüksekokul mezunu olmadıı saptanmıtır. Ortalama aylık gelir ise 251 YTL ve 450 YTL arasında deimektedir. Örencilerin tümünün karde sahibi olduu ve karde sayısı üç olan örencilerin her iki grupta da daha fazla olduu, bunun yanı sıra hiçbir örencinin çalıma odası ve bilgisayara sahip olmadıı, Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili özel ders veya kurs almadıı görülmektedir. Gruplardaki örenciler örenme stilleri bakımından da benzer daılım göstermektedir. Buna göre örenciler genellikle özümseme stiline sahip iken, bunu yerletirme, deitirme ve ayrıtırma örenme stilleri takip etmektedir. Deney Deseni Aratırmanın deney deseni Tablo 1 de sunulmaktadır. Tablo 1. Aratırmanın Deney Deseni Grubun Adı Deney Öncesi Denel lemler Deney Sonrası Geleneksel Öretim Grubu Baarı Testi Tutum Ölçei Geleneksel Öretim Yöntemleri Baarı Testi Tutum Ölçei Deneyimsel Öretim Grubu Örenme Stilleri Env. Baarı Testi Tutum Ölçei Örenme Stilleri Envanteri Deneyimsel Örenme Kuramına Uygun Öretim Yöntemleri Örenme Stilleri Env. Baarı Testi Tutum Ölçei Örenme Stilleri Envanteri Deney Planı Denel ilemler Mart ve Nisan aylarında deneyimsel öretim ve geleneksel öretim gruplarında haftada üçer ders saati olmak üzere Sosyal Bilgiler derslerinde gerçekletirilmitir. Her iki grupta da MEB Sosyal Bilgiler ders kitabı kullanılmıtır. 19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti Ünitesinde ilenen konular, yapılan etkinlikler, uygulanan yöntem-tekniklerin ders sürelerine daılımı Tablo 2 de sunulmaktadır. 405

6 Tablo ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti Ünitesindeki Konular, Uygulanan Yöntem-Teknikler ve Yapılan Etkinliklerin Ders Sürelerine Daılımı Süre Konu Adı Uygulanan Yöntem- Teknikler, Yapılan Etkinlikler Fransız htilalinin Neden ve Sonuçları Örnek Olay, Beyin Fırtınası, Anlatım, Kum Saati 40 Fransız htilalinin Osmanlı Devletine Etkileri (Sırp ve Yunan syanları) Fransız htilalinin Osmanlı Devletine Etkileri (Mısır-Boazlar Sorunu, Osmanlı Rus Savaı) Yüzyılda Yapılan Yenilikler ve Demokratikleme Çabaları (II. Mahmut Dönemi Yenilikleri) Örnek Olay, Soru Cevap, Anlatım, Balık Kılçıı Doru mu?yanlı mı?, Tartıma, Anlatım, Bulmaca Rol Oynama, Soru- Cevap, Anlatım, Bilgi Haritası Tanzimat ve Islahat Fermanları I. ve II. Merutiyet Yüzyıl Balarında Osmanlı Devleti ve Yıkılı (Trablusgarp Savaı, Balkan Savaı) Birinci Dünya Savaı (Osmanlı Devletinin Savaa Girmesi ve Savatıı Cepheler) Rol oynama, Tartıma, Anlatım, Bilgi Haritası Doru mu?yanlı mı?, Tartıma, Anlatım, Balık Kılçıı Doru mu?yanlı mı?, Tartıma, Anlatım, Bilgi Haritası 40 Birinci Dünya Savaının Sonuçları Doru mu?yanlı mı?, Tartıma, Anlatım, Kum Saati Osmanlı Kültür ve Uygarlıı Ünitesinde ilenen konular, yapılan etkinlikler, uygulanan yöntem-tekniklerin ders sürelerine daılımı Tablo 3 te sunulmaktadır. 406

7 Tablo 3. Osmanlı Kültür ve Uygarlıı Ünitesindeki Konular, Uygulanan Yöntem-Teknikler ve Yapılan Etkinliklerin Ders Sürelerine Daılımı Süre Konu Adı Uygulanan Yöntem- Teknikler, Yapılan Etkinlikler Osmanlılarda Devlet Yönetimi (Merkez Yönetimi, Tara Yönetimi) Rol Oynama, Tartıma, Anlatım, Bilgi Haritası 40 Osmanlılarda Devlet Yönetimi (Toprak Yönetimi) Rol Oynama, Tartıma, Anlatım, Bilgi Haritası Osmanlılarda Devlet Yönetimi (Maliye ve Ordu) 40 Osmanlı Devletinde Hukuk Sistemi, Sosyal Yaam Osmanlı Devletinde Ekonomik Yaam, Eitim-Öretim Küçük Grup Çalıması, Beyin Fırtınası, Anlatım, Bulmaca Rol Oynama, Tartıma, Anlatım, Balık Kılçıı Bilgi Haritası Doru mu? Yanlı mı?, Tartıma, Anlatım, Balık Kılçıı Bilgi Haritası 40 Osmanlı Devletinde Bilim ve Sanat Doru mu?yanlı mı?, Tartıma, Anlatım, Kum Saati Teknii Deney Süresince Uygulanan Yöntem ve Teknikler Denel ilemler sırasında örenme yollarına uygun olarak somut deneyim aamasında örnek olay, rol oynama yöntemi ve doru mu yanlı mı? teknii, yansıtıcı gözlem aamasında tartıma yöntemi, beyin fırtınası teknii, soyut kavramsallatırma aamasında anlatım yöntemi, aktif deneyim aamasında çalıma yaprakları ve bilgi haritalarıyla çalıma etkinlikleri gerçekletirilmitir. Veri Toplama Araçları Aratırmada kullanılan veri toplama araçları ve bu araçların özellikleri aaıda açıklanmaktadır. Sosyal Bilgiler Dersi Baarı Testi 19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti Ünitesi baarı testini gelitirmek amacı ile öncelikle ünite analizi yapılmı, Sosyal Bilgiler programı dorultusunda hedef ve davranılar belirlenmi ve belirtke tablosu hazırlanmıtır. Hedef davranılar dorultusunda hazırlanan 40 maddelik çoktan seçmeli testin, örenci düzeyine uygunluu ve bilimsel içerik açısından doruluunu belirlemek için Karıyaka da ehit Nazım Bey ve Konak 19 Mayıs lköretim Okullarında görevli Sosyal Bilgiler öretmenlerinin görüleri alınmıtır. Sosyal Bilgiler Programı dorultusunda hedef ve davranıları belirlenen Osmanlı Kültür ve Uygarlıı Ünitesine ait belirtke tablosu hazırlanmı ve hedef davranılar dorultusunda oluturulan 40 maddelik test Karıyaka ehit Nazım Bey ve Konak 19 Mayıs lköretim Okullarında görevli Sosyal Bilgiler öretmenlerinin görülerine sunulmutur. Önerilen deiikliklerin yapılmasının ardından iki ünite için hazırlanan ön deneme formları söz edilen okullarda örenim gören yedi ve sekizinci sınıf örencilerine uygulanmıtır (n=207). Ön deneme sonuçlarına göre madde ayırıcılık indeksi 0,30 ve üzerinde olan maddeler teste alınmı, 50 adet çoktan seçmeli 407

8 maddeden oluan baarı testi elde edilmitir. Testin güvenirlik katsayısı (KR 20 ) 0,72 olarak hesaplanmıtır. Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçei Tutum ölçeinin gelitirilmesi için zmir Buca da bir ilköretim okulunda örenim gören 35 kiilik bir örenci grubundan Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili görü, duygu ve düüncelerini açıklayan bir kompozisyon yazmaları istenmitir. Kompozisyonlar incelenerek tutum ifadeleri maddeletirilmi, konuya ilikin alanyazın incelemesi yapılmı, ilgili kaynak ve benzer nitelikteki veri toplama araçları incelenmitir. Bu sürecin sonunda, aratırmacı tarafından 48 maddelik beli Likert tipi ölçek hazırlanmıtır. Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Eitim Fakülteleri Eitim Bilimleri Bölümlerinden 12 uzman görüüne bavurularak ölçek üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıtır. Hazırlanan ölçek, Buca Mekure amlı lköretim Okulunda örenim gören 30 kiilik bir örenci grubuna uygulanmı, örenciler tarafından anlaılamayan maddeler belirlenmi ve bu maddeler ölçekten çıkarılmıtır. Bu ilemler sonucunda oluturulan 36 maddelik be dereceli Likert tipi ölçek hakkında, Karıyaka ehit Nazım Bey ve Konak 19 Mayıs lköretim Okullarında görev yapan Sosyal Bilgiler dersi öretmenlerinin görüleri alınmıtır. 36 maddeden oluan ölçek, Karıyaka ehit Nazım Bey ve Konak 19 Mayıs lköretim Okullarında örenim gören 351 ikinci kademe örencisine uygulanmıtır. Madde ve test istatistiklerine göre, madde toplam korelasyonları 0,40 ın altında olan bir madde ölçekten çıkarılmı, ölçek 16 madde olumsuz, 19 madde olumlu önerme olmak üzere 35 maddede toplanmıtır. Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Hiç Katılmıyorum seçenekleri olan be dereceli Likert tipi ölçekte olumlu maddeler 5 den 1 e; olumsuz maddeler ise 1 den 5 e puanlanmaktadır. Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeinden en az 35, en fazla 175 puan alınabilmektedir. Tutum ölçeinin yorumlanması aamasında arasındaki puanlar çok olumsuz, arasındaki puanlar olumsuz, arasındaki puanlar orta düzeyde olumlu, arasındaki puanlar olumlu, arasındaki puanlar çok olumlu biçiminde deerlendirilmitir. Ölçein iç tutarlılık katsayısı 0,95 olarak hesaplanmıtır. Tutum ölçeinin yapı geçerliini belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmıtır. Faktör analizi sonucunda maddelerin tek boyutta toplandıı görülmütür. Kolb un Örenme Stilleri Envanteri III (KÖSE III) Kolb un örenme stilleri envanterinin üç versiyonu bulunmaktadır. Son versiyonu 1999 yılında hazırlanan envanterin Türkçe ye uyarlama çalıması aratırmacı tarafından yapılmıtır. Envanterde 12 adet tamamlamalı madde yer almaktadır (Ek). Her bir maddede bulunan dört seçenek 1 ile 4 arasında puanlanmaktadır. Ölçekten alınan en düük puan 12, en yüksek puan 48 dir. Manisa da yabancı dilde eitim veren bir özel okulda yedi ve sekizinci sınıf örencilerine (N=40) ölçme aracının önce ngilizce formu, bir hafta sonra Türkçe formu uygulanmıtır. Deneme uygulamasından elde edilen verilerle, ölçekte yer alan her madde için Pearson Korelasyon katsayıları hesaplanmıtır. Toplam korelasyon 0,77 olarak hesaplanmıtır. * Verilerin Çözümlenmesi Aratırmada verilerin çözümlenmesi için SPSS paket programı kullanılmıtır. Verileri sınıflandırmak için frekans ve yüzde deerleri, alınan puanların ortalamasını belirlemek için aritmetik ortalama, daılımdaki deerlerin aritmetik ortalamaya uzaklıını belirlemek için standart sapma hesaplanmıtır. ki baımsız grup ortalaması arasındaki farkın anlamlı olup olmadıını belirlemek için t testi, ikiden fazla baımsız grup ortalaması arasındaki farkın anlamlı olup olmadıını belirlemek için tek yönlü varyans çözümlemesi yapılmıtır. Varyans çözümlemesinde ortalamalar arasında farklılık belirlendiinde farklılıın kaynaını saptamak için Scheffe testi uygulanmıtır. Ön ölçüm puanlarının gruplar arasında farklılık gösterdii durumlarda ortalamalar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadıını belirlemek için kontrol altına alınamayan dı etkenleri dorusal bir regresyon yöntemiyle * Envanterin geçerlik ve güvenirlik çalımasıyla ilgili ayrıntılı bilgi, Gencel Evin, lke (2007). Kolb un Deneyimsel Örenme Kuramına Dayalı Örenme Stilleri Envanteri III ü Türkçeye Uyarlama Çalıması. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, sayı 2, kaynaından edinilebilir. 408

9 ortadan kaldıran tek faktörlü kovaryans çözümlemesi yapılmıtır. Kovaryans çözümlemesinde ortalamalar arasında farklılık belirlendiinde farklılıın kaynaını saptamak için Bonferroni testi uygulanmıtır. Tekrar eden durumlarda (farklı zamanlarda) iki veya daha fazla grupta meydana gelen deimeler açısından gruplar arasında farklılık olup olmadıını belirlemek amacıyla tekrarlı ölçümler için iki yönlü varyans çözümlemesi yapılmıtır. Farklı deneysel ilem koularında, farklı kategorik özelliklerde olma ile zamana balı deiimi belirlemek için yapılan ölçümlerdeki farklılıın anlamlı olup olmadıını saptamak amacıyla iki faktörlü varyans çözümlemesi yapılmıtır BULGULAR Aratırmanın alt problemleri dorultusunda ulaılan bulgular aaıdaki gibidir. Birinci Alt Probleme likin Bulgular Aratırmanın ilk alt problemi Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim ile geleneksel eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler baarı testi ön ölçüm, son ölçüm ve kalıcılık ölçüm puanları üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? biçiminde belirlenmitir. Problemin çözümü için öncelikle, deneyimsel eitim ve geleneksel eitim gruplarında yer alan örencilerin Sosyal Bilgiler dersi baarı testi ön ölçüm puanları arasında önemli bir farklılık olup olmadıını belirlemek üzere, aritmetik ortalamalar, standart sapmalar hesaplanmı ve t testi yapılmıtır. Yapılan t testi sonucuna göre deneyimsel eitim ve geleneksel eitim gruplarında yer alan örencilerin ortalama puanları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı deildir [t (48) =1,47; p>0,005]. Deneyimsel eitim ve geleneksel eitim gruplarının Sosyal Bilgiler dersi baarı testi toplam düzeydeki ön ölçüm, son ölçüm ve kalıcılık ölçümlerinden aldıkları puanların aritmetik ortalama ve standart sapma deerleri Tablo 4 te sunulmutur. Tablo 4. Deneyimsel Eitim ve Geleneksel Eitim Gruplarının Baarı Testi Ön Ölçüm, Son Ölçüm ve Kalıcılık Ölçümü Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Deerleri Ön Ölçüm Son Ölçüm Kalıcılık Ölçümü Toplam n X S n X S n X S n X S Deneyimsel 25 14,52 1, ,68 3, ,16 3, ,45 3,01 Eitim Geleneksel 25 13,64 2, ,6 6, ,84 4, ,66 4,25 Eitim Toplam 50 14,08 2, ,64 7, ,00 7, ,57 3,64 Tablo 4 e göre deneyimsel eitim grubunda yer alan örencilerin Sosyal Bilgiler dersi baarı testi ön ölçüm puanlarının aritmetik ortalaması 14,52 son ölçüm puanlarının aritmetik ortalaması 39,68 ve kalıcılık ölçümlerinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması 34,16 dır. Geleneksel eitim grubunda yer alan örencilerin Sosyal Bilgiler dersi baarı testi toplam düzeydeki ön ölçüm puanlarının aritmetik ortalaması 13,64 son ölçüm puanlarının aritmetik ortalaması 29,6 kalıcılık ölçümlerinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması 21,84 dir. Her iki grupta yer alan örencilerin baarı testi son ölçüm puanlarının aritmetik ortalamalarının ön ölçüm puanlarının aritmetik ortalamasına göre yüksek olduu, ancak deneyimsel eitim grubunda yer alan örencilerin puanlarındaki artıın oldukça yüksek olduu görülmektedir. Tablo 4 te görülen farklılıın anlamlılıını test etmek amacıyla verilere tekrarlanmı ölçümler için iki yönlü varyans çözümlemesi uygulanmı, sonuçlar Tablo 5 te sunulmutur. 409

10 Tablo 5. Deneyimsel Eitim ve Geleneksel Eitim Gruplarının Baarı Testi Ön Ölçüm, Son Ölçüm ve Kalıcılık Ölçümü Puanlarının ki Yönlü Varyans Çözümlemesi Sonuçları Varyansın Kaynaı KT Sd KO F P Gruplararası 3488,69 49 Grup 2258, ,16 88,07 0,000 Gruplariçi 1230, ,64 Ölçümler 11009, ,75 638,6 0,000 Grup*ölçüm 918, ,44 53,3 0,000 Toplam 16244, Tablo 5 e göre deneyimsel eitim ve geleneksel eitim gruplarında yer alan örencilerin ön ölçüm, son ölçüm ve kalıcılık ölçümünden aldıkları puanlar arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduu görülmektedir [F (2-48) =88,07; p<0,05]. Grupların ortak etkileim deeri de deneyimsel eitim ve geleneksel eitim gruplarının ön ölçüm, son ölçüm ve kalıcılık ölçümü puanları arasındaki farklılıın anlamlı olduunu göstermektedir [F (2) =53,3; p<0,05]. kinci Alt Probleme likin Bulgular Aratırmanın ikinci alt problemi Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim ile geleneksel eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçeinin ön ölçüm son ölçümlerinden elde ettikleri puanlar üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? biçiminde ifade edilmitir. Deneyimsel ve geleneksel eitim gruplarında yer alan örencilerin tutum ölçei ön ölçüm puanları arasında önemli bir farklılık olup olmadıını belirlemek için aritmetik ortalamalar, standart sapmalar hesaplanmı ve t testi yapılmıtır. Yapılan t testi sonucuna göre deneyimsel eitim ve geleneksel eitim gruplarında yer alan örencilerin ortalama puanları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı deildir [t (48) =-1,57; p>0,005]. Deneyimsel eitim ve geleneksel eitim gruplarının Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçei ön ölçüm, son ölçüm ve kalıcılık ölçümlerinden aldıkları puanların aritmetik ortalama ve standart sapma deerleri Tablo 6 da sunulmutur. Tablo 6. Deneyimsel Eitim ve Geleneksel Eitim Gruplarının Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçei Ön Ölçüm, Son Ölçüm Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Deerleri Ön Ölçüm Son Ölçüm Toplam n X S n X S n X S Deneyimsel ,76 4, ,72 2, ,24 3,78 Eitim Geleneksel ,28 6, ,16 6, ,22 5,74 Eitim Toplam ,02 5, ,44 9, ,73 11,41 Tablo 6 ya göre deneyimsel eitim grubunda yer alan örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçei ön ölçüm puanlarının aritmetik ortalaması 136,76, son ölçüm puanlarının aritmetik ortalaması 157,72 dir. Geleneksel eitim grubunda yer alan örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçei ön ölçüm puanlarının aritmetik ortalaması 139,28, son ölçüm puanlarının aritmetik ortalaması 141,16 dır. Tabloda her iki grupta yer alan örencilerin tutum ölçei son ölçüm puanlarının aritmetik ortalamalarının ön ölçüm puanlarının aritmetik ortalamasına göre yüksek olduu görülmektedir. Ancak geleneksel eitim grubunda sadece üç puanlık bir artı olduu, buna karılık deneyimsel eitim grubunda yer alan örencilerin tutum puanlarındaki artıın yaklaık yirmi puan olduu dikkat çekmektedir. Tablo 6 da görülen farklılıın anlamlılıını test etmek amacıyla verilere tekrarlanmı ölçümler için iki yönlü varyans çözümlemesi uygulanmı, sonuçlar Tablo 7 de sunulmutur. 410

11 Tablo 7. Deneyimsel Eitim ve Geleneksel Eitim Gruplarının Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçei Ön Ölçüm, Son Ölçüm Puanlarının Tekrarlanmı Ölçümler çin ki Yönlü Varyans Çözümlemesi Sonuçları Varyansın Kaynaı KT sd KO F p Gruplararası 3742,21 49 Grup 1232, ,01 23,56 0,000 Gruplariçi 25, ,3 Ölçümler 3260, ,41 776,29 0,000 Grup*ölçüm 2275, ,29 541,74 0,000 Toplam 9479,71 99 Tablo 7 incelendiinde deneyimsel eitim ve geleneksel eitim gruplarında yer alan örencilerin tutum ölçei ön ölçüm, son ölçüm puanlarının aritmetik ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduu görülmektedir [F (2-48) =23,56; p<0,05]. Grupların ortak etkileim deeri de grupların ön ölçüm, son ölçüm puanları arasındaki farklılıın anlamlı olduunu göstermektedir [F (2) =541,74; p<0,05]. Üçüncü Alt Probleme likin Bulgular Aratırmanın üçüncü alt problemi, Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim ile geleneksel eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler programının hedeflerine eriileri üzerindeki etkileri cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir? olarak belirlenmitir. Problemin çözümü için öncelikle deneyimsel ve geleneksel eitim gruplarında yer alan örencilerin ön ölçüm son ölçüm puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları cinsiyete göre hesaplanmı, sonuçlar Tablo 8 de sunulmutur. Tablo 8. Deneyimsel Eitim ve Geleneksel Eitim Gruplarının Baarı Testi Ön Ölçüm Son Ölçümlerine Göre Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Deerleri Cinsiyet Ölçüm n X S Deneyimsel Kız Ön 12 14,75 2,05 Eitim Son 12 39,66 3,17 Geleneksel Eitim Toplam Erkek Ön 13 14,30 1,89 Son 13 39,69 3,15 Kız Ön 11 13,63 2,69 Son 11 28,91 5,61 Erkek Ön 14 13,64 1,98 Son 14 30,14 6,81 Kız Ön 23 14,21 2,39 Son 23 34,52 7,04 Erkek Ön 27 13,96 1,93 Son 27 34,74 7,17 Tablo 8 incelendiinde, deneyimsel eitim grubundaki kız örencilerin ön ölçüm puanlarının aritmetik ortalamasının 14,75, son ölçüm puanlarının aritmetik ortalamasının ise 39,66 olduu görülmektedir. Bu deerler, geleneksel eitim grubundaki kız örencilerde 13,63 ve 28,91, deneyimsel eitim grubundaki erkek örencilerde 14,30 ve 39,69, geleneksel eitim grubundaki erkek örencilerde 13,64 ve 30,14 olarak belirlenmitir. Örencilerin ortalama puanları arasındaki farklılıın anlamlı olup olmadıını belirlemek amacıyla tekrarlanmı ölçümler için iki faktörlü varyans çözümlemesi uygulanmı, sonuçlar Tablo 9 da sunulmutur. 411

12 Tablo 9. Deneyimsel ve Geleneksel Eitim Gruplarındaki Örencilerin Erii Puanlarının Cinsiyete Göre ki Faktörlü Varyans Çözümlemesi Sonuçları Varyansın Kaynaı KT sd KO F p Grup 756, ,01 51,11 0,000 Cinsiyet 10446, ,03 235,4 0,000 Grup*cinsiyet 537, ,08 12,11 0,000 Hata 1360, ,79 Toplam 13219,04 99 Tablo 9 a göre deneyimsel ve geleneksel eitim gruplarındaki kız ve erkek örencilere ait Sosyal Bilgiler testi erii puanları ortalamaları arasındaki fark önemlidir [F (3,92) =12,11; p<0,05]. Varyans çözümlemesi sonucunda ortaya çıkan bu farklılıın kaynaını belirlemek amacıyla Scheffe testi uygulanmıtır. Scheffe testi sonucuna göre, deneyimsel eitim grubundaki kız örenciler ile geleneksel eitim grubundaki kız örenciler, deneyimsel eitim grubundaki erkek örenciler ile geleneksel eitim grubundaki erkek örenciler arasındaki farkın önemli olduu belirlenmitir. Dier bir anlatımla deneyimsel eitim grubundaki kız örenciler geleneksel eitim grubundaki kız örencilerden, deneyimsel eitim grubundaki erkek örenciler geleneksel eitim grubundaki erkek örencilerden daha baarılı olmulardır. Dördüncü Alt Probleme likin Bulgular Aratırmanın dördüncü alt problemi, Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim ile geleneksel eitim, örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları üzerindeki etkileri cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir? biçiminde ifade edilmitir. Öncelikle deneyimsel ve geleneksel eitim gruplarında yer alan kız ve erkek örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçei son ölçüm puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmı, sonuçlar Tablo 10 da sunulmutur. Tablo 10. Deneyimsel Eitim ve Geleneksel Eitim Gruplarının Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçei Son Ölçümlerine Göre Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Deerleri Kız Erkek Toplam n X S n X S n X S Deneyimsel Eitim ,33 2, ,07 2, ,72 2,48 Geleneksel Eitim ,27 6, ,85 6, ,16 6,56 Toplam ,17 10, ,66 9, ,44 9,7 Tabloya göre deneyimsel eitim grubunda yer alan kız örencilerin tutum ölçei son ölçüm ortalaması 157,33 geleneksel eitim grubundaki kız örencilerin ise 140,27 dir. Bu deer deneyimsel eitim grubundaki erkek örenciler için 158,07, geleneksel eitim grubundaki erkek örenciler için ise 141,85 olarak hesaplanmıtır. Her iki grupta da erkek örencilerin tutum puanı kız örencilere göre daha yüksektir. Bunun yanı sıra, deneyimsel eitim grubundaki kız ve erkek örencilerin ortalamaları geleneksel eitim grubundaki kız ve erkek örencilerin ortalama puanlarından daha yüksektir. Örencilerin ortalama puanları arasında gözlenen farklılıın anlamlı olup olmadıını belirlemek amacıyla iki yönlü varyans çözümlemesi uygulanmı, sonuçlar Tablo 11 de sunulmutur. Tablo 11. Deneyimsel ve Geleneksel Eitim Gruplarındaki Örencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçei Son Ölçümlerinin Cinsiyete Göre ki Yönlü Varyans Çözümlemesi Sonuçları Varyansın Kaynaı KT sd KO F p Grup 3433, ,37 135,98 0,000 Cinsiyet 16,8 1 16,8 0,67 0,417 Grup*cinsiyet 2,19 1 2,19 0,09 0,765 Hata 1161, ,25 Toplam 4608,

13 Tablo 11 e göre, deneyimsel ve geleneksel eitim gruplarındaki kız ve erkek örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçei son ölçüm puanları ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı deildir [F (1,46) =0,09; p>0,05]. Beinci Alt Probleme likin Bulgular Aratırmanın beinci alt problemi, Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim ile geleneksel eitim, örencilerin Sosyal Bilgiler baarı testi ön ölçüm, son ölçüm ve kalıcılık ölçüm puanları onların örenme stillerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? olarak belirlenmitir. Öncelikle deneyimsel eitim grubunda yer alan örencilerin ön, son ve kalıcılık ölçüm puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları örenme stillerine göre hesaplanmıtır. Farklı örenme stillerine sahip olan örencilerin Sosyal Bilgiler baarı testi ön, son ve kalıcılık ölçüm puanları ortalamaları arasında görülen farklılıın anlamlı olup olmadıına ilikin iki faktörlü varyans çözümlemesi sonuçları Tablo 12 de verilmitir. Tablo 12. Deneyimsel Eitim Grubundaki Örencilerin Örenme Stillerine Göre Baarı Testi Ön, Son, Kalıcılık Ölçümü Puanlarının ki Faktörlü Varyans Çözümlemesi Sonuçları Varyansın Kaynaı K.T. sd K.O. F p Deneklerarası 275, Grup 11, ,984 0,318 0,182 Hata 263, ,538 Denekleriçi 8123, Ölçüm 7831, , ,353 0,000 Grup*ölçüm 16, ,820 0,431 0,854 Hata 274, ,544 Toplam 8398,82 74 Tablo 12 incelendiinde örencilerin ön, son ve kalıcılık ölçümü puanlarında gözlenen farklılıın anlamlı olduu (F (2,42) =598,353, p<0,001) görülmektedir. Ancak bu farklılık, örencilerin örenme stillerine göre anlamlı bir deiim göstermemektedir. Dier bir deyile, farklı örenme stillerine sahip olmak ile tekrarlı ölçümler faktörlerinin Sosyal Bilgiler baarı testi puanları üzerindeki ortak etkilerinin anlamlı olmadıı saptanmıtır (F (6, 42) =0,431, p>0,005). Geleneksel eitim grubunda yer alan örencilerin örenme stillerine göre Sosyal Bilgiler baarı testi ön, son ve kalıcılık ölçüm puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 13 te sunulmaktadır. Tablo 13. Geleneksel Eitim Grubundaki Örencilerin Örenme Stillerine Göre Baarı Ön, Son, Kalıcılık Ölçümü Puanlarının Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapma Deerleri Ön Ölçüm Son Ölçüm Kalıcılık Ölçümü Grup n X S n X S n X S Yerletirme 6 14,50 3, ,33 4, ,33 2,34 Deitirme 3 12,00 2, ,66 6, ,66 3,05 Ayrıtırma 5 14,00 2, ,00 5, ,80 3,03 Özümseme 11 13,45 1, ,90 6, ,45 5,50 Tablo 13 te görüldüü gibi, yerletirme örenme stiline sahip olan örencilerin ön, son ve kalıcılık ölçümü puanlarının ortalaması sırasıyla 14,50, 26,33, 20,33 olarak hesaplanmıtır. Bu deerlerin örenme stili deitirme olan örenciler için 12,00, 26,66, 20,66, örenme stili ayrıtırma olan örenciler için 14,00, 28,00, 20,80 ve örenme stili özümseme olan örenciler için 13,45, 32,90 ve 23,45 olduu görülmektedir. Örencilerin Sosyal Bilgiler baarı testi ön, son ve kalıcılık ölçüm puanları ortalamaları arasında görülen farklılıın onların örenme stillerine göre anlamlı bir deiim gösterip göstermediine ilikin iki faktörlü varyans çözümlemesi sonuçları Tablo 14 te verilmitir. 413

14 Tablo 14. Geleneksel Eitim Grubundaki Örencilerin Baarı Testi Ön, Son, Kalıcılık Ölçümü Puanlarının Örenme Stillerine Göre ki Faktörlü Varyans Çözümlemesi Sonuçları Varyansın Kaynaı K.T. sd K.O. F p Deneklerarası 955,28 24 Grup 154, ,45 1,352 0,285 Hata 800, ,126 Denekleriçi 2809,73 50 Ölçüm 2273, , ,780 0,000 Grup*ölçüm 133, ,304 4,33 0,057 Hata 402, ,572 Toplam 3765,01 74 Tablo 14 incelendiinde, örencilerin Sosyal Bilgiler baarı testi ön, son ve kalıcılık ölçüm puanların ortalamaları arasında gözlenen farklılıın anlamlı olduu (F (2,42)= 118,780, p<0,001) görülmektedir. Ölçümler arasında gözlenen farklılık, örencilerin örenme stillerine göre anlamlı bir deiim göstermemekle birlikte, hesaplanan p deerinin 0,05 anlamlılık sınırında olduu görülmektedir (F (6,42) =4,33, p<0,005). Altıncı Alt Probleme likin Bulgular Aratırmanın altıncı alt problemi Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim ile geleneksel eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları üzerindeki etkileri onların örenme stillerine göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir? biçimindedir. Bu alt problemin çözümü için öncelikle deneyimsel eitim grubunda yer alan örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçei ön ölçüm, son ölçüm puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları örenme stillerine göre hesaplanmıtır. Örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçei ön ölçüm ve son ölçüm puanları ortalamaları arasındaki farklılıın, onların örenme stiline göre anlamlı bir deiim gösterip göstermediine ilikin tekrarlı ölçümler için iki faktörlü varyans çözümlemesi sonuçları Tablo 15 te verilmitir. Tablo 15. Deneyimsel Eitim Grubundaki Örencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçei Ön, Son Ölçüm Puanlarının Örenme Stillerine Göre ki Faktörlü Varyans Çözümlemesi Sonuçları Varyansın Kaynaı K.T. sd K.O. F p Deneklerarası 430,12 24 Grup 185, ,918 5,32 0,107 Hata 244, ,637 Denekleriçi 5285, Ölçüm 5100, , ,24 0,000 Grup*ölçüm 53, ,927 2,85 0,061 Hata 131, Toplam 5715, Tablo 15 e göre, örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçei ön ölçüm ve son ölçüm puanlarının ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel açıdan anlamlıdır (F (1,21) =813,24, p<0,001). Ancak söz konusu farklılık, örencilerin örenme stillerine göre anlamlı bir deiim göstermemektedir. Bu balamda, farklı örenme stillerine sahip olmak ile tekrarlı ölçümler faktörlerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum puanları üzerindeki ortak etkilerinin anlamlı olmadıı görülmektedir (F (3,42) =2,85, p>0,005). Geleneksel eitim grubunda yer alan örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçei ön ölçüm ve son ölçüm puanları ortalamaları arasındaki farklılıın, onların örenme stiline göre anlamlı bir deiim gösterip göstermediine ilikin iki faktörlü varyans çözümlemesi sonuçları Tablo 16 da verilmitir. 414

15 Tablo 16. Geleneksel Eitim Grubundaki Örencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçei Ön, Son Ölçüm Puanlarının Örenme Stillerine Göre ki Faktörlü Varyans Çözümlemesi Sonuçları Varyansın Kaynaı K.T. sd K.O. F p Deneklerarası 2080,08 24 Grup 956, ,802 5,96 0,004 Hata 1123, ,51 Denekleriçi 52, Ölçüm 36, ,051 49,10 0,000 Grup*ölçüm 0, ,301 4,41 0,038 Hata 15, ,734 Toplam 2132, Tablo 16 ya göre geleneksel eitim grubundaki örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçei ön ölçüm ve son ölçüm puanlarının ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel açıdan anlamlıdır (F (1,21) =49,10, p<0,001). Bu farklılık örencilerin örenme stillerine göre de anlamlı bir deiim göstermektedir (F (1,21) =4,41, p<0,005). Bu balamda, farklı örenme stillerine sahip olmak ile tekrarlı ölçümler faktörlerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum puanları üzerindeki ortak etkilerinin anlamlı olduu görülmektedir. Örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçei ön ölçüm ve son ölçüm puanları arasında gözlenen farklılıın nedenini belirlemek amacıyla uygulanan Bonferroni testi sonuçlarına göre, özümseme örenme stiline sahip olan örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum puanları, örenme stili yerletirme, deitirme ve ayrıtırma olan örencilerden farklılık göstermektedir. Özümseme örenme stiline sahip örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum ölçeinden elde ettikleri puanların ortalaması ( X =145,73), dier örencilerin ortalama puanlarından yüksektir ve bu durum söz konusu farklılıın nedenidir. TARTIMA Aratırmada, Kolb un deneyimsel kuramına dayalı eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler dersi baarılarını artırdıı saptanmıtır. Deneyimsel eitim grubunda yer alan örencilerin Sosyal Bilgiler programının hedeflerine ulama düzeylerinin ve kalıcılık ölçüm puanlarının geleneksel eitim grubunda yer alan örencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduu belirlenmitir. Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin Yönetim ve Organizasyon (Brenenstuhl ve Catanello, 1980), nsan likileri (Williams, 1990), Tarih (Colins, 1999; Johns, 1999), Hemirelik eitimi (Mc Neal ve Dwyer, 1999), Biyoloji (Nichols, 2003), Corafya (Noveal, 2000), Tıp (Whicker, 2001), Web ortamında eitim (Tower, 2002) gibi alanlarda örenci baarısı üzerinde olumlu etkisi olduunu ortaya koyan birçok aratırma bulgusu mevcuttur. Türkiye de Kılıç (2002) tarafından gerçekletirilen çalımada deneyimsel örenme kuramına uygun web temelli eitimin örenci baarısını artırdıı saptanmıtır. Kolb un deneyimsel örenme kuramı, ders etkinliklerinin sırasıyla, somut deneyim, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallatırma ve aktif deneyim örenme yollarına uygun olarak hazırlanmasını gerektirmektedir. Dier bir deyile bu kuram, eitimcilere her bir ders için çok çeitli öretim yöntem ve tekniklerinin uygulanma aamalarını göstermekte, kalıcı ve bireysel öretimin gerçeklemesinde alternatif bir çözüm olarak görülmektedir. Deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim, örencilerin bireysel farklılıklarından kaynaklanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeyi hedefleyen, her bir örenme stiline uygun eitim ortamı düzenlemeyi gerektiren çada bir yaklaımdır. Eldeki aratırmada, ilgili alanyazınla tutarlı olarak örencilerin baarılarını artırmada etkili bir uygulama olduu sonucuna ulaılmıtır. Çalımada Kolb un deneyimsel kuramına dayalı eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler dersi baarılarını artırmadaki etkisinin, cinsiyet deikenine göre farklılatıı belirlenmitir. Deneyimsel eitim grubunda yer alan kız örencilerin geleneksel eitim grubundaki kız ve erkek örencilerden, deneyimsel eitim grubunda yer alan erkek örencilerin geleneksel eitim grubundaki kız ve erkek örencilerden daha baarılı oldukları belirlenmitir. Bu balamda, farklı gruplarda yer almak ve aynı zamanda farklı cinsiyete sahip olmak, Sosyal Bilgiler dersi baarısını etkilemitir. Deneyimsel eitim grubu kendi içinde incelendiinde hem kız hem erkek örencilerin baarı düzeylerinin birbirlerine 415

16 yakın olduu saptanmıtır. Sosyal Bilgiler dersinde deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin etkisini inceleyen bir baka çalımaya rastlanmadıı için bu aratırmada ulaılan sonucun geçerlii ileride gerçekletirilecek çalımalarla ortaya konabilecektir. Kolb un deneyimsel kuramına dayalı eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler dersi baarılarını artırmadaki etkisinin, örencilerin örenme stillerine göre farklılamadıı belirlenmitir. Örenme stillerine dayalı eitimin örencilerin baarısını artırdıını ve bu artıın örenme stillerine göre farklılamadıını ortaya koyan birçok araırma bulgusu mevcuttur. Williams (1990) nsan likileri, Colins (1999) Tarih, Noveal (1999) Corafya, Whicker (2001) Tıp, Nichols (2003) Biyoloji derslerinde, deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin örenci baarısını artırdıını ve bu artıın örencilerin örenme stillerine göre farklılamadıını ortaya koymutur. Deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimde, her örenme stiline uygun etkinlikler gerçekletirildii için örencilerin örenme ortamından yararlanma düzeyleri de en üst seviyede gerçeklemektedir. Bu balamda, alanyazında ulaılan bulgular aratırmacılar tarafından beklenen sonuçlardır. Türkiye de Kılıç (2002) ın aratırmasında da benzer sonuca ulaılmıtır. Her bir örenme stiline uygun eitim etkinliklerinin düzenlendii aratırmada, örencilerin baarı düzeylerindeki artıın örenme stillerine göre farklılamadıı saptanmıtır. Deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimde, örenme öretme süreci örencilerin örenme yollarına ve örenme stillerine uygun olarak düzenlenmekte ve böylelikle bu sürecin bazı örenciler için avantajlı bazıları için ise dezavantajlı olması önlenmektedir. Bu çalımada ulaılan sonucun, alanyazında gerçekletirilen dier aratırmalar ile tutarlı olduu görülmektedir. Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkiledii belirlenmitir. Deneyimsel eitim grubunda yer alan örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum puanlarının geleneksel eitim grubundaki örencilere göre anlamlı düzeyde yükseldii saptanmıtır. Deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin çeitli alanlarda akademik baarının yanı sıra tutum, ilgi gibi duyusal özellikleri de olumlu yönde etkiledii bir çok aratırma ile ortaya konmutur (Brenenstuhl ve Catanello, 1980; Colins, 1999; Johns, 1999; Nichols, 2003; Noveal, 2000). Sosyal Bilgiler, örencilerin toplumun gereksinimleri, beklentileri dorultusunda yetimelerinde ve iyi birer vatanda olmalarında önemli derslerden biridir. Bu balamda, Sosyal Bilgiler dersine ilikin olumlu duyusal özelliklerin kazandırılmasının gereklilii açıkça görülmektedir. Bu aratırmada ulaılan sonuç, Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı, örenme stillerine uygun eitimin örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarını olumlu etkilediini ortaya koyan dier aratırma (Caine, 1997; White, 1999) bulguları ile tutarlıdır. Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim ile geleneksel eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları üzerindeki etkilerinin cinsiyete göre önemli bir farklılık göstermedii belirlenmitir. Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumun cinsiyet ile ilikisini belirlemeye yönelik birçok aratırmada kız örencilerin tutumlarının daha olumlu olduu sonucuna ulaılmıtır (Corbin, 1996; Ferguson, 1993; Morrow, 1993; Özkal, Güngör ve Çetingöz, 2004). Ancak yukarıda da deinildii gibi söz konusu çalımaların örneklemleri, ilköretim yedinci sınıf düzeyinde deildir. Eldeki aratırmaya en yakın ya grubu ile gerçekletirilen çalımada ahin, ahin ve Çakır (2001) da Sosyal Bilgiler dersi tutum düzeyinin cinsiyet deikeninden baımsız olduu belirlenmitir. Bu aratırmada deneyimsel eitim grubundaki örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının geleneksel eitim grubunda yer alan örencilerin tutumlarından daha olumlu olduu ancak bu farklılıın örencilerin cinsiyetlerinden baımsız olduu saptanmıtır. Kolb un deneyimsel kuramına dayalı eitimin örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları üzerindeki etkisinin, örencilerin örenme stillerine göre farklılamadıı belirlenmitir. Deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin uygulandıı aratırmalarda, örencilerin duyusal özelliklerinin de olumlu yönde etkilendii ortaya konmutur. Örencilerin bireysel örenme tercihlerine uygun bir örenme ortamında bulunmaları, derse yönelik ilgi ve tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir. Yukarıda deinildii gibi, deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim sürecinde, farklı örenme stillerine sahip olan örenciler eitim ortamından aynı düzeyde yararlanabilmekte ve her örenci örenmekten holandıı yöntemle karı karıya gelmektedir. Bu çalımada da, deneyimsel eitim grubunda yer alan örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının geleneksel eitim grubundaki örencilerden daha olumlu olduu ve bu farklılıın örenme stillerinden baımsız olduu saptanmıtır. lgili alan yazın incelendiinde benzer sonuçlara ulaıldıı görülmektedir (Colins, 1999; Hempstead, 1996; Nichols, 2003; Noveal, 1999; Williams, 1990; Whicker 2001). 416

17 Ancak geleneksel eitim grubundaki örencilerin tutum düzeyleri örenme stillerine göre incelendiinde, özümseme stiline sahip olan örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının dier örencilerden anlamlı düzeyde olumlu olduu belirlenmitir. Özümseme örenme stiline sahip olan örencilerin genel olarak tercih ettikleri yöntem, anlatım yöntemidir. Geleneksel eitim ortamı en iyi örendikleri ortamlardandır. Bu balamda örenme öretme sürecinden yararlanma düzeyleri de, dier örenme stillerine sahip olan örencilerden daha yüksektir. Öneriler Aratırmanın bulguları dorultusunda gelitirilen öneriler aaıdaki gibidir. 1. Deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin örencilerin Sosyal Bilgiler dersi baarılarını artırdıı belirlenmitir. Sosyal Bilgiler dersinin etkili ve bireysel özelliklere uygun biçimde gerçekletirilmesinde, örenme öretme sürecinin sırasıyla, somut deneyim, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallatırma ve aktif deneyim örenme yollarına uygun olarak hazırlanmasını gerektiren ve böylece her bir ders için çok çeitli öretim yöntem ve tekniklerinin uygulanma aamalarını gösteren deneyimsel örenme kuramından yararlanılmalıdır. 2. Kolb un deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin, örencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkiledii belirlenmitir. Deneyimsel örenme kuramına dayalı eitim, farklı örenme stillerine sahip olan örencilerin eitim ortamından aynı düzeyde yararlanmalarını salayacak etkinliklerin düzenlenmesini gerektirmekte ve her örenci örenmekten holandıı yöntemle karı karıya gelmektedir. Eitimin uzak hedeflerinin gerçeklemesinde ve toplumun gereksinim duyduu sosyal vatandaların yetimesinde önemli bir yeri olan Sosyal Bilgiler dersine yönelik olumlu duyusal özellikler kazandırmada, deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimden yararlanılmalıdır. 3. Öretmen adaylarının hizmet öncesi eitim sürecinde, örenmeyi etkileyen bireysel farklılıklar ve örenme stillerine dayalı eitim konularında yetimelerini salayacak program tasarımları oluturulmalıdır. Bu tasarımlarda özellikle uygulamaya dönük etkinlikler planlanmalı ve öretmen adaylarının örenme stillerine dayalı eitim konusunda yetkin bireyler olarak eitilmeleri salanmalıdır. 4. Sosyal Bilgiler öretiminde deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin baarı ve duyusal özelliklere etkisini aratıran çalımalar yapılmalı bu çalımalarda ulaılan sonuçlar ile eldeki aratırma sonuçlarının tutarlılıı denetlenmelidir. 5. Deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin farklı disiplinlerde ve eitim düzeylerindeki etkisini belirlemeye yönelik çalımalar gerçekletirilmelidir. 6. Deneyimsel örenme kuramına dayalı eitimin, farklı eitim düzeylerinde örenim gören örencilerin farklı disiplinlere yönelik duyusal özelliklerine etkisini belirlemeye yönelik çalımalar gerçekletirilmelidir. 7. Kolb un örenme stilleri envanterinin üçüncü versiyonunun farklı eitim düzeylerinde örenim gören örencilerin örenme stillerini belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçek olup olmadıını belirlemeye yönelik çalımalar gerçekletirilmelidir. KAYNAKLAR Akar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993) Kolb Örenme Stili Envanteri. Eitim ve Bilim, 87: Brenenstuhl, D.C. ve R.F. Catalanello (1980) Can learning styles be used as curriculum aids? Journal of Experiential Learning and Simulation. (1), Colins, M. (1999). Kolb s experiential learning theory and history achievement. ( ). Corbin, S.S. (1996). Gender difference and high school students attitudes toward and achievement social studies. Journal of Social Studies, 20, (2): Ekici, G (2003) Örenme Stiline Dayalı Öretim Ve Biyoloji Dersi Öretimine Yönelik Ders Planı Örnekleri. Ankara: Gazi Kitabevi. Ferguson, O.W. (1993). The effects of different instructional types on academic achievement in world history and student attitude toward social studies. ( ). 417

18 Hein, T.L. ve D.D.Bundy (2000). Teaching to students learning styles: Approaches that work. Frontiers in Education Conference. San Juan, Puerto Rico. Hempstead, J. (1996) Students choice:impact on students attitudes at three middle schools. Unpublished doctoral thesis, University of Missouri-Kansas City. Johns, B. (1999). Effects of learning style based homework prescriptions on the achievement and attitudes of middle schools students.http//wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/ Karasar, N. (2000) Bilimsel Aratırma Yöntemi. (10.basım.). Ankara: Nobel Yayın Daıtım. Kılıç, E. (2002). Web Temelli Örenmede Baskın Örenme Stilinin Örenme Etkinlikleri Tercihi ve Akademik Baarıya Etkisi. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, A. Ü., Eitim Bilimleri Enstitüsü. Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experiencies as the source of learning and development. Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall. Kolb, D. A. (1999). The kolb learning style inventory. Hay Resources Direct. Kolb, D. A. (2000). Facilitator s guide to learning. Hay Resources Direct. McNeal, G.H. ve F. Dwyer (1999) Effect of learning style on consistent and inconsistently designed instruction. Internal Journal of Instructıonal Media, 26 (3), Morrow, M. (1993). Attitudes toward social studies. /morrow txt. ( ). Nichols, J. (2003). The effects of kolb s experiential learning theory on achievement and attitude. ( ). Noveal, D. (2000). Effectiveness of Kolb s experiential learning theory in the geography classroom. ( ). Özkal, N., Güngör, A. ve D. Çetingöz (2004). Sosyal Bilgiler Dersine likin Öretmen Görüleri ve Örencilerin Bu Derse Yönelik Tutumları. Kuram ve Uygulamada Eitim Yönetimi. V 10 (40), ahin, T., ahin, B. ve Ö. S. Çakır (2001). lköretim 6. Sınıf Örencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Bilisel Ve Duyusal Örenmeleri Tahmin Eden Çeitli Deikenler ve Tahmin Etme Güçleri. Eitim Aratırmaları, sayı 3-4, Tower,B.L.(2002). Academic backgrounds, learning styles and success. ( ). Whicker, B. (2001). Effects of experiential learning theory. ( ). Whitcomb, R.M. (1999). The relationship between student cognitive development and learning style preference. Unpublished doctoral thesis The University of Maine. White, J. (1994) Individual characteristics and social knowledge in ethical reasoning. Psychological Reports, (75), Williams, A.M. (1990) Effects of experiential learning on knowledge acquisition, skill mastery and student attitudes. http// Yoon, S.H. (2000). Using learning style and goal accomplishment style to predict academic achievement in middle school geography students in Korea. Unpublished doctoral thesis, University of Pittsburg. 418

19 Ek Kolb un Örenme Stilleri Envanteri-III Deerli Örenci, Aaıda örenme stilinizi belirlemek amacıyla 12 adet yarım bırakılmı ifade verilmitir. Lütfen her bir ifadeyi dikkatle okuyunuz ve bu yarım kalmı ifadeyi tamamlamak üzere verilen seçenekleri, size en uygun olana 4 puan vererek en az uygun olana doru 3, 2, 1 puan veriniz..aaıdaki örnek bu ilemi nasıl yapacaınızı açıklamak üzere verilmitir. Örnek, Örenirken, Mutlu olurum Dikkatli olurum Hızlı davranırım Kendi fikrimi olutururum 1. Örenirken..., Duygularımı da örenmeye katarım Örendiim fikirler üzerinde düünmeyi severim Bir eyler yapıyor olmaktan holanırım zlemekten ve dinlemekten holanırım. 2. En iyi örenme yolum..., Dikkatle dinlemek ve izlemektir Kendi mantıımla yorumlamaktır Duygularıma ve sezgilerime güvenmektir Çok çalııp bir eyleri baarmaktır. 3. Örenirken..., Mantııma uygun olan sonucu bulmaya çalıırım Örenmede sorumlu olduumu hissederim Derse katılmadan sessizce izlerim Derse youn bir ekilde katılırım. 4. En iyi..., Duygularımla örenirim Yaparak örenirim zleyerek örenirim Fikirler üzerinde düünerek örenirim. 5. Örenirken..., Konuyla ilgili yeni bilgilere/fikirlere açıım Konuyu her yönüyle/ayrıntılarıyla ele alırım Konuyu kendi içinde küçük bölümlere ayırırım Konuyla ilgili örendiim eyleri yapmaktan/uygulamaktan holanırım. 6. Örenirken..., Gözlem yapan biriyim Örenmeye katılan biriyim Duygularıyla hareket eden biriyim Mantıklı davranan biriyim. 419

20 7. En iyi örenme yolum..., Konuyla ilgili gözlem yapmaktır nsanlarla konuyla ilgili konumak, iletiim kurmaktır Konunun dayandıı temel fikirleri düünmektir Konuyla ilgili deneme ve uygulama yapmaktır. 8. Örenirken..., Çalımamın sonuçlarını görmekten holanırım Konuyla ilgili temel fikirleri düünmeyi severim Acele etmekten holanmam Kendimi tamamen örenme iinin içinde hissederim. 9. En iyi örenme yolum..., zlemektir Hissettiklerimi dikkate almaktır Örendiklerimi uygulamaktır Kendi düüncelerimi dikkate almaktır. 10. Örenirken..., Çekingen biri olurum Örendiklerimi sorgulamadan kabul ederim Sorumluluklarını bilen biriyim Örendiim eyler üzerinde düünen biriyim. 11. Örenirken..., Derse katılırım Derse katılmadan izlerim Örendiklerimi deerlendiririm Aktif olmaktan holanırım. 12. En iyi örenme yolum..., Anlatılan fikirleri (konuları) tek tek ele almaktır Yeni fikirleri örenmeye açık olmaktır Dikkatli olmaktır Anlatılanları uygulamaktır. 420

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 63-77 63 ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6 Elementary Education Online, 7(3), 800-813, 2008. lköretim Online, 7(3), 800-813, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei

Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei Mehtap Çakan Abant zzet Baysal Üniversitesi, 14100 Bolu ÖZ: Bu aratırmanın amacı Fransızca yı ikinci dil olarak örenen örencilerin

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Özlem Şahbaz Accepted: April 2012

Özlem Şahbaz Accepted: April 2012 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 2, Article Number: 1C0539 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: November 2011 Özlem Şahbaz Accepted: April 2012 Hülya Hamurcu

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ÜNIVERSITE ÖRENCILERININ ÖRENME STILLERININ BELIRLENMESI (GAZI ÜNIVERSITESI

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Tuba GÜRSOY DİKMEN Van Erciş Kız Meslek Lisesi gursoy11ster@gmail.com Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU Adnan Menderes

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı