Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sebahat KARAKOYUN /ANKARA"

Transkript

1 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna el konulmasýný zorlaþtýran düzenlemelerin de bulunduðu yargý paketi, Meclis te bekleyen demokratikleþme paketinin önüne geçti. Meclis te görüþmeleri devam eden torba yasa tamamlanýr tamamlanmaz tartýþmalý yargý paketi gündeme getirilecek. AKP nin yerel seçim öncesi TBMM tatile girmeden fazla mesai ile çýkarmayý planladýðý yasal düzenlemeler arasýnda anadilde eðitimden, toplantý ve gösteri yürüyüþleri kanununa kadar pek çok deðiþiklik öngören demokratikleþme paketi yer almýyor. Oysa TBMM ye yargý paketinden daha önce gönderilen demokratikleþme paketi için Anayasa Komisyonu nda bir alt komisyon oluþturulmuþ, Yargý paketi içinse geçtiðimiz hafta Adalet Komisyonu nda alt komisyon kurulmuþ ve iki paket de eþ zamanlý olarak Anayasa Komisyonu nda kabul edilmiþti. 1)Türkiye ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesi azalmaya devam ediyor. Kasým döneminde tam zamanlý iþlerin sayýsý azalýrken, iþsizlik oranlarýndaki artýþ sürmeye devam etti. Ýþgücüne katýlým oraný ise azaldý. Kasým 2012 dönemi ile Kasým 2013 dönemleri arasýnda iþsizlik oraný % 0,5 puan artýþ kaydederek %9,9 düzeyine ulaþtý. Ýstihdam edilenlerin sayýsý son 1 yýlda sadece 152 bin kiþi artýþ gösterdi. Ýstihdam artýþý 2008 Kasým ayýndan bu yana bu dönem için en düþük seviyesinde gerçekleþti. Son dört yýllýk dönemde istihdam artýþý ortalama 1 milyon 73 bin seviyesindeydi. Buna göre ekonominin istihdam yaratma kapasitesi söz konusu 4 yýllýk dönem esas alýndýðýnda % 86 azaldý. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eðitim Vakfý yöneticileri, 1514 yýlýnda Yavuz Sultan Selim ile Þah Ismail rekabeti olarak anlamlandýrýlan Osmanlý-Safevi savaþýn 500. yýldönümünü Þah Hatayi Yýlý ilan etmeleri nedeniyle Ankara'da basýn toplantýsý yaptý. Vakýf Genel Baþkaný Mustafa Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Osmanlý-Safevi savaþý üzerinden 500 yýl geçmesine raðmen Alevilerle ilgili deðiþen bir durumun olmadýðýna iþaret etti. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü öðrencileri Þubat 2014 tarihinde katýldýklarý 12. Uluslararasý Ýstanbul Gastronomi Festivali nden ödüllerle döndü. Baþkalarýnýn hayatlarýný izlemeye bayýldýðýmýz gerçek. Duvara bardak koyup komþusunu dinlemeyen var mýdýr? En azýndan aklýndan geçirmeyen Bardakçýlarýn kaçý komþusuyla konuþmayý denemiþtir acaba? Komþuculuk öldüyse merak da mý öldü? Biri Bizi Gözetliyor çoktan modasý geçmiþ bir deneyim düþünsenize, Facebook var artýk. Peki, duvarýna bardak dayadýðýnýz eve bir hayalet gibi girebilseydiniz, görünmeseydiniz de görseydiniz ne olup bittiðini Tiyatropol, ilk oyunu Teklif le size böyle bir deneyim yaþatmayý teklif ediyor. 15 kiþiyle sýnýrlý hayalet seyirci Harbiye de bir eve konuk oluyor. Rüzgar ve Güneþten elde edilen elektrik, alternatif bir enerji üretim yöntemi olarak sýklýkla karþýmýza çýkýyor. Pek çok direniþ alanýnda mücadele edenler dahi rüzgar, güneþ bize yeter söylemleriyle kapitalizmin karþýsýnda durmak yerine, ona çözüm önerileri sunar pozisyonda kalmaktadýrlar. Yenilenebilir enerji propagandalarýnýn gündem dýþý býraktýðý, RES lerin ve GES lerin zararlarýnýn gerçek boyutlarý; pek sýk tartýþýlmadýðýndan bu santrallere yaþam savunucularýnýn gösterdikleri tepki çoðu zaman anlaþýlamamaktadýr. RES lerin ve GES lerin baþlýca zararlarý þu þekilde sýralanabilir:

2 Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna el konulmasýný zorlaþtýran düzenlemelerin de bulunduðu yargý paketi, Meclis te bekleyen demokratikleþme paketinin önüne geçti. Meclis te görüþmeleri devam eden torba yasa tamamlanýr Zor bir ülkede yaþýyoruz. Konu Aleviler olunca, hayatýnda herhangi bir konuda sorgulama yapmamýþ olanlar bile durumu sorgulama ihtiyacý hissediyorlar. Bu konunun en tipik örneklerini yerel seçim sürecindeki adaylýklarda bile açýkça görüyoruz. Örneðin; Karadenizli olmak, Çerkez olmak adaylýk için sanki bir adým önde olmayý beraberinde getiriyor ve fiili olarak bir avantaja dönüþüyor. Ancak eðer Alevi isen, yandýn! Býrakýn baþka bölgeleri, Alevilerin en yoðun yaþadýðý bölgelerde bile, Alevi kökenli biri aday olduðunda, Acaba Alevi bir aday Sünnilerin oyunu da alabilir mi veya Ýnsanlarý kökenlerine göre ayýrmak ve Alevi birini aday yapmak mezhepçilik olmaz mý gibi sorular arka arkaya geliyor. Ben mezhepçi deðilim, insanlar arasýnda ayrým yapmam, Alevileri de çok severim diye baþlayan cümleler arkasýndan yerini derin tahlillere býrakýyor Gerçeðin yalnýzca küçük bir parçasý da olsa, durum böyle. Konu Alevilik olunca, bilinç altýna yerleþmiþ Sünni refleks hemen ortaya çýkýyor. Ýnsanýn anasýndan emdiði süt burnundan geliyor. Niye bunlarý yazdým, biliyor musunuz? Bu refleks bütün coðrafyada boyut deðiþtirse de, inanýn ayný! Suriye, bu iþin tipik örneklerinden biri Yalnýzca katliam anlamýnda deðil. Katliam haberlerinin veriliþ biçimi bile ayrýmcýlýðý gözler önüne seriyor. *** Türkiye de Alevi olmak zor ama bu hiç deðilse þimdilik ayrýmcýlýðýn, ötekileþtirmenin ötesine geçmiyor. Ýki yýldýr iç savaþýn yaþandýðý Suriye de ise Alevi olmak zor kavramýnýn çok ötesinde bir durum! Suriye de Alevi olmak, Ýslami terörist örgütler tarafýndan öldürülmek için tek baþýna yeterli bir neden! Rejim karþýtý terör gruplarý, iktidarý ele geçirmekten uzaklaþtýklarý için, her gün biraz daha bölünerek, kendi aralarýnda çatýþýyor olsalar da, Alevilere karþý hemen birleþebiliyorlar. Dün yan yana olan birçok örgüt bugün karþý karþýya. Örneðin Rakka yöresinde Cundu l- Aksa IÞID saflarýnda yer alarak, Nusra Cephesi ve Ýslami Cephe ye karþý savaþýyor. Rakka da birbirini öldüren bu örgütler, konu Aleviler olunca, hemen ittifak yapýp, Hama da olduðu gibi, kol kola Alevileri öldürebiliyorlar. Suriye'de Hama kentine baðlý bir Alevi köyü olan Maan köyüne geçen pazar günü tamamlanmaz tartýþmalý yargý paketi gündeme getirilecek. AKP nin yerel seçim öncesi TBMM tatile girmeden fazla mesai ile çýkarmayý planladýðý yasal düzenlemeler arasýnda anadilde eðitimden, toplantý ve gösteri yürüyüþleri kanununa kadar pek çok deðiþiklik öngören demokratikleþme paketi yer almýyor. Oysa TBMM ye yargý paketinden daha önce gönderilen demokratikleþme paketi için Anayasa Komisyonu nda bir alt komisyon 41 kiþi, yalnýzca Alevi olduklarý için öldürüldü. Öldürenler kimler? Aðustos ayýnda Lazkiye de Alevileri katleden gruplar ile Maan Köyü nde katliamý yapan gruplar hemen hemen aynýydý: El-Kaide'ye baðlý Nusra Cephesi, Ýslami Cephe bileþenlerinden Ahrar-Þam, Suriye Devrimci Cephesi ve IÞID'e baðlý Cundu l Aksa Tugayý. Bu gruplar ''Ümmü l Müminin Ayþe Operasyonu nda Lazkiye'nin kuzey bölgesinde bulunan yaklaþýk 15 Alevi köyüne de saldýrmýþlardý. Video paylaþým sitelerinde yer alan ve Maan Köyü nü Alevilerden temizledik, pisliklerden arýndýrdýk þeklindeki sözlere ve görüntülere raðmen; bu katliam acaba doðru mu diye, hemen sorguya alýndý. Rejimle ilgili her haberi hemen servise koyanlar bu katliamý görmek istemediler. Anadolu Ajansý (AA) haberi sansürledi. Ýktidar yanlýsý gazeteler ve televizyonlar 41 kiþinin öldürüldüðü katliamdan bahsetmediler bile! Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun un katliamý kýnayan açýklamasýna ilk bülteninde yer veren AA, daha sonra yayýmladýðý haberde bu kýnamayý görmezden geldi. Hatta AA, Ülkede Esed güçlerine baðlý askeri birliklerin çeþitli kentlerde yaptýðý katliamlarýn yaný sýra, ülkede çok çeþitli radikal unsurlara baðlý örgütlerin iþlediði katliamlar da zaman zaman gündeme geliyor þeklinde servis etmeyi tercih etti. Çünkü; AA bu katliamý yapan gruplarýn bir biçimde Türkiye tarafýndan desteklendiðini hepimizden iyi biliyor. *** AA bunu yapýyor da, diðerleri baþka bir þey mi yapýyor? Hatay da yakalanan ve devlet sýrrý denilerek Suriye ye gitmelerine izin verilen silah yüklü TIR ýn katliamlarla baðlantýsýný sorgulama ihtiyacý bile hissetmeyen birçok kiþi ve çevre, Bu katliam acaba doðru mu sorusunu hemen soruverdi! Esad Rejimi aleyhinde ne çýkarsa, onu hemen büyüterek haber yapacaksýn; üst üste kýnama mesajlarý yayýnlayacaksýn ama gözü dönmüþ Ýslami terörist gruplarýn katliamlarýný acaba doðru mu diye sorgulamaya baþlayacaksýn. Suriye de Alevilere yönelik katliamlarý, baþ kesen video görüntülerini görmezden geleceksin, sonra da eþitlik ve barýþtan bahsedeceksin! El insaf! Kaynak:Yurt Gazetesi oluþturulmuþ, Yargý paketi içinse geçtiðimiz hafta Adalet Komisyonu nda alt komisyon kurulmuþ ve iki paket de eþ zamanlý olarak Anayasa Komisyonu nda kabul edilmiþti. YEREL SEÇÝM ÖNLEMÝ Demokratikleþme paketinin, yerel seçim sürecinde yeni tartýþmalara yol açabileceði düþüncesiyle AKP tarafýndan 30 Mart sonrasýna býrakýlacaðý da kulislerde Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi verilerine göre, Nevþehir in 2012 yýlýnýn Ocak-Aralýk döneminde 49 milyon Dolar ihracat miktarý 2013 yýlýnýn ayný döneminde yüzde 7,5 oranýnda artýþ göstererek 52,7 milyon Dolar olarak gerçekleþti. Ortadoðu da yaþanýlan sorunlar sebebiyle Nevþehir in ihracatýnda 2012 yýlýnda yaþanýlan düþüþ 2013 yýlýnda toparlanma belirtileri gösterdi. Özellikle Suriye, Azerbaycan, Libya ve Tunus a gerçekleþtirilen ihracat miktarýndaki 6,4 milyon Dolar lýk artýþ dikkat çekerken 2012 yýlýnda birçoðuna hiç ihracat gerçekleþtirilmeyen Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hýrvatistan, Karadað, Kosova, Makedonya ve Sýrbistan gibi Orta ve Doðu Avrupa ülkelerine gerçekleþtirilen ihracat miktarýnda da 2,4 milyon Dolar lýk artýþ gerçekleþti. Bu durum il ihracatýnýn farklý pazarlara ulaþmasý açýsýndan büyük önem arz ederken buna karþýn Irak, Ýran, Almanya ve Rusya Federasyonu gibi Nevþehir in önemli ihracat pazarlarýna gerçekleþtirilen ihracatta ise düþüþ yaþandý yýlý sonu itibariyle bu dört ülkeye gerçekleþtirilen ihracat miktarýndaki düþüþ yaklaþýk 4,8 milyon Dolar seviyesinde oldu. `EN FAZLA ÝHRACAT JAPONYA VE IRAK A OLDU Ülkelere göre ihracat miktarlarý incelendiðinde 2012 yýlýnda hiç ihracat gerçekleþtirilemeyen Arnavutluk, Bosna Hersek, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Fildiþi Sahili, Ýsrail, Ýrlanda, Karadað, Kosova, Kuveyt, Norveç, Singapur ve Tacikistan gibi ülkelere toplamda 1,2 milyon Dolar lýk ihracat gerçekleþtirildiði görülmekte. Hiç ihracat gerçekleþtirilmeyen ülkelere gerçekleþtirilen bu ihracat 2013 yýlýnda yaþanýlan ihracat artýþýna neden olan en önemli etkenlerden birisi olarak kabul edilirken ihracat gerçekleþtirilen ülkeler listesi incelendiðinde geliþmekte olan Hindistan, Rusya ve Brezilya gibi ülkeler ile Fas ve Mýsýr gibi Kuzey Afrika ülkelerine ve Birleþik Arap Emirlikleri ve Katar gibi zengin ülkelere potansiyelin oldukça altýnda ihracat gerçekleþtirildiði ve 2014 yýlý içerisinde bu ülkelere yönelik çalýþmalara daha fazla aðýrlýk verilmesi gerektiði öne çýkmakta. Nevþehir de geçtiðimiz yýl içerisinde en fazla ihracat gerçekleþtirilen ülke Japonya oldu. Yýl içerisinde Japonya ya 12 milyon 58 bin Dolar tutarýnda bir ihracat gerçekleþtirilirken Japonya yý 8 milyon 740 bin Dolar ile Irak, 4 milyon 711 bin Dolar ile Hollanda, 3 milyon 229 bin Dolar ile Suriye, 2 milyon 949 bin Dolar ile Gürcistan ve 2 milyon 62 bin Dolar ile Libya izledi. Nevþehir in 2013 yýlý sektörel konuþanlar arasýnda. Yargý paketi ve içinde Ýstanbul a 3. Havalimaný yapýmýna yönelik mahkeme kararý engelini ortadan kaldýrmaya yönelik düzenlemenin de yer aldýðý torba kanun teklifinin, Mecli in fazla mesaisi ile çýkarýlmasý durumunda, AKP nin TBMM nin tatile girmesi için planladýðý 27 Þubat tarihini de öne çekebileceði belirtiliyor. Kaynak:BirGün ihracat rakamlarý incelendiðinde ise Halý sektörünün 14 milyon 132 bin Dolar ile ön plana çýktýðý görülmekte. Bu sektörü 7 milyon 448 bin Dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamülleri izlerken 6 milyon 876 bin Dolar ile Yaþ Sebze ve Meyve üçüncü, 4 milyon 251 bin Dolar ile Maden ve Metaller dördüncü sýrada yer aldý. `2014 YILINA DÜÞÜÞLE BAÞLADI Nevþehir in 2013 yýlý Ocak Ayýnda 3,8 milyon Dolar olan ihracatý, 2014 yýlýnýn ayný döneminde yüzde 12 oranýnda düþüþ gösterdi ve 3,4 milyon Dolar seviyesine geriledi. Ortadoðu da yaþanýlan sorunlar sebebiyle Nevþehir in ihracatýnda 2012 yýlýnda yaþanýlan düþüþ 2013 yýlýnda toparlanma belirtileri göstermesine karþýn 2014 yýlýnýn ilk ayýnda özellikle Irak a gerçekleþtirilen yüzde 293 lük artýþ dikkat çekici oldu. Ancak Nevþehir de en fazla ihracatýn gerçekleþtirildiði Japonya, Almanya ve Suriye ye gerçekleþtirilen ihracattaki 494 bin Dolar lýk düþüþ ise tedirginliðe neden oldu. Nevþehir in 2014 yýlýnýn Ocak ayýnda gerçekleþtirdiði 3,4 milyon Dolar lýk ihracat miktarý ülkelere göre incelendiðinde ise geçen yýlýn ayný döneminde hiç ihracat gerçekleþtirilemeyen Azerbaycan-Nahcivan, Birleþik Krallýk, Cezayir, Endonezya, Ýsrail, Ýspanya, Ýsveç, Kenya, KKTC, Tacikistan ve Ukrayna gibi ülkelere toplamda 1,2 milyon Dolar lýk ihracat gerçekleþtirildiði görülmekte. Ancak 2013 yýlýnýn Ocak ayýnda toplamda 526 bin Dolar ihracat gerçekleþtirilen Arjantin, Bulgaristan, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore Cumhuriyeti, Hong Kong, Kosova, Lesotho, Makedonya, Mýsýr, Pakistan, Rusya Federasyonu, Sýrbistan, Tunus ve Vietnam a bu yýlýn ayný döneminde hiç ihracat gerçekleþtirilemedi. Nevþehir in 2014 yýlý Ocak dönemi sektörel ihracat rakamlarý incelendiðinde ise Halý sektörünün yüzde 24,1 lik pay ile yine ön plana çýktýðý görülmekte. Bu sektörü yüzde 11,6 lik ihracat payý ile Makine ve Aksamlarý sektörü takip etmekte yýlýnýn ayný dönemine kýyasla Makine ve Aksamlarý sektöründe gerçekleþen yüzde 628 lik artýþ ile Halý sektöründe yaþanan yüzde 30 luk ve Yaþ Meyve ve Sebze sektöründe yaþanan yüzde 49 luk düþüþler ise dikkat çekmekte. Kaynak:Nevþehir Gazete

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eðitim Vakfý yöneticileri, 1514 yýlýnda Yavuz Sultan Selim ile Þah Ismail rekabeti olarak anlamlandýrýlan Osmanlý-Safevi savaþýn 500. yýldönümünü Þah Hatayi Yýlý ilan etmeleri nedeniyle Ankara'da basýn toplantýsý yaptý. Vakýf Genel Baþkaný Mustafa Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Osmanlý-Safevi savaþý üzerinden 500 yýl geçmesine raðmen Alevilerle ilgili deðiþen bir durumun olmadýðýna iþaret etti. Geçmiþte þeyhülislam fetvalarý, padiþah fermanlarýyla Alevilerin yok edilmeye çalýþýldýðýný öne süren Selmanpakoðlu, "2002 yýlýnda iktidar olan AKP nin 12 yýllýk dönemi deðerlendirdiðimizde Aleviler ve Alevilik üzerindeki tehdit arttý. Ayrýmcý uygulamalar aðýrlaþtý. Ötekileþtirici nefret söyleminin sýradanlaþtýðýný görüyoruz." dedi. "Alevilere ve Aleviliðe karþý saldýrgan politika ve söylemler öyle bir kerteye geldi ki" diyen Selmanpakoðlu, kamuoyuna yansýdýðý gibi hükümet tarafýndan Alevilik'in, MÝT in 2010 tarihli tehdit listesinde örgüt kategorisine sokulduðuna dikkat çekti. Selmanpakoðlu, "Bu durum, hayatýn her alanýnda Alevilere yönelik çok açýk bir tasfiye ve dýþlamayý beraberinde getiriyor." açýklamasýný yaptý. Bundan 500 yýl önce Osmanlý Hükümdarý Yavuz Sultan Selim ile Safevi Devletinin Hükümdarý Þah Ýsmail Hatayi, Çaldýran Ovasý nda karþýlaþtý yýlýndaki savaþý Yavuz Sultan Selim kazandý ve Sünnilik devletin resmi inancý oldu. Kýzýlbaþlar, Yavuz dönemiyle birlikte aðýr bir kýyýma uðradýlar. Can korkusu ile var olabilmek için kuþ uçmaz kervan geçmez dað baþlarýný yurt edindiler, defterleri dürüldü. Yavuz Selim savaþý kazanmýþ olsa bile Anadolu halkýný kazanamadý.osmanlý devleti de ve zaten çakma olan Osmanlý tebasý da zaman içinde tarihten yok oldu.gerek o dönemde gerekse daha sonra yüzlerce katliama uðrayan Anadolu Kýzýlbaþlarý, Alevileri ve Bektaþileri var olmaya ve inançlarý ile birlikte Þah larýný da yaþatmaya devam ettiler. Bu yýl, Yavuz ve Þah Ýsmail karþýlaþmasýnýn 500. yýlýndayýz. Aradan geçen onca zamana karþý Alevilerle ilgili deðiþen bir durum yok. Geçmiþte ne yazýk ki Alevilerle ilgili þeyhülislam fetvalarý, padiþah fermanlarýyla yok edilmek istenen Aleviler günümüzde de Sivas, Maraþ, Çorum benzeri katliamlarla hem toplu kýyýmdan geçirildiler hem de sinsi politikalarla bugüne kadar yaþattýklarý inanç Sünnileþtirilmek istendi yýlýnda iktidar olan AKP nin 12 yýllýk dönemini deðerlendirdiðimizde ise hem Aleviler hem de Alevilik üzerindeki tehdidin arttýðýný, ayrýmcý uygulamalarýn aðýrlaþtýðýný, ötekileþtirici nefret söyleminin sýradanlaþtýðýný görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti döneminde meydanlarda Alevileri ve Aleviliði yuhalatan, Alevilere karþý sünni yurttaþlarýmýzý bu derecede kýþkýrtan baþka bir iktidar görülmedi. Bu Ýktidar döneminde nefret söyleminin yaný sýra, kurdurulan Nakþibendi-nur cemaati güdümlü yapay Alevi örgütleri aracýyla Sünnileþmiþ bir Alevilik inþa edilmeye çalýþýlýrken, hükümet ayný zamanda iç siyasetten dýþ politikaya kadar her alanda mezhepçi bir söylem geliþtirmiþtir. Alevilere ve Aleviliðe karþý saldýrgan politika ve söylemler öyle bir kerteye geldi ki, kamuoyuna da yansýdýðý gibi hükümet tarafýndan Alevilik, MÝT in 2010 tarihli tehdit listesinde örgüt kategorisine sokuldu.haliyle bu durum, hayatýn her alanýnda Alevilere yönelik çok açýk bir tasfiye ve dýþlamayý beraberinde getiriyor. Vergisini ödeyen, askerliðini yapan, bu ülkenin milli gelirinde payý olan, üreten dolayýsýyla her sünni gibi eþit yurttaþ olmasý gereken bir toplum, temel insan hak ve özgürlüklerine, Anayasanýn eþitlik ilkesine aykýrý olarak maðdur ediliyor, mahrum býrakýlýyor. Bu yýlý Þah Hatayi yýlý ilan ederek tepkilerimizi bir baþka þekilde de göstermek istiyoruz. Bu programýn ana hatlarý þöyledir: 1- Þah Hatayi nin ölüm yýldönümü olan 24 Mayýs ta Þah Hatayi deyiþleri nin söylendiði özel bir konserin yapýlmasý 2- Aðustos ayýnýn son haftasýnda Þah a gidiþ programýyla Erdebil i ziyaret 3- Sonbaharda Þah Hatayi sempozyumunun gerçekleþtirilmesi 4- Yýl boyunca Þah Hatayi konulu yazýlý ve görsel yayýnlarýn tanýtýlmasý ve özel sohbetlerin yapýlmasý. Baþta Alevi olmayan tüm demokrat kiþi ve kurumlar olmak üzere, yurt içinde ve dýþýndaki Alevi-Bektaþi kiþi ve örgütlerinin katký, katýlým ve desteklerini bekliyoruz. PÝR SULTAN ABDAL 2 TEMMUZ KÜLTÜR VE EÐÝTÝM VAKFI Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan Aspir Bilgilendirme Toplantýsý düzenlendi. Ticaret Borsasý Toplantý salonunda düzenlenen programa ; Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Okan Yýlmaz, TKDK Nevþehir Ýl Koordinatörü Murat Asiltürk, Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Yardýmcýsý Gürol Çetin, Ýlçe Müdürleri, Þube Müdürleri, Ýl ve ilçe Müdürlüðü teknik personelleri, yað ve tohum sektör temsilcileri ve çiftçiler katýldý. Burada konuþan TKDK Nevþehir Ýl Koordinatörü Murat Asiltürk, Tarým ve Kýrsal kalkýnmayý Destekleme Kurumu olarak Nevþehir de týbbi ve aromatik bitkiler kapsamýnda da destek verdiklerini kaydederek Aspir üretimine dayalý týbbi aromatik konusunda projeleri de kabul ettiklerini söyledi. Asiltürk: "Bu projelerden 3 tanesi proje sorunu nedeniyle geri çekildi. Elimizde 166 tane ciddi anlamda projeler var. Bunlarýn 86 tanesi Ankara daki PSDK dan geçerek sözleþme imzalamaya hak kazandý. Bunlardan 30 kadarýný Aralýk ayýnda traktörlerini teslim ederek, hibelerini ödedik" dedi. Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Okan Yýlmaz ise, aspir bitkisinin Nevþehir de son yýllarda üretimi artan yeni bir bitki olduðunu ifade etti. Aspir in direk olarak anýza ekimini de tavsiye ettiklerini ve anýza ekimde enerji, iþçilik, toprak erozyonu ve maliyetlerin azaldýðýný söyleyen Yýlmaz: "Alternatif olarak özellikle nadasa býraktýðýnýz tarlalarýnýza aspir ekin" dedi. Bu yýl Nevþehir de meteorolojik olarak kuraklýðýn görüldüðünü ve tarýmsal kuraklýk riskinin de yaþanabileceðini belirten Yýlmaz, üreticilere uyarýda bulunarak aspirin bu anlamda da deðer kazandýðýný vurguladý. Toplantýda daha sonra Selçuk Boravalý ve Ali Hakan Doðanuz tarafýndan Aspir Bitkisi konulu bilgilendirme sunumu yapýldý. Kaynak:Nevþehir Gazete BALA MAHALLESÝ MUHTAR ve AZA ADAYLARI

4 » Yeni kitabýnýzda bizi 60 larýn Ýstanbul una çýkarttýðýnýz yolculuk kadar bir de sizin kendi yolculuðunuz var yazarken, kolay olmamalý? Hele Ýstanbul gibi bir þehirden söz açacaksýnýz hüzünlü bir þey oluyor bu. Dediðin gibi geçmiþe dönmek her zaman sevindirici deðil. O geçip gitmenin insanda býraktýðý bir yaþlanma duygusu var.» Bu nasýl hissettiriyor, korkutan bir þey mi? Çok sevimli deðil. Korkudan çok bu kadar çabuk geçip gitti duygusu yaratýyor. En acý olan piþmanlýklar kýsmý ve bir an önce onlarý nasýl yok edebilirim, nasýl düzeltebilirim düþüncesi aðýr basýyor. Özel olarak Ýstanbul la ilgili bir þey yaptýðým vakit de þehrin deðiþimleri korkutucu oluyor.» Bu anýlarýnýzýn da yok olmasý deðil mi? Tabii ki. Daha 88 yýlýydý sanýrým, Moda Plajý yla ilgili bir yazý yazmýþtým. O yýlda bile, Bu þehirde doðma büyüme de olsa insan daha 50 sine varmadan tarihe karýþabiliyor demiþtim. Þimdi 65 e merdiven atmýþ durumdayým. Ama o döneme baktýðýmda bir Avrupa kentinde asla rastlanamayacak kayýplar görülüyor.» Sizce neden tarihimize sahip çýkmýyoruz? Sahip çýkamýyoruz, çýksak da bizim söylediðimizi kim dinleyecek? Hele Ýstanbul da ciddi rant söz konusu. Fert olarak bir þey yapmanýza olanak kalmýyor, iþin içine para girdiðinde uygar kiþiler kendi köþelerinde seyirci kalýyorlar. Son dönüþümlerden, bilhassa Ýstanbul un siluetinin deðiþim meselesinden sonra, çok da fazla bir þey yapabileceðini sanmýyorum. Ses çýkarsanýz da ne olacaktý?» Olamaz mýydý, geç mi kaldýk acaba? Bence pek olamazdý. Çünkü insanlar gündelik yaþam gailesi içinde o kadar sýkýþmýþ vaziyetteler ki Ýstanbul un silueti lüks kaçýyor. Sanat kültür ya da mimari alandaki kiþileri çok üzdü bu olanlar. Ama bana bugün deseniz Ýstanbul un silueti için bir þeyler yapýyoruz, nereden vakit bulup gideceksiniz, kendi gündelik yaþamýnýzý zorluklarýyla yaþamaya devam ediyorsunuz.» Çocukluðunuz parklar, sinemalar, tiyatrolarla geçmiþ. Yaþamýyor olsanýz bana çok uzaktaki bir zaman gibi gelecek... Çok hoþuma gitti bu söylediðin. Doðru tabii, insanýn kendisine de ayný geliyor. Þimdiki Ýstanbul a baktýðýmda 60 yýllýk bir ömrü görmüyorum ben. Ýnanýlmaz deðiþiklikler, yaþanmamýþlýklar duygusu býrakýyor. Sanki hayallerdi. Seninle buluþmak için yürürken eski Park Otel e baktým, orada uzun anýlar var. Hiç uðruna yok edildi. Bunlar azýnlýðý ilgilendiren þeyler artýk. Ýnsanlar belki ekonomik sýkýntýlarýndan dolayý dönüp bakamýyorlar ama kültürel olarak neyi kaybettirdiði zaman içinde bedeli ödenerek ortaya çýkýyor.» Cumhuriyet ten bugüne bakýnca kültürel erozyonun temelindeki þey nedir? Aslýnda son yýla bakýnca hep geçmiþi yadsýma ve geçmiþle hesaplaþmama meselesi var. Geçmiþi ve baþkasýnýn yaptýðý þeyi sadece kültür açýsýndan deðil siyasi açýdan da inkâr etme hastalýðý var bizde.» Kitabýn ilk bölümünde Osmanlý örnekleri var. Osmanlýya merak baþladý son yýllarda ama sanki çok da doðru anlatýlmýyor. Sizce bu yöneliþ neden? Baþladý mý þüphedeyim. Bir takým dizilerin etkisiyle böyle oldu sanýrým. En azýndan insanlar tarihi anlatan kitaplara merak saldýlar, bu olumlu tarafý. Ama o dizilerde konuya ne kadar yüzeysel bakýldýðýný görüyorsunuz. 50 lerde Pargalý nýn damat olmadýðý Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý gibi çok önemli bir tarihçi tarafýndan söylenmiþ, 2009 da dizide tekrar damat oldu. Bir türlü tarihin okunduðu yok. Ne þiþirildiði kadar gökler ne de öteki tarafýn yerin dibine soktuðu yer altlarý var. Bir türlü denge saðlanamýyor, çok garip.» Gerçekle sorunumuz var galiba... Çok doðru. Gerçeði yaþadýðýmýz dönemin siyasi beklenti ve emirlerine karþý istediðimiz gibi deðiþtiriyoruz. Hatta ayný yazarda rastlayabilirsin buna. Medya tipik örneði þu anda. Belki de bu coðrafya bizi evirip çevirdiði için ortaya çýkýyor. Kendimde de yakalýyorum ayný þeyi. Ayný konuyu sabah sana baþka türlü akþam baþka birisine baþka türlü anlatabiliyorum bazen. Türkiye de ister sað ister sol görüþte olsun hiçbir zaman insanlarýn bireyselliklerini kazanma þansý doðmadý. Biraz buna baðlýyorum.» 27 Mayýs ý ilkbaharýn karanlýða dönüþtüðü gündü diye tarif ediyorsunuz. Bugünkü siyasal iklimde o yaþta olsaydýnýz nasýl tarif ederdiniz? Ayný kaygýlarý tekrar hissederim gibi geliyor. Yerleþik düzenin kendi içinde incelmesi ve kültürel devamlýlýðýn mutlaka sürmesi gerekiyor. Darbelerin topluma fayda getirmediði açýk. Bazen zorunluydu onu açýkça kabul etmek gerekir ama ne yazýk ki ondan sonraki dönemlerde geçmiþi tekrar yaþamak zorunda kalýyorsunuz. Halbuki toplum kültürel sürekliliði içinde devam edebilirse daha uygarlaþabilir diye düþündüðümden yine ayný kaygýyý duyardým. Temennim Türkiye nin geçmiþindeki kültürel birikimleriyle, tabii ki hatalarý ve sevaplarýyla uygar bir ülke olarak devam etmesi. Ama çok umudum da yok. Olabilmesi için baþka bir yaþam biçimi gerek. Onlar da Türkiye de hep azýnlýk.» Þimdi çocuklar bilgisayar karþýsýnda yaþýyor. Sizin gibi çocukluðu parklarda geçen birinin aklýna, insanlarýn park için sokaða çýkacaðý gelir miydi? Gelemezdi. Zaten öyle bir yerin geçmiþi dolayýsýyla korunmasý ve bakým görmesi gerekirdi. Yaralanan insanlar trajik ve yürek yakýcý. Bireyselden topluma giden bir tavýr da var tabii. Olanlarý çözümlemek için henüz erken diye düþünüyorum ama iþ oraya getirilmemeliydi. Ne hükümet oraya getirmeliydi ne siyasiler, bazý þeyler iletiþim imkânlarýyla insanca çözülebilir. Türkiye nin en büyük meselesi bence çocuklarýn bilgisayarla yetiþmesi deðil, çocuklarýn önünde iletiþim kurulan bir dünya olmamasý. Bu iletiþim çaðýnda geliþmiþ ülkelerde herkes her þeyi tartýþýrken bizde ne yazýk ki herkes kendi köþesinde dar bir alanda yaþamaya yazgýlý. Parklar olsa ne olacak? Bir insan coþkusu görülmüyor çünkü sorunlar var. Vicdan sahibiyseniz o sorunlar sizi sürekli meþgul eder.» Ýçinize kapanýk olduðunuzu söylüyor ve dönemin aile hayatýndaki yýlgýnlýðý anlatýyorsunuz. Sýkýcý hayattan uzaklaþmak için mi yazýyordunuz? Muhakkak. Belki o çocuk yaþta o hayalleri niye kurduðunu bilmiyorsun ama sonra o ev düzenine ve yaþam koþullarýna bakýnca anlýyorsun. Zor bir dönemdi, bence hâlâ pek çok ev ayný. Bir kitapta Bu toplum mutsuz çocuklar ordusu yaratýyor diye okumuþtum. Mutsuz çocuklar ordusu hâlâ var.» Aileye bakýþýmýz yüzünden mi? Deðerler atfetdiðimiz ama çoktan özleri yitmiþ, örf ve adetlerden kaynaklanýyor. Örf ve adet iyidir ama kemikleþmiþ ve ahlaki bir hale gelirse böyle bir þey yaratýr.» Annenizi anlattýðýnýz bölümlerde hüzün hissediliyor. Hayallerini bastýrmak zorunda kalmýþ birçok kadýn gibi. Belki baba da öyle. Üzerinde fazla durmamýþtým ama düþününce ayný evin içinde ayný hayatý paylaþmak zorunda kalan iki mutsuz insan vardý. Hele larýn evliliklerinde aþký, tanýþmayý geç karþýlýklý görüþme bile yok. Çok tuhaf. Osmanlý da görücü usulü, Cumhuriyet teyse tanýþýyorsun akþama niþanlanýyorsun gibi bir þey varmýþ. Uzatsan yanlýþ anlaþýlýyor. Bugün belki daha trajik bir deðiþim var. Serbestiyet adý altýnda çok trajik sonuçlara yol açan, cinayetlere kadar giden bilgisayar iliþkileri var.» Babanýzýn ölümü derin bir iz býrakmýþ gibi görünüyor? Babamý düþündükçe onun annemden daha yalnýz olduðunu keþfettim. Kýbrýslý ama doðup büyüdüðü yerlerle ilgisi kalmamýþ, burada mantýk evliliði içinde, dýþa vurmadýðý þeyler yaþamýþ diye düþündüm. O dönemin erkekleri zaten duygularýný dýþa vuramazdý. Derin bir yalnýzlýk uðultusu içinde gibi geldi bana babam. Komadaydý. Annesini görmeyeli 50 yýl olmuþ, annesi öleli yýl geçmiþ ama son sözü Anneciðim geliyorum oldu.» Size dair bendeki en güçlü duygu hüzün, katýlýr mýsýnýz? Bazen var bazen yok. Kendinizi anladýkça, karþý tarafý daha çok anladýkça hüzünlenmek bazen doðal. Kýrýklýklar da var ama yalnýz kendime dair deðil. Bazen çok acý þeyler yaþanmýþ, bir çýkýþ yolu bulamayýþtan gelen bir hüzün bu.» Ýstanbul aþkýnýz baki ama aþký ne zaman yazacaksýnýz? Bahsettiðim yaþamýmdan esinleneceðim kitabý yazabilirsem orada hepsi olacak. Çocukluðumdan baþlayarak ileri yaþta duyulan sevgiye kadar hepsini yazmak istiyorum.» Güzel anýlar var ama olumsuzluklar yok kitaplarýnýzda... Son 20 yýlda ilkem bu. Kitap eleþtirilerinde bile olumsuz da olsa yazmak istemiyorum, çok emek veriliyor çünkü. Ýnsanlarýn da güzel taraflarýný da korumak için özellikle yazýyorum. O insanlarýn birçoðu da öldü, cevap verme imkânlarý yok. Ayýp ve haksýzlýk olur.» Hayaller kuran o çocuðun yazmaya yönelmesiyle bugün Selim Ýleri nin geçmiþi yazmasýnýn nedeni ayný mý? Þüphesiz ki öyle. Düþünmedim ama tespitine tüm kalbimle katýlýrým. Yine bir kaçýþ, yine bir yalan etrafýmda. Demek ki bütün hayatým boyunca yalanlarýn arkasýnda koþmuþum ben. Gerçekten çoðu zaman kaçan bir insanýmdýr.» Býrakacaðým dediðiniz hiç oldu mu? Zaman zaman þiddetle böyle þeyler duyumsanýyor. Belli bir olay yok ama basýn dünyasýnýn acýmasýzlýðý ve görünümünün beni rahatsýz ettiði oldu. Býrakýp kurtulmayý çok istedim. Hâlâ zaman zaman yaþýyorum, geçtiði filan yok. Þu ara hiçbir þey yazamýyorum zaten, isteðim yok. Bir þeye baþlamýþtým býraktým. Toplumsal olaylarýn da yýlgýnlýðýn da payý var. Ne uðruna bunlar yazýlýyor diye düþündüðüm oluyor. Artýk yazýn ortamý o kadar deðiþmiþ ki onunla ancak onun koþullarýyla aþýk atabilirsin. Bildiðin koþullarda orada ayakta kalmak yýpratýcý.» Daha yazamadým dediðiniz bir þey var mý? Var. Yazar mýyým bilmiyorum ama 4. Murat projesi var. Bayaðý da yazýlmýþ halde. Yine kendi yaþamýmdan çýkan 60 yýlýn büyük çalkantýlarýný trajik boyutuyla anlatmak istediðim bir roman da var ama bilmiyorum. Sonra iki oyun var aklýmda. Biri Mehmet Akif in hayatýndan esinlenilmiþ tek kiþilik bir oyun, öteki de Suat Derviþ, Nihal Atsýz ve Deniz Gezmiþ in ayný evdeki fantastikten esinlenerek siyasi tartýþmalarýný anlatan bir oyun. Bilmiyorum artýk yazabilir miyim.» Neden hep geçmiþi yazýyorsunuz, bugünden mutlu deðil misiniz? Katiyetle deðilim. Bireysel olarak da, toplumsal bakýþ açýsýyla da mutlu deðilim. *** Bende o sabýr yok Lise son sýnýf öðrencisiyken Vedat Günyol Fransýzca öðretmenimdi. Çok önemli bir yer teþkil etti hayatýmda. Olaðanüstü donanýmlýydý ve mütevazýydý. Bir bilge kiþiyi tanýmak o yaþta bir genç için çok etkileyiciydi. Sonra ilk yazýmý çok dar imkânlarla çýkardýðý Yeni Ufuklar dergisinde yayýnladý. Vedat Beyi tanýmadan önce roman olduðunu sandýðým bir takým þeyleri Nadir Nadi ye götürürdüm. Niye o bilmiyorum. Benim vaktim yok, gazetede Hamdi Varoðlu vardýr ve önemli bir çevirmendir o okuyacak ve yönlendirecek demiþti. Hamdi Bey çok uzun zaman benimle ilgilendi, yardýmcý oldu. O yaþta o sabýr bana çok ilginç geliyor, þimdi ben ayný yaþtayým ama o sabýr bende yok. Þimdi bir genç Yazdýklarýmý okur musunuz diye geldiðinde nasýl sývýþýrým diye bakýyorum. Fotoðraflar: Pýnar ERTE Kaynak:BirGün

5 Baþkalarýnýn hayatlarýný izlemeye bayýldýðýmýz gerçek. Duvara bardak koyup komþusunu dinlemeyen var mýdýr? En azýndan aklýndan geçirmeyen Bardakçýlarýn kaçý komþusuyla konuþmayý denemiþtir acaba? Komþuculuk öldüyse merak da mý öldü? Biri Bizi Gözetliyor çoktan modasý geçmiþ bir deneyim düþünsenize, Facebook var artýk. Peki, duvarýna bardak dayadýðýnýz eve bir hayalet gibi girebilseydiniz, görünmeseydiniz de görseydiniz ne olup bittiðini Tiyatropol, ilk oyunu Teklif le size böyle bir deneyim yaþatmayý teklif ediyor. 15 kiþiyle sýnýrlý hayalet seyirci Harbiye de bir eve konuk oluyor. Evin içinde dilediðiniz gibi hareket edebiliyor, istediðiniz oyuncuyu dilediðiniz yerden izleyebiliyorsun. Kamerayý aradan çýkartýp bir kamera gibi hareket ediyorsunuz yani. Bir kamera ile aranýzda bir fark varsa, onu da deneyimliyorsunuz fýrsat bu fýrsat. Eðer yoksa size karada ölüm yok demektir, rahat olun Teklif in metni sahneleme þekli ile birlikte mi doðdu? Burcu Halaçoðlu: Cansu ile benim Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatlarý bitirme projemiz aslýnda Teklif. Performans sanatlarý okuduðumuz için mekanlarla iliþki çok önemli. Türkiye de de bu tip denemeler vardý, mesela Yerinde Tiyatro nun oyunu da evde geçiyordu. Ben Amerika da Sleep No More diye bir oyun izledim. O da otelde gezintili bir oyundu. Bunlardan esinlenip Biz neden tiyatroyu kendi mekanýna taþýmýyoruz? diye düþündük. Side Specifik Tiyatro deniyor bu tiyatroya. O mekana özgü, o mekanýn hikayesini anlatan... Bunlara oyun uydurulamadýðýndan içinde yazsak daha güzel dedik. Zaten ev çok zengin bir kaynak. Çünkü dýþarýyla paylaþmadýðýmýz her þey evde oluyor. Orda ne oluyor bilmiyoruz, sadece üçüncü sayfada görüyoruz. Önce form vardý, sonra metin doðdu yani Cansu Baþlýlar: Kendi mekanýnda oynamak deyince önce sokak düþündük ama o biraz fazla geldi ilk etapta. Eve karar verince kendi yaþadýklarýmýza odaklandýk. Form belirlenince konu da kendi ile ilgili ipucu vermiþ oldu. Ben bir fikir attým, Sermet attý, Evrim, Burcu derken konu ortaya çýkmýþ oldu. Bir çift olsun evde deyince, kadýnerkek iliþkisi üzerine de yürümüþ olduk. Burcu: Oturup yazmadýk da aslýnda, Sermet ve Evrim in doðaçlamalarýndan çýktý aslýnda. Evrim Doðan: Bir mekana da ihtiyaç yok nasýlsa, evde toplaþýp toplaþýp çalýþýyorduk. Sermet Yeþil: Yaptýðýmýz doðaçlamalarý kaydedince metin yavaþ yavaþ oluþmaya baþladý. Onlarý kurguladýk, süprizi ne olsun, patlama nerde olsun derken metin çýktý ortaya. Evrim Doðan: Yazarken tek derdimiz samimi olsun, gündelik olsun, dizi laflarý olmasýndý. Aslýnda oyunumuzun metni sessizlik, biz sessizliklerin metnini yazdýk. Bizim için evin içindeki insanlarýn sessizliðini oynamak ve onu konuþturmak önemliydi. Bunun için de daha gündelik þeyler yazmayý tercih ettik. Zaten doðaçlamalar da bizi oraya götürdü. DERDÝMÝZ KENDÝ SINIFIMIZ Ýnsanlar evlerinde ne kadar konuþuyor ki zaten? Evrim: Evinde insan nasýl konuþur, bulmaya çalýþtýðýmýz oydu. Ýnsan duvarlara bakýp ah ben neden böyle olmuþum! diye tirad atmaz, ama ne yapar? Alýþtýðýmýz metin dýþýnda bir araþtýrma yapmamamýz gerekti. Sermet: Metnin ve bu sahnelemenin peþinde olduðu þey bir gerçeklik, bir doðallýk hissi yaratmak. Ýstanbul da modern olabilecek bir çiftin hayatýna giriyoruz. Modern hayatýn belli baþlý sorunlarý ile karþýlaþýyoruz. Ýletiþimsizlik bunlardan biri, þiddetin bulaþýcý olmasý öyle, dýþarýdaki hayatý eve taþýmak da. Aman tertemiz insanlarýz, ne kadar entelektüeliz demekle olmuyor. Bir an dönüp kendi içine baktýðýnda bunlarla karþýlaþýyorsun. Metin ister istemez belli bir yöne doðru aktý. Burcu: Baþlangýç noktalarýmýzdan biri kendi sýnýfýmýzýn dertlerini anlatmaktý. Sermet: Üst orta sýnýf yani Burcu: Evet Kendi yaþantýlarýmýzdaki sorunlardan yola çýkmak istedik. O zaman daha samimi olacaðýmýzý düþündük. Ýkiyüzlülük de bir baþka çýkýþ noktamýz oldu. Kendimize karþý ne kadar ikiyüzlüyüz, birbirimize ne kadar? Yan komþu ne kadar öteki? Kapýcýnýn ismini bile bilmiyoruz Derdimiz kendi sýnýfýmýz BAÞROLDE EV VAR Ev bulmak da mesele olmuþtur Sermet: Kendi evimizde uzun uzun provalar aldýktan sonra bu metne uygun evi bulmamýz gerekti, bayaðý araþtýrdýk. Haber saldýk her yere, Ýstanbul da bir performans çevresi var sonuçta ve pek çok insan Bizim eve de gelin bakýn dediler. Kadýköy de pek çok eve baktýk mesela. Burcu nun arkadaþýnýn evi çýktý burasý. Cansu: Uygun ev bulamadýðýmýzdan vazgeçme noktasýna geldiðimizde bulduk bu evi. Bu eve girer girmez Tamam burasý bizim evimiz dedik. Çok etkileyici bir ev, sanki baþrolde Evrim le Sermet yok da bu ev var. Burcu: Aslýnda bu yapmak istediðimiz þeye çok uyuyor. Tiyatro metni deðildi elimizdeki, atmosferden yola çýkacak, bu þehirde þu sesten, yan dairenin sesinden yola çýkacak bir oyun bu. Dolayýsýyla ev baþlý baþýna olayýn ortasýnda duruyor. OYUNUN HEDEFÝ SENÝ DE ÝÇÝNE ÇEKMEK Yan evdeki þiddet hem çiftimizi hem de seyirci olarak bizi sarsýyor çünkü biz de o evdeyiz. Ama bir þey yapacak olan oyuncular, biz izliyoruz. Onlarýn yaptýðýný yapmadýðýný yargýlýyoruz ister istemez. Ama çiftimiz de þiddete meyledince top bize gelmiþ gibi oluyor. Sessiz kalarak sen de oynuyorsun sanki Sermet: Susan Sontag, Baþkalarýnýn Acýlarýn Bakmak ta þöyle bir þey anlatýyordu; Dört þeritli bir þehirler arasý otobanda km hýzla gidiyorsun ve birden yavaþlýyor trafik, sen de yavaþlýyorsun. Sonra fark ediyorsun ki ileride bir kaza var, iki araç birbirine girmiþ, herifin biri camdan sarkmýþ kanlar içinde, ölüyor. Herkes o yüzden yavaþlamýþ, yardým etmek için deðil, sadece bakmak için. Bakmak çok ilginç bir þey. Burnunun dibindeyken sen de hissedebiliyorsun bunu. Klasik tiyatroda, ýþýklarla, perdeyle, seyirci arasýnda bir duvar koyduðun zaman oyuncunun dördüncü duvarý ya da neyse o- sen seyirci olarak benim baþýma gelmiyor ki onun baþýna geliyor diyorsun. Burasý rahat, koltuk falan, durayým ben burada diyor. Ýstediðin kadar etkilemeye çalýþ onu. Bir yere kadar olur o iþ. Sahnede acý çeken oyuncuyu izliyor sonuçta. Burada öyle olmuyor. En azýndan oyunun hedefi o, seni de içine çekmek. Evrim: Ýlk oyunda seyircinin biri Ne yapalým þimdi polis mi çaðýralým dedi. Burcu: Oyunun, baþýndan beri kurgulamaya çalýþtýðýmýz soru oydu zaten: Siz bu durumda olsanýz ne yapardýnýz? Þöyle yapýlmalý, edilmeli dersiniz konuþurken de buyrun bakalým. O ikiyüzlülük içinde hiçbir þey yapmýyorsun, ya da sadece vicdanýný rahatlatmak için yapýyorsun Cansu: Oyun bitip aþaðýya indiðinde, Bu zaten bir oyundu, bir þey yapamazdým diye kendini rahatlatan insanlar da oluyor. Sermet: Biz de bu oyunda geçtiði gibi bir hikayeyi yaþadýk ve uzun zaman müdahale edemedik. Ýstanbul denen metropolde komþu kim? Ne zaman konuþmalýyýz birbirimizle, aramýzdaki sýnýr nerede baþlýyor nerede bitiyor? Bunlarý bilmiyoruz ki. Burcu: Cevaplayamadýðýmýz bir soruyu herkese sorduk aslýnda bu oyunla. Sonra evimizdeki duruma da müdahale ettik. Polis molis çaðýrdýk, onun da sonuçlarýný gördük. SEYÝRCÝYE ÇARPSAM MI ÇARPMASAM MI? Oyuncu ve seyirci nasýl bir deneyim yaþýyor? Evrim: Her oyunda bir þey deneyimliyoruz tabii. Sermet: Ýlk oyunlar biraz zordu. Gezi den hemen önce çýkardýk oyunu, 22 Mayýs tý. Okulda hocalarýna gösterdiler, bir de kendi arkadaþlarýmýza prömiyer gibi bir þey yaptýk. Sonra yaz tatiline girildi. Biz de iyi hazýrlanýp, iyi piar yapýp sezonda girecektik olaya. Ama Gezi mezi derken, Harbiye nin hali Ocaða sarktý oyun. 10 oyun falan oynadýk þimdiye kadar. Önceden seyirciyle koridorda karþýlaþtýðýmda tedirgin oluyordum. Çarpsam mý çarpmasam mý diye Ama artýk çok rahatým. Evrim: Seyirci de seviyor o yokmuþçasýna davranýlmasýný Sermet: Ýlk üç-dört dakika Acaba biz de oyunda mýyýz, bizi görüyorlar mý? diye soruyorlar kendilerine, tedirgin olmaya baþlýyorlar. Biz yokuz, bunlar kendilerine oynuyor diye düþünüyorlar. Rahatlýyorlar belki. Finalde ise bambaþka bir þey oluyor tabii. Bir gösterimin sonunda bir kýz arkadaþýnýn arkasýna geçip, Bana bakýyor, bana bakýyor diye sayýklýyordu korkuyla. Evrim: Bakýyoruz zaten, ben daha çok insanla göz temasý kuruyorum. Oyun böyle olunca seyirci için en önemli þey samimiyet oluyor galiba. Yapmacýk bir þey görmeye tahammülleri yok. Telefon çalýyor, annem yazýyor telefonun ekranýn, bakýyor seyirci ona. Telefonda konuþurken karþý tarafýn sesini duyuyor seyirci, maillere bakýyorsun, seyirci de bakýyor laptopa. Sahte olmamalý hiçbir þey. Klasik sahnede seyirci görür ya da görmez bir detayý ama burada burnumun dibinden bana bakýyor seyirci. Öyle olunca daha da samimiyi bekliyor seyirci. RÖNTGENÝN, RÖNTGENÝNÝN, RÖNTGENÝ Eve girince birkaç dakika tedirginlikten sonra bayaðý þaþýrtýcý bir rahatlama oluyor. Baþka yaþamlarý röntgenlemeye çok da yabancý olmadýðýmýzdan mý bu rahatlýk? Sermet: Evet, çok aþina olduðumuz bir þey deðil mi zaten? Burcu: Bazý seyircilerden duydum, kendilerini sete düþmüþ gibi hissettiðinden, tiyatro deðil tamam, gerçek de deðil tamam, ama ne? Kamera benim, ama nereden bakacaðým? Seyircinin bu deneyimi kendisinin yarattýðýný fark etmesi de çok hoþ oluyor. Bir seyirci anlatmýþtý; çiftimiz duvar kenarýnda tartýþýrken bilgisayar koltuðunda oturuyormuþ aralarýnda. Bir adamý bir kadýný izliyor. Birden fark etmiþ ki; bütün herkes ona da bakýyor aslýnda. Çok rahatsýz oldum, resmi bozdum diye düþündüm ve oradan çýktým hýzla. dedi. Aslýnda o seyirci alýþkanlýðý, keþke izlese oradan. Evrim: Bütün seyirci oyun seyrediyor ama onu da seyreden bir seyirci var. Röntgenin, röntgeninin, röntgeni Bir sürü oyun seyrediliyor. Cansu: Seyirci elinize saðlýk dediðinde, biz de sizin de elinize saðlýk diyoruz. Kaynak:Evrensel

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü öðrencileri Þubat 2014 tarihinde katýldýklarý 12. Uluslararasý Ýstanbul Gastronomi Festivali nden ödüllerle döndü. 25 ülkeden 400 ü yabancý olmak üzere toplam 2000 yarýþmacýnýn 52 kategoride yarýþtýðý festivalde Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü öðrencileri 8 Bronz Madalya ve 3 Merit ödülü aldý. 25 i yabancý 100 jüri üyesinin katýlýmýyla gerçekleþen 12. Uluslararasý Ýstanbul Gastronomi Festivali nde öðrenciler Aþçý Balýk Yarýþmasý, Ana Yemek Yarýþmasý, Aþçý Restoran Tatlý Yarýþmasý, Pizza Yarýþmasý, Makarna Yarýþmasý ve Yýlýn En Ýyi Üniversitesi Yarýþmasý olmak üzere toplam 6 kategoride yarýþarak Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesini baþarýyla temsil ettiler. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, traktör sayýsýnýn, 2013 yýlýnda, 2012 yýlýna göre, 50 bin 396 adet artarak 1 milyon 515 bin 421 adetten 1 milyon 565 bin 817 adete ulaþtýðýný bildirdi. Bayraktar, traktör sayýsýnýn 2010 yýlýnda 36 bin 840, 2011 yýlýnda 61 bin 336 adet arttýðýný, 2012 yýlýnda bu rakamýn 49 in 213 e düþtüðünü, 2013 yýlýnda yeniden yükselerek 50 in 396 ya ulaþtýðýný vurguladý. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2013 yýlýnda aylýk düzeyde en fazla artýþ 6 bin 838 adetle Aralýk ayýnda meydana geldiðini belirtti. Bayraktar, traktör sayýsýnýn 2013 yýlý Ocak ayýnda 2 bin 113, Þubat ayýnda 2 bin 458, Mart ayýnda 4 bin 23, Nisan ayýnda 4 bin 646, Mayýs ayýnda 4 bin 918, Haziran ayýnda 2 bin 629, Temmuz ayýnda 4 bin 283, Aðustos ayýnda 3 bin 276, Eylül ayýnda 4 bin 837, Ekim ayýnda 4 bin 687, Kasým ayýnda ise 5 bin 688 adet arttýðý bilgisini verdi. EN FAZLA ARTIÞ KONYA DA TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, traktörde iller arasýnda 2013 yýlýnda en fazla artýþýn 2 bin 676 adetle Konya da, 2000 adetle Manisa da, 1665 adetle Ankara da, 1535 adetle Gaziantep te, 1526 adetle Denizli de, 1496 adetle Þanlýurfa da, 1394 adetle Balýkesir de, 1365 adetle Adana da, 1219 adetle Bursa da, 1199 adetle Ýzmir de, 1182 adetle Kayseri de, 1079 adetle Kars ve Tokat ta, 1061 adetle Aydýn da,1020 adetle Çorum da görüldüðünü belirtti. Þemsi Bayraktar, 2013 yýlýnda traktör sayýsýnýn Yozgat ta 982, Diyarbakýr da 969, Kahramanmaraþ ta 961, Sivas ta 953, Afyonkarahisar da 942, Erzurum da 941, Antalya da 906, Sakarya da 879, Ardahan da 872, Adýyaman da 826, Muþ ta 773, Samsun da 735, Çanakkale de 729, Muðla da 724, Amasya da 716 arttýðýný bildirdi. TRAKTÖR SAYISI ÝSTANBUL DA AZALDI, TRABZON DA ARTMADI Traktör sayýsýnýn 2013 yýlýnda Ýstanbul da 163 adet azalýrken, Trabzon da deðiþmediðine dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Traktör sayýsý Rize de 2, Hakkari de 29, Zonguldak ta 38, Karabük te 57, Yalova da 63, Ordu da 70, Bingöl de 76, Artvin de 89, Gümüþhane de 90, Bayburt ta 94 adet arttý. Traktör sayýsýndaki artýþ, 2013 yýlýnda Þýrnak ve Tunceli de 102, Giresun da 114, Erzincan da 125, Bartýn da 135, Bitlis te 167, Siirt te 210, Bilecik te 235, Kýrýkkale de 248, Aðrý da 261, Sinop ta 288, Batman da 294, Elazýð da 312, Van da 327, Niðde de 328, Iðdýr da 344, Nevþehir de 346, Düzce de 386, Kilis te 387, Kýrþehir de 395, Bolu da 415, Kocaeli de 424, Çankýrý da 428, Isparta da 434, Kýrklareli 439, Edirne de 452, Burdur da 458, Uþak ta 524, Tekirdað da 540, Hatay da 593, Malatya da 595, Kastamonu da 599, Osmaniye de 601, Mardin de 625, Karaman da 628, Eskiþehir de 661, Aksaray da 662, Mersin de 680, Kütahya da 683 adet oldu." TRAKTÖR SAYISINDA MANÝSA BÝRÝNCÝ, RÝZE SONUNCU Traktör sayýsýnda Manisa 75 bin 890 adetle birinciliðini sürdürürken, Konya 73 bin 578 adetle ikinci, Balýkesir 55 bin 407 adetle üçüncü, Bursa 54 bin 495 adetle dördüncü, Ýzmir 54 bin 369 adetle beþinci sýrada bulunduðunu bildiren Bayraktar, "Ankara da 46 bin 744, Samsun da 46 bin 207, Adana da 45 bin 582, Denizli de 41 bin 847, Antalya da 41 bin 70 adet traktör bulunuyor" dedi. Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Aydýn da 37 bin 751, Tokat ta 36 bin 952, Ayfonkarahisar da 36 bin 111, Çorum da 35 bin 468, Þanlýurfa da 31 bin 652, Sakarya da 31 bin 485 traktör var. Mersin, Kütahya, Edirne, Çanakkale, Yozgat, Tekirdað, Sivas, Muðla, Kastamonu, Gaziantep de bin, Kayseri, Ýstanbul, Diyarbakýr da bin, Eskiþehir, Malatya, Hatay, Burdur, Isparta, Bolu, Kýrklareli, Nevþehir, Amasya, Kahramanmaraþ, Kars, Uþak ve Aksaray da bin, Erzurum, Kocaeli, Niðde, Osmaniye, Adýyaman, Çankýrý da bin, Karaman, Kýrþehir, Bilecik, Muþ, Düzce, Mardin, Zonguldak, Elazýð, Kýrýkkale, Ardahan, Sinop, Van, Aðrý, Erzincan, Karabük te 5-10 bin arasý traktör bulunuyor. Batman, Bartýn, Kilis, Iðdýr, Gümüþhane, Bitlis, Giresun, Bayburt, Yalova, Siirt, Ordu, Þýrnak, Tunceli, Artvin de 1-5 bin arasý traktör var. Bingöl de 949, Hakkari de 732, Trabzon da 173, Rize de ise 40 adet traktör bulunuyor." DESTEKLERÝN SATIÞLARA ETKÝSÝ 2006 yýlýnda Ziraat Bankasý nýn yaný sýra diðer bankalarýn da tarýmsal kredi kullandýrmaya baþlamasýyla birlikte üreticilerin bu bankalardan kredi kullanýmýnýn arttýðýný, traktörlerini yenileme imkaný bulunduðunu belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Ayrýca 2004 yýlýndan bu yana uygulamasý devam eden devlet destekli düþük faizli kredi uygulamasýna 2011 yýlýnda traktör konusu da eklendi. Böylelikle 2011 yýlýnda üreticiler, Ziraat Bankasý ndan yýllýk yüzde 5 faiz oranýyla traktör kredisi kullanabildiler yýlýnda 36 bin 840 adet olan traktör sayýsý artýþý, 2011 yýlýnda yüzde 66,5 artarak 61 bin 336 adede yükseldi yýlýnda traktör sayýsýnda bu artýþa düþük faizli kredi kullanýmýnýn etkisinin olduðu düþünüyoruz. Traktör sayýsý, 2012 yýlýnda 49 bin 213 adet arttý. Bu uygulama 2013 yýlýnda da uygulandý, 2014 yýlýnda de devam ediyor. Ayrýca Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý kapsamýnda verilen makine ekipman desteklerinin ve IPARD programý kapsamýnda traktör alýmý desteðinin de tarým makineleri sektörüne olan katkýsý büyüktür. Destek kapsamýnda alýnan traktör sayýsý 2013 yýlýnda 1840 adet olmuþtur. Çiftçilerimizin modern teknolojiye ulaþmasý bakýmýndan tarým alet ve makinelerine verilen desteklere devam edilmesi son derece önemlidir." Kaynak:Nevþehir Gazete

7 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Araþtýrma Enstitüsü (DÝSK-AR), TÜÝK tarafýndan açýklanan Hanehalký Ýþgücü Anketi Kasým 2013 dönem sonuçlarýný deðerlendirdi: 1)Türkiye ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesi azalmaya devam ediyor. Kasým döneminde tam zamanlý iþlerin sayýsý azalýrken, iþsizlik oranlarýndaki artýþ sürmeye devam etti. Ýþgücüne katýlým oraný ise azaldý. Kasým 2012 dönemi ile Kasým 2013 dönemleri arasýnda iþsizlik oraný % 0,5 puan artýþ kaydederek %9,9 düzeyine ulaþtý. Ýstihdam edilenlerin sayýsý son 1 yýlda sadece 152 bin kiþi artýþ gösterdi. Ýstihdam Devlet aklýnýn Ulema tarafýndan çalýndýðý, iktidarýn halifeleþtiði, hukukun þeriatlaþtýðý, siyaset dilinin uhrevileþtiði ve Kuran ý camiden okula geldiði gün olan olmuþtur. O günden beri devlet 16. yüzyýl zihniyetinden kurtulamadý. Batý makyajý tuttu ama zihniyeti toplumsallaþmadý. Þark usulü dinsel kurnazlýk galip geldi. Fetihçi cehaletin istediði oldu 6-7 Eylül ler, Maraþlar, Çorumlar ve Sivaslar ve dini müfredattan elde edilmiþ betonlaþmýþ dindar kullar ile yaratýldý. Siyasal Ýslamcý, cihatçý müfredattan mezun olmuþ çeteler bugün, ibadet etmek için, Allah adýna ve cennet gitmek için Suriye de Maan köyüne saldýrýyor, çoðu çocuk, 67 insaný vahþice katlediyorlar. Türkiye sadece Suriye deki katliamcý cihatçý çetelere güvenli cennette destek vaat etmiyor. Geleceðin fetih nesli için cennetin en güzel yerleri parselleniyor, onlarýn okuduklarý tüm kitaplarda cihatçýlarýn en güzel köþelerde oturacaðý yazýyor. AÐAÇLARIN SOLU 1965 yýlýnda Demokrat Parti aðaçlarýn bile sola eðildiðini tespit eder ve korkar. Aðaçlarýn sola eðilmesi ile komünizm arasýnda kurulan uhrevi bað sonucu, aðaçlarýn kýble yönüne ve saða eðilmesi istenir. Çocuklarý yaþ iken bükmek ve dindarlaþtýrmak için din eðitimi zorunlu kýlýnýr. Çünkü dini tedrisattan geçen ve daha da hayýrlýsý din adamý olmuþ gençler kuþanýlacak süngü ve kalkanlar için hazýr beklemektedirler. Sað ve muhafazakârlar çocuklara dini ve milli þuur vermek, Türklük ve Ýslamlýk imaný telkin etmek ve böylece solculuðu tesirsiz hale getirmek gerektiðini ifade ediyorlar. Böylece insanýn beyni ve ruhu çocukken teslim alýnmalýydý. Devlet, cami, kýþla ve siyaset gereðini yaptý ve neden din eðitimine aðýrlýk verdiler. Hedef belli; okullarý din eðitimi yoluyla camileþtirmek. Öðrencileri laik, bilimsel ve eleþtirel eðitim dünyasýnda uzaklaþtýrmaktýr. ÞEFTALÝ ELHAMDÜLÝLLAH, ELMA ÞÜKREDÝLÝM DÝYOR AKP nin de beþikten mezara kadar dinsel eðitim hedefi var, çünkü iktidarý sallandýkça Demokrat Parti ye aðaçlarýn yaþattýðý daha büyüðünü yaþýyor. Çocuklarýn çocuk olmaktan önceki vazifesinin ulemaya katýlmasý onlar için öncelik haline geldi. Milli Eðitim Bakanlýðý, anaokullarýnda daðýttýðý hikâye kitaplarý ve CD ler yoluyla sevimli bir din eðitimi veriyor çocuklara. Ýlahiler eþliðinde konuþan uhrevi meyve ve kutsal sebzeler onlara imaný öðretiyor. Konuþan meyveler faydalarýný ya da hangi vitamine sahip olduklarýný deðil, dini tanýtýyor. Konuþan dindar Elma çocuklara þöyle sesleniyor; Elma ellerde, tadý dillerde, elmalarý yemeli Allaha þükretmeli, Dindar Armut þöyle dile geliyor; Armudu almalý, Bismillah diyerek tadýna bakmalý Dindar Þeftali fetva veriyor; Þeftalidir benim adým, çok tatlýdýr tadým, yedikten sonra beni, Elhamdülillah demeyi unutmayýn siz sakýn Bu dindar meyveler Türkiye de yetiþtiði için ilahiler eþliðinde dualar okumuyor. Yurtdýþýnda üretilmiþ Pinokyo, Heidi ve Þirinler gibi çocuk masallar bile Türkiye de dindarlaþýyor ve Müslümanlaþýyor. Bu karakterler üzerinden eðitimde dindarlaþtýrmayý hedefliyor. PÝNOKYO NUN ÇARESÝZLÝÐÝ Ýtalyan yazar Carlo Collodi'nin çocuk romaný Pinokyo da asimile edildi. Dedesi Türkiye de namaz kýlýyor ve Allah rýzasý için ekmek verin diyor. Pinokyo nun dualarý kabul edildiðinde Okumak benden, þifa Allah'tan / Elemtere fiþ, kem gözlere þiþ / Bir daha nazar deðmez inþallah, Þimdi ise Allah'a þükürler olsun ki, gerçek bir çocuðum diyor. Ama Pinokyo namaz kýlamaz. Yalan söylediðinde uzayan burnundan dolayý alný secdeye bir türlü gelmediðinden, namazý kabul olur mu bilmem, onu ancak MEB ve Diyanetin Ulemasý bilir. MEB ve Ýslamcý yayýn evleri Pinokyo, Heidi, Þirinler gibi yabancý karakterleri Türkleþtirmek ve Ýslamlaþtýrmak için asimilasyona maruz tutuyor. Ýsviçre'li yazar Johanna Spyri'nin Heidi si de Türkiye deki dinsel asimilasyonun maðdurudur. Bayan Sesasman Türban takýyor ve dua okuyor. Heidi dua ederek, Allahtan yardým istemek zorunda kalýyor. BÝR KATLÝAMDAN ÖNCESÝ Komünist Þirinler "Ýslami TV kanallarýn da Müslüman Þirinler oldu; Þirin Baba, Cuma namazýna gitti; Þirinlerin "laylaylaylay" þarkýsý "La ilahe illallah, Allahü ekber"e dönüþtü. Devletin ve Siyasal Ýslamcý Ulemanýn dini müfredatýndan mezun olmuþ cihatçýlar ise þimdi Allahü ekber nidalarýyla Suriye de çocuk kadýn demeden sivil ve masum insanlarý katletmeye devam eden katillere dönüþtü. Kaynak:BirGün artýþý 2008 Kasým ayýndan bu yana bu dönem için en düþük seviyesinde gerçekleþti. Son dört yýllýk dönemde istihdam artýþý ortalama 1 milyon 73 bin seviyesindeydi. Buna göre ekonominin istihdam yaratma kapasitesi söz konusu 4 yýllýk dönem esas alýndýðýnda % 86 azaldý. 2)Ýþgücüne katýlanlarýn sayýsý son 1 yýl içinde 306 bin kiþi artarken, bunlardan sadece 152 bini çalýþma olanaðý buldu. 154 bini ise iþsizlik gerçeði ile yüzleþti. Yani iþgücüne yeni katýlan her iki kiþiden sadece biri iþ bulabildi. 3)Kasým 2013 döneminde umudu olmadýðý için ya da diðer nedenlerle son 3 aydýr iþ arama kanallarýný kullanmayan ve iþe baþlamaya hazýr olduðu halde bu nedenle iþsiz sayýlmayanlar (umutsuzlar) da dahil edildiðinde iþsizlik oraný % 9,9 deðil, %15,8, iþsiz sayýsý da 2 milyon 784 bin deðil, 4 milyon 784 bin kiþi olarak gerçekleþti. 4)Son 1 yýlda kýsmi süreli çalýþanlarýn sayýsýndaki artýþ 166 bin ile yeni istihdam edilenlerin sayýsýnýn üzerine çýktý. Bunun yanýnda tam zamanlý istihdam edilenlerin sayýsý 14 bin azaldý. Bu durum ekonominin tam zamanlý yeni iþleri yaratmak bir yana, bu tip istihdam biçimlerinin azaldýðýný göstermektedir. 5)Çaresizler, umutsuzlar ve resmi iþsizlerin toplam sayýsý 5 milyon 760 bindir. Geniþ istihdam içindeki payý ise % 19,1 dir. 6) Kadýnlar için geniþ tanýmlý iþsizlik oraný %23 tür. 7) Gençler için iþsizlik oraný % 28 dir. Eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle bu oran % 31 e yükselmektedir. 8)Türkiye de Çalýþan her dört kiþiden biri haftalýk 60 saatin üzerinde çalýþmaktadýr. AB ülkeleri için haftalýk fiili çalýþma süresi ortalama 41,8 saattir. Buna göre Türkiye de her dört çalýþandan biri AB ülkelerindeki ortalama bir iþçiden en az 18 saat daha fazla çalýþmaktadýr. Türkiye yolsuzluk gerçeði ile yüzleþirken ekonominin istihdam yaratma kapasitesi hýzla daralmaktadýr. Türkiye yi düþük kur yüksek faiz politikalarý ile yönetmeye çalýþan AKP hükümeti bir kez daha güvendiði faize dayalý sýcak para sisteminin duvarlarýna çarpmýþtýr. Türkiye de uygulanan ve küresel rekabet ideolojisi ekseninde þekillenen ekonomi ve istihdam politikalarý ile çalýþma hayatý bir yandan iþçiler ve emekçiler için giderek aðýrlaþmakta diðer yandan ise iþsizliðin görünen ve görünmeyen boyutlarýnýn istihdam içindeki aðýrlýðý artmaktadýr. Eksik ve yetersiz istihdam edilenlerin sayýsýndaki artýþ bunun tipik bir örneðidir. Türkiye haftalýk çalýþma sürelerinin emsallerine göre çok daha yüksek olduðu bir ülkedir. Avrupa Birliði ülkeleri ile kýyaslandýðýnda haftalýk çalýþma sürelerindeki fark 12 saati bulmaktadýr. Buna göre Türkiye de 5 kiþinin yapacaðý iþi 4 kiþi yapmaktadýr. Bir yandan iþgücüne katýlým oranlarýný yükseltirken, öte yandan iþsizlik verileri ile mücadele etmenin yegâne yolu, gelir kaybýna yol açmaksýzýn haftalýk çalýþma sürelerini azaltmaktan geçmektedir. Buna karþýn hükümet ve sermaye çevreleri iþsizlik verilerindeki artýþý, istihdam yapýsýnýn niteliðini bozarak, yani yoðun çalýþma koþullarý altýnda, daha esnek ve güvencesiz çalýþma biçimlerini yaygýnlaþtýrarak durdurmanýn reçetelerini topluma sunmaktadýr. Hükümet iþveren çevrelerinin taleplerini Ulusal Ýstihdam Strateji Belgesi ile programlaþtýrmýþtýr. Ucuz iþgücü için, taþeron çalýþmayý yaygýnlaþtýrmayý, kýdem tazminatýný fona devrederek ortadan kaldýrmayý, kölelik bürolarýný hayata geçirmeyi hedefleyen bu belge hükümetin gündemindedir. Ýþsizlikle mücadeleyi, çalýþma koþullarýný kötüleþtirerek, ücretleri düþürerek çözmeye çalýþan bu anlayýþa karþý durulmalýdýr. Bu strateji iþsizliðin ne iþ olsa yaparým baþlýðý altýnda gizlenmesi stratejisidir. Kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmasý amacýyla gündeme gelen öneriler DirenÝþçi eylemleri ile geri çekilmiþ olsa da, taþeronlaþmayý, esnek çalýþmayý yaygýnlaþtýrmayý amaçlayan uygulamalar gündemdedir. Ýþsizlikle gerçek mücadele için; 1.Haftalýk çalýþma süresi gelir kaybý yaþanmaksýzýn 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yýllýk 270 saat sýnýrý, 90 saate düþürülmelidir. 2.Herkese en az 1 ay ücretli izin hakký tanýnmalýdýr. 3.Herkes için iþ güvencesi ayrýmsýz bir biçimde uygulanmalýdýr. 4.Sendikal hak ve özgürlükler güvence altýna alýnmalý, sendikal barajlar kaldýrýlmalý, herkesin sendika hakkýný özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr. 5.Kamu giriþimciliði ve hizmetleri istihdam yaratacak þekilde yeniden ele alýnmalýdýr. 6.Kamuda personel açýðý derhal kapatýlmalýdýr. 7.Taþeronlaþma ve kayýt dýþý istihdam engellenmelidir. 8.Kadýn istihdamýnýn artýrýlmasý ve iþsizliðinin azaltýlmasý için iþgücü piyasalarýndaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakým hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygýn ve ücretsiz bakým hizmetlerini saðlamasý ile kadýnýn üzerinden alýnmalýdýr. Kadýn erkek ayrýmý yapmaksýzýn 50 çalýþanýn üstündeki her iþ yerinde kreþ açýlmalý, devlet kreþlerinin çocuklar için yaþ sýnýrý olmadan, ücretsiz ve 7/24 açýk olmalý, yaþlý ve hastalar için, yine ücretsiz, 7/24 açýk, çalýþanlarýnýn yarýsý erkek olan bakým evleri açýlmalýdýr.

8 Rüzgar ve Güneþten elde edilen elektrik, alternatif bir enerji üretim yöntemi olarak sýklýkla karþýmýza çýkýyor. Pek çok direniþ alanýnda mücadele edenler dahi rüzgar, güneþ bize yeter söylemleriyle kapitalizmin karþýsýnda durmak yerine, ona çözüm önerileri sunar pozisyonda kalmaktadýrlar. Yenilenebilir enerji propagandalarýnýn gündem dýþý býraktýðý, RES lerin ve GES lerin zararlarýnýn gerçek boyutlarý; pek sýk tartýþýlmadýðýndan bu santrallere yaþam savunucularýnýn gösterdikleri tepki çoðu zaman anlaþýlamamaktadýr. RES lerin ve GES lerin baþlýca zararlarý þu þekilde sýralanabilir: RES lerin Zararlarý 1- Yüksek dalgaboylu ses dalgalarý Yüksek dalgaboylu ses dalgasý Rüzgarda elektrik elde eden pervaneler dönerken dalgaboylarý yüksek sesler çýkarmaktadýr. Bu seslerin bir bölümü iþitilebilir uðultular iken büyük bir bölümü de insanýn iþitme aralýðýndan dýþarýda, ancak maruz kalýndýðýnda huzursuzluk verecek cinstendir. Bu yüksek dalgaboylu ve düþük frekanslý dalgalarýn uzun ve kýsa vadede açýða çýkardýðý zararlar henüz tümüyle tespit edilememiþtir. 2- Dev Mýknatýslarýn Elektro Manyetik Etkileri Rüzgarýn döndürdüðü paneller türbindeki çok güçlü bir mýknatýsýn dönmesini saðlayarak mýknatýsýn oluþturduðu manyetik alanýn da yörüngesini sürekli deðiþtirir. Dönen mýknatýs, etrafýndaki kablolarda bir elektrik akýmý meydana getirir. Kayda deðer bir elektrik akýmý oluþturabilmek için ya paneller çok hýzlý dönmeli ya da mýknatýs çok kuvvetli olmalýdýr. Rüzgarýn panelleri döndürme gücü belli bir sýnýrda olduðundan bu mýknatýs olabildiðince güçlüdür. Ýþte bu denli kuvvetli bir mýknatýsýn oluþturduðu elektromanyetik alan, etkileþim içinde olduðu alandaki birçok maddeye etkide bulunacaktýr. Buna baðlý olarak etki alanýnda kalan tüm varlýklarýn kimyasal ve genetik yapýsýnda deðiþiklikler meydana getirecektir. Elektromanyetik dalgalara maruz kalmak kanserin birincil nedenidir. 3- Göçmen Kuþlarýn Parçalanmasý Göçmen kuþlar çok uzun mesafeleri kat ettiklerinden bünyelerindeki enerjiyi en verimli þekilde kullanabilmek için kendilerini büyük rüzgar akýmlarýna býrakarak daha az kanat çýrparak göç ederler. Bu büyük rüzgar koridorlarý ayný zamanda göç yollarýdýr. Rüzgardan elektrik elde eden santraller de hýzlý dönmeleri istendiðinden bu rüzgar koridorlarýna kurulurlar. Göç yollarýnda karþýlarýna çýkan bu dev pervanelere kapýlan göçmen kuþlarýn büyük bölümü bu pervanelerin kendilerine çarpmasýyla parçalanarak ölmektedirler. 4- Kurulum sürecindeki katliamlar RES lerin kurulacaklarý bölgede rüzgarýn hýz kaybetmemesi için etraftaki mevcut orman alanlarý temizlenir. Genellikle RES lerin devasa parçalarý bölgeye mevcut yollardan sokulamazlar. Bu yüzden daha geniþ yeni asfalt yollar inþa edilir. Daha geniþ yollar için daha çok aðaç kesilir, daha çok orman varlýðý yok edilir. RES lerin parçalarý kurulacaklarý yere ulaþtýðýnda artýk bir araya getirilmelidirler. Bu parçalarýn montajý için ihtiyaç duyulan atölyenin de inþaatý dolayýsýyla yeni katliamlar yapýlmasý kaçýnýlmazdýr. 5- Ýklim deðiþikliðine yol açan rüzgar yönü ve þiddetindeki deðiþmeler Rüzgarlar hareket eden bir hava kütlesi olmalarýnýn yaný sýra beraberlerinde nem ve sahip olduklarý sýcaklýk dolayýsýyla ýsý (bu ýsý, gideceði yere göre soðuk ya da sýcak olabilir) da taþýrlar. Yavaþlayan rüzgarlar, doðal hedeflerine ulaþamadýklarýndan iklim deðiþikliðine neden olurlar. 6- Rüzgar momentumdur, varlýðý hava akýmýnýn hýzýna baðlýdýr Her ne kadar rüzgarýn yenilenebilir enerji kaynaðý olduðu iddia edilse de bu basit bir þekilde imkansýzdýr. Rüzgar, havanýn hareketi ile meydana gelir. RES lerin pervaneleri hava akýþýnýn hýzýný yavaþlatarak rüzgarý azaltýr, hatta uzun mesafede yok ederler. Bütün yeryüzündeki hava koridorlarý birbirleriyle baðlantýlý olduðundan bunlardan herhangi birindeki týkanýklýk büyük ölçekte deðiþiklikleri de tetikler. GES lerin Zararlarý 1- Yansýyamayan radyasyon yeryüzünde kalýr Güneþ panelleri güneþten gelen ýþýnlarý soðurarak bu ýþýnlardaki radyasyonu elektrik enerjisine dönüþtürürler. Bu panellerin çalýþmasýndaki ana prensip ýþýkla gelen enerjiyi en yüksek düzeyde soðurmaktýr. Normalde yeryüzüne düþen ýþýnlarýn (dolayýsýyla enerjinin) büyük kýsmý uzaya yansýyacakken güneþ panellerinin etkisiyle bu enerji yeryüzünde kalmakta ve ýsý yoluyla daðýlarak yeryüzünün sýcaklýðýný artýrmaktadýrlar. 2- Deðersiz görülen yaþam alanlarýnýn yok edilmesi Yeryüzünün her bölgesi pek çok çeþitte varlýk için yaþam alanýdýr. Bütün bölgelerin ve bütün varlýklarýn etkileþim içinde olduðu ve ayrý ayrý ele almanýn bazý noktalarý gözden kaçýrmalara yol açabileceði gerçeði bir yana, güneþ tarlalarý ile kaplanmasý planlanan çorak alanlar dahi birçok türde (sürüngenlerden eklem bacaklýlara, mikroorganizmalardan bitkilere kadar pek çok varlýða ev sahipliði yapmaktadýr. Bu alanlarýn çorak olarak nitelendirilmesinin nedeni kendini doðanýn efendisi ilan eden insanlarýn bu alanlar üzerinden yeterince fayda elde edilemediði algýsýndan kaynaklanmaktadýr. Bu bölgeler her ne kadar insan için gözden çýkarýlabilecek yerler de olsa insan dýþýndaki diðer varlýklarýn kullanýmýný kýsýtlayacaðýndan büyük bir adaletsizliðe yol açacaktýr. 3- Panel soðutma sistemleri suyu kirletir Güneþ santralleri enerji çevrimi esnasýnda ýsýnan mekanizmalarýný soðutmak için çok miktarda yeraltý suyunu kullanýrlar. Her ne kadar kirlilik dendiðinde suyun içine farklý kimyasallarýn karýþmasý gibi algýlansa da normal koþullarýnda 10 derece olan suyun 60 derecenin üzerine çýkarýlýp tekrar geri salýnmasý da bir kirlilik faktörüdür. Kapitalist toplumun, bugün ekosistemin gördüðü zararý telafi edebilmek adýna fosil yakýt ve kömür tüketimine karþý sunduðu temiz enerji yöntemlerinin, yani bir alternatif olarak sözde yenilenebilir enerjinin- mevcut üretim ve tüketim sistemini karþýlamasý için göstermesi gereken randýman, ancak yaþamlarý kökten yok ederek mümkün olabilecektir. Sistemin bize sürdürülebilir olarak sunduðu alternatifler, aslýnda sosyal, kültürel ya da canlý yaþamlara karþý, kapitalizmin sürdürülebilirliðini saðlama amacýný taþýmaktadýr. Yani efendiler bizlere altýn yumurtlayan tavuðu kesmeme yi salýk verirken tüm varlýklarý sürdürülebilemez bir yaþama hapsetmektedirler. Kaynak:Karasaban

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 2016 2017 Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 1. GENEL BİLGİLER Türkiye haritası coğrafi kriterler ve geçmiş basketbol şampiyonalarındaki başarıları göz önünde bulundurularak 8 bölgeye ayrılmıştır. Erkek

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı