Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada"

Transkript

1 OCAK 2006 Gö sümüzü kabartt Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada U runa türkü yak lan at DELFINA n 12 nci sayfada WIN RIVER WIN Dubai de güçlü rakiplerini geçerek atç l m z n gücünü dünyaya gösterdi. 1:49:99 luk muhteflem derecesiyle 1800 metreyi bitiren safkan - m zla milletçe gurur duyduk. n 9 uncu sayfada

2 Ressam Akça Akyokufl un an s TJK müzesinde yaflayacak. Atlar geri döndü 1999 y l nda düzenlenen resim yar flmas nda ödül kazanan Atlar adl tablo, ressam Akça Akyokufl un vefat nedeniyle efli Reyhan Akyokufl taraf ndan kulübümüz müzesine hediye edildi akaland hastal k sonucu Y2004 y l nda efli Akça Akyokufl u kaybeden Reyhan Akyokufl, kulübümüzün açt resim yar flmas nda sergileme alan eserin müzede bulunmas n n daha do ru olaca inanc içinde oldu unu kaydederek, bu eseri TJK ya arma an etmekten gurur duydu unu söyledi. Aile boyu resim sanat yla u raflt klar na de inen Reyhan Akyokufl, eflinin emekli olmas yla resme daha da önem verdi ini vurgulayarak Atlar adl eseri gece gündüz demeden 3 ayl k bir süreç sonucunda tamamlad n belirtti. Akyokufl, Akça bey resim yaparken çok ciddi olurdu. Çal fl rken asla rahats z edilmeyi sevmez ve kap y çalmadan odas na girilmesine müsaade etmezdi. Türkiye Jokey Kulübü nün 1999 y l nda düzenledi i geleneksel resim yar flmas nda sergileme alan resmi 3 ay gibi bir sürede gece gündüz demeden çal flarak tamamlad. Çok titiz bir çal flma neticesinde ortaya ç kan bu eserin sergileme almas onu çok mutlu etmiflti. Bu çal flman n evde durmas yerine TJK n n müzesinde ziyaretçilerin be enisine sunulmas daha do ru olacakt r. Bu nedenle sergileme ödülü alan Atlar adl eseri kulüp müzesine arma an etmeyi uygun bulduk dedi. Biz de bu nazik davran fl için Reyhan han ma flükranlar m z sunuyoruz. Reyhan Akyokufl

3 2006 daha güzel olacak Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Umur Tamer, TJK TV de 2005 y l n n de erlendirmesini yapt ve 2006 y l ndan beklentileri anlatt aflkan Tamer konuflmas na 2006 By l n n sa l k,mutluluk ve baflar getirmesini dileyerek bafllad ve flöyle devam etti: Camiam za hedeflerin yakaland -, dertlerin bitti i, bar fl n sa land bir y l diliyorum.yeni bir y la yeni umutlarla giriyoruz y l nda beklenti ve umutlar m z n gerçekleflmesini diliyorum y l na girerken de ayn dilekler içendeydik. Yar fl camias na müjdeler vermek isterdim, ancak Ankara da çarklar bizim istedi imiz gibi dönmedi i için 2006 y l na da ayn dileklerle giriyoruz. Çok u raflmam za ra men bu dileklerimiz bizim d fl m zda geliflen sebeplerden dolay gerçekleflmedi. Daha öncelikli konular n ele al nmas ve bu konular hakk nda yap - lan çal flmalar sebebiyle 2 bizim beklentilerimiz mecburen daha gerilere at ld. Yoksa Say n Bakan - m z M. Mehdi Eker bey olsun, di er ilgili makamlar olsun, ellerinden geleni yap yorlar. Camiam za verilen sözler de bu çal flmalar n 2005 y l içinde sonuçlanaca yönündeydi. Ancak gecikmeler her fleyin bitti i anlam na gelmiyor. Çal flmalar devam ediyor. Ankara da, ilgili birimlerin yetkilileri ile son toplant m z 30 Aral k günü yapt k y l nda TJK dan Türkiye ye 715 milyon YTL 2005 y l nda 1 milyar 308 milyon YTL ciro elde ettik. Bu büyük cirodan bizim elimize kalan miktar, yani müessese pay 191 milyon YTL. 592 milyon YTL yar flsevere ödedik. Toplam vergi tutar m z 350 milyon YTL oldu. Fonlara aktar lan 175 milyon YTL ile bu rakam toplam 525 milyon YTL ye ulaflt.bizim hissemizle toplam kesinti 715 milyon YTL ye ç k - yor. Bunlar y llar içersinde oluflan kesintiler.1960 dan bu yana ç kar lan kanunlarla kesintiler yasallaflm fl, günümüze kadar büyüyerek gelmifl, Demokles in k l c gibi üstümüzde duruyorlar. Bütçesi belli olan, sürekli denetlenen ve onaylanan bir derne iz. Fahri olarak yapt m z yöneticiliklerle çok önemli ifllerin alt ndan kalkmaya çal - fl yoruz. 30 bin aile bu ifllerden ekmek yiyor.15 bin civar nda yar fl at - m z var.bunlar n befl bin tanesi halihaz rda koflan at ve bu say her sene artmakta. Bu sektörden dolayl olarak ekmek yiyen sektörler de var.tekstil sektöründen yem sektörüne, nakliyecisinden bas n yay n sektörüne kadar birçok sektör bu camiadan pay almakta. S k nt lar m z gidermek için hiçbir zaman zorlama yapmad k,uzlaflmac bir yol takip ettik. Ben ve Yönetim Kurulu ndaki arkadafllar m yaklafl k iki y ll k dönemimizin neredeyse dörtte üçünü Ankara da geçirdik. Kesintiler ile mücadele tamamen bir tak m oyunu içerisinde gerçeklefliyor. Bu tak m n kaptan Bakan m z Say n Mehmet Mehdi Eker bey. Di er oyuncular Tar m Komisyonu Baflkan m z Say n Vahit Kiriflçi, Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan m z Say n smail Hakk Say n ve Müsteflar Yard mc - m z Say n Nihat Pakdil baflta olmak üzere Tar m Bakanl bürokratlar - m z. Tabi ki bizim için büyük flans olan ve bu konuda bize deste ini esirgemeyen Türkiye Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Derne i Baflkan ve AK Parti stanbul Milletvekili nci Özdemir baflta olmak üzere, birçok dernek ve yöneticileri bizi bu zor görevde yaln z b rakm yorlar. smail Hakk Say n röportaj Y.K.K. Baflkan smail Hakk Say n n bir yay n organ nda ç kan röportaj n ilgiyle okuduk. S k nt l bir dönem geçiriyoruz. Kendisi uzun zamand r bu ifllerle yak ndan ilgileniyor. smail beyle birbirimizi kutlad m z zamanlar oldu, ancak bir türlü müjdeli haberi camiam za veremedik.hakikaten çok stresli bir ifl yap - yoruz. Bu aç klamalar da bu stresin do al sonucu, hissi olarak kabul etmek laz m. smail bey asl nda istedi i deste in her aflamada derneklerden at sahiplerine, bas n mensuplar na, antrenörüne, jokeylerden seyisine ve ganyan bayilerine kadar her kesimden deste in gelmesi gerekti ini ve bunun gere i kadar yap lmad n söylüyor. Sonuçta bu yasa 550 kiflilik Meclis e gelecek ve parmaklar kalkacak. Onun içindir ki herkesin yeterince bilgilenmesi gerekiyor. Shop Vizyon

4 Bakan m z bize çok önemli bir destek Bakan m z Mehdi Eker bey camiay bilen bir insan ve zaman nda Y.K.K. Genel Sekreterli i yapm fl. Dolay s yla camian n sorunlar n kendisine anlatmakta zaman kaybetmedik. Bizim esas amac m z kesintileri dünya seviyelerine çekmek. Ancak bu mümkün de il. fiu anda yap - lan kesinti miktar, veraset intikal vergisi hariç % 55. Bir de kazananlardan al nan veraset intikal vergisini ekledi iniz zaman kesintiler gerçekten çok büyüyor. Dünyada kesintiler % 20 ler civar nda. Bu ülkelerde yap lan kesintilerin belli bir miktar da atç l a yat r m için tekrar geri veriliyor. rlanda dan örnek vermek gerekirse; Bu ülkenin nüfusu 3,5 milyon. 2 milyar Euro cironun % 20 si kesintiye gidiyor.son ald m z bilgiye göre, bu kesintinin s f ra çekilmesi için kanun tasar s haz rlan yordu. Uluslararas Federasyonlar Türkiye deki atç l çok s k takip ediyor. Bizler kamuya aç k bir iflletmenin gerçeklerini görmezden gelemeyiz. Bunu ilgili yerlere bildirmezsek olmaz. Baz fleylerin herkes taraf ndan bilinmesi laz m. TJK, bütün uluslararas birliklere üyedir. Üye ülkelerin yetkilileriyle sürekli temas halindeyiz. Her y l raporlar gönderilerek her türlü bilgi di er üye ülkelere duyurulur.bu bilgi al flverifli s ras nda di er üye ülkeler Türkiye deki kesintiler karfl s nda hayretler içersinde kal yor. Bu kadar genç, dinamik bir nüfusa sahip ve AB ye girme sürecindeki bir Türkiye de nas l oluyor da bu sektöre bu kadar ilgisiz kal nd n merak ediyorlar. Geçenlerde hükümete ve ayn zamanda ilgili bakanl klara Türkiye deki atç l n durumunu ve yap lmas gerekenleri anlatan bir mektup gelmifl. Bu konuda bizden bakanl m z görüfl istedi. Bu mektup bizi anlatan çok önemli ve titizlikle yaz lm fl bir mektuptu. Avrupa n n birçok ülkesinde atç l k do al olarak tar mla ilgili ve bu bafll k alt nda toplan yor. AB nin de en önem verdi i konu tar m ve hayvanc l k.dolay s yla bizim durumumuzun da AB standartlar na getirilmesi laz m.zaten Tar m Bakan m z baflta olmak üzere bütün herkes bunun gerekli oldu unu biliyor. Sonuçta sektör için gerekli bu yasan n 2006 n n ilk çeyre inde ç kaca na inan yorum. Yasa nas l ç kacak? Öncelikle Tar m Bakanl n n kullan m na sunulan 7000 say l fonun bizim taraf m zdan da yeterince kullan lmas na olanak tan nmal ki, biz de asli görevimiz olan at yetifltiricili i konusunda yat r mlar yapal m. K sacas, bu fonun kullan m amac ve fleklinin yeniden düzenlenmeli dedik. Say n Bakan m z da bunun Bakanlar Kurulu nda görüflülerek hükümet tasar s olarak Meclis e getirilmesini uygun gördü.yaklafl k bir ay önce bütün imzalar tamamland. Ancak hala meclise gelmeyince biraz can m z s k ld. As l ç kmas n istedi imiz kesintilerle ilgili yasada ise ortak bir görüfl ortaya ç kt. Bundan iki ay önce bütün flans oyunlar n n de erlendirildi- i toplant da var lan fikir birli inde, bunun ayr bir komisyonda görüflülmesi ve onun sonunda ç kar lacak bir yasa istendi.biz buna itiraz ettik ve bizim için ivedi olarak bir yasa ç - kar lmas gerekti ini anlatt k. En son 30 Aral k ta Ak Parti Milletvekili nci Özdemir han mefendi,genel sekreterimiz A. Hücum Tulgar, Muhasip üyemiz U ur Alp Atan, Genel Müdürümüz Turgay Kop ve T.Y.A.Y.S.D. Baflkan Yard mc s Bahad r Gödek bey ile Ankara dayd k. Maliye Bakanl Müsteflar Hasan Basri Akdan beyle görüfltük.kendisi bakan taraf ndan yetkilendirildi ini söyledi. Biz de bütün boyutlar yla durumumuzu anlatt k. Say n müsteflar bize Nefes alam yoruz, tahammülümüz kalmad. Türkiye Jokey Kulübü asli görevine mutlaka dönmeli. flans oyunlar vergisinin ve katma de er vergisinin kalkmayaca n, bir de TJK pay n n olaca n, di er bütün fonlar n kalkaca n söyledi. TJK daki % 10 luk fians Oyunlar Vergisi nin DDAA da oldu u gibi % 3 e çekilmesinin gerekti ini düflünüyoruz.sonuçta bu haliyle bile kesintiler % 45 lere inecektir.bu bile sektörün nefes almas n,moral kazanmas n sa layacak ve bir bafllang ç olacakt r.bu ayn zamanda illegal oyunun da önünün kesilmesine fayda sa layacakt r. Görev tan m de iflmeli Jokey kulübün görev tan m n n de iflmesi gerekir. Jokey Kulüp, esas görevi olan müflterek bahislerle ilgilenmeli, afl mla,harac l kla,nalbantl kla,yemcilikle u raflmamal. Maliyetleri k samazsan z sübvanse etmek durumunda kal yorsunuz, bu da s k nt yarat yor. Yaflanan s k nt lar n herkese yans yor. Dünya n n en iyi ayg rlar ndan olan Sri Pekan n afl m maliyeti YTL. Herkes bu afl m ücretlerini düflünerek ona göre k srak seçiyor ve afl m yapt r yor. Her at sahibi öncelikle kendinden bafllayarak baz konularda dikkatli olmas gerekir. TJK art k eskisi gibi destek olamayacak. Orta ve uzun vadede TJK n n bütün yap s da de iflecek da devam gelecek zmit Sar mefle de 468 ah rl k idman merkezini Nisan 2006 da aç - yoruz.her fleyiyle mükemmel bir tesis yapt k.bu tesis atç l m z n geliflmesi aç s ndan çok önemli bir kilometre tafl. Bilindi i üzere hipodromlarda kalan atlar m za aç k yar fllar haricinde seyahat izni verilmiyordu. Bu idman merkezini cazip hale getirmek için orada kalan atlar m za istedikleri hipodromlara gitme flans verece iz te ilk sponsorlu yar fl m z kofltuk. Sevgili Francesco Sponza Bey in sayesinde Marmara koflumuzu dünyaca ünlü Piaget saatleri sponsorlu unda kofltuk. Bize öncü oldu. Kendisine teflekkür ederim. lk defa iki ülke aras nda karfl l kl yar fl düzenledik. rlanda ve Türkiye de karfl l kl olarak iki ülke jokey kulüpleri ad na yar fl düzenlendi.binicilik Federasyonu ile bir sinerji yaratt k ve ortak payda at misyonu ile at ile ilgili bütün sporlar ve herkesi bizim çat m z alt nda buluflturmay amaçlad k, karfl l kl etkinlikler düzenledik. 3

5 Tan mayanlara kendimizi anlatmak için reklam flart. Bu 2006 y l nda da devam edecek. Ayr ca centilmen yar fllar n da tekrar program m - za ald k. stanbul Veliefendi Hipodromu ndaki Pony kulübün benzerlerini di er hipodromlarda da zaman içersinde yapaca z. At sevgisinin çocuklardan bafllayarak yay lmas n amaçl yoruz. Pazarlama ve at sat fl na yönelik olarak bir at sat fl merkezi oluflturaca z.bu projeyi 2006 bütçesinde inflallah gerçeklefltirece iz.tabi bütün bu bahsetti im projelerin yap lmas bir bak ma da gelirlerimizin artmas yla orant l. Reklam ve tan t m 50 y ld r ilk defa bir reklam kampanyas yap ld. Bunun 2006 y l nda da devam etmesi gerekir. Krizden ç kmak ancak büyüyerek olur y l nda göreve geldi imizde profesyonel bir flirkete, Türkiye de atç l k ve TJK ne kadar biliniyor, diye bir araflt rma yapt rd k. Ortaya ç kan sonuç, kesinlikle bizim kendimizi tan tmam z ve anlatmam z yönündeydi.bu hem bizim cirolar m za katk sa layacakt hem de Ankara n n bizi tan mas na ve de erlendirmesine yard mc olacakt. Geçen y l bence çok baflar l olan reklam ve tan t m kampanyas na bafllad k.bunun sonuçlar n ilerleyen günlerde alaca m z ümit ediyorum.bu kampanyaya kald yerden devam etmemiz flart.çünkü rakiplerimiz artan bütçelerle bu kampanyalar sürdürmeye devam ediyor ve bu da rekabeti zorlaflt r yor. Bu kampanyalar rakiplerimiz kar- fl s nda kaybetti imiz pay nispeten geri almam zda yard mc olmufltur.fiubat ay ndaki genel kurulda da bunu anlatarak gereklerini ve faydalar n üyelerimize sunaca z.amac - m z bizi tan mayan insanlara kendimizi anlatmakt r dedi. Online bahis 2006 n n en önemli projelerinden biri de Sanal Bayilik olacak. Bize ulaflamayan bir ke- 4 sim vard ve biz bu insanlara ulaflmal yd k. Bu da elektronik ça n gere i. Rakiplerinizle mücadele edebilmek için her alanda söz sahibi olmal s n z.tabi bu arada Türkiye de hukuki ve telekomünikasyon alan nda baz de ifliklikler oldu. fiu anda gerekli alt yap tamamlan yor, 2006 Nisan ay nda faaliyete geçecek.turkcell ifltirakli Libero firmas ile anlaflt k.bu projenin de bizim ciromuza ve Elefltiri yapmadan önce düflünmek, sonra da yazmak laz m. tan nmam za çok fayda sa layaca- n düflünüyorum.di er GSM firmalar da kendi sorunlar n hallettikten sonra bize ilgi duyacaklard r. Elefltirilere aç z ancak dozu önemli Son zamanlarda hakarete varan elefltirilere maruz kal yoruz. Elefltiriye tahammül etmemek diye bir fley olamaz. Bizler tabi ki yap lan elefltirilerle kendimizi s nayaca z.ancak elefltirinin boyutu ve türü önemli. Yar fl bas n, yapaca elefltirilerle bizi do ruyu bulmaya yönlendirmeli.bas n n görevlerinden bir tanesi de bu. Ancak belli hedefler ve k s r çekiflmeler için yap lan elefltiriler, müflterek hedefler ve ç karlar için yap lmal.bizlere ve bizlerden önce hizmette bulunan birçok arkadafl - m za elefltiriler yap lm flt r ve yap lmaya devam edilecektir. Bu olmas gereken bir davran fl biçimidir. Bizim itiraz m z, yazar kisvesi alt nda kulüple sorunlar olan kiflilere verilen köflelerde ç kan a r elefltirilere. Bunlar kulüple mahkemelik olmufl ve bu davalar kaybetmifl insanlar.hukuki olarak elde edemediklerini bu flekilde elde etmeye çal fl yorlar. Benim itiraz m menfaati gerçekleflmeyince yaz yazan insanlara.bak yorsunuz, senelerdir köflesinde kulübün lehine veya aleyhine bir tek sat r yazmam fllar.kulüp olarak flu günlerde yaz yazs nlar size destek olsunlar diye bekliyorsunuz yazm yorlar, bir flekilde istekleri yerine gelmeyince hemen bafll yorlar yazmaya. Yar fl yazarlar n n da kulübe karfl sorumluluklar var. Yar fl Yazar Dernekleri nin kendi içersinde oto kontrol mekanizmas oluflturmas gerekir y l Türk atç l için önemli bir y l olacakt r. Her alanda hedefledi imiz sonuçlara ulaflaca z. Bunun için bütün camian n bize destek olmas ve her konuda görüfllerini bildirmeleri gerekir. Ben ve yönetim ku- Kimse merak etmesin hedefledi imiz güzel günler yak n. rulundaki arkadafllar m bizlere gelebilecek her türlü öneri ve görüflleri de erlendirmeye al p, Türkiye Jokey Kulübü nü dünyada lay k oldu u yere getirmek için var gücümüzle çal flmaya, üretmeye devam edece imize söz veriyoruz.

6 TJK n n yeni yüzü Yar flseverler flu günlerde internette yepyeni bir sitenin müdavimi oldu. Bu site 2005 de bafllayan tan t m ata n n önemli temel tafllar ndan birisi olan Kim Tutar Seni.. izmete girdi inden bu yana H yar flsever taraf ndan ziyaret edilen ve..yar flseverin üye oldu u sitemiz gerek görsel tasar m, gerek sanal oyunlar, gerekse zengin içeri i ile büyük be eni topluyor. At sevgisi besleyen, ancak yar fllara ve müflterek bahislere yabanc kesim, bu sitede atç l n kendine has deyimlerini, müflterek bahis çeflitlerini ö reniyor, kuponlarla tan fl yor ve yar fllar izlemek kadar bahis oynaman nda ne derece zevkli ve bambaflka bir heyecan oldu unu görüyor. Nisan ay nda Online oynanacak Nisan ay ndan itibaren ister internette listenin üzerine t klayarak ister cep telefonundan tufllayarak ya da müflteri hizmetlerinden bahis yazd - rarak TJK güvencesi ile kolay ve güvenli bir biçimde bahis yap labilecek. Ayr ca bankalarla yap lan anlaflmalar sayesinde rahat ve güvenli para transferi gerçeklefltirilebilecek. Üyelik esas na dayal hizmet verilece i için, üye numara ve flifreniz ile girifl yaparak kiflisel sayfalar n za ulaflabilecek, tüm oynad - n z bahisleri ve hesap hareketlerinizi takip edebileceksiniz. Üstelik bahis kuponunuzun kaybolma ve y rt lma gibi riskleri de ortadan kalkacak, sistemlerde kay tl elektronik bahis kuponunuz her zaman geçerli olacak. Bahisinizi oynad ktan sonra oynad n z koflulardan ilkinin bafllayaca ana kadar kolayl kla bahsinizi iptal edebileceksiniz. Yar fllar Online oynama olana-, ifl saatleri uymad ya da uzak bulduklar için bayilere gidemeyen yar flseverler için büyük kolayl k oluflturacak. Her geçen gün yeniliklerle zenginleflen Kim Tutar Seni de sanal hipodrom turlar atabiliyor, Pistlerin Fatihleri bölümünde geçmiflin ve günümüzün usta jokeyleriyle tan fl yor, renkli an lar n ö renebiliyorsunuz. fiampiyonlar bölümü ise pistlerde f rt na gibi esmifl, tarihe geçmifl unutulmaz flampiyon atlar n öyküleri ayr nt lar yla yer al yor. Karayel, Tünkut ve Nadas la yar flç l k tarihimizin sayfalar nda da bir geziye ç km fl oluyorsunuz. Kim Tutar Seni, üyelerine büyük avantajlar da sa lamay amaçlad. lk 4 bin üyemize 2006 takvimimiz, logolu kalemlerimiz, yar flseverin cep kitab ve bahis kombinasyon cetveli arma an olarak yolland. Üye yar flseverlere mail adresleri ve telefon numaralar ndan ulaflarak yeniliklerden ve f rsatlardan haberdar etme olana - na da sahibiz. Yar flseverler de bir yazarak görüfl ve flikayetlerini an nda bize ulaflt rabiliyor. Sitenin yetkilileri Bize ulaflan her flikayet, her dilek kesinlikle cevaplan - yor. Yar flseverlerimizin ilginç görüflleri konuyla ilgili yönetim birimine yans - t l yor ve de erlendirmeye al n yor. Sitemizin bir çok bölümü henüz yap m aflamas nda. Bu süreç hiçbir zaman bitmeyecek, çünkü sürekli güncellenecek, yenilikler birbirini kovalayacak. Abonelerimize sürprizlerimiz artarak devam edecek. diyor. AT SAH PLER NE H ZMET Sitenin ilgi çeken bölümlerinden birisi de At sat fl ilanlar oldu. Böylesine özel nitelikli ilanlar için mecra bulmakta zorlanan at sahipleri taylar, k sraklar, koflan atlar ve ayg rlar için sat fl ilanlar n bir telefon ya da ile TJK Bas n ve letiflim Müdürlü ü ne ilettikleri takdirde, ilanlar ücretsiz olarak yay nlan yor. 5

7 Atç l n durumu için fazla lafa gerek yok... Rakamlar konufluyor! 2005 y l Türk atç l k ve yar flç l için iyi geçmedi. Beklendi i gibi pek çok at sahibi y l zararla kapad. At say s artmas na ra men at bafl na düflen ikramiye azald t sahibi ve yetifltiricilerin bir ço u A seneyi masraflar ceplerinden karfl layarak zararlarla kapad. Bunda en büyük etken, TJK gelirleri üzerindeki yüksek kesintilerin yaratt ciddi s k nt yd.türkiye Jokey Kulübü nün yo un çabalar na ra men hala bu konuda somut sonuçlar al namamas, 2006 y l n n da at sahipleri için zor bir y l olaca n gösteriyor. 4 bin 73 attan 2948 i masraf n ç karmad Bugün ayl k masraf n ortalama 1500 YTL oldu unu varsayarsak buna ah r kiras, nakliyeler, ekstra masraflar da ilave etti- imiz zaman y ll k masraf ortalama YTL' yi geçmektedir.at bafl na bu miktar yakalayamayan at sahipleri aradaki fark ceplerinden ödemek zorunda kald.2006'da bu masraflar n daha da artaca- n düflündü ümüzde at sahiplerinin ifli gerçekten zor. ngiliz atlar ndan sadece 659'u, Arap atlar ndan ise sadece 556's YTL'den fazla kramiye kazand. Ve kendi masraflar m karfl lad. Tabii daha çok kazananlar ekürinin di er atlar n da finanse etmifl oldu at ikramiye kazanamad 2005'de 504 Arap at ve 860 ngiliz at hiç ikramiye kazanamad. Yani hiç tabelaya giremedi. Toplamda 1695 kofluda kere start alan 2411 ngiliz at ile 1470 kofluda kere start alan 1662 Arap at ndan % 73'ü y ll k masraflar n bile ç karamam fl atlar oldu. En çok start alan ilk befl ngiliz at ATIN SM START SAYISI ÜNYEL MR.ERDEM BEYKIZ ESMER AMBER ROSE MARIE En Çok Koflanlar ngiliz atlar ndan ÜNYEL 35 kez start alarak 2005'in en fazla start alm fl at olmak unvan n elde etti. ÜN- YEL masraflar ndan fazlas n kazanma baflar s n göstermifl. ngiliz atlar nda en çok koflan ilk befl at s - ralamas na giren di er dört at ise y ll k giderlerini karfl lamak becerisini gösteremediler. Arap atlar nda en çok start alan atlar s ralamas nda ilk s rada ERO LU bulunuyor.ero LU 2005 y l nda 31 kez start alm fl ve 4 defa birinci gelmifl. lk befle giren di er arap atlar n n hepsi masraflar ndan fazla ikramiye kazanm fl olan atlar. En çok start alan ilk befl Arap at ATIN SM START SAYISI ERO LU ORKAPI CAZGIR HANMANAS HIRAT in enleri 2005 y l n çoktan geride b rakt m z flu günlerde 2005 e damgas n vuranlar sizin için araflt rd k n 2005 in en fazla yar fl kazanan Jokeyi elde etti i 296 birincilikle Halis Karatafl oldu. n 2005 in en fazla yar fl kazanan aprantisi Apranti Gökhan Y ld z 2005 y l nda toplam 35 birincilik kazand. n 2005 in en fazla yar fl kazanan ngiliz at potoyu 9 kez önde geçen Win River Win oldu. n 2005 in en fazla yar fl kazanan Arap at Kafkasl adl Arap safkan toplam 12 yar flta birinci geldi. n 2005 in en fazla yar fl kazanan at sahibi Nurbiye Gülerce ye ait safkanlar toplam 38 birincilik kazand. n 2005 in en küçük kuponla en fazla kazand ran ikramiyesi 7 Temmuz Perflembe stanbul yar fllar nda zmir deki 82 no lu ganyan bayiinden 1,20 YTL ödeyerek oynad alt l ganyandan yar flsever ,09 YTL kazand. n 2005 in en fazla kazand ran ikramiyesi 21 Aral k tarihinde 748 milyarl k ( ,720 YTL ) ikramiye oldu. n 2005 in en fazla yar fl koflulan günü 23 A ustos 2005 tarihinde toplam 20 yar fl kofluldu. n 2005 in yar fllarda en fazla at koflulan günü 21 Haziran tarihindeki yar fllarda toplam 206 at start ald. 6

8 Dedesinin fians MELE Camiada yar flç l m za damgas n vuran eküriler kimler? diye sorsan z alaca n z ilk cevap hiç flüphesiz "EL YEfi L"ler olacakt r. ile kolay Gazi Koflusu'nda 13 Dbirincilik... Her at sahibinin hayali olan, hayat nda yaln z bir kez dahi o kupan n törenine ç kmak için yan p tutufltu u Gazi Koflusu Eliyeflil ler bu onuru, bu mutlulu u tam 13 kez yaflad. Asl nda onlar n baflar lar n Gazi Koflusu içine s - k flt r rsak haks zl k etmifl oluruz. Çünkü yar fl sahalar m za KARA- YEL gibi bir flampiyon at da kazand ran onlard. Karayel, 3 sezon süren yar fl yaflam boyunca kat ld 18 kofluyu da kolayl kla kazand ve 3 yafll l k döneminde de "Triple Crowne" yaparak büyük bir baflar ya daha damgas n vurdu. Sad k Eliyeflil ve torunu Melisa'y, bir noktada birlefltiren sadece dede-torun sevgisi de il... Bu sevginin ad, insandan sonra en de erli nacizane canl "AT"d r... Melisa Necmettin Eliyeflil'in k z... Ayn zamanda dedesi Sad k Bey'in de " fians Mele i"... Melisa; Eliyeflil'lerin at kofltu unda, ister koflu öncesi padokta, ister koflu esnas nda veya koflu sonras nda dedesini hiç yaln z b rakm yor. Sonuç ne olursa olsun, sevinci ve üzüntüyü onunla beraber paylafl yor. Böylesine bir sevgi tutkusunu "torunuyla" birlikte paylaflmak, baflar larla dolu bir aile büyü- ü Sad k Bey için çok büyük gurur olsa gerek... fiimdilerde yar fl sahalar nda Eliyeflil'leri baflar yla temsil eden ve ayn zamanda son flampiyon safkanlar POPU- LAR DEMAND... Türk yar flç l k tarihinde böyle bir önemli baflar lara imza atan Eliyeflil Ailesi'nin baflar - lar na ulaflabilmek kolay m sizce? Melisa da önümüzdeki senelerde belki at sahipli i yapacak ve Eliyeflil Ailesi'nin baflar lar na bir yenilerini eklemeye devam edecektir... Kim bilir?... Toplu fl sözleflmesi görüflmeleri devam ediyor tarihleri aras nda 2 y ll k dönemi kapsayacak toplu ifl sözleflmeleri için yap - lan görüflmeler sürüyor. flçi kesimini temsilen toplant ya kat lan Toleyis sendikas, ücretlerde 1. y l için % 20 sosyal yard mlarda ise % 40 oran nda zam talep etti. Sendika 2.y l içinse D E taraf ndan aç klanacak olan y l sonu TÜFE oran + % 3 talep etti. Sendikan n bu talebine karfl l k Türkiye Jokey Kulübü 2006 bütçesinde öngörülen art fl teklif etti. 7

9 Zaman n içinden... Zaman n içinden... Zaman n içinden... Yurdakul KAYACAN (Soldan sa a) Seyfi Ç nar, Zühtü Eriflen, T nay Ad flen ve A. Cemal Kura bir kupa töreni sonras nda... (Soldan sa a) Sedat Evliyazade, jokey Reflat Mergin ve William Giraud Reisi Cumhur Koflusu sahibi Lütör. 8 (Soldan sa a) Jokey Sokolay Yavru ile, Fehmi Simsaro lu, Onur Yetkin ve Ekrem Kurt Bikini ile...

10 Win River Win Dubai de zafere kofltu Win River Win box a girdi inde nefesler tutuldu. ürk atç l n n baflar l safkan WIN RIVER WIN Duba- gö sümüzü kabartt. WIN RIVER WIN jokeyi Ja- Ti de mes Spencer ile çok güzel bir yar fl sonunda potoyu buldu. Y ld r m Gelgin in sahibi oldu u safkan m z 1800 m. kum pistte yapt müthifl derece ile Türk Atç l n n uluslararas arenadaki gücünü gösterdi. Yar fl sonras yap lan ödül töreninde kupay Levent Gelgin al rken, antrenör Cemal Kurt ile Jokey James Spencer a da birer plaket verildi. Ödül töreni sonras Levent Gelgin Çok heyecanland m. At mdan çok emindim. Yaln z starta girerken yapt huysuzluk yüzünden çok endiflelendim. Neyse ki çabuk atlatt ve kazand dedi. Gelgin ayr ca Geçen sene Ribella ile yakalad m z baflar n n tesadüfi olmad n gösterdik. Çok mutluyum, devam gelecek diye konufltu. RAK P JOKEY fiok OLDU Jokey James Spencer ise ödül töreni sonras WIN RI- VER WIN çok güçlü bir at. Yar fl s ras nda yapt m her hareketime tepki verdi. Çok ak ll ve güçlü bir at dedi. Spencer ayr ca yar fl n son metrelerinde 16 nolu DUBA- I HONOR n jokeyi Ted Dunkan n kendisine "bye bye" dedi ini ve Win River Win'in sanki onu anlam fl gibi cevap vererek, güçlü sprinti ile zafere ulaflt n sözlerine ekledi. Türkiye de WIN RIVER WIN a binen usta jokey Süleyman Akd ise: At m z çok ak ll bir at. Son düzlükte kendi kendine "ben bu atlar geçip kazan r m" dedi ve kendini gösterdi fleklinde konufltu. Akd ayr ca WIN RIVER WIN in çok kaliteli bir safkan oldu unu Türkiye de harcand n ve yerinin uluslararas arenalar oldu unu belirtti. Di er safkan m z SABIRLI ise starttan ç karken yapt huysuzluktan dolay gurubun gerisinde kald. Son 1000 metreye kadar geriden gelen SABIRLI bu metrelerde buldu u yoldan yapt sprint ile yar fl beflinci tamamlamay baflard. At n ilgilileri safkanlar n n pisti yad rgam fl olabilece ini söyleyerek sonraki yar fllarda daha iyi koflaca n söylediler. Dubai Honor un önünde müthifl sprintiyle kazand. Jokey James Spencer ve Win River Win zafer turunda dolar kazand At sahibi Levent Gelgin ödülünü al rken, At ma çok güveniyordum. Eme i geçen herkese teflekkür ediyorum dedi. 9

11 Haydi Dubai ye! 6 milyon dolarl k ikramiyesiyle dünyan n en zengin yar fl ünvan n koruyan Dubai World Cup bu y l 25 Mart günü kofluluyor ünyan n en h zl safkanlar n, en usta jokeyleri Nad DAl Sheba hipodromundan izlemek isteyenlere tavsiyemiz bir an önce rezervasyon yapt rmalar. Çünkü sadece tribünde, 50 dolarl k en ucuz koltuklarda yer kald. Birleflik Arap Emirlikleri nden Dubai, bu y l da dünyan n say l at yar fllar na ev sahipli i yap yor. Bu Arap ülkesi 7 y ld zl ultra lüks oteller, çöl ortas na infla edilen k fl sporlar merkezi ve gümrüksüz al flverifl olanaklar kadar, at yar fllar nda ödenen en yüksek ikramiye ile de iddial. GR. 1 safkanlar n kap flaca 2000 metre kum pist koflusunun ikramiyesi 6 milyon dolar. TOPLAM KRAM YE DOLAR Ayn akflam safkan (Gr.1) Araplar n start alaca dolar ikramiyeli Kahayla, Gr.2 ngilizlerin kat laca 1 milyon dolar ikramiyeli 1600 metrelik Godolphin Mile, 2 milyon dolar ikramiyeli 1800 metrelik BAE Derbisi, 5 milyon dolar ikramiyeli 2400 metrelik (Gr.1) Dubai Sheema Classic, 2 milyon dolar ikramiyeli 1200 metrelik (Gr.1) Golden Shaheen ve yine 5 milyon dolar ödüllü 2000 merte mesafeli (Gr.1) Dubai Duty Free koflular yap lacak. Dubai yar fllar n izlemenin bedeli kifli bafl na 50 dolardan bafll yor, özel locada 760 dolara kadar ç k yor. 50 dolarl k tribün koltuklar ndan baflka bütün yerler aylar öncesinden sat lm fl durumda ve 100 kiflilik ultra lüks localar ise Dubai fleyhleri taraf ndan yar fllar izlemeye gelecek dostlar için kapat lm fl. Özel bölümlerde aç k büfe yemek, içecekler ve iki kadeh flampanya fiyata dahil. Hipodromun dört bir köflesine yerlefltirilmifl dev ekranl plazma TV lerden yar fl izlenebiliyor. ÇÖL ÜLKES NE 5 M LYON PARALI TUR ST Dubai, sadece at yar fllar yla de il dünya atç l n n kaymak tabakas n bir araya getirerek de yar flseverlere hizmet ediyor. Düzenlenen aç k art rmalarda atlar milyonlarca dolar karfl l nda el de ifltiriyor. Çöl ortas n petrol dolarlar yla cennete çeviren Dubai fleyhleri, halen y ll k 5 milyon olan turist say s n 2 y l içinde 10 milyona ç karmay hedeflemifl. Üstelik Dubai ye turistin paral s geliyor. 10 Ödüllü k yafet ve flapka yar flmas Hipodrom yönetimi en iyi giyinen bayana 5 bin, ikinciye 3 bin, en iyi flapkaya 3 bin, en fl k giyinen çifte de 4 bin dolar ödül veriyor.

12 Yer var... Winning Post Fairway Oasis Village Rails Restaurant Al Dana Hospitality Corporate Box Bubble Lounge Nad Al Sheba Clubhouse Maktoum Grandstand Millennium Grandstand International Village Yer kalmad... Büyük yar fl Bubble Lounge da izlemek kifli bafl aç k büfe yemek ve flampanya dahil 1000 dolar. Nad Al Sheba Hipodromu nun en ucuz yeri International Village. Girifl yaklafl k 50 dolar. Yemek içmek cepten. Yer kalmad... Yer kalmad... Oasis Village de 25 metrekare büyüklü ündeki çad r n gölgesinde yemek ve iki kadeh flampanya fiyat 6 bin dolar. Hipodromun en pahal yeri Box ad verilen ve fleyh ailesinin konuklar n a rlad özel bölümler. Adam bafl 760 dolar. Yer kalmad... Orta halli yar flseverler için Al Dana Hospitality kifli bafl 300 dolarl k ücretiyle en hesapl yerlerden biri. Bütün bu ihtiflam n bedeli sponsorlardan ç k yor. Arzumuz stanbul da da flan m za uygun Racing Carnival düzenlenmesi. 11

13 Kendisi sahnede, at pistde 4 4 avac k taki dekorasyon atölye- ziyaret etti imiz sempa- Ksinde tik türkücü smail TÜRÜT hayvanlar sevmeyenin, insanlar da sevemeyece ini ve onlara hoflgörü ile yaklaflamayaca n söylüyor.oturdu u evin bahçesinde kangal köpe i besleyen Türüt ün sat n ald - yar fl at da pistlerde rakip tan - m yor.atç l a bafllamas nda ailesinin de çok büyük deste ini ald - n söyleyen Türüt, at sevgisini yeni nesillere tafl mak için herkesin mutlaka çocuklar n hipodromlara götürmesi gerekti ini söylüyor. BRAH M TATLISES VE KARADEN Z SENFON S Evli ve 4 çocuk babas olan smail Türüt konserlerden vakit kald nda mangal yapmay, kitap okumay ve çocuklar n n derslerine yard mc olmay seviyor. Onu yak ndan tan yan her- 12 Karadeniz Müzi i nin baflar l ve sempatik temsilcisi smail Türüt, sanat hayat n n yan s ra atlara olan düflkünlü ü ile de tan n yor. kes sözleflmifl gibi ayn fleyi söylüyor: Güzel yemek için Fizan a gider Genç yafl na ra men bugüne kadar 25 albüm ç karan sanatç 1979 y - l nda stanbul a gelmifl. stanbul a geldi inde bir çok iflte çal flan Türüt kendi deyimiyle hayat ö reniyor. Türüt ilk albümü olan Laz ufla n 1982 y l nda ç - kar yor ve bu albümüyle yüz binlik sat fl rakamlar yakal - yor. Laz ufla adl albümüyle bir anda herkesin sevgilisi haline gelen Türüt, Karadeniz den sonra Türkiye nin her yerinde Karadeniz türkülerinin tan nmas na öncü oluyor y l ise onun için hayat n n dönüm noktas oluyor ve bir vesileyle brahim TAT- LISES ile tan fl yor.tatl ses in müzik firmas dobay dan OFLU LE BAYBURTLU albümü sayesinde bütün Türkiye nin ve Avrupa n n tan d bir sanatç haline geliyor.ard ndan müzik programlar,tv dizileri ve konserler. Sahibi oldu u Delfina isimli at 2 kez üst üste yar fl kazan nca, daha iyi atlara sahip olmak için yurtd fl na bile gitmeyi düflünüyor. smail TÜRÜT flimdiki hedefinin ise Karadeniz senfoni projesi yapmak oldu unu söylüyor ve bunun için s k bir çal flma içersindeyim diyor. LK AfiKIM DELFINA Son günlerde ald birinciliklerle ad n pistlerde duyuran Delfina isimli at n çok sevdi ini söyleyen Türüt Delfina y arkadafl Y lmaz Beciko lu nun hediye etti ini söylüyor.delfina n n 2006 y l nda da f rt na gibi esece ini söyleyen Türüt, atç l hobi olarak yapt - n n alt n çizerek flöyle devam etti. Çocuklu umda çok iyi ata binerdim ve bu nedenle atç l k o zamanlardan ruhuma ifllemiflti. smail Türüt ün, sanat hayat nda brahim Tatl ses in yeri bir baflka... Delfina Türüt, ata olan sevgisini ise flöyle anlat yor: Çocukluk y llar mda çobanl k yapard m. Dolay - s yla küçüklü- üm hayvanlarla iç içe geçti. Atlara binmeyi çok seviyordum. fiimdi at besleme imkan m z yok.

14 Ben de bu sevgimi Türkiye Jokey Kulübü nün deste i ile at sahibi olarak gidermeye bafllad m. Bir at sahibiyim ve çok mutluyum. At n ald nda isminin Delfina oldu- unu kaydeden Türüt, bu ismi de- ifltirmenin do ru olmad n kaydederek, lk ismi ben koymufl olsayd m mutlaka Karadeniz ile özdefl bir isim koyard m dedi. SANK GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI Benim için Delfina y koflarken seyretmek sanki Galatasaray Fenerbahçe maç izlemek gibi bir fley diyen Karadenizli Sanatç hemflehrilerine seslenerek, Bu çok farkl ve keyifli bir duygu. Her sektörde olan Karadenizliler neden bu sektörde zay flar. Karadenizli ifladamlar n n at sahipli ine gücü yeter elbet. diyor. Uzun zamand r ayn telefonu kulland n belirten Türüt, telefon numaras n n çok yayg n oldu unu belirterek, Yar fl bafllamadan önce hiç tan mad m insanlar beni aray p tüyo istiyorlar, at n birinci gelip gelemeyece ini soruyorlar. Yar fl bu hiçbir zaman sonucu belli de ildir diye cevap veriyorum dedi. At Delfina n n antrenörü Yasin K l ç a özverili çal flmalar ndan dolay flükranlar n belirten Türüt, sanatç lar n hipodromlara çekilmesinin do ru olaca n ve bu konuda her zaman görüfl bildirdi ini kaydederek, 2 at daha almay düflündü ünü ve bunun için rlanda ya gidece ini söyledi. VEL EFEND YE ÖVGÜ Her f rsatta Veliefendi Hipodromu na geldi inin alt n çizen sanatç Türüt, Veliefendi ye geldi- im gün en mutlu günüm oluyor. Her türlü derdimi, s k nt m, çekimi, senedimi unutuyorum.genelde ailece geliyoruz. Çocuklar buran n havas n ve yeflilli ini çok seviyorlar. Özellikle önemli koflu günlerinde burada olmak büyük ayr - cal k.yar fllar izlerken futbol müsabakalar ndan 10 kat fazla keyif al yorum. nsanlar n hafta sonu ailesi ile gidebilece i havas güzel,tertemiz ve güvenli baflka bir ortam var m bilmiyorum. Ben Almanya daki hipodromlar da gezdim, oradaki atç l da inceledim ve gördüm ki Türkiye, atç l k konusunda Avrupa standartlar n geçmifl. DUBAI DE HAL S ZLERKEN A LADIM nsan iflin içine girince anl yor. Dünya ya kafa tutan atlar m z var. Bence bu ifle emek verenlerin biraz daha teflvik edilmesi ve cesaretlendirilmesi laz m fiubat ay içersinde Dubai de gerçeklefltirilen Cape Verdi yar fllar nda Selman Taflbek in Ribella isimli ngiliz at yla birinci olan Halis Karatafl izlerken çok duyguland n söyleyen Türüt, Kofluyu izlerken çok duyguland m ve birinci olunca sevinçten hüngür hüngür a lad m. Benim için ülkeyi temsil etmek hangi anlamda olursa olsun milli bir duygudur. Türk bayra n n orada göklere çekilmesi gibi güzel bir duygu var m d r? AT YARIfiLARI YAYINI TJK TV nin yar fllar naklen vermesinin yar flseverler için bir nimet oldu una dikkat çeken smail Türüt, iflinin olmad günler evinde büyük ekran televizyonun karfl s na geçip yar fl izlemenin çok büyük bir keyif oldu unu dile getirerek, yay nda eme i geçenlere teflekkür etti. Türüt son olarak kendisi gibi atç l a merakl yeni kimselerin bu sektöre girmesi için devletin atç - lar destekleyerek, kesinti oranlar - n düflürmesini istedi. Türüt ayr ca TJK yönetiminin sanatç lar n halkla bütünleflmesi için yapt etkinlikleri çok olumlu buldu unu ve devam n diledi ini söyledi ve bu nedenle kendilerini kutluyorum. dedi. Bizde bu röportaj için sevgili smail Türüt e teflekkür ediyoruz. Sevgili Türüt senin ve at n Delfina n n aya düz bass n. smail Türüt, en de erli varl klar m dedi i çocuklar yla birlikte... 13

15 TJK TV nin Sultanlar -3 Kitap kurduyum, ne bulursam okurum 14 u ayki konu umuz TJK TV nin B Ankara daki gülen yüzü Yeflim Ay. Yeflim han m flu aralar Ankara da yar fl olmad için ekranlar - n zdan uzak. Ancak o hasretle 1 Nisan 2006 günü bafllayacak olan Ankara yar fl sezonunu bekliyor. Yeflim Ay 1979 Amasya-Merzifon do umlu. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü nden 2004 y l nda Diyet Uzman olarak mezun olmufl. Hayat n ve ideallerini kendin a z ndan dinliyoruz. D YET UZMANI SP KER Ö rencilik y llar mda yo un geçen okul hayat m n yan s ra sosyal hayat mda bir o kadar aktifti.. Hayat tan mak ve kendimi yetifltirmek ad na birçok ortamda bulundum. Tüm bunlar n yan s ra ö rencilik hayat m n ilk y llar nda Diksiyon ve Spikerlik e itimleri almaya bafllad m. lk deneyimlerim özel kanallarda ve f rsat buldukça TRT de seslendirme yapmak oldu ama her fleye ra men tamamlamam gereken e itimim vard. K sacas Diyet uzman olarak mezun oldum. Spiker olarak çal flma hayat na at ld m. MERHABA SAYIN SEY RC LER TJK ile ilk tan flmama gelince daha önceden at yar fllar ile çok fazla ilgim olmamas na ra men Ankara yar fllar için sunucu arand bilgisi ile bir teklif geldi neden olmas n dedim ve baflvuruda bulundum.yap lan görüflme ve mülakatlar sonunda yay n ekibi ile bir ay süren yo un çal flmalar neticesinde (ki eme i geçen herkese teflekkürü bir borç biliyorum) ilk olarak 5 Eylül 2004 de Bursa At Yar fllar nda merhaba say n seyirciler diyerek görevime bafllad m, yay n hayat m n ilk heyecan n halen yaflayarak 1.5 y ld r görevime devam ediyorum. Ço unlu unu erkek seyircinin oluflturdu u bir kanalda sunuculuk yapman n bir rahats zl n duymad m. Tabiki bu arada tirübünlerimizde bayan seyircilerimizin say s - n n gün geçtikçe artt n görmek bizler için mutluluk verici. T YATRO VE S NEMAYI ÖZLED M Haftan n 6 günü çal fl yor olmam z nedeni ile sosyal hayat m za vakit ay rmak oldukça zor oluyor. Mesai saatlerim d fl nda vaktimin ço unu mesleki geliflimim aç s ndan devam etmekte oldu um ngilizce ve diksiyon kurslar dolduruyor.ayr ca flu anda Aç k Ö retim Fakültesi Halkla liflkiler Bölümü ö rencisiyim. Çok sevdi im halde tiyatro ve sinemaya gitmeyeli çok uzun zaman oldu diyebilirim. DÜNYA KAPSAMA ALANIMDA Kula a hofl gelen her tür müzi i dinlerim ama en çok Türk Sanat Müzi i dinlemekten hofllan r m.ud çalan bir insan m. Profesyonel olamad m ama amatörde olsa çalabiliyorum f rsat buldu umda yapmak istediklerim aras nda ilk s ralarda yer alan bir iste im de Ud çalmay profesyonel hale getirmek. En son olarak Üstün DÖKMEN in Küçük fieyler adl kitab n okudum,bir kitaba ba l kalan biri de ilim,farkl türde birkaç kitab ayn anda okurum.fiu anki yo un çal flmalar mdan dolay yar m kalan birçok kitab m var. Ülkemin gündemi beni her zaman yak ndan ilgilendiriyor, gerek ülkemde gerek dünyada sa l ktan politikaya e itimden kültüre varan olaylar takip ederim. CNN ve BBC WORLD ingilizcemi gelifltirmek ve dünya gündemini takip etmek aç s ndan vazgeçemedi im kanallar. YARINLARA UMUTLA BAKIYORUM Yo un çal flma tempomdan dolay özel hayat mda spor k yafetleri tercih ederken yay nlarda klasik giyimi tercih ediyorum. Her yeni güne bana yeni umutlar ve büyük art lar getirece ine inanarak merhaba derim. Asl nda bir çok hedefim var ve ileriye dönük olarak temellerimi oluflturmak ad na elimden geleni yapma gayreti içerisindeyim ve tabiki mesleki hayat mda daha baflar l olmak ilk hedeflerim aras nda. O da at bu da at Evlerinde kedi köpek yerine at besleyenlerin say s artt kça t p bilimi küçük atlar üretmek için kollar s vad. Genetik uzmanlar yetiflkin hale geldi inde bile küçük bir köpek kadar olan mini at yetifltirmeyi baflard lar. Amerika da çekilen bu foto raf bildi imiz atla mini at aras ndaki fark ortaya koyuyor. Bir köpek kadar zeki ve oyuncu olan mini atlar 3-4 bin dolar fiyatla al c buluyor.

16 Dünya dan haberler... Dünya dan haberler... Dünya dan haberler in ödülleri sahiplerini buluyor Haz rlayan: Burak KONUK TJK Uluslararas liflkiler Müdürü PENNY CHENERY ECLIPSE AWARD OF MERIT ALACAK 1973 Triple Crown galibi Secreteriat n sahibi olarak elde etti i müthifl cazibe ve hayranl n kendisine gayri resmi olarak Yar flç l n First Lady si unvan n kazand ran Helen Penny Chenery Safkan ngiliz At yar fllar nda elde etti i baflar lardan dolay Eclipse Award of Merit ile onurland r lacak. Chenery, ödülü 23 Ocak ta, Beverly Hills, California daki Regent Beverly Wilshire da düzenlenecek olan 35. Annual Eclipse Awards da alacak. Ödül töreni, TVG taraf ndan da canl olarak yay nlanacak. HERfiEY M ATLAR Boulder, Colorado ya yeni yerleflen Chenery, Bu ödülü almak beni çok onurland rd dedi. Yar flç l kta, yar flseverler, arkadafllar ve tabii ki atlarla harikulade zaman geçirdim. Yar flç l ktaki en harika manzara; at n z, jokeyinizin kostümüyle genifl düzlükten en önde geldi ini görmektir. kinci en harika fley ise, bir tay n do umunu görmektir. Bu Tanr n n bize arma an d r. Kampanya boyunca hasta babas Christopher yerine Meadow operasyonunu devralan Chenery, kamuoyunda zarafeti ve fl kl temsil etmifltir. Secreteriat n Belmont Stakes teki 3 boyluk galibiyeti her zaman Chenery nin kollar yukar da zafer selam yla birlikte akla gelmektedir. Y L K MELE Chenery Secreteriat n Triple Crown undan beri 32 y ld r, dünya çap nda yar flç l n iyi niyet elçisi olarak kabul edilmekte. Chenery ayn zamanda Safkan ngiliz At ile ilgili dernek ve kurulufllar nda son derece faal çal flmalarda bulunuyor. Chenery, y llar aras nda Safkan ngiliz At Sahipleri ve Yetifltiricileri Derne i nin (Thoroughbred Owners and Breeders Association-TO- BA) baflkan olarak hizmet etmifltir ve 1983 te Jokey Kulübü üyeli ine se- Cheneryler dünyaca ünlü safkanlar Secreteriat ile.. çilmifltir. Chenery ayn zamanda emekli Safkan ngiliz atlar n n sa l ve refah n n önde gelen savunucular ndan birisidir ve ayr ca, 25 y l önce, Safkan ngiliz At Emeklilik Vakf n n (Thoroughbred Retirement Foundation-TRF) kurulmas nda itici güç olmufltur. Chenery, Eclipse Award of Merit i, Y l n At ödülünü 2 yafll larda kazanan Secretariat ad na kabul etti i günden 33 y l sonra ve 3 yafll larda da kazand Y l n At ödülünden 32 y l sonra alacak. Geçen senenin en iyi yar fl foto raf Amerika'n n Ulusal Safkan ngiliz At Yar flç l Derne i (The National Thoroughbred Racing Association-NTRA) Bayan foto rafç Lynn Roberts n 15 Ocak ta Fair Grounds çim pistindeki Colonel E.R. Bradley Handicap Koflusunda çekti i foto raf yla, Media Eclipse Award kazand n aç klad. 15

17 At yar fllar servet da t yor az n n bafll ndan da anlafl laca- Y gibi Türkiye de biraz ilgisi olanlar ve takip edenler bilir ki, flans oyunlar içersinde en büyük ikramiyeleri at yar fllar da t r ve talihlileri zengin eder in son günlerinde tek bafl na alt l y bulup 750 bin YTL lik servetin sahibi olan Üsküdarl talihli herkesin haf zas nda tazeli ini korurken,2006 n n ilk günlerinde de kural bozulmad.atlara gönül verip onlar n durumunu takip edenler, 2006 y l n n ilk günlerinde birazda flanslar n n yard m yla küçük paralarla büyük servetlere sahip oldu. 2 Ocak ta koflulan fianl urfa ilk yar fl gününde, sürpriz sonuçlar al n nca Alt l Ganyan 2 kifli bildi ve her biri 272 B N 69 YTL ikramiyenin sahibi oldu. Alt l ganyan bilen talihliler kuponlar n Ankara ve zmit/dar ca daki ganyan bayilerinden oynad. Tevzie tabi miktar n ,61 YTL nin oldu u alt l ganyanda birinci ayak (10) Popülist (Ganyan 3.90), ikinci ayak (15) Zerrin (Ganyan 5.50), üçüncü ayak (4) Anula (Ganyan 4.95), dördüncü ayak (2) Delidolu (Ganyan 5.10), beflinci ayak (2) Nursima (Ganyan 4.10) ve son ayakta ise (9) Babacanflah (Ganyan 8.00) fleklinde sonuçland. ALTILI GANYAN KURBAN BAYRAMI ÖNCES 5 K fi Y DAHA ZENG N ETT Alt l ganyan küçük kuponlarla büyük ikramiyeler kazand rmaya devam etti. Adana da 7 Ocak günü koflulan ve sürpriz sonuçlarla biten Alt l Ganyan 5 kifli bildi. Alt l ganyan stanbul dan 4 talihli yar fl sever ile Sivas tan 1 talihli yar fl sever buldu. Büyük ikramiyeyi bulan yar fl severlerden ikisi yapt klar küçük kuponlarla kazanman n zevkini yaflarken at yar fllar nda takipçilik in ve flans faktörünün ne kadar önemli oldu unu da gösterdiler. stanbul 118 nolu ganyan bayii nden alt l y bulan talihli yar flsever 3,60 YTL ile yine stanbul dan 220 nolu ganyan bayiinden bulan talihli yar fl sever ise 4,50 YTL lik kuponla alt l y buldu ,00 YTL nin da t ld alt l ganyanda birinci ayak (9) Good Day (Ganyan 4.45), ikinci ayak (1) Bayçora (Ganyan 1.70), üçüncü ayak (5) Karg n (Ganyan 39.05), dördüncü ayak (1) K ng s Pleasure (Ganyan 2.15), beflinci ayak (9) Çilenbüke (Ganyan 6.35) ve son ayakta ise (5) Verd (Ganyan 3.45) fleklinde sonuçland. 8 K fi DAHA ZENG N OLDU! Adana at yar fllar nda Alt l Ganyan bilen sekiz talihli yar fl s e v e r ,00 YTL ikramiyeyi paylaflt lar. Adana 7.Yar fl günü olan Çarflamba günü alt l ganyan bilen 8 talihli yar fl sever ,04 er YTL, ikramiye kazand lar. Alt l y bulan sekiz talihliden stanbullu yar fl sever 3,30 YTL ile alt l y bulurken Adanal talihli ise 5,40 YTL lik kuponla buldu. Hipodromlara uzaydan bak fl 120 kilometre yukardaki uydudan Veliefendi ve Ankara Hipodromlar böyle gözüküyor. Bulutsuz havada çekilen foto raflar Google sitesinde yay nlan yor Veliefendi Hipodromu nun uydudan görünüflü... Ankara 75 inci Y l Hipodromu nun görünümü... 16

18 Atlarla geçen 52 y l d Kaz m fierit. 68 yafl nda. 16 A yafl nda tan flt atç l k sektöründe 52 y ld r seyislik yap yor. Bir yak n arac l ile tan flt mesle i bir daha b rakamam fl. Kayseri de bafllad at bak c l na ailesinin stanbul a tafl nmas yla da devam etmifl. Hayvanlar sevmeyen insanlar sevemez diyen fierit, atlarla ilgilenirken tüm sorunlar n ve dertlerini bir tarafa b rakt n ve onlarla huzur buldu unu belirtiyor. Bir o lu ve bir k z olan fierit, çocuklar n n bu iflle ilgilenmek yerine baflka alanlar tercih etti ini vurgulayarak, sa l kl bir gelecek için gençlerin mutlaka sporla ilgilenmesi gerekti ini kaydediyor. Yafl tlar n n ço- unun hayatta olmad na dikkat çeken fierit, mesle i sayesinde yafl na göre dinç olmas n da atlarla ilgilenirken yaflad düzenli ve temiz hayata ba lad n sözlerine ekliyor. KIZ VERMED LER At bak c s oldu u için baflta kendisine k z vermediklerini ifade eden fierit, Eskiden ifl imkanlar flimdiki kadar yoktu. Gençler hep ekmek paras için gurbete giderdi. Ben de bir yak - n m sayesinde bu sektörle tan flt m. Vücut yap m müsait oldu u için atla idman da yapt m ama hiç jokey olarak koflmad m. At bak c s diye bana baflta k z vermediler. Ama daha sonra eflimin ailesini ikna ettim. Çocuklar m büyüdü. O lum yurt d fl nda çal fl - yor. K z m n e itimi ise devam ediyor. Gençlerin sa l kl bir yaflam sürmesi için mutlaka sporla ilgilenmelerini istiyorum. Ben gücümün yetti i yere kadar çal flmaya devam edece im. Hayvanlar özellikle de atlar çok seviyorum fleklinde konufluyor. Türkiye Jokey Kulübü nün en yafll seyisi Kaz m fierit, gücünün yetti i yere kadar seyislik yapmaya devam edece ini kaydederek, gençlerin sektöre olan ilgisinden memnun oldu unu söylüyor. Kaz m fierit idman dönüflü yorgun atlara kendi formülüyle haz rlad sebze ve meyve kar fl m n elleriyle yediriyor. Uzman sa l k ekipleri tam donan ml ambulanslarla her an müdahaleye haz r bekliyorlar. Sabah 5, akflam aras doktor hizmetinizde Sa l kta yeni dönem ürkiye Jokey Kulübü, T Med Line ile anlaflarak 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren tüm hipodromlarda sa l k hizmetini bu kurulufltan almaya bafllad. Bundan önce sadece hasta nakil fleklinde hizmet veren ambulanslar yerine, doktor ve sa l k ekibiyle birlikte ilk müdahalelerin yap labilece i ambulanslar geldi. Böylelikle tam donan ml ambulanslarla, oluflabilicek vakalara an nda müdahale edilebilecek. Sabah itibariyle hipodromlarda nöbete bafllayan ambulanslar akflam a kadar hipodromlarda acil vakalara müdahale ediyor. Doktor, teknisyen ve floförden olan sa l k ekibi acil bir vakay hastanelere götürmek için hipodromdan ayr ld nda yayg n bir ambulans a na sahip olan flirket 10 dakika içersinde baflka bir ambulans hipodroma yönlendiriyor. fiimdilerde bir olan ambulans say s stanbul Sezonu nun aç lmas ile ikiye ç kart lacak. 17

19 Atlara hükmeden han mefendiler Ü 18 Hatem Gülcemal niversite bünyesinde aç lan At Antrenörlü ü bölümleri bayanlardan yo un ilgi görüyor. Üniversite s navlar nda atç l k meslek yüksek okullar n tercih eden ö renciler 2 y l e itim ald ktan sonra Tar m Bakanl taraf ndan düzenlenen sertifika s nav na giriyor ve antrenörlük belgelerini al yor. Okulunu baflar yla bitiren han m antrenörler, genellikle özel binicilik okullar nda e itmenlik yaparak binicilik dersi veriyor. ATÇILIK B R fi DE L YAfiAM TARZIDIR flini severek yapan 22 yafl ndaki Nergis Turan, neredeyse gününün tümünü atlarla geçiriyor. Atç - l l n kendisi için bir ifl de il yaflam tarz oldu unun alt n çizen Turan bu y l stanbul Üniversitesi Atç l k Meslek Yüksek Okulu nu baflar yla bitirerek Beykoz Do a Koleji nde binicilik ö retmenli i yap yor. Atç bir aileden geldi ini kaydeden Turan, ileride özel müsabakalara kat larak dereceler elde etmek istiyor. Turan, Atç l k ekip iflidir, kad n ve erkek. Antrenörlük, sadece hayvanlar sevdi im için öss yoluyla bilmeden seçti im bir bölümdü; ama kendimi yürüyüflünden bak fl na kadar asil olan bu hayvan n yan nda buldum; O kadar keyif ald m ki bütün arzumla mesle im hakk nda bilgi toplamaya verdim kendimi. Ve fluan sevdi i iflten para kazanan nadir insanlardan m belki. Çünkü bana hiç ifl yap yormuflum gibi gelmiyor. Ailem ata yabanc de il. Anneannemin yar fl atlar varm fl ve dedem de biniciymifl. Yani asl nda bilmeden seçti im bu mesle in bir sebebi varm fl belki de. Aileden gelen at sevgisi unutulmaz y llarca, atç l b raksan z bile. Bunu b rakanlarla yapt m sohbetlerden anl yorum. Binicili i 1 y l staj yapt m stanbul Atl spor Kulübü nden ö rendim ve fluan Beykoz da bulunan Do a Koleji nde binicilik ö retmenli i yap yorum. HOB OLARAK GÖRÜYOR Atç l a Jokey Selim Kaya n n teflvikiyle bafllad n kaydeden Gülcemal Aydo du da atç l yaflam felsefesi olarak görenlerden. Öyle ki üniversite s nav nda yüksek puan almas na ra men stanbul Üniversitesi Atç l k Meslek Yüksek Okulu nda e itim almay kafas - na koymufl ve Antrenörlük bölümünü seçmifl. Atç l k hayat m n bir parças diyen Aydo du, ileride imkanlar elverirse bir at sahibi olmay istiyor. Maslak Atl Spor Kulübü nde stajyerlik yapan Aydo du, atç l a hobi olarak yaklafl yor. fiimdilerde Bahçeflehir Üniversitesi AB liflkileri Bölüm ünde e itim alan 21 yafl ndaki Gülcemal Aydo du her f rsatta solu u binicilik merkezlerinde al yor. HEDEF Y ANTRENÖRLÜK 9 y ld r yar fl atlar yla iç içe oldu unu kaydeden 23 yafl ndaki Hatem Bektafl da okuldan mezun olduktan sonra atlarla olan ilgisini sürdürüyor. Laborant veterinerli i alan nda e itimine devam eden Bektafl, ileride iyi bir antrenör olmak istiyor. Bu mesle i isteyerek seçti inin alt n çizen Bektafl, At benim için asillik demek. Dostluk ve sevgi demek. Ats z bir hayat düflünemiyorum. Atalar m zdan bize miras olan atç l kta han mlar n ilgisini görmek gerçekten çok mutluluk verici. Bu ba lamda benim de camia içersinde yer almam nedeniyle gurur duyuyorum. Her f rsatta yapt m ilk ifl at binmek. Tüm bayanlar atç l kla ilgilenmeye davet ediyorum fleklinde konufluyor. Nergis

20 Tarhan iki kere sevindi Dubai flampiyonu apranti Mustafa Tarhan 11 Ocak 2006'da "TAMADA" adl at ile 50. yar fl n kazand ve jokey oldu ustafa Tarhan Dubai'de M kazand Uluslararas Aprantiler fiampiyonlu- u ndan sonra TJK n n Sesi ne yapt aç klamada hedefinin 50 birincili e ulaflarak jokeyli e terfi etmek oldu unu söylemiflti. Ve Tarhan dedi ini yapt 50.birincili ini kazanarak jokey oldu.tarhan jokey olmas n di- er jokey abileri ve apranti arkadafllar yla beraber baklava yiyerek kutlad. Mustafa Tarhan jokey olarak ilk hedefine ulaflt n söylerken bundan sonraki hedefini flöyle özetledi. ulübümüz Asli Üyelerinden, TJK Yönetim Ku- K rullar 'nda görev yapm fl olan M. Zeki Tunca 22 Ocak 2006 da vefat etti. Merhumun cenazesi 23 Ocak 2006 da Ankara Cebeci Asli Mezarl 'na defnedildi skilip do umlu M.Zeki Tunca 1941 y - l nda TÜ Makine Bölümü'nü bitirdi. 10 y l Vehbi Amac m çok çal flarak abilerim gibi baflar l bir jokey olmak. Tarhan en çok sevindiren tebrik telefonu ise Dubai de yar flt Avustralyal bayan apranti Kathy O hara dan geldi. Kathy ile Dubai deki yar fllarda arkadafl olduk. Beni aramas çok duyguland rd. Amac n n benim gibi jokey olmak oldu unu söyledi.bende Kathy e teflekkür ederek ona baflar - lar diledim. Jokey olaca na inand m söyledim. TJK n n sesi olarak bizlerde Mustafa Tarhan'a baflar lar dileriz. M. Zeki Tunca y kaybettik Koç'a ait tesisat flirketinde görev yapt. 1953'ten itibaren serbest olarak tesisat taahhüt ifllerinde çal flt. Uzun y llar at sahipli i yapm fl olan M.Zeki Tunca; evli ve biri erkek dört çocuk babas yd. Merhuma Tanr 'dan rahmet, kederli Ailesine ve Atç l k Camias 'na baflsa l dileriz. Asli üye adaylar belli oldu TJK Genel Kurulu 17 fiubat 2006 da yap lacak. Yeterli ço unluk sa lanamad takdirde 25 fiubat günü yeniden toplanacak. Balotaj ile asli üyeli e seçilecek, adaylar n listesi ise flöyle aç kland. 1 AR F KURTEL 2 AHMET ÖZDO AN 3 AHMET TOKDEM R 4 A.AYDIN DO AN 5 ARMA AN TURHAN 6 ALAATT N KARACA 7 EM R KAVÇ N 8 F KRET KAYA 9 HASAN SURÖZÜ 10 HAL L DURMUfi 11 H.TURGUT ALAKUfi 12 HAKAN SABR ÖZCAN 13 HAKKI T.D KENC K 14 HASAN fier 15.SUAT KUTLU 16 RFAN BERBERO LU 17 SMA L C DER 18 SMA L L.ZÜMREO LU 19 KAM L YURDABAK 20 KAD R NOYAN B ROL 21 LEVENT SARIKAYA 22 M.HAMD ÇADIRCIO LU 23 MUSTAFA MOLU Cine 5 Frekanslar Uydu : Türksat 1 C / 2 A Frekans : Mhz Polarizasyon : Horizontal/Yatay Symbol Rate : 8888 ksym/s FEC : 3/4 " Kablo TV S 09 Band TJK TV Frekans De erleri UYDU : EUTELSAT W3A 7.0 E RF : 11595mhz SR : 30000ksym/s POL : H (YATAY ) FEC : 3/4 TJK TV ayr ca Digitürk 78 nolu kanalda 24 M.ENG N SEZEN 25 M.FERUDUN ÜNAL 26 MUSTAFA ERG N 27 MURAT CAVCAV 28 M.KEREM ALKAN 29 MURAT ficen 30 M.NAB AKSOY 31 M.YAVUZ SAL HO LU 32 M.AK F NAN 33 MUSTAFA BAfiER 34 MEHMET SEÇK N 35 NECM SADIK VARDAR 36 NEVZAT SEYOK 37 NASR ARTAR 38 NECAT DEM RKOL 39 OKTAY SER C 40 OSMAN AKSOY 41 RECEP AVfiAR 42 RAMAZAN KAYA 43 SEL M ÖZEK C 44 SERDAL ADALI 45 SERVET ERBAfiI 46 fiükrü ERDEM 47 TURHAN ÇAKAR 48 YUSUF ERKUT ERSEVER 49 Z.A.KURUM / TAR HLER ARASI KANUN KES NT LER fians OYUNLARI VERG S ,67 KATMA DE ER VERG S ,52 BELED YE E LENCE VERG S ,55 SAVUNMA SAN.DESTEKLEME FONU ,62 OL MP YAT FONU ,36 YÜKSEK Ö REN M KRED YURTLAR ,32 TÜRK TANITMA FONU ,82 ÇOCUK ES RGEME KURUMU ,58 TOPLAM ,44 SAH B : Türkiye Jokey Kulübü Ad na Umur TAMER Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Erkut DEL ORMAN nternet : Umut SERBESTLER, Gürcan Mustafa URAL Foto raflar : Orhan Arda OLGAÇ - Kadir Ç V C Protokol ve Halkla liflkiler : Sonnur KARAKURT, Sibel RAMAZAN Adres : TJK Bas n ve letiflim Müdürlü ü, Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye / Bak rköy / stanbul Tel : (0212) / 293 Fax : (0212) web : & & Yap m ve Tasar m : TJK Bas n ve letiflim Müdürlü ü Bas m : FSF Matbaac l k ve Reklam (0212) TJK n n Sesi Dergisi ne reklam vermek için / (0212) /

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR Biz aşağıda adı, soyadı, adresi, mail adresi, kimlik bilgileri, banka hesap numaraları ve imzaları bulunan kişiler işbu sözleşmeyi aşağıdaki şartlarla imzalamış bulunmaktayız.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40 Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından bu yıl 13-14 Haziran tarihlerinde 34. kez düzenlenen Denizbank Marmara Kupası yat yarışında dereceye giren ekiplere ödülleri Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri nde

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER röportaj ortopedist YARATIYOR.Bursalı 60 61 SONBAHAR 2013 SAYI: 301 İSMAİL AYGAN, TAYFUN AÇIKGÖZ, ERTUĞRUL AYDIN, MURAT GÜRÜN VE ENGİN AKGÜN. ONLAR, BURSALI BEŞ ORTOPEDİST. BEŞ MESLEKTAŞI, UZMANLIK ALANLARI

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık TOPLUMSAL RAPORLAR 14 UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık Yılbaşında Milli Piyango nun büyük ikramiyesi 35 milyon TL olarak açıklanıp heyecan yaratırken,

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı