Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini"

Transkript

1 Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), , Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (7), 29-31, Örengıl, H. (1973). Tanzimat'tan Sonra Medreseler. Akyüz, Y. (1984). "İbni Sina'nın Eğitim Bilimine Katkıları, Türk ve Dünya Eğitim Tarihindeki Yeri". Uluslararası İbni Sina Sempozyumu(Bildiriler),. Ankara:. Sakaoğlu, N. (1985). "Eğitim Tartışmaları". Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul: İletişim Eyice, S. (1992). "Cevri Kalfa Mektebi". Diyanet İslam Ansiklopedisi (7), 461. Ankara: Diyanet Vakfı Bayraklı, B. (1983). İslam'da Eğitim. İstanbul:. Alkan, M. (2009). "Softa". TDV İslâm Ansiklopedisi (37), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Unat, F. R. (1964). Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Atuf, N. (1931). Türkiye Maarif Tarihi. İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi. Ortaylı, İ. (1980). "18.Yüzyılda İlmiye Sınıfının Tolumsal Durumu Üzerine Bazı Notlar". ODTÜ Geliştirme Dergisi, (Özel Sayı), , (1992). "İzmir'de Osmanlı Devri Medreseleri". Üç İzmir, :. Ülken, H. Z. (1961). "İslam'da Akademi ve Medreseler". Eğitim Hareketleri, (78), 12-21, Ülkütaşır, M. Ş. (1962). "''Sıbyan Mektepleri''". Türk Kültürü, III (33), 30-36, Vakkasoğlu, A. V. (1987). İslam Alimleri: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. İstanbul: Cihan Akyüz, Y. (1994). "İlköğretimin Yenileşme Tarihinde Bir Adım: Nisan 1847 Talimatı". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (5), 1-47, Akyüz, Y. (2004). "Osmanlıda "Kadın Öğretmenli Ev Sıbyan Mektepleri" (Amerikan ve Fransız Eğitim Tarihinden Benzer Örnekler)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (15), 1-12, Eren, A. C. (1912). Mektepte Malumat-ı Ahlakiye ve Medeniye Dersleri.. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası. Kaya Doğanay, F. (2011). Tanzîmât'tan Cumhuriyet'e Rüşdiye Mektepleri. Karasapan, C. (). "AL-Azhar (Ezher Medresesi)". Ortadoğu, (29), 12-17, Alsan, Z. M. (1927). "İlim ve Sanatın Himayesi". Hayat Mecmuası, II (36), ,

2 Kocabaşoğlu, U. (1989). Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika: 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Amerikan Misyoner Okulları. İstanbul: ARBA Yılmaz, M. (1998). Osmanlı İmparatorluğu'nda Amerikan Okulları. (2014). Suriye, Mısır ve Anadolu Medreseleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Akşit, E. E. (2013). Kızların Sessizliği (Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi). İstanbul: İletişim. Uzunçarşılı, İ. H. (1988). Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Antel, S. C. (). "Tanzimat Maarifi". Tanzimat Kitabı, (),, Kılınç, A. (1998). Klasik Dönem İslam Kültüründe Basra ve Kûfe Mekteplerinin Yeri ve Önemi (VII. ve IX. Yüzyıllar). Yüksel, A., & Karademir, Z. (2012). "Ulema, Göç Ve Devlet: Kırım Harbi'nden Sonra Osmanlı Ülkesine Göç Eden Ulemanın İskânına Dair Bazı Bilgiler". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 31 (51), , Özyılmaz, Ö. (2002). Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güçtekin, N. (2013). İstanbul'daki Müslim Özel Mektepleri: Kuban, D. (1994). "Recai Mehmed Efendi Sıbyan Mektebi ve Sebili". İstanbul Ansiklopedisi (6), 311. :. (1975). Türkiye'de Özel Eğitim Kurumları ( ). Ankara: MEB Planlama, Araştırma Ve Koordinasyon Dairesi. Kaplan, İ. (1999). Türkiye'de Milli Eğitim İdeolojisi. İstanbul: İletişim Yayınevi. Aytaç, K. (1976). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Okul Kuruluş Sistemi". Milli Kültür Dergisi, 3 (1), 9-13, Balık, İ. (2001). "Anadolu Selçuklu Medreselerinin İdareci ve Hizmetli Kadrosu". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 1-11, Aydın, M. Ş. (2000). Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve istihdamı ( ). Kayseri: İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı. Kazıcı, Z. (2004). Osmanlı'da Eğitim-Öğretim. İstanbul: Bilge Gül, A. (1997). Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim ve Bunlar Arasında Dâru'l-Hadislerin Yeri. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Çaycı, A. (1995). "Tevhid-i Tedrisat Kanununun (Öğretimi Birleştirme Yasası) Atatürk İnkılapları İçinde Yeri ve Önemi". Türkiye Cumhuriyetinin Laikleşmesinde 3 Mart 1924 Tarihli Kanunların Önemi (Panel), 25-31, Ankara:. Açıkses, E. (1994). Salnamelere Göre Mamuratül-Aziz Vilayetinde Eğitim-Öğretim. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

3 Akyüz, Y. (2006). "Türkiye'de Öğretmen Yetiştirmenin 160. Yılında Darülmuallimîn'in İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir Bakış". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (20), 17-58, Şanal, M. (1999). "Eşref Efendizade Mehmet Şevketi'nin Medreselere İlişkin Islahat Düşünceleri ve Çözüm Önerileri". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (10), , Nuhoğlu, H. Y. (1999). Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi Tebliğleri İstanbul Nisan İstanbul:. Gölcük, Ş. (2011). Ebu-Cafer Et-Tehavi'nin El-akidetu't Tahaviyye'deki Bazı Kelami Meselelerin Degerlendirilmesi. Abdürreşid İbrahim Efendi (1910). "Ahval-i Müslimin ve Ulema Hakkında: Bursa'da İlmiye Kulübünde". Sebîlürreşad, IV (87), , Siler, A. (1987). Namık Kemal ve Eğitim. Aliş, Ş. (1999). "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Edebiyatımızda Öğretmen Tipleri ( )". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Unan, F. (1999). "Osmanlılarda Medrese Eğitimi". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Boyacıoğlu, R. (1998). "Beyanülhak'ta Ulema Siyaset ve Medrese". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II (1),, Konyalı, İ. H. (1950). "Kadı Zulümleri, Softa Şekavetleri". Tarih Hazinesi, (10), , Uluçay, M. Ç., & Kartekın, E. (1958). Teknik Üniversite Tarihi. İstanbul:... Ergün, M. (). "II. Meşrutiyet Dönemi'nde Medreselerin Durumu ve Islah Çalışmaları". İpşirli, M., Birışık, A., & Bozkurt, N. (2003). "Medrese". TDV İslâm Ansiklopedisi (28), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Aytaç, K. (1980). Avrupa Eğitim Tarihi, Antik Çağdan 19. Yüzyılın Sonlarına Kadar. Ankara: Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Basımevi. (1963). "16. Asırın İkinci Yarısında Bolu'daki Suhte (Medreseli) İsyanları". Çele, (4), 8-16, Akyüz, Y. (2012). Türk Eğitim Tarihi M.Ö 1000-M.S Ankara: Pegem Akademi. Pehlivan Ağırakça, G. (2012). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e mekteplerde ahlâk eğitim ve öğretimi. Yener, Ş. S. (1958). Gaziantep'in Yakın Tarihinden Notlar ve Hatıralar, Gazianteplilerin Maarif Hizmetleri. Gaziantep: Gaziantep Yüksek Tahsil Okutma Ve Kültür Der.. Günyol, V. (1972). "Mektep". İslam Ansiklopedisi, (7), , Akgündüz, H. (1989). Teşkilat ve İdare Bakımından Osmanlı Medrese Sistemi. Akkutay, Ü. (1984). Enderun Mektebi. Ankara:. Dağlı, A. (2002). 19. yy. Adapazarı-Kocaeli bölgesi medrese ve tekke-zaviyeleri.

4 Dağlı, A. (2002). 19. yy. Adapazarı-Kocaeli bölgesi medrese ve tekke-zaviyeleri. Çınar, S. (2005). Eskişehir eğitim tarihi ( ). Cevad, M. (1338). Maarif-i umumiyye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı. İstanbul: Matbaa-i Amire. Kazıcı, Z. (1999). "Osmanlı Eğitim ve Öğretim Sisteminde Genel Medreseler". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Bilhan, S. (1982). "900 Yıllık Bir Türk Öğretim Kurumu Buğra Han Tamğaç Medresesi Vakıf Belgesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15 (2),, Doğan, R. (). "II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Hareketlerinde Din Eğitim Öğretimi". Demıralp, Y. (1998). Erken Dönem Osmanlı Medreseleri ( ). Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Unat, F. R. (1963). "Atatürk'ün İlk öğretmeni Şemsi Efendi ve Okulu". Eğitim, I (3), 38-42, Cihan, A. (2004). Reform Çağında Osmanlı İlmiyye Sınıfı. İstanbul: Birey Yayıncılık. Öktem, Ü. (2004). "Osmanlı Medreselerinde Felsefe". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (15), , Atuf, N. (). "Maari,f Tarihindeki İlk Erkek ve Kız İdadileri". Ulusoy, A. (2007). Kuruluşundan 17.Yüzyıla Kadar Osmanlı Medreselerinde Eğitim - Öğretim Faaliyetleri. Kılıç, N. (2002). 18. yüzyılda Osmanlılarda eğitim ve sıbyan mektepleri üzerine bir inceleme (Ana metin ve Ekler) 2. CİLT. Ülgen, P. (2010). "Geç Ortaçağ'da Avrupa'daki Üniversiteler Ve Eğitim". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (14),, Akyüz, Y. (1994). "Tanzimat Döneminde Eğitim Biliminde ve Öğretim Yöntemlerinde Gelişmeler". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Ankara: T. T. K. Değer, M. (1992). Süleymaniye Darüşşifası ve Tıp Medresesi'nin Bugünkü Durumu. Ankara : Atatürk Dil Ve Tarih Kurumu Koç, B. (2010). "Osmanlı Devleti'nde Islahhane ve Sanayi Mekteplerinin Kuruluş Sürecine Dair Bazı Gözlemler". Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 1-19, (1994). 3 Numaralı Mühimme Defteri. İstanbul:. (2003). Osmanlı Uygarlığı 1. Ankara: Kültür Bakanlığı Tozlu, N. (1991). Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar. Ankara: Akçağ Kuruca, N. (2008). "Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Tanzimata Kadar Olan Dönemde Eğitim ( )"". Türk Eğitim Tarihi,. İstanbul: Lisans Yayıncılık. Sayılı, A. (1985). "Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri". Erdem

5 Sayılı, A. (1985). "Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri". Erdem Dergisi, 1 (1), , Hayta, S. (1995) Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi ve Türk Eğitimine Katkıları. Çelebi, İ. (1999). "Osmanlı Medreselerinin Kuruluşu, Yükseliş ve Çöküş Nedenleri". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Tunç, C. (1953). "Cumhuriyetin 50. Yılında Kelam İlmi Sahasındaki Çalışmalar". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (50. Yıl Özel Sayısı), , Hızlı, M. (1986). XVI. Asır Bursa Medreseleri. Öztürk, C. (1993). "Darülmuallimîn". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (), , Akyüz, Y. (2001). Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 2001'e). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. Sıdkı, F. (1924). "Medrese". Mihrab Mecmuası, 1 (6), , Taşdemır, S. (2010). "Tek Parti Döneminde Ayvalık'ta Eğitim Faaliyetleri ( )". Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 1-37, Öncü, A. (1971). Higher education as abusiness: Growth of a private sector in Turkey. New York:. Tirmizi, S. B. (1973). Maarif. Ankara: İş Bankası Kültür Ince, A. (1992). Bir Eğitim Kurumu Monografisi; Darüşşafaka. Dalyan, M. G., & Ünişen, A. (2010). "XIX. Yüzyılda Adıyaman Ve Çevresindeki Rüştiye Mektepleri". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), 1-12, Ergün, M. (1998). "Cumhuriyet Eğitiminin Genel Değerlendirmesi". Yeni Türkiye Dergisi, (23-24), , (1992). "Sanayi-i Nefise, Müze-i Hümayun, Osman Hamdi Bey İçin Belgeler". Tarih ve Toplum, 17 (97), 12-17, Cihan, A. (1999). "Osmanlı Medreselerinde Sosyal Hayat". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Özdemir, R. (1987). "Ankara'da Eğitim ve Öğretim ". Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 2 (2), , Ay, M. E. (1962). "Osmanlılarda İlmiye Teşkilatı". Diyanet Dergisi, 25 (2), 37-51, Bilge, M. (1984). İlk Osmanlı Medreseleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No Vahapoğlu, M. H. (1997). Osmanlı'dan günümüze azınlık ve yabancı okullar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı (1994). "Eski ve Yeni Okullar, Mahalle Okullarından Günümüze Bir Bakış". Cumhuriyet Bilim-Teknik, (13),, Sayacı, K. (1994). "Kuleli Askeri Lisesi". Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (V), İstanbul: Kültür Bakanlığı Ve Tarih Vakfı Ortak Yayını.

6 Doğan, İ. (1994). "Eğitimci Ali Suavi ( ) ve Galatasaray Lisesi'ndeki Uygulamaları". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Ankara: T. T. K. İhsanoğlu, E. (). "Tanzimat Döneminde İstanbul'da Darülfünun Kurma Teşebbüsleri". Akçuraoğlu, Y. (). "Darülfünunlarda Talebe Hayatı ve Talebe Ruhu". Ocak, A. Y. (1981). "Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Tekkelerinde Dinî-Tasavvufî Eğitime Genel Bakış". I. Türkiye'de Din Semineri, Ankara: İlahiyat Fakültesi. Ünver, S. (1935). "Amasya Darüşşifası 1308". Tedavi Seririyatı ve Laboratuvarı, 5 (17), 1-6, Akkutay, Ü. (1999). "Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderun Mektebi". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Unan, F. (1999). "Osmanlı Medreselerinde İlmî Verimi ve İlim Anlayışını Etkileyen Amiller". Türkiye Günlüğü Dergisi, (58), , Öcal, M. (1976). "XIV. Yüzyıl Osmanlı Medreseleri, Müderrisleri ve Başlıca Hizmetleri". Milli Kültür Dergisi, (60), 22-27, Ergün, M. (1996). "Medreselerde Okutulan Dersler ve Ders Kitapları". Anadolu Dil-Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, (),, Tezeren, Z. (1984). Vefa Lisesi ve Vefalılar. İstanbul: Cem Ofset Matbaası. Whıte, G. E. (). Bir Amerikan Misyonerinin Merzifon Amerikan Koleji Hatıraları. : Enderun Kitabevi. Hızlı, M. (2004). "Anadolu'daki Osmanlı Medreseleri:Bir İcma". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (4), , Türkol, R. (2007). Eyüp Askeri Rüştiyesi'nin ( ) giden evrak defteri ve değerlendirilmesi. Hızlı, M. (2002). "Osmanlı Klasik Döneminde Medrese". Türkler-ansiklopedi (XI),. Ankara: Yeni Türkiye Alkan, M. Ö. (2011). "II.Meşrutiyet'te Resmi İdeoloji, Resmi Tarih ve Eğitim". Türkiye'de Tarih Yazımı, İstanbul: Yeditepe. Demirel, R. (2009). Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Atatürk Dönemi Uygulamaları. Ülkütaşır, M. Ş. (1962). "Encümen-i Daniş İlk Türk Akademisi". Türk Kültürü, II (18), , Engin, V. (1994). "Galatasaray Mekteb-i Sultanisi". Tarih ve Medeniyet, (35), 51-55, Fortna, B. C. (2005). Mekteb-i Hümayun: Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminde İslam Devlet Eğitim. İstanbul: İletişim Kutlu, İ. (1992). XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Konya Medreseleri. Akkutay, Ü. (1984). Enderun Mektebi. Ankara: Basın Yayın Yüksek Okulu. Aslanapa, O. (1963). "Ortaçağın En Eski Yatılı İlim Müesseseleri". Türk Kültürü, (S.12), 34-43,

7 Akgündüz, H. (1989). Teşkilat ve idari bakımdan Osmanlı medrese sistemi (Klasik dönem). Sakaoğlu, N. (1989). "Tanzimat Okulları". Tarih ve Toplum, 12 (72), 26-30, Sandalcı, M. (2004). Feyz-i Sıbyan'dan Işık 'a Feyziye Mektepleri. İstanbul: Fevziye Mektepleri Vakfı. Sakaoğlu, N. (1993). Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi. Istanbul: İletişim Özturna, F. (1991). Sinan Dönemi Sıbyan Mektepleri. İlgar, Y. (1993). "Tarih İçinde Afyonkarahisar'da Kaybolan Eserlerimiz II: Medrese, Mektep ve Mezarlıklar". III. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, (22-24 Ekim 1993, Afyon),. Afyon: Afyon Belediyesi İhsanoğlu, E. (1995). "Fatih Külliyesi Medreseleri Ne Değildir? Tarih Yazıcılığı Bakımından Tenkit ve Değerlendirme Denemesi". İstanbul Armağanı, İstanbul: Kültür İşleri Daire Başkanlığı. Sözen, M. (1972). Anadolu Medreseleri II: Selçuklular ve Beylikler Devri. Istanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi. Akgündüz, M. (2012). Osmanlı Medreseleri XIX. Asır. İstanbul: Beyan Yazıcı, N. (1994). "Son Dönem Afyonkarahisar Medreseleri Üzerine Bazı Düşünceler". II. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu (22-24 Ekim 1993), Afyon: Afyonkarahisar Belediyesi.., E. E. (1908 (1324)). "İlm-i Hikmet -I". Sebîlürreşad, 1 (14), , Alkan, M. Ö. (2000). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri Ankara: BDİE Yay.. Kocabıyık, S. (2002). Sivas`ta Selçuklu medreselerinde yer alan kitabeler. Güler, A. (1998). "Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslimlerin Din-İbadet, Eğitim-Öğretim Hürriyetleri ve Bu Bakımdan Kilise Defterlerinin Kaynak Olarak Önemi (4 Numaralı Kilise Defterinden Örnek Fermanlar)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (9), , Parmaksız, E. (2008). II. Abdülhamid Dönemi ( ) eğitim sistemi, eğitim yapıları ve askeri rüşdiyeler. Tarhan, M. (2012). Osmanlı medrese sistemi içerisinde Çankırı medreseleri ve müderrisleri. Haydaroğlu, İ. P. (1993). Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Okullar. Ankara: Ocak Ataünal, A., & Özalp, R. (1977). Türk Milli Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Arabacı, C. (1996). " Yılları Arası Konya Medreseleri". Sarıçelik, K. (2010). Konya'da Modern Eğitim Kurumları ( ). Konya: Çizgi Kitabevi. Hızlı, M. (1999). "Osmanlı Sıbyan Mektepleri"., Osmanlı Ansiklopedisi Ankara: Yeni Türkiye

8 Güler, A. (1999). Türk Tarihinde Harbiye. Ankara: Kara Harp Okulu Basımevi. Makdisi, G. (2012,). Ortaçağ'da Yüksek Öğretim: İslam Dünyası ve Hıristiyan Batı. İstanbul: Klasik Tayşi, M. S. (). "Şeyülislam Seyyid Feyzullah Efendi ve Fevziye Medresesi". Hızlı, M. (1986). "Kuruluşundan Osmanlılara Kadar Medreseler". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (2), , Yolalıcı, M. E. (1999). "XIX.Yüzyıl ve Sonrası Osmanlı Devlet'inde Eğitim ve Öğretim Kurumları". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Erol, B. (Ekim 2005). "Ortaçağ Avrupası Ve Üniversiteler". DOĞU BATI, (33),, Örneklı, C. (1990). "Enderun Mektebi". Sızıntı, (140),, Ergün, M. (1991). "Mustafa Necati'nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri". Mustafa Necati Sempozyumu, Ankara: Kastamonu Eğitim Yüksekokulu Özodaşık, M. (1999). Cumhuriyet Dönemi Yeni Bir Nesil Yetiştirme Çalışmaları İstanbul: Çizgi Kitabevi. İpşirli, M. (2000). "Osmanlı Ulemâsı". Yeni Türkiye Dergisi, 6 (33), , Kocaman, M. (2013). "Darüşşafaka'da Fizik Eğitiminin Başlangıcı". Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 14 (2), , Akın, A. (2011). Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi. İstanbul: Ensar Efendi, L. (1926). "Tanzimat'tan Sonra Türkiye'de Maarif Teşkilatı ( ) [Vak-anüvis Lütfi'den]". Türk Tarih Encümeni Mecmuası, 16 (17), , Hızlı, M. (1999). Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Döneminde İlköğretim ve Bursa Sıbyan Mekteplerii. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi. Öymen, H. R. (1929). Mektep İnzibatında Reform. İstanbul: Agah Sabri Kütüphanesi. Akdağ, M. (1949). "Medreseli İsyanları". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, I (IV), , Kazancıgil, R., Gökçe, N., & Bilar, E. (2006). Edirne'nin Eğitim Tarihi. Edirne: Edirne Valiliği Ergün, M. (1982). Atatürk Devri Türk Eğitimi. ankara: A.Ü.D.T. C. F. Yay.. Ortaylı, İ. (1969). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Amerikan Okulları Üzerine Bazı Gözlemler". Amme İdaresi Dergisi, 14 (3), 87-96, Gökalp, Z. (1964). Milli Terbiye ve Maarif Meselei. Ankara: Diyarbakırı Tanıtma Ve Turizm Derneği Yayını. İzzet, M., Esad, M., & Nuri, O. (1927). Türkiye'de İlk Halk Mektebi. İstanbul: Darüşşafaka Yılmaz Solak, Ö. (2014). Mühimme defterlerine göre Osmanlı Devleti'nde Suhte isyanları ( ).

9 Unan, F. (2005). "Klasik Dönem Osmanlı Medreselerinde Eğitim Üzerine Yapılmış Çalışmalara Dair Bir Bibliyografya Denemesi". Divan Dergisi, (18), , Bozkurt, N. (2002). "Dârülkurra". TDV İslâm Ansiklopedisi, :. Akpolat, M. S. (1995). "Mimarlıkta Paris Ecole de Beaux-Arts'dan İstanbul'da Sanayi-i Nefise Mektebi'ne". Frankofoni Ortak Kitabı,. Ankara:. Demirtaş, B. (2008). "Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler". Gazi Akademik Bakış Dergisi, 1 (2), , Bilim, C. Y. (2002). Türkiye'de Çağdaş Eğitim Tarihi ( ). Anadolu Üniversitesi: Edebiyat Fakültesi Bilim, C. (1984). Tanzimat Devrinde Türk Eğitiminde Çağdaşlaşma Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Ünver, S. (1942). "Süleymaniye Külliyesinde Darüşşifa, Tıb Medresesi ve Darüllakakire Dair". Vakıflar Dergisi, (2), , Doğan, M. (2005). Türkiye Cumhuriyeti'nin Eğitim Politikası ve Mersin'de Eğitim ( ). Uyanık, E. (2009). "Tanzimat Döneminde Modern Eğitimin Yaygınlaştırılması Yolunda Pratik Bir Çözüm: Yarı(m) Rüştiyeler". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (49), , Özkan, Ş. (2007). Medrese Tâbirinin İlk Defa Ortaya Çıkışı, Selçuklular Zamanında Medreselerin Kuruluş Sebebleri Ve Medrese Eğitimi. Aslan, E. (1989). Atatürkçü Düşüncede Türk Eğitimi. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, Atatürk Araştırmaları Merkezi (). İslam Alimleri Ansiklopedisi. : Türkiye. Adıvar, H. E. (1916). "Talim ve Terbiye". Türk Yurdu, 11 (), 19-25, Zengin, Z. S. (1998). "II. Meşrutiyet Döneminde Islahat Çalışmaları Çevresinde Medreselerin Kuruluş Sistemi ve İdari Teşkilatı". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (9), , (2000). Tanzimattan Cumhuriyete Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri. Ankara: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Okçuoğlu, T. (1994). "Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi". İstanbul Ansiklopedisi, 7 (), 536, Atay, H. (1981). "Fatih Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazetnameler". Vakıflar Dergisi, XIII (), , Uygun, S. (2003). "Türkiye'de dünden bugüne özel okullara bir bakış (Gelişim ve etkileri)". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (1-2), , Cicioğlu, H. (1985). Türkiye Cumhuriyeti'nde İlk ve Ortaöğretim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Tunç, C. (1953). "Sâlimiye Mektebi". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVI (), , Şimşek, H. (2014). "Osmanlı Devletinde Özel Okullar ve İlk Türk Özel Okulunun

10 Şimşek, H. (2014). "Osmanlı Devletinde Özel Okullar ve İlk Türk Özel Okulunun Tarihçesine Dair Yeni Bilgiler". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (68), , Unat, F. R. (1927). Maarif Düsturu. İstanbul: Milli Matbaa. Dilaver, H. H. (2002). "II.Meşrutiyet Dönemi'nde Yayınlanan Bir İstatistik Mecmuasına Göre Osmanlı Maarifi". Türkler-ansiklopedi (XV),. Ankara: Yeni Türkiye İpşirli, M. (1994). "Fatih Medreseleri". Tarih ve Medeniyet, (3), 26-29, Sözen, M. ( ). "Oba Pazarı Çevresi ve Oba Medresesi". Sanat Tarihi Yıllığı, 1 (), , Gökçe, T. (1996). "934 (1528) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu Vilayetleri Medreseleri ve Müderrisleri". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XI), , İpşirli, M. (1999). Osmanlı uleması. Ankara: Yeni Türkiye Özgönül, A. (1968). Osmanlı Devri İstanbul Sıbyan Mekteblerine Bir İnceleme. İstanbul:. Gençoğlu, M. (2008). "Başlangıçtan II. Meşrutiyet'e Osmanlı Devleti Tarafından Tıp Eğitimi için Avrupa'ya Gönderilenlerin Modern Türk Tıbbına Katkıları". KÖK Araştırmalar, 10 (1), , İhsanoğlu, E. (2002). "Osmanlı İmparatorluğunda Eğitim". Osmanlı Uygarlığı 1 (1),. Ankara: Kültür Bakanlığı Sarıkaya, Y. (2008). Ebu Said El-Hadimi Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Alimi. istanbul: Kitap Yayınevi. Tekeli, İ. (2003). "Dünyada ve Türkiye'de Üniversite Üzerinde Konuşmanın Değişik Yolları". Toplum ve Bilim, (97), , Somel, S. A. (). "Osmanlılarda İslamiyet ve Modernleşme Eğitim Tarihi Perspektifinden Kısa Bir Yeniden Değerlendirme". Türkiye Günlüğü Dergisi, (58), , Ateş, İ. (1982). "Vakıflarda Eğitim Hizmetleri ve Vakıf Öğrenci Yurtları". Vakıflar Dergisi, (14), , Önder, M. (1952). Konya Maarifi Tarihi. Konya: Ülkü Yayınevi. Kodaman, N. (1964). Türkiye'de eğitim ( ). Ankara: MEB Kütükoğlu, M. S. (1977). "XIV. Yüzyılda İlim Hayatı". Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14. Yüzyıl), Istanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Sakaoğlu, N. (2003). Osmanlı'dan Günümüze Eğitim Tarihi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi. Yavaş, D. (1994). "Seyyid Hasan Paşa Külliyesi". İstanbul Ansiklopedisi (6), :. Polat, İ. (1989). "Atatürk ve Milli Eğitim". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 1 (3), , Talu, R. E. (). "Mektebe Başlayış". Resimli Tarih Mecmuası, 3 (35), , Gürtaş, A. (1982). Atatürk ve Din Eğitimi. Ankara: DİB. Akyüz, Y. (1983). "III. Selim'in İlmiye, Din ve İlköğretim Alanındaki Fermanına

11 Akyüz, Y. (1983). "III. Selim'in İlmiye, Din ve İlköğretim Alanındaki Fermanına İlişkin Bir Belge". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16 (1), , Binark, İ. (1996). "Maarif Tarihimize Ait Bir Rapor". Yeni Türkiye Dergisi, 2 (7), , Nurdoğan, M. A. (). "II. Abdülhamit Döneminde Devletin Kosova'da Açtığı Okullar". Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, (25), 35-76, Doğan, O. (2007). Sultan İkinci Abdülhamîd Han Devri Osmanlı Mektepleri 'Fotoğraf ve Planlar'. istanbul: Çamlıca Basım Yayın. Artel, T. (1940). "Tanzimattan Cumhuriyete Kadar Türkiye'de Kimya Tedrisatının Geçirdiği Safhalara Dair Notlar". Tanzimat I, 491. İstanbul: Maarif Vekaleti Neşriyatı. Türkmen, Z. (1994). Kuleli Askeri Lisesi Tarihi. İstanbul: Kuleli Askeri Lisesi Matbaası. Bauman, Z. (2010). Sosyolojik Düşünmek. Istanbul: Ayrıntı Zılbastı, T. (1993). Enderun. Sezer, A. (1999). "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Misyonerlerin Türkiye'deki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16 (Özel), , Fazlıoğlu, Ş. (2005). "Ta'lîm ile İrşâd Arasında: Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Medrese Ders Müfredat". Divan Dergisi, (18), , Akyüz, Y. (1983). "Mülkiye Mektebinden İlk Çıkanların Bazı Eğitsel Çabalarına İlişkin Bir Belge". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16 (1), , Atay, H. (1981). "Fatih - Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazetnameler". Vakıflar Dergisi, (13), , Yakuboğlu, K. (2006). Osmanlı Medrese Eğitimi ve Felsefesi. İstanbul: Gökkubbe Gencer, M. (2003). Jön Türk Modernizmi ve Alman Ruhu: Dönemi Türk-Alman İlişkileri ve Eğitim. İstanbul: İletişim Yayınevi. Sarıkaya, Y. (2013). "Osmanlı Anadolusunda Parlayan Bir Eğitim Merkezi: Hâdimî Medresesi ve Kütüphanesi". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (42), , Binbaşıoğlu, C. (1993). çağdaş eğitim ve köy enstitüleri. İZMİR: DİKİLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI. Unan, F. (1994). "Osmanlı Medreselerinin İlmî Performansı Üzerine Bazı Düşünceler". Türkiye Günlüğü Dergisi, (30), 49-57, Kuran Şimşek, G. (2002). The Restoration project of the building called 'İkinci Medrese' in Bayındır, İzmir. Akgündüz, M. (2004). Osmanlı Medreseleri : XIX. Asır. İstanbul: Beyan İpşirli, M. (). "Danişmend". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 3 (),, Vahapoğlu, M. H. (1990). Osmanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları:

12 Vahapoğlu, M. H. (1990). Osmanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları: Yönetimleri Açısından. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. (). "Kuleli Askeri Lisesi". Boğaziçi Memuası, I (2), 15-16, Çağatay, N. (1994). ""Tanzimat ve Türk Eğitimi"". Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri, Bildiriler, Ankara, Mart 1985, Ankara: Türk Tarih Kurumu. (1920). "Onbirinci Asırda medrese ve enderun tahsili : İkiraz sebepleri". İkdam, (9585,9590),, Ergün, M. (1997). Atatürk Devri Türk Egitimi. Ankara: Ocak Bilsel, C. (1943). İstanbul Üniversitesi Tarihi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İpşirli, M. (1994). ""Dersiâm"". Diyanet İslam Ansiklopedisi (IX),. Ankara: Diyanet Vakfı Işıkdoğan, D. (2012). "Güneydoğu medreselerinde eğitim-öğretim faaliyetleri: Mardin örneği". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 53 (2), 43-83, Lekesiz, M. H. (1989). Osmanlı Medreselerinde Akli İlimlerin Zayıflaması Nakli İlimlerin Ağırlık Kazanması. Aytekin, H. (1991). Eğitim Yönetimi: İttihat ve Terakki Dönemi. Ankara: Gazi Eğitim Fakültesi. Akyüz, Y. (2004). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: PEGEM A YAYINCILIK. Akbulut, U. (2003). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Eğitim. Ankara: Tübitak Matbaası. Giz, H. A. (1941). "Türk Tarihi Hakkında Sakat Görüşler ve Maarif Vekilinin Nutku". Çınaraltı Mecmuası, (115), 8-9,11, Yaramış, A. (2006). "Atatürk'ün Yetiştiği Mekteb-i Harbiye'nin Kuruluşu". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (3), 1-22, İhsanoğlu, E., & Kaçar, M. (2002). "Osmanlı İmparatorlugu'nda Klasik Bilim Geleneginin Tarihçesi". Türkler-ansiklopedi (11),. Ankara: Yeni Türkiye Kadıoğlu, S. İ. (2004). "1933 Üniversite Reformu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (4), , Keskioğlu, O. (1985). İslam'da Eğitim ve Öğretim. :. Ürekli, F. (1984). "Güzel Sanatlar Eğitiminde Osmanlı Hanımlarına Açılan Bir Pencere: İnas Sanayi-i Nefîse Mektebi". Tarih ve Toplum, XXXIX (231), 50-61, Furat, A. Z. (2003). "Eğitim-Mimarî İlişkisi Açısından Kuruluş Dönemi Osmanlı Medreseleri". İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (8),, Sadık, N. (1926). "İlim ve Siyaset". Hayat Mecmuası, I (1), 3-4, Memişoğlu, H. (2002). Geçmişten Günümüze Bulgaristan'da Türk Eğitim Tarihi. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Aytaç, K. (1985). "Japon eğitim sistemi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 18 (1), 91-98, İhsanoğlu, E. (2000). "Osmanlı Medrese Tarihçiliğinin İlk Safhası ( )-

13 İhsanoğlu, E. (2000). "Osmanlı Medrese Tarihçiliğinin İlk Safhası ( )- Keşif ve Tasarlama Dönemi". Belleten, LXIV (240), , Aydın, M. (2011). "Denizli'de Rüştiyelerin Kuruluşu ve Gelişimi". Belleten, LXXV (274), , Ongun, C. S. (1934). Mufassal Umumi Tedris Usulleri. İstanbul: Sühulet Kütüphanesi. Gül, A. (1997). Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim ve Bunlar Arasında Dâru'l-Hadîslerin Yeri. Ankara:. (1331). Islahat-ı İlmiyye Encümeni Tarafından Sanayi-i Nefisede Mevcut Kelimat ve Taabirat İçin Vaz'ı ve Tedvini Tensib Olunan Islahat Mecmuasıdır. İstanbul: Matbaa-i Amire. Yaylıoğlu, E. (2010). Konya ili Akşehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nun Akşehir eğitim tarihi açısından öneminin ve okulun tarihi gelişiminin incelenmesi. Orhan, M. (2006). Osmanlı devleti'nde vilayet yatılı idadileri. İbn-ül Şeyh Mahmud Cevad (1338). Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe,Teşkilat ve İcraat-i. İstanbul: Matbaa-i Amire. Ergin, O. N. (1977). Türk Maarif Tarihi. İstanbul: Eser Matbaası. Yardım, A. (1999). Osmanlı Devrinde Darulhadisler. Ankara: Yeni Türkiye (1983). Osmanlı'da Yüksek Din Eğitimi ve Medrese Programları, İcazetnameler, Islahat Hareketleri. İstanbul:. Güven, İ. (1998). "Türkiye Selçuklularında Medreseler". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31 (1), , İpşirli, M. (1988). "Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (7-8), , İhsanoğlu, E. (1985). "Abdülhamid ve Eğitim Politikası Üzerine Bir Söyleşi". İlim ve Sanat Dergisi, (32), 78-81, Akgündüz, H. (1994). "İnsanın Tarih Yapma Rolü ve Eğitim Geleneğinin Tarihi Temelleri". Belleten, LVIII (221), , Koçu, R. E. (). "Sıbyan Mektepleri". Hayat Tarih Mecmuası, (2), 24-28, Ayni, M. A. (1916). "Osmanlı Dârülfünûnu". Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası, I (I), 5-10, Karakaş, M. (1995). Cumhuriyet Öncesi Şanlıurfa'da Kültür ve Eğitim. Ankara: Kültür Bakanlığı Davıson, R. H. (1987). "Osmanlı Türkiyesi'nde Batılı Eğitim". Belleten, LI (200), , Tunçer, O. (1981). "Cizre Ulu Camii ve Medresesi". Yıllık Araştırmalar Dergisi, 3 (), , Ayhan, H. (2004). Türkiye ' de Din Eğitimi. İstanbul: Dem Agoston, G. (). "Budin'de Osmanlı Medreseleri ve Müderrisleri". Binbaşıoğlu, C. (2009). Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Anı

14 Binbaşıoğlu, C. (2009). Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Anı Okçuoğlu, T. (1994). "Zenbilli Ali Efendi Sıbyan Mektebi". İstanbul Ansiklopedisi (7), 547. :. Hızlı, M. (1997). Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim. Bursa:. Furat, A. Z. (2011). "Din Eğitimi Araştırmalarında Önemli Bir Kaynak Olarak Bosna-Hersek Ulema Meclisi Arşivi". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (24), , Binark, İ. (1965). "Sıbyan Mektepleri". Önasya Mecmuası, (43),, Kozan, N. (2011). Abdurrahman Şeref Bey'in eğitim, din ve ahlak eğitimiyle ilgili görüşleri. Ayhan, H. (1999). "Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimine Genel Bir Bakış". AÜDTCF, (),, Sezer, A. (1999). Atatürk Döneminde Yabancı Okullar ( ). Ankara: Türk Tarih Kurumu. İhsanoğlu, E. (1994). "Darülfünun: Mefhum ve Müessese Olarak Sultan II. Abdülhamid Dönemine Kadar Gelişmesi". Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri, Mayıs 1992-Bildiriler, İstanbul:. Lekesiz, M. H. (1999). "osmanlılarda Sunni-Hanefi geleneğinin oluşamasında ulemanın rolü". Osmanlı, Ankara: Yeni Türkiye Bilhan, S. (1988). Eğitim - Bilim - Sanat. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayını. Günay, N. (2006). "Cumhuriyet Öncesinde Maraş'taki Yabancı Okullar". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XXII ( ), 407, Çobanoğlu, A. V. (1994). "Çinili Külliyesi". İstanbul Ansiklopedisi (2), :. Tekeli, İ., & İlkın, S. (1999). Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.. Çelik, E. (2000). Tevhid-i Tedrisat Kanununa Kadar Türkiye'de Medreseler. Ünver, S. (). "Fatih'in Darüş-Şifası". Hayat Tarih Mecmuası, (7), 76-77, Akyüz, Y. (1994). "Türk Eğitim Tarihinde Öğretimde Ezbercilik ve Kaynakları". XI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri (VI), Ankara: TTK. İnci, Ş. (2007). Manisa'da Osmanlı Dönemi Sıbyan Mektepleri. Demirtaş, Z. (2007). "Osmanlı'da Sıbyan Mektepleri ve İlköğretimin Örgütlenmesi". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1),, Bahadır, O. (1996). Osmanlılarda İlim. İstanbul: Sarmal Yayıncılık. Koçer, H. A. (1971). Eğitim Tarihi (İlk Çağ) I. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dölen, E. (1985). "Darülfünun". Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi (2),. İstanbul: İletişim

15 Gül, M. (1976). "Tokat Askeri Rüşdiyesi'nde Eğitim-Öğretim Sistemi (Tokat Askeri Birinci Lisesi)". Askeri Tarih Bülteni, (38), 1-10, Öztoprak, S. (2003). Şark Medreselerinde Bir Ömür. istanbul: Beyan Başaran, İ. E. (1994). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: İbrahim E. Başaran. Atçeken, Z. (1998). Konya'daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı Ve Kullanılması. Ankara: Türk Tarih Kurumu. İpşirli, M. (1991). "XIX. Yüzyılda Osmanlı İlmiye Mesleği ve Uleması Hakkında Gözlemler". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), Ankara: Milli Kütüphane Yay.. Yazıcıoğlu, M. S. (). "14-16.Yüzyıllarda Osmanlı Medreselerinde İlmi Kelam Öğretimi Ve Genel Eğitim İçindeki Yeri". İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, (4), , Kavalcı, A. (2007). Cumhuriyet dönemi Türk milli eğitim tarihinde ilim yayma cemiyetinin hizmetleri. Aksoy, Ö. (1968). İstanbul Sıbyan Mektepleri. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası. Dursun, D. (1994). Türkiye Selçukluları devrinde Konya Medreseleri.. Unat, F. R. (1963). "Atatürk'ün Öğrenim Hayatı ve Yetiştiği Devrin Milli Eğitim Sistemi". Belleten, XXVII (108), , Akay, N. (1995). Anadolu Selçukluları'nda eğitim müesseseleri. Kazıcı, Z. (2012). Anahatlarıyla İslam Eğitim Tarihi. İstanbul: İfav Kut, A. T. (1997). "İstanbul Sıbyan Mektepleriyle İlgili Bir Vesika". İstanbul Armağanı, İstanbul:. Zengin, Z. S. (2002). "Kurtuluş Savaşı Döneminde ve Cumhuriyet'in Başlarında Türkiye'de Medreseler ve Din Eğitimi". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 43 (2), , Gençoğlu, M. (2008). "Başlangıçtan II. Meşrutiyet'e Osmanlı Devleti Tarafından Tıp Eğitimi için Avrupa'ya Gönderilenlerin Modern Türk Tıbbına Katkıları". KÖK Araştırmalar, 10 (1), , Çelebi, A. (2005). İslam'da Eğitim- Öğretim Tarihi. Ankara: Akçağ Ildız, D. (2006). Gökdere Medresesi Örneginde Osmanlı Klasik Dönem Öncesi Bursa Medreseleri,. Balcı, S. (2008). "Osmanlı Devleti'nde Modernleşme Girişimlerine Bir Örnek: Lisan Mektebi". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 27 (44), 77-98, Tokay, H. (1994). "Koca Ragıp Paşa Külliyesi". İstanbul Ansiklopedisi (5), 35. :. Demirel, F. (2012). "Osmanlı Eğitim Sisteminin Modernleşmesi Sürecinde Hiyerarşi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 1-24, Hızlı, M. (2008). "Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17 (1), 25-46, Koçer, H. A. (1991). Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi. Ankara: MEB

16 Inceoğlu, F. S. (2003). "Türk Bilim Tarihi Çalışmalarında Bir Hakikat Yolcusu: Cevat İzgi ve "Osmanlı Medreselerinde İlim". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2 (4), , Arslan, A., & Akpınar, Ö. (2005). "İnas Darülfünunu ( )". Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 6 (2), , İhsanoğlu, E. (1992). "Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim ve Eğitim Anlayışı". Çağdaş eğitim, İzmir: Dikili Belediyesi. Demirel, Ö. (). "Anadolu Selçuklu Devletinde Medreseler". Dölen, E. (2004). "Darülfunun Öğrencilerinin balkan Savaşı Konusundaki eylemleri ve Edirne Seyahati". Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 6 (1), 65-73, İnançalp, M. C. (1978). Mektep ve Medrese. İstanbul:. Sav, M., & Aydemir, O. (2009). "Fatih'te Bulunan Klasik Bir Osmanlı Yapısı:Medresenin Rehberliğinde Haydarpaşa Külliyesi". Vakıflar Dergisi, (32), 1-20, İhsanoğlu, E. (1993). "Dârulfünûn Tarihçesine Giriş (II) Üçüncü Teşebbüs: Darülfunun-ı Sultani". Belleten, LVII (218), , İhsanoğlu, E. (1987). "19. Yüzyıl Başında Kültür Hayatı ve Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi". Belleten, LI (200), , Ahunbay, Z. (1988). "Mimar Sinan'ın Eğitim Yapıları Medreseler, Darülkurralar, Mektepler". Mimarbaşı Kocasinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, I, İstanbul: Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü. Temel, M. (1999). "Osmanlı Devleti'ndeki Bazı Alman Din, Eğitim ve Hayır Kurumlarının Varlıklarının Onaylanması". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Tekeli, İ., & İlkin, S. (1999). Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü. Ankara: TTK. Adıvar, A. A. (1953). "Bizans'ta Yüksek Mektepler". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 5 (8), 1-54, Acar, D. (2012). Yeni Mektep hareketinin Türk eğitim hayatı üzerindeki etkileri: Unan, F. (1996). "Official Otoman Ideology and its Science Institutions in The XV and XVIth Centuries: Fatih Medreses". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 18 (29), 1-9, Koçer, H. A. (1980). Eğitim Tarihi I. Ankara:. Lekesiz, M. H. (1991). "Osmanlı İlmi Zihniyeti, Teşekkülü, Gelişmesi ve Çözülmesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi". Türk Yurdu, 11 (49), 20-32, Kökhan Çandaş, A. (2011). Erken dönem Osmanlı Sıbyan Mektepleri: Cerrahbaşı İshak Kazgani Sadi Sıbyan Mektebi ve koruma sorunları. İhsanoğlu, E. (1997). "XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde İlmi Hayat". XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul: Ensar Neşriyat - İslamî Araştırmalar Vakfı. Sungu, İ. (1943). "Galatasaray Lisesi'nin Kuruluşu". Belleten, VII (28), , Sözen, M. (1970). Anadolu Medreseleri I. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi

17 Sözen, M. (1970). Anadolu Medreseleri I. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası. Gövsa, İ. A. (). "Şeyhületibba Müderris Nafiz Paşa". Darülfünun Tıp Fakültesi Mecmuası, (8),, Tansü, Y. E. (1962). "Türk Eğitim Sisteminin Gelişim Sürecinde Avrupa Tarihi Öğretimi". Türk Kültürü, XXXIV (394),, Öztürk, C. (2004). Türkiye'de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar. İstanbul: MEB Tekindağ, M. C. (1973). Cumhuriyet'in 50. Yılında İstanbul Üniversitesi. İstanbul:. Yıldız, H. (2007). Diyarbekir Vilayeti'nde Eğitim ( ). Hızlı, M. (1986). "Osmanlı Medreselerinde Bozulma". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VI (6), 71-82, (1321). Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye. İstanbul:. Kölemen, S. (2007). 19.yy Sonu ve 20.yy Baslarında Kütahya Sancagında Egitim. Baltacı, C. (1995). "Fatih Sultan Mehmed Devri İlim Hayatı ve Sahn-ı Seman Medreseleri". İstanbul Armağanı, İstanbul: Kültür İşleri Daire Başkanlığı. Er, H., & Er, H. (1999). Osmanlı Devleti'nde Çağdaşlaşma Ve Eğitim. İstanbul: Rağbet Makdisi, G. (2004). Ortaçağ'da Yüksek Öğretim. Istanbul: Gelenek. Rıza, A. (1928). "İlimlerin Gayesi ve Ameliliği". Hayat Mecmuası, III (70), , Zengin, Z. S. (2004). "İlk Dönem Osmanlı Vakfiyelerinden Serez'de Evrenuz Gazi'ye Ait Zâviye Vakfiyesi". Vakıflar Dergisi, (28), , Çelik, K. (2011). "Maarif Salnamelerine Göre Trablusşam Sancağı'nın Eğitim Kurumları". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 38-51, Akyüz, Y. (1983). "İstanbul Sıbyan Mekteplerinin 1809'daki Durumuna İlişkin Bir Belge". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16 (2), 1-10, Arı, A. (2002). "Tevhid-i Tedrisat ve Laik Eğitim". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2),, Şimşek, M. (2006). Amid'den Diyarbekir'e Eğitim Tarihi. İstanbul: Kent Atay, H. (1983). Osmanlılar'da Yüksek Din Eğitimi ( ). İstanbul:. Ergün, M. (1986). "Osmanlı Devleti'nde Bulgar Okulları". 5. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul:. Çoruh, Ş. H. (1962). "Türk Anadolu'da İlim Tarihinin İlk Büyük Siması, İlk Osmanlı Şeyh-ül-İslamı Molla Fenari". Türk Kültürü, X (120), ,

18 Baytal, Y. (2000). "Tanzimat ve II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikaları". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 23-32, Baskan, G. A. (2001). "Türkiye de Yükseköğretimin Gelişimi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 21-32, Alkan, M. Ö. (2008). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Modernleşme ve Eğitim". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), 9-84, Çağıran, L. (1995). Kutadgu Bilig'de Eğitim ve Öğretim. Şanal, M. (2003). "Osmanlı Devleti'nde Medreselere Ders Programları, Öğretim Metodu, Ölçme ve Değerlendirme, Öğretimde İhtisaslaşma Bakımından Genel Bir Bakış". Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), , Akyüz, Y. (2000). "Öğretmanlik Mesleği ve Osmanlı'da Kadın Öğretmen Yetiştirilmesi". Tarih ve Toplum, (195), 31-44, Arslan, A. (1988). Türkistan ile Osmanlı Türkiyesi arasındaki ilmi münasebetler (XV.-XIX.yüzyıllar). Akyüz, Y. (2009). "Tanzimattan Cumhuriyete Okullarda Yazı Öğretimine Bir Bakış". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (26), 1-27, Kırby, F. (1962). Türkiye'de Köy Enstitüleri. Ankara: Rüzgarlı Matbaası. Zorlu, T. (2002). "Süleymaniye Tıp Medresesi-1". Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 3 (2), , Hızlı, M. (2008). "Osmanlılarda İlköğretimin Tarihi". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), , Siler, A. (1995). "Darülfünûn'un Kurtuluş Savaşı ve İnkılâplara Bakışı". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XI (31), , İhsanoğlu, E. (1998). "Osmanlı Eğitim ve Bilim Kurumları". Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İstanbul: İslam Tarih Ve Sanat Ve Kültür Araştırma Merkezi. Kırpık, C. (2007). "Şehzade Eğitimini Çağdaşlaştırma Teşebbüsleri". Belleten, LXXI (261), , Akyüz, Y. (2000). ""İlk Çağdaş Eğitim Bilimcimiz: Vizeli Selim Sabit Efendi"". Tarih ve Toplum, (), , Somel, S. A. (Spring 2007). "Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi, cemaat okulları ve Abdülhamid Rejimi". Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, (5), 71-92, Kodaman, B. (1999). Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Kapluhan, E. (2012). "Atatürk Dönemi Eğitim Seferberliği ve Köy Enstitüleri". Marmara Coğrafya Dergisi, (26), , Tonguç, İ. H. (1946). İlköğretim Kavramı. İstanbul: Remzi Kitabevi. Levy, A. (1971). "The Ottoman Ulema and the Military Reforms of Sultan Mahmud II". Asian and African Studies, (7), 13-39,

19 Arabacı, C. (1998). Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri ( ). Konya: Konya Ticaret Odası Kültür Ve Turizm Kara, M. (2008). "Tekke Eğitimi ve Literatürü". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), , Kul, F. N. (2003). Restoration project of the Medrese in Düzce (Hereke) village, Seferihisar, İzmir. Sungu, İ. (1938). "Tevhidi Tedrisat". Belleten, II (7-8), , Ayas, N. (1948). Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitimi, Kuruluşlar ve Tarihçeler. Ankara: Milli Egitim Basımevi. Zengin, Z. S. (2008). "Medreseden Üniversiteye". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8 (2), , Toprak, Z. (1989). "Diran Kelekyan, Fransız Devrimi ve Mülkiye Mektebi". Tarih ve Toplum, 12 (67), 39-41, Balkan, Y. (2014). Kırıkkale eğitim tarihi: Sakaoğlu, N. (1994). "Amin Alayı". İstanbul Ansiklopedisi (1), :. Zengin, Z. S. (2007). "II. Abdülhamit Döneminde Yabancı ve Azınlık Mekteplerinin Faaliyetleri". Belleten, LXXI (261), , Aydüz, S. (2008). "Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), , Kara, İ., & Birinci, A. (2005). Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri: Hatıralar/Yorumlar/Tetkikler. İstanbul: Dergah Şeker, İ. (1999). Kuruluş Dönemi Osmanlı medreseleri ve medrese-vakıf münasebeti. Oktay, A. (1986). "Osmanlı Devleti'nde Eğitim ve Eğitimin Tarihsel Gelişimi". İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı, (2), , Kodaman, B., & Saydam, A. (1992). "Tanzimat Devri Eğitim Sistemi" Yılında Tanzimat, 495. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Tekeli, İ. (1974). Türkiye'de Eğitimdeki Dönüşümler. Ankara: TMMOB Sakaoğlu, N. (1994). "Darülmuallimin". İstanbul Ansiklopedisi (2), 568. :. Baltacı, C. (1976). XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri:Teşkilat -Tarih. İstanbul: İrfan Matbaası. İhsanoğlu, E., & Aydüz, S. (2002). "Yenileşme Döneminde Osmanlı Bilim ve Egitimi". Türkler-ansiklopedi (14),. Ankara: Yeni Türkiye Bey, A. (1916). "Devlet-i Osmaniyye'nin Te'sis ve Takarrürü Devrinde İlim ve Ulemâ". Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası, I (II), , Çelebi, A. (1998). İslâm'da Eğitim-Öğretim Tarihi. İstanbul:. Ahunbay, Z. (2000). "Osmanlı Medreseleri". Yeni Türkiye Dergisi, 34 (701), , Kenanoğlu, M. (2008). "Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin Eğitimi Üzerine". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), , Öymen, H. R. (1969). Doğulu ve Batılı Yönü ile Eğitim Tarihi I. Ankara: Ayyıldız

20 Öymen, H. R. (1969). Doğulu ve Batılı Yönü ile Eğitim Tarihi I. Ankara: Ayyıldız Matbaası. Şişman, A. (1999). "XIX. Yüzyıl Başlarında Fransa'daki İlk Osmanlı Öğrencileri". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Köşklü, Z. (2000). "Vakfiyelere Göre 17. Ve 18. Yüzyıllarda Bir Eğitim Kurumu Olarak Osmanlı Darülkurraları". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (14), , Ergin, O. N. (1977). Türk Maarif Tarihi. İstanbul: Eser Matbaası. Duman, T., & Dilâver, H. (1996). "İstanbul'da Açılan İlk Darülmuallimin". Erdem Dergisi, 9 (26), , Sayılı, A. (1948). "Higher Education in Medieval İslam". Ankara Üniversitesi Yıllığı, 2 (), 30-71, Zilfi, M. C. (1988). The Politics of Piety: The Ottoman Ulema in the Postclassical Age( ). Minneapolis, Minnesota: Biblioteca Islamica. Reed., D. ( 1996). Education and Identity in Rural France- the politics of schooling. Cambridge: Cambridge University Press. Ataünal, A. (1993). Cumhuriyet Döneminde Yükseköğretimdeki Gelişmeler. Ankara: MEB. Yükseköğretim Genel Müdürlüğü Yayını. Uz, M. (1993). Baha Veled'den Günümüze Konya Alimleri ve Velileri. Konya:. Unan, F. (1996). "Osmanlı Medreselerinde Ulemanın Sosyal Tabanı ve Bunun İlmi Verimi Üzerindeki Etkisi Üzerine Bazı Düşünceler". Türk Yurdu, (101), 15-19, Dilaver, H. (1999). "Sultaniler". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Peyman Yaman, A. (2010). Osmanlıda mekteplerin ortaya çıkışı ve gelişmeleri. Üçer, S. (1962). "''Kuleli Askeri Lisesi Tarihçesi''". Türk Kültürü, VI (70), , Akyüz, Y. (2013). Türk Eğitim Tarihi M.Ö.1000-M.S Ankara: Pegem Akademi. Bingöl, V. (1979). Atatürk'ün Milli Eğitimimizle ilgili Düşünce ve Buyrukları. Ankara: Türk Dil Kurumu. İhsanoğlu, E. (1989). "Mühendishane-i Berri-i Hümayun Başhocası İshak Efendi Hayatı ve Çalışmaları Hakkında Arşiv Belgelerine Dayalı Bir Değerlendirme Denemesi". Belleten, LIII ( ), , Ünal, T. (2001). Harp Okulu Tarihi. Ankara:. Erdoğdu, T. (1943). "Maarif - i Umumiyye Nezareti Teşkilâtı - II". Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 52 (1), , Soysal, Ö. (1969). Çağdaş Eğitim ve Türkiye'de Okul Kütüphanesi. Ankara: Güven Matbaası. Gündüz, M. (2008). "II.Abdülhamit Dönemi Eğitimi ve İdeolojisi Üzerine Çalışmalar". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), , Bayrak, M. O. (1989). "Encümen-i Daniş ve Üyeleri". Türk Dünyası Tarih

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946)

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) 45 TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) ANAMERİÇ, Hakan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim için yurdun önemli merkezlerinde

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA

Detaylı

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji Editör: Ahmet Şimşek İSTANBUL, 2011 Ta rih çi Ki ta be vi Sa hi bi ve Ge nel Ya yın Yö net me ni Ne cip Aza koğ lu Düzelti: Ha di ye Yıl maz

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE*

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI Doktora Tezi Sezai BALCI Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59,

Toprak, Z. (2002). Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938). Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Türkiye Cumhuriyeti Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Erkin, F. C. (2008). Dışişlerinde 34 Yıl, III. Cilt (Madrid, Paris, Londra Büyükelçiliği).

Detaylı

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR Hazırlayan: Ebru ESENKAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN Lisansüstü Eğitim, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

II. MEŞRUTİYETTEN SONRA OSMANLI DA ORTA ÖĞRETİM: SULTÂNÎLER. Fatih Demirel **

II. MEŞRUTİYETTEN SONRA OSMANLI DA ORTA ÖĞRETİM: SULTÂNÎLER. Fatih Demirel ** Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVII, Sayı/Number 2 Aralık/December 2012, 339-358 II. MEŞRUTİYETTEN SONRA OSMANLI DA ORTA ÖĞRETİM: SULTÂNÎLER Fatih Demirel ** Özet Osmanlı eğitim modernizasyonu

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Abdulkadiroğlu, Abdulkerim-F. Hakan Özkan (1994). Yozgat Meşhurları. Yozgat Belediyesi. Yozgat. Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 771 Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR* Öz 19. yüzyılda

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ R A Ğ B E T Y A Y I N L A R I Cumhuriyet Dönemi Aydın Kimliği, Sekülerleşme ve Köy Enstitüleri Yrd. Doç. Dr. Emine Öztürk İstanbul, 2012

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler...

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... 1968/2008 1 Geçmişten Geleceğe belgeler... bilgiler... 1968/2008 ISBN 978-975 - 7655-87 - 9 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Proje

Detaylı