KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15)"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2011) YIL: 9 SAYI: 102 DÜNYACA ÜNLÜ SURÝYELÝ KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, FAÞÝST ESAT REJÝMÝ'NÝN SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA (Sayfa - Page: 13-15) ALI FARZAT, A POLITICAL CARTOONIST, IN A DAMASCUS HOSPITAL (PHOTO: REUTERS)

2 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... BÝROL ÇÜN (TURKEY) 22nd International Montreal Salon of Cartoons Album (Canada) 1985 n The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... RENATO CANINI (BRAZIL) 22nd International Montreal Salon of Cartoons Album (Canada) 1985

3 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2011) YIL: 9 SAYI: 102 THE WORLD FAMOUS BULGARIAN CARTOONIST RUMEN DRAGOSTINOV PASSED AWAY... According to a statement by Secretary - General of FECO Bernard Bouton, the world - famous Bulgarian cartoonist Rumen Dragostinov was learned that on passed away in August 7th, DÜNYACA ÜNLÜ BULGAR KARÝKATÜRCÜ RUMEN DRAGOSTINOV VEFAT ETTÝ... FECO Genel Sekreteri Bernard Bouton tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, dünyaca ünlü Bulgar karikatür sanatçýsý Rumen Dragostinov'un 7 Aðustos 2011 tarihinde öldüðü öðrenildi... (Sayfa - Page: 9-10) CARTOON BY: RUMEN DRAGOSTINOV (BULGARIA)

4 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:4 YIL-YEAR:9 (JULY - AUGUST 2011) SAYI-ISSUE:101 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR ÝZMÝR'E "NEÞE VE KARÝKATÜR MÜZESÝ" n Neþe ve Karikatür Müzesi Danýþma Kurulu üyeleri Bulgaristan ýn Gabrova kentinde ki dünyanýn en ünlü Karikatür Müzesi Mizah ve Yergi Evi'ni (House of Humour and Satire) ziyaret ederek incelemelerde bulundular. n Ýzmir Konak Belediyesi, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Ýzmir Mask Müzesi nin ardýndan "Neþe ve Karikatür Müzesi"ni açmaya hazýrlanýyor n Neþe ve Karikatür Müzesi için Eserler toplandý, yer belirlendi sýrada tasarým aþamasý var. Ýzmir Konak Belediyesi nin önümüzdeki aylarda açýlýþý gerçekleþtirilecek olan Neþe ve Karikatür Müzesi Danýþma Kurulu üyeleri Bulgaristan ýn Gabrova kentinde ki dünyanýn en ünlü Karikatür Müzesi Mizah ve Yergi Evi'ni (House of Humour and Satire) ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Konak Belediye Baþkaný Dr.Hakan Tartan, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Ýzmir Mask Müzesi nin ardýndan Neþe ve Karikatür Müzesi nin açýlýþýný gerçekleþtirmenin hazýrlýklarý içinde olduklarýný söyledi. Müzede sergilenecek olan eserlerin önemli bölümünün bir araya getirildiðini, yer konusunun belirlendiðini, artýk sýrasýnýn tasarým ve yerleþtirme aþamasýna geldiðine deðinen Baþkan Tartan, bu amaçla önemli bir inceleme gezisi gerçekleþtiðini söyledi. Tan Oral, Eray Özbek, Turgut Çeviker ve Dilek Maktal Canko dan oluþan Neþe ve Karikatür Müzesi danýþma kurulu üyeleri House of Humour and Satire Müze Müdürü Tatyana Tsankova dan müze hakkýnda bilgi aldýlar. Türk heyete özel ilgi gösteren House of Humour and Satire yetkilileri normal koþullarda izin verilmeyen arþiv gibi odalarý açarak Ýzmir de kurulacak müzeye ýþýk tutmasý amacýyla bilgiler verdiler. Mizah dünyasýnda önemli bir konuma sahip olan müzenin 39 yýllýk geçmiþe sahip arþiv odasýnda incelemelerde bulunarak önemli bilgiler elde eden danýþma kurulu üyeleri Ýzmir e döndükten sonra Neþe ve Karikatür Müzesi nin açýlýþý için kollarý sývadý. (http://www.kazete.com.tr)

5 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5 INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE: Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS) BAÞSAÐLIÐI Türk Karikatür ve Grafik Sanatçýsý Muammer Olcay'ýn babasý HÜSEYÝN OLCAY'IN vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... Merhuma rahmet, Olcay ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

6 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- DERVÝÞ KERÝMOÐLU KARÝKATÜRCÜLER YAZIÞMA GRUPLARINDA KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ YÖNETÝMÝ TARTIÞMALARI Deðerli biraderler, Bodrum'un sýcak bi yaz gecesinden herkeze selamlar... Bu ayki köþemi, internet ortamýndaki yazýþma gruplarýnda yer alan bazý karikatürcü biraderlerimin yazýþmalarýna ayýrmak istiyom... Sözkonusu internet ortamýndaki yazýþma grublarýnda, Karikatürcüler Derneði yönetimi ile dernek baþkaný Metin Peker biraderin uygulamalarý eleþtirilmektedir... Yeni Akrep Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin Çakmak biraderin ikazý ve ricasý ile, þahýs ve mekan ismi vermeden ve kimseyi rencide etmeden, sozkonusu yazýþmalarý yorumsuz olaraktan aktarýyom. Deðerli biraderler, yýllardýr bu köþede yaptýðýmýz eleþtiriler boþuna deðilmiþ; biçok karikatürcü biraderimiz Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker biraderin anti - demokratik uygulamalarýndan þikayetçi. E - Mektup: 1 "Sevgli meslektaþým... Geçen hafta... dolaþýrken... ve... rastladýk. Onlar bizim hem okul, hem de asker arkadaþýmýzdýr; her iki alandan da hoþ anýlarýmýz vardýr.... "Bugün beni Metin Peker aradý, yabancý çizer konuk edecekmiþ, isim istedi" dedi. "Verdin mi?" dedim, "verdim" dedi. "Peki, içlerinden birini olsun çaðýracaðýndan umutlu musun?" dedim, "deðilim" dedi. "Nedenini biliyor musun?" dedim, "bilmiyorum" dedi. Olguyu þöyle açýkladým: "Metin Peker'in elinde çaðrýlacak çizer listesi zaten var. Fakat içlerinden 20'sini seçmekte zorlanýyor. Onun için seni aramýþ. Liste önünde açýk, sen isim verdikçe o üstünü çiziyor ve böylece eleme iþleminde ilerleme kaydediyor." Bu, içinde doðrularý barýndýran bir þakaydý elbette. (http://karikaturculerdernegi.com/ category/nasreddin-hoca) sayfasýndaki yazýnýn baþýna gelen de bu anlayýþýn bir sonucu.... bir kitap yazýmýnýn yarýsýný bitirmiþ durumdayým. Yani, Nasreddin Hoca uzmanlýk alaným. Yeterli birikime sahip olduðuma inanýyorum. Bir üye olarak da o metnin doðrusunu kaleme almak boynumun borcu. Görev üstlenmeyi önerdim,... yapýlan bana da yapýldý, önerimin üstü çizildi. Sen de görev almak istiyorsan ve bir öneri getireceksen dikkatli ol. Üstüne çizik yediðin zaman sakýn þaþýrma. Selamlarýmla..." E - Mektup: 2 "... bey, siz de haklýsýnýz. Derneðin her etkinlikten tabii ki haberi olmalýdýr, sahiplenmelidir. Ve dernek yönetim kurulu çalýþanlarý herkesten daha çok çalýþmalý, daha çok çizmeli, daha çok örnek ve yol gösterici olmalýdýr. Ben, bu yýl ilk kez dernek genel kurul toplantýsýna katýldým. Ve katýldýðýmda þaþýrdýðým þey (onca konuþtuðumuz, eleþtirdiðimiz, rahatsýz olduðumuz hiçbir konunun ele alýnmamasýydý.) Sanki kutlama yapýlan bir mekanda bulmuþtum kendimi. Konuþan insanlar da bi þekilde sessiz býrakýldý. Küsmemesi gereken bir çok kiþi de hala küs - dernek dýþýnda etkinlikler yapýyor haliyle. Konumuza gelirsek, evet, bu olaya, karikatürcüler derneðinin sitesini yapan wep yazýlýmcýsý arkadaþ bir çözüm bulmalýdýr. Yazý okunmuyor. Evet, ben de beðenmedim. Ama bizler sadece eleþtirel deðil, çözüm yolu bulucu da olmalýyýz ki, sorunlar halledilsin. Herþeyi dernekten beklememek ama herþeyi dernekle iliþkilendirerek etkinlikler yapmak en doðrusu sanýrým... Tabii, siz büyüklerim daha iyi bilirsiniz ama yeni bir üye olarak gördüklerim þimdiden beni de rahatsýz ediyor. Yine de, derneðe sýrtýmýzý dönmek yerine, elimizi vermenin daha iyi bir çözüm yolu olacaðýna inanýyorum. Saygýlar..."

7 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:7 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization TABRÝZCARTOONS WEB PAGE HOMUR HOMUR (HOMUR MiZAH DERGiSi) homur.blogspot.com ELMAN MIRZOYEV WEB PAGE AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator) CARTOON-IRAN (CARTOON&HUMOR NEWS)

8 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:8 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- YÜZ ÇÝÇEK AÇSIN KÜLTÜR MERKEZÝ'NDEN AÇIKLAMA... Sayýn Hüseyin Çakmak, merhaba. Yeni Akrep'te uzun bir süredir yayýnlanan "Duyuru - Çaðrý" metninde, gerekse yazýþmalarýmýzda, Yüz Çiçek Açsýn Kültür Merkezi tarafýndan düzenlenen Yýlmaz Güney Kültür Festivali Karikatür Yarýþmasý'nda birincilik ödülü kazanan Louis Pol'e ilgili ödülün ulaþmadýðýný öðrenmiþtik. Bu konuda ilgileneceðimizi ve en kýsa zamanda Louis Pol'e ödülünün gönderileceðini belirtmiþtik. Yeni Akrep dergisinin son nüshasýnda Louis Pol'e ait "Duyuru - Çaðrý" metnini yeniden okuduðumuz zaman çok üzüldük. Daha önce teknik nedenlerden dolayý yayýnlayamadýðýmýz karikatür albümünü yayýna hazýrlayarak, karikatür festivaline eserleri ile katýlan yaklaþýk 700 amatör - profesyonel sanatçýmýz nezdinde mahcubiyetimizi sona erdirmeyi amaçlayýp, karikatür festivalini daha güçlü ve daha istikrarlý olarak tekrardan düzenlemeye hazýrlanýrken, Yeni Akrep'te yayýnlanan "Duyuru - Çaðrý" metni mahcubiyetimizi ikiye katladý. Louis Pol'e ödülünün neden ulaþmadýðý konusunu, kesin olarak belirleyemedik. Adres veya posta ile ilgili bir sorun olduðunu düþünüyoruz. Ödülün bir yanlýþlýk sonucu gönderilmemiþ olabileceðini de hesaba kattýk fakat bu yönde bir sonuca ulaþamadýk yýlýnda, tedbir olaraktan fazladan yaptýrdýðýmýz ödüllerden birini Sayýn Louis Pol için tekrardan hazýrladýk. Yeniden bir sorun yaþamak ve yaþatmak istemiyoruz. Bu nedenle elimizdeki mevcut posta adresine ödülü göndermeden önce sayýn Louis Pol ile irtibata geçerek posta adresini yeniden talep ettiðimizi bildiriyoruz. Sonuç olarak, tümüyle bizden kaynaklý olan bu ciddi eksiklik nedeniyle Louis Pol arkadaþýmýzýn þahsýnda, siz karikatür sanatçýsý dostlarýmýzdan özür diliyoruz. Ödülü gönderdiðimiz zaman ayrýca bir mektup ile þahsen Louis Pol'den özür dileyeceðiz Selamlar Ýyi çalýþmalar (26 Temmuz 2011) YÜZ ÇÝÇEK AÇSIN KÜLTÜR MERKEZÝ Yeni Akrep'in Notu: Louis Pol'ün ödül konusu tatlýya baðlanmýþ olmas na raðmen, teknik bir hata nedeni ile, geçtiðimiz sayým zda "Duyuru - Çaðrý" metni tekrardan yayýnlanmýþtýr Bu nedenle, bizler de, Yüz Çiçek Açsýn Kültür Merkezi yetkililerinden özür diliyoruz

9 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:9 THE WORLD - FAMOUS BULGARIAN CARTOONIST RUMEN DRAGOSTINOV PASSED AWAY... DÜNYACA ÜNLÜ BULGAR KARÝKATÜRCÜ RUMEN DRAGOSTINOV VEFAT ETTÝ 'da Sofya'da doðdu. Grafik çizimi ve karikatür alanýnda çalýþmalar yaptý... Çeþitli ulusal ve uluslararasý karikatür yarýþmalarýna katýldý ve birçok ödüller kazandý. Bunlardan bazýlarý þunlardýr: Ýkincilik Ödülü, Sofya, Bulgaristan, Birincilik Ödülü, Tolentino, Ýtalya, Ýkincilik Ödülü, Boechout, Belçika, Büyük Ödül, Belovar, Hýrvatistan, Ýkincilik Ödülü, Kragujevac, Yugoslavya., Üçüncülük Ödülü, Krusevac, Yugoslavya, Büyük Ödül, Üsküp, Makedonya., Büyük Ödül, Montevideo, Uruguay, Birincilik Ödülü, Tahran, Ýran, Üçüncülük Ödülü, Kiev, Ukrayna, Üçüncülük Ödülü, Üsküp, Makedonya, Üçüncülük Ödülü, Ýstanbul, Türkiye., Birincilik Ödülü, Lefkoþa, Kýbrýs., Birincilik Ödülü - Krushovac, Sýrbistan & Karadað., Birincilik Ödülü, Hindistan., Birincilik Ödülü - Presov, Slovakya., Birincilik Ödülü - Alanya, Türkiye., Birincilik Ödülü - Tabriz, Ýran., Birincilik Ödülü - Jaka Bede, Polonya... Çeþitli uluslararasý karikatür yarýþmalarýnda birçok özel ödül kazanmýþtýr... He was born in Sofia in Worked in the field of graphics and cartoon drawing. He was participated in a number of national and international cartoon competitions where he has won various awards. Some of these are: Second Prize, Sofia, Bulgaria., Frist Prize, Tolentino, Italy., Second Prize, Boechout, Belgium., Grand Prize, Belovar, Croatia., Second Prize, Kragujevac, Yugoslavia., Third Prize, Krusevac, Yugoslavia., Grand Prize, Skopje, Macedonia., Grand Prize, Montevideo, Uruguay., Frist Prize, Tahran, Iran., Third Prize, Kiev, Ukraina., Third Prize, Skopje, Macedonia., Third Prize, Istanbul, Turkey., First Prize, Nicosia, Cyprus., First Prize - Krushovac, Serbia & Montenegro., First Prize - India., First Prize - Presov, Slovakia., First Prize - Alanya, Turkey., First Prize - Tabriz, Iran., First Prize - Jaka bede, Polska... Many Special Prize various international cartoon competitions... >>>>>>>Marilena Nardi Web Page<<<<<<<

10 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10

11 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:11 DUVAR YAZILARI ÝBRAHÝM ORMANCI öðreteceðimize, ''ALÝ TOPÇU OL'' diye öðretsek yaaa!... n Ýyi ki BALIKADAM oludun be abi, Dalýp dalýp gidiyorsun!... n DAÝRE' lerde yaþaya yaþaya, ÇAP' tan yaþýyoruz dostlarým!... n Boþanmalar hýzla artýyormuþ, Anlaþýlan AÝLE HEKÝMÝ'ninin yanýsýra AÝLE HAKÝMÝ'ne de gereksinim var!.. n Hayatta hep sona kalmýþ insanlar, Niye hep kurukta öne geçmek isterler kuzum!... n Talihin elinde eskiden oyuncak oluyorduk, þimdi ise GAME OVER oluyoruz!... n Heybeli'de Mehtaba çýkacaðýna, Heybeli'de Mehtap ile çýksana be kardeþim!.. n Yurtta barýþ, dünyada barýþ ama evde karý-koca harp halindeyiz birader!... n ÖKÜZ ÖLDÜ, ÇOKTAAAAN SUCUK FABRÝKASINA YOLLANDI BÝLE!... n Çok dayanýklý bir futbolcu, her maç 90 dakika sahada kalýyor, Her devrin adamý deðil, her devrenin adamý!... n Üç dil biliyorum ama, evde bir hanýma dil dökmesini beceremiyorum nedense!... n O söz þöyle deðiþti, Dostlar alýþveriþ merkezinde görüþsün!... n Kadýnlarýn AYBAÞI halleri var, erkeklerin baþý kel mi? Onlarýnda AYSONU halleri var!... n Facebook'ta birbirimizi görüyoruz, twitter'de birbirimizle konuþuyoruz... Musalla taþýndaysa birbirimizle vedalaþýyoruz!... n Nush ile uslanmayaný etmeli tekdir, Tekdir ile uslanmayan hakký, kadýn programlarýný izlemektir!... n Herþeyin taklidi var, yoksa bu hayatta mý ÇAKMA be usta? n Sabah akþam okumaktan incelemekten, BÝR VERÝ BÝR KEMÝK KALDIN be oðlum!... n Çocuklara '' ALÝ TOPU AT '' diye okuma yazmayý n HAZÝNE araypta bulmayan define avcýlarýnýn sonu pek HAZÝN olur caným!.. n Süleyman Demirel KONUÞAN TÜRK YE istiyordu, GSM þirketleri sayesinde KONU KAN TÜRKÝYE olup çýktýk!... n Öðrenciler yarýþ atýndan farksýz, TEST-DÜZE yaþýyorlar hani!... n Kadýnlar kadýnlar, DÝÞÝ KUÞ olun olmasýna ama, azýcýkta DÝÞLÝ KUÞ olun be!... n TEKERLEK KIRILINCA TAKSÝCÝ ÇAÐIRAN ÇOK OLUR!... n Eskiden DOÐRUCU DAVUT'tu... Ametliyatla kadýn oldu. Þimdi ona DOÐRUCU FATMA diyorlar!... n ALTIN gibi bir kalbi vardý, azim etti uðraþtý KUYUMCU oldu!... n JOKEY olmuþsun olmasýna ama, arzularýna GEM vurmasýný öðrenememiþsin be hacým!... n Artýk kadýnlar ticarette çok baþarýlý, Saçýn uzun, aklý kasa!... n Leyleðin ömrü, kredi kartý borcunun asgarisini yatýrmakla geçer!.. n Eskiden Ýstanbul'a tepeden bakýyorduk, Þimdi Gökdenlenden bakýyoruz!.. n Dün, AT, AVRAT, SÝLAH idi parolamýz, Bügün, KAMERA, AVRAT, KASET oldu!... n Kadýnlara KOMP-LÝMAN yaparsan, SÜT-LÝMAN olurlarlar bilmez misin? n Mutluluðun resmini çizmeyi býrak ta, Sen bir NÜ resmi çiziver Abidin!... n Ne kadar sallarsan salla, Sana inanmaz, zengine kaçar DAMLA!... n Kendini beðenmiþler bana her zaman, '' KÝBÝR AZABI '' yaþatmýþlardýr!.. n Gidiþim suskun oldu, ama fabrika ayarlarýna dönüþüm muhteþem olacak!... ÝBRAHÝM ORMANCI - HARBÝCÝ MÝZAH

12 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:12 RAMÝZ GÖKÇE YÝ YÝTÝRELÝ ON YIL OLDU NERÝMAN CAHÝT Ona, "Karikatürümüzün Büyük Babasý" derdim; Hüseyin Çakmak'tan esinlenerek. Akabinde hemen kocaman bir kahkaha atardý. Uzun uzun konuþurduk buluþtuðumuzda ya da aklýmýza estiðinde telefonda Ölümün hiç yakýþmadýðý bir insandý. Aðýr hasta olduðunu duyduðumda adeta nutkum tutulmuþtu Ne gidip görebiliyor ne de telefon edebiliyordum Ve, bir gün ansýzýn o aradý Konuþuyor, sorular soruyor ama sanki dilim tutulmuþ gibi aðzýmdan tek kelime çýkmýyordu sonuçta, ansýzýn o patladý: "Eyy be Hocaným, þunun þurasýnda, 'bir ölüm' alt tarafý Doðmanýn diðer yaný, diðer rengi" deyivermiþ Araya giren sessizliðin daha da aðýrlaþtýðýný hissedince de Bir þeyler söylemeye çalýþmýþ ama baþaramamýþtým ölümünü konuþmayý Benim bu tutukluðuma daha fazla dayanamayarak: "Önemli olan doðru yaþamak dostum Ben, hep onu yapmaya çalýþtým " demiþti *** Ve haklýydý Önemli olan doðru yaþamaktý Hele de bir "aydýn" olarak, bir "sanatçý" olarak. Ve o, hep öyle yaptý Doðru bildiðini yaptý Bunun diyetini çok aðýr ödedi Ve, bir insan gibi yaþadý Ne mutlu ne büyük bir "onur" vesilesidir bu Özellikle de, her þeyin, insan onurunun dahi satýn alýnabildiði ülkemizde *** Hep muhalefette yaþayarak Hep, toplumsal zaaflarý söz ve çizgiyle gözümüze sokarak Ülkesini, insanlýðý ve dünyayý daha iyiye ve daha güzele yönlendirmeye çalýþarak Düþüncelerini ve eleþtirilerini sadece çizgi sanatý ile aktarmakla kalmamýþ Söz ve kiþiliði ile de yansýtmýþtýr Ve evet Eðer, Ramiz Gökçe, sanata, karikatür sanatýna - deðer veren bir ülkede karikatür çizseydi Onlarca karikatür albümü sahibi olurdu *** Ama ve gerçekten beni mutlu eden, yakýndan tanýdýðým bir hüznünü bir yük gibi mezara götürmediði Hastalýðýnýn çok aðýrlaþtýðý bir dönemde, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði, özellikle de, Hüseyin Çakmak'ýn insanüstü bir gayretle ve MEZ-KOP'un da albümün basýmýný üzerine almasýyla tam da zamanýnda, toplumunun bir "yürek borcu" gibi uzatýldý eline albümü: "Kýbrýs Türk Karikatür Sanatýnýn Duayeni Ramiz Gökçe" albümü *** Uzun uzun yeni doðmuþ çocuðuna bakar gibi bakmýþ ve neredeyse onu baðrýna basmýþ O albümün üzerine düþen birkaç damla gözyaþý, onun, hüzünle karýþýk, en büyük mutluluðu olmuþ *** Onunla tanýþtýðým kýsa sürede, kýrk yýllýk dost gibi olduðum sürede sýk sýk telefonlaþýrdýk "Nasýlsýn Dostum?" derkenden, o, hayatýn içinde piþip yoðrulmuþ pratiðiyle uzun uzun gözlemlerini anlatýr Ülkede tahammül sýnýrlarýný aþmýþ rezillikleri sýralar ve sonunda da sýk sýk tekrarlardý: "Bu memleketin ve insanýnýn barýþ içinde yaþadýðýný görmeden gideceðiz be dostum " Ve haklýydý çok haklýydý Ama, hangimiz göreceðiz görebileceðiz ki o günleri *** Ramiz Gökçe'yi 27 Aðustos 2001'de yitirdik. Öleli 10 yýl olmuþ Günler ne de çabuk geçiyor Sevgili Ramiz Bey Sevgili Usta Iþýklar içinde uyu Toplumda, daha 'elinden geleni yapanlarýn' sayýsý tükenmedi Yani, daha umut var dostum Sen, elinden geleni hatta, daha fazlasýný yapmanýn huzuru içinde uyu

13 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:13 POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA ELIZABETH A. KENNEDY n This is just a warning: Pro-regime gunmen break Syrian cartoonist s hands... (Associated Press - Beirut) Masked gunmen dragged Syria's best-known political cartoonist from his car before dawn 25 August 2011 Thursday, beat him severely and broke both his hands as a warning to stop drawing just days after he compared Syria's president to Moammar Gadhafi, a relative and activists said. Hospitalized with serious injuries, 60-year-old Ali Ferzat has become the most famous victim of the repression of Syria's five-month uprising. The attack on him was a stark reminder that no Syrian is immune to the crackdown. This is just a warning, the gunmen told Ferzat, according to a relative who asked that her name not be used for fear of reprisals. We will break your hands so that you'll stop drawing. The men then singed the artist's beard, put a bag over his head and dumped him on the side of the road. The widely popular cartoonist, who works late into the night, left his studio at 4 a.m. Thursday, the relative and several activists familiar with the attack told the Associated Press. A jeep with tinted windows soon started trailing him and cut him off on a Damascus street. Four masked gunmen dragged him out of his car, bundled him into the jeep and drove him to the airport road just outside Damascus, beating him and making threats all the while. After news of the attack broke, online social networking sites exploded with angry postings. Assad's Syria is the burial ground of talent, read a posting on Twitter. Ali Ferzat, your innovation will stand in the face of their cowardice and hate, wrote Suheir Atassi, a prominent Syrian pro-democracy activist. Pictures published on online forums Thursday showed the artist in a hospital bed with heavily bandaged hands and a bandage above his right eye. Omar Idilbi, a spokesman for the Local Coordination Committees, an activist group that helps organize and track the uprising, blamed security forces for the attack, although Rami Abdul-Rahman, head of the London-based Syrian Observatory for Human Rights, said the identity of the attackers could not be confirmed. Ferzat has said he had great hopes for Assad when he became president in 2000 after inheriting power from his late father. But in recent years Ferzat has become a vehement critic of the regime, particularly as the military launches a brutal crackdown on the country's protest movement. This week, he published a cartoon on his website showing Assad with a packed suitcase, hitching a ride with a fleeing Gadhafi. Many of his cartoons directly criticize Assad, even though caricatures of the president are forbidden. Ferzat's website, where he published his cartoons and satirical commentary, was inaccessible Thursday after the attack. This account has been suspended, reads a message on the website, There are two things in this life that cannot be crushed the will of God and the will of the people, Ferzat told the AP this month during a telephone interview from Damascus. Ferzat benefited from Assad's moves to open up society in Syria during a period that came to be known as the Damascus Spring. Shortly after Assad inherited power from his father, he allowed Ferzat to publish the country's first private newspaper in decades. The satirical weekly Al-Domari or The Lamplighter was an instant hit, with copies of each issue selling out a few hours after hitting the stands. It was soon shut down, however, as Assad began cracking down on dissent after the Damascus Spring quickly lost steam.

14 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:14 n Suriye Devlet Baþkaný Beþer Esad karþýtý karikatürler çizdiði için, Faþist Esat Rejimi'nin silahlý güvenlik güçleri tarafýndan dövülen ve iþkence edilerek parmaklarý kýrýlan, Suriye nin dünyaca ünlü karikatür sanatçýsý Ali Ferzat hastaneye kaldýrýldý... Suriye nin dünyaca ünlü karikatür sanatçýsý Ali Ferzat, 25 Aðustos 2011 tarihinde, silahlý kiþilerin saldýrýsýna hedef oldu. Güvenlik güçleri tarafýndan kaçýrýlan sanatçý, komaya sokuluncaya kadar dövüldükten sonra Þam yakýnlarýnda bir yol kenarýna atýldý. Yakýnlarýna göre ders olsun diye elleri kýrýlan Ferzat a siyasi karikatür çizmeye devam ederse bir dahaki sefere ellerinin kesileceði söylendi. Yetkilileri hedef alan karikatürleriyle rejim karþýtlarýnýn kahramaný haline gelmiþ olan Ferzat Þam da bir hastanede tedavi görüyor. Þu ana kadar binlerce sivilin ölümünden hayali çeteleri sorumlu tutan Þam hükümeti sanatçýya maskeli kiþilerin saldýrdýðýný ve olayla ilgili olarak soruþturma açýldýðýný haber vermekle yetindi. Bu arada, bugün, Cuma namazýndan sonra, Doma, Dara ve Deyirüzzür de yapýlan rejim karþýtý gösterilerde de en az iki eylemci güvenlik güçleri tarafýndan vurularak öldürüldü.

15 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:15

16 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE: SMILES FROM THE WORLD SPORTHUMOR - THE SMILE OLYMPICS EMILIO ISCA The 4th edition of the International competition of humor graphic SPORTHUMOR, consecrated to the sport, has been a sound success. It was held in Fossano in Italy at the Castle of Acaja from 7th to 15th May The public, who was asked to vote the best cartoons, awarded the following artists: Best Cartoon: Ghino (Italy), Best Caricature: Benny (Italy), Best Digital Print: Stefan Despodov (Bulgaria), Other prizes were awarded to Guido De Maria (Italy), Ross Thomson (UK), Yuri Kosobukin (Ukraine), Ugo Sajini and Mariano Congiu (Italy). The event was managed and directed by the cartoonist Emilio Isca Let's meet at the 5th edition from 12th to 20th May

17 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:17 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ n ÝZMÝRLÝ ÇÝZERLERDEN YENÝ BÝR MÝZAH SAYFASI Uzun yýllar Ýzmir basýnýnda mizah sayfalarý hazýrlayan Ýzmirli çizerler þimdi de, Kuþadasý'nda yeni bir mizah sayfasý ile okuyucu karþýsýna çýktý. "Neþeli Kuþadasý" ismini taþýyan mizah sayfasý, 15 günde bir yayýnlanacak. Kuþadasý Postasý gazetesinde yayýnlanan sayfanýn ilk yayýnýnda konuk çizerler de var. Bursa'dan Mehmet Kahraman, Halit Kurtulmuþ Aytoslu ve Balýkesir'den Mehmet Zeber. Kuþadasý'nda yaþamýný sürdüren Lütfü Çakýn'ýn mizah yönetmenliðini üstlendiði sayfada Mustafa Yýldýz ve Cemalettin Güzeloðlu'nun karikatürleri yer alýyor. Ýzmir'de günlük yayýnlanan "Ege'de Bugün" gazetesinde Pazartesi günleri "Mizah Salatasý" sayfasý devam ediyor. 24. sayýyý geride býrakan sayfada, usta çizerlerin yaný sýra genç çizerler - yazarlar da yer alýyor. Ýbrahim Ormancý sayfaya her hafta mizahi yazýlarýyla renk katýyor. Batý Radyo'nun yayýnladýðý, Batý Söz Kent ve Yayýn Kültürü dergilerin de "Ýzmirli Çizerlerin Mizah Sayfasý" 4 yýldýr sürüyor. Temmuz- Aðustos sayýsýnda dosya Konusu "Kitap ve Kütüphane" olan dergide, bu konuyu içeren karikatürler bulunuyor. Ýzmir'de, yakýn bir tarihte yeni bir mizah sayfasýnýn daha yayýnlanacaðý öðrenildi. Ýlk kez genç ve çocuk çizerlerin hazýrlayacaðý sayfa "Gülen Bahçe" ismini taþýyacak. Güzel Bahçe Belediyesi Karikatür Atölyesi'nde üretilen karikatürlerden oluþacak sayfayý yaþ gurubu 30 çocuk hazýrlayacak. n ÝLK KARÝKATÜRLERÝNÝ ÇÝZDÝLER Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Ýzmir Þubesi, Yaz Okulu proje kapsamýnda birçok etkinliði iki ayrý merkezde sürdürüyor. "Bayraklý Borsa Ýlköðretim Okulu" ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan "Limontepe Kentli Merkezi"nde yürütülen yaz okulunda yer alan karikatür atölyesi yoðun ilgi görüyor. Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilcisi Mustafa Yýldýz'ýn eðitmenliðini yaptýðý karikatür atölyesinde 30'a yakýn çocuk çalýþmalara katýlýyor. Çalýþmalarýn sonunda minik çizerler ilk çizdikleri karikatürleri sergileme olanaðý bulacak. Karikatür çizmeye ilk kez bu atölye ile baþlayan minik çizerler, çizdikleri karikatürleri sanatseverlerle paylaþmanýn heyecanýný merakla bekliyorlar. Sergide karikatürleri yer alacak minik çizerler: Þura Bilek, Murat Duvar, Melek Ördek, Yusuf Çatan, Baran Yurt, Serap Karadeniz, Mert Metin, Mine Akgün, Aycan Erben, Ecem Kýzýl, Ezgi Yýldýrým, Emre Odabaþý, Dilan Akýncý, Sevda Abaylý, Merve Torun, Afþin Günay, Deniz Kaya, Burak Gürsu, Irmak Göze, Özgür Kanber, Kübra Çelebi, Iþýl Abaylý Çaðdaþ Çiftçi, Ahmet Yýldýz, Remziye Akgün. n EKREM KILIÇ SERÝNHÝSAR FESTÝVALÝNDE KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇTI Denizlili çizer Ekrem Kýlýç, "10. Serinhisar Kültür, Sanat ve Leblebi Festivali"nde kiþisel karikatür sergisi açtý. Üç gün boyunca yoðun ilgi gören sergide 36 karikatür izleyici karþýsýna çýktý. Ekrem Kýlýç serginin bu kadar ilgi görmesini þu þekilde açýkladý: "Bu benim ikinci kiþisel karikatür sergim. Birçok karma sergiye katýldým. Sergideki karikatürlerimin çoðunluðu yýllarýnda çizdiklerim. Sergiye gelen mizah severleri ayni zamanda nostalji de yaþatmýþ oldum" dedi. n "MÝZAH SALATASI" 6 AYLIK! Ýzmir'de günlük yayýnlanan Ege'de Bugün Gazetesi 15 Aðusto tarihini birinci yaþ günü olarak kutlarken, Pazartesi günleri yayýnlanan "Mizah Salatasý" da 6. ayý geride býraktý. 27. sayýsý yayýnlanan sayfa, Ýzmir'de yaþayan 60'a yakýn usta çizeri konuk etti. Ayrýca karikatür atölyesi ve okullardaki yüzlerce genç çizerin karikatürleri de her hafta "Mizah Salatasý"nda yerini aldý. Ýzmir'in en üretken mizah yazarý Ýbrahim Ormancý, "Aforizmalarýyla" "Mizah Salatasý"na her hafta renk katmaya devam ediyor. "Mizah Salatasý" nýn yönetmeni Mustafa Yýldýz, sayfaya zaman zaman günlük karikatürler de çiziyor...

18 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:18 HOMUR MÝZAH VE KARÝKATÜR GRUBU'NDAN "SUYUN TÝCARÝLEÞMESÝNE HAYIR" KONULU KARÝKATÜR SERGÝSÝ "Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu" ve bu platformun kurucu üyelerinden "Homur Mizah ve Karikatür Grubu" tarafýndan, suyun ticarileþmesine karþý düzenlenen "Su Yaþamdýr, Yaþamýmýz Satýlýk Deðildir" konulu karikatür sergisi "Kapitalizmin Komplo-Su" baþlýðý ile Aðustos 2011 tarihleri arasýnda, Hopa Festivali'nde yer aldý... "Homur Mizah ve Karikatür Grubu" tarafýndan basýna yapýlan açýklamada, "Su Yaþamdýr, Yaþamýmýz Satýlýk Deðildir" konulu karikatür sergisinin "Gezegendeki erki ele geçiren dünya su tekellerine ve uzantýlarýna karþý koymak için" düzenlendiði vurgulandý... Karikatür sergisinin büyük ilgi gördüðü öðrenildi... ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ n BORNOVA BELEDÝYES KARÝKATÜR ATÖLYESÝ Ýzmir'de devam eden karikatür atölye çalýþmalarýnýn bir yenisi Bornova Belediyesi tarafýndan baþlatýldý. 2 Ekim 2011 tarihinde baþlayacak karikatür atölye çalýþmalarýnýn kayýt iþlemleri 5 Eylül 2011 tarihinden itibaren Bornova Belediyesi Engelliler Merkezi'nde yapýlacak. n GÜZELBAHÇE'DE ATÖLYE ÇALIÞMASINDA MUTLU SON! Ýzmir Güzelbahçe Belediyesi'nin baþlattýðý "Karikatür Atölyesi" 40 kiþilik çizgiseverle birinci dönemini geride býraktý. Birinci dönemin son çalýþmasýnda "Þeker Bayramý" konulu karikatürler çizen gençler, "Mizah Salatasý" sayfasýný da kendileri hazýrladý. Ünlü Þair Can Yücel, ölüm yýl dönümü olan 12 Aðustos 2011 tarihinde, karikatür sergisi ve þiir dinletisi ile anýldý. 13 Ýzmirli çizerin 20 karikatürle katýldýðý etkinlik, Ýzmir Alsancak Miko Cafe de yer aldý. Can Yücel in yaþamýnda uðrak yeri olan Miko Cafe ayni zamanda yeni sezon açýlýþýný da yaptý. Ýzmirli sanatçýlarýn ve þairlerin söyleþi ve dinletilerinin yer aldýðý gecenin büyük ilgi gördü. Can Yücel ölüm yýl dönümü karikatür sergisine eserleri ile katýlan çizerler þunlar: Ali Karayel, Ayten Köse, Birol Çün, Burak Akerdem, Cemalettin Güzeloðlu, Erdem Aydýn, Lütfü Çakýn, Hüseyin Alparslan, Kemal Buluþ, Mustafa Yýldýz, Murteza Albayrak, Sezer Odabaþýoðlu, Uður Deniz Kuþgöz... n GENÇLÝK KAMPI'NDA KARÝKATÜR ATÖLYESÝ Aðustos 2011 tarihinde Selçuk Pamucak'ta düzenlenen "2011 Türkiye Gençliðinin Özgürlük Buluþmasý Kampý" sona erdi. Birçok etkinliðe sahne olan kampta, çeþitli atölyeler düzenlendi. Bu atölyelerden en çok ilgi gören "Karikatür Atölyesi" oldu. Ýzmirli çizer Mustafa Yýldýz ve Mersin'den katýlan genç çizer Heja Tutulmaz'ýn yönettiði atölyeye, yaklaþýk 40 kiþi katýldý. Çalýþmalara katýlan hemen herkes, karikatürü çok sevdiklerini, mizah dergilerini takip ettiklerini, ama karikatür çizmeyi ilk kez burada denediklerini dile getirdiler. Ýlk çizdikleri karikatürleri kamp alanýnda sergilemenin keyfini de çýkaran katýlýmcýlar. Bundan sonrada karikatür çizmeyi sürdüreceklerini belirttiler. Etkinlikler çerçevesinde ayrýca, Homur Mizah Dergisi'nin "Su Hayattýr, Satýlamaz" konulu karma karikatür sergisi de yer aldý.

19 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:19 2ND INTERNATIONAL FECO - LEVADIA CARTOON EXHIBITION (GREECE) VII. HUMOR HALL OF LIMEIRA SÃO PAULO - LIMEIRA (BRAZIL) 2ND RETROFITTING CARTOON FESTIVAL ON RURAL HOUSING (IRAN) 16TH ANTI-WAR CARTOON SALON "KRAGUJEVAC-2011" (SERBIA) "Unemployment..." Works up to 3 (size of A3) per contestant. The caricatures to be black-and-white or coloured... Analysis at least 300 dpi SEPTEMBER 2011 Non Prize... All participants, only catalogue... Mail Address: 2nd International Cartoon Exhibition Progressive Club Hymettus A. Lentaki - Amissou - Smyrnis St., P.C.H: P.C Hymettus (Greece) Address: Web: filoproodos.blogspot.com/ Information: Yannis Kaltsas Cell: Free... Categories: Cartoon, Charge, Caricature, Comics, and Digital (Hand made send by ) A4 or A3... Original or Digital... We will only accepted works sent in paper, and digitals for the 2 (two) corresponding categories SEPTEMBER 2011 They will be 7 prizes of R$ 500,00 in money for the 7 categories (Total of R$ 3.500,00) + Trophy PIU + Certifyd of Awardes and Expositor... Mail Address: VII. Salâo de Humor de Limeira., Rua Santa Terezinha 30 SL 02, Centro, Limeira - SP, CEP (Brazil) Address: Detail Info: Director: Roberto Bonomi Phone: "Retrofitting on Rural Housing..." Festival Subjects: "Resistant Housing, the Village Safe..." A4 or A3... Works can be original or digital (The works in digital, must have "jpg" or "tiff" format and should be scanned in (300 dpi) also works must have signature on them SEPTEMBER 2011 First Prize: 1500 $ + Festival Symbol., Second Prize: 1000 $ + Festival Symbol., Third Prize: 500 $ + Festival Symbol., Honorary Prizes., Special Awards... Address: Post Address: Deldar, Zheevar Co, unit 3, 2nd floor, 198 Building, next to Tohid High School, South Shariati St, Tabriz (Iran) Web: Coordinator: Davoud Deldar Mobil: "Anti-War Cartoons" Maximum A3... Max. 3 original cartoons SEPTEMBER 2011 Grand Prize: 1,500 Gold Plague + 1,000., Silver Plaque , Bronze Plaque , Award of the Mayor of Bydgoszc (Poland) in the amount of 750., Award of the City of Ingolstadt (Germany) in the amount of 500., Award of the City of Bielsko Biala (Poland) in the amount of 500., Award of the City of Suresnes (Fr.) in the amount of Address: Salon Antiratne Karikature., Trg Slobode Kragujevac (Serbia) Detail Info: Responsible: Miodrag Stojilovic Tel: +064 /

20 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:20 6TH INTERNATIONAL "DON QUICHOTTE" CARTOON CONTEST (GERMANY) 2ND INTERNATIONAL "BANANA" CARTOON CONTEST (CANADA) 11TH INT. CARATINGA CARTOON OF COMEDY EXHIBITION 2011 (BRAZIL) INTERNATIONAL OF THE "OLENSE" KARTOENALE (BELGIUM) "50 Years Together..." The designs are to be drawn in A3 size to deliver in 200 dpi dissolution and in JPEG format... They know both and black and white, and to be colored, the coloured representation is exactly the same as the colortechnical treatment of the work is incumbent on not a containment... Free... With participation in competition is possible only by Internet SEPTEMBER 2011 Grand Prize: Euro., 2 Honour Prize., (Don Quichotte Sculptur) Mention Prize... Address: donquichotte.org Web: Responsible: Erdoðan Karayel Phone: Nonexistent... "Why Not?..." Number of entries: unlimited... The size of the works should be A4 or A3. 30 SEPTEMBER 2011 First Prize: Sculpture Golden Quebec Banana+ Diploma+Catalogue., Second Prize: Sculpture Silver Quebec Banana+ Diploma+Catalogue., Third Prize: Sculpture Bronze Quebec Banana+ Diploma +Catalogue., Five Honorable Bronze Medal+ Diploma+Catalogue (Original Bronze Sculptures) Address: Gallery - Studio Do 2285 Rue Cardinal, Montreal, H4E, 1N7, Quebec (Canada) Web: Responsible: Oleg Dergachov... Phone: None "Free..." Categories: Cartoon... Caricature... Charge x 40 cm... Three (2) works each category... The graphical technique is free... Digital copies, signed by author SEPTEMBER 2011 A) Three Prizes for 1st Place on the value of R$ 3,000,00 for each category., B) Three Prizes for 2nd Place on the value of R$ 2,000,00 for each category., C) Three Prizes for 3rd Place on the value of R$ 1,000,00 for each category., Address: 11º Salão Internacional do Humor de Caratinga Casa Ziraldo de Cultura Av. Benedito Valadares, 15 - Centro., Cep: Caratinga Minas Gerais (Brazil) Web: Responsible: Nonexistent... Tel: Nonexistent... "The main theme is Balloons, Zeppelins and other flying beauties'. Also this year Amnesty International offers a special prize to the best cartoon with theme 'Male and female equality..." Original cartoons in black and white or colour, may bear no captions... Dimensions including any passe-partout 21x30 cm... Works sent rolled and works larger than DIN A4 will not be returned... Number of entries per contestant: Maximum OCTOBER st Prize: Euro. 2 nd Prize: 300 Euro. 3rd Prize: 250 Euro. 4th Prize: 100 Euro. Address: Olense Kartoenale Gemeentehuis Dorp 1 B-2250 Olen (Belgium) (Belgium) Web: Responsible: Inge Gerlo Phone:

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara 2015/059-2015/404 Nevşehir Belediyesi 6. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması / 2015/059-2015/404 Municipality of Nevşehir 6th International Cappadocia Photography Contest Sonuç Bildirgesi / Report

Detaylı

ÇİZGİLİ DÜNYA , Tudem Yayın Grubu 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR

ÇİZGİLİ DÜNYA , Tudem Yayın Grubu 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR ÇİZGİLİ DÜNYA 2010, Tudem Yayın Grubu 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR KARİKATÜRLER: Hicabi Demirci BASKI VE CİLT: Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA]

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2012) YIL: 10 SAYI: 110 CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (TEMMUZ - JULY 2012) SAYI - ISSUE: 110 FLORIAN DORU

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite, Fakülte ve Tarih) (Japon Baskıresim Sanatına Genel Bakış ve Soyut Eğilimler)

C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite, Fakülte ve Tarih) (Japon Baskıresim Sanatına Genel Bakış ve Soyut Eğilimler) ÖĞR. GÖR. DR. SELVİHAN KILIÇ ATEŞ Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Baskı Sanatları B. İLETİŞİM E- mail : selvihan@balikesir.edu.tr selvihankilic@gmail.com C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com www.win-fair.com 1 -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels www.win-fair.com

Detaylı

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN WIN EURASIA 2015 Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com WIN Fairs make you WIN 2-1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı Duvar Panoları Genel

Detaylı

CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS)

CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2011) YIL: 10 SAYI: 105 CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 DARKO DRLJEVIC (MONTENEGRO) International "Calarasi" Cartoon Contest

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS)

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2012) YIL: 10 SAYI: 108 CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (NÝSAN - MAYIS 2012) SAYI - ISSUE: 108 FERNANDO

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Automechanika İstanbul

Automechanika İstanbul Automechanika İstanbul 09 12 Nisan / April 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.automechanika.com.tr -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 19-22 March / March 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-fair.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı Duvar

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

CARTOON BY: WILLEM RASING [HOLLAND] BERT WITTE [CARTOONIST - HOLLAND]

CARTOON BY: WILLEM RASING [HOLLAND] BERT WITTE [CARTOONIST - HOLLAND] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2012) YIL: 10 SAYI: 109 BERT WITTE DUTCH CARTOONIST PASSED AWAY Bert Witte was one of the most award-winning, published, prolific and versatile cartoonists

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ. BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN ÖĞRENİM DURUMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ. BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN ÖĞRENİM DURUMU Öğr. Gör. Murat SARI Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı Programı İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN Telefon 0 378 227 99 39 Dahili 143 Faks 0 378

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 CARTOON BY: OHANNES ÞAÞKAL [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (AÐUSTOS - AUGUST 2012) SAYI - ISSUE: 111 Hello!..

Detaylı

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2014) YIL: 12 SAYI: 122 CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 SERGIO ARAU [MEKSÝKA]

Detaylı

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING Ladies Clubs at Gordion and Erzurum SC Category A. Cause Related Marketing Entry Classification: Joint Centre Campaign GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB SUMMARY No Description

Detaylı

ARTANKARA March 2016

ARTANKARA March 2016 ARTANKARA 9 13 March 2016 The second edition of ARTANKARA Contemporary Art Fair, one of the significant events in the cultural and social life of the capital, was held between March 9 13, 2016 at ATO Congresium

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking 11 14 Şubat / February 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-metalworking.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) ARISTIDES H. ARES (3. SAYFADA) BAYRAM HACIZADE (9. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (11. SAYFADA) ULUS IRKAD (25.-26.

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 2 nd BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR SCHOOLBOYS, SCHOOLGIRLS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 14 16, 2016 BURSA / TURKIYE Dear President, The 2 nd Balkan Championships for

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI FRESH2007 İSTANBUL 6-8.06. 2007 TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI - TURKEY FRESH FRUIT. VEGETABLE AND CITRUS EXPORTS TO THE FORMER EASTERN BLOC COUNTRIES Republic

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR"

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107 izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE "NEÞE VE KARiKATÜR" MÜZESi AÇILDI (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1976: HırdavatfirmasıolarakKaraköy de kuruldu. 1980: Hırdavatın yanında kişisel koruyucu donanımlar satmaya başladı. 1986: Güvenlik güçlerine yönelik koruyucu kask üretimine

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate MUSTAFA ALBAYRAK 1971 Born in İspir /Erzurum 1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate 1999 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Dapartment and graduated with

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

Enka 26 Bahçeşehir Yıldızları 74

Enka 26 Bahçeşehir Yıldızları 74 Newsletter No: 7 ( 04 18 January, 2016 ) Page 1 BASKETBALL ENKA SPORTS (CLUB) Little club basketball team lost their first match against their strong rival in Group C. Enka 26 Bahçeşehir Yıldızları 74

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir.

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 1 NEYZEN ERCAN IRMAK 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 2 Müzik tutkusu, çocukluk yıllarında kaval çalarak başladı. Bu tutku onun önce Bursa ya, sonra İstanbul a yerleşmesine

Detaylı

Betül Nur AKSOY. İRAN Uluslar Arası Genç Ressamlar Resim Yarışması Dünya İkinciliği TRABZON BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖDÜLLÜ RESİMLER KATALOĞU-1-

Betül Nur AKSOY. İRAN Uluslar Arası Genç Ressamlar Resim Yarışması Dünya İkinciliği TRABZON BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖDÜLLÜ RESİMLER KATALOĞU-1- MAYIS 2013 Betül Nur AKSOY İRAN Uluslar Arası Genç Ressamlar Resim Yarışması Dünya İkinciliği ÖDÜLLÜ RESİMLER KATALOĞU-1- Dilara MATARACI HİNDİSTAN Shankar s Uluslar Arası Resim Yarışması Dünya İkinciliği

Detaylı

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES!

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! 2012-2013 O6RETINI YILI RESIM YARISMASI SARTNA1VIESI 4-13 Yas Grubu Son Katilim : 01 Nisan 2013 Sonuclarin Aciklanmasi : 10 Nisan 3013 Oiliil Toreni

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

ASCULAR JOINT MEETING OF ASCULAR MACEDONIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY MACEDONIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

ASCULAR JOINT MEETING OF ASCULAR MACEDONIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY MACEDONIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY MACEDONIAN AND TURKISH CLINICAL V SOCIETY MACEDONIAN ZDRU`ENIE NA KARDIOLOZITE VO REPUBLIKA MAKEDONIJA University Cardiology Clinic, Skopje, Macedonia Vodnjanska blv. No.17 T/F: 389 23164134 Talatpasa

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı