Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini"

Transkript

1 Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), , Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (7), 29-31, Örengıl, H. (1973). Tanzimat'tan Sonra Medreseler. Akyüz, Y. (1984). "İbni Sina'nın Eğitim Bilimine Katkıları, Türk ve Dünya Eğitim Tarihindeki Yeri". Uluslararası İbni Sina Sempozyumu(Bildiriler),. Ankara:. Sakaoğlu, N. (1985). "Eğitim Tartışmaları". Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul: İletişim Eyice, S. (1992). "Cevri Kalfa Mektebi". Diyanet İslam Ansiklopedisi (7), 461. Ankara: Diyanet Vakfı Bayraklı, B. (1983). İslam'da Eğitim. İstanbul:. Alkan, M. (2009). "Softa". TDV İslâm Ansiklopedisi (37), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Unat, F. R. (1964). Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Atuf, N. (1931). Türkiye Maarif Tarihi. İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi. Ortaylı, İ. (1980). "18.Yüzyılda İlmiye Sınıfının Tolumsal Durumu Üzerine Bazı Notlar". ODTÜ Geliştirme Dergisi, (Özel Sayı), , (1992). "İzmir'de Osmanlı Devri Medreseleri". Üç İzmir, :. Ülken, H. Z. (1961). "İslam'da Akademi ve Medreseler". Eğitim Hareketleri, (78), 12-21, Ülkütaşır, M. Ş. (1962). "''Sıbyan Mektepleri''". Türk Kültürü, III (33), 30-36, Vakkasoğlu, A. V. (1987). İslam Alimleri: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. İstanbul: Cihan Akyüz, Y. (1994). "İlköğretimin Yenileşme Tarihinde Bir Adım: Nisan 1847 Talimatı". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (5), 1-47, Akyüz, Y. (2004). "Osmanlıda "Kadın Öğretmenli Ev Sıbyan Mektepleri" (Amerikan ve Fransız Eğitim Tarihinden Benzer Örnekler)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (15), 1-12, Eren, A. C. (1912). Mektepte Malumat-ı Ahlakiye ve Medeniye Dersleri.. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası. Kaya Doğanay, F. (2011). Tanzîmât'tan Cumhuriyet'e Rüşdiye Mektepleri. Karasapan, C. (). "AL-Azhar (Ezher Medresesi)". Ortadoğu, (29), 12-17, Alsan, Z. M. (1927). "İlim ve Sanatın Himayesi". Hayat Mecmuası, II (36), ,

2 Kocabaşoğlu, U. (1989). Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika: 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Amerikan Misyoner Okulları. İstanbul: ARBA Yılmaz, M. (1998). Osmanlı İmparatorluğu'nda Amerikan Okulları. (2014). Suriye, Mısır ve Anadolu Medreseleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Akşit, E. E. (2013). Kızların Sessizliği (Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi). İstanbul: İletişim. Uzunçarşılı, İ. H. (1988). Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Antel, S. C. (). "Tanzimat Maarifi". Tanzimat Kitabı, (),, Kılınç, A. (1998). Klasik Dönem İslam Kültüründe Basra ve Kûfe Mekteplerinin Yeri ve Önemi (VII. ve IX. Yüzyıllar). Yüksel, A., & Karademir, Z. (2012). "Ulema, Göç Ve Devlet: Kırım Harbi'nden Sonra Osmanlı Ülkesine Göç Eden Ulemanın İskânına Dair Bazı Bilgiler". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 31 (51), , Özyılmaz, Ö. (2002). Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güçtekin, N. (2013). İstanbul'daki Müslim Özel Mektepleri: Kuban, D. (1994). "Recai Mehmed Efendi Sıbyan Mektebi ve Sebili". İstanbul Ansiklopedisi (6), 311. :. (1975). Türkiye'de Özel Eğitim Kurumları ( ). Ankara: MEB Planlama, Araştırma Ve Koordinasyon Dairesi. Kaplan, İ. (1999). Türkiye'de Milli Eğitim İdeolojisi. İstanbul: İletişim Yayınevi. Aytaç, K. (1976). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Okul Kuruluş Sistemi". Milli Kültür Dergisi, 3 (1), 9-13, Balık, İ. (2001). "Anadolu Selçuklu Medreselerinin İdareci ve Hizmetli Kadrosu". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 1-11, Aydın, M. Ş. (2000). Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve istihdamı ( ). Kayseri: İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı. Kazıcı, Z. (2004). Osmanlı'da Eğitim-Öğretim. İstanbul: Bilge Gül, A. (1997). Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim ve Bunlar Arasında Dâru'l-Hadislerin Yeri. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Çaycı, A. (1995). "Tevhid-i Tedrisat Kanununun (Öğretimi Birleştirme Yasası) Atatürk İnkılapları İçinde Yeri ve Önemi". Türkiye Cumhuriyetinin Laikleşmesinde 3 Mart 1924 Tarihli Kanunların Önemi (Panel), 25-31, Ankara:. Açıkses, E. (1994). Salnamelere Göre Mamuratül-Aziz Vilayetinde Eğitim-Öğretim. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

3 Akyüz, Y. (2006). "Türkiye'de Öğretmen Yetiştirmenin 160. Yılında Darülmuallimîn'in İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir Bakış". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (20), 17-58, Şanal, M. (1999). "Eşref Efendizade Mehmet Şevketi'nin Medreselere İlişkin Islahat Düşünceleri ve Çözüm Önerileri". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (10), , Nuhoğlu, H. Y. (1999). Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi Tebliğleri İstanbul Nisan İstanbul:. Gölcük, Ş. (2011). Ebu-Cafer Et-Tehavi'nin El-akidetu't Tahaviyye'deki Bazı Kelami Meselelerin Degerlendirilmesi. Abdürreşid İbrahim Efendi (1910). "Ahval-i Müslimin ve Ulema Hakkında: Bursa'da İlmiye Kulübünde". Sebîlürreşad, IV (87), , Siler, A. (1987). Namık Kemal ve Eğitim. Aliş, Ş. (1999). "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Edebiyatımızda Öğretmen Tipleri ( )". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Unan, F. (1999). "Osmanlılarda Medrese Eğitimi". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Boyacıoğlu, R. (1998). "Beyanülhak'ta Ulema Siyaset ve Medrese". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II (1),, Konyalı, İ. H. (1950). "Kadı Zulümleri, Softa Şekavetleri". Tarih Hazinesi, (10), , Uluçay, M. Ç., & Kartekın, E. (1958). Teknik Üniversite Tarihi. İstanbul:... Ergün, M. (). "II. Meşrutiyet Dönemi'nde Medreselerin Durumu ve Islah Çalışmaları". İpşirli, M., Birışık, A., & Bozkurt, N. (2003). "Medrese". TDV İslâm Ansiklopedisi (28), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Aytaç, K. (1980). Avrupa Eğitim Tarihi, Antik Çağdan 19. Yüzyılın Sonlarına Kadar. Ankara: Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Basımevi. (1963). "16. Asırın İkinci Yarısında Bolu'daki Suhte (Medreseli) İsyanları". Çele, (4), 8-16, Akyüz, Y. (2012). Türk Eğitim Tarihi M.Ö 1000-M.S Ankara: Pegem Akademi. Pehlivan Ağırakça, G. (2012). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e mekteplerde ahlâk eğitim ve öğretimi. Yener, Ş. S. (1958). Gaziantep'in Yakın Tarihinden Notlar ve Hatıralar, Gazianteplilerin Maarif Hizmetleri. Gaziantep: Gaziantep Yüksek Tahsil Okutma Ve Kültür Der.. Günyol, V. (1972). "Mektep". İslam Ansiklopedisi, (7), , Akgündüz, H. (1989). Teşkilat ve İdare Bakımından Osmanlı Medrese Sistemi. Akkutay, Ü. (1984). Enderun Mektebi. Ankara:. Dağlı, A. (2002). 19. yy. Adapazarı-Kocaeli bölgesi medrese ve tekke-zaviyeleri.

4 Dağlı, A. (2002). 19. yy. Adapazarı-Kocaeli bölgesi medrese ve tekke-zaviyeleri. Çınar, S. (2005). Eskişehir eğitim tarihi ( ). Cevad, M. (1338). Maarif-i umumiyye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı. İstanbul: Matbaa-i Amire. Kazıcı, Z. (1999). "Osmanlı Eğitim ve Öğretim Sisteminde Genel Medreseler". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Bilhan, S. (1982). "900 Yıllık Bir Türk Öğretim Kurumu Buğra Han Tamğaç Medresesi Vakıf Belgesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15 (2),, Doğan, R. (). "II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Hareketlerinde Din Eğitim Öğretimi". Demıralp, Y. (1998). Erken Dönem Osmanlı Medreseleri ( ). Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Unat, F. R. (1963). "Atatürk'ün İlk öğretmeni Şemsi Efendi ve Okulu". Eğitim, I (3), 38-42, Cihan, A. (2004). Reform Çağında Osmanlı İlmiyye Sınıfı. İstanbul: Birey Yayıncılık. Öktem, Ü. (2004). "Osmanlı Medreselerinde Felsefe". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (15), , Atuf, N. (). "Maari,f Tarihindeki İlk Erkek ve Kız İdadileri". Ulusoy, A. (2007). Kuruluşundan 17.Yüzyıla Kadar Osmanlı Medreselerinde Eğitim - Öğretim Faaliyetleri. Kılıç, N. (2002). 18. yüzyılda Osmanlılarda eğitim ve sıbyan mektepleri üzerine bir inceleme (Ana metin ve Ekler) 2. CİLT. Ülgen, P. (2010). "Geç Ortaçağ'da Avrupa'daki Üniversiteler Ve Eğitim". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (14),, Akyüz, Y. (1994). "Tanzimat Döneminde Eğitim Biliminde ve Öğretim Yöntemlerinde Gelişmeler". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Ankara: T. T. K. Değer, M. (1992). Süleymaniye Darüşşifası ve Tıp Medresesi'nin Bugünkü Durumu. Ankara : Atatürk Dil Ve Tarih Kurumu Koç, B. (2010). "Osmanlı Devleti'nde Islahhane ve Sanayi Mekteplerinin Kuruluş Sürecine Dair Bazı Gözlemler". Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 1-19, (1994). 3 Numaralı Mühimme Defteri. İstanbul:. (2003). Osmanlı Uygarlığı 1. Ankara: Kültür Bakanlığı Tozlu, N. (1991). Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar. Ankara: Akçağ Kuruca, N. (2008). "Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Tanzimata Kadar Olan Dönemde Eğitim ( )"". Türk Eğitim Tarihi,. İstanbul: Lisans Yayıncılık. Sayılı, A. (1985). "Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri". Erdem

5 Sayılı, A. (1985). "Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri". Erdem Dergisi, 1 (1), , Hayta, S. (1995) Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi ve Türk Eğitimine Katkıları. Çelebi, İ. (1999). "Osmanlı Medreselerinin Kuruluşu, Yükseliş ve Çöküş Nedenleri". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Tunç, C. (1953). "Cumhuriyetin 50. Yılında Kelam İlmi Sahasındaki Çalışmalar". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (50. Yıl Özel Sayısı), , Hızlı, M. (1986). XVI. Asır Bursa Medreseleri. Öztürk, C. (1993). "Darülmuallimîn". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (), , Akyüz, Y. (2001). Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 2001'e). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. Sıdkı, F. (1924). "Medrese". Mihrab Mecmuası, 1 (6), , Taşdemır, S. (2010). "Tek Parti Döneminde Ayvalık'ta Eğitim Faaliyetleri ( )". Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 1-37, Öncü, A. (1971). Higher education as abusiness: Growth of a private sector in Turkey. New York:. Tirmizi, S. B. (1973). Maarif. Ankara: İş Bankası Kültür Ince, A. (1992). Bir Eğitim Kurumu Monografisi; Darüşşafaka. Dalyan, M. G., & Ünişen, A. (2010). "XIX. Yüzyılda Adıyaman Ve Çevresindeki Rüştiye Mektepleri". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), 1-12, Ergün, M. (1998). "Cumhuriyet Eğitiminin Genel Değerlendirmesi". Yeni Türkiye Dergisi, (23-24), , (1992). "Sanayi-i Nefise, Müze-i Hümayun, Osman Hamdi Bey İçin Belgeler". Tarih ve Toplum, 17 (97), 12-17, Cihan, A. (1999). "Osmanlı Medreselerinde Sosyal Hayat". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Özdemir, R. (1987). "Ankara'da Eğitim ve Öğretim ". Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 2 (2), , Ay, M. E. (1962). "Osmanlılarda İlmiye Teşkilatı". Diyanet Dergisi, 25 (2), 37-51, Bilge, M. (1984). İlk Osmanlı Medreseleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No Vahapoğlu, M. H. (1997). Osmanlı'dan günümüze azınlık ve yabancı okullar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı (1994). "Eski ve Yeni Okullar, Mahalle Okullarından Günümüze Bir Bakış". Cumhuriyet Bilim-Teknik, (13),, Sayacı, K. (1994). "Kuleli Askeri Lisesi". Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (V), İstanbul: Kültür Bakanlığı Ve Tarih Vakfı Ortak Yayını.

6 Doğan, İ. (1994). "Eğitimci Ali Suavi ( ) ve Galatasaray Lisesi'ndeki Uygulamaları". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Ankara: T. T. K. İhsanoğlu, E. (). "Tanzimat Döneminde İstanbul'da Darülfünun Kurma Teşebbüsleri". Akçuraoğlu, Y. (). "Darülfünunlarda Talebe Hayatı ve Talebe Ruhu". Ocak, A. Y. (1981). "Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Tekkelerinde Dinî-Tasavvufî Eğitime Genel Bakış". I. Türkiye'de Din Semineri, Ankara: İlahiyat Fakültesi. Ünver, S. (1935). "Amasya Darüşşifası 1308". Tedavi Seririyatı ve Laboratuvarı, 5 (17), 1-6, Akkutay, Ü. (1999). "Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderun Mektebi". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Unan, F. (1999). "Osmanlı Medreselerinde İlmî Verimi ve İlim Anlayışını Etkileyen Amiller". Türkiye Günlüğü Dergisi, (58), , Öcal, M. (1976). "XIV. Yüzyıl Osmanlı Medreseleri, Müderrisleri ve Başlıca Hizmetleri". Milli Kültür Dergisi, (60), 22-27, Ergün, M. (1996). "Medreselerde Okutulan Dersler ve Ders Kitapları". Anadolu Dil-Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, (),, Tezeren, Z. (1984). Vefa Lisesi ve Vefalılar. İstanbul: Cem Ofset Matbaası. Whıte, G. E. (). Bir Amerikan Misyonerinin Merzifon Amerikan Koleji Hatıraları. : Enderun Kitabevi. Hızlı, M. (2004). "Anadolu'daki Osmanlı Medreseleri:Bir İcma". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (4), , Türkol, R. (2007). Eyüp Askeri Rüştiyesi'nin ( ) giden evrak defteri ve değerlendirilmesi. Hızlı, M. (2002). "Osmanlı Klasik Döneminde Medrese". Türkler-ansiklopedi (XI),. Ankara: Yeni Türkiye Alkan, M. Ö. (2011). "II.Meşrutiyet'te Resmi İdeoloji, Resmi Tarih ve Eğitim". Türkiye'de Tarih Yazımı, İstanbul: Yeditepe. Demirel, R. (2009). Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Atatürk Dönemi Uygulamaları. Ülkütaşır, M. Ş. (1962). "Encümen-i Daniş İlk Türk Akademisi". Türk Kültürü, II (18), , Engin, V. (1994). "Galatasaray Mekteb-i Sultanisi". Tarih ve Medeniyet, (35), 51-55, Fortna, B. C. (2005). Mekteb-i Hümayun: Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminde İslam Devlet Eğitim. İstanbul: İletişim Kutlu, İ. (1992). XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Konya Medreseleri. Akkutay, Ü. (1984). Enderun Mektebi. Ankara: Basın Yayın Yüksek Okulu. Aslanapa, O. (1963). "Ortaçağın En Eski Yatılı İlim Müesseseleri". Türk Kültürü, (S.12), 34-43,

7 Akgündüz, H. (1989). Teşkilat ve idari bakımdan Osmanlı medrese sistemi (Klasik dönem). Sakaoğlu, N. (1989). "Tanzimat Okulları". Tarih ve Toplum, 12 (72), 26-30, Sandalcı, M. (2004). Feyz-i Sıbyan'dan Işık 'a Feyziye Mektepleri. İstanbul: Fevziye Mektepleri Vakfı. Sakaoğlu, N. (1993). Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi. Istanbul: İletişim Özturna, F. (1991). Sinan Dönemi Sıbyan Mektepleri. İlgar, Y. (1993). "Tarih İçinde Afyonkarahisar'da Kaybolan Eserlerimiz II: Medrese, Mektep ve Mezarlıklar". III. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, (22-24 Ekim 1993, Afyon),. Afyon: Afyon Belediyesi İhsanoğlu, E. (1995). "Fatih Külliyesi Medreseleri Ne Değildir? Tarih Yazıcılığı Bakımından Tenkit ve Değerlendirme Denemesi". İstanbul Armağanı, İstanbul: Kültür İşleri Daire Başkanlığı. Sözen, M. (1972). Anadolu Medreseleri II: Selçuklular ve Beylikler Devri. Istanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi. Akgündüz, M. (2012). Osmanlı Medreseleri XIX. Asır. İstanbul: Beyan Yazıcı, N. (1994). "Son Dönem Afyonkarahisar Medreseleri Üzerine Bazı Düşünceler". II. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu (22-24 Ekim 1993), Afyon: Afyonkarahisar Belediyesi.., E. E. (1908 (1324)). "İlm-i Hikmet -I". Sebîlürreşad, 1 (14), , Alkan, M. Ö. (2000). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri Ankara: BDİE Yay.. Kocabıyık, S. (2002). Sivas`ta Selçuklu medreselerinde yer alan kitabeler. Güler, A. (1998). "Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslimlerin Din-İbadet, Eğitim-Öğretim Hürriyetleri ve Bu Bakımdan Kilise Defterlerinin Kaynak Olarak Önemi (4 Numaralı Kilise Defterinden Örnek Fermanlar)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (9), , Parmaksız, E. (2008). II. Abdülhamid Dönemi ( ) eğitim sistemi, eğitim yapıları ve askeri rüşdiyeler. Tarhan, M. (2012). Osmanlı medrese sistemi içerisinde Çankırı medreseleri ve müderrisleri. Haydaroğlu, İ. P. (1993). Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Okullar. Ankara: Ocak Ataünal, A., & Özalp, R. (1977). Türk Milli Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Arabacı, C. (1996). " Yılları Arası Konya Medreseleri". Sarıçelik, K. (2010). Konya'da Modern Eğitim Kurumları ( ). Konya: Çizgi Kitabevi. Hızlı, M. (1999). "Osmanlı Sıbyan Mektepleri"., Osmanlı Ansiklopedisi Ankara: Yeni Türkiye

8 Güler, A. (1999). Türk Tarihinde Harbiye. Ankara: Kara Harp Okulu Basımevi. Makdisi, G. (2012,). Ortaçağ'da Yüksek Öğretim: İslam Dünyası ve Hıristiyan Batı. İstanbul: Klasik Tayşi, M. S. (). "Şeyülislam Seyyid Feyzullah Efendi ve Fevziye Medresesi". Hızlı, M. (1986). "Kuruluşundan Osmanlılara Kadar Medreseler". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (2), , Yolalıcı, M. E. (1999). "XIX.Yüzyıl ve Sonrası Osmanlı Devlet'inde Eğitim ve Öğretim Kurumları". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Erol, B. (Ekim 2005). "Ortaçağ Avrupası Ve Üniversiteler". DOĞU BATI, (33),, Örneklı, C. (1990). "Enderun Mektebi". Sızıntı, (140),, Ergün, M. (1991). "Mustafa Necati'nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri". Mustafa Necati Sempozyumu, Ankara: Kastamonu Eğitim Yüksekokulu Özodaşık, M. (1999). Cumhuriyet Dönemi Yeni Bir Nesil Yetiştirme Çalışmaları İstanbul: Çizgi Kitabevi. İpşirli, M. (2000). "Osmanlı Ulemâsı". Yeni Türkiye Dergisi, 6 (33), , Kocaman, M. (2013). "Darüşşafaka'da Fizik Eğitiminin Başlangıcı". Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 14 (2), , Akın, A. (2011). Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi. İstanbul: Ensar Efendi, L. (1926). "Tanzimat'tan Sonra Türkiye'de Maarif Teşkilatı ( ) [Vak-anüvis Lütfi'den]". Türk Tarih Encümeni Mecmuası, 16 (17), , Hızlı, M. (1999). Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Döneminde İlköğretim ve Bursa Sıbyan Mekteplerii. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi. Öymen, H. R. (1929). Mektep İnzibatında Reform. İstanbul: Agah Sabri Kütüphanesi. Akdağ, M. (1949). "Medreseli İsyanları". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, I (IV), , Kazancıgil, R., Gökçe, N., & Bilar, E. (2006). Edirne'nin Eğitim Tarihi. Edirne: Edirne Valiliği Ergün, M. (1982). Atatürk Devri Türk Eğitimi. ankara: A.Ü.D.T. C. F. Yay.. Ortaylı, İ. (1969). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Amerikan Okulları Üzerine Bazı Gözlemler". Amme İdaresi Dergisi, 14 (3), 87-96, Gökalp, Z. (1964). Milli Terbiye ve Maarif Meselei. Ankara: Diyarbakırı Tanıtma Ve Turizm Derneği Yayını. İzzet, M., Esad, M., & Nuri, O. (1927). Türkiye'de İlk Halk Mektebi. İstanbul: Darüşşafaka Yılmaz Solak, Ö. (2014). Mühimme defterlerine göre Osmanlı Devleti'nde Suhte isyanları ( ).

9 Unan, F. (2005). "Klasik Dönem Osmanlı Medreselerinde Eğitim Üzerine Yapılmış Çalışmalara Dair Bir Bibliyografya Denemesi". Divan Dergisi, (18), , Bozkurt, N. (2002). "Dârülkurra". TDV İslâm Ansiklopedisi, :. Akpolat, M. S. (1995). "Mimarlıkta Paris Ecole de Beaux-Arts'dan İstanbul'da Sanayi-i Nefise Mektebi'ne". Frankofoni Ortak Kitabı,. Ankara:. Demirtaş, B. (2008). "Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler". Gazi Akademik Bakış Dergisi, 1 (2), , Bilim, C. Y. (2002). Türkiye'de Çağdaş Eğitim Tarihi ( ). Anadolu Üniversitesi: Edebiyat Fakültesi Bilim, C. (1984). Tanzimat Devrinde Türk Eğitiminde Çağdaşlaşma Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Ünver, S. (1942). "Süleymaniye Külliyesinde Darüşşifa, Tıb Medresesi ve Darüllakakire Dair". Vakıflar Dergisi, (2), , Doğan, M. (2005). Türkiye Cumhuriyeti'nin Eğitim Politikası ve Mersin'de Eğitim ( ). Uyanık, E. (2009). "Tanzimat Döneminde Modern Eğitimin Yaygınlaştırılması Yolunda Pratik Bir Çözüm: Yarı(m) Rüştiyeler". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (49), , Özkan, Ş. (2007). Medrese Tâbirinin İlk Defa Ortaya Çıkışı, Selçuklular Zamanında Medreselerin Kuruluş Sebebleri Ve Medrese Eğitimi. Aslan, E. (1989). Atatürkçü Düşüncede Türk Eğitimi. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, Atatürk Araştırmaları Merkezi (). İslam Alimleri Ansiklopedisi. : Türkiye. Adıvar, H. E. (1916). "Talim ve Terbiye". Türk Yurdu, 11 (), 19-25, Zengin, Z. S. (1998). "II. Meşrutiyet Döneminde Islahat Çalışmaları Çevresinde Medreselerin Kuruluş Sistemi ve İdari Teşkilatı". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (9), , (2000). Tanzimattan Cumhuriyete Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri. Ankara: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Okçuoğlu, T. (1994). "Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi". İstanbul Ansiklopedisi, 7 (), 536, Atay, H. (1981). "Fatih Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazetnameler". Vakıflar Dergisi, XIII (), , Uygun, S. (2003). "Türkiye'de dünden bugüne özel okullara bir bakış (Gelişim ve etkileri)". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (1-2), , Cicioğlu, H. (1985). Türkiye Cumhuriyeti'nde İlk ve Ortaöğretim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Tunç, C. (1953). "Sâlimiye Mektebi". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVI (), , Şimşek, H. (2014). "Osmanlı Devletinde Özel Okullar ve İlk Türk Özel Okulunun

10 Şimşek, H. (2014). "Osmanlı Devletinde Özel Okullar ve İlk Türk Özel Okulunun Tarihçesine Dair Yeni Bilgiler". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (68), , Unat, F. R. (1927). Maarif Düsturu. İstanbul: Milli Matbaa. Dilaver, H. H. (2002). "II.Meşrutiyet Dönemi'nde Yayınlanan Bir İstatistik Mecmuasına Göre Osmanlı Maarifi". Türkler-ansiklopedi (XV),. Ankara: Yeni Türkiye İpşirli, M. (1994). "Fatih Medreseleri". Tarih ve Medeniyet, (3), 26-29, Sözen, M. ( ). "Oba Pazarı Çevresi ve Oba Medresesi". Sanat Tarihi Yıllığı, 1 (), , Gökçe, T. (1996). "934 (1528) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu Vilayetleri Medreseleri ve Müderrisleri". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XI), , İpşirli, M. (1999). Osmanlı uleması. Ankara: Yeni Türkiye Özgönül, A. (1968). Osmanlı Devri İstanbul Sıbyan Mekteblerine Bir İnceleme. İstanbul:. Gençoğlu, M. (2008). "Başlangıçtan II. Meşrutiyet'e Osmanlı Devleti Tarafından Tıp Eğitimi için Avrupa'ya Gönderilenlerin Modern Türk Tıbbına Katkıları". KÖK Araştırmalar, 10 (1), , İhsanoğlu, E. (2002). "Osmanlı İmparatorluğunda Eğitim". Osmanlı Uygarlığı 1 (1),. Ankara: Kültür Bakanlığı Sarıkaya, Y. (2008). Ebu Said El-Hadimi Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Alimi. istanbul: Kitap Yayınevi. Tekeli, İ. (2003). "Dünyada ve Türkiye'de Üniversite Üzerinde Konuşmanın Değişik Yolları". Toplum ve Bilim, (97), , Somel, S. A. (). "Osmanlılarda İslamiyet ve Modernleşme Eğitim Tarihi Perspektifinden Kısa Bir Yeniden Değerlendirme". Türkiye Günlüğü Dergisi, (58), , Ateş, İ. (1982). "Vakıflarda Eğitim Hizmetleri ve Vakıf Öğrenci Yurtları". Vakıflar Dergisi, (14), , Önder, M. (1952). Konya Maarifi Tarihi. Konya: Ülkü Yayınevi. Kodaman, N. (1964). Türkiye'de eğitim ( ). Ankara: MEB Kütükoğlu, M. S. (1977). "XIV. Yüzyılda İlim Hayatı". Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14. Yüzyıl), Istanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Sakaoğlu, N. (2003). Osmanlı'dan Günümüze Eğitim Tarihi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi. Yavaş, D. (1994). "Seyyid Hasan Paşa Külliyesi". İstanbul Ansiklopedisi (6), :. Polat, İ. (1989). "Atatürk ve Milli Eğitim". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 1 (3), , Talu, R. E. (). "Mektebe Başlayış". Resimli Tarih Mecmuası, 3 (35), , Gürtaş, A. (1982). Atatürk ve Din Eğitimi. Ankara: DİB. Akyüz, Y. (1983). "III. Selim'in İlmiye, Din ve İlköğretim Alanındaki Fermanına

11 Akyüz, Y. (1983). "III. Selim'in İlmiye, Din ve İlköğretim Alanındaki Fermanına İlişkin Bir Belge". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16 (1), , Binark, İ. (1996). "Maarif Tarihimize Ait Bir Rapor". Yeni Türkiye Dergisi, 2 (7), , Nurdoğan, M. A. (). "II. Abdülhamit Döneminde Devletin Kosova'da Açtığı Okullar". Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, (25), 35-76, Doğan, O. (2007). Sultan İkinci Abdülhamîd Han Devri Osmanlı Mektepleri 'Fotoğraf ve Planlar'. istanbul: Çamlıca Basım Yayın. Artel, T. (1940). "Tanzimattan Cumhuriyete Kadar Türkiye'de Kimya Tedrisatının Geçirdiği Safhalara Dair Notlar". Tanzimat I, 491. İstanbul: Maarif Vekaleti Neşriyatı. Türkmen, Z. (1994). Kuleli Askeri Lisesi Tarihi. İstanbul: Kuleli Askeri Lisesi Matbaası. Bauman, Z. (2010). Sosyolojik Düşünmek. Istanbul: Ayrıntı Zılbastı, T. (1993). Enderun. Sezer, A. (1999). "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Misyonerlerin Türkiye'deki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16 (Özel), , Fazlıoğlu, Ş. (2005). "Ta'lîm ile İrşâd Arasında: Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Medrese Ders Müfredat". Divan Dergisi, (18), , Akyüz, Y. (1983). "Mülkiye Mektebinden İlk Çıkanların Bazı Eğitsel Çabalarına İlişkin Bir Belge". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16 (1), , Atay, H. (1981). "Fatih - Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazetnameler". Vakıflar Dergisi, (13), , Yakuboğlu, K. (2006). Osmanlı Medrese Eğitimi ve Felsefesi. İstanbul: Gökkubbe Gencer, M. (2003). Jön Türk Modernizmi ve Alman Ruhu: Dönemi Türk-Alman İlişkileri ve Eğitim. İstanbul: İletişim Yayınevi. Sarıkaya, Y. (2013). "Osmanlı Anadolusunda Parlayan Bir Eğitim Merkezi: Hâdimî Medresesi ve Kütüphanesi". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (42), , Binbaşıoğlu, C. (1993). çağdaş eğitim ve köy enstitüleri. İZMİR: DİKİLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI. Unan, F. (1994). "Osmanlı Medreselerinin İlmî Performansı Üzerine Bazı Düşünceler". Türkiye Günlüğü Dergisi, (30), 49-57, Kuran Şimşek, G. (2002). The Restoration project of the building called 'İkinci Medrese' in Bayındır, İzmir. Akgündüz, M. (2004). Osmanlı Medreseleri : XIX. Asır. İstanbul: Beyan İpşirli, M. (). "Danişmend". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 3 (),, Vahapoğlu, M. H. (1990). Osmanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları:

12 Vahapoğlu, M. H. (1990). Osmanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları: Yönetimleri Açısından. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. (). "Kuleli Askeri Lisesi". Boğaziçi Memuası, I (2), 15-16, Çağatay, N. (1994). ""Tanzimat ve Türk Eğitimi"". Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri, Bildiriler, Ankara, Mart 1985, Ankara: Türk Tarih Kurumu. (1920). "Onbirinci Asırda medrese ve enderun tahsili : İkiraz sebepleri". İkdam, (9585,9590),, Ergün, M. (1997). Atatürk Devri Türk Egitimi. Ankara: Ocak Bilsel, C. (1943). İstanbul Üniversitesi Tarihi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İpşirli, M. (1994). ""Dersiâm"". Diyanet İslam Ansiklopedisi (IX),. Ankara: Diyanet Vakfı Işıkdoğan, D. (2012). "Güneydoğu medreselerinde eğitim-öğretim faaliyetleri: Mardin örneği". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 53 (2), 43-83, Lekesiz, M. H. (1989). Osmanlı Medreselerinde Akli İlimlerin Zayıflaması Nakli İlimlerin Ağırlık Kazanması. Aytekin, H. (1991). Eğitim Yönetimi: İttihat ve Terakki Dönemi. Ankara: Gazi Eğitim Fakültesi. Akyüz, Y. (2004). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: PEGEM A YAYINCILIK. Akbulut, U. (2003). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Eğitim. Ankara: Tübitak Matbaası. Giz, H. A. (1941). "Türk Tarihi Hakkında Sakat Görüşler ve Maarif Vekilinin Nutku". Çınaraltı Mecmuası, (115), 8-9,11, Yaramış, A. (2006). "Atatürk'ün Yetiştiği Mekteb-i Harbiye'nin Kuruluşu". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (3), 1-22, İhsanoğlu, E., & Kaçar, M. (2002). "Osmanlı İmparatorlugu'nda Klasik Bilim Geleneginin Tarihçesi". Türkler-ansiklopedi (11),. Ankara: Yeni Türkiye Kadıoğlu, S. İ. (2004). "1933 Üniversite Reformu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (4), , Keskioğlu, O. (1985). İslam'da Eğitim ve Öğretim. :. Ürekli, F. (1984). "Güzel Sanatlar Eğitiminde Osmanlı Hanımlarına Açılan Bir Pencere: İnas Sanayi-i Nefîse Mektebi". Tarih ve Toplum, XXXIX (231), 50-61, Furat, A. Z. (2003). "Eğitim-Mimarî İlişkisi Açısından Kuruluş Dönemi Osmanlı Medreseleri". İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (8),, Sadık, N. (1926). "İlim ve Siyaset". Hayat Mecmuası, I (1), 3-4, Memişoğlu, H. (2002). Geçmişten Günümüze Bulgaristan'da Türk Eğitim Tarihi. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Aytaç, K. (1985). "Japon eğitim sistemi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 18 (1), 91-98, İhsanoğlu, E. (2000). "Osmanlı Medrese Tarihçiliğinin İlk Safhası ( )-

13 İhsanoğlu, E. (2000). "Osmanlı Medrese Tarihçiliğinin İlk Safhası ( )- Keşif ve Tasarlama Dönemi". Belleten, LXIV (240), , Aydın, M. (2011). "Denizli'de Rüştiyelerin Kuruluşu ve Gelişimi". Belleten, LXXV (274), , Ongun, C. S. (1934). Mufassal Umumi Tedris Usulleri. İstanbul: Sühulet Kütüphanesi. Gül, A. (1997). Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim ve Bunlar Arasında Dâru'l-Hadîslerin Yeri. Ankara:. (1331). Islahat-ı İlmiyye Encümeni Tarafından Sanayi-i Nefisede Mevcut Kelimat ve Taabirat İçin Vaz'ı ve Tedvini Tensib Olunan Islahat Mecmuasıdır. İstanbul: Matbaa-i Amire. Yaylıoğlu, E. (2010). Konya ili Akşehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nun Akşehir eğitim tarihi açısından öneminin ve okulun tarihi gelişiminin incelenmesi. Orhan, M. (2006). Osmanlı devleti'nde vilayet yatılı idadileri. İbn-ül Şeyh Mahmud Cevad (1338). Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe,Teşkilat ve İcraat-i. İstanbul: Matbaa-i Amire. Ergin, O. N. (1977). Türk Maarif Tarihi. İstanbul: Eser Matbaası. Yardım, A. (1999). Osmanlı Devrinde Darulhadisler. Ankara: Yeni Türkiye (1983). Osmanlı'da Yüksek Din Eğitimi ve Medrese Programları, İcazetnameler, Islahat Hareketleri. İstanbul:. Güven, İ. (1998). "Türkiye Selçuklularında Medreseler". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31 (1), , İpşirli, M. (1988). "Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (7-8), , İhsanoğlu, E. (1985). "Abdülhamid ve Eğitim Politikası Üzerine Bir Söyleşi". İlim ve Sanat Dergisi, (32), 78-81, Akgündüz, H. (1994). "İnsanın Tarih Yapma Rolü ve Eğitim Geleneğinin Tarihi Temelleri". Belleten, LVIII (221), , Koçu, R. E. (). "Sıbyan Mektepleri". Hayat Tarih Mecmuası, (2), 24-28, Ayni, M. A. (1916). "Osmanlı Dârülfünûnu". Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası, I (I), 5-10, Karakaş, M. (1995). Cumhuriyet Öncesi Şanlıurfa'da Kültür ve Eğitim. Ankara: Kültür Bakanlığı Davıson, R. H. (1987). "Osmanlı Türkiyesi'nde Batılı Eğitim". Belleten, LI (200), , Tunçer, O. (1981). "Cizre Ulu Camii ve Medresesi". Yıllık Araştırmalar Dergisi, 3 (), , Ayhan, H. (2004). Türkiye ' de Din Eğitimi. İstanbul: Dem Agoston, G. (). "Budin'de Osmanlı Medreseleri ve Müderrisleri". Binbaşıoğlu, C. (2009). Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Anı

14 Binbaşıoğlu, C. (2009). Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Anı Okçuoğlu, T. (1994). "Zenbilli Ali Efendi Sıbyan Mektebi". İstanbul Ansiklopedisi (7), 547. :. Hızlı, M. (1997). Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim. Bursa:. Furat, A. Z. (2011). "Din Eğitimi Araştırmalarında Önemli Bir Kaynak Olarak Bosna-Hersek Ulema Meclisi Arşivi". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (24), , Binark, İ. (1965). "Sıbyan Mektepleri". Önasya Mecmuası, (43),, Kozan, N. (2011). Abdurrahman Şeref Bey'in eğitim, din ve ahlak eğitimiyle ilgili görüşleri. Ayhan, H. (1999). "Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimine Genel Bir Bakış". AÜDTCF, (),, Sezer, A. (1999). Atatürk Döneminde Yabancı Okullar ( ). Ankara: Türk Tarih Kurumu. İhsanoğlu, E. (1994). "Darülfünun: Mefhum ve Müessese Olarak Sultan II. Abdülhamid Dönemine Kadar Gelişmesi". Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri, Mayıs 1992-Bildiriler, İstanbul:. Lekesiz, M. H. (1999). "osmanlılarda Sunni-Hanefi geleneğinin oluşamasında ulemanın rolü". Osmanlı, Ankara: Yeni Türkiye Bilhan, S. (1988). Eğitim - Bilim - Sanat. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayını. Günay, N. (2006). "Cumhuriyet Öncesinde Maraş'taki Yabancı Okullar". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XXII ( ), 407, Çobanoğlu, A. V. (1994). "Çinili Külliyesi". İstanbul Ansiklopedisi (2), :. Tekeli, İ., & İlkın, S. (1999). Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.. Çelik, E. (2000). Tevhid-i Tedrisat Kanununa Kadar Türkiye'de Medreseler. Ünver, S. (). "Fatih'in Darüş-Şifası". Hayat Tarih Mecmuası, (7), 76-77, Akyüz, Y. (1994). "Türk Eğitim Tarihinde Öğretimde Ezbercilik ve Kaynakları". XI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri (VI), Ankara: TTK. İnci, Ş. (2007). Manisa'da Osmanlı Dönemi Sıbyan Mektepleri. Demirtaş, Z. (2007). "Osmanlı'da Sıbyan Mektepleri ve İlköğretimin Örgütlenmesi". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1),, Bahadır, O. (1996). Osmanlılarda İlim. İstanbul: Sarmal Yayıncılık. Koçer, H. A. (1971). Eğitim Tarihi (İlk Çağ) I. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dölen, E. (1985). "Darülfünun". Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi (2),. İstanbul: İletişim

15 Gül, M. (1976). "Tokat Askeri Rüşdiyesi'nde Eğitim-Öğretim Sistemi (Tokat Askeri Birinci Lisesi)". Askeri Tarih Bülteni, (38), 1-10, Öztoprak, S. (2003). Şark Medreselerinde Bir Ömür. istanbul: Beyan Başaran, İ. E. (1994). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: İbrahim E. Başaran. Atçeken, Z. (1998). Konya'daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı Ve Kullanılması. Ankara: Türk Tarih Kurumu. İpşirli, M. (1991). "XIX. Yüzyılda Osmanlı İlmiye Mesleği ve Uleması Hakkında Gözlemler". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), Ankara: Milli Kütüphane Yay.. Yazıcıoğlu, M. S. (). "14-16.Yüzyıllarda Osmanlı Medreselerinde İlmi Kelam Öğretimi Ve Genel Eğitim İçindeki Yeri". İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, (4), , Kavalcı, A. (2007). Cumhuriyet dönemi Türk milli eğitim tarihinde ilim yayma cemiyetinin hizmetleri. Aksoy, Ö. (1968). İstanbul Sıbyan Mektepleri. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası. Dursun, D. (1994). Türkiye Selçukluları devrinde Konya Medreseleri.. Unat, F. R. (1963). "Atatürk'ün Öğrenim Hayatı ve Yetiştiği Devrin Milli Eğitim Sistemi". Belleten, XXVII (108), , Akay, N. (1995). Anadolu Selçukluları'nda eğitim müesseseleri. Kazıcı, Z. (2012). Anahatlarıyla İslam Eğitim Tarihi. İstanbul: İfav Kut, A. T. (1997). "İstanbul Sıbyan Mektepleriyle İlgili Bir Vesika". İstanbul Armağanı, İstanbul:. Zengin, Z. S. (2002). "Kurtuluş Savaşı Döneminde ve Cumhuriyet'in Başlarında Türkiye'de Medreseler ve Din Eğitimi". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 43 (2), , Gençoğlu, M. (2008). "Başlangıçtan II. Meşrutiyet'e Osmanlı Devleti Tarafından Tıp Eğitimi için Avrupa'ya Gönderilenlerin Modern Türk Tıbbına Katkıları". KÖK Araştırmalar, 10 (1), , Çelebi, A. (2005). İslam'da Eğitim- Öğretim Tarihi. Ankara: Akçağ Ildız, D. (2006). Gökdere Medresesi Örneginde Osmanlı Klasik Dönem Öncesi Bursa Medreseleri,. Balcı, S. (2008). "Osmanlı Devleti'nde Modernleşme Girişimlerine Bir Örnek: Lisan Mektebi". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 27 (44), 77-98, Tokay, H. (1994). "Koca Ragıp Paşa Külliyesi". İstanbul Ansiklopedisi (5), 35. :. Demirel, F. (2012). "Osmanlı Eğitim Sisteminin Modernleşmesi Sürecinde Hiyerarşi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 1-24, Hızlı, M. (2008). "Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17 (1), 25-46, Koçer, H. A. (1991). Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi. Ankara: MEB

16 Inceoğlu, F. S. (2003). "Türk Bilim Tarihi Çalışmalarında Bir Hakikat Yolcusu: Cevat İzgi ve "Osmanlı Medreselerinde İlim". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2 (4), , Arslan, A., & Akpınar, Ö. (2005). "İnas Darülfünunu ( )". Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 6 (2), , İhsanoğlu, E. (1992). "Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim ve Eğitim Anlayışı". Çağdaş eğitim, İzmir: Dikili Belediyesi. Demirel, Ö. (). "Anadolu Selçuklu Devletinde Medreseler". Dölen, E. (2004). "Darülfunun Öğrencilerinin balkan Savaşı Konusundaki eylemleri ve Edirne Seyahati". Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 6 (1), 65-73, İnançalp, M. C. (1978). Mektep ve Medrese. İstanbul:. Sav, M., & Aydemir, O. (2009). "Fatih'te Bulunan Klasik Bir Osmanlı Yapısı:Medresenin Rehberliğinde Haydarpaşa Külliyesi". Vakıflar Dergisi, (32), 1-20, İhsanoğlu, E. (1993). "Dârulfünûn Tarihçesine Giriş (II) Üçüncü Teşebbüs: Darülfunun-ı Sultani". Belleten, LVII (218), , İhsanoğlu, E. (1987). "19. Yüzyıl Başında Kültür Hayatı ve Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi". Belleten, LI (200), , Ahunbay, Z. (1988). "Mimar Sinan'ın Eğitim Yapıları Medreseler, Darülkurralar, Mektepler". Mimarbaşı Kocasinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, I, İstanbul: Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü. Temel, M. (1999). "Osmanlı Devleti'ndeki Bazı Alman Din, Eğitim ve Hayır Kurumlarının Varlıklarının Onaylanması". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Tekeli, İ., & İlkin, S. (1999). Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü. Ankara: TTK. Adıvar, A. A. (1953). "Bizans'ta Yüksek Mektepler". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 5 (8), 1-54, Acar, D. (2012). Yeni Mektep hareketinin Türk eğitim hayatı üzerindeki etkileri: Unan, F. (1996). "Official Otoman Ideology and its Science Institutions in The XV and XVIth Centuries: Fatih Medreses". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 18 (29), 1-9, Koçer, H. A. (1980). Eğitim Tarihi I. Ankara:. Lekesiz, M. H. (1991). "Osmanlı İlmi Zihniyeti, Teşekkülü, Gelişmesi ve Çözülmesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi". Türk Yurdu, 11 (49), 20-32, Kökhan Çandaş, A. (2011). Erken dönem Osmanlı Sıbyan Mektepleri: Cerrahbaşı İshak Kazgani Sadi Sıbyan Mektebi ve koruma sorunları. İhsanoğlu, E. (1997). "XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde İlmi Hayat". XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul: Ensar Neşriyat - İslamî Araştırmalar Vakfı. Sungu, İ. (1943). "Galatasaray Lisesi'nin Kuruluşu". Belleten, VII (28), , Sözen, M. (1970). Anadolu Medreseleri I. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi

17 Sözen, M. (1970). Anadolu Medreseleri I. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası. Gövsa, İ. A. (). "Şeyhületibba Müderris Nafiz Paşa". Darülfünun Tıp Fakültesi Mecmuası, (8),, Tansü, Y. E. (1962). "Türk Eğitim Sisteminin Gelişim Sürecinde Avrupa Tarihi Öğretimi". Türk Kültürü, XXXIV (394),, Öztürk, C. (2004). Türkiye'de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar. İstanbul: MEB Tekindağ, M. C. (1973). Cumhuriyet'in 50. Yılında İstanbul Üniversitesi. İstanbul:. Yıldız, H. (2007). Diyarbekir Vilayeti'nde Eğitim ( ). Hızlı, M. (1986). "Osmanlı Medreselerinde Bozulma". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VI (6), 71-82, (1321). Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye. İstanbul:. Kölemen, S. (2007). 19.yy Sonu ve 20.yy Baslarında Kütahya Sancagında Egitim. Baltacı, C. (1995). "Fatih Sultan Mehmed Devri İlim Hayatı ve Sahn-ı Seman Medreseleri". İstanbul Armağanı, İstanbul: Kültür İşleri Daire Başkanlığı. Er, H., & Er, H. (1999). Osmanlı Devleti'nde Çağdaşlaşma Ve Eğitim. İstanbul: Rağbet Makdisi, G. (2004). Ortaçağ'da Yüksek Öğretim. Istanbul: Gelenek. Rıza, A. (1928). "İlimlerin Gayesi ve Ameliliği". Hayat Mecmuası, III (70), , Zengin, Z. S. (2004). "İlk Dönem Osmanlı Vakfiyelerinden Serez'de Evrenuz Gazi'ye Ait Zâviye Vakfiyesi". Vakıflar Dergisi, (28), , Çelik, K. (2011). "Maarif Salnamelerine Göre Trablusşam Sancağı'nın Eğitim Kurumları". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 38-51, Akyüz, Y. (1983). "İstanbul Sıbyan Mekteplerinin 1809'daki Durumuna İlişkin Bir Belge". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16 (2), 1-10, Arı, A. (2002). "Tevhid-i Tedrisat ve Laik Eğitim". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2),, Şimşek, M. (2006). Amid'den Diyarbekir'e Eğitim Tarihi. İstanbul: Kent Atay, H. (1983). Osmanlılar'da Yüksek Din Eğitimi ( ). İstanbul:. Ergün, M. (1986). "Osmanlı Devleti'nde Bulgar Okulları". 5. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul:. Çoruh, Ş. H. (1962). "Türk Anadolu'da İlim Tarihinin İlk Büyük Siması, İlk Osmanlı Şeyh-ül-İslamı Molla Fenari". Türk Kültürü, X (120), ,

18 Baytal, Y. (2000). "Tanzimat ve II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikaları". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 23-32, Baskan, G. A. (2001). "Türkiye de Yükseköğretimin Gelişimi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 21-32, Alkan, M. Ö. (2008). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Modernleşme ve Eğitim". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), 9-84, Çağıran, L. (1995). Kutadgu Bilig'de Eğitim ve Öğretim. Şanal, M. (2003). "Osmanlı Devleti'nde Medreselere Ders Programları, Öğretim Metodu, Ölçme ve Değerlendirme, Öğretimde İhtisaslaşma Bakımından Genel Bir Bakış". Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), , Akyüz, Y. (2000). "Öğretmanlik Mesleği ve Osmanlı'da Kadın Öğretmen Yetiştirilmesi". Tarih ve Toplum, (195), 31-44, Arslan, A. (1988). Türkistan ile Osmanlı Türkiyesi arasındaki ilmi münasebetler (XV.-XIX.yüzyıllar). Akyüz, Y. (2009). "Tanzimattan Cumhuriyete Okullarda Yazı Öğretimine Bir Bakış". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (26), 1-27, Kırby, F. (1962). Türkiye'de Köy Enstitüleri. Ankara: Rüzgarlı Matbaası. Zorlu, T. (2002). "Süleymaniye Tıp Medresesi-1". Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 3 (2), , Hızlı, M. (2008). "Osmanlılarda İlköğretimin Tarihi". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), , Siler, A. (1995). "Darülfünûn'un Kurtuluş Savaşı ve İnkılâplara Bakışı". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XI (31), , İhsanoğlu, E. (1998). "Osmanlı Eğitim ve Bilim Kurumları". Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İstanbul: İslam Tarih Ve Sanat Ve Kültür Araştırma Merkezi. Kırpık, C. (2007). "Şehzade Eğitimini Çağdaşlaştırma Teşebbüsleri". Belleten, LXXI (261), , Akyüz, Y. (2000). ""İlk Çağdaş Eğitim Bilimcimiz: Vizeli Selim Sabit Efendi"". Tarih ve Toplum, (), , Somel, S. A. (Spring 2007). "Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi, cemaat okulları ve Abdülhamid Rejimi". Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, (5), 71-92, Kodaman, B. (1999). Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Kapluhan, E. (2012). "Atatürk Dönemi Eğitim Seferberliği ve Köy Enstitüleri". Marmara Coğrafya Dergisi, (26), , Tonguç, İ. H. (1946). İlköğretim Kavramı. İstanbul: Remzi Kitabevi. Levy, A. (1971). "The Ottoman Ulema and the Military Reforms of Sultan Mahmud II". Asian and African Studies, (7), 13-39,

19 Arabacı, C. (1998). Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri ( ). Konya: Konya Ticaret Odası Kültür Ve Turizm Kara, M. (2008). "Tekke Eğitimi ve Literatürü". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), , Kul, F. N. (2003). Restoration project of the Medrese in Düzce (Hereke) village, Seferihisar, İzmir. Sungu, İ. (1938). "Tevhidi Tedrisat". Belleten, II (7-8), , Ayas, N. (1948). Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitimi, Kuruluşlar ve Tarihçeler. Ankara: Milli Egitim Basımevi. Zengin, Z. S. (2008). "Medreseden Üniversiteye". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8 (2), , Toprak, Z. (1989). "Diran Kelekyan, Fransız Devrimi ve Mülkiye Mektebi". Tarih ve Toplum, 12 (67), 39-41, Balkan, Y. (2014). Kırıkkale eğitim tarihi: Sakaoğlu, N. (1994). "Amin Alayı". İstanbul Ansiklopedisi (1), :. Zengin, Z. S. (2007). "II. Abdülhamit Döneminde Yabancı ve Azınlık Mekteplerinin Faaliyetleri". Belleten, LXXI (261), , Aydüz, S. (2008). "Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), , Kara, İ., & Birinci, A. (2005). Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri: Hatıralar/Yorumlar/Tetkikler. İstanbul: Dergah Şeker, İ. (1999). Kuruluş Dönemi Osmanlı medreseleri ve medrese-vakıf münasebeti. Oktay, A. (1986). "Osmanlı Devleti'nde Eğitim ve Eğitimin Tarihsel Gelişimi". İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı, (2), , Kodaman, B., & Saydam, A. (1992). "Tanzimat Devri Eğitim Sistemi" Yılında Tanzimat, 495. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Tekeli, İ. (1974). Türkiye'de Eğitimdeki Dönüşümler. Ankara: TMMOB Sakaoğlu, N. (1994). "Darülmuallimin". İstanbul Ansiklopedisi (2), 568. :. Baltacı, C. (1976). XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri:Teşkilat -Tarih. İstanbul: İrfan Matbaası. İhsanoğlu, E., & Aydüz, S. (2002). "Yenileşme Döneminde Osmanlı Bilim ve Egitimi". Türkler-ansiklopedi (14),. Ankara: Yeni Türkiye Bey, A. (1916). "Devlet-i Osmaniyye'nin Te'sis ve Takarrürü Devrinde İlim ve Ulemâ". Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası, I (II), , Çelebi, A. (1998). İslâm'da Eğitim-Öğretim Tarihi. İstanbul:. Ahunbay, Z. (2000). "Osmanlı Medreseleri". Yeni Türkiye Dergisi, 34 (701), , Kenanoğlu, M. (2008). "Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin Eğitimi Üzerine". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), , Öymen, H. R. (1969). Doğulu ve Batılı Yönü ile Eğitim Tarihi I. Ankara: Ayyıldız

20 Öymen, H. R. (1969). Doğulu ve Batılı Yönü ile Eğitim Tarihi I. Ankara: Ayyıldız Matbaası. Şişman, A. (1999). "XIX. Yüzyıl Başlarında Fransa'daki İlk Osmanlı Öğrencileri". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Köşklü, Z. (2000). "Vakfiyelere Göre 17. Ve 18. Yüzyıllarda Bir Eğitim Kurumu Olarak Osmanlı Darülkurraları". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (14), , Ergin, O. N. (1977). Türk Maarif Tarihi. İstanbul: Eser Matbaası. Duman, T., & Dilâver, H. (1996). "İstanbul'da Açılan İlk Darülmuallimin". Erdem Dergisi, 9 (26), , Sayılı, A. (1948). "Higher Education in Medieval İslam". Ankara Üniversitesi Yıllığı, 2 (), 30-71, Zilfi, M. C. (1988). The Politics of Piety: The Ottoman Ulema in the Postclassical Age( ). Minneapolis, Minnesota: Biblioteca Islamica. Reed., D. ( 1996). Education and Identity in Rural France- the politics of schooling. Cambridge: Cambridge University Press. Ataünal, A. (1993). Cumhuriyet Döneminde Yükseköğretimdeki Gelişmeler. Ankara: MEB. Yükseköğretim Genel Müdürlüğü Yayını. Uz, M. (1993). Baha Veled'den Günümüze Konya Alimleri ve Velileri. Konya:. Unan, F. (1996). "Osmanlı Medreselerinde Ulemanın Sosyal Tabanı ve Bunun İlmi Verimi Üzerindeki Etkisi Üzerine Bazı Düşünceler". Türk Yurdu, (101), 15-19, Dilaver, H. (1999). "Sultaniler". Osmanlı Ansiklopedisi (5), Ankara: Yeni Türkiye Peyman Yaman, A. (2010). Osmanlıda mekteplerin ortaya çıkışı ve gelişmeleri. Üçer, S. (1962). "''Kuleli Askeri Lisesi Tarihçesi''". Türk Kültürü, VI (70), , Akyüz, Y. (2013). Türk Eğitim Tarihi M.Ö.1000-M.S Ankara: Pegem Akademi. Bingöl, V. (1979). Atatürk'ün Milli Eğitimimizle ilgili Düşünce ve Buyrukları. Ankara: Türk Dil Kurumu. İhsanoğlu, E. (1989). "Mühendishane-i Berri-i Hümayun Başhocası İshak Efendi Hayatı ve Çalışmaları Hakkında Arşiv Belgelerine Dayalı Bir Değerlendirme Denemesi". Belleten, LIII ( ), , Ünal, T. (2001). Harp Okulu Tarihi. Ankara:. Erdoğdu, T. (1943). "Maarif - i Umumiyye Nezareti Teşkilâtı - II". Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 52 (1), , Soysal, Ö. (1969). Çağdaş Eğitim ve Türkiye'de Okul Kütüphanesi. Ankara: Güven Matbaası. Gündüz, M. (2008). "II.Abdülhamit Dönemi Eğitimi ve İdeolojisi Üzerine Çalışmalar". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), , Bayrak, M. O. (1989). "Encümen-i Daniş ve Üyeleri". Türk Dünyası Tarih

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

Türk Modernleşmesinde Alman Etkisi Kaynakça ve Atıf Dizini

Türk Modernleşmesinde Alman Etkisi Kaynakça ve Atıf Dizini Türk Modernleşmesinde Alman Etkisi Kaynakça ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Widmann, H. (2000). Atatürk ve Üniversite Reformu. İstanbul :. Cicioğlu,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Darülfünun Kaynakçası

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Darülfünun Kaynakçası Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Darülfünun Kaynakçası., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Bilim, C. (1985). "İlk Türk Bilim Akademisi: Encümen-i Daniş". Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

EK-1 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk 1988 Y. Lisans Din Eğitimi Erciyes 1993 Doktora Din Eğitimi Erciyes 1997

EK-1 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk 1988 Y. Lisans Din Eğitimi Erciyes 1993 Doktora Din Eğitimi Erciyes 1997 1. Adı Soyadı : Zeki Salih ZENGİN 2. Doğum Tarihi : 29. 06. 1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : EK-1 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk 1988 Y. Lisans Din Eğitimi Erciyes

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sağlık ve Salgın Hastalıklar Kaynakçası

Sağlık ve Salgın Hastalıklar Kaynakçası Sağlık ve Salgın Hastalıklar Kaynakçası Torun, S. (2008). Kırım Savaş'ında Hasta Bakımı Ve Hemşirelik. Dramur Bütün, R. (1988). Osmanlılarda Hekim ve Eczacı Gediği. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Yılmaz, N.,

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb..

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arşiv 2012 Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arıcı, K. (1993). "Ahilik ve Çalışma Hayatımız: Ahilik Kültürünün Günümüzde Uygulanabilirliği Meselesi". Türkiye Esnaf-Sanatkarlar

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Ermeni Meselesi ve Türkiye

Ermeni Meselesi ve Türkiye Ermeni Meselesi ve Türkiye Konstantın, L. D. (1913). Anadolu'da Islahat. Ermeni meselesi. Suriye Meselesi. İstanbul:. Toros, T. (). "Ermeni Tehciri Meselesi". Hayat Tarih Mecmuası, (12), 64-71, Kodaman,

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Osmanlı Devleti Kaynakçası

Osmanlı Devleti Kaynakçası Osmanlı Devleti Kaynakçası Tekkanat, H. (1996). Kuruluşundan Fatih Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Tarih Yazıcılığı. İnalcık, H. (1979-1980). "Osmanl Pamuk Pazarı, Hindistan ve ingiltere Pazar Rekabetinde

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

ÖNSÖZ Türkiye de İlköğre- tim I ( ) İkinci Meşruti- yet ten Tevhid-i Tedrisat a Türkiye de İlk Öğretim ( )

ÖNSÖZ Türkiye de İlköğre- tim I ( ) İkinci Meşruti- yet ten Tevhid-i Tedrisat a Türkiye de İlk Öğretim ( ) ÖNSÖZ Cumhuriyet döneminde eğitim alanında yapılan çalışmalar içinde ilköğretim önemle ele alınmış, fakat buna rağmen günümüze kadar çözüme kavuşturulamamış temel problemlerdendir. Eğitim tarihi araştırmaları

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94,

Canefe, N. (2007). Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri. Birikim, (214), 88-94, Milliyetçilik Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94, Çağla, C. (2002). Azerbaycan'da Milliyetçilik

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri.

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : 0310440238 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk mustafasell@gmail.com İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İstanbul- Türkiye ÖZGEÇMĠġ/

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

Mimar Koca Sinan Kaynakçası

Mimar Koca Sinan Kaynakçası Mimar Koca Sinan Kaynakçası Aslanapa, O. (1962). "Kırım'da Türk Eserleri ve Mimar Sinan'ın Yaptığı Cami". Türk Kültürü Dergisi, III (28), 268-272, Ülgen, A. S. (1989). Mimar Sinan Yapıları (Katalog). Ankara:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas EĞİTİM Üniversite: Lisans: 1976-1980. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi:Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar 100110169 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji TM-3 2 2 15, 17, 86 100110203 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1

Detaylı

Yediyıldız, B. (1991). "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları". Türk Yurdu, 11 (),

Yediyıldız, B. (1991). Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları. Türk Yurdu, 11 (), Vakıflar Yediyıldız, B. (1991). "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları". Türk Yurdu, 11 (), 4-7, Özsayıner, Z. C. (). "Beyazıd Medresesi ve Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi". İlgi, (45), 2-9, Topçu, N. (2005).

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı.

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı. Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Fakülte/Bölüm İl Süresi No 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv.

Detaylı

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2. Doğum Tarihi : 20.10.1962. Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. E-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ

EĞİTİM BİLGİLERİ Ünvanı Adı-Soyadı Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım Doğum Tarihi ve Yeri Nizip 22.03.1977 Fakülte Fen-Edebiyat Bölüm Tarih E-posta/Web maliyildirim@kilis.edu.tr Telefon 1413 EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Şeyhülislamlar kaynakçası

Şeyhülislamlar kaynakçası Şeyhülislamlar kaynakçası Sayıoğulları, R. S. (1991). Türk Ta'lik Yazı Ekolünün Doğuşunda Şeyhülislam Veliyüddin Efendi. (). "Osmanlı Devleti'nin Değerli Şeyhülislamlarından Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi".

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 25/05/2017-15469 T.C. Sayı :11611387/051.01/ Konu :Kongre KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Dinler ve İnançlar Tarihi Kaynakçası

Dinler ve İnançlar Tarihi Kaynakçası Dinler ve İnançlar Tarihi Kaynakçası Yılmaz, A. A. (2010). Dinler Tarihi. Ankara: Alter Togan, N. (1964). "Peygamber'in Zamanında Şarkî ve Garbî Türkistanı Ziyaret Eden Çinli Budist Rahibi Hüen-Çang'ın

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 409,95634 56.900 438,46947 405,71863 405,93047 İlahiyat 62 62 YGS-4 379,60527

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

(2006). Türk eğitim sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet tarihi öğretimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü.

(2006). Türk eğitim sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet tarihi öğretimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü. Türkçülük (2006). Türk eğitim sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet tarihi öğretimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü. T, Y. (1954). Türkistan'da Türkçülük Ve Halkçılık.

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

Osmanlı Tarihi Kaynakçası

Osmanlı Tarihi Kaynakçası Osmanlı Tarihi Kaynakçası Lamartine, A. D. (2005). Cihan Hakimiyeti Osmanlı Tarihi 2. İstanbul: Bilge Kültür Sanat. İnalcık, H. (1967). "Adaletnameler". Belgeler, II (3-4), 49-145, Özcan, A. (1985). "Osmanlılarda

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı