Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir."

Transkript

1 Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk

2 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur ve refah getirmesini dileriz.

3 ki Mustafa Kemal vard r: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... kinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben de il, bizdir! O, memleketin her köflesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için u raflan ayd n ve savaflç bir topluluktur. Ben, onlar n rüyas n temsil ediyorum. Benim teflebbüslerim, onlar n özlemini çektikleri fleyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaflamas ve baflar l olmas gereken Mustafa Kemal odur!

4 Sayg de er TEV liler, Yeni bir y la bafllarken, baflar l bir y l daha geride b rakman n ve sizlere bir kez daha seslenmenin mutlulu unu, gururunu yafl yoruz y l nda ülkemizde yaflanan Van depreminin ac lar n paylaflarak hafifletmeye gayret ettik. Depremde evleri zarar gören veya yak nlar n kaybeden ailelerin evlatlar na biz de katk da bulunmaya çal flt k. Türk E itim Vakf, daha önce yaflanan bu gibi afetlerde, yak nlar n kaybeden ve evleri zarar gören ailelerin çocuklar na destek olma prensibiyle, imkanlar n zorlayarak daha fazla ö renciye katk sa lamaya çal flmaktad r Marmara depreminde 4041, 2002 Afyon depreminde 1000 ve 2003 Bingöl depremi nedeniyle de 100 depremzede ö renciye burs vermifltir. Van depreminin hemen ertesinde, Van Valisini ziyaret ederek, Van l Milli E itim Müdürlü ü ve 100. Y l Üniversitesine yaz lar m zla bilgi vererek depremde yak nlar n kaybeden ve evleri zarar gören ailelerin çocuklar na burs verece imizi duyurduk ve halen devam eden baflvurular de erlendirmekteyiz. Ac lar n en k sa sürede hafiflemesi, bu gibi felaketlerin bir daha yaflanmamas n gönülden dilemekteyiz y l nda bir ilk gerçeklefltirdik. Dünyan n en geliflmifl araflt rma laboratuvarlar na sahip ülkesi Singapur ile TEV-SINGA Doktora Burs Program n oluflturduk. TEV ile Singapur Uluslararas Yüksek Lisans Ödülü Program (S NGA) aras nda oluflturulan TEV-S NGA Doktora Bursu Program çerçevesinde, her y l 15 ö renciye, Singapur Fen ve Teknoloji Araflt rma Ajans (A-STAR), Nanyang Teknik Üniversitesi (NTU) ve Uluslararas Singapur Üniversitesi nde (NUS), temel bilimler, mühendislik ve biyomedikal bilimler alanlar nda karfl l ks z doktora bursu verilecek. Dünya çap nda bilim insanlar ve lider yetifltirme konusunda y llard r izledi imiz do ru strateji sonucunda uluslararas arenada TEV, önemli bir güven abidesi olmufltur. Türk E itim Vakf, Türk Gençli ini bilgi üreten ve kullanan bir konuma getirmek için 45 y ld r inançla çal fl yor. Geride kalan 2011 y l nda 57 yeni vasiyetçi ve ba flç TEV ailesine kat lm flt r. Kendilerine TEV ailesi ad na hofl geldiniz diyorum. TEV hay rseverlerin sa lad imkanlar ülkemizin maddi deste e ihtiyaç duyan, baflar l gençlerinin e itimi için harcayarak, okullar, ö renci yurtlar yapt rarak, Türk Milli E itimine katk lar sa layarak ölümsüzlefltirmektedir. Bu y l ebediyete intikal eden çok de erli ba flç lar m z; Nazmiye Türkeefl, Fatma Ülker Arat, Ahsen Turan, Metin Derin, Saliha smet Kutadgu, Mehmet Mükib Kutadgu, Selma Hekim, Necati fien, Secaettin Y lmaz, Necdet K ral, Unçay Günfliray, Muzaffer Yalç n, Melih Kemal Ölçer, Meryem Betül Saru, fierif Aygut Moral, Selçuk Bulu, Ali Esen Minkari, Hüseyin Cahit Olcay, Hüseyin Coflkun Törün, Necdet Uraz, Naciye Ayfle Önol, F. Melike Meriç Gür, Türkan Kutlay, Hümeyra Yaltkaya, Aliye Ayhan fiahin, Nebahat Akkoyunlu, Abdullah Kanatl, Zekiye Ayhan, M. Adnan Damc, Zeki Özye en ve Mütevelli Heyet Üyemiz Prof. Vakur Versan sayg, rahmet ve flükran ile an yoruz. Vakf m z yücelten ve bugünlere getiren gönlü yüce ba flç lar m zd r, Vakf m za emanetlerinin kendi arzular do rultusunda de erlendirilip, korunmalar bizim asli görevimizdir y l n n ülkemiz ve Vakf m z için huzur, mutluluk ve baflar larla dolu olmas n diliyoruz. Turgut Bozkurt Genel Müdür

5 içindekiler 8 TEV in Gurur Gecesi TEV Antalya fiube Baflkan Emin Demirörs: TEV in sahibi hepimiziz Bursla ald m lisansüstü e itim tüm mesleki hayat m n rotas n çizdi dergi Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2011 Say : Türk E itim Vakf Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazanan gelece in lideri 52 genci tan tt TEV den Van daki depremzeler için karfl l ks z burs TEV ö retim y l nda toplam 9 bin ö renciye burs verecek Türk E itim Vakf ö renciye Yurt D fl Yüksek Lisans (Master s Degree) Bursu sa lad TEV ilk k z ö renci yurdunu zmir de açt Bir idarecinin zamanla yar fl Sanat Günefli nin flark lar Bodrum da binlerce kifliyle söylendi TEV S NGA iflbirli iyle Singapur da 15 ö renciye karfl l ks z doktora bursu Ba flç m z ad na yap lan okul yenilenerek, yeniden hizmete al nd 40 TEV in ilk kurulan flubelerinden biri olan TEV Antalya fiube Baflkanl n, 1996 y l ndan bu yana Emin Demirörs yürütüyor. Antalya Kaleiçinde dokuz metrekarelik bir ofisten ve bisiklet s rt nda çelenk tafl narak bugüne ulaflan flube, epey yol kat ediyor. fiube çal flmalar yla ilgili bilgileri Emin Demirörs ten ald k. < < << < < < < < < < < < < << < < < < TEV Antalya fiube nde mutlu bir gün 52 Türk E itim Vakf Bursiyeri dil Akbostanc, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatlar Bölümünü birincilikle bitiriyor. Sonras nda Türk E itim Vakf ndan ald bursla ingiltere de Birmingham Institute of Art and Design da Diploma ve Master of Art programlar n tamaml yor. Türkiye ye döndükten sonra ise mezun oldu u okulda 2009 y l nda doçentlik kadrosuna atan yor. Akbostanc, Türk E itim Vakf taraf ndan da uygun görülürse, tüm geliri Vakfa b rak lmak üzere kiflisel bir sergi gerçeklefltirmeyi istedi ini söylüyor. < < < < < < < < < < < < < < < < < < Bir yerde çevre kirlili i bafllam flsa yöreyi ilk önce kufllar terk eder 1967 mtiyaz Sahibi Türk E itim Vakf nanç Türkefl Özel Lisesi ktisadi flletmesi ad na Ömer M. Koç Mualim Köy Mevkii P.K Gebze-Kocaeli Sorumlu Müdür Eda Noyan Büyükdere Cd. Kocabafl flhan No: 111 Kat: Gayrettepe / stanbul Yay n Kurulu Ali hsan Yalç n, Turgut Bozkurt, Bahattin Öztuncay, Güsel Bilal, Eda Noyan, Günseli Özen Ocako lu Dan flma Kurulu Davut Ökütçü, Ali hsan Yalç n, Abbas Güçlü, Prof. Dr. M. fiükrü Tekbafl, Av. Muktedir lhan, Bahattin Öztuncay Yaz flleri fiengül Küpücü (TEV), Serpil Kaya Türk E itim Vakf ve Bursal ifl kad nlar bulufltu Cumhuriyetimizin 88. y l n kutlad k Ankara üniversitelerinde okuyan TEV TÖL ö rencileri bir araya geldi Ankara Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi nde Türk E itim Vakf n anlatt k Trabzonlu ö retmenlerimizin Ö retmenler Günü nü kutlad k Volkan Konak tan anlaml jest Ukla Dil Okulu na Teflekkür Plaketi Yeni Nesil Ö retmenler yetifliyor stanbul Kültür ve Sanat kitab yay mland TEV TÖL den haberler TEV TÖL DE e itim-ö retim y l bafllad Türkan Sedefo lu Fonu ndan TEV TÖL e anlaml ba fl TEV flubelerinin tan t ld bu bölümümüzde yolumuz Antalya ya düfltü. yi de oldu, bu kadar sevgi ve nefleli toplulu u bir arada görmek bizleri de mutlu etti. Puslu bir havada gerçekleflen ziyaret, coflkulu ve nefleli birlikteli in alt nda da ld ve biz oradan mutlu bir yüzle ayr ld k. < < < < < < < < < < < Deniz, günefl, tarih ve do an n sihirli uyumu: Antalya Deniz, günefl, tarih ve do an n sihirli bir uyum içinde bütünleflti i Antalya y anlatmak için söze nereden bafllanmal bilinmez. Çünkü anlatacak ve aktaracak o kadar çok yer güzellik var ki, bir yeri aktarsan baflka bir yerin hatr kalabilir. 630 km. uzunlu undaki Antalya k y lar boyunca, antik kentler, antik limanlar, an t mezarlar, dantel gibi koylar, kumsallar, yemyeflil ormanlar mutlaka görmelisiniz Alpaslan Ünal TEV TÖL de satranç antrenörü olarak görev yap yor. Ünal y llar önce bafllad foto rafç l k hobisi tutkuya dönüflüyor ve yaklafl k iki y ld r da kufllar foto raflamaya bafll yor. Kufllar n yaflamalar ve türlerini devam ettirmeleri, sa l kl bir çevrenin olmas gerekti ini vurgulayan Ünal, bir yerde çevre kirlili i bafllam flsa, yöreyi ilk önce kufllar n terk etti ini söylüyor. Kilden Suretler 60 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 56 Vehbi Koç Vakf Sadberk Han m Müzesi nde 18 Kas m Nisan 2012 tarihleri aras nda Kilden Suretler adl sergi düzenleniyor. Sergisinin konusunu, müze koleksiyonunda yer alan Hellen ve Roma dönemlerine tarihlendirilen terrakotta (piflmifl toprak) figürinler oluflturuyor. Foto raf Savafl Batmaz Görsel Tasar m Murat Helvac Reklam Gülflah Marhan Yay n Türü Yayg n Süreli Yay n Yap m: Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No:1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Bask Tarihi Bask ve Cilt Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. Had mköy Yolu Akçaburgaz Mahallesi 4. Bölge 9 Cadde 116. Sokak No: 2 Esenyurt/ stanbul Tel : (Pbx) Fax: E-Posta : Yönetim Yeri Türk E itim Vakf (TEV) Büyükdere Cad. Kocabafl fl Han No:111 K: Gayrettepe / stanbul Tel:

6 8 9 TEV in Gurur Gecesi 127 ö renci vakf m zdan halen üstün baflar bursu almaktad r. Bu ö retim y l nda da 52 baflar l genç seçilmifltir. Böylece Üstün Baflar Bursu alan ö rencilerimizin say s 179 a ulaflm flt r. Bu bursa hak kazanan 52 ö rencinin her birine ö retim y l nda TL burs ödemesi yap lacakt r. Daha önceki y llardan devam eden bursiyerlerimizle birlikte 179 bursiyerimize ise ö retim y l nda toplam 1 milyon 700 bin 500 TL burs ödemesi yapaca z dedi. TEV Mütevelli Heyeti Baflkan Rona Y rcal n n da teflekkür konuflmas yapt gecede, TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt TEV in 2011 y l çal flmalar hakk nda konuklara bilgi verdi. Yemekte ayr ca e itime yapt katk lardan dolay, Milli E itim Bakanl Ö retmen Yetifltirme ve E itimi Genel Müdürü Ömer Bal bey e, TEGV Van Bölge Sorumlusu Rezzan Bayram a, TEV zmir fiubesi Onursal Baflkan emekli vali Hüseyin Ö ütçen e teflekkür plaketi verildi. Turgut Bozkurt E itim Vakf (TEV) n n, 21 Aral k Çarflamba akflam Kuruçeflme Divan da düzenlenen geleneksel Y lsonu Yeme i nde, De erli TEV Ba flç lar, TEV Mütevelli Heyeti, TEV Yönetim Kurulu Üyeleri, eski bursiyerler, TEV dostu gazeteciler ve cemiyet hayat n n önemli isimleri bir araya geldi. TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç, yemekte yapt konuflmada, kuruluflundan bugüne kadar, Atatürk ilke ve devrimlerine ba l, baflar l, maddi deste e ihtiyac olan gençlere e itim deste i vermekten duyduklar mutlulu u dile getirdi. Ömer M. Koç, TEV in kuruluflundan bu yana yurt içinde 191 bin 886 gence, yurt d fl nda ise yüksek lisans ö renimi için üstün baflar l gence burs verdi ini belirterek, TEV ayr ca 23 e itim tesisi yapt rarak Türk Milli E itimi nin hizmetine sunmufltur. Sadece ö retim y l nda yurt içinde 9.000, yurt d fl nda ise 112 gencimize yüksek lisans bursu verilmektedir diye konufltu.tev in yeni dönemde çok önemli bir projeye daha imza ataca - n aç klayan Ömer M. Koç, Hedeflerimizden biri de k z ö rencilerimizin bar nma ihtiyaçlar n gidermek üzere vakf m z n iflletece i K z Ö renci Yurtlar yapt rmakt r. Bu amaçla ilk olarak zmir Balçova daki k z ö renci yurdumuzu hizmete açt k. Trabzon da da yurt binam z n inflaat çal flmalar bafllam flt r. Amac m z k z ö renci yurtlar m - z n say n y ldan y la art rmakt r dedi. Ömer M. Koç, baflar l ve maddi deste e ihtiyac olan ö rencilere verilen burslar n n yan s ra gelece in liderlerini desteklemek üzere 2007 de bafllat lan Üstün Baflar Burs program n devam etti ini, ö retim döneminde 52 baflar l ö renciye daha TEV Üstün Baflar Bursu verdiklerini aç klad. Ömer M. Koç, Geçmifl y llardan Ömer M. Koç - Hüseyin Ö ütçen Rona Y rcal - Asl Akkor Ömer Bal bey - Ömer M. Koç Rona Y rcal - Ifl n Y lmaz

7 10 11 Ömer M. Koç - Mehmet Ali Çalkaya Rona Y rcal - Prof. Dr. Okyay Kaynak Türk E itim Vakf Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazanan gelece in lideri 52 genci tan tt Türk E itim Vakf n n, gelece in liderlerinin desteklenmesi amac yla 2007 y l ndan bu yana verilen Üstün Baflar burslar, bu y l da TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç un kat l m yla düzenlenen toplant da tan t ld. Baflar l fakat maddi olanaklardan yoksun gençlerin e itimi için 1967 y - l ndan buyana hizmet veren Türk E itim Vakf, Üstün Baflar Bursuna hak kazanan ö rencileri 21 Aral k 2011 tarihinde Divan Kuruçeflme de düzenledi i toplant ile tan tt. TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç un ev sahipli inde düzenle- nen ve bu y l Üstün Baflar bursuna hak kazanan 52 ö rencinin tan t ld toplant ya, TEV Mütevelli Heyeti Baflkan ve Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, ba flç lar, bursiyerler ve ifl dünyas ndan birçok davetli kat ld. Geçmifl y llardan 127 ö renci TEV den üstün baflar bursu almaya devam ediyor. Bu ö retim y l nda da 52 ö renci seçildi. Böylece ö retim y l nda toplam 179 ö renci TEV den Üstün Baflar Bursu al yor y l için seçilen 52 Üstün Baflar bursiyerinin tan t ld toplant da bir aç l fl konuflmas yapan Türk E itim Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç duygular n flöyle dile getirdi; Bugün, Türk E itim Vakf n yücelten ve bugünlere getiren, ülkenin gelece ini yayg n ve kaliteli e itimde gören, de erli ba flç lar m z n gurur günüdür. Menkul ve gayrimenkul varl klar n Vakf m za ba fllayarak ülkenin e itimine büyük hizmet eden bu hay rseverlere huzurunuzda sonsuz teflekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Üstün Baflar Bursunu kazanan gençlerimizden beklentilerimiz yüksek olup, hepsinin gelecekte baflar lar yla ad ndan söz ettirece ine inan yoruz. Kendilerini tebrik ediyor, baflar lar n n bundan sonra da devam etmesini diliyoruz. dedi. Toplant da ayr ca Türk E itim Vakf Cumhuriyet Yüksek Ö renim K z Ö renci Yurdu binas n n tahsisindeki deste inden dolay Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya ya ve TEV -SINGA Burs Program na deste inden dolay Prof. Dr. Okyay Kaynak a plaket verildi. Plaket töreninden sonra, Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazanan ö renciler de birer konuflma yaparak duygu ve düflüncelerini dile getirdiler. TEV Üstün Baflar Burslar Hakk nda Türk E itim Vakf (TEV) 40. kurulufl y l vesilesiyle 2007 y l ndan itibaren Türkiye de ilk defa gelece in liderlerini desteklemek üzere Üstün Baflar Burslar vermeye bafllad. Geçmifl y llardan 127 ö renci TEV den üstün baflar bursu almaya devam ediyor. Bu ö retim y l nda da 52 ö renci seçilerek, toplam 179 ö renci TEV Üstün Baflar Bursu al yor. Üstün Baflar Bursuna Lisans Yerlefltirme S nav nda (LYS), MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre ilk 2000 e giren, Mühendislik-Mimarl k, Sa l k Bilimleri, dari Bilimler, Temel Bilimler, Sosyal Bilimler ve Hukuk alanlar nda ö renim gören ö renciler baflvuru yapabiliyor. lgili puan türlerine göre ilk 2000 e giren ö rencilerden yaklafl k 6000 ö renciye, Üstün Baflar Burslar hakk nda bilgi mektubu gönderiliyor ve bu burslar için Türk E itim Vakf na 2000 e yak n aday baflvuruda bulunuyor. lk olarak dosya baz nda yap lan de erlendirme ile 597 ö renci kompozisyon yazmaya davet ediliyor. Kompozisyonlar uzman taraf ndan okunarak puanland r l yor. Bir sonraki aflamada adaylar kompozisyon puanlar da dikkate al narak s ralan - yor ve ilk 153 baflar l ö renci mülakata davet ediliyor. stanbul da dört gün, Ankara da iki gün süreyle, çeflitli uzmanl k alanlar na sahip ö retim üyelerinden oluflan jüri taraf ndan yap lan mülakatlarda adaylar özellikle liderlik vas flar ve gelecekteki hedefleri dikkate al narak de erlendiriliyor. Bütün bu sürecin sonunda 50 ö renci Üstün Baflar Bursunu almaya lay k görülüyor. Bu 50 üstün baflar l gence ek olarak sanat alan nda e itim alan 10 aday içinden 2 sanat ö rencisi, yine konusunda uzman ö retim üyeleri huzurunda gerçeklefltirilen müzik sunumlar sonucunda seçilerek üstün baflar bursu al yor. Böylece ö retim y l nda toplam 52 ö renci TEV Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazan yor. TEV Üstün Baflar Bursunu alacak ö rencilerden 20 si LYS de ilk 100,

8 si ilk 500, 7 si ilk 1000, 6 s ilk 2000 içerisinde yer al yor. Sanat alan ndaki iki bursiyer ise özel yetenek s nav ile üniversiteyi kazan yor. Bursiyerlerimizin 41 i stanbul da, 10 u Ankara da, 1 i zmir de ö renim görüyor. Ö renciler ailelerinin bulunduklar illere göre Türkiye nin 16 ilinden, nüfuslar n n olduklar ile göre 32 ilden geliyor. Bursiyerlerin 20 sini k z, 32 sini erkek ö renci oluflturuyor. Bo aziçi Üniversitesinde 22, Koç Üniversitesinde 10, Sabanc Üniversitesinde 5, Bilkent Üniversitesinde 4, Orta Do u Teknik Üniversitesinde 3, Hacettepe Üniversitesinde 2, Mimar Sinan Üniversitesinde 2, Ege Üniversitesinde, Galatasaray Üniversitesinde, stanbul Üniversitesinde, TOBB Üniversitesinde de ise birer bursiyerimiz bulunuyor. Alanlar na göre ise 20 si Mühendislik, 7 si dari Merhaba Say n TEV ailesi, Türkiye uzun y llar boyunca fikri eserlerin oluflturulmas nda bat l ülkelerin gerisinde kalm flt r. Bunun en önemli nedeni e itim ve araflt rma kurumlar n n eksikli- idir. Buna karfl n, Cumhuriyet in getirdi i kazan mlarla birlikte fikri alanlarda e itim ve araflt rmalar h z kazanm fl, günümüzde ise pek çok alanda örnek say labilecek bir düzeye eriflmifltir. E itim ve araflt rma kurumlar n n say lar n n artmas n n yan s ra, fikri alanlardaki bu yükselifli tetikleyen etkenlerden biri e itime ve araflt rmalara maddi kaynak oluflturulmas d r. Maddi kaynaklar yetersiz oldu unda bu alanda çal flma yapmak pek çok kifli için tercih edilebilir bir durum olmaktan ç kar; öyle ki, günümüzde de hâlâ pek çok araflt rman n ana sorunu araflt rmac ya ve araflt rman n kendisine ayr lan kayna n yetersizli idir. Bugün pek çok araflt rma Türk E itim Vakf n n bafl n çekti i, e itime ve araflt rmaya destek veren vak flar sayesinde gerçeklefltiriliyor. Bu vak flar bir yandan Bilimler, 7 si Sa l k Bilimleri, 7 si Temel Bilimler, 5 i Hukuk, 4 ü Sosyal Bilimler, 2 si Müzik alan nda ö renim görüyor. Bu bursa hak kazanan 52 ö rencinin her birine ö retim y - l nda TL burs ödemesi yap lacak ve daha önceki y llardan devam eden bursiyerlerimizle birlikte 166 bursiyere toplam TL burs ödemesi yap lacak. Bu gençler için konferanslar, seminerler vb. çeflitli etkinlikler düzenlenerek en iyi flekilde yetiflmeleri hedefleniyor. Üstün Baflar Bursu alan gençlerin burslar ö renimleri sonuna kadar devam ettiriliyor. araflt rmalara kaynak ay r rken bir yandan verdikleri burslarla araflt rmac lar n yaflayabilece i geçim s k nt lar n n önüne geçiyorlar. Türk E itim Vakf n n e itimi ve araflt rmalar desteklerken yapt bir di er önemli ama s kl kla gözden kaçan fley ise, fikri alanlar n hemen her türünde e itim gören kiflilerin desteklenmesidir. Türk E itim Vakf yaln zca fen bilimlerinde de il, sosyal bilimlerde ve ayn zamanda sanat alanlar nda e itim gören ö rencilere de burs verir. Bu da bilgiye ulafl rken kulland - m z en önemli iki düflünce fleklinin, yani bilim ile sanat n ikisinin birden desteklendi i anlam na gelir. Ben de gelece in bilim insan olarak Türk E itim Vakf taraf ndan desteklendi im için kendimi güvende hissediyorum. Sadece kendi ad ma de il, gelece in tüm bilim ve sanat insanlar ad na Türk E itim Vakf na teflekkür ediyorum. Hikmet Coflkun Sabanc Üniv. Müh. ve Do a Bil. Bl. 2. S n f Ö rencisi Say n TEV Yöneticileri, Ba flseverler, Bas n Mensuplar ve De erli Konuklar, hepinizi sayg ile selaml - yorum. Ad m Orçun Y ld ran. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvar Piyano Bölümü birinci s n f ö rencisiyim.1994 y l nda Bal kesir de do dum. Ailemle birlikte stanbul da yafl yorum. Babam serbest meslekle u rafl yor, annem ise emekli devlet memuru. A abeyim de ayn üniversitenin Yayl Çalg lar Viyolonsel Bölümü Yüksek Lisans ö rencisidir. Sanat alan nda iki kifliye verilen Üstün Baflar Bursundan birinin bana verilmesi beni gururland rd. TEV Üstün Baflar Bursunu ald m CV me büyük bir onurla yazaca m. Sanatsal alanda e itim gören bizler zaman zaman maddi aç dan s k nt lar çekmekteyiz. Çünkü, kendimizi gelifltirmek için y l n belli zamanlar nda yar flmalar, master classlar, çeflitli kurslar, e itimler ve konserler için yurt içi ve yurt d fl seyahatleri yapmam z gerekiyor. Amerika Miami den burslu okumak üzere teklif ald m halde sadece görüflmeler için bile uçak biletlerini alamad m için gidemedim. Bu bursu e itimimde en iyi flekilde kullanaca m. Amac m, e itimime yurt d fl nda devam etmek ve ileride konserler ve organizasyonlarla ülkemi tan tmak ve temsil etmek için çok çal flmak olacak. Eskiden Harika Çocuk Yasas ad alt nda sanat alan nda e itimi destekleyen bir yasa vard. Bu yasadan yararlanan ve bugün idolümüz olan dil Biret, Ayla Erduran, Faz l Say gibi sanatç lar, e itimlerini en iyi flekilde alarak, dünya çap nda tan nan sanatç lar oldular y l ndan bu yana Yasa uygulanmamakta. Böyle bir zamanda, TEV in 40. y l an s na Üstün Baflar Bursunu bafllatmas n çok de erli buluyorum. Bizleri destekleyen TEV ve ba flç lar na sonsuz teflekkürler. Bundan sonra ufkumuz daha genifl hayallerimiz de daha gerçekçi olacak. Elimizden tuttunuz, elinizin s cakl n her zaman elimizde hissedece iz. Hepinize teflekkür eder, sayg lar sunar m. Orçun Y ld ran Mimar Sinan Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Piyano Bl. 1. S n f Ö rencisi Merhaba Say n TEV ailesi, Ben Ayfle Aylin Kaya. Bo aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli i bölümü ikinci s n fta okumaktay m. 1991, Bursa do umluyum. Annem aslen Bursal babam ise Çanakkaleli. Ben ise 14 yafl mdan beri stanbullu say - l r m. Befl y l boyunca Galatasaray Lisesi nde yat l olarak okudum ve üniversiteye girifl s nav na burada haz rland m. Yetiflme ça m n en önemli dönemecini e itim ve ö retimi biri di erinin gölgesinde kalmaks z n veren bir kurumda geçirerek; Atatürk ün açt yoldan, onun izinde ilerleyerek hayat m boyunca karar ve davran fllar m n temelini oluflturacak de erleri benimsedim. Babam emekli s n f ö retmeni, annem ise emekli teknik ressam. TEV ailesine kat lmak benim için hem maddi hem manevi aç dan çok büyük önem tafl yor. Bana göre Türk E itim Vakf, Türkiye Cumhuriyeti nin köklü, ça dafl ve öncü bir kurumu olarak y llard r sürdürdü ü e itim çal flmalar nda destekçileri ve bursiyerleriyle bütünlü ü sa lam fl ve her biri için yeni bir aile olmufltur. Bu nedenle bir çok zorlu aflamadan sonra gelen, akademik ve sosyal baflar lar m taçland ran, ama hepsinden daha çok gurur duydu um bir baflar TEV Üstün Baflar Bursiyeri olmak. Bölümümü seçerken kiflisel ilgi ve yeteneklerimle beraber daha iyi bir Türkiye için kendi rolümün nerede olaca n düflünerek tercihimi yapt m. Ça dafl ve lider bir Türkiye için çal - flaca m ve yol gösterici olaca m bir meslek seçtim. Ekonomi ve e itimin bir ülkenin gelece i için ne kadar önemli oldu unun bilincinde sorumluluklar m yerine getirmeye TEV ailesinin verdi i destekle de devam edece im. E itim ve ö retim benim için hiç bitmeyen ve hiç bitmeyecek bir süreç. Bunun tüm Türkiye için geçerli olmas amac yla elimden geleni yapaca m. Liseden mezun olurken birincilik konuflmam flöyle bitirmifltim: Hayat m boyunca Galatasarayl olman n gururuyla yaflayaca m. fiimdi de gönül rahatl yla flunu söyleyebilirim ki hayat m boyunca TEV ailesinin bir ferdi olmaktan onur duyaca m. Teflekkür ederim. Ayfle Aylin KAYA Bo aziçi Üniv. Müh. Fak. Endüstri Müh. Bl. 2. S n f Ö rencisi

9 14 15 TEV den Van daki depremzeler için karfl l ks z burs Türk E itim Vakf, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van depreminin ard ndan depremde zarar gören gençlere e itim deste i veriyor. TEV, depremde can ve mal kayb na u rayan ailelerin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve üniversitede ö renim görmekte olan çocuklar na ö renimlerinin sonuna kadar karfl l ks z burs verecek. TEV ö retim y l nda toplam 9 bin ö renciye burs verecek Türk E itim Vakf 1967 y l ndan bugüne kadar yurt içinde ö renciye burs verdi ö retim y l nda da toplam ö renciye burs verecek olan Türk E itim Vakf, bursiyerlerin ünü Meslek Lisesi, ini üniversite, 90 n master ve doktora, 179 unu ise üstün baflar bursiyerleri oluflturuyor. Türk E itim Vakf Van depreminden önce yaflanan deprem felaketlerinde de karfl l ks z burs imkan sa layarak, ö rencilere ve ailelerine destek oldu. Türk E itim Vakf 1999 Marmara depreminde 4041, 2002 Afyon depreminde 1000 ve 2003 Bingöl depreminde de 100 depremzede ö renciye burs verdi. Baflar l olan ö rencilerin bursu, TEV Burs Yönetmeli i hükümleri çerçevesinde ö renimleri boyunca devam ettiriliyor. TEV, Van da yaflanan felaketin açt yaralar n sar lmas na yard mc olmak amac yla, depremde zarar gören ailelerin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile yüksek ö renimde e itim görmekte olan çocuklar na, TEV Burs Yönetmeli i çerçevesinde karfl l ks z burs verecek. Van Valili i ile görüflmek ve yaflanan felaketi yerinde gözlemlemek üzere TEV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Yahya Laleli, Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal, Yurt çi Burslar fiefi fiengül Küpücü Van a ziyarette bulundular. Yap lan ziyarette y k lan binalar n d - fl nda, Van merkezindeki hemen hemen bütün evlerin çatlam fl oldu u ve binalar n tamamen bofl oldu u, hiç kimsenin evine giremedi i görüldü. Van Valisi Münir Karalo lu ile görüflülerek, Türk E itim Vakf n n depremzede ö rencilere verece i burslar hakk nda bilgi sunularak, burs vermenin d fl nda, neler yapabilece i konusunda görüfl al flveriflinde bulunuldu. TEV bursu baflvurusu için istenen belgeler, TEV in internet sitesi adresinde yer al yor. Depremzede gençlerin bursa baflvurabilmeleri için TEV web adresinde yer alan TEV Burs Baflvuru Formu na, form ekinde istenilen belgeleri, ayr ca ailelerinde meydana gelen can kay plar na iliflkin belge veya depremde evlerinin hasar gördü üne dair Bay nd rl k ve skân Bakanl Afet flleri Müdürlüklerinden alacaklar Hasar Tespit raporlar n eklemeleri gerekiyor. Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde ö renim gören depremzede gençlerin okullar arac l ile Van l Milli E itim Müdürlü üne, Yüzüncü Y l Üniversitesi nde okuyan gençlerin üniversiteye, il d fl nda yüksek ö renimde okuyan gençlerin TEV Genel Müdürlü üne baflvuru formlar n göndermeleri gerekiyor. Türk E itim Vakf (TEV) ihtiyaç burslar ndan yararlanmak baflar l ve maddi deste e ihtiyac olan ö renciler 1-31 Ekim tarihleri aras nda Türk E itim Vakf web adresinden form doldurup, ç kt lar n ö retim kurumlar na teslim ettiler. Bursiyerler, ö retim kurumlar n n oluflturdu u, TEV den de bir temsilcinin kat ld burs komisyonlar taraf ndan TEV in burs flartlar do rultusunda seçildi. Üstün Baflar Burslar ndan yararlanmak isteyen ö renciler ise 20 A ustos-20 Eylül tarihleri aras nda Türk E itim Vakf web sitesinden baflvuru formu doldurup, dosyalar n TEV Genel Müdürlü üne ulaflt rd lar. Adaylar öncelikle LYS puanlar ve diploma notlar üzerinden ön elemeye tabi tutuluyor. Ön elemeyi geçenler kompozisyon s nav na davet ediliyor. Kompozisyon s nav n geçen adaylar, ö retim üyelerinden oluflan jüri taraf ndan adaylar n liderlik vas flar göz önünde tutularak de erlendiriliyor. Yap lan de erlendirme sonucu Üstün Baflar Bursu alacak ö renciler belirleniyor. Sanat alan ndaki adaylar ise konusunda uzman ö retim üyeleri taraf ndan yap lan dinleti program neticesinde seçiliyor. Böylece ö retim y l nda toplam 52 ö renci TEV Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazan - yor. Geçen y llardan bursu devam eden 127 bursiyerle birlikte, Üstün Baflar Bursu alan ö renci say s 179 a ulaflt. TEV Yurt çi htiyaç Burslar ile Vanl ö rencilere de kucak aç yor Ö retim kurumlar nca seçilenlerin yan s ra her y l, engellilere, yetifltirme yurdunda bar narak yüksek ö renim yapmaya hak kazanan ö rencilere ve do al afetlerde zarar gören ailelerin ö renim gören çocuklar na da burs vermeye devam ediliyor. Bu y l yaflanan Van depreminde zarar gören ailelerin çocuklar na da burs tahsis edilecek. TEV, burs miktarlar n her ö retim y l bafl nda enflasyon ve bütçe koflullar n göz önünde tutarak art r yor. Yönetim Kurulunun alm fl oldu u karar do rultusunda burs miktarlar ö retim y l nda Ekim-Haziran aylar aras nda Meslek Liseleri için TL., yüksek ö retim için 340.-TL., master için 630.-TL., doktora için 950.-TL na yükseltildi. Üstün Baflar Bursiyerlerine ise Ekim ve fiubat aylar nda 1.425, di er aylarda 950 TL ödeme yap lacak. TEV bursiyerlerini baflar ya teflvik etmek için baflar ödülleri de veriliyor. Bugüne kadar bursiyer ödül almaya hak kazand ö retim y l sonundaki baflar durumlar na göre bursiyer ödül ald.

10 16 17 Türk E itim Vakf ö renciye Yurt D fl Yüksek Lisans (Master s Degree) Bursu sa lad TEV ülkemizin ihtiyaç duydu u üst düzey yönetici ve mesle inde uzman kiflilerin yetiflmesi ve ülkemizin yetiflmifl insan gücü kayna n zenginlefltirmek amac yla, 1969 y l ndan beri yurt d fl nda yüksek lisans (Master s Degree), t p alan nda da üst ihtisas ve araflt rma çal flmalar için burslar veriyor. Bugüne kadar gence bu yolla yurt d fl nda e itim imkan sa land. TEV taraf ndan 2012 y l nda seçilen 63 bursiyer de yurt d fl ndaki ö renimlerine bafllad ö retim y l nda; TEV kaynaklar ndan ABD ve Bat Avrupa ülkelerine 6, TEV-British Chevening ngiltere burslar için 5, TEV-DAAD Almanya burslar için 40, TEV-Fransa Büyükelçili i Fransa burslar için 10, TEV-TOFAfi talya burslar için 2, TEV-Garring Vakf Danimarka burslar için 1, TEV-Dr. Orhan Birman t p burslar için 2 ve TEV- SINGA Singapur da doktora burslar için 15 ö renci olmak üzere toplam 81 gence burs imkan sa lanacak. TEV, Türk t bb n n seviyesinin yükseltilmesine katk da bulunmak üzere, ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamal alanlarda 1996 y l ndan bu yana 62 genç t p doktoruna yurt d fl nda burs verdi. TEV bu faaliyetine ö retim y l içinde de devam edecek. Bu amaçla, merhum Dr. Orhan Birman ad na vasiyeti gere i, ABD de ve Bat Avrupa ülkelerinde, belirli bir projeyi uygulamak veya üst ihtisas kapsam nda bilgi, görgü ve uygulamas n gelifltirmek ve döndü ünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya koyacak, uzman t p doktorlar na burs veriliyor. lgilenen Fakülte ve E itim Hastanelerin adaylar n, TEV Yurt D - fl T p Burs Esaslar na uygun olarak haz rlanm fl dosyalar n, 17 fiubat 2012 tarihine kadar, TEV e ulaflt rmalar gerekiyor. TEV-S NGA Müflterek Singapur Karfl l ks z Doktora Burslar TEV-S NGA (Singapore International Graduate Award) Burslar ; Singapur da, A*Star (The Agency for Science, Technology and Research), NTU (Nanyang Technological University) ve NUS (National University of Singapore) da Temel Bilimler, Mühendislik ve Biyomedikal Bilimler alanlar nda doktora çal flmalar için karfl l ks z verilecek. TEV-SINGA burslar müracaatlar son baflvuru tarihi 13. Halen ö renimi devam eden bursiyerlerin ülkelere ve bölümlere göre da l m Ülkeler ve Alanlar TEV A.B.D TEV ng. TEV- B.C. ngiltere TEV-DAAD Almanya TEV-F.B. Fransa TEV-FIAT talya TEV-G.V. Dan. TOP flletme ve Ekonomi Mühendislik Sosyal Bilimler Güzel Sanatlar 1 1 T p Toplam Müflterek burs verdi imiz uluslararas kurulufllar ö retim y l için yurt d fl burslar duyurular, 24 Kas m 2011 tarihinden itibaren Türkiye genelinde tiraj yüksek gazetelerde yay nlanmaya bafllad ve ilgili fakültelere de duyurular gönderilerek ö rencilerin bilgi almas sa land. Ayr ca gerekli bilgi ve belgeleri de ö renciler web adresinden ya da TEV e bizzat baflvurarak alabilirler. TEV kaynaklar ndan ABD ve Bat Avrupa ülkelerinde ayr ca TEV-Garring Vakf burs fonundan Danimarka da verilecek burslar n baflvurular 30 Aral k 2011, TEV-TOFAfi burs müracaatlar 31, TEV-British Chevening burs müracaatlar 3 fiubat 2012, TEV Fransa Büyükelçili i ve TEV-DAAD müflterek Almanya burs müracaatlar ise 31 Mart 2012 tarihine kadar devam edecek. TEV-DAAD (Alman Akademik De iflim Servisi) Almanya Burslar : Mühendislik, Ekonomi, flletme ve Sosyal alanlar kaps yor. Ö renim dili ngilizce veya Almanca, ö renim süresi 1-2 y l. TEV-British Chevening ngiltere Burslar : Ekonomi, Sosyal ve baz Mühendislik alanlar n kaps yor. Ö renim süresi bir y l. TEV-Fransa Büyükelçili i Fransa Burslar : (Frans z Dili-Edebiyat ile Sanat ve Kültürel E itimler d fl nda) tüm alanlar kaps yor. Fransa da ö renim dili Frans zca veya ngilizce olup, ö renim süresi genelde bir y l. TEV-Garring Vakf Danimarka Burslar : Danimarka Teknik Üniversitesi nde Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleflme, Deniz ve K y, Petrol, Rüzgar Enerjisi Mühendislikleri ile Biyoteknoloji alanlar n kaps yor. TEV-TOFAfi talya Burslar : Otomotiv mühendisli ini kaps yor. Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Uçak ve flletme Mühendislikleri gibi alanlarda ö renim görenler aday olabiliyor. Ö renim dili ngilizce veya talyanca. TEV-TÜS AD 40. y l ABD ve Bat Avrupa ülkeleri Burslar : flletme Yönetimi ve Hukuk alan nda veriliyor.

11 18 19 TEV den k z ö rencilere destek TEV ilk k z ö renci yurdunu zmir de açt Türkiye de e itime 45 y ld r 185 bin ö renciye sa lad burslarla destek veren Türk E itim Vakf (TEV), Türkiye de özellikle üniversite e itimi gören k z ö rencilere destek amac yla yeni bir projeyi daha bafllatt. TEV özellikle büyük kentlerde planlad k z ö renci yurtlar projelerinden ilkini zmir de hayata geçiriyor. Türkiye nin en köklü ve önde gelen vak flar ndan TEV, e itime verdi i deste i yeni bir proje ile sürdürüyor. TEV, yurdumuzun çeflitli illerinden, yüksek ö renim için büyük kentlere gelen k z ö rencilerin bar nma sorununu dikkate alarak TEV K z Ö renci Yurtlar projesi bafllatt. lk k z yurdu için zmir Balçova Belediye sinin 29 y ll na TEV e tahsis etti i binay, 22 Ekim 2011 de düzenenen törenle devralan TEV, Trabzon da aç lacak k z ö renci yurdunun da temelini Eylül 2011 de att. TEV in ilk k z ö renci yurdu, Türk E itim Vakf Cumhuriyet Yüksek Ö renim K z Ö renci Yurdu binas, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, zmir Balçova Belediye Baflkan Mehmetali Çalkaya, Türk E itim Vakf Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet fiükrü Tekbafl, TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, TEV Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal, zmir eski Valisi, TEV zmir fiube Baflkan Hüseyin Ö ütçen ve TEV zmir fiube Baflkan Yard mc s Fatih Tanfer in kat ld törenle, 22 Ekim 2011 tarihinde zmir Balçova Belediye nden devral nd. TEV yurtlar aileler için güvenilir bir yuva olacak Devir töreninde bir konuflma yapan TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, Y llard r e itim bursu ve sosyal faaliyetlerle devam eden yard mlar m za, flimdi de ö rencilerin bar nmalar na destek olmak üzere yeni bir proje daha ekliyoruz. Pek çok aile, k z n n okumas için ard ndan flehir de ifltiriyor. flletmesi de TEV taraf ndan yap lacak olan bu yurtlar aileler için güvenilir birer yuva olacak dedi. lk ad m zmir de devrald klar yurtla att klar n belirten Bozkurt, TEV olarak bu konuda da çal flmaya karar verdik. kinci ad m m z Trabzon da da bir yurt açmak. TEV in Ö renci Yurdu Projesi nin birçok hay rseveri de harekete geçirece ine inan yoruz. Ayr ca, Antalya ve Ankara da ba flc lar m z n vasiyetleri gere i bu konuda çal flmalar m z sürmektedir diyerek konuflmas n sürdürdü. Genel ulafl m hatlar na ve üniversiteye yak n mesafede olan Türk E itim Vakf Cumhuriyet Yüksek Ö renim K z Ö renci Yurdu, 373 ö renci kapasitesine sahip. TEV yurt bursiyerlerinin ücretsiz kalabilece i yurtta, odalar üç kiflilik olup, her odada banyo, tuvalet ve harici lavabo bulunuyor. zmir - Balçova "Türk E itim Vakf Cumhuriyet Yüksek Ö renim K z Ö renci Yurdu" Bursu baflvurular hakk nda detayl bilgiye adresinden ulaflabilirsiniz.

12 20 21 Bir idarecinin zamanla yar fl TEV zmir fiube Baflkanl görevini yürüten Hüseyin Ö ütçen 89 yafl nda. Yeni yafl n da hayat hikayesini anlatt Bir idarecinin zamanla yar fl adl kitab yla taçland rd. Eski vali Ö ütçen kitab nda, do du u y l olan 1923 den günümüze Türkiye panoramas n da gözler önüne sererken, eflsiz tecrübelerini de paylafl yor. n zamanda yay mlad yeni kitab yla da genç kuflaklara fl k olmay sürdürüyor. Eski vali Hüseyin Ö ütçen 39 y ll k idare hayat n n sonunda, tecrübelerini toplad Bir idarecinin zamanla yar fl adl kitab nda ayr ca 1960 l, 1979 lu, 1980 li y llar n manzaras n da gözler önüne seriyor. Edirne ilinin psala ilçesinin Sar cali köyünde do an Hüseyin Ö ütçen, okudu u köyde üçüncü s n ftan fazlas olmamas nedeniyle üçüncü s n f bitirdikten sonra üç y l okula gidemiyor. Daha sonra ilçe merkezinde ilkokulu tamamlayan Ö ütçen, ortaokul ve liseyi Edirne de tamaml - yor. Zor y llarda ve zor koflullarda e itimine devam etti i için e itimin önemini en çok bilenlerden. Bu nedenle görev yapt her yerde, e itime yapt katk lar nedeniyle, Milli E itim Bakanl taraf ndan takdirnameyle ödüllendiriliyor. Ö ütçen kitab n n sunum bölümünde flöyle diyor: Makamlar gösterifl için de il, hizmet içindir. Yöneticinin hizmet d fl nda kaybedecek bofl zaman yoktur. Hizmet f rsat bir daha ele geçmeyebilir. Hizmet edeni halk unutmaz. Hizmet edeni, baflar l olan takdir eden, de erlendiren yetkililer de bulundu unu unutmay n. Günlük olaylar içinde kaybolan, zamanla yar fl kaybeden yönetici, o makamdan ayr ld nda, e er ask da flapkas n unutmuflsa, geriye sadece flapkas kal r! K TAPTAN ALINTILAR Akseki de bir garip temel atma töreni ki kifli bana gelerek Akseki ye Endüstri Meslek Lisesi yapt rmak istediklerini söylediler y l nda k fla girerken okulun temeli at lacak. So- uk bir gündü. Temel atma töreni için Akseki ye gittim. Bir de ne göreyim? Temele at lacak harç için kumun içine birkaç avuç kireç atm fllar. Bizim Aksekililer tutumluluklar ile ünlüdürler. Söze bafllarken; Bizim Aksekililerin hakk yenmifl, gereksiz yere Kayserilerin ad ç km flt r. Bugüne kadar pek çok okulun temelini att m fakat birkaç avuç kireçle haz rlanan harçla ilk kez Akseki de bu okulun temelini at yorum dedim. Törene kat lan herkes güldü. Me er ben gelmeden önce aralar nda konuflmufllar, k fl geliyor, temel at lacak ve bu harç ziyan olacak. Vali nas l olsa anlamaz, kireçle harç yapal m, demifller. Belediye Baflkan da: Akseki deki ilkokulu da biz yapt rd k. O zaman törene gelen valiye de kireç harçla temel att rm flt k, fark etmedi dedi. Fark etmifltir de nezaketen söylememifltir yan t n verdim. Akseki Endüstri Meslek Lisesi Ömer Doruk adl yard msever vatandafl m z taraf ndan k sa zamanda tamamland. Milli E itim seferberli i 1971 y l nda Antalya da normal ö retime geçebilmek için 2 bin dersli e ihtiyaç vard. Milli E itim Bakanl ve DPT Müsteflarl 1971 ve 1972 de 45, 1973 te 32, 1974 te 40, 1975 te 80 derslik programa alm flt y l nda Antalya da milli e itim seferberli i ilan ettik y l nda Milli E itim Bakanl ilimizde 32 derslik programa alm flt. 254 derslik inflaat na baflland. Y l sonunda 180 i hizmete aç ld y l nda 413 dersli in inflaat na baflland ve y l sonunda 264 derslik bitirilerek hizmete aç ld y l nda 1000 dersli in inflaat na baflland ve 716 derslik bitirilerek ö retime aç ld y llar aras nda Antalya da 1297 derslik bitirilerek ö retime aç ld. Baflar oran yüzde 660 idi y l baflar oran ise, yüzde 900. TEV zmir fiube Baflkanl görevini yürüten Hüseyin Ö ütçen, 2012 y l itibariyle TEV Onursal Baflkan olarak da TEV i onurland ranlar n yan nda yerini alacak. Ö ütçen ay- Hüseyin Ö ütçen kitab n n sonuna bir de not düflmüfl. 19 Nisan 2023 günü, 100 yafl na girece ini ve herkesi zmir de kapl calar n giriflinde Hüseyin Ö ütçen Baflar An - t ve Heykelinin önünde düzenlenecek do um günü partisine bekledi ini bildiriyor. Gelmeyenlere dar laca n ve uygun bir hediye getirilmesinin de unutulmamas n vurguluyor.

13 22 23 Sanat Günefli nin flark lar Bodrum da binlerce kifliyle söylendi Türk E itim Vakf de erli ba flç lar n n arzular n eksiksiz yerine getiriyor. Merhum Zeki Müren i 15. kez Bodrum Kalesinde düzenlenen konser ile and k. Zeki Müren in tüm mal varl n ba- fllad, baflar l ve ihtiyaç sahibi Türk gençlerine e itim imkân sa layan TEV ile flehit ve gazi çocuklar na, yak nlar na destek veren TSK Mehmetçik Vakf n n her sene düzenledi i geleneksel anma konseri bu y l 24 Eylül 2011 tarihinde binlerce sanatseverin kat l m yla gerçekleflti. 15 y ld r büyük ilgiyle izlenen, Bodrum Kaymakaml ve Zeki Müren Sanat Müzesinin de katk da bulundu u Hat ralarda Zeki Müren konseri, bu y l TRT sanatç lar Melihat Gülses ve Bekir Ünlüataer in eflsiz performanslar ile flenlendi. Binlerce insan hep bir a zdan Zeki Müren flark lar - na efllik etti. Bodrumdan, çeflitli il ve ilçelerden konsere gelen insanlar Zeki Müren i coflkuyla and. Sanat güneflimiz Zeki Müren için, her y l oldu u gibi bu y l da 24 Eylül de Bursa da ad na yapt r lan TEV -Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesinde ve mezar bafl nda anma töreni yap ld. Emir Sultan Cami inde ve Zeki Müren Sanat Müzesinde mevlit okutuldu. Türk E itim Vakf olarak, yurt içinde bugüne kadar ö renciye Zeki Müren Bursu verildi ö retim y l nda TEV Zeki Müren Burs Fonu ndan 200 ö renciye ayda 340 TL ödeme yap - lacak. TSK Mehmetçik Vakf ise gazi ve engelli Mehmetçik e Sürekli Bak m Yard m,1.649 Mehmetçik çocu una Bak m ve Ö renim Yard m ile beflinci ve alt nc derece Gazi/Engelli Mehmetçiklerimiz de dahil olmak üzere toplam kifliye her ay nakdi yard m yap l yor. Bu yard mlar n ayl k ortalama tutar ,00 TL. TEV ba flç s olan Merhume Safiye Ayla Targan ile TEV ve TSK Mehmetçik Vakf ba flç s Zeki Müren ad na isimlerinin ve hat ralar n n yaflat lmas, Türk musikisine genç sesler kazand r lmas amac yla her üç y lda bir ses yar flmas düzenleniyor. Do du u flehir olan Bursa da Zeki Müren için bir An t Mezar yap ld. Devlet Sanatç s Merhum Zeki Müren in Bodrum daki evi Kültür Bakanl yla yap lan protokol ile Zeki Müren Sanat Müzesi ne dönüfltürüldü ve 8 Haziran 2000 tarihinde ziyarete aç ld.

14 24 25 mas n sa layaca na inand m z yurt d fl burs program m zda bir ilki gerçeklefltiriyor olman n gururu ile buraday z. Her y l 15 baflar l bilim insan na Singapur da alan ndaki en iyi üniversite ve bölümlerde doktora flans tan d m z için çok mutluyuz dedi. TEV S NGA iflbirli iyle Singapur da 15 ö renciye karfl l ks z doktora bursu TEV gelece in liderleri için önemli bir anlaflmaya daha imza att. Singapur TEV in seçece i 15 ö renciye doktora bursu verecek. Türkiye de e itime 45 y ld r 190 bini aflan ö renciye verdi i burslarla destek veren Türk E itim Vakf (TEV), gelece in liderlerini yetifltirmek için yürüttü ü burs çal flmalar na ilk kez Doktora Bursu nu da ekliyor. TEV in uluslararas e itim platformunda sekiz ülkeyle iflbirli i yaparak sürdürdü ü yurt d fl burs programlar çerçevesinde Singapur Doktora Burslar da verilecek. Araflt rma- Gelifltirme çal flmalar nda dünyan n en geliflmifl laboratuarlar na sahip olan Singapur da, Türkiye den TEV taraf ndan her y l seçilecek 15 ö renci, doktora bursundan yararlanacak. TEV ile Singapur Uluslararas Yüksek Lisans Ödülü Program (S NGA) aras nda oluflturulan TEV-S NGA Doktora Bursu Program çerçevesinde, her y l 15 ö renciye, Singapur Fen ve Teknoloji Araflt rma Ajans (A- STAR), Nanyang Teknik Üniversitesi (NTU) ve Uluslararas Singapur Üniversitesi nde (NUS), temel bilimler, mühendislik ve biyomedikal bilimler alanlar nda karfl l ks z doktora bursu verilecek. TEV-S NGA Burs Program imza töreni, Singapur Fen ve Teknoloji Araflt rma Ajans ndan Dr. Khiang Wee Lim, Nanyang Teknik Üniversitesinden Professor Lam Khin Yong ve Uluslararas Singapur Üniversitesinden Professor Mohan S. Kankanhalli, TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç, TEV Yönetim Kurulu Üyeleri, TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, TEV Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal in kat ld tören, 21 Kas m 2011 tarihinde Taksim Divan Otel de gerçeklefltirildi. 15 baflar l bilim insan na Singapur da doktora flans tan yoruz mza töreninde bir konuflma yapan TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç, TEV in, üst düzey yönetici, bilim adam, sanatç, yani Türkiye nin gelece ini kuracak liderler yetifltirmek hedefiyle 1969 y l nda bafllatt yurt d fl burslar ndan bugüne kadar 1372 gencin e itim flans yakalad n belirtti. Ömer M. Koç, Bugün Türkiye nin gelece inin daha da parlak ol- TEV in art k yurt d fl burslar na Doktora Bursu nu da ekledi ini aç klayan Ömer M. Koç, Singapur daki Dünya çap ndaki üç e itim kurumu ile yap lan bu anlaflma ile her y l 15 ö renciye Singapur da dört y ll k doktora bursu vereceklerini aç klad. Singapur un doktora için Türkiye deki en baflar l gençleri seçmek ve do ru burs program uygulamak üzere, ortak kurum olarak Türk E itim Vakf n seçti inin de alt n çizen Ömer M. Koç, Türkiye nin en köklü ve güvenilir e itim vakf olan TEV in, dünya çap nda bilim insanlar ve lider yetifltirme konusunda izledi i do ru stratejinin uluslararas arenada önemli bir güven çizdi ini belirtti. TEV-S NGA Doktora Bursu Program çerçevesinde, 31 Aral k 2011 tarihine kadar yap lacak baflvurular aras ndan seçilecek adaylar Mart 2012 de TEV-S NGA burs komisyonunca mülakata tabii tutulacaklar. May s 2012 de tamamlanacak bursiyer seçimlerinin ard ndan Temmuz- A ustos aylar nda oryantasyon program gerçeklefltirilecek. Doktora Bursunu kazanan tüm adaylar n, yol, bar nma, burs ve di er harcamalar - n n tümü TEV-SIGNA taraf ndan karfl lanacak. Singapur Üniversitesi Prof. Mohan S. Kankanhalli Nanyang Teknik Üniversitesi Prof. Lam Khin Yong TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç Singapur Fen ve Teknoloji Araflt rma Ajans Dr. Khiang Wee Lim TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt

15 26 27 Ba flç m z ad na yap lan okul yenilenerek, yeniden hizmete al nd Ba flç m z ayn zamanda eski Milli E itim Bakan olan Dr. brahim Öktem ad na hizmete aç lan ilkokul, 2010 y l nda y k larak yeniden infla edildi. Anaokulu nun ismi de Dr. brahim Öktem in vasiyetine uygun olarak yeniden düzenlendi ve TEV- Dr. brahim Öktem Anaokulu olarak hizmete girdi. Türk E itim Vakf ve Bursal ifl kad nlar bulufltu Türk E itim Vakf (TEV) Bursa fiubesi Kad nlar Heyeti üyeleri, Bursa fl Kad nlar ve Yöneticileri Derne i (BU KAD)Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplant ya TEV den Kad nlar Heyeti Baflkan Ayça Bolten Ülkü ve üyelerden Dilek Cesur, Nefle Karadeniz Demiröz ve Türk E itim Vakf Bursa fiube Baflkan Erdem Birmeç yer al rken BU - KAD dan Baflkan Özlem Bafl ve yönetim kurulu üyeleri pek Yalç n ve Asl Gülener kat ld. rumun ortak çal flmalar yapmas yla, gelecek nesillerin yetiflmesi için önemli kazan mlar sa lanaca na dikkat çekti. Her iki kurum üyeleri önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek, ortak yap lacak çal flmalarla ilgili bir çal flma plan oluflturacaklar. Karfl l kl bilgi al flveriflinin yap ld ziyarette, her iki kurum özellikle e itimde ifl birli i yapma konusunda karar ald. TEV bursiyerlerine Noktalama ve Yaflam Koçlu u projelerinde destek olabileceklerini belirten BU KAD Baflkan Özlem Bafl, TEV kad nlar heyetine de ayn projede koçluk yapmalar için ifl birli i önerisinde bulundu. Derslerinde baflar l maddi deste e ihtiyaç duyan, gençlere e itim bursu veren Türk E itim Vakf na BU KAD üyelerince yap lan ba fllar n çok önemli ve k ymetli oldu u belirten TEV Bursa fiube Baflkan Erdem Birmeç de her iki ku- Bal kesirlilerden TEV e destek Ba flç m z ayn zamanda eski Milli E itim Bakan da olan Dr. brahim Öktem in, vasiyeti gere i TEV e yapt ba- fl n karfl l nda, Bursa l Milli E itim Müdürlü ünün önerisiyle, Bursa n n Balat köyüne befl derslikli bir okul infla ediliyor. Okul, e itim-ö retim y l nda hizmete giriyor. lkö retimin sekiz y la ç kar lmas yla birlikte at l hale gelen okul binas, 2010 y l nda y k larak, Bursa l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan Anaokulu olarak infla edilmeye bafllan yor. Türk E itim Vakf Bursa fiube Baflkan Erdem Birmeç, Bursa l Milli E itim Müdürlü ü ile görüflerek, hizmete al nacak anaokulunun ad n n yine TEV-Dr. brahim Öktem olmas için giriflimlerde bulunuyor. Bu giriflimin sonucunda anaokulunun ismi TEV-Dr. brahim Öktem Anaokulu oluyor ve e itim-ö retim y l nda aç larak, ö renci kabulüne bafll yor. Bursa n n Balat köyünde hizmete aç lan anaokulunda alt derslik bulunuyor. Kadrolu üç ö retmen atanan anaokuluna 18 ö renci devam ediyor. TEV Bal kesir fiubesi Kad nlar Kolunun düzenledi i kahvalt l toplant ya Bal kesirlilerin ilgisi yo un oldu. Kahvalt l toplant dan elde edilen gelirle, TEV li bursiyer ö rencilere destek olunuyor. TEV Bal kesir fiubesi Kad nlar Kolu 11 Aral k 2011 tarihinde, Otel Basride kahvalt l toplant düzenledi. Bal kesirli sanayiciler, ifl adamlar, akademisyenler ve serbest meslek mensuplar n n kat ld kahvalt yo- un ilgi gördü. Toplant da, TEV in tan t m yap larak, mutlu gün ve çelenk siparifllerinin ö rencilerinin e itimine nas l katk yapt gelen konuklara aktar ld. Kahvalt l toplant dan elde edilen gelirle, TEV li bursiyer ö rencilere destek olunuyor.

16 28 29 Cumhuriyetimizin 88. y l n kutlad k Cumhuriyetimizin 88. y ldönümü, Türk-Amerikan Derne i taraf ndan organize edilen ve Türk E itim Vakf Ankara fiube Baflkanl n n da kat ld bir kokteyle kutland. Cumhuriyetimizin 88. kurulufl y l dönümü, Türk-Amerikan Derne i taraf ndan düzenlenen bir kokteyle kutland. Kokteyle, Türk E itim Vakf Ankara fiube yetkilileri, D fliflleri Bakanl kili iliflkiler Genel Müdürü, ABD Büyükelçili i nden yetkililerin yan s ra çok say da bürokrat, ifl adam ve sanatç kat ld. Kokteylde, Türk Amerikan Derne i Genel Baflkan, ABD Konsolosu ve Genel Müdür birer konuflma yapt lar. Konuflmac lar, olumlu olan Türk Amerikan iliflkilerin daha da gelifltirilmesi için taraflar n gösterdi i çabay önemsediklerini ve geleneksel hale gelen bu kutlamalar n devam etmesini istediklerini belirttiler. Ankara üniversitelerinde okuyan TEV TÖL ö rencileri bir araya geldi TEV Ankara fiube Baflkanl, Türk E itim Vakf nanç Türkefl Özel Lisesi nden (TEV - TÖL) mezun olan ve Ankara da bulunan üniversitelerde okuyan ö rencilere Eyübo lu otelde bir yemek verdi. Yeme e yaklafl k 20 ö renci ile Ankara fiube Baflkan Ömer Turna ve flube çal flanlar kat ld. Yeme e kat lan ö renciler, uzun zamandan beri birbirlerini göremedikleri için bu buluflman n çok iyi oldu unu belirterek, yemekte arkadafllar yla özlem giderdiklerini ifade ettiler. Ö renciler, bundan sonraki buluflmalara, üniversite mezunu olan ve Ankara da yaflayan TEV TÖL mezunlar n n da davet edilmesini arzu ettiklerini dile getirdiler. Ankara Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi nde Türk E itim Vakf n anlatt k Ankara Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi yeni e itim-ö retim y l n n aç l fl n Üniversite Yaflam na Uyum Dersi ile bafllad. TEV ve Ö renci Burslar adl ders ise, TEV Ankara fiube Baflkan Ömer Turna taraf ndan verildi. Ankara Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi, e itim-ö retim y l n n aç l fl, ilk defa üniversite e itimine bafllayan ö rencilere toplu olarak verilen ve üç gün devam eden Üniversite Yaflam na Uyum Dersi ile bafllad. Birinci gün program nda yer alan ve Sa l k Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleflen TEV ve Ö renci Burslar adl ders, TEV Ankara fiube Baflkan Ömer Turna taraf ndan verildi. Derste, TEV in genel bir tan t m yap ld ktan sonra, baflvuru koflullar ile bursun devam etmesi için ö rencilerin dikkat etmesi gereken konular ve vicdan yükümlülük anlat ld. Üniversite Yasam na Uyum Dersi, üniversite e itimine bafllaman n heyecan verici oldu u kadar kayg duyulan bir deneyim de olabilmekte. Üniversite, gençlerin bildi i okul ortamlar ndan çok daha farkl, genifl ölçekli mekanlar n ve olanaklar n bulundu u, edinecekleri mesleklerin dersleri ve TEKZ P ö retim elemanlar ile ilk defa karfl laflacaklar, Türkiye nin farkl illerinden gelen di er arkadafllar yla tan flacaklar, ailelerinden uzakta yaflayacaklar yeni bir yaflam döneminin de bafllang - c. Bu nedenle gençlerin üniversiteye gelifli, kendileri kadar ailelerini de kayg land r yor. Bu kayg lar n yaflanmamas ya da azalt labilmesi için yeni gelen ö rencilerin üniversite yaflam yla, tan flt rmak, bu yeni yaflama uyum sa lamalar n kolaylaflt racak ipuçlar ndan söz etmek, üniversitesinin sundu u hizmetler ve olanaklar ile hak ve sorumluluklar n anlat lmas amac yla veriliyor. Fakülte Dekan Prof. Dr. fiengül Hablemito lu baflta olmak üzere ö retim üyeleri ve ö renciler taraf ndan ilgi ile izlenen dersin sonunda katk lar nedeniyle TEV Ankara fiube Baflkan Ömer Turna ya Dekan taraf ndan bir buket çiçek verildi. Huysuz Virjin ad yla da bilinen sanatç Seyfi Dursuno lu, ulusal yaz l bir bas na verdi i röportaj nda, vasiyetini ba fllamaktan vazgeçti i kurum ad n n gazeteciler taraf ndan Türk E itim Vakf olarak yaz ld n belirterek, düzeltilmesini istedi. Konunun Vakf m zla ilgili olmad n tüm ba flç lar m za ve kamuoyuna duyururuz.

17 30 31 Trabzonlu ö retmenlerimizin Ö retmenler Günü nü kutlad k TEV Trabzon fiubesinde 24 Kas m Ö retmenler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinli e, l Milli E itim Müdürü Selim Yavuz Sand kç ile flube yürütme kurulu üyeleri, TEV Trabzon fiube yürütme kurulu üyeleri, yerel bas n kurulufllar, 20 emekli ö retmen ile TEV bursiyerleri kat ld. Etkinlik TEV Trabzon fiube Baflkan Hasan Melek in aç l fl konuflmas yla bafllad. Daha sonra l Milli E itim Müdürü Selim Yavuz Sand kç bir konuflma yapt. Trabzon da e itime verdikleri önem ve inançla binlerce ö rencinin ö retmenli i yapan alt de erli emekli ö retmene yap lan etkinlikte, bir de plaket takdim edildi. Trabzon Grand Zorlu Otel in deste iyle gerçekleflen etkinlikte, misafirler an lar da paylaflarak, duygulu dolu anlar yaflad lar. Volkan Konak tan anlaml jest Sanatç Volkan Konak, TEV Trabzon fiubesine yapt ziyarette, verdi i konserlerle Türk E itim Vakf na destekte bulunman n gururunu yaflad n ve daha büyük projelerle Türk E itim Vakf n desteklemek istedi ini ifade etti. Kendisine, Türk Milli E itimine katk da bulunmuk amac yla verdi- i de erli destek için teflekkürlerimizi sunuyoruz. Ukla Dil Okulu na Teflekkür Plaketi Türk E itim Vakf ndan burs alarak Uluda Üniversitesi nde ö renimlerini sürdüren 14 bursiyerimiz, Ukla Academy Dil Okulu nda ücretsiz ngilizce kursuna bafllad. Bursiyerlerimize sa lanan bu imkân için Türk E itim Vakf Bursa fiubesi Müteflebbis Heyet Üyesi Erdo an Bilenser ve fiube Baflkan Erdem Birmeç, Ukla Dil Okulu nu ziyaret ederek, okulun ortaklar ndan Cömert Kay ra ya teflekkür plaketi takdim ettiler. Türk E itim Vakf olarak, bursiyerlerimizin ngilizce ö renimlerine önemli katk sa layaca na inand m z bu imkan için Ukla Academy Dil Okulu yetkililerine teflekkür ederiz. Yeni Nesil Ö retmenler yetifliyor Türk E itim Vakf 2007 y l nda baflar yla gerçeklefltirdi i Ö retmene Proje Yapma E itimi Projesi (ÖPYEP) ile bafllayan e itimin temelindeki ö retmenlere katk da bulunmay amaçlayan projelerine devam ediyor. JP Morgan sponsorlu unda TEV ve Maltepe Kaymakaml iflbirli iyle Yeni Nesil Ö retmenler yetifltiriyoruz E itim Dan flman m z Özgür Bolat yönetiminde sürdürülen Yeni Nesil Ö retmenler Projesine, Maltepe ilçesinde bulunan ilk ö retim okullar n n Maltepe Kaymakaml taraf ndan seçilen ö retmenleri kat l yor. Dünyan n lider finans kurulufllar ndan JP Morgan n sponsorlu uyla gerçeklefltirilen projenin sekiz ayda tamamlanmas ve sonuçlar n n Cambridge Üniversitesi taraf ndan de erlendirilmesiyle sonuçlanmas planlan yor. Yeni Nesil Ö retmenler Projesinin amac da ö retmenlerin liderli i ile güçlü bir hizmet içi e itim oluflturmak ve okul geliflimini sa lamak. Ayn zamanda sadece s n fa girip ders anlatan ö retmen kimli inden ziyade, ö retmenli ini gelifltirmek için ö rencilerden ve di er paydafllardan veri toplayan, analiz eden, kendi ö retmenli ini stanbul Kültür ve Sanat kitab yay mland Türk E itim Vakf Ba flç s Saadet Özdemir in Ankara Kültür ve Sanat adl kitab ndan sonra stanbul Kültür ve Sanat ad n tafl yan ikinci kitab da yay mland. Kitapla stanbul da okuyan bursiyerlerin Kültür ve Sanat konusunda bilgilendirilmesi ve yaflad klar kenti daha yak ndan tan malar amaçlan yor. Türk E itim Vakf, bir yandan bursiyerlere ekonomik destek verirken di er yandan sosyal ve kültürel yönden geliflmelerini sa lamaya çal fl - yor. Ayn zamanda bursiyerlerin, ça a uygun gençlerin yetifltirilmesinde önemli görev ve sorumluluklar üstleniyor. TEV Ba flç s Saadet Özdemir taraf ndan kaleme al nan kitapta, stanbul un tarihiyle birlikte, kültür ve sanat alan nda bilgiler yer al yor. Kitap, stanbul da ö renimlerini devam eden TEV li bursiyerlere, yaflad klar kenti tan malar aç s ndan kaynak olacak. elefltiriye açan ve sistematik olarak s - n fta de iflim yaratan bir ö retmen kimli i yarat lmas amaçlan yor. Yeni Nesil Ö retmenler Projesi yeni bir ö retmen kimli i yaratmay hedefliyor Yeni Nesil Ö retmenler s n flar nda ö rencilerine rehberlik yaparak, ö renme faaliyetlerini sürdürmenin yan s ra di er ö retmenler ile iflbirli i yaparak, bilgi paylafl m nda bulunuyor. En önemlisi Yeni Nesil Ö retmenler di er ö retmenleri etkilemek ve ö renen okul yaratmak için sorumluluk al yor ve liderlik yap yor. De iflim bafllatan ö retmenler, sadece kendi ö rencisi de il, okuldaki tüm ö rencilerin ö renmesinden kendisini sorumlu tutuyor. Proje, ö retmenlere kendi hizmet içi e itimleri kendilerinin yarataca, okul bazl bir deste in sa lanaca ve yaratmak istedikleri etki do rultusunda liderlik yapacaklar bir çal flma ortam sunuyor.

18 32 TEV dostlar ndan mesajlar TEV dostlar ndan mesajlar 33 Sevgili Güsel ablac m; Sana teflekkür etmek ve bunu da bir mektupla yapmak istedim. Mektubu seçmemdeki amaç, bence telefondan daha özel, daha güzel bir iletiflim arac olmas d r. Hayat hep bana zor yanlar n, ac yanlar n gösterdi. Ama ben hep üstesinden gelebildim. Hep azmettim ve istedi im her fleye çal flt m zaman kavuflaca- ma inand m. fiimdi tek bir iste im var, okulumu en iyi derece ile bitirip, sanat yönetmeni olmak. Bunda senin ve TEV in katk s var. Be okulumu b rak p, Yozgat a dönmeyi planlarken, akl ma gelen bir fikirle sana yazd m ve bursum tekrar yatt. Sanki dünyalar benim oldu, çünkü çok s k nt l bir dönem geçirdim. Ve hayat bana bir daha pes etmemeyi, y lmamay ö retti. Sana çok teflekkür ederim. Ama bir taraftan üzüldüm de, aile sorunlar yüzünden de olsa geçen y l muafiyete girmemem gerekirdi. Çok üzdü bu beni. Hem ald m bursum önceden Üstün Baflar Bursu idi. Bu beni daha da flevklendiriyordu. ngilizce haz rl k görmeme ra men geçen y l bölümümle alakal pek çok ifl yapt m. fiu an final dönemindeyim ve vizelerim gibi finallerim de çok iyi geçiyor. Güsel abla, sana nas l teflekkür etsem bilemiyorum. Çok sa ol Güsel abla. Bundan sonra sana s k s k mektup yazaca m. fiu an akflamlar okuldan ç kt ktan sonra part-time bir restoranda garsonluk yapmaya bafllad m. Hayat çok zor abla, ben bunu çok erken ö rendim. Ama sana çok fley borçluyum, çok teflekkür ederim. Bu dünyada benim yüzümü güldürdün, Allah ta seni güldürsün Gül Arabac TEV Bursiyeri Sevgili Güsel han m, Sizlere bana lay k gördü ünüz eflsiz bursun son ödemesini yapabilmek beni pek mutlu etmektedir. fiahs n za ve Türk E itim Vakf na sonsuz teflekkürlerimi sunar m. Sayg ve sevgilerimle, Efe Baltac gil Say n Turgut Bozkurt, Çok sevgili annem Kadriye Çilo lu nun 12 Ekim 2011 tarihinde bizleri derin ac lara bo arak aram zdan ayr lmas nedeniyle, s k nt l günlerimde gösterdi iniz s cak ilgiye, bafl sa l dileklerinize ve ac - m z paylaflarak gönderdi iniz çelenkler ve e itim kurumlar na olan katk lar n zdan dolay en içten dileklerimle teflekkür eder, sayg lar m sunar m. H. Kemal Çilo lu Befliktafl Belediyesi Baflkan Vekili Say n Turgut Bozkurt, Sevgili eflim, babam z Suat Bilen in vefat dolay s yla göstermifl oldu unuz yak n ilgi ve ad n yaflatmak için Türk E itim Vakf na yapm fl oldu unuz ba fl n z için içten teflekkürlerimizi sunar z. Derin sayg lar m zla, Bilen Ailesi Türk E itim Vakf Genel Müdürlü üne, Y llard r e itim konusundaki hassasiyetiniz, muhtaç ö rencilee yapt n z yard mlar n z ve okulumuza ba fllad n z kitaplardan dolay teflekkür ederiz. Hüseyin Sezer Okul Müdürü Yalova Anadolu Ö retmen Lisesi Sevgili TEV Ankara Ailem, Buralarda tabi ki sizleri unutmad m. Gelemiyorum diye bana dar lmay n, bu sefer çok uzaktay m. Burada her fley yolunda, insanlar mutlu, ben de öyle. Sa l m yerinde çok flükür, huzurum da bol. Beni bu günlere getirdi iniz için çok teflekkür ederim. Sevgiler, Funda Baysal Say n Güsel Bilal, Kuruluflunun 10. y l n dolduran, Umut E itim ve Sa l k Yard m Vakf na verdi iniz destekten ve yard mlar n zdan dolay sonsuz teflekkürlerimizi sunar, çal flmalar n zda baflar lar dileriz. Sayg lar mla, Mehmet Erkan Giray Yönetim Kurulu Baflkan Umut E itim ve Sa l k Yard m Vakf Say n Türk E itim Vakf Personeli, tarihinde gerçeklefltirdi imiz Çukurova Ziraat Yeni Adana Bölge Müdürlü ü aç l fl törenimize çeflitli kurumlara ba fl yaparak ve çiçek gönderme nezaketi göstererek bizleri onurland rd n z için sizler ad na teflekkür eder, süregelen iflbirlikteli imizin artarak devam etmesini ve ayn zamanda ifllerinizdeki baflar lar n z n devam n temenni ederim. Sayg lar mla, Taner Sönmezer Genel Müdür Çukurova Ziraat Endüstri ve Ticaret A.fi. Say n Turgut Bozkurt, S.S. Dolapdere Esnaf ve Sanatkarlar K.S.S. Yap Kooperatifi Baflkan m z Merhum Rafet Ay k, bu son yolculu unda yaln z b rakmayarak cenazesine kat lan, çelenk gönderen, maddi-manevi deste ini esirgemeyen ve Kooperatifimize taziyede bulunan, tüm sevenlerine teflekkürlerimizi sunar z. Sayg lar m zla, S.S. Dolapdere Esnaf ve Sanatkarlar K.S.S. Yap Kooperatifi ad na M. Sezai Öztiryaki

19 34 e itim e itim 35 Zeki olmak neden yetmiyor? Üstün Yetenekli Çocuklara dair! Özgür Bolat hurriyet.com.tr köfle yazar TEV Bursiyeri Ürün veren tüm dehalar baflar s zl k durumunda duygular n kontrol edebilen kifliler. Ürün veren dehalar hayatlar n n yüzde 95 ini baflar s zl k ile geçiriyor. Baflar s zl n verdi i olumsuz duyguyu yönetmeleri, baflar s zl k s ras nda duygu çöküntüsüne girmemeleri çok önemli. William Sidis ismini ço umuz duymufl de iliz. Asl nda duymufl olmam z gerekiyor; çünkü dünyan n en zeki adam kabul ediliyor. 4 yafl nda Latince ö reniyor. 6 yafl nda Türkçe dahil tam sekiz dil biliyor. Verndergood isimli bir dil yarat - yor. 8 yafl na geldi inde dört tane kitap yaz yor. Bu baflar lar sayesinde 11 yafl nda Harvard Üniversitesine kabul ediliyor. Harvard Üniversitesi ne kabul edilen en genç ö renci. Ayn zamanda 9 yafl nda MIT (Massachusetts Institute of Technology) girifl s nav n kazanan en genç ö renci oluyor. 11 yafl nda Harvard T p Fakültesi anatomi s nav n geçiyor. 13 yafl nda Harvard Matematik kulübünde dünyaca ünlü matematikçilere ders veriyor. Sidis böyle bir adam. Dünyan n en zeki adam. Ama onu hiçbirimiz bilmiyoruz. (Ben de onu daha yeni Michael Howe taraf ndan yaz lan Dehan n Aç klamas kitab n okurken ö rendim.) Dahilik Ünvan Neden? Çünkü kendisi bir ürün ya da eser yaratarak insanl a bir katk - da bulunmad. Dolay s yla toplum ona dahi unvan n vermedi. Dahi unvan n Einstein, Picasso, Newton, Edison gibi ürün vererek fark yaratan kifliler kazand. Dahilik veya üstün zekal /yetenekli olmak sadece zeka ile ilgili de il. Ayn zamanda bir ürün yaratarak insanl a katk da bulunmak ile ilgili. Biz de e itim sistemimizi, özellikle üstün yetenekliler e itim sistemimizi bu flekilde tasarlamal y z. Çocuklara yarat c ürün vermeyi ö retmeliyiz. Bunun yollar zaten biliniyor. Bize sadece tasarlamak düflüyor. Duygu Yönetimi Sidis in hayat ndan bir fley daha ö reniyoruz. Dahi olmak sadece ürün vermekle de ilgili de il. Ayn zamanda güçlü bir duygu yönetimi gerektiriyor. Sidis çok mutsuz bir hayat sürüyor. Ço u zaman depresyonda. Çünkü ailesi ona sevgiyi koflullu sunuyor. Sidis baflar l olunca, onu övüyor ve ilgi gösteriyor. Ama baflar s z olunca, Sidis kendini çok de ersiz hissediyor. Sidis duygusal olarak tamamen ailesine ba ml bir hayat sürüyor. Asla bir birey olam yor. Duygular baflka kiflilere ba l oluyor. Bu durumda da duygular n kontrol etmeyi ö renemiyor. Dahilik ve Baflar s zl k Ürün veren tüm dehalar baflar s zl k durumunda duygular n kontrol edebilen kifliler. Ürün veren dehalar hayatlar n n yüzde 95 ini baflar s zl k ile geçiriyor. Baflar s zl n verdi i olumsuz duyguyu yönetmeleri, baflar s zl k s ras nda duygu çöküntüsüne girmemeleri çok önemli. Sonuç olarak dahi olmak ya da üstün yetenekli olmak, sadece zeki olmak ile de il ayn zamanda duygular yönetmek ve ürün vermek ile ilgili. Onun için üstün yetenekliler program nda ya da okullarda, çocuklar n zekalar n ön plana ç kartmaktansa, ürün vermelerini sa lamak ve onlara duygu yönetimini ö retmek gerekiyor. Üstün zeka yerine üstün zekal davran fl modeli ne odaklanmak dahiler yarat yor.

20 36 TEV TÖL den haberler TEV TÖL den haberler 37 TEV TÖL DE E T M-Ö RET M YILI BAfiLADI TEV TÖL de e itim-ö retim y l düzenlenen törenle bafllad. TEV TÖL mezunlar, TEV TÖL ve TEV dostlar n n davet edildi i tören 12 Eylül 2011 tarihinde düzenlendi. TEV TÖL aç l fl dersi ise, CA Int. Yöneticisi ve TEV bursiyeri Sevi Tüfekçi taraf ndan gerçeklefltirildi. Z H N AÇICI YÖNTEMLERLE K MYAMIZIN EZBER N BOZDUK TEV TÖL de E-Kimya Gününü kutlad k Dünya Kimya Y l (IYC-2011) n, 27 Ekim 2011 tarihinde, konuk okullar n kat l m yla kutlad k. Kimya sektörünün çeflitli çal flma alanlar ndan bir dizi konuk, ö rencilerimize kendi alanlar ndaki kimyasal uygulamalar tan tarak, kimyan n ne denli yaflam m zla iç içe oldu unu vurgulad ve zihin aç c paylafl mlarda bulundu. Türkiye Kimya Sanayicileri Derne i Baflkan Timur Erk in aç l fl konuflmas n n yan s ra e lenceli kimya deneyleri sunumu, kimya yar flmas ve ayr ca bir de münazara maç gerçeklefltirerek kimya ile ilgili bilinen tüm ezberleri bozduk. LHAM VEREN KONULAR VE HEYECAN VER C KONUfiMALAR TEV TÖL - Özye in Üniversitesi Münazara Buluflmas TEV TÖL Münazara Kulübü ö rencileri taraf ndan ve Özye in Üniversitesi nin sponsorlu u ve ev sahipli inde Kas m 2011 tarihleri aras nda TEV TÖL Özye in Üniversitesi Münazara Buluflmas gerçeklefltirildi. Münazara, Özye- in Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü nde yap ld. Münazara Buluflmas, ilgi duyulan alanda bilgili olanlarla yeni fleyler ö renmeye istekli kiflilerin bir araya gelerek, fikir al fl-veriflinde bulunmas ve keyifli vakit geçirmesinin tan m. Münazara ile ilgilenenlerin hem kiflisel hem de kültürel anlamda geliflti i, konular üzerinde bilimsel ve sistematik tart flmalar n yürütüldü ü ve sosyal anlamda önemli getirileri olan bu buluflmada, kat l mc ö renciler ayr ca Özye in Üniversitesi nin Münazara Buluflmas için özel olarak düzenledi i giriflimcili e yönelik Asansör Yar flmas na da kat ld. TEV TÖL, TÜYAP stanbul kitap fuar ndayd Bu y l 30. kez düzenlenen ve uluslararas hale gelen Tüyap stanbul Kitap Fuar 'na, bu y l da tüm okulca kat ld k. 18 Kas m 2011 tarihinde gerçekleflen etkinlikte, önceden seçtikleri ve o anda tan flt klar kitaplara uygun indirimlere sahip olan TEV TÖL lü ö renciler, ayn zamanda birçok yay - nevinin de yay nlar n yak ndan inceleme f rsat n buldular. Dünya Felsefe Günü nü kutlad k TFK Baflkan Say n onna Kuçuradi nin mesaj : Felsefe Kulübü ö rencileri, 17 Kas m 2011 tarihinde Koç Üniversitesi'nde Dünya Felsefe Günü düzenlendi. Dünya Felsefe Günü kutlamalar kapsam nda Felsefenin Gücü ve Güçsüzlü ü temal çal fltaya kat lan TEV TÖL lü ö renciler, 12 K zg n Adam" filminden yola ç k larak düzenlenen çeflitli etkinliklerde gruplar n baflar yla temsil ettiler. Halil Berktay okulumuzdayd 10 Kas m Atatürk ü Anma etkinli i kapsam nda okulumuza gelen Halil Berktay, Milli Mücadele, stiklal Harbi, Ulusal Kurtulufl Savafl : Hangisi Do ru? konulu konuflmas yla, bahsedilen bu kavramlara aç kl k getirdi. Konuflmas n n sonunda ö rencilerin sorular n cevaplayan ve ö rencilerimiz ayd nlatan Halil Berktay a, okulumuz ad na teflekkür ederiz. Ali Poyrazo lu ndan Az Sonra TEV TÖL son s n f ö rencileri, Ali Poyrazo lu'nun yeni oyunu "Az Sonra"y izlemek üzere 2 Kas m 2011 tarihinde, Süleyman Demirel Kültür Merkezindeydi. Ali Poyrazo lu, Bülent Kayabafl ve kadrosu taraf ndan sergilenen oyun keyifle izlendi. TEOR DE KOLAY PRAT KTE ZOR OLANI BAfiARDIK 33. Avrasya Maratonu na kat ld k Bo aziçi Köprüsü'nün Anadolu aya ile Altunizade Köprüsü aras nda start alan nönü Stad 'n n 800 m. ilerisinde F nd kl Dura 'nda son bulan 33. Avrasya Maratonu, 16 Ekim 2011 tarihinde düzenlendi. Maratona, TEV TÖL den üç ö retmen ve 15 ö renciyle kat ld k. Tüm yar flmac lar - m z so uk hava ve ya mura ra men kofluyu hiçbir sorun yaflamadan baflar yla tamamlad lar. Yar flmada Turaç Aydo an, Köksal Terzi, Ata Öz Arslan, Eric Wyrowski ve Ekber fiahkeremov iyi bir yar flma ç kararak, ilk yirmi befl atlet aras nda yar flmay bitirdiler. Fizik projemize AB Genç Bilim Adamlar Yar flmas 'nda Jüri Özel Ödülü 2011 y l nda düzenlenen TÜB TAK Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Yar flmas nda Fizik (Uygulamal ) dal nda Türkiye birincisi olan fizik projemiz, Türkiye den iki proje ile birlikte EUCYS 2011 e (Avrupa Birli i Genç Bilim Adamlar Yar flmas ) kat lma hakk kazand. Yar flma Eylül 2011 tarihleri aras nda Finlandiya n n Helsinki flehrinde gerçekleflti. Büyük ço unlu unu Avrupa ülkelerinin oluflturdu u ve dünya genelinde 38 ülkeden 134 lise ve üniversite ö rencisinin 87 proje ile kat ld proje yar flmas nda, TEV TÖL Fizik Ö retmeni Meral U urlu dan flmanl nda, ö rencilerimizden Aliye Bihter Günal ve Melisa Tokmak n haz rlad "Farkl Ballar n Optiksel Aktivitelerinin Deneysel Yöntemlerle ncelenmesi" adl proje AB Ortak Araflt rma Merkezi (JRC) Özel Ödülü nü kazand. Avrupa Birli i Bakan ve Baflmüzakereci Egemen Ba fl da, ö rencilerimiz Aliye Bihter Günal ve Melisa Tokmak' Helsinki'de düzenlenen "Avrupa Birli i Genç Bilim Adamlar Yar flmas 'nda" ald klar ödülden dolay tebrik etti. Yar flmada Türkiye yi en güzel flekilde temsil eden ekibimizi kutluyor, baflar lar n n devam n diliyoruz.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI TEVFİK FİKRET EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ AŞ

ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI TEVFİK FİKRET EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ AŞ ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI TEVFİK FİKRET EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ AŞ. NE BAĞLI OKULLARDA ÜCRETSİZ VE BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. ALMANCA TİYATRO TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Almanca Tiyatro Kulübünün sergileyeceği Meine Leiche, Deine Leiche isimli oyuna katılımınız bizleri onurlandıracaktır. ANKARA GEZİMİZ Gelenekselleşen

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC

STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC Hakk nda YC stanbul fiubesi YEM in Çal flmalar YEM Akademi Projesi Nedir? YEM Akademi Projesinin Hedefleri YEM Akademi Proje Koordinasyon Kurulu YEM Akademi Projesinin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ne 2016-2017 eğitim-öğretim

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

a) ISE tarafından karşılanacak harcamalar: b) Öğrenci tarafından karşılanacak harcamamalar:

a) ISE tarafından karşılanacak harcamalar: b) Öğrenci tarafından karşılanacak harcamamalar: T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖEG.0.13.02.01 73/1929 22/05/2009 Konu : Yurtdışı Eğitim Programı İlgi : a) 14/05/2009 tarihli yazı, b) 22/05/2009

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi ne üstün nitelikte öğrenci kazandırmak,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı