Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu"

Transkript

1 Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 5 Klavye Fare... 5 Bilgisayarýnýzýn Sürücüleri... 7 Portlar ve Konnektörler... 8 Bilgisayarýnýzý AÇMA/KAPATMA Bilgisayarýnýzý Yükseltme Að üzerinde Ýlk Adýmlar Baðlanýn! WiFi Net Üzerinde Sörf Yapýn! Windows ve Yazýlýmýnýzýn Kullanýmý Windows Welcome Center Bilgisayarýmý Kur Packard Bell Recovery Backup Creator 17 Packard Bell Updator Bilgisayarýnýzýn Dokümantasyonu Yazýlým Kitaplýðýnýz Multimedya Dosyalarýnýn Oynatýlmasý 22 Ses Kontrolleri Windows Media Center (Seçime baðlý) 24 Yardım Masası 27 Güvenli Bilgisayar Kullanýmý Bakým Güvenlik Güncellemeler Teþhis ve Onarým Ýlk 5 Sorun Giderme Vakasý Çeþitli Sorun Giderme Geri Yükleme ve Kurtarma Packard Bell Smart Restore Packard Bell Recovery Program Packard Bell Sınırlı Garanti 55 Düzenleyici Bilgiler 59 Yazılım Lisansı 62 Dizin 63 içindekiler - 1

2 Ö NEMLi BiLGi Bir Packard Bell bilgisayarý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Bu kýlavuz, bilgisayarýnýzýn özelliklerini tanýtmak ve yaþayacaðýnýz deneyimde size yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Ayrýca size bilgisayarýnýzýn bakýmýný yapmanýz ve bir sorunla karþýlaþmanýz halinde bu sorunu gidermeniz konusunda da yardým edecektir. Bilgisayarýnýzý olabildiðince verimli kullanabilmeniz için, Packard Bell bilgisayarýnýzla çalýþmaya baþlamadan önce aþaðýda belirtilenleri yapmanýzý önermektedir. Bilgisayarımı Kur Ýþinizi kolaylaþtýrmak için, Packard Bell tüm önemli adýmlarý tek bir uygulama içerisinde topladý. Bilgisayarýmý kur bilgisayarýnýzý ilk açtýðýnýzda otomatik olarak açýlacaktýr. Bu, Internet eriþiminizi, antivirüs programýnýzý, kimlik kartýnýzý vb. yapýlandýrmak için basit ve adým adým ilerleyen bir iþlemdir (detaylý bilgi edinmek için sayfa 17 a bakýn). Packard Bell Recovery DVD Creator Bilgisayarýnýzýn kurtarma verilerini DVD'lere aktarmak için Recovery DVD Creator uygulamasýný kullanýn. Windows ve Microsoft yardýmcý programlarý ayrýca kopyalanmýþ diskler olarak sunulmamaktadýr. Tüm programlar kurtarma verileri arasýnda sabit disk sürücünüzün özel bir bölümünde yer almaktadýr. Packard Bell, yeni bilgisayarýnýzla çalýþmaya baþlamadan önce kurtarma DVD leri oluþturmanýzý önerir (ayrýntýlar için bkz. sayfa 17). Packard Bell Updator Bilgisayarýnýzda sürücü ve yazýlýmlarýn en son güncellemelerinin bulunduðundan emin olmak için, bir Ýnternet baðlantýsýna sahip olur olmaz Packard Bell Updator programýný kullanýn (ayrýntýlar için bkz. sayfa 20). Packard Bell InfoCentre Bilgisayarýnýz konusunda daha fazlasýný keþfetmek için, bilgisayarýnýza kurulu elektronik kullaným kýlavuzu Packard Bell InfoCentre a göz atmayý unutmayýn. Kýlavuzu en az bir kere çevrimiçi olarak güncellemelisiniz (detaylý bilgi için sayfa 20). Packard Bell Web Sitesi adresini sýk sýk ziyaret etmeyi unutmayýn! Support (Destek) bölümüne göz atýn: bu bölüm online Sorun Gidericimiz, güncel bilgiler, yardým, sürücüler ve dosya indirmeyi içermektedir. Packard Bell Support (Packard Bell Destek) Bilgisayarýnýzýn seri numarasýný, satýn aldýðýnýz tarihi, yeri ve modelini bu kýlavuzun kapaðýna yazmayý unutmayýn. Ayrýca, satýn alma belgesini saklayýn. Bizi aramanýz gerekirse, lütfen soruna neden olan hata mesajýný bir yere not edin ve bilgisayarýn yanýnda durarak mümkünse açýk durumda olmasýný saðlayýn. Bu öðelerin el altýnda bulunmasý size daha iyi ve daha hýzlý hizmet sunmamýzý saðlayacaktýr. Telif Hakký Bildirim i Packard Bell Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu. Telif Hakký 2008 Packard Bell B.V. Tüm Haklarý Saklýdýr. Bu kýlavuzun hiçbir bölümü, elektronik, kimyasal, elle ya da baþka bir yöntemle olsun herhangi bir þekilde veya fotokopi, kayýt ya da bilgi depolama veya alma sistemleri de dahil, fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere herhangi bir araç kullanýlarak, herhangi bir maksada yönelik biçimde Packard Bell B.V. nin önceden yazýlý izni olmaksýzýn çoðaltýlamaz ya da yayýnlanamaz. Sorumluluk Reddi Packard Bell B.V., bu ürün ve dokümantasyon ile ilgili olarak, ticarete elveriþliliði ve özel bir amaca uygunluðu dahil fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere açýkça ifade edilmiþ veya zýmni tüm garantileri özellikle reddeder. Yazýlým ve donaným bileþenlerinin güncellemeleri düzenli olarak yapýlýr. Bu nedenle, bu dokümantasyonda bulunan bazý talimatlar, teknik özellikler ve resimler sizin karþýlaþacaðýnýz durumla küçük farklýlýklar gösterebilir. Bu kýlavuzda tanýmlanan tüm öðeler, 2 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

3 açýklama amaçlýdýr ve sizin karþýlaþabileceðiniz durumla benzerlik göstermeyebilir. Bu kýlavuzda yapýlan tanýmlamalardan dolayý herhangi bir yasal hak veya yetki elde edilemez. Packard Bell B.V., ürün veya dokümantasyon üzerinde deðiþiklik veya geliþtirmeler yapma hakkýný, bu gibi deðiþiklikleri ya da geliþtirmeleri herhangi bir kiþiye, herhangi bir zamanda bildirme yükümlülüðü olmaksýzýn saklý tutar. Packard Bell BV, bu ürünün kullanýmýndan kaynaklanan ticari gelir kayýplarý ya da diðer ticari zararlar dahil, fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere, tüm dolaylý veya beklenmeyen zararlardan hiçbir durumda sorumlu deðildir. Ticari Marka Microsoft ve Windows Vista, Microsoft Corporation'ýn tescilli ticari markalarýdýr. FireWire, Apple Computer, Inc. in ticari markasýdýr. PS/2, International Business Machines Corporation ýn ticari markasýdýr. Google, Google Inc. in tescilli ticari markasýdýr. Packard Bell, Packard Bell B.V. nin tescilli ticari markasýdýr. Tüm diðer þirket veya ürün adlarý ilgili sahiplerinin ticari markalarý, tescilli ticari markalarý ve hizmet markalarýdýr. Önemli Bilgi - 3

4 T EMEL BiLGi SAYAR KAVRAMLARİ GÜVENLiK VE KULLANİM RAHATLİĞİ Güvenlik Önlemleri Bilgisayarýnýzý rahat kullanmak ve saðlýk problemleri yaþamamak için lütfen aþaðýdaki talimatlarý izleyin. Bilgisayar Ortamı Bilgisayarýnýzýn: doðrudan güneþ ýþýðýndan ve ýsý kaynaklarýndan uzak olduðundan; manyetik alanlardan veya statik elektrik oluþturan tüm cihazlardan uzak olduðundan; bir cep telefonundan en az 30 santimetre uzakta bulunduðundan; tozlu ve nemli bir ortamda bulunmadýðýndan; halý veya elektrik yükü bulunabilecek herhangi bir yüzey üzerine yerleþtirilmediðinden emin olun. Kablolar Aþaðýdaki hususlar konusunda emin olun: kablolar gergin olmamalý ve insanlarýn yürürken kablolarýn üzerine basma veya kabloya takýlýp düþme riski bulunmamalý; diðer aygýtlar kablolara zarar vermemeli; elektrik kablolarý topraklý elektrik prizlerine takýlý olmalý; elektrik prizi kolay eriþilebilir ve bilgisayara olabildiðince yakýn olmalý (çoklu adaptörlerle aþýrý yüklemeyin). Bilgisayarınızın Temizlenmesi Temizlemeden önce daima bilgisayarýnýzýn fiþini çekin; sývý veya hava püskürtmeli temizleyiciler kullanmayýn, bunlarýn yerine nemli bez kullanýn; temizleme ürününü asla doðrudan ekrana püskürtmeyin; bilgisayarýnýzýn içerisinde toz birikmiþ olmasý durumunda, tozu temizlemek için elektrikli süpürge kullanmayýn; bilgisayarýnýza veya bilgisayara baðlý bir aygýta sývý dökülmesi durumunda, cihazý derhal kapatýn, elektrik fiþini çekin ve yeniden açmadan önce tamamen kurumuþ olduðundan emin olun. Gerekiyorsa, bir gece bekleyin. Sağlık Önlemleri Saatler boyu oyun oynuyor veya çalýþýyorsanýz, düzenli aralar verdiðinizden emin olun. Arada sýrada bilgisayar ekranýndan baþka bir yere bakýn. Yorgunsanýz bilgisayarýnýzý kullanmayýn. Bilgisayarýnýzý rahat bir biçimde kullanmak için, aþaðýdaki noktalarý unutmayýn: Sýrtýnýz rahat olacak biçimde dik oturun Ayarlanabilir sandalye Ayaklarýnýz zemine düz basar veya bir ayaklýða dayalý biçimde olmalý Masa zeminden cm yükseklikte olmalý Yeterli havalandýrmanýn saðlanmasý için bilgisayar ve aygýtlar etrafýnda boþ bir alan olmalý Monitörün üst kýsmý göz hizasýnda olmalý Gözle ekran arasýndaki mesafe cm olmalý Sürücü ve kontrollere kolay eriþim saðlanmalý Bazý sürekli tekrarlanan hareketlerden ötürü eller, bilekler, kollar, boyun, bacaklar ve sýrtta bazý rahatsýzlýklar ortaya çýkabilir. Bu rahatsýzlýklarýn ortaya çýkma riskini azaltmak için, bilekleriniz düz konumda ve elleriniz ile bilekleriniz klavye üzerinde olacak þekilde yazma iþlemi yapýn. Zaman zaman aðrý, karýncalanma, uyuþukluk veya baþka bir rahatsýzlýk yaþýyorsanýz lütfen doktorunuza baþvurun. 4 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

5 Ebeveynlere, çocuklarýnýn oyunlarý kullanýmýný takip etmesini öneririz. Sizde veya çocuðunuzda aþaðýdaki semptomlardan birisi görülürse: baþ dönmesi, bulanýk görüþ, göz veya kaslarda tikler, bilinç kaybý, yönelim kaybý, sýra dýþý hareket veya kasýlma, HEMEN kullanýma ara verin ve doktorunuza baþvurun. Kiþinin týbbi geçmiþinde epilepsi olmasa bile bu durum ortaya çýkabilir. BiLGiSAYARİNİZİ TANİMA Klavye Fare Kablosuz Aygıtlar Normal koþullarda kablosuz fare ve klavye bilgisayarýnýz açýlýr açýlmaz otomatik olarak baðlanýr. Kablosuz fare ve klavye kurulumun ardýndan çalýþmýyorsa, alýcýyla iletiþimi manuel olarak kurmaya çalýþmalýsýnýz. Not: Aþaðýda gösterilen Klavye ya da Fare ve Alýcý, bilgisayarýnýzla birlikte verilen Klavye ya da Fare ile ayný olmayabilir. Klavye ya da Fare özelliklerinizi görmek ve aþaðýda gösterilenden farklý olup olmadýðýný tespit etmek için InfoCentre dokümantasyonunuzu kontrol edin. 1. Ýlk olarak, klavye ve fare pillerinin doðru þekilde takýlýp takýlmadýðýný kontrol edin. 2. Ardýndan fareyi tanýmlayýn: Alýcý üzerindeki connect (baðlan) düðmesine basýn (A). Fareyi döndürün. Fare üzerindeki connect düðmesine basmak için ince bir nesne (kalem ucu gibi) kullanýn (B). A C saniye bekleyin. 4. Klavyeyi tanýmlayýn: Alýcý üzerindeki connect (baðlan) düðmesine basýn (A). Klavyeyi döndürün. Klavye üzerindeki connect düðmesine basmak için ince bir nesne (kalem ucu gibi) kullanýn (C). Fare Fare ekrandaki oku kontrol eder. Bu oka iþaretçi veya imleç adý verilir. Fareyi sert ve düz bir zemin üzerinde hareket ettirdiðinizde imleç de bu hareketi takip edecektir. Ýmleçin gösterdiði komutu seçmek veya etkinleþtirmek için farenizin üzerindeki düðmelerden birine týklayýn. B Temel Bilgisayar Kavramları - 5

6 Uyumlu uygulamalar içerisinde dolaþmak için kaydýrma tekerleðini veya düðmesini kullanýn. Ýmlecin iþaret ettiði öðeyi seçmek için sol týklayýn. Bir açýlýr menü çýkartmak için sað týklayýn. Ýmlecin iþaret ettiði programý baþlatmak veya metin yazarken tüm paragrafý seçmek için çift týklayýn. Ýmlecin hareketini ve görülebilirliðini iyileþtirin! Baþlat > Denetim Masasý > Fare > Ýþaretçi Seçenekleri sekmelerine týklayýn. Klavye Klavye, metin veya komutlarýn girilmesi için kullanýlýr. Tuþlarýn fonksiyonlarý kullandýðýnýz programa baðlýdýr. Bu kýlavuzda gösterilen klavye sadece bir örnektir. Klavyenizin düzeni biraz farklýlýk gösterebilir. Klavyenizin tam olarak tanýmý için lütfen InfoCentre'a bakýn. ➊ ➋ ➌ ➒ ➑ ➍ ➐ 1. Rakamlar: Rakamlarý ve özel karakterleri girmek için kullanýlýr. Üstteki karakterler için [Shift] tuþuna, saðdaki karakterler için ise [Ctrl] + [Alt] tuþlarýna ayný anda basýn. 2. Geri alma tuþu (Backspace): Bir boþluk geri gitmek veya basýlan son tuþu silmek için kullanýlýr. 3. Sil (Del): Ýmlecin saðýndaki karakterleri veya vurgulanan herhangi bir öðeyi siler. 4. Numerik tuþ takýmý: Ýmleç tuþlarýnýn ikinci seti gibi iþlev görür. Rakamlarý girmek için [Numlock] tuþuna basýn. ➏ ➎ ➏ 6 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

7 5. Ok tuþlarý: Ýmleci yukarý, aþaðý, sola ve saða hareket ettirin. 6. Gir (Enter): Bir komut girmek için basýn, bir metine paragraf sonu ekleyin veya tercih edilmiþ bir seçeneði doðrulayýn. 7. Boþluk (Space) tuþu: metninize boþluk girmek için kullanýlýr. 8. Üst karakter (Shift): Büyük harf girmek için bir harf tuþuyla ayný anda kullanýn. 9. Çýkýþ (Esc) tuþu: En güncel görevleri iptal eder. Multimedya Tuşları (seçilmiş klavyelerde) ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ 1. Bekleme (uyku) modunu Etkinleþtir. 2. Packard Bell online servislerine git: Alýþveriþ, Destek, Ana Sayfa. 3. Sýk Kullanýlanlarý Göster. 4. Ýnterneti Baþlat. 5. Multimedya kontrolleri: oynat/duraklat, durdur 6. Ses kontrolleri: Ses +/-, sessiz Bilgisayarınızın Sürücüleri Aþaðýda tanýmlanan sürücüler genellikle Packard Bell bilgisayarlarda kullanýlýr. Ancak bu durum, satýn aldýðýnýz bilgisayarda tüm bunlarýn olduðu veya bunlara ek sürücülerin olmadýðý anlamýna gelmez. Satýn aldýðýnýz modele özel belgeleri görüntülemek için, lütfeninfocentre'a göz atýn. Bellek Kartı Okuyucusu Hafýza kartlarý, dijital kameralar, PDA lar, MP3 çalarlar ve cep telefonlarý gibi birçok aygýtta kullanýlýr. Bazý bilgisayarlar MMC (Multi Media Card ), CF (Compact Flash ), IBM Microdrive, SM (Smart Media ), SD (Secure Digital), veya MS (Memory Stick ) gibi en çok kullanýlan tipleri okumaya ve yazmaya yarayan hepsi bir arada hafýza kartý okuyucu içerir. Bir Kartın Formatlanması Bir kart ilk kez kullanýlmadan önce formatlanmalýdýr. 1. Kartýnýzý ilgili yuvaya takýn ve Baþlat > Bilgisayarým seçeneðine týklayýn. 2. Kart simgesine sað týklayýn ve Format öðesini seçin. 3. Format penceresinde Baþlat seçeneðini týklayýn ve ardýndan OK (Tamam) üzerine týklayýn. Harici Kart Okuyucusundan Bir Kartın Çıkartılması 1. Bildirim Alanýnda Donanýmý Güvenle Kaldýr simgesine týklayýn (saatin yanýnda). 2. Safely remove USB Mass Storage Device (USB Yýðýn Depolama Aygýtýný Güvenle Kaldýr) seçeneðine týklayýn. 3. Safe to Remove Hardware (Donanýmý Kaldýrmak Güvenli) mesajý gösterilene dek bekleyin. 4. Kartý çýkartýn. Optik Sürücüler Bir optik sürücü çeþitli CD veya DVD formatýndaki disklerden (örn. Ses CD si, CD-ROM, DVD gibi) okuyabilir veya bu disklere yazabilir. Salt okunur (ROM) sürücüler Bazý optik sürücüler sadece bir diskten veri okuyabilir, yeni bilgi depolamak için kullanýlamazlar. Bu sürücüler film izlemek program yüklemek ve fotoðraf ya da müzik gibi verilerin okunmasý için kullanýlýr. Temel Bilgisayar Kavramları - 7

8 Kaydedilebilir (R) ve Yeniden Yazdırılabilir (RW) Sürücüler: Bilgisayarýnýzla birlikte gelen optik sürücü(ler) uyumlu disklerden veri okumanýn yanýnda, uygun disklere veri de yazdýrabilir (veya yakabilir ). Bu sürücüleri CD çoðaltmak, kendi müzik derlemelerinizi, dijital albümlerinizi oluþturmak veya deðerli verilerinizin güvenli kopyalarýný almak için kullanabilirsiniz. Kaydedilebilir disklere veri yazdýrmak için disk kaydetme yazýlýmý kullanýlmalýdýr. Not: Bir CDyi kopyalamadan önce, içeriðinin Ticari markalar veya Telif haklarý ile korunmadýðýndan ve bunu çoðaltmaya yetkiniz olup olmadýðýndan emin olun. Ülkelerin çoðunda kendi kiþisel kullanýmýnýz için yazýlýmýn yedeðini almanýza veya müziði çoðaltmanýza izin verilir. Kaydedilebilir Sürücülerde Disk Uyumluluğu DVD±RW Yazýcý: DVD±RW sürücüler (veya DVD Dual sürücüler) hem DVD-RW hem de DVD+RW sürücüler tarafýndan desteklenen disklere yazabilir ve ayrýca DVD-RAM disklere de yazabilir (sürücünün özelliðine baðlý olarak). Çift Katmanlý DVD-RW Yazýcý: Çift Katmanlý DVD-RW sürücüler (veya DVD+R9 DL sürücüler) kaydedilebilir CD lere, kaydedilebilir DVD lere ('-' veya '+'), DVD-RAM disklere ve ayrýca saklanabilecek veri miktarýný neredeyse iki katýna çýkaran çift katmanlý disklere veri yazdýrabilir. HD DVD Combo Sürücü: HD DVD Combo sürücüler kaydedilebilir CD lere ve tüm 'standart' kaydedilebilir DVD lere ('High-definition' DVD lere deðil) veri yazdýrabilir ve HD DVD lerden veri okuyabilir (ancak yazdýramaz). Blu-Ray Combo Sürücü: HD DVD Combo sürücüler kaydedilebilir CD lere ve tüm 'standart' kaydedilebilir DVD lere ('High-definition' DVD lere deðil) veri yazdýrabilir ve Blu-Ray disklerden veri okuyabilir (ancak yazdýramaz). HD DVD Yazýcý: HD DVD sürücüler kaydedilebilir CD lere, tüm 'standart' kaydedilebilir DVD lere ve kaydedilebilir HD DVD disklere veri yazdýrabilir. Kaydedilebilir Blu-Ray disklere yazdýramayabilirler. Blu-Ray Yazýcý: Blu-Ray sürücüler kaydedilebilir CD lere, tüm 'standart' kaydedilebilir DVD lere ve kaydedilebilir Blu-Ray disklere veri yazdýrabilir. Kaydedilebilir HD DVD lere yazdýramayabilirler. Önlemler Bir programý baþlatmadan önce diski sürücüye yerleþtirin. Diski sürücüye zorla yerleþtirmeye çalýþmayýn; diskin doðru yerleþtirildiðinden emin olduktan sonra disk tablasýný kapatýn. Diski kullanan programý kapatmadan önce diski çýkarmayýn. Bu iþlem bilgisayarýnýzýn yanýt verememesine neden olabilir. Bu durum ortaya çýktýðýnda, Windows Görev Yöneticisini (Windows Task Manager) kullanarak bilgisayarýnýzý yeniden baþlatýn. Tabla çýkmýyorsa, bunu elle açmayý deneyebilirsiniz: 1. Bilgisayarýnýzý kapatýn. 2. Düzleþtirilmiþ bir kâðýt ataþýný acil çýkartma deliðine (varsa) dikkatlice sokun. Çýkartma kanalý içerisinde ucu kýrýlýp sürücüye zarar verebileceðinden bir kurþun kalem kullanmayýn. Sürücüyü kullanmadýðýnýzda disk tablasýný kapalý tutun. Sürücü içerisindeki optik lense dokunmayýn, eðer lens kirlenirse optik sürücü iþlevini tam olarak yerine getiremeyebilir. Lensi normal bir bezle silmeyin. Lensi temizlemek için bir pamuklu çubuk kullanýn. Optik sürücü 1. Sýnýf lazer ürün kategorisindedir. Not: Bu ürün, ABD patentleri ve diðer fikri mülkiyet haklarýyla korunan, kopya koruma teknolojisi içermektedir. Bu telif hakký teknolojisinin kullanýmýna Macrovision tarafýndan izin verilmelidir ve Macrovision tarafýndan aksi yönde izin verilmedikçe evde ve diðer sýnýrlý gösterimler sýrasýnda kullanýmý amaçlanmýþtýr. Tersine mühendislik ve yazýlýmýn parçalarýna ayrýlmasý yasaktýr. Portlar ve Konnektörler Aþaðýda tanýmlanan portlar ve konnektör tipleri çoðunlukla Packard Bell bilgisayarlarda kullanýlýr. Ancak bu durum, satýn aldýðýnýz bilgisayarda tüm bunlarýn olduðu veya bunlara ek portlarýn olmadýðý anlamýna gelmez. Satýn aldýðýnýz modele özel belgeleri görüntülemek için, lütfen InfoCentre a göz atýn. 8 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

9 Önlemler Herhangi bir aygýtý takmadan önce, birlikte verilen kurulum talimatlarýna göz atýn. Bilgisayarýn o an kullanmakta olduðu bir aygýtý çýkartmayýn. Çoðu aygýt hot-pluggable (sistem çalýþýrken takýlýp çýkarýlabilen) aygýttýr. Bunun anlamý bu aygýtlarýn bilgisayar açýkken takýlýp çýkarýlabileceðidir. Bunlar otomatik olarak algýlanýp kurulumlarý yapýlýr. Ancak, bilgisayardan çýkarýlmadan önce iþlem dýþý býrakýlmalarý gerekir (bkz Harici Kart Okuyucusundan Bir Kartýn Çýkartýlmasý sayfa 7). USB (Evrensel Seri Yol) USB portlarý kullanýmý kolay hot-pluggable baðlantýlardýr. USB 2.0 konnektörler, USB 2.0 onaylý yüksek hýzlý aygýtlar için daha büyük hýzlar sunabilir. USB nin eski sürümlerinde olduðu gibi, tam hýzlý ve düþük hýzlý aygýtlar benzer hýzda çalýþacaklardýr. IEEE 1394 Bir IEEE 1394 portu (diðer adýyla FireWire veya i.link), dijital video kameralar, harici sabit disk sürücüler veya tarayýcýlar gibi yüksek hýzlý dijital aygýtlarý bilgisayarýnýza baðlamanýza olanak tanýr. Eski Tip Portlar Eski aygýtlarýn kullanýlabilmesini saðlamak için çoðu bilgisayarda eski tip portlar da yer alýr. Hot-pluggable aygýtlardan farklý olarak, eski tip aygýtlarýn takýlmasý veya çýkartýlmasýndan önce bilgisayarýnýzý kapatmanýz gerekir. PS/2 Fare: Fareyi baðlamak içindir. PS/2 Klavye: klavyeyi baðlamak içindir. Ses konnektörleri Ses Çýkýþý: hoparlörleri bilgisayara baðlamak içindir. Fiber Optik Ses Çýkýþý: S/PDIF kalitesinde sesin keyfini çýkarmak için. Fiber optik giriþe sahip bir amplifikatöre baðlý olan bir 5.1 hoparlör setiniz varsa, bilgisayarýnýzda DVD oynatýrken Dolby Digital sesin keyfini çýkarabilirsiniz. Ses giriþi: bir ses kaynaðýný bilgisayarýnýza baðlamak içindir. Mikrofon: 3,5 mm fiþe sahip mono mikrofonu baðlamaya yarar. TV-Çıkışı Bir TV-Çýkýþý portu, televizyonu bir harici görüntüleme aygýtý olarak (uygun Video-Giriþ konnektörü ile birlikte) kullanmanýza izin verir. Sesi iletmek için, bilgisayarýnýzýn ses çýkýþ portunu televizyonunuza baðlamanýz gerekir. İletişim Portları Að portu (LAN veya Ethernet de denir): diðer bilgisayarlarla ortak bir iletiþim hattýný ve kaynaklarý paylaþmaya yarar. Modem portu: bir çevirmeli modeme ve bir telefon hattý yoluyla Ýnternet'e baðlanmaya yarar. Bu konnektöre RJ11 adý verilir. Dikkat: Þimþekli fýrtýna koþullarýnda, tüm baðlantý kablolarýný çýkardýðýnýzdan emin olun; modemi telefon hattýndan çýkarýn ve anten soketinden TV portunu ve að kablolarýný çýkarýn. Yakýndaki telefon hatlarýna veya bir antene çarpan yýldýrým, modeminize, aðýnýza veya TV kartýnýza ve hatta tüm bilgisayarýnýza hasar verebilir. Bilgisayarýnýzda oluþan hasar yýldýrým çarpmasýndan kaynaklanýyorsa ürün garantisinin geçerli olmayacaðýný dikkate alýnýz. Temel Bilgisayar Kavramları - 9

10 Bilgisayarınızı AÇMA/KAPATMA Bilgisayarınızı Açma 1. Ýlk olarak bilgisayarýnýza baðlý olan aygýtlarýn ana açma/kapama sviçlerine basarak (monitör dahil) bunlarý açýn. 2. Ardýndan ana açma/kapama düðmesine basarak bilgisayarýnýzý açýn. Ev içindeki bilgisayarý paylaþmak ve bilgisayarý açtýðýnýzda kendi sistem ayarlarýnýzý kullanmak amacýyla her kullanýcý için hesaplar oluþturabilirsiniz. Baþlat > Denetim Masasý > Kullanýcý Hesaplarý seçeneðine týklayarak herhangi bir anda hesaplarýnýza eriþip düzenleme yapabilirsiniz. Kullanýcý hesabý yönetimi hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için lütfen "Kullanýcý Hesap Kontrolü" bölümüne bakýn. Bilgisayarınızı Kapatma Bilgisayarýnýzý kapatmadan önce tüm uygulamalarýn kapalý olduðundan emin olun. ➊ ➋ Bilgisayarýnýz kapatýldýðýnda, güç düðmeleri olan (monitör gibi) tüm harici aygýtlarý kapatýn. Windows Baþlat menüsüne gitmeden de bilgisayarýnýzý kapatabilirsiniz. Sadece tüm uygulamalarý kapatýn ve güç düðmesine basýn. Oturumunuzu kaydetmek ve çalýþmaya daha çabuk baþlamanýzý saðlayacak þekilde bilgisayarý düþük güç durumuna getirmek için Uyku düðmesine basýn (detaylý bilgi edinmek için "Güç Seçenekleri" ne bakýn). Zorlanmış Kapanış Bilgisayarýnýz yanýt vermiyorsa Görev Yöneticisi'ni kullanmayý deneyin. Bu uygulama sisteminizin performansý hakkýnda bilgiler sunar ve bilgisayarýnýzda yürütülen programlar ve iþlemler hakkýnda detaylarý görüntüler. Bunun için, [Ctrl]+[Alt]+[Del] tuþlarýna ayný anda basýn ve Açýlan menüden Görev Yöneticisi ni baþlatýn. Uygulamalar sekmesine týklayýn, bitirmek istediðiniz iþi seçin, ardýndan Görevi Sonlandýr seçeneðine týklayýn. Uyarý: Bilgisayarýnýz hala yanýt vermiyorsa, bilgisayarýnýzý kapatmak için bilgisayarýn güç düðmesine basýn. Tüm LED ler kapanana dek bu düðmeyi basýlý tutun ve bilgisayarý tekrar açmadan önce yaklaþýk 30 saniye bekleyin. Güç Seçenekleri Windows un güç seçenekleri bilgisayarýnýzýn güç durumunu kontrol edebilir ve enerji tasarrufu yapmanýzý saðlar. Ýhtiyaçlarýnýza baðlý olarak, size en uygun olan güç düzenini tanýmlayabilirsiniz. Dört adet enerji tasarrufu modu bulunur: Aygýtý kapa, Bekleme, Hazýrda Bekleme ve Uyku. Uyku, Hazýrda Bekleme'nin düþük güç tüketimi ve veri koruma özellikleri ile Bekleme modunun hýzýný birleþtiren bir moddur. Bilgisayarýnýz Uyku modundaysa bilgisayarý yeniden kullanmak yalnýzca birkaç dakika alacaktýr. Bilgisayarýnýzý çok daha seyrek bir þekilde kapatabilir ve yeniden baþlatabilirsiniz. Uyku modu yalnýzca güç tüketimini azaltmakla kalmaz ayný zamanda verilerinizi korumanýza yardýmcý olur Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

11 Bilgisayarýnýzýn kiþiselleþtirilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için, Baþlat > Yardým ve Destek seçeneðine týklayýn. Bilgisayarınızı Yükseltme Packard Bell, bilgisayar deneyiminizi olabildiðince kolay ve eðlenceli hale getirmek için çalýþmaktadýr. Bilgisayar ihtiyaçlarýnýzýn sürekli deðiþmesinden ötürü Packard Bell, doðru aksesuarlarý seçmeniz ve bilgisayarýnýzý verimli þekilde kullanmanýz için yardýmcý olmaya hazýrdýr. Hafıza Hafýza (RAM) bilgisayarýnýzýn en önemli bileþenlerinden biridir. Resim veya dijital-video düzenleme programlarý veya 3D oyunlar gibi yoðun hafýza kullanan programlar çalýþtýrýyorsanýz, hafýza büyüklüðünün arttýrýlmasý, bilgisayar performansýný arttýracak ve bilgisayarýnýzýn daha hýzlý çalýþmasýna yardýmcý olacaktýr. Packard Bell bilgisayarýnýza en uygun hafýza modülünü seçmenize yardýmcý olmasý için, adresindeki çevrimiçi yapýlandýrýcýyý kullanabilirsiniz. Adým adým iþleyen yapýlandýrýcý, iyi bir fiyatta hata riski olmadan doðru modülü hýzlý bir þekilde bulabilmeniz için en iyi yoldur. Saklama Ek bir saklama alanýna ihtiyacýnýz varsa, yedeklemeler oluþturmak veya bilgilerinizi taþýmak için taþýnabilir bir saklama aygýtý istiyorsanýz, harici bir sabit disk, bilgisayarýnýzýn depolama alanýný geniþletmek için uygun bir çözümdür. Aygýtý bir FireWire veya USB portuna takýn ve sürükle ve býrak iþlemiyle deðerli bilgilerinizi birkaç saniye içinde aktarýn. Geçici yedeklemeler yapmak için, bu iþlem bir CD veya DVD yazma iþleminden çok daha hýzlýdýr! Yüksek kapasiteli sürücüler ayrýca, favori müzik dosyalarýnýzý, fotoðraflarýnýzý ve videolarýnýzý saklamak ve istediðiniz her yere götürmek için idealdir! Aksesuarlarýmýzý keþfetmek ve çevrimiçi satýn almak veya yakýnýnýzdaki maðazayý öðrenmek için adresini ziyaret edin! Yakınsama Packard Bell, günümüzün büyüyen dijital dünyasýna, popüler olan ve geliþen dijital etkinliklere ideal þekilde uyum gösteren ürünlerle önemli ölçüde katkýda bulunmayý hedeflemektedir. Ürünlerimiz en iyi teknolojileri beraberinde getirir ve geniþ bant Ýnternet, WiFi aðý ve dijital ortamlar gibi en son geliþmelerden faydalanmanýzý saðlar. Ev eðlence sistemleri yelpazemiz, teknoloji ve eðlenceyi, gittiðiniz her yere taþýyabileceðiniz birçok MP3 çalarý da içerir. adresini ziyaret edin ve teknolojinin daima stressiz ve kiþisel olarak zenginleþtirici olduðu Lounge bölümümüze girin! Garanti Packard Bell bilgisayarlarý, sýnýrlý bir garanti ile birlikte gelir. Daha rahat etmek için, isteðe baðlý PB Care paketleri, standart garantiyi üç yýla kadar (bir yýl + fazladan iki yýl) uzatmanýza izin verir ve bilgisayarýnýz için yerinde servis avantajý getirir. Daha fazla bilgi için, lütfen adresini ziyaret edin. Garanti süreniz dolmuþ ise veya PB Care paketleri bölgenizde mevcut deðilse endiþelenmeyin, Packard Bell bu durumu çözebilir. Size yüksek kaliteli hizmet sunabilmek için Packard Bell in atanmýþ Yetkili Servis Merkezleri vardýr! Packard Bell ürününüz konusunda eðitim görmüþ deneyimli teknisyenlerimizin hizmetinden faydalanabilirsiniz. Temel Bilgisayar Kavramları - 11

12 Geri dönüşüm Yeni bir bilgisayar veya yeni bir monitör satýn aldýnýz ve eski ekipmanýnýzla ne yapabileceðinizi düþünüyorsunuz? Boþ vermeyin! Packard Bell, geri dönüþüm yapmanýzý önerir! Çoðu bilgisayar ekipmaný atýk alanlarýnda tutulmasý gereken tehlikeli malzemeler içerir. Geri dönüþüm sýrasýnda, bilgisayarlarda kullanýlan malzemelerin çoðu geri kazanýlýp yeniden kullanýlabilir. Birçok hayýrsever kuruluþ bilgisayar ekipmanlarýný toplar ve ilgili þirketler ise kullanýlmýþ ekipmanlarý onarýp satarlar. Ürünün atýlmasýna iliþkin ayrýntýlý bilgi için lütfen sayfa 59'deki Düzenleyici Bilgiler'a baþvurun. AĞ ÜZERiNDE İLK ADİMLAR Bağlanın! Ýnternet kullanýmý günlük bilgisayar kullanýmýnýn doðal bir parçasý haline gelmiþtir. Ýþinizi kolaylaþtýrmak için, Packard Bell bunun için gerekli olan tüm araçlarý içermektedir. İnternet Servis Sağlayıcısı Baðlanabilmek için, bilgisayarýnýz ile Ýnternet arasýndaki fiziksel baðlantýyý saðlayacak olan bir Ýnternet Servis Saðlayýcýsýna (ISS) kaydolmanýz gerekir. Bazý bilgisayarlar önceden birçok ISS kurulumu yapýlmýþ þekilde gelir. Baþka bir ISS kullanmak istiyorsanýz, lütfen kurulum paketi ile birlikte gelen talimatlara bakýn. Birkaç ISS kullanmaktan kaçýnýn. Bağlantı Tipleri Bilgisayar modelinize, konumunuza ve iletiþim ihtiyaçlarýnýza baðlý olarak Ýnternet e baðlantý için birçok yolunuz vardýr. Çevirmeli Bağlantı Çoðu bilgisayar standart bir çevirmeli að konektörü ( modem ) içerir. Bu konektör telefon hattýný kullanarak Ýnternet e baðlanmanýza olanak tanýr. Çevirmeli að baðlantýsýyla, tek bir telefon hattý üzerinden modem ve telefonu ayný anda kullanamazsýnýz. Baðlantý hýzý düþük olduðundan ve baðlantý süresi genellikle saat baþý hesaplandýðýndan, yalnýzca sýnýrlý þekilde Ýnternet i kullanýyorsanýz bu tip bir baðlantý tavsiye edilir. DSL (örn. ADSL) DSL (Dijital Abone Hattý), telefon hattý üzerinden gerçekleþtirilen daima açýk bir baðlantýdýr. DSL ve telefon, benzer frekanslarý kullanmadýðýndan, Ýnternet e baðlý durumdayken telefonunuzu kullanabilirsiniz. DSL kullanabilmek için, bir telefon þirketinin merkez ofisinin yakýnýnda bulunmanýz gerekir (servis bazý þehir dýþý yerlerde mevcut deðildir). Baðlantý hýzlarý bulunduðunuz yere baðlý olarak farklýlýk göstermektedir. Öte yandan DSL genel anlamda hýzlý ve güvenilir bir internet baðlantýsý sunmaktadýr. Baðlantý her zaman açýk olduðundan, genelde aylýk sabit ücretler alýnýr Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

13 Kablo Bir kablo baðlantýsý, kablo televizyon hattýnýn kullanýmýyla hýzlý ve daima açýk Ýnternet hizmeti sunar. Bu servis genelde büyük þehirlerde mevcuttur. Ýnternet e baðlýyken ayný anda telefonunuzu kullanabilir ve kablolu TV nizi izleyebilirsiniz. Paylaþýmlý bir baðlantý olduðundan, ayný komþulukta çok fazla kiþi baðlý olduðunda baðlantý hýzý düþebilir. LAN LAN (Yerel Alan Aðý), ortak iletiþim hattýný ve kaynaklarýný paylaþan bir bilgisayar grubudur (örneðin, bir ofis binasý veya ev içerisinde). Bir að oluþturduðunuzda dosyalarý, çevre aygýtlarýný (yazýcý gibi) ve bir Ýnternet baðlantýsýný paylaþabilirsiniz. Kablolu (Ethernet gibi) veya kablosuz teknolojileri (WiFi veya Bluetooth gibi) kullanarak bir LAN (yerel alan aðý) oluþturabilirsiniz. WiFi Kablosuz LAN ya da WLAN, kablo kullanmaksýzýn iki ya da daha fazla bilgisayarý baðlayan kablosuz bir yerel að. WiFi ( wireless fidelity nin kýsaltýlmýþ halidir), giderek daha popüler olan kablosuz bir yerel aðdýr (WLAN). Bir WiFi að oluþturmak kolaydýr ve dosyalarý, çevre aygýtlarýný ve bir Ýnternet baðlantýsýný paylaþmanýza izin verir. Not: Daha fazla bilgiyi InfoCentre WiFi öðreticilerinde bulabilirsiniz. Kablosuz bir Ağın Faydaları Nelerdir? Hareket Kabiliyeti Kablosuz LAN sistemleri gerek sizin gerekse evdeki aðýnýzýn diðer kullanýcýlarýnýn aða baðlý olan dosyalarý ve aygýtlarý paylaþmak üzere eriþim saðlamasýna imkan tanýmaktadýr. Bu aygýtlara örnek olarak yazýcý ya da tarayýcýyý vermek mümkündür. Ayrýca evinizdeki diðer bilgisayarlarla bir internet baðlantýsýný paylaþmanýz mümkündür. Kurulum Hızı ve Basitlik Kablosuz bir LAN sistemi kurmak hýzlý ve basit olabilir. Bunun dýþýnda kablosuz baðlantý ile duvarlarda ve tavanlarda kablo görme zorunluluðu da ortadan kalkar. Kablosuz LAN'ın Bileşenleri Kablosuz aðýnýzý evinizde kurmak için aþaðýdaki unsurlara sahip olmanýz gerekmektedir: Að Eriþim Noktasý (Baðlantý Yönlendiricisi) Að Eriþim Noktalarý (baðlantý yönlendiricileri) çevredeki ortama veri akýþýný saðlayan iki yönlü alýcý vericidir. Að Eriþim noktalarý kablolu ve kablosuz að arasýnda baðlantý kurmaktadýr. Baðlantý Yönlendiricilerin büyük bir çoðunluðu DSL modeminin içerisinde kuruludur ve yüksek hýza sahip bir DSL internet baðlantýsýna eriþmenizi saðlar. Seçmiþ olduðunuz Internet Servis Saðlayýcýsý (ISP) normal þartlarda hizmetlerine abone olmanýzla birlikte bir modem ya da baðlantý Yönlendiricisi tedarik etmektedir. Detaylý kurulum talimatlarý için Að Eriþim Noktasý/ Baðlantý Yönlendiricisi ile birlikte tedarik edilmiþ dokümantasyonu dikkatle okuyun. Að Kablosu (RJ45) Bir Að Kablosu (RJ45 olarak da anýlabilir), ana Bilgisayar, Eriþim Noktasý na (Aþaðýdaki Resme bakýn) baþlamak üzere kullanýlýr. Bu tip kablolar ayrýca Eriþim Noktasý na diðer çevre birimlerini baþlamak için de kullanýlmaktadýr. Kablosuz Alýcý Kablosuz Alýcý, aðýnýzý baðlamak istediðiniz bilgisayara baðlanmaktadýr. Farklý çeþitlerde kablosuz alýcýlar mevcuttur. Bunlardan en yaygýn olanlarý þu þekilde sýralanabilir: 1. USB WiFi Alýcý ya da Dongle : Bilgisayarýnýzdaki ücretsiz olarak temin edilmiþ olan USB giriþine takýlýr. 2. Kablosuz Bilgisayar Kartý: Bu kart bilgisayarýnýzda mevcut bir PCI yuvasýnýn içinde kurulur. Temel Bilgisayar Kavramları - 13

14 Çalışan bir ağın görünümü 1. Að Eriþim Noktasý/Baðlantý Yönlendiricisi 2. Masaüstü Bilgisayar 3. Modem 4. Yazýcý 5. Taþýnabilir Bilgisayar 6. PDA/Webpad 7. Að kablolarý (RJ45) ➎ ➐ ➊ ➍ ➐ ➐ ➌ ➏ ➋ Ad-Hoc internet paylaşımı Microsoft Windows Vista nýn Internet Connection Sharing (ICS) özelliði birden fazla bilgisayarýn tek bir internet baðlantýsýný paylaþmasýna olanak tanýr. IEEE kablosuz LAN lar (WLAN lar) için entegre destek bir ad-hoc kablosuz að oluþturmanýza olanak saðlar. Bir ad-hoc kablosuz aðýný paylaþan üyelerin kablolu bir internet baðlantýsýný birlikte kullanabilmeleri için bu iki özellik bir arada kullanýlabilir. Eðer bir Eriþim Noktanýz (yönlendirici) yoksa baðlantý bu yöntemle yapýlýr. WiFi Ağ Bağlantısının Açılıp Kapatılması Aðýnýzýn yönetim seçeneklerine eriþim için Baþlat > Að ve Paylaþým Merkezi > öðesine týklayýn. Buradan aðýnýzý etkinleþtirebilir/devre dýþý býrakabilir ya da að üzerinde paylaþýlanlarý vb. kontrol edebilirsiniz. Net Üzerinde Sörf Yapın! Ýnternet te sörf için Ýnternet tarayýcýsý adý verilen bir programa ihtiyacýnýz vardýr. Packard Bell, sizin için Windows Internet Explorer Ýnternet tarayýcýsýný seçmiþtir. Internet Explorer, daha kolay ve güvenli bir internet tarama deneyimi sunar. Ýnternet eriþiminiz kurulduktan ve baðlandýktan hemen sonra, masaüstünde yer Internet Explorer kýsayoluna týklayýn ve Internet deneyiminizi yeni bir seviyeye yükseltin Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

15 Internet Explorer Özellikleri Bu, Internet Explorer tarayýcý baþlangýç sayfasýdýr. Yeni tarayýcýnýzýn bazý temel özellikleri hakkýnda kýsa açýklamalar. ➑ ➐ ➎ ➌ ➏ ➒ ➊ ➋ ➍ 1. Yardým menüsü baðlantýsý: Internet Explorer Yardým bölümüne giriþ için týklayýn. Burada Internet Explorer hakkýnda bilgi bulabilir ve Internet Explorer Turuna çýkabilirsiniz. Ayrýca klavyenizden [F1] tuþuna da basabilirsiniz. 2. Pencereyi küçültün, büyütün veya kapatýn. 3. Adres çubuðu: Bir Ýnternet adresi yazýn (ör: ve klavyenizin Enter tuþuna basýn bu sizi doðrudan yazdýðýnýz adrese götürecektir. 4. Hýzlý Arama Kutusu: Bir arama sayfasý açmak zorunda kalmadan web'de arama yapýn. Aramanýzý favori arama motorunuzu varsayýlan olarak ayarlamak suretiyle kiþiselleþtirebilirsiniz. Bir arama motoru seçmek için açýlýr listeyi kullanýn. 5. Geri ve Ýleri düðmeleri: dolaþým sýrasýnda bir sayfa geri veya ileri gitmenizi saðlar. 6. Sekmeler: Tarayýcý çerçevesinin üst kýsmýndaki sekmeler sayesinde bir siteden diðerine geçerek tek bir tarayýcýda birden fazla siteyi görüntüleyin. 7. Hýzlý sekmeler: Açýk sekmelerin küçük sekmelerini tek bir pencerede görüntüleyerek istediðiniz sekmeyi seçin ve sekmeler arasýnda gezinin. 8. Sýk Kullanýlanlar Merkezi: Sadece birkaç týklamayla sýk kullandýðýnýz web sitelerini, tarama geçmiþinizi ve RSS besleme aboneliðinizi yönetin. 9. RSS besleme: sýk kullandýðýnýz web sitelerinizi otomatik olarak güncel bir þekilde takip etmenizi saðlar. Araç çubuðunda aydýnlatýlmýþ simge o sitenin içeriði güncellendiðinde size haber veren, abone olabileceðiniz bir besleme özelliðine sahip olduðunu gösterir. Tarayýcýnýz bilgiyi Sýk Kullanýlanlar Merkezinize gönderir. Artýk bu sitedeki haber baþlýklarýný, spor skorlarýný vs. gelir gelmez okuyabilirsiniz. Dikkat: Internet Explorer da sizi potansiyel veya bilinen dolandýrýcýlýk sitelerinden (yasal görünümlü ancak esas amacý kiþisel bilgilerinizi ele geçirmek olan siteler) korumaya yardýmcý olan bir Þifre Çalma Filtresi mevcuttur. Þüpheli bir þifre çalma sitesine girdiðiniz taktirde adres çubuðu sarýya döner ve bir uyarý mesajý görüntülenir. Google Desktop (isteğe bağlı) Google Desktop, kolay arama yapmanýzý saðlayan ve Packard Bell bilgisayarýnýzý kiþiselleþtirmenize imkan saðlayan önceden kurulmuþ ücretsiz bir uygulamadýr. Google Desktop e-postalarýnýz, dosyalarýnýz, fotoðraflarýnýz, sohbet kayýtlarýnýz, dolaþtýðýnýz web siteleri ve daha fazlasý üzerinde eksiksiz bir metin aramasý yapmanýzý saðlar. Google Desktop, bilgisayarýnýzda arama yapýlabilmesini saðlayarak, bilgiyi elinizin altýna yerleþtirir ve dosyalarýnýzý manuel olarak düzenleme zahmetinden sizi kurtarýr. Google Desktop yeni gelen e-postalarýnýz ve en sevdiðiniz resimlerden, yerel hava durumu ve kiþiselleþtirilmiþ haber baþlýklarýna kadar her þeyi görüntüleyebilen görsel cazibeye sahip mini uygulamalar olan Sidebar ve Google Gadgets ile yeni bilgilerin bir araya getirilmesine yardýmcý olur. Google Desktop ile kiþiselleþtirilmiþ bilgileri istediðiniz zaman, doðrudan masaüstünüzde görebilirsiniz. Programý baþlatmak için yalnýzca masaüstünüzdeki Google Desktop arama simgesine týklamanýz yeterlidir. Temel Bilgisayar Kavramları - 15

16 Picasa (isteğe bağlı) Tüm dijital fotoðraflarýnýzý kolayca bulmanýzý, düzenlemenizi ve paylaþmanýzý saðlayacak, Google'ýn fotoðraf düzenleme uygulamasý Picasa da yeni Packard Bell bilgisayarýnýza yüklenmiþtir. Bu yazýlým dijital fotoðraf makinenizle birlikte gelmektedir. Picasa'yý her açtýðýnýzda, uygulama tüm fotoðraflarýnýzý (hatta unuttuðunuz fotoðraflarý bile) otomatik olarak bulur ve tümünü tarihe göre bildiðiniz klasör adlarý kullanarak görsel albümler haline dönüþtürür. Sürükle býrak yöntemi ile albümleri düzenleyebilir ve yeni gruplar oluþturmak için etiketler yaratabilirsiniz. Picasa ayrýca, tek tuþla gerçekleþtirilebilecek düzeltme iþlemlerine ve güçlü efektlere kolayca eriþebilmenizi saðlayarak, geliþmiþ fotoðraf düzenleme iþlemlerini kolaylaþtýrýr. Picasa'yý kurulu rogramlar listesinde bulabilirsiniz: baþlamak için Baþlat > Tüm Programlar, öðesine týklayýn ve ardýndan Picasa'ya çift týklayýn. Not: Google ürünleri ve özellikleri hakkýnda daha fazlasýný öðrenmek için adresini ziyaret edin. Packard Bell Web Sitesi Baþlangýç için neden adresindeki web sitemizi ziyaret etmiyorsunuz? (Sayfanýn üzerinden Ülkenizi seçin seçeneðine týklayýn). Packard Bell, sürekli bir kiþiselleþtirilmiþ destek sunmaya önem vermektedir. Ýhtiyaçlarýnýza uygun yardým için Destek bölümümüze göz atýn: My Product Identification (Ürün tanýmým), bilgisayarýnýzýn seri numarasýný tanýyabilir ve bilgisayarýnýza özgü tüm bilgileri size hemen verebilir! Diagnosis & Repair (Teþhis ve Onarým) bilgisayarýnýzda bir sorun olduðunda bu sorunun giderilmesi için deðiþik çözümler bulmanýzda size yardýmcý olabilir. Search (Arama) kutusuna anahtar sözcükler girin ve aramanýzla ilgili tüm yazýlarý bulun! Downloads (Dosya indirme) alanýna anahtar sözcük girerek bilgisayarýnýz için sürücü güncellemeleri ile birlikte yamalarý, program ve firmware (cihaz yazýlýmý) yükseltmeleri ile ilgili dosyalarý arayýp indirebilirsiniz. User Forum (Kullanýcý Forumu) içerisinde diðer Packard Bell kullanýcýlarý ile deneyimlerinizi paylaþýn ve sorunlarýnýza yardým arayýn. Ayrýca aralýk veya kategoriye göre ürün bilgilerini arayabilir, garantiniz hakkýnda bilgileri okuyabilir ve temas bilgilerine eriþebilirsiniz. Packard Bell tarafýndan sunulan en son teknolojiler hakkýnda daha fazla bilgi için, Product Showroom (Ürün Tanýtýmý) bölümümüze göz atýn. Ayrýca, Shopping (Alýþveriþ) bölümünde yakýnýnýzdaki bir maðazayý öðrenebilir veya birkaç týklamayla en son Packard Bell ürünlerinin doðrudan evinize ulaþmasýný saðlayabilirsiniz. çevrimiçi aktiviteler ve hizmetler dünyasýna giriþ adresinizdir: en son bilgiler ve dosya ve program indirmeler için bizi düzenli olarak ziyaret edin! WINDOWS VE YAZİLİMİNİZİN KULLANİMİ Windows Welcome Center Bilgisayarýnýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda, Welcome Center penceresi açýlýr. Welcome Center size Windows Vista'nýn yeni özelliklerini ve araçlarýný tanýtacaktýr. Welcome Center'a istediðiniz zaman 'Baþlat' > Denetim Masasý öðesine týklayarak eriþebilirsiniz Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

17 Bilgisayarımı Kur Ýþinizi kolaylaþtýrmak için, Packard Bell tüm önemli adýmlarý Setup my PC (Bilgisayarýmý Kur) adlý tek bir uygulama içerisinde topladý! Setup my PC (Bilgisayarýmý Kur) uygulamasý bilgisayarýnýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda otomatik olarak baþlayacaktýr. Ýnternet eriþiminizin, antivirüs yazýlýmýnýn, telefon ve oyun programlarýnýn yüklenmesi sýrasýndaki adýmlarda bir sihirbaz size yardýmcý olacaktýr. Recovery Backup Creator programýný çalýþtýrýn ve Bilgisayar Kimlik Kartýnýzý yazdýrýn. Sadece kurmak istediðiniz öðeleri seçin ve uyarýlarý takip edin. Not: Seçeneklerin sayýsý bilgisayarýnýzýn modeli ve bölgesine göre deðiþiklik gösterebilir. Dikkat: Bilgisayarýmý Kur özelliðini kullanmasanýz bile mümkün olan en kýsa sürede covery backup creator programýný kullanmanýz gerekir. Packard Bell Recovery Backup Creator Recovery backup creator (Recovery DVD Creator veya Recovery Disk Creator) sabit diskinizde depoladýðýnýz kurtarma verilerinin güvenli bir kopyasýný almanýzý saðlar. Not: Kurtarma bilgileri, sabit diske kopyalanmýþ biçimde deðil de Recovery DVD ler olarak bazý bilgisayarlarla birlikte verilirler. Bu durumda Recovery DVD Creator programý gerekli deðildir. Recovery DVD lerin nasýl kullanýlacaðýna iliþkin bilgi almak için bkz. sayfa 52. Bilgisayarýnýz orijinal olarak bir DVD yazýcýya sahip deðilse ve Smart Restore da Create my Recovery disk seçeneði mevcutsa (Recovery DVD Creator ýn yerine) kurtarma verilerini bir harici USB sabit diske kopyalayabilirsiniz. Temel Bilgisayar Kavramları - 17

18 Kurtarma yedekleme programýný kullanmadan önce lütfen dikkatli bir þekilde okuyun: Kurtarma verileri iþletim sisteminiz dahil olmak üzere, bilgisayarýnýzla birlikte verilen tüm orijinal programlarý içermektedir. Windows ve Microsoft yardýmcý programlarý ayrýca kopyalanmýþ diskler olarak sunulmamaktadýr. Oluþturduðunuz Recovery DVD ler yalnýzca bilgisayarýnýz fabrikadan çýktýðýnda sabit diskinde yer alan yazýlýmý içerecektir. Kiþisel dosyalarýnýz ve yüklediðiniz diðer yazýlýmlar kopyalanmayacaktýr. Bilgisayarýnýz için yalnýzca bir set Recovery DVD oluþturabilirsiniz. Bu iþlem zaman alacaktýr. Ýþlem sýrasýnda, bilgisayarý kapatmayýn veya diðer programlarý çalýþtýrmayýn. Kurtarma diskinizi oluþturma iþlemi sýrasýnda bir elektrik kesintisi olmasý durumunda, lütfen en kýsa zamanda recovery backup creator uygulamasýný baþlatýn. Recovery DVD leri, oluþturuyorsanýz þunlara ihtiyaç duyarsýnýz: En az bir adet kaydedilebilir DVD; yeniden yazýlabilir DVD leri kullanmayýn. Packard Bell tarafýndan bilgisayarýnýza daha önceden yüklenmiþ CD yazma uygulamasý. Disklerinizi etiketlemek için bir CD iþaretleyici kalemi. Disk yüzeylerinde yapýþkanlý etiket kullanmayýn. Bir Recovery Disk oluþturuyorsanýz þunlara ihtiyaç duyarsýnýz: En az 8 GB kapasiteye sahip bir harici USB sabit disk (gereken kesin bellek büyüklüðü bilgisayarýnýzýn yapýlandýrmasýna baðlýdýr). Belli harici diskler kurtarma süreciyle uyumlu deðildir. Oluþturulduktan sonra diski daima kurtarma sürecine uyumluluðu açýsýndan test edin (bkz sayfa 19). Recovery (Kurtarma) Disk inizi Oluşturma Bir kurtarma diski oluþturmak Smart Restore u açýn ve 'Baþlat' > Tüm Programlar > Packard Bell Desteði > Smart Restore u seçin. Devam etmek için kurtarma diski seçeneðini tercih edin (Create my Recovery DVD veya Create my recovery disk). Ýþlem boyunca, ekran talimatlarý size yol gösterecektir. Lütfen bunlarý dikkatle okuyun! ➊ ➋ Kurtarma diskinizi oluþturmak için buraya týklayýn (Create my Recovery DVD veya Create my recovery disk) Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

19 Kurtarma DVD leri oluşturma 1. Program bir defada bir disket oluþturacaktýr. Pencerenin alt sol bölümünde yer alan, sayaç oluþturulacak disk sayýsýný ve þu ana kadar oluþturulmuþ disk sayýsýný gösterir. Bittiðinde program her diski hatalara karþý denetleyecektir. 2. Recovery DVD lerinizi Etiketleyin (Recovery DVD 1, 2, vb.) Diskin etiketli tarafýna yazmak için bir CD marker kalem kullanýn. Disk yüzeylerinde yapýþkanlý etiket kullanmayýn. 3. Recovery DVD lerinizi güvenli bir yere koyun. Bu DVD ler bilgisayarýnýzýn kurtarma verilerini içermektedir. Kurtarma verilerine ihtiyaç duymanýz halinde lütfen Packard Bell Recovery Program bölümüne (sayfa 51) baþvurun. Kurtarma Diski Oluşturma 1. Yedekleme verisini USB diskine kopyala öðesini seçin. 2. Kurtarma verilerini saklamak için kullanýlacak olan diske veya bölüme týklayýn ve ardýndan Ok e týklayýn (bir disk bir veya daha fazla bölüme ayrýlabilir). 3. Program seçili diskte yeterli alan olup olmadýðýný kontrol edecektir. Yeterli boþ alan yoksa, diskten bazý dosyalarý silin veya daha büyük kapasiteli bir disk kullanýn. 4. Diski bilgisayarýnýzdan çýkarýn (bildirim alanýndaki donanýmý kaldýr simgesinden) ve Kurtarma Yedekleme olarak etiketleyin. 5. Diski güvenli bir yerde saklayýn. Bu disk bilgisayarýnýzýn kurtarma verilerini içermektedir. Kurtarma verilerine ihtiyaç duymanýz halinde lütfen Packard Bell Recovery Program bölümüne (sayfa 51) baþvurun. Kurtarma Diskini Test Edin Çok çeþitli harici diskler olduðundan, diskin kurtarma iþlemiyle uyumluluðundan emin olmak üzere daima Kurtarma Diskini test etmeniz gerekir. sayfa 52 da anlatýldýðý þekilde Kurtarma Programýný baþlatýn. Packard Bell Recovery Menu görüntüleniyorsa, bu diskin uyumlu olduðunu gösterir, bu diski daha sonra kullanmak üzere saklayabilirsiniz. Exit i seçerek disk baðlantýsýný kesin ve bilgisayarýnýzý yeniden baþlatýn. Eðer Packard Bell Recovery Menu yü görmüyorsanýz, diskin birincil bölümü kullandýðýndan (geniþletilmiþ olmadýðýndan) emin olun veya baþka bir disk kullanarak kurtarma verisi oluþturucuyu yeniden baþlatýn. Temel Bilgisayar Kavramları - 19

20 Packard Bell Updator Bilgisayarýnýzda sürücü ve yazýlýmlarýn en son güncellemelerinin bulunduðundan emin olmak için, bir Ýnternet baðlantýsýna sahip olur olmaz Packard Bell Updator programýný kullanýn. 1. Baþlat > Tüm Programlar > Packard Bell Support > PBUpdator a týklayýn veya masaüstündeki PBUpdator simgesine çift týklayýn ve ardýndan görüntülenen talimatlarý takip edin. 2. Packard Bell Updator sisteminizin seri numarasýna göre Packard Bell destek web sitesinden size uygun güncellemeleri araþtýrýr ve mevcut güncellemelerin bir listesini sunar. 3. Yüklemek istediðiniz güncellemeleri seçin. Packard Bell Updator bunlarý otomatik olarak yükler. Not: Bu aracý düzenli olarak kullanmanýzý öneririz. Bilgisayarınızın Dokümantasyonu Packard Bell InfoCentre Bilgisayarýnýz hakkýnda bilgi için bu kýlavuz tek referans deðildir. Elektronik kullanýcý kýlavuzunuz olan InfoCentre, bilgisayarýnýzla ilgili temel bilgilere sahiptir ve ihtiyacýnýz olan yardým bilgilerini doðrudan ekranda gösterir. Satýn aldýðýnýz bilgisayar hakkýndaki özel bilgileri edinmek için bu elektronik kullaným kýlavuzunu güncellemeniz gerekir. InfoCentre programýný açmak için, masaüstünüzde bulunan Kullanýcý Kýlavuzu (Packard Bell InfoCentre) simgesine çift týklayýn veya 'Baþlat' >Tüm Programlar > Packard Bell Desteði > Kullaným Kýlavuzu (Packard Bell InfoCentre) seçeneðine týklayýn Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 4 Bilgisayarınızı Tanıma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKiLER Ürün Kaydı 2 Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 5 Bilgisayarınızı

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar MS-A923 (V1.X) Sistemi Giriş İÇİNDEKİLER Telif Hakkı Uyarısı...iii Tescilli Markalar...iii A.B.D. Patent Numaraları...iii Revizyon Geçmişi...iii Yükseltme

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu TR8658 Birinci Sürüm Aralık 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK Computer Inc. Her Hakkı Saklıdır. İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager)

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Önemli ipuçlarý N91 ve N91 8GB ortak Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite, telefon hafýzasýnda [C:] veri yönetimi için optimal olarak tasarlanmýþtýr. Nokia PC Suite, rehber, takvim

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı