ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ"

Transkript

1 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ Av.Arzu ONGUR ERGAN GENEL OLARAK tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 4. Maddesi ile enerji piyasalarında düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yerine getirecek; bağımsız idari otorite kimliğine sahip; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Bundan böyle EPDK) kurulmuştur. Aynı Kanunun 4. Maddesinin 2. Fıkrasında EPDK nın görev ve yetkileri tanımlanmış olup; sektörde ki şirketlerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin denetlenmesi ve bu şirketlerin Kanuna uygun şekilde davranmalarını sağlama sorumluluğu da EPDK nın görev ve yetkileri arasında gösterilmiştir. Enerji piyasalarına ilişkin teknik özellikler dikkate alınarak bu sektörde kamu yararının; enerji kaynaklarının; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması ve bunun rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerjisi piyasasının oluşturulması ile gerçekleşeceği piyasayı düzenleyen temel normlarda düzenleme altına alınmıştır. İdarenin üstlenmiş bulunduğu görevleri etkili bir biçimde ve ivedilikle yerine getirebilmesi için bir takım yaptırımlar öngörüldüğü ve idarenin bu yaptırımları uygulama yetkisi ile donatılmış[1] olduğu idare hukukunun temel kurallarındandır. Bu doğrultuda; idari para cezalarının temel amacı idari düzeni ve dolaylı olarak kamu düzenini sağlamaktır. Dolayısıyla; enerji piyasalarına ilişkin olarak öngörülen idari para cezalarının da enerji sektöründeki düzeni sağlamayı hedeflediği bilinmektedir. I. ENERJİ PİYASALARINA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI: Enerji sektörünü düzenleyen; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 11. Maddesi; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu nun 19. Maddesi, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu nun 9. Maddesi; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu nun (LPG) 16. maddesi çerçevesinde; enerji piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin hangi hallerde idari para cezası ile karşı kaşıya kalacakları düzenlenmiştir. Genel olarak; enerji piyasalarını düzenleyen bu dört temel Kanun da; Lisanssız faaliyette bulunulması;

2 Yerinde inceleme hallerinde istenilen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkânının verilmemesi; Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edildiğinin saptanması; Lisans veya sertifika genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getirilmediğinin saptanması; Lisans veya sertifika müracaatında ve bunların verilmesinde aranan şartlar konusunda gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans ya da sertifikada öngörülen hususları etkileyecek şartlardaki değişikliklerin Kurul a bildirilmemesi; Lisans başvurusu sırasında yanıltıcı bilgi verilmesi, piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterilmesi; Hallerinde idari para cezaları tesis edilebileceği hükme bağlanmıştır. İdari para cezalarının yanı sıra; EPDK tarafından durumun gerekleri değerlendirilerek faaliyetin durdurulması, işletmenin mühürlenmesi ya da lisansın iptali gibi bir takım idari işlemlerin tesisinin mümkün olduğu bilinmekte ve uygulamada görülmektedir. II.İDARİ PARA CEZALARININ YARGISAL DENETİMİ Enerji piyasalarına ilişkin; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 12. Maddesi; 5015 sayılı Petrol piyasası Kanunu nun 21. Maddesi; 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu nun 10. Maddesi; 5307 sayılı LPG Kanunu nun 18. Maddelerinde EPDK tarafından tesis edilen İdari para cezalarının yargısal denetimine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu düzenlemelerin tamamında paralel yönde bir takım kriterlerin getirilmiş olduğu görülmekte olup bu hususlar iki temel başlık altında incelenebilir. A.İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY IN GÖREVLENDİRİLMESİ Enerji piyasalarının doğal ve teknik nitelikleri gereğince; bu piyasada çıkan uyuşmazlıkların ayrıksı bir uzmanlık gerektirdiği bir gerçektir. Bu nedenle piyasaları düzenleyen dört temel Kanunda; enerji piyasalarına ilişkin uyuşmazlıkların ilk derece mahkemesi olarak Danıştay da çözümleneceği düzenleme altına alınmıştır sayılı Danıştay Kanunun tarih ve 5183/9.m sayılı yasayla değişik 34. Maddesi gereğince; Danıştay 13. Dairesi; Elektrik Piyasası Kanunu ile Doğalgaz Piyasası Kanunundan doğan uyuşmazlıklar ile diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaları çözümlemekle görevlendirilmiştir. Söz konusu yasal

3 düzenlemede her ne kadar sadece Elektrik ve Doğal Gaz Piyasası Kanunundan bahsedilmiş ise de Petrol ve LPG Piyasası Kanunlarından çıkan uyuşmazlıkların da; 13. Dairenin bu konudaki ihtisası ve diğer dava dairelerinin bu kanunlardan çıkan uyuşmazlıklar konusunda görevlendirilmemiş olması hususları nedeniyle 13. Daire de çözüme kavuşturulduğu görülmektedir. B. KURUL KARARLARINA KARŞI BAŞVURUNUN ACELE İŞLERDEN SAYILMASI: Enerji piyasalarını düzenleyen yasalarında EPDK tarafından tesis edilen idari para cezalarının yargısal denetiminde esas alınan bir başka paralel düzenleme de Kurul kararlarına karşı Danıştay a yapılan başvuruların acele işlerden sayılmasıdır. Özellikle enerji piyasalarının teknik nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda; enerji uyuşmazlıklarının hızlı, etkin ve şeffaf bir şekilde çözümlenmesinin sektör üzerinde olumlu etkiler doğuracağı şüphesizdir. Bu noktada piyasaları düzenleyen dört temel yasada Kurul kararlarına karşı başvurunun acele işlerden sayılmasının söz konusu yasaların hedeflerini gerçekleştirmede faydalı olacak bir düzenleme olarak göze çarpmaktadır. III.İDARİ PARA CEZALARININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURUDURULMASI HUSUSU Kural olarak; İdari yargıda dava açmak dava konusu işlemin yürütmesine etki etmemektedir. Ancak; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. Maddesi gereğince; işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve yürütülmesi halinde telafisi güç ya da imkânsız zararların doğacak olması sebeplerinin birlikte varlığı halinde yargı organlarınca yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi mümkündür. Bu karar ile dava neticesine kadar dava konusu edilen işlemin uygulanması engellenerek davacı yanın telafisi güç ya da imkânsız zararlar ile karşılaşmasını engellemek amaçlanmaktadır. EPDK tarafından tesis edilen idari para cezalarının iptali istemiyle açılan davalarda ise davacının yürütmenin durdurulması talebi ayrıksı bir özellik ihtiva etmektedir. Şöyle ki; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda İdari para cezasının genel bütçeye gelir kaydedileceği ve takip ve tahsilinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu nun hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. Öte yandan, Maliye Bakanlığı nca hazırlanıp tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 442 sayılı Tahsilât Genel Tebliğ inde; genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalarının takip ve tahsil edilebilmesi için idari yaptırım kararının kesinleşmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu

4 durumda idari para cezasının idari yaptırım kararına karşı yargı yoluna başvurulmaması veya kanun yoluna başvurulması halinde yargılamanın son bulması halinde idari para cezasının takip edilebilir aşamaya geleceği açıktır. Bu durumda söz konusu davalarda yürütmenin durdurulması talebine gerek bulunmamaktadır. Nitekim Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarih ve E. 2008/939 sayılı kararında bu hususu netliğe kavuşturmuş ve bu tür davalarda Yürütmenin Durdurulması Kararı verilmesine gerek olmadığı karara bağlanmıştır.[2] IV.DANIŞTAY IN EPDK TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZASI KARARLARININ YARGISAL DENETİMİNDE İZLEDİĞİ USUL Bilindiği üzere Kanuni İdare ilkesinin bir gereği olarak İdare her tür işlem ve eyleminde hukuka uygun davranmak zorundadır. Bu uygunluk ise Anayasanın 125. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince yargı denetimine tabidir. Danıştay enerji piyasasına ilişkin tesis edilen idari para cezalarının yargısal denetimine ilişkin olarak; bu konuda yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde bir değerlendirme yaparak; verilen cezanın hukuka uygun olup olmadığını karara bağlama yetki ve görevine sahiptir. Danıştay ın EPDK tarafından tesis edilen idari para cezalarına ilişkin şimdiye kadar ki içtihatlarının; özellikle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girişi sonrasında; piyasada faaliyet gösteren akaryakıt şirketlerinin tarihine kadar lisans alma zorunluluğu getirilmesi ve bu tarih sonrasında EPDK tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde halen Lisansını yeni mevzuat çerçevesinde yenilemediği tespit edilen akaryakıt istasyonlarına idari para cezası uygulanmasına ilişkin kararların yargısal denetimi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Danıştay 13. Dairesi nin tarih ve K.2006/4387, E. 2005/9752 sayılı bir kararında[3]; akaryakıt istasyonlarına ilişkin olarak; lisanssız faaliyette bulunulduğundan bahisle idari para cezasının tesis edilebilmesi için tarihi ile idari para cezasının tesis edildiği tarih arasında söz konusu şirketin fiilen çalıştığının İdare tarafından toplanacak bilgi ve belgeler ile ispatı gerektiği; idarenin varsayım ile idari işlem tesis edemeyeceği idari para cezasının tesis edildiği gün davacı şirket tarafından lisans alındığını bu nedenle tesis edilen idari para cezasının hukuka aykırı olduğu ve dava konusu işlemin iptalini hükme bağlamıştır. Ancak; Danıştay 13. Dairesinin aynı tarihli( ) diğer bir kararında (E. 2005/9730 ve K. 2006/4394) yine aynı denetim sırasında lisanssız faaliyette bulunulduğundan bahisle idari para cezası tesis edilen ve hatta mühürlenen davacı akaryakıt şirketinin başvurusuna ilişkin kararında ise; tarihi sonrasında davacı şirketin fiilen çalışmasını devam ettirip ettirmediğine ilişkin bilgi ve belge olmamasına rağmen;

5 denetim tarihinde lisansa sahip olmayan akaryakıt şirketi için tesis edilen idari para cezasının hukuka uygun olduğunu hüküm altına almıştır. Bire bir aynı olan iki idari para cezası için Danıştay ın aynı günlü iki kararında farklı yorumlar getirmesi konunun Danıştay tarafından yorumlanmasında farklılıklar olabildiğini gözler önüne sermektedir[4]. IV. SONUÇ Her sektörde olduğu gibi enerji piyasalarında faaliyette bulunan şirketlerin de mevzuattaki kurallara uygun hareket etmeleri esastır. Ancak, uygulamada özellikle idari para cezası öngörülen bir takım fiillerin piyasada faaliyette bulunan şirketlerce gerçekleştirildiğinin tespiti neticesinde EPDK tarafından yasanın öngördüğü idari para cezalarının tesis edildiği de görülmektedir.epdk tarafından tesis edilen idari para cezalarına karşı davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştay da incelenmekte olup;idari para cezalarının kesinleşmeden tahsili mümkün olmadığından Yürütmenin durdurulması kararına ilişkin ayrıksı bir uygulamaya yol açmaktadır.uygulamada Danıştay ın konuya ilişkin şimdiye kadar vermiş olduğu kararların birçoğunun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ndan kaynaklandığı gözlemlenmektedir.danıştay ın EPDK tarafından tesis edilen idari para cezalarının esas denetiminde, işleme konu olan faaliyetin varsayımlara değil açık ve net delillere dayanması gerektiği içtihatlarla hüküm altına alınmıştır.ancak Danıştay ın şimdiye kadar ki içtihatlarında dava konusu olayın niteliklerine göre farklı bir takım yorumlarda bulunduğu da görülmektedir. Enerji piyasalarının özellikleri ve mevzuatın yeniliği dikkate alınarak; konuya ilişkin ileride verilecek yargı kararlarının daha yeknesak ve aydınlatıcı bir platform oluşturması, sektörün gereksinimlerinin ve idare hukuku genel prensiplerinin bir gereğidir. KAYNAKÇA: GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, 9. Bası, İmaj yayınevi, 2005 GÖZÜBÜYÜK,. Yönetsel Yargı Turhan Kitabevi, 10. Bası, 1996 ULUSOY Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 2003 GÖZLER, K. İdare Hukuku Ekim Kitabevi, ONGUR ERGAN Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Avukat; L.LM Bologna Üniversitesi Hukuk Fakültesi/İTALYA

6 [1] GÜNDAY, M. İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 2004, s.213 vd. [2]http://www.kazanci.com.tr [3]http://www.danistay.gov.tr [4]http://www.kazanci.com.tr

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI Yapı Denetimi Kuruluşları ve Tür kiye de Yapı Denetimi Uygulamaları YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI Av. Cihan KIRANER Yapı Denetim Hukuku özellikle 99 Marmara ve Düzce

Detaylı

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ Çınar Can EVREN * ÖZET Uygulama işlemi, dayanağı düzenleyici işleme karşı dava açma süresi geçtikten sonra iki işlemin birden dava edilebilmesine imkân veren bir müessesedir.

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HİZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Yükseköğretimde Gözetim ve Denetim -Yasal Çerçeve ve Uygulamalar- (Denetleme kapsamındaki kurum ile ilgili olarak

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 7915 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/2001

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2009/7 Karar No : 2009/14 Özeti : 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Gaye Burcu SERATLI GİRİŞ İş ilişkisine girmesi sonucunda işçinin hayatı, sağlığı ve bedensel bütünlüğü, işin niteliğinin veya işyeri koşullarının yaratacağı

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ İDARİ DAVALAR 659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ GENEL YAZI İdari davaların yargılama usulü adli davaların yargılama usulünden farklılık göstermektedir. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA Grup Adı : 14. Daire Grup Konusu : Danıştay 14. Dairesinin Görev Konuları Grup Başkanı : Ahmet ARSLAN (Danıştay

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından: POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; posta

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK SAYFA GİRECEK SAYFA İçindekiler --- Tüm metin Tüm metin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ÖZET Oğuzhan GÜZEL ** Anayasa Mahkemesi, idarî uyuşmazlıkları adlî yargının görev alanına sokan

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı