ilgili velayet, küçüğün mallarının koruma ve idaresine yönelik velayet, üçüncüsü de küçüğün bedenen ve ruh en sağlıklı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ilgili velayet, küçüğün mallarının koruma ve idaresine yönelik velayet, üçüncüsü de küçüğün bedenen ve ruh en sağlıklı"

Transkript

1 HİCRİ TAKVİM (bk. TAKVİM). HİDAD (bk. İHDAD). HİDANE (4.il.::::.Jf) Küçük çocuklarn bakm, gözetimi ve terbiyesi anlamnda bir fkh terimi. Sözlükte "bir şeyi yanna almak, çocuğu kucağna almak ve beslemek" manasma gelen hidane (hadane). İslam hukukunda küçüğün ve bu hükümde olan kimselerin gerektiği şekilde büyütülüp yetiştirilmesi, korun up gözetilmesi ve eğitilmesi amacyla kanun koyucunun belli şahslara tandğ hak, yetki ve sorumluluğu ifade eder. Bu hak ve sorumluluğu üstlenen kimseye hadn (hadne) denir. Kur'an- Kerim'de çocuklarn bakm. gözetim ve terbiyesiyle ilgili genel hükümler yer almakla birlikte hidane konusuna özel olarak temas edilmemiştir. Hadisler ve Hz. Peygamber dönemindeki uygulama örnekleri de konuya belirli yönlerden snrl bir açklama getirir. Bu sebeple hidane hak ve sorumluluğunda kimlere öncelik tannacağ ve bu kimselerde ne gibi özelliklerin aranacağ. hidane hakknn mahiyeti ve kapsam, çocuğun ve diğer ilgili kişilerin haklar, hidanenin sona ermesi gibi konularda klasik fkh literatüründe yer alan görüş ve öneriler, ksmen Hz. Peygamber ve saha be dönemi uygulama örneklerinden kaynaktansa bile esasen fakihlerin şahsi müşahede ve tercihlerini ve dönemlerindeki tecrübe birikimini yanstr. Öte yandan Bat hukukunda anne ve çocuğun h akla rn a ve korunmasna dair milli ve milletleraras hukuki düzenlernelerin XX. yüzyln ilk çeyreğinden itibaren yoğunlaştğ ve önemli ölçüde mesafe kaydettiği düşünülürse, İslam hukuk literatüründeki anne -baba ve çocuk haklarnn korunmasna ilişkin görüş ve yaklaşmlarn, bu arada hidane konusundaki zengin hukuk doktrininin ve tecrübe birikiminin hukuk tarihi açsndan da ayr bir önem taşdğ görülür (M. Abdülcevad Muhammed, s ). İslam hukukunda doğumla birlikte küçükler üzerinde üç türlü velayetin olacağ kabul edilir. Bunlar, doğrudan doğruya küçüğün şahsna bağl haklarn kullanmyla ilgili velayet, küçüğün mallarnn koruma ve idaresine yönelik velayet, üçüncüsü de küçüğün bedenen ve ruh en sağlkl bir şekilde yetiştirilmesini, gözetitip eğitilmesini konu alan velayet olup bu sonuncusu İslam hukukunda hidane terimiyle ifade edilir. Bu sebeple İslam hukuk doktrininde velayet küçüğün bakm, gözetim ve terbiyesini de kapsayan daha üst bir kavramdr ve velayetin bir türü olan kişi üzerindeki velayet ile hidane arasnda yakn bir bağ. adeta iç içelik vardr. Bu iki velayet türü arasndaki fark veya çatşma, evlilik birliği devam ettiği sürece anne ve baba küçüğün bakm ve gözetimini birlikte üstlendiklerinden fazla hissedilmez. Ancak evliliğin sona ermesi halinde velayetin prensip olarak babaya veya diğer erkek akrabaya (asa be) ait olmas küçüğün bakm ve gözetimini sağlamada yetersiz ka labileceğinden velayetin diğer bir türü olarak hidane kavram doğmuş ve bu aşamada anne ile ailenin diğer kadn üyeleri devreye sokularak küçüğün en iyi şekilde yetişmesi için adeta bir iş bölümüne, yetki ve sorumluluk paylaşmna gidilmiştir. Hidane ile ilgili hukuki düzenlemeler. daha çok evliliğin sona ermesiyle önem kazandğ ve bu dönemde taraflar arasnda hukuki çekişmeye konu teşkil ettiği için mesela klasik dönem fkh literatüründe "boşanma" (talak) ana başlğ altnda veya onu takip eden ayr bir bahiste ele alnr. Hidanenin kime ait bir hak olduğu veya çocuğu gözetip yetiştirecek kimse için bir hak m yoksa sorumluluk mu teşkil ettiği öteden beri fakihler arasnda tartşlmştr. Nitekim Sünni ve Şii fkh mezhepleri içinde hidaneyi çocuğa veya anneye (hidaneyi üstlenen kadna) ait bir hak olarak nitelendiren fakihler de ikisine ait bir hak olarak görenler de vardr. Ancak hidane kurumunun. öncelikle çocuğun en uygun ortamda ve en iyi şekilde yetişmesini sağlamaya, ikinci olarak da ebeveyn in ve diğer yaknlarn çocuk üzerindeki hak ve sorumluluklarn belirli bir düzen ve dengeye oturtmaya matuf bir tedbir mahiyetinde olduğu düşünülürse, hidanenin hem çocuğun kendisine tevdi edildiği kimse hem babas veya onun yerine geçen kimse (veli -va si) hem de çocuk açsndan bir hak olduğu, bir tarafn hakknn diğer tarafiara çok defa görev şeklinde yansdğ, bu üç hak arasnda çatşma olduğunda çocuğun hakkna öncelik verileceği söylenebilir. Öyle anlaşlyor ki hid~nenin hak veya görev olarak nitelendirilmesi, konuya hangi taraf açsndan bakldğyla doğ- rudan ilgili bir husustur. Nitekim meseleye daha çok çocuğun yetişmesi ve hukukunun korunmas yönünden bakanlar hidanenin haktan ziyade çok yönlü bir görev ve sorumluluk olduğunu vurgular. Klasik literatürde hidanenin "kefalet" kelimesiyle de ifade edilmekte oluşu, bu görev ve sorumluluk yönünün ağr bastğn hissettirmeyi de amaçlar. Buna karşlk konuya, uygun ve istekli başka kişilerin de bulunmas durumunda ön sradaki hak sahiplerinin hidaneden imtina edebilmesi ve onu kabule zorlanamamas noktasndan bakanlar ise hidanenin esasen hfdneye ait bir hak olduğunu ileri sürerler. Öte yandan ebeveynin çocuk üzerindeki şefkati ve onu yannda bulundurma, bakp büyütme konusundaki tabii arzusu göz önünde tutulursa hi danenin hak olarak nitelendirilmesinin gerektiği, diğerleri gibi bu hakkn kullanmnn da birtakm kayt ve şartlarla snrl olduğu. bu hakkn ayn zamanda çocuğun ve ilgili taraflarn hukukunu ilgilendiren bir görev mahiyeti taşdğ söylenebilir. Hak Sah ipliği. Küçüğün velayeti kural olarak babaya, hidanesi ise anneye aittir. Ancak evlilik birliği devam ettiği sürece küçüğün bakm ve gözetimi anne-babann ortaklaşa çaba ve sorumluluğuyla yürütüldüğünden bu dönemde hidane hakknn kime ait olacağ hususu önemli bir mesel e teşkil etmez. Buna karşlk evlilik birliğinin sona ermesi durumunda çocuğun kime tevdi edileceği ve hidanesini kimin üstleneceği çok defa önemli bir çekişme konusu olur. Nitekim Hz. Peygamber döneminde böyle bir anlaşmazlk ortaya çkmş. bir kadn ResGl-i Ekrem'e gelip, "Ey Allah'n elçisi! Şu oğluma karnm yuva, göğsüm pnar, kucağm kundak olmuştur. Şimdi ise babas beni boşamştr ve çocuğu benden çekip almak istemektedir" diyerek müracaatta bulununca ResClullah, "Sen evlenmedikçe daha çok hak sahibisin" cevabn vermiştir (Müsned, ll, 182; E bo DavOd, "Talal5", 35; Şevkani, VI, ). Buna benzer bir olay da Hz. Ebu Bekir'in devlet başkanlğ döneminde meydana gelmiş, Hz. ömer ile, boşadğ kars Ümmü Asm arasnda çocuklar Asm'n kimde kalacağ hususunda anlaş mazlk çkmş, nihayet halife Ebu Bekir, Hz. Peygamber'in uygulamas istikametinde çocuğun annesiyle birlikte kalmasna karar vermiştir. Hatta bu vesileyle halifenin Ömer'e, "Annenin kokusu, okşamas ve şefkati çocuk için büyüyüp kendi tercihini kullanncaya kadar senin yanndaki petekli baldan daha hayrldr" 467

2 dediği rivayet edilir (Abdullah b. YOsuf ez ZeylaT, III, 266). Fakihler, Hz. Peygamber ve saha be dönemindeki bu uygulamalardan hareketle evlilik sonrasnda çocuğun velayetinin öncelikli olarak babaya, hidanesinin de anneye ait olacağnda görüş birliği içindedir; bu konuda icma bulunduğu da ifade edilmiştir{ibn Kudame, VIII, 238; Osman b. Ali ez-zeylat, lll, 46; ŞevkanT, VI, 368). iteratürde, hidane hakk sahibinin genelde müennes olarak "hadne" kelimesiyle anlmas da bu kimsenin ya çocuğun annesi ya da annesi yerine geçecek bir kadn akrabas olmas sebebiy I edir. Ailede baba otoritesi anlayşna ve asabe geleneğine sk skya bağl olan fkh mezhepleri de hidanenin anneye ait bir hak olduğunu kabul eder, fakat anne yannda geçecek hidane süresini mümkün olduğu ölçüde ksa tutmaya çalşrlar. Mesela imamiyye Şias ve İbazyye mezheplerinde. erkek çocuğun hidanesinin süt emme dönemi sonrasnda babaya geçmesinin, Sünni fakihlerin önemli bir ksmna göre ise hidane süresinin çocuğun temyiz çağna gelmesiyle sona ermesinin başta gelen sebebi de bu olmaldr. Hidane konusunda anneye öncelik tann masnn temelinde. onun çocuğuna olan şefkatinin başkalaryla kyaslanamayacak bir nitelik taşmas ve ftraten çocuğun bakm ve terbiyesine ehliyetli olmas yatar. Bu görüş ve gerekçe hemen hemen bütün İslam hukukçularnca dile getirilir. Çocuğun mallarnn idaresi, nafakasnn temini, şahsna bağl haklarn kullanm ve geleceğini ilgilendiren köklü kararlarn alnmas şeklinde özetlenebilecek yetkiler (velayet) babaya veya oh un yerini tutan kişiye verilirken çocuğun büyütülmesi, bakm ve gözetilmesi şeklinde gerçekleşen ve daha çok çocuğun küçüklük dönemini kapsayan hidane de anneye veya annenin yerini tutacak kadn yakniara verilmiş, böylece taraflarn güç ve kabiliyetlerini göz önünde bulunduran ve çocuğun bedenen ve ruhen en iyi şekilde yetişmesini sağlayan bir iş bölümüne gidilmiştir. öte yandan böyle bir iş bölümünün sadece islam hukukuna ve müslüman milletiere has olmadğ, hemen hemen bütün toplumlarda genel kabul gördüğü de söylenebilir. Fakihlerin ve fkh mezheplerinin büyük çoğunluğu hidane hakknn anneden sonra anneanneye ait olduğu görüşündedir. Gerekçe olarak hadiste anneye, cins olarak da kadna öncelik verilmesinden hareket eder ve anneannenin bu bakm- 468 dan anne hükmünde olduğunu söylerler. AncakAhmed b. Hanbel'in anneden sonra asabe bağn esas alarak babaanneye, imamiyye'nin ise babaya öncelik verdiği görülür. Hidanede anneden sonra anneanneye öncelik tanyan fakihler. üçüncü srada ve daha sonraki sralarda kimlerin yer alacağ konusunda farkl görüşler belirtmişlerdir. Bu görüş ayrlğ, hidane hakkna sahiplikte annenin kan (nesep) bağna, nikahtaki velayet srasna. mirasçlktaki önceliğe, eşit derecede yaknlar arasndaki asabeye veya özellikle kadnlara öncelik verileceği hususunda farkl ölçülerin benimsenmiş olmasndan, ayrca teyzenin anne mesabesinde olduğunu bildiren hadis (Şevkanl, VI, ) başta olmak üzere konuyla doğrudan veya dalayl olarak ilgili rivayetlerin yorumundan kaynaklanr. Özetle belirtmek gerekirse Hanefi ve Şafii fakihleri anneanneden sonra babaanneye, Hanefiler'den Züfer ve bir rivayette Ahmed b. Hanbel kz kardeşe ve teyzeye, eski görüşünde imam Şafii kz kardeşe. Malikiler. İ bazller ve bir başka rivayette Ahmed b. Hanbel teyzeye, HanbeiTier. Zahiriler ve Zeydller ise babaya öncelik verirler. Küçüğün yaknlar nn hidanede öncelik sralamas bundan sonra daha da ihtilafldr. Mesela Hanefiler ve Şafiiler babaanneden sonra kz kardeşe. Malikiler teyzeden sonra annenin teyzesine ve halasna, daha sonra da babaanneye, babaya, kz kardeşe ve halaya, Hanbel'iler babadan sonra babaanne, kz kardeş. teyze ve halaya yer verirler. Hanefi, HanbeiT ve Zahiriyye mezheplerinde zevi'l-erham grubunda yer alan yaknlara da hidane hakk tannr. Hidane Ehliyeti. Bir kimseye çocuğun bakm ve gözetiminin tevdi edilebilmesi için onun hidane hakk taşyanlar arasnda bulunmasnn yeterli olmayacağ. bunun yannda hidane ehliyetine de sahip olmas gerektiği açktr. Fakihlerin hidane ehliyeti için aradklar şartlar esasta büyük oranda benzerlik arzeder. Kadn ve erkek ayrm yaplmakszn bir kimsenin hidane ehliyeti için akll. yetişkin, güvenilir olmas. bu sorumluluğu yerine getirebilecek fiziki güce sahip bulunmas. görevin ifas veya küçük açsndan saknca teşkil eden bir kusurunun veya hastalğnn bulunmamas gerektiği konusunda önemli bir görüş ayrlğ yoktur. Çoğunluk hidane için hür olma şartn da ararken Maliki. Zahiri ve ibazller bunu gerekli görmezler. Ancak söz konusu şartlarla ilgili ayrntlara inildikçe farkl bakş açlar, tecrübe birikimleri ve gözlemler bu- Iunabileceğinden birçok farkl görüşe rastlanr. Fakihlerin çoğunluğu hidane ehliyeti için akll olmay ve bulüğa ermeyi şart görürken Malikiler ve ileri dönem baz Hanefi alimleri bulüğdan ziyade rüşd üzerinde durur ve reşld saylabilecek derecede akl başnda, fakat bulüğa ermemiş çocuğun bu ehliyeti haiz olduğunu ifade ederler. Sefihin ehliyetinin kstlanacağ kuraln benimseyen fakihlerin çoğunluğu içinde, hacrin hidane ehliyetini de kapsadğ görüşünün yan sra bunun malla ilgili olduğu ve hidane ehliyetini etkilerneyeceği görüşü de vardr. Hidane ehliyeti için aranan güvenilir olma şartna. "dini istikamet anlamnda " adalet şartn da içeren bir kapsam yüklenir. Bundan dolay çocuğun bakm ve gözetimini sağlamada gerektiği şekilde titizlik göstermeyen, farz namazlar terkeden, haramlar işleyen (fask ve facir) kimse genelde hidaneye ehil görülmez. Ancak mezheplerin fsk tanmlar ve hangi derecede fskn hidaneye engel saylacağ konusunda farkl görüş ve ölçülere sahip olduğuna da işaret etmek gerekir. Mesela Malikiler fsk adet ve itiyat haline gelmesi durumunda hidane ehliyetine engel görürken Hanbel'iler'in ve Şia' nn fsk daha kapsaml tuttuğu görülür. Öte yandan İbn Kayyim ei-cevziyye gibi fsk hidane ehliyetine kural olarak engel görmeyenler veya baz Hanefiler gibi küçüğün henüz olup biteni anlamayacağ dönemler için engel saymayanlar da mevcuttur. Hidaneyi üstlenecek kimsenin çocuğun bakm ve gözetimini sağlayacak fiziki güce sahip olmas şart genel kabul görse bile hangi tür bedeni arza ve kusurlarn hidaneye engel teşkil edeceği mezheplere hatta fakihlere göre değişiklik gösterebilir. Bu konuda genel bir döküm vermek yerine her bir arza ve kusuru kendi şartlar içinde değerlendirme temayülü ağr basar. Hidaneyi üstlenecek kimsenin bulaşc ve sakineal bir hastalğnn bulunmamas şart da benzer bir yaklaşmla ele alnr. Fakihlerin genel yaklaşm. müslümann hem müslüman hem de gayri müslim, gayri müslimin ise kendi din mensuplar üzerinde hidane ehliyetine sahip olduğu yönündedir. Gayri müslimin müslüman üzerinde hidane ehliyeti ise tartşmaldr. Hanefi. Malikl. Zahiri ve İbazl mezheplerinde zimmlnin müslüman üzerinde hidane hakkna sahip olmasna kar-

3 ş çklmamakla birlikte Hanefiler bunu sadece kadnlara mahsus bir imtiyaz olarak görüp gayri müslim kadnn yannda geçecek hidane süresini küçüğün davranşlarnn bilincine varma ve din eğitimi dönemi (genelde yedi yaş olarak kabul edilir) öncesiyle, Zahiriler ise ilgili ayetten hareketle ( el-bakara 2/232) süt emme süresiyle snrl tutarlar. Şafii. Hanbell mezhepleri, baz Malikller ve Şla fakihleri ise hidanenin bir tür velayet olduğu ve gayri müslimlerin müslüman üzerinde velayetinin bulunmayacağ gerekçesiyle aksi görüştedir. Burada, henüz temyiz çağna gelmemiş küçüğün dine mensubiyeti esas alnmş gibi görünse de asln da çocuklarn bu dönemde en iyi şekilde büyütülüp gözetilmesiyle, müslüman babann veya ailenin çocuklarnn gayri müslim kadnlarn terbiyesine verilmesinin sakncalarn önleme gayreti arasndaki muhtemel çelişkinin sonuçlar açkça görünmektedir. Hidaneyi üstlenecek kimsenin hür olmas şartn arayanlar da yine velayet için hürriyetin şart olduğu noktasndan hareket ederler. Hidaneyi üstlenecek erkeğin küçüğe yabanc bir kadnla evli olmasnn onun ehliyetini etkilerneyeceği genel kabul görürken ayn durumdaki kadnn evli olmasnn veya küçüğün mahremi dşnda bir erkekle evli bulunmasnn hidane ehliyetine etkisi, Hz. Peygamber ve saha be dönemindeki birkaç farkl uygulamann da tesiriyle fakihler arasnda hayli tartşmaldr. Baz tabiln fakihleriyle Zahiri alimleri kadnn evli olmasn hidane ehliyetine engel görmezler. İmamiyye fakihleri de küçüğün babasnn ölmüş veya ehliyetini yitirmiş olmas şartyla ayn görüşü paylaşr. Dört büyük Sünni fkh mezhebiyle Zeydiyye alimlerinin ise kadnn evlendiği erkeğin küçüğe yaknlğna göre bir ayrm yaptğ ve kadnn küçüğün. mahremi olmayan bir erkekle evli olmasn hidane ehliyeti için kural olarak engel saydğ, ancakmezhepte ayrntda birtakm farkl görüş ve istisnalarn geliştirildiği görülür. Kadn küçüğü n mahremi dşnda bir yaknyla mesela küçüğün amcasnn oğluyla evlendiğinde Hanbelller kaideten, diğer üç Sünni hukuk ekolü ise bu erkeğin küçüğün velisi olmas ve karsnn hidaneyi devam ettirmesine rza göstermesi kaydyla bu evliliği hidane ehliyetine engel saymazlar. Hanefiler ve Hanbel1ler, yukardaki hadiste geçen "evlenmedikçe sen daha çok hak sahibisin" ifadesini kadnn küçüğe yabanc bir erkekle evlenmesi şeklinde anladklarndan bu durumun hidane ehliyetine engel saylmas konusunda daha kuralcdr. Malikiler. bir sonraki hak sahibinin bu evliliğe ve hidanenin kadnn uhdesinde kalmasna rza göstermesi. küçüğün başka bir kimsenin hidanesini kabul etmemesi veya bakm ve gözetiminin aksayacak olmas. hidaneyi kabul eden başka bir hak sahibinin bulunmayş veya ehil olmayş gibi durumlarda küçüğün hak ve menfaatlerini gözeterek bu kadnn hidane ehliyetini devam ettirirler. Şafiiler ise ayn konuda küçüğü n babasnn ve kadnn kocasnn rzasn şart koşarlar. İslam hukuk literatüründe, kadnn hidane ehliyeti için ikinci ilave bir şart olarak çocuğun ahlaki, dini, bedeni ve ruhi yönden gelişimini ve iyi yetişmesini sağlayabilecek uygun bir ortamn bulunmas üzerinde durulur. Kadnn evliliğine ilişkin yukardaki kaytlar ve bu şart ikisi birden, ev içinde kadnn kocasndan veya diğer aile fertlerinden. komşu ve çevre-. den gelebilecek muhtemel olumsuz davranş ve etkilere karş küçüğü korumay ve ona uygun bir ortam sağlamay amaçlar. Aslnda bu şartn erkeğin hidane ehliyeti için de aranmas gerekirken sadece kadn hakknda gündeme getirilmesi, üzerinde hidane sorumluluğu bulunan kadnn yapacağ yeni evlilikten sonra gireceği ortamn çocuk açsndan uygunsuz olmas ihtimaline karş bir tedbir olarak düşünülebileceği gibi. ailede velayetin erkeğe ait bulunmas ve hidaneyi üstlenen erkeğin bu tür olumsuzluklar önle- mede etkili olacağ var saymyla da açklanabilir. Küçüğün bakm ve gözetimini üstlenecek kimsenin erkek olmas halinde de yine temel amaç, küçüğün daha iyi yetişmesini ve muhtemel zarariara karş korunmasn sağlamak olduğundan baz ilave şartlarn arandğ görülür. Mesela Hanefiler. müslüman çocuğun hidanesini üstlenecek erkeğin çocuğun mirasçs olabilecek derecede yakn olmasn, Malikller. erkeğin yannda çocuğa bakacak bir kadnn bulundurulmasn gerekli görürken fakihlerin çoğunluğu. kz çocuklarnn en azndan belli bir dönemden sonraki hidanesinin mahremi olmayan erkeklere verilmesini ayn gerekçelerle sakineal bulur. Kz çocuklarnn hidanesini üstlenecek erkeğin mahrem olmasn şart görmeyenler de genelde bu erkeğin yannda güvenilir bir kadnn bulunmasnn gereğinden söz ederler. Hükmü. Evlilik birliği devam ettiği sürece çocuğun bakm ve gözetimi kural ola- rak anneye ait olacağ gibi anne ve babann müşterek ikametgaha sahip bulunmalar sebebiyle hidane mahalli de bu aile ortamdr. Hatta iddet süresince kadn kocasnn evinde ikamet edeceğinden evlilik birliğinin sona ermesini takip eden belli bir dönem için de hidane yeri problem teşkil etmez. Evlilik esnasnda anne veya babadan birinin uzunca bir süre yolculuğa çkmas veya ayr bir şehirde ikamet etmesi halinde İslam hukukçularnn bir ksm çocuğun annenin yannda, bir ksm da ebeveynden mukim olann yannda kalmas gerektiği görüşündedir. Evlilik birliği ve iddet sona erdikten sonra çocuğun hidanesini üstlenen kimsenin ikametgah. çocuğun diğer yaknlarnn haklarn da ilgilendirmesi sebebiyle ayr bir önem kazanr. Hidane hakk evlilik sonrasnda kural olarak anneye veya anne tarafndan bir kadn akrabaya ait olacağndan çocuğun babas ve velisine de belirli aralklarla onu görme ve onunla ilgilenme hakk tannmştr. Bu ilgi. ayn zamanda onun velayet görevinin de bir parças olduğundan bir tür sorumluluk ve çocuk açsndan da bir hak niteliğindedir. Bu sebeple klasik fkh literatürün de, hidaneyi üstlenen kimseyle çocuğun velisinin evlilik sonrasnda da ayn şehirde ikamet etmesi, bunlardan birinin başka bir şehirde oturmas gerekiyorsa bu ikametgah değişikliğinin hakl bir mazerete dayanmas ve çocuğun bakm ve gözetimi açsndan da saknca teşkil etmemesi üzerinde önemle durulur. Annenin yolculuğa çkmas veya başka bir şehirde ikamet etmesi halinde hidane hakknn düşmesi, babaya geçmesi, anne ile diğer kadnlar arasnda ikametgah değişikliği ve seyahat açsndan bir ayrmn yaplmas gibi konularda mezheplerin ksmen farkllk taşyan ölçü ve yaklaşmlar da temelde yukardaki amaca matuf çeşitli tedbirler olarak görülmelidir. Mesela Hanefiler. evlilik so nrasnda çocuğun bakm ve gözetimi annede olduğundan onun asli vatannda veya nikah akdinin yapldğ yerde ikamet edebileceği, bunun için çocuğun velisinden izin almann gerekmediği, fakat annenin darülharpte ikamet ederneyeceği görüşündedir. Ancak söz konusu fakihler bu hakk sadece anneye tanr, diğer kadnlarn ise çocukla birlikte ikametgah değiştirebilmesi için velisinin iznini veya mesafenin velinin bir gün içinde çocuğunu görüp dönebileceği uzaklkta olmasn gerekli görurler. Hanefiler arasnda, çocuğun köyden şehre götürülmesini caiz görüp aksini caiz görmeyenler de 469

4 mevcut olup bu ayrm. fakihlerin çocuk için uygun bir eğitim ve yetişme ortamnn oluşmasn ölçü almalarndan kaynaklanmş olmaldr. Hanetiler'le birlikte Zahiriyye, Zeydiyye ve İmamiyye mezheplerine göre çocuğun velisinin başka bir şehre taşnmas annenin hidane hakkn düşü rmez. Diğer mezheplerde annenin çocuğun velisinin bulunduğu yerden başka bir şehirde ikamet hakk daha kstld r. Bu mezheplerde annenin, velinin veya hakimin izni olmadan ikametgah değişikliği yapmas veya çocuğun velisinin hakl bir sebeple seferilik mesafesindeki başka bir şehre taşnmas halinde annenin hidane hakknn düşeceği görüşü ağr basar. Bu görüşte, velinin çocuğu görme ve onunla ilgilenme hak ve sorumluluğu esas alndğndan anneye seferilik mesafesini aşmayan, hatta velinin bir gün zarfnda çocuğu ziyaret edip dönebileceğ i bir mesafeye seyahat ve ikamet hakk tannr. Ancak bu tedbir, seyahatin sürekli ikamet amacyla yaplmas halinde gündeme gelir; ziyaret ve ticaret amaçl seyahatlerde Şafii ve Hanbelller çocuğun ebeveynden mu kim olann, Malikiler ve İbaziler ise hidane hakkna sahip bulunann yannda kalmasn tercih ederler. öte yandan seyahat ve ikametgah değişikliğinin iyi niyetle ve tabii bir ihtiyaca binaen gerçekleşmesi, srf karş tarafa zarar verme amacy l a yaplmas halinde ilgili ayetinde delaletiyle (ei-bakara 2/23 3) bunun hakkn kötüye kullanm saylp hidane hakknn düşmesi, yine yol emniyetinin bulunmadğ veya çocuğa uygun olmayan bir ortamn mevcudiyeti halinde annenin çocukla birlikte seyahatine izin verilmeyeceği de birçok fakih tarafndan ifade edilir.. Yaknlarnn belirli aralklarla da olsa çocuğu görmeleri hem hak hem de sorumluluk niteliği taşdğndan hi dane hakk sahibinin böyle bir görüşmeyi engellememe, hatta baz durumlarda yardmc olma gibi bir mükellefiyeti vardr. Kur'an' da anne veya babarin çocuk sebebiyle zarara uğratlmamas istenirken (el-bakara 2/2 33) diğer birçok anlam yannda böyle bir hususa da işaret edilir. Ancak anne veya babann ve diğer akrabann çocuğu kaç günde bir görebileceği veya görmesi gerektiği konusu fakihler arasnda tartşmaldr. Mesela Hanefiler. evli kadnn haftada bir defa anne ve babasn görme hakkna kyasen ebeveynin haftada bir, diğer akrabalarn ise daha uzun a ralklarla çocuğu görmesi hakkndan, Malikller ebeveynin küçük çocuklar her gün, bü- 470 yükleri ise haftada bir görebileceğinden söz ederler. öte yandan görüşme yeri kural olarak hidane yeri olmakla birlikte belirli mazeret hallerinde çocuğun ilgili akrabasnn yanna götürülmesi de söz konusu olabilir. Görüşme yer ve usulüyle ilgili ayrntlar taraflar aras anlaşmaya, örf ve adete, anlaşmazlk zuhur ettiğinde de hakimin takdirine göre belirlenir. Hidaneyi üstlenen kimsenin çocuğun bakm, gözetim ve terbiyesini en iyi şekilde yerine getirme sorumluluğunda olduğu, hatta bu açdan hidanenin haktan ziyade sorumluluk vasfnn ön plana çktğ söylenebilir. Bundan dolay hidaneyi üstlenen kimsenin çocuğun yakn olmas yeterli bir güvence saylmayarak çocuğun velisine denetim, hakime de hem denetim hem de gerektiğinde çocuğu ondan alp sradaki bir başka hak sahibine verme hakk tannmştr. Zeydiyye fakihleri hariç fukaha, evlilik birliği içinde annenin çocuğun hidanesi karşlğnda ücret talep edemeyeceğinde müttefiktir. Evlilik birliğinin sona ermesi üzerine hidaneyi üstlenen kimsenin velisi dşnda bir kimse olmas durumunda h idiine için ücret talep hakk önem kazanr. Malikller, annenin ve anne dşndaki bir yaknn hidane karşlğ ücret talep edemeyeceğini, ancak fakir olup çocuğun da mal varsa malndan hidane ücreti değil normal nafakasn alabileceği görüşündedir. Şia dahil diğer fakihler ise prensip olarak kadnn nafaka ve emzirme ücretinden başka hidane karşlğ ücret alna bileceği görüşünde olmakla birlikte bunun şart ve ölçüleri konusunda farkl görüşler ileri sürerler. Mesela Hanefiler, annenin ric'i talak iddeti süresince ayrca bir hidane ücreti alamayacağ, Min talakta ise alabileceği görüşündedir. İddet sonrasnda ise çocuğa ücretsiz bakacak başka bir hak sahibi ve ehil kadnn bulunup bulunmamasna, çocuğun ve velisinin mali durumuna bağl olarak anneye hidane için ücret talep hakk tannmayabilir veya ecr-i misille çocuğa bakmaya zorlanabilir. Hatta belli durumlarda anneye çocuğa ücretsiz baknakla çocuğun bir başka hak sahibine teslimi arasnda t ercih hakk tannr. Hanbeli mezhebinde her durumda anneye hidane ücreti ödenmesi görüşü ağr basarken Şafiiler ' in görüşü Hanefiler'inkine daha yakndr. Hidane ücreti kural olarak çocuğun malndan, yoksa çocuğun nafakasn sağlamakla yükümlü şahs veya merci tarafndan karşlanr. Zahiriler'e göre ilgili ayetin ( ei-bakara 2/ 233) genel anlatmndan hareketle emzirme süresince babann. sonrasnda ise çocuğun malndan, Zeydiler'e göre ise her iki halde de babann malndan karşlanr. Şafii ve Henbeliler ile baz Hanefiler kadnn mesken ihtiyacn nafaka hakk içinde mütalaa ederken diğer bir ksm Hanefi fakihleri, hidaneyi üstlenen kadnn hakl bir gerekçeyle, mesela çocuğu için uygun bir bakm ve eğitim ortam oluşturabilme amacyla ayr ev tutmas halinde ayn şekilde bu meskenin ücretinin ödenmesini de talep edebileceği görüşündedir. Malikller ise hakimin takdirini devreye sokarak benzeri bir çözüm önerirler. Hidane sahibinin yardmc bir kadn veya hizmetçi istihdam talebi de genelde çocuğun veya velisinin mali durumuyla bağ lantl olarak çözüme kavuşturulur. S on a Erme s i. Hidane hakk, hidaneyi üstlenmeye engel bir durumun ortaya ç kmasyla veya hidane ehliyetinin yitirilmesiyle sona erer. Mesela ilgili kimsenin çocuğun bakm ve gözetimini sağlamaktan aciz hale gelmesi. bulaşc bir hastalğa yakalanmas. ahlaki zaaflarnn ortaya çkmas, tartşmal olmakla birlikte çocuğa yabanc biriyle evlenmesi, çocuğun yetişmesi açsndan olumsuz bir ortamn oluşmas, uzun süreli yolculuk veya ikametgah değişikliği gibi durumlarda hidane hakk sona erer. Hak sahibinin bu hakkn kullanmaktan sarfnazar etmesi ayn neticeyi doğurur. Hidane ehliyetine engel durum veya kusurun ortadan kalkmas halinde fakihlerin çoğunluğu, baz istisnai durumlar hariç ilgili şahsn bu hakkn tekrar kazanabiieceği görüşündedir. Malikller ise genelde hidanenin düşmesine yol açan se be bin ihtiyar! olup olmamasna göre çözüme giderler; mesela çocuğa yabanc biriyle evlenen kadn bu evlilik sona erdiğinde tekrar hak sahibi klmazlar. Hidaneyi sona erdiren en tabii ve yaygn sebep hidane süresinin dolmasdr. Doğumla başlayan hidane süresi kural olarak çocuğun başkalarnn hizmet ve himayesine ihtiyaç duymayacağ. yeme içme ve giyinme gibi şahsi ihtiyaçlarn bizzat kendisinin görebileceği çağa kadar devam eder. Fakihlerin konuyla ilgili genel yaklaşmlar bu olmakla birlikte bu dönemin tesbitindeki izafiliğe ilave olarak çocuğun kz veya erkek, hidaneyi üstlenen kişinin erkek veya kadn olmasna ve çocuğa yaknlk derecesine göre farkl sürelerin belirlendiği görülür. Hanefiler. çocuklardan yedi yaşna girince namaz klmalarnn istennesini emreden hadisten (EbO DavOd, "Şalat", 26) hareketle 1

5 ei-hidaye hidanenin erkek çocuğun yedi yaşna girmesiyle. kz çocuğun da buioğa ermesiyle sona ereceği görüşündedir. Ancak hidaneyi anne ve anneanne dşnda bir kadnn üstlenmesi durumunda buioğ beklenneden kz çocuğun hidanesi dokuz yaşna girmesiyle sona erdirilir. EbO YOsuf ve imam Muhammed böyle bir ayrm yapmayp her iki halde de kz çocuklar için serpilmeyi ve erkeklerin ilgisini çeker olmay snr olarak benimser. Bu snr da kuwetli görüşe göre kz çocuğunun dokuz yaşna girmesidir. Mezhepte de bu görüş ağrlk kazanmştr. Kz çocuğunun buioğa kadar annesinin veya yakn bir kadnn yannda kalmas şeklindeki birinci görüş onun eğitimine ve kadnlarla ilgili bilgilerine, ayrca ev hizmetlerini ve görgü kurallarn sağlkl şekilde öğrenmesine imkan hazrlama amacna, ikinci görüş olan dokuz yaş snr ise kz çocuklarnn muhtemel zararlardan daha iyi korunmas amacna matuf birer tedbir olarak görülmelidir. Erkeklerde sürenin erken sona erdirilmesi ise çocuğun velisi tarafndan erken yaşta eğitimi ve mesleğe yönlendirilmesi amacyla açklanr. Kz ve erkek çocuklar bu süreler sonunda babasnn veya velisinin sorumluluğuna verilir. Erkek çocuklar buioğa erince, kz çocuklar ise kendi başlarna doğru karar verebilecek akli ve fikri olgunluğa ulaşnca anne veya babasndan dilediğiyle kalma konusunda muhayyer braklr. Çocuklara belli bir dönemden sonra anne ve babasndan dilediğiyle oturma hakk tannmas Hz. Peygamber'in bu konudaki uygulamasna dayandğndan (Şe v kanl. VI, ) fakihler arasnda esasa müteallik bir ihtilaf yoktur. Ancak Hanefiler başta olmak üzere birçok fakih, çocuğun erken yaşta yapacağ tercihin sağlkl olamayacağndan hareketle ona bu hakk ileri bir dönemde tanr. Malik'iler'e göre hidane erkeklerin bu IOğa ermesine, kz çocuklarnn ise evlenmesine kadar devam eder. Şafi'iler, kzerkek ayrm yapmadan çocuğun temyiz yaşna girmesini -ki bu genelde yedi sekiz yaş olarak kabul edilir- snr kabul ederler. Bundan sonra çocuğa anne ve babasndan birini seçme hakk tannr; çocuk çekimser kalrsa anneye verilir. Erkek çocuklar reşld olarak buioğa erdiğinde serbest kalrken kz çocuklar evienineeye kadar anne ve babasndan biriyle oturmak zorundadr. Hanbeli mezhebinde de hidane çocuğun yedi yaşna girmesiyle sona erer. Bu yaştan sonra erkeğe anne ve babasndan birini seçme hakk verilir, kz çocuklar evienineeye kadar babasyla oturmak zorundadr. Babann tercih edilmesi. kz çocuğunun temel haklarnn velisi (babas) tarafndan daha iyi korunacağ düşüncesine dayanr. Zahiriler' de hidane süresi, erkek-kz ayrm yaplmakszn buioğ ile sona ererken Zeydller belirli bir yaş belirlemekten çok çocuğun kendi kendine yeterli olmasn ölçü alrlar. imamiyye'de ise erkek çocuklarnn hidanesi süt emme dönemiyle, kz çocuklarnn ki yedi- dokuz yaşna girmesiyle sona erer. Bu görüş farkllklar, çocuğun en uygun eğitim ve gözetim ortamnda kalmas. geleceğini ilgilendiren temel kararlarn alnmas ve yönlendirmenin yaplmasnda velisinin devreye sokulmas. muhtemel zararlardan korunmas, çocuğa seçim hakk tannarak kişiliğine ve şahsna bağl haklarna öncelik verilmesi gibi ksmen birbiriyle çelişebilen farkl amaçlarn birlikte gözetilmiş olmasndan kaynaklanmaktadr. BİB İYO GRAFYA : Müsned, ll, 182; Ebü Davüd. "Şal at", 26, "Tala\5". 35; ŞirazT. el-mühe??eb, ll, ; Kasan i. Beda'i',IV, 40-45; ibn Kudame, el-mugni, Kahire 1389/1969, VIII, ; Karafi. el-furu~. lll, , 206; Osman b. Ali ez-zeylai, Tebyinü ' l - l:a~a'i~, Bulak 1313, lll, 46-50; ibn C üzey, jfavaninü ' l-a/:ka mi 'ş-ş er'iyy e, Kahire 1985, s ; ibn Kayyim ei-cevziyye, Tu/:fetü 'l-mevdud bi-af:kami ' l-mevlcd, Beyrut 1403/1983, tür.yer.; Abdullah b. Yüsuf ez-zeylai, Naşbü'r- raye, Riyad 1393/1973,111, 266; el Fetava 'l-hindiyye,, ; Şevkan i, Ney lü'l-evtar; VI, ; M. Ebü Zehre. el-a/:valü'ş-şal].şiyye, Kahire 1377/1957, s ; M. Mustafa Şelebi, A/:kamü ' l-üşre fi'l-islam, Beyrut 1397/1977, s ; Subhi Mahmesani, el-mebadi'ü 'ş-şer'iyyetü 'l-~anüniyye, Beyrut 1981, s ; Suild ibrahim Salih. 'Ala~atü'l-aba bi'l-ebna {i'ş-şeri'ati'l-islamiyye, Cidde 1404/1984, s ; Zühayli. el-f~hü '/ -İslami, VII, ; Bilmen, Kamus 2, ll, ; Karaman. islam Hukuku,, ; Büşra Şurbeci. Ri'ayetü'l-a/:daş fi'l-islam ve'l-~anuni'l-mşri, iskenderiye 1406/1986, tür.yer. ; Semir M. Mahmüd Ukba, el-ha<;tane fi ' l -f~hi ' l-is lami, Kahire 1406/1986; Zekiyyüddin Şa ' biln. el A/:kamü 'ş-şer'iyye li ' l -af:vali'ş-şal].şiyye, Bingazi 1409/1989, s ; Mustafa Yldrm, İslam Hukukunda Hidane, Manisa 1990; M. Abdülcevild Muhammed, Himaye tü 'l-'um üm e ve't-tufüle fi'l -mev[şi~i 'd-devliyye ve 'ş-şeri'ati'l-islamiyye, iskenderiye 1412/1991, tür. yer.; Ahmed el-isevi, AJ:kamü 't-tfl, Riyad 1413/1992, s ; Celal Erbay. islam Hukukunda Küçüklerin Himayesi, Bakü 1995, s ; Mustafa Baktr, "İslam Hukukunda Hidane", EAÜİFD, VII (1986). s ; lshaq Oloyede, "al-hadana: An Integral Part of Islamic Matrimonial aw", lslamic and Comparative aw Quarterly, IX/2-4, New Delhi 1989, s ; V. inant de Bellefonds. "I:Iadana", Ef2 (ing.). lll, 16-19; "l:lidane", Mv.F;XVII, ~ Ai BARDAKOÖU ei-hidaye (~f~f) Burhaneddin el-merginani'nin (ö. 593/ 1 97) Hanefi fkhna dair eseri. Hanefi fkhnn en tannmş ve muteber metinlerinden biri olup müellifn. Kud Ort'ye ait el-mu]jtaşar ile Muhammed b. Hasan eş-şeyban'i'nin el-cô.mi'u'ş-şagir'inde mevcut meseleleri bir araya getirmek suretiyle kaleme aldğ Bidô.yetü'l-mübtedi adl eserinin şerhidir. Merginan'i. Bidô.yetü'l-mübtedi'yi önce Kifô.yetü'l-müntehi adyla şerhetmeye başlamş, ancak eser büyük bir hacme ulaşnca okuyucuya bkknlk vereceğini ve kullanm zorluğu sebebiyle yeterince faydal olmayacağn düşünerekej-hidô. ye'yi hazrlamştr. el-hidô.ye'de ayrntlarna girmediği baz meseleler için de bu şerhe atflarda bulunmuştur. Eseri on üç ylda yazan müellif rivayete göre bu müddet zarfnda devaml oruç tutmuş ve bunu herkesten gizlemiştir. el-hidô.ye'de el-cô.mi'u'ş-şagir'in tertibi esas alnmakla birlikte el-cô.mi'u'şşagir krk bölüm olduğu halde el-hidô. ye'de bölüm says elli altya çkmştr. Konular incelenirken önce el-mu]jtaşar'da, ardndan el-cô.mi'u'ş-şdgir'deki meselelere yer verilmekte, aralarnda ihtilaf bulunduğu takdirde el-cô.mi'u 'ş-şagir' den yaplan nakillere işaret edilmektedir. Meseleleri ele alrken önce EbO Hanlfe' nin, sonra da talebeleri E bo YOsuf ve Muhammed b. Hasan eş-şeyban'i'nin görüşünü veren müellif zaman zaman Züfer b. Hüzeyl'in görüşüne de temas etmektedir. Bunlarn delillerini verirken tercih ettiği görüşün delilini diğerlerine cevap olmas için en sona brakmaktadr. Genellikle EbO Hanife'nin görüşlerini tercih etmekle birlikte imameyn'in görüşüne meylett i ği durumlarda yu karda ki s ra değ işmektedir. Her meselede kime ait olursa olsun en son kaydettiği delile uygun olan görüşü benimseyen müellif bu arada muhtemel soru veya itirazlarada cevap vermektedir. Tercih ettiği görüşleri ise bazan "sahih" veya "esah" terimleriyle birbirinden ayrmaktadr. Hasan b. Ziyad ei ü'lü'i, İbn Semaa, Tahav'i. Cessas, Kerhl ve Şemsüleimme es-serahsl gibi Hanefi alimlerinin de görüşlerine yer verilen eserde ayrca sk sk imam Şaf'i ve bazan da Malik'in görüşleri delilleriyle birlikte kaydedilmektedir. Eserde Ahmed b. Hanbel'in görüşlerine hiç rastlanmaz. Gerek görüş ve delillerin sralanş. gerekse _j 471

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

NİKAH-II (Rükün ve Şartları)

NİKAH-II (Rükün ve Şartları) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-II (Rükün ve ) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Rükünleri Rükünlerde Aranan Şartlar

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri -Ders Planı- Dersin konusu: islamda kadının giyim-kuşamı [tesettür- örtünme] Ön hazırlık: İlgili tezler: ismail yıldız nesibe demirbağ

Detaylı

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz NAFAKA 1 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Hind, kendisini boşayan kocasından hamile olduğunu ifade edip, gebelik Açıklama: Kadın ister fakir isterse zengin olsun, ister Müslüman isterse ehl-i kitaptan bulunsun,

Detaylı

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir.

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir. Bir İslâm hukuku terimi olarak; üç talakla boşanmış olan bir kadının, eski kocasına yeniden dönebilmesi için, üçüncü bir erkekle usûlüne göre evlenip, ölüm veya boşanma ile bu ikinci evliliğin sona ermesi

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

rüşdiyeler kaldırıldığı için eğitim süresi altı yıla çıkarılmış olan ibtidailere dayand teşkilatlandırılacaktı. Yeni programa

rüşdiyeler kaldırıldığı için eğitim süresi altı yıla çıkarılmış olan ibtidailere dayand teşkilatlandırılacaktı. Yeni programa id ADI Bu programn tamam vilayetlerdeki yat l idadllere. ilk beş yl gündüzlü idadilere, son dört yl Mekteb-i Mülkiyye idadi sn flar ile istanbul ve Üsküdar gündüzlü idadilerine, ilk üç yl ise Dersaadet

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB L MÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEK UYGULAMALARI HASANUÇAR * i * Yrd.Doç.Dr.,AksarayÜnv.slamilimlerFak.[hasanucar@aksaray.edu.tr] OndokuzMaysÜniversitesi lahiyatfakültesidergisi, 2013,say:35,ss.171187.

Detaylı

4.CC$ D)E E" F G 03GBBG @;3 GÖRE

4.CC$ D)E E F G 03GBBG @;3 GÖRE 4.CC$ D)E E" F G 03GBBG @;3 SLAM HUKUKUNA GÖRE EVLLKTE VELAYET VE KAPSAMI Muhammet Ali DANIMAN * The authority of wiljya and its scope regarding to mariage in Islamic law In this article we studied that

Detaylı

Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü. Muhammed b. Salih el-useymîn

Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü. Muhammed b. Salih el-useymîn Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م مسح ا ىلع مخارها يف الوضوء» اللغة

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

GiJ. l!i!j AHMET KA VAS. Ni KAB. (bk. PEÇE). N İKAR ( -,.ıi.q.;jf ) Kul ile Hak arasına giren,

GiJ. l!i!j AHMET KA VAS. Ni KAB. (bk. PEÇE). N İKAR ( -,.ıi.q.;jf ) Kul ile Hak arasına giren, NiJERYA kenin seçkin devlet adamlar arasnda yer alan Umsan Bugage'nin başkanlğndaki lslamic Trust of Nigeria ve Counsil of Ulama farkl gruplarn önde gelen aydnlarn bir arada toplam aya özen göstermektedir.

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Hâmile kadın için haccın hükmü

Hâmile kadın için haccın hükmü Hâmile kadın için haccın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 جم حج احلامل» اللغة الرت ية «مد صالح املنجد رمجة: مدد مسلم شاه

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er 2 (2009/64) T ar i h :09. 10. 2009 Say :10194 S r ano:2009/ 64 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml

Detaylı

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi?

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Zekatın ödenmesinin zamanı, aslî ihtiyaçlar ve borçlar düşüldükten sonra, nisap miktarı, zekâta tabi ve üzerinden

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com 225 İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com ÖZET Kentler sürekli toplumsal gelişme içersinde bulunan ve toplumun yerleşme,

Detaylı

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARI Soru ve Cevaplar Işığında Yusuf Yücel Yabancı kime denir? Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı olmayan kişilere yabancı denir. Yabancının çalışması için

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR Xn GİRİŞ 1 I. Genel Olarak : 1 II. İnceleme Konusu ve Sınırlandırılması 2 III. Konunun İnceleniş Şekli ve Plan 2 BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA 1. Milletlerarası

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR.

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. (1) Ana babanın parasal durumları iyi olsa bile, ilerde birgün yardıma muhtaç olmayacaklarını önceden kestirmek olanaksız bulunmasına

Detaylı

Türkiye'de Engelli Kad na Yönelik Şiddet Raporu 2013-2014 ENGELLİ KADIN DERNEĞİ

Türkiye'de Engelli Kad na Yönelik Şiddet Raporu 2013-2014 ENGELLİ KADIN DERNEĞİ Türkiye'de Engelli Kadna Yönelik Şiddet Raporu 2013-2014 ENGELLİ KADIN DERNEĞİ 1 Türkiye'de Engelli Kadna Yönelik Şiddet Raporu 2013-2014 Engelli Kadn Derneği Engelli Kadnlarn Hak Temelli Mücadele Admlar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MEZHEPLER TARİHİ DKB 308 6 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU 1. Eğitimin Amac Eğitimin amac, ilkokullara bağl anasnf ve birinci snf öğretmenlerine Çocuk Dostu Sokak ve sokağn çocuklarn gelişimlerine katklarna

Detaylı

Döviz 0PSiYON işlemi VE FIKHJ DEGERLENDiRMESi

Döviz 0PSiYON işlemi VE FIKHJ DEGERLENDiRMESi islam Hukuku Araştrmalar Dergisi, sy.3, 2009, s. 33-334. Döviz 0PSiYON işlemi VE FIKHJ DEGERLENDiRMESi Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ* Currency Option Transaction from the Po int of lslamic Jurisprudence

Detaylı

H A Y A T S E N D E D E R N E Ğ İ. Temelli Hizmetler. Gönüllü Aile Koruyucu Aile Evlat Edinme

H A Y A T S E N D E D E R N E Ğ İ. Temelli Hizmetler. Gönüllü Aile Koruyucu Aile Evlat Edinme H A Y A T S E N D E D E R N E Ğ İ Aile Temelli Hizmetler Gönüllü Aile Koruyucu Aile Evlat Edinme Gönüllü Aile Korunma ve bakım altında bulunan çocuklara kuruluş tarafından uygun bulunan dönemlerde, kendi

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim Aile Sözleşmesi

Bismillahirrahmanirrahim Aile Sözleşmesi Bismillahirrahmanirrahim Aile Sözleşmesi Takdim Aile; insanın yetişmesi, beşer neslinin hayatta kalması ve devamlılığının sağlanması için gerekli olan ilk kurumdur. Günümüzde insanlık aleminin değerlerimizi

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET... 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât... 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr)... 22 Sadaka... 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti... 22 Zekât ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Annesi kâfir olan biri

Annesi kâfir olan biri Annesi kâfir olan biri أمه كفرة وت ره ليته ونقاب زوجته وتر د مطلق لرصف بابنه! ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse

Detaylı

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 1 TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IX/1 (Bahar 2016), ss. 131-135. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com Başvuru: 07.06.2016 Kabul: 20.06.2016 İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 16 Mays 2008 CUM Resmî Gazete Say : 26878 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlğndan: SNYİ VE TİCRET BKNLIĞI PİYS GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM maç Kapsam Dayanak ve Tanmlar maç MDDE 1 (1)

Detaylı

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN BEDENSEL ENGELLİLİK. Hilal ÖZAY, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 1. Baskı, Ankara 2012, (438 s.) ISBN:

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN BEDENSEL ENGELLİLİK. Hilal ÖZAY, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 1. Baskı, Ankara 2012, (438 s.) ISBN: İSLAM HUKUKU AÇISINDAN BEDENSEL ENGELLİLİK Hilal ÖZAY, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 1. Baskı, Ankara 2012, (438 s.) ISBN: 978-975-389-734-1 (Kitap Tanıtımı) Nazım BÜYÜKBAŞ * İslâm, hükümlerini, kolaylaştırma

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı Oluşu

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme İle Kazanılması

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BİR İSLÂM HUKUKU MÜESSESESİ OLAN HİDÂNE HAKKININ VE OSMANLI AİLE HUKUKU NDA UYGULANIŞININ İZMİR ŞER İYYE SİCİLLERİNDE YER ALAN BİR KARAR ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ İrem KARAKOÇ * ÖZET İslâm ve Osmanlı

Detaylı

1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 1.1. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler

1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 1.1. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler 1.1.1. İlk başvuru 1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 1.1. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Karar Sayýsý : 2008/14123 Pazartesi, 13 Ekim 2008

Karar Sayýsý : 2008/14123 Pazartesi, 13 Ekim 2008 Karar Sayýsý : 2008/14123 Pazartesi, 13 Ekim 2008 Taþpýnar Muhasebe 12 Ekim 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27022 MÝLLETLERARASI ANDLAÞMA Karar Sayýsý : 2008/14123 24 Mart 2008 tarihinde Ankarada imzalanan

Detaylı

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5.Cilt, 1.Sayt (M art 2001) 29.. 35 KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ Abdulmuttalip DEMiREL, Ali Paydar AKGÜNGÖR

Detaylı

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU Dr. Ergini NOMER istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Husust Hukuku Profesörü DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU GENEL PRENSİPLER - UYGULAMA - USUL HUKUKU MİLLETLERARASI FAKÜLTELER MATBAASI İSTANBUL 1984

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı 22.01.2016 I. Vatandaşlık Hukuku/Yabancılar Hukuku 1. Kararda annesine bağlı olarak

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Çocuk bakım kanunu nun değişmesi ile engelli çocukların teşvikini genişletmek ve düzeltmek mümkünleşmiştir.

Çocuk bakım kanunu nun değişmesi ile engelli çocukların teşvikini genişletmek ve düzeltmek mümkünleşmiştir. Çocuk bakım kanunu nun değişmesi ile engelli çocukların teşvikini genişletmek ve düzeltmek mümkünleşmiştir. Broşürümüz yüksek teşvik ihtiyacı bulunan çocukların değişik bakım imkanları hakkında bir genel

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Haccı mı edâ etmesi yoksa oğlunu mu evlendirmesi gerekir?

Haccı mı edâ etmesi yoksa oğlunu mu evlendirmesi gerekir? Haccı mı edâ etmesi yoksa oğlunu mu evlendirmesi gerekir? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 ماذا ب عليه: حلج أم تزو ج ابنه» اللغة

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli

Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com. 169 17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr GİRİŞ Her yl 17 Ağustos tarihinde, Marmara Depreminin yldönümü

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

Kadın ve Yönetim Hakkı

Kadın ve Yönetim Hakkı Kadın ve Yönetim Hakkı İslam hukukunda kadının devlet başkanı, vali, kaymakam gibi yüksek düzey yönetici olmasının serbest olup olmaması tartışılmıştır. Fıkıhçılar bu konuda genellikle olumsuz görüş sahibi

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

(KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ. Kan Çeşitleri. Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir.

(KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ. Kan Çeşitleri. Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir. (KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ Kan Çeşitleri Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir. Hayız: Âdet görmekten kesilme yaşına (sinn-i iyasa) [1] [1] henüz gel

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ERZURUM. Prof.Dr. Ahmet Nezih KÖK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ERZURUM. Prof.Dr. Ahmet Nezih KÖK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM Prof.Dr. Ahmet Nezih KÖK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Hasta Hekim Sözleşmesi Olarak Tedavi Sözleşmesinin Gündeme Gelmesi: Çözüm mü, Sorun mu? Türkiye

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı