Saðlýkta dünyaya modeliz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýkta dünyaya modeliz"

Transkript

1 Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî cenaze namazý * HABERÝ 8 DE Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. * HABERÝ 8 DE Tarým iþçileri kaza yaptý, 20 yaralý Çorum un Alaca ilçesinde tarým iþçilerini taþýyan bir kamyonetin kamyonla çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 20 kiþi yaralandý. * HABERÝ 8 DE Sedat Düþkün Motosiklet kazasý, 1 ölü * HABERÝ 8 DE Tarým iþçilerini taþýyan bir kamyonetin kamyonla çarpýþtý. PVC Pencere Kapý Si stemleri ve dahasý... Cam balkonda katlanarak artan keyfi bizimle yaþayýn 28 HAZÝRAN 2013 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21 Üretici Bayii Alüminyum doðrama - Cephe kaplama Otomatik garaj kapýlarý - Fotoselli kapý (Ç.HAK:1348) YÜCEPEN YAPI Saðlýkta dünyaya modeliz Saðlýk Bakanlýðý; 20 ülkeden saðlýk bakanlarý, bakan yardýmcýlarý, DSÖ ve OECD yöneticileri, politika belirleyicileri, uluslararasý kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerinin katýldýðý 'Genel Saðlýk Kapsamý Bakanlar Konferansý'na ev sahipliði yapýyor. Ýmza törenine Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Rafet Özkan Kastamonu ile anlaþtýk * HABERÝ 6 DA Hitit Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi arasýnda Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalý nda Ortak Lisansüstü programlar açýlmasý ve uygulanmasýna iliþkin protokol imzalandý. Aile hekimleri iþ yükü altýnda eziliyor Çorum Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, Türkiye de Aile Hekimliði uygulamasýna geçilirken Dr. Ali Yýlmaz hekim sayýsý hesaplanamadýðý için sorunlar yaþadýklarýný iddia etti. * HABERÝ 16 DA Süt üreticilerinden sonra inþaat iþçilerini yazdý CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, inþaat iþçilerinin iþ güvenliði ve iþ güvencesi eksiklerine deðindiði yazýlý soru önergesini TBMM ye gönderdi. * HABERÝ 15 DE * HABERÝ 4 DE 20 ülkenin temsilcisinin katýldýðý toplantýda Türkiye nin saðlýk modeli tartýþýldý. Hedef, istikrarlý büyüme AK Parti Çorum Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Yýllýk Kalkýnma Planý nýn amacý, hedefleri ve politikalarý hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. * HABERÝ 6 DA Tufan Köse * SAYFA 12 DE Eserleriyle renk katan ressamlara teþekkür 5. Ressamlar Çalýþtayý için Hitit Festivali bünyesinde Çorum'a gelen ressamlarýn suluboya eserleri görücüye çýktý. Sergi açýlýþýnda, birbirinden güzel eserleriyle Çorum'un sanat hayatýna katkýda bulunan ressamlara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, plaketle teþekkür etti. * HABERÝ 15 DE AK Parti Çorum Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý,10. 5 Yýllýk Kalkýnma Planý nýn amacý, hedefleri ve politikalarý hakkýnda basýn açýklamasý Varinli otopark istiyor Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi sakinleri otopark istiyor. Cadde üzerindeki otopark olarak iþaretlenen alanda düzenleme yapýlmasýný isteyen vatandaþlar, yetkililerden çözüm bekliyor. * HABERÝ 10 DA Ressamlar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün portresini çizdi. Mahalleliler, otopark olarak iþaretlenen alanda düzenleme yapýlmasýný bekliyor. KIYI KÖÞE AKÜLÜ ARAÇ KAMPANYAMIZ TEKRAR BAÞLIYOR u açýlýþ sayfan yap engelli kardeþine en büyük desteði sen ver YALNIZ BIRAKMA Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý tekrar baþlýyor. adresli internet sitesi üzerinden devam eden kampanyamýz, siz deðerli Çorumlular'ýn desteðini bekliyor. Engellilik konusunda bir þeyler yapmak ve engelli kardeþlerimize destek olmak duyarlýlýðý gösteren herkesi, adresini açýlýþ sayfasý yapmaya ve arama motoru olarak kullanmaya davet ediyoruz. * HABERÝ 9 DA

2 2 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 Bizim çaðrý merkezi ne oldu? U zun süredir Çorum'a bir çaðrý merkezi açýlmasýnýn gerekliliðini dillendirdik. Komþu illere çaðrý yaptýðý giriþimler sonucu geçtiðimiz yýl Aðustos ayýnda Ulaþtýrma Denizcilik ve Habercilik Bakanlýðý'ndan teknik bir heyet geldi. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'ndan gelen uzmanlar, çaðrý merkezi için PTT Baþ Müdürlüðü'nün 5. katý ile TSO Fuar Kompleksi inþaatýný inceledi. Teknik heyet PTT Baþ Müdürlüðü'nde toplam 864 metrekarelik alaný merkezleri açýldý, biz de istedik. Ýktidar partisi milletvekillerinin bakanlýk nezdinde daha avantajlý buldu, çaðrý merkezinin iyi bir planlama il 6 ay içerisinde 'ALO' denebilecek hale getirilebileceði vurgulandý. Konuya dair bir rapor hazýrlanarak Ulaþtýrma Bakaný'nýn onayýna sunulacaktý. Karar verme sürecinden sonra yatýrým süreci baþlayacaktý. 6 ay geçti, neredeyse bir yýla yaklaþtýk, Çorum'a çaðrý merkezi açýlmadý, ama Ulaþtýrma Denizcilik ve Habercilik Bakaný Binali Yýldýrým, geçtiðimiz hafta Amasya'da 450 kiþinin istihdam edileceði bir çaðrý merkezinin açýlýþýný yaptý. Çorum'a açýlmasý düþünülen çaðrý merkezinin akýbetini bilen varsa çýkýp söylese hiç fena olmaz... En kýsa sürede biterse herkes rahatlayacak Ç orum Belediyesi'nin Eðridere Çarþýsý, Sel Sokak ve Uður Mumcu Caddesi'nde baþlattýðý yaya yolu, süs havuzu ve ay- dýnlatma çalýþmalarý bölge esnafýný periþan etti. Hitit Fuar ve Festivali'nin baþladýðý bugünlerde, ticaretin en hareketli, en yoðun olduðu çarþýda alt ve üst yapý çalýþmasýna girilmesinin mantýðý tartýþýlmaya devam ediyor. Esnaf ve belediye kendi açýsýndan haklý gerekçelerini sýralasa da, çalýþmanýn kýsa sürede bitirilmesi herkesi rahatlatacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, havanýn yaðýþlý olduðu dönemlerde bu türden alt yapý çalýþmasý yapamadýklarýný belirttikten sonra, gün içinde yaya yollarýnýn düzenleneceðini, ayrýca gece de çalýþma yapýlacaðýný söylüyor yýlýnýn aðustos ayýnda Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'ndan Çorum a gelen uzmanlar, çaðrý merkezi için PTT Baþ Müdürlüðü binasýný inceledi. Olumlu geçen inceleme AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ile Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da yer aldý. Çevre esnafý ise, çok acil olmadýðýný düþündüðü alt ve üst yapý çalýþmalarýnýn ciro, ödemeler ve sezon açýsýndan çok ciddi kayýplara neden olacaðý görüþünde. Taraflarý kendi açýlarýndan haklý bulsak ta, üzüm yemek için sorunun hal çaresine bakmak gerekiyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, iþi üstlenenlerden gece-gündüz en hýzlý bir þekilde çalýþmalarýný saðlarsa, belki esnafýn zararý bir nebze önlenebilir, sýkýntýlý dönem atlatýlabilir. Eðridere Çarþýsý, Sel Sokak ve Uður Mumcu Caddesi'nde alt ve üst yapý çalýþmalarý çok kýsa sürede bitirilse hiç fena olmaz. MOTORSÝKLETLERÝ ARTIK ÇORUM DA AS MOTOR YETKÝLÝ BAYÝÝ - YEDEK PARÇA - SERVÝS CRF 250 L VFR 1200 X C CBR 600 RR SH CBR 600 FA SPACY WÝNG-GO CBF 1000 FA ABS NC 700 SA PCX FÝY CB 125 ACE CBR 250 R ÝNTEGRA CBR 125 R CBR 1000 RR FÝREBLADE VFR 800 X C NC 700 XA GL 1800 GOLDWÝNG ABS CBF CB 125 E PS Tüm kredi kartlarýna taksit imkaný 67,900 Tel: Kale Mah. Cengiz Topel Caddesi No: 46

3 CUMA 28 HAZÝRAN (BASIN : 669)

4 4 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 Kastamonu ile anlaþtýk Ýmza törenine Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Rafet Özkan katýldý. Açýlýmda Osman Eðri imzasý BU YAZ VESTEL KLÝMA ÝLE SERÝNLEYÝN Nature Plus BTU Klima * A Enerji sýnýfý * Ýyonizer * Aktif karbon koku filtresi BALCIOÐLU TÝCARET VESTEL SHOWROOM Fatih Cad. No: Çorum ürriyet yazarý Yalçýn Bayer in köþe- Alevi açýlýmýna dikkat çekile- Hsinde rek, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri nin çalýþmalarýna deðinildi. Bayer in Ýzzettin Doðan sahnede baþlýklý yazýsýnda, þu ifadeler yer alýyor; Alevi açýlýmýnýn ayrýntýlarý belli olmaya baþladý. Almanya daki Alevi çevrelere göre, öne çýkan iki nokta var. Cemevlerinin statüsü ve dedelerin devlet tarafýndan sosyal statüye kavuþturulmasý... Yani dedelere maaþ baðlanmasý... Bu duyuma göre, Türkiye de kurulacak yeni bir federasyon ya da vakýf yapýsýyla yurtdýþýna dede gönderilecek. Alevi reformunun hýzlanmasýnda Gezi olaylarý, Almanya faktörü ve 3. köprüye Yavuz Sultan Selim isminin verilmesinin etkili olduðu belirtiliyor. Hükümetin bu süreci þu anda Cem Vakfý Genel Baþkaný Prof. Dr. Ýzzettin Doðan ile beraber yürüttüðü konuþuluyor. Hatta cami ve cemevinin beraber olacaðý projenin ayrýntýlarý bile belirlenmiþ... Çorum Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri nin çalýþmalarýnýn bu süreçte etkin olduðu anlaþýlýyor. Çünkü önceki akþam Habertürk te Alevi açýlýmýnýn konuþulduðu programda Prof. Ýzzettin Doðan la birlikte bunun sinyallerini verdiler. Çorumlu bir Alevi olan Prof. Osman Eðri, ayný zamanda Diyanet Ýþleri tarafýndan basýlan Alevi-Bektaþi Klasikleri nin mimarý olarak biliniyor. Eski Alevi açýlýmýnda etkin olan, eski AKP Milletvekili Reha Çamuroðlu nun, yeni çalýþmalarda ismi geçmiyor. Bayer in köyesinde bir okur yorumu da aktarýlýyor. Dua baþlýklý yorumda, CHP PM Üyesi ve Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes, dün köþenizde yayýnlanan duasýný lütfen TV ekranýnda kendisi bizzat okusun. Belki gerçek inanan Müslümanlarýmýz düþüncelerini gözden geçirerek geliþtirebilirler. Ben gerçek inanan Müslümanlarýn zulümden, bölücülükten, rantçýlýktan yana olmadýklarýna inanýyorum. ifadelerine yer veriliyor. Özkes in Baþbakan a verdiði soru önergesi ile, 10 yýlda 137 müftünün Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile mahkemelik olduðunu TBMM ye taþýdýðý dile getiriliyor. H itit Üniversitesi Akademik Araþtýrmalar Topluluðu (AKAT) Ýstanbul ve Ankara ya gezi düzenledi. Geziye ilk olarak Doðuþ Üniversitesi yle baþlayan AKAT, Prof. Dr. Fehim Üçýþýk ile yapýlan sohbetin ardýndan Bilge Adamlar Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (BÝLGESAM) Baþkaný Atilla Sandýklý nýn konuðu oldular. Akademik Araþtýrmalar Topluluðu (AKAT) öðrencileri, Ortadoðu Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (ORSAM) ndeki Ortadoðu stratejileri üzerine genel bilgilerin verildiði toplantýya katýldý. Kendi bünyelerine katýlmak isteyen öðrencilerin bir makale yazýp göndermeleri ve makale seçilirse bir haftalýk sertifikalý eðitim için çaðrýlacaðýna deðinen OR- SAM yetkilileri, konferansýn ardýndan AKAT a yayýnlamýþ olduklarý dergilerden daðýttý. * Çevreci R410A gaz * Nem alma fonksiyonu * Uyku modu Ramazan a özel 6 yýl garantili Mobil uygulama yayýnda H itit Üniversitesi nde Ýphone ve Ýpad'ler için geliþtirilen mobil uygulamasý yayýna baþladý Yapýlan açýklamada, üniversitenin Ýphone ve Ýpad'ler için geliþtirilen mobil uygulamasý yayýna baþladý. Kýsa bir süre sonra android cihazlar için geliþtirilen mobil uygulama da yayýna alýnacak. Mustafa Demirer itit Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi arasýn- Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilim- Hda leri Anabilim Dalý nda Ortak Lisansüstü programlar açýlmasý ve uygulanmasýna iliþkin protokol imzalandý. Ýmza törenine Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Rafet Özkan ve Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ünal Ýbret katýldý. Üniversitelerin geliþmesi açýsýndan iþbirliklerinin önemli bir yere sahip olduðunu ifade eden Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, Bizler hem ülkemizde ilmi üretmek hem de dünyaya ihraç etmek adýna ikili iþbirliklerine çok önem veriyoruz dedi. Anlaþmanýn hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni ettiklerini belirten Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, baþta Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan olmak üzere Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri ile üniversite senatosuna teþekkür etti. Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalý olarak daha önce Bozok Üniversitesi ile Lisansüstü iþbirliði gerçekleþtirildiðini belirten Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Yakýnýmýzda bulunan üniversiteler bünyesinde Ýlahiyat Fakültesi ile baþlayacak olan Lisansüstü öðretim programlarýna destek olmaktan büyük onur duyuyoruz diye konuþtu. Kastamonu Üniversitesi ile yapýlan anlaþmanýn bundan sonrakilerin bir parçasýný olacaðýný belirten Prof. Dr. Eðri, anlaþmanýn her iki üniversite için hayýrlý uðurlu olmasýný dileyerek, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Rafet Özkan a ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ünal Ýbret e teþekkür etti. Ortak Lisansüstü Programlar Açýlmasý Ve Uygulanmasýna Ýliþkin Protokol ün Amacý: Protokolün amacý; Kastamonu Üniversitesi ile Hitit Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüleri arasýnda Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalý için ortaklaþa yürütülecek Lisansüstü programlarý ( Yüksek Lisans ve Doktora) kapsamýnda, iki üniversite arasýndaki akademik iþbirliðini ve etkileþimi saðlamak, güçlü taraflarýný bir araya getirerek zenginleþtirmek ve ortak programa katýlan öðrencilerin en üstün akademik standartlarda eðitim-öðretim almalarýný saðlamak ve araþtýrma imkaný vermek amacýyla düzenlenen iþbirliðinin uygulama esaslarýný belirlemektir. Önemli merkezlere ziyaret Hitit Üniversitesi Akademik Araþtýrmalar Topluluðu (AKAT) Ýstanbul ve Ankara ya gezi düzenledi. AKAT öðrencileri, Dýþ Politika Enstitüsü nü, Dýþiþleri Bakanlýðý Stratejik Araþtýrmalar Merkezi ni, Anayasa Mahkemesi ni ve son olarak Birleþmiþ Milletler Türkiye Enformasyon Merkezi ni ziyaret ederek yetkililerden yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldýlar. Gezi programýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret eden AKAT öðrencileri, METROBÝS 500W MOTOR TÝPÝ 500 W MOTOR MESAFE ARALIÐI 80 KM. AKÜ KAPASÝTESÝ 48 V / 20 AH SLA BATTERY ziyaretlerin oldukça yararlý olduðunu belirttiler. Rektör Prof. Dr. Alkan ise, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, büyük þehirleri, büyük kurumlarý görmenin çok önemli olduðunu ve hayata illaki bir katký saðlayacaðýný vurgulayarak Bizler sizlerin daha iyi geliþimini saðlamak amacý ile gücümüz yettiðince gayret ediyoruz dedi. Kýyýlarda uygulamalý eðitim rman ve Su Ýþleri Ba- (OSÝB) Okanlýðý nýn yürütücüsü olduðu Su Kalitesi Ýzleme, Kapasite Geliþtirme Projesi kapsamýnda, Kýyý ve Geçiþ Sularýnda Ýzleme (Makroomurgasýz, Fitoplankton, Balýk, Kimyasal) konulu eðitim programý Muðla da gerçekleþtirildi. Eðitime OSÝB Su Yönetimi Genel Müdürlüðü Ýzleme Dairesi Baþkaný Mertkan Erdemli, AB Proje Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný Gerrit Vossebelt, Hollanda örneði üzerine bilgi veren Prof. Jeroen Wijsman, Ýspanya örneði üzerine bilgi veren Prof. Angel Del Valls ile birlikte çok sayýda teknik personel katýldý. Muðla Sýtký Koçman Elektrikli Motorsiklette en cazip fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Hayrettin Karaman Kalbin Körlüðü Kur'an-ý Kerim gözün kör olmasýný deðil, kalbin kör olmasýný asýl körlük ve eksiklik sayýyor: 'Yeryüzünde hiç dolaþmýyorlar mý ki ibret almýþ kalplere yahut iþitmiþ kulaklara sahip olsunlar! Þu bir gerçek ki gözler körleþmez, fakat göðüslerdeki kalpler körleþir' (Hac:22/46). Bir olayý, bir manzarayý, bir nesneyi birden fazla kiþi izler, gözlemler; onlara ne gördükleri sorulduðunda -ortak noktalar olsa da- önemli olaný farklý þeyler söylemeleridir. Þu halde göz ve kulak yalnýzca bir alet; asýl gören ve iþiten beyin (Kur'an'ýn deyiþi ile kalb) oluyor. Kalbin körleþmesinin amilleri çoktur; bunlarýn belki de baþýnda beyni yýkanmýþlýk, þartlanmýþlýk, bir baðýmlýlýk yüzünden aklýný feda etmiþlik gelir. Sözü yine Gezi Parký ve sonrasýndaki eylemlere getirmek istiyorum. Adý büyük (þöhretli) bir takým yazarlar, sanatçýlar ve siyasetçiler hepimizin gözleri önünde cereyan eden bu olaylarý, bu eylemleri çok farkýlý okuyor, görüyor ve deðerlendiriyorlar. Doksanlýlar dedikleri ve masum gördükleri bir grup var. Bunlar Türkiye'de sözleri dinlenmesi gereken bir 'âkýl insanlar heyeti' haline getirildi. Peki 1071 lilerden 1990'a kadar gelip geçmiþ veya hala geçmemiþ/yaþayan nesiller neden 'âkýl' kiþiler olmuyor, onlara da sorulmasý, onlarýn da görüþ ve taleplerinin alýnmasý gündeme gelmiyor? Diyelim ki, bu doksanlýlar yeni bir demokrasi uygulamasý baþlatýyorlar; bu uygulama neden eleþtirilmiyor da hep övgü konusu oluyor? Ayrýca onlarýn masumluðu (samimi olmalarý, siyaset dýþýnda bulunmalarý, siyasi taraf olmamalarý, çapulcularla þöyle ya da böyle bir iliþki içinde olmamalarý) nereden belli? Bundan nasýl emin olunuyor? Þimdi körlük konusuna geliyorum: Mesela yüz kiþi 'masum, hukuka baðlý, demokrasi ve çevreden baþka dertleri olmayan' gençler olsun, peki bunlarý görüp de, ülkenin dört bir yanýnda evlerinden tencere tava çalarak insanlarý rahatsýz eden, sokaklara çýkýp vuran, kýran, yakan, yýkan, devletin güvenlik güçlerine savaþ açan fertleri ve gruplarý görmemek veya görüp de bunlarý da 'o yüz kiþi gibi deðerlendirmek' tam bir kalb körlüðü (akýl tutulmasý da denebilir) deðil midir? Bir sanatçý konser veriyor, dinleyenler de katýlýyorlar, þarký bitince 'iyi bir çabulcular korosu olduk' diyor, sözde espri yapýyor, ama ima ettiði þey 'baþbakanýn çapulcular dediði hukuksuz isyancýlarý, eþkýyayý', masumlar safýna katmak, bütün eylemleri meþrulaþtýrmak, hatta sevimli hale getirmek. Bu kalb körlüðü deðil midir? Suyu getiren ile testiyi kýran, hem de kasýtlý, planlý, kötü maksatlý olarak kýraný bir tutmak zulüm, bir görmek körlük deðil midir? Siyasi ve ideolojik muhalefet insanlara kötüyü iyi, siyahý beyaz, zulmü adalet, anarþiyi demokrasi olarak gösterdiðinde toplum çok önemli ve tehlikeli bir problemle karþý karþýya gelmiþ demektir. Gemi örneðini unutmayalým, gözü ve kulaðý olanlar doðru görmeyi ve doðru duymayý engelleyen 'kalp körlüðü'ne düþmekten sakýnmalýdýrlar. Bu körlük, toplum gemisini kayalara çarptýrdýðýnda kimin sað kalacaðý belli olmaz. Allah korusun sað kalan da baþka bir gemide kürek mahkumu olabilir. ÝKÝZLER KARNE HEDÝYESÝ BÝSÝKLETLERDE PEÞÝN - TAKSÝTLÝ SATIÞLARDA ÞOK FÝYATLAR (Ç.HAK:1674) Eðitim Muðla da gerçekleþtirildi. Üniversitesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi nden akademisyenlerin de yer aldýðý eðitim programýnda, Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur, Nehir Aðzý ve Kýyý Sularýnda Yaþayan Böcekler ve Ekolojisi konusunda teorik ve pratik bilgiler verdi. Program, Dalyan Kanalý, Köyceðiz Gölü, Tersakan Çayý ve Dalaman Çayý nehir aðzý ve kýyý kesiminde gerçekleþtirilen uygulamalý eðitim ile sona erdi ERGOBÝS 350W MOTOR TÝPÝ 350 W MOTOR MESAFE ARALIÐI 50 KM. AKÜ KAPASÝTESÝ 48 V / 12 AH SLA BATTERY 4. Hürriyet Sokak No: 56

5 CUMA 28 HAZÝRAN (Ç.HAK:1888)

6 6 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 Saðlýkta dünyaya modeliz Mustafa Demirer lýkta Yönetiþim Zorluklarý aðlýk Bakanlýðý; 20 ül- saðlýk bakanlarý, alýnacak. ve Ýnovasyon' konularý ele Skeden bakan yardýmcýlarý, DSÖ ve Baþarýlar, The Lancet'te makale oldu OECD yöneticileri, politika belirleyicileri, uluslararasý Saðlýk Bakaný Dr. kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerinin katýldýðý 'Genel açýlýþýný yaptýðý programý- Mehmet Müezzinoðlu'nun Saðlýk Kapsamý Bakanlar nýn ilk günkü oturumunda Konferansý'na ev sahipliði uluslararasý akreditasyona yapýyor. sahip akademik dergi The Haziran tarihlerinde Ýstanbul'da düzenle- 'Türkiye'de Genel Saðlýk Lancet'te'nin kalema aldýðý nen konferansta, Türkiye'nin saðlýk sisteminde son týrýlmasý' baþlýklý makale Kapsamý: Hakkaniyetin Ar- 10 yýlda yapýlan reform ve tartýþýldý elde edilen baþarýlar dünya Konferansýn yarýn yapýlacak oturumunda Saðlýk ülkelerine anlatýlýyor.. Bunun yanýnda; 'Mali Kriz Dönemlerinde Evrensel Saðlýk Bakaný Dr. Müezzinoðlu, Kapsamýnýn Sürdürülebilirliðinin Saðlanmasý', 'Orta ve Baðlamýnda Afet ve Acil 20 ülkenin temsilcisinin katýldýðý toplantýda Türkiye nin saðlýk modeli tartýþýldý. 'Genel Saðlýk Kapsamý Düþük Gelirli Ülkelerde Evrensel Saðlýk Kapsamýnýn Artýrýlmasý', Durum Yönetimi' baþlýðýnda Türkiye'nin acil ve afet yönetim hizmetleri konusunda sunum 'Evrensel Saðlýk Kapsamýnda Acil ve Afet Yönetimi' ile 'Küresel Sað- yapacak. Hedef, istikrarlý büyüme K Parti Çorum Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ACahit Baðcý, Yýllýk Kalkýnma Planý nýn amacý, hedefleri ve politikalarý hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. Beþ yýllýk Kalkýnma Planý, Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan TBMM ye sunuldu ve görüþmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu nda tamamlanarak TBMM ye sevk edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Plan ve Bütçe Komisyonu'na görüþülmek üzere sevk edilen 10 uncu 5 Yýllýk Kalkýnma Planý nýn üç günlük yoðun mesai sonunda komisyonca kabul edilerek, TBMM ne sevk edildiðini açýkladý. Baðcý, 10. Kalkýnma Planý içeriði hakkýnda özetle þu bilgileri aktardý; Türkiye, bölgesinde ve küresel ölçekte yükselen profiline paralel olarak küresel barýþ, refah ve istikrarýn temininde önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Dünyanýn deðiþik bölgeleriyle geniþ bir coðrafyada iliþkilerini geliþtiren Türkiye, bölgesel ve küresel düzeyde ikili ve çok taraflý platformlarda etkinliðini artýrmakta ve birçok küresel giriþime öncülük etmektedir. Bu çerçevede dönemini kapsayan 10. Kalkýnma Planý, ülkemizin 2023 hedefleri doðrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaþtýrma yolunda önemli bir kilometre taþý olacaktýr. Plan, küresel ekonomide geleceðe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüðü, dünya ekonomisinde deðiþim ve dönüþümlerin yaþandýðý, yeni dengelerin oluþtuðu, geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkeler arasýnda güç dengelerinin yeniden þekillendiði bir ortamda hazýrlanmýþtýr. HEDEF VE POLÝTÝ- KALAR 3 BAÞLIK AL- TINDA TOPLANDI Nitelikli Ýnsan, Güçlü Toplum, Yenilikçi Üretim, Ýstikrarlý Yüksek Büyüme ve Yaþanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre baþlýklarý altýnda çeþitli amaç, hedef ve politikalar ortaya konulmuþtur. Bu çerçevede 10. Plan ýn bazý hedefleri ve uygulanmasý öngörülen politikalar þunlardýr: Amaç, insanlarýn refahýný artýrmak, hayat standartlarýný yükseltmek, temel hak ve özgürlüklerini güçlendirmek, adil, güvenli ve huzurlu bir yaþam ortamýný tesis etmek ve bunu kalýcý kýlmaktýr. Plan hedefleri ortalama % 5,5 büyüme, 2018 sonunda 1,3 trilyon dolarlýk GSYH, kiþi baþý gelir 16 bin dolar, 5 yýlda 4 milyon kiþiye iþ, iþgücüne katýlým oraný % 53,8 e, iþsizlik oraný % 9,2 den % 7,2 ye, sabit sermaye yatýrýmlarýnda % 8,5 büyüme, ihracat 157 milyar dolardan 277 milyar dolara, doðrudan yatýrým giriþi 15,3 milyar dolardan 28,3 milyar dolara, turizm gelirleri 30 milyar dolardan 40 milyar dolara, Borsa Ýstanbul'daki þirket sayýsý 431'den 606'ya yükselmesi, KÖY- DES, BELDES, SUKAP, SODES'e devam edilecektir. 100 bin kiþiye düþen hekim sayýsý 176'dan 193'e çýkacaktýr. Plan döneminde 417,4 milyar TL'lik kamu yatýrýmý hedeflenmekte ve GSYH'ya oranýnýn 4,5'den 4,8'e çýkmasý hedeflenmiþtir. Ayrýca çeþitli alanlarda düzenlemeler yapýlacaktýr. YENÝLÝKÇÝ ÜRETÝM, ÝSTÝKRARDA BÜYÜME Plan döneminde insanýmýzýn refah seviyesini artýrma ve geliþmiþ ülkelerle arasýndaki farký azaltma hedefi çerçevesinde, Türkiye'nin büyüme performansýnýn daha ileri seviyelere taþýnmasý ve yenilikçi bir üretim yapýsýyla tahkim edilmesi amaçlanmaktadýr yýllarý arasýnda yüksek büyüme performansýný yakalayan Türkiye ekonomisi, 2009 yýlýndaki % 4,8 daralmaya raðmen, 2010 ve 2011 yýllarýnda dünyada en hýzlý büyüyen ülke ekonomileri arasýna girmiþ ve sýrasýyla %9,2 ve %8,8 oranýnda büyümüþtür. Burada kamu mali dengelerini düzeltmek için ortaya konulan politika seti kadar, iç ve dýþ talep arasýndaki dengenin saðlanmasý ve yenilikçi üretim yapýsýnýn kazanmasý önemli rol oynamaktadýr. 10. Kalkýnma Planý döneminde uygulanacak politikalar sonucunda reel GSYH'nin yýllýk ortalama % 5,5 oranýnda artmasý öngörülmektedir. Plan döneminde sonunda ülkemizin 2023 hedefleriyle de uyumlu olarak, cari GSYH'nin 1,3 trilyon dolara, kiþi baþýna gelirin ise 16 bin dolara ulaþmasý hedeflenmektedir. Kamu yatýrýmlarýna ayrýlan kaynaklar artýrýldýðý gibi projelerin tamamlanma süreleri 2006'da 5,5 yýldan 2013'de 3,7'e düþürülmüþ, plan dönemi sonunda daha da aþaðý çekilecektir. Yüksek büyüme için gerekli özel kesim yatýrýmlarý artýrýlacaktýr. Yatýrým teþvik uygulamalarýnda maliyet-etkinlik, hesap verilebilirlik, þeffaflýk, öngörülebilirlik, esneklik, atýl kapasite oluþturulmamasý ile verimlilik ilkeleri gözetilerek istihdam, yüksek katma deðer ve ihracat artýþýna yönelik yatýrým alanlarýna öncelik verilecektir. AR-GE harcamalarýnýn GSYH oraný 2006 yýlýndaki 0,6 seviyesinden 2011 sonunda 0,86'ya yükselmiþtir. Plan döneminde 1,80 olmasý hedeflenmektedir. Ýmalat sanayi ihracatý 144 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine çýkarýlacaktýr. 2013'de 5600 olan yerli patent baþvuru sayýsýnýn 16 bine ulaþmasý hedeflenmektedir. ÖNCELÝKLÝ DÖ- NÜÞÜM POLÝTÝKALA- RI Baðcý, Plan çerçevesinde izlenecek öncelikli dönüþüm politikalarýný ise þöyle sýraladý; Üretimde Verimliliðin Artýrýlmasý, Ýthalata Olan Baðýmlýlýðýn Azaltýlmasý, Yurtiçi Tasarruflarýn Artýrýlmasý Ve Ýsrafýn Önlenmesi, Ýstanbul Uluslararasý Finans Merkezi, Kamu Harcamalarýnýn Rasyonelleþtirilmesi, Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artýrýlmasý, Ýþ Ve Yatýrým Ortamýnýn Geliþtirilmesi, Ýþgücü Piyasasýnýn Etkinleþtirilmesi, Kayýt Dýþý Ekonominin Azaltýlmasý, Ýstatistikî Bilgi Altyapýsýný Geliþtirme, Öncelikli Teknoloji Alanlarýnda Ticarileþtirme, Kamu Alýmlarý Yoluyla Teknoloji Geliþtirme ve Yerli Üretim, Yerli Kaynaklara Dayalý Enerji Üretim, Enerji Verimliliðinin Geliþtirilmesi, Tarýmda Su Kullanýmýnýn Etkinleþtirilmesi, Saðlýk Endüstrilerinde Yapýsal Dönüþüm, Saðlýk Turizminin Geliþtirilmesi, Taþýmacýlýktan Lojistiðe Dönüþüm, Temel ve Mesleki Becerileri Geliþtirme, Nitelikli Ýnsan Gücü Ýçin Çekim Merkezi, Saðlýklý Yaþam ve Hareketlilik, Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapýsýnýn Korunmasý, Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, Rekabetçiliði ve Sosyal Uyumu Geliþtiren Kentsel Dönüþüm, Kalkýnma Ýçin Uluslararasý Ýþbirliði Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi. Sonuç olarak 10. Plan da diðer 9 plandan farklý olarak ilk defa amaç ve hedeflerin uygulanmasýna yönelik bir politika enstrümaný olarak öncelikli dönüþüm programlarý belirlenmiþtir. Toplam 25 adet program belirlenerek planýn uygulanabilirliði artýrýlmýþ ve somutlaþmasýnýn yollarý, araçlarý, göstergeleri ve bileþenleri ortaya konulmuþtur. 10. Planýn ülkemizi ve insanlarýmýzý 2023 hedeflerine daha da yaklaþtýracaðýna olan inancýmla hayýrlý olmasýný dilerim. AK Parti Çorum Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý,10. 5 Yýllýk Kalkýnma Planý nýn amacý, hedefleri ve politikalarý hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. TEÞEKKÜR TBMM Ýdare Amiri K Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, eni Halkla Ýliþkiler binasýnda incelemelerde bulundu. Vekil odalarýna kamera yok BMM Baþkanlýk divaný- aldýðý karar gereði Tnýn Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amirleri; AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve MHP Aydýn Milletvekili Ali Uzunýrmak, yeni Halkla Ýliþkiler binasýnda incelemelerde bulundular. TBMM Ýdare Amirleri, yeni Halkla Ýliþkiler binasýnda kurulmasý planlanan kameralarla, hem güvenliðin saðlanmasý hem de Milletvekillerini K Parti Ýl Baþkanlý- düzenlenen il- Aðýnca çe danýþma meclis toplantýlarý devam ediyor. Daha önce Sungurlu, Alaca, Osmancýk ve Ortaköy de yapýlan ilçe danýþma meclis toplantýlarýnýn bir diðeri Bayat ta yapýldý. Bayat AK Parti Ýlçe binasýnda gerçekleþtirilen danýþma meclis toplantýsýna Ýl Teþkilat Baþkaný Av. Yakup Alar, Mümtaz Yýlmaz, Memduh Akbaþ, Sabri Benli, Bayat AK Parti Ýlçe Baþkan Vekili Adem Okumuþ, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, belde belediye baþkanlarý, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarý katýldý. Ýl Teþkilat Baþkaný Av. Yakup Alar, Divan baþkanlýðýný yaptýðý ilçe danýþma meclis toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, AK kadrolar olarak yola çýkarken Türkiye yi büyüteceðiz, Çorum'u, Bayat'ý büyüteceðiz dedik. Þükürler olsun verilen sözü yerine getirdik. Bu iþler kolay olmadý. Ýþin baþý istikrardýr. Siyasi istikrar ekonomik istikrarý, ekonomik istikrar ise sosyal istikrarý getirir. Çorum da, Bayat da bu istikrardan hizmet alarak faydalanmýþtýr, faydalanmaya devam etmektedir. ziyaret eden vatandaþlarýn ve Milletvekillerinin çalýþmalarýna iliþkin 'özel hayatýn korunmasý' ilkesine uygun nasýl bir yer seçimi yapýlmasý gerektiði konusunda incelemelerde bulundular. Ýnceleme sonrasýnda her katta bulunan asansör önlerine, yangýn merdivenlerine ve genel kullaným alanlarýna kamera sisteminin kurulmasý konusunda görüþ birliðine varýldýðýný belirten Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Kesinlikle milletvekilleri odalarýna, odalarýn baktýðý koridorlara kamera yerleþtirilmeyecektir. Önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç duyulmasý halinde kullanýlmak üzere sistem hazýr hale getirilecektir." dedi. Ýncelemeler esnasýnda TBMM Ýdare Amirlerine Genel Sekreter Yardýmcýsý Haydar Çiftçi, Koruma Daire Baþkaný Mustafa Þentürk, Koruma Daire baþkan yardýmcýlarý, Ýþletme Yapým Baþkan Yardýmcýsý Kamil Polat ve Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý yetkilileri de eþlik etti. Yangýn ekibine ziyaret Halkýmýzýn desteðiyle her geçen gün büyüyoruz, büyümeye devam edeceðiz. dedi. Ýlçe Baþkanvekili Adem Okumuþ da, Bayat ilçesine yapýlan hizmetler AK Parti iktidarýnda artmýþtýr ve bundan sonra da artarak devam edecektir. diye konuþtu. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, belediye hizmetlerini ayrýn- yapýlmasý týlý bir þekilde anlatarak Parti Ýl Baþ- Ahmet AKkaný Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile Ýl ve Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü nün Orman Yangýnlarý ile Mücadele ekibini ziyaret etti. Ziyarette Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Orman Ýþletme Müdürlüðü olarak 2012 yýlýnda 46 bin dönümde fidan diktiklerini belirterek, 2013 yýlýnda 55 bin dönüm sahada adet fidan dikeceklerini, ayný zamanda orman yangýnlarý ile mücadele ettiklerini ve bu mücadeleyi 24 kiþiden oluþan 2 ekip ile yaptýklarýný söyledi. AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan da, Fidan dikim ve aðaçlandýrma ile orman yangýnlarýyla mücadele önemli bir görev. diyerek, bu çalýþmalarýndan dolayý Orman Ýþletme Müdürlüðü ne kolaylýklar diledi. Halkýmýzýn desteðiyle büyüyoruz Bayat a tarihinde görülmemiþ hizmet yaptýklarýný ama bunun yeterli olmadýðýný, yapacak daha çok iþleri olduðunu ve Bayat halkýna layýk hizmetlere yönelik çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Toplantýda ilçe sorunlarý masaya yatýrýlarak, yapýlan hizmetlerle gerekenler hakkýnda istiþareler yapýldý. AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnca ilçe danýþma meclis toplantýsý düzenlendi. TBMM DE BULUNAN TORBA KANUNU NDAKÝ SÜRÜCÜ KURSLARI ÝLE ÝLGÝLÝ KANUN DEÐÝÞÝKLÝKLERÝNDE KONFEDERASYONUMUZUN TALEPLERÝNÝ EN ÝYÝ ANLAYIP ENGÝN TECRÜBESÝYLE BÝZE YOL GÖSTEREN MÝLLETVEKÝLÝMÝZ SAYIN SALÝM USLU BEY E GÖSTERMÝÞ OLDUÐU BU ÝLGÝDEN DOLAYI TEÞEKKÜR EDÝYORUZ. SÜRÜCÜ KURSLARI VE EÐÝTÝMCÝLERÝ KONFEDERASYONU GENEL BAÞKAN YARDIMCISI NÝHAT POLAT

7 CUMA 28 HAZÝRAN (Ç.HAK:1889)

8 8 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 Þehit Türkmenlere gýyabî cenaze namazý kýlacak M HP, Irak ýn Salahaddin iline baðlý Tuzhurmatu ilçesinde intihar saldýrýsý sonucu yaþamýný yitiren 42 Türkmen vatandaþ için gýyabî cenaze namazý kýlacak. MHP Ýl Baþkanlýðý ndan yapýlan açýklamada, bugün Cuma namazý sonrasý Ulu Camii de kýlýnacak gýyabî cenaze namazýna tüm Çorum halký davet edildi. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; Türkmen çoðunluða sahip Tuzhurmatu da, üzerinde patlayýcý yelek bulunan bir intihar eylemcisinin, cami avlusundaki Türkmenlerin yoðun olduðu taziye çadýrýna girerek üzerindeki patlayýcýlarý patlatmýþtýr. Hunhar te- rör saldýrýsýnda, Irak Türkmen Cephesi Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Ali Haþim Muhtaroðlu ile Selahaddin Vali Yardýmcýsý Sayýn Ahmet Koca baþta olmak üzere çok sayýda kiþi hayatýný kaybetmiþ ve yaralanmýþtýr. Þu husus unutulmasýn ki, Türk milleti Iraklý Türkmenler in duasýyla ve dilekleriyle yanýndadýr. Milliyetçi Hareket Partisi de kardeþlerimizin sonuna kadar, ne pahasýna olursa olsun arkasýnda ve destekçisidir. Türkmen- ler in üzerinde oynanan oyunlarýn bozulmasý konusunda her fedakârlýðý ve yardýmý yapmaktan geri durmayacaðýmýz iyi bilinmelidir. Bu düþüncelerle Tuzhurmatu daki bombalý saldýrýda hayatlarýný kaybeden Türkmen kardeþlerimize Cenab-ý Allah tan rahmet, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Tarým iþçileri kaza yaptý, 20 yaralý Ç orum un Alaca ilçesinde tarým iþçilerini taþýyan bir kamyonetin kamyonla çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 20 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda seyir halinde olan Ahmet Yýldýrým yönetimindeki 63 EM 708 plakalý kamyonet, Iþýklý Kavþak ta Ahmet Aydar yönetimindeki 19 KR 333 yönetimindeki kamyonla çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle devrilen kamyonette bulunan 20 tarým iþçisi yaralandý. Yaralý iþçiler olay yerine gelen ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralý iþçilerden bir bölümü ayakta tedavi görürken N.Y., B.Y., V.Y.Y, H. Y., C.Y., Z.Y., E.S.Y. ve N.Y. adlý 8 iþçi yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA) Tarým iþçilerini taþýyan bir kamyonetin kamyonla çarpýþtý. M otosikletin minibüsle çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 2 kiþi de yaralandý. Kaza dün akþam Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 16. Sokak'ta meydana geldi. Bir alýþveriþ merkezinde kasiyer olarak çalýþan Sedat Düþkün'ün (28) kullandýðý 48 LP 840 plakalý motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çýkarak Abdullah K. yönetimindeki 06 DS 4016 plakalý minibüse çarptý. Kazada, sürücü Düþkün ile motosikletteki eþi Aycan Düþkün (21) ve baldýzý Aylin Özer (18) yaralandý. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan yaralýlardan Sedat Düþkün, müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Kazada hayatýný kaybeden Sedat Düþkün'ün iþ çýkýþý ayný yerde çalýþan eþi 21 yaþýndaki Aycan Düþkün ve baldýzý 18 yaþýndaki Aylin Özer'i kendisine ait motosiklete bindirip evlerine dönmek için yola çýktýðý öðrenildi. (A.A.-DHA) Sürücüler kavga etti, 1 yaralý Çorum un Osmancýk ilçesinde iki sürücünün birbirlerini geçme meselesinden çýkan kavgada, bir kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Çiftlikler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde Serkan T. (31) ile Þaban Ümit A. (34) arasýnda trafikte birbirlerini geçme meselesinden tartýþma çýktý. Kavgaya dönüþen olayda, Þaban Ümit A. üzerinde taþýdýðý býçakla Serkan T'yi çeþitli yerlerinden yaraladý. Yaralý, Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Zanlý suç aleti býçakla yakalanarak gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. (A.A.) Sarýsülük le ilgili Viþne aðacý iddialar bitmiyor yaraladý Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan 6. Sokak ta viþne aðacýndan düþen adam aðýr yaralandý. A.A. evinin bahçesindeki viþne aðacýndan düþtü. Aðýr yaralanan A.A. hastanede tedavi altýna alýndý. Motosiklet araçla çarpýþtý Osmancýk ta meydana gelen kazada bir kiþi aðýr yaralandý. S.D. motosikletle giderken D-100 karayolunda C.Ç. ýn kullandýðý araçla çarpýþtý. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü genç, ileri tetkik ve tedavi için Çorum Devlet Hastanesi ne sevk edildi. Ç orumlu Ethem Sarýsülük le ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Þimdi de Ethem Sarýsülük'e ait bir fotoðraf gündeme bomba gibi düþtü. Haber7.com daki haber þöyle: Yaklaþýk bir aydýr Türkiye'nin gündemini meþgul eden ve ülke ekonomisini milyonlarca dolar zarar uðratan Gezi Parký olaylarýna iliþkin Ankara'da 23 kiþinin tutuklandýðý operasyonda savcýlýk bir soruþturma dosyasý hazýrladý. Dosyada dikkat çeken en önemli ayrýntý ise Gezi Parký olaylarýný fýrsat bilerek esnafa, polis, kamu ve vatandaþlara zarar veren terör örgütlerine ait olan bilgilerdi. Dosyada baþta DHKP-C ve MLKP olmak üzere THKP/C-, DEVYOL, MKP, TKP/ML, DSÝH, TKÝP, TÝKB ve TKEP-L gibi terör örgütlerinin yaptýklarý provokasyonlara dikkat çekilidi. Savcýlýk olaylarla ilgili olarak böyle bir dosya hazýrlarken, DHKP-C'li olduðu iddia edilen Ethem Sarýsülük'le ilgili sosyal medyaya düþen bir fotoðraf olay yarattý. Ethem Sarýsülük'ün DHKP-C kampýnda eðitim aldýðý esnada çektirdiði iddia edilen bir fotoðrafta elinde kalaþnikof silah olduðu görülüyor. Alkollü sürücü kaza yaptý M Evleri yanan aile yardým bekliyor Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Ç Motosiklet kazasý, 1 ölü Sedat Düþkün ecitözü nde alkol aldýktan sonra trafiðe çýkan motosiklet sürücüsü kaza yaptý. U.E. motosikletiyle Çorum-Amasya karayolunda ilerler- ken, direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptý. Kazada motosiklette bulunan iki çocuk yaralandý. Motosiklet sürücüsü U.E. nin 147 promil alkollü olduðu belirlendi. orum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Sungurlu Ýlçesine 20 kilometre uzaklýktaki Ayaðýbüyük köyünde Mayýs ayýnda gece saatlerinde çýkan yangýn sonrasý evleri yanarak eþyalarý kullanýlmaz hale gelen 5 kiþilik Ambarkütük ailesi, yokluk ve sefalet içinde tuðladan örülü bir odada yaþam mücadelesi veriyor. Yangýnýn ardýndan ailesiyle ortada kaldýklarýný dile getiren baba Hacýgül Ambarkütük, iþsiz olduðu için ailesine bakamadýðýný, þimdilik komþularýn ve yardýmseverlerin yardýmlarýyla karýnlarýný doyurduklarýný söyledi. Yiyecek bir ekmeklerinin dahi olmadýðýný kaydeden Ambarkütük, Tuðla ile örülü tek odalý bir evde 5 kiþiyle yaþamaya çalýþýyoruz. Yemeðimizi bile dýþarýya kurduðumuz sobanýn üstünde gece gündüz dýþarýda yemek zorunda kalýyoruz. Toz toprak estiði zaman yemeðimizi bile yiyemiyoruz diye konuþtu. Saðlýksýz bir ortamda yaþadýklarýný kaydeden Ambarkütük, Ýki tane küçük çocuðum var onlarý yalnýz býrakamýyorum. Yaz mevsimi olduðu için yýlan, akrep yada baþka bir böcek ýsýracak diye baþýndan ayrýlamýyoruz. Benim tek isteðim yetkililerden evimin bahçesine Kaymakamýmýzýn ve yardýmseverlerin desteði ile ev yapmaya çalýþýyorum. Ama imkansýzlýktan dolayý yarýda býrakmak zorunda kaldým. Allah rýzasý için yetkili kiþilerden ve yardýmseverlerden bize yardýmlarýný esirgemesinler. Çok zor durumdayýz. Allah kimseyi bu durumlara düþürmesin dedi. Babaanne Sultan Ambarkütük de oðlunun hiçbir geliri olmadýðýný çalýþmak istediðini anca bir iþ bulamadýðýný, bunlarýn üstüne birde baþlarýný sokacak evlerinin de yandýðýný yangýn sonrasý da bütün eþyalarýný kaybettiklerini söyledi. 1 aydýr imkansýzlýk içinde saðlýksýz bir ortamda yaþamaya çalýþtýklarýný söyleyen anne Ambarkütük, Tek odalý bir yerde 5 kiþi nasýl yaþayabilir ki. Hiçbir ihtiyacýmýzý karþýlayamýyoruz. Bizim bu çaresiz sesimizi duyan yetkili kiþilere ve hayýrsever insanlarýmýza sesleniyorum. Bizlerin halini görsünler diye gözyaþlarý içinde yaþadýklarý zorluklarý anlattý.(ýha)

9 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 KIYI KÖÞE AKÜLÜ ARAÇ KAMPANYAMIZ TEKRAR BAÞLIYOR 9 u açýlýþ sayfan yap engelli kardeþine en büyük desteði sen ver K Erol Taþkan ýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý tekrar baþlýyor. adresli internet sitesi üzerinden devam eden kampanyamýz, siz deðerli Çorumlular'ýn desteðini bekliyor. Engellilik konusunda bir þeyler yapmak ve engelli kardeþlerimize destek olmak duyarlýlýðý gösteren herkesi, adresini açýlýþ sayfasý yapmaya ve arama motoru olarak kullanmaya davet ediyoruz. Bir süredir ara verdiðimiz Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'nda 58 akülü aracý ihtiyacý olan engelli kardeþlerimize ulaþtýrmanýn onurunu hep birlikte yaþadýk. Bu onuru daha da artýrmak, mutluluk deryalarýndan kana kana içmek için el birliði ederek tekrar yola koyulduk. 'Neden org?' 1,5 yýl içerisinde facebook aracýlýðý ile yürüttüðümüz kampanyada, kendi mecramýzý oluþturup, daha hýzlý ve aktif olabilmek için hayata taþýdýk. 'Ne iþe yarar?' sitesinde bir araya gelerek güçlerini birleþtiren duyarlý kiþiler sayesinde, bu sitenin kullanýcý sayýsý artacak ve aldýðý yüksek hit (takipçi sayýsý) sayesinde, reklam mecrasýnýn önemli bir noktasý haline gelecek. Bu durum sayesinde de, firmalar reklam konusunda çekinceli davranmayýp, daha çok insana ulaþmak için reklam alaný olarak adresini tercih edecek. 'Reklam karþýlýðýnda ne alýnacak?' sitesinde reklam vermek, paraya deðil, akülü araca endekslli olacak. Bu sitede reklam veren firmalar, bu sitenin misyonunu bildiði ve izleyicisinin çok olduðu için reklam vermek konusunda sitemizi daha rahat tercih edecek. Þimdilik bir haftalýk reklam bedeli bir akülü araç olarak uygulanacak. Ýlerleyen zaman diliminde, gönüllü destekçimiz art- Þimdi geriye kalan, bu meþaleyi söndürmeden, daha organizeli adýmlarla yolumuzu aydýnlatan bir ýþýða dönüþtürmek. '17 günde 3 bin 754 gönüllü kullanýcý' týkça hem daha çok reklam alma, hem de reklam gününü bir haftadan bir kaç güne çekme þansý yakalayacaðýz. 'Ýzleyici sayýsý neden önemli?' Ulusal ve uluslararasý reklam mecrasýnda, izleyici sayýsý çok olan alanlar, büyük reklam deðerlerine ulaþýyor. Sadece internet sitesini kullanarak önemli bir mecra haline getirebileceðiniz sitesi, kýsa zamanda önemli bir reklam gücüne ulaþmýþ olacak, böylece kampanyamýz daha da güçlenerek, daha çok akülü araç temin ederek, daha çok engelli kardeþimizin mutluluðuna ve duasýna vesile olabilecek. 'Reklam önemli?' neden Elbette ki toplumda engelli kardeþlerimize direkt olarak destek olacak ve akülü araç hediye edecek insanlar var. Ancak Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'nýn misyonu, hayýr sahipleriyle engelli kardeþlerimizi buluþturmak ve engeli ve maddi imkansýzlýklarý nedeniyle dört duvar arasýna hapsolmuþ engelli kardeþlerimize kendi baþlarýna hareket edebilmek imkaný saðlamaktýr. Bunun yanýsýra da, daha çok insanýn bu iyiliðe katký saðlamasýna zemin hazýrlamak ve bu iyiliði binlerce insanýn katkýsý ile ortaya koyabilmek ve toplumsal farkýndalýða katký saðlamaktýr. mý?' 'Bu kadar kolay Elbette ki hiç bir iþ konuþulduðu kadar kolay deðildir. Biz burada bir arada olmanýn gücünü, engelli kardeþlerimiz yararýna kullanmak için yola çýkan bir gönüllü ordusu olduðumuz sürece, kiþi baþýna düþen yük miktarý azalacak ve sadece internet üzerinden bir siteyi açýlýþ sayfasý yapmak ve google yerine kullanmayý alýþkanlýk haline getirirsek, gerçek- ten bu iþ çok kolaylaþacak. Burada en önemli nokta, kullanýcýnýn neden sitesini kullandýðýný ve nasýl bir mutluluða katký saðladýðýný bilmesidir. Gerisi titiz bir takip ve firmalara sponsor teklifi götürerek davet etmeye kalýyor. yor' 'Dev bir ekip çalýþý- Çorum baþta olmak üzere, Türkiye'nin tüm þehirlerinde gönüllü üyesi bulunan Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý, hepsi de gönüllü olmak kaydýyla dev bir ekibe dönüþtü. Yurt dýþýndan da sayýsýz takipçisi bulunan kampanyamýzda, her ilde anýnda organize olabilen, tanýtým yapabilen, engelli aileleri tespit ederek, bizzat evinde ziyaret eden ve hediye edilecek akülü aracý adrese teslim eden gönüllü üyelere sahiptir. Gönlümüzden sýçrayan bu küçücük kývýlcým, kocaman bir meþaleye dönüþmüþ durumda. 17 gün önce yazýlýmcý kardeþlerimizin yaptýðý sitemiz, 17 gün içerisinde 3 bin 754 kullanýcýya ulaþtý ve bu sayý sizlerin deðerli katkýlarý ile çýð gibi büyümeye devam ediyor. Ýlk iki ayda günlük 10 bin gönüllü kullanýcý hedefimiz, bir yýllýk sürede günlük 100 bin kullanýcýyý aþabilmektir. Ýstanbul, Erzurum ve Trabzon baþta olmak üzere, pek çok þehirdeki engelli duyarlýlýðý taþýyan insanlarýn takdir edip örnek aldýðý Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý, Çorum'un da gururlu bir temsilcisi olmuþtur. Oluþturmaya çalýþtýðýmýz sistemle, bireysel güçlerimizi internet üzerinde birleþtirerek, devasa bir iyilik hareketini hayata taþýmaya çalýþýyoruz. Lütfen bu haberi okuyan hiç vakit harcamadan açýlýþ sayfasý yaparak, tüm aramalar için bu siteyi kullansýn. Ayrýca çevresinde duyarlý olarak gördüðü her kim varsa, mutlaka bu çalýþmadan haberdar ederek, bu iyiliðe davet etsin. Bu çalýþma sahip çýkan destek veren herkesin eseri olacaktýr. Ýyilik yetim kalmasýn. Ýlk ses Katar dan ikincisi Ýstanbul dan geldi 58 akülü araçla tarifi mümkün olmayan mutluluklara vesile olan Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'nýn yeni çaðrýsýna ilk ses Katar'dan geldi. Sýnýrlarý Çorum'u ve Türkiye'yi aþan bu iyilik hareketinin adresine taþýdýðý çalýþmasýnýn ilk sponsoru Katar'dan olacak. Bir kaç gün içerisinde baþlatacaðýmýz ilk akülü araç çalýþmasýnýn gönüllü sponsorluðu Katar'da televizyon yapýmcýlýðý yapan Balca Kurhan isimli bir hanýmefendiye ait olacak. Uzun süredir Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý'ný takip ettiðini ifade eden Balca Kurhan, yeni baþlayan adresini ve kampanya mantýðýný çok beðendiðini, mutlaka desteklenmesine inandýðýný belirterek, ilk akülü aracý kampanyamýza hediye etme sözü verdi. Ýkinci ses de Ýstanbul'dan geldi. Ýstanbul'da hizmet veren kuaförlerin birlikte organize olmasýyla alýnacak akülü aracýmýz da, inþallah kampanyamýzýn ikinci akülü aracý olarak, engelli bir kardeþimizin özgürlüðe adým atmasýna vesile olacak. Engelliliðin acýnmasý gereken bir durum olmadýðý, sadece destek verilmesi gereken bir durum olduðu inancýyla engelli kardeþlerimizin yanýnda yer alarak safýmýzý belli etmeyi, insanlýðýn gereði olan önemli bir sorumluluðu yerine getirmeye çalýþtýðýmýz bu kampanyada alacaðýmýz dualara ortak arýyoruz. Ýnanýyoruz ki, sayýmýzýn artmasý, her bir kiþinin payýna düþen duayý azaltmayacak, bilakis daha da artýracak. Birlikten kuvvet doðar sözünün, gerçek hayata yansýmasýný 58 akülü araçla hep birlikte yaþadýk. Kýyý Köþe ismi, engellilik tanýmý haline geldi. Gerçekten de kýyý köþede kalan ne kadar hapsolmuþ hayat varsa, ulaþmaya çalýþtýk ve çalýþmaya da devam ediyoruz. Bundan sonra Kýyý Köþe ismi, engellilikle bütünleþtiði gibi Türkiye'nin açýlýþ sayfasý olmaya adaydýr. Elbette tüm engellilere akülü araç alacaðýz diye bir iddiamýz yok, biz yapabileceðimizin en iyisini yaparak, daha çok engelli kardeþimize ulaþmak niyetindeyiz. Sözü sonlandýrdýðýmýz bu noktada, her adýmý þeffaf olarak atýlan bu iyiliðin bir ucundan da sizin tutmanýzý diliyoruz. Garipliðin boðduðu, imkansýzlýðýn çevrelediði, engellerin dört duvarý arasýnda sýkýþmýþ ve kendisini toplumun unuttuðunu varsayarak, hayata karþý küsmüþ kardeþlerimize yalnýz olmadýklarýný, onlarý düþünen, onlar için kaygý taþýyan, hapsolduklarý dört duvar arasýndan kurtulup ta, sosyal hayatýn bir parçasý olarak özgürlüðe adým atmalarý için el uzatan insanlarýn varlýðýný ortaya koyalým. Annelerin sýrtlarýnda taþýdýðý engelli çocuklarýný, alýp ta sýrtýmýzda biz taþýyalým demiyoruz, sizi böyle bir yükün altýna girmeye mecbur etmiyoruz. Bu yükü birlikten doðan gücümüzle annelerin sýrtýndan alýp, akülü araca kavuþturalým yeter. Yüzümüze, kalbimize, evimize, çocuklarýmýzýn ve ailemizin gönlüne yansýyacak mutluluk rüzgarlarý için lütfen gönlümüzü açalým ve bu iyiliðin elinden tutalým.

10 10 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 Varinli otopark istiyor U Mahalleliler, otopark olarak iþaretlenen alanda düzenleme yapýlmasýný bekliyor. Recep Mebet lukavak Mahallesi Varinli Caddesi sakinleri otopark istiyor. Mahalle sakinleri adýna açýklama yapan Mustafa Barkoç, Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu civarýnda bulunan ve otopark olarak iþaretlenen alanda düzenleme yapýlmustafa Barkoç masýný istedi. Ekmek büfesinin yanýnda bulunan alanýn mezbelelik bir halde olduðunu anlatan Mustafa Barkoç, Otoparkýmýzýn bir an önce hizmete sunulmasýný bekliyoruz dedi. Mahalleli olarak araçlarýmýzý park edecek yer bulamýyoruz diyen Barkoç, cadde üzerine park edilen kamyon ve týrlardan da dert yandý. Yaþadýklarý maðduriyetin giderilmesini talep eden Barkoç, yetkililerden acilen çözüm beklediklerini sözlerine ekledi. HAS BAKLAVA Ramazan a hazýr Fatma Gelgör ve Filiz Yaðlý nýn sahibi olduðu Has Baklava ve Börek, Ramazan Ayý na hazýr. F Yaþadýklarý maðduriyetin giderilmesini isteyen Varinli Caddesi sakinleri, yetkililerden acilen çözüm beklediklerini söylediler. Ýmam Hatip mezunlarý Pazar günü buluþacak Recep Mebet Ç orum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Platformu tarafýndan organize edilen geleneksel Keþkek Günü, 30 Haziran 2013 Pazar günü saat da gerçekleþecek. Etkinliðin Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenleneceðini bildiren Platform Dönem Sözcüsü Halit Yýldýrým, Tüm mezun ve mensuplarýmýzý Keþkek Günü ne bekliyoruz dedi. Halit Yýldýrým Daver Hoca, Ordu da taziyeleri kabul ediyor H akimiyet köþe yazarý Zeynel Abidin Daver Kolaðasýoðlu ikinci memleketim dediði Ordu'da yaz tatilini geçiriyor ve Ordu Saðlýk Meslek Lisesinden emekli eþi merhum Güneþ Kolaðasýoðlu için gelen taziyeleri kabul ediyor. Bu arada Ordu Belediye Baþkaný Ulubey Lisesinden öðrencisi Seyit Torun'a nezaket ziyaretinde bulunan Kolaðasýoðlu, büyük þehir olunmasýndan dolayý Baþkaný Torun'u kutladý. Baþkan Torun da, Ordu ilinin zorluklarýný anla- tarak, 15 bin km. köy yolu bulunduðunu, büyük çapta alt yapý problemlerinin olduðunu söyledi. Çorum Hakimiyet gazetesini inceleyen Torun ile Kolaðasýoðlu arasýndaki sohbet anýlarýn paylaþýlmasý ile sona erdi. Kolaðasýoðlu, Baþkan Torun dan Eylül ayýnda açmayý düþündüðü Ordu fotoðraflarý sergisi içinde fuar alanýnda bir stant vererek kendisinden bu sergiye katký vermesini istedi. Seyit Torun, Kolaðasýoðlu na baþsaðlýðý diledi. Festivalin sevimli maskotlarý Ç Çorum caddelerinde boy gösteren sevimli maskotlar, büyük-küçük herkesin gözdesi oldu. Recep Mebet orum Belediyesi nin düzenlediði 33. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali renkli gösterilerle baþladý. Animasyon gösterileri çerçevesinde Çorum caddelerinde boy gösteren sevimli maskotlar, büyükküçük herkesin gözdesi oldu. Mehteran kýyafeti giyen üç sevimli maskotu görenler, fotoðraf çektirmek için sýraya girdiler. Koca kafalarý ve ellerindeki enstrümanlarla dikkat çeken maskotlarýn festival süresince etkinliklerde boy göstermeye devam edeceði bildirildi. Recep Mebet atma Gelgör ve Filiz Yaðlý nýn sahibi olduðu Has Baklava ve Börek, Ramazan Ayý hazýrlýklarýný tamamladý. Baklava, börek ve kurabiye çeþitlerinin yaný sýra meþhur Çorum mantýsý, eriþte, su böreði ve katmer çeþitlerini de müþterilerinin beðenisine sunduklarýný belirten Fatma Gelgör, Ramazan Ayý na özel sipariþler almaya baþladýk dedi. Ev yapýmý unlu mamuller alanýnda bir yýlý geride býraktýklarýný anlatan Gelgör, Çorum halkýnýn ilgisinden memnun olduklarýný söyledi. Ürün ve hizmetleri hakkýnda açýklamalarda bulunan Gelgör, Tereyaðýyla hazýrladýðýmýz ürünlerimizde birinci sýnýf malzeme kullanýyoruz. Ev yapýmý lezzetindeki ürünlerimizi Çorum halkýnýn beðenisine sunuyoruz diye konuþtu. Gelgör, ürün ve hizmetleri hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Binevler Kavþaðý ile Çorum Özel Hastanesi arasý, Dr. Ýlhan Gürel Caddesi numara 7 de faaliyet gösteren Has Baklava ve Börek na davet etti. Has Baklava ve Börek, unlu mamüller alanýnda ev yapýmý lezzetleri sunuyor. Gelgör, Ramazan Ayý na özel sipariþler almaya baþladýk dedi. Has Baklava ve Börek, Binevler Kavþaðý ndan Özel Hastane ye giderken cadde üzerinde.

11 CUMA 28 HAZÝRAN Bizim Toptan da Ramazan bereketi B Bizim Toptan Maðaza Müdürü Yusuf Sarýyerli, yardýmcýsý Kazým Kadak la Ramazan Ayý hazýrlýklarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Recep Mebet izim Toptan Satýþ Maðazalarý Ramazan Ayý na hazýr. Yaklaþan Ramazan Ayý nedeniyle hazýrladýklarý kolilerden bahseden Bizim Toptan Çorum Maðazasý Müdürü Yusuf Sarýyerli, Ýkram sizden, kolaylýk Bizim den dedi. Hýzlý tüketim ürünlerini tek çatý altýnda, en uygun fiyat ve ödeme koþullarýyla müþterilerine sunduklarýný hatýrlatan Yusuf Sarýyerli, Ramazan a özel gýda kolilerinin satýþýna baþladýklarýný açýkladý. Normal, Süper ve Mega adlý standart kolilerin dýþýnda içeriði sipariþe göre belirlenen koliler de hazýrladýklarýný dile getiren Sarýyerli, Ýsteyen müþterilerimize Ramazan Ayý na özel alýþveriþ çekleri de sunuyoruz diye konuþtu. Tüm ürün çeþitlerini vade farksýz taksit imkaný ile satýþa sunduklarýný vurgulayan Sarýyerli, Ramazan Ayý na özel ürün ve hizmetleriyle ilgili þu bilgileri verdi: BÝZÝM TOPTAN DA RAMAZAN BEREKETÝ Ýkram sizden, kolaylýk Bizim den sloganýyla kampanya baþlatýldý. Ramazan, kardeþliðimizi ve dostluðumuzu çoðaltan, bizleri hep beraber ayný sofranýn baþýnda bir araya getiren bir müjdeyi ve mutluluðu paylaþmaktýr. Biz de bunun için çalýþanlarýnýza hediye edebileceðiniz, paylaþmanýn mutluluðunu yaþayacaðýnýz çok özel Ramazan kolileri hazýrladýk. Bakliyattan makarnaya, sývý yaðdan çaya, tatlýdan çorbaya kadar her ihtiyacýnýzý gideren ve bilinen markalarla hazýrlanmýþ 3 farklý koliyi Bizim Toptan kalitesiyle sunuyoruz. Normal, Süper ve Mega adlý kolilerimizin dýþýnda dilerseniz koli içeriðini tamamen kendiniz de belirleyebilirsiniz. YÜKSEK KALÝTE, HESAPLI ALIÞVERÝÞ Ürün portföyümüzde içecek, þarküteri, atýþtýrmalýk, temizlik, kaðýt ürünleri, bakliyat, donuk ürünler, sývý yaðlar, un ve unlu mamuller, margarinler, makarna ve çay alanýnda seçkin markalardan oluþan 7 bini aþkýn ürün çeþidi ile hizmet veriyoruz. Bizim Profesyonel Kart la gýda ve gýda dýþý tüm alýþveriþlerde sýfýr faizle taksitli alýþveriþ imkaný sunuyoruz. Çorum halkýnýn Ramazan ayýný þimdiden tebrik ediyor, hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 1. kilometre Sima Otomotiv karþýsýndaki maðazamýza bekliyoruz. Yaklaþan Ramazan Ayý nedeniyle hazýrlanan koliler hakkýnda bilgiler verildi. Uysal Yapý, inþaat sektöründe iddialý Uysal Yapý, Mutluluk Yapýmýzda Var sloganýyla faaliyet gösteriyor. U Recep Mebet ysal Þahin in sahibi olduðu Uysal Yapý, Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi Sabri Yücel Apartmaný 2. kat numara 9/6 da hizmetlerini sürdürüyor. Mutluluk Yapýmýzda Var sloganýyla faaliyet gösteren Uysal Yapý, konut projeleri ile her bütçeye uygun daire ve iþyeri seçenekleri sunuyor. Çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Uysal Þahin, Ýnþaat sektöründeki 20 yýlý aþan tecrübemizi Uysal Yapý çatýsý altýnda hizmete sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Ýnþaat sektöründe iddialý olduklarýnýn altýný çizen Þahin, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Ulukavak Mahallesi Söðütlüevler Caddesi üzerinde, kendi arsamýzda hayata geçirdiðimiz konut projemizi tamamladýk. Yakýnda Selçuk 2. Cadde deki yeni projemizin temelini atacaðýz. Uysal Yapý ola- Uysal Þahin, hayata geçirdikleri konut projeleri hakkýnda bilgiler verdi. rak kalite ve iþ disiplinine büyük önem veriyoruz. Bu doðrultuda birinci sýnýf yaþam alanlarý inþaa ediyo- ruz. Konut projelerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Üçtutlar Caddesi Hazal Ekmek Fýrýný karþýsýnda bulunan büromuza bekliyoruz. Çiftçiye destek ödemesi B u ay üreticilere 2 milyar 295 milyon liralýk destekleme ödemesi yapýlacak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn, bu ay üreticilere 2 milyar 295 milyon liralýk destekleme ödemesi gerçekleþtireceði bildirildi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 22 bin çiftçi için fark ödemesi desteði olarak 1 milyar 284 milyon lira, 65 il için hayvan tazminatý ve aþý desteði olarak 16 milyon lira, 190 bin iþletmeye çay budama tazminatý ve masrafý için 95 milyon lira, 200 bin iþletmeye balýkçý gemilerinin avcýlýktan çekilmesi desteði için 21 milyon lira, 350 bin iþletmeye fýndýk desteklemesi için 707 milyon lira, 23 iþlet- meye süt tozu desteði için 19 milyon lira ve süt primi için 53 milyon lira destekleme ödemesi yapýlacak. Ödenecek toplam 2 milyar 295 milyon liranýn, fýndýk destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatýrýldý, diðer ödemeler ise Haziran itibariyle çiftçilerin hesabýnda olacak. Mert sünnet oldu M Hangi ilde yaþamak pahalý? Bizim Toptan Çorum Maðazasý, Ankara Yolu 1. kilometre Sima Otomotiv karþýsýnda hizmet veriyor. T ürkiye Ýstatistik Kurumu, illere göre satýnalma gücü rakamlarýný araþtýrdý yýlý rakamlarýna yönelik bu araþtýrmada ilginç sonuçlar çýktý. Çorum un da aralarýnda bulunduðu Samsun, Tokat, Amasya illeri yüzde 97.7 oraný ile orta sýralarda. Araþtýrmaya göre, Türkiye'nin en pahalý ili Ýstanbul. En ucuz iller ise Siirt, Batman, Mardin ve Þýrnak. Ýstanbul, gýda ve alkolsüz içecekler konusunda da en pahalý il oldu. Bu grupta en ucuz iller ise Gaziantep, Adýyaman ve Kilis olarak belirlendi. Ýstanbul'un ipi göðüslediði diðer sektörler ise konut, su, elektrik, gaz ve diðer yakýtlar ile eðitim. Araþtýrmada Ankara'nýn da birden fazla birinciliði var. Ulaþtýrmanýn en pahalý olduðu il Ankara. Ankara'da yaþayanlar, mobilya, ev aletleri, ev bakým, saðlýk, lokanta ve otel hizmetlerini de en yüksek fiyattan edindi. TÜÝK, baþka sektörlerdeki fiyatlarý da araþtýrdý. Giyim ve ayakkabýda en pahalý iller Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüþhane olarak belirlendi. En ucuz iller ise Zonguldak, Karabük ve Bartýn. Eðlence ve kültür hizmetlerinin en pahalý olduðu iller ise Balýkesir ve Çanakkale. Bu sektörlerde en düþük iller Þanlýurfa ve Diyarbakýr oldu. Alkollü içecekler ve tütünde Van, Muþ, Bitlis, Hakkari, Mardin, Batman, Þýrnak ve Siirt ipi göðüslerken, en ucuz iller Tekirdað, Edirne, Kýrklareli, Balýkesir ve Çanakkale oldu. ert Eker sünnet oldu. Nazife-Nihat Eker çiftinin oðlu Mert dün düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmýný attý. Eker Ailesi nin Buharaevler Mahallesi ndeki evlerinde düzenlenen sünnet düðününe çok sayýda davetli katýldý. Çocuk gezdirme ile baþlayan program, mevlid okunmasý ve ikramlarýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Nazife-Nihat Eker çiftini tebrik eder Mert e saðlýk ve mutluluk dolu bir ömür diler. Nazife-Nihat Eker çiftinin oðlu Mert, sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmýný attý.

12 12 CUMA 28 HAZÝRAN 2013 ÇAY DESTANI Erzurumlu, Bayburt'a gitmiþ, kahveye girmiþ: "Hele gardaþ bir çay getir de içek" Ve peþ peþe 29 bardak çay içmiþ. Bayburtlu sormuþ: "Abi, daha getirim mi?" Erzurumlu, elini kalbine götürüp, yanýt vermiþ: "Yok gardaþ. 30 bardak oldu mu çarpýntý yapiy."

13 CUMA 28 HAZÝRAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 19 Þa bân: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:15 Haziran 1429 Hýzýr: HAZÝRAN Akýllý kimse hayrý gördüðünde ona tâbi olan, þerri gördüðünde ondan kaçýnan kimsedir. Biþr-i Hâfî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi VEFAT EDENLER 1- Eþençay Köyü' nden gelme, Mustafa GÜR ve Temam GEDÝMAN' ýn anneleri; Döndü GÜR. 2-Vedat ve Suat NALBANTOÐLU' nun babalarý, Þahin TÝRYAKÝ' nin kayýnpederi; Kadir NALBANTOÐLU 3- Kavacýk Köyü' nden gelme, Dursun DÜÞKÜN' ün oðlu, Veli DÜÞKÜN' ün kardeþi; Sedat DÜÞKÜN 4- Kuþsaray Köyü' nden, Kuþsaray Köyü Muhtarý Orhan ve Ali ÇELÝKCAN' ýn kardeþi, Çorum Belediyesi Su Ýþlerinden emekli; Ýrfan ÇELÝKCAN 5- Merhum Mehmet ve Ziya DOÐAN' ýn kardeþi, Hacer, Aynur, Ayla ve Aysema' nýn babalarý; Sýddýk DO- ÐAN Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. "Aðaoðlu" Bahri Güven Bey, bencileyin emekli öðretmen. Ama emekliliðini güle oynaya geçiren biri de- Ethem ERKOÇ Necip ile ilgili olan hikayedir. Necip, bir arkadaþýnýn Benim en çok dikkatimi çeken Çukurörenli Katil net ðil. Yazýyor, üretiyor. Sevgiyi, özveriyi, hoþgörüyü teþvik, tahrik ve hatta zoru ile Beydili Köyü yakýnlarýnda bez satmak için gelen iki kiþiyi soyup paralarýný al- ve paylaþýmý ön planda tutan bir eðitimci. Daha önce yazmýþ olduðu "Zakkum Çiçeði" mak maksadýyla öldürdüklerini piþmanlýkla anlatýr. ve "Geri Dönüþü Olmayan Yol" adlý iki romanýný Adamlarýn paralarýný alabilmek için onlar namazda iken okudum. Þimdi elimde "Aðaoðlu" adlý üçüncü romaný var. Onu daha hýzlý okudum. Zira "Aðaoðlu" la dile getirir. Ýþ meydana çýkýp suçu sabit görülünce arkadan býçak saplayarak öldürmelerini iç burukluðuy- diye anlattýðý insan, Nihat Kayým olunca konusu ilgimi çekti. afla çýkarlar. Buraya kadar anlatýlanlar, asla uygun gö- mahkum olurlar. Cumhuriyetin ilaný sýrasýndaki genel rülemeyecek davranýþlar. Ama bundan sonrasý ilginç: Nihat Beyi ben, emekli bir maliyeci olarak tanýrdým. Hoþ sohbet sempatik, aðýrbaþlý bir insandý. Katil Necip, hapisten çýkýnca köyüne döner. Ama kimse yüzüne bakmaz. Kimse geçmiþ olsun, hoþ geldin demez. Akrabalarý ve komþularý bile selam vermez. Tam bir boykot. Tam Kayýnpederimle de mesai arkadaþlýklarý ve komþuluklarý vardý. bir kamuoyu baskýsý. Birkaç hafta sonra köyü terkedip ormanýn eteðinde bir kulübe de ailece yaþamaya mahkum olur. Nihat Kayým, meðer Ýsmail Köylü imiþ. Ama biz onun bu yönünü hiç bilmezdik. Çorum'un yerlilerinden sanýrdýk. Bu olay, bence çok önemli, tam bir ibretlik kýssa. Suçluyu öven, Ýsmail Köyü, Köse Daðý'n eteðinde þirin bir yerleþim yeridir. Arazisi çok engebeli ve dardýr. Daha çok kadifelerin çiftliði olarak bilinir. rak toplumdan tecrit etmeleri bence çok erdemli bir davranýþ. kahramanlaþtýran bir yaklaþým yerine ona kamuoyu baskýsý uygulaya- Halkýn gelir düzeyi zayýftýr. Ýçlerinden hali vakti yerinde olan birkaç kiþi varsa onlara zengin gözüyle bakýlýr, aða denir. Aðaoðlu Nihat Bey de Bahri Bey, bu ve benzer olaylarý bütün çýplaklýðýyla aktarmýþ romanýnda. Kendi aralarýndaki konuþmalarýn da öyle aktarmýþ. Bu arada onlardan biridir. Bahri Güven hocamýz, Nihat Beyin þahsýnda Ýsmail pek çok argo kelimeyi hatta küfürlerini de aynen nakletmiþ. Bu uslubu, Köyü'nü, köy hayatýný, çiftçinin dert ve sýkýntýlarýný, neler ekip biçtiklerini güzelce anlatmýþ. Yarma, bulgurdan bað bozumuna, koç katýmýn- kendi takdirlerine býrakýyorum. dan çiðdem gezmesine kadar pek çok konuyu ele almýþ. Ýnsanlarýn dertlerinden hayvanlarýn hastalýklarýna kadar akla gelebilecek pek çok ko- öyküsü ve bunlarýn taþýnmasý problemi konusunda Çorum tarihine not Kitabýn son kýsmýnda kara deðirmenden un fabrikalarýna geçiþin nu folklor araþtýrmacýlarýna hazýr malzeme olarak sunulmuþ. Buna dünürlükten düðüne kadar evlenme töre ve törenlerini de eklersek pek çok Konularýn bir yerinde ya Aðaoðlu Nihat Bey ya da Ýsmail Köyü düþülmüþ. konu, hikaye uslubuyla dile getirilmiþ. baðlantýsý kurulmuþ. Böylelikle eser, bir köy romaný ve köyde yaþayan Kitabýn adýnda "Köyden Ýnsan Manzaralarý" gibi bir ifade yer almaktadýr. Onun için bazen bir çobaný, bir harmancýyý, bir ustayý ya da Bahri güven Beyi üçüncü romanýný yayýnlamasýndan dolayý tebrik ahaliden seçilmiþ insan manzaralarýyla akýp gidiyor. maharetli bir köy kadýnýný da müstakil birer bölüm olarak aktarmýþ. ediyorum. Her eserinden bana da imzalayýp vermesinden dolayý da teþekkür ediyorum. Daha nice eserlerle yazý hayatýnýn devamýný diliyo- Bunlarýn pek çoðu, günümüz insaný için birer ibretlik hikaye niteliðindedirrum. Haným sen rahmetli olalý Allah insaný çift yaratmýþ olup, yalnýzlýk kendisine mahsustur. Dolaysýyla yaþam kalabalýkta güzeldir. Anne - babanýn, çoluk çocuðuyla ayný veya yakýn mekânlarda bulunmasý bazen kýsa vadede olumsuzluk gibi algýlansa da, belki de uzun süreçte en iyi depresyon ilacýdýr. Aile büyüklerinin manevi þemsiye altýnda bulunmak bilemediðimiz birçok belalarýn define vesile olabilir. Bunun örneklerini zaman zaman çevremizde görürüz. 'Kýyamet ne zaman kopar?' diye çok sevdiði hayat arkadaþýný kaybetmiþ olan, ermiþ birine sorarlar. Milli Eðitim Müdürlüðü Mahir ODABAÞI Sivil Savunma Uzmaný O da 'BENÝM KIYAMETÝM ÇOKTAN KOPTU. SÝZ BAÞINIZIN ÇARESÝNE BAKIN ' demiþ. Bu baðlamda; Haným erkeðinin gençlikte hayat arkadaþý, orta yaþlarda can dostu, yaþlýlýkta ise acil doktorudur. Doktoru olmayan hasta tedavi olamayýp nasýl ýzdýrap çekerse, tam lazým olacaðý dönemlerde hayat arkadaþlarýný kaybeden ve tek baþýna yaþama tutunmaya çalýþan amcalarýmýz da ayný sýkýntýlarý çeker. Hele birde aþaðýda anlatmaya çalýþacaðým þekilde yarý açýk cezaevi diye tabir edilen apartmanlarda yaþýyorsa, Allah yar ve yardýmcýlarý olsun. Samimi, gönüllü GÖNÜL ELÇÝLÝÐÝ burada çok ama çok önem arz etmektedir. Apartman sakinlerinden veya dýþarýdan gelecek bir selam, bir selamet yaþanmasýna vesile olabilir Buyurun ibretlik olayý okumaya Bir televizyon programýnda izlemiþtim. Ýstanbul'da kariyer sahibi, orta yaþlý bir vatandaþ; eþine, haným, bizim ziyaretine gittiðimiz dostlarýmýz ziyaretçisi eksik olmayan, her türlü imkana sahip insanlar. Gel bu bayram bir farklýlýk yapalým. Karþýdaki bakkal amca, bu sokakta herkesi tanýr. Ben ona sorayým, bu sokaktaki apartmanlarda geleni gideni olmayan, yakýnlarý tarafýndan aranmayan yaþlýlarý veya doðal afetlerde yakýnlarýný kaybetmiþ tek baþýna yaþayan gençleri seninle bir ziyaret edelim der. Hanýmý da çok güzel fikir. Hemen sen bakkal amcaya sor gel der. Adam bakkala gider, durumu anlatýr. Bakkal, aferin evladým, çok güzel düþünmüþsün '' Ne ekersen, onu biçersin, demiþ atalarýmýz.ýnsan yaþlýlýkta para pul aramýyor, nasýlsýn amca diyecek insanoðlu arýyor.ben bu bakkallýðý bu yaþýmda para için kazanmak için yapmýyorum. Ýhtiyacýmda yok. Ancak, kendimi oyalamak için yapýyorum '' der ve sokaktaki kimsesiz yaþlýlarý ve yalnýz yaþayanlarýn ismini tek tek verir. Adam hanýmýný alýr, sokaðýn baþýndaki apartmandan baþlar.zira bu apartmanda tek baþýna yaþayan bir amca vardýr. Zile basar, adam açmaz.tekrar basar bu sefer de kimsin, niye basýyorsun, ne satýyorsun, almýyorum iþte kardeþim gibi sert cevap verir. Adam bu hakarete aldýrmadan devam eder, '' amca ben toplayýcý, pazarlamacý deðilim. Sokaðýn sonundaki apartmanda kalýyorum. Hanýmla bayram ziyaretine geldik'' der. Yaþlý amca kapýyý açar ve içeri girerler.yanlýþ anlamadým demi, ziyaretime geldiniz diye ýsrarla sorar.evet deyince, hüngür hüngür aðlamaya baþlar.biraz sonra sakinleþir ve þu ders alýnacak cümleyi söyler '' Evladým, ben falanca üst görevden yýllar önce emekli oldum.çok mutluyduk. Teyzeniz rahmetli olalý 20 yýl geçti. 20 yýldýr, kapýmý açan olmadý. Zile ya toplayýcý, ya da pazarlamacý bastý. 20 YILDIR ÝLK DEFAEVÝME BÝR ZÝYARETÇÝ OLARAK SÝZ GELDÝNÝZ.Kaba davrandýðým için, özür dilerim, ne olur kusura bakmayýn evladým '' der.bu cümle karþýsýnda ziyaretçilerde aðlamaya baþlar.ve haným demek ki, televizyonlarda gördüðümüz çöp dolu evler veya intihar giriþiminde bulunanlar sadece ekonomik nedenlerle deðil, apartmanda dýþlanmanýn da etkisi var diye mýrýldanýr. Hayatlarýnda en mutlu olduklarý bayram ziyaretinin mutluluðunu yaþarlar * Ne halimi soran olur, ne de kapýmý çalan Yaþlýlýkta yalnýzlýk çok zormuþ inan Küçük sýkýntýlar bile oluyor kocaman Haným sen rahmetli olalý Senden sonra oðlumuz, kýzýmýz gitti gurbete Baba gel de beraber duralým diyorlar 3-5 gece Durulmuyor, sýkýlýyor insan he mence Haným sen rahmetli olalý Mal, mülk, para, pul artýk fayda etmiyor Gönül sohbet edecek bir dost bekliyor Saðlýðýmda bozuldu, kalbim tekliyor Haným sen rahmetli olalý Biraz geç kalsam endiþelenip kapýda bekliyordum Allah ayýrmasýn bizi herif, beraber ölelim diyordun Hem hayat arkadaþý olur, hem de doktorluk ediyordun Hey þey bitti haným, sen rahmetli olalý Sensiz çorba dahi boðazýma týkanýyor Bulaþýklar bile alel usul yýkanýyor Çocuklar gurbette, bana bakamýyor Haným sen rahmetli olalý Her zaman sýcak yemek yapmaya üþeniyorum Ne yapayým, kuru yiyeceklerle idare ediyorum Ramazanda belediyenin çadýrýna gidiyorum Haným sen rahmetli olalý Topraðýn bol, mekânýn cennet olsun Seni bin kere özlüyorum haberin olsun Arkadaþlara diyorum, aman eþinizle aranýz iyi olsun Haným sen rahmetli olalý Anam ölünce, rahmetli babam da garip kalmýþtý Ne kadar hizmet etsek te, yine alýngan olmuþtu Bende babamýn yerini aldým þimdi Haným sen rahmetli olalý Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: HAZÝRAN 2013 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro Mürsel Hoca 2 Yine deðerli alim, hoca ve emekli vaizlerimizden Fikrettin Çýplak hoca efendi, bir vesile ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nca gönderildiði bir Avrupa ülkesinin cami misafirhanesinde geceleyin uykusu kaçýnca, kütüphanede Arapça bir tefsire gözü iliþir ve bu tefsirin adý Bediüzzaman Hazretlerinin Birinci Cihan Savaþý esnasýnda harp atmosferi altýnda yazdýðý "Ýþaratü'l- Ý'caz"dýr. Tefsiri alýp okumaya baþlar. Ve hocam hayretler içinde kalýr. Böyle emsalsiz bir tefsiri temin etmek arzusu ile Çorum'a döndüðü zaman bana müracaat ederek bir takým olarak Külliyatý almýþtý. Ayný eseri, þimdi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn basýp Ramazan ayýna yetiþtireceði ve daha sonra Külliyat'ýn tamamýný basacaðý haberi baþta Nur talebeleri olmak üzere ehl-i imaný memnun etmiþtir. Ýþte bu maksat ile geçen yýl Mürsel hocam beni aradý. "Raþit efendi, takým Külliyat istiyorum, lütfen temin ediver" diyerek ricada bulununca, bunu emir telakki ettim ve Çorum'daki arkadaþlara rica ettim, Külliyat'ý hocama takdim ettiler. Çorum dýþýnda olduðum için cenazesine katýlamadým. Allah mekânýný Cennet eylesin. "Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir" diyor Ýki Cihan Serveri (asm). Bakî kalan, semada ve yerde hoþ sedalar býraktý. Bir çok insanýn imanýnýn takviyesine yardým etti. Ýlmin hakkýný verdi. Cenâb-ý Hak Cennetü'l-Firdevs makamýna eriþtirsin. Her meslek sahibi olabilirsiniz; ama âlim ve fazýl olmak ayrý bir þeydir. Unutmayacaðýz seni hocam. Kabrin gül-gülistan olsun inþaallah. Yenge hanýmýn, kardeþlerinin, akrabalarýnýn ve bütün ehl-i imanýn baþý sað olsun. "Ehl-i imanýn ölmesi ile semavat ve arz onun üstünde aðlar." (Son) ALIÞ 76,919 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER SEVÝNÇ M.AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI YANI ÜNALDI BUHARA EVLER MAH.HÝTÝT EVLER SAÐLIK OCAÐI KARÞISI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 77,467 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı