ILAHIYAT FJU{lJLTESI DERGiSi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ILAHIYAT FJU{lJLTESI DERGiSi."

Transkript

1 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ o A e e ILAHIYAT FJU{lJLTESI DERGiSi. Hakemli Dergi 3. Sayı,, \<.We Diyanet 11. -<_u'. <ifrt: ıt- Kütüphanesi ~ <;... ~""' Araşrırmaları 111 ' v.e'~- SİVAS -1999

2 DİL ÖGRENİMİNDE DiLBİLİMSEL ESASLAR * Prof Dr. Salalı Abdulmecld el-arabi * * Çev. Arş. Gör. Gökhan Sebati IŞ KIN * * * Yabancı dil öğretim felsefesi dil' okulları içerisinde geiıel olarak iki dilbilim okulunda kenclisiiıi göstermiştir Bunlar,!-Amerikan Yapısal Dilbilim Okulu 2-Üretici Dönüşümsel Dilbilim Okulu Özellikle bu iki okulun seçilmesinin sebebi, Amerikan Yapısal Okulunun kurucularının dil çalışmalarını sistemli,.ktlramsal ve açık bir şekilele ortaya koymalarıdır ve 1957 yılları arasında Leonarcl Bloomfield tarafından geliştirilen bu okul dilbilim sahasında söz sahibi olmuştur. Yabancı dillerin öğretimi için yöntem geliştirilmesinde, bunun için bilinisel materyalierin hazıdanmasında, dil incelemelerinde ve dil kurallarının dil öğretimindeki uygulamaları üzerin.e yapılan etkinliklerin tümünde, etkili olmuşlardır. Günümüzde bu ekolün bulgtıları özellikle eğitim ve öğretim alanındaki ders kitaplarının hazırlanınasında kendisini göstermektedir. Üretici Dönüşümsel Dilbilim Okulu ise 1957 yılında Noam Chomsky' nin Lingııistic Structııres adlı kitabını yazmasıyla ortaya çıkmıştır. Her ne kadar bu ekolün görüşlerinin sınıfta ve ders kitaplarında pratiğe yansıtılamama gibi açık bir kusuru olmasına rağmen, dillerin incelenmesinde ort<ıya konulan görüşlerin en yenisi ve en güçh.isü olmuştur. YAPISAL OKULU AMERİKAN ' Ferdinand de Saussure bu okulun ilk kurucusu sayılmaktadır. Ferdinand de Saussure dilin ne olduğunu açıklayarak, dilin zihinde.oluşari işlevleri ve haricen algılanabilen yönlerini (gösterge), yani bir taraftan konuşulcluğuncla ortaya çıkan sesleri ve yazıya clökülebilen harfleri diğer yandan da bu işaretierin ifade ettiği * Bu çeviri Prof. Salalı Abdulıııecid ei-arabi'ııiıı Taalumu'/-Luğati'l-l:fayye ve T!f'limulw beyne'n-nazariyycti ı e't-tatbik (Teoride ve Pra((kte Ya,wywı Dillerin Oğre11imi ve Oğretimi) adlı eserinin sayfalarında yer alaiı Dil Oğn!niıııiııde Dilbilimsel Esaslar Böliimiiııiiıı Tiirkçeyc aktarıınıdır. Bu al\lııda yapıl11ıı çrilışm\lları Arapça olarak derleyen Salalı Abdulınecid ei-arabi konuyla ilgili örnekleri Arapça vermiştir. Btiıılarııı biiyük bir kısmı çevrilmeyip olduğu gibi verilmiştir..... ** Kalıire Amerikan U niversitesi, Eğitim Araçlan Merkezi Miidiirii ve Yabancı Diller Oğretiıni Böliiınü Öğretim Üyesi. *** C.Ü. lhıhiyat Fnkiiltesi Arap Dili ve Belağatı Bilimdalı Araştırma Görevlisi.

3 ,1 Gökhaiı s.. Işkın... ~nlaıiıa boyiltiına '~tldleriıii. birbirinden ayıtt etmiştir. 'Kcinuşiının veya dinieyenin :bu i:şared~rderıahlam çıkarmadığı :müddçtçe bu işaret1erin hiç bir değer ifade. ~tmediğini b.~liitmiştir > : :pe Sahssiıra'aan s()n~c_ı Ôiı'uri fikirlerinin bir üzantısı-sayılaıi, Prag Dilbi liııı.. 'Oku hi 'ki.ınılrnuşttl'r.fakat bu okulun taraftarları öncelikli olarak dilin ses siste~ni.üzerinde durmi.ışlardir. Bu 'okulun' eıl öııeıiı.li sinıalarındnn olan Moskova Üniver~itesi hocalarlndan.n. S, Trubetikoy; gösterge.ileaıılıiıııı birbirinden ayırt etiiıe'tikrini destekleyerek sesiei inrolleri ve iki faı:klı sesin ayrıınından hareketle insanın bt1 rolleri aıılaıı:ıası konuiainda y'oğurıliışınıştır. Sesleri ayırt etme yetene.ği, bir dili öğrenen 'kişiye.o dilin ses sistemi içindeki sesleri algılania,... onları, sıiutlanc;ıınna ve taıuma imkanı sağlamaktadır. Günümüze kadar yapısal cı dilbilimcilerin temel prensiplerinin yerleşmesinde şüphesiz ki, en biiyük etkiyi yapan dilbilimci Leonard Blooıııtleld'dir. Bloomfield,. dilbilimin felsefe gibi teorik kuram ve hissi görüş alanından uzaklaştırıp tabii bilimler siıhüsında uygülariınakta olari bilimsel yöntemlerin bir benzerine dayanan :~ağ! mn' arçı~tıı:ına sahasina yaklaştırılması gerektiğini savunriıuştur. Bloomfield dilsel içedk ve şekli pirbirinden ayırımıkonusunda de Saussura'a tabi olmuş, dilin şahsi. bir takım ~tken)erlrı tesirinde.kalan bireysel bir, işlem olmadığını bunun öte~iııdt;.9 djli k:onuşnı insanlarm üzerinde ittifak.ettikleri ortıtk temelleri içeren ~ir sisteriı. dlduğuhu vurgulayarak, dilsisteminin gramei yapılarının, karşılaştırma yqnteıtiiyle ı;leğişik şekilierde incelenebileceğini ve dilsel farklılıkların temeline indirgenebileh.kurallara ulaşılabileceğini savunmuşturc Yine dışaridan hissedilerek algılıyıılabilen, gqstergeler 'aı;~~~nda kiırşılaşt~rma yapmak. yöntemiyle. dilsel. ifadeleri n n\'l: anlama geldlğiniii;.anlaşılabileceğini 'ortaya koymuştur. Yani de s:aussı.ira'a göre içeriğin incelenmı;:sive an!~şılrriası, yalnızca dildeki karınaşık yapilar.ın inc~leııip farklıilkların ortayiı.]<onrnasiyla miiınkündür. O halde dilin şekli,yapısı,,içeriği anlamaya giden yoldur. Dilin algılanabilen yapısı bilimsel. araştıı:ına metoilan na uygmı bir' şekilde dili aj)aliz edebilmemiz için önem göste.rınemiz gereken ahım qluşturmaktadır....etmelnek:tedir. Oriıek olaiak.blooıiıfield xe arkadaşları: "isim bir kişiye bir yere ve, Jıerhaiıgi bir. şeye 'delalet. _eden şeydir'' tanıminı ele alarak, bu tanımındilde : Isiıllahdığıınız şekliyle 'ismin- gra:rner.""uygulamas\na işar.el etmekten uzak olduğunu; diğer tanıftah da kişinin, yerin. ve herhangi bir şeyin he,olduği.ınu or taya koymakiçin bilimsel kri.terleri bu isimleı: üzerinde uygulamaı;ıın zor olduğu : göı:üşiinü süvurı'maktadırlar:. Fakat. Anip.ı,;ada isrrii gramatik olarak; "Müzek:ker ç(ığullar, m.iiennes çoğullar ve {orık çoğullar gibi çeşitli şekillerde çoğul.yapılabilenve son harfinin ya merfu ya man su b ya da mecru~ olan kelimedir" diye.tanmıla~şak objektif.ilmi kriterleri.uygulartıanıız'miiınkün olur. Herhangi bir. dils~j materyı.ili araştırili ak için bu gramatik özellikleri bir araya: toplayarak 'isim olariık geçen ve üzerinde hiç kimseilin karşı çıkamayacağı bütün kelimelerin tam Jjir listesinh;ıkqrlnamız ni ümkün olacaktır. '1 ',. '.. '.. Bu okuli.mdilbiliıiıcileri dilin şekli yapısına o kadar önem verıyıişlerdir ki bir. dili inceiel11eriin öncelikle b dilin ses sisteminin incelenınesiyle müınküıi ölaca:ğııiı söylemişlerdir. Bunlar sesli v~ sessiz h~rtferi ifade eden sesler ile,!mııiüriıi d!şında kalan vurgu ton. 'vb.leridir.. Bu inceleıiıeyitaıı:ıainladıktan sonra.ihıştıı:niacıjijiıi keliınelerlne yönelir yaıii keiimelei:in asiımı ya:z;ılış biçimlerine. ' '', ' ' '. ' ' ' '......Bu yapı~a!_ci gorüş, sade~e anfa}na yas.ia;;dirılah gramer tanımları~ı kab~l

4 Dil Öğreniminde Dilbilimsel. Esiıslar 537 ve ınüennes ve ı;üiiekker'çoğulların sonlanni nasıl olacagı gibi. Dalıasonrada gramer kurallarının iııu::ieıııe~ine geçer. Bu okulun tar~til:!:ırı anlaını ı,:alışnıa kuiıusu olarak alınazlar, ancak dilsel yapıların doğruluğuııd.tıi <:rtı in olmak için kulianırlar. Örnele ularak Arapt;ada "kem" ve "le m" ~i hı.ı: :tl;ırında ki fark yalnızca bir sesıeiı veya bir luırrteıı olu~aı; kelimeleri k::ır~ılı~tını;.ı<'ll ku!laııınışlardır.-bunıda her ikisinin de anlamının bir olup olmadığı snru~uthi yılncltmi~lcrdir. ~ayet cevap olumsuz ise bu "kef" '-'<'. "lam" harflerinin seslerinin başlıba~ına farklı birer dil sesi olduğunu giisteıir \ı. şayet cevap olumlu ise bunun anlaını da her iki sesinde gei çekıe bir.sc:oitı aiı kolu_nu oluşturduğudur. Yapısaıcı Dilbilim ve Dillerin incelenmesi Fonolajik İııcelcnıc ı Morfolojik İnceleı'nc ı Gramatİk Anlam- Grameı- Kurallarının incelenmesi- Gerçek An!am Y APlSALCILARlN TEMEL ESASLARI Yapısal dilbilimciler şu temel esiıshir üzerilıde birleşınektedirler. 1-Dil öği enimi;alışkan).ıkların, alıştırına ve yarclınılarla kazanılmasıclır. Yani dil, çocuğun içinde bulunduğu ortanıdan kazandı.ğı taklit ve çevresindeki büy.üklerinden aldığı yarcl.ınılarla öğrendi ği bir beceri dir. 2- Konuşulan söz, bütün dillerin aslını oluşturur. Bu'nun delili ise. bütün dünya dillerinin önce konuşma ile başlaması daha soııriı y<1zıın aşanıasına geçmesidir. Günümüzele de bir çok dil henüz söz aşaıııasıııdadır. Konuşulan dil yazılan dilelen daha mükenımeldlr. Çünkü konuşurken ses tonu ve 'iurgu vardır. Diğer taraftan bu ekolün dilbilimci leriçocuğun ilk olanık kolıuşmayı ögı;enı1ıesini del_il göstererek göı'üşlerini pekiştirmekteclirler. 3-Her dilin, eliğer dillerden ayrıldığı kendine özgü bir sistemi vardır. Bir dili, başka bir dilin sistemine göre incelemek uygun değildir. Bir dili başka.bir dilin sistemine göre incelemek şekli, eski dilcilerin bi'i kısmının Latin elilinin kurallarını kullanarak eliğer dilleri özellikle İngilizceyi incelemelerinden kaynaklanmıştır. Bu tutum yanlıştır. Yapısalcılar, yabancı dil öğreııimi.alanında, öğrencinin öğrencliği bir dili incelenıesine, ana dili ile karşılaşt.ırıp iki dil arasındaki farklılıkları ortaya koymasına ve ögretmenin ele bu farklılıklara özen göstererek, öğrenciyi anadilinde benzeri olmayan bu farklılıklar üzerinde çalıştırınasına önein vermişlerdir. Örnek olarak Araplara, [ngilizce öğreten birisi, öğrencilere önemle şumi hatırlatır: İngilizce'deki bütün cüınlelerin mutlaka bir yükleıni vardır. Mübteda ve Haber'.den oluşan nıutlal( tıir isim cümlesi yoktur. Yine öğretmen Arapçacia benzer sesli bir harf olmadığı için ingilizcedeki "P" harfinin okunuşuna özen gösterir.

5 s3s ' ' ' Gökhan S. Işkın :.) ;. 1' 1 1'... 4-l::l~r dil, Ô dili kc:ınuşanm herhangi bir fikrini lt'adeetmesi için yeterli bir.si.stemi haizdir..!.t;ın iyi dil', 'en güzel dil' veya diğer dillere lıispeten 'en beliğ ifade' sözlerinin bir.anlamı yoktur. Dilietin bazılarını medeı:ıl, Kızılderili; Avustralya yerlileri ile Afrikalılarıiı dilleri gibi ba~ılarını da ilkel olarak değerlençliren görüşleri reddetrriektedirler. Yapısakılar bu dilledn.hiçbirinin, zihinlerde oluşan.bir fikı'i ifade etn1ede acziyetinin ölmadığını, her bit dilinen az bir diğeri kadar 'gramer kwalına sahip olduğunu ortaya koyınuşlritdır. _. s-:h:icret etine, sömürge altında- kalın~ ve ticari alışverişte bulunma gibi. nemnlerden dolayı yaşayan dill~r.zaman aşıının~ uğrayarak değişir ve gelişi'ın gosterii. Hiyerciglif ve Latince gibi kı::ıllanılmayan eski diller hariç hiç bir dil asli şeklinde kalmamıştır. Bu sebeple hiç bir dilin kesin ve sürekli uygulanabilir bir grameri yoktur. 6-Dilin korunmasındaki ilk ve son kaynak dili konuşanların kendisidir. Dil akadeınileri, dil okulları irisanlarabir kısı111 ifadelerin kuhanılmasını bir kısmının da kullanılmamasını içeren bir takım kurallaı;koyamaz. Yaygın hata ibaresininhiç bir önemi yoktur. Eğer bir şey yayglnsa hata değildir. Çünkü yaygın olması insanlar tarafından çok kullanıldığını g0sterir. Dilde yegane söz saliibi olanlar ise yine onlardır. ilmi. heyetler dil kullanıını gerçeği hilafına kurallar koyaınazlar. Dileileri h rolü siıdece dilin tanınııniyaj:ıınak ve özelliklerini açıklayarak bunları belirli başlıklar altında toplaınaktır.. ' 7-Fikir alışverişi,. anlaşma ve insanlar arasında iletişim kurma dilin varlığinın ve kullanımının. ana sebebidir: Gerçek anlamı kavrayabilıne'k ve konuşan veya dinieyenin zihninden geçenfikirlere uiaşabilınek için dilin yapısını. :oluşturan öğelerin görevlerini açıklamamız; sesler, kelimeler ve kurallarda_n oluşan dilin.~zeysel yapısim incelememiz gerekir. Neticede özne, yükleın, sıfatvb. gibi gramer ifadelerini inceleyerek bunlar vasıtasıyla, göstergelei-in işaret ett!kleri gerçek yaşantıdaki anlamlarına ulaşırız. Neticede bu göstergeleı-le anlamları a rasındaki irtibatı sağlayan şeyin dili konuşan insanları ri rasgele karar verdikleri.anlayışlar olduğu ortaya çıkar. Örnek olarak "öğretmen" kelimesini ele alalım: Bu. kelimeyi oluşturari harf ve hece öğelerinde kelimenin ifade ettiği anlama işaret. eden herhangi bir ses veya ifade buli.ınmainaktadır. Fakat bu kelimeyi telaffuz edenle~. aralarindaki anlaşmalarına göre hiç bir mantık kuralına uymadan akıllarının estiği gibi "öğretmen" göstergesine bir şeyin eğitim ve öğretimi için uğraşan kişi, anlainındabelirli bkifade kazanclırmışlardır. S-Biyoloji Vt? tabiat bilimler) alanındiıgeçerli olan ilmi araştırma yöntemleri, dil incelem~lerinde de. kullanıilr. Bitkilerle uğraşan bilim adamı, bitkilerin özellikl(':ri'ni Jnceleyerek, bunları gruplandırır. Böylece belirli özelliklerde birleşen bitki türlerine ulaşır ve bpnları bir tarafa kaydeder. Diğer taraftan bu bitkilerin gelişimietini ve üzerlerindeki ortam farklılıklarının etkilerini de gözlemler. Neticedeaynı yöntemle araştirma yapan herhangi bir araştırmacının aynı neticelere ulaşacağinı göster~n ve onlara yardımcı olacak genel kanunları örtaya koyar. Konuşanların.ve yazanların kullandıkları dilin yüzeysel özellikleri ve dil rtıaddesinin ddajet ettiği özelliklerin açıklainasıyla alanının sınırını çizen di.lbil,irr:ici, bu yüzeysel görüntülerin ortak özellikleriili inceler ve bunların.sıralaınasinı yapar. Herhangi. bir dilbilim araştırmacısının uyguladığında aynı.. :neticelere uliışabiı~ı.::eği genel kural ve özelükler ortaya çıkarır. Sonuç olarak dil 'kuı'alları kuilanılaıi dilden çıkartılmış dile zorunlu: olarak konulmaınıştır..

6 Dil Öğreniminde Dilbilimsel Esaslar. 539 YAPISAL CI GÖRÜŞ VE YAŞAYAN D İLLERİN ÖGRENİMİ Bu ekol, dillerin öğretim'inde son otuz yıldan itibaren bütün ülkelerde etkin bir şekilde.ortaya çıkmıştır. Eğitimciler yapısalcıltğın kurallarını 9ers öğretim metotlarında, bu metotların uygulanmasında, okul kitaplarının hazırlanmasında,. ders konularının seçiminde ve'-öğretınenlerin eğitiminde pratiğe dökınüşlerdir. Günümüzde bu okulun etkileri ulusal ve yabancı dillerin öğrenim pi ograınlarında.açık bir şekilde görülınektedir. Bunun ötesinele bu etkiler yaşayan. dillerin öğrenimini de aşarak Latince ve Yunanca gibi eski elillerin öğreniminde de etkili olmuştur. Yapısalcıların temel esaslarından yola çıkılarak yaşayan elillerin öğretim felsefeleri şu şekilde tespit edilmiştir: 1-Dil öğrenmek alışkanlıkların kazanılınası ise, tekrarın alıştırmanın, taklit ve ezberlemenin önemini pekiştirınek gerekir. Öğretmen bu aşamada birinci derecede pozitif konuında olmalıdır.. 2-Sözün dilin en önemli tarafını oluşturması, öğretmenin öğrencileri önce dinlemeye, anlamaya ve konuşmaya alıştırması daha sonra da okuma ve yazma becerilerini geliştirmesi gerekir. 3-Öğretınenin öğrencinin öğrenmekte olduğu dil ile anadili arasındaki farklılıklara önem göstermesi gerekir. Eğitim faaliyetlerinele bu farklılıklara (incelik vererek ders Öğretim yöntemlerinde de. göz önünde bulundui ınası gerekir. 4-Tercüme öğretimi veren öğretmen talebelerine, yaba_ncı elilde ifade edilen fiklrlerin aynısının anadile, anadildelcilerin de yabancı bir dile aynı şeldlde aktarılınasın 11 ifncle ve etki gücü gözetilineksizin inümkün olduğunu açıklar. 5-Öğretıntn Jilin kurallarının son şeklini alınadığını veya sürekli ve mutlak bir şekilde sabit olmadığını, bilakis değişkenlik arz ettiğini ve gelişim gösterdiğini öğrencilere açıklar. Buna örnek olarak da şu verilebilir. Şekspir'in uymuş olduğu gramer kuralları, şu anda, yaygın olan gramer kurallarından farklıydı. Bu yazarın. gramer hatası işlediği anlamına gelmez. Bilakis o dönemeleki dil kullanımında.yaygın olan yönteme bağlı kalmış olcluği.ınugösterir. 6-Dil kuralları; o dili konuşanların kullanmış oldukları dilin tam olarak nitelemesiclir. Akademisyenlerin koymuş oldtıkları kurallara bağlı olmamız gerekmez. Yaygınlık ve kullan1ın dil biçimlerini nitelemedeki temel prensiplerdir. 7-Öğretmen, elilin doğru konuşulınası, doğru kelimelerden oluşturulması düzgün ibarelerin kullanılması gibi algılanılabilen biçimlere önem verir. Öğrenciye genel o)arak dil terkiplerinin oluşturmuş olduğu kuralları verir. Mantıki sebepleri içeren sorulara cevap vermez. Çünkü dil işlemleri genel olarak ınantık kurallarına bağlı değildir. Öğretmen "Nasıl?" ile başlayan her soruya cevap verir. Konuşan kimsenin fikirlerini ifade ederken kullandığı dil terkipleri ile bunların görevlerini açıklar. 8-Öğretınen, öğrenciye dersi açıklarken bir dilbilimcinin alan araştırınasında bilinmeyen bir dilin dilbilgisel özelliklerini tespit ettiği yöntemin aynısına uyar. Dilbilimci bu anlştırınasında, araştırma koriusu olan dili kullanan kimseye önceden seçmiş olduğu bir takım sorular sorar. Verilen cevapliırda ise cjilbilimci belirli noktalarda yoğunlaşır. MesaJa, Fail ve Mef'ul durumunda zamirierin kullanılınası gibi. Araştırmacı konuşan kişinin cevaplarını alır inceler ve tanzim

7 :, ; ',,, ',,... GÖkhan S. Işkın e'der: :S'u dildeki. zamirleiiiı kullani!ış biçimler:ini ifade. eden.kurahı. ulaşır. Daha. ~on~abti,k:~tqlı kon.tişü:i.a~ıdarı aımiş ~lduğ:~ diğer ö~ nekl~dn Üzerinde uygulayarak:. kuı:alın',doğruluğundarı emin' Olur; Yaşay:ah dilleri öğreten kişinin de belirli bir dil kpnusunda Ö~renciİer~ :soriılai:iyöi~eltmesi gerekir. Öğrencilere konununtemel. kuraliarımi.ı,ıjaşabilmeleı'i için yal'dınicl olmaya çalışır. Ku hdlari kavradl.klarından.. ı;ııni,n olmakiçiıı çleonlara biriakı'ıri.sorular:yöneltir. V~ı:ıııiş oldukları cevaplardan 1 korıuyu rı e kadar kavrayabildikl~ri ortayıı Çıkacaktır. \" - ',,..,, '. '. ". '' ' '. ' Ellilj:. yılllipn sonl~r.ır'clan.. it~bare,n' davranışı,: ı gi.lrüşier. He Am~rikan. Yapıs<iltılığr, diibilihii v~.qğretiıri psikol()jisi ile uğr~şan i Ilm.çevı:eleri tanıfınd~n. sütekf ve yoğ'uiı. bir hücl!ma maruz kalmıştır. J3ı.ı~lıııla beraber, hala yaşayan.. dillerin öğretim.i'yle:.ügili. kitapların hemen.hemen tümünde, yapısalcıların ' ; sp~ıınduğü es~şiar ü)'gulaiımiıktqdır. Şiı an9a uygulanaiı Öğt etiıtı rııetothın her ne kadar.yapısa,lcılaı:ın göruşl(:!rine tab~.olsalar da, tt~lim ve terbiyedeki hedeflerinin büyük'bir kısırtın ı geı çekleş'tireınemeleri diğer görüş sahiplerinin yapısakıl ara 'karşı meydan o~umaladna cesaret v~rn1işfir: Bu i:! anda yapısıılcıların J~apataıriadiklari boşlı'ıklari doldi.ırmu:ya çalışan Üreti'mci Dönüşümsel Akımı'nm. geqel pı:ensiplerihi açıkl~ya,cağız, ' ' ' ' ' '. ' ' ' ' ' -:,. ': ı' '! üne~i.~ci. bönüşüms)!:i 're o ili.... :Öiepmci teörlnin esaslan,noam Chc>mslty' nin yılında ~Linguistic.Structures" iı<;llı kitabıiu yayinlaması ve buna bir takım insanların destek verınesiyle çıkn1iştir. Şender. geçtikçe tarafta,rla'rının sayısı. çoğalriıış ve günümüzde dilleri incelemede. könuş~ıiın' görüşünü düşünııieye başlamasından onu. söz! ii' ve nı :y'azıl i olarak ifa~e etmesine kadar iamııml~ııiaiı işleinin açıklanmasında. ' en'ö'ne.rnli teor,ilerden.bii'isi olmuştuı',' : ÖreÜmciiere göi ~ bir'dj)i k~nuşan kimselerin :tümünün o dilin ses si~temini,. kt:;lhne, yaplsı.nı. ve cüntle yapısım mutlaka biiıı~esi gerekir. Aksi.halde. c:luy'ınad~ğın.ı yeya bihnediğini ifade edemez; ve bun.iaria ilgili cümleler.kuramaz. Bi(diJijyi biieıiherl(es o dilde daha öiice duyınadığı veya kullanmadığı herhangi.. bir cümleyi ~eyrı ibareyi ı:alıat bir.şekiide anlar: Anlanm ve bulma işlen1i özü -teşkil (;'!der. Hiç bir cjeğişikliğe uğrumayan 'karşılamak', 'iltifatta bulunmak'.ve 'vt;ıda ~tmek; iç,iiı ki.ıuaiıılan lafı~larla, duyulan bir sözü aktarırken :kullanılan Jiifızi~~r qu gen~iieınenin dışında kalır. Çünkü burada ifadeler olduğı.ı gibi riktarıhr 've algılanır..yeni bii; takı'm ania.mlaı: ekleiım.ez ve.değişiklik;ler yapılmaz. Yeni cüıri)e,ler.iiı üreti,lmesi, duynuı~1ğım~z v~ya önceden okumadığımız ifadeleri anlaya,bilı.iiei1tize imkan sağlaya,n ş~y ise dil yeteneğimizdjr. ~u. matematik... öğretınehinin daha ()nc~.dejı toplamasi nı vı;:yı~ çıkarınasını yapma<;liğı i.ki işlemi. ÇÖzümlemesi~ e beiızı;:r.. B,ü. Çözüinlen').en\iı. kaynağı matematik kurallarını bilme, bu kuriılları sayı.siz örnekler iizerinde uygtilama güctidür. Böylece daha önceden ı..... l<ıırşıhışı11adığı Jierfımlgi bir işlemi bu yetenek.ve gilç sayes.inde çözüriılemektedir.. -Burada dikkat edilecek husus, öğretmenin ıriateı1ıatiksel yeteneği önmden. çözümlediği'probleıt)l,eı:in ayııısınıçözümleınesi yoluyla elde ettiği tecfü~esi değil -~ dal~a ö11ce karşılaşriıadığı.fakat.~ynr kuranara tabi. olan işlemleri. çözüml.eıne Yf#neğidlr..Bil. öğtenen. bii kimsenin dilsel yeteneği, duyduğu. şeyleri tekrailarnaclaki. 6,ıı:(~za gücij.de~il,.öğrendiği kunll,ı ~ayısı~ dil araştırmalarında.. aıilm,na ve.yeni,.~eyler iiı'etme. şeklinde ).I ygulama gücüdüı'..'...,.ı'.'. ı ' ı ''., -' ' ' ' '., ;... \' ',.' ',.

8 Dil Öğrenim.iiıde. Dilbilimsel \~s~slpr.5.41 Bu görüşe göre ortaya 'yeni bir takı:m şeylerin konması, dil yeteneği için gerçek bir ölçüdür. Belki de araştırmacılarm 'bu yeteneğin önemini idrak edememelerinin sebebi, günlük yaşantıda sürekli kulliınılması, dikkat edilmemesi araştırma ve çalışma konusu yapilmari:ıas.ıridan kaynaklanıiıak~a?ır.. Bu görüşü dilin yalnızca, algılanabilen mekanik bir işlev qldı.iğun'u savunanlar reddetmektedir. Onlara göte konuşan ve dinleyen kimse; önceden hafızasına yerleştirilmiş olan bilgileri aktaran elektronik hesap makinesi konumundadır.. Dönüşümcüler konuşanla dinleyen aı:ıisında jjetişim esna.sında oluşan aşamaları şöyle açıklamaktadırlar.!-konuşan kişi, hiçbir dilbilgisel etkileşim olmadan dinleyiciye ulaştırmak istediği konuyla ilgili bir mesajı zihninde seçer. Mesajın içeriği ve seçimi bı.i dilbilimsel nazariyenin dışındakalan psikolojik, duygusal ve çevresel etkilerle bağlantılıdır. Örriek Ölarak konuşanın dinleyiciye 'y~rınki derse gelmeyeceğini~ habervermek istediğini var sayalım. 2~Konuşan kişi, bu. fikri dinleyiciye aletarabilmesi için birtakım dilsel işaretlere. çevirir; Bu çevirim, dili iyi bilmesi ve bu kı;ınuda yeterli olması ile oluşan dilsel ifade dil kurallarına uygunluk arz eder. Yukarıdaki ifadeyi oluştururken tamlama ve olumsuzluk eki gibi gramer kurallarını göz. öntinde bulundurur. Bu manayı ifade,edecek dil seslerini seçer; 3-Konuşanın ifade etmek istediğini söze dökmesi için aklından söz azalarına emir çikar ve şöyle der: "Yarın derse gitmeyeceğini"; 4-Dinleyicinin işitme duyusu kullanılan ve genel dil sistemine uygun olan düzenli ses şeklindeki işaretleri algilar; S-Algılanan bu işaretler dinleyici tarafından çözü.mlenmeye başlar. Bu da dinieyenin dil gücü nispetinde olur.' Akli gücü ve yeterliliğiyle dil lşaretlerinin(göstergelerin) dilsel VÇ! gramer anlamlarıarasında bir uygunluk söz konusudur; 6-Dinleyici, konuşanın dil işaretlerini oluşturmadaki kullandığı kuralların aynısını bu işaretleri çözümlemede kullanır. Böylece konuşanın ifaı:ie etıiıek istediği anlam ve içeriğin aynısına ulaşır ve anlama gerçekleşir. Bu iletişimi şematik olarak şu şekilı:le gösterebiliriz.

9 542 Göldıan S. Işkın Mes(\jın. Seçimi Dil işaretlerine Dö~ü~ünıü İçerigvin Anlaşılınası -"4"'iill işaretierin Çözümü DiNLEYEN Mesajın Algılanması,. Şekilde'de görüldüğü gibi konuşan ile dinleyen arasında geçen bu aşamalarda mesajın' oluşumunda, konuşan ve dirileyen aynı' gramer ve ses kurallarını kullanır; jşaretlerin çözümüyle de iletişim işlemi tamanıj.anır. Dinleyici konuşanın. anliıtıiıak istediği mesajı aynen algılar. Burada şunu belirtmek gerekir. Bu işlem başarı etkenleri oluşmuş örnek bir duruı:ıdur. Biınunla dinleyici hata yapmadan konuşanın hedetlediği anlama ulaşır. Bu başarıyı sağlayan etkenler her ikisinin de dilin kurallarını ve sistemini bilmeleri yani dilde yeterli o!nıaları, dili kullanma, 'kabiliyetleri, düzgün ifade tarzları, vurgulanmasi gereken yerlerin vurgulanması ve dinleyicinin sağlıklı bir şekilde yoruıiı,iamasıdır. Diğertaraftan iletişimiri başarılı olabilmesi için, konuşan ile dinleyen kişiler arasında gerekli iyi nıünasebetlerin,. karşılıklı güvenin, birbirine benzeyen tecrübeleri ile birbirine yakın kültür... di.izeyleriniiı olması gerekir. DİL. YETENEGİ (LINGUISTIC COMPETENCE)* Her ne.kadar bu son sayılanlar Üretinıci Dönüşümsel Okuıa bağlı dilbi.limcilertnrafindan dil nazariyelerinden sayılınıyorlarsa da düzgün iletişim kurm~da büyük etkileri vardır. O halde konuşan la dinieyenin başarılı biı; iletişim kurınalarına yardımcı olan kıii aliar nelerdir?. Üretici Dönüşümci.iler insaiıların konuştukları herhangi bir dilin üç yönünün bulunduğunu vurg~ılarlar. Gramer, ses ve anlam: Bir dili incelerken.i ncelemenin başarılı, tam ve kapsanılı olabilmesi isi n bu üç yöriün mutlaka göf * Lih~uistic Coıııpeteııce; unguistic Performruıce. Dilbilim çnlı ıııalarıııda. bu kavriıııılar için kullanılan Tiirkçe ifadeler arasında birtakım farkiılı ki ar göze çarpmaktadır. Tiirk Dil Kuruımı'nun bu terıııinolojiye Tüı:kçe karşılıklar bulmakta pasif davranmasından dolayı bir kavram kargaşası yaşanıııaktiıdır. Nitekim Zeynel Kiran, Dilbilim Akurılan adlı kitabında (s. 124) Coıııpetence için Edin im; Perforınan ci için de Edi m tabirini kullanmıştır. Mehmet Rı fat ise Dilbilim Ve Göstergebilimin Çaifdaş Kuramiarn adlı.eserinde (s.61) Compelence için Edinç, Performunce için de Kullanım ifadesini kullanmıştır.. Doğan Aksaıı ise bu probleiııc dikkat. çekerek' Türkçe karşılıkların kavrnilıları tam olaçak yansıtmadığııiı söylemiş ve Coıııpetence için Yetenek, Performruıce Için de Kullanını tabirini önermiştir.(bkz.dilbiliııı. ve Di Ibiligisi Konuşmaları, Açı ş. Konuşıliası s.l4 Tiirk Dil. Kurumu,.! 980) Bu kelinıeler Tlirkçe'ye aktarılırken Doğan Aksan'ııı önerisi esas alınmıştır.

10 Dil Öğreniminde Dilbilimsel Esaslar 543 önünde bulundunilması ve incelenmesi gerekil Her üç yönlin de kendisine özgü, bir takım kuralları vardır. Dili konuşan kişinin dilsel yeteneği ve dilcjeki gücü bu kuralları uygulamadaki başarısıyla orantılıdır. Dönüşümcülere göre gramer, ses hırallarının ve anlamın esasmı teşkil eder. Böylece sesle anlam anisılıda bilimsel temellere dayandırılabilen ve tanımlanabilen mantık\' bir ilişkinin olmadığını savunmaktadırlaı:. Onlara göre bu ilişki kendiliğinden oluşmaktadır. Bu oluşumdaki etkenler de dili konuşa.n insanların ittifakı ve.istekleridir. Buna paralel olarakta. değişim ve gelişim arzetınektedir. GRAMER KURALLARI SES SİSTEMİ ANLAM Kurala Bağlı olmayıp, Kendiliğin.den O,lan İLİŞKİ Sesle anlam arasındaki bu i.lişki her ne kadar kendiliğinden olsa da yine de sürekli ve düzenli bir şekilde tekrarlanan bir ilişkidir. Çünkü ses ve an!aın sistemlerinin her biri morfolojik kurallara dayanmaktadır. Bu kurallar da, düzgün ibareler ve cümleler oluşturmaya gücü olan insanların üzerlerinde ittifak ettikleri ve sürekli olarak bir ınanaya delalet eden ses sistemine bağlıolarak ortaya çıkar. 1 O halde insanın duyduğunu anlamasını sağlayacak ve istediği bir şeyi ifade 1 etmek için sayılamayacak kadar lafız üretınesine yardımcı olacak dilsel yeteneğin esası nedir? Dönüşümcüler buna şu şekilde cevap vermişlerdir: Bu, konuşan kimsenin dilin etkilerini, di.izenini, konularılll anlaması ve aralarındaki irtibatı bilmesidir. Böylece gramer kurallarına ulaşılabilecek; sonuçta dilbilgisel olarak sesi ta~ıınış olan insan istediği anlamı ifade etmek için dil seslerini üretebilecektir. Tüm bunlar gözle görülemeyen, hiç bir bilimsel kural dairesine girmeyen. zihinsel varsayıin işlemleridir. Diğer taraftan varsayım olması da insanlar arasındaki.dil ilt:!tişiıninin bir açıklamasının var olmasıııı.gerektirir. DİLSEL KULLANIM (LINGUISTIC PERFORMANCE) ı Üretici Dönüşümcülerin önem gösterdikleri bir diğer konu ise dilsel kullanımdır. Onlara göre dilsel kullanım iletişim işleminin algılanabilen tüm yönlerini kapsamaktadır. Dilsel kullanım, açıklamanın, orjinalitenin ve Üretkenliğin ortaya konulması için gerekli olan zihni işlemlerin algılanabilen neticelerini temsil eden konuşma ve yazı dilini kapsamaktadır. Dilsel kullammııı, gözlemlenmeyen ve temel bilimsel araştırmalara tabi tutulamayan zihinsel

11 ... : GÖ~han S; Iş kın. işlemle<dı(üı.ıııariıı yapısaıcı d.ilbwji1cih~r tarafından dilsel kullanıının ciışıl)da tıituiitluşti.ır.ve yapısalcılar yalnızca bu dilsel ki.ılhın.ıınla ilgi! enmişlerdir. ' '. ',. '...' O h~ide dilsel kullanım dil, dudak, küçük diı' ve ses telleri gibi dil seslerini çıkarınaya yaniyan konuşma azalarımn hareketlerini içeren dilsel. iletişimin algılrinabilen tüm yönlerini kapsamak:tadır; Diğer taraftan da konuşma sırasında... işitme d~yustihun algıladığı sesleri, yazarken harflerin yaz.ımını ve yazan kişinin '. nezdinde birıanl~ni kazanmasını, Ok!Jflla anında ise,açıklama yöntemini _)Ç~rMekte9ir... ", :,,... ' f 1 i 1 '. j.: : ~ DERİN. YAPI.~e YÜZEYSEL YAPI (DEEEP STRUCTURE.>.and STJRFACE STRUCTU~E)..... ' '.. Üretici Dönüşümsel görüşe: gön!. dilleri. Incelenıiıesinde, yetenek ve.. kj..!.ll?nııuın kcırşilığı olan başlıca iki i.şlerri vardır. Onlara göre bu işlemler;. ktillanırriın. nasil oluştuğuila bakmaksızın yalnızca kullanıma önem veren yapısalcı incelenıı;dej1 ~aha kapsamlı ve< daha önemlidir. Çünkü derin yapılar... dildeki bütün ~ural h d~zgün cüleleriıi oluşmas,ina imkan verecek temel öğeierdir..: Dönüşümçüler.bütün pillerio temel temelinde.özne vazifesi gören isiriıjer ile yüklerr vazifeşi gören fiiiierin olduğunu; daha.sonrada tüınleç, zarf vs. lerden. oluştuğunu kabul e4eiler: ]3i.ı_ okulun dilbilinıciled. bütün d iiieri kapsayacak şekilde deriıı. yapının uygulanabilmesi için gramer kuralları geliştirmişlerdir..- Zorun'lu :kuraiiar ile"ihtiyari kuralları-ulama' ve hazf kuralları~ ve sürekli.. t~kraı;.janan k1.1rallaı:ile yalnizca. bil'.defa uygulanabilen kuralları belirlemeye 0.çalışmişlai:dır, Fakat şu ana.kadar herhangi bir dilin bütünüyle incelenmesine.. imkaıl veresek bu. kurallara ait tam pir liste oluşturamadıkjarıj1i bizzat İt.iraf. etmişlerdir. Diğer taraftan doğru yolüzerirideolduklarını, bir gün hedeflerine ulaşacaklannı da belirtmekteclirler. Dönüşürncüler bu kuralları paşlıca iki kısma ia:yır!jlışlardır ı.. I-Yeniden yazım kuralları 2~Dönüşüm Kurallar!..... Y:eıiiden ya;z;ım ~ uralları cümle _yapısının veya ifadenin yeniden yazı'in ~umllarim içermektedir. DönllşlimK~rallrirı ise, ~ıuinsuzluk, soru, ;neçhul haller gibi gerçekleşmesi. iste_nilen degişimleri açıklai. _ Yenidep yazım ve dötiüşü!jl kurailarının derin yapı üzerindeuygulanmasıyla söz. :veya,yazı olarak Ortaya çıkan, konuşma anında kullanılan ve dinleyici tarafından işitilen ibareler yüzeysel yapıyı oluşturmaktadır. Bu durum ağaç şeklindeki diyagrama şö~le.yansımaktadır. Örn~k olavak.arap~a ~kji E~~. "Ali kap1yı.açıyor'' cümlesini eıe 'afalım.. ",.., ',

12 DH Öğ~eniıninde Dilbilimsel Esaslar 545 "-! Jyui... w:,_; ö lı;. J...../ ~. K~. ö?:ı r-...,1 ~_rj i öbl ((ı_,? ll '-:-'~ Jı + e~. ~- +. ı +. Bu diyagramda sözcükierden oluşan kısım yüzeysel yapıyı, dilbilgisel simgelerden oluşı.ın kısım ise derin.yapıyı oluşturur. Derin yapı üzerinde dönüşüm kuralları ile yeniden 'yazım kuralları uygulanır. Sonuç olarak o dili konuşanların anlayabileceği cümle şekillerine ulaşılır.. ~ Ali kapıyı açıyor" diyagramdayeniden yazım kurallarıyla yazılır,.dönü: im kuralları ise kelimelerin cümledeki dizimidir. Fiil, fail ve mef'ul sıralaması veya. isim cümlesi sıralamasıyla Mübteda ve haber gibi. Kapı Kelimesinin başında lmn~ ı ta'rif bulunduğu için,tenvinin hazfi ' morfolojik.kı.ira)a. dayalı olarak da açmak fiilinde zaman dönüşürı:ıüı;ıijn sağlanması, Ali kelimesinin fail olduğu için merfu' olmas ı, alem olduğu için ele harf-i tarif'in hazfedilmesi, Hfm bunlar dönüşüm kurallarını oluştunır. Bu dönüşümlerden sonra cümle tekrar yazılır. Böylece yüzeysel yapı ortaya çıkar.. ÜRETİCİ DÖNÜŞÜMSELCİLİGİl\1 ESASLARI Daha önce dilbilimele Amerikan yapısaicjiığının ~ayandığı temel esasiarı açıklayan sekiz maclcjeyi zikretmiştik. Burada iki görüşün esas ve uygulamada birleştiği ve ayrıldığı noktaları açıklayacağız... Birleştikleri. hoktalar: I-Konuşulan söz bütün dillerin esasını oluşturur. Gelişim tarihi itibariyle kohi.ışulan söz yazıdan Önce gelir. Bundan dolayı da her yazılan metnin konuşulan sözde bir" karşılığı vardır~ insanoğlu yazıyı keşfettiğinde ses kayıt cihazlarını da, keştetseycli şimdi elimizele beşeri elillerin tümünün sözlü ses kaydı da olurdu. ' - 1 ' 2-Her dilin kendine özgü kapsamlı ve yeterli bir sisteini vardır. au konuşana aklına gelen her fikii ifade etme kudretini verir. Dilleriri birisinin ifkel veya basit, ' bir diğerinin de medeni"bir djl şeklinde sınıflandırılmasının hiç bir aniamı yoktur.

DİL ÖĞRENİMİNDE DİLBİLİMSEL ESASLAR *

DİL ÖĞRENİMİNDE DİLBİLİMSEL ESASLAR * DİL ÖĞRENİMİNDE DİLBİLİMSEL ESASLAR * Prof Dr. Salâh Abdulmecîd el-arabi ** Arş. Gör. Gökhan Sebati IŞKIN *** Yabancı dil öğretim felsefesi dil okulları içerisinde genel olarak iki dilbilim okulunda kendisini

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI»

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) (2000)'ne göre, matematik programlarının

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri 1 BÖLÜM 1 Giriş 1.1. İletişim 1.1.1. Tanım ve Genel Açıklamalar Latince communis sözcüğünden türetilen communication sözcüğünün

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM DERSİN İÇERİĞİ İşletmelerde en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR b) Embriyo Dönemi: Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından, 8. haftanın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Büyüklüğü bir yer fıstığı kadardır

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ

OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ Kâmil İŞERİ Okumak insanı olgunlaştırır, konuşmak ustalaştırır, yazmak ise daha somut bir bilgi sağlar. Bacon Genel Gözlemler Çalışmamızın amacı çok yönlü bir çaba gerektiren

Detaylı

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI Turkish Teaching as a Special Teaching Field and its Problems Celal DEMİR Mehmet YAPICI ÖZET Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, bir yönü ile bir eğitimbilim

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Ertuğrul Oral 1 ve Merve Tama

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 Yrd. Doç Dr. Erhan METİN Çankırı Karatekin Üniversitesi, Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Giriş Sosyal bilimler içerisinde ele alınan tarih; geçmişte

Detaylı