HASTALIKTAN ARĠ ĠġLETMELER ĠÇĠN MÜRACAAT FORMU.ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTALIKTAN ARĠ ĠġLETMELER ĠÇĠN MÜRACAAT FORMU.ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE"

Transkript

1 Ek-1 HASTALIKTAN ARĠ ĠġLETMELER ĠÇĠN MÜRACAAT FORMU.ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE.. İli İlçesi.. köyü/mahallesi sınırları içerisindeki işletmemde bulunan.. baş hayvanım için Bakanlar Kurulu nun Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar ı kapsamında destekleme ödemelerinden yararlanmam için gereğini arz ederim. Tarih : İmza : Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Adres :

2 Ek-2 HASTALIKTAN ARĠ ĠġLETMELER ĠÇĠN TESPĠT VE ĠNCELEME TUTANAĞI Tarih :.../.../2011 ĠġLETME SAHĠBĠNĠN Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Adresi : Tel. No : ĠġLETMEYE AĠT BĠLGĠLER İşletme No: : 1-) İşletmede Bulunan Toplam Sığır Sayısı :...adet Sıra Pasaport Genç S-19 Küpe No No No AĢılama Tarihi ġap Küpe No Pasaport No Genç S-19 AĢılama Tarihi 2-) Hastalıkların En Son Görüldüğü Tarih (Müdürlük kayıtları dikkate alınacaktır) a) Tüberküloz.. /. / 200 b) Bruselloz.. /. / ) Soğutma Tankı (Bilgi için) : Var ( ) Yok ( ) Kapasitesi : 4-) Karantina ve Gözetim Ünitesi Var ( ) Yok ( ) 5-) İşletmenin Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlara Uygunluğu: Uygundur ( ) Değildir ( ) Hastalıktan ari iģletmelerde asgari teknik ve hijyenik Ģartların yeterli olduğu, karantina ünitesinin varlığı tespit edilmelidir. ĠNCELEMEYĠ YAPAN VETERĠNER HEKĠMĠN Adı Soyadı Adı Soyadı ĠĢletme Sahibi veya Ġmza imza Yetkilisi (Ġmza-KaĢe) ONAYLAYAN Ġl/Ġlçe Müdürü

3 T.C. E k - 3 T A RI M VE KÖ Y ĠġLERĠ B A KA N LIĞI ĠL MÜDÜRL Ü ĞÜ H ASTAL I KT A N ARĠ ĠġLETMELER ĠÇĠN S A ĞL I K S ERTĠFĠ KAS I Ġ Ģ l e t m e n i n Adı : S e r t i f i k a No : Ġ Ģ l e t m e Numarası : S e r t i f i k a VeriliĢ Tari h i : Ġ l i : T ü b e r k ü l i n T e s t T a r i h i : Ġ l ç e s i : B r u s e l l a Test T a r i h i : A d r e s i : K a p a s i t e s i : Ġ Ģ l e t m e d e k i H a y v a n M e v c u d u : S e r t i f i k a l a n d ı r ı l a n H a y v a n M e v c u d u : Y u k a r ı d a a d ı v e a d r e s i b u l u n a n s ü t s ı ğ ı r ı i Ģ l e t m e s i n d e k i m e v c u t h a y v a n l a r a Ġ l / Ġ l ç e M ü d ü r l ü ğ ü m ü z c e, t a r i h i n d e / t a r i h l e r i n d e S ı ğ ı r ( B o v i n e ) Tü b e r k ü l o z u v e t a r i h i n d e / t a r i h l e r i n d e B r u s e l l o z i l e M ü c a d e l e Y ö n e t m e l i k l e r i ç e r ç e v e s i n d e y a p ı l a n t e s t l e r s o n u c u n d a, S ı ğ ı r T ü b e r k ü l o zu v e S ı ğ ı r B r u s e l l o zu h a s t a l ı k l a r ı y ö n ü n d e n a r i b u l u n d u ğ u n d a n i Ģ b u s a ğ l ı k s e r t i f i k a s ı v e r i l m i Ģ t i r. Ġl Müdürü./ /2011

4 Ek-4 HASTALIKTAN ARĠ ĠġLETME UYGULAMALARI BĠLGĠ FORMU././2011 ĠL ĠLÇE BELDE / KÖY ĠġLETME SAHĠBĠNĠN ADI VE SOYADI Sertifika Verilen Test Uygulanan Test Uygulama Sonucu Destekleme Yapılan Tazminat Ödemeleri YTL. Brucellosis Tuberkulosis Hayvan Sayısı Brucellosis Tuberkulosis Bankaya Bankaya Gönderilen Gönderilen İşletmedeki Pozitif Menfi Pozitif Menfi Hak Ediş Ödeme Hayvan Hayvan Hayvan Hayvan Hayvan Hayvan Miktarı Hayvan Miktarı Hayvan Sayısı Brucellosis Tuberkulosis Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı YTL. Sayısı YTL. Sayısı İşletmenin Numarası Bankaya Gönderilen Ödeme Miktarı YTL. Arilik çalışması yapılan her işletme için ayrı ayrı doldurulacak ve 30 Nisan, 31 Ağustos ve 31 Aralık günü bilgilerini kapsayacak şekilde tanzim edilecek ve 1 hafta içinde Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Ari işletmeye hayvan giriş ve çıkışı olduğunda güncellenecektir. Tanzim Eden İmza Hayvan Sağlığı Şube Müdürü İmza

5 Ek-5 HAYVAN HASTALIKLARI TAZMĠNAT DESTEĞĠ HAK EDĠġ BELGESĠ././2011 ĠġLETME SAHĠBĠNĠN; Adı ve Soyadı : T.C.Kimlik No : Telefon No. : İşletme No : T.C.ZĠRAAT BANKASI ġube Müdürlüğüne..adresinde faaliyette bulunan hayvancılık işletmesinin sahibi.... a..tarih ve..sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında.adet hayvanı için ( rakamla ve yazıyla ) TL Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteği ödemesinin yapılmasını arz ederim. İl/İlçe Müdürü İmza ve Mühür

6 Ek-6 HASTALIKTAN ARĠ ĠġLETMELER ĠÇĠN SAĞLIK SERTĠFĠKASINA SAHĠP ĠġLETMELERĠN HAK EDĠġ BELGESĠ././2011 ĠġLETME SAHĠBĠNĠN : Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Tel. No : İşletme No : T.C. ZĠRAAT BANKASI ġube Müdürlüğüne..adresinde bulunan a ait tarih ve sayılı Hayvancılığın Desteklemesi Hakkındaki Karar kapsamında.adet sığır için.(rakamla ve yazıyla) TL. destekleme ödemesinin yapılmasını arz ederim. İl/İlçe Müdürü İmza ve Mühür NOT: 1-3 nüsha halinde düzenlenip, bir nüshası İlgili Banka Şubesine, bir nüshası Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifika sı ile birlikte Bakanlığa gönderilecek, bir nüshası da İl/İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. 2- Her işletme için, her sertifika döneminde bir kez düzenlenecektir.

7 Ek-7 ONAYLI SÜT ÇĠFTLĠĞĠ ĠÇĠN MÜRACAAT FORMU.ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE.. İli İlçesi.. köyü/mahallesi sınırları içerisinde faaliyette bulunan ve Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası na sahip olan süt işletmem için Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası almak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Tarih : İmza : Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Adres : Süt Sattıkları Süt İşleme Tesisinin Adı :

8 Ek-8 ONAYLI SÜT ÇĠFTLĠĞĠ DENETĠM FORMU SÜTÇÜLÜK SEKTÖRÜ KONTROL LĠSTESĠ 1.1 Sahibinin Adı ve Soyadı 1.2 Ticari Adı 1.3 Adresi 1.4 Çiftlik (İşletme) Numarası 1.5 Hayvan Sayısı 1.6 Sağmal Hayvan Sayısı 1.7 Ürettiği Süt Miktarı ( gün/lt) 1.8 Üretilen Sütün Gittiği Süt İşleme Tesisinin Adı 1.9 Bir Önceki denetleme Tarihi 1.10 Denetleme Tarihi 1. ÇĠFTLĠĞĠN 2.1 Hayvan Sağlığı ve Refahı E H Değer Çiftlikteki hayvanların Bakanlık veri tabanına kayıtlı olup, olmadığı Çiftlikteki küpesi olmayan veya düşen hayvanlarla ilgili küpe talebinin olup, olmadığı Çiftlikteki hayvanların doğum, ölüm, kesim, hareket bildirimlerinin yapılıp, yapılmadığı Çiftlikteki sığır ve mandaların Tüberküloz ve Bruselloz dan ari olup, olmadıkları Şap hastalığı yönünden klinik kontrollerin yapılıp, yapılmadığı Hayvanların genel sağlık durumu (ishal, ateşli enteritis, üreme organları enfeksiyonu, ateş, meme iltihabı olup, olmadığı) Sütü etkileyecek meme yarasının bulunup, bulunmadığı İşletmedeki süt sığırlarının günlük süt veriminin en az 2 litre olup, olmadığı Hasta hayvanların kaydının tutulup, tutulmadığı Doğuma yakın, doğum yapmış ve hasta hayvanların sürüden ayrı bir yerde tutulup, tutulmadığı Her hayvan için uygulanan aşı ve ilaç kayıtlarının tutulup, tutulmadığı Koyun ve Keçilerin Brusella Melitensis den ari olup, olmadığı Hayvanlara kötü muamele yapılıp, yapılmadığı Uygun havalandırma ve gün ışığına eşdeğer aydınlatmanın olup, olmadığı 2.2. Ahır Hijyeni ve Sağlığı E H Değer Çiftlikteki binaların sayısı ve fonksiyonel amaçları Hayvan barınakları Karantina ünitesi Sağım ünitesi Diğer Veteriner Hekim muayene odasının olup, olmadığı Çiftliği çevreleyen korumalığın olup, olmadığı Çiftlik binalarına girişlerde dezenfeksiyon havuzlarının bulunup, bulunmadığı Çiftliğe giren, çıkan ve satışı yapılan hayvanların kaydının tutulup, tutulmadığı Ahırın kullanım alanının ve çevresinin temiz olup, olmadığı Oluşan katı, sıvı atık ve artıkların bertaraf ve tahliyesini sağlayacak sistemin olup, olmadığı Hayvan bağlama bölümlerinin uygun olup, olmadığı (bağlama bölümü bulunan işletmelerde) Kanatlı, kemirgenler ve haşerelerin kontrolünün yapılıp, yapılmadığı Kapalı sistem işletmelerde ahır zemininin ve duvarlarının kolay temizlenebilir olup, olmadığı Yeterli ve içilebilir ve kullanılabilir nitelikte su kaynağı olup, olmadığı Hayvanların, sütün, soğutma, işleme ve depolama yerlerinden uzak olup, olmadığı Değişik hayvan türlerinin bir arada tutulup, tutulmadığı ve sağlık koşullarına uygunluğu Ölen hayvanların kaydının tutulup, tutulmadığı Ölü hayvanların ne şekilde bertaraf edildiği Yakılarak Gömülerek

9 2.3. Süt Sağımında Hijyen E H Değer Sağıma başlamadan önce, meme uçları, memeler ve çevresinin temizlenip, temizlenmediği Meme uçlarının temizlik ve dezenfeksiyonunun izin verilen maddelerle yapılıp, yapılmadığı Sağım öncesi, sütün organoleptik ve fiziko-kimyasal anormallikler açısından kontrolünün yapılıp, yapılmadığı Meme pomat ve spreylerinin kullanılma zamanına dikkat edilip, edilmediği 2.4. Bina, Ekipman ve Alet Hijyeni E H Değer Binanın kontaminasyon riski taşıyıp, taşımadığı Sütle temas eden tüm ekipmanların kolay temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen materyalden yapılıp yapılmadığı Sağım ekipman ve aletlerinin temiz olup, olmadığı Sağım ekipman ve aletlerine dezenfeksiyon işlemi uygulanıp, uygulanmadığı Temizlik ve dezenfeksiyon sonrası kullanılır su ile çalkalanıp, çalkalanmadığı İşlenmemiş süt nakliyesi için kullanılan konteynır ve tankların yeniden kullanmadan önce temizlenip, dezenfekte edilip, edilmediği Süt soğutma tankının hacmi Çiftlik yerleşim planının çapraz bulaşmayı önlemek için yeterli olup olmadığı 2.5. Sağımda ÇalıĢanların Hijyeni E H Değer Çiftlikte bulunan personel sayısı Çiftlikte hayvanlarla aynı ortamda bulunan çalışanların sağlık belgelerinin olup, olmadığı (portör muayene kartı ) Sağım öncesi el temizliğinin yapılıp, yapılmadığı Uygun, temiz sağım elbisesi kullanılıp, kullanılmadığı Sağım yerinde el temizliği için su tesisatı olup, olmadığı Çalışan personele regülasyon, süt hijyeni ve hayvan sağlığı konuları ile olarak eğitim verilip verilmediği 2.6. Üretim Hijyeni (Süt iģleme tesisinin Otokontrol sonuçları incelenecektir.) E H Değer Donma noktasının belirlenmesi kaydının tutulup, tutulmadığı Genel bakteri sayısı kaydının tutulup, tutulmadığı (30 0 C 1 ml < = ) (inek sütü için) Somatik hücre sayısı kaydını tutulup, tutulmadığı (30 0 C 1 ml < = ) (inek sütü için) Diğer türlerde bakteri sayısı kaydının tutulup, tutulmadığı (30 0 C 1 ml <= ) Antibiyotik var yok testinin yapılıp, yapılmadığı Çiğ sütte inhibitör, nötrleştirici gibi maddelerin olup olmadığı 2.7. ĠĢlenmemiĢ Sütün Kalitesi ve Toplanması E H Değer Süt günlük toplanıyorsa 8 0 C den fazla olmayan sıcaklıkta soğutulup, soğutulmadığı Günlük toplanmıyorsa 6 0 C den fazla olmayan sıcaklıkta soğutulup, soğutulmadığı Nakliye süresince soğuk zincirin muhafaza edilip, edilmediği 2.8. ĠĢlenmemiĢ Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi E H Değer Hayvanlara Uygulanan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi nin tutulup, tutulmadığı Süte geçebilen veteriner ilaçları kullanılan hayvanların belirlenip, belirlenmediği Antibiyotik uygulanan hayvanların sütlerinin, antibiyotiklerin süte geçiş süreleri boyunca imha edilip, edilmediği İmha edilen sütlerin Hayvan ve Hayvansal Kökenli Gıda İmha Tutanağı na kaydının yapılıp, yapılmadığı 2.9. Suyun Kalitesi E H Değer Kullanılan suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin düzenli olarak yapılıp, yapılmadığı Hayvan Beslenmesi E H Değer Hayvan beslemesinde kullanılan yem ve yem maddelerinin kaydının tutulup, tutulmadığı Yem ve yem maddelerinin stoklama şartlarının uygun olup, olmadığı Yemlemenin elle veya otomatik sistemle yapılıp, yapılmadığı Rasyonun işletme veya yem fabrikasınca hazırlanıp, hazırlanmadığı

10 2.11. Talimatlar E H Değer Çalışanlarca uyulması gereken talimatların ilgili bölümlerde bulunup, bulunmadığı Çiftlik sahibinin bir önceki denetimde tespit edilen sorunlarla ilgili gerekli tedbirleri alıp almadığı Eğitim E H Değer Çiftlik çalışanlarının hijyen kurallarına uygun üretim hakkında düzenli eğitim alıp, almadığı Çiftlik çalışanlarının kişisel hijyen konularında düzenli eğitim alıp, almadığı Çiftlik çalışanlarına, Onaylı Çiftlik Genelgesi hakkında bilgi verilip, verilmediği Verilen eğitimlerle ilgili kayıtların tutulup, tutulmadığı 3. YAPILAN ÖNERĠLER DENETLEYENLER ÇĠFTLĠK SORUMLUSU Adı Soyadı Unvanı Görev Yeri İmzası Adı Soyadı İmzası

11 Ek-9 DENETĠM FORMUNUN DOLDURULMASIYLA ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR ONAYLI ÇĠFTLĠKLERĠN DENETLENMESĠ Çiftlikler; Ahır Hijyeni ve Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, Süt sağımında Hijyen, Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi, Bina Ekipman ve Alet Hijyeni, Sağımda Çalışanların Hijyeni, Üretim Hijyeni ve Sütteki Kalıntılar, Çiğ Süt Kalitesi ve Toplanması, Suyun Kalitesi, Hayvan Beslenmesi ve Talimatlar konularında, ekte örneği gönderilen, Ek-1 Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu, çerçevesinde ve Ek-2 Denetim Formunun Doldurulmasıyla İlgili Açıklamalar doğrultusunda, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Kontrol Şube Müdürlüğünce koordineli olarak birlikte yılda en az 2 (iki) kez denetlenecek ve Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu tanzim edilecektir. Formun bir sureti Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde, bir sureti Kontrol Şube Müdürlüğünde, bir sureti de denetlenen çiftlikte muhafaza edilecektir. Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt mamulleri ihracatı yapacak Süt Tesisinin, süt sağladığı çiftliklerin, Bakanlık veri tabanında kayıtlı ve yapılan denetimde aranılan bütün kriterlere sahip olması gerekmektedir. 09/12/2005 tarihli ve 2005/74 sayılı, hayvancılık işletmelerinde ilaç kullanımı kontrolleri konulu Genelge kapsamında, veteriner hekimler, reçeteye tabi olan ilaçlar için, Veteriner Hekimin İlaç Tavsiye, Uygulama ve Teslim Belgesi ni kullanacaklar, yetiştiriciler reçeteye istinaden yapılan uygulamaları Hayvanlara Uygulanan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi ne, hayvanlara veteriner ilaçları kullanıldığında, ilacın prospektüsünde belirtilen ilaç atım süresi tamamlanıncaya kadar ki sürede tüketime sunulmayan sütlerin imhasına ilişkin kayıtlar yetiştirici tarafından Hayvan ve Hayvansal Kökenli Gıda İmha Tutanağı na işleyeceklerdir. Onaylı süt çiftlikleri Ek-10 da örneği gönderilen Onaylı Süt Çiftliği Kayıt Defteri ni düzenli olarak tutacaklardır. 2.1 Hayvan Sağlığı ve Refahı Çiftlikteki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin tamamı Bakanlık veri tabanına kayıtlı, tanımlanmış hayvanlar olmalıdır Çiftlikteki küpesiz hayvanlar için küpe talebi yapılmış olmalıdır Çiftlikteki hayvanların doğum, ölüm, kesim, hareket bildirimleri yasal süre içinde yapılmalıdır Çiftlikte bulunan hayvanlar tüberküloz ve brusellozdan ari olmalıdır ve bu durum resmi olarak belgelenmelidir. Tüberküloz ve Brusellozla ilgili testler her yıl tekrarlanmalıdır Hayvanların şap hastalığı yönünden takip ve kontrolleri yapılmalıdır Hayvanların genel sağlık durumu iyi olmalıdır. Genital sistem enfeksiyonları, enterit, mastit v.b. hastalıklar ve ateş bulunmamalıdır Hayvanlarda sütü etkileyecek meme yarası bulunmamalıdır İnek olması durumunda günlük süt verimi en az 2 litre olmalıdır Hasta hayvanlar kayıt altına alınmalı ve diğerlerinden ayrılmalıdır Doğuma yakın, doğum yapmış ve hasta hayvanlar sürüden ayrı bir yerde tutulmalıdır Süte geçebilen ve insan sağlığına zararlı veya zararlı olabilecek ilaçlarla tedavi yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa ilaçların atım süresi kadar zaman sütün kullanılıp kullanılmadığı önemlidir. Bu durum kayıt altına alınmış olmalıdır Koyun ve Keçiler Brusella Melitensis den ari hayvanlar olmalıdır Hayvan refahı açısından değerlendirilmelidir. Hayvanlara kötü muamele edilmemelidir Hayvan refahı açısından değerlendirilmeli ve hayvanların bulundukları ortamın yaşam değerlerine bakılmalıdır.

12 Ek Ahır Hijyeni ve Sağlığı Çiftlikteki binaların fonksiyonel amaçları belirlenmelidir Veteriner Hekim muayene odası bulunmalıdır Çiftliği çevreleyen koruma bandı bulunmalıdır Çiftlik binalarının girişlerinde dezenfeksiyon havuzları bulunmalıdır Çiftlikteki hayvan hareketlerinin kaydı tutulmalıdır Ahır ve çevresinin temizliği kontrol edilmelidir Oluşan katı, sıvı atık ve artıkların tahliyesini sağlayacak sistem kontrol edilmelidir Konu hayvan refahı açısından da değerlendirilmeli ve hayvanların bağlanma bölümlerinin kuru kalıp kalmadığına, gerektiğinde yataklık kullanılıp, kullanılmadığına bakılacaktır Kanatlı, kemirgenler ve diğer haşaratların işletmeye girişi kontrol edilmelidir Zemin ve duvarlar kolay temizlenebilir olmalıdır Hayvanların tüketiminde, alet ve ekipmanların temizliğinde kullanılan su yeterli ve uygun kalitede olmalıdır Hayvanlar, sütün depolandığı, işlendiği ve soğutulduğu bina ve bölümlerden uzak tutulmalıdır Domuzlar ve kanatlılar, ahır ve ona bağlı binalarda yer almamalıdır Ölen hayvanların kaydı tutulmalıdır Ölen hayvanların yakılarak veya gömülerek bertaraf edilmesi gerekmektedir. 2.3 Süt Sağımında Hijyen Süt sağımına başlamadan önce, meme uçları, meme ve çevresi temizlenmelidir Resmi Veteriner Hekim aksini belirtmedikçe, meme pomat ve spreyleri sağımdan hemen sonra kullanılmalıdır. Kullanılan pomat ve spreyler ruhsatlı olmalıdır Süt sağıcı, her bir ineğin sağımını yapmadan önce, sütün görünüşünü kontrol etmelidir. Sütte bir anormallik olması durumunda, diğer sütlerden ayrılmalıdır Meme hastalığı olan inekler son olarak veya ayrı bir makine ya da elle sağılmalıdır. Sağılan diğer sütlerle karışmamalıdır. 2.4 Bina, Ekipman ve Alet Hijyeni Süt sağımını, depolanmasını, işlenmesini veya soğutulmasını sağlayan bina tüm kontaminasyon riskini uzak tutacak şekilde konumlandırılmalı ve yapılandırılmalıdır. Bina kolayca temizlenmeli, dezenfekte edilmeli, toprak kirlenmesi veya enfeksiyonlara maruz olan duvar ve yerler kolay temizlenir olmalı, tabanlar sıvıların drenajını, atıkların uzaklaştırılmasını kolaylıkla sağlayacak şekilde planlanmalı, yeterli havalandırma ve ışıklandırma olmalıdır Süt ile temasta olan ekipman ve araçların düzgün yüzeyleri olmalı ve kolaylıkla temizlenir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Korozyona uğramamalıdır Süt sağımı için kullanılan alet ve ekipmanlar ve bunların parçaları her zaman temiz olmalıdır Kullanımdan sonra sağım aletleri, mekanik aletler, süt ile temas eden kaplar temizlenip dezenfekte edilmelidir Dezenfekte edilen aletler temiz su ile çalkalanmalıdır İşlenmemiş sütün nakliyesinde kullanılan konteynır ve tanklar temizlenip dezenfekte edilmelidir Üretim kapasitesine uygun büyüklükte süt soğutma tankı olmalıdır Çiftlik yerleşim planı çapraz bulaşmayı önleyecek şekilde olmalıdır. 2.5 Sağımda ÇalıĢanların Hijyeni Çiftlik kapasitesine uygun sayıda personel olmalıdır Sağım ve bakımda çalışanların sağlıklı olduklarına dair belge (portör muayene kartı) olmalıdır Süt sağıcılar, sağım öncesi ellerini yıkamalı ve gerektiğinde yeniden yıkamalıdır Süt sağımı yapan ve sağım sonrası süt ile temasta olan kişiler temiz sağım elbisesi giymelidir El temizliği için sağım yerinin yakınında çalışanların ellerini yıkayabilecekleri su tesisatı olmalıdır Çalışan personele regülasyon, süt hijyeni ve hayvan sağlığı konularında eğitim verilmelidir.

13 Ek Üretim Hijyeni Rutin ve destekleyici bir analizdir. Süte su ilavesiyle ilgilidir. Donma noktası -0,520 0 C fazla olmamalıdır. Bakteri ve somatik hücre sayımında suyun katılımı önemlidir. Otokontrol analiz sonuçları kontrol edilecektir Rutin analizdir. İnek sütündeki toplam bakteri sayısı 30 0 C her mililitrede adedin üzerinde olmamalıdır. İl Müdürlüğünce numune alınmamışsa, Rutin analizdir. İnek sütündeki toplam somatik hücre sayısı 30 0 C her mililitrede adedin üzerinde olmamalıdır. İl Müdürlüğünce numune alınmamışsa, Otokontrol analiz sonuçları kontrol edilecektir Manda, koyun, keçi sütündeki toplam bakteri sayısı 30 0 C her mililitrede adedin üzerinde olmamalıdır. İl Müdürlüğünce numune alınmamışsa, Otokontrol analiz sonuçları kontrol edilecektir Süte geçebilen veteriner ilacı kullanıldığında kayıtlarını tutulması, atılım süresi sonuna kadar bu hayvandan elde edilen sütün kullanılmaması ve bunun da kayıt altına alınması gereklidir Çiğ sütte inhibitör ve nötrleştirici maddeler olmamalıdır. 2.7 ĠĢlenmemiĢ Sütün Kalitesi ve Toplanması Süt günlük olarak toplanıyorsa, sağımdan sonra 8 0 C den fazla olmayan sıcaklıkta soğutulmalıdır Süt günlük toplanmıyorsa, sağımdan sonra 6 0 C den fazla olmayan sıcaklıkta soğutulmalıdır Nakliye soğuk zincirin muhafazası ile yapılmalıdır. İşlenmemiş sütün, süt işleme tesisine varışta sıcaklığı 10 0 C den fazla olmamalıdır. 2.8 ĠĢlenmemiĢ Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi Hayvanlara Uygulanan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi tutulmalı ve veteriner ilaçları ayrı bir bölmede muhafaza edilmelidir Süte geçebilen veteriner ilaçlarına maruz kalan hayvanlar işaretlenmeli ve ilaçların prospektüsünde yazan atım süreleri göz önüne alınmalıdır Veteriner ilaçları ve diğer kimyasal kalıntılar içeren sütler imha edilmelidir İmha edilen sütler Hayvan ve Hayvansal Kökenli Gıda İmha Tutanağı nda kayıt altına alınmalıdır. 2.9 Suyun Kalitesi Çiftlikte kullanılan su, Sağlık Bakanlığınca düzenlenerek, tarihli Resmi Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik te içme kullanma suları için belirlenmiş mikrobiyolojik ve kimyasal parametrelere uygun olmalıdır. Bu yapılan testlerle resmi olarak teyid edilmiş olmalıdır ve yılda 2 kez resmi laboratuarda yapılan analizler tekrarlanmalıdır Hayvan Beslenmesi Çiftlikte kullanılan yem ve yem maddeleri kayıt altına alınmalıdır Yem ve yem maddelerinin stoklama şartları uygun olmalıdır. (Nemsiz ve rutubetsiz ortam olmalıdır.) Yemleme şekli belirtilecektir Rasyonun işletme tarafından mı yapıldığı yoksa yem fabrika tarafından mı hazırlandığı belirtilecektir Talimatlar Çalışanlarca uyulması gereken kurallar ilgili bölümlerde, görünür şekilde asılmış olmalıdır Çiftlik sahibinin bir önceki denetimde belirtilen eksiklikleri gidermesi gerekmektedir Eğitim Çiftlik çalışanları hijyen kurallarına uygun üretim hakkında düzenli eğitim almalıdır Çiftlik çalışanları kişisel hijyen konularında düzenli eğitim almalıdır Çiftlik çalışanlarına Onaylı Çiftlik Genelgesi hakkında gerekli bilgiler verilmelidir Verilen eğitimlerle ilgili kayıtlar tutulmalıdır.

14 T. C. T A RIM VE KÖYĠġLERĠ B AKANLI ĞI Ġ L M Ü D ÜRLÜĞÜ Ek-10 ONAYLI SÜT ÇĠFTLĠĞĠ SERTĠFĠKASI Ġ Ģ l e t m e n i n Adı : B e l g e N o : Ġ Ģ l e t m e Numarası : B e l g e T a r i h i : Ġ l i : Ġ l ç e s i : A d r e s i : K a p a s i t e s i : M e v c u t H a y v a n S a y ı s ı Y u k a r ı d a a d ı v e a d r e s i b u l u n a n s ü t s ı ğ ı r ı i Ģ l e t m e s i n i n Ġ l / Ġ l ç e M ü d ü r l ü ğ ü m ü zce, Sığı r ( B o v i n e ) T ü b e r k ü l o z u v e B r u s e l l o z i l e M ü c a d e l e Y ö n e t m e l i k l e r i ç e r ç e v e s i n d e y a p ı l a n t e s t l e r d e a r i l i ğ i n i n t e s p i t e d i l d i ğ i, a y r ı c a s ü t s ı ğ ı r ı i Ģ l e t m e s i n i n B a k a n l ı k ç a b e l i r l e n e n v e AB ile uyumlu ol a n Ģ a r t l a r ı t a Ģ ı d ı ğ ı g ö r ü l d ü ğ ü n d e n i Ģ b u o n a y l ı s ü t ç i f t l i ğ i s e r t i f i k a s ı v e r i l m i Ģ t i r. Ġl Müdürü./ /2011

15 Ek-11 SÜT ÇĠFTLĠĞĠ KAYIT DEFTERĠ ÇĠFTLĠĞĠN: SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI : TĠCARĠ ADI : ADRESĠ : NUMARASI :

16 SAĞLIK ÇĠZELGESĠ Ek Ġneğin Adı : Kulak Numarası : Irkı : YetiĢtirici Adı Soyadı : Doğ. Tarihi, Yeri : Ana Adı ve K. Num. : Baba Adı ve K. Num. : AĢılamalar Testler Yakalandığı Önemli Hastalıklar AĢının Adı Yapıldığı Tarih Testin Adı Yapıldığı Tarih

17 HAYVAN MEVCUDU Ek Adı Çiftlikten Ayrılan Hayvanın Kulak Tarihi Açıklama Adı Numarası Çiftliğe Katılan Hayvanın Denetleyen Veteriner Hekim Toplam Kulak Tarihi Açıklama Hayvan Adı Soyadı Ġmza Numarası

18 HASTA HAYVANLARA AĠT KLĠNĠK KAYDI Ek 11.3 Sıra No Tarih Adı Hayvanın Kulak Numarası TeĢhis Kullanılan Ġlaçlar Sütün Tekrar Kullanılacağı Tarih Reçeteyi Yazan Veteriner Hekim Denetleyen Veteriner Hekim Adı Soyadı Diploma No Ġmzası Adı Soyadı Ġmza

19 YEM TEMĠN BĠLGĠLERĠ Ek Tarih Firma Adı Fatura No Satın Alınan Yem Türleri Ve Miktarları Kesif Yem Ġmalat Analiz Miktarı Miktarı Miktarı Miktarı Miktarı Tarihi Sertifikası Denetleyenin Adı Soyadı Ġmza

20 KABA YEM ÜRETĠM BĠLGĠLERĠ Ek Yıllık üretilen Yemler Denetleyenin Hayvan Yılı YaĢ Yonca Kuru Ot Silaj Mısır Dane Yem Adı Soyadı Ġmza Pancarı

Ek-1 HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN MÜRACAAT FORMU.İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE.. İli İlçesi.. köyü/mahallesi sınırları içerisindeki TR.. numaralı süt sığırı işletmemde bulunan, Bakanlıkça belirlenen kriterlere

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. 23/05/2006 / 017647.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Genelge No : 2006/28

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. 23/05/2006 / 017647.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Genelge No : 2006/28 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.11/HHM-40/11754 23/05/2006 Konu : Onaylı Çiftlik Kontrolleri 23/05/2006 / 017647.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Genelge

Detaylı

AB STANDARTLARINDA SÜT ÜRETEN ÇİFTLİKLERİN SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR PROSEDÜR

AB STANDARTLARINDA SÜT ÜRETEN ÇİFTLİKLERİN SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR PROSEDÜR AB STANDARTLARINDA SÜT ÜRETEN ÇİFTLİKLERİN SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR PROSEDÜR 1. AMAÇ Avrupa Birliği (AB) standartlarında süt üreten çiftliklerin sertifikalandırılmasında uygulanacak resmi kontrollerde

Detaylı

Hayvancılık İşletmesi Faaliyet Belgesi

Hayvancılık İşletmesi Faaliyet Belgesi Ek-1 T.C GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI.. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ Hayvancılık İşletmesi Faaliyet Belgesi Verilen Faaliyet Belgesinin Tarih Verilen Faaliyet Belgesinin Numarası İşletme Sahibinin Adı Soyadı

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.11/HHM-47-13639.../.../2006 Konu : Hastalıklardan Ari İşletmelerin Desteklenmesi DOSYA 19.06.2006 / 21085 Genelge 2006/32 Bilindiği üzere 24.02.2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

AB STANDARTLARINDA SÜT ÜRETEN ÇİFTLİKLERİN SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR PROSEDÜR

AB STANDARTLARINDA SÜT ÜRETEN ÇİFTLİKLERİN SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR PROSEDÜR AB STANDARTLARINDA SÜT ÜRETEN ÇİFTLİKLERİN SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR PROSEDÜR 1. AMAÇ Avrupa Birliği (AB) standartlarında süt üreten çiftliklerin sertifikalandırılmasında uygulanacak resmi kontrollerde

Detaylı

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.13/VEE/15597-027676 Konu: Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı

Detaylı

Ġnternet Sitesi : www.kkgm.gov.tr Tel : (312) 417 41 76 e-posta : kkgm@kkgm.gov.tr Fax : (312) 418 80 05

Ġnternet Sitesi : www.kkgm.gov.tr Tel : (312) 417 41 76 e-posta : kkgm@kkgm.gov.tr Fax : (312) 418 80 05 Sayı : B.12.0.KKG.0.02.01-325.01.[56]-1448 10/5/2011 019440 Konu : Ari ĠĢletmeler ve Onaylı Çiftlikler DOSYA Genelge No: 2011 / 09 Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Esasları gereğince

Detaylı

ÇİĞ SÜTTE HİJYEN Kaliteli Süt ve Gelir Süt ve Kalite

ÇİĞ SÜTTE HİJYEN Kaliteli Süt ve Gelir Süt ve Kalite ÇİĞ SÜTTE HİJYEN Kaliteli Süt ve Gelir Süt sığırı yetiştiricileri açısından inek başına süt verimi, işletmenin yıllık süt üretimi ve üretilen sütün kalitesi en önemli unsurlardandır. Gerçekten de süt sığırı

Detaylı

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÖĞR.GÖR.CUMHUR BERBEROĞLU U.ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MYO 2010 1 BİR ÜRÜNÜN BELİRLİ BİR İHTİYACI KARŞILAMAK ÜZERE BİLEŞİMİNDE TAŞIDIĞI TÜM ÖZELLİKLER KALİTE OLARAK TANIMLANIR. 2

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinin Üretiminde Kullanılacak olan Çiğ Sütün Üretimi İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Süt ve Süt Ürünlerinin Üretiminde Kullanılacak olan Çiğ Sütün Üretimi İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Süt ve Süt Ürünlerinin Üretiminde Kullanılacak olan Çiğ Sütün Üretimi İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Rehber No: 8 Süt ve Süt Ürünlerinin Üretiminde Kullanılacak Olan Çiğ Sütün Üretimi İçin

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : 1 Tedbir 1: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir 1: Süt Üreten Tarımsal İşletmeler -Mahal büyüklükleri

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU EK-2 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2005-8503 Tebliğ No: 2005/47 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda 2005/8503 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin Uygulama Esaslari Teb 17.12.2005 / 26026 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR *

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : 15 Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir

Detaylı

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13)

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) Arı YetiĢtiriciliği, Bombus

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi: Tedbir : Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Süt

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (tebliğ 2016/26) *BUZAĞI DESTEKLEMESİ *MALAK DESTEKLEMESİ *ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ *ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR*

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR* YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR* Çağrı Dönemi Tedbir 0: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Et

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : Tedbir : Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Et Üreten Tarımsal İşletmeler -Mahal büyüklükleri

Detaylı

SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ

SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ Şerafettin ERBAYRAM 25.06.2006 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolca Hindi Genel Koordinatörü ENTEGRELERDE TÜM ÜRETİM TARIM BAKANLIĞI DENETİMİ ALTINDADIR 3285 sayılı Hayvan

Detaylı

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ daha ver ml b r laktasyon ç n Mehmet AK Z raat Mühend s Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... 0248 233 91 41 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Neden

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 03.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27189

Resmi Gazete Tarihi: 03.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27189 Resmi Gazete Tarihi: 03.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27189 Bruselloz İle Mücadele Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, brusellozun kontrol

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU EK-5 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

ÇİĞ SÜT TOPLAMA LOJİSTİĞİ Tehditler & Fırsatlar. 20 Mayıs 2014 - Ankara

ÇİĞ SÜT TOPLAMA LOJİSTİĞİ Tehditler & Fırsatlar. 20 Mayıs 2014 - Ankara ÇİĞ SÜT TOPLAMA LOJİSTİĞİ Tehditler & Fırsatlar 20 Mayıs 2014 - Ankara İçerik Netlog Lojistik Grubu Sektör Özeti Temel Kavramlar Çiğ Süt Lojistiği nedir? Çiğ Süt Lojistiği temel kriterleri Vizyon 2 Netlog

Detaylı

II. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARININ SAĞLIK TESTLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR

II. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARININ SAĞLIK TESTLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR MANDA BOĞALARININ TABİİ TOHUMLAMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT I. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARINDA ARANILACAK ŞARTLAR 1- Tabi tohumlama faaliyetleri Bakanlık iznine tabi olup, ıslah amaçlı olarak

Detaylı

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 BİRİNCİ BÖLÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kuluçkahane ve Damızlık

Detaylı

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ MÜRACAAT FORMU

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ MÜRACAAT FORMU ek-1 YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ MÜRACAAT FORMU Müracaat Sıra No : İl: İlçe: Köy/Mh: Açık kimliğimle birlikte Çayır Mera, Yem Bitkileri ekilişi yapacağım arazilerle ilgili bilgileri doğru olarak beyan ediyor,

Detaylı

SAHİPLİ HAYVAN KAYIT DEFTERİ. Yapılma Tarihi

SAHİPLİ HAYVAN KAYIT DEFTERİ. Yapılma Tarihi Ek-1 SAHİPLİ HAYVAN KAYIT DEFTERİ Sıra No Hayvanın Türü Irkı Cinsi Yaşı Cinsiyeti Sahibinin Adı, Adresi Aşı türü, adı Yapılma Tarihi Kısırlaştırma ve İşaretleme Yapılan tedavi Gebelik durumu Sahiplendirilme

Detaylı

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi İŞ YERİ HİJYENİ Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gıda işletmelerinde; üretilen gıda maddelerinde kalite ve güvenliği sağlamak, üretilen ürünlerin planlanan özelliklere uygun

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ LAKTASYON VE SÜT VERİMİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım Laktasyon, buzağılama ile başlayan ve kuruya çıkma ile sona eren süt verme dönemidir.

Detaylı

Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ

Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yayınlandı Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 09.08.2006

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.4

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.4 Bütün harcamalar TL olarak girilecektir. Yabancı para biriminde alınan teklifler, teklif davet mektubunun gönderildiği tarihteki TCMB döviz alış kurları kullanılarak TL'ye dönüştürülecektir. Azami uygun

Detaylı

FİRMALARIN ALTYAPI UYGUNLUK / UYGUNLUK BELGESİNE İLİŞKİN TALİMAT Dondurulmuş sperma, ovum ve embriyo ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin

FİRMALARIN ALTYAPI UYGUNLUK / UYGUNLUK BELGESİNE İLİŞKİN TALİMAT Dondurulmuş sperma, ovum ve embriyo ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin FİRMALARIN ALTYAPI UYGUNLUK / UYGUNLUK BELGESİNE İLİŞKİN TALİMAT Dondurulmuş sperma, ovum ve embriyo ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması gereken Altyapı Uygunluk Belgesi ile ithalatçı firmaların

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

SÜT. Adına dünyada gün kutlanan, Tek başına yeterliliği en yüksek olan, Varoluş sebebi canlı beslenmesi olan, Mükemmel olarak tanımlanan,

SÜT. Adına dünyada gün kutlanan, Tek başına yeterliliği en yüksek olan, Varoluş sebebi canlı beslenmesi olan, Mükemmel olarak tanımlanan, SÜT Adına dünyada gün kutlanan, Tek başına yeterliliği en yüksek olan, Varoluş sebebi canlı beslenmesi olan, Mükemmel olarak tanımlanan, Özel bir gıda maddesi. Çiftlikten sofraya kapsamlı ve entegre gıda

Detaylı

ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri:

ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri: ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ Ek-1 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri: 1- GENEL FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER a) Muhafaza şartları sıcaklık kontrolünü

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Su Kalitesinin İzlenebilirliği Uygun koşullarda ve doğru usulde numune alımı Su kalitesinin tespiti Uygun koşullarda doğru metotlarla analiz Neden Numune Alınır?

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ ÇÖP DEPONİ ALANLARINDA VE ÇÖP SIZINTI SUYUNDA KOKU KONTROLÜ, ÇÖP SIZINTI SUYUNUN ARITMA ÖNCESİ BOİ, KOİ, AKM DEĞERLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Bütün dünyada olduğu gibi,

Detaylı

Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye

Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye 1 KURULUŞ Birliğimiz ; 1995 Yılında 904 Sayılı hayvan ıslah kanununa göre 25 Kurucu üye tarafından kurulmuştur. 13 Haziran 2010 tarihli, 5996 sayılı Veteriner

Detaylı

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Resmi Gazete Sayısı: 27305 SAYFA NO : 1 / 5 BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Amatör Balıkçılık Belgesi 2 Tarımsal İlaç Reçetesi 3 Anaç Sığır BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI KANATLI SAĞLIĞI İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ümit ZORAY Veteriner Hekim KANATLI İŞLETME

Detaylı

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ GIDANIN RESMİ KONTROLÜ İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBESİ 08.10.2016 EYLEM GÜLPINAR TURGUT GIDA MÜHENDİSİ GIDA TARIM VE HAYVANCLIK BAKANLIĞI GIDA HİZMETLERİ Güvenilir ve yeterli

Detaylı

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER Ek-3 1- Dilekçe, 2- Beyanname (Ek-4), 3- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETMEK ÜZERE KAYIT NUMARASI VERİLECEK BALIKÇI GEMİLERİNE İLİŞKİN GENELGE

SU ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETMEK ÜZERE KAYIT NUMARASI VERİLECEK BALIKÇI GEMİLERİNE İLİŞKİN GENELGE SU ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETMEK ÜZERE KAYIT NUMARASI VERİLECEK BALIKÇI GEMİLERİNE İLİŞKİN GENELGE Genelge No: 2002-29 1. AMAÇ Ülkemizin Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları doğrultusunda, Bakanlığımızca ruhsat verilen

Detaylı

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Müracaatı 2-2 Adet Vesikalık Resim

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi: 0 Tedbir 0 - Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir :

Detaylı

*Bakanlıktan muayene yapma izni verilmiş laboratuvar

*Bakanlıktan muayene yapma izni verilmiş laboratuvar Ek-1 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI../ VETERİNER SINIR KONTROL KTASI / İL MÜDÜRLÜĞÜNE İthalatı amaçlanan aşağıda bilgileri yazılı spermadan numune alınarak, kontrol edilmesi için laboratuvara*

Detaylı

ISLAH AMAÇLI SÜT ANALİZ PROJESİ

ISLAH AMAÇLI SÜT ANALİZ PROJESİ ISLAH AMAÇLI SÜT ANALİZ PROJESİ TARİHÇE 09.06.2011 Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı, 01.10.2011 İzmir Damızlık

Detaylı

Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ. Erzurum İli. Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi. Çiftçi Eğitimi. Kasım 2006

Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ. Erzurum İli. Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi. Çiftçi Eğitimi. Kasım 2006 2005 2010 Erzurum İli Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi Kasım 2006 1 Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Suni tohumlama merkezli bir hayvan ıslahı projesine

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28177

Resmî Gazete Sayı : 28177 18 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28177 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILARIN ÇALIŞMA VE DENETLENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ)

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ) MADDE 4 Damızlık süt sığırı On baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. Manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

BRUSELLOZUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ. Yrd.Doç.Dr. Ahmet DİNÇOĞLU

BRUSELLOZUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ. Yrd.Doç.Dr. Ahmet DİNÇOĞLU BRUSELLOZUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Yrd.Doç.Dr. Ahmet DİNÇOĞLU Bu Hastalık Neden Çok Önemlidir! Hayvanlarda Neden Olduğu Yavru Kaybı Süt Veriminde Azalma Damızlık Değeri Kaybı Kısırlık Hastalığın Çabuk Yayılması

Detaylı

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydı 1.Tüzel Kişilerden, Ticaret Sicil

Detaylı

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI 17 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28885 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

21.05.2009 / 27234. 21 Mayıs 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 27234 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

21.05.2009 / 27234. 21 Mayıs 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 27234 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 21.05.2009 / 27234 21 Mayıs 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı 27234 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01. Tedarikçi Adı Marka Model Teknik Özellikler Birim Miktar Birim Fiyat Tutar

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01. Tedarikçi Adı Marka Model Teknik Özellikler Birim Miktar Birim Fiyat Tutar TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 0.5.0 BAŞVURU FORMU EKİ A 3. Makine Ekipman - Detaylı Tablosu TL'ye dönüştürülecektir. Azami uygun harcama genel toplam tutarı: 400,000 Avro, Asgari uygun harcama genel toplam

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

Gıda Servislerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Gıda Servislerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ Hastane içerisinde tüketilen gıdaların hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanması, muhafazası ve dağıtımının sağlanması; bu hususlarla ilgili ortam, araç-gereç ve personelin sahip olması gereken

Detaylı

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/09/1998 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23463 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ. ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 )

TÜRK GIDA KODEKSİ. ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 ) Resmi Gazete 14 Şubat 2000-Sayı:23964 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 ) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, çiğ sütün;

Detaylı

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 2- Nüfus cüzdanının

Detaylı

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı ile 2017 yılında kurulmuş teknoloji tabanlı bir şirkettir.

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI S. NO 1 2 HĠZMETĠN ADI ÇKS İlk Kayıt (Çiftçi Kayıt Sis.) ÇKS Kaydı Güncellemesi ĠSTENEN BELGELER 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC.Kimlik

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ

UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ ÖNEMLİ NOT: BU TEDBİR İÇİN ALACAĞINIZ MAKİNE EKİPMAN TEKLİFLERİNDE; AŞAĞIDA KIRMIZI RENKLE BELİRLENMİŞ OLAN MAKİNE EKİPMAN İSİMLERİNİ VE EK 2.1. MAKİNE EKİPMAN LİSTESİNİ KULLANINIZ. UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp 2 HAYVAN Sağlığı fonksiyonel meme lobunun kaybı

Detaylı

www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74

www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74 www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74 DİKKAT Meyve ve sebzelerinizi tüketmeden önce dezenfekte edeceğinizi biliyor musunuz? Sadece YIKAMAK zararlı bakterileri

Detaylı

Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Uygulama Esaslari Tebliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig

Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Uygulama Esaslari Tebliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig 12.08.2006 / 26257 12 Ağustos 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26257 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

BAŞVURU DİLEKÇESİ VE TAAHHÜTNAME İL/İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE

BAŞVURU DİLEKÇESİ VE TAAHHÜTNAME İL/İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE Ek-1 BAŞVURU DİLEKÇESİ VE TAAHHÜTNAME İL/İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE.. 14.2.2011 tarihli ve 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ve ilgili Tebliğ gereğince 2011 yılı

Detaylı

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır.

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir. Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 77979112/ Konu : Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Bilindiği üzere Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27 Ekim 2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

ECZANE DENETİM FORMU

ECZANE DENETİM FORMU ECZANE DENETİM FORMU ECZANENİN ADI ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI ECZANENİN ADRESİ MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI(ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EDİLDİ İSE) ECZANE TEL : ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN

Detaylı

2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI DÖK.NO:YÖN.PL.01 YAYIN TARİHİ :01.01.2013 T.C. 2015 YILI HİZMET İÇİ PLANI REVİZYON NO : 2 REVİZYON TARİHİ :08.12.2014 SAYFA NO :1/ TARİH İN KONUSU İN ALT KONUSU YER SÜRE CİNİN ADI SOYADI KATILIMCILAR HASTA

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt 1-Başvuru Dilekçesi 2-Çiftçi 3-Tapu Müdürlüğünden Kayıtlarımıza

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından :DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı