Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada"

Transkript

1 OCAK 2006 Gö sümüzü kabartt Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada U runa türkü yak lan at DELFINA n 12 nci sayfada WIN RIVER WIN Dubai de güçlü rakiplerini geçerek atç l m z n gücünü dünyaya gösterdi. 1:49:99 luk muhteflem derecesiyle 1800 metreyi bitiren safkan - m zla milletçe gurur duyduk. n 9 uncu sayfada

2 Ressam Akça Akyokufl un an s TJK müzesinde yaflayacak. Atlar geri döndü 1999 y l nda düzenlenen resim yar flmas nda ödül kazanan Atlar adl tablo, ressam Akça Akyokufl un vefat nedeniyle efli Reyhan Akyokufl taraf ndan kulübümüz müzesine hediye edildi akaland hastal k sonucu Y2004 y l nda efli Akça Akyokufl u kaybeden Reyhan Akyokufl, kulübümüzün açt resim yar flmas nda sergileme alan eserin müzede bulunmas n n daha do ru olaca inanc içinde oldu unu kaydederek, bu eseri TJK ya arma an etmekten gurur duydu unu söyledi. Aile boyu resim sanat yla u raflt klar na de inen Reyhan Akyokufl, eflinin emekli olmas yla resme daha da önem verdi ini vurgulayarak Atlar adl eseri gece gündüz demeden 3 ayl k bir süreç sonucunda tamamlad n belirtti. Akyokufl, Akça bey resim yaparken çok ciddi olurdu. Çal fl rken asla rahats z edilmeyi sevmez ve kap y çalmadan odas na girilmesine müsaade etmezdi. Türkiye Jokey Kulübü nün 1999 y l nda düzenledi i geleneksel resim yar flmas nda sergileme alan resmi 3 ay gibi bir sürede gece gündüz demeden çal flarak tamamlad. Çok titiz bir çal flma neticesinde ortaya ç kan bu eserin sergileme almas onu çok mutlu etmiflti. Bu çal flman n evde durmas yerine TJK n n müzesinde ziyaretçilerin be enisine sunulmas daha do ru olacakt r. Bu nedenle sergileme ödülü alan Atlar adl eseri kulüp müzesine arma an etmeyi uygun bulduk dedi. Biz de bu nazik davran fl için Reyhan han ma flükranlar m z sunuyoruz. Reyhan Akyokufl

3 2006 daha güzel olacak Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Umur Tamer, TJK TV de 2005 y l n n de erlendirmesini yapt ve 2006 y l ndan beklentileri anlatt aflkan Tamer konuflmas na 2006 By l n n sa l k,mutluluk ve baflar getirmesini dileyerek bafllad ve flöyle devam etti: Camiam za hedeflerin yakaland -, dertlerin bitti i, bar fl n sa land bir y l diliyorum.yeni bir y la yeni umutlarla giriyoruz y l nda beklenti ve umutlar m z n gerçekleflmesini diliyorum y l na girerken de ayn dilekler içendeydik. Yar fl camias na müjdeler vermek isterdim, ancak Ankara da çarklar bizim istedi imiz gibi dönmedi i için 2006 y l na da ayn dileklerle giriyoruz. Çok u raflmam za ra men bu dileklerimiz bizim d fl m zda geliflen sebeplerden dolay gerçekleflmedi. Daha öncelikli konular n ele al nmas ve bu konular hakk nda yap - lan çal flmalar sebebiyle 2 bizim beklentilerimiz mecburen daha gerilere at ld. Yoksa Say n Bakan - m z M. Mehdi Eker bey olsun, di er ilgili makamlar olsun, ellerinden geleni yap yorlar. Camiam za verilen sözler de bu çal flmalar n 2005 y l içinde sonuçlanaca yönündeydi. Ancak gecikmeler her fleyin bitti i anlam na gelmiyor. Çal flmalar devam ediyor. Ankara da, ilgili birimlerin yetkilileri ile son toplant m z 30 Aral k günü yapt k y l nda TJK dan Türkiye ye 715 milyon YTL 2005 y l nda 1 milyar 308 milyon YTL ciro elde ettik. Bu büyük cirodan bizim elimize kalan miktar, yani müessese pay 191 milyon YTL. 592 milyon YTL yar flsevere ödedik. Toplam vergi tutar m z 350 milyon YTL oldu. Fonlara aktar lan 175 milyon YTL ile bu rakam toplam 525 milyon YTL ye ulaflt.bizim hissemizle toplam kesinti 715 milyon YTL ye ç k - yor. Bunlar y llar içersinde oluflan kesintiler.1960 dan bu yana ç kar lan kanunlarla kesintiler yasallaflm fl, günümüze kadar büyüyerek gelmifl, Demokles in k l c gibi üstümüzde duruyorlar. Bütçesi belli olan, sürekli denetlenen ve onaylanan bir derne iz. Fahri olarak yapt m z yöneticiliklerle çok önemli ifllerin alt ndan kalkmaya çal - fl yoruz. 30 bin aile bu ifllerden ekmek yiyor.15 bin civar nda yar fl at - m z var.bunlar n befl bin tanesi halihaz rda koflan at ve bu say her sene artmakta. Bu sektörden dolayl olarak ekmek yiyen sektörler de var.tekstil sektöründen yem sektörüne, nakliyecisinden bas n yay n sektörüne kadar birçok sektör bu camiadan pay almakta. S k nt lar m z gidermek için hiçbir zaman zorlama yapmad k,uzlaflmac bir yol takip ettik. Ben ve Yönetim Kurulu ndaki arkadafllar m yaklafl k iki y ll k dönemimizin neredeyse dörtte üçünü Ankara da geçirdik. Kesintiler ile mücadele tamamen bir tak m oyunu içerisinde gerçeklefliyor. Bu tak m n kaptan Bakan m z Say n Mehmet Mehdi Eker bey. Di er oyuncular Tar m Komisyonu Baflkan m z Say n Vahit Kiriflçi, Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan m z Say n smail Hakk Say n ve Müsteflar Yard mc - m z Say n Nihat Pakdil baflta olmak üzere Tar m Bakanl bürokratlar - m z. Tabi ki bizim için büyük flans olan ve bu konuda bize deste ini esirgemeyen Türkiye Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Derne i Baflkan ve AK Parti stanbul Milletvekili nci Özdemir baflta olmak üzere, birçok dernek ve yöneticileri bizi bu zor görevde yaln z b rakm yorlar. smail Hakk Say n röportaj Y.K.K. Baflkan smail Hakk Say n n bir yay n organ nda ç kan röportaj n ilgiyle okuduk. S k nt l bir dönem geçiriyoruz. Kendisi uzun zamand r bu ifllerle yak ndan ilgileniyor. smail beyle birbirimizi kutlad m z zamanlar oldu, ancak bir türlü müjdeli haberi camiam za veremedik.hakikaten çok stresli bir ifl yap - yoruz. Bu aç klamalar da bu stresin do al sonucu, hissi olarak kabul etmek laz m. smail bey asl nda istedi i deste in her aflamada derneklerden at sahiplerine, bas n mensuplar na, antrenörüne, jokeylerden seyisine ve ganyan bayilerine kadar her kesimden deste in gelmesi gerekti ini ve bunun gere i kadar yap lmad n söylüyor. Sonuçta bu yasa 550 kiflilik Meclis e gelecek ve parmaklar kalkacak. Onun içindir ki herkesin yeterince bilgilenmesi gerekiyor. Shop Vizyon

4 Bakan m z bize çok önemli bir destek Bakan m z Mehdi Eker bey camiay bilen bir insan ve zaman nda Y.K.K. Genel Sekreterli i yapm fl. Dolay s yla camian n sorunlar n kendisine anlatmakta zaman kaybetmedik. Bizim esas amac m z kesintileri dünya seviyelerine çekmek. Ancak bu mümkün de il. fiu anda yap - lan kesinti miktar, veraset intikal vergisi hariç % 55. Bir de kazananlardan al nan veraset intikal vergisini ekledi iniz zaman kesintiler gerçekten çok büyüyor. Dünyada kesintiler % 20 ler civar nda. Bu ülkelerde yap lan kesintilerin belli bir miktar da atç l a yat r m için tekrar geri veriliyor. rlanda dan örnek vermek gerekirse; Bu ülkenin nüfusu 3,5 milyon. 2 milyar Euro cironun % 20 si kesintiye gidiyor.son ald m z bilgiye göre, bu kesintinin s f ra çekilmesi için kanun tasar s haz rlan yordu. Uluslararas Federasyonlar Türkiye deki atç l çok s k takip ediyor. Bizler kamuya aç k bir iflletmenin gerçeklerini görmezden gelemeyiz. Bunu ilgili yerlere bildirmezsek olmaz. Baz fleylerin herkes taraf ndan bilinmesi laz m. TJK, bütün uluslararas birliklere üyedir. Üye ülkelerin yetkilileriyle sürekli temas halindeyiz. Her y l raporlar gönderilerek her türlü bilgi di er üye ülkelere duyurulur.bu bilgi al flverifli s ras nda di er üye ülkeler Türkiye deki kesintiler karfl s nda hayretler içersinde kal yor. Bu kadar genç, dinamik bir nüfusa sahip ve AB ye girme sürecindeki bir Türkiye de nas l oluyor da bu sektöre bu kadar ilgisiz kal nd n merak ediyorlar. Geçenlerde hükümete ve ayn zamanda ilgili bakanl klara Türkiye deki atç l n durumunu ve yap lmas gerekenleri anlatan bir mektup gelmifl. Bu konuda bizden bakanl m z görüfl istedi. Bu mektup bizi anlatan çok önemli ve titizlikle yaz lm fl bir mektuptu. Avrupa n n birçok ülkesinde atç l k do al olarak tar mla ilgili ve bu bafll k alt nda toplan yor. AB nin de en önem verdi i konu tar m ve hayvanc l k.dolay s yla bizim durumumuzun da AB standartlar na getirilmesi laz m.zaten Tar m Bakan m z baflta olmak üzere bütün herkes bunun gerekli oldu unu biliyor. Sonuçta sektör için gerekli bu yasan n 2006 n n ilk çeyre inde ç kaca na inan yorum. Yasa nas l ç kacak? Öncelikle Tar m Bakanl n n kullan m na sunulan 7000 say l fonun bizim taraf m zdan da yeterince kullan lmas na olanak tan nmal ki, biz de asli görevimiz olan at yetifltiricili i konusunda yat r mlar yapal m. K sacas, bu fonun kullan m amac ve fleklinin yeniden düzenlenmeli dedik. Say n Bakan m z da bunun Bakanlar Kurulu nda görüflülerek hükümet tasar s olarak Meclis e getirilmesini uygun gördü.yaklafl k bir ay önce bütün imzalar tamamland. Ancak hala meclise gelmeyince biraz can m z s k ld. As l ç kmas n istedi imiz kesintilerle ilgili yasada ise ortak bir görüfl ortaya ç kt. Bundan iki ay önce bütün flans oyunlar n n de erlendirildi- i toplant da var lan fikir birli inde, bunun ayr bir komisyonda görüflülmesi ve onun sonunda ç kar lacak bir yasa istendi.biz buna itiraz ettik ve bizim için ivedi olarak bir yasa ç - kar lmas gerekti ini anlatt k. En son 30 Aral k ta Ak Parti Milletvekili nci Özdemir han mefendi,genel sekreterimiz A. Hücum Tulgar, Muhasip üyemiz U ur Alp Atan, Genel Müdürümüz Turgay Kop ve T.Y.A.Y.S.D. Baflkan Yard mc s Bahad r Gödek bey ile Ankara dayd k. Maliye Bakanl Müsteflar Hasan Basri Akdan beyle görüfltük.kendisi bakan taraf ndan yetkilendirildi ini söyledi. Biz de bütün boyutlar yla durumumuzu anlatt k. Say n müsteflar bize Nefes alam yoruz, tahammülümüz kalmad. Türkiye Jokey Kulübü asli görevine mutlaka dönmeli. flans oyunlar vergisinin ve katma de er vergisinin kalkmayaca n, bir de TJK pay n n olaca n, di er bütün fonlar n kalkaca n söyledi. TJK daki % 10 luk fians Oyunlar Vergisi nin DDAA da oldu u gibi % 3 e çekilmesinin gerekti ini düflünüyoruz.sonuçta bu haliyle bile kesintiler % 45 lere inecektir.bu bile sektörün nefes almas n,moral kazanmas n sa layacak ve bir bafllang ç olacakt r.bu ayn zamanda illegal oyunun da önünün kesilmesine fayda sa layacakt r. Görev tan m de iflmeli Jokey kulübün görev tan m n n de iflmesi gerekir. Jokey Kulüp, esas görevi olan müflterek bahislerle ilgilenmeli, afl mla,harac l kla,nalbantl kla,yemcilikle u raflmamal. Maliyetleri k samazsan z sübvanse etmek durumunda kal yorsunuz, bu da s k nt yarat yor. Yaflanan s k nt lar n herkese yans yor. Dünya n n en iyi ayg rlar ndan olan Sri Pekan n afl m maliyeti YTL. Herkes bu afl m ücretlerini düflünerek ona göre k srak seçiyor ve afl m yapt r yor. Her at sahibi öncelikle kendinden bafllayarak baz konularda dikkatli olmas gerekir. TJK art k eskisi gibi destek olamayacak. Orta ve uzun vadede TJK n n bütün yap s da de iflecek da devam gelecek zmit Sar mefle de 468 ah rl k idman merkezini Nisan 2006 da aç - yoruz.her fleyiyle mükemmel bir tesis yapt k.bu tesis atç l m z n geliflmesi aç s ndan çok önemli bir kilometre tafl. Bilindi i üzere hipodromlarda kalan atlar m za aç k yar fllar haricinde seyahat izni verilmiyordu. Bu idman merkezini cazip hale getirmek için orada kalan atlar m za istedikleri hipodromlara gitme flans verece iz te ilk sponsorlu yar fl m z kofltuk. Sevgili Francesco Sponza Bey in sayesinde Marmara koflumuzu dünyaca ünlü Piaget saatleri sponsorlu unda kofltuk. Bize öncü oldu. Kendisine teflekkür ederim. lk defa iki ülke aras nda karfl l kl yar fl düzenledik. rlanda ve Türkiye de karfl l kl olarak iki ülke jokey kulüpleri ad na yar fl düzenlendi.binicilik Federasyonu ile bir sinerji yaratt k ve ortak payda at misyonu ile at ile ilgili bütün sporlar ve herkesi bizim çat m z alt nda buluflturmay amaçlad k, karfl l kl etkinlikler düzenledik. 3

5 Tan mayanlara kendimizi anlatmak için reklam flart. Bu 2006 y l nda da devam edecek. Ayr ca centilmen yar fllar n da tekrar program m - za ald k. stanbul Veliefendi Hipodromu ndaki Pony kulübün benzerlerini di er hipodromlarda da zaman içersinde yapaca z. At sevgisinin çocuklardan bafllayarak yay lmas n amaçl yoruz. Pazarlama ve at sat fl na yönelik olarak bir at sat fl merkezi oluflturaca z.bu projeyi 2006 bütçesinde inflallah gerçeklefltirece iz.tabi bütün bu bahsetti im projelerin yap lmas bir bak ma da gelirlerimizin artmas yla orant l. Reklam ve tan t m 50 y ld r ilk defa bir reklam kampanyas yap ld. Bunun 2006 y l nda da devam etmesi gerekir. Krizden ç kmak ancak büyüyerek olur y l nda göreve geldi imizde profesyonel bir flirkete, Türkiye de atç l k ve TJK ne kadar biliniyor, diye bir araflt rma yapt rd k. Ortaya ç kan sonuç, kesinlikle bizim kendimizi tan tmam z ve anlatmam z yönündeydi.bu hem bizim cirolar m za katk sa layacakt hem de Ankara n n bizi tan mas na ve de erlendirmesine yard mc olacakt. Geçen y l bence çok baflar l olan reklam ve tan t m kampanyas na bafllad k.bunun sonuçlar n ilerleyen günlerde alaca m z ümit ediyorum.bu kampanyaya kald yerden devam etmemiz flart.çünkü rakiplerimiz artan bütçelerle bu kampanyalar sürdürmeye devam ediyor ve bu da rekabeti zorlaflt r yor. Bu kampanyalar rakiplerimiz kar- fl s nda kaybetti imiz pay nispeten geri almam zda yard mc olmufltur.fiubat ay ndaki genel kurulda da bunu anlatarak gereklerini ve faydalar n üyelerimize sunaca z.amac - m z bizi tan mayan insanlara kendimizi anlatmakt r dedi. Online bahis 2006 n n en önemli projelerinden biri de Sanal Bayilik olacak. Bize ulaflamayan bir ke- 4 sim vard ve biz bu insanlara ulaflmal yd k. Bu da elektronik ça n gere i. Rakiplerinizle mücadele edebilmek için her alanda söz sahibi olmal s n z.tabi bu arada Türkiye de hukuki ve telekomünikasyon alan nda baz de ifliklikler oldu. fiu anda gerekli alt yap tamamlan yor, 2006 Nisan ay nda faaliyete geçecek.turkcell ifltirakli Libero firmas ile anlaflt k.bu projenin de bizim ciromuza ve Elefltiri yapmadan önce düflünmek, sonra da yazmak laz m. tan nmam za çok fayda sa layaca- n düflünüyorum.di er GSM firmalar da kendi sorunlar n hallettikten sonra bize ilgi duyacaklard r. Elefltirilere aç z ancak dozu önemli Son zamanlarda hakarete varan elefltirilere maruz kal yoruz. Elefltiriye tahammül etmemek diye bir fley olamaz. Bizler tabi ki yap lan elefltirilerle kendimizi s nayaca z.ancak elefltirinin boyutu ve türü önemli. Yar fl bas n, yapaca elefltirilerle bizi do ruyu bulmaya yönlendirmeli.bas n n görevlerinden bir tanesi de bu. Ancak belli hedefler ve k s r çekiflmeler için yap lan elefltiriler, müflterek hedefler ve ç karlar için yap lmal.bizlere ve bizlerden önce hizmette bulunan birçok arkadafl - m za elefltiriler yap lm flt r ve yap lmaya devam edilecektir. Bu olmas gereken bir davran fl biçimidir. Bizim itiraz m z, yazar kisvesi alt nda kulüple sorunlar olan kiflilere verilen köflelerde ç kan a r elefltirilere. Bunlar kulüple mahkemelik olmufl ve bu davalar kaybetmifl insanlar.hukuki olarak elde edemediklerini bu flekilde elde etmeye çal fl yorlar. Benim itiraz m menfaati gerçekleflmeyince yaz yazan insanlara.bak yorsunuz, senelerdir köflesinde kulübün lehine veya aleyhine bir tek sat r yazmam fllar.kulüp olarak flu günlerde yaz yazs nlar size destek olsunlar diye bekliyorsunuz yazm yorlar, bir flekilde istekleri yerine gelmeyince hemen bafll yorlar yazmaya. Yar fl yazarlar n n da kulübe karfl sorumluluklar var. Yar fl Yazar Dernekleri nin kendi içersinde oto kontrol mekanizmas oluflturmas gerekir y l Türk atç l için önemli bir y l olacakt r. Her alanda hedefledi imiz sonuçlara ulaflaca z. Bunun için bütün camian n bize destek olmas ve her konuda görüfllerini bildirmeleri gerekir. Ben ve yönetim ku- Kimse merak etmesin hedefledi imiz güzel günler yak n. rulundaki arkadafllar m bizlere gelebilecek her türlü öneri ve görüflleri de erlendirmeye al p, Türkiye Jokey Kulübü nü dünyada lay k oldu u yere getirmek için var gücümüzle çal flmaya, üretmeye devam edece imize söz veriyoruz.

6 TJK n n yeni yüzü Yar flseverler flu günlerde internette yepyeni bir sitenin müdavimi oldu. Bu site 2005 de bafllayan tan t m ata n n önemli temel tafllar ndan birisi olan Kim Tutar Seni.. izmete girdi inden bu yana H yar flsever taraf ndan ziyaret edilen ve..yar flseverin üye oldu u sitemiz gerek görsel tasar m, gerek sanal oyunlar, gerekse zengin içeri i ile büyük be eni topluyor. At sevgisi besleyen, ancak yar fllara ve müflterek bahislere yabanc kesim, bu sitede atç l n kendine has deyimlerini, müflterek bahis çeflitlerini ö reniyor, kuponlarla tan fl yor ve yar fllar izlemek kadar bahis oynaman nda ne derece zevkli ve bambaflka bir heyecan oldu unu görüyor. Nisan ay nda Online oynanacak Nisan ay ndan itibaren ister internette listenin üzerine t klayarak ister cep telefonundan tufllayarak ya da müflteri hizmetlerinden bahis yazd - rarak TJK güvencesi ile kolay ve güvenli bir biçimde bahis yap labilecek. Ayr ca bankalarla yap lan anlaflmalar sayesinde rahat ve güvenli para transferi gerçeklefltirilebilecek. Üyelik esas na dayal hizmet verilece i için, üye numara ve flifreniz ile girifl yaparak kiflisel sayfalar n za ulaflabilecek, tüm oynad - n z bahisleri ve hesap hareketlerinizi takip edebileceksiniz. Üstelik bahis kuponunuzun kaybolma ve y rt lma gibi riskleri de ortadan kalkacak, sistemlerde kay tl elektronik bahis kuponunuz her zaman geçerli olacak. Bahisinizi oynad ktan sonra oynad n z koflulardan ilkinin bafllayaca ana kadar kolayl kla bahsinizi iptal edebileceksiniz. Yar fllar Online oynama olana-, ifl saatleri uymad ya da uzak bulduklar için bayilere gidemeyen yar flseverler için büyük kolayl k oluflturacak. Her geçen gün yeniliklerle zenginleflen Kim Tutar Seni de sanal hipodrom turlar atabiliyor, Pistlerin Fatihleri bölümünde geçmiflin ve günümüzün usta jokeyleriyle tan fl yor, renkli an lar n ö renebiliyorsunuz. fiampiyonlar bölümü ise pistlerde f rt na gibi esmifl, tarihe geçmifl unutulmaz flampiyon atlar n öyküleri ayr nt lar yla yer al yor. Karayel, Tünkut ve Nadas la yar flç l k tarihimizin sayfalar nda da bir geziye ç km fl oluyorsunuz. Kim Tutar Seni, üyelerine büyük avantajlar da sa lamay amaçlad. lk 4 bin üyemize 2006 takvimimiz, logolu kalemlerimiz, yar flseverin cep kitab ve bahis kombinasyon cetveli arma an olarak yolland. Üye yar flseverlere mail adresleri ve telefon numaralar ndan ulaflarak yeniliklerden ve f rsatlardan haberdar etme olana - na da sahibiz. Yar flseverler de bir yazarak görüfl ve flikayetlerini an nda bize ulaflt rabiliyor. Sitenin yetkilileri Bize ulaflan her flikayet, her dilek kesinlikle cevaplan - yor. Yar flseverlerimizin ilginç görüflleri konuyla ilgili yönetim birimine yans - t l yor ve de erlendirmeye al n yor. Sitemizin bir çok bölümü henüz yap m aflamas nda. Bu süreç hiçbir zaman bitmeyecek, çünkü sürekli güncellenecek, yenilikler birbirini kovalayacak. Abonelerimize sürprizlerimiz artarak devam edecek. diyor. AT SAH PLER NE H ZMET Sitenin ilgi çeken bölümlerinden birisi de At sat fl ilanlar oldu. Böylesine özel nitelikli ilanlar için mecra bulmakta zorlanan at sahipleri taylar, k sraklar, koflan atlar ve ayg rlar için sat fl ilanlar n bir telefon ya da ile TJK Bas n ve letiflim Müdürlü ü ne ilettikleri takdirde, ilanlar ücretsiz olarak yay nlan yor. 5

7 Atç l n durumu için fazla lafa gerek yok... Rakamlar konufluyor! 2005 y l Türk atç l k ve yar flç l için iyi geçmedi. Beklendi i gibi pek çok at sahibi y l zararla kapad. At say s artmas na ra men at bafl na düflen ikramiye azald t sahibi ve yetifltiricilerin bir ço u A seneyi masraflar ceplerinden karfl layarak zararlarla kapad. Bunda en büyük etken, TJK gelirleri üzerindeki yüksek kesintilerin yaratt ciddi s k nt yd.türkiye Jokey Kulübü nün yo un çabalar na ra men hala bu konuda somut sonuçlar al namamas, 2006 y l n n da at sahipleri için zor bir y l olaca n gösteriyor. 4 bin 73 attan 2948 i masraf n ç karmad Bugün ayl k masraf n ortalama 1500 YTL oldu unu varsayarsak buna ah r kiras, nakliyeler, ekstra masraflar da ilave etti- imiz zaman y ll k masraf ortalama YTL' yi geçmektedir.at bafl na bu miktar yakalayamayan at sahipleri aradaki fark ceplerinden ödemek zorunda kald.2006'da bu masraflar n daha da artaca- n düflündü ümüzde at sahiplerinin ifli gerçekten zor. ngiliz atlar ndan sadece 659'u, Arap atlar ndan ise sadece 556's YTL'den fazla kramiye kazand. Ve kendi masraflar m karfl lad. Tabii daha çok kazananlar ekürinin di er atlar n da finanse etmifl oldu at ikramiye kazanamad 2005'de 504 Arap at ve 860 ngiliz at hiç ikramiye kazanamad. Yani hiç tabelaya giremedi. Toplamda 1695 kofluda kere start alan 2411 ngiliz at ile 1470 kofluda kere start alan 1662 Arap at ndan % 73'ü y ll k masraflar n bile ç karamam fl atlar oldu. En çok start alan ilk befl ngiliz at ATIN SM START SAYISI ÜNYEL MR.ERDEM BEYKIZ ESMER AMBER ROSE MARIE En Çok Koflanlar ngiliz atlar ndan ÜNYEL 35 kez start alarak 2005'in en fazla start alm fl at olmak unvan n elde etti. ÜN- YEL masraflar ndan fazlas n kazanma baflar s n göstermifl. ngiliz atlar nda en çok koflan ilk befl at s - ralamas na giren di er dört at ise y ll k giderlerini karfl lamak becerisini gösteremediler. Arap atlar nda en çok start alan atlar s ralamas nda ilk s rada ERO LU bulunuyor.ero LU 2005 y l nda 31 kez start alm fl ve 4 defa birinci gelmifl. lk befle giren di er arap atlar n n hepsi masraflar ndan fazla ikramiye kazanm fl olan atlar. En çok start alan ilk befl Arap at ATIN SM START SAYISI ERO LU ORKAPI CAZGIR HANMANAS HIRAT in enleri 2005 y l n çoktan geride b rakt m z flu günlerde 2005 e damgas n vuranlar sizin için araflt rd k n 2005 in en fazla yar fl kazanan Jokeyi elde etti i 296 birincilikle Halis Karatafl oldu. n 2005 in en fazla yar fl kazanan aprantisi Apranti Gökhan Y ld z 2005 y l nda toplam 35 birincilik kazand. n 2005 in en fazla yar fl kazanan ngiliz at potoyu 9 kez önde geçen Win River Win oldu. n 2005 in en fazla yar fl kazanan Arap at Kafkasl adl Arap safkan toplam 12 yar flta birinci geldi. n 2005 in en fazla yar fl kazanan at sahibi Nurbiye Gülerce ye ait safkanlar toplam 38 birincilik kazand. n 2005 in en küçük kuponla en fazla kazand ran ikramiyesi 7 Temmuz Perflembe stanbul yar fllar nda zmir deki 82 no lu ganyan bayiinden 1,20 YTL ödeyerek oynad alt l ganyandan yar flsever ,09 YTL kazand. n 2005 in en fazla kazand ran ikramiyesi 21 Aral k tarihinde 748 milyarl k ( ,720 YTL ) ikramiye oldu. n 2005 in en fazla yar fl koflulan günü 23 A ustos 2005 tarihinde toplam 20 yar fl kofluldu. n 2005 in yar fllarda en fazla at koflulan günü 21 Haziran tarihindeki yar fllarda toplam 206 at start ald. 6

8 Dedesinin fians MELE Camiada yar flç l m za damgas n vuran eküriler kimler? diye sorsan z alaca n z ilk cevap hiç flüphesiz "EL YEfi L"ler olacakt r. ile kolay Gazi Koflusu'nda 13 Dbirincilik... Her at sahibinin hayali olan, hayat nda yaln z bir kez dahi o kupan n törenine ç kmak için yan p tutufltu u Gazi Koflusu Eliyeflil ler bu onuru, bu mutlulu u tam 13 kez yaflad. Asl nda onlar n baflar lar n Gazi Koflusu içine s - k flt r rsak haks zl k etmifl oluruz. Çünkü yar fl sahalar m za KARA- YEL gibi bir flampiyon at da kazand ran onlard. Karayel, 3 sezon süren yar fl yaflam boyunca kat ld 18 kofluyu da kolayl kla kazand ve 3 yafll l k döneminde de "Triple Crowne" yaparak büyük bir baflar ya daha damgas n vurdu. Sad k Eliyeflil ve torunu Melisa'y, bir noktada birlefltiren sadece dede-torun sevgisi de il... Bu sevginin ad, insandan sonra en de erli nacizane canl "AT"d r... Melisa Necmettin Eliyeflil'in k z... Ayn zamanda dedesi Sad k Bey'in de " fians Mele i"... Melisa; Eliyeflil'lerin at kofltu unda, ister koflu öncesi padokta, ister koflu esnas nda veya koflu sonras nda dedesini hiç yaln z b rakm yor. Sonuç ne olursa olsun, sevinci ve üzüntüyü onunla beraber paylafl yor. Böylesine bir sevgi tutkusunu "torunuyla" birlikte paylaflmak, baflar larla dolu bir aile büyü- ü Sad k Bey için çok büyük gurur olsa gerek... fiimdilerde yar fl sahalar nda Eliyeflil'leri baflar yla temsil eden ve ayn zamanda son flampiyon safkanlar POPU- LAR DEMAND... Türk yar flç l k tarihinde böyle bir önemli baflar lara imza atan Eliyeflil Ailesi'nin baflar - lar na ulaflabilmek kolay m sizce? Melisa da önümüzdeki senelerde belki at sahipli i yapacak ve Eliyeflil Ailesi'nin baflar lar na bir yenilerini eklemeye devam edecektir... Kim bilir?... Toplu fl sözleflmesi görüflmeleri devam ediyor tarihleri aras nda 2 y ll k dönemi kapsayacak toplu ifl sözleflmeleri için yap - lan görüflmeler sürüyor. flçi kesimini temsilen toplant ya kat lan Toleyis sendikas, ücretlerde 1. y l için % 20 sosyal yard mlarda ise % 40 oran nda zam talep etti. Sendika 2.y l içinse D E taraf ndan aç klanacak olan y l sonu TÜFE oran + % 3 talep etti. Sendikan n bu talebine karfl l k Türkiye Jokey Kulübü 2006 bütçesinde öngörülen art fl teklif etti. 7

9 Zaman n içinden... Zaman n içinden... Zaman n içinden... Yurdakul KAYACAN (Soldan sa a) Seyfi Ç nar, Zühtü Eriflen, T nay Ad flen ve A. Cemal Kura bir kupa töreni sonras nda... (Soldan sa a) Sedat Evliyazade, jokey Reflat Mergin ve William Giraud Reisi Cumhur Koflusu sahibi Lütör. 8 (Soldan sa a) Jokey Sokolay Yavru ile, Fehmi Simsaro lu, Onur Yetkin ve Ekrem Kurt Bikini ile...

10 Win River Win Dubai de zafere kofltu Win River Win box a girdi inde nefesler tutuldu. ürk atç l n n baflar l safkan WIN RIVER WIN Duba- gö sümüzü kabartt. WIN RIVER WIN jokeyi Ja- Ti de mes Spencer ile çok güzel bir yar fl sonunda potoyu buldu. Y ld r m Gelgin in sahibi oldu u safkan m z 1800 m. kum pistte yapt müthifl derece ile Türk Atç l n n uluslararas arenadaki gücünü gösterdi. Yar fl sonras yap lan ödül töreninde kupay Levent Gelgin al rken, antrenör Cemal Kurt ile Jokey James Spencer a da birer plaket verildi. Ödül töreni sonras Levent Gelgin Çok heyecanland m. At mdan çok emindim. Yaln z starta girerken yapt huysuzluk yüzünden çok endiflelendim. Neyse ki çabuk atlatt ve kazand dedi. Gelgin ayr ca Geçen sene Ribella ile yakalad m z baflar n n tesadüfi olmad n gösterdik. Çok mutluyum, devam gelecek diye konufltu. RAK P JOKEY fiok OLDU Jokey James Spencer ise ödül töreni sonras WIN RI- VER WIN çok güçlü bir at. Yar fl s ras nda yapt m her hareketime tepki verdi. Çok ak ll ve güçlü bir at dedi. Spencer ayr ca yar fl n son metrelerinde 16 nolu DUBA- I HONOR n jokeyi Ted Dunkan n kendisine "bye bye" dedi ini ve Win River Win'in sanki onu anlam fl gibi cevap vererek, güçlü sprinti ile zafere ulaflt n sözlerine ekledi. Türkiye de WIN RIVER WIN a binen usta jokey Süleyman Akd ise: At m z çok ak ll bir at. Son düzlükte kendi kendine "ben bu atlar geçip kazan r m" dedi ve kendini gösterdi fleklinde konufltu. Akd ayr ca WIN RIVER WIN in çok kaliteli bir safkan oldu unu Türkiye de harcand n ve yerinin uluslararas arenalar oldu unu belirtti. Di er safkan m z SABIRLI ise starttan ç karken yapt huysuzluktan dolay gurubun gerisinde kald. Son 1000 metreye kadar geriden gelen SABIRLI bu metrelerde buldu u yoldan yapt sprint ile yar fl beflinci tamamlamay baflard. At n ilgilileri safkanlar n n pisti yad rgam fl olabilece ini söyleyerek sonraki yar fllarda daha iyi koflaca n söylediler. Dubai Honor un önünde müthifl sprintiyle kazand. Jokey James Spencer ve Win River Win zafer turunda dolar kazand At sahibi Levent Gelgin ödülünü al rken, At ma çok güveniyordum. Eme i geçen herkese teflekkür ediyorum dedi. 9

11 Haydi Dubai ye! 6 milyon dolarl k ikramiyesiyle dünyan n en zengin yar fl ünvan n koruyan Dubai World Cup bu y l 25 Mart günü kofluluyor ünyan n en h zl safkanlar n, en usta jokeyleri Nad DAl Sheba hipodromundan izlemek isteyenlere tavsiyemiz bir an önce rezervasyon yapt rmalar. Çünkü sadece tribünde, 50 dolarl k en ucuz koltuklarda yer kald. Birleflik Arap Emirlikleri nden Dubai, bu y l da dünyan n say l at yar fllar na ev sahipli i yap yor. Bu Arap ülkesi 7 y ld zl ultra lüks oteller, çöl ortas na infla edilen k fl sporlar merkezi ve gümrüksüz al flverifl olanaklar kadar, at yar fllar nda ödenen en yüksek ikramiye ile de iddial. GR. 1 safkanlar n kap flaca 2000 metre kum pist koflusunun ikramiyesi 6 milyon dolar. TOPLAM KRAM YE DOLAR Ayn akflam safkan (Gr.1) Araplar n start alaca dolar ikramiyeli Kahayla, Gr.2 ngilizlerin kat laca 1 milyon dolar ikramiyeli 1600 metrelik Godolphin Mile, 2 milyon dolar ikramiyeli 1800 metrelik BAE Derbisi, 5 milyon dolar ikramiyeli 2400 metrelik (Gr.1) Dubai Sheema Classic, 2 milyon dolar ikramiyeli 1200 metrelik (Gr.1) Golden Shaheen ve yine 5 milyon dolar ödüllü 2000 merte mesafeli (Gr.1) Dubai Duty Free koflular yap lacak. Dubai yar fllar n izlemenin bedeli kifli bafl na 50 dolardan bafll yor, özel locada 760 dolara kadar ç k yor. 50 dolarl k tribün koltuklar ndan baflka bütün yerler aylar öncesinden sat lm fl durumda ve 100 kiflilik ultra lüks localar ise Dubai fleyhleri taraf ndan yar fllar izlemeye gelecek dostlar için kapat lm fl. Özel bölümlerde aç k büfe yemek, içecekler ve iki kadeh flampanya fiyata dahil. Hipodromun dört bir köflesine yerlefltirilmifl dev ekranl plazma TV lerden yar fl izlenebiliyor. ÇÖL ÜLKES NE 5 M LYON PARALI TUR ST Dubai, sadece at yar fllar yla de il dünya atç l n n kaymak tabakas n bir araya getirerek de yar flseverlere hizmet ediyor. Düzenlenen aç k art rmalarda atlar milyonlarca dolar karfl l nda el de ifltiriyor. Çöl ortas n petrol dolarlar yla cennete çeviren Dubai fleyhleri, halen y ll k 5 milyon olan turist say s n 2 y l içinde 10 milyona ç karmay hedeflemifl. Üstelik Dubai ye turistin paral s geliyor. 10 Ödüllü k yafet ve flapka yar flmas Hipodrom yönetimi en iyi giyinen bayana 5 bin, ikinciye 3 bin, en iyi flapkaya 3 bin, en fl k giyinen çifte de 4 bin dolar ödül veriyor.

12 Yer var... Winning Post Fairway Oasis Village Rails Restaurant Al Dana Hospitality Corporate Box Bubble Lounge Nad Al Sheba Clubhouse Maktoum Grandstand Millennium Grandstand International Village Yer kalmad... Büyük yar fl Bubble Lounge da izlemek kifli bafl aç k büfe yemek ve flampanya dahil 1000 dolar. Nad Al Sheba Hipodromu nun en ucuz yeri International Village. Girifl yaklafl k 50 dolar. Yemek içmek cepten. Yer kalmad... Yer kalmad... Oasis Village de 25 metrekare büyüklü ündeki çad r n gölgesinde yemek ve iki kadeh flampanya fiyat 6 bin dolar. Hipodromun en pahal yeri Box ad verilen ve fleyh ailesinin konuklar n a rlad özel bölümler. Adam bafl 760 dolar. Yer kalmad... Orta halli yar flseverler için Al Dana Hospitality kifli bafl 300 dolarl k ücretiyle en hesapl yerlerden biri. Bütün bu ihtiflam n bedeli sponsorlardan ç k yor. Arzumuz stanbul da da flan m za uygun Racing Carnival düzenlenmesi. 11

13 Kendisi sahnede, at pistde 4 4 avac k taki dekorasyon atölye- ziyaret etti imiz sempa- Ksinde tik türkücü smail TÜRÜT hayvanlar sevmeyenin, insanlar da sevemeyece ini ve onlara hoflgörü ile yaklaflamayaca n söylüyor.oturdu u evin bahçesinde kangal köpe i besleyen Türüt ün sat n ald - yar fl at da pistlerde rakip tan - m yor.atç l a bafllamas nda ailesinin de çok büyük deste ini ald - n söyleyen Türüt, at sevgisini yeni nesillere tafl mak için herkesin mutlaka çocuklar n hipodromlara götürmesi gerekti ini söylüyor. BRAH M TATLISES VE KARADEN Z SENFON S Evli ve 4 çocuk babas olan smail Türüt konserlerden vakit kald nda mangal yapmay, kitap okumay ve çocuklar n n derslerine yard mc olmay seviyor. Onu yak ndan tan yan her- 12 Karadeniz Müzi i nin baflar l ve sempatik temsilcisi smail Türüt, sanat hayat n n yan s ra atlara olan düflkünlü ü ile de tan n yor. kes sözleflmifl gibi ayn fleyi söylüyor: Güzel yemek için Fizan a gider Genç yafl na ra men bugüne kadar 25 albüm ç karan sanatç 1979 y - l nda stanbul a gelmifl. stanbul a geldi inde bir çok iflte çal flan Türüt kendi deyimiyle hayat ö reniyor. Türüt ilk albümü olan Laz ufla n 1982 y l nda ç - kar yor ve bu albümüyle yüz binlik sat fl rakamlar yakal - yor. Laz ufla adl albümüyle bir anda herkesin sevgilisi haline gelen Türüt, Karadeniz den sonra Türkiye nin her yerinde Karadeniz türkülerinin tan nmas na öncü oluyor y l ise onun için hayat n n dönüm noktas oluyor ve bir vesileyle brahim TAT- LISES ile tan fl yor.tatl ses in müzik firmas dobay dan OFLU LE BAYBURTLU albümü sayesinde bütün Türkiye nin ve Avrupa n n tan d bir sanatç haline geliyor.ard ndan müzik programlar,tv dizileri ve konserler. Sahibi oldu u Delfina isimli at 2 kez üst üste yar fl kazan nca, daha iyi atlara sahip olmak için yurtd fl na bile gitmeyi düflünüyor. smail TÜRÜT flimdiki hedefinin ise Karadeniz senfoni projesi yapmak oldu unu söylüyor ve bunun için s k bir çal flma içersindeyim diyor. LK AfiKIM DELFINA Son günlerde ald birinciliklerle ad n pistlerde duyuran Delfina isimli at n çok sevdi ini söyleyen Türüt Delfina y arkadafl Y lmaz Beciko lu nun hediye etti ini söylüyor.delfina n n 2006 y l nda da f rt na gibi esece ini söyleyen Türüt, atç l hobi olarak yapt - n n alt n çizerek flöyle devam etti. Çocuklu umda çok iyi ata binerdim ve bu nedenle atç l k o zamanlardan ruhuma ifllemiflti. smail Türüt ün, sanat hayat nda brahim Tatl ses in yeri bir baflka... Delfina Türüt, ata olan sevgisini ise flöyle anlat yor: Çocukluk y llar mda çobanl k yapard m. Dolay - s yla küçüklü- üm hayvanlarla iç içe geçti. Atlara binmeyi çok seviyordum. fiimdi at besleme imkan m z yok.

14 Ben de bu sevgimi Türkiye Jokey Kulübü nün deste i ile at sahibi olarak gidermeye bafllad m. Bir at sahibiyim ve çok mutluyum. At n ald nda isminin Delfina oldu- unu kaydeden Türüt, bu ismi de- ifltirmenin do ru olmad n kaydederek, lk ismi ben koymufl olsayd m mutlaka Karadeniz ile özdefl bir isim koyard m dedi. SANK GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI Benim için Delfina y koflarken seyretmek sanki Galatasaray Fenerbahçe maç izlemek gibi bir fley diyen Karadenizli Sanatç hemflehrilerine seslenerek, Bu çok farkl ve keyifli bir duygu. Her sektörde olan Karadenizliler neden bu sektörde zay flar. Karadenizli ifladamlar n n at sahipli ine gücü yeter elbet. diyor. Uzun zamand r ayn telefonu kulland n belirten Türüt, telefon numaras n n çok yayg n oldu unu belirterek, Yar fl bafllamadan önce hiç tan mad m insanlar beni aray p tüyo istiyorlar, at n birinci gelip gelemeyece ini soruyorlar. Yar fl bu hiçbir zaman sonucu belli de ildir diye cevap veriyorum dedi. At Delfina n n antrenörü Yasin K l ç a özverili çal flmalar ndan dolay flükranlar n belirten Türüt, sanatç lar n hipodromlara çekilmesinin do ru olaca n ve bu konuda her zaman görüfl bildirdi ini kaydederek, 2 at daha almay düflündü ünü ve bunun için rlanda ya gidece ini söyledi. VEL EFEND YE ÖVGÜ Her f rsatta Veliefendi Hipodromu na geldi inin alt n çizen sanatç Türüt, Veliefendi ye geldi- im gün en mutlu günüm oluyor. Her türlü derdimi, s k nt m, çekimi, senedimi unutuyorum.genelde ailece geliyoruz. Çocuklar buran n havas n ve yeflilli ini çok seviyorlar. Özellikle önemli koflu günlerinde burada olmak büyük ayr - cal k.yar fllar izlerken futbol müsabakalar ndan 10 kat fazla keyif al yorum. nsanlar n hafta sonu ailesi ile gidebilece i havas güzel,tertemiz ve güvenli baflka bir ortam var m bilmiyorum. Ben Almanya daki hipodromlar da gezdim, oradaki atç l da inceledim ve gördüm ki Türkiye, atç l k konusunda Avrupa standartlar n geçmifl. DUBAI DE HAL S ZLERKEN A LADIM nsan iflin içine girince anl yor. Dünya ya kafa tutan atlar m z var. Bence bu ifle emek verenlerin biraz daha teflvik edilmesi ve cesaretlendirilmesi laz m fiubat ay içersinde Dubai de gerçeklefltirilen Cape Verdi yar fllar nda Selman Taflbek in Ribella isimli ngiliz at yla birinci olan Halis Karatafl izlerken çok duyguland n söyleyen Türüt, Kofluyu izlerken çok duyguland m ve birinci olunca sevinçten hüngür hüngür a lad m. Benim için ülkeyi temsil etmek hangi anlamda olursa olsun milli bir duygudur. Türk bayra n n orada göklere çekilmesi gibi güzel bir duygu var m d r? AT YARIfiLARI YAYINI TJK TV nin yar fllar naklen vermesinin yar flseverler için bir nimet oldu una dikkat çeken smail Türüt, iflinin olmad günler evinde büyük ekran televizyonun karfl s na geçip yar fl izlemenin çok büyük bir keyif oldu unu dile getirerek, yay nda eme i geçenlere teflekkür etti. Türüt son olarak kendisi gibi atç l a merakl yeni kimselerin bu sektöre girmesi için devletin atç - lar destekleyerek, kesinti oranlar - n düflürmesini istedi. Türüt ayr ca TJK yönetiminin sanatç lar n halkla bütünleflmesi için yapt etkinlikleri çok olumlu buldu unu ve devam n diledi ini söyledi ve bu nedenle kendilerini kutluyorum. dedi. Bizde bu röportaj için sevgili smail Türüt e teflekkür ediyoruz. Sevgili Türüt senin ve at n Delfina n n aya düz bass n. smail Türüt, en de erli varl klar m dedi i çocuklar yla birlikte... 13

15 TJK TV nin Sultanlar -3 Kitap kurduyum, ne bulursam okurum 14 u ayki konu umuz TJK TV nin B Ankara daki gülen yüzü Yeflim Ay. Yeflim han m flu aralar Ankara da yar fl olmad için ekranlar - n zdan uzak. Ancak o hasretle 1 Nisan 2006 günü bafllayacak olan Ankara yar fl sezonunu bekliyor. Yeflim Ay 1979 Amasya-Merzifon do umlu. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü nden 2004 y l nda Diyet Uzman olarak mezun olmufl. Hayat n ve ideallerini kendin a z ndan dinliyoruz. D YET UZMANI SP KER Ö rencilik y llar mda yo un geçen okul hayat m n yan s ra sosyal hayat mda bir o kadar aktifti.. Hayat tan mak ve kendimi yetifltirmek ad na birçok ortamda bulundum. Tüm bunlar n yan s ra ö rencilik hayat m n ilk y llar nda Diksiyon ve Spikerlik e itimleri almaya bafllad m. lk deneyimlerim özel kanallarda ve f rsat buldukça TRT de seslendirme yapmak oldu ama her fleye ra men tamamlamam gereken e itimim vard. K sacas Diyet uzman olarak mezun oldum. Spiker olarak çal flma hayat na at ld m. MERHABA SAYIN SEY RC LER TJK ile ilk tan flmama gelince daha önceden at yar fllar ile çok fazla ilgim olmamas na ra men Ankara yar fllar için sunucu arand bilgisi ile bir teklif geldi neden olmas n dedim ve baflvuruda bulundum.yap lan görüflme ve mülakatlar sonunda yay n ekibi ile bir ay süren yo un çal flmalar neticesinde (ki eme i geçen herkese teflekkürü bir borç biliyorum) ilk olarak 5 Eylül 2004 de Bursa At Yar fllar nda merhaba say n seyirciler diyerek görevime bafllad m, yay n hayat m n ilk heyecan n halen yaflayarak 1.5 y ld r görevime devam ediyorum. Ço unlu unu erkek seyircinin oluflturdu u bir kanalda sunuculuk yapman n bir rahats zl n duymad m. Tabiki bu arada tirübünlerimizde bayan seyircilerimizin say s - n n gün geçtikçe artt n görmek bizler için mutluluk verici. T YATRO VE S NEMAYI ÖZLED M Haftan n 6 günü çal fl yor olmam z nedeni ile sosyal hayat m za vakit ay rmak oldukça zor oluyor. Mesai saatlerim d fl nda vaktimin ço unu mesleki geliflimim aç s ndan devam etmekte oldu um ngilizce ve diksiyon kurslar dolduruyor.ayr ca flu anda Aç k Ö retim Fakültesi Halkla liflkiler Bölümü ö rencisiyim. Çok sevdi im halde tiyatro ve sinemaya gitmeyeli çok uzun zaman oldu diyebilirim. DÜNYA KAPSAMA ALANIMDA Kula a hofl gelen her tür müzi i dinlerim ama en çok Türk Sanat Müzi i dinlemekten hofllan r m.ud çalan bir insan m. Profesyonel olamad m ama amatörde olsa çalabiliyorum f rsat buldu umda yapmak istediklerim aras nda ilk s ralarda yer alan bir iste im de Ud çalmay profesyonel hale getirmek. En son olarak Üstün DÖKMEN in Küçük fieyler adl kitab n okudum,bir kitaba ba l kalan biri de ilim,farkl türde birkaç kitab ayn anda okurum.fiu anki yo un çal flmalar mdan dolay yar m kalan birçok kitab m var. Ülkemin gündemi beni her zaman yak ndan ilgilendiriyor, gerek ülkemde gerek dünyada sa l ktan politikaya e itimden kültüre varan olaylar takip ederim. CNN ve BBC WORLD ingilizcemi gelifltirmek ve dünya gündemini takip etmek aç s ndan vazgeçemedi im kanallar. YARINLARA UMUTLA BAKIYORUM Yo un çal flma tempomdan dolay özel hayat mda spor k yafetleri tercih ederken yay nlarda klasik giyimi tercih ediyorum. Her yeni güne bana yeni umutlar ve büyük art lar getirece ine inanarak merhaba derim. Asl nda bir çok hedefim var ve ileriye dönük olarak temellerimi oluflturmak ad na elimden geleni yapma gayreti içerisindeyim ve tabiki mesleki hayat mda daha baflar l olmak ilk hedeflerim aras nda. O da at bu da at Evlerinde kedi köpek yerine at besleyenlerin say s artt kça t p bilimi küçük atlar üretmek için kollar s vad. Genetik uzmanlar yetiflkin hale geldi inde bile küçük bir köpek kadar olan mini at yetifltirmeyi baflard lar. Amerika da çekilen bu foto raf bildi imiz atla mini at aras ndaki fark ortaya koyuyor. Bir köpek kadar zeki ve oyuncu olan mini atlar 3-4 bin dolar fiyatla al c buluyor.

16 Dünya dan haberler... Dünya dan haberler... Dünya dan haberler in ödülleri sahiplerini buluyor Haz rlayan: Burak KONUK TJK Uluslararas liflkiler Müdürü PENNY CHENERY ECLIPSE AWARD OF MERIT ALACAK 1973 Triple Crown galibi Secreteriat n sahibi olarak elde etti i müthifl cazibe ve hayranl n kendisine gayri resmi olarak Yar flç l n First Lady si unvan n kazand ran Helen Penny Chenery Safkan ngiliz At yar fllar nda elde etti i baflar lardan dolay Eclipse Award of Merit ile onurland r lacak. Chenery, ödülü 23 Ocak ta, Beverly Hills, California daki Regent Beverly Wilshire da düzenlenecek olan 35. Annual Eclipse Awards da alacak. Ödül töreni, TVG taraf ndan da canl olarak yay nlanacak. HERfiEY M ATLAR Boulder, Colorado ya yeni yerleflen Chenery, Bu ödülü almak beni çok onurland rd dedi. Yar flç l kta, yar flseverler, arkadafllar ve tabii ki atlarla harikulade zaman geçirdim. Yar flç l ktaki en harika manzara; at n z, jokeyinizin kostümüyle genifl düzlükten en önde geldi ini görmektir. kinci en harika fley ise, bir tay n do umunu görmektir. Bu Tanr n n bize arma an d r. Kampanya boyunca hasta babas Christopher yerine Meadow operasyonunu devralan Chenery, kamuoyunda zarafeti ve fl kl temsil etmifltir. Secreteriat n Belmont Stakes teki 3 boyluk galibiyeti her zaman Chenery nin kollar yukar da zafer selam yla birlikte akla gelmektedir. Y L K MELE Chenery Secreteriat n Triple Crown undan beri 32 y ld r, dünya çap nda yar flç l n iyi niyet elçisi olarak kabul edilmekte. Chenery ayn zamanda Safkan ngiliz At ile ilgili dernek ve kurulufllar nda son derece faal çal flmalarda bulunuyor. Chenery, y llar aras nda Safkan ngiliz At Sahipleri ve Yetifltiricileri Derne i nin (Thoroughbred Owners and Breeders Association-TO- BA) baflkan olarak hizmet etmifltir ve 1983 te Jokey Kulübü üyeli ine se- Cheneryler dünyaca ünlü safkanlar Secreteriat ile.. çilmifltir. Chenery ayn zamanda emekli Safkan ngiliz atlar n n sa l ve refah n n önde gelen savunucular ndan birisidir ve ayr ca, 25 y l önce, Safkan ngiliz At Emeklilik Vakf n n (Thoroughbred Retirement Foundation-TRF) kurulmas nda itici güç olmufltur. Chenery, Eclipse Award of Merit i, Y l n At ödülünü 2 yafll larda kazanan Secretariat ad na kabul etti i günden 33 y l sonra ve 3 yafll larda da kazand Y l n At ödülünden 32 y l sonra alacak. Geçen senenin en iyi yar fl foto raf Amerika'n n Ulusal Safkan ngiliz At Yar flç l Derne i (The National Thoroughbred Racing Association-NTRA) Bayan foto rafç Lynn Roberts n 15 Ocak ta Fair Grounds çim pistindeki Colonel E.R. Bradley Handicap Koflusunda çekti i foto raf yla, Media Eclipse Award kazand n aç klad. 15

17 At yar fllar servet da t yor az n n bafll ndan da anlafl laca- Y gibi Türkiye de biraz ilgisi olanlar ve takip edenler bilir ki, flans oyunlar içersinde en büyük ikramiyeleri at yar fllar da t r ve talihlileri zengin eder in son günlerinde tek bafl na alt l y bulup 750 bin YTL lik servetin sahibi olan Üsküdarl talihli herkesin haf zas nda tazeli ini korurken,2006 n n ilk günlerinde de kural bozulmad.atlara gönül verip onlar n durumunu takip edenler, 2006 y l n n ilk günlerinde birazda flanslar n n yard m yla küçük paralarla büyük servetlere sahip oldu. 2 Ocak ta koflulan fianl urfa ilk yar fl gününde, sürpriz sonuçlar al n nca Alt l Ganyan 2 kifli bildi ve her biri 272 B N 69 YTL ikramiyenin sahibi oldu. Alt l ganyan bilen talihliler kuponlar n Ankara ve zmit/dar ca daki ganyan bayilerinden oynad. Tevzie tabi miktar n ,61 YTL nin oldu u alt l ganyanda birinci ayak (10) Popülist (Ganyan 3.90), ikinci ayak (15) Zerrin (Ganyan 5.50), üçüncü ayak (4) Anula (Ganyan 4.95), dördüncü ayak (2) Delidolu (Ganyan 5.10), beflinci ayak (2) Nursima (Ganyan 4.10) ve son ayakta ise (9) Babacanflah (Ganyan 8.00) fleklinde sonuçland. ALTILI GANYAN KURBAN BAYRAMI ÖNCES 5 K fi Y DAHA ZENG N ETT Alt l ganyan küçük kuponlarla büyük ikramiyeler kazand rmaya devam etti. Adana da 7 Ocak günü koflulan ve sürpriz sonuçlarla biten Alt l Ganyan 5 kifli bildi. Alt l ganyan stanbul dan 4 talihli yar fl sever ile Sivas tan 1 talihli yar fl sever buldu. Büyük ikramiyeyi bulan yar fl severlerden ikisi yapt klar küçük kuponlarla kazanman n zevkini yaflarken at yar fllar nda takipçilik in ve flans faktörünün ne kadar önemli oldu unu da gösterdiler. stanbul 118 nolu ganyan bayii nden alt l y bulan talihli yar flsever 3,60 YTL ile yine stanbul dan 220 nolu ganyan bayiinden bulan talihli yar fl sever ise 4,50 YTL lik kuponla alt l y buldu ,00 YTL nin da t ld alt l ganyanda birinci ayak (9) Good Day (Ganyan 4.45), ikinci ayak (1) Bayçora (Ganyan 1.70), üçüncü ayak (5) Karg n (Ganyan 39.05), dördüncü ayak (1) K ng s Pleasure (Ganyan 2.15), beflinci ayak (9) Çilenbüke (Ganyan 6.35) ve son ayakta ise (5) Verd (Ganyan 3.45) fleklinde sonuçland. 8 K fi DAHA ZENG N OLDU! Adana at yar fllar nda Alt l Ganyan bilen sekiz talihli yar fl s e v e r ,00 YTL ikramiyeyi paylaflt lar. Adana 7.Yar fl günü olan Çarflamba günü alt l ganyan bilen 8 talihli yar fl sever ,04 er YTL, ikramiye kazand lar. Alt l y bulan sekiz talihliden stanbullu yar fl sever 3,30 YTL ile alt l y bulurken Adanal talihli ise 5,40 YTL lik kuponla buldu. Hipodromlara uzaydan bak fl 120 kilometre yukardaki uydudan Veliefendi ve Ankara Hipodromlar böyle gözüküyor. Bulutsuz havada çekilen foto raflar Google sitesinde yay nlan yor Veliefendi Hipodromu nun uydudan görünüflü... Ankara 75 inci Y l Hipodromu nun görünümü... 16

18 Atlarla geçen 52 y l d Kaz m fierit. 68 yafl nda. 16 A yafl nda tan flt atç l k sektöründe 52 y ld r seyislik yap yor. Bir yak n arac l ile tan flt mesle i bir daha b rakamam fl. Kayseri de bafllad at bak c l na ailesinin stanbul a tafl nmas yla da devam etmifl. Hayvanlar sevmeyen insanlar sevemez diyen fierit, atlarla ilgilenirken tüm sorunlar n ve dertlerini bir tarafa b rakt n ve onlarla huzur buldu unu belirtiyor. Bir o lu ve bir k z olan fierit, çocuklar n n bu iflle ilgilenmek yerine baflka alanlar tercih etti ini vurgulayarak, sa l kl bir gelecek için gençlerin mutlaka sporla ilgilenmesi gerekti ini kaydediyor. Yafl tlar n n ço- unun hayatta olmad na dikkat çeken fierit, mesle i sayesinde yafl na göre dinç olmas n da atlarla ilgilenirken yaflad düzenli ve temiz hayata ba lad n sözlerine ekliyor. KIZ VERMED LER At bak c s oldu u için baflta kendisine k z vermediklerini ifade eden fierit, Eskiden ifl imkanlar flimdiki kadar yoktu. Gençler hep ekmek paras için gurbete giderdi. Ben de bir yak - n m sayesinde bu sektörle tan flt m. Vücut yap m müsait oldu u için atla idman da yapt m ama hiç jokey olarak koflmad m. At bak c s diye bana baflta k z vermediler. Ama daha sonra eflimin ailesini ikna ettim. Çocuklar m büyüdü. O lum yurt d fl nda çal fl - yor. K z m n e itimi ise devam ediyor. Gençlerin sa l kl bir yaflam sürmesi için mutlaka sporla ilgilenmelerini istiyorum. Ben gücümün yetti i yere kadar çal flmaya devam edece im. Hayvanlar özellikle de atlar çok seviyorum fleklinde konufluyor. Türkiye Jokey Kulübü nün en yafll seyisi Kaz m fierit, gücünün yetti i yere kadar seyislik yapmaya devam edece ini kaydederek, gençlerin sektöre olan ilgisinden memnun oldu unu söylüyor. Kaz m fierit idman dönüflü yorgun atlara kendi formülüyle haz rlad sebze ve meyve kar fl m n elleriyle yediriyor. Uzman sa l k ekipleri tam donan ml ambulanslarla her an müdahaleye haz r bekliyorlar. Sabah 5, akflam aras doktor hizmetinizde Sa l kta yeni dönem ürkiye Jokey Kulübü, T Med Line ile anlaflarak 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren tüm hipodromlarda sa l k hizmetini bu kurulufltan almaya bafllad. Bundan önce sadece hasta nakil fleklinde hizmet veren ambulanslar yerine, doktor ve sa l k ekibiyle birlikte ilk müdahalelerin yap labilece i ambulanslar geldi. Böylelikle tam donan ml ambulanslarla, oluflabilicek vakalara an nda müdahale edilebilecek. Sabah itibariyle hipodromlarda nöbete bafllayan ambulanslar akflam a kadar hipodromlarda acil vakalara müdahale ediyor. Doktor, teknisyen ve floförden olan sa l k ekibi acil bir vakay hastanelere götürmek için hipodromdan ayr ld nda yayg n bir ambulans a na sahip olan flirket 10 dakika içersinde baflka bir ambulans hipodroma yönlendiriyor. fiimdilerde bir olan ambulans say s stanbul Sezonu nun aç lmas ile ikiye ç kart lacak. 17

19 Atlara hükmeden han mefendiler Ü 18 Hatem Gülcemal niversite bünyesinde aç lan At Antrenörlü ü bölümleri bayanlardan yo un ilgi görüyor. Üniversite s navlar nda atç l k meslek yüksek okullar n tercih eden ö renciler 2 y l e itim ald ktan sonra Tar m Bakanl taraf ndan düzenlenen sertifika s nav na giriyor ve antrenörlük belgelerini al yor. Okulunu baflar yla bitiren han m antrenörler, genellikle özel binicilik okullar nda e itmenlik yaparak binicilik dersi veriyor. ATÇILIK B R fi DE L YAfiAM TARZIDIR flini severek yapan 22 yafl ndaki Nergis Turan, neredeyse gününün tümünü atlarla geçiriyor. Atç - l l n kendisi için bir ifl de il yaflam tarz oldu unun alt n çizen Turan bu y l stanbul Üniversitesi Atç l k Meslek Yüksek Okulu nu baflar yla bitirerek Beykoz Do a Koleji nde binicilik ö retmenli i yap yor. Atç bir aileden geldi ini kaydeden Turan, ileride özel müsabakalara kat larak dereceler elde etmek istiyor. Turan, Atç l k ekip iflidir, kad n ve erkek. Antrenörlük, sadece hayvanlar sevdi im için öss yoluyla bilmeden seçti im bir bölümdü; ama kendimi yürüyüflünden bak fl na kadar asil olan bu hayvan n yan nda buldum; O kadar keyif ald m ki bütün arzumla mesle im hakk nda bilgi toplamaya verdim kendimi. Ve fluan sevdi i iflten para kazanan nadir insanlardan m belki. Çünkü bana hiç ifl yap yormuflum gibi gelmiyor. Ailem ata yabanc de il. Anneannemin yar fl atlar varm fl ve dedem de biniciymifl. Yani asl nda bilmeden seçti im bu mesle in bir sebebi varm fl belki de. Aileden gelen at sevgisi unutulmaz y llarca, atç l b raksan z bile. Bunu b rakanlarla yapt m sohbetlerden anl yorum. Binicili i 1 y l staj yapt m stanbul Atl spor Kulübü nden ö rendim ve fluan Beykoz da bulunan Do a Koleji nde binicilik ö retmenli i yap yorum. HOB OLARAK GÖRÜYOR Atç l a Jokey Selim Kaya n n teflvikiyle bafllad n kaydeden Gülcemal Aydo du da atç l yaflam felsefesi olarak görenlerden. Öyle ki üniversite s nav nda yüksek puan almas na ra men stanbul Üniversitesi Atç l k Meslek Yüksek Okulu nda e itim almay kafas - na koymufl ve Antrenörlük bölümünü seçmifl. Atç l k hayat m n bir parças diyen Aydo du, ileride imkanlar elverirse bir at sahibi olmay istiyor. Maslak Atl Spor Kulübü nde stajyerlik yapan Aydo du, atç l a hobi olarak yaklafl yor. fiimdilerde Bahçeflehir Üniversitesi AB liflkileri Bölüm ünde e itim alan 21 yafl ndaki Gülcemal Aydo du her f rsatta solu u binicilik merkezlerinde al yor. HEDEF Y ANTRENÖRLÜK 9 y ld r yar fl atlar yla iç içe oldu unu kaydeden 23 yafl ndaki Hatem Bektafl da okuldan mezun olduktan sonra atlarla olan ilgisini sürdürüyor. Laborant veterinerli i alan nda e itimine devam eden Bektafl, ileride iyi bir antrenör olmak istiyor. Bu mesle i isteyerek seçti inin alt n çizen Bektafl, At benim için asillik demek. Dostluk ve sevgi demek. Ats z bir hayat düflünemiyorum. Atalar m zdan bize miras olan atç l kta han mlar n ilgisini görmek gerçekten çok mutluluk verici. Bu ba lamda benim de camia içersinde yer almam nedeniyle gurur duyuyorum. Her f rsatta yapt m ilk ifl at binmek. Tüm bayanlar atç l kla ilgilenmeye davet ediyorum fleklinde konufluyor. Nergis

20 Tarhan iki kere sevindi Dubai flampiyonu apranti Mustafa Tarhan 11 Ocak 2006'da "TAMADA" adl at ile 50. yar fl n kazand ve jokey oldu ustafa Tarhan Dubai'de M kazand Uluslararas Aprantiler fiampiyonlu- u ndan sonra TJK n n Sesi ne yapt aç klamada hedefinin 50 birincili e ulaflarak jokeyli e terfi etmek oldu unu söylemiflti. Ve Tarhan dedi ini yapt 50.birincili ini kazanarak jokey oldu.tarhan jokey olmas n di- er jokey abileri ve apranti arkadafllar yla beraber baklava yiyerek kutlad. Mustafa Tarhan jokey olarak ilk hedefine ulaflt n söylerken bundan sonraki hedefini flöyle özetledi. ulübümüz Asli Üyelerinden, TJK Yönetim Ku- K rullar 'nda görev yapm fl olan M. Zeki Tunca 22 Ocak 2006 da vefat etti. Merhumun cenazesi 23 Ocak 2006 da Ankara Cebeci Asli Mezarl 'na defnedildi skilip do umlu M.Zeki Tunca 1941 y - l nda TÜ Makine Bölümü'nü bitirdi. 10 y l Vehbi Amac m çok çal flarak abilerim gibi baflar l bir jokey olmak. Tarhan en çok sevindiren tebrik telefonu ise Dubai de yar flt Avustralyal bayan apranti Kathy O hara dan geldi. Kathy ile Dubai deki yar fllarda arkadafl olduk. Beni aramas çok duyguland rd. Amac n n benim gibi jokey olmak oldu unu söyledi.bende Kathy e teflekkür ederek ona baflar - lar diledim. Jokey olaca na inand m söyledim. TJK n n sesi olarak bizlerde Mustafa Tarhan'a baflar lar dileriz. M. Zeki Tunca y kaybettik Koç'a ait tesisat flirketinde görev yapt. 1953'ten itibaren serbest olarak tesisat taahhüt ifllerinde çal flt. Uzun y llar at sahipli i yapm fl olan M.Zeki Tunca; evli ve biri erkek dört çocuk babas yd. Merhuma Tanr 'dan rahmet, kederli Ailesine ve Atç l k Camias 'na baflsa l dileriz. Asli üye adaylar belli oldu TJK Genel Kurulu 17 fiubat 2006 da yap lacak. Yeterli ço unluk sa lanamad takdirde 25 fiubat günü yeniden toplanacak. Balotaj ile asli üyeli e seçilecek, adaylar n listesi ise flöyle aç kland. 1 AR F KURTEL 2 AHMET ÖZDO AN 3 AHMET TOKDEM R 4 A.AYDIN DO AN 5 ARMA AN TURHAN 6 ALAATT N KARACA 7 EM R KAVÇ N 8 F KRET KAYA 9 HASAN SURÖZÜ 10 HAL L DURMUfi 11 H.TURGUT ALAKUfi 12 HAKAN SABR ÖZCAN 13 HAKKI T.D KENC K 14 HASAN fier 15.SUAT KUTLU 16 RFAN BERBERO LU 17 SMA L C DER 18 SMA L L.ZÜMREO LU 19 KAM L YURDABAK 20 KAD R NOYAN B ROL 21 LEVENT SARIKAYA 22 M.HAMD ÇADIRCIO LU 23 MUSTAFA MOLU Cine 5 Frekanslar Uydu : Türksat 1 C / 2 A Frekans : Mhz Polarizasyon : Horizontal/Yatay Symbol Rate : 8888 ksym/s FEC : 3/4 " Kablo TV S 09 Band TJK TV Frekans De erleri UYDU : EUTELSAT W3A 7.0 E RF : 11595mhz SR : 30000ksym/s POL : H (YATAY ) FEC : 3/4 TJK TV ayr ca Digitürk 78 nolu kanalda 24 M.ENG N SEZEN 25 M.FERUDUN ÜNAL 26 MUSTAFA ERG N 27 MURAT CAVCAV 28 M.KEREM ALKAN 29 MURAT ficen 30 M.NAB AKSOY 31 M.YAVUZ SAL HO LU 32 M.AK F NAN 33 MUSTAFA BAfiER 34 MEHMET SEÇK N 35 NECM SADIK VARDAR 36 NEVZAT SEYOK 37 NASR ARTAR 38 NECAT DEM RKOL 39 OKTAY SER C 40 OSMAN AKSOY 41 RECEP AVfiAR 42 RAMAZAN KAYA 43 SEL M ÖZEK C 44 SERDAL ADALI 45 SERVET ERBAfiI 46 fiükrü ERDEM 47 TURHAN ÇAKAR 48 YUSUF ERKUT ERSEVER 49 Z.A.KURUM / TAR HLER ARASI KANUN KES NT LER fians OYUNLARI VERG S ,67 KATMA DE ER VERG S ,52 BELED YE E LENCE VERG S ,55 SAVUNMA SAN.DESTEKLEME FONU ,62 OL MP YAT FONU ,36 YÜKSEK Ö REN M KRED YURTLAR ,32 TÜRK TANITMA FONU ,82 ÇOCUK ES RGEME KURUMU ,58 TOPLAM ,44 SAH B : Türkiye Jokey Kulübü Ad na Umur TAMER Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Erkut DEL ORMAN nternet : Umut SERBESTLER, Gürcan Mustafa URAL Foto raflar : Orhan Arda OLGAÇ - Kadir Ç V C Protokol ve Halkla liflkiler : Sonnur KARAKURT, Sibel RAMAZAN Adres : TJK Bas n ve letiflim Müdürlü ü, Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye / Bak rköy / stanbul Tel : (0212) / 293 Fax : (0212) web : & & Yap m ve Tasar m : TJK Bas n ve letiflim Müdürlü ü Bas m : FSF Matbaac l k ve Reklam (0212) TJK n n Sesi Dergisi ne reklam vermek için / (0212) /

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı