Saðlýkta dünyaya modeliz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýkta dünyaya modeliz"

Transkript

1 Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî cenaze namazý * HABERÝ 8 DE Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. * HABERÝ 8 DE Tarým iþçileri kaza yaptý, 20 yaralý Çorum un Alaca ilçesinde tarým iþçilerini taþýyan bir kamyonetin kamyonla çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 20 kiþi yaralandý. * HABERÝ 8 DE Sedat Düþkün Motosiklet kazasý, 1 ölü * HABERÝ 8 DE Tarým iþçilerini taþýyan bir kamyonetin kamyonla çarpýþtý. PVC Pencere Kapý Si stemleri ve dahasý... Cam balkonda katlanarak artan keyfi bizimle yaþayýn 28 HAZÝRAN 2013 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21 Üretici Bayii Alüminyum doðrama - Cephe kaplama Otomatik garaj kapýlarý - Fotoselli kapý (Ç.HAK:1348) YÜCEPEN YAPI Saðlýkta dünyaya modeliz Saðlýk Bakanlýðý; 20 ülkeden saðlýk bakanlarý, bakan yardýmcýlarý, DSÖ ve OECD yöneticileri, politika belirleyicileri, uluslararasý kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerinin katýldýðý 'Genel Saðlýk Kapsamý Bakanlar Konferansý'na ev sahipliði yapýyor. Ýmza törenine Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Rafet Özkan Kastamonu ile anlaþtýk * HABERÝ 6 DA Hitit Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi arasýnda Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalý nda Ortak Lisansüstü programlar açýlmasý ve uygulanmasýna iliþkin protokol imzalandý. Aile hekimleri iþ yükü altýnda eziliyor Çorum Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, Türkiye de Aile Hekimliði uygulamasýna geçilirken Dr. Ali Yýlmaz hekim sayýsý hesaplanamadýðý için sorunlar yaþadýklarýný iddia etti. * HABERÝ 16 DA Süt üreticilerinden sonra inþaat iþçilerini yazdý CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, inþaat iþçilerinin iþ güvenliði ve iþ güvencesi eksiklerine deðindiði yazýlý soru önergesini TBMM ye gönderdi. * HABERÝ 15 DE * HABERÝ 4 DE 20 ülkenin temsilcisinin katýldýðý toplantýda Türkiye nin saðlýk modeli tartýþýldý. Hedef, istikrarlý büyüme AK Parti Çorum Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Yýllýk Kalkýnma Planý nýn amacý, hedefleri ve politikalarý hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. * HABERÝ 6 DA Tufan Köse * SAYFA 12 DE Eserleriyle renk katan ressamlara teþekkür 5. Ressamlar Çalýþtayý için Hitit Festivali bünyesinde Çorum'a gelen ressamlarýn suluboya eserleri görücüye çýktý. Sergi açýlýþýnda, birbirinden güzel eserleriyle Çorum'un sanat hayatýna katkýda bulunan ressamlara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, plaketle teþekkür etti. * HABERÝ 15 DE AK Parti Çorum Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý,10. 5 Yýllýk Kalkýnma Planý nýn amacý, hedefleri ve politikalarý hakkýnda basýn açýklamasý Varinli otopark istiyor Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi sakinleri otopark istiyor. Cadde üzerindeki otopark olarak iþaretlenen alanda düzenleme yapýlmasýný isteyen vatandaþlar, yetkililerden çözüm bekliyor. * HABERÝ 10 DA Ressamlar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün portresini çizdi. Mahalleliler, otopark olarak iþaretlenen alanda düzenleme yapýlmasýný bekliyor. KIYI KÖÞE AKÜLÜ ARAÇ KAMPANYAMIZ TEKRAR BAÞLIYOR u açýlýþ sayfan yap engelli kardeþine en büyük desteði sen ver YALNIZ BIRAKMA Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý tekrar baþlýyor. adresli internet sitesi üzerinden devam eden kampanyamýz, siz deðerli Çorumlular'ýn desteðini bekliyor. Engellilik konusunda bir þeyler yapmak ve engelli kardeþlerimize destek olmak duyarlýlýðý gösteren herkesi, adresini açýlýþ sayfasý yapmaya ve arama motoru olarak kullanmaya davet ediyoruz. * HABERÝ 9 DA

2 2 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 Bizim çaðrý merkezi ne oldu? U zun süredir Çorum'a bir çaðrý merkezi açýlmasýnýn gerekliliðini dillendirdik. Komþu illere çaðrý yaptýðý giriþimler sonucu geçtiðimiz yýl Aðustos ayýnda Ulaþtýrma Denizcilik ve Habercilik Bakanlýðý'ndan teknik bir heyet geldi. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'ndan gelen uzmanlar, çaðrý merkezi için PTT Baþ Müdürlüðü'nün 5. katý ile TSO Fuar Kompleksi inþaatýný inceledi. Teknik heyet PTT Baþ Müdürlüðü'nde toplam 864 metrekarelik alaný merkezleri açýldý, biz de istedik. Ýktidar partisi milletvekillerinin bakanlýk nezdinde daha avantajlý buldu, çaðrý merkezinin iyi bir planlama il 6 ay içerisinde 'ALO' denebilecek hale getirilebileceði vurgulandý. Konuya dair bir rapor hazýrlanarak Ulaþtýrma Bakaný'nýn onayýna sunulacaktý. Karar verme sürecinden sonra yatýrým süreci baþlayacaktý. 6 ay geçti, neredeyse bir yýla yaklaþtýk, Çorum'a çaðrý merkezi açýlmadý, ama Ulaþtýrma Denizcilik ve Habercilik Bakaný Binali Yýldýrým, geçtiðimiz hafta Amasya'da 450 kiþinin istihdam edileceði bir çaðrý merkezinin açýlýþýný yaptý. Çorum'a açýlmasý düþünülen çaðrý merkezinin akýbetini bilen varsa çýkýp söylese hiç fena olmaz... En kýsa sürede biterse herkes rahatlayacak Ç orum Belediyesi'nin Eðridere Çarþýsý, Sel Sokak ve Uður Mumcu Caddesi'nde baþlattýðý yaya yolu, süs havuzu ve ay- dýnlatma çalýþmalarý bölge esnafýný periþan etti. Hitit Fuar ve Festivali'nin baþladýðý bugünlerde, ticaretin en hareketli, en yoðun olduðu çarþýda alt ve üst yapý çalýþmasýna girilmesinin mantýðý tartýþýlmaya devam ediyor. Esnaf ve belediye kendi açýsýndan haklý gerekçelerini sýralasa da, çalýþmanýn kýsa sürede bitirilmesi herkesi rahatlatacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, havanýn yaðýþlý olduðu dönemlerde bu türden alt yapý çalýþmasý yapamadýklarýný belirttikten sonra, gün içinde yaya yollarýnýn düzenleneceðini, ayrýca gece de çalýþma yapýlacaðýný söylüyor yýlýnýn aðustos ayýnda Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'ndan Çorum a gelen uzmanlar, çaðrý merkezi için PTT Baþ Müdürlüðü binasýný inceledi. Olumlu geçen inceleme AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ile Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da yer aldý. Çevre esnafý ise, çok acil olmadýðýný düþündüðü alt ve üst yapý çalýþmalarýnýn ciro, ödemeler ve sezon açýsýndan çok ciddi kayýplara neden olacaðý görüþünde. Taraflarý kendi açýlarýndan haklý bulsak ta, üzüm yemek için sorunun hal çaresine bakmak gerekiyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, iþi üstlenenlerden gece-gündüz en hýzlý bir þekilde çalýþmalarýný saðlarsa, belki esnafýn zararý bir nebze önlenebilir, sýkýntýlý dönem atlatýlabilir. Eðridere Çarþýsý, Sel Sokak ve Uður Mumcu Caddesi'nde alt ve üst yapý çalýþmalarý çok kýsa sürede bitirilse hiç fena olmaz. MOTORSÝKLETLERÝ ARTIK ÇORUM DA AS MOTOR YETKÝLÝ BAYÝÝ - YEDEK PARÇA - SERVÝS CRF 250 L VFR 1200 X C CBR 600 RR SH CBR 600 FA SPACY WÝNG-GO CBF 1000 FA ABS NC 700 SA PCX FÝY CB 125 ACE CBR 250 R ÝNTEGRA CBR 125 R CBR 1000 RR FÝREBLADE VFR 800 X C NC 700 XA GL 1800 GOLDWÝNG ABS CBF CB 125 E PS Tüm kredi kartlarýna taksit imkaný 67,900 Tel: Kale Mah. Cengiz Topel Caddesi No: 46

3 CUMA 28 HAZÝRAN (BASIN : 669)

4 4 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 Kastamonu ile anlaþtýk Ýmza törenine Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Rafet Özkan katýldý. Açýlýmda Osman Eðri imzasý BU YAZ VESTEL KLÝMA ÝLE SERÝNLEYÝN Nature Plus BTU Klima * A Enerji sýnýfý * Ýyonizer * Aktif karbon koku filtresi BALCIOÐLU TÝCARET VESTEL SHOWROOM Fatih Cad. No: Çorum ürriyet yazarý Yalçýn Bayer in köþe- Alevi açýlýmýna dikkat çekile- Hsinde rek, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri nin çalýþmalarýna deðinildi. Bayer in Ýzzettin Doðan sahnede baþlýklý yazýsýnda, þu ifadeler yer alýyor; Alevi açýlýmýnýn ayrýntýlarý belli olmaya baþladý. Almanya daki Alevi çevrelere göre, öne çýkan iki nokta var. Cemevlerinin statüsü ve dedelerin devlet tarafýndan sosyal statüye kavuþturulmasý... Yani dedelere maaþ baðlanmasý... Bu duyuma göre, Türkiye de kurulacak yeni bir federasyon ya da vakýf yapýsýyla yurtdýþýna dede gönderilecek. Alevi reformunun hýzlanmasýnda Gezi olaylarý, Almanya faktörü ve 3. köprüye Yavuz Sultan Selim isminin verilmesinin etkili olduðu belirtiliyor. Hükümetin bu süreci þu anda Cem Vakfý Genel Baþkaný Prof. Dr. Ýzzettin Doðan ile beraber yürüttüðü konuþuluyor. Hatta cami ve cemevinin beraber olacaðý projenin ayrýntýlarý bile belirlenmiþ... Çorum Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri nin çalýþmalarýnýn bu süreçte etkin olduðu anlaþýlýyor. Çünkü önceki akþam Habertürk te Alevi açýlýmýnýn konuþulduðu programda Prof. Ýzzettin Doðan la birlikte bunun sinyallerini verdiler. Çorumlu bir Alevi olan Prof. Osman Eðri, ayný zamanda Diyanet Ýþleri tarafýndan basýlan Alevi-Bektaþi Klasikleri nin mimarý olarak biliniyor. Eski Alevi açýlýmýnda etkin olan, eski AKP Milletvekili Reha Çamuroðlu nun, yeni çalýþmalarda ismi geçmiyor. Bayer in köyesinde bir okur yorumu da aktarýlýyor. Dua baþlýklý yorumda, CHP PM Üyesi ve Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes, dün köþenizde yayýnlanan duasýný lütfen TV ekranýnda kendisi bizzat okusun. Belki gerçek inanan Müslümanlarýmýz düþüncelerini gözden geçirerek geliþtirebilirler. Ben gerçek inanan Müslümanlarýn zulümden, bölücülükten, rantçýlýktan yana olmadýklarýna inanýyorum. ifadelerine yer veriliyor. Özkes in Baþbakan a verdiði soru önergesi ile, 10 yýlda 137 müftünün Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile mahkemelik olduðunu TBMM ye taþýdýðý dile getiriliyor. H itit Üniversitesi Akademik Araþtýrmalar Topluluðu (AKAT) Ýstanbul ve Ankara ya gezi düzenledi. Geziye ilk olarak Doðuþ Üniversitesi yle baþlayan AKAT, Prof. Dr. Fehim Üçýþýk ile yapýlan sohbetin ardýndan Bilge Adamlar Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (BÝLGESAM) Baþkaný Atilla Sandýklý nýn konuðu oldular. Akademik Araþtýrmalar Topluluðu (AKAT) öðrencileri, Ortadoðu Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (ORSAM) ndeki Ortadoðu stratejileri üzerine genel bilgilerin verildiði toplantýya katýldý. Kendi bünyelerine katýlmak isteyen öðrencilerin bir makale yazýp göndermeleri ve makale seçilirse bir haftalýk sertifikalý eðitim için çaðrýlacaðýna deðinen OR- SAM yetkilileri, konferansýn ardýndan AKAT a yayýnlamýþ olduklarý dergilerden daðýttý. * Çevreci R410A gaz * Nem alma fonksiyonu * Uyku modu Ramazan a özel 6 yýl garantili Mobil uygulama yayýnda H itit Üniversitesi nde Ýphone ve Ýpad'ler için geliþtirilen mobil uygulamasý yayýna baþladý Yapýlan açýklamada, üniversitenin Ýphone ve Ýpad'ler için geliþtirilen mobil uygulamasý yayýna baþladý. Kýsa bir süre sonra android cihazlar için geliþtirilen mobil uygulama da yayýna alýnacak. Mustafa Demirer itit Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi arasýn- Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilim- Hda leri Anabilim Dalý nda Ortak Lisansüstü programlar açýlmasý ve uygulanmasýna iliþkin protokol imzalandý. Ýmza törenine Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Rafet Özkan ve Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ünal Ýbret katýldý. Üniversitelerin geliþmesi açýsýndan iþbirliklerinin önemli bir yere sahip olduðunu ifade eden Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, Bizler hem ülkemizde ilmi üretmek hem de dünyaya ihraç etmek adýna ikili iþbirliklerine çok önem veriyoruz dedi. Anlaþmanýn hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni ettiklerini belirten Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, baþta Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan olmak üzere Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri ile üniversite senatosuna teþekkür etti. Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalý olarak daha önce Bozok Üniversitesi ile Lisansüstü iþbirliði gerçekleþtirildiðini belirten Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Yakýnýmýzda bulunan üniversiteler bünyesinde Ýlahiyat Fakültesi ile baþlayacak olan Lisansüstü öðretim programlarýna destek olmaktan büyük onur duyuyoruz diye konuþtu. Kastamonu Üniversitesi ile yapýlan anlaþmanýn bundan sonrakilerin bir parçasýný olacaðýný belirten Prof. Dr. Eðri, anlaþmanýn her iki üniversite için hayýrlý uðurlu olmasýný dileyerek, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Rafet Özkan a ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ünal Ýbret e teþekkür etti. Ortak Lisansüstü Programlar Açýlmasý Ve Uygulanmasýna Ýliþkin Protokol ün Amacý: Protokolün amacý; Kastamonu Üniversitesi ile Hitit Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüleri arasýnda Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalý için ortaklaþa yürütülecek Lisansüstü programlarý ( Yüksek Lisans ve Doktora) kapsamýnda, iki üniversite arasýndaki akademik iþbirliðini ve etkileþimi saðlamak, güçlü taraflarýný bir araya getirerek zenginleþtirmek ve ortak programa katýlan öðrencilerin en üstün akademik standartlarda eðitim-öðretim almalarýný saðlamak ve araþtýrma imkaný vermek amacýyla düzenlenen iþbirliðinin uygulama esaslarýný belirlemektir. Önemli merkezlere ziyaret Hitit Üniversitesi Akademik Araþtýrmalar Topluluðu (AKAT) Ýstanbul ve Ankara ya gezi düzenledi. AKAT öðrencileri, Dýþ Politika Enstitüsü nü, Dýþiþleri Bakanlýðý Stratejik Araþtýrmalar Merkezi ni, Anayasa Mahkemesi ni ve son olarak Birleþmiþ Milletler Türkiye Enformasyon Merkezi ni ziyaret ederek yetkililerden yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldýlar. Gezi programýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret eden AKAT öðrencileri, METROBÝS 500W MOTOR TÝPÝ 500 W MOTOR MESAFE ARALIÐI 80 KM. AKÜ KAPASÝTESÝ 48 V / 20 AH SLA BATTERY ziyaretlerin oldukça yararlý olduðunu belirttiler. Rektör Prof. Dr. Alkan ise, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, büyük þehirleri, büyük kurumlarý görmenin çok önemli olduðunu ve hayata illaki bir katký saðlayacaðýný vurgulayarak Bizler sizlerin daha iyi geliþimini saðlamak amacý ile gücümüz yettiðince gayret ediyoruz dedi. Kýyýlarda uygulamalý eðitim rman ve Su Ýþleri Ba- (OSÝB) Okanlýðý nýn yürütücüsü olduðu Su Kalitesi Ýzleme, Kapasite Geliþtirme Projesi kapsamýnda, Kýyý ve Geçiþ Sularýnda Ýzleme (Makroomurgasýz, Fitoplankton, Balýk, Kimyasal) konulu eðitim programý Muðla da gerçekleþtirildi. Eðitime OSÝB Su Yönetimi Genel Müdürlüðü Ýzleme Dairesi Baþkaný Mertkan Erdemli, AB Proje Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný Gerrit Vossebelt, Hollanda örneði üzerine bilgi veren Prof. Jeroen Wijsman, Ýspanya örneði üzerine bilgi veren Prof. Angel Del Valls ile birlikte çok sayýda teknik personel katýldý. Muðla Sýtký Koçman Elektrikli Motorsiklette en cazip fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Hayrettin Karaman Kalbin Körlüðü Kur'an-ý Kerim gözün kör olmasýný deðil, kalbin kör olmasýný asýl körlük ve eksiklik sayýyor: 'Yeryüzünde hiç dolaþmýyorlar mý ki ibret almýþ kalplere yahut iþitmiþ kulaklara sahip olsunlar! Þu bir gerçek ki gözler körleþmez, fakat göðüslerdeki kalpler körleþir' (Hac:22/46). Bir olayý, bir manzarayý, bir nesneyi birden fazla kiþi izler, gözlemler; onlara ne gördükleri sorulduðunda -ortak noktalar olsa da- önemli olaný farklý þeyler söylemeleridir. Þu halde göz ve kulak yalnýzca bir alet; asýl gören ve iþiten beyin (Kur'an'ýn deyiþi ile kalb) oluyor. Kalbin körleþmesinin amilleri çoktur; bunlarýn belki de baþýnda beyni yýkanmýþlýk, þartlanmýþlýk, bir baðýmlýlýk yüzünden aklýný feda etmiþlik gelir. Sözü yine Gezi Parký ve sonrasýndaki eylemlere getirmek istiyorum. Adý büyük (þöhretli) bir takým yazarlar, sanatçýlar ve siyasetçiler hepimizin gözleri önünde cereyan eden bu olaylarý, bu eylemleri çok farkýlý okuyor, görüyor ve deðerlendiriyorlar. Doksanlýlar dedikleri ve masum gördükleri bir grup var. Bunlar Türkiye'de sözleri dinlenmesi gereken bir 'âkýl insanlar heyeti' haline getirildi. Peki 1071 lilerden 1990'a kadar gelip geçmiþ veya hala geçmemiþ/yaþayan nesiller neden 'âkýl' kiþiler olmuyor, onlara da sorulmasý, onlarýn da görüþ ve taleplerinin alýnmasý gündeme gelmiyor? Diyelim ki, bu doksanlýlar yeni bir demokrasi uygulamasý baþlatýyorlar; bu uygulama neden eleþtirilmiyor da hep övgü konusu oluyor? Ayrýca onlarýn masumluðu (samimi olmalarý, siyaset dýþýnda bulunmalarý, siyasi taraf olmamalarý, çapulcularla þöyle ya da böyle bir iliþki içinde olmamalarý) nereden belli? Bundan nasýl emin olunuyor? Þimdi körlük konusuna geliyorum: Mesela yüz kiþi 'masum, hukuka baðlý, demokrasi ve çevreden baþka dertleri olmayan' gençler olsun, peki bunlarý görüp de, ülkenin dört bir yanýnda evlerinden tencere tava çalarak insanlarý rahatsýz eden, sokaklara çýkýp vuran, kýran, yakan, yýkan, devletin güvenlik güçlerine savaþ açan fertleri ve gruplarý görmemek veya görüp de bunlarý da 'o yüz kiþi gibi deðerlendirmek' tam bir kalb körlüðü (akýl tutulmasý da denebilir) deðil midir? Bir sanatçý konser veriyor, dinleyenler de katýlýyorlar, þarký bitince 'iyi bir çabulcular korosu olduk' diyor, sözde espri yapýyor, ama ima ettiði þey 'baþbakanýn çapulcular dediði hukuksuz isyancýlarý, eþkýyayý', masumlar safýna katmak, bütün eylemleri meþrulaþtýrmak, hatta sevimli hale getirmek. Bu kalb körlüðü deðil midir? Suyu getiren ile testiyi kýran, hem de kasýtlý, planlý, kötü maksatlý olarak kýraný bir tutmak zulüm, bir görmek körlük deðil midir? Siyasi ve ideolojik muhalefet insanlara kötüyü iyi, siyahý beyaz, zulmü adalet, anarþiyi demokrasi olarak gösterdiðinde toplum çok önemli ve tehlikeli bir problemle karþý karþýya gelmiþ demektir. Gemi örneðini unutmayalým, gözü ve kulaðý olanlar doðru görmeyi ve doðru duymayý engelleyen 'kalp körlüðü'ne düþmekten sakýnmalýdýrlar. Bu körlük, toplum gemisini kayalara çarptýrdýðýnda kimin sað kalacaðý belli olmaz. Allah korusun sað kalan da baþka bir gemide kürek mahkumu olabilir. ÝKÝZLER KARNE HEDÝYESÝ BÝSÝKLETLERDE PEÞÝN - TAKSÝTLÝ SATIÞLARDA ÞOK FÝYATLAR (Ç.HAK:1674) Eðitim Muðla da gerçekleþtirildi. Üniversitesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi nden akademisyenlerin de yer aldýðý eðitim programýnda, Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur, Nehir Aðzý ve Kýyý Sularýnda Yaþayan Böcekler ve Ekolojisi konusunda teorik ve pratik bilgiler verdi. Program, Dalyan Kanalý, Köyceðiz Gölü, Tersakan Çayý ve Dalaman Çayý nehir aðzý ve kýyý kesiminde gerçekleþtirilen uygulamalý eðitim ile sona erdi ERGOBÝS 350W MOTOR TÝPÝ 350 W MOTOR MESAFE ARALIÐI 50 KM. AKÜ KAPASÝTESÝ 48 V / 12 AH SLA BATTERY 4. Hürriyet Sokak No: 56

5 CUMA 28 HAZÝRAN (Ç.HAK:1888)

6 6 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 Saðlýkta dünyaya modeliz Mustafa Demirer lýkta Yönetiþim Zorluklarý aðlýk Bakanlýðý; 20 ül- saðlýk bakanlarý, alýnacak. ve Ýnovasyon' konularý ele Skeden bakan yardýmcýlarý, DSÖ ve Baþarýlar, The Lancet'te makale oldu OECD yöneticileri, politika belirleyicileri, uluslararasý Saðlýk Bakaný Dr. kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerinin katýldýðý 'Genel açýlýþýný yaptýðý programý- Mehmet Müezzinoðlu'nun Saðlýk Kapsamý Bakanlar nýn ilk günkü oturumunda Konferansý'na ev sahipliði uluslararasý akreditasyona yapýyor. sahip akademik dergi The Haziran tarihlerinde Ýstanbul'da düzenle- 'Türkiye'de Genel Saðlýk Lancet'te'nin kalema aldýðý nen konferansta, Türkiye'nin saðlýk sisteminde son týrýlmasý' baþlýklý makale Kapsamý: Hakkaniyetin Ar- 10 yýlda yapýlan reform ve tartýþýldý elde edilen baþarýlar dünya Konferansýn yarýn yapýlacak oturumunda Saðlýk ülkelerine anlatýlýyor.. Bunun yanýnda; 'Mali Kriz Dönemlerinde Evrensel Saðlýk Bakaný Dr. Müezzinoðlu, Kapsamýnýn Sürdürülebilirliðinin Saðlanmasý', 'Orta ve Baðlamýnda Afet ve Acil 20 ülkenin temsilcisinin katýldýðý toplantýda Türkiye nin saðlýk modeli tartýþýldý. 'Genel Saðlýk Kapsamý Düþük Gelirli Ülkelerde Evrensel Saðlýk Kapsamýnýn Artýrýlmasý', Durum Yönetimi' baþlýðýnda Türkiye'nin acil ve afet yönetim hizmetleri konusunda sunum 'Evrensel Saðlýk Kapsamýnda Acil ve Afet Yönetimi' ile 'Küresel Sað- yapacak. Hedef, istikrarlý büyüme K Parti Çorum Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ACahit Baðcý, Yýllýk Kalkýnma Planý nýn amacý, hedefleri ve politikalarý hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. Beþ yýllýk Kalkýnma Planý, Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan TBMM ye sunuldu ve görüþmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu nda tamamlanarak TBMM ye sevk edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Plan ve Bütçe Komisyonu'na görüþülmek üzere sevk edilen 10 uncu 5 Yýllýk Kalkýnma Planý nýn üç günlük yoðun mesai sonunda komisyonca kabul edilerek, TBMM ne sevk edildiðini açýkladý. Baðcý, 10. Kalkýnma Planý içeriði hakkýnda özetle þu bilgileri aktardý; Türkiye, bölgesinde ve küresel ölçekte yükselen profiline paralel olarak küresel barýþ, refah ve istikrarýn temininde önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Dünyanýn deðiþik bölgeleriyle geniþ bir coðrafyada iliþkilerini geliþtiren Türkiye, bölgesel ve küresel düzeyde ikili ve çok taraflý platformlarda etkinliðini artýrmakta ve birçok küresel giriþime öncülük etmektedir. Bu çerçevede dönemini kapsayan 10. Kalkýnma Planý, ülkemizin 2023 hedefleri doðrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaþtýrma yolunda önemli bir kilometre taþý olacaktýr. Plan, küresel ekonomide geleceðe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüðü, dünya ekonomisinde deðiþim ve dönüþümlerin yaþandýðý, yeni dengelerin oluþtuðu, geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkeler arasýnda güç dengelerinin yeniden þekillendiði bir ortamda hazýrlanmýþtýr. HEDEF VE POLÝTÝ- KALAR 3 BAÞLIK AL- TINDA TOPLANDI Nitelikli Ýnsan, Güçlü Toplum, Yenilikçi Üretim, Ýstikrarlý Yüksek Büyüme ve Yaþanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre baþlýklarý altýnda çeþitli amaç, hedef ve politikalar ortaya konulmuþtur. Bu çerçevede 10. Plan ýn bazý hedefleri ve uygulanmasý öngörülen politikalar þunlardýr: Amaç, insanlarýn refahýný artýrmak, hayat standartlarýný yükseltmek, temel hak ve özgürlüklerini güçlendirmek, adil, güvenli ve huzurlu bir yaþam ortamýný tesis etmek ve bunu kalýcý kýlmaktýr. Plan hedefleri ortalama % 5,5 büyüme, 2018 sonunda 1,3 trilyon dolarlýk GSYH, kiþi baþý gelir 16 bin dolar, 5 yýlda 4 milyon kiþiye iþ, iþgücüne katýlým oraný % 53,8 e, iþsizlik oraný % 9,2 den % 7,2 ye, sabit sermaye yatýrýmlarýnda % 8,5 büyüme, ihracat 157 milyar dolardan 277 milyar dolara, doðrudan yatýrým giriþi 15,3 milyar dolardan 28,3 milyar dolara, turizm gelirleri 30 milyar dolardan 40 milyar dolara, Borsa Ýstanbul'daki þirket sayýsý 431'den 606'ya yükselmesi, KÖY- DES, BELDES, SUKAP, SODES'e devam edilecektir. 100 bin kiþiye düþen hekim sayýsý 176'dan 193'e çýkacaktýr. Plan döneminde 417,4 milyar TL'lik kamu yatýrýmý hedeflenmekte ve GSYH'ya oranýnýn 4,5'den 4,8'e çýkmasý hedeflenmiþtir. Ayrýca çeþitli alanlarda düzenlemeler yapýlacaktýr. YENÝLÝKÇÝ ÜRETÝM, ÝSTÝKRARDA BÜYÜME Plan döneminde insanýmýzýn refah seviyesini artýrma ve geliþmiþ ülkelerle arasýndaki farký azaltma hedefi çerçevesinde, Türkiye'nin büyüme performansýnýn daha ileri seviyelere taþýnmasý ve yenilikçi bir üretim yapýsýyla tahkim edilmesi amaçlanmaktadýr yýllarý arasýnda yüksek büyüme performansýný yakalayan Türkiye ekonomisi, 2009 yýlýndaki % 4,8 daralmaya raðmen, 2010 ve 2011 yýllarýnda dünyada en hýzlý büyüyen ülke ekonomileri arasýna girmiþ ve sýrasýyla %9,2 ve %8,8 oranýnda büyümüþtür. Burada kamu mali dengelerini düzeltmek için ortaya konulan politika seti kadar, iç ve dýþ talep arasýndaki dengenin saðlanmasý ve yenilikçi üretim yapýsýnýn kazanmasý önemli rol oynamaktadýr. 10. Kalkýnma Planý döneminde uygulanacak politikalar sonucunda reel GSYH'nin yýllýk ortalama % 5,5 oranýnda artmasý öngörülmektedir. Plan döneminde sonunda ülkemizin 2023 hedefleriyle de uyumlu olarak, cari GSYH'nin 1,3 trilyon dolara, kiþi baþýna gelirin ise 16 bin dolara ulaþmasý hedeflenmektedir. Kamu yatýrýmlarýna ayrýlan kaynaklar artýrýldýðý gibi projelerin tamamlanma süreleri 2006'da 5,5 yýldan 2013'de 3,7'e düþürülmüþ, plan dönemi sonunda daha da aþaðý çekilecektir. Yüksek büyüme için gerekli özel kesim yatýrýmlarý artýrýlacaktýr. Yatýrým teþvik uygulamalarýnda maliyet-etkinlik, hesap verilebilirlik, þeffaflýk, öngörülebilirlik, esneklik, atýl kapasite oluþturulmamasý ile verimlilik ilkeleri gözetilerek istihdam, yüksek katma deðer ve ihracat artýþýna yönelik yatýrým alanlarýna öncelik verilecektir. AR-GE harcamalarýnýn GSYH oraný 2006 yýlýndaki 0,6 seviyesinden 2011 sonunda 0,86'ya yükselmiþtir. Plan döneminde 1,80 olmasý hedeflenmektedir. Ýmalat sanayi ihracatý 144 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine çýkarýlacaktýr. 2013'de 5600 olan yerli patent baþvuru sayýsýnýn 16 bine ulaþmasý hedeflenmektedir. ÖNCELÝKLÝ DÖ- NÜÞÜM POLÝTÝKALA- RI Baðcý, Plan çerçevesinde izlenecek öncelikli dönüþüm politikalarýný ise þöyle sýraladý; Üretimde Verimliliðin Artýrýlmasý, Ýthalata Olan Baðýmlýlýðýn Azaltýlmasý, Yurtiçi Tasarruflarýn Artýrýlmasý Ve Ýsrafýn Önlenmesi, Ýstanbul Uluslararasý Finans Merkezi, Kamu Harcamalarýnýn Rasyonelleþtirilmesi, Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artýrýlmasý, Ýþ Ve Yatýrým Ortamýnýn Geliþtirilmesi, Ýþgücü Piyasasýnýn Etkinleþtirilmesi, Kayýt Dýþý Ekonominin Azaltýlmasý, Ýstatistikî Bilgi Altyapýsýný Geliþtirme, Öncelikli Teknoloji Alanlarýnda Ticarileþtirme, Kamu Alýmlarý Yoluyla Teknoloji Geliþtirme ve Yerli Üretim, Yerli Kaynaklara Dayalý Enerji Üretim, Enerji Verimliliðinin Geliþtirilmesi, Tarýmda Su Kullanýmýnýn Etkinleþtirilmesi, Saðlýk Endüstrilerinde Yapýsal Dönüþüm, Saðlýk Turizminin Geliþtirilmesi, Taþýmacýlýktan Lojistiðe Dönüþüm, Temel ve Mesleki Becerileri Geliþtirme, Nitelikli Ýnsan Gücü Ýçin Çekim Merkezi, Saðlýklý Yaþam ve Hareketlilik, Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapýsýnýn Korunmasý, Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, Rekabetçiliði ve Sosyal Uyumu Geliþtiren Kentsel Dönüþüm, Kalkýnma Ýçin Uluslararasý Ýþbirliði Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi. Sonuç olarak 10. Plan da diðer 9 plandan farklý olarak ilk defa amaç ve hedeflerin uygulanmasýna yönelik bir politika enstrümaný olarak öncelikli dönüþüm programlarý belirlenmiþtir. Toplam 25 adet program belirlenerek planýn uygulanabilirliði artýrýlmýþ ve somutlaþmasýnýn yollarý, araçlarý, göstergeleri ve bileþenleri ortaya konulmuþtur. 10. Planýn ülkemizi ve insanlarýmýzý 2023 hedeflerine daha da yaklaþtýracaðýna olan inancýmla hayýrlý olmasýný dilerim. AK Parti Çorum Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý,10. 5 Yýllýk Kalkýnma Planý nýn amacý, hedefleri ve politikalarý hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. TEÞEKKÜR TBMM Ýdare Amiri K Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, eni Halkla Ýliþkiler binasýnda incelemelerde bulundu. Vekil odalarýna kamera yok BMM Baþkanlýk divaný- aldýðý karar gereði Tnýn Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amirleri; AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve MHP Aydýn Milletvekili Ali Uzunýrmak, yeni Halkla Ýliþkiler binasýnda incelemelerde bulundular. TBMM Ýdare Amirleri, yeni Halkla Ýliþkiler binasýnda kurulmasý planlanan kameralarla, hem güvenliðin saðlanmasý hem de Milletvekillerini K Parti Ýl Baþkanlý- düzenlenen il- Aðýnca çe danýþma meclis toplantýlarý devam ediyor. Daha önce Sungurlu, Alaca, Osmancýk ve Ortaköy de yapýlan ilçe danýþma meclis toplantýlarýnýn bir diðeri Bayat ta yapýldý. Bayat AK Parti Ýlçe binasýnda gerçekleþtirilen danýþma meclis toplantýsýna Ýl Teþkilat Baþkaný Av. Yakup Alar, Mümtaz Yýlmaz, Memduh Akbaþ, Sabri Benli, Bayat AK Parti Ýlçe Baþkan Vekili Adem Okumuþ, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, belde belediye baþkanlarý, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarý katýldý. Ýl Teþkilat Baþkaný Av. Yakup Alar, Divan baþkanlýðýný yaptýðý ilçe danýþma meclis toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, AK kadrolar olarak yola çýkarken Türkiye yi büyüteceðiz, Çorum'u, Bayat'ý büyüteceðiz dedik. Þükürler olsun verilen sözü yerine getirdik. Bu iþler kolay olmadý. Ýþin baþý istikrardýr. Siyasi istikrar ekonomik istikrarý, ekonomik istikrar ise sosyal istikrarý getirir. Çorum da, Bayat da bu istikrardan hizmet alarak faydalanmýþtýr, faydalanmaya devam etmektedir. ziyaret eden vatandaþlarýn ve Milletvekillerinin çalýþmalarýna iliþkin 'özel hayatýn korunmasý' ilkesine uygun nasýl bir yer seçimi yapýlmasý gerektiði konusunda incelemelerde bulundular. Ýnceleme sonrasýnda her katta bulunan asansör önlerine, yangýn merdivenlerine ve genel kullaným alanlarýna kamera sisteminin kurulmasý konusunda görüþ birliðine varýldýðýný belirten Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Kesinlikle milletvekilleri odalarýna, odalarýn baktýðý koridorlara kamera yerleþtirilmeyecektir. Önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç duyulmasý halinde kullanýlmak üzere sistem hazýr hale getirilecektir." dedi. Ýncelemeler esnasýnda TBMM Ýdare Amirlerine Genel Sekreter Yardýmcýsý Haydar Çiftçi, Koruma Daire Baþkaný Mustafa Þentürk, Koruma Daire baþkan yardýmcýlarý, Ýþletme Yapým Baþkan Yardýmcýsý Kamil Polat ve Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý yetkilileri de eþlik etti. Yangýn ekibine ziyaret Halkýmýzýn desteðiyle her geçen gün büyüyoruz, büyümeye devam edeceðiz. dedi. Ýlçe Baþkanvekili Adem Okumuþ da, Bayat ilçesine yapýlan hizmetler AK Parti iktidarýnda artmýþtýr ve bundan sonra da artarak devam edecektir. diye konuþtu. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, belediye hizmetlerini ayrýn- yapýlmasý týlý bir þekilde anlatarak Parti Ýl Baþ- Ahmet AKkaný Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile Ýl ve Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü nün Orman Yangýnlarý ile Mücadele ekibini ziyaret etti. Ziyarette Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Orman Ýþletme Müdürlüðü olarak 2012 yýlýnda 46 bin dönümde fidan diktiklerini belirterek, 2013 yýlýnda 55 bin dönüm sahada adet fidan dikeceklerini, ayný zamanda orman yangýnlarý ile mücadele ettiklerini ve bu mücadeleyi 24 kiþiden oluþan 2 ekip ile yaptýklarýný söyledi. AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan da, Fidan dikim ve aðaçlandýrma ile orman yangýnlarýyla mücadele önemli bir görev. diyerek, bu çalýþmalarýndan dolayý Orman Ýþletme Müdürlüðü ne kolaylýklar diledi. Halkýmýzýn desteðiyle büyüyoruz Bayat a tarihinde görülmemiþ hizmet yaptýklarýný ama bunun yeterli olmadýðýný, yapacak daha çok iþleri olduðunu ve Bayat halkýna layýk hizmetlere yönelik çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Toplantýda ilçe sorunlarý masaya yatýrýlarak, yapýlan hizmetlerle gerekenler hakkýnda istiþareler yapýldý. AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnca ilçe danýþma meclis toplantýsý düzenlendi. TBMM DE BULUNAN TORBA KANUNU NDAKÝ SÜRÜCÜ KURSLARI ÝLE ÝLGÝLÝ KANUN DEÐÝÞÝKLÝKLERÝNDE KONFEDERASYONUMUZUN TALEPLERÝNÝ EN ÝYÝ ANLAYIP ENGÝN TECRÜBESÝYLE BÝZE YOL GÖSTEREN MÝLLETVEKÝLÝMÝZ SAYIN SALÝM USLU BEY E GÖSTERMÝÞ OLDUÐU BU ÝLGÝDEN DOLAYI TEÞEKKÜR EDÝYORUZ. SÜRÜCÜ KURSLARI VE EÐÝTÝMCÝLERÝ KONFEDERASYONU GENEL BAÞKAN YARDIMCISI NÝHAT POLAT

7 CUMA 28 HAZÝRAN (Ç.HAK:1889)

8 8 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 Þehit Türkmenlere gýyabî cenaze namazý kýlacak M HP, Irak ýn Salahaddin iline baðlý Tuzhurmatu ilçesinde intihar saldýrýsý sonucu yaþamýný yitiren 42 Türkmen vatandaþ için gýyabî cenaze namazý kýlacak. MHP Ýl Baþkanlýðý ndan yapýlan açýklamada, bugün Cuma namazý sonrasý Ulu Camii de kýlýnacak gýyabî cenaze namazýna tüm Çorum halký davet edildi. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; Türkmen çoðunluða sahip Tuzhurmatu da, üzerinde patlayýcý yelek bulunan bir intihar eylemcisinin, cami avlusundaki Türkmenlerin yoðun olduðu taziye çadýrýna girerek üzerindeki patlayýcýlarý patlatmýþtýr. Hunhar te- rör saldýrýsýnda, Irak Türkmen Cephesi Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Ali Haþim Muhtaroðlu ile Selahaddin Vali Yardýmcýsý Sayýn Ahmet Koca baþta olmak üzere çok sayýda kiþi hayatýný kaybetmiþ ve yaralanmýþtýr. Þu husus unutulmasýn ki, Türk milleti Iraklý Türkmenler in duasýyla ve dilekleriyle yanýndadýr. Milliyetçi Hareket Partisi de kardeþlerimizin sonuna kadar, ne pahasýna olursa olsun arkasýnda ve destekçisidir. Türkmen- ler in üzerinde oynanan oyunlarýn bozulmasý konusunda her fedakârlýðý ve yardýmý yapmaktan geri durmayacaðýmýz iyi bilinmelidir. Bu düþüncelerle Tuzhurmatu daki bombalý saldýrýda hayatlarýný kaybeden Türkmen kardeþlerimize Cenab-ý Allah tan rahmet, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Tarým iþçileri kaza yaptý, 20 yaralý Ç orum un Alaca ilçesinde tarým iþçilerini taþýyan bir kamyonetin kamyonla çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 20 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda seyir halinde olan Ahmet Yýldýrým yönetimindeki 63 EM 708 plakalý kamyonet, Iþýklý Kavþak ta Ahmet Aydar yönetimindeki 19 KR 333 yönetimindeki kamyonla çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle devrilen kamyonette bulunan 20 tarým iþçisi yaralandý. Yaralý iþçiler olay yerine gelen ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralý iþçilerden bir bölümü ayakta tedavi görürken N.Y., B.Y., V.Y.Y, H. Y., C.Y., Z.Y., E.S.Y. ve N.Y. adlý 8 iþçi yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA) Tarým iþçilerini taþýyan bir kamyonetin kamyonla çarpýþtý. M otosikletin minibüsle çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 2 kiþi de yaralandý. Kaza dün akþam Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 16. Sokak'ta meydana geldi. Bir alýþveriþ merkezinde kasiyer olarak çalýþan Sedat Düþkün'ün (28) kullandýðý 48 LP 840 plakalý motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çýkarak Abdullah K. yönetimindeki 06 DS 4016 plakalý minibüse çarptý. Kazada, sürücü Düþkün ile motosikletteki eþi Aycan Düþkün (21) ve baldýzý Aylin Özer (18) yaralandý. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan yaralýlardan Sedat Düþkün, müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Kazada hayatýný kaybeden Sedat Düþkün'ün iþ çýkýþý ayný yerde çalýþan eþi 21 yaþýndaki Aycan Düþkün ve baldýzý 18 yaþýndaki Aylin Özer'i kendisine ait motosiklete bindirip evlerine dönmek için yola çýktýðý öðrenildi. (A.A.-DHA) Sürücüler kavga etti, 1 yaralý Çorum un Osmancýk ilçesinde iki sürücünün birbirlerini geçme meselesinden çýkan kavgada, bir kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Çiftlikler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde Serkan T. (31) ile Þaban Ümit A. (34) arasýnda trafikte birbirlerini geçme meselesinden tartýþma çýktý. Kavgaya dönüþen olayda, Þaban Ümit A. üzerinde taþýdýðý býçakla Serkan T'yi çeþitli yerlerinden yaraladý. Yaralý, Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Zanlý suç aleti býçakla yakalanarak gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. (A.A.) Sarýsülük le ilgili Viþne aðacý iddialar bitmiyor yaraladý Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan 6. Sokak ta viþne aðacýndan düþen adam aðýr yaralandý. A.A. evinin bahçesindeki viþne aðacýndan düþtü. Aðýr yaralanan A.A. hastanede tedavi altýna alýndý. Motosiklet araçla çarpýþtý Osmancýk ta meydana gelen kazada bir kiþi aðýr yaralandý. S.D. motosikletle giderken D-100 karayolunda C.Ç. ýn kullandýðý araçla çarpýþtý. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü genç, ileri tetkik ve tedavi için Çorum Devlet Hastanesi ne sevk edildi. Ç orumlu Ethem Sarýsülük le ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Þimdi de Ethem Sarýsülük'e ait bir fotoðraf gündeme bomba gibi düþtü. Haber7.com daki haber þöyle: Yaklaþýk bir aydýr Türkiye'nin gündemini meþgul eden ve ülke ekonomisini milyonlarca dolar zarar uðratan Gezi Parký olaylarýna iliþkin Ankara'da 23 kiþinin tutuklandýðý operasyonda savcýlýk bir soruþturma dosyasý hazýrladý. Dosyada dikkat çeken en önemli ayrýntý ise Gezi Parký olaylarýný fýrsat bilerek esnafa, polis, kamu ve vatandaþlara zarar veren terör örgütlerine ait olan bilgilerdi. Dosyada baþta DHKP-C ve MLKP olmak üzere THKP/C-, DEVYOL, MKP, TKP/ML, DSÝH, TKÝP, TÝKB ve TKEP-L gibi terör örgütlerinin yaptýklarý provokasyonlara dikkat çekilidi. Savcýlýk olaylarla ilgili olarak böyle bir dosya hazýrlarken, DHKP-C'li olduðu iddia edilen Ethem Sarýsülük'le ilgili sosyal medyaya düþen bir fotoðraf olay yarattý. Ethem Sarýsülük'ün DHKP-C kampýnda eðitim aldýðý esnada çektirdiði iddia edilen bir fotoðrafta elinde kalaþnikof silah olduðu görülüyor. Alkollü sürücü kaza yaptý M Evleri yanan aile yardým bekliyor Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Ç Motosiklet kazasý, 1 ölü Sedat Düþkün ecitözü nde alkol aldýktan sonra trafiðe çýkan motosiklet sürücüsü kaza yaptý. U.E. motosikletiyle Çorum-Amasya karayolunda ilerler- ken, direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptý. Kazada motosiklette bulunan iki çocuk yaralandý. Motosiklet sürücüsü U.E. nin 147 promil alkollü olduðu belirlendi. orum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Sungurlu Ýlçesine 20 kilometre uzaklýktaki Ayaðýbüyük köyünde Mayýs ayýnda gece saatlerinde çýkan yangýn sonrasý evleri yanarak eþyalarý kullanýlmaz hale gelen 5 kiþilik Ambarkütük ailesi, yokluk ve sefalet içinde tuðladan örülü bir odada yaþam mücadelesi veriyor. Yangýnýn ardýndan ailesiyle ortada kaldýklarýný dile getiren baba Hacýgül Ambarkütük, iþsiz olduðu için ailesine bakamadýðýný, þimdilik komþularýn ve yardýmseverlerin yardýmlarýyla karýnlarýný doyurduklarýný söyledi. Yiyecek bir ekmeklerinin dahi olmadýðýný kaydeden Ambarkütük, Tuðla ile örülü tek odalý bir evde 5 kiþiyle yaþamaya çalýþýyoruz. Yemeðimizi bile dýþarýya kurduðumuz sobanýn üstünde gece gündüz dýþarýda yemek zorunda kalýyoruz. Toz toprak estiði zaman yemeðimizi bile yiyemiyoruz diye konuþtu. Saðlýksýz bir ortamda yaþadýklarýný kaydeden Ambarkütük, Ýki tane küçük çocuðum var onlarý yalnýz býrakamýyorum. Yaz mevsimi olduðu için yýlan, akrep yada baþka bir böcek ýsýracak diye baþýndan ayrýlamýyoruz. Benim tek isteðim yetkililerden evimin bahçesine Kaymakamýmýzýn ve yardýmseverlerin desteði ile ev yapmaya çalýþýyorum. Ama imkansýzlýktan dolayý yarýda býrakmak zorunda kaldým. Allah rýzasý için yetkili kiþilerden ve yardýmseverlerden bize yardýmlarýný esirgemesinler. Çok zor durumdayýz. Allah kimseyi bu durumlara düþürmesin dedi. Babaanne Sultan Ambarkütük de oðlunun hiçbir geliri olmadýðýný çalýþmak istediðini anca bir iþ bulamadýðýný, bunlarýn üstüne birde baþlarýný sokacak evlerinin de yandýðýný yangýn sonrasý da bütün eþyalarýný kaybettiklerini söyledi. 1 aydýr imkansýzlýk içinde saðlýksýz bir ortamda yaþamaya çalýþtýklarýný söyleyen anne Ambarkütük, Tek odalý bir yerde 5 kiþi nasýl yaþayabilir ki. Hiçbir ihtiyacýmýzý karþýlayamýyoruz. Bizim bu çaresiz sesimizi duyan yetkili kiþilere ve hayýrsever insanlarýmýza sesleniyorum. Bizlerin halini görsünler diye gözyaþlarý içinde yaþadýklarý zorluklarý anlattý.(ýha)

9 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 KIYI KÖÞE AKÜLÜ ARAÇ KAMPANYAMIZ TEKRAR BAÞLIYOR 9 u açýlýþ sayfan yap engelli kardeþine en büyük desteði sen ver K Erol Taþkan ýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý tekrar baþlýyor. adresli internet sitesi üzerinden devam eden kampanyamýz, siz deðerli Çorumlular'ýn desteðini bekliyor. Engellilik konusunda bir þeyler yapmak ve engelli kardeþlerimize destek olmak duyarlýlýðý gösteren herkesi, adresini açýlýþ sayfasý yapmaya ve arama motoru olarak kullanmaya davet ediyoruz. Bir süredir ara verdiðimiz Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'nda 58 akülü aracý ihtiyacý olan engelli kardeþlerimize ulaþtýrmanýn onurunu hep birlikte yaþadýk. Bu onuru daha da artýrmak, mutluluk deryalarýndan kana kana içmek için el birliði ederek tekrar yola koyulduk. 'Neden org?' 1,5 yýl içerisinde facebook aracýlýðý ile yürüttüðümüz kampanyada, kendi mecramýzý oluþturup, daha hýzlý ve aktif olabilmek için hayata taþýdýk. 'Ne iþe yarar?' sitesinde bir araya gelerek güçlerini birleþtiren duyarlý kiþiler sayesinde, bu sitenin kullanýcý sayýsý artacak ve aldýðý yüksek hit (takipçi sayýsý) sayesinde, reklam mecrasýnýn önemli bir noktasý haline gelecek. Bu durum sayesinde de, firmalar reklam konusunda çekinceli davranmayýp, daha çok insana ulaþmak için reklam alaný olarak adresini tercih edecek. 'Reklam karþýlýðýnda ne alýnacak?' sitesinde reklam vermek, paraya deðil, akülü araca endekslli olacak. Bu sitede reklam veren firmalar, bu sitenin misyonunu bildiði ve izleyicisinin çok olduðu için reklam vermek konusunda sitemizi daha rahat tercih edecek. Þimdilik bir haftalýk reklam bedeli bir akülü araç olarak uygulanacak. Ýlerleyen zaman diliminde, gönüllü destekçimiz art- Þimdi geriye kalan, bu meþaleyi söndürmeden, daha organizeli adýmlarla yolumuzu aydýnlatan bir ýþýða dönüþtürmek. '17 günde 3 bin 754 gönüllü kullanýcý' týkça hem daha çok reklam alma, hem de reklam gününü bir haftadan bir kaç güne çekme þansý yakalayacaðýz. 'Ýzleyici sayýsý neden önemli?' Ulusal ve uluslararasý reklam mecrasýnda, izleyici sayýsý çok olan alanlar, büyük reklam deðerlerine ulaþýyor. Sadece internet sitesini kullanarak önemli bir mecra haline getirebileceðiniz sitesi, kýsa zamanda önemli bir reklam gücüne ulaþmýþ olacak, böylece kampanyamýz daha da güçlenerek, daha çok akülü araç temin ederek, daha çok engelli kardeþimizin mutluluðuna ve duasýna vesile olabilecek. 'Reklam önemli?' neden Elbette ki toplumda engelli kardeþlerimize direkt olarak destek olacak ve akülü araç hediye edecek insanlar var. Ancak Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'nýn misyonu, hayýr sahipleriyle engelli kardeþlerimizi buluþturmak ve engeli ve maddi imkansýzlýklarý nedeniyle dört duvar arasýna hapsolmuþ engelli kardeþlerimize kendi baþlarýna hareket edebilmek imkaný saðlamaktýr. Bunun yanýsýra da, daha çok insanýn bu iyiliðe katký saðlamasýna zemin hazýrlamak ve bu iyiliði binlerce insanýn katkýsý ile ortaya koyabilmek ve toplumsal farkýndalýða katký saðlamaktýr. mý?' 'Bu kadar kolay Elbette ki hiç bir iþ konuþulduðu kadar kolay deðildir. Biz burada bir arada olmanýn gücünü, engelli kardeþlerimiz yararýna kullanmak için yola çýkan bir gönüllü ordusu olduðumuz sürece, kiþi baþýna düþen yük miktarý azalacak ve sadece internet üzerinden bir siteyi açýlýþ sayfasý yapmak ve google yerine kullanmayý alýþkanlýk haline getirirsek, gerçek- ten bu iþ çok kolaylaþacak. Burada en önemli nokta, kullanýcýnýn neden sitesini kullandýðýný ve nasýl bir mutluluða katký saðladýðýný bilmesidir. Gerisi titiz bir takip ve firmalara sponsor teklifi götürerek davet etmeye kalýyor. yor' 'Dev bir ekip çalýþý- Çorum baþta olmak üzere, Türkiye'nin tüm þehirlerinde gönüllü üyesi bulunan Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý, hepsi de gönüllü olmak kaydýyla dev bir ekibe dönüþtü. Yurt dýþýndan da sayýsýz takipçisi bulunan kampanyamýzda, her ilde anýnda organize olabilen, tanýtým yapabilen, engelli aileleri tespit ederek, bizzat evinde ziyaret eden ve hediye edilecek akülü aracý adrese teslim eden gönüllü üyelere sahiptir. Gönlümüzden sýçrayan bu küçücük kývýlcým, kocaman bir meþaleye dönüþmüþ durumda. 17 gün önce yazýlýmcý kardeþlerimizin yaptýðý sitemiz, 17 gün içerisinde 3 bin 754 kullanýcýya ulaþtý ve bu sayý sizlerin deðerli katkýlarý ile çýð gibi büyümeye devam ediyor. Ýlk iki ayda günlük 10 bin gönüllü kullanýcý hedefimiz, bir yýllýk sürede günlük 100 bin kullanýcýyý aþabilmektir. Ýstanbul, Erzurum ve Trabzon baþta olmak üzere, pek çok þehirdeki engelli duyarlýlýðý taþýyan insanlarýn takdir edip örnek aldýðý Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý, Çorum'un da gururlu bir temsilcisi olmuþtur. Oluþturmaya çalýþtýðýmýz sistemle, bireysel güçlerimizi internet üzerinde birleþtirerek, devasa bir iyilik hareketini hayata taþýmaya çalýþýyoruz. Lütfen bu haberi okuyan hiç vakit harcamadan açýlýþ sayfasý yaparak, tüm aramalar için bu siteyi kullansýn. Ayrýca çevresinde duyarlý olarak gördüðü her kim varsa, mutlaka bu çalýþmadan haberdar ederek, bu iyiliðe davet etsin. Bu çalýþma sahip çýkan destek veren herkesin eseri olacaktýr. Ýyilik yetim kalmasýn. Ýlk ses Katar dan ikincisi Ýstanbul dan geldi 58 akülü araçla tarifi mümkün olmayan mutluluklara vesile olan Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'nýn yeni çaðrýsýna ilk ses Katar'dan geldi. Sýnýrlarý Çorum'u ve Türkiye'yi aþan bu iyilik hareketinin adresine taþýdýðý çalýþmasýnýn ilk sponsoru Katar'dan olacak. Bir kaç gün içerisinde baþlatacaðýmýz ilk akülü araç çalýþmasýnýn gönüllü sponsorluðu Katar'da televizyon yapýmcýlýðý yapan Balca Kurhan isimli bir hanýmefendiye ait olacak. Uzun süredir Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'ný takip ettiðini ifade eden Balca Kurhan, yeni baþlayan adresini ve kampanya mantýðýný çok beðendiðini, mutlaka desteklenmesine inandýðýný belirterek, ilk akülü aracý kampanyamýza hediye etme sözü verdi. Ýkinci ses de Ýstanbul'dan geldi. Ýstanbul'da hizmet veren kuaförlerin birlikte organize olmasýyla alýnacak akülü aracýmýz da, inþallah kampanyamýzýn ikinci akülü aracý olarak, engelli bir kardeþimizin özgürlüðe adým atmasýna vesile olacak. Engelliliðin acýnmasý gereken bir durum olmadýðý, sadece destek verilmesi gereken bir durum olduðu inancýyla engelli kardeþlerimizin yanýnda yer alarak safýmýzý belli etmeyi, insanlýðýn gereði olan önemli bir sorumluluðu yerine getirmeye çalýþtýðýmýz bu kampanyada alacaðýmýz dualara ortak arýyoruz. Ýnanýyoruz ki, sayýmýzýn artmasý, her bir kiþinin payýna düþen duayý azaltmayacak, bilakis daha da artýracak. Birlikten kuvvet doðar sözünün, gerçek hayata yansýmasýný 58 akülü araçla hep birlikte yaþadýk. Kýyý Köþe ismi, engellilik tanýmý haline geldi. Gerçekten de kýyý köþede kalan ne kadar hapsolmuþ hayat varsa, ulaþmaya çalýþtýk ve çalýþmaya da devam ediyoruz. Bundan sonra Kýyý Köþe ismi, engellilikle bütünleþtiði gibi Türkiye'nin açýlýþ sayfasý olmaya adaydýr. Elbette tüm engellilere akülü araç alacaðýz diye bir iddiamýz yok, biz yapabileceðimizin en iyisini yaparak, daha çok engelli kardeþimize ulaþmak niyetindeyiz. Sözü sonlandýrdýðýmýz bu noktada, her adýmý þeffaf olarak atýlan bu iyiliðin bir ucundan da sizin tutmanýzý diliyoruz. Garipliðin boðduðu, imkansýzlýðýn çevrelediði, engellerin dört duvarý arasýnda sýkýþmýþ ve kendisini toplumun unuttuðunu varsayarak, hayata karþý küsmüþ kardeþlerimize yalnýz olmadýklarýný, onlarý düþünen, onlar için kaygý taþýyan, hapsolduklarý dört duvar arasýndan kurtulup ta, sosyal hayatýn bir parçasý olarak özgürlüðe adým atmalarý için el uzatan insanlarýn varlýðýný ortaya koyalým. Annelerin sýrtlarýnda taþýdýðý engelli çocuklarýný, alýp ta sýrtýmýzda biz taþýyalým demiyoruz, sizi böyle bir yükün altýna girmeye mecbur etmiyoruz. Bu yükü birlikten doðan gücümüzle annelerin sýrtýndan alýp, akülü araca kavuþturalým yeter. Yüzümüze, kalbimize, evimize, çocuklarýmýzýn ve ailemizin gönlüne yansýyacak mutluluk rüzgarlarý için lütfen gönlümüzü açalým ve bu iyiliðin elinden tutalým.

10 10 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 Varinli otopark istiyor U Mahalleliler, otopark olarak iþaretlenen alanda düzenleme yapýlmasýný bekliyor. Recep Mebet lukavak Mahallesi Varinli Caddesi sakinleri otopark istiyor. Mahalle sakinleri adýna açýklama yapan Mustafa Barkoç, Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu civarýnda bulunan ve otopark olarak iþaretlenen alanda düzenleme yapýlmustafa Barkoç masýný istedi. Ekmek büfesinin yanýnda bulunan alanýn mezbelelik bir halde olduðunu anlatan Mustafa Barkoç, Otoparkýmýzýn bir an önce hizmete sunulmasýný bekliyoruz dedi. Mahalleli olarak araçlarýmýzý park edecek yer bulamýyoruz diyen Barkoç, cadde üzerine park edilen kamyon ve týrlardan da dert yandý. Yaþadýklarý maðduriyetin giderilmesini talep eden Barkoç, yetkililerden acilen çözüm beklediklerini sözlerine ekledi. HAS BAKLAVA Ramazan a hazýr Fatma Gelgör ve Filiz Yaðlý nýn sahibi olduðu Has Baklava ve Börek, Ramazan Ayý na hazýr. F Yaþadýklarý maðduriyetin giderilmesini isteyen Varinli Caddesi sakinleri, yetkililerden acilen çözüm beklediklerini söylediler. Ýmam Hatip mezunlarý Pazar günü buluþacak Recep Mebet Ç orum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Platformu tarafýndan organize edilen geleneksel Keþkek Günü, 30 Haziran 2013 Pazar günü saat da gerçekleþecek. Etkinliðin Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenleneceðini bildiren Platform Dönem Sözcüsü Halit Yýldýrým, Tüm mezun ve mensuplarýmýzý Keþkek Günü ne bekliyoruz dedi. Halit Yýldýrým Daver Hoca, Ordu da taziyeleri kabul ediyor H akimiyet köþe yazarý Zeynel Abidin Daver Kolaðasýoðlu ikinci memleketim dediði Ordu'da yaz tatilini geçiriyor ve Ordu Saðlýk Meslek Lisesinden emekli eþi merhum Güneþ Kolaðasýoðlu için gelen taziyeleri kabul ediyor. Bu arada Ordu Belediye Baþkaný Ulubey Lisesinden öðrencisi Seyit Torun'a nezaket ziyaretinde bulunan Kolaðasýoðlu, büyük þehir olunmasýndan dolayý Baþkaný Torun'u kutladý. Baþkan Torun da, Ordu ilinin zorluklarýný anla- tarak, 15 bin km. köy yolu bulunduðunu, büyük çapta alt yapý problemlerinin olduðunu söyledi. Çorum Hakimiyet gazetesini inceleyen Torun ile Kolaðasýoðlu arasýndaki sohbet anýlarýn paylaþýlmasý ile sona erdi. Kolaðasýoðlu, Baþkan Torun dan Eylül ayýnda açmayý düþündüðü Ordu fotoðraflarý sergisi içinde fuar alanýnda bir stant vererek kendisinden bu sergiye katký vermesini istedi. Seyit Torun, Kolaðasýoðlu na baþsaðlýðý diledi. Festivalin sevimli maskotlarý Ç Çorum caddelerinde boy gösteren sevimli maskotlar, büyük-küçük herkesin gözdesi oldu. Recep Mebet orum Belediyesi nin düzenlediði 33. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali renkli gösterilerle baþladý. Animasyon gösterileri çerçevesinde Çorum caddelerinde boy gösteren sevimli maskotlar, büyükküçük herkesin gözdesi oldu. Mehteran kýyafeti giyen üç sevimli maskotu görenler, fotoðraf çektirmek için sýraya girdiler. Koca kafalarý ve ellerindeki enstrümanlarla dikkat çeken maskotlarýn festival süresince etkinliklerde boy göstermeye devam edeceði bildirildi. Recep Mebet atma Gelgör ve Filiz Yaðlý nýn sahibi olduðu Has Baklava ve Börek, Ramazan Ayý hazýrlýklarýný tamamladý. Baklava, börek ve kurabiye çeþitlerinin yaný sýra meþhur Çorum mantýsý, eriþte, su böreði ve katmer çeþitlerini de müþterilerinin beðenisine sunduklarýný belirten Fatma Gelgör, Ramazan Ayý na özel sipariþler almaya baþladýk dedi. Ev yapýmý unlu mamuller alanýnda bir yýlý geride býraktýklarýný anlatan Gelgör, Çorum halkýnýn ilgisinden memnun olduklarýný söyledi. Ürün ve hizmetleri hakkýnda açýklamalarda bulunan Gelgör, Tereyaðýyla hazýrladýðýmýz ürünlerimizde birinci sýnýf malzeme kullanýyoruz. Ev yapýmý lezzetindeki ürünlerimizi Çorum halkýnýn beðenisine sunuyoruz diye konuþtu. Gelgör, ürün ve hizmetleri hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Binevler Kavþaðý ile Çorum Özel Hastanesi arasý, Dr. Ýlhan Gürel Caddesi numara 7 de faaliyet gösteren Has Baklava ve Börek na davet etti. Has Baklava ve Börek, unlu mamüller alanýnda ev yapýmý lezzetleri sunuyor. Gelgör, Ramazan Ayý na özel sipariþler almaya baþladýk dedi. Has Baklava ve Börek, Binevler Kavþaðý ndan Özel Hastane ye giderken cadde üzerinde.

11 CUMA 28 HAZÝRAN Bizim Toptan da Ramazan bereketi B Bizim Toptan Maðaza Müdürü Yusuf Sarýyerli, yardýmcýsý Kazým Kadak la Ramazan Ayý hazýrlýklarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Recep Mebet izim Toptan Satýþ Maðazalarý Ramazan Ayý na hazýr. Yaklaþan Ramazan Ayý nedeniyle hazýrladýklarý kolilerden bahseden Bizim Toptan Çorum Maðazasý Müdürü Yusuf Sarýyerli, Ýkram sizden, kolaylýk Bizim den dedi. Hýzlý tüketim ürünlerini tek çatý altýnda, en uygun fiyat ve ödeme koþullarýyla müþterilerine sunduklarýný hatýrlatan Yusuf Sarýyerli, Ramazan a özel gýda kolilerinin satýþýna baþladýklarýný açýkladý. Normal, Süper ve Mega adlý standart kolilerin dýþýnda içeriði sipariþe göre belirlenen koliler de hazýrladýklarýný dile getiren Sarýyerli, Ýsteyen müþterilerimize Ramazan Ayý na özel alýþveriþ çekleri de sunuyoruz diye konuþtu. Tüm ürün çeþitlerini vade farksýz taksit imkaný ile satýþa sunduklarýný vurgulayan Sarýyerli, Ramazan Ayý na özel ürün ve hizmetleriyle ilgili þu bilgileri verdi: BÝZÝM TOPTAN DA RAMAZAN BEREKETÝ Ýkram sizden, kolaylýk Bizim den sloganýyla kampanya baþlatýldý. Ramazan, kardeþliðimizi ve dostluðumuzu çoðaltan, bizleri hep beraber ayný sofranýn baþýnda bir araya getiren bir müjdeyi ve mutluluðu paylaþmaktýr. Biz de bunun için çalýþanlarýnýza hediye edebileceðiniz, paylaþmanýn mutluluðunu yaþayacaðýnýz çok özel Ramazan kolileri hazýrladýk. Bakliyattan makarnaya, sývý yaðdan çaya, tatlýdan çorbaya kadar her ihtiyacýnýzý gideren ve bilinen markalarla hazýrlanmýþ 3 farklý koliyi Bizim Toptan kalitesiyle sunuyoruz. Normal, Süper ve Mega adlý kolilerimizin dýþýnda dilerseniz koli içeriðini tamamen kendiniz de belirleyebilirsiniz. YÜKSEK KALÝTE, HESAPLI ALIÞVERÝÞ Ürün portföyümüzde içecek, þarküteri, atýþtýrmalýk, temizlik, kaðýt ürünleri, bakliyat, donuk ürünler, sývý yaðlar, un ve unlu mamuller, margarinler, makarna ve çay alanýnda seçkin markalardan oluþan 7 bini aþkýn ürün çeþidi ile hizmet veriyoruz. Bizim Profesyonel Kart la gýda ve gýda dýþý tüm alýþveriþlerde sýfýr faizle taksitli alýþveriþ imkaný sunuyoruz. Çorum halkýnýn Ramazan ayýný þimdiden tebrik ediyor, hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 1. kilometre Sima Otomotiv karþýsýndaki maðazamýza bekliyoruz. Yaklaþan Ramazan Ayý nedeniyle hazýrlanan koliler hakkýnda bilgiler verildi. Uysal Yapý, inþaat sektöründe iddialý Uysal Yapý, Mutluluk Yapýmýzda Var sloganýyla faaliyet gösteriyor. U Recep Mebet ysal Þahin in sahibi olduðu Uysal Yapý, Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi Sabri Yücel Apartmaný 2. kat numara 9/6 da hizmetlerini sürdürüyor. Mutluluk Yapýmýzda Var sloganýyla faaliyet gösteren Uysal Yapý, konut projeleri ile her bütçeye uygun daire ve iþyeri seçenekleri sunuyor. Çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Uysal Þahin, Ýnþaat sektöründeki 20 yýlý aþan tecrübemizi Uysal Yapý çatýsý altýnda hizmete sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Ýnþaat sektöründe iddialý olduklarýnýn altýný çizen Þahin, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Ulukavak Mahallesi Söðütlüevler Caddesi üzerinde, kendi arsamýzda hayata geçirdiðimiz konut projemizi tamamladýk. Yakýnda Selçuk 2. Cadde deki yeni projemizin temelini atacaðýz. Uysal Yapý ola- Uysal Þahin, hayata geçirdikleri konut projeleri hakkýnda bilgiler verdi. rak kalite ve iþ disiplinine büyük önem veriyoruz. Bu doðrultuda birinci sýnýf yaþam alanlarý inþaa ediyo- ruz. Konut projelerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Üçtutlar Caddesi Hazal Ekmek Fýrýný karþýsýnda bulunan büromuza bekliyoruz. Çiftçiye destek ödemesi B u ay üreticilere 2 milyar 295 milyon liralýk destekleme ödemesi yapýlacak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn, bu ay üreticilere 2 milyar 295 milyon liralýk destekleme ödemesi gerçekleþtireceði bildirildi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 22 bin çiftçi için fark ödemesi desteði olarak 1 milyar 284 milyon lira, 65 il için hayvan tazminatý ve aþý desteði olarak 16 milyon lira, 190 bin iþletmeye çay budama tazminatý ve masrafý için 95 milyon lira, 200 bin iþletmeye balýkçý gemilerinin avcýlýktan çekilmesi desteði için 21 milyon lira, 350 bin iþletmeye fýndýk desteklemesi için 707 milyon lira, 23 iþlet- meye süt tozu desteði için 19 milyon lira ve süt primi için 53 milyon lira destekleme ödemesi yapýlacak. Ödenecek toplam 2 milyar 295 milyon liranýn, fýndýk destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatýrýldý, diðer ödemeler ise Haziran itibariyle çiftçilerin hesabýnda olacak. Mert sünnet oldu M Hangi ilde yaþamak pahalý? Bizim Toptan Çorum Maðazasý, Ankara Yolu 1. kilometre Sima Otomotiv karþýsýnda hizmet veriyor. T ürkiye Ýstatistik Kurumu, illere göre satýnalma gücü rakamlarýný araþtýrdý yýlý rakamlarýna yönelik bu araþtýrmada ilginç sonuçlar çýktý. Çorum un da aralarýnda bulunduðu Samsun, Tokat, Amasya illeri yüzde 97.7 oraný ile orta sýralarda. Araþtýrmaya göre, Türkiye'nin en pahalý ili Ýstanbul. En ucuz iller ise Siirt, Batman, Mardin ve Þýrnak. Ýstanbul, gýda ve alkolsüz içecekler konusunda da en pahalý il oldu. Bu grupta en ucuz iller ise Gaziantep, Adýyaman ve Kilis olarak belirlendi. Ýstanbul'un ipi göðüslediði diðer sektörler ise konut, su, elektrik, gaz ve diðer yakýtlar ile eðitim. Araþtýrmada Ankara'nýn da birden fazla birinciliði var. Ulaþtýrmanýn en pahalý olduðu il Ankara. Ankara'da yaþayanlar, mobilya, ev aletleri, ev bakým, saðlýk, lokanta ve otel hizmetlerini de en yüksek fiyattan edindi. TÜÝK, baþka sektörlerdeki fiyatlarý da araþtýrdý. Giyim ve ayakkabýda en pahalý iller Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüþhane olarak belirlendi. En ucuz iller ise Zonguldak, Karabük ve Bartýn. Eðlence ve kültür hizmetlerinin en pahalý olduðu iller ise Balýkesir ve Çanakkale. Bu sektörlerde en düþük iller Þanlýurfa ve Diyarbakýr oldu. Alkollü içecekler ve tütünde Van, Muþ, Bitlis, Hakkari, Mardin, Batman, Þýrnak ve Siirt ipi göðüslerken, en ucuz iller Tekirdað, Edirne, Kýrklareli, Balýkesir ve Çanakkale oldu. ert Eker sünnet oldu. Nazife-Nihat Eker çiftinin oðlu Mert dün düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmýný attý. Eker Ailesi nin Buharaevler Mahallesi ndeki evlerinde düzenlenen sünnet düðününe çok sayýda davetli katýldý. Çocuk gezdirme ile baþlayan program, mevlid okunmasý ve ikramlarýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Nazife-Nihat Eker çiftini tebrik eder Mert e saðlýk ve mutluluk dolu bir ömür diler. Nazife-Nihat Eker çiftinin oðlu Mert, sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmýný attý.

12 12 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 ÇAY DESTANI Erzurumlu, Bayburt'a gitmiþ, kahveye girmiþ: "Hele gardaþ bir çay getir de içek" Ve peþ peþe 29 bardak çay içmiþ. Bayburtlu sormuþ: "Abi, daha getirim mi?" Erzurumlu, elini kalbine götürüp, yanýt vermiþ: "Yok gardaþ. 30 bardak oldu mu çarpýntý yapiy."

13 CUMA 28 HAZÝRAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 19 Þa bân: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:15 Haziran 1429 Hýzýr: HAZÝRAN Akýllý kimse hayrý gördüðünde ona tâbi olan, þerri gördüðünde ondan kaçýnan kimsedir. Biþr-i Hâfî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi VEFAT EDENLER 1- Eþençay Köyü' nden gelme, Mustafa GÜR ve Temam GEDÝMAN' ýn anneleri; Döndü GÜR. 2-Vedat ve Suat NALBANTOÐLU' nun babalarý, Þahin TÝRYAKÝ' nin kayýnpederi; Kadir NALBANTOÐLU 3- Kavacýk Köyü' nden gelme, Dursun DÜÞKÜN' ün oðlu, Veli DÜÞKÜN' ün kardeþi; Sedat DÜÞKÜN 4- Kuþsaray Köyü' nden, Kuþsaray Köyü Muhtarý Orhan ve Ali ÇELÝKCAN' ýn kardeþi, Çorum Belediyesi Su Ýþlerinden emekli; Ýrfan ÇELÝKCAN 5- Merhum Mehmet ve Ziya DOÐAN' ýn kardeþi, Hacer, Aynur, Ayla ve Aysema' nýn babalarý; Sýddýk DO- ÐAN Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. "Aðaoðlu" Bahri Güven Bey, bencileyin emekli öðretmen. Ama emekliliðini güle oynaya geçiren biri de- Ethem ERKOÇ Necip ile ilgili olan hikayedir. Necip, bir arkadaþýnýn Benim en çok dikkatimi çeken Çukurörenli Katil net ðil. Yazýyor, üretiyor. Sevgiyi, özveriyi, hoþgörüyü teþvik, tahrik ve hatta zoru ile Beydili Köyü yakýnlarýnda bez satmak için gelen iki kiþiyi soyup paralarýný al- ve paylaþýmý ön planda tutan bir eðitimci. Daha önce yazmýþ olduðu "Zakkum Çiçeði" mak maksadýyla öldürdüklerini piþmanlýkla anlatýr. ve "Geri Dönüþü Olmayan Yol" adlý iki romanýný Adamlarýn paralarýný alabilmek için onlar namazda iken okudum. Þimdi elimde "Aðaoðlu" adlý üçüncü romaný var. Onu daha hýzlý okudum. Zira "Aðaoðlu" la dile getirir. Ýþ meydana çýkýp suçu sabit görülünce arkadan býçak saplayarak öldürmelerini iç burukluðuy- diye anlattýðý insan, Nihat Kayým olunca konusu ilgimi çekti. afla çýkarlar. Buraya kadar anlatýlanlar, asla uygun gö- mahkum olurlar. Cumhuriyetin ilaný sýrasýndaki genel rülemeyecek davranýþlar. Ama bundan sonrasý ilginç: Nihat Beyi ben, emekli bir maliyeci olarak tanýrdým. Hoþ sohbet sempatik, aðýrbaþlý bir insandý. Katil Necip, hapisten çýkýnca köyüne döner. Ama kimse yüzüne bakmaz. Kimse geçmiþ olsun, hoþ geldin demez. Akrabalarý ve komþularý bile selam vermez. Tam bir boykot. Tam Kayýnpederimle de mesai arkadaþlýklarý ve komþuluklarý vardý. bir kamuoyu baskýsý. Birkaç hafta sonra köyü terkedip ormanýn eteðinde bir kulübe de ailece yaþamaya mahkum olur. Nihat Kayým, meðer Ýsmail Köylü imiþ. Ama biz onun bu yönünü hiç bilmezdik. Çorum'un yerlilerinden sanýrdýk. Bu olay, bence çok önemli, tam bir ibretlik kýssa. Suçluyu öven, Ýsmail Köyü, Köse Daðý'n eteðinde þirin bir yerleþim yeridir. Arazisi çok engebeli ve dardýr. Daha çok kadifelerin çiftliði olarak bilinir. rak toplumdan tecrit etmeleri bence çok erdemli bir davranýþ. kahramanlaþtýran bir yaklaþým yerine ona kamuoyu baskýsý uygulaya- Halkýn gelir düzeyi zayýftýr. Ýçlerinden hali vakti yerinde olan birkaç kiþi varsa onlara zengin gözüyle bakýlýr, aða denir. Aðaoðlu Nihat Bey de Bahri Bey, bu ve benzer olaylarý bütün çýplaklýðýyla aktarmýþ romanýnda. Kendi aralarýndaki konuþmalarýn da öyle aktarmýþ. Bu arada onlardan biridir. Bahri Güven hocamýz, Nihat Beyin þahsýnda Ýsmail pek çok argo kelimeyi hatta küfürlerini de aynen nakletmiþ. Bu uslubu, Köyü'nü, köy hayatýný, çiftçinin dert ve sýkýntýlarýný, neler ekip biçtiklerini güzelce anlatmýþ. Yarma, bulgurdan bað bozumuna, koç katýmýn- kendi takdirlerine býrakýyorum. dan çiðdem gezmesine kadar pek çok konuyu ele almýþ. Ýnsanlarýn dertlerinden hayvanlarýn hastalýklarýna kadar akla gelebilecek pek çok ko- öyküsü ve bunlarýn taþýnmasý problemi konusunda Çorum tarihine not Kitabýn son kýsmýnda kara deðirmenden un fabrikalarýna geçiþin nu folklor araþtýrmacýlarýna hazýr malzeme olarak sunulmuþ. Buna dünürlükten düðüne kadar evlenme töre ve törenlerini de eklersek pek çok Konularýn bir yerinde ya Aðaoðlu Nihat Bey ya da Ýsmail Köyü düþülmüþ. konu, hikaye uslubuyla dile getirilmiþ. baðlantýsý kurulmuþ. Böylelikle eser, bir köy romaný ve köyde yaþayan Kitabýn adýnda "Köyden Ýnsan Manzaralarý" gibi bir ifade yer almaktadýr. Onun için bazen bir çobaný, bir harmancýyý, bir ustayý ya da Bahri güven Beyi üçüncü romanýný yayýnlamasýndan dolayý tebrik ahaliden seçilmiþ insan manzaralarýyla akýp gidiyor. maharetli bir köy kadýnýný da müstakil birer bölüm olarak aktarmýþ. ediyorum. Her eserinden bana da imzalayýp vermesinden dolayý da teþekkür ediyorum. Daha nice eserlerle yazý hayatýnýn devamýný diliyo- Bunlarýn pek çoðu, günümüz insaný için birer ibretlik hikaye niteliðindedirrum. Haným sen rahmetli olalý Allah insaný çift yaratmýþ olup, yalnýzlýk kendisine mahsustur. Dolaysýyla yaþam kalabalýkta güzeldir. Anne - babanýn, çoluk çocuðuyla ayný veya yakýn mekânlarda bulunmasý bazen kýsa vadede olumsuzluk gibi algýlansa da, belki de uzun süreçte en iyi depresyon ilacýdýr. Aile büyüklerinin manevi þemsiye altýnda bulunmak bilemediðimiz birçok belalarýn define vesile olabilir. Bunun örneklerini zaman zaman çevremizde görürüz. 'Kýyamet ne zaman kopar?' diye çok sevdiði hayat arkadaþýný kaybetmiþ olan, ermiþ birine sorarlar. Milli Eðitim Müdürlüðü Mahir ODABAÞI Sivil Savunma Uzmaný O da 'BENÝM KIYAMETÝM ÇOKTAN KOPTU. SÝZ BAÞINIZIN ÇARESÝNE BAKIN ' demiþ. Bu baðlamda; Haným erkeðinin gençlikte hayat arkadaþý, orta yaþlarda can dostu, yaþlýlýkta ise acil doktorudur. Doktoru olmayan hasta tedavi olamayýp nasýl ýzdýrap çekerse, tam lazým olacaðý dönemlerde hayat arkadaþlarýný kaybeden ve tek baþýna yaþama tutunmaya çalýþan amcalarýmýz da ayný sýkýntýlarý çeker. Hele birde aþaðýda anlatmaya çalýþacaðým þekilde yarý açýk cezaevi diye tabir edilen apartmanlarda yaþýyorsa, Allah yar ve yardýmcýlarý olsun. Samimi, gönüllü GÖNÜL ELÇÝLÝÐÝ burada çok ama çok önem arz etmektedir. Apartman sakinlerinden veya dýþarýdan gelecek bir selam, bir selamet yaþanmasýna vesile olabilir Buyurun ibretlik olayý okumaya Bir televizyon programýnda izlemiþtim. Ýstanbul'da kariyer sahibi, orta yaþlý bir vatandaþ; eþine, haným, bizim ziyaretine gittiðimiz dostlarýmýz ziyaretçisi eksik olmayan, her türlü imkana sahip insanlar. Gel bu bayram bir farklýlýk yapalým. Karþýdaki bakkal amca, bu sokakta herkesi tanýr. Ben ona sorayým, bu sokaktaki apartmanlarda geleni gideni olmayan, yakýnlarý tarafýndan aranmayan yaþlýlarý veya doðal afetlerde yakýnlarýný kaybetmiþ tek baþýna yaþayan gençleri seninle bir ziyaret edelim der. Hanýmý da çok güzel fikir. Hemen sen bakkal amcaya sor gel der. Adam bakkala gider, durumu anlatýr. Bakkal, aferin evladým, çok güzel düþünmüþsün '' Ne ekersen, onu biçersin, demiþ atalarýmýz.ýnsan yaþlýlýkta para pul aramýyor, nasýlsýn amca diyecek insanoðlu arýyor.ben bu bakkallýðý bu yaþýmda para için kazanmak için yapmýyorum. Ýhtiyacýmda yok. Ancak, kendimi oyalamak için yapýyorum '' der ve sokaktaki kimsesiz yaþlýlarý ve yalnýz yaþayanlarýn ismini tek tek verir. Adam hanýmýný alýr, sokaðýn baþýndaki apartmandan baþlar.zira bu apartmanda tek baþýna yaþayan bir amca vardýr. Zile basar, adam açmaz.tekrar basar bu sefer de kimsin, niye basýyorsun, ne satýyorsun, almýyorum iþte kardeþim gibi sert cevap verir. Adam bu hakarete aldýrmadan devam eder, '' amca ben toplayýcý, pazarlamacý deðilim. Sokaðýn sonundaki apartmanda kalýyorum. Hanýmla bayram ziyaretine geldik'' der. Yaþlý amca kapýyý açar ve içeri girerler.yanlýþ anlamadým demi, ziyaretime geldiniz diye ýsrarla sorar.evet deyince, hüngür hüngür aðlamaya baþlar.biraz sonra sakinleþir ve þu ders alýnacak cümleyi söyler '' Evladým, ben falanca üst görevden yýllar önce emekli oldum.çok mutluyduk. Teyzeniz rahmetli olalý 20 yýl geçti. 20 yýldýr, kapýmý açan olmadý. Zile ya toplayýcý, ya da pazarlamacý bastý. 20 YILDIR ÝLK DEFAEVÝME BÝR ZÝYARETÇÝ OLARAK SÝZ GELDÝNÝZ.Kaba davrandýðým için, özür dilerim, ne olur kusura bakmayýn evladým '' der.bu cümle karþýsýnda ziyaretçilerde aðlamaya baþlar.ve haným demek ki, televizyonlarda gördüðümüz çöp dolu evler veya intihar giriþiminde bulunanlar sadece ekonomik nedenlerle deðil, apartmanda dýþlanmanýn da etkisi var diye mýrýldanýr. Hayatlarýnda en mutlu olduklarý bayram ziyaretinin mutluluðunu yaþarlar * Ne halimi soran olur, ne de kapýmý çalan Yaþlýlýkta yalnýzlýk çok zormuþ inan Küçük sýkýntýlar bile oluyor kocaman Haným sen rahmetli olalý Senden sonra oðlumuz, kýzýmýz gitti gurbete Baba gel de beraber duralým diyorlar 3-5 gece Durulmuyor, sýkýlýyor insan he mence Haným sen rahmetli olalý Mal, mülk, para, pul artýk fayda etmiyor Gönül sohbet edecek bir dost bekliyor Saðlýðýmda bozuldu, kalbim tekliyor Haným sen rahmetli olalý Biraz geç kalsam endiþelenip kapýda bekliyordum Allah ayýrmasýn bizi herif, beraber ölelim diyordun Hem hayat arkadaþý olur, hem de doktorluk ediyordun Hey þey bitti haným, sen rahmetli olalý Sensiz çorba dahi boðazýma týkanýyor Bulaþýklar bile alel usul yýkanýyor Çocuklar gurbette, bana bakamýyor Haným sen rahmetli olalý Her zaman sýcak yemek yapmaya üþeniyorum Ne yapayým, kuru yiyeceklerle idare ediyorum Ramazanda belediyenin çadýrýna gidiyorum Haným sen rahmetli olalý Topraðýn bol, mekânýn cennet olsun Seni bin kere özlüyorum haberin olsun Arkadaþlara diyorum, aman eþinizle aranýz iyi olsun Haným sen rahmetli olalý Anam ölünce, rahmetli babam da garip kalmýþtý Ne kadar hizmet etsek te, yine alýngan olmuþtu Bende babamýn yerini aldým þimdi Haným sen rahmetli olalý Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: HAZÝRAN 2013 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro Mürsel Hoca 2 Yine deðerli alim, hoca ve emekli vaizlerimizden Fikrettin Çýplak hoca efendi, bir vesile ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nca gönderildiði bir Avrupa ülkesinin cami misafirhanesinde geceleyin uykusu kaçýnca, kütüphanede Arapça bir tefsire gözü iliþir ve bu tefsirin adý Bediüzzaman Hazretlerinin Birinci Cihan Savaþý esnasýnda harp atmosferi altýnda yazdýðý "Ýþaratü'l- Ý'caz"dýr. Tefsiri alýp okumaya baþlar. Ve hocam hayretler içinde kalýr. Böyle emsalsiz bir tefsiri temin etmek arzusu ile Çorum'a döndüðü zaman bana müracaat ederek bir takým olarak Külliyatý almýþtý. Ayný eseri, þimdi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn basýp Ramazan ayýna yetiþtireceði ve daha sonra Külliyat'ýn tamamýný basacaðý haberi baþta Nur talebeleri olmak üzere ehl-i imaný memnun etmiþtir. Ýþte bu maksat ile geçen yýl Mürsel hocam beni aradý. "Raþit efendi, takým Külliyat istiyorum, lütfen temin ediver" diyerek ricada bulununca, bunu emir telakki ettim ve Çorum'daki arkadaþlara rica ettim, Külliyat'ý hocama takdim ettiler. Çorum dýþýnda olduðum için cenazesine katýlamadým. Allah mekânýný Cennet eylesin. "Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir" diyor Ýki Cihan Serveri (asm). Bakî kalan, semada ve yerde hoþ sedalar býraktý. Bir çok insanýn imanýnýn takviyesine yardým etti. Ýlmin hakkýný verdi. Cenâb-ý Hak Cennetü'l-Firdevs makamýna eriþtirsin. Her meslek sahibi olabilirsiniz; ama âlim ve fazýl olmak ayrý bir þeydir. Unutmayacaðýz seni hocam. Kabrin gül-gülistan olsun inþaallah. Yenge hanýmýn, kardeþlerinin, akrabalarýnýn ve bütün ehl-i imanýn baþý sað olsun. "Ehl-i imanýn ölmesi ile semavat ve arz onun üstünde aðlar." (Son) ALIÞ 76,919 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER SEVÝNÇ M.AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI YANI ÜNALDI BUHARA EVLER MAH.HÝTÝT EVLER SAÐLIK OCAÐI KARÞISI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 77,467 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 'Gittiðiniz yerlerde Çorum'u anlatýn' H Emre Kut itit Fuar ve Festivali kapsamýnda Çorum'a gelen Endonezya Kültür Müsteþarý Robertos Ýlevan ile diðer konuk halkoyunlarý ekipleri dün Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Endonezya Kültür Müsteþarý Robertos Ýlevan, Çorum'un misafirperverliðinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, gelecekte Türkiye ile güzel þeyleri paylaþacaklarýný söyledi. Vali Sabri Baþköy de, ziyaretten duyduðu memnuniyet dile geti- Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda Çorum'a gelen halkoyunlarý ekipleri Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. rerek, "Endonezya'nýn Müslüman ülkelerin en büyüðü olduðunu söyledi. Türk-Endonezya kardeþliðinin çok eskiye dayandýðýný belirten Baþköy, "Yaptýðýnýz gösterilerinizi zevkle izledim. Çok güzel gösterilerdi. Bun tür organzasyonlar aslýnda kaynaþmaya vesile. Þehrimizi tanýdýnýz. Ýnsanlarýmýzý tanýdýnýz. Çorum'un misafirperverliðini gördünüz. Gittiðiniz yerlerde de bunlarý anlatacaksýnýz. Ýnþallah Çorum'dan güzel intibalarla ayrýlýrsýnýz." Þeklinde konuþtu. Türkçe öðrenmek þartýyla... Konuk ekipler Baþkan Külcü'ye kendi yörelerine ait ürünler hediye etti Ulusararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda Çorum'a gelen konuk halkoyunlarý ekipleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Ýzmir-Tire, Bursa Kýlýç-Kalkan Kýrþehir, Makedonya ile Samsun Karadeniz halkoyunlarý ekipleri katýldý. Konuk ekip temsilcileri, Çorum'u çok sevdik- lerini, beðendiklerini, tekrar gelmeyi çok istediklerini söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, Konuk ekipleri þimdiden Çorum'a davet ettiklerini belirterek, bir sonraki festivale katýlacak ekiplerden en az birisinin Türkçe bilmesini istedi. Konuk ekipler Baþkan Külcü'ye kendi yörelerine ait ürünler hediye etti. Kahramanlarýn Vali ziyareti Külcü ye nezaket ziyareti K uzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tatlýsu Belediyesi Baþkaný A. Hayri Orçan, Belediye Meclis Üyeleri ile Mücahit Komutanlar Derneði Genel Baþkaný Gözkamuþ Ergüneþ, Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül ve yönetimi dün Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. KKTC Tatlýsu Belediyesi Baþkaný A. Hayri Orçan, barýþ gazilerini Kýbrýs'a davet ettiklerini, çok güzel anlar yaþadýklarýný söy- ledi. Orçan,"1974 yýlýnda yaþanan buluþmayý ikinci kez tazeledik. belirterek, " Birlikte savaþtýðýmýz topraklarda kanlarýmýzý döktük. Çorum'un bize gösterdiði misafirlikten dolayý da müteþekkiriz." Dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Sabri Baþköy ise, gazilerimizi her fýrsatta ziyaret ettiðini söyledi. Ýnsan hayatýnda vefanýn çok önemli olduðunu belirten Baþköy, "Yýllar sonra mücadele ettiðiniz Emre Kut K Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tatlýsu Belediyesi Baþkaný A. Hayri Orçan, Belediye Meclis Üyeleri ile Mücahit Komutanlar Derneði Vali Baþköy ü ziyaret etti. topraklarda buluyorsunuz. Kýbrýs'a yavru vatan diyoruz. Ama þöyle düþününün, yavrunun caný acýdýðýnda annenin de, babanýn da caný ya- nar. Sizler üzüldüðünüzde bizler de üzülüyoruz." Dedi. Silah arkadaþlarý hasret giderdi K ýbrýs Barýþ HarekaOrçan, "Türkiye KKTC'nin tý'nda görev yapan 20 vatan olmasýný saðlayan komutan, birlikte savaþtýkkan kardeþimizdir. Türkiye larý silah arkadaþlarýyla 39 bizim baðýmsýzlýk meþaleyýl sonra biraraya geldi. mizdir. KKTC var olduðu sürece Türkiye CumhuriyeKuzey Kýbrýs Mücati ile et ve týrnak gibi olahit Komutanlarý, Çorumlu caktýr. Hiçbir güç bizi anakýbrýs Gazileri biraraya vatanýmýz ile aramýzý açmagelerek hem hasret gidermýza müsaade edilmeyediler hem de anýlarýný paycektir. KKTC'nin kutlu kurlaþtýlar. tuluþ savaþýnda mücadele Çorum'a 5 günlük geeden Çorumlu kahramanlazi düzenleyen Kuzey Kýbrýmýzla bir araya geldik. rýs Mücahit Komutanlarý, Kendilerine minnettarýz. Çorumlu Kýbrýs Gaziler, KKTC'de ter döken ve baçorum Muharip Gaziler ve ðýmsýzlýk için mücadele Kýbrýs Gazileri Derneeden kardeþlerimize bir kez Kýbrýs Barýþ Harekatý'nda görev yapan 20 komutan, ði'nde biraraya gelerek daha minnettarlýðýmýzý subirlikte savaþtýklarý silah arkadaþlarýyla 39 yýl sonra biraraya geldi yýlýnda yapýlan Kýbnuyoruz. ifadelerine yer rýs Barýþ Harekatý nda verdi. omuz omuza mücadele ettikleri silah arkadaþlar anýlarýný paylaþtý. Çorum a ikinci defa gelmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirte20 MÜCAHÝT KOMUTAN ÇORUM DA rek, Çorum'u artýk kendi evimiz gibi görüyoruz. Türk halkýna ve ÇoÇorum Belediyesi ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tatlýsu rum halkýna bize gösterdikleri yakýn ilgi ve alaka için teþekkür ediyobelediyesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen bir program ile 20 Mücarum. Kýbrýslý Mücahit Komutanlar ile Çorum'da bulunmaktan mutluhit Komutan Çorum a geldi. luk duyuyorum. dedi. Dernekte bir araya gelen gazilerin buluþmasýnda Çorum Beledi ÇORUMLU GAZÝLERÝMÝZLE OLMAKTAN MUTLUYUZ ye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti TatMücahit Komutanlarý Derneði Genel Baþkaný Gözkamaþ Ergülýsu Belediye Baþkaný Ahmet Hayri Orçan, Mücahit Komutanlarý Derneþ ise KKTC vatandaþlarýnýn arasý çok zulüm gördüklerineði Genel Baþkaný Gözkamaþ Ergüneþ, Tatlýsu Belediye Meclis Üyeni ifade ederek, O gün KKTC'nin baðýmsýzlýðý için mücadele eden leri Hacý Çelik, Muzaffer Aydýn, KKTC Genç Mücahitler Derneði komutanlarýmýzla bizim baðýmsýzlýðýmýz için canlarýný ortaya koyan Baþkaný Hasan Korumanastýrlý, Tatlýsý Yalý Mahallesi Muhtarý Leyla kahraman Türk askerlerinin neferleri ile bir aradayýz. Rumlarýn acýmasýzca ve insafsýzca davranýþlarý iki kardeþ ülkenin mücadelesi ile Güvenlier Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Rumlar ý dize getirmiþtir yýlýnda kutlu barýþ harekatý ile Türk Çorum Muharip Gaziler ve Kýbrýs Gazileri Derneði Baþkaný MuharMilleti ile KKTC arasýnda kan baðý güçlenmiþtir. Bugün bizim için rem Gül ile 20 Mücahit Komutan ve Çorumlu Kýbrýs Gazileri birlikte canlarýný feda etmek için Kýbrýs'ta çarpýþan kardeþlerimize vefa örnesohbet etti. ði olarak ziyaret ettik. Çorum'a vefa gezisi düzenledik yýlýnda ANAVATANINIZA HOÞGELDÝNÝZ Çorumlu gazilerle Kýbrýs'ýn barýþý ve baðýmsýzlýðý için omuz omuza mücadele ettiðimiz Çorumlu Gazilerimizle birlikte olmaktan mutluçorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Yavruvatan Kýbrýs yuz. þeklinde konuþtu. için mücadele eden kahraman Mücahit Komutanlarý Çorum'da görmekten ve aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný söyledi. Gaziler yapýlan konuþmalardan sonra Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tatlýsu Belediye Baþkaný Hayri Orçan ile Mücahit KomutanZeki Gül, Vatan topraklarý için mücadele eden Kahraman mülarý Derneði Genel Baþkaný Gözkamaþ Ergüneþ, Çorum Muharip Gacahitlerimiz, bayraklarý uðruna, vatanlarý uðruna gözünü kýrpmadan ziler ve Kýbrýs Gazileri Derneði Baþkaný Muharrem Gül'e plaket ve mücadele etmiþler ve bunlarýn kutsal mücadelelerine Anavatanýmýz çeþitli hediyeler verdi. Türkiye destek vermiþtir. Sizlerin ve Türk askerimizin eþsiz mücadeçorum Muharip Gaziler ve Kýbrýs Gazileri Derneði Baþkaný Mulesi sonrasýnda vatan topraklarýnýz baðýmsýzlýðýna kavuþmuþtur. Buharrem Gül'e ayrýca KKTC Genç Mücahitler Derneði Baþkaný Hasan gün o günlerde ve zor þartlarda verilen mücadelede yer alan askerlekorumanastýrlý tarafýndan KKTC'nin yaþadýðý acýlar ve harekatla ilgirin bir araya gelmesi önemlidir. Hepiniz Anavatanýnýza hoþ geldiniz. li çeþitli bilgiler içeren kitap hediye etti. diye konuþtu. Çorum Muharip Gaziler ve Kýbrýs Gazileri Derneði Baþkaný MuTürkiye'nin KKTC için sadece kendilerini koruyan bir ülke olharrem Gül'de misafirlere çiçek takdim etti. madýðýnýn altýný çizen KKTC Tatlýsu Belediye Baþkaný Ahmet Hayri uzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tatlýsu Belediyesi Beldiye Baþkaný A. Hayri Orçan Mücahit Komutanlar Derneði Genel Baþkaný Gözkamuþ Ergüneþ, Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül, Belediye Baþkaný Muzaffer Külçü yü ziyaret etti. Tatlýsu Belediye Baþkaný A. Hayri Orçan, "Þehitlerimize, gazilerimize ve komutanlarýmýza minnet duyuyoruz. Bu ülkede onlarýn emekleri ve kanlarý var. Þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum Gazileri- mizden hayatta olanlara da saðþýklý ve huzurlu bir yaþam diliyorum. Çorum'un gazetelerine bakýyorum, gündemde hep bizim gazilerimizin ziyaretleri var. Ayný þekilde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde de gazetelerin gündeminde bizim Türkiye'yi ziyaretimiz var. Orada Türkler ülkelerine ve milletlerine çok baðlýlar." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, de, "Her ne kadar farklý ülkelerde olsak da birbirimize Musa Eroðlu'dan türkü ziyafeti Gülesin Aðbal Demirer Ç orum, önceki akþam ünlü sanatçý Musa Eroðlu'nun türküleriyle coþtu Türk Halk Müziði Sanatçýsý Musa Eroðlu, 33. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda sahne aldý. Fuar Alaný nda düzenlenen konsere Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Turhan Candan'ýn yaný sýra çok sayýda Çorumlu katýldý. Sahne performansý ve türküleri ile dinleyenlere ziyafet sunan Eroðlu, Çorumlular tarafýndan yoðun ilgi gördü. Ünlü sanatçý Musa Eroðlu konser verdi. Fuar Alaný nda düzenlenen konsere yoðun katýlým oldu. Hayýrlý olsun ziyareti A Altýnkoz Tesisleri için eleman yetiþtirilecek Ç alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ve Oðuzlar Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde uygulanacak Garson (Servis Elemaný) mesleðinde 15 kiþilik istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kursa baþlayan kursiyerlerin en az % 50 si Oðuzlar Belediyesi Altýnkoz Tesisleri nde istihdam edilecek. Kursiyerlerin, istihdamý reddetme durumlarý bulunmayacak. 8 Temmuz - 21 Kasým 2013 tarihleri arasýnda verilecek eðitimler, Oðuzlar Halk Eðitim Merkez Müdürlüðü nde PazartesiCuma olmak üzere haftada 5 gün yapýlacak. ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü nden yapýlan duyuruda kursa katýlým þartlarý þöyle belirlendi; ÝÞKUR a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda olmak, en az ilköðretim mezunu olmak, Açýköðretim veya ikinci öðretim hariç öðrenci olmamak, son 24 ay içerisinde kurslardan en fazla 72 fiili gün faydalanmýþ ol- mak veya hiç faydalanmamýþ olmak, ÝÞKUR un TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Durumu þartlara uyanlar, 5 Temmuz Cuma günü saat da Oðuzlar HEM Müdürlüðü nde yapýlacak mülakata katýlabilecek. sevgi ve þefkatle bakýyoruz. Gözden ýrak olan gönülden ýrak olur sözünü can-ý gönülden söyleyerek bu baðlarýn devam etmesi için ziyaretlerin daha sýk olmasý gerektiðini düþünüyorum" diye konuþtu. Alaca Ticaret Borsasý yönetimi Ali Bektaþ ý ziyaret etti. laca Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Fahri Coþkun, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Faik Yetkin ile birlikte Çorum Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ ý seçimlerde gösterdiði baþarý nedeniyle kutlayan Coþkun, Bektaþ ve Yönetim Kurulu üyelerine hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Bektaþ, Alaca Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Fahri Coþkun, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Faik Yetkin e teþekkür etti.

15 Süt üreticilerinden sonra inþaat iþçilerini yazdý HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, inþaat iþçileri- iþ güvenliði ve iþ güvencesi eksiklerine deðindi- Cnin ði yazýlý soru önergesini TBMM ye gönderdi. Köse, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik tarafýndan yazýlý olarak cevaplandýrýlmasý isteðiyle gönderdiði soru önergesinde þunlarý kaydetti; Geliþmekte olan ülkelerde inþaat sektörü en yaygýn ve bünyesinde en çok iþçi barýndýran sektörlerden biridir. Maalesef ki, sektörün hýzla geliþmesine karþýn çalýþanlarýn iþ güvenliðinin artýrýmýnda ayný yükseliþi görememekteyiz. Ayrýca, Türkiye'de inþaat iþçilerinin çok büyük bir kýsmýnýn sosyal güvencesi de yoktur. Sektöre iliþkin yetersiz kanunlar ve denetimler nedeniyle bir çok iþçi maðdur olmakta ve hayati tehlike altýnda yaþamlarýný sürdürmektedirler. Bu baðlamda; Türkiye genelinde inþaat iþçisi olarak çalýþan toplam kaç kiþi vardýr? Bunlardan kaçý sosyal güvence sahibidir? Türkiye de yýllarý arasýnda kaç metre kare inþaat yapýlmýþtýr ve bu inþaatlarýn tamamlanma süresi göz önünde bulundurulduðunda bu çalýþma için kaç iþçi istihdam edilmesi gerekmektedir? Gerçekten isdihdam edilen iþçi sayýsý nedir? Türkiye'de yýllarý arasýnda gerçekleþen toplam iþ kazalarýnýn yüzde kaçý inþaat sektörüne aittir? Hiçbir þeyin insan hayatýndan daha önemli olmadýðýný göz önünde bulundurarak, yýllarý arasýnda inþaat sektöründe kaç iþçi iþ kazasý geçirmiþtir? Bu kazalarýn ne kadarý ölümle sonuçlanmýþtýr? Bu ölümlerin ne kadarý yetersiz güvenlik önemlerinden kaynaklanmaktadýr? Ýþ kazasý sonucu gerçekleþen ölümlerin nedenleri olarak baþka neleri gösterebilirsiniz? Ýnþaat sektöründe kazaya sebep olabilecek etkenlerin baþýnda, yüksekten düþme, taþýt kazalarý, elektrik akýmýna kapýlma, düþen cisimlerin çarpmasý gelmektedir. Türkiye'deki çalýþma ortamlarý bu gibi kazalarý önleyebilecek nitelikte midir? Memur Sen taleplerini dile getirdi çiþleri Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakaný ÝMuammer Güler'in imzasýyla valiliklere toplumsal olaylara müdahale genelgesi gönderdi. Ýçiþleri Bakanlýðý, güvenlik güçlerinden, kanuna aykýrý toplumsal olaylarda, önce gaz mühimmatýnýn kullanýlacaðý uyarýsýnda bulunulmasýný, gruptan ayrýlmak isteyenlerle diðer kiþilerin uzaklaþmasýna fýrsat verilmesini, tazyikli suyla müdahaleden sonra gaz kullanýlmasýný istedi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'in imzasýyla valiliklere gönderilen genelgede, kanuna aykýrý toplumsal olaylarda göstericiler tarafýndan atýlan molotofkokteyli, havai fiþek ile el yapýmý patlayýcý ve benzeri maddelere karþý güvenlik güçleri tarafýndan Polis Vazife Salahiyet Kanunu'nun 16. maddesinde yer alan maddi güç unsurlarýnýn kullanýldýðý belirtildi. Son zamanlarda yapýlan müdahalelerde gerek olaylara karýþmayan vatandaþlarýn gerekse personelin gaz kullanýmýndan olumsuz etkilendiðinin görüldüðü vurgulanan genelgede, 18 Nisan'da gerçekleþtirilen Toplumsal Olaylara Müdahale Esaslarý ve Gaz Mühimmatý Kullanýmýnýn Azaltýlmasý Çalýþtayý'nda konunun görüþüldüðü ve göz yaþartýcý mühimmat kullanýmýnýn azaltýlmasý için yapýlmasý gerekenlerin belirlendiði bildirildi. Buna göre, kanuna aykýrý hale dönüþen basýn açýklamasý ve miting gibi toplumsal olaylara, gaz kullanýlarak müdahale edilmesi gerektiðinde, müdahale öncesinde çok ani geliþen bir durum yoksa il emniyet müdürüne bilgi verilmesi ve talimatlarýnýn beklenmesi gerektiði kaydedilen genelgede þu ifadelere yer verildi: "Toplumsal etkinlikler esnasýnda alýnacak tedbirlerde, Çevik Kuvvet veya Güvenlik Þube Müdürlüðünden sorumlu emniyet müdür yardýmcýlarýnýn görev almasý saðlanacak. Sorumlu amir, görev alacak personel ile toplumsal olay öncesi mutlaka toplantý yaparak, müdahale gerektiðinde hareket tarzýnýn nasýl olacaðý hususunda personeli bilgilendirecek. Kanuna aykýrý toplumsal olaylarda göz yaþartýcý gaz kullanmadan önce gaz mühimmatýnýn kullanýlacaðý ses yükseltici araçlarla duyurularak gösterici gruptan ayrýlmak isteyenler ile üçüncü kiþilerin uzaklaþmasýna fýrsat verilecek. Kanunsuz toplumsal olaylarda, gazlý müdahaleden önce su püskürtücü panzer ve TOMA'lar kullanýlarak tazyikli suyla emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ah- Saatçi, saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný TBMM de dile ge- Mmet tirildiðini açýkladý. Saatçi, Saðlýk-Sen Genel Merkezi tarafýndan nöbet ücretlerinin artýrýlmasý, vekil ebe hemþirelerin kadroya alýnmasý, araþtýrmacý kadrosunda görev yapan kamu görevlilerinin kaybolan özlük haklarýnýn yeniden verilmesi ve 4/C li personelin de kadroya alýnmasý talepleri TBMM de tekrar dile getirildi. Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý nýn görüþmeleri TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu nda devam ediyor. Toplantýda, tasarýda yer alan maddelere iliþkin Saðlýk-Sen in görüþlerinin yaný sýra tasarýda yer almayan, ancak Saðlýk-Sen in talepleri içinde yer alan konular bir kez daha komisyon üyelerine aktarýldý. dedi. Saðlýk çalýþanlarýnýn yýllardan beri birikmiþ ve çözülememiþ sorunlarý olduðunu belirten Saatçi, Her Torba Yasa gündeminde saðlýk çalýþanlarý ve Saðlýk-Sen bu yasa çalýþmalarýný baþtan sona ilgiyle ve umutla izliyoruz. Ama ne yazýk ki þu ana kadar birkaç küçük iyileþtirme dýþýnda saðlýk çalýþanlarýna müjdeleyebileceðimiz bir kazaným göremiyoruz. Tasarýda, acil servis, 112 ve yoðun bakým çalýþanlarýnýn nöbet ücretlerine artýþ getirildiði, ancak nöbet ücretlerindeki iyileþtirmenin sýnýrlý deðil tüm nöbet tutan saðlýk çalýþanlarýný kapsamasýný istiyoruz. Burada nöbet ücretlerindeki çarpýklýðý görmek lazým. Þu anda bir saðlýk çalýþanýnýn aylýk gelirinin 1 saate karþýlýk gelen gelirinin beþte biri nöbet ücreti olarak ödeniyor. Bu maðduriyet özelikle yoðun hastanelerde nöbeti kara borsa alýp satýlan bir olgu haline getirmiþtir. Bir an önce nöbet ücretlerinde iyileþtirme yapýlmalýdýr. dedi. Saatçi, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Memur-Sen ve Saðlýk-Sen in de talepleri doðrultusunda 4/B ve 4924 lü çalýþanlara kadro müjdesi verdiðini hatýrlatarak þunlarý kaydetti; Bu müjdenin vekil ebe hemþireleri, kamu personeli sayýlmayan 3000 civarýndaki aile saðlýðý çalýþanlarýný ve özelikle hükümetin olumlu açýklamalarýyla umutlanan 4/C li çalýþanlarý da kapsamasýný istiyoruz. Saðlýk alanýnýn ne kadar yoðun ve yýpratýcý olduðunu anlatmamýza gerek yok. Biz saðlýk çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý olarak toplu sözleþmelerinde saðlýk çalýþanlarýna yýpranma payýndan faydalandýrýlmasýný talep ettik. Bu Ahmet Saatçi talep Kamu Personeli Danýþma Kurulu na havale edildi. Kamu personeli danýþma kurulu bu konuda tüm taraflarýn görüþüne baþvurdu. Tüm taraflar bildiðimiz kadarýyla olumlu görüþ bildirmesine karþýn, yýpranma payý Çalýþma Sosyal Güvenlik Bakanlýðý nda takýldý. Çalýþma Bakanlýðý na takýlan yýpranma payýný, TBMM de sizlerin vermesini bekliyoruz. Saðlýk-Sen olarak bizim toplu sözleþmelerdeki temel taleplerimizin baþýnda döner sermayenin emekliliðe yansýtýlmasý bulunmakta. Buradan saðlýk çalýþanlarý adýna diyoruz ki saðlýk çalýþanlarýnýn en önemli ve olmazsa olmaz talebi döner sermayenin emekliliðe yansýtýlmasý veya emekli olunca ve þu anki gelirini artýracak düzeyde ek göstergelerinin artýrýlmasýdýr. Emekliliðini beklerken vefat eden saðlýk çalýþaný haberi duymak istemiyoruz. Artýk açlýk sýnýrýnýn altýnda emeklilik ücreti istemiyoruz. Saðlýk çalýþanlarý emekliliðe hak kazandýklarý zaman emekli olsunlar. Bu yýl toplu sözleþmede kazaným yýlý olacak /C lilerin kadroya geçirilmemesiyle 4 ilgili basýn açýklamasý yapan Memur- Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Toplu sözleþmede bu yýl kazaným yýlý olacak. dedi. Memur-Sen olarak baþta 4/B ve 4/C lilerin kadroya geçirilmesi için bu güne kadar her türlü platformda bu talepleri dile getirdiklerini ifade eden Saatçi, Bu doðrultuda Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan Salý günü Grup toplantýsýnda 4/B lilerin kadroya geçirileceði müjdesini verdi. Hükümetin bu müjdesini Memur-Sen ailesi olarak kadroya geçiþ sürecine yönelik yeni bir baþlangýç kabul ettiðimizi, yapýlacak yeni düzenlemelerle 4/C statüsündeki geçici personel ile çeþitli bakanlýk ve kurumlarda farklý mevzuat hükümlerine göre sözleþmeli personel statüsünde çalýþan kamu görevlilerinin de Tufan Köse kadroya geçirilmesine iliþkin hükümlere yer verilmesi gerektiðini ve bu gerekliliðin konuya iliþkin tasarýnýn TBMM ne sevki aþamasýnda karþýlanmasýný talep etmiþtik. diye konuþtu. Konuyla ilgili Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu nun Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik le bir görüþme gerçekleþtirdiðini açýklayan Saatçi, þöyle devam etti; Memur-Sen Genel Baþkanýmýz Ahmet Gündoðdu, Faruk Çelik ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý nda bir araya gelerek önemli bir görüþme gerçekleþtirdi. Görüþme sonrasý bir açýklama yapan Genel Baþkan Gündoðdu, 657 ye tabii 4/B lilerin, 4924 ve 5393 sayýlý kanunlar çerçevesinde çalýþan bütün sözleþmeliler baþta olmak üzere 96 bin 500 sözleþmelinin kadroya geçirilmesini olumlu bulduklarýný dile getirdi. Görüþmede baþta TRT ve Gençlik Spor Bakanlýðý (Spor Uzmaný ve Antrenörler) olmak üzere bakanlýk/ kurum/ kuruluþlarýn teþkilat kanununa göre istihdam edilen sözleþmeli personelin (Kurumsal sözleþmeli Personel) istemeleri halinde kadroya geçmelerine imkan saðlayacak bir hükmün kadroya geçiþ düzenlemesinde yer almasý hususunda mutabakat saðlandýðýný belirten Gündoðdu, konfederasyonumuzun 4/C li sözleþmeli personelin kadroya geçirilmesi ve özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi konusundaki taleplerini Bakan Çelik e bir kez daha iletti. Baþta 4/C liler olmak üzere 2 milyon 600 bin kamu görevlisinin mali, sosyal ve özlük haklarýyla ilgili sorunlarýný Memur- Sen olarak Toplu Sözleþme Masasýna taþýyacaðýz. Bu yýlki toplu sözleþmelerde kamu görevlileri lehine önemli kazanýmlar üretmek en büyük hedefimiz olacaktýr. Valiliklere müdahale genelgesi müdahale edilecek. Toplumsal olaylarda gaz mühimmatý kullanmaya baþlamadan önce içinde boya veya biber gazý olan kapsüller atabilen ve orta mesafede etkili olabilen darbe etkili savunma tüfeðinin ara silah olarak kullanýlmasý saðlanacak. Gaz kullanmadan önce gazlarýn etki alaný dahilinde okul, hastane, kreþ ve huzurevi gibi kurumlarýn bulunup bulunmadýðýna dikkat edilerek, kanuna aykýrý toplumsal olaya karýþmayan vatandaþlarýn etkilenmemesi için azami özen gösterilecek. Kullanýlan gaz türünün ve miktarýnýn belirlenmesinden olay mahallindeki en üst rütbeli amir yetkili ve sorumlu olacak. Bu konuda kontrolsüz ve gereksiz kullanýma mahal verilmeyecek. Müdahale edilecek olan grubun yaþlý, kadýn, engelli profili dikkate alýnarak müdahale stratejisi belirlenecek. Gaz ve savunma tüfeði kursu almýþ personel, bir rütbelinin sevk ve idaresinde olacak ve bu rütbeli personelin talimatlarý doðrultusunda hareket edilecek." Genelgede, Çevik Kuvvet'te görevli þube müdürleri ve amirlerin mümkün olduðunca deðiþtirilmemesi ve tecrübeli personelden uzun süre istifade edilmesi de istendi.(aa) Bedelli askerlikte indirim Dövizle askerlikte indirime gidiliyor. Yeni bedel belli oldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað baþkanlýðýnda yürütülen çalýþmada dövizle askerlikte yeni bedel 6 bin euro olarak kararlaþtýrýldý. Böylece yurtdýþýndaki gençler için 10 bin euro olan dövizle askerlik be- CUMA 28 HAZÝRAN Ressamlar Çalýþtayý için Hitit Festivali bünyesinde Çorum'a gelen ressamlarýn suluboya eserleri görücüye çýktý. Eserleriyle renk katan ressamlara plaketli teþekkür Erol Taþkan Ressamlar Çalýþtayý için Hitit 5. Festivali bünyesinde Çorum'a gelen ressamlarýn suluboya eserleri görücüye çýktý. Sergi açýlýþýnda, birbirinden güzel eserleriyle Çorum'un sanat hayatýna katkýda bulunan ressamlara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, plaketle teþekkür etti. Velipaþa Konaðý'nda saat 14,00'de gerçekleþtirilen söyleþiye katýlarak, sanat dostlarý ile resim ve sanat üzerine sohbet eden ressamlar, hazýrladýklarý 48 eserle sergi açtý. Çorumlu Ressam-Ebru Sanatçýsý Nilgün Ayþecik Çevik ve Çorumlu Ressam Bünyamin Balamir'in öncülüðünde Belediye desteðiyle gerçekleþtirilen çalýþtaya katýlan konuk ressamlar birbirinden güzel çizgilerle Çorum'u ve ziyaret ettikleri ilçeleri resmetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fatma Baþköy, Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, KKTC Tatlýsu Belediye Baþkaný Ahmet Hayri Orçan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, sanatçýlar ve sanatseverin katýldýðý sergi açýlýþ töreni öncesinde, plaket sunumu gerçekleþtirildi. Çalýþtay koordinatörleri Nilgün Ayþecik Çevik ve Bünyamin Balamir'in yaptýðý selamlama konuþmasýndan sonra söz alarak, davetlilere hitabeden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un sanat hayatýna farklý bir pencereden bakarak, farklý bir açýlým saðlamak istediklerini, 5'incisi düzenlenen Çalýþtay'ýn ayrýca Türkiye'nin diðer illerine de örnek olmasýndan da büyük bir onur ve mutluluk duyduklarýný dile getirdi. Külcü konuþmasýnda, 200 tane resmin hayata taþýndýðý çalýþmalarýn, sanat müzesi ile taçlandýrýlacaðýný müjdeleyerek, o vakte kadar yapýmý tamamlanacak olan sanat galerisinde sanatseverlerin beðenisine ve ziyaretine sunulacaðýný belirtti. Protokol üyeleri tarafýndan sanatçýlar plaketleri takdim edilirken, sanatçýlar da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e teþekkür plaketi ve hediye ettikleri resimlerle teþekkürlerini iletti. Hediye töreninde belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye kendi portresi hediye edilirken, sergiye katýlan protokol üyelerine de resimler hediye ettiler. Plaket töreninden sonra. ressamlarýn fýrçalarýndan yansýyan güzelliklere dolu resim sergisinin açýlýþý gerçekleþtirildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ressamlara plaketle teþekkür etti. Fahri Müfettiþler toplandý Ç orum'da hizmet veren Fahri Trafik Müfettiþleri 6 ayda bir yapýlan istiþare toplantýsýný dün Emniyet Müdürlüðü'nde gerçekleþirdi. Toplantýya Trafik Þube Þube Müdürü Metin Balta, Müdür Yardýmcýsý Baþkomiser Tamer Esen ile fahri trafik müfettiþleri katýldý. Ýstiþarede trafikte deðiþen yeni kanun ve yönetmelikler hakkýnda bilgi verildi, fikir alýþveriþinde bulunuldu. Trafik Þube Þube Müdürü Metin Balta, Müdür Yardýmcýsý Baþkomiser Tamer Esen. Ýstiþarede trafikte deðiþen yeni kanun ve yönetmelikler hakkýnda bilgi verildi. Elektriðe zam yok Elektriðe 1 temmuz da zam yok. Enerji yönetimi kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre 1 Temmuz - 31 Eylül'e kadar elektriðe zam olmayacak. Elektriðe 3 ay zam yok. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) dün yaptýðý kurul toplantýsýnda tüm abone gruplarý için tarifeyi deðiþtirmedi. Yeni kararla, 1 Temmuz-31 Eylül tarihleri arasýnda elektrik fiyatlarý deðiþmeyecek. Elektrik 1 Ekim'e kadar ayný fiyattan satýlacak.

16 16 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 Aile hekimleri iþ yükü altýnda eziliyor orum Aile Hekimleri ÇDerneði Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, Türkiye de Aile Hekimliði uygulamasýna geçilirken hekim sayýsý hesaplanamadýðý için sorunlar yaþadýklarýný savundu. Kamu Hastaneler Birliði çatýsý altýndaki hastanelerdeki acil hekimi sorunu, belediyelerde yeterli hekim olmadýðý için defin ruhsatý sorunu, Adalet Bakanlýðý nda yeterli hekim 28 HAZÝRAN T.C. 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Gülabibey Mahallesinde 3687 ada no, 9 parsel no da kayýtlý 396,96 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,40 Yer: Adliye Sarayý Mezat Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. Taþýnýr: 19 TR 591 plakalý, 2010 model, Ford marka otomobilin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: Taþýnýr: 19 TU 213 plakalý, 2012 model, Citroen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Bilgisayar yazýlýmý ve laptop bilgisayar alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Menfez yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Endodontik mikromotor ve dijital panaromik-sefalometrik diþ röntgeni cihazý alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat: TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü hizmet binasý bakým onarýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Yeniyol Mahallesi, Sel Sokak, 4 pafta, 434 ada, 87 nolu parsel üzerinde bulunan, Mevlana Çok Katlý Otoparký nýn l, 2, 3, 4 ve 5. katlarýnda bulunan, 277 adet araç kapasiteli otoparkýn, l, 2, 3. ön cephe 4. ve 5. katlarýndaki 250 araçlýk kýsmý ile 5. kat arka cephede yer alan oto yýkama yeri olarak 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 3527 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahallesi, halihazýrda tamam olan dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 10:40-10:50 T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Gülabibey Mahallesinde 2676 ada no, 6 parsel no da kayýtlý, 422,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Atatürk Ýlkokulu onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 37*22 mt. ölçülerinde 1 adet toprak sahanýn suni çim ile kaplanarak halý sahaya dönüþtürülmesi iþi. Yer: Akkent Mah. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 1/E Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý EPDM ve karo kauçuk zemin kaplama yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Dr. Ali Yýlmaz Çorum Belediye Baþkanlýðý Engelli Eðitim Merkezi yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Hizmet Binasý bakým ve onarým iþi. Yer: Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 171 Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez, Bayat, Dodurga, Ýskilip, Kargý, Laçin, Oðuzlar, Osmancýk ve Uðurludað köy yollarýnda asfalt yol ve figüre yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Ýhale Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 AE 762 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Transporter TDI tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Meslek Lisesi kampusu ve okul binalarý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýçmesuyu Dairesi Baþkanlýðý Çorum Alaca Ýçmesuyu Arýtma Tesisi yapým iþi. Yer: Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýçmesuyu Dairesi Baþkanlýðý Çankaya/Ankara Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 KK 757 plakalý, 2011 model KÝA marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1728 ada no, 18 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, 7 katlý binanýn 2. katýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. olmadýðý için adli hekimlik hizmetleri sorunu ve son olarak 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile iþ yerlerine getirilen iþ yeri hekimi çalýþtýrma sorunu ile karþý karþýya kaldýklarýný ifade eden Yýlmaz, bu sorunlarý Aile Hekimleri nin deðil, kanunlarý çýkartýrken elindeki hekim iþ gücü sayýsýný hesaplayamayanlarýn yarattýðýný söyledi. Yýlmaz, konuya iliþkin açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Aile hekimleri her hesapsýz çýkartýlan kanunun, eksiklerini kapatacak bir hekim grubu deðildir. Aile hekimleri, sözleþme imzaladýðý, 5258 sayýlý Aile Hekimleri Kanununa göre kendi týp disiplininin temel evrensel deðerleri çerçevesinde çalýþmak istemektedirler. Mevcut uygulama ile Aile Hekimliði Týp disiplini dýþýnda doðrudan birinci basamakla ilgili olmayan di- T.C. ÇORUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2013/8 SATIÞ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli, Gülabibey Mahallesinde, Ada: 2927, Parsel: 3'deki 775,73 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazdýr. Taþýnmaz köþebasý konumunda; hali hazýrda bos durumdadýr. Ýmar Durumu : Taþýnmaz, Taks : 0,35, Kaks : 1,75 yapýlaþma koþulu ile ayrýk nizam 5 katlý konut alanýnda kalmaktadýr. Kýymeti : ,75 TL KDV Oraný : % 18 Kaydýndaki Þerhler : Yoktur 1. Satýþ Günü : 30/09/2013 günü 11:00-11: l0 arasý 2. Satýþ Günü : 25/10/2013 günü 11:00-11:10 arasý Satýþ Yeri : ADALET SARAYI, MEZAT SALONU Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik -ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarým dayanaðý belgeler ile (l5) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacel kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/8 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.20/06/2013 Resmi ilanlar: (Basýn: 690) Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, - ada no, 421 parsel no, Öz Mahalle / Mevkii, Elmalý köyünde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: TEMMUZ T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi, 92 parsel no, Karabürçek köyünde taþýnmaz malýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 4.800,00 Yer: Kargý Adliyesi Hükümet binasý önü Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, 3431 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, l165 ada no, 21 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölüm, büro olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, 1826 ada no, 8 parsel no, Karakeçili Mahalle/Mevkii, 15 baðýmsýz bölümdeki mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: AÐUSTOS Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü Çorum merkez Jandarma personel lojmanlarý (50 daire+altyapý) inþaatý yapým iþi. Yer: Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü Çetin Emeç Bulvarý No: 5 Dikmen/Ankara Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi ðer týp disiplinleri olan Acil Týp, Adli Týp ve Halk Saðlýðý týp disiplinlerine ait birçok sorumluluk ve iþ yükü sýrtýmýza yüklenmiþ durumdadýr. Þimdi de tüm bu iþ yüklerine ayrý bir disiplin olan iþ yeri hekimliði eklenmek üzere çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bu düzenleme; saðlýk sisteminin merkezinde ki bir uygulama olan Aile Hekimliði Uygulamasý ndaki çöküþ sürecini hýzlandýracaktýr. Bu baðlamda imzaladýðýmýz sözleþmemizde yer almayan görevlerin üstümüze angarya olarak yüklenmesine karþýyýz. Umumi Hýfzýssýhha Kanunu na göre belediye hekiminin görevi olan defin ruhsatlarýnýn, Aile Hekimleri tarafýndan verilmeye zorlanmasýna karþýyýz. Kamu Hastaneleri Birliklerinde acil hekimi ihtiyacýnýn kendi bünyesi içinde halledilmeyip, Aile Hekimleri tarafýndan bu ihtiyacýn zorla karþýlanmak istenmesine karþýyýz. Adli nöbetlerin, Adli Týp Kurumu olan yerlerde bile tüm hekimler yerine sadece aile hekimlerine tutturulmak istenmesine karþýyýz. Yeni Torba kanunda yer alan, aile hekimlerinin iþ yeri hekimi olarak görevlendirilebileceði maddesine, kanunun açýklarýnýn aile hekimleri üzerinden kapatýlmasý için yapýlan bir giriþim olduðu için karþýyýz. Yapmýþ olduðunuz kanunlarýn açýk yanlarýný, Aile Hekimlerini kullanarak doldurma alýþkanlýðýnýzdan vazgeçiniz. Bu yanlýþ tutumunuz yüzünden Aile Hekimleri iþ yükü altýnda ezilmektedirler. Ülkemizde aile hekimliði bu yükü kaldýramaz noktaya gelmiþ ve çökmek üzeredir. Bu angaryalara bir son verin yoksa ülkemizde Aile Hekimliði kalmayacak! ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum il merkez ilçe, 3058 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle/Köy mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 2785 ada no, 16 parsel no, Ilýca Mahalle/Mevkii, 4 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 AT 927 plakalý, 2000 model, Lada marka, Lada Vega Sedan tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 21 parsel no, Kadýkýrý köyü mahalle/mevkii, ,00 m2 lik alan üzerinde yumurta üretimtesisi olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 3060 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 5 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, merkez ilçe, 306 ada, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 4 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Mehterandan þehir konseri Emre Kut elediye Mehter Takýmý, Hür- parký önünde konser Briyet verdi. Saat kulesi meydaný baþta Ý ÇORUM TÝCARET BORSASI ÝHALE KOMÝSYONU'NDAN DUYURULUR Borsa Kompleksi içerisinde yapýmý tamamlanan Sosyal Tesis "Kapalý Zarf Usulü" ile yapýlacak ihale sonucu kiraya verilecektir. Ýsteklilerden kapalý zarf usulü ile teklif verenlerden komisyonumuzun uygun bulduðu 3 kiþi/firma ile pazarlýk yapýlacaktýr. Ýlk baþvuru tarihi 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat :08.30'dur. Son baþvuru tarihi 9 Temmuz 2013 saat 16.00'dýr. Ýstekliler ihale þartnamesini yerinde inceleyebilecek veya borsamýzdan 100 TL ücret mukabilinde temin edebileceklerdir. Ýlgililere ilanen duyurulur. ÇORUM TÝCARET BORSASI ÝHALE KOMÝSYONU (Basýn: 688) olmak üzere pek çok noktadan duyulabilen mehter konseri, Çorum'u inletirken, caddeden gelip geçen vatandaþlarýn da ilgi odaðý oldu. Duygu ve anlam yüklü sözlerle bestelenen ve dünyaca ünlü mehter marþlarýný baþarýyla sahneleyen belediye Mehter Takýmý, vatandaþlar tarafýndan alkýþlarla tebrik edildi. Üretilen ekmeðin % 5.9 u israf ediliyor l Saðlýk Müdürlüðü Araþtýrma, Bilgi Sistemleri, Saðlýðýn Geliþtirilmesi ve Halk Saðlýðý Þube Müdürlüðü, Ekmek Ýsrafýný Önleme ve Tam Buðday Ekmeði Tüketiminin Teþviki konulu eðitim düzenledi. Tüm Saðlýk Müdürlüðü çalýþanlarýnýn katýlýmý ile önceki gün iki oturumda gerçekleþtirilen eðitim, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde görevli Diyetisyen Aynur Kurþun tarafýndan verildi. Eðitimin açýþ konuþmasýný yapan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, eðitimin, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn baþlattýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Valilik ve tüm kamu kurumlarýnýn destek verdiði EKMEÐÝNÝ ÝSRAF ETME projesi kapsamýnda ekmek israfýnýn önlenmesi ve tam buðday ekmeðinin faydalarý konusunda bilgilenmek ve farkýndalýk yaratmak amacýyla gerçekleþtirildiðini söyledi. Belediye Mehter Takýmý, Hürriyet parký önünde konser verdi. Günümüzde gýda israfýnýn ciddi boyutlara ulaþtýðýný ve gýda üretiminin üçte birinin israf edildiðini hatýrlatan Yücel, Açlýk ve yetersiz beslenme nedeniyle dünya nüfusunun % 12,5 ini oluþturan 870 milyon insan ya hastalanmakta ya da hayatýný kaybetmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi nin Türkiye de yaptýðý araþtýrmaya göre, ekmek üretiminin günde 101 milyon, yýlda 37 milyar adet olduðu, ekmek israfýnýn ise günde 6 milyon, yýlda 2,1 milyar adet olduðu tespit edilmiþtir. Yani üretilen ekmeðin % 5,9 u israf edilmektedir. Ýsraf nedeniyle yýllýk ekonomik kaybýmýz ise 1,5 milyar TL ye ulaþmaktadýr. Bu tutar, dünya birincisi olduðumuz un ihracatýndan elde ettiðimiz gelire eþdeðer bir tutardýr. Nitekim 1,5 milyar TL ile ülkenin 23 günlük ekmek ihtiyacý karþýlanabilmekte, 16 derslikli 500 okul veya 100 yataklý 80 hastane yapýlabilmektedir. Ýsrafýn kötü niyetten ziyade ihmal ve bilgisizlikten kaynaklandýðý çok açýktýr. Ýsrafýn yoðun olarak yaþandýðý fýrýnlar, lokantalar, oteller ve yemekhaneler ile evlerimizdir. Ýsrafý önlemek için hedef kitle tüm toplum olmakla birlikte bilinçli tüketim alýþkanlýðý kazandýrmak adýna çocuklarýn, toplumdaki yeri ve önemi dikkate alýndýðýnda ise kadýnlarýn rolü büyüktür. Her sofraya giren, nimet kelimesiyle özdeþleþen ve kutsal sayýlan, saymakla faydalarý bitmeyen ekmeðin israfý hepimizi derinden üzmektedir. Ýsraf konusu ile birlikte Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan tam buðday ekmeði tüketiminin önemine vurgu yapýlmaktadýr. Baþta obezite, diyabet, kalp hastalýklarý ve bazý kanser türlerinin önlenmesi ya da tedavisi aþamasýnda, vitamin ve mineral yetersizliðinin önlenmesinde Tam Buðday Ekmeði tavsiye edilmektedir. diye konuþtu.

17 CUMA 28 HAZÝRAN "GARAF SAVAÞLARI- Birinci Dünya savaþý sýrasýnda, Irak cephesinde Kutülamare" çevresinde Türkler ile ingilizler arasýnda yapýlan dört savaþa verilen ad (25 ocak þubat 1917)" 16 Nisan 1332 de Kutülamare düþmüþ, Irak cephesinde yepyeni bir vaziyet meydana gelmiþti. Dicle sol sahili Felâhiye'ye kadar elimizde, sað sahilde yalnýz Ýmamý Muhammet ve Garaf mýntýkalarýyla daha gerilerde birkaç köprübaþý, kýtalarýmýz tarafýndan tutulmuþtu. Felâhiye de takviye edilmiþ bir tümenimiz, Felâhiye ile Kutülamare arasýnda sahil kýsmýnda bir tümene yakýn kuvvetimizle Kutülamare Kuzey-batýsýnda bir alaya yakýn kuvvetimiz ihtiyatta bulunuyordu. Irak illerinin bu kahraman müdafileri, düþmanýn öldürücü ateþi ve tabiatýn amansýz kýrbacý altýnda; mevcudunun çoðunu kaybetmiþ ve mesafelerinin uzaklýðý dolayýsýyla, ana vatandan ancak zayýf kuvvetlerle takviye edilebilmiþlerdi. Buna raðmen askeri ve subayý her birisi birer harika olan bu kahramanlar, bir dakika olsun düþmanýn ezici üstünlüðü karþýsýnda irkilmemiþlerdi. Düþman yalnýz bu kuvvetlerimiz karþýsýnda, dört piyade tümeni ile bir süvari tümeni bir çok müstakil tugaylar, topçu kuvveti, hava kuvveti ve nehir filosu bulunuyordu. Düþman netice almak için, devamlý saldýrý istikametini deðiþtiriyordu. Bir gün Felahiye ye saldýrýya geçiyor, yüzlerce topun desteklediði onbinlerce insanýn korkunç akýþý, yalýn kat siperler ve diz boyunda çamur içinde savaþan Mehmetlerin imanlý göðüslerine çarpýyor, duruyor ve kýrýlýyordu. Garafa taarruz ediyor, Ýmamý Muhammed e saldýrýyor, fakat her yerde her zaman ayný ruh, ayný kudret ve ayný imanla karþýlaþýyordu. Ne Irak'ýn kýzgýn güneþi, ne Dicle'nin taþan sularý, ne gecelerce süren uykusuzluðun yorgunluðu, savaþan Mehmetlerin gücünü eksiltmiyordu. Ölmek için karar vermiþ bu kahramanlar kitlesine, ölümü göze almadan saldýrmak elbette mümkün deðildi. Düþman Felahiye ye karþý yaptýðý taarruzlarda aðzýnýn tadýný aldýðý için, artýk kesin neticeyi orada deðil, Garaf mýntýkasýnda arýyordu. 1 /2. Kasým / 1916 dan itibaren Garaf mýntýkasýnda ciddi muharebeler baþladý. Düþman Garaf'a karþý yaptýðý taarruzlarý örtmek için, Ýmamý Muhammet'e karþý gösteriþ saldýrýlarý yapýyordu. Zayýf bir alayýmýz tarafýndan tutulan Ýmamý Muhammet mevzi'i Kutülamare þimalinde ve Dicle'nin sað sahilinde, Garaf la nehir boyunca irtibatý olan köprübaþý mevzii idi. Bu mevziinin önemi dolayýsýyla buraya gösteriþ saldýrýlarý yapan düþman, cephesinin tehditkar durumu sebebiyle imamý Muhammed'e karþý da ciddi hareketler yapmaya mecbur oldu. Bu ciddi saldýrýlar 4 / 2. Kasým / 1916 da baþlamýþ ve 4, 11, 18, 22 kasým tarihinde meydana gelen her defasýnda birer tugay ile icra edilen çeþitli saldýrýlar, azimkar subaylarýmýzla, kahraman Mehmetlerimizin azim ve sebatý karþýsýnda buz kütlesi gibi erimiþti. Düþman 27/2. Kasým / 1916 da bu cepheyi muhakkak almak gayesi ile 48 saatlik cehennemi bir topçu hazýrlýðýndan sonra, tekrar saldýrýya geçti. Yüzlerce topun engin gümbürtüleri, tüfek ve makineli tüfek ateþleri altýnda Türk siperlerinde barýnmak mümkün deðildi. Buna raðmen topraða gömülen Mehmetler yýlmýyor, yýkýlan siperler yeniden yapýlýyor, zayiat telafi edilmemesine raðmen, Mehmet içinde saklý bulunan enerjisini derece derece yükseltiyor ve eksilen Mehmet'in yerini engin ruhlu bir Mehmet alýyordu. Düþman ateþten bir silindir arkasýnda siperlerimize kadar sokulmaya, bir kýsým kuvveti ile girmeye muvaffak oldu. Fakat öldürücü ateþlerin kalktýðý bu anda, yaðýz çehresiyle yalnýz süngüsüne iman etmiþ kahraman Mehmetlerin, en cesur insanlarýn bile yüreðini titretecek kadar korkunç saldýrýþlarý önünde düþman geriye atýldý. Düþman devamlý takviye alýyor, her defasýnda daha büyük kuvvetle saldýrýyordu. Burada tarihin kaydetmediði kanlý bir boðuþma baþladý. Türk birlikleri takviye alamýyordu. Gerisindeki derme çatma bir geçitte, düþman topçu ateþi altýnda idi. Düþman günlerce süren bombardýmandan sonra, ellerini kollarýný sallayarak gireceklerini sandýklarý siperlerimizin içinde, toza ve topraða boðulmuþ Mehmetçikleri görünce hayret ve korkularýndan ne yapacaklarýný þaþýrýyorlardý. Alay, mevcudunun 2/3 kaybettiði halde geriden emir verilmedikçe bir adým geri adým atmadý ve bir adým attýrmadý. Buna karþý düþmana mevcudunun iki misli zayiat Kýrk Gaziler TARÝHÝN ÞEREF LEVHALARI - 2 Mustafa YOLCU verdirdi. Her biri birer harika olan Mehmetler, bu muharebelerde tarihinin kaydetmediði engin kahramanlýklarý ile vatanseverlik ve alicenaplýklarý ile Türk ruhunun ne demek olduðunu cihana ispat ettiler. Müslim onbaþý bölük komutanýna-" komutaným ölürsem ne olur, devlet millet yaþasýn. Siz baþýmýzda bulunun, sizin gölgeniz bize yeter." diyordu. Kara Mehmet öðüt veriyor- " Onun topu çoksa, bizim haklý davamýz, allahýmýz var." diyor. Bu kahraman Türk yavrularý, muharebenin en feci ve en þiddetli devrelerinde Ýmamý Muhammet'te saða koþuyorlar, sola koþuyorlar ve erata ( Merak etmeyin arkadaþlar. Düþmanýmýz korkaktýr.) diyerek moral veriyordu. Bu iki yiðit siperlerimize atlamak isteyen beþ düþman erini tepeledikten sonra, ellerindeki bombalarý býraktýrarak tekrar düþmana karþý kullanan, yaralandýklarý halde þehit oluncaya kadar savaþmak isteyen ve savaþ alanýndan çekilmediler. Türklüðün cesaret timsalleri olan, bu þerefli Türk yavrularýnýn kahramanlýklarý, bizlere ve bu vatanýn evlatlarýna býraktýklarý en etkili ve ölmez birer hatýradýr. Ýmamý Muhammet'te, düþman toplarýnýn Sema'ya kadar yükselttiði rengarenk ve devasa ateþ sütunlarýnýn vücuda getirdiði müthiþ tahribat sonucu siperlerimiz tamamen yýkýlmýþ ve Mehmetçiklerimizin çoðu enkaz altýnda kalmýþtý. Bu zamanda, insan asabýnýn ve ruhunun dayanamayacaðý sanýlan bu tufanda, Türk subayý büyük vatanper merhum Kemalin " Felek her türlü esvabý cefasýn toplasýn gelsin; dönersem kahpeyim millet yoluna hizmetten." Mýsrasýný söylüyor ve tek baþýna kaldýðý siperinde periþan, bölüðünün 3 /4 kaybetmiþ, bir avuç eratý ile son kurþununa, son bombasýna, süngüsüne, dibçiðe varýncaya kadar boðuþuyor, kahramanca müdafaa ettiði ve mübarek kaný ile suladýðý topraða düþüyordu. Emirsiz terk etmeyeceklerine yemin ettikleri bu mevziide, etten bir kale vücuda getiriyorlardý Alayýmýzýn Ýmamý Muhammet müdafaasý, emsaline dünyada ancak Türk tarihinde tesadüf edilecek bir harikadýr. Vazifesini þan ve þerefle yapan bu alay, büyük zayiata uðradýðýndan 28/29 ikinci Kasým gecesi geri alýndý ve yerine 43. Alayýn 2. Taburu ile Garaf kahramaný 3. Alayýn birinci bölüðü geçirildi. 29. Günü düþmanýn Lahor tümeninden iki tugay bir taburluk kuvvetimize tekrar saldýrýya baþladý. Burada o kadar zayiat veriliyordu ki, esasen bütün Irak'ý müdafaaya tahsis edilen kuvvetlerin azlýðý yanýnda, fazla zayiat ve bunun doldurulmamasý, sonraki hareketimize tesir edebilirdi. Bu sebeplerden dolayý, burada 43. Alaydan birinci bölük býrakýldý ve diðer kuvvetlerimiz geri çekildi. Bu bölükte mevzii, üç gün kahramanca müdafaa etti. Koca bir taburun cephesini, ayný kuvvetle saldýran düþmana karþý, kuvvet farkýný düþünmeden silah ve malzeme üstünlüðüne aldýrýþ etmeden, durmadan azalan mevcuduna raðmen cephede tutundu ve düþmaný bir adým attýrmadý. Ne yazýk ki bu bölükte eriyordu. Ýnsan takatinin üstünde bir direniþle, kýrk kiþi kalýncaya kadar savaþtýlar. Genel durum icabý, bu cephenin tutulmasýna gerek kalmadýðýndan, emirle Ýmamý Muhammet mevziini terk ettiler. Ýþte bunu içindir ki buraya kýrk kahraman adýna izafeten orduca Kýrk Gaziler ismi verildi. Akþam olmuþtu. Güneþ, etrafýný çevreleyen bulutlar arasýndan sýyrýlarak, bütün ýþýðýný Ýmamý Muhammet'te yatan aziz Türk þehitleri üstünde topluyor, Dicle sabahtan beri kahramanlýklarýna þahit olduðu Kýrk Gaziden ürkmüþ gibi yataðýna çekilmiþ sessiz ve sakin akýyordu. Düþman koca bir tümenle kýrk kiþiye galebe çalmýþ olmaktan dolayý haz içinde þenlikler yaparken, beriki sahilde maðrur ve vakur dolaþan Türk nöbetçilerinden baþka kimse görünmüyordu. "Zaferi Mehmetler kazanmýþ, þenliðini düþman yapýyordu." Haydi Çocuklar Yaz Kuran Kurslarýna Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com Okullarýn tatile girmesinin akabinde, müftülüklerimiz, cemaat, cemiyet ve sivil toplum kuruluþlarýmýzýn fedakâr insanlarý, çocuklarýmýza sahip çýkarak, Kur'an-ý Kerim'i okumayý öðrenip, namaz surelerini ezberlemelerini saðlayarak belli bir sürede olsa bu vesile ile internet illetinin baþýndan uzaklaþtýrýrlar. Devamlý Kur'an öðretimiyle ilgilenen ve hafýz yetiþtiren kurslarýmýzda ki gönül fedaisi insanlarýmýza da ayrýca teþekkür ederiz. Pazartesi günü çocuklarýmýz rengârenk giysileri, ellerinde Kur'an okuma cüzleriyle birlikte, müftülüklerimiz, sivil toplum kuruluþlarýmýz ve milli eðitim müdürlüðümüzün ortaklaþa belirledikleri okullarýmýzda ve camilerimizde semaya cývýl cývýl Kur'an-ý Kerim sesleri yükselmeye baþladý. Bu vesileyle birçok yer Kur'an sesleriyle þenlendi. Bizleri de bir nebze de olsa sorumluluktan kurtaracaklar. Gerçekten de bunlar güzel fýrsatlar. Bu imkânlarý deðerlendirerek çocuklarýmýzýn, camiyle tanýþmalarýný saðlamak ve hem de bu vesile ile çocuklarýmýzýn küçükken Allah'ýn evi olarak addettiðimiz cami ve mescitlerimize ýsýndýrmak, oralarla barýþýk hale getirmek lazým. Çocuklarýmýz küçük yaþta iken camiye, cemaate ve namaz kýlmaya alýþmaz, Kuran okumasýný öðrenmezse ileriki yýllarda bu zorlaþýr. Atalarýmýz aðaç yaþken bükülür demiþler ya. Kuruduktan sonra bükmeye ve þekil vermeye çalýþýrsanýz kýrýlýr ve iþe yaramaz hale gelir. Her þey zamanýnda gerek. Allah için çocuklarýmýzla ilgilenelim. Çocuktur belki gitmek istemeye bilir bu konuda kesin tavrýmýzý koyarak kýrmadan, incitmeden çeþitli teþvik ve ödüllerle onlarý cami ve Kuran'la buluþturalým. Akþamlarý da evladým bugün neler öðrendin diye takip ve teþvik edelim. Hani "Bizim oðlan bina" okur. Döner döner yine okur." Derler ya, öyle olmasýn. Her yýl ayný yerde elif cüzünü okuyup durmayarak, Kur'an okumaya geçsin ve mesafe kat etsinler. Bizim takip ve teþviklerimiz onlarýn öðrenme þevkini artýracak ve hýz verecektir. Veyahutta benim çocuk zaten biliyor demeyelim. Çocuklarýmýzýn oranýn manevi havasýný teneffüs etmeleri de, sosyalleþme konusunda ayrý bir etkinliktir. Kurslarýn sonunda gayret göstererek dereceye girenler çeþitli hediyelerle ödüllendirilecekleri gibi, peygamberimizin "Sizin en hayýrlýnýz Kur'an-ý öðrenen ve öðreteninizdir." Hitabýna da muhatap olacaklardýr yýlýndan itibaren kademeli olarak baþlayan, önümüzde ki aylarda ilkokul 4. ve 5. Sýnýflarda, liselerde de 9. ve 10. Sýnýflarda seçmeli Kur'an-ý Kerim, Peygamberimizin hayatý ve temel dini bilgiler derslerinin seçimi olacak. Bu sýnýflarda çocuðu olan kardeþlerimizin de bu konularda hassas ve duyarlý olmalarý onlarý Allah indinde bir takým sorumluluktan kurtaracaktýr. Bu imkânlar bizlere sunulan gerçektende güzel fýrsatlar. Sorumluluðumuzun bilincinde olarak en iyi bir þekilde deðerlendirmek gerekir. Yaratýlýþ ve Kur'an-ýn gönderiliþ amacý ile ilgili, Yüce Rabbimiz biz bu Kur'an-ý okumanýz, anlamanýz, ondan yararlanmanýz ve yaþamýnýz için gönüllerinize bir þifa kaynaðý olarak gönderdik buyuruyor. "Hanginizin daha iyi amel iþleyip iþlemediði hususunda sizi imtihan etmek için hayatý ve ölümü yarattýk." (Mülk 2) ve benzeri birçok ayetlerde, birçok insanýmýz bunun farkýnda ve bilincinde olmasa, dünyada ayný güç ve saðlýkta kalacaðýný zannetse bile, dünyada bir imtihan sürecinden geçtiðimiz bildiriliyor. Bu imtihan sürecinde Kur'an-ý Kerim biz Müslüman'lar için bir hayat kýlavuzu ve hakký, adaleti, doðruyu gösteren bir ibredir. Onu en iyi bir þekilde okuyup anlama ve yaþama zorunluluðumuz vardýr. Dünyada da ahirette de kurtuluþ reçetemiz ve þifa kaynaðýmýz budur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ý Kerim'i öðrenmemizi öðretmemizi, anlamamýzý, mesajlardan ibretler alarak hayatýmýza taþýmamýzý buyuruyor. "Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'an öyle büyük bir kitaptýr ki. Ýnsanlarý Rablerinin izniyle karanlýklardan aydýnlýða, her þeye galip ve hamde layýk olan Allah'ýn yoluna çýkarman için onu sana indirdik." "Bu Kur'an kendisiyle uyarýlsýnlar, Allah'ýn ancak bir tek ilah olduðunu bilsinler ve akýl sahipleri öðüt alsýnlar diye insanlara gönderilmiþ bir tebliðdir." (Ýbrahim 1, 52). "Onu dosdoðru bir kitap olarak indirdik ki katýndan gelecek þiddetli azaba karþý insanlarý uyarasýn ve yararlý iþler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükâfat bulunduðunu müjdeleyesin" (Kehf 2). "Bu (Kur'an) insanlar için bir açýklama, Allah'tan gereðince korkanlar için doðru yolu gösterme ve bir öðüttür." (Al-i Ýmran 138). "Bu sana indirdiðimiz mübarek bir kitaptýr ki, insanlar onun ayetlerini düþünsünler ve temiz akýl sahipleri ibret alsýnlar diye." (Sad 29). Ýnsanlarýmýzýn bir kýsmýnda da, Kur'an-ý Kerim sanki ölülere gönderilmiþ bir kitap gibi bir algý var. Ýbret almak, ders çýkarmak, anlamak ve hayatýmýza taþýmak için deðil de mübarek gün ve gecelerde mezarlýklara giderek Kuran'dan bölümler okuruz. Birçoklarýmýz bilmez ki o okuduðumuz ayetlerde namazlarýnýzý huþu içerisinde dosdoðru kýlýnýz. Kýldýðýnýz namazlarýnýz hayatýnýza yansýsýn. Ýnfakta (zekât, fitre, sadaka vb.) bulununuz. Oruç tutunuz vb. diyoruz. Hâlbuki mezardakiler bunlarýn hiç birinden sorumlu deðillerdir. O ilahi emirlerin muhatabý yaþayan bizler. Mezarlýklarda en çok okuduðumuz Yasin suresinin 70. Ayeti kerimesinde "Biz bu kur'an-ý diri olanlarý uyarasýn diye gönderdik." Buyrulur. Merhum milli þairimiz M. Akif Ersoy geleneksel alýþkanlýklarý devam ettirip Kur'an-ýn manasýna da yönelmeyenlere þöyle sesleniyor: Ýbret olmaz bize, her gün okuruz ezberde! Yoksa bir maksat aranmaz mý bu ayetlerde? Lafzý muhkem yalnýz, anlaþýlan, Kuran'ýn; Çünkü kaydýnda deðil hiçbirimiz mananýn. Ya açar Nazm-ý celilin, bakarýz yapraðýna, Ya üfler geçeriz bir ölünün topraðýna. Ýnmemiþtir hele Kur'an, bunu hakkýyla bilin! Ne mezarlýklarda okunmak, ne de fal bakmak için. Rabbimiz mal verdiðin zaman huzurumuzu, güç ve kuvvet verdiðin zaman aklýmýzý, imtihan vesilesi olarak sýkýntý verdiðin zaman sabrýmýzý ve imanýmýzý, nimet verdiðin zaman þükrümüzü, güzellik verdiðin zaman hayâ duygumuzu ve iffetimizi alma. Yüce kitabýn Kur'an-ý Kerim'i ve resulünü bizlere ve nesillerimize sevdir. Onun feyzi ile bizleri zenginleþtir. Bizleri ve ehlimizi Kur'an-ý okuyan, anlayan, aydýnlanan, hayatýna taþýyýp yaþayan mümin kullarýndan eyle. Uhud Gününde Bir Sahabi TALHA ÝBN-Ý UBEYDULLAH (R.A) Gözle görülmeyecek sayýlara sýðmayacak kadar, Allah'ýmýzýn pek çok nimetleri içinde yaþýyoruz. Kur'an-ý Kerim'de: "Allah'ýn nimetini sayacak olsanýz bitiremezsiniz"(ýbrahim,34) buyuruluyor. Sevgi de bu nimetlerden bir tanesi Bedenimiz için yiyip içmeye ne kadar ihtiyaç duyuyorsak ruhumuz için de o derece sevgiye muhtacýz. Sevgisiz hayat kuru aðaca benzer. Sevgili peygamberimiz: "Sevmeyen ve sevilmeyende hayýr yoktur" buyuruyor. Sevgi insanlarýn birbiriyle yakýnlaþmasýný, kaynaþmasýný, birlik ve beraberliðini saðlar. Mümin Allah için sever ve sevilir. Zira o Allah ve Rasulü'nün sevgi halesinde yetiþmiþtir. O sevgi hayatlarýna yön verir, dünyaya aldanmazlar. O sevgi müslümaný dünya sýkýntýlarýna karþý sabra, Ýslam'ýn yücelmesi yolunda fedakarlýklara alýþtýrýr. Malýný, canýný her þeyini Allah ve Rasulü için feda edebilecek bir kývama getirir. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatýna bakýlacak olursa bu fedakarlýklarýn binlerce örneðini bulmak mümkündür. Habib-i Kibriya (s.a) efendimizin kendisini çok sevdiði ve onu göremeyince: " Ne oldu ki ben o Melih, fasih dostumuzu göremiyorum." Buyurduðu Hazreti Talha Ýbn-Ý Ubeydullah(r.a) bunlardan biridir. Sevgili Peygamberimizin "Talha ile Zübeyir, cennette komþularýmdýr." mehdine mazhar olan Talha (r.a)ticaretle uðraþtýðý için seyahatler ederdi. Ýslamla þereflenmesi þöyle olmuþtur: Ticaret için Þam yakýnlarýndaki Busra kasabasýndaki panayýra gitmiþti. Orada bir rahip, Mekke'den gelen var mý? diye seslendi. Talha da:evet ben Mekke'liyim" dedi. Rahip: Ahmet zuhur etti mi? diye sordu. Talha Ahmet kimdir? dedi. Rahib: Abdullah Ýbn-i Abdulmuttalib'in oðludur. O, peygamberlerin sonuncusudur. Mekke'de zuhur edecektir dedi. Bu sözler üzerine Talha oradan ayrýlýp Mekke'ye geldi. Muhammed'ül- Emin'in peygamber olduðunu öðrendi. Ebu Bekir'in yanýna gitti. Durumu anlattý. Ebu Bekir (r.a)'ýn da Müslüman olduðunu öðrenince, birlikte Rasulullah'ýn huzuruna gittiler.talha Busra'daki rahibin söylediklerini anlattýkca Rasul-i Ekrem (s.a.v) efendimiz devamlý tebessüm ediyordu. Talha'nýn gönlünde iman ýþýðý yanmýþtý. Hemen kelime-i þehadeti söyleyerek Ýslamla þereflendý. Mekke'li müþriklerden pek çok eza ve cefa gören Talha asla imanýndan vazgeçmedi. Yapýlan iþkencelere sabretti. Ýmaný daha da bileylendi. Mes'ud ibn-i Hiraþ gördüðü bir hadiseyi þöyle naklediyor: "Safa ile Merve arasýnda elleri boynuna baðlý bir genç gördüm. Kalabalýk bir grup peþindeydi. Suçunun ne olduðunu sordum. Atalarýnýn yolundan saptý dediler. Peþinden bir kadýn da çirkin sözler söylüyordu. O da annesi dediler. Bu genç" beni öldürseniz de dinimden dönmem" diyerek iþkencelere göðüs geriyordu. Ýsmi Talha Ýbn-i Ubeydullah dediler. Talha(r.a) çok cesurdu. Ýslama hizmet için canýný malýný her þeyini harcadý. Bedir hariç bütün gazalarda bulundu. Sevgili peygamberimiz onu Said Ýbn-i Zeyd(r.a) ile keþif için Medine dýþýna göndermiþti. Bedir savaþýndan haberdar olamadýklarý için katýlamadýlar. O, þehitlik arzusuyla yanýp tutuþuyordu. Uhud günü onun gösterdiði kahramanlýklar adeta destanlaþmýþtý. O gün iki Cihan Güneþi Efendimizin etrafýndan hiç ayrýlmadý. Pervane gibi döndü. Müþrik hücumlarýna karþý canýný ortaya koydu. Vücudunu siper etti. Sa'd Ýbn-i Ebi Vakkas(r.a) o günü þöyle haber veriyor: "Biz Rasulullah'ýn yanýna döndüðümüz zaman Talha(r.a)'ýn pervane gibi dolaþarak çarpýþtýðýný ve kendisini Rasul-i Ekrem(s.a)'e kalkan yaparak koruduðunu gördüm. Talha (r.a)'ýn bütün vücudu o gün ok ve kýlýç darbeleriyle delik deþik oldu Yevmiye Defteri kapanýþ Tasdiki Yaptýrmayana 4000 TL Ceza 6102 sayýlý (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesinin üçüncü fýkrasý kapsamýnda Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ile Maliye Bakanlýðýnca; gerçek ve tüzel kiþi tacirler tarafýndan fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasýl tutulacaðý, defterlerin kayýt zamaný, onay yenileme ile açýlýþ ve kapanýþ onaylarýnýn þekli ve esaslarý hakkýnda açýklamalar yer almaktadýr. Sadece açýlýþ tasdikine tabi olan defterler Defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantý ve müzakere defteri sadece açýlýþ tasdikine tabi. Söz konusu defterlerin açýlýþ onaylarýnýn, kuruluþ sýrasýnda ve kullanýlmaya baþlanmadan önce noter tarafýndan yapýlmasý gerekiyor. Diðer taraftan, ticaret þirketlerinin ticaret siciline tescili sýrasýnda defterlerin açýlýþýnýn ticaret sicili müdürlükleri tarafýndan da onaylanmasý mümkün. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açýlýþ onaylarýnýn ise, defterlerin kullanýlacaðý faaliyet döneminin ilk ayýndan önceki ayýn sonuna kadar noterlere yaptýrýlmasý gerekiyor. Hem açýlýþ hem de kapanýþ tasdikine tabi olan defterler Yevmiye defteri ile yönetim kurulu/müdürler kurulu karar defteri taþýdýklarý özel önem nedeniyle hem açýlýþ hem de kapanýþ tasdikine tabiler. Dilaver ÇEVÝK Mali konular & yorumlar Lemzi ÇÖPLÜ gmail.com ama ne gamdý O çarpýþmaya devam ediyordu. Þiddetli iki kýlýç darbesi alan yiðit, yere düþtü. Bu durumu gören Sevgili peygamberimiz Hz. Ebu Bekir(r.a)'e hemen yardýma koþmasýný söyledi. Ebu Bekir koþtu, baygýn yatan Talha(R.a)'ýn baþýný kaldýrdý. Yüzünü su ile yýkadý. Bir müddet sonra Talha kendine geldi. Ýlk sorusu "Rasulullah nasýl?"oldu. Ebu Bekir(r.a)da: "Rasulullah iyidir. Beni sana o gönderdi."dedi. Bunun üzerine Talha (r.a): "Allah'a sonsuz þükürler olsun. O sað olduktan sonra her musibet hiçtir." diyerek ferahladý. Bu arada Ýki Cihan Güneþi Efendimiz oraya teþrif etti. Talha(r.a)'ýn bütün vücudunu mübarek elleriyle mesh etti ve : "Allahým ona þifa ver. Ona kuvvet ver" diye dua buyurdu. Kýsa bir müddet sonra Talha(r.a) sapasaðlam ayaða kalktý. Tekrar çarpýþmaya baþladý. Rasul-i Ekrem(s.a)'in yanýndan ayrýlmadý. Uhud daðýnýn eteklerine doðru geriye çekilen Peygamberimizi sýrtýna aldý ve bir kayanýn üstüne oturttu. Uhud günü o,hayýrlý Talha lakabýyla þereflendi. "Cennet ona vacib oldu." Müjdesine nail oldu. Mekke fethine kadar yapýlan bütün gazvelerde bulunan Talha Ýbn-i Ubeydullah(r.a) Tebük seferinde orduyu techiz için bütün varýný yoðunu sarfetti. Bundan dolayý "Feyyaz" lakabýný aldý Uhud günü gösterdiði fedakarlýklarý Hz. Aiþe(r.anha) validemiz þöyle naklediyor:her ne zaman Hz. Ebu Bekir(r.a)'ýn yanýnda Uhud günü anýlsa ; "Bugün tamamen Talha'nýn günüdür." Derdi. Onun cud-u sehasýna dair bir örnek çocuðundan naklen þöyle anlatýlýr: "Talha (r.a) güzel bir maþlah ile yolda giderken bir adam maþlahýný kaptý, kaçtý. Koþup onun elinden aldýlar. Fakat Talha (r.a) ona geri verdi. Adamýn mahcubiyetini görünce: " Bunu al. Allah sana mübarek kýlsýn. Ben her þeyi isteyen kimsenin arzusunu boþa çýkarmaya Allah Tealadan haya ederim" diyerek adamýn gönlünü aldý. O çok zengin olmasýna raðmen son derece sade giyinirdi. Gayet az yer, israf etmezdi. Öksüzleri gözetir, fakirlerin ihtiyacýný görürdü. Teymoðullarýnýn muhtaçlarý onun yardýmlarýyla geçinirdi. Bunlarýn dualarýna bakar, borçlularýn borçlarýný öderdi. Gönlünde zerre kadar gýll-ü gýþ bulunmadan yaþamak kin, kibir ve hasetten uzak, saf, berrak bir hayat sürmek ne büyük bahtiyarlýktýr. Hz. Ali (r.a)cemel vakasýnda Talha (r.a)'ýn þehadetini duyunca çok aðlamýþ ve: "Ey Talha! Benim ve senin " Biz muttakilerin gönüllerindeki kin ve husumeti çýkarmýþýzdýr. Kardeþ olarak karþýlýklý tahtlar üzerinde otururlar" (Hicr 47) ayetinde bildirilen bahtiyar muttakilerden olmamýzý temenni ederim " demiþtir. Ehli cennetin gönüllerinde gýll-ü gýþ kalmaz,hýkd-ü kin durmaz.takvaya ermiþ bir müslümanýn þiarýndan biri de kin tutmamaktýr.allah-u Teala mutteki kalblerde kin býrakmaz. Hz.Ali (r.a): "Ümit ederim, Osman, Talha, Zübeyir ile ben bunlardan olayým" demiþtir. Talha Ýbn-i Ubeydullah (r.a) aþere-i mübeþþere'den olup ilk Müslüman olanlardandýr. Ashab-ý Þura'ya seçildi. Bu " Þura" halife seçiminde önemli rol oynayan bir meclistir. Altý üyeden teþekkül eden bu Þura'ya Talha (r.a)'da seçilmiþtir. Talha (r.a) üç halife devrini gördü. Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman(r.anhüm)'ün hilafet devirlerinde yaþadý. Onlara biat etti. Cemel vakasýnda altmýþ yaþlarýnda þehid oldu. Cenaze namazýný Hz. Ali(r.a) kýldýrdý. Cenab-ý Hak'dan onun Rasul-i Ekrem (s.a) Efendimize gösterdiði fedakarlýklarý örnek alarak hayatýmýza yön vermeyi ve þefaatine ermeyi niyaz ederiz. AMÝN. Diðer defterler gibi, bu defterlerin de açýlýþ onaylarýnýn, kuruluþ sýrasýnda ve kullanýlmaya baþlanmadan önce yapýlmasý gerekiyor. Ýzleyen faaliyet dönemlerinde ise açýlýþ onaylarýnýn, defterlerin kullanýlacaðý faaliyet döneminin ilk ayýndan önceki ayýn sonuna kadar yaptýrýlmasý gerekmekte. Bu düzenlemelere göre; 2013 yýlýnda kullanýlacak olan yevmiye defteri ile karar defterinin açýlýþ tasdikinin yaptýrýlmasý zorunlu. Diðer taraftan söz konusu defterler ayný zamanda kapanýþ tasdikine de tabi olduðundan, 2012 yýlýnda kullanýlmýþ olan yevmiye defteri, en geç 30/HAZÝRAN 2013 tarihine kadar da kapanýþ tasdikinin yaptýrýlmasý gerekmekte.. Elektronik ortamda tutulan defterler tasdike tabi deðil Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasý halinde bu defterlerin açýlýþlarýnda ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanýþýnda noter onayý aranmýyor. Tasdik zorunluluðuna uymamanýn sonucu 4000 TL idari para cezasý Türk Ticaret Kanunu'nun 562. maddesi uyarýnca; gerekli açýlýþ ve tasdik iþlemlerini yaptýrmayanlar 4 bin TL idari para cezasý ile cezalandýrýlacaklar. Diðer taraftan ticari defterlerin mevcut olmamasý veya hiçbir kayýt içermemesi durumunda ise sorumlular 300 günden az olmamak üzere adli para cezasý ile tazyik olunacaklar.

18 BESYO kayýtlarý 1-12 Temmuz da H itit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu na ön kayýtlar 1-12 Temmuz tarihlerinde yapýlacak. BESYO dan yapýlan açýklamaya göre bu yýl antrenörlük eðitimi için altý branþta toplam 60, spor yöneticiliði içinde 50 öðrenci alýnacak. Atletizm, Basketbol, Futbol, Güreþ, Hentbol ve Voleybol branþlarýnda alýnacak öðrencilerin 2013 YGS puanlamasýnda her hangi birinden 140 ve üzerinde puan almalarý gerekiyor. Baþvuranlardan sporculuk kriterleri için ilgili Federasyon dan onaylý lisans, ligde oynamýþ krterleri için her yýl ayrý ayrý federasyon onaylý ýslak imzalý ve mühürlü müsa- baka cetveli. Türkiye Þampiyonasý için Federasyon onaylý ýslak imzalý ve mühürlü müsabaka cetveli olmasý gerekiyor, Baþvuru dilekçesi, 2013 YGS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma onaylý fotokopisi, sporcu özgeçmiþi ile onaylý belgeler baþvuruda teslim edilecek. Antrenörlük eðitimi için sporcu özgeçmiþi, YGS puaný ve AÖBP hesaplanarak öðrenciler sýralanacak ve her hangi bir uygulama sýnavý yapýlmadan öðrenci alýnacak. Spor Yöneticiliði içinde YGS 5 puan türüne göre 50 öðrenci ÖSYM tarafýndan yerleþtirilecek. Gülabibey, Kale, Karekeçili ve Mimar Sinan final grubunda Ç mücadele ettiði turnuvada gruplarda son maçlar tamamlandý. Grup maçlarý sonunda gruplarýnda birinci olan Karakeçili, Mimar Sinan ve Kale ta- kýmlarý direk olarak final grubuna çýkarken en iyi ikinci olarakta Gülabibey takýmý final grubunda mücadele etmeye hak kazanan son takým oldu. Dört takýmýn tek devreli lig sisteminde mücadele edeceði final grubunda ilk maçlar bugün oynanacak ve pazar günü sona erecek. Bugün oynanacak ilk maçlarda saat de 1 nolu sahada Gülabibey ile Karakeçili takýmlarý karþýlaþýrken ayný anda yan sahada ise Mimar Sinan ve Kale Mahellesi takýmlarý mücadele edecekler. Cumartesi günü oynanacak ikinci maçlar ise saat da 1 nolu sahada oynanacak. Karakeçili ile Mimar Sinan, Kale ile Gülabibey Mahallesi takýmlarý karþýlaþacak. Final Grubunda son maçlar 30 Haziran pazar günü oynanacak. Saat de Gülabibey ile Mimar Sinan Mahallesi Kale ile Karakeçili Mahallesi takýmlarý karþýlaþacak ve bu maçlar sonunda dereceye giren takýmlara kupalarý verilecek. SATILIK DÜKKAN ÜÇEL VÝNÇ VÝNÇ - HÝAB VÝNÇ ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ (Ç.HAK:1690) Uygulama sýnavýnýn yapýlmayacaðý kayýt sonunda Antrenörlük eðitimine altý branþta 60, spor yöneticiliðine ise 50 öðrenci alýnacak. orum Belediyesi Mahalleler arasý minikler futbol turnuvasýnda grup maçlarý sona erdi. Üç grupta 14 takýmýn tek devreli lig sisteminde Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No:4 ÇORUM Küçük Sanayi Sitesi 73. Sk. No: 6 Oto Tamirciler Bölümünde 290 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1812) 18 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 Ekmekte son 3 gün E kmeðin sadece buðday unu, maya, tuz ve su karýþýmýyla üretilmesini öngören düzenleme 1 Temmuz'da yürürlüðe girecek. Yeni düzenleme ile ekmekteki kepek oraný artýrýlarak tuz oraný düþürülecek. Poþetlenmemiþ ekmeðin market önlerinde ve vatandaþlarýn direkt temas edebileceði bir biçimde satýlmasýna izin verilmeyecek. Konuyla ilgili deðerendirmelerde bulunan Türkiye Fýrýncýlar Federasyonu Baþkaný Halil Ýbrahim Balcý, yeni düzenlemenin fýrýncýlara bir maliyeti olmayacaðýný söyledi. Kepek oraný yüksek ekmeðin saðlýk açýsýndan daha faydalý olduðunu belirten Balcý, "Özellikle sindirimi sistemi açýsýndan daha iyi bir ürün olmasýnýn yanýnda diyabet hastalarý için de ideal bir ekmek türüdür." dedi. Fýrýncýlarýn kepek oraný yüksek un teminine iliþkin sýkýntýlarýnýn da giderildiðine iþaret eden Balcý, ''Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, undaki kepek oranýnýn ayarlanmasý sorumluluðunu fabrikalara yükledi. Böylece bu sorun da aþýlmýþ ol- du. Katký maddeleri kullanýmýnýn yasaklanacaðý yeni ürünün önemli özelliklerinden biri bu'' ifadesini kullandý. Ekmek dükkan önünde poþetsiz satýlamayacak Poþetlemeye dönük kriterlere deðinen Balcý, Avrupa ülkelerinde poþetleme ile ilgili bir zorunluluk olmadýðýný hatýrlattý. Yeni dönemde ekmeðin poþet ambalajlar da ya da poþetsiz satýlabileceðini dile getiren Balcý, ''Ancak yeni düzenleme, poþetsiz satýlan ekmeðin bakkal ve marketlerin önünde, vatandaþýn direkt temas edeceði bir biçimde satýlmasýný engelliyor. Po- þetsiz satýlacaðý zaman satýcý ekmeðin direkt temasý gerektirmeyecek bir þekilde satýlmasýna özen gösterecek'' dedi. ''Protein açýsýndan daha faydalý'' Ýmal ettiði ekmekleri yeni teblið çerçevesinde üreten fýrýncý esnafý da yeni ekmeðin beyaz ekmeðe oranla daha saðlýklý olduðunu belirtiyor. Ankaralý fýrýn iþletmecisi Ahmet Çelik, ''Beyaz ekmek saðlýða zararlýydý gibi bir algý yanlýþ olur. Yeni tebliðe göre ürettiðimiz ekmeklerde protein zenginliðinin eskisine oranla daha fazla olduðu söylenebilir'' diye konuþtu. Vatandaþlarýn, ye- ni tür ekmeði tam buðday ekmeði ile karýþtýrmamalarý gerektiðini ifade eden Çelik, bu yüzden insanlarýn kepek oraný artýrýlmýþ ekmekten ''esmer renkli ekmeði" anlamamalarý gerektiðine iþaret etti. Poþetleme konusuna da deðinen Çelik, ekmeðin imalatýn hemen ardýndan poþetlenemeyeceðini belirterek, bekleme süresinin fýrýncý açýsýndan zaman kaybý anlamýna geldiðini dile getirdi. Vatandaþlarýn daha çok ekmeðin soðumasýný beklemeden tüketmeyi tercih ettiklerini anlatan Çelik, bakkallarýn birçoðunun da ekmeklere dokunurken eldiven kullandýklarýný söyledi. (AA) Hitit Festivali Mahalleler arasý minikler futbolda grup maçlarý sona erdi Grubundan birinci olarak çýkan Karakeçili Mahallesi final grubunda ilk maçýnda bugün Gülabibey ile karþýlaþacak Buhara Mahallesi: 1 - Bahçelievler: 1 SAHA : 2 Nolu 1. Saha. HAKEM : Ahmet Ecevit. BUHARA MAHALLESÝ : Enes, Kürþat, Nafican, Nuri, Fazlý, Muhammed, Engin, Ali, Tuðrul, Onur, Alican, Kadir, Mustafa, Emrullah. BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ : Halit, Mert, Arda, Mahmut, Umur, El- Kale Mahallesi: 7 - Çöplü Mahallesi: 0 van, Berat, Emre, Oðulcan, Sefer, Yahya, Osman, Burak Doðan, Burak Tanýþ. GOLLER : 17. dak. Fazlý (Buhara), 30. dak. Arda (Bahçelievler). NOT : Normal süresi 1-1 berabere biten karþýlaþmada atýlan penaltý atýþlarý sonucu Buhara Mahallesi 6-5 üstünlük saðladý. SAHA : 2 Nolu 1. Saha. HAKEM : Soner Derviþoðlu. KALE MAHALLESÝ : Caner, Nu- ri, Gürkan, Hasan, Ahmet, Eray, Birkan, Onat, Yiðit, Tayfun, Berkay Ýlhan, Berkay Canikli, Murat, Anýl. ÇÖPLÜ MAHALLESÝ : Muham- med, Yasin, Hurþit, Hamza, Ahmet Emin, Berkay, Batuhan, Eren, Ýbrahim, Onur, Tuberk, Mert, Emirhan, Umut, Ahmetcan, Ömercan, Furkan. GOLLER : 3. dak. Onat, ve 35. dakikalarda Yiðit, 15. dak. Berkay, 17. dak. Tayfun, 42. dak. Eray (Kale). Akkent: 1 - Ulukavak Mahallesi: 1 SAHA : 2 Nolu 1. Saha. HAKEM : Ahmet Ecevit. AKKENT MAHALLESÝ : Musta- fa Burak, Fatih, Oðuzhan, Ahmet Duman, Muhammed, Bilge, Mehmet, Hasan, Yaþar, Berkay, Hakan, Mustafa Eker, Melih, Adem, Emir, Bektaþ, Ahmet Arduç. ULUKAVAK MAHALLESÝ : Ba- Mimar Sinan: 2 - Yavruturna: 0 SAHA : 2 Nolu 2. Saha. HAKEM : Enver Bolat. MÝMAR SÝNAN MAHALLESÝ : Abdurrahman, Tevfik, Furkan, Oðuzhan, Batuhan, Abdulsamet, Engin, Emircan, Alperen, Salih, Mevlüt, Enes, rýþ, Mert, Volkan, Ömer, Orhan, Kürþat, Ahmet, Ýbrahim, Alper, Adem, Melih, Mehmet, Ekin, Baþak, Abdurrahman, Fazlý, Bedirhan, Semih. GOLLER : 20. dak. Yaþar (Akkent), 23. dak. Orhan (Ulukavak). NOT : Normal süresi 1-1 berabere biten karþýlaþmada atýlan penaltý atýþlarý sonucu Akkent Mahallesi 3-2 üstünlük saðladý. Yeniyol Mahallesi: 2 - Kunduzhan: 1 SAHA : 2 Nolu 2. Saha. HAKEM : Tahsin Samed Avcý. YENÝYOL MAHALLESÝ : Ha- Muhammed, Mustafa. YAVRUTURNA MAHALLESÝ : kan, Alperen, Batuhan, Utkan, Nurettin, Enes, Bilal, Abdussamet, Mustafa, Samet, Tuðra, Sefa, Metin, Ali. Taner, Melih, Metin, Eren Dinçer, Abdullah, Serhat, Faruk, Eren Gümüþ, Kaan, Ali, Cemalettin, Ahmet, Osman. GOLLER : 29. dak. Salih, 45. dak. Abdulsamet (Mimar Sinan). KUNDUZHAN MAHALLESÝ : Karakeçili Mahallesi: 7 - Çepni: 0 SAHA : 2 Nolu 2. Saha. HAKEM : Enver Bolat. KARAKEÇÝLÝ MAHALLESÝ : Berk, Enes, Harun, Haþim, Okan, Fatih, Hakan, Umut, VeliZafer, Hacý, Ertan, Emir, Emirhan, Eren, Melih, Muhammed, Zeki, Selim. ÇEPNÝ MAHALLESÝ : Yusuf, Yasin, Mehmet Yücel, Enes, Seyit, Hamza, Mahmut, Mehmet Bayram, Umut, Yakup, Furkan, Ömer Þarlavuk, Ömer Altun, Selehattin, Muhammed. GOLLER : ve 15. dakikalarda Fatih, 24. ve 29. dakikalarda Haþim, 32. dak. Eren, 35. dak. Veli (Karakeçili). Umut Karakaþ, Erkincan, Metin, Emircan, Mert, Ferdi, Samet Çeten, Berke, Doðukan, Arda, Aþkýn, Umut Sezer, Erkincem, Batuhan, Polat, Samet Uyar, Hüseyin, Fuat, Emre. GOLLER : 10. dak. Samet Çeten (Kunduzhan), 28. dak. Mustafa, 35. dak. Enes (Yeniyol).

19 Satýlýk Servis Aracý 2006 model Renault Master S plakalý servis minibüsü satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1859) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:900) Satýlýk 2. el kalorifer kazaný kalorilik (Ç.HAK:1870) Mür. Tel: Direksiyon Öðretmeni ve Bayan Hizmetli Alýnacaktýr Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Bilinç Sürücü Kursu Ýnönü Cad. Konak Ýþ Merkezi 2. ve 3. Kat ÇORUM Tel: (Ç.HAK:1866) YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet ÜNGÜN Ali oðlu 1959 Amasya Hamamözü Doðumlu (Ç.HAK:1885) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:1887) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:1891) Okan TURAN Bayram oðlu 1988 Çorum Doðumlu Ümit SAYLAN Mustafa oðlu 1989 Çorum Doðumlu ÝÞ ÝLANI Firmamýz Bitkisel yað üretim tesisinde çalýþtýrýlmak üzere Elektrik teknikerleri Elektrik ustalarý Makine teknikerleri Makine ustalarý Kaynak elemanlarý Ýþ tecrübesi bulunan kalifiye elemanlar aranmaktadýr Baþvuru yapacak þahýslarýn iþ tecrübeleri bulunmasý gerekmektedir Baþvurularýn þahsen 1 adet vesikalýk foto ve cv ile yapýlmasý rica olunur ORTA ANADOLU TARIM GIDA SAN TÝC A.Þ ORGANÝZE SAN BÖL. 5 CAD.NO 3 ÇORUM (Ç.HAK:1723) (Ç.HAK:1633) (Ç.HAK:1631) (Ç.HAK:1615) Doðalgaz tesisatý konusunda tecrübeli elektrik kaynakçýsý aranmaktadýr. Gazi Caddesi (LC Waikiki yaný) No:40/B Devren Satýlýk Beyaz Eþya Yetkili Satýcýsý Halen faal durumda olan iþyerimiz iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Asilay Dayanýklý Tüketim Mallarý Karakeçili Mah. Albayrak Cad. No: 8/A Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Alüminyum-plastik doðrama iþinden anlayan kalfa ve çýraklar alýnacaktýr. Dolgun ücret+ssk Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:1653) TEL: FAX: Gülabibey Mh. Cemilbey Cd. No: 17/A (Sanat Okulu Karþýsý) Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Adres: Ankara Yolu 3. Km. (Citroen Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:1848) HARÝTA TEKNÝKERÝ ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Meslek Yüksek Okulu Harita Bölümü mezunu Harita Teknikeri bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:1874) gerekmektedir. Mür. Tel: Sahibinden Satýlýk Dubleks Daire =270 m =6+2 Çift mutfaklý, çift kapýlý, çift banyolu 4 senelik kombili bina satýlýktýr. Satýlýk S-80 Otomatik Volvo Full+full, boyasýz 2006 model, LPG li (Ç.HAK:1857) (Ç.HAK:1890) Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere aðýr vasýta ehliyeti olan E sýnýfý, SRC belgeli eleman alýnacaktýr. Tercihen lise mezunu. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Güven Yem Sanayi Tic. Ltd. Þti. Ankara Asfaltý 7. Km. ÇORUM Tel: Acil Satýlýk Daireler * Bahçelievler Mah. Beyaz Park yaný 250 m2 dubleks 6+1 full yapýlý (Fiyatý TL Pazarlýklý) * Bahçelievler Mah. Beyaz Park Yaný 300 m2 tribleks 6+1 full yapýlý (Fiyatý TL Pazarlýklý) * Bahçelievler Mah. Bahçeli Gýda arkasý 190 m2 dubleks full yapýlý (Fiyatý TL Pazarlýklý) * Yazý Çarþý mevkiinde 2+1, 120 m2 full yapýlý kombili (Ç.HAK:1696) Firmamýzda görevlendirilmek üzere Kaynakçýlar Alýnacaktýr (Ç.HAK:1663) Kepçe Operatörü (LODER) Kum eleme tesisimizde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli lastikli yükleyici (LODER) Kepçe Operatörü alýnacaktýr. Þahinbaþlar Kum Eleme Tesisi Mür. Tel: (Ç.HAK:1714) (Ç.HAK:1875) (Fiyatý TL Pazarlýklý) Mür. Tel: * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: ÝSTANBUL DAKÝ TÜM GAYRÝMENKULLERÝNÝZ EN HIZLI ÞEKÝLDE SATILIR, KÝRAYA VERÝLÝR VE HER YERDEN GAYRÝMENKUL TEMÝN EDÝLÝR. PARANIN MERKEZÝ Gayrimenkul, Yatýrým, Kiralama Büyükdere cad. No:13/206 (Eski Ali Sami Yen Stadyumu karþýsý) Mecidiyeköy-Þiþli/Ýstanbul (Ç.HAK:1850) (Ç.HAK:1867) Çorum Ýletiþim: YILMAZTÜRK EMLAK OFÝSÝ Ulucamii Karþýsý TORNACI ve KAYNAKCI ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tornakaynak usta ve kalfalarý alýnacaktýr. KARACA MAKÝNA ÝML. SAN. Çepni Mh. Hýdýrlýk Cd. No: 58/B (Ç.HAK:1873) Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi Mobilyacýlar Bölümünde 400 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ÇORUM Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak ve montajcý eleman alýnacaktýr. (Not: Ücret dolgundur.) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Alkur Makina Sanayi Adres: Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9 Tel: (Ç.HAK:1869) ELEMANLAR ARANIYOR Üretim ve maðazalarýmýzda çalýþtýrýlmak üzere 8 kiþi, Altýn ve Gümüþ tamiratý yapacak ustalar aranmaktadýr. Assu Gümüþ Alyanz (364) Yeniyol Mah Hamam Sk. No:18/c Çorum Eleman Aranýyor Endüstri Meslek Lisesi kökenli MYO Makina Ressamlýðý bölümü mezunu Autocad ve Solid programlarýný kullanabilen 28 yaþýný aþmamýþ Askerliðini yapmýþ Sigara kullanmayan Eleman Alýnacaktýr. Müracaat GSM: (Ç.HAK:1883) (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:1433) CUMA 28 HAZÝRAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) 1000 m2 olan yerler TL TL den BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA BAY / BAYAN ELEMAN ARANIYOR Organize Sanayi ndeki fabrikamýza, Bay/Bayan sürekli çalýþabilecek elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:1619) KOC GAYRÝMENKUL DEN KAMPANYA SON 4 PARSEL SELHAS MADEN KÝMYA Çorum Genel nitelikler: Grup Þirketlerimize baðlý Çorum, SELHAS Maden Kimya'da görevlendirilmek üzere Makine Mühendisi veya Endüstri Mühendisi alýnacaktýr; Þirketimiz ziraat, tarýmsal, ve endüstriyel hammaddeler üretim sektöründedir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, Fabrika ve yoðun çalýþma temposuna ayak uydurabilecek Tercihen Kalite ve Ürün belgelendirme sistemlerinde tecrübeli Ms Office programlarýna hakim, Analitik düþünebilen, problem çözme yeteneðine sahip, sonuç odaklý ve ekip çalýþmasýna yatkýn Ürün geliþtirme sürecine mekanik gereksinimler açýsýndan destek verilmesi Mekanik sorun analizi, teþhisi ve çözüm yollarýnýn sunulmasý Bayan /Bay adaylar (Bay adaylarýn askerlik hizmetini kesinlikle tamamlamýþ olmalarý gerekmektedir) Çorum'da Ýkamet eden veya edebilecek olan, Kalite Bölümü Sorumlusu veya Teknik Sorumlu aranýyor. Diðer bilgiler: Pozisyon Tipi: Sürekli / Tam zamanlý Eðitim Seviyesi: En az üniversite Tecrübe: Deneyim Tercihimizdir. Ehliyet: B Askerlik Durumu: Yapýldý Yetkili: Toygar Par Tel: Ýlgilenenlerin yoluyla CV/Özgeçmiþini göndererek Toygar Par la direk irtibata geçmesi gerekmektedir. Baþvuru için Gsm: Baþvuru saatleri : 12:00 17:00. Devren Acil Satýlýk Lokanta Þehir dýþýndaki iþlerimin yoðunluðu nedeniyle faal (Ç.HAK:1864) ELEMANLAR ALINACAKTIR AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; 30 YAÞINI AÞMAMIÞ POMPA GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR. ÝSTASYONUMUZ MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN DÝKSÝYONU DÜZGÜN, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ, ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ LÝSE MEZUNU OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) (Ç.HAK:1876) durumdaki lokanta acil satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1815) Sevcan Gayrimenkul den Satýlýk * Tekceviz civarý 2. kat m2 içi full yapýlý pazarlýk * Stadyum civarý 3. kat m2 G.D cephe full yapýlý pazarlýk * Tavukluk civarý 3. kat m2 full yapýlý K.D. cephe pazarlýk * Çevreyolu civarý 3. kat m2 full yapýlý G.D. cephe pazarlýk * Asya Kent C blok sýfýr daire pazarlýk * Garantievler m2 full yapýlý daire pazarlýk * SSK Rüstem Eren parký civarý m2 sýfýr daire pazarlýk * Tavukluk civarý m2 4. kat G.D. cephe full yapýlý daire pazarlýk * Buhara 5. cadde m2 G.D. G.B. sýfýr daireler pazarlýk * Buhara caddesi m2 5. kat G.D. full yapýlý çift banyolu 125 m pazarlýk * Adalet Haným Sitesi B blok 5. kat m2 sýfýr daire pazarlýk * Stadyum Ilýca civarý m2 anahtar teslim tek daire üzerine lüks daireler pazarlýk * Gazi Caddesinde 5. kat 110 m2 yol cephesi büro pazarlýk * Ýlim Yayma da m2 5 adet sýfýr daire pazarlýk. * Çevreyolu 1. kat m2 içi yapýlý çevreyoluna bakan sýfýr daire pazarlýk Üçtutlar Cad. No: 1 (Çorumgaz karþýsý) Tel: DÝLEK KERESTE DE YAZ KAMPANYASI Ýnþaatlýk kereste satýþý baþlamýþtýr Çam Kereste 450 TL+KDV Piknik Masasý 250 TL * Ahþap bað evleri satýþý baþlamýþtýr Adres: Keresteciler Sitesi Hayvan Pazarý Karþýsý Tel: (Ç.HAK:1637) Firmamýzda görevlendirilmek üzere * Endüstri Meslek Lisesi mezunu Makine üretimi ile ilgili bölümlerden mezun Elemanlar Alýnacaktýr * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: (Ç.HAK:1662) SELHAS MADEN KÝMYA Çorum Genel nitelikler: Grup Þirketlerimize baðlý Çorum, SELHAS Maden Kimya'da görevlendirilmek üzere Muhasebe Müdürü veya Þefi alýnacaktýr; Þirketimiz ziraat, tarýmsal, ve endüstriyel hammaddeleri üretim sektöründedir. Üniversitelerin Maliye, Ýþletme, Ýktisat, Muhasebe vb. Bölümlerinden mezun, Alanýnda en az 5 yýl yöneticilik deneyimi olan, Tercihen deneyimi olan, SMMM ve ya SM belgesine sahip, Ýþ tanýmý: Tek düzen hesap planýna hakim Kasa, banka, vergi ve satýþ muhasebesi iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi. Fatura, çek, senet ve cari hesap takibatýnýn yapýlmasý, Vergi daireleri ile iliþkilerin yürütülmesi. Yasal prosedürlerin takip edilmesi, Maliyet muhasebesi iþlemlerinin yapýlmasý, Mali tablolarýn oluþturulmasý ve konsolidasyonun saðlanmasý, Tüm genel muhasebe iþlemlerinin yürütülmesi, Raporlama teknikleri konusunda bilgi ve birikim sahibi, MS Office Programlarýn etkin kullanan ve ERP Uygulamalarý Hakkýnda Bilgi Sahibi. Tercihen Logo Go Plus bilen. Takipçi, sorumluluk sahibi ve takým çalýþmalarýna yatkýn Diðer bilgiler: Pozisyon Tipi: Sürekli / Tam zamanlý Eðitim Seviyesi: En az üniversite Tecrübe: Deneyim Tercihimizdir. Ehliyet: B Askerlik Durumu: Yapýldý Yetkili: Toygar Par Tel: Ýlgilenenlerin yoluyla CV/Özgeçmiþini göndererek Toygar Par la direk irtibata geçmesi gerekmektedir. Satýlýk Bað Ýbrahim Çayýrýnda 1150 m2 iki katlý villasý 100 tonluk havuzu 3 cephesi yol olan bað satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Bað Ýbrahim Çayýrý nda 1000 m2 her çeþit meyveden olan bakýmlý iki tarafý yol bað satýlýktýr. (Ç.HAK:1707) Mür. Tel: (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:1814)

20 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 Ön görüþme yapýldý Çorum Belediyespor ile Çorumspor arasýndaki futbolcularýn bazýlarýnýn transferi konusundaki ön görüþme dün yapýldý. Görüþmede gerek Belediyespor un kadrosuna katmak istediði futbolcular gerekse lojmanda bulunan malzemelerle ilgili görüþme yapýldýðý bu görüþmenin ardýndan Teknik As Baþkan Hamit Iþýk ýn yarýn toplanacak yönetim kuruluna bilgi vereceði öðrenildi. Rumi Ispanak Hamit Iþýk orum Belediyespor ile Çorums- arasýndaki ilk ön görüþme Çpor dün yapýldý. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ile Futbol Þube Sorumlusu ve Genel Kaptan Hamit Iþýk ve bazý yöneticilerin katýldýðý toplantýda Belediyespor un Çorumspor dan transfer etmek istediði futbolcular ve lojmandaki malzemelerin konusunda görüþ alýþ veriþinde bulunulduðu öðrenildi. Belediyespor Yönetimi, Çorumspor kadrosunda bulunan 5-8 futbolcuyu kadrolarýna katmak istediðini açýklamýþ ve bu konuda görüþme yapýlacaðýný söylemiþti. Edindiðimiz bilgilere göre dün Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ve Çorum Belediyespor Teknik As Baþkaný Hamit Iþýk ile bazý yöneticiler bir araya gelerek hem futbolcularýn transferi hemde lojmandaki malzemelerin bedelleri konusunda fikir alýþ veriþinde bulunuldu. Görüþme sýrasýnda Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ýn istenilen futbolcularla ilgili düþündükleri rakam ile lojmandaki malzemeler için istediði rakam konusunda isteklerini dile getirdiði öðrenildi. Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu ve Genel Kaptan Hamit Iþýk ýn bu görüþmeyle ilgili yarýn toplanacak yönetim kuruluna bilgi vereceði ve ordan alacaðý yetki doðrultusunda görüþmelerin devam edeceði belirtildi. Genç futbolcu kendisine ulaþmýþ resmi bir transfer tekliðinin olmadýðýný gazetelerden öðrendiðini ama sezona hazýr halde girmek için çalýþmalara ara vermeden devam ettiðini söyledi. Onur Aksar, Ýzmir takýmlarýndan ciddi teklifler olduðunu duyduðunu ancak Çorum Belediyespor un kendisini istemesinin daha önemli gördüðünü çüncü kendi memleketinde olmak ve bu dönemde oynamak istediðini söyledi. Bu dönemde üst liglere transfer olmaktan ziyade oynayacak- Onur çalýþarak bekliyor orumspor un geç- sezon en is- kendi geliþimleri açýlarý kulübe gitmelerinin Çtiðimiz tikrarlý oyuncularýndan sýndan son derece Onur Aksar, sezonun sona ermesine raðmen çalýþmalarýna ara vermeden devam ediyor. Transferde ismi en çok geçen isimlerden olan Onur Aksar sabahlarý Yunus Emre parkýnda koþu ve kültür fizik hareketleri önemli olduðunu belirten Onur Aksar, Çorumspor yöneticilerininde kendilerine gerekli kolaylýðý göstererek en kýsa sürede transferlerinin sonuçlanmasýný beklediklerini sözlerine ekledi. yaparken ak- þamda ortam bulmasý halinde sahada toplu çalýþka yapýyor. Vedat Aþkan Diyarbakýr Büyük Þehir le görüþüyor Ç orum Belediyespor un da gündeminde olan Vedat Aþkan bu sezon 2. lige çýkan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile görüþüyor. Uzun yýllar Çorumspor formasýný giyen geçtiðimiz sezon ortasýnda Tokatspor a transfer olan Vedat Aþkan takýmý ile sözleþmesinin sona erdiðini ve yeni sezon için Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile görüþtüðünü söyledi. Belediyespor dan gelen teklifi doðrulayan Vedat askerlik sorunu nedeniyle 3. ligde forma giymelerinin kendisi gibi diðer bazý arkadaþlarý içinde zor olduðýunu belirten Vedat öncelikli hedeflerinin 2. lig takýmlarý olduðunu söyledi. Örnek Tur tek golle finalde ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý yarý final maçýnda Örnek Tur, Çorum Barosu önünde 6. dakikada penaltýdan Oktay ýn attýðý golle öne geçti. Bu pozisyonda Baro dan Paþa kýrmýzý kart gördü ve takýmýný 10 kiþi býraktý. Maçýn bitimine bir dakika kala Çorum Barosu kazandýðý penaltýyý Muharrem gole çeviremeyince eþinin beraberlik fýrsatýndan yararlanamadý. 8. ASGD Orta Ku- Futbol Turnuvadi Paþa tarafýndan ceza pasla Hasan hareketlen- 1þak sý ikinci yarý final maçýnda Örnek Tur ile Çoce maçýn hakemi penal- sahasý içinde düþürülünrum Barosu takýmlarý tý noktasýný gösterdi ve karþýlaþtýlar. Rakibini son adam kuralý nedeniyle Paþa yý kýrmýzý ilk dakikalarda kazanýlan penaltýyý gole çeviren Oktay ýn golüyle 1- derdi. Atýþý kullanan kartla oyun dýþýna gön- 0 yenen Örnek Tur finale yükselen ikinci takým dererek takýmýný 1-0 Oktay topu aðlara gön- oldu. öne geçirdi. Maça iki takýmda Rakibin on kiþi kontrollü baþladý. 6. dakikada savunmanýn ar- yarýnýn kalan dakikala- kalmasýna raðmen ilk kasýna atýlan derinleme rýnda Örnek Tur oyunun HAKEMLER : Celal Bayraklý, Emrah Okan, Halil Sönmez. ÖRNEK TUR : Ferhat, Ayhan, Murat, Davut, Çaðlar, Ekrem, Hanifi, Fatih Özkaya, Hasan, Oktay, Halit, Yusuf, Fatih Çalýþkan, Murat, Ýlker, Fatih Özmen. ÇORUM BAROSU : Özkan, Seyit Ahmet, Paþa, Hakan, Erdoðan, Öztürk, Ekrem, Turan, Muharrem, Nurullah, Adem, Ýbrahim, Vedat, Ýsmail, Murat, T. Atakan. KIRMIZI KART: 6. dak. Paþa (Çorum Barosu) GOL : 6. dak. (penaltýdan) Oktay (Örnek Tur). NOT: Çorum Barosu 59. dakikada Muharrem ile penaltý atýþýndan yararlanamadý. Anitta, Saraç Sigorta yý son nefeste geçti finali kaptý: 3-1 SAHA : 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Mahmut Selçok, Ömür Soytemiz. ANÝTTA OTEL : Zafer, Yalçýn, Ýbrahim, Deniz, Ersel, Osman, Muttalip, Hasan, Mustafa, Ahmet, Çetin, Erdoðan, Turgut, Ýlhan, Serdar. SARAÇ SÝGORTA NÝÞANTAÞI : Ersin, Tuncay, Halit, Beytullah, Mehmet, Muhammet, Sefer, Þevket, Hüseyin, Yunus Þahinkara, Hakan, Rýza, Hakan Bekdemir, Yunus Anbar, Sinan, Cengiz, Ümit. GOLLER : 8. dak. Hasan, 56. dak. Ersel, dak. Mehmet (kendi kalesine) (Anitta), 48. dak. Hakan (Saraç Sigorta Niþantaþý).. ASDG Orta Kuþak Futbol Turnu- 18 vasý ilk yarý final maçýnda Anitta Otel, Saraç Sigorta Niþantaþý önünde son dört dakikada bulduðu iki golle sahadan 3-1 galip ayrýlarak finale yükselen ilk takým oldu. Maça hýzlý baþlayan Anitta Otel henüz 8. dakikada Hasan ýn attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti ve moral buldu. Galip duruma geçen Anitta Otel daha çok orta alaný kalabalýk tutarak rakip savunmanýn arkasýna atýlan uzun toplarla etkili olmaya çalýþtý. Saraç Sigorta Niþantaþý ise beraberlik için ilk yarýda fazla etkili olamadý ve devre Anitta Otel in 1-0 üstünlüðü ile sona erdi. Ýkinci yarýya daha iyi baþlayan Saraç Sigorta beraberlik için tüm hatlarý ile yüklendi. Bu baskýsý 48. dakikada Hakan la bulduðu beraberlik golü ile sonuçlanan Saraç Sigorta maça yeniden ortak oldu. Beraberlik golünden sonra maçý çevirecek pozisyonlarýda bulan Saraç Sigorta Niþantaþý bundan yararlanamadý. Maçýn 56. dakikasýnda Anitta Otel de Ersel orta sahaya yakýn noktadan kullandýðý faul atýþýnda kalecininde hatasýndan yararlanarak topu Saraç Sigorta Niþantaþý aðlarýna göndererek takýmýný yeniden öne geçirdi: 2-1 Uzatma dakikalarýnda Mehmet in ayaðýndan seken top kendi aðlarýna gidince maçý 3-1 lik skorla kazanan Anitta Otel finale yükse- kontrolünü bir türlü ele alamadý ve Çorum Barosu beraberlik için fýrsatlar yakaladý. Bu fýrsatlardan ilk yarýnýn yararlanan olmayýnca ilk yarýyý Örnek Tur takýmý 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda rüzgarýda arkasýna alan Çorum Barosu beraberlik için yüklendi. Ceza sahasý içinde girdiði pozisyonlardan yarararlanamayan Baro karþýsýnda Örnek Tur Hasan ile iki kez kaleci ile karþý karþýya kaldýðý pozisyonlarda kendisini rahatlatacak golü bulamadý. Maçýn 59. dakikasýnda sol kanattan geliþen Çorum Barosu ataðýnda Ekrem rkibi tarafýndan ceza sahasý içinde düþürülünce maçýn hakemi ikinci kez penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý Baro takýmýnýn gol krallýðýnda ilk sýrasýnda bulunan ismi Muharrem in kullandýðý penaltý atýþýnda topu üstten farklý þekilde auta atýnca maçý uzatmaya götürme þansýndan yararlanamadý. Kalan kýsa sürede takýmlarýn çabasý baþka gol getirmeyince maçtan 1-0 galip ayrýlan Örnek Tur takýmý finalde Anitta Otel in rakibi oldu. 1-0 ANÝTTA - SARAÇ SÝGORTA & NÝÞANTAÞI ncelikle iki takýmý da yarý final Ömücadelesinden dolayý tebrik etmek Orta kuþak izlenimleri lazým. Maçýn ilk dakikasýndan hakemin bitiþ düdüðüne kadar heyecan ve mücadele üst düzeydeydi. Maça hýzlý baþlayan ve hemen ilk dakikalarda yakaladýðý pozisyonla da Ailece Osman'ýn ayaðýndan golü bulan takým Anitta'ydý. Adeta maça 1-0 önde baþlamanýn burdayýz avantajýný ilk yarý boyunca Anitta takýmý güzel kullandý. Saraç Sigorta & alki_68hotmail.com Ali Doðan Niþantaþý takýmýnýn soldan geliþtirdiði, önce Þevket sonra da Yunus'la golü bulamadýðý iki pozisyon dýþýnda Anitta rakibine pozisyon vermedi. Ýkinci yarý tamamen duran top oyununa çok eleþtirildi. Rakibi tarafýndan yapýlan net iki faulü hakem verirken sarý kartlarý neden atladý bilinmez. Tribündeki gencecik yaþlarýndaki iki gencin "bizim maçlarda bu hareketlere sarý kart kullanýlýyor" diye haklý döndü. Anitta takýmý skoru koruma eleþtirisine cevap dahi veremedim. adýna geride kapanýrken ilerde Muttalip'le gol aradý. Geriden Osman ve Yalçýn'ýn desteklediði ataklarda olgunlaþmadan bitti. Saraç Sigorta Niþantaþý takýmý ise, son maçlarda skor olarak takýmýna katký yapan "Futbolun kurallarý her yerde ayný deðil mi?" serzeniþlerine "haklýsýnýz" demekle yetindim. Sahi kurallar her yerde ayný deðil mi? ÇORUM BAROSU - ÖRNEK TUR Yunus'tan bu maçta yeterince yararlanamadý. Þevket de yeterince desteði alamayýn- Bu gün yarý final maçýný oynayan takýmlar maça adeta 1-0 önde baþladýlar. ca beraberlik golünü duran top organizasyonunda Hakan'la buldu. Çorum Barosu - Örnek Tur maçýnda da, Örnek Tur maça çok hýzlý baþladý. Takýmýn Beraberlik golünden sonra oyun nasýl olur diye düþünürken yine bir duran toptan Ersel'in kaleye gönderdiði topta (yaklaþýk olarak orta sahaya yakýn bir yer) kalecinin büyük hatasý dengeleri tekrar Anitta adýna deðiþtirdi. Beraberlik için tekrar rakip kalede gol arayan Saraç Sigorta & Niþantaþý takýmý, gol atamadý ama iki pozisyonda hakeme penaltý diye çok itiraz etti. Maçýn son dakikasýnda Anitta takýmýndan kaleci Zafer'in uzun kaleci vuruþu defansa çarpýp kaleciyi ters köþede býrakýnca finalistin adý golcüsü Hasan, önce kaleci ile baþ baþa kaldý kaçýrdý sonra yine baþ baþa kalacakken Paþa tarafýndan arkadan müdahaleyle ceza sahasýnda düþürüldü. Hakemin tereddütsüz penaltý ve kýrmýzý kartýyla dengeler bir anda deðiþti. Penaltýyý gole çeviren Oktay, takýmýnýn maçtaki tek golünü attý. Bu golden sonra oyunun ilk yarýda ki tek hakimi Örnek Tur takýmý oldu. Örnek Tur'un maç boyunca defansýn arkasýna attýðý toplarla gol arama giriþimlerinden bir gol çýktý ama çok da pozisyon oluþtu. Anitta takýmý oldu. Ýkinci yarýyý izlemeye yeni gelmiþ " Futbolun kurallarý her yerde ayný seyirci olsanýz iki takýmýnda sayýca eþit deðil mi? " olduðunu söyler ve ikinci yarýda oyunun Anitta - Saraç Sigorta Niþantaþý hakiminin de Çorum Barosu olduðunu karþýlaþmasýnda iki net sarý kart pozisyonu tereddütsüz söylerdiniz. Gerçekten Çorum Barosu, beraberliði yakalamak için çok efor harcadý (Çorum Barosu takýmýnýn bu maçtaki en büyük yanlýþý hakemle çok konuþmalarýydý. Enerjilerini ve güçlerini mücadeleye verseler hem sahada kendileri kazanýr hem de tribündeki seyirciden büyük destek alýrlardý). Saðdan ve soldan geliþtirdiði ataklardan golü bulamadý ama maçýn son dakikasýnda penaltýyý kazandý (Hakemin bu penaltýda da kararý doðruydu. Celal Bayraklý, bu turnuvada güzel maçlar yönetti. Bu maçta da kararlarý doðru ve isabetliydi. Tebrikler Celal hocam). Penaltýyý gol krallýðýnda da iddialý Muharrem kullandý. Vuruþu üstten auta giderken, giden hem Çorum Barosu'nun final oynama þansý hem de Muharrem'in belki de gol krallýðýydý. "Kýrýlma aný" Hani maçlarýn kýrýlma anlarý olur ya. Bu maçta kýrýlma anýný üç defa yaþadýk. Bir:"Maçýn hemen baþýnda Örnek Tur takýmýnýn penaltýsý ve kýrmýzý kart." Ýki: "Maç 1-0 iken 55. dakikada, Örnek Tur takýmýndan Hasan, orta sahada dört kiþiden kurtuldu ve kaleci ile baþ baþa kaldý. Saðýnda ve solundaki iki arkadaþýný görmedi ve kendisi vurdu, auta gitti. Gol olsa 2-0 olacak ve maç belki de bitecek." Üç :" Maçýn son dakikasýnda Ekrem'in ceza sahasýnda düþürülüþü ve penaltý(hakemin bu kararý da doðru). Penaltýyý takýmýnýn golcüsü Muharrem kullandý. Golü atsa beraberliði yakalayacaklar ve maç uzatmaya gidecek." AÝLECE BURDAYIZ Bu sene sýk sýk ailelerin ve çocuklarýn maçlara olan ilgisine þahit oluyorum. Yine, dün tribünlerde yaklaþýk bir takým oyuncusu sayýsý kadar oyuncu arkadaþlarýn eþleri ve çocuklarý tribündeydi. Oynayan oyuncular kadar bu özel taraftarlarda maçý dolu dolu yaþadýlar. Eþini ve babasýný desteklemeye gelen bu taraftar grubu turnuvanýn en özel ve de güzel taraftar grubu. Alkýþ ve tebrik sizler için.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı