AVUSTRALYA DA İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN ANA DİL EDİNİMİNDE AİLE VE OKUL ETKİLEŞİMİ * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVUSTRALYA DA İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN ANA DİL EDİNİMİNDE AİLE VE OKUL ETKİLEŞİMİ * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/9 Summer 2014, p , ANKARA-TURKEY AVUSTRALYA DA İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN ANA DİL EDİNİMİNDE AİLE VE OKUL ETKİLEŞİMİ * Hatice PARLAK ** Fatma ALKAN *** ÖZET Dil edinimi belirli bir çizgi dahilinde gerçekleşir ve doğal bir süreç içerisinde bir önceki nesilden miras alınır. Çocukların dil edinimleri, dil ile iç içe olmalarına ve etraflarındaki insanlarla o dilde etkilişeme geçmelerine bağlıdır. Dil edinimi, çocuklarda fiziksel, sosyal ve kavramsal gelişimin doğal bir süreci olarak gerçekleşir. Çocuklar 6-7 yaşına gelmeden önce dil ile iç içe olmazlarsa yani o dili günlük hayatlarında kullanmazlarsa, dil edinimi gerçekleşemeyebilir. Dilin akademik düzeyde de kazanılabilmesi için çocukların eğitim hayatında yer alması gerekir. Dilin hem evde hem de okulda kullanım alanına sahip olması öğrencilerin dile karşı olumlu yaklaşımlarını sağlar. Bu da çocukların dil becerilerinin güçlendirilmesine olanak tanır. Ailenin ana dile yaklaşım tarzı, çocukların ana dillerine karşı tutumlarını da belirler. Bir çocuğun ana dil gelişimi, aile ve okul dayanışmasını gerektirir. Bunun için okulda verilen ana dil eğitimi, evde aileler tarafından da desteklenmelidir. Avustralya nın Viktorya eyaletinde yaşayan 4-11 yaş aralığındaki öğrencileri kapsayan bu araştırmayla, iki dilli çocukların ve yi kullanma oranları, ailelerin çocuklarının ana dil edinimi üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemi esas alınarak uygulanan bu çalışmada, ilkokul düzeyindeki öğrencilerden veriler toplanmış ve toplanan bu veriler, betimsel analiz ve içerik analizi tekniğinden faydalanılarak çözümlenmiştir. Tablo ve grafiklerle desteklenen verilerin açıklanması, ilişkilendirilmesi ve anlamlandırılması aşamasında-yapılan yorumların daha nitelikli olması amacıyla- veriler arasındaki neden sonuç ilişkilerinin belirlenmesine özen gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Avustralya, Dil Edinimi, İki Dillilik, LOTE, Anadil * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Okt. Dr. Gazi Üniversitesi Türk Dili El-mek: *** La Trobe Üniversitesi Doktora Öğrencisi, el-mek:

2 856 Hatice PARLAK - Fatma ALKAN THE FAMILY AND SCHOOL INTERACTION OF MOTHER TONGUE AQUISTION OF TURKISH STUDENT AT THE PRIMARY SCHOOL LEVEL IN THE AUSTRALIAN CONTEXT ABSTRACT Language acquisition that is inherited as a natural process from previous generations is carried out in a specific line. Language acquisition of children depends on the amount of time they are exposed to language and the amount of frequency they interact with the people. Language acquisition is a natural process of physical, social and cognitive growth. If children are not exposed to language before age of 6 to 7, in other words they don t use it in their daily lives; language acquisition might not be achieved. In order to achieve academic language, it should be included in their educational life. It will have a positive effect on the students if language is used both at home and at school. This will give an opportunity to strengthen their language skills. The parent s attitude towards the mother tongue will identify the attitudes of the children. The development of mother tongue requires solidarity of the family and the school. Therefore mother tongue education given at school should be supported by families. This research includes students that are at the age of 4 to 11 who are living in the state of Victoria, Australia. We tried to identify the percentage of language usage of both English and Turkish as well as the effects of the families on their children s mother tongue acquisition. This research that was based on qualitative research firstly gathered data from primary school students and secondly, the data was analysed using descriptive and content analysis methods. With the intention of obtaining sufficient interpertation, the explanation stage of the data analysis which is supported with graphs and tables was given extra attention in order to identify the relation of reason and conclusion found between datas. Key Words: Australia, Language acquisition, bilingualism, LOTE, mother tounge 0. GİRİŞ Avustralya bir göçmen ülkesidir ve bünyesinde birçok etnik grup barındırmaktadır. Araştırmamızı yaptığımız nüfuslu Viktorya eyaletinde, toplam nüfusun %44.5 inin ya kendisi ya da ebeveylerinden en az biri Avustralya dan başka bir ülkede doğmuştur. Bu durumun doğal bir neticesi olarak Viktorya da 151 dil konuşulmaktadır. de bu dillerden biridir. (Guidelines for Managing Cultural and Linguistic Diversity In Schools, 2012). Avustralya daki etnik ve dilsel çeşitliliğe bağlı oluşan çok kültürlülük 1974 yılında Avustralya hükümeti tarafından resmen kabul edilmiştir. (RMIT University, 2008) Avustralya hükümetinin çok kültürlülüğü benimsemesi, etnik grupların dilleri ve kültürlerini öğrenme, koruma ve devam ettirmeleri bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Çok kültürlülük politikasının bir gereği olarak Avustralya nın Viktorya eyaletindeki okullarda, etnik grupların dillerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla LOTE (Languages Other Than English/ Dışındaki Diller) programı başlatılmıştır. Günümüzde Viktorya da hafta içi Volume 9/9 Summer 2014

3 Avustralya da İlkokul Düzeyindeki Türk Öğrencilerin Ana Dil Ediniminde 857 devlet okullarının bazılarında LOTE adı altında dersi verilmektedir. Devlete bağlı okullarda LOTE kapsamında hangi dilin öğretileceği, okullara bırakılmıştır. Bu konuda en yetkili isim okul konseyidir. Devletin okullarda sadece bir temsilcisi vardır ve bu temsilcinin karar aşamasında tek bir oy hakkı vardır. Kısacası, okul konseyi ve konseyin belirlediği müdür, hangi dil veya dillerden yana ise LOTE adı altında o dil veya diller öğretilir. LOTE dersi için belirlenen dil, okulun bulunduğu semt ve o semtte bulunan etnik grubun sayısı ve ağırlığına göre değişebilmektedir (Parlak, Avara, 2012). Avustralya daki LOTE (Languages Other Than English/ Dışındaki Diller) programı iki dillik kapsamında değerlendirilemese de çocukların dil devamlılığını sağlaması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar bu programın çerçevesi belirlenmiş olsa da okulların, verilmesi gereken ders saati üzerinde insiyatifi bulunmakta, porgrama göre 150 dakika olması gereken haftalık süre, dersin verildiği okulun kararına göre 40 dakikaya bile düşebilmektedir. Avusturalya nın politika olarak okullarda etnik grupların dilini desteklemesi, göçmen çocukların dile yaklaşımını olumlu yönde etkilemektedir. Bu çocuklar, ana dillerini, baskın toplum dili ile birlikte kullandığında ana dil, sadece evde hüküm süren günlük dil olmaktan çıkmakta, böylece ana dilin akademik seviyede öğrenilmesine zemin hazırlanmaktadır. Bilindiği gibi kuşaklar arası bağlantıda en önemli unsur, dildir. Okuluna göre 40 dakika bile olabilen dersleri çocukların dil eğitimi açısından yeterli düzeyde değildir. Bu yüzden İki dilli ortamda büyüyen çocuklara anadilini öğretme sorumluluğu, doğal olarak anne babalara düşmektedir. Avusturalya ve Türkiye de doğan iki kuşak arasında, yetiştikleri yerler ve kültür bakımından faklılıklar bulunmaktadır. Göçmen aileler doğduklar ve vatan bildikleri ülkelerin kültürünü tam anlamıyla yansıtırken, ikinci kuşak göçmenler yani Avustralya da doğan çocuklar, ailelerinden farklı bir toplumla iç içe kalmaktadır. Bu çocuklar okul hayatlarında, farklı etnik gruplarla bir arada eğitim almakta ve evlerinde kendilerine verilen dilsel ve kültürel eğitimden farklı birçok yapıyla karşılaşımaktadırlar (Portes, 1994). Bu çocuklara kendi kimlikleri ile ilgili ikilem yaşamamaları, karşılaştıkları farklı etnik diller ve kültürler içinde var olmaya devam etmeleri için, dilin edinilmesi noktasında ailelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bevely Clark ın da ifade ettiği gibi iki dilli çocuklar, evin dışında sadece bir dille etkileşime geçerse bu çocuklar, çok hızlı bir şekilde evde kullandıkları dili bırakır ve dışarda kullanılan dile geçiş yaparlar. Bu da zamanla iki dilli bu çocukların ana dillerine karşı duydukları ilginin zayıflamasına sebep olur. Bu süreç eğer evde birden fazla çocuk varsa çok daha hızlı gerçekleşir. Çocuklar genellikle her iki dilde de aynı yeterlilik düzeyine sahip değildir. Onlar aileri ile ana dillerini kullanırken, okulda yaşıtları ile ikinci dili kullanırlar (Clark, 2014). Çocuklar, etraflarındaki dünyayı öğrendikleri dil aracılığıyla anlamlandırırlar. Çocukların dil gelişimi ve dildeki yaratıcılığı için dili kullanabileceği zengin bir çevre gerekir (Lindfors, 1991). Okullar, çocukların kendi yaş grupları ile ana dillerini kullanma imkanı sunan en elverişli ortamlardır. Vygosky, dili çocuğun bireysel zihin gelişimi ve sosyokültürel dünyası arasında bir köprü olarak kabul eder. Ona göre çocukların kavramsal gelişiminde dil edinimi, en önemli mihenk taşıdır (Berk & Winsler, 1995). Evlerinde ana dillerini öğrenen çocuklar, başlangıçta dünyayı bu dil aracılığıyla algılarlar. Bilindiği üzre çocuklar dili çevrelerindeki insanları model alarak öğerenirler. Onların ilk öğrendiği dil içine doğup büyüdükleri ailesinin dili, yani anadilleridir (Özdemir,1988:90; Sağlam,1992:26; Piyade, 1990:9). Çocuklar ailede ilk sosyalleşme sürecini gerçekleştirmektedir. Erken çocukluk döneminde, çocukların gelişmesinde, kişiliklerinin oluşmasında, bilgi ve becerilerinin artmasında, içinde yaşadıkları topluma daha kolay uyum sağlamalarında, anadil önemli bir araçtır. (Temel, Yazıcı, 2014). Bu çocuklar iki dilli ortamlarda büyümekte, hem kendilerine ulusal kimliklerini kazandıracak ana dillerini hem de başarılı olmak ve Volume 9/9 Summer2014

4 858 Hatice PARLAK - Fatma ALKAN bir yerlere gelebilmek için içine doğdukları toplumun dilini öğrenmek zorundadırlar. İkisi arasında doğru denge sağlanamadığında çocukların eğitim hayatındaki başarıları olumsuz yönde etkilenmektedir. İki dilli ve çok kültürlü ortamda yetişen çocuklar için benlik saygısının gelişimi son derece önemlidir. Çünkü kendi kültürel benliğini kazanan bireyler, yaşadıkları toplumun değerlerine de saygı duyarlar ve içinde bulundukları toplumun değerleri ile uyum içinde yaşarlar. (Temel, Yazıcı, 2014). Avustralya da çocuklara haftada üç saat ana dillerinde eğitim alma imkanı sunulsa da bu süre ana dilin geliştirilmesi için yeterli değildir. her ne kadar okul ortamında da verilse de dil öğretimin sırasında ailerin desteği yeterli oranda alınmadığı takdirde, ilk dil yani ana dil gerileme yaşayabilir. Cummins e göre, ilk dil tam olarak kazanılmazsa, iki dilli çocukların ana dili geriler ve akademik başarıları olumsuz yönde etkilenir (Cummins,2001:3; İleri,2000:30). Bilindiği gibi dil edinimi doğal bir süreç içerisinde, çocukların fiziksel, sosyal ve kavramsal gelişiminin bir parçası olarak, gerçekleşir. Çocuklar dili edinirken etraflarındaki insanlarla etkileşime geçer. Ancak nasıl etkileşime geçildiği oldukça değişkendir. Çocuklar 6-7 yaşına gelmeden önce dil ile iç içe olmazlarsa yani o dili günlük hayatlarında kullanmazlarsa, dil edinimi gerçekleşemeyebilir. 2-6 yaş arasındaki çocuklarda dil edinmi öyle hızlıdır ki bu çocuklar, altı yaşına gelene kadar usta bir dil kullanıcısı haline gelirler. Çocuklar okul yaşına gelene kadar, inanılmaz bir dil yeterliliğine sahip olurlar, bu edinim çaba göstermeksizin gerçekleşir. (Clark, 2014)Bunun için çocukların dil ediniminde aile oldukça önemli bir yere sahiptir. İki dilli çocukların ikinci dilde akademik ve kavramsal düzeyde başarılı olabilmeleri için en azından başlangıç düzeyinde, sözlü ve yazılı olarak birinci dili yani ana dillerini bilişsel bir düzeyde geliştirmeleri gerekmektedir. Birinci dildeki yeterlilik düzeyi ikinci dil edinimini de etkilemektedir. (Collier,1995). Çocukların ikinci dil edinimleri ve dil becerilerinin güçlendirilmesi, ana dil eğitiminin okullarda verilmesi ile doğrudan ilgilidir. Çocukların ana dillerinin ev dışında, zamanlarının çoğunu geçirdikleri okul hayatında da yer aldığını görmeleri, ana dillerine karşı olumlu yaklaşımlarını sağlaycaktır. Ancak ailenin ana dile yaklaşım tarzının da ana dil edinimindeki önemi unutulmamalıdır. Bir çocuğun ana dil gelişimi, aile ve okul dayanışmasını gerektirir. Okulda verilen ana dil eğitimi, evde desteklenmedikçe çocukların dil edinimi sekteye uğrar. Çocukların yaşadıkları aile ortamı, ailenin geldiği sosyal ve kültürel çevre, aile bireylerinin eğitim düzeyi, Avustralya da kalış süreleri, Türkiye ve çevredeki Türkler ile kurulan sosyal ilişkiler, yaşanılan konutun bulunduğu çevre, ailelerin çocuklarını bir takım dini, sosyal veya kültürel organizasyonların düzenlediği etkinliklere katması, aile bireylerinin birbirleriyle kurduğu dilsel ilişki sırasındaki dil tercihi, ailedeki görsel-işitsel medya kullanım alışkanlıkları çocukların sadece ikinci dil edinimini değil, aynı zamanda onların anadili gelişimini de etkileyen önemli faktörlerdendir. 1. AMAÇ Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız, iki dilli ve iki kültürlü ortamlarda yetişen üçüncü kuşak Türk göçmen çoçuklarının alt yapılarını belirleyebilmek, anadillerini akademik düzeyde öğrenirken ailelerin buna katkılarının ne oranda olduğunu tespit etmektir. Biz bu araştırmayla, ilkokul düzeyindeki Türk öğrencilerin ve yi nerelerde ve kimlerle kullandıklarını, aile fertlerinin çocuklarının dil edinimine katkılarının ne düzeyde olduğunu, ailelerin çocuklarıyla, onların dil becerilerini geliştirmeye yönelik ne tür faaliyetlerde bulunduklarını tespit etmeye çalıştık. Hedefimiz aile ve okul birliktekliğini güçlendirerek öğrencilerin daha etkin bir şekilde dil öğrenmelerine katkı sağlamaktır. Volume 9/9 Summer 2014

5 Avustralya da İlkokul Düzeyindeki Türk Öğrencilerin Ana Dil Ediniminde YÖNTEM Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışmada, Avustralya nın Viktorya eyaletinin başkenti Melbourne de 4-11 yaş aralığındaki öğrencilere, kapalı ve açık uçlu, sınıflamalı ve sıralamalı değişkenleri belirlemeye yönelik soruların yer aldığı üç bölümlü bir anket uygulanmıştır. Bu anket, özel bir kolejde eğitim gören ana okulundan başlayarak altıncı sınıf öğrencilerinin de dahil olduğu, toplam 195 öğrenciye isimsiz,/anonim olarak ve birebir yaklaşık dakikaklık süre içerisinde uygulanmıştır. Anket, kolej idarecilerinin ve öğretmenlerinin tam desteği alınarak yapılmıştır. Araştırmaya temel olan anket, Sarina Greco ve Elina Rosa tarafından öğretmenlerin, kendi öğrencilerinin dil yeterlililiklerini bellirlemek amacıyla hazırladıkları Dillerin Öğretimi Hakkında (About Teaching Languages) (Greco, Raso, 1989) adlı kitaptan alınmıştır. Öğrencilerin sosyolinguistik profilini çıkarmaya yönelik olarak hazırlanan bu anket, Türk çocukları üzerinde uygulanmıştır. Anket çocukların ve kullanım düzeylerini belirlemeye yöneliktir. Bilindiği gibi ilk dilde edinilen akademik beceriler; okuma, yazma ve kavramsal gelişim, dünya bilgisi ve öğrenme stratejileri, ikinci dile de aktarılabilir. (First- and Second-Language Acquisition in Early Childhood Beverly A. Clark sf. 185) Bunun için öğrencilerin iki dili edinim, kullanım düzeyleri ve kullandıkları yerler oldukça önemlidir. 3. VERİLER VE DEĞERLENDİRME Ana dilleri olan çocukların, ve altyapılarını belirlemeye yönelik olarak anketin ilk bölümünde, öğrencilerin nerelerde ve kimlerle, ne oranda ve konuştukları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda; anne-çoçuk,çocuk-anne; baba-çocuk, çocuk-baba arasında her iki dilin kullanım düzeyleri tespit edilmiştir. Grafik 1 İlkokul düzeyindeki bu öğrencilerin ebeveynleri ile en çok kullandıkları dil %50.8 ile dir. Anketimizin uygulandığı çocukların annelerinin %50,6 sı ve babalarının %50,8 çocuklarıyla iletişime geçerken yi tercih etmekte, çocuklarda ise bu oran biraz daha düşmektedir. Çocukların %48,6 sı anneleriyle, %45,1 i babalarıyla konuşmaktadır. Volume 9/9 Summer2014

6 860 Hatice PARLAK - Fatma ALKAN nin evlerde kullanılma düzeyi, ye göre daha düşüktür. Çocukların yakaşık %30 u ebeveynleri ile iletişime geçerken yi tercih etmektedir. Her iki dilde iletişime geçenlerin oranı ise yaklaşık %18 dir. Bu oranın değişmesindeki en büyük etken anne ve babaların dile yaklaşım tarzlarıdır. Çocuk, sorduğu sorulara karşılık alabiliyorsa bu durum, evde tercih edilen dilin zamanla değişmesine sebep olacaktır. Anne ve babaların yi yeterli düzeyde bilmeleri ve kullanım tercihleri, bu oranlar arasındaki farkı etkileyecektir. Şimdilik durum nin lehine görünmektedir. Anket Türklerin yoğun olarak yaşadığı Broadmedows bölgesinde uygulanmıştır. Bu çalışma, uygulandığı yer itibariyle düşünüldüğünde, sonuçların bu şekilde çıkması normaldir. Çocukların ve tabii ki ailelerin günlük hayatlarında yi kullanabilecekleri bir ortamda yaşamaları, yi iletişim dili olarak seçmelerinde etkilidir. Eğer bu anket bu bölgenin dışında, Melbourne nin Türk toplumuna daha uzak semtlerinde yaşayan Türk çocukları üzerinde uygulansaydı, sonuçlar büyük ihtimalle lehine olacaktı. Dil, belirli durumlarda belirli amaçları yerine getirmek üzere kullanılan bir araçtır. Anketin ikinci bölümü bu durumları kapsamaktadır. Bu bölümde: Uyumadan önce, yemek yerken, günlük olaylardan bahsederken, evde iş yaparken, mutfakta annelerine yardım ederken, okulda yaşadıklarını anlatırken, alışverişe giderken, misafirlikte, dede ve nineleri ile birlikteyken, akrabalarıyla biraradayken, anne ve babalarının arkadaşları ile birlikteyken, gibi durumlar sıralanarak, bu durumlarda hangi dilin daha çok tercih edildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre kullanımı, en yüksek dede ve nineleriyle birlikteyken durumunda gözlenmiştir. Çocukların yaklaşık %69.3 ü, %15.8 i, %9.2 si her iki dili kullanarak dede ve nineleri ile iletişime geçmektedir. nin en düşük kullanımı ise alışverişe giderken durumunda yaşanmaktadır. Bu oran yaklaşık %43.4 tür. en çok okulda yaşananların anlatılması sırasında kullanılmaktadır. Bu durumun yüzdeliği için %36.3, için %44,9 dur. Bu durumda, nin yüksek çıkmasının sebebi okullarda kullanılan eğitim dilinin olmasıdır. Öğrencilerin yi tercih etmeleri ise ailenin düzeyi ve bu dile yaklaşım tarzları ile doğrudan ilgilidir. Belirlediğimiz durumlar daha çok ev içini kapsamaktadır. Bu durumlarda tercih edilen dilin olması, göçmenlerin evlerinde çoğunlukla ana dillerinde iletişime geçtiklerini gösterir. Tablo 1 Her ikisi Uyumadan önce 46,5 30,2 18,7 Yemek yerken 49,8 28,8 17,5 Günlük olaylardan bahsederken 44,5 34,6 16,1 Evde iş yaparken 46,1 34,2 15,2 Mutfakta anneme yardım ederken 49,5 27,8 17,2 Okulda yaşadıklarımı anlatırken 44,9 36,3 14,7 Alışverişe giderken 43,4 35,7 17,1 Misafirlikte 53,6 21,2 21,1 Dedem ve ninem bizdeyken 69,3 15,8 9,2 Akrabalarımla bir aradayken 45,5 28,8 21,8 Anne ve babanın arkadaşlarıyla birlikteyken 43,9 23,5 20,9 Volume 9/9 Summer 2014

7 Avustralya da İlkokul Düzeyindeki Türk Öğrencilerin Ana Dil Ediniminde 861 Çocuklar dinleyicilerine ya da muhatap oldukları kişiye göre kullandıkları dili değiştirirler. Örneğin kendilerinden küçüklerle konuşurken farklı bir dil kullanırlar. Dili kullanma yetenekleri geliştikçe, etraflarındaki sosyal durumları giderek daha iyi anlamaya başlarlar ve davranışlarını ve düşüncelerini de buna göre ayarlarlar. (Clark, 2014). Göçmen çocukların kardeşleri ve arkadaşları ile anlaşma dili, çoğunlukla eğitim aldıkları ve okul hayatlarında kullandıkları dil ile doğrudan bağlantılıdır. Çünkü ana dil ev sınırları içerisinde kalmakta, hayatlarının büyük bir bölümünü kapsayan okul hayatı, onların hangi dile yöneleceklerini de belirlemektedir. Kardeşlerle Kullanılan diller 45,0 39,0 39,2 39,5 38,6 40,8 39,1 39,9 40,4 39,4 39,8 40,0 35,0 32,2 34,2 30,0 25,0 20,0 15,0 9,6 12,1 10,9 12,5 10,3 12,9 11,3 11,0 10,9 11,6 9,7 11,1 10,0 5,0 0,0 Her ikisi Grafik 1 Kardeşi olmayan çocuklar anketin bu bölümüne cevap vermemiştir. Bu öğrenciler, cevap vermeyen olarak değerlendirilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmemiştir. Ancak ankete cevap veren 195 öğrencinin yaklaşık %40 ının kardeşi yoktur. Bu yüzden kardeşler arasında en çok kullanım oranına sahip olsa da ortalaması, bütün durumlar için yaklaşık olarak % dır. Eğer cevap verenlerin tamamının kardeşi olsaydı bu oran, %75 %80 civarına yükselirdi. Bunu, nin bütün durumlar için % 11 civarında kullanılıyor olması ve arkadaşlarla tercih edilen dildeki yüzdelikler de desteklemektedir. Kardeşlerle dil tercihini gösteren durumlar ve dilin kullanım oranları şu şekilde belirlenmiştir. Ankete katılan öğrencilerin %40.8 i okula giderken iletişim dili olarak yi tercih etmektedir. En düşük kullanım oranı hafta sonu okulunda gerçekleşmektedir. Diğer durumlarda ise nin hakimiyeti devam etmektedir. Anketin yine ikinci bölümünde çocuklara, arkadaşları ile hangi durumlarda hangi dili tercih ettikleri sorulmuştur. Sonuçlara göre, ankete katılanların yaklaşık %75,1 i arkadaşları ile iletişim kurarken yi tercih etmektedir. nin arkadaşlar arasında kullanım düzeyi ise yaklaşık % 3,9 da kalmaktadır. Her iki dilde de iletişim kuranların oranı ise %16,3 tür. Çocukların yaşıtları ile iletişimlerinde, tercihlerini den yana kullanmalarının birçok sebebi vardır. Arkadaşları ile en çok zaman geçirdikleri yer okul ve okul çevresidir. Okulda ise baskın olarak kullanılan dil, dir. Ayrıca okulda bütün etnik gruplarla ve öğretmenlerle kullanılan ortak dil dir. Kısacası eğitim dili, çocukların dil tercihini de belirlemektedir. Volume 9/9 Summer2014

8 862 Hatice PARLAK - Fatma ALKAN Çoçuklar birçok durumlarda, örneğin oyun alanında, sınıfta, günlük olaylardan bahsederken, birlikte iş yaparken, okula giderken, okulda yaşananlardan bahsederken, evde oynarken, bilgisayar oyunları oynarken, kavga ederken yaşıtları ile edindikleri dili geliştirme imkanı bulur. Berk & Winsler e göre oyunlar, çocukların dil yeteneklerini geliştiren bir araçtır. Çocuklar, oyunlar aracılığıyla hem kelime haznelerini hem de bu kelimeleri nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Ayrıca oyunlar çocuklara kendi bakış açılarını ifade etmeleri, anlaşmazlıkları çözmeleri ve kendi yaş gruplarını birlikte oynamaya ikna etmeleri için olanak tanır. Oyunlar, çocukların dili bir bütün olarak öğrenmesini sağlar. (Berk & Winsler, 1995; California Department of Education, 1988; Lindfors, 1991; Tabors, 1997). Tablo 2 Arkadaşlarla Kullanılan Dil Her ikisi Oyun alanında 1,0 75,5 20,8 Sınıfta 1,6 77,4 19,0 Günlük olaylardan bahsederken 2,4 78,5 16,7 İş yaparken 5,6 76,7 14,6 Okula giderken 3,4 77,2 14,9 Okulda yaşananlardan bahsederken 3,9 78,0 15,9 Evde oynarken 7,0 71,8 18,8 Bilgisayar oyunları oynarken 5,1 76,2 16,2 Diğer çocuklarla oynarken 3,6 78,0 16,4 Kavga ederken 4,1 75,7 15,9 Türk okullarında 5,1 61,3 10,0 Anketin üçüncü bölümü dil becerilerine ayrılmıştır. Çocukların ana dilllerinde ve baskın dilde ne oranda okuma, yazma ve dinleme yaptıkları derecelendirme soruları ile tespit edilmiştir. İlk dillerinde okuma yazma öğrenen çocuklar, ikinci dili edinirken kavramsal zorluklar yaşayabilirler. Okuma yazma sadece diller arasında transferi sağlamaz ayrıca farklı bir alfabe ya da dil olduğunda bile diğer dilde okumayı kolaylaştırır. Bütün dillerde okuma, aynı yollarla öğrenilir ve aynı şekilde kazanılır. Evrensel dil kurllarına göre ilk dillerinde okumayı iyi bir şekilde öğrenen çocuklar, ikinci dillerini de muhtemelen aynı düzeyde öğrenirler. Ana dilde okuma, bu dilde okuma yazma hünerini geliştirmek için en güçlü araçtır. (Clark, 2014). Anketin yapıldığı okulda ders saatleri lehinedir. Öğrencilere verilen haftalık toplam 27 saat dersin sadece dört saati, dir. Bu durumda öğrencilerin okuma becerilerinin daha hızlı gelişmesi beklenen bir sonuçtur. Anketimizde İlköğretim öğrencilerinin kimlerle hangi türde ve hangi dilde okuma çalışması yaptıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin yaş düzeyleri mektup, dergi ve gazete okumaya pek müsait olmadığı için özellikle kitap okuma sıklıkları üzerinde durulmuştur. Öğrencilere verilen okuma tercihleri bir boş zaman etkinliği olmaktan ziyade, eğitimlerinin bir parçası olarak değerlendirilmiş ve derslerde sınıf seviyelerine göre yaptıkları okuma türleri değerlendirmeye alınmıştır. Anasınıfından başlayarak altıncı sınıf öğrencilerinin de dahil olduğu bu anket, tarafımızdan üç kategoriye ayrılmış ve çıkan sonuçlar bu kategorilere göre değerlendirilmiştir. Bu kategori Avustralya eğitim sistemindeki ayırım göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. 1. Kategori başlangıç düzeyidir ve anasınıfı, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerini 2. Kategori orta düzeydir ve üçüncü, dördüncü sınıf öğrencilerini, 3. Kategori ileri düzeydir ve beşinci, altıncı sınıf öğrencilerini kapsar. Bu ayırım, öğrencilerin yaşlarına göre okuma düzeylerinde bir değişiklik olup olmadığı, hangi Volume 9/9 Summer 2014

9 Eksen Başlığı Avustralya da İlkokul Düzeyindeki Türk Öğrencilerin Ana Dil Ediniminde 863 seviyede daha çok yardıma ihtiyaç duyduklarını ortaya koyması bakımından önemlidir. Avustralya eğitim sisteminde öğrenciler ana sınıfından itibaren okumaya başlamaktadır ve düzenli olarak her gün okumaları gereken kitaplar bulunmaktadır. Velilerle birlikte yapılan bu okumaların, öğretmenler tarafından kaydı tutulmaktadır. okuma kitapları setler halindedir ve bu setler çocukların seviyelerine göre hazırlanmıştır. Kelimelerin sıklıklarına göre yazılan setlerdeki bu kitaplarda yer alan kelimeleri çocukların ezberlemesi gerekmekte ve çocukların bu kelimeleri öğrenip öğrenmediği testler aracılığıyla kontrol edilmektedir. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Ana sınıfı, 1. ve 2. sınıf okuma Kitap Okuma Ana sınıfı, 1. ve 2. sınıf okuma 3. ve 4. sınıf okuma Grafik 2 3. ve 4. sınıf okuma 5. ve 6 sınıf okuma 5. ve 6 sınıf okuma Ben 76,1 25,4 60,7 37,7 74,6 30,2 Annemle 43,7 28,2 18,0 42,6 39,7 49,2 Babamla 32,4 31,0 27,9 31,1 28,6 42,9 Kardeşimle 39,4 7,0 32,8 11,5 42,9 15,9 Grafik 3 te de görüldüğü gibi çocukların başlangıç düzeyinde kendi başına yaptıkları okumanın sıklığı %76,1 dir. Bu düzeyde en çok yardım aldıkları ebeveynleri ise %43,7 ile anneleridir. Başlangıç düzeyinde yapılan okumaların yüzdeliği ise ye kıyasla oldukça düşüktür. Çocukların kendi başına yaptığı okumanın yüzdeliği 25,4 tir. Öğrenciye en çok yardım eden ebeveyn ise %31 ile babadır. Orta düzeyde yani 3. ve 4. Sınıf öğrencileri arasında çocukların kendi başlarına yaptığı okuma yüzdeliklerinde 60,7 ile bir düşüş gözlenirken, bu seviyedeki iki dilli çocukların okuma yüzdeliklerinde 37,7 ile bir artış yaşanmaktadır. lehine değişen bu durumun nedeni, çocukların başlangıç düzeyinden ziyade, orta düzeyde okuma yazma seviyelerini geliştirmiş olmalarına bağlanabilir. Orta düzeyde de çocukların en çok yardım aldığı aile üyesi %32,7 ile kardeşleridir. Anne babanın si orta düzey çocuklarda muhtemelen yeterli gelmemektedir. Okula giden ve İnglizce bilen abla ya da ağabey çocukların okumalarında ve ödevlerinde daha çok yardımcı olabilmektedir. Orta düzeyde çocukların okumalarda aldıkları yardımın düzeyinde bir artış görünmektedir. Bu seviyede çocuklar %42,6 oranında annelerinden yardım almaktadır. İleri düzeyde yani 5. ve 6. Sınıf öğrencileri arasında çocukların kendi başlarına yaptığı okuma yüzdeliklerinde, orta düzeye göre %14 oranında bir artış gözlenmiştir. Bu seviyedeki çocukların okuma düzeylerinde ise yüzde %7,1 lik bir düşüş tespit edilmiştir. Bu düzeydeki öğrenciler, aile üyelerinden aldıkları yardım bakımından orta düzey öğrencileri ile benzerlik göstermektedir. Bu seviyedeki çocuklar da de daha çok abla ya da ağabeylerinin Volume 9/9 Summer2014

10 Eksen Başlığı 864 Hatice PARLAK - Fatma ALKAN yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. de de durum orta düzeydeki gibidir. İleri düzey öğrencileri de %49.2 oranında annelerinden destek almaktadır. Tabloya bakıldığında tek başına yapılan kitap okuma faaliyetlerindeki artış ile aileden alınan yardımın artışı arasında bir paralellik görülmektedir. nin baskın dil olarak kullanıldığı ve öğretildiği Avustralya da göçmen çocuklar için ikinci dil konumuna düşen, aileden alınan yardımla gelişmekte, ana dillerindeki anlama oranlarını geliştiren ikinci, üçüncü kuşak göçmen çocuklar, tek başlarına daha fazla okuma faaliyeti yapabilmektedir. Yazma, akademik düzeyde alınan dil eğitiminin en önemli unsurlarından biridir. Bir dili anlamak, o dili tam anlamıyla bilmek anlamına gelmez. İkinci bir dil edinirken en zor gelişen becerilerden biri de yazmadır. Konuştuğunu, okuduğunu ve kendi düşüncelerini, uygun dil kalıpları içerisinde yazıya dökmek, akademik dil eğitimin bir parçasıdır ve genellikle ders saatleri dışında yapılan etkinliklerle, öğrencilere verilen ödevlerle geliştirilir. Bunun için ailenin bu alana desteği, oldukça önemlidir. Ödevlerin yapılması sırasında ailenin göstereceği destek, öğrencilerin hem anlamasını kolaylaştıracak hem de ana dilde yapabilecekleri hataları en aza indirgeyecektir. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Ödev Ödev Başlangıç Düzeyi Yazma YAZMA Ödev İnglizce Grafik 3 Orta Düzey Yazma Ödev Ödev İnglizce Ödev İleri Düzey Yazma Ben 86,7 27,5 81,5 38,0 88,0 52,8 Annemle 30,8 22,5 21,4 23,6 28,7 25,9 Babamla 23,6 17,2 16,9 12,5 25,9 27,3 Kardeşimle 33,9 10,6 29,5 17,0 51,9 24,1 Anketimizin yazma bölümündeki sonuçlar, çocukların tek başına yaptığı ödevlerin her düzeyde yaklaşık %85 4 lük bir orana sahip olduğunu, de ise bu oranın neredeyse yarı yarıya gerilediği, yaklaşık %39,4 olduğunu göstermiştir. de ödevlere gösterilen bu ilgi, Avustralya eğitim sisteminin çoçukların seviyelerine uygun olarak belirlediği, yapılmasını zorunlu tuttuğu ve haftalık takibe bağladığı yazma ödevlerinin olması ile açıklanabilir. de böyle bir sistemin olmaması ve öğrencilere verilen ödevlerin günlük ya da haftalıktan ziyade, dönemlik olması ve her dönem için üç ya da dört yazma ödevini kapsaması, bu yüzdeliklerin düşük çıkmasında etkili olmuştur. Ankette dikkati çeken bir durum da çocukların seviyeleri ilerledikçe, tek başına yaptıkları ödevlerin yüzdeliklerinde de bir artış gözlenmesidir. Öğrenciler başlangıç düzeyinde ödevlerini tek başlarına %22,5, orta düzeyde %38, ileri düzeyde ise %52,8 oranında yapabilmektedir. Bu durum çocukların yaşlara ve sınıflara göre seviyelerinde bir Volume 9/9 Summer 2014

11 Eksen Başlığı Avustralya da İlkokul Düzeyindeki Türk Öğrencilerin Ana Dil Ediniminde 865 ilerlemenin söz konusu olması ile açıklanabilir. Yardım aldığı aile üyesi ise annedir. Ancak bu yardımın oranı ortalama %24 te kalmıştır. Bunun sebebi, daha önce de bahsedildiği gibi de eve verilen ödevlerin düzenli ve yeterli düzeyde olmamasından kaynaklanmaktadır. Dil becerilerinden bir diğeri olan dinleme, doğru şekilde iletişim kurmanın gereklerinden biridir. Duyulanı doğru şekilde anlamak ve uygun cevabı vermek için değişik türlerde dinleme uygulamalarının yapılması gerekir. Dinlemenin bir parçası olan konuşma, sadece günlük dilde ihtiyaçları gidermekten ibaret değildir. Dil gelişimi ve dilin akademik seviyeye ulaşması için farklı türlerde konuşmalara bireyin aşina olması gerekir. Anketimizin bu bölümünde, öğrencilerin radyo, televizyon, DVD ve CD dinleme oranları, bu faaliyetleri ailenin hangi üyesi ile yaptıkları ve en sık hangi dinleme türünü kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Radyo Radyo TV Dinleme TV Grafik 4 DVD DVD CD CD Ben 37,2 20,2 50,6 30,4 69,8 54,5 44,3 35,1 Anne 37,9 34,1 43,2 42,7 52,3 55,2 35,3 43,6 Baba 37,0 39,2 45,5 48,9 47,2 51,9 34,5 41,7 Kardeş 37,5 15,5 52,5 32,8 63,3 50,0 36,8 22,6 Bu bölümde genel olarak bütün sınıfların dinleme faaliyetlerindeki yüzdelikler alınmış, ilerleyen teknolojinin de bir sonucu olarak, DVD nin de %69.8 de %54,5 ile öne çıktığı görülmüştür. Ailelerle birlikte yapılan dinleme faaliyetinde de durum aynıdır. Yalnız DVD nin hangi aile fertleri ile daha sık yapıldığı dile göre değişmektedir. de bu faaliyet %63,3 kardeşlerle, de %55,2 lik oranla anne ile yapılmaktadır. Ancak de babanın bu faaliyetteki yüzdeliği de anneden yalnızca %3 düşüktür. DVD izlenme oranlarının yüksek çıkması, çocukların kendi yaşlarına ve yaşadıkları toplumun kültürüne uygun programlardaki çeşitlilik ve bu programlara erişim kolaylığı ile açıklanabilir. Ayrıca İnglizcenin her alanda, buna medya da dahil, baskın olması, çocukların dinleme tercihini etkilemektedir. LAI Yu-Tung Carol(2009) adlı araştırmacının da belirttiği gibi çocuklar belirli yaşlarda televizyon ve film yıldızları, şarkıcılar vs. gibi insanları kendilerine rol model seçerler. Bu çocuklar rol model aldığı kişinin konuşma ve davranış şeklini taklit eder. Baskın toplumun kültürüne ve yaşam tarzına ait rol modeller, çocukların düşünce dünyası ve dil tercihlerinde önemli rol oynayabilir. Bu yüzden Türk ailelerin kendi kültürlerinde de örnek alınabilecek birçok sanatçı, film yıldızı, şarkıcı olabileceğini çocuklarına göstermeleri, rol model olarak seçtiği kişilerin konuşma şekli ve davranışlarından etkilenen çocukların yi tercih etmelerinde etkili olacaktır. Avustralya da SBS adlı devlet kanalı, hem radyoda hem de televizyonda, günde bir saat yayın yapmaktadır. Ancak bu yayınların izlenme oranı Türk göçmenler arasında, özellikle saatlerin uymaması sebebiyle, yaygın değildir. Gelişen teknoloji sayesinde uydu aracılığıyla birçok Volume 9/9 Summer2014

12 866 Hatice PARLAK - Fatma ALKAN Türk ailesi, evlerine Türk kanallarını bağlatmışlardır. Buna rağmen iki ülke arasındaki sekiz saatlik farktan dolayı aileler, daha çok DVD ya da CD satın almayı tercih etmektedir. Bu da bu dinleme faaliyetlerindeki yüzdeliğin daha yüksek çıkmasını açıklamaktadır. SONUÇ Avustralya hükümeti,çokkültürlü yapısının bir gereği olarak, bünyesindeki etnik gruplara ana dillerinde eğitim imkanı sağlamaktadır. Bu, en fazla haftada 150 dakikalık bir sürede gerçekleşse de göçmen statüsündeki öğrencilerin dillerini akademik düzeyde geliştirmelerine imkan sağlar. Bu imkan sayesinde dil, yalnızca etnik grupların evlerinde kullandıkları ve hayatın diğer alanlarına taşıyamadıkları bir araç olmaktan çıkar. Dil edinimi her ne kadar ailede gerçekleşse de çocuklar dillerini okul aracılığıyla geliştirir. Bunun için okul- aile-öğretmen işbirliği oldukça önemlidir. Çocukların okul hayattalarında aileye sorumluluk vermek ve verilen ödevler aracılığıyla aileyi işin içine katmak, dil edinimindeki başarıyı olumlu yönde etkileyecektir. Ankete göre Avustralya da yaşayan Türk göçmenler, evlerinde iletişim dili olarak yi tercih etmektedir. Ancak lehine olan bu yüzdelikler, İnglizceden çok da yüksek değildir, neredeyse bu oranlar yarı yarıyadır. Anketin Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı bölgede yapılmış olması sonuçları, lehine çevirse de -uzun vadede- aileler çocuklarıyla ana dillerinde konuşma hassasiyeti göstermediği sürece, bu yüzdeliklerin İnglizce lehine değişeceği aşikardır. Çocukların ana dilllerini daha çok dede ve nineleri ile birlikteyken tercih etmeleri de bu düşüncemizi destekleyen bir kanıt olarak gösterilebilir. Prof. Dr. Mustafa Çakır ın Almanya daki Türk göçmen çocukları üzerine yaptığı araştırmada da ifade ettiği gibi, ana dil, iki dilli toplumlarda yeterince kullanılmazsa bu, yeni yetişen nesillerin öğrenmesini olumsuz etkileyecek ve bu nesillerde, iki yönlü yarı dillilik oluşmasına sebep olacaktır. (Çakır, 2014) Dil, kullanım düzeyine bağlı olarak gelişmektedir. Çocukların okul öncesinde daha çok zaman geçirdiği yer, aile ve aile çevresi iken okul hayatı başladıktan sonra bu durum arkadaşlar lehine değişmektedir. Çocukların; sosyaleşmesi, arkadaşlarının oyunlarına katılabilmesi ve onlara kendini kabul ettirebilmesi için arkadaşlarıyla aynı dili kullanmaları gerekir. Buların bir neticesi olarak arkadaşları ile birçok durumu paylaşan bu çocuklar, onlarla oyun oynarken, kavga ederken kısacası iletişime geçerken farklı dil yapıları ve kelime haznelerini de öğrenirler. Bu sayede dillerini geliştiren çocuklar, kendilerini baskın dilde daha iyi ifade etmeye başlarlar ve günlük hayatta da dil tercihlerini den yana kullanırlar. Bu noktada nin baskın dilde varlığını devam ettirmesi için çocukların kendi yaş gruplarıyla iletişime geçmelerini sağlayacak ortamların oluşturulması oldukça önemlidir. Anketin sonuçlarına göre ve okuma düzeyleri arasındaki büyük farklar görülmektedir. Bunun sebebi, iki dilli çocukarın seviesine uygun de materyallerin olmamasına bağlanabilir. Avustralya da iki dilli çocuklara sunulan materyaller, Türkiye deki tek dilli çocuklar için hazırlanan hikaye ve masal kitaplarından oluşmaktadır. Ne kullanılan kelime kadrosu ne de dilbilgisi yapıları ile Avustralya daki Türk çocuklarının seviyesine uygun olmayan bu kitaplar, okuma oranlarındaki düşüklüğün sebebi olarak gösterilebilir. Ders saatleri bakımından iki dil kıyaslanabilecek düzeyde değildir. Haftada yanlız üç saat ayrılan için İngilizedeki gibi düzenli okuma kayıtları tutulamamakta, öğrencilerin okuması gereken kitap sayısı bir olarak belirlenmekte ve bu okuma faaliyeti evlere ödev olarak verilmekten çok, sınıfta öğretmenlerin kontrolünde gerçekleşmektedir. İki dilli göçmen çocukların seviyelerine uygun okuma kitapları hazırlandığı ve bu kitaplara ulaşım sağlandığı takdirde, kadar olmasa bile çocukların akademik düzeyde lerinin gelişmesi sağlanacaktır. Ayrıca bu okuma faaliyetlerinde deki gibi okuma kayıtlarının tutulması, çocukların ana dillerinde Volume 9/9 Summer 2014

13 Avustralya da İlkokul Düzeyindeki Türk Öğrencilerin Ana Dil Ediniminde 867 okur yazarlık düzeylerinin geliştirilmesi için evlere okuma ödevlerinin verilmesi ve ailenin de işe dahil edilmesi nin göçmenler arasında devam etmesini ve dil kaybının önlemesini, kısmen de olsa, sağlayacaktır. Anketin yazma bölümünün sonuçları okumada olduğu gibi İnglizce lehinedir. Çocukların kendi başlarına ya da aile üyelerinden birinin yardımı ile ödev yapma oranı İnglizceye kıyasla oldukça düşüktür. de doğru yazım ve imla, ye nispetle daha kolaydır. nin okunduğu ve konuşulduğu gibi yazılan bir dil olması, yazma becerisinin de daha kolay edinilmesini sağlar. de spelling yani doğru yazım ve imla, okuma yazma becerisi edinilirken ders saatlerinin önemli bir kısmının ayrıldığı bir alandır. ve arasındaki imla farkı, sadece nin alfabesinde yer alan ancak de yer almayan seslerden kaynaklanmamakta, de yan yana gelen bazı harflerin fonetik olark farklı seslendirilmesi ve farklı yazılmasını da kapsamaktadır. İlkokul düzeyindeki öğrencilerin yazmalarının gelişmesi, eve verilen ödevlerin daha sık ve düzenli hale getirilmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Eğer öğrencilere dönemlik yerine haftalık ödev verilir ve ailelerin de işin için katılması sağlanırsa, öğrencilerin lerinin gelişeceği kanaati taşınmaktadır. Dinleme faaliyeti sonuçlarına göre her iki dilde de DVD ön plana çıkmaktadır. Teknoloji, programlara erişimi kolaylaştırarak Avustralya da yaşayan Türk çocuklarının dil ve kültür edinimine katkı sağlamaktadır. Türk dizileri izleme, Avustralya da aile ile birlikte yapılan faaliyetlerin başında gelmekte, bu da ailelerle çocukların ortak noktada buluşmalarına, ortak değerleri paylaşmalarına ve dili etkin bir biçimde kulanmalarına olanak tanımaktadır. Böylece yoğun bir şekilde baskın toplumun dilene maruz kalan göçmen çocuklarının yaşayabileceği muhtemel dil kayıplarının kısmen de olsa önüne geçilebilmektedir. Avustralya daki çok kültürlülük ortamı her ne kadar etnik grupların kendi değerleri ve dillerini korumlarına olanak tanısa da eğer aileler ana dile gereken önemi vermez, çocuklarının ana dillerinde eğitim almalarını desteklemezse, iki kültür arasında kalan çoçuklar, kendine ve yaşadığı sosyal çevreye yabancılaşmaya başlar. Bu yüzden aileler, çocuklarını kavramsal ve dilsel olarak geliştirmek için onları ana dillerini kullanmaya teşvik etmelidir. KAYNAKÇA BERK, L., &WİNSLER, A. (1995). Scaffolding children s learning: Vygotsky and early childhood education.washington, DC: National Association for the Education of Young Children. (ERIC Document No. ED384443) CLARK, Beverly A., First- and Second-Language Acquisition in Early Childhood, p. 184, (ET: ) COLE, M., &COLE, S. (1993). The development of children.new York: Scientific American Books. (in Clark, Beverly A., First- and Second-Language Acquisition in Early Childhood (ET: )) COLİER, Virginia (1995) Acquire Second Language for School, Directions in Language and Education,VI, n4, p.14 CUMMİNS, Jim (2001). Bilingual Children s Mother Tongue: Why is it Important for education?sprog Forum (February,; Denmark) CURTİSS, S. (1977). Genie: A psycholinguistic study of a modern-day wild child. New York: Academic Press. (in Clark, Beverly A., First- and Second-Language Acquisition in Early Childhood (ET: )) Volume 9/9 Summer2014

14 868 Hatice PARLAK - Fatma ALKAN ÇAKIR, Prof. Dr. Mustafa, Almanya daki Çok Kültürlü Ortamlarda nin Anadili Olarak Kullanımı, Anadolu Üniversitesi, sf. 41, (ET: ) GOLDİN-MEADOW, S. (1982). The resilience of recursion: A study of a communication system developed without a conventional language model. In E. Wanner & L. R. Gleitman (Eds.), Language acquisition: The state of theart. New York: W. W. Norton. (in Clark, Beverly A., First- and Second-Language Acquisition in Early Childhood (ET: )) Guidelines for Managing Cultural and Linguistic Diversity In Schools, Department of Education Employment and Training, (ET: ) İLERİ, Esin (2000). "Avrupa Topluluğu nun Dil Politikası ve Almanya da Okula Giden Türk Asıllı Öğrencilerin Dil Ve Eğitim Sorunları. Avrupa da Yaşayan Türk Çocuklarının Anadil Sorunları Toplantısı. Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu TDK Yayınları,, sayı: 734, s:29 LAI Yu-Tung Carol(2009), Language maintenance and language loss in first language, (College of Foreign Languages, National Chengchi University, Taipei 116, Taiwan), Volume 7, No.7 (Serial No.70), US-China Foreign Language, ISSN , USA, sf. 13) LİNDFORS, J. W. (1991). Children s language and learning (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon. McLaughlin, B. (1984). Second language acquisition in childhood: Vol. 1. Preschool children (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum. (ERIC Document No. ED154604) (in Clark, Beverly A., First- and Second-Language Acquisition in Early Childhood (ET: )) MCLAUGHLİN, B. (1984). Second language acquisition in childhood: Vol. 1. Preschool children (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum. (ERIC Document No. ED154604) MENYUK, P&BRİSK, M. E., (2005), Language Development and Education: Children with Varying Language Experiences. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillian. MURİEL SAVİLLE-Troike (2006), Introducing Second Language Acquisition, Cambridge Uni. Press, p.4 NEWPORT, E. (1991). Contrasting concepts of the critical period for language. In S. Carey & R. Gelman (Eds.), The epigenesis of mind: Essays on biology and cognition. Hillsdale, NJ: Erlbaum (in Clark, Beverly A., First- and Second-Language Acquisition in Early Childhood (ET: )) ÖZDEMİR, Çağatay, M. (1988), Federal Almanya daki Türk İşçi Çocuklarının Eğitim Sorunları Açısından İki dillilik ve İki kültürlülük ile İlgili Eğitim Modelleri. Gazi Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi (TEMEL, Prof.Dr. Z. Fulya, YAZICI Öğr.Görv. Zeliha, İki Dilli ve Çok Kültürlü Ortamlarda Yetişen Çocuklar İçin Anadilinin Gerekliliği, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi.TDK Yayınları. Sayı.622: İçinde yer alan bir kaynak) PARLAK Hatice, AVARA Hayriye (2012), Avustralya/Viktorya nın Dil ve Eğitim Politikası Çerçevesinde nin Öğretimi, - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/1 Winter, p. 1828, TURKEY Volume 9/9 Summer 2014

15 Avustralya da İlkokul Düzeyindeki Türk Öğrencilerin Ana Dil Ediniminde 869 PİYADE, Zeynep G. (1990), The Bilingual Fist Language Acquisition of A Turkish Child. A Comprative Case Study. Middle East Technical Universty: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi (TEMEL, Prof.Dr. Z. Fulya, YAZICI Öğr. Görv. Zeliha, İki Dilli ve Çok Kültürlü Ortamlarda Yetişen Çocuklar İçin Anadilinin Gerekliliği, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. TDK Yayınları. Sayı.622: İçinde yer alan bir kaynak) PORTES, A. (1994): The Informal Economy and Its Paradoxes. In: Smelser, N. J. & Swedberg, R. (Editors), The Handbook of Economic Society. Princeton University Press, Princeton, N. J. SARİNA Greco and Elina Raso (1989), About Teaching Langauages, (A Professional Development Program For Primary School Teachers), The Catholic Education of Victoria. TEMEL, Prof.Dr. Z. Fulya, YAZICI Öğr.Görv. Zeliha, İki Dilli ve Çok Kültürlü Ortamlarda Yetişen Çocuklar İçin Anadilinin Gerekliliği, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi.TDK Yayınları. Sayı.622: (ET: ) Volume 9/9 Summer2014

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin LOGO Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak daha akıcı ve

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

yazılı karneler and secondary school students

yazılı karneler and secondary school students New written reports for primary and secondary school students New İlkokul, written ortaokul reports ve lise for öğrencileri için yeni primary yazılı karneler and secondary school students NSW Kamu Public

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

Avustralya da Türkçenin 10. Sınıf Düzeyinde Durumu ve Öğretimi

Avustralya da Türkçenin 10. Sınıf Düzeyinde Durumu ve Öğretimi Dil Araştırmaları Sayı: 15 Güz 2014, 161-183 ss. Avustralya da Türkçenin 10. Sınıf Düzeyinde Durumu ve Öğretimi Hatice Parlak * 1 Özet: Dil, bireyin kimlik oluşumunu sağlayan en önemli araçtır. Bireyin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

ÇOCUĞUMUN OKUMA ALIġKANLIĞINI VE DÜġÜNME BECERĠSĠNĠ DESTEKLĠYORUZ

ÇOCUĞUMUN OKUMA ALIġKANLIĞINI VE DÜġÜNME BECERĠSĠNĠ DESTEKLĠYORUZ Sayfa1 ÇOCUĞUMUN OKUMA ALIġKANLIĞINI VE DÜġÜNME BECERĠSĠNĠ DESTEKLĠYORUZ Çocuğunuzun Planlı ÇalıĢmasını Destekleyiniz. Bu amaçla, oyun ve çalışma saatlerini önceden düzenleyiniz. Çalışma kadar dinlenmenin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çocuklar için Çeviri ETI432 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ÜZERİNE VELİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ÜZERİNE VELİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 21-30 ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ÜZERİNE VELİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Özet Binnur (GENÇ) İLTER Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Antalya. Sühendan

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Yazı Becerisi II ETI102 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

Öğretimin Geliştirilmesi

Öğretimin Geliştirilmesi Öğretimin Geliştirilmesi Dr. Nuray SENEMOĞLU (*) İnsanların doğuştan getirdikleri zihinsel güçlerin, öğrenmelerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görüşü, eğitimde kendini uzun yıllardan beri hissettirmektedir.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI Çocuğunuzla oyun oynamak anne babalara neler kazandırır? Ondaki değişimleri ve gelişimleri gözlemleyebilir, Oyun yoluyla çocuğundaki sınır ve kuralların oluşmasına

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim 275 3 3 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

Ahmet KESMEZ 1. Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1, Ocak 2015, ss Özet. Abstract

Ahmet KESMEZ 1. Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1, Ocak 2015, ss Özet. Abstract Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1, Ocak 2015, ss. 157-165 İki Dillilik, - İki Dilli Akademisyenlerde Dil Kullanımı ve Tercihler (Bilingualism, Zazaki-Turkish Bilingual

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Yabancı Dil-1 Ders No : 0010050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

CO RA i. SI. A. TtMOR S A. fvmet TûOftOmlM, «T fs S u m fir * Cm. 0 O C n tf* W. r «ThaG akf Coast

CO RA i. SI. A. TtMOR S A. fvmet TûOftOmlM, «T fs S u m fir * Cm. 0 O C n tf* W. r «ThaG akf Coast f TtMOR S A CO RA i. SI. A Mîf*»yWı HtUMragti. fvmet TûOftOmlM, «T fs S u m fir * Cm 0 O C n tf* W. r «ThaG akf Coast Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Ocak - Haziran 2014; (3 2 ): (9-31) ISSN : 2148-9424

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yabancı Dil I İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 211-215 Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar The Principles That Shape The Proffessional Knowledge and Skills

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim 364 6 2 2 3 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

Çocuğuna, ev ödevleri konusunda şöyle yardım

Çocuğuna, ev ödevleri konusunda şöyle yardım Çocuğuna, ev ödevleri konusunda şöyle yardım edebilirsin! Eğer çocuğuna derslerinde yardım etmek istiyorsan işte iyi öneriler Ev ödevi yapmak için, günlük bir rutin yap. Bu günün belirli bir saatinde bir

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

BEDEN EGiTiMi ve SPOR YÜKSEKOKULLARıNDAKi OKUL KÜLTÜRÜNÜN incelenmesi

BEDEN EGiTiMi ve SPOR YÜKSEKOKULLARıNDAKi OKUL KÜLTÜRÜNÜN incelenmesi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2006,17 (3),100-111 BEDEN EGiTiMi ve SPOR YÜKSEKOKULLARıNDAKi OKUL KÜLTÜRÜNÜN incelenmesi Süleyman Murat YILDIZ', Müslim BAKIR2 'Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0050020007 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Kazım Karabekir Türkçe Ve Sosyal Öğretmenliği Pr. 1996-1998 Kazım Karabekir Türkçe Ve

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı