ıtalya'da KAMU GÖREVliLERiNiN YETIŞTiRiLMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ıtalya'da KAMU GÖREVliLERiNiN YETIŞTiRiLMESi"

Transkript

1 ıtalya'da KAMU GÖREVliLERiNiN YETIŞTiRiLMESi A. Fikret AR * Kamu görevlilerinin eğitimi, yönetici sınıf, üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi konularından söz edildiğinde akla çok kez ABD, İngiltere, Fransa, Belçika (bir ReD ülkesi olarak) Pakistan... gelmektedir. Sayılan bu ülkelerdeki uygulamalar çok iyi bilinmekte, yazılmakta ve üniversitelerimizin ilgili ana bilim dallarında okutulmaktadır. Bugünlerde üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi konusu, kamu görevlileri arasında, Parlamento'da ve öteki ilgili çevrelerde görüşülüp tartışıldığından güncel bir nitelik kazanmış bulunuyor. Bu nedenlerle yazımızda; (ülkemizde pek işlenmemiş olan) İtalya modeli ele alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. Önce; İtalya'da kamu görevlilerinin ve özellikle yüksek yöneticilerin eğitildiği başlıca kurumlar tanıtılacak, daha sonra Türkiye'deki ve İtalya'daki uygulamalar arasında bir karşılaştırmaya yer verilecektir_ İtalya'da kamu hizmetine gırış, esas itibariyle sınavla olmaktadır. Sınavı kazanan memurlar «Hizmet Öncesi - Hazırlama Kursları»na katılırlar. Ayrıca kurum ve kuruluşlar memurlarını çeşitli konularda düzenlenen hizmetiçi eğitim programlarına gönderirler. Kamu kurumlarının yöneticilerinin yönetim mevkilerine gelmeden ya da geldikten sonra yönetim eğitimi görmeleri yasal zorunluktur_ Ancak zaman zaman böyle bir eğitim görmeksizin yönetici mevkilerine getirilenlere de rastlanmaktadır. İtalya'da kamu görevlilerine yönetimsel, mesleki ve teknik eğitim veren örgütler, kamu ve özel girişim kuruluşları olmak üzere iki değişik türdedir. KAMU KURULUŞU NİTELİGİNDEKİ EGİTİM KURUMLARı Kamu kurumu niteliğindeki eğitim örgütleri, Kamu Yönetimi Yüksek Okulu ile bazı bakanlıkların kendi personeli için kurdukları Eğitim Okul. ları ve Üniversitelerdir, " TODAİE Öğretim Üyesi.

2 72 AMME İDARESİ DERGİSi Kamu Yönetimi Yüksek Okulu 1957 yılında kurulan ve 1972'de yeniden düzenlenen Kamu Yönetimi Yüksek Okulu (Scoula Superiore Della Publica Administrazione), Başbakanlığa bağlı olup merkezi Roma'dadır. Yüksek Okul'un ayrıca Firenze (Floransa), Siena, Bologna, Trieste ve Venezia (Venedik) da Şubeleri vardır. Adı geçen Yüksek Okul'da ve Şubelerinde, İtalya'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan her pozisyondaki kamu personeli eğitilmektedir. Yüksek Okul'un ve Şubelerinin amaçları; daha verimli çalışan bir kamu yönetimi için kamu personelini ve özellikle yöneticileri çağdaş yönetim bilgileriyle donatmak ve zenginleştirmektir. Prof. Canini tarafından 1980 yılında «Kamu Kuruluşlarında Verimli Çalışma Esasları ve Öneriler» isimli bir araştırma yapılmış ve bu konuda hazırlanan rapor İtalyan Hükümetine sunulmuştur. Bunun üzerine Prof. Canini sözü edilen raporu uygulamakla görevli Bakan olarak atanmış ve Kamu Yönetimi Yüksek Okulu'na bu alanda yapılan çalışmalarda önemli görevler verilmiştir. Kuruluş Kanununa göre Kamu Yönetimi Yüksek Okulu'nun örgütü, Yönetim Kurulu ile Öğretim Komitesi'nden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu: Başkan (Yüksek Okulun Müdürü), 10 Bakanlık temsil cisi, 4 üye (Tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilir), 7 politik parti, çeşitli kuruluş ve dernek temsilcisi (Beyaz, zenci, hıristiyan, katolik, komü nist...). 2 Personel Dairesi temsilcisi, 1 Kurul Sekreteri'nden oluşmaktadır. Öğretim Komitesi ise; Başkan (Yüksek Okulun Müdürü), 1 Devlet Da Grubu temsilcisi, 3 Kamu Yönetimi Yüksek Okulu tam zamanlı nışmanlar öğretim üyeleri temsilcisi, 1 Kamu Yönetimi Yüksek Okulu yarı zamanlı öğretim üyeleri temsilcisi, 1 Genel Sekreter, 3 Maliye, Dışişleri ve Posta Telekominikasyon Bakanlıklarına bağlı okulların temsilcileri ile 1 Komite Sekreterinden oluşur. Kamu Yönetimi Yüksek Okulu'nun.B!,!şkanı, Bakanlar Kurulunca dört yıl için atanmaktadır. Yüksek Okulun Öğretim kadrosunu tam ve yarı za manlı öğretim üye ve görevlileri oluşturur. Bunlar akademik personelol duğu gibi, idarede kamu yönetimi alanındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler de olabilmektedir. Yüksek Okulun merkez ve Şubelerinde top lam olarak 250 dolayında kadrolu ve 150 kadar da yarı zamanlı çalışan öğretim üye ve görevlisi bulunmaktadır. Yüksek Okul her yıl başında, bir yıllık eğitim programları düzenleyerek eğitim konularını, bunların yapılacağı ay ve günleri, öğretim üyelerini gös teren Broşürleri tüm kamu kuruluşlarına gönderir. Kuruluşlar bu Broşürleri inc::leyerek, hangi programa kimleri göndereceklerini saptayıp Yüksek Okul Müdürlüğüne yeter süre önce bildirirler. Yüksek ve ortakademe yö

3 İTALYA'DA KAMU GöREVLİLERiNİN YETİŞTİRİLMESİ 73 netim mevkilerine gelecek olanların ya da gelenlerin isimleri de kurumlarınca adayolarak Kamu Yönetimi Yüksek Okulu'na bildirilir. Okul,adayları.. yazılı ve sözlü sınavlara alır ve sınavlarda başarı sağlayanları eğitime davet eder. Yüksek yöneticilik mevkilerine adayolan kişilerin 'uygun sicil almış ve yüksek öğrenim görmüş ve belli bir süre idarede çalışmış gereklidir. olmaları Kamu Yönetimi Yüksek Okulunda eğitim, kamu yönetiminin çeşitli dal larında olmak üzere 10 saat ile 3-12 ayarasında değişen kısa ve uzun süreli seminer ve kurslar biçiminde yapılır. Yöneticiler için genellikle altı ay süreli kurslar düzenlenir. Eğer bir bakanlıktan fazla personel gönderilirse, bunlar için özel sınıflar açıldığı gibi, belli uzmanlık alanlarında çalışan kamu personeli (bilgisayar uzmanları, eğitimciler, plancılar vb.) için özel kurs ve seminerler planlanır. Kamu Yönetimi Yüksek Okulu'nda düzenlenen kurs ve seminerlerden başlıcaları şunlardır: - Üst kademe Yönetim Seminerleri, - Orta kademe Yönetim Seminerleri, - Şefler için Yönetim Kursları, - Hazırlama Kursları (yeni memurlar için), - Organizasyon ve Metot, - Örgütlenme, - Örgütsel Verimlilik Ölçme, - Bilgi İşlem, - Haberleşme, - Mali Teknikler, - Mali Analiz Teknikleri, - Mahalli İdareler (Mahalli idare personeli için ve mahalli idare kuruluşlarının işbirliği ile yürütülür) - Kanun Hazırlama Tekniği, - Hukuk Tekniği, - Kontrat Hazırlama ve Sözleşme Teknikleri, - İdari İşlemler, - Araştırma Teknikleri, - Kütüphanecilik, - Arşivcilik, - İstatistik, - Teknik Ressamlık, - Daktilo. Eğitim; konferans metotu ile göze ve kulağa hitap eden gereçler kul lanılarak yürütülür. Sınıflar kişiliktir. Kurs ve seminerlerin haftalık

4 74 AMME İDARESİ DERGİSİ süreleri saattir. Kursların ve seminerlerin sonunda sınav yapılır, başarısız öğrenci kuruluşuna iade edilir. Kamu Yönetimi Yüksek Okulu'nda her yıl 2500 dolayında kamu personeli eğitilmektedir. İtalya'da kamu personelinin yükselmesi ve yüksek yönetici olabilmesi için sicil ve kıdem esas alınır. Terfi ve atamalarda sözü edilen Yüksek Okul mezunu olmak avantaj sağlar. Yüksek Okul yatısızdır. Kamu Yönetimi Yüksek Okulu'nda çok az araştırma ve yayın yapılmaktadır. Okul esas itibariyle eğitim ve öğretim kurumudur. Anılan Okulun ve Şubelerinin, kamu yönetimi alanındaki yayınlar başta olmak üzere, birer kitaplığı bulunmaktadır. Bazı Bakanlıklara Bağlı Okullar Bazı bakanlıklar kendi personeline özgü olmak üzere yönetimin çeşitli dallarında eğitim ve öğrenim yapan okullar kurmuşlardır_ Bunlar; Dışişleri, Maliye, Savunma, Posta - Telekominikasyon ve İçişleri Bakanlıklarıdır. Üniversiteler Bazı İtalyan Üniversitelerinde kamu yönetimi eğitimi yapan fakülte ve enstitüler bulunmaktadır. Bunlar değişik illerdedir. Roma Üniversitesinde ise, kamu yönetimi okutulnıamakta, yalnızca lisans düzeyinde idare hukuku dersine yer verilmektedir. ÖZEL EGİTİM KURUMLARı İtalya'da kamu yönetimi ve işletme yönetimi ile bunlarla ilgili uzmanlık dallarında eğitim yapan çeşitli özel sektör kuruluşları bulunmaktadır. Bunlar dernek ya da özel firma statüsüne sahiptir. «Kuruluşlara Mesleki Gelişme Formasyonu Verme Enstitüsü" ile «Kuruluşları Yönlendirme Yüksek Enstitüsü" bu tür eğitim kuruluşlarının en ünlüleri ve güçlüleri olarak tanınmaktadır. Bu nedenle anılan iki kuruluşun örgüt yapıları ve çalışmaları aşağıda ayrı ayrı açıklanmaktadır. Kuruluşlara Mesleki Gelişme Formasyonu Verme Enstitüsü (İFAP) Kuruluşlara Mesleki Gelişme Formasyonu Verme Enstitüsü (Istituto Per La Formazione c L'aggiornamcnto Profesyonale - IFAP), bir özel girişim kuruluşudur. Amacı, kamu kuruluşlarında ve özel sektörde -bir verimi arttırma aracı olarak- eğitim programları düzenlemektir. Bu programların çoğunluğu, üst ve orta kademe yöneticileri ile işletmedlere hitap etmektedir. Programlara firmalardan olduğu gibi, kamu kurumlarının merkez ve taşra kuruluşlarından, mahalli idarelerden ve ülkemizdeki KİT'lere benzer kuruluşlardan da öğrenci kabul edilmektedir. Programlar genellikle 3-5 günlük kısa süreli seminerler biçiminde olmakla birlikte, birkaç aylık eğitim programları Cıa düzenlenmektedir.

5 İTALYA'DA KAMU GöREVliLERİNİN retiştirilmesi 75 Bazı kuruluş ve dernekler, IFAP'ı finanse ederler. Ancak tüm kurs ve seminerler ücretlidir, Kamu personeline ait para kurumlarınca ödenmek tedir. Kamu personelinin İFAP eğitimine katılması, terfi için bir neden ol mamaktadır. Bazı bakanlıklar belli statüdeki yöneticileri ya da belli uzmanlık dalı elemanları için İFAP'dan özel eğitim progrcımları da isteyebilmektedir. Genelde belli uzmanlık dalları için düzenlenen kurs ve seminerlere, çeşitli kamu kesiminden ve özel sektörden personel katılmaktadır. Bu tür karma eğitim programları fikir alışverişi yönünden yararlı görülmektedir. IFAP, eğitim programlarını yıllık olarak hazırlar. Yapılacak eğitimin türleri ile bunların uygulanacağı ay ve günü, katılma koşullarını ve ücret listesini içeren dolayında Broşürü her yıl başında kamu ve özel girişim kuruluşlarına gönderir. Kuruluşlar bu broşürlerden kendilerine uy gun gelen programları seçerek IFAP'a başvurularını yaparlar. Günü gelince kursiyerler eğitime alınırlar. IFAP tarafından yalnız bir kuruluşa ait eğitim programları da hazırlanmaktadır. Bu durumlarda o kuruluşta bir inceleme yapılarak sorunlar ve eğitim ihtiyaçları bir raporla saptanır. Eğitim programları da bu rapor gözönünde tutularak düzenlenir. IFAP programlarının yaklaşık % 80'i genel nitelikte ve tüm kurumlara açıktır, _yaklaşık olarak % 20'si ise istekte bulunan kuruluşların personeli için uygun görülen konularda ve o kuruma özg"li olmak üzere hazırlanmaktadır. IFAP eğitim elemanlarının % 70 kadarı, İtalya'nın çeşitli yörelerindeki kuruluşlara giderek yerinde eğitim yapmaktadırlar. Sınıflar kişi arasında olmaktadır. İstendiği takdirde sertifika da verilmektedir. IFAP'ın eğitim konuları yüzleri bulmaktadır yılı programında yer alan ana başlıklar şöyledir: - Yönetim, - Pazarlama Stratejileri, - Ekonomi, Finansman ve KontroL, - Mali Kontrol, - Prodüktivitc Teknolojisi ve Sorunları, - Personel Yönetimi, - Endüstride İnsan İlişkileri, - Örgütlenme, - tnformatik Sistemleri, - Kalite Kontrolu, - ilk Kademe AmirIeri Formasyonu.

6 76 AMME İDARESİ DERGİSİ Bu konulann her biri 5-15 alt konuya aynlmakta ve her alt konu, bir seminer ya da kurs programı olarak düzenlenip işlenmektedir. Bir fikir verebilmek üzere bunlardan biri olan «Örgütlenme»nin alt eğitim konulan alınmıştır. Süresi (Gün) İşletmenin Örgütlendirilmesinde Esaslar LO Örgüt Analizi Metodoloji ve Araçlan 3 İşlevsel Verim ve Etkinlik 3 İşlem Analizi ve Geliştirme 3 Araştırma 3 Örgüt Planlama Koşulları 3 Proje Yöneticisinin Örgüt Geliştirmede Rolü 2 İşin (Çalışman{n) Örgütlenmesİ (Organizasyonu) İş Organizasyonunda Yeni Teknikler 5 Memurların Çalışma Organizasyonu 3 Örgüt Değerlendirme Araçlan 3 Örgütsel Değişme ve Objektiflik İçin Yönlendirme 5 Mahalli İdarelerin Planlama ve Örgütlenmesi 3 Örgütsel Raporlar İşletmelerde Sözleşme 5 Toplantı Düzenleme ve Yönetimi 4 Görüşme ve Mülakat Teknikleri 4 Sunuş Teknikleri (İş Konuşması) 12 Örgütlerde Yeniden Düzenleme 3 İşletpıe Organizasyonunun Esasları 3 İş Gruplan 5 Verimlilik ve Örgüt Yöneticinin Sorumluluğu 3 Karar Süreci 3 Kuruluşları Yönlendirme Yüksek Enstitüsü (ISDA) Kuruluşlan Yönlendirme Yüksek Enstitüsü (Istituto Superiore Direzione Aziendale (ISDA) de bir özel sektör kuruluşu olup, lmmu kurumları ve firmalann yönetici ve işletmecileriyle, çeşitli uzmanlık alanlanndaki personeli ya da belli meslek sahibi elemanları için eğitim programlan düzenlemektedir.

7 İTALYA'DA KAMU GÖREVLİLERİNİN YETİşTİRİLMESİ yıl önce kurulmuş bulunan ISDNnın amacı da -eğitim yoluyla- ku rumiarı yönlendirerek verimliliklerini yükseltmektir. Bunun için kısa ve uzun süreli kurs ve seminerler düzenlemektcdir. Roma'da iki Şube halinde ça lışan ISDA yıllık ve aylık eğitim programları hazırlayarak bunların ay, gün ve sürelerini gösteren Broşürleri tüm kamu ve özel kesim kurumlarına gönderir. Kurum ve kuruluşlar, kaç personelinin hangi programlara katılacak larına karar vererek ISDA'ya yeterince önceden başvururlar. ISDA eğitim personeli yalnız Roma'da değil, İtalya'nın çeşitli yörelerine giderek kuruluşların bulunduğu yerlerde eğitim yaptıkları gibi, belli kurum ve kuruluşlar için ya da aynı meslek grupları için istek üzerine özel kurs ve seminerıer de düzenlemektedir. Bu tür özel istekler karşısın da önce bu kuruma gidilip bir inceleme yapılıp eğitim ihtiyacı yerinde saptanır ve bu konuda bir rapor hazırlanır. Eğitim programları da bu ra pora uygun seçimde düzenlenir. İlgililerce bu yönetimin çok yararlı olduğu belirtilmektedir ki, bu düşünce ve yaklaşım tarafımızdan da gerçekçi ve yerinde bulunmakta ve paylaşılmaktadır. Bununla birlikte, eğitim programlan hiçbir zaman kesin olmayıp, eğitim sırasında da gerekli görülen, düzeltme ve değişiklikler yapılmaktadır. Kuruluşları Yönlendirme Yüksek Enstitüsü eğitim hizmetlerini daima bir ücret karşılığı yapmaktadır. ISDA'nın öğretim elemanları çeşitli alanlardan gelmekte ve tam ya da yarı zamanlı çalışmaktadırlar. Bunların çoğu (yaklaşık olarak % 80) ihti yaca göre sağlanan ve yarı zamanlı çalışan kişilerdir. Bu Enstitü tarafından her yıl 4000 dolayında personele eğitim yapılmaktadır. Programlar ortalama dört günlük olmakla birlikte, gerektiğinde daha uzun, 5-30 gün süreli programlar da düzenlenmektedir. Bankalar, sigorta şirketleri, tarım alanı ISDA'nın başlıca müşterileri olmakla birlikte, önemli sayıda kamu personeli de Yüksek Enstitünün prog ramlarına katılmaktadırlar. ISDA'da yüksek ve ortak kademe yöneticilerinden şefiere, uzmanlara ve sekreterlere kadar kurumlararası, kurwnsal ya da özel nitelikte yönetim eğitimi programları uygulanmaktadır Yılı için düzenlenen Broşüre göre, şu ana başlıklar altında eğitim programları - Yönetim, planlannuştır: - Personelin Formasyonu, - Örgütsel Haberleşme, - Pazarlama, - Yönetimde Kontra"!, - Mali Krediler, - Dış (Halkla) İlişkiler.

8 AMc\1E İDARE si DERGİst Bu ana konulardan her biri de çeşitli alt konulara ayrılarak yüzlerce eğitim programı geliştirilmektedir. Bu konuda bir örnek olmak üzere "Yönetim» ana başlığı altında düzenlenen eğitim programları aşağıya alınmıştır. Kurslar Süre (Gün) Seminerler : Kredi Kurumlarındaki Sorumlu İşletme Birimlerinin Geliştirilmesi 3 Problem Analizi ve Karar Süreci 3 Çalışma Gruplarının Yönetimi 3 Yönetici ve Prodüktivİte, Gerilim ve Refah Düzeyi 3 Kredi Kurumlarında Bilgi ve Otomasyonun Temel Elemanları 3 Kredi Kurumlarında Son Gelişmeler ve Güncel Sorunlar 2 Yönetimde Planlama ve Kontrol 4 Yöneticinin Örgüt Geliştirınede Rolü 3 Personel Yönetiminde Verimliliğin Elde Edilmesi 3 Sıralanan bu konular da ayrıntılı olmak üzere tekrar daha küçük konulara ayrılarak o konularda eğitim programları düzenlenmektedir. Örneğin: Yönetim konusunun bir alt konusu olan «Personel Yönetiminde Verimliliğin Elde Edilmesi» konusu: Yönetsel Fonksiyonlar İnsan Kaynağının Yönetimi Örgüt İklimi, gibi konulara ayrılmıştır. Eğitim; konferans metotu ile film, slayt gösterilmesi, projeksiyon kullanma ve roloynama metotlarıyla yürütülmektedir. Gerekli ve uygun konularda pratik çalışmalar ve tartışmalar yaptırılmakta, böylece aktif metota ağırlık verilmektedir. «case"ler kullanılmakta, lsda öğrencileri çoğunlukla kurum adaylarıdır. Ancak az da olsa kişisel başvuru olmakta ve bunlar da kabul edilmektedir. Sınıflar (gruplar) genellikle, kamu ve özel kesim personelinden karma olarak düzenlenmektedir. Yetkililerce; bu uygulama ile, değişik kurumlardan gelen personel arasında karşılıklı fikir alışverişi sağlandığı ve bu nedenle de bu yöntemin çak yararlı bulunduğu ileri sürülmektedir ki, kanımızca bu görüşe katılmamak mümkün değildir. lsdnda araştırma ve yayın yapılmamakta, bunlar ayrı bir fonksiyon olarak görülmektedir.

9 İTALYA'DA KAMU GÖREVLİLERİNİN YETİşTİRİLMESı 79 KARŞıLAŞTıRMA VE SONUÇ Yukarıdaki açıklamaların ışığında denebilir ki, İtalyan kamu personelinin eğitimi, Türkiye'deki uygulamaya benzer kuruluş ve yöntemlerle ger çekleştirilmektedir. İtalya'da; Kamu Yönetİmi Yüksek Okulu, bazı bakanlıklara bağlı eğitim okulları, yönetim eğitimi yapan fakülte ve enstitüler ile yönetim ve işletme eğitimi, yapmak amacıyla kurulmuş dernek ve firmalar bulunmaktadıl Ülkemizde sayılan kuruluşların benzerleri ise sırasıyla; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlık ları, PTT, Etibank, TCDD Genel Müdürlüğü gibi kurumların eğitim okulları ve eğitim merkezleri, yönetim bilimi ve işletme faküıte ve enstitüleri ile özel girişim statüsünde dernek ve firmalar olarak gösterilebilir. - İtalya'da kamu personelinin ve özellikle yöneticilerin eğitim progve yarı zamanlı öğretim üye ve görevlilerinden yararlanılmaktadıl Her iki ülkede de kamu yönetimi ve işletme konularında eğitim yapıl. masının kamu ve özel sektör kuruluşlarınca kabul gördüğü ve benimsendiği ileri sürülebilir. İki ülke eğitim kurumları genellikle benzer eğitim metotları uygula maktadırlar. Türkiye'de de Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nce düzenlenen pıpgramlar ücretsiz, özel firma ve derneklerce yürütülen eğitim hizmeti ise ücretlidir. Bu benzerliklere karşın: kanımca bu konuda iki ülkedeki uygulama arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bunların başlıcaları şöyle özetlene bilir: - İtalya'da kamu personelinin ve özellikle yöneticilerin eğitim prog ramlarına gönderilmesi ve bunları başarı ile tamamlamaları yasal zorunluktul Ülkemizde ise Eğitim Genel Planı ancak geçtiğimiz yıl yasalaşmış, ancak, henüz uygulamaya geçilmemiştir. Anayasamızın 128'nci maddesi gereğince hazırlanan Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkında Kanun 19/1/1985 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak sözü edilen Kanun'un iptali için dava açmış bulunmaktadıl - İtalya'da memuriyete alınan personel derhal bir «Hazırlama Eğitimi»ne tabi tutulduğu halde, ülkemizde bu konunun da henüz gerçekleş tiği söylenemez. - İtalya'da Kamu Yönetimi Yüksek Okulu'na kurum adayları gönderilir. Bizde ise Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi Uzmanlık Programına kurumların pek azı aday gösterir. Bu nedenle kişisel başvuru da TODAİE'ce kabul edilir. Adları geçen her iki

10 80 AMME İDARE Sı DERGIst kurumun yöneticilik eğitimi programlarına kabul, sınavladır. Ancak TODAİE'ye kişiselolarak başvuran adaylara kurumun ızın vermesi gerek lidir. Bu da 7163 sayılı TODAİE Kuruluş Kanununa göre bir zorunluluktur. - Terfi ve atamalarda Kamu Yönetimi Yüksek Okulu mezunları avantajlı oldukları halde, TODAİE mezunları ancak iki kademe ilerlemesi ka zanır. TODAİE mezunlarının terfi ve atamalarda yasal avantajları olma yıp, bu husus kurum yöneticilerinin takdirine kalmış bulunmaktadır. - ülkemizdeki özel eğitim dernek ve firmalarının düzenlediği eğitim programlarına -belki bunlar yüksek ücretli olduklarından- çok az ve özellikle KİT (İDT ve KİK)'lerden eleman gönderilmektedir. İtalya'da ise bu uygulama oldukça yaygındır. - İtalya'da dernek ve özel firmalar işletme ve kamu yönetiminin hemen her dalında eğitim planları düzenledikleri halde, ülkemizde bu tür eğitim yapan dernek ve firmalar işletme yönetimine ağırlık vermekte, ka mu yönetimine ilişkin programlar nadiren düzenlenmektedir. - TODAİE,kamu personelinin. yetiştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim programları düzenleme yanında, ülke düzeyinde, bir bakanlık çapında ya da belli bir konuda ve özellikle «yeniden düzenleme» ve «kırtasiyecilikle savaş» konularında olmak üzere çeşitli araştırmalar da yapmaktadır. - TODAİE ayrıca, yöneticilerimize çağdaş yönetim alanındaki bilgi ve gelişmeleri aktaran çeşitli yayımlar da yapmaktadır. Oysa İtalya'da incelediğimiz benzer kuruluşlar araştırma ve yayını kendi ihtiyaçları oramnda yapmakla yetinmekte, bunları ayrı fonksiyonlar olarak değerlendirmektedirler. Sonuç olarak denebilir ki, Türkiye'de ve İtalya'da kamu personelinin yetiştirilmesinde yer ve rol alan kurumlar, bunların örgütlenme biçimleri, fonksiyonları ve eğitim yöntemleri birbirinden çok farklı değildir. Ancak, TODAİE'nin öğretim, araştırma ve yayın hizmetlerinin tümünü gerçekleştirmesine karşın, İtalya'daki benzer kurumlar eğitim ve öğretim fonksiyonlarına ağırlık vermekte, sayılan diğer etkinlikleri kendi ihtiyaçlarıyla sınırlı tutmaktadırlar. Diğer önemli bir farkta, kamu personelinin eğitiminin İtalya'da yasa1 olarak zorunlu olduğu, ülkemizde ise böyle bir zorunluluğun henüz tartışı labilir durumda bulunduğudur.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Yükseköğretimin

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere de Okul Müdürlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi

Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere de Okul Müdürlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi Sakarya University Journal of Education! $$! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere de Okul Müdürlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi Hilmi SÜNGÜ * Özet Bu çalışmada bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye de okul

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

Avrupa Konseyine Üye Devletlerden Örnekler: Mahkeme Başkanı, Adliye Müdürü, Adli Yardımcı ve Basın Sözcüsü Pozisyonlarına İlişkin İnceleme Çalışması

Avrupa Konseyine Üye Devletlerden Örnekler: Mahkeme Başkanı, Adliye Müdürü, Adli Yardımcı ve Basın Sözcüsü Pozisyonlarına İlişkin İnceleme Çalışması Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Avrupa Konseyine Üye Devletlerden Örnekler: Mahkeme Başkanı, Adliye Müdürü, Adli Yardımcı ve Basın Sözcüsü Pozisyonlarına İlişkin İnceleme Çalışması

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar 2012 KPSS REHBERİ Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar İLKSÖZ Değerli KPSS adayı arkadaşım, Her yıl KPSS ye başvuran aday sayısı artmakta ancak atama yapılan kadrolar ise ne yazık ki aynı paralelde artış göstermemektedir.

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

ENTEGRE MÜCADELE PROJELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA TALİMAT

ENTEGRE MÜCADELE PROJELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA TALİMAT Amaç ENTEGRE MÜCADELE PROJELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA TALİMAT BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu talimatın amacı, Türkiye de yetiştirilen kültür bitkilerindeki hastalık,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Sağlık Bakanlığı nda görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı