CE Certificates by Turkish Loyd

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CE Certificates by Turkish Loyd"

Transkript

1 KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by Turk Loydu from now on. Turk Loydu is a notified body with the identity number of 1785 according to the Directive 94/25/EC of the European Union Council of 16 June 1994 applies to recreational crafts. At the end of the press conference held, Minister of Transportation Binali Yildirim, Chairman of Turk Loydu Foundation Assoc. Professor Mustafa Insel and Undersecretary of Maritime Affairs Hasan Naiboglu signed the protocol. In the ceremony, the first CE certificate for recreational craft by Turk Loydu has been given to Sefer Yildirim, Chairman of the yacht manufacturer company, Ses Deniz Araçlari nflaat Sanayi Ticaret Ltd. Sti. In his speech prior to the signing ceremony, Minister of Transportation Binali Yildirim said: Turkey is now drawing attentions in maritime sector. To become a notified body for CE certification has cost plenty of time but at the end we have succeeded. Actually, this is in favor of European Union. The workforce in shipyards has also increased while maritime sector has been in active development. Ship building industry in Turkey has grown 4 or 5 times more than the other ship building industries in the world. However, our workforce is insufficient. Recently, the work accidents that we all regret occurred. Nonetheless, the alternative to prevent these accidents should not be the closing of the shipyards. The audits should be carried out by auditors from this sector by considering sectoral characteristics of ship building industry. The establishments in the sector together with ancillary industries which provide employment for 250 thousand people will continue their activities. Of course, training of intermediary personnel will take some time. We will open 6 vocational high schools in vicinity of Tuzla and Yalova soon. The graduates from these schools will meet the workforce deficit. The measures related to safety and health at work shall be increased by courtesy of sensitivity displayed by both employees and employers. We accelerate our studies about increasing workforce. Assoc. Professor Mustafa Insel, Chairman of Turk Loydu Foundation stated that Recreational Craft Directive had been issued in 2002 for the first time and he shared the progress in that period as follows: The directive renewed in 2006 including revisions of 2003/44/EC. Turk Loydu, before issuance of the directive, had put on the agenda preparations on this subject and started the job by investigating the practices after translation of the directive in eni imzalanan protokolle gezi Y teknelerine CE belgesini art k Türk Loydu verecek. Avrupa Birli- i Komisyonu taraf ndan 94/25/EC Gezi Tekneleri Yönetmeli i nde 1785 kimlik numaras ile onaylanm fl kurulufl olarak ilan edilen Türk Loydu, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m n kat l m yla Denizcilik Müsteflarl taraf ndan onaylanm fl kurulufl olarak görevlendirilmesi Protokolü nü imzalad. Yap lan bas n toplant s n n ard ndan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Türk Loydu Yönetim Kurulu Baflkan Doç. Dr. Mustafa nsel ve Denizcilik Müsteflar Hasan Naibo lu protokolü imzalad. Törende ilk Türk Loydu Gezi Teknesi CE Belgesi de yat n imalatç s olan Ses Deniz Araçlar nflaat Sanayi Ticaret Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Baflkan Sefer Y ld r m a verildi. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, imza töreninden önce yapt konuflmada flunlar söyledi: Türkiye denizcilik alan nda dikkati çeken bir ülke oldu. CE yetkisi almak ise bir hayli zaman m z ald ama sonunda baflard k. Bu iflin baflar lmas asl nda Avrupa Birli i lehine bir ifl. Denizcilik ilerlerken tersanelerde iflgücü de artt. Türk gemi infla sanayi dünyadaki büyümenin 4-5 kat üstünde bir büyüme sa lad. Ama ne yaz k ki insan kaynaklar m z yetersiz kald. Yak n zamanda da hepimizin üzüldü ü kazalar meydana geldi. Ancak kazalar önlemenin alternatifi tersaneleri kapatmak olmamal. Gemi inflaat n n sektörel özelli i dikkate al narak burada yap lacak denetimleri sektörün içinden gelen müfettifller yapmal. Yan sanayi ile birlikte 250 bin kifliye afl ve ifl sa layan bu kurumlar çal flmaya devam edecek. Ara eleman n yetiflmesi tabii ki zaman alacak. Yak n zamanda Tuzla ve Yalova civar nda 6 adet gemi yap meslek liseleri açaca z. Bu liseden yetiflenler sayesinde iflgücü aç m z ortadan kalkacak. Gerek çal flanlar m z n gerekse tersane sahiplerinin hassasiyetiyle ifl güvenli i ve iflçi sa l konusunda önlemler daha da artacak. Yetiflmifl insan gücünü art rmaya yönelik çal flmalara h z verdik. Türk Loydu Yönetim Kurulu Baflkan Doç. Dr. Mustafa nsel de Gezi Tekneleri Yönetmeli i nin Türkiye de ilk defa 2002 y l nda yay nland n belirterek o süreci flöyle anlatt : 2006 y l nda da 2003/44/EC de iflimlerini içeren haliyle yenilendi. Yönetmelik Türkiye de yay nlanmadan önce bununla ilgili haz rl klar gündemine alan Türk Loydu, AB nin Gezi Tekneleri Yönetmeli i ni Türkçelefltir- Binali Y ld r m, Sefer Y ld r m, Hasan Naibo lu 078 MARINE&COMMERCE JULY 2008

2 Turkish. Turk Loydu has also provided significant contribution in the sectoral meetings related to this subject and organized by Undersecretariat of Maritime Affairs. The Guidebook prepared for the purpose of informing the manufacturers and consumers was distributed during boatshows and various seminars were organized. On the other hand, Turk Loydu applied to the undersecretariat in order to be a Notified Body under Recreational Craft Directive. These attempts were tried to be prevented by EU due to that Turkey was not a member of EU. However, all these obstacles have been overcome by our intense efforts. Turk Loydu accomplished even nonobligatory accreditations, encountered many problems and suffered from EU and detained by EU during this period. The auditors of European Co-operation for Accreditation EA came in Turkey in year 2006 in order to perform audit of Turk Loydu Foundation and they reported that Turk Loydu can be authorized about four of Directives of EU. dikten sonra uygulamalar inceleyerek ifle bafllad. Denizcilik Müsteflarl taraf ndan yap lan sektörel toplant larda Türk Loydu, konuya ciddi katk larda bulundu. Üreticinin ve tüketicinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için haz rlanan Rehber Kitapç k, Boat Show fuarlar nda da t ld, çeflitli seminerler düzenlendi. Öte yandan Türk Loydu 2003 y l nda Gezi Tekneleri Yönetmeli inde Onaylanm fl Kurulufl olmak için Denizcilik Müsteflarl na baflvurusunu yapt. Bu çal flmalar AB taraf ndan Türkiye nin henüz AB ye üye olmad gerekçesi ile s n rland r lmak istendi, ama yo un çabalarla bu sorun afl ld. Zorunlu olmayan akreditasyonlar bile yerine getiren bir kurulufl olmas na ra men Türk Loydu, AB nezdinde ciddi s k nt - lar yaflad, haks zl klara u rad, oyalamalarla karfl laflt. AB Akreditasyon Kurulufllar Birli i EA n n denetçileri, 2006 y l nda Türkiye ye geldiler, Türk Loydu nu denetlediler ve dört AB Yönetmeli- i konusunda Türk Loydu nun yetkilendirilebilece i do rultusunda rapor verdiler. u liman, yolcu gemileri- u rad bir liman de- Bnin il. Devasa yük gemilerinin yanaflt ticari bir liman. Buras erkeklerin bölgesidir. Kad nlar giremez. Peki ya girerse? Üstelik girmekle de yetinmeyip, kalmakta direnirse? Erkekler ona ne yapar? Peki ya o kad n? O ne yapar, ne eder onca erke in aras nda? Samimi, içten ve yaflanm fl bir dille yaz ld için son derece keyifle okunan, Limanda bir kad n kitab n n tan t m sözleri bunlar. Gerçekçi ve kat l mc gözlemle yaz ld hemen alg lanan bu kitab n yazar, Butros Deniz ve Tafl mac l k A.fi. acentesinin Mersin yöneticisi Patricia Muradi. Muradi kitab nda kad n gözüyle, kad nlar için farkl say labilecek bir meslek olan gemi acenteli ini ve bu mesle i yürüten bir kad n n zorlu öyküsünü anlat yor. Erkek egemen meslek olarak kabul edilen deniz sektöründe, art k kad nlar n da dominant bir karakter sergilemeye bafllad ysa son derece güzel bir ak flla ifade Limanda Bir Kad n ediliyor. Bir yandan kad n n diflili i vurgulan yor, di er yandan da yine ayn kad n n yeri geldi inde ne denli otoriter bir yaklafl mla sorumluluk duygusunun ve güçlü karakterinin ön plana ç kt yans t l yor. Asl nda Muradi kitab nda, sadece bir kad n n hikayesini anlatmakla kalm yor, ayn zamanda mesleki baflucu bilgileri de veriyor, konseptler ve kavramlar üzerine uzun aç klamalar yap - yor, sektörel bazda çözümlemelere de iniyor. Okurlar n n, hem kad n-erkek iliflkilerine, hem de ast-üst iliflkilerine yak ndan tan k olmas n sa l yor. Patricia Muradi nin sat rlar ndan kendisinin de nas l bir deniz afl oldu unu anlaman z hiç zor de il. Bir gemi ile ilk tan flmas n bile öylesine kad ns, öylesine fliirsel ve içten anlat yor ki... Romanda; acenteli in yayg n inan fla göre erkek ifli oldu unu, öyle butik iflletmeye veya dükkanc l k yapmaya benzeyemeyece ini düflünen bir çok erkek karaktere rastlan yor. Ama Erkeklerin bile bu ifli yapmas zorken, hele bir kad n diye bafllayan cümleler kitapta soluksuz kal veriyor. Çünkü roman n diflli kad n karakteri; gerekti inde, kad nl k rolü diye görülen kal plaflm fl toplumsal cinsiyet kavramlar ndan s yr lmay bilen, derin düflüncelere dal p gerçek mutlulu un sadece Bay Do ru yu bulmak demek olmad n, iflinin de mutlulu u olabilece ini düflünen bir kad n. Kitapta denizci bir aileden gelen Selin in ailesiyle olan iliflkisini, denizle tan flmas n, sektördeki konumunu ve kendini nas l acentelik mesle inde buldu unu adeta onunla beraber yafl yorsunuz. Gerek limanc l k, gerekse acentecilik ile ilgili olarak usta bilgilerle donat lan ve istemeyerek de olsa sektöre girmek zorunda olan bir kad n n kendini ispatlamas yla ilgili son derece çarp c olaylara tan kl k ediyorsunuz. Sadece sektörden kiflilere hitap etmeyen, aksine hayat kokan, bu anlamda hemen herkesin kendi yaflam ndan kesitler bulabilece i bir kitap Limanda Bir Kad n. Onu özel k lansa okurlar na; deniz sektöründeki kad n anlat yor olmas ve kapak foto raf ndaki gibi, denizle do as gere i bütünleflen, hatta estetik aç dan ayr lmaz parças olan bir kad n n hikayesini do al bir ak flla sunuyor o l m a s. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET TEMMUZ

3 KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R ogistics practices, logistics L expansions to increase competitive power and ports and transport systems aimed at the industry were discussed at the 3 rd Automotive Logistics Business Conference, which was held on 27 May 2008, Tuesday at ITU Suleyman Demirel Cultural Centre. The conference, organised to share information about the alternative freight models and services in the automotive sector, and to discuss the problems of automotive logistics, possible solutions and alternative freight models, started with the opening addresses, including the speech of Mr Kaan Gürgenc, General Manager of Borusan Logistics. The needs of the industry and problems encountered for expansion were explained by the most qualified experts on the subject from firms manufacturing in Turkey, including Oyak Renault, Tofas, Honda, Toyota and Ford Otosan. Kaan Gürgenc said, In comparison with the first four months of last year, the automotive industry has recorded an growth rate of 11.7%, but the real success took place in the manufacturing and export figures achieved by manufacturing firms, and continued his words: When compared with the first four months of 2007, the number of manufactured vehicles have increased 40.4% and reached 471,894 units, and the number of exported vehicles have increased 44.6% and reached 368,336 units. These rates might not have excited and pleased us this much if we were manufacturing in small numbers, but after a manufacturing rate of 1,026,427 units in 2006 and 1,132,427 units in 2007, we are anticipating our 2008 performance to reach a manufacturing rate of 1,500,000 units and this excites us. The export figures of the transport vehicles and subsidiary industry have increased 53% percent and reached $9,640 million, while the export figures of the ready to wear, apparel, textile and raw materials have increased 17% and reached $8,115 million. These two industries have been competing for leadership in export for years, and the position of leader has changed hands with considerable difference in figures. The share of transport vehicles and subsidiary industry in the total export of Turkey has also reached 22.5%. Despite the persistence of the economists that the growth rate of Turkey would be around 3-5%, this industry nearly attempted to be the locomotive of this growth all by itself. In order to sustain this growth, all of us who serve in the industry have to shape our investment plans in accordance with the future expectations of the sector and help expansions that will develop the competitive structure of our country. The 3 rd Automotive Logistics Business Conference aims to enable information exchange between the automotive and logistics sectors and to get information on the latest logistics practices worldwide. Four distinct and very important sessions entitled Logistics Expansions to Increase Competitive Power, Ports in the Automotive Sector, Examples of the Application of Automotive Logistics and Transport Systems in the Automotive Industry were held at the conference. Leaders Gathered Lojistik ve Otomotiv Sektörlerinin Liderleri Bulufltu tomotiv sektöründeki lojistik uygulamalar n, rekabet O gücünü artt racak lojistik aç l mlar n, sektöre yönelik limanlar ve tafl ma sistemlerinin ele al nd 3. Otomotiv Lojisti i fl Konferans, 27 May s 2008 Sal günü TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçeklefltirildi. Konferansa, otomotiv ve lojistik sektörü ile akademik dünyadan çok say da önemli konuflmac lar kat ld. Otomotiv sektörü alternatif tafl - ma modelleri ve hizmetleri hakk nda bilgi aktarmak ve almak, otomotiv lojisti inin sorunlar, çözüm önerileri ve alternatif tafl ma modellerini tart flmak üzere gerçeklefltirilen konferans, Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç in de yer ald aç l fl konuflmalar ile bafllad. Sektör ihtiyaçlar ve büyüme yolunda karfl lafl - lan problemler Türkiye de üretim yapan Oyak Renault, Tofafl, Honda, Toyota ve Ford Otosan firmalar ndan konular n n en yetkili uzmanlar taraf ndan aktar ld. Kaan Gürgenç aç l fl konuflmas nda Otomotiv sektörünün geçen sene ilk dört aya göre %11.7 büyüme kaydederken, esas baflar üretici firmalar n elde etti i üretim ve ihracat rakamlar nda gerçekleflti. diyerek sözlerine flöyle devam etti; Üretim adetlerimiz 2007 y l n n ilk dört ay ile k yasland nda %40.4 lük bir art flla 471,894 adede, ihracat m zda %44.6 l k bir art flla 368,336 adede ulaflt. Bu oranlar belki küçük adetlerde üretim yap yor olsayd k bizleri bu kadar heyecanland rmaz ve mutlu etmezdi, ama 2006 y l nda 1,026,427 adetlik, 2007 y l nda 1,132,427 adetlik üretimden sonra, 2008 performans n n bizi 1,500,000 adetlik üretim rakamlar na götürebilece ini görmekte ve heyecanlanmaktay z. Tafl t araçlar ve yan sanayi ihracat rakamlar %53 lük art flla 9,640 milyon dolara ulafl rken, haz r giyim, konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri ihracat rakamlar %17 lik art flla 8,115 milyon dolara ulaflt. Y llard r ihracatta liderlik konusunda çekiflen bu iki sektörümüzde liderlik önemli bir farkla el de ifltirdi. Türkiye nin ihracat içindeki tafl t araçlar ve yan sanayinin pay da %22.5 a ulaflt. Ülkemizin 2008 y l nda büyüme oran n n %3-5 gibi bir oranda gerçekleflebilece ini düflünen ekonomistlere inat, bu sektör gösterdikleri büyüme ivmesi ile neredeyse tek bafl na bu büyümenin lokomotifi olmaya soyundu. Bu büyümenin devam için sektöre hizmet veren bizlerin de yat - r m planlar n, sektörün gelecek beklentileri do rultusunda flekillendirmek ve ülkemizin rekabetçi yap s n gelifltirecek aç l mlara yard mc olmam z gerekiyor. 3. Otomotiv Lojisti i fl Konferans, otomotiv ve lojistik sektörleri aras nda bilgi al flveriflini sa lamak ve dünyadaki en son lojistik uygulamalar hakk nda bilgi edinmek amac n tafl yor. Konferansta Rekabet Gücünün Art r lmas çin Lojistik Aç l mlar, Otomotiv Sektöründe Limanlar, Otomotiv Lojisti i Uygulama Örnekleri ve Otomotivde Tafl ma Sistemleri bafll klar alt nda dört ayr ve birbirinden önemli oturum düzenlendi. 080 MARINE&COMMERCE JULY 2008

4

5 KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Austrian Order Of Merit Presented To Lucien Arkas Luc en Arkas a Avusturya Liyakat Niflan hairman of the Board of CDirectors Lucien Arkas has been granted the Austrian Order of Merit by the Austrian Government for his contributions and service to Turkish-Austrian economic relations. He has been awarded the Silver Order of Merit of the Republic of Austria (Großes Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich) by the Austrian Government for his cooperation with the leading European logistics firm Schenker DB Logistics which began in 1983 and which has been continuing under the name Schenker Arkas since 1995, and also for his contributions to the company s commercial development and success in Turkey. The Order of Merit was presented to Lucien Arkas by Austrian Ambassador Dr. Heidemaria Gürer and Chairman of the Austrian Federal Chamber of Commerce, Christoph Leitl in a traditional ceremony. The Austrian Commercial Attache Marco Garcia, Chairman of Schenker & Co AG and Southeastern Europe Elmar Wieland, CEO of Schenker Arkas Joint Venture Erik Leiss and Member of the Austrian National Parliament and Deputy Chairman of the Parliament Group Dr. Günter Stummvoll accompanied by a 50-person delegation and the Arkas family attended the ceremony. The order of merit was presented to Arkas with a ceremony held at Ortaköy Radisson SAS Hotel in Istanbul. Ambassador Gürer thanked to Arkas for the bridge of friendship he has established between Turkey and Austria and all the works he did for the development of international trade. As well as contributing to the development of commercial and economic relations between Turkey and Austria, Lucien Arkas has also contributed to our cultural unity in general. Also, zmir carries great importance for Austria, not only because of the Schenker Arkas collaboration but also the ruins of Ephesus, located very close to the city, because the collaborative work being done for Ephesus provide an example to the world said the Ambassador. Lucien Arkas said: Commercial success and awards in life are a routine. Personal awards on the other hand are permanent and leave an impression. Today I am living an event that will leave an impression on my life, which has given me spiritual happiness and honoured me. I give my respect and thanks to the Esteemed Ambassador Heidemaria Gürer, who has approved the presentation of this Order and who has presented it to me today, and in her person to the Austrian Government. This award has also been presented because of my contributions to the economic relations between the two countries, thus I would like to thank my dear friend rkas Yönetim Kurulu Baflkan Lucien Arkas, Türk-Avus- A turya ekonomik iliflkilerine yapt - katk lar ve hizmetler nedeniyle Avusturya Devleti taraf ndan, Avusturya Liyakat Niflan na lay k görüldü. Avrupa n n önde gelen lojistik firmas Schenker DB Logistics ile 1983 y l nda bafllayan 1995 y - l ndan bu yana da Schenker Arkas olarak sürdürdü ü ifl birli i, ayr ca flirketin Türkiye deki ticari geliflim ve baflar lar na katk lar nedeniyle Avusturya Devleti taraf ndan Avusturya Cumhuriyeti Büyük Gümüfl Hizmet Niflan (Großes Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich) ile ödüllendirildi. Liyakat Niflan Lucien Arkas a Avusturya Büyükelçisi Dr. Heidemaria Gürer ve Avusturya Federal Ticaret Odas Baflkan Christoph Leitl taraf ndan geleneksel bir törenle tak ld. Törende Avusturya Ticari Ateflesi Marco Garcia, Schenker & Co AG ve Güneydo u Avrupa Baflkan Elmar Wieland, Schenker Arkas Ortak Giriflim CEO su Erik Leiss ve Avusturya Milli Meclis Milletvekili Meclis Grubu Baflkan Yard mc s Dr. Günter Stummvoll, beraberindeki 50 kiflilik delegasyonu ve Arkas ailesi de haz r bulundu. Hizmet niflan Arkas a stanbul Ortaköy Radisson SAS Oteli nde gerçekleflen törenle takdim edildi. Büyükelçi Gürer törende yapt konuflmada Arkas n Türkiye Avusturya aras nda kurdu u dostluk köprüsü ve uluslararas ticaretin geliflmesi ad na yapt çal flmalar için teflekkür etti. Lucien Arkas, Türk Avusturya ticari ve ekonomik iliflkilerini gelifltirmenin yan nda genel anlamda kültür birli imize de katk da bulunmufltur. Ayr ca zmir sadece Schenker Arkas iflbirli i nedeniyle de il flehrin çok yak n nda olan Efes Harabeleriyle de Avusturya için büyük önem tafl maktad r. Zira Efes için yürütülen ortak çal flmalar dünyaya bir örnek teflkil ediyor dedi. Lucien Arkas, Yaflamda ticari baflar lar ve ödüller bir rutindir. Oysa flahs n za verilen ödüller kal c ve iz b rak c d r. Bugün hayat mda iz b rakacak, manevi olarak beni çok mutlu eden ve onurland ran bir olay yafl yorum. Bu niflan n bana verilmesini onaylayan ve bugün takdim eden Büyükelçi Say n Heidemaria Gürer flahs nda Avusturya Devleti ne 082 MARINE&COMMERCE JULY 2008

6 Chairman of Schenker & Co AG and Southeastern Europe, Elmar Wieland. We shared the happiness of working together and expanding our business for many years. I promise to be worthy of this order all my life and to continue and increase my contributions which have been deemed worthy of an award. This is His 4 th Order of Merit Lucien Arkas received the French Ordre National du Merite Order in 1998 for his work in the preservation of culture and education, the French Legion d Honeur National Order of Merit in 2005 and lastly, the highest honorary award presented by the Italian Government to a limited number of people, the Knights Grand Cross Medal of the Republic of Italy last year. Schenker & Co, which the company has been cooperating with since 1995, and which has the most extensive service network in Europe, is one of the world s leading international integrated logistics provider with a turnover rate of 8 billion euros, 1100 offices and 39,000 employees in five continents, offering not only sea and land freight services, but also extensive logistics solutions and a global supply chain method. sayg ve teflekkürlerimi sunar m. Bu ödül iki ülkenin ekonomik iliflkilerine yapt m katk lardan dolay da verildi bu nedenle sevgili dostum Schenker & Co AG ve Güneydo u Avrupa Baflkan Elmar Wieland a teflekkür etmek isterim. Çok uzun y llard r beraber çal flman n ve iflimizi büyütmenin mutlulu unu paylaflt k. Bu niflana yaflam m boyunca lay k olmaya ve ödüle lay k görülen katk lar m art rarak devam ettirece ime söz veriyorum fleklinde konufltu. Bu 4. Niflan Lucien Arkas, 1998 y l nda kültür ve e itim koruyuculu u konusunda gösterdi i çal flmalarla Frans z Ordre National du Merite Niflan, 2005 y l nda Fransa Légion d'honneur Ulusal Liyakat Niflan ve son olarak geçti imiz sene de talya Devleti taraf ndan, s n rl say da verilen en yüksek onur ödülü talya Cumhuriyeti fiövalyelik Niflan na lay k görülmüfltü. fiirketin 1995 y l ndan beri iflbirli i içinde bulundu u, Avrupa'n n en yo un hizmet a na sahip olan Schenker & Co, 8 milyar euro cirosu, befl k tada 1100 ofis ve 39,000 çal flan ile hava, deniz ve kara tafl mac l n n yan s ra kapsaml lojistik çözümleri ve global tedarik zinciri yönetimi sunmakta olan dünyan n önde gelen uluslararas entegre lojistik sa lay c lar ndan biri. Maersk Line Bought 40% of Maersk Denizcilik Shares Maersk Line, Maersk Denizcilik Hisselerinin %40 n Sat n Ald aersk Line and Merit M have agreed on the sale of Merit s 40% share in Maersk Maritime to Maersk. With this agreement, Maersk Maritime, which operates as Maersk Line and Safmarine s agency in Turkey, becomes a legal entity belonging wholly to the A.P. Moller- Maersk Group. In a statement made by Maersk Line, it is stated that this purchase is the sign of loyd's Register has been L trading in Turkey as Classification and Quality Services (CQS) for a number of years now. CQS is a member of the Lloyd's Register group. Following a review of their business environments and feedback from clients the Maersk Line s commitment to its Turkish customers and the Turkish market. The agreement will be valid after the approval of the Competition Council. The company also stated that they sincerely thank Merit for its extraordinary efforts to establish and develop Maersk in Turkey and that they have spent years based on mutual benefit, cooperation and trust. aersk Line ve Merit, Merit in Maersk Denizcilik M A.fi. deki %40 hissesini Maersk Line e sat fl konusunda anlaflt lar. Maersk Line ve Safmarine in Türkiye deki acentesi olarak faaliyet gösteren Maersk Denizcilik bu anlaflmayla birlikte tümüyle A.P. Moller - Maersk Group a ait bir tüzel kiflilik haline geliyor. Maersk Line dan yap lan aç klamada söz konusu sat n alman n Maersk Line n Türk müflterilere ve Türk pazar na sergiledi i ba l l n bir göstergesi oldu u bildirildi. Yap lan anlaflma Rekabet Kurulu nun onay - na ba l. fiirket ayr ca Türkiye de Maersk i baflar l bir flekilde kurma ve gelifltirme yönünde gösterdikleri ola anüstü çabalar ndan ötürü Merit e yürekten teflekkür etti ini, karfl l kl fayda, iflbirli- i ve güvene dayal y llar geçirdiklerini belirtti. Change of Company Name fiirket sim De iflikli i company has agreed that the name CQS does not reflect the true image of Lloyd's Register. In order to align their activities and their branding with the Lloyd's Register Group, the company announced that they have changed the name from CQS to Lloyd s Register Gözetim Ltd fiti. loyd s Register birkaç y ld r L Türkiye de, grubun bir üyesi olan, Classification and Quality Services (CQS) (S n fland rma ve Kalite Hizmetleri) ad alt nda hizmet veriyordu. fl yapt klar çevreleri ve müflterilerinden gelen geribildirimleri gözden geçiren flirket CQS ad - n n Lloyd s Register n gerçek imaj n yans tmad konusunda hemfikir oldu. Faaliyetlerinin ve markalaflma çabalar n n Lloyd s Register Grubu nunkilerle uyumlu olmas aç s ndan flirket ismini CQS den Lloyd s Register Gözetim Ltd.fiti ne de- ifltirdi ini duyurdu. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET TEMMUZ

7 KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R delegation formed by the A members of the Norwegian Maritime Exporters (NME) visited Turkey. Four days visit, from May 26 to May , covered visits to shipyards in two different shipyard zones of Turkey. The last day was reserved for an event: Turkish - Norwegian Maritime Technology Encounter. Also three dinners were organized for the NME delegation. The delegation was formed of the managing director of the association, Mr. Halvard Olafsen, and nine member companies from several regions of Norway: Aker Solutions AS, Brunvoll AS, Kongsberg Maritime AS, Kumera AS, Libra-Plast AS, Scana Volda AS, ScanRope Marine AS, Teknotherm Marine HVAC and Ventiq AS. The delegation visited six shipyards in Tuzla Shipyard Zone in two days where they had a chance to inform the shipyards about their companies and products. It was also a good chance to get to know the shipyard better and learn about their production activities including the order book details. The shipyards that were visited in Tuzla region are Yildiz Shipyard, RMK Marine, Yonca- Onuk Shipyard, Sedef Shipyard, Celik Tekne Shipyard and Tuzla Gemi / GEMAK Shipyard. Third day was devoted to the visit of Eregli Shipyard Zone on the Black Sea coast of Turkey where the delegation has visited Eregli Shipyard, Madenci Shipyard and Usmed Shipyard. On the final day in Turkey a seminar was held for the shipyards and the shipping companies as well as potential representative firms. NME delegate companies have presented themselves and their products in detail. Norwegian Ambassador to Turkey H.E. Mademe Cecile Landsverk has given a short speech followed by the keynote speech of the Mrs. Sadan Kaptanoglu member of board of directors of Turkish Chamber of Shipping in the opening of the encounter. Before, in April 30, 2008, during Foreign Minister Jonas Gahr Stores visit to Ankara, he and his Turkish counterpart Mr. Ali Babacan had also signed a strategy for the reinforcement of bilateral relations between Norway and Turkey. Association of NME Visited Turkey Norveç Heyetinin Türkiye Ziyareti orveç Deniz hracatçıları N Birli i nin (NME) üyelerinden oluflan bir heyet Türkiye yi ziyaret etti. 26 Mayıs ile 29 Mayıs tarihleri arasındaki dört günlük süreyi kapsayan ziyaret sırasında Türkiye nin iki farklı tersane bölgesine ziyaretler gerçeklefltirildi. Son gün özel bir etkinli e ayrıldı: Türk-Norveç Deniz Teknolojisi Buluflması. Ziyaret sırasında ayrıca NME heyeti için üç akflam yeme i düzenlendi. NME heyeti birli in genel müdürü Halvard Olafsen ve Norveç in çeflitli bölgelerinde faaliyet gösteren ve birlik üyesi olan dokuz flirketten oluflmaktaydı: Aker Solutions AS, Brunvoll AS, Kongsberg Maritime AS, Kumera AS, Libra-Plast AS, Scana Volda AS, ScanRope Marine AS, Teknotherm Marine HVAC ve Ventiq AS. Heyet iki günlük bir süre içerisinde Tuzla tersaneler bölgesinde altı tersaneyi ziyaret etti ve bu ziyaretler sırasında kendi flirketleri ve ürünleri ile ilgili bilgiler verme fırsatları oldu. Bu ziyaretler ayrıca tersanelerin ve siparifl defterleriyle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere üretim faaliyetlerinin daha yakından görülmesi ve ö renilmesi bakımından da iyi bir fırsat sa lamıfl oldu. Tuzla bölgesinde ziyaret edilen tersaneler; Yıldız Tersanesi, RMK Denizcilik, Yonca-Onuk Tersanesi, Sedef Tersanesi, Çelik Tekne Tersanesi ve Tuzla Gemi/GEMAK Tersaneleri idi. Üçüncü gün Türkiye nin Karadeniz sahilinde konufllanmıfl olan Ere li Tersane Bölgesine yapılan ziyaretler için ayrıldı ve heyet bu program kapsamında Ere li Tersanesi, Madenci Tersanesi ve Usmed Tersanesini ziyaret etti. Türkiye ye gerçeklefltirilen bu ziyaretin son gününde tersaneler ve denizcilik flirketleri ve potansiyel gemi acenteleri için bir seminer düzenlendi. NME heyetinde bulunan flirketler flirketlerini ve ürünlerini kapsamlı bir flekilde anlattılar. Buluflma toplantısının açılıflında Norveç in Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Madam Cecile Landsverk tarafından yapılan kısa açılıfl konuflmasının ardından MEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi fiadan Kaptano lu toplantının ana temasını özetleyen bir açılıfl konuflması yaptı. Bu ziyaretten önce, 30 Nisan 2008 tarihinde Ankara ya yapt ziyareti sırasında Norveç Dıfliflleri Bakanı Jonas Gahr Stores ile Türk D fl iflleri Bakanı Ali Babacan tarafından Norveç ile Türkiye arasındaki ikili iliflkilerin güçlendirilmesi için bir strateji protokolü de imzalanmıfltı. o provide a better quality and T more comfortable service in sea transportation, Istanbul Metropilitan Municipality has completely renovated the Bar fl Manço ferryboat and put it into the service of the people of Once Again With Baris Manco Bar fl Manço le Yeniden Istanbul. The Bar fl Manço Ferryboat began its service with a ceremony at Moda Pier, accompanied by a concert given by Bar fl Manço s friends, Kurtalan Ekspres on 30 June stanbul Büyükflehir Belediyesi deniz ulafl m nda daha kaliteli ve daha konforlu hizmet vermek amac yla Bar fl Manço Vapurunu bütünüyle yenileyerek stanbul halk n n hizmetine sundu. 30 Haziran 2008 tarihinde Moda skelesi nde Bar fl Manço nun dostlar Kurtalan Ekspres in konseri eflli inde gerçekleflen törenle, Bar fl Manço Vapuru hizmete al nd. 084 MARINE&COMMERCE JULY 2008

8

9 KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R What Will Be The Situation of The Shipyards? Tersanelerin Durumu Ne Olacak? he July assembly meeting of T the IMEAK Chamber of Shipping was held on 12 June 2008 with the participation of the Minister of Industry and Commerce, Zafer Ça layan as well as some MPs who form the research committee on shipyard accidents. The popular issue of recent days, work safety in shipyards, was discussed at the meeting. Ça layan pointed out and praised the position Turkish shipbuilding industry has achieved and asked Is the capacity of Turkish labour power, Turkish entrepreneurs, Turkish people, the fact that Turkey has become one of the most important shipbuilding centres in the world intimidating our competitors or prodding them into action? and added that there can be no work or labourer without entrepreneurs and no manufacturing, commerce or industry without labourers. The minister mentioned that workers and employers are two halves of an apple and that the problems of one half would always reflect on the other, that if one half rots, the other half would too. Ça layan said, If Turkey has become one of the top countries in the ship building industry, it is thanks to not only our entrepreneurs, but also the hard work of our labourers. No one has the right to spoil this relationship. Everyone will perform their duty. There can be no excuses. If in this structure there is someone who is doing things the wrong way, I would be the first one to object. Our efforts today has to be to secure people s lives without closing down their workplaces. Every life lost in the shipyards was like the loss of a loved one for me and added that their aim is to work on preventing any more deaths from happening. Ça layan said that he agrees that the shipyards are too cramped in terms of space and their working conditions are not so good and added that the proposed law presented to the Parliament includes the establishment of a specialised organised industrial areas. Sudden Growth And Losts At the meeting, Chairman of the Board of Directors of The Shipbuilding Industrialists Association (GISBIR) Murat Bayrak gave statistical information about shipyards. Bayrak, who said that 17 ships totalling 88,500 dwt were built in 2000 and last year this number reached to 98 ships and yachts totalling 670 thousand dwt, and added that 195 new ships, 1,450,000 dwt, is under construction in the shipyards and this year the orders are 267 ships totalling 3,420,000 dwt. According to Bayrak s data, 5,250 people worked in the industry in 2000, in the first 6 months of this year this number has reached 33,180. According to statistics, in the 44 shipyards located in the Tuzla Shipyard Area there are 23,680 workers. MEAK Deniz Ticaret Odas n n I12 Haziran 2008 tarihinde gerçekleflen Haziran ay ola an meclis toplant s, Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan ile TBMM tersaneler ifl kazalar araflt rma komisyonu üyesi milletvekillerinin de kat l m yla gerçekleflti. Toplant da son dönemde gündemden düflmeyen tersanelerdeki ifl emniyeti konusu ele al nd. Türk gemi infla sanayinin dünyada geldi i noktaya dikkat çekerek öven Ça layan, ''Türk ifl gücünün, Türk giriflimcisinin, Türk insan n n bu kadar ifl kapasitesine sahip olmas, dünyan n önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmesi acaba bizim d flar daki rakiplerimizi korkutuyor veya ürkütüyor mu veya onlar harekete mi geçiriyor?'' diye sordu ve giriflimci olmadan iflin ve iflçinin, iflçi olmadan da üretim, ticaret ve sanayinin olmayaca n ifade etti. flçi ve iflverenin bir elman n iki yar s oldu unu ve bir elman n bir taraf ndaki s k nt n n di er tarafa yans mamas n n mümkün olmad na de inen bakan, herhangi bir flekilde bir taraftaki çürümenin, di er taraf da çürütece ine dikkat çekti. Ça layan, Türkiye, gemi sanayinde dünyan n önemli ülkelerinden biri haline geldiyse bu, giriflimciler kadar iflçinin al n teri ile olmufltur. Bu birlikteli i bozmaya kimsenin hakk yoktur. Herkes üzerine düflen görevi yerine getirecektir. Bunun mazereti olmaz. Bu yap içinde bu ifli yanl fl yapana ilk önce ben karfl ç kar m. Bugünkü çabam z, insanlar n hayatlar n, afl ve ifl kap lar n kapatmadan güvence alt na almak olmal. Tersanelerde hayat n kaybeden her insan, benim can mdan kopan cand r '' fleklinde konufltu ve amaçlar n n, bundan sonra can kaybetmemek üzerine çal flmak oldu unu dile getirdi. Tersanelerin yerleri bak m ndan çok s k fl k oldu unun bir gerçek oldu unu ve çal flma koflullar n n iyi olmad görüfllerinde hemfikir olan Ça layan, TBMM'ye sunulan tasar da ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmas n n öngörüldü ünü belirtti. Ani Büyüme Ve Kay plar Gemi nfla Sanayicileri Birli i (G SB R) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Bayrak ise toplant - da tersaneler hakk nda istatistiki bilgiler verdi y l nda 88 bin 500 dwt lik 17 gemi ve yat n inflas n n yap ld n, bu rakam n geçen y l 670 bin dwt - lik 98 gemi ve yata ç kt n belirten Bayrak, tüm tersanelerde 1 milyon 450 bin dwt lik 195 geminin inflas n n sürdü ünü, bu y l itibariyle de 3 milyon 420 bin dwt lik 267 geminin kesin sipariflinin al nd n ortaya koydu. Bayrak n verilerine göre, sektörde 2000 y l nda 5 bin 250 iflçi çal fl rken, bu y l n ilk 6 ay nda bu say n n 33 bin 180'e ç kt gözlemleniyor. Buna göre, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki 44 tersanede 23 bin 680 iflçi çal fl yor y l sonunda da Türkiye deki tersane say s n n 135'e yükselece ini belirten Bayrak, 2003 y l ndan bu yana, yüzde 086 MARINE&COMMERCE JULY 2008

10 Bayrak said that by the end of 2009, the number of shipyards in Turkey will reach 135, and Turkey has managed a growth of 360 percent since 2003, in comparison with the 89 percent growth rate of the world shipbuilding industry, and due to the workload this sudden growth has brought, the number of undesired occupational accidents has reached 55 since The Mayor of Istanbul, Muammer Güler pointed out that the shipbuilding industry has gained much importance in recent years and that the necessary precautions to ensure worker health and safety should not be neglected. Güler said that precautions should be taken and inspections should be carried out without disrupting the work of the shipyards and that shipyards whose activities have been halted will be given permission to restart working after they have corrected their deficiencies. Workers Are Uneasy Commissioner Bayram Meral who stressed that living conditions for some workers at Tuzla are very harsh and primitive, added that For a worker not to have an accident, his head has to be at ease, but it is not. They don t even have chairs to sit on for a rest after finishing work. There is the fear of being laid off. Subcontractors are bringing unemployed people from Anatolia to work in the shipyards. This worker will work to send something to his village, his wife, his children. He has to work no matter what the cost. Commissioner Ali R za Öztürk claimed that businesses are not taking the precautions the law and regulations require and that the ministry is not carrying out the necessary inspections. 89 büyüme kaydeden dünya gemi infla sanayine nazaran, Türkiye yüzde 360 l k bir büyümeye imza att n vurgulad ve bu ani büyümenin getirdi i yo unluk içerisinde hiç kimsenin arzu etmedi i yaflanan ölümlü ifl kazalar n n 2000 y l ndan günümüze kadar 55 i buldu unu ifade etti. stanbul Valisi Muammer Güler de gemi infla sektörünün son dönemlerde büyük bir önem kazand n belirterek, burada iflçi sa l ve güvenli i konusunda al nmas gereken tedbirlerin de ihmal edilmemesi gerekti ini söyledi. Güler, faaliyetleri aksatmadan tedbir al nmas, denetim yap lmas gerekti ini ifade ederek, faaliyeti durdurulan tersanelere de eksikliklerini giderince tekrar faaliyetlerine bafllama izninin verilece ini ifade etti. flçi Rahat De il Tuzla daki yaflam koflullar n n baz iflçiler için çok a r ve ilkel oldu unu vurgulayan Komisyon Üyesi Bayram Meral, ''Bir iflçinin kaza yapmamas için kafas n n rahat olmas laz m, ama rahat de il. flçi çal flm fl, oturup dinlenece i sandalye yok. flten ç kar lma korkusu var. Tafleronlar Anadolu'dan iflsizleri getiriyor, çal flt r yor. Bu iflçi çal flacak, köyüne, efline, çocuklar na bir fleyler götürecek. Ne pahas na olursa olsun çal flacak. Gezdi imiz bir tersanede 400 iflçi çal fl yor, 5 tuvalet var. Bunun mant a s ar yan yok.'' fleklinde konufltu. ''Emekli olamayaca n bilen iflçi de iflverenle, tafleronla anlafl yor; 'sigorta primini ödeme, onun yerine bana daha çok ücret ver' diye. Yasa böyle... flçi tafleronun k smetine raz oluyor. Çal flanlar tafleronun kaderine, k smetine b rakmay n'' diyen Meral, yeni yasal düzenlemeleri elefltirdi. Komisyon Üyesi Ali R za Öztürk ise, ifl yerlerinin yasalar ve tüzüklerde öngörülen tedbirleri almad n, ilgili bakanl n da gerekli denetimi yapmad n savundu. A New Service In Istanbul By Viking Viking den stanbul da Yeni Servis IKING Life-Saving V Equipment Istanbul Maritime Inc., began its life saving equipment service business in Istanbul on 31 May Turkey has a constantly expanding shipbuilding industry and the region hosts transit passing ships, whose number is currently between 150 and 170 daily, but this number is increasing regularly. With its new service station, the company aims to strengthen both its global service network and Turkey s constantly growing shipbuilding sector. The 48 th branch of the company opened its doors on 31 May 2008, ready to give life boat services from day one. The new service station which will serve with a crew of 10 people, was built in Tuzla on an area covering about 600 m 2. The Viking sales agency is being run by YKS Marine firm. IKING Life-Saving Equipment stanbul Denizcilik V Ticaret A.fi. 31 May s 2008 tarihinde, can kurtarma ekipmanlar servisi hizmetlerine stanbul'da bafllad. Türkiye giderek büyüyen bir gemi infla sektörüne sahip ve bölge, giderek artmakta olan ve flu anda say lar günde 150 ve 170 aras nda olan, Bo az dan transit geçifl yapan gemilere ev sahipli i yap yor. fiirket, yeni servis istasyonu ile hem global servis a n ve hem de Türkiye de h zla büyüyen gemi infla sektörünü güçlendirmeyi hedefliyor. fiirketin 48. flubesi, 31 May s 2008 tarihinde kap lar n ilk günden can sal servisi vermeye haz r olarak açt. On kiflilik bir ekiple hizmet verecek olan yeni servis istasyonu Tuzla'da yaklafl k 600 m 2 kapal alan üzerine kuruldu. Viking sat fl acental YKS Marine firmas taraf ndan yürütülüyor. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET TEMMUZ

11 KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R A First In Turkey: PLB EPIRB Türkiye de Bir lk: PLB EPIRB osfor Elektronik Ltd., which B has been Kannad France s representative in Turkey for about 8 years now, has released Kannad 406 XS3 model PLB (Personnel Locator Beacon) system, which is a first in the Turkish market. This latest model system which locates position and transmits a distress signal to satellites in public use and search & rescue aircrafts in case of emergency has been released to the market with a wide range of usage area. The system is for sea, air and land operation, is portable (295 gr) and has the dimensions of approximately a small walkietalkie. The beacon is registered by the Undersecretariat for Maritime Affairs/Main Search and Rescue Coordination Centre (MSRCC) following its purchase. Each PLB equipment has a serial number, and it is compulsory for this serial number and user information to be registered by the main search and rescue coordination centre. When MSRCC receives a distress signal transmitted via satellites from any region in the world, the system acts as follows: 1. In case of distress, the system is activated by the user. 2. The system starts to transmit distress signals via satellites to satellite-earth stations at 406 MHz and to search and rescue aircrafts at Mhz. 3. MSRCC (Main Search and Rescue Coordination Centre) receives the signal and in order to validate the authenticity of the distress signal received, tries to get information about the user from the primary user telephone numbers or secondary contact numbers indicated in the PLB registration form. 4.If the distress signal is determined as authentic, search and rescue teams are deployed to the location based on the GPS supported position information transmitted by the PLB system and the person or groups in distress is/are rescued. The first PLB EPIRB equipment was delivered to state artist Mr. fiakir Öner Günhan to be used in emergency cases at sea. Bosfor Elektronik, which has been providing the shipping industry in the sales and technical services of the French firm s leading products such as EPIRB and SART, also provides the same sales and service support to foreign-flag ships and private vessels that come to Turkey for commercial or travel purposes. Technical specifications of the product: Includes a 12 channel GPS receiver embedded into the system. Transmits distress signals at 406 Mhz and MHz bands. Able to transmit a signal for 24 hours at the temperature of -20 C in average. The GPS receiver sensitivity is approximately 30 meter and the position information is updated every 20 minutes. The distance sensitivity of the distress signal transmitted with the GPS positioning information is about 120 meter max. The lithium battery group inside the system has a standby time for 6 years and must be replaced if used. The system does not require an annual user fee and has a 5- year firm warranty. aklafl k 8 senedir Kannad Fransa n n Türkiye temsilcili ini ya- Y pan Bosfor Elektronik Ltd., Türkiye pazar nda bir ilk olma özelli ine sahip Kannad 406 XS3 model PLB EPIRB (Personnel Locator Beacon: Kiflisel Yer Bulucu flaret) sistemini piyasaya sundu. Tehlike an nda yer belirleyen, kiflisel kullan m amaçl uydulara ve arama kurtarma hava tafl tlar na tehlike sinyali gönderen son model sistem dünya genelinde çok genifl kullan m amaçl olarak piyasa sürüldü. Sistem, deniz, hava ve kara kullan m amaçl olup, elle tafl nabilir (295 gram) ve yaklafl k olarak küçük bir el telsizi boyutlar nda. Cihaz Merkezi Ankara'da bulunan Denizcilik M ü s t e fl a r l / A n a Arama Kurtarma K o o r d i n a s y o n Merkezi (AKKM) taraf ndan sat fl - na müteakip kay t alt na al n yor. Her PLB cihaz n n bir seri numaras mevcut olup, bu seri numaras ve kullan c bilgilerinin mutlaka ana arama kurtarma koordinasyon merkezi taraf ndan kay t alt nda olmas zorunlu. AAKM dünyan n herhangi bir bölgesinden uydular vas tas yla gönderilen tehlike iflaretini ald nda sistem afla daki gibi çal fl yor: 1. Tehlike an nda sistem kullan c taraf ndan aktif duruma getirilir. 2. Uydular vas tas yla 406 MHz'den Uydu yer istasyonlar - na ve Mhz'den arama kurtarma hava araçlar na tehlike sinyali gönderilmeye bafllan r. 3. AAKM (Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi) sinyali al r ve al nan tehlike sinyalinin do rulu unu araflt rmak için PLB kay t formunda belirtilen birinci kullan c telefon numaralar ndan veya ikinci irtibat numaralar ndan kullan c hakk nda bilgi almaya çal fl r. 4. Gönderilen tehlike sinyalinin gerçek olmas durumda, PLB sisteminin GPS destekli olarak göndermifl oldu u konum bilgilerine istinaden, bölgeye arama kurtarma birimleri sevk edilip, tehlike durumunda olan kifli veya gruplar kurtar l r. lk PLB EPIRB cihaz, devlet sanatç s fiakir Öner Günhan a denizde acil durumlarda kullan m amaçl olarak teslim edildi. Frans z firman n bafll ca ürünlerinden olan EPIRB ve SART gibi ürünlerin 8 senedir denizcilik sektörüne sat fl ve servis hizmetini veren Bosfor Elektronik ayr ca, ticari veya seyahat amac yla ülkemize gelen yabanc bayrakl gemi ve özel teknelere de ayn sat fl ve servis deste ini veriyor. Ürünün teknik özellikleri: Sistemin içerisinde, 12 kanall bir GPS al c s var 406 Mhz ve MHz bandlar ndan tehlike sinyali gönderir Ortalama olarak -20 derecede 24 saat sinyal gönderebilme özelli ine sahip GPS al c hassasiyeti yaklafl k olarak 30 metre ve her 20 dakikada bir konum yenilenir GPS pozisyon bilgisi vas tas yla gönderilen tehlike sinyali mesafe hassasiyeti yaklafl k olarak en fazla 120 metre Sistemin içerisinde bulunan lithium batarya grubunun 6 sene bekleme ömrü mevcut ve kullan m durumunda mutlaka yenilenmesi gerekir Sistemin herhangi bir y ll k kullan m ücreti yok ve 5 sene firma garantisi var 088 MARINE&COMMERCE JULY 2008

12

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail.

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail. KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi

CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi YILYEAR: 13 SAYIISSUE: 59 MAYISMAY- HAZİRANJUNE 2011 CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi CLEPA shaped its future in Istanbul TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS &

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

YILDIZ SEKTÖRLERİ TÜRKİYE NİN. www.ito.org.tr THE STAR SECTORS OF TURKEY. Teknoloji devleriyle CeBİT te buluşun Meet tech-giants at CeBIT

YILDIZ SEKTÖRLERİ TÜRKİYE NİN. www.ito.org.tr THE STAR SECTORS OF TURKEY. Teknoloji devleriyle CeBİT te buluşun Meet tech-giants at CeBIT YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:97 ŞUBAT/FEBRUARY 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Teknoloji devleriyle CeBİT te

Detaylı

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI YEREL YÖNET MLER S YASAL VE S V L ÖRGÜTLENME KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz, öngörülen çal flma program çerçevesinde

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:91 A Ğ USTOS/AUGUST 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE DÜNYA YÖNÜNÜ ARARKEN TÜRKİYE

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı