KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15)"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2011) YIL: 9 SAYI: 102 DÜNYACA ÜNLÜ SURÝYELÝ KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, FAÞÝST ESAT REJÝMÝ'NÝN SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA (Sayfa - Page: 13-15) ALI FARZAT, A POLITICAL CARTOONIST, IN A DAMASCUS HOSPITAL (PHOTO: REUTERS)

2 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... BÝROL ÇÜN (TURKEY) 22nd International Montreal Salon of Cartoons Album (Canada) 1985 n The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... RENATO CANINI (BRAZIL) 22nd International Montreal Salon of Cartoons Album (Canada) 1985

3 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2011) YIL: 9 SAYI: 102 THE WORLD FAMOUS BULGARIAN CARTOONIST RUMEN DRAGOSTINOV PASSED AWAY... According to a statement by Secretary - General of FECO Bernard Bouton, the world - famous Bulgarian cartoonist Rumen Dragostinov was learned that on passed away in August 7th, DÜNYACA ÜNLÜ BULGAR KARÝKATÜRCÜ RUMEN DRAGOSTINOV VEFAT ETTÝ... FECO Genel Sekreteri Bernard Bouton tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, dünyaca ünlü Bulgar karikatür sanatçýsý Rumen Dragostinov'un 7 Aðustos 2011 tarihinde öldüðü öðrenildi... (Sayfa - Page: 9-10) CARTOON BY: RUMEN DRAGOSTINOV (BULGARIA)

4 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:4 YIL-YEAR:9 (JULY - AUGUST 2011) SAYI-ISSUE:101 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR ÝZMÝR'E "NEÞE VE KARÝKATÜR MÜZESÝ" n Neþe ve Karikatür Müzesi Danýþma Kurulu üyeleri Bulgaristan ýn Gabrova kentinde ki dünyanýn en ünlü Karikatür Müzesi Mizah ve Yergi Evi'ni (House of Humour and Satire) ziyaret ederek incelemelerde bulundular. n Ýzmir Konak Belediyesi, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Ýzmir Mask Müzesi nin ardýndan "Neþe ve Karikatür Müzesi"ni açmaya hazýrlanýyor n Neþe ve Karikatür Müzesi için Eserler toplandý, yer belirlendi sýrada tasarým aþamasý var. Ýzmir Konak Belediyesi nin önümüzdeki aylarda açýlýþý gerçekleþtirilecek olan Neþe ve Karikatür Müzesi Danýþma Kurulu üyeleri Bulgaristan ýn Gabrova kentinde ki dünyanýn en ünlü Karikatür Müzesi Mizah ve Yergi Evi'ni (House of Humour and Satire) ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Konak Belediye Baþkaný Dr.Hakan Tartan, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Ýzmir Mask Müzesi nin ardýndan Neþe ve Karikatür Müzesi nin açýlýþýný gerçekleþtirmenin hazýrlýklarý içinde olduklarýný söyledi. Müzede sergilenecek olan eserlerin önemli bölümünün bir araya getirildiðini, yer konusunun belirlendiðini, artýk sýrasýnýn tasarým ve yerleþtirme aþamasýna geldiðine deðinen Baþkan Tartan, bu amaçla önemli bir inceleme gezisi gerçekleþtiðini söyledi. Tan Oral, Eray Özbek, Turgut Çeviker ve Dilek Maktal Canko dan oluþan Neþe ve Karikatür Müzesi danýþma kurulu üyeleri House of Humour and Satire Müze Müdürü Tatyana Tsankova dan müze hakkýnda bilgi aldýlar. Türk heyete özel ilgi gösteren House of Humour and Satire yetkilileri normal koþullarda izin verilmeyen arþiv gibi odalarý açarak Ýzmir de kurulacak müzeye ýþýk tutmasý amacýyla bilgiler verdiler. Mizah dünyasýnda önemli bir konuma sahip olan müzenin 39 yýllýk geçmiþe sahip arþiv odasýnda incelemelerde bulunarak önemli bilgiler elde eden danýþma kurulu üyeleri Ýzmir e döndükten sonra Neþe ve Karikatür Müzesi nin açýlýþý için kollarý sývadý. (http://www.kazete.com.tr)

5 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5 INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE: Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS) BAÞSAÐLIÐI Türk Karikatür ve Grafik Sanatçýsý Muammer Olcay'ýn babasý HÜSEYÝN OLCAY'IN vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... Merhuma rahmet, Olcay ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

6 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- DERVÝÞ KERÝMOÐLU KARÝKATÜRCÜLER YAZIÞMA GRUPLARINDA KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ YÖNETÝMÝ TARTIÞMALARI Deðerli biraderler, Bodrum'un sýcak bi yaz gecesinden herkeze selamlar... Bu ayki köþemi, internet ortamýndaki yazýþma gruplarýnda yer alan bazý karikatürcü biraderlerimin yazýþmalarýna ayýrmak istiyom... Sözkonusu internet ortamýndaki yazýþma grublarýnda, Karikatürcüler Derneði yönetimi ile dernek baþkaný Metin Peker biraderin uygulamalarý eleþtirilmektedir... Yeni Akrep Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin Çakmak biraderin ikazý ve ricasý ile, þahýs ve mekan ismi vermeden ve kimseyi rencide etmeden, sozkonusu yazýþmalarý yorumsuz olaraktan aktarýyom. Deðerli biraderler, yýllardýr bu köþede yaptýðýmýz eleþtiriler boþuna deðilmiþ; biçok karikatürcü biraderimiz Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker biraderin anti - demokratik uygulamalarýndan þikayetçi. E - Mektup: 1 "Sevgli meslektaþým... Geçen hafta... dolaþýrken... ve... rastladýk. Onlar bizim hem okul, hem de asker arkadaþýmýzdýr; her iki alandan da hoþ anýlarýmýz vardýr.... "Bugün beni Metin Peker aradý, yabancý çizer konuk edecekmiþ, isim istedi" dedi. "Verdin mi?" dedim, "verdim" dedi. "Peki, içlerinden birini olsun çaðýracaðýndan umutlu musun?" dedim, "deðilim" dedi. "Nedenini biliyor musun?" dedim, "bilmiyorum" dedi. Olguyu þöyle açýkladým: "Metin Peker'in elinde çaðrýlacak çizer listesi zaten var. Fakat içlerinden 20'sini seçmekte zorlanýyor. Onun için seni aramýþ. Liste önünde açýk, sen isim verdikçe o üstünü çiziyor ve böylece eleme iþleminde ilerleme kaydediyor." Bu, içinde doðrularý barýndýran bir þakaydý elbette. (http://karikaturculerdernegi.com/ category/nasreddin-hoca) sayfasýndaki yazýnýn baþýna gelen de bu anlayýþýn bir sonucu.... bir kitap yazýmýnýn yarýsýný bitirmiþ durumdayým. Yani, Nasreddin Hoca uzmanlýk alaným. Yeterli birikime sahip olduðuma inanýyorum. Bir üye olarak da o metnin doðrusunu kaleme almak boynumun borcu. Görev üstlenmeyi önerdim,... yapýlan bana da yapýldý, önerimin üstü çizildi. Sen de görev almak istiyorsan ve bir öneri getireceksen dikkatli ol. Üstüne çizik yediðin zaman sakýn þaþýrma. Selamlarýmla..." E - Mektup: 2 "... bey, siz de haklýsýnýz. Derneðin her etkinlikten tabii ki haberi olmalýdýr, sahiplenmelidir. Ve dernek yönetim kurulu çalýþanlarý herkesten daha çok çalýþmalý, daha çok çizmeli, daha çok örnek ve yol gösterici olmalýdýr. Ben, bu yýl ilk kez dernek genel kurul toplantýsýna katýldým. Ve katýldýðýmda þaþýrdýðým þey (onca konuþtuðumuz, eleþtirdiðimiz, rahatsýz olduðumuz hiçbir konunun ele alýnmamasýydý.) Sanki kutlama yapýlan bir mekanda bulmuþtum kendimi. Konuþan insanlar da bi þekilde sessiz býrakýldý. Küsmemesi gereken bir çok kiþi de hala küs - dernek dýþýnda etkinlikler yapýyor haliyle. Konumuza gelirsek, evet, bu olaya, karikatürcüler derneðinin sitesini yapan wep yazýlýmcýsý arkadaþ bir çözüm bulmalýdýr. Yazý okunmuyor. Evet, ben de beðenmedim. Ama bizler sadece eleþtirel deðil, çözüm yolu bulucu da olmalýyýz ki, sorunlar halledilsin. Herþeyi dernekten beklememek ama herþeyi dernekle iliþkilendirerek etkinlikler yapmak en doðrusu sanýrým... Tabii, siz büyüklerim daha iyi bilirsiniz ama yeni bir üye olarak gördüklerim þimdiden beni de rahatsýz ediyor. Yine de, derneðe sýrtýmýzý dönmek yerine, elimizi vermenin daha iyi bir çözüm yolu olacaðýna inanýyorum. Saygýlar..."

7 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:7 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization TABRÝZCARTOONS WEB PAGE HOMUR HOMUR (HOMUR MiZAH DERGiSi) homur.blogspot.com ELMAN MIRZOYEV WEB PAGE AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator) CARTOON-IRAN (CARTOON&HUMOR NEWS)

8 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:8 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- YÜZ ÇÝÇEK AÇSIN KÜLTÜR MERKEZÝ'NDEN AÇIKLAMA... Sayýn Hüseyin Çakmak, merhaba. Yeni Akrep'te uzun bir süredir yayýnlanan "Duyuru - Çaðrý" metninde, gerekse yazýþmalarýmýzda, Yüz Çiçek Açsýn Kültür Merkezi tarafýndan düzenlenen Yýlmaz Güney Kültür Festivali Karikatür Yarýþmasý'nda birincilik ödülü kazanan Louis Pol'e ilgili ödülün ulaþmadýðýný öðrenmiþtik. Bu konuda ilgileneceðimizi ve en kýsa zamanda Louis Pol'e ödülünün gönderileceðini belirtmiþtik. Yeni Akrep dergisinin son nüshasýnda Louis Pol'e ait "Duyuru - Çaðrý" metnini yeniden okuduðumuz zaman çok üzüldük. Daha önce teknik nedenlerden dolayý yayýnlayamadýðýmýz karikatür albümünü yayýna hazýrlayarak, karikatür festivaline eserleri ile katýlan yaklaþýk 700 amatör - profesyonel sanatçýmýz nezdinde mahcubiyetimizi sona erdirmeyi amaçlayýp, karikatür festivalini daha güçlü ve daha istikrarlý olarak tekrardan düzenlemeye hazýrlanýrken, Yeni Akrep'te yayýnlanan "Duyuru - Çaðrý" metni mahcubiyetimizi ikiye katladý. Louis Pol'e ödülünün neden ulaþmadýðý konusunu, kesin olarak belirleyemedik. Adres veya posta ile ilgili bir sorun olduðunu düþünüyoruz. Ödülün bir yanlýþlýk sonucu gönderilmemiþ olabileceðini de hesaba kattýk fakat bu yönde bir sonuca ulaþamadýk yýlýnda, tedbir olaraktan fazladan yaptýrdýðýmýz ödüllerden birini Sayýn Louis Pol için tekrardan hazýrladýk. Yeniden bir sorun yaþamak ve yaþatmak istemiyoruz. Bu nedenle elimizdeki mevcut posta adresine ödülü göndermeden önce sayýn Louis Pol ile irtibata geçerek posta adresini yeniden talep ettiðimizi bildiriyoruz. Sonuç olarak, tümüyle bizden kaynaklý olan bu ciddi eksiklik nedeniyle Louis Pol arkadaþýmýzýn þahsýnda, siz karikatür sanatçýsý dostlarýmýzdan özür diliyoruz. Ödülü gönderdiðimiz zaman ayrýca bir mektup ile þahsen Louis Pol'den özür dileyeceðiz Selamlar Ýyi çalýþmalar (26 Temmuz 2011) YÜZ ÇÝÇEK AÇSIN KÜLTÜR MERKEZÝ Yeni Akrep'in Notu: Louis Pol'ün ödül konusu tatlýya baðlanmýþ olmas na raðmen, teknik bir hata nedeni ile, geçtiðimiz sayým zda "Duyuru - Çaðrý" metni tekrardan yayýnlanmýþtýr Bu nedenle, bizler de, Yüz Çiçek Açsýn Kültür Merkezi yetkililerinden özür diliyoruz

9 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:9 THE WORLD - FAMOUS BULGARIAN CARTOONIST RUMEN DRAGOSTINOV PASSED AWAY... DÜNYACA ÜNLÜ BULGAR KARÝKATÜRCÜ RUMEN DRAGOSTINOV VEFAT ETTÝ 'da Sofya'da doðdu. Grafik çizimi ve karikatür alanýnda çalýþmalar yaptý... Çeþitli ulusal ve uluslararasý karikatür yarýþmalarýna katýldý ve birçok ödüller kazandý. Bunlardan bazýlarý þunlardýr: Ýkincilik Ödülü, Sofya, Bulgaristan, Birincilik Ödülü, Tolentino, Ýtalya, Ýkincilik Ödülü, Boechout, Belçika, Büyük Ödül, Belovar, Hýrvatistan, Ýkincilik Ödülü, Kragujevac, Yugoslavya., Üçüncülük Ödülü, Krusevac, Yugoslavya, Büyük Ödül, Üsküp, Makedonya., Büyük Ödül, Montevideo, Uruguay, Birincilik Ödülü, Tahran, Ýran, Üçüncülük Ödülü, Kiev, Ukrayna, Üçüncülük Ödülü, Üsküp, Makedonya, Üçüncülük Ödülü, Ýstanbul, Türkiye., Birincilik Ödülü, Lefkoþa, Kýbrýs., Birincilik Ödülü - Krushovac, Sýrbistan & Karadað., Birincilik Ödülü, Hindistan., Birincilik Ödülü - Presov, Slovakya., Birincilik Ödülü - Alanya, Türkiye., Birincilik Ödülü - Tabriz, Ýran., Birincilik Ödülü - Jaka Bede, Polonya... Çeþitli uluslararasý karikatür yarýþmalarýnda birçok özel ödül kazanmýþtýr... He was born in Sofia in Worked in the field of graphics and cartoon drawing. He was participated in a number of national and international cartoon competitions where he has won various awards. Some of these are: Second Prize, Sofia, Bulgaria., Frist Prize, Tolentino, Italy., Second Prize, Boechout, Belgium., Grand Prize, Belovar, Croatia., Second Prize, Kragujevac, Yugoslavia., Third Prize, Krusevac, Yugoslavia., Grand Prize, Skopje, Macedonia., Grand Prize, Montevideo, Uruguay., Frist Prize, Tahran, Iran., Third Prize, Kiev, Ukraina., Third Prize, Skopje, Macedonia., Third Prize, Istanbul, Turkey., First Prize, Nicosia, Cyprus., First Prize - Krushovac, Serbia & Montenegro., First Prize - India., First Prize - Presov, Slovakia., First Prize - Alanya, Turkey., First Prize - Tabriz, Iran., First Prize - Jaka bede, Polska... Many Special Prize various international cartoon competitions... >>>>>>>Marilena Nardi Web Page<<<<<<<

10 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10

11 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:11 DUVAR YAZILARI ÝBRAHÝM ORMANCI öðreteceðimize, ''ALÝ TOPÇU OL'' diye öðretsek yaaa!... n Ýyi ki BALIKADAM oludun be abi, Dalýp dalýp gidiyorsun!... n DAÝRE' lerde yaþaya yaþaya, ÇAP' tan yaþýyoruz dostlarým!... n Boþanmalar hýzla artýyormuþ, Anlaþýlan AÝLE HEKÝMÝ'ninin yanýsýra AÝLE HAKÝMÝ'ne de gereksinim var!.. n Hayatta hep sona kalmýþ insanlar, Niye hep kurukta öne geçmek isterler kuzum!... n Talihin elinde eskiden oyuncak oluyorduk, þimdi ise GAME OVER oluyoruz!... n Heybeli'de Mehtaba çýkacaðýna, Heybeli'de Mehtap ile çýksana be kardeþim!.. n Yurtta barýþ, dünyada barýþ ama evde karý-koca harp halindeyiz birader!... n ÖKÜZ ÖLDÜ, ÇOKTAAAAN SUCUK FABRÝKASINA YOLLANDI BÝLE!... n Çok dayanýklý bir futbolcu, her maç 90 dakika sahada kalýyor, Her devrin adamý deðil, her devrenin adamý!... n Üç dil biliyorum ama, evde bir hanýma dil dökmesini beceremiyorum nedense!... n O söz þöyle deðiþti, Dostlar alýþveriþ merkezinde görüþsün!... n Kadýnlarýn AYBAÞI halleri var, erkeklerin baþý kel mi? Onlarýnda AYSONU halleri var!... n Facebook'ta birbirimizi görüyoruz, twitter'de birbirimizle konuþuyoruz... Musalla taþýndaysa birbirimizle vedalaþýyoruz!... n Nush ile uslanmayaný etmeli tekdir, Tekdir ile uslanmayan hakký, kadýn programlarýný izlemektir!... n Herþeyin taklidi var, yoksa bu hayatta mý ÇAKMA be usta? n Sabah akþam okumaktan incelemekten, BÝR VERÝ BÝR KEMÝK KALDIN be oðlum!... n Çocuklara '' ALÝ TOPU AT '' diye okuma yazmayý n HAZÝNE araypta bulmayan define avcýlarýnýn sonu pek HAZÝN olur caným!.. n Süleyman Demirel KONUÞAN TÜRK YE istiyordu, GSM þirketleri sayesinde KONU KAN TÜRKÝYE olup çýktýk!... n Öðrenciler yarýþ atýndan farksýz, TEST-DÜZE yaþýyorlar hani!... n Kadýnlar kadýnlar, DÝÞÝ KUÞ olun olmasýna ama, azýcýkta DÝÞLÝ KUÞ olun be!... n TEKERLEK KIRILINCA TAKSÝCÝ ÇAÐIRAN ÇOK OLUR!... n Eskiden DOÐRUCU DAVUT'tu... Ametliyatla kadýn oldu. Þimdi ona DOÐRUCU FATMA diyorlar!... n ALTIN gibi bir kalbi vardý, azim etti uðraþtý KUYUMCU oldu!... n JOKEY olmuþsun olmasýna ama, arzularýna GEM vurmasýný öðrenememiþsin be hacým!... n Artýk kadýnlar ticarette çok baþarýlý, Saçýn uzun, aklý kasa!... n Leyleðin ömrü, kredi kartý borcunun asgarisini yatýrmakla geçer!.. n Eskiden Ýstanbul'a tepeden bakýyorduk, Þimdi Gökdenlenden bakýyoruz!.. n Dün, AT, AVRAT, SÝLAH idi parolamýz, Bügün, KAMERA, AVRAT, KASET oldu!... n Kadýnlara KOMP-LÝMAN yaparsan, SÜT-LÝMAN olurlarlar bilmez misin? n Mutluluðun resmini çizmeyi býrak ta, Sen bir NÜ resmi çiziver Abidin!... n Ne kadar sallarsan salla, Sana inanmaz, zengine kaçar DAMLA!... n Kendini beðenmiþler bana her zaman, '' KÝBÝR AZABI '' yaþatmýþlardýr!.. n Gidiþim suskun oldu, ama fabrika ayarlarýna dönüþüm muhteþem olacak!... ÝBRAHÝM ORMANCI - HARBÝCÝ MÝZAH

12 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:12 RAMÝZ GÖKÇE YÝ YÝTÝRELÝ ON YIL OLDU NERÝMAN CAHÝT Ona, "Karikatürümüzün Büyük Babasý" derdim; Hüseyin Çakmak'tan esinlenerek. Akabinde hemen kocaman bir kahkaha atardý. Uzun uzun konuþurduk buluþtuðumuzda ya da aklýmýza estiðinde telefonda Ölümün hiç yakýþmadýðý bir insandý. Aðýr hasta olduðunu duyduðumda adeta nutkum tutulmuþtu Ne gidip görebiliyor ne de telefon edebiliyordum Ve, bir gün ansýzýn o aradý Konuþuyor, sorular soruyor ama sanki dilim tutulmuþ gibi aðzýmdan tek kelime çýkmýyordu sonuçta, ansýzýn o patladý: "Eyy be Hocaným, þunun þurasýnda, 'bir ölüm' alt tarafý Doðmanýn diðer yaný, diðer rengi" deyivermiþ Araya giren sessizliðin daha da aðýrlaþtýðýný hissedince de Bir þeyler söylemeye çalýþmýþ ama baþaramamýþtým ölümünü konuþmayý Benim bu tutukluðuma daha fazla dayanamayarak: "Önemli olan doðru yaþamak dostum Ben, hep onu yapmaya çalýþtým " demiþti *** Ve haklýydý Önemli olan doðru yaþamaktý Hele de bir "aydýn" olarak, bir "sanatçý" olarak. Ve o, hep öyle yaptý Doðru bildiðini yaptý Bunun diyetini çok aðýr ödedi Ve, bir insan gibi yaþadý Ne mutlu ne büyük bir "onur" vesilesidir bu Özellikle de, her þeyin, insan onurunun dahi satýn alýnabildiði ülkemizde *** Hep muhalefette yaþayarak Hep, toplumsal zaaflarý söz ve çizgiyle gözümüze sokarak Ülkesini, insanlýðý ve dünyayý daha iyiye ve daha güzele yönlendirmeye çalýþarak Düþüncelerini ve eleþtirilerini sadece çizgi sanatý ile aktarmakla kalmamýþ Söz ve kiþiliði ile de yansýtmýþtýr Ve evet Eðer, Ramiz Gökçe, sanata, karikatür sanatýna - deðer veren bir ülkede karikatür çizseydi Onlarca karikatür albümü sahibi olurdu *** Ama ve gerçekten beni mutlu eden, yakýndan tanýdýðým bir hüznünü bir yük gibi mezara götürmediði Hastalýðýnýn çok aðýrlaþtýðý bir dönemde, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði, özellikle de, Hüseyin Çakmak'ýn insanüstü bir gayretle ve MEZ-KOP'un da albümün basýmýný üzerine almasýyla tam da zamanýnda, toplumunun bir "yürek borcu" gibi uzatýldý eline albümü: "Kýbrýs Türk Karikatür Sanatýnýn Duayeni Ramiz Gökçe" albümü *** Uzun uzun yeni doðmuþ çocuðuna bakar gibi bakmýþ ve neredeyse onu baðrýna basmýþ O albümün üzerine düþen birkaç damla gözyaþý, onun, hüzünle karýþýk, en büyük mutluluðu olmuþ *** Onunla tanýþtýðým kýsa sürede, kýrk yýllýk dost gibi olduðum sürede sýk sýk telefonlaþýrdýk "Nasýlsýn Dostum?" derkenden, o, hayatýn içinde piþip yoðrulmuþ pratiðiyle uzun uzun gözlemlerini anlatýr Ülkede tahammül sýnýrlarýný aþmýþ rezillikleri sýralar ve sonunda da sýk sýk tekrarlardý: "Bu memleketin ve insanýnýn barýþ içinde yaþadýðýný görmeden gideceðiz be dostum " Ve haklýydý çok haklýydý Ama, hangimiz göreceðiz görebileceðiz ki o günleri *** Ramiz Gökçe'yi 27 Aðustos 2001'de yitirdik. Öleli 10 yýl olmuþ Günler ne de çabuk geçiyor Sevgili Ramiz Bey Sevgili Usta Iþýklar içinde uyu Toplumda, daha 'elinden geleni yapanlarýn' sayýsý tükenmedi Yani, daha umut var dostum Sen, elinden geleni hatta, daha fazlasýný yapmanýn huzuru içinde uyu

13 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:13 POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA ELIZABETH A. KENNEDY n This is just a warning: Pro-regime gunmen break Syrian cartoonist s hands... (Associated Press - Beirut) Masked gunmen dragged Syria's best-known political cartoonist from his car before dawn 25 August 2011 Thursday, beat him severely and broke both his hands as a warning to stop drawing just days after he compared Syria's president to Moammar Gadhafi, a relative and activists said. Hospitalized with serious injuries, 60-year-old Ali Ferzat has become the most famous victim of the repression of Syria's five-month uprising. The attack on him was a stark reminder that no Syrian is immune to the crackdown. This is just a warning, the gunmen told Ferzat, according to a relative who asked that her name not be used for fear of reprisals. We will break your hands so that you'll stop drawing. The men then singed the artist's beard, put a bag over his head and dumped him on the side of the road. The widely popular cartoonist, who works late into the night, left his studio at 4 a.m. Thursday, the relative and several activists familiar with the attack told the Associated Press. A jeep with tinted windows soon started trailing him and cut him off on a Damascus street. Four masked gunmen dragged him out of his car, bundled him into the jeep and drove him to the airport road just outside Damascus, beating him and making threats all the while. After news of the attack broke, online social networking sites exploded with angry postings. Assad's Syria is the burial ground of talent, read a posting on Twitter. Ali Ferzat, your innovation will stand in the face of their cowardice and hate, wrote Suheir Atassi, a prominent Syrian pro-democracy activist. Pictures published on online forums Thursday showed the artist in a hospital bed with heavily bandaged hands and a bandage above his right eye. Omar Idilbi, a spokesman for the Local Coordination Committees, an activist group that helps organize and track the uprising, blamed security forces for the attack, although Rami Abdul-Rahman, head of the London-based Syrian Observatory for Human Rights, said the identity of the attackers could not be confirmed. Ferzat has said he had great hopes for Assad when he became president in 2000 after inheriting power from his late father. But in recent years Ferzat has become a vehement critic of the regime, particularly as the military launches a brutal crackdown on the country's protest movement. This week, he published a cartoon on his website showing Assad with a packed suitcase, hitching a ride with a fleeing Gadhafi. Many of his cartoons directly criticize Assad, even though caricatures of the president are forbidden. Ferzat's website, where he published his cartoons and satirical commentary, was inaccessible Thursday after the attack. This account has been suspended, reads a message on the website, There are two things in this life that cannot be crushed the will of God and the will of the people, Ferzat told the AP this month during a telephone interview from Damascus. Ferzat benefited from Assad's moves to open up society in Syria during a period that came to be known as the Damascus Spring. Shortly after Assad inherited power from his father, he allowed Ferzat to publish the country's first private newspaper in decades. The satirical weekly Al-Domari or The Lamplighter was an instant hit, with copies of each issue selling out a few hours after hitting the stands. It was soon shut down, however, as Assad began cracking down on dissent after the Damascus Spring quickly lost steam.

14 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:14 n Suriye Devlet Baþkaný Beþer Esad karþýtý karikatürler çizdiði için, Faþist Esat Rejimi'nin silahlý güvenlik güçleri tarafýndan dövülen ve iþkence edilerek parmaklarý kýrýlan, Suriye nin dünyaca ünlü karikatür sanatçýsý Ali Ferzat hastaneye kaldýrýldý... Suriye nin dünyaca ünlü karikatür sanatçýsý Ali Ferzat, 25 Aðustos 2011 tarihinde, silahlý kiþilerin saldýrýsýna hedef oldu. Güvenlik güçleri tarafýndan kaçýrýlan sanatçý, komaya sokuluncaya kadar dövüldükten sonra Þam yakýnlarýnda bir yol kenarýna atýldý. Yakýnlarýna göre ders olsun diye elleri kýrýlan Ferzat a siyasi karikatür çizmeye devam ederse bir dahaki sefere ellerinin kesileceði söylendi. Yetkilileri hedef alan karikatürleriyle rejim karþýtlarýnýn kahramaný haline gelmiþ olan Ferzat Þam da bir hastanede tedavi görüyor. Þu ana kadar binlerce sivilin ölümünden hayali çeteleri sorumlu tutan Þam hükümeti sanatçýya maskeli kiþilerin saldýrdýðýný ve olayla ilgili olarak soruþturma açýldýðýný haber vermekle yetindi. Bu arada, bugün, Cuma namazýndan sonra, Doma, Dara ve Deyirüzzür de yapýlan rejim karþýtý gösterilerde de en az iki eylemci güvenlik güçleri tarafýndan vurularak öldürüldü.

15 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:15

16 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE: SMILES FROM THE WORLD SPORTHUMOR - THE SMILE OLYMPICS EMILIO ISCA The 4th edition of the International competition of humor graphic SPORTHUMOR, consecrated to the sport, has been a sound success. It was held in Fossano in Italy at the Castle of Acaja from 7th to 15th May The public, who was asked to vote the best cartoons, awarded the following artists: Best Cartoon: Ghino (Italy), Best Caricature: Benny (Italy), Best Digital Print: Stefan Despodov (Bulgaria), Other prizes were awarded to Guido De Maria (Italy), Ross Thomson (UK), Yuri Kosobukin (Ukraine), Ugo Sajini and Mariano Congiu (Italy). The event was managed and directed by the cartoonist Emilio Isca Let's meet at the 5th edition from 12th to 20th May

17 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:17 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ n ÝZMÝRLÝ ÇÝZERLERDEN YENÝ BÝR MÝZAH SAYFASI Uzun yýllar Ýzmir basýnýnda mizah sayfalarý hazýrlayan Ýzmirli çizerler þimdi de, Kuþadasý'nda yeni bir mizah sayfasý ile okuyucu karþýsýna çýktý. "Neþeli Kuþadasý" ismini taþýyan mizah sayfasý, 15 günde bir yayýnlanacak. Kuþadasý Postasý gazetesinde yayýnlanan sayfanýn ilk yayýnýnda konuk çizerler de var. Bursa'dan Mehmet Kahraman, Halit Kurtulmuþ Aytoslu ve Balýkesir'den Mehmet Zeber. Kuþadasý'nda yaþamýný sürdüren Lütfü Çakýn'ýn mizah yönetmenliðini üstlendiði sayfada Mustafa Yýldýz ve Cemalettin Güzeloðlu'nun karikatürleri yer alýyor. Ýzmir'de günlük yayýnlanan "Ege'de Bugün" gazetesinde Pazartesi günleri "Mizah Salatasý" sayfasý devam ediyor. 24. sayýyý geride býrakan sayfada, usta çizerlerin yaný sýra genç çizerler - yazarlar da yer alýyor. Ýbrahim Ormancý sayfaya her hafta mizahi yazýlarýyla renk katýyor. Batý Radyo'nun yayýnladýðý, Batý Söz Kent ve Yayýn Kültürü dergilerin de "Ýzmirli Çizerlerin Mizah Sayfasý" 4 yýldýr sürüyor. Temmuz- Aðustos sayýsýnda dosya Konusu "Kitap ve Kütüphane" olan dergide, bu konuyu içeren karikatürler bulunuyor. Ýzmir'de, yakýn bir tarihte yeni bir mizah sayfasýnýn daha yayýnlanacaðý öðrenildi. Ýlk kez genç ve çocuk çizerlerin hazýrlayacaðý sayfa "Gülen Bahçe" ismini taþýyacak. Güzel Bahçe Belediyesi Karikatür Atölyesi'nde üretilen karikatürlerden oluþacak sayfayý yaþ gurubu 30 çocuk hazýrlayacak. n ÝLK KARÝKATÜRLERÝNÝ ÇÝZDÝLER Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Ýzmir Þubesi, Yaz Okulu proje kapsamýnda birçok etkinliði iki ayrý merkezde sürdürüyor. "Bayraklý Borsa Ýlköðretim Okulu" ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan "Limontepe Kentli Merkezi"nde yürütülen yaz okulunda yer alan karikatür atölyesi yoðun ilgi görüyor. Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilcisi Mustafa Yýldýz'ýn eðitmenliðini yaptýðý karikatür atölyesinde 30'a yakýn çocuk çalýþmalara katýlýyor. Çalýþmalarýn sonunda minik çizerler ilk çizdikleri karikatürleri sergileme olanaðý bulacak. Karikatür çizmeye ilk kez bu atölye ile baþlayan minik çizerler, çizdikleri karikatürleri sanatseverlerle paylaþmanýn heyecanýný merakla bekliyorlar. Sergide karikatürleri yer alacak minik çizerler: Þura Bilek, Murat Duvar, Melek Ördek, Yusuf Çatan, Baran Yurt, Serap Karadeniz, Mert Metin, Mine Akgün, Aycan Erben, Ecem Kýzýl, Ezgi Yýldýrým, Emre Odabaþý, Dilan Akýncý, Sevda Abaylý, Merve Torun, Afþin Günay, Deniz Kaya, Burak Gürsu, Irmak Göze, Özgür Kanber, Kübra Çelebi, Iþýl Abaylý Çaðdaþ Çiftçi, Ahmet Yýldýz, Remziye Akgün. n EKREM KILIÇ SERÝNHÝSAR FESTÝVALÝNDE KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇTI Denizlili çizer Ekrem Kýlýç, "10. Serinhisar Kültür, Sanat ve Leblebi Festivali"nde kiþisel karikatür sergisi açtý. Üç gün boyunca yoðun ilgi gören sergide 36 karikatür izleyici karþýsýna çýktý. Ekrem Kýlýç serginin bu kadar ilgi görmesini þu þekilde açýkladý: "Bu benim ikinci kiþisel karikatür sergim. Birçok karma sergiye katýldým. Sergideki karikatürlerimin çoðunluðu yýllarýnda çizdiklerim. Sergiye gelen mizah severleri ayni zamanda nostalji de yaþatmýþ oldum" dedi. n "MÝZAH SALATASI" 6 AYLIK! Ýzmir'de günlük yayýnlanan Ege'de Bugün Gazetesi 15 Aðusto tarihini birinci yaþ günü olarak kutlarken, Pazartesi günleri yayýnlanan "Mizah Salatasý" da 6. ayý geride býraktý. 27. sayýsý yayýnlanan sayfa, Ýzmir'de yaþayan 60'a yakýn usta çizeri konuk etti. Ayrýca karikatür atölyesi ve okullardaki yüzlerce genç çizerin karikatürleri de her hafta "Mizah Salatasý"nda yerini aldý. Ýzmir'in en üretken mizah yazarý Ýbrahim Ormancý, "Aforizmalarýyla" "Mizah Salatasý"na her hafta renk katmaya devam ediyor. "Mizah Salatasý" nýn yönetmeni Mustafa Yýldýz, sayfaya zaman zaman günlük karikatürler de çiziyor...

18 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:18 HOMUR MÝZAH VE KARÝKATÜR GRUBU'NDAN "SUYUN TÝCARÝLEÞMESÝNE HAYIR" KONULU KARÝKATÜR SERGÝSÝ "Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu" ve bu platformun kurucu üyelerinden "Homur Mizah ve Karikatür Grubu" tarafýndan, suyun ticarileþmesine karþý düzenlenen "Su Yaþamdýr, Yaþamýmýz Satýlýk Deðildir" konulu karikatür sergisi "Kapitalizmin Komplo-Su" baþlýðý ile Aðustos 2011 tarihleri arasýnda, Hopa Festivali'nde yer aldý... "Homur Mizah ve Karikatür Grubu" tarafýndan basýna yapýlan açýklamada, "Su Yaþamdýr, Yaþamýmýz Satýlýk Deðildir" konulu karikatür sergisinin "Gezegendeki erki ele geçiren dünya su tekellerine ve uzantýlarýna karþý koymak için" düzenlendiði vurgulandý... Karikatür sergisinin büyük ilgi gördüðü öðrenildi... ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ n BORNOVA BELEDÝYES KARÝKATÜR ATÖLYESÝ Ýzmir'de devam eden karikatür atölye çalýþmalarýnýn bir yenisi Bornova Belediyesi tarafýndan baþlatýldý. 2 Ekim 2011 tarihinde baþlayacak karikatür atölye çalýþmalarýnýn kayýt iþlemleri 5 Eylül 2011 tarihinden itibaren Bornova Belediyesi Engelliler Merkezi'nde yapýlacak. n GÜZELBAHÇE'DE ATÖLYE ÇALIÞMASINDA MUTLU SON! Ýzmir Güzelbahçe Belediyesi'nin baþlattýðý "Karikatür Atölyesi" 40 kiþilik çizgiseverle birinci dönemini geride býraktý. Birinci dönemin son çalýþmasýnda "Þeker Bayramý" konulu karikatürler çizen gençler, "Mizah Salatasý" sayfasýný da kendileri hazýrladý. Ünlü Þair Can Yücel, ölüm yýl dönümü olan 12 Aðustos 2011 tarihinde, karikatür sergisi ve þiir dinletisi ile anýldý. 13 Ýzmirli çizerin 20 karikatürle katýldýðý etkinlik, Ýzmir Alsancak Miko Cafe de yer aldý. Can Yücel in yaþamýnda uðrak yeri olan Miko Cafe ayni zamanda yeni sezon açýlýþýný da yaptý. Ýzmirli sanatçýlarýn ve þairlerin söyleþi ve dinletilerinin yer aldýðý gecenin büyük ilgi gördü. Can Yücel ölüm yýl dönümü karikatür sergisine eserleri ile katýlan çizerler þunlar: Ali Karayel, Ayten Köse, Birol Çün, Burak Akerdem, Cemalettin Güzeloðlu, Erdem Aydýn, Lütfü Çakýn, Hüseyin Alparslan, Kemal Buluþ, Mustafa Yýldýz, Murteza Albayrak, Sezer Odabaþýoðlu, Uður Deniz Kuþgöz... n GENÇLÝK KAMPI'NDA KARÝKATÜR ATÖLYESÝ Aðustos 2011 tarihinde Selçuk Pamucak'ta düzenlenen "2011 Türkiye Gençliðinin Özgürlük Buluþmasý Kampý" sona erdi. Birçok etkinliðe sahne olan kampta, çeþitli atölyeler düzenlendi. Bu atölyelerden en çok ilgi gören "Karikatür Atölyesi" oldu. Ýzmirli çizer Mustafa Yýldýz ve Mersin'den katýlan genç çizer Heja Tutulmaz'ýn yönettiði atölyeye, yaklaþýk 40 kiþi katýldý. Çalýþmalara katýlan hemen herkes, karikatürü çok sevdiklerini, mizah dergilerini takip ettiklerini, ama karikatür çizmeyi ilk kez burada denediklerini dile getirdiler. Ýlk çizdikleri karikatürleri kamp alanýnda sergilemenin keyfini de çýkaran katýlýmcýlar. Bundan sonrada karikatür çizmeyi sürdüreceklerini belirttiler. Etkinlikler çerçevesinde ayrýca, Homur Mizah Dergisi'nin "Su Hayattýr, Satýlamaz" konulu karma karikatür sergisi de yer aldý.

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY]

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2015) YIL: 13 SAYI: 125 CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (ÞUBAT - FEBRUARY) SAYI - ISSUE: 125 LOUIS POSTRUZIN

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 Hüseyin Çakmak Bu Kez Karikatürleriyle Deðil Mizahi Yazýlarýyla Yargýlanacak... DENKTAÞ'IN AVUKATINDAN GAPPELLARÝ FUAD DAYI'YA

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Fenamizah ı şimdi aşağıdaki platformlardan da okuyabilirsiniz:

Fenamizah ı şimdi aşağıdaki platformlardan da okuyabilirsiniz: international humor magazine imtiyaz sahibi / yay n ve görsel yönetmeni: aziz yavuzdoğan yayın kurulu: Erdoğan Başol, Osman Yavuz İnal, Ekrem Borazan, hukuk danışmanı: Av. Cem Koç ayl k e-dergi mountly

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı