Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir."

Transkript

1 Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk

2 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur ve refah getirmesini dileriz.

3 ki Mustafa Kemal vard r: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... kinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben de il, bizdir! O, memleketin her köflesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için u raflan ayd n ve savaflç bir topluluktur. Ben, onlar n rüyas n temsil ediyorum. Benim teflebbüslerim, onlar n özlemini çektikleri fleyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaflamas ve baflar l olmas gereken Mustafa Kemal odur!

4 Sayg de er TEV liler, Yeni bir y la bafllarken, baflar l bir y l daha geride b rakman n ve sizlere bir kez daha seslenmenin mutlulu unu, gururunu yafl yoruz y l nda ülkemizde yaflanan Van depreminin ac lar n paylaflarak hafifletmeye gayret ettik. Depremde evleri zarar gören veya yak nlar n kaybeden ailelerin evlatlar na biz de katk da bulunmaya çal flt k. Türk E itim Vakf, daha önce yaflanan bu gibi afetlerde, yak nlar n kaybeden ve evleri zarar gören ailelerin çocuklar na destek olma prensibiyle, imkanlar n zorlayarak daha fazla ö renciye katk sa lamaya çal flmaktad r Marmara depreminde 4041, 2002 Afyon depreminde 1000 ve 2003 Bingöl depremi nedeniyle de 100 depremzede ö renciye burs vermifltir. Van depreminin hemen ertesinde, Van Valisini ziyaret ederek, Van l Milli E itim Müdürlü ü ve 100. Y l Üniversitesine yaz lar m zla bilgi vererek depremde yak nlar n kaybeden ve evleri zarar gören ailelerin çocuklar na burs verece imizi duyurduk ve halen devam eden baflvurular de erlendirmekteyiz. Ac lar n en k sa sürede hafiflemesi, bu gibi felaketlerin bir daha yaflanmamas n gönülden dilemekteyiz y l nda bir ilk gerçeklefltirdik. Dünyan n en geliflmifl araflt rma laboratuvarlar na sahip ülkesi Singapur ile TEV-SINGA Doktora Burs Program n oluflturduk. TEV ile Singapur Uluslararas Yüksek Lisans Ödülü Program (S NGA) aras nda oluflturulan TEV-S NGA Doktora Bursu Program çerçevesinde, her y l 15 ö renciye, Singapur Fen ve Teknoloji Araflt rma Ajans (A-STAR), Nanyang Teknik Üniversitesi (NTU) ve Uluslararas Singapur Üniversitesi nde (NUS), temel bilimler, mühendislik ve biyomedikal bilimler alanlar nda karfl l ks z doktora bursu verilecek. Dünya çap nda bilim insanlar ve lider yetifltirme konusunda y llard r izledi imiz do ru strateji sonucunda uluslararas arenada TEV, önemli bir güven abidesi olmufltur. Türk E itim Vakf, Türk Gençli ini bilgi üreten ve kullanan bir konuma getirmek için 45 y ld r inançla çal fl yor. Geride kalan 2011 y l nda 57 yeni vasiyetçi ve ba flç TEV ailesine kat lm flt r. Kendilerine TEV ailesi ad na hofl geldiniz diyorum. TEV hay rseverlerin sa lad imkanlar ülkemizin maddi deste e ihtiyaç duyan, baflar l gençlerinin e itimi için harcayarak, okullar, ö renci yurtlar yapt rarak, Türk Milli E itimine katk lar sa layarak ölümsüzlefltirmektedir. Bu y l ebediyete intikal eden çok de erli ba flç lar m z; Nazmiye Türkeefl, Fatma Ülker Arat, Ahsen Turan, Metin Derin, Saliha smet Kutadgu, Mehmet Mükib Kutadgu, Selma Hekim, Necati fien, Secaettin Y lmaz, Necdet K ral, Unçay Günfliray, Muzaffer Yalç n, Melih Kemal Ölçer, Meryem Betül Saru, fierif Aygut Moral, Selçuk Bulu, Ali Esen Minkari, Hüseyin Cahit Olcay, Hüseyin Coflkun Törün, Necdet Uraz, Naciye Ayfle Önol, F. Melike Meriç Gür, Türkan Kutlay, Hümeyra Yaltkaya, Aliye Ayhan fiahin, Nebahat Akkoyunlu, Abdullah Kanatl, Zekiye Ayhan, M. Adnan Damc, Zeki Özye en ve Mütevelli Heyet Üyemiz Prof. Vakur Versan sayg, rahmet ve flükran ile an yoruz. Vakf m z yücelten ve bugünlere getiren gönlü yüce ba flç lar m zd r, Vakf m za emanetlerinin kendi arzular do rultusunda de erlendirilip, korunmalar bizim asli görevimizdir y l n n ülkemiz ve Vakf m z için huzur, mutluluk ve baflar larla dolu olmas n diliyoruz. Turgut Bozkurt Genel Müdür

5 içindekiler 8 TEV in Gurur Gecesi TEV Antalya fiube Baflkan Emin Demirörs: TEV in sahibi hepimiziz Bursla ald m lisansüstü e itim tüm mesleki hayat m n rotas n çizdi dergi Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2011 Say : Türk E itim Vakf Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazanan gelece in lideri 52 genci tan tt TEV den Van daki depremzeler için karfl l ks z burs TEV ö retim y l nda toplam 9 bin ö renciye burs verecek Türk E itim Vakf ö renciye Yurt D fl Yüksek Lisans (Master s Degree) Bursu sa lad TEV ilk k z ö renci yurdunu zmir de açt Bir idarecinin zamanla yar fl Sanat Günefli nin flark lar Bodrum da binlerce kifliyle söylendi TEV S NGA iflbirli iyle Singapur da 15 ö renciye karfl l ks z doktora bursu Ba flç m z ad na yap lan okul yenilenerek, yeniden hizmete al nd 40 TEV in ilk kurulan flubelerinden biri olan TEV Antalya fiube Baflkanl n, 1996 y l ndan bu yana Emin Demirörs yürütüyor. Antalya Kaleiçinde dokuz metrekarelik bir ofisten ve bisiklet s rt nda çelenk tafl narak bugüne ulaflan flube, epey yol kat ediyor. fiube çal flmalar yla ilgili bilgileri Emin Demirörs ten ald k. < < << < < < < < < < < < < << < < < < TEV Antalya fiube nde mutlu bir gün 52 Türk E itim Vakf Bursiyeri dil Akbostanc, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatlar Bölümünü birincilikle bitiriyor. Sonras nda Türk E itim Vakf ndan ald bursla ingiltere de Birmingham Institute of Art and Design da Diploma ve Master of Art programlar n tamaml yor. Türkiye ye döndükten sonra ise mezun oldu u okulda 2009 y l nda doçentlik kadrosuna atan yor. Akbostanc, Türk E itim Vakf taraf ndan da uygun görülürse, tüm geliri Vakfa b rak lmak üzere kiflisel bir sergi gerçeklefltirmeyi istedi ini söylüyor. < < < < < < < < < < < < < < < < < < Bir yerde çevre kirlili i bafllam flsa yöreyi ilk önce kufllar terk eder 1967 mtiyaz Sahibi Türk E itim Vakf nanç Türkefl Özel Lisesi ktisadi flletmesi ad na Ömer M. Koç Mualim Köy Mevkii P.K Gebze-Kocaeli Sorumlu Müdür Eda Noyan Büyükdere Cd. Kocabafl flhan No: 111 Kat: Gayrettepe / stanbul Yay n Kurulu Ali hsan Yalç n, Turgut Bozkurt, Bahattin Öztuncay, Güsel Bilal, Eda Noyan, Günseli Özen Ocako lu Dan flma Kurulu Davut Ökütçü, Ali hsan Yalç n, Abbas Güçlü, Prof. Dr. M. fiükrü Tekbafl, Av. Muktedir lhan, Bahattin Öztuncay Yaz flleri fiengül Küpücü (TEV), Serpil Kaya Türk E itim Vakf ve Bursal ifl kad nlar bulufltu Cumhuriyetimizin 88. y l n kutlad k Ankara üniversitelerinde okuyan TEV TÖL ö rencileri bir araya geldi Ankara Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi nde Türk E itim Vakf n anlatt k Trabzonlu ö retmenlerimizin Ö retmenler Günü nü kutlad k Volkan Konak tan anlaml jest Ukla Dil Okulu na Teflekkür Plaketi Yeni Nesil Ö retmenler yetifliyor stanbul Kültür ve Sanat kitab yay mland TEV TÖL den haberler TEV TÖL DE e itim-ö retim y l bafllad Türkan Sedefo lu Fonu ndan TEV TÖL e anlaml ba fl TEV flubelerinin tan t ld bu bölümümüzde yolumuz Antalya ya düfltü. yi de oldu, bu kadar sevgi ve nefleli toplulu u bir arada görmek bizleri de mutlu etti. Puslu bir havada gerçekleflen ziyaret, coflkulu ve nefleli birlikteli in alt nda da ld ve biz oradan mutlu bir yüzle ayr ld k. < < < < < < < < < < < Deniz, günefl, tarih ve do an n sihirli uyumu: Antalya Deniz, günefl, tarih ve do an n sihirli bir uyum içinde bütünleflti i Antalya y anlatmak için söze nereden bafllanmal bilinmez. Çünkü anlatacak ve aktaracak o kadar çok yer güzellik var ki, bir yeri aktarsan baflka bir yerin hatr kalabilir. 630 km. uzunlu undaki Antalya k y lar boyunca, antik kentler, antik limanlar, an t mezarlar, dantel gibi koylar, kumsallar, yemyeflil ormanlar mutlaka görmelisiniz Alpaslan Ünal TEV TÖL de satranç antrenörü olarak görev yap yor. Ünal y llar önce bafllad foto rafç l k hobisi tutkuya dönüflüyor ve yaklafl k iki y ld r da kufllar foto raflamaya bafll yor. Kufllar n yaflamalar ve türlerini devam ettirmeleri, sa l kl bir çevrenin olmas gerekti ini vurgulayan Ünal, bir yerde çevre kirlili i bafllam flsa, yöreyi ilk önce kufllar n terk etti ini söylüyor. Kilden Suretler 60 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 56 Vehbi Koç Vakf Sadberk Han m Müzesi nde 18 Kas m Nisan 2012 tarihleri aras nda Kilden Suretler adl sergi düzenleniyor. Sergisinin konusunu, müze koleksiyonunda yer alan Hellen ve Roma dönemlerine tarihlendirilen terrakotta (piflmifl toprak) figürinler oluflturuyor. Foto raf Savafl Batmaz Görsel Tasar m Murat Helvac Reklam Gülflah Marhan Yay n Türü Yayg n Süreli Yay n Yap m: Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No:1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Bask Tarihi Bask ve Cilt Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. Had mköy Yolu Akçaburgaz Mahallesi 4. Bölge 9 Cadde 116. Sokak No: 2 Esenyurt/ stanbul Tel : (Pbx) Fax: E-Posta : Yönetim Yeri Türk E itim Vakf (TEV) Büyükdere Cad. Kocabafl fl Han No:111 K: Gayrettepe / stanbul Tel:

6 8 9 TEV in Gurur Gecesi 127 ö renci vakf m zdan halen üstün baflar bursu almaktad r. Bu ö retim y l nda da 52 baflar l genç seçilmifltir. Böylece Üstün Baflar Bursu alan ö rencilerimizin say s 179 a ulaflm flt r. Bu bursa hak kazanan 52 ö rencinin her birine ö retim y l nda TL burs ödemesi yap lacakt r. Daha önceki y llardan devam eden bursiyerlerimizle birlikte 179 bursiyerimize ise ö retim y l nda toplam 1 milyon 700 bin 500 TL burs ödemesi yapaca z dedi. TEV Mütevelli Heyeti Baflkan Rona Y rcal n n da teflekkür konuflmas yapt gecede, TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt TEV in 2011 y l çal flmalar hakk nda konuklara bilgi verdi. Yemekte ayr ca e itime yapt katk lardan dolay, Milli E itim Bakanl Ö retmen Yetifltirme ve E itimi Genel Müdürü Ömer Bal bey e, TEGV Van Bölge Sorumlusu Rezzan Bayram a, TEV zmir fiubesi Onursal Baflkan emekli vali Hüseyin Ö ütçen e teflekkür plaketi verildi. Turgut Bozkurt E itim Vakf (TEV) n n, 21 Aral k Çarflamba akflam Kuruçeflme Divan da düzenlenen geleneksel Y lsonu Yeme i nde, De erli TEV Ba flç lar, TEV Mütevelli Heyeti, TEV Yönetim Kurulu Üyeleri, eski bursiyerler, TEV dostu gazeteciler ve cemiyet hayat n n önemli isimleri bir araya geldi. TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç, yemekte yapt konuflmada, kuruluflundan bugüne kadar, Atatürk ilke ve devrimlerine ba l, baflar l, maddi deste e ihtiyac olan gençlere e itim deste i vermekten duyduklar mutlulu u dile getirdi. Ömer M. Koç, TEV in kuruluflundan bu yana yurt içinde 191 bin 886 gence, yurt d fl nda ise yüksek lisans ö renimi için üstün baflar l gence burs verdi ini belirterek, TEV ayr ca 23 e itim tesisi yapt rarak Türk Milli E itimi nin hizmetine sunmufltur. Sadece ö retim y l nda yurt içinde 9.000, yurt d fl nda ise 112 gencimize yüksek lisans bursu verilmektedir diye konufltu.tev in yeni dönemde çok önemli bir projeye daha imza ataca - n aç klayan Ömer M. Koç, Hedeflerimizden biri de k z ö rencilerimizin bar nma ihtiyaçlar n gidermek üzere vakf m z n iflletece i K z Ö renci Yurtlar yapt rmakt r. Bu amaçla ilk olarak zmir Balçova daki k z ö renci yurdumuzu hizmete açt k. Trabzon da da yurt binam z n inflaat çal flmalar bafllam flt r. Amac m z k z ö renci yurtlar m - z n say n y ldan y la art rmakt r dedi. Ömer M. Koç, baflar l ve maddi deste e ihtiyac olan ö rencilere verilen burslar n n yan s ra gelece in liderlerini desteklemek üzere 2007 de bafllat lan Üstün Baflar Burs program n devam etti ini, ö retim döneminde 52 baflar l ö renciye daha TEV Üstün Baflar Bursu verdiklerini aç klad. Ömer M. Koç, Geçmifl y llardan Ömer M. Koç - Hüseyin Ö ütçen Rona Y rcal - Asl Akkor Ömer Bal bey - Ömer M. Koç Rona Y rcal - Ifl n Y lmaz

7 10 11 Ömer M. Koç - Mehmet Ali Çalkaya Rona Y rcal - Prof. Dr. Okyay Kaynak Türk E itim Vakf Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazanan gelece in lideri 52 genci tan tt Türk E itim Vakf n n, gelece in liderlerinin desteklenmesi amac yla 2007 y l ndan bu yana verilen Üstün Baflar burslar, bu y l da TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç un kat l m yla düzenlenen toplant da tan t ld. Baflar l fakat maddi olanaklardan yoksun gençlerin e itimi için 1967 y - l ndan buyana hizmet veren Türk E itim Vakf, Üstün Baflar Bursuna hak kazanan ö rencileri 21 Aral k 2011 tarihinde Divan Kuruçeflme de düzenledi i toplant ile tan tt. TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç un ev sahipli inde düzenle- nen ve bu y l Üstün Baflar bursuna hak kazanan 52 ö rencinin tan t ld toplant ya, TEV Mütevelli Heyeti Baflkan ve Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, ba flç lar, bursiyerler ve ifl dünyas ndan birçok davetli kat ld. Geçmifl y llardan 127 ö renci TEV den üstün baflar bursu almaya devam ediyor. Bu ö retim y l nda da 52 ö renci seçildi. Böylece ö retim y l nda toplam 179 ö renci TEV den Üstün Baflar Bursu al yor y l için seçilen 52 Üstün Baflar bursiyerinin tan t ld toplant da bir aç l fl konuflmas yapan Türk E itim Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç duygular n flöyle dile getirdi; Bugün, Türk E itim Vakf n yücelten ve bugünlere getiren, ülkenin gelece ini yayg n ve kaliteli e itimde gören, de erli ba flç lar m z n gurur günüdür. Menkul ve gayrimenkul varl klar n Vakf m za ba fllayarak ülkenin e itimine büyük hizmet eden bu hay rseverlere huzurunuzda sonsuz teflekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Üstün Baflar Bursunu kazanan gençlerimizden beklentilerimiz yüksek olup, hepsinin gelecekte baflar lar yla ad ndan söz ettirece ine inan yoruz. Kendilerini tebrik ediyor, baflar lar n n bundan sonra da devam etmesini diliyoruz. dedi. Toplant da ayr ca Türk E itim Vakf Cumhuriyet Yüksek Ö renim K z Ö renci Yurdu binas n n tahsisindeki deste inden dolay Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya ya ve TEV -SINGA Burs Program na deste inden dolay Prof. Dr. Okyay Kaynak a plaket verildi. Plaket töreninden sonra, Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazanan ö renciler de birer konuflma yaparak duygu ve düflüncelerini dile getirdiler. TEV Üstün Baflar Burslar Hakk nda Türk E itim Vakf (TEV) 40. kurulufl y l vesilesiyle 2007 y l ndan itibaren Türkiye de ilk defa gelece in liderlerini desteklemek üzere Üstün Baflar Burslar vermeye bafllad. Geçmifl y llardan 127 ö renci TEV den üstün baflar bursu almaya devam ediyor. Bu ö retim y l nda da 52 ö renci seçilerek, toplam 179 ö renci TEV Üstün Baflar Bursu al yor. Üstün Baflar Bursuna Lisans Yerlefltirme S nav nda (LYS), MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre ilk 2000 e giren, Mühendislik-Mimarl k, Sa l k Bilimleri, dari Bilimler, Temel Bilimler, Sosyal Bilimler ve Hukuk alanlar nda ö renim gören ö renciler baflvuru yapabiliyor. lgili puan türlerine göre ilk 2000 e giren ö rencilerden yaklafl k 6000 ö renciye, Üstün Baflar Burslar hakk nda bilgi mektubu gönderiliyor ve bu burslar için Türk E itim Vakf na 2000 e yak n aday baflvuruda bulunuyor. lk olarak dosya baz nda yap lan de erlendirme ile 597 ö renci kompozisyon yazmaya davet ediliyor. Kompozisyonlar uzman taraf ndan okunarak puanland r l yor. Bir sonraki aflamada adaylar kompozisyon puanlar da dikkate al narak s ralan - yor ve ilk 153 baflar l ö renci mülakata davet ediliyor. stanbul da dört gün, Ankara da iki gün süreyle, çeflitli uzmanl k alanlar na sahip ö retim üyelerinden oluflan jüri taraf ndan yap lan mülakatlarda adaylar özellikle liderlik vas flar ve gelecekteki hedefleri dikkate al narak de erlendiriliyor. Bütün bu sürecin sonunda 50 ö renci Üstün Baflar Bursunu almaya lay k görülüyor. Bu 50 üstün baflar l gence ek olarak sanat alan nda e itim alan 10 aday içinden 2 sanat ö rencisi, yine konusunda uzman ö retim üyeleri huzurunda gerçeklefltirilen müzik sunumlar sonucunda seçilerek üstün baflar bursu al yor. Böylece ö retim y l nda toplam 52 ö renci TEV Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazan yor. TEV Üstün Baflar Bursunu alacak ö rencilerden 20 si LYS de ilk 100,

8 si ilk 500, 7 si ilk 1000, 6 s ilk 2000 içerisinde yer al yor. Sanat alan ndaki iki bursiyer ise özel yetenek s nav ile üniversiteyi kazan yor. Bursiyerlerimizin 41 i stanbul da, 10 u Ankara da, 1 i zmir de ö renim görüyor. Ö renciler ailelerinin bulunduklar illere göre Türkiye nin 16 ilinden, nüfuslar n n olduklar ile göre 32 ilden geliyor. Bursiyerlerin 20 sini k z, 32 sini erkek ö renci oluflturuyor. Bo aziçi Üniversitesinde 22, Koç Üniversitesinde 10, Sabanc Üniversitesinde 5, Bilkent Üniversitesinde 4, Orta Do u Teknik Üniversitesinde 3, Hacettepe Üniversitesinde 2, Mimar Sinan Üniversitesinde 2, Ege Üniversitesinde, Galatasaray Üniversitesinde, stanbul Üniversitesinde, TOBB Üniversitesinde de ise birer bursiyerimiz bulunuyor. Alanlar na göre ise 20 si Mühendislik, 7 si dari Merhaba Say n TEV ailesi, Türkiye uzun y llar boyunca fikri eserlerin oluflturulmas nda bat l ülkelerin gerisinde kalm flt r. Bunun en önemli nedeni e itim ve araflt rma kurumlar n n eksikli- idir. Buna karfl n, Cumhuriyet in getirdi i kazan mlarla birlikte fikri alanlarda e itim ve araflt rmalar h z kazanm fl, günümüzde ise pek çok alanda örnek say labilecek bir düzeye eriflmifltir. E itim ve araflt rma kurumlar n n say lar n n artmas n n yan s ra, fikri alanlardaki bu yükselifli tetikleyen etkenlerden biri e itime ve araflt rmalara maddi kaynak oluflturulmas d r. Maddi kaynaklar yetersiz oldu unda bu alanda çal flma yapmak pek çok kifli için tercih edilebilir bir durum olmaktan ç kar; öyle ki, günümüzde de hâlâ pek çok araflt rman n ana sorunu araflt rmac ya ve araflt rman n kendisine ayr lan kayna n yetersizli idir. Bugün pek çok araflt rma Türk E itim Vakf n n bafl n çekti i, e itime ve araflt rmaya destek veren vak flar sayesinde gerçeklefltiriliyor. Bu vak flar bir yandan Bilimler, 7 si Sa l k Bilimleri, 7 si Temel Bilimler, 5 i Hukuk, 4 ü Sosyal Bilimler, 2 si Müzik alan nda ö renim görüyor. Bu bursa hak kazanan 52 ö rencinin her birine ö retim y - l nda TL burs ödemesi yap lacak ve daha önceki y llardan devam eden bursiyerlerimizle birlikte 166 bursiyere toplam TL burs ödemesi yap lacak. Bu gençler için konferanslar, seminerler vb. çeflitli etkinlikler düzenlenerek en iyi flekilde yetiflmeleri hedefleniyor. Üstün Baflar Bursu alan gençlerin burslar ö renimleri sonuna kadar devam ettiriliyor. araflt rmalara kaynak ay r rken bir yandan verdikleri burslarla araflt rmac lar n yaflayabilece i geçim s k nt lar n n önüne geçiyorlar. Türk E itim Vakf n n e itimi ve araflt rmalar desteklerken yapt bir di er önemli ama s kl kla gözden kaçan fley ise, fikri alanlar n hemen her türünde e itim gören kiflilerin desteklenmesidir. Türk E itim Vakf yaln zca fen bilimlerinde de il, sosyal bilimlerde ve ayn zamanda sanat alanlar nda e itim gören ö rencilere de burs verir. Bu da bilgiye ulafl rken kulland - m z en önemli iki düflünce fleklinin, yani bilim ile sanat n ikisinin birden desteklendi i anlam na gelir. Ben de gelece in bilim insan olarak Türk E itim Vakf taraf ndan desteklendi im için kendimi güvende hissediyorum. Sadece kendi ad ma de il, gelece in tüm bilim ve sanat insanlar ad na Türk E itim Vakf na teflekkür ediyorum. Hikmet Coflkun Sabanc Üniv. Müh. ve Do a Bil. Bl. 2. S n f Ö rencisi Say n TEV Yöneticileri, Ba flseverler, Bas n Mensuplar ve De erli Konuklar, hepinizi sayg ile selaml - yorum. Ad m Orçun Y ld ran. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvar Piyano Bölümü birinci s n f ö rencisiyim.1994 y l nda Bal kesir de do dum. Ailemle birlikte stanbul da yafl yorum. Babam serbest meslekle u rafl yor, annem ise emekli devlet memuru. A abeyim de ayn üniversitenin Yayl Çalg lar Viyolonsel Bölümü Yüksek Lisans ö rencisidir. Sanat alan nda iki kifliye verilen Üstün Baflar Bursundan birinin bana verilmesi beni gururland rd. TEV Üstün Baflar Bursunu ald m CV me büyük bir onurla yazaca m. Sanatsal alanda e itim gören bizler zaman zaman maddi aç dan s k nt lar çekmekteyiz. Çünkü, kendimizi gelifltirmek için y l n belli zamanlar nda yar flmalar, master classlar, çeflitli kurslar, e itimler ve konserler için yurt içi ve yurt d fl seyahatleri yapmam z gerekiyor. Amerika Miami den burslu okumak üzere teklif ald m halde sadece görüflmeler için bile uçak biletlerini alamad m için gidemedim. Bu bursu e itimimde en iyi flekilde kullanaca m. Amac m, e itimime yurt d fl nda devam etmek ve ileride konserler ve organizasyonlarla ülkemi tan tmak ve temsil etmek için çok çal flmak olacak. Eskiden Harika Çocuk Yasas ad alt nda sanat alan nda e itimi destekleyen bir yasa vard. Bu yasadan yararlanan ve bugün idolümüz olan dil Biret, Ayla Erduran, Faz l Say gibi sanatç lar, e itimlerini en iyi flekilde alarak, dünya çap nda tan nan sanatç lar oldular y l ndan bu yana Yasa uygulanmamakta. Böyle bir zamanda, TEV in 40. y l an s na Üstün Baflar Bursunu bafllatmas n çok de erli buluyorum. Bizleri destekleyen TEV ve ba flç lar na sonsuz teflekkürler. Bundan sonra ufkumuz daha genifl hayallerimiz de daha gerçekçi olacak. Elimizden tuttunuz, elinizin s cakl n her zaman elimizde hissedece iz. Hepinize teflekkür eder, sayg lar sunar m. Orçun Y ld ran Mimar Sinan Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Piyano Bl. 1. S n f Ö rencisi Merhaba Say n TEV ailesi, Ben Ayfle Aylin Kaya. Bo aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli i bölümü ikinci s n fta okumaktay m. 1991, Bursa do umluyum. Annem aslen Bursal babam ise Çanakkaleli. Ben ise 14 yafl mdan beri stanbullu say - l r m. Befl y l boyunca Galatasaray Lisesi nde yat l olarak okudum ve üniversiteye girifl s nav na burada haz rland m. Yetiflme ça m n en önemli dönemecini e itim ve ö retimi biri di erinin gölgesinde kalmaks z n veren bir kurumda geçirerek; Atatürk ün açt yoldan, onun izinde ilerleyerek hayat m boyunca karar ve davran fllar m n temelini oluflturacak de erleri benimsedim. Babam emekli s n f ö retmeni, annem ise emekli teknik ressam. TEV ailesine kat lmak benim için hem maddi hem manevi aç dan çok büyük önem tafl yor. Bana göre Türk E itim Vakf, Türkiye Cumhuriyeti nin köklü, ça dafl ve öncü bir kurumu olarak y llard r sürdürdü ü e itim çal flmalar nda destekçileri ve bursiyerleriyle bütünlü ü sa lam fl ve her biri için yeni bir aile olmufltur. Bu nedenle bir çok zorlu aflamadan sonra gelen, akademik ve sosyal baflar lar m taçland ran, ama hepsinden daha çok gurur duydu um bir baflar TEV Üstün Baflar Bursiyeri olmak. Bölümümü seçerken kiflisel ilgi ve yeteneklerimle beraber daha iyi bir Türkiye için kendi rolümün nerede olaca n düflünerek tercihimi yapt m. Ça dafl ve lider bir Türkiye için çal - flaca m ve yol gösterici olaca m bir meslek seçtim. Ekonomi ve e itimin bir ülkenin gelece i için ne kadar önemli oldu unun bilincinde sorumluluklar m yerine getirmeye TEV ailesinin verdi i destekle de devam edece im. E itim ve ö retim benim için hiç bitmeyen ve hiç bitmeyecek bir süreç. Bunun tüm Türkiye için geçerli olmas amac yla elimden geleni yapaca m. Liseden mezun olurken birincilik konuflmam flöyle bitirmifltim: Hayat m boyunca Galatasarayl olman n gururuyla yaflayaca m. fiimdi de gönül rahatl yla flunu söyleyebilirim ki hayat m boyunca TEV ailesinin bir ferdi olmaktan onur duyaca m. Teflekkür ederim. Ayfle Aylin KAYA Bo aziçi Üniv. Müh. Fak. Endüstri Müh. Bl. 2. S n f Ö rencisi

9 14 15 TEV den Van daki depremzeler için karfl l ks z burs Türk E itim Vakf, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van depreminin ard ndan depremde zarar gören gençlere e itim deste i veriyor. TEV, depremde can ve mal kayb na u rayan ailelerin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve üniversitede ö renim görmekte olan çocuklar na ö renimlerinin sonuna kadar karfl l ks z burs verecek. TEV ö retim y l nda toplam 9 bin ö renciye burs verecek Türk E itim Vakf 1967 y l ndan bugüne kadar yurt içinde ö renciye burs verdi ö retim y l nda da toplam ö renciye burs verecek olan Türk E itim Vakf, bursiyerlerin ünü Meslek Lisesi, ini üniversite, 90 n master ve doktora, 179 unu ise üstün baflar bursiyerleri oluflturuyor. Türk E itim Vakf Van depreminden önce yaflanan deprem felaketlerinde de karfl l ks z burs imkan sa layarak, ö rencilere ve ailelerine destek oldu. Türk E itim Vakf 1999 Marmara depreminde 4041, 2002 Afyon depreminde 1000 ve 2003 Bingöl depreminde de 100 depremzede ö renciye burs verdi. Baflar l olan ö rencilerin bursu, TEV Burs Yönetmeli i hükümleri çerçevesinde ö renimleri boyunca devam ettiriliyor. TEV, Van da yaflanan felaketin açt yaralar n sar lmas na yard mc olmak amac yla, depremde zarar gören ailelerin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile yüksek ö renimde e itim görmekte olan çocuklar na, TEV Burs Yönetmeli i çerçevesinde karfl l ks z burs verecek. Van Valili i ile görüflmek ve yaflanan felaketi yerinde gözlemlemek üzere TEV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Yahya Laleli, Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal, Yurt çi Burslar fiefi fiengül Küpücü Van a ziyarette bulundular. Yap lan ziyarette y k lan binalar n d - fl nda, Van merkezindeki hemen hemen bütün evlerin çatlam fl oldu u ve binalar n tamamen bofl oldu u, hiç kimsenin evine giremedi i görüldü. Van Valisi Münir Karalo lu ile görüflülerek, Türk E itim Vakf n n depremzede ö rencilere verece i burslar hakk nda bilgi sunularak, burs vermenin d fl nda, neler yapabilece i konusunda görüfl al flveriflinde bulunuldu. TEV bursu baflvurusu için istenen belgeler, TEV in internet sitesi adresinde yer al yor. Depremzede gençlerin bursa baflvurabilmeleri için TEV web adresinde yer alan TEV Burs Baflvuru Formu na, form ekinde istenilen belgeleri, ayr ca ailelerinde meydana gelen can kay plar na iliflkin belge veya depremde evlerinin hasar gördü üne dair Bay nd rl k ve skân Bakanl Afet flleri Müdürlüklerinden alacaklar Hasar Tespit raporlar n eklemeleri gerekiyor. Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde ö renim gören depremzede gençlerin okullar arac l ile Van l Milli E itim Müdürlü üne, Yüzüncü Y l Üniversitesi nde okuyan gençlerin üniversiteye, il d fl nda yüksek ö renimde okuyan gençlerin TEV Genel Müdürlü üne baflvuru formlar n göndermeleri gerekiyor. Türk E itim Vakf (TEV) ihtiyaç burslar ndan yararlanmak baflar l ve maddi deste e ihtiyac olan ö renciler 1-31 Ekim tarihleri aras nda Türk E itim Vakf web adresinden form doldurup, ç kt lar n ö retim kurumlar na teslim ettiler. Bursiyerler, ö retim kurumlar n n oluflturdu u, TEV den de bir temsilcinin kat ld burs komisyonlar taraf ndan TEV in burs flartlar do rultusunda seçildi. Üstün Baflar Burslar ndan yararlanmak isteyen ö renciler ise 20 A ustos-20 Eylül tarihleri aras nda Türk E itim Vakf web sitesinden baflvuru formu doldurup, dosyalar n TEV Genel Müdürlü üne ulaflt rd lar. Adaylar öncelikle LYS puanlar ve diploma notlar üzerinden ön elemeye tabi tutuluyor. Ön elemeyi geçenler kompozisyon s nav na davet ediliyor. Kompozisyon s nav n geçen adaylar, ö retim üyelerinden oluflan jüri taraf ndan adaylar n liderlik vas flar göz önünde tutularak de erlendiriliyor. Yap lan de erlendirme sonucu Üstün Baflar Bursu alacak ö renciler belirleniyor. Sanat alan ndaki adaylar ise konusunda uzman ö retim üyeleri taraf ndan yap lan dinleti program neticesinde seçiliyor. Böylece ö retim y l nda toplam 52 ö renci TEV Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazan - yor. Geçen y llardan bursu devam eden 127 bursiyerle birlikte, Üstün Baflar Bursu alan ö renci say s 179 a ulaflt. TEV Yurt çi htiyaç Burslar ile Vanl ö rencilere de kucak aç yor Ö retim kurumlar nca seçilenlerin yan s ra her y l, engellilere, yetifltirme yurdunda bar narak yüksek ö renim yapmaya hak kazanan ö rencilere ve do al afetlerde zarar gören ailelerin ö renim gören çocuklar na da burs vermeye devam ediliyor. Bu y l yaflanan Van depreminde zarar gören ailelerin çocuklar na da burs tahsis edilecek. TEV, burs miktarlar n her ö retim y l bafl nda enflasyon ve bütçe koflullar n göz önünde tutarak art r yor. Yönetim Kurulunun alm fl oldu u karar do rultusunda burs miktarlar ö retim y l nda Ekim-Haziran aylar aras nda Meslek Liseleri için TL., yüksek ö retim için 340.-TL., master için 630.-TL., doktora için 950.-TL na yükseltildi. Üstün Baflar Bursiyerlerine ise Ekim ve fiubat aylar nda 1.425, di er aylarda 950 TL ödeme yap lacak. TEV bursiyerlerini baflar ya teflvik etmek için baflar ödülleri de veriliyor. Bugüne kadar bursiyer ödül almaya hak kazand ö retim y l sonundaki baflar durumlar na göre bursiyer ödül ald.

10 16 17 Türk E itim Vakf ö renciye Yurt D fl Yüksek Lisans (Master s Degree) Bursu sa lad TEV ülkemizin ihtiyaç duydu u üst düzey yönetici ve mesle inde uzman kiflilerin yetiflmesi ve ülkemizin yetiflmifl insan gücü kayna n zenginlefltirmek amac yla, 1969 y l ndan beri yurt d fl nda yüksek lisans (Master s Degree), t p alan nda da üst ihtisas ve araflt rma çal flmalar için burslar veriyor. Bugüne kadar gence bu yolla yurt d fl nda e itim imkan sa land. TEV taraf ndan 2012 y l nda seçilen 63 bursiyer de yurt d fl ndaki ö renimlerine bafllad ö retim y l nda; TEV kaynaklar ndan ABD ve Bat Avrupa ülkelerine 6, TEV-British Chevening ngiltere burslar için 5, TEV-DAAD Almanya burslar için 40, TEV-Fransa Büyükelçili i Fransa burslar için 10, TEV-TOFAfi talya burslar için 2, TEV-Garring Vakf Danimarka burslar için 1, TEV-Dr. Orhan Birman t p burslar için 2 ve TEV- SINGA Singapur da doktora burslar için 15 ö renci olmak üzere toplam 81 gence burs imkan sa lanacak. TEV, Türk t bb n n seviyesinin yükseltilmesine katk da bulunmak üzere, ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamal alanlarda 1996 y l ndan bu yana 62 genç t p doktoruna yurt d fl nda burs verdi. TEV bu faaliyetine ö retim y l içinde de devam edecek. Bu amaçla, merhum Dr. Orhan Birman ad na vasiyeti gere i, ABD de ve Bat Avrupa ülkelerinde, belirli bir projeyi uygulamak veya üst ihtisas kapsam nda bilgi, görgü ve uygulamas n gelifltirmek ve döndü ünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya koyacak, uzman t p doktorlar na burs veriliyor. lgilenen Fakülte ve E itim Hastanelerin adaylar n, TEV Yurt D - fl T p Burs Esaslar na uygun olarak haz rlanm fl dosyalar n, 17 fiubat 2012 tarihine kadar, TEV e ulaflt rmalar gerekiyor. TEV-S NGA Müflterek Singapur Karfl l ks z Doktora Burslar TEV-S NGA (Singapore International Graduate Award) Burslar ; Singapur da, A*Star (The Agency for Science, Technology and Research), NTU (Nanyang Technological University) ve NUS (National University of Singapore) da Temel Bilimler, Mühendislik ve Biyomedikal Bilimler alanlar nda doktora çal flmalar için karfl l ks z verilecek. TEV-SINGA burslar müracaatlar son baflvuru tarihi 13. Halen ö renimi devam eden bursiyerlerin ülkelere ve bölümlere göre da l m Ülkeler ve Alanlar TEV A.B.D TEV ng. TEV- B.C. ngiltere TEV-DAAD Almanya TEV-F.B. Fransa TEV-FIAT talya TEV-G.V. Dan. TOP flletme ve Ekonomi Mühendislik Sosyal Bilimler Güzel Sanatlar 1 1 T p Toplam Müflterek burs verdi imiz uluslararas kurulufllar ö retim y l için yurt d fl burslar duyurular, 24 Kas m 2011 tarihinden itibaren Türkiye genelinde tiraj yüksek gazetelerde yay nlanmaya bafllad ve ilgili fakültelere de duyurular gönderilerek ö rencilerin bilgi almas sa land. Ayr ca gerekli bilgi ve belgeleri de ö renciler web adresinden ya da TEV e bizzat baflvurarak alabilirler. TEV kaynaklar ndan ABD ve Bat Avrupa ülkelerinde ayr ca TEV-Garring Vakf burs fonundan Danimarka da verilecek burslar n baflvurular 30 Aral k 2011, TEV-TOFAfi burs müracaatlar 31, TEV-British Chevening burs müracaatlar 3 fiubat 2012, TEV Fransa Büyükelçili i ve TEV-DAAD müflterek Almanya burs müracaatlar ise 31 Mart 2012 tarihine kadar devam edecek. TEV-DAAD (Alman Akademik De iflim Servisi) Almanya Burslar : Mühendislik, Ekonomi, flletme ve Sosyal alanlar kaps yor. Ö renim dili ngilizce veya Almanca, ö renim süresi 1-2 y l. TEV-British Chevening ngiltere Burslar : Ekonomi, Sosyal ve baz Mühendislik alanlar n kaps yor. Ö renim süresi bir y l. TEV-Fransa Büyükelçili i Fransa Burslar : (Frans z Dili-Edebiyat ile Sanat ve Kültürel E itimler d fl nda) tüm alanlar kaps yor. Fransa da ö renim dili Frans zca veya ngilizce olup, ö renim süresi genelde bir y l. TEV-Garring Vakf Danimarka Burslar : Danimarka Teknik Üniversitesi nde Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleflme, Deniz ve K y, Petrol, Rüzgar Enerjisi Mühendislikleri ile Biyoteknoloji alanlar n kaps yor. TEV-TOFAfi talya Burslar : Otomotiv mühendisli ini kaps yor. Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Uçak ve flletme Mühendislikleri gibi alanlarda ö renim görenler aday olabiliyor. Ö renim dili ngilizce veya talyanca. TEV-TÜS AD 40. y l ABD ve Bat Avrupa ülkeleri Burslar : flletme Yönetimi ve Hukuk alan nda veriliyor.

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı