Kitab n bas m na katk lardan dolay

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kitab n bas m na katk lardan dolay"

Transkript

1 67 Kitab n bas m na katk lardan dolay teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: Beyo lu- STANBUL Tel: Faks: E-posta:

2 Bu rapor MÜS AD Araflt rmalar ve Yay n Komisyonu taraf ndan haz rlanm flt r. Genel Yay n Yönetmeni Selahattin Esim Editör Doç. Dr. Ali Resul Usul Yay na Haz rl k Yavuz Türk Hüseyin Kahraman Abdullah Serenli Ctp - Bask ve Cilt Organize Sanayi Bölgesi Eskoop Sanayi Sitesi C1 Blok No: 25 kitelli- STANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) Grafik Tasar m Mehmet KAMAN Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Ekim 2010 ISBN: , Her türlü yay n hakk MÜS AD a aittir. MÜS AD dan izin almak veya MÜS AD kaynak gösterilmek suretiyle al nt yap labilir.

3 YÜKSELEN DE ER TÜRK YE

4 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e Ç NDEK LER ÖMER C HAD VARDAN...14 DOÇ. DR. AL RESUL USUL BÖLÜM ULUSLARARASI L fik LER / DIfi POL T KA PROF. DR. AHMET DAVUTO LU...33 PROF. DR. EKMELEDD N HSANO LU...41 BRAH M KALIN...49 LORD ALF DUBS...67 MUSA KULAKLIKAYA...73 MUSTAFA ÖZEL...85 NECM SADIKO LU...99 SÜLEYMAN fiensoy PROF. DR. RAMAZAN GÖZEN ADNAN SMA L DOÇ. DR. AL ENG N OBA DR. F KRET ÜÇCAN YARD. DOÇ. DR. MESUT ÖZCAN NAMIK KEMAL ZEYBEK BÖLÜM EKONOM VE T CARET 4 AL BABACAN ZAFER ÇA LAYAN DURMUfi YILMAZ M. R FAT H SARCIKLIO LU DOÇ. DR. TEMEL KOT L MEHMET BÜYÜKEKfi MURAT YALÇINTAfi ÜM T BOYNER RIZA NUR MERAL...263

5 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r SELAHATT N ES M DOÇ. DR. BRAH M ÖZTÜRK YARD. DOÇ. DR. KAHRAMAN ARSLAN SALAH ABDULLAH KAMEL BÖLÜM KÜLTÜR ÜM T YAfiAR GÖZÜM PROF. DR. AL FUAT B LKAN KUDS ERGUNER RAB A YALÇIN PROF. DR. NAC BOSTANCI DOÇ. DR. MURAT GÜL KEMAL KAHRAMAN MAHMUT SAM K RAZO LU PROF. DR. SKENDER PALA BEfi R AYVAZO LU HAKAN fiükür

6 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e Önsöz Yükselen De er: Türkiye Ömer Cihad Vardan Genel Baflkan MÜS AD Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) olarak Türkiye nin uluslararas arenada yükselen bir de er oldu una inanmaktay z. Bu tarihi tespiti Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaflmay amaçlad m zdan, Yükselen De er: Türkiye projesinin bir an önce hayata geçmesi için çal flmalara bafllad k. Sonuçta, ortaya Türkiye nin neden yükselen bir de er oldu unu de iflik veçhelerden inceleyen analizler içeren bir eser ortaya ç karmaya muvaffak olduk. 06 Hakikaten tarihi denilebilecek günler yaflamaktay z. fiu anda, içinde yaflad m z zaman dilimi içerisinde, güncel siyasi tart flmalar n gürültüsünde fark etmekte zorlansak da, ulusal, bölgesel, küresel siyasi, ekonomik, ticari ve toplumsal geliflmeler birbiri ard na yaflanmakta ve adeta tarih daha h zl akmaktad r. Bilhassa So uk Savafl n bitmesi ile bafllayan yeni dünya düzenini kurmay amaçlayan küresel aray fllar ve bunlar n yerel izdüflümleri, birtak m siyasi, ekonomik ve kültürel yap larda de iflimleri bizlere dayat rlarken; siyaset adamlar, bürokrasi ve ifladamlar bu yeni dünyay anlamland rmaya ve kendilerine uygun do ru yol haritalar bulmaya çal flmaktad rlar. So uk Savafl n bitmesi ile bafllayan yeni dünya düzensizli inde, yeni nizam aray fllar nda, henüz bütün insanl kapsayan, huzur, refah ve mutlulu a gidecek rotalar keflfedilememifltir. 11 Eylül 2001 sald r lar ile dünyaya yeni nizam verme düflüncesi daha da marazi bir yola girmifl ve henüz bu yoldan tam olarak geri dönülememifltir.

7 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r Preface Turkey: The Rising Star As Independent Industrialists and Businessmen s Association (MÜS AD) we believe that Turkey is a rising star in international arena. We came into action by putting Turkey: The Rising Star project into practice since we aim to share this historical verity with the public opinion of Turkey and the world as soon as possible. Consequently, we have succeeded in creating a work that examines why Turkey is a rising star via an analysis from different aspects. It is a fact that we are experiencing days that we can call as historical. Although we can hardly realize amidst the noise of the actual political discussions, regional, global, political, economical, commercial and social developments are experienced consecutively and the history is elapsing more rapidly during this period of time. While the global pursuits and their local projections aiming to establish the new world order which has started especially after the end of Cold War impose us the changes on some political, economical and cultural structures, the politicians, bureaucrats and businessmen are trying to give a meaning to this new life and find the right road maps suitable for themselves. In pursuit of a new system, amid the irregularity of the New World which has started after the finalization of the Cold War, the route to peace, prosperity and happiness concerning the whole humanity has not been discovered yet. The idea of giving a new order 07

8 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e Böyle bir küresel bunal m içinde Türkiye, So uk Savafl sonras dünyada, So uk Savafl n kendisine dayatt uluslararas yap dan belli ölçüde kurtularak, dünya siyasetinde ve ekonomisinde, daha fazla manevra alan bulaca yeni siyaset aray fllar na 1990 larda bafllam fl olmas na ra men, büyük ölçüde, içerideki siyasi, ekonomik ve toplumsal krizler, çalkant lar ve uygun siyaset oluflturacak zaman n, zeminin ve basiretinin yakalanamamas nedeni ile arzu edilen kuantum s çray fl n gerçeklefltirememifltir. Rahmetli Turgut Özal n vizyoner devlet adaml ile irtibatl olarak, Türkiye nin uluslararas konumunu gelifltirilmeyi hedefleyen birçok inisiyatif zamanla gücünü yitirmifltir. çeride ve d flar da, Türkiye, büyük sorunlarla bafl etmekte zorlanm flt r. çeride yaflanan terör, siyasal fliddet, yayg n insan haklar ihlalleri, silahl güçlerin demokratik denetiminde yaflanan zorluklar, ekonomik krizler, k s r siyasi çekiflmeler ve yapay krizler Türkiye nin enerjisini içeride beyhude harcamas na neden olmufltur. Sonuçta Türkiye, uluslararas arenada yapmas gereken yükselifli, çözmekte zorland iç sorunlar nedeniyle gerçeklefltirememifl ve 2001 ekonomik krizi ile birlikte ülkemiz birçok alanda dibe vurmufltur. Sonraki dönemde, AK Parti nin tek bafl na iktidara geldi i 2002 y l ise, de iflik yönlerden Türkiye nin bir de er olarak yükselmesinin bafllang c olmufltur. Bu çal flmada say n bakanlar m z, de erli bürokratlar m z, sivil toplum örgütleri baflkanlar m z ve yetkin akademisyenlerimiz taraf ndan ortaya koyuldu u gibi; içeride ekonomik ve siyasi istikrar yakalayan bir iktidar n do ru siyasi tercihleri ile Türkiye, son y llarda uluslararas arenada yükselen bir y ld z ülke hüviyetini kazanm flt r. Asl nda Türkiye nin bu yükselifli bizim aç m zdan flafl rt c de ildir. Biz zaten içeride siyasi ve ekonomik istikrar belli ölçüde yakalaman n d flar da çarpan etkisi ile yans mas olaca n inanmakta ve bunu her ortamda söylemekteydik. Bu aç dan bak ld nda, Türkiye, içerideki k s r siyasi çekiflmelerin pençesine ne kadar düflerse, o denli uluslararas arenada irtifa kaybetmektedir. ç ve d fl siyasetin birbirine çelik halatlarla ba lanm fl oldu u gerçe ini hiçbir zaman akl m zdan ç karmamam z gerekmektedir. 08 Son y llarda ülkemizin nas l uluslararas arenada itibar kazand n en iyi gözlemleyenler aras nda biz, ifladamlar da bulunmaktay z. Gitti imiz birçok ülkede Türkiye nin son y llarda gerçeklefltirdi i hamlelerin nas l g pta ile izlendi inin flahitleriyiz. fladamlar m z art k gerçek anlamda küreselleflmifller, Uzak Asya dan Latin Amerika ya, Afrika n n en ucundan Rusya n n en kuzeyine ulaflm fllard r. Art k kürenin her yerinde ifl yapma potansiyelimiz, becerimiz, enerjimiz ve özgüvenimiz vard r. Dünyan n birçok bölgesinde Türkiye de üretilen mallar n n itibarlar yüksektir. fiüphesiz bunda Türkiye nin modern yap s n n yan nda demokratik siyasal rejiminin büyük önemi vard r. Ancak bu potansiyelin kineti e

9 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r to the World by September 11, 2001 attacks became even more morbid and it is not fully reversed yet. Within such a global crisis, although Turkey started seeking new politics in 1990s in order to find more area for manoeuvre in world politics and economy, while getting out of the international structure imposed during the Cold War to a certain extent, could not succeed in realizing the desired quantum jump due to internal political, economical and social crises and the lack of time to create the background and perception for building suitable politics. Regarding the deceased visionary statesman Turgut Özal, many initiatives aiming to expand Turkey s international position lost their power in time. Turkey had difficulties in coping up with big problems occurring inside and outside. Internal terrorism, political violence, frequent abuse of human rights, difficulties in democratic control of the armed forces, economical crises, vicious political wrangling and artificial crises caused Turkey to waste energy in vain. Consequently Turkey could not realize the rising that should have been done in the international arena due to the internal problems which were difficult to resolve and with the economic crisis in 2001 Turkey hit the bottom in many fields. In the next period in which AK Party came to power with a majority in 2002, it was the starting point of emerging, for Turkey, as a greater value in different aspects. As it was demonstrated in this study by the ministers, government officials, presidents of non-governmental organizations and qualified academics, with the correct political choices made by the ruling party that gained internal economic and political stability, Turkey has obtained the identity of being a rising star in international areas in recent years. In fact, the rise of Turkey is not surprising to us. We have always believed that maintaining the political and economic stability inside the country in a certain extent would be reflected with a multiplier effect outside and mentioned this in every environment. In this perspective, the more Turkey is in the clutches of the vicious political conflicts, the more the altitude is lost in the international arena. We should always keep in mind the fact that domestic and foreign policy are attached to each other with steel ropes. We, as the businessmen, are among those who have been observing Turkey as earning reputation in the international arena in recent years. We have been the witnesses of how Turkey s recent moves are followed with envy in the countries that we have been visiting. Our businessmen are now truly globalized and reached from Far Asia to Latin America, from the tip of Africa to the far north of Russia. Now we have the potential, ability, energy and confidence to do business all over the globe. In many regions of the world, goods produced in 09

10 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e çevrilmesi için do ru siyasi yöntemlerin ve araçlar n kullan lmas gerekmekteydi. flte son dönemde Türkiye de yaflanan ekonomik istikrar n d fl siyasette do ru yönetim ile buluflmas ortaya Türkiye nin yükselmesi gerçe ini ç karm flt r. Bizim aç m zdan do ru siyasi tercihler fleklinde ifade etti imiz hakikat, Türkiye nehrinin do ru yata n bulmas d r. Evet, hakikaten, Türkiye, do ru yata n buldu u takdirde içerde ve d flar da huzura, bar fla, refaha, kalk nmaya, kardeflli e, demokrasiye ve büyümeye do ru ilerlemektedir ve bundan sonra da ilerleyecektir. Yanl fl veya kendisine ait olmayan bir yatakta akma durumunda kalan Türkiye yi ise, tarih bize göstermifltir ki, daha karanl k, k s r siyasi mücadeleler, demokratik olmayan siyasi yönetimler, bask lar, ekonomik, mali, siyasi ya da toplumsal krizler ve kutuplaflmalar ile dolu bir gelecek beklemektedir. Daha demokratik, daha fleffaf, daha özgürlükçü, daha müreffeh, daha ça dafl, tarihi ve medeniyetinin de erleri ile daha bar fl k, komflular ile iyi geçinen, küresel dengeleri gerçekçi okuyabilen ama içinde bulundu u medeniyete ait etik de erlerini unutmayan bir Türkiye nin uluslararas arenada yükselmesi kaç n lmazd r. 10 Türkiye nin küresel yükselifli bir emperyal proje de ildir. Dikkat edilirse bu nedenle, Türkiye nin uluslararas arenada kademe atlamas komflular n tedirgin etmemektedir. Türkiye bar flla daha çok büyür. Türkiye nin yükselifli ise bölgesel ve küresel bar fla hizmet etmektedir. Bunda, tabii ki, 2002 y l ndan bu yana uygulanan koflularla s f r sorunlu d fl politika ilkesinin büyük rolü vard r. Bu ba lamda, bölgesel ve küresel bar fl Türkiye ye hizmet ederken; Türkiye de bölgesel ve küresel bar fla hizmet etmek için var n yo unu ortaya koymaktad r. Tabii ki, bu romantik bir bar flsever olmaktan daha öteye giden derin stratejik hesaplamalar ile ortaya konulmufl bir projedir. Esasen, Gazi Mustafa Kemal Yurtta sulh, cihanda sulh fliar ile daha önce bu gerçe i bize göstermifl olmas na ra men, k smen uluslararas siyasetin etkileriyle, k smen de iç siyasetteki basiretsiz siyaset tercihleri ile bu fliardan hayli uzaklafl lm flt. Zaman zaman bu hedefe tekrar dönmek için baz ad mlar at lm flsa da son dönemlere kadar bu meyanda arzu edilen sonuçlara ulafl lamam flt r. Son dönemlerde, Türkiye nehrinin do ru yata nda akmas metaforu ile aç klayabilece imiz hakikati Prof. Dr. Ahmet Davuto lu Stratejik Derinlik adl eserinde etrafl ca ortaya koymufl ve sadece entelektüel ve akademik katk yapmakla kalmam fl, önce Baflbakan ve D fliflleri Bakan na d fl politika dan flman, sonra da D fliflleri Bakan olarak ortaya koydu u fikirlerin uygulamas n bizatihi kendisi gerçeklefltirmifltir. Bu fikirlerin bilhassa Cumhurbaflkan m z Say n Abdullah Gül ve Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an ve tüm ekibi taraf ndan kabul ve takdir görmesi, ard ndan da uygulama imkân n n oluflturulmas çok önemlidir. Bu ba lamda, bilhassa son zamanlarda komflular m zla h zland rmaya çal flt m z ekonomik ve toplumsal entegrasyon da, bölgemizde refah ve huzur getirmesi bak m ndan oldukça önem arz etmektedir.

11 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r Turkey have high reputation. Certainly Turkey s modern structure and democratic political regime has a major role on this. However, there was the need to convert this potential to kinetic by using right political methodology and tools. Meeting Turkey s economic stability and right management of foreign policy revealed the fact of the rising of Turkey. The truth that we mention as the right political preferences is Turkey s finding the correct riverbed. Indeed, truly, when Turkey finds the right riverbed, it will proceed to peace, tranquillity, prosperity, development, brotherhood, democracy and growth inside and outside and will sustain these in the future as well. The history shows us that, in case Turkey chooses a riverbed which is wrong or not adapted, it will be expected to experience a future which is darker, including vicious political battles, nondemocratic political governances, pressures, economic, financial, political or social crisis and polarizations. Turkey s rising in the international arena is inevitable through a society which is more democratic, more transparent, more liberal, more prosperous, more contemporary, more reconciled with its historical and civilized values and having good relations with the neighbouring countries, perceiving the global balances in a realistic way without forgetting its own ethical values of civilization. The global rising of Turkey is not an imperial project. Therefore, upgrading the level of Turkey in the international arena is not disturbing the neighbouring countries. Turkey grows more with peace and its rise has been serving the regional and global peace. The foreign policy principle as having no problems with the neighbouring countries which has been implemented since 2002 has a great role in this. In this context, while regional and global peace is serving Turkey, Turkey is making utmost endeavour for regional and global peace. Certainly, this is a project which has been put forward with deep strategic calculations rather than being a romantic pacifist. Essentially, although Gazi Mustafa Kemal demonstrated us this reality by his slogan Peace at home, peace in the world, this was wandered away partly because of the effects of international politics and partly because of the short sighted political preferences. Even though necessary steps were taken from time to time to go back to the same objective, the desired result could not be reached recently. Lately, the reality that we mentioned above has been put forward by Prof. Ahmet Davuto lu in his work called Strategic Depth and he did not only make an intellectual and academic contribution by this, but also, firstly as the foreign policy advisor to the Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs and then as the Foreign Minister himself, he implemented the ideas that he asserted. It is essential that these ideas are accepted and appreciated especially by his Excellency our President Mr. Abdullah Gül and our Prime Minister Mr. Recep Tayyip Erdo an, and their 11

12 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e MÜS AD y llard r bu siyasetin sözcüsü olmufl, bu co rafyan n ihmal edilmemesi gerekti i defalarca dile getirmifltir. Özlemle bekledi imiz bu geliflmeleri görmek ülkemiz ad na bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bütün bunlar n yan nda, Türkiye nin yükselmesi anlam nda yap lmas gereken her fleyin yap ld ve her fleyin toz pembe oldu unu ileri sürmek ise gerçekçi olmaz. Gerek iç, gerekse de uluslararas platformda hâlâ at lmas gereken birçok hamleler mevcuttur. çeride, siyasi, sosyo-ekonomik ve toplumsal birçok konuda evimizi derlemeye düzenlemeye devam etmeliyiz. Demokratikleflme, yeni anayasa yap m, iflsizli in ve yoksullu un azalt lmas bunlardan baz lar d r. Uluslararas arenada ise daha önce ilkeleri at lm fl olan proaktif ve bar fl eksenli d fl siyasete devam ederken, komflular m zla olan ekonomik ve sosyal entegrasyonu da daha fazla derinlefltirmek için yeni ad mlar atmam z gerekiyor. D fl politikada zaman zaman s k nt lar, inifller ve ç k fllar yaflanabilir. Bunlar, uluslararas siyasetin do as gere i normal geliflmelerdir. Ancak, d fl politika kararlar n n k sa vadede de erlendirilmemesi ve k s r iç siyasi kap flmalara yem yap lmamas gerekmektedir. D fl siyaset do as gere i uzun erimli düflünüldü ü için çok fazla popüler tart flmalara aç k de ildir. Bu aç dan hem iktidar hem de muhalefet partileri d fl politika konular na ülkemizin âli menfaatleri çerçevesinde de erlendirerek bunlar k sa vadeli siyasi kazan mlara feda etmemelidirler. Ayr ca, dikkat edilirse bu raporun bafll Yükselen De er: Türkiye dir. Yani Türkiye den bir de er fleklinde bahsediyoruz. Tam burada çok önemli bir saptama yapmak gerekiyor: Türkiye nin yükselen bir de er olarak küresel bar fla, adalete, medeniyete ve kültüre katk s aç s ndan göstermifl oldu u siyasi ve ekonomik baflar tek bafl na yeterli olamaz. Türkiye, mutlaka, sahip oldu u medeniyet ve kültür de erlerini insanl n hizmetine sunmas gerekmektedir. nsanl n bizim de erlerimize ihtiyac oldu u bir hakikattir. Bu araflt rma raporunda ele al nan hususlardan biri de fludur: Acaba uluslararas arenada siyasi ve ekonomik anlamda s çrama yapan Türkiye kendi kültürel ve medeniyet de erlerini insanl n hizmetine ne kadar sunmaktad r? Bu sorunun cevab çok mühimdir. Görülen odur ki, özellikle bu alana daha fazla e ilmeliyiz. Estetik, moral ve felsefi de erlerimizi dünya halklar na daha fazla tan tmal y z. 12 MÜS AD kuruldu u y llardan bu yana do ru yata nda akan Türkiye metaforu ile anlatmaya çal flt m z gerçe i savunmaktad r. Tarihi ve mensup oldu u medeniyetine s rt çevirmeden Yahya Kemal in veciz ifadesiyle kökü mazide olan ati gerçe ini unutmadan, Türkiye nin bölgesel ve küresel düzlemlerde yükselerek bölgesel ve küresel bar fla, adalete ve moral de erlere hizmet etmesi bizim hedefimizdir. Bu hedefe ulaflmak için de ayaklar m zda bulunan her türlü

13 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r dedicated team. Especially the economic and social integration that we try to accelerate recently with our neighbours is also important for making peace and bringing prosperity into our region. MÜS AD has become the spokesperson of this policy for years and stated the necessity of not neglecting this geography for several times. Witnessing these developments that we were looking forward to is pleasing us extremely on behalf of our country. Besides all this, claiming that everything has been completed for Turkey s rise, and that everything is clear, would not be a realistic approach. There are still many moves to be taken in both internal and international platform. We should continue compiling and organizing our home in the areas such as political, socioeconomic and social issues. Democratization, the new constitution, reducing unemployment and poverty are just some of them. While continuing with a proactive and peace oriented foreign policy in international arena, we have to take new steps to deepen the economic and social integration between our neighbour countries. We may face with some problems and ups and downs in foreign policy from time to time. These developments are normal due to the nature of international policy. Yet, foreign policy decisions should not be taken in a short-term basis and should not be subject to vicious internal political confrontations. Foreign policy is not open to popular discussions due to its long term nature. In this regard, both the ruling and opposition parties should evaluate foreign policy issues in the framework of the vital interests of our country and should not sacrifice them to short-term political achievements. It is crucial to do a determination: it is not sufficient to mention only the political and economic success of Turkey as a rising star in the areas of global peace, civilization and culture. Turkey should absolutely offer its civil and cultural values to the service of humanity. It is a fact that the humanity needs Turkish values. Hence, one of the matters discussed in this research report is: How much does Turkey which has leaped forward by means of policy and economy in the international arena, offer its cultural and civil values to the service of humans? The answer of this question is very important. It is obvious that we have to pay special attention to this area. We must promote more and more our ecstatic, moral and philosophic values to the world nations. Since its establishment, MÜS AD has been supporting the fact that we try to explain here with the metaphor of Turkey, following the right riverbed. Our aim is that Turkey would serve to the regional and global peace and to justice and moral values by rising in regional and global level without turning its back to its history and the civilizations it belongs to and also without forgetting the 13

14 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e prangalardan kurtulmam z gerekmektedir. Elefltirel düflünceye, siyasi tahammül ve toleransa, demokratik siyasi kültüre dayal ve körlefltirici toplumsal kutuplaflmalardan uzak, demokratik ve hakça paylafl m n esas al nd müreffeh bir Türkiye için yola devam demekteyiz. Sonuçta tarihe not düflmek ve gelecek nesillere bu önemli dönemi aktarabilmek ad na ve yap lan tüm çal flmalara flükranlar m z n bir ifadesi olarak Yükselen De er: Türkiye raporunu haz rlad k. Bu vesileyle baflta raporun akademik editörlü ünü yapan Bahçeflehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Ali Resul Usul e, Araflt rmalar ve Yay n Komisyonu Baflkan Selahattin Esim in flahs nda tüm komisyon üyelerine, görüflleri ile çal flmam z n oluflmas n sa layan tüm yazarlar m za teflekkür ediyor, çal flmam z n Türkiye nin gelece inin flekillenmesine yarar getirmesini temenni ediyorum. Sayg lar mla, Ömer Cihad Vardan Genel Baflkan MÜS AD 14

15 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r reality of the lines of Yahya Kemal the future which has roots in the past. In order to reach this aim we have to get rid of all the shackles that we have on. We have to continue down the road for a prosperous Turkey based on critical thinking, political acceptance and tolerance, democratic policy as well as democratic and equitable sharing, being away from dull social polarization. As a result, we have prepared Turkey: The Rising Star report to make a note in the history, explain this important period to future generations and express our gratitude to all the work which has been done. Hereby, I thank the Bahçeflehir University Department of Political Science and International Relations instructor Assoc. Prof. Dr. Mr. Ali Resul Usul, who edited this report academically and the Researches and Publication Commission Chairman Mr. Selahattin Esim as well as all the commission members and the writers contributing with their opinions and wish that our work will help to shape Turkey s future. Best Regards, Ömer Cihad Vardan Chairman MÜS AD 15

16 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e Doç. Dr. Ali Resul Usul 1 Sunufl Türkiye: Yükselen Uluslararas Bir De er Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i nin (MÜS AD) Yükselen De er Türkiye projesi, esas nda, di er bütün önemli eserler gibi, bir ihtiyaçtan do mufltur: Türkiye nin son dönemlerde uluslararas arenada gösterdi i performans bütün veçheleri ile ortaya koymak. Hakikaten de baz yazarlar n aktivizm fleklinde ifade etti i Türkiye nin bölgesel ve küresel ekonomi ve siyasetindeki artan performans, hem ulusal hem de uluslararas seviyede siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler ve gazeteciler taraf ndan yo un bir flekilde tart fl lmaktad r. Türkiye nin, daha önceki dönemlerle k yasland nda, son dönemde, bölgesel ve küresel siyasette ve ekonomide a rl n hissettirmeye bafllad hemen hemen herkesin kabul etti i bir gerçektir. Bununla birlikte, baz yazar, akademisyen ve gazeteciler ise, bu gerçe i kabul etmekle birlikte, Türkiye nin bu aktivizm in olmas gereken minval üzere olmad düflüncesindedirler. K saca, eksen tart flmalar fleklinde ifade edilen bu görüfller ve tart flmalar hem ülkemizde hem uluslararas arenada s kça görülmektedir. Bununla birlikte, Türkiye nin sözünü etti imiz performans n anlamak ve izah etmek için daha genifl ve kapsay c bir perspektiften bu konuya e ilmenin yararl oldu unu düflünmekteyiz. Bu nedenle de, Türkiye nin ekseninin kay p kaymad gibi müphem bir mevzuya Bahçeflehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi (Associate Prof., University of Bahçeflehir),

17 T u r k e y : T h e R i s i n g S t a r Introduction Turkey: A Rising International Value The project Turkey: The Rising Star of Independent Industrialists and Businessmen s Association has come into being as a result of a necessity like other all important studies: To expose Turkey s performance in every respect in the international arena recently. Indeed, Turkey s rising performance in its regional and global economy and policy that some writers define as activism is discussed densely by some politicians, bureaucrats, academicians, and journalists both in national and international area. It is a fact accepted by almost everyone that Turkey has become a country which bears down in regional and international policy and economy recently when the situation is compared to former terms. However, some scholars, academicians, and journalists, even if they accept that fact, believe that Turkey s activism is not on the way of what it ought to be. These views and arguments defined as axis discussion shortly, are seen frequently both in our country and international area. Therefore, we think it is useful to study the issue from a broader and more comprehensive perspective in order to understand and explain Turkey s performance we ve just mentioned. Thus, instead of focusing on a vague subject whether Turkey s axis has slid or not, (because answering would be needed the questions like: Is really there such an axis? If there is, where is it? What are its coordinates? If what you do, you will slide axis? If what you do not, you will not?) we believe analyzing new parameters of Turkey as a rising value comprehensively, not only being contented with just academic 17

18 Y ü k s e l e n D e e r : T ü r k i y e kilitlenmektense (çünkü gerçekten böyle bir eksen var m d r, varsa nerededir, koordinatlar nedir, ne yaparsan z eksenden kayars n z ne yapmazsan z eksenden kaymazs n z gibi sorular n cevaplar n vermek gerekir) yükselen de er olarak Türkiye nin yeni parametrelerinin kapsaml bir analizini yapman n ve bunu yaparken de sadece akademik de erlendirmeler ile iktifa etmeyip, bizatihi sürecin içinde rol oynayan siyasi karar vericiler, bürokratlar ve süreç içinde son derece önemli olan sivil toplum örgütleri temsilcilerinin görüfllerini bu çal flmada ortaya koyman n çok daha önemli oldu u kanaati tafl maktay z. Bu meyanda, bu çal flmay üç genel alanda toparlamaya gayret ettik. Bunlar, uluslararas siyaset ve d fl politika; ekonomi ve ticaret ile sanat, kültür ve edebiyat boyutlar d r. Tabii ki, günümüz dünyas nda iç içe geçmifl bu üç alan birbirinden kesin çizgilerle ay rmak mümkün de ildir. Ancak, gene de çal flman n daha derli toplu olmas aç s ndan, kitaptaki yaz lar n ele ald konunun a rl k merkezine göre belli bir s n fland rma yapmam z kaç n lmazd. Hakikaten, uluslararas arenada yükselmek isteyen ülkelerin öncelikle d fl politikalar ndaki de iflikliklere ve uluslararas siyasetteki yeni aray fllar na bakmak gerekmektedir. Bu anlamda, Türkiye nin d fl siyasetinde var olan de ifliklikler, yeni aray fllar, yeni siyaset araçlar ve yeni manevralar bir müddettir tart fl lmaktad r. Yeni dönem d fl politika anlay fl n n mimar oldu una kimsenin itiraz etmedi i Prof. Dr. Ahmet Davuto lu nun görüflleri bizim aç m zdan çok önemlidir. Profesör Davuto lu, bir özelli i ile di er d fl politika yürütücülerinden ayr lmaktad r. Say n Davuto lu, hem yeni dönem Türkiye nin d fl politikas na bir entelektüel ve akademisyen olarak fikirleri ile yön vermifl, hem de, önce Baflbakan ve D fliflleri Bakan d fl politika dan flman olarak, daha sonra da D fliflleri Bakan olarak, bizatihi fikirlerini eyleme dönüfltürebilen, nadir akademisyen ve siyasi karar verici olma niteli ini haiz olmufltur. Bu eserde, Prof. Dr. Ahmet Davuto lu nun Türk d fl siyaseti ile ilgili taze görüfllerini bulabilirsiniz. Bu yaz dan, önümüzdeki dönem Türk d fl politikas n n yönelimi konusunda birçok ipucu elde etmek mümkündür. 18 Türk d fl siyasetinde, üzerinde en çok durulmaya bafllayan konular nda biri de Türkiye nin sahip oldu u yumuflak (ya da ince) güç ve bu gücün etkin bir flekilde uluslararas arenada kullanmay hedefleyen kamu diplomasisi aray fllar oldu unu gözlemlemekteyiz. Bu konuda Baflbakan Bafldan flman brahim Kal n n makalesi bizleri bu konuda ayd nlatmaktad r. Türkiye nin yumuflak gücü nü daha operasyonel k lma anlam nda Baflbakanl k ta ve D fliflleri Bakanl nda ciddi çal flmalar yap lmaktad r. Türkiye nin d fl siyasetinin ince boyutunu oluflturan en önemli kurumlardan biri de T KA d r y l nda kurulmufl olmas na ra men T KA faaliyetlerinin son dönemde büyük art fl gösterdi i ve çeflitlendi i T KA

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI YEREL YÖNET MLER S YASAL VE S V L ÖRGÜTLENME KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz, öngörülen çal flma program çerçevesinde

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail.

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail. KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2004-3: Aral k ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Dünyadaki çal flanlar n yar s günde 2 dolarl k yoksulluk s n r alt nda yafl yor ILO ya göre verimlilik art fl n ve insana yak fl

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Geo-Politics, Political Economy and Socio-Cultural Research Journal Cilt 4, Sayı

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı